1
2
10 na prijemnom
saveta za uspeh
Nikako nemojte zakasniti: kandidati moraju striktno voditi računa o tome da ne zakasne
na prijemni jer u tom slučaju neće moći da prisustvuju ispitu. Najbolje je doći na fakultet najmanje
pola sata pre početka ispita. Osim kod dolaska na
prijemni ispit, kašnjenje se ne toleriše ni kod upisa.
Bilo je studenata koji su na svoj termin upisa zakasnili pet minuta, pa nisu uspeli da se upišu jer je
njihovo mesto već zauzeo neko drugi.
da ga rešavate i vodite računa o vremenu. Bilo
bi dobro da kandidati na ispit ponesu sat kako
ih ne bi uhvatila panika i kako bi znali koliko
još tačno imaju vremena za popunjavanje testa
ili rešavanje zadataka. Stručnjaci savetuju kandidatima da pre nego što počnu da rešavaju test
izračunaju koliko minuta imaju na raspolaganju
za odgovor na svako pitanje i da se toga pridržavaju. Najbolje je prvo rešiti one zadatke koji
su vam lakši, a tek onda ostale, kako se na jednom pitanju ne biste previše zadržali. Na kraju
testa ostavite dovoljno vremena da još jednom
sve prekontrolišete.
Ne zaboravite ličnu kartu: kad krenete na prijemni ispit, proverite da li ste poneli sav potreban pribor i dokumente. Na ispitu
radi identifikacije kod sebe morate imati ličnu
kartu ili pasoš. Njih nikako nemojte zaboraviti.
Ne brzajte s promenom odgovora:
Na nekim fakultetima ličnu kartu tokom ispita najčešće je tačan onaj odgovor koji vam je prvi
morate držati na klupi jer se proverava jeste li pao na pamet, tvrde psiholozi, i kandidatima savi zaista osoba za koju se predstavljate.
vetuju da svoj odgovor promene samo ako su
sto posto sigurni da su pogrešili.
Mobilni telefon ugasite pre ispita: na
sve fakultete na ispit možete uneti mobilni, ali
Zamke na koje treba pripaziti: prilikom
ga morate ugasiti. U poslednje vreme sve se če- rešavanja zadataka tipa tačno-netačno pripazite
šće u javnosti pojavljuju infomacije o tome da na reči poput uvek, nikada, nijedan, svi, odnosno
studenti putem mobilnog varaju na ispitu. Uhva- na reči ponekad, ponešto, neki, uglavnom, čete li vas da tokom ispita koristite mobilni, raču- sto... Tu se najčešće kriju zamke koje mogu da
najte na to da će vas sigurno izbaciti.
vas odvrate od tačnog odgovora.
Prvo pročitajte čitav test: pre nego što
počnete rešavati zadatke, pročitajte ceo test.
Pažljivo slušajte i uputstva osobe koja sprovodi ispitivanje kako negde ne biste pogrešili.
Ako imate poseban list na koji upisujete tačne
odgovore, dobro pazite da ne zamenite redne
brojeve pitanja i odgovora.
Negativni bodovi: vodite računa o tome
da se na nekim fakultetima za netačan ili neupisan odgovor dobijaju negativni bodovi na
prijemnom ispitu. Zbog toga, stručnjaci savetuju
kandidatima da zaokruže i ona pitanja za koja
nisu sigurni u tačan odgovor.
Vodite računa o vremenu: svaki zadatak
dobro pročitajte do kraja pre nego što počnete
Kod zaokruživanja prvo sami osmislite odgovor: kod zadataka sa više ponudenih
odgovora, najsigurniji ćete biti u tačan odgovor
ako upotrebite sledeću strategiju: pokrijte ponuđena rešenja i na postavljeno pitanje odgovorite sami. Ako se vaš odgovor nalazi medu
ponuđenim rešenjima, nema sumnje da je vaš
odgovor tačan. Ako nema tog odgovora, potražite mu najsličniji.
Kod pisanja eseja budite konkretni:
ako se vaš ispit sastoji i od pisanja eseja, prvo
izradite koncept teksta. Pri pisanju pazite da pišete kratkim i potpunim rečenicama, a gde god
je to moguće, koristite i stručnu terminologiju
iz ispitne literature. Budite konkretni i izbegavajte ponavljanja i vodite računa o vremenu.
3
Univerzitet Singidunum je privatni integrisani univerzitet, organizovan u skladu sa Bolonjskom deklaracijom
i akreditovan na osnovu Zakona o visokom obrazovanju
Republike Srbije. Na taj način se pruža mogućnost studentima da studije nastave na nekom od srodnih fakulteta u
inostranstvu. Na fakultetima Univerziteta Singidunum, organizuju se osnovne akademske studije, studije za sticanje
stepena master i doktorske studije. U cenu školarine, koja
može da se plaća i u nekoliko mesečnih rata, uračunati su i
svi udžbenici koje studenti dobiju na početku godine.
Univerzitet u svom sastavu ima četiri integrisana fakulteta
– Poslovni fakultet, Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Fakultet za informatiku i računarstvo i Fakultet
za menadžment, kao i pet fakulteta sa statusom pravnih lica - Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju,
Fakultet za medije i komunikacije, Fakultet za primenjenu
ekologiju, Poslovni fakultet u Valjevu i Fakultet za evropske
pravno-političke studije u Sremskoj Kamenici.
Nastava na integrisanom Univerzitetu se izvodi u
okviru odgovarajućih studijskih programa tako što studenti nastavu iz prve dve godine slušaju zajedno, a na
trećoj i četvrtoj godini se usmeravaju shodno izabranom stručnom profilu. Univerzitet Singidunum u svom
radu pokriva tri naučna polja: društveno-humanističke
nauke, tj. oblast ekonomskih nauka, prirodno-matematičke i tehničke nauke.
