MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI NİSAN AYI AYLIK EĞİTİM PLANI
OKUL ADI:
TARİH: NİSAN
YAŞ GRUBU: 48-66 Ay
ÖĞRETMEN ADI:
AYLAR
NİSAN
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya
odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.)
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini
söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Gerçek durumla tahminini karşılaştırır.)
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.)
Kazanım 4. Nesneleri sayar. (Göstergeleri: İleriye-geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar
nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve
sonra gelen sayıyı söyler.)
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü,
dokusunu, kokusunu yapıldığı malzemeyi söyler.)
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Göstergeleri: Nesne ya da varlıkları birebir
eşleştirir. Eş nesne, varlıkları gösterir. Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre ayırt eder, eşleştirir.)
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine, şekline ve
kullanım amaçlarına göre gruplar.)
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Göstergeleri: Nesne/varlıkların rengini, şeklini,
miktarını ayırt eder, karşılaştırır.)
Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar. (Göstergeleri: Nesne ya da varlıkları büyüklüklerine
göre sıralar.)
Kazanım 10. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygular. (Göstergeleri: Nesnenin mekândaki konumunu söyler.
Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.)
Kazanım 11. Nesneleri ölçer. (Göstergeleri: Ölçme sonucunu tahmin eder. Standart olmayan birimlerle ölçer.
Ölçme sonucunu söyler. Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır. Standart ölçme araçlarını söyler.)
Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır. (Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik
şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.)
Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır. (Göstergeleri: Verilen açıklamaya uygun sembolü
gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler.)
Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur. (Göstergeleri: Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. En çok üç
ögeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeyi söyler, tamamlar. Nesnelerle özgün bir
örüntü oluşturur.)
Kazanım 15. Parça bütün ilişkisini kavrar. (Göstergeleri: Bir bütünün parçalarını söyler. Bir bütünü parçalara
böler. Parçaları birleştirerek bütün elde eder.)
Kazanım 16. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemi yapar. (Göstergeleri: Nesne grubuna
belirtilen sayı kadar nesne ekler.)
Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar. (Göstergeleri: Olayları oluş zamanına göre sıralar. Zaman ile ilgili
kavramları anlamına uygun şekilde açıklar.)
Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir. (Göstergeleri: Problemi söyler. Probleme çeşitli çözüm yolları
önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler. Çözüm yolları önerir.)
Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar. (Göstergeleri: Nesneleri kullanarak grafik oluşturur. Nesneleri
sembollerle göstererek grafik oluşturur. Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar. Grafiği inceleyerek
sonuçlarını açıklar.)
Kazanım 22. Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklar. (Göstergeleri: Atatürk’ün değerli bir insan olduğunu
söyler. Atatürk’ün getirdiği yenilikleri söyler. Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini söyler.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 1. Sesleri ayırt eder. (Göstergeleri: Verilen sese benzer sesler çıkartır.)
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır. (Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.)
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Sohbete katılır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri
kullanır.)
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. (Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve
sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamına
uygun olarak kullanır.)
Kazanım 7. Dinlediklerinin/ izlediklerinin anlamını kavrar. (Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.
Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)
Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir. (Göstergeleri: Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler. Aynı sesle
başlayan sözcükler üretir.)
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. (Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar.
Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Görsel materyalleri
kullanarak olay öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.)
Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir. (Göstergeleri: Çevresinde bulunana yazılı materyaller hakkında
konuşur. Yetişkinden kendisine kitap okumasını ister. Okumayı taklit eder. Okumanın günlük yaşamdaki önemini
açıklar.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar. (Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber
eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. Belli bir yüksekliğe zıplar.)
Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri
hedefe atar.)
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri toplar. Nesneleri kaptan
kaba boşaltır. Nesneleri üst üste, yan yana, iç içe dizer. Nesneleri takar, çıkarır, ipe vs. ye dizer. Nesneleri değişik
malzemelerle bağlar. Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak resim
yapar. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Kalemi
doğru tutar, kalem kontrolü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.)
Kazanım 5. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder. (Göstergeleri: Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve ritim
eşliğinde dans eder. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.)
ÖZ BAKIM BECERİLERİ
Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. (Göstergeleri: Elini, yüzünü yıkar.)
Kazanım 2. Giyinme ile ilgili işleri yapar. (Göstergeleri: Giysilerini çıkarır, giyer, düğme açar/kapar, ayakkabı
bağcıklarını çözer/bağlar.)
Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. (Göstergeleri: Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve özenle
kullanır, toplar, katlar, asar, yerleştirir.)
Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir. (Göstergeleri: Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer, içer. Öğün
zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekleri yemekten, içmekten
kaçınır.)
Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. (Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini
tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler. Temel güvenlik kurallarını bilir. Tehlikeli olan
durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur. Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister.)
Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır. (Göstergeleri: Sağlığını korumak için yapılması gerekenleri söyler.
Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar. Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade
eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)
Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. (Göstergeleri: Başkalarının
duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.)
Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. (Göstergeleri:
Olumlu/olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla
gösterir.)
Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. (Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan
bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.)
Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir. (Göstergeleri: Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler. İnsanların
farklı özellikleri olduğunu söyler. Etkinliklerde farklı özelliklerde çocuklarla bir arda yer alır.)
Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar. (Göstergeleri: Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler. Kendi
ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyler. Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel
özellikleri olduğunu söyler.)
Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır. (Göstergeleri: Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.
Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.)
Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. (Göstergeleri: Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde
düşüncesini söyler.)
Kazanım 14. Sanat eserlerinin değerini fark eder. (Göstergeleri: Sanat eserlerinin korunmasına özen gösterir.)
Kazanım 17. Başkalarıyla sorunlarını çözer. (Göstergeleri: Başkalarıyla sorunlarını onlarla konuşarak çözer.
KAVRAMLAR
Geometrik Şekil: Daire, Üçgen, Kare, Dikdörtgen, Beşgen
Renk: Mor, Kırmızı, Mavi
Yön/ Mekânda konum: Sağ-Sol, Yukarı-Aşağı, İçinde-Dışında, Ön-Arka, Üst Alt
SAYI/SAYMA: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10
DUYU: Mutlu
DUYGU: Saygı
ZIT: Canlı-Cansız, Hızlı-Yavaş, Açık-Kapalı, Düzenli-Dağınık
ZAMAN: Mevsim (ilkbahar), Saat
EKLENEN KAVRAMLAR: Engelli, Farklılıklara Saygı, Nezaket Sözcükleri, Toplama, A Sesi, Sağlıklı-Sağlıksız,
Meclis ve Egemenlik
AYIN DEĞERİ: Saygı-Öz Saygı
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

Dünya Kitap Günü

23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı
DEĞERLENDİRME:
ALAN GEZİLERİ
Kütüphane gezilir.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı gösterilerine katılma/izleme
gerçekleştirilir.
AİLE KATILIMI

Sirke gidilir.

Ailece piknik yapılır.

Ailece market alışverişi
yapılır.

Konu ile ilgili öğretmenin
ileteceği duyurular
paylaşılır.
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 01.04.2015
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Sanki Her tarafta Var Bir Düğün” isimli bütünleştirilmiş Türkçe, sanat, müzik büyük grup etkinliği
“Kardeşim Kim?” isimli oyun büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
SANKİ HER TARAFTA VAR BİR DÜĞÜN
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE-SANAT-MÜZİK (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır. (Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve
şiddetini ayarlar.)
Kazanım 5. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.
(Göstergeleri: Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve
ritim eşliğinde dans eder. Müzik ve ritim eşliğinde
çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.)
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 22. Atatürk’ün Türk toplumu için önemini
açıklar. (Göstergeleri: Atatürk’ün değerli bir insan
olduğunu söyler. Atatürk’ün getirdiği yenilikleri söyler.
Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini söyler.)
01.04.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
“Sanki her tarafta var bir düğün/Çünkü en şerefli en mutlu
gün/Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan/Bugün Atatürk’ten bir
armağan/Yoksa tutsak olurduk sen inan/Bugün 23 Nisan hep neşeyle
doluyor insan” şarkısı söylenerek ellerle ritim çalışması yapılır. Ritim
çalışmasından sonra Atatürk’ün çocukları ne kadar çok sevdiği
konuşulur. Çocuklarla çekilmiş fotoğrafları incelenir. O fotoğraflarda
çocuklarla ne konuşmuş olabileceği hakkında sohbet edilir. Çocuklarla
çekilmiş fotoğrafları için çeşitli formlarda hazırlanmış çerçeveler
süslenir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı üzerine
konuşulur. TRT Çocuk Şenliği’nde farklı ülkelerden gelen çocukların
danslarından kesitler izlenir ve bu danslar taklit edilmeye çalışılır.
Atatürk’ün çocuğa ve barışa verdiği önem hakkında sohbet edilir.
Şirin Çocuklar 7, sayfa 2 çalışılır.
(23 Nisan Gösteri programı provaları yapılabilir.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.
(Göstergeleri: Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri
söyler. Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin
benzer ve farklı özelliklerini söyler. Farklı ülkelerin
kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.)
MATERYALLER:
23 Nisan TRT Çocuk Şenlik görüntüleri, Şirin Çocuklar
7.
SÖZCÜK: Bayram, egemenlik
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
 23 Nisan günü hangi bayramı kutlarız?
 Bu bayramı nasıl kutlarız?
 Kutlamaya başka ülkelerin çocukları da katılıyor mu?
 Bu bayram dışında başka bayramlar da var mı?
KARDEŞİM KİM?
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OYUN (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya
odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular
sorar.)
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler.
Gerçek durumla tahminini karşılaştırır.)
MATERYALLER:
Şirin Çocuklar 7.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
01.04.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Çocuklar u biçiminde otururlar. Öğretmen “Şimdi sizlerle
Kardeşim Kim isimli oyunu oynayacağız” der. Çocuklardan
birini kardeşi olarak seçer ve çocuğun özelliklerini
anlatmaya başlar. Giysilerini, saç, göz rengini ve diğer
fiziksel özelliklerini anlatır. Çocuklar bu özelliklere dikkat
ederek öğretmenin kardeşi kim bulmaya çalışırlar.
Eğer oyun çok basit gelirse çocukların kişilik özellikleri
anlatılarak da oynanabilir.
Oyunun sonunda Şirin Çocuklar 7, sayfa 3 çalışılır.
(Çocuklar ikişerli olarak eşleştirilerek birbirlerinin fiziksel
özelliklerini anlatabilirler.)
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
 Etkinlikten hoşlandınız mı?
 Daha önce bu oyunu oynamış mıydık?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 02.04.2015
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Mantarlar” isimli bütünleştirilmiş matematik, müzik büyük grup etkinliği
“Kâğıttan Uçağım” isimli bütünleştirilmiş Türkçe, sanat, oyun büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
MANTARLAR
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: MATEMATİK–MÜZİK (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 16. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma
işlemi yapar.
(Göstergeleri: Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne
ekler.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri
yapar.
(Göstergeleri: Kalemi doğru tutar, kalem kontrolü sağlar,
çizgileri istenilen nitelikte çizer.)
MATERYALLER:
Mantarlar, Şirin Çocuklar 7, DVD.
SÖZCÜK: Arttırma, toplama
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
02.04.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen sınıfın çeşitli yerlerine daha önceden hazırladığı
mantarları yerleştirir. Çocuklara mantarlar şarkısını
söyleyerek dikkatlerini mantarlara çeker. Mantarları fark
eden çocuklarla birlikte sınıftaki mantarlar toplanır ve sayılır.
Mantarlarla toplama çalışmaları yapılır. Örneğin “3 mantarımız
var yanına da 2 mantar gelirse panoda kaç mantar olur?”
Örnekler arttırılabilir. Çocukların durumuna göre zorlaştırılıp
kolaylaştırılabilir. Şirin Çocuklar 7, sayfa 4 çalışılır.
“Gösterelim mantarlar nasıl büyür ormanda
Mışıl mışıl uyuyorlar yeşillikler içinde
Yaz yağmuru yağınca sonra güneş açınca
İşte bakın ne kadar çok mantarlar var ormanda”
(Toplama alıştırmaları misketlerle yapılabilir. Toplama ile ilgili
interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
AİLE KATILIMI:
Evde tuvalet kâğıdı rulosu, kırmızı karton ve düğmelerle
mantar çalışması yapılarak okula gönderilmesi istenir.
DEĞERLENDİRME:
 Daha önce bu tür bir etkinlik yaptınız mı?
 Bu çalışma hoşunuza gitti mi?
 Şarkıyı tekrar söylemek isteyen var mı?
KÂĞITTAN UÇAĞIM
ETKNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE-SANAT-OYUN (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde
katlar. Kalemi doğru tutar, kalem kontrolü sağlar, çizgileri
istenilen nitelikte çizer.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan
ürünler oluşturur.)
MATERYALLER:
A3 kâğıdı, boya, çıkartma, Şirin Çocuklar 7.
SÖZCÜK: Uçak, uçmak
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
02.04.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen ve öğrenciler hep birlikte halka şeklinde yer
minderlerine otururlar. Her öğrenciye renkli A4 kâğıdı
verilir. Öğretmenle birlikte katlama çalışması ile kâğıt
uçak yapılır.
Kâğıt uçaklara her öğrenci istediği çıkartmayı yapıştırır ya
da kendi isteği şekilde süsler.
Hep birlikte bahçeye çıkılarak yapılan kâğıt uçaklar
uçurulur.
Bir süre oynandıktan sonra kollar açılarak aşağıdaki
tekerleme eşliğinde uçak gibi uçma öykünmesi yapılır.
“Kocaman kanatlarım
Gökyüzünde uçarım
Kuşlarla arkadaşım
Bak ben de bir uçağım (Ş.U.)”
Öğrencilerin ilgileri azaldığında sınıfa geçilerek uçak,
gökyüzü, konuları hakkında sohbet edilir ve sohbet konuları
ile ilgili Şirin Çocuklar 7, sayfa 5 çalışılır.
(Veli katılımı ile uçurtma yapılıp uçurulabilir.)
AİLE KATILIMI:
Kâğıt uçaklar eve gönderilip evde de uçurmaları istenebilir.
DEĞERLENDİRME:
 Kâğıt uçak yapmak hoşuna gitti mi?
 Daha önce kâğıt uçak yapmış mıydın?
 Sence uçmak nasıl bir duygu?
 Hiç uçağa bindin mi?
 Bir kuş olaydın nereye uçmak isterdin?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 03.04.2015
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Şekillerden Resimlerim” isimli bütünleştirilmiş okuma yazmaya hazırlık ve sanat büyük grup etkinliği
“Renk Ve Şekil Avı” isimli bütünleştirilmiş okuma yazmaya hazırlık, oyun ve büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
ŞEKİLLERDEN RESİMLERİM
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK-SANAT (Bireysel Etkinlik)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
(Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün
yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
(Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini
söyler.)
Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır. (Göstergeleri:
Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik
şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere
benzeyen nesneleri gösterir.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar. (Göstergeleri: Malzemeleri keser,
03.04.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Mor renkte fon kartonlarına A3 üzerine çalışılabilecek büyüklükte
daire, üçgen, dikdörtgen ve kareler çizilir. Çizilen şekiller
öğrencilerin kesmesi için ayrılır.
Öğrenciler kesmek istedikleri şekli seçip makaslarını alarak masaya
geçerler.
Şekillerini kesip istedikleri kompozisyonu oluşturarak A3 kâğıdına
yapıştırırlar. İstedikleri kısımları boyama ile tamamlarlar.
Faaliyet bitimde her öğrenci resmini arkadaşlarına göstererek
hangi şekilleri kullandığını, nasıl bir resim yaptığını arkadaşlarına
anlatır. Faaliyet sonrası toplanma temizlik yapılır ve Şirin Çocuklar
7, sayfa 6-7-8 açılarak etkinlik sayfası yönergeler doğrultusunda
tamamlanır.
(Sadece mor krepon kâğıtları ile yuvarlama yapılarak dört
geometrik şeklin üzerine yapıştırılabilir. Şekillerle ve mor ile ilgili
interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
yapıştırır, değişik şekillerde katlar. Kalemi doğru tutar,
kalem kontrolü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.)
MATERYALLER:
Daire, üçgen, dikdörtgen ve kare şekli çizilmiş fon
kartonları, boya, yapıştırıcı, makas, Şirin Çocuklar 7,
DVD.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Geometrik Şekil: Daire, üçgen, kare, dikdörtgen
Renk: Mor
UYARLAMA:
AİLE KATILIMI:
Evdeki mor renkli eşyaları bulmaları tavsiye edilir.
DEĞERLENDİRME:
 Hangi şekilleri kestik?
 Bu şekiller ne renkti?
 Sen etkinliğinde hangi şekilleri kullandın?
 Evinde olan mor renkli eşyaları hatırlıyor musun?
RENK VE ŞEKİL AVI
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK-OYUN (Bireysel Etkinlik ve Küçük Grup Etkinliği) 03.04.2015
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde
bulunur. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili
tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.
Gerçek durumu inceler. Gerçek durumla tahminini
karşılaştırır.)
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
(Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini
söyler.)
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre
gruplar. (Göstergeleri(Nesne/varlıkları rengine, şekline
göre gruplar.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri toplar.
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya
getirir.)
MATERYALLER:
Çeşitli renklerle hazırlanmış dikdörtgen, kare, üçgen ve
daire kâğıtlar, kova, yapıştırıcı, resim kâğıdı, Şirin
Çocuklar 7, DVD.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Geometrik Şekil: Kare, üçgen, daire, dikdörtgen
Renk: Mor, kırmızı, mavi, yeşil
UYARLAMA:
ÖĞRENME SÜRECİ
Kırmızı, mor, yeşil ve mavi renkte 4 tane kutu hazırlanır. Kutular
boş yoğurt kovalarının dışı elişi kâğıdı ile sarılarak oluşturulabilir.
Kırmızı, mor, yeşil ve mavi renkte fon kartonlarından 4 cm.x4 cm.
ölçüsünde kırmızı= üçgen, mor=daire, mavi= kare, yeşil=dikdörtgen
hazırlanır. Her şekilden sınıf mevcudunun en az iki katı olacak
şekilde hazırlanmalıdır.
Kutular oyun alanına alınır ve öğrencilerle birlikte kutuların şekilleri,
renkleri hakkında konuşulur.
Öğretmen “Acaba bu kutuları kullanarak nasıl bir oyun
oynayacağız?” diye sorar. Öğrenciler fikirlerini söylerler.
Öğretmen “4 gruba ayrılmamız gerekiyor. Kırmızı, mor, yeşil ve mavi
grubu olmalı. Kimler hangi renk grubuna katılmak istiyor?” diyerek
sınıfın 4 gruba ayrılmasını bekler. Her grup kendi kovasının yanında
bekler.
Öğretmen daha önceden kesilip hazırlanmış kâğıtları yere döker ve
1-2-3 diye sayarak toplama oyununu başlatır. Her grup kendine ait
şekli toplayarak aynı renkli kutusuna koyar. Bütün kâğıtlar toplanıp
bitince kutuların içleri kontrol edilir. Yanlış konulanlar doğru kutuya
atılır.
4 grup farklı masalara geçerler. Her grup kendi şeklini kullanarak
resim kâğıdına yapıştırır ve dilediği gibi süsler. Faaliyet bitince
Şirin Çocuklar 7, sayfa 9 açılarak etkinlik yönergeler doğrultusunda
tamamlanır.
(Üçgen, kare, daire, dikdörtgen ile 4’lü örüntü çalışması yapılabilir.
Şekiller ve renkler ile ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
AİLE KATILIMI:
Oyun evde renkli yünlerle ya da boncuklarla oynanabilir.
DEĞERLENDİRME:
 Hangi şekilleri topladık?
 Hangi renkler vardı?
 Oyunda eğlendin mi?
 Bir şeyler toplarken zorlanıyor musun?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 06.04.2015
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Yönler” isimli okuma yazmaya hazırlık büyük grup etkinliği
“Açık-Kapalı” isimli bütünleştirilmiş Türkçe, oyun ve büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
YÖNLER
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: KAVRAM ÇALIŞMASI-SANAT (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya
odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular
sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla
açıklar.)
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre
eşleştirir.
(Göstergeleri: Nesne ya da varlıkları birebir eşleştirir.)
MATERYALLER:
Yönleri gösteren ok işaretleri, Şirin Çocuklar 7, DVD.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Yön/ Mekânda konum: Sağ-sol, yukarı-aşağı
UYARLAMA:
06.04.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Sınıf panosuna çeşitli yönleri gösteren ok işaretleri asılır.
Öğretmen aşağıdaki parmak oyununu oynayarak yönlere dikkat
çeker.
“Yaramaz Cafer kuyuya düşmüş.
Çık Cafer çık Cafer (Başparmak yukarıyı gösterir.)
Yaramaz Cafer ağaca çıkmış.
İn Cafer in Cafer (Başparmak aşağıyı gösterir.)
Yaramaz Cafer sağına bakmış. (Başparmak sağı gösterir.)
Dur Cafer dur Cafer
Yaramaz Cafer soluna bakmış. (Başparmak solu gösterir.)
Bekle Cafer bekle Cafer
Yaramaz Cafer tekrar sağına bakmış. (Başparmak sağı
gösterir.)
Geç Cafer geç Cafer.”
Parmak oyununun sonunda trafik ışıklarının ve trafik polisinin
olmadığı yerlerde karşıdan karşıya geçerken dikkat edilecek
kurallar hakkında konuşulur.
Şirin Çocuklar 7, sayfa 10-17 açılır ve tüm öğrencilerin
sayfadaki resimleri incelemeleri istenir. Yönergeler
doğrultusunda sayfalar tamamlanır. Okulun çeşitli yerlerine
asılan ok işaretleri takip edilerek okul binası ve bahçesi
gezilir.
(Topuk-Burun isimli halka oyunu oynanabilir. Kavramlarla ilgili
interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
 Parmak oyunun tekrar oynamak ister misin?
 Cafer neler yapmış?
 Karşıdan karşıya geçerken nelere dikkat etmeliyiz?
 Yönümüzü bilmek ne işe yarar?
AÇIK-KAPALI
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya
odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular
sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri
açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel
materyallerle ilgili sorulara cevap verir.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Nesneleri açar, kapatır.)
MATERYALLER:
Kapaklı eşyalar, Şirin Çocuklar 7, DVD.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Zıt: Açık-kapalı
UYARLAMA:
06.05.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Sınıfın çeşitli yerlerine açık bırakılmış kavanozlar, saklama
kapları, şişeler, kitaplar, defterler, çantalar bırakılır.
Dolap kapakları, pencereler, sınıfın kapısı ve televizyon ve
ışıklar da açık bırakılır. Öğretmen çocuklara sınıfta açık
gördükleri her şeyi kapatmalarını söyler. Çocuklar “Tamam,
kapattık.” dediklerinde yere serbest olarak otururlar ve
öğretmen çocuklara neleri açık bulup kapattıklarını sorar.
Sınıfa şöyle bir göz gezdirip hâlâ açık olan herhangi bir
nesne olup olmadığını kontrol eder. Hâlâ açık olan nesneler
varsa onlarında kapanmasını sağlar. Oyun tam tersinden de
oynanır. Bütün nesneler kapalı durumdadır, açılması
sağlanır. Işıkların ve muslukların açık ya da kapalı olmasının
sonuçları tartışılabilir. Açık-kapalı ile ilgili pandomim
izlenir.
Şirin Çocuklar 7, sayfa 11 çalışılır.
(Kavramlarla ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
AİLE KATILIMI:
Evde açık ve kapalı nesneler belirlenmesi için not
gönderilir.
DEĞERLENDİRME:

Etkinliğimiz süresince neler yaptık?

Işıkları açık bırakmalı mıyız?

Muslukların açık ya da kapalı olması önemli midir?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 07.04.2015
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“9’a Kadar Sayalım” isimli bütünleştirilmiş matematik, sanat, müzik ve oyun büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
9’A KADAR SAYALIM
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: Matematik-sanat-müzik-oyun (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 4. Nesneleri sayar.
(Göstergeleri: İleriye-geriye doğru birer birer ritmik
sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı
nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.)
MOTOR GELİŞİM
KAZANI 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Nesneleri toplar. Nesneleri takar,
çıkarır, ipe vs. ye dizer Nesneleri yeni şekiller
oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri
keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar. Değişik
malzemeler kullanarak resim yapar.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini
güdüler.
(Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe
başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba
gösterir.)
MATERYALLER:
9 rakamı, artık materyaller, Şirin Çocuklar 7, DVD.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Sayı: 9
UYARLAMA:
07.04.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Çocuklar u biçiminde otururlar. Sınıfın çeşitli yerlerine 9 rakamı
asılır. 9 rakamı not kâğıtlarına yazılarak farklı merkezlere ve sınıfın
farklı yerlerine dağınık olarak yerleştirilir. Çocuklara sınıfta
gördükleri herhangi bir değişiklik olup olmadığı sorulur. Eğer asılı
olan rakamları fark ettilerse 1’den 9’a kadar sayma çalışması yapılır.
Eğer böyle bir farkındalık olmadıysa Say Bak isimli şarkıyı
hatırlayan olup olmadığı sorulur. Hatırlayanlarla birlikte şarkı
söyleneceği ifade edilir. Şarkı söylendikten sonra “9 mavi şişe
sallanıyor” isimli parmak oyunu, öğretmen tarafından hareketleri ile
gösterilerek oynanır. Daha sonra çocuklardan isteyenlerin katılımı
ile tekrar edilir. Parmak oyunu bittikten sonra çocuklara çeşitli
yerlerde asılı olan rakamın 9 olduğu söylenir. Çocuklara 9 ile ilgili bir
oyun oynanacağı söylenir. Sınıfın değişik yerlerinde saklı bulunan 9
rakamlarını bulup getirmeleri istenir. En çok 9 rakamını bulup
getiren çocuğa 9 yıldızdan oluşan bir kolye takılır. Bu oyunun
bitiminde sanat merkezine gidilerek 9 afişi hazırlanır. Afişte 9
rakamının içi kırpık eva süngeri, karton, elişi kâğıtları vb. ile
doldurulur. Rakamın yanına da 9 adet top-çiçek-kamyon vb.
resimleri yapıştırılabilir. Şirin Çocuklar7, 12-13. sayfa yönergeler
doğrultusunda çalışılır.
(Her çocuğa 9 tane boncuk verilir ve saymaları istenebilir. Çocuklar
9 boncuğu ipe dizerek kolye yapabilirler. 9 ile ilgili interaktif
etkinlikler uygulanabilir. Animasyon seyredilebilir.)
AİLE KATILIMI:
Eve gönderilen çalışma kâğıtlarında evde 9 tane bulunan nesneleri
tespit etmeleri istenir.
DEĞERLENDİRME:
 (1-2-3-4-5-6-7-8-9 rakamları gösterilir.) Aralarından hangisi
9’dur?
 9 tane Lego getirir misin?
 Sınıftaki 9 rakamlarını gösterir misin?
 1’den 9’a kadar sayar mısın?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 08.04.2015
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Doğru Tahmin” isimli bütünleştirilmiş matematik, oyun büyük grup etkinliği
“Ben Engelliyim” bütünleştirilmiş oyun, Türkçe büyük ve küçük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
DOĞRU TAHMİN
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: MATEMATİK, OYUN (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler.
Gerçek durumla tahminini karşılaştırır.)
Kazanım 4. Nesneleri sayar.
(Göstergeleri: İleriye-geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri
yapar. (Göstergeleri: Kalemi doğru tutar, kalem kontrolü
sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.)
MATERYALLER:
Bez torba, çeşitli sayılarda nesneler.
SÖZCÜK: Tahmin
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
08.04.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Çocuklarla u biçiminde oturulur. Öğretmenin elinde içi
gözükmeyen bir torba vardır. Torbanın içine 3 adet Lego
çocuklar görmeden yerleştirilir. Çocuklara sıra ile torbada kaç
tane oyuncak olduğu sorulur. Çocuklar tahmin ederler.
Öğretmen çocuklardan birini yanına çağırır ve torbanın
içindekileri sayarak çıkarmasını söyler. Çocuk Legoları sayarak
çıkarır. Kimlerin doğru tahmin ettiği belirlenir ve alkışlanır.
Oyun çocuklar sıkılana kadar devam edilir. Nesnelerin sayısı
her seferinde değiştirilir.
(Nesneler sepetin içine karışık olarak yerleştirilerek
oynanabilir.)
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
 Daha önce buna benzer tahminler yaptınız mı?
 Bu etkinlikten hoşlandın mı?
 Nasıl tahmin ettin?
 Tahminin doğru çıkınca ne hissettin?
BEN ENGELLİYİM
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE ve OYUN (Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının
duygularını açıklar. (Göstergeleri: Başkalarının duygularını
söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. (Göstergeleri:
Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin
anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını
söyler.)
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.
Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri
hakkında yorum yapar.)
MATERYALLER:
Pamuk, kartondan gözlük kalıpları, engelli insan fotoğrafları.
SÖZCÜK: Engelli, kör, sağır, fiziksel engelli
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
08.04.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen fiziksel engeli olan insan resimlerini panoya asar ve
çocukların incelemeleri için zaman tanır. Fotoğraflardaki
engellerle ve bu şekilde yaşayanların hangi konularda
zorlandıklarıyla ilgili sohbet edilir. Çocuklar ikişerli
eşleştirilir. Eşlerden birine kulaklarını tıkaması için bir parça
pamuk verilir ve eşiyle konuşması istenir. Kulağı tıkalı olan
çocuk konuşma esnasında neler hissettiğini arkadaşına anlatır.
Sonra kulaktan kulağa oynanır. Oyun sonunda çocukların neler
yaşadıkları sorulur. Daha sonra kartonlara kalıpları hazırlanan
gözlükler tamamlanır. Çocuklar pamuklarını çıkartırlar ve
hangi etkinlikte kulaklarının tıkalı olmasının sıkıntısını
yaşadıklarını ve nedenlerini anlatırlar. Bugünkü etkinlikte ilk
defa duydukları kelime ya da kelimeler olup olmadığı sorularak
yeni kelimeler açıklanır. Engelli insanların sadece belli
konularda zorlandıklarına vurgu yapılır.
(Rehabilitasyon merkezine gezi düzenlenebilir.)
AİLE KATILIMI:
Beraber bir engel çeşidi belirleyerek o akşam engelliler gibi
davranarak empati çalışması yapılabilir.
DEĞERLENDİRME:
 Engelli insanların ne gibi sorunları olduğunu
düşünüyorsunuz?
 Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için neler
yapılabilir?
 Çevrenizde engelli birisi var mı?
 (varsa) Engeli nedir?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 09.04.2015
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Sınıfta Kimler Var?” isimli bireysel matematik büyük grup etkinliği
“Kutunun içi Basket” isimli bütünleştirilmiş kavram çalışması, oyun büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
SINIFTA KİMLER VAR?
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: MATEMATİK (Bireysel ve Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler.
Gerçek durumla tahminini karşılaştırır.)
Kazanım 4. Nesneleri sayar.
(Göstergeleri: 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan
önce ve sonra gelen sayıyı söyler.)
Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini
karşılaştırır.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları miktarını karşılaştırır.)
Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar.
(Göstergeleri: Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.
Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur. Grafiği
oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar. Grafiği
inceleyerek sonuçlarını açıklar.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri
yapar.
ÖĞRENME SÜRECİ
Çocuklarla yuvarlak şeklinde yere oturulur. Öğretmen farklı
çocuklara şu soruları sorar:
1. Sınıfımızda kaç öğrenci var?
2. Sınıfımızda kaç kız öğrenci var?
3. Sınıfımızda kaç erkek öğrenci var?
Tahminler alındıktan sonra çocuklardan biri sınıftaki tüm
öğrencileri, diğeri kız öğrencileri, bir başkası erkek
öğrencileri sayar. Sayılar belirlenince çocuklar masalara
geçer. Masalarda kız çocuklar kız çocuk silueti, erkek
çocuklar erkek çocuk silueti keserler. Panoya bir sıra kız bir
sıra erkek çocuk siluetleri asılır ve sayılır. Sınıfta kızlar mı
az, erkekler mi sorusu üzerinden az-çok kavramı tartışılır.
Şirin Çocuklar 7, sayfa 14-15 çalışılır.
(Kız çocuklar çiçek erkek çocuklar arı resmi boyayıp keserler
ve bir vazo resminin içine kızların çiçekleri, çiçeklerin üstüne
de erkeklerin arılar yapıştırılabilir. Kavramlarla ilgili
interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
(Göstergeleri: Malzemeleri keser, yapıştırır.)
MATERYALLER:
Kız ve erkek çocuk siluetleri, makas, yapıştırıcı, Şirin
Çocuklar 7, DVD.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Miktar: Az-çok
UYARLAMA:
09.04.2015
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
 Etkinliğimizde neler yaptık?
 En çok hangi aşamasını beğendin?
 Sınıfta kaç kız öğrenci varmış?
 Sınıfta kaç erkek öğrenci varmış?
 Siz evde kaç kişisiniz?
 Evinizde kaç erkek kaç kız var?
KUTUNUN İÇİ BASKET
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: KAVRAM-OYUN (BÜYÜK GRUP ETKİNLİĞİ)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
(Göstergeleri: Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.)
Kazanım 10. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygular.
(Göstergeleri: Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere
yerleştirir.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 7. Dinlediklerinin/ izlediklerinin anlamını kavrar.
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz
duygularını uygun yollarla gösterir. (Göstergeleri:
Olumlu/olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe
atar.)
MATERYALLER:
Şirin Çocuklar 7, top, sepet ya da kutu, DVD.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Yön/Mekânda Konum: İçinde-dışında, ön-arka, üst alt
UYARLAMA:
09.04.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen elinde bir topla sınıfa girer ve bu topu kullanarak
bir oyun oynayacaklarını söyler. Çocuklardan topla
oynanabilecek oyunlar düşünmelerini, tahminlerde
bulunmalarını bekler. Daha sonra oyunla ilgili küçük ipuçları
vermeye başlar ve her seferinde tahminlerini alır. Örneğin
“Bu oyun topla oynanıyor ama bir de kutu kullanılıyor.” gibi.
Kovaya Basket Atma oyunu oynanacağı açıklandıktan sonra bu
oyunun kurallarının neler olabileceği düşünülmeye başlanır. Ne
zaman puan kazanıldığı, nasıl birinci olunduğu bulunmaya
çalışılır. Öğretmen, çocuklara rehberlik ederek topun sepetin
içine atıldığında puan alındığını, sepetin dışında kalan topların
puan getirmediğini düşündürterek içinde-dışında kavramlarına
yönelir. Daha sonra oyunun kuralları aşağıdaki gibi açıklanarak
oyun oynanır. Oyun sonunda kaybedenler kazananları tebrik
eder. Son olarak Şirin Çocuklar 7, sayfa 16-19 çalışılır.
BASKET OYUNU: Öğretmen çocukların sıraya geçmelerine
rehberlik eder ve sıranın 1-2 m. uzağına bir sepet yerleştirir.
Sıranın önündeki çocuğa bir top verir ve bu topu sepete
atmasını ister, daha sonra sıranın arkasına geçmesini söyler.
Tüm çocuklar topu sıra ile sepete atarlar. Başarılı olanlar
alkışlanır. Başaramayanlara diğer turda başarılı olabilecekleri
belirtilir. Topun sepetin önüne arkasına neresine düştüğü
tartışılır. Tartışmanın sonunda “Şimdi topu değişik yerlere
koyacağım.” diyen öğretmen topu sandalyenin, masanın, üstüne
altına, önüne arkasına yerleştirerek ön-arka-üst alt
kavramlarına dikkat çeker. Çocuklardan birkaçına topu
vererek yönergeye göre yerleştirme çalışmaları yapar.
(Çocuklar sırayla gözleri bağlı olarak öğretmenin hazırladığı
kutunun içinde neler olduğunu tahmin etmeye çalışabilirler.
Kavramlarla ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
AİLE KATILIMI:
Hangi dolabın içinde ne olduğunu hatırlamaya yönelik bir oyunu
ailece oynayabilirsiniz.
DEĞERLENDİRME:
 Bu etkinlikten keyif aldın mı?
 Nasıl puan kazanıldığını bana hatırlatabilir misin?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 10.04.2015
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“İlkbahar” isimli bütünleştirilmiş Türkçe, sanat büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
İLKBAHAR
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE-SANAT (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini
verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken
nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini
çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular
sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı
ayrıntılarıyla açıklar.)
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili
tahminde bulunur.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili
tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını
açıklar.)
MATERYALLER:
Parmak boyası, ilkbaharla ilgili figürler, DVD.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Zaman: İlkbahar (mevsim)
UYARLAMA:
10.04.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Sınıfın mevsim panosuna çiçekler ve kelebekler yapıştırılır ve öğrencilere
“Mevsim panosunda bir değişiklik var mı, nedir?” diye sorulur.
Öğretmen, öğrencilere “Fark ettiniz mi havalar giderek daha da ısınıyor.
İlkbahar mevsimini yaşıyoruz. Acaba kıyafetlerimizde değişen bir şeyler fark
ettiniz mi?” diyerek ilkbahar mevsimi hakkında sohbeti başlatır. İlkbahar
mevsiminin özellikleri, ilkbahar mevsiminin ayları ve kış uykusundan uyanan
hayvanlar hakkında sohbet edilir.
Bilmeceler sorulur.
Bulutlardan süzülür/İnci gibi dizilir
Çamur olur ezilir/Bil bakalım bu nedir? (Yağmur)
Ne eli var ne ayağı/Meyvesini el alır
Yaprağını sel alır (Ağaç)
Şiir yüksek sesle okunur.
“Geldi ilkbahar,
Çiçeklendi ağaçlar,
Bak ne hoş uçuyor kuşlar,
Uyandı uykudaki dostlar. (Ş.U.)”
Çalışma sonunda parmak boyası ile ilkbahar resmi renklendirilir.
İlkbahar şarkısı dinlenir ve hep birlikte söylenir.
(İlkbahar mevsimindeki değişiklikleri daha iyi gözlemleyebilmek için kır gezisi
düzenlenebilir.)
AİLE KATILIMI:
“Evimizde ilkbahar mevsimi ile ilgili değişiklik yaptık mı?” yazısı gönderilerek
velilerden bu konu hakkında sohbet etmeleri istenir.
DEĞERLENDİRME:
 Hangi mevsim hakkında sohbet ettik?
 Diğer mevsimlerin isimlerini hatırladın mı?
 Bu mevsimle ilgili neler biliyorsun?
 Hangi hayvanlar kış uykusundan uyandı?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 13.04.2015
Yaş Grubu(Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Elektrik Nedir” isimli bütünleştirilmiş Türkçe, fen büyük grup etkinliği
“Hadi Bizi Sırala” isimli bütünleştirilmiş matematik, fen küçük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
ELEKTRİK NEDİR?
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE-FEN (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken
nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken
nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini
çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde
bulunur.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini
söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.)
ÖZ BAKIM BECERİLERİ
Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan
korur.
(Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söyler.
Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için
yapılması gerekenleri söyler. Temel güvenlik
kurallarını bilir.)
MATERYALLER:
Elektrikle çalışan küçük aletler, kâğıt, plastik kalem,
kumaş, Şirin Çocuklar 7.
SÖZCÜK: Tehlikeli
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
13.04.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Sınıfa elektrik ile çalışan küçük aletler (radyo, masa lambası, DVD vb.)
getirilir ve fen merkezine yerleştirilir.
Öğrencilerin dikkatini çeken aletler masalara alınarak öğretmen
rehberliğinde incelenir. Tüm aletler masaya alındığında önce bu aletleri
ne için kullandığımız (Hayatımızı kolaylaştıran aletler hatırlanarak)
sonra da bu aletleri kullanmak için neye ihtiyaç duyduğumuz sorularak
elektrik enerjisine dikkat çekilir.
“Bu aletlerin ve daha birçok aletin çalışması için elektrik enerjisine
ihtiyaç duyarız. Elektriği göremeyiz ama havada, zeminde ve
dokunduğumuz her yerde elektrik vardır.” açıklaması yapıldıktan sonra
öğrencilere yırtmaları için küçük kâğıtlar verilir. Yırtılan kâğıtlar
öğrencilerin önüne koyulur ve her öğrenciye bir plastik kalem dağıtılır.
Plastik kalem yünlü bir kumaşa yukardan aşağıya doğru birkaç kez
sürülerek kâğıda yaklaştırılır. Kalemdeki elektriğin kâğıdı çektiğihareket ettirdiği gözlemlenir.
Sınıfa getirilen aletlerden biri seçilerek kablo kısmı incelenir. Bu aleti
çalıştırmak için elektrik prizine takılması gerektiği ancak çocukların
kendi başına takmalarının doğru olmadığı açıklanır. Öğrencilere
elektrikli aletlerin kullanımı hakkında alınacak önlemler ve çocukların bu
aletleri tek başına kullanamayacaklarını kesin bir dille açıklanır. Başka
hangi nesnelerin/eşyaların tehlikeli olabileceğine dair tahminlerde
bulunulur.
Elektrikli alet önce prize takımadan çalıştırılır ve gözlemlenir.
Çalışmadığı anlaşıldıktan sonra öğretmen prize takar ve tekrar
çalıştırır. Bu aletin çalışmasını sağlayan şeyin elektrik olduğu gözlenir.
Etkinlik bitiminde Şirin Çocuklar 7, sayfa 23 yönergeler doğrultusunda
tamamlanır.
(Elektrik enerjisi ile ilgili belgesel izlenebilir/görseller incelenebilir.)
AİLE KATILIMI:
Evimizde hangi eşyalar elektrikle çalışıyor?
DEĞERLENDİRME:
 Bu etkinliğimizde neleri fark ettik?
 Elektrik enerjisini nasıl gözlemledik?
 Kâğıtları hareket ettiren şey neydi?
 Elektrik enerjisi olmasaydı neleri kullanamazdık?
 Çevremizdeki hangi aletler elektrikle çalışıyor?
HADİ BİZİ SIRALA
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: MATEMATİK-FEN (Bütünleştirilmiş Küçük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.
(Göstergeleri: Nesne ya da varlıkları büyüklüklerine göre
sıralar.)
Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar. (Göstergeleri:
Olayları oluş zamanına göre sıralar. Zaman ile ilgili kavramları
anlamına uygun şekilde açıklar.)
MATERYALLER:
Boya kalemi, makas, karton, resimler, yapıştırıcı.
SÖZCÜK: Büyüme, sıralama, oluşum
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
13.04.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Çocuklar 5’erli gruplara ayrılırlar. Her gruptaki çocuğa
sırayla bebek, çocuk, genç, yetişkin ve yaşlı insan resimleri
dağıtılır. Çocuklar resimleri istedikleri gibi boyar, farklı bir
materyalle süsleme yapmak istiyorlarsa yaparlar. Daha sonra
her gruptan birer kişi bir araya gelerek ellerinde olan
resimleri büyüme aşamalarına göre sıralayarak kartona
yapıştırırlar. Çocuklarla insanların büyüme aşamaları,
büyüdükçe neler yaptıklarını ve büyümek için neler
yapılabileceği hakkında sohbet edilir.
Şirin Çocuklar 7, 18. sayfa incelenerek benzer bir sıralama
yapılır.
(Bir ağacın büyüme aşamaları sıralanabilir.)
AİLE KATILIMI:
Geniş aile düşünülerek bir aile sıralaması yapılarak
resimlenir ve okula getirilebilir.
Aile albümü incelenerek fotoğraflarla anne ve ya babaya ait
büyüme aşamaları okula getirilebilir.
DEĞERLENDİRME:
 Sence annen de bu aşamaları geçmiş midir?
 Etkinliğimizde neler yaptık?
 İnsanlar dışındaki canlılar da benzer şekilde mi gelişir,
neler düşünüyorsun?
 Bu etkinlikte sıkıldın mı?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 14.04.2015
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik zamanı
“Sihirli Sözcükler” isimli Türkçe küçük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
SİHİRLİ SÖZCÜKLER
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE (Küçük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının
duygularını açıklar. (Göstergeleri: Başkalarının duygularını
söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.
Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
(Göstergeleri: Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır.)
14.04.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Çocuklar A ve B olarak iki kişilik küçük gruplara ayrılırlar.
A’lara sınıfa getirmek üzere bir poşet kitap hazırladıkları ama
ağır olduğu için taşımakta zorlandıkları söylenir. B’lere ise
arkadaşınızın bir poşet kitabı taşımaya çalıştığını gördünüz
ama çok zorlandığını fark ettikleri söylenir ve karşılıklı
canlandırma yapmaları için teşvik edilir. Birisinden yardım
istediğimizde hangi sözcükleri kullanmamız gerektiği sorulur.
(Sihirli sözcükler yazılarak çocuklarla süslenerek sınıfa
asılabilir.)
MATERYALLER:
SÖZCÜK: Nezaket sözcükleri, lütfen, teşekkür ederim
KAVRAMLAR:
AİLE KATILIMI:
UYARLAMA:
DEĞERLENDİRME:
 İnsanlarla ilişkilerimizde sihirli sözcükleri kullanmak ne
faydalar sağlar?
 Bugün üzerinde durduklarımız dışında başka bildiğin sihirli
sözcük var mı?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 15.04.2015
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Defilemiz Var” isimli bütünleştirilmiş Türkçe, sanat büyük grup etkinliği
“Mercimekli Köfte” isimli fen bireysel ve büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
DEFİLEMİZ VAR
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT-MÜZİK-TÜRKÇE (Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİMİ
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri
alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler
oluşturur.)
Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.
(Göstergeleri: Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler. Kendi
ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini
söyler. Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu
söyler.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar. (Göstergeleri:
Yönergeler doğrultusunda yürür.)
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Nesneleri takar, çıkarır, ipe vb. dizer. Nesneleri
değişik malzemelerle bağlar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak
biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik
şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Nesneleri kopartır/yırtar, sıkar, çeker/gerer, açar/ kapatır.
Malzemelere elleriyle şekil verir. Malzemelere araç kullanarak şekil
verir.)
ÖZ BAKIM BECERİLERİ
Kazanım 2. Giyinme ile ilgili işleri yapar. (Göstergeleri: Giysilerini
çıkarır, giyer, düğme açar/kapar, ayakkabı bağcıklarını
çözer/bağlar.)
MATERYALLER:
Krepon kâğıtları, çöp poşetleri, fon kartonları, aynalı kâğıtlar makas,
tüller, kumaşlar, yapıştırıcılar, pullar, boncuklar, Şirin Çocuklar 7.
SÖZCÜK: Zenciler, Kızılderililer, Japonlar, Eskimolar, Almanlar,
Türkler
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
15.04.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Zenciler, Kızılderililer, Japonlar, Eskimoların giyim
tarzları ve yaşadıkları evlerle ilgili görseller incelenir.
Biz Amerikan kovboyları eller yukarı) 2
Sarı sarı saclarıyla Alman kızları) 2
Çekik çekik gözleriyle Çin çocukları) 2
Kırmızı kırmızı yanakları Türk çocukları hey) 2 şarkısı
çocuklarla birlikte söylenir.
Sınıfta 3 kişilik gruplar oluşturulur. Her grup için bir
millet belirlenir. Her grubun başına bir veli daha
önceden çağrılmıştır. Krepon kâğıtları, çöp poşetleri,
fon kartonları, aynalı kâğıtlar makas, tüller, kumaşlar,
yapıştırıcılar kullanılarak veliler ile birlikte grup için
belirlenen millete uygun bir kostüm yapılır. Çocuklar bu
kostümleri giyerler ve bir defile düzenlenir. Sınıftaki
etkinliğe yardımcı olan veliler seyirci rolüne girerler.
Podyuma çıkan her öğrenci alkışlanır. Defileden sonra
veliler çocuklar taşıdıkları kıyafetlerin hangi ülkelere
ait olduğunu tanıtırlar. Farklı giyim tarzları ve
barınaklar-evler üzerine konuşulur. Şirin Çocuklar 7,
sayfa 20 çalışılarak etkinlik sona erdirilir.
(Milletlerin yaşadıkları evlerden biri veya birkaçı
velileri yardımıyla dizayn edilebilir. Örneğin Kızılderili
çadırı gibi.)
AİLE KATILIMI:
Veliler meslek kostümü yapmak, defilede seyirci rolünü
üstlenmek için sınıfa gelir ve aynı zamanda meslek
tanıtımı yaparlar.
DEĞERLENDİRME
 Kostümleri hazırlamak hoşuna gitti mi?
 Defilelerde kıyafetleri tanıtan kişilerin milletleri
nelerdir?
 Sen bugün manken mi oldun?
 Mankenlik hoşuna gitti mi?
MERCİMEKLİ KÖFTE
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: FEN (Bireysel ve Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya
odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular
sorar.)
Kazanım 4. Nesneleri sayar. (Göstergeleri: Belirtilen sayı kadar
nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.)
Kazanım 15. Parça bütün ilişkisini kavrar.
(Göstergeleri: Bir bütünün parçalarını söyler. Bir bütünü parçalara
böler. Parçaları birleştirerek bütün elde eder.)
ÖZ BAKIM BECERİLERİ
Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır.
(Göstergeleri: Sağlığını korumak için yapılması gerekenleri söyler.)
Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir.
(Göstergeleri: Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer, içer.
Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.
(Göstergeleri: Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler.)
MATERYALLER:
Mercimek, bulgur, salça, baharat, yeşillik, Şirin Çocuklar 7.
SÖZCÜK: Mercimekli köfte, yöresel yemekler
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
15.04.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen, “Benim karnım acıkmaya başladı, duyduğuma
göre Türkiye’de çok güzel yemekler yapılıyormuş,
beraber ziyaret edelim mi ne dersiniz?” diyerek
çocukları uçak olmaya yönlendirir. Uçuşa kanatlarını
açarak hazırlanan uçaklar sınıfta daha önce öğrenilen
tekerlemeleri söyleyerek birkaç tur dolaşırlar ve
masadaki yerlerini alırlar. Öğretmen yardıma gelen
velileri çağırır. Velilerin malzemeleri tanıtması ve ön
hazırlığı yapmalarıyla etkinlik başlar. Mercimekli köfte
biraz kıvamlanınca çocuklar eldivenlerini giyerek
yoğurmaya ve şekillendirmeye yardımcı olurlar. Son
olarak “Bu köfte öyle servis edilmeli ki gören mutlaka
yemek istemeli.” denilerek her çocuğa bir tabak ve içinde
3 köfte hazırlanır. Çocuklar önceden hazırlanan yeşillik,
limon ve havuçlarla tabaklarını istedikleri gibi süslerler.
Süslenen her tabağın resmi çekilir. Köfte yendikten
sonra bu yemeğin nerelerde yapıldığı ve ülkemizin
yöresel yemeklerinden olduğu bunun gibi başka yöresel
yemekler de olduğu anlatılır. Farklı yöresel yemekler
fotoğraflarla tanıtılır. Şirin Çocuklar 7, sayfa 21
çalışılarak etkinlik tamamlanır.
(Velilerden istenen diğer yöresel yemeklerin
malzemeleriyle ilgili tahmin oyunu oynanabilir.)
AİLE KATILIMI:
Velilerin sınıfa gelerek etkinliğe katılmaları istenir.
DEĞERLENDİRME:
 Bu yemeğin yapım aşamalarını sayabilir misin?
 Bildiğin yöresel yemekler var mı?
 Evde bu yemekleri yapmak ve yemek ister misin?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 16.04.2015
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Mevsimler” isimli bütünleştirilmiş Türkçe, müzik, sanat büyük grup etkinliği
“Şekilli Kurabiyelerim” isimli bütünleştirilmiş fen ve matematik bireysel ve büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
MEVSİMLER
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE, MÜZİK VE SANAT (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
DİL GELİŞİM
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır. (Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini
ayarlar.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri
yapar.
(Göstergeleri: Malzemeleri keser, yapıştırır, Değişik
malzemeler kullanarak resim yapar.)
MATERYALLER:
Mevsimlerle ilgili görseller, kelebek kalıbı, pullar, sim, Şirin
Çocuklar 7, DVD.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Zaman: İlkbahar (mevsim)
UYARLAMA
16.04.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Çocuklara 4 mevsim ile ilgili görseller incelenir. Sonbahar, kış,
ilkbahar, yaz mevsimlerinin özellikleri hava durumu, giyilen
kıyafetler, yenilen meyve ve sebzelerdeki farklılıklar
hakkında sohbet edilir. Mevsimlerin özellikleri karşılaştırmalı
olarak incelenir.
İlkbahar şarkısı dinlenir.
Şarkı söylendikten sonra çocuklar masalara geçer. Kelebek
figürlerini keserler pullarla ve simlerle süslerler. Öğretmen
mobil olarak sınıfın tavanına asar. İlkbahar mevsiminde
doğada olan değişiklikler hakkında sohbet edilir. Şirin
Çocuklar 7, sayfa 22 çalışılır.
(İlkbahar ile ilgili bilinen şarkılar söylenebilir.)
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
 Etkinliğimizin hangi bölümlerinden hoşlandık?
 Etkinliğimizin hangi bölümünü sevmedik?
 Baharda doğada ne gibi değişiklikler olur?
ŞEKİLLİ KURABİYELERİM
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: FEN (Bireysel Etkinlik ve Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
16.04.2015
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya
getirir. Kalemi doğru tutar, kalem kontrolü sağlar,
çizgileri istenilen nitelikte çizer.)
ÖĞRENME SÜRECİ
Kurabiye yapımı için gerekli malzemeler masaya alınır.
1 çay bardağı mısır nişastası
100 gr. margarin veya tereyağı
1 paket vanilya
1,5 su bardağı un
1,5 çay bardağı pudra şekeri
1 yumurta
Her malzeme teker teker öğrencilerle birlikte incelenir. Kokusu,
şekli, rengi hakkında konuşulur. Daha sonra öğrencilerinde katılımı
ile kurabiye hamuru yoğurulur.
Tereyağı mikserle çırpılır.
Üzerine şeker, yumurta, vanilya ve nişastayı ilave edilip karıştırılır.
Un azar azar ilave edip hamura yedirilir. Ele yapışmayan bir hamur
elde edilir.
Hamur öğrencilere paylaştırıldıktan sonra geometrik şekilli
kalıplarla hamur şekillendirilir.
Yağlı kâğıt serilmiş tepsiye yerleştirilir ve fırında pişirilir.
Kurabiyeler pişerken sınıf toplanır, temizlik işleri yapılır ve
kurabiyenin yapımında kullanılan malzemeler ve yapım aşamaları
tekrar hatırlanır. Kurabiyeleri şekilleri hakkında konuşulur.
Birbirine benzeyen şekiller eşleştirilir.
Pişen kurabiyeler hep birlikte yenir. Şirin Çocuklar 7, sayfa 25
çalışılır.
(Kurabiyelere gıda boyası kullanılarak renklendirilebilir. Farklı
renklerdeki kurabiyeler gruplanabilir.)
MATERYALLER:
Kurabiye yapımı için gereken malzemeler, kalıplar.
SÖZCÜK: Hamur, kurabiye
KAVRAMLAR:
AİLE KATILIMI:
Tarif evlere gönderilerek evde de yapmaları önerilir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken
nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken
nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini
çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
(Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini
söyler.)
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre
gruplar. (Göstergeleri(Nesne/varlıkları rengine, şekline
göre gruplar.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel
materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular
sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri toplar.
UYARLAMA:
DEĞERLENDİRME:
 Daha önce kurabiye yapmış mıydın?
 Sınıfta kurabiye yapmakla evde kurabiye yapmak arasında fark
var mı?
 Kurabiyenin tadını beğendin mi?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 17.04.2015
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Kendinde 5 Değişiklik Yap” isimli bütünleştirilmiş, oyun, okuma yazmaya hazırlık küçük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
KENDİNDE 5 DEĞİŞİKLİK YAP
17.04.2015
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OYUN-OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK (Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar. (Göstergeleri: Kalemi doğru
tutar, kalem kontrolü sağlar, çizgileri istenilen
nitelikte çizer.)
BİLİŞŞEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken
nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken
nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini
çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. (Göstergeleri:
Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
MATERYALLER:
Şirin çocuklar 7, DVD.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
Zıt: Aynı-farklı
UYARLAMA:
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen sınıfa girdiğinde üzerinde olan 5 aksesuarı (küpelerini,
fularını, yüzüğünü, gözlüğünü, yeleğini çıkardıktan sonra çocuklara
“Kendimde 5 değişiklik yaptım, acaba neleri değiştirdim?” diye sorar.
Çocuklar öğretmeni inceleyerek değişiklikleri bulmaya çalışırlar. Bu
oyunun sonunda çocuklar ikişerli olarak eşleştirilirler. Çocuklar
birbirlerini inceledikten sonra arkalarını dönerek kendilerinde 5
değişiklik yaparlar. Tekrar eşler birbirlerine dönerek farklılıkları
bulurlar. Oyun paralel gruplar hâlinde veya sıra ile oynanır.
Oyunun sonunda çocuklar ineklerle köpekler arasındaki aynı ve farklı
olan yönleri bulurlar. Seslerini tüylerini, boyutlarını karşılaştırırlar.
Şirin Çocuklar 7, sayfa 24 çalışılarak etkinlik son erdirilir.
(Çocuklar 2 resim sunularak resimler arasındaki 5 farklılığı bulmaları
istenebilir. Kavramlarla ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir.)
AİLE KATILIMI:
Eve etkinlik planının bir örneği gönderilir. Ailece kendinde 5 değişiklik
yap oyunu oynanması önerilir.
DEĞERLENDİRME:
 Oyunu sevdin mi?
 Babanla benzer ve farklı olan özelliklerini söyler misin?
 Kızlarla erkekler arasındaki benzer ve farklı özellikler nelerdir?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 20.04.2015
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Boyalarımı Seviyorum” isimli sanat bireysel ve büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
BOYALARIMI SEVİYORUM
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT (Bireysel Ve Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri
yapar. (Göstergeleri: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak
biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır.
Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.)
ÖZ BAKIM BECERİLERİ
Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
(Göstergeleri: Elini, yüzünü yıkar.)
20.04.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Çocuklara önlükler giydirilir. Parmak boyaları verilir. Ellerini
renk renk boyayarak baskı çalışmaları yapılır. Boya işi bitince
ellerini yıkarlar. Bu baskılarla kenarlarından kesilerek
öğretmen rehberliğinde ister kelebek ister ağaç yapılır.
Daha sonra çiçek kalıpları kesilerek başlarına taç yapılarak
takılır. İlkbahar şarkısı dinlenir. Dans ederek tekrarlanır.
(İlkbahar posteri hazırlanabilir.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
(Göstergeleri: Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün
özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)
MATERYALLER:
Çeşitli renklerde parmak boyası, çiçek kalıpları, makas, DVD.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
AİLE KATILIMI:
Ailelerle çiçeklerden şapka yapılır.
DEĞERLENDİRME:
 Parmak boyası ile yaptığımız ağaç/kelebek çalışmasında
hangi renkleri kullandık?
 Etkinliğimizin hangi bölümünden daha çok hoşlandık?
 Parmak boyası ile yapılan çalışmalarda başka neler
yapabilirdik?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 21.04.2015
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Nereyi Aramalıyız?” isimli bütünleştirilmiş müzik, sanat, oyun büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
NEREYİ ARAMALIYIZ?
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT-MÜZİK-OYUN (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 7. Dinlediklerinin/ izlediklerinin anlamını
kavrar. (Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine
getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar.
Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri
tanır. (Göstergeleri: Verilen açıklamaya uygun sembolü
gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler.)
Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir.
(Göstergeleri: Problemi söyler. Probleme çeşitli çözüm
yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği
çözüm yolunun gerekçesini söyler.
ÖZ BAKIM BECERİLERİ
Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan
korur. (Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söyler.
Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için
yapılması gerekenleri söyler. Temel güvenlik
kurallarını bilir. Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden,
alışkanlıklardan uzak durur. Herhangi bir tehlike ve
kaza anında yardım ister.)
MATERYALLER:
Kukla, çeşitli büyüklüklerde kutular, kâğıtlar,
yapıştırıcılar, rakamlar.
SÖZCÜK: Acil durum, trafik kazası, yaralı
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
21.04.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Kukla, “Eyvah! Minik kedi ağaçta kalmış inemiyor.” diye bağırarak
sınıfa girer. Öğretmen “Çocuklara kediyi ağaçtan indirmek için neler
yapabiliriz?” diye sorar. Soruya verilen cevaplar dinlendikten sonra
çocuklarla trafik oyunu oynanır (Çocuklar sürücü olur. Öğretmen
kırmızı deyince dururlar, sarı deyince arabalarını çalıştırırlar. Yeşil
deyince arabalarını kullanmaya başlarlar.). Çocuklara trafik oyunu
oynarken eğer birbirlerine çarparlarsa “Neresi aranmalı?” diye
sorulur. Cevaplar dinlenir. “Eğer araçlar çarpıştığında yaralı varsa
nereyi aramalıyız?” sorusunun cevabı birlikte aranır. Tartışılır. Sonra
oyuna bir süre daha devam edilir. Çocuklar oyunun sonunda masalara
davet edilir. Telefonun Delikleri İçinde isimli şarkı söylenir:
“Telefonun delikleri içinde/Ufak tefek parmakları yüzünden/Bir
bilseniz başımıza ne geldi/Küçük kardeşimin yüzünden/Babam evde
yokken telefon eder/Bütün şehri arar rahatsız eder./Sayıları bilmez
küçük yumurcak/Bilmeyiz ne zaman akıllanacak/1-1-0’dan itfaiye
geldi/1-1-2’den ambulans geldi/1-5-5’ten polisler geldi/ Kızdılar
babamı alıp gittiler. (Şarkı söylenirken ambulans –itfaiye ve polis
araçlarının resimleri gösterilebilir.)”
“Şarkıda geçen telefon numaralarını ne zaman aramalıyız?” sorusu
çocuklara sorulduktan sonra çocuklara çeşitli büyüklüklerde kutular,
bu kutuları kaplamak için kâğıtlar, rakamlar, rafyalar verilir. Bu
malzemelerle neler yapabilecekleri tartışılır. İsteyen çocuklar
telefon isteyenler de ne düşünüyorlarsa o çalışmayı yaparlar.
(Acil durumlarda aramamız gerek telefon numaraları ve nasıl
konuşmamız gerektiği ile ilgili drama çalışması yapılabilir.)
AİLE KATILIMI:
Etkinlik planı velilere gönderilerek evde etkinlik hakkında konuşulması
önerilir.
DEĞERLENDİRME:
 Tehlikeli olan durumlarda neler yapmalıyız?
 Trafik kazaları olduğunda nereleri aramalıyız?
 Okulda bir kaza olursa ne yapmalıyız?
 Evde başımıza tehlikeli bir durum geldi mi?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 22.04.2015
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Dedemin Madalyası” isimli Türkçe, sanat büyük grup etkinliği
“Bizim Sınıfın Meclisi” isimli Türkçe, büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
BİZİM SINIFIN MECLİSİ
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.
(Göstergeleri: Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. Atatürk ile
ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.)
Kazanım 17. Başkalarıyla sorunlarını çözer. (Göstergeleri:
Başkalarıyla sorunlarını onlarla konuşarak çözer.
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri:
Sohbete katılır.)
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri:
Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, dokusunu,
kokusunu, yapıldığı malzemeyi söyler.)
MATERYALLER:
Eski ve yeni meclis fotoğrafları, TV.
22.04.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Meclis TV yayınından kısa bir bölüm izlenerek çocuklarla
buranın neresi olduğu ve konuşan insanların kimler olduğu ile
ilgili konuşulur. Çocuklar bu konularla ilgili bilgilendirildikten
sonra ilk meclisin fotoğrafları ve şimdiki meclisin fotoğrafları
incelenir. Ülkemizde ilk meclisin Atatürk tarafından kurulduğu
anlatılır. Meclislerde ülkelerle ilgili sorunların beraberce
çözümlenmeye başladığı anlatılarak sınıfımızda da bir meclis
oluşturulabileceği söylenir. Masa ve sandalyeler sıralı konuma
getirildikten sonra drama merkezinden de faydalanılarak bir
kürsü oluşturulur. Daha sonra çocuklarla sınıfta sorun görülen
ve çözümlenmesi gereken bir konu tespit edilir (Çocukların
söz almadan konuşmaları olabilir.). Sınıf öğretmeni, meclis
başkanıdır. Söz almak isteyen çocuklar kürsüden çözüm
önerilerini sunarlar.
(Atık materyaller kullanılarak 3 boyutlu meclis salonu
yapılabilir.)
SÖZCÜK: Meclis
KAVRAMLAR:
AİLE KATILIMI:
Ailece bulunduğunuz ilin belediyesine giderek seçim, başkan,
oy gibi kavramlarla ilgili sohbet edebilirsiniz.
UYARLAMA:
DEĞERLENDİRME:
 Bu etkinlikten keyif aldın mı?
 Etkinliğimizde neler yaptık?
DEDEMİN MADALYASI
ETKNLİK ÇEŞİDİ: Türkçe, Sanat (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.
(Göstergeleri: Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler.
Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı
özelliklerini söyler. Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel
özellikleri olduğunu söyler.)
Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.
(Göstergeleri: Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. Atatürk ile
ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.)
MATERYALLER:
Hikâye kitabı, DVD.
SÖZCÜK: 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
22.04.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Çocuklarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
için sınıf süslenir. Sınıf süslenirken bayrakların, balonların
ve diğer süslerin nerelere yerleştirileceğine öğrencilerle
birlikte karar verilir.
Süsleme işi bitince u biçiminde minderlere oturulur ve
kahramanlık temalı bir hikâye okunur.
Hikâye sonunda hikâyede geçen olaylar hakkında sohbet
edilir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramının
anlam ve önemi üzerine sohbet edilir. 23 Nisan Şarkısı
söylenir. Atatürk’ün çocuklara olan sevgisi ile ilgili
görseller incelenir.
“Sanki her tarafta ver bir düğün
Çünkü en şerefli en mutlu gün
Bugün 23 Nisan
Hep neşeyle doluyor insan…”
(23 Nisan töreninde okunacak şiirler tekrarlanabilir. 23
Nisan şarkısı dinlenebilir.)
AİLE KATILIMI:
Şehirdeki 23 Nisan törenlerine katılım sağlanabilir.
DEĞERLENDİRME:
 23 Nisan tarihinde neden bayram yaparız?
 Bu bayramı biz çocuklara kim hediye etmiş?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 27.04.2015
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Saygılı Olmak” isimli bütünleştirilmiş Türkçe, gezi büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
SAYGILI OLMAK
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE-GEZİ (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48–66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya
odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular
sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla
açıklar.)
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
(Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden
söyler.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir.
27.04.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Huzur evine yapılacak gezi için izin kâğıtları alınır ve gerekli
güvenlik önlemleri açıklanarak velilerin katılımı ile huzur evine
gezi gerçekleştirilir.
Gezi sonunda yaşlı kişilere nasıl saygı gösterildiği, çocukların
nasıl davrandığı hakkında sohbet edilir. Gezi hakkında her
öğrencin düşünceleri alınır.
“Başka hangi durumlarda ve kişilere saygı gösteririz?”
sorusuna cevap aranarak saygılı olmanın önemi ve gerekliliği
hakkında konuşulur.
(Her öğrenciye Saygı Kupası hazırlanabilir.)
(Göstergeleri: Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler.
İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler.)
MATERYALLER:
Okul servisi, yaşlı insanlar için hazırlanmış çiçek buketleri.
SÖZCÜK: Saygı göstermek, saygı duymak
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
AİLE KATILIMI:
Velilerle huzur evine gezi düzenlenir.
DEĞERLENDİRME:
 Gezimiz hakkında ne düşünüyorsun?
 Saygı hakkında ne söylemek istersin?
 Bu günden sonra nelere dikkat etmeyi düşünüyorsun?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 28.04.2015
Yaş Grubu(Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Sınıfımıza Bir Kitap” isimli Türkçe büyük grup etkinliği
“Kütüphaneye Gidiyoruz” isimli bütünleştirilmiş Türkçe, gezi büyük grup ve bireysel etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
SINIFIMIZA BİR KİTAP
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
(Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini,
büyüklüğünü, dokusunu, yapıldığı malzemeyi söyler.)
Kazanım 15. Parça bütün ilişkisini kavrar. (Göstergeleri:
Parçaları birleştirerek bütün elde eder.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri
yapar. (Göstergeleri: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak
biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri:
Sohbete katılır.)
Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir. (Göstergeleri:
Çevresinde bulunana yazılı materyaller hakkında konuşur.
Okumanın günlük yaşamdaki önemini açıklar.)
MATERYALLER:
Farklı özellikte kitaplar, karton, makas, yapıştırıcı, dergiler,
Şirin Çocuklar 7.
SÖZCÜK: Kitap
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
28.04.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Her çocuğa incelemesi için farklı kalınlık ve boyutlarda, farklı
resim özellikleri olan kitaplar dağıtılır. Çocukların kitapları
incelemeleri için zaman tanındıktan sonra kitapların
özellikleriyle ilgili sohbet edilir. Evlerinde bu kitaplara benzer
kitaplar olup olmadığı sorulur. Kimlerin evlerinde kitaplar
olduğu, evde kimlerin kitap okuduğuyla ilgili çocuklarla sohbet
edilir. Daha sonra sınıftaki kitap merkezi incelenir. Bu
merkeze yeni kitap eklemeye davet edilirler. Öğretmen her
çocuğa dikdörtgen şeklinde hazırlanmış kartonlar dağıtır.
Çocuklar kendilerine dağıtılan dergileri inceleyerek ne ile ilgili
bir kitap yapmak istiyorlarsa ilgili resimleri keserler. Resimler
çocukların istedikleri düzende yapıştırılır. Hazırladıkları bu
kartonların sınıf kitabının sayfaları olduğu söylenerek, bu
sayfaların nasıl kitaba dönüştürüebileceği çocuklara sorulur.
Kitap sayfaları birleştirilerek sınıf için kitap oluşturulur.
Çocuklarla bu kitaba bir isim bulunur. Bulunan isim öğretmence
kitabın üzerine yazılarak kitap merkezine yerleştirilir. Şirin
Çocuklar 7, sayfa 27.
(Her çocuk için bir kitap ayracı hazırlanabilir.)
AİLE KATILIMI:
Beraber kitapçıya giderek çocuğunuzun seçeceği bir kitabı ona
alarak beraber okuyabilirsiniz.
DEĞERLENDİRME:
 Bu etkinlikten keyif aldın mı?
 Kitap okumak hakkında neler söylemek istersin?
 Evinizde kitap okuma saati yapılmasını ister miydin?
KÜTÜPHANEYE GİDİYORUZ
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE-GEZİ (Büyük Grup-Bireysel Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
28.04.2015
MATERYALLER:
Eski kitaplar, el işi kâğıdı, yapıştırıcı.
ÖĞRENME SÜRECİ
Çocuklarla çevredeki en yakın kütüphaneye geziye gidilir.
Çocuklarla beraber gidilebilecek mesafede bir kütüphane
yoksa en yakın ilk ya da ortaokulun kütüphanesine geziye
gidilir. Gezi öncesi kütüphanede bazı kurallar olduğu belirtilir.
Bu kuralların neler olabileceği çocuklara sorulur. Daha sonra
sessiz olunması gerektiği, alınan kitapların yerine bırakılması
gerektiği gibi kurallar hatırlatılır. Çocukları kitapların
kapaklarını, resimlerini, yazılarını, kokularını incelemeleri için
teşvik edilmelidir. Kütüphane görevlileriyle konuşularak
yaptıkları işle ilgili bilgi alınır. Kütüphanelerin işleyişi ve üyelik
sistemi hakkında kısa bilgi verilir. Sınıfa dönüldükten sonra
çocuklar evden getirdikleri eski kitapları inceleyerek
yıpranmış, eskimiş bölümlerini tespit ederler. Bu kısımlar
öğretmenin yardımıyla tamir edilir. Daha sonra çocuklarla
çember olunur. Her çocuk bu gezi ile ilgili duygu ve
düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşır.
(Kütüphanelerle ilgili bir şiir öğrenilebilir.)
SÖZCÜK: Kütüphane
KAVRAMLAR:
AİLE KATILIMI:
Siz de bir kütüphane ziyareti yaparak ailece üye olabilirsiniz.
UYARLAMA:
DEĞERLENDİRME:
 Bu etkinlikten keyif aldın mı?
 Kütüphanede gördüklerini bize anlatır mısın?
 Nasıl kitaplar vardı?
 Eski kitapları tamir ederek onları yeniden okunabilecek
hâle getirdik, bu etkinlik hakkında sen neler söylersin?
 Yaptığımız bu tamir etkinliği faydalı bir etkinlik mi?
Neden?
(Göstergeleri: Değişik ortamlardaki kuralların
belirlenmesinde düşüncesini söyler.)
Kazanım 14. Sanat eserlerinin değerini fark eder.
(Göstergeleri: Sanat eserlerinin korunmasına özen gösterir.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri:
Sohbete katılır.)
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri:
Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, dokusunu,
kokusunu, yapıldığı malzemeyi söyler.)
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 29.04.2015
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Hayvanlar ve Evleri” isimli bütünleştirilmiş Türkçe, sanat büyük grup etkinliği
“Lütfen Beni Dinleyin” isimli bütünleştirilmiş Türkçe, sanat büyük grup ve bireysel etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
HAYVANLAR ve EVLERİ
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE, MÜZİK, SANAT (Bütünleştirilmiş Büyük ve Küçük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 10. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri
uygular. (Göstergeleri: Nesnenin mekândaki
konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi
doğru yere yerleştirir.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 1. Sesleri ayırt eder. (Göstergeleri:
Verilen sese benzer sesler çıkartır.)
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır. (Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve
şiddetini ayarlar.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Belli bir yüksekliğe zıplar.)
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren
hareketleri yapar. (Göstergeleri: Malzemeleri
yapıştırır, değişik şekillerde katlar. Değişik
malzemeler kullanarak resim yapar. Kalemi doğru
tutar, kalem kontrolü sağlar, çizgileri istenilen
nitelikte çizer.)
MATERYALLER:
Arı, köpek, kuş, tavuk, köstebek, ördek resimleri,
boyalar, çomak, Şirin Çocuklar 7, DVD.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
29.04.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen, çocuklara “Köpek Uçmak İstemiş” şarkısını söyler. İsteyen
çocuklar şarkının sözleri söylenirken sözleri dramatize edebilir.
Öğretmen hareketlerin öykünmesinde çocuklara rehberlik yapabilir.
“Köpek Uçmak İstemiş
Bir gün kargaya gitmiş
Karga ona anlatmış
Bizimki de inanmış
Tırmanmış balkonun kenarına
Açmış bacaklarını
Dikmiş kulaklarını
Havlamış birkaç kere
Hav hav hav diye
Atmış kendini yere
Köpek ölmüş vah vah vah
Karga gülmüş hah hah hah”
Şarkının sonunda çocuklar masalara davet edilir. Çocuklar masalara
geçerler. Çocuklar istedikleri hayvanı (arı, köpek, kuş, tavuk, köstebek,
ördek resimleri) seçerler ve boyarlar. Boyama işi bittikten sonra
hayvanlar birer çubuk takılarak çomak kuklalar yapılır. Hayvanlar yaşam
alanlarını öğretmen rehberliğinde sırası ile anlatırlar (kovan-kümeskulübe-toprağın altı). Şirin Çocuklar 7, sayfa 26 çalışılır.
(Hayvan çalışmaları kâğıt katlama tekniği ile verilebilir. Hayvanların
sesleri dinletilebilir.)
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
 Etkinliğimizde neler yaptık?
 Etkinliğin en sevdiğin bölümü hangisiydi?
 Şarkı söylemeyi seviyor musun?
LÜTFEN BENİ DİNLEYİN
ETKİNLİK ADI: TÜRKÇE – SANAT (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının
duygularını açıklar. (Göstergeleri: Başkalarının duygularını
söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.
Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.)
Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz
duygularını uygun yollarla gösterir. (Göstergeleri:
Olumlu/olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak
açıklar. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir.)
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri
yapar.
(Göstergeleri: Kalemi doğru tutar, kalem kontrolü sağlar,
çizgileri istenilen nitelikte çizer.)
MATERYALLER:
Hikâye kitabı, saygılı olma/davranma örnekleri üzerine
görseller, sıraya girerek ellerini yıkayan/okul servisine binen
çocukların resimleri.
SÖZCÜK: Saygı
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
29.04.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Çocuklar u biçiminde oturur. Öğretmen “İçinizden bize şarkı
söylemek isteyen var mı?” diye sorar. Çocuklardan istekli olan
biri arkadaşlarının önüne geçer ve şarkısını söyler. Öğretmen
bu sırada çocukları gözlemler ve arkadaşını dinleyen ve
dinlemeyen çocukları not alır. Bu birkaç kez devam eder ancak
arkadaşlarını dinlemeyenler uyarılmaz. Dinlemeyen çocukların
sayısı arttığında öğretmen çocuklara arkadaşlarını neden
dinlemediklerini sorar. Şarkı söyleyen çocuklara da
“Arkadaşın seni dinlemediğinde ne hissettin?” sorusu sorulur.
Saygılı olma/davranma örnekleri üzerine görseller incelenir.
Örneğin, iki kişi konuşurken üçüncü kişinin beklemesi
gerektiği; otobüse binerken ve inerken sıraya girilmesi
gerektiği; otobüsteki yaşlılara, hamile hanımlara, bebeği olan
erkek ve kadınlara; engellilere yer verilmesi gerektiği;
misafirlerimize hoş geldin-güle güle demenin bir görgü kuralı
ve saygı gereği olduğu üzerine sohbetler yapılır. İlgili
görseller incelenir. “Saygılı olmadığımız durumlarda neler
yaşanabilir?” sorusu tartışılır. Saygı temalı bir hikâye kitabı
okunur. Hikâye ile ilgili sorular sorulduktan sonra sıraya
girerek ellerini yıkayan/okul servisine binen çocukların
resimleri boyanır.
(Otobüste yolculuk yaparken dikkat edilecek davranışlarla
ilgili bir drama çalışması yapılarak saygılı olma konusu
konuşulabilir.)
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
 Birisi seni dinlemediği zaman ne hissedersin?
 Ellerini yıkamak için sıraya girmezsen ne olur?
 Öğretmenin konuşurken onu dinlemezseniz öğretmenin ne
hisseder?
 Baban işten geldiğinde ona hoş geldin demezsen baban ne
hisseder?
YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:
Tarih: 30.04.2015
Yaş Grubu (Ay): 48-66 Ay
Öğretmen Adı:

Güne Başlama Zamanı

Oyun Zamanı

Kahvaltı, Temizlik

Etkinlik Zamanı
“Köprü” isimli bütünleştirilmiş Türkçe, oyun büyük grup etkinliği
“Yapboz” isimli matematik büyük grup etkinliği

Günü Değerlendirme Zamanı

Eve Gidiş

Genel Değerlendirme:
KÖPRÜ
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OYUN-TÜRKÇE (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.
(Göstergeleri: Verilen sese benzer sesler çıkartır.)
Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir.
(Göstergeleri: Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler. Aynı
sesle başlayan sözcükler üretir.)
MATERYALLER:
A sesi ile başlayan varlıkların resimleri, Şirin Çocuklar 7.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
UYARLAMA:
30. 04.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
A sesi ile başlayan varlıkların resimleri panoya asılır (ahtapot,
at, ayı, arı, aslan, armut, ayva, ayna vb.). Öğrencilerle birlikte
resimler incelenir ve isimleri söylenirken a sesi vurgulanır.
“Kara fare geliyor (elimizi 2 parmak üzerinde yürütüyoruz)
aaaaaa
Fırıl fırıl dönüyor (elimizi kaşıkla tencere karıştırır gibi
yapıyoruz)
aaaaaa
Tekir onu görürse (ellerimizle etrafı gözlüyoruz)
aaaaaaa
Durmaz hemen yakalar (yakalama hareketi yapıyoruz)
a a a a a a a”
Parmak oyunu oynanır.
“Bu resimlerin ortak noktası ne olabilir?” sorusu sorularak a
sesini keşfetmeleri için rehberlik yapılır.
Şirin Çocuklar 7, sayfa 28 açılarak yönergeler doğrultusunda
yapılır.
A sesi ile başlayan varlıkların resimleri yere atılır. Aralarına
farklı seslerle başlayan varlıkların resimleri de karıştırılır.
Çocuklara bu resimleri nehrin iki tarafını birleştiren bir
köprüyü oluşturduğu söylenir. Ancak a sesi ile başlayan
varlıkların resimlerinin köprüde sağlam tahtaları
oluşturduğunu, farklı seslerle başlayan resimlerin çürük
tahtaları oluşturduğunu söyleriz. Çocuklar tek tek sağlam
tahtalara basarak nehrin karşısına geçer. Karşıya geçen
çocuklara öğretmen burasının bir orman olduğunu söyler.
Ormanda adı a sesi ile başlayan hangi hayvanların yaşadığını
sorar. Cevaplar alındıktan sonra Şirin Çocuklar 7, sayfa 30-31
yapılır.
(A sesi ile başlayan varlıkların resimleri ile kavram haritası
oluşturulabilir.)
AİLE KATILIMI:
DEĞERLENDİRME:
 Etkinlikten hoşlandın mı?
 A diye bağırır mısın?
 A sesi ile ilgili aklına neler geliyor?
 Sınıfımızda ismi A sesi ile başlayan arkadaşımız var mı?
 İsmi A sesi ile biten arkadaşımız var mı?
YAPBOZ
ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE-SANAT (Büyük Grup Etkinliği)
YAŞ GRUBU: 48-66 ay
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 15. Parça bütün ilişkisini kavrar.
(Göstergeleri: Bir bütünün parçalarını söyler. Bütün ve yarımı
gösterir. Bir bütünü parçalara böler. Parçaları birleştirerek
bütün elde eder.)
DİL GELİŞİM
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel
materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Görsel
materyalleri kullanarak olay öykü gibi kompozisyonlar
oluşturur.)
30.04.2015
ÖĞRENME SÜRECİ
Çocuklar u biçiminde yere oturur. Öğretmen her birinin eline
birer şekil verir. Şekiller (yuvarlak, dikdörtgen, kare)
incelenir. Bu şekillerin özellikler kenar ve köşeleri incelenir.
Ellerindeki şekle bir resim çizmeleri istenir. Resmini
tamamlayan çocuğun şekli 2 parçaya bölünür. Yapboz şeklinde
kesilebilir. Her çocuk kendi yapbozunu oluşturmuş olur.
Yapbozları incelemek için aralarında değişirler. Şirin Çocuklar
7, sayfa 29 çalışıldıktan sonra çocuklarla interaktif
yapbozlarla oynanır.
(Yapboz oynanabilir. Bir olayın aşamaları boyanabilir ve
yapboza dönüştürülebilir.)
Kazanım11. Okuma farkındalığı gösterir.
(Göstergeleri: Çevresinde bulunana yazılı materyaller
hakkında konuşur. Yetişkinden kendisine kitap okumasını
ister. Okumayı taklit eder. Okumanın günlük yaşamdaki
önemini açıklar.)
MATERYALLER:
Şekiller (yuvarlak, dikdörtgen, kare), DVD.
SÖZCÜK:
KAVRAMLAR:
AİLE KATILIMI:
UYARLAMA:
DEĞERLENDİRME:
 Yapboz oynamaktan hoşlanıyor musunuz?
 Bir bütünü ikiye bölersek ne elde ederiz?
 Etkinliğin en sıkıcı bölümü neresiydi?
Download

Şirin Çocuklar Nisan 2015 Yarım Günlük Plan