Erdem Çenesiz'in meclis
üyeliðinin düþürülmesine tepki!
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Meclis Üyesi Selim Kefçeli, Erdem Çenesiz'in
meclis üyeliðinin düþürülmesine tepki gösterdi.
TSO Meclisinin dün yapýlan ocak ayý toplantýsýnda söz alan Selim Kefçeli, "TSO
Meclis Üyemiz Erdem Çenesiz' in, Meclis Üyeliðinin düþürülmesi kararýný alanlar SAYDFAA
10’
ve kararýn altýna imza atanlarýn hukukçularýn görüþlerini de alarak, kararlarýný
yeniden gözden geçirmelerini, TSO meclis üyesi olarak talep ediyorum.
Selim Kefçeli
SMMMO
Baþkaný Yýldýrým
yanlýþ bilgilendirmeyi
düzeltti
20
OCAK 2015
www.yildizhaber.com
SALI
"Teþkilatlarýn
güvenine layýk
olacaðým"
Rumi Bekiroðlu
AK Parti Çorum Ýl Baþkan Adayý Av.
Rumi Bekiroðlu, þu anda Türkiye
üçüncüsü olan ve her zaman ilk 5
içerisinde yer almayý baþaran Çorum teþkilatýný
Türkiye ikincisi veya birincisi yapmakta kararlý
olduklarýný söyledi.
AK Parti Ýl Binasý'nda düzenlenen basýn
toplantýsýnda bir konuþma yapan AK Parti Ýl
Sayfa 9’DA
Baþkan Adayý Bekiroðlu....S
Çeltik
üreticisinden
KDV teþekkürü
Muzaffer
Yýldýrým
A
SAYF
9’DA
40 KURUÞ
5 bin anjiyo, 300 by-pass
"Kayyuma kalmýþ
muhalefetin
yanýnda biz
kongrelerimizi
düðün havasýnda
yaptýk"
AK
Parti Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan,
14 ilçede baþlayan AK
Parti'nin kongre sürecinin
bu hafta sonu yapýlacak olan il
kongresi ile tamamlanacaðýný belirterek, partinin çeþitli kademelerinde görevini layýðý ile yapan Rumi
Bekiroðlu'nu il baþkaný olarak ilan
ettiklerini söyledi. Dün parti binasýnda AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar
Anaç, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya, Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Ýl Baþkan adayý Rumi
Bekiroðlu, belediye ve ilçe baþkanlarýnýn katýlýmý ile düzenlenen
toplantýda konuþan Ceylan, kongre süreçlerinin seviyeli
bir þekilde tamamlanmasýnda katkýsý SAYFA
A
olanlara teþek- 9’D
kür etti.
Bir süredir Çorum Milletvekili Cahit
Baðcý'nýn da uðraþýný verdiði ve 17 Nisan
2012 tarihinde dönemin Baþbakaný
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
AYFA
Erdoðan'a mektup vererek dile getirdiði S3’DE
çeltikte KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e
düþmesi konusunda müjdeli haberi...
Ahmet Sami Ceylan
Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi
Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi Anjiyografi ve Kalp Damar
Cerrahi ünitesinde 5 bininci anjiyo
operasyonu yapýldý. Ayný
zamanda by-pass ameliyatý
yapýlan hasta sayýsý da 300'e
ulaþtý.
A
SAYF
5’DE
Samanyolu öðrencilerinden
‘Katarakt Projesi'ne destek
Özel Samanyolu Koleji öðrencileri, Afrika'da katarakt yüzünden
dünyasý kararan yüz binlerce insanýn yeniden görmelerini saðlamak
amacýyla Kimse Yok Mu Derneði'nin katarakt projesine destek vermek
için seferber oldular.
Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürü Erkal Aykaç,
öðrencilerin sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ihtiyaç
A
SAYF
4’DE
sahiplerine yardýmcý olmak amacýyla bu ve benzer projelere
destek verdiklerini söyledi.
Polisten uyuþturucu
madde operasyonu
Ýskilip'in unutulan
evliyasý;
Muslihiddin
Attar
Ýl Emniyet
Müdürlüðü Kaçakçýlýk
ve Organize Suçlarla
Mücadele Þube
Müdürlüðü ekipleri
A
SAYF
düzenledikleri
7’DE
operasyonda uyuþturucu madde ele...
A
SAYF
5’DE
CHP Milletvekili aday adayý Bozdoðan partililerle buluþtu
SAYFA 2’DE
Askeri Hastane çalýþanlarýna sendika izni
SAYFA 2’DE
TEK
YILDIZ
2
20
OCAK 2015
HABER
SALI
2
Askeri Hastane
çalýþanlarýna sendika izni
Hacý Nuri Lafcý
AYAZ AÐA
OTO YIKAMA ve
OTO KUAFÖR’e
Oto Yýkama
Ustasý Aranýyor
Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta
Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda
ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM
TEL: 234 84 22
ELEMAN
A R A N I YO R
Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim
Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, Askeri
Hastane çalýþanlarýnýn artýk saðlýk hizmet koluna
üye olabileceklerini belirtti.
Danýþtay 10. Dairesi'nin, Saðlýk Sen'in baþvurusu üzerine, Genelkurmay Baþkanlýðý'na baðlý
hastanelerde çalýþan personelin büro hizmet koluna üye olmasýna yönelik yönetmeliðin
yürütmesinin durdurulmasý kararýný verdiðini dile
getiren Lafcý, "10. Daire ayrýca, saðlýk hizmet koluna üye olmak isteyen çalýþanýn üyelik baþvurusunun kabul edilmemesi konusunda da yürütmeyi durdurma kararý verdi. Bu kararlar sonrasý,
Genelkurmay Baþkanlýðý'na baðlý hastanelerde
görevli personele, saðlýk hizmet koluna üye
olmasýnýn yolu açýlmýþ oldu" dedi.
Mahkeme kararý hakkýnda açýklamalarda
bulunan Lafcý, "GATA'da çalýþan bir saðlýk
çalýþanýnýn Saðlýk Sen'e üyeliði sonrasýnda üyelik
formunun GATA komutanlýðý tarafýndan sadece
büro hizmet kolundaki sendikalara üye olabileceði gerekçesiyle reddedilmesi üzerine, ilgili
iþlemin ve gerekçesi olan Türk silahlý kuvvetlerine
baðlý GATA ve diðer askeri hastanelerde görev
yapan sivil memurlarýn büro hizmet kolundaki
sendikalara üye olmasýný öngören yönetmelik
hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulmasý adýna dava açýlmýþtý. Danýþtay 10. Dairesi,
08.12.2014 günlü 2014/6155 Esas sayýlý Kararýyla
Türk Silahlý Kuvvetleri Bünyesinde görev yapan
tüm sivil memurlarýn Büro Hizmet Kolundaki
sendikalara üye olabileceði yönündeki yönetmelik
hükümlerinin ve üyelik formunun reddine yönelik GATA Komutanlýðý iþleminin yürütmesinin
durdurulmasýna karar verdi. Söz konusu karar
doðrultusunda artýk GATA ve diðer askeri hastanelerde çalýþmakta olan sivil saðlýk çalýþaný ve
memurlar Saðlýk Sen'e üye olabilecek" þeklinde
kaydetti.
"Danýþtay hakký teslim etti" diyen Lafcý, "Hak
yerini bulmuþtur. Askeri hastanede çalýþanlarýn,
saðlýk hizmet koluna üye olmasýnýn yolunu açtýk.
Önce, Memur Sen olarak Genelkurmay'da çalýþan
sivil memurlara sendika üyesi olmanýn yolunu
açtýk, sonra da hastanelerdeki çalýþanlarýn kendi
hizmet kollarýna üye olmasý konusunda verdikleri
hukuk mücadelesini kazandýk. Avrupa'nýn bir çok
ülkesinde askeri personel bile sendika üyesi olabilirken, bizde sivil memurlarýn bile sendika olamayacaðý yönündeki engel, sendikal bir ayýptý.
Önce bu ayýptan ülkemizi kurtardýk, sonra da
askeri hastanelerde çalýþan sivil personelin kendi
hizmet kolumuza üye olmasý için verdiðimiz
mücadeleyi kazandýk. Saðlýk ve sosyal hizmet
çalýþanlarýmýz için verdiðimiz mücadele, elde
ettiðimiz kazanýmlar ortadadýr. Mücadelemize,
askeri hastanelerde çalýþan arkadaþlarýmýzý da
dahil edeceðiz" þeklinde belirtti.
AMS'lerde görevli çalýþanlarýn eski görev yerlerine dönebileceklerine iliþkin bilgi de veren
Lafcý, "ASM'lerde görevli çalýþanlarýn talep
etmeleri halinde önceki görev yaptýklarý hastanelere dönebilmesine iliþkin Saðlýk Bakanlýðý
genelgesi Valiliklere gönderildi. Sendikamýzýn
yaptýðý görüþmeler sonucunda aile hekimliklerine
geçmeden önce kadrosu Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý
hastanelerde olan tabip, uzman tabip ve diðer
saðlýk personelinin (kadrosu ÇKYS'de ASM'de
görünen ) (ebe, hemþire, saðlýk memuru, acil týp
teknisyeni), istekleri halinde önceki görev yerlerine dönmelerine iliþkin Saðlýk Bakanlýðý genelgesi
yayýnlandý" dedi.
Haber Servisi
CHP Milletvekili aday adayý
Bozdoðan partililerle buluþtu
ÖM-SAN TREYLERDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI
KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN
YAPILMASI RÝCA OLUNUR.
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
05:22
06:53
11:58
14:27
16:51
18:15
20.01.2015
Barak Hüseyin Obama ABD
Baþkanlýðýna baþladý. (2009) - Ýctimâ
vakti: 15:14 - Güneþ, Kova (Delv)
Burcu'nda - Adrese dayalý ilk Nüfüs
Sayýmý (2008)
Allahü teâlâyý seven, O’nun sevdiklerini de
sever. Süfyan bin Uyeyne
"Rahmetullahi aleyh"
Günün Þiiri
Zaman Kekemeydi
Gün bitti, elindeki güller de soldu
anýmsanacak neler kaldý bugünden
paylaþýlmýþ olan nelerdi sýmsýcak
belki bir türkü söyleriz geceye karþý
saçlarýný tarazlayan bir þafak olur
Zaman kekemeydi ve tarihe sýzan
soytarýlar gördük genç ömrümüzde
ölüm peþimize düþende bir göçebeydik
suretimiz aðardý kurulan daraðaçlarýna
bütün sýðýnaklar uçurumlara açýlýrdý
Rüzgâr suyu soðutsun su terli bedenlerimizi
ve aþký düþünelim biz, destan yalnýzlýklarý
konuþursak akþam olur ve yine yaðmur yaðar
gidersek gülüþler azalýr buralarda
kim bulur kayýp adresteki dostlarý
Bir karanlýða bakýyorum bir de zamana
ay büyüyüp bir gül oluyor ellerinde senin
ve ancak yeni bir yorumu oluyor aþkýn
saçlarýndan sýzan bu karanlýk yaðmur
ayýn çaðýltýsýyla tutuþuyor begonyalar
Saçlarýndý diye düþünüyorum ömrümüzü
çözdükçe savrulan rüzgârdý saçlarýn
ve ikide bir aklýma düþüyor ayný soru
-Aþký bilmiyorsam nasýl deðiþtiririm
kendimi, seni ve bütün dünyayý
Ahmet Telli
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,3323
2,7107
STERLiN 3,5380
JPY YENi 1,9850
ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM
TEL: 234 84 22
2,3327
2,7130
3,5399
1,9854
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
CHP Milletvekili aday adayý Muharrem
Bozdoðan, çalýþmalarýna devam ediyor.
2011yýlýnda yapýlan seçimlerinde CHP'den
milletvekili adayý olan ve az bir oy farkýyla 2. sýrada kendisine yer bulan Bozdoðan, bu kez iþi þansa
býrakmak istemiyor. Haziran ayýnda yapýlacak
olan milletvekilliði seçimlerinde yeniden aday
adayý olan Muharrem Bozdoðan, seçim çalýþmalarýný parti üyeleri ile bir araya gelerek
sürdürüyor. Merkez ve ilçelerde yoðun bir çalýþma
temposu baþlatan Bozdoðan, önceki günde bir
grup parti üyesi ile bir araya geldi.
Partililerle fikir alýþ veriþinde bulunan
Bozdoðan, tek hedefinin partisini iktidara taþýmak
olduðunu söyledi. Bir önceki dönemde partisine
yakýþýr bir seçim kampanyasý yürüttüðünü bu
seçim döneminde de ayný yolu izleyeceðini kaydeden Bozdoðan, "Benim için önce partim gelir.
Þahýslar gelir geçer. Ama Mustafa Kemal
Atatürk'ün bizzat kurup bizlere emanet ettiði partimizi iktidara taþýmak her CHP'li gibi benimde
birinci görevim olacaktýr" dedi. Haber Servisi
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Ýmtiyaz Sahibi
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile Ehliyetli
vasýfsýz eleman aranýyor
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur.
Tel: 0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
Yýl: 10 Sayý: 2986 20 OCAK 2015 SALI
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
NÖBETÇÝ ECZANELER
ERAY ECZANESÝ TEL:213 72 74
EMNÝYET SARAYI YANI
YASEMÝN ECZANESÝ TEL:224 50 20 YENÝ GÖÐÜS
HASTANESÝ POLÝKLÝNÝK KARÞISI
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
20
OCAK 2015
SALI
Çeltik üreticisinden
KDV teþekkürü
Bir süredir Çorum Milletvekili Cahit
Baðcý'nýn da uðraþýný verdiði ve 17 Nisan
2012 tarihinde dönemin Baþbakaný
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a mektup vererek dile getirdiði çeltikte KDV'nin
yüzde 8'den yüzde 1'e düþmesi konusunda
müjdeli haberi geçtiðimiz hafta sonu
Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu
Tekirdað'da verdi.
Baþbakan
Davutoðlu burada yaptýðý konuþmada çeltikte
ki KDV'nin yüzde
8'den yüzde 1'e
düþürüleceðini açýkladý.
Bu haberi duyan
çeltik üreticilerini çoðu
AK Parti Ekonomi
Ýþleri Baþkan
Yardýmcýsý, Çorum
Milletvekili ve TBMM
Bütçe ve Plan
Komisyonu üyesi Dr.
Cahit Baðcý'yý arayarak
teþekkür ettiler.
Baðcý geçtiðimiz yýllarda pirincin dünyanýn
yarýsýndan fazlasý için besin deðeri açýsýndan
büyük önem taþýdýðýný dile getirmiþ ve Çorum
ekonomisi açýsýndan da pirinç tarýmýnýn önemine deðinerek Osmancýk, Kargý, Oðuzlar,
Dodurga, Ýskilip, Bayat, Laçin ve Uðurludað
olmak üzere Çorum'un 8 ilçesinde pirinç
tarýmýnýn yapýldýðýný ifade etmiþti. Haber
Servisi
MHP'den baþsaðlýðý mesajý
Sinan Özcan
MHP Merkez Ýlçe
Baþkaný Sinan Özcan,
MHP Konya Ýl Kongresi
sonrasýnda Beyþehir'e dönerken geçirdiði kaza sonucu hayatýný kaybeden Konya-Beyþehir Ülkü Ocaklarý Baþkaný
Serhat Turak için baþsaðlýðý
mesajý yayýnladý.
Ýlçe Baþkaný Özcan, yayýnladýðý baþsaðlýðý mesajýnda
þunlarý kaydetti: "Beyþehir Ülkü Ocaklarý Baþkaný Serhat
Turak'ýn Konya Ýl Kongremizden dönüþ yolunda geçirdiði
elim trafik kazasý sonucunda
Hakk'ýn rahmetine kavuþtu-
ðunu derin üzüntüyle öðrenmiþ bulunmaktayým. "Ýnna
Lillahi ve Ýnne ileyhi Raciun"
Þehidimiz, dava arkadaþýmýz,
güzel insan Serhat Baþkan'a
Yüce Allah'tan(c.c.) rahmet,
kederli ailesine, camiamýza ve
tüm sevenlerine sabýr ve metanet dilerim. Ruhu þad,
mekâný cennet olsun. Bizler
senden razýyýz, Allah'da (c.c.)
senden razý olsun inþallah.
Kazada yaralanan ve Meram
Týp Fakültesi Hastanesi'nde
tedavileri devam eden ülküdaþlarýmýza da acil þifalar diliyorum." Haber Servisi
HABER
3
Anafen'den TEOG'un
7 þampiyonuna teþekkür
2014-15 eðitim öðretim dönemi TEOG sýnavý
1. oturum sonuçlarý açýklandý. Çorum'da TEOG
sýnavý sonuçlarýna göre Anafen Dershanesi
þampiyonlarýn adresi oldu.
Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan kasým ayýnda
düzenlenen Temel Eðitimden Orta Öðretime Geçiþ
(TEOG) sýnav sonuçlarýna göre Çorum Anafen
Dershanesi'nden 7 öðrenci bütün sorularý doðru
yanýtladý ve 2015 TEOG þampiyonlarý arasýnda yerine
aldý.
Buna göre Çorum Anafen Dershanesi merkez
þubesinden Ayþe Kelleci, Ayþegül Soysever, Ayþenur
Yeþilbaþ, Þebnem Cam, Seher Nur Yaðlý, Sena
Altýparmak ve M. Eren Tuncalý 6 branþtan sorulan 120
sorunun tamamýný doðru cevapladý.
Dershane tarafýndan düzenlenen törende dereceye
giren öðrencilere plaket verildi.
Dershane Müdürü Hüseyin Çetin konu hakkýnda
yaptýðý açýklamada, "Anafen Dershanesi Çorum için
Türkiye ile yarýþmaya devam ediyor. Dershanemiz her
zaman ki yeri olan zirveyi korumuþtur. Anafen
Dershanesi bireysel baþarýda olduðu gibi kitlesel
baþarýda da Çorumda en önde olmanýn haklý gururunu yaþýyor" dedi.
Çetin açýklamasýnýn devamýnda, "6 dersten yapýlan
merkezi yazýlý sýnavlardan alýnan puanlar, hem karne
notu olarak deðerlendirilecek hem de liselere giriþte
esas alýnacak. Yerleþtirme puaný hesaplanýrken
öðrencinin 6, 7 ve 8.sýnýf yýl sonu baþarý puanýnýn aritmetik ortalamasýnýn %30'u, 8.sýnýf aðýrlýklandýrýlmýþ
merkezi sýnav puanýnýn %70'i alýnýr. Ve öðrencinin
yerleþtirme puaný ortaya çýkar. Bu sýnavlar liselere yerleþtirme puanýnda etkili olan, yýlsonu baþarý puanýný
etkileyecek. Öðrenciler yerleþtirme puanýnda sadece
bu sýnavlarýn etkili olduðunu düþünmemeli, ayný
enerji ve hazýrlýkla tüm yazýlýlarýný dikkate almalý.
Dolayýsýyla ikinci dönemin baþlamasýyla öðrencilerim-
Turgut Ýlgü'den CHP
Ýl Baþkaný Yýldýrým'a tebrik
Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) Çorum
Milletvekili aday adayý
Turgut Ýlgü, CHP Ýl
Baþkanlýðý görevine atanan
Gürsel Yýldýrým'a hayýrlý
olsun ziyaretinde bulundu.
Parti binasýnda gerçekleþtirilen ziyarette CHP
Çorum Milletvekili aday
adayý Turgut Ýlgü'nün yaný
sýra, eski Ýl Baþkanlarýndan
Gazi Özkubat ile bazý meclis
üyeleri hazýr bulundu.
Gazi Özkubat, CHP Ýl Baþkaný Gürsel
Yýldýrým'ýn önünde uzun ve zor bir sürecin
olduðunu belirterek, "Genel seçim, örgüt seçimi ve il baþkanlýðý seçimi yapacaksýnýz. Bu zor
sürecin altýndan kalkacaðýnýzdan þüphemiz
yok. Ýki vekil çýkarmaya çalýþacaksýnýz. Bu,
Çorum'da olmayacak þey deðil. Baþarýlar diliyorum" dedi.CHP'nin Çorum'dan 4 vekil çýkarmasý gerektiðini belirten Milletvekili aday
adayý Turgut Ýlgü ise, "Önümüzde çok ciddi
zorlu bir süreç var. Sadece Çorum içinde deðil,
Türkiye genelinde spekülatif söylentiler var.
Aday adaylýðým sürecinde destek olacaðýz. 4
vekil çýkarmalýyýz. Genç aday olarak çok
çalýþacaðýz. Bu dinamiði kendimde
görüyorum" diye konuþtu.
Parti tüzüðü gereði Cengiz Atlas'ýn
istifa ettiðini ve yine tüzük gereði Ýl
Baþkanlýðý görevine partisi tarafýndan
seçildiðini belirten Gürsel Yýldýrým ise,
"Þan, þöhret, para için görev almayýz.
Partimizin bana ihtiyacý varsa elbette
görev alacaðým. Baþarý demek bizim için
CHP'nin iktidar olmasýdýr. Çalan çýrpan
deðil, iktidar olmalýyýz. Halkýmýzýn,
esnafýmýzýn bizden beklentileri var"
ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL
izin derslerine günü gününe çalýþmalarýna planlý bir
þekilde devam etmeleri gerekmektedir. Çünkü 28-29
Nisan tarihlerinde yapýlacak olan 2. oturum YHS
(TEOG) sýnavý da liselere yerleþtirme puanýn da etkili
olacaktýr. Baþarýnýn yolu düzenli ve planlý þekilde
çalýþmaktan geçmektedir. Bu yüzden öðrencilerimizin
çalýþmalarýný aksatmamalarý gerekmektedir. Çünkü 2.
sýnavýn öðrencinin kazanacaðý okullar anlamýnda
büyük bir etkisi vardýr. Ailelere yine burada büyük
görev düþüyor. Öðrencilerin girdikleri bu sýnavlarýn
sonuçlarý ne olursa olsun çocuklarýný desteklemeli ve
devam eden sýnavlara karþý onlarý olumlu yönde
motive etmeliler" ifadelerini kullandý.
Çetin açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý:
"Özellikle bu baþarýda emeði geçen baþta öðrencilerimiz ve onlara her yönden destek olan anne
babalarý, öðretmenleri ve okul idarelerine teþekkürü
bir borç bilerek bu baþarýlarýndan dolayý öðrencilerimizi kutluyoruz. Sevgiyle öðretilenlerin kalýcý olduðu
inancýyla yola çýkan ve sýnavlara hazýrlýk sektöründe
marka kurum olmanýn sorumluluðuyla hareket eden
Anafen Dershanesi olarak hedefimiz eðitime sürekli
artý deðerler katarak sýnavlara hazýrlanan öðrencilerimizin hedefledikleri okullarý kazanmalarýna yardýmcý
olmanýn yaný sýra, okul derslerin dede baþarýlý
olmalarýný saðlamaktýr. Öðrencilerimize geleceklerini
þekillendirmelerinde rehberlik ederken onlarý sorumluluk sahibi, üretken, topluma faydalý bireyler olarak
yetiþtirmenin gayretindeyiz. Hedefimizi, çaðdaþ,
üreten, teknolojiyi kullanabilen, özetle kendine ve
milletine yararlý bireyler yetiþtirmektir. Daha güzele,
daha iyiye layýk olan ülkemizin geleceðe bu misyondaki baþarýlý gençlerle yürüyeceði malumunuzdur.
Ýlimizin bu geliþmelere katkýda bulunacaðý da
kesindir. Bizler Anafen Dershaneleri olarak bu katkýyý
saðlamaya kararlýyýz."
Haber Servisi
ÝÞKUR'dan,
Makineci kursu
ÝÞKUR ile Doðuþteks Konfeksiyon iþbirliðinde Makineci
(Dikiþ) alanýnda istihdam garantili iþgücü yetiþtirme kursu
açýlacak.50 kiþinin alýnacaðý ve
%50 istihdam garantili olan
kurs 02.02.2015 - 03.04.2015
tarihleri arasýnda yapýlacak.
Kursa katlým þartlarý ise þunlar:"ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak,
17-35 yaþ aralýðýnda olmak, en
az ilkokul mezunu olmak,öðrenci olmamak (Açýk öðretim
öðrencilerinin baþvurusunda
engel yoktur),
ÝÞKUR'un Kurs, Toplum Yararýna Programý (TYP), Ýþbaþý
Eðitim Programý (ÝEP) ve Giriþimcilik programlarýndan son 6
ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý
olmamak, kurs baþlama tarihi
itibariyle son bir yýl içerisinde
Doðuþteks Konfeksiyon Sanayi
ve Ticaret Ltd. Þti.'nin çalýþaný
olmamak."Son baþvuru tarihinin 26.01.2015 Pazartesi günü
olduðu kursun kursiyer seçimleri 27.01.2015 Salý günü saat
10.00'da Doðuþteks Konfeksiyon Sanayi'nin
Üçtutlar Mah. Fatih 2.
Sok.No:2/2-4 Çorum adresinde
yapýlacak. Kursa katýlmak isteyenlerin son baþvuru tarihine
kadar ÝÞKUR Ýl Müdürlüðüne
baþvurmalarý gerekiyor. Haber
Servisi
Uslu'dan Yeni Akit'e geçmiþ olsun
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Yeni
Akit Ankara Temsilcisi Serdar Arseven'i ziyaret ederek, gazete
muhabirlerine ve gazeteye yapýlan saldýrýlarý kýnayýp geçmiþ
olsun dileðinde bulundu.
Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Serdar Arseven, muhabirleri
Sinan Kaya ile Mehmet Özmen'in, MHP Genel Merkezi'nde Devlet
Bahçeli'ye soru sormak istedikleri için darp edildiðini ve bir süre zorla
alýkonularak Eskiþehir yolu üzerindeki bir köprünün altýna býrakýldýklarýný söyledi.
Arseven, "Gazetemizin Ýstanbul Baðcýlar'da bulunan binasýna kim-
liði belirsiz kiþi ya da kiþilerce önceki gece bombalý saldýrý düzenlendi.
Saldýrýda tek tesellimiz ölen ya da yaralanan olmadý" dedi.
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise
"Gazetenize ve muhabirlerinize yapýlan saldýrýlarý ve basýn özgürlüðünü engelleyici tavrý kýnýyor, geçmiþ olsun dileklerimi sunuyorum.
Yurttaþlarýn haber alma, bilgilenme özgürlüðüne yönelik olan bu tür
þiddete yönelik kabalýklarýn son bulmasýný diliyorum. Hele hele bir
gazete ve gazetecilerin kendi düþüncemizde olmadýklarý kendi politikalarýmýzý savunmadýklarý varsayýmýyla darp ve tehdit edilmesi hiçbir
þekilde kabul edilemez. Ülkedeki düþünce özgürlüðünü savunan
meslek örgütleri de hangi düþünce özgürlüklerinden yana ya da karþý
olduklarýný bu vesile ile ortaya koymuþ oluyorlar" þeklinde kaydetti.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
20
OCAK 2015
SALI
HABER
4
Samanyolu öðrencilerinden
‘Katarakt Projesi'ne destek
Özel Samanyolu Koleji öðrencileri, Afrika'da katarakt yüzünden dünyasý kararan yüz binlerce insanýn yeniden görmelerini
saðlamak amacýyla Kimse Yok Mu Derneði'nin katarakt projesine destek vermek için seferber oldular.
Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürü Erkal Aykaç, öðrencilerin sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine
yardýmcý olmak amacýyla bu ve benzer projelere destek verdiklerini
söyledi.
Aykaç, "Katarakt, güneþ ýþýnlarýnýn dik geldiði Afrika'da yetersiz
beslenme ve kum fýrtýnalarýnýn etkisiyle oluþuyor. Sadece Sudan
Darfur'da 2 milyonun üstünde katarakt hastasý açlýk ve sefaletle
boðuþurken, büyük bir kýsmý tedavi olma imkanýný elde edemeden
gözlerini kaybediyor. Tedavisi oldukça kolay olan bu hastalýðýn
Afrika'da binlerce göze mâl olmasý ve doðuþtan katarakt hastalýðýyla
dünyaya merhaba diyen bebeklerin varlýðý bu tablonun en dikkat
çeken tarafý oluyor. 2008'de Darfur'a ilk ekiplerini gönderdiði günden
bu yana Afrika'nýn az geliþmiþ ülkelerinde katarakt ameliyatlarý
gerçekleþtiren Kimse Yok Mu, Sudan (Darfur-Hartum ), Çad,
Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo, Kongo
Cumhuriyeti ve Nijer'de 2014 Eylül ayý sonu itibari ile 30 bin 180
kiþinin yeniden görme sevinci oldu. Projede daha çok hastaya ulaþabilmek ve ilgili ülkelerin ekonomisine katkýda bulunabilmek amacýyla
yerel hastane ve göz poliklinikleri ile anlaþmalar yapýlýyor. Yine bu ülkelerdeki yerleþik Türk gönüllü kuruluþlarý
ve yerel yardým örgütleriyle
iþbirliðine gidilerek ihtiyaç
sahibi katarakt hastalarýnýn
belirlenmesine karar veriliyor.
Geçtiðimiz yýl projelendirilen ve inþasý sonlanmak
üzere olan 4 hastanenin
hizmete hazýrlanma süreçleri
hýzla
devam
ediyor.
Somali'nin
baþkenti
Mogadiþu'da,
Kenya
Malindi'de, Uganda Jinja'da
ve Etiyopya Harar'da hizmet vermesi amaçlanan hastane binalarýnýn
tefriþatlarý ivedilikle tamamlanýyor. Hastaneler tamamen bittiðinde
bölgedeki katarakt hastalarýnýn da tedavisinde önemli bir yere sahip
olacak. Afrika'nýn baðrýnda açýlacak her hastane geleceðin saðlýklý
nesillerinin yetiþmesi adýna insanlýða verilmiþ bir müjde olarak hayýrseverlerini bir ömür selamlamaya devam edecek" dedi.
Samanyolu Koleji Ýlköðretim Okulu Müdürü Þeref Aydur ise,
öðrencilerin düzenlediði sosyal sorumluluk projesinden duyduðu
memnuniyeti dile getirdi.
Bir çok alanda sosyal sorumluluk çalýþmalarý ile öðrencilerinin
kendilerini mutlu ettiðini belirten Aydur, "Afrika'da katarakt hastalýðý
herkesin malumudur. Bizim öðrencilerimiz de Kimse Yok Mu
Derneði'nin baþlattýðý katarakt projesine destek verdiler" ifadelerini
kullandý.
Aykaç son olarak da "2 bin 73 TL ile katarakt projesine destek
veren ailelere, öðrencilere, öðretmenlere ve idarecilere teþekkür ederim. Bu proje ile Afrika'nýn kararan gözlerini ýþýkla yeniden buluþturmayý amaçlayan derneðimiz, katarakt ameliyatlarýyla bazen Afrikalý bir
annenin yavrusunu ilk kez dünya gözü ile görebilme sevincine, bazen
de daha annesinden doðarken kapanan gözlerinin hayata yeniden
açýlmasýyla mutlu olan bir kýz çocuðunun derin sevincine ve makbul
duasýna vesile olabileceklerdir" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
Saðlýk çalýþanlarý
da muayene için
sýrada bekliyor
Okay Erözgün
Tüm Saðlýk-Sen,
saðlýk çalýþanlarýnýn
saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda sýra gözetilmeden, öncelikle ve bekletilmeksizin muayene ve
tedavilerinin saðlanmasý
için gerekli düzenleme yapýlmasýný istedi.
Sendika Genel Baþkaný
Okay Erözgün yaptýðý
açýklamada 2010 yýlýnda
yayýnlanan genelgeye göre
"Saðlýk personelinin muayene sýrasýna girmesi"
sorununu Saðlýk Bakanlýðý
Kamu Hastaneleri Kurumu'na yazýlý olarak ilettiklerini ve düzeltilmesi talebinde bulunduklarýný hatýrlatarak, "Saðlýk çalýþaný
hala sýrada bekliyor" dedi.
Bir çok saðlýk çalýþanýnýn saatlerce muayene sýrasýnda bekleyerek çalýþtýðý
biriminde hizmetin aksamasýna neden olduðunu
belirten Okay Erözgün
þunlarý söyledi:
"Muayene, tetkik, tahlil ve tedavilerini yaptýrmak üzere saðlýk kurum ve
kuruluþlarýmýza baþvuran
saðlýk çalýþanlarýnýn görevlerinden kaynaklanan özel
durumlarý dikkate alýnarak
sýra gözetilmeden, öncelikle ve bekletilmeksizin
muayene ve tedavilerinin
saðlanmasý için gerekli
düzenlemeler yapýlmasý
saðlanmýþken, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan 2010
yýlýnda
yayýnlanan
2010/73 sayýlý genelge ile
saðlýk çalýþanlarýnýn sýraya girmesi uygulanmaya
konulmuþtur. Hasta haklarý çerçevesinde yapýlan
bu düzenleme saðlýk hizmetinin yürütülmesini
engelleyici ve hastalarýn
hak kayýplarýna uðramasýna yol açýcý niteliktedir.
Birçok saðlýk çalýþaný saatlerce muayene sýrasýnda
bekleyerek çalýþtýðý birimde hizmetin aksamasýna
neden olmaktadýr. Bu nedenle saðlýk çalýþanýný psikolojik olarak olumsuz
yönde etkileyen ve hizmet
üretimini aksatan bu uygulamanýn yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz."Saðlýk kuruluþunun
hizmet verme imkânlarýnýn yetersiz veya sýnýrlý olmasý sebebiyle saðlýk hizmeti talebinin zamanýnda
karþýlanamamasýnýn büyük bir sorun olduðunu
dile getiren Erözgün,
"Muayene ve tedavi olmak
saðlýk personelinin de insani bir hakkýdýr. Eþ ve çocuðu için yazdýracaðý bir
reçete için saatlerce sýrada
beklemesi halinde, saðlýk
hizmeti nasýl zamanýnda
karþýlanacak? Saðlýk Bakanlýðý hala konuyla ilgili
bir düzenleme yapmamýþtýr. Saðlýk çalýþanlarý da
hala sýrada beklemektedir.
Saðlýk çalýþanlarýna en kýsa
süre içinde muayene ve tedavi öncelik hakký verilmelidir" diye konuþtu.
Haber Servisi
Osman Top
Ýskilip
Bakkallar
ve
Tuhafiyeciler Odasý Baþkaný
Osman Top, 10 Þubat'ta milletvekilliði aday adaylýðý için istifa
sinyali veren EÜAÞ Genel Müdür
Yardýmcýsý Nurettin Kulalý'ya destek
verdi. Osman Top, Ýskilip, Bayat,
Oðuzlar ve Uðurludað'da Kulalý'ya çok
büyük teveccüh olduðunu dile getirerek
milletvekili aday listesinde olmasý
halinde bölgede AK Parti'nin oyunun
yükseleceðini iddia etti.Baþkan Top þunlarý söyledi:
"Bölgemizin yetiþtirdiði deðerli
insan, Türkiye Elektrik Üretim A.Þ.
Genel Müdür Yardýmcýsý sayýn Nurettin
Kulalý'nýn milletvekili aday adayý olma
kararýný büyük bir memnuniyetle
öðrenmiþ bulunuyoruz. Sayýn Kulalý'nýn
Ýskilip Bakkallar
Odasý'ndan
Kulalý'ya destek
milletvekili olmasý Ýskilip, Bayat,
Uðurludað ve Oðuzlar içinde büyük
þans olacaktýr. Her seçimde AK Partiye
büyük destek veren bölgemizde
Nurettin Kulalý'nýn milletvekili aday listesinde olmasý halinde AK Parti'nin
oyunun yükseleceðini iddia ediyorum.
Yýllardan beri özlemini çektiðimiz bölgemizden bir milletvekili isteðimizin,
memleketimizin öz evladý sayýn
Nurettin Kulalý ile son bulmasýný arzu
ediyor ve tüm hemþerilerimizin ayrým
yapmadan bu süreçte Nurettin Kulalý'ya
sahip çýkmasý gerektiðini düþünüyoruz.
AK Partinin 13 yýllýk iktidarýnda Alaca,
Kargý, Sungurlu ve Osmancýk sürekli
milletvekili çýkarmýþtýr. Artýk bölgemizden bir adayýn listeye girmesinin
zamaný gelmiþtir." Haber Servisi
Mahir ODABAÞI
'AMCAYA, BÝR
TABAK YEMEKTE
BENDEN!'
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Özel bir yemeðe davetlisiniz veya lokantadasýnýz, takým
elbiseniz üzerinizde, haþlama türü etli yemek yiyorsunuz. Sað
elde býçak sol elde çatal. Kemikli etin saðýndan solundan zoraki
keserek yemeye çalýþýyor ve üzerinizdeki elbisenize sýçrar diye
korkuyorsunuz. Siz eti kemikten ayýrmaya durun bakýn bizim
Kemal amcamýz afiyetle nasýl yemiþ.
Efendim 28 yýl önce Kargý Ýlçemizin Karaboya köyünde
görev yaparken bir Kemal amcamýz vardý. Hoþ adamdý, misafirperverdi ve sohbeti çekilirdi. Þýk giyimli bir beyefendinin bir
tabak haþlama türü et yemeðini yemek için uðraþýrken, kendisinin onun üzerine iki tabak ayný yemeði bitirdiðini ve bunun
üzerine üçüncüyü de o takým elbiseli genç beyefendinin ýsmarladýðýný kendine has üslubuyla anlatýnca çok hoþuma gitmiþti.
Bende 28 yýl sonra sizlerle paylaþmak istedim.
'' Kargý'dan Ýstanbul'a giderken dinlenme tesisinde
otobüs mola verince ben de lokantaya girdim. Bir köþede
masaya oturdum. Yan masada da takým elbiseli, kravatlý, þýk giyimli genç bir beyefendi yemek yiyordu. Bende onun yediði
yemekten yani haþlama istedim. Garson yemeði getirdi.
Yemeðin suyunu ekmekle kemiði ise elime alýp sýyýrarak
hemencik yedim. Doymadým tekrar bir tabak daha istedim. Onu
da ayný þekilde bitirdim. Yan masadaki beyefendi daha bir tabak
yemeði bitirememiþti. Çünkü çatalla, býçakla kemikten eti ayýrmak için uðraþýp duruyordu. Kendi ilk tabakla uðraþýrken benim
onun üzerine iki tabak ayný yemeði bitirip garsonun masayý
temizlemek için geldiðini görünce, ''Garson! Amcaya bir tabak
haþlamada benden getir deyip bana dönerek, ben bir saattir eti
kemikten ayýrmak için uðraþýp dururken sen benim üzerime iki
tabak yemeði afiyetle bitirdin. Ýçimden geldi. Üçüncü yemekte
benden amca, afiyet olsun. Aslýnda doðru olan senin yaptýðýn.
Çünkü kemik elle sýyrýlýr. Keþke bende senin gibi iþtahla elle
yiyebilseydim '' der.
Bazen özel davetlerde veya kalabalýk ortamlarda kemikli et yemeklerini yerken, doðrusu uydum kalabalýða deyip doymadan kalkanlar olur. Hem de yemek ve yanýndaki salata, tatlý
vs. yarým kalýr çöpe gider… Ama aradan bir tanesi çýkýp ta,
'kardeþim kemikli et, elle yenir. Ne uðraþýyorsunuz çatalla býçakla'' deyince, çoðumuz tasdikleriz. Ve hemen baþlarýz kemikleri
elle tutup sýyýrmaya. Belki içimizden hay Allah razý olsun, yoksa
yemeðin etini doðru dürüst yiyemeden tabakta býrakacaktýk
deriz.
Ne dersiniz; fazla hassas olup, kemikli eti doðru dürüst
yiyemeden tabakta yarýsýný býrakanlardan mýsýnýz? Yoksa, kemik
elle tutulup sýyrýlýr deyip kemikli et yemeklerini bir güzel yiyip
sonra elleri yýkarýz diyenlerden misiniz? ''Ýnsanlarý güçlü kýlan
yedikleri deðil, hazmettikleridir '' der bir filozof. Bu nedenle,
cevabýnýz ne olursa olsun. Ortak temennimiz herkesin saðlýk
sýhhat içerisinde iþtahla yemek yiyebilmesi ve yediðini sindiren
mideye sahip olmasýdýr…
Reklam gibi olmasýn ama Osmancýk - Seki turpu, yufka
ekmek ve bir de yanýnda mis gibi tahrana çorbasý… Hangi
yemeklere tercih edilmez ki?
Hepinize afiyet içerisinde afiyetler olsun efendim!
ÜZÜNTÜM :''Katýldýðýmýz özel günlerdeki yemeklerde
katýlýmcýlarýn çoðu bitirmeden býraktýðý için bizde ayak uyduralým diye býrakmak zorunda kalýyoruz. Kalan artýk yemeklerin
ve yanýndakilerin ziyan olmasýna, çöpe gitmesine gerçekten
üzülüyoruz.
Eminim, evimiz de olsa hiçbirimiz o yemekleri býrakmaz Bir çýrpýda yeyiveririz. Hatta hanýmlar; 'yavaþ bre adam
arkandan atlý mý geliyor?' diye uyarýr. Aslýnda özel günlerdeki
yemeklere ara sýra katýlan çoðu insan bunu düþünüyor. Fakat
birçoðumuz çevreye bakarak uyumsuzluða uyum saðlamaya
çalýþýyoruz. Netice olarak uzun söze hacet yok. Tabakta býrakýlan
bir adet pirinç tanesi Ankara'yý bir öðün besleyebilecek þekilde
yekûn teþkil etmektedir.'' (yazar: 536 5681141)
AMÝRE VEFA: Kargý - eski ilçe müftüsü(1985) Mehmet
ÖDEN (Adana) Hocamýzý saygýyla yâd ediyor, yaþýyorsa afiyetler
- merhumsa rahmetler diliyorum…
HÜMÖD'den üyelerin ailelerine ziyaret
Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði (HÜMÖD) üyeleri Mecitözü
ilçesinde üniversite öðrencilerinin ve mezunlarýn ailelerini ziyaret etti.Hitit Üniversitesi
Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði Baþkaný Ahmet
Ölçer, dernek üyeleri ile birlikte Mecitözü ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Üniversite öðrencilerinin ve mezunlarýn ailelerini ziyaret eden Ölçer,
Fýndýklý Köyünde bir dernek üyesinin yakýnýnýn
cenazesine katýldý.Köy ziyaretlerinde muhtarlarla
da bir araya gelen Ölçer, daha sonra Mecitözü ilçe merkezine geçerek buradaki sivil toplum temsilcileri, iþ adamlarý ve esnaflarla bir araya geldi.
Ölçer ve dernek üyeleri daha sonra Elvan Çelebi
türbesini ziyaret ettiler. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
20
OCAK 2015
SALI
HABER
5
Ýskilip'in unutulan evliyasý;
Muslihiddin Attar
5 bin anjiyo, 300 by-pass
Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi Anjiyografi ve Kalp Damar
Cerrahi ünitesinde 5 bininci anjiyo operasyonu
yapýldý. Ayný zamanda by-pass ameliyatý yapýlan hasta
sayýsý da 300'e ulaþtý.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete
Dolapçý, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Uzm.
Dr. Ömer Sobacý, T.C. Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi
Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi hastane yöneticisi
Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir ile birlikte geçtiðimiz hafta 5
bininci anjiyo operasyonu yapýlan hastayý ziyaret ederek,
geçmiþ olsun dileklerinde bulundu.
-1495 HASTAYA BALON VE STENT ÝÞLEMÝ
UYGULANDIAnjiyografi ünitesinin gezilerek müdahale edilen bir
hastanýn anjiyo görüntülerinin izlendiði ziyarette
Kardiyoloji ABD Baþkaný Doç. Dr. Yusuf Karavelioðlu,
"Anjiyografi birimimizde 5 bin hastanýn 1495'ine balon ve
stent iþlemi uygulandý. Hastalarýmýz kendi memleketlerinde hýzlý ve etkin yapýlan bu tedavilerde zaman ve para
kaybý olmaksýzýn saðlýklarýna kavuþmuþtur" dedi.
Karavelioðlu 1200 hastaya ise kalp krizi anýnda müdahale edildiði bilgisini verdi.
-300 BY-PASS OPERASYONU YAPILDIDaha sonra, geçtiðimiz hafta 300'üncü by-pass
operasyonu yapýlan KVC servisini ziyaret eden Rektör
Alkan ve beraberindekiler, tedavi süreci devam eden
hastalarla görüþüp geçmiþ olsun dileklerini ilettiler.
Kalp Damar Cerrahisi Klinik sorumlularý Yrd. Doç. Dr.
Adnan Yalçýnkaya ve Yrd. Doç. Dr. Adem Ýlkay Diken,
kalp damar cerrahisince 300 hastaya by-pass ameliyatý
yapýldýðýný ve bu hastalarýn %10'una acil þartlarda
operasyonlar gerçekleþtirildiðini belirterek mortalite
oranýnýn Türkiye ortalamasýnýn altýnda olduðunu ve
dünyada uygulanmakta olan klasik yöntemlere ek olarak
ileri merkezlerce uygulanan "atan kalpte bypass iþlemi"
de baþarýyla gerçekleþtirdiklerini
söylediler.
-ÇEVRE ÝLLERDEN DE
HASTA GELÝYOR"T.C. Saðlýk Bakanlýðý Hitit
Üniversitesi Çorum Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'nde 5 bininci
hastaya anjiyografi ve 300 hastaya acýk
kalp ameliyatý yapmýþ olmanýn haklý
gururu ve mutluluðunu KardiyolojiKalp Damar Cerrahisi hekimlerimiz,
hemþirelerimiz, teknisyenlerimiz ve
saðlýk personelimizle birlikte yaþamaktayýz" diyen Hastane Yöneticisi
Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir ise
Anjiyografi ve Kalp Damar Cerrahi
ünitesinin kurulduðu günden bu yana
7/24 kesintisiz hizmet ilkesince
özveriyle çalýþtýðýný ve sadece Çorum
merkez ve ilçeleri deðil baþta Amasya,
Yozgat
ve
Samsun'un
yakýn
ilçelerinden de hasta kabul edildiðini
kaydetti.
Saðlýk Bakanlýðý ile Hitit Üniversitesi arasýnda afiliasyon yapýlmadan
önceki iki yýlda toplamda 6 bin 700
kiþinin anjiyografi ve iliþkili tetkikleri
için baþta Ankara olmak üzere diðer
illere sevk edildiðini ifade eden Yrd.
Doç. Dr. Zehir, "Bu sevklerin yaklaþýk
2000'inin ambulans ve saðlýk personeli
eþliðinde olduðu düþünülürse ciddi bir
bütçe sadece transfere ayrýlmaktadýr.
Kaybolan zaman ve gecikmenin verdiði hasar ise
çabasýdýr. Kurulduktan sonraki dönemde ise kardiyoloji
temelli tetkikler için 100'ün
altýnda sevk sayýsý var. Bu
nedenle bu hizmetin kurulmasýna katkýsý olan tüm
hekim ve yöneticilerimiz
yapýlan bu güzel iþlerden
hissedardýr" dedi.
Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir
sözlerini, "Kardiyoloji ve Kalp
Damar Cerrahisi ünitemiz,
yakýn gelecekte öðrencilerimiz ve asistanlarýmýzýn da
gelmesiyle birlikte bünyesindeki eðitim sýfatlarýnýn da
hakkýný vererek geleceðin
Kardiyoloji-Kalp
Damar
Cerrahisi
uzmanlarýný
yetiþtirmeye hakkýyla taliptir"
diyerek sözlerini tamamladý.
Çorum Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Uzm.
Dr. Ömer Sobacý da yapýlan ortak kullaným anlaþmasýnýn
ardýndan sevk sayýlarýndaki azalmayla birlikte kalp,
onkoloji, genel cerrahi, üroloji, göz, ortopedi ve diðer
alanlarda baþarýlý operasyonlarýn gerçekleþtirildiðini ifade
ederek, "Hastalarýmýz ve yakýnlarý kendilerine sunulan
imkanlarýn yaný sýra gerçekleþtirilen ziyaretlerden dolayý
da oldukça memnunlar. Bu memnuniyetin yapýmý süren
hastanemize taþýnmakla birlikte daha da artacaðýna
inanýyorum" dedi.
Yapýlan baþarýlý operasyonlarýn tüm çalýþanlarý haklý
olarak gururlandýrdýðýný belirten Uzm. Dr. Sobacý, emeði
geçen herkese teþekkür etti.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alkan ise yaklaþýk
2 yýl önce, Aralýk 2012'de Saðlýk Bakanlýðý ile ortak kullaným anlaþmasýnýn imzalanmasýnýn ardýndan, 2006 yýlýnda kurulan ama bir çalýþma yapýlmamýþ olan Týp
Fakültesi'nin iþlevsel hale gelmesi için yoðun bir çalýþma
yaptýklarýný söyledi.
Þu anda sayýsý 60'a yaklaþan öðretim elemaný ile
üniversitenin en büyük eðitim birimlerinden birisi haline
gelen Týp Fakültesinde yapýlan çalýþmalarýn Çorum'u
seven herkesi gururlandýrdýðýný ifade eden Rektör Prof.
Dr. Alkan, bu konuyu çok önemsediklerini ve bu alandaki
geç kalmýþlýðý gidermek için de çalýþmalarýn daha da artan
bir tempoda devam edeceðini dile getirdi.
Týp Fakültesinde ki geliþmelerle birlikte daha büyük
illere yapýlan sevk sayýlarýnýn azaldýðýný veya tamamamen
ortadan kalktýðýný, hatta çevre illerin artýk Ankara yerine
Çorum'a hasta sevki yaptýklarýný görmekten büyük bir
mutluluk duyduðunu sözlerine ekleyen Rektör Alkan, Týp
Fakültesi eðitim faaliyetlerinin Çorum'da yapýlmasý için
artýk son çalýþmalarý yaptýklarýný, hedeflerinin 2016-2017
yýlýnda öðrencilerin artýk Çorum'da eðitimlerine baþlamasý
olduðunu ifade etti. Yasin YÜCEL
Ýskilip'in onlarca
alimi ve bilgini var. Bir
çoðunu
halkýmýz
yakýndan
bilirken
bazýlarý ise neredeyse
hiç
bilinmiyor.
Ýskilip'in sayýsýz alim ve
bilgininden sadece biri
olan Þeyh Muslihiddin
Attar halk tarafýndan
bilinen adýyla Çakmak
Dede bu bilinmeyen
alimler arasýnda yer
alýyor.
Ýlmi kýdem olarak
belki de Ebussuud'dan
bile üstün olan Þeyh
Muslihittin Attar, adý
Ýskilip ile özdeþleþen
Akþemseddin'in Ýskilip'e armaðaný olan halifelerden biri.
Kabri Ýskilip Müftülüðü arkasýnda, kendi
lakabý ile faaliyet gösteren Çakmak Dede
Kur'an Kursu arka bahçesinde bulunan Þeyh
Muslihiddin Attar'ýn mezar yeri bile bir çok
Ýskilipli tarafýndan bilinmiyor.
Ýskilip'in en iþlek caddesi sayýlan
Akþemseddin Caddesindeki kabrin önünden
her gün yüzlerce vatandaþ geçiyor ancak
kabri ziyaret eden neredeyse hiç yok. Bunun
baþlýca sebebi ise Kabrin önüne yapýlan Çakmak Dede Kur'an Kursu binasý... Binanýn
tamamen kapattýðý kabir hiç bir þekilde
görülemiyor.
Konu ile ilgili hassasiyet gösteren bir çok
vatandaþ mevcut kursun baþka yere taþýnýp,
binanýn yýkýlmasý gerektiðini ve o bölgenin
Atýf Hoca Kabir ve Külliyesi gibi bir ziyaretgaha dönüþtürülmesi gerektiðini savunuyor.
Bunun için ilgili kurumlarýn derhal giriþimde bulunmasý gerekiyor. Çakmak Dede
Kur'an Kursu binasýnýn çok eski olduðundan
ve küçük çaplý bir depremde bile yýkýlma riski
taþýdýðýna dikkat çeken vatandaþlar, binanýn
yýkýlýp bölgenin ziyaretgah yapýlmasýyla
Ýskilip'in inanç turizmi açýsýndan da avantajlý
bir konumda olacaðýný belirtiyor.Haber
Servisi
Ýleði Köyü imam
atanmasýný istiyor
Bayat'ýn Ýleði Köyü Muhtarý Halil Yanýk ve
Ankara Altýndað Ulubey Mahalle Muhtarý
hemþerimiz
Niyazi
Köroðlu
Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu'yu ziyaret ettiler.
Ziyarette köyün sorunlarý hakkýnda bilgiler veren Ýleði Köyü Muhtarý Halil Yanýk,
köyün imamýnýn tayini çýktýðýný ve uzun
süredir köye imam atamasý yapýlmadýðýný
ifade ederek, "Yeni atamalarda köyümüzün
de deðerlendirmeye alýnmasýný istiyorum. Bu
konuda destek ve katkýlarýnýzý bekliyoruz"
dedi.
Uslu ise muhtarýn sorunlarýný dinleyerek,
köye imam atamasý ile ilgili Ýl Müftüsü
Mehmet Aþýk'ý arayarak bilgiler aldý ve ilk
yapýlacak atamada Ýleði Köyünün deðerlendirilmesini istedi. Haber Servisi
Köse'den ilçe ve köy ziyaretleri
CHP Çorum
Milletvekili Tufan
Köse ilçe ve köy
ziyaretlerine devam
ediyor.
Geçtiðimiz günlerde çeþitli ziyaretler
ve çalýþmalar yapmak
üzere Çorum'a gelen
Milletvekili Köse, Ýl
Kadýn
Kollarý'yla
buluþtu. Daha sonra
Mecitözü,
Oðuzlar,
Osmancýk, Laçin Narlý
Beldesi olmak üzere,
Merkez
köy
ve
esnaflarý ziyaret eden
Köse, konuþmalarýnda,
"Ýþçi, emekli, sosyal
nakdi yardýmlar olmak
üzere daha bir çok konuda somut parti politikalarýmýz var. Bunun kaynaðý da Türkiye
ekonomisine yüzde bir buçuk yük getiriyor.
Emeklilere dini bayramlar da maaþ
ikramiyesi. Asgari geliri olmayan ailelere
asgari geçim düzeyinde nakdi yardým.
Taþeron çalýþanlarýna yasal güvence sistemi.
Ýþçi, iþveren, çiftçi kalkýnma programý, SSK
destek primleri düzenlemesi olmak üzere bir
çok konuda net objektif parti programýmýz
var. Bunlar da CHP iktidarýnda gerekli yasal
düzenlemeler yapýlarak kanunlaþtýrýlacaktýr"
dedi.Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
20
OCAK 2015
HABER
SALI
AK Parti Alaca
Gençlik Kollarý
Çaðlar'la devam
"Ýl Basýn Kontrol Kurulu"
gazete temsilcisi seçildi
Ýlçelerde yayýnlanan gazetelerin 2015 yýlý
içerisinde denetlenmesi için oluþturulacak olan "Ýl
Basýn Kontrol Kurulu"nun gazete temsilcisi dün
kurayla belirlendi.
Çorum Valiliði Basýn
ve Hakla Ýliþkiler Müdürü
Mehmet Çelik'in huzurunda
yapýlan
kura
çekimine gazetelerin temsilcileri katýldý.
Çekilen kurada "Ýl
Basýn Kontrol Kurulu"na
gazete temsilcisi olarak
asil üye Çorum Gazetesi
sayfa Editörü Murat
Özten, birinci yedek üye
Kent Haber Gazetesi
Genel Yayýn Yönetmeni
Mehmet Güley, ikinci yedek üye ise Dost Haber
Gazetesi Haber Müdürü Seyfettin Mete seçildi.
Fatih AKBAÞ
Alaca TSM korosu çalýþmalarýna baþladý
Alaca Belediyesi ve Ýlçe Halk Eðitim Müdürlüðü
tarafýndan yapýlan protokol sonucunda oluþan Türk
Sanat Müziði (TSM) korusu çalýþmalarýna baþladý.
TSM korosu geçtiðimiz Cumartesi günü Sakarya Ortaokulu Konferans Salonu'nda çalýþmalarýna baþladý. Halil Özçelebi yönetiminde çalýþmalarýný sürdüren TSM korosunun þefliðini ise Selda Erdost yapýyor. Konuyla ilgili açýklama
yapan Halk Eðitim Merkezi Müdürü Halim Yaðlý, ilçede enstrümana meraklý sayýsýnýn oldukça fazla olduðunu belirterek, bunun için enstrüman öðrenmek isteyen vatandaþlara bu imkaný sunmak gereði hissettiklerini vurguladý. Bu yüzden Alaca Halk Eðitimi
Merkezi ve Alaca Belediye Baþkanlýðý iþ birliði protokolü yapma ihtiyacý duyduklarýný ve TSM korosunu
kurduklarýný aktaran Yaðlý, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Buradaki amaç, iþ birliði protokolü yaparak ilçemizde enstrüman öðrenmek isteyenlerin ihtiyacýný
karþýlamak. Böylelikle Ýlçemizde enstrüman bilenlerin
sayýsý artmýþ olacaktýr. Ýlçemizde bulunan gençlerimizin kendi öz müziðimiz olan Türk Sanat Müziðini tanýmalarý, öðrenmeleri, Türk Sanat Müziði enstrümanlarýný öðrenmeleri, Birlikte iþ yapabilme becerileri kazandýrarak toplumsal yaþamanýn kurallarýný öðrenerek daha güzel bir gelecek
için bu protokol düzenlenmiþtir. Ayrýca gerek okullarýmýzda gerekse Ýlçemizde
yapýlan kutlama ve anma
törenleri ile protokol ve devlet büyüklerini karþýlama
veya uðurlamada zaman zaman ihtiyaç duyulan bir
orkestra ile bir topluca müzik programý verecek bir koroya her zaman ihtiyaç duyulmaktadýr. Bu iþbirliði
protokolü ile bu ihtiyacýmýz karþýlanmýþ olacaktýr. Bu
protokol, Alaca Halk Eðitimi Merkezi ve Alaca Belediye Baþkanlýðý iþ birliði ile enstrüman bilenlerin sayýsýnýn artýrýlmasýna ve Türk Sanat Müziðine olan ilginin
karþýlanmasý ve bu ilginin daha da artýrýlmasýna iliþkin
eðitim verilmesine ait esas ve usulleri kapsamaktadýr."
Haber Servisi
6
AK Parti Alaca Gençlik Kollarý 4. Olaðan Genel
Kurul Toplantýsý gerçekleþtirildi. Tek liste ile yapýlan
genel kurulda mevcut baþkan Emre Çaðlar, yapýlan
oylama sonucunda tekrar baþkanlýða seçildi.
Ýlçe parti merkezinde gerçekleþen genel kurula
Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Ýlçe Baþkaný
Ümit Tokgöz, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf
Büküþ, parti yönetim kurulu üyeleri ve gençlik kollarý
üyeleri katýldý.
Genel kurulda ilk olarak Ýlçe Baþkaný Ümit
Tokgöz bir konuþma gerçekleþtirdi. Tokgöz, konuþmasýnda AK Parti ile oluþan yeni Türkiye ve gençlik
kollarýnýn önemine deðindi. AK Parti Alaca Gençlik
Kollarý Teþkilatý'nýn bugüne kadar baþarýlý çalýþmalarý
olduðunu vurgulayan Tokgöz, yeni oluþacak yönetiminde bu baþarý bayraðýný üst kademelere taþýyacaðýna inandýðýný ifade etti.
Ardýndan konuþan Belediye Baþkaný Muhammet
Eyvaz ise, gençlik kollarýnýn bir teþkilatýn en önemli
unsurlarýndan olduðunu kaydederek, AK Parti'nin
dinamizmi ve heyecaný gençlik kollarýyla
yakaladýðýný söyledi.
Son olarak konuþmasýný gerçekleþtiren Gençlik
Kollarý Baþkaný Emre Çaðlar da, 2 yýl önce devraldýðý
gençlik kollarý baþkanlýðýný hep daha ileriye taþýmaya çalýþtýðýný dile getirerek, bu dönemde tecrübe
kazandýðýný, kazandýðý tecrübelerle
yeni dönemde de daha aktif olacaklarýný vurguladý.
Yapýlan konuþmalarýn ardýndan
seçime geçilirken, 260 delegenin oyunu
alan Emre Çaðlar tekrar baþkan oldu.
Emre Çaðlar baþkanlýðýnda oluþan
yeni Gençlik Kollarý yönetimi þu þekilde:
"Bektaþ Aþkýn Güler, Ýlyas
Çobanoðlu, Savaþ Coþgun, Savaþ
Ünalan, Ersan Doguz, Mücahit Yurt,
Yakup Çiçek, Aycan Kumaþ, Enes
Demir, Emrah Özdemir, Mehmet
Bayat, Murat Soðan, Ali Aðý, Ýbrahim
Gündugan, Fatih Topal, Kadir
Yekebaþ, Aytekin Yundam, Emrah Yalçýn, Elvan
Þahin.
Ýl Delegeleri: Emre Çaðlar, Bektaþ Güler, Ýlyas
Çobanoðlu, Savaþ Coþgun, Savaþ Ünalan, Fatih
Topal, Yakup Çiçek, Ali Aðý, Enes Demir, Emrah
Özdemir, Mehmet Bayat, Murat Soðan, Ýlhami Sak,
Muhammed Þirin, Ersan Doguz, Kadir Yekebaþ,
Aytekin Yundam, Emrah Yalçýn, Elvan Þahin, Sinan
Özüm, Muhittin Koçak, Ýbrahim Gündugan, Sefa
Bulut, Adnan Gündoðan, Ziya Akyol, Ahmet Güzel,
Akif Aksoy, Efkan Nazar, Burak Dilmen, Serdar
Tufan, Sezai Þahin, Murat Þahin, Adýgüzel Benli,
Aycan Kumaþ, Gökhan Coþkun, Mücahit Yüksel,
Nazým Þirin, Kerem Yundam, Sefa Doðan, Furkan
Kaðýzman, Müfit Özden, Emre Aykaç, Yasef Çoþgun."
Osmancýk Eðitim Bir Sen'den Tatar'a tebrik
Eðitim Bir Sen Osmancýk Ýlçe Yönetimi ile Türkiye Dil ve
Edebiyat Derneði Osmancýk Þube Yönetimi AK Parti
Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar'ý ziyaret ederek
hayýrlý olsun dileklerini ilettiler.
Tebrik ziyaretinde konuþan Eðitim Bir Sen Osmancýk Ýlçe
Baþkaný Mahmut Tökel,"Büyük Türkiye idealine inanan
bizler genelde Türkiyemiz yerelde Osmancýk için yapýlacak
olan her türlü çalýþmada baþkanýmýza mutlaka destek ola-
caðýz. Dolayýsýyla bizim
de eðitim, kültür ve sanat
çalýþmalarýmýzda sayýn
baþkandan destek bekliyoruz. AK Parti Osmancýk
Ýlçe Baþkaný ve yönetimine baþarýlar diliyorum" dedi.
Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getiren
AK Parti Osmancýk Ýlçe
Baþkaný Necmettin Tatar
ise,
"Nazik ziyaretlerinden dolayý Eðitim Bir
Sen
Osmancýk
Ýlçe
Yönetimi ile Türkiye Dil
ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þube Yönetimi'ne teþekkür
ediyorum. Ýnþallah hep beraber Osmancýk'ýn problemlerinin
çözümü noktasýnda ne yapmamýz gerekiyorsa el birliði ile
çalýþmalarýmýzý yürüteceðiz. Sizler arkadaþlarýnýzla birlikte
Osmancýk'ta çok güzel çalýþmalara imza atýyorsunuz. Ben de
çalýþmalarýnýza katýlacaðým" ifadelerini kullandý. Haber
Servisi
"Gençliðimiz ve Geleceðimiz"
konferansý Hürriyet'te yapýlacak
Ýç Anadolu
Gençlik ve Spor
Kulüpleri
Federasyonu'nun
okullarda düzenlediði
"Gençliðimiz ve
Geleceðimiz" konulu
konferanslar devam
ediyor.Konferanslar
serisinin üçüncüsü 22
Ocak Perþembe günü
saat 13.00'da Hürriyet
Ýlkokulunda yapýlacak.
Konferansa konuþmacý olarak ise Yard.
Doç. Dr. Harun
Bekiroðlu katýlacak.
Haber Servisi
Çalýþkan, Ziraat
Odasý'na talip
Osmancýk Ziraat Odasý Baþkaný
Mustafa Çalýþkan, oda üyeleri ile bir araya
geldiði yemekte adaylýðýný açýklayarak
çiftçilerden destek istedi.
Ulusoy Asya Tesislerinde düzenlenen
programa Ýl Genel Meclis Üyeleri, çiftçiler,
Ziraat Odasý Delegeleri, mahalle muhtarlarý ve köy muhtarlarý katýldý.
Osmancýk Ziraat Odasý Baþkanlýðýna
adaylýðýný açýklayan Mustafa Çalýþkan,
trafik kazasýnda hayatýný kaybeden eski
Ziraat Odasý Baþkaný Zerat Zeytinli'nin
emaneti olarak görevi devraldýðýný ve 25 ay
Ziraat Odasý Baþkanlýðý görevinde bulunduðunu belirtti.
Ziraat Odasý Baþkanlýðýna yeniden aday
olduðunu kaydeden Çalýþkan "Þu anda
karþýnýzda 25 aydan beri çok severek,
gerçekten yorulup ama bir o kadar da keyif
duyarak, þerefle, þevkle, arzu ve istekle
üstlendiðim Ziraat Odasý Baþkanlýðýna yeni
dönemin adayý olarak burada bulunmaktayým. Ben ve ekibim kendisini rahmetle
andýðýmýz Sayýn Zerat Zeytin'linin emaneti
olan Ziraat Odamýzý layýkýyla yönetmek için
elimizden gelen azami gayreti gösterdik. Bu
günden sonra ise inþallah sizlerin desteði ile
seçilirsem dün olduðu gibi yarýn da bize,
ortak kaygýlarýmýza, ortak sevdamýza, ortak
Mustafa Çalýþkan
geleceðimize birlikte sahip çýkacaðýz.
Sizlerin Osmancýk'a sahip çýkacaðýný biliyorum ve desteðinizi bekliyorum. Bunu
baþarabilecek gücümüzün, yüreðimizin var
olduðundan kuþkum yok. Güzel insanlarýmýzýn, çiftçilerimizin kader çizgisini
deðiþtirmek için þimdi el ele, gönül gönüle
kaderimize sahip çýkma zamaný. Osmancýk
çiftçisine hizmet etmek bir þereftir. Biz, siz
çiftçilerimizle var olduk, sizlerle var olacaðýz" ifadelerini kullandý. Çalýþkan, adaylýk
açýklamasýna katýlan bütün çiftçilere ve
muhtarlara teþekkür etti. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
20
OCAK 2015
SALI
HABER
7
Genç beyinler yarýþtý
Çorum Belediyesi ile Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðünün ortaklaþa düzenlediði
Zekâ ve Akýl Oyunlarý Yarýþmasý ödül
töreni ile sona erdi. Çorum'da ilk kez düzenlenen yarýþmada Satranç, Mangala, Rubiks Race,
T-Tangram, Hanoi Kulesi ve zekâ sorularýnda 4
gün boyunca kýyasýya mücadele eden öðrencileri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ödül
töreninde yalnýz býrakmadý.
Necip Fazýl Kýsakürek (NFK)Gençlik
Merkezi'ndeki ödül törenine Baþkan Külcü'nün
yanýsýra, Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir
Söngüt, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Ahmet
Yabacýoðlu ve Alper Zahir, Kültür ve Sosyal
Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ile okul müdürleri,
öðretmenler ve çok sayýda veli katýldý.
Ödül töreninde gençlere hitap eden Baþkan
Külcü, yarýþmaya katýlan öðrencilere ve ailelerine
teþekkür
etti.
Belediye
bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik
Merkezlerinin çok büyük baþarýlara
imza attýðýný söyleyen Külcü, "Bu
merkezlerin varlýðýný devam ettirebilmesi sizlerin konuya ne kadar
sahip çýktýðýnýzla doðrudan alakalý.
2011 yýlýnda ilk defa kadýnlara yönelik Velipaþa Konaðý Kadýn Kültür ve
Sanat Merkezi'ni hizmete açtýðýmýzda þimdi bu noktalara geleceðimizi
ve bu merkezlerin ne kadar büyük bir
ihtiyacý karþýlayacaðýný bilmiyorduk.
Þimdi yeni yeni tesislerle daha da
güçlendik. Ýnþallah yakýn bir zamanda Buharaevler Mahallesi'nde hem
kadýnlara hem çocuklara hem de
erkeklere hizmet verecek büyük bir
tesisin açýlýþýný yapacaðýz. Bütün bu
yatýrýmlar içinde siz varsanýz deðerlidir" dedi.
Türkiye'nin en büyük zenginliðinin gençliði olduðuna vurgu
yapan Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, "Gençler kitap okuyarak
geleceðe güvenle bakabilir. Kitap
okumak þimdi hobi olarak deðerlendiriliyor ama okumak hobi
deðil bir ihtiyaçtýr. Donanýmlý,
fikren, zihnen, bedenen ve ruhen
doymuþ nesli inþallah hep birlikte
yetiþtireceðiz.
Gençlik
Merkezlerimizle birlikte geleceðe
güvenle bakýyoruz.Bu merkezlerin
ilçelerimizde de açýlmasýný istiyoruz. Biz tecrübelerimizi ilçelerle
paylaþmaya hazýrýz" þeklinde kaydetti.
Ýl
Milli
Eðitim
Müdür
Yardýmcýsý Kadir Söngüt'de yarýþmaya katýlan öðrencilere ve onlara
bu fýrsatý veren Belediye Baþkaný
Muzaffer
Külcü'ye
teþekkür
ederek, "Öðrencilerimiz sadece
eðitim süresinde okulda deðil,
okul dýþýndaki zamanlarda okula
gelerek farklý farklý uðraþlarla
kendilerini geliþtiriyorlar" diye
konuþtu.
Törende konuþan NFK Gençlik
Merkezi Koordinatörü Mahmut Yabacýoðlu da
gençlik merkezlerinin sadece ders veren bir
merkez olmadýðýný söyledi.
Öðrencileri sosyal yönden de geliþtirmek
amacýyla
hareket
ettiklerini
belirten
Yabacýoðlu, "Bu amaçla her ay huzurevi, sevgi
evleri, fakir bir aile, mülteci aile olmak üzere
pek çok ziyaret gerçekleþtiriyoruz" dedi.
Konuþmalarýn ardýndan 403 öðrenci arasýndan yarýþmayý kazanan gençlere madalyalarýný
ve kupalarýný Belediye Baþkaný Külcü verdi.
Gençleri tebrik eden Külcü, öðrencilerle hatýra
fotoðrafý çektirdi. Törenin ardýndan NFK
Gençlik Merkezi'ndeki masa tenisi ve resim
kursunu da ziyaret eden Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü gençlerle sohbet etti.Haber
Servisi
Polisten
uyuþturucu madde
operasyonu
Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve
Organize Suçlarla Mücadele Þube
Müdürlüðü ekipleri
düzenledikleri operasyonda uyuþturucu
madde ele geçirdi.
Yürütülen bir soruþturma kapsamýnda
içerisinde 9 þüphelinin 'Uyuþturucu Madde
Ticareti Yapmak' suçuna yönelik, 36 þüphelinin
ise 'Uyuþturucu Madde Kullanmak' suçuna
yönelik eylemlerinin bulunduðunu tespit eden
polis ekipleri, düzenlenen operasyonla, tüm
þüphelileri yakaladý.
Þüphelilerin adreslerinde yapýlan aramalarda, toplamda 205 adet uyuþturucu nitelikli hap,
825 gr esrar maddesi, 0,63 gr Sentetik
Kannabinoid, 28 adet cinsel içerikli hap, 3 adet ruhsatsýz tabanca, 9 adet fiþek, 2 adet pompalý tüfek ve 1 adet
hassas terazi ele geçirildi.
Soruþturma kapsamýnda 'Uyuþturucu ve Uyarýcý
"Yarýnlara Geç Kalmadan"
sanatseverlerle buluþacak
Adana Devlet Tiyatrosu'nun "Yarýnlara
Geç Kalmadan" isimli oyunu Çorum'da sahnelenecek.
Feyzullah Arslan ve Nermin Ertürkmen'in yazdýklarý Gökhan Doðan'ýn yönettiði
tek perdelik oyun 23 Ocak Cuma günü saat
20.00'da 24 Ocak Cumartesi günü ise 14.00 ila 20.00
saatlerinde Devlet Tiyatrosu Çorum sahnesinde sanatseverlerle buluþacak.Oyunu konusu þöyle:
"Murat, Mehmet ve Þükufe'nin üç çocuðundan
ortanca olanýdýr. Aile içindeki kavga ve iletiþimsizlik,
babanýn oðluna olan ilgisizliði zaman içinde Murat'ýn
kýrgýnlýklarýný arttýrýr. Murat'ýn yalnýzlýðý onun hata
yapmasýna neden olur.
'Yarýnlara Geç Kalmadan' Bir çocuðun hayatýnýn
nasýl bir anda deðiþtiðini ve bu deðiþimde kimlerin
400 Uygur Türk'ü
yardým bekliyor
Alperen
Ocaklarý
Çorum
Þubesi'nden yapýlan açýklamada,
Kayseri'ye yerleþtirilen 400 Uygur
Türkü için yardým çaðrýsýnda bulunuldu.
Açýklamada þu ifadeler yer aldý.
"Yað, þeker, çay gibi temel ihtiyaç
malzemelerine ihtiyaçlarý vardýr. Ayrýca halý,
kilim, koltuk, yastýk vs. yardýmlarý kabul ediyoruz. Soy kardeþlerimizi, din kardeþlerimizi
bu soðukta açýkta býrakmayalým onlara sahip
çýkalým. Maddi ya da temel gýda ve eþya
olarak yardým etmek isteyenler Ýletiþim
Numaralarý: 05432081958-05393291086
Yardýmlarýnýz 8 Þubat'ta Kayseri'ye yerleþtirilen kardeþlerimize ulaþtýrýlacaktýr.
Maddi yardýmlarýnýz için Ýþ Bankasý TR19
0006 4000 0015 1501 6240 73 -Ýnan Aktaþ"
Haber Servisi
Hedefleri yine Altýn Kep Aþçýlar
Yarýþmasýnda ödül almak
21-24 Ocak 2015 tarihlerinde
Antalya da düzenlenecek olan Altýn
Kep Aþçýlar Yarýþmasýnda Hitit
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bir ekiple
Çorum'u temsil edecek.Yiyecek Ýçecek
Hizmetleri alaný Öðretmeni Ramazan
Oktay tarafýndan hazýrlanan ekipte Tarýk
Çakýcý, Haným Ceren Algül, Özge Özbay
yer alýyor. Mesleðinin henüz baþýndaki 11.
sýnýf öðrencilerinin çoðunlukta olduðu
takýmla Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi eðitim kalitesini bir kez daha gözler
önüne serecek.Geçen yýl 72 okul arasýnda
2.'lik ödülü olarak Çorum'da bir ilki
gerçekleþtiren okul bu yýl da baþarý zincirini
yeni bir halkayla pekiþtirmek konusunda
kararlý. Haber Servisi
Madde Ticareti yapmak' suçundan haklarýnda yasal
iþlem yapýlan 9 þüpheliden 2'si sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýlýrken,
7 þüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Haber Servisi
Eflaz Ermiþ
nerede hata yaptýklarýný gözler önüne sermektedir."
Haber Servisi
2015'te tarým
sigortasý uygulamalarý
hangileri?
Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan
Elfaz Ermiþ, Tarým Sigortalarý Havuzu tarafýndan
kapsama alýnacak ürünler, riskler, bölgeler ve
iþletme ölçekleri itibariyle devlet tarafýndan saðlanacak
prim desteði miktarlarýnýn, her yýl Bakanlýk teklifi üzerine
Bakanlar Kurulu tarafýndan belirlendiðini ifade ederek,
"Tarým Sigortalarý2015 yýlý uygulamalarýnýn yer aldýðý "
Tarým Sigortalarý Havuzu Tarafýndan kapsama Alýnacak
Riskler, Ürünler, Bölgeler ve Prim Desteði Oranlarýna
Ýliþkin 2014//7093 Sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý, 31 Aralýk
2014 Tarih ve 29222 Sayýlý(4. Mükerrer ) Resmi Gazete' de
yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Bu karar ile bitkisel
ürünler için dolu ana riski ile birlikte; fýrtýna, hortum,
yangýn, heyelan, deprem, sel ve su baskýný ek riskleri dolu
paketi halinde; bu risklere ilave olarak, isteðe baðlý olmak
üzere; açýk alanda yetiþtirilen meyveler için don riski, ayrýca meyve bahçeleri ile baðlarda dolu aðý ve örtü sistemleri
için dolu paketindeki riskler ve dolu aðýrlýðý riski, seralar
için dolu ana riski ile birlikte; fýrtýna, hortum, yangýn,
heyelan, deprem, selve su baskýný ile taþýt çarpmasý, kar ve
dolu aðýrlýðý riskleri paket halinde, süt ve erkek besi sýðýrlarý ile erkek ve diþi mandalar için ölüm riski, koyun ve
keçi ile koç ve tekeler için ölüm riski,kapalý sistemde üretim yapýlan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alýnmýþ
tesislerde yetiþtirilen kümes hayvanlarý için ölüm riski,
denizlerde ve iç sularda yetiþtirilen su ürünleri için ölüm
riski ile kafes ve aðlar için kazalar, predatör saldýrýsý, fýrtý-
na, hortum ve deprem riskleri, arýcýlýk kayýt sistemine
kayýtlý olan aktif(arýlý) ve plakalý kovanlar için; fýrtýna, hortum, yangýn, heyelan, deprem, sel ve su baskýný, taþýt
çarpmasý, nakliye ile vahþi hayvan saldýrýsý riskleri, ilgili
genel þartlar, tarife ve talimatlar kapsamýnda; bakanlýðýmýzýn kayýt sistemlerine kayýtlý çiftçilerin, mevcut arazi,
sera, ürün, tesis, iþletme ve yetiþtiricilik bilgileri dikkate
alýnarak, tarým sigortalarý havuzu tarafýndan teminat altýna alýnmýþtýr" dedi. Hububat ürünlerindeki sap kýsmýnýn
da teminat kapsamýna alýndýðýný dile getiren Ermiþ, "2015
yýlýnda 2014 yýlý uygulamalarýna ek olarak; meyve
bahçeleri ve baðlarda dolu aðý ve örtü sistemleri için isteðe
baðlý olmak üzere dolu paketindeki riskler ve dolu aðýrlýðý
riski, yað gülü için dolu paketindeki riskler, hububat
ürünlerindeki sap kýsmý, arýcýlýkta vahþi hayvan saldýrý
riski, su ürünlerinde kafes ve aðlar için kazalar, predatör
saldýrýsý, fýrtýna, hortum ve deprem riskleri ilk defa teminat altýna alýnmýþtýr. Ayrýca büyükbaþ hayvanlarýn sigortaya kabul yaþý 8 güne, küçükbaþ hayvanlar için sigortaya
kabul yaþý 3 aya indirilmiþ olup, gezginci arýcýlýk yapan
üreticilere ait poliçelerde, poliçe vadesi içerisinde nakliyat
riski dört (4) kez olarak arttýrýlmýþtýr. Devlet prim desteði
oraný; tüm risklerde %50 oranýnda uygulanacak, ancak
açýk alanda yetiþtirilen meyvelerde çiçeklenme dönemi
dolayýsýyla ile sigorta paketindeki diðer riskler hariç
sadece don riskinde 1/3 oranýnda ek prim desteði olarak
karþýlanacaktýr" þeklinde belirtti. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
20
OCAK 2015
SALI
YAÞAM
8
Gözlerinizi 'kar körlüðü'ne
Hamburger
Adamýn biri otobüse biner.
Karný çok açtýr. Aklýndan
"Keþke þimdi iki hamburger
olsa da yesem diye düþünür".
Yanýnda duran kýz:"Þunlardan
bi tanesini de bana ver" der.
Adam þaþýrýr: "Herhalde bana
söylemedi diyerek", hamburgerleri düþünmeye devam eder.
Biraz sonra kýz sesini
sertleþtirerek:' "Ver artýk þunlardan birini" der. Adam afallar: "Ketçap-mayonez de
olsun mu?" der. Kýz da:
"Ya manyak mýsýn nesin.
Þu asýlý tutacaklardan bir
tanesini ver de biz de
tutunalým, ikisini de iþgal
etmiþin.
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
karþý koruyun
Yerli Dizi
Soðuk hava dalgasýyla birlikte
Türkiye'yi etkisi altýna alan kar, vatandaþý hayatýn her alanýnda zorluk
yaþatýyor. Uzmanlar, karýn gözler için
de
tehlike
oluþturabildiðini
belirtiyor.Uzmanlar, "Karlý havalarda,
güneþ gözlüðü takmadan dýþarý çýkmak veya koruyucu gözlük olmadan
kar sporlarý yapmak 'kar körlüðüne'
zemin hazýrlýyor." uyarýsýný yapýyor.
Kuru göz ve sarý nokta hastalýðý olanlar ile açýk renk gözlülerin, kardan çok
daha olumsuz etkilendiðine dikkat
çeken uzmanlar, gözün karla temasýný
önlemek için ise sýk sýk çevredeki koyu
renklere
bakýlmasý
tavsiyesinde
bulunuyor.
Opr. Dr. Mustafa Reþit Küçük,
özellikle karýn ardýndan güneþin
açmasýnýn, önlem alýnmamasý halinde
kar körlüðüne davetiye çýkardýðýný
söyledi. Dr. Küçük, "Bu durum genellikle kayak sporlarýyla uðraþanlar, karla
kaplý alanlarda yürüyen ya da araç kullanan kiþilerde ortaya çýkabiliyor."
dedi. Dr. Küçük, kuru göz hastalarý,
yaþa baðlý veya kalýtýmsal makula (sarý
nokta) dejenerasyonu olan hastalarýn,
göz alerjileri olanlar ve açýk renk gözlü
kiþilerin kardan daha çok etkilendiðini
belirtti.
GÖZÜN ÝÇÝNDE KUM
TANESÝ VARMIÞ HÝSSÝ
OLUÞTURUYOR
Dr. Küçük, kar yaðýþýnýn yoðun etki
gösterdiði günlerde güneþten gelen
ultraviyole ýþýnlarýn kar ya da buzla
kaplý alanlarda yansýyarak göze zarar
vermesi sonucu kar körlüðünün oluþabileceðini ifade etti. Kar körlüðünün ilk
belirtilerinin gözde kuruma olduðunu
kaydeden Dr. Küçük, gözde ýþýða karþý
8-12 saat içerisinde hassaslaþma
baþladýðýný
ifade
etti.
Zaman
ilerledikçe kiþinin gözünün içerisinde
kum tanesi varmýþ hissinin meydana
geldiðini anlatan Dr. Küçük, gözlerin
ýþýða karþý aþýrý derecede hassaslaþtýðýný ve gözlerden sürekli yaþ
geldiðini vurguladý. Kar körlüðünün
etkisini birkaç gün içerisinde yitirmesine raðmen tedavi edilmediði
takdirde gözde neden olduðu aðrýlarýn
rahatsýz edici boyutlara ulaþabileceðinin altýný çizen Küçük, böyle bir
durumla karþýlaþmamak için gözün
tedavi edilmesi gerektiðini vurguladý.
NADÝREN KALICI
HASAR OLUÞTURABÝLÝR
Küçük, kar körlüðünün aðrý batma
hissinin yanýnda gözün makula
denilen görme noktasý ve çevresindeki
ýþýða duyarlý görme hücrelerini etkileyerek renk kontrastýnýn kaybolmasýna
ve etrafýn beyaz renk olarak görülmesine yol açtýðýna dikkat çekti.
Etkilenme süresinin etraftaki kar
yoðunluðu ve bu ortamda kalýnan süreye göre deðiþmekle beraber genelde
geçici olduðunu aktaran Küçük,
nadiren aþýrý maruz kalmasý sebebiyle
görme noktasýnda kalýcý hasarlar
oluþabildiðini söyledi.
KOYU RENKLERE BAKIN
Küçük, kar körlüðüne karþý alýnacak
en etkin önlemin yüzde koruyucu
özelliði olan ultraviyole gözlük kullanmak olduðunu aktardý. "Iþýk yansýmasýna çýplak gözle bakýlmamalý. Bu
ýþýnlar, korneanýn dýþ tabakalarýna
zarar vererek ýþýða karþý duyarlýlýk,
geçici körlük veya iltihaplanma ve
aðrýya yol açar." diye uyaran Küçük,
"Gözlük olmadýðý zamanlarda ise
gözün karla temas etmesini önlemek
için mümkün olduðunca etrafta bulunan koyu renklere bakýlmalý. Ayrýca
göz kuruluðu olduðu bilinen kiþilerin
soðuk havalarda gözyaþý tedavilerini
ihmal etmemeleri gerekir." ifadesini
kullandý.
(CÝHAN)
LAVAÞ EKMEKLÝ
YAYLA KEBABI
Cahit Berkay
1946'de Isparta'nýn Senirkent
ilçesinin Uluðbey kasabasýnda
doðdu. 1959'da ailesi ile birlikte
Ýstanbul'a geldi. Liseyi Ýstanbul
Kabataþ Erkek Lisesi'nde bitirdi.
Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat
Fakültesi'nde yüksek eðitimini
tamamladý.Müziðe ilkokulda mandolin çalarak baþladý. 1960-1965
tarihleri arasýnda amatörce müzik
yaptý. 1962'de "Siyah Ýnciler" adlý
grubunu kurdu. 1965'de Selçuk
Alagöz orkestrasýnda profesyonal
müzik dünyasýna adým attý. Selçuk
Alagöz
ile
1966'da
Altýn
Mikrofon'a katýldý ve 3. oldu.
1967'de ise Rana Alagöz'ün
arkadasýnda çalýp, 1967 Altýn
Mikrofon'da bir kez daha üçüncü
oldu.1968'de Alagöz orkestrasý
bateristi Engin Yörükoðlu ile
Moðollar adlý rock grubuna,
gitarist Tahir Nejat Özyýlmazel'in
yerine girdi. Grubun ilk dönemlerinden besteleri Aziz Azmet ve
Murat Ses ikilisi yaparken,
Azmet'in 1970'de gruptan ayrýlmasý ise Cahit Berkay besteci kiþiliðini ön plana çýkardý. Cahit
Berkay'ýn ön plana çýkmasý ile
grup Psychedelic rock ve rock and
roll yerine daha folklorik ve
Anadolu rock adý verilen tarza
yöneldi. Gitar dýþýnda baðlama,
cura ve yaylý tambur da çalmaya
baþladý.Cahit Berkay bestesi "Dað
ve Çocuk" ile popüleriteleri arttý ve
1971'de yeni bir grup arayan Barýþ
Manço ile çaldýlar. Bir yandan da
solo kariyerine devam eden grup
ayný yýl Danses et Rythmes de la
Turquie
albümünü
çýkardý.
Çoðunluðu
Murat
Ses
bestelerinden oluþan bu albüm,
Fransa'da "French Academie
Charles Cros Grand Prix Du
Disque" ödülü aldý. Bu ödül sonrasý Manço'dan ayrýlan grup kendi
kariyerlerini devam ettirmeye
karar verdi.
19:55
Malzemeler
150 gram bonfile
150 gram baharatlý
acýlý köfte (Ýncecik
hazýrlanmýþ)
150 gram piliç eti
2 çorba kaþýðý tereyaðý
100 gram
domates sosu
2 diþ sarýmsak
1 adet domates
3 adet biber
Tuz, karabiber,
kýrmýzýbiber
Yemeðin Tarifi
Bonfile, köfte ve piliç
etlerini ýzgarada piþirin.
Lavaþ ekmekleri rulo
yapýn, 1 çorba kaþýðý
tereyaðýný eritin. Lavaþ
ekmekleri yaðda çevirerek
hafifçe piþirin. Domates
sosunu ilave edin.Lavaþ
ekmekleri tavadan alýp,
servis tabaðýna yerleþtirin.
Üzerine ince kýyýlmýþ
sarýmsakla karýþtýrýlmýþ
yoðurdu dökün. Piþirilen
etleri karýþýk olarak dizin.
Izgara edilmiþ domates ve
biber dilimleri ile süsleyin.Artan 1 çorba kaþýðý
tereyaðýný eritin.
Kýrmýzýbiberi yaðda kavurup, etlerin üzerine
gezdirin. Karabiber ve
tuzunu ilave edip, servis
yapýn.
Yaþam, çok zalim bir öðretmendir.
Önce sýnav yapar, sonra dersi verir.
Andre Gide
07:00 Afacan Beþli
08:45 2. Sayfa
10:40 Dudaktan Kalbe
12:30 Öðle Haberleri
12:50 Derya’nýn Dünyasý
15:00 Dudaktan Kalbe
16:40 Dolu Dolu Anadolu
17:40 Gagguk
18:15 Ana Haber
19:30 Spor Bülteni
19:45 Kan ve Kemik
21:30 Gizli ve Tehlikeli
23:20 Hayatýn Rengi
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
18.50 Elif
Yerli Dizi
20:00 Yoksul
21:50 Haber Saati
22:45 Ejder kelasi
Filinta
Kadý Gýyaseddin Hatemi, kundaktayken Külliye’nin
önünde bulduðu Filinta Mustafa'ya bir baba, adalete
ihtiyacý olanlar içinse sýðýnýlacak bir liman gibidir.
Kadý Gýyaseddin, ayný zamanda Padiþah’a
þehzadeyken hocalýk yapmýþtýr. Kadýlýk makamýný
karakola taþýyan Kadý Gýyaseddin, böylelikle hem
olaylara yakýn olacak hem de padiþaha verdiði
Galata'yý kötülüklerden temizleme sözünü tutacaktýr.Oyuncular : Onur Tuna, Serhat Tutumluer,
Mehmet Özgür, Damla Aslanalp, Naz Elmas
Yönetmen : Kudret Sabancý
20:00
Sinema
Hükümet Kadýn 2
Yýl 1949, mevsim bahar... Yasaklý yýllar... Kitaplar,
gazeteler, kelimeler hüküm giymiþ; hürriyet
dedikleri hep vaat, hep vaat... Tek umut, açýlan
sandýk sayýsý ve geçerli oy sayýlarý...
Güneydoðu’nun ilk kadýn belediye baþkaný Xate,
henüz kendisini bekleyen bu baþkanlýk görevinden habersiz, Midyat Belediye Baþkaný Aziz
Veysel’in eþi olarak yaþamaktadýr. Kasabanýn
iflah olmaz baþkan adayý Faruk, hala gözde bir
bekar olarak hayatýna devam etmektedir.
Belediye baþkaný olmak için her yolu denemeye
hazýrdýr.
19:45
Sinema
Kan ve Kemik
Isaiah Bone, beþ yýl hapis yattýktan sonra Los
Angeles'a gider ve soluðu dövüþ dünyasýnda
alýr. Bir mafya babasý ondan, üzerine oynanýp
yüksek miktarda para kazanýlacaðý uluslararasý
dövüþlere katýlmasýný ister. Bone'nin ret cevabý,
iki güçlü düþman arasýnda her þeyin riske alýnacaðý bir hesaplaþmayý
baþlatacaktýr.Oyuncular : Michael Jai White,
Julian Sands, Eamonn Walker, Dante Basco,
Nona Gaye
Yönetmen : Ben Ramsey
02:30 Bu Tarz Benim
04:30 Dila Haným
07:00 Pis Yedili
08:00 Ayý Kardeþler
08:30 Pepee
09:00 Show Dünyasý
10:00 Her Þey Dahil
12:00 Nursel’in Mutfaðý
13:00 Bu Tarz Benim
16:00 Evleneceksen Gel
19:00 Ana Haber
20:00 Hükümet Kadýn 2
22:30 Ayakta Kal
04:45 Denize Hançer Düþtü
06.00 Geniþ Aile
Yerli Dizi
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
15.00 Evim Þahane
17.15 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
20:00 Küçük Aða
08.30 Böyle Bitmesin
10.25 Beni Böyle Sev
Yerli Dizi
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
Yerli Dizi
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:55 Filinta
23:00 Bak Hele Bak
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
Yerli Dizi
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:05 Ýki Dünya Arasýnda
21:00 Nizama Adanmýþ
Ruhlar Yerli Dizi
TEK
YILDIZ
2
20
OCAK 2015
SALI
HABER
9
"Kayyuma kalmýþ muhalefetin
yanýnda biz kongrelerimizi
düðün havasýnda yaptýk"
ivmeli çalýþma yapacaðýna inandýðýmýz bir
kardeþimizdir. 25 Ocak 2015 tarihinde il
baþkaný adayýmýz merakla bekleniyordu.
Yaptýðýmýz istiþarelerde yol yürüyüþümüze
her zaman ayak uyduran verilen görevi
yapan,
sorgulamayan
vefasýný
gördüðümüz, hiçbir zaman yalpa yapmayan, fedakar, cefakar arkadaþýmýz Rumi
Bekiroðlu'nu il baþkaný olarak ilan ediyoruz. 9 aday adayýmýzda birbirinden deðerli kardeþlerimizdi. Rumi Bekiroðlu da
tecrübeli bir kardeþimiz. Partimizde birçok
kademede görev aldý. Güzel bir il yönetimi
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 14 ilçede baþlayan AK
ve
güzel
teþkilatlarla
görev
yaptýðýmýz için þükrediyorum. Her il
Parti'nin kongre sürecinin bu hafta sonu yapýlacak olan il kongresi ile
baþkanýna
böyle
bir
ekiple
yol
yürümek nasip olsun."
tamamlanacaðýný belirterek, partinin çeþitli kademelerinde görevini
Ceylan,
25
Ocak
Pazar
günü
yapýlacak Ýl Kongresi'nde il baþkan
layýðý ile yapan Rumi Bekiroðlu'nu il baþkaný olarak ilan ettiklerini
adayýnýn
Rumi
Bekiroðlu
olarak
belirlendiðini,
ikinci bir aday ve lissöyledi.
tenin
çýkmasýnýn
imkansýz
olduðunu
söyledi.
Dün parti binasýnda AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Ýl
Ceylan, bir gazetecinin "Kongrede ikinci bir aday çýkma ihtimali
Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya,
var mý, çýkarsa ne olur?" þeklindeki bir sorusuna yanýt
Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Ýl
verdi. Ýl baþkan adayýnýn bizzat Baþbakan Ahmet
Baþkan adayý Rumi Bekiroðlu, belediye ve
Davutoðlu'nun onayý ile belirlendiðini, aday belirleme
ilçe baþkanlarýnýn katýlýmý ile düzenlenen
süreci öncesi de tüm teþkilatlarýn görüþlerinin, kanaattoplantýda konuþan Ceylan, kongre süreçlerinin alýndýðýný belirten Ceylan, "Rumi Bekiroðlu Ýl
lerinin seviyeli bir þekilde tamamlanmasýnda
Baþkan Adayýmýz olarak belirlenmiþtir. Farklý bir liste
katkýsý olanlara teþekkür etti.
çýkma ihtimali yok. AK Parti olarak Genel Merkezin ilke
Ceylan, "Muhalefette kongre süreçleri
kararlarý doðrultusunda Çorum'da 14 ilçede tek adayla
sandalyelerin havada uçuþmasý, yumruklaþkongrelerimizi yaptýk. Adaylarýmýz demokratik uzlaþma
ma, kongreye 15 gün kala il baþkanlarýnýn
kültürüyle, istiþareyle belirlenmiþtir. Ýl Kongresinde de
istifasýna sahne olurken kayyuma kalmýþ bir
ikinci bir aday çýkamaz, çýkacaðýný da tahmin etmiyorum.
muhalefet görülürken, biz düðün havasýnda
Eðer çýkarsa Baþbakanýmýz Ahmet Davutoðlu'nun karþýsýkongre süreci geçirdik" dedi.
na çýkmýþ olur ki ben de il baþkaný olarak buna izin vereGüzel bir il yönetimi ve güzel bir teþkilatmem. Baþbakanýmýzýn lafýný yere düþürtmeyiz.
la görev yaptýklarýný belirten Ceylan, her il
Baþbakanýmýzýn sözünün üstüne söz olmaz. Ýl Kongremizi
baþkanýna böyle bir ekip ile yol yürümenin
birlik ve beraberlik içerisinde yapacaðýz. Buradan tüm
nasip olmasýný diledi.
Çorum halkýný ve partililerimizi kongremize davet ediyoCeylan, konuþmasýnda þunlarý söyledi:
rum" dedi.
"14 ilçemizde baþlayan kongre sürecimiz Ahmet Sami Ceylan
Ceylan'ýn verdiði bilgiye göre; AK Parti'nin Çorum Ýl
bu hafta sonu 25 Ocak saat 10.00'da Atatürk
Kongresi
25 Ocak 2015 Pazar günü saat 10.00'de Atatürk
Spor Salonu'nda yapýlacak il kongresi ile 5. Olaðan Kongre sürecini
Spor
Salonu'nda
yapýlacak.
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan,
tamamlamýþ olacaðýz. Güzel ve seviyeli bir kongre süreci geçirdik.
Çorum
5.
Olaðan
Kongresi'ni
"Birlik Ýçinde, Yeni Türkiye" sloganýyla
Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan, Baþbakanýmýz Ahmet
yapacaklarýný
bildirerek,
kongreye
üst düzey katýlým saðlanacaðýný
Davutoðlu, Teþkilat Genel Baþkanýmýz Süleyman Soylu'ya layýk olmak
açýkladý.
Ceylan,
Çorum
Ýl
Kongresine
AK Parti Genel Baþkan
adýna AK Parti duþuna yakýþýr bir kongre sürecimiz oldu. Bu süreçte
Yardýmcýsý
Mehmet
Ali
Þahin,
AK
Parti
Grup
Baþkanvekili Prof. Dr.
görev alan herkese teþekkür ediyoruz. Ýlçe baþkanlarýmýzýn belirlenmesi sürecinde delegelerimize teþekkür ediyoruz. Muhalefette kongre Naci Bostancý, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþtirme Bakaný Lütfi
süreçleri sandalyelerin havada uçuþmasý, yumruklaþma, kongreye 15 Elvan, Bölge Koordinatörü Alev Dedegil ile milletvekillerinin de
katýlacaðýný bildirdi. Yasin YÜCEL
gün kala il baþkanlarýnýn istifasýna sahne
olurken kayyuma kalmýþ bir muhalefet
görülürken biz düðün havasýnda kongre süreci
geçirdik. Bazý ilçelerde ilçe baþkanlarýmýzda
deðiþiklik yaptýk. Merkez ilçe, Osmancýk, Bayat
ve Mecitözü'nde ilçe baþkanlarýmýz deðiþti.
-"BEKÝROÐLU, BÝRLÝKTE
YOL YÜRÜDÜÐÜMÜZ,
YALPA YAPMAYAN,
TECRÜBELÝ BÝR ARKADAÞIMIZ"Rumi Bekiroðlu, 30 Kasým'dan bu yana
merkez ilçede önemli görevler yapan daha
"Teþkilatlarýn
güvenine layýk
olacaðým"
AK Parti Çorum Ýl Baþkan
Adayý Av. Rumi Bekiroðlu, þu
anda Türkiye üçüncüsü olan ve
her zaman ilk 5 içerisinde yer
almayý baþaran Çorum teþkilatýný
Türkiye ikincisi veya birincisi
yapmakta kararlý olduklarýný
söyledi.
AK Parti Ýl Binasý'nda düzenlenen basýn toplantýsýnda bir
konuþma yapan AK Parti Ýl
Baþkan Adayý Bekiroðlu, 5 yýlý
aþkýn süredir birlikte görev yaptýklarý AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan'a kendisine gösterdiði teveccüh ve güven nedeniyle
teþekkür ederek, kendisinin il
baþkan adayý olmasýna katký
saðlayan herkese teþekkürlerini
iletti. Bekiroðlu, il baþkan
adayýnýn belirlenmesi sürecinde
katkýsý olan Baþbakan Ahmet
Davutoðlu baþta olmak üzere
Teþkilat Baþkaný Süleyman
Soylu'ya, Bölge Koordinatörü
Alev Dedeðil'e, milletvekillerine,
belediye baþkanlarýna, il-ilçe
teþkilatlarýna, gençlik ve kadýn
kollarýna, il genel ve belediye
meclis üyelerine, kamuoyu yoklamasý sýrasýnda Rumi Bekiroðlu
ismini ön palana çýkartan ve bu
ismi öneren sivil toplum kuruluþlarý, þehrin ileri gelenleri ve
SMMMO Baþkaný Yýldýrým
yanlýþ bilgilendirmeyi düzeltti
Muzaffer Yýldýrým
Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler
Odasý (SMMMO) Yönetim Kurulu Baþkaný
Muzaffer Yýldýrým,
SMMMO üyesi Fikret
Tepençelik'in bir gazetede yer alan "Þirket ortaklarý
ne kadar Baðkur primi ödemelidirler" þeklindeki
yazýsýnda
bazý yanlýþlýklar olduðu konusunda meslektaþlarýnýn uyarýda bulunduklarýný ifade etti.
Yýldýrým yaptýðý açýklamada, "Þirket ortaklarýnýn
ne kadar Baðkur primi ödemeli?" sorusunun doðru
cevabýný ise þu þekilde açýkladý:
"5510 sayýlý Kanunun Madde 12'de iþveren tanýmý þu þekildedir; 5510 sayýlý Kanuna
göre, "4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (a)
ve (c) bentlerine göre sigortalý sayýlan kiþileri
çalýþtýran gerçek veya tüzel kiþiler ile tüzel
kiþiliði olmayan kurum ve kuruluþlar iþverendir." Þeklinde belirtilmiþ. Yani, þirket
ortaklarý iþveren olmayýp, bu þekilde deðerlendirilmesi gerekiyor. Buna göre; limited þirket ortaklýðý veya anonim þirketlerin yönetim
kurulu üyesi ortaklýðý nedeniyle Bað-Kur sigortalýsý olanlar iþveren sayýlamayacaðýndan
dolayý, bu kiþiler þirketlerinde çalýþtýrýlan sigortalýlarýn ücret tutarýna bakýlmaksýzýn kendi
belirleyecekleri tutar üzerinden Bað-Kur
primi ödeyebilecektir. Ayrýca Bað-Kur sigortalýlarýnýn, artýk basamak sistemiyle prim
ödemiyor. Basamak sistemi 1.10.2008
itibariyle kaldýrýldý.Bað-Kur'lular ayný zamanda sigortalý çalýþtýran iþveren ise prime esas kazancý,
çalýþtýrdýðý sigortalýlarýn prime esas günlük
kazancýnýn en yükseðinin 30 katýndan az olamaz.
Yani, bir iþverenin en yüksek ücret ödediði iþçisinin
maaþý 3.000 TL ise, kendi Bað-Kur primini de en az
bu tutarýn % 34.5. yani 1035 TL yatýrmasý gereklidir.
Bu tutardan düþük prim bildirildiðinin tespit edilmesi halinde aradaki farkýn primi, gecikme cezasý ve
gecikme zammý uygulanmak suretiyle tahsil
edilmektedir." Haber Servisi
Rumi Bekiroðlu
tüm partililere, Çorum halkýna
teþekkür
etti.
Teþkilatlarýn
verdiði desteðin küçümsenemeyeceðinin
altýný
çizen
Bekiroðlu, bu güvene layýk olacaðýný vurguladý. Bekiroðlu, tüm
Çorumlularý ve partilileri 25
Ocak'ta
Atatürk
Spor
Salonun'da yapýlacak kongreye
davet etti. Teþkilatlarýn ve partililerin vereceði destekle bu
yükün altýndan rahatlýkla kalkabileceklerine inandýðýný bildiren
Bekiroðlu, þu anda Türkiye
üçüncüsü olan ve her zaman ilk 5
içerisinde yer almayý baþaran
Çorum teþkilatýný Türkiye ikincisi
veya birincisi yapmakta kararlý
olduklarýný
söyledi.
Yasin
YÜCEL
Türk Eðitim Sen'den
müdür tepkisi!
Türk Eðitim-Sen Çorum Þube Baþkaný Selim
Aydýn Atatürk Anadolu Lisesinde geçtiðimiz
Cuma günü yani 16.01.2014 tarihinde bayrak
töreni yapýldýðý sýrada son derece üzücü bir olay
yaþandýðýný ifade ederek, "Okul müdürü tarafýndan öðrencilerin gözü önünde, öðretmenlere rencide edici, onur kýrýcý sözler sarf edilmiþtir. Türk
Eðitim Sen olarak yaþanan bu olayý
kýnýyor ve ilgilileri göreve çaðýrýyoruz.
Okul müdürlerinin uzlaþtýrýcý, yol
gösterici olmasý gerekirken öðretmenlerine baðýrmasý, azarlayarak
görevlerini hatýrlatmaya kalkmasý ve
bunu küçük düþürmek adýna öðrencilerin gözünün önünde yapmasý son
derece yakýþýksýz bir davranýþtýr. Selim Aydýn
Makam ve mevkisi ne olursa olsun
hiç kimsenin öðretmene bir eðitim çalýþanýna hele
hele öðrencilerin gözü önünde hakaret etme,
onlarý rencide etme hakký yoktur.
Okul Müdürü bu tavýrlarýyla acaba neyi
amaçlamýþtýr? Öðrencilerin karþýsýna geçtiðinde
acaba kendi acziyetinimi örtmek istemiþtir?
"Kýrk yýlda bir kürsüye çýkýyorum. Onda da sizi
fýrçalamayayým" derken öðretmenlere ve öðrencilere aklý sýra gözdaðý mý vermek istemiþtir? Bu
ifadelerin yöneticilik vakarýna ne kadar
yakýþtýðýnýn takdirini kamuoyuna býrakýrken kendisinin öðretmenlikten geldiðini hatýrlamasýný
istiyoruz. Müdür Bey , acaba bu çýkýþýný kendisini
oraya taþýyanlarýn desteðine güvenerek mi yaptý?
Ama unutmasýn ki o okulu öðretmenleriyle,
öðrencisiyle velisiyle iþbirliði içerisinde kendisi
idare edecek. Türk Eðitim-Sen olarak her zaman
hakkýn ve haklýnýn yanýnda ve
savunucusu olduðumuzu kamuoyuna
saygýyla duyuruyoruz. Okul müdürünün
yaptýðý davranýþýn doðru olmasý mümkün
deðildir. Bu zihniyetteki bir insanýn okul
müdürlüðü yapmasý, personeli ile iyi
iliþkiler kurarak görevini devam ettirmesi
çok zordur. Bu ifadeler eðitim öðretimin
merkezinde bulunan öðretmenin performansýný ve motivasyonunu olumsuz
yönde etkileyeceði gibi, öðrencilerimizde de ciddi
manada þaþkýnlýk yaratmýþtýr. Hayal kýrýklýðý
yaþamýþlardýr.
okulda eðitim öðretim faaliyetlerinin daha
etkili þekilde yürütülebilmesi, saðlýklý bir okul ikliminin oluþturulmasý bu tarzdaki idarecilerle
mümkün deðildir. Türk Eðitim-Sen olarak
yaþanan bu olayý kýnýyor ve ilgilileri göreve
çaðýrýyorum" þeklinde kaydetti.
Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
20
OCAK 2015
SALI
HABER
Baþaranhýncal'dan
Demiryolu teþekkürü
Çorum TSO Meclisi yýlýn ilk toplantýsýný yaptý.
Dün gerçekleþtirilen toplantý Necip Uygur
baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Gündeme iliþkin
maddelerinin oylanmasýnýn ardýndan Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal açýlýþ konuþmasý yaptý.
Demiryolu'nun yatýrým programýna alýnmasýnýn
sevindirici olduðunu dile getiren Baþaranhýncal,
Demiryolunun artýk Çorum'a kýsa bir süre içerisinde
geleceðini söyledi.
Bu zamana kadar yatýrým programýna alýnýp iptal
olan bir projenin olmadýðýný aktaran Baþaranhýncal,
"Çorum için demiryolu çok önemliydi ve yatýrým programýna alýndý. Bu zamana kadar yatýrým programýna
alýnýp da iptal edilen proje olmadý. Artýk demiryolu
Çorum'a hayýrlý uðurlu olsun. Demiryolunun Çorum'a
getirilmesinden emeði geçenlere ayrý ayrý teþekkür
ediyorum. Memleketimiz bir hizmete daha kavuþtu"
dedi.
Baþaranhýncal, pirinçte KDV'nin
%1'e inmesinin sevindirici bir
durum olduðunu da belirterek, katký
ve desteklerinden dolayý AK Parti
Çorum Milletvekili Cahit Baðcý'ya da
teþekkür etti. Ardýndan TSO meclis
üyesi Haluk Aþký'na teþekkür plaketi
verildi. Plaketin ardýndan TSO
meclis üyesi Haluk Aþkýn, TSO meclis üyesi Selim
Kepçeli ve TSO meclis üyesi Mustafa Özbayram birer
konuþma yaptýlar. Konuþmalarýn ardýndan toplantý
basýna kapalý devam etti. Yasin YÜCEL
Erdem Çenesiz'in meclis
üyeliðinin düþürülmesine tepki!
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Meclis Üyesi
Selim Kefçeli, Erdem Çenesiz'in meclis üyeliðinin
düþürülmesine tepki gösterdi.
TSO Meclisinin dün yapýlan ocak ayý toplantýsýnda
söz alan Selim Kefçeli, "TSO Meclis Üyemiz Erdem
Çenesiz' in, Meclis Üyeliðinin düþürülmesi kararýný
alanlar ve kararýn altýna imza atanlarýn hukukçularýn
görüþlerini de alarak, kararlarýný yeniden gözden
geçirmelerini, TSO meclis üyesi olarak talep ediyorum.
Sayýn Meclis üyelerimiz, hatýrlarsanýz
2013 yýlýnýn mayýs ayýnda masalarýmýz
üzerine, üç sayfadan ibaret fotokopiler
kondu.
Fotokopilerde,
Meclisimizin nasýl oluþacaðý, görev ve
yetkilerinin yazýlý olduðu, ilgili kanun
ve yönetmelikler yer almaktadýr.
Yönetmeliðimizin
:
Meclis
Toplantýlarýna
Katýlmamamýn
Sonuçlarý, Madde 245174 sayýlý
kanunun 96. Maddesi 6. fýkrasý
gereðince meclis toplantýlarýna, özürlü
veya özürsüz olarak 6 ay içerisinde yapýlan toplantýlarýn yarýsýndan bir fazlasýna katýlmamalarý halinde
üyelikten çekilmiþ sayýlýr. Þimdi söyleyeceðim sözün
altýný çizerek söylemek istiyorum. Kanunun lafzýna
yani ( sözüne) uygun olarak olaya bakarsak, meclis
Üyemizin üyeliðinin düþmesi tamamen yasaldýr. Ayný
þekilde 4. 2. 1959 tarihli ve 14/ 6 sayýlý Ýçtihadý
Birleþtirme Kararý da bu yöndedir: '
Kanun hükümlerinin sadece lafzýna göre deðil,
hem lafzýna hem de ruhuna göre yorumlanmasý ve
kanunun lafzýna dayanýlarak konuluþ maksatlarýna
aykýrý sonuçlara varýlmasýna meydan býrakýlmamasý,
bu günün hukuk ilminin ve tatbikatýnýn kaideleridir.
Türk Medeni Kanununun 1. maddesi genel ölçütlerine
göre.
MADDE 1.- Kanun, sözüyle ve özüyle deðindiði
bütün konularda uygulanýr.
Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa,
hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu da yoksa
kendisi kanun koyucu olsaydý nasýl bir kural koyacak
idiyse ona göre karar verir. Hâkim, karar verirken bilimsel görüþlerden ve yargý kararlarýndan yararlanýr"
dedi.
Yönetmeliðin Erdem Çenesiz'e yanlýþ uygulandýðýnýn altýný çizen Kefçeli,
"Kanun sadece lafzý uygulanmýþtýr. Kanunun lafzý
ile birlikte ruhunundu uygulanmasý için mücbir sebep
mevcuttur. Ýþte vicdaným rahat olmadýðý için, þu an
karþýnýzdayým.
Peki, bu sebepler nedir. Yýllardýr TSO
Meclis toplantýlarý ortalama 60 dakika
sürmektedir. Bu meçlimizin geleneði haline
gelmiþtir. Meclis üyelerimiz toplantýnýn
bazen baþýnda bazen ortasýnda bezende
sonunda, toplantýlara katýlarak
imza
atmaktadýrlar. Buda olaðandýr. Çünkü
hizmetimiz gönüllük esasýna dayanmaktadýr.
Önemli olan hüsnüniyettir. Kanun
koyucu bunu düþünerek sadece toplantýya
"katýlýnýr" ibaresini kullanmýþtýr. 2014
Aralýk ayý toplantýmýz, geleneklerin dýþýn ilk defa "8
dakika" gibi rekor bir seviyede tamamlanmýþtýr. Sayýn
Erol baþkanda bunu kendisi ifade etmiþtir. Basýnda da
yer almýþtýr. Ben yaklaþýk 25 yýllýk meclis üyesi olarak,
böyle bu kadar kýsa süren toplantýya ilk defa þahit
oldum. Erdem beyle görüþmemde, kendisinin meclis
toplantýsýný önemsediðini ve toplantý için uçakla Ýstanbul'dan geldiðini, toplantý baþladýktan 15 dakika sonra
TSO binasýnýn kapýsýnýn önünde olduðunu, kapýlarýn
kapalý olduðunu, þaþýrdýðýný, olaydan haberdar etmek
için, Yönetim Kurulu Baþkan yardýmcýsý Fikret
Tepençelik ve Oda Genel Sekreteri Murat Zeybel'le
telefonda görüþtüðünü beyan etti. Çorum' u ulusal
platformda baþarý ile temsil eden, ulusal bir marka
yaratan, Çorum'da istihdam, vergi, ihracat gibi bir çok
ekonomik konuda önde gelen bir kurumu Çorum'a
kazandýran bir arkadaþýmýzýn Çorum TSO meclisi
üyesi olmasý meclisimize deðer katar mý katmaz mý
lütfen düþününüz. Saygýlar sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL
Ýskilip'te doðaya yem býrakýldý
Ýskilip Belediyesi ve Ýskilip Ýlçe
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürlüðü
tarafýndan
kuþlarýn aç kalmamasý için
hayýrsever
esnaflarýnda
desteði ile doðaya yem
býrakýldý.
Görevliler
tarafýndan
Ýskilip zahireci esnafýndan
toplanan yemler yabani
kuþlarýn aç kalmamasý için
Elmabeli mevkiinde çeþitli bölgelere daðýtýldý. Belediye Baþkaný
Recep Çatma kuþlarýn aç kalmamasý için doðaya yem býrakma
çalýþmalarýnýn farklý bölgelerde
devam edeceðini söyledi.
Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürü Ali Sülük ise doðayý
sürdürülebilir kýlmak için özellikle
kýþ aylarýnda yemlemenin önemine
vurgu yaparak, vatandaþlarýnda bu
konuda duyarlý olmalarý çaðrýsýnda
bulundu. Haber Servisi
T.C.
ÇORUM
2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ
Dosya No : 2014/7710 ESAS
10
TAÞINMAZIN AÇIK
ARTIRMA ÝLANI
atýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 2028 Ada No, 7 Parsel No, TEPECÝK
Mahalle/Mevkii, 9 Baðýmsýz Bölüm 130 m2 kullaným alanlý asansörlü kaloriferli doðalgaz kombi
ýsýtma 3 oda salon mutafak banyo tuvalet lavabo hol antre ve 2 adet balkon güney ve doðu olmak
üzere iki yöne cepheli salon ve odalarýn tabaný ahþap laminant parke döþeme kaplama duvarlarýnýn yüzeyi saten alçý sývalý kartonpiyerli tavanlarýnýn yüzeyi kireç çimento ve kum karýþýmý
sýva üzeri plastik badana ile boyalýdýr, doðalgaz sayacý yok dairenin mutfak dolabý ve kombisi yok
dýþ kapýsý çelik iç kapýlarý ahþap amerikan panel ýsýcamlý pencere doðramalarý pvc doðramadýr.
Adresi
:Kale Malý Ata 19.Sok Deniz Apt No 27/9 Merkez / ÇORUM
Yüzölçümü
:1.025,80 m2
Arsa Payý
:4/86
Ýmar Durumu
:Var , inþaat tarzý e.2.00 .blok nizam 5 kat konut alanlý imarlý
Kýymeti
:95.000,00 TL
KDV Oraný
:%1
Kaydýndaki Þerhler
:
1. Satýþ Günü
:26/03/2015 günü 14:30- 14:40 arasý
2. Satýþ Günü
:28/04/2015 günü 14:30 - 14:40 arasý
Satýþ Yeri
:ÇORUM ADALET SARAYI ADLÝYE GÝRÝÞÝ ADLÝYE MEZAT
SALONU
Satýþ þartlan :
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý
toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý
takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi
düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10)
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý
alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden
ödenir.
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz
ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr.
Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark,
varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði
takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý,
baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/7710 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze
baþvurmalarý ilan olunur.
Basýn No:10004
www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Kýzýltepe'den
yardým çaðrýsý
Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan
Kýzýltepe, mahallesinde ikamet eden yoksul ve
ihtiyaç sahibi aileler için yardým kampanyasý
baþlattý.
Çorum'daki duyarlý iþadamlarý ile hayýrsever
vatandaþlarý, mahallesindeki yoksul ve ihtiyaç
sahibi ailelerine yardým eli uzatmaya çaðýran
Hasan Kýzýltepe, "Bahçelievler Mahallesinde
ikamet eden fakir ve yoksul aileler, elveriþsiz kýþ
þartlarýyla birlikte çok daha zor durumdadýrlar.
Çorumlu iþadamlarý ile hayýrsever vatandaþlarý
bu ailelere gýda yardýmý baþta olmak üzere okula
giden çocuklarýna kýþlýk kaban ve bot yardýmýnda
bulunmaya çaðýrýyorum.
Bugüne kadar mahallemizde bulunan ihtiyaç
sahibi ailelerine yardým eli uzatan herkese
teþekkür ediyorum. Fakir sevindirmenin Allah
katýnda çok güzel bir yeri olduðu bilinciyle
duyarlý halkýmýzdan yardým ve destek bekliyoruz" dedi.
Hasan Kýzýltepe, yardýmda bulunmak isteyen
vatandaþlardan kendileriyle irtibata geçmelerini
de istedi.
Haber Servisi
Haluk Aþkýn'dan terminal esnafýna
provokasyona gelmeyin uyarýsý!
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Meclis
Üyesi Haluk Aþkýn, mecliste yaptýðý konuþmada
yeni otogar ihalesi ve bununla ilgili geliþmeler
hakkýnda bilgi verdi. "Temsil ettiðim meslek grubunun üyeleri olan terminal esnafý, yeni terminalle ilgili görüþmek istediler sýkýntýlarýn ve beklentilerini anlattýlar bende konuyu yönetim kurulu baþkanýmýza ilettim" diyen Aþkýn, "Baþkanýmýzýn baþkanlýðýnda Çorum Terminal esnafý ve benimde bulunduðum bir toplantý gerçekleþtirdik. Bu toplantýda beklentilerini ve sorunlarýný tekrar aktardýlar. Sayýn yönetim kurulu baþkanýmýz, sayýn
belediye baþkanýmýzla görüþtük. Kendileri de konunun baðlý bulunduðu
baþkan yardýmcýmýzla koordineli çözüm talimatý verdi. Sayýn yönetim kurulu baþkanýmýz, belediye baþkan yardýmcýmýz ve ben biraraya geldik. Gördük ki belediyemizin de bazý esnaflarýmýzla ilgili
büyük sýkýntýlarý var bunlarýn da aþýlmasý için ortak akýlla çözümler üretildi. Son belediye meclis
toplantýsýnda belediye baþkanýmýz sayýn Muzaffer
Külcü beyin açýkladýðý gibi esnafýmýz ne talep ettiyse karþýlandý kronikleþmiþ borçlarýna yapýlandýrma imkaný saðlandý. 1. ihalede muammen bedelin tespiti daha önce gerçekleþen bir bedel ol-
duðu için bu bedel üzerinden yapýldý. Bu arada
enteresan insanlar ortaya çýkmaya baþladý" dedi.
Aþkýn, "Çorum'da yaþamayan konunun detaylarýný bilmeyen basýn üzerinden sallayan kendi isimlerini gündemde tutmaya çalýþan bu insanlarýn Çorum Terminal esnafýný falan düþündükleri yok. Sadece arý kovanýna çomak
sokmak amaçlarý kaos ve provokasyondan beslenip sadece kendi
isimlerini gündeme getirmenin
derdindeler. Ben 22 Ocak 2015'de
yapýlacak 2. ihale için buradan
saðduyulu terminal esnafýmýza
kamuoyuna sesleniyorum sizi
provoke etmeye çalýþan insanlara
itibar etmeyin problemler her zaman yerinde aþýlýr. Bugüne kadar
hep destek gördük destek verdik
ve doðrunun yanýnda olduk ihale
günü girin ve iþ yerinizi alýn ve iþinize bakýn iþ iþten geçtikten sonra ahlayýp vahlamayýn þimdi akýl tacirliði yapanlarýn yarýn ortada
olmayacaðýný bilmenizi isterim. Bu süreçte bana
yakýndan destek olan Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü beye, Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Turhan Candan beye ve TSO Baþkanýmýz Çetin
Baþaranhýncal beye teþekkür ederim" þeklinde
konuþtu. Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
2 AÐUS-
20
OCAK 2015
SALI
SPOR
11
Judocular'dan baþarý geldi
Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor
ikinci yarýya galibiyetle baþladý
Bayanlar Voleybol da 3. ligdeki temsilcimiz
Osmancýk
Ýsmail
Burak
Derinderespor ikinci yarýnýn ilk maçýnda
Samsun Spor Lisesi'ni deplasmanda 3-0
yenerek ikinci yarýya galibiyetle baþladý.
Sezonun ilk maçýnda kendi evinde rakibine
3-2 yenilen Osmancýk ÝBD grupta ilk iki iddiasýný devam ettirmek için puan kaybýna tahammülü olmadýðý maçta Samsun Spor Lisesi ise
Mustafa Daðýstanlý Spor Salonu'nda karþýlaþtý.
Rakibi önünde maça oldukça iyi baþlayan ÝBD
hücumda etkili olurken savunmasýndaki
baþarýsý ile rakibine fazla þans vermedi ve 2517'lik skorla ilk seti alarak 1-0 öne geçti.
Bu seti alarak moral bulan Osmancýk ÝBD
ikinci settede oyundaki üstünlüðünü rakibine
kabul ettirdi ve bu setide 25-16 alarak 2-0,
üstünlüðü yakaladý. Üçüncü sette ise ev sahibi
takýmýn maça ortak olma isteði mücadeleyi
oldukça yükseltti. Ýlk maçta rakibi önünde 2-0
öne geçmesine raðmen 3-2 maðlup ayrýlan
Osmancýk ÝBD rakibine bu kez o þansý tanýmadý
ve seti 25-20 maçýda 3-0 kazanarak ikinci yarýya
üç puanla baþlayarak ilk iki iddiasýný devam
ettirdi.
SALON : Mustafa Daðýstanlý .
HAKEMLER : Özgür Þahin, Sezai Alýcý .
SAMSUN SPOR LÝSESÝ : Burcu, Bengisu,
Tansu, Dilara, Hava, Rümeysa, Berna, Gizem,
Þerife, Fadime, Çaðla, Yasemin.
OSMANCIK
ÝSMAÝL
BURAK
DERÝNDERESPOR : Deniz, Ayþe, Beyza, Tuðçe,
Merve, Segi, Esra, Emel, Seda, Aslýhan,
Sevdanur .
SETLER : 1. Set: 25-17, 2. Set: 25-16, 3. Set:
25-20 (Osmancýk ÝBD)
Anadolu Yýldýzlarý Judo 1. Kademe müsabakalarýnda Çorum karmasý kýzlarda ikinci
erkeklerde ise üçüncü olurken müsabakalara katýlan 13
sporcudan 11'i ilk beþ içinde yer alarak yarý final
grubunda mücadele etmeye hak kazandýlar.
Hafta sonunda Bartýn'da yapýlan Anadolu Yýldýzlarý
Judo 1. Kademe müsabakalarý dokuz ilden sporcular
katýldýlar. Yapýlan müsabakalar sonunda Çorum kýz
takýmý ikinciliði, erkekleri ise üçüncülüðü kazandý.
Müsabakalarda mücadele eden sporculardan bayanlar
40 Kg'da Emel Uçar ve 48 Kg'da Þeyma Hacer Yaðlý sýklerinde birinci olarak altýn madalya kazandýlar.
Bayanlar 36 Kg'da Nursena Öztürk ve 70 K'da
Hasret Sabuncu ise finalde kaybettiler ve gümüþ
madalya kazandýlar. Bayanlar 44 Kg'da Ebru Demiröz
üçüncü 52 Kg'da Rabia Yetik ise beþinci olarak yarý final
grubunda mücadele etmeye hak kazandýlar.
Erkeklerde ise 38 Kg'da Ýbrahim Bolat finalde
kaybederek ikinci olurken 50 Kg'da Bayram Þahin, 55
Kg'da Burak Cankar, 60 Kg'da Rýza Sabuncu ve +73
Kg'da Emircan Solak üçüncü olarak bronz madalya
kazandýlar. 46 Kg'da Mikail Pembe ise beþinci olarak
yarý final biletini aldý.
Anadolu Yýldýzlarý Judo Ligi yarý final müsabakalarý
14-15 Þubat tarihlerinde Sinop'ta yapýlacak. Judo Ýl
Temsilcisi Hüseyin Üstündað yarý final grubunda ilk
altýya girecek olan sporcularýn 4-5 Nisan'da
Kuþadasý'nda yapýlacak Türkiye finallerinde mücadele
etmeye hak kazanacaklarýný belirterek bu þampiyonaya
sporcu göndermek olduðunu söyledi. (Spor servisi)
"Türkiye'nin en köklü partisiyiz"
AK Parti Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, Gençlik Kollarý 4.
Olaðan Genel Kurul Toplantýsý'nda bir konuþma yaptý.
Tokgöz, AK Parti olarak farklý bir teþkilatlanmaya sahip
olduklarýný belirterek, "AK Partiyle artýk
bu ülkenin en köklü partisi haline
gelmiþtir. Biz bu dönemimizde de mahalle
teþkilatlarýmýzý kurmaya baþladýk. Mahalle
teþkilatlarýmýzýn özelliði de 10 kiþilik yönetim kurulundan oluþuyor. Gençlik kollarýn
da ayný þekilde mahalle teþkilatlanmasý
olacak. Kadýn kollarýmýz da ayný þekilde
teþkilatlanýyor ve okullarýmýzda da teþkilatlanacaðýz" dedi.
2001 yýlýnda Türkiye'de farklý bir lider
ve farklý bir sesin ortaya çýktýðýný hatýrlatan
Tokgöz, "Baþlanan bu kutlu yürüyüþte
2014-2015 yýlýna kadar Türkiye Dünya'nýn
en büyük 16. ekonomisinden oldu. Orta
Doðunun lider ülkesi oldu. IMF'ye borç
verebilecek bir ülke haline geldik.
Görüyoruz Cumhurbaþkanýmýz Osmanlý ruhuna hitap
ediyor. Etrafýmýzdaki komþularýmýzýn çektiði sýkýntýlarý
görüyoruz. 2010 yýlýnda dünyada kriz varken Türkiye güllük gülistanlýk hale geldi" diye konuþtu.
Verilen desteklere teþekkür eden
Tokgöz, "Bu kutlu yürüyüþe verdiðiniz
destekten dolayý teþekkür ediyorum.
Gençlik kollarýnda hizmet veren
baþkanlara üyelere teþekkür ediyorum.
Bugün yeni görev alan arkadaþlar ak
gençliðin, ak kadrolarýn bayraðýný
ileriye doðru dalgalandýracaklarýna
inanýyorum. Biz ak parti olarak daha
farklý teþkilatlanan bir partiyiz. AK Parti
olarak Alacalý seçmenlerimizin gösterdiði teveccühten dolayý çalýþmalarýmýzý
her dönem arttýrýyoruz. Bu kutlu bir
yürüyüþtür. Bu yürüyüþte herkes çalýþmalarýmýzda Muhammet Eyvaz ve
Ümit Tokgöz gibi elinden geleni yapmaya çalýþacak. Partimiz her gün açýk,
bütün arkadaþlarýmýzý bekliyoruz" dedi. Haber Servisi
"Türkiye de ne oluyorsa
Alaca'da o oluyor"
Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, gençlik kollarýnýn
bir teþkilatýn en önemli unsurlarýndan olduðunu ifade etti.
AK Parti Alaca Gençlik Kollarý 4. Olaðan Genel Kurul
Toplantýsýnda konuþma yapan Belediye Baþkaný
Muhammet Eyvaz, gençlik kollarýnýn bir teþkilatýn en
önemli unsurlarýndan olduðunu kaydederek, AK Parti'nin
dinamizmi ve heyecanýný gençlik kollarýyla yakaladýðýný
söyledi. Alaca'nýn kazanmýþ olduðu tüm yatýrýmlarda,
geliþmesinde ve güzelleþmesinde gençlerin büyük emeði
olduðunu vurgulayan Baþkan Eyvaz, "2002 yýlýndan
itibaren tüm seçimlerde AK
Parti'nin yükünü sýrtýnda taþýyan,
gençlik kollarýnda görev almýþ tüm
gençlerimizdir. AK Parti'nin ak
gençliðine caný gönülden teþekkür
ediyorum" dedi.
AK Parti'nin Türkiye genelinde
yeni bir teþkilatlanmaya gittiðini
hatýrlatan Eyvaz, konuþmasýný
þöyle sürdürdü: "AK Parti, yeni bir
Türkiye, yeni bir Anayasa diyor.
Yeni yönetimler oluþuyor. Yeni
yönetimler yeni Türkiye'yi inþa
edeceði gibi, yeni Alaca'nýn da
oluþmasýnda, geliþmesinde çok
büyük katkýlar saðlayacaktýr.
Türkiye de ne oluyorsa Alaca'da o
oluyor. Biz, gençlik kollarý olarak
özellikle AK Parti'nin Türkiye
genelinde yaptýðý geliþmelere,
teþkilatlanmalara en hýzlý uyum
saðlayan ve en çok katký veren unsuruz. Çorum genelinde
bu böyle bilinir. Alaca teþkilatý ve gençlik kollarýyla tanýnýr.
Bugüne kadar görev yapan arkadaþlar büyük fedakarlýk
gösterdi. Emre Çaðlar baþkana da geçmiþle geleceði birleþtirme noktasýnda kendisine büyük görevler düþüyor.
AK Parti gençlik kollarý, Cumhurbaþkanýna, Baþbakanýna
yaraþýr bir görev sergiledi. Bundan sonraki oluþacak teþkilatýnda bundan öncekiler gibi çalýþacaðýna inanýyorum"
Haber Servisi
Yýldýzlar yarý
finale kulaç attý
Anadolu Yýldýzlarý Yüzme Grup müsabakalarýnýn ikinci ayaðý hafta sonunda
Çorum Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapýldý.
Yarýþmalara Çorum ile birlikte Samsun, Bolu,
Kastamonu, Zonguldak, Düzce ve Sinop il
karmalarýný katýldý. Toplam 144 sporcunun
mücadele ettiði yarýþmalar sonunda Çorum
karmasý tüm kategorilerde yarý final yarýþmalarýna katýlmaya hak kazandý.
Cumartesi ve pazar günleri Olimpik
Yüzme Havuzu'nda yapýlan yarýþmalar
sonunda Çorum karmalarý bir kategoride
ikincilik, iki kategoride üçüncülük, iki kategoride ise takým halinde dördüncülüðü
kazandýlar. Erkekler 9-10 yaþ kateorisinde
Samsun karmasý birinciliði kazanýrken
Çorum karmasý ise üçüncü oldu. Ayný yaþ
grubu kýzlarda ise Çorum karmasý
Samsun'un ardýndan ikinci sýrada yer aldý.
11-12 yaþ kategorisinde Çorum karmasý
kýz ve erkeklerde dördüncü sýrada yer aldý.
Yarýþlar sonunda toplamsýralamada Samsun
erkeklerde 266 bayanlarda 219 toplamda ise
485 puanla birinciliði kazandý. Çorum ise
erkeklerde 120, bayanlarda 140 ve toplamda
260 puanla üçüncü oldu.
Bu yarýþmalar sonunda Çorum dört kategoride de yarý final grubunda mücadele etmeye hak kazandý. Yarý finalin ilk ayaðý 17-18
Þubat'ta Kastamonu'da ikinci ayaðý ise 21-22
Mart'ta Kastamonu'da yapýlacak ve ilk üç
sýrayý alan takýmlar Türkiye finallerinde
mücadele etmeye hak kazanacak.
Yüzme branþýnda Çorum'da baþlatýlan alt
yapý çalýþmalarýnýn sonucunda katýldýklarý bu
grup müsabakalarýnda sporcularýn gösterdikleri performans gelecek adýna umut verici
olarak deðerlendirildi.(Spor servisi)
7'den 70'e her her yaþtan destek geliyor
20
OCAK 2015
Üçüncü lig
mücadele eden
Zonguldakspor'a 7'den
70'e her her yaþtan
destek geliyor. Kulüp
Baþkaný Süleyman Caner,
hem takvimleri satmak
hem de camia ile kaynaþma adýna dün mahalleleri dolaþtý. Caner,
Mitatpaþa mahallesi
muhtarý Murat Topcu ile
birlikte dün Mitatpaþa
mahallesini kapý kapý
dolaþtý.7'inci sýnýf öðrencisi Vahit Topçu adlý
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
SALI
küçük taraftar, kumbarasýnda biriktirdiði
para ile takvim alarak
Zonguldakspor'a destek
oldu. Bu davranýþ
karþýsýnda duygulanan
Caner, " Mithatpaþa
mahallesinde Vahit
Topçu adlý küçük
taraftarýmýz kumbarasýndaki parayý kulübümüze
vererek takvim kampanyasýna destek oldu.
Zonguldakspor candýr
gerisi heyecan diye mesaj
verdi.Allah razý
olsun.Örnek bir davranýþ.
Bizi gururlandýrdý, onurlandýrdý, hüzünlendirdi.
Ýnþallah böyle davranýþlar
örnek olur." Ýfadelerini
kullandý. (Spor servisi)
Belediyespor taktik çalýþtý
Kýzlcabölükspor
maçýnýn taktik
çalýþmasý
yapýldý
Akcaabat Sebatspor yönetimi
23 Ocak da Federasyona
ligden çekildiklerini dilekçe
ile bildirecek
Küme düþecek 3. Takým
lig sonunda belirlenecek
Akcaabat Sebatspor yönetimi geçtiðimiz günlerde aldýðý bir karar ile ligin ikinci yarý maçlarýna
çýkmama kararý alarak takýmda bulunan futbolcularý
daðýtarak, ligden çekildiklerini kamuoyuna açýklamýþlardý.
Edindiðimiz bilgilere göre Akcaabat Sebatspor yönetimi Türkiye Futbol Federasyonuna 23 Ocak da dilekçe ile
resmi baþvurusunu yaparak, Akcaabat Sebatspor olarak
ligin ikinci yarý maçlarýna çýkmayacaklarýný, kulüp olarak
federasyonun kendileri hakkýnda vereceði kararlarý da
yerine getircekleri kulüpe yakýn kaynaklar tarafýndan
öðrenildi.
Basýn sözücü Alper Bektaþ ise "Son bir kaç aydýr
üzerinde yönetimde baþkanýmýz ve arkadaþlarýmýz ile
konuþtuðumuz bir konuydu. Ligden çekilme kararý aldýk.
Ýkinci yarýya çýkmama kararý aldýk. Onunla ilgili süreçte
çalýþmalara baþladýk. Tüm alt gurplarý da ligden çekiyoruz.
Futbolcularýmýzýn bonservislerini ellerine verdik. Gitmek
istedikleri kulübe lisanslarý çýkana kadar yanlarýnda olacaðýz. Þunu da belirtmek isterim ki. Biz amatör futbolun
þahsen her zaman yanýnda olacaðýz ancak profesyonel
anlamda noktalýyoruz" ifadelerine yer verdi.
Buna göre Bozüyükspor'dan sonra ligden çekilen ikinci takým olan Sebatspor ile maçlarý olan takýmlar bu maçý
oynamadan puan hanelerine 3 puaný yazdýracaklar. Ligde
ikinci yarýda 16 maç oynamasý beklenirken, Sebatspor'un
ligden çekilmesi ile birlikte grup da maç sayýsýda 15 maç
oldu. Sezon sonunda ise, Belediyespor'un bulunduðu 3.
Lig 1. Grup da küme düþecek 3. Takým ise lig sonunda
belli olacak. Bozüyük ve Akcaabatspor maçlara çýkmayarak, Türkiye futbol federasyoun tarafýndan bölgesel
amatör kümeye düþürülen takýmlar oldular.
(Spor servisi)
Çorum Belediyespor Pazar günü
Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda
konuk edeceði Denizli temsilcisi
Kýzýlcabölükspor maçýnýn hazýelýklarýný
dün yaptýðý tek çalýþma ile sürdürdü. Dün
yapýlan çalýþmaya grip olan Sefa Akýn,
katýlmazken diðer tüm futbolcular çalýþmada yer aldý. Antrenman sonunda
Buðra'ya takým arkadaþlarý süpriz doðum
günü kutlamasý yaptýlar.
Teknik direktör Yavuz Ýncedal, yönetiminde yapýlan çalýþmada teknik heyet
Pazar günü ligin ikinci yarýsýnýn ilk
maçýnýn taktiksel aðýrlýklý bir çalýþma programý uyguladý. Futbolcular ilk olarak ýsýnma koþu yaptý. Isnama koþularýnýn ardýndan 3 grup'a ayrýlan kýrmýzý siyahlý futbolcular 5,e 2 top çalýþmasý yaptý. Çalýþmanýn
son bölümünde teknik direktör Yavuz
Ýncedal, futbolcular ile saha içinde kýsa bir
toplantý yaparak Kýzýlcabölük maçýnýn taktik çalýþmalarýný anlattý.
Toplantý sonrasýnda mavi ve sarý takým
tam saha taktik çift kale maç yaptý. Ýncedal,
taktik çift kale maçýnda bazý posizyonlarda
futbolculara sürekki uyarýlarda bulunduðu
görüldü. Yeni transfelerinde takýam çabuk
uyum saðlamalarý ikinci yarýnýn ilk maçý
Antrenman da futbolcularýn
moralleri yüksek
için teknik heyetin yüzünü güldürdü. Pazar
günü Kýzlcabölük maçýn da Çorum
belediyespor ilk yarý da deplasmanda 3-2
maðlup olduðu Kýzlcabölükten hem
rövanþý hemde ikinci yarýnýn ilk maçýnda 3
puanla ikinci yarýya baþlamak istiyor.
Belediyespor da bütün hesaplar galibiyet
üzerine yapýlýyor. Futbolcularýn hýrslý ve
arzulu olmasý Pazar günü maç için teknik
heyetide sevindiriyor. (Spor servisi)
Aydemir: Futbolcularýmýn alýnlarýndan öpüyorum
Buðra için
30,uncu yaþ günü
kutlamasý yapýldý
Buðra’ya süpriz doðum günü
Ýncedal oyuncusuna pasta ikram etti
Çorum belediyespor baþarýlý oyuncularýndan Ahmet Buðra'ya dün
yapýlan Kýzýlcabölük maçýnýn hazýrlýk çalýþmalarý sonunda takým arkadaþlarý ve teknik
heyet süpriz doðum
günü kutlamasý yaptý.
Buðra dün yapýlan
antrenman sonrasýnda
takým arkadaþlarý ve
teknik heyetn kendisi
için hazýrladýðý süpriz
doðum günü kutlamasýnda duygulanarak,
takým arkadaþlarýna ve
teknik heyete teeþkkür
etti. Çorum belediyespor
teknik direktörü Yavuz
Ýncedal da baþarýlý futbolcuya 30 yaþ günü
pastasýnýn ilk dilimini buðraya ikram etti.
Daha sonra takým arkadaþalarý Buðra'nýn
30,uncu yaþ günü tebrik ederek kutladýlar.
Ulukavakspor
Teknik
Direktörü Yusuf Aydemir,
Karabük temsilcisi önünde
aldýklarý üç puanýn çok anlamlý
olduðunu belirterek 'Hem moral bulduk hem havaya girdik hepsinden
önemlisi kulübe sahip çýkýlmasýna
vesile olduk' dedi.
Ligin devre arasýnda çok sýkýntýlý
günler geçirdiklerini birde bunlara
ilave olarak dar kadrolarýnýn sakatlýk
nedeniyle Karabük Yenice karþýsýna
çok zor þartlar altýnda çýktýklarýný
belirten Aydemir "Rakibimiz devre
arasýnda kadrosunu üç profesyonelden dönme isimle güçlendirmiþ.
Ekonomik olarak hiç bir sýkýntýsý
olmayan rakibimiz bizin karþýmýza
çok rahat çýktý.
Biz ise rakibin fizik olarak iyi
durumda olmadýðýný biliyor ve ilk
yarýyý gol yemeden bitirmemiz
halinde ikinci yarýda gol bulacaðýmýz
inanýyorduk, Ancak maça çok kötü
baþladýk ve kalemizde bir gol
gördük dahada farklý olabilirdi.
Devre arasýnda gerekli uyarýlarý ve
taktiksel deðiþikliði yaptýk. Ýkinci
yarýnýn baþlarýnda rakibin kalecisinin kýrmýzý kart görmesi ve o
pozisyondaki frikikten gelen gol
hem büyük þans hemde büyük
moral oldu. Rakibin dokuz kiþi
kalmasýndan sonra galibiyet için
yüklendik ve þansýmýzda yanýmýzdaydý kendi kalesine attýðý golle
maçý kazanmayý baþardýk.
Bu galibiyetten dolayý baþta tüm
futbolcularýmý alýnlarýndan öpüyorum. Gerçekten zor þartlar altýnda
çok önemli bir galibiyet aldýlar. Bu
üç puan bizi hem moral olarak
hemde hava olarak çok iyi duruma
getirdi.
Yönetimsel
olarak
yaþadýðýmýz sýkýntýlarý aþmak için bir
kaç genç arkadaþýmýz kulübü
sahiplendi.
Ýnanýyorumki
bu
arkadaþlara yeni katýlýmlar olacak ve
önümüzdeki günlerde yeni bir yönetim oluþacaktýr" dedi. (Spor servisi)
3 bant bilardo
þampiyonu belli oldu
Bilardo'da 3 Bant il birinciliðinde Arda Güngör birinciliði
kazandý. 16 Ocak cuma günü baþlayan 3 Band Bilardo il birinciliði pazar günü yapýlan final müsabakalarý ile sona erdi.
Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Bilardo Salonu'nda yapýlan il birinciliðinde 19 sporcu mücadele etti.
Yapýlan müsabakalar sonunda Gençler'de Türkiye ikinciliði bulunan ve bu yýl müsabakalara Çorum adýna katýlacak olan Arda
Güngör birinciliði kazanýrken Ferhat Kireç ikinciliði kazandý. Emrah
Taç'ýn üçüncülüðü kazandýðý il birinciliðinde Ferhat Kýlýç ise
dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu.
Oldukça çekiþmeli müsabakalara sahne olan 3 Band il birinciliðinde dereceye giren sporculara maçlarýn ardýndan düzenlenen
törenle kupa ve madalyalarý verildi. Dereceye giren sporcular 9
Þubat'ta Kuþadasý'nda yapýlacak olan Türkiye 3 Bant Bilardo
Þampiyonasý'nda Çorum'u temsil edecekler.
(Spor servisi)
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN