TEMIDA
Februar 2012, str.
ISSN:
DOI:
Bibliografija časopisa Temida
(1998-2010)
Vesna Madžarac1
Jelena Vukotić2
Temida je prvi, i još uvek jedini, srpski časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i
rodu, koji je 1998. godine pokrenulo Viktimološko društvo Srbije. Danas, nakon punih
trinaest godina izlaženja, Temida ima status vodećeg naučnog časopisa u oblasti društvenih
nauka prema kategorizaciji Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, a od 2007. godine
nalazi se i u sistemu DOI brojeva (www.doiserbia.nb.rs). Časopis je dostupan kako u
štampanom tako i u elektronskom obliku.
Prvo ogledno izdanje časopisa izašlo je iz štampe maja 1997. godine. Od 1998.
godine, časopis Temida izlazi redovno, četiri puta godišnje. Do početka 1999. godine, Temida
je štampana paralelno i na srpskom i na engleskom jeziku, da bi se nadalje nastavilo sa
objavljivanjem primeraka na srpskom jeziku. Radovi koji su štampani u celini na srpskom
jeziku, sadrže apstrakte i ključne reči na engleskom jeziku. Radovi stranih autora i autorki
objavljivani su u originalu ili u prevodu. U 2006. godini objavljen je izbor radova na
engleskom jeziku.
Temida objavljuje naučne i stručne radove koji za svoj predmet imaju problem žrtava
kriminaliteta, rata, kršenja ljudskih prava i svih drugih oblika stradanja, sa posebnim
naglaskom na nasilje nad ženama i decom i marginalizovanim grupama, potom, strah od
kriminaliteta, kršenje ljudskih prava u zatvoru i u krivičnom postupku, prevenciju
viktimizacije i slično. Posebna pažnja posvećuje se svim oblicima rodno zasnovanog nasilja, a
posebno nasilju u porodici i trgovini ljudima. Svaki broj je tematski koncipiran, ali se
objavljuju i tekstovi van odreñenih tema. Za trinaest godina postojanja u Temidi je štampano
ukupno 347 naučnih radova, od čega 258 (74%) radova domaćih i 89 (26%) stranih autora i
autorki; 90 prikaza knjiga, i to 38 (42%) knjiga domaćih i 52 (58%) knjige stranih autora i
autorki, i 79 prikaza naučnih skupova održanih u zemlji i inostranstvu.
Članovi i članice Redakcionog odbora, Saveta časopisa i autori i autorke radova su
ugledni naučni radnici iz zemlje, regiona i sveta. Svi radovi podležu dvostrukoj anonimnoj
recenziji. Brojevi Temide u elektronskom formatu dostupni su na web stranicama
Viktimološkog društva Srbije www.vds.org.rs, Srpskog citatnog indeksa www.scindeks.nb.rs
i u sistemu DOI www.doiserbia.nb.rs.
Nakon trinaest godina izlaženja, sačinjena je i prva bibliografija radova objavljenih u
časopisu Temida, koja, imajući u vidu raznolikost tema koje su autori i autorke obrañivali,
predstavlja pravu riznicu radova iz domena viktimologije, ljudskih prava i roda. Kao takva,
ona je sigurno višestruko korisna, kako za naučne radnike, istraživače i profesionalce, tako i
za studente i sve one koji žele da saznaju nešto novo ili, pak, upotpune svoja znanja iz oblasti
kojima se časopis bavi.
1
Vesna Madžarac je stručni saradnik za katalogizaciju i klasifikaciju na Odeljenju serijskih publikacija u
Narodnoj biblioteci Srbije. Email: [email protected]
2
Jelena Vukotić je stručni saradnik za katalogizaciju i klasifikaciju na Odeljenju monografskih publikacija u
Narodnoj biblioteci Srbije. Email: [email protected]
Specijalna bibliografija radova časopisa Temida, rañena de visu, sadrži 502
bibliografske jedinice i obuhvata period izlaženja od 1998. do 2010. godine (13 godišta).
Bibliografija je rañena u skladu sa meñunarodnim standardom ISBD(CP), komunikacionim
formatom za mašinsko čitljivo katalogiziranje i razmenu bibliografskih informacija COMARC/B i Pravilnikom i priručnikom za izradu abecednih kataloga I-II, Eve Verone i
drugom stručnom i priručnom literaturom (tezaurusi, stručni rečnici, enciklopedije, leksikoni,
elektronske baze podataka).
Bibliografska graña je sortirana prema abecednom redosledu prezimena autora/autorki
članaka i priloga, odnosno, naslova samih članaka ukoliko su tretirani kao anonimna dela u
kataloškom smislu. Više bibliografskih jedinica istog autora/autorke poreñane su abecedno po
naslovu. Bibliografiju prate Registar naslova, Imenski registar i Predmetni registar. Paginacija
članaka u periodu izlaženja 1998.-2002. prati paginaciju štampanih primeraka, dok u periodu
2002.-2010. prati paginaciju elektronskog izdanja časopisa Temida.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 2 (2000), str. 67-72.
TEMIDA - 1
AĆIMOVIĆ, Dragan
Nekoliko ideja o sećanju na prošlost kao osnovi za izgradnju trajnog
mira / Dragan Aćimović. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370404061A
343.988:343.541
341.322.5-055.2(497.6)"1992/1995"
COBISS.SR-ID 92777740
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 4 (2004), str. 61-62. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0404061A
TEMIDA - 5
ANðELKOVIĆ, Marija
Praksa organa za prekršaje u Beogradu u vezi nasilja u porodici /
Marija Anñelković. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370302045A
343.95/.97:341.322.5
323.1:159.964.21(4-12)
316.4:172.4(4-12)
165.4/.5
COBISS.SR-ID 137217292
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 2 (2003), str. 45-49. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0302045A
TEMIDA - 2
ALEMPIJEVIĆ, ðorñe, 1967Medicinski aspekti torture / ðorñe Alempijević. - Tabele. - Napomene
i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija.
340.142:343.54/.55(497.11)
340.142:343.62(497.11)
COBISS.SR-ID 112017676
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 1 (2001), str. 15-19.
TEMIDA - 6
ANðELKOVIĆ, Marija
Prostitucija i ilegalna migracija kao pojave iza kojih se krije moguća
trgovina ljudima- analiza prakse organa za prekršaje u Beogradu /
Marija Anñelković. - Graf. prikazi. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370304047A
343.6:61
COBISS.SR-ID 96132108
TEMIDA - 3
ALPERN, Ljudmila
Posredovanje u zatvorima kao oblik socijalnog razvoja / Ljudmila
Alpern ; prevod sa ruskog jezika Jasmina Nikolić. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370601021A
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 4 (2003), str. 47-55. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0304047A
343.85:343.544/.545(497.11)
343.85:343.431(497.11)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 9, br. 1 (2006), str. 21-26. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0601021A
COBISS.SR-ID 113909260
364-787.22:343.261-052(470)
343.81(470)
TEMIDA - 7
ARMATA, Džudit
Istina i pravda - izazovi sa kojima se suočavaju žrtve pred
Meñunarodnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju / Judith Armatta. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. – Dostupno i
na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370204029A
COBISS.SR-ID 512028860
TEMIDA - 4
ANDRIĆ-Ružičić, Duška
Ratno silovanje - politička manipulacija preživjelima / Duška AndrićRužičić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. Bibliografija.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 5, br. 4 (2002), str. 29-32. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0204029A
1
341.48/.49
343.131.8:341.645.5
341.322.5(497.1)"1991/1995"
Naum Šurbanovski (1937-2000) / Oliver Bačanović. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 1 (2001), str. 49-50.
COBISS.SR-ID 104542988
34:929 Šurbanovski N.
TEMIDA - 8
ARMATA, Džudit
Osvrt na pravnu strategiju koja se bavi nasiljem u porodici : poreklo
američke pravne strategije o suzbijanju nasilja u porodici / Judith
Armatta.
COBISS.SR-ID 183987212
TEMIDA - 12
BAČANOVIĆ, Oliver, 1956Restorativna pravda u makedonskom kaznenom zakonodavstvu i
poteškoće u njenoj implementaciji / Oliver Bačanović. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Apstrakt ; Summary. - Bibliografija.
Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066371003005B
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 1 (1998), str. 35-40.
343.211.6(73)
343.851:343.62(73)
343.851:343.54/.55(73)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 3 (2010), str. 5-24. – doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM1003005B
COBISS.SR-ID 59563522
TEMIDA - 9
BABOVIĆ, Budimir
Policijska brutalnost ili policijska tortura / Budimir Babović. Napomene i bibliografske reference uz tekst.
343.2.01
316.485.6(497.7)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 3/4 (1999), str. 41-45.
TEMIDA - 13
BAČANOVIĆ, Oliver, 1956Viktimizacija dece i savremeni konflikti sa posebnim osvrtom na
situaciju u Makedoniji / Oliver Bačanović. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Bibliografija.
COBISS.SR-ID 514436796
351.74/.75
343.412
COBISS.SR-ID 92734220
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 3 (2001), str. 19-28.
TEMIDA - 10
BAČANOVIĆ, Oliver, 1956Krivično pravna zaštita krivičnih dela u Republici Makedoniji / Oliver
Bačanović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Rezime ;
Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370801025B
343.988-053.2(497.17)
COBISS.SR-ID 93121538
TEMIDA - 14
BALTEZAREVIĆ, Vesna, 1956Korporativno pokoravanje / Vesna Baltezarević, Radoslav
Baltezarević. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Apstrakt
; Summary. - Bibliografija. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66371003083B
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 11, br. 1 (2008), str. 25-46. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0801025B
343.988
343.232-058.6
343.2/.7(497.7)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 3 (2010), str. 83-96. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM1003083B
COBISS.SR-ID 152075532
316.35
005.32
TEMIDA - 11
BAČANOVIĆ, Oliver, 19562
Položaj i uzrast kao faktori viktimizacije dece / Nada Banjaninðuričić. - Grafikoni. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Bibliografija.
COBISS.SR-ID 514438332
TEMIDA - 15
BALTEZAREVIĆ, Vesna, 1956Organizaciona komunikacija i mobing / Vesna Baltezarević. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Rezime ; Summary. Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370902005B
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 1 (2000), str. 3-12.
343.62
343.54
343.988-053.2
COBISS.SR-ID 92738572
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 2 (2009), str. 5-17. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0902005B
TEMIDA - 19
BANJANIN-ðuričić, Nada, 1963
Zlostavljanje dece u porodici / Nada Banjanin ðuričić. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija.
005.32
343.988:343.62-057.16
COBISS.SR-ID 513587388
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 4 (1998), str. 9-17.
TEMIDA - 16
BALTEZAREVIĆ, Vesna, 1956Socijalna grupa i mobing / Vesna Baltezarević. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Rezime ; Summary. - Bibliografija.
– Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370904077B
343.62-053.2
COBISS.SR-ID 65488386
TEMIDA - 20
BEARA, Vladan
Zašto uopšte pomagati ratnim veteranima? / Vladan Beara, Predrag
Miljanović, Boris Popov. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370404047B
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 4 (2009), str. 77-92. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0904077B
343.97:343.62-057.16
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 4 (2004), str. 47-49. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0404047B
COBISS.SR-ID 513930428
615.851:061.23(497.11)
364-786:355.1-057.36(497.11)
364-786-058.65(497.11)
TEMIDA - 17
BANJANIN-ðuričić, Nada, 1963
I učenici imaju prava / Nada Banjanin-ðuričić. - Tabele. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Apstrakt ; Summary. - Bibliografija.
– Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066371004049B
COBISS.SR-ID 137199372
TEMIDA - 21
BIJELIĆ, Biljana
Propuštena katarza nakon Drugog svjetskog rata / Biljana Bijelić. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. – Dostupno i
na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370204059B
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 4 (2010), str. 49-60. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM1004049B
316.62:37-051
37.064.2
342.721-057.874
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 5, br. 4 (2002), str. 59-61. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0204059B
COBISS.SR-ID 182932748
323.1(=163.41/=163.42)
341.485(=163.41)(497.13)"1939/1945"
TEMIDA - 18
BANJANIN-ðuričić, Nada, 1963
3
reference uz tekst. - Bibliografija. - Summary.