Posebna pažnja u koncipiranju i realizaciji studijskih programa posvećuje se povezivanju teorijske nastave sa praksom. Studentima se omogućava da kroz organizovane oblike
stručne prakse u odgovarajućim ustanovama i organizacijama
uče da primenjuju stečena znanja na konkretne probleme u
radnoj sredini, da rešavaju simulirane biznis probleme i da
se osposobe za brzo reagovanje na različite radne situacije
i odgovorno donošenje poslovnih odluka. Realizaciju takvog
koncepta nastave omogućava izuzetno uspešna saradnja sa
firmama u kojima studenti ostvaruju stručnu praksu.
Pripremi studenata za što bolje snalaženje u radnoj
sredini daje poseban doprinos Centar za razvoj karijere
koji obučava mlade ljude veštini predstavljanja, snalaženja
i ponašanja koje će im omogućiti lakše zapošljavanje i
napredovanje na poslu.
Najbolji studenti dobijaju specijalne nagrade i stipendije.
Pored redovne nastave, na Univerzitetu studenti imaju mogućnost pohađanja kurseva i dobijanja sertifikata za
strane jezike (engleski, nemački, španski i italijanski) i kurseva iz oblasti informatike (IBM, ECDL, Oracle, Amadeus,
Microsoft IT Academy i drugi)
Alfa Univerzitet
Fakultet za trgovinu i bankarstvo
Fakultet za trgovinu i bankarstvo je deo prvog privatnog univerziteta u zamlji, Alfa univerziteta (ranije BK Univerzitet). Fakultet školuje
visokostručne kadrove iz oblasti trgovine, bankarskog poslovanja, računovodsta i revizije, po savremeno koncipiranim programima, uz primenu metoda i tehnika koje se primenjuju u domaćoj i svetskoj praksi i korišćenjem
savremenih informacionih tehnologija.
Fakultet za trgovinu i bankarstvo upisuju studente na akreditovane studentske
programe trgovine, računovodstva i revizije osnovnih akademskih studija.
Studijski programi osnovnih akademskih studija traju četiri godine i imaju
240 ESPB bodova.
Po završetku osnovnih akademskih studija, studenti dobijaju diplomu sa akademskim nazivom “Diplomirani ekonomista”. U diplomi navodi se i jedno
od tri usmerenja: trgovina, bankarstvo, računovodstvo i revizija. Fakultet
nudi i programe Master akademskih studija (po završetku ovih studija studenti dobijaju diplomu sa akademskim nazivom “Diplomirani ekonomista
- master”), kao i posebne programe za Zaposlene i Učenja na daljinu (Distance Learning). Pored redovnog nastavnog programa fakultet organizuje
gostujuća predavanja, okrugle stolove, naučne skupove i dr.
UPIS
POTREBNA DOKUMENTA (ORGINALI ILI OVERENE KOPIJE)
UPIS NA I GODINU
STUDIJA
UPIS NA III GODINU
STUDIJA
PRELAZAK SA
DRUGOG FAKULTETA
Diploma o završenoj srednjoj
školi; Svedočanstva iz srednje
škole (sve četiri godine); Izvod
iz matične knjige rođenih; Dokaz o uplati naknade u iznosu
od 4.000,00 dinara na ime administrativnih troškova
Diploma o završenoj
višoj školi
Uverenje o položenim
ispitima
Izvod iz matične knjige
rođenih
3 fotografije
Diploma o završenoj
višoj školi
Uverenje o položenim
ispitima
Izvod iz matične knjige
rođenih
3 fotografije
Kontakt
FAKULTET ZA TRGOVINU I BANKARSTVO - Studentska služba - tel/fax:
++381 (0) 11 2606 380, 2609 855, 2609 754, 063 404 692; Palmira Toljatija 3,
11070 Novi Beograd; e-mail: [email protected], www.ftb.rs
UPIS JE U TOKU - UČITE OD NAJBOLJIH!!!
Najteža
odluka
Jedino što je danas izvesno u visokom obrazovanju
Srbije je da ništa nije kao što je pre bilo: 2-godišnje
više škole su postale 3-godišnje visoke, postoje 3-, 4i 5-godišnje akademske studije. Tu su Masteri. Tu je
Bolonja. Tu su strukovne studije. Tu su akademske
studije. Tu se treba snaći.
Pitanje: Kome je danas najteže u Srbiji?
Odgovor: Pogledaj sledeću stranu.
Kome je danas najteže u Srbiji?
Maturantima!
Zašto?
Trenutno je u Srbiji najteže biti maturant srednje škole! Zašto? Pripreme za prijemne ispite uveliko počinju,
a mnogi maturanti još nisu odlučili šta će da studiraju.
A i oni koji su se već opredelili imaju puno neodgovorenih pitanja u svojoj glavi:
• Uvedene su akademske i strukovne studije. Kakva je razlika? Mogu li preći sa jednih na druge?
• fakulteti uvode nove programe u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. A šta je to „Bolonja“?
• koliko prošle godine reč „master“ je bila skoro nepoznata van engleske upotrebe, a danas
studenti protestuju na ulicama „biti Master ili
ne biti, pitanje je sada.“
• može se studirati 3 ili 4 godine. Da li su diplome identične?
• tržište traži ljude koji mogu odmah da odgovore visokim zahtevima. Studenti se pitaju da
li će ih fakultet ili visoka škola za to osposobiti.
Maturanti sada uzimaju aktivan pristup odlučivanju
i izboru svoga fakulteta ili visoke škole, svoje oblasti
interesovanja, svoje profesije i karijere, svoga života.
Oni su svesni da je prošlo vreme veza i protekcije i da
se sve više traži kvalitet, sposobnost, znanje, veštine i
odnos prema radu i životu.
Poslodavci traže ljude koji ne samo „znaju“ nego
koji „umeju“, koji „žele i hoće“, koji „mogu“, koje nije
strah da se uhvate u koštac sa izazovima. Profesor
Stiv Kavi u svojoj knjizi „7 navika efektivnih ljudi“
kaže da je prva navika proaktivnost tako da efektivni ljudi shvataju da nisu žrtve okolnosti nego
imaju slobodu izbora i rezultat su svojih odluka za
koje su odgovorni sebi samima.
Budući studenti treba da pitaju svoje buduće profesore
kako će ih osposobiti za izazove globalizacije 21. veka i
da budu spremni da stalno rade na svom usavršavanju.
D. Golijanin
[email protected]
Dokumenta potrebna za prijavu
Budući studenti moraju da se informišu na fakultetu (direktno ili preko web adrese) koji žele da upišu šta je sve
potrebno za prijavu za upis. Te se informacije često nalaze u Informatoru koji svaki fakultet izdaje i koji se može
kupiti u skriptarnici fakulteta. Za prijavu na konkurs je
potrebno sledeće:
• Prijava (kupuje se u skriptarnici na fakultetu)
• Svedočanstva sva 4 razreda srednje škole (originali i fotokopije)
• Završna diploma (original i fotokopija)
• Rešenje o nostrifikaciji (original i fotokopija)
ukoliko je srednja škola završena u inostranstvu
• Potvrda o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (uplatnica)
Dokumenta potrebna za upis
1. ORIGINALNA DOKUMENTA SREDNJE ŠKOLE (4 sve-
dočanstva i diploma)
ORIGINAL IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH
DVA POPUNJENA PRIJAVNA LISTA ŠV-20
INDEKS (popunjen)
DVE FOTOGRAFIJE (jedna se lepi na indeks, a druga
na prijavni list)
6. DOKAZ O UPLATI OSIGURANJA
2.
3.
4.
5.
Rokovi
Upisni rokovi zavise od fakulteta i univerziteta i zato se
svaki budući student mora raspitati na fakultetu koji
ga interesuje. Tako, na primer na fakultetima Beogradskog univeziteta, prvi upisni rok je tipično u periodu od
20.06. do 15.07, a drugi od 01.09. do 20.09.
Prijavni rok je tipično u periodu 20.06. – 22.06.
Polaganje prijemnog je u periodu od 27.06. do 29.06.
Moraš se informisati na sajtu univerziteta ili fakulteta
koji su tačni rokovi.
Pravila ponašanja na prijemnom
Fakulteti propisuju pravila kojih se moraš pridržavati za vreme prijemnog ispita. Neki od
njih imaju prilično rigorozne zahteve kao što su
• Zabrana korišćenja dodatnih pomagala,
• Zabrana korišćenja bilo kakvog pribora za pisanje osim plave hemijske olovke,
• Zabrana odlaska u WC za vreme ispita,
• I drugo
Budući studenti moraju detaljno da se upoznaju sa pravilima, jer u protivnom dovode svoj
uspeh u pitanje. Uputstva se nalaze u Informatorima koji se mogu kupiti na fakultetima.
5
Електротехнички факултет је током 61 године
постојања образовао преко 18.000 дипломираних
електроинжењера, 200 мастера, 2.000 магистара и 600
доктора наука. Сви предмети су једносеместрални,
уведени су ЕЦТС бодови, као и практикуми - предмети са мањим фондом часова. Факултет је акредитовао
све студијске програме већ у првом акредитационом
циклусу. Студенти које интересују садржаји из области
електротехнике уписују се на заједничку прву годину, после које бирају један од 6 одсека, који образују
инжењере за високо просперитетна занимања из
области телекомуникација, енергетике, рачунарства,
електронике, аутоматског управљања и физичке
електронике. Студирање на Електротехничком факултету омогућава креативним младим људима који
воле технику и нове технологије да трасирају сигуран
пут у будућност и обезбеде себи перспективу за добро запослење и успешну професионалну каријеру.
Важна новина на Електротехничком факултету јесте
оснивање Одсека за софтверско инжењерство 2004.
године, који нуди квалитетан студијски програм са
највећим уделом стручних предмета из области рачунарства на Универзитету у Београду и гарантује стицање широко применљивих практичних и теоријских
знања. Кандидати за упис полажу пријемни испит из
математике или физике (само за Електротехничке одсеке), којег се могу ослободити на основу награда са
републичких или међународних такмичења из математике, физике или информатике (само за Одсек за
софтверско инжењерство).
Spas za neodlučne
Ako si odlučio da upišeš fakultet, a ne znaš koji, imaš dve opcije. Posle prve godine probaj da se prebaciš na fakultet koji
misliš da je „pravi“ za tebe. Verovatno ćeš morati da polažeš sve ili bar neke predmete, možda samo diferencijalne ispite.
Jednom rečju, počinješ od početka. Zakon o visokom obrazovanju je otvorio i drugu mogućnost, idealnu za neodlučne.
Neki univerziteti su formirali departmane osnovnih i poslovnih akademskih studija. Departman osnovnih akademskih
studija obuhvata prva četiri semestra (dve godine), nakon čega se opredeljuješ za jedan od studijskih programa na Departmanu poslovnih akademskih studija koji traje još četiri semestra (dve godine). Na taj način odluku o izboru studijskog programa (smera) odlažeš za dve godine tako da bolje možeš da sagledaš sve svoje afinitete i interese.
Obim, vrste i nivoi studija
Visoko obrazovanje u Srbiji ostvaruje se u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju koji razlikuje akademske
i strukovne studije.
Na akademskim studijama izvodi se akademski studijski
program. Njime se studenti osposobljavaju da primene
svoja naučna i umetnička saznanja i na taj način steknu
uslove za dalje naučno usavršavanje (doktorske akademske studije, rad u naučno istraživačkim ustanovama).
Na strukovnim studijama izvodi se strukovni studijski program putem koga student stiče znanja i veštine. Na taj način omogućava mu se neposredno uključuje u radni proces.
Nastava u svim visokoškolskim ustanovama (univerzitet,
fakultet, akademija strukovnih studija, visoka škola, visoka škola strukovnih studija) izvodi se u skladu sa odgovarajućim studijskim programima koje sačinjavaju obavezni i izborni predmeti.
Svaki predmet iz studijskog programa iskazuje se brojem ESPB bodova, a obim studija izražava se zbirom ESPB
bodova.U vezi sa tim, dozvoljeno je prenošenje ESPB
bodova između različitih studijskih programa.
Akademske studije organizuju se i izvode kao:
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (studije prvog stepena)
- traju tri do četiri godine i njihovim se završetkom stiče od 180 do 240 ESPB bodova. Student koji završetkom
osnovnih akademskih studija, ostvari najmanje 180 ESPB
bodova, stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvog
stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti (na
engleskom jeziku: bachelor).
Student koji završetkom osnovnih akademskih studija,
ostvari najmanje 240 ESPB bodova, stiče stručni naziv
“diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti (na engleskom
jeziku: bachelor with honours).
DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE - MASTER (studije
drugog stepena) - traju jednu do dve godine i njihovim se završetkom stiče od 60 do 120 ESPB bodova
(ukupno 300 ESPB). Student koji završi diplomske akademske studije stiče akademski naziv ‘’diplomirani’’
sa naznakom zvanja drugog stepena diplomskih aka-
demskih studija iz odgovarajuće oblasti (npr. dipl.ing
mašinstva - Master).
SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE (studije drugog
stepena) - traju najmanje tri godine i njihovim se završetkom stiče najmanje 60 ESPB bodova (ukupno 360 ESPB).
Student koji završi specijalističke akademske studije stiče stručni naziv “specijalista” sa naznakom zvanja drugog
stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.
DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (studije trećeg stepena) - traju najmanje tri godine i njihovim se završetkom
stiče najmanje 180 ESPB bodova (Ukupno 480 ESPB).
Student koji završi doktorske akademske studije trećeg
stepena stiče naučni naziv “doktor nauka” sa naznakom
oblasti - Ph.D., odnosno Dr.sci.
Akademski studijski programi iz medicinskih nauka organizuju se integrisano u okviru osnovnih i diplomskih akademskih studija, tako da se njihovim završetkom stiče 360
ESPB bodova. Student koji završi integrisane osnovne i diplomske akademske studije iz medicinskih nauka stiče akademski naziv “doktor medicine”, “doktor stomatologije” i sl.
Strukovne studije organizuju se i izvode kao:
OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE (studije prvog stepena)
- traju tri godine i njihovim se završetkom stiče 180 ESPB
bodova. Student koji završi osnovne strukovne studije
stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvog stepena
strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti-bachelor appl.
SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE (studije drugog
stepena) - traju najmanje godinu dana i njihovim se završetkom stiče najmanje 60 ESPB bodova. Student koji završi
specijalističke strukovne studije stiče stručni naziv “specijalista” sa naznakom zvanja drugog stepena strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti-professional master.
ZAVRŠNI RAD I DISERTACIJA
Studijskim programom osnovnih i specijalističkih studija može biti predviđen završni rad. Studijski program
diplomskih akademskih studija sadrži obavezu izrade
završnog rada. Broj bodova kojima se iskazuje završni
rad, odnosno završni deo studijskog programa, ulaze u
ukupan broj bodova potrebnih za završetak studija.
Doktorska disertacija je završni deo studijskog programa doktorskih studija, osim doktorata umetnosti koji je
umetnički projekat.
7
Aleksinac
VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA
www.vsvaspitacka.edu.rs
[email protected]
www.vtsar.edu.rs
[email protected]
www.megatrend.edu.rs/fbio
[email protected]
UNIVERZITET U BEOGRADU
www.bg.ac.rs
[email protected]
ARHITEKTONSKI FAKULTET
www.arh.bg.ac.rs
[email protected]
BIOLOŠKI FAKULTET
www.bio.bg.ac.rs
[email protected]
PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET
www.bfspc.bg.ac.rs
[email protected]
EKONOMSKI FAKULTET
www.ekof.bg.ac.rs
[email protected]
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
www.etf.rs
[email protected]
FAKULTET BEZBEDNOSTI
www.fb.bg.ac.rs
[email protected]
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
www.fon.rs
[email protected]
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
www.fpn.bg.ac.rs
[email protected]
FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA
www.dif.bg.ac.rs
[email protected]
FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE
www.vet.bg.ac.rs
[email protected]
FAKULTET ZA FIZIČKU HEMIJU
www.ffh.bg.ac.rs
[email protected]
FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU
www.fasper.bg.ac.rs
[email protected]
FARMACEUTSKI FAKULTET
www.pharmacy.bg.ac.rs
[email protected]
FILOLOŠKI FAKULTET
www.fil.bg.ac.rs
[email protected]
FILOZOFSKI FAKULTET
www.f.bg.ac.rs
[email protected]
FIZIČKI FAKULTET
www.ff.bg.ac.rs
[email protected]
GEOGRAFSKI FAKULTET
www.gef.bg.ac.rs
[email protected]
GRAĐEVINSKI FAKULTET
www.grf.bg.ac.rs
[email protected]
HEMIJSKI FAKULTET
www.chem.bg.ac.rs
[email protected]
MAŠINSKI FAKULTET
www.mas.bg.ac.rs
[email protected]
MATEMATIČKI FAKULTET
www.matf.bg.ac.rs
[email protected]
MEDICINSKI FAKULTET
www.med.bg.ac.rs
[email protected]
POLJOPRIVREDNI FAKULTET
www.agrifaculty.bg.ac.rs
[email protected]
PRAVNI FAKULTET
www.ius.bg.ac.rs
[email protected]
RUDARSKO-GEOLOŠKI FAKULTET
www.rgf.bg.ac.rs
[email protected]
SAOBRAĆAJNI FAKULTET
www.sf.bg.ac.rs
[email protected]
STOMATOLOŠKI FAKULTET
www.stomf.bg.ac.rs
[email protected]
ŠUMARSKI FAKULTET
www.sfb.bg.ac.rs
[email protected]
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET
www.tmf.bg.ac.rs
[email protected]
Aranđelovac
VISOKA TEHNOLOŠKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
Bačka Topola
FAKULTET ZA BIOFARMING
Beograd
8
UČITELJSKI FAKULTET
www.uf.bg.ac.rs
[email protected]
UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU
www.arts.bg.ac.rs
[email protected]
FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI
www.fdubg.com
[email protected]
FAKULTET LIKOVNIH UMETNOSTI
www.flu.bg.ac.rs
[email protected]
FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI
www.fmu.bg.ac.rs
[email protected]
FAKULTET PRIMENJENIH UMETNOSTI
www.fpu.edu.rs
[email protected]
EVROPSKI UNIVERZITET
www.eu.ac.rs
[email protected]
FAKULTET ZA EVROPSKI BIZNIS I MARKETING
www.eu.ac.rs
[email protected]
FAKULTET ZA INŽENJERSKI INTERNACIONALNI MENADŽMENT
www.eu.ac.rs
[email protected]
INSTITUT ZA AMERIČKI BIZNIS - MBA
www.eu.ac.rs
[email protected]
IFAM - INSTITUT FRANCO-AMERICAIN DE MANAGEMENT PARIS
www.eu.ac.rs
[email protected]
INSTITUT ZA MODU MOD’ART INTERNATIONAL, PARIS-BELGRADE
www.mod-artbeograd.com
[email protected]
ALFA UNIVERZITET (BRAĆA KARIĆ)
U fazi restruktuiranja
FAKULTET ZA TRGOVINU I BANKARSTVO “JANIĆIJE I DANICA KARIĆ”
www.ftb.rs
[email protected]
AKADEMIJA UMETNOSTI
www.akademijaumetnosti.edu.rs
[email protected]
MEGATREND UNIVERZITET
www.megatrend.edu.rs
[email protected]
FAKULTET ZA DRŽAVNU UPRAVU I ADMINISTRACIJU
www.megatrend.edu.rs/fdua
[email protected]
FAKULTET ZA KULTURU I MEDIJE
www.megatrend.edu.rs/fkm
[email protected]
FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE
www.megatrend.edu.rs/fps
[email protected]
FAKULTET ZA UMETNOST I DIZAJN
www.fudmegatrend.net
[email protected]
FAKULTET ZA MEĐUNARODNU EKONOMIJU
www.megatrend.edu.rs/gef
[email protected]
FAKULTET ZA KOMPJUTERSKE NAUKE
www.megatrend.edu.rs/fkn
[email protected]
METROPOLITAN UNIVERZITET
www.metropolitan.edu.rs
[email protected]
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
www.metropolitan.edu.rs
[email protected]
FAKULTET ZA MENADŽMENT
www.metropolitan.edu.rs
[email protected]
FAKULTET DIGITALNIH UMETNOSTI
www.metropolitan.edu.rs
[email protected]
UNIVERZITET SINGIDUNUM
www.singidunum.ac.rs
[email protected]
DEPARTMANI: Poslovna ekonomija, Informatika i računarstvo,
Inženjerski menadžment, Turizam i hotelijerstvo
www.singidunum.ac.rs
[email protected]
FAKULTET ZA EKONOMIJU, FINANSIJE I ADMINISTRACIJU
www.fefa.edu.rs
[email protected]
FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
www.fepps.edu.rs
[email protected]
FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE
www.fmk.singidunum.ac.rs
[email protected]
FAKULTET ZA PRIMENJENU EKOLOGIJU-FUTURA
www.futura.edu.rs
[email protected]
UNIVERZITET UNION
www.union.edu.rs
[email protected]
BEOGRADSKA BANKARSKA AKADEMIJA,
FAKULTET ZA BANKARSTVO, OSIGURANJE I FINANSIJE
www.bba.edu.rs
[email protected]
FAKULTET ZA DIZAJN
www.design.edu.rs
[email protected]
FAKULTET ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
www.enving.edu.rs
FAKULTET ZA GRADITELJSKI MENADŽMENT
www.fgm.edu.rs
[email protected]
FAKULTET ZA MENADŽMENT NEKRETNINA
www.fmn.edu.rs
[email protected]
FAKULTET ZA PREDUZETNIČKI BIZNIS
www.fpb.edu.rs
[email protected]
PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION
www.pravnifakultet.rs
[email protected]
RAČUNARSKI FAKULTET
www.raf.edu.rs
[email protected]
AKADEMIJA LEPIH UMETNOSTI
www.alu.edu.rs
[email protected]
FAKULTET ZA MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEČA UNIVERZITETA
PRIVREDNA AKADEMIJA
www.fmmsp.edu.rs
[email protected]
FAKULTET ZA STRATEŠKI I OPERATIVNI MENADŽMENT
www.fsom.edu.rs
[email protected]
AKADEMIJA FUDBALA-VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
www.akademijafudbala.com
[email protected]
AKADEMIJA ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST
www.diplomatija.com
[email protected]
BEOGRADSKA POSLOVNA ŠKOLA-VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
www.bbs.edu.rs
[email protected]
KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKA AKADEMIJA
www.kpa.edu.rs
[email protected]
VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
www.visokatehnicka.edu.rs
[email protected]
VISOKA GRAĐEVINSKO-GEODETSKA ŠKOLA
www.vggs.rs
[email protected]
VISOKA HOTELIJERSKA ŠKOLA
www.vhs.edu.rs
[email protected]
VISOKA INŽENJERSKA ŠKOLA STRUKOVNIH
STUDIJA TEHNIKUM TAURUNUM
www.tehnikum.edu.rs
[email protected]
VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA “MILUTIN MILANKOVIĆ”
www.vmsmmilankovic.edu.rs
[email protected]
VISOKA STRUKOVNA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO
www.vssp.edu.rs
[email protected]
VISOKA STRUKOVNA ŠKOLA ZA PROPAGANDU I ODNOSE SA JAVNOŠĆU
www.elitcollege.edu.rs
[email protected]
VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRADSKA POLITEHNIKA
www.politehnika.edu.rs
[email protected]
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA “MEGATREND”-STRUKOVNE STUDIJE
www.megatrend.edu.rs
[email protected]
VISOKA ŠKOLA ELEKTROTEHNIKE I
RAČUNARSTVA STRUKOVNIH STUDIJA
www.viser.edu.rs
[email protected]
VISOKA ŠKOLA LIKOVNIH I PRIMENJENIH UMETNOSTI
www.vslpu.edu.rs
[email protected]
VISOKA ŠKOLA MODERNOG BIZNISA
www.mbs.edu.rs
[email protected]
VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
www.its.edu.rs
[email protected]
OSTALI FAKULTETI
VISOKE ŠKOLE
9
Машински факултет Универзитета у Београду је институција националног значаја и
представља основ развоја машинске науке и
индустрије у Србији. Најстарија је и највећа
високошколска и научна установа у нашој
земљи у области машинства.
Студије се изводe по наставним плановима и програмима који су усклађени са међународним стандардима образовања (Болоњска
декларација) а сви студијски програми су акредитовани у првом акредитационом кругу од
стране државне Комисије за акредитацију и
проверу квалитета.
Будући студенти Машинског факултета
могу се определити за:
•
Основне академске студије које трају
три године после којих студент стиче звање
– инжењер машинства трогодишњих студија
(B.Sc. – Bachelor of Science).
•
Дипломске академске студије које
трају још две године (уколико се студент определи да настави школовање) после којих се
стиче звање – дипломирани инжењер машинства - мастер (M.Sc. – Master of Science).
•
Докторске студије у трајању од три
године после којих се стиче звање – доктор
наука – машинско инжењерство (Ph.D. – Doctor
of Philosophy (Science)).
Диплома Машинског факултета Универзитета у Београду је призната свуда у свету.
10
VISOKA ŠKOLA ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
STRUKOVNIH STUDIJA
www.ict.edu.rs
[email protected]
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA MEGATREND STRUKOVNE STUDIJE
www.megatrend.edu.rs
[email protected]
VISOKA ŠKOLA ZA KOŠARKU “BORISLAV STANKOVIĆ” STRUKOVNE STUDIJE
www.megatrend.edu.rs
[email protected]
VISOKA ŠKOLA ZA PROJEKTNI MENADŽMENT
www.vspmbg.com
[email protected]
VISOKA ŠKOLA ZA POSLOVNU EKONOMIJU I PREDUZETNIŠTVO
www.vspep.edu.rs
[email protected]
VISOKA ŠKOLA ZA RAČUNOVODSTVENO I BERZANSKO POSLOVANJE
www.rafin.edu.rs
[email protected]
VISOKA ŠKOLA ZA SPORT STRUKOVNIH STUDIJA
www.vss.edu.rs
skola@vss.edu.rs
VISOKA ŠKOLA VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE
www.vma.mod.gov.rs
vma@mod.gov.rs
VISOKA TEKSTILNA STRUKOVNA ŠKOLA ZA DIZAJN, TEHNOLOGIJU I
MENADŽMENT
www.vtts.edu.rs
vtts@eunet.rs
VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
www.visokaturisticka.edu.rs
VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
www.vzsbeograd.edu.rs
vmsbib@eunet.rs
VISOKA ZDRAVSTVENO-SANITARNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA-VISAN
www.vzsvisan.com
skola@vzsvisan.com
VISOKA ŽELEZNIČKA ŠKOLA
www.vzs.edu.rs
office@vzs.edu.rs
VOJNA AKADEMIJA
www.va.mod.gov.rs
office@va.mod.gov.rs
www.vpskp.edu.rs
info@vpskp.edu.rs
www.tf.bor.ac.rs
tfb@tf.bor.ac.rs
www.vsov-gbr.edu.rs
vsovgbr@verat.net
AGRONOMSKI FAKULTET
www.afc.kg.ac.rs
afdekanat@tfc.kg.ac.rs
TEHNIČKI FAKULTET
www.tfc.kg.ac.rs
tfcacak@tfc.kg.ac.rs
AKADEMIJA ZA POSLOVNU EKONOMIJU
www.ape.edu.rs
akademija@yu1.net
VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
www.visokaskolacacak.edu.rs
office@vstss.com
www.vmscuprija.edu.rs
skola@vmscuprija.edu.rs
www.pefja.kg.ac.rs
pefjagodina@pefja.kg.ac.rs
www.vaspitacka.edu.rs
vsov@eunet.rs
UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
www.kg.ac.rs
unikg@kg.ac.rs
EKONOMSKI FAKULTET
www.ekfak.kg.ac.rs
ekfak@kg.ac.rs
FILOLOŠKO-UMETNIČKI FAKULTET
www.filum.kg.ac.rs
filum@kg.ac.rs
MAŠINSKI FAKULTET
www.mfkg.kg.ac.rs
mfkgsts@kg.ac.rs
MEDICINSKI FAKULTET
www.medf.kg.ac.rs
dekanat@medf.kg.ac.rs
PRAVNI FAKULTET
www.jura.kg.ac.rs
faculty@jura.kg.ac.rs
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
www.pmf.kg.ac.rs
pmfkrag@kg.ac.rs
VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA KRAGUJEVAC
www.vts.edu.rs
office@vts.edu.rs
www.mfkv.kg.ac.rs
office@mfkv.kg.ac.rs
FAKULTET ZA INDUSTRIJSKI MENAD}MENT UNIVERZITETA UNION
www.fimmanager.edu.rs
fimmanager@ptt.rs
VISOKA HEMIJSKO TEHNOLOŠKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
www.vhts.edu.rs
VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA
www.vaspks.edu.rs
info@vaspks.edu.rs
VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
ZA POSLOVNO INDUSTRIJSKI MENADŽMENT
www.indmanager.edu.rs
indmanager@gmail.com
Blace
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
Bor
TEHNIČKI FAKULTET
Bujanovac
VISOKA ŠKOLA ZA VASPITAČE
STRUKOVNIH STUDIJA GNJILANE-BUJANOVAC
Čačak
Ćuprija
VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
Jagodina
PEDAGOŠKI FAKULTET
Kikinda
VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH
STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA
Kragujevac
Kraljevo
MAŠINSKI FAKULTET
Kruševac
11
Leposavić
VISOKA EKONOMSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA PEĆ U LEPOSAVIĆU
www.ves-pec.edu.rs
vespec@ves-pec.edu.rs
TEHNOLOŠKI FAKULTET U LESKOVCU
www.tehfak.ni.ac.rs
tehfak@ni.ac.rs
VISOKA EKONOMSKA ŠKOLA U LESKOVCU
www.vpsle.edu.rs
mail@vpsle.edu.rs
VISOKA STRUKOVNA ŠKOLA ZA TEKSTIL I DIZAJN U LESKOVCU
www.vsstle.edu.rs
vsst@verat.net
UNIVERZITET U NIŠU
www.ni.ac.rs
uniuni@ni.ac.rs
EKONOMSKI FAKULTET
www.eknfak.ni.ac.rs
fakultet@eknfak.ni.ac.rs
ELEKTRONSKI FAKULTET
www.elfak.ni.ac.rs
efinfo@elfak.ni.ac.rs
FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA
www.fsfv.ni.ac.rs
info@ffk.ni.ac.rs
FAKULTET UMETNOSTI
www.artf.ni.ac.rs
info@artf.ni.ac.rs
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU
www.znrfak.ni.ac.rs
FILOZOFSKI FAKULTET
www.filfak.ni.ac.rs
info@filfak.ni.ac.rs
GRAĐEVINSKO ARHITEKTONSKI FAKULTET
www.gaf.ni.ac.rs
gaf@gaf.ni.ac.rs
MAŠINSKI FAKULTET
www.masfak.ni.ac.rs
info@masfak.ni.ac.rs
MEDICINSKI FAKULTET
www.medfak.ni.ac.rs
contact@medfak.ni.ac.rs
PRAVNI FAKULTET
www.prafak.ni.ac.rs
pravni@prafk.ni.ac.rs
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
www.pmf.ni.ac.rs
mciric@pmf.ni.ac.rs
VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
www.vtsnis.edu.rs
info@vtsnis.edu.rs
INTERNACIONALNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
www.uninp.edu.rs
info@uninp.edu.rs
UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
www.np.ac.rs
rektorat@np.ac.rs
UNIVERZITET U NOVOM SADU
www.uns.ac.rs
rektorat@uns.ac.rs
AKADEMIJA UMETNOSTI
www.akademija.uns.ac.rs
aofarts@uns.ac.rs
FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA
www.fsfvns.rs
fsfv@uns.ac.rs
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
www.ftn.uns.ac.rs
ftnmarketing@uns.ac.rs
FILOZOFSKI FAKULTET
www.ff.uns.ac.rs
dekanat@ff.uns.ac.rs
MEDICINSKI FAKULTET
www.medical.uns.ac.rs
dekanmf@uns.ac.rs
POLJOPRIVREDNI FAKULTET
www.polj.uns.ac.rs
dean@polj.uns.ac.rs
PRAVNI FAKULTET
www.pf.uns.ac.rs
dekanat@pf.uns.ac.rs
PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET
www.pmf.uns.ac.rs
dekanpmf@uns.ac.rs
TEHNOLOŠKI FAKULTET
www.tf.uns.ac.rs
deantf@uns.ac.rs
UNIVERZITET “PRIVREDNA AKADEMIJA”
www.privrednaakademija.edu.rs business-academy@neobee.net
FAKULTET ZA EKONOMIJU I INŽENJERSKI MENADŽMENT
www.fimek.edu.rs
info@fimek.edu.rs
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I DIPLOMIRANIH
EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE
www.forkup.org
info@forkup.org
PRAVNI FAKULTET ZA PRIVREDU I PRAVOSUĐE UNIVERZITETA PRIVREDNA
AKADEMIJA
www.pravni-fakultet.info
info@pravni-fakultet.info
FAKULTET ZA SPORT I TURIZAM UNIVERZITET METROPOLITAN
www.tims.edu.rs
informacije@tims.edu.rs
FAKULTET ZA PRAVNE I POSLOVNE STUDIJE
www.fpps.edu.rs
office@useens.net
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
www.vps.ns.ac.rs
vps_info@uns.ac.rs
VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
www.vtsns.edu.rs
vtsns@metrohive.net
STOMATOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA PRIVREDNA AKADEMIJA
www.stomfakpan.edu.rs
info@stomfakpan.edu.rs
VISOKA ARHITEKTONSKO URBANISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
www.vaus.edu.rs
vaus2008@hotmail.com
www.pakadem.edu.rs
pakadem@ptt.rs
Leskovac
Niš
Novi Pazar
Novi Sad
OSTALI FAKULTETI
VISOKE ŠKOLE
Pančevo
Pirot
VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA
12
Požarevac
FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE- MEGATREND
www.megatrend.edu.rs/fps-po
info@megatrend.edu.rs
VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
www.vts-pozarevac.edu.rs
visa_po@ptt.rs
www.pr.ac.rs
rektorat@pr.ac.rs
www.vpps.edu.rs
vpps@beotel.rs
www.pef.uns.ac.rs
dekanat@pef.uns.ac.rs
UNIVERZITET EDUCONS
www.educons.edu.rs
info@educons.edu.rs
FAKULTET ZA USLUŽNI BIZNIS
www.fabus.edu.rs
fabus@fabus.edu.rs
www.mpk.edu.rs
info@mpk.edu.rs
www.sm-vaspitac.edu.rs
vaspitac@yahoo.com
EKONOMSKI FAKULTET
www.ef.uns.ac.rs
dekanat@ef.uns.ac.rs
GRAĐEVINSKI FAKULTET
www.gf.uns.ac.rs
dekanat@gf.uns.ac.rs
UČITELJSKI FAKULTET NA MAĐARSKOM NASTAVNOM JEZIKU
www.magister.uns.ac.rs
office@magister.uns.ac.rs
VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA
www.vsovsu.rs
vsovsu@gmail.com
VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
www.vts.su.ac.rs
office@vts.su.ac.rs
VISOKA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
www.vpssa.edu.rs
vpssa@ptt.rs
VISOKA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA
www.vivasabac.edu.rs
vivasabac@edu.rs
VISOKA TEHNOLOŠKA ŠKOLA U ŠAPCU
www.vtssa.edu.rs
vtssa@ptt.rs
Priština
UNIVERZITET U PRIŠTINI
Prokuplje
VISOKA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBRENA
ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U PROKUPLJU
Sombor
PEDAGOŠKI FAKULTET U SOMBORU
Sremska Kamenica
Sremski Karlovci
VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA MENADŽMENT I POSLOVNE
KOMUNIKACIJE
Sremska Mitrovica
VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA
Subotica
Šabac
Trstenik
VISOKA TEHNIČKO-MAŠINSKA ŠKOLA U TRSTENIKU
www.vtms-ts.edu.rs
Užice
UČITELJSKI FAKULTET
www.ucfu.kg.ac.rs
ucfak@ucfu.kg.ac.rs
VISOKA POSLOVNO -TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
www.vtps.edu.rs
skola@vtps.edu.rs
FAKULTET ZA POSLOVNU EKONOMIJU
www.fmv.edu.rs
info@fmv.edu.rs
POSLOVNI FAKULTET VALJEVO - UNIVERZITET SINGIDUNUM
www.pf.singidunum.ac.rs
pf@singidunum.ac.rs
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
www.vipos.edu.rs
info@vipos.edu.rs
Valjevo
Vranje
UČITELJSKI FAKULTET
www.ucfak.ni.ac.rs
VISOKA ŠKOLA PRIMENJENIH STUDIJA U VRANJU
www.vttsvranje.edu.rs
vsps@ptt.rs
FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE
www.fps.edu.rs
ostupar@megatrend.edu.rs
VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA
www.uskolavrsac.edu.rs
vsvasreferent@hemo.net
FAKULTET ZA MENADŽMENT
www.fmz.edu.rs
fmz@fmz.edu.rs
VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT I BIZNIS STRUKOVNE STUDIJE
www.vsmbz.edu.rs
info@vsmbz.edu.rs
TEHNIČKI FAKULTET “MIHAJLO PUPIN”
www.tfzr.uns.ac.rs
dekanat@tf.zr.ac.rs
VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
www.vts-zr.edu.rs
vtssszr@gmail.com
www.vts-zvecan.edu.rs
vts_zvecan@beotel.rs
Vršac
Zaječar
Zrenjanin
Zvečan
VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
13
Мегатренд има изванредне студијске програме,
пажљиво креиране да задовоље највише стандарде студирања, изванредан наставнички кадар и најлепше модерне
и савремено опремљене зграде у којима се одвијају студентске активности. Један од показатеља квалитета и успешности ове високошколске установе јесте и развијена
међународна сарадња која се распростире од Америке до
Јапана, од Скандинавије до Јужне Африке, пружајући тако
могућност за развијање интернационалне академске мреже и научноистраживачке сарадње, као и за размену студената.
Мегатренд постоји од 1989. године, када је у Београду основана Пословна школа „Мегатренд“, прва
домаћа приватна образовна институција у области пословних наука.
Данас, Мегатренд универзитет је заједница 11 факултета, 4 високе школе, Виртуелног универзитета,
једног института и једне медијске куће. То су:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Факултет за пословне студије, Београд
Факултет за културу и медије, Београд
Факултет за међународну економију, Београд
Факултет за државну управу и администрацију, Београд
Факултет за уметност и дизајн, Београд
Факултет за компјутерске науке, Београд
Факултет за менаџмент, Зајечар
Факултет за биофарминг, Бачка Топола
Факултет за пословне студије, Вршац
•
•
•
•
•
•
•
•
Факултет за пословну економију, Ваљево
Факултет за пословне студије, Пожаревац
Висока пословна школа „Мегатренд“, Београд
Висока школа за кошарку
„Борислав Станковић“, Београд
Висока школа за менаџмент и бизнис, Зајечар
Мегатренд виртуелни универзитет
Институт за нове технологије
ТВ Метрополис, Београд
Студијски програми који се остварују на факултетима и високим школама Мегатренд универзитета усклађени су са Болоњском декларацијом и акредитовани код надлежних органа Републике Србије.
У следећу деценију ступамо са ауторитетом осведоченог лидера и непоколебљивим ентузијазмом“, поручују са Мегатренд универзитета.
Kalkulator
za broj poena na prijemnom
Upis na fakultet je veoma ozbiljna odluka za svakog maturanta. Iz toga razloga, sajt prijemni.infostud.com pokrenuo je novi servis - Kalkulator za broj poena na prijemnom
- online alat kojim je omogućio svim maturantima priliku da
steknu okvirnu sliku o svojim šansama na prijemnom ispitu.
Korišćenje kalkulatora je vrlo jednostavno. Sve što je potrebno je da maturanti upišu proseke svojih ocena iz srednje škole, odaberu visokoobrazovnu ustanovu koju žele da
studiraju i na osnovu dobijenih rezultata provere koliko su
poena sakupili pred prijemni ispit i koliko ih bodova deli od
upisa na željeni fakultet ili visoku školu.
Kao još jedan vid pomoći, ovaj sajt je pripremio i statistiku prošlogodišnjih prijemnih ispita preko koje mogu saznati broj bodova potrebnih za upis na fakultete državnih
univreziteta u celoj. Sa poređenjem broja poena potrebnih
poena za upis na željeni fakultet ili visoku školu i onih koje
je izračunao kalkulator, svaki maturant može steći sliku o
svojim šansama na predstojećm prijemnom ispitu.
Pre puštanja kalkulatora, prijemni.infostud.com je kroz
uslugu Online testovi za prijemni ispit, koju je pokrenuo prošle
godine, maturantima omogućio da provere svoje znanje iz 12
različitih oblasti koje se najčešće polažu na prijemnom ispitu.
Ovaj kalkulator će im omogućiti da orijentaciono provere koliko bodova ih deli od fakulteta/visoke škole koji žele da upišu.
14
15
16
Download

Dokumenta potrebna za upis