"Derinçay konusuna
el atýlmalý"
Ziraat Yüksek Mühendisi
Ziraat Odasý Meclis Kurulu ve
Organik Tarým ve Güvenli Gýda Derneði Baþkaný Saadettin Karaarslan, Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda Burçin Solmaz tarafýndan
gündeme getirilen, Derinçay kirliliði konusuna geçte olsa el atýlmak
08 EYLÜL
2014
YDS'ye 1100
aday katýldý
Saadettin
Karaarslan
istenmesinin bu bölgede özellikle
tarýmdan ekmeðini kazanan çiftçileri son derece memnun edeceðini
belirtti.Saadettin Karaarslan açýklamasýnda Derinçay'ýn geçmiþi,
kirlenme sebepleri ve kirliliðin SAYFA
A
10’D
önlenmesi konusunda þu bilgileri verdi...
www.yildizhaber.com
PAZARTESÝ
Eðitim maliyeti
enflasyon
oranýndan
fazla arttý
Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan
Yardýmcýsý Yusuf Bulanýk 2014-2015 öðretim döneminin yaklaþýk 17 milyon öðrenci için
15 Eylül'de baþlayacaðýný ifade ederek, eðitim
maliyetinin her yýl enflasyon oranýndan fazla arttýðýný, bunun sonucunYFA
da da velilerin ekonomik anlamda S6A’DA
zorlandýðýný söyledi. Velilerin bu yýl
eðitim harcamalarýnýn...
'Emlakçýlýk'
kursu açacak
Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi
Baþkanlýðý'nýn (ÖSYM), 2013 yýlýndan itibaren
yabancý dil bilgisi seviye tespitine yönelik
uygulamaya baþladýðý Yabancý Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sýnavý (YDS), dün yapýldý.SAYFA 2’DE
40 KURUÞ
Sýklýk Tabiat Parký
5 kat daha büyütülecek
Yusuf Þahinbaþ
güven tazeledi
MemurSen
Konfederasyonu'na
baðlý Tarým Orman
Çalýþanlarý Birliði
Sendikasý (Toç Bir-Sen) 19
Nolu Çorum Þubesi'nin 3.
Olaðan Genel Kurulu
geçtiðimiz cumartesi günü
yapýldý. Genel Kurulda mevcut
baþkan Yusuf Þahinbaþ yeniden
baþkanlýða seçildi.
Toç Bir-Sen Þube Baþkaný
Yusuf Þahinbaþ'ýn yeniden
aday olduðu genel
kurulda, Ýbrahim
A
SAYF
Baykal da aday
7’DE
olarak liste çýkarttý.
Çorum Orman ve Su Ýþleri Çorum Þube Müdürü Mahmut Temel Sýklýk Tabiat Parkýna Doða
Eðitim ve Bilim Merkezi yapýlacaðýný söyledi.
Þimdiden ihtiyaca cevap vermekte zorlanan
parkýn 5 katý daha büyütülmesi için çalýþmalara
da baþlandý. Mahmut Temel Sýklýk Tabiat Parkýný gazetecilere gezdirerek yaptýklarý ve yapacaklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi.Bakanlýðýn "Her Ýlde Bir Tabiat Parký" yapýlmasý yönündeki talimatý üzerine, daha önce mesire yeri olarak kulla-
nýlan il merkezine 7 km mesafedeki Sýklýk Boðazý mesire yerinin rekreasyon potansiyeli ve bitki çeþitliliði açýsýndan tabiat parký olmaya uygun olduðunun tespit
edildiðini ve 08.07.2009 tarihinde 640 dönüm sahanýn
Sýklýk Tabiat Parký olarak tescil edildiðini hatýrlatan
Mahmut Temel, "Uzun Devreli Geliþim Planýnda öngörülen tesislerin yapýmý için Bakanlýðýmýz tarafýndan 2010 - 2013 yýllarý içerisinde toplam 2
A
SAYF
milyon 070 bin TL ödenek gönderilmiþ olup
5’DE
bu ödeneðin tamamý harcanmýþtýr.
Türk Eðitim Sen'den
HGYD'ye ziyaret
Çorum Yorgancýlar Çeyizciler ve
Perdeciler Odasý, Halk Eðitim Merkezi ile
birlikte 'Emlakçýlýk' kursu açacak.
Çorum Yorgancýlar Çeyizciler ve
Perdeciler Odasý Baþkaný Erdoðan Çerikci
konu hakkýnda verdiði bilgide, kursun 29 SAYFA
A
Eylül 05 Kasým 2014 tarihleri arasýnda 6’D
18.00 ile 22.00 saatleri....
Yusuf Þahinbaþ
Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn, 21 Aðustos itibari ile
eðitim yönetici deðerlendirme sonuçlarýnýn ilan edildiðini dile getirerek, bu
süreçten duyduklarý rahatsýzlýðý gerek siyasi partileri gerekse sivil toplum örgütlerini ziyaret ederek dile getirdiklerini söyledi.
Deðerlendirmelerin tamamen liyakate, ehliyete, beceriye dayalý deðil de
tamamen siyasi referanslarla yandaþ bir sendikanýn hazýrlamýþ olduðu SAYFA
listeler doðrultusunda yapýldýðý temayülünü deðerlendirmeler sürecinde 5’DE
de gördüklerini kaydeden Aydýn...
Minikler bugün ders
baþý yapýyor
2014-2015 eðitim
öðretim yýlý okul
öncesi, ilkokul 1.
sýnýflar ile ortaokul
5.sýnýf öðrencileri için
bugün baþlýyor.Bu SAYFA
öðrencilerin okullarý- 7’DE
na uyum eðitimleri..
Fatih Ahmet Kurt Ankara Vali Yardýmcýsý oldu
SAYFA 2’DE
Ortaköy'de
yangýn
korkuttu
Ortaköy Ýlçesinde
çýkan yangýnda maddi
hasar meydana
geldi.Soyulu
Mahallesinde
A
SAYF
A
Sümbül Çetine ait
10’D
evde çýkan yangýn
kýsa sürede büyüdü.
Belediye Meclisi bugün
SAYFA 5’DE
TEK
YILDIZ
2
08 EYLÜL
ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR
Bünyemizde istihdam
edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
MODLÝFE
2014
HABER
PAZARTESÝ
2
Fatih Ahmet Kurt Ankara
Vali Yardýmcýsý oldu
Ýçiþleri Bakanlýðýnýn vali yardýmcýlýklarý,
kaymakamlýk ve bazý kurumlara yaptýðý
atamalar geçtiðimiz hafta Resmi Gazete'de
yayýmlanmýþtý.
Yalova Vali Yardýmcýsý hemþehrimiz Fatih
Ahmet Kurt ise Ankara Vali yardýmcýlýðý
görevine atandý.
Vali Yardýmcýsý Fatih Ahmet Kurt 14.03.1961
yýlýnda Çorumda doðdu. Ýlk, orta ve
lise öðrenimini Çorum'da tamamladý. 1985 yýlýnda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.1986
yýlýnda Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn açmýþ
olduðu kaymakamlýk sýnavýný kazanarak Çorum Kaymakam adayý
olarak staja baþladý. Ýçiþleri Bakanlýðý
tarafýndan 1987 yýlýnda dil öðrenimi
için Belçika'ya gönderildi. Burdur
Gölhisar Kaymakam Vekilliði yaptýktan sonra sýrasýyla Eskiþehir
Sarýcakaya Kaymakamlýðý, Bitlis
Mutki
Kaymakamlýðý,
Aydýn
Karacasu Kaymakamlýðý, Diyarbakýr
Silvan Kaymakamlýðý, Samsun Alaçam
Kaymakamlýðý, Ýzmir Torbalý Kaymakamlýðý,
Ýçiþleri Bakanlýðý Hukuk Müþavirliði, Ankara
Altýndað Kaymakamlýðý, Ýzmir Vali Yardýmcýlýðý
ve 2013 yýlýnda Yalova Vali Yardýmcýlýðý
görevine atanan Kurt bir yýl aradan sonra
Ankara Vali yardýmcýlýðý görevine atandý. Yasin
YÜCEL
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
04:35
06:05
12:46
16:21
19:15
20:37
08.09.2014
Manisa'nýn, Burhaniye,
Kemalpaþa ve Selçuk'un
kurtuluþlarý (1922) - Dünya
Okuma Yazma Günü Yaprak dökümü
Ýbâdetlerin en kýymetlisi,
evvel vaktinde
kýlýnan namazdýr. Hadîs-i þerîf
Günün Þiiri
KURAKLIK YILI
Seksen yýl evvelde kuraklýk oldu
Ekilen ekinler kökten kurudu
Kuyular çekildi çaylar kurudu
O yýllar gitsinde geri gelmesin
Yaðmurlar kesildi yer gök kurudu
Kuyulara yeni sondaj vuruldu
Su çuvaldý millet sevindi
O günler gitsinde geri gelmesin
Rýza Koçak
Gün duvarda yakar bütün insaný
Çýkaman dýþarý giren içeri
Göçmek isten býrakaman yurtlarý
O günler gitsinde geri gelmesin
Tel: 0364 227 76 65
Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16
Tarlaya ekilen tohum çýkmadý
Çaðlayan çaylarda damla akmadý
Su deðirmeni boþ kaldý dönmedi
O günler gitsinde geri gelmesin
ELEMAN ARANIYOR
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
Millet baþladý da darý ekmeye
Darýyýda el taþýnda çektirdim
Un olunca ekmeðini yaptýrdýk
O günler gitsinde geri gelmesin
Yaðmur için çýkardýk dua'ya
Yaðmur yaðsýn diye baðarýrdýk havaya
Kabul et Allahým koyma kazaya
O günler gitsinde geri gelmesin
YDS'ye 1100 aday katýldý
Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi
Baþkanlýðý'nýn (ÖSYM), 2013 yýlýndan
itibaren yabancý dil bilgisi seviye tespitine
yönelik uygulamaya baþladýðý Yabancý Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (YDS), dün yapýldý.
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
Müracaat: 0505 234 66 89
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Çorum'da da gerçekleþtirilen sýnav tek oturum halinde yapýldý. Ýlkbahar dönemi ve sonbahar dönemi þeklinde yýlda iki defa yapýlan
YDS'ye Çorum ve çevre illerden yaklaþýk 1100
aday katýldý. Uður ÇINAR
Ünal Otomotiv’den
Satýlýk araçlar
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Model
2012
2012
2010
2010
2008
2006
2005
2003
2005
2002
2000
Marka
Km.
Fiat
Citroen c5
wosvagen passat 1.4TSÝ
Ford Focus Dizel
Wosvagen Caddy Dizel
Chevrolet aveo 1.2. 16 V
Renault Clio III 1.2.1
Megan II Dinamic Dizel
Toyoto Corella (Otomatic) Terra
Toyoto Hliux Pikap
Toyoto Corella Terra
Renault Clio HB ( LPG li)
100.000
20.000
142.000 ( 2 parça boyalý )
185.000
132.000
127.000
200.000
56.500
67.000
33.750
30.500
18.750
20.500
24.500
24.000
18.500
18.500
15.500
286.000
200.000
175.000
USD
EUR
2,156
2,793
STERLiN 3,523
JPY YENi 2,052
2,159
2,798
3,528
2,056
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
MURAT ECZANESÝ TEL226 68 05 OSMANCIK CD.
NO: 86 - YAZI ÇARÞI
DEVA ECZANESÝ TEL: 222 06 07 ÖZEL ELÝT PARK
-Önemli Telefonlar-
Tel: 0364 224 20 61 Fax: 0364 224 20 62 Gsm: 0532 641 57 13
Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum
Yýl: 10 Sayý: 2878 08 EYLÜL 2014 PAZARTESÝ
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
Hamdi Ünal
Ýmtiyaz Sahibi
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
HAVA DURUMU
HAST. KARÞISI
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
(Koçak Derki) yalvaralým Allaha
Duamýzý kabul eder billaha
Sýtkýyla çaðýralýk kerem Allaha
O günler gitsinde geri gelmesin
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
08 EYLÜL
2014
PAZARTESÝ
HABER
Gazeteniz Tek Yýldýz ile
Çorum’da bir ilk
sizin gazetenizde
3
TEK
YILDIZ
2
08 EYLÜL
2014
PAZARTESÝ
HABER
4
"Türkiye'nin demokratikleþme
yolculuðu yeni baþlýyor"
langýcýndan önce yürürlüðe konulmalýdýr" ifadelerini kullandý.Saatçi konuþmasýný þu ifadelerle tamamladý:
"Þu anda büyük beklenti içerisinde
olan 4/C'lilerin acilen kadroya geçirilmesi gerekiyor. 2005 yýlýndan sonra göreve
baþlayanlara, baþlayacaklara bir derece
verilmelidir. Emeklilik ikramiyesinin
ödenmesinde 30 yýllýk süre sýnýrlamasý
kaldýrýlsýn. Memur-Sen olarak üzerinde
uzlaþtýðýmýz KPDK kararlarýný hayata geçirmesini istiyoruz. Disiplin cezalarýnýn
affedilmesine yönelik düzenleme derhal
yapýlmalýdýr.
Artýk nöbetçi memurluk uygulamasý
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum
da
son
bulmasýný
istiyoruz.
Diðer taraftan yargý çalýþanlaÞube Baþkaný Ahmet Saatçi, "Yeni Türkiye'de insarýnýn
sorunlarý
da
var.
Ýþ
yoðunluðu
fazla olan mahkeme
na dair her þeyin milletin iradesi doðrultusunda yenilençalýþanlarýna
fazla
çalýþma
ücreti
verilmelidir.
KÝT'ler ve
mesini istiyoruz" dedi.
kamuda
çalýþan
üniversite
mezunu
iþçilerin
KÝT'lerde
2
Memur-Sen Konfederasyonu'na baðlý Tarým Orman
sayýlý
cetvele
geçirilsin.
KÝT'lerdeki
sözleþmeli
personelin
Çalýþanlarý Birliði Sendikasý (Toç Bir-Sen) 19 Nolu Çorum
Þubesi'nin 3. Olaðan Genel Kurulunda konuþan Ahmet yýllýk izinleri bir sonraki yýla devir edilmeli. Yurtdýþý 4/B
Saatçi, "Milletimiz 10 Aðustos'ta gerçekleþtirilen Cum- statüsündeki sözleþmeli personel kadroya alýnmalý, aile
hurbaþkanlýðý seçimiyle, sadece kendi oylarýyla ilk defa yardýmýndan faydalandýrýlmalýdýr. Hem Orta Vadeli ProgCumhurbaþkaný'ný seçmemiþ, vesayetin her türlüsüne bü- ramýn hem de Bütçe Kanunu'nun hazýrlýk aþamasýnda,
tün kapýlarýn kapatýldýðý "Yeni Türkiye" vizyonunun da anayasal bir kurum olan Ekonomik ve Sosyal Konsey'in
arkasýnda olduðunu tescillemiþtir. 10 Aðustos'ta Cumhur- doðal üyesi ve toplu Sözleþme Heyet Baþkaný sýfatlarýmýza
baþkanýnýn halk tarafýndan doðrudan seçilmesiyle, milli binaen aktif sorumluluk almak ve paydaþ olmak istiyoruz.
irade Çankaya'ya çýkmýþ, "millete raðmen" dönemi bütü- Öðretmenler, 15 Aðustos'ta atanacaktý ve bugün görevlenüyle kapanmýþtýr. Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin rine baþlamýþ olacaklardý. Ama tarihler ertelendi. Bu doð12'nci, millet tarafýndan doðrudan seçilen ilk Cumhurbaþ- ru deðil. Meclis baþkanýmýza çaðrýda bulunuyorum. Bu 40
kaný Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'a Baþbakanlýðý döne- bin arkadaþýmýzýn öðrencileriyle buluþmasý için, yüz binminde milletimize ve devletimize yaptýðý büyük hizmet- lerce çocuðumuzun da okula gittiðinde boþ dersle karþýlalerden, dünya mazlumlarýna verdiði büyük destekten do- þýp ilk günden moralinin bozulmamasý için öðretmen alýlayý teþekkür ediyor, milletin Cumhurbaþkaný sýfatýyla li- mýyla ilgili yasal düzenleme bir an önce yapýlmalýdýr.
Sendika olarak çalýþanlarýn hakkýný sonuna kadar saderliðini üstleneceði "Yeniden Büyük Türkiye"nin inþavunduk,
enflasyona ezdirmedik. Enflasyona ezdirmedik
sýnda baþarýlar diliyoruz. Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn
kavramaný
yeni Hükümetin enflasyonu ezdik söylemine
Cumhurbaþkaný seçilmesiyle 61.
döndürmesi lazým. Bu enflasyon
Hükümet dönemi sona ermiþ ve
artý milli gelire baktýðýmýzda meAhmet Davutoðlu'nun Baþbakanmurun alacaklý olduðunu görülýðýnda Türkiye Cumhuriyeti'nin
yoruz. bugün çalýþanlarýn yüzde
62. Hükümeti kurulmuþtur. Da80'ninde 730 TL ek ödeme var,
vutoðlu milletin oylarýyla seçilmiþ
bunun ivedilikle düzeltilmesini
ilk Cumhurbaþkaný tarafýndan
istiyoruz.
hükümeti kurmakla görevlendiriTürkiye'de son 12 yýldan beri
len ilk Baþbakan olmuþtur. Davudemokrasi
kültürü oturmaya baþtoðlu'nu ve Baþbakanlýðýnda kulamýþtýr. Vatandaþlarýmýz ve çalýrulan 62. Hükümeti tebrik ediyor,
þanlarýmýz çalýþanla, çalýþmayaný,
medeniyetimizin yeniden inþa ve
çalýþacak olanla, çalýþmayacak
ihyasýnýn en önemli hamlesi olaMemur
Sen
Ýl
Temsilcisi
ve
olaný, iþ yapanlarla, sadece trirak gördüðümüz "Yeniden Büyük
Saðlýk
Sen
Çorum
Þube
bünlere oynayanlarý çok iyi analiz
Türkiye" yolunda hayýrlý hizmetBaþkaný
Ahmet
Saatçi
ediyor. Onun için halkýmýzýn ve
ler yapmasýný temenni ediyoruz"
çalýþanlarýmýzýn her zaman saðþeklinde kaydetti.
duyusuna
güvendik,
güvenmeye
ve inanmaya devam ediTürkiye'nin demokratikleþme yolculuðunun yeni baþladýðýný kaydeden Saatçi, "Çözüm sürecinin ilk kez Hükü- yoruz. Türkiye'de bir zihniyet devrimi yaþanmaktadýr.
met programýna girmiþ olmasý gibi yaklaþýmlar sevindirici. Önceden halka sadece seçimlerde deðer verenler seçimBarýþ sürecine sahip çýkýlmasý, buna Hükümet programýn- lerden sonra halký tanýmaz, halka hükmeder, sadece elit
da yer verilmesini önemli buluyoruz. Barýþa sahip çýkýlma- azýnlýk bir gruba hizmet edilirdi. Bu devirler þükürler olsun
lýdýr. Yeni Türkiye'de insana dair her þeyin milletin irade- 12.Cumhurbaþkanýmýzýn baþbakanlýðý döneminde deðiþsi doðrultusunda yenilenmesini istiyoruz. Yeni Anayasa tirilerek, sadece seçilenler deðil, atananlarda halka hizmet
vaadinin ilk defa bu kadar net, Hükümet programýnda yer etmek düsturuyla görev yapmak, halkýmýza hak ettiði dealmasýný önemsiyoruz. Baðýmsýzlýk kadar tarafsýzlýðý da ðeri göstermek, insana hizmet merkezli çalýþmak temel
önemseyen yargý sistemi için ön þart, þüphesiz yeni ana- düstur haline getirilmiþtir. Bu nedenle halkýmýz ve çalýyasadýr. Taþeron uygulamasý, Türkiye'nin en problemli þanlarýmýz artýk hakim olmak isteyenlere deðil hadim olalanlarýndan biri durumundadýr. 62. Hükümet, taþeron mak isteyenlere destek vermektedir.
Mevcut baþkan'la 4,5 yýllýk sendikacýlýk hayatýmýzda
sistemini kaldýrmak ve kamu hizmetlerinin sunumunda
son
derece uyumlu bir þekilde çalýþtýk. Sendikal kimliði ve
asli unsurun kamu görevlisi, kadrolu statüsü olan güçlü
kiþiliði
noktasýnda sevdiðimiz ve deðer verdiðimiz bir arbir kamu personel sistemini oluþturmak gibi hedeflere sakadaþýmýzdýr.
Memur-Sen olarak seçilen baþkanlarýn kenhip olmalýdýr. Örgütlenmenin önü açýlmalýdýr. Sendikal ve
di
hizmet
kolundaki
baþarýsý kadar Memur-Sen'in çalýþdemokratik haklar konusunda kamu görevlilerinin vesayet dönemi artýðý yasak ve sýnýrlamalardan kurtarýlmasý malarýna katýlýmýný, katma deðerini, desteðini, birlikteliðini son derece önemsiyoruz. Bu nedenle kazanan, kazanayönünde ivedi adýmlar atýlmalýdýr.
Kamu görevlilerinin emekli maaþý konusundaki mað- cak olan her baþkanýn Memur-Sen ile ayný uyum ve birlikduriyetinin giderilmesi için ek ödemelerin emekli maaþý telik içerisinde çalýþmasýný bekliyor ve temenni ediyoruz.
Kaybedenin olmadýðý, olmayacaðý katýlýmcý bir yaklahesabýnda dikkate alýnmasý ve emekli maaþýnýn belirlenþým
içerisinde kongrenin güzel bir atmosferde yapýlacaðýmesine esas aylýk baðlama oranlarýnýn yükseltilmesi gerena
inancýmýz
tamdýr. Memur-Sen ve hizmet kollarýnda
kiyor. Bunun yanýnda, eþ ve çocuk yardýmýnýn emeklilere
yapýlan
seçimler
iyi ile kötüler arasýnda yapýlan seçimler
de ödenmesi gerekmektedir. Öte yandan emeklilerin, askerin, polisin, hakimin, savcýnýn örgütlenme hakký yok. deðil, iyiler arasýnda daha iyinin belirlenmesi seçimidir.
Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldýrýlmasý lazým. Bunun tüm kamuoyu tarafýndan böyle bilinmesini istiyor,
Akademik zam, Meclis gündeminde bulunan Torba Ka- seçimlerin hayýrlara, hayýrlý hizmetlere vesile olmasýný dinun kapsamýna eklenerek, akademik eðitim dönemi baþ- liyor, saygýlar sunuyor, teþekkür ediyorum." Yasin YÜCEL
Berber ve kuaförlerin hijyen
belgeleri hazýr
Mustafa
Köse
Çorum Berberler ve Kuaförler Odasý'na
hijyen belgesi almak için baþvuran berber, kuaför
ve güzellik salonu iþletmecilerinin hijyen belgelerini 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren Oda'dan
alabilecekleri bildirildi.Konu hakkýnda açýklamada
bulunan Çorum Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný
Mustafa Köse, hijyen belgesi almak için baþvuran Oda
üyesi esnaflarýn belgelerini 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren Oda'dan alabileceklerini söyledi.
Saðlýk Bakanlýðý ile Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðý'nca
hazýrlanan
'Hijyen
Eðitimi
Yönetmeliði'nin 2013 yýlý Temmuz ayýnda yürürlüðe
girdiðini hatýrlatan Köse, iþ yerlerinde belge almayan
kiþilerin çalýþtýrýlamayacaðýný ayrýca belgesi olmayanlarýn iþyeri açamayacaðýný kaydetti.
Oda Baþkaný Köse, Bakanlýkça yapýlan denetimlerde belgesi olmayanlara 250 TL ila 1.000 TL arasýnda cezai iþlem uygulanacaðýný sözlerine ekledi. Haber
Servisi
Belediye kaçak binalarý yýkýyor
Osmancýk'ta kaçak olduðu tespit
edilen bir yapý imar düzenine aykýrý olduðu ve can güvenliðini tehlikeye soktuðu gerekçesiyle yýkýldý.
Esentepe Mahallesinde bir otomobil garajý üzerine inþa edilen kaçak yapýnýn belediye encümeni tarafýndan yýkýlmasýna karar
verildi.
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ yaptýðý açýklamada yýkýlan
binanýn imar düzenine aykýrý olmakla birlikte can güvenliðini tehdit eden
riskli bir yapý olduðunu ifade etti.
Ýmar düzeninin en önemli amacýnýn vatandaþlarýn mal ve can güvenliðini korumak olduðunu belirten Karataþ "Esentepe Mahallesinde bir vatandaþýmýz bahçesinde bulunan otomobil garajýnýn
üzerine konut ve teras kat olarak
kullanýlan bir bina inþa etmiþ. Ýnþaatýn arsasý hazineye ait olmakla
birlikte imar düzenine aykýrý bir
yapýlaþma söz konusuydu. En
önemlisi ise kolon ve kiriþ dahi
olmadan küçük bir otomobil garajýnýn üzerine inþa edilen bir yapý can güvenliði açýsýndan çok riskli bir durumdaydý. Böyle bir
yapýnýn can güvenliðini tehdit etmesi için
zaten depreme ya da her hangi bir afete gerek yok. Yapýnýn kendiliðinden yýkýlmamasý
bile bir mucize. Konu belediye encümeninde görüþüldü ve yapýnýn yýkýlmasýna karar
verildi. Kararýn iletilmesinin ardýndan da
binanýn sahibi tarafýndan yýkýlmýþtýr" dedi.
Haber Servisi
ZMO'dan "Kamulaþtýrma
Bilirkiþiliði Eðitimi"
Ziraat Mühendisleri Odasý (ZMO)
Çorum Þube Baþkaný Necati Gül,
kentte hizmet veren Ziraat Mühendislerine yönelik 'Bilirkiþi' eðitimi düzenlendiðini belirtti.
"Kamulaþtýrma Davalarýnda Bilirkiþi
Olarak Görev Yapacaklarýn Nitelikleri ve
Çalýþma Esaslarýna Ýliþkin Yönetmelik, Türk
Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Bilirkiþi
Yönetmeliði ile Ziraat Mühendisleri Odasý
Bilirkiþilik Yönetmeliði" gereði, Ýl Temsilciliði olarak 5-6-7 Eylül 2014 tarihlerinde
Odaya üye olan Ziraat Mühendislerine Kamulaþtýrma Bilirkiþiliði Eðitimi düzenlediklerin dile getiren Gül, "Eðitim Genel Merkezin görevlendirdiði eðitici Murat Akar ve
Ercan Yanoðlu tarafýndan verilmiþtir. Eðitim
alan Ziraat Mühendisleri Çorum merkez ve
ilçelerindeki mahkemelerde, kamu kurumlarýnýn kamu yararý amacýyla gerçek veya
özel hukuk tüzel kiþiliklerine ait taþýnmaz
mallara veya kaynaklara sahibinin rýzasýna
bakýlmaksýzýn el konulmasý davalarýnda görev alacaktýr" dedi.Uður ÇINAR
Minikler bugün ders
baþý yapýyor
2014-2015 eðitim öðretim yýlý okul öncesi, ilkokul 1. sýnýflar ile ortaokul 5.sýnýf
öðrencileri için bugün baþlýyor.
Bu öðrencilerin okullarýna uyum
eðitimleri 8-12 Eylül tarihleri arasýnda
yapýlacak.
2014-2015 eðitim öðretim yýlý ilk dönemi
15 Eylül 2014 Pazartesi günü baþlayýp 23
Ocak 2015 tarihinde tamamlanacak.
Ýkinci dönem ise 9 Þubat 2015 tarihinde
baþlayýp, 12 Haziran 2015 tarihinde sona
erecek.
YEDAÞ'tan elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým
ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik
kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda
yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý
tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: "0910.09.2014 tarihinde 09.00-16.30 saatleri arasýn-
da: Uðurludað ilçesi Yenicami Mahallesi Ahmet
Yesevi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Karþýyaka Mahallesi, Tutgut Özal Caddesi, Sungurlu
yolu üzeri, Hüseyin aðýlý mevkii, Mandýralar,
Taþlargaç ve Týngýrlý Mevkii, Turgut Özal Caddesi, Karþýyaka Mahallesi." Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
08 EYLÜL
2014
PAZARTESÝ
HABER
5
Sýklýk Tabiat Parký
5 ka t d a h a
büyütülecek
Çorum Orman ve Su Ýþleri Çorum Þube
Müdürü Mahmut Temel Sýklýk Tabiat Parkýna
Doða Eðitim ve Bilim Merkezi yapýlacaðýný söyledi.
Þimdiden ihtiyaca cevap vermekte zorlanan parkýn 5
katý daha büyütülmesi için çalýþmalara da baþlandý.
Mahmut Temel Sýklýk Tabiat Parkýný gazetecilere
gezdirerek yaptýklarý ve yapacaklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi.
Bakanlýðýn "Her Ýlde Bir Tabiat Parký" yapýlmasý
yönündeki talimatý üzerine, daha önce mesire yeri
olarak kullanýlan il merkezine 7 km mesafedeki Sýklýk Boðazý mesire yerinin rekreasyon potansiyeli ve
bitki çeþitliliði açýsýndan tabiat parký olmaya uygun
olduðunun tespit edildiðini ve 08.07.2009 tarihinde
640 dönüm sahanýn Sýklýk Tabiat Parký olarak tescil
edildiðini hatýrlatan Mahmut Temel, "Uzun Devreli Geliþim Planýnda öngörülen tesislerin yapýmý için
Bakanlýðýmýz tarafýndan 2010 - 2013 yýllarý içerisinde
toplam 2 milyon 070 bin TL ödenek gönderilmiþ
olup bu ödeneðin tamamý harcanmýþtýr.
Tabiat Parkýnda, 1 adet ziyaretçi tanýtým merkezi,
3 adet manzara seyir terasý, 1 adet seyir kulesi, 1 adet
ahþap çay bahçesi, fauna tanýtým alaný ve içinde 3
adet ahþap hayvan barýnaðý kulübesi, 85 dönüm bo-
tanik bahçesi, 18 adet büyük ve 76 adeti küçük olmak üzere toplam 94 adet kamelya. 566 metretül
uzunluðunda ahþap direkli labirent, 385 adet piknik
masasý, 50 adet çöp konteyneri, 2 adet çocuk oyun
alaný, 1 adet tüp kaykay,
1 adet engelli parkur, 12
adet çeþitli kültür fizik
aleti. 4 adet WC, 4 adet
su deposu ve 7 adet çeþme, 1 adet kýr lokantasý, 1
adet büfe, 2 adet yaðmur
barýnaðý bulunmaktadýr"
dedi.
Türkiye'de ilk kez yapýlan bir uygulama ile
"Fauna Tanýtým Alaný"
adý altýnda 50 dönümlük
bir alanýn 1 m'si duvar,
2m'si panel tel örgü olmak üzere toplam 3 m
yüksekliðinde çevrildiðini ve içine 2013 yýlý bahar aylarýndan itibaren 12 adet
karaca, 6 adet ceylan, 4 adet geyik ve 3 adet yaban
keçisi ve 2 adet Yaban Koyunu yerleþtirildiðini dile
getiren Temel, "Sahanýn hemen bitiþiðine 10 m
yüksekliðinde bir ahþap gözlem kulesi inþa edilmiþ
olup halkýn kullanýmýna açýlmýþtýr. Tabiat Parkýnda,
orman içi yürüyüþ yollarý ve spor tesisleri mevcuttur.
Park içerisinde tanzim edilen bir Ýzci
Kamp Alaný ile kiþilerin çadýr kurabileceði, çeþitli yarýþmalar ve faaliyetler
yapabileceði bir bölüm oluþturulmuþtur. Ayrýca ziyaretçilerin doða belgesellerini izleyebileceði, hayvanlar ve
bitkilerle ilgili sunumlarýn yapýlacaðý
kütükten bir Doða
Bilim ve Eðitim Binasý yapýlacaktýr.
Tabiat Parký içerisinde ilimizde yaþayabilen toplam
215 çeþit bitki türünün bulunacaðý 85 dönüm büyüklüðünde bir "Botanik Bahçesi" tesis edilmiþtir. Park
içinde bulunan açýklýk alanlara teras yapýlmýþ olup,
bu alana þu ana kadar 165 farklý türde 5 bin 500 adet
fidan dikilmiþtir. Bitkiler büyüdüðünde halkýmýz
tüm bitkileri canlý olarak tanýma fýrsatý bulacaktýr.
Sahanýn iç yol þebekesi tamamlanmýþ ve otopark
alanlarý oluþturulmuþtur. Toplam 4,5 km civarýndaki
yolun tamamý stabilize malzeme ile kaplanmýþtýr.
Bakanlýðýmýz tarafýndan 1 milyon TL ödenek daha
gönderilmiþ olup bu ödenek ile yýlý içerisinde aþaðýdaki iþler için 745 bin 084 TL harcanmýþtýr. Ana yollarýn ve park alanlarýnýn kilit taþý ile kaplanmasý, yeni piknik üniteleri yapýmý, Doða Eðitim ve Bilim
Merkezi Binasý yapýmý, muhtelif oyun gruplarý alým
iþleri yapýlacaktýr. Tabiat Parkýnýn þu anki mevcut
büyüklüðü daha resmi açýlýþý bile yapýlmadan ihtiyaca cevap vermediði görüldüðünden alan geniþletme
çalýþmalarýna baþlanmýþtýr. Tabiat Parký alaný 300
hektara (yaklaþýk 5 katýna) çýkartýlacaktýr.Tabiat Parkýnýn içinde Botanik Bahçesi ve Fauna Tanýtým Alaný gibi özellikli alanlarýn bulunmasý ve oldukça geniþ
bir sahanýn temizlik ve güvenlik iþleri ihtiyaçlarý göz
önünde bulundurularak iþletmecilik iþi sözleþme yapýlarak Çorum Belediyesine verilmiþtir" ifadelerini
kullandý. Bahadýr YÜCEL
Türk Eðitim Sen'den HGYD'ye ziyaret
Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn, 21
Aðustos itibari ile eðitim yönetici deðerlendirme sonuçlarýnýn
ilan edildiðini dile getirerek, bu süreçten duyduklarý rahatsýzlýðý gerek siyasi partileri gerekse sivil toplum örgütlerini ziyaret ederek
dile getirdiklerini söyledi.
Deðerlendirmelerin tamamen liyakate, ehliyete, beceriye dayalý
deðil de tamamen siyasi referanslarla yandaþ bir sendikanýn hazýrlamýþ olduðu listeler doðrultusunda yapýldýðý temayülünü deðerlendirmeler sürecinde de gördüklerini kaydeden Aydýn, "Ciddi manada
Türk Eðitim Sen üyelerine bir zulüm gerçekleþtirilmiþtir. Bu zulümden
bu kýyýmdan duymuþ olduðumuz rahatsýzlýðý dillendirmek istiyoruz"
dedi. Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn ve beraberindekiler geçtiðimiz Cumartesi günü Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar
Derneði'ni ziyaret ederek, Dernek Baþkaný Birkan Demirci ve yönetim
kurulu üyeleri ile bir süre görüþtü.
Ziyarette konuþan Aydýn, okullarýn çok gergin ve huzursuz olduðunu bu saatten sonra çýkacak gerginliklerin sorumlusu olmayacakla-
rýný belirterek, konuþmasýnda þunlarý söyledi:
"Yapýlanlardan duymuþ olduðumuz rahatsýzlýklarý dillendirmekle
yetinmedik hukuk mücadelemizi de baþlatmýþ bulunmaktayýz. Buradan icra makamlarýna önümüzdeki dönemde gerçekleþtirilecek olan
mülakata dayalý atamalarda da ayný duygularla hareket etmemelerini,
eðer Çorum'un huzurundan yana bir endiþe taþýyorlarsa bu çizgilerinden vazgeçmeleri noktasýnda telkinlerimizi de belirtmek istiyorum.
Almýþ olduðumuz duyumlara göre birileri tarafýndan okul müdürleri
görevine baþlamadan sýranýn okul müdür yardýmcýlarýna geldiði, Türk
Eðitim Sen üyesi müdür yardýmcýlarýnýn çalýþtýrýlmamasý noktasýnda
telkinlerle karþý karþýya olduðumuzun da duyumlarýný almaya baþladýk. Bu noktada sözün bittiði yerdeyiz. Okullar çok gergin huzursuz,
bu saatten sonra çýkacak gerginliklerin sorumlusu biz deðiliz. Bu endiþelerimizde inþallah haklý çýkmayýz. Bu sürecin ciddi manada takipçisi olacaðýz. Öðretmenlerin, okul aile birliklerinin, öðrenci meclisinin
iradesi hiçi sayýlmýþ bu yüzden huzursuzluk hâkim. Biz adaletten eþitlikten baþka liyakate ve beceriye yönelik deðerlendirmelerden baþka
bir þey istemiyoruz. Þu anda sýðýndýðýmýz liman yargý. Yargý mensuplarý inþallah hakkaniyet ölçüsünde doðru kararý vereceklerdir."Hitit
Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci ise ortada
bir yanlýþlýk varsa düzeltilmesinden yana olduklarýný belirterek, "Toplumun içerisinde bizler de yaþýyoruz. Ortada bir yanlýþlýk varsa bu inþallah düzeltilir yoksa da bunun size izahý yapýlýr. Elimizden gelen ne
varsa yapmaya hazýrýz. Bizim görevimiz bu konularý kamuoyuna duyurmak yetkililerin okumasýný saðlamak olabilir. Milli Eðitim'de uzun
süredir bir sorun olduðunu biliyoruz. Saðlýk ve eðitim en problemli ve
çözümlenmesi en zor konular arasýndadýr. Saðlýkta düzelme ve iyileþme yaþandý. Bunu gözümüzle de görüyoruz. Milli Eðitim'de ciddi anlamda bir sýkýntý var. Konu itibari ile de hassas bir konudur" diye konuþtu. Haber Servisi
Belediye
Meclisi bugün
Çorum
Belediye
Meclisinin eylül ayý toplantýsý bugün yapýlacak.
Belediye Meclisi Salonunda
saat 11.00'da baþlayacak toplantýda 13 gündem maddesi
görüþülecek.
Mecliste gündeme gelecek
maddeler ise þunlar:
"Cadde Sokak Ýsimleri
Verilmesi, Ýller Bankasý A.Þ'den
kredi kullanýlmasý için Belediye
Baþkanýna yetki Verilmesi,
Ýbrahimçayýrý Mevkii, 3834 ada,
3 nolu parselde plan deðiþikliði,
Ulukavak Mahallesi, 4215 ada
1,2,3 nolu parselde plan deðiþikliði,
Çöplü Mahallesi, 4005 ada,
10,11,12 nolu parselde plan
deðiþikliði, Tepecik Mahallesi,
2068 ada, 1nolu parselde plan
deðiþikliði, Binevler Mevkii,
1113 ada, 1nolu parselde plan
deðiþikliði, 3 adet trafo yeri
belirlenmesine iliþkin plan
deðiþikliði,
Delice belediyesinin yardým
talebi, Aydýncýk belediyesinin
yardým talebi, Belediyemizin
2015 yýlýnda uygulamaya koyacaðý gelir tarifesi." Fatih AKBAÞ
TEK
YILDIZ
2
08 EYLÜL
2014
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
HABER
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
PAZARTESÝ
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Eðitim maliyeti enflasyon
oranýndan fazla arttý
Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý
Yusuf Bulanýk 2014-2015 öðretim döneminin yaklaþýk
17 milyon öðrenci için 15 Eylül'de baþlayacaðýný ifade
ederek, eðitim maliyetinin her yýl enflasyon oranýndan fazla
arttýðýný, bunun sonucunda da velilerin ekonomik anlamda
zorlandýðýný söyledi.
Velilerin bu yýl eðitim harcamalarýnýn
geçen yýla oranla ortalama yüzde 11,6
arttýðýný belirten Bulanýk, öðrencinin
velisine eðitim maliyetinin aylýk ortalama
126 TL'den 141 TL'ye çýktýðýný kaydetti.
Bulanýk basýn açýklamasýnda, Eðitim
Bir
Sen
Stratejik
Araþtýrmalar
Merkezi'nin (EBSAM) yaptýðý araþtýrma
sonuçlarýný deðerlendirdi.
Araþtýrma sonuçlarýna göre velinin,
öðrenci için, okul öncesi eðitimden
ortaokulun sonuna kadarki eðitimi
boyunca sadece okul ihtiyaçlarý için ortalama 14 bin 600 TL
harcama yaptýðýný söyleyen Bulanýk, "Söz konusu rakam,
ayda ortalama 135 TL olarak veliye yansýyor.
Ortaöðretimdeki eðitimi boyunca bir öðrenci için ortalama 7
bin 330 TL, ayda ise ortalama 153 TL harcama yapýlýrken,
öðrenciye kantin-yemekhane için para ayrýldýðýnda, bu
rakam okul öncesi ve ilköðretimde aylýk ortalama 269 TL,
ortaöðretimde 319 TL'ye çýkýyor. Bu masraflara okul servisi
de eklendiðinde maliyet daha da artmaktadýr" dedi.
Araþtýrmanýn sonuçlarýna göre, çocuðu ilköðretime
giden memurlar için, maaþlarýnda yer alan 6 yaþ üstü çocuk
yardýmýnýn en az 141 TL'ye
çýkarýlmasý gerektiðini ifade eden
Bulanýk, "Gelir düzeyi düþük olan
ailelere ise, ilköðretime giden her
çocuðu için devlet en az 141 TL
yardým yapmalýdýr. Milli Eðitim
Bakanlýðý, okullara belli bir bütçe
ayýrarak, okullarda öðrencilerden
sýnýf donanýmý, kaynak kitaplar,
araç-gereç gibi ihtiyaçlar için para
alýnmasýnýn önüne geçmelidir.
Zaten öðrencinin eðitim giderleri
veliye büyük yük olmaktadýr.
Okullardaki aidat, sýnýf donanýmý, kaynak kitaplar, araçgereç gibi harcamalarýn da velilerden alýnmasý bu yükü iyice
artýrmaktadýr. Bireylerin eðitim giderlerini devletin karþýlamasý gereklidir. Bu, anayasal bir zorunluluktur. En büyük
yatýrýmýn, çocuklarýmýza yapýlan yatýrým olduðu unutulmamalýdýr" diyerek sözlerini tamamladý. Yýlmaz MERT
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
'Emlakçýlýk
' kursu
açacak
Çorum Yorgancýlar Çeyizciler ve
Perdeciler Odasý, Halk Eðitim Merkezi
ile birlikte 'Emlakçýlýk' kursu açacak.
Çorum Yorgancýlar Çeyizciler ve
Perdeciler Odasý Baþkaný Erdoðan Çerikci
konu hakkýnda verdiði bilgide, kursun 29
Eylül 05 Kasým 2014 tarihleri arasýnda 18.00
ile 22.00 saatleri arasýnda ÇESOB binasýnda
yapýlacaðýný kaydetti.
Kursa kesin kayýtlarýn 08 Eylül 2014
Pazartesi günü baþlayýp 19 Eylül 2014
Cuma günü sona ereceðini dile getiren
Çerikci, "Kursumuz toplam 5 hafta sürecek.
Hafta içi mesai saat bitimi gözetilerek daha
önceki kurslarýmýzda olduðu gibi akþam
saatlerinde yapýlacaktýr. Kursa Odamýz
üyeleri ve dýþarýdan da kursiyer katýlabilecektir. Bu kurs döneminde de diðer kurslarda olduðu gibi halkla iliþkiler, tapu kadastro, tapu sicil, emlak deðerleme, emlak
hukuku, ve cevre düzenleme ile ilgili dersler konusunda uzman kiþiler tarafýndan
kursiyerlere öðretilecektir. Ýlgililer Kubbeli
Sokakta bulunan Çorum Yorgancýlar Çeyizciler ve Perdeciler Odasýndan bilgi alabilirler" dedi. Yýlmaz MERT
TEK
YILDIZ
2
08 EYLÜL
2014
PAZARTESÝ
HABER
7
Yusuf Þahinbaþ güven tazeledi
Memur-Sen Konfederasyonu'na baðlý Tarým Orman Çalýþanlarý Birliði Sendikasý (Toç Bir-Sen) 19 Nolu Çorum Þubesi'nin 3.
Olaðan Genel Kurulu geçtiðimiz cumartesi günü yapýldý. Genel
Kurulda mevcut baþkan Yusuf Þahinbaþ yeniden
baþkanlýða seçildi.
Toç Bir-Sen Þube Baþkaný Yusuf Þahinbaþ'ýn
yeniden aday olduðu genel kurulda, Ýbrahim
Baykal da aday olarak liste çýkarttý.
Genel Kurula, Toç Bir-Sen Genel Baþkan
Yardýmcýsý Bayram Özmen, Memur-Sen Çorum Ýl
Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Þube Baþkaný Ahmet
Saatçi, Memur-Sen'e baðlý sendikalarýn þube
baþkanlarý ile sendika üyeleri katýldý.
Saat 10.30'da ÝI Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürlüðü Toplantý Salonun da baþlayan genel
kurulda ilk olarak saygý duruþunda bulunularak
Ýstiklal Marþý okundu.
Yusuf Þahinbaþ
Genel kurulun divan baþkanlýðýna; Hüseyin
Öztürk, katip üyeliklere ise Burhan Þahin ile Ýsmail Temür seçildi. Toç
Bir-Sen Þube Baþkaný Yusuf Þahinbaþ'ýn açýlýþ konuþmasý ile baþlayan
genel kurulda, Toç Bir-Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Bayram Özmen,
Memur-SenÇorum Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Þube Baþkaný Ahmet
Saatçi ile Baþkan Adayý Ýbrahim Baykal da birer konuþma yaptýlar.
den Öztürk, bu duruþ þeklinin taktire þayan olduðu ve ömür boyu
Gündem maddelerinin görüþülerek karara baðlanmasýnýn ardýn- devam edeceðini bildirdi. Konuþmalarýn ardýndan oy kullanma iþlemdan yeni yönetim organlarýnýn seçimine geçildi.
ine geçildi.
Genel kurulda bir konuþma
253 üyenin oy kullandýðý seçimlerde
yapan Divan Baþkaný Hüseyin
Yusuf Þahinbaþ, 186 oy alarak baþkan
Öztürk, Memur-Sen'in 770 bin
seçilirken, rakibi Ýbrahim Baykal ise 64 oyda
üyesiyle Türkiye'nin en güçlü, en
kaldý. Seçimlerde 3 oyda ise geçersiz sayýldý.
büyük sivil toplum kuruluþu
Toç Bir-Sen Çorum Þubesi'nin yeni
olduðunu belirterek, Memur-Sen
yönetim kurulu þu isimlerden oluþtu:
ve Toç Bir-Sen'in kurulmasýnda,
"Yusuf Þahinbaþ (Þube Baþkaný), Ömer
bugünlere gelmesinde, kazanýmGünalp (Þube Baþkan Vekili), Murat Köle
lar elde etmesinde emeði geçen
(Þube Baþkan Yardýmcýsý - Teþkilat), Kenan
herkese teþekkür etti. Sendikanýn
Erdem (Þube Baþkan Yardýmcýsý - Mali
üye desteði ile bu noktaya
Ýþler), Satý Karaca Özpamuk (Þube Baþkan
geldiðinin altýný çizen Öztürk,
Yardýmcýsý - Eðitim ve Sosyal Ýþler), Halil
sendika olarak büyük bir onur
Ömer Kaya (Þube Baþkan Yardýmcýsý mücadelesi verdiklerini, özelde
Basýn ve Ýletiþim), Þaban Özçelik (Þube
kamu çalýþanlarýnýn hak ve men- Ýbrahim Baykal
Baþkan Yardýmcýsý - Mevzuat ve Toplu
faatini, özlük haklarýný koruyarak, genelde ise mazluSözleþme) Denetleme Kurulu: Murat
mun, Hak ve haklýnýn yanýnda yer alarak, milli iradenin yanýnda olarak Yemenici, Mücahit Akgün ve Ýsmail Çetin. Disiplin Kurulu: Erkan
sendikal mücadele verdiklerini anlattý. Son 10 yýlda yaþanan olaylar ve Temel, Abidin Ayaþ ve Yaþar Kaçmaz. Üst Kurul Delegeleri: Yusuf
geliþmeler karþýsýnda Memur-Sen'in dik bir duruþ sergilediðini kayde- Þahinbaþ ve Þaban Özçelik." Yasin YÜCEL
"Sendikal mücadelede, çýkartýlan
engellerle mücadele ettik"
Toç Bir-Sen Çorum Þube
Baþkaný Yusuf Þahinbaþ
Toç Bir-Sen Çorum Þube Baþkaný
Yusuf Þahinbaþ, sendikal mücadelede
karþýlarýna çýkan engellerle ellerinden geldiði
kadar mücadele ettiklerini söyledi.MemurSen Konfederasyonu'na baðlý Tarým Orman
Çalýþanlarý Birliði Sendikasý (Toç Bir-Sen) 19
Nolu Çorum Þubesi'nin 3. Olaðan Genel Kurulunda konuþan Yusuf Þahinbaþ, "Merhum
Akif Ýnan ve arkadaþlarýnýn 1992'de baþlatmýþ olduðu bir büyük hareketin bir parçasý
olarak bugünlere gelmiþ bulunuyoruz. Aslýna
bakýlýrsa örgütlülük ve sendikalýlýk anlamýnda çok da elveriþli olmayan bir toplumsal tabanýn insanlarýyýz.Ancak son yýllarda milletin
topyekun silkiniþinin bir yansýmasý olarak
hemen her alanda kendi haklarýmýzý ancak
örgütlü olarak elde edebileceðimiz ve koruyabileceðimiz anlaþýlmýþ ve bu yolda ciddi
adýmlar atýlarak önemli kazanýmlar elde edilmiþtir. Çorum'da baþlatmýþ olduðumuz büyük atýlýmla bugün 400 üyeyi aþarak dün
Yozgat ili birlikte þube iken bugün tek baþýmýza þubeyiz. Yozgat ilimizde tek baþýna 44.
þube bu arada bu baþarýda emeði olan Yozgat
yönetimini de tebrik etmeden geçemeyeceðim. Bu öncelikle Rabbimizin bir lütfu, ardýndan burada hazýr bulunan ve bulunmayan
tüm kardeþlerimizin ortaya koymuþ olduklarý fedakar çabalarýn bir sonucudur. Ne kadar
þükretsek azdýr. Hepinize burada ayrý ayrý teþekkürlerimi sunmak boynumun bir borcudur. Elbette bir baþarýyý elde etmekten daha
zor, ama daha anlamlý olan þey, onu sürdürebilmektir. Bu yönüyle her baþarý aslýnda sorumluluðun artmasý ve saflarýn daha bir sýklaþtýrýlmasý anlamýna da geliyor" dedi.
"Bizler için sendikal mücadele zemini,
doðruluðun ve hizmetin bir aracýdýr" diyerek
sözlerine devam eden Þahinbaþ, "Dolayýsýyla
bu anlayýþa aykýrý tutum, davranýþ ve talepler
kimden ve hangi mazeretle gelmiþse biz onlarý onaylamamýþ ve ona hiçbir zaman evet
dememiþiz. Çünkü bizler, bu toplumda tarihsel sorumluluðu olan ve insanlýk çapýnda iddialarý olan insanlarýz. Ve bunun gereðini
yapmak gibi bir görevimiz var. Sendikal mücadelemizde bu anlamda karþýmýza çýkan bu
tür engellerle elimizden geldiðince mücadele
ettik. Her durumda sonuç alamadýk belki
ama asla duruþumuzu ve tavrýmýzý deðiþtirmedik. Zorluklar, umarsýzlýklar bizden diye
bildiklerimizden geldiðinde bile dik duruþumuzu muhafaza ettik. Bizler sürekli olarak
"hizmet sendikacýlýðý" yaptýðýmýzý yineliyoruz. Bunun bir anlamý olmalýdýr. Bunun yüklediði bir misyon olmalýdýr. Bizler yalnýzca
hak talep eden bir kitle olmamalýyýz.
Kendi üzerine düþen sorumluluklarý yerine getirmeyenlerin herhangi bir hak talebinde bulunmalarý bizim dünya görüþümüze göre ahlaki deðildir. O nedenle hak ve sorumluluklarýn birlikte yürütüldüðü bir anlayýþýn
insanlarý olmak durumundayýz.
Bugüne kadar gerçekleþtirdiðimiz tüm eylemlerde ve aldýðýmýz tavýrlarda sosyal sorumluluklarýný üstlenen bir sendikacýlýk yapma gayreti içerisinde olduk.
Bu çerçevede sizlerin teveccüh ve deðerli
katkýlarýnýzla ortaya çýkan bu eseri bir adým
daha ileriye taþýmak için yeni dönemde yeniden yetki talep ettiðimizi belirtiyor ve hepinizi saygý ve muhabbetle selamlayarak sözlerime son veriyorum" ifadelerini kullandý. Yasin
YÜCEL
‘Bazý sendikalarýn hayal bile
edemediði kazanýmlarý elde ettik’
Toç Bir-Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Bay- oranlarý arttýrýlýrken, tüm kurumlarda uygulanan fazla
ram Özmen Memur-Sen ve Toç Bir-Sen'in in- mesai ödemeleri ile birlikte "Yangýn Fazla Mesaisi" de
san hak ve hürriyetlerini merkeze alan, kimseyi öteki- kaldýrýldý. Fakat buna raðmen Toç Bir-Sen olarak 2012
leþtirmeyen, ayrýþtýrmayan, ücret deðil deðerler sendi- yýlýnda gerçekleþtirilen ilk toplu sözleþme görüþmelekacýlýðýný esas alan, özelde ise üyelerinin ekonomik, rinde büyük zorluklar ve mücadeleler sonunda imza
sosyal, özlük ve mesleki hak ve menfaatlerinin koru- altýna aldýðýmýz "Yangýn Fazla Mesai Ücreti" ile tüm
nup, geniþletilmesini saðlayan, genelde ise Türkiye'de kamu kurumlarýnda "Fazla Mesai Ücreti" alan tek kuve dünyadaki tüm mazlumlarýn sesi olan bir erdemli- rum Orman Genel Müdürlüðü olmuþtur. 2013 yýlýnda
ler hareketi olduðunu söyledi.Memur-Sen Konfede- yapýlan Toplu Sözleþme görüþmelerinde ise bu kazarasyonu'na baðlý Tarým Orman Çalýþanlarý Birliði Sen- nýmýmýzý büyük uðraþlar neticesinde yeniden geniþledikasý (Toç Bir-Sen) 19 Nolu Çorum Þubesi'nin 3. Ola- terek uygulamaya geçirilmesini saðladýk. Yani 2013 yýðan Genel Kurulunda bir konuþma yapan Bayram Öz- lýndaki kazanýma ek olarak orman yangýnlarýna bilfiil
men, Memur-Sen Konfederasyonunun yaklaþýk 800 müdahale edenlerin yaný sýra yangýn nöbeti tutanlarý
bin, Toç Bir-Sen'in ise 40 bin üyesinin olmasýnýn istik- da ekletip, 50 saat olan mesai saatini 60 saate çýkardýk.
rarýn ve kendilerine duyulan güvenin en güzel göster- Lakin Toplu Sözleþme masasýnda çalýþanlarýmýz için
gesi olduðunu kaydetti.Tarým ve orkazandýðýmýz "Yangýn Fazla
mancýlýk hizmet koluna baðlý tüm
Mesai Ücreti" hakkýmýzýn
kurumlarda yetkili olan ve hizmet
kapsamý idari bir tasarrufla
kolunda yer alan tüm sendikalarýn
daraltýlmýþtýr. Biz hususta
toplam üye sayýsýnýn 2 buçuk katýna
birçok kez kurumla ve idaulaþan Toç Bir-Sen'in büyüyüp, güçrecilerle OGM personelimilenmesinde emeði olan herkese tezin yangýn nöbeti saat mikþekkür eden Özmen,"Bugün 2014tarlarýnýn yükseltilmesini
2015 yýllarýný kapsayan toplu sözleþtalep ettik ve ediyoruz. Bu
me kazanýmlarýna baktýðýmýzda ise
konuya iliþkin talebimizin
malum konfederasyon ve sendikalakabul görmesi için de, bunToç Bir-Sen Genel
rýn hayal bile edemediði kazanýmlarý
dan önce olduðu gibi bunBaþkan Yardýmcýsý
elde ettiðimizi söylemek yanlýþ oldan sonra da her platformBayram Özmen
maz.
da mücadelemize devam
Öyle ki 1978 yýlýndan bugüne kaedeceðiz.Yine hatýrlayacaðýdar taban aylýðýna en yüksek zammý 2014-2015 yýllarý- nýz gibi "Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ile Orman Gený kapsayan Toplu Sözleþme görüþmelerinde elde et- nel Müdürlüðü'nde görev yapan orman muhafaza
tik. Emekli maaþlarýna bir kalemde 146 TL, çalýþanlara memurlarýnýn, belediyelere ait toplu taþýma araçlarýnbürüt 175 TL, emekli ikramiyesine bir yýlda 5250 TL, dan ücretsiz faydalanabilmesi" talebi kazanýma dö4/C'li çalýþanlara 493 TL zam yine Memur-Sen ve Toç nüþtürerek imza altýna alýnmasý da Toç Bir-Sen'in gayBir-Sen'in büyük gayretleri ve çalýþmalarý neticesinde retli çalýþmalarý sonucudur. Bu onur tablosunun bilinelde edilmiþtir. Bilindiði gibi 2014-2015 yýllarýný kapsa- ciyle, sorumluluðuyla, sizin bize duyduðunuz güvenle,
yan toplu sözleþme görüþmelerinin en büyük kaza- desteðinizle ve Yüce Mevla'nýn izniyle her türlü tahnýmlarýndan biri Toç Bir-Sen tarafýndan Orman Genel riklere, iftiralara, iftiracýlara, yýpratma ve yýldýrmalara
Müdürlüðü'nde görev yapan çalýþanlarýmýz adýna alý- aldýrmadan, prim vermeden, üyelerimiz ve teþkilatýnan "Yangýn Fazla Mesai Ücreti" ödemesidir. Hatýrla- mýzla birlikte her zaman olduðu gibi el ele, omuz
yacaðýnýz gibi 2011 yýlýnda 666 sayýlý KHK ile "Eþit Ýþe, omuza çalýþmaya, direnmeye ve kazanmaya devam
Eþit ücret" kapsamýnda devlet memurlarýnýn ek ödeme edeceðiz" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
Genç Deve
Genç deve annesine sormuþ-"Anne niye bizim ayaklarýmýz bu kadar büyük?"
Anne cevap vermiþ:
-"Çölde kuma batmamak
için."Genç deve tekrar sormuþ:-"Peki kirpiklerimiz
niye bu kadar gür.
Anne tekrar cevap vermiþ:-"Çölde kum fýrtýnalarýnda kum kaçmasýn
2
08 EYLÜL
2014
PAZARTESÝ
diye."
Meraký yatýþmamýþ olan
genç deve bir soru daha sormuþ:-"Bizim niye hörgüçlerimiz var."Anne deve sabýrla
yanýtlamýþ :-"Çölde çok
uzun süre susuz idare edebilmek için suyu hörgüçlerimizde depolarýz."Sonunda
dayanamayan genç deve sormuþ :-"Peki biz Hayvanat
Bahçesinde ne halt yiyoruz?"
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
YAÞAM
8
Okul döneminden bir hafta
Önce uykuyu düzenleyin
19:55
Dizi
Uzmanlara göre okullar açýlmadan
önce yapýlan hazýrlýklarýn en önemlisi,
uyku
saatlerinin
düzene
sokulmasý.Tatilde esnek hale gelen
yatma ve kalkma saatlerinin düzenlenmesi için anne babalara önemli görevler
düþüyor.
Çocuklarýn okul baþarýsýnda uyku,
þüphesiz önemli bir role sahip. Çocuk
veya eriþkin hepimizin hayatý boyunca
kazanmasý gereken en önemli alýþkanlýðýn her sabah ayný saatte ve erken
kalkmak olduðunu vurgulayan Türk
Uyku Týbbý Derneði Yönetim Kurulu
Üyesi
Prof.
Dr.
Fuat
Özgen,
“Hepimizin uyku uyanýklýk düzenini
saðlayan en önemli unsur, hep ayný
saatte kalkmaktýr. Ayný saatte yatmaktan ziyade sabah hep ayný saatte erken
kalkmak gerekir” dedi.
Okula baþlayacak çocuklarýn saðlýklý
bir uyku düzeni için sabah mutlaka
erken ancak uykusunu almýþ þekilde
yataktan kalkmasýný saðlamak gerektiðini vurgulayan Prof. Dr. Fuat Özgen,
þöyle dedi:
“Çocuklarýn tatilde bozulan uyku
düzenini bir hafta hatta 15 gün önceden
tekrar düzenlemek, sabah kalkýþ saatlerini sabitlemek gerekir. Uyku
hijyeninin olmazsa olmaz kuralý vaktinde yatýp kalkmaktýr. Yaz tatilinde
bazý çocuklarda bu ritim kaydýðý, geç
yatýp öðlen kalktýklarý için okula
baþlangýç öncesinde uyku düzeni yavaþ
yavaþ, kademeli olarak eski haline
döndürülmelidir.
Tatilin son haftasýnda çocuðun okula
gideceði saate göre kalkmasý saðlanabilir. Hafta sonlarýnda da benzer saatte kalkmasý genel kural olmalýdýr.”
BÝLGÝSAYAR
OYUNLARI UYKUYU
AKSATIYOR
Okul çocuklarýnda ideal gece uyku
süresinin ortalama 8 saat olduðunu
vurgulayan Prof. Dr. Fuat Özgen, bilgisayar kullanýmýnýn gece uykusunu
kýsaltan ve aksatan en önemli faktör
olduðuna iþaret ederek þu bilgileri
verdi: “Eðer çocuk ertesi gün zinde þekilde kalkýyorsa ve bellek sorunlarý, uyku
hali yoksa gece uykusunu az uyumasýnda bir sakýnca yok. Ama genelde çocuklar gece yatmadan öne bilgisayar kullanýyor. Hatta tablet bilgisayarla yataða
giren çocuklar var. Çalýþmalar gösteriy-
or ki bu tür aktiviteler hem uyku süresini kýsaltýp uykudan çalýyor, daha da
önemlisi strateji oyunlarý gibi sinir sistemini uyaran oyunlar sempatik
aktiviteyi artýrarak uykuyu kaçýrýyor,
uykuya geçiþi zorlaþtýrýyor, uyku
kalitesini bozuyor. Bu nedenle planlanan uyku saatinden yaklaþýk 1 saat
kadar önce bilgisayar oyunlarýnýn
býrakýlmasý gerekiyor.”
ÝYÝ ÖÐRENMENÝN
ÞARTI ÝYÝ UYKU
Öðrenilen bilgilerin pekiþtirilmesi ve
hafýzamýza kaydedilmesi için mutlaka
kaliteli uykuya ihtiyaç duyduðumuzu
kaydeden Prof. Dr. Fuat Özgen, þöyle
dedi:
“Birþeyleri öðrendik ama uykusuz
kaldýk diyelim. Hafýzamýz o bilgileri
kaydetmiyor. Uykusunu almayan
öðrencide dikkat ve konsantrasyon
sorunlarý görülüyor, sorulan sorulara
cevap
veremiyor.
Aslolan
gece
uykusudur. Ebeveynlerin en önemli
yapmasý gereken þey bunu saðlamaktýr.”
ÇALIÞAN ANNEÝN
ÇOCUÐU UYKUYA DÝRENÝYOR
Çocuklarda geç uyumanýn en önemli nedenlerinden birinin uzun çalýþma
saatleri nedeniyle çocuðuyla yeterli
vakit
geçiremeyen
ebeveynler
olduðunu ifade eden eden Prof. Dr.
Özgen, sözlerini þöyle sürdürdü:
“Çocuk bütün gün annesinin
babasýnýn iþten gelmesini bekliyor.
Anne ve babasý eve gittikten sonra
yemek yemenin ardýndan çocuðun yatmasýný bekliyor. Anne iþlerini halledip,
dinlenmek, kendine vakit ayýrmak,
çocuk ise oyun oynamak istiyor. Anne
baba ise çocuktan uyumasýný bekliyor.
Bu çekiþme uyarýlmaya ve uykuya
geçmenin gecikmesine yol açýyor.
Uykuya geçiþini kolaylaþtýrmak
için;-Çocuðunuzla kavga edip çekiþmeden ona yardýmcý olmaya çalýþýn. Ýnatlaþmak stres hormonlarýnýn salgýlanmasýna ve çocuðun uyarýlmasýna yol
açarak uyumasýna engel olur.
-Ceza vermek yerine, anlatarak
gerekirse birlikte vakit geçirerek yanýndaki minderde, koltukta oturarak
uykuya geçmesini kolaylaþtýrýn.
- Ilýk bir duþ aldýrýp, kitap okuyun.
Çocuðun seveceði þeyleri yaparak
huzurlu ve saðlýklý uyku saðlayabiliriz.
Beni Böyle Sev
Ömer Karatepe, zengin bir ailenin tek çocuðu
olmasýna raðmen mütevazý bir çocuktur.
Annesinin neredeyse tüm hayatýna yön veren aþýrý
ilgisi ile yetiþmiþtir. Babasý ise onun bir an önce
okulunu bitirip þirketin baþýna geçmesini istemektedir. Ama Ömer bir fotoðraf tutkunu ve iyi mimar
olma hevesindedir. Ayþem, Trabzon'dan Ýstanbul'a
okumaya gelen, deli dolu, yaþam enerjisi yüksek
bir kýzdýr. Memleketinde köftecilik yapan babasý
Nail'den ilk kez ayrýlmýþtýr. Ayþem, Ýstanbul'da
amcasý Ýlyas'ýn yanýnda yaþarken yengesinin kendisini istemediðini öðrenince evden ayrýlýr.
22:00
Dizi
Muhteþem Yüzyýl
Nigar, Ýbrahim’in isteðiyle Leo’nun mektubunu
Hürrem’e verir. Mektubu okuyan Hürrem, bir
karar aþamasýndadýr. Ancak Nigar, Hürrem’in
Leo ile buluþmasýný önlemek için elinden geleni
yapmaktadýr. Ýbrahim’in durumdan haberdar
olduðunu bilmeyen Hürrem, bahçeye inmek
üzere dairesinden çýkar. Hürrem’i durduramayan
Nigar, onun Leo ile buluþmaya gittiðinden korkmaktadýr. Leo, buluþma yerine gelmiþ, Hürrem’i
beklemektedir. Ýbrahim ise ikilinin buluþmasýný
basmak için kuytu bir yere saklanýp, Leo’yu izlemeye baþlar.
20:00
Dizi
Karadayý
Mehmet Saim düþmanýn ne kadar güçlü ve zeki
olduðunun farkýndadýr. Mahir’in babasýnýn ve kendisinin baþýna gelen olaylarý araþtýrmaktan
vazgeçmeyeceðinden emindir. Mahir’in er ya da geç
kendi ismine ulaþmasýna engel olmak zorundadýr.
Bu kez gerçekten büyük oynamaya karar verir.
Düðünden önce Mahir’den sonsuza kadar kurtulacaktýr. Bunun için Ýstanbul’un en acýmazsýz, en
gözü kara, en vicdansýz kabadayýsýný bulacaktýr.
Aradýðý özellikler Mehmet Saim’i sürpriz bir isme
götürür. Seyis söz verdiði gibi Orhan’ýn bir gün
önce hürriyetine kavuþmasýný saðlar.
KUZU PÝRZOLA
Kemal Sunal
Ýstanbul
Küçükpazar
semtinde doðan oyuncunun
babasý Migros'tan emekli
Mustafa Sunal; annesi Saime
Sunal'dýr. Kemal Sunal'ýn,
Cemil Sunal ve Cengiz Sunal
adýnda
iki
kardeþi
vardýr.Sanatçý, ilkokulu Mimar
Sinan Ýlkokulu'nda okudu,
Vefa Lisesi'nden mezun oldu.
Yüksek tahsiline Marmara
Üniversitesi
Gazetecilik
bölümünde baþladý. Öðrenimi
sýrasýnda
Emayetaþ
Fabrikasýnda çalýþmýþ, ayrýca
elektrikçide çýraklýk yapmýþtýr.
Vefa Lisesindeki felsefe hocasý
Belkýs
Balkýr'ýn
sanatçýyý
Müþfik Kenter ile tanýþtýrmasýnýn, Kemal Sunal'ýn kariyerinde önemli yeri vardýr.1964
yýlýnda Ankara Bando-Mýzýka
birliðinde askerliðini yaptý.
Sanat hayatý, Vefa Lisesi'nde
amatör olarak "Zoraki Tabip"
adlý tiyatro oyunuyla baþladý.
Ýlk kez Kenterler Tiyatrosu'nda
profesyonel oyuncu olarak
çalýþtýktan sonra uzun süre Ulvi
Uraz Tiyatrosu'nda, kýsa süre
Ayfer Feray Tiyatrosu'nda, son
olarak da Devekuþu Kabare
Tiyatrosu'nda görev aldý.
Devekuþu
Kabare
Tiyatrosu'nda oynadýðý bir
oyunda Ertem Eðilmez tarafýndan çok beðenildi ve böylece
beyaz perdeye transfer oldu. Ýlk
rolünü 1973 yýlýnda Ertem
Eðilmez'in yönettiði Tatlý
Dillim adlý filmde uzun boyundan dolayý basketbolcu olarak
aldý.[2] Bunun ardýndan Ertem
Eðilmez'in yönettiði kalabalýk
kadrolu filmlerde rol almaya
baþladý.
Malzemeler
8 Adet Pirzola
1/2 Çorba Kaþýðý Un
4 Çorba Kaþýðý Salça
12 Adet Arpacýk
Soðaný
12 Adet Ayva
Dilimi
1/2 Çay
Kaþýðý
Zencefil
1/2 Çay
Kaþýðý
Kekik
10 Adet Tane
Karabiber
1 Su Bardaðý Su
Tuz , Kekik
Kýzartmak Ýçin Sývý Yað
Yemeðin Tarifi
Etleri tuz ve karabiberle ovun. Pirzolalarý una
bulayýn. Fazla unu silke-
leyin. Kýzdýrýlmýþ sývý
yaðda arkalý önlü yarý
yarýya kýzartýn.
Piþireceðiniz kaba koyun.
Hafifçe sulandýrýlmýþ
salçayý üzerine dökün.
Kalan yaðýn içine kabuklarýný soyduðunuz
arpacýk soðanlarý
koyup hafifçe
soteleyin.
Pirzolalarýn
üzerine ilave
edin. Ayva dilimlerini pirzolalarýn
üzerine dizin.Yarým çay
kaþýðý zencefili ve yarým
çay kaþýðý kekiði serpin.
Tuzunu ayarlayýn. Tane
karabiberleri serpin. 1 su
bardaðý suyu ilave edin.
Hýzlý ateþte 15 dakika
piþirip servis yapýn.
Bir haksýzlýk gördüðünüzde müdahale etmezseniz;
Önce hakkýnýzý, arkasýndan da þerefinizi kaybedersiniz...
Hz. Ali R.a
05:50 Hawaii Five
06.35 Benim Annem
Bir Melek
07.00 Selena
10.25 Yahþi Cazibe
13.10 Adanalý
15.10 Çocuklar
Duymasýn
17.10 Alemin Kýralý
18.55 Ana Haber
20.00 Karadayý
Yerli Dizi
23:00 Kaçak
06:30 Haber Saati
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.55 Sen Üzülme
14.50 Hz. Meryem
15.50 Baþkasýnýn Parasý
17.50 Ana Haber
18.45 Hayat Dediðin
Eden Bulur
19.45 Türk Filmi
21:30 Haber Saati
22:40 Türk Filmi
07.00 Cennet Mahallesi
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Dila Haným
16.30 Pis Yedili
19.00 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
22:00 Muhteþem Yüzyýl
Yerli Dizi
01.30 Ruhlar Evi
03.30 Cemalim
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
14.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16.30 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
19.00 Ana Haber
20.00 Ulan Ýstanbul
05.55 Sarayýn Ýncisi
07.00 Sabah Haber
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19.55 Beni Böyle Sev
01.15 TV Filmi
03.00 Tekrar Programlar
06.25 Merhaba Yenigün
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Dizi Film
16.45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19.00 Ýki Dünya Arasýnda
21:00 Ötesiz Ýnsanlar
TEK
YILDIZ
2
08 EYLÜL
2014
PAZARTESÝ
HABER
9
GENÇLÝK MERKEZLERÝ PERSONEL HÝZMET ALIMI
CORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI
Mimar Sinan KKSM'de
el emekleri görücüye çýktý
Mimar Sinan Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi
yýl sonu sergisini açtý. Ebru'dan nakýþa, beþ iþ dantel örücülüðünden diksiyon kursuna kadar 14
branþta 31 kursla 551 kadýna ulaþan Mimar Sinan
KKSM, muhteþem bir sergiye ev sahipliði yaptý.
"Duygularýn ilmek ilmek iþlendiði" yýlsonu sergisinin
açýlýþýna Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy ile
Belediye
Baþkaný
Muzaffer Külcü'nün eþi
Hatice Külcü katýldý. Çok
sayýda vatandaþýn da
eþlik ettiði açýlýþ renkli
görüntülere sahne oldu.
Açýlýþ
kurdelesini
Fatma Baþköy ve Hatice
Külcü, birlikte kestiler.
Daha sonra kadýnlarýn el
emeði, göz nuru eserlerini inceleyen Baþköy ve
Külcü,
zamanlarýný
deðerlendiren, üreten ve kendilerini geliþtiren kadýnlarý tebrik etti.
Kadýn Kültür ve Sanat Merkezlerinin fikir sahibi
olan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice
Külcü, bu anlamlý günde kadýnlara anlamlý bir çaðrý
yaptý. Kültür merkezlerine gelen kadýnlarýn kursa
baþlamadan önce en az 10 dakika kitap okumalarýný
rica eden Külcü, "Kendiniz için, yavrularýnýz için lütfen
kitap okuyun. Bir ay sonra farký siz de göreceksiniz"
dedi. Mahalle Kültür Merkezlerinin çok büyük öneme
sahip olduðuna vurgu yapan Hatice Külcü, "Bu merke-
zler ayný zamanda rehabilite merkezi olarak iþlev
görüyor. Ýlaç kullanan bazý kursiyerler bana, bu merkezlere geldikten sonra artýk ilaç kullanmadýðýný anlattý"
þeklinde kaydetti.
Kadýn Kültür ve Sanat Merkezlerinin sayýsýnýn artacaðý müjdesini de veren Külcü, belediyenin insan
odaklý hizmet anlayýþýna sahip olduðuna dikkat çekerek, tüm kadýnlarý çalýþmalarýndan dolayý tebrik etti.
Kadýnlarý yalnýz býrakmayan Vali Sabri Baþköy'ün
eþi Fatma Baþköy ise bilginin
önemine dikkat çekti.
"Uzay çaðýný yaþadýðýmýz
þu günlerde çocuklarýmýzýn
söylediklerini anlamaz hale
geldik. Bilginin, teknolojinin
gerisinde kaldýk. Kendinizi
geliþtirin" diyen Baþköy,
"Kadýnlar için Mesleki Eðitim
Projesi" hakkýnda kadýnlara bilgi verdi.
Eðitimi yarým kalmýþ kadýnlarýn açýk öðretime kayýt
yaptýrarak eðitim hayatlarýna devam edebileceklerini
anlatan Baþköy, þuana kadar Çorum genelinde 3 bin
kadýnýn eðitime tekrar baþladýðýný kaydetti.
Bu merkezlerin çok büyük bir boþluðu doldurduðuna vurgu yapan Fatma Baþköy de üreten kadýnlarý
tebrik etti.Konuþmalarýn ardýndan sergiyi inceleyen
Baþköy ve Külcü, eserlere tam not verdi. Çocuklarýn
küçük bir defile de yaptýðý açýlýþ, ikramlarýn ardýndan
son buldu. Haber Servisi
Yumurta sektörü Rusya pazarýna hazýr
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, yumurta üretiminin 2010-2013 döneminde, yüzde 39,3 artýþla 11,84 milyar adetten 16,5
milyar adede yükseldiðini, sektörün ihracatýnýn ayný
dönemde yüzde 120,6 artýþla 142,7 milyon dolardan
315 milyon dolara çýktýðýný bildirerek, "Yumurta sektörü Rusya pazarýna hazýr" dedi.
Bayraktar, yaptýðý açýklamada, yumurta sektörünün
üretimde 2010 yýlýnda yüzde 14,4 düþerek, 13,83 milyar
adetten 11,84 milyar adede indikten sonra büyüme
trendine girdiðini, üretimin, 2011 yýlýnda yüzde 9,4 artýþla 12,95 milyar, 2012 yýlýnda yüzde 15,1 artýþla 14,91
milyar, 2013 yýlýnda yüzde 10,6 artýþla 16,5 milyar adede ulaþtýðýný, üretimin 2010-2013 döneminde üretimin
yüzde 39,3 arttýðýný belirtti.
Sektörün gelecekte büyümede nasýl bir seyir izleyeceðine ülke içi tüketim rakamlarý ve ihracat miktarýnýn
belirleyeceðini vurgulayan Bayraktar, þunlarý kaydetti:
"Ýþte bu aþamada dýþ piyasalarýn önemi ortaya çýkýyor. Ülke içi tüketim çok fazla büyümüyor. Üretim artýþýnýn ihracata yönlendirilmesi gerekiyor. 2009 yýlýnda yumurta ihracatý 100,8 milyon
dolardý. Bu rakam 2010 yýlýnda
142,7, 2011 yýlýnda 258,6, 2012
yýlýnda 320,8 milyon dolara
çýktý. 2013 yýlýnda ihracat 315
milyon dolara düþtü. 20102013 döneminde, yumurta ihracatý yüzde 120,6 arttý.Ýhracatýn ilerleyen dönemlerde daha
da artmasýný bekliyoruz. Çünkü sektörün çok daha fazla ihracat yapacak potansiyeli var. Yumurta ihracatýndaki
sorun, ihracatýn belli ülkelere hatta tek ülkeye yönelik
olmasýdýr. Her ne kadar Türkiye, 2013 yýlýnda 25 ülkeye yumurta ihracatý gerçekleþtirmiþse de 315 milyon
dolarlýk ihracatýn yüzde 92,2'si, 290,3 milyon dolarý
Irak'a yapýlmýþtýr. Son aylarda bu ülkede yaþanan karýþýklýklar ihracat yapmayý zorlaþtýrdý. Bu ortamda Rusya'nýn ortaya çýkmasý sektör için çok büyük olanaklar
yaratacaktýr."
-"RUSYA'YA ÝHRACATIN FÝYATLARI ARTIRDIÐINI SÖYLEMEK DOÐRU DEÐÝLDÝR"Rusya'ya yapýlacak ihracatýn yumurta fiyatlarýnda
önemli bir artýþa sebep olacaðýný söylemenin pek
mümkün görülmediðine dikkati çeken Bayraktar, þu
bilgileri verdi:
"2013 yýlýnda, bir önceki yýla göre yumurta da üretici fiyatlarýnda yüzde 1,72'lik bir azalma oldu. Yýllýk
ortalama olarak 2012 yýlýnda adet baþýna 18,8 kuruþ
olan yumurta fiyatý, 2013 yýlýnda 18,5 kuruþa indi. Ama
aylýk bazda bakýldýðýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre kimi aylarda, 2013 Mart ayýnda görüldüðü gibi yüzde 27'leri geçen oranlarda bir azalma yaþandý.
2014 yýlýnda ise bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yaþanan artýþlar, baz yýlý olan 2013 yýlý yumurta fiyatlarýndaki düþüklükten kaynaklanmýþtýr.
Öyle ki 2014 yýlýnýn Aðustos ayýnda olduðu gibi bazý aylarýnda yumurta fiyatlarý, 2012 yýlý fiyatlarýyla ayný
seviyeye gelmiþtir. 2012 yýlý Aðustos ayýnda 22 kuruþ
olan yumurta fiyatý, 2013 yýlýnda 19,6 kuruþa indikten
sonra bu yýl Aðustos ayýnda yeniden 22 kuruþa yükselmiþtir. Sonuçta yumurta fiyatlarý, Aðustos ayý itibarýyla
sonbir yýlda artsa da, 2012 yýlý seviyesine ancak çýkmýþtýr.
2014 yýlýnda fiyatlarýn arttýðýný söylemek, bunu
Rusya'nýn ithalatta ülkemize yönelmesi kararýna baðlamak ise çok doðru bir deðerlendirme deðildir. Çünkü fiyatlarýn, Ocak 2014 tarihinde 24,5 kuruþken,
Aðustos 2014'te 22 kuruþ seviyelerine kadar düþtüðü
görülmektedir. Genel itibariyle bakýldýðýnda, 2014 yýlýnda üretici fiyatlarýnýn aylýk bazda
iniþli çýkýþlý bir seyir izlemiþtir. 2013
yýlýnda yumurta da toptan fiyatlar
düþmüþtür.
"Rusya pazarýnýn sektör açýsýndan
önemli bir potansiyel taþýdýðýna dikkati çeken Bayraktar, bu pazarý etkin
kullanabilmek ve fýrsata çevirebilmek
için yaþanan önemli sorunlara yönelik
çözüm önerilerinin hýzlý bir þekilde
hayata geçirilmesine ihtiyaç bulunduðunu belirtti.
-YAPILMASI GEREKENLERTürkiye'de sürekli geliþen bir yumurta sektörünün
var olduðunu ama birçok sorunla baþ etmekdurumunda kaldýðýný vurgulayan Bayraktar, þunlarý kaydetti:
"Yemde dýþa baðýmlý olunmasý ve yükselen yem fiyatlarý maliyetleri etkilemekte, üreticileri sýkýntýya sokmakta, üretimin sürdürülebilirliðini ve karlýlýðýný engellemektedir. Dolayýsýyla üreticiyi yemde dýþa baðýmlýlýktan kurtaracak, ucuza yem teminini saðlayacak
destekler hayata geçirilmelidir.
Özellikle yumurta sektöründe tüketim azlýðý ve fiyat istikrarsýzlýklarý nedeniyle üretim kapasitesinin tamamýnýn kullanýlamamasý, baþka bir deðiþle üretim
planlamasý yapýlamamasý çoðu zaman sýkýntý yaratmaktadýr. Bu nedenle üretim kapasite artýþlarýnýn yumurta tüketimi ve ihracat miktarlarýna paralel bir seyir
izlemesine, arz fazlasý oluþmamasý için üretim planlamasý yapýlmasýna, yurt dýþý damýzlýk giriþlerinin de bu
planlamaya paralel hale getirilmesine ihtiyaç vardýr.Haber Servisi
Gençlik Merkezleri Personel Hizmet Alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/111525
1-Ýdarenin
a) Adresi
: Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 MERKEZ/CORUM
b) Telefon ve faks numarasý
: 3642250810-1455 - 3642245805
c) Elektronik Posta Adresi
:[email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn
görülebileceði internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý
:Belediyemiz tarafýndan faaliyete geçirilen
M.Sinan, Ýkbal(Ulukavak), Akkent, Bahçelievler
Gençlik Merkezlerinde eðitim, sosyal etkinlik ve
diðer hizmetlerin yürütülebilmesi için 01.10.2014-31.12.2014
tarihleri arasýnda 12 adet personel hizmet alýmý Ayrýntýlý bilgiye
EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari
þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
:Mimarsinan Gençlik Merkezi, Ýkbal(Ulukavak) Gençlik Merkezi,
Akkent Gençlik Merkezi , Bahçelievler Gençlik Merkezi
c) Süresi
: Ýþe baþlama tarihi 01.10.2014, iþin bitiþ tarihi 31.12.2014
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:Corum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý
Yeniyol Mh. Gazi Cd.No:2 CORUM
b) Tarihi ve saati
:16.09.2014-11:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek
odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi
odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý
olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile
tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir
tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr
kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgeler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde Hertürlü Personel Hizmet Alýmý Ýþi yapmýþ olmak benzer iþ olarak kabul
edilecektir
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum
Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mh. Gazi Cd. No:2 ÇORUM adresinden satýn
alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol
Mh. Gazi Çd. No:2 ÇORUMadresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü
posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan
istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diðer hususlar:
Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en
avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
Basýn No:885 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Ortaköy'de yangýn korkuttu
Ortaköy Ýlçesinde çýkan yangýnda maddi
hasar meydana geldi.Soyulu Mahallesinde
Sümbül Çetine ait evde çýkan yangýn kýsa sürede
büyüdü. Yangýna Ortaköy Belediyesi itfaiye ekipleri
kýsa sürede müdahale etti.Kendisi de sivil savunmacý
olan Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir yangýn
söndürme çalýþmalarýný bizzat kendisi yönetti. Ýtfaiye
ekiplerinin müdahalesi sonucu yangýn büyümeden
söndürüldü. Yangýnda can kaybý meydana gelmezken
maddi hasar oluþtu.
Ev sakinleri Sümbül Çetin ve Emine Çetin ise
Belediye Baþkaný Taner Ýsbir'in talimatý ile misafirhaneye yerleþtirildi. Bahadýr YÜCEL
Osmancýk pirinci üretimde ilk sýrada
Star Gazetesi Yazarý Aydan Üstkanat Cumartesi
günki yazýsýnda Türkiye'de üretilen pirinçlerin menþei
hakkýnda açýklamalarda bulundu. Osmancýk pirincinin
üretimde en çok tercih edildiðini belirten Üstkanat
Tosya'nýn üretimde son sýrada olduðunu belirtti.
Tosya'da pirinç üreticilerinin verimi dolayýsý ile
Osmancýk pirincini tercih ettiklerini ve verimsiz olmasý
nedeni ile Sarýkýlçýk pirincinin artýk tercih edilmediðini
vurgulayan Üstkanat dolayýsý ile Tosya'nýn pirinçte
markalaþamadýðýný vurguladý. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
08 EYLÜL
2014
PAZARTESÝ
HABER
10
Orman Genel Müdürlüðüne personel alým tepkisi!
Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül, 5
Temmuz 2014 tarihli Resmi Gazetede, KPSS yönetmeliðinin deðiþtirildiðini belirterek,
"KPSS
Yönetmeliðine eklenen maddeye göre, DSÝ ve Orman
Genel Müdürlüðü mühendis alýrken, en yüksek KPSS
puanýna sahip 3 katý adaya, yazýlý ve/veya sözlü sýnav uygulayabilecektir. Ýþte bu düzenlemenin detaylarý, 5 Eylül 2014
tarihli Resmi Gazetedeki deðiþiklik ile belirlendi" dedi.
Orman Genel Müdürlüðü Personelinin Atama ve Yer
Deðiþtirme Esaslarýna Ýliþkin Yönetmeliðine eklenen yeni
maddelere göre, sadece yazýlý mý, sadece sözlü mü, yoksa
hem yazýlý hem de sözlü sýnav mý yapýlacaðýna Orman
Genel Müdürlüðünün karar vereceðini dile getiren Gül,
"Yazýlý sýnav, konu baþlýklarý duyuruda yer verilmek
suretiyle mesleki alan bilgisi sorularýndan yapýlacak. Yazýlý
sýnavdan en az 70 alanlar sözlü sýnava çaðrýlacak.
Hem yazýlý ve hem sözlü sýnavýn uygulanmasý halinde
baþarý sýrasý; yazýlý sýnav notunun %40'ý, KPSSP3'ün % 30'u
ile sözlü sýnav notunun % 30'unun toplamý ile bulunacak.
Sadece yazýlý ya da sözlü sýnav yapýlarak alým yapýlmasýna karar verilmesi halinde, yazýlý ya da sözlü sýnav sonuçlarý
ile KPSSP3'ün aritmetik ortalamasý alýnarak, baþarý sýrasý
belirlenecek. Görüldüðü üzere artýk Orman Teþkilatýnda iþ
sahibi olmak istiyorsan dayý yani annenin erkek kardeþi
yoksa artýk vay haline. Neden mi bu kanýya vardýk. Son
zamanlarda diðer kurumlarda yaþananlar bunu göstermiyor mu? Örnek mi? Milli Eðitim Bakanlýðýnýn Okul
Müdürlüðü atamalarýnda ki puanlama sonuçlarý. Ýyi taraflarý
yok mu bu uygulamanýn. Tabii ki vardýr. Örneðin mat-
baacýlar bayram ediyordur. Neden mi? Epeydir kimse
kartvizit bastýrmýyordu. Kartvizitler çoðalacak. Çünkü
"hamili kart yakýnýmdýr" demek için kartvizit bastýrmak
gerekecek. Kartlar kuyumcu terazisinde tartýlýp, yaldýzlý ve
kaliteli olan kart, okkalý geldiðinden o hamili kart sahibi
liyakat niþaný alýp iþe yerleþecek. Baþka yok mu? Otogarlar
dolup taþacak. Hamili kart almak için herkes Baþþehrin yolunu tutacak. Otobüs þirketleri bu sayede köþe olacak. Son
olarak biliyorsunuzdur üniversite kayýtlarý baþladý devam
ediyor. Þimdiden uyarýyoruz. Orman Fakültesine kayýt yaptýranlar veya yaptýracak olan geçler, annenizin erkek kardeþi
! yoksa, bu sevdadan hemen vazgeçin. Tabii bunlar iþin latifesi. Takdiri aziz milletimize býrakýyorum" dedi.
Gül açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý:
"Türk Tarým Orman Sendikasý olarak daha önce
04.07.2014 tarih ve 29050 sayýlý resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren "Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý
Personelinin Yer Deðiþtirme Suretiyle Atanmalarýna Ýliþkin
Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmeliðin"
"Yer deðiþtirme suretiyle atanmaya tabi olmayan personel
baþlýklý" Madde 22/A (1) maddesinin " Bakanlýðýmýz
merkez ve taþra teþkilatýna ilk defa memur olarak göreve
baþlayan personel ile diðer kamu kurum ve kuruluþlarýndan
naklen tayin olan personelden,
(Bölge Müdürlüðü içerisindeki tayinler hariç) atandýðý
birim emrinde asgari 5 yýl süre ile çalýþmadan tayin
talebinde bulunamaz" kýsmýnýn öncelikle yürütülmesinin
durdurulmasý akabinde iptali istemiyle Danýþtay 2.
Dairesine (2014/ 6852) genel merkezin giriþimleri ile dava
açýk. Sendika Genel Merkezimiz Hukuk birimi gerekli
incelemeyi yapacak olup gerekirse yapýlan bu deðiþiklik
içinde giriþimde bulunacaktýr. Birilerinin vicdan terazilerinin
de olmadýðýný bilerek daha önce yapýlan yanlýþlarý adalet
terzisine götürdüðümüz gibi bunda da aný yolu izleyeceðiz.
Ama þunu da hiç unutmayacaðýz. Yaradanýn terazisi hiç þaþmaz. Ayrýca yetkili olan ancak bir o kadarda etkisiz o malum
sendikaya da birazcýk sendikacýlýk yapmaya, o sendikada
bulunan arkadaþlarýmýzý da gerçek sendikaya davet ediyoruz." Yýlmaz MERT
Ýskilip'te sünnet þöleni coþkusu
Ýskilip Belediyesi tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen Toplu Sünnet Þöleninde bu yýl sünnet
ettirilen 120 çocuk erkekliðe ilk adýmýný attý.
Sünnet olan çocuklara, ailelerine ve Ýskilip halkýna yönelik olarak hazýrlanan þölen iki aþamada organize edildi.
Ýlk aþamada 5 Eylül Cuma günü çocuklara sünnet elbiseleri giydirildi. Palyaçolarla
gönüllerince eðlenen çocuklar unutamayacaklarý bir gün yaþadýlar.
Þehir Parkýnda düzenlenen eðlencelerin ardýndan Cuma namazý çýkýþý din görevlileri tarafýndan Kur'an-ý Kerim ve
Mevlid-i Þerif okundu dualar edildi. Dini
vecibelerin yerine getirilmesi ve bisiklet
daðýtýmýnýn ardýndan þehir parkýndaki
program sona erdi.
Burada kýsa bir konuþma yapan Ýskilip
Müftüsü Nurettin Ýçtüzer, etkinlikte emeði geçen baþta Belediye Baþkaný Recep Çatma olmak üzere
herkese teþekkür etti.
Belediye Baþkaný Recep Çatma ise yaptýðý konuþmada
belediye olarak zorunlu hizmetlerin yaný sýra vatandaþlara
sosyal etkinliklerle hizmet etmek için çaba sarf ettiklerini
ifade etti. Maddi durumu iyi olmayan ailelere destek amaç-
lý olarak düþünülen sünnet þölenlerine geleneksel olarak
devam edeceklerini söyleyen Çatma, "Dinimizin emri, sosyal belediyeciliðin gereði olarak 120 çocuðumuzu sünnet ettirmenin mutluluðunu yaþýyoruz. Sevinçler paylaþýldýkça
büyür, üzüntüler de paylaþýldýkça küçülür. Ýmkâný olmayan
ailelere kol kanat germek adýna bu
mutluluðu yaþatmak istedik. Ýskilip
Belediyesi olarak gerek sünnet þöleni
gerekse sosyal etkinliklerde her zaman birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.Ayný günün akþamý
saat 19.00'da Ýskilip Þehir stadyumunda düzenlenen Açýk Hava Halk
Konserinde sünnet çocuklarý ve aileleri ile binlerce Ýskilipli bir araya gelerek eðlendi. Konser öncesi Belediye
Baþkaný Recep Çatma'nýn göreve geldiði günden bu yana yaptýðý çalýþmalar slayt eþliðinde anlatýldý. Ýlçe Stadyumunu dolduran binlerce seyirci Niðdeli Muharrem, Ceylan Güneþ, Özgür Koç,
Aslý Þahin konserleri ile coþtu. Gece 24.00'a kadar süren eðlencenin sonunda Belediye Baþkaný Recep Çatma sanatçýlara çiçek takdim ederken Havai Fiþek gösterileri ile görsel þölen gerçekleþtirildi. Haber Servisi
Darýsý damatlýðýna
Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi saðlýk
memurlarýndan Zafer Halýcý ve hemþire Nurten Halýcý çiftlerinin çocuklarý Utku erkekliðe ilk adýmýný attý.
Geçtiðimiz Cumartesi günü Büyük Vadi Restaurant'ta düzenlenen görkemli sünnet düðünüyle Minik Utku erkekliðe adýmýný atmýþ
oldu.
Çok sayýda davetlinin katýldýðý sünnet düðününde eðlenceli
dakikalar yaþandý.
EMEP'ten asansör faciasýna tepki!
EMEP Ýl Baþkaný Hikmet Aydýn, Ýstanbul'da özel
bir firmaya ait gökdelen inþaatýnda yaþanan asansör
faciasýna tepki gösterdi.
Çalýþma hayatýnýn yakýn geçmiþinde hafýzalara yerleþen Davutpaþa, Esenyurt, Zonguldak, Kütahya, Maraþ
maden-taþ ocaklarý, Ostim, Ývedik, SamsunTekkeköy ve Soma katliamlarýnda söylenecek her þey söylendiðini kaydeden Hikmet
Aydýn,
"Çalýþma hayatýnýn köleleþtirilmesiyle,
azgýn kâr hesaplarýyla ve bunu besleyen,
formal düzenlemesini yapan siyasetiyle sistematik olarak süren bu ölümlerin zeminini
hazýrlamaktadýrlar. Dolayýsý ile bu ölümlerden inþaat þirketi, inþaat izni veren belediyeler, denetleyecek makam, kurumlar, Çalýþma Bakanlýðý ve Hükümet sorumludur. Her iþ cinayetinden sonra
hukuk alanýnda yaþanan ise ayrý bir katliamdýr. Ýþ cinayetlerinde yaþamýný yitiren iþçiler, mahkeme kararlarýyla
katledilen adaletle yeniden öldürülmektedir" dedi.
Mevcut hükümetin, programýnda iþgücü verimliliðine
dayanan kalkýnmada ve büyümede ýsrar edeceklerini beyan ettiðini ve güvenoyu aldýðýný hatýrlatan Aydýn,
"Bu demektir ki, iþçi ölümleri devam edecek, açlýk sýnýrýnda ücret uygulamalarý devam edecek, 14-16 saat çalýþma devam edecek, taþeron uygulamalarý, esneklik ve
örgütsüz çalýþma devam edecek. Bu durumun deðiþmesi
bu gözü doymaz, barbar, insanlýðý tüketen kapitalistlerin
ve onlarýn siyasetlerinin vicdanýna
býrakýlamaz.
Ýþçi saðlýðý ve güvenliði, iþ cinayetlerine karþý önlemlerin alýnmasý
çok daha güçlü ve birleþik mücadeleyi zorunlu kýlmaktadýr. Bugün tüm
iþçi sýnýfý ve emek güçleri, yaþamýný
yitiren on iþçi kardeþimize karþý görevlerini yerine getirmek ve iþçi saðlýðý ve güvenliði tedbirlerinin alýnmasý için tüm gücünü ortaya koymak zorundadýr.
Emek Partisi olarak, tüm emek ve demokrasi güçlerini, sýnýfýn sendikalarýný, onlarýn namuslu yöneticilerini,
temsilcileri, komiteleri, kurultay birliklerini, sendikalý,
sendikasýz demeden, iþçi memur demeden, iþ cinayetlerine karþý üretimden gelen gücünü kullanmaya ve ortak
mücadeleye çaðýrýyoruz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Bahadýr YÜCEL
Uslu, Baþbakan Ahmet
Davutoðlu'nu tebrik etti
TBMM Genel
Kurulu'nda yeni
hükümetin güven
oylamasý yapýldý. AK
Parti Genel Baþkaný
ve Konya Milletvekili
Ahmet
Davutoðlu'nun
baþkanlýðýnda kurulan 62. hükümet
TBMM'den güvenoyu
aldý. TBMM Genel
Kurulu'nda yapýlan
elektronik oylamada,
439 oy kullanýldý. Kullanýlan oylardan
306 kabul, 133 ret oyu çýktý.
Baþbakan Ahmet Davutoðlu, 62.
Hükümetin güvenoyu almasýnýn ardýndan "Sizden de aldýðýmýz destekle gece
gündüz çalýþmaya aziz milletimiz ve
Meclisimiz önünde söz veriyoruz. Hiçbir
güç hükümetimizin bu azmini kýrmaya
yetmeyecektir. Aksine daha da büyük
bir azimle çalýþmaya devam edeceðiz"
dedi.
Baþbakan Davutoðlu'nun konuþmasýnýn ardýndan Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu hem
Baþbakaný hem de kabine üyelerini kutladý. Uslu, daha sonra AK Parti Genel
Merkezinde Baþbakan Davutoðlu'nun
düzenlediði teþekkür yemeðine katýldý.
Davutoðlu burada yaptýðý konuþmada da "ileride siyasi tarihimizi yazanlar
mutlaka kayýtlara alacaklardýr.
Yaþadýðýmýz son 15 gün çok önemli ve
kritik bir süreçti. AK Parti kadrolarý bu
kritik süreçte ortak akýl, vicdan ve ahlaklý mücadele bilinci ile hareket
etmiþlerdir. Hepinize ayrý ayrý teþekkür
ederim" dedi.
AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý
Malatya Milletvekili Öznur Çalýk ve
Kýrýkkale Milletvekili AK Parti Genel
Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Beþir
Atalay'ý da ziyaret eden Uslu, hayýrlý
olsun dileklerinde bulundu. Haber
Servisi
"Derinçay konusuna el atýlmalý"
Ziraat Yüksek Mühendisi Ziraat
Odasý Meclis Kurulu ve Organik
Tarým ve Güvenli Gýda Derneði
Baþkaný Saadettin Karaarslan, Ýl Genel
Meclisi toplantýsýnda Burçin Solmaz
tarafýndan gündeme getirilen, Derinçay
kirliliði konusuna geçte olsa el atýlmak
istenmesinin bu bölgede özellikle tarýmdan
ekmeðini kazanan çiftçileri son derece
memnun edeceðini belirtti.
Saadettin Karaarslan açýklamasýnda
Derinçay'ýn geçmiþi, kirlenme sebepleri ve
kirliliðin önlenmesi konusunda þu bilgileri
verdi:
"Bilindiði üzere Derinçay su toplama
havzasý Sarmaþa Köyü'nden baþlamak
üzere Çorum civarýnda ki sanayi ve tarým
havzalarýný geçer
Çorum'un bütün
sularýný toplayarak
Cemilbey önünde
Alaca Çayý ile birleþir
devamla Çekerek
Irmaðý'na karýþýr. Bu
havzada yaklaþýk 40
adet köy vardýr. Bu
çay geçtiði her köyün
arazilerinin bereket
kaynaðýdýr. Zira bu
köylerin 1. sulama
kaynaðý Derinçay'dýr.
O bölgenin bir çocuðu ve bir Çorumlu
olarak Derinçay ile her zaman ilgilendim.
Bizler çocukluðumuzda bu çayda balýk
tutardýk. Bizim kuþak ve bu bölge insanlarý
bunu iyi bilir. Bizler Derinçay'a Çorum
ýrmaðý derdik. Öyle pýrýl pýrýldý ki suyunu
dahi içebilirdik. Þimdi tabaný zift ve pislik
dolu, suyu pislik içinde akýyor. Rahmetli
Belediye Baþkanýmýz Turhan Kýlýçcýoðlu
zamanýnda konuyu bizzat gündeme getirmiþ ve ilgilileri uyarmýþtým. Daha sonraki
yýllarda Sayýn Arif Ersoy'un belediye
baþkanlýðý zamanýnda bir arýtma tesisi
yapýldý. Bu arada Yeþil Irmak Havzasý
Rehabilitasyon Projesi kapsamýnda köylere
kanalizasyon yapýlmaya baþlandý. Bir takým
þaibeler ile bu proje fiyasko oldu. Köylerde
onca insan yaþarken ve hayvan varlýðý var
iken Derinçay yani Çorum Irmaðý kirlenmiyordu da, köylerde insan kalmayýnca mý
kirlenmeye baþladý? Derinçay ile Cemilbey
önünde birleþen Alaca Çayý kenarýnda
birçok köy var iken bu ýrmak temiz olup
halâ içerisinde balýk tutuluyor, inþallah
buda kirlenmez. O halde Çorum'un
Ergenesi diyebileceðimiz Derinçay kirliliðinin gerçek sebeplerini ortaya koymak
gerekirse, kirlenme, þehir kanalizasyon
atýklarý, çevrede kurulan sanayi tesisleri ve
bunlarýn atýklarý, çevrede yürütülen tarýmsal faaliyetlerden
kaynaklanmaktadýr. Bu çerçevede baþta
Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü olmak
üzere Ýl Genel Meclisi, Belediye, Gýda
tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, Ticaret
ve Sanayi odasý, Ziraat odasý hatta Ticaret
Borsasý ve Esnaf Odalarý olmak üzere tüm
sivil toplum kuruluþlarý ve kamu kuruluþlarýný ilgilendirmektedir. Ziraat Odasý
olarak bunu çeþitli ortamlarda dile getirdik
ve üzerimize düþeni çiftçilerimiz ile birlikte
yapmaya hazýrýz.
Sayýn Vali'mizin bu
soruna bir an önce el
atmasýný bekliyoruz.
Zira Derinçay'ýn diðer
adý ile Çorum
Irmaðýnýn kirliliði tüm
kurumlarýn ortak
çalýþmasý ile önlenir
ve temizlenir. Öncelikle kapasitesinin
artýrýlacaðýný
bildiðimiz arýtma
tesisinin bir an önce
tamamlanmasý, sanayi tesislerinin atýklarýný
temizleyip Derinçay'a býrakmasý ile ilgili
tesisleri kurmalarý, devlet su iþleri (DSÝ) ve
Ýl Özel Ýdaresi'nin ortak çalýþmasý ile
tabanda oluþan kirliliðin temizlenmesi,
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl
Müdürlüðü'müzce tarýmsal kimliði önleyici
kendi iþ tedbirlerinin alýnmasý çok önemlidir. Tüm bunlara ek olarak siyasilerimizin
de bu konu ile ilgilenmeleri ilimizin çevre
halk saðlýðý ve güvenli gýda açýsýndan
elzemdir. Tüm ileri ülkelerin çevreye ne
derece önem verdiði konusunda bir
hatýramý paylaþmak istiyorum; Yýl 1976.
Almanya'da bundan yaklaþýk 40 yýl önce
bir staj sýrasýnda bizleri tamamen rahibelerin iþlettiði bir manastýr çiftliðine
götürdüler. Gezinin sonunda pompaj ile
yandan geçen dereye su atýlýyordu.
Gezdiren rahibe bu suyu içebileceðimizi
söyledi. Bu su çiftlik atýklarýnýn suyudur.
Ancak bizler bu suyu içilebilir þekilde
býrakmak zorundayýz demiþti." Yasin
YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
08 EYLÜL
2014
PAZARTESÝ
HABER
11
Ulukavakspor
sezonu açtý
2014-2015 futbol sezonun da ilimizi Bölgesel
amatör lig (BAL) liginde temsil edecek olan
Ulukavakspor dün 1 Nolu sentetik çim sahada
sezon açýlýþýný gerçekleþtirdi.Yaklaþýk 300 civarýnda
seyircinin izlediði açýlýþ törenine Ulukavakspor yönetimi tam kadro hazýr bulundu. Çorumlu yerel sanatçý
Funda seslendirdiði güzel parçalar ile seyircilere müzik
ziyafeti çekti.Sezon açýlýþ programýnýn sunuculuðunu
Bülen Özkömürcü yaptý. Sezon açýlýþýnda Futbolcular
seyircilere tanýtlý. Sezon açýlýþ törenin sonrasýnda ise,
Ulukavakspor ile Yozgatspor hazýrlýk karþýlaþmasý yaptýlar
Bu yakýþmadý…!
Ulukavakspor: 0 Yozgatspor : 1
Ulukavakspor sezon açýlýþ maçýnda Çorum da 1
nolu sentetik çim saha da konuk ettiði Yozgatspor
ile hazýrlýk maçý yaptý. Maç 70. Dakika saha içinde
futbolcular arasýnda çýkan kavga neticesinde maçýn
hakemi tarafýndan tatil edildi.
Sezon açýlýþ maçýna Gençlik Hizmetleri Ýl müdür
Haþim Eðer, Ulukavakspor yönetim kurulu,
Ulukavakspor spor onursal baþkaný sait Kömürcü ile birlikte yaklaþýk 300 civarýnda futbol sever karþýlaþmayý izledi.Her iki takýmda Bölgesel amatör ligde ayný grup da
mücadele edecekler.
Hakemler: Ersoy Aksoy, Kemal Topgül, Hakan
Önder
Ulukavakspor : Mahmut, Sedat, Abdulsamet,
Mübarek, Mehmet ali, Emre, Fatih, Oðuzhan, Arif,
Yusuf, Tuncay, Yedek takým: Ömer ,Sefa, Fatih, Oðuzhan
Kaya, Ümit, Metehan, Eray, Ýsmail, Recep
Yozgatspor: Ali, Adem, Serhat Gökþen, Ýlkner,
Hamza, Uður, K.Fatih, Aytaç, Selim, K.Serhat, B.Fatih
Yedek takým: Harun, Feyzullah, Ýbrahim, Fatih Çalýþkan,
Ýsmail, Oðuzhan, Ahmet, Hasan, Gökhan, Nizamettin
Gol: Dk 62 Ahmet (Yozgatspor)
Ulukavakspor'un sezon açýlýþ
maçýnda konuk ettiði Yozgatspor ile
yapýlan hazýlýk maçý karþýlaþmanýn 70.
Dakikasýnda saha içersinde futbolcularýn
kavga yapmasý üzerine maçýn hakemi
tarafýndan karþýlaþma iptal edildi. Konuk
ekip karþýlaþmayý 62. Dakikada ahmet'in
attýðý gol ile 1-0 galip durumdaydý.
Futbolcular arasýnda bilinmeyen bir
nedenle çýkan kavgaya diðer futbolcularda
katýlýnca karþýlaþma 70 dakika hakem
tarafýndan iptal edildi.
Kurbanlýk
koyunu
unuttular..!
Ulukavakspor yönetimi sezon
açýlýþ töreninde sahaya getirilen
kurbanlýk koyunu kesmeyi unuttu.
Ulukavakspor, Yozgatspor ile sezon
açýlýþ töreninde karþý karþýya geldi.
Ulukavaksporlu futbolcular seyircilere
tanýldý. Bu arada kurbanlýk için getirilen
koyunun ise, kesilmesi unutuldu.
Kurbanlýk koyun maçýn ilk yarýsýna
kadar tribün altýnda bekletildikten sonra
bir araçla bir hayýr kurumuna verilmek
üzere sahadan götürüldü. Ulukavakspor
kurban kesimi yapmadan sezonu açmýþ
oldu
Çorum, sosyal belediyecilikte Suluova'ya örnek oluyor
Amasya'nýn Suluova Ýlçesi Belediye Baþkaný Fatih
Üçok ve Belediye Meclis üyeleri, Çorum Belediyesi'nin
sosyal ve kültürel hizmetlerini yerinde inceledi.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret ederek,
Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ve Gençlik
Merkezlerinde kadýnlara ve gençlere yönelik faaliyetler hakkýnda bilgi alan Baþkan Fatih Üçok, Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi
faaliyetlerini yerinde gördü.
Üçok ve beraberindeki heyete çalýþmalarý ile ilgili bilgiler
veren Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Nuran
Hakyemez yeni dönemde de diðer mahalle kültür merkezlerinde benzer çalýþmalarý yaparak þehrin tamamýna hizmet
sunacaklarýný söyledi.
Üçok ve beraberindeki heyet daha sonra Necip Fazýl
Kýsakürek Gençlik Merkezi, Ýkbal Kent Mahalle Kültür Merkezi,
Buharaevler Kapalý Semt Pazarý ve yapýmý devam eden Buhara
Kültür Merkezi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldý.
Çorum Belediyesi'nin tüm bölge belediyeler için model olabilecek çalýþmalar yaptýðýný ve bu çalýþmalarý Suluova Belediyesi
olarak örnek almak istediklerini belirten Üçok, Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü'yü ve ekibini tebrik etti.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ise belediyecilik
anlamýnda büyük bir deðiþime imza attýklarýný dile getirerek,
"Çorum yaþadýðý beþ altýn yýldan sonra vites düþürmeden, ikinci altýn dönemi adým adým gerçekleþtireceðiz. Deðiþimin en
fazla hissedildiði alanlardan birisi sosyal belediyecilik alanýdýr.
Bu alandaki baþarýmýz ulusal çapta tescillenerek ödüle layýk
görülmüþtür. Saðladýðýmýz deneyimi bütün belediyelerimizle
paylaþmaktan Çorum adýna gurur duyuyoruz. Bu anlamda
verebileceðimiz her türlü katkýyý bundan önce verdiðimiz gibi
bundan sonrada vermeye devam edeceðiz. Yenilikleri ve
baþarýlý uygulamalarý takip ederek bizzat yerinde inceleyen
Suluova Belediye Baþkaný Fatih Üçok'u tebrik ediyor, baþarýlý
çalýþmalarýnýn devamýný diliyorum" dedi. Haber Servisi
Tire 1922, hükmen galibiyetle baþladý
08 EYLÜL
2014
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
PAZARTESÝ
Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'un yeni takýmý Tire 1922,
sezonun ilk haftasýný 3 puanla tamamladý.Tire 1922, ilk maçtaki
rakibi Bozüyükspor ligden çekildiði için Yeni Buca Stadý'nda
oynanmasý gereken mücadeleye çýkmadan hükmen 3 puaný hanesine
yazdýrdý. Tire 1922, ligin ikinci haftasýnda Batman Petrolspor'a konuk
olacak.Bilindiði üzere Bozüyükspor liglerin baþlamasýna sayýlý günler
kala Futbol fedarasyonuna baþ vuruda bulunarak bu sezon 3. Lig 1.
Grup da maçlara çýkmama kararý almýþtý. Ligin ilk maçý olan Ýlk maçýný
deplasmanda Tire karþýnda sahaya çýkmayan Bilecik temsilcisi hükmen
maðlup sayýldý. Tirespor ise ligin ilk maçýný oynamadan kazanan taraf
olarak puan hanesine 3 puan yazdýran taraf oldu.
Kýzýlcabölük : 3 Çorum Belediyespor: 2
Saha: Seyfi Doðan Atlý (Denizli),
Hakemler: Ali Þansalan, Barýþ Baydemir, Ünal Ürkmez
Kýzlcabölük: Kaan, Semih, Serdar, Çaðlayan, Kerim, Hüseyin , (Dk 82 Sedat),Burak, Burak Gökbel, (Dk 90 Ahmet Göbel),
Mustafa (Hüseyin 46), Gökhan, Özkan
Çorum Belediyespor: Fatih, Osman, Ýmam, Buðra, Akýn, Sefa,
Turgay, Nedim ,Ender, Oðuzhan, Kývanç
Goller: Dk: 24 Gökhan, Dk 77 ve 87 Hüseyin (Kýzýlcabölük) Dk
31 Buðra, Dk 81 Çaðlar (Çorum Belediyespor)
Kýzýlcabölükspor da Çaðlayan, Burak Gökbel, Özkan ve Gökhan ,
Çorum belediyespor'da Osman,Oðuzhan,Nedim ve Akýn sarý kart
gören futbolcular oldu
Çorum belediyespor sezonun ilk maçýn da deplasmanda karþýlaþtýðý Denizli temsilcisi Kýzýlcabölük karþýnda 3-2 maðlup oldu.
Kýzýlcabölük takýmýnda 24. Dakikada Gökhan takýmýn 1-0 öne
geçirdi. Bu gole Buðra 31. Dakikada cevap vererek ilk yarýnýn skoru
belirlendi. 1-1
Ýkinci yarýya her iki takýmda atak futbol ile baþladý. KýzýlcaBölük
Çorum Beledi,yespor karþýsýnda 77 dakikada Hüseyinin kaydettiði
gol ile Çorum belediyespor karþýda 2-1 üstün duruma geçti. Bu gole
Çorum belediyespor çaðlar ile 81. Dakikada cevap vererek maçta bir
kez daha skora denge geldi.
Maçýn bu skorla bitmesi beklenirken sahanýn baþarýlý ismi Hüseyin bir kez daha sahneye çýkarak Kýzýlcabölük spora altýn deðerinde
3 puan getiren golü Çorum Belediyespor aðlarýna býrakarak takýmý 3.
Kendisinin 2. Golünü kaydetti.
Karþýlaþmada baþka gol olmayýnca Kýzýlcabölük, Çorum Beledi
yespor'u ligin ilk hafta açýlýþ maçýnda sahasýnda 3-2 yenerek Ço
rum Belediyespor'u puansýz uðurladý.
Maçtan dakikalar:
9.dakikada Hüseyin iriç 25 metreden vurdu top üstten
auta gitti.
23'üncü dakikada Semih sol kanattan ortaladý, Mustafa'nýn kafa
þutu direkten döndü, dönen topu Gökhan tamamladý: 1-0.
30.dakikada Çaðlayan'ýn uzun pasýnda Gökhan Demir kaleciyle
karþý karþýya kaldý, þutu üstten auta gitti.
31'inci dakikada Ender'in sað kanattan ortasýna iyi yükselen
Ahmet Buðra þýk bir kafa vuruþuyla beraberlik golünü attý: 1-1.
68.dakikada Turgay sol kanattan vuruþunda Asil baþarýlýydý.
73.dakikada yaklaþýk 25 metreden Gökhan Demir vurdu kelci
nefis çýkardý.
80'inci dakikada Ahmet Buðra'nýn sol kanattan yaptýðý ortayý
iyi takip eden Çaðlar, ayak içiyle vurdu: 1-2.
87'inci dakikada Akýn ceza sahasýnda topa eliyle müdehale edin
ce hakem Ali Þansalan beyaz noktayý gösterdi. Hüseyin Çelik
penaltý atýþýnda topu ve kalecileri ayrý köþelere gönderdi: 2-2
88'inci dakikada Hüseyin Çelik ani geliþen atakta ceza sahasý
içinde þýk bir vuruþla skoru belirledi: 3-2.
Karþýlaþmada baþka gol olmayýnca maç Kýzýlcabölük'ün
galibiyeti ile 3-2 sona erdi.
Zonguldak Petrol'ü kesti 1-0
Zonguldak Kömürspor, kendi sahasýnda
Batman Petrol Spor'u penaltýdan atýlan gol ile
1-0 maðlup etti. STAT: Karaelmas Kemal
Köksal HAKEMLER: Erkan Özdamar xx, Hilmi
Göktürk Ýmamoðlu xx, Hamdi Tontu xx
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Ömer xx,
Mehmet xx, Rýdvan, Suat x (Berkan dk. 76 ?), Okan
xxx, Emrah xxx, Serkan xxx, Onur x (Kadir dk. 87 ?),
Burak x, Mert x (Ahmet Tuna dk. 76 ?), Hüseyin xx
YEDEKLER: Hamit, Durmuþ Arda, Batuhan,
Akýn TEKNÝK DÝREKTÖR: Cahit Terzi
BATMAN PETROL SPOR: Bekir xxx, Hüseyin xx,
Cihan x (Gökhan dk. 46 ?), Emre xx, Sebahattin x
(Muhammet dk. 46 ?), Emin xx, Tuncay xx, Onur
Þirin x, Tolga xx, Ali Kemal x (Can dk. 71 ?), Zafer x
YEDEKLER: Yaþar, Kývanç, Onur Kýntaþ, Cenk
TEKNÝK DÝREKTÖR: Mehmet Þahan
GOL: Serkan Küçük (dk. 23 pen.) (Zonguldak
Kömürspor)
SARI KARTLAR: Ömer Can, Burak Et
(Zonguldak Kömürspor), Onur Þirin (Batman
Petrolspor)
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN