www.blackanddecker.com
Bu ürün profesyonel
kullaným için
tasarlanmamýþtýr.
559722-35 TR
(09/04)
CD12C
CD14C
CD18C
A9252
A9262
A9282
2
TÜRKIYE
Kullanma Amacý
Hasar görmüþ parçalarý kontrol edin Aleti
kullanmadan önce, gerektiði þekilde çalýþacaðýndan
ve tasarlanmýþ olduðu performansý sergileyeceðinden
emin olmak için kýlavuzu ve diðer parçalarý kontrol
edin. Hareketli parçalarýn yanlýþ ayarlanýp
ayarlanmadýklarýný ve yapýþýp yapýþmadýklarýný,
herhangi bir kýrýlma olup olmadýðýný veya aletin iþleyiþini
etkileyebilecek herhangi bir baþka nedenin olup
olmadýðýný kontrol edin. Kullaným kýlavuzunda aksi
belirtilmedikçe, arýzalanmýþ bir muhafaza veya diðer
parça yetkili servis tarafýndan uygun þekilde
deðiþtirilmeli yada tamir edilmelidir. Kendiniz tamir
etmeye çalýþmayýn. Arýzalý düðmelerin yetkili servisler
tarafýndan tamir edilmesini saðlayýn. Eðer açma
kapama düðmesi bozuksa, aleti kullanmayýn.
Aküyü çýkartýn Eðer tasarým, akünün alete takýlýp
çýkartýlabilmesini saðlýyorsa; alet kullanýlmadýðýnda,
aletin herhangi bir parçasýný, aksesuar veya ataþmaný
deðiþtirmeden yada bakýmdan önce, aküyü aletten
çýkartýn.
Aletin istem dýþý çalýþtýrýlmasýný engelleyin
Parmaðýnýz tetik üzerinde bulunacak þekilde aleti
taþýmayýn. Aküyü alete takarken, aletin kapalý
olduðundan emin olun.
Kabloya zarar vermeyin Þarj cihazýný kablosundan
tutarak taþýmayýn ve fiþi kablodan tutarak çekmeyin.
Kabloyu sýcak, yað ve keskin eþyalardan koruyun.
Kullanýlmayan aleti kaldýrýn Þarjlý el aletini, akü ve
þarj cihazlarýný kullanmadýðýnýz zamanlar, kuru, yüksek
ve çocuklarýn eriþemeyeceði bir yerde emniyetli
þekilde kilitlenmiþ olarak saklayýnýz.
Aletlerin bakýmýný özenle yapýn Daha iyi ve emniyetli
performans elde etmek için kesici aletleri keskin ve
temiz þekilde muhafaza ediniz. Yaðlama ve aksesuar
deðiþtirme konusundaki talimatlara uyun. Tutamaklarý,
kuru, temiz, ve yað ve gresten arýndýrýlmýþ bir þekilde
muhafaza edin.
Aletinizi yetkili kiþilere tamir ettirin Bu alet ilgili
emniyet yönetmeliklerine uygundur. Tamir iþlemleri
sadece orijinal yedek parçalar kullanýlarak yetkili
servislerce yapýlmalý; aksi taktirde kullanýcý için ciddi
riskler oluþabilir.
Black & Decker þarjlý matkap / tornavidalar vidalama,
ahþap, metal ve plastikte delme yapmak için
tasarlanmýþtýr.
Hafif hizmet ve hobi kullanýmý içindir.
Black & Decker þarj aleti makine içindeki aküyü þarj
etmek için tasarlanmýþtýr.
Güvenlik Talimatlarý
•
•
•
Uyarý! Þarjlý ürünler kullanýrken, yangýn riski, akü
sýzdýrmasý, mal ve kiþisel zararý önlemek için
aþaðýdakiler dahil gerekli güvenlik tedbirleri
alýnmalýdýr.
Aleti kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu
dikkatlice okuyunuz.
Bu kýlavuzunu saklayýnýz.
Çalýþma alanýný temiz tutun Daðýnýk alanlar ve
tezgahlar kazalara davetiye çýkarýrlar.
Çalýþma alanýnýn çevresine dikkat edin Þarjlý el
aletinizi ve þarj aletlerinizi yaðmura maruz býrakmayýn.
Þarjlý el aletini nemli ve ýslak ortamda kullanmayýn.
Çalýþma ortamýnýn iyi þekilde aydýnlatýlmýþ olmasýný
saðlayýn. Þarjlý el aletini yanýcý sývý ve gaz bulunan
yerlerde kullanmayýn.
Çocuklarý uzak tutun Çocuklarýn, diðer kiþilerin ve
hayvanlarýn; çalýþma alanýna yaklaþmasýna ve alete
veya uzatma kablosuna dokunmalarýna izin vermeyin.
Uygun giyinin Bol elbiseler giymeyin ve taký
takmayýn. Bunlar, hareketli parçalara takýlabilirler. Açýk
havada çalýþýrken lastik eldivenler ve kaymayan
ayakkabýlar giymeyi tercih edin. Uzun saçlýlarýn
koruyucu saç bandý takmalarý tavsiye edilir.
Kiþisel güvenlik Emniyet gözlükleri kullanýn. Yapýlan
iþlem toz çýkarýyorsa bir yüz veya toz maskesi
kullanýn. Ses seviyesi rahatsýz edici boyuta ulaþtýðýnda
kulaklarýnýzý korumak için kulaklýk takýnýz.
Gereðinden fazla uzanmayýn Dengenizi koruyun.
Dikkatli olun Ne yaptýðýnýza dikkat edin. Çalýþýrken
saðduyunuzu kullanýn. Yorgun olduðunuzda aleti
kullanmayýn.
Üzerinde çalýþtýðýnýz malzemeyi emniyete alýn
Üzerinde çalýþýlan malzemeyi emniyete almak için
kýskaçlar veya bir mengene kullanýn. Bu daha emniyetli
bir çalýþma olup her iki elinizin de aleti kullanmak için
serbest kalmasýný saðlar.
Toz atma baðlantýsý kullanýn Eðer kullandýðýnýz
üründe toz emme ve üfleme özelliði varsa bunlarýn
gerekli aletlere baðlanmasýný saðlayýn.
Ayarlama anahtarlarýný ve vida anahtarlarýný çýkarýn
Aleti çalýþtýrmadan önce anahtarlarýn ve vida
anahtarlarýnýn sökülmüþ olup olmadýðýný kontrol etme
alýþkanlýðýný geliþtirin.
Doðru aleti kullanýn Kullanma amacý bu kýlavuzda
belirtilmiþtir. Aðýr hizmet tipi bir aletin yapmasý gereken
bir iþi hobi, hafif hizmet amaçlý bir aletle yada aksesuar
ile yapmayý denemeyin. Aleti fazla zorlamayýn. Alet
kendi çalýþma ayarýnda daha iyi ve güvenli çalýþacaktýr.
Dikkat ! Bu kitapçýkla tavsiye edilenlerden baþka
aksesuarýn, baðlantýnýn kullanýlmasý yada iþlemin
yapýlmasý kiþisel yaralanmalara yol açabilir.
Akü ve þarj aletleri için ilave emniyet talimatlarý
Aküler
•
Her ne nedenden ötürü olursa olsun açmayýn
•
Suyla temas ettirmeyin
•
Sýcaklýðýn 40oC’nin üzerinde olabileceði mekanlarda
muhafaza etmeyin
•
Þarj iþlemini sadece 4 oC ile 40 oC arasýndaki
sýcaklýklarda yapýnýz
•
Þarj iþlemini sadece aletin yanýnda verilen þarj
aleti ile yapýnýz.
•
Akülerinizi atarken, “Çevrenin Korunmasý”
bölümünde verilen talimatlara uygun hareket
ediniz.
•
Aþýrý þartlar altýnda akü sýzýntýsý meydana gelebilir.
Aküde bu tür bir sýzýntý fark ettiðinizde, aþaðýda
belirtilenleri yapýnýz:
Bir parça bez ile sývýyý dikkatlice silin. Derinizle
temas etmemesine özen gösterin.
3
-
9. Þarj cihazý baðlantýsý
10. Þarj cihazý fiþi
Sývýnýn deri veya göze temas etmesi, halinde
aþaðýda belirtilenleri uygulayýn.
Montaj
Uyarý! Akünün içinde bulunan %25-30 deðerindeki
potasyum hidroksit solüsyonu zararlý olabilir. Bu sývýnýn
göz ile temasý halinde derhal gözü bol su ile yýkayýn.
Limon suyu veya sirke gibi yumuþak bir asit ile göze
bulaþan sývýyý nötralize edin ve en az 10 dakika süreyle
bol su ile gözünüzü durulayýn. Daha sonra bir doktora
baþvurun.
Akünün takýlýp çýkartýlmasý (Þekil A)
•
Aküyü (5) takmak için alet üzerindeki yuvasý ile
ayný hizaya getirin ve yerine oturana kadar itin.
•
Aküyü çýkartmak için açma düðmesine (6) basýn
ve ayný anda akü yuvasýndan geri çekin.
Matkap ucu veya tornavida ucunun takýlmasý/
çýkartýlmasý (Þekil B)
Uyarý: Önce aküyü aletten çýkartýn.
Yangýn tehlikesi! Ayrý bir yerde muhafaza
edilecek olan bir akünün kýsa devre (örneðin,
alet kutusu içinde bulunan bir akü) temasýna
neden olmayacak þekilde muhafaza ediniz.
Uçlarýn çabuk ve kolay deðiþtirilmesi için bu alette
anahtarsýz mandren bulunmaktadýr.
•
Sað/sol ayar düðmesini (2) orta konuma getirerek
aleti kilitleyin.
•
Mandrenin arka kýsmýný (12) bir elinizle tutup, ön
kýsmýný (11) diðer elinizle çevirerek açýn. (þekil B)
•
Ucu (13) mandrene takýn.
•
Mandrenin arka kýsmýný (12) bir elinizle tutup, ön
kýsmýný (11) diðer elinizle kuvvetlice sýkýn.
Aküyü yakarak yok etmeyiniz
Hasar görmüþ aküleri þarj etmeye çalýþmayýn
Mandrenin çýkartýlmasý ve takýlmasý (Þekil C)
•
Mandreni sonuna kadar açýn.
•
Mandren vidasýný saat yönünde tornavida
yardýmýyla çevirerek açýn.
•
Bir alyan anahtarýný (14) mandren ile sýkýþtýrýp,
þekilde gösterildiði þekilde çekiç ile vurun.
•
Alyan anahtarýný çýkartýn.
•
Mandreni saatin ters yönünde çevirerek çýkartýn.
•
Yeniden mandren takmak için mil üzerine
yerleþtirip mandren vidasý yardýmý ile sýkýþtýrýn.
Þarj aletleri
•
Black & Decker þarj aletinizi sadece aletiniz ile
birlikte verilmiþ olan türden aküler için kullanýnýz.
Diðer akülerin bu þarj aleti ile kullanýlmasý
patlamaya, kiþisel yaralanmaya veya etrafýnýzda
hasar meydana gelmesine neden olabilir.
•
Þarj edilme özelliðine sahip olmayan aküleri þarj
etmeye çalýþmayýnýz.
•
Hasarlý kordonlarý derhal tamir ettirin.
•
Suya maruz býrakmayýn.
•
Þarj aletinizi açmayýn.
•
Þarj aletinizin içine herhangi bir nesne sokmayýnýz.
Kullaným
Akünün þarj edilmesi
Akü, ilk seferinde ve önceden kolaylýkla yapýlan iþlerin
yapýlmasý zorlaþtýðýnda daima þarj edilmelidir. Yeni bir
akü veya uzun bir süre kullanýlmayan akü yaklaþýk 5
þarj iþlemi gerçekleþtikten sonra tam kapasite ile þarj
edilebilir. Þarj iþlemi esnasýnda akü ýsýnabilir; bu normal
bir durum olup herhangi bir problemin göstergesi
deðildir.
Þarj aleti sadece kapalý mekanlarda kullaným
içindir.
Elektrik emniyeti
Þarj aletiniz çift yalýtýmlýdýr, bu nedenle
topraklanmaya ihtiyaç duymaz. Þarj aleti
sadece tek bir voltaj için tasarlanmýþtýr. Her
zaman için güç kaynaðýný, aletinizin deðer
plakasý üzerindeki deðerle ayný olup
olmadýðýný kontrol edin. Þarj aletini standart
bir priz ile deðiþtirmeyiniz.
Uyarý! Þarj iþlemi, 4 dereceden az 40 dereceden
yüksek
sýcaklýða
sahip
mekanlarda
gerçekleþtirilmemelidir. Þarj iþleminin yapýldýðý mekanýn
tavsiye edilen sýcaklýðý yaklaþýk 24 derecedir.
Bu ürün ile çalýþan þarj cihazýný baþka ürün veya aküler
için kullanmayýn.
Özellikler
Bu ürün aþaðýdaki özelliklerin hepsine veya bir kýsmýna
sahiptir.
1. Deðiþken hýz ayarlý veya iki hýzlý tetik
2. Sað/sol ayar düðmesi
3. Vidalama/delme ayarý, tork kademe ayarý
4. Mandren
5. Akü
6. Akü çýkartma düðmesi
Þarj tabaný ile þarj (Þekil D)
•
Aküyü (5) þarj etmek için aletten çýkartýn ve þarj
tabanýna (8) takýn. Akü þarj tabanýna sadece tek
yönden baðlanabilir. Zorlamayýn. Akünün þarj
tabanýna tam yerleþtiðinden emin olun.
•
Þarj tabanýný prize takýn.
Normal kullanýmdan sonra 3 saatlik þarj süresi bir çok
uygulama için yeterli olacaktýr. Ancak akü ve þarj
koþullarýna baðlý olarak 6 saatlik bir þarj kullaným süresini
arttýrabilir.
Þekil (D&E)
7. Þarj cihazý
8. Þarj tabaný
4
•
•
Aküyü þarj tabanýndan çýkartýn.
Þarj tabansýz þarj (Þekil E)
•
Aküyü þarj etmek için alete takýlý olduðundan emin
olun. Zorlamayýn.
•
Þarj fiþini (10) baðlantý deliðine (9) takýn.
•
Þarj cihazýný prize takýn.
Normal kullanýmdan sonra 3 saatlik þarj süresi bir çok
uygulama için yeterli olacaktýr. Ancak akü ve þarj
koþullarýna baðlý olarak 6 saatlik bir þarj kullaným süresini
arttýrabilir.
•
Aleti þarj cihazýndan çýkartýn.
Yararlý tavsiyeler
Delme
•
Matkap ucu ile delik delerken her zaman düz bir
hat üzerinde hafifçe bastýrýn.
•
Matkap ucu delinen malzemeyi delip geçmeden
hemen önce baskýyý azaltýn.
•
Kayabilecek, titreþim yapabilecek malzemelerde
delik delerken arka tarafýna destek olarak koymak
için bir tahta parçasý kullanýn.
•
Ahþapta geniþ delik açmak isterseniz, geniþ
(yaprak) ahþap matkap ucu kullanýn.
•
Metalde delik delmek için HSS (Yüksek hýz çeliði)
metal matkap ucu kullanýn.
•
Yumuþak betonda delik delmek için beton matkap
ucu kullanýn.
•
Dökme demir ve pirinç haricindeki metallerde
delik delmek için kayganlaþtýrýcý yað kullanýn.
•
Hassaslýðý arttýrmak için delik merkezini sivri keski
ile iþaretledikten sonra delmeye baþlayýn.
Uyarý! Aleti þarj cihazýna baðlýyken kullanmayýn.
Dönüþ yönünü seçmek
Delme ve vida sýkma iþlemleri için ileri (saat yönü
istikameti) dönüþ yönünü kulanýnýz.
Vida gevþetme veya sýkýþmýþ matkap uçlarýný
çýkartmak için ise geri (saat yönünün ters istikameti)
dönüþ yönünü kullanýn.
•
Ýleri dönüþ yönünü seçmek için, Sað/sol ayar
düðmesini (2) sola getirin.
•
Ters dönüþ yönünü seçmek için ise Sað/sol ayar
düðmesini (2) saða getirin.
•
Aleti kilitlemek için sað/sol ayar düðmesini (2)
orta konuma getirin.
Vidalama
•
Her zaman doðru tipte ve ölçüde tornavida ucu
kullanýn.
•
Bazý durumlarda, vidanýn kolay sürülmesini
saðlamak için vida diþlerinin yaðlanmasýnda
fayda vardýr. Bu amaç için genellikle sabun veya
bulaþýk deterjaný kullanýlmaktadýr.
•
Her zaman aleti ve tornavida ucunu vidalanan
delikle ayný hizada tutun.
Vidalama/delme ayarý, tork kademe ayarýnýn
seçilmesi (Þekil F)
Bu alet delme, vidalama iþlemlerinin seçilmesi ve
vidalarýn sýkýlmasýnda tork kademelerinin ayarlanmasý
için dönen bir mekanizmaya sahiptir. Büyük vidalar
ve sert malzemeler, küçük vidalar ve yumuþak
malzemelerden daha fazla tork gücü ile çalýþýlmasýna
ihtiyaç duyarlar. Dönen mekanizma kullanýmýnýza
uygun geniþ kademe aralýðýna sahiptir.
•
Ahþap, metal ve plastikte delmek için
•
•
•
•
Çalýþmayý durdurmak için tetikten parmaðýnýzý
çekin.
Bakým
Black & Decker ürününüz, uzun süre minimum bakýmla
çalýþabilecek þekilde tasarlanmýþtýr. Sürekli þekilde
tatmin edici bir performans elde etmek için aletin
bakýmýnýn düzenli olarak yapýlmasý ve temizlenmesi
gerekmektedir. Þarj aletiniz, düzenli temizlik dýþýnda
herhangi bir ilave bakým istemez.
mekanizmayý (3), sembolüyle iþaret okunu (15)
hizalayarak, delme pozisyonuna getirin.
Vidalama için mekanizmayý istenen tork kademesi
konumuna getirin. Eðer uygun konumu
bilmiyorsanýz aþaðýdaki tavsiyelere uyunuz:
Mekanizmayý (3) en düþük tork kademesine getirin.
Ýlk vidayý sýkýn.
Eðer vida tam sýkýlmadan mandren boþa dönmeye
baþlarsa tork kademesini yükseltin ve vidalamaya
devam edin. Uygun tork kademesini bulana kadar
devam edin. Uygun kademeyi bulduðunuzda bunu
kalan vidalar için de kullanýn.
Uyarý! Alette bakým yapmadan önce aküyü çýkarýn.
Þarj aletini temizlemeden evvel fiþten çekin.
•
•
•
Açma – Kapama
Elektronik hýz ayarý
•
Aleti çalýþtýrmak için tetiðe (1) basýn.
Aletin hýzý tetiðe bastýkça artacaktýr.
•
Çalýþmayý durdurmak için tetikten parmaðýnýzý
çekin.
Alet ve þarj cihazýndaki havalandýrma yuvalarýný
yumuþak bir fýrça veya kuru bir bezle düzenli
olarak temizleyiniz.
Nemli bir bezle motor yuvalarýný düzenli olarak
temizleyiniz. Aþýndýrýcý veya çözücü bazlý temizlik
maddeleri kullanmayýnýz.
Düzenli olarak mandreni açýp, içinde biriken tozu
temizleyiniz.
Çevrenin korunmasý
Aletler
2 kademeli hýz ayarý
•
Aleti çalýþtýrmak için tetiðe (1) basýn. Tetiðe
yavaþça basýldýðýnda alet düþük hýzda çalýþacaktýr.
Tetiðe daha fazla basýldýðýnda alet yüksek hýzda
çalýþacaktýr.
5
Aletinizin deðiþtirilmesini istediðinizde veya
artýk kullanýlamaz duruma geldiðini
düþündüðünüzde ilk önce çevre korumasý
konusunu düþününüz. Black & Decker
servisleri eski Black & Decker aletlerinizi
alacak ve çevreye herhangi bir zarar
vermeyecek þekilde yok edeceklerdir.
Aküler
Garanti
Black & Decker aküleri bir çok kez þarj
edilebilir. Kullaným süreleri sonunda aküleri
çevre korumasýný düþünerek atýnýz.
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve ürün
için üstün bir garanti sunar. Ayrýca bu garanti belgesi,
hiçbir þekilde kanuni haklarýnýzýn olmasýný gerektirmez.
Eðer bir Black & Decker ürünü, hatalý malzeme ve
iþçilik nedeniyle bozulursa, satýn alma tarihinden 24
ay içinde müþteriye mümkün olabilecek en az sorunu
yaþatabilmek için Black & Decker hatalý kýsýmlarý
deðiþtirmeyi, belirgin bir þekilde yýpranmýþ veya hasar
görmüþ kýsýmlarý onarmayý veya deðiþtirmeyi kabul
eder; ancak bu belirtilenler þu durumlar dýþýnda
geçerlidir:
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla
kullanýlmýþsa veya kiraya verilmiþse;
Ürün yanlýþ veya amaç dýþý kullanýlmýþsa;
Ürün yabancý nesnelerden, maddelerden veya
kaza sýrasýnda zarar görmüþse;
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden baþkasý tarafýndan tamir yapýlmaya
kalkýþýlmýþsa.
•
•
Aküyü sonuna kadar kullanýp aletten çýkarýn.
NiCd ve NiMH aküler yeniden deðerlendirilebilir.
Aküyü yakýnýnýzdaki servise veya bölgenizdeki
geri dönüþüm istasyonlarýna götürünüz. Toplanan
aküler ya geri dönüþtürülecektir yada uygun bir
þekilde yok edilecektir. Bu kýlavuzda belirtilen
adresteki yerel Black & Decker ofisine
baþvurarak size en yakýn yetkili tamir servisinin
yerini öðrenebilirsiniz.
Yada, Internet’te Black & Decker yetkili tamir
servislerinin listesini ve satýþ sonrasý hizmet veren
yetkililerin tam detaylarýný öðrenebilirsiniz. Bu site:
www.2helpU.com adresindedir.
Teknik Bilgi
CD12C CD14C
Voltaj
Vdc 12
Yüksüz hýzý
dak -1 0-700
Maks tork
Nm 9
Mandren Kapasitesi m m 10
Maksimum Delme Kapasitesi
Metal/Ahþap
m m 10/25
Akü
Voltaj
Kapasite
Þarj Aleti
Giriþ Voltajý
Yaklaþýk þarj süresi
Garanti talebinde bulunmak için, satýcýya veya yetkili
tamir servisine satýn aldýðýnýza dair ispat sunmalýsýnýz.
Fatura ve garanti kartý gerekmektedir.
Bu kýlavuzda belirtilen adresteki yerel Black & Decker
ofisine baþvurarak size en yakýn yetkili tamir servisinin
yerini öðrenebilirsiniz. Yada, Internet’te Black & Decker
yetkili tamir servislerinin listesini ve satýþ sonrasý
hizmet veren yetkililerin tam detaylarýný öðrenebilirsiniz.
Bu site: www.2helpU.com adresindedir.
CD18C
14.4
0-750
12,5
10
18
0-850
13
10
10/25
10/25
A9252 A9262 A9282
Vdc 12
14.4
18
Ah 1.2
1.2
1.2
Vdc
saat
230
3
AT Uygunluk Bildirisi
Black & Decker CD12CE-CD12CB-CD14CECD14CB-CD18CE ürünlerinin EN50260, EN55014,
EN60335, EN61000 ile uygunluk taþýdýðýný beyan
ederiz.
Ölçülmüþ ses basýncý
Ölçülmüþ ses gücü
El/kol titreþimi
70 dB(A) 1
83 dB (A) 2
< 2.5 m/s2
Colin WILLIS
Mühendislik Bölümü Müdürü
BDCI, 4/F, 2 Dia Wang Street,
Tai Po Industrial State, Tai Po, NT, Hong Kong
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Ýl
Servis Adý
Adres
Telefon
Adana
Adapazarý
Afyon
Alanya
Amasya
Ankara
Ankara
Antalya
Antalya
Aydýn
Balýkesir
Bandýrma
Bursa
Bursa
Çanakkale
Çorlu
Çorum
Denizli
Diyarbakýr
Düzce
Edirne
Elazýð
Erzincan
Eskiþehir
Fethiye
Gaziantep
Gaziantep
Gebze
Giresun
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýzmir
Ýzmir
Ýzmit
Kayseri
Konya
Konya
Malatya
Marmaris
Mersin
Mersin
K.Maraþ
Nevþehir
Samsun
Sývas
Tekirdað
Trabzon
Uþak
Pay Elektrik
Ferik Elektrik
Emekiþ Bobinaj
Abalýoðlu Bobinaj
Akotek Bobinaj Ticaret
Orhan Bobinaj
Yiðit Bobinaj
Çamuroðlu Bobinaj
E.B.A. Elektrik
Taciroðlu Bobinaj
Sunay Bobinaj
Küre Bobinaj
Tursam Elektrik
Er-Teknik
Surhan Bobinaj
Ümit Elektrik
Önder Teknik
Örsler Bobinaj
Gen-Mak
Yýldýz Makine
Efe Bobinaj
Kalender
Ümit Elektrik Makine
Meriç Bobinaj
Onarým Bobinaj
Karaþahin Bobinaj
Ken-Mak-San
Gülsoy Elektrik
Teknik Elektrik
Birlik Elektromekanik
Fýrat Dýþ Ticaret
Mert Elektrik Bobinaj Ltd.
Orijinal Elektrik
Tarýk Bobinaj
Boro Cývata
Yýlmaz Bobinaj
Cenker
Akýn Elektrik
Murat Bobinaj
Yavuz Bobinaj
Özer Bobinaj
Baþaran Teknik
Boro Cývata
Vedat Makine
Kahraman Bobinaj
Çiftgüç Elektrik
Akýþ Bobinaj
Bayraktar Elektrik
Kýyak Bobinaj
Makine Market
Zengin Bobinaj
Kýzýlay Cad.Memduh Görgün Pasajý No:30
C.Meydaný Cad Cevher Sk No 5
Menderes Cad No 2 Dumlupýnar Mah Karahisar
Sanayi Sitesi Yeni Yol Giriþi No.8
M.K.P Cad. Koyuncu Ap. 22/B
Yalýnç Sk No 17 Siteler
Merkez: 668.Sk. Eminel Yapý Koop. No.8 Ývedik Ostim
Kýzýl Saray Mah. Dolaplýdere Cad. F.Þekerci Ap. 36/C
Sanayi Sitesi 682.Sk No.38
2.Sanayi Sitesi 3.Sk No.55
Anafartalar Cad No 51
Atatürk Cad No 104 Bandýrma
Uluyol Güzel Sk N0 31
Küçük Sanayi Sitesi Par.Koop. 48.cad No.60
Ýsmetpaþa Mah Hacýoðlu Sk No.56
Camiatik Mah Ereðli Sk No.1 Çorlu
G.Bey Mah. Kubbeli Cad. No.83
Sedef Çarþýsý 9/10
Sento Cad.Hava Loj.Kaþ.Önder Apt.15/A
Burhaniye Mah. General Kazým Sk. NO.10
Sanayi Sitesi 22.Blok No.5
Sanayi Sitesi II.Sk No.46
Sanayi Çarþýsý 767 sokak
Kurtuluþ Mah Meriç Sk No 4/1
Sanayi Sitesi 3.Yol 254.Sk. No.56 Fethiye
Þenyurt Cad No 35 Þahinbey
Þenyurt Cad No 22/A Þahinbey
S.Orhan Mah. Menzilhane Cad. 1111.Sk. No.7 Gebze
Fatih Cad No 109
Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat 4 No.318 Okmeydaný
Tersane Cad Kut Han No.38 K.3 D.307-308 Karaköy
Ýkitelli Cad. Parseller Sondurak No 128 Ýkitelli
Baðlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneþli
Baðdat Cad. Adalý Sk No.101/10 Maltepe
1203/ 2.Sk B21 Yeniþehir
2822 Sk. No 2 1.Sanayi Sitesi
Körfez Küçük Sanayi Sitesi 403 No 6
Eski San Bölgesi 5.Cad No.8
Karatay Sanayi Çiçekli Sk No 83
Karatay Sanayi Çobandede Sk No 20
Yeni San.Sit.2.cad No:95
Beldibi Cad. No.5/C
Yoðurt Pazarý Boro Han Z1-17 No.17
Piri reis Mah 1106/8
Yeni San. Sit.25.Çarþý No:24
Yenisanayi Sitesi 8.Blok No.53
Sanayi Sitesi Ulus Cad No 31 B
Yeni Çarþý No.72 C
Þaraphane Yolu No.58
Rize Cad No 71 Deðirmendere
Ýslice Mah. Ürem Sk.No.10/C
0322 351 12 95
0264 272 62 28
0272 212 11 32
0242 512 02 16
0358 218 71 19
0312 350 95 29
0312 395 05 37
0242 248 54 43
0242 345 36 22
0256 219 43 30
0266 241 88 71
0266 718 46 79
0224 255 69 67
0224 441 32 91
0286 213 24 52
0282 653 27 77
0364 224 35 00
0258 261 42 74
0412 236 07 07
0380 514 70 56
0284 225 35 73
0424 224 85 01
0446 224 08 01
0222 230 94 44
0252 612 27 42
0342 231 17 33
0342 232 67 06
0262 646 92 49
0454 216 43 98
0212 222 94 18
0212 252 93 43
0212 548 24 00
0212 515 67 71
0216 370 21 11
0232 469 80 70
0232 433 80 51
0261 335 18 94
0352 336 41 23
0332 235 64 63
0332 233 29 60
0422 336 39 53
0252 412 85 11
0324 238 02 52
0324 325 10 03
0344 236 29 68
0384 212 01 56
0362 238 07 23
0346 221 47 55
0282 262 75 60
0462 328 14 80
0276 227 27 46
7
Black & Decker Bill of Materials - PARTS LIST
Product Number CD12C——A Product Description C’LESS DRILL/DRIVER
Type Identifier TYPE 1
ITEM NO.
QTY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
14
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
PART NO.
PART DESCRIPTION
5102540-00
311978-00
148354-03
5102761-00
5100850-10
419233-05
149518-01
5102550-00
5102538-00
5102537-00
498511-00
311993-00
5102767-28
5102767-48
5101240-00
CLAMSHELL SET
ACTUATOR
HOLDER
MOTOR & PINION
TRANSMISSION SA
CHUCK KEYLESS
SCREW
SWITCH SA
RATING PLATE
BRAND LABEL
SCREW
SCREW
CHARGER 12V QW JACK PLUG
CHARGER 12V GB JACK PLUG
SPRING
MARKET CODES
QW
GB
REFER TO R.I.
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Black & Decker Bill of Materials - PARTS LIST
Product Number CD14C——A Product Description C’LESS DRILL/DRIVER
Type Identifier TYPE 1
ITEM NO.
QTY
PART NO.
PART DESCRIPTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
14
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
5102568-00
311978-00
148354-03
5102762-00
5100850-10
419233-05
149518-01
5102569-00
5102565-00
5102537-00
498511-00
311993-00
5102767-29
5102767-49
5101240-00
CLAMSHELL SET
ACTUATOR
HOLDER
MOTOR & PINION
TRANSMISSION SA
CHUCK KEYLESS
SCREW
SWITCH SA
RATING PLATE
BRAND LABEL
SCREW
SCREW
CHARGER QW JACK PLUG
CHARGER GB JACK PLUG
SPRING
MARKET CODES
QW
GB
REFER TO R.I.
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Black & Decker Bill of Materials - PARTS LIST
Product Number CD18C——A Product Description C’LESS DRILL/DRIVER
Type Identifier TYPE 1
ITEM NO.
QTY
PART NO.
PART DESCRIPTION
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
14
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
5102568-00
5102585-00
311978-00
148354-03
5102763-00
5100850-10
419233-05
149518-01
5102586-00
5102589-00
5102537-00
498511-00
311993-00
5102767-32
5102767-52
5101240-00
CLAMSHELL SET
CLAMSHELL SET
ACTUATOR
HOLDER
MOTOR & PINION
TRANSMISSION SA
CHUCK KEYLESS
SCREW
SWITCH SA
RATING PLATE
BRAND LABEL
SCREW
SCREW
CHARGER 18 V QW
CHARGER 18V GB JACK PLUG
SPRING
8
MARKET CODES
QW
GB
REFER TO R.I.
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
9
10
11
BLACK & DECKER YETKÝLÝ SERVÝS ÝSTASYONLARI
Adana - Pay Elektrik
Kýzýlay Cad. Memduh Görgün Pasajý No. 30 Adana Tel: (0322) 351 12 95
Ankara - Orhan Bobinaj
Yalýnç Sok. No. 7 Siteler Ankara Tel: (0312) 350 95 29
Bursa - Tursam Ltd. Þti.
Uluyol Güzel Sok. No. 31 Bursa Tel: (0224) 255 69 67
Denizli - Örsler Bobinaj
Demirciler Çarþýsý No. 19 Denizli Tel: (0258) 261 42 74
Erzincan - Ümit Elektrik Makina
Sanayi Çarþýsý 767. Sok. No. 54 Tel: (0446) 224 08 01
Gaziantep - Karaþahin Bobinaj
Þenyurt Cad. No. 35/B Gaziantep Tel: (0342) 233 07 46
Ýstanbul - Fýrat Dýþ Ticaret
Tersane Cad. Kuthan No. 38 D: 305/6 Karaköy Ýstanbul Tel: (0212) 252 93 43
Ýzmir - Yýlmaz Bobinaj
2830 Sokak No.36, 1. Sanayi Sitesi Ýzmir Tel: (0232) 433 80 51
Ýzmit - Cenker Ticaret
Körfez Küçük Sanayi Sitesi No. 9 491B Blok Ýzmit Tel: (0262) 335 18 94
Trabzon - Makine Market
Rize Cad. Demirkýrlas Ýþ Merkezi No. 70 Tel: (0462) 328 14 80
Download

CD12C CD14C CD18C A9252 A9262 A9282 - Service