Ýnþaallah Bakan’ýn
dediði gibi olur
EMITT 30 Ocak - 2 Þubat 2014 tarihleri arasýnda Ýstanbul TÜYAP’ta açýlacak.
EMITT’e hazýrlanýyoruz
Bu yýl 18.’si kez düzenlenecek olan Doðu Akdeniz
Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý EMITT 30 Ocak 2 Þubat 2014 tarihleri arasýnda Ýstanbul TÜYAP’ta
açýlacak.
* HABERÝ 4’DE
21 OCAK 2014 SALI
Orman ve
Su Ýþleri
Bakaný
Veysel
Eroðlu,
Türkiye
genelinde
ocak, þubat
ve mart
aylarýnda
yýllar
ortalamasýnOrman ve Su Ýþleri
Bakaný Veysel Eroðlu.
da bir
yaðýþýn
geleceðini tahmin ettiklerini
söyledi.
* HABERÝ 6’DA
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Boðacýk köyünde gerçekleþtirilen yaðmur duasýna yoðun katýlým oldu.
Eller yaðmur
için semada
Birçok yerleþim yerinde olduðu gibi Çorum merkez Boðacýk, Üyük ve Ahilyas
köyünde de yaðmur duasý yapýldý.
* HABERÝ 6’DA
Çaðrý Merkezi tamam
AK Parti Çorum Milletvekili Salim
Uslu, OSB Müdürlüðü'nde yaptýðý
toplantýda, TTNET tarafýndan
Çorum'a çaðrý merkezi kurulmasý ile
ilgili çalýþmanýn nihayete ulaþtýðýný
belirterek, "Ýlk etapta 100 kiþilik
istihdamla hizmete baþlayacak olan
çaðrý merkezinin istihdam
kapasitesi 600'e ulaþacak." dedi.
Kazandýklarý kadro hakkýndan yararlanamayan taþeron iþçiler tepkili.
Karayollarý’nda vizite eylemi
Taþeron iþçiler
kadro bekliyor
* HABERÝ 3’DE
Borusan OSB’ye
kreþ yapacak
Vali Sabri Baþköy, Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlýðý ve Borusan
arasýnda yapýlan protokolle, Türkiye
genelinde 10 OSB'ye 75 öðrencilik
kreþ yapýlacaðýný, bunlardan bir
tanesinin ise Çorum OSB'de
olacaðýný açýkladý. * HABERÝ 3’DE
Polis Okulu 500 öðrenci
kapasiteli olacak
Polis okulu inþaatý ile ilgili
açýklamalarda bulunan AK Parti
Milletvekili Salim Uslu, Türkiye
genelinde polis okulu yatýrýmlarýnýn
durdurulmasýna raðmen, Çorum'un
çok önceden temel atmýþ olmasýnýn
avantaja çevrilerek, Çorum'a polis
okulunun kazandýrýldýðýný söyledi.
AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, OSB Müdürlüðü'nde yaptýðý basýn toplantýsý düzenledi.
TYÇP’ye 500 yeni kontenjan
AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, çaðrý merkezi ile ilgili yaptýðý
açýklamalarýn ardýndan, istihdama yönelik bir müjde daha vererek, Toplum
Yararýna Çalýþma Projesi kapsamýndaki istihdam sayýsýna, 500 kiþilik ek ilave
yapýldýðýný açýkladý.
* HABERÝ 3’DE
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Bakanlýðý’nýn daveti üzerine toplantýya katýldý.
* HABERÝ 3’DE
Ekmek israfýný azalttýk
OSB’ye 23 milyonluk
alt yapý desteði
Toplumun büyük bir hassasiyet gösterdiði Ekmek
Ýsrafýný Önleme Kampanyasý kapsamýnda 2013 Yýlý
Araþtýrma Sonuçlarý, kampanyanýn yýldönümü olan 17
Ocak 2014 tarihinde açýklandý.
Organize Sanayi Bölgesi'nin
duyulan ihtiyaçlarý üzerine 215
hektarlýk alan daha ilave edildiðini
söyleyen AK Parti Çorum
Milletvekili Salim Uslu, yeni
bölgenin tüm alt yapý çalýþmalarý
için 23 milyon TL'lik kaynaðýn
bakanlýk tarafýndan karþýlanacaðýný
söyledi.
* HABERÝ 3’DE
Osmancýk, Alaca ve Ýskilip
doðalgaza kavuþacak
OSB ziyaretinde ilçelerin doðalgaz
çalýþmasý ile ilgili açýklamalar yapan
AK Parti Milletvekili Salim Uslu,
doðalgaz için müracaat eden 193
ilçeden sadece 9'unun kabul
edildiðini, Osmancýk, Alaca ve
Ýskilip'in bu 9 ilçe arasýnda yerini
aldýðýný söyledi.
* HABERÝ 3’DE
Karayollarý Genel Müdürlüðü Çorum 73. Þube
Þefliði’nde çalýþan taþeron iþçiler dün vizite eylemi
gerçekleþtirdi. 25 Ekim 2011 tarihli Yargýtay kararýyla
kadro hakký kazanan taþeron iþçiler, 2 yýlý aþkýn
süredir bu haktan yararlanamadýklarý gerekçesiyle
eylem yaptý. Yapýlan yasal düzenlemeler sonucunda
kadro hakký kazanan 37 iþçi, gerçekleþtirdikleri
eylemle tepkilerini ortaya koydu.
* HABERÝ 10’DA
* HABERÝ 5’DE
Türk Büro-Sen Þube Baþkaný Sami Çam:
‘Memurlar borç bataðýnda’
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, MÜSÝAD Çorum Þubesi’ni ziyaret etti.
‘TBMM'nin ortaðý olmaz'
AK Parti Çorum milletvekili ve Salim Uslu, MÜSÝAD’ý ziyaretinde gündeme
iliþkin açýklamalar yaptý. Uslu, “TBMM’nin þeriki ve ortaðý olmaz.” dedi.
* HABERÝ 2’DE
Türk Büro-Sen Þube
Baþkaný Sami Çam,
“Memurlarýn yüzde
97’si borç bataðýnda”
dedi. Dün sendika
binasýnda basýn
toplantýsý düzenleyen
Sami Çam, memurlarýn
yaþadýðý ekonomik
problemlere dikkat
çekti.
* HABERÝ 11’DE
Sami Çam
2
SALI 21 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
2014’ün ilk iyi haberi
2
014 yýlýnýn ilk iyi
haberi AK Parti Çorum Milletvekili Salim
Uslu’dan geldi.
Uslu, dün kent yöneticileri ve iktidar partisinin temsilcileri ile
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüðü’nde toplantý düzenledi.
Uslu’nun anlattýðýna göre, TTNET’in kuruluþu olan ASÝST A.Þ.
tarafýndan
Çorum’a
çaðrý merkezi kurulacak. TTNET’le bu konuda protokol imzalandý. Ýlk etapta 100 kiþilik
istihdam saðlanacak,
uzun vadede istihdam
kapasitesi 600’e çýkabi-
lecek.
Çaðrý merkezimiz
OSB tarafýndan yapýlacak 500 metrekarelik
bir binada hizmetlerini
yürütecek. ASÝST A.Þ.
OSB’nin yapacaðý binaya 15 bin TL kira bedeli ile ödeyecek. Söz
konusu Yatýrým Çorum’a 9 milyon 72 bin
TL’lik istihdam getirisi
saðlayacak.
Uslu,
sözlerini
çaðrý merkezinin önemli bir kazaným olduðunu
belirterek tamamlamýþ.
Uslu’nun aktardýðý
bir diðer iyi haber Toplum Yararýna Çalýþma
Programý (TYÇP) oldu.
Çorum’a 500 kiþilik
ilâve istihdam kontenjaný ve dolayýsýyla kaynaðý saðlanmýþ.
Uslu,
Hakimiyet’te daha önce sürmanþet ve manþetten
okurlara
duyurulan
OSB geniþleme alanýna
23 milyon lira ek ödeneðin bakanlýðýn yatýrým programýna alýnmasý, Polis Okulu ve Osmancýk, Ýskilip ve Alaca’nýn doðalgaza kavuþmasý meselelerine
de deðinmiþ.
2014’te inþaallah
böyle güzel haberler almaya devam ederiz.
Çorumlu Uslu ve emeði
geçenlere müteþekkir.
K Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu dün Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile birlikte
Çorum’a çaðrý merkezi kurulacaðýný müjdeledi. Çorumlular 2014 yýlýnýn ilk iyi haberini Uslu’dan duymuþ oldu.
'TBMM'nin ortaðý olmaz'
AK
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, MÜSÝAD Çorum Þubesi’ni ziyaret etti.
Belediye Baþkaný Külcü'ye hayýrlý olsun ziyaretinde bulunan Salim Uslu,
'Çorumlu'nun aklýna da
vicdanýna da güveniyorum'
AK
Parti Çorum Milletvekili Salim
Uslu, Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü'nün tekrar
aday gösterilmesinden dolayý hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. 30 Mart'ta Çorum merkez, ilçeler ve beldeler olmak üzere seçimi
AK Parti'nin kazanacaðýna
inandýðýný söyleyen Uslu,
"Çorum halkýnýn aklýna ve
vicdanýna güveniyorum."
dedi.
AK Parti Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa
Köse ve bazý parti yöneticilerinin de yer aldýðý ziyarette, hayýrlý olsun dileklerini aktaran Salim Uslu,
AK partili olan belediyelerin daha çok hizmet ürettiðini anlatarak, Çorumlular'ýn bu konuda doðru karar vereceðine inandýðýný
ifade etti.
Mecitözü belediyesi
ile ilgili bazý deðerlendirmeler yapan Uslu, Mecitözü Belediye Baþkaný'nýn
kendisini hiçbir konuda
aramadýðýný aktardýðý konuþmasýnda, "3,5 yýldýr
milletvekiliyim, Mecitözü
Belediye Baþkaný daha bir
kez kapýmý çalmýþ ya da
bir kez telefon edip, herhangi bir ihtiyaç ve talebini benimle paylaþmýþ deðildir. Onun beni aramasý
ya da beni ziyaret etmesi
bana þeref kazandýrmaz,
ama o siyasi davranmak
yerine Mecitözü halkýnýn
çýkarlarýný savunan birisi
olarak ve Mecitözü halkýný
temsil eden birisi olarak
davranýyor olsaydý, belki
de Mecitözü'nün ismi de
TOKÝ çalýþmalarýnýn yapýldýðý listede yer almýþ
olacaktý. Mecitözü'nün
hastane ihtiyacý, Mecitözü'nün toplu konut ihtiyaçlarýný burada saymýþ olacaktýk. Ama maalesef biz
Mecitözü'nün belediye dýþýnda merkezi hükümetle
yapýlacak ihtiyaçlarýný takip ediyoruz. Hal böyle
olunca burada maalesef sýkýntýyý Mecitözü halký çekiyor." dedi.
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü'nün çalýþmalarýndan övgüyle bahseden Salim Uslu, Külcü
baþta olmak üzere partisinin tüm adaylarýna baþarý-
lar diledi.
Uslu, "30 Mart'ta
merkez olmak üzere 14 ilçemizde ve beldelerimizde
halkýmýzýn merkezi hükümetle, siyasal iktidarla iliþkilerini uyumlu götürecek
ve kamunun imkanlarýndan bölgemizi en iyi þekilde yararlandýrmak üzere
çalýþacak AK Partili adaylarý seçeceðine yürekten
inanýyorum. Çorum halkýnýn hem aklýna hem de vicdanýna güveniyorum. Seçimlerin demokratik olgunluða ve terbiyeye yakýþýr bir biçimde, büyük bir
yapýcýlýk içerisinde centilmence geçmesi gerektiðine inanýyor ve diliyorum.
Belediyecilik hizmetlerinde örnek baþarýlar sergileyen Baþkanýmýz'a, hem
bugün kadar hizmetleri
için teþekkür ve tebriklerimi bildiriyorum, hem de
bundan sonraki seçim yarýþýnda baþarýlar diliyorum." Diye konuþtu.
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü de konuþmasýnda ziyaretten duyduðu memnuniyetini aktararak Uslu ve beraberindekilere teþekkür etti.
AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Baþkan Külcü’ye hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Salim Uslu, partisine mensup belediyelerin daha fazla hizmet ürettiðini söyledi.
Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, Türkiye'de toplumsal huzursuzluðun artýrýlmak istendiðine dikkat çekerek,
"Ülkede belirsizliði artýrmak isteniyor. Türkiye'yi bu
koþullarda zora sokup seçimlere götürmek isteniyor.
Bu dün üniformalýlar eliyle yapýlýyordu, bugün cübbeliler eliyle yapýlýyor. Böyle bir þey olmaz. Bu ülkenin
sorumluluðu siyasilerin sorumluluðundadýr. Faturayý
biz ödeyeceksek bu sorumluluðu baþkasýyla paylaþamayýz. Kuvvetler ayrýlýðý ilkesine herkes rýza göstermek zorunda. Bunun dýþýndakiler keyfidir yetki gaspýdýr buna izin verme þansýmýz yok" dedi.
AK Parti Çorum milletvekili Salim Uslu, Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði Çorum Þubesi'ni
ziyaret etti. MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi
Bekiroðlu ve yönetim kurulu üyeleri ile görüþen Uslu,
ziyarette gündeme iliþkin çarpýcý açýklamalarda bulundu.
Hakimler Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK) ile
ilgili yapýlan düzenlemenin ülkenin normalleþmesi
için atýlan bir adým olarak deðerlendiren Uslu, yargýda hala güven katsayýsýnýn yüzde 50'lelerin altýnda ise
kafasýný ellerinin arasýna alarak düþünmesi gerektiðini
belirtti.
Toplumda "hastane ve adliyeye düþme" yönünde bir deyimin olduðunu dile getiren Uslu, bunun adalet duygusuna olan inancýn zayýflamasýndan kaynaklandýðýna dikkat çekti.
TBMM'nin þeriki ve ortaðýnýn olmadýðýna dikkat çeken Uslu, Türkiye'de yaþanan sorunun bazý kurumlarýn Anayasa ile kendilerine saðlanmýþ yetkiler
ve sýnýrlarla yetinmiyor olmasýndan kaynaklandýðýný
belirti.
Çok büyük adalet saraylarý yapýlmasýna raðmen
iþleyiþinin kamu vicdanýný tatmin etmediðini dile getiren Uslu, "HSYK'yý düzeltmezseniz yargý yürütmenin ortaðý konumuna geliyor.
Bu ülkede gerektiðinde baþbakana dokunuyorsan, baþbakaný dar aðacýna gönderiyorsan HSYK üyelerinin dokunulmaz olduðunu, layüsel olduðunu kim
iddia edebilir. Dolar yükseldi. 15 milyar dolar civarýnda dýþ borç stokumuz arttý. Yerli sanayiyi kurmak adýna rahatsýzlýðý anlama kýlavuzu hazýrladýk. Kaybeden
Türkiye oluyor. Yabancýlar Türkiye'deki geliþmeleri
deðerlendirirken Erdoðan mucizesi sona erdi diye deðerlendiriyor. Sermaye için güven ortamý deðerledir.
Yatýrýmý oraya yapar. Türkiye bölgesel aktör olma imkanýna kavuþurken ülke aleyhine yayýn yapýlmasý bir
kýsým operasyonlar yapýlmasý ekonomik olarak sýcak
paranýn dýþarý kaçmasýna yatýrýmcýnýn caydýrýlmasýna
neden oluyor. 3. Köprü, havalalaný, Kanalistanbsul
bunlarýn maliyetleri çok yüksek. Bunlar yapýldýðýnda
kimlerin zarar göreceði belli. Son savcýnýn operasyonunda bu yatýrýmlarý yapacak firmalarýn isimleri var.
Ýçeri alýnmalarý mal varlýlýklarýna el konulmasý isteniyor. Nerde kaldý hukuk güvencesi, özgürlük bir yargý
kurumu kendisini siyasi bir
kurum gibi görüp yatýrýmcýyý ürkütmek gibi bir iþlevi yerine getiremez. O zaman ülkenin siyasi iþlerine
burnunu sokmuþ olur.
Anayasadaki yetkilerini
aþmýþ olur. HSYK deðiþikliði ile Anayasada verilen
yetkilere razý olmasýna yönelik deðiþikliktir" diye
konuþtu.
Ziyarette AK Parti
Çorum Ýl Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan, AK Parnti
Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ve bir grup partili hazýr bulundu.
Uslu, Eczacý Odasý
Baþkaný Süleyman Koca
ile Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’yü de ziyaret
etti. (ÝHA)
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu,
Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca’yý ziyaret etti.
Salim Uslu, Yeniyol Mahallesi Muhtarý Seydi Demiray ile sohbet etti.
Salim Uslu’nun ziyaretlerinde teþkilat yöneticileri de hazýr bulundu.
SALI 21 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
3
Çaðrý Merkezi tamam
Erol Taþkan
AK
Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, OSB
Müdürlüðü'nde yaptýðý toplantýda, TTNET
tarafýndan Çorum'a çaðrý merkezi kurulmasý ile ilgili
çalýþmanýn nihayete ulaþtýðýný belirterek, "Ýlk etapta
100 kiþilik istihdamla hizmete baþlayacak olan çaðrý
merkezinin istihdam kapasitesi 600'e ulaþacak." dedi.
Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, AK Parti Ýl
Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe
Baþkaný Mustafa Köse, Organize Sanayi Bölgeleri Üst
Kurulu Yönetim Kurulu (OSBÜK) Üyesi Mustafa
Yaðlý, ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý, OSB Müdürü Yaþar Þahin ve AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Kaya'nýn da katýldýðý ziyarette konu hakkýnda açýklamalarda bulunan Milletvekili Salim Uslu,
çaðrý merkezinin Çorum'a hayýrlý olmasýný diledi.
"Zaman zaman çaðrý merkezi ne oldu? diye soranlar oldu ancak, olabildiðince özenli bir þekilde bu
çalýþmayý sürdürdük." diyen Uslu, geliþmelerin kimseden gizlenmediðini, sadece farklý siyasi müdahalelerle
karþýlaþmamak ve yatýrýmýn baþka illere kaymasýný
önlemek için iþ tamamlanana kadar herkesi haberinin
olmasýný istemediklerini aktardý.
Ýþin bittiði müjdesini veren Salim Uslu, 8 Ocak'ta
mukavelenin imzalandýðýný anlattýðý basýn toplantýsýnda, bundan sonraki sürecin nasýl geliþeceði ile ilgili bilgi verdi.
Çaðrý merkezinin OSB'de hizmet vereceðini söyleyen Salim Uslu, TTNET'in kuruluþu olan ASÝST
A.Þ. tarafýndan iþin sürdürüleceðini, OSB tarafýndan
yapýlmasý kararlaþtýrýlan 1500 metrekarelik bir binada
hizmetlerin yerine getirileceðini aktardý.
ASÝST A.Þ.'nin OSB'nin yapacaðý binaya 15 bin
TL kira bedeli ile kiralayacaðýný açýklayan Uslu, 100
kiþilik istihdamla baþlayacak olan personel alýmýnýn,
zamanla 600 kiþi kapasitesine kadar çýkacaðýný sözlerine ilave etti.
Söz konusu yatýrýmýn Çorum'a 9 milyon 72 bin
TL'lik istihdam getirisi olacaðýný da belirten Uslu,
"Emeði geçen herkese çok teþekkür ediyor ve kutluyorum. Bu önemli bir kazanýmdýr, herhangi bir müdahale olmasýn diye özenle yürüttük ve artýk dönüþü yok.
Çorum'a hayýrlý olsun." dedi.
TYÇP’ye 500
yeni kontenjan 2 Mayýs’ta tamamlanacak
AK
AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, OSB Müdürlüðü'nde yaptýðý basýn toplantýsý düzenledi.
Parti Çorum Milletvekili
Salim Uslu, çaðrý merkezi
ile ilgili yaptýðý açýklamalarýn ardýndan, istihdama yönelik bir müjde daha vererek, Toplum Yararýna
Çalýþma Projesi kapsamýndaki istihdam sayýsýna, 500 kiþilik ek ilave yapýldýðýný açýkladý.
2010 yýlýndan beri devam
eden projenin Ýþ Kur aracýlýðý ile
devam ettiðini hatýrlatan Uslu,
"Tüm bunlar elbette Çorum'un yeterli bulacaðý þeyler olmayabilir,
ancak tüm çalýþmalar artýrýlarak devam etmektedir." diye konuþtu.
V
ali Sabri Baþköy, çaðrý merkezi ile ilgili
yürütülen çalýþmalarýn detaylarý hakkýnda bilgi verdi. Çaðrý merkezi inþaatýnýn 2
Mayýs'ta tamamlanarak ASÝST A.Þ.'ye teslim
edileceðini açýklayan Vali Baþköy, 19. Çaðrý
merkezinin Çorum'a nasip olmasýnýn da ayrý
bir anlam taþýdýðýna iþaret etti.
Çaðrý merkezi çalýþmalarýnýn Kamu
Ýhale Kurumu'na tabi olmadýðýný, hýzlý bir þekilde tamamlanabileceðini anlatan Vali Sabri
Baþköy, proje tekliflerinin deðerlendirildiðini ve olabildiðince hýzlý hareket edileceðini
kaydetti.
Personel alýmý konusunda, ilk etapta
100 kiþinin istihdam edileceðini de sözlerine
ekleyen Vali Baþköy, 4 yýllýk fakülte mezun-
larýnýn tercih edileceðini, talep karþýlanmamasý durumunda 2 yýllýk yüksek lisans ve lise mezunlarýndan da müracaat alýnabileceðini ifade ettiði konuþmasýnda, personelin 1
aylýk eðitime alýnarak, 2 Mayýs öncesine eðitimlerin tamamlanacaðýný, eðitimler için
TSO'nun destek vereceðini bildirdi.
Demiryolu hattý
yatýrýma engel olmayacak
AK
OSB’ye 23 milyonluk
alt yapý desteði
Erol Taþkan
O
rganize Sanayi Bölgesi'nin duyulan ihtiyaçlarý
üzerine 215 hektarlýk alan daha ilave edildiðini söyleyen
AK Parti Çorum Milletvekili
Salim Uslu, yeni bölgenin tüm
alt yapý çalýþmalarý için 23 milyon TL'lik kaynaðýn bakanlýk
tarafýndan karþýlanacaðýný söyledi.
Uslu, 5 Aralýk tarihinde
Sanayi ve Ticaret Bakaný ile
görüþtüklerini ve OSB alt yapýsý için gereken 23 milyonluk
ödeneðin yatýrým programýna
alýnmasýný saðladýklarýný ifade
etti.
Osmancýk, Alaca ve Ýskilip
doðalgaza kavuþacak
O
SB ziyaretinde ilçelerin doðalgaz
çalýþmasý ile ilgili
açýklamalar yapan AK
Parti Milletvekili Salim Uslu, doðalgaz
için müracaat eden
193 ilçeden sadece
9'unun kabul edildiðini, Osmancýk, Alaca
ve Ýskilip'in bu 9 ilçe
arasýnda yerini aldýðýný söyledi.
Osmancýk için
doðalgaz iletim hattý
proje ihalesinin yapýldýðýný anlatan Uslu,
Alaca'nýn 22 Ocak'ta,
Ýskilip'in
ise
23
Ocak'ta düzenlenecek
ihalelerle proje ihalesinin tamamlanacaðýna iþaret etti.
Proje ihaleleri biter bitmez isale hattý
ihalelerinin baþlayacaðýný dile getiren Salim
Uslu, Osmancýk, Alaca ve Ýskilip'in doðalgaza kavuþacaðýný belirterek, hayýrlý olmasýný diledi.
OSB ziyaretinde ilçelerin doðalgaz çalýþmasý ile ilgili bilgi verildi.
Polis Okulu 500 öðrenci
kapasiteli olacak
P
olis okulu inþaatý ile ilgili açýklamalarda bulunan AK Parti Milletvekili Salim Uslu, Türkiye genelinde
polis okulu yatýrýmlarýnýn durdurulmasýna raðmen, Çorum'un çok önceden temel atmýþ olmasýnýn avantaja
çevrilerek, Çorum'a polis okulunun
kazandýrýldýðýný söyledi.
Þeker Fabrikasý yanýnda bulunan
Külcü dayanýþmaya
vurgu yaptý
B
elediye Baþkaný
Muzaffer Külcü,
OSB'de düzenlenen
basýn toplantýsýnda,
çaðrý merkezinin
Çorum'a
kazandýrýlmasý
konusunda, tüm
kurumlarýn el ele
verdiðini ve
dayanýþma ruhu ile
hareket ettiðini
söyledi.
Çaðrý merkezi
için teþekkür eden
Muzaffer Külcü, çaðrý
merkezinin ilk
konuþulmaya
baþladýðý günden
itibaren Belediye,
TSO ve OSB'nin bir
bütünlük ve
sorumluluk içinde
hareket ettiðini
anlatarak, "Ýlk baþta
TSO dedik ve TSO
yönetimi hemen
özveriyle hareket etti,
ardýndan TSO
olmayacaðý
anlaþýlýnca, OSB
devreye girerek taþýn
altýna elini koydu.
Tüm bunlar kurumlar
arasýndaki iþbirliði ve
samimiyeti ortaya
sermektedir. Katkýsý
olan tüm kurum ve
kiþilere teþekkür
ediyorum." dedi.
*Yeni Lastik Satýþý
*Akü Satýþý
*Lastik Oteli
*Rot Ön Düzen Ayarý
alana 23 bin 562 metrekarelik kapalý
alaný bulunan okulun, 500 öðrenci kapasiteli olduðunu belirten Uslu, bu konuda uyumlu bir çalýþma sergilendiðini, katkýsý bulunan herkese teþekkür
ettiðini ifade etti. OSB'de bulunan polis okulu inþaatýnýn ise OSB tarafýndan
tasarruf edilerek deðerlendirileceðini
vurguladý.
Muzaffer Külcü
Borusan OSB’ye
kreþ yapacak
BORUSAN’ýn OSB’ye 75 kiþilik kreþ yapacaðý belirtildi.
V
ali Sabri Baþköy, Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanlýðý ve Borusan arasýnda yapýlan protokolle, Türkiye genelinde 10 OSB'ye 75 öðrencilik kreþ yapýlacaðýný, bunlardan bir
tanesinin ise Çorum OSB'de olacaðýný açýkladý.
Söz konusu protokolün ardýndan
Çorum OSB olarak 10 kreþten birisine talip olduklarýný söyleyen Vali
Baþköy, binasý ve tüm tefriþatý olmak
üzere yatýrýmýn tamamýnýn Borusan
tarafýndan yapýlacaðýný sözlerine ekledi.
ÞEN KARDEÞLER ROT BALANS
(Ç.HAK:3545)
OSB geniþleme alanýna 23 milyon lira ödenek tahsis edildi.
Parti Milletvekili Salim Uslu, demiryolu hattý çalýþmalarýnýn OSB'de yapýlacak bazý yatýrýmlara engel olacaðý endiþesi taþýndýðýný hatýrlatarak, bazý yatýrýmlarýn ÇED
Raporu almaktaki zorluðunun önünün aþýldýðýný söyledi.
OSB'nin mutlaka demiryoluna ihtiyaç duyduðunun altýný çizen Salim Uslu, konuyu Ulaþtýrma Bakanlýðý nezdinde masaya yatýrarak
açýklýk getirdiklerini, hiçbir yatýrýmýn bu endiþe
ile önünün kapatýlmayacaðýný ve engel teþkil etmeyeceðini ifade etti.
*Balance Lastik Ayarý
*Jant Düzeltme
*Far Ayarý
* Nitrojen Gazý
Çepni Mahallesi Tarým Caddesi No: 55 (ÇESOB binasý karþýsý) ÇORUM
Tel: 0364 213 47 29 * [email protected]
Fatih Batit (0 532 560 09 43) Mehmet Yaðlý (0 533 733 45 86)
4
SALI 21 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
EMITT’e hazýrlanýyoruz
B
u yýl 18.’si kez düzenlenecek olan Doðu Akdeniz Uluslararasý
Turizm ve Seyahat Fuarý
EMITT 30 Ocak - 2 Þubat 2014 tarihleri arasýnda Ýstanbul TÜYAP’ta
açýlacak. Kültür ve Turizm Bakanlýðý’nýn desteði ile düzenlenen ve bu
yýl 67 farklý ülkeden
4500 yabancý katýlýmcýnýn yer almasý beklenen
fuarda Valilik ve Çorum
Belediyesi’nin desteðiyle 'Medeniyetin Beþiði'
sloganý ile tanýtým yapýlacak.
Valilik’ten yapýlan
açýklamada, fuarla ilgili
þu deðerlendirmelerde
bulunuldu; “Türkiyenin
en önemli tanýtým etkinliði olan Doðu Akdeniz
Uluslararasý Turizm ve
Seyahat Fuarý’nda Çorum’u turizmde hak ettiði konuma getirmek için
önemli bir fýrsat olarak
görmekteyiz ve yoðun
EMITT 30 Ocak - 2 Þubat 2014 tarihleri arasýnda Ýstanbul TÜYAP’ta açýlacak.
alacaktýr. TÜYAP 10.
bir þekilde hazýrlýklarýcek, yöresel ürünlerin taHolde 1013 numaralý bömýzý devam ettirmektenýtýmý yapýlacak ve Çolümde 160 m2 alanda
yiz. Çorum Valiliði ve
rum Leblebisi daðýtýlaaçýlacak stant yerel unÇorum Belediyesinin
caktýr.
birlikte katýlacaðý ve Orsurlar taþýyan modern bir
Dünya Medeniyetta Karadeniz Kalkýnma
dekor ile dizayn edilerek
leri arasýnda kendine
Ajansýnýn destek verdiði
Çorum’a ait görsellerle
önemli bir yer edinen Hitanýtým çalýþmalarýnda
süslenecektir. Stantta zititlere ait kültürel miras
Çorum Ýl Kültür ve Tuyaretçilere tanýtým maÇorum topraklarýndadýr.
rizm Müdürlüðümüz ile
teryalleri daðýtýlacak, HiBunun yanýnda, ilimizde
turizm iþletmeleri de yer
tit kýyafetleri sergilenealternatif turizm alanýnda
da önemli yatýrýmlar yapýlmýþtýr. Yine ilimizdeki
sahabe türbeleri inanç turizmi açýsýndan önem taþýmaktadýr. Bu baðlamda
fuar boyunca kültür turizmi, doða turizmi ve
inanç turizmi alanlarýnýn
tümünde Çorum’un iddialý olduðu gözler önüne
serilecektir. Yapýlan tanýtým çalýþmalarý sonucu
her yýl olduðu gibi 2013
yýlý sonunda da ilimize
konulan tur programlarý
artmýþ, ilimiz otellerinde
konaklama sayýlarýnda
önemli artýþlar olmuþtur.
Her yýl olduðundan
farklý bir konsept ile tanýtým çalýþmalarýný yürütmeyi planladýðýmýz 2014
EMITT Fuarýnýn Çorum
turizmine önemli katký
saðlayacaðýný ümit ediyor, herkesi Çorum standýný ziyaret etmeye bekliyoruz.”
Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum
Þubesi yönetimi SGK Müdürü Duran Cesur’u ziyaret etti.
MÜSÝAD’ýn nezaket ziyaretleri
Valilik Basýn
Üniversiteden duyurular
H
itit Üniversitesi TUBÝTAK ile pedagojik formasyonla ilgili iki
ayrý duyuru yaptý.
Ýþte o duyurular;
“Avrupa Birliði 7.
Çerçeve Programý kapsamýnda, TÜBÝTAK’ýn da
katýldýðý bir proje olan
SOLAR-ERA.NET, Avrupa ülkeleri arasýnda güneþ enerjisinden elektrik
elde edilmesi konularýnda sanayinin yürüttüðü
çalýþmalarda araþtýrma ve
geliþtirme ortaklýklarýnýn
kurulmasý ve güneþ enerjisinden elektrik eldesi
konusunda sanayi uygulamalarýnýn arttýrýlmasý
amacýyla oluþturulmuþtur.
SOLAR-ERA.NET
kapsamýnda, güneþ enerjisi Ar-Ge projelerinin
destekleneceði uluslararasý bir çaðrý açýlmýþtýr.
Türkiye’de yerleþik sermaye þirketlerinin de
baþvurabileceði çaðrý süreci, proje ön baþvurusu
ve proje önerisi olmak
üzere 2 adýmlý bir prosedürdür. Proje ön baþvurusu çaðrýsý 30 Nisan 2014
tarihinde ve proje önerisi
çaðrýsý 2 Ekim 2014 tarihinde kapanacaktýr.
yon
Pedagojik formas-
Milli Eðitim Bakanýmýz Sayýn Nabi Avcý'nýn
baþkanlýðýnda
16.01.2014 tarihinde yapýlan Yükseköðretim Genel Kurul toplantýsýnda,
öðretmen yetiþtirme sistemi ve pedagojik formasyon eðitimi sertifika
programýyla ilgili bazý
hususlar ele alýnmýþtýr.
Milli Eðitim Bakanlýðýmýzca öðretmen eðitimiyle ilgili olarak hazýrlanmakta olan uzun vadeli strateji belgesi de dikkate alýnarak konuyla ilgili kýsa ve uzun vadede
yapýlmasý gereken bazý
çalýþmalar üzerinde durulmuþtur.
Toplantýda, Kasým
2013'te ÖSYM tarafýndan ilan edilen pedagojik
formasyon eðitimi sertifika programlarý kýlavuzlarýnda 2013-2014 öðretim
yýlýnda açýlmasý planlanan programlara yapýlan
aday baþvurularýyla ilgili
Hitit Üniversitesi TUBÝTAK ile pedagojik formasyonla ilgili iki ayrý duyuru yaptý.
sonuçlar incelenmiþ; sertifika programlarýyla ilgili olarak Kurulumuza iletilen sorunlar ve talepler
üzerinde deðerlendirmeler yapýlarak bazý kararlar
alýnmýþtýr. Buna göre;
1. Kasým 2013'te
20.000 kontenjan ile açýlmasý öngörülen pedagojik formasyon eðitimi
sertifika programlarýna
baþvuran 60.000 dolayýnda adayýn kontenjan artýrýmýna yönelik talepleri
incelenerek, programlarý
yürütecek fakültelerin ve
eðitim bilimleri bölümlerinin öðretim elemaný ve
sýnýf kapasiteleri göz
önüne alýnarak, önceden
ilan edilen 20.000 kon-
tenjana ek olarak, 10.000
dolayýnda kontenjan artýmýyla toplam kontenjanýn
30.000 olmasýna,
2. Kontenjan artýþýna baðlý olarak, ÖSYM
tarafýndan ilan edilen
baþvuru kýlavuzlarýnýn
güncellenmesine; ilan
edilen alanlar içinde yer
almayan ve program açýlmasý talep edilen bazý
alanlarýn da yeni hazýrlanan kýlavuzlara eklenmesine; önceden baþvuru
yapan adaylarýn, ÖSYM
tarafýndan en kýsa zamanda yeniden açýlacak aday
baþvuru sisteminde tercihlerini güncellemesine,
önceden baþvuramayan
adaylarýn da tercihte bu-
lunabilmesine,
3. Açýlacak bu programlar için akademik takvimin, 2013-2014 öðretim yýlý bahar dönemi ve
2014-2015 öðretim yýlý
güz dönemi olmak üzere
iki dönem olarak planlanmasýna; bahar döneminde pedagojik formasyon
eðitimi alacak 30 bin kiþiye ilaveten, güz döneminde eðitime baþlamak
üzere 30 bin kiþilik kontenjan ayrýlmasýna,
4. Bunlara ilaveten,
talep edenlerin öðrencilikleri süresince formasyon eðitimi alabilmelerine imkan saðlayacak bir
model üzerinde çalýþýlmasýna karar verilmiþtir.”
Hitit Basýn
Emre Kut
M
üstakil Sanayici
ve Ýþadamlarý
Derneði (MÜSÝAD)
Çorum Þubesi
Baþkaný Rumi
Bekiroðlu ile
Yönetim Kurulu
Üyeleri Defterdarlýk,
Vergi Dairesi ve SGK
Ýl Müdürlüðü'ne
nezaket ziyaretinde
bulundu.
MÜSÝAD Þube
Baþkaný Rumi
Bekiroðlu ziyaretleri
esnasýnda dernek
hakkýnda bilgi
vererek, amaçlarýnýn
iþ alemine ve
Çorum'a katký
saðlamak olduðunu
söyledi.
Defterdar Ýhsan
Özbay ise, ziyaretten
duyduðu
memnuniyeti dile
getirerek,
MÜSÝAD'ýn uzun
yýllardýr önemli
hizmetleri bulunan
sivil toplum kuruluþu
olduðunu söyledi.
Özbay, sanayici
mükelleflerin ülke
ekonomisine önemli
katkýlar saðladýðýný
kaydetti. Özbay, yeni
defterdarlýk binasý
içinde geliþmelerle
ilgili bilgiler verdi.
Vergi Dairesi
Müdürü M. Zeki
Çevik ve SGK
Müdürü Duran Cesur,
MÜSÝAD Çorum
Þubesi'nin hayýrlý
olmasýný dileyerek,
Defterdar Ýhsan Özbay, yeni Defterdarlýk Hizmet Binasý ile ilgili bilgi verdi.
MÜSÝAD yönetimi Vergi Dairesi Müdürü M. Zeki Çevik’i ziyaret etti.
TKDK 12. baþvuru ilanýna çýktý
T
arým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adýna Avrupa Birliði’nin katýlým öncesi mali yardým aracý olan IPA’nýn
Kýrsal Kalkýnma Bileþeni kapsamýnda uygulanacak yatýrýmlara iliþkin 12.baþvuru ilanýna çýktý.
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn ilgili kuruluþu olan TKDK,
IPA’nýn Kýrsal Kalkýnma Bileþeni kapsamýnda çýktýðý 12. baþvuru ilanýyla Türkiye'nin katýlým öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarýný dikkate alarak, sürdürülebilir kalkýnmayý saðlamak için kapasite oluþturmayý hedefliyor.
Ýþletmeleri Avrupa Birliði standartlarýna yükseltmeyi amaçlayan TKDK,
Avrupa Birliði Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Fonlarý ile Ortak Tarým Politikasý ve gýda güvenliði, veterinerlik ve bitki saðlýðý ile ilgili alanlara iliþkin topluluk standartlarýnýn uygulanmasý ve tarým sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katký
saðlanmasý, tarým-çevre tedbirlerinin ve yerel kýrsal kalkýnma stratejilerinin uygulanmasý için hazýrlýk niteliðinde faaliyetlere katký saðlanmasý, kýrsal ekonominin geliþimini destekleyerek, kýrsal alanlarýn sürdürülebilir kalkýnmasýna katký
saðlanmasý amaçlanýyor.
Faydalanýcýlara uygun harcamalar karþýlýðýnda saðlanacak olan mali des-
Ýktisat veya ekonomi bireylerin yaþam
biçimlerini ele alan bir bilim dalýdýr. Bireylerin refah
düzeyine göre anlam kazanan ve þekillenen ekonomi
aslýnda her þeydir. Bu taným batý dünyasýnýn
benimsediði ve tatbik ettiði bir anlayýþtýr. Dini
hassasiyetlerimiz noktasýnda deðerlendirdiðimizde
elbette merkeze oturtmamýz mümkün deðil. Ancak
maddeciliði esas almamýz ve tamamen dünya eksenli
bir yaklaþýmý kabullenmemiz de doðruluðu ispata
tabi bir olgudur.
Bence insan ihtiyaçlarý karþýsýnda doðal
kaynaklar kýt ve azalan durumda deðil. Çünkü
kaynaklar doðal döngü seyrine býrakýIabilseydi
dengeli ve adaletli bir daðýlým olacaktý. Hasýlý biz
insanlar bu döngüye de çomak sokmayý baþardýk.
Paylaþmayý unutacak kadar yozlaþtýk.
Batý bilimlerine olan maddi baðýmlýlýðýmýzýn
esareti manevi hayatýmýza da ciddi anlamda sýzmaya
baþladý. Maddi veya manevi kurumlarýmýz bu
sýzýntýdan etkilendi ve etkilenmeye de devam
etmekte. Yazýkki bu kurumlarýn baþýnda da evlilik
kurumu gelmekte. Onca etkilenmiþliðin içinde
neden 'evlilik' dediðinizi duyar gibiyim. 'Çünkü'yle
baþlayan ve devamý uzayan binlerce cümle
teðin kaynaðý, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti eþ-finansmanýndan oluþturulan IPARD Programý fonundan aktarýlacak. Bu destek ‘Kamu Katkýsý’ olarak
adlandýrýlýyor. Bu kamu katkýsý, program çerçevesinde gerçekleþmiþ yatýrýmlar
için geri ödemesiz olarak kullandýrýlacaðý belirtildi.
Baþvuru çaðrý ilaný kapsamýnda desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve eksen bazýnda daðýtýlacak toplam destek bütçesi ise 488 milyon 772 bin 128 lira
olarak belirlendi. Çaðrý ilaný kapsamýnda destek almak amacýyla baþvurularýn
yapýlacaðý ve yatýrýmýn uygulanacaðý Afyonkarahisar, Aðrý, Aksaray, Amasya,
Ankara, Ardahan, Aydýn, Balýkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankýrý, Çorum,
Denizli, Diyarbakýr, Elazýð, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraþ, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muþ, Nevþehir, Ordu, Samsun, Sivas, Þanlýurfa, Tokat, Trabzon,
Uþak, Van ve Yozgat illerinde tedbir kapsamýnda baþvuru alýnabilecek.
12. baþvuru çaðrý ilaný kapsamýnda hazýrlanacak baþvurular 10 Þubat 2014
tarihi saat 09.00’dan itibaren, yatýrýmýn uygulanacaðý ilde bulunan TKDK il koordinatörlüklerinde kabul edilmeye baþlanacak. Baþvurularýn son teslim tarihi ise
10 Mart 2014 saat 21.00'e kadar devam edecek.(ÝHA)
kurabilirim sizlere.
AKILLI PARA
Gençler 1-0 yenik baþlýyor
Ýnsanoðlunun fýtrî ihtiçlarýna binaen
kurulan ve sürekliliði esas olan bu kurum
günümüzde batý iktisat anlayýþýnýn esaretine
girmiþ durumda. Hal böyle olunca da
sonuçlarý kýrýcý ve yakýcý oluyor. Toplum
oluþumunun temelden sarsýlmasý da tüm
bireyleri bir yelpazenin kanatlarý gibi bir bir
baðýndan ayýrmaktadýr. Evliliðin ilk
adýmýndan itibaren ciddi maddi birikime
ihtiyaç duyulmasý gençlerin bu maça 1-0
daha maðlup olarak baþlamasýna neden
oluyor. Bu kurumun ciddiyetini ve
mahiyetini anlamamýþ genç arkadaþlar için
elbette bu durum baþlamadan bitmek
anlamýna geliyor.
Yarý acilen tedavi edilmeli
Defterdar Ýhsan Özbay, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi.
tetikleyen domino taþý gibi. Hangisi sallanýrsa
diðerini deviriyor. Maddî anlayýþa tamah
etmiþ bireyler için olmazsa olmaz "para"
materyali rotalarýný þaþýrmalarýna yeter de
artar bile. Diðer tarafta sadakat eksikliði de
evlilikleri maddi yönden bitiriyor. Çünkü
ortalama olarak asgari ücret alarak
hayatlarýný idame etmek zorunda olan
yurdum insaný bir koltuða iki karpuzu
sýðdýramýyor. Hal böyle olunca da
karpuzlardan biri düþüyor ve patlýyor. Bunu
da iktisadi olarak "zarar" tanýmýyla ifade
edebiliriz. Hasýlý göründüðü gibi ikisinin
yanlýþý da bizi zarara götürüyor ve kayýplarý
acý oluyor. Peki önemÝ ve mahiyeti açýsýndan
bu kadar zaruriyetli bir durum için ne tür
önlemler alýnmalý…
Ahu Barlýk
Günümüzde boþanmalarýn korkutucu seviyelere
ulaþmasý bu yaranýn tedavisinin aciliyetini ifade
etmektedir. Bunun için de önce teþhis zorunludur.
Yapýlan bir araþtýrmaya göre boþanma sebeplerinin
baþýnda aldatma ve maddî imkansýzlýklar geliyor.
Þahsi kanaatime göre bu iki unsur da birbirini
Açlýk aþký öldürür
Ýþin bu aþamasýnda ben kendi alanýma giren
kýsmýný yani iktisadi boyutunu ele almak isterim.
Pembe panjurlu bir evi ýsýtýp sýcak bir yuva haline
getirmek malum bu mevsimde doðalgazla pek
mümkün deðil. Sýcak radyatörlerin faturaya
yansýmasý biraz aðýr oluyor. Market ve manav
alýþveriþini yaptýktan sonra elektrik ve su faturalarý ve
kirayý unutmayalým. Yekune vurduðumuz zaman bu
kalemler elde var sýfýrý gösterir. Ýþte buradan sonra
evli olmaya devam edebilmek hünerdir. Çünkü açlýk
aþký öldürür. Bu iþin mizahi boyutu elbette. Önemli
olan bireylere bu durumu iyi yönetebilmeyi
öðretmektir. Aile içinde çýkabilecek tüm kaoslarýn
omuz omuza çözülmesinin gerekliliði ve birlikteliðin
kýymeti çiftlere taa çocukluktan anlatýlmalý. Eðitim
sorunlarýn öncesinde veya sonrasýnda deðil bir ömüre
yayýlýp yaþam felsefesi haline getirilmeli. Tasarruflu
bireyler birikimli aileler demektir. Bu felsefe ve
bilinç iktisadi düþünmenin ve iktisadi yaþamanýn
sadece bir bölümüdür. Sadece bu bölümle bile birçok
sýkýntýsýnýn üstesinden gelmek mümkün.
Eðitimli bireyler eðitimli aileleri oluþturacak.
Eðitimli ailelerde parayý akýllandýrýp onu iyi
yönetecekler. Eðitimle gelen akýllýca çözümler bizim
ve ailemizin refah düzeyini artýracaktýr. 'Mutlu aile
akýllý para' bütçe düsturumuz olsun ve hep
kazanalým. Kazançlý olduðumuz her durum bizleri
bir nebze daha ileriye götürecektir. Bireylerin atmýþ
olduðu her adým bizi milletçe daha üst medeniyetler
seviyesine ulaþtýracaktýr inþallah
SALI 21 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
3.830 milyar TL
kredi kullandýk
K
astamonu, 2013 yýlýnýn Kasým ayýnda
bankalardan toplam 2 milyar 224 milyon 446 bin lira tutarýnda nakdi kredi kullandý.
Merkez Bankasý’nýn Kasým 2013 verilerinden hesaplanan bilgilere göre, Kastamonu’da kullanýlan nakdi kredi toplamý artýþ
göstererek toplam 2 milyar 224 milyon 446
bin TL kamu ve özel bankalardan kredi kullandýrýldýðý açýklandý. Kastamonu’da kullanýlan kredi toplamý kamu bankalarýndan 1
milyar 14 milyon 792 bin TL, özel bankalardan ise 1 milyar 209 milyon 653 bin TL kre-
di kullanýldý.
Kastamonu’ya komþu illerden Çorum’da 3.830 milyar TL, Çankýrý’da 997
milyon TL, Karabük’te 1.929 milyar TL, Sinop’ta 1.110 milyar TL ve Bartýn’da 1.090
milyar TL kredi kullandýrýldýðý açýklandý.(ÝHA)
Ekmek israfýný azalttýk
Enise Aðbal
Toplumun büyük
bir hassasiyet gösterdiði
Ekmek Ýsrafýný Önleme
Kampanyasý kapsamýnda 2013 Yýlý Araþtýrma
Sonuçlarý, kampanyanýn
yýldönümü olan 17
Ocak 2014 tarihinde
açýklandý.
2013 Yýlý Araþtýrma Sonuçlarýnýn ayrýntýlý olarak kamuoyuyla
paylaþýldýðý toplantýya,
ekmek israfýyla ilgili
makaleleri ve þiirleri bulunan Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý da Bakanlýk tarafýndan davet edildi.
Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Bakanlýðý
Mehmet Akif Toplantý
Salonunda gerçekleþtirilen programda, bir yýllýk
süreçte yaþanan geliþmeler Bakan Mehdi
Eker tarafýndan ayrýntýlý
olarak paylaþýldý.
Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak Ayý Meclis Toplantýsý'ný Meclis Baþkanvekili Necip Uygur'un baþkanlýðýnda gerçekleþtirdi.
TSO Meclisi TÜÝK Bölge
Müdürü’nü aðýrladý
2013’de 23,5 milyara
düþtü. Ekmek yapýmýnda kullanýlan 17 katký
maddesi yasaklandý.
Tuz miktarý düþerken,
kepek oraný % 60 çýktý.
Ekmek; buðday unu +
su + az tuz+ maya olarak üretilmeye baþlandý.
Tam buðday ekmeði üretimi % 93 arttý
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Bakanlýðý’nýn daveti üzerine toplantýya katýldý.
Harun Çiçek
T
Ekmek israfýna karþý baþlatýlan kampanya sonuç verdi.
Todplantýda ekmek israfýna dikkat çekildi.
% 41 olarak görülmektedir. Dolayýsýyla resmi
kurum ve okullar kampanyaya daha çok sahip
çýtýlar.
‘Çöpe giden ekmek Türkiye’nin gelir
kaybýdýr’
2012’de halkýn ekmeðe harcadýðý para 26
milyar iken, bu rakam
tasarruf
sayesinde
Toplantý sonunda
Bakan Eker’le sohbet
imkâný bulan Mahir
Odabaþý, toplantýya ekmek israfýný önleme
kampanyasýna
katký
saðlama adýna Çorum’dan katýldýðýný ve
okullarda öðrencilere
verilen deprem eðitimlerinde ekmek israfýndan da bahsettiðini ve
zaman zaman bayat ekmek yenelerini tavsiye
ettiðini belirterek, “Bu
alýþkanlýðý kazandýðýmýzda olasý deprem sonrasý 3 günlük bayat ekmek daðýtýlýrsa yemekte
zorlanmayýz.” sözleriyle
seminer verdiði okullarda öðrencileri her türlü
zorluða hazýrladýðýný
ifade etti.
Kýlýç Yapý araç filosunu yeniledi
Erol Taþkan
olarak daha iyi bir hizmet sunabilmek için araç
ýlýç Yapý Sahibi Abdurfilomuza
üç yeni araç
rahman Kýlýç, araç fiekledik. 1.100 m2 olan
lolarýný yenileyerek filolarýbölgenin
en
büyük çelik
na üç araç eklediklerini
kapý teþhir salonumuzda
söyledi.
yeni düzenlemeler yapaKýlýç Yapý'nýn ilk kurak her türlü çeþitleri surulduðu günden itibaren
nabilmek için imkan
verdiði kaliteli hizmetleri
oluþturduk. Þuanda bin
ile kýsa sürede PVC ve alü50 m2 olan çalýþma alaminyum sektöründe tanýnnýmýzý yeni temelini attýdýðýný belirten Abdurrahðýmýz fabrikamýzla çok
man Kýlýç, "Karadeniz bölyakýnda bin 650 m2'ye
gesinin kapý iþini ve en büKýlýç Yapý araç filolarýný yenileyerek filolarýna üç araç ekledi.
çýkartarak çelik kapý
yük boya firmasýnýn iþini
imalatýna baþlayacaðýz.
alarak iþ kapasitesini artýrdýk. Bu büyüme ve geliþmelere paralel
Ayrýca yurtdýþý görüþmelerimiz devam ediyor. Görüþmelerimiz
olumlu sonuçlandýðýnda imal ettiðimiz çelik kapýlarý yurtdýþýna
ihraç edeceðiz." dedi.
K
Erol Taþkan
icaret ve Sanayi
Odasý Ocak Ayý
Meclis Toplantýsý'ný
Meclis Baþkanvekili
Necip Uygur'un baþkanlýðýnda gerçekleþtirdi.
Türkiye Ýstatistik
Kurumu Bölge Müdürü Harun Çiçek, konuk olarak katýldýðý
toplantýda, kurumunun çalýþmalarý hakkýnda meclis üyelerini
bilgilendirdi.
Gündemdeki
maddelerin görüþülerek karara baðlanmasýnýn ardýndan Meclis
baþkanvekili Necip
Uygur, TÜÝK Bölge
Müdürü Harun Çiçek'i
kürsüye davet etti.
Ýstatistik bilgilerinin nasýl üretildiði ve
nerelerde yayýnlandýðýna dair bilgileri sunum eþliðinde meclis
üyeleri ile paylaþan
Çiçek, Türkiye'de istatistik üretiminin tamamen TÜÝK'in sorumluluðunda olmadýðýnýn da altýný çizen Harun Çiçek, istatistik
verilerinin, gelecekle
ilgili hazýrlanan projeksiyonlar için önemli bir veri kaynaðý olduðunu hatýrlatarak,
proje ve yatýrým hazýrlýklarýndan TÜÝK verilerinin yol gösterici
olduðunu hatýrlattý.
Vatandaþýn görünce bu nedir deyip, merak edip almasý için tam
buðday ekmeðine bütün
satýþ noktalarýnda bulunma mecburiyeti getirildi. 2012 yýlýnda 450
milyon olan tam buðday
ekmek üretimi kampanya ile 2013 yýlýnda 900
milyon adete çýktý. Artýþ
% 93’tür. Tüketimde kalýcý olmak gerek. Bizim
kültürümüzde ekmeðe
her zaman saygý vardýr.
Yerde görülse alýp öpülür ve yüksek bir yere
koyulur.”
Bakan Eker’le ekmek israfý üzerine sohbet
Kampanyaya sahip
çýkýldý
Toplantýda yaptýðý
konuþmada ekmek israfýnýn önemli oranda
düþtüðünü açýklayan
Bakan Eker, þu açýklamalarda bulundu: “Bu
bitmeyecek bir kampanyadýr. Bu kampanya diðer ülkelerde STK tarafýndan yapýlýrken, bizde
devlet eliyle yapýlýyor.
Dünyada 4 milyar ton
gýda üretiliyor ama bunun 1,300 milyar tonu
israf ediliyor. Dünyada
850 milyon insan açken,
1350 milyon insan obeziteden kurtulmak için
para harcýyor.
Kamuoyu kampanyayý benimsedi. % 18
civarýnda ekmek israfýnda düþme oldu. Bu rakam kamu kurum ve öðrenci yemekhanelerinde
5
TSO Meclisi Necip Uygur baþkanlýðýnda toplandý.
Meclis üyeleri gündemi görüþtü.
Türkiye Ýstatistik Kurumu Bölge Müdürü Harun Çiçek, üyelere bilgi verdi.
Hoþgeldin Mehmet
Burcu-Harun Akkaya çiftinin 18 Ocak 2014 tarihinde
‘Mehmet’ isimli nurtopu gibi bir erkek evladý dünyaya gelmiþtir.
Kýlýç Yapý Sahibi Abdurrahman Kýlýç, firmanýn PVC ve alüminyum sektöründe tanýndýðýný belirtti.
(Ç.HAK:253)
Mesai arkadaþýmýz Harun Serdar Akkaya ve ailesini tebrik ediyor,
gözaydýnlýðý diliyoruz.
ÇORUM HAKÝMÝYET GAZETESÝ
YÖNETÝCÝ ve ÇALIÞANLARI
6
SALI 21 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Ýnþaallah Bakan’ýn
dediði gibi olur
O
rman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu,
Türkiye genelinde ocak,
þubat ve mart aylarýnda yýllar ortalamasýnda bir yaðýþýn geleceðini tahmin ettiklerini söyledi.
nüþtürmek için projelerimiz var. Müdürlerimiz ile
görüþüp bunlarýn da yapýlmasý talimatýný vereceðim. Eski projelerin rehabilitasyonu ve sulanmadýk
yerlerin sulanmasý konusunda da bir çalýþmamýz
var."
Bu hafta yaðýþ geliyor
Gazetecilerin sorulaSu sýkýntýsý çekmerýný da cevaplandýran Eroðyeceðiz
lu, barajlardaki doluluk
oranýyla ilgili soru üzerine,
Eroðlu, çiftçilerin
''Pazartesiden itibaren bu
endiþeleneceði bir durum
bölgede yaðýþlar baþlýyor
olmadýðýný belirterek, "Su
ama bu hafta inþallah büsýkýntýsý çektirmeyeceðiz.
tün Türkiye'yi baþtan sona
Zaten barajlarýmýzda yüzyaðýþ alacak'' dedi. Bakan
de 45-50 nispetinde doluOrman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu.
Eroðlu, sözlerini þöyle sürluk var. Çiftçiler için bir
dürdü: "Bizler barajlarý niproblem yok. Ýçme ve
çin yapýyoruz? Þehirlerin içme suyu ihtiyacý ve ziraat için. Biz bukullanma suyunda Balýkesir'de bir problem yok. Dolayýsýyla vatanrada büyük barajlarý ve göletleri tamamladýk, 29 tane kaldý. Büyük
daþýmýz rahat olsun. Bir problem yok. Türkiye genelinde de yaðýþkýsmý inþaat halinde. Bir kýsmýnýn da planlamasý yapýlýyor. Bizim 29
lar geri geldi, bir problem yok. Türkiye genelinde de normal yaðýþadet sözümüz var. Burada herkesin huzurunda bunu ilan ediyorum.
larýn geleceðini tahmin ediyoruz. Ocak, þubat, mart aylarýnda yýllar
Burada sulanmadýk yer býrakmayacaðýz. Burada bazý sulama tesisortalamasýnda bir yaðýþýn geleceðini tahmin ediyoruz'' diye konuþtu.
leri çok eskiden yapýlmýþ, bunlarý modern sulama sistemlerine dö(yaygýn basýn)
‘Proje üretecek muhalefet yok’
A
Mustafa Demirer
dalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Alaca Ýlçe Teþkilatý, geçtiðimiz Cumartesi akþamý Ýlçe Danýþma
Meclisi toplantýsý düzenledi.
Parti binasýnda düzenlenen toplantýya AK Parti Ýlçe
Baþkaný Ümit Tokgöz, Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri Sami Odabaþ, Fatih Yaðlý, Sami Aðýrcan ve partililer katýldý.
Güncel konularýn görüþüldüðü toplantýda seçim çalýþmalarýyla ilgili de bilgi alýþveriþinde bulunuldu. Toplantýda ilk olarak Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri Sami Odabaþ, Fatih Yaðlý ve Sami Aðýrcan birer konuþma gerçekleþtirdiler. Daha sonra ise Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz bir
konuþma yaptý. Tokgöz, yaptýðý konuþmada yerel seçimlerde Alaca'da AK Parti 2009 seçimlerinin üzerinde bir
baþarýya ulaþtýrmak istediklerini ifade etti.
Son olarak Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz bir
konuþma gerçekleþtirdi. Baþkan Eyvaz'da parti çalýþmalarý, belediye çalýþmalarý ve seçim çalýþmalarýyla ilgili açýklamalarda bulundu.
Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Alaca Ýlçe Teþkilatý,
geçtiðimiz hafta sonu akþamý Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsý düzenledi.
'Plan ve projelerimizle Alaca'yý deðiþtirdik'
AK Parti Alaca Ýlçe Teþkilatý tarafýndan düzenlenen
Danýþma Meclisi Toplantýsý'nda konuþan Ýlçe Baþkaný
Ümit Tokgöz, "plan ve projelerimizle Alaca'yý deðiþtirdik" ifadelerini kullandý.
Alaca'da yeni bir sürecin baþladýðýný ifade eden Tokgöz, sürecin ilçe için hayýrlý olmasýný diledi. AK Parti Alaca Teþkilatý'nýn diri bir teþkilat olduðuna dikkat çeken
Ümit Tokgöz, "2009 yýlýnda Alaca, Alaca tarihinin en
mantýklý ve en olmasý gereken seçimlerden birini yaþadý.
Bu seçimlerdeki çalýþmalarýyla teþkilatýmýz baþardý.
Laf, söz, iftira, gýybetin kol gezdiði dönemlerde bizde sadece Alaca için ne yapýlabilir, Alaca için yapýlabilecek iþlerde gövdemizi ortaya koyalým düþüncesi hakimdi.
Bundan sonraki dönemlerde de böyle bir seçim kültürünün olmasýný istiyoruz" dedi.
2009 seçimleri öncesindeki Alaca'yý bildiklerini dile getiren
Ümit Tokgöz, "Bugünkü Alaca'yý da biliyoruz. O günkü eksiklerimizin tamamlanmýþ olmasý, seçim döneminde plan ve projelerin ortaya
koyulmasýyla oldu. Biz AK Partiyiz, Recep Tayyip Erdoðan'ýn adamlarýyýz. O nasýl Türkiye'ye bakýyorsa bizde Alaca'ya o þekilde bakýyoruz. O nasýl Türkiye'nin saðlýk problemlerini, eðitim problemlerini,
ulaþým problemlerini nasýl çözdüyse bizde onu minyatür bir þekilde
Alaca'ya yansýtmak istiyoruz" diye konuþtu.
‘Karþýmýzda proje ürettirecek bir muhalefet yok’
Seçim döneminde kendilerine proje ürettirecek bir muhalefetin
olmadýðýný söyleyen Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, sözlerini þöyle sürdürdü: "Maalesef karþýmýzda bize proje ürettirecek bir muhalefet yok.
Seçimlere yeni baþlýyoruz. Dolayýsýyla bu seçimlerde de Alaca için
yapýlacak projeleri yine Alaca'ya hizmet seçimi olarak damgamýzý vuracaðýz."
‘Yalan ve boþ lafla iþimiz yok, pirimde vermeyeceðiz’
"Bizim yalanla dolanla iftirayla, boþ lafla iþimiz yok" diyen Tokgöz, "Hem iþimiz yok hem prim vermeyeceðiz" dedi. Tokgöz, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Ama bizim TOKÝ'yle, hastaneyle, barajla, sulamayla, yolla, eðitimde ekstra yapýlacak iþlerle iþimiz var. Ýþte bugün
duyuyorsunuz Alaca'daki bütün saðlýk ocaklarý yýkýlýyor, yenileri yapýlacak. Ýmaj saðlýk ocaklarý yapmak istiyoruz. Ýmam Hatip yeterli deðil, yeni Ýmam Hatip binasý yapmak istiyoruz.
‘Alaca’ya yeni yüksekokul yapmak istiyoruz’
Biz Alaca'ya meslek yüksek okulu yapacaðýz diye söz vermiþtik.
Yaptýk, kampus alaný da yaptýk. Yetmedi mevcut hastanemizin boþalacak olan binasýný Hitit Üniversitesi'ne teslim ettik. Buraya yeni bir
Toplantýya partililer katýldý.
saðlýk meslek yüksek okulu yapacaðýz. Bizim esnafýmýzýn ekmeðine
ekmek katmakla iþimiz var. 5 yýl boyunca belediye baþkanýmýzla birlikte teþkilat olarak baþarýlý iþlere imza attýk. Bunu herkes gördü. Bundan sonraki beþ yýlýmýzda inþallah yine baþarýlý hizmetlere imza atmak
istiyoruz."
ðýz’
‘Vatandaþlarýmýza yaptýklarýmýzý ve yapacaklarýmýzý anlataca-
Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, partisinin Ýlçe Danýþma
Meclisi toplantýsýnda konuþma yaptý. Seçim döneminde çalýþmalarýn
gittikçe yoðunlaþacaðýný belirten Muhammet Eyvaz, yapýlan anket çalýþmalarýnda parti ve belediyenin durumunun iyi göründüðünü ifade
etti. Seçimlerde heyecanlarýný yitirmeden çalýþmalarýna devam edeceklerinin vurgusunu yapan Baþkan Eyvaz, "Yapýlan anket çalýþmalarýnda partimizin ve belediyemizin durumu iyi görünüyor. Bize düþen
yanlýþ yapmamak, geçmiþ seçim döneminin altýnda kalmamak. Heyecanlý bir þekilde çalýþmalýyýz. Ýnsanlarýmýzýn önüne çýkarken yaptýklarýmýzýn yaný sýra yeni projelerimizi de anlatacaðýz. Biz Alaca'daki seçim stratejisini deðiþtirmiyoruz ve geçmiþ dönemdeki seçim çýtamýzýn
altýna düþmemeliyiz. Geçmiþ dönemde yapacaklarýmýzdan bahsediyorduk, þimdi ise neleri yaptýðýmýzý anlatacaðýz. Yaptýklarýmýzla önceki dönemleri karþýlaþtýracaðýz. AK Parti olmasaydý neler olurdu, olduðu için neler oldu, bunlarý anlatacaðýz. AK parti devam ettiði sürece ilçemiz neleri kazanacak, bu hususta vatandaþlarýmýzý bilgilendireceðiz.
Önümüzdeki seçim sürecinde yine bir iftira, fitne, insanlarý birbirine
düþürme kampanyasý baþlayacak. Bu kampanyalar Türkiye'de de baþbakanýmýza karþý var. Bu kampanyanýn ayný simetriðini Alaca'da da
yaþayacaðýmýzý görüyoruz. Bu dönemde birbirimize daha çok kenetlenmeliyiz. Ýnþallah geçmiþ seçim döneminde aldýðýmýz baþarýyý aþa-
Yazmacýlýk kursu açýlýyor
Mustafa Demirer
den izin belgesi ile müdürlüðe müracaat etmeleri gerekiyor. Kayýtlarý 31 Ocak 2014 Cuma saat 17.00'ye
l Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nce 2014 yýlýnda
kadar devam edecek. Kurs sonrasýnda kursiyerlere
Yaygýn Kültürel Eðitim Faaliyetleri Planý kapsaMilli Eðitim Bakanlýðý ile Kültür ve Turizm Bakanmýnda, ikinci kurs olarak Ahþap Baský (Yazmacýlýk)
lýðý onaylý sertifika verilecek.
Kursu açýlýyor.
Kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmeKültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru'nun
yecek, kurs malzemeleri de kurum tarafýndan temin
verdiði bilgiye göre, geleneksel süsleme sanatlarýedilecek. Kurs sonunda kursiyerlerin ortaya çýkarmýz, günümüzde seramik, kumaþ, deri, ahþap gibi
dýklarý ürünlerin sergileneceði bir sergi açýlmasý
malzemeler üzerine uygulanarak oldukça zengin
planlanýyor.
uygulama alaný buluyor.
Özüdoðru, yaptýðý açýklamada, 'Bir Milletin
Bu çerçevede, 664 saatlik "Ahþap Oymacýlýðý
Sanatý O Milletin Kimliði Niteliðindedir' düþünceKursu" ile 152 saatlik Ahþap Baský (Yazmacýlýk)
Ali
Özüdoðru
siyle
geleneksel sanatlara gönül verenleri bir çatý alkurslarý açýlacak.
týnda buluþturmak hedefimizdir. Sabýr ve zarafetin
Kurslara katýlmak isteyenler nüfus cüzdaný fotokopisi, iki
örneklerinin icra edileceði bu sanat alanlarýnda verilecek kurslaadet vesikalýk fotoðraf, 18 yaþýndan küçük kursiyerlerin velisinrýmýza tüm sanatseverleri bekliyoruz." dedi.
Boðacýk köyünde gerçekleþtirilen yaðmur duasýna yoðun katýlým oldu.
Eller yaðmur için semada
B
Mustafa
Demirer
irçok yerleþim
yerinde olduðu
gibi Çorum merkez
Boðacýk köyünde de
yaðmur duasý
yapýldý.
Boðacýk
köyünde
gerçekleþtirilen
yaðmur duasýna Ýl
Müftü yardýmcýlarý
Yusuf Ýzzettin Kara
ve Abdullah
Pamuklu, Ensar
Vakfý Çorum Þube
Baþkaný Halil
Ýbrahim Aþgýn,
Anadolu Köyleri
Derneði Baþkaný
Avni Eker, Köy
Muhtarý Sadýk
Yumurtacý, Boðacýk
köyü ve çevre
köylerin imamlarý,
köylüler ve çok
sayýda misafir
katýldý.
Öðle namazýný
müteakip köy
camisinde kadýn
erkek çok sayýda
cemaatin katýlýmýyla
Allah rýzasý için
kýlýnan 2 rekât
namazýn ardýndan
cemaat birbiriyle
kucaklaþtý, dargýnlar,
küskünler
barýþtýrýldý. Ardýndan
hep birlikte köy
okulu bahçesine
geçildi. Burada
çoluk-çocuk, gençyaþlý, kadýn-erkek
hep birlikte eller
yaðmur için semaya
kalktý.
Ýl Müftü
Yardýmcýsý Abdullah
Pamuklu
Hocaefendi duygu
dolu bir dua yaptý.
Tüm katýlanlar hep
bir aðýzdan âminler
ve gözyaþlarýyla
duaya iþtirak ettiler,
boyunlarýný büküp
Allah'tan ihtiyarlar,
çocuklar, dilsiz
hayvanlar hürmetine
gökten rahmet
dilediler. Duayý
müteakip, kesilen
kurbanlardan
yapýlan yahni,
keþkek ve helvadan
oluþan yemek hep
birlikte yenildi.
Sevgi, saygý,
hoþgörü ve
diðergamlýðýn hakim
olduðu program
muhabbet ve
dualarla sona erdi.
Davetlilere ikramda bulunuldu.
Boðacýk köyü sakinleri duaya iþtirak etti.
Dua sonrasý hep birlikte yemek yenildi.
Çoluk-çocuk, genç-yaþlý, kadýn-erkek hep birlikte eller yaðmur için semaya kalktý.
Ý
Sevgi, saygý, hoþgörü ve diðergamlýðýn hakim olduðu program muhabbet ve dualarla sona erdi.
SALI 21 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Taþeronlarýn kadro eylemi
K
arayollarý 7. Bölge
Müdürlüðü
Osmancýk Þube Þefliðinde
çalýþan, Türkiye Yol Ýþ
Sendikasýna baðlý iþçiler, kadro taleplerinin
yerine getirilmemesine
tepki gösterdi.
Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Osmancýk Þube Þefliðinde çalýþan, Türkiye Yol-Ýþ Sendikasýna baðlý iþçiler,
kadro taleplerinin yerine
getirilmemesine tepki
gösterdi.
Karayollarý Osmancýk Þube Þefliði
bahçesinde toplanan
grup adýna açýklama yapan, Türkiye Yol-Ýþ Sendikasý Osmancýk Ýþyeri
Temsilcisi Muammer
Gömleksiz, açýlan davalarý kazanmalarýna raðmen, hala kadroya alýnmadýklarýný öne sürerek,
haklý taleplerinin artýk
kabul edilmesi gerektiðini söyledi.
Ankara Ýþ Mahkemesinde açýlan davanýn
karara baðlandýðýný ve
iþçiler lehine verilen kararýn 25 Ekim 2011'de
Yargýtay 9. Hukuk Dairesi tarafýndan da onandýðýný dile getiren Gömleksiz, þunlarý kaydetti:
"Bu tarih itibariyle
Karayolu iþçileri kadro taleplerini dile getirdi.
Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Osmancýk Þube Þefliðinde
basýn açýklamasý eylemi yapýldý.
Son çare olarak, iþçiledava açmalarý üzerine
rin Karayollarý Genel
alacak miktarýnýn çok
Müdürlüðünden alacakyüksek olduðunu fark
larýnýn tahsili istemiyle
eden Maliye Bakanlýðý
her bir iþçinin kadroya
geçirilmesi gerekmesine
raðmen yargý kararlarý
uygulanmamaktadýr.
yaz aylarýnda Türkiye
Yol-Ýþ Sendikasý ve Karayollarý Genel Müdürlüðü ile çözüm aramaya
baþlamýþtýr. Maliye Bakanlýðý iþçilerin geçmiþe
dönük alacaklarýndan
vazgeçmeleri karþýlýðýnda, kadroya geçmelerinin uygun olacaðý görüþünü bildirmiþtir."
Ýþçilerin alacak tutarýnýn 2 milyar lira civarýnda olduðunu iddia
eden Gömleksiz, "Ýþçiler kadroya atanmalarý
karþýlýðýnda bu alacaklarýndan mahkemede sulh
yoluyla vazgeçmeye hazýrdýr. Ýþçiler 20 aydan
beri Karayollarý Genel
Müdürlüðünde kadrolu
istihdam edilmeyi beklemektedir. Bu duruma
bir an önce son verilmelidir" ifadelerini kullandý.
Gömleksiz, "Bundan sonra Yol-Ýþ Sendikasý olarak sorunumuz
çözülmez ise baþta iþ býrakma eylemi olmak
üzere yapýlmasý gereken
hangi eylem türü olursa
olsun gerçekleþtireceðiz" dedi.
Grup açýklamanýn
ardýndan olaysýz daðýldý. (A.A.)
Çorum’da 9 bin 558 ünite kan toplandý
K
an baðýþýný geçen
yýl yüzde 12
artýþla 1 milyon 640
bin 881 bin üniteye
çýkaran Türk Kýzýlayý,
en çok 164 bin 369
üniteyle Ýstanbul'dan
kan topladý. Çorum’da
toplanan kan miktarý
ise 9 bin 558 ünite.
Türk
Kýzýlayý’ndan edinilen
bilgiye göre, 15
bölgedeki 62 kan
baðýþ merkezi ve
mobil kan baðýþ
araçlarýyla hizmet
veren Türk Kýzýlayý,
geçen yýl baðýþ
sayýsýný yüzde 12
artýrdý.
Ýl bazýnda en
fazla kan 164 bin 369
üniteyle Ýstanbul'dan,
en az ise bin 495
üniteyle Artvin'den
toplandý. Ýstanbul'u
129 bin 985 üniteyle
Ýzmir, 94 bin 761
üniteyle Ankara takip
etti. Çorum’da ise 9
bin 558 ünite kan
toplandý.(AA)
Çorum’da toplanan kan miktarý ise 9 bin 558 ünite.
Kadýnlar iþ dünyasýnda desteklenmeli
K
adýnlar bilgisayar teknolojileri alanýnda
olmaktansa daha çok biyoloji gibi alanlarý tercih ediyor.
Facebook Ýcra Kurulu Baþkaný (Chief
Operating Officer-COO) Sheryl Sandberg,
kadýnlarýn bilgisayar tabanlý iþlerde yeterince
temsil edilmediðini belirterek, "Kadýnlar bilgisayar teknolojileri alanýnda olmaktansa daha çok biyoloji gibi alanlarý tercih ediyor. Kýz
çocuklarýmýza bilgisayar becerilerini biraz
daha fazla kazandýrmamýz lazým" dedi.
Sandberg, Vodafone Türkiye ana sponsorluðunda yürütülen CEO Club Özel toplantýsýnda, kadýnlarýn iþ yaþamýnda karþýlaþtýðý
zorluklar, kadýn dayanýþmasý, kadýn-erkek
eþitliði gibi konularda deðerlendirmeler yaptý.
Dünyada "Kadýnýn Yeni Manifestosu"
olarak nitelenen "Lean In" adlý kitabýn da yazarý olan Sheryl Sandberg, Türkiye'de ekonomik hayatýn geliþiminde kadýnlarýn güçlü bir
katkýsý olduðunu, buna karþýn kadýnlarýn karar alma süreçlerinde yeterince güçlü olamadýklarýný söyledi.
Türkiye'nin dünyada ve bölgesinde birçok ülkenin ve ulusun öncüsü konumunda olduðuna dikkati çeken Sandberg, Türkiye'deki
fýrsat eþitliðinin daha fazla geliþmesinin birçok ülkeye yol göstereceðine iþaret etti.
Silikon Vadisi'nde kadýn çalýþan oranýnýn yüzde 13'e gerilediðini aktaran Sandberg,
"Kadýnlar bilgisayar teknolojileri alanýnda
olmaktansa daha çok biyoloji gibi alanlarý
tercih ediyor. Kýz çocuklarýmýza bilgisayar
becerilerini biraz daha fazla kazandýrmamýz
lazým. Bilgisayar alanýnda ve matematikte
kýz çocuklarýnýn geri kaldýðýný görüyoruz
maalesef ama kýz çocuklarýmýzýn ilgilerini diri tutmalýyýz, onlara yapamazsýn denildiðinde
zaten herkesten iyi yaparlar, bu bir gerçek"
görüþünü paylaþtý.
"Amerika'da hamilelik izninden
bahsedilmiyor bile"
Türk feminist Alarko Holding ve Alvimedica Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton'un sýk sýk dile getirdiði "sisterhood" kavramýný toplantýda kendisine sormasý üzerine
Sandberg, "Bir kadýn bir erkekten iþle ilgili
bir iyilik istediðinde yaparsa kadýn mutlu
oluyor. Ama yapmazsa meþgul olduðu için
yapamadýðýna inanýyoruz. Bir bayan bir bayandan yardým istediðinde ve yardýmý alamadýðýnda iþ büyüyor. Gerilim dahi olabiliyor.
Sistematik olarak kariyerin tümü boyunca
tüm angarya iþleri kadýnlara yaptýrýyoruz.
Deðiþtirmek zorunda olduðumuz þey aslýnda
bu" yanýtýný verdi.
Kadýnlarýn iþ hayatýnda birbirlerine daha fazla destek olmalarý gerektiðini dile getiren Sandberg, insanlarda kadýn dayanýþmasý
konusundaki duyarlýlýðýn gün geçtikçe daha
fazla artacaðýný kaydetti. Sandberg, önce kadýnlarýn birbirlerine tepeden bakmamayý öðrenmelerinin gerektiðini vurguladý.
Genç kýzlarýn geleceklerini belirlerken
liderlik konusuna odaklandýklarýný belirten
Sandberg, "Çocuðunuz olduðu zaman çok
zor kararlarla karþý karþýya kalýyorsunuz. Bu
bir gerçek. Ama üniversitedeki bir kýz bunu
daha o dönemden düþünmeye baþlýyor. Geleceðini planlarken ileride yoðun bir iþ hayatý
ve yanýnda aile hayatý olacaðýný biliyor ve
düþünürken iþ hayatýnda en tepeye odaklanýyor" diye konuþtu.
Hamilelik iznine iliþkin bir soru üzerine
de Sandberg, "Dünyanýn heryerinde bu konu
konuþuluyor, herhangi bir þey yapýlmasa da
konuþuluyor ama Amerika'da bu konudan,
hamilelik izninden bahsedilmiyor bile. O kadar sessiz durumda ki insanlar" ifadelerini
kullandý.
"Vodafone Türkiye'nin kadýnlara
desteði sürecek"
Vodafone Türkiye Ýcra Kurulu Baþkaný
Gökhan Öðüt ise Vodafone Türkiye olarak
misyonlarýný, "daha iyi bir gelecek için iletiþim teknolojileri ile Türkiye'de herkese ilham
vermek" olarak belirlediklerini dile getirdi.
Öðüt, "Bu hedef doðrultusunda ilan ettiðimiz
'Dijital Dönüþüm Hareketi' ile teknoloji yatýrýmlarýmýzý, sosyal yatýrýmlarýmýzý ve hizmet
yatýrýmlarýmýzý artýracaðýmýz bir dönem baþlýyor. Bir anne olarak 'hayatýn mucizesini' var
eden kadýnlarýn, iþ hayatýnda da yaratma potansiyeli taþýdýklarý pek çok baþka mucizeler
olduðuna inanýyoruz. Bu inançla üretime katýlan, eþit ve kendi ayaklarý üzerinde durabilen bireyler olabilmeleri için teknolojinin küçük mucizelerini sonuna kadar onlarýn hiz-
metine sunuyoruz" bilgisini verdi.
Vodafone Türkiye'nin kadýnlarýn ekonomik ve sosyal hayata etkin katýlýmý için gerçekleþtirdiði projeleri anlatan Öðüt, "Kadýnýn
ekonomik ve sosyal yaþamda güçlü bir biçimde var olmasý amacýyla sosyal iþ modeli
olarak, geçtiðimiz yýl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý desteðiyle 'Vodafone Önce Kadýn' programýný hayata geçirdik. 'Vodafone
Önce Kadýn' programý ile kadýnlarýn gücüne
teknolojiyle güç katýyoruz. Önce Kadýn Destek Kampanyasý ve Önce Kadýn Giriþimci
Paketi ile kadýnlarýn teknolojiye eriþimine
destek, Önce Kadýn Bilgi Servisleri ile kiþisel
geliþimlerine de yardýmcý oluyoruz. Teknolojide Kadýn Hareketi ve Önce Kadýn Ýlan Servisi ile ise ekonomik faaliyetlere katýlýmlarýna destek veriyoruz" þeklinde konuþtu.
"Kadýnlarýn iþ dünyasýnda hak ettikleri yerlere gelmelerini desteklemeliyiz"
Kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn bugün
ekonomik büyüme için en pratik ve en etkili
çözümlerden biri olarak öne çýktýðýný belirten
Öðüt, þunlarý kaydetti:
"Ekonomik kalkýnma için potansiyel
çözüm yollarýný çok uzakta aramamalýyýz.
Geliþmiþ 20 ülkeye baktýðýmýzda kadýnlarýn
iþ gücüne katýlýmý yaklaþýk yüzde 51 seviyesinde. Türkiye'de ise bu oran yüzde 28. Sadece iþ dünyasý için deðil, saðlýklý, bilgili ve
eðitimli bir neslin yetiþmesinde de ana unsur
kadýn. Bugün ekonomik büyümenin sürdürülebilir olmasý için verimlilik ve inovasyon
kadar önemli bir diðer kavram, kadýnýn ekonomiye katýlýmýnýn artmasýdýr. Ancak iþ dünyasýnda üst yönetimlere baktýðýmýzda, kadýn
oranýnýn çok düþük olduðunu görüyoruz.
Bugün, istihdama kadýn ve erkeðin eþit
oranda katýlmasý, bir akýllý ekonomi modeli
olarak benimsenmeli. Kadýn ve erkeði rakip
deðil, birbirini bütünleyen unsurlar olarak
görmeli ve stratejiler geliþtirmeliyiz. Ýþ dünyasýnda, biz erkek yöneticilere çok daha fazla sorumluluk düþüyor. Kadýnlarýn iþ dünyasýnda hak ettikleri yerlere gelmelerini desteklemeli ve bunun önündeki engelleri kaldýrmak için çalýþmalýyýz. Daha üst pozisyonlara
yükselmeleri için onlarý teþvik etmeliyiz."
(AA)
Üyük Köyü sakinleri, yaþanan kuraklýðýn rahmetle son bulmasý için yaðmur duasý edip, Allah'a el açtý.
Üyüklüler yaðmur
için Allah’a el açtý
Ü
Erol Taþkan
yük Köyü
sakinleri,
yaþanan kuraklýðýn
rahmetle son bulmasý
için yaðmur duasý
edip, Allah'a el açtý.
Tüm köy
sakinleri ve çok
sayýda davetlinin
katýlýmýyla okul
bahçesinde
gerçekleþtirilen
duada, gönülden el
açarak, niyazda
bulunan Üyüklüler,
tüm katýlýmcýlara 8
kazan yahni, 4 kazan
helva ve 2 kazan
pilavdan oluþan
menü ikram etti.
Müftü
Yardýmcýsý Ahmet
Süzen, Karakeçili
Camii Emekli Ýmam
Hatibi Fikret Çýplak,
Hamit Camii Ýmam
Hatibi Gazi Hoþ'un
okuduðu aþrý þerif ve
dualara iþtirak eden
cemaat, yapýlan
yaðmur duasýna da
gönülden amin dedi.
Köy Muhtarý
Mehmet Taþdelen
baþta olmak üzere,
tüm köylülerin
seferber olduðu
yaðmur duasýnda,
misafirler özenle
aðýrlandý.
Muhtar Mehmet
Taþdelen ve Köy
Ýmam Hatibi Mustafa
Yýldýrým,
katýlýmlarýndan ve
katkýlarýndan dolayý
teþekkür ettiði
davetlilerle yakýndan
ilgilendi.
Yaþanan
kuralýðýn dinmesi,
bolluk ve bereket
olmasý baþta olmak
üzere memleketin
birlik ve dirliði
içinde gönül
birlikteliði yaparak
dua eden köy
sakinleri, Allah'ýn
gazabýndan
rahmetine
sýðýndýklarýný
belirterek,
topraklarýn
bereketlenip,
hastalýklarýn ve
kuraklýðýn son
bulmasýný istedi.
Tüm köy sakinleri ve çok sayýda davetlinin katýlýmýyla dua düzenlendi.
8 kazan yahni, 4 kazan helva ve 2 kazan pilavdan oluþan menü ikram etti.
Vatandaþlar yaðmur ve bereket için duaya çýktý.
Dua sonrasý yemek ikram edildi.
Köylülerin seferber olduðu yaðmur duasýnda, misafirler özenle aðýrlandý.
7
8
SALI 21 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Eðitim Sen’de istifa
B
Enise Aðbal
ahçelievler Öðretmen Salim Akaydýn
Ortaokulu Müdürü Selçuk Köse, Eðitim Sen üyeliðinden istifa ettiðini açýkladý.
Sendikalarýn en önemli görevinin,
üyelerinin çalýþma yaþamýna iliþkin sorunlarýný çözerek, sosyal haklarýnýn iyileþtirilmesi için emek gücünü kullanmak ve en
önemli özelliðinin ise onurla ve öz kimliðiyle ayakta durmasý, ayný zamanda kitle
örgütü olma özelliðinden dolayý da diline,
dinine, rengine, siyasi görüþüne bakmaksýzýn bütün çalýþanlarýn haklarýný korumak olduðunu belirten Köse, bu özellik nedeniyle
sendikalarýn örgütsel baðýmsýzlýðýný korumasýnýn bir zorunluluk olduðunu ve hiçbir
koþulda siyasi partilerin güdümüne giremeyeceðini savundu.
Köse, Eðitim Sen’den istifasýnýn nedenlerini ise þöyle açýkladý;
üzülerek istifa ediyorum.”
Mevcut yönetim; örgüt baðýmsýzlýðýný koruyamayýp özel siyasi tercihlerini ön plana çýkardýklarý için;
Sendikanýn kitlesel örgütlenme
kimliði yok edildiði için;
Ülkenin her türlü sorunlarýný demokrasi mücadelesinin içine koyup
asýl sendikal sorunlarý unutulur hale
getirildiði için;
Kongre oyunlarý yapýlarak sendikal birliðimizi bozduklarý için;
Yönetim ve üyeler arasýndaki güven ve sadakatin yok edildiði için;
Demokratik önderlik düzgün þekilde iþlemediði için;
Kuruluþundan bu güne kadar
üyesi olmaktan onur duyduðum Eðitim Sen üyeliðinden ve delegeliðinden
‘Hükümetin gözü vatandaþýn cebinde’
Enise Aðbal
miþtir. Yani müstafi Saðlýk Bakanýnýn
ifadesiyle vatandaþtan ‘býçak parasý’
niversite hastanelerinde öðretim
alýnmaya bu kez ‘yasal olarak’ devam
üyelerinden saðlýk hizmeti almak
edilmektedir.
için ücret ödenmesine yönelik Bakanlar
Kurulu kararý, 17 Ocak’ta resmi gazetede
Saðlýðý piyasalaþtýrýrken sürekli
yayýmlandý.
hekimleri kötüleyen ve itibarsýzlaþtýrmak isteyen yetkililer, belli ki þimdi köKonuyla ilgili açýklama yapan Saðtüledikleri ve hakaret ettikleri hekim
lýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendiöðretim üyeleri üzerinden borç yükü alkasý (SES) Çorum Þube Baþkaný Merter
týndaki üniversitelere kaynak yaratma
Kocatüfek, “Hükümet, üniversite hastatelaþýndalar. Üniversite hastanesinde,
nelerine kaynak yaratmak için vatandaþýn
öðretim üyesine ayaktan poliklinik mucebine göz dikti.” dedi.
ayenesi olmak isteyen vatandaþ cebinVatandaþlarýn, üniversite hastaneleden yaklaþýk ortalama 100 TL ödeme
rinde öðretim üyelerinden saðlýk hizmeti
yapacaktýr.
almak için Bakanlar Kurulu kararý ile
Yapýlan giriþimsel iþlemlerde ise
özel hastanelerde olduðu gibi ilave ücret
Sosyal Güvenlik Kurumu’na fatura ediödemek zorunda olduklarýný dile getiren
Merter Kocatüfek
len paket fiyatýn bir defada asgari ücreKocatüfek, açýklamasýnýn devamýnda
tin (net 846 TL) iki katýna yani 1692
þunlarý kaydetti;
TL’ye kadar ulaþabilecek ilave ücreti vatandaþýn cebinden çýkacak“Kamu saðlýk kurumlarýndan saðlýk hizmeti almak için vatantýr. Organ nakillerinde, kardiovasküler cerrahi iþlemlerinde, acil gidaþýn cebinden para ödemesinin yolu açýldý. Saðlýk hizmeti almak
riþimsel iþlemlerde ise ilave ücret alýnmamaktadýr.
için artýk sadece GSS primi, katký-katýlým payý, reçete bedelleri yeSonuç olarak;
terli deðil; þimdi özel saðlýk kuruluþlarýnda olduðu gibi ayrýca ilave
ücrette ödemek gerekiyor.
Özel saðlýk kuruluþlarýnda olduðu gibi üniversite hastanelerinde
de
vatandaþýn cebinden ilave ücret alýnmaya baþlanmasý ile üni‘Býçak parasý’ yasallaþtý’
versite hastaneleri artýk bir tür özel hastane statüsüne geçirilmiþtir.
Saðlýkta Dönüþüm Programýný açýklarken gerek Baþbakanýn
Baþbakan ve Saðlýk Bakaný, üniversite hastanelerinin ve saðlýk
gerekse dönemin Saðlýk Bakaný Recep Akdað’ýn sarf ettikleri “Býçalýþanlarýnýn sorunlarýný vatandaþýn cebinden alýnacak paranýn payçak parasýný kaldýracaðýz, doktorun elini hastanýn cebinden çýkaralaþýmýndan ibaret sanmaktadýr. Oysa öðretim üyeleri ve saðlýk çalýcaðýz”, “Artýk vatandaþý tuzu kuru öðretim üyesi hekime soydurmaþanlarýnýn sorunlarýnýn baþýnda iþ-iþyeri, gelir ve gelecek güvencesi
yacaðýz” sözleri hâlâ belleðimizde tazeliðini korumaktadýr. Oysa hasaðlanmasý, can güvencesi, mesleki baðýmsýzlýk ve nitelikli týp ve
len ayný kiþinin Baþbakaný olduðu Bakanlar Kurulu, 17 Ocak 2014
uzmanlýk eðitiminin sürdürülmesi gelmektedir.
tarihli Resmi Gazete’de yayýmlanan kararý ile “Kamu idaresindeki
Öðretim üyeleri ve saðlýk çalýþanlarý görevlerini performans,
yükseköðretim kurumlarýna ait saðlýk hizmeti sunucularýnda öðreciro ve Saðlýk Uygulama Tebliði (SUT) baskýsý altýnda kalmadan ve
tim üyeleri tarafýndan mesai saatleri dýþýnda bizzat verilen saðlýk
gelecek kaygýsý duymadan yapmak istemektedir. Týbbi hizmeti deðersizleþtiren, hastalarý ‘puan ve ilave ücret’e dönüþtüren ücretlenhizmetleri için Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðýnca belirlenmiþ
dirme modeli yerine iþ ve ücret güvencesi olan, insanca yaþamaya
saðlýk hizmeti bedelinin, bir defada asgari ücretin iki katýný geçmeve mesleki geliþimi sürdürmeye yetecek, emekliliðe yansýyacak ücmek üzere, poliklinik muayenelerinde en fazla iki katý, diðer hizmetretlendirme sistemine geçilmesini talep etmektedir.”
lerde en fazla bir katý kadar ilave ücret alýnabilir” hükmünü getir-
Ü
Okul servisleri denetlendi
Ç
orum'un Sungurlu
ilçesinde okul
servis araçlarýný
denetlendi. Yapýlan
denetimde, servis
araçlarýnýn Milli
Eðitim Bakanlýðý
Taþýmalý Ýlköðretim
Yönetmeliði ve Okul
Servis Araçlarý
Yönetmeliðine uyup
uymadýðýna bakýldý.
Tek tek durdurulan
servislerde trafikte
can güvenliði
açýsýndan oldukça
öneme sahip olan,
emniyet kemerinin
sürücü ve öðrenciler
tarafýndan takmadýðý
tespit edildi.
Ýlçe Milli Eðitim
Þube Müdürü Mesut
Höçük, denetlenen
her araçta teker teker
sürücü ve öðrencilere
emniyet kemerlerini
taktýrdýktan sonra
servislerin hareket
etmesine izin verdi.
Öðrencilere emniyet
kemerinin faydalarýný
anlatan Höçük,
öðrencilerden bundan
sonra araca biner
binmez kemerlerini
takacaklarý ve
evlerine ulaþýncaya
kadar
çýkartmayacaklarý
konusunda söz aldý.
Bazý öðrencilerin ise
emniyet kemeri
takmayý bilmemeleri
ise herkesi þaþýrttý.
Denetimde ayrýca
servislerin yangýn
söndürme tüplerine
dikkat edildi.
Araçlarýn
Çorum'un Sungurlu ilçesinde okul servis araçlarýný denetlendi.
çoðunluðunda yangýn
tüplerinin ulaþýlmasý
en zor yer olan
bagajda ve
sabitlenmiþ þekilde
olduðunu gören
komisyon yangýn
söndürme tüplerini
aracýn içinde kolay
eriþilebilecek bir yere
konulmasý ve öðrenci
servislerine yolcu
alýnmamasý
konusunda þoförler
uyarýldý.
Komisyon
tarafýndan kurallara
uymayan sürücülere
idari para cezasý
uygulanýrken,
kurallara uyanlara da
teþekkür edildi.(ÝHA)
Hitit Gýda tarafýndan Merzifon’da yapýlan araç çekiliþi sonucu bir kiþi Toyota Yaris marka aracýn sahibi oldu.
Hitit Gýda Merzifon
talihlisi aracýna kavuþtu
Enise Aðbal
H
itit Gýda tarafýndan Merzifon’da yapýlan
araç çekiliþi sonucu bir kiþi Toyota Yaris
marka aracýn sahibi oldu.
Geçtiðimiz Cumartesi günü yapýlan çeki-
Tam Gün Yasasý yürürlükte
Mustafa Demirer
Buna göre acil týp teknisyenliði kaldýrýlmakta, ebe-lik
eðitiminin lisans seviyesine çýkarýlmasý öngörülmekte.
amuoyunda Tam Gün Yasasý olarak bilinen Saðlýk
Diþ protez teknisyenleri, diþ protez teknikeri olmakta.
Bakanlýðý ve Baðlý Kuruluþlarýnýn Teþkilat ve GöYine deði-þiklikle hemþire yardýmcýsý, ebe yardýmcýsý
revleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname ile Bave saðlýk bakým tek-nisyeni unvanlarý getirilmekte.
zý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun TaSaðlýk meslekleri ile ilgili yapýlan yeni düzenlemelere
sarýsý, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan onaybaðlý olarak saðlýk meslek liselerinin, hemþi-re yardýmlandý ve Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe girdi.
cýlýðý, ebe yardýmcýlý-ðý ve saðlýk bakým teknisyenliði
Tam Gün Yasasýyla ilgili yaptýðý basýn açýklamahariç diðer programlarýna öð-renci kaydedilmemesi
sýnda, kurumda tam gün olarak çalýþma düþüncelerinin
öngörül-mektedir. Ýhtiyacý karþýlayacak sayýda hemþidevam ettiðini belirten Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve
renin yetiþmekte olmasý sebebiyle, saðlýk meslek liseSaðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, “Tam
lerinin hemþirelik bölümü-ne de, bu maddenin yürürlüGün Yasasý'na göre, Týp Fakültesi ve Diþ Hekimliði Faðe girmesinden sonra öðrenci alýn-mamasý hükme baðkültelerinde görev yapan Doçent ve Profesörler, saat
lanmaktadýr. Bu tarihe kadar kaydý yapýlmýþ olan öð17.00’den sonra kendi kurumlarýnda veya özel hastane
rencilerin ise eðitimlerini kayýtlarý yapýlan programlarve vakýf üniversitesi hastanelerinde çalýþabilecek.
da tamamlamalarý ve bitirdikleri programlarýn meslek
Özelde çalýþacak hoca sayýsý, kurumdaki toplam sayýunvanýný kullanmalarý öngörülmekte ve evvelce mezun
nýn % 5’inden fazla olamayacak. Kendi kurumunda çaolanlarýn da hak-larý korunmaktadýr. Saðlýk Ba-kaný
lýþacak hocalarýn döner sermayesi artýrýlýrken, üniversiMehmet Müezzinoðlu’nun açýklamasýna göre, 2014 yýte dýþýnda çalýþacak hocalarýn gelirlerinin % 50’si kenlýndan itibaren saðlýk meslek liselerine kayýt yaptýrandisine, % 50’si üniversiteye verilecek. Bunun yaný sýra
lar, bu unvanlarda atanacak.
serbest çalýþan profesör ve doçentlerin üniversitelerde
Aile Hekimlerine Nöbet Geliyor
belli þartlarda ve % 5 oraný ile sýnýrlý olarak sözleþmeli
öðretim üyesi olarak çalýþtýrýlmasý öngörülmektedir.
Saðlýk-Sen olarak baþtan beri karþý olduðumuz ve
Ayrýca, yine yapýlan bir deðiþiklikle, eðitim ve araþtýraile hekimli-ðinin temel iþlevlerini yürütme-lerinde sýma hastaneleri ve 3359 sayýlý Saðlýk Hizmetleri Temel
kýntýya yol açacak aile hekimlerine nöbet tutulmasý
Kanununun ek 9 uncu maddesi kapsamýnda üniversiteuy-gulamasý da yasanýn kabul edil-mesiyle hayata gelerle birlikte kullanýmdaki hastanelerde çalýþan tabip,
çecek. Yapýlan düzenlemeye göre, aile hekim-leri ve aidiþ tabibi ve týpta uzmanlýk mevzuatýna göre uzman
le saðlýðý elemanlarýna, haftalýk çalýþma süresi ve meolanlardan profesör ve doçent unvanýný haiz bulunanlar
sai saatleri dýþýnda, ayda asgari 8 saat nöbet tutmalarý
ile eðitim görevlilerinin, her bir branþ itibarýyla sayýlamecburiyeti getirilmekte.
rýnýn yüzde 50’sini geçmemek, bir yýla kadar kurumsal
Saðlýkta Þiddetin Önlenmesine Yönelik Ýlk Adým
sözleþme yapýlmak ve geSaðlýk kurum ve kuliri döner sermaye hesabýruluþlarýn-da görev yapan
na kaydedilmek þartýyla
personele karþý görevleri
ve ilgilinin muvafakati ile
sýrasýnda veya görevleri
mesai dýþýnda özel hastadolayýsýyla iþlenen kasten
neler veya vakýf üniversiyarala-ma suçu tutuklama
tesi hastanelerinde çalýþtýnedeni var sa-yýlan suçlar
rýlabilmesi yetkisi Bakanarasýna alýnmaktadýr. Özel
lar Kurulu’na verildi. Yisaðlýk kurum ve kuruluþne yasaya göre, Saðlýk
la-rýnda görev yapan perBakanlýðý’na baðlý hastasonel de, bu görevleriyle
nelerde Profesör, Doçent
baðlantýlý olarak kendileve eðitim görev-lilerinin
rine karþý iþlenen suçlar
mesai dýþý yapacaklarý çabakýmýndan Türk Ceza
lýþmada, ek ödemeleri arKanu-nunun uygulanmasý
týrýmlý ödenecek. Saðlýkbakýmýndan kamu görevSen olarak, kurumda tam
lisi sayýlmaktadýr.
gün olarak çalýþma düAile Hekimlerine
þüncemizi koruduðumuUzaktan Eðitimle Uzmanzu ifade ediyoruz.” diye
Ahmet Saatçi
lýk, Devlet Hizmet Yükonuþtu.
kümlülüðü Muafiyeti
Tam Gün Yasasýyla ilgili açýklamalarda bulunan
Yasa tasarýsýna göre, aile hekimliði uzmanlýðý eðiSaatçi, Tam Gün Yasasý’nda yer alan bazý kýsýmlarý
timini tamamlayanlarýn, eðitime baþ-ladýklarý esnadaki
þöyle özetledi:
aile hekimliði pozisyonunu en az üç yýl deðiþ-tirmeÝþyeri Hekimliðine Düzenleme: Kamu kurum ve
mek þartýyla, yükümlü olduklarý Devlet hizmetini ifa
kuruluþla-rýnda çalýþan hekimler ile aile hekimlerine
etmiþ sayý-lacak.
aylýk 30 saati geçme-mek üzere iþyeri hekimliði yaÝlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol
pa-bilme imkâný veriliyor.
K
Araþtýrmacýlarýn Maðduriyeti Gideriliyor
663 Sayýlý KHK ile araþtýr-macý kadrolarýna atanmýþ sa-yýlanlarýn uðradýklarý kayýplar kýsmen de olsa
telafi ediliyor. Ka-nun yürürlüðe girdikten sonra, araþtýrmacý kadrosundaki per-sonele, bu kadrolara atanmadan önceki kadroya ait mali haklarý araþtýrmacý kadrosunda bulun-duklarý süre boyunca ödenecek. Bu personelin döner sermaye ek ödemeleri, 375 Sayýlý KHK’nýn
ek 9. Maddesinde önceki kad-rolarý için belirlenen ek
ödeme miktarý kadar ödenecek.
Nöbet Ücretleri Arttý
Yoðun bakým, acil servis ve 112 Acil Saðlýk Hizmetleri’nde tutulan nöbet ücretleri % 50 oranýnda artýrýldý. Saðlýk-Sen olarak yapmýþ olduðumuz toplu sözleþmede talebimiz tüm nöbet ücretlerinin artýrýlmasý olmak-la birlikte, bu birimlere ilaveten ameliyathane ve
diyaliz servis-lerinde tutulan nöbet ücretleri-nin de %
50 artýrýmlý ödenmesi kazanýmýný elde etmiþtik. Buna
ek olarak, torba yasa çalýþmalarý sürecinde, dile getirdiðimiz tüm nöbet ücretlerinin artýrýlmasý ta-lebimizin
kabul edilmesi halin-de saðlýk çalýþanlarýnýn haklarý
teslim edilmiþ olacaktý. Nöbet ücretlerinin günümüz
koþullarý-na uygun bir seviyeye çekilme-si talebimizin
TBMM Genel Kurulu’nda karþýlýk bulmasýný istiyoruz.
SML Mezunlarý Yardýmcý Olacak
Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Mesut Höçük, denetlenen her araçta teker teker sürücü ve
öðrencilere emniyet kemerlerini taktýrdýktan sonra servislerin hareket etmesine izin verdi.
liþte ‘112255’ kupon numarasýyla Ayþegül Yeþildað Kýlýç, 1 adet Toyota Yaris marka araç kazandý. Ayþegül Yeþildað, aracýn anahtarýný Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Zelveci’den
teslim aldý.
Yasa tasarýsýnda saðlýk mes-leklerinde asgari eðitimin ön lisans seviyesinde olmasý öngö-rülmektedir.
Laboratuarlarýnda Çalýþanlara Döner Sermaye
Türkiye Ýlaç ve Týbbî Cihaz Kurumunun saðlýk ve
yardýmcý saðlýk hizmetleri ile teknik hiz-metler sýnýfý
kadrolarýna atanmýþ olup, Kurumun analiz ve kontrol
laboratuarlarýnda çalýþanlara dö-ner sermaye ek ödemesi yapýlma-sý öngörülmekte.
yor
Yabancý Uyruklu Asistanlarýn Ödemeleri Artýrýlý-
Halen týpta ve diþ tabipliðin-de uzmanlýk eðitimi
yapmakta olan yabancý uyruklu asistanlara sadece Saðlýk Bakanlýðýna baðlý eðitim hastanelerinde 500 TL’ye
kadar ödeme yapýlabilmekte ve üniversitelerde ise ödeme hiç ya-pýlamamaktadýr. Bu maðduriyeti gidermek
amacýyla ödeme mik-tarý 1000 TL’ye çýkarýlmakta ve
üniversitelerdeki yabancý uyruk-lu asistanlara da ödeme yapýlma-sý öngörülmektedir.
cek
Sünnet Yalnýzca Tabipler Tarafýndan Yapýlabile-
Sünnet ameliyesinin yalnýzca tabiplerce yapýlabileceði düzen-lenmekte, olaðanüstü ve istisnaî hâllerde
Bakanlýkça düzenlene-cek eðitimi alan kiþilerce hekim
gözetiminde yapýlabilmesine de imkân tanýnmaktadýr.
Tetkik ve Sarf Malzemesi Giderleri Aile Hekimlerine Yapýlan Ödeme Kalemleri Arasýndan Çýkarýlýyor
Aile hekimlerine yapýlan öde-me kalemleri arasýndan tetkik ve sarf malzemesi giderleri çýkarýl-makta
ve bu ödemenin halk sað-lýðý müdürlükleri tarafýndan
hak sahiplerine yapýlacaðý düzenlenmektedir.
SALI 21 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
9
Avrupa eðitimi baþladý
L
Enise Aðbal
eonardo da VinciAvrupa
Birliði
Mesleki Eðitim Programý Hareketlilik projeleri
çerçevesinde
yurtdýþýnda staj çalýþmasý yapacak Çorum
Endüstri Meslek Lisesi
öðrencileri geçtiðimiz
Pazar günü yola çýktý.
Çorum Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi
Makine Teknolojisi
Bölümünden 15. Tesisat Teknolojisi Bölümünden 14 ve yerel ortaklar da dahil edildiðinde toplamda 30 öðrenci, CNC Operatörlüðü eðitimi almak
üzere Macaristan’a, 23
öðrenci ise Kaynakçý
Çorum Endüstri Meslek Lisesi öðrencileri geçtiðimiz Pazar günü yola çýktý.
Eðitimi almak üzere
Almanya’ya gönderildi.
Okul yöneticileri,
öðretmenleri ve öðren-
ci velilerinin katýlýmlarýyla uðurlanan öðrenciler, Avrupa’da dört
haftalýk eðitim ve staj
çalýþmasýyla alanlarýn-
da mesleki bilgi görgü
ve eksikliklerini giderecekler.
Projemizin uygulanmasýyla, öðrencile-
rin, bölgesel ve yerel
ortaklarýn bölgesinde
istihdam edilmelerine
ve sektörün ihtiyaçlarýna cevap vermelerine,
ayrýca mesleki teknik
eðitimin kalitesinin ve
cazibesinin artýrýlmasýna, üretim ekonomisinin canlandýrýlmasýna
katký saðlanacak. Farklý kültürlerin tanýnmasý,
Avrupa dillerinin öðrenilmesi, atölye ve laboratuar ortamlarýnda
eðitimin gözlemlenmesi ve ülkemize adaptasyonunun saðlanmasý, iþ
ortaklýklarýnýn geliþtirilmesi, projenin hedefleri arasýnda yer alýyor.
Anadolu Gençlik Derneði (AGD) Çorum Þubesi Liseler Komisyonu kamp yaptý.
Ses yarýþmasýna yoðun ilgi Çorum AGD gençlik kampýnda
A
Ceren Kartan - Ýpek Özüyaðlý
Ç
orum Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek
Lisesi'nde dün ses yarýþmasý düzenlendi.
Yarýþmaya katýlan öðrenciler Merve Kasar, Elif Nur Koþa, Ýlknur Sürer, Satý Karadoðan, Derya Sarýgül, Zeliha Bulut, Nurdane
Kýlýçarslan, Seda Mehrali, Berna Anaç, Nazan Beygirlioðlu, Ayþegül Talaka her türden
eseri baþarýyla seslendirmeye çalýþtý.
Öðrencilerin yakýnlarýnýn ilgiyle ve beðeniyle izlediði yarýþmada Nurdane Kýlýçarslan
isimli öðrenci birinci oldu.
Çorum Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi'nde dün ses yarýþmasý düzenlendi.
Öðrencilerin yakýnlarýnýn ilgiyle ve beðeniyle izlediði yarýþmada Nurdane Kýlýçarslan isimli öðrenci birinci oldu.
Merakla beklenen sonuçlar açýklandý
B
u yýl ilk kez yapýlan
Temel Eðitimden
Ortaöðretime Geçiþ Sýnavý'nýn sonuçlarý açýklandý.
Merakla beklenen
Merkezi Sistem Ortak
Sýnavlarý'nýn sonuçlarý
bugün açýklandý. Sonuçlar e-okul üzerinden
öðrenilebilir.
1 milyon 290 bin
ortaokul 8'inci sýnýf öðrencileri 28-29 Kasým
2013'te ilk defa uygulanan Merkezi Sistem Ortak Sýnavlarý'na katýldý.
Öðrenciler iki gün boyunca Türkçe, matematik, yabancý dil, fen ve
teknoloji, din kültürü ve
ahlak bilgisi ile T.C in-
Bu yýl ilk kez yapýlan Temel Eðitimden Ortaöðretime
Geçiþ Sýnavý'nýn sonuçlarý açýklandý.
kýlap tarihi ve Atatürksýnava girdiler
di, öðrenciler her gün
çülük derslerinden sýüç dersten sýnava girdi.
Ýki gün de saat
navlara katýldý.
Oturumlar yarým saat
09.00'da baþlayan sýarayla yapýldý. 40 dakiHer gün 3 dersten
navlar 12.00'de sona erka süren oturumlarda
öðrenciler her dersten
20'þer soru yanýtladý.
MBu sýnavlara katýlamayan ve geçerli mazereti olan öðrenciler de
14-15 Aralýk'ta Merkezi
Sistem Ortak Sýnavlarý'na katýldý.
Karne notlarýna da
yansýyacak
Milli Eðitim Bakanlýðý yapýlan deðerlendirmenin ardýndan
bugün sonuçlarý açýkladý. Öðrenciler e-okul
üzerinden sonuçlarýný
öðrenebilir. Bu sonuçlar
öðrencilerin sadece liselere yerleþtirmelerinde kullanýlmayacak, ayný zamanda karne notla-
TEGV’li çocuklardan dönem sonu sergisi
2
Enise Aðbal
013-2014 dönemi
içerisinde belirlediði
hedefleri aþan TEGV
Çorum Öðrenim Birimi,
yerelde ulaþabildiði çocuk sayýsýný 2 binin üzerine çýkarmayý baþardý.
Ýlköðretim çaðýndaki çocuklarýn akýlcý,
saðduyulu, özgüven sahibi, düþünen, sorgula-
TEGV Çorum Öðrenim Birimi, yerelde ulaþabildiði
çocuk sayýsýný 2 binin üzerine çýkarmayý baþardý.
yan, kendi iç yaratýcýlýðýný harekete geçirebilen, barýþçý, farklý düþünce ve inançlara saygýlý, insan iliþkilerinde
cinsiyet, ýrk, din, dil farký gözetmeyen bireyler
olarak yetiþmesine katkýda bulunabilmek için
hedeflerini sürekli yükselten Çorum Öðrenim
Birimi, Çorumlu çocuklara farkýndalýk yaratma
adýna çalýþmalarýný sürdürüyor.
Geçtiðimiz hafta
Eti Çocuk Tiyatrosu'nu
Çorum'a davet eden Öðrenim Birimi, tiyatro ile
tanýþma imkaný bulamayan çocuklara fayda
saðlamýþ oldu.
si
Dönem sonu sergi-
Öte yandan, her yýl
güz ve yaz dönemlerinde dönem sergisi düzenleyen Birim, güz dönemi sergisini 22-23 Ocak
tarihlerinde Zafer Çarþýsý içinde açacak. ‘Dönem Sonu Sergisi’ kapsamýnda,
çocuklarýn
kendi özgün düþünce ve
hayal dünyalarýna ait
gerçekleþtirdikleri materyaller sergilenecek.
Çocuklarýn yaratýcý, özgün ve olaðanüstü
hayal güçlerinin ortaya
çýktýðý sergiye tüm Çorum halký davet edildi.
nadolu Gençlik
Derneði (AGD)
Çorum Þubesi Liseler
Komisyonu, hafta sonu
genel merkezde iki
günlük eðtim kampýna
katýldý.
Kampa katýlan
gençler iki gün boyunca genel merkez eðitimcileri tarafýndan bilgi aldý. Ankara’nýn tarihi yerlerinin gezilmesiyle eðitimlerini tamamlayan gençler evlerine dönüþ yaptý.
AGD Çorum Þubesi Liseler Komisyonu Baþkaný Bekir Uyanýk, “Çorum ilimizde
gençlerimizle yapmýþ
olduðumuz faliyetlerde
ve eðitimlerimizde hedefimiz ‘Kim var’ diye
seslenilince, saðýna ve
soluna bakýnmadan,
fert fert ‘Ben varým’ cevabýný verici, her ferdi
‘Benim olmadýðým yerde kimse yoktur’ duygusuna sahip bir dava
ahlâkýný pýrýldatýcý bir
gençliktir.” dedi.
Uyanýk, “Yapýlan
birebir çalýþmalarda ise
bugün, komik üniversitesi, hokkabaz profesörü, yalancý ders kitabý,
çýkartma kaðýdý þehri,
muzahrafat kanalý sokaðý, fuhþ albümü gazetesi, þaþkýna dönmüþ
ailesi ve daha nesi ve
nesi, hasýlý, güya kendisini yetiþtirecek bütün
cemiyet müesseselerinden aldýðý zehirli tesiri
üzerinden silkip atabilecek, kendi öz talim ve
terbiyesine, telkin ve
telbiyesine memur vasýtalara kadar nefsini
koruyabilecek, tek baþýna onlara karþý durabilecek ve çetinler çetini bu iþin destanlýk savaþýný kazanabilecek
bir gençlik için gece
günüz demeden Allah
için çalýþan bir nesil
için öncelikli olarak
üzerimize düþen ne
olursa yapmaya hazýrýz
ve
gençlerimizi
AGD’ye bekliyoruz.
Biz inanýyoruz ki Allah
bize yardým eder, Allah
bize yardým ederse ancak biz galip geliriz.”
diye konuþtu.
Kampa katýlan gençler iki gün boyunca genel merkez eðitimcileri tarafýndan bilgi aldý.
Ankara’nýn tarihi yerlerinin gezilmesiyle eðitimlerini
tamamlayan gençler evlerine dönüþ yaptý.
AGD Çorum Þubesi eðitim kampý düzenledi.
10 SALI 21 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Karayollarý’nda vizite eylemi
Recep Mebet
Taþeron iþçiler kadro hakkýný istiyor
de kesinleþti. Bu tarih itibariyle her bir iþçinin kadroya geçiarayollarý Genel Müdürrilmesi gerekmesine raðmen
lüðü Çorum 73. Þube Þefhalen yargý kararlarý uygulanliði’nde çalýþan taþeron iþçiler
madý.
dün vizite eylemi gerçekleþtirdi.
Son çare olarak, iþçilerin
Karayollarý Genel Müdürlü25 Ekim 2011 tarihli Yarðü’nden olan alacaklarýnýn
gýtay kararýyla kadro hakký katahsili istemiyle davalar açýlzanan taþeron iþçiler, 2 yýlý aþmasý üzerine, alacak miktarýkýn süredir bu haktan yararlanýn çok yüksek olduðunu fark
namadýklarý gerekçesiyle eyeden Maliye Bakanlýðý, yaz
lem yaptý.
aylarýnda Türkiye Yol-Ýþ SenYapýlan yasal düzenlemedikasý ve Karayollarý Genel
ler sonucunda kadro hakký kaMüdürlüðü ile çözüm aramazanan 37 iþçi, gerçekleþtirdikya baþladý.
leri eylemle tepkilerini ortaya
Maliye Bakanlýðý iþçilekoydu.
rin geçmiþe dönük alacaklaTaþeron iþçilerin kadro
rýndan vazgeçmeleri karþýlýproblemi hakkýnda açýklama
ðýnda, kadroya geçmelerini
yapan Yol-Ýþ Sendikasý Ýþyeri
uygun olacaðý görüþünü bilBaþtemsilcisi Cafer Erkoç,
dirdi.
yetkililerden çözüm bekledikKarayollarý Genel Mülerini söyledi.
dürlüðü iþçisi olduklarýna kaYol-Ýþ Ýþyeri Baþtemsilcisi Cafer Erkoç
Karayollarý’nda çalýþan
rar verilen, iþçilerin alacak tutaþeron iþçilerin yaþadýðý maðtarlarý 2 milyar, eski parayla 2
duriyeti anlatan Cafer Erkoç, “Giriþimler netice verkatrilyon lira civarýnda.
mezse, iþ býrakma dahil diðer eylemlerle tepkimizi
Ýþçiler kadroya atanmalarý karþýlýðýnda bu aladile getireceðiz” dedi.
caktan mahkemede sulh yoluyla vazgeçmeye hazýr.
Erkoç, yaptýðý yazýlý açýklamada þu ifadelere yer
Ýþçiler, 10 Mayýs 2011 tarihinden bugüne kadar 20
verdi:
aydan beri Karayollarý Genel Müdürlüðü’nde kadro“Karayollarý Genel Müdürlüðü iþyerlerinde çalýlu olarak istihdam edilmelerini bekliyor, her gün görþan taþeron iþçileri için Yol-Ýþ Sendikasý tarafýndan
sel ve yazýlý basýnda çýkan deðiþik haberlerle yanýltýAnkara Ýþ Mahkemelerinde açýlan davalar neticesinlarak ve oyalanýyorlar. Artýk psikolojilerinin ve saðde mahkemeler 10 Mayýs 2011 tarihinde asýl iþverenlýklarýnýn bozulmasýndan dolayý hastaneye viziteye
alt iþveren iliþkisi ve asýl iþin ihale edilmesinden dogidiyorlar.
layý, ilk iþe girdiði tarihten itibaren Karayollarý Genel
Bundan sonra, Yol-Ýþ Sendikasý olarak sorunuMüdürlüðü iþçisi olduðunun tespitine diye karar vermuz çözülmez ise baþta iþ býrakma eylemi olmak üzedi.
re tepkimizi yasal haklarýmýz dahilinde dile getirmeBahse konu Kararlar, Yargýtay 9. Hukuk Dairesi
ye devam edeceðiz.”
tarafýndan 25 Ekim 2011 tarihinde onanmak suretiyle
K
Yapýlan yasal düzenlemeler sonucunda kadro hakký kazanan 37 iþçi, gerçekleþtirdikleri eylemle tepkilerini ortaya koydu.
Abdulkadir Erdoðan
Buharaevler’e aday
Ç
Abdulkadir Erdoðan adaylýðýný açýkladý.
Anafen’den TEOG baþarýsý
Recep Mebet
kili olan; yýlsonu baþarý puanýný etkileyecek. Öðrencinafen Dersanesi Müdürü
ler yerleþtirme puanýnda saHüseyin Çetin, Temel
dece bu sýnavlarýn etkili olEðitimden Ortaöðretime Geçiþ
duðunu düþünmemeli, ayný
(TEOG) Sistemi çerçevesinde
enerji ve hazýrlýkla tüm yadüzenlenen ortak sýnavlarda
zýlýlarýný dikkate almalý. Dobüyük baþarý elde ettiklerini
layýsýyla ikinci dönemin
söyledi.
baþlamasýyla öðrencilerimizin derslerine günü gününe
Sýnav sonuçlarýnýn dün
çalýþmalarýna planlý bir þeaçýklandýðýný hatýrlatan Hüsekilde devam etmeleri gereyin Çetin, öðrencilerinden Alkiyor. Çünkü 28-29 Nisan
peren Özak’ýn sorularýn tümütarihlerinde yapýlacak olan
nü doðru cevaplayarak ismini
2. Oturum YHS (TEOG) sýþampiyonlar arasýna yazdýrdýnavý da liselere yerleþtirme
ðýný açýkladý.
puaný da etkili olacak. BaþaDersane Müdürü Hüseyin Çetin
rýnýn yolu düzenli ve planlý
“Anafen yine baþarýnýn adþekilde çalýþmaktan geçiyor.
resi oldu” diyen Çetin, yaptýðý yazýlý açýklamada
Bu yüzden öðrencilerimizin çalýþmalarýný aksatþu ifadelere yer verdi:
mamalarý gerekiyor. Çünkü 2. sýnavýn öðrencinin
“2013-2014 Eðitim Öðretim Yýlý TEOG sýnakazanacaðý okullar anlamýnda büyük bir etkisi var.
vý 1. Oturum sonuçlarý dün açýklandý. Çorum'da
Ailelere yine burada büyük görev düþüyor. ÖðrenTEOG sýnavý sonuçlarýna göre Anafen Dershanesi
cilerin girdikleri bu sýnavlarýn sonuçlarý ne olursa
yine baþarýnýn adresi oldu.
olsun çocuklarýný desteklemeli ve devam eden sýTEOG sýnavlarýna giren ve sorularýn tümünü
navlara karþý onlarý olumlu yönde motive etmelidoðru cevaplayan öðrencimiz Alperen Özak Çoler.
rum'da ve Türkiye'de þampiyonlar arasýnda yerini
Özellikle bu baþarýda emeði geçen baþta öðaldý. Ayrýca; 120 soruda 1 yanlýþý olan öðrencimiz
rencilerimiz ve onlara her yönden destek olan anSena nur Kekeç, 2 yanlýþý olan öðrencilerimizden
ne babalarý, öðretmenleri ve okul idarelerine teþekCanset Yýldýz, Zeynep Serra Aykul, Elifnur Çöpkürü bir borç bilerek öðrencilerimizi kutluyoruz.
ten, 3 yanlýþý olan öðrencilerimiz Aselnur Kuþ, AySevgiyle öðretilenlerin kalýcý olduðu inancýyþe Sena Ürünoðlu,Yusuf Peker, Emre Akar, Ateþ
la yola çýkan ve sýnavlara hazýrlýk sektöründe marArda Eraslan TEOG sýnavýnda Çorum'da üstün
ka kurum olmanýn sorumluluðuyla hareket eden
baþarý elde ettiler.
Anafen Dershanesi olarak hedefimiz eðitime süAnafen Dershanesi Çorum için Türkiye ile
rekli artý deðerler katarak sýnavlara hazýrlanan öðyarýþmaya devam ediyor. Dershanemiz her zamanrencilerimizin hedefledikleri okullarý kazanmalarýki yeri olan zirveyi korudu. Dersanemiz bireysel
na yardýmcý olmanýn yaný sýra, okul derslerinde de
baþarýlý olmalarýný saðlamak.
baþarýda olduðu gibi kitlesel baþarýda da Çorum’da en önde olmanýn haklý gururunu yaþýyor.
Öðrencilerimize geleceklerini þekillendirmeYERLEÞTÝRME PUANLARI NASIL HE- lerinde rehberlik ederken onlarý sorumluluk sahibi,
üretken,
topluma faydalý bireyler olarak yetiþtirSAPLANACAK?
menin gayretindeyiz.
6 dersten yapýlan merkezi yazýlý sýnavlardan
Hedefimizi; çaðdaþ, hür, düþünceli, demokraalýnan puanlar, hem karne notu olarak deðerlenditik deðerlere sahip çýkan, üreten, teknolojiyi kullarilecek hem de liselere giriþte esas alýnacak.
nabilen, özetle kendine ve milletine yararlý bireyYerleþtirme puaný hesaplanýrken öðrencinin
ler yetiþtirmek. Daha güzele, daha iyiye layýk olan
6,7 ve 8. sýnýf yýl sonu baþarý puanýnýn aritmetik
ülkemizin geleceðe bu misyondaki baþarýlý gençortalamasýnýn yüzde 30'u, 8. sýnýf aðýrlýklandýrýllerle yürüyeceði malumunuz. Çorum’un bu geliþmýþ merkezi sýnav puanýnýn yüzde 70'i alýnýr. Ve
melere katkýda bulunacaðý da kesin. Bizler Anafen
öðrencinin yerleþtirme puaný ortaya çýkar.
Dershaneleri olarak bu katkýyý saðlamaya kararlýyýz.”
Bu sýnavlar liselere yerleþtirme puanýnda et-
A
Recep Mebet
orum Ulaþ Özel
Halk Otobüsleri
A.Þ. Yönetim Kurulu
Üyesi Abdulkadir Erdoðan, Buharaevler
Mahallesi Muhtarlýðý’na aday olduðunu
açýkladý.
Hz. Ýbrahim Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði yönetiminde de görev alan
Abdulkadir Erdoðan,
yaklaþan 30 Mart
2014 Yerel Seçimleri’nde Buharaevler
Mahallesi Muhtarlýðý’na talip olduðunu
söyledi.
‘Pilot Ýnþaat’ adlý
firmasýyla müteahhitlik faaliyetlerinde de
bulunan Erdoðan, mahallelilerin teþvik ve
teveccühü
üzerine
muhtar adayý olmaya
karar verdiðini kaydetti.
“15 yýldýr bu mahallede yaþýyorum ve
mahallemizin sorunlarýný yakinen biliyorum” diyen Erdoðan,
muhtar seçilmesi du-
rumunda mahallenin
problemlerine çözümler üreteceðini vurguladý.
Erdoðan, Buharaevler Mahallesi’nin
geliþimi ve daha iyi
bir geleceðe kavuþmasý için çaba sarfedeceðini ifade etti.
“Bugüne kadar
mahallemize hizmet
eden herkese teþekkür
ediyorum” diyen Erdoðan, tüm mahallelilerin desteðini beklediðini sözlerine ekledi.
Yerel seçimde ses
sistemleri Konur’dan
Recep Mebet
olmayý hedefliyoruz.
Tüm siyasi partilere ve adaylara, bizle görüþmeden, ürünleriahri Göktürk’ün sahibi olduðu Konur Ses, yaklaþan yerel semizi görmeden karar vermeyin diyor Albayrak Caddesi’nde hizçim öncesinde siyasi partiler ve adaylarýn ses sistemi ihtiyacýmet veren Konur Ses’e bekliyoruz.”
na cevap verecek çözümler sunuyor.
Meslekte 30 yýlý geride býraktýðýný belirten Konur Ses sahibi
Bahri Göktürk, seçime özel araç üstü, lüks ses sistemleri hazýrladýklarýný açýkladý.
Tüm siyasi partiler ve belediye baþkan adaylarýnýn hizmetinde olduklarýný belirten Bahri Göktürk, “Jeneratörsüz, benzinsiz,
tehlikesiz, güçlü ve kaliteli ses sistemlerini 24 saatte teslim ediyoruz” dedi.
Ses sistemlerinin yaný sýra sahne, ýþýk, afiþ, broþür, araç giydirme ve promosyon ürünlerini de adaylarýn beðenisine sunduklarýný açýklayan Göktürk, Çorumlu adaylara seslenerek, “Bize uðramadan propagandaya baþlamayýn” dedi.
30 Mart 2013 Yerel Seçimleri’nde aday olan siyasilere kaliteli
tanýtým araçlarýný cazip fiyatlarla sunduklarýný vurgulayan Göktürk,
þöyle konuþtu:
“Çeyrek asrý aþan bir süredir Çorum'da faaliyet gösteren firBahri Göktürk, “Seçimlere hazýrýz” dedi.
mamýz Konur Ses, 2014 Yerel Seçimleri’nde kaliteli iþ ve profesyonelliði ile hizmette.
Profesyonel çalýþma anlayýþý
ile tüm siyasi partilerin ses, ýþýk,
sahne, afiþ, broþür, promosyon temininde ve araç giydirme, özel
mobil sistemleriyle geçmiþ dönemlerde olduðu gibi bu seçim döneminde de hizmetteyiz.
Yerel Seçimlere yönelik alternatif çözümler sunan Konur Ses,
müþteri beklentilerinin en iyi þekilde karþýlanmasý için kaliteli ürünleri uygun ödeme koþullarý ile hizmete sunuyor.
Satýþ öncesi ve satýþ sonrasý
en iyi hizmeti veren firmamýz,
müþteri memnuniyetini en üst düzeye çýkartma misyonu ile çalýþýyor. Ýl dýþýndaki firmalarla ayný
þartlarda, ayný kalitede, daha ekonomik fiyat kaydý ile tüm siyasileKonur Ses, yaklaþan yerel seçimlerde siyasi partiler ve
rimizin seçim çalýþmalarýnda tercihi
adaylarýn ses sistemi ihtiyacýna cevap verecek çözümler sunuyor.
B
SALI 21 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
11
Türk Büro-Sen Þube Baþkaný Sami Çam:
‘Memurlar borç bataðýnda’
Recep Mebet
rýna iliþkin yöneltilen soruya verilen cevaplardan kamu görevlilerinin yüzde 13,3'ünün aylýk toplam gelirinin 1750 ile 2000 lira, yüzde 17,1'inin 2000 ile 2250 lira, yüzde 10,6'sýnýn ise 2750 ile 3000
lira arasýnda olduðu ortaya çýktý.
Buna göre memurlarýn yüzde 69,2'sinin aylýk 3000 liranýn altýnda bir gelire sahip olduðu, memur ailesinin yalnýzca yüzde
30,8'inin eline aylýk 3000 TL'nin üzerinde kazanç geçtiði görülüyor.
Kira, konut, gýda ve eðitim harcamalarda baþý çekiyor, memurlar zorunlu harcamalarý için giyimden ve sosyal harcamalardan kýsýyor.
Araþtýrmada memurlarýn giderlerinin gelirlerinden daha fazla
olduðu sonucuna ulaþýlýrken özellikle alt ve üst gelir grubundaki
kamu görevlilerinin harcamalarýnýn kazançlarýndan daha fazla olduðu görüldü.
Öyle ki, memurlarýn yüzde 30,8'inin aylýk geliri 3000 TL ve
üzerinde iken aylýk harcama tutarý 3000 TL ve üzerinde olanlarýn
oraný yüzde 34,4 olarak belirlendi. Düþük gelir gruplarýndakilerin
ise zorunlu harcamalarýný kýsmak yoluyla geçimini saðlamaya çalýþtýðý ortaya çýktý.
Ankette kamu görevlilerinin zorunlu harcama kalemleri içinde
en fazla payý kira ve konut giderlerinin teþkil ettiði, ardýndan gýda
ve eðitim harcamalarýnýn ailenin toplam giderleri içinde önemli bir
paya sahip olduðu görüldü. Buna göre araþtýrmaya katýlan memurlarýn yüzde 43,2'si en çok harcamayý konut, yüzde 32'si gýda, yüzde 12,6'sý ise eðitim için gerçekleþtirdiðini belirtti.
Araþtýrmada, memurlarýn aile bütçesinden en az payý giyinme
harcamalarýna ayýrdýklarý, ardýndan da ev eþyasý, iletiþim ve sosyal
yaþam harcamalarýnýn geldiði ortaya çýktý. Buna göre memurlarýn
zorunlu harcamalarda önemli ve vazgeçilmez olarak gördükleri kira, gýda ve eðitim için; giyinme, ev eþyasý ve iletiþim harcamalarýný
kýstýklarý sonucuna ulaþýldý.
Bununla birlikte araþtýrmanýn
en dikkat çekici yönü, memurlarýn
birden çok yere borçlu olduðu yönünde. Araþtýrmada memurlarýn
büyük oranda birden fazla kaynaktan borç kullandýðý ortaya çýktý.
Buna göre memurlarýn yüzde
31,2'si kredi kartý, banka kredisi,
þahsi borç veya senet karþýlýðý olarak en az iki ya da daha fazla türden borcu olduðunu ifade etti.
Ankete katýlan kamu görevlilerinin yüzde 21,1'i uzun vadeli
borçlarýný sadece kredi kartý üzerinden yaparken, yüzde 45,4'ünün
ise yalnýzca banka kredisine sürekli borç ödediði ortaya çýktý. Þahsi
borç alan memurlarýn oraný yüzde
1,9; yalnýzca senet karþýlýðý borcu
olanlarýn oraný ise yüzde 0,4 olarak
belirlendi.
Ankete katýlan kamu görevlilerine borçlanma nedenlerine iliþkin olarak yöneltilen soruya memurlarýn yüzde 26,8'i bireysel ihtiyaçlar nedeniyle, yüzde 19,3'ü otomobil nedeniyle, yüzde 17,2'si konut nedeniyle, yüzde 2,2'si ise þahsi nedenlerle düzenli borç ödedikleri cevabýný verdi. Bununla birlikte ankete katýlan memurlarýn yüzde 34,5'i birden çok nedenle borçlu olduðunu ifade etti.
Araþtýrmada kamu görevlilerinin yarýsýnýn (%50,5) 5000 TL ile
50000 TL arasýnda borcu olduðu
görüldü. Buna karþýn memurlarýn
Araþtýrmalardan örnekler veren Sami Çam, memurlarýn hayatýnýn borç ödemekle geçtiðini söyledi.
yüzde 20,1'inin borcunun 50000
bin liranýn üzerinde olduðu sonucuna ulaþýldý. Bir baþka deyiþle,
ný konut harcamalarýna ayýrdýðý görülüyor. Bu da OECD ülkeleri
Türkiye'de her 5 memurdan birinin 50000 bin liradan fazla borcu
arasýnda 22. sýrada olduðumuzu gösteriyor.
bulunuyor.
Türkiye'de kiþi baþýna bir oda bile düþmüyor. Bununla birlikte
‘HAYAT BORÇ ÖDEMEKLE GEÇÝYOR’
Türkiye'de kiþi baþýna düþen oda sayýsý bakýmýndan yine ülkemiz
maalesef en son sýrada yer alýyor. Öyle ki Kanada'da kiþi baþýna 2.6,
Ankette kamu görevlilerinin uzun sürelerle borçlandýklarý ve
Yeni Zelanda da 2.3, Norveç'te 2.0, Japonya, Almanya ve Fransa'da
hayatlarýnýn önemli bir bölümünü borç ödemekle geçirmek zorun1.8 OECD ortalamasý 1.6 iken Türkiye'de bu oran 0.9.
da kaldýklarý belirlendi. Memurlarýn yalnýzca yüzde 12'sinin borçlaÝþ güvencesi bakýmýndan bir iþyerinde 6 aydan daha kýsa sürerýnýn vadesi 1 yýldan daha kýsa iken, yüzde 32,6'sýnýn 1-3 yýl arasý,
li sözleþme ile çalýþanlarýn toplam istihdam içindeki payýna bakýldýyüzde 30,2'sinin 3-5 yýl arasý, yüzde 21,4'ünün 5-10 yýl arasý olduðýnda Yunanistan, Brezilya, Þili ülkelerinden daha geride olduðuðu sonucuna ulaþýldý. Buna göre kamu görevlilerinin yüzde 84,2'si
muzu ve 37 OECD ülkesi arasýnda ise en zayýf ülke olduðumuz beorta ve uzun vadeli borçlu iken ankete katýlan kamu görevlilerinin
lirtilmiþ.
yüzde 3,8'i ise borçlarýnýn 10 yýldan daha uzun bir vadeye yayýldýToplumsal dayanýþma anlamýnda 37 ülke arasýnda bir kiþiye
ðýný ve çok uzun vadeli borçlu olduklarýný ifade etti.
ihtiyaç duyulduðunda kendinize yardým edebilecek bir yakýnýnýz
Araþtýrmada düzenli olarak borç ödemek zorunda olan kamu
veya arkadaþýnýz var mý diye sorulduðunda bu soruya cevap olarak
görevlilerinin yüzde 62,1'inin geçtiðimiz 3 yýl içinde çeþitli þekillerÝzlanda'da %98, Ýngiltere'de %95, Japonya'da %90, Türkiye'de bide borcunu ödeyememe sorunuyla karþýlaþtýðý görüldü. Son 3 yýl
zim ülkemizin sosyal dokusu, yapýsý ve aile baðlarýnýn güçlü olduiçinde borçlarýný ödeme sorunu yaþamayan kamu görevlilerinin oraðunu söylediðimiz halde maalesef %73'te kalmýþ.
ný ise yalnýzca yüzde 37,9 olarak belirlendi. Buna göre çeþitli neEðitimde kalma süresi ve eðitim imkanlarýna ulaþma durumu
denlerle borç ödeme sorunu yaþayanlarýn oraný bütün memurlar
deðerlendirildiðinde Türkiye'deki öðrencilerin okuma, matematik
içinde yüzde 60,2 oldu.
ve fen bilimleri alanlarýnda OECD ülkeleri arasýnda geri kaldýðýnda
‘MEMURLAR HACÝZ TEHLÝKESÝ ALTINDA’
anlaþýlýyor. Öyle ki Meksika, Þili ve Brezilya gibi ülkelerden dahi
Ankete göre, son 3 yýl içinde borçlarýný ödeyememe sorunuygeri durumdayýz.
la karþý karþýya kalanlarýn yüzde 45,2'sinin herhangi bir yaptýrýmla
Hava kirliliði ve çevre konusunda yaþam koþullarýnýn etkinliði
karþýlaþmadan önce sorunu çözdüðü görüldü. Buna karþýn, Borçladüzeyinde iyi yaþam koþullarýnýn çevre bakýmýndan deðerlendirildirýný ödeyemeyen memurlardan 54,8'i çeþitli yaptýrýmlarla karþýlaþtýðinde 100 bin nüfusundan fazla yerleþim birimleri deðerlendirildilar. Söz konusu kamu görevlilerinin yüzde 35,8'i taksitlerini aksatðinde insanlarýmýzýn hava kirliliði bakýmýndan sondan 2. sýradayýz.
týðý için cezai faiz ödediðini ifade ederken yüzde 7,2'si banka hesaSu kalitesi bakýmýndan da %61 ile maalesef Rusya'dan sonra sonbýna bloke konulduðunu, yüzde 5,7'si yasal yaptýrýmla karþýlaþtýðýdan 2.'sýrada bulunuyor.
ný, yüzde 6'sý ise hakkýnda haciz iþlemi uygulandýðýný belirtti.
‘MEMURLAR BORÇ BATAÐINDA’
Borçlarýný ödeme sorunu yaþayan ve çeþitli yaptýrýmla karþýlaKamu çalýþanlarýnýn borç durumu göz önüne alýnarak Türkiye
þan kamu görevlileri, bütün kamu görevlileri nezdinde deðerlendiKamu-Sen Ar-Ge Merkezinin binlerce kamu çalýþaný ile yaptýðý
rildiðinde memurlarýn yüzde 21,5'inin borçlarýndan dolayý cezai fa‘Memurlarýn Borçlanma ve Borç Yapýlarý’ anketinin sonuçlarý da iç
iz ödediði, yüzde 4,4'ünün hesabýna bloke konulduðu, yüzde
açýcý deðil.
3,5'inin yasal yaptýrýmlarla cezalandýrýldýðý, yüzde 3,6'sýna ise haciz
iþlemi uygulandýðý görüldü.
Anketimize 81 ilde farklý kurum ve kuruluþlarda görev yapan
6 bin 606 memur katýlýrken, deneklere gelir durumlarý, giderleri,
Bu iki çalýþma yada bakýldýðýnda hem ülkemizin hem kamu
harcama kalemleri ve tutarlarý ile borç miktarlarý, borçlanma nedençalýþanlarýnýn genel durumunun hiç de iyi olmadýðý görülmekteleri, borçlarýnýn vadesi ve borcun ödenmesine iliþkin sorun yaþayýp
dir.Dar gelirliler ücrete tabi çalýþanlar yarýnlarýný bankalara ipotek
yaþamadýklarýna dair sorular yöneltildi.
vermiþlerdir.”
Anket sonuçlarý ise kamu çalýþanlarýnýn yaþadýklarý sýkýntýlar
AZERÝLER’ÝN KURTULUÞ GÜNÜ’NÜ UNUTMADI
açýsýndan son derece çarpýcý. Araþtýrmada, kamu görevlilerinin yüzTürk Büro-Sen Þube Baþkaný Sami Çam açýklamasýnda ayrýca
de 97'sinin her ay düzenli olarak borç ödediði görüldü. Buna göre
Rus Kýzýlordusu’nun 20 Ocak 1990 tarihinde Azerbaycan’ýn Bakü
düzenli borcu olmayan memurlarýn oraný ise yalnýzca yüzde 3 olakentinde yaptýðý zulme dikkat çekerek þehitleri rahmetle andý. Binrak belirlendi.
lerce insanýn yaralandýðý ve bazýlarýn kaybolduðu olayýn acý bir gün
Memurlarýn yüzde 34,4'ünün aylýk harcamasý 3 bin TL'nin
olmasýnýn yanýnda Azeri Türkleri için kurtuluþ günü olduðuna iþaüzerinde iken yüzde 69,2'sinin evine aylýk 3 bin TL'nin altýnda karet eden Sami Çam, ‘2 devlet tek millet’ sözünün sahibi Azerbayzanç giriyor.
can’ýn merhum Cumhurbaþkaný Ebulfez Elçibey’i de rahmetle andý.
Araþtýrmada kamu görevlilerine hane halký toplam gelir mikta-
T
ürk Büro-Sen Þube Baþkaný Sami Çam, “Memurlarýn yüzde
97’si borç bataðýnda” dedi.
Dün sendika binasýnda basýn toplantýsý düzenleyen Sami Çam,
memurlarýn yaþadýðý ekonomik problemlere dikkat çekti.
Bazý sendika yöneticilerinin de hazýr bulunduðu toplantýda konuyla ilgili yapýlan araþtýrmalardan örnekler veren Çam, memurlarýn hayatýnýn borç ödemekle geçtiðini söyledi.
Son dönemdeki ekonomik geliþmeler karþýsýnda memurlarýn
haciz tehlikesi ile karþý karþýya olduðuna iþaret eden Çam, yaptýðý
yazýlý açýklamada þu bilgilere yer verdi:
“OECD ülkelerinin arasýnda yapýlmýþ olan ‘iyi yaþam endeksi’
üzerinden yaptýðý araþtýrmanýn incelenmesi sonucunda konut durumu, barýnma harcamalarý, kiþi baþýna düþen oda sayýlarý, kiþi baþýna
düþen gelir, istihdam oraný, iþ güvenliði, eðitim imkanlarýna eriþim,
hava kirliliði, su kalitesi, kanunlarýn çýkartýlmasýnda sivil toplumun
etkinliði ve bunun gibi konularda yapýlan incelemelerde Türkiye bir
çok konuda OECD ortalamasýnýn altýnda deðerlerle yaþam koþullarýnýn en zor yaþam memnuniyetinin en düþük olduðu ülkeler arasýnda yer aldý.
Türk Milletinin %12.7'si saðlýksýz koþullarda yaþýyor. Tuvaleti banyosu olmayan saðlýksýz yaþam koþullarýnda oturan kiþi sayýsý
bakýmýndan Türkiye OECD ülkeleri içerisinde en sonuncusu. Öyle
ki OECD ortalamasý %2.2 iken Þili %9.4, Brezilya %6.7, Estonya
%9.6, Türkiye %12.7, Hollanda, Ýsveç, Lüksemburg gibi ülkeler
%0.1 dolayýnda.
Gelirimiz konut harcamalarýna gidiyor. Yapýlan araþtýrmada kiþilere konut bakýmý, elektrik, su, doðalgaz ödemeleri gibi rutin harcamalarýn toplam hane halký giderlerinin ne kadarýný kapsadýðý sorulduðunda Rusya %11, Kore %16, Portekiz %17, Türkiye vatandaþlarýnýn aylýk gelirinin %21'ini yani gelirinin beþte birden fazlasý-
Programda duayý Müftülük Hac ve Umre Þube Müdürü M. Vehbi Köklükaya yaptý.
Ahilyas’ta yaðmur duasý
Ç
Recep Mebet
orum merkeze
baðlý Ahilyas
Köyü’nde haftasonu
yaðmur duasý
yapýldý.
Öðle namazýnýn
ardýndan köy
meydanýnda yapýlan
duaya Ahilyas Köyü
halkýnýn yaný sýra
çevre köylerden ve
þehir merkezinden
çok sayýda vatandaþ
katýldý.
Ahilyas Köyü
Camii Ýmam Hatibi
Bekir Yerli’nin
Kuran-ý Kerim
tilavetiyle baþlayan
programda duayý
Müftülük Hac ve
Umre Þube Müdürü
M. Vehbi Köklükaya
yaptý.
Programla ilgili
açýklama yapan
Bekir Yerli, yurt
çapýnda yaþanan
kuraklýða dikkat
çekerek Cenab-ý
Hakk’tan hayýrlý
rahmet ve bereket
dileðinde
bulunduklarýný
söyledi.
Son yýllarýn en
kurak kýþýný geçiren
Çorum’da çiftçilerin
büyük bir özlemle
yaðýþ beklediðini
hatýrlatan Yerli,
“Cenab-ý Allah’ýn
lütfuyla gökten
hayýrlý rahmet,
yerden hayýrlý
bereket bekliyoruz”
dedi. Yerli, Ýslâm
dünyasýnýn birlik ve
bütünlüðüne
duyulan ihtiyaca da
vurgu yaptý.
Geleneksel
olarak düzenlenen
program, yapýlan
duanýn ardýndan köy
meydanýnda verilen
yemekle sona erdi.
Köy halký yaðmur duasýna büyük ilgi gösterdi.
Programda birlik ve beraberliðin önemi de vurgulandý.
Kahveciler ve internetçiler
bugün istiþare edecek
Ç
Recep Mebet
orum Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý Baþkan
Adayý Elvan Þen
dün
meslektaþlarýyla
istiþare edecek.
Ekibinde yer
alan Ferhat Çiftçi,
Enbiya Eser ve
Resul Açýkgöz’le
birlikte dün
gazetemizi ziyaret
eden Elvan Þen,
bugün saat
20.30’da Tuna
Kýraathanesi’nde
gerçekleþecek
istiþare toplantýsýna
tüm üyelerini davet
etti.
Mesleki birlik
ve beraberliðin
önemini
vurgulayan Þen,
“Çýktýðým yolda
tüm esnaf arkadaþ-
larýmýzýn desteðini
bekliyorum” diye
konuþtu.
Baþkan Adayý Elvan Þen dün meslektaþlarýyla istiþare edecek.
12 SALI 21 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Bu programýn tamamý yerli
Ý
Mustafa Demirer
nternet üzerinden yayýn yapan Osmancýk
Tv Osmancýk köylerini
tanýtmaya devam ediyor. Yapýmcýsýndan yönetmenine kadar program tamamen Osmancýk menþeili.
Belgesel þeklinde
çekilen "Bizim Köy"
programlarýnda her köy
için bir bölüm çekimi
gerçekleþtiriliyor. Ýlki
Osmancýk Daniþment
köyünde çekilen "Bizim köy" programýnýn
ikinci bölümü Osmancýk Yaylabaþý köyünde
çekildi. Yapýmcýlýðýný
Emrah Akýllý'nýn gerçekleþtirdiði
Bizim
Köy Yaylabaþý programý 38 dakikadan oluþuyor. Ýsmail Kabakde-
Osmancýk Tv ilçenin köylerini tanýtmaya devam ediyor.
re'nin yönetmenliðini
yaptýðý programda Yaylabaþý köyünün gelenek
ve görenekleriyle birlikte mutfak kültürü,
köy adýnýn nereden geldiði ve köyün tarihçesi
hakkýnda canlý tarih
olan yaþlý insanlardan
bilgiler alýnýyor.
Osmancýk kültürü
açýsýndan son derece
önemli olan "Bizim
Köy" programlarýnýn
Osmancýk'ýn
bütün
köyleri için gerçekleþ-
tirmeye ve bu konuda
bir belgesel arþivi oluþturmaya kararlý olduklarýný ifade eden yapýmcý Emrah Akýllý, “Sponsorlarýmýz ve çekim yapacaðýmýz köylerimizdeki vatandaþlarýmýz
bizleri desteklediði sürece Osmancýk'ýn geleceðine ýþýk tutan bir arþiv oluþturacaðýz. Çekimler için konuk olduðumuz Yaylabaþý köyünde Anadolu insanýnýn güzelliðine ve misafir severliðine bir kez
daha þahit olduk. Vatandaþlarýmýz program
çekimlerine katký sunabilmek için seferber oldular. Durum böyle
olunca da iþimiz kolaylaþýyor ve yorgunluðumuz çýkýyor” dedi.
Osmancýk Tv'yi
izlemek için google
arama
motorundan
"Osmancýk Tv" kodlandýðýnda Osmancýk Tv
imzalý bütün yapýmlara
eriþmek mümkün.
Osmancýk Daniþment köyünde çekilen "Bizim köy" programýnýn ikinci bölümü Osmancýk Yaylabaþý köyünde çekildi.
Aile içi saðlýklý iletiþim nasýl olur?
K
iþi bireyselde uyum sorunu yaþayabileceði gibi aile genelinde de
bu anlamda sorunlar yaþayabiliyor zaman zaman. Halbuki deðiþim uyum gerektiriyor.
Uzm. Psk. Nazende Ceren Öksüz, yeniden uyum için, aile iliþkilerinin yeniden düzenlenmesi gerekebileceðini vurguluyor. Her aile
sisteminin, sorunlarý çözme potansiyeli olduðuna dikkat çeken Öksüz,
önemli olanýn çözüme ulaþan farklý kanallarý keþfetmek olduðunu hatýrlatýyor.
Ailevi meseleler ve insan psikolojisi üzerine önemli deðerlendirmelerde bulunan Üsküdar Üniversitesi NPÝstanbul Nöropsikiyatri
Hastanesi Uzman Psikologu Nazende Ceren Öksüz, insan psikolojisinde ailenin önemli olduðunu kaydediyor. Ýnsan psikolojisini incelerken, öðrenilen davranýþlarýn ele alýnmasýnýn kaçýnýlmaz olduðunu belirten Öksüz, öðrenilen davranýþlarýn temelinin ailede atýldýðýný söylüyor. Öksüz, Bir kiþinin psikolojik yapýsýný anlayabilmek için, aile yapýsýný da anlamaya çalýþmak þarttýr diyerek aile içi iletiþim önemini þu
þekilde deðerlendiriyor;
"Son yüzyýlda bizim toplumuzda da meydana gelen sosyal, kültürel ve ekonomik deðiþimler, ailelerde yapýsal ve iþlevsel deðiþimler
ortaya çýkarmýþtýr. Aile baðlarý bu deðiþimlere ayak uydurmaya çalýþýrken, bireylerin de psikolojik durumlarý deðiþimden nasibini almýþtýr.
Psikoterapide aile içi dinamikler çoðunlukla rengini belli eder.
Bazý durumlarda aileyi mutlaka sürece dahil ederiz, bazý durumlarda
ise aile bireysel psikoterapiye yardýmcý olmaktan çýkar, tümüyle terapinin odak noktasý olur.
Aile bir sistemdir
Aile içindeki her üye o sistemin bir parçasýdýr ve çoðu zaman bunun farkýnda deðildir. Týpký bir yapboz gibi her üye birbirini bütünleyecek þekilde sistemde yer alýr. Ancak yap-bozdan farklýdýr. Çünkü buradaki hiçbir parça sabit deðildir. Sürekli hareket halinde olan bir sistem düþünün. Bunu toplu yapýlan bir dansa benzetebiliriz. Herkes birbiriyle ahenk içinde olursa ortaya keyifli bir dans çýkarken, ahenk bozulduðunda iþler deðiþir. Aile içindeki sýnýrlar, kiþiler arasýndaki temas
miktarýný belirleyen görünmez bariyerlerdir. Bu bariyerlerin esnekliði,
saðlýklý aile yapýsý için belirleyicidir.
Her ailenin bir iletiþim þekli vardýr
Ýletiþim þekli, bir alýþkanlýktýr. Durup incelemeden bu paterni fark
etmek güçtür. Birbirimize ne söylediðimiz ve nasýl söylediðimizi durup düþünmeyiz. Aile içi iletiþim döngüsü, ayný þekilde sürüp gider.
Sorunlar olsa da eðer bir þekilde yola girdiyse deðiþme ihtiyacý duymaz. Hali hazýrda kullanýlan iletiþim kanallarý üzerinden birbirimizle
temas kurmaya devam ederiz. Örneðin bir bisiklet sürüyorsunuz. Frenleri iyi tutmasa da düz ve güvenli bir yolda yavaþça ilerleyebilirsiniz.
Ancak yokuþlu bir yolda artýk güvenliðiniz tehlikededir.
Kriz dönemleri de böyledir. Bir aile düþünün, her hafta sonu hep
birlikte hazýrlanýp pikniðe gidiyorlar. Hep birlikte keyifli bir kahvaltý
sofrasýndayken hava bulutlanýyor, þimþek çakmaya baþlýyor. Bu durumda, ailemizin farklý bir þeyler yapmasý gerekmektedir.
Aile içi krizler nelerdir?
Psikolojik ya da fiziksel hastalýklar, aile içindeki ekonomik deðiþimler (eþlerden birinin terfi almasý ya da iþten ayrýlmasý gibi), taþýnmak, çocuklarýn büyümesi (ergenlik çaðýna girmeleri, üniversiteyi kazanýp þehir dýþýna çýkmalarý, evlenmeleri gibi), aileye yeni bir bebeðin
katýlmasý gibi durumlardýr. Örneklerde görüldüðü gibi olumlu yaþam
olaylarý da, aile içinde bir krize vesile olabilir.
Deðiþim, bir uyum gerektirir. Yeniden uyum için, aile iliþkilerinin
yeniden düzenlenmesi gerekebilir. Her aile sisteminin, sorunlarý çözme potansiyeli vardýr. Ancak çözüme ulaþan farklý kanallarý keþfetmek
gerekir.
Aile içi saðlýklý iletiþim kurmada denenebilecek bazý pratik bilgiler þunlardýr:
- Birbirinizle net, direkt ve "ben dili" kullanarak konuþmaya özen
gösterin.
- Birbirinize düzenli olarak zaman ayýrýn, aile içindeki açmazlarý
konuþmaktan kaçýnmayýn
- Suçlayýcý olmayýn, birbirinizde sevdiðiniz taraflarý söylemekten
kaçýnmayýn.
- Gerçekçi beklentiler içinde olun.
- Çözüme ulaþmak için kendinize ve karþýnýzdakine zaman tanýyýn.
- Fikir ayrýlýklarýný tehdit olarak görmeyin. Çeþitlilik, fikir alýþ veriþi için bir fýrsattýr.
- "Ben onun için daima en iyisini düþünürüm" demeyin. Ýyi niyet
ve birbirimiz için kaygýlanmak mutlu bir aile için elbette ki gereklidir.
Ancak birilerinin yerine her þeyi düþünmeye çalýþmak, o kiþiyi pasif
kýlarken sizi tüketir." (Yaygýn basýn)
Týpta uzmanlýk eðitimine yakýn takip
S
aðlýk Bakanlýðý, týpta uzmanlýk
eðitiminin kalitesini garanti altýna
almak için, yeterli öðretim üyesinden,
vaka sayýna, teknik alt yapýdan, eðitim
standartlarýna kadar birçok alanda yeni
kriterler belirledi.
Uygulamanýn baþlamasýyla birlikte,
aranan kriterlerin yerine getirilememesi
halinde, asistana eksiðini gidermeden
uzmanlýk verilemeyecek; öðretim
üyesine asistan yetiþtirme izni ve ilgili
kurumda uzmanlýk eðitimi için izin
verilmeyecek.
Saðlýk Bakanlýðý Saðlýk Hizmetleri
Genel Müdürü Ýrfan Þencan, kaliteli bir
saðlýk hizmet sunumu verilebilmesi için
eðitim kadrosundan, týbbi donanýma,
hekim tecrübesinden, eðitimin
standartlarýna kadar birçok faktörün
etkili olduðunu söyledi.
Kriterlerin her uzmanlýk alaný için
ayrý ayrý belirlendiðini anlatan Þencan,
þunlarý kaydetti:
"Her uzmanlýk alanýnda eðitimin
gerektirdiklerinin neler olduðuna,
bunlarýn eðitim verilen kurumda
bulunup bulunmadýðýna bakýlacak. Ýlgili
uzmanlýk eðitiminin verilebilmesi için
týp fakültesinde ve uygulamalarýn
yapýlacaðý eðitim ve araþtýrma
hastanesinde yeterli teknolojik
donanýmýn olup olmadýðý, yeterli alt
yapýnýn bulunup bulunmadýðý
incelenecek.
Eðitim verilebilmesi için ilgili
uzmanlýk alanýndaki öðretim üyesi
sayýsýnýn yeterli olup olmadýðý
belirlenecek. Uzmanlýk öðrencisinin
alanýna iliþkin kaç vaka görmesi
gerektiðinden, vakalara ya da alanýna
iliþkin uygulamalarý yapacak kliniklerin
týp fakültesi hastanesinde bulunup
bulunmadýðý tespit edilecek."
"Eksik tamamlanmadan uzmanlýk
alýnamayacak"
Her asistanýn aldýðý eðitimin,
gördüðü vakalarýn, eðitim baþarýsýnýn
elektronik ortamda kayýt altýna
alýnacaðýný dile getiren Þencan, þöyle
devam etti:
"Eðer burada bir eksiklik varsa,
asistan o eksiðini tamamlamadan uzman
olamayacak. Öðretim üyesi eksikliði,
uygun sayýda ve kriterlerde vaka
olmamasý, teknik donanýmda yetersizlik
gibi kurumsal altyapýda bir eksiklik
bulunmasý halinde de bu eksikliklerin
giderilip giderilemeyeceðine bakýlacak
ve baþka bir kurumla ortaklaþa program
yapabilmelerine olanak saðlanacak. Bu
durumda, asistanýn eðitim kapsamýnda
neyi nerede alacaðý belirlenecek. Asistan
dýþýnda kriterleri tutmayan öðretim
üyesinin de asistan eðitimi vermesine ve
uygun olmayan kurumda da uzmanlýk
eðitimine izin verilmeyecek."(AA)
Çorum Okul Sporlarý Genç Kýz ve Genç Erkekler Kategorisi Ýl Birinciliði Satranç Turnuvasý sonuçlandý.
Gençler il birinciliði
sonuçlandý
G
ençlik
Hizmetleri
ve Spor Ýl
Müdürlüðü ve
Okul Sporlarý Ýl
Temsilciliðince
organize edilen,
Çorum Okul
Sporlarý Genç
Kýz ve Genç
Erkekler
Kategorisi Ýl
Birinciliði
Satranç
Turnuvasý
sonuçlandý.
17-18-19
Ocak 2014
tarihlerinde
Tevfik Kýþ
Kapalý Spor
Salonunda
düzenlenen
yarýþmalara 17
kýz, 43 erkek
olmak üzere
toplam 60
sporcu katýldý.
Yarýþmalar
sonucunda
dereceye giren
sporcular;
Genç
Kýzlar
kategorisinde:
1. Sümeyye
Betül Þen, 2.
Hatice Þahin, 3.
Büþra Karakuþ,
4. Satý Kaya
Turnuva Tevfik Kýþ Kapalý Spor Salonunda gerçekleþtirildi.
Yarýþmalar sonucunda dereceye giren sporcular belirlendi.
Genç Erkekler
kategorisinde:
1. Alper
Güngör, 2.
Caner Ekici, 3.
Atasercan
Gökcek, 4.
Oðulcan Çaðrý
Örskaya
isimlerinden
oluþtu.
Ýlk dört
dereceye giren
sporculara,
Gençlik
Hizmetleri ve
Spor Ýl
Müdürlüðünce
kupa, madalya
ve baþarý
belgesi, ayrýca
tüm
katýlýmcýlara
katýlým belgesi
verildi.
Ýlk dört dereceye giren sporculara madalya verildi.
www.corumhakimiyet.net
SALI 21 OCAK 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:20 Rebi’ul-Evvel: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:8 Kânûn-i Sâni 1429 Kasým:75
21
2014
OCAK
Hayatýmda, gece ibâdet
edenlerden baþka hiç kimseye imrenmedim. Dâvûd-i
Tâî Rahmetullahi Aleyh
Ýlimizde
namaz
vakitleri
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
05.22
06.52
11.58
14.28
16.53
18.16
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Alo Trafik
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
153
112
110
155
154
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
BAHABEY
221-2182
YAVRUTURNA
224-4214
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-7733
ATA
224-0550
213-6060 - 224-9757
GÜLABÝBEY
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-0171
KALE
225-0014
MÝMARSÝNAN
234-7979
BAÐCILAR
234-9063
YAVRUTURNA
212-4455
BAHAR
221-2008
212-3232 - 213-4242
YAVRUTURNA
ABDALATA
268-9383
AKKENT
214-5494
BÜYÜKDÜVENCÝ
248-6213
ÝKBAL
278-5757
KONAKLI
237-8767
226-3434 - 227-7080
HÝTÝTEVLER
BUHARA
226-9350 - 227-2712 - 227-1717
HÝTÝTEVLER
227-7781
BUHARA
227-1414
226-6770 - 227-2225 - 226-8007
GAZÝ
GAZÝ
226-4454 - 227-1977 - 226-6780 227-4488
KUNDUZHAN
225-0871 - 213-2888 - 225-0871
ÞENYURT
221-7455
226-7273 - 227-6090 - 227-2228
ULUKAVAK
ULUKAVAK 227-7515 - 226-6333 - 226-3939 - 227-6575
HACIBEY
243-2124
HAMAMLIÇAY
251-2092
SEYDÝM
298-8002
AKKENT
214-5494
CEZAEVÝ
254-9780
GÜNEÞ
777-0222
RESMÝ DAÝRELER
Valilik
Belediye
Jandarma
225 46 60
225 08 10
223 11 11
VEFAT EDENLER
1-Teslim Köyü' nden gelme Süheyla AFAT' ýn annesi, Tarhan Köyü' nden; Gülhan TOKTAÞ.
2-Çorum Belediyesi emekli Hal Müdürü Ziya KINIK' ýn eþi; Hamiyet KINIK.
3-Þaban AHISKA' nýn oðlu, Ali Osman AHISKA ve
Özel Ýdare çalýþana Feyyaz AHISKA' nýn kardeþi, Telekom' dan emekli; Abdullah AHISKA.
4-Kýnýk Köyü' nden gelme, Celal ve Ýsmet AKTAÞ'
ýn annesi; Esma AKTAÞ.
5-Kertme Köyü' nden gelme, Celal, Satý, Meryem,
Döne ve Hamide' nin annesi; Bergüzar KARA.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Çam devirmek
13
Mahkemelerdeki Nurcular 2
Ýnsan isyan ve nisyan ile maluldür. Ýsyan ve
Af buyurun at izi, it izi meselesi olur.
Eðitim Kültür
nisyanýn olduðu yerde kusur kaçýnýlmazdýr.
Oysa bardaðýn dolu tarafýndan bahseder herPenceresi
Böyle olunca hem Yaratan hem de yaratýlan kukes.
surdan çok, bunun iþleniþ þekline dikkat
Böyle olursa kasýtsýz, iyi niyetle kýrýlmýþ bir
eder/çeker.
pot, devrilen bir çam ya da kaþ yaparken çýkarýlan
Bile bile yapýlan ya da söylenen her ne vargöz geride arýza/hasar/zarar býrakmaz sadece safisa onlar mukabilinde bir karþýlýk söz konusu
yane tebessüm býrakýr.
olacaktýr. Zaten iradi olarak aðýzdan çýkanýn ve
Geliniz bu safiyane tebessümün hikayesine bir
yapýp edilenin makes bulmasý kadar doðal ne
göz atarak yazýmýzý bitirelim.
olabilir?
“Pot kýrmak” ile “çam devirmek” hemen heBeþeri iliþkilerde temel sýkýntýmýz gayr-ý
men ayný anlama gelen iki deyimimizdir. “Kaþ yaH. Mustafa AKTAÞ
iradi sergilediðimiz pot kýrmalardýr. Sözün ve
[email protected]
parken
göz çýkarmak” da bunlara yakýn bir [email protected]
davranýþýn nereye varacaðýný hesap etmeden
dadýr.
serdedilmesi ve sarfedilmesidir. Evet, kasýt yok
Þimdi Ýstanbul’un merkezî yerleri sayýlan pek
ama söz aðýzdan çýkýyor ve ok gibi muhatabýna
çok mekânda eskiden eþraf ve kibar takýmýnýn sayfiye köþksaplanýyor. Lastik gibi herkes kendine göre çekip anlam çýleri
bulunur,
her
köþk birkaç dönümlük arazi içerisinde baðkarýyor. Haydi bakalým ayýkla pirincin taþýný..
lar, bahçeleriyle tanýnýrmýþ. Zariflerden birinin, Erenköy taEylemlerde de ayný durum geçerli. Herkesin taþ attýðý
raflarýnda böyle geniþ bir köþkü varmýþ.
birisine/bir dosta siz gül atabilirsiniz. Ama davranýþýnýz karBahçesindeki her çeþit aðaç yanýnda, özellikle çam fiþý tarafýn beklentisine uygun deðilse o gülün acýsý taþtan bedanlarýyla dikkati çeker ve parmakla gösterilirmiþ. Köþksahiter olacaktýr.
bi bahçenin bir köþesine ilâve bina yaptýrmaya karar verince,
Yanlýþ anlama ve anlaþýlma kadar talihsiz bir durum
gereken keresteyi sonbaharda tomruk hâlinde getirip duvar
yoktur.
dibine istifletmiþ. O vakitlerin binalarý ahþaptan yapýlýr ve
Çoðu kere niyetinizin halisliði peþ para etmez.
çam, gürgen, meþe, ceviz, vs. aðacýn hemen hepsi kullanýlýrSiz yanmasýn diye ateþten uzaklaþtýrýrsýnýz o ýsýnmama
mýþ.
engel oldu der.
Sayfiye mevsimi bitince köþk halký Beyazýt’taki konakYakmak üzere atýlýp da ýsýnanlar da var.
larýna taþýnmýþlar. Efendi, giderken köþkü bekleyecek uþaða
þöyle
tembihte bulunmuþ:
Bir hadis-i þerifte kýssa halinde yere düþen bir þerir adamýn pislenen elini gariban/öksüz bir çocuðun saçlarýna süre“Önümüzdeki mevsim hizmetliler için buraya bir ilâve
rek temizlemesi anlatýlýr. Adamýn bu hareketini saçlarýmý okbina yapacaðýz. Biz yokken bir hýzarcý bulup bahçedeki
þuyor/beni seviyor diye çocuk yorumlayýnca zorba adam ökaðaçlarýn arasýndaki çamlarý biçtir, tahta ve kalas yaparak
süzü sevindirmesi sebebiyle cennetlik olur.
sundurmanýn altýna istifle.”
Keþke hep böyle kötü niyetlerden bile iyi niyetli bir soSaf uþak, denileni yapmakta gecikmemiþ. Ne var ki isnuç çýkarabilsek. Böyle düþününce “sen çok safsýn çoook”
tiflenmiþ çam tomruklarýný biçtireceðine, bahçenin güzellik
diyorlar. Neden olmasýn ki?
sembolü çam aðaçlarýný kestirmiþ. Ýri çamlar diðer aðaçlarýn
üzerine devrilirken de hýzarcýya, “Bizim efendinin cimriliði
Ne çare ki adamýn durduðu yer sizi yanlýþ anlamaya mütuttu. Bu çamlarý tahta edince yazýn gölgeyi nereden bulasait ise elden ne gelir?
cak?” diye dert yanarmýþ.
Ne söyleseniz tersine anlaþýlýr, ne yapsanýz yaranamazHaberi efendiye yetiþtirenler:
sýnýz?
“Uþak çamlarý deviriyor, bahçe elden gidiyor” demiþler.
Kaþ yaparken kim göz çýkarýyor, kim pot kýrýyor, kim
çam deviriyor belli deðildir..
Bizim “çam devirmek” deyimi de buradan dilimize
Ýkibine yakýn mahkemelerde hep Nurlar konuþuldu.
On bine yakýn savcý ve hakim bu davalar ile
haþir neþir oldu.
Onlar perde altýndaki gizli Tefekkür
kuvvete boyun eðmeyerek hak- Dünyamýz
kýn tecellisine hizmet ettiler.
Adliyeleri siyasete alet etmediler.
Ýþte bu mahkemeliklerden
biride Merhum Zübeyir aðabey
ile Kirazlý mescid sokaðýnda beraber kalan "Baba Sadýk" idi.
Defalarca karakol ve mahRaþit Yücel
kemelerde Nur davasýndan muhakeme oldu.
rasityücel@
Çorum Kargý ilçesinde Or- corumhakimiyet. net
man Þefi gibi önemli bir görevde
iken istifa ederek Risalelerin ilk basýldýðý Ankara'ya üstadýn emri ile gelmiþti.
Ankara’da ve Ýstanbul’daki karakol ve mahkemelerde üstadý ve Nurlarý kahramanca müdafaa
etti.
Daha sonra Çorum iline yerleþen baba Sadýk
aðabey hizmetlerin inkiþafý için bir ömür boyu
mücadele etmiþtir.
Yine böyle bir ihbar neticesinde bir akþamüzeri iki bekçi evin kapýsýný çalarlar.
Kapýyý baba Sadýk :
"Buyurun Efendiler?"
Bekçilerden biri ukela bir ses tonu ile:
"Sadýk Büyükkaragöz sen misin?
"Evet benim"
"Bizimle karakola kadar geleceksin"
"Ne için acaba?" yine ukela bir tavýr ile :
"Seni sorguya çekecek biz deðiliz, üzerini
giyin ve gel, o kadar."
(Sürecek)
NÖBETÇÝ ECZANELER
CEYHUN
LOZAN KAVÞAÐI - ÝPEK
TAKSÝ - METROPOL YANI
222 00 10
KONAK
ÝNÖNÜ CAD. NO:9 (
T.E.B. BANK
KARÞISI) 225 40 47
METEOROLOJÝ
Kuru incirin faydalarý saymakla bitmiyor
Kýþ aylarýnýn koruyucu kalkaný kuru incirin faydalarý saymakla bitmiyor.
Kýþ aylarýnýn koruyucu kalkaný olarak bilinen kuru incir,
içerdiði yüksek orandaki protein, vitamin ve minerallerle hücrelerin yenilenmesini saðlýyor.
Kýþ aylarýnýn koruyucu kalkaný olarak bilinen kuru incir,
içerdiði yüksek orandaki protein, vitamin ve minerallerle hücrelerin yenilenmesini saðlayarak kolesterolün kana karýþmadan
atýlmasýný saðlýyor.
Gribal enfeksiyonlarýn önlenmesinde tüketilen kuru incir,
sindirimin kolaylaþtýrýlmasýný saðlýyor. Kuru incir içerdiði ‘benzaldehit’ maddesiyle kanserli hücrelerin büyümesini önlüyor.
Magnezyumun yüzde 30’unu, fosforun yüzde 20’sini, B1 vitamininin yüzde 5’ini ve B2 vitaminin yüzde 4’ünü içeren kuru
incir, baðýrsaklarýn düzenli çalýþmasýný saðlýyor.
11 yýldan bu yana þire iþi ile uðraþtýðýný belirten Zeynel
Abidin Karaoðlu, kuru incirin çok faydalý bir kýþ meyvesi olduðunu kaydederek, “Kuru incir sindirim sistemine özellikle çok
faydalý bir kýþ yiyeceðidir. Taze çýktýðýnda çok kýsa ömrü olduðu için insanlar fazla tüketemiyor. Bizim bölgemizde yetiþtiði
gibi genelde Ege Bölgesi’nde yetiþiyor. Taze tüketildiði gibi kýþ
aylarýnda da kurusunun tüketilmesi gereken bir ürün. Baðýrsaklarýn çalýþmasý için mükemmel bir antioksidandýr” dedi.
Ýncirin cildi ve sinir sistemine olan faydalarýný da anlatan
Karaoðlu, “Ýncirin faydasý sadece baðýrsaklarý çalýþtýrmasý deðil. Ýncir yüzü de güzelleþtiriyor. Aralýklarla incir tüketilmesi
gerekiyor. Çünkü aþýrý yenildiði zaman þiþmanlýða sebebiyet
verebilir. Günlük bir iki tane yenilmesi faydalý olur. Bademle
yenildiðinde insanýn sinir sistemini yatýþtýrýr” ifadelerini kullandý.
3.0274
3.0409
2.2320
2.2420
Gram
ALIÞ
90,514
SATIÞ
90.531
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:23 Sayý: 6799
21 OCAK 2014
SALI
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91
Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM
e-mail: [email protected] com
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 SALI 21 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Ýnsan anatomisini öðrendiler
B
Bahçelievler Salim Akaydýn Ortaokulu Anasýnýfý öðrencileri Hitit Üniversitesi’ni ziyaret etti.
ahçelievler Salim
Akaydýn Ortaokulu
Anasýnýfý öðrencileri Hitit Üniversitesi Merkez
Kütüphanesi ve Fen
Edebiyat Fakültesi'ni ziyaret ettiler.
Merkez Kütüphane
ve Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Laboratuvarlarýný gezen
minikler, Fen Edebiyat
Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafýndan hazýrlanan ve sergilenen insan
anatomisi ve canlýlar
âlemine dair ayrýntýlarý
içeren sergiye oldukça
ilgi gösterdiler. Sergi ile
ilgili miniklere, Fen
Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Araþtýrma Görevlisi Ayþe Özmen tarafýndan bilgiler
verildi.
Konya Devlet Tiyatrosu oyunu ‘39 Basamak’ Çorum'da sahnelenecek.
39 Basamak’la kovalamacaya
hazýr mýsýnýz?
Enise Aðbal
Sigarayý býrakmak için 14 neden
Dr.
Fizyoterapist Gamze Þenbursa, sigara içenlerin yüzleþmek
istemediði konularý sizler için sýraladý. Ýþte sigarayý býrakmanýz için 14 neden:
Gözaltý torbalarý: Ýyi bir gece uykusu uyuyamamaktan nefret
etmiyor musunuz? Ve bu ertesi gün yüzünüzden okunuyor. Bir çalýþmaya göre eðer sigara içiyor iseniz gece uykunuzun içmeyenlere göre 4 kat daha rahatsýz olduðu bulunmuþ. Gece sürekli dönmenizin veya kalkmanýzýn sebebi nikotin olabilir. Ve ne yazýk ki zayýf uyku hiçbir zaman güzel bir uykuyla eþit olamaz.
Psöriasis: Psöriasis otoümmin kaynaklý bir cilt problemidir,
adil olmak gerekirse hiçbir zaman sigara içmemiþ olsanýz da bu
hastalýða sahip olabilirsiniz. Fakat sigara kullanýyorsanýz derinizin
pul pul olma ihtimali artar.
Ortalama 10 sene boyunca günde 1 paket sigara içiyorsanýz
psöriasis riski %20 artar. 11-20 yýl arasýnda ise bu risk % 60'týr.
(Eðer hamilelik ve çocukluk döneminde dumana maruz kalýnýrsa
risk yükselir).
Sararmýþ diþler: Gözalýcý diþlere sahip olmak istemez misiniz,
týpký Hollywood yýldýzlarý gibi? Eðer sigara içiyorsanýz bu hayale
hoþça kal diyebilirsiniz. Nikotin diþlerde lekelenme yapar. Sonuç
olarak sigaraya ödediðiniz ücrete artý bir de diþ beyazlatmak için
doktora vereceðiniz ücreti ekleyin.
Vakitsiz yaþlanma ve kýrýþýklýklar: Kýrýþýklýk ilerleyen yaþlarda herkezde görülür fakat genç ve sigara içen insanlarda da oluþabilir. Uzmanlar sigaranýn yaþlanma etkilerini arttýrdýðý konusunda
hemfikir. Bu sebepten sigara içenler içmeyenlere göre ortalama 1.4
yaþ daha fazla gösteriyor.
Sigara cilt dokusunu esnek ve saðlýklý görünüþünü koruyan
kan akýþýný engelliyor. Cilt yeterince kanlanamadýðý için kýrýþýklýklar oluþuyor.
Sarý parmaklar: Sigaranýn içindeki nikotin sadece diþlerinizi
kahverengileþtirmiyor (ve evinizin duvarlarýný), ayný zamanda parmak ve týrnaklarýnýzý da sarartýyor. Ýnternette araþtýrma yaparsanýz,
limon suyu ve beyazlatýcý solüsyon ile hazýrlanan evde uygulanabilecek reçeteler bulabilirsiniz. Sigarayý býrakmak daha kolay ve
daha az aðrýlý deðil mi?
Ýncelmiþ saçlar: Sanki cildinizde yarattýðý kýrýþýklar yetmezmiþ gibi sigara saçlarýnýza da zarar veriyor. Uzmanlar sigaranýn
içindeki toksik kimyasallarýn saç foliküllerindeki DNA'ya ve hücrenin genelindeki serbest radikallere zarar verebileceðini düþünüyor.
Sonuç sigara içenler daha ince saçlara sahip oluyor ve içmeyenlere göre daha önce beyazlýyor. Tabi beyazlayacak saçlarý ka-
lýrsa. Tayvan'da erkekler üzerinde yapýlan çalýþmada sigara içen erkeklerin içmeyenlere göre saçlarýný kaybetme riskinin 2 katý olduðunu göstermiþ. Kellik riski daha fazla.
Yara iyileþmesi: Nikotin vazokonstrüksiyona (damarlarda daralmaya) sebep olur, kan damarlarýndaki daralma oksijenden zengin kanýn yüz ve vücudun diðer bölgelerindeki küçük damarlardaki akýþýný limitler. Bu da yaralarýnýzýn daha uzun zamanda iyileþeceði anlamýna gelir ve sigara içmeyen birine göre daha büyük ve
kýrmýzý yara izine sahip olursunuz.
Sigara içenlerin cerrahi sonrasýnda optimum iyileþmeye ulaþamadýðýný gösteren birçok bilimsel çalýþma vardýr. Hatta sigara
içenlerde estetik operasyon sonrasý yeterli kanlanma olmamasýndan ve deride dökülme riski yüksek olduðundan, operasyon sigarayý býrakana kadar yapýlmaz.
Diþ kaybý: Sigara içmek her türlü diþ problemi riskini arttýrýr;
aðýz kanseri ve diþeti hastalýklarý dahil. ‘Journal of Clinical Periodontology'de yayýnlanan bir çalýþmada sigara içenlerin içmeyenlere göre 6 kat daha fazla diþeti hastalýklarýna yakalanma ve bunun
sonucunda da diþ kaybetme riski olduðu gösterilmiþtir.
Doðal parlaklýðýnýz kayboluyor: Sigara içenler tipik, karakteristik bir yüze sahiptir. Kýrýþýk, soluk ve gri görünümlü bir deriye
sahip bu kiþilere ‘Smokers Face' deniyor.
Sigara karbon monoksit içerir, cildinizdeki oksijenin yerine
nikotin yerleþmesine sebep olur. Bu da kan akýþýný azaltýr, cildi daha kuru ve renksiz hale getirir. Sigara ayný zamanda cildi tamir
eden ve korumaya yardýmcý birçok besini bitirir.
Cilt kanseri: Sigara akciðer, boðaz, aðýz ve öshafagus kanseri
sebeplerinin en baþýnda gelir. Dolasýyla cilt kanseri riskini yükseltmesi þaþýrtýcý deðildir. Sigara içenlerde içmeyenlere göre 3 kat daha fazla skuamöz hücreli karsinom geliþir. Bu da cilt kanserinin 2.
yaygýn tipidir.
Esneklik: Sigarada bulunan nikotin cildinizdeki konnektif dokuya ve liflere zarar verir. Bu da kuvvet ve esnekliðin kaybolmasýna sebep olur.
Güçsüz karýn kaslarý: Sigara iþtahý baskýlar, sigara içenler içmeyenlere göre daha zayýftýr. Sigara içenlerin iç organlarýnda yaðlanma daha fazladýr. Bu derin yað yastýkçýklarý vücudunuzun orta
kýsmýnda birikir ve þeker gibi birçok hastalýk riskini arttýrýr.
Katarakt: Amerikalýlarýn yarýsýndan fazlasýnda 80 yaþýndan
sonra katarakt görülmektedir. Sigara gözün lens kýsmýndaki oksidatif stresi arttýrarak katarakt riskini de arttýrýr.(Yaygýn basýn)
K
2 perdelik oyun 24 Ocak Cuma günü 14.00’de; 25 Ocak
Cumartesi günü ise 14.00 ve 20.00’de perde açacak.
John Buchan-Alfred Hýtchcock’un yazdýðý oyun sahnelenecek.
Boyun fýtýðýna dikkat!
S
on yýllarda en büyük saðlýk sorunlarýndan biri haline gelen
boyun fýtýðý hayat tarzýmýzla ilgili olarak ortaya çýkýyor.
Uzmanlara göre bilgisayar kullanýmýnýn yaygýnlaþmasý,
ofiste masa baþýnda uzun süre ayný pozisyonda çalýþmak, spor
yapmaya zaman ayýramamak gibi nedenler boyun fýtýðý oluþmaktadýr.
Konya Medicana Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Prof. Dr. Tunç Cevat Öðün, boyun fýtýðýna yol açan etkenler ve boyun fýtýðý tedavisi hakkýnda bilgiler verdi.
Öðün, "Boyun fýtýklarý genellikle boyun kemikleri arasýndaki destekleyici ve hareket saðlayýcý yastýðýn bozulmasýyla meydana gelir. Baþlangýçta bir incinme, boyuna gelen bir darbe veya
ani zorlayýcý hareketler boyun kemikleri arasýndaki diskin kýlýfýnýn yýrtýlmasýna ve zamanla içindeki maddenin dýþarýya doðru
taþmasýna (fýtýklaþmasýna) sebep olur. Boyun omurlarý içinden
çýkan ve kollara giden sinirlerin sýkýþmasýna ve sonunda kollarda aðrý, uyuþukluk ve kuvvet kaybýna neden olan hastalýk 'boyun
fýtýðý' olarak tanýmlanýr.
Risk faktörleri
Dr. Tunç Cevat Öðün, Trafik kazasý, travmaya maruz kalma, þoförlük/bankacýlýk gibi mesleklerde çalýþmak, Boyun kaslarýnda zayýflýk, Yanlýþ duruþ, psikolojik stres, yorgunluk. Uzun
süreli bilgisayar kullanýmý, Ev iþleri, dikiþ nakýþ, temizlik, perde
asma, silme gibi aktiviteler boyun aðrýlarýný artýran faktörlerdir.
Bu yüzden kadýnlarda boyun aðrýlarýnýn görülme sýklýðý daha
fazladýr.
Hayat tarzýmýzdaki birtakým yanlýþ uygulamalar önce boyun
aðrýsý, kaslarda tutulma ile kendini göstererek sonrasýnda fýtýk
olarak karþýmýza çýkabilir.
TV karþýsýnda uyuyakalmak.Klima altýnda uzun süre kalmak. Saçlarý kurutmadan ýslak vaziyette dýþarý çýkmak. Dengesiz
bir þekilde omuzda/sýrtta yük taþýmaki Pencere açýk vaziyette seyahat etmek. Uzun süre bilgisayar ya da masa baþýnda çalýþmak.
Oyunun yönetmenliðini Nafiz Sami Gürcüali üstleniyor.
onya Devlet
Tiyatrosu oyunu
‘39 Basamak’
Çorum'da
sahnelenecek.
John BuchanAlfred Hýtchcock’un
yazdýðý, Nafiz Sami
Gürcüali’nin yönettiði,
Mehmet Ergen ve
Patrýck Barlow’un
çevirdiði 2 perdelik
oyun 24 Ocak Cuma
günü 14.00’de; 25
Ocak Cumartesi günü
ise 14.00 ve 20.00’de
perde açacak.
1935 Aðustosu,
Richard Hannay, can
sýkýntýsýný daðýtmak
üzere bir tiyatro
oyununa gitmeye karar
verir. Hannay, o gece
tiyatroda gizemli güzel
Annabella'yla tanýþýr.
Kadýnýn bir gizli ajan
olduðunu ve çok gizli
bir görev için
Ýskoçya'ya ulaþmasý
gerektiðini öðrenir.
Ancak kadýnýn peþinde
olan iki adam buna izin
vermez. Böylelikle
kahramanýmýz Richard
istemeden de olsa
kendisini 39 basamak
isimli gizli görevin
içinde bulur. Ve
kovalamaca baþlar.
Oyunun biletleri,
Çorum Devlet
Tiyatrosu giþesi ve
mybilet.com internet
adresinde satýþa
sunuldu.
Ellerdeki uyuþukluða dikkat
Boyun fýtýðý olan hastalar doktora genellikle boyun hareketlerinde kýsýtlýlýk, enseden kol veya kollara, göðse ve sýrta yayýlabilen aðrý ile baþvururlar. Boyun fýtýðý ilerleyince kollarda ve/veya ellerde uyuþukluk ve kuvvet kaybý görülebilir.
Öðün, Boyun duruþunun düzgün olmasý, boyun-sýrt bölgesinin güçlendirilmesi, boyunda travmadan ve tekrarlayýcý stresten kaçýnmak, saðlýklý beslenmek, düzenli fiziksel aktivite, sigarayý býrakmak, iþ yerinde ergonomik düzenlemeler yapmak; yani oturduðumuz koltuðun ya da sandalyenin duruþumuza uygun
vaziyette olmasý önemlidir.
Cerrahi yöntem ile tedavi
Hastalarýn þikayetlerinin hafif olduðu dönemde istirahat,
stresten uzak bir yaþam, aðrý kesici ilaçlar ve fizik tedavi yöntemleri boyun fýtýðýnýn tedavisi için önerilir. Eðer boyun ve kol
aðrýlarý ilaç ve fizik tedaviye raðmen geçmiyorsa, hastalarýn kollarýnda uyuþukluk, kuvvet azlýðý varsa hastanýn ameliyatla tedavi edilmesi gerekebilir. Günümüzde boyun fýtýðý ameliyatlarý daha baþarýlý bir þekilde yapýlabilmektedir.
Uykularý kaçýrabilen ve yaþam kalitesini düþüren boyun fýtýðýnýn, mikro cerrahi yöntemi ile tedavisi mümkündür. Mikro
cerrahi yöntemiyle hastada mevcut þikayetler ortadan kaldýrýlmaya ve aðrý nedeniyle düþen yaþam kalitesi yükseltilmeye çalýþýlýr."(Yaygýn basýn)
Oyunun biletleri, Çorum Devlet Tiyatrosu giþesi ve mybilet.com internet adresinde satýþa sunuldu.
SALI 21 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
15
Ýskilip’te istihdam garantili kurs
Ç
Enise Aðbal
orum Çalýþma ve Ýþ Kurumu
Ýl Müdürlüðü ile Ýskilip ilçesinde bulunan Eren Ayakkabýcýlýk (Mustafa Eren) iþbirliðinde
‘Ayakkabý Ýmalatçýsý (Saya)’
mesleðinde 2 grup halinde toplam 40 kiþilik, UMEM kapsamýnda iþgücü yetiþtirme kursu
açýlacak.
Kurs, hem teorik hem uygulamalý yapýlacak olup toplam
512 saat eðitim verilecek. Eðitim süresince ÝÞKUR tarafýndan
kursiyerlere günlük 20 TL öde-
necek ve genel saðlýk sigortasý
primleri karþýlanacak.
Eðitimler, 3 Þubat 2014 tarihinde baþlayýp 5 Mayýs
2014'de sona erecek ve eðitim
sonunda yapýlacak sýnavda baþarýlý olanlara belge verilecek ve
kursiyerlerin en az % 50’si Eren
Ayakkabýcýlýk’ta istihdam edilecek. Eren Ayakkabýcýlýk’ýn Kaleboðazý Mah. Demirciler Çarþýsý
No 78/2 Ýskilip adresinde verilecek olan eðitim, haftada 5 gün
08.00-17.00 saatleri arasýnda
günde 8 saat þeklinde uygulanacak.
Seçilen kursiyerlerin, eðitime devam etme zorunluluðu bulunacak ve devamsýzlýktan kalan
kursiyerler sýnava girme, belge
alma ve istihdam edilme haklarýný kaybedecek.
Ýþyeri Ýskilip'te olmasýna
raðmen Çorum merkezden de
baþvurular kabul edilecek olup,
Çorum'dan kursiyer olmasý halinde servis hizmeti olacak.
Katýlma þartlarý: ÝÞKUR'a
kayýtlý iþsiz olmak, 16 - 50 yaþ
arasý olmak, en az okur-yazar olmak, öðrenci olmamak, ÝÞ-
KUR'un Toplum Yararýna Programý (TYP), Ýþbaþý Eðitim Programý (ÝEP) ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde
faydalanmamýþ olmak, emekli
veya aktif sigortalý olmamak,
son bir yýl içerisinde Eren Ayakkabýcýlýk'ýn çalýþaný olmamak.
Söz konusu kursa katýlmak
isteyen ve durumu þartlara uyan
müracaatçýlarýn, 30 Ocak Perþembe günü saat 10.00’da Eren
Ayakkabýcýlýk Ýskilip’te yapýlacak olan kursiyer seçimi mülakatýnda hazýr bulunmalarý gerekecek.
Memurun hayatý borçla geçiyor
T
ürkiye Kamu-Sen Ar-Ge
Merkezi'nin yaptýðý araþtýrma, kamu görevlilerinin
meslek hayatlarýnýn borç ödeyerek geçtiðini ortaya koydu.
Araþtýrmaya göre; yüzde
97'si borçlu olan memurlarýn
yüzde 60,2'si borcunu ödeyemedi, yüzde 21,5'i ceza faizi
ödedi, yüzde 4,4'ünün banka
hesabýna bloke konuldu. Me-
murlarýn yüzde, 3,6'sý ise son
3 yýl içinde borcunu ödeyemediði için hacize uðradý.
Türkiye Kamu-Sen ArGe Merkezi'nin yaptýðý 'Memurlarýn Borçlanma ve Borç
Yapýlarý' anketine, 81 ilde
farklý kurum ve kuruluþlarda
görev yapan 6 bin 606 memur katýldý. Araþtýrmaya göre
kamu görevlilerinin yüzde
97'si her ay düzenli olarak
borç ödüyor. Memurlarýn
yüzde 34,4'ünün aylýk harcamasý 3 bin TL'nin üzerinde,
yüzde 69,2'sinin evine aylýk 3
bin TL'nin altýnda kazanç giriyor. Kamu görevlilerinin
yarýsýnýn (yüzde 50,5) 5 bin
TL ile 50 bin TL arasýnda
borcu var. Son 3 yýl içinde
borçlarýný ödeyememe soru-
nu ile karþý karþýya kalanlarýn
yüzde 45,2'si yaptýrýmla karþýlaþtý. Söz konusu kamu görevlilerinin yüzde 35,8'i taksitlerini aksattýðý için cezai
faizi ödedi, yüzde 7,2'sinin
banka hesabýna bloke konuldu, yüzde 5,7'si yasal yaptýrýmla karþýlaþtý, yüzde 6'sý
hakkýnda haciz iþlemi uygulandý.(CÝHAN)
Ýnternetten ilaç satýþýna yasak
T
EB Genel Sekreteri, internet üzerinden ilaç satýþýnýn
yasaklandýðýný söyledi.
TEB Genel Sekreteri Kýzýlay, internet üzerinden ilaç
satýþýnýn yasaklandýðýný, eczanelerin toptan ilaç satýþý yapamayacaðýný, halelere giremeyeceðini ve internet sitesi açamayacaðýný söyledi.
Türk Eczacýlarý Birliði
(TEB) Genel Sekreteri Harun
Kýzýlay, yaptýðý açýklamada,
Torba Yasa'nýn Resmi Gazete'de yayýmlanmasýyla birlikte,
mevcut eczane hizmetlerinin
sunumunda deðiþiklikler olduðunu belirtti.
Düzenlemede, eczane açýlýþlarýnda herhangi bir kurum
ya da kuruluþtan kayýt veya
onay alýnamayacaðýnýn ifade
edildiðini dile getiren Kýzýlay,
bu þekilde eczacýlarýn bürokratik yüklerden önemli ölçüde
kurtulduðunu bildirdi.
Kayýt ve onay belgesinin,
eczane açýlýþlarý ile ilgili bir
konu olmadýðýnýn altýný çizen
Kýzýlay, "Bu ibarenin konma
sebebi Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn eczacýlarý
gýda satýþ yeri gibi kabul edip,
tarým müdürlüklerine kayýt
yaptýrma konusundaki zorlamasýný engellemektir" dedi.
Ýnternet üzerinden satýþ ve
tanýtýma engel
Kýzýlay, bir diðer düzenleme ile "eczanelerin toptan ilaç
satýþý yapamayacaðý, ihalelere
giremeyeceði, internet sitesi
açamayacaðýný, ilaçlarýn internet ya da herhangi baþka bir
elektronik ortamda satýþýný yapamayacaðýný, kurye, simsar
gibi yönlendirici personel bulunduramayacaðýný, kendilerine reçete gönderilmesine yönelik gizli anlaþmalar yapamayacaðýný" belirtilerek, bunlarýn
olmamasý için çeþitli cezai müeyyideler getirildiðini söyledi.
TEB olarak, yýllardýr sahte ilaç satýþý ve internet üzerinden ilaç, gýda takviyesi, bitkisel ürün, bitkisel ilaç adý altýnda ürün tanýtýmý ve satýþýnýn
yapýlmamasý için mücadele
verdiklerini vurgulayan Kýzý-
S
Antalya Genel Cerrahi Bölüm
Baþkaný Prof. Dr. Alihan Gürkan, safra kesesi ameliyatlarýnda
altýn standardýn laparoskopik
yani kapalý ameliyatlar olduðunu söyledi ve özellikle "tek port"
cerrahisi hakkýnda bilgi verdi.
Safra kesesinin yokluðu
yaþam konforunu etkilemez
dererek sindirime yardýmcý olur.
Sadece bir depo organý olduðundan vücuttan cerrahi müdahaleyle alýnmasý hastanýn yaþam
konforunu etkilemez.
Fast food taþ oluþumunu
tetikliyor
Taþ oluþumu, safra kesesinin en sýk görülen hastalýðýdýr.
Batýlý beslenme tarzý olan fast
food tüketimine baðlý olarak taþ
oluþumu, giderek artmaktadýr.
ABD'de yýlda 1.5 milyon kiþiye
safra kesesi ameliyatlarý yapýlmaktadýr. Nüfusla oranlanýrsa
Türkiye'de yýlda en az 200 bin
safra kesesi ameliyatý yaT.C. ÇORUM
Örnek No: 25* pýldýðý tahmin edilmektedir. Genellikle kendini;
2. ÝCRA DAÝRESÝ 2013/1 TLMT.
mide hizasýnda sýrta vuran aðrý, yemek sonrasý
hazýmsýzlýk ve doluluk
Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup:
hissi ile belli eden safra
Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün taþlarýnýn tanýsý, en etkin
kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün,
saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelin- þekilde ultrasonografi ile
in malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin ala- konulur.
caðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan
En etkin tedavi
baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart kapalý yöntemle cerraolduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif ver- hi
ilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda
Safra kesesi taþýnýn
birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma günün- tek etkin tedavisi, kapalý
den önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun cerrahi ile safra kesesinin
satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve alýnmasýdýr. Taþ bulunan
satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde
þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyen- hastalarda safra kesesi
lerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. alýnmazsa enfeksiyon,
taþýn safra kanalýna dü16/01/2014
þüp týkanmaya neden oll.Ýhale Tarihi : 11/03/2014 günü, saat 14:30 - 14:40 arasý.
masý, safra sarýlýðý gibi
2. Ýhale Tarihi : 01/04/2014 günü, saat 14:30 - 14:40 arasý.
bazý sorunlar ortaya çýÝhale Yeri
: ÇORUM ADLÝ GÝRÝÞÝNDE BULUNAN MEZAT SALONU kabilir. Safra kesesi taþý
No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) çok uzun bir dönem var
1 16.000,00
1
%18
19DK263 Plakalý, 2004 Model , olan ve tedavi edilmeyen
FORD Marka , 90T330
kiþilerde de safra kesesi
TRANSÝT Tipli ,NMOAXXT
kanserine yakalanma risTFA4B891 18 Þasi No'lu ,
ki, saðlýklý kiþilere göre 7
BEYAZ RENKLÝ DÝZEL
kat fazladýr. Safra kesesi
KAMYONET, OTO TEYP,
kanserinin birçok kanser
STEPNESÝ VE ANAHTARI
MEVCUT LASTÝKLERÝ ESKÝ, türüne göre kötü seyirli
SAÐ VE SOL ÖN KAPI EZÝK, olduðu göz önüne alýndýÖN ÇAMURLUK EZÝK, SOL
ðýnda, bu riskli durumun
KASA EZÝK, ÖN CAM
ortaya çýkmamasý için
ÇALTLAK, SOL ARKA STOP gerekli önlemler alýnmaLAMBASI KIRIK, KASADA
lýdýr. Bu saatli bombanýn
(ÝÝKm.114/1,114/3)
MUHTELÝF ÇÝZÝKLER VAR.
vücutta taþýnmasý yerine
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e kapalý yöntemle alýnmasý
karþýlýk gelmektedir.
(Basýn: 55) www.bik.gov.tr
en uygun tedavidir.
Safra kesesi bir depo organýdýr. Karaciðerin yaptýðý safrayý
vücutta sindirim olmadýðý durumlarda, yani yemek yenilmediði zamanlarda depolar. Ýhtiyaç
halinde de kasýlarak bu safrayý
on iki parmak baðýrsaðýna gön-
TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr
Dodurga’nýn ilk bülteni çýktý
D
odurga Belediyesi 2009-2014 Faaliyet Bülteni
olarak ilk dergisini çýkardý.
Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, Doduga Belediyesi'nin 2009-2014 yýllarýný kapsayan faaliyet bülteni adý altýnda ilk dergilerini çýkarttýklarýný belirtti.
Derginin 96 sayfadan ibaret olduðunun altýný
çizen Baþkan Kýlýç, derginin 1. sýnýf kuþe kaðýda
renkli olarak basýldýðýný ifade ederken, 5 yýllýk bir
dönemde Dodurga'nýn nereden nereye geldiðini, bu
zaman zarfýnda yapýlan hizmetlerin tek tek kaleme
alýndýðýný vurguladý.
Belediye olarak gerek hükümetin gerekse milletvekillerinin destekleri ile hemen hemen bütün sorunlarýn çözüldüðünü, bu vesile ile ilçe halkýnýn ise
bir çok yatýrýmla tanýþtýðýný kaydetti.
lay, bu konuda da ciddi adýmlar
atýldýðýný söyledi. Kýzýlay, sahte ilaç ve internet üzerinden
ilaç satýþýnda önceden bin ile
25 bin TL arasýnda idari para
cezasý ve ruhsat iptali olduðunu anýmsatarak, yeni düzenlemeyle 10 bin ila 500 bin TL
idari para cezasý, kanuna aykýrý
þekilde tanýtým ve satýþýnýn yapýlmasý durumunda ise son 1
yýllýk satýþ hasýlatýnýn toplamýnýn 5 katýna kadar idari para
cezasý verileceðini bildirdi.
Kýzýlay, Avusturya, Ýtalya,
Ýsviçre ve Norveç'te internet
üzerinden reçeteli ya da reçetesiz ilaç satýþýna izin verilmediðini kaydetti.(Yaygýn basýn)
Fast food safra kesesinde taþ yapýyor
afra kesesinde taþlar, en sýk
görülen hastalýklar arasýndadýr. Batýlý tarzda özellikle de fast
food türü beslenme alýþkanlýklarý, safra kesesinde taþ oluþumunu artýrmaktadýr.
Safra kesesi taþý, enfeksiyona yol açmaya, safra kanalýna
düþerek týkanma yaratmaya, sarýlýk oluþumunu tetiklemeye ve
uzun dönemde safra kesesi kanserine yakalanmaya neden olabilir. Bu nedenle "bu saatli bomba" nýn en kýsa zamanda ameliyat ile alýnmasý gerekir.
Memorial Saðlýk Grubu
Dodurga Belediyesi 2009-2014 Faaliyet Bülteni olarak ilk dergisini çýkardý.
Laparoskopi için uygun
hasta önemli
Açýk yöntem artýk günümüzde, bazý özel durumlar dýþýnda terk edilmiþtir. Sadece kiþi
eðer 3-5 ameliyat geçirdiyse ve
teknik olarak karný kapalý yöntemle ameliyat yapmaya uygun
deðilse, çok büyük sýra dýþý anatomik bir durumu varsa ya da
safra kanalý, ana kanalla ilgili
çok karmaþýk giriþimler gerekiyorsa, açýk ameliyat tercih edilmelidir. Bunun dýþýndaki diðer
durumlarda kapalý ameliyatlar
rahatlýkla yapýlabilir.
Kapalý yöntemle hýzlý
iyileþme
Safra kesesi ameliyatlarýnda altýn standart olan laparoskopinin açýk ameliyatlara göre hasta için çok önemli avantajlarý
bulunmaktadýr. Açýk ameliyatlarda sað kaburganýn altýnda 1015 cm'lik bir kesi, kozmetik olarak rahatsýz edici olduðu gibi, bu
kesinin iyileþmesi de zaman almaktadýr. Açýk ameliyatlarda fýtýklaþma riski de çok yüksektir.
Hastanýn ameliyat sonrasý normal yaþama dönme süresi de kapalý ameliyatlara göre çok daha
uzundur. Kapalý ameliyatlarda
ise sabah saatlerinde ameliyat
olup ertesi gün iþ hayatýna dönebilmek mümkündür. Kapalý
yöntemde ameliyat sýrasýnda vücut içinde yapýlan iþlemler daha
net görülebilmektedir.
Tek port cerrahisiyle tek
yara izi
Laparaskopik ameliyatlarýn bir üst noktasý, giriþ yeri sayýsýnýn 4'ten 1'e indirilerek yapýlan
"Tek Port Cerrahisi"dir. Sadece
göbek deliðinden girilen tek port
ile daha kozmetik bir görünüm
elde edilebilmektedir. Her safra
kesesi tek port yöntemi ile çýkarýlabilir. Safra kesesi taþlarý için
uygulanan tek port cerrahiden
sonra yara izi de teke düþer.Tek
yara olduðu için iyileþme en hýzlý þeklide olmaktadýr.(Ajanslar)
Çarþamba Motosikletçiler Grubu, Karadeniz Bölgesi’nde tur düzenledi.
Motor tutkunlarý
Karadeniz’i turluyor
S
amsun’un Çarþamba ilçesinde
geçen sene kurulan
Çarþamba Motosikletçiler Grubu, Karadeniz Bölgesi’nde
bulunan birçok il ve
ilçelere geziler düzenliyor.
Kurulduðu günden bu güne kadar
çok sayýda il ve ilçelere gezilerde bulunan motor tutkunlarýnýn son adresi Samsun’un Ayvacýk ilçesi
oldu. Daha önce Çorum, Sinop, Amasya,
Ünye, Salýpazarý ve
birçok bölgelere motosikletlerle gezilerde
bulunan Çarþamba
Motosikletçiler Grubu, görenleri hayran
Tüm motor severler organizasyona dav et edildi.
býrakýyor.
Son yaptýðý gezide Ayvacýk ilçesinde doða ortamýný gezdiler. Geniþ bir kalabalýða sahip olan motor tutkunlarý gezile-
rine devam ediyor.
Grubun daha da çok
geniþlemesini isteyen
motor tutkunu ve
grup üyesi Ýsmail
Uzunoðlu, “Grubumuz geçen sene Çarþamba ilçemizde ge-
zilerine baþladý. Biz
bu grubun geniþlemesini, daha fazla kitlelere ulaþmasýný istiyoruz. Tüm motor severleri grubumuza
davet ediyoruz” dedi.(ÝHA)
28 Þubat maðdurlarýna müjde
28
Þubat döneminde görevinden
alýnan öðretmenler yeniden göreve baþlýyor.
28 Þubat döneminde çeþitli gerekçelerle görevinden alýnan
öðretmenler yeniden
göreve baþlýyor.
Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan 657
sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu’nun 71. ve
92. maddelerine iliþkin,
28 Þubat döneminde iþten atýlan maðdur kiþilerin atama kararnamesi onaylandý.
Karýsýný dövdü
Yayaya çarptý
Akkent Mahallesi’nde kocasýndan dayak yiyen kadýn þikâyetçi oldu.
M.A. ile eþi M.A. ailevi nedenlerden dolayý tartýþtý.
Kocasýnýn hakaret edip dayak attýðý kadýn þikâyetçi oldu.
Koca M.A. karýsýnýn suçlamalarýný kabul etti.
Üçdutlar Mahallesi Eþref Hoca Caddesi’nde meydana gelen kazada bir kiþi yaralandý. E.M. isimli genç sürücü aracýyla giderken,
caddede karþýdan karþýya geçmeye çalýþan R.Y.
isimli kadýna çarptý. Yaralanan kadýn hastanede
tedavi altýna alýndý.
16 SALI 21 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Ceviz, kanýn pýhtýlaþmasýný önler, koroner kalp hastalýk
riskini azaltýr, trigliserid ve kolestrol düzeyini düþürür, sinir
iletimini saðlar, yüksek enerji verir, iyi bir protein kaynaðýdýr
ve içerdiði vitaminler, mineraller ve eser elementler
nedeniyle metabolizmada önemli görevler üstlenir. Ýnsan
beslenmesinde önemli bir yeri olan ve eksikliðinde ciddi
fizyolojik hastalýklara yol açan kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, bakýr, mangan, selenyum ve özellikle de
çinko mineralleri cevizde domates ve elmaya göre 17-333
kat daha fazla miktarda bulunmaktadýr.
Türk mutfaðýnda önemli bir yeri olan ceviz ayný zamanda kuru yemiþ olarak da tüketilmektedir. Tüketimi dünyada
hýzla artan ceviz, özellikle kardiyologlarýn gözde meyvesi
haline gelmiþtir Cevizin içeriðinde bulunan omega 3 ve
omega 6 yað asitleri insan beslenmesinde ve saðlýðýnda
önemli bileþenlerdendir. Özellikle kan biyokimyamýzda
trigliserid ve kolesterolü düþürmesi, kanýn pýhtýlaþmasýný
engellemesi, tansiyonu düzenlemesi ve kalp hastalýklarýný
önlemesi yanýnda zekâ geliþimi üzerinde de önemli etkileri
nedeniyle bu meyve türü gelecek yüzyýlýn meyveleri olarak
adlandýrýlmaktadýr.
Türkiye Ceviz Yetiþtiriciliði
Türkiye ceviz üretimi, hýzla artan ceviz tüketimini
karþýlayamamaktadýr. Cevizin üretimimizin önemli bir
bölümü tohumdan yetiþmiþ aðaçlardan karþýlandýðý için
kalite açýðý söz konusudur. Ceviz üretimin iç tüketimi
karþýlayamamasý ve gelir seviyesi yüksek tüketici gruplarýnýn
kaliteli ceviz talepleri Türkiye' de son yýllarda cevizde ithalat
patlamasýna neden olmuþtur.
Cevizin ülkemizdeki geçmiþi binlerce yýla dayanýr.
Ülkemiz coðrafyasý cevizin doðal yayýlma alaný içinde
kalmakta, bu nedenle Anadolu bilimsel kaynaklarda cevizin
gen merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir.
Cevizin gen merkezi ve anavatanlarý arasýnda yer alan
Türkiye ceviz varlýðý ile dünyada önemli bir ülke olarak yer
almasýna raðmen, üretim ve ihracatta maalesef istenen yerde
deðildir. Son yýllarda üretimin iç tüketimi karþýlayamamasý,
devletin kapama ceviz bahçelerinin tesisine yönelik verdiði
teþvikler özel sektörün ceviz yetiþtiriciliðine olan ilgisi ve
aþýlý ceviz fidaný üretiminin fidancýlýk içinde karlý bir üretim
kolu haline gelmesi yüzlerce kiþiyi aþýlý ceviz fidaný üretimine sevk etmiþtir. Birçok il ve ilçemizde düzenlenen ceviz
þenlikleri Türkiye' de ceviz yetiþtiriciliðinin son yýllarda
geliþtiðini göstermektedir.
Ceviz aðaçlarý hem yabani (çöðür), hem de kültür bitkisi (aþýlý) olarak ülkemizin birçok yerinde deniz kýyýsýndan
2000 metreye kadar ekonomik olarak yetiþtirilir. Türkiye'
deki ceviz çeþitlerinin yýllara göre daðýlýmýna iliþkin mevcut
durumun daðýlýmýna esas olacak istatistikler bulunmadýðý
için yorum yapmak çok zordur. Ancak 1980-1990 yýllarý
arasýnda Yalova 1, Yalova 2, Yalova 3 ve Yalova 4 çeþitleri
aðýrlýklý olarak çoðaltýlmýþ ve bu çeþitlerle bahçeler kurulmuþtur. Bu çeþitlerin ortak yönü uç dallarda meyve verme ve
verimi düþük çeþitler olmasýdýr. Türkiye'de 1980-2000' li yýllarýn baþýna kadar kurulan bahçelerde bu çeþitlerin toplam
aðaç sayýsý bakýmýndan oranýnýn yaklaþýk olarak % 40
oranýnda olduðu tahmin edilmektedir. Türkiye' de önemli
diðer iki ceviz çeþidi Þebin ve Bilecik çeþitlerinin toplam
aþýlý aðaç sayýsýna oraný ise yine % 40 civarýndadýr. Yavuz,
Tokat TU 1, Þen 1, Þen 2, Kaman 1, Kaman 5 gibi cevizlerin
toplam oraný ise % 15 civarýndadýr. Chandler, Pedro,
Franquette, Fernor, Fernette, Payne gibi yabancý çeþitlerin
oraný % 5 civarýndadýr. Türkiye ceviz yetiþtiriciliðinde
yabancý çeþitlerin içinde en popüler Chandler' dir ve son
dönemlerde yabancý çeþitlerle kurulan bahçelerde % 70
oranýnda Chandler çeþidi kullanýlmaktadýr. Son yýllarda
hemen, hemen her yýl 1,5 - 2 milyon fidan dikilmesine raðmen üretimin hissedilir þekilde artmamasý ekoloji'ye uygun
çeþitlerin dikilmemesi ve kerestelik amacýyla çok hýzlý ceviz
aðacý kesiminden kaynaklanmaktadýr.
Türkiye ceviz yetiþtiriciliðinde sulama, gübreleme,
budama, hastalýk ve zararlýlarla mücadele konularýnda ciddi
eksiklikler bulunmaktadýr. Hasat zamanýnýn geciktirilmesi ve
yanlýþ hasat yöntemleri kalite ve verim kayýplarýna neden
olmaktadýr. Ancak son yýllarda özel sektör yatýrýmlarý
sayesinde modern kapama ceviz bahçeleri kurularak daha
Cevizin insan saðlýðýndaki önemi
bilinçli üretim yapýlmasý hedeflenmiþtir.
Ceviz Bahçesi Tesis Edilirken Dikkat Edilmesi
Gereken Unsurlar
Ceviz yetiþtiriciliðinde önemli olan ceviz
aðacýnýn ilkbahar geç donlarýndan, geç gelen soðuklardan, geri dönen kýþtan en fazla zarar gören meyve
türlerinden birisi olmasý dolayýsýyla bir ilin veya
ilçenin belli bir noktasýnda ceviz yetiþtiriliyor
olmasý her yerinde yetiþtiriciliðin yapýlabileceði
anlamý taþýmamaktadýr. Ceviz yetiþtirilecek yerin
çevresindeki ceviz aðaçlarýnýn varlýðý, yine çevredeki ceviz aðaçlarýnýn düzenli meyve verip vermediðine bakýlarak çevrede ceviz aðaçlarý var ve
yetiþtiricilikte bunlardan düzenli meyve alýnýyorsa
oranýn ceviz yetiþtiriciliðine uygun olduðu
düþünülebilir. Fakat yinede çeþit seçiminde dikkat
edilmesi gerekmektedir.
geliþimini teþvik edecek, aþýrý nemli yerler ceviz
yetiþtiriciliði için uygun olmayabilir. Yine soðuk
havanýn biriktiði orman kenarlarýna kurulacak
bahçelerin uzakta olmasý gerekmektedir. Vadi
tabanýna yakýn yumuþak meyiller en ideal yerlerdir. Çünkü böyle yerlerde hem hava drenajý
iyidir böylece soðuk hava aðaçlardan uzaklaþtýrýlacaktýr hem de böyle yerlerde aðaçlar için yeterli su
vardýr.
Dikim Zamaný;
Ceviz ve diðer meyve fidanlarýnýn dikim
zamaný esas olarak sonbaharda fidanlar yapraklarýný döktükten sonradýr. Dikimin mevsim þartlarý
Esra Samsunlu
dikkate alýnarak Aralýk ayýnýn ortalarýna kadar
TERLEMEZ
yapýlmasý uygun olacaktýr. Ceviz ve diðer bütün
Ziraat Yüksek
meyve türlerinin toprak altý kýsýmlarý yani kökleri
Mühendisi
yýlýn hiçbir döneminde dinlenmeye ihtiyaç duymaesrasamsunlu@
zlar. Bu bakýmdan toprak suyunun don olmadýðý
Toprak Yapýsý;
her sýcaklýkta, kýþýn tam ortasýnda bile geliþimlerihotmail.com
Ceviz aðaçlarý sýkýþýk olmayan orta-ince tekni sürdürürler. Bunun için ceviz fidanlarý sonbaharstürlü killi-kumlu ve organik maddece zengin
da dikilecek olursa; toprak üstü kýsmýnýn yapraðýný döktüðü
topraklarda (týnlý) ince tekstürlü veya kumlu topraklara göre
ve belli bir süre dinlenmeye girdiði dönemde kökler çalýþdaha güçlü geliþmekte ve kökler daha derine gitmektedir.
masýna ve toprak içinde geliþmesine devam eder. Böylece
Ceviz türlerinin tamamý yeterli derinlikte, iyi drene edilmiþ
ilkbahardaki hýzlý sürgün geliþmesine kadar topraða iyice
verimli topraklarda en iyi geliþimi göstermektedir ve Ýdeal
yerleþmiþ olur ve bu dönemde sürgünlerin aþýrýya varan su
pH nötre yakýn olmalýdýr (5,5 - 7,5). Cevizin yetiþtirileceði
ihtiyaçlarýný karþýlayabilir. Ancak mevsim þartlarýnýn sonbatopraðýn üstünün iyi olduðu kadar altýnýnda iyi olmasý gerekhar dönemi dikimine uygun olmadýðý yerler için ilkbahar
mektedir. Alt toprak yapýsý yekpare kaya, geçirgen olmayan
dönemi dikim tercih edilebilmektedir. Geç dikim, tomurcukkil, kist ve çakýl tabakasýndan oluþmuþ olamamalýdýr. Bazen
lar patlamamýþ olsa da doðru deðildir. Havalarýn ýsýnmasýyla
mükemmel bir üst toprak, gevþek çakýl ve iri kum gibi bir
birlikte bitkiler bu dönemde su kaybetmeye baþlarlar ve köktabana oturur. Böylece meydana gelen büyük gözenekler
ler henüz yeterli seviyede geliþmedikleri için üst kýsmýn su
havalanmayý ve su drenajýný aþýrýlaþtýrarak kök geliþimini çok
ihtiyacýný karþýlayamazlar ve bu durum bitkilerin ölümüne
yavaþlatýr veya tamamen durdurabilir. Bunun için, ceviz
neden olur. Sonbaharda doðru zaman ve doðru þekilde dikyetiþtiriciliðinde toprak yapýsý oldukça önemli bir faktördür.
ilen fidanlarýn kökleri ilkbahar geliþme dönemine kadar
Yer Seçimi;
topraða iyice yerleþirler ve ilkbaharda, hýzlý sürgün
geliþmesinin olduðu dönemde üst kýsmýn ihtiyacýný rahatlýkCeviz yetiþtiriciliðine baþlarken bahçe yerinin seçimi,
la karþýlayabilirler.
çeþit seçimi kadar önemli ve dikkat isteyen bir iþlem olarak
bilinmelidir. Cevizler; vadi tabanlarýndaki don çukurlarýnda,
Dikim Çukuru Hazýrlýðý;
su basan ve biriktiren yerlerde, sýkýþmýþ topraklarda, çakýllý
Dikim yýlýndan önce dikim yapýlacak yerlerde 120x120
tabakalarda, pulluk tabanýnýn yüzeye yakýn olduðu yerlerde,
cm boyutlarýnda ve 180 cm derinliðinde çukurlar kazýlýr.
açýk alan ve dik yamaçlarda yeterli geliþim gösteremedikleri
Kazýlan bu çukurlar topraðýyla geri doldurulur. Çukurlara
için bu tip alanlardan sakýnmak gerekmektedir. Yer seçifidan dikilirken toprak sýkýþtýrýlýr. Böylece ileriki dönemlerde
minde cevizin iklim gereksinimleri mutlaka göz önünde
fidanýn toprakla çökmesi önlenmiþ olur. Eðer önceden fidan
tutulmalýdýr. Eksterm düþük ve yüksek sýcaklýklar ceviz
dikim çukurlarý açýlýp toprak gevþetilmemiþ ise fidan
yetiþtiriciliðini olumsuz yönde etkilemektedir. Geliþme
çukurlarý 45-60 cm geniþliðinde, 75-80 cm derinliðinde açýldönemi baþlangýcýnda yapraklar, sürgünler, çiçekler ve küçük
malýdýr. Unutmamak gerekir ki fidanlar kök civarýnda besin
meyveler düþük sýcaklýklardan önemli zarar görebilmektedir.
maddelerinde zengin topraklara ihtiyaç duyarlar. Bunu saðlaÝlkbahar geç donlarý ile sonbahar erken donlarýnýn sýk
mak için yanmýþ çiftlik gübresi, yüzey topraðý ve kumdan
yaþandýðý yerler, ekonomik anlamda ceviz yetiþtiriciliði için
oluþan 1:1:1 oranýnda hazýrlanmýþ olan harç ile dikim sýrasýnuygun alanlar deðildir. Özellikle ilkbahar geç donlarýnýn
da fidan çukurlarý doldurulur. Dikimden önce kýrýlan kökler
tehlike olarak yaþandýðý yörelerde kuzey ve eðimli yerlerin
budanýr. Fidanýn aþý bölgesi topraktan yaklaþýk 20 cm yukarýbahçe yeri olarak seçilmesi arzulanýr. Fungal hastalýklarýn
da kalacak þekilde dikim yapýlýr. Derin dikilmiþ bir fidan
Beslenme
Ayancý’nýn objektifinden
Çorum’da yaþayan kuþ türleri
Omnivore beslenme özelliði gösterir.
Baþlýca besinleri böcekler, diðer kuþlarýn yumurtalarý,kuþ yavrularý, tohumlar ,meyveler ve çöplüklerdeki yiyecek atýklarý.
Biyolojisi
Saksaðan
Ercan AYANCI
[email protected] com
Tanýmý
Ötücü kuþlar takýmýnýn Kargagiller ailesinin Sakasaðanlar türüne ait bir
kuþtur.
Kafasý,boynu ve göðüs kýsmý menekþe rengi ve parlak yeþil tüylerle kaplý parlak siyah renkte;
karýn ve omuz kýsmý beyaz renkte; kanatlarý mor veya yeþil parlaklýklarla bezenmiþ koyu siyah ve kanat primerleri beyaz renktedir.
Kuyruðu yeþil veya daha farklý yanardönerli renklerle kaplý koyu siyahtýr; gaga ve bacaklar tamamen siyahtýr.
Erkekler diþilere göre daha büyüktür.
Genç bireylerin renkleri yetiþkinlerle benzerdir ancak parlak renkler daha az gözükmektedir.
Habitatý
Tarým alanlarý ile
seyrek aðaçlý alanlar ve
çalýlýklarda yaþar.Erginler
yýlýn büyük bir kýsmýnda çiftler halinde yaþar ve geceleri sýk çalýlýklarda geçirir. Türkiye'de hemen hemen her türlü ortamda karþýlaþiýlmaktadýr. Baþlýca habitatlarý ormanlar, bozkýrlar, parklar ve bahçelerdir.
Çöplüklerde de bolca bulunmaktadýrlar.
Aðaç tepelerine yakýn dallarda,elektrik ve telefon direklerinin konsollarýnda çalý-çýrpýdan oluþturduklarý yuvaya diþi 4-7 yumurta býrakýr ve 22-24
gün kuluçkaya yatar.
Yavrular 22-24 gün yuvada kalýr.
Göçü
Genelde uzun göçler yapmamaktadýr.
Mevsimsel koþullara göre yüksek ve soðuk yerlerle- alçak ve sýcak yerler arasýnda göç yaptýðý gözlemlenmiþtir.
Popülasyonu
Net bir sayý bilinmemektedir.
Ancak tüm Avrupa kýtasýnda aþýrý derecede çoðaldýklarý,
hatta bazý ülkelerde nüfuslarýnýn kontrol altýna alýnmasý için avcýlara vurulan kuþ baþýna ödül verildiði bilinmektedir.(örneðin :Kýbrýs)
Davranýþlarý
Üreme dönemi dýþýnda gayet sosyal bir canlýdýr.Özellikle beslenme zamanlarýnda diðer saksaðanlarla beraber yiyecek ararlar.
Bölgelerini diðer türlerden toplu hareket ederek korurlar.
Adý hýrsýzlýkla anýlan bir canlýdýr.
Çevresinde gördüðü elbiseleri, metal eþyalarý, mutfak eþyalarýný vb. çalarak yuvasýna götürdüðü bilinmektedir.
Küçük kuþlarýn yumurta ve yavrularýna da zarar verir. Ekili alanlara
(bostanlar gibi ) da zararý çoktur.
Yerel Adlar
Saksaðan-sakarof,seksek,yumurtacý Denizli aho (diyarbakýr aðzý), akko,
akku, alakarga, alagabak, alakabak, alan kese, ala sahça, ala sakça, cakak,
cakcaðan, cakcan, calaðan, cebik, culha kuþu, culka kuþu, çakýncýk, çiha (Rize), gacak, garrak, gecele, gýzýk, kacele, kaç kaç, kaçkaça, kaç kaçan, kanber,
karrak, kazmalý, kecele, keleker, kel karga, kýjik, sabuncu, sabuncu kargasý,
saðrak, saðsak, saplý karga, sasak, sasan, tava sapý, saplýca karga (Bilecik) Kazým Çapacý
Ses-Ötüþü
baþlangýçta tutmuþ olsa da geliþmeden geri kalacak, ilerleyen
zaman içinde beklide kuruyacak ve yetiþtirici bunun sebebini öðrenmede güçlük çekecektir. Bu nedenle fidanlarýn derin
dikilmemesine dikkat etmek gereklidir.
Cevizde Sulamanýn Önemi
Gösteriþli bir yapýya, yaygýn bir dallanmaya ve geniþ bir
yaprak yüzeyine sahip olan ceviz aðaçlarý suya en fazla
ihtiyaç duyan meyvelerimizdendir. Ülkemizin ekonomik
anlamda ceviz yetiþtiriciliðine uygun bütün yörelerinde
yaðýþlar ihtiyaç duyulan suyun tamamýný karþýlayacak ölçüde
deðildir. Bu bakýmdan ceviz aðaçlarýnýn sulanmasý gerekmektedir. Hýzlý sürgün geliþiminin ve meyve büyümesinin
olduðu Haziran, Temmuz, Aðustos aylarýnda suya olan
ihtiyaç çok fazladýr ve yýllýk su tüketiminin yarýsý bu aylarda
gerekmektedir. Yeterli sürgün geliþimi, geniþ yaprak yüzeyi
ve meyvenin iyi büyümesi için özellikle bu aylarda ceviz
bahçesinin su ihtiyacý yakýndan kontrol edilmeli ve su
açýðýnýn olmamasýna özen gösterilmelidir. Cevizlerde
meyvenin hýzlý büyümesi çiçeklenmeden hemen sonraki 5-6
haftalýk sürede gerçekleþir. Bu nedenle geliþme mevsiminin
erken dönemlerinde meydana gelecek olan su eksikliði,
büyük ölçüde küçük meyve teþekkülüne sebep olacaktýr. Yaz
ortasý ve yaz sonunda yapýlacak olan bir sulama, meyve
kabuðu sertleþmiþ olacaðýndan cevizin iriliðini artýrmayacak
ve dolayýsýyla meyve verimi düþecektir. Meyce iriliðini
aldýktan sonra yapýlacak sulama ceviz içinin geliþmesine ve
için sert kabuðu doldurmasýný saðlayacaktýr. Bu nedenle
cevizlerde bütün geliþme mevsimi boyunca (çiçeklenmeden
meyve hasadýna kadar) sulama son derece önemlidir.
Cevizde Budamanýn Önemi
Ceviz aðaçlarý, diðer birçok meyve türüne göre daha
büyük taç yapýsýna sahiptir. Türkiye meyve yetiþtiriciliðinde,
budama yapýlmayan meyve türlerinin baþýnda ceviz gelmektedir. Hâlbuki ceviz aðacýnýn budama gereksinimi diðer
birçok meyve türünde olduðu gibi, verim ve meyve kalitesini önemli bir þekilde etkilemektedir. Diðer meyve türlerine
benzer olarak yetiþkin ceviz aðaçlarýnýn budanmasý, teknik
ve kültürel iþlemlerin kolay bir þekilde yapýlabilmesi amacýyla, aðaç iriliðini kontrol altýnda tutmak, generatif ve vejetatif
geliþme arasýnda denge kurmak, meyve iriliðini artýrmak,
yeni meyve gözlerinin oluþumuna olanak saðlamak, ýþýklanmayý artýrmak, yaþlý kurumuþ, ölü veya kültürel iþlemleri zorlaþtýran birbiri üstüne binmiþ dallarý temizlemek amacýyla
yapýlmaktadýr.
Cevizde Görülen Hastalýk ve Zararlýlar
Bütün meyve türleri hastalýk yapan etmenlere maruzdurlar. Bu hastalýklardan bazýlarý bütün meyve türlerinde etkili olduklarý halde diðerleri sadece ceviz türlerinde etkili
olurlar. Hastalýklardan bazýlarý coðrafi bölgelere ve iklime
baðlý olarak sýnýrlý þekilde etkilidirler. Cevizlerde altmýþtan
fazla hastalýðýn varlýðý bilinmektedir. Fakat bu hastalýklardan
sadece birkaçý ekonomik ölçüde zarar yapmaktadýr.
Bunlardan en önemlilerini; Ceviz antraknozu (Gnomonia
Leptostyla, Marsonina juglandis), Ceviz yanýðý
(Xanthomonas juglandis) bakteryal bir hastalýktýr, Mantar
kök çürüklüðü (Armillaria mellea), Taçlý gal (Agrobacterium
tumefaciens) cevizlerde zarar yapan bakteryal bir hastalýktýr
ve Çayýr nematodu (Pratylenchus vulnus) olarak sýralayabiliriz. Cevize üç yüze yakýn böcek ve kýrmýzý örümcek türü
zarar vermektedir. Bunlarýn çoðu önemli ölçüde zarara yol
açtýklarý halde, bazýlarýnýn zararý sýnýrlý ölçüde kalmaktadýr.
Cevizlerde en çok zarar yapan böcek ve kýrmýzý örümcek türleri ise; Yeþil kabuk sineði ( Rhagoletis suavis, R. Complete,
R. Juglandis, R. Boycei), Elma iç kurdu (Cydia pomonella),
Ceviz kurdu - hortumlu böcek türlerinden i Ziraat Yüksek
Mühendisi kisi (Conotracheius Juglandis, C. Retentus),
Kýrmýzý örümcekler (akarlar/Panonychus ulmi, Tetranychus
urticae) - Avrupa kýrmýzý örümceði (Panonychus ulmi) - iki
noktalý kýrmýzý örümcek (Tetranychus urticea) - Ceviz kabarcýk eriyophid akarý (E. erineus, E. tristriatus), Ceviz yaprak
biti (Monelliopsis caryea, Shromaphis juglandicola,
Choromaphis juglandicole), Ceviz týrtýlý (Dotana integerrima), Meyve aðacý yaprak bükeni (Archips argyrospilus, A.
Xylosteanus), Avrupa meyve koþnili / kabuklu biti (lecanium
corni), iki kabarcýklý koþnil (Palaeolecanium bituberculatum), Virgül koþnili (Lepidosaphes ulmi), Yüzük kelebeði
(Malacosoma neustha), Aðaç sarý kurdu (Zeuzera pyrina).
Kaba bir ötüþü vardýr.
Tipik sesi gür, sert ve tekrarlýdýr, gýdýklamaya benzer.
Ara sýra alakarganýn taklidini de yapar. Ýlkbaharda kur sýrasýnda melodik
sesler çýkarabilir: "çak-çak".
Kaynaklar
www.trkus.org
Fotoðraf: Çorum Barajýnda Çekildi
www.corumhakimiyet.net
SALI 21 OCAK 2014
17
Osmancýk Cumhuriyet
çifte galibiyetle baþladý
Oðuzlar Anadolu Aydýn’da
Liseli Gençler futsal yarý final grup heyecaný Aydýn’da baþlýyor. Oðuzlar Anadolu
Öðretmen Lisesi ilk maçýnda dün Antalya Lisesi ile karþýlaþtý. Gruptaki diðer rakipleri
ise Manisa Ticaret Meslek ve Sakarya Tansu Çiller Lisesi.
L
iseli Gençler Futsal Yarý final grup maçlarý heyecaný Aydýn’da baþladý. Temsilcimiz Oðuzlar Anadolu
Öðretmen Lisesi zorlu grupta mücadele edecek. Sekiz
takýmýn mücadele edeceði yarý final grubunda çekilen
kura sonucunda Oðuzlar Anadolu Öðretmen Lisesi, Sakarya ikincisi Tansu Çiller Teknik Meslek Lisesi, Antalya ikincisi Antalya Lisesi ve Manisa ikincisi Ticaret
Meslek Lisesi okullarý bulunuyor.
Oðuzlar Anadolu Öðretmen Lisesi grubundaki ilk
maçta dün akþam geç saatlerde Antalya Lisesi ile karþý-
laþtý. Bugün ikinci maçýnda Manisa Ticaret Meslek Lisesi ile karþýlaþacak olan temsilcimiz grubundaki son
maçýnda ise yarýn Sakarya Tansu Çiller Lisesi ile karþýlaþacak.
Temsilcimiz Oðuzlar Anadolu Öðretmen Lisesi,
Çorum’da yapýlan ilk grup maçlarýnda birinci olarak
yarý final grubunda mücadele etmeye hak kazanmýþtý.
Temsilcimiz tek devreli lig sistemine göre oynanacak
maçlar sonunda grupta ilk iki sýrayý alan takýmlar çapraz olarak karþýlaþacak ve bu maçlarý kazanan iki okul
Türkiye finallerinde mücadele etme hakký kazanacak.
Kýrýkkale’de baþlayan liseli gençler badminton grup
birinciliðinde temsilcimiz Osmancýk Cumhuriyet Lisesi kýz
ve erkeklerde dünü çifte galibiyetle geçirdi. Temsilcimizin
kýz ve erkek takýmýnýn finallere gitmesine kesin gözüyle
bakýlýyor.
L
iseli Gençler Badminton grup birinciliði heyecený dün Kýrýkkale’de baþladý. Gruptaki temsilcimiz Osmancýk Cumhuriyet Lisesi
kýz ve erkek takýmlarý
çifte galibiyetle baþladýlar. Temsilcilerimizin finallere yükselmesine
kesin gözüyle bakýlýyor.
Kýz ve erkeklerde
11’er takýmýný mücadele
ettiði Kýrýkkale’de iki
grup dörtlü bir grup ise
üç takýmdan oluþtu. Çekilen kura sonucunda
Osmancýk Cumhuriyet
kýz takýmý C grubunda
Bolu Ýzzet Baysal Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi ve Adana Kýz Lisesi ile ayný grupta yer aldý. Erkeklerde ise temsilcimiz Çankýrý Kýz
Teknik ve Meslek Lisesi, Aksaray Spor Lisesi
ve Bolu Ýzzet Baysal
Anadolu Lisesi okullarý
yer aldý.
Dün kýzlarda ilk
maçýnda Bolu Ýzzet
Baysal Anadolu Saðlýk
Meslek Lisesi’ni 5-0 yenerek iyi bir baþlangýç
yaptý. Grubundaki ikinci maçýnda Adana Kýz
Lisesi’ni zorlanmadan
yenen Osmancýk Cumhuriyet Lisesi grup birincisi olarak direk final
grubunda mücadele etmeye hak kazandý.
Erkeklerde
ise
temsilcimiz açýlýþ maçýnda Aksaray Spor Lisesi’ni 4-1 yendi. Ýkinci
maçýný dün akþam saat-
lerinde oynayan Osmancýk Cumhuriyet’in
final grubunda mücadele etmesine kesin gözüyle bakýlýyor. Üç
grupta oynanacak maçlar sonunda üç birinci
takým final grubuna direk yükselecek. Gruplarda ikinci olan üç takým kendi arasýnda oynayacaklarý maçlar sonunda en iyi ikinci final
grubuna yükselecek ve
dört okul tek devreli oynayacaklarý maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan
okullar Türkiye finallerinde mücadele etmeye
hak kazanacak.
Osmancýk Cumhuriyet Lisesi badminton takýmý
Kýrýkkale’de yapýlan maçlar öncesinde açýlýþta
Yýldýz Kýzlar’da
final maçý bugün
O
Coþtu
coþturdu
Ç
orum Belediyespor’un 5-0’lýk Orhangazispor galibiyetinde 75. dakikada oyuna giren ve girdikten dokuz dakika sonra attýðý iki golle takýmýný farklý galibiyete götüren Emir Gökçe hem coþtu hemde coþturdu. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn ilk yarýdaki gol umudu Emir devreyi 6 golle tamamlamýþtý. Ýkinci yarýnýn ilk maçýnda
Orhangazispor karþýsýnda Teknik Direktör Sedat Özbað
yeni transfer Murat’a onbirde forma verirken Emir son
15 dakika oyuna girdi. Girdikten sonra attýðý iki golle
farklý galibiyete büyük katký saðlayan Emir Gökçe ikinci yarýyada çok iyi bir baþlangýç yaparak 8 gole yükseldi.
Küçük Kýzlarda dereceye giren masa teniscileri ödül töreninde kürsüde görülüyor
kullu Yýldýz Kýzlar
Voleybol’da final
maçý bugün.
Dün oynanan yarý
final maçlarýný kaybeden Karþýyaka Ortaokulu ile Ýskilip saat
10.00’da Atatürk Spor
Salonu’nda üçüncülük
dördüncülük maçý yapacaklar.
Bu maçýn ardýndan ise saat 11.30’da
23 Nisan Ortaokulu ile
Türkiyem Ýmam Hatip
Ortaokulu takýmlarý
þampiyonluk maçýnda
karþý karþýya gelecekler. Final maçýnýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren
okullarý kupa ve madalyalarý verilecek.
Oðuzhan’ýn
golü Harun’un
oðluna
Ç
orum Belediyespor 5-0 kazandýðý Orhangazispor
maçýnda takýmýnýn ilk golüne imza atan Oðuzhan
Yalçýn gol sevincini saha kenarýna gelerek cumartesi
günü ilk kez baba olma sevincini yaþayan gazetemiz foto muhabiri Harun Akkaya’ya armaðan etti. Takým arkadaþlarý ile birlikte basýn mensuplarýnýn önünde bebek
Yýldýz Kýzlarda maçlar sonunda ilk dörde giren sporcular tören sonunda kürsüde görülüyor
sallama hareketi yapan Oðuzhan Yalçýn bunun minik
Mehmet Akkaya’ya olduðunu söyledi. Ýkinci yarýya iyi
futbol ile baþlayan Oðuzhan Yalçýn bu sevinci önümüzdeki haftalarda ikinci kez baba olmanýn sevincinden
sonrada yaþamasý ve yaþatmasý tüm Çorumlularýn ortak
dileði.
Küçük erkeklerde madalya kazanan sporcular ödül töreninde kürsüde
Raketler Atatürk Kupasý için yarýþtý
A
tatürk Kupasý Masa Tenisi turnuvasý iki kez ertelemenin ardýndan hafta sonunda Atatürk Spor Salonu’nda yapýldý. Dört
kategoride yapýlan turnuvada cumartesi günü küçükler ve yýldýzlar pazar günü ise büyükler ve veteranlar kategorilerinde müsabakalar yapýldý.
Cumartesi günü yapýlan küçükler kategorisinde 13 kýz 25
erkek olmak üzere toplam 38 sporcu katýldý. Yapýlan müsabakalar sonunda Osmancýk’tan Derya Genç birinciliði kazanýrken yine Osmancýk’tan Tayyibe Sakar ise ikinciliði kazandý. Gençlikspor’dan Nazlý Karakuþ üçüncü olurkan yine ayný kulüpten Simge Dilman ise dördüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Batuhan
Atatürk Kupasý Masa Tenisi Turnuvasýnda maçlar hafta sonunda Atatürk Spor Salonu’nda yapýldý.
Dört ayrý kategoride kýz ve erkeklerde yapýlan tunuvada veteran bayanlarda ilk kez katýlým oldu.
Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalyalarý verildi.
Ýlhan birinciliði kazanýrken Soner Kaya ikinci, Elçin Saydam
üçüncü Oðuzhan Toker ise dördüncülük madalyasýnýn sahibi oldular,
Yýldýzlar kategorisinde ise 12 kýz ve 21 erkek toplamda 33
sporcu mücadele etti. Müsabakalar sonunda Öykü Eryücel birinci olurkan Hanife Ýpek ikinciliði, Betül Yazgan üçüncü Bilgenur
Büyük erkeklerde dereceye giren sporcular madalyalarýný aldýktan sonra kürsüde bir arada
Özbilgin ise dördüncü oldu. Yýldýz erkeklerde ise Furkan Çýrpýntý birinci olurken Kerem Kýlýç ikinciliði Recep Atar üçüncülüðü
Fatih Temizkan ise dördüncü oldu.
17 erkek ve 17 bayan sporcunun mücadele ettiði büyükler
kategorisinde de bayanlarda Öykü Eryücel birinci olurken Bilgenur Özbilgin ikinci, Nazlý Karakaþ üçüncü Beyza Kýdýkoðlu ise
Veteran bayanlarda kürsüye çýkan sporcular ödül töreni sonrasýnda toplu halde
dördüncülük ödülünün sahibi oldu. Erkeklerde ise Mesut Kuþgöz
birinci olurken Furkan Çýrpýntý ikinciliði Alican Uçum üçüncü
Kerem Kýlýç ise dördüncülüðü kazandý.
Veteranlar kategorisinde ise 20 erkek 4 bayan toplam 24
sporcu mücadele etti. Veteran bayanlarda Canan Yýldýz birinci
olurken Hatice Batýr ikinciliði Alev Býyýkoðlu üçüncülüðü Banu
Hoþgör ise dördüncülüðü kazandý. Veteran erkeklerde ise Ramazan Þendoðan birinci olurkan Nuri Akar ikinciliði, Halil Ünal
üçüncülüðü Tuncay Özdemir ise dördüncülük madalyasýnýn sahibi oldular,
Yýldýz erkeklerde madalya kazanan erkek sporcular madalya töreninde
18 SALI 21 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Yarýþ devam edecek
BAL 6. grupta mücadele eden iki temsilcimiz Çorumspor ile Ýskilip Belediyespor ikinci yarýnýn ilk maçýndan
beraberlikle ayrýldýlar. Grupta altta kalan takýmýn küme düþeceði diðerinin ise baraj maçý oynayacak. Ýki takým
arasýnda Çorumspor’un üç puanlýk avantajý, Ýskilip Belediyespor’un ise ikili averaj üstünlüðü bulunuyor. Ýki
temsilcimiz arasýndaki yarýþýn sezon sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
B
Ýskilip Belediyespor maç öncesinde bir araya gelerek galibiyet için söz verdi maç sonunda ise sahadan bir puanla ayrýldý
Çorum derbisi dostça bitti
B
ölgesel Amatör Lig
6. gruptaki iki temsilcimiz cumartesi günü
ikinci yarýnýn ilk maçýnda karþýlaþtýlar. Ligde
kalmak için kazanmak
zorunda olan iki takýmýn
maçýnda saha içinde
doksan dakika boyunca
büyük bir mücadele oldu. Oldukça zorlu mücadelede zaman zaman
ufak gerginliklerde olsa
maçýn bitiþ düdüðüyle
birlikte centilmenlik görüntüleri vardý. Çorumspor ve Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörleri,
futbolcular birbirlerini
kutladýlar ve bundan
sonraki maçlarýnda baþarýlar dilediler.
Maç sonunda iki takým teknik heyet ve futbolcularý birbirlerini kutladýlar
ölgesel Amatör Lig
6. grupta ikinci yarý
hafta sonu oynanan
maçlarla baþladý. Grupta mücadele eden iki
temsilcimiz Çorumspor
ile Ýskilip Belediyespor’un haftayý 1-1’lik
beraberlik ve birer puanla kapattýðý haftada
grubun yeni lideri Etimesgut Belediyespor
oldu.
Çorumspor evinde
konuk ettiði Ýskilip Belediyespor önünde ilk
yarýyý 1-0 maðlup tamamlamasýna karþýn
ikinci yarýdaki etkili
oyunu ile skoru eþitledi
ancak iki takýmýnda kazanmaktan çok kaybetmemeye oynayýnca gol
pozisyonundan çok mücadeleci bir futbol ortaya çýktý. Çorumspor rakibi ile arasýndaki üç
puanlýk farký korurken,
Ýskilip Belediyespor ise
ikili averaj üstünlüðünü
elinde bulundurarak ligin kalan haftalarýna
umutlarýný býraktý.
Grupta Ankara takýmlarýnýn üstünlüðü
her geçen hafta hissediliyor. Ýlk yarýnýn lideri
Sincan Belediyespor
evinde Keçiören Baðlumspor ile ligdeki yedinci beraberliði alýnca
zirveyi Etimesgut Belediye’ye kaptýrdý. Etimesgut diðer Ankara
temsilcisi Gölbaþý Belediyespo’u tek golle geçerek grubun yeni lideri
oldu.
Nevþehir Gençlikspor, Tosya Belediyespor
deplasmanýnda tek golle
üç puaný alýp yarýþta
bende varým dedi. Yeþil
Kýrþehirspor ise evinde
oynadýðý Aksaray Bele-
Ýlk hafta lideri Alaca Belediyespor
1. Amatör Küme U 19 Ligi
Haftanýn Sonuçlarý:
Ulukavakspor - Eti Lisesi Gençlik
Osmancýkspor- Çimentospor
Osmancýk Belediye-Alaca Belediye : 0-3
: 1-0
: 3-4
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
1. Alaca Belediye
2. Çimentospor
3. Ulukavakspor
4. Osmancýkspor
5. Eti Lisesi
6. Osmancýk Bel.
O
1
1
1
1
1
1
G
1
1
1
0
0
0
B
0
0
0
0
0
0
2 Þubat Pazar :
M
0
0
0
1
1
1
A Y
3 0
4 3
1 0
3 4
0 1
0 3
Çimentospor - Ulukavakspor.
Eti Lisesi Gençlik - Osmancýk Belediyespor.
Alaca Belediyespor - Osmancýkspor.
P
3
3
3
0
0
0
Çorumspor’lu futbolcular ikinci yarýnýn baþýnda bulduklarý beraberlik golü sonrasýnda böyle sevindiler
diyespor’u 1-0 yenerek
1 kazanarak üst sýralara
evindeki maçta diðer
Tosya Belediyespor’u
üç puanýn sahibi oldu ve
tutundu.
Kastamonu temsilcisi
evinde konuk edecek.
yarýþta bende varým deGrupta 15. hafta
di. Grupta haftanýn tek
maçlarý pazar günü oyiki gol atan takýmý ise
nanacak. Çorumspor
MKE Kýrýkkalespor olkendisi gibi alt sýralardu.
Kastamonuspor
dan kurtulma mücadeleYeniyol Mah. Hamam Sokak
önünde 1-0 maðlup duNo:18/C ÇORUM
si veren Kastamonuspor
ruma düþmesine raðTelefon: 0 364 234 86 34
deplasmanýnda puan
men son dakikalarda
mücadelesi verecek. Ýsbulduð gollerle maçý 2kilip Belediyespor ise
BAL 6. Grup Haftanýn Görünümü
Haftanýn Toplu Sonuçlarý:
Çorumspor - Ýskilip Belediyespor
Safranboluspor- Bartýnspor
Etimesgut Belediye - Gölbaþý Belediyespor
Tosya Belediyespor - Nevþehir Gençlik
MKE Kýrýkkalespor - Kastamonuspor
Sincan Belediyespor - Keçiören Baðlumspor
Yeþil Kýrþehirspor - Aksaray Belediyespor
: 1-1
: 1-1
: 1-0
: 0-1
: 2-1
: 0-0
: 1-0
-PUAN DURUMU-
Burak Seres’e teselli
Ç
orum Gençlerbirliði’nde baþladýðý futbol hayatýný
Ankaraspor’da sürdüren ve bir çok takýmda kiralýk
olarak forma giyen Burak Seres pazar günü memleketinin takýmý Çorum Belediyespor’a karþý forma giydi.
Sezon baþýnda kiralýk olarak Orhangazispor’a
transfer olan Burak Seres doksan dakika boyunca sahada mücadele etti. Sonucu deðiþtiremeyen Burak Seres
maçýn bitiþ düdüðünün ardýndan amatörde birlikte forma giydiði Çorum Belediyespor’lu futbolcular Emre
Biçer ve Furkan Çalýþýr’ý tebrik etti. Ýki futbolcuda arkadaþlarýný teselli ederek bundan sonraki maçlarýnda
baþarýlar dilediler.
TAKIMLAR
O G B M A
Y P
1. Etimesgut Bel 14 8 5 1 30 10 29
2. Sincan Belediye 14 7 7 0
19 8 28
3. Yeþil Kýrþehir
14 7 5 2
27 13 26
4. Bartýnspor
14 6 6 2
24 14 24
5. Nevþehir Genç, 14 6 4 4
24 13 22
6. Baðlum Beledi 14 5 7 2
17 10 22
7. Gölbaþý Bele.
14 6 4 4
26 22 22
8. MKE Kýrýkkale 14 6 4 4
25 20 22
9. Tosya Belediye 14 4 5 5
26 23 17
10. Aksaray Beledi 14 4 2 8
18 26 14
11. Kastamouspor 14
3 6 5
20 20 12
12. Çorumspor
14 2 4 8
17 35 10
13. Ýskilip Belediye 14 1 4 9
10 27
7
14. Safranbolu
14
0 3 11 6 46
-1
Kastamonu ve Safranbolu’nun hükmen maðlubiyeti var
Önümüzdeki hafta programý
26 Ocak Pazar
Kastamonuspor - Çorumspor.
Ýskilip Belediye - Tosya Belediye.
Aksaray Belediye - Bartýnspor.
Baðlum Belediye - MKE Kýrýkkalespor.
Gölbaþý Belediye- Safranboluspor.
Nevþehir Gençlik - Etimesgut Belediye.
Yeþil Kýrþehirspor - Sincan Belediyespor.
1. Küme Final Grubu ilk haftasýnda Alaca Belediyespor liderliðe
yükseldi. Ýlk haftanýn diðer kazananlarý ise Çimentospor ve
Ulukavakspor oldu. Final Grubu ilk haftasýnda en farklý galibiyetini
alan Alaca Belediyespor liderliðe yükseldi. Çimentospor ise
Osmancýkspor deplasmanýnda 4-3 galip gelerek üç puanýn sahibi
olurken Ulukavakspor ise Eti’yi tek golle geçti.
1.
Küme Final Grubunda ilk hafta maçlarý sonunda Alaca Belediyespor liderliði oturdu.
Oldukça zorlu mücadelelerin olduðu final grubu
ilk hafta maçlarýnda üç
maçta 11 gol atýlýrken en
gollü maçta Osmancýkspor ile Çimentospor arasýndaki yedi golle maç
oldu.
Çorum’da oynanan
tek maçta ara transfer dö-
neminde yaptýðý takviyelerle þampiyonluðun en
güçlü adaylarýndan birisi
olarak gösterilen Ulukavakspor, final grubunun
en genç takýmý görünümündeki Eti Lisesi Gençlikspor önünde çok zorlandý. Eti Lisesi Gençlikspor güçlü rakibi
önünde verdiði mücadele
ile alkýþ aldý.
Ulukavakspor’da
ise alýnan galibiyete rað-
Alaca Belediyespor, Osmancýk Belediyespor deplasmanýnda farklý galibiyetle ilk haftanýn lideri oldu
men üç puan fazla mutlu
etmedi. Siyah beyazlý takýmda oyundan çýkan her
futbolcunun yaptýðý hareketler, kadroya yeni katýlan futbolcularla henüz
tam uyumun geçmemesi
en büyük sýkýntý olarak
görülüyor.
Osmancýk’ta oynanan ilk maçta Çimentospor rakibi önünde ilk yarýyý 2-0 önde tamamladý
ikinci yarýnýn ilk dört dakikasýnda kalesinde iki
gol gördü ve ev sahibi takým büyük moral buldu.
Sonraki bölümde Çimentospor yeniden iki gol bularak sahadan 4-3’lük galibiyetle ayrýlarak final
grubuna galibiyetle baþladý.
Ayný sahada oynanan ikinci maçta ise Osmancýk Belediyespor ile
Alaca Belediyespor arasýndaki maçtan konuk takým üstün bir oyun sonunda 4-3’lük galibiyetle
ayrýlarak ilk haftanýn lideri oldu.
Final
Grubunda
ikinci hafta maçlarý bir
hafta rötarlý oynanacak.
Bu hafta sonu yapýlacak
Açýk Öðretim Sýnavlarý
nedeniyle liglere ara verildi. Ýkinci hafta maçlarý
2 Þubat pazar günü oynanacak.
FB Basketbol Okulu Çalýkuþu’nu izledi
F
enerbahçe Basketbol Okulu sporcularý Çorum’da sahnelenen
tiyatro oyunlarýný izleme geleneðini sürdürdü. Çorum Fenerbahçe
Basketbol Okulu hafta
sonu Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenen Çalýkuþu aldý
oyunu izlediler.
Reþat Nuri Güntekin’in 1992 yýlýnda Ýstanbul Kýzý adlý dört
perdelik oyunun roman
haline getirilen Çalýkuþu’n Necati Cumalý’nýn
uyarlamasýyla tiyatroya
sahnelenen ve Halil
Akarsu’nun yönettiði
17-18 Ocak’ta Devlet
Tiyatro Salonu’nda sahnelenen Çalýkuþu oyununu Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenör ve sporcularý da
Çorum FB Basketbol Okulu sporcularý oyunda rol alan sanatçýlarla birlikte
izlediler.
dýndan bir grup sporcu
lardan imza aldýlar.
Feride karakterini canOyunu 40’a yakýn
Çalýkuþa yönetlandýran baþrol oyuncusporcunun yaný sýra anmen ve oyuncularý Fesu Nur Yazar’a Hitit
trenör Yaþar Yýlmaz ve
nerbahçe
Basketbol
Medeniyetini anlatan
Merve Yýlmaz izlediler.
Okulu antrenör ve sporbakýr tablo hediye eden
Oyunu beðeniyle izlecularýna gösterdikleri ilsporcular diðer oyuncuyen sporcular oyun sogiden dolayý teþekkür
larla birlikte hatýra fonunda uzun süre ayakta
ettiler ve çalýþmalarýnda
toðrafý çekindiler ve onalkýþladýlar. Oyunun arbaþarýlar dilediler.
SALI 21 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Çorum merkez Çoraklýk
Mahallesi’nde bulunan
arsanýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
45.328.75
Þükrü DÝÞDÝÞ ve
Ortaðý
(Ç.HAK:2070)
0 532 615 78 46-0 535 594 28 15
Firmamýz bünyesinde çalýþmak üzere;
Dolgun ücret + ssk + servis
Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
0 532 498 76 48
GENEL KURUL ÝLANI
UMUT ÝÞ MAKÝNELERÝ
HÝDROMEK YETKÝLÝ SERVÝSÝ
EYYÜP PEHLÝVAN
Küçük Sanayi Sit. 3. Cad. Cami Karþýsý
0 531 778 68 84 - 0 364 234 88 55
BAYAN
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Mür. Tel: 0 364 213 10 22
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
Ýnönü Caddesi 67/A-B Kubbeli Caddesi
cepheli dükkanlarýmýz kiralýktýr.
Mustafa ÇINAR
0 554 502 16 89
Ev iþlerinde yardýmcý bayan
eleman alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 532 430 35 31
(Ç.HAK:256)
Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak
No: 9/D (Afra Düðün Salonu Yaný)
0 535 502 13 27-224 04 04
ELEMAN Tezgahtar ve
ARANIYOR Garson Aranýyor
Elektrik ve kaynaktan anlayan
elemanlar alýnacaktýr.
Menekþe Asansör
Mür. Tel: 213 23 44
Þehir Pastanesinde çalýþtýrýlmak
üzere deneyimli 23-30 yaþ arasý
tezgahtar ve garson alýnacaktýr.
Mür.: Þehir Pastanesi
ELEMAN ARANIYOR Kiralýk Araç Aranýyor
Corel Draw - Auto Cad paket
programlarýna hakim CNC
Operatörlüðüne yetiþtirilmek
üzere askerliðini yapmýþ
eleman aranýyor.
Tel: 0 532 642 24 41
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
SARAY ÝNÞAAT MAKÝNA MALZE. GID. TAR.
TÝC. LTD‘DE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE;
LKS2, EXCELL VE WOLD PROÐRAMLARINI
ÝYÝ DERECE BÝLEN, ÖN MUHASEBE
YAPIBÝLECEK BÝLGÝYE SAHÝP,TECRÜBELÝ,
PREZENTABIL BAYAN ELEMAN ARANIYOR.
MÜRACAAT: SARAY ÝNÞAAT MAKÝNA
YENÝYOL MAH. SEPETÇÝ SOK. NO:13/A
CV LERÝNÝZÝ: [email protected]
adresine yollayabilirsiniz.
TEL:0 364 213 92 69
YÝTÝK
(Ç.HAK:136)
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý
kaybettim. Hükümsüzdür.
(Ç.HAK:257)
DERHAL TAPU VERÝLÝR.
Ön muhasebe elemaný
Ýþ Makinesi sektöründe deneyimli ustalar;
Tamirci Ustasý ve Kalfalarý;
Yetiþtirilmek üzere çýraklar alýnacaktýr.
(Ç.HAK:258)
Mustafa MAVRAL
Hacý Ali oðlu 1962
Çorum Doðumlu
930 m2 tam tel örgü ve sürekli su.
Elektrikçi kalfasý ve ustasý alýnacaktýr.
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
doðalgaz projesi çizimi yapabilecek
ve yetki belgesi olan Makina
Mühendisi aranýyor.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:255)
Çorum VD. 301
004 3086 nolu mükellefiyim. Beko-Casio marka 298 SR model
AF90503500 seri nolu
yazarkasamýn ruhsatnamesi ve ödeme kaydedici cihazlara ait levha
kaybolmuþtur. Hükümsüzdür.
Çorum ili, Uðurludað
ilçesi, Yüzgeç Mahallesi,
Baþkýþla mevkii, 237 ada,
8 parsel nolu taþýnmazýn
satýþý iþi.
No:44/A Merkez/Çorum
TEL:0364 212 28 57
SATILIK
PARSELLER
ELEMANLAR ARANIYOR
10 NÝSAN
Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Çorum merkez Çomar
Mahallesi Çomar
mevkiinde bulunan tarla
vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
555.520.00
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
ESER ECZANESÝ
ÝLETÝÞÝM: Osmancýk Caddesi
Çorum Osmancýk Karayolu’na sýfýr
çevre yoluna 6 km. mesafede
Sarmaþa mevkiinde
Çorum manzaralý
ARANIYOR KÝRALIK
Bayan Eleman
ELEMAN ARANIYOR ELEMAN
DÜKKANLAR Alýnacaktýr
ÖZBEK TELEFON
KAREL YETKÝLÝ SERVÝSÝ
Zübeyde Haným Gençlik Spor Kulübü Derneði2014 yýlý 76 kalem
nin yýllýk olaðan genel kurul toplantýsý 13/2/2014 tari(özellikli) ameliyathane hinde saat: 14.30’da Okul Toplantý Salonu Zübeyde
týbbi sarf malzemesi alýmý Haným Özel Eðt. Ýþ Uyg. Merk. Kunduzhan Mah.
iþi.
Aþýk Paþa Sok. No: 2 ÇORUM adresinde yapýlacaktýr.
Yer: Çorum Göðüs
Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde bir hafta sonra ayný
Hastalýklarý Hastanesi
yer ve saatte yapýlacaktýr.
Toplantý Salonu
Yönetim Kurulu
Saat: 10.00
GÜNDEM:
***
T.C. Çorum 2. Ýcra
1- Açýlýþ ve yoklama
Dairesi
2- Dernek baþkanýnýn açýlýþ konuþmasý
38 D 7396 plakalý, 2011
3- Divan heyetinin seçimi ve kabulü
model, Ford marka,
CCK1 tipli, beyaz renkli
4- Faaliyet raporu ve denetleme raporunun okunaracýn satýþý iþi.
masý, tahmini bütçenin belirlenmesi ibrasý
Muhammen bedel:
5- Yeni yönetim ve denetim kurullarýnýn belirlen65.000
mesi
Yer: Can Yediemin Fen
6- Dilek ve temenniler
Lisesi Car No: 33 Çorum
7- Kapanýþ
YÝTÝK
13 MART
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Kale Mahallesi Hamit
Duran Caddesi No: 6
adresinde bulunan 3 katlý
binanýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
250.000.00
Yer: Çorum Adliye Sarayý
Saat: 14.30-14.40
***
Eczanemiz bünyesinde
çalýþtýrýlmak üzere;
* Eczane tecrübesi olan
(En az 3 yýl)
* Diksiyonu düzgün
* Kolay iletiþim kurabilen
* Sorumluluk alabilecek BAYAN
eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
rica olunur.
(Ç.HAK:247)
17 ÞUBAT
Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
Hacýpiri Mah. Kaçak
mevkii, 603 ada, 14 parsel
arsa vasfýnda taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
8.054.50
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
4 NÝSAN
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çiðdem
Tepe
Bahçeleri
BAYAN ELEMAN
ARANIYOR
(Ç.HAK:242)
24 OCAK
Kamu Hastaneleri Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
09 YG 652 plakalý 2012
model Ford marka JA8
Fiesta 1.25i tipli beyaz
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
25.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
6 MART
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesinde
3231 ada, 5 parselde
714,43 m2 yüzölçümlü
arsa vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
285.772,00
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
En az 2011 model dizel yakýtlý motor hacmi
1200-1600 cc arasý 90 beygirden düþük
olmayan 4 hava yastýklý, ABS’li, klimalý
tamamý orjinal, ön sis farlý, çift sürgülü kapý
ayrýca araç uzunluðu 3900 mm araç geniþliði
1750 mm yüksekliði 1800 mm beyaz kiralýk
araç aranýyor.
Mür. Tel: 0 536 454 42 28
(Ç.HAK:236)
19 ES 363 plakalý, 2004
model Volvo marka aracýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
30.000
Yer: Çepni Mahallesi,
Ýskilip 5. Sokak Kaynar
Yedieminli Otoparký
Çorum
Saat: 10.20-10.25
***
Ýmalat Tic. Ltd. Þti etiketli
1 adet silo beþiker
makinasý
Muhammen bedel:
15.000
2. Taþýnýr: Markasý ve
modeli belli olmayan 1
adet sarý renkli 1000*80
vals makinasý
Muhammen bedel:
12.000
3. Taþýnýr: 10 adet 80’lik
çamur taþýma bandý
Muhammen bedel:
10.000
Yer: Ankara Yolu 12. km
Çorum
11 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il, Mecitözü ilçe,
Sökelek mevkii,
Hisarkavak köyünde
muhtelif yer ve fiyatlarda
2 arazinin satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.30
***
20 MART
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
(Ç.HAK:3506)
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
4 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
1. Taþýnýr: Altan Makina
Genel Sekr. ve baðlý
saðlýk tesis. hizmet aracý
ve diyaliz hasta taþýma
araç. kiralama hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
28 ÞUBAT
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
Çorum ile merkez ilçe,
Ýlice Mahallesi, Yukarý
Ýlice mevkii, 95 ada, 8
parsel nolu meyveli bað
niteliðinde 4.286,00 m2
yüzölçümlü taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
236.952,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.30-10.40
***
Sahibinden
Satýlýk Ýþyeri
Üç katlý toplam 210 m2 merkezde
bulunan iþyerimiz (Taç Perde’nin) yeri
sahibinden satýlýktýr.
Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak
3/D ÇORUM
Tel: 0 532 635 23 13
SATILIK ELEMAN ARANIYOR
MÜLK
Gülabibey Mah. Velipaþa
1. Sokakta aylýk kira geliri 2000 TL
olan mülk sahibinden satýlýktýr.
0 505 500 08 27
Muhasebe deneyimi olan LKS-GOPLUS programlarýný bilen, askerliðini
yapmýþ bay eleman alýnacaktýr.
Müracaatlar cv ile þahsen
yapýlacaktýr.
Adres: Akþemseddin Cad. No: 20
(Sebze Hali Karþýsý)
Tel: 0 532 684 43 14
(Ç.HAK:252)
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
55 BY 876 plakalý, 2001
model Opel marka, Vectra
2.0 NB tipli, metalik mavi
renkte aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
15.000
Yer: Ýskilip Yolu,
Özkiremit yaný, Kültür
Yedieminli Otoparký
Çorum
Saat: 10.00-10.05
***
Sigorta hizmeti alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 14.00
***
7 ÞUBAT
Kamu Hastane Birliði
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
06 DC 4073 plakalý, 2000
model, HAT marka,
Marea 1.6 16 V tipli,
Sedan cinsinde, mavi
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
10.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
(Ç.HAK:246)
Çorum il merkez ilçe
Ýkipýnar Mahallesi, Köyiçi
mevkii, 125 ada, 3 parsel
nolu avlulu ev ve ahýr
niteliðindeki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
9.047,92
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
19 DA 515 plakalý, 2008
model, Volkswagen
marka, Passat 1.4 TSÝ tipli
aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
37.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
19 FK 926 plakalý Ford
marka, 1996 model, LYC
uzun þasi tipli, beyaz
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
13.000
Yer: Ýskilip Belediye
Otoparký
Saat: 14.00-14.10
***
(Ç.HAK:243)
23 OCAK
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
6 ÞUBAT
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
20 ÞUBAT
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
(Ç.HAK:221)
Sigortacýlýk hizmeti alým
iþi.
Yer: Ýl Saðlýk Müdürlüðü
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum ili merkez ilçe,
346 ada no, 44 parsel no,
Terlemez Ýþ Merkezi’nde
7 baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
52.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Çorum il merkez ilçe, 496
ada no, 4 parsel no,
Bahçelievler
Mahalle/Mevkiinde
üzerindeki bina yýkýlýmýþ
boþ arsanýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Muhammen bedel:
152.096,03
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.10-14.20
***
(Ç.HAK:3220)
Çorum Ýl Saðlýk
Müdürlüðü
28 OCAK
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
5 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
(Ç.HAK:248)
2014 yýlý 51 kalem
Anestezi bakým týbbi sarf
malzemesi alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
Çorum il merkez ilçe
Gülabibey Mahallesi,
Cengiz Topel Caddesi No
109’da bulunan 2 katlý
evin satýþý.
Yer: Adalet Sarayý
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
Saat: 14.00-14.10
***
(Ç.HAK:249)
Kamu Hastaneleri Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Kameriye alýmý iþi.
Yer: Belediye Hizmet
Binasý 5. kat Ýhale Odasý
Saat: 14.00
***
(Ç.HAK:217)
19 TD 536 plakalý, 2009
model, Ford marka
Transit, buz beyazý renkli
kamyonetin satýþý iþi.
Muhammen bedel:
25.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Saat: 14.30-14.40
***
(Ç.HAK:3532)
22 OCAK
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19
Sedat Özbað beþinci golden sonra
maçýn iki yýldýzý Murathan ve
Oðuzhan ile farklý galibiyeti
kutlarken görülüyor
SALI 21 OCAK 2014
‘O sene bu sene neden olmasýn’
Takýmýn
maskotu
Ç
Muhammet Talha maç sonunda futbolcularla birlikte
Antrenmanlar
Mimar Sinan’da
Ç
orum Belediyespor bu hafta tüm çalýþmalarýný
sentetik çim sahada yapacak. Teknik Direktör
Sedat Özbað bu hafta sonu oynayacaklarý Sancaktepe Belediyespor’un maçlarýný sentetik çim sahada
oynadýðýný belirterek bu nedenle hafta boyu çalýþmalarýný sentetik çim sahada yapacaklarýný söyledi.
Özbað, çalýþmalarýný Mimar Sinan semt sahasýnda yapacaklarýný belirtti. Orhangazispor maçýnýn
ardýndan dünü dinlenerek geçiren kýrmýzý siyahlý takým bugün saat 13.30’da Mimar Sinan sahasýnda
yapacaðý antrenmanla Sancaktepe Belediyespor
maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacak.
orum
Belediyespor’un iç sahadaki
hiç bir maçýný kazýrmayan minik takýmýn maskotu oldu. Bu sezon baþýnda yeniden memleketine dönen Çorum Belediyespor’da takým kaptanlýðý yapan Nedim Köseoðlu’nun oldu Muhammet Talha babasýný
hiç bir maçta yalnýz býrakmýyor. Protokol tribününde heyecanla babasýný takip eden minik Talha
bir anlamda takýmýn
maskotu oldu.
Pazar günü oynanan
Orhangazispor maçýnýn
ardýndan sahadaki ve tribündeki tüm Çorumlular
büyük sevinç yaþadýlar.
Oyuna sonradan girerek
iki gol atan Emir saha
içindeki sevincin ardýndan tribünde Nedim’in
minik oðlu Muhammet
Talha’yý alarak galibiyet
sevincini onunlada yaþadý. Daha sonra diðer futbolcularla minik Talha’yý
kucaklarýna alarak mutluklarýnýný onla sürdürdüler.
Cafer yönetimin önünü açtý
O
rhangazispor’da Çorum
Belediyespor ile oynanan
maç sonrasýnda Çorumlu Teknik Direktörü Cafer Aydýn yönetim kurulu üyeleri ile bir
araya gelerek gerekirse takýmdan ayrýlabileceði mesajýný verdi. Cafer Aydýn konusunun yönetim kurulu toplantýsý
sonrasýnda verileceði kaydedildi.
B
Cafer Aydýn’ýn maç sonrasýnda Çorum’da bulunan
bazý yönetim kurulu üyeleri
ile bir araya geldiði ve eðer
bir görev býrakma söz konusu
olursa kendisinin bu konuda
zorluk çýkarmayacaðýný belirttiði kaydedildi. Cafer Aydýn maç sonrasýnda yaptýðý
açýklamada ise yöneticilere
durumu izah ettiðini ve kendisinin yönetimi asla zor durumda býrakma niyetinde olmadýðýný ifade etti. Cafer Aydýn, maç sonunda yöneticilerle bir araya geldiðinde ise yine kararýn yönetime ait olduðunu da ilave ettiðini kaydetti.
Öte yandan Orhangazispor yönetiminin pazartesi günü yapmasý muhtemel yönetim kurulu toplantýsý sonrasýnda ise teknik direktör konusunu çözüme kavuþturacaðý,
Cafer Aydýn ile devam edilip
edilmeyeceðinin kararlaþtýrýlacaðý açýklandý.
elediyespor ligin ilk yarýsýnda
2-1 maðlup olduðu Bursa temsilcisi Orhangazispor'a adeta gol
olup yaðdý ve þu ana kadar da en
farklý skoru, taraftarlarýna hediye etti.
Sezon baþýndan bu yana orta saha ve santrafor sýkýntýsýný devre arasýnda gideren kýrmýzý siyahlýlar, Antalya'da mükemmel hazýrlýk dönemi
geçirdi.
Bir çok takýmýn maddi imkansýzlýklar nedeniyle kamp ve transfer
yapamazken, bunlardan biri de Orhangazispor'dur. Her zaman söylüyorum, lig uzun maratondur. Kadrosunu geniþ tutan, maddi ve manevi sorunu olmayan kulüpler, ipi göðüsler diye düþünüyorum.
Karþýlaþmaya gelince, oyunu
rakip yarý alanýna yýkan Belediyespor, yerden kýsa paslarla, göbekten
araya atýlan toplarla, Murathan ve
Mehmet Keleþ'in ortalarýyla, devamýnda geliþtirmiþ olduðu organize
ataklarla farkýn artmasýný saðladý.
Ýkinci yarýnýn bazý bölümlerinde
rakip Belediyespor'a orta sahada
baský kurduðunda,. Belediyespor
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü
Sedat Özbað kulüp olarak üstlendikleri
misyonun farkýnda olduklarýný Çorum’u bir
üst lige taþýmak için kenetlendiklerini
belirterek ‘Bizler inanýyoruz Çorum’da
inananlarýn sayýsý hýzla artýyor. Bu birliktelik
baþarýyý getirecektir’ dedi. Özbað, ikinci
yarýda lig ateþinin yükseleceðini eðer hata
yaparlarsa bu ateþte yanabileceklerini bunun
içinde þýmarmadan hedefe ayný ciddiyet
içinde yürümeye çalýþacaklarýný söyledi.
Ç
orum Belediyespor
Teknik Direktörü
Sedat Özbað camia olarak bir hedefe kitlendiklerini bununda þampiyonluk olduðunu belirterek ‘O sene bu sene olmalý’ dedi. Özbað, ikinci
yarýnýn ilk maçýnda oynadýklarý Orhangazispor
karþýlaþmasýndan farklý
galip ayrýlmalarýnýn üç
puan, oyun ve camiaya
verdiði mesaj açýsýndan
son derece iyi olduðunu
söyledi.
Çorum’un hakettiði
üst lige çýkma misyonunu üstlendiklerini çok iyi
bildiklerini ve bunun
içinde gerekli tüm çalýþmalarý yaptýklarýný belirten Özbað ‘2013 yýlýnda
iyi bir çýkýþ yakaladýk ve
ilk yarýyý istediðimiz
yerde bitirdik. 2014 yýlýnada iyi baþladýk. Biliyoruzki ligin ikinci yarýsýnda ligin ateþi artacak
eðer istikrarý yakalayamadýðýmýz takdirde bu
ateþin içinde yanýrýz. Bunun bilincindeyiz ve hedefe ulaþmak için bu birlikteliðimizi ve inancýmýzý devam ettirmemiz
gerekiyor.
Ýkinci yarýnýn ilk
maçýnda Orhangazispor
önünde alýnan üç puan
alýnan farklý galibiyet
kadar bu sonucun þehrin
kenetlenmesi ve bu takýma inanmasý açýsýndan
son derece önemliydi.
Gerçekten maça etkili
baþladýk ilk dakikalarda
pozisyonlar bulduk deðerlendiremedik sonra
peþ peþe iki gol bularak
soyunma odasýna 2-0 galip girdik.
Rakibin ikinci yarýda üzerimize geleceðini
ve en zayýf noktasý olan
savunma arkasýnda boþluklar bulacaðýmýzý biliyorduk. Ýkinci yarýya istediðimiz gibi baþlayamadýk. Rakip dörtlü forvete döndü bu bölümde
Ü
.:: YORUM ::.
lerinde sürekli topu rakibe kaptýrdýlar.
Gazi'ye
selam,
yola
devam…
Kadir Þimþek
buna karþýlýk veremedi ve defans
topu almakta güçlük çekince, kalemizde tehlikeler yaþandý. Bir iki
tehlikeli kale kurtardý, birinde de
kaleciyi geçen rakip oyuncu, topu
auta attý. Eðer golü erken bulmamýþ
olsaydýk, oyunun sýkýntýlý geçeceði
yönünde endiþelerim vardý.
Sporcular üzerindeki yorumlarým ise þöyle; 5-0'dan sonra eleþtiri
olur mu diye düþünebilirsiniz. O zaman hak edenin hakkýný teslim etmeyelim mi? Osman Bodur, Mehmet Keleþ'te uzun zamandýr düþüþ
var. Her zaman övgüyle bahsettiðim
bu maç için söylüyorum Ýmam ve
Nedim çok kötüydü. Top alýþveriþ-
Yeni transferleri ilk maçlarý olmasýna raðmen beðendim. Bana göre Emir nöbetçi golcü deðil ama hocanýn takdiridir ona da karýþmam.
Oðuzhan Yalçýn gittikçe üstüne koyuyor, hýrsý ve mücadelesi memnuniyet verici, daha da çalýþmasý gerekiyor.
Bana göre bu haftanýn yýldýzý
Yakup Kayýþ'týr. Maçýn ilk dakikasýndan son dakikasýna kadar mücadelesi, hýrsý güzeldi, sahada ayak
basmadýk yer býrakmadý, tabiri caizse tekmeye kafa uzatanlar-dan biriydi, hiçbir sporcumuza nazar deðemesin, zaten tüm sporcular kendilerinin iyi oynayýp oynamadýðýný
çok daha ili biliyorlar, Biz okurlarýmýza sahada gördüklerimizi aktarmayý bir görev biliyoruz. Zaten bizim iþimiz de bu, yoksa biz sporcularýmýzýn ekmekleriyle oynamak gibi bir niyetimiz asla yok ve olamaz.
Þu anda camia sizden, týpký bu
maçta olduðu gibi, Sancaktepe karþýlaþmasýndan da 3 puan bekliyor.
tik. Beklediðimiz gibi
oldu ve son bölümde farka giden golleri bulduk
dahada farklý olabilirdi.
Tabiki ikinci yarýya galibiyetle baþlamak güzel,
Maçta aldýðýmýz galibiyete sevinirken gördüðümüz eksikleride hafta
içinde yapacaðýmýz çalýþmalarla gidereceðiz.
Lig uzun bir maraton ve biz ikinci yarýya
iyi baþladýk. Bugünden
itibaren Orhangazi maçýný unutup Sancaktepe ile
oynayacaðýmýz maça
kendimizi motive edeceðiz. Bizler Yönetim Kurulumuz, Teknik Heyetimiz ve futbolcularýmýz
bir bütün olduk ve olaya
inandýk. Tribüne gelen
taraftarlarýmýzda bu takýma inandýlar ve sayýlarý
her geçen gün artýyor.
Sezon sonunda Çorum’u
layýk olduðu bir üst lige
taþýyacaðýmýza inancýmýz tam ve bunu baþarmak içinde elimizden
gelenin en fazlasýný vereceðiz’ dedi.
Onlar inandý kenetlendi sýra Çorum’da
Ç
Ünyespor sahaya
iki kaleciyle çýktý
nyespor’un kendi sahasýnda sadece 11 as
ve 1 yedek oyuncusu ile direniþine sahne
olan ve Darýca Gençlerbirliði’nin 2-0 galibiyeti sona eren maçýn ardýndan açýklamada bulunan teknik direktör Mehmet Gönülaçar oyunun geneline bakýldýðýnda rakibe net pozisyonlar vermediklerini ifade ederken takýmýn gidiþatý ile ilgili olarak sözlerinde “bu iþin üstesinden geleceðiz” dedi.
Ünyespor ile ilk kez sahaya çýkan Teknik
Direktör Mehmet Gönülaçar açýklamasýnda,
“Futbolcularým adam gibi mücadele ettiler. 2
tane kaleciyi oyuna aldýk, oyunun geneline bakýlýrsa net pozisyonda vermedik. Çokta iyi oynadýlar hepsinin alýnlarýndan, gözlerinden öpüyorum. Futbol hayatýmda ilk defa 11 kiþi 1 tane yedekle oynadýk. Karadeniz insaný hýrslýdýr.
O azmi, o hýrsý gördüm, inþallah bu iþin üstesinden geleceðiz. Ben kendi adýma rahatým.
Yeni transferlerimiz geldiler, buradalar. Onlarý
bu maça yetiþtiremedik. Ýnþallah Erzurum maçýnda bir sorun yaþamayýz. Haftaya kadar inþallah ritmimizi bulursak buradan kimse çýka-
iyi toplar çýkartamayýnca
kalemizde azda olsa tehlikeler yaþadýk. Maç öncesi yaptýðýmýz deðerlendirmede Orhangazispor’un son onbeþ dakikalýk bölümde 11 gol yediðini biliyorduk.
Son bölümlerde
oyundan düþme olacaðýnýn bilinci ile hareket et-
Mehmet Gönalaçar
Ç
orum
Belediyespor’da futbolcular
inandý ve kenetlendi sýra
Çorum’da. Evet, ikinci yarýnýn ilk maçýnda Orhangazispor ile oynanan maçýn büyük bölümünde ortaya konulan futbol ve alýnan farklý galibiyet kýrmýzý siyahlý takýmda moralleri yükseltti. Ýkinci yarýnýn ilk maçýný farklý kazanan Belediyespor’lu futbolcular maçýn bitiþ düdüðünden sonra saha ortasýnda bir yumak oldular ve
kazanýlan üç puaný büyük
coþku içinde kutladýlar.
Þampiyonluk için bir
tek futbolcunun inanmasý
ve mücadele etmesi tabiki
yeterli deðil. Önemli olan
bu inanca Çorum’un ortak
olmasý ve sahip çýkarak
orum Belediyespor için ligin ikinci yarýsýnda 17 final maçý olduðunu cumartesi
günki baþlýðýmýzda yazmýþtýk. Ýlk final oldukça rahat ve güzel geçti. Alýnan farklý galibiyet
tabiki çok güzel. Tüm þehre büyük bir hava
verdi.
Orhangazispor kadrosu zayýf genç isimlerden kurulu falan filan. Sezonun ilk maçý sonunda da 2-1 maðlup olunan Orhangazi’nin
ligde baþka takýmý yenemeyeceði söylenmiþti.
Ama görünki zirveyi zorlayan bir takým oldu.
Alýýnan galibiyet ikinci yarýya iyi baþlamak camiaya moral vermek açýsýndan çok
önemli. Maçýn yýldýzý kuþkusuz Murathan’dý.
Maçta atýlan beþ golde imzasý olan isim. Maçý izlerken hem izlemek hem yazmak hemde
maç stresi nedeniyle farkýna varmadým. Gazeteye gelip dakikalarý yazmaya baþladýðýmda
gördümki gerçekten beþ golden üçüncü direk
asist birinde ilk pasýn sahibi son golünde bire
bir kendine ait.
Allah nazardan saklasýn gerçekten mükemmel bir ilk yarýnýn ardýndan ikinci yarýyada mükemmel bir baþlangýç yaptý. Onla birlikte orta sahada Oðuzhan Yalçýn sol kanatta ise
Yakup Kayýþ takýmýn öne çýkan isimleri oldular. Yeni transferler Gökhan ve Murat için henüz erken ancak takýmýn hücumda çoðalmasý
ve çok üretken olmasý açýsýndan bu isimlerin
katkýsý olduðu kesin.
Savunmanýn diðer mevkileri için ve sað
kanatta görev yapan Mehmet için fazla olumlu bir maç olmadý. Takýmýn sol kanattan yaptýðý ataklarýn yanýsýna sað kanattan yapabilse
Çorum Belediyespor’lu futbolcular maç sonunda sevinçlerini önce kendi aralarýnda
(üstte) sonra tribündeki taraftarlarýyla birlikte böyle coþku içinde kutladýlar
.:: GÖZLEM ::.
Birinci
final çok
güzel...
[email protected]
Halil ÖZTÜRK
sonuç çok daha farklý olurdu.
Sedat hocanýn gerçekten iþi çok zor. Çok
formda isimler ve bol alternatifli bir kadro var
ve býrakýn 11’i 18’i belirlemek bile çok zor.
Bir yandan iyi bir durum takýmýn bütünlüðü
için dikkat edilmesi gereken bir konum. Baþarýlý oldukça bütünlük saðlanýr olasý bir kötü
sonuçta bu birliktelik buz gibi daðýlýr. o yüzden sezon baþýndan buyana adil forma daðýtan
Sedat hocanýn ayný anlayýþla devam etmesi
çok önemli.
Baþlýkta dediðimiz gibi birinci final güzel ancak geride 16 tane zorlu final daha var.
Hele hele üst üste oynayacaðýmýz dört tane
zorlu maç var. Bu maçlardan alýnacak sonuçlar Çorum Belediyespor’un kaderini büyük
oranda belirleyecek gibi görünüyor.
Düzyurtspor’un son dakikalarda bulduðu gollerle galip gelmesi ve liderliðin kaçmasýna üzülenler oldu. Ben bu haftada deðil sezonun son haftasýnda lider Çorum Belediyes-
por görmek istiyorum. Hem rakiplerin maça
çýkýþ psikolojisi farklý oluyor hemde kendi
futbolcularýn üzerinde stres oluyor. Yakýn takibi sürdürüp finiþi güzel yapmak bu sezon
için çok önemli diye düþünüyorum.
Cumartesi günü BAL’daki iki temsilcimiz Çorumspor ve Ýskilip Belediyespor’un
maçýný izledik. Gerçekten ekonomik olarak
bir iki ismin üzerinde yürütülen özverili çalýþmalar sonucunda ikinci yarýya baþlayan iki takým.
Bulunduklarý ekonomik sýkýntýlar nedeniyle iki takýmýmýzda gerçekten kadrolarýný
güçlendirmekte çok zorlanýyorlar. Ekonomik
güçleri oranýnda isimlerle ikinci yarýya baþladýlar. Mükemmel bir havada oynanan maç kötü zeminde mücadele þeklinde geçti.
Ýki takýmda kazanmaktan çok kaybetmeme mücadelesi verdiler. Ýlk yarýda Ýskilip
Belediyespor topa daha çok sahip olurken bir
gol buldu. Ýkinci yarýda ise Çorumspor özellikle sað kanadýndan geliþtirdiði ataklarla etkili oldu ve erken bulduðu beraberlik golünden sonra galibiyet mücadelesi verdi. Son dakikalar ise iki takýmda kaybetmeme çabasýna
girince maç orta alanda geçti.
Ýki temsilcimizden altta kalan direk düþecek üstte kalan ise Çorum 1. Amatör Küme’de þampiyon olan takýmla baraj maçý oynayacak. Ýkisininde iþi gerçekten zor. Heme
saha içinde hemde ekonomik anlamda. Ýkisininde haklarýnda hayýrlý olmasýný diliyorum.
Download

21 ocak.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi