Uslu'dan tebrik mesajý
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, 30 Mart 2014 Mahalli
Ýdareler seçimlerinde seçilen Belediye Baþkanlarýný, Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi
üyelerini tebrik etti.
Uslu, 30 Mart 2014 Mahalli Ýdareler Genel
TSO, TSM korosu bahara
"sanatla merhaba" dedi
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Türk Sanat Müziði
Topluluðu, '2014 Bahara Merhaba' konserlerinin ilki 14
Nisan Salý günü gerçekleþtirildi.
Devlet Tiyatro Salonu'nda yapýlan konserle birlikte TSO
TSM Topluluðu, Çorum halkýna bahara 'sanatla merhaba' dedirtti.
Toplam 63 kiþilik kadrosu ile konserlerine baþlayan Çorum
Ticaret ve Sanayi Odasý Türk Sanat Müziði Topluluðu,
çeþitli meslek gruplarýna mensup kiþilerden oluþuyor.
Seçimleri sonrasý yeniden seçilen Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Alaca Belediye Baþkaný Muhammed Esat
FA
Eyvaz, Bayat Belediye Baþkaný Ek- SAY’DA
10
rem Ünlü, yeni seçilen Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma...
A
SAYF
5’TE
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
16 NÝSAN 2014 ÇARÞAMBA
Çorum'a 7 doktor
4 eczacý atandý
Agah
Kafkas
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan
2014 yýlý ikinci dönem açýktan atama kurasýnda
Çorum'a 7 diþ tabibi ve 4 eczacý atandýðýný söyledi. Yeni atamalarýn Çorum'a ve Çorum hal- SAYFA
kýna hayýrlý olmasýný dileyen Kafkas, " Çorum 7’DE
ve Çorumlular her þeyin en iyisine layýktýr. Yeni
atamalar herkese hayýrlý uðurlu olsun" dedi.
OKA yönetimi
toplandý
40 KURUÞ
"Önce kendi ilimizi tanýyacaðýz sonra
Türkiye'ye ve dünyaya tanýtacaðýz"
Hattuþa'ya
ziyaretçi
karþýlama
merkezi
Ýl Özel Ýdaresi
Çorum'un önemli turizm deðerlerinden birisi olan Boðazkale Hattuþa
örenyeri için ziyaretçi karþýlama merkezi yapacak ve ayný
zamanda örenyerinin çevre düzenlemesinide gerçekleþtirilecek.
Konuyla ilgili yazýlý bir açýklama
yapan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Boðazkale Hattuþa antik kenti giriþinde çevre düzenlemesini ve ziyaretçi karþýlama
merkezini de içine alan bir
kompleksin yapýlacaðýA
SAYF
ný, söz konusu çalýþma- 2’DE
nýn ise 2015 yýlýnda tamamlanacaðýný ifade
etti.
Vali Sabri Baþköy, Çorum'un turizm potansiyeli itibariyle
Türkiye'nin önde gelen illeri arasýnda bulunduðunu kaydetti.
15-22 Nisan tarihleri arasýnda kutlanan 38. Turizm Haftasý nedeniyle Boðazkale'de düzenlenen törene katýlan ve burada bir
konuþma yapan Vali Baþköy, "Çorum'da turizmin geliþmesi ve bu konudaki farkýndalýðýn arttýrýlmasý
YFA
için birçok tanýtým faaliyeti yapýlýyor. Turizm Haf- SA3’TE
tasý etkinliklerinde de yapýlmasý gerekenler gözden geçiriliyor" ifadelerini kullandý.
Vali
Sabri
Baþköy
KKKA sempozyumu
Çorum'da düzenlendi
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA)
Yönetim Kurulu nisan ayý olaðan toplantýsý,
OKA Dönem Baþkaný Tokat Valisi Mustafa
Taþkesen'in baþkanlýðýnda yapýldý. Amasya
Yatýrým Destek Ofisi Toplantý Salonundaki
toplantýya, Vali Sabri Baþköy, Samsun SAYFA
A
Valisi Hüseyin Aksoy ve Amasya Valisi 9’D
Ýbrahim Halil Çomaktekin ile diðer yönetim kurulu üyeleri katýldý.
Ömer Arslan
"Sessiz Dil Projesi" ekibinden örenyeri gezisi
Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan organize edilen "7 Nisan Dünya Saðlýk Günü"nün 2014 yýlý
gündemi olan "Vektörle Bulaþan Hastalýklar"
kapsamda Çorum'da Anvatar Otel'de bir sempozyum
düzenlendi.
Türkiye Halk Saðlýðý Kurum Baþkan Yardýmcýsý Dr.
Çiðdem Þimþek'in ve 17 ilin Halk Saðlýðý Müdürlüðünde görevli yetkililerin katýldýðý toplantý Çorum
Halk Saðlýðý Müdürü Dr.Engin DeðirmenA
SAYF
ci'nin açýlýþ konuþmasýyla baþladý.
9’DA
Zekeriya
Iþýk
Hitit Akademi'den
"Osmanlý Toplumunda
Aile" paneli
Hitit Akademi Derneði kültürel etkinliklerine
"Osmanlý Toplumunda Aile"
paneliyle devam ediyor. Konuyla ilgili olarak bir açýklama
yapan Hitit Akademi Derneði
Baþkaný Zekeriya Iþýk, "Dernek olarak zaman zaman
dünya ve ülke gündemini ilgilendiren konularda za- AYFA
S
man zaman da sosyo- 2’DE
kültürel hususlarý ve sosyal sorumluluk...
Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan yürütülen "Sessiz Dil Projesi" kapsamýnda kaynaþtýrma etkinliði düzenlendi. Etkinlikte
Boðazkale ve Alacahöyük örenyerleri gezildi.Geziye Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel
,Ýl Saðlýk Müdürlüðü idarecileri ve
personelleri, iþaret dili eðitimi almýþ
kursiyerler ve Ýþitme Engelliler SAYFA
Spor Kulübü Derneði üye ve ai- 10’DA
lelerinden oluþan yüz kiþilik bir
grup katýldý.
"Borsanýn ticaret hacminin artmasý ekonomiye olumlu yansýyor"
SAYFA 6’DA
Ece Seramik’ten Çocuk Evine destek
SAYFA 5’TE
TEK
YILDIZ
2
HABER
16 NÝSAN 2014 ÇARÞAMBA
Hattuþa'ya ziyaretçi
karþýlama merkezi
nel Sekreter Arslan, ihale sürecinin
ardýndan proje sözleþmesinin de
yapýldýðýný ve kompleksin yapýmýna baþlanarak 450 iþ günü içerisinde çalýþmalarýn tamamlanacaðýný
söyledi.
Genel Sekreter Arslan, 2015 yýlýnda tamamlanacak proje kapsaÝl Özel
mýnda þu çalýþmalara yer verileceÝdaresi Genel
ðini aktardý:
Sekreteri
"8 adet hediyelik eþya satýþ reÖmer Arslan
yonu, kafe ve sergi salonu bulunan
1 adet çok amaçlý salon, 1 adet bay
Ýl Özel Ýdaresi Çorum'un önemli
turizm deðerlerinden birisi olan Bo- WC, 1 adet bayan WC, 1 adet idare
ðazkale Hattuþa örenyeri için ziya- odasý, 1 adet kamera ve güvenlik
retçi karþýlama merkezi yapacak ve odasý, 1 adet personel dinlenme
ayný zamanda örenyerinin çevre dü- odasý, 1 adet teknik oda, 1 adet depo, 1 adet bilet giþesi."
zenlemesinide gerçekleþtirilecek.
Çevre düzenleme iþinin tamamKonuyla ilgili yazýlý bir açýklama
yapan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekrete- lanmasýyla da birlikte Hattuþa Örenri Ömer Arslan, Boðazkale Hattuþa yeri Ziyaretçi Karþýlama Merkezinin
antik kenti giriþinde çevre düzenle- yerli ve yabancý turistlerin hizmetine
mesini ve ziyaretçi karþýlama merke- sunulacaðýný dile getiren Arslan,
zini de içine alan bir kompleksin ya- Anadolu topraklarý üzerindeki en
pýlacaðýný, söz konusu çalýþmanýn ise önemli ve büyük medeniyetlerden
2015 yýlýnda tamamlanacaðýný ifade birisi olan Hititlere baþkentlik eden
Hattuþa örenyerinin tarihi deðerine
etti.
Projenin yaklaþýk maliyetinin 523 yakýþýr önemli bir adýmýn daha atýlbin 910 TL olduðunu kaydeden Ge- mýþ olacaðýný kaydetti. Haber Servisi
2
Hitit Akademi'den
"Osmanlý Toplumunda
Aile" paneli
Hitit Akademi Derneði kültürel etkinliklerine "Osmanlý
Toplumunda Aile" paneliyle
devam ediyor.
Konuyla ilgili olarak bir açýklama yapan Hitit Akademi Derneði Baþkaný Zekeriya Iþýk,
"Dernek olarak zaman zaman
dünya ve ülke gündemini ilgilendiren konularda zaman zaman da sosyo-kültürel hususla-
rý ve sosyal sorumluluk hassasiyeti gerektiren meseleleri gündeme aldýk" dedi.
Bu baðlamda seminerler,
konferanslar, paneller ve
projeler üreterek ve icra
ederek, insanlarýn bilgi daðarcýðýna katkýda bulunmaya ve sorunsallar karþýsýnda ortak bir aklýn oluþmasýna çalýþtýklarýný belirten Iþýk, aralýk
ayýnda 'Ýslamofobi', Þubat'ta
"Dünya'da ve Türkiye'de Din
Eðitimi Politikalarý" programlarýndan sonra 18 Nisan Cuma
günü de ülkemizin farklý üniversitelerinden gelen uzmanlarýn sunumuyla 'Osmanlý Toplu-
munda Aile' konulu bir panel
düzenleyeceklerini dile getirerek saat 20.00'da Turgut Özal
Konferans Salonunda yapýlacak
panele bütün halký davet etti.
Aile müessesesinin krizler
çaðýna girdiði günümüzde,
meslenin tarihi arka planýný
görmenin, konuya daha farklý
ve daha bilinçli bakmamýzda
etkili olabileceði düþüncesiyle
bu panelin planlandýðýný belirten Iþýk, panele katký saðlayan
Hitit Üniversitesi, Kültür Bakanlýðý ve Türk Tarih ve Kültür
Araþtýrmalarý Kulübü'ne de teþekkür etti.
Haber Servisi
Çorum'da önceki akþam meydana gelen depremler korkuttu.
Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma
Enstitüsü
Ulusal Deprem Ýzleme Merkezinden edinilen bilgiye göre ilk deprem Ayaz köy merkezli olarak saat 21.40'da yerin 5.4 km derinliðinde
3.7 þiddetinde meydana geldi.
Bu depremin ardýndan ise saat 21.51'de Þeyhhamza köyü merkezi
ikinci deprem 5 km derinlikte 3.6 þiddetinde gerçekleþti. Deprem kýsa
süreli paniðe neden olurken herhangi bir hasar ve yaralanma olmadý.
Yasin YÜCEL
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Çorumlu Avukat Fatih Maden, Hukukçular Derneði Ankara Temsilcilik
belgesini Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn elinden aldý.
Hukukçular Derneði tarafýndan düzenlen
Hukuk Okulu Projesi'nin sertifika törenine
katýlan Baþbakan Erdoðan, projede baþarý
gösteren hukukçulara sertifikalarýný verirken
ayný törende hemþehrimiz Avukat Fatih Maden'e de Hukukçular Derneði Ankara Temsilciliði yetki belgesini teslim etti.
Genel Baþkanlýðýný hemþehrimiz Avukat
Cavit Tatlý'nýn yaptýðý Hukukçular Derneði'nin Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn
katýlýmýyla Ýstanbul Kongre Merkezi'nde
gerçekleþtirdiði sertifika törenine Adalet Bakaný
Bekir Bozdað, Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Kadir Topbaþ, AK Parti Ýstanbul Ýl Baþkaný Aziz Babuþcu ve çok sayýda hukukçu katýldý.
Törende derneðin Ankara temsilciði yetki belgesini Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn elinden
alan Avukat Fatih Maden, yetki belgesinin Baþbakan Erdoðan'ýn elinden almanýn kendisi için gurur vesilesi olduðuna iþaret ederek, "Türkiye'de
önemli bir sosyal sorumluluk üstlenen derneðimizin Baþkent temsilcisi olarak görevlendirmek
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
04:21
05:54
12:47
16:28
19:28
20:53
16.04.2014
4. Ay, 30 Gün,
16. Hafta
Elini, sofraný ve kapýný açýk tut!
Gözünü, dilini ve belini baðlý tut!
Ahi Evren "Rahmetullahi aleyh"
Günün Þiiri
KAR ÞÝÝRÝ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
bizlere hem mesleðimize hem de ülkemizin baðýmsýz yargýsýna hizmet etme fýrsatý tanýmaktadýr.
Baþbakanýmýzýn derneðimize vermiþ olduðu deðer ve çalýþmalarýmýza olan ilgisine gönülden teþekkür ediyoruz. Derneðimizin Türkiye genelinde
þubeleþme çalýþmalarý baþladý. Ankara þubemizi
de en kýsa zamanda aktif hale getireceðiz" ifadelerini kullandý.
Maden, program sonunda Baþbakan Erdoðan'ýn dernek yöneticileriyle ülke gündemine dair bir deðerlendirme toplantýsý yaptýðýný da sözlerine ilave etti. Haber Servisi
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Adnan YALÇIN
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
1.50 TL
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
2,128
2,936
3,559
0,209
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
VEFA ECZANESÝ
TEL: 224 83 26
TEL:213 50 71
-Önemli Telefonlar-
Haber Yönetmeni
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
2,127
2,936
STERLiN 3,558
JPY YENi 0,208
UÐUR M. CD. N:147/B - ASKERLÝK ÞUB. ÜSTÜ
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
USD
EUR
SAÐLIK ECZANESÝ
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
GAZÝ CD. 53/B - KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
Bu adam o adam gelip gider
Senin ellerinde rüyam gelip geçer
Her affýn içinde bir intikam gelir gider
Bu þiirimi anlayýnca beni anlayacaksýn
HAVA DURUMU
Hitit Üniversitesi uluslararasý anlaþma sayýsýný her geçen
gün hýzla artmaya devam ediyor. Mevlana, Erasmus ve ikili iþbirliði protokolleriyle "Bir Dünya Üniversitesi" olma yolunda
ilerleyen üniversite, kýsa bir süre önce Bakü Slavyan Üniversitesi ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile Mevlana Deðiþim
Programý kapsamýnda anlaþma imzaladý. Yapýlan bu anlaþmalarla Mevlana Deðiþim Programý çerçevesinde gerçekleþtirilen
anlaþma sayýsý 27'ye yükseldi. Bahadýr YÜCEL
Yýl: 10 Sayý: 2758 16 NÝSAN 2014 ÇARÞAMBA
Allah kar gibi gökten yaðýnca
Karlar sýcak sýcak saçlarýna deðince
Baþýný önüne eðince
Benim bu þiirimi anlayacaksýn
Ben bu þiiri yazdým aþýk çeþidi
Öyle kar yaðdý ki elim üþüdü
Ruhum seni düþününce ýþýdý
Her þeyi beni anlayýnca anlayacaksýn
Yurtdýþý iþbirliði anlaþma
sayýsý 27'ye yükseldi
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
:
:
:
:
:
:
Karýn yaðdýðýný görünce
Kar tutan topraðý anlayacaksýn
Toprakta bir karýþ karý görünce
Kar içinde yanan karý anlayacaksýn
Ýmtiyaz Sahibi
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Sezai KARAKOÇ
Fatih Maden, yetki belgesini
Baþbakan Erdoðan'dan aldý
10 dakika da iki
deprem korkuttu
YILDIZ AJANDA
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
16 NÝSAN 2014 ÇARÞAMBA
HABER
3
Turizm Haftasý'na Hititler'in
Baþketinde açýlýþ
38. Turizm Haftasý'nýn açýlýþý dün Boðazkale düzenlenen þenlikle yapýldý.
Çorum turizminin canlandýrýlmasý, çeþitlendirilmesi, tarihi ve turistik deðerlerinin korunmasý amacýyla
düzenlenen Turizm Haftasý bu yýlda dolu dolu kutlanacak.Törene Vali Sabri Baþköy, Vali Yardýmcýsý Fikret Za-
man, Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz,Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, bazý daire
müdürleri, daire personelleri, vatandaþlar ve çok
sayýda öðrenci katýldý.
Halk Eðitim Müdürlüðü Halk Oyunlarý ekibinin gösterileri ile baþlayan kutlama programý saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn
okunmasý ile devam etti.
Daha sonra programda Boðazkale Belediye
Baþkaný Osman Tangazoðlu, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru ve Vali Sabri Baþköy birer konuþma
yaptý. Konuþmalarýn ardýndan Hitit Üniversitesi Beden
Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu Güreþ Dansý Ekibinin gösterileri katýlýmcýlar tarafýndan beðeniyle izlendi. Açýlýþ
programda son olarak ise Çorum Belediyesi Türk Halk
Müziði Korusunun düzenlediði konser ile katýlýmcýlar
eðlenceli dakikalar geçirdiler. Turizm Haftasý nedeniyle
tüm açýlýþa gelen öðrenci gruplarýna yönelik Hattuþa, Yazýlýkaya Açýk Hava Tapýnaðý ve Boðazköy Müzesi gezileri düzenlenmesiyle program sona erdi. Yasin YÜCEL
"Önce kendi ilimizi tanýyacaðýz sonra
Türkiye'ye ve dünyaya tanýtacaðýz"
"Dünya ekonomisinde en büyük
pay turizm sektörüne ait"
Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, artýk
turizmin üst gelir gruplarýnýn yaptýðý bir aktivite olmaktan çýktýðýný söyledi.
Boðazkale'de yapýlan Turizm Haftasý açýlýþ töreninde konuþan Ali Özüdoðru, insanlarýn turizm konusunda bilinç düzeylerinin artýrýlmasý ve bunun
tüm dünyada paylaþýlmasýnýn da ancak turizm faaliyetlerine geniþ kitlelerin katýlabilmesi ile mümkün
olduðunu kaydetti.
Dünya ekonomisinde en büyük payýn turizm
sektörüne ait olduðunu dile getiren Özüdoðru, "Turizm gerek ekonomik, gerekse sosyal kültüre yaptýðý
etkiler ile dünyada en fazla
geliþim gösteren sektör olmanýn yanýnda, kendine özgü yapýsýndan dolayý ekonomide itici bir güçtür. Sektör
içindeki restaurant, konaklama, ulaþým, saðlýk ve eðlence
gibi hizmetlere olan talebin
artmasýndan dolayý gerek bu
sektörde, gerekse buna baðlý
sektörlerdeki bölgesel kalkýnmanýn ve istihdamýn geliþtirilmesinde, ülkenin dýþ tiÝl Kültür ve
caret açýðý, enflasyon, istihTurizm Müdürü
dam gibi makro hedeflerin
Ali Özüdoðru
tutturulmasýnda çok önemli
bir araçtýr" þeklinde konuþtu.
Turistik deðerlerin daha iyi korunmasýna vedengeli kullanmasýna imkân saðlayan turizmin, deðiþik
kesimlerin ekonomik ticari ve sosyal yönleriyle ilgisini çekerek önemini sürdürmekte olduðunu ifade
eden Özüdoðru, "Turizm, kiþilerin kendilerini yenilemesine, giriþimcilik ve cesaretlerinin artmasýna,
çalýþma azimlerinin çoðalmasýna, deðiþik milletlerin
insanlarý arasýndaki karþýlýklý saygý, barýþ ve kardeþlik baðlarýnýn geliþmesine yönelik önemli bir olgudur. Turizm hem dinlendirir, hem eðlendirir, hem de
görgü ve bilgiyi arttýrýrken, bu alanda hizmet verenlerin çalýþmalarý da yörenin ve ülkenin turizmdeki
baþarýsýnýn anahtarý olacaktýr.Bu baðlamda; Ýlimiz
turizminin markasý "Hititler" olup 38. Turizm Haftasý açýlýþýnýn Hititlerin Baþkenti Hattuþaþ'ta yapýlmasý
da Valiliðimizin turizme verdiði önemin bir göstergesidir.Valiliðimiz, Çorum Belediyemiz, Ýl Özel Ýdaremiz, Boðazkale Kaymakamlýk ve Belediyesi, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðümüz, diðer kurumlarýmýz
ve Sivil Toplum Örgütleri ile Turizm Ýþletmeleri Ýlimizde Turizmin daha da geliþtirilmesi için; hem alt
yapý eksikliklerinin giderilmesi hem de önemli tanýtým çalýþmalarý yürütmektedirler.Bu çalýþmalar çerçevesinde, hem Boðazkale ilçemizde hem de Ýlimizin diðer yerlerinde turizm alt yapýsý ile ilgili önemli
yatýrýmlar yapýlmýþtýr. Boðazkale ilçemizde; Hattuþa
Ören Yeri yollarý yenilenmiþ, çevre düzenlemesi yapýlmýþ, güvenlik sistemi kurulmuþ, ören yerine yapýlacak Ziyaretçi Karþýlama
Merkezi ihalesi de yapýlmýþ olup yakýnda inþasýna
baþlanacaktýr. Buraya 32
milyon 500 bin TL yatýrým
gerçekleþtirilmiþtir. Boðazköy Müzemiz yenilenmiþ
burasý için de 2 milyon 100
bin TL harcama yapýlmýþtýr.
Yine OKA ve Ýl Özel Ýdaremiz desteði ile Dulkadiroðullarý Konaðý Restorasyonu
ve Zamana Direnen Baþkent
Hattuþa projeleri kapsamýnda 1 milyon 750 bin TL yatýrým yapýlmýþtýr. Son dönemde Boðazkale ilçemizin
turizm altyapýsý için yaklaþýk 5 milyon 500 bin TL yatýrým yapýlmýþtýr. Devletimiz tarafýndan yapýlan yatýrým ve tanýtým çalýþmalarý ile buraya gelen ziyaretçi
sayýsý her geçen gün artmakta ancak yeterli görülmemektedir. Burayý ve Ýlimizin diðer kültür ve turizm alanlarýný ziyaret edenlerin sayýsýnýn artýrýlmasý
için her türlü çalýþma yürütülmektedir. Sözlerimi tamamlarken programýmýza desteklerinden dolayý
Çorum Belediye Baþkanlýðýmýz ve Baþkan Yardýmcýmýz Zeki Gül'e, Boðazkale Belediyemize ve bizleri
katýlýmlarý ile onurlandýran sayýn Valimiz Sabri Baþköy'e ve diðer protokol üyelerine teþekkürlerimi sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladý.
Yasin YÜCEL
Vali Sabri Baþköy, Çorum'un turizm potansiyeli itibariyle Türkiye'nin önde gelen illeri arasýnda bulunduðunu kaydetti.
15-22 Nisan tarihleri arasýnda kutlanan 38. Turizm
Haftasý nedeniyle Boðazkale'de düzenlenen törene
katýlan ve burada bir konuþma yapan Vali Baþköy,
"Çorum'da turizmin geliþmesi
ve bu konudaki farkýndalýðýn
arttýrýlmasý için birçok tanýtým faaliyeti yapýlýyor. Turizm Haftasý
etkinliklerinde de yapýlmasý gerekenler gözden geçiriliyor" ifadelerini kullandý.
Her yýl dünyanýn deðiþik yerlerinde yapýlan turizm fuarlarýna
Valilik, Kültür ve Turizm Müdürlüðü ve ilgili özel sektör temsilcilerinin katýldýðýný belirten
Baþköy, "Ýlimizin turizm potansiyelini bu fuarlarda tanýtýyoruz.
Ýzmir'de her yýl düzenlenen Travel Fuarý'na mutlaka katýlýyoruz.
Yine geçtiðimiz yýl Berlin ve Kore'deki turizm fuarlarýna da katýldýk. Bu yýl ise Brezilya'daki Sao Paulo Turizm Fuarý'na katýlacaðýz. Tüm bunlarý daha fazla turist
ilimize gelsin diye yapýyoruz" dedi.
Vali Sabri Baþköy, Çorum'un turizm potansiyeli itibariyle Türkiye'nin önde gelen illerinden bir tanesi olduðunu dile getirerek, "Ýlimizde 5 yerde kazý yapýlýyor.
Hattuþa'daki kazýlar 100 yýlý aþkýn süredir devam ediyor. Þapinuva, Eskiyapar, Yörüklü ve Alacahöyük'te
de kazýlar gerçekleþtiriliyor. Bütün bu kazýlar sonucunda ortaya çýkan eserler her yýl yapýlan çalýþtaylarla
halkýn bilgisine sunuluyor ve devamýnda ise kitaplaþtýrýlýyor. Kazýlarda mutlaka her sene çok önemli tarihi
eserler çýkarýyoruz" diye kaydetti.
Baþköy, konuþmasýný þu ifadelerle tamamladý:
"Deðerlerimizin farkýna varmalý vebunlarý olabildiði kadar yaþatmalýyýz, tanýtmalýyýz. Amacýmýz daha
çok kitlelere ulaþmak. Ülkemizde iç
turizmin hareketliliði ve oluþturduðu ekonomik girdisi dýþ turizme
yaklaþtý. Bu kapsamda inanç turizminde önemli artýþ var. Çorum'da
da sahabe kabirleri bulunuyor. Tanýtým, broþür ve kitapçýklarýmýza
bunlarý da koyduk. Ankara'daki
Hacý Bayram Veli, Ýstanbul'daki
Eyüp Sultan neyse Çorum-Hýdýrlýk'ta o anlama geliyor. Ýncesu Kanyonu Çorum için büyük bir nimet.
Vali
1.500 metrelik bir yürüyüþ yolu yaSabri
Baþköy pýldý. Bunun için 500 bin lira para
harcandý. Tüm bunlarý insanlarýmýz
gelsin, gezsin diye yaptýk. Buradan
tüm Çorumlulara sesleniyorum, Çorum'un hangi ilçesinde, beldesinde, köyünde, mahallesinde yaþýyor
olursanýz olun öncelikle Çorum'u tanýyýnýz. Çocuklarýn, gençlerin, yaþlýlarýn çoðu daha Boðazkale'ye gelmemiþ. Þapinuva'yý, Ýncesu'yu, Koyunbaba Köprüsü'nü, Çorum Kalesi'ni, Hýdýrlýk'ý görmeyen Çorumlular var. Önce kendi ilimizi tanýyacaðýz. Sonra bunlarý
Türkiye'ye ve daha sonra da dünyaya anlatacaðýz.
Böyle yaptýðýmýz zaman turizmden alacaðýmýz pay daha da artacaktýr."
Yasin YÜCEL
"Tarihi mirasý gelecek nesillere
aktarabilmek için çalýþýyoruz"
Boðazkale Belediye Baþkaný
Osman Tangazoðlu, Boðazkale'nin tarihi 7000 yýl öncesine
dayanan dünyanýn en eski yerleþim
yerlerinden birisi olduðunu söyledi.
Turizm Haftasý açýlýþ töreninde
konuþan
Osman
Tangazoðlu,
"UNESCO Dünya Kültür Mirasý listesine 1986 yýlýnda 377. sýradan giren
Hitit Ýmparatorluðunun baþkenti
Hattuþa ilçemizdedir. Bir baþkentin
ve binlerce yýllýk tarihin mirasçýsý olarak bu topraklar üzerinde yaþayan
bizler ilk olarak bize emanet edilen
bu mirasý gelecek nesillere aktarabilmek için neler yapabilirizin gayreti
içindeyiz" dedi.
Tangazoðlu, "Biliyorsunuz çok
zor bir seçim sürecinden yeni çýktýk.
Yüce halkýmýzýn teveccühü ile hizmet edebilmek için çýktýðýmýz bu
yolda, halkýmýzla birlik beraberlik
içerisinde olacaðýz. Devletimizin ve
büyüklerimizin inayetiyle bütün gücümüz ve gayretimizle hizmet etmek
için uðraþacaðýz.Hayýrlýsýyla çalýþmalarýmýza baþladýk. Kimsenin düþünmediðini düþünüp, kimsenin baþaramadýðýný baþarmak için uðraþ veriyoruz. Bu çalýþmalarýmýzda bize verdiðiniz destek için hepinize teþekkür
ederim. Sayýn misafirlerimiz güzel ilçemizde bizlerle bu güzel günde birlikte bulunduðunuz için teþekkür
eder saygýlarýmý sunarým" ifadelerini
kullandý. Yasin YÜCEL
Osman
Tangazoðlu
TEK
YILDIZ
16 NÝSAN 2014 ÇARÞAMBA
HABER
"Ýþçi Bayramý'nýn zihinlerde bir
mekâna hapsedilmesine karþýyýz"
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve
Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný
Ahmet Saatçi, 1 Mayýs Emek ve
Dayanýþma Günü'nde Memur-Sen
olarak Diyarbakýr'da olacaklarýný hatýrlastarak, "Memur-Sen olarak, 1 Mayýs'ta Diyarbakýr'da bulunarak, küreselleþme ve kapitalist formlu sermaye
tarafýndan hedef alýnan emeði, alýn terinin ve emekçinin hakkýný teslim etme
hassasiyetinin zirvesinde bulunan medeniyetimizin merkez þehirlerinden biri olan Diyarbakýr'da küreselleþmeye
insanilik aþýsý vuracaðýz" dedi.
Ahmet
Memur-Sen olarak 1 Mayýs'ýn ihtiSaatçi
va ettiði anlamýn, Ýþçi Bayramý'nýn zihinlerde bir mekâna hapsedilmesine
karþý olduklarýný kaydeden Saatçi, "1 Mayýs ancak Taksim'de
kutlanýr, þeklinde oluþturulan baskýyý kabul etmemiz mümkün
deðil. 1 Mayýs'ý, iki ana kavramý olan 'emek' ve 'dayanýþma'yý
esas alarak, milletimizin ihtiyaç duyduðu destek ve katký beklediði konular üzerinden anlatmayý doðru buluyoruz. 1 Mayýs'ý da
bu katkýnýn doðru þekilde anlaþýlacaðý bir coðrafyada kutlamayý
tercih ediyoruz" ifadelerini kýllandý.
"Taksim'in emek ve dayanýþmadan ziyade Türkiye'yi sýkýntýlarla boðuþan, kaos içerisinde bir ülke gibi gösterilmesine hizmet eden bir araç olmaktan kurtarmamýz gerekiyor. Sözün nerede söylendiði deðil sözün ne olduðu önemlidir" diyen Saatçi,
"Türkiye'de her yerde her þehirde 1 Mayýs kutlanmalý / kutlana-
bilir görüþümüzü yansýtmak ve daha da
önemlisi Gezi Parký olaylarý ve 17 Aralýk
küresel operasyonu gibi dýþ kaynaklý operasyonlarla akamete uðratýlmak istenen çözüm sürecinin milletin himayesinde olduðunu deklare etmek istiyoruz" diye belirtti.
Memur -Sen olarak Ýstasyon Meydaný'ndan dünyaya sesleneceklerinin altýný çizen Saastçi, "Küreselleþme ve kapitalist
formlu sermaye tarafýndan hedef alýnan
emeði, alýn terinin ve emekçinin hakkýný
teslim etme hassasiyetinin zirvesinde bulunan medeniyetimizin merkez þehirlerinden
biri olan Diyarbakýr'da küreselleþmeye insanilik aþýsý vuracaðýz. Ýstasyon meydanýndan insanlýða daha adil, daha huzurlu daha
müreffeh ve daha mutlu bir dünya için tekliflerimizi haykýracaðýz. Ýnanýyoruz ki kutlayacaðýmýz 1 Mayýs,
çözüm sürecinin hýzla yol almasýna bütün insanlýðýn emek sarf
etmesi ve dayanýþma içerisinde olmasý gereken zulümsüz bir
dünya, hakça paylaþým, insan onuru ve özgürlüklerin teminatý
olan demokratik hukuk devleti konularýnda çalýþanlar kaynaklý
yeni bir sürecinin baþlamasýna aracýlýk edecektir. Yine inanýyoruz ki Diyarbakýr'da kutlayacaðýmýz 1 Mayýs çözümün mümkün, çözüm sürecinin de makbul olmasýnýn anlaþýlmasýna katký
saðlayacaktýr. Süreci akamete uðratmak isteyenlerin de hayal
kýrýklýðýna uðramasýna zemin hazýrlayacaktýr" diyerek açýklamasýný tamamladý.
Yasin YÜCEL
"Kampüste
Marketing"e katýldýlar
Basmacý'ya geçmiþ
olsun ziyareti
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Hitit Üniversitesi
Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi gören
Oðuzlar AK Parti Ýlçe Baþkaný Abdurrahman Basmacý'yý
ziyaret etti.
AK Parti Ýl Baþkaný Ceylan, beraberinde Ýl Baþkan
Yardýmcýsý Rumi Bekiroðlu ve Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya ile birlikte Oðuzlar AK Parti Ýlçe Baþkaný
Abdurrahman Basmacý'yý ziyaret ederek, geçmiþ olsun dileklerini iletti.
Basmacý ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, partili yöneticilere teþekkür etti.
Ceylan, daha sonra ayný hastanede tedavi gören yakýn
dostu Halil Berzi'yi ziyaret etti. Berzi ise ziyaret sýrasýnda AK
Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a olan
sevgisini dile getirdi. Haber Servisi
Hitit Üniversitesi Marka Elçileri Kulübü Eskiþehir Anadolu
Üniversitesi'nin düzenlediði "Kampüste Marketing 14" etkinliðine katýldý.
2 gün süren süren etkinliðe 16 kiþiyle katýlan Hitit Üniversitesi Marka Elçileri Kulübü Baþkaný Fevzi Yiðit Polat, etkinliðin
amacýnýn, Türkiye'de ki firmalarýn sahipleri ve pazarlamacýlarý
ile firmalar hakkýnda bilgi alarak o firmalarda çalýþma þansý
yakalamak olduðunu söyledi.
Birçok görüþme yaptýklarýný ve benzeri organizasyonlar için
Hitit Üniversitesine gelmeleri için ikna ettiklerini anlatan Polat,
"Etkinliðe 500'ün üzerinde insan katýldý
katýlan ünlü davetliler ise þunla: Fatih Portakal, Vedat
Sarýgöl (Eczacýbaþý), Serkan Yazýcýoðlu (BKM), Ferruh Gürtaþ
(Ýntel), Levent Erden , Uður Þeker, Orkun Tekin,
Erdem Baþ, Ýlker Elibol, Numan Numan, Fatih Güner."
Bahadýr YÜCEL
Umut Cafe'de
sürpriz evlilik teklifi
Çorum'da bir dershanede rehber öðretmen olarak görev yapan Engin Kantemir isimli genç, sevgilisine sürpriz evlilik teklifinde bulundu.Umut Cafe'de sevgilisi için sürpriz bir evlilik teklifi hazýrlayan Engin Kantemir, çocukluktan beri tanýdýðý arkadaþý Aynur Tarý'yý ilk olarak cafeye davet etti. Olaydan habersiz
bir þekilde cafeye gelen Aynur Tarý, Engin Kantemir tarafýndan
çiçek ve balonlarla
karþýlandý. Kantemir'in
dershane
öðrencileri ise üzerinde "Benimle Evlenir misin" yazýlý dev bir afiþ hazýrladý. Bu sýrada ise konfeti patlatýldý. Neye uðradýðýný þaþýran Aynur Tarý
isimli genç kýz, Engin
Kantemir'in evlilik teklifi
ile karþýlaþtý.
"Evet" cevabýný veren
genç kýz, hazýrlanan sürpriz karþýsýnda oldukça
duygulandý. Engin Kantemir'in Stüdyo Mustafa'dan arkadaþlarý ve gazeteciler ile bu aný fotoðraf
makinalarý ile görüntüleyerek ölümsüzleþtirdi.
Kubilay Kaan YÜCEL
4
ARAÇ KÝRALAMA HÝZMETÝ ALINACAKTIR
TÜRKÝYE ÞEKER FABRÝKALARI A.Þ. ÇORUM ÞEKER FABRÝKASI MÜDÜRLÜÐÜ
SÜRÜCÜLÜ TAÞIT KÝRALAMA HÝZMETÝ hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer
almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/42116
1-Ýdarenin
a) Adresi
: Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
: 3642350470 - 3642350477
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn
görülebileceði internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý
:Aþaðýda Asgari Modelleri ,Silindir Hacmi,Çalýþma Gün Sayýsý ve
Yapýlacak Fazla Km'leri belirtilen 15 Adet Sürücülü Taþýt Kiralan
masý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
: Çorum Þeker Fabarikasý ve Baðlý Bölge Þeflikleri
c) Süresi
: Ýþe baþlama tarihi 09.07.2014, iþin bitiþ tarihi 08.07.2015
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM
b) Tarihi ve saati
: 13.05.2014 - 14:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu
gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile
tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir
tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr
kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini
gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Bu Ýhalede Benzer iþ olarak Personel Taþýma Ýþi kabul edilecektir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Þeker
Fabrikasý Ticaret Servisi Ankara Yolu 9.Km.ÇORUM adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Þeker Fabrikasý Haberleþme Servisi Ankara Yolu
9.Km.ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEÞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basýn: 386 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Eðitim Sen Fotoðraf
Topluluðundan foto safari
Çorum Eðitim Sen Fotoðraf Topluluðunun
Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi ile birlikte
yaptýðý fotoðraf kursunun çalýþmalarý baþladý.
Cumartesi Pazarýnda fotoðraf çekimlerine katýlan topluluk üyeleri, insan iliþkileri ve pazar alýþveriþi konularýnda fotoðraf çektiler.
Yüzlerce fotoðrafýn çekildiði foto safaride, topluluk üyeleri minimalist fotoðraf
hakkýnda da bilgilendirilirken, fotoðraf okumalarý da yapýldý.
2.5 ay sürecek etkinlik çerçevesinde fotoðraf çekimi, görsel estetik, fotoðraf çekiminde dikkat edilecek noktalar, fotoðraf
ayarlarý, görsel sanat bilgiler de yer yer verilecek.
Çorum Eðitim Sen Fotoðraf Toplulu-
Özeskici tarafýndan tasarlandý.
Cumartesi ve pazar günleri yapýlan etkinlik 20
Haziran'a kadar devam edecek olup, etkinlik sonunda sergi ile tamamlanacak. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
16 NÝSAN 2014 ÇARÞAMBA
HABER
5
Mahir ODABAÞI
ERZÝNCAN DEPREMÝ ve
VALÝ YARDIMCISININ
ÇARESÝZLÝÐÝ (I)
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
TSO, TSM korosu bahara
"sanatla merhaba" dedi
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Türk Sanat Müziði Topluluðu, '2014 Bahara Merhaba' konserlerinin
ilki 14 Nisan Salý günü gerçekleþtirildi.
Devlet Tiyatro Salonu'nda yapýlan konserle birlikte TSO TSM Topluluðu, Çorum halkýna bahara
'sanatla merhaba' dedirtti.
Toplam 63 kiþilik kadrosu ile konserlerine baþlayan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Türk Sanat Müziði Topluluðu, çeþitli meslek gruplarýna mensup kiþilerden oluþuyor.
Þef Enver Leblebicioðlu yönetimindeki koro; Ayfer Alacalýoðlu, Nimet Alpoðlu, Gülden Arzoðlu,
Nazar As Büyükkurt, Sevgi Balaban,
Ayþe Coþkuner, Mualla Çaðlar, Nurhan Çakmak, Yasemin Çirpi, Merve
Doðan, Selma Eftekin, Seçil Ýme,
Hülya Karabýyýk, Sevil Karakoç,
Nükhet Kelepir, Emine Kestek, Nuran Kural, Merve Kuþçu, Zeynep
Leblebicioðlu, Latife Özal, E. Nuran
Özkaya, Suzan Tahtasýz, Hayriye Tekeli, Aslý Yýlmaz, Recep Aðzýkara,
Nevza Alkan, Namýk Kemal Batman,
Yusuf Çilingir, Celal Ertan, Hüseyin
Emniyet, Þemistan Güler, Ahmet
Hanoðlu, Kamil Ýdikut, Ahmet Kaynak, Hayati Kýr, Ýhsan Kuyucu, Verdi
Öncü, Nihat Örs, Gürbüz Özbay, Orhan Özdilekçi,
Arslan Özsaraç, Murat Özkaya, Halit Sýký, Harun
Þahin, Mehmet Türkoðlu, Ali Uzun, Ýlker Uzeli, Halit Yýldýrým ve Murat Yýldýrým'dan oluþuyor.
Sazlar ise; kemanlar; Elif Çýta, Aycan Bilgener,
Sevgi Damla Demirci, Cüneyt Þahin, Evren Turna,
udlar; Suat Kýyak, Bengül Kestek, kanun; Þevket
Öncül, ney; Mustafa Erzen, ritmler; Uður Gülay ve
Bahri Tokyay, klavye; Levent Coþkuner ve klarnette;
Vedat Özal yer alýyor.
Sahne aldýðý 14 Nisan akþamý toplam 23 seçme
eseri sanat müziði tutkunlarý ile buluþturan TSO
TSM Topluluðu, sergilediði performansý ile büyük
beðeni topladý.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Türk Sanat Müziði topluluðu, 2001 yýlýnda Þef Enver Leblebicioðlu
önderliðinde kurulmuþtu.
Kuruluþunun ardýndan ara vermeden çalýþmalarýna baþlayan topluluk, daha sonra Çorum'da her yýl
'Bahara Merhaba' konserleri vermeye baþlamýþtý.
Beðeni oranýný her geçen yýl yükselten sanat müziði
topluluðu, ayrýca Çorum'un en kalabalýk topluluðu
olma unvanýný da eline bulunduruyor.
Zamanla ünü Çorum dýþýna yayýlan topluluk,
Ankara baþta olmak üzere bazý illerde ve ilçelerde
konserler düzenlemeye baþladý.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Türk Sanat Müziði Topluluðu, sahnede performansý ile gönülleri fethederken, konser sonunda ayakta alkýþlandý.
Çorum Valisi Sabri Baþköy, konserin ardýndan
Koro Þefi Enver Leblebicioðlu'na çiçek vererek teþekkür etti.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Türk Sanat Müziði Topluluðu'nun konseri, Çorum Hitit Vakfý Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan'ýn yazdýðý, Çorumlu TRT
Sanatçýsý Semih Baykara'nýn seslendirdiði 'Çorumlu
Olmak' adlý þiir dinletildi. Çorum'un
kültür-sanat yapýsýndan ekonomisinden sosyal hayatýna kadar farklý konularýn belli bir formatta deðerlendirildiði
þiir, büyük beðeni topladý.
BÝR KONSER DE ANKARA'DA
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Türk
Sanat Müziði Topluluðu Çorum'daki
bahar konserlerinin ardýndan bir de
Ankara'daki Çorumulular için konser
düzenleyecek. Çorum Hitit Vakfý Ankara Þubesi ile birlikte organize edilen
TSM konseri, 26 Nisan 2014 Cumartesi
günü Ankara Resim ve Heykel Müzesi
Müdürlüðü'nde gerçekleþtirilecek.
Haber Servisi
Ece Seramik'ten Çocuk Evine destek
Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon ekibi "Gönül
Elçileri Projesinin" alt bileþeni olan "Kadýnlar Ýçin
Mesleki Eðitim Projesinin" tanýtýmýna devam ediyor.Çeþitli kurum, kuruluþ, özel iþyeri ve fabrikalarda tanýtým ve planlama toplantýlarý yapan Ýl Koordinasyon ekibi bu sefer de Vali Sabri Baþköy'ün eþi
Fatma Baþköyle Ece Seramik'i ziyaret etti.
Ece Seramik Fabrikasý Toplantý Salonunda gerçekleþen tanýtýmda, Fatma Baþköy, Gönül Elçileri
Projesi, Kadýnlar için Mesleki Eðitim Projesi ve Kadýn Ýstihdamýnýn önemini anlatarak Fabrika Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Bülent Onur'dan
destek istedi. Fatma Baþköy, Çorum'da ki sanayi sektöründe isim yapmýþ fabrikalarý ziyaretlerin-
deki amaçlarýnýn Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi kapsamýnda mevcut iþletmelerde kadýnlarýn istihdam alanlarýný müþahede etmek ve mesleki eðitim alan kadýnlarýn eðitimlerinin sonunda yerleþtirilecekleri iþ kollarýný
bizzat yerinde görmek
olduðunu ifade etti. Heyet daha sonra fabrikanýn birimlerini gezdi.
Programýn sonunda
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý
Hülya Örs, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlý-
ðýnýn "Hizmet Dönüþümü" ile ilgili teknik bilgiler
vermesinin ardýndan Ece Seramik Yönetim Kurulu
Baþkan Yardýmcýsý Bülent Onur'dan Çorum'a bir
"Çocuk Evi" açmalarýný ve açýlacak olan "Çocuk
Evi" nin tefriþ giderlerini karþýlamalarýný rica etti.
Bülent Onur ise "Gönül Elçisi" olarak tüm tefriþ giderlerini üslenerek Çorum'un 4. Çocuk Evi açýlýþý
için söz verdiklerini ifade etti.Ziyarete Fatma Baþköy ile birlikte Ýl Garnizon Komutanýn Ahmet Çelik'in eþi Leyla Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ýn eþi Gülcan Doðan, Buharaevler
Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Müdürü Sabriye Esen,
Merkez Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Müdür Baþ
Yardýmcýsý Özlem Zeren, TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Yasemin Kefçeli ve Kadýn Giriþimciler Kurulu üyeleri de katýldý. Haber Servisi
Erzincan valisi merhum Recep Yazýcýoðlu deprem akþamý
Ankara'daydý. Bu nedenle, Vali Yardýmcýsý ve ayný zamanda Vali Vekili Fikret Çuhadaroðlu o sýrada ilin tek sorumlu mülki amiri olarak çok güç ve ilginç anlar yaþayacak. Çünkü hem afeti yaþayan, hem de sorumlu mülki amir olarak ''Her kapýyý açmanýn
kestirme yolu, sürekli anahtar arama deðil anahtar adam olabilmektir'' sözünden hareketle, çaresizlikten çare üretmek zorunda
kalacaktý. Tabi ne kadar üretebilirse… Hem çare arayan, hem de
çare olmaya çalýþan mülki amirin yaþadýðý depremin soðuk yüzünü kendi dilinden aktarmak istiyorum. Belki bizlerinde almasý gereken dersler çýkabilir diye… Çünkü ''Dünden ders almayanlar milletler, geleceði inþa ederken hata yapabilirler''
''13 Mart akþamý saat 19.19 sýralarýnda bazý mesai arkadaþlarýmla birlikte lokalde beraberdik. Aniden büyük bir gürültü ve
patlama duyduk, ardýndan þiddetli sarsýntýlar baþladý ve elektrikler kesildi. Korku ve þaþkýnlýk içinde ayaða kaktým, ancak hareketlerimi kontrol edemiyordum. Karanlýkta masanýn kenarýna
tutunmaya çalýþtým. Ne varki, masa zeminle birlikte 20 - 25 cm
kadar havalanýyor, saða sola savruluyordu. Öylesine korkunç
anlar yaþýyorduk ki, her an yukarýdan bir þeylerin üzerimize düþmesini beklerken evimin ve ailemin ne durumda olduðunu büyük bir endiþe içinde anýmsadým. Nihayet sarsýntýlar durdu.
Karanlýkta kabanýmý buldum, çakmaðýmýn ýþýðý ile yolumu
bularak arkadaþlarým ile birlikte dýþarýya çýktým. Karanlýða raðmen çevremi seçebiliyordum. Hükümet konaðý ve Vali evinin
ayakta olduðunu görünce biraz rahatladým. Korktuðum gibi büyük bir yýkým olmadýðýný düþündüm. Burnuma toz ve yanýk kokusu geliyordu. Ara sokaktan PTT binasýnýn yanýna ve bulvara
çýktýðýmda büyük bir felaket yaþadýðýmý gördüm. Deprem þoku
içinde, þuursuz, telaþlý ve panik halindeki insan topluluklarý kendilerini açýk alanlara atmýþlar, saða sola seðirtiyorlardý. Binalarýn
bir kýsmý çökmüþtü. Emniyet Müdürümüzün evinin yýkýlmýþ olduðunu gördüðümde, hemen evime doðru koþmaya baþladým.
Apartman giriþ kapýsý sýkýþmýþtý. Telaþ ve þaþkýnlýðýmdan kapý kilidini kýrýk olan cam boþluðundan açmak yerine saðlam olan camý kýrarak içeriye girdim. Hýzla merdivenleri çýkarken bir yandan
eþime ve çocuklarýma sesleniyordum. Yanýt aldým. Hepsi saðlýklýydý. Onlarý aþaðý indirirken, yarý yoldan geri dönerek telsizimi
almak için tekrar yukarýya çýktým ve merdivenlerden inerken
aþaðýdaki ilk anonsumu yaptým. ''Büyük bir felaket yaþýyoruz. Þu
andan itibaren görevimiz ve sorumluluðumuz çok aðýr. Ölenlere
Allah'tan rahmet ve yakýnlarýna baþ saðlýðý diliyorum. Yaralýlar
içinde acil þifalar diliyorum. Sorumlu olduðunuz mýntýkalardaki
durum hakkýnda acele bilgi verin. ''
Bu arada ailemi güvenli bir yere götürmem gerekiyordu, ama
nereye? Yanýtýný araþtýrýrken ana caddeye çýktým. Her yan haykýran, yaralý ve ölülerini taþýmaya çalýþan insan kalabalýklarýyla doluydu.
Bir an önce mesai arkadaþlarýmý bularak afet yönetimini
oluþturmam gerekiyordu. Elbette sað ve salim iseler. Telsizime
her yerden bilgiler akmaya baþlamýþtý bile. Vakit yitirmeden kollarý sývamalýydým. Merkezi arayarak Ankara ve komþu illere durumu bildirmelerini istedim. Ancak Merkez iletiþiminin hasarlý
ve devre dýþý olduðunu bildirdiler. Baþka bir haberleþme hattý
bulmam gerekiyordu.
Enkaz altýnda binlerce yaralý ve sayýsýný bilemediðimiz pek
çok ölü vatandaþýmýzýn öncelikle bulunduklarý yerlerden çýkartýlmalarý ve yüzbinlerce insana acil yardým gerekiyordu. Kendi personelimiz tam anlamýyla depremzede olmuþtu. Deprem þokunu
yaþayan bu insanlardan yeterince yararlanmak mümkün olamazdý. Pek çoðu ölü ve yaralý olabileceði gibi yakýnlarý da ayný
akýbete uðramýþ olabilirdi. Karayollarý telsizi ile haberleþmeyi
denedim mümkün olmadý. O anda kendimi çok yalnýz ve çaresiz hissettiðimi söylemeliyim… Koþar adýmlarla ordu evine yöneldim. Otomobil bulmak ve kullanmak söz konusu deðildi. Zaten makam þoförünün de enkaz altýnda kaldýðýný öðrenmiþtim.
Yollar tam bir ana - baba günüydü, adeta mahþeri yaþýyorduk.
Bu sýrada gördüðüm pek çok dramatik olaydan birisi þöyle idi:
Enkaz altýndan kurtulan bir adam yaþama sevinciyle koþmaya
baþladý ve hemen ardýndan yere kapaklandý, tekrar ayaða kakmak için çabaladýysa da baþaramadý, zira ayaðý kýrýlmýþtý ve bunun farkýnda deðildi. Ben daha hýzlý adýmlarla koþmaya baþladým…''
''DÜN unutmak için deðil, DERS ALMAK içindir''
*
DEÐERLÝ -DEÐERSÝZ
Nice deðersizler gördüm, deðerliler kýlýfýnda
Nice deðerliler gördüm, kalmýþ deðersizler safýnda
Ayýrt etmek mi? Burada zor, ancak ALLAH katýnda
(mahir)
TEK
YILDIZ
16 NÝSAN 2014 ÇARÞAMBA
HABER
6
"Borsanýn ticaret hacminin artmasý
ekonomiye olumlu yansýyor"
Çorum Ticaret Borsasý yönetim kurulu üyeleri, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti.
Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, ziyarette 30 Mart
Mahalli Ýdareler Seçimleri'nde ikinci kez belediye baþkaný seçilen Muzaffer Külcü'yü kutlayarak yeni görevinde baþarýlar
diledi.
Borsa olarak amaçlarýnýn
tarým ve hayvancýlýðý geliþtirerek hem Çorum'un hem de
ülke ekonomisine katkýda
bulunmak olduðunun altýný
çizen Bektaþ, bu konuda toplumun tüm kesimleriyle iþbirliði yapmaya hazýr olduklarýný
açýkladý. Bektaþ, borsa kompleksinin alt yapý eksikliklerinin giderilmesinde verdiði
katkýlardan dolayý Baþkan
Külcü'ye teþekkür etti.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise, Ticaret Borsasý
ile birlikte kente bölgenin en
modern hayvan pazarlarýndan birisini kazandýracaklarýný belirtti. Külcü, borsanýn ticaret hacminin artmasýnýn Çorum ekonomisine olumlu yansýmalarýnýn bulunduðunu belirtti.
Ziyarette Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin ve
yönetim kurulu üyeleri hazýr bulundu. Haber Servisi
KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON
SANTRALLERÝ
Ticaret Borsasý'ndan
Kutlu Doðum ziyareti
Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ý ziyaret etti. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ,
alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav) doðduðu günden, kýyamet kopuncaya kadar, gelmiþ ve gelecek, bütün varlýklarýn, her bakýmdan en üstünü olduðunu belirterek, "Sevgili Peygamberimizin güzel ahlaký, adaletli, þefkatli, merhametli, barýþçý, sabýrlý, cesur ve kararlý karakteri tüm insanlar için
örnek olmuþtur" þeklinde kaydetti. Bektaþ, Kutlu Doðum Haftasý'nýn tüm insanlýða
hayýrlar getirmesi için temenni de bulundu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getiren Müftü Mehmet Aþýk ise, borsa yöneticilerine teþekkür ederek, bu haftanýn
her yýl farklý bir tema ile kutlandýðýný ve bu yýl "Hz. Peygamberimiz, Din ve Samimiyet" temasýnýn iþleneceðini belirtti. Haber Servisi
VHB temsilcisi
Karaca seçildi
Ýl Genel Meclisi nisan
ayý 4 toplantýsý dün gerçekleþti. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda mecliste
5355 sayýlý Mahalli Ýdare Birlikleri
Kanunu'nun 8.maddesi ve Vilayetler Hizmet Birliði ana tüzüðünün 7. maddesi gereðince Vilayet-
ler Hizmet Birliðinde (VHB) Çorum'u temsil etmek üzere yapýlan
oylamada AK Parti Nurettin Karaca asil ve AK Parti Oðuzlar Ýl Nurettin
Genel Meclis üyesi Alaeddin Karaca
Coþkun ise yedek üye olarak seçildi. Mecliste ayrýca AK Parti Ala- betiyle Ýl Genel Meclis üyelerine
ca Ýl Genel Meclis üyelerinden tatlý ikramýnda bulundular. Kubi"Kutlu Doðum Haftasý" münase- lay Kaan YÜCEL
Baþkan Çatma minübüscüleri dinledi
Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma minibüsle yolcu taþýmacýlýðý yapan esnafla bir araya gelerek taleplerini dinledi.
Baþkan Çatma, terminal talebinde bulunan esnafa
bu konunun kendisinin de öncelikleri arasýnda olduðunu belirtti.
Baþkan Çatma, toplantýda ulaþýmýn önemli bir hizmet sektörü olduðunu hatýrlatarak, minibüs þoförlerinden beklentilerini de dile getirdi.
Çatma, hatalarýn cezai müeyyidelerle çözümünün
sýnýrlý olduðunu belirterek, temizlik, kiþisel bakým, giyim, kuþam konusunda þoför esnafýndan daha özenli
davranmalarýný beklediklerini söyledi. Bahadýr YÜCEL
Alaca Engelliler
Derneði felçli hastaya
umut oldu
Alaca Engelliler Derneði tekerlekli sandelye baðýþlarýna devam ediyor. Dernek þimdide Küçük Hýrka köyünden yaþayan felçli Sait Yazýcý'ya manuel tekerlekli
sandalye hediye etti.
Dernek Baþkaný Ahmet Görür verdiði bilgide, engellileri sevindirmenin mutluluðunu yaþarken bu tür
faaliyetlerin gerçekleþtirilmesinde emeði geçen, yardýmcý olan, derneðin çorbasýnda tuzu olan bütün hayýrseverlere teþekkür ederek, "Siz de bu hizmet kervanýna ortak olmak, hizmetlere hissedar olmak istemez
misiniz?" dedi.
Bahadýr YÜCEL
YILDIZ
TEK
-Beton Direk
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
7
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-Kafes Tel Örgü
-PVC Kaplý Tel Örgü
HABER
16 NÝSAN 2014 ÇARÞAMBA
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Milletvekili Baðcý'dan
Kaya'ya tebrik
Çorum'a 7 doktor
4 eczacý atandý
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan
2014 yýlý ikinci dönem açýktan atama kurasýnda Çorum'a 7 diþ tabibi ve 4 eczacý atandýðýný
söyledi. Yeni atamalarýn Çorum'a ve Çorum halkýna hayýrlý olmasýný dileyen Kafkas, " Çorum
ve Çorumlular her þeyin en iyisine layýktýr. Yeni atamalar herkese hayýrlý uðurlu olsun" dedi.
Kafkas, Çorum Alaca, Ýskilip, Osmancýk, Sungurlu Toplum Saðlýðý Merkezlerine, Çorum
Oðuzlar, Ortaköy Ýlçe Devlet Hastanelerine 1'er adet diþ tabibi, Çorum Kargý Ahmet Hamdi
Akpýnar Ýlçe Devlet Hastanesine 1 adet Diþ Tabibi, Çorum Alaca Devlet Hastanesi, Çorum Ýskilip
Atýf Hoca Devlet Hastanesi, Çorum Sungurlu Devlet Hastanesi ve Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü Özel
Saðlýk Hizmetleri, Eczacýlýk ve Týbbi Cihaz Bölümüne 1'er adet Eczacý atandýðýný kaydetti.
Haber Servisi
Saðlýk Bakan
Yardýmcýsý Agah Kafkas
Meclis'e sýký güvenlik önlemi
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, sabýka kaydý olan kiþilerin
Meclis'e girmesini engellemek gibi bir görevlerinin bulunmadýðýný belirterek, "Hukuken de buna imkan yok. Eðer öyle olsa,
Meclis'te sabýka kaydý olan birçok sayýn milletvekili var" dedi.
Uslu, TBMM'de gazetecilerin sorularýný
yanýtlayarak, Meclis'te güvenlik önlemlerine
iliþkin daha önce kamuoyuna da yansýyan
metnin grup baþkanvekilleri ve idare amirlerinin bilgilerine sunulduðunu, imzaya
açýldýðýný söyledi. TBMM Ýdare Amiri, CHP
Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in
de metni imzalamasý ile birlikte yeni önlemlerin sonuçlanmýþ olacaðýný ifade eden Uslu,
bu konuda sözlü onaylarý aldýklarý için de
uygulamaya baþladýklarýný kaydetti.
Uslu, yapýlan siyasi yorumlar olduðunu
iddialar ve ithamlarýn hukuki geçerliliði olmadýðýný söyleyerek, "Herkesin kendi siyasal pozisyonuna göre ürettiði görüþlerdir" dedi.
Söz konusu saldýrganýn Meclis'e planlý bir þekilde geldiðine yönelik iddialarýn tamamen varsayýmdan ibaret olduðunu söyleyen Uslu, "Bir veriye
dayanmamaktadýr. Çünkü bizim bilgisayar kayýtlarýmýza göre bu kiþinin herhangi bir þekilde daha
önce Meclis'e girdiði vaki deðildir.Nitekim buraya
gelen herhangi birisinin, nereye gideceðini biliyor
olmasý bir suç karinesi oluþturmaz. Sokakta gördüðünüz herhangi birine, sözgelimi bir trafik polisine sorsanýz CHP'nin, AK Parti'nin, MHP'nin
grup toplantýlarýnýn nerede yapýlacaðýný pekala ifade edebilir. Bunun dýþýndaki iddialar, kuruntudan
ibarettir" dedi.
Meclis'e gelen bir kiþinin "aranan þahýs" olup
olmadýðýna yönelik tespitlerin yapýldýðýný ifade
eden Uslu, bu tespitlerin daha ciddi, hýzlý bir þekilde yapýlmasýný konusunda Emniyet Genel Müdürlüðü'nden teknik destek de aldýklarýný vurguladý.
Uslu, bu destekle birlikte, Meclis'e gelen bir ziyaretçinin aranýp aranmadýðýnýn bir kaç saniye
içinde tespit edilerek gerekli iþlemlerin yapýlabileceðini söyledi.
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, haklarýnda arama kararý olan kiþilerin
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
hiçbir þekilde Meclis'e giremediklerini
belirterek, "Sabýkasý olan þahýslarýn
Meclis'e girmesini engellemek bizim
görevimiz deðildir. TBMM halka açýktýr
ve hiçbir þekilde halka kapatýlamaz.
Buradan randevu almak þartýyla dileyen, dilediði milletvekili ile görüþebilir.
Ya da bir davet almýþsa gelip ilgili ile
görüþüp sorunu çözebilir. Buna engel
bir durum yok. Sadece bütün bu giriþ
çýkýþlarýn ziyaretçi trafiðinin kontrol altýna alýnmasý, düzene baðlanmasý için
çaba vardýr. Bu konuda da mesafe kat
edilmiþtir. Sayýn Milletvekilleri burada
alýnan önlemler konusunda daha titiz,
dikkatli, duyarlý davranmalarý bizim
iþimizi de kolaylaþtýracaktýr. Sabýka,
herkesin olabilir. Bu bir trafik cezasý
olabilir, vergisini ödemediðinden kaynaklanmýþ olabilir. Bunlardan dolayý eðer sicil kaydýna iþlenmiþ bir suçu varsa, onlara engel olma
þansýmýz yok. Hukuken de buna imkan yok. Eðer
öyle olsa, Meclis'te sabýka kaydý olan birçok sayýn
milletvekili var" ifadelerini kullandý.
Uslu, yeni alýnan güvenlik önlemleriyle birlikte,
Meclis'e salý günleri 12 bine ulaþan ziyaretçi sayýsýnýn bugün 3 bin 500 olarak gerçekleþtiðini dile
getirerek, "Yani 12 binlerin konuþulduðu bir rakamdan 3 bin 500'e inilmesi, Meclis'te çalýþma imkanlarýnýn kolaylaþmasý bakýmýndan önemlidir"
dedi.
Haber Servisi
EML öðrencilerine internet eðitimi
Toplum Destekli Polis Þube Müdürlüðü'nün 2014 yýlý içinde
hayata geçirdiði ÇOGEP kapsamýnda Çorum Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi'nde "Hayatýnýz Ýnternet Olmasýn" konulu seminer
programý yapýldý.
Okulun konferans
salonunda gerçekleþtirilen seminere konuþmacý olarak
Emniyet Amirleri
Ahmet Özkara, Ýsmail
Maden, Komiser Yardýmcýsý Yasin Altunok, Baþ Polis Memuru
Doðan Akkoç, Polis Memuru Lütfi Karakoç, Polis Memuru Mehmet Diðmen, Polis
Memuru Büþra Þahin, Süleyman Sünnetçi
katýldý.
Baþ Polis Memuru Doðan Akkoç seminerde polislik mesleði ve polis okuluna giriþ þartlarý ile ilgili bilgilerde verdi.
Bahadýr YÜCEL
Çorum Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý, yayýnladýðý mesajda Ýl Genel
Meclisi Baþkanlýðýna seçilen Halil
Ýbrahim Kaya'yý tebrik etti.
Mesajýna, "Sayýn Halil Ýbrahim
Kaya 29 Mart 2014 günü yapýlan
Mahalli Ýdareler seçimleri sonrasý
oluþan, Çorum'umuzun yeni Ýl Genel Meclisi'nin Baþkanlýðýna oy birliði ile seçilmiþ olmanýzdan dolayý
sizi tebrik ediyorum. Oybirliði ile
seçilmiþ olmanýz meclisimizin uzlaþma ve uyum içinde, hep birlikte
Çorum'a hizmet etme arzusunun bir
tezahürüdür. Ýnanýyorum ki, Ýl Genel
Meclisimiz, zat-ý alinizin baþkanlýðýnda tüm ihtisas ve araþtýrma komisyonlarý karþýlýklý güven ve barýþ
içinde bir çalýþma sergileyecek, hal-
kýmýzýn sorunlarýnýn çözülerek azaltýldýðý bir meclis olacaktýr. Bu vesile
ile baþkanlýk divanýna ve komisyonlara seçilen tüm baþkan ve üyelerini
ayrý ayrý tebrik eder üstün baþarýlar
dilerim" dedi.
Yasin YÜCEL
Koyunbaba köprüsünde
restorasyon baþladý
Osmanlý Devleti tarafýndan Anadolu'da inþa edilen en uzun köprü özelliðini taþýyan ve Sultan II. Beyazýt tarafýndan yaptýrýlan Koyunbaba köprüsünde restorasyon çalýþmalarý baþladý.
AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'nýn giriþimleri ile ilk defa
2010 yýlýnda gündeme getirilen ve dönemin Bakanýna dosya halinde sunulan
köprü restorasyonu 2013 yýlýnda ihale edildi.
Konu ile ilgili bir açýklama yapan Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, "Osmanlý
arþiv kayýtlarýnda II. Beyazýt köprüsü olarak yer alan köprünün Anadolu'da
Osmanlý Ýmparatorluðu tarafýndan inþa edilen en uzun köprü olma özelliðinin yaný sýra Osmanlý yol aðýnda önem arz eden bir özelliði de söz konusudur. Tarihi Ýpek yolunda çok önemli bir yere sahip alan Osmancýk ilçemiz
önemli bir geçiþ noktasý olmasý nedeni ile tarihe hükmeden Cihan Ýmparatorluðu buraya Kýzýlýrmak üzerine bir köprü inþaa etme ihtiyacý duymuþtur.
Bu bilgilerin yaný sýra bölge halký tarafýndan çok sevilen ve köprünün yapýmýnda manevi destek saðlayan Hz. Koyunbaba'nýn adý da bölge halký tarafýndan köprüye isim olarak verilmiþtir. Köprü bir ana göz ve sað ve sol kýsýmlarda yer alan 8+ 8 olmak üzere 17 gözlü olup 7,5 metre geniþliðinde ve 250
metre uzunluðundadýr. Yaklaþýk 30 yýl önce yapýlmýþ olan hatalý restorasyon
iþlemi nedende taþlar üzeri sývanmýþ ancak orijinal taþlarýn hava ile temasý
gerektiðinden zaman içerinde sývalar deforme olmuþtur. Bu restorasyonda
ise köprü aslýna uygun olarak restore edilecek ve turizme kazandýrýlacaktýr.
Ayrýca daha önce Kýzýlýrmak'ýn taþýmýþ olduðu miller ve yanlýþ kentleþme nedeni ile köprünün toprakla dolmuþ olan ayaklarý da Devlet Su Ýþleri tarafýndan açýlacak ve su sirkülasyonu saðlanacak" dedi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
16 NÝSAN 2014 ÇARÞAMBA
YAÞAM
8
Göz kuruluðu þikayeti olanlara öneriler
Boþ Ver Yenisini Alýrýz
Bir gün hoca eve yorgun
gelir. Karýsýna:
- Yemek hazýrla da yiyelim! der.Yedikten sonra
yatarlar. O gece eve üç hýrsýz
girer, tabaklarý çalarlar
karýsý:- Hoca, Hoca tabaklarý
çalýyorlar! der.
Hoca:- Boþ ver yenisini
alýrýz! der.
Ýkinci gün koltuklarý
çalarlar. Karýsý:
- Hoca, hoca koltuklarý
çalýyorlar!
Hoca:- Boþ ver yenisini
alýrýz!Üçüncü gece karýsýný
çalarlar. Karýsý:- Hoca, hoca
beni çalýyorlar!Hoca:- Boþ
ver yenisini alýrýz!
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Daha çok büyükþehirlerdeki yaþam þartlarýndan dolayý ortaya çýkan göz kuruluðu,
akþam geç saatlerde bulanýklýk veya gözlerde
yorgunluk ya da sabah uyanýnca gözü açmada güçlük çekme; gözlerde yanma, batma
belirtileri ile kendini gösteriyor.
Göz hastalýklarý uzmaný Doç. Dr.
Emrullah Taþýndý göz kuruluðu þikayetleri
olanlara bazý önerilerde bulundu:
* Otomobil, uçak gibi yerlerde havalandýrma göze gelmemeli.
* Yatýlan oda nemli olmalý.
* Güneþli ve rüzgârlý havada koruyucu
güneþ gözlüðü takýlmalý.
* Bilgisayara belli bir seviyede durulmalý
ki karþýdan ýþýk ve klima rüzgârý gelmemeli.
* Bilgisayar kullanýrken gözler devamlý
kýrpýþtýrýlmalý, zaman zaman dinlendirilmeli.
* Göz kuruluðu bulgularý olanlar
bol su içmeli.
Taþýndý, polikliniklere baþvuran hastalarýn
yüzde 70'inin yanma, batma, yabancý cisim
hissi ve bulanýklýktan þikâyet ettiðini dile
getirdi. "Bu rahatsýzlýðýn günlük yaþantýyý
etkilemesinin dýþýnda progresif yani ilerleyici
olduðunu vurgulamamýz gerekiyor." diyen
Taþýndý, þöyle devam etti:
"Günlük yaþantýnýzda sizin konforunuzu
bozan her þey sizi rahatsýz eder. Her sabah
gazete okuyorsanýz, göz kuruluðu yüzünden
bunu yapamamaya baþlarsanýz, bu sizi
rahatsýz eden bir unsurdur. Her gün sekiz
saat bilgisayar kullanýrken bu altý saate
düþüyorsa bu konforunuzu ve yaþam kalitenizi bozan bir þeydir. Bunun altýnda yatan
sebeplerden en önde geleni kuru gözdür.
Eðer sizde göz kuruluðu bulgularý olduðunu
düþünüyorsanýz, kuru göz konusunda
toplumu
bilinçlendirmeyi
hedefleyen
www.kurugoz.com adresinde bulunan Kuru
Göz Anketini (OSDI Testi) cevaplayýp, kuru
göz durumunuzu derecelendirebilir ve bunu
göz doktorunuzla paylaþabilirsiniz."
Kuru göz semptomlarýnýn tedavi
edilmediði takdirde ilerlediðini aktaran
Taþýndý, "Gözü nemli tutabilmek için,
gözyaþýnýn yerini tutan pek çok suni gözyaþý
damlasý var. Birinci aþamada günde iki defa
damla damlatýyorsanýz, tedavi edilmezse
ikinci basamakta bu beþe çýkýyor. Yanýna ek
ilaçlar almak durumunda kalýyorsunuz. Bu
yaþam kalitesini de olumsuz etkiliyor. Kiþi
gözünde devamlý bir yanma batma ve
yabancý cisim hissi olduðu için sosyal ve
görsel olarak rahatsýzlýk hissediyor. Kiþinin
hem kendi görüþü bozuluyor, hem de sýk göz
kýrpma ve kýzarýk göz karþýdaki kiþileri rahatsýz edebiliyor." ifadelerini kullandý.
Doç. Dr. Taþýndý, þunlarý kaydetti:
"Estetikle her þeyi gençleþtirebilirsiniz, bir
tek göz hariç. Çünkü iki göz kapaðý arasý
sürekli havayla temas ettiði için seneler
içinde giderek sararýyor. 'Gözlerimin parlak-
lýðý azaldý' sýk kullanýlan bir deyimdir.
Gözyaþý yapýsý saðlýklý olanlarda bu parlaklýk
azalmasý daha geç oluþuyor. Vücudumuzda
havayla temas eden iki önemli yer var.
Aðzýmýz ve göz kapaðý aralýðýmýz. Saðlýklý ve
yeterli gözyaþýnýz yoksa enfeksiyonlara da
daha açýk hale geliyorsunuz. Konjonktivit,
alerji, kirpik dibi iltihabý gibi birçok hastalýða
daha yatkýn oluyorsunuz."
Göz kuruluðunun nedenleri þöyle:
• Yaþlanma: Gözyaþý salgýsý, erkek ve
kadýnlarda, ilerleyen yaþla birlikte azalýr.
Kuru göz semptomlarý hormonal deðiþimlere
baðlý olarak özellikle kadýnlarda daha sýk
görülmektedir.
• Çevresel faktörler: Nemi düþük, sýcak
veya rüzgarlý ortamlar, radyasyon veya
kimyasal maddelere maruz kalma, yüksek
yerlerde bulunma kuru göze neden olabilir.
• Menopoz: Kuru göz her yaþ grubunu
etkileyen bir hastalýk olmakla beraber,
menopoza baðlý hormonal deðiþimler sebebiyle genelde kadýnlarda daha sýk gözlenmektedir.
• Klimalý ortamlar: Klima kullanýmý
ortamýn
kurumasýna
neden
olarak
gözyaþýnýn buharlaþmasýný hýzlandýrmakta
ve kuru göze yol açmaktadýr.
• Kontakt lens kullanýmý: Kontakt lens
kullanýmý gözyaþýnýn daha hýzlý buharlaþmasýna neden olacaðýndan kuru göze yol
açmaktadýr.
• Göz ameliyatlarý: Operasyonlara baðlý
olarak göz yüzeyi ve gözyaþý bezleri etkilenmekte ve kuru göz belirtileri ortaya çýkabilmektedir.
• Yoðun bilgisayar kullanýmý: Gözyaþýnýn
göz yüzeyine yayýlmasýný saðlayan "göz kýrpma" hareketinin sýklýðý, yoðun bilgisayar kullanýmýnda azalmaktadýr. Daha az göz kýrpma
da buharlaþmayý artýracaðý için kuru göze
neden olmaktadýr. Sadece bilgisayar deðil,
TV ekraný karþýsýnda uzun saatler geçirme ya
da uzun süreli okumalarda da göz kýrpma
sayýsýnýn azalmasýna baðlý olarak kuru göz
oluþabilmektedir.
• Sigara kullanýmý: Sigara dumanýndaki
maddeler göz yüzeyini olumsuz yönde etkilemektedir.
• Romatizma: Baðýþýklýk sistemi ile iliþkili
romatizmal hastalýklarda gözyaþý salgýlayan
bezler de etkilenmekte ve kuru göz tetiklenmektedir.
• Hastalýklar ve tedavide kullanýlan
ilaçlar: Hipertansiyon, kalp hastalýklarý, diyabet, tiroid (guatr), alerji ve depresyon gibi
çeþitli hastalýklar ve bu hastalýklarda kullanýlan ilaçlar kuru göz hastalýðýný tetikleyebilmektedir.
• Göz tansiyonu: Bu rahatsýzlýðýn
tedavisinde kullanýlan göz damlalarý göz
kuruluðuna yol açabilmektedir.
(CÝHAN)
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
19:55
Kýzýlelma
Dizi
Murad ve Sinan, Arat’ýn kampýna katýlmak için Irak
sýnýrýndan geçiþ yaparlar ve gergin bir yürüyüþ baþlar.
Ama Murad ve Sinan’ý bekleyen baþka bir tehdit
vardýr: IÞÝD. Yol kontrolü sýrasýnda IÞÝD tarafýndan
alýkonulan Murad ve Sinan ölümle burun buruna gelir.
Onlarýn IÞÝD’in elinde olduðu bilgisi, Ýstanbul
Birimi’ne ulaþtýðýnda ise uluslararasý bir krizle karþý
karþýya kalýnýr. Yapýlacak müdahale, hem Arat için
yapýlacak operasyonu deþifre edecektir, hem de uluslararasý bir krize neden olacaktýr. Bu olay birimde
büyük huzursuzluk yaratýr, Meryem ve Hasan arasýnda
restleþmeye varan bir tartýþma yaþanýr.
20:00
Dizi
Sevdaluk
Adalet, Orhan’ýn hastalýðýný öðrendikten sonra zor
bir sürecin içine girmiþtir. Hem Orhan’a yardým
eder hem de Orhan’ýn hastalýðýný, Orhan’ýn
annesinden saklamaya çalýþmaktadýr. Hastalýðý
birkaç kiþi tarafýndan öðrenilen Orhan, kemoterapi
ilaçlarýný gizlice Adalet’in pansiyonunda almaya
baþlar. Ýlaçlarýn yan etkileri çok aðýrdýr ve Orhan
güçlükle dayanabilmektedir. Ali Ýhsan, Muhtar
Ali’nin yaptýðý yolsuzluklarý ortaya çýkarýp, onlarla
mücadele etmeye adamýþtýr kendini...Oyuncular :
Erdal Özyaðcýlar, Demet Akbað, Devin Özgür
Çýnar, Cengiz Bozkurt, Zuhal Gencer Erkaya
22:00
Dizi
Kara Para Aþk
Elif ve Ömer sonunda kendilerini Nilüfer’e götürecek kiþiyi bulmuþlardýr. Sýtký hakkýnda öðrendikleri
yüzünden kardeþi için iyice endiþelenen Elif’in beklemeye tahammülü kalmamýþtýr. Hýzla aramaya
baþlarlar. Elif ve Ömer, Sýtký’nýn peþindeyken aldýklarý telefonla her þey deðiþir. Elif bir kez daha kardeþi
için büyük bir bedel ödemek zorunda kalacaktýr.
Metin’in elinden kaçmaya çalýþan Nilüfer’in giriþimi
baþarýsýzlýkla sonuçlanýr. Bu kaçýþ denemesi
Nilüfer’in hiç beklemediði sonuçlar doðuracaktýr. Bu
arada Nilüfer için endiþelenen Mert, aralarýndaki aþk
sýrrýný açýk etmek üzeredir.
YUMURTA KROKETÝ
Ömer Seyfettin
1884 yýlýnda Gönen, Balýkesir'de
doðdu. Yüzbaþý Ömer Þevki Bey'le,
Fatma Haným'ýn ikisi küçük yaþlarda
ölen dört çocuðundan biridir.
Öðrenimine Gönen'de bir mahalle
mektebinde baþladý. Ömer Þevki
Bey'in görevinin nakli dolayýsýyla
Gönen'den ayrýlan aile Ýnebolu ve
'Ayancýktan
sonra
Ýstanbul'a
geldi.Ömer Seyfettin, önce Mekteb-i
Osmanî'ye, 1893 ders yýlý baþýnda
Askerî Baytar Rüþtiyesi'nin subay
çocuklarý için açýlmýþ özel sýnýfýna
kaydedildi. Bu okulu 1896'da
tamamlayarak Kuleli Askeri Ýdadisi'ne yazýldý. Daha sonra Edirne
Askerî
Ýdadîsi'ne
naklolarak
eðitimine
arkadaþý
[Aka
Gündüz|Enis Avni]] ile birlikte burada devam etti.[1] Ýlk edebi çalýþmalarý olan þiirlerini Edirne’deki
öðrenciliði sýrasýnda yazdý.1900'de
Ýdadî'yi bitirerek Ýstanbul'a döndü ve
Mekteb-i Harbiye-i Þahâne'ye
baþladý. Ýstanbul’da Mecmua-i
Edebiye dergisinde þiirlerinin yayýmlanmasýyla yayýn dünyasýna girdi.
1903 yýlýnda Makedonya'da çýkan
karýþýklýk üzerine "Sýnýf-ý müstacele"
denilen bir hakla okulundan imtihansýz mezun oldu.Ömer Seyfettin,
mezuniyetten sonra piyade asteðmeni rütbesiyle, merkezi Selanik'te
bulunan Üçüncü Ordu'nun Ýzmir
Redif Tümeni'ne baðlý Kuþadasý
Redif Taburu'na tayin edildi. 1906'da
Ýzmir Jandarma Okulu'na öðretmen
olarak atandý. Bu, Ömer Seyfettin
için önemlidir; zira bu vesileyle
Ýzmir'deki fikrî ve edebî faaliyetleri
takip edecek ve bunlar içerisinde yer
alan gençlerle tanýþacaktýr. Nitekim
batý kültürünü tanýyan Baha
Tevfik'ten Fransýzca bilgisini artýrmak için teþvik gördü; Necip
Türkçü'den ise sade Türkçe ve millî
bir dille yapýlan millî edebiyat
konusunda önemli fikirler aldý.
04:30 Yahþi Cazibe
Malzemeler
koyulaþýp sos kovamýný alýn- 05.15 Hatýrla Sevgili
07.00 Haberleri
8 Yumurta
caya kadar orta ateþte
10.00 Müge Anlý Ýle
1 Çorba Kaþýðý Margarin
karýþtýrarak piþirin. Ateþten
Tatlý Sert
7 Çorba Kaþýðý Un
alýp tuz, karabiber, kaþar
13.00 Kýzlar Ve Annleri
1 Su Bardaðý Süt
peyniri, 1 yumurtanýn sarýsý
15.00 Alemin Kralý
2 Çorba Kaþýðý
ve doðradýðýnýz yumurtalarý
16.00 Zahide Ýle
Rendelenmiþ
ilave ederek iyice karýþtýrýn.
Kaþar Peyniri
Su ile ýslatýlmýþ bir tabaða alýp Yetiþ Hayata
19.00 Atv Ana Haber
2-3 Çorba Kaþýðý
soðumaya býrakýn.
20.00 BursasporGaleta Unu
Kalan yumurtanýn akýný
Kýzartmak Ýçin Sývýyað
küçük bir kasede iyice. çýrpýn. Galatasaray
Birkaç Dal Dereotu
Ellerinizi unlayýp karýþýmdan 22:00 Kara Para Aþk
Tuz, Karabiber, Pulbiber
yumurta büyüklüðünde
Yemeðin Taarifi
parçalar koparýn ve kroket
Yumurtalarýn 6
þekli verin.
tanesini katý
Önce una, sonra yumur06.30 Kanal 7’de Sabah
kývamda haþlayýn.
taya ve son olarak galeta
Kabuklarýný soyup küp
ununa bulayýn. Sývýyaðý tava- 08.00 Zeynep
þeklinde doðrayýn.
da kýzdýrýp kroketleri kýzartýn. 09.45 Dr. Feridun Kunak
Show
Tencerede margarini eritip Kaðýt havlu üzerine alýp fazla
11.30 Yeni Bana Kalasýn
dört kaþýk un ekleyerek pem- yaðýný çektirin. Dereotu ve
13.30 Uður Arslan’la Umut
beleþtirin. Azar azar sütü
pulbiberle süsleyip sýcak
Var
ilave edip karýþtýrýn. Ýyice
olarak servis yapýn.
15.50 Öfke
17.45 Kanal 7 Ana Haber
18.45 Hayat Dediðin
Bir kimseyi tanýmak istiyorsan,
19.40 Ayý Yogi
Düþüp kalktýðý arkadaþlarýna bak.
21:00 Haber Saati
22:20 Kibar Feyzo
(Hz. Mevlana)
00.45 Filler ve Çimen
02.30 Pazar Sürprizi
04.30 Kart Horoz
06.30 Cennet Mahallesi
08.30 Show Dünyasý
10.00 Her Þey Dahil
12.00 Gülben
14.00 Adýný Feriha
Koydum
15.00 Misafir Ol Bana
17.45 Pepee
18.30 Show Ana Haber
21.45 Sevdaluk
05.55 Sarayýn Doktoru
07.00 Sabah Haber
08.10 Kapýlar
10.00 TRT 1 Stüdyosu:
Saðlýk Sýhat
11.15 Ýyi Þeyler
11.30 Ýyi Fikir
13.00 Haber
14.55 Aileler Yarýþýyor
16.55 Seksenler
19.00 Ana Haber Bülteni
19.55 Kýzýlelma
22:45 Meksikalý
05.00 Geniþ Aile
06.45 Ýrfan Deðirmenci Ýle
Ýle Günaydýn
09.00 Doktorum
11.00 Mutfaðým
12.15 Gün Arasý
12.30 Kaynana Gelin
Seda'ya Gelin
15.00 Evim Þahane
17.00 Arka Sokaklar
18.50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Ankara’nýn Dikmeni
01.30 Tv Filmi
03.30 Tv Filmi
05.00 Belgesel
06.00 Merhaba Yenigün
07.35 Tv Filmi
08.30 Saðlýcakla
10.10 Tv Filmi
13.00 Tv Filmi
14.20 Yeþil Elma
16.45 Tv Filmi
18.00 Ana Haber Bülteni
18.50 Ýki Dünya Arasýnda
21.00 Hýyanet Sarmalý
TEK
YILDIZ
16 NÝSAN 2014 ÇARÞAMBA
HABER
9
SGK'dan YUPASS
açýklamasý
KKKA sempozyumu Çorum'da düzenlendi
Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan organize edilen
"7 Nisan Dünya Saðlýk Günü"nün 2014 yýlý gündemi
olan "Vektörle Bulaþan Hastalýklar" kapsamda Çorum'da Anvatar Otel'de bir sempozyum düzenlendi.
Türkiye Halk Saðlýðý Kurum Baþkan Yardýmcýsý
Dr. Çiðdem Þimþek'in ve 17 ilin Halk Saðlýðý Müdürlüðünde görevli yetkililerin katýldýðý toplantý Çorum
Halk Saðlýðý Müdürü Dr.Engin Deðirmenci'nin açýlýþ
konuþmasýyla baþladý. Sempozyumda, Prof. Dr. Zati
Vatansever, "Kene Biyolojisi ve Ekolojisi ile Kaynaklý
Enfeksiyonlarý", Doç. Dr. Ayþegül Taylan Özkan,
"Kene ile Bulaþan Hastalýklar",Prof. Dr. Necla Tülek,
"Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi Hastalýðý", Doç. Dr.
Fazilet Duygu, "Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi Tedavi-
si" ile ilgili sunum yaptýlar. Kýrým Kongo Kanamalý
Ateþi hastalýðý hakkýnda Çorum deneyim ve sunumunu ise Bulaþýcý Hastalýklar, Kontrol Programlarý
Þube Müdürü Dr. Hüseyin Moray yaptý.
Toplantýnýn ikinci oturumu ise Tularemi hastalýðýna ayrýlýrken, Tularemi hastalýðý ile ilgili genel bilgileri Dr. Ebru Aydýn verdi.
Tularemi Epidemiyoloji, Klinik ve Taný kriterlerini Doç. Dr. Selçuk Kýlýç, Ýklimsel Deðiþiklikler ve Tularemi konusunu ise Doç. Dr. M. Kirami Ölgen anlattý. Yozgat Halk Saðlýðý Müdürlüðü'nden Dr. Zehra Özdemir'in Tularemi konusunda deneyimlerini
sunmasýnýn ardýndan topantý dilek ve temennilerle
sona erdi.Uður ÇINAR
OKA yönetimi toplandý
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Yönetim Kurulu nisan ayý olaðan toplantýsý, OKA Dönem Baþkaný Tokat Valisi Mustafa Taþkesen'in
baþkanlýðýnda yapýldý. Amasya Yatýrým Destek
Ofisi Toplantý Salonundaki toplantýya, Vali Sabri
Baþköy, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy ve Amasya
Valisi Ýbrahim Halil Çomaktekin ile diðer yönetim
kurulu üyeleri katýldý.
Orta Karadeniz Ajansý Yönetim Kurulu Baþkaný ve Tokat Valisi Mustafa Taþkesen, OKA yönetim
kurulu toplantýsýnýn açýlýþýnda yaptýðý konuþmada,
"Bölgemizde baþta kamu kurumlarýmýz, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluþlarý, özel sektör ve diðer sosyal aktörlerin birbirleriyle iþbirliðini geliþtirilerek bölgemizin geliþmesini saðlamak ve bu geliþimi sürdürmek amacýyla
çalýþmalar yürütmekte olan Kalkýnma Ajansýnýn
"2014 yýlý Nisan ayý Yönetim Kurulu" toplantýsýný
gerçekleþtirmek ve yönetim kurulumuzun gündemindeki konularý görüþmek üzere toplanmýþ bulu-
nuyoruz. Kalkýnma Ajansýmýz ile
ilgili diðer kurum ve kuruluþlarýmýz tarafýndan Amasya, Çorum,
Samsun ve Tokat illerinden oluþan bölgemizin sosyo-ekonomik
geliþmesine katkýda bulunmak
ve devamlý olarak deðiþen ulusal
ve uluslararasý rekabet koþullarýna bölgemizin uyum saðlama
imkan ve kabiliyetlerinin geliþtirilmesi amacý ile çeþitli projeler ve faaliyetler yürütülmektedir. Kurulduðundan bu yana Ajansýmýz
aracýlýðýyla veya onun mali destekleriyle özel sektörün KOBÝ projeleri ile desteklenmesi, Belediyelerin ve il özel idareleri turizm ve çevre altyapýsýnýn
geliþtirilmesi için desteklenmesi, diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnýn da çeþitli altyapý projeleri,
kümelenme, lojistik, insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesi ve dezavantajlýlara yönelik altyapý geliþtirme
projeleri gibi çeþitli konulardaki faaliyet ve projelerin desteklenmesi uygulamalarý artarak devam
etmektedir.
2013 yýlý sonunda
Ajans tarafýndan ilan edilen "Yenilenebilir Enerji
Mali Destek Programý"
için yapýlan toplam 28
adet proje baþvurusu yapýlmýþtýr. Bunlarýn 4 adedi
Amasya, 5 adedi Çorum,
8 adedi Samsun ve 11
adedi de Tokat iline aittir.
Bu program için toplam hibe miktarý 7 milyon TL
olup yapýlan baþvurularda projelerin toplamýnda
37.528.855,80 TL tutarýnda bütçe planlanmýþ ve
15.608.380,19 TL hibe Ajansýmýzdan talep edilmiþtir. Baþarýlý olan projeler baðýmsýz deðerlendirme
süreçlerinden sonra Yönetim Kurulumuz tarafýndan muhtemelen Mayýs ayýnda ilan edilecektir.
Öte yandan, yine 2013 yýlý sonunda Ajans tarafýndan ilan "KOBÝ'lere Yönelik Yenilikçi Yaklaþýmlar
Mali Destek Programý" için yapýlan toplam 195
adet proje baþvurusunun 34 tanesi Amasya, 43 tanesi Çorum, 96 tanesi Samsun ve 22 tanesi de Tokat iline aittir. 19 milyon TL hibe bütçesi olan bu
program için Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden yapýlan baþvurularda toplam 109 milyon
TL tutarýnda bütçe planlanmýþ ve 51 milyon TL tutarýnda hibe Ajansýmýzdan talep edilmiþtir. Ayný
þekilde, baþarýlý olan projeler baðýmsýz deðerlendirme süreçlerinden sonra Yönetim Kurulumuz
tarafýndan muhtemelen mayýs ayýnda ilan edilecektir" dedi.OKA Yönetim Kurulu toplantýsý, diðer
gündem maddelerinin görüþülmesi ve karþýlýklý
yapýlan deðerlendirmelerin ardýndan sona erdi.
Haber Servisi
Hitit Üniversitesi
Ýzmir'de tanýtýldý
Hitit Üniversitesi tanýtým etkinlikleri kapsamýnda Ýzmir'de 10 farklý lisede
öðrenim gören lise son sýnýf öðrencilerine tanýtýldý. Tanýtým etkinliklerine
öðretim elemanlarýndan, Doç. Dr. Þebnem Gülen, Yrd. Doç. Dr. Ýlknur
Tosun Satýr, Yrd. Doç. Dr. Sinan Çalýþkan, Yrd. Doç. Dr. Öncü Akyýldýz, Öðr.
Gör. Serkan Tuluk ile Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi personeli Satý Altýntaþ
ve Bilimsel Araþtýrma Projeleri Birimi personeli Bahriye Kerman katýldý.
Tanýtým etkinliklerinde, üniversite hakkýnda bilgiler verilerek "Hitit
Üniversitesi"nde öðrenci olmak anlatýldý. Tercih edilirliðinin daha da artmasý
için "En Özel Devlet Üniversitesi" sloganýyla öðrenci odaklý bir üniversite
olmayý hedefleyen üniversitenin slayt gösterisi eþliðinde yapýlan tanýtýmý,
ziyaret edilen lise öðrencileri tarafýndan yoðun ilgi ile takip edildi.
Üniversite tanýtým etkinliklerine 28-30 Nisan 2014 tarihleri arasýnda
Ankara ile devam edecek. Haber Servisi
Bayat Kaymakamlýðýndan
üniversiteye iþbirliði teklifi
Bayat Kaymakamý Hakan Þeker, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Ýl
Sosyal Etüd ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý ve beraberindeki bir heyet ile birlikte Rektör Prof.Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti.
Ziyarette Kaymakam Hakan Þeker, "Ýþte Kadýnlar Ýþte" projesi kapsamýnda Bayat Halk Eðitim Müdürlüðü bünyesinde ilk aþamada 20 kiþinin istihdamý ile hediyelik eþya ürünlerin üretimine baþladýklarýný belirterek, Hitit
Üniversitesi ile bu konuda birlikte çalýþma yapmak istediklerini ifade etti.
Üniversitede yaþanan geliþmelerin her Çorum'lu ve Çorum sevdalýsý gibi
kendilerini de heyecanladýrdýðýný ve takdire þayan olduðunu kaydeden Baþkan Ünlü, yapýlan baþarýlý çalýþmalardan dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan ve
emeði geçen herkesi tebrik etti.
Hitit Üniverstesinin sadece Çorum merkezimizde deðil, tüm ilçelerle de
yakýn bir diyalog halinde olmasýndan büyük bir mutluluk duyduðunu, saðlanan bu yakýn iþbirliklerinin sonucu olarak da artýk üniversitenin emin
adýmlarla dünya ölçeðinde çalýþmalar yapmaya baþladýðýný, önemli çalýþmalara imza attýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitenin her zaman ve
her türlü iþbirliðine hazýr olduklarýný söyleyerek, kurumlarýn omuz omuza
vererek yapacaklarý çalýþmalarla, hep birlikte atacaðý somut adýmlarla daha
güçlü bir þekilde hareket edeceklerini söyledi.
Haber Servisi
Sosyal Güvenlik
Ýl Müdürü Duran
Cesur,
Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur, Almanya adýna Saðlýk Yardýmlarýndan Yararlananlarýn Yurtdýþý Provizyon Aktivasyon ve Saðlýk Sistemi'ne
Geçiþi (YUPASS) hakkýnda yazýlý açýklama yaptý.
01/04/2014 tarihinden itibaren Almanya sigorta kurumlarý adýna saðlýk
yardýmý hakkýný elde etmiþ sigortalýlarýn, aylýk gelir sahipleri ile bunlarýn
bakmakla yükümlü olduklarý kiþiler ülkemizde bulunduklarý ya da ikametleri sýrasýnda SGK ile anlaþmalý saðlýk tesislerinden, Saðlýk Provizyon ve Aktivasyon Sistemi üzerinden "Yurtdýþý Provizyon, Aktivasyon ve Saðlýk Sistemince" üretilen YUPASS numarasý ve resimli bir kimlik belgesi ile saðlýk yardýmlarýndan yararlanmaya baþladýklarýný kaydeden Duran Cesur, "Bu sigortalýlar için hazýrlanmýþ olan Yurtdýþý Provizyon Aktivasyon ve Saðlýk Sisteminin (YUPASS) Medula bölümü de 1. 4. 2014 tarih itibarýyla iþletime açýlmýþtýr" diyerek yapýlacak iþlemler hakkýnda þu bilgileri verdi:
"YUPASS numarasýnýn alýnmasý : Almanya adýna Kurumumuzdan saðlýk
yardýmlarýndan yararlanma hakkýna sahip kiþiler adreslerine en yakýn sosyal
güvenlik il müdürlüðü/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat ederek YUPASS numarasýný alacaklardýr. Söz konusu sistem tarafýndan üretilen numara Almanya adýna saðlýk yardýmý hakkýna sahip kiþiler ile bunlarýn aile bireyleri için ayrý ayrý verilecektir.
Bu kapsamdaki kiþiler saðlýk hizmet sunucularýna 01.04.2014 tarihinden
itibaren Medula üzerinden 10 haneli YUPASS numarasý ile baþvuracaklarýndan bundan böyle Sosyal Güvenlik Sözleþmesine Göre Saðlýk Yardým Hakký Belgesi kullanýlmayacaktýr.
Bu kapsamdaki kiþilerin ayakta tedavide hekim ve diþ hekimi muayenesi
katýlým payý Saðlýk Uygulama Tebliði 1.8.1 maddesinin 5 inci fýkrasýnda yer
alan "SUT'un 1.7.1 maddesinde belirtilen durumlarda muayene katýlým payý
tahsil edilmesi gerekenler için; resmi ve özel saðlýk kurumlarýndaki muayenelerine iliþkin katýlým payý saðlýk hizmeti sunucularýnca kiþilerden tahsil
edilir" , hükmü gereðince saðlýk hizmet sunucularýnca, ayakta tedavide saðlanan ilaçlar için katýlým paylarý ise SUT'un 1.8.2 maddesinin 3 üncü fýkrasýnda (b) bendinde yer alan "Diðer kiþiler için ise Kurumla sözleþmeli eczaneler tarafýndan kiþilerden" hükmü gereðince eczanelerce, doðrudan kiþilerden
tahsil edilecektir." Kubilay Kaan YÜCEL
Hitit, Bakü'de tanýtýldý
Ulusal ve uluslararasý arenada tanýtým etkinliklerine önem veren Hitit
Üniversitesi, tanýtým faaliyetlerini hýz kesmeden sürdürüyor.
Türkiye'de ve yurt dýþýnda gerçekleþtirilen eðitim fuarlarý çerçevesinde
"Marka Þehir Dünya Üniversitesi" sloganýyla ilerleyen üniversite, ulusal ve
uluslararasý düzeyde Hitit Üniversitesi'ni ve Çorum'u tanýtmaya devam
ediyor.
Mart ayý içerisinde Kazakistan'ýn Astana ve Almatý þehirlerinde düzenlenen tanýtým etkinliklerinde yer alan üniversite, 12-13 Nisan 2014 tarihlerinde
ise Azerbaycan'ýn Baþkenti Bakü'de gerçekleþtirilen eðitim fuarýna katýldý.
Düzenlenen uluslararasý eðitim fuarýna Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili
ve Edebiyatý Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Meral Demiryürek, Rektör Danýþmaný
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Nihan Kaya ile Basýn ve Halkla Ýliþkiler personeli Ali Saçak katýldý.
Dünyanýn çeþitli ülkelerinden 65 üniversite ve yabancý dil eðitimi veren
kuruluþun yer aldýðý fuarda, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarýnda
eðitim almak isteyen öðrencilerle bir araya gelinerek, üniversitede yabancý
uyruklu öðrenci kabulü ve Mevlana Deðiþim Programý hakkýnda detaylý bilgiler verildi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
16 NÝSAN 2014 ÇARÞAMBA
HABER
10
Salim Uslu'dan
tebrik mesajý
"Sessiz Dil Projesi" ekibinden örenyeri gezisi
Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan yürütülen
"Sessiz Dil Projesi" kapsamýnda kaynaþtýrma etkinliði düzenlendi. Etkinlikte Boðazkale ve Alacahöyük örenyerleri gezildi.
Geziye Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ,Ýl
Saðlýk Müdürlüðü idarecileri ve personelleri, iþaret
dili eðitimi almýþ kursiyerler ve Ýþitme Engelliler
Spor Kulübü Derneði üye ve ailelerinden oluþan
yüz kiþilik bir grup katýldý.
Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel "Sessiz Dil
Projesi" faaliyetleri ve gezi hakkýnda verdiði bilgide,
"Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý tarafýndan
desteklenen, Ýl Saðlýk Müdürlüðünce yürütülen,
Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði ve Çorum Ýþitme Engelliler Spor Kulübü Derneði'nin ortaðý bulunduðu Sessiz Dil Projesifaaliyetleri tüm
hýzýyla devam etmektedir. Sessiz Dil Projesi'nin ilk
aþamasý olan Türk Ýþaret Dili Eðitim Programý 13
Aralýk 2013 tarihinde sona ermiþtir. Ýþitme engelli
bireylerle, iþaret dili eðitimi almýþ 10 Kamu Kurumu çalýþanlarýndan oluþan kursiyerlerimizin ayný
ortamda buluþmasý, öðrenilenlerin pratiðinin yapýlmasý, toplumsal bütünleþme saðlanmasý için
projemiz kaynaþtýrma faaliyetleri büyük önem taþýmaktadýr. Kaynaþtýrma faaliyetlerinden ilki olan
Voleybol Turnuvasýný Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu Spor Salonunda 18
Ocak 2014 Cumartesi günü gerçekleþtirmiþtik. Bu
etkinliðimizle Ýþitme engelli bireylerin hayatlarýna
dokunarak spor aracýlýðý ile kaynaþmayý saðladýðýmýza, iþitme engelli bireylerin sorunlarýna, iþaret
dili öðrenmenin önemine dikkat çekmeyi ve toplumda farkýndalýk yaratmayý baþardýðýmýza inaný-
yoruz. Sessiz Dil Projesi kaynaþtýrma faaliyetleri
kapsamýnda ikinci faaliyetimiz olarak Boðazkale
ve Alacahöyük gezisi düzenlendik. Yoðun katýlýmýn olduðu, renkli görüntülerin sergilendiði ve
þenlik havasý içerisinde geçen gezimize, dostluk,
kardeþlik ve kaynaþma damgasýný vurdu. Gezimiz boyunca Çorum Müzesinde görevli Arkeolog
Mürsel Bardak örenyerleri ve tarihi eserler hakkýnda deðerli bilgiler vererek bizleri aydýnlatmýþtýr.
Bu gezinin en ilginç tarafý iki rehber eþliðinde olmasýdýr. Türk Ýþaret Dili Tercümaný Ömer Albayrak da gezimize iþtirak eden iþitme engelliler derneði üyelerine tur rehberimizin anlattýðý bilgileri
iþaret diline çevirerekyardýmcý oldu" dedi. Yücel
projenin Mayýs 2014 içerisinde kapanýþ toplantýsýyla sona ereceðini de kaydetti.
Bahadýr YÜCEL
Çorum
Milletvekili
ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu,
30 Mart 2014 Mahalli Ýdareler
seçimlerinde seçilen Belediye
Baþkanlarýný, Ýl Genel Meclisi ve
Belediye Meclisi üyelerini tebrik
etti.
Uslu, 30 Mart 2014 Mahalli
Ýdareler Genel Seçimleri sonrasý
yeniden seçilen Çorum Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü, Alaca
Belediye Baþkaný Muhammed
Esat Eyvaz, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, yeni seçilen
Ýskilip Belediye Baþkaný Recep
Çatma,
Boðazkale Belediye
Baþkaný Osman Tangazoðlu,
Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen,
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Osmancýk Belediye Baþkaný
Hamza Karataþ, Düvenci Belediye
Baþkaný Necmettin Yalçýn, Belediye
Meclis üyelerini, Ýl Genel Meclisi
Baþkanlýðýna seçilen Halil Ýbrahim
Kaya ve Ýl Genel Meclis üyelerini, Ýl
Genel Meclisinde görev alan Komis-
yon Baþkanlarýný tebrik etti.
Uslu, "Ýl Genel Meclisimiz ve Belediyelerimiz ile birlikte bizlerde milletvekilleri olarak geçmiþte olduðu
gibi bundan sonrada ilimizin ihtiyaçlarý doðrultusunda koordineli ve verimli bir þekilde ekip Çorum'a hizmet etmeye devam edeceðiz" dedi.
Haber Servisi
Tahsin Þahin'den kamyoncu
esnafýna teþekkür
KKSM'den, kanserde
erken teþhis çalýþmasý
Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ve Çorum
Kanser Erken Teþhis Tarama ve Eðitim Merkezi (KETEM) iþbirliði ile düzenlenen kanser erken teþhis ve taramasý devam
ediyor.
Ýþbirliði kapsamýnda Mimar Sinan Mahalle Kültür Merke-
zi'ne baþvuran 14 kadýn KETEM'de hem kansere karþý bilinçlendirildi he de muayeneleri yapýldý. Dr. Memnune Yalçýn tarafýndan muayene edilen ve kansere karþý bilinçlendirilen kadýnlar,
uygulamadan çok memnun olduklarýný ifade ederek Kadýn Kültür Merkezi yetkilerine teþekkür ettiler. Haber Servisi
Mazbatasýný alarak Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýðýný tescilleyen Tahsin Þahin, kendisine destek veren kamyoncu esnafýný
unutmadý.
Kamyoncular Garajý'ný ziyaret ederek, kamyoncu esnafýyla bir
araya gelen Tahsin
Þahin, kamyoncularýn sorunlarýný yerinde dinleme fýrsatý da buldu.
Kamyoncu esnafýyla her ay istiþare toplantýsý düzenleyeceklerini vurgulayan Þahin, Oda'yý
þeffaf ve þaibelere
mahal vermeyen bir
yönetim anlayýþýyla
yöneteceðini söyledi.
Kendi baþkanlýðýnda oda üyelerinin hak ettiði
deðeri bulacaðýný kaydeden Þahin, öncelikli olarak
oda üyeleri arasýndaki birlik, beraberlik ve kardeþliði yeniden tesis edeceðini dile getirdi.
Haber Servisi
Albayrak 1961 mezunlarý
5. kez buluþtular
Bu yýl organizesini, Halil Gökgöz ve Mustafa
Avþar'ýn yaptýðý Albayrak Ýlkokulu 1961 mezunlarý buluþmasýnýn 5.'si gerçekleþtirildi.
Anvatar Otel'de yapýlan programýn açýlýþ konuþmasýný gerçekleþtiren Mustafa Avþar katýlan
herkese teþekkür etti.
Ýskilip Þehitlik Abidesine bakým
Ýskilip'te baharla birlikte Þehitlik Abidesinde
yeþil alan, aðaçlandýrma ve park çalýþmalarý baþladý. Bu kapsamda Ýskilip Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü ekipleri tarafýndan çeþitli süs
bitkileri ile aðaç dikimi yapýlýyor.
Diðer yandan parke ve bordürler yenileniyor.
Þehitliðin etrafý çam aðaçlarý ile çevriliyor. Þehitlik Abidesinde 1. Dünya Savaþýndan, Ýç Güvenlik
hizmetlerinde vatan uðruna hayatlarýný seve, seve feda etmiþ aziz þehitlerin anýsýna yakýþýr kalýcý
çalýþmalarla Ýskilip'te yeni bir ziyaretgâh oluþturma çalýþmalarý aralýksýz devam ediyor.
Haber Servisi
Mustafa Avþar konuþmasýnda, ilkokul hocalarýnýn ve ilkokul öðretmenliðinin önemi vurgulayýp, "Bir daha dünyaya gelsem yine öðretmen
olurdum, yine Nazmiye Acet'in öðrencisi olurdum" dedi. Burada ki programýn ardýndan buluþma Amasya gezisi ile sona erdi. Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
16 NÝSAN 2014 ÇARÞAMBA
SPOR
11
Bocce takýmýmýz
Türkiye 7.'si oldu
Hakemlerimiz teste giriyor
Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun 2014 yýllýk faaliyet
çizelgesinde yer alan Türkiye Bocce Raffa Þampiyonasý müsabakalarý 10-13 Nisan da Mersin'de gerçekleþtirildi.
Türkiye'nin çeþitli illerinden 20 takýmýn katýldýðý yarýþmalarda ilimizi ferdi sporcular dýþýnda takým olarak Halk Eðitimi Kültür Gençlik ve Spor Kulübü sporcularý temsil etti.
Çekiþmeli mücadelelere sahne olan yarýþmalarda ferdi sporcularýmýz Hurþit Burak Þenol, Hüseyin Er, Eren Demir, Eren Efe
Topkar, Bingöl, Ýstanbul, Siirt ve Artvinli rakipleri karþýsýnda 4
maçta 3 galibiyet alarak grup müsabakalarýný tamamladý.
Halk Eðitimi Kültür Gençlik ve Spor Kulübü sporcularý Furkan Bulut, Ömer Altuntozu, Hakan Çatikkaþ, Muhammed Er
ise Artvin, Denizli, Mersin ve Bingöl takýmlarý ile mücadele etti.
4 maçta 3 galibiyet kazandýlar. Oynanan grup maçlarý sonunda
final grubuna çýkacak 8 takim belli olurken, ilimizi temsil eden
ferdi sporcular final grubuna 7.sýrada katýldýlar.
Halk Eðitimi Kültür Gençlik ve Spor Kulübü sporcularý da 4
maçta 3 galibiyet almalarýna raðmen averaj farký ile gruba kalma
þansýný kaybettiler. Ýlk sekize kalan takýmlar eleme usulünde
tekrar bir eþleþmeye girdiler. Çorum temsilcisi Bocce takýmýmýz,
Mersin takýmý ile eþleþerek ilk dört için kýyasýya mücadele verdi.
Son ana kadar çekiþme içinde geçen maçý uzatmalarda Mersin
takýmý 5-4 lük skor ile önde tamamlayýnca ekibimiz müsabakalardan elendi. Bu skorla Çorum Bocce Takýmýmýz Türkiye Bocce
Raffa Þampiyonasý'nda Türkiye 7.si oldu.
Bocce Bowling ve Dart Çorum Ýl temsilcisi Hakan Çýtak yaptýðý açýklamasýnda "Turnuvaya katýlmamýzda emeði geçen Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü sayýn Haþim Eger 'e,
Çorum Halk Eðitim Merkezi Müdürü sayýn Oðuz Ýyibil'e ve
Halk Eðitimi Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Baþkaný sayýn Hilal Kiraz'a teþekkür ediyorum" dedi.
SPOR SERVÝSÝ
FB'li antrenörlerden
anlamlý davranýþ
Fenerbahçe Basketbol Okulu Antrenörleri, 30 yakýn lösemi
hastasý ve ailesini, oyun yazarý Þahin Örgel'in yazdýðý, Ali
Volkan Çetinkaya'nýn yönetmenliðini ve baþrol oyunculuðunu
yaptýðý 'Aþk 1 þey deðildir' adlý tiyatro oyununa davet ederek
onlara moral verdiler. Lösev Çorum Komite Baþkaný Sevim
Özünel ve Baþkan Yardýmcýsý Ýbrahim Keleþ oyun sonunda
yaptýklarý açýklamada "Lösev Vakfý Aileleri ve hastalarýna
moral olmasý açýsýndan 23 Nisan Çocuk Bayramý'nýn yaklaþtýðý þu günlerde bu güzel oyuna bizleri davet eden basketbol hocalarýmýzdan gençlerimize ve çocuklarýmýza yönelik
etkinliklere her zaman davet edileceðimizin sözünü aldýk.
Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörlerinden Yaþar Yýlmaz'a
a Murat Çalýþkan'a Murat Saat ve Abdurrahman Türker' e
teþekkür ediyoruz" Oyunun ardýndan oyun yazarý Þahin
Örgel, oyuncular Ali Volkan ve Ecehan Çetinkaya lösemi hastasý çocuk ve aileleriyle bir süre sohbet ederek hatýra fotoðrafý
çektirdiler. SPOR SERVÝSÝ
Büyükler Liginde
son hafta maçlarý
ayný saate alýndý
Büyükler Ligi play-off grubu son hafta karþýlaþmalarý ayný
saate alýndý.
2013-2014 Amatör Küme Büyükler Ligi Futbol Sezonu 20
Nisan 2014 Pazar günü oynanacak müsabakalarla sona erecek. Ýl Futbol Tertip Kurulu yaptýðý olaðan toplantýda lider
Ulukavakspor ile ayný puana sahip ve 2. sýrada bulunan Alaca
Belediye Gençlikspor'un müsabakalarýný ayný saatte baþlamasýný uygun buldu.
Buna göre 20 Nisan 2014 Pazar Günü oynanacak olan
Ulukavakspor-Osmancýk Belediyespor müsabakasý 1 Nolu
Saha'da saat 13.30 da baþlayacak. Ayný gün oynanacak olan
Çimentospor-Alaca Belediye Gençlikspor müsabakasý ise Mimar Sinan Sahasý'nda ayný saatte 13.30 da baþlayacak. PlayOff' un diðer bir karþýlaþmasý olan Osmancýkspor-Eti Lisesi
Gençlikspor müsabakasý da Osmancýk Ýlçe Sahasý'nda saat
13.30 da baþlayacak.
AVANTAJ ULUKAVAKSPOR'DA
Þampiyonluðun iki adayý Ulukavakspor ve Alaca Belediyespor son karþýlaþmalarýný kazanmak zorunda. Son maçlarýnda iki takýmýn sahadan galibiyetle ayrýlmasý durumunda ise
ikili averaj sisteminde Alaca Belediye Gençlikspor'a karþý
avantajlý olan Ulukavakspor þampiyonluðunu ilan edecek.
Amatör küme þampiyonu olacak olan takým ile Bölgesel
Amatör Lig'den düþecek takým ile baraj karþýlaþmasý oynayacak. Baraj karþýlaþmasýný kazanan takým gelecek yýl ilimizi
Bölgesel Amatör Lig'de(BAL) temsil edecek.
Merkez Hakem Kurulu tarafýndan Klasman hakemlerine yönelik sezonun son Atletik Testleri bugün
Samsun'da gerçekleþtirilecek.
Atletik Testlere; Ulusal Yardýmcý Hakemler Özcan
Genel ve Gökhan Yumlu, Bölgesel Hakemlerimiz
Mehmet Ali Cýrýl ve Celal Bayraklý, Bölgesel Yardýmcý
Hakemlerimiz Yüksel Basar, Mahmut Selçok, Emrah
Okan, Ahmet Ecevit ve Burak Þahinkara katýlacaklar.
Hakemler saat 13:00'te Ýlk Adým Atletizm Sahasýnda
12. Bölge Sorumlusu MHK Üyesi Turgay Güdü ve Koþu
Koordinatörü Þeref Küskün'ün gözetiminde, 6x40 kýsa
mesafe koþusu ve 150x20 uzun mesafe koþularýnda ter
dökecekler. Baþarýlý olan hakemlerimiz liglerin geri kalan
kýsmýnda görev almaya hak kazanacaklar.
Celal Bayraklý
Uðral
dikkatleri
çekti
Ýlimiz il hakemlerinden Dursun
Uðral, C klasman adayý olarak gittiði
Yýldýz Erkekler Anadolu Þampiyonasý'nda baþarýlý yönetimleriyle dikkatleri çekti. Baþarýlý hakemimiz biri yarý final ve biri final maçý olmak üzere
toplam 5 müsabakada görev aldý. baþarýsýný tescil ettirdi.
Rize'de yapýlan ve Balýkesir Banvit Kulübü'nün þampiyonluðuyla sonuçlanan þampiyona da hakemimiz
en fazla müsabaka yöneterek baþarýlý bir turnuva geçirdi.
Þampiyonada baþarýlý yönetim
gösteren genç hakemimizin, sezon
sonu Merkez Hakem Kurulu (MHK)
tarafýndan açýklanacak ve 2014-2015
sezonunda görev alacak C klasman
hakemler listesinde yer almasý bekleniliyor.
Dursun-Ugral
ASGD'den Bakanlýða çaðrý
U16 play-off'ta
4. maçlar bugün
oynanacak
U16 Futbol Ligi'nde bugün iki karþýlaþma oynanacak.
Bugün oynanacak olan karþýlaþmalarda HE Kültürspor ile
Çorumspor takýmlarý 2 Nolu Sentetik Saha'da saat
17.00'de karþýlaþacaklar.
Günün ikinci maçýnda ise saat 18.30'da Gençlerbirliði
ile Çorum Belediyespor karþý karþýya gelecek.
Günün ilk maçý olan HE Kültürspor ile Çorumspor
arasýndaki karþýlaþmayý Yunus Dursun, Muharrem Bekleviç, Onur Alagöz hakem triosu yönetecek.
Saat 18.30'da baþlayacak olan Gençlerbirliði ile Çorum
Belediyespor arasýndaki karþýlaþmayý ise Ömür Soyutemiz, Furkan Alagöz, Berkant Arman üçlüsü yönetecek.
ADNAN YALÇIN
Anadolu Spor Gazetecileri Derneði Genel
Merkez Yönetim Kurulu, Gençlik ve Spor
Bakanlýðý'na çaðrýda bulunarak, gazetecilerin
giriþlerinde uygulanacak "elektronik çipli
kart" konusunda, yargý kararlarýna uyulmasýný ve akreditasyon adaletinin saðlanmasýný istedi.
Statlara giriþte elektronik
kart uygulamasýnýn baþladýðý
bugünlerde, yargý kararlarýnýn
uygulanmasý zorunluluðunun
bir kez daha ortaya çýktýðýnýn
vurgulandýðý ASGD açýklamasýnda þöyle denildi:
"Elektronik kart uygulamasý son derece yerinde bir
karardýr ve statlardaki düzenin saðlanmasýnda en saðlýklý
yöntemlerden biridir. Bu nedenle gazetecileri de kapsamasý doðru bir uygulama olacaktýr. ASGD olarak, yararlý sonuçlar doðuracaðýna inandýðýmýz uygulamayý destekliyoruz.
Ancak, gazetecilere bu çerçevede verilecek
elektronik çipli yýllýk kartlarýn daðýtýmýnda
adaletsizlik yapýlmamalýdýr. Bunun için
ASGD tarafýndan açýlan ve sonuçlanan yargý
kararlarý, gazeteciler arasýnda ayrým yapýl-
madan ve de herhangi bir dernek, kurum ya
da kuruluþa imtiyaz tanýnmadan uygulanmalýdýr. Danýþtay 10. Dairesi 2008/4006,
2010/6027, 2010/1271 ile 2011/1271 tarih ve
sayýlý kararlarýyla bu konuda son sözünü
söylemiþ ve akreditasyon yetkisinin sadece, bir kamu kurumu
olan Gençlik Hizmetleri ve Spor
Genel Müdürlüðü ile onun alt
birimleri olan Spor Ýl Müdürlükleri'ne ait olduðunu tescil etmiþtir. Danýþtay kararlarýnda ayný
þekilde bu yetkinin özel ya da
tüzel nitelikli hiçbir dernek, kurum ya da kuruluþa devredilmeyeceði de ýsrarla vurgulanmýþtýr.
Bu baðlamda; gazetecilere verilecek elektronik kartlarýn daðýtýmýnda herhangi bir dernek ya da bir baþka
kuruluþa yetki verilmesi, mevcut yargý kararlarýnýn yine uygulanmamasý anlamýna gelecek ve bu durum da akreditasyon adaletsizliðinin devam etmesine yol açacaktýr. ASGD
olarak, Anadolu'daki tüm basýn çalýþanlarý
adýna Spor Bakanlýðý'na bir kez daha çaðrýda
bulunuyoruz ve mahkeme kararlarýnýn gereðinin yerine getirilmesini talep ediyoruz'
2.Amatör Küme’de deðiþiklik yapýldý
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
16 NÝSAN 2014 ÇARÞAMBA
14 Nisan 2014 Pazartesi günü olaðan toplantýsýný
yapan
2.
Amatör Küme Ýl Futbol
Tertip Kurulu 20 Nisan
2014 tarihinde oynanacak
olan 10. hafta müsabakalarýnýn saha ve saatlerinde
deðiþiklik yaptý. Ýl Futbol
Tertip Kurulu 20 Nisan
2014 tarihinde Mimar Si-
nan Sahasý'nda saat 11.00
de Çorum Ýþitme EngellilerKaradeniz Ýþitme Engelliler
2. Lig 6. Grup müsabakasý
ve 1. Amatör Küme Büyükler Play-Off Ligi müsabakalarýnýn ayný saatte baþlayacak olmasý nedeniyle 2.
Amatör Küme Büyükler Ligi 10. Hafta maçlarýnda zorunlu deðiþikliðe gitti.
Mimar Sinan neler
yapýyor böyle!
Antalya Side'de baþlayan Danone Küçük Erkekler futbol
Türkiye Birinciliði'nde Çorum þampiyonu Mimar Sinan Ortaokulu, antrenörleri Hüseyin Eðer'in yönetiminde ilk maçýnda
Malatya Atatürk Ortaokulu'nu 4-0 farklý maðlup ederek þampiyonaya iyi bir baþlangýç yaptý. Mimar Sinanikinci maçýnda Ankara þampiyonunu penaltýlarla geçti.
Türkiye genelinden 96 okulun katýldýðý Türkiye birinciliðinde ekibimiz Mimar Sinan Ortaokulu, Malatya Atatürk Ortaokulu, Erzurum Barbaros Hayrettin Paþa Ortaokulu ve Ankara Sakarya Ortaokulu ile ayný grupta birincilik mücadelesi veriyor.
Temsilcimiz ilk maçýnda Malatya Atatürk Ortaokulu'nu her
iki yarýda da üstün bir oyunla 4-0 maðlup etti. Grubun diðer
maçýnda ise Ankara Sakarya Ortaokulu, Erzurum Barbaros
Hayrettin Paþa Ortaokulu'nu 3-1 skorla geçti.
ANKARA ÞAMPÝYONUNU PENALTILARLA GEÇTÝK
Malatya ekibini farklý maðlup ederek Türkiye Þampiyonasýna galibiyetle baþlayan temsilcimiz günün ikinci maçýnda Ankara Sakarya Ortaokulu ile karþýlaþtý. Mimar Sinan Ortaokulu maça 9. dakikada penaltýdan yediði þok golle baþlarken, hemen toparlanan Mimar Sinan'ýn yýldýzlarý 12. dakikada Enes Turan'ýn
golüyle beraberliði saðladý. Ýlk golün sahibi Can attýðý ikinci golle takýmýný, ekibimiz karþýsýnda 2-1 öne geçirdi. Ýlk yarý 2-1 Ankara þampiyonunun lehine sonuçladý.
Ýkinci yarýya hýzlý baþlangýç yapan þampiyonumuz Abdussa-
med ile beraberliði saðladý. Mimar Sinan kalan sürede rakibine
gol izni vermeyince normal süre 2-2 berabere sonuçlandý. Maç
sonunda yapýlan seri penaltý atýþlarýnda 3-2 maç sonunda ise 54 üstünlük saðlayan Mimar Sinan Ortaokulu gruptan çýkma yolunda büyük bir avantaj yakaladý.
Gruptan çýkma yolunda büyük avantaj yakalayan þampiyonumuz bugün oynayacaðý maçta Erzurum þampiyonu Barbaros
Hayrettin Paþa Ortaokulu maçýnda beraberlikte dahi grubunu
birinci tamamlayarak bir üst tura yükselecek. 24 grupta oynanan
maçlar sonunda gruplarýnda birinci olan takýmlar ile sekiz en iyi
ikincisinin katýlýmý ile 32 takým ikinci tur gruplarýnda mücadele
edecekler.
ÇORUM MÝMAR SÝNAN: 4
MALATYA ATATÜRK ORTAOKULU: 0
SAHA: Emirhan Otel Spor Kompleksi.
HAKEM: Ýlyas Temiz.
ÇORUM MÝMAR SÝNAN ORTAOKULU: Adem, Alperen,
Ahmet, Mahmut, Nurettin, Kerem, Abdulsamet, Savaþ, Kutay,
Fikret, Enes Turan, Emirhan.
MALATYA ATATÜRK ORTAOKUL: Ahmetcan, Sinan, Erdem, Cihan, Berk, Yusuf, Mertcan, Ýsmet, Hakký, Yavuz, Burakhan, Alihan
GOLLER: 8. ve 30. dakikalarda Abdulsamet, 13. dak. Enes
Turan, 21. dak. Savaþ (Mimar Sinan Ortaokulu).
Nevþehirspor
hazýrlýklarý baþladý
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta kümede kalma
mücadelesi veren Çorumspor dün yaptýðý tek antrenmanla ligin son maçý olan Nevþehirspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý.
Haftanýn ilk antrenmaný 1 Nolu Sentetik Saha'da yapýlýrken antrenör Cemil Kaya, takým kaptaný Orhan'a çalýþmayý futbolcularýn istediði gibi
yaptýrmasýný söyledi. Dünkü antrenmana okulda
olan Osman, Ümit ve sakatlýðý bulunan Arif katýlmazken, sakatlýklarý bulunan Moubarak, Hüseyin
ve Veli takýmdan ayrý düz koþu ve karýn kasý hareketleri yaparak çalýþmayý tamamladýlar.
Kaptan Orhan'ýn yaptýrdýðý antrenman ýsýnma
hareketleri ile baþlarken, antrenmanýn devamýnda
bir grup 5'e 2 oynarken, diðer grup ayak tenisi oynadý. Haftanýn ilk antrenmaný dar alanda yapýlan
çift kale ile tamamlandý.
Kýrmýzý siyahlýlar, bugün yapacaklarý tek antrenmanla Nevþehirspor maçýnýn hazýrlýklarýný
sürdürecek.
BARIÞ VE BÜNYAMÝN
KARDEÞLERDEN 100'ER LÝRA
Çorumspor Antrenör Cemil Kaya, antrenman
gelmeden önce isimleri Barýþ ve Bünyamin olan iki
kardeþin kendisine Nevþehirspor maçý öncesi futbolculara destek olmak amacýyla 100'er lira verdiklerini söyledi.
Kaya, Barýþ ve Bünyamin kardeþlere Çorumspor yönetimi adýna teþekkür ettiðini ifade ederek
iki kardeþin yýllardýr Çorumspor maçlarýna geldiklerini kýrmýzý siyahlý takýmýn bulunduðu durumdan büyük üzüntü duyduklarýný söyledi.
Yusuf Büküþ'ten sert açýklamalar…
"Hakkýmýzý helal etmiyoruz"
Merdan hoca, Selçuk
hocanýn misafiri oldu
Bahçelievler Salim Akaydýn Ortaokulu Müdürü Selçuk Köse dün Öðretmenevi'nde verdiði yemekte Çorumlu antrenör
Merdan Özkeçeli'nin çalýþtýrdýðý Ankara takýmýný misafir etti.
Samsun'da bugün baþlayacak Okullararasý Küçükler Voleybol yarý final grup maçlarýnda iki Çorum okulu ile Çorumlu antrenör öðretmenin baþýnda bulunduðu Ankara
þampiyonu mücadele edecek.
Tüm Çorumlu sporseverlerin salon sporlarýndan yakýndan tanýdýðý Merdan Özkeçeli, Ankara'da görev aldýðý
Ankara Þehit Abdulkadir Yüzbaþýoðlu Ortaokulu'nu
þampiyon yaparak grup mücadelelerine taþýdý. Öte yandan yine Çorum'da görev yapmýþ Haydar Kaya'da Merdan Özkeçeli ile birlikte Ankara ekibinin baþýnda bulunuyor.
Bahçelievler Salim Akaydýn Ortaokulu Müdürü Selçuk Köse'nin misafiri olarak dün öðlen saatlerinde Öðretmenevinde
yemek yiyen Ankara þampiyonu daha sonra Çorum temsilcileri ile birlikte Samsun'a hareket etti.
Bugün baþlayacak yarý final grup birinciliðinde erkeklerde
Çorum Bahçelievler Salim Akaydýn Ortaokulu ile birlikte kýzlarda Çorum 23 Nisan Ortaokulu ile Ankara Þehit Abdulkadir
Yüzbaþýoðlu Ortaokulu mücadele edecek. ADNAN YALÇIN
Belediyespor'da
hazýrlýklar baþladý
Manavgat Evrensekispor maçýndan aldýðý 3 puanla haftayý lig sýralamasýnda üçüncü sýrada tamamlayan Çorum Belediyespor dün Nazmi
Avluca Sahasýnda yaptýðý yenileme antrenmanýyla Çýksalýnspor maçýnýn
hazýrlýklarýný baþlattý. Çorum Belediyespor bugün yapacaðý çalýþmalarla
Çýksalýnspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecek.
Alaca Belediyespor Kulübü Baþkaný Yusuf
Büküþ, 2-2 sona eren Alaca BelediyesporUlukavakspor maçýnýn ardýndan yaptýðý açýklamada hakemleri ve eleþtirdi. Alaca Belediyespor-Ulukavakspor maçýnýn hakemlerine
haklarýný helal etmediklerini vurgulayan Büküþ, emniyet mensuplarýnýn ise görevlerini
layýkýyla yerine getirmediklerini ifade etti.
Alaca Belediyespor Kulübü Baþkaný Yusuf
Büküþ, geçtiðimiz Pazar günü oynanan ve 22 sona eren Alaca Belediyespor-UlukavaksYusuf
por maçýnýn ardýndan sert açýklamalarda buBüküþ
lundu.
Teknik heyet ve oyuncularý tebrik eden Baþkan miyoruz. Yýllarca ilçe takýmlarýna hep 2. sýnýf muBüküþ, futbolcularýn, sezon baþýndan beri büyük amele yapýldý, emekleri çalýndý. Buna en son oynaemek ve gayretle son haftaya kadar yarýþtýklarýný dýðýmýz müsabakada da þahit olduk. Verilmeyen
belirtti. Mevcut hakemlere raðmen böyle bir baþa- nizami golümüz, yanlýþ verilen ofsayt kararlarý ve
rý elde ettikleri için futbolcularý ve teknik heyeti bu yüzdendir ki, hakemlere hakkýmýzý helal etmikutladýðýný ifade eden Büküþ, "Oyuncularýmýzýn yoruz. Bu çocuklarýn emeklerine yazýk. Alaca futüzülmesine gerek yok. Baþlarý dik olsun. Onlar bu bolda her zaman baþarýlý olmuþtur. Her turnuvaya
iþtirak etmiþ, her turnuvada finallere kadar yükselnoktaya birçok engeli aþarak geldiler" dedi.
Maça yoðun bir katýlým gösteren Alaca halkýna miþtir. Ancak her seferinde hakem ve engellemeda teþekkür eden Büküþ, "Taraftarýmýz gerektiðin- lerine takýldýk. Aslýnda Alaca'ya þükran ve minnet
de nasýl tek yürek olunabileceðini gösterdi. Gönül sunulmasý gerekirken hakkýmýz yenmiþtir. Hakkýisterdi ki Alaca halkýna maçtan sonra þampiyonluk mýzý helal etmiyoruz" diye konuþtu.
EMNÝYET MENSUPLARINA KINAMA!
turu attýralým ancak futbolun sonucu her türlü
Son
olarak Baþkan Yusuf Büküþ, Alaca Belediskora açýk bir oyun. Nasýl futbolcular gönlümüzün
þampiyonu ise, Alaca halký da gönlümüzün þam- yespor-Ulukavakspor maçýnda görevli emniyet
mensuplarýna da yüklendi. Büküþ, "Çorum'dan
piyonudur" ifadelerini kullandý.
gelen çevik kuvvet ve Alaca emniyetindeki arka"HAKEMLERE HAKKIMIZI
daþlar müsabaka esnasýnda sükuneti saðlamasý
HELAL ETMÝYORUZ"
Konuþmasýnýn devamýnda hakemlere yükle- gerekirken arkadaþlarýmýza ve hocalarýmýza baský
nen Büküþ, "Çorum'dakilere hakkýmýzý helal et- uygulamýþlardýr. Emniyet mensuplarýnýn görevi
güvenlik þeridi oluþturmaya,
herhangi bir olay yaþanmamasýný saðlamak olmasý gerekirken
Alaca halkýna ve sporcularýna
düþman muamelesi yapmýþlardýr. Tribünde ben taraftarý sakinleþtirmeye çalýþýrken bana
engel olan memur, "bizim taraftarý sakinleþtirmek gibi bir görevimiz yok" dediðini duyduðumda dehþete kapýldým. Sizin göreviniz sakinleþtirmek deðilse, stada ne için geldiniz? Amacýnýz
Alaca halkýna ve sporcularýna
zulüm etmek miydi?" þeklinde
konuþtu.
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN