VI CRNOGORSKI
6th MONTENEGRIN
MEDIJSKI DIJALOZI MEDIA DIALOGUES
Međunarodni naučni skup International Scientific Sypmosium
Tema: Theme:
KRIZA ŠTAMPE – CRISIS OF THE PRESS –
kulturološke konsekvence cultural consequences
Hotel „Princess“ - Bar, 24-26 maj 2013. godine
PROGRAM SYMPOSIUM
SKUPA PROGRAM
Organizator skupa
Istraživački medijski centar – Podgorica /
Časopis „Medijski dijalozi“
Pokrovitelji skupa
Generalni pokrovitelj
Ministarstvo
kultureGore
Crne Gore
Vlada
Crne
Ministarstvo kulture, sporta i medija
Opština Bar
Medijski pokrovitelji skupa
Radio Bar
Radio televizija Crne Gore
„Dnevne novine“
Prvi dan (First Day): Petak , 24. maj 2013.
Dolazak učesnika skupa
Sastanak Organizacionog odbora skupa
- 1900 Koktel dobrodošlice (Dvorac Kralja Nikole - Bar)
Drugi dan (Second Day): Subota , 25. maj 2013.
0800 – 0900
Prijava učesnika i preuzimanje materijala
0900 – 0920 Otvaranje skupa i pozdravne riječi (Hotel „Princess” - Bar)
dr MIMO DRAŠKOVIĆ, urednik časopisa „Medijski dijalozi”
ŽARKO PAVIĆEVIĆ, predsjednik Opštine Bar
0930 – 1100
Plenarna sekcija – Dijalozi na temu: „Kriza štampe – kulturološke konsekvence”
M o d e r a t o r: mr ŽELJKO RUTOVIĆ
Učesnici:
dr SANDRA BAŠIĆ HRVATIN, docent (Slovenija)
dr DIVNA VUKSANOVIĆ, red. prof. (Srbija)
dr NADA ZGRABLJIĆ ROTAR, vanr. prof. (Hrvatska)
dr VESELIN KLJAJIĆ, vanr. prof. (Srbija)
MINJA BOJANIĆ (Crna Gora)
1100– 1115
Pauza
1115– 1400 I sekcija: Izlaganje referata
M o d e r a t o r: dr NATAŠA RUŽIĆ
1.
SANDRA BASIC HRVATIN, Ph.D – University of Primorska, Faculty of Humanities Koper,
(Slovenia): THE PRESS CRISIS
2.
LINDITA CAMAJ, Ph.D - University of Houston, Texas (USA): GOVERNMENTAL TRANSPARENCY AND JOURNALISTS' ACCESS TO INFORMATION IN ALBANIA AND KOSOVO
3.
WINCHARLES COKER, Ph.D Candidate - Michigan Technological University, Michigan (USA):
MEDIA CRISIS AND PLEBISCITARY DEMOCRACY: A CRITICAL STUDY OF GHANA’S
CORPORATE MEDIA
4.
MARINA SHILINA, docent - Moscow State University „Lomonosov“, Faculty of Journalism,
Moscow (Russia): PRINT MEDIA IN RUSSIA: THE CRISIS AS REHABILITATION INDUSTRY?
5.
dr STJEPAN MALOVIĆ, red. prof. (Hrvatska): NOVINE UMIRU, NE ZNA SE KADA ĆE
6.
dr DOBRIVOJE STANOJEVIĆ, red. prof. - Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
(Srbija): PALANAČKI KLIŠEI I ŠTAMPA U SRBIJI
7.
dr DIVNA VUKSANOVIĆ, red. prof. - Univerzitet u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti
(Srbija): KRIZA ŠTAMPE I KONTROVERZNI POJAM POLITIČKE KOREKTNOSTI
8.
dr VESELIN DRAŠKOVIĆ, red. prof. - Univerzitet Crne Gore, Fakultet za pomorstvo Kotor,
(Crna Gora), dr DEJAN KRUŽIĆ, red. prof. - Univerzitet u Splitu, Ekonomski fakultet (Hrvatska),
dr MIMO DRAŠKOVIĆ, docent - Univerzitet Crne Gore, Fakultet za pomorstvo Kotor
(Crna Gora): GILJOTINA ŠTAMPE – UZROCI, POSLEDICE I PARADOKSI
9.
dr VESELIN KLJAJIĆ, vanr. prof. – Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka (Srbija):
SRPSKA ŠTAMPA U VAKUUMU KRIZE
10.
dr SEAD ALIĆ, vanr. prof. - Medijsko sveučilište, Koprivnica (Hrvatska): TIPOGRAFSKA
SVIJEST I NOVINARSTVO
11.
ZELJKO SIMIC, Ph.D – FMMSP, Beograd (Srbija): ELITE IN SERVICE OF SPECTACLE
12.
dr ZORAN JEFTOVIĆ, vanr. prof. – Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet (Srbija),
dr RADIVOJE PETROVIĆ, docent – Akademija lepih umetnosti, Beograd (Srbija): KRIZA
TRADICIONALNIH MEDIJA I OPSTANAK GRAĐANSKE FUNKCIJE NOVINARSTVA
13.
mr ŽELJKO RUTOVIĆ, doktorant na Univerzitetu Crne Gore (Crna Gora):
KULTUROLOŠKO-VREDNOSNA REGRESIJA POSTMODERNE ŠTAMPE
14.
dr DUBRAVKA VALIĆ NEDELJKOVIĆ, vanr. prof. – Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski
fakultet, Filozofski fakultet (Srbija): KRIZA ŠTAMPE NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA
ZAPADNOG BALKANA– KULTUROLOŠKE KONSEKVENCE
15.
dr SANJA DOMAZET DANIČIĆ, docent – Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
(Srbija): KRIZA ŠTAMPE – SVEOPŠTA TABLOIDIZACIJA MEDIJA
16.
dr TATJANA VULIĆ, docent – Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet (Srbija):
(NE)POSTOJANJE NOVINSKE KRITIKE KAO POSLEDICA KRIZE ŠTAMPE I KRIZE DRUŠTVA
17.
JANKO NIKOLOVSKI (Makedonija): KRIZA ŠTAMPE, MORALA ILI KRIZA DEMOKRATIJE
18.
dr ANA MARTINOLI, docent - Univerzitet u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti (Srbija):
UTICAJ AKTIVNE PUBLIKE NA BUDUĆNOST NEWS SADRŽAJA U DIGITALNOM MEDIJSKOM
OKRUŽENJU
19.
dr MARKO M. ĐORĐEVIĆ, docent - Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka,
Jagodina (Srbija): „BULEVAR SUMRAKA“ ŠTAMPE U SRBIJI: SENZACIONALISTIČKOESTRADNI I RURALNO SPEKTAKULARNI KULTURNI OBRAZAC U ŠTAMPANIM MEDIJIMA
20.
dr DRAGAN ĆALOVIĆ, docent - Megatrend univerzitet u Beogradu, Fakultet za kulturu i
medije (Srbija): IZAZOVI U PROFESIONALNOJ EDUKACIJI NOVINARA U VREMENU
TRANSFORMACIJE ŠTAMPANIH MEDIJA
21.
dr MILEVA PAVLOVIĆ (Srbija), dr LJILJANA MANIĆ, docent – Univerzitet Megatrend,
Fakultet za kulturu i medije, Beograd (Srbija): KRIZA ŠTAMPE NA ODRU INTELEKTUALCA
22.
dr VEDADA BARAKOVIĆ, docent – Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet (Bosna i Hercegovina): KRIMINAL I NASILJE: MEDIJSKA (RE)KONSTRUKCIJA
23.
dr NATAŠA RUŽIĆ, docent –Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka (Crna Gora):
PRINT MEDIA LOSING BATTLE FOR THE MEDIA MARKET
1400 – 1500
Pauza za ručak (švedski sto)
1500 – 1515 dr GORDANA VILOVIĆ, vanr. prof. – Univerzitet u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, (Hrvatska): KRIZA NOVINARSTVA, MEDIJSKA SAMOREGULACIJA ILI
DRŽAVNA INTERVENCIJA?! - Promoviranja knjige Profesionalno novinarstvo i samoregulacija:
Novi mediji i stare dvojbe u Jugoistočnoj Europi i Turskoj (Izdanje UNESCO, 2011)
1515 – 1830
II sekcija : Izlaganje referata
M o d e r a t o r : mr ANĐELKA ROGAČ
24.
dr ZORICA MARKOVIĆ, vanr. profe. – Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, (Srbija), dr
TATJANA VULIĆ, docent - Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet (Srbija): KRIZA ŠTAMPE
U OKRILJU POTROŠAČKOG DRUŠTVA
25.
dr RADISLAV JOVOVIĆ, vanr. prof. – Univerzitet Mediteran, MBS, Podgorica (Crna Gora):
ŠTAMPANI MEDIJI U KONTEKSTU TEHNOLOŠKIH PROMJENA I NOVIH MODELA
POSLOVANJA: PITANJA IZBORA
26.
dr TATJANA MILIVOJEVIĆ, docent - Megatrend univerzitet, Fakultet za kulturu i medije,
(Srbija), dr NADA TORLAK, docent - Megatrend univerzitet , Fakultet za kulturu i
medije,(Srbija): KRIZA ŠTAMPE - NESTAJANJE ILI KOEGZISTENCIJA RAZLIČITIH MEDIJA
27.
dr MERI MARETIĆ, docent - Splitsko-dalmatinska županija (Hrvatska), mr JOSIPA
CAKTAŠ - OŠ Plokite, Split (Hrvatska), mr DRAGO MARTINOVIĆ - Općina Široki Brijeg
(Bosna i Hercegovina): KRIZA TISKA I NOVE MOGUĆNOSTI KOMUNICIRANJA NA
PRIMJERU PROJEKTA „LOKALNA HRVATSKA”
28.
dr SRĐAN VUKADINOVIĆ, red. prof. - Centar za društvena istraživanja, Podgorica (Crna
Gora): STRUKTURA PREVAZILAŽENJA KRIZE ŠTAMPE
29.
M.Sc. VESNA MILENKOVIĆ (Srbija), mr SLAĐANA STAMENKOVIĆ (Srbija):
ŠTAMPA I NOVI MEDIJI U INFORMATIČKOM DRUŠTVU – KO DOBIJA, A KO GUBI?
30.
dr VELIZAR SREDANOVIĆ, docent – Univerzitet Mediteran, Fakultet vizuelnih umjetnosti,
Podgorica (Crna Gora): GUTENBERGA PROGUTAO TABLET
31.
mr JADRANKA BOŽIĆ – Narodna biblioteka Srbije, Beograd (Srbija): OVCE ISPRED
AJFELOVE KULE: PRILOG ONTOLOGIJI KNJIGE (DANAS)
32.
dr SAVKA BLAGOJEVIĆ, vanr. prof. – Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet (Srbija),
M.Sc. TAMARA RALEVIĆ (Srbija): KRIZA ŠTAMPE, ALI NE I KARIKATURE: PRIMER
ANALIZE POLITIČKE KARIKATURE U DNEVOJ ŠTAMPI
33.
mr ANĐELKA ROGAČ - Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore
(Crna Gora): POPULIZAM I KRIZA DEMOKRATIJE U POSTINDUSTRIJSKOM DRUŠTVU U
SPREZI SA KRIZOM ŠTAMPE I NOVINARSTVA
34.
NORBERT ŠINKOVIĆ – Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet (Srbija): “MAĐAR
SO”: OD OPOZICIJE DO POZICIJE
35.
mr ALEKSANDRA BOKAN – Univerzitet Megatrend, Fakultet za kulturu i medije, Beograd
(Srbija), dr VESNA BALTEZAREVIĆ, docent - Univerzitet Megatrend, Fakultet za kulturu i
medije, Beograd (Srbija): BORBA TITANA – INTERNET VS. ŠTAMPA
36.
BOJANA GOLUBOVIĆ - Gimnazija “Svetozar Marković”, Niš (Srbija): SVEST O PRIVIDU
KAO HORIZONT RAZUMEVANJA KRIZE MEDIJA
37.
mr IVANA MARKOV ČIKIĆ - Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet (Srbija): ODSUSTVO
ŠTAMPANE REČI KOD DIGITALNIH DOMORODACA
38.
LIDIJA MIRKOV – Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka (Srbija): NOVINARSKI
DOKUMENTARNI ŽANROVI: KOMPARACIJA DOKUMENTARNIH ŽANROVA U NEDELJNIKU NIN U 2011. I 2012. GODINI
39.
dr MARIJA JOVIĆ, docent - Gradska knjižnica “Don Mihovil Pavlinović”, Imotski (Hrvatska):
ETIČKO PONAŠANJE U NOVINARSTVU
40.
dr DRAŽEN CEROVIĆ, docent - Univerzitet Crne Gore, Pravni fakultet, Podgorica (Crna
Gora): JAVNA UPRAVA, INFORMATICKE TEHNOLOGIJE I MEDIJI
41.
IVANA SIVRIĆ – Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet (Bosna i Hercegovina), SILVANA
MARIĆ - Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu (Hrvatska): UTJECAJ TISKOVNIH
MEDIJA NA USVAJANJE VRIJEDNOSTI DJECE I MLADIH
42.
dr VESNA BALTEZAREVIĆ, docent - Univerzitet Megatrend, Fakultet za kulturu i medije,
Beograd (Srbija), mr ALEKSANDRA BOKAN –Univerzitet Megatrend, Fakultet za kulturu i
medije, Beograd (Srbija): SUOČAVANJE ŠTAMPANIH MEDIJA SA IZAZOVIMA SAVREMENOG DOBA
43.
mr ŠEJN HUSEJNEFENDIĆ - Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet (Bosna i Hercegovina):
KRIZA NOVINARSKOG STILA I DEVALVACIJA AUTENTIČNIH NOVINARSKIH TEKSTOVA
U NOVIM MEDIJIMA I DNEVNIM NOVINAMA BIH
Treći dan (Third Day): Nedjelja , 26. maj 2013.
1000 – 1200
III sekcija: Izlaganje referata
M o d e r a t o r: DRAGOLJUB BULATOVIĆ
44.
DARKO TIPURIC, red. prof. - University of Zagreb, Faculty of Economics and Business (Croatia), DEJAN KRUZIC, red. prof. - University of Split, Faculty of Economics (Croatia), MARINA LOVRINCEVIC, docent - University of Split, Faculty of Economics (Croatia): BOARD IN
CRISIS SITUATION: SHOULD ITS COMMUNICATION CAPABALITIES BE FORGOTTEN?
45.
DARKO TIPURIC, red. prof. - University of Zagreb, Faculty of Economics and Business,
(Croatia), DAMIR JUGO, M.Sc. - Millenium PR, Faculty of Political Sciences Zagreb (Croatia),
BORIS SRUK, M.Sc. – HRT (Croatia): COMMUNICATION STRATEGIES IN CORPORATE
GOVERNANCE: WHAT EVERY BOARD HAS TO IMPLEMENT
46.
DOMAGOJ HRUSKA, Ph.D - University of Zagreb, Faculty of Economics and Business
(Croatia), DAMIR JUGO, M.Sc. - Faculty of Political Sciences Zagreb (Croatia), MARINA
MESIN, Ph.D - University of Zagreb, Faculty of Economics and Business (Croatia): A
CHALLENGE FOR MODERN MANAGEMENT: IN SEARCH FOR THE BEST CRISIS
COMMUNICATION STRATEGY DURING MEDIA CRISIS PERIOD
47.
mr BERNARDICA MILIĆEVIĆ, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, Bijakovići–
Međugorje (Bosna i Hercegovina): TISAK U RALJAMA INTERNETA
48.
ANA STEVANOVIĆ, doktorant STANDARDA MEDIJSKE ETIKE
49.
dr MIROSLAV DODEROVIĆ, docent –Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet Nikšić
(Crna Gora), DRAGANA MRKIĆ - Radio Televizija Crne Gore (Crna Gora) : GEOKULTURNO ODREĐENJE CRNE GORE I KRIZA ŠTAMPANIH MEDIJA
50.
dr MAJA ĐURIĆ, docent –Univerzitet Donja Gorica, Fakultet Umjetnosti, Podgorica (Crna
Gora): ISTORIJA MEDIJA NOVINSKE FOTOGRAFIJE U CRNOJ GORI OD 1840-1940.
DOMINANTNA ULOGA MEDIJA I DEOLOŠKE PRIMJESE U NOVINSKOJ FOTOGRAFIJI ZA
VRIJEME VLADAVINE KRALJA NIKOLE
51.
dr JELENA ŽUGIĆ, vanr. prof. - Univerzitet „Mediteran“ Podgorica (Crna Gora), mr MILICA RAIČEVIĆ - Univerzitet „Mediteran“ Podgorica (Crna Gora): UTICAJ INTERNET
MARKETINGA NA KRIZU ŠTAMPANIH I ELEKTRONSKIH MEDIJA
Fakultet dramskih umetnosti, Beograd (Srbija): PAD
52.
dr RADENKO ŠĆEKIĆ, docent –Univerzitet Crne Gore, Istorijski institut, (Crna Gora):
MIT O SLOBODNIM MEDIJIMA – TABLOIDI I PUBLICITET
53.
mr ANDRIJANA RABRENOVIĆ - Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka (Crna
Gora), mr DRAGIĆ RABRENOVIĆ - Lokalni javni emiter Radio Bijelo Polje (Crna Gora):
KRIZA ŠTAMPE ILI RAZVOJ ONLINE MEDIJA: PRIMJER BJELOPOLJSKE NOVINE I PORTAL
RADIJA BIJELO POLJE
54.
mr MARKO BURIĆ (Crna Gora): UTICAJ NEWS PORTALA NA KRIZU DNEVNE ŠTAMPE U
CRNOJ GORI
55.
mr SLAVKO MILIĆ – Uprava policije Crne Gore, PJ Nikšić (Crna Gora): ULOGA ŠTAMPANIH MEDIJA U DRUŠTVENOJ ZAŠTITI BRAKA I PORODICE
56.
mr NIKŠA GRGUREVIĆ - Fakultet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka
(Bosna i Hercegovina): UTICAJ INFORMACIONO - KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA NA
KRIZU ŠTAMPE
57.
mr AET SALH (Crna Gora): NOVINE I NJIHOVA ULOGA U DRUŠTVENOJ ZAJEDNICI
58.
MIRKO JAKOVLJEVIĆ (Crna Gora): NUŽNOST OPSTANKA LOKALNIH ŠTAMPANIH
MEDIJA
59.
mr ZLATIBORKA POPOV MOMČILOVIĆ - Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski
fakultet Pale (Republika Srpska), VUK VUČETIĆ - Univerzitet u Istočnom Sarajevu,
Filozofski fakultet Pale (Republika Srpska): LOKALNI IZBORI 2012 I KRIZA ŠTAMPE U BIH PRIMJER OSLOBOĐENJA I DNEVNOG AVAZA
60.
MILOŠ MALOVIĆ - Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale (Republika
Srpska): TABLOIDIZACIJA KAO STRATEGIJA OPSTANKA ŠTAMPANIH MEDIJA
61.
DRAGOLJUB BULATOVIĆ, Crnogorski kulturni centar, Podgorica (Crna Gora): ŠTAMPA
KAO INSTRUMENT ODBRANE KULTURE
62.
ANASTAZIJA MIRANOVIĆ, doktorant – Kulturni centar Bar (Crna Gora): KRIZA ŠTAMPE
I/ILI NOVI MEDIJSKI PEJZAŽ-KULTUROLOŠKE KONSEKVENCE
63.
mr JELISAVETA BLAGOJEVIĆ – Skupština Crne Gore (Crna Gora), mr BLAGOTA MARUNOVIĆ - Skupština Crne Gore (Crna Gora): PROPAGANDA U KONTEKSTU ARAPSKOG
PROLJEĆA – ŠTAMPANI MEDIJI VS. INTRENET KOMUNIKACIJA
64.
mr MIRZA MAHMUTOVIĆ –Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet (Bosna i Hercegovina):
RADNI ILI NERADNI DAN? REFERENDUM O NEZAVISNOSTI BIH I POLITIKE SJEĆANJA
BH. DNEVNIH NOVINA
65.
LJUBOMIR MUDREŠA (Crna Gora): ISTINA (I)LI "ISTINA"
66.
NINA NOVALIĆ (Crna Gora): SLOBODA ŠTAMPE U CRNOJ GORI
1215 – 1230 Zaključci naučnog skupa „VI crnogorski medijski dijalozi”
1230 – 1330 Konsultativni sastanak u vezi organizacije „VII crnogorskih medijskih dijaloga” u
maju 2014. godine
Download

PROGRAM SKUPA SYMPOSIUM PROGRAM