Arif Ersoy
aday adayý
Salim Uslu, 25. Dönem Çorum Milletvekilliði Aday Adaylýðý için baþvurusunu AK Parti Genel Merkezi’ne
Uslu yeniden aday
Çorum Belediyesi eski Baþkaný
Prof. Dr. Arif
Ersoy, 7
Haziran
2015 Genel
Seçimi
öncesinde
AK Parti
Çorum
Milletvekili
Aday adayý
oldu.
* HABERÝ
3’DE
* HABERÝ 3’DE
Prof. Dr. Arif Ersoy
Ankara 1. Bölge Milletvekili Aday Adayý Av. Prof. Dr. Vahit Býçak, AK Parti Genel
Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu ve Baþkan Yardýmcýsý Murat Yýldýrým’ý ziyaret etti.
Prof. Dr. Vahit Býçak
resmi baþvuruyu yaptý
* HABERÝ 3’DE
ÇORUM
21 ÞUBAT 2015 CUMARTESÝ
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Külcü, Davutoðlu’nun müjdesini açýkladý
‘Seçimlerden sonra
bütünþehir oluyoruz’
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 7
Haziran 2015 tarihinde yapýlacak
genel seçimin ardýndan Çorum’un
bütünþehir olacaðýný söyledi. Külcü,
geçtiðimiz günlerde katýldýðý AK Parti
Belediye Baþkanlarý Ýstiþare ve
Yönlendirme Toplantýsý'nda konuþan
Baþbakan Prof. Dr. Ahmet
Davutoðlu’nun konuyla ilgili müjde
verdiðini açýkladý.
* HABERÝ 9’DA
AK Parti Milletvekili Aday Adayý Av. Fatih Maden,
Rektör Alkan’ý ziyaret etti.
Maden’e
STK övgüsü
Ankara Hukukçular Derneði
Baþkaný AK Parti Milletvekili
Aday Adayý Av. Fatih Maden,
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reha Metin Alkan’ý
makamýnda ziyaret etti.
* HABERÝ 2’DE
Muhtarlar Derneði yönetimini kabulünde konuþan Külcü, genel seçimin ardýndan Çorum’un bütünþehir olacaðýný
Muhtarlar bütçe istedi
* HABERÝ 9’DA
Kubbetüs Sahra Müessesesi Yönetim Kurulu
Üyeleri AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým'ý
Kudüs için
iþbirliði kararý
Kubbetüs Sahra Müessesesi
Yönetim Kurulu Üyeleri TürkiyeFilistin Dostluk Grubu Baþkaný
ve AK Parti Çorum Milletvekili
Murat Yýldýrým'ý ziyaret etti.
* HABERÝ 6’DA
Derindere’nin projesi Sabah’ta
Çorumlu babayiðit elektrikli taksi üretti
Derindere Motorlu
Araçlar (DMA)
Sanayi tarafýndan
üretilen elektrikli
taksi Ýstanbul’da
yola çýktý.
Çorumlu
Derindere
Ailesi’nin sahibi
olduðu DMA
firmasý tarafýndan
geliþtirilen
elektrikli taksinin
yurt dýþýnda
üretimi konusunda
üç ülkeyle lisans
anlaþmasý yapýldý.
* HABERÝ 9’DA
Fidan Yazýcýoðlu, tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybetti.
Fidan Yazýcýoðlu
oðluna kavuþtu
BBP kurucu Genel Baþkaný
merhum Muhsin Yazýcýoðlu'nun
annesi Fidan Yazýcýoðlu, tedavi
gördüðü hastanede hayatýný
kaybetti.
* HABERÝ 7’DE
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Berat
Uzun, ziyaretlerine devam ediyor.
Uzun, ‘Bize verilecek
emanetin farkýndayýz’
AK Parti Çorum Milletvekili Aday
Adayý Berat Uzun, ziyaretlerine
devam ediyor.
* HABERÝ 2’DE
DMA Sanayi tarafýndan üretilen elektrikli taksi Ýstanbul’da yola çýktý
Maliye Teþkilatý 26. Vergi Haftasý’ný kutlamaya hazýrlanýyor
‘Geleceðimizi kurtarmak
için mutlaka fiþ almalýyýz’
AK Parti’de 7
aday adayý
bugün ve
yarýn
milletvekili
aday
adaylýðýný
açýklýyor.
Defterdar Ali Sormaz, 26. Vergi Haftasý nedeniyle
düzenlediði basýn toplantýsýnda, verginin tabana yayýlmasý
için vatandaþa büyük görev ve sorumluluk düþtüðünü
hatýrlattý.
* HABERÝ 5’DE
7 aday adayý
açýklýyor
Ali Sormaz
* HABERÝ 2’DE
2
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 21 ÞUBAT 2015
Maden’e STK övgüsü
Daha önce de
Çorum Hitit Akademi
Derneði Baþkanlýðý
yapan Av. Fatih
Maden, kendisinin bu
þekilde birçok sivil
toplum kuruluþunda
aktif olarak görev
aldýðýný belirterek,
þehrin tüm
paydaþlarýyla ortak
istiþarenin önemli
olduðu vurgusunu
yaptý.
Av. Maden,
Çorum’da yetiþmiþ
olup Çorum’un
sokaklarýný,
caddelerini ve
STK’larýný iyi bilen
birisi olarak Çorum’a
hizmet etmeyi
arzuladýðýný
belirterek, “Deðerli
hocam Hitit
Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin
Alkan’ýn gösterdiði
hüsnükabul, ev
sahipliði, nezaketi ve
samimiyeti için gönül
dolusu teþekkür ve
minnettarlýðýmý
bildiriyorum.
AK Parti Milletvekili Aday Adayý Av. Fatih Maden, Rektör Alkan’ý ziyaret etti.
Evlâtlarýmýzýn
geleceði olan
Çorum’a ve
üniversitemize
kazandýrdýðý
deðerlerin temeli olan
vizyonundan istifade
edeceðiz. Dünya
üniversitesi hedefiyle
çýktýðý hizmet
yolunda Hitit
Üniversitesi’ni
yýldýzlaþtýran kýymetli
hocamýza, bu
memleketin bir evlâdý
olarak teþekkür ediyor
ve baþarýlarýnýn
devamýný diliyorum.”
dedi.
Ziyaretten
memnuniyet
duyduðunu dile
getiren Rektör Alkan
da, Fatih Maden'in
STK’lar içerisinde
üstlendiði görevler ve
iþbirliðine verdiði
öneme dikkat çekti.
Maden’e teþekkür
eden Rektör, çýkmýþ
olduðu yolda baþarýlar
diledi. (Haber
Merkezi)
Rektör Alkan, Fatih Maden'in STK’lar içerisinde üstlendiði görevler ve iþbirliðine verdiði öneme dikkat çekti.
Uzun, ‘Bize verilecek
emanetin farkýndayýz’
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Berat Uzun, ziyaretlerine devam ediyor.
AK
Parti Çorum
Milletvekili
Aday Adayý Berat
Uzun, ziyaretlerine devam ediyor.
Ziyaretler kapsamýnda Çorum Esnaf ve
Sanatkarlar Odalarý
Birliði (ÇESOB), Þoförler Odasý Çorum Þubesi, Çorum Oto Galericileri Derneði, S.S.
Hitit 19 Küçük Sanayi
Sitesi Yapý Kooperatifi,
Çorum Damýzlýk Sýðýr
Yetiþtiricileri Birliði ve
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý ziyaret etti.
Çýktýðý bu yolda
amacýnýn millete hizmet, Çorum'a hizmet
olduðunu ifade eden
Uzun, “AK Parti'yi diðer partilerden ayýran
özellikler, milletin deðerlerini özümseyen,
milletin dilini konuþan,
millet gibi düþünen, samimi, içten politikalardýr. AK kadrolarýn mil-
Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði ziyaret edildi.
letimize hizmet götürmek, millet ile bütünleþmek için gösterdiði
ve baþardýðý çabayý bizden önceki AK kadrolarýn gösterdiði gibi biz
de göstereceðiz. Çorum
halkýnýn sorunlarýný
bizlere ulaþtýrmasýnýn
önündeki
engelleri
azaltmak adýna çalýþmalar yapacaðým.
2002 öncesinde
yaþanan siyasi istikrarsýzlýklar ülkemiz ve
Çorum’umuza
her
alanda kayýplar yaþattý.
Bu kayýplar, insanýmýzda derin yaralar býraktý.
2002'de AK Parti iktidarý ile tanýþan milletimiz, siyasi istikrar ile
birlikte ekonomik, sosyal, kültürel, eðitim,
saðlýk vb. birçok alanda
ülkemizin çað atladýðýný gördü. Bu baþarýlar
AK kadrolar ile gerçekleþti. Bizler de AK kadrolarýn birer neferi ola-
rak, yapýlan bu güzel
hizmetleri daha da yükseðe çýkarmak için, bütün mesaimi harcayacaðýz.
Vekalet alacaðýmýz, berat alacaðýmýz
milletimizin,
Çorum’umuzun bize vereceði emanetin farkýndayýz. Bu emanete en iyi
þekilde sahip çýkmak
için çalýþacaðýz.” diye
konuþtu. (Haber Merkezi)
Parti’de
7
aday adayý
bugün ve yarýn milletvekili aday adaylýðýný
açýklýyor.
Bugün
saat
15.00’de Av. Faruk Özkader saat 16.00’da,
Ýbrahim Sezikli saat
14.00’de, Nurettin Kulalý saat 14.00’de, Dr.
Fatih Tuncel saat
13.00’de, AK Parti’den
Milletvekili
Aday
Adaylýðýný açýkladý.
Ýþadamý
Murat
Koçak yarýn saat
15.00’de, Eðitimci-iþa-
damý Timur Cevher yarýn saat 14.00’de, Av.
Serhat
Pak
saat
16.00’da milletvekili
aday adaylýðý için parti
binasýnda açýklama yapacak.(Haber Merkezi)
Av. Faruk Özkader
Ýbrahim Sezikli
Nurettin Kulalý
Dr. Fatih Tuncel
Murat Koçak
Timur Cevher
Av. Serhat Pak
7 aday adayý açýklýyor
AK
(Ç.HAK:2502)
A
nkara
Hukukçular
Derneði Baþkaný AK
Parti Milletvekili
Aday Adayý Av. Fatih
Maden, Hitit
Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin
Alkan’ý makamýnda
ziyaret etti.
Maden ziyarette,
istiþareye dayalý bir
siyaseti ve
üniversiteleri ve
STK’larý çok
önemsediklerini
söyledi.
CUMARTESÝ 21 ÞUBAT 2015
www.corumhakimiyet.net
Dünya ahiret kardeþim
Gülesin Aðbal Demirer’in
annesi Ceyhun teyzemizi
Rahmet-i Rahman’a
uðurladýk.
Uslu, aday adaylýðý
baþvurusu yaptý
Salim Uslu, 25. Dönem Çorum Milletvekilliði Aday Adaylýðý için baþvurusunu AK Parti Genel Merkezi’ne yaptý.
AK
Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, 25. Dönem Çorum Milletvekilliði Aday Adaylýðý için baþvurusunu AK Parti
Genel Merkezi’ne yaptý.
Baþvurunun ardýndan kýsa bir konuþma yapan
Salim Uslu, "24. Dönem Milletvekilliðimde þahsýma
destek veren tüm AK Parti Teþkilatlarýmýza, Ýl ve ilçe
Baþkanlarýmýza, yönetim kurulu üyelerimize, Belediye Baþkanlarýmýza, Belediye ve Ýl Genel Meclis üyelerimize, Kadýn ve Gençlik kollarýmýzýn deðerli baþkanlarýna ve yönetim kurulu üyelerimize, delegelerimize, köy ve mahalle temsilcilerimize, muhtarlarýmýza ve Çorumlu hemþehrilerimize teþekkür ediyorum.
7 Haziran Genel Seçimleri için adaylýk Baþvurumu
AK Parti Genel Merkezimize yaptým. Adaylýk baþvurusu yapmýþ olan tüm arkadaþlarýmýza da baþarýlar diliyorum. Yeni Türkiye için çýktýðýmýz bu yolda Allah
yar ve yardýmcýmýz olsun. 7 Haziran 2015 Seçimlerinin polemik ve gerilim yerine demokratik bir olgunlukta, hizmet ve projelerin yarýþtýðý demokratik bir seçim olmasýný diliyorum" dedi. (Haber Merkezi)
Arif Ersoy’dan
adaylýk açýklamasý
RECEP MEBET
Ç
Ankara 1. Bölge Milletvekili Aday Adayý Av. Prof. Dr. Vahit Býçak, AK Parti Genel
Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu ve Baþkan Yardýmcýsý Murat Yýldýrým’ý ziyaret etti.
Prof. Dr. Vahit Býçak
resmi baþvuruyu yaptý
A
nkara 1. Bölge Milletvekili Aday Adayý
Av. Prof. Dr. Vahit Býçak'ýn 19 Þubat Perþembe
günü saat 19.19'da resmi
adaylýk baþvurusunu yaptýðý bildirildi.
AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman
Soylu ile görüþen Vahit
Býçak, AK Parti Ankara
Ýl Baþkanlýðý'na milletvekilliði aday adaylýðý baþvurusunda bulundu. Baþvuru evraklarýný AK Parti
Ankara Ýl Baþkaný Mustafa Nedim Yamalý'ya teslim eden Býçak, iki il tercihinde bulundu. Býçak'ýn
ilk tercihinin Ankara ikinci tercihinin ise memleketi Çorum olduðu belirtildi. Baþvurunun ayýn
19'unda ve saat 19.19'da
yapýlmasý dikkatlerden
kaçmadý. Siyasetin ülkeye ve millete bir hizmet
alaný olduðunu belirten
Býçak; "Ankara'da yaþayan bir milyona yakýn
Çorumlu hemþehrilerimin desteði ile vekil seçilmem halinde toplumun
tüm kesimlerinin özellikle Çorumlular'ýn sesi olmak için çalýþacaðým."
dedi.
AK Parti Ankara Ýl
Teþkilâtý tarafýndan büyük ilgi ve sevgiyle karþýlanmaktan
duyduðu
memnuniyeti dile getiren
Býçak, tebrik ve kutlamalarý kabul etti. (Haber
Merkezi)
Vahit Býçak, aday adaylýk baþvurusunu yaptý.
orum Belediyesi eski Baþkaný
Prof. Dr. Arif Ersoy, 7 Haziran
2015 Genel Seçimi öncesinde AK
Parti Çorum Milletvekili Aday adayý oldu.
Konuyla ilgili söylentilere
açýklýk getiren Prof. Dr. Arif Ersoy,
AK Parti’den talep gelmesi durumunda yeniden Çorum’a hizmet etmekten mutluluk duyacaðýný ifade
etti.
Siyasette daha çok gençlere
fýrsat tanýnmasý taraftarý olduðunu
da vurgulayan Ersoy, “Hemþehrilerimin bu hususta gösterdikleri ilgi
ve desteðe teþekkür ediyorum.
Bundan 21 yýl önce üniversitede
hoca iken Çorum’a davet edildim
ve þehrimize hizmet ettim. Eðer
bugün de AK Parti yöneticilerinden
Çorum’a faydalý iþler yapabileceðim düþüncesiyle böyle bir davet
gelirse bu çaðrýyý geri çevirmem.
Ama ben þahsen milletvekili aday
Arif Ersoy
adayý olacaðým diye birþey söyleyemem. Ayrýca siyasette daha çok
gençlerin görev almasý gerektiði
düþüncesindeyim” diye konuþtu.
Prof. Dr. Ersoy, bu açýklamanýn ardýndan dün akþam saatlerinde
AK Parti Genel Merkezi’ne aday
adaylýðý baþvurusunda bulundu.
Ersoy, adaylýk baþvurusunu yoðun
talep üzerine yaptýðýnýsöyledi.
Dünya ahiret kardeþim Gülesin
Aðbal Demirer’in annesi, kýymetli
kardeþim Mustafa Demirer’in
kayýnvalidesi Ceyhun teyzemizi
Rahmet-i Rahman’a uðurladýk.
Gökkubbeden süzülen kar taneleri, adeta
Ceyhun teyzemizin kabrine gelinlik
nakþetti. 13 yýldýr muzdarip olduðu
hastalýðýna boyun büküp sabýr gösteren
cennet mekan Ceyhun teyzemizi, beyaz
gelinlikler içinde gelin gelip evlatlar
yetiþtirdiði ocaðýndan, yine beyaz
gelinliði ile yolcu ettik.
Genç kýzlýðýnda gelin geldiði
ocaktan çýkýþý, bu kez geri dönmemek
için olduysa da biliyoruz ki Allah,
sevenleri ahirette buluþturacak.
Dileðimiz de duamýz da odur ki, cennet
mekan Ceyhun teyzemizle Peygamber
Efendimiz’in hamd sancaðý altýnda bir
araya gelelim.
Yer gök beyaza bürünürken,
mezarlýðýn bir kenarýnda acýsýný içine
gömüp, çöken omuzlarýnýn taþýmakta
zorlandýðý baþýný bükerek, gözyaþlarýný
annesine armaðan eden caným kardeþim
Gülesin’e birkaç sözüm var.
Hani benim ciðerparem annem
vefat ettiðinde, bana deryalar kadar
teselli kaynaðý olan satýrlarýn vardý ya.
Bugün de bize kardeþlik vazifesi düþtü
sanýrým. Ben de sana diyorum ki, dik tut
baþýný. Gözyaþlarýn ölüp giden bir faniye
deðil, telli duvaklý gelin giden bir cennet
güzeli için döküldü. Gelinlik niyetine
giydiði beyaz kefene, Yüce Rabbim her
birini melekler eliyle indirdiði kar
taneleri ile rahmet tezgahýnda duvak
dokudu. Nazlý bir gelinin yeri göðü
kaplayan duvaðý gibi, annenin gelinlik
duvaðý serildi daða taþa.
Dinine baðlý bir Anadolu kadýnýna
yakýþan ne vakar varsa, biz onlarýn
cümlesini annenin alýn çizgilerinde,
senin anne sevginde de gördük çok
þükür. 13 yýldýr bir gün bile dilinden en
küçük bir intizar duymaksýzýn, diðer
kardeþlerinle birlikte sevgiyle baktýðýn,
bebekler gibi sevip okþadýðýn annene
karþý evlatlýk vazifen, bizim de
çocuklarýmýza býrakacaðýmýz deðerli bir
miras oldu.
Rabbim’den Ceyhun teyzeme
cennet, sana ve ailene de sabýrlar ihsan
etmesini diliyorum. Baþýn saðolsun
kardeþim.
3
4
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 21 ÞUBAT 2015
Hayrettin
Karaman
Þiddet niçin
var
Vali’den Aþevi’nde inceleme
Vali Ahmet Kara, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý bünyesinde faaliyet gösteren Aþevi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
V
ali Ahmet Kara, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý bünyesinde faaliyet gösteren Aþevi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Aþevi bünyesinde sunulan hizmetin en uygun þartlarda, en temiz þekilde verilmesi gerektiðini belirten Vali Kara, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Mü-
dürü Zekeriya Doðan’dan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý.(Haber Merkezi)
Vali Kara, Aþevi bünyesinde sunulan hizmetin en uygun þartlarda, en temiz þekilde verilmesi talimatýný verdi.
Rektör editörlerle buluþtu
H
itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, üniversite bünyesindeki dört akademik derginin hazýrlanmasýnda çeþitli görevler üstlenen öðretim üyeleri ile genel bir deðerlendirme yapmak üzere Rektörlük Senato Salonu’nda bir araya geldi.
Ýlk olarak üniversitede yapýlan çalýþmalar ve mevcut durum hakkýnda deðerlendirmeler yapan Rektör Alkan,
üniversitede dört ayrý derginin çýkarýlmasýnýn ve bunlarýn her birinin bir prestije sahip olmasýnýn üniversite adýna
mutluluk verici olduðunu belirtti.
Karþýlýklý sohbet havasýnda sýcak
bir ortamda gerçekleþen toplantýda Ýlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr.
Þaban Haklý ile “Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dergisi’nin Editörü
Prof. Dr. Halil Ýbrahim Þimþek, üniversitenin en eski dergisi olan Ýlahiyat Fakültesi dergisi hakkýnda bilgi vererek,
derginin 2002 yýlýndan itibaren ulusal
hakemli dergi statüsünde yayýn hayatýnda olduðunu, yýlda iki defa yayýmlandýðýný, 26. sayýsýnýn yakýnda çýkacaðýný
ve dergide bugüne kadar toplam 326
makalenin yayýmlandýðýný belirttiler.
Matbu ve online yayýmý yapýlan derginin ulusal indekslerden TÜBÝTAKULAKBÝM Sosyal ve Beþeri Bilimler
Veritabaný tarafýndan 9. sayýsýndan itibaren, Asosindex: Sosyal Bilimler Ýndeksi ve Arastirmax: Bilimsel Yayýn Ýndeksi tarafýndan da ilk sayýsýndan itibaren tarandýðý bilgisi verilirken, TÜBÝTAK-ULAKBÝM tarafýndan taranan ilk
Ýlahiyat alan dergisi olduðu, ilk sayýsýndan itibaren uluslararasý veri indekslerinden Ebscohost: Academic Search
Complete veri tabaný ve bunun anlaþmalý olduðu tüm alan indeksleri tarafýndan tarandýðý vurgulandý. Toplantýda
ayrýca derginin TÜBÝTAK-ULAKBÝM’in saðladýðý DergiPark sisteminde
yer aldýðý, uluslararasý tarama ve numa-
Üniversite dergilerinin editörleri Rektörlük Senato Salonu’nda bir araya geldi.
ralandýrma indekslerinden CrossRef’a
abone olunduðu, 20. sayýdan itibaren
yayýnlanan yazýlarýn DOI numaralý olduðu, AHCI’ya baþvurunun yapýldýðý
ve iki yýllýk izlenme süresinin bir yýlýnýn
geride kaldýðý ifade edildi.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Mehmet Evkuran ile Enstitü
Müdür Yardýmcýsý ve ayný zamanda
dergi editörü Yrd. Doç. Dr. Yakup Çoþtu da, 2008 yýlýndan itibaren yayýn hayatýna giren ve üniversitenin ikinci en
eski dergisi olan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulundular. Derginin yýlda iki defa
yayýmlanan hakemli bir dergi olduðunun altýný çizen öðretim üyelerimiz, 7.
yýlýný tamamlayan derginin TÜBÝTAKULAKBÝM Sosyal ve Beþeri Bilimler
Veritabaný ULAKBÝM, Index Copernicus International, ASOS-Akadmia Sosyal Bilimler Ýndeksi, ARAÞTIRMAX Bilimsel Yayýn Ýndeksi, AKADEMÝK
DÝZÝN- Akademik Türk Dergileri Ýndeksi, SCIPIO- Scientific Publishing&
Information Online, TEÝ- Türk Eðitim
Ýndeksi olmak üzere 7 farklý ulusal ve
uluslararasý indeks tarafýndan tarandýðý-
ný, 2014 yýlýnda TÜBÝTAK ULAKBÝM
DergiPark sistemine dahil olarak dergiye DOI numarasý verilmeye baþlandýðýný ifade ettiler.
Hünkâr: Alevilik Bektaþilik Akademik Araþtýrmalar Dergisi’nin editörlüðünü yapan Hacý Bektaþ Veli Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdür Yardýmcýsý Doç. Dr. Adem Korukçu ile yine ayný derginin diðer editörü Yrd. Doç.
Dr. Elif Ayan Nizam ise, Hacý Bektaþ
Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi
tarafýndan çýkarýlan derginin Ehl-i Beyt,
On Ýki Ýmamlar, Hacý Bektaþ Veli ve
Alevilik-Bektaþilik üzerinde odaklandýðýný; yýlda iki defa çýkarýlmasý planlanan hakemli bir dergi olduðunu, hem
basýlý hem de online ortamda yayýmlandýðýný ifade ederek, dergideki makalelere DOI numarasý alýndýðýný sözlerine
eklediler.
Fen Bilimleri Enstitüsü’nün çýkarmaya baþladýðý Üniversitemizin en yeni
akademik dergisi olan Hittite Journal of
Science and Engineering hakkýnda bilgi
veren Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
ve ayný zamanda derginin baþ editörü
Prof. Dr. Ali Kýlýçarslan da uluslararasý
standartlardaki hakemli dergilerinin
2014 Aralýk ayýnda çevrimiçi olarak yayýna baþladýðýný (http://www.hjse.hitit.edu.tr), derginin yayýn dilinin Ýngilizce olduðunu ve yýlda iki defa yayýmlanmasý planlandýðýný ifade ederek CrossRef ile yapýlan anlaþma ile dergide yayýnlanan makalelere DOI numarasý verildiðini söyledi. Prof. Dr. Kýlýçarslan
ayrýca yazarlarýn yayýmladýðý makalelere yapýlacak atýflarý takip etmede kolaylýk saðlayan CitedBy hizmeti sunulduðunu ve makalelerin sürekli güncel kalmasýna olanak tanýyan CrossMark sistemine de üye olduklarýný vurguladý.
Dergilerle ilgili bu kapsamlý paylaþýmýn ardýndan Rektör Alkan, katýlýmcýlara bu dergiler için ortak bir yazýlýmýn kullanýlmasý imkanýný düþünmelerini ve en köklü dergi olan Ýlahiyat Fakültesi Dergisi’nin, Fakülte tarihine iz
býrakan ve aramýzdan ayrýlmýþ hocalarýmýza yönelik özel sayýlar çýkarabileceðini ifade etti. Dergilerin kurullarý oluþturulurken görev daðýlýmýnýn olabildiðince geniþ bir çerçeveye yayýlmasýnýn
yerinde olacaðýný belirten Alkan, mobil
uygulamalar aracýlýðý ile de dergilere
ulaþýmýn saðlanmasý gerektiðini belirterek, “Dergilerimizin sürekli yükselen
bir ivmeyle baþarýlý çalýþmalarýna devam ediyor olmasý mutluluk verici. Elde edilen bu baþarý Üniversitemizde
oluþturulan sinerjinin ve hep birlikte
sarf edilen yoðun gayretin sonucunda
meydana geliyor. Tüm öðretim elemanlarýmýza gayretli ve baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ediyorum” dedi.
Toplantýya Ýlahiyat Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Özden
Kanter ve Hittite Journal of Science and
Engineering’in editör yardýmcýlarý Doç.
Dr. Dursun Ali Köse ile Yrd. Doç. Dr.
Öncü Akyýldýz da katýldýlar(.Haber
Merkezi)
YÖK’ten ikinci öðretime yeni düzenleme
Y
ÖK'ten ikinci öðretime yeni
düzenlemeYÖK'ten yapýlan
açýklamada, ikinci öðretim derslerinin baþlama ve bitiþ saatlerine
iliþkin þikayetler üzerine konunun
tekrar ele alýndýðý ifade edildi.
Yükseköðretim Kurulunca
(YÖK), üniversitelerde birinci öðretim derslerinin bitimini takiben
ikinci öðretim derslerine baþlanabileceði, gerektiðinde hafta sonlarý da ders konulmasý suretiyle ikinci öðretim ders saatlerinin üniversiteler tarafýndan düzenlenebileceði bildirildi.
YÖK'ten yapýlan açýklamada,
ikinci öðretim programlarýnda öðrenim gören özellikle kýz öðrencilerden gelen, ikinci öðretim derslerinin baþlama ve bitiþ saatlerine
iliþkin þikayetler ve ders saatlerinin yeniden düzenlenmesine yönelik talepler üzerine konunun
tekrar ele alýndýðý ifade edildi.
Açýklamada, þunlar kaydedildi:
"Üniversitelerde ikinci öðretim ders saatlerine iliþkin yaþanýlan sorunlarýn deðerlendirilmesi
neticesinde, öðrencilerin durumlarý ve görüþleri de dikkate alýnarak,
birinci öðretim derslerinin bitimini takiben ikinci öðretim derslerine baþlanabileceði, gerektiðinde
hafta sonlarý da ders konulmasý suretiyle ikinci öðretim ders saatlerinin üniversiteler tarafýndan düzenlenebileceði sonuç ve kanaatine
varýlmýþtýr.
Ýkinci öðretim dersleri için
herhangi bir baþlangýç saati belirtilmeyerek, birinci öðretimin derslerinin bitimini müteakiben olmak
kaydýyla ikinci öðretim derslerinin
baþlangýç saatlerinin belirlenmesi
konusu yükseköðretim kurumlarý-
mýza býrakýlmýþtýr. Yükseköðretim
kurumlarýmýzýn bu ve buna benzer
konularda tasarrufta bulunabilmelerinin yolunu (tedrici olarak) açmanýn doðru olduðunu düþünmekteyiz."
Açýklamada, "Yükseköðretim
Kurulu olarak, önceliðimiz öðrencilerimiz ve onlarýn huzurlu, mutlu bir þekilde iyi eðitim almalarýný
saðlamaktýr. Almýþ olduðumuz bu
kararýn bütün öðrencilerimiz için
hayýrlý olmasýný dileriz" ifadelerine de yer verildi.(AA)
Çünkü ham insan (nefis), fýtratýna
uygun eðitime tabi tutulmazsa -ki bu fýtrat
ancak Ýslam ile özünü koruyup
geliþtirebilir- kötülüðe
meyillidir(Yusuf:12/53). Öfke ve þehvet
(bedeni ve cinsel arzular, ihtiyaçlar) akla
galebe çalar; öfkeden þecaat, cinsel
þehvetten iffet erdemleri oluþacak yerde
ifratlar ve rezillikler oluþur.
Þiddet yalnýzca bugün, bu çaðda mý
vardýr? Elbette hayýr. Kur’an’ýn belki de
temsili anlatýmýna göre Hz. Âdem’in iki
oðlundan biri diðerini, kýskançlýk
yüzünden haksýz yere öldürmüþtür (Maide:
5/28).
Ýnsanlýk tarihi boyunca savaþlarda ve
kavgalarda oluk gibi kan akýtýlmýþ, nice
masumlarýn caný yanmýþtýr.
Hak dinler þiddeti tamamen ortadan
kaldýrmak için deðilse de azaltmayý
hedeflemiþtir.
Buna raðmen dini özemsemeyen,
nefsini Allah’a teslim edemeyen, dinin
þekil, merasim ve ritüellerini yerine
getirmekle beraber ahlakýný kuþanamamýþ
olanlar her zaman þiddete baþvurmuþlardýr.
Bir barýþ, rahmet, merhamet, þefkat,
yardýmlaþma... dini olan Ýslam’ýn sözde
mensuplarý bile hemen her zaman
kadýnlarýný, çocuklarýný, iþçi ve
hizmetçilerini ve gücü yetiyorsa
baþkalarýný dövmüþlerdir.
Belli bir tarihten sonra, özellikle iki
dünya savaþýndan ve vahþi kapitalizmin
dünyayý saran zulmünden sonra insanlýk
“insan hak ve özgürlükleri”ni hatýrlamýþ,
âkýl ve vicdanlý liderler, mütefekkirler,
hukuk adamlarý toplantýlar yapmýþlar,
sonunda insan haklarý ile ilgili belgeler
imzalanmýþ, bundan böyle hak ve
özgürlüklere riayet edileceðine söz
verilmiþtir.
Peki þimdi dünyada insan hak ve
özgürlükleri mi önde gidiyor, güçlünün
sýnýrsýz hýrsýnýn ve arzusunun tatmini mi
önde gidiyor?
Amerika’da Kýzýlderilileri,
Avustralya’da Aborjinleri katlederek
topraklarýna yerleþen beyaz haydutlar ile
zayýf topluluklarý sömürerek maddi ve
manevi deðerlerini gaspeden Avrupalý
yoldaþlarý þimdi de ihtiyaç duyduklarý her
þeyi en kolay, en ucuz ve en devamlý olarak
elde edebilmek için fitne ve fesad peþinde
koþuyor, toplumlarý bölüp birbirine
düþürüyor, olmadý ülkelerine girerek vurup
kýrýyor, hak edeni deðil, iþbirliðini kabul
edenleri iktidara getiriyor hasýlý dünyayý
kasýp kavuruyorlar.
Bugünün dünyasýnda en zengin seksen
beþ kiþinin serveti, üçbuçuk milyar
yoksulun malvarlýðýndan fazla imiþ.
Gözlerini ancak topraðýn
doldurabileceði/doyurabileceði zenginlerin
vicdan, insaf ve adalet duygusundan
mahrum olmalarý yüzünden mahrum ve
maðdurlarýn, gelir daðýlýmýndan ve
refahtan adil pay almalarý imkansýz hale
gelmiþtir.
Anneler ve babalar çok meþgul
olduklarýndan (?) çocuklarýný ya
tanýmadýklarý bakýcýlara býrakýyorlar veya
daha iki üç yaþlarýnda iken ellerine akýllý
(?) telefonlarý ve elektronik aletleri veriyor,
oyalanmalarýný saðlayarak iþlerine
bakýyorlar. Peki bu yavrularý oyaladýklarý
þeylerin içinde ne olduðunu merak
ediyorlar mý? O oyunlarý, eðlenceleri
kimler hazýrlamýþlar, içine hangi dünya
görüþü, ahlak ve deðerleri yerleþtirmiþler;
bunlarý biliyorlar mý?
Bugün iletiþim araçlarýnýn
deccalleþmesi yüzünden dünyanýn bir
ucunda olan birkaç saniye sonra öbür
ucuna ulaþýyor. Ulaþan da daha ziyade
(haber deðeri olduðu için) þiddet, zorbalýk,
zulüm, savaþ, kavga, edepsizlik,
ahlaksýzlýk...
Ýbretle hatýrlayalým ki, bir ülkenin
halkýný temsil edenlerin toplandýklarý
mecliste seçkin ve seçilmiþ kiþiler kavga
ediyor, aðza alýnmayacak küfürler ediyor
ve kafa göz yarýyorlar.
Böyle bir dünyada, böyle bir ülkede,
böyle bir çevrede hayata gözlerini açan,
büyüyen, zulüm, kötülük, þiddet ve
edepsizlikten nasiplenen insanlardan ne
bekliyoruz?
Bazý yazarlar cezanýn çare olmadýðýný,
zihniyet (ahlak) deðiþikliðine/ýslahýna
ihtiyaç bulunduðunu yazýyor ve
söylüyorlar. Bunda þüphe yok da, ýslahat ve
deðiþim nasýl, nerede, ne kadar zamanda ve
hangi ýslahatçýlarla elde edilecek?
Kangren olmamýþ organlarý korumak,
bozulmasýný önlemek için bütün tedbirleri
almak elbette gereklidir, ama kangren olan
organý kesmezseniz diðer organlarý da
koruyamazsýnýz.
Hasýlý her þeye raðmen çare topyekün
ve fýtrata uygun eðitimde ve ýslahattadýr.
Eðitim ve ýslahatýn içinde ceza da vardýr.
CUMARTESÝ 21 ÞUBAT 2015
www.corumhakimiyet.net
5
Maliye Teþkilatý 26. Vergi
Haftasý’ný kutlamaya hazýrlanýyor
‘Geleceðimizi kurtarmak
için mutlaka fiþ almalýyýz’
D
EROL TAÞKAN
efterdar Ali
Sormaz, 26. Vergi
Haftasý nedeniyle
düzenlediði basýn
toplantýsýnda, verginin
tabana yayýlmasý için
vatandaþa büyük görev
ve sorumluluk
düþtüðünü hatýrlatarak,
“Verginin tabana
yayýlmasý, vergi ödeyen
insanlarýn üzerindeki
yükün hafifletilmesi
anlamý taþýr. Ayrýca
geleceðimiz olan
çocuklarýmýzýn daha
Ali Sormaz
müreffeh bir ülkede
yaþamasýný istiyorsak,
mutlaka her
alýþveriþimizde fiþ
almalý ve
çocuklarýmýzýn
geleceðine katký
saðlamalýyýz.” dedi.
Maliye teþkilatý
olarak maksatlarýnýn
kiþilerden daha çok
vergi olmak olmadýðýna
vurgu yapan Defterdar
Sormaz, kayýt dýþý
ekonominin kayýt altýna
alýnmasýnýn en önemli
yollarýndan birisinin
alýþveriþ ya da hizmet
alýmlarýnda fiþ ve fatura
almak olduðunu
deðinerek, vergi
verenlerin yükünün
hafifletilmesi için
herkesin vatandaþlýk
görevini bilinçli olarak
yerine getirmesi
Defterdar Ali Sormaz, 26. Vergi Haftasý nedeniyle basýn toplantýsý düzenledi.
gerektiðini söyledi.
Vergi Haftasý
kutlama programýný da
paylaþan Defterdar Ali
Sormaz, vergi ile
birlikte gelir
daðýlýmýnýn daha da
düzelebileceðini, vergi
miktarlarýnda indirime
giderek vergi yükünün
azalmasýnýn en önemli
temel taþýnýn, vergi
algýsýndaki yanlýþlarýn
vatandaþ zihninde
doðru bilgilerle
düzelmesi olarak tarif
etti.
23 Ocak-2 Þubat
tarihleri arasýnda
kutlanacak olan Vergi
Haftasý’nýn Atatürk
Anýtý’nda düzenlenecek
törenle baþlayacaðýný
ifade eden Sormaz,
çeþitli ziyaret ve
aktivitelerle bir hafta
süresince Çorum
gündeminde vergi
konusunun yer etmesini
hedeflediklerini aktardý.
Defterdar Ali
Sormaz, tüm maliye
teþkilatý ve
vatandaþlarýn vergi
haftasýný kutladýðýný
dile getirdiði
toplantýda, “Vergi
Haftasý’nýn
memleketimiz için bol
kazanca vesile olmasýný
diliyorum.” dedi.
Ýþte en ‘ballý’ iller
T
ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü Salih Uras, Türkiye’nin bal
haritasýný açýkladý. Uras
Türkiye’de geçtiðimiz
yýl 103 bin 539 ton bal
üretildiðini söyledi. Bal
üretiminde Muðla’nýn ilk
sýrada yer aldýðýný belirten Uras, bölgelerine
baðlý Diyarbakýr’ýn 12.,
Þanlýurfa’nýn ise 14. sýrada yer aldýðýný bildirdi.
TÜÝK’in açýkladýðý
verilere göre, Türkiye’nin en ballý illeri
Muðla, Ordu ve Adana
oldu. Muðla 15 bin 282
ton bal üretimiyle ilk sýrada yer alýrken Muðla’yý 15 bin 39 ton ile Ordu, 9 bin 715 ton ile de
Adana takip etti. En az
bal ise 14 ton ile Kilis’te
üretildi.
TÜÝK Diyarbakýr
Bölge Müdürü Salih
Uras, Diyarbakýr’ýn bin
600 ton ile bal üretiminde 12. sýrada olduðunu
kaydederek, "Þanlýurfa
bin 400 ton ile 14., sýrada
yer almaktadýr. Türkiye’nin en çok bal üreten
illeri sýrasýyla Muðla,
Ordu ve Adana'dýr. Muðla 15 bin 282 ton bal üretirken Ordu 15 bin 39
Türkiye Ýstatistik Kurumu bal üretim istatistiklerini açýkladý.
ton, Adana ise 9 bin 715
240 ton, Hakkari bin 132
Niðde 488 ton, Adýyaton, Erzincan bin 7 ton,
man 473 ton, Düzce 470
ton bal üretmiþtir. En az
Trabzon bin 7 ton, Samton, Kastamonu 450 ton,
bal üreten il ise Kilis olsun 975 ton, Gümüþhane
Yalova 361 ton, Karamuþtur" dedi.
954 ton, Konya 921 ton,
man 351 ton, Çorum 341
Ýllere göre bal üretiOsmaniye 916 ton, Maton
, Bayburt 319 ton, Ismi þöyle:
nisa 910 ton, Artvin 850
parta 288 ton, Batman
"Aydýn 3 bin 447
ton, Hatay 836 ton, Af262 ton, Sinop 256 ton,
ton, Sivas 3 bin 39 ton,
yon 813 ton, Çankýrý 799
Aksaray 254 ton, Yozgat
Mersin 2 bin 884 ton, Ýzton, Malatya 795 ton,
240 ton, Karabük 239
mir 2 bin 877 ton, AntalBursa 748 ton, Ýstanbul
ton, Iðdýr 225 ton, Bolu
ya 2 bin 711 ton, Balýke722 ton, Kahramanmaraþ
221 ton, Kütahya 215
sir 2 bin 638 ton, Siirt 2
719 ton, Rize 692 ton,
ton, Amasya 209 ton, Arbin 26 ton, Van bin 982
Edirne 687 ton, Sakarya
dahan 203 ton, Mardin
ton, Diyarbakýr bin 619
663 ton, Ankara 654 ton,
182 ton, Bilecik 179 ton,
ton, Bitlis bin 429 ton,
Tunceli 641 ton, Muþ
Zonguldak 172 ton, GaÞanlýurfa bin 400 ton,
638 ton, Kýrklareli 632
ziantep 160 ton, Bartýn
Bingöl bin 288 ton, Deton, Burdur 600 ton, Þýr159 ton, Kýrýkkale 138
nizli bin 264 ton, Kars
nak 585 ton, Tekirdað
ton, Uþak 122 ton, Nevbin 260 ton, Giresun bin
572 ton, Elazýð 519 ton,
þehir 116 ton, Aðrý 114
253 ton, Erzurum bin
Kocaeli 503 ton, Tokat
ton, Eskiþehir 113 ton,
244 ton, Çanakkale bin
502 ton, Kayseri 491 ton,
Kýrþehir 85 ton, Kilis 14
ONKO-SAV üyeleriyle sohbet
M
imar Sinan Halk
Eðitim Merkezi
Müdürü Yasin Yetim,
Çorum Onkoloji
Hastalýklarý
Yardýmlaþma ve Savaþ
Derneði (ONKOSAV)’ni ziyaret etti.
Ziyaretinde,
ONKO-SAV üyeleriyle
sohbet eden Yetim,
bayanlarýn el emeðiyle
hazýrladýklarý ürünleri
de inceleme fýrsatý
buldu.
ONKO-SAV
yönetimi, ziyaretten
duyduklarý
memnuniyeti ifade
ederek, HEM Müdürü
Yetim’e teþekkür etti.
(Haber Merkezi)
Mimar Sinan HEM yöneticileri Onkoloji Hastalýklarý
Yardýmlaþma ve Savaþ Derneði (ONKO-SAV)’ni ziyaret etti.
Çorum göç veriyor
Çorum negatif yönde nüfusu azalan iller arasýnda yer alýyor.
T
ürkiye Ýstatistik
Kurumu (TÜÝK)
Diyarbakýr Bölge
Müdürü Salih Uras,
Türkiye’nin göç
istatistiklerini
açýkladý. Açýklanan
istatistikte,
Türkiye’de 2 milyon
618 bin 275 kiþinin
farklý illere göç ettiði
tespit edildi.
TÜÝK
Diyarbakýr Bölge
Müdürü Salih Uras,
Türkiye’nin göç
haritasýný açýkladý.
Uras, yaptýðý
açýklamada, Adrese
Dayalý Nüfus Kayýt
Sistemi (ADNKS) 31
Aralýk 2014 tarihli
verilerine göre, bir
yýl içinde Türkiye’de
2 milyon 681 bin 275
kiþinin farklý bir ile
göç ettiðini ifade
ederek, Türkiye’de
geçtiðimiz yýl 53 ilin
verdiði göç, aldýðý
göçten fazla, 28 ilin
ise aldýðý göç, verdiði
göçten daha fazla
olduðunu söyledi.
Uras, göç edebilecek
her bin kiþi için net
göç sayýsýný ifade
eden net göç hýzýnýn 45,57 ile en fazla göç
veren ilin Çankýrý
olduðunu söyledi.
Çankýrý’yý -32,32 ile
Kars, -29,61 ile
Aðrý'nýn takip ettiðini
belirten Uras,
Salih Uras
bölgelerine baðlý
Diyarbakýr’ýn -6.77,
Þanlýurfa’nýn ise 7.21 olduðunu ifade
etti.
Uras, en fazla
göç alan illerin net
göç hýzý
sýralamasýnda
Bayburt 42,17 ile ilk
sýrada yer aldýðýný
belirterek, Bayburt’u
24,25 ile Tekirdað,
20,95 ile Muðla'nýn
takip ettiðini aktardý.
Uras, verdiði göç,
aldýðý göçten fazla
olan, net göç hýzý
negatif illeri þöyle
sýraladý:
"Çankýrý -45.57,
Kars -32.32, Aðrý 29.61, Ardahan 26.52, Yozgat -26.28,
Muþ -25.47, Erzurum
-22.3, Kýrýkkale 19.86, Bitlis -17.66,
Çorum -16.51, Ordu
-15.59, Van -15.4,
Hakkari -13.33, Kilis
-13.05, Bingöl 12.89, Adýyaman 12.88, Niðde -12.02,
Siirt -11.91,
Zonguldak -11.07,
Mardin -10.82, Iðdýr
-10.59, Nevþehir 10.42, Sivas -8.2,
Afyonkarahisar 8.02, Burdur -7.89,
Elazýð -7.77,
Þanlýurfa -7.21,
Kýrþehir -6.94,
Þýrnak -6.92,
Aksaray -6.85,
Diyarbakýr -6.77,
Bartýn -5.84, Amasya
-5.72, Sinop -5.69,
Kütahya -5.45,
Adana -5.35, Batman
-5.32, Tokat -4.75,
Isparta -4.68,
Karaman -4.63,
Hatay -4.27, Artvin 3.74,
Kahramanmaraþ 3.01, Malatya -2.84,
Samsun -2.72,
Manisa -2.09, Uþak 2.02, Rize -1.88,
Kastamonu -1.69,
Edirne -1.69, Düzce 0.76, Osmaniye 0.66, Bilecik -0.11".
TÜÝK
Diyarbakýr Bölge
Müdürü Salih Uras,
aldýðý göç, verdiði
göçten fazla olan, net
göç hýzý pozitif illeri
ise Bayburt 42.17,
Tekirdað 24.25,
Muðla 20.95,
Gümüþhane 18.9,
Yalova 16.09,
Balýkesir 14.94,
Kocaeli 14.4,
Çanakkale 13.55,
Aydýn 12.99, Antalya
12.87, Eskiþehir
9.83, Erzincan 8.12,
Ankara 7.8, Giresun
7.56, Kayseri 5.75,
Bursa 5.64, Ýzmir
5.61, Tunceli 5.52,
Sakarya 4.72,
Denizli 3.59,
Trabzon 2.75,
Kýrklareli 2.55,
Gaziantep 1.07,
Karabük 1.05,
Ýstanbul 1, Bolu 0.7,
Mersin 0.44, Konya
0.16 olarak sýraladý.
(ÝHA)
Kayseri halinden
memnun deðil!
M
HP Kayseri Milletvekili Aday Adaylarýndan Prof. Dr. Mustafa Alkan þimdiden hýzlý ve yoðun bir çalýþma sürecine girdi. Prof. Dr.
Mustafa Alkan Kayseri Merkez Ýl ve ilçe teþkilatlarý baþta olmak üzere çevre ilçeleride ziyaretlerini sürdürüyor.
Kayseri de bu güne kadar görev yapmýþ il
baþkanlarýný ve MHP’nin önde gelen isimlerini
ziyaret ederek, görüþüp aday adaylýðý ile ilgili
bilgi vererek istiþarelerde bulunan Prof. Dr. Mustafa Alkan, “Kayseri siyaset tarihinde bu güne
kadar ki en büyük fýrsatý yakalamýþ olmasýna raðmen yerelde ve genelde AKP de siyaset yapanlar
ne yazýk ki bu fýrsatý deðerlendirememiþtir.
Son 15 yýldýr Kayseri bir Cumhur Baþkanýna sahip, Önemli bir Bakanlýða sahip, her dönem
6, 7 milletvekili çýkarmýþ bunun yanýnda son 3
dönemdir yerelde Belediyeleri elinde bulunduran
AKP ne yazýk ki Kayseri’ye ciddi bir hizmet ve
yatýrým getirememiþtir.
Vizyon kent vizyon baþkan söylemleriyle
15 yýldýr Kayseriliyi oyalayanlar,makro anlamda
ve vizyoner anlamda bir tek projeden ve hizmetten bahsedemezler. Bundan 50 yýl önceki belediye baþkanlarýnýn vizyonunun yarýsýna dahi sahip
olmayanlar Kayserinin gelecek 50, 60 yýlýna sarih bir tek proje ortaya koyamamýþlardýr.
Kayseri bundan 20 yýl öncesinde kendi kategorisindeki illerin 15-20 yýl ilerisinde iken bugün Gaziantep, Konya, Eskiþehir, Bursa, Denizli, Çorum vb. birçok ille kýyaslandýðýnda, her
alanda bu illerin 15-20 yýl gerisine düþmüþtür. Bu
demektir ki kayseri 20 yýl geriye götürülmüþtür.
Geneldeki siyasete gelince, bütün vatandaþlarýmýzýn yakýndan izlediði gibi Türkiye cumhuriyet tarihinin en tehlikeli ve sonu belli olmayan
sürecine doðru sürüklenmiþ, dönülmez bir bölünme ve parçalanma sürecine doðru hýzla ilerle-
Mustafa Alkan
mektedir. Ekonomi, sosyal yapý çözmek üzere,
millet kutuplaþtýrýlmýþ ve ötekileþtirilmiþ, hak
hukuk yok edilmiþ, devlet kurum ve kuruluþlarý
tüketilmiþ, ülkemizde tam bir kaos ortamý hakim
olmuþtur.
Bütün ülkücüler tarihi sorumluluk içinde
MHP saflarýnda yerini almalý Türk Milletine,
Türk Devletineve Türk Vatanýna sahip çýkmalýdýrlar.
Bende bu mücadele de yerimi almak için
MHP den aday adayý olarak buradayým. Bundan
sonra bu mücadele ve hizmette yerelde Kayseri
de Genelde Bütün Türkiye de her Türk Ýnsaný gibi üzerime düþün görevi sonuna kadar yerine getirmeye çalýþacaðým.
Ýnanýyorum ki önümüzdeki seçimTürk milletinin saðduyusu öne çýkacak ve Türkiye için
yeni bir dönemin baþlangýcý olacaktýr" diye konuþtu.(ÝHA)
6
Kudüs için iþbirliði kararý
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 21 ÞUBAT 2015
K
Kubbetüs Sahra Müessesesi Yönetim Kurulu Üyeleri
AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým'ý ziyaret etti.
Heyet ile Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým Kudüs ve Mescid-i
Aksa konusunda yapýlacak çalýþmalarda iþbirliði içinde hareket edilmesi kararý aldýlar.
ubbetüs Sahra Müessesesi Yönetim Kurulu Üyeleri Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Baþkaný ve AK Parti Çorum
Milletvekili Murat Yýldýrým'ý ziyaret etti.
Yemen Müessese-tül
Kudüs Yönetim Kurulu
Baþkaný Þeyh Hamid Bin
Abdullah, Mýsýr eski Bakanlarýndan, Müessese
Basýn Yayýn ve Medya
Komitesi Baþkaný Salah
Abid El Maksud ve Yönetim Kurulu Üyeasi Münir
Said'den oluþan heyet,
Kudüs ve Mescid-i Aksa
konusunda Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým ile karþýlýklý fikir alýþveriþinde bulundular.
Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým, Ýsrail'in bir terör devleti olduðuna vurgu yaparak, Filistin halkýnýn haklarýný savunma, Müslümanlar'ýn
ortak deðeri Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün korunmasý için yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi.
Heyet ile Dostluk
Grubu Baþkaný Murat
Yýldýrým Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda yapýlacak çalýþmalarda iþbirliði içinde hareket edilmesi kararý aldýlar.
Heyet Baþkaný Þeyh
Hamid Bin Abdullah,
Dostluk Grubu Baþkaný
Murat Yýldýrým'a Mescidi Aksa'nýn gösterildiði bir
tablo hediye ederken, Yýldýrým da heyet üyelerine
Çorum leblebisi takdim
etti. (Haber Merkezi)
Türk Ocaklarý Çorum Þubesi Baþkaný Ýhya Çataldað ve yönetim kurulu üyeleri MHP’yi ziyaret etti.
Türk Ocaðý MHP’yi kutladý
T
MURAT ÇETÝN
ürk Ocaklarý Çorum
Þubesi Baþkaný Ýhya
Çataldað ve yönetim kurulu
üyeleri, MHP Ýl Baþkaný
Bekir Çetin'i ziyaret ederek,
yeni görevinin hayýrlý olmasý
dileklerini iletti.
Herkesin Türkiye'nin
geliþmesi ve büyümesi için
çalýþtýðýný ifade eden Türk
Ocaklarý Çorum Þubesi
Baþkaný Ýhya Çataldað, MHP
teþkilatlarýna seçimlerde de
baþarýlar dilediðini söyledi.
Ziyaretten duyduðu
memnuniyetini aktaran MHP
Ýl Baþkaný Bekir Çetin, her
zaman istiþareye açýk bir
yönetim sergileyeceklerini,
istiþare edecekleri kurumlar
arasýnda Türk Ocaklarý'nýn
ayrý bir önemi sahip olduðunu
sözlerine ekledi.
85 bin mülteciye yardým eli
Ý
HH Ýnsani Yardým ve
Katar Raf Kurumu’nun
iþbirliðinde Kerkük, Diyala ve Kuzey Irak’taki
85 binin üzerindeki sýðýnmacýya gýda kolisi ve battaniyeleri ulaþtýrýldý.
Irak’ta yaþanan geliþmeler sonucu evlerini
terk ederek sýðýnmacý konumuna düþen binlerce
kiþiye çatýþmalarýn baþladýðý ilk günden bu yana
insani yardýmlar düzenli
olarak sürdürülüyor.
Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý, ÝHH
ekiplerinin son olarak
Irak’ýn Dahok, Erbil,
Kerkük, Süleymaniye ve
Diyala bölgesindeki ihtiyaç sahibi sýðýnmacýlara
14 bin 500 adet gýda kolisi ve 12 bin 500 adet battaniye daðýtýmý gerçekleþtirdiðini söyledi.
Dahok ve Erbil’de
25 bin sýðýnmacýya yardým yapýldý
Yardým çalýþmalarý
hakkýnda bilgi veren Özkabakçý, “ÝHH - Katar
Raf Kurumu iþbirliðinde
Türkiye’de hazýrlanan
yardým TIR’larý Habur
Sýnýr Kapýsý’ndan geçiþ
yaparak Dahok’a geldi.
Burada ikiye ayrýlan ekibimizin bir kýsmý Dahok
ve Erbil’de diðer kýsmý da
Kerkük, Süleymaniye ve
Diyala’nýn Hanekin bölgesinde yardým daðýttý.
Kuzey Irak’ýn en
büyük kentlerinden biri
olan Dahok, bulunduðu
konum itibariyle Musul’a
yakýn þehir. Bu nedenle
Dahok en fazla göçün olduðu þehir. Yine ayný þekilde bölgenin güvenli olmasýndan dolayý burada
çok sayýda kamp kurulmuþ. Dahok’ta Kerkük
çevresinden, Musul, Telafer, Tuzhurmatu,Tazehurmatu’dan gelen insanlarýn yaþadýðý Birleþmiþ
Milletler’in kurduðu Kaberto ve Domiz kampý
bulunuyor. Edindiðimiz
bilgiye göre Dahok’un
genelinde 300 binin üzerinde sýðýnmacý yaþýyor.
Dahok’taki ekipleri-
miz buradaki sýðýnmacýlara 6 bin 250 adet battaniye, 2 bin 400 de gýda
kolisi daðýttý.
Daha sonra Erbil’e
geçen ekiplerimiz burada,
sayýsý 200 binin üstünde
olan sýðýnmacýnýn kaldýðý
Kuþtepe, Kevirgoski, Bahýrka ve Þaklava kampýnda yaklaþýk 6 bin kiþinin
yararlanacaðý bir ay yetecek bin 200 gýda kolisi
daðýttý.
Süleymaniye, Kerkük ve Diyala’da Türkmen, Kürt ve Arap sýðýnmacýlara yardým yapýldý
Kerkük’e sýðýnan sýðýnmacýlar da bölgede
2014 yýlýnda kurulan
Yahyavi kampýnda, boþ
arazilere kurduklarý çadýrlarda, depolarda, okullarda ve camilerde kendi
imkânlarýyla hayata tutunmaya çalýþýyor.
Türkmenlerin ço-
ðunlukta bulunduðu Yahyavi ve Leylan kampý ile
çevre köylerde kalan
Türkmen, Arap ve Kürt
sýðýnmacýlara 8 bin 550
adet gýda kolisi ve 6 bin
250 adet de battaniye daðýtýldý.
Kerkük ve etrafýnda
da yaklaþýk 350 bin sýðýnmacý bulunuyor. 2014 yýlýnda Kerkük’te kurulan
ve 75 büyük çadýrdan
oluþan Yahyavi kampýnda
bin 280 kiþi, Leylan kampýnda ise 7 bin 500 kiþi
yaþýyor.
Yardýmlar için Türkiye ve Katar’a teþekkür
eden Türkmen Kardeþlik
Derneði Baþkaný Emin
Terzi, Kerkük’teki sorunlarýn her geçen gün daha
da zorlaþtýðýný ifade ederek, ‘’Kerkük’te sorunlar
göründüðünden çok daha
vahim. Her geçen gün
çevre vilayetlerden göçler
geliyor. Temennimiz bu-
raya gönderilen yardýmlarýn devam etmesidir ‘’
dedi.
Kamplardaki sýkýntýlar artýyor
Yaþadýðý yerleri terketmek zorunda kalan
Irak’lý Türkmen, Kürt ve
Arap aileler yoðun olarak
Dahok, Kerkük, Erbil ve
Süleymaniye’ye gelerek
buradaki kamplarda yaþamaya çalýþýyor. Ancak tamamen dolu olan kamplarda büyük bir yer sýkýntýsý yaþanýyor.
Kamplardaki en büyük sorun ise temiz su, temin edilememesi, ayrýca
gýda ve çeþitli saðlýk sorunlarý. Bölge yönetimlerinin elinde bulunan
kamplara yardýmlar genellikle nadir de olsa sivil
toplum kuruluþlarý aracýlýðýyla yapýlýyor.” dedi.
(Haber Merkezi)
Çorum Obasý Yörükleri Derneði Baþkaný Orhan Avcý ve yönetim kurulu üyeleri
MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Yörükler'den hayýrlý olsun ziyareti
YÜKSEL BASAR
Ç
orum Obasý
Yörükleri
Derneði Baþkaný
Orhan Avcý ve yönetim kurulu üyeleri
MHP Ýl Baþkaný
Bekir Çetin'e hayýrlý
olsun ziyaretinde
bulundu.
Çorum Obasý
Yörükleri Derneði
Baþkaný Avcý, yaklaþýk 1,5 yýldýr
görevde olduðunu
belirterek, MHP Ýl
Baþkaný Bekir Çetin'e dernek çalýþmalarý ve hedefleri
hakkýnda bilgi vererek, Çetin'e yeni
görevinde baþarýlar
diledi.
MHP Ýl Baþkaný
Bekir Çetin ise
ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile
getirerek, Kargýlý
olduðunu ve kendisinin de mensup
olduðu kültürün
Yörük kültürü
olduðunu ifade etti.
ÝHH’dan Türkistan konferansý
Ý
ÝHH Ýnsani Yardým ve Katar Raf Kurumu’nun iþbirliðinde mültecilere yardým ulaþtýrýldý.
Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý, yardýmlarla ilgili açýklama yaptý.
lke-Der ve Çorum
ÝHH Doðu
Türkistan'da
Müslümanlara
uygulanan zulümleri
gündeme getirmek ve
insanlarý bu
iþkencelerden haberdar
etmek için 'Doðu
Türkistan'da
Müslümanlara
Uygulanan Çin Zulmü'
konulu bir konferans
düzenliyor. Konferansa
Doðu Türkistan Maarif
Derneði Baþkan Vekili
Abdurrahim Kaþgari
konuk olacak. Program
22 þubat 2015 Pazar
günü saat 13.00'de
ÝHH Salonu'nda
gerçekleþtirilecek.
ÝHH'dan yapýlan
açýklamada, þu bilgiler
verildi: "Baþkenti
Urumçi olan yaklaþýk
40 milyon nüfusa
sahip yýllardýr Çin
zulmü altýnda kimsesiz
býrakýlan Doðu
Türkistan gerçeði,
dünyanýn ve
Türkiye'nin görmezden
geldiði, görmezden
'Doðu Türkistan'da Müslümanlara Uygulanan Çin Zulmü' konulu bir konferans düzenliyor.
gelinmese de siyasi
çýkarlar uðruna feda
edilen bir gerçek. Daha
doðmadan yasaklarla
karþýlaþýyor ;dinî, millî
ve kültürel köklerinden
koparýlýyor Kur'an
okuduklarýnda dayak
yiyor, Kur'an
öðrenmek
istediklerinde hapse
giriyorlar, eðer devlet
tarafýndan "fazlalýk"
olarak addedilirlerse
annelerinin
karýnlarýndan zorla
çýkartýlýp
öldürülüyorlar. Kendi
dillerini, tarihlerini
öðrenme haklarý yok
ve gözlerini açtýklarý
andan itibaren
"Sincanlý" olduðuna
inandýrýlmaya çalýþýlan
bir tutsaklar ülkesi
Doðu Türkistan
;zengin yeraltý
kaynaklarý ve stratejik
konumu ile Çin Halk
Cumhuriyeti, Doðu
Türkistan'ý hâkimiyeti
altýna alýp bölgeyi
"Sincan" (Kazanýlmýþ
Topraklar) olarak
adlandýrdýðý tarihten
bu yana, Doðu
Türkistanlýlara yönelik
etnik temizlik ve
asimilasyon politikasý
uygulamaktadýr.
Nitekim Çin Halk
Cumhuriyeti'nin
kuruluþundan bu yana
35 milyon Doðu
Türkistanlý
katledilmiþtir." (Haber
Merkezi)
CUMARTESÝ 21 ÞUBAT 2015
www.corumhakimiyet.net
Fidan Yazýcýoðlu oðluna kavuþtu
BP kurucu Genel Baþkaný merhum Muhsin
B
Yazýcýoðlu'nun annesi Fidan Yazýcýoðlu,
tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybetti.
Büyük Birlik Partisi
(BBP) kurucu Genel
Baþkaný merhum Muhsin Yazýcýoðlu'nun bir
süre önce kalp krizi geçiren annesi Fidan Yazýcýoðlu, tedavi gördüðü
hastanede vefat etti.
Sivas'taki evinde 25
Ocak'ta geçirdiði kalp
krizi sonucu Numune
Hastanesine kaldýrýlan
ve 26 gündür tedavi gören Yazýcýoðlu, 92 yaþýn-
da hayatýný kaybetti.
Numune Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr.
Hayati Öztürk, AA muhabirine, yoðun bakým
ünitesinde tedavi gören
anne Yazýcýoðlu'nun
saat 03.30'da hayata
gözlerini yumduðunu
söyledi.
BBP Genel Baþkaný Mustafa Destici,
Twitter
hesabýndan
"Þehit Liderimiz Muhsin Yazýcýoðlu'nun annesi 'Fidan Annemiz'
Hakk'ýn rahmetine kavuþmuþtur.
Mekaný
cennet olsun. Camiamýzýn baþý sað olsun"
mesajý paylaþtý. (AA)
Fidan Yazýcýoðlu, tedavi gördüðü
Bekiroðlu’ndan taziye mesajý
AK
Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, BBP Eski Genel Baþkaný merhum Muhsin Yazýcýoðlu'nun
annesi Fidan Yazýcýoðlu'nun vefatý nedeniyle bir taziye mesajý yayýnladý.
Bekiroðlu mesajýnda, “Ülke olarak bundan 6 sene önce dürüst, ilkeli,
deðerli bir siyaset adamýný, sadece siyaset adamý kimliðiyle deðil, ayný zamanda büyük bir vatansever ve kendisini davasýna adamýþ bir kiþilik olarak
da Türk halkýnýn sevgisini kazanmýþ
bir lider olan Büyük Birlik Partisi GeAv. Rumi Bekiroðlu
nel Baþkaný rahmetli Muhsin Yazýcýoðlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaþamýþtýk.
Bugün de Muhsin Yazýcýoðlu baþta olmak üzere, çocuklarýna kol kanat gererek
onlarý vatanýna, milletine ve dinine baðlý
birer nefer olarak yetiþtiren Fidan Yazýcýoðlu'nun vefatýný büyük bir teessürle öðrenmiþ bulunuyoruz.
Muhterem hanýmefendiye þahsým ve
AK Parti Çorum Teþkilatlarý adýna yüce
Allah'tan rahmet diliyorum. Mekâný cennet
olsun. Ailesi baþta olmak üzere, Büyük
Birlik Partisi teþkilatýna geride kalan tüm
yakýnlarýna, sevenlerine baþsaðlýðý ve sabýr
diliyorum" dedi. (Haber Merkezi)
Tutuþ’tan Baðcý’ya ziyaret
D
odurga Tutuþ Köyü Muhtarý Bilal
Gören, Aza Mahmut
Çoban ile Selim Demir
ve Mustafa Bayrak AK
Parti Ekonomi Ýþleri
Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Cahit
Baðcý'yý TBMM'de ziyaret ederek köylerinin
sorunlarýný dile getirdiler, Baðcý'dan çözüm
için yardým ve destek
istediler.
Baðcý,
yaptýðý
açýklamada, "Köyün
içme suyu, kanalizasyon, fosseptik, kilit taþ
ve cami onarýmý gibi
çalýþmalarý geçtiðimiz
yýllarda yapýlmýþtý. Ye-
Dodurga Tutuþ Köyü Muhtar ve Azalarý Milletvekili Baðcý’yý ziyaret etti.
ni taleplerinizin de takipçisi ve destekçisi
olmaya devam edeceðiz. Özellikle içme su-
yu deposunun yenilenmesi ve su þebekesinin
deðiþmesi önemli. Bu
konudaki talebinizi
Özel Ýdare ile görüþerek çözüme kavuþturmaya çalýþacaðýz" dedi. (Haber Merkezi)
Kastamonu’da 5 bin Çorumlu
(ÝHA) - Kastamonu’da doðup
Türkiye’nin baþka illerinde
yaþayan kiþilerin oraný yüzde
69,67’ye ulaþtý. Ayrýca 2014
yýlýnda Kastamonu’da ikamet eden
9 bin 950 kiþide, baþka illere göç
etti.
Kastamonu’da doðup
Türkiye’nin baþka illerinde
yaþayan kiþilerin oraný yüzde
69,67’ye ulaþýrken,
Kastamonu’dan doðan her 3
kiþiden 1’i baþka illerde ikamet
ediyor.
Türkiye Ýstatistik
Kurumu’nun (TÜÝK) 2014 yýlý
Adrese Dayalý Nüfus Kayýt
Sistemi verilerinden derlediði
bilgiye göre, Türkiye’de, nüfus
cüzdanlarýnýn il hanesinde
“Kastamonu” yazan 1 milyon 38
bin 716 kiþi bulunuyor.
Bunlarýn, yüzde 30,33’ü
Kastamonu’da, yüzde 69,67’si de
diðer 80 ilde yaþarken,
Kastamonu’da doðup baþka illerde
yaþayanlarýn sayýsý da yaklaþýk
3’te 1’e denk düþüyor.
Doðum yeri Kastamonu olan
ve il dýþýnda ikamet edenlerin
önemli bölümü, Ýstanbul’da
bulunuyor. 553 bin 612
Kastamonulunun yaþadýðý
Ýstanbul’u, 42 bin 506 kiþiyle
Ankara, 26 bin 432 kiþiyle
Kocaeli, 13 bin 425 kiþiyle
Karabük, 8 bin 871 kiþiyle
Zonguldak ve 8 bin 488 kiþiyle
Tekirdað takip ediyor. En az
Kastamonulularýn yaþadýðý il ise
Kilis, Bayburt, Ardahan Bingöl,
Bitlis ve Iðdýr oluþturdu.
Ýstanbul’da yaþayan 553 bin
612 Kastamonulu ise, yoðun
7
olarak Baðcýlar, Ümraniye,
Esenler ve Kaðýthane ilçelerinde
bulunuyor. En az Kastamonulunun
yaþadýðý ilçe ise Adalar, Çatalca ve
Þile oluþturdu. Bu kapsamda
Kastamonu, Sivas’tan sonra
Ýstanbul’da en çok nüfusa sahip
2’inci Ýl oldu.
368 bin 907 kiþinin yaþadýðý
Kastamonu’da, nüfus cüzdanýnda
‘Kastamonu’ yazan 314 bin 972
kiþi bulurken, geri kalan 53 bin
935 kiþide baþka illerin nüfusuna
kayýtlý bulunuyor. Kastamonu’da,
Çorum nüfusuna kayýtlý 4 bin 967,
Samsun nüfusunu kayýtlý 4 bin
369, Sinop nüfusunu kayýtlý 3 bin
821, Çankýrý nüfusuna kayýtlý 2 bin
459, Karabük nüfusunu kayýtlý 2
bin 86, Ýstanbul nüfusunu kayýtlý
bin 969 ve Ankara nüfusunu
kayýtlý bin 824 kiþi yaþýyor.
Kastamonu’da baþka illerin
nüfusun kayýtlý olup en düþük
yaþayan illerin baþýnda ise Yalova,
Hakkari, Iðdýr, Tunceli ve Þýrnak
oluþturuyor. Kastamonu’da 47 kiþi
Yalova nüfusuna kayýtlý iken
Hakkari nüfusuna ise 39 kiþi ve
Þýrnak nüfusuna da 63 kiþi kayýtlý
bulunuyor.
Bu kapsamda, 2013 yýlýnda
713 bin 794 Kastamonulu il
dýþýnda ikamet ederken, bu rakam
2014 yýlýna bakýldýðýnda 723 bin
744’e yükseldi. Buna göre,
Kastamonu’dan 9 bin 950 kiþi il
dýþýna göç etti. 368 bin 907 nüfusa
sahip Kastamonu’da, nüfus
cüzdanýnda ‘Kastamonu’ yazan ve
kentte ikamet eden 314 bin 972
kiþi bulurken, baþka nüfusa kayýtlý
53 bin 935 kiþide Kastamonu’da
hayatlarýný sürdürüyor. Türkiye
genelinde ise, nüfus cüzdanýnda
‘Kastamonu’ yazan toplam 1
milyon 38 bin 716 kiþi bulunuyor.
Diðer illerde yaþayan
Kastamonulu sayýsý ise, þöyle
oluþtu:
“Adana 676, Adýyaman 135,
Afyonkarahisar 441, Aðrý 236,
Amasya 387, Ankara 42 bin 506,
Antalya 5 bin 489, Artvin 122,
Aydýn bin 221, Balýkesir 3 bin
449, Bilecik 752, Bingöl 92, Bitlis
94, Bolu bin 309, Burdur 243,
Bursa 5 bin 664, Çanakkale bin
729, Çankýrý bin 825, Çorum 731,
Denizli 680, Diyarbakýr 427,
Edirne bin 750, Elazýð 225,
Erzincan 180, Erzurum 466,
Eskiþehir bin 531, Gaziantep 408,
Giresun 307, Gümüþhane 150,
Hakkari 295, Hatay bin 623,
Isparta 423, Mersin bin 104,
Ýstanbul 553 bin 612, Ýzmir 7 bin
884, Kars 183, Kastamonu 314 bin
972, Kayseri 807, Kýrklareli 2 bin
797, Kýrþehir 175, Kocaeli 26 bin
432, Konya bin 699, Kütahya 507,
Malatya 269, Manisa 943,
Kahramanmaraþ 235, Mardin 204,
Muðla 2 bin 603, Muþ 107,
Nevþehir 166, Niðde 129, Ordu
384, Rize 232, Samsun 2 bin 46,
Siirt 150, Sinop bin 852, Sivas
320, Tekirdað 8 bin 488, Tokat
446, Trabzon 591, Tunceli 142,
Þanlýurfa 314, Uþak 188, Van 331,
Yozgat 192, Aksaray 203, Bayburt
56, Karaman 116, Kýrýkkale 377,
Batman 143, Þýrnak 328, Bartýn
bin 813, Ardahan 78, Iðdýr 95,
Yalova bin 862, Karabük 13 bin
425, Kilis 31, Osmaniye 122 ve
Düzce bin 274”
Gençlik Merkezleri üyesi gençler Diriliþ filminin dize setini ziyaret etti.
Gençler tarihimizi tanýyor
G
ençlik ve Spor
Bakanlýðý'na
baðlý Gençlik
Merkezlerinde
tarihimizin ve
kültürel mirasýmýzýn
daha iyi tanýtýlmasý,
gençlerin sanat
faaliyetlerine
katýlýmýnýn
arttýrýlmasý hedefleri
çerçevesinde;
gençlerin sanat
etkinliklerine,
sanatsal uðraþlara ve
kültürel faaliyetlere
ilgisini ve eriþim
imkanlarýný arttýrmak
amacýyla
üniversitelerin tarih
bölümü, iletiþim
fakültelerinin radyo
ve televizyon bölümü
ile güzel sanatlar
fakültelerinin tiyatro
bölümünde öðrenim
gören 81 ilden 81
öðrenci için TRT'de
yayýmlanan Diriliþ
dizisinin platosunda
''Tarih ve Sinema
Kampý'' düzenlendi.
Kampta,
katýlýmcýlara Diriliþ
dizisinin tarih
danýþmanlarý
rehberlik etti, ayrýca
düzenlenen
organizasyonda
katýlýmcý gençlere;
Hz. Yuþa Tepesi,
Süleymaniye Cami,
Mýsýr Çarþýsý ve
Eyüp Sultan Cami
gibi Ýstanbul'un tarihi
ve kültürel mekanlarý
da ziyaret edildi.
Organizasyona
Çorum'u temsilen
Çorum Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl
Gençler tarih ve kültürümüzü tanýyor.
Gençler için ''Tarih ve Sinema Kampý'' düzenlendi.
Müdürlüðü Mahmut
Atalay Gençlik
Merkezi Üyesi ve
Hitit Üniversitesi
Tarih Bölümü
öðrencisi Selime
Demir katýldý. Selime
Demir, tarihsel
zenginliklerimizin
görsel video, film ve
resimlerle
aktarýlmasýnýn
tarihsel bilgi ile daha
kalýcý ve canlý
hafýzalarda
tutulduðunu
belirterek, bu tür
etkinliklerin daha da
geniþ katýlýmlý ve
yöresel tarih bilgi ve
olaylarýnda tanýtým
filmleriyle ülke
çapýnda
geniþletilmesi
gerektiðini kaydetti.
Gençlik Merkezi
Müdürü Mehmet
Týðlý ise,
katýlýmlarýndan
dolayý Selime
Demir'e teþekkür etti.
Bu tür etkinliklerin
yýl içinde
gençlerimizle birlikte
yürütüleceðini
aktaran Týðlý,
gençlerin milli ve
manevi deðerlerle
çaðdaþ uygarlýða yön
vererek geliþimlerini
sürdürmelerinin
önemine dikkat çekti.
(Haber Merkezi)
Oðlu tarafýndan
öldürülen baba defnedildi
B
oðazkale ilçesinde tartýþtýðý
oðlu tarafýndan býçaklanarak
öldürülen kiþinin cenazesi
defnedildi.
Ýlçeye baðlý Evci köyünde,
oðlu Salim E. (35) ile tarla
meselesi yüzünden tartýþan ve
çýkan kavgada býçaklanarak
hayatýný kaybeden Yaþar E'nin
(69) cenazesi, Ankara Adli Týp
Kurumundaki otopsi
iþlemlerinin ardýndan köyüne
getirildi.
Yaþar E'nin cenazesi, cuma
namazýna müteakip kýlýnan
cenaze namazýnýn ardýndan köy
mezarlýðýnda topraða verildi.
Babasýný býçakladýðý
iddiasýyla gözaltýna alýnan Salim
E. de (35) sevk edildiði
Sungurlu Adliyesinde çýkarýldýðý
mahkemece tutuklandý.
Öte yandan, Salim E'nin eþi
Gönül E'nin de olayýn ardýndan
Gaziantep'in Nizip ilçesindeki
ailesinin yanýna dönmek için
kaymakamlýktan yardým
Ç
Osmancýk Ýlçesi SamsunÝstanbul D-100 karayolu
Temençe Mahallesi
mevkisinde meydana geldi. 77
AG 209 plakalý otomobiliyle
Samsun'dan Yalova'ya giden
Sadýk Eksilmez, önüne çýkan
köpeðe çarpmamak için
direksiyonu kýrdý. Eksilmez'in
kontrolü yitirmesi sonucu
istediði, bir çocuk annesi ve 8
aylýk hamile olan kadýnýn,
kaymakamlýk tarafýndan
otobüsle ailesinin yanýna
gönderildiði öðrenildi.
Evci köyündeki evinde
oðlu Salim E. ve geliniyle
yaþayan Yaþar E, geçen salý
akþamý, tarlalarý kendi üzerine
yapmasýný isteyen oðlu ile
aralarýnda çýkan kavgada
býçaklanarak hayatýný
kaybetmiþti.(AA)
Köpekten kaçarken eve çarptý
orum'un Osmancýk
Ýlçesi'nde aniden önüne
çýkan köpeðe çarpmamak için
otomobilin direksiyonu kýran
Sadýk Eksilmez(37), kontrolü
yitince yol kenarýndaki eve
çarptý. Kazada yaralanan
sürücü hastanede tedavi altýna
alýndý.
Kaza Çorum'un
otomobil yol kenarýndaki eve
çarptý. Kazada sürücü Sadýk
Eksilmez yaralandý. Olay
yerine gelen ambulans ile
sürücü Osmancýk Devlet
Hastanesi'ne kaldýrýlarak
tedavi altýna alýndý. Kazayla
ilgili soruþturma
baþlatýldý.(DHA)
8
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 21 ÞUBAT 2015
Kar çaðýrýyor insaný.
Hakikaten davet ediyor.
"Benim aydýnlýðýmda bak dünyaya, haydi
gez dolaþ." diyor.
Mesela Çarþamba akþamý. Yatsýdan az önce. Apartmanýn dýþ kapýsýndan çýkar çýkmaz
müthiþ bir aydýnlýða deðiyor gözlerim. Sokak
lambalarý sanki kat kat fazla ýþýk saçýyor. Az
ilerde arabasýnýn karlarýný temizleyen komþuya
soruyorum:
Bu ne aydýnlýk böyle? Lambalar mý? Sözümü bitirmeden karþýlýk veriyor:
"Kar.. Kardandýr bu aydýnlýk, kardan..
Onun beyazlýðýndan."
Doðru diyorum. Ýlerleyince þehrin sokaklarýna, caddelerine, parklarýna, evlerine bakýyorum. Arabalarýn çoðu da beyaza gömülü. Hepsi beyazlýk içinde yüzüyor, örtüleri beyaz.
Gökyüzü? Bembeyaz kelebekler gibi kar iniyor
oradan. Ellerim cebimde yürürken, arazideki
beyaz örtüyü aklýma alýyorum. Topraðýn bayramýdýr bugün!
Beyaz örtü
*
Ýkindi sonu onun, þu tatlý beDEÐÝNMELER
yazlýðýn ve de sükunetin davetine
Kar çaðýrýyor insaný.
uyup
yürüyüþe çýktým. Beyazlýkta
Dýþarýya çaðýrýyor durmadan.
ilerlemeyi diledim adým adým, beBilemiyorum ama en azýndan beyazlýkta. Her rengin yoðunluðu etnim gibi þehirde olanlar içindir dikiler kiþiyi elbette, bilmem mi? Siye düþünüyorum bu daveti. "Gel,
yahlýk, sarýlýk, morluk ya da mavidiyor, gel! Beyazý gör. Beyazlýða
lik.. Yeþillik..
alýþsýn gözlerin. Soðuðu düþünüp
Dünya, renkler alemi. Renkten
soðuk soðuk bakma bana. Giyin birenge giriyor gezegenimiz. Ýnsaraz kalýnca, düþ yola, engel olacak
noðlunun
canýný sýkan, neþesini kabir yoðunluðum yok ki burada. Yol
Þahin ERTÜRK çýran ne çok renge bürünüyor döiz belli."
nem dönem? Ýnsan yüzünden. Ýn*
san nefis sahibi. Bazýlarý kendini kontrol edeKarlý bir Perþembe.
miyor genelde.Kar ve insan! Bu ikili arasýnda
Kar sükunettir ayný zamanda. Her þey etki- çok hoþ benzetmeler de bulunabilir, çok olumlenir bu beyaz örtüden. Deðiþen yalnýzca örtü suz iliþkiler de oluþturulabilir. Karýn çýða dödeðildir, belki duyarlýlýk da farklýlaþmýþtýr. Da- nüþme hali örneðin. Ýnsaný çýða benzettiðimizha içten, daha derinden, daha samimi bir duyuþ de neler anlatmýþ oluruz neler!
ile düþünüþ hali yakalanmýþtýr. Ýnsan bu, gözüyKar insaný düþündürüyor. Gelecek adýna file gördüðünden daha çabuk etkilenir.
kir yürütüyoruz. Kar dengedir tabiatýn aradýðý.
*
Kýþ mevsiminin yeniden doðal niteliðini kazanmasýný belirtir.Topraðýn suya kanmasý. Baharýn
Perþembe idi yine.
erken geliþinin ertelenmesi gibi. Hep dengeleme niteliðindedir þu günlerde yaðan karýn artýsý.
Temizliktir kar.Yer göðü temizler. Ýnsanda
bu duyguyu da uyandýrýr. Kar niçin beyazdýr ?
Geliyor bu soru aklýma. Bunun bir anlamý olmalý. En azýndan insan oðlunun yüklediði sembolik bir anlamý olmalý deðil mi?
Kestane!
Patlamýþ kestane kokusu geliyor burnuma
bir yerlerden.
Hayat böyle bir þey diye düþünüyorum.
Gözümüzle, kulaðýmýzla, burnumuzla, dilimizle, damaðýmýzla aldýklarýmýzla bütünüz ve öylece içindeyiz hayatýn. Bugün karlý, yarýn selli,
öbür gün kurak ve daha sonraki gün fýrtýnalý ya
da pýrýl pýrýl güneþli..Olur hepsi, dünya hali.
Yeter ki; saðlýk, afiyet ve huzur versin Allah.
Bu lazým öncelikle Ademoðluna.
Kataraktta erken teþhisin önemi
ataraktýn en önemli belirtilerinin, gözlük
hýzlý ve ani artýþtýr.
Knumarasýndaki
Doðru taný ve kýsa sürede gerçekleþtirilen
bir operasyonla hem katarakt þikayetinden
kurtulmak hem de gözlük kullanmadan net bir
görüntü kalitesi elde etmek mümkün.
Tek tedavi yöntemi cerrahi
Kataraktýn en önemli belirtilerinin, gözlük
numarasýndaki hýzlý ve ani artýþlar, bakýlan
yerde gölgeler görme, renkleri zor ve soluk algýlama gibi birçok bulgu verdiðini söyleyen
Özel Adana Ortadoðu Hastanesi Göz Hastalýklarý Uzmaný Op. Dr. Münevver Þenkal, hastalýðýn ilaçla tedavi edilemediðini, tek tedavi
yönteminin cerrahi olduðunu kaydetti.
Günümüzde katarakt cerrahisinin oldukça
geliþtiðini söyleyen Dr. Münevver Þenkal,
“Özel durumlar dýþýnda artýk operasyonlarda
genel ve lokal anestezi uygulanmamaktadýr.
Hasta ameliyata sadece gözü uyuþturan ve 4-5
kez damlatýlan damlalar ile hazýrlanýr, 10-15
dakika sýrt üstü yatmasý gerekir” dedi.
Kataraktýn olgunlaþmasý beklenmeli
Görme bulanýklýðý, hastanýn günlük iþlerini aksatacak seviyeye geldiðinde katarakt
ameliyatý yapýlmasý gerektiðinin altýný çizen
Dr. Münevver Þenkal, “Ameliyat olmak için
kataraktýn olgunlaþmasýný beklemeye gerek
olmadýðýný, Ameliyat kararýný, hastanýn ihtiyacýna göre göz hastalýklarý uzmanýn belirlemesi
gerektiðini vurguladý.
ðil
Kataraktýn tekrar oluþmasý söz konusu de-
Takýlan merceðin ömür boyu gözde kalacaðý için, gözle uyumunun üst düzeyde olmasý
gerektiðine dikkat çeken Dr. Münevver Þenkal, konuþmasýna þöyle devam etti: “Kataraktýn tekrar oluþmasý söz konusu deðildir. Halk
arasýnda kataraktýn tekrar oluþmasý olarak bilinen durum, göze takýlan merceðe destek olarak yerinde býrakýlan lensin arka kapsülünün
saydamlýðýný kaybetmesidir. Arka kapsül saydamlýðýný kaybederse, Yag lazerle birkaç dakikada poliklinik þartlarýnda tedavi edilebilir.”
Ameliyat öncesinde göze takýlan mercek
numarasý hesaplanarak, hastanýn ameliyattan
sonra uzaðý gözlüksüz görebilmesinin saðlanmaya çalýþýldýðýný belirten Dr. Münevver Þenkal, “Hastalarýn genellikle ameliyattan sonra
uzak için daha düþük numaralý olmak üzere,
hem yakýn hem de uzak gözlük kullanmalarý
bazý durumlarda gerekebilir” þeklinde konuþtu.
Babadan oðula sözler 20
* Ey oðul;
unutulur. Farký anladýn mý oðul?
Sen hala dünün hesabýný
* Ey oðul;
yapa dururken bir de bakarsýn ki
Dün anne- babalar okulun yolyarýn gelivermiþ. Onun için düne
unu dahi bilmezdi. Þimdi aylar
fazla takýlýp ta yarýný ihmal etme.
öncesinden okul araþtýrýyorlar,
* Ey oðul;
öðretmen araþtýrýyorlar. Ama
dünkü çocuklara göre bugünkü
Yaþlýsýna sahip çýkamayan
çocuklarda iþi daha zorlaþtýrýyorlar.
toplumlar, uçuruma doðru koþan
Onun için yarýna þimdiden hazýrçocuk gibidir. Onun için yaþlýlarý
lýklý ol oðul.
hiçbir zaman ihmal etme.
* Ey oðul;
* Ey oðul;
Mahir ODABAÞI
Eskiden ahbaplar 40 yýlda
Milli Eðitim Müdürlüðü
Hele bir revaçtan düþmeye
Sivil
Savunma
Uzmaný
kazanýlýr,
bir ömür devam eder,
bak. Dost sandýklarýn anýnda olur
torunlara ise miras býrakýlýrdý. Ya
senden ýrak. Onun Ýçin her þartta
þimdi 40 günde kazanýlýyor, mensenden ýrak olmayacak dostlar
faat kavþaðýna gelince kýrký çýkmadan bitiriliyedinmeye ve kadri kýymetlerini bilmeye çalýþ.
or. Sen sen ol, hýzlý kazanýp ta erken býrakanlar* Ey oðul;
dan olma oðul.
Nazarý ibretle bakarsan her afetin bir de
* Ey oðul;
afiyet yönünü görebilirsin. Onun için afetlere
Eskiden öðretmeni, müdürü, mahallenin
isyan etmek yerine afiyet yönünü görmeye
çalýþ. Ve gereken dersi alabilmenin gayreti imamýný görünce hiç hatamýz olmasa bile
içerisinde ol ki, gelecekte afiyetle atlatabilesin. utancýmýzdan yolumuzu deðiþtirirdik. Yolda
yürürken aðzýmýzdan galiz bir küfür çýkmýþsa,
* Ey oðul;
tanýmazsak bile bir büyüðümüz duymuþsa
Etkili-yetkili olup ta kendisine ulaþýla- hemen özür dilerdik. Þimdi artýk kimsenin kimmayan kimseler aðaçlarýn zirvesindeki meyve seyi taktýðý yok. Býrak yabancýyý akrabanýn
gibidir. Meyve vardýr ama kimseye faydasý çocuðunu bile ikaz edemez hale geldik. Sen
olmaz. Çürür gider. En iyi meyvelerde hep sehven bir hata yaptýðýnda bir büyüðün ikaz
zirvelerde olur. Onun için meyveleri çürüt- ederse özür dile ve teþekkür et. Kazanan sen
meyelim. Býrak fakir fukara, garip guraba isti- olursun oðul.
fade etsin. Sen buna dikkat et olur mu oðul.
* Ey oðul;
* Ey oðul;
Sivil savunma tedbirlerini sakýn ihmal
Akraba kimdir, bilir misin? Ýhtiyaç halinde etme. Uzun vadede kazanan sen olursun oðul.
'gelebilir miyim?' diye sormadan davetsiz
* Ey oðul;
olarak kapýsýný her daim çalabileceðindir.
Unutma, bazen güneþ gölgeyi, bazen
* Ey oðul;
gölge güneþi bastýrýr. Kimin kimi bastýracaðýný
Þunu hiçbir zaman unutma. Bilerek BÝR hava þartlarý belirler. Onun için sen her türlü
hak yemekten, BÝN hakký yenen olmak daha hava þartlarýna hazýrlýklý olmaya çalýþ ki, yazýniyidir. Çünkü birincisinin vicdan azabý ömür da - kýþýnda zarar görmeyesin oðul. ( yazar: 536
boyu artarak devam ederken, diðerinin üzün- 5681141)
tüsü günün sonunda hafifler. Ve çok geçmez
Þarjlý diþ fýrçasý faydalý mý?
Diþ hekimi ve protez uzmaný Dt. Eralp, 5 yaþ altý çocuklarda el yeteneðinin tam geliþmemiþ olma ihtimali göz
önünde bulundurularak, þarjlý diþ fýrçalarý önerilebileceðini söyledi.
Clinic Plus uzman diþ hekimi ve protez uzmaný Dt.
Sevgen Eralp, aðýz ve diþ saðlýðýmýzý korumanýn tek yolunun diþleri temizlemekten yani fýrçalamaktan geçtiðini
belirterek, “Fakat bu, diþlerimizi ne kadar çok fýrçalarsak
o kadar temiz ve beyaz olacak anlamýna gelmiyor. Diþlerimizin en dýþýnda bulunan mine tabakasý, vücudumuzdaki en sert ve en yoðun doku olmasýna raðmen yanlýþ diþ
fýrçalamak maalesef mine tabakasýna bile zarar verebiliyor. Yanlýþ diþ fýrçalamaktan kastým, aþýrý bastýrarak fýrçalamak ya da yatay hareketlerle diþ etine ve diþ minesine
zarar vermektir. Diþlerim zarar görmesin diye yeterli basýnç uygulamamak da yanlýþ diþ fýrçalamaya giriyor. Kiþiler diþ taþý temizliði yaptýrdýktan sonra ya da aðýz hijyen
eðitimi aldýktan sonra varsa yanlýþ yaptýklarý diþ fýrçalama
tekniðini deðiþtiriyorlar. Fakat bir süre sonra motivasyonlarý azalýyor ve tekrar eski fýrçalama alýþkanlýklarýna dönüyorlar. Dolayýsýyla sadece fýrçalama tekniði deðil, belki de bazý özel durumlarda diþ fýrçasýný da deðiþtirmek
doðru olabilir” dedi.
"Küçük baþlýklý, uzun fýrça kýllarý olan, yuvarlak cila lastikleri olan olmayan, hangi fýrçayý kullanýrsak kullanalým, el manipülasyonu yetersiz kalýrsa aðýz hijyeni de
tam saðlanamýyor” diyen Dt. Sevgen Eralp, daha sonra
þunlarý kaydetti:
“Bu gibi durumlarda otomatik, pilli, elektrikli ya da
þarjlý diye bilinen diþ fýrçalarýný kullanmak daha etkili olabilir. Aslýnda þarjlý diþ fýrçalarýnýn piyasaya ilk çýkýþ prensibi, ellerini kullanmada zorluk çeken bireylerin, örneðin
Ç
romatizmal hastalýðý olan bireylerin, diþlerini daha kolay
fýrçalamalarýdýr. Çünkü bu tarz fýrçalar fazla el manipülasyonuna ihtiyaç duymadan, fýrçayý sadece diþler üzerinde gezdirerek, çok daha fazla bakteri plaðý kaldýrýrlar.
2005 yýlýnda yapýlan bir çalýþmada, þarjlý diþ fýrçalarýnýn
hem kýsa hem uzun vadede, bakteri plaðý temizlemede ve
diþ eti problemlerini azaltmada manuel diþ fýrçalarýna göre daha etkili olduðu gösterilmiþtir. Bu çalýþmalar ýþýðýnda, þarjlý diþ fýrçalarýnýn rutinde kullanýmý yaygýnlaþmýþtýr. Dolayýsýyla, diþ eti çekilmesi olan, yetersiz el manipülasyonu olan ve diþ minesinde harabiyeti olan bireylere
þarjlý diþ fýrçasý önerilebilir. Diþ fýrçalarken çok bastýrýldýðý takdirde basýnç sensörü sayesinde diþ fýrçasý çalýþmayacaktýr. Dolayýsýyla var olan bir mine harabiyeti ya da
diþ eti çekilmesinin daha fazla ilerlemesi önlenmiþ olur.
Þarjlý diþ fýrçalarýnýn bir özelliði de diþlerinizi ne kadar
fýrçaladýðýnýzý takip etmenize yardýmcý zamanlayýcý aparatlarýnýn olmasýdýr. Her diþin üzerinde, diþ fýrçasýný kaç
saniye gezdirdiðinizi, dolayýsýyla diþ fýrçalama iþlemini
tam yapýp yapmadýðýnýzý kontrol edebilirsiniz. Þarjlý diþ
fýrçalarýnýn farklý tiplerde baþlýklarý bulunur. Diþetlerine
masaj yapan baþlýklar, sadece bakteri plaðý kaldýran baþlýklar, konik uçlular, ara yüz temizleyiciler ve çocuklar
için yapýlan özel baþlýklar gibi. 5 yaþ altý çocuklarda el yeteneðinin tam geliþmemiþ olma ihtimali göz önünde bulundurularak, þarjlý diþ fýrçalarý önerilebilir. Çocuklar için
üretilmiþ özel baþlýklar kullanýlarak, zamanlayýcý aparatý
ile birlikte hem diþ fýrçalama iþlemi daha eðlenceli bir hale gelir hem de etkili diþ fýrçalama yapýlmýþ olur.Farklý diþ
fýrçalarý kullanýldýðýnda, buna göre diþ fýrçalama tekniðini de deðiþtirmek gerekir. Dolayýsýyla, hangi diþ fýrçasýný
hangi teknikle kullanacaðýnýzý öðrenmek için, diþ hekiminizi ziyaret etmeniz gerekir.”
Nuri Pakdil’e Vefa Gecesi
orum Belediyesi ve TDED Çorum
tý istilasý karþýsýnda deðerlerimizin saEÐÝTÝM KÜLTÜR
þubesi tarafýndan ortaklaþa düzenvunmasýz kalmasýndan rahatsýz olduðulenen Yedi Güzel Adam’dan Nuri Paknu, Müslümanýn hassasiyetini önemsePENCERESÝ
dil’e vefa gecesine sunucunun üstadý
diðini anlattý. N. Pakdil, yaralarýn kakürsüye takdimi anýnda katýlabildim.
buk baðlamasýndan, kula kulluktan hoþlanmaz. Ona göre insan ya tanrýnýn yaÜzgünüm, 7 Güzel Adam’ýn dinýnda ya da karþýsýndadýr.
ðer altýsýnýn ya eserlerinden ya da makalelerinden az çok bir þeyler okumaH. Kýr konuþmasýný N. Pakdil’e ait
ma raðmen N. Pakdil’e ait zihnimi
“insan, seni savunuyorum sana karþý”
yokladýðýmda herhangi bir þey okuyup
sözüyle bitirdi.
okumadýðýmý hatýrlamýyorum. Kendi
Kitaplarýnýn koordinatörlüðünü
adýma büyük ama çok büyük eksiklik
yapan Necip Evlice, üstadýn 41 kitabý
ve zaaf. Sadece H. KIR hocanýn vefa
deðiþik kiþilere yazýlH. Mustafa AKTAÞ bulunduðundan,
gecesinde de anlattýðý bilvesile yýllar
mýþ çok sayýda mektubunun olduð[email protected]
önce bizimle paylaþtýðý hatýrasýndan
dan bahsetti, örnekler verdi. N. [email protected]
onun nev-i þahsýna münhasýrlýðýný hadil’in kitaplarýndan tanýnmasý gerektiðitýrlarým.
ni, gençlik, namaz, selam, sabýr gibi pek
Üstad konuþmasýna Çorum deyince aklýma Ýskiçok deðeri iþlediðini, Kudüs’ü çok sevdiðini orayý
lipli Atýf hoca geliyor diye baþladý ve sýra dýþý bir seUlu önder Hz. Muhammed’in mirac öncesi son ayak
lamlama yaptý.
bastýðý kara parçasý olarak gördüðünü anlattý.
Edebiyatýn sömürgecilere bir baþkaldýrý olduðuArif Ay, N. Pakdil’e ait pek çok anýsýndan söz
nu belirtti, ülküsel konuma dikkat çekti. Ve “anti kaetti. Sadece aklýmda kalan birisine burada yer verepitalist, anti siyonist, anti sosyalist, anti firavnist duyyim:
gularýmla yaþasýn tüm inananlarýn birlikteliði!” çaðAnkara’da yaya geçidinde yeþil ýþýðý beklerken
rýsýnda bulundu.
bir türlü yanmadýðýný gören sabýrsýz yanýndaki biri;
Turan Koç’un hava muhalefeti nedeniyle katýla“Burada hiç düzen yok kardeþim” serzeniþinde bulunur. Adamý tepeden týrnaða süzen N. Pakdil; “Evet
madýðý konuþmacýlar arasýnda þair Arif Ay, Necip Evburada düzenin olmadýðý fotörinizden belli” der.
lice ve Hüseyin Kýr vardý.
N. Pakdil, son olarak söz aldý ve bir cümle söyArif Ay, 45 yýldýr tanýdýðým ve takip ettiðim deleyeceðini, katýlanlarýn alkýþ, katýlmayanlarýn yuhaladiði üstadýn kiþiliði ve eserleri üzerine deðerlendiryabileceklerini söyledi ve þöyle dedi: “Tapulu mülkü
melerde bulundu.
olmayan adam Nuri Pakdil!”
Yedi Güzel Adam’ýn mücadelesinin ülkemizde
Hep birlikte alkýþladýk. Sloganvari bu cümleyi
Tanzimatla baþlayan Ýslamý deðerlerden kopuþa
gücü yettiði halde mülk edinmekten kaçýnan adam
“Edebiyat”la bir tavýr koyma olduðunu anlattý. Yedi
olarak anladýk.
Güzel Adam’ýn ortaya çýkýþýný Kur’an’da anlatýlan
“Yedi Uyurlar/Ashab-ý Kehf” e benzeten Arif Ay, her
80’i aþkýn yaþýna raðmen dinç gözüken üstad N.
iki çýkýþýn da mevcut düzene tavýr alma mücadelesi
Pakdil’e hayýrlý ve uzun ömürler diliyoruz.
olduðunu söyledi.
Son cümle olarak Vefa gecesini organize eden
Çorum Belediyesi ve TDED Çorum Þubesi yetkilileAyrýca Arif Ay, N. Pakdil’in eserlerinin insanla
rini tebrik ediyoruz.
Allah arasýndaki engelleri ortadan kaldýrmayý saðlamaya yönelik olup yerli düþünceyi savunduðunu beTAZÝYE: Çorum Hakimiyet Gazetesi’nin Haber
lirtti.
Yönetmeni Gülesin Aðbal Demirer Hanýmefendinin
annesi, Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa Demirer’in kaHüseyin Kýr da konuþmasýnda, üstadý karþýsýnda
yýnvalidesi Ceyhun Aðbal Hakk’ýn rahmetine kavuþgörünce heyecanlandýðýný, sunumunu elindeki notlarmuþtur. Merhumeye rahmet, geride kalanlarýna baþdan yapacaðýný ifade etti.
saðlýðý dileriz. Makamý, Mekaný cennet olsun.
H. Kýr, üstadý kitaplarýndan tanýdýðýný, onun Ba-
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 21 ÞUBAT 2015
9
Külcü, Davutoðlu’nun müjdesini açýkladý
‘Seçimden sonra
bütünþehir oluyoruz’
RECEP MEBET
‘MUHTAR-
LAR, ELÝMÝZ
Belediye Baþkaný
AYAÐIMIZ’
Muzaffer Külcü, 7 Haziran 2015 tarihinde yapý“Milletvekili
lacak genel seçimin arolduðum dönemde
dýndan Çorum’un bütünÇorum Köy Muhþehir olacaðýný söyledi.
tarlarý Derneði kurulmuþtu. Biz bu
Külcü, geçtiðimiz
kapsamda
köy
günlerde katýldýðý AK
muhtarlarý ile yaParti Belediye Baþkanlarý
kýndan ilgilendik.
Ýstiþare ve Yönlendirme
Muhtarlarýmýz
Toplantýsý'nda konuþan
halkla aramýzda
Baþbakan Prof. Dr. Ahköprü olurken biz
met Davutoðlu’nun kode geliþmeleri için
nuyla ilgili müjde verdielimizden gelen
ðini açýkladý.
desteði saðladýk.
Muhtarlar Derneði
Çok doðru bir iletiyönetimini kabulünde
þim noktasý olarak
gündeme iliþkin açýkladüþündüðüm bu
malarda bulunan Muzafbirlikteliðin sonuçfer Külcü, halihazýrda 30 Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþbakan’ýn müjdesini açýkladý.
larýný Çorum olabüyükþehir bulunduðunu
rak gördük. Mahalhatýrlatarak Baþbakan’ýn talimatý doðrultusunda seçim
le muhtarlarýmýzýn öncülüðündeki yeni yapýlanmada
sonrasý Çorum’un da aralarýnda yer aldýðý diðer illerin
tüm muhtarlarýn düþünülmesi önemli. Muhtarlýklar
büyükþehir veya bütünþehir olmasý için çalýþma baþlademokrasinin ve devletin ilk adýmý. Yerel yönetimler
týlacaðýný kaydetti.
açýsýndan muhtarlar mahallelerimizde elimiz ayaðýBaþkan Külcü, þehirlerin merkezden yönetilmemýz. Adeta Belediyemizin þubesi gibiler. Belediye
sine imkan saðlayacak düzenlemenin Çorum’a büyük
devletin kurumudur, siyasetin deðil. Bu vesile ile
katkýlar saðlayacaðýna inandýðýný dile getirdi.
muhtarlýk hizmet binalarýný ve mahallelerdeki çalýþmalarýnýzý desteklemeye devam edeceðimizi bilmeniÞehir merkezindeki 14 mahalle muhtarýnýn bir
zi istiyorum. Sosyal belediyecilik anlayýþýmýzýn Çoaraya gelerek kurduðu Çorum Muhtarlar Derneði’nin
rum’a sunduðu kazanýmlarý unutmamak gerek. Geride
hayýrlý olmasýný dileyen Külcü, “Ýl genelindeki 870
býraktýðýmýz 6 yýllýk dönemimizde bu alanda hep birmuhtarý tek çatý altýnda toplayan bu birlikteliði önemlikte önemli çalýþmalara imza attýk. Devlet sadece
siyorum” dedi.
kudret deðil, fiziki kadar sosyal projeleri de hayata geMuhtarlarýn oluþturduðu birliðin, Çorum’un büçiren hizmet makamýdýr. Bu nedenle sosyal belediyetünþehir olma sürecinde öncü bir adým olarak deðerciliðe güç katan muhtarlarýmýzla birlikte daha pek çok
lendiren Külcü, sözlerini þöyle sürdürdü:
Muhtarlar Derneði yönetimini kabulünde konuþan Külcü, genel seçimin ardýndan Çorum’un bütünþehir olacaðýný söyledi.
Muhtarlar bütçe istedi
RECEP MEBET
Çorum
Muhtarlar
Derneði yönetimi dün Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü’yü makamýnda ziyaret etti.
Ziyarete Dernek Baþkaný ve Çöplü Mahallesi
Muhtarý Yýlmaz Kýlcý, Yönetim Kurulu Üyelerinden
Bahçelievler Mahallesi
Muhtarý Hasan Kýzýltepe,
Buharaevler
Mahallesi
Muhtarý Abdulkadir Erdoðan, Çepni Mahallesi
Muhtarý Mehmet Þahinbaþ, Kale Mahallesi MuhMuhtarlar Derneði yönetimi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’yü ziyaret etti.
tarý Ali Þahin, Karakeçili
Mahallesi Muhtarý Mehyip Erdoðan’ýn evsahipliðinde düzenlenen 2. Muhtarmet Aydýn, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarý Fevzi Þelar Toplantýsý'nda gündeme gelen meselelerden de
ker, Yavruturna Mahallesi Muhtarý Metin Kaþar katýlbahseden Kýlcý, þöyle konuþtu:
dý.
“Hayata geçirilicek yeni düzenlemeler neticesinAkkent Mahallesi Muhtarý Necip Güler, Gülabide muhtarlarýn toplumsal hayattaki konumu ve deðeribey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun, Kunduzhan
nin daha iyi anlaþýlacaðýna inanýyoruz.
Mahallesi Muhtarý Kadir Akçal, Ulukavak Mahallesi
Muhtarlar, bilindiði üzere devletin halk nezdinde
Muhtarý Hanefi Özdemir, Üçtutlar Mahallesi Muhtarý
ilk basamaðýný teþkil ediyor. Bizler önce evimize, sonMehmet Bölükbaþ ve Yeniyol Mahallesi Muhtarý Seyra mahallemize karþý sorumluyuz. Üstelik bu vazifeyi
di Demiray ise mazeretleri nedeniyle ziyarete katýlayerine getirirken arkamýzda hiçbir siyasi ve maddi
madý.
destek olmadan yola çýkmýþ birer neferiz.
Muhtarlar Derneði ve faaliyetleri hakkýnda açýkÇorum Belediyesi’nin mahalle muhtarlarýna sunlamalarda bulunan Baþkan Yýlmaz Kýlcý, tarihte ilk
duðu hizmet binasý ve diðer desteklerden dolayý mütemahalli seçimin muhtarlar için yapýldýðý bilgisini payþekkiriz.
Yapýlan kanuni düzenlemelere göre mahalle
laþtý.
muhtarlýklarýnýn ayni giderlerinin yerel yönetimler taMUHTARLIKLARA BÜTÇE TALEBÝ
rafýndan karþýlanmasý hususunda madde yer alýyor.
Çorum Belediyesi’nden beklentilerini de dile geAnkara’da katýldýðýmýz sempozyumda Üsküdar Beletiren Kýlcý, yapýlan kanuni düzenlemelerde mahalle
diyesi’nin bu doðrultuda mahalle muhtarlarýna sundumuhtarlýklarýnýn ayni giderlerinin yerel yönetimler taðu imkanlar anlatýldý. Bizler, Çorum’da görev yapan
rafýndan karþýlanmasý hususunda madde yer aldýðýný
mahalle muhtarlarý olarak Belediyemizden muhtarlýkhatýrlattý.
lara da bütçe ayýrmasýný talep ediyor, desteklerin devamýný diliyoruz.”
Geçtiðimiz günlerde Cumhurbaþkaný Recep Tay-
Türk mühendisler tarafýndan geliþtirilen elektrikli taksiyi DMA yöneticileri kamuoyuna tanýttý.
Derindere’nin projesi Sabah’ta
Çorumlu babayiðit
elektrikli taksi üretti
Derindere Motorlu Araçlar (DMA) Sanayi tarafýndan üretilen elektrikli taksi Ýstanbul’da yola çýktý.
Çorumlu Derindere Ailesi’nin sahibi
olduðu DMA firmasý
tarafýndan geliþtirilen
elektrikli taksinin yurt
dýþýnda üretimi konusunda üç ülkeyle lisans
anlaþmasý yapýldý.
Konuyla
ilgili
olarak Sabah Gazetesi’nde yer alan haberde þu bilgilere yer verildi:
lýk 300 lira. Bu sistemle araç kendini 2 yýlda
amorti ediyor. Üstelik,
motor olmadýðý için
yað ve bakým masrafý
gibi giderler de olmuyor" diye konuþtu.
OTOMOBÝLÝN
BABAYÝÐÝDÝYÝZ
2 yýl önce ilk
elektrikli otomobillerinin piyasaya çýktýðýný
hatýrlatan Yol, "O dönemde gazetelerde bizim aðzýmýzdan 'yerli
otomobilin babayiðidi
Elektrikli taksi, yakýt ekonomisiyle dikkat çekiyor. deðiliz' þeklinde açýklamalar yayýmlandý.
Ben o zaman 'babayiðit deðiliz' dememiþtim.
DMA, SERÝ ÜRETÝME GEÇÝYOR
'Yerli otomobilde babayiðitliðe hazýrlanýyoruz'
Türk mühendisler tarafýndan geliþtirilen
demiþtim. Þimdi rahatlýkla 'elektrikli otomobilde
elektrikli taksiyi Ýstanbul'da yollara çýkaran
babayiðidiz' diyebiliyorum" diye konuþtu. Yol,
DMA, seri üretime yurtdýþýnda baþlýyor.
elektrikli otoda yüzde 3 ÖTV avantajý olduðunu,
Elektrikli otomobilde 400 kilometrenin üzearacýn MTV vergisinden de muaf tutulduðunu
rine çýkan DMA, üç ülkeyle lisans anlaþmasý
belirtti.
yaptý. DMA Baþkaný Önder Yol, "Dünyaya lisans
ELEKTRÝKLÝ OLMAYAN TAKSÝYE LÝsatarak Türkiye'ye döviz kazandýrýyoruz" dedi.
SANS YOK
Türkiye'de teþvik göremediðinden yakýnan
Elektrikli otomobilde dünyanýn yeni kararDMA'nýn Yönetim Kurulu Baþkaný Önder Yol,
lar almaya baþladýðýný belirten Önder Yol, "Lonüç ayrý ülkeyle teknolojilerinin kullanýmý için lidra Belediyesi 2016'dan itibaren elektrikliye dösans anlaþmasý yaptýklarýný söyledi.
nüþmeyen taksilere lisans vermeyeceðini açýklaYol, "Biz Türkiye'de teþvik olarak para istedý" dedi. Yol, dünyanýn en önemli spor elektrikli
miyoruz. Elektrikli otomobilde tek dolumla 400
otomobil markasýný teknolojide geçtiklerini bekilometre gitmeyi saðladýk. Üstelik þarj süresini
lirterek, "Onlarda batarya sayýsý 12 bin adet. Bizde kýsalttýk. Devlet elektrikli araçlar için vergisel
de ise 200. Þarj aþamasýnda ya da yolda hangi
teþvikleri artýrýrsa insanlar bu teknolojiyi fark
bataryanýn ýsýndýðýný biz görebiliyoruz. Böylece
edecek" dedi. Yol, yýllýk 10 bin adetlik üretime
sistem o bataryayý devre dýþýna alarak soðutur.
geçilmesi durumunda þu anda pahalý olan araç fiAma 12 bin bataryalýk bir aküde bunu tespit etyatýnýn da piyasa rakamlarýna çekileceðini söylemek mümkün deðil" dedi. (Sabah)
di. Elektrikli otomobilin fiyatý 180
bin lira. Yeterli
üretime ulaþýldýðýnda fiyat piyasada satýlan benzer
araçlarla ayný olacak. Dizel veya
LPG gibi içten
yanmalý motorlarla çalýþan tüm
araçlara göre 10
kattan daha fazla
yakýt
tasarrufu
sunduklarýný belirten Yol, "Taksiler
günlük ortalama
150 TL yakýt tüketiyor. Yani aylýk
yakýt gideri 4 bin
500 TL'yi aþar.
Elektrikli takside
ise günlük harcama 10-12 TL. Ay- DMA Sanayi tarafýndan üretilen elektrikli taksi Ýstanbul’da yola çýktý
Çorumlu Derindere Ailesi’nin sahibi olduðu DMA firmasý tarafýndan geliþtirilen
elektrikli taksinin yurt dýþýnda üretimi konusunda üç ülkeyle lisans anlaþmasý yapýldý.
10 CUMARTESÝ
www.corumhakimiyet.net www.corumhakimiyet.net
21 ÞUBAT 2015
Kurtuluþunun 97. Yýlýnda
unutamadýðým þehir
Bent mahallesindeki ilk oturduðumuz ev. (1951)
Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramý’nda Þair Zihni Ýlkokulu
Bisikletliler öðretmen Nurettin Serdaroðlu ile. (1952)
Prof.Asri Çubukcu ile, 29 Ekim Cumhuriyet bayramý. (1952)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramý’nda Bayburt Ortaokulu öðrencileriyle. (1952)
Akasya sokaktaki evimizde sünnet olduðumuz gün annem, babam kardeþlerim Muammer,
Muzaffer, Didar ve Nazmiye ile. (1952)
BAYBURT
"Þehit Osman, Duduzar, Bayburt kalesi,
Goruðu sorarsan zevkin yaylasý,
Oniki mahlesi, beþ bin hanesi,
Ocakta þiþlerin kýzarsýn Bayburt…"
Kýymetli okurlarým insanlarýn hayatlarý içinde çeþitli nedenlerle unutamadýklarý þehirler vardýr. Benim de çocukluk
günlerimi anlamaya baþladýðým, kýþýn bir
metreye yakýn kar duvarlarý arasýnda
okula gittiðim, Çoruh'unda yüzdüðüm,
kalesinde ve suluklarýnda gezdiðim Þehit
Osman Tepesi'nde kýzak kaydýðým, Þair
Zihni Futbol Kulübü'nde top koþturduðum, Bent hamamýnda yýkandýðým, düðünlerinde halay çektiðim, bar tuttuðum,
suyunu, sütünü içtiðim, etini, ekmeðini
balýný yediðim ilk ve orta okulu bitirdiðim, gençlik yýllarýma giriþimi yaþadýðým kahramanlýklar diyarý gazi þehir
Bayburt'u hiçbir zaman unutamadým.
Elektriðin gündüzleri olmadýðý, o zamanlarda þehirde bulunan üç taksiden birinden dinlediðim Çorum'dakine benzeyen saat kulesi ve meydanýnda yüzlerce
kiþi arasýnda 3-1 galip geldiðimiz Macaristan maçýný ve Kore harbinden dönen
gazilerin karþýlanýþýný ve kalbimin sesini
ayrýldýðýmýz gün semalarýna uçurduðum
þehir. Bayburt'u hiçbir zaman unutamadým. Nerede ise 60 yýl oldu. Daha sonralarý pekde vefa örneði veremedim. Onu
ancak, 1980 ve 2012'de rahmetli eþim
Güneþ hanýmla gezerek, birkaç gün olsa
da!... Yaþayarak anabildim. Ama geçen
her yýlýn 21 Þubatlarýnda nerede olursam
oluyum hep benimleydi. Duygu yüküyle, þarkýsýyla türküsüyle hep o güzel þehri yaþadým.
1951 yýlýnda dördüncü sýnýfa baþladýðým Bent mahallesindeki Kurtuluþ ilkokulunda unutamadýðým öðretmenim
Seydi Vural'ý rahmetle anýyorum. Benim
için çok deðerli idi. Mehmet Çelebi mahallesine taþýnýnca Þair Zihni Ýlkokulu'nda beþinci sýnýfa baþladým. Sýnýf öðretmenim Nurettin Serdaroðlu; Baþ öðretmenim Kemal Güney beydi. Her ikisini de rahmetle anýyorum. Ýki okulda okumam arkadaþ sayýmý çoðaltmýþtý. Bu
mahallede Hezer'ler, Oruç'lar, Boyacý'lar,
Ýmaç'lar yakýn komþularýmýz arasýndaydý. Mahallede sýký arkadaþlýk kurduklarým arasýnda erkeklerden Mete Güney,
Cahit Oruç, Abdurrahman Boyacý, Yýlmaz Boyacý, Savaþ Aygen, Sözeri Yengi
zihnime iyice yerleþik olanlardan. Kýz
arkadaþlardan mahallemizde bulunanlar
arasýnda, kýz kardeþim Didar'ýn da arkadaþlarý olan Günay Ýmaç, Cahide Oruç,
Fatma Boyacý ve soyadlarýný hatýrlayamadýðým Gülen, Deniz, Ayten, Yýldýz,
Aysun vardý. Bayburt'ta ilkokul bitince
kýz arkadaþlarýmýzýn bir kýsmý okuyamadý ve hatta onlarý göremez olduk. Çünki
Ehrama girmiþlerdi. Yukarýda saydýðým
arkadaþlarýn çoðuyla ilkokulda okumuþtuk.
1953-1954 öðýretim yýlýnda orta okula
baþladým. Okul Müdürümüz rahmetli
Mehmet Hocaoðlu (Hoca Memet) idi.
Ondan ve diðer öðretmenlerimden de
milli duyguyu, vatan ve millet sevgisini
en iyi þekliyle öðrendik. Allah onlardan
razý olsun. Diðer öðretmenlerim arasýnda
beden eðitimi öðretmeni Ali Baðdatlýoðlu, fizik kimya öðretmenimiz Nevin Sarýca, Fransýzca öðretmenimiz Hamdi
Ýkiz, Türkçe öðretmenimiz Nihat Öner'i
hatýrlýyorum. Hepsine Allah'tan rahmet
diliyorum.
Orta okula gelince arkadaþ sayým da
arttý. Yukarýda ismi geçen arkadaþlarýma
Yüksel Gücer, Salih Zeki Sayýn, Asým ve
Asaf Durulmuþ, Suat ve Sait Müftüoðlu
kardeþler, Mustafa Pekmezci, Ahmet
Burak, Numan Erengil, Kemal Harputlu,
Mehmet Hanefi eklenmiþti. Yaþayanlara
saðlýk ve mutluluklar, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum.
Beþ yýlýmýn geçtiði Bayburt'taki
önemli anýlarýmý paylaþmayý ve yazýmýn
baþlýðýnda sizlere iyice açmamýn gerektiðine inanýyorum.
Süleyman Boyacýlar'ýn kiracýsý olduðumuz taþ evde iki kardeþimle beraber
söylenenlere göre erkekliðe ilk adým at-
týk, sünnet olduk. Bu mahallede arkadaþlarla yollarýnda bisikletlere gezdik. Uzun
eþek, birdirbir, güvercin taklasý oynadýk.
Daha beþinci sýnýfta 11 yaþýndayken, gönüllerimizi kaptýrýp bakýþlarýmýzla aþýk
olduk. Ýlk aþký ve sevgiyi Bayburt'ta yaþadým.
"Bayburt'un kalesiyem,
Açýlmýþ lalesiyem,
Bayburt'tan bir yar sevdim,
Ben onun kölesiyem."
Nedense ayrýlýk iþareti de sayýlacak,
beyaz ipek mendilleri bir birimize hediye etmiþtik.
"Al bu mendil sende dursun sil gözünün yaþýný…" der gibi. Rahmetli eþim
Güneþ hanýma anlatýrdým da. O her gün
belli bir saatte önünden geçtiðim evinin
penceresindeki tül perdesini kýpýrdatýnca
varlýðýný hissettiðim sevgiliye karþý olan
pilatonik aþkýma karþý bu iþi karlý günlerde, yaðmurlu günlerde, tipili, fýrtýnalý
günlerde de yaparmýydýn?" diye sorusuna, "Evet" cevabýný alýnca "Yarý müstehzi..' 'Of be ne büyük aþk... Ne büyük aþkmýþ Daver' derdi.
Bent Köprüsü'nden Çoruh nehrinin
kollarýna atlayýp boðulma tehlikesi geçirdiðim, rahmetli babam Ziraat Bankasý
muhasebecisi Seyfullah Kolaðasýoðlu tarafýndan duyulunca kendimi onun elleri
arasýnda Taþhan sokakta bulunan eniþtem Asri beyin abisi rahmetli Fazýl amcanýn (Çubukcu) dükkanýnda buldum. "Bu
burada artýk çýrak olacak, ben onu sabah
getirip akþam eve götüreceðim" deyip
Zaman Kundura evine beni teslim etmiþti.
Haftalýðým da iki buçuk lira olacaktý.
Sinemanýn 25 kuruþ, bir þiþe gazozun 15
kuruþ olduðu zamanda iyi paraydý. Çubukcular Çorum'da Bayburt muhaciri
olan 1898 doðumlu Hüseyin efendinin
akrabalarýydý. Daha öncede tanýdýðým
Ýlahiyat Profösörü olan Asri eniþtem de
maðazada, abisi Osman beyle, büyük
abilerinin kalfasý durumunda idiler. Görevim kalýba çekilen ayakkabý yüzünün
çakýldýðý, çivileri, sökülünce düzeltmekti. Acemilikle epeyce parmaðýmý düzeltmiþtim. Eniþtemin anneleri ki biz ona
hep Fazýl teyze derdik. Rahmetli Fatma
teyze, tandýrda ekmek yapar, gugul yapar, helede lor dolmasý ile ayran aþýna
bayýlýrdýk. O tandýr evlerini unutamýyorum pýrýl pýrýl parlayan, üzerlerine nakýþ
vurulmuþ kaplar… Bayburt'lu hanýmlarýn zerafetiydi bence. Bu arada akrabalarý Güllü bacýnýn (Özhan) bahçesindeki
elma ve erikleri de iþtahla yerdik.
Çoruh nehri olurda balýk olmaz mý.
Mete Güney'le (Çöp Mete) yaz baþlarýnda hapenlerde oturup, dam üstünde kese
kaðýdý yapar, satar, parasýyla olta takýmlarýmýzý alýrdýk ver elini Ayvazýn Gölü…
O kadar erken giderdik ki, hemen yanýndaki kayalýklarda su yýlanlarýnýn güneþin
ilk ýþýklarýný almaya çalýþtýklarýný görürdük. Komþular, pek para talep etmeksizin verdiðimiz balýklarý nedense almaya
nazlanýrdý. Ama bu arada þoför Ali abiyle Kop Daðý'ndaki derelerde tuttuðumuz
Ala balýklara da raðbet çoktu.
Bunlar keyifli anýlar. Ýki sene Rus ve
Ermeni mezalimini yaþayan bence gazi
þehir Bayburt'ta çok acýlý günler de olmuþtur. Türkçe öðretmenimiz Mehmet
Hocaoðlu'nun anlattýklarýný büyük dikkatle dinlerdik. Rahmetli hocam, daha
sonra "Belge ve vesikalarla Ermeni Mezalimi" adlý bir kitapta olanlarý toparlamýþtýr. Yýlýný tam hatýrlamamakla beraber okullarýnda açýk olduðu bir zamanda
muhtemelen 1954-1955 yýllarýnda olabilir. Okulca bizi açýlmasý çalýþmalarý yapýlan bir toplu mezarýn baþýna götürdüler. Bir taraftan kazýlýyor, bir taraftanda
çýkarýlan kemikler bir kenarda toparlanýyordu. Kazýyý yöneten bir bey bize izahat
veriyordu:
-"Bakýn sevgili öðrenciler, bu toplu
mezar Ermeni katliamýnýn izlerinden sadece biridir. Ýþte bir muska, hiçbir Ermeni muska taþýmaz, þu mühürdeki isim Ýsmi okuyor, hatýrýmda kalmadý, bir Müslüman Türk ismidir. Çýkan tarak, ayna ve
Sünnet olduðumuz evin önünde yýllar sonra. (2012)
Daver
KOLAÐASIOÐLU
Eðitimci
tesbihleri gösteriyor. Bazý sigara tabakalarý ve çakmaktan da isimler okuyordu.
Orada en az 7-8 kiþiye ait kalýntýlarý gördük. Yanmýþ elbise parçalarý da çýkýyordu. Hatýrladýðým kadarýyla bu yer bir otelin bahçesiydi. Ermeni mezaliminin en
aðýr izlerini taþýyan 200 kiþinin kurþunlanýp öldürüldükten sonra, yakýldýklarý taþ
maðazalara yakýndý. Ertesi gün bayrak
örtülü tabutlara konulan kemikleri okulla birlikte Þair Zihni'nin anýtýnýn bulunduðu tepeye götürdük ve orada topraða
yeniden verdik. Bilemiyorum daha sonra
oraya anýt yapýldý mý...?
Birinci Dünya harbinden sonra Rus iþgaliyle baþlayan doðudaki mezalim. Çarlýk Rusya'sýnýn ihtilalle yýkýlmasý ile buralarý Ermeniler'e terkeden ve onlarý silahlandýran Ruslar, mezalimin ana kaynaðýný oluþturup bir sürü ailenin de vatanýný terkedip muhacir olmasýna sebep olmuþlardýr. Tevhide halamýn beyi Rahmetli Hacý Hüseyin Çubukçu efendi anlatýrken "Ben 17 yaþlarýndaydým. Köyümüzü kaðný arabasýyla terkettik, kýz kardeþim, küçük kardeþim Fevzi ve annem
yollara düþtük. Bir ara kaðnýdan düþen 34 yaþlarýndaki kardeþim Fevzi'yi bulunca
çok sevindik. Allah'a þükrettik Çorum'a
her halde bir aya yakýn zamanda geldik.
Sonra duydukki köyümüzü Ermeniler
basmýþ 30 kiþiyi kaçýrarak kurþuna dizip
öldürmüþler" derken yüzünde hep o acýlar belirirdi.
Bu arada unutamadýðým ve saygý duy-
duðum. Bayburtlular'da biliyordur. Gobuk (Kolsuz) Sultan neneyi anlatmadan
geçemiyeceðim. Þingah mahallesinde
bulunan evinin önüne Ermeni çeteleri
gelince, kapýyý arkadan demirlemiþ ve
sýrtýnýda kapýya dayamýþ, ne pahasýna
olursa evladýný korumak istiyormuþ. Kapýyý açtýramayanlar, mavzerle kilide ateþ
edince sol kolundan aðýr yaralanmýþ.
"Kaný gören Ermeni'ler, her halde öldü
diye beni býrakýp gittiler" derdi. Pek yardým etmemizi de istemez, tek koluyla
çeþmeden aldýðý suyu evine taþýrdý. Ona
bütün çocuklar saygý duyardýk. Bize göre o kahramandý ve gaziydi…"
Yazacak çok þey var, fakat sýkarým diyede korkuyorum. Bayburt'ta kaldýðýmýz
5 yýl zarfýnda 21 Þubat 1918 kurtuluþ
günlerinin benim için diðer bayramlara
göre daha bir önemi vardý. Çoruh nehri
kenarýnda oturduðumuz Bayburt halkýnýn vefa örneði olan Þehit Nusret Bahçesi 1922 yýlýnda Üçüncü Milli Þehit olarak Millet Meclisi tarafýndan kabul edilen Bayburt kaymakamý yüzbaþý Nusret
bey… Ýngiliz ve Fransýz iþgalci subaylarýna dersini veren kahraman. Ýngiliz hayraný Damat Ferit hükümetinin mahkemelerince önce beraat edip, sonra idama
mahkum edilen 4 Aðustos 1920'de padiþah tarafýndan onaylanan kararla, 5
Aðustos 1920 Beyazýt meydanýnda idam
edilen þehit. Mekanýn cennet olsun.
'Ermeni soykýrýmý yaptýk' bile diyebilen satýlmýþlara biraz tarih okumalarýný
ve maþa olmamalarýný öneririm. Kime
þirin görüneceksiniz?
Son oturduðumuz ev Yakutiye Camii
yanýnda Cumhuriyet caddesinde temelinde imzam bulunan Ziraat Bankasý lojmanýydý kaloriferliydi, ilk defa duþlu,
küvetli banyo ve buzdolabý ile tanýþtýk.
Salon ve yemek takýmlarý da cabasý.
Dede Korkut diyarý Bayburt'ta unutamadýðým isimler arasýnda çýkan ayaðýmý
yerine getiren Çoban Vahit, Eczacý Teyfik Hacýbeyoðlu amca, Ülkü Güney abi,
Boyacýlar'dan Zülkarni amca, Hüseyin
abi, Supi abi yanýnda çalýþtýðým tuhafiyeci Hasan Çakmak amca, gazeteci Osman
Okutmuþ abi, banka müdürü Osman Haraçcý bey, banka memurlarýndan Yaþar
Akel abi, Turgut Tepiroðlu abi ve kitapçý
Kemal Demirhan abiyi de zikretmeden
geçemeyeceðim. Vefat edenlere Allah'tan rahmet yaþayanlara saðlýk dilerim.
Bayburt'ta lise olmadýðý için babam tayin istemiþti ve tayinimiz Kastamonu'ya
çýktý. Yeni bir þehire ve yeni arkadaþlara
gidiyordum…
Bayburt'tan ayrýlýþta Ulusoy'un burunlu Vabis otobüsünün tiren düdüðü gibi
olan kornasýný çalýp hareket anýný bildirmesiyle, 14 yaþýnda sözde delikanlý adayý ben, birden hüngür, hüngür aðlamaya
baþlamýþtým… Rahmetli babam anneme
dönüp;
-"Ne oluyor bu oðlana?" deyince durumu bilen rahmetli annem Nimet haným
-"Býrak aðlasýn, aðlasýn… Aðlasýn" diyordu.
Yazým Çorum'da bulunan Bayburt
muhacirlerine de armaðan olsun. Allah'tan bize böyle acýlar yaþatmamasýný
niyaz ediyor, Bayburt'lularýn kurtuluþ
gününü yürekten kutluyorum…
Soldan þoför
yet.net www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 21 ÞUBAT 2015
Bayburt Saat Kulesi Meydaný
Ayakta Soldan Daver Kolaðasýoðlu, Cahit Oruç, Ertunç.
oturanlar soldan Salih Zeki Sayýn. (1953)
Soldan þoför Ali bey, en saðda Daver Kolaðasýoðlu, Kop Daðý eteklerinde. (1954)
Bayburt Ortaokulu giriþinde soldan Yüksel Gücer, Daver Kolaðasýoðlu, Savaþ Aygen. (1954)
19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý’nda Bayburt Ortaokul öðrencileri. (1955)
Ayakta soldan Ahmet Burak, Cahit Oruç, Daver Kolaðasýoðlu, (1955)
Çoruh nehrinden Bayburt’tan bir görünüþ. (2012)
11
12 CUMARTESÝ 21 ÞUBAT 2015
www.corumhakimiyet.net
Türk Ocaklarý’ndan gazetemize ziyaret
‘Yerel haberde akla
ilk Hakimiyet geliyor’
RECEP MEBET
Türk Ocaklarý Çorum Þubesi yönetimi dün gazetemizi ziyaret etti.
Türk Ocaklarý
Çorum Þubesi yönetimi
dün gazetemizi ziyaret
etti.
Yazý Ýþleri
Müdürümüz Mustafa
Demirer’in
evsahipliðindeki
ziyarete Türk Ocaklarý
Þube Baþkaný Ýhya
Çataldað, Yönetim
Kurulu Üyeleri Þerif
Aslan, Mustafa
Yurttutar, Münir Çetin
ve Abdullah Daþdemir
katýldý.
“Yerel haber
denince akla ilk
Hakimiyet geliyor”
diyen Ýhya Çataldað,
“Çorum Hakimiyet
Gazetesi’nin 25.
kuruluþ yýldönümünü
tebrik ediyor, yayýn
hayatýnda baþarýlarýnýn
devamýný diliyoruz”
dedi.
Ziyaretten
duyduðu memnuniyeti
dile getiren Mustafa
Demirer ise Türk
Ocaklarý Þube
yönetimine teþekkür
etti.
Dinçer Solmaz
resmen baþvurdu
Nezaket ziyaretinde bazý yönetim kurulu üyeleri de hazýr bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)’nden
Çorum
milletvekili aday adayý olan
Av. Dinçer Solmaz, parti
Genel Merkezi’ne giderek
resmi baþvuruda bulundu.
Av. Dinçer Solmaz
baþvuru sonrasý yaptýðý
açýklamada, “7 Haziran da
Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüþüne
güç verebilmek amacýyla
çýktým. Açýklanan takvim
sürecinde resmi baþvurumu
gerçekleþtirdim. Tüm seçmenlerimizi ve duyarlý Çorum halkýný 7 Haziran’da
iktidar
yürüyüþümüzde
þahsýma ve partime desteklerini bekliyorum” diye konuþtu.
Ezgi ve ilahilerden oluþan repertuarýyla dikkat çeken Grup Sadâ, yeni sezon için rezervasyonlara baþladý.
Grup Sadâ sezona hazýr
‘Gayemiz gönüllerde
hoþ sadâ býrakmak’
RECEP MEBET
Mustafa Ünalan ve Abdulkerim
Tiryaki’nin kurucusu olduðu Grup
Sadâ, 2015 yýlý niþan ve düðün sezonuna hazýr.
Ezgi ve ilahilerden oluþan zengin repertuarýyla
dikkat çeken Grup
Sadâ, yeni sezon
için rezervasyon
almaya baþladý.
Müzik çalýþmalarý hakkýnda
bilgi veren Grup
Sadâ solistlerinden
Abdulkerim Tiryaki, Çorum’un yaný
sýra Türkiye’nin
dört bir yanýndaki
programlara davet
aldýklarýný söyledi.
“Alanýnda deneyimli isimlerden
oluþan orkestra ve
semazen ekibimizle organizasyonlara renk katýyoruz”
diyen
Tiryaki,
açýklamasýnda þu
bilgilere yer verdi:
Mustafa Ünalan ve Abdulkerim Tiryaki’nin kurucusu olduðu Grup Sadâ, yeni sezona hazýr.
Çorumlu gençlerden oluþan Grup Sadâ, çeþitli organizasyonlarda sahne alýyor.
‘AMACIMIZ
GÖNÜLLERDE HOÞ SADÂ BIRAKMAK’
“Grup Sadâ’yý arkadaþým Mustafa Ünalan’la
birlikte 2008 yýlýnda Çorum’da kurduk. Ezgi ve
ilahi dalýndaki müzik çalýþmalarýmýzla kýsa zamanda büyük beðeni toplayan grubumuz, kurulduðu günden itibaren çok sayýda konser vererek bu
baþarýsýný taçlandýrdý.
Grup Sadâ olarak Çorum’un yaný sýra baþta
Ýstanbul, Ankara, Samsun olmak üzere; Amasya,
Yozgat, Erzurum, Giresun, Kastamonu, Çankýrý,
Kýrþehir, Konya, Yalova, Ýzmit, Bolu, Mersin ve
Isparta illerinde ve sayamayacaðýmýz kadar ilçede
konser verdik. Türkiye'nin hemen hemen her ye-
rinde çeþitli organizasyonlarda sahne aldýk.
Konser çalýþmalarýmýzýn yaný sýra özel günlerde de sahne alan grubumuz; düðün, kýna, sünnet
þöleni gibi özel organizasyonlarda 5 kiþilik ekiple
beraber canlý performans sergiliyor.
Programlarýmýzý Kur'an-ý Kerim tilaveti, salavat-ý þerifler, sevilen ilahiler ve ezgiler, þiirler,
yarýþmalar, semazen gösterileri ve renkli etkinliklerle icra ediyoruz. Bu vesilelerle her mevsim gönüllerde ‘Hoþ Sadâ’ býrakmaya çalýþýyoruz.
Çalýþmalarýmýz hakkýnda detaylý bilgi almak
ve rezervasyon yaptýrmak isteyenler Grup
Sadâ/Facebook adresimizi ziyaret edebilirler.”
Teknoloji çocuklarýn
geliþimini engelliyor
Teknolojik cizhalar çocuklarýn geliþimini önemli ölçüde
etkiliyor
Türk Nöroloji
Derneði Baþkaný Þerefnur Öztürk, teknolojik cihazlarýn çocuklarýn geliþiminde
þekillendirici role sahip olduðunu belirterek, "Sürekli oyun
veya sohbet gruplarý
içindeki gençler öðrenmeye zaman ayýramýyor, birbirinin
tekrarý ve üretim hedefi olmayan aktivitelerle vakit geçiriyor" dedi.
Öztürk, yaptýðý
açýklamada, akýllý telefon, bilgisayar, tele-
Dinçer Solmaz, CHP Genel Merkezi’ne giderek resmi baþvuruda bulundu.
vizyon ve sanal
oyunlarýn birtakým
sorunlarý beraberinde
getirdiðini söyledi.
Çaðýn gereksinimi bu cihazlarýn beyni etkilediðine dikkati çeken Öztürk, þöyle konuþtu:
"Geliþimini tamamlamakta olan çocuk beyni, yetiþkin
beynine göre bu cihazlardan daha fazla
etkilenmektedir. Süreye baðlý bilinçsel
fonksiyonlar farklý
derecelerde olumsuz
etkilenebilir. Sürekli
oyun veya sohbet
gruplarý
içindeki
gençler öðrenmeye
zaman ayýramýyor,
birbirinin tekrarý ve
üretim hedefi olmayan aktivitelerle vakit
geçiriyor. Bu nedenle
çocuklar ve gençlerin
kontrollü bir þekilde
bu imkanlardan faydalanmalarý saðlanmalýdýr."
Öztürk, elektronik cihazlarýn, aþýrý
þekilde ve sadece zaman geçirme aracý
olarak kullanýlmasýnýn öðrenme sürecini
etkilediðini, beynin
sadece kýsýtlý alanlarýnýn aktifleþmesine
yol açabileceðini savundu.
Bilimsel çalýþmalarýn bu cihazlarýn
davranýþ deðiþiklikleri ve beyin fonksi-
yonlarýnda uzun süreli deðiþimlere neden olduðunu gösterdiðini aktaran Öztürk, "Özellikle akýllý
telefonlar,
video,
oyun, televizyon ve
telefon özelliklerinin
hepsini içinde barýndýrmaktadýr. Bu etkenler, çocuklarýn
maruz kaldýklarý uyarý çeþidine göre farklý
þekillerde etkilenim
gösterebilmektedir.
Örneðin,
oyunun
aðýrlýklý kullanýmý
dikkat, motor ve görsel becerileri artýrabilirken, sözel yetenekleri olumsuz etkileyebilmektedir" diye
konuþtu.
Öztürk, diðer
önemli hususun da
bu etkilere maruz kalýnan süre olduðu bilgisini vererek, kýsa
süreli kullanýmlarýn
sadece geçici duygusal deðiþiklikler yaratýrken, uzun süreli
kullanýmlarýn kalýcý
etkiler yaratabildiðini
ve asosyal bireylerin
yetiþmesine yol açabileceðini kaydetti.
Akýllý telefonlarýn kullanýcýlara büyük kolaylýk saðlamasýndan dolayý yoðun ilgi gördüðüne
iþaret eden Öztürk,
sözlerini þöyle sürdürdü:
"Telefonlar veya
internet ortamýnýn
kullanýlmasý elbette
ki çaðýn en büyük ihtiyacýdýr çünkü bireyler bu þekilde iþ yükünü azaltarak birtakým avantajlar saðlamaktadýr. Bu cihazlar
sayesinde bilgiyi yakalamak, izlemek,
araþtýrarak ve yorum
yaparak daha da geliþtirmek, paylaþmak
mümkündür. Bugün
birçok ülkede bu cihazlar eðitim aracý
olarak yerini almaya
baþlamýþtýr. Amacýna
uygun kullanýldýðýnda eðitim ve öðretimde, bireyin dünyayý
izlemesinde büyük
katkýlar sunabilecektir."
Öztürk, teknolojik cihazlar yanlýþ
kullanýldýðýnda özellikle çocuk ve genç
jenerasyonlarý olumsuz etkileme riski taþýdýðýný vurguladý.
Ýnternet ve akýllý
telefon kullanýmýnda
baðýmlýlýk riskinin
yüzde 10 ile 20 arasýnda olduðunu anlatan Öztürk, ayný anda
oyun, mesaj, konuþma ve film izleme gibi birden fazla iþlevi
yerine getirebilme
çabasýnýn dikkat bozukluðu, görsel hafýza, hayal gücü ve uykuda bozulmaya yol
açabileceðini sözlerine ekledi.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 21 ÞUBAT 2015
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:1 CEMÂZÝL - EVVEL: 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:6 Þubat 1430 Kasým:105
2015
21
ÞUBAT
Amasya Þilebi'nin Biskay
Körfezi'nde batýþý (1970) - Bayburt
ve Ahlat'ýn kurtuluþlarý (1918)
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.59
06.25
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
12.01 AKÞAM 17.25
14.55 YATSI
18.44
Annene, babana, kýzkardeþine,
kardeþine ve sýrasýyla diðer
yakýnlarýna iyilik et!
Hadîs-i þerîf
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
223 03 00
METEOROLOJÝ
NÖBETÇÝ ECZANELER
CUMARTESÝ
CEYHUN ECZANESÝ
CEYHUN GÜRSEL
KARAKUÞ (TEL: 222 00
10)
MEHMET A. ERSOY CAD.
NO:115/A - LOZAN
KAVÞAÐI - METROPOL
YANI
ÖMÜR ECZANESÝ
REFÝKA KADÝROÐLU
(TEL: 212 35 07)
GAZÝ CAD. 58/B - VERGÝ
DAÝRESÝ YANI - VALÝLÝK
KARÞISI
SÖNMEZ ECZANESÝ
SÖNMEZ ÇALIÞKAN (TEL:
221 95 92)
DOÐUM EVÝ KARÞISI HÝTÝT ÜNÝV. EÐT. VE
ARAÞT. HAST. YANI
TÜRKER ECZANESÝ
HALÝL ÝBRAHÝM TÜRKER
(TEL: 270 11 11)
ULUKAVAK MAH.
BUHARAEVLER CAD.
NO:35/A - BÝÞKEK
KAVÞAÐI
A
"Kerbelâ'nýn Hesabý"
hmet Lütfi Kazancý hocamýn imzalayýp lütfedip gönderdikeseceði ve kendisinin baþýnýn da ne zaman kesileceði belli deði en son eseri. Daha nice eserler vermesi dileðiyle deðerðil. Böyle bir ortamda Þam'da yönetime gelen Abdülmelik de
HAFTALIK
li hocama saygýlarýmý sunuyorum.
ayný yolu izledi. Halbuki o, devrinin alimlerinden sayýlýyordu.
Makam, mevki, saltanat hýrsý onu da alt etti.
Kerbela olayý, Ýslam tarihinde halen kanamaya devam
eden bir yaradýr. Evlad-ý Resül'ün aç susuz býrakýlarak hunharHalifelik konusunda kendisi için tehlike arz eden halasýnýn
ca þehit edildikleri anýn ve mekanýn acý hatýralarýyla dolu olan,
oðlu Amr b. Said'i bir hile ile konaðýna davet edip hunharca kelmerhamet ve insafýn kaybolup kin ve vahþetin dehþet saçtýðý
lesini kesti. Abdülmelik'in en önemli icraatý, Haccac b. Yusuf'u
zulüm belgesidir. Bu zulmün baþkomutaný Yezid, hep lânetle
komutan yapmasý idi.
anýlacaktýr.
Halk arasýnda Haccac-ý Zalim diye bilinen bu adam, MekHocamýz, "Bu kitabýn ulaþmak istediði hedef, gerçek anlake'de Ebu Kubeys tepesine mancýlýk kurdurarak Mescid-i Haramýyla Hazret, gerçek anlamýyla büyük, gerçek anlamýyla Resuma taþ yaðdýrmýþtýr. Savaþ bittiði zaman þükür secdesi yapacak
lullah Efendimizin halifesi olan Ömer b. Abdülaziz hazretlerikadar þaþkýndýr.
Ethem ERKOÇ
dir." Diyor. Ona sýra gelinceye kadar özet olarak Yezid, II. MuKabe'ye sýðýnmýþ olan Abdullah b. Zübeyr'in kellesini alethemerkoç@corumhakimiyet.net
aviye, Mervan, Abdülmelik dönemlerini ele alýyor. Abdullah b.
mýþ, yanýna birkaç baþ daha ekleyerek Medine'ye göndermiþ ve
Zübeyr'in halifeliðini ilan ettiði bölgelerde cereyan eden olayorada günlerce sergilenmesini emr etmiþ, sonra da Þam'a armalarý sýralýyor. Kerbela'nýn hesabýný sormak için mücadele eden
ðan etmiþtir. Abdullah b. Zübeyr'in baþsýz cesedini dar aðacýnMuhtar es-Sakafi ve Tevvabun hareketini anlatýyor.
da aylarca sallandýrmýþtýr.
Kitabý okurken insanýn tüyleri diken diken oluyor. Asr-ý Saadet'e en yaHaccac, gerçekten de zulmün zirvesinde bir komutandýr. Kufe'ye vali
kýn olan dönemde böylesine vahþetin gerçekleþmiþ olmasýna hayret etme- olunca Mescitte Irak halkýna seslenirken onlarý insan olarak deðil de koparýlmek mümkün deðil. Resulullah (sav)'in Ravza-ý Mutabýkarasýnýn bulunduðu mayan hazýr baþlar olarak gördüðünü þöyle ifade etmiþtir: "Þimdi bir takým
Medine'nin Yezid döneminde üç gün yaðmalanmasýný salim akýlla izahý im- baþlar görüyorum. Sarýklarýnýn kenarýndan, sakallarýnýn arasýndan sýzan kankansýz. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'in oturduðu hýlafet makamýna oturan Ye- lar, olgunlaþtýðýný, koparýlma zamanýnýn çoktan gelmiþ olduðunu haykýrýp
zid, üç yýl sekiz ay saltanat hayatýný zevk ve safa içinde cariyelerle oynaþa- duruyor. Ben bu baþlarý koparmak için paçalarýmý sývamýþ durumdayým."
rak þarap meclisleri kurarak, saz alemleri tertipleyerek rezil bir hayatla günüHocamýz, Emevi saltanatýn vahþet tablolarýný sýralarken Abdülmelik'in
nü gün ederek geçirmiþtir. Medine'ye saygý duymadýðý gibi Kabe'yi de manolumlu yönlerini de on madda halinde zikretmiþtir. Bence bunlarýn en önemcýlýkla kuþatmýþ, taþa tutmuþtur.
lisi, Kur'an-ý Kerim'e nokta ve harekelerin konulmasýný emretmiþ olmasýdýr.
Onun yerine geçen II. Muaviye, gerçek bir halife olacakken o da bu þart- Onun zamanýnda kurulan komisyon, buna ek olarak mushafý cüzlere ayýrlar altýnda hizmet edemeyeceðini anlamýþ, veliaht bile tayin etmemiþtir. Ýþi mýþtýr.
þüraya havale konusunda da þüra heyetine seçecek adam bulamadýðýný söyAhmet Lütfi Kazancý hocam, Abdülmelik'in vefatýndan onra Velid ve
lemiþtir.
Süleyman dönemlerine girmemiþtir. "Yüce Rabbim nasip ederse bundan
Onun yerine hýlafet makamýný iþgal eden Mervan, zalimlikle Yezid'den sonraki kitabýmýz da gerçek anlamýyla Büyük olan Halife Hazretlerinin
geri kalmamýþtýr. Ancak Kerbela'nýn intikamýný almak için ortaya çýkan (Ömer b. Abdülaziz'in) hayatý ve hizmetleri anlatýlacak" diyerek Velid ve SüMuhtar es-Sakafi Mervan döneminin korkulu rüyasý oldu. Kerbela'nýn zalim leyman dönemini o kitaba saklamýþ olmalýdýr.
komutaný Ýbni Ziyad'ýn kellesini almasý, ününe ün kattý.
Ömer b. Abdülaziz ile ilgili yazmýþ olduðu eserin basýmýný sabýrsýzlýkla
Mekke ve Medine'de hilâfetini ilan eden Abdullah b. Zübeyr'in kardeþi bekliyorum. Hocama saðlýklý uzun ömer diliyorum. Saygýlarýmý tekrar tekrar
Mus'ab, Basra valisi sýfatýyla Kufe'ye yürüdü. Buradaki çarpýþmada Muhta- arz ediyorum.
rýn baþýný kesti.
Not: Ömer b. Abdülaziz'in biyografisi ile ilgi kitabýmý tamamladým ama
Devir öyle bir devir ki kimin ne kadar hükümdar olacaðý, ne kadar baþ hocama saygýmdan dolayý basýmýný ertelemeyi uygun gördüm. Saygýlarýmla.
"Baþ dönmesi" sýrasýnda neler yapýlmalý?
Nörolaji Uzmaný Güzelcik, baþ dönmesi esnasýnda hastalarýn gözlerini kapatarak beklemeyi tercih ettiklerini ve bunun
yanlýþ bir tutum olduðunu belirtti.
Vertigonun baþ dönmesi ve hareket
duygusunun yitirilmesi anlamýna gelmekte
olduðunu belirten Samsun Romatem Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Nöro-
loji Uzmaný Metin Güzelcik, “Kiþinin bedeniyle uzay arasýndaki algýnýn bozulmasý
sonucu oluþur. Vertigo bir hastalýk deðil,
altta yatan bir hastalýðýnda belirtisidir. Baþ
dönmesi oldukça sýk görülen bir semptomdur ve dünyada hekime baþvurma nedenleri arasýnda aðrýdan sonra ikinci sýrada yer
alýr” dedi.
Vertigonun santral ve periferik vertigo þeklinde ikiye ayrýldýðýný belirten Güzelcik, “Santral vertigo, beyinde bulunan
denge merkezlerinin hastalýklarý sonucu
oluþur. Santral vertigoya baþ dönmesinin
yanýnda konuþma bozukluðu, kol ya da bacaklarda uyuþma, çift görme gibi nörolojik
semptomlarda eþlik edebilir. Santral vertigonun en sýk nedenleri migrene baðlý verti-
SEDEF ECZANESÝ
SEDEF ÞERBETÇÝ KAPLAN
(TEL: 221 64 44)
B.EVLER MAH.
DUMLUPINAR CAD. NO:2/B
- ÇORUM DEVLET
HASTANESÝ YANI
Tefekkür ðini hissettim." demiþti arkasýndan Ve mesleAþktan üstün bir duygu, þefkat.
Tek kelime. Ama, bir çok þeyi içine alan Dünyamýz ðinin ana maddelerinden birini "þefkat " olarak vasýflandýrdý.
bir deðerimiz.
Alevler için de yanan evladýný kurtarAþkýn yelpazesii geniþtir.
mak için koþtu.
Fakat ,þefkat öyle deðil.
Þefkati ateþi ondan sonra bütün sineleri
Þefkat bir birikim ister.
sarmýþtý. Tok yatanlarý bizden saymadýlar. Bu
Bunun en güzel örneðini Peygamberisadece karýn tokluðu ile sýnýrlý deðildi.
miz vermiþtir. (asm)
Manevi açlýðýn pençesindekileri kurtarBir gün sahabe-i Kiram ile otururlarken
Raþit Yücel maða çalýþtýlar insanlýðý.
bir kadýnýn telaþ ve heyecan içinde yavrusunu
Onca
kahra ve engellere raðmen.
rasityücel@
aradýðý anlaþýlýr. Daha sonra yavrusunu bulan
Þefkat bu açýdan önemlidir.
annenin çocuðuna þefkat ile sarýldýðýný ve corumhakimiyet. net
gözyaþý döktüðünü gören PeygamberiMerhamet etmeyene merhamet edilmemiz(asm) þöyle buyurur:
diði gibi.
"iþte bu annenin þefkati Cenab-ý Hakkýn þefkatiBoðulmaða çalýþýlanlarýn ellerini tuttular.
nin sadece küçük bir pýrýltýsýdýr." Der.
Her insanýn bu manada bir hayat hikayesi vardý.
Merhamet sahibi Rabbimiz.
Týpký sahabiler gibi…
Yoksa halimiz ne olurdu?
"Ya Rab ! cehennemde vücudumu öyle büyüt ki
Bütün canlýlarla verilen rýzýklar bu þefkatin bir
,ehli imana orada yer kalmasýn." diyen þefkat ve mertezahürüdür.
hametin zirvesindeki hazreti Ebubekir efendimiz gibi.
Doðduðu anda "ümmeti-ümmeti" diyen o idi
(asm)
Bu yolda onun için koþtuk ve koþuyoruz.
Mahþerde herkesin dehþet için sadece kendileri"Evet,mümin kardeþini sever ve sevmeli.Fakat
ni düþünen bütün insanlýða raðmen "ümmeti-ümmefenalýðý için yalnýz acýr.
ti ,ümmetimi de almadan Cennete girmem"diyecek
Mümkün ise lütuf ile ýslahýna çalýþýr." Demiþti
olan yine odur (asm)
ulu sultam.
O þefkatten örnek aldý insanlýk. MusamahaHer bir þakirdini bir Said olarak vasýflandýrdý.
yý,muhabbeti kainatýn bir sebebi vücudu kabul eyleÇok aðladý, çok sýzladý.
di.
Açtý semaya ellerini,bu milletin selamet ve refa"Kalbi insaniden þefkat ve merhamet çýksa,o inhý için neyi varsa feda etti.
saný gayet adi bir canavar hükmüne getirir." Sözünü
Ýþte þefkatin ateþini böyle yakmýþtý sineleri de.
söyletti Bediüzzaman'a.
O zaman anladýk þefkatin aþktan üstün olduðu" Ben kendi elemlerime sabrettim,fakat alem-i
nu.
Ýslam'a indirilen darbelerin en önce kalbime indirildi-
2.7843
2.4601
2.4607
Gram
1-Çorum Devlet Hastanesi çalýþaný Abdullah
BOLAT ve Alaca Belediyesi çalýþaný Ahmet BOLAT'
ýn babasý; Adil BOLAT.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
ALIÞ
95,86
SATIÞ
96,03
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:25 Sayý: 7128
21 ÞUBAT 2015
CUMARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
VEFAT EDENLER
go, multiple sclerozis (MS), akustik nörinom, beyin damar hastalýklarýdýr. Periferik
vertigolar klinikte gördüðümüz baþ dönmelerinin yüzde 80’ini oluþturur. Ýç kulak denge organýndan kaynaklanan bu tür vertigolarýn en sýk rastlanan sebebi halk arasýnda
kulak kristallerinin yerinden oynamasý olarak bilinen bening paroksismal pozisyonel
vertigodur (BPPV)” diye konuþtu.
2.7824
PAZAR
GAZÝ ECZANESÝ
ÖZGÜR ZÝHAR
(TEL: 227 78 00)
DR. ÝLHAN GÜREL CD.
NO:27/17 - ÖZEL HASTANE
CÝVARI - ÝKRAM OPET
BENZÝNLÝK YANI
13
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 CUMARTESÝ 21 ÞUBAT 2015
Esnafa ‘Hafta Tatili
Ruhsat Harcý’ uyarýsý
Ç
orum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý
Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnaf
ve sanatkarlarý 'Hafta
Tatili Ruhsat Harcý' konusunda uyardý.
ÇESOB Baþkaný
Yalçýn Kýlýç, yaptýðý
açýklamada Perakende
Yasasý'nýn TBMM'de
kabul edilmesinin ardýndan 'Hafta Tatili
Ruhsat Harcý'nýn artýk
ödenmeyeceðini hatýrlattý.
Kýlýç, kimi belediyelerce esnaf ve sanat-
Yalçýn Kýlýç
karlardan halen Hafta
Tatili Ruhsat Harcý'nýn
ödenmesinin talep edildiðinin anlaþýldýðýný
söyledi.
6585 Sayýlý Kanunla yapýlan düzenlemeye aykýrý davranan
belediyelerin, o belediyenin bulunduðu Valiliðe bildirilmesi gerektiðini vurgulayan Baþkan
Kýlýç, belediyelerin esnaf ve sanatkarlardan
kesinlikle 'Hafta Tatili
Ruhsat Harcý' talep edemeyeceðini sözlerine
ekledi. (Haber Merkezi)
Bahçelievler MTAL’ye gümüþ
B
ahçelievler Mesleki
ve Teknik Anadolu
Lisesi, 13. Uluslararasý
Ýstanbul Gastronomi
Festivali (TAÞFED)’nin
düzenlediði
mutfak
günlerinde yýlýn en iyi
üniversitesi kategorisinde gümüþ madalya kazandý.
Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Yiyecek Ýçecek
Hizmetleri Alaný Usta
Öðreticisi, Hitit Üniversitesi Turizm Ýþletmeciliði öðrencisi Ýlknur Doðancý,
Bahçelievler
Mesleki ve Teknik Eðitim Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Alaný Mutfak
Dalý öðrencileri Ebru
Has, Aynur Yeþil ve öðretmenleri Nuran Köse
Özkurþunlu ile Sever
Serim, ‘yýlýn en iyi üniversitesi’ kategorisinde
23 özel ve devlet üni-
Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yarýþmada gümüþ madalya aldý.
versitesi içinde gümüþ
madalya alarak Çorum’u,
Bahçelievler
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ni baþarý ile
temsil ettiler.
Okulun yarýþmaya
katýlmasýnda desteklerini esirgemeyen Okul
Müdürü Halise Akay,
Hatap Deðirmenleri sa-
hibi Latif Kavukçu,
Elektronik Market sahibi Nihat Malatyalý ve
Erkan Damatoðlu’na
katkýlarýndan dolayý teþekkür etti.
Yiyecek
Ýçecek
Hizmetleri Alaný Bölüm
Þefi Nuran Köse Özkurþunlu ve bölüm öðretmenleri Sever Serim,
Asuman Albayrak ve
Sultan Örten’e öðrencilerin eðitimine katkýda
bulunmalarýndan dolayý
teþekkürlerini de dile
getiren Akay, tüm Çorum halkýný Yiyecek
Ýçecek Hizmetleri Alaný
Uygulama
Atölyesi
DÖSE’ye ürünlerini tatmaya davet etti. (Haber
Merkezi)
‘Ýlçemizde stabilize yol kalmayacak’
K
argý ilçesi Bahçelievler mahallesi, Saraycýk evlerinin yollarýna kilit
taþý döþeme çalýþmalarý
baþladý.
Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, beraberinde Bahçelievler Muhtarý
Saim Küçüksemerci ile
çalýþmalarý yerinde inceledi.
Tüm mahalle muhtarlarýnýn sesine kulak
verdiklerini belirten Baþkan Þen, “Muhtarlarýmýzýn mahallelerindeki eksikliklerini bize bildirmesi
çalýþmalarýmýzý kolaylaþtýrýyor. Birlik ve beraberlik içinde çalýþmamýz her
zaman bizim için önemli.
Saraycýk yolu kilit taþý dö-
þeme çalýþmalarýmýz bitmek üzere. Ýlçemizde sta-
bilize yol kalmayacak.”
dedi. (Kargý-Havadis)
Kargý ilçesi Bahçelievler mahallesi, Saraycýk evlerinin yollarýna kilit taþý döþeme çalýþmalarý baþladý.
www.corumhakimiyet.net
ÇESOB Yönetim Kurulu Üyesi Necmettin Uzun, Konya'da fuara katýldý.
Uzun, Konya’da 4 fuar gezdi
Ç
ESOB Yönetim
Kurulu Üyesi Necmettin Uzun, Konya'da
fuara katýldý.
Konya'da, 4. Tohum Teknolojileri ve
Ekipmanlarý Fuarý, 4.
Bitki Besleme, Zirai
Mücadele, Sulama, Fidancýlýk, Bahçe Bitkileri, Gübreleme ve Ekipmanlarý Fuarý, 3. Hayvancýlýk, Hayvansal
Üretim Teknolojileri,
Yem Endüstrisi Fuarý
ile Kýrmýzý Et Üretimi,
Teknolojileri ve Donanýmlarý fuarlarýný gezen
Necmettin Uzun, bu tür
fuarlarý önemsediklerini söyledi.
TÜYAP Konya
Fuarcýlýk A.Þ. tarafýndan Konya Uluslararasý
Fuar Merkezi'nde düzenlenen
fuarlarda
stantlarýn hemen hemen
hepsinde incelemelerde
bulunan Uzun, Cumartesi günü sona erecek
olan fuarda, tohum,
gübre, tarým aletleri ile
küçük ve büyükbaþ
hayvanlarýn da sergilendiðini dile getirdi.
Fuarda Necmettin
Uzun'a Mehmet Ünal'la
Erkan Yýldýz da eþlik
etti. (Haber Merkezi)
Fuar onya Uluslararasý Fuar Merkezi'nde düzenlendi.
Necmettin Uzun, bu tür fuarlarý önemsediklerini söyledi.
Konya sanayisi hakkýnda bilgi aldý
ÜYAP Konya
Fuarcýlýk A.Þ.
T
tarafýndan Konya
Uluslararasý Fuar
Merkezi’nde düzenlenen Tarým Fuarý'na
katýlan ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi
ve Oto Tamirciler
Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Konya
Tornacýlar Kaynakçýlar ve Oto Tamirciler Odasý Baþkanlýðý'ný da ziyaret etti.
Uzun,
ziyarette
Konya esnafýnýn ve
odalarýnýn çalýþmalarý hakkýnda bilgi
aldý.
Necmettin Uzun, Konya7da bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Oda Genel Sekreteri Mehmet Eymen Uludaðoðlu ile
Dikkat daðýnýklýðý ve hiperaktivite
Geçtiðimiz aylarda, anasýnýfýna giden O. isimli bir
kuzumuz geldi. 2.5 yaþ dolaylarýnda "Dikkat Daðýnýklýðý ve Hiperaktivite" tanýsý konmuþ ve o zamandan beri de ilaç kullanýyormuþ. Ayrýntýlý deðerlendirmesini
yaptýk ve seans süreci baþladý. Seanslar sürerken, aile
ve öðretmenle görüþmelerimiz devam ediyordu. Öðretmen ve aile O.'da olumlu geliþmeler gözlemlediklerini, danýþmanlýk sürecinden memnun kaldýklarýný ifade
ediyorlardý. Ben ise onlarýn mutluluðunu paylaþamadýðým gibi, üzülüyordum çünkü O.'nun "Dikkat Daðýnýklýðý ve Hiperaktivite" taný kriterlerini karþýlamadýðýný
görüyordum. O., yaklaþýk 3 yýldýr haketmediði bir
kamburu sýrtýnda taþýyor, üstelik bir de ilaç kullanýyordu. Ben de bu vaka olayýndan hareketle, "Sit alaný" ilan
edilen bölgeye, risklerini göze alarak girmek istiyorum. Ýlaç!
" Dikkat Daðýnýklýðý ve Hiperaktivite" nedir?
Son 25-30 yýlýn en önemli çocukluk dönemi problemlerinden biri olan bu sendrom, nörobiyolojik bir bozukluktur. Dikkat Daðýnýklýðý ve Hiperaktivite Sendromu olan çocuklarýn %30'unda hiperaktivite sorunu
yoktur, sorun konsantre olamamaktýr. %70'i isehiperaktif, tuhaf davranan, organize olamayan, baþladýklarý iþi
bitiremeyen ve okulda baþarýsýz olan çocuklardýr. Çok
konuþur,baþkalarýnýn sözünü keser, rahatsýz edici bir
þekilde sürekli koþar,týrmanýr,kýpýrdanýr ve ayaklarýný
sallarlar.Bu sendrom, erkek çocuklarda
lin,Methylphenidat ve Dextroamfetamin
kýz çocuklara oranla 3 kat fazla görügibi stimülanlarýn kullanýlmasý yönünde
lür.Ýstatistiklere göre hiperaktif çocuklakarar almýþtýr. Tedavide baþarýlý ve güverýn % 70'i depresyonla ve korkularla yanilir olduðu, çocuklarda baðýmlýlýk yapþamaktadýr. Kýsa ifadesi DEHB olan çomadýðý ve yan etkileri az olduðu için, bu
cuklar, üç ayrý grupta yer almaktadýr:
stimülanlarýn tercih edildiði açýklanmýþtýr. Ancak durum tam tersidir.
1- Hem dikkat hem aþýrý hareketlilik-dürtüsellik sorunlarý olanlar
Ritalin'in hemen ya da birkaç hafta
içinde çýkan yan etkileri: Göðüs ve karýn
2- Sadece dikkat sorunlarý olanlar
aðrýlarý, ciltte kýzarýklýk,ateþ,anjin,mide
3- Sadece aþýrý hareketlilik-dürtübulantýsý,baþ dönmesi,çarpýntý,aþýrý tepsellik sorunlarý olanlar.
kisellik,aðlama krizleri,uykusuzluk,siBir çocukta DEHB var diyebilmek
nirlilik,kiþilik deðiþimi,garip dil ve yüz
için, tanýlanan belirtilerin 7 yaþýndan önhareketleri,depresyon,intihar eðilimi,paFirdevs Karaca Eren
ce baþlamýþ olmasý ve en az 6 ay süreyle
ranoya,hallisinasyon,çeþitli davranýþ boAile Danýþmaný
devam ediyor olmasý gerekir.Çocuðun
zukluklarý, toksik psikoz, hatta Turet
sadece okulda veya evde sorunlu davranwww.fiza.biz
Sendromu yani tikler ve istemdýþý küfürdýðý durumlarda, sorunlu davranýþýn
lü konuþmalar.Ritalin; çocuklarda boy
meydana geldiði ortam incelenmelidir.
ve kilo geliþmini engeller ve baðýþýklýk
sistemine zarar verir.Ayrýca güçlü bir baðýmlýlýk oluþtuDEHB hakkýnda kýsa bir beyin fýrtýnasý yaptýktan
rur.
sonra, biraz da "acý ama gerçek"lere deðinmek istiyorum. Tedavide tek çareymiþ gibi gösterilen ilaç tedavi1995 yýlýna kadar,kokain ile Ritalin'i, narkotik þusi(!).. 1987'de Amerika'da yapýlan Pediatrik Nöroloji
be köpeklerinin bile birbirinden ayýrt edemediði anlaþýve Psikiyatri Sempozyumu'nda "Dikkat Eksikliði Senlamamýþtýr(!).Bu yýla kadar sadece Amerika'da, yakladromu, beynin kimyasal metabolizmalarýndaki bozukþýk 5 milyon öðrenci Ritalin kullanmýþ,bunlarýn büyük
luklardan kaynaklanabilir" sonucu çýkmýþ, dikkat arttýrkýsmý daha sonra, kokain baðýmlýsý olmuþtur.Bugün
ma ve davranýþlarý kontrol etmeye yönelik olarak Rita-
görüþen Uzun, odalarýnýn yaptýðý projeler hakkýnda da bilgi
alarak, Çorum sanayisine ne yapýlabileceði hakkýnda Uludaðoðlu ile fikir
alýþveriþinde bulundu.
Konya'da 2 bin
800'e yakýn üyelerinin olduðunu söyleyen Mehmet Eymen
Uludaðoðlu ise, Çorum Oto Tamirciler
Odasý'nýn
yapýsý
hakkýnda
da
Uzun'dan bilgiler aldý. Necmettin Uzun
ayrýca Konya'da ki
sanayi sitelerini de
gezerek, incelemelerde bulundu. (Ha-
dünyada milyonlarca çocuk yýllarca, hatta ömür boyu
Ritalin kullanmaktadýr.
Hiperaktif ve konsantrasyon bozukluðu çeken çocuklarda kullanýlan Ritalin'in, kokain etkisi yaptýðý
Hollanda'da da tespit edilmiþtir. Ritalin artýk ortaokul
ve lise öðrencileri arasýnda uyuþturucu olarak kullanýlmaya baþlanmýþ, Holandalý uzmanlarýn açýklamalarýna
göre, Ritalin satýþý 2006'da % 60'ýn üzerinde artýþ göstermiþtir.
Amerikalý araþtýrmacýlar,hiperaktif çocuklarý 8 yýl
boyunca takip etmiþ, bunlardan %80'ine Ritalin verilmiþ, % 20'sine hiçbir ilaç verilmemiþtir. 8 yýl sonra Ritalin kullananlarýn %60'ýnda , Conduct Disorder (cinayete eðilim) ve Opposition (þiddete eðilim) oluþmuþtur.
Bu ise hiperaktiviteden daha aðýr bir durumdur. Ritalin
kullanmayanlarda ve Ritalin kullananlarýn % 40'ýnda
herhangi bir deðiþim gözlenmemiþtir. Buradan da anlaþýlýyor ki Ritalin kullanarak iyileþmek mümkün olmadýðý gibi, daha kötüye gitme ihtimali % 60'týr.
Ýlaç kullanan ailelerim ýsrarla, "Ýlacý býrakalým mý"
diye soruyor. Ben ilaç yazma ve yazýlmýþ ilacý iptal etme yetkim olmadýðýný ifade ediyorum ancak, ailelerin
bunlarý bilmeye haklarý var, diye düþünüyorum. Biliyorum ki "Haksýzlýk karþýsýnda susan,dilsiz þeytandýr".
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 21 ÞUBAT 2015
Görevde yükselme
sayýlarý açýklandý
15
S
aðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve
Kurum idari kurul talepleri adým
Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuadým hayata geçti. Görevde yükselme sýri Lafcý, Görevde Yükselme ve Unvan
navý ile birlikte uzun bir aranýn ardýndan 7
Deðiþikliði kapsamýnda alýnacak sayýyýl sonra ise 2 bin 721 saðlýk çalýþaný için
larla ilgili açýklama yaptý.
Unvan Deðiþikliði Sýnavý yapýlacak. KÝK
taleplerimiz arasýnda yer alan unvan deðiSendikanýn yoðun çalýþmalarý soþikliði sýnavýnýn da tüm saðlýk çalýþanlarýnucu saðlýk çalýþanlarýnýn uzun süredir
mýz için hayýrlý olmasýný dileriz.
beklediði Görevde Yükselme ve Unvan
Deðiþikliði Sýnavý ile ilgili kadro ve bu
Sendikamýzýn giriþimleri sonucu il
kadrolara yapýlacak atama sayýlarýna
içerisindeki yer deðiþikliklerine de yeni
iliþkin rakamlar hakkýnda bilgi veren
düzenlemeler getirildi. Saðlýk çalýþanlarýLafcý, þöyle dedi: "Saðlýk Bakaný Dr.
nýn il içerisinde yer deðiþtirmelerini düMehmet Müezzinoðlu'nun sendikamýzý
zenleyecek Ýl Ýçi Yer Deðiþikliði YönergeHacý Nuri Lafcý
ziyaretinde gündeme gelen Görevde
si de yayýnlanarak bu konudaki düzensizYükselme ve Unvan Deðiþikliði sýnavý ile
liðe son verilecek. Saðlýk-Sen'in, Kurum
ilgili Bakan Müezzinoðlu çalýþmalarýn tamamlandýðýÝdari Kurul Talepleri'nden olan bu yönerge ile kurumný açýkladý. Görevde yükselme sýnavýnýn 27 Haziran
larýn ve yöneticilerin inisiyatifine býrakýlmýþ olan il içi
2015'de, unvan deðiþikliði sýnavýnýn ise 28 Haziran
tayinlere de yeni bir düzenleme gelecek. Saðlýk perso2015 tarihinde yapmayý planladýklarýný kaydeden Baneli dýþýnda kalan ve 'Saðlýk Bakanlýðý ve Baðlý Kurukan Müezzinoðlu sýnavlarýn çalýþanlara hayýrlý olmasýluþlarý Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði' kapsaný diledi. Saðlýk-Sen olarak görevde yükselme ve unmýnda olmayan çalýþanlar için ise ayrýca bir yönerge
van deðiþikliði sýnavlarý için Bakan Müezzinoðlu'na
çýkarýlarak bu konudaki ihtiyaç da karþýlanmýþ olacak.
tüm çalýþanlar adýna teþekkür ediyoruz. Görevde yükHatýrlanacaðý gibi halihazýrda bu sorun da kurumlarýn
selme sýnavý ile 3430 kadro daðýlýmý þöyledir. 200 Þuinisiyatifine býrakýlmýþ durumdaydý. Saðlýk-Sen'in sobe Müdürü, 175 Þef, 1250 VHKÝ, 1075 Memur, 730
nuç odaklý ve aktif sendikacýlýk anlayýþý ile tüm saðÞoför kadrosu için görevde yükselme sýnavý yapýlalýk ve sosyal hizmet çalýþanlarý için kazanýmlarýmýz
cak.
devam edecektir." (Haber Merkezi)
Saðlýk-Der’den
kutlama
ziyareti
Ç
orum Saðlýk-Der,
Hitit Üniversitesi
Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi
Yöneticiliðine atanan
Yrd. Doç. Dr. Sinan
Zehir ve Çorum Kamu
Hastaneleri Birliði
Genel Sekreterliði'ne
atanan Op. Dr. Ömer
Sobacý’yý ziyaret etti.
Ziyaretlerde Zehir
ve Sobacý’ya yeni
görevlerinde baþarý
dilekleri iletilirken,
saðlýk çalýþanlarýnýn en
önemli sorunlarýndan
olan kreþ açýlmasý
sorunu üzerinde
duruldu. (Haber
Merkezi)
Çorum Saðlýk-Der yöneticileri Dr. Ömer Sobacý’yý ziyaret etti.
Hacý Bektaþi Veli Anadolu Kültür Derneði Çorum Þubesi’nde seminer düzenlendi.
Hacý Bektaþ Veli’de eðitim
Ç
orum Halk
Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan; Hacý Bektaþi
Veli
Anadolu
Kültür Derneði
Çorum
Þubesi’nde Karbonmonoksit Zehirlenmeleri ve Su
Sanitasyonu ve
Dezenfeksiyonu
ile ilgili eðitim
düzenlendi. Çevre ve Çalýþan Saðlýðý Þube Müdürü
Mustafa Çeþmeci’nin verdiði eðitime vatandaþlar
büyük ilgi gösterdi.
Eðitimde;
soba, þofben ve
doðalgaz zehirlenmelerine karþý
alýnmasý gereken
önlemler ve kýsýtlý
olan su kaynaklarýnýn en verimli
biçimde kullanýlabilmesi için yapýlmasý gerekenleri ayrýntýlý bir
biçimde anlatýldý.
Çeþmeci’ye
sorularýyla eþlik
eden katýlýmcýlar
ve Hacý Bektaþi
Veli
Anadolu
Kültür Derneði
Çorum Þube Baþkaný Nurettin Ak-
Eðitimi Çevre ve Çalýþan Saðlýðý Þube Müdürü Mustafa Çeþmeci verdi.
Eðitimde; soba, þofben ve doðalgaz zehirlenmelerine
karþý alýnmasý gereken tedbirler anlatýldý.
soy, eðitimden
rerek, teþekkür etLokmasý ikram
dýndan verilen
edildi.
(Haber
duyduklarý memkahvaltýda katýtiler.
Merkezi)
nuniyeti dile getilýmcýlara Hýzýr
Eðitimin ar-
Davet Saygý güven tazeledi
Ç
Saðlýk Der yöneticileri Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir’i ziyaret etti.
81 ilde hasta memnuyeti ölçüldü
H
asta memnuniyeti ev
ziyaretleriyle ölçülüyorSaðlýk Bakaný Müezzinoðlu, 81 ildeki saðlýk yöneticileriyle video
konferansla sürpriz hasta
ziyareti memnuniyetini
deðerlendirdi.
Türkiye'de 81 ilde
hastanede yatarak tedavi
görenlerin evlerine yapýlan ziyarette, yüzde
94'ünün verilen hizmetten "memnun" ya da
"çok memnun" olduðunu
dile getirdiði belirtildi.
Saðlýk Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada,
Bakan Mehmet Müezzinoðlu'nun, 16 Ocak'ta
Antalya'da düzenlenen
"Saðlýk Bakanlýðý Koordinasyon, Deðerlendirme
ve PlanlamaToplantýsý"nda hastanelerden taburcu olan hastalarýn evlerine habersiz olarak ziyaretler yapýlarak istek
ve þikayetlerin not edilmesi ve gereðinin yapýlmasý talimatý verdiði
anýmsatýldý.
Açýklamaya göre,
Bakan
Müezzinoðlu,
Saðlýk Afet Koordinasyon Merkezi'nde (SAKOM) 81 ilin yöneticisiyle video konferans
yöntemiyle hastalara ya-
pýlan ev ziyaretlerini deðerlendirdi.
Yöneticilere ziyaret
sayýlarýný ve geri dönüþleri soran Müezzinoðlu,
tespit edilen aksaklýklarýn giderilmesi, ziyaretlerin geniþ bir yelpazede
yapýlmasý, aile hekimi,
112 acil ve evde saðlýk
hizmeti alan hastalarýn
da ziyaret edilmesi talimatý verdi.
Toplantýda bazý ziyaretlerin eþlerle yapýlmasý da ilkesel olarak kabul edildi.
MEMNUNÝYET
ORANI YÜKSEK
Açýklamaya göre,
yurt genelinde 9-18 Þubat arasýnda 11 bin 922
hasta evde ziyaret edildi.
Yapýlan deðerlendirmelerde hastalarýn yüzde
49'unun hizmetlerden
çok memnun, yüzde
45'inin memnun, yüzde
2'sinin ise memnun olmadýðý belirlendi.
Saðlýk Bakaný Müezzinoðlu, SAKOM'da
yaptýðý görüþmeler sonrasý projenin detaylarý ve
hedeflerle ilgili de bilgi
verdi.
Müezzinoðlu,
"Projeyi Bakanlar Kurulunda anlattýðýný ve uygulamanýn takdirle karþýlandýðýný" ifade etti.(AA)
orum’un Uðurludað
Ziraat Odasý Olaðan
genel Kurul toplantýsý yapýldý.
Uðurludað Esnaf ve
Sanatkarlar Odasý Baþkanlýðý Toplantý Salonu'nda
gerçekleþtirilen genel kurulda Ziraat Odasý baþkanlýðýna seçilen Davut Saygý
güven tazeledi.
Ziraat Odasý Baþkaný Davet Saygý, göreve
geldikleri günden itibaren
ilçede tarým ve hayvancýlýðýn yaný sýra çiftçilerin
karþýlaþtýðý sorunlarýn çözümü noktasýnda her türlü
çabayý gösterdiklerini dile
getirdi.
Uðurludað’da tarým
sektörünün modernleþmesi, yeni teknolojilere ayak
uydurmasý için gereken
çalýþmalarý yapmaya özen
gösterdiklerini aktaran
Saygý, yeni dönemde ya-
rým kalan projeleri tamamlayýp, yeni projeleri
hayata
geçireceklerini
sözlerine ekledi.(ÝHA)
Çorum’un Uðurludað Ziraat Odasý Olaðan genel Kurul toplantýsý yapýldý.
Çorumlu ne diyor?
Çorum’a tren geliyooor!
Geçenlerde Çöplük mahallinde meþhur TIKI'NIN KAHYaný baþýmdaki Cemal patladý!
VEDEYÝZ yine. Güngörmüþler adýyla da anýlan bizimkiler,
Tövbe de ula, Çorum'un þu 10 numara erkekle30'a varan sayýmýz, 60'ý aþan yaþýmýzla tam takýmýz. Elimizrini benzettiðin þeye bak, sen ne diyorsun be, ben sinide tavþan kaný çaylarla, yarenlik hararetlenmiþken öyle,
rimden gülüyom senin o bayatlamýþ sözlerine.
Esenler'in Erhan o her zamanki kýpýr kýpýr atak haliyle mart
Yanyana oturan Osman, Berdur, Daver Hoca:
kaba yeli gibi esti içeri. Koltuðu altýndaki gazeteyi çarþaf gi- Ben de.
bi açýp havaya kaldýrarak seslendi..
- Ben de.
- Nihayet Çorumlunun asýrlýk düþü gerçek oluyo efen- Ben de…
diler, Çorum'a KARA TREN geliyoo!
-Niye?
Alaçamlý mahdumu Cemal Hoca Kapýsýzýn Tuygun'la
ayný anda kahkahalarla karþýlýk verdi;
Tapucu Ýbrahim;
- Nah gelir aha!
- Ýnsaný deli etme allasen, ben beni bildim bileli her
Mustafa ÖZÇATALBAÞ
seçim arifesi seçmenin rey'ini etkilemek için okunmaz mý
Laflarý kahvedeki uðultudan pek anlaþýlmazken diðer bir
bu maval. Dedelerimiz, babalarýmýz yýllarca bu masallarla
kaçý daha onlara katýldý. Derken, yaþlý baþlýlara pek yakýþmauyutulup kara topraða girmediler mi? Bizler de ömrün niyan o cývýma hali sari bir hastalýk gibi tüm masadakileri sardý. Israrlý bir gülme krizi ki sormayýn. Kah kah da kah kah. Hazýr ce- hayetine geldik aha hala gelecek kara tren. Yine bir seçim öncesi yine
oyun,
ayný
kandýrmaca.
12 yýldýr ayný iktidar ayný parti Çorum' un baðvap Erhan durur mu;
- Gülersiniz tabii köftehorlar, duydunuz kara treninin düdüðünü, rýný açýp bayýndýr hale koyacak bir ÇÖPLÜK ÇARÞISINI halledebildiler mi? Evet bu þehrin kaderi bu, iþ bitiremeyen siyasetçilere sahip
pardon müjdesini, kim olur da sevinmez ki.
olmak. Aldanmayýz artýk boþ lafa karnýmýz tok!
Ayný anda bana dönerek;
Erhan anýnda taraf deðiþtirerek, þarkýcý Fatih Ürek aðzýyla cevap
- Nasýl Hacý Mýstýðým, þunca insaný sevindirip yine epi bir sevap
verdi;
kazandýk inþallah deðil mi?
- Deseniz ya "Hadi ordan hadi hadi hadiii"...
- Nasýl yani?
Fevzi Öðretmen:
-Baksana þunlara, murat almýþ taze gelinler misali hepsinin aðzý ku- Hani yýlan dansý hani kollarýnla yýlan iþareti?
laklarýnda!
16 CUMARTESÝ 21 ÞUBAT 2015
www.corumhakimiyet.net
Ýskilip’e rýhtým yapýlýyor
Ý
Kül
c
ü’
y
l
e
Çorum’
u
konuþtul
a
r
AK
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti.
Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý
Dr. Yaþar Uðurlu, Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü'yü
makamýnda ziyaret etti.
Samimi bir ortamda gerçekleþen ziyarette, Türkiye'nin
2023 vizyonu çerçevesinde
Çorum için yapýlacaklar ve yapýlmasý gerekenler hakkýnda
görüþ alýþveriþinde bulunuldu.
(Haber Merkezi)
Uðurlu’dan STK ziyaretleri
AK
Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý
Yaþar Uðurlu, sivil
toplum kuruluþlarýný
ziyaret etti.
Ticaret ve Sanayi
Odasý, Ziraat Odasý,
ÇESOB, Emekliler
Derneði, Hitit Üniversitesi Rektörlüðü
ve MÜSÝAD'ý ziyaret eden Uðurlu, "Bilimden sanayiye, teknolojiden turizme her
alanda þehrimizi büyük Çorum haline getirmek için tüm kesimlerin katký ve deðerlendirmelerini al-
skilip çayýnda
yapýlacak Taþkýn
Koruma Projesi
önümüzdeki günlerde
hayata geçiriliyor.
Ýskilip Çayýnýn
Kayacýk mevkiinden
Bayat yol ayrýmýna
kadar olan çay
boyunca saðlý sollu
taþ kaplama
yapýlacak.
Belediye Baþkaný
Recep Çatma'nýn bir
süredir giriþimlerde
bulunduðu saðlý sollu
toplam 10 kilo
metrelik rýhtým
çalýþmasýna
önümüzdeki günlerde
baþlanacak. Çalýþma
kapsamýnda çay
yataðý temizlenerek
Ýskilip Çayýnýn Kayacýk mevkiinden Bayat yol ayrýmýna
kadar olan çay boyunca saðlý sollu taþ kaplama yapýlacak.
ýslah edildikten sonra
istinat duvarýnýn
yapýmý da eþ zamanlý
olarak yürütülecek.
Uygulamanýn
tamamlanmasý ile
birlikte Ýskilip çayý
boyunca sel ve
tarýmsal zararýn önüne
geçilmiþ olunacak.
(Haber Merkezi)
ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI’NDAN
Ýþin Niteliði, Yeri ve Miktarý: Mülkiyeli Belediyemizi; ait. Çcpni Mahallesi. Çcvrcyolll Bulvarýnda bulunan Yeni Þehirlerarasý Otobüs Terminalinde uýplaný 23 adet iþyeri, ilanda belirtilen sýra numarasýna
göre:
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Yaþar Uðurlu,
sivil toplum kuruluþlarýný ziyaret etti.
dýk. AK Parti'nin yaklaþýk 13 yýllýk iktidarý
döneminde Türkiye'nin her alanda geliþmesi için verdiði
mücadeleye ve yaptýðý iþlere 2023 hedefleri doðrultusunda daha büyük katkýlar
yapmak, vatanýmýza
ve milletimize karþý
görev ve sorumluluðumuzdur."
dedi.
(Haber Merkezi)
Ölçer panele katýldý
AK
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý
Ahmet Ölçer, ATO Congressium’da fuara katýldý.
Parti
Çorum
Milletvekili
Aday Adayý Ahmet Ölçer, Anadolu Yayýn Platformu tarafýndan düzenlenen ‘Yeni Türkiye ve
Medya’ paneline katýldý.
ATO Congressium’da gerçekleþtirilen
panel sonunda Baþbakan
Yardýmcýsý Prof. Dr. Numan Kurtulmuþ, katýlýmcýlarla yemekte bir araya
geldi. Yemekte Baþbakan
Yardýmcýsý Kurtulmuþla
görüþen Ölçer, genel seçimler, yerel medya, baþkanlýðýný yaptýðý Hitit
Üniversitesi Mezunlarý
ve Öðrencileri Derneði’nin çalýþmalarý ve Çorum hakkýnda bilgi verdi.(ÝHA)
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
24 ÞUBAT
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Demir III Klorür alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. Kat
Ýhale Odasý
Saat: 11.00
***
25 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
206 Ada No, 88 Parsel
No, 2 baðýmsýz
bölümdeki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
150.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
26 ÞUBAT
Çölleþme ve Erozyonla
Mücadele Genel
Müdürlüðü Orman ve Su
Ýþleri Bakanlýðý
Müsteþarlýk
Bilecik ve Çorum
illerinde 2 adet Sel
Kontrolü Uygulama
Projesi Yapýmý hizmet
alýmý iþi.
Yer: Ýdarenin adresinde
bulunan Bakanlýk Ana
Hizmet Binasý 11. kat B
Blok Toplantý Salonu
Saat: 10.30
***
27 ÞUBAT
Çölleþme ve Erozyonla
Mücadele Genel
Müdürlüðü Orman ve Su
Ýþleri Bakanlýðý
Müsteþarlýk
Çorum ilinde 2 adet Sel
Kontrolü Uygulama
Projesi Yapýmý hizmet
alýmý iþi.
Yer: Ýdarenin adresinde
bulunan Bakanlýk Ana
Hizmet Binasý 11. kat B
Blok Toplantý Salonu
Saat: 10.30
***
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
Yeniyol Mahallesi 421
Ada No, 40 Parsel No, A
zemin 2 baðýmsýz
bölümlü taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
120.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
3 MART
T.C. Baþbakanlýk Toplu
Konut Ýdaresi Baþkanlýðý
(TOKÝ)
Muhtelif alanlarda 3194
sayýlý Ýmar Kanunun 15,
16 ve 18. maddesi
uyarýnca yapýlacak imar
uygulamalarý ile tescil
harici alanlarýn tescili,
plankote ve hali hazýr
harita iþlerinin yapýlmasý
hizmet alýmý iþi.
Yer: T.C. Baþbakanlýk
Toplu Konut Ýdaresi
Baþkanlýðý (TOKÝ)
Halkalý Atakent Mahallesi
221. Sokak No: 5 HalkalýKüçükçekmece / Ýstanbul
Saat: 11.30
***
6 MART
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Gülabibey
Mahallesi 2934 ada, 7
parsel de kayýtlý 1.025,29
m2 miktarlý arsa
niteliðinde taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
350.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Ýhale
Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili, Oðuzlar ilçesi,
Karadonlu Mah.
Karadonlu mevkii, 407
ada, 34 parsel nolu
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
136.000
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açýk Artýrma Usulü ile 5 (beþ) yýl müddetle ayrý ayrý kiraya verilecektir.
Þartname: Þartname ve ekleri Belediyemi/ Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðünden 500.00 TL karþýlýðýnda
temin edilebilir ve görülebilir.
Ýhale Tarihi ve Yeri: 04.03.2015 Çarþamba günü saat:13.30’da Belediyemiz Hizmet Binasý 5. Kat.
Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapýlacaktýr.
Ýsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðu Ticaret ve Sanayi Odasýndan veya
idare merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapýldýðý yýl
içerisinde alýnmýþ tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðuna dair belge. Noterden tasdikli imza sirküleri
verilmesi. D- Ýstekliler adýna vekaleten ihaleye katýlmýyor ise istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iþtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermeleri. E- Geçici
Teminatlarýný
Belediyemiz
Veznesine
veya
Belediyemizin
Ziraat
Bankasý
TR
980001000078309681325003. Vakýfbank Þubesi TR 970001500158007290543901. Halkbank
Þubesi TR 650001200931200007000001 iban nolu hesaplarýndan birisine yatýrýlmasý, geçici teminat
ve ihale þartname alýndý belgelerini komisyona vermeleri þarttýr. F-Ýsteklilerin ortak giriþimi olmasý
halinde ortak giriþim beyannamesi ile ortaklarca imzalý ortaklýk sözleþmesini vermesi. (Ýhale üzerinde
kaldýðý takdirde noter tasdikli ortaklýk sözleþmesi verilir, ayrýca grubun bütün ortaklarý idare ile
yapacaklarý ihale sözleþmesini þahsen veya vekilleri vasýtasýy la imzalayacaklardýr) G- Ýhaleye katýlacak olanlarýn Belediyeye borcu olmadýðýna dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüðünden
(Tahsilat Birimi) alacaklarý yazýyý Ýhale Komisyonunda belgelendirmeleri. II-Kamu Ýhale Kanunu ile
2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununa göre ihalelere katýlma yasaðý olmadýðýna dair ilgili kurumlardan
belge getirecektir. Ý(Ýhaleye katýlacak olanlarýn Ýhalenin yapýlacaðý saatten önce. yukarýda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayýp, ihale komisyonuna teslim etmeleri þarttýr.
NOT: Ýlanýn I. 2. 3. 4. 5. Sýra numaralarýnda kayýtlý Otobüs Yazýhaneleri için Ulaþtýrma Bakanlýðýndan
alýnmýþ olan Bl- Dl-D2- FÝ - F2 yetki belgelerinden en az birisine sahip olmalarý þarttýr.
Ýlanýn 6, 7. 8. Sýra numaralarýnda kayýtlý Ýlçe Minibüs Yazýhaneleri için Ulaþtýrma Bakanlýðýnca düzenlenen kendi adýna vada Taþýma Kooperatifi/ Taþýma Þirketi adýna D4 yetki belcesi olmasý þarttýr. Ýlan
olunur.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 28899 www.bik.gov.tr
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 21 ÞUBAT 2015
Köy okullarýnda diþ taramasý
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü, Ziraat
Odasý Baþkaný Mehmet Sayan'ý ziyaret etti.
Ýlgü, Sayan'ý tebrik etti
EMRE KUT
C
umhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum
Milletvekili Aday Adayý
Turgut Ýlgü, Ziraat Odasý
Baþkaný Mehmet Sayan'a
hayýrlý olsun ziyaretinde
bulundu.
CHP Milletvekili
Aday Adayý Turgut Ýlgü,
Ziraat Odasý Baþkaný
Mehmet Sayan'a baþarýlar dileyerek, seçim çalýþmalarý esnasýnda gezdiði
çiftçilerin sorunlarýný aktardý. Ýlgü, çiftçilerin
Doðrudan Gelir Desteðinin geciktiðini belirterek,
"Doðrudan Gelir Desteði
baþvuru zamanýnda çiftçilerimiz sýkýntýlar yaþýyormuþ. Aþýrý þekilde yýðýlmalar oluyormuþ. Ayrýca çiftçilerin ürettikleri
ürünleri pazarlama ve satýþ konusunda da sýkýntýlarý bulunmakta." dedi.
Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek,
Çorum Milletvekili Aday
Adayý Turgut Ýlgü'ye teþekkür etti. Doðrudan
Gelir Desteði'nin ayýn
25'inden itibaren çiftçilerin hesaplarýna geçeceðini bildiren Sayan, "Doðrudan Gelir Desteði baþ-
vuru sürülerinde biz oda
olarak cumartesi ve pazar
da dahil sýký bir þekilde
çalýþmaktayýz. Bizle ilgili
her hangi bir sorun yaþanmýyor. Tarým Ýl Müdürlüðü ile ilgili sýkýntýlar
var. Çiftçilerin ürünlerini
pazarlama ve satýþ konusunda bir çalýþmamýz var.
Ýlerleyen zaman içersin
de internet üzerinde çiftçilerimiz satýþ ve pazarlama yapabilecekler. Böylelikle çiftçimizin geniþ
bir pazar aðý olacak. Borsamýzýn olduðu yere çiftçilerimiz içinde Çiftçi
Lokali yapmayý planlýyoruz." diye konuþtu.
Turgut Ýlgü, esnaf ziyareti yaparak destek turlarýna devam etti.
Turgut Ýlgü’den esnaf turu
C
HP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut
Ýlgü, esnaf ziyareti yaparak destek turlarýna devam
etti. Ziyarette Ýlgü’ye partililer de eþlik etti.
Ýlgü, Emek Caddesi
ve Bahabey Caddesi üzerinde bulunan esnaflarý ve
kahvehaneleri ziyaret ederek kendisine destek istedi.
Ziyarette açýklamalarda bulunan CHP Çorum
Milletvekili Aday Adayý
Turgut Ýlgü, “Ben çýktýðým
bu yolda baþarýlý olup Çorum halkýna hizmet etmek
istiyorum. Çorum bana
çok þey kattý. Burada bü-
yüdüm, ticaretimi burada
yaptým eðer partimizin
üyeleri destek verir de seçilirsem Çorum'a olan borcumu hizmet ederek ödemek istiyorum. Benim siyasette yegâne amacým
var; hizmet etmek. 13 yýldýr ülkemizi yöneten zihniyet halka yalan söylüyor.
Ýç Güvenlik paketi adý altýnda toplumda baský kurup demokrasimizi yok etmeye çalýþýyor. Ýç güvenlik
yasasýnýn ne iþe yaradýðýný
AKP milletvekilleri muhalefet milletvekillerine saldýrarak gösterdiler. Bunlarýn yegâne amacý var; ulu
önder Atatürk ve silah arkadaþlarýnýn kanlarýyla sulayarak kurduklarý Cumhuriyetimizi yok etmek istiyorlar. Kendisini padiþah
zanneden Cumhurbaþkaný,
Baþkanlýk sistemi adý altýnda bu ülkeye padiþahlýk
düzenini getirmek istiyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin bizim gibi neferleri
oldukça onlar kirli emellerini gerçekleþtiremeyecek.
Biz AKP'nin yalanlarýnýn
önünde dimdik durmaya
devam edip halkýmýza
doðrularý anlatacaðýz.” dedi. (Haber Merkezi)
Atlas ‘Hýzýr Çöreði’ yedi
C
HP Çorum Milletvekili aday adayý Cengiz Atlas, Hacý Bektaþ
Veli Anadolu Kültür
Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan daðýtýlan Hýzýr
Çöreði'nden tattý.
Hacý Bektaþ Veli
Anadolu Kültür Vakfý
Çorum Þubesi Baþkaný
Nurettin Aksoy'un da eþlik ettiði Hýzýr Çöreði daðýtýmýnda standý ziyaret
eden Atlas, kendisine ikram edilen çöreði geri
çevirmedi.
Bu tür etkinliklerin
Çorum'un barýþ iklimine
katký sunduðunu ifade
eden CHP Milletvekili
aday adayý Atlas, Hýzýr
Çöreði daðýtýmýnda emeði geçen herkese teþekkür etti.
Atlas, daha sonra
da Çorum Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý'ný ziyaret etti.
Çorum Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ile bir
süre görüþen Atlas, þoför
ve nakliyeci esnafýnýn
zor bir görevi yerine getirdiðini hatýrlatarak, her
zaman emeðin ve emek-
çinin yanýnda olduklarýný
söyledi. (Haber Merkezi)
Çorum’un Uðurludað ilçesinde Ýlçe
Saðlýk
Müdürlüðü
ekipleri tarafýndan köy
ilkokullarýnda aðýz ve
diþ saðlýðý taramasý
yaptý.
Uðurludað Kaymakamlýðý’nýn da destek verdiði saðlýk taramasýnda Diþ Hekimi
Dr. Nagihan Torun görev alýyor. Hem merkezde, hem köylerde
bulunan okullarý gezerek ilkokul çaðýndaki
Saðlýk Müdürlüðü ekipleri tarafýndan köy
ilkokullarýnda aðýz ve diþ saðlýðý taramasý yaptý.
çocuklarýn saðlýk taramasýndan geçirildiðini
dile getiren Dr. Torun,
“Amacýmýz çocuklarýmýza doðru bir þekilde
diþ fýrçalama alýþkanlýðý kazandýrmak ve bunun yanýnda bir muayeneden geçirmek.
Diþlerinde sorun olan
öðrencilerimizin aileleri ile irtibata geçip
bilgilendirme yapýyoruz. Ayrýca köylerimizde ise diþ tedavilerini
mobil aracýmýzda yapýyoruz” dedi.(ÝHA)
Saðlýklý yaþam için yürüdüler
K
argý Toplum Saðlýðý(TSM) personeli, Hacýhamza Þehit
Hasan Bahçevan Orta
Okulu öðrencileri ile
birlikte saðlýklý yaþam
için yürüdüler.
Kargý Toplum
Saðlýðý(TSM) personeli, Milli eðitim Müdürlüðü’ne baðlý Hacýhamza Þehit Hasan
Bahçevan Orta Okulu’nda öðrenci ve Halk
eðitim Merkezi kursiyerlerine
‘Saðlýklý
Beslenme ve Haraketli
Hayat Programý’ hakkýnda bilgi verdiler.
Verilen bilgilerin ardýndan öðrenciler ve
kursiyerlerle birlikte
yürüyüþ yapýldý.
Kargý
Toplum
Saðlýðý personeli hemþire Tülay Gözüaçýk
yürüyüþ sonrasý yaptýðý açýklamada, "Saðlýk
Bakanlýðý’nýn ‘Türkiye Saðlýklý Beslenme
ve Hareketli Hayat
Programý’ projesini hayata geçirmesiyle kendilerinin de saðlýðýn
önemine dikkat çekmek ve toplumda farkýndalýk oluþturmak
amacýyla her hafta bir
kurumun katýlýmýyla
yürüyüþ düzenlediklerini söyledi.
Gözüaçýk "Her
yaþtan insanlarýn rahatlýkla yapabileceði
en kolay spor faaliyeti
yürüyüþtür. Biz de toplumda
farkýndalýk
oluþturmak ve spora
dikkat çekmek amacýyla her hafta bir kurumumuzun katýlýmýný
saðlayarak yürüyüþ
programlarý düzenliyoruz. Yürüyüþ, koroner kalp hastalýðý ve
felç riskini de azaltmaktadýr. Kas ve ke-
mikleri kuvvetlendirmekte, özellikle ileri
yaþlarda kadýnlarda
görülen kemik erimesini önemli derecede
azaltmaktadýr. Yine
obezite riskini azaltarak, obeziteyle gelen
hastalýklara karþý koruma saðlar. Yüksek tansiyonun dengelenmesine yardýmcý olur. Biz
de bu kapsamda saðlýklý yaþamýn önemine
dikkat çekmek için kamu kurumlarýmýzla
birlikte bu tür etkinlikler düzenliyoruz." dedi.(ÝHA)
Kargý Toplum Saðlýðý(TSM) personeli, öðrencilerle birlikte yürüyüþ yaptý.
Þampiyon raketlerden
Baþkan Ünlü’ye ziyaret
K
üçükler Masa Tenisi il birinciliðinde þampiyonluðu
kazanan Bayat Ömer Mülazým Yatýlý Bölge
Ortaokulu sporcularý Bayat Belediye Baþkaný Ekrem
Ünlü'yü makamýnda ziyaret etti. Çorum'da gerçekleþen
Masa Tenisi Ýl Þampiyonasý'nda il birincisi olan takým,
Ünlü'ye spora ve sporcuya verdiði destekten dolayý
teþekkür ederek þampiyonluk sevincini paylaþtý.
Ziyarete Ömer Mülazým Yatýlý Bölge Ortaokulu Müdürü
Murat Fýrat, Müdür Yardýmcýsý Tarýk Nakcý, Beden
Eðitimi Öðretmeni Beþir Özal Çýtak ve þampiyon minik
raketler geldiler.
Minik raketlerin ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getiren Ünlü, "Sizlerin baþarýsý hepimizi
gururlandýrdý. Bayat'ý en iyi þekilde temsil ediyorsunuz"
dedi. Sporculara bundan sonraki müsabakalarda da
baþarýlar dileyen Ünlü, "Bayat Belediyesi olarak spora
yaptýðýmýz yatýrýmlarýn meyvesini topluyoruz. Bizler
yerel yönetimler olarak, çocuklarýmýzýn gençlerimizin
sportif faaliyetlerini sürdürebilecekleri modern alanlarý
ilçemize kazandýrdýk, kazandýrmaya da devam ediyoruz. Ýnanýyorum ki, Bayat'tan pek çok ulusal ve uluslararasý baþarýlara imza atacak sporcular çýkacak" dedi.
Küçükler Masa Tenisi il birinciliðinde þampiyonluðu kazanan sporcular Ekrem Ünlü’yü ziyaret etti.
Kulüplü Genç Erkekler Basketbol’da sýralama belli son maçlar dün akþam oynandý
Ýl Özel Ýdarespor: 68-Yazý Çarþý Gençlik : 48
SALON :
Atatürk.
HAKEMLER : Hakan Kaya, Ser-
kan Demirdöken .
ÝL ÖZEL ÝDARESPOR: Buðra,
Taha, Gökhan, Burak Ölçer, Emrehan,
Ýsmail, Yýlmaz, Oytun, Sami, Burak Kazak, Berkay, Ataberk .
Genç Ülker Basket : 84 -Gençlikspor : 27
SALON : Atatürk.
HAKEMLER : Ýbrahim
Ömer Ali Yýldýz .
Coþkun,
GENÇ ÜLKER BASKETBOL :
CHP Çorum Milletvekili aday adayý Cengiz Atlas, Hacý
Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi
tarafýndan daðýtýlan Hýzýr Çöreði'nden tattý.
17
Onurcan, Doðukan, Mehmetcan, Oðulcan, Ozan, Ahmet, Muhammed, Rafican,
Hakan.
GENÇLÝKSPOR : Taha, Burak, Alpaslan, Mertcan, Tarýk, Emre, Çaðatay,
Ýsmail, Buðra, Hakan .
PERÝYOTLAR:
1. Periyot: 15-10. 2. Periyot: 15-11.
3. Periyot: 24-3, 4. Periyot: 30-3.
YAZI ÇARÞI GENÇLÝK : Necdet,
Furkan Ünlü, Ulaþ, Eren, Mert Özarýcý,
Mert Aydemir, Turan, Rýza, Çaðdaþ.
PERÝYOTLAR:
1. Periyot: 23-10. 2. Periyot: 16-8
3. Periyot: 19-15, 4. Periyot:10-15
Çimentospor-Osmancýkspor
18 CUMARTESÝ 21 ÞUBAT 2015
1. Küme’de
þampiyonluk
yolunda
www.corumhakimiyet.net
AKKAYA
Çimentospor ile Osmancýkspor HARUN
Küme’nin
haftasýnda þam1.14.Amatör
yarýn saat 12.00’de 1 nolu sahada piyonluðun
iki güçlü ada1. Küme Þampiyonluðu yolunda yý Osmancýkspor ile Çimentospor takýmlarý yabüyük önem taþýyan maçta
rýn Çorum’da kritik bir
maça çýkacaklar. Ligde
karþýlaþacaklar.
13. hafta sonunda topla-
dýðý 32 puanla lider durumda bulunan Osmancýkspor ile 12 maçta 31
puanla ikinci sýrada bulunan Çimentospor yarýn
saat 12.00’de karþýlaþacaklar.
Ligin ilk yarýsýnda
Osmancýk’ta oynanan
maçta takýmlar sahadan
1-1’lik beraberlikle ayrýlmýþtý. Osmancýkspor maç
eksiði ile bir puan gerisinde bulunan rakibi
önünde alacaðý üç puanla
aradaki puan farkýný açmak ve avantajýný artýr-
mak amacýnda.
Ev sahibi Çimentospor ise Osmancýkspor
önünde alacaðý galibiyetle rakibi önünde hem puan hem maç eksiði olarak
hemde ikili averajda üstünlük saðlamak amacýnda. Þampiyonluk yolunda
büyük önem taþýyan bu
maçtan çýkacak sonuç
umutlarýný devam ettirmek isteyen Eti Lsesi
Gençlikspor’u da yakýndan ilgilendiriyor.
Ligde diðer maçlar-
MURAT KARASU
düðü için ceza kuruluna
sevk edilen Çorum Belediyespor’a takým halinde
sportmenliðe aykýrý hareket etmekten dolayý 1400
lira para cezasý verildi.
Kurul Zonguldak
Kömürspor antrenörü
Metin Nezor’a iki resmi
maçta soyunma odasý ve
yedek kulübesine giriþ
yasaðý ve 1500 yira para
cezasý verildi. BursaNilüferspor Ýdarecisi Abdullah Nezih Alaçam’a ise
21 gün hak mahrumiyeti
ve beþ bin lira ceza verildi.
da alt sýralardan kurtulmak isteyen Ýl Özel Ýdarespor ile HE Kültürspor
yarýn saat 10.00’da 1 nolu sahada karþýlaþacaklar.
Hitit Gençlikspor ile Ýski-
lipspor ise 1 nolu sahada
saat 14.00’de mücadele
edecekler. Mimar Sinan
sahasýnda
oynanacak
maçta ise Çorumspor tehlikeli bölgeden uzaklaþ-
mak Eti Lisesi ise yarýþta
umutlarýný devam ettirmek için Mimar Sinan sahasýnda puan mücadelesi
yapacaklar,
Belediyespor’a
1400 lira ceza
Ç
orum Belediyespor’a
Tire maçýnda görülen
yedi sarý karttan dolayý
1400 lira ceza verildi.
PFDK’dan yapýlan açýklamaya göre Tirespor maçýnda yedi sarý kart gör-
Ýkinci Bahar’dan yemek
Çimentospor yarýn kazanarak þampiyonluk yolunda avantajýný artýrmak amacýnda
Osmancýkspor liderliðini yarýn kazanarak devam ettirmek ve arayý açmak amacýnda
Çimentospor-Osmancýk
maçý Gökhan Yumlu’nun
A
Özgür ARZOÐLU
matör
Küme’de
þampiyonluðun iki
Ölçer, BeylerbeyiGüngören maçýnda
HARUN AKKAYA
Ý
kinci Bahar Lokantasý’ndan Çorum Bele-
diyespor’a
Kýrýkhan
maçý öncesi yemek. Önceki akþam verilen ye-
meðe Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Mali As
Baþkan Fatih Özcan,
Amatör
Sorumlusu
Mustafa Ercan, Genel
Kaptan Hamit Iþýk, Teknik Heyet ve futbolcular
katýldýlar.
Yemek sonunda bir
konuþma yapan Belediyespor Baþkaný Zeki
Gül, Ýkinci Bahar Lokantasý sahibi Ýsmet Çýtak’a bu jestinden dolayý
teþekkür etti. Kaptan
Nedim
Köseoðlu’da
Ýkinci Bahar Lokantasý’na teþekkür etti ve pazar günki maçta galip
gelerek bu jeste üç puan
hediye edeceklerini söyledi.
Galibiyet primi Ýskilip
Dolmasý
Yemek sonunda
Belediyespor Baþkaný
Zeki Gül, Kýrýkhanspor
maçýnda alýnacak galibiyete Ýkinci Bahar Lokantasý tarafýndan Ýskilip Dolmasý primi verileceðini belirterek futbolcularardan motivasyonu artýrmalarýný istedi.
Vali Kara’ya Kýspet
MURAT KARASU
G
üreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke’den Vali
Ahmet Kara’ya kýspet hediye. Gençlik Hizmetleri
ve Spor Ýl Müdürü Haþim
Eðer ile birlikte Vali Ahmet Kara’yý ziyaret eden
Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke, güreþe verdiði
katkýlardan dolayý kendisine mini bir kýspet maketi hediye etti.
Güreþ Ýl Temsilcisi
Hüseyin Teke, Güreþ Eðitim Merkezi’nin yetiþtirdiði sporcularý kulüpler
düzeyine geldiði zaman
Belediyespor bünyesine
alarak çalýþmalarýný sürdürdüklerini belirterek verilen destek sonunda baþarýlarýn geldiðini söyledi ve
Vali Ahmet Kara’ya güreþe yaptýðý katkýlardan do-
layý teþekkür etti.
Ziyarette konuþan
Vali Ahmet Kara, Çorum’da ata sporu güreþin
çok önemli bir yere sahip
olduðunu bunun devam
etmesi gerektiðini belirterek bundan sonrada ilin
tanýtýmýnda güreþin çok
önemli bir yeri olacaðýna
inandýðýný belirterek güreþ
camiasýný kutladý ve baþarýlarýnýn devamýný diledi.
Ç
YÜKSEL BASAR
orum Ulusal gözlemcilerinden Kahraman
Ölçer’e Ýstanbul derbisinde görev. 3. lig 3. grupta
pazar günü saat 13.30’da
Beylerbeyi 75. Yýl Stadý’nda oynanacak Beylerbeyispor ile Güngörenspor takýmlarý arasýndaki maçý Ýstanbul’dan
Selim Özen yönetecek.
Yardýmcýlarý ise Sibel Yamaç Tamkafa ve Serkan
Türksoy. Maçýn dördüncü hakemi ise Tekirdað’dan Levent Buðra
Vartemel. Maçýn gözlemcisi ise Kahraman Ölçer.
adayý Çimentospor ile
Osmancýkspor arasýnda
yarýn oynanacak maçý
Ulusal Yardýmcý hakemlerden Gökhan Yumlu
yönetecek.
Ýl Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre Çorum amatör
futbolunda bugün ve yarýn oynanacak maçlarý
yönetecek hakemler þöyle:
U 19 FÝNAL GRUBU: Çorumspor - Ulukavakspor: Gökhan Yumlu,
Fatih Derviþoðlu, Abdülselam Koçak. Eti Lisesi
Gençlikspor - Ýl Özel Ýdarespor: Yunus Dursun,
Erdoðan Yandým, Kadir
Berkay Damar.
1. AMATÖR KÜME: Ýl Özel ÝdaresporHE Kültürspor: Özkan
Kaya, Erdoðan Yandým,
Fatih Derviþoðlu. Çimentospor -Osmancýkspor:
Gökhan Yumlu, Ahmet
Ecevit, Yalçýn Kara. Hitit
Gençlikspor -Ýskilipspor:
Özcan Genel, Mehmet
Zeki Sevim, Ömür Soytemiz. Çorumspor- Eti
Lisesi Gençlikspor: Serhat Sarkandý, Mehmet
Tuðluk, Abdullah Akkoyun.
Çorum Belediyespor U
17 takýmlarý karþýlaþacak. Maçý Erdem Otluktepe, Bekir Yeni ve Cengiz Yýlmaz hakem üçlü-
sü yönetecek. Dördüncü
hakem Muzaffer Buðdaycý gözlemci ise Þenol
Özge.
Geliþim Ligi’nde Erzurum’la beþ maç
ÖZGÜR ARZOÐLU
G
eliþim Liginde Çorum Belediyespor,
Erzurumspor ile bugün
dört yarýn ise bir maç oynayacak. Maçlarýn dördü
Çorum’da birisi Erzurum’da.
Çorum Belediyespor ile Erzurum Büyükþehir Belediyespor ilk
maçta
bugün
saat
10.00’da 1 nolu sentetik
çim sahada U 19 kategorisinde karþýlaþacaklar.
Maçý Özcan Genel, Barýþ
Karakuþ ve Tarýk Bozkurt hakem üçlüsü yönetecek. Dördüncü hakem
ise Abdullah Akkoyun.
Günün ikinci maçý
ise saat 11.00’de Mimar
Sinan sahasýnda U 14 kategorisinde. Çorum Belediyespor rakibi önünde
üç puan mücadelesi verecek. Maçýn hakemleri
ise Mehmet Zeki Sevim,
Berkant Arman ve Onur
Alagöz. Saat 12.30’da
oynanacak ikinci maçta
ise U 15 kategorisinde
oynanacak Çorum Belediyespor- Erzurum Büyükþehir Belediyespor
maçýný ise Furkan Alagöz, Berkant Arman ve
Onur Alagöz yönetecek.
Çorum’da oynanacak
günün son maçýnda ise
iki takým U 16 kadrolarý
karþýlaþacak.
Saa
14.00’de Mimar Sinan
sahasýnda oynanacak
maçta ise Ahmet Ecevit,
Ömür Soytemiz ve Ahmet Tuðluk hakem üçlüsü görev yapacak.
Kahraman Ölçer
Pazar günü ise Erzurum Kazým Karabekir
Stadý 1 nolu sentetik çim
sahada Erzurum Büyükþehir Belediyespor ile
Gökhan Yumlu
Voleybol turnuvasýnda
gruplar belli oldu
Çorum Belediyespor U 19 takýmý bugün 10.00’da Erzurum ile 1 nolu sahada karþýlaþacak
10 Nisan Polis Günü Voleybol turnuvasýnda dört grupta 16
takým mücadele edecek. Mücadele 23 Þubat’ta baþlayacak.
10
Nisan Polis Günü Voleybol Turnuvasýnda gruplar belli oldu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ile Emniyet Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa düzenlenen turnuvada bu yýl dört
grupta toplam 16 takým mücadele edecek. Müsabakalar 23 Þubat pazartesi günü oynanacak maçlarla baþlayacak.
Çekilen kura sonucunda gruplar þu
þekilde oluþtu: A Grubu: Halk Saðlýðý,
Kafkas Derneði, Beden Eðitimi Öðretmenleri Derneði, Alaca Belediyesi. B
Grubu: Sungurluspor, Ýl Emniyet Müdürlüðü, Ýtfaiye Müdürlüðü, Ýl Afad Mü-
dürlüðü. C Grubu: Mecitözü Milli Eðitim, Mustafa Kemal Ortaokulu, Hasan
Paþa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,
Sungurlu Milli Eðitim. D Grubu: Merkez YBO; Mecitözü Belediyesi, Orman
Ýþletme Müdürlüðü ve ÇESOB takýmlarý mücadele edecek.
Turnuvada ilk grup maçlarý üç maç
üzerinden kazanýlmaþ iki seti alan takým
galip gelecek. Grup maçlarý sonunda ilk
iki sýrayý alan sekiz takým çeyrek final
grubuna yükselecek. Çeyrek fnal müsabakalarýndan ise kazanýlmaþ üç set üzerinden oynanacak maçlar çapraz olarak
eþleþme olacak.
CUMARTESÝ 21 ÞUBAT 2015
www.corumhakimiyet.net
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
Mimbar
Týrnak Paça
Kelle Paça
SATILIK SAFKAN SÝVAS
KANGAL YAVRULARI
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
Ýrtibat Tel: 0 554 645 69 36
ÇÝFTLÝÐÝMÝZE KAHYA
ALINACAKTIR
USTA VASFINDA
KAYNAKCILAR
ALINACAKTIR
Müracaat Bilgileri: Ç.O.S.B. 8.Cad. No:9,19040 Çorum
[email protected] (364) 254 95 28
(Ç.HAK:489)
ELEMAN ARANIYOR
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
Akaryakýtta tavan fiyat geri geliyor!
Akaryakýt fiyatlarýna ardý ardýna gelen zamlar sonrasýnda EPDK harekete geçti ve tavan fiyatýn geri getirileceðini açýkladý.
PDK, akaryakýt daðýtým þirketlerinin fiyat oluþumlarýnda belirlenen sisteme uymamalarý nedeniyle tavan
fiyat uygulamasýna karar verildiðini açýkladý.
POMPA FÝYATINA 9-10 KURUÞ ÝNDÝRÝM
Bu kararla benzinin pompa fiyatlarýnda 9-10 kuruþ/litre civarýnda indirim oluþacaðý da ifade edildi.
EPDK 2009 ve 2014'te iki kez tavan fiyat uygulamasýna gitmiþti.
EPDK'dan yapýlan yazýla açýklamada, "Kurumumuz bugünkü kurul toplantýsýnda, daðýtým þirketlerinin
akaryakýt fiyat oluþumlarýnda belirlenen fiyat metedolojisine uymamalarý nedeniyle, 5015 Sayýlý Petrol Piyasasý Kanunu ilgili hükümleri gereðince tavan fiyat uygulama kararý almýþtýr. Alýnan karar Resmi Gazete yayýmlanmasýna müteakip yürürlüðe girecektir. Kurul kararý
gereði benzinde rafineri çýkýþ fiyatýnýn üzerine eklenecek marj 34 kuruþ/litre, motorinde ise rafineri çýkýþ fiyatýnýn üzerine eklenecek marj 37 kuruþ/litre olarak sýnýrlandýrýlmýþtýr. Bu þekilde pompa fiyatýnda 9-10 ku-
(Ç.HAK:470)
(Ç.HAK:422)
Bahabey Caddesi’nde yüksek cirolu
Devren Satýlýk Kuruyemiþ Dükkaný.
Mür. Tel: 0 532 614 75 04
Devren Satýlýk Oto
Yýkama Dükkaný
Aþaðý San. Tarým Cad. halen faal
bulunan iþyeri iþ deðiþikliði nedeniyle
devren satýlýktýr.
0 532 470 33 35-0 535 772 59 09
Ýþ Arýyorum
E sýnýfý SRC ve Psikoteknik
ehliyetim var. Yük ve yolcu
taþýmak için.
Tel: 0 553 506 16 01
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Autocat
programý kullanabilen Lazer
programcýsý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Baþer Makina
Organize San. Böl. 4. Cad. No: 13
250 11 11
ÝDEAL HOME
Elemanlar Alýnacaktýr
Maðazamýzda çalýþtýrýlmak üzere
* 35-45 yaþ arasý temizlik iþleri için bayan personel
* 20-30 yaþ arasý deneyimli satýþ için bayan
personeller
* 20-30 yaþ arasý haftasonu satýþ için part time
personeller alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Adres: Kulaksýz Sok. No: 8/A ÇORUM
225 61 77
Kiralýk Dükkan ELEMAN
ARANIYOR
Azapahmet Sokaðý ile Gazi 3. Sok.
cepheli, giriþi 150 m2, asma katý
140 m2, bodrum 170 m2 olan çift
cepheli dükkan kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 532 770 55 49
Servisimizde çalýþtýrýlmak üzere
mekanik elemaný alýnacaktýr.
Tel: 0 533 425 24 44
ELEMAN
ARANIYOR
Makina Teknik
Ressamlarý
Aranan þartlar;
* Meslek Lisesi, Teknik Lise
ve/veya ön lisans ilgili
bölüm mezunu,
* Erkek adaylar için askerliðini
yapmýþ,
* Sigara kullanmayan,
* En fazla 35 yaþýnda,
Ýsteklilerin aþaðýda verilen
adrese “CV”leri ile birlikte
þahsen müracaat etmeleri rica
olunur.
ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ.
Adres: Ankara yolu 5. km.
ÇORUM
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön
muhasebeden anlayan logo, excel, word
programlarýný bilen bayan eleman ve
autocat programýna hakim makina ressamý
alýnacaktýr.
Çorum Sebat Makina
K.S.Sitesi 3. Cad. No: 16 (Çýraklýk Eðitim
Karþýsý)
Tel: 0 532 387 31 39
ÞOFÖRLER ARANIYOR
E SINIFI EHLÝYETLÝ SRC BELGELÝ AÐIR TÝCARÝ
ARAÇ TECRÜBESÝ OLAN ESNEK ÇALIÞMA
SAATLERÝNE UYUM SAÐLAYABÝLECEK
ÞOFÖRLER ARANIYOR
MÜRACAATLAR ÞAHSEN YAPILACAKTIR
CAN OTO KURTARMA HÝZMETLERÝ
ÇEPNÝ MAH. FEN LÝSESÝ CAD. NO 33
(ÇORUM FEN LÝSESÝ KARÞISI)
TEL :0 364 224 18 19
Elemaný AKKENT TOKÝ’de
SATILIK LÜKS Daðýtým
Aranýyor
SATILIK DAÝRE
DAÝRE
3. Stad Sokak’ta 120 m2, 3. kat
yeni daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
0 533 771 08 18
Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek
üzere askerliðini yapmýþ, motosikleti olan
Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM
Akkent TOKÝ giriþi, Sevgi Evleri Karþýsý’nda
doðu-güney-batý cepheli, 120 m2, 3. kat,
3+1, içi yapýlý daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel:
(Ç.HAK:380)
PAPSÝ PÝZZA
(Ç.HAK:468)
(Ç.HAK:464)
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
KARAALEMDAR ÝNÞ.MALZ.TÝC.VE SAN A.Þ
Tel: 0(364) 224 84 84 (pbx)
(Ç.HAK:443)
Asmalý Ocakbaþý
Kültür Park yaný
225 20 20
MUHASEBE DEPARTMANI VE
SHOWROOMDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE
BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR.
MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI
GEREKMEKTEDÝR.
(Ç.HAK:2702)
(Ç.HAK:479)
15-25 yaþ arasý bay paket servis
elemaný ve 18-30 yaþ arasý bayan
personel alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM
DEVREN SATILIK
KURUYEMÝÞ
DÜKKANI
(Ç.HAK:453)
Muhasebe Sorumlusu
Üniversitelerin Maliye, Ýþletme, Ýktisat vb.
Bölümlerinden mezun,
Alanýnda en az 5 yýl deneyimi olan,
Ýþ tanýmý:
· Tek düzen hesap planýna hakim
· Personel iþlemlerinin yönetimi,
· Sigorta iþlemlerinin yürütülmesi,
· Fatura, çek, senet ve cari hesap takibatýnýn
yapýlmasý,
· Yasal prosedürlerin takip edilmesi,
· Ýmalat muhasebesi tutulmasý,
· Müþavirler ile iliþkilerinin saðlanmasý,
· Grup merkezi ile konsolidasyonun
saðlanmasý.
· Raporlama teknikleri konusunda bilgi ve
birikim sahibi,
· MS Office Programlarýný etkin kullanan ve
ERP Uygulamalarý hakkýnda bilgi sahibi,
· Takipçi, sorumluluk sahibi ve takým
çalýþmalarýna yatkýn
· Referans verebilecek
(Ç.HAK:480)
Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM
Selhas Maden Kimya A.Þ.
(Ç.HAK:452)
(Ç.HAK:471)
Meslek Liselerinin Elektrik bölümünden mezun
Þirketimizin ve Düðün Salonumuzun
Elektrik sistemlerinden sorumlu olacak
Askerlikle iliþkisi olmayan
Elektrik Teknikeri alýnacaktýr
Müracaat edecek adaylarýn þahsen
baþvurmalarý gerekmektedir
PÝRAMÝT MAKÝNA
Küçük Sanayi Sitesi 37. Sokak
No: 3/A ÇORUM
Tel: 230 12 02-0 532 453 42 96
(Ç.HAK:492)
ELEKTRÝK
TEKNÝKERÝ
ALINACAKTIR
(Ç.HAK:448)
(Ç.HAK:457)
Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur.
(Ç.HAK:414)
Un makineleri imalat sektöründe
çalýþtýrýlmak üzere makine imalatýna hakim
(Ç.HAK:269)
TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE
FAALÝYETTE BULUNAN ÞÝRKETÝMÝZ BÜNYESÝNDE
DEVAMLI ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE,
ZÝRAAT, TARIM ÝÞLERÝNDEN ANLAYAN
ZÝRAAÝ ALET VE EKÝPMANLARINI,
BALYA MAKÝNASINI KULLANABÝLEN,
TARLA SULAMA,YONCA VE SLAJDAN ANLAYAN
DÝÐER MAHSÜL EKÝMÝNDE TECRÜBELÝ
ASKERLÝKLE SORUNU OLMAYIP,
40 YAÞINI AÞMAMIÞ OLMASI
ÇÝFTLÝÐÝMÝZÝN TARIMSAL FAALÝYETLERÝNÝ
ORGANÝZE EDEBÝLECEK ÇÝFTLÝK KAHYASI
ALINACAKTIR
(Ç.HAK:477)
KAYNAKCI
ELEMANLARI
ARANIYOR
(Ç.HAK:458)
(Ç.HAK:456)
Çorum’da yetiþtirdiðimiz
safkan erkek ve diþi kangal
yavrularý sahibinden satýlýktýr.
(Ç.HAK:455)
19
0 537 377 01 86
‘Kendiniz olun yeter’
Ç
HALÝL ÖZTÜRK
orum Belediyespor
Baþkaný Zeki Gül,
takým olarak son iki
haftada iyi futbol
oynamalarýna raðmen gol
atamadýklarý için
sevinemediklerini
belirterek futbolculardan
Kýrýkhan maçýnda
kendisine rahat bir maç
izlettirmelerini istedi.
Ýkinci Bahar
Lokantasý tarafýndan
önceki akþam verilen
yemek sýrasýnda yaptýðý
konuþmada tesbitler
yapan ve uyarýlarda
bulunan Baþkan Gül,
futbolculardan daha fazla
özveri ve mücadele istedi.
Zonguldak ve Tire
maçlarýnda iyi futbol
oynadýklarýný ancak iyi
oyuna puan verilmediðini
bununda emeklerin boþa
gitmesi anlamýna
geldiðini belirten Gül
‘Benim sizlerden isteðim
ayný güzel oyunu devam
ettirmeniz ancak ayakla
beyni birleþtirerek bu kez
güzel oyunu golle
süslemeniz.
Her zaman sahada
savaþan ve terinin son
damlasýna karar mücadele
eden futbolcularý severim.
Bizler bugüne kadar hep
sizin yanýnýzda olduk ve
bundan sonrada olmaya
devam edeceðiz. Çorum
kesinlikle bu lige
yakýþmýyor. Stada
benzemeyen yerlerde maç
oynamak hem size hem
Çorum’a yakýþmýyor.
Hem kendinizi hemde
Çorum’u bu ligden
kurtarýn.
Ben bu kadronun
bunu baþaracak güçte
olduðunu görüyorum ve
inanýyorum. Sizlerden
fazla bir þey
istemiyorum tek
isteðimiz kendiniz olun
yeter. Kendi
deðerimizin farkýnda
olalým biz bu iþi
baþarýrýz. Bu iþi
baþarmak içinde
sizlerin bu deðerin
farkýna varmanýz
gerekiyor.
Tesisleþme adýna
Belediye Baþkanýmýz
Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, çok kaliteli bir hoca ve kadroya sahip olduklarýný ancak bunun
sonuca yansýmadýðý belirterek kendi deðerlerini bilmeleri halinde çok daha iyi olacaklarýna
inandýðýný söyledi. Yönetim olarak üzerlerine düþeni yaptýklarýný belirten Gül, futbolculardan da
daha fazla mücadele istedi ve ‘Ayaðýnýzla beyninizi birleþtirin ve bize stressiz bir maç izlettirin.
Sezon sonunda hem Çorum’u hemde kendinizi bu 3. ligden kurtarýn. Bunu baþaracak güçte ve
kalitediyiz bununda farkýna varýn’ dedi.
beni sýkýþtýrýyor biran
evvel projeleri
hazýrlayýnda yapýmýna
baþlayalým diye.
Gerçekten bu çalýþmayý
tamamladýðýmýzda
modern bir tesise
kavuþacak Çorum. Bizim
tek eksiðimiz kalitemizin
farkýnda deðiliz. Hoca
olarak futbolcular olarak
bizler bu ligin
üzerindeyiz.
Biz 50-100 kiþiye
maç yapan bir takýmdan
bugün 4-5 bin taraftara
oynayan bir kulüp haline
geldik. Çok þükür ilk
dönemlerde yaþadýðýmýz
sýkýntýlarý aþtýk ve Çorum
olarak bütünleþtik. Bu
noktadan sonra görev
sizde sahada oynayan
futbolcularda. Yedi
metrelik kale yerine 70
cm enindeki kaleciye
topu niþanlamayýn golleri
atýn ve Çorum’u hakettiði
üst liglere hep birlikte
taþýyalým.
Ýnanýn Tire maçýnda
iki hastamý evde býraktým
maça geldim. Ayný
gecede rüyamda gördüm
sabah Fatih’e onu
anlattým. Þampiyon
olursak primleri nasýl
toplarýz bunun
çalýþmasýný bile
yapýyoruz düþünüyoruz.
Bizler
sorumluluðumuzun
farkýndayýz ve onun
içinde çalýþýyoruz. Bizler
bu sýkýntýlarý çekerken
bize tribünde stressiz ve
rahat maçlar izlettirin
lütfen ardýk. Çok þey
istemiyoruz topu aðlarla
buluþturun yeter.
Bunlarý söylerken
kulüp olarak deðer
verdiðimiz konularda se
kesinlikle tavizimiz yok.
Bir tarafta þampiyonluk
diðer tarafta kulüp
deðerleri olursa kesinlikle
þampiyonluðu
ayaklarýmýzýn altýna alýrýz
ve kulüp deðerlerine
sahip çýkarýz. Yapýlan
hatalardan gereken
dersleri herkesin
çýkarmasý gerekiyor.
Sizlerden Kýrýkhan
maçýnda bol gollü bir
galibiyet bekliyorum’
CUMARTESÝ 21 ÞUBAT 2015
Artýk kazanma zamaný
Çorum Belediyespor ikinci yarýda oynadýðý üç maçtan da beraberlikle ayrýldýktan
sonra yarýn saat 13.30’da konuk edeceði Kýrýkhanspor karþýsýnda mutlak üç puan
arayacak. Murathan dýþýnda eksik futbolcunun bulunmadýðý kýrmýzý siyahlý takým
kazanmaktan baþka baþka bir düþüncesi yok.
O G B M A Y P
4 . Çorum Bele.
21 9 9 3 26 18 33
8 . Kýrýkhan
21 8 7 6 29 21 31
HARUN AKKAYA
yor. Ligin ilk yarýsýnda evinde maðlup olduðu Çorum
Belediyespor’dan rövanþý almak istiyor.
Yarýn saat 13.30’da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda baþlayacak maçý Erzurum’dan Cihat Çelikdað yönetecek.
orum Belediyespor 22. hafta maçýnda yarýn sahasýnda Kýrýkhanspor önünde üç puan mücadelesi verecek. Ligin ikinci yarýsýnda oynadýðý üç maçtan da beraberlikle ayrýlan ve altý puan kayýp yaþayan Çorum Belediyespor yarýn sahasýnda oynayacaðý Kýrýkhanspor maçýnda galip gelerek beraberlik serisine son vermek amacýnda.
Ligden düþme potasýndaki takýmlarýn büyük oranda
belli olmasýnýn ardýndan takýmlarýn bütün hedefi play-off
üzerinde yoðunlaþtý. Grupta play-off mücadelesi veren
takýmlarýn ikinci yarýnýn ilk haftalarýnda kaybettikleri puanlar alttan gelen takýmlarýn heveslerini artýrdý.
Çorum Belediyespor bulunduðu konumu korumak
ve rakipleriyle arasýndaki puan farkýný açmak için kazanmak zorunda olduðu maçta yarýn sahasýnda Kýrýkhanspor
önünde galibiyetten baþka düþüncesi yok. Kýrmýzý Siyahýl takýmda sarý kart cezalýsý Murathan dýþýnda eksik futbolcu bulunmuyor.
Konuk Kýrýkhanspor ise ikinci yarýda yakaladýðý çýkýþla play-off hedefine ortak oldu ve bunu Çorum Belediyespor maçýnda alacaðý galibiyetle devam ettirmek isti-
Çorum Belediyespor muhtemel onbiri
Ç
Fatih
Osman Akýn
Ýmam
Eray
Oðuzhan
Nedim Burak
Berat Çaðlar Buðra
3. Lig 1. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri
Yarýn:
Çorum Bele-Kýrýkhan: Cihat Çelikdað (Erzurum)
Batman-Ýstanbulspor: Ulaþ Ayduran (Manisa)
Gaziosmanpaþa-Manavga: Celal Bayraklý (Çorum)
Bursa Nilüfer-Tire1922: Doðan Altun (Balýkesir)
Kýzýlcabölük-Zonguldak: Harun Toplar (Tokat),
Tuzla-Çatalca: Serhad Ürkmez (Ýstanbul)
Tutap Þeker-Niðde: Hidayet Yasir Çimen (Bursa)
Atletizm’le gururlandýk
Ý
Ýl Özel Ýdare Genel
Sekreteri ve Kulüp
Baþkaný Ömer Aslan
HALÝL ÖZTÜRK
stanbul' da yapýlan
Türkiye Gençler Salon
Atletizm Þampiyonasý'nda Ýl Özel Ýdaresispor
kulübü sporcularýndan
Rümeysa Arýcý bir altýn
bir bronz, Mustafa Özseçer ise bir gümüþ madalya kazandý.
Rümeysa Arýcý Atletizm'de milli takýma
çaðrýlan ve Balkan Þampiyonasý'nda milli formayý giyecek ilimizde
ilk sporcu oldu. Hafta
sonu Ýstanbul Aslý Çakýr
Atletizm Þampiyonasý
ilk gününde 1500 metrede üçüncü olarak bronz
madalya kazanan Rümeysa Arýcý, pazar günü
ise 3000 metrede yarýþtý.
14 sporcunun mücadele
ettiði yarýþma sonunda
9.55.14'lük derecesiyle
birinci olan Rümeysa
Arýcý altýn madalyanýn
sahibi oldu.
Genç erkeklerde
3000 metrede yarýþan
sporcumuz Mustafa Öz-
Atletizm’de Çorum’un iki gururu Rümeysa Arýcý ve Mustafa Öszeçer yarýþmalar sonunda
seçer ise 33 sporcunun
mücadele ettiði bu kategoride ikinci olarak final
grubunda mücadele etmeye hak kazandý. Final
yarýþýnda ise 8.32.26'lýk
derecesiyle ikinciliði kazandý. Rümeysa Arýcý 19
Þubat'ta Ýstanbul'da yapýlacak olan Ýstanbul
CUP Salon yarýþmasýnda 1500 metrede, 21 Þubat'ta yine ayný salonda
yapýlacak olan Büyükler
Balkan Þampiyonasý'nda
ise 3000 metrede milli
takým adýna yarýþacak.
Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri ve Kulüp
Baþkaný Ömer Arslan
ilimizden ilk defa Atletizmde Türkiye Þampiyonu çýkmasýnýn kendilerini gururlandýrdýðýný
ve 14 ülkeden 250 sporcunun katýlacaðý Balkan
Þampiyonasýna katýlacak sporcumuzdan iyi
bir derece beklediðini
belirterek, ilimizde spor
ve sporcuya imkanlar
dahilinde her zaman
destek vereceklerini belirterek sporcularý kutladý.
Ulukavak, Ladik’de puan arýyor
BAL temsilcimiz Ulukavakspor yarýn saat 13.30’da Ladik Ýlçe sahasýnda Ladik
Belediyespor önünde puan arayacak. Teknik Direktör Yusuf Aydemir, ligde
çýkýþlarýný sürdürmek istedikleri ve galibiyet için sahaya çýkacaklarýný söyledi.
HALÝL ÖZTÜRK
ölgesel Amatör Lig 5. grupta temsilcimiz UlukaB
vakspor yarýn Ladik Belediyespor deplasmanýnda
puan arayacak. Geçtiðimiz hafta sonu Bafraspor önünde aldýðý üç puanla ligden direk düþmeme konusunda
oldukça rahatlayan Ulukavakspor ligin kalan haftalarýnda toplayabileceði kadar puan toplayarak ligi ust sýralarda bitirmeyi amaçlýyor.
Ladik Belediyespor ise diðer Samsun takýmlarý ile
sýralamada üstlerde yer almak için kazanmak zorunda.
Bu yüzden evinde konuk edeceði Ulukavakspor’dan
hem ilk yarýnýn rövanþýný almak hemde direk rakibi konumundaki Çarþambaspor ile arasýndaki puan farkýný
kapatmak amacýnda.
Ulukavakspor ise Ladik deplasmanýndan puanla
dönerek ligdeki çýkýþýný devam ettirmek amacýnda. Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir takým olarak moral olarak iyi durumda olduklarýný Ladik Belediyespor deplasmanýnda da kazanmak için mücadele ed
eceklerini söyledi. Ladik Ýlçe Stadý’nda yarýn saat
13.30’da baþlayacak Ladik Belediyespor-Ulukavakspor
maçýnýn olumsuz hava þartlarýndan etkilenip etkilenmeyeceði ise þimdilik belirsiz.
Ladik-Ulukavak maçý
hakemi Trabzon’dan
B
ölgesel Amatör Lig’de
temsilcimiz Ulukavakspor’un yarýn Ladik Belediyespor ile deplasmanda oynayacaðý maçý Trabzon’dan Bora
Konuksever
yönetecek.
MHK’den yapýlan açýklamaya göre maçýn 2013 yýlýnda
Çorumspor’un evinde Kastamonuspor ile 1-1 berabere
kaldýðý maçta görev yapan
Konuksever’in yardýmcýlýklarýnýda Trabzon’dan Murat Usta ve Giresun’dan Mürvet Yavuztürk yapacak. Maçýn dördüncü hakemide Trabzon’dan
Osmancan Davulcu.
Download

(21 \376ubat.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi