TC
MANİSA VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
1
DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ
PROJENİN ADI:
Değerler Eğitimi
PROJENİN YASAL DAYANAKLARI:
 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı
 Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı
 18. Milli Eğitim Şurası
 Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
 Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
PROJENİN KAPSAMI:
Manisa İl ve İlçelerindeki, anaokulları,ilkokullar,ortaokullar ve tüm Liseler.
PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
Manisa İl ve İlçelerindeki anaokulları,ilkokullar,ortaokullar ve tüm Lise öğrencileri,
öğretmenler, idareciler, veliler.
PROJENİN GEREKÇESİ:
Her alanda hızlı değişimler yaşanan çağımızda, binlerce yıllık deneyimlerden süzülüp
gelen geleneksel değerlerin korunması eğitimin en özel çalışma alanlarından biri haline
gelmiştir. Okulun iki temel sorumluluğu öne çıkmaktadır:
1. Geçmişten devralınan geleneksel kültürel değerleri yeni hayat biçimleri içerisine
faydalı bir şekilde nasıl alabiliriz?
2. Yeni kültürel değerleri geleneksel kültür sistemi içerisine nasıl yerleştirebiliriz?
Okul bu iki merkezî sorun arasında bir denge ve uyuşum kurmak zorundadır.
Cevap verilmesi gereken temel soru şudur; bir taraftan muasır medeniyeti yakalarken
aynı zamanda kendimiz olarak nasıl kalabiliriz? Hem modern dünyaya yön verebilmek ve hem
de kendi kültürel değerlerimizi koruyarak toplumsal çözünmeye maruz kalmamak nasıl
mümkün olabilir?
Değerler doğru ve yanlışın ayırt edilmesine yardım eden temel inançlardır. Hayata denge
ve anlam katarak, toplumu oluşturan bireylere birlikte yaşamaya imkân tanırlar. Değerler
doğuştan getirilmeyip, gözlem ve etkileşim soncunda yaşayarak öğrenilirler. Bu tespit okulun
değer eğitimi konusundaki can alıcı sorumluluğunu öne çıkarmaktadır.
Eğitim, belli bir toplumun idealine yönelik değerler sistemini bireylere iletmede önemli
rol oynamaktadır. Okulların, önemli görevi, kültür aktarımında okul programında açık olarak
2
belirtilen
veya
belirtilmeyen
değerleri
öğretmek,
öğrencileri
belirlenen
kurallar
doğrultusunda disipline etmek, ahlaki gelişimine katkıda bulunmak, karakterini ve benlik
algısını olumlu yönde etkilemektir.
Birey, ileriki dönemlerde kişiliğini, bakış açısını, davranışlarının yönünü belirleyecek, onun
tanınmasında temel ölçütler olarak işlev görecek değerleri yaşarken kazanır. Bu yüzden
bireyin belirli değerlerin farkına varması, yeni değerler üretmesi, benimsemesi ve kişiliğine
mal ederek davranışları ile sergilemesi başlı başına bir eğitim sorunudur.
Buna kısaca
değerler eğitimi denilmektedir.
Değer eğitiminin hedefi, değerler oluşturmak ve değerlerini davranış haline getiren
bireyler yetiştirmektir. Değerler anlatmakla veya tanımlamakla elde edilemezler. Doğrudan
yaşanmalı, içselleştirilmeli ve onlara ilişkin duygularla verilmelidir. Değerler yaşanılarak bir
kimlik kişilik boyutu haline gelir. Değer eğitiminin ön koşulu ise, çocuğa özgür iradesini
kullanacak ortam hazırlamaktır. Dayatma, baskı ve koşullandırma ile yapılan eğitim çocuğun
kendinden çok başkalarının isteklerini gerçekleştirme işlevine sahip olur.
Araştırmalar düşünceli, saygılı, güvenilir, adil, sorumlu, kısacası iyi insanların yaşamda
daha başarılı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, değerler eğitimi, okullarda en az matematik
ve Türkçe eğitimi kadar önemli ve gereklidir. Değerleri önemsemeyen ve bu değerlere
uymayan çocukların yetişkin olduklarında iş, aile ve sosyal yaşamlarının iyi gitmediği
araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Kısacası değerler eğitimi yaşam boyu gereken bir
eğitimdir.
Ülkemizde değerler eğitimi değişik evrelerden geçmiştir. Değerler eğitimi kimi zaman ayrı
bir ders olarak okutulmuş, kimi zaman da diğer derslerin içerisinde öğrencilere verilmeye
çalışılmıştır. Günümüzde değerler eğitimi, diğer derslerin konuları içerisinde verilmeye
çalışılmaktadır. Bu durum etkili bir değerler eğitimi verilebilmesi için her şeyden önce
tesadüfî olmayan, planlı bir eğitim anlayışına duyulan ihtiyacı ortaya çıkartmaktadır.
Ders kitaplarında yer alan, adil olma, aile birliğine önem verme, bağımsızlık ve özgür
düşünebilme, barış, iyimserlik, duyarlı olma, dürüstlük, estetik duyguların geliştirilmesi,
hoşgörü, misafirperverlik, saygı, sevgi, sorumluluk, temizlik, vatanseverlik gibi birçok değerin
okullarda yapılacak olan etkinlikler ve uygulamalarla hayata geçirilmesi davranışa
dönüştürülmesi önemlidir.
3
BİRİNCİ BÖLÜM
PROJENİN AMAÇLARI:
Çocuklarımızın, sağlıklı kişiliğin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel
değerleri kazanmalarını ve kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini sağlamak, toplumsal ve
evrensel değerlerle donanmış ve bu değerlerle yaşamayı yaşam biçimi haline getirmiş
bireyler olarak yetiştirmek, daha fazla temel insani özellikler kazanmasına katkıda bulunmak,
değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve değerleri davranışa dönüştürme konusunda onlara
yardımcı olmaktır.
Ayrıca Manisa ilindeki okulöncesi,ilkokul,ortaokul ve liselerde, değerler eğitimi
kapsamında uygulanmakta olan etkinlikleri ön plana çıkararak, toplumsal değerler ve
değerler eğitimi konusunda farkındalık oluşturma yoluyla, öğrencilerin yeteneklerini
tanıması, kendini keşfetmesi ve değerler konusundaki kazanımlarını hayatlarında doğru ve
faydalı bir şekilde kullanmasını sağlamaktır.
PROJENİN HEDEFLERİ
 Öğrencilerimize daha fazla temel insanî değer ve erdemlerin kazandırılması, değerlere
karşı duyarlılık oluşturulması ve onların davranışa dönüştürülmesi,
 Toplum tarafından kabul gören değerlerin uygun okul ortamı oluşturularak
geliştirilmesi ve pekiştirilmesi.
 Öğrencilerin sorumluluk duygularının geliştirilmesi.
 Akademik bilgi ve gerçek hayatta rehberlik edecek ahlaki değerlerle donatılmış
öğrencilerin yetiştirilmesi.
 Ahlak temelli disiplin kavramının yerleştirilmesi.
 Proje süreci sonunda düzenlenecek olan sergi yoluyla değerler eğitimi projesi
kapsamında uygulanan yöntem ve teknikler hakkında eğitimcilerin etkileşim içinde
olması.
 Değerler Eğitimi konusunda uygulanmış olan İyi Örneklerin yaygınlaştırılması
 Başarılı uygulamalar yapan okul ve eğitimcilerin ödüllendirilerek motive edilmesi
PROJENİN PAYDAŞLARI:
Manisa Valiliği
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Emniyet Müdürlüğü
Celal Bayar Üniversitesi
4
İl Kültür ve turizm müdürlüğü
Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü
Rehberlik Araştırma Merkezi(RAM)
Manisa Büyükşehir, Yunusemre, Şehzadeler Belediyeleri
İL/İLÇE MEM, PROJEDEN SORUMLU ŞUBELER:
Projenin uygulanmasında ve amacına ulaşmasında aşağıdaki birimler sorumlu olup koordineli
olarak birlikte çalışacaklardır.

Temel Eğitim Hizmetleri,

Ortaöğretim Hizmetleri,

Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri,

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri,

Strateji Geliştirme Birimi,

Maarif Müfettişleri Başkanlığı,

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri

Din Öğretimi
PROJENİN BAŞLAMA TARİHİ VE SÜRECİ
Proje Ekim 2014 tarihinde başlar,
Mayıs 2015 tarihinde sona erer.
İKİNCİ BÖLÜM
YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
Manisa ilinde proje tüm anaokulu,ilkokul,ortaokul, lise öğrencileri ile öğrenci velileri,
öğretmenler ve okul yöneticilerinin katılımıyla yürütülecektir.
A.İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER:
1. Proje uygulama esaslarının hazırlanması
2. Proje uygulama onayının alınması.
3. Uygulamanın başlatılması.
4. Uygulamanın denetlenmesi.
5. “İl Proje Yürütme Kurulu” nun kurulması;
İl Proje Yürütme Kurulu
 İl Milli Eğitim Müdürü
 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
 Proje Ekibi (AR-GE Ekibi)
5
 Eğitim Denetmeni (1)
 Okulöncesi yöneticisi(1)
 İlkokul yöneticisi(1)
 Ortaokul Yöneticisi( 1)
 Lise Yöneticisi( 1)
 Din Kültürü Öğretmeni
 Rehber öğretmen (RAM’nde görevli Psikolog Danışman en az 2) oluşur.
Görev ve Sorumlulukları
•
İl genelinde "Değerler Eğitimi" çalışmalarını planlar ve yürütür, takip ve koordine
eder.
•
Değerler Eğitimi ile ilgili strateji ve politikaları belirler.
•
Gerekli hallerde, yürütülen faaliyetin özelliğine göre yeni komisyonlar oluşturur, bu
komisyonların görev ve sorumluluklarını belirler.
•
İlgili kurum ve birimler arasında eş güdümü sağlar.
•
Değerler Eğitimi çalışmalarının sağlıklı yürütülmesi bakımından, karşılaşılan sorunların
tespiti yönetici, öğretmen, öğrenci, velilerin görüş ve düşüncelerini almak için anket
çalışmaları düzenler ve sonucunda çalışmaları revize eder.
•
Değerler Eğitimi için gerekli olan kılavuz e-kitapçık, web sitesinde yayınlanacak görsel
materyalleri (fotoğraf, slâyt, kitap, dergi, broşür vb.) belirler ve İl inceleme komisyonu
tarafından incelenmesini ve il genelinde uygulamada birlik ve beraberliği sağlar.
•
Proje bitiminde yapılacak olan Değerler Eğitimi Proje Sergisi için İlçelerden gönderilen
her türlü etkinlik örneği, materyal ve dökümanın , İl inceleme komisyonu tarafından
incelenmesini sağlayarak,sergilenmeye ve ödüllendirilmeye değer bulunanları
belirler.
•
Değerler Eğitimi adı altında, okul içinde ya da okul dışında, yanlış anlaşılmalara
meydan verebilecek mahiyette, kamuoyu nezdinde yanlış anlaşılabilecek, güven
sarsıcı uygulama ve etkinliklere yer verilmesine izin vermez.
6. Öğretmenlere ve Velilere yönelik Seminer, Panel ve Sempozyum çalışmaları
yapılması;
 Proje kapsamında alanında uzmanlar aracılığı ile öğrencilere,
velilere yönelik seminerler ve paneller düzenlenecektir.
öğretmenlere ve
6
 Yapılacak çalışmaların, yazılı ve görsel basın aracılığı ile il-ilçe düzeyinde gündem
oluşturması sağlanmalıdır.
 İlde Milli Eğitim Müdürümüz koordinesinde eğitim denetmeni, projeden sorumlu
müdür yardımcısı ve ilçelerde İlçe Milli Eğitim Müdürü koordinesinde, Rehberlik
Eğitim Merkez müdürü veya bir rehber öğretmenimizin katılacağı bir proje tanıtım ve
paylaşım toplantısı yapılacaktır.
 Eğitim denetmeni projenin kapsamında rehberlik ve destek hizmetlerini yürütecekler,
alandaki çalışmaları değerlendirecektir.
 İl Proje Ekibi tarafından geniş katılımlı toplantılarla konuya ve projeye duyarlılık
eğitimi faaliyetleri yürütülecektir.
7. Değerler Eğitimi Çalıştayı yapılması;
Proje kapsamında, İlde alan uzmanı öğretim üyelerinin ve diğer eğitim paydaşlarının katılımı
ile yerel düzeyde Değerler Eğitimi Çalıştayı düzenlenecek ve Manisa özelinde sorunlar
belirlenerek çözüm önerileri tartışılacaktır.
8. Değerler Eğitimi konusunda uygulanmış olan İyi Örneklerin seçilmesi;
Proje süreci sonunda düzenlenecek olan değerler eğitimi sergisi ile proje kapsamında
uygulanmış olan iyi örneklerin anaokulu,ilkokul,ortaokul, lise kategorilerinde ilk üçe giren
etkinlikler) seçilerek başarılı okul ve eğitimcilerin ödüllendirilerek motive edilmesi.Bu
örneklerin bir sonraki yılda Değerler Eğitimi Projesi İyi Örnekler adı altında kitapçık haline
dönüştürülmesi.Değerler Eğitimi Sergisi için iyi örneklerin seçimi , İlde İl Proje Yürütme
Kurulu,İlçelerde İlçe Proje Yürütme Kurulu tarafından , belirlenen kriterlere göre yapılacaktır.
9.Büyükşehir,Yunusemre ve Şehzadeler Belediyeleri ile işbirliği yapılarak;Manisa’nın
tarihi-Kültürel değerlerini tanıtan kamu spotu hazırlanması
B.İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER:
1. “İlçe Proje Yürütme Kurulu” nun kurulması;
İlçe Proje Yürütme Kurulu
 İlçe Milli Eğitim Müdürü
 Şube Müdürü
 Ortaokul yöneticisi
 Lise yöneticisi
 Din Kültürü Öğretmeni
7
 Rehber öğretmen
İlçe Proje Yürütme Kurulu görev ve sorumlulukları

İlçe genelinde yürütülen, Değerler Eğitimi çalışmalarını ilçesinde takip ve koordine
eder.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gönderilen her türlü yazı, talimat, materyal ve
dökümanın İlçe genelinde bulunan ilgili tüm okul ve kurumlara ulaşmasını sağlar.

Değerler Eğitimi çalışmaları için okulların ihtiyaç duyduğu gerekli malzeme, materyal
ve diğer kaynakları temin eder.

Değerler Eğitimi ile ilgili öğrenci, sınıf, okul ve ilçe bazında yürütülen çalışmaları izler,
rehberlik eder. Olumlu ve uygulamaya değer görülen etkinliklerin ilçe genelinde
yaygınlaştırılmasını sağlar.

Gerektiğinde olumsuz durumlara karşı tedbir alır.

İlçe genelinde, Değerler Eğitimi adı altında, okul içinde ya da okul dışında, yanlış
anlaşılmalara
meydan
verebilecek
mahiyette,
kamuoyu
nezdinde
yanlış
anlaşılabilecek, güven sarsıcı uygulama ve etkinliklere yer verilmesine meydan
vermez.

Okullardan gönderilen, rapor (EK-2), sergi için iyi örnek ve uygulamalar ile görsel
materyaller (Film, slâyt, sunu, CD…) İlçe Komisyonunca incelenip, değerlendirildikten
sonra, ilçe genelinde (Anaokulu,İlkokul,Ortaokul, Lise olmak üzere her birimin ilk üçe
girenleri) ve ayrıca uygulanmasında yarar görülenleri, uygulama takviminde belirtilen
tarihlerde İl Yürütme Komisyonuna gönderir.(EK-4)
2. Öğretmenlere ve Velilere Yönelik Seminer, Panel ve Sempozyum çalışmaları
yapılması;
 Proje kapsamında alanında uzmanlar aracılığı ile öğrencilere,
öğretmenlere ve
velilere yönelik seminerler ve paneller düzenlenecektir.
 Yapılacak çalışmaların, yazılı ve görsel basın aracılığı ile il-ilçe düzeyinde gündem
oluşturması sağlanmalıdır.
 İlçe Milli Eğitim Müdürü koordinesinde projeden sorumlu Şube Müdürü ve ilçelerde
Rehberlik Eğitim Merkez Müdürü veya bir rehber öğretmenimizin katılacağı bir proje
tanıtım ve paylaşım toplantısı yapılacaktır.
3. Değerler Eğitimi konusunda uygulanmış olan İyi Örneklerin seçilmesi;
8
Proje süreci sonunda uygulanmış olan iyi örneklerin (Anaokulu,İlkokul,ortaokul, lise
kategorilerinde ilk üçe giren etkinlikler) seçilerek İl Proje yürütme Kuruluna gönderilmesi.
Ayrıca İlçede iyi örneklerin seçildiği okul ve eğitimcilerin ödüllendirilerek motive edilmesi.Bu
örneklerin bir sonraki yılda Değerler Eğitimi Projesi İyi Örnekler adı altında İlçe Mem web
sitesinde yayınlanması.
C. OKUL TARAFINDAN YAPAILACAK İŞ VE İŞLEMLER
Okul Proje Yürütme Kurulu oluşturulması
Okul Proje Yürütme Kurulu;
 Okul Müdürü
 Müdür yardımcısı
 Rehber öğretmenler
 Öğretmenler(sınıf rehber öğretmenleri zümre başkanları)
 Okul-Aile Birliği Başkanı
 Okul Temsilcisi Öğrenciler
Okul Proje Yürütme Kurulu Görev ve sorumlulukları;

Proje kapsamında İl / ilçeden yapılan bilgilendirmelere uygun olarak, Değerler
Eğitimi faaliyetlerini yürütür.

Okul çevre şartları, öğrenci ve veli profili de göz önüne alınarak, uygulanacak
değerleri seçer ve “Değerler Eğitimi Okul Yıllık Çalışma Planı” nı hazırlar, tüm
öğretmenlere imza karşılığı dağıtır. (EK-6)

Hazırlanan Yıllık Çalışma Planındaki etkinlikler doğrultusunda görev dağılımını
yapar.

Okul Komisyonu, birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla tüm öğretmenleri
faaliyetlere dâhil eder. Sınıf içi etkinliklerde, sınıf rehber öğretmenleri, okul
geneline yönelik etkinliklerde, üzerinde sınıf rehber öğretmenliği görevi
bulunmayan kulüp öğretmenleri görevlendirilir. Değerler Eğitimi adı altında, okul
içinde ya da okul dışında, yanlış anlaşılmalara meydan verebilecek mahiyette,
kamuoyu nezdinde yanlış anlaşılabilecek, güven sarsıcı uygulama ve etkinliklere
yer verilmesine meydan vermez. Bunun için yapılacak etkinlikler Okul İnceleme
Komisyonunca incelendikten sonra uygulanır.

Proje seyrini izlemek, uygulamada karşılaşılan sorunları saptayıp çözümlemek için,
her dönem sonunda toplanarak çalışmaları değerlendirir.
9

Okul Komisyonunca incelenip, değerlendirildikten sonra, Proje sergisine katılmak
ve İl/İlçe genelinde uygulanmasında yarar görülen iyi örnek ve uygulamalar (ilk
üçe girenler) İl/İlçe Komisyonuna gönderilir.(EK-3)

Okul Komisyonu, ilk dönem sonunda ve proje bitimi sonunda, Okul Raporunu
(EK-2) oluşturur, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderir.

Okul Komisyonu, aynı zamanda okul içinde, Değerler Eğitimi kapsamında
uygulanan etkinliklerde moral ve motivasyon kazandırmak için ödüllendirme
yapabilir.
OKUL PROJE FAALİYETLERİ:
Okul Proje Ekibi projenin okul düzeyinde yönetim ve organizasyonundan sorumlu
olacaktır.
Ortaokul ve lisede görevli öğretmenlerimiz, rehber öğretmenler ile eğitim
yöneticilerimizin rehberliği ve desteğiyle ders içi ve ders dışında, Milli Eğitim Müdürlüğü web
sayfasında yayınlanacak kılavuz e-kitapçıkta yer alan örnek etkinliklerden de yararlanarak
değerler eğitimine yönelik faaliyetler gerçekleştireceklerdir. Ders içi ve ders dışında aktif
olarak uygulanacaktır. İlgili genelgedeki ilke ve etkinliklere ek ve destekleyici olarak aşağıdaki
faaliyetler planlanmıştır:
1. “Veli Ziyaret Ekibi” kurulması,
 Okul Müdür Yardımcısı,
 Rehber Öğretmen,
 Okul-Aile Birliği Başkanı,
 Sosyal Etkinlikler Kulübü Öğretmeni ya da Gönüllü Öğretmenden oluşur.
2. Her Yarı Dönemde En Az İki Değer Uygulaması
Bu faaliyet alanı kapsamında, her yarı dönem için en az iki değer öne çıkartılarak, o
değerlerle ve alt değerleriyle ilgili olarak etkinlikler yapılacaktır. (Değerlerin seçilmesinde;
okulda eğitim gören öğrenciler ve ailelerin sosyal çevresi, kültürel özellikleri, sosyo-ekonomik
durumları ve okulun bulunduğu çevre göz önünde bulundurularak belirlenmesi uygun
olacaktır.)
Bu değerlerin çocuklara kazandırılabilmesi için, her ilgili değere yönelik
olarak okullarda yapılabilecek faaliyetler;
 Örnek kişilikleri tanıtmak ve bu kişilerden yaşanmış hikâyeler paylaşmak.
 Kitap tanıtımları yapmak.
10
 Panolara değerlerle ilgili güzel sözler asmak.
 Seminer ve konferanslar düzenlemek.
 Sınıf içi etkinliklerde bu değerleri öne çıkarmak.
 Okul ve okul çevresi düzeyinde çocukların bu değerle ilgili saha araştırmaları
yapmalarını sağlamak.
 Örnek olay incelemeleri yapmak.
 Problemli durumların çocuklar tarafından belirlenmesi ve yine çocuklar tarafından bu
sorunlara ilişkin çözüm stratejileri geliştirilmesi.
 Yılsonunda, davranış notları açısından öne çıkan öğrencilerin öne çıkartılıp
ödüllendirilmesi ile karnelerin bu boyutunun da diğeri kadar önemli olduğuna yönelik
öğrenci veli ve öğretmenlerimizin farkındalıklarının artırılması…
 Okulu dikkatleri konu üzerinde yoğunlaştıracak görsel malzemelerle donatılması.
 Konunun çeşitli yönleriyle ele alınacağı münazara, panel, konferans ve benzeri
formlarda çalışmalar düzenlenmesi,
 Okulda faaliyette bulunan kulüp ve eğitsel kollara etkinlik önerileri hazırlanması ve
bunların uygulanmasına liderlik edilmesi
 Okul genelinde ve sınıflarda proje çalışmaları gerçekleştirilmesi.
 Yapılacak değişik çalışmalar sonucu ortaya çıkan ürünlerin okul içinde oluşturulacak
Değerler Koridorunda sergilenmesi.
 Okul personelinin değerlerle ilgili olarak bilinçlendirilmesi.
 Duvar gazeteleri, broşürler ve benzeri basılı materyaller hazırlanması.
 Okul bülteninde veya dergisinde o dönemde öne çıkan değerin gündeme getirilmesi.
 Çocukların özdeşim kurabilecekleri canlı biyografilerin okulda konuk edilmesi.
 Büyüklerimize, tanınmış kişilere mektup yazma, kart atma, …
 Değerlerle ilgili etkinliklerde öğrencileri motive etme amacıyla değerleri simgeleyen
farklı renklerde bileklikleri öğrencilerin takmalarının sağlanması.
 Değerlerle ilgili gönüllü öğrencilerin yer aldığı tiyatro etkinliklerinin düzenlenmesi.
 Değerler konusunda olumlu gelişmeler gösteren, yaşıtlarına örnek olan öğrenci veya
sınıflar okul yönetimi tarafından sosyal ödülle (alkış, teşekkür, övgü vb.)
ödüllendirilecek, yıl içindeki görevlerde bu öğrencilere öncelik verilecektir.
11
Bu çalışmalarla, bu değerlerin okul gündeminde yoğun biçimde yer almasını
sağlayarak çocuklarımızın bilinçaltlarına yerleşmelerine katkı sağlanmalıdır.
Okul rehberlik servisleri tarafından, okul düzeyinde ilgili değere yönelik tutum
belirleme çalışmaları yapılması ve ön test son test değerlendirmeleri ile yapılan çalışmaların
çocuklar üzerindeki etkisinin belirlenmesi gerekmektedir.
2. Her Sınıfa Bir Değer Uygulaması
Okul içinde her sınıfın bir değere ilişkin etkinliklerin uygulanmasından yıl boyunca
sorumlu olması ve o değerle ilgili tüm çalışmaların o sınıftaki öğrenciler tarafından organize
edilmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede öğrenciler:

Sorumlu oldukları değerle ilgili olarak, okul düzeyinde inceleme, değerlendirme ve
geliştirme faaliyetlerinin organizasyonunu yapacaklardır.

Öğrenciler sorumlu oldukları değerle ilgili olarak tiyatro, konferans, okul içi yarışma
vb. etkinlikler düzenleyecekler ve yıl boyunca sürecek olan bu etkinliklerin etkililiğini,
öğrencilerin tutumlarındaki olumlu gelişmeleri belirleyeceklerdir.
3. Aileye Yönelik Etkinlikler
Projede üzerinde en fazla durulması gereken boyutlardan birisi de veli işbirliğinin
sağlanmasıdır. Ailelere değerler konusunda farkındalık kazandırılması, en az çocuklar kadar
önemlidir. Bu kapsamda şu çalışmalar yürütülecektir:
 Öğrencileri tanımada, velileri eğitim ortamına katmada, özellikle de sorunlu
öğrencilerin okula uyumu için, Müdür Yardımcısı, Rehber Öğretmen, Okul-Aile Birliği
Başkanı, Sosyal Etkinlikler Kulübü Öğretmeni ya da Gönüllü Öğretmenden oluşan
“Veli Ziyaret Ekibi” tarafından veli işyeri ya da ev ziyaretlerine gidilecektir.
 Aile bültenleri, seminer, konferans, kitap ve film önerileriyle veliler sürece dahil
edilecektir.
 Her değerle ilgili olarak velilere, ev içi davranışlara yönelik bir bilgilendirme mektubu
hazırlanarak gönderilecektir. Mektupta açık ve öz olarak, ilgili değer bağlamında,
okulda neler yapıldığı ve yapılacağı, anne baba olarak sorumluluklarının neler olduğu
anlatılacaktır.
12
 Her dönem en az bir kez o dönem öne çıkan değerlerle ilgili olarak, okul bünyesinde
ya da dışarıdan davet edilecek misafir konuşmacılar vasıtası ile ailelere yönelik eğitim
çalışması yapılmalıdır.
 Çocuklara kazandırılmaya çalışılan değer ve davranışların kalıcı olması için, çocukların
okulda öğrendikleri ile aile ortamında çatışma yaşamaması, güzel davranışlarının
aileler tarafından takdir ve teşvik edilmesi gerekmektedir.
4. Gençlik Projeleri
Okullarımızdan değerler eğitimi teması ile Ulusal Ajans Gençlik Programı kapsamında en
az bir proje hazırlayarak Ulusal Ajansa göndermeleri beklenmektedir. Bu kapsamda Gençlik
Girişimleri ve Gençlik Değişimleri gibi başlıklar altında ARGE Biriminin desteği ile çalışmalar
yapılabilecektir.
5. Okul Web Sitesinde Değerlerimiz Projesiyle ilgili faaliyetler bölümü oluşturma
Proje kapsamında işlenen Değerlerle ilgili yapılan faaliyetler için okulun web sitesinde bir
bölüm hazırlanacak ve faaliyetler bu ayrılan bölümde yayınlanacaktır.
PAYDAŞLARDAN GÖREV VE BEKLENTİLER:
Manisa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Celal Bayar Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü,
Rehberlik Araştırma Merkezi(RAM), Manisa Büyükşehir-Yunusemre-Şehzadeler Belediyeleri,
Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü,İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan
protokol şartlarının sağlanması .
PROJENİN NİCEL ÇIKTILARI
• İl Emniyet Müdürlüğünden alınacak olan sayısal verilere göre suç işleyen çocuk
sayısında kayda değer düşüş
• Okul Davranış Değerlendirme Kurullarına gelen olumsuz vaka sayılarında azalma
beklenilmektedir.
•
Proje tamamlandığında yapılacak olan Değerler Eğitimi Sergisine seçilen iyi örneklerin
kitapçık haline dönüştürülmesi.
•
Değerler Eğitimi Çalıştayı sonunda, Manisa özelinde eğitim sorunları ve çözüm yolları
ile ilgili raporun oluşturulması.
PROJENİN NİTEL ÇIKTILARI
 Kendilerinde yeni değerler oluşturmaları
13
 Sahip oldukları değerleri davranış haline getirmeleri
 Öğrencilerin temel insanî değer ve erdemler kazanması
 Değerlere karşı duyarlılık oluşturmaları
 “Ahlak temelli disiplin” kavramını benimsemeleri
 Büyük küçük ilişkilerinde gözlenebilir olumlu davranışlar.
 Okulda sevgi ikliminin yaygınlaşması.
 Kardeşlik duygularının ilişkilerde öne çıkması.
 Okul sosyal kulüplerinin daha aktif hale gelmesi.
 Öğrencinin ve okulun başarı grafiğinin artması.
 Mutlu ve uyumlu bireylerin yetişmesi.
İZLEME-DEĞERLENDİRME
Değerler eğitiminin sağlıklı yürütülmesi için, karşılaşılan sorunların, daha sonraki
etkinliklerde yaşanmaması bakımından; öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerin görüş ve
önerileri alınır, değerlendirilir. Okul rehberlik servisleri tarafından, okul düzeyinde ilgili
değere yönelik tutum belirleme çalışmaları yapılır. İl İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu
tarafından hazırlanarak, Okul Proje Yürütme Kurulu tarafından uygulanacak olan ön test son
test değerlendirmeleriyle, yapılan çalışmaların çocuklar üzerindeki etkisinin belirlenmesi
gerekmektedir.
İl-İlçe ve okullarda yapılan etkinlikler(ortaokul,lise kategorilerinde en iyi ilk üç etkinlik)
raporu görsel materyalleriyle birlikte (CD, kısa film,fotoğraf,…..) proje bitiminde 1. Ve 2.
dönem sonlarında bir üst yürütme kuruluna (okullar ilçeye, ilçeler il’e) gönderilecektir.
Sergilenen iyi örnekler bir sonraki yılda hazırlanacak kılavuz kitapçıkta iyi örnekler olarak
yayınlanacaktır.
“Değerler Eğitimi Projesi” kapsamında gerçekleştirilecek Çalıştay ile;
ilimiz genelinde tarihten gelen ve tüm toplumun üzerinde uzlaştığı milli-manevi
değerlerimizin korunması ve yaşatılmasına yönelik olarak alınacak önlemler ve yürütülecek
çalışmalar ve bu konuda farkındalık uyandırmak, genç kuşaklara değerler eğitimini etkili ve
kazanım amaçlı yeni yaklaşımlarla aktarabilmek ve bu konuda sürdürülebilir bir sinerji
oluşturmak için yapılabileceklerin saptanması. (Çalıştay Raporu ayrıca Manisa MEM sitesinde
yayınlanacaktır)
14
DEĞERLERİN UYGULANMASI
Aşağıda belirlenmiş olan değerlerden, birlik ve beraberliğin sağlanması açısından, okul
seviyelerine göre planlama yapılarak her dönem en az iki değer(alt değerleriyle beraber)
işlenecektir.
ANAOKULU,İLKOKUL,ORTAOKUL VE LİSELER UYGULANACAK DEĞERLERİMİZ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SORUMLULUK
SAYGI
SEVGİ
İYİLİK VE HOŞGÖRÜ
ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK
GÜVEN
DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK
VATANSEVERLİK
ÖZGÜVEN
YARDIMLAŞMA VE İŞBİRLİĞİ
SORUMLULUK
BARIŞ
SABIR
ADALET
ÇALIŞKANLIK
EMPATİ
NOT: Yukarıdaki ana değerlerle ilgili alt başlıklar uygulayıcılar (sınıf rehber öğretmenleri,
kulüp öğretmenleri) tarafından belirlenebilir. Örneğin, Saygı Değerinin alt başlıkları;
büyüklere saygı, küçüklere saygı, saygılı konuşma vb. olabilir.
15
Değerler Eğitimi Proje Sergisine Katılacak İyi Örneklerin Kapsamı Aşağıda Belirtilen
Faaliyetleri İçerebilir.
1. Sosyal faaliyetler
2. Kültürel Faaliyetler
3. Sportif etkinlikler,
4. Değerler Eğitiminin ruhuna uygun sinema, tiyatro, panel, konferans, dinleti, sergi,
halk oyunları
5. Zararlı Alışkanlıkların
( Sigara- Alkol – Uyuşturucu vb ) önlenmesine yönelik
faaliyetler
6. Öğrenciler arasındaki şiddetin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar
7. Okul-Sınıfta ki temizlik, tertip ve düzen ile disiplinin sağlanmasına yönelik çalışmalar
8. Değerler Eğitimi etkinlikleri çerçevesinde yapılan aile ziyaretleri, hayırsever
ziyaretleri, huzurevi ziyaretleri, şehit ve gazi aileleri ziyaretleri, özel eğitim kurumları
ziyaretleri
9. Değerler Eğitimi faaliyetleri çerçevesinde yapılan geziler ( Şehitlikler, Anıtkabir,
Çanakkale, Müzeler, Tarihi-Kültürel-Geleneksel Değerlerimizi çağrıştıran mekânlar)
10. Diğer okullar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları,
hayırseverler, çevreyle, veli işbirliği ile yapılan çalışmalar
11. Değerler Eğitimi faaliyetleri çerçevesinde okul komisyonu, öğretmen, öğrenci ya da
görevli ekipler tarafından hazırlanan film-çizgi film-slayt-sunu-tiyatro oyunu ve
materyaller
12. Doğayı koruma ve güzelleştirme amacıyla yapılan çalışmalar
13. Okul-Sınıf içinde araç-gereç ve kişisel eşyaların korunmasına yönelik çalışmalar
14. Değerler Eğitimi etkinlikleri çerçevesinde Örnek Şahsiyetin Davet edilmesi
15. Yukarıdaki maddelerin dışında değer eğitiminin kapsamına giren farklı yöntem teknik
ve stratejiler de uygulanabilir.
Projelerin Değerlendirilmesi
Anaokulu,İlkokul,Ortaokul, Lise kategorilerinde ilk üçe giren projeler, bir üst kurula
gönderilecektir. İl Proje Kurulu tarafından değerlendirilerek sergilenmesi uygun bulunan
16
projeler, …/05/ 2015 tarihinde Manisa MEM sayfasında ilan edilecektir. Ödüllendirilen ve
sergilenen çalışmalar kitapçık haline getirilecek ve bir sonraki yılda da Değerler Eğitimi
Projesi İyi Örnekler içersinde İl MEM sitesinde yayınlanacaktır.
17
Download

DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ - Celal Bayar Üniversitesi