COBISS.SR-ID 104544268
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 2 (2000), str. 5-10.
TEMIDA - 22
BIRN, Džeraldin
Pro-aktivan vaspitni program za delovanje protiv siledžijskog
ponašanja / Geraldine Byrne ; prevela Sanja Radisavljević. Napomene i bibliografske reference uz tekst.
343.988
COBISS.SR-ID 92743180
TEMIDA - 26
BLAGOJEVIĆ, Marina, 1958Rat na Kosovu: pobeda medija? / Marina Blagojević. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 4 (1998), str. 33-35.
316.624
159.923.5
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 3/4 (1999), str. 31-40.
COBISS.SR-ID 65489410
327.7/.8(497.115)
659.2/.4:323(497.11)
TEMIDA - 23
BLAGOJEVIĆ, Marina, 1958Proces pomirenja: samoostvarujuće proročanstvo / Marina Blagojević.
- Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. – Dostupno
i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370204003B
COBISS.SR-ID 92733708
TEMIDA - 27
BOŽIČEVIĆ, Goran
Pomaci koji prerastaju u proces / Goran Božičević. - Rezime ;
Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370404009B
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 5, br. 4 (2002), str. 5-8. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0204003B
343.95/.97:341.322.5
323.1:159.964.21(4-12)
316.4:172.4(4-12)
165.4/.5
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 4 (2004), str. 9-10. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0404009B
343.95/.97:341.322.5
316.485.6(497.5)
323.1:159.964.21(497.5)
316.4:172.4(497.5)
COBISS.SR-ID 104541708
TEMIDA - 24
BLAGOJEVIĆ, Marina, 1958Vesna Nikolić-Ristanović: Porodično nasilje u Srbiji, Beograd, 2002 /
Marina Blagojević. - . - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370202053B.
COBISS.SR-ID 137194252
TEMIDA - 28
BRAJTVAJT, Džon
Muškosti, nasilje i kontrola zajednice / John Braithwaite, Kathleen
Daly ; tekst prevela Sanja Ćopić. - Napomene i bibliografske reference
uz tekst. - Bibliografija.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 5, br. 2 (2002), str. 53-55. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0202053B
343.54(049.32)
343.988-055.2(049.32)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 2 (2001), str. 29-44.
COBISS.SR-ID 165776140
343.62-055.2:176
316.662-055.2:176
TEMIDA - 25
BLAGOJEVIĆ, Marina, 1958Prebrojavanje mrtvih tela: viktimizacija kao samoostvarujuće
proročanstvo / Marina Blagojević. - Napomene i bibliografske
COBISS.SR-ID 82062338
4
TEMIDA - 29
BRAJTVAJT, Džon
Restorativna i reaktivna regulativa u cilju uspostavljanja mira u svetu /
John Braithwaite ; tekst prevela Stanislava Lazarević. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst.
343.541/.546(4-664)
COBISS.SR-ID 62060034
TEMIDA - 33
CHOCKALINGAM, Kumaravelu, 1945
Perception of Victim Treatment by Police and Courts: A Study
Among University Students in India and Japan / Kumaravelu
Chockalingam, Murugesan Srinivasan. - Graf. prikazi. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Rezime. - Bibliografija. – Dostupno
i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370803063C
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 2 (2001), str. 3-27.
343.988
316.4:172.4
COBISS.SR-ID 82061570
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 11, br. 3 (2008), str. 63-78. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0803063C
TEMIDA - 30
BRENDON, Hamber
Razrešavanje situacije u vezi sa konfliktom u Severnoj Irskoj i u vezi
sa njim: pouke koje slede iz projekta Oporavak kroz sećanje / Brandon
Hamber. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Rezime ;
Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370404023H
343.988(510+540)
343.232-058.6(510+540)
343.125/.126(510+540)
COBISS.SR-ID 169841932
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 4 (2004), str. 23-29. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0404023H
TEMIDA - 34
CVJETKO, Božica, 1941Alternativa pokretanju kaznenog postupka prema maloljetnim i
mlañim punoljetnim počiniteljima kaznenih djela, odnosno alternativa
pokretanju kaznenog postupka u predmetima nasilja u obitelji / Božica
Cvjetko. - Graf. prikazi. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.
- Summary. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370601043C
323.1(=152.1)
316.483:2(416)
322(416)
316.485.6
COBISS.SR-ID 137195788
TEMIDA - 31
CELVER, Barbara
Neka razmišljanja o etničkom identitetu i psihološkim efektima rata /
Barbara Zelwer. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 9, br. 1 (2006), str. 43-53. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0601043C
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 2 (1999), str. 49-50.
COBISS.SR-ID 512029628
323.15
TEMIDA - 35
ČAČEVA, Violeta
Žrtve kriminaliteta i njegovo prijavljivanje policiji u Republici
Makedoniji / Violeta Čačeva. - Tabele. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Bibliografija.
343.85:343.62(497.5)
COBISS.SR-ID 86711564
TEMIDA - 32
CETINIĆ, Marinka, 1950Inkriminacije silovanja u najnovijim krivičnim zakonima nekih
zemalja u tranziciji u svetlu, već duže očekivane, reforme
jugoslovenskog krivičnog zakonodavstva / Marinka Cetinić. Napomene i bibliografske reference uz tekst.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 1 (1999), str. 25-30.
343.232-058.6(497.7)
COBISS.SR-ID 86701324
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 3 (1998), str. 13-17.
5
341.48(049.32)
TEMIDA - 36
ĆIRIĆ, Zoran, 1960
Viktimizacija psihijatrijskih bolesnika / Zoran Ćirić. - Summary. Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370703003C
COBISS.SR-ID 182991884
TEMIDA - 40
ĆOPIĆ, Sanja, 1973The International Crime Victim Survey in Countries in Transition National Reports, Rome, 1998. / Sanja Ćopić.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 10, br. 3 (2007), str. 3-9. – doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0703003C
343.988-056.34
316.485.6:316.647.82-056.34
364-787.22-056.34
342.726-056.34
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 1 (1999), str. 61-67.
343.988(4-672)(049.32)
COBISS.SR-ID 184165388
COBISS.SR-ID 512788924
TEMIDA - 41
ĆOPIĆ, Sanja, 1973XI meñunarodni viktimološki simpozijum, Stellenbosch, 2003. / Sanja
Ćopić, Vesna Nikolić-Ristanović.
TEMIDA - 37
ĆOPIĆ, Sanja M., 1973Gerry Johnstone: Restorative Justice - Ideas, Values, Debates, Devon,
2002. / Sanja M. Ćopić. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370204091C.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 4 (2003), str. 61-65.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 5, br. 4 (2002), str. 91-92. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0204091C
343.988:005.745"2003"(049.32)
COBISS.SR-ID 113910796
316.4:172.4(049.3)
TEMIDA - 42
ĆOPIĆ, Sanja, 1973Krivično delo trgovine ljudskim bićima - meñunarodni dokumenti,
savremena zakonska rešenja i Krivični zakon SR Jugoslavije / Sanja
Ćopić, Vesna Nikolić-Ristanović. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370201035C
COBISS.SR-ID 165778956
TEMIDA - 38
ĆOPIĆ, Sanja, 1973IV meñunarodna konferencija "Policija u Centralnoj i Istočnoj Evropi,
devijantnost, nasilje i viktimizacija", Ljubljana, Slovenija, 12-14.
septembar 2002. godine / Sanja Ćopić. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 5, br. 1 (2002), str. 35-46. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0201035C
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 1 (2003), str. 57-58.
343.431
351.74/.76:005.745(4)"2002"(049.32)
COBISS.SR-ID 104539660
COBISS.SR-ID 112001036
TEMIDA - 43
ĆOPIĆ, Sanja, 1973Lode Walgrave: Restorative Justice, Self-interest and Responsible
Citizenship, Cullompton, 2008. / Sanja Ćopić. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66371003125C
TEMIDA - 39
ĆOPIĆ, Sanja, 1973Handbook of Restorative Justice, Devon, 2007. / Sanja Ćopić. –
Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370901085C
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 3 (2010), str. 125-128.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 1 (2009), str. 85-88.
316.485.6(049.32)
6
COBISS.SR-ID 182920460
COBISS.SR-ID 92733452
TEMIDA - 44
ĆOPIĆ, Sanja, 1973Mapiranje mizoginije u Srbiji: diskursi i prakse, Beograd, 2000. /
Sanja Ćopić, Sanja Milivojević.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 1 (2001), str. 63-66.
TEMIDA - 48
ĆOPIĆ, Sanja, 1973Pojam i osnovni principi restorativne pravde / Sanja Ćopić. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370701025C
159.922.1(049.32)
305-055.2(049.32)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 10, br. 1 (2007), str. 25-35. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0701025C
COBISS.SR-ID 183992588
343.988
TEMIDA - 45
ĆOPIĆ, Sanja, 1973Meñunarodni seminar: "Restorativna pravda: drugačiji način
suočavanja sa postratnom situacijom u Bosni i Hercegovini?",
Sarajevo, 27-28. oktobar 2006. godine / Sanja Ćopić.
COBISS.SR-ID 512466876
TEMIDA - 49
ĆOPIĆ, Sanja, 1973Porodično nasilje u zemljama bivše Jugoslavije: pregled najvažnijih
rezultata istraživanja / Sanja Ćopić. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370302017C
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 10, br. 1 (2007), str. 55-62.
316.485.6:005.745(497.6)"2006"(049.32)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 2 (2003), str. 17-25.
COBISS.SR-ID 182469132
343.95/.97:343.54/.55(497.4/.7)
343.97:343.62(497.4/.7)
TEMIDA - 46
ĆOPIĆ, Sanja, 1973Milan Škulić, Ivana Stevanović: Maloletni delinkventi u Srbiji,
Beograd, 1999. / Sanja Ćopić.
COBISS.SR-ID 112016908
TEMIDA - 50
ĆOPIĆ, Sanja, 1973Posredovanje izmeñu žrtve i učinioca (victim-offender mediation) /
Sanja Ćopić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Bibliografija.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 3/4 (1999), str. 61-63.
343.915(497.11)(049.32)
COBISS.SR-ID 70946050
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 3 (2001), str. 33-42.
TEMIDA - 47
ĆOPIĆ, Sanja, 1973Neke specifičnosti maloletničkog kriminaliteta s posebnim osvrtom na
odmeravanje kazne maloletničkog zatvora za krivična dela izvršena u
sticaju / Sanja Ćopić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Bibliografija.
343.988
364-787.34
COBISS.SR-ID 93123330
TEMIDA - 51
ĆOPIĆ, Sanja, 1973Putevi trgovine ljudima u Evropi i pozicija Srbije na njima / Sanja
Ćopić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370804049C
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 3/4 (1999), str. 25-30.
343.818
343.24
343.915
7
reference uz tekst. - Summary. - Bibliografija.- Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370202019C
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 11, br. 4 (2008), str. 49-68. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0804049C
343.431(4)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 5, br. 2 (2002), str. 19-29. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0202019C
COBISS.SR-ID 513329852
364-3:364-787.34(410)
TEMIDA - 52
ĆOPIĆ, Sanja, 1973A Restorative Justice Reader, Devon UK, 2003. / Sanja Ćopić. - . Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370702069C.
COBISS.SR-ID 101786124
TEMIDA - 56
ĆOPIĆ, Sanja, 1973Službe za žrtve u Srbiji: rezultati istraživanja / Sanja Ćopić. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Rezime. - Bibliografija.
– Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370702013C
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 10, br. 2 (2007), str. 69-71.
316.485.6(049.32)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 10, br. 2 (2007), str. 13-28. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0702013C
COBISS.SR-ID 165784844
364-3:364-787.34(497.11)
TEMIDA - 53
ĆOPIĆ, Sanja, 1973Sedma godišnja konferencija Evropskog udruženja za kriminologiju
"Kriminalitet, prevencija kriminaliteta i zajednice u Evropi", Bolonja,
Italija, 26.-29. septembar 2007. godine / Sanja Ćopić.
COBISS.SR-ID 512604092
343.9:061.23(4)"2007"(049.32)
TEMIDA - 57
ĆOPIĆ, Sanja, 197365. meñunarodni regionalni seminar: "Nove tendencije kriminaliteta i
kriminalne politike u Centralnoj i Istočnoj Evropi", Miškolc, 2003. /
Sanja Ćopić.
COBISS.SR-ID 182801932
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 4 (2003), str. 57-59.
TEMIDA - 54
ĆOPIĆ, Sanja, 1973Služba za žrtve kriminaliteta VDS info i podrška žrtvama: analiza
dosadašnjeg rada / Sanja Ćopić, Jasmina Nikolić. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Summary. - Bibliografija. –
Dostupno i na: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0403017C
343.98:005.745(4)"2003"(049.32)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 10, br. 4 (2007), str. 63-65.
COBISS.SR-ID 113910028
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 3 (2004), str. 17-27. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0403017C
TEMIDA - 58
ĆOPIĆ, Sanja, 197361. godišnja konferencija Američkog udruženja za kriminologiju
"Kriminologija i kriminalna politika", Filadelfija, 4.-7. novembra
2009. godine / Sanja Ćopić.
364-3:364-787.34(497.11)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 2 (2010), str. 114-118.
COBISS.SR-ID 119984652
343.9:061.23(73)"2009"(049.32)
TEMIDA - 55
ĆOPIĆ, Sanja, 1973Službe za pomoć žrtvama kriminaliteta u Engleskoj, Velsu i Severnoj
Irskoj / Sanja Ćopić, Ivana Vidaković. - Napomene i bibliografske
COBISS.SR-ID 183701516
TEMIDA - 59
ĆOPIĆ, Sanja, 19738
Tim Newburn, Elizabeth A. Stanko: Just boys doing business?: Man,
Masculinities and Crime, Routledge, London, New York, 1994. /
Sanja Ćopić.
343.988(4-672)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 2 (2000), str. 111-114.
TEMIDA - 64
ĆOPIĆ, Sanja, 1973Zaštita žena - žrtava porodičnog nasilja u krivičnom postupku / Sanja
Ćopić, Sanja Milivojević, Tatjana Vukobratović. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija.
COBISS.SR-ID 184067852
343.91-055.1(049.32)
COBISS.SR-ID 74652418
TEMIDA - 60
ĆOPIĆ, Sanja, 1973Tribina: "Ekonomska i socijalna prava žena", Užice, 27. april 2001.
godine / Sanja Ćopić.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 3, br. 3/4 (2000), str. 27-33.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 2 (2001), str. 53-56.
COBISS.SR-ID 94693644
342.7-055.2:005.745(049.32)
TEMIDA - 65
ĆOPIĆ, Sanja, 1973Zorica Mršević: Ženska prava u meñunarodnom pravu, Banja Luka,
2000. / Sanja Ćopić.
343.54/.55
364-22-055.2
COBISS.SR-ID 82063618
TEMIDA - 61
ĆOPIĆ, Sanja, 1973U susret izazovima uvoñenja posredovanja izmeñu žrtve i učinioca u
zemljama Centralne i Istočne Evrope, Sofija, 2005. / Sanja Ćosić.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 3/4 (2000), str. 61-63.
342.726-055.2(049.32)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 9, br. 1 (2006), str. 77-78.
COBISS.SR-ID 76892162
343.988:005.745(4)"2005"(049.32)
TEMIDA - 66
ĆOPIĆ, Sanja, 1973Žrtve kriminaliteta u sistemu državne (krivičnopravne) reakcije / Sanja
Ćopić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Rezime. Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370301019C
COBISS.SR-ID 181886988
TEMIDA - 62
ĆOPIĆ, Sanja, 1973Uglješa Zvekić: Criminal victimisation in countries in transition,
Rome, 1998. / Sanja Ćopić.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 1 (2003), str. 19-35. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0301019C
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 1 (1999), str. 61-67.
343.988
343.232-058.6
343.1
364-787.34
343.988(4-672)(049.32)
COBISS.SR-ID 69845762
COBISS.SR-ID 111999500
TEMIDA - 63
ĆOPIĆ, Sanja, 1973Uglješa Zvekić: Žrtve kriminala u zemljama u tranziciji, Beograd,
2001. / Sanja Ćopić.
TEMIDA - 67
DAN, Piter
Uspostavljanje službi za podršku žrtvama zločina iz mržnje / Peter
Dunn. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. –
Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 3 (2001), str. 66-69.
9
66370403003D
Mogućnosti i ograničenja primene medijacije u slučajevima
partnerskog nasilja / Vera Despotović-Stanarević, Tamara DžamonjaIgnjatović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Apstrakt ;
Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66371003025D
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 3 (2004), str. 3-8. . - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0403003D
364-3:364-787.34
343.971:177.82
343.97:316.647.8
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 3 (2010), str. 25-40.doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM1003025D
343.85:343.62
364-787.34
COBISS.SR-ID 119982860
TEMIDA - 68
DEČIJE iskustvo rata / Žarko Trebješanin ... [et al.]. - Tabele. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary.
COBISS.SR-ID 514437052
TEMIDA - 72
DIMITRIJEVIĆ, Jelena, 1982Deveta konferencija Evropskog udruženja za kriminologiju
"Kriminologija i kriminalna politika izmeñu ljudskih prava i efektivne
kontrole kriminaliteta", Ljubljana, 9.-12. septembar 2009. godine /
Jelena Dimitrijević.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 2 (2000), str. 33-36.
616.89-008.441-053.2:355.48(497.1)"1999"
159.922.7.072:355.48
COBISS.SR-ID 92746252
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 4 (2009), str. 109-116.
TEMIDA - 69
DEKLARACIJA o pravima žrtava na odgovarajuće standarde
službe ; prevela Sanja Ćopić.
343.9:061.23(4)"2009"(049.32)
COBISS.SR-ID 183212044
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 5, br. 2 (2002), str. 47-49.
TEMIDA - 73
DIMITRIJEVIĆ, Jelena, 198222. konferencija i godišnja skupština Evropskog foruma službi za
žrtve "Unapreñivanje programa rada sa žrtvama", Beograd, 28.maj1.jun 2008. godine / Jelena Dimitrijević.
364-3:364-787.34(094.2)
COBISS.SR-ID 101791244
TEMIDA - 70
DERING, Albin
Austrijski zakon o zaštiti od nasilja u porodici / Albin Dearing ;
prevela Sanja Ćopić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370203015D
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 11, br. 4 (2008), str. 102-106.
343.988:061.23(4)"2008"(049.32)
364-3:364-787.34(4)(049.32)
COBISS.SR-ID 182960396
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 5, br. 3 (2002), str. 15-25. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0203015D
TEMIDA - 74
DIMITRIJEVIĆ, Jelena, 1982Nasilje nad ženama sa invaliditetom / Jelena Dimitrijević. - Napomene
i bibliografske reference uz tekst. - Rezime ; Summary. - Bibliografija.
– Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066371002035D
343.851:343.54/.55(436)
343.851:343.62(436)
343.211.6(436)
COBISS.SR-ID 104540428
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 2 (2010), str. 35-60. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM1002035D
TEMIDA - 71
DESPOTOVIĆ-Stanarević, Vera, 196710
364-787.34-055.2-056.26/.29
343.62-055.2-056.26/.29
316.662-055.2-056.26/.29
na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370604027D
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 9, br. 4 (2006), str. 27-34. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0604027D
COBISS.SR-ID 514145724
343.85:343.62-057.16-055.2
342.734-055.2
TEMIDA - 75
DIMITRIJEVIĆ, Jelena, 1982Tackling Men's Violence in Families Nordic Issues and Dilemmas,
Bristol, UK, 2005. / Jelena Dimitrijević. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370801081D.
COBISS.SR-ID 512261052
TEMIDA - 79
DOBROSALJEVIĆ-Grujić, Ljiljana
SOS telefon za žrtve diskriminacije na radnom mestu / Ljiljana
Dobrosavljević-Grujić. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370403029D
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 11, br. 1 (2008), str. 81-87.
343.54/.55(48)(049.32)
COBISS.SR-ID 165786892
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 3 (2004), str. 29-34. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0403029D
TEMIDA - 76
DIMOSKI, Sanja, 1965Istorijski pristup u tretiranju osoba sa ometenošću kao pokazatelj
njihovog društvenog pozicioniranja / Sanja Dimoski. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Rezime ; Summary. - Bibliografija.
- Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066371002005D
364.636-784:654.15(497.11)
343.85:343.62-057.16-055.2
342.734-055.2
COBISS.SR-ID 119984908
TEMIDA - 80
DOKMANOVIĆ, Mirjana, 1957Ekonomska globalizacija i paradoksi / Mirjana Dokmanović. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370304015D
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 2 (2010), str. 5-15. – doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM1002005D
316.662-056.26/.36(091)
COBISS.SR-ID 514144444
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 4 (2003), str. 15-21. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0304015D
TEMIDA - 77
DINIĆ, Dragana
Zlostavljanje dece koja "to više nisu" / Dragana Dinić. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija.
316.344.23
COBISS.SR-ID 113908492
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 1 (2001), str. 41-45.
TEMIDA - 81
DOKMANOVIĆ, Mirjana, 1957Korupcija kao "kriminal belog okovratnika" - meñunarodnopravni
instrumenti javne odgovornosti državnih funkcionera / Mirjana
Dokmanović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370904007D
347.622-055.2-053.6
343.55-053.6
COBISS.SR-ID 96136204
TEMIDA - 78
DOBROSAVLJEVIĆ-Grujić, Ljiljana
Diskriminacija žena na radnom mestu - povezanost sa materinstvom,
invaliditetom i ženskim zdravljem / Ljiljana Dobrosavljević-Grujić. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. – Dostupno i
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 4 (2009), str. 7-28. – doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0904007D
11
343.85:343.352
35.086/.087
TEMIDA - 86
DOMENICONI, Elisa
Prostitution and Human Trafficking. Fokus on Clients, New York,
2009. / Elisa Domeniconi. - Napomene i bibliografske reference uz
tekst. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66371004093D
COBISS.SR-ID 513929660
TEMIDA - 82
DOKMANOVIĆ, Mirjana, 1957Meñunarodni kongres: "Usluge bez granica (GATS, privatizacija i
posledice na žene)", Keln, 2003. / Mirjana Dokmanović.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 4 (2010), str. 93-100.
343.545(049.32)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 4 (2003), str. 59-61.
COBISS.SR-ID 182934028
339:005.745"2003"(049.32)
TEMIDA - 87
DRAKULIĆ, Bogdan
Društveno značenje traumatskog stresa / Bogdan Drakulić. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija.
COBISS.SR-ID 113910284
TEMIDA - 83
DOKMANOVIĆ, Mirjana, 1957Regionalna konferencija o zakonodavnoj reformi u oblasti borbe
protiv nasilja u porodici, Sofija, 12.-14. februar 2008. / Mirjana
Dokmanović.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 1 (2001), str. 25-29.
616.89-008.441
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 11, br. 1 (2008), str. 45-47.
COBISS.SR-ID 96133644
343.85:005.745"2008"(049.32)
TEMIDA - 88
DRAŠKOVIĆ, Dubravka
Shaheen Sharif: Cyber-Bullying: Issues and Solutions for the Scholl,
the Classroom and the Home, New York, 2008. / Dubravka Drašković.
- Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370903123D
COBISS.SR-ID 182832140
TEMIDA - 84
DOKMANOVIĆ, Mirjana, 1957Tatjana ðurić Kuzmanović: Poslovno okruženje, Novi Sad, 2008. /
Mirjana Dokmanović. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370803133D
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 3 (2009), str. 123-127.
004.738.5:316.624-053.6(049.32)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 11, br. 3 (2008), str. 135-136.
COBISS.SR-ID 183157004
005(049.32)
TEMIDA - 89
DRUŠTVENA prava žrtava kriminala.
COBISS.SR-ID 182916876
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 1 (1999), str. 49-53.
TEMIDA - 85
DOKUMENT o položaju žrtve u procesu posredovanja / prevod sa
engleskog Marina Kovačević. - Napomene i bibliografske reference uz
tekst.
364-3:364-787.34
COBISS.SR-ID 86703372
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 10, br. 1 (2007), str. 49-54.
TEMIDA - 90
DŽAJSHANKAR, Karupanan
Victims of Stalking in India : a Study of Girl College Students in
Tirunelveli City / Karuppannan Jaishankar, Puthisigamani Kosalai. - .
343.988:061.23(4)(06)
COBISS.SR-ID 182466060
12
- Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370704013J. - Bibliografija.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 5, br. 4 (2002), str. 9-13. . - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0204009J
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 10, br. 4 (2007), str. 13-21. doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0704013J
343.95/.97:341.322.5
323.1:159.964.21
316.4:172.4
316.485.6
165.5
343.542.2(540)
COBISS.SR-ID 165785868
COBISS.SR-ID 104541964
TEMIDA - 91
DŽAJSHANKAR, Karupanan
Žrtve pokušaja ubistva u Indiji: analiza efekata viktimizacije i
odgovora krivičnopravnog sistema / Karuppannan Jaishankar,
Velmurugan Uma Sankary, Dhorababu Dhayanand ; prevod s
engleskog Biljana Simeunović-Patić. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370602003J
TEMIDA - 94
ðIKANOVIĆ, Bosiljka, 1973Žrtve i zdravlje - zdravstvene posledice nasilja nad ženama / Bosiljka
ðikanović. - Tabele. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370203015D
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 9, br. 2 (2006), str. 3-10. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0602003J
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 9, br. 3 (2006), str. 15-22. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0603015D
343.988
343.232-058.6
343.2/.7(540)
364-787.9:343.261-055.2-058.6(497.11)
613.86-055.2-058.6
COBISS.SR-ID 512155836
COBISS.SR-ID 512091324
TEMIDA - 95
ðURðEVIĆ, Nenad
Koraci ka uspostavljanju dijaloga na Kosovu - iskustva Centra za
nenasilni otpor / Nenad ðurñević. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370404067D
TEMIDA - 92
DŽEJMISON, Rut
Otpuštanje i prilagoñavanje nakon dugotrajnog boravka u zatvoru:
perspektive iz studija o neopravdano osuñenim i politički motivisanim
zatvorenicima / Ruth Jamieson, Adrian Grounds ; prevod sa engleskog
Biljana Simeunović-Patić. - Napomene i bibliografske reference uz
tekst. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370603003J
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 4 (2004), str. 67. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0404067D
323.1(=861):(=919.83)](497.115)
323.15(=919.83)(497.115)
327.7/.8(497.115)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 9, br. 3 (2006), str. 3-14. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0603003J
343.261-052:321.64-058.57(497.11)
364-787.22:343.261-052(497.11)
COBISS.SR-ID 137218572
TEMIDA - 96
ðURIĆ, Dijana
Psihosocijalna rekonsilijacija na području bivše Jugoslavije / Dijana
ðurić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary.
COBISS.SR-ID 143207948
TEMIDA - 93
DŽEJMISON, Rut
Poricanje, prihvatanje i pomirenje / Ruth Jamieson. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370204009J
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 5, br. 4 (2002), str. 65-66. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0204065D
13
343.95/.97:341.322.5
323.1:159.964.21(497.1)
316.4:172.4(497.4/.7)
316.485.6
COBISS.SR-ID 512931516
TEMIDA - 100
GAJICKI, Marija
Kako sam odrastala u devedesetim : od sobne egzilantkinje do aktivne
grañanke / Marija Gajicki. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370204083G.
COBISS.SR-ID 104544780
TEMIDA - 97
ðURIĆ-Kuzmanović, Tatjana, 1960Mirjana Dokmanović: New World Order - uticaj globalizacije na
ekonomska i socijalna prava žena, Subotica, 2002. / Tatjana ðurić
Kuzmanović. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370304069K
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 5, br. 4 (2002), str. 83-83. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0204083G
323(497.11)"199"(093.3)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 4 (2003), str. 69-70. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0304069K
COBISS.SR-ID 165778188
TEMIDA - 101
GAJICKI, Marija
Novo iskustvo u procesu suočavanja sa prošlošću / Marija Gajicki. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. – Dostupno i
na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370404043G
316.662-055.2(049.32)
305-055.2(049.32)
339.97/.98(049.32)
COBISS.SR-ID 113936140
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 4 (2004), str. 43-46. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0404043G
TEMIDA - 98
ðURIĆ-Kuzmanović, Tatjana, 1960Regulativa vs. stvarnost u Srbiji - Rodna ravnopravnost, ekonomija i
država / Tatjana ðurić Kuzmanović. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Apstrakt ; Summary. - Bibliografija. – Dostupno i
na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66371003069D
77.044:069.9(047.113)
COBISS.SR-ID 137198604
TEMIDA - 102
GAVRILOVIĆ, Danijela, 1967Obrazovanje i edukacija kao preduslov za prevazilaženje teškoća u
implementaciji etičkih i pravnih normi rodne ravnopravnosti u
društvenoj sredini / Danijela Gavrilović. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Summary. - Bibliografija. – Dostupo i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370803027G
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 3 (2010), str. 69-81. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM1003069D
342.722(497.11)
343.85:343.412(497.11)
COBISS.SR-ID 514438076
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 11, br. 3 (2008), str. 27-40. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0803027G
TEMIDA - 99
FILIPČIČ, Katja, 1966
Položaj žrtava krivičnih dela u zakonodavstvu Republike Slovenije /
Katja Filipčič. - Rezime ; Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370801047F
305-055.1/.2
364-787.7/.8
COBISS.SR-ID 513323452
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 11, br. 1 (2008), str. 47-59. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0801047F
TEMIDA - 103
GOLUBOVIĆ, Nada
Iskustva u procesu pomirenja - period 1996-2004. godina / Nada
Golubović. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370404037G
343.988
343.232-058.6
343.2/.7(497.4)
14
27-29. januar 2009. godine / Jelena Grujić.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 4 (2004), str. 37-38. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0404037G
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 1 (2009), str. 74-77.
316.485.6:061.23-055.2(497.6)
364-787.84/.86
327.36
343.9:005.745"2009"(049.32)
341.485(=411.16)"1939/1945"
COBISS.SR-ID 182991372
COBISS.SR-ID 137197324
TEMIDA - 108
GRUJIĆ, Jelena
Meñunarodni seminar o konfliktima "Conflict Prevention and Conflict
Management", Gummersbach, Nemačka, 19. februar - 3. mart 2006 /
Jelena Grujić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.
TEMIDA - 104
GOLUBOVIĆ, Nada
Istina i pomirenje / Nada Golubović. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370204063G
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 9, br. 2 (2006), str. 41-44.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 5, br. 4 (2002), str. 63-64. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0204063G
316.485.6:005.745"2006"(049.32)
COBISS.SR-ID 182050828
323.1:159.964.21(497.6)
316.4:172.4(497.6)
316.485.6
TEMIDA - 109
GRUJIĆ, Jelena
Ratni veterani: faktor nestabilnosti ili faktor (u izgradnji) mira / Jelena
Grujić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. –
Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370602033G
COBISS.SR-ID 104544524
TEMIDA - 105
GORDIĆ-Petković, Vladislava
Prikaz tematskog broja časopisa Kultura: Ekranska kultura /
Vladislava Gordić-Petković.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 9, br. 2 (2006), str. 33-37. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0602033G
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 3 (2009), str. 115-117.
364-786-058.65(497.11)
050.488:008KULTURA
COBISS.SR-ID 143206412
COBISS.SR-ID 182987788
TEMIDA - 110
GRUJIĆ, Jelena
Richard F. Mollica: Healing Invisible Wounds. Paths to Hope and
Recovery in a Violent World, 2006. / Jelena Grujić.
TEMIDA - 106
GRUJIĆ, Jelena
Identitet i konflikt u Sandžaku : konferencija "Identitet Sandžaka"
Novi Pazar, 20. i 21. jun 2008. godine / Jelena Grujić.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 2 (2009), str. 77-81.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 11, br. 2 (2008), str. 67-70.
343.988(049.32)
316.347:005.745(497.11)"2008"(049.32)
COBISS.SR-ID 183023372
COBISS.SR-ID 153259788
TEMIDA - 111
GRUJIĆ, Jelena
Štampa o izbeglicama u Srbiji : 1990-2005 / Jelena Grujić. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Rezime ; Summary. –
TEMIDA - 107
GRUJIĆ, Jelena
Konferencija: Istraživanja o zločincima u globalnom kontekstu, Berlin
15
Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370504015G
050.486:327.362PEACE REVIEW
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 8, br. 4 (2005), str. 15-21. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0504015G
COBISS.SR-ID 184152332
TEMIDA - 115
HANAK, Nataša, 1972Meñunarodna konferencija: "Prošlost i sadašnjost: posledice po
demokratizaciju" Beograd od 3-4. jula 2004. godine / Nataša Hanak.
32.019.5:070(497.11)"1990/2005"
316.647.8-054.73(497.11)
COBISS.SR-ID 512611493
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 3 (2004), str. 50-53.
TEMIDA - 112
HALDER, Debarati, 1975Cyber Socializing and Victimization of Women / Debarati Halder,
Karuppannan Jaishankar. - Napomene i bibliografske reference uz
tekst. - Summary ; Rezime. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370903005H
343.278:005.745(497)"2004"(049.32)
COBISS.SR-ID 119989772
TEMIDA - 116
HANAK, Nataša, 1972Projekat Od sećanja na prošlost ka pozitivnoj budućnosti: kakav
model istine i poverenja/pomirenja je potreban Srbiji? / Nataša Hanak.
- Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370404039H
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 3 (2009), str. 5-26. – doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0903005H
343.988-055.2
004.738.5:316.472.4
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 4 (2004), str. 39-42. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0404039H
COBISS.SR-ID 513799612
343.95/.97:341.322.5
316.654:341.322.5(497.11)
364-787.862
TEMIDA - 113
HAMFRI, Majkl
Politike traume i pomirenja / Michael Humphrey ; Nikola M. Petrović.
- Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Rezime ; Summary. Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66371001009H
COBISS.SR-ID 137198092
TEMIDA - 117
HANAK, Nataša, 1972Rehabilitacija žrtava torture / Nataša Hanak, Ivana Vidaković. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 1 (2010), str. 9-22. – doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM1001009H
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 1 (2001), str. 31-34.
341.231.14
316.4:172.4
341.48/.49
343.6-058.6
COBISS.SR-ID 96134924
COBISS.SR-ID 514070716
TEMIDA - 114
HANAK, Nataša, 1972Feminist review, Tema broja: Globalization, London, 2002. ; Peace
Review: Children and War (Deca i rat), 2000. / Nataša Hanak.
TEMIDA - 118
HANAK, Nataša, 1972Stenli Koen: Stanje poricanja: Znati za zlodela i patnje, Beograd,
2003. / Nataša Hanak.- Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370404089H
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 3 (2001), str. 65-66.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 4 (2004), str. 89-91. - doi:
16
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0404089H
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0902033I
342.7:159.964.21(049.32)
343.4(049.32)
341.231.14:159.964.21(049.32)
323.28:159.964.21(049.32)
343.62-053.2
364-787.34
COBISS.SR-ID 137220876
TEMIDA - 122
ILIĆ, Zoran
Prihvatanje istine - korak ka pomirenju? / Zoran Ilić. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370204015I
COBISS.SR-ID 513587900
TEMIDA - 119
HASANBEGOVIĆ, Adnan
Suočavanje s prošlošću i izgradnja mira / Adnan Hasanbegović. Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370404031H
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 5, br. 4 (2002), str. 15-18. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0204015I
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 4 (2004), str. 31-32. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0404031H
343.95/.97:341.322.5
316.4:172.4
165.5
316.485.6
316.485.6:061.23
364-787.84/.86
37.035.8
327.36
COBISS.SR-ID 104542220
COBISS.SR-ID 137196300
TEMIDA - 123
ILIĆ, Zoran
Psihički poremećaji kod žrtava torture / Zoran Ilić, Dušica LečićToševski, Vladimir Jović. - Graf. prikazi. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Bibliografija. - Summary.
TEMIDA - 120
IGNJATOVIĆ, Tanja, 1965Indikatori za procenu postupanja profesionalaca u situaciji nasilja u
partnerskom odnosu / Tanja Ignjatović. - Tabele. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Rezime ; Summary. - Bibliografija.
– Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066371002081I
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 2 (2000), str. 83-89.
616.89:343.6-058.6
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 2 (2010), str. 81-94. –
doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM1002081I
343.85:343.62
364-787.34
COBISS.SR-ID 92779020
TEMIDA - 124
ISTRAŽIVANJE trgovine djecom u Bosni i Hercegovini. Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370503025U. - Summary. - Bibliografija.
COBISS.SR-ID 514146236
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 8, br. 3 (2005), str. 25-36. . doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0503025U
TEMIDA - 121
IGNJATOVIĆ, Tanja, 1965Postupanja profesionalaca kao uslov smanjenja sekundarne
viktimizacije žrtava partnerskog nasilja u porodici / Tanja Ignjatović. Tabele. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Rezime ;
Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370902033I
343.431-053.2(497.6)(047.1)
COBISS.SR-ID 165781004
TEMIDA - 125
IVANOVIĆ, Suzana
Društveni identitet mladih žena na selu: primer sela Dudovica - studija
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 2 (2009), str. 33-47. –
17
slučaja / Suzana Ivanović. - Napomene i bibliografske reference uz
tekst. - Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370403041I
TEMIDA - 129
JOVANOVIĆ, Slañana, 1971Mogući pravci preispitivanja instituta uslovnog otpusta : s osvrtom na
francuska rešenja / Slañana Jovanović. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370303021J
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 3 (2004), str. 41-45. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0403041I
316.662:631-055.2(497.11)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 3 (2003), str. 21-26. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0303021J
COBISS.SR-ID 119986700
343.265.2
343.846
TEMIDA - 126
JANG, Džok
Ian Taylor (11. mart 1944. - 19. januar 2001.) / Jock Young. Napomene i bibliografske reference uz tekst.
COBISS.SR-ID 113877260
TEMIDA - 130
JOVANOVIĆ, Slañana, 1971Wade Mansel, Belinda Metevard, Alan Thomson: Kritički uvod u
pravo, London, 2004. / Slañana Jovanović. - . - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370501061J.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 1 (2001), str. 47-48.
316:929 Taylor I.
COBISS.SR-ID 183986444
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 8, br. 1 (2005), str. 61-63. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0501061J
TEMIDA - 127
JOVANOVIĆ, Branka
Suočavanje sa prošlošću i mirovni aktivizam / Branka Jovanović. Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370204079J.
340.12(049.32)
COBISS.SR-ID 165779980
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 5, br. 4 (2002), str. 79-82. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0204079J
TEMIDA - 131
JOVANOVIĆ, Slañana, 1971Zaštita od seksualnog uznemiravanja na radu u pravu Evropske unije /
Slañana Jovanović, Biljana Simeunović-Patić. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370604017J
323.1(497.11)(093.3)
316.485.6:061.23(497.11)
364-787.84/.86(497.11)
COBISS.SR-ID 165777932
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 9, br. 4 (2006), str. 17-25. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0604017J
TEMIDA - 128
JOVANOVIĆ, Slañana, 1971Ian Ward: Uvod u kritičku teoriju prava, London, 2004. / Slañana
Jovanović. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370502045J.
343.211.3-055.2-057.16(4-672EU)
343.435/.436-055.2-057.16
331.456(4-672EU)
COBISS.SR-ID 512260796
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 8, br. 2 (2005), str. 45-46. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0502045J
TEMIDA - 132
JOVAŠEVIĆ, Dragan, 1958Novine u krivičnom zakonodavstvu o maloletnicima u svetlu
restorativne pravde / Dragan Jovašević. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370701015J
340.12(049.32)
COBISS.SR-ID 165780236
18
Razvijanje najbolje vojne profesionalne prakse u pogledu nasilja nad
ženama na i u blizini vojnih baza : izveštaj o zajedničkom francuskoengleskom evropskom projektu / Catherine A. Euler. - Summary.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 10, br. 1 (2007), str. 15-23. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0701015J
343.211.3-053.6(497.11)
343.91-053.6(497.11)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 2 (2000), str. 75-78.
343.62-055.2
343.544/.545
COBISS.SR-ID 512466620
COBISS.SR-ID 92781324
TEMIDA - 133
JOVIĆ, Sanja
Konferencija "Zdravlje žena u zdravstvenoj politici Srbije", Beograd
20. jun 2006. godine / Sanja Jović.
TEMIDA - 137
KELAVA, Vera
Doprinos Omladinskog Komunikativnog Centra (OKC) u procesu
izgradnje mira na prostoru Bosne i Hercegovine i regiona / Vera
Kelava. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370404033K
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 9, br. 3 (2006), str. 37-39.
364-053.2:005.745(497.11)"2006"(049.32)
COBISS.SR-ID 182306316
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 4 (2004), str. 33-35. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0404033K
TEMIDA - 134
JOVIĆ, Sanja
Promocija i podsticanje istraživanja o žrtvama kriminaliteta - tribine
Viktimološkog društva Srbije i Instituta za kriminološka i sociološka
istraživanja, Beograd, jun-decembar, 2007. godine / Sanja Jović.
316.485.6:061.23(497.6)
364-787.84/.86
327.36
COBISS.SR-ID 137197068
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 10, br. 4 (2007), str. 67-68.
TEMIDA - 138
KESIĆ, Vesna, 1948Istina i pomirenje - Da, molim! Ne, hvala! / Vesna Kesić. - Napomene
i bibliografske reference uz tekst. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370204019K
343.988:005.745(497.11)"2007"(049.32)
364-787.34(497.11)
364-787.86(497.11)
COBISS.SR-ID 182802444
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 5, br. 4 (2002), str. 19-21. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0204019K
TEMIDA - 135
JUGOVIĆ, Aleksandar, 1971Stigmatizacija kao društveni proces / Aleksandar Jugović. - Napomene
i bibliografske reference uz tekst. - Rezime; Summary. - Bibliografija.
– Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370802005J
343.95/.97:341.322.5
323.1:159.964.21(4-12)
316.4:172.4(4-12)
165.5
COBISS.SR-ID 104542476
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 11, br. 2 (2008), str. 5-19. – doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0802005J
TEMIDA - 139
KIRHOF, Gerd Ferdinand, 1939Od denacifikacije do renacifikacije: iskustva posleratne Nemačke
istina i pomirenje iz aspekta viktimologije / Gerd Ferdinand Kirchhoff.
- Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. – Dostupno
i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370204023K
316.647.8
COBISS.SR-ID 513051068
TEMIDA - 136
JULER, Ketrin A.
19
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 5, br. 4 (2002), str. 23-28. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0204023K
343.98:341.322.5
343.275/.278(430)"19"
TEMIDA - 143
KNEŽIĆ, Branislava, 1957Društvene okolnosti - bitan činilac resocijalizacije osuñenika /
Branislava Knežić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Bibliografija.
COBISS.SR-ID 104542732
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 1 (2001), str. 35-40.
TEMIDA - 140
KIRHOF, Gerd Ferdinand, 1939Viktimološki aspekti posleratne situacije / Gerd Ferdinand Kirchhoff.
- Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary.
364-786:343.261-052
COBISS.SR-ID 96135436
TEMIDA - 144
KNEŽIĆ, Branislava, 1957Istina i pomirenje : analiza slučaja - mogući put razumijevanja /
Branislava T. Knežić. - . - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370204085K.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 2 (2000), str. 79-82.
343.988(430)
343.988(497.11)
343.2.01
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 5, br. 4 (2002), str. 85-86. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0204085K
COBISS.SR-ID 92781068
316.4:172.4(497.1)
323(497.1)"199/..."(093.3)
TEMIDA - 141
KIURSKI, Jasmina, 1952Nasilje u porodici / Jasmina Kiurski. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370302037K
COBISS.SR-ID 165778444
TEMIDA - 145
KNEŽIĆ, Branislava, 1957Od definicije do operacionalizacije, sa osvrtom na istraživanje nasilja /
Branislava Knežić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Rezime ; Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370401045K
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 2 (2003), str. 37-44. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0302037K
343.95/.97:343.54/.55
343.95/.97:343.62
COBISS.SR-ID 112017420
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 1 (2004), str. 45-50. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0401045K
TEMIDA - 142
KLINIČKA sudskomedicinska ekspertiza žrtava trgovine
ljudskim bićima / ðorñe Alempijević ... [et al.]. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Rezime ; Summary. – Dostupno i
na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370401037A
343.9
316.624
159.923:177.1
323.285
COBISS.SR-ID 133809164
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 1 (2004), str. 37-40. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0401037A
TEMIDA - 146
KNEŽIĆ, Branislava, 1957Pravo i mogućnost osuñenih lica na obrazovanje / Branislava Knežić. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija.
340.67
343.431
COBISS.SR-ID 133807116
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 1 (1998), str. 9-15.
20
374.018.4:343.22
COBISS.SR-ID 76889346
COBISS.SR-ID 59559938
TEMIDA - 151
KNEŽIĆ, Branislava, 1957Žene Krajine : dve godine posle egzodusa / Branislava Knežić. Napomene i bibliografske reference uz tekst.
TEMIDA - 147
KNEŽIĆ, Branislava, 1957Razbojništva i razbojničke krañe / Branislava Knežić, Slañana
Jovanović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370303013J
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 1 (1998), str. 40-42.
343.988(093.3)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 3 (2003), str. 13-20. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0303013J
COBISS.SR-ID 180579340
343.712.1
TEMIDA - 152
KONSTANTINOVIĆ-Vilić, Slobodanka, 1948Biljana ðurñević-Stojković: Verske sekte i pokreti - lovci na duše,
Beograd, 1997 / Slobodanka Konstantinović-Vilić.
COBISS.SR-ID 113876748
TEMIDA - 148
KNEŽIĆ, Branislava, 1957Stari ljudi - posebno ugrožena kategorija izbeglica / Branislava
Knežić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija.
- Summary.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 2 (1998), str. 49-52.
2-79(049.32)
COBISS.SR-ID 61363202
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 2 (2000), str. 41-45.
TEMIDA - 153
KONSTANTINOVIĆ-Vilić, Slobodanka, 1948Izbeglištvo kao trajna viktimizacija / Slobodanka KonstantinovićVilić, Nevena Petrušić, Vojislav ðurñić. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Bibliografija. - Summary.
314.151.3-054.73-053.9
COBISS.SR-ID 92747020
TEMIDA - 149
KNEŽIĆ, Branislava, 1957Stranputice jedne (re)socijalizacije : (studija slučaja) / Branislava
Knežić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 2 (2000), str. 91-100.
314.15.045
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 3 (1998), str. 41-46.
COBISS.SR-ID 92779532
364-786:343.261-052
TEMIDA - 154
KONSTANTINOVIĆ-Vilić, Slobodanka, 1948Krivično delo nasilja u porodici - pravna praksa na teritoriji Niša /
Slobodanka Konstantinović Vilić, Nevena Petrušić. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370302027V
COBISS.SR-ID 62246402
TEMIDA - 150
KNEŽIĆ, Branislava, 1957Vesna Nikolić-Ristanović: Od žrtve do zatvorenice - nasilje u porodici
i kriminalitet žena, Beograd, 2000. / Branislava Knežić.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 2 (2003), str. 27-36. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0302027V
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 3/4 (2000), str. 59-60.
340.142:343.54/.55(497.11)
340.142:343.62(497.11)
343.988-055.2(049.32)
343.22-055.2(049.32)
21
Konstantinović-Vilić.
COBISS.SR-ID 112017164
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 2 (1998), str. 45-46.
TEMIDA - 155
KONSTANTINOVIĆ-Vilić, Slobodanka, 1948Politička aktivnost žena u ženskim grupama / Slobodanka
Konstantinović-Vilić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Bibliografija.
343.8(497.11)
341.231.14:343.261-052-055.2(497.11)
343.811-055.2(497.11)
COBISS.SR-ID 182675212
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 4 (2001), str. 9-12.
TEMIDA - 159
KONSTANTINOVIĆ-Vilić, Slobodanka, 1948Vesna Nikolić-Ristanović: Kako preživeti tranziciju: svakodnevni
život i nasilje nad ženama u postkomunističkom i postratnom društvu,
Beograd, 2008. / Slobodanka Konstantinović-Vilić. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370901077K
342.53-055.2
COBISS.SR-ID 97084684
TEMIDA - 156
KONSTANTINOVIĆ-Vilić, Slobodanka, 1948Prevencija ekonomskog nasilja muškaraca nad ženama i decom /
Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 1 (2009), str. 78-84.
316.662-055.2(4-664)(049.32)
305:316.442(4-664)(049.32)
343.62-055.2(4-664)(049.32)
316.728(4-664)(049.32)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 2 (1998), str. 29-32.
343.54/.55-055.2(497.11)
343.62:33(497.11)
316.662-055.2(497.11)
COBISS.SR-ID 182991628
TEMIDA - 160
KOSTADINOVIĆ, Bojana
Aktivnosti Inicijative na planu istine i pomirenja / Bojana
Kostadinović. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370404055K
COBISS.SR-ID 86695692
TEMIDA - 157
KONSTANTINOVIĆ-Vilić, Slobodanka, 1948Reagovanje policije na nasilje u porodici : teorijski okvir i strana
iskustva / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Rezime ; Summary. –
Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370501003K
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 4 (2004), str. 55-56. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0404055K
316.485.6:061.23(497.11)
364-787.84/.86
327.36
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 8, br. 1 (2005), str. 3-10. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0501003K
COBISS.SR-ID 137200908
343.982.33
343.62
343.54/.55
TEMIDA - 161
KOSTELIĆ-Martić, Andreja
Prevencija mobinga i vrste pomoći žrtvama / Andreja Kostelić Martić.
- Tabele. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. –
Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370604011K
COBISS.SR-ID 512608933
TEMIDA - 158
KONSTANTINOVIĆ-Vilić, Slobodanka, 1948Uslovi izdržavanja kazne zatvora u ženskom zatvoru i mogućnosti
koje nudi novi Zakon o izvršenju krivičnih sankcija / Slobodanka
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 9, br. 4 (2006), str. 11-16. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0604011K
22
343.988:343.62-057.16
364-787.34-057.16
COBISS.SR-ID 165779468
TEMIDA - 165
KOSTIĆ, Miomira, 1964Uspostavljanje standarda za restorativnu pravdu / Miomira Kostić. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370701005K
COBISS.SR-ID 512260540
TEMIDA - 162
KOSTIĆ, Miomira, 1964Lise Bjerkan: Samo moj život: Rehabilitacija žrtava trgovine ljudima
u cilju seksualne eksploatacije, Beograd, 2005. / Miomira Kostić. Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370601084K.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 10, br. 1 (2007), str. 5-14. – doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0701005K
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 9, br. 1 (2006), str. 84-87. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0601084K
343.988
316.4:172.4
341.231.14
343.431(497.11)(049.32)
316.624:176.5(049.32)
316.61:343.541-058.64(049.32)
343.85:343.544/.545(049.32)
COBISS.SR-ID 512466364
TEMIDA - 166
KOSTIĆ, Miomira, 1964Viktimizacija starijih osoba kao pripadnika posebne marginalne grupe
/ Miomira Kostić, Radmila ðorñević. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370402003K
COBISS.SR-ID 181861132
TEMIDA - 163
KOSTIĆ, Miomira, 1964Psihološke radionice sa izbeglicama - posebna iskustva u radu sa
starim ljudima / Miomira Kostić, Radmila ðorñević. - Ilustr. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Rezime ; Summary. –
Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370501043K
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 2 (2004), str. 3-11. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0402003K
343.988-053.9
343.85:343.62-053.9
364.63-053.9
364-787.22-053.9
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 8, br. 1 (2005), str. 43-48. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0501043K
364-786-053.9-054.73(497.11)
615.851.6
COBISS.SR-ID 118883596
TEMIDA - 167
KOSTIĆ, Novica
Učesnici ratova kao graditelji mira / Novica Kostić. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Rezime ; Summary. - Bibliografija.
– Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066371001073K
COBISS.SR-ID 512609957
TEMIDA - 164
KOSTIĆ, Miomira, 1964Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić: Krivično delo
nasilja u porodici, Niš, 2004. / Miomira P. Kostić. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370501055K.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 8, br. 1 (2005), str. 55-58. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0501055K
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 1 (2010), str. 73-77. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM1001073K
340.142:343.54/.55(497.11)(049.32)
340.142:343.62(497.11)(049.32)
364-786-058.65(497)
316.4:172.4(497)
23
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 9, br. 3 (2006), str. 33-34.
COBISS.SR-ID 181876236
618.39-021.3-056.83:005.745(497.11)"2006"(049. 32)
TEMIDA - 168
KOVAČEVIĆ, Marina
Kostelić-Martić Andreja: Mobing: psihičko maltretiranje na radnom
mjestu, Zagreb, 2005. / Marina Kovačević. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370604055K.
COBISS.SR-ID 182083340
TEMIDA - 172
KOVAČEVIĆ, Marina
Služba VDS info i podrška žrtvama - analiza rada Službe u 2006.
godini / Marina Kovačević. - Napomene i bibliografske reference uz
tekst. - Rezime. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370702041K
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 9, br. 4 (2006), str. 55-57. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0604055K
343.988:343.62-057.16(049.32)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 10, br. 2 (2007), str. 41-49. doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0702041K
COBISS.SR-ID 165784076
364-3:364-787.34(497.11)"2006"
TEMIDA - 169
KOVAČEVIĆ, Marina
Meñunarodna konferencija: "Pranje novca i predikatno krivično delo u
Srbiji 2000-2005.", Beograd, 4. oktobar 2006. godine / Marina
Kovačević.
COBISS.SR-ID 512604604
TEMIDA - 173
KOVAČEVIĆ, Milica, 1982
Zločini mržnje / Milica Kovačević. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Rezime ; Summary. - Bibliografija. – Dostupno i
na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370904093K
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 10, br. 1 (2007), str. 63-65.
343.9.024:336.7]:005.745(497.11)"2006"(049.32)
343.53:336.741.1]:005.745(497.11)"2006"(049.32 )
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 4 (2009), str. 93-103. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0904093K
COBISS.SR-ID 182527244
343.971:177.82
343.97:316.647.8
TEMIDA - 170
KOVAČEVIĆ, Marina
Nevenka Žegarac, Aleksandar Bauca, Uglješa Gvozden: Ničija deca:
trgovina decom u Srbiji i Crnoj Gori, Beograd, 2005. / Marina
Kovačević. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370602048K.
COBISS.SR-ID 513930684
TEMIDA - 174
KOVAČEVIĆ-Lepojević, Marina, 1970Devetnaesta godišnja konferencija Evropskog udruženja za
psihologiju i pravo "Žrtve kriminaliteta i kršenja prava", Sorento,
Italija, 2.-5. septembra 2009.godine / Marina Kovačević-Lepojević.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 9, br. 2 (2006), str. 48-50.
343.431-053.2(497.11+497.16)(049.32)
342.726-053.2(497.11+497.16)(049.32)
316.62-053.2(497.11+497.16)(049.32)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 3 (2009), str. 109-114.
COBISS.SR-ID 165783308
343.97:061.23(4)"2009"(049.32)
TEMIDA - 171
KOVAČEVIĆ, Marina
Sastanak nevladinih organizacija na temu: "Prevencija i posledice
prevremenog poroñaja uzrokovanog bolestima zavisnosti (pušenje,
droga, alkohol)", Beograd 29. jun 2006. godine / Marina Kovačević.
COBISS.SR-ID 183145484
TEMIDA - 175
KOVAČEVIĆ-Lepojević, Marina, 1970Služba VDS info i podrška žrtvama: analiza rada u 2007. godini /
Marina Kovačević-Lepojević, Danica Radaković. - Graf. prikazi. 24
Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370803079K
COBISS.SR-ID 113874188
TEMIDA - 179
KRISTI, Najls
Odgovori na gubitke / Nils Christie ; s engleskog prevela Biljana
Simeunović-Patić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370601005C
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 11, br. 3 (2008), str. 79-97. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0803079K
364-3:364-787.34(497.11)"2007"
COBISS.SR-ID 169843468
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 9, br. 1 (2006), str. 5-10. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0601005C
TEMIDA - 176
KOVAČEVIĆ-Lepojević, Marina, 1970Vesna Baltezarević: Hoću da znam šta je mobing, Niš, 2007. / Marina
Kovačević-Lepojević. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370902073K
343.95/.97
343.2.01
316.4:172.4
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 2 (2009), str. 73-75.
COBISS.SR-ID 143169548
343.62-057.16(049.32)
TEMIDA - 180
KRISTI, Najls
Restorativna i retributivna pravda u kontekstu rata i ratnih zločina /
Nils Christie ; transkript Sanja Ćopić. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Rezime ; Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370504027N
COBISS.SR-ID 183022604
TEMIDA - 177
KOVAČEVIĆ-Lepojević, Marina, 1970Žrtve sajber proganjanja u Srbiji / Marina Kovačević-Lepojević,
Borko Lepojević. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Rezime ; Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370903089K
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 8, br. 4 (2005), str. 27-32. – doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0504027N
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 3 (2009), str. 89-108. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0903089K
343.95/.97:341.322.5(042)
343.2.01
316.4:172.4
343.988
004.738.5:316.472.4
COBISS.SR-ID 140958476
COBISS.SR-ID 513801148
TEMIDA - 181
KRISTI, Najls
Restorativna i retributivna pravda u kontekstu rata i ratnih zločina /
Nils Christie. - Rezime ; Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370504027N
TEMIDA - 178
KRISTI, Najls
Kada je zaista dosta? I šta bi kriminolog trebalo da kaže? / Nils
Christie. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija.
– Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370303003C
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 8, br. 4 (2005), str. 27-32. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0504027N
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 3 (2003), str. 3-12. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0303003C
343.95/.97:341.322.5(042)
343.2.01
316.4:172.4
343.8
343.2.01
COBISS.SR-ID 512612005
25
TEMIDA - 182
LALIĆ, Velibor, 1973Antropologija seksualne eksploatacije / Velibor Lalić, Želimir
Kešetović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary.
- Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370901017L
364-786-058.65
615.85:75
343.95/.97:341.322.5
316.4:172.4
COBISS.SR-ID 137219596
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 1 (2009), str. 17-32. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0901017L
TEMIDA - 186
LUKIĆ, Marija V.
Albert R. Roberts: Helping Crime Victims - Research, Policy and
Practice, London, New Delhi, 1990. / Marija V. Lukić. - Dostupno i
na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370202055L.
343.97:343.544/.545
316.624:176.5
COBISS.SR-ID 169852172
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 5, br. 2 (2002), str. 55-57. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0202055L
TEMIDA - 183
LAPČEVIĆ, Bojan
James M. Jaranson, Michael K. Popkin: Briga za žrtve torture,
Washington, 1998. / Bojan Lapčević, Danijela Galović.
343.988(049.32)
COBISS.SR-ID 165776396
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 1 (2001), str. 59-62.
TEMIDA - 187
LUKIĆ, Marija
Još jedna priča o incestu ili --- : neophodnost izmene zakonskih
odredbi koje se odnose na seksualnu zloupotrebu dece izvršenu od
strane osoba od poverenja / Marija Lukić. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Bibliografija.
343.6-058.6(049.32)
COBISS.SR-ID 183991308
TEMIDA - 184
LAŽETIĆ-Bužarovska, Gordana
Novine u korist oštećenog u zakonodavstvu Republike Makedonije /
Gordana Lažetić-Bužarovska. - Napomene i bibliografske reference uz
tekst. - Rezime ; Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370502003L
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 3 (1998), str. 19-22.
343.542.5
COBISS.SR-ID 62060290
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 8, br. 2 (2005), str. 3-10. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0502003L
TEMIDA - 188
LUKIĆ, Marija
Konferencija o položaju žena u regionu - države Evrope i Severne
Amerike, Ženeva, 19-21. januara 2000. godine : pripremni sastanci
pred Petu svetsku konferenciju o ženama / Marija Lukić. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst.
343.122(497.7)
343.296
340.134:343.1(497.7)
COBISS.SR-ID 512610213
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 1 (2000), str. 40-41.
TEMIDA - 185
LIBMAN, Marian
Likovno predstavljanje istine i pomirenja / Marian Liebmann. Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370404073L
316.662-055.2:005.745"2000"(049.32)
COBISS.SR-ID 183980812
TEMIDA - 189
LUKIĆ, Marija
Model zaštite od nasilja u porodici : neka pozitivno pravna rešenja u
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 4 (2004), str. 73-76. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0404073L
26
svetu i kontroverze u nihovoj primeni / Marija Lukić. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija.
COBISS.SR-ID 86709772
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 2 (1999), str. 9-17.
TEMIDA - 194
LJUBOJEV, Nadežda, 1963Pojam i posledice emocionalnog zlostavljanja deteta u porodici /
Nadežda Ljubojev. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370403035L
343.54
COBISS.SR-ID 86704140
TEMIDA - 190
LUKIĆ, Marija
Rañanje dece - pravo ili obaveza / Marija Lukić. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 3 (2004), str. 35-40. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0403035L
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 2 (1998), str. 33-37.
343.988:343.62-053.2
364-787.34-053.2
342.721
COBISS.SR-ID 119985164
COBISS.SR-ID 86695948
TEMIDA - 195
MACANOVIĆ, Nebojša, 1977Odnos formalnog i neformalnog sistema u kazneno-popravnim
ustanovama / Nebojša Macanović. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370704057M
TEMIDA - 191
LUKIĆ, Marija
Tribina: "Rañanje dece - pravo ili obaveza", Beograd, 28. septembar
1998. / Marija Lukić. - Napomene uz tekst.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 10, br. 4 (2007), str. 57-61. –
doi: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370704057M
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 4 (1998), str. 41-43.
342.721:005.745"1998"(049.32)
343.81
343.261-052
COBISS.SR-ID 65489922
COBISS.SR-ID 512865212
TEMIDA - 192
LUKŠIĆ-Orlandić, Tamara
Deca žrtve rata / Tamara Lukšić-Orlandić. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Summary.
TEMIDA - 196
MARJANOVIĆ, Zdravko
Bez nacionalne strategije o istini i pomirenju nema pravog rešenja /
Zdravko Marjanović. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370404051M
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 2 (2000), str. 27-32.
341.322.5-053.1
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 4 (2004), str. 51-53. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0404051M
COBISS.SR-ID 92745740
316.485.6:061.23(497.113)
364-787.84/.86
327.36
TEMIDA - 193
LUKŠIĆ-Orlandić, Tamara, 1952Zašto su deca najveće žrtve minulog rata u SR Jugoslaviji? / Tamara
Lukšić-Orlandić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.
COBISS.SR-ID 137199628
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 2 (1999), str. 41-44.
TEMIDA - 197
MARKOVIĆ, Ivanka, 1964-
341.322.5-053.2(497.1)"1999"
27
Pravna zaštita nasilja u porodici u Republici Srpskoj / Ivanka
Marković. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Rezime. Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370801005M
uranijumu / Meñunarodna informativna mreža o osiromašenom
uranijumu (DU).
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 11, br. 1 (2008), str. 5-24. – doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0801005M
614.876:546.791
504.61:355.01(497.1)"1999"
343.54/.55
343.62
343.211.6(497.6)
COBISS.SR-ID 86711820
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 2 (1999), str. 51-53.
TEMIDA - 201
MEKTEROVIĆ, Jovana
Korupcija, Beograd, 2005. / Jovana Mekterović. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370703067M.
COBISS.SR-ID 152075020
TEMIDA - 198
MARKOVIĆ, Ivanka, 1964Primjena odredbe o nasilju u porodici u Republici Srpskoj / Ivanka
Marković. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary.
– Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370302053M
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 10, br. 3 (2007), str. 67-69.
343.352(049.32)
COBISS.SR-ID 165785356
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 2 (2003), str. 53-60. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0302053M
343.851:343.54/.55(497.6)
343.851:343.62(497.6)
343.211.6(497.6)
TEMIDA - 202
MEKTEROVIĆ, Jovana
Vesna Nikolić-Ristanović, Mirjana Dokmanović: Meñunarodni
standardi o nasilju u porodici i njihova primena na zapadnom Balkanu,
Beograd, 2006. / Jovana Mekterović. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370701067M.
COBISS.SR-ID 112018188
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 10, br. 1 (2007), str. 67-70.
TEMIDA - 199
MAŠIĆ, Alma
Perspektive u Bosni i Hercegovini / Alma Mašić. - Rezime ;
Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370404007M
343.54/.55(497)(049.32)
343.62(497)(049.32)
364.642(497)(049.32)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 4 (2004), str. 7-8. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0404007M
TEMIDA - 203
MERKI, Gianna
Marie Segrave, Sanja Milivojević, Sharon Pickering: Sex Trafficking International Context and Response, Portland, 2009. / Gianna Merki ;
preveo Nikola M. Petrović. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66371002119M
COBISS.SR-ID 165784332
343.95/.97:341.322.5
316.485.6(497.6)
323.1:159.964.21(497.6)
316.4:172.4(497.6)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 2 (2010), str. 119-121.
COBISS.SR-ID 137188876
343.545(049.32)
TEMIDA - 200
MEðUNARODNA informativna mreža o osiromašenom
uranijumu
Rat NATO-a protiv Jugoslavije : Dosije #1 o osiromašenom
COBISS.SR-ID 183712268
28
TEMIDA - 204
MERVE, Hugo van der
Južna Afrika: Kreiranje agende tranzicione pravde usmerene ka
budućnosti / Hugo van der Merwe. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Rezime ; Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370502033V
COBISS.SR-ID 183217676
TEMIDA - 208
MIHIĆ, Biljana, 1963Goran Opačić, Ivana Vidaković, Branko Vujadinović: Život u
posleratnim zajednicama, Beograd, 2005 / Biljana Mihić. - Dostupno i
na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370504056M.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 8, br. 2 (2005), str. 33-36. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0502033v
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 8, br. 4 (2005), str. 56-58. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0504056M
323.118:061(680)
341.48/.49(680)
343.2.01
316.4:172.4(680)
314.151.3-054.73(4-12)(049.32)
341.231.14-054.73(4-12)(049.32)
342.726-054.73(4-12)(049.32)
316.662-054.73(4-12)(049.32)
364-22-054.73(4-12)(049.32)
613.86-054.73(4-12)(049.32)
COBISS.SR-ID 512610981
TEMIDA - 205
MIHIĆ, Biljana, 1963Changing Violent Men, California, 1999. / Biljana Mihić.
COBISS.SR-ID 165782284
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 4 (2001), str. 33-35.
TEMIDA - 209
MIHIĆ, Biljana, 1963Karen Boyle: Media and Violence: Gendering the Debates, 2005. /
Biljana Mihić. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370504051M.
343.54/.55(049.32)
316.624-055.1(049.32)
COBISS.SR-ID 184114188
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 8, br. 4 (2005), str. 51-53. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0504051M
TEMIDA - 206
MIHIĆ, Biljana, 1963Chris Greer: Sex Crime and the Media: Sex Offending and the press
divided society, Devon, 2003. / Biljana Mihić. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370502049M.
32.019.5:316.624(049.32)
COBISS.SR-ID 165781772
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 8, br. 2 (2005), str. 49-52. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0502049M
TEMIDA - 210
MIHIĆ, Biljana, 1963Krijumčarenje ljudi, krijumčarenje žena i dece, Bukurešt, 2001. /
Biljana Mihić. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370201054M.
32.019.5:343.9(049.32)
COBISS.SR-ID 165780748
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 5, br. 1 (2002), str. 54-57. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0201054M
TEMIDA - 207
MIHIĆ, Biljana, 1963Family Violence and Police Response, 2005. / Biljana Mihić. –
Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370904121M
343.43(049.32)
COBISS.SR-ID 165775884
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 4 (2009), str. 121-131.
TEMIDA - 211
MIHIĆ, Biljana, 1963Ljiljana Tomašić: Trgovina ljudskim organima, Beograd, 2003. /
343.851:343.54/.55(049.32)
29
Biljana Mihić. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370403059M.
Victims of Crime and Abuse of Power, Bangkok, 2005. / Biljana
Mihić.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 3 (2004), str. 59-62. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0403059M
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 9, br. 3 (2006), str. 41-43.
343.988(049.32)
343.9.02:61(049.32)
COBISS.SR-ID 182340364
COBISS.SR-ID 119991564
TEMIDA - 216
MIHIĆ, Biljana, 1963Violence at Work: Causes, Patterns and Prevention, Devon, 2003. /
Biljana Mihić. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370804115M
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 11, br. 4 (2008), str. 116-120.
TEMIDA - 212
MIHIĆ, Biljana, 1963Meñunarodni seminar: "Ljudsko dostojanstvo - trgovina decom u
Evropi", Brussel, 2003. / Biljana Mihić.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 3 (2003), str. 40-41.
343.988:343.62-057.16(049.32)
343.85:005.745(497.11)"2003"(049.32)
COBISS.SR-ID 182960908
COBISS.SR-ID 113895436
TEMIDA - 213
MIHIĆ, Biljana, 1963Mike Brogden, Preeti Nijhar: Crime, Abuse and the Elderly, 2000. /
Biljana Mihić. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370302085M
TEMIDA - 217
MIJALKOVIĆ, Saša, 1978Mogućnosti obezbeñenja dokaza o organizovanju seksualne
eksploatacije / Saša Mijalković. - Napomene i bibliografske reference
uz tekst. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370602021M
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 2 (2003), str. 85-87. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0302085M
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 9, br. 2 (2006), str. 21-31. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0602021M
343.98-053.9(049.32)
343.985:343.544/.545
COBISS.SR-ID 112025100
COBISS.SR-ID 512091836
TEMIDA - 214
MIHIĆ, Biljana, 1963Porodično nasilje nad decom / Biljana Mihić. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Summary. - Bibliografija. –
Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370203051M
TEMIDA - 218
MIJALKOVIĆ, Saša, 1978Vidovi i oblici trgovine ljudima / Saša Mijalković. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Rezime ; Summary. – Dostupno i
na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370501033M
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 8, br. 1 (2005), str. 33-42. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0501033M
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 5, br. 3 (2002), str. 51-58. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0203051M
343.431
343.343.6
343.544/.545
343.9:343.62-053.2
COBISS.SR-ID 104541196
COBISS.SR-ID 512609701
TEMIDA - 215
MIHIĆ, Biljana, 196330
TEMIDA - 219
MILADINOVIĆ, Dušica, 1975Institut pomilovanja u svetlu restorativne pravde / Dušica Miladinović.
- Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370701037M
COBISS.SR-ID 113937164
TEMIDA - 223
MILIVOJEVIĆ, Sanja, 1972Carolyn Hoyle: Negotiating Domestic Violence: Police, Criminal
Justice and Victims, Oxford, New York, 2000. / Sanja Milivojević.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 10, br. 1 (2007), str. 37-45. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0701037M
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 2 (2003), str. 82-85. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0302083M
343.292/.293
343.851:343.54/.55(049.32)
343.851:343.62(049.32)
COBISS.SR-ID 512467132
COBISS.SR-ID 181430028
TEMIDA - 220
MILENKOVIĆ, Biljana
Žena general - san ili java? / Biljana Milenković. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370201047M
TEMIDA - 224
MILIVOJEVIĆ, Sanja, 1972Draško Aćimović: Prostitutke rata: (III deo ispovesti naših "prijateljica
noći"), Jagodina, 1997. / Sanja Milivojević.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 5, br. 1 (2002), str. 47-50. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0201047M
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 1 (1998), str. 45-47.
342.726:355.133.4-055.2(497.1)"19"
176.5(049.32)
COBISS.SR-ID 104539916
COBISS.SR-ID 59568642
TEMIDA - 221
MILETIĆ-Stepanović, Vesna, 1965Nasilje nad ženama kao rizik za socijalnu transformaciju / Vesna
Miletić-Stepanović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Rezime ; Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370501021M
TEMIDA - 225
MILIVOJEVIĆ, Sanja, 1972Drugi pripremni seminar za jedanaesti ekonomski OSCE forum:
National and International Economic Impact of Trafficking in Human
Beings, Janija, 2003. / Sanja Milivojević.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 8, br. 1 (2005), str. 21-32. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0501021M
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 1 (2003), str. 58-61.
341.217"2003"(049.32)
316.624(497.11)
343.62-055.2-058.6
316.4(497.11)
COBISS.SR-ID 112004364
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 4 (2003), str. 71-73.
TEMIDA - 226
MILIVOJEVIĆ, Sanja, 1972Football and Sex: the 2006 FIFA World Cup and Sex Trafficking /
Sanja Milivojević and Sharon Pickering. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Summary ; Rezime. - Bibliografija. – Dostupno i
na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370802021M
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 11, br. 2 (2008), str. 21-47. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0802021M
050.48:305-055.2FEMINIST REVIEW
343.431-055.2(6)
COBISS.SR-ID 512609445
TEMIDA - 222
MILIĆ, Anñelka
Feminist review, Tema broja: Globalization, London, 2002. / Anñelka
Milić.
31
343.988-055.2(6)
343.85:343.431(6)
COBISS.SR-ID 184119308
COBISS.SR-ID 153258252
TEMIDA - 231
MILIVOJEVIĆ, Sanja, 1972Odgovor savremenih pravnih sistema na nasilje u porodici uporednopravna analiza rešenja nekih evropskih zemalja i države
Njujork, SAD / Sanja Milivojević. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370302073M
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 2 (2003), str. 73-80. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0302073M
TEMIDA - 227
MILIVOJEVIĆ, Sanja, 1972Milan Škulić: Organizovani kriminalitet - pojam i krivičnoprocesni
aspekti, Beograd, 2003. / Sanja Milivojević. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370401053M
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 1 (2004), str. 53-55. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0401053M
343.54/.55
343.62
343.211.6(4)
343.211.6(734.7)
343.9.02(049.32)
343.13:343.9.02(049.32)
COBISS.SR-ID 133810188
COBISS.SR-ID 112019980
TEMIDA - 228
MILIVOJEVIĆ, Sanja, 1972Nasilje u porodici za vreme agresije NATO alijanse na SR Jugoslaviju
/ Sanja Milojević. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 2 (1999), str. 45-47.
TEMIDA - 232
MILIVOJEVIĆ, Sanja, 1972Okrugli sto: "Promocija modela za prevenciju i razrešenje sukoba u
malim zajednicama na primeru maloletničke delinkvencije", Beograd,
11.02.2001. godine / Sanja Milivojević.
343.54/.55(497.1)"1999"
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 1 (2001), str. 55-57.
COBISS.SR-ID 86710028
364.65:005.745(497.11)"2001"(049.32)
TEMIDA - 229
MILIVOJEVIĆ, Sanja, 1972Nataša Mrvić-Petrović: Naknada štete iz saobraćajne nezgode u
evropskim zakonodavstvima, Beograd, 1998. / Sanja Milivojević.
COBISS.SR-ID 82060034
TEMIDA - 233
MILIVOJEVIĆ, Sanja, 1972Organizacije koje pružaju pomoć žrtvama kriminaliteta u Beogradu
(rezultati istraživanja) / Sanja Milivojević, Biljana Mihić. - Napomene
i bibliografske reference uz tekst. - Summary. - Bibliografija. –
Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370301037M
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 1 (1999), str. 59-61.
347.426:656.1.08(4)(049.32)
COBISS.SR-ID 183434252
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 1 (2003), str. 37-43. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0301037M
TEMIDA - 230
MILIVOJEVIĆ, Sanja, 1972(Ne) živjeti s nasiljem: Drugi pogled 2, Zenica, 1999. / Sanja
Milivojević.
364.3:364-787.34]:061.2(497.11)
343.988
343.232-058.6
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 3/4 (1999), str. 64-67.
COBISS.SR-ID 112000012
343.988(049.32)
32
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0304067M
TEMIDA - 234
MILIVOJEVIĆ, Sanja, 1972Pritvor u slučajevima porodičnog nasilja i njegova implementacija u
gradu Njujorku / Sanja Milivojević. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370203027M
343.54/.55(4-11)(049.32)
343.62-055.2(4-11)(049.32)
305-055.1/.2(4-11)(049.32)
321.7(4-664)(049.32)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 5, br. 3 (2002), str. 27-40. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0203027M
COBISS.SR-ID 113934860
TEMIDA - 238
MILOŠEVIĆ, Tijana
Topljenje leda - Projekat studenata Američkog univerziteta u
Bugarskoj / Tijana Milošević. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370404063M
343.54/.55
343.62
343.211.6(734.7)
COBISS.SR-ID 104540684
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 4 (2004), str. 63-64. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0404063M
TEMIDA - 235
MILIVOJEVIĆ, Sanja, 1972Safe Horizon - služba za pomoć žrtvama kriminaliteta u Njujorku /
Sanja Milivojević. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370202031M
343.95/.97:341.322.5
323.1:159.964.21(497.115)
316.485.6-053.6(497.115)
COBISS.SR-ID 137217804
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 5, br. 2 (2002), str. 31-38. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0202031M
TEMIDA - 239
MOROKVASIĆ-Miler, Mirjana
Mešoviti brakovi u Jugoslaviji : od potencijalnih nosilaca
jugoslavizma do mete progona i nasilja / Mirjana Morokvasić-Müller.
- Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary.
364-36:364.787.34(73)
343.988:343.62
COBISS.SR-ID 101789964
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 2 (2000), str. 21-26.
TEMIDA - 236
MILIVOJEVIĆ, Sanja, 1972Tribina: "Novi model pravne zaštite od nasilja u porodici", Beograd,
24.12.1998 / Sanja Milivojević.
316.811.113(497.1)
COBISS.SR-ID 92744716
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 1 (1999), str. 55-57.
TEMIDA - 240
MOROSAVA, Hidemiči
Ka uspostavljanju osnovnih prava žrtava u Japanu / Hidemichi
Morosawa. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Rezime ;
Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370801061M
343.54/.55:005.745"1998"(049.32)
COBISS.SR-ID 69844994
TEMIDA - 237
MILIVOJEVIĆ, Sanja, 1972Vesna Ristanović-Nikolić: Social Change, Gender and Violence: Postcommunist and war affectted societies, Dordrecht, Boston, London,
2002. / Sanja Milivojević. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370304067M
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 11, br. 1 (2008), str. 61-72. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0801061M
343.988
343.232-058.6
343.2/.7(520)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 4 (2003), str. 67-69. - doi:
33
TEMIDA - 244
MRŠEVIĆ, Zorica, 1954Različite porodice, ista ljubav - izazovi 2008. godine / Zorica Mršević.
- Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370901047M
COBISS.SR-ID 152113164
TEMIDA - 241
MRŠEVIĆ, Zorica, 1954Deca - žrtve nasilja : kriminološki, krivičnopravni i krivičnoprocesni
aspekt / Zorica Mršević, Sanja Milivojević, Sanja Ćopić. - Napomene
i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 1 (2009), str. 47-68. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0901047M
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 1 (2000), str. 13-19.
316.812.34
343.62-053.2
COBISS.SR-ID 513545148
COBISS.SR-ID 92739340
TEMIDA - 245
MRVIĆ-Petrović, Nataša, 1961Alternativne sankcije i novo zakonodavstvo Republike Srbije / Nataša
Mrvić-Petrović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Rezime. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370601055M
TEMIDA - 242
MRŠEVIĆ, Zorica, 1954Italijanski mehanizmi za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti /
Zorica Mršević. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370703051M
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 9, br. 1 (2006), str. 55-59. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0601055M
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 10, br. 3 (2007), str. 51-60. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0703051M
343.8(497.11)
343.2/.7(497.11)
343.85:343.62-057.16-055.2(4)
342.722(4)
305-055.1/.2
342.734-055.2(450)
COBISS.SR-ID 512029884
TEMIDA - 246
MRVIĆ-Petrović, Nataša, 1961Korupcija i strategije njenog suzbijanja / Nataša Mrvić-Petrović. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija.
COBISS.SR-ID 512790204
TEMIDA - 243
MRŠEVIĆ, Zorica, 1954Parametri socijalne egzistencije i funkcionisanja lezbejki - lezbejsko
telo u procesima društvene interakcije / Zorica Mršević. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Summary. - Bibliografija. –
Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370402017M
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 4 (2001), str. 21-25.
343.85:343.352
COBISS.SR-ID 97087244
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 2 (2004), str. 17-27. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0402017M
TEMIDA - 247
MRVIĆ-Petrović, Nataša, 1961Krivičnopravni položaj lica sa mentalnim poremećajima / Nataša
Mrvić-Petrović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370703039M
316.837-058.6
364-787.84/.86:343.988-055.34-055.2
343.971:177.82
343.97:316.647.8
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 10, br. 3 (2007), str. 39-46. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0703039M
COBISS.SR-ID 118884620
34
343.222-056.34
343.852
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 2 (2003), str. 11-15. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0302011M
COBISS.SR-ID 512789692
343.851:343.54/.55(497.11)
343.851:343.62(497.11)
343.211.6(497.11)
TEMIDA - 248
MRVIĆ-Petrović, Nataša, 1961Medijsko izveštavanje i poštovanje ljudskih prava učesnika u
krivičnom postupku / Nataša Mrvić-Petrović. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Rezime ; Summary. – Dostupno i
na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370504023M
COBISS.SR-ID 112015372
TEMIDA - 252
MRVIĆ-Petrović, Nataša, 1961Problemi zbrinjavanja i socijalne adaptacije izbeglica / Nataša MrvićPetrović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Bibliografija. - Summary.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 8, br. 4 (2005), str. 23-26. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0504023M
32.019.5(497.11)
343.131.7
342.722:347.962.6
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 2 (2000), str. 101-107.
316.662-054.73
COBISS.SR-ID 512611749
COBISS.SR-ID 92780300
TEMIDA - 249
MRVIĆ-Petrović, Nataša, 1961Naknada štete žrtvama nasilja / Nataša Mrvić-Petrović. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija.
TEMIDA - 253
MRVIĆ-Petrović, Nataša, 1961Teškoće odreñivanja pojma organizovanog kriminala / Nataša MrvićPetrović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Rezime ;
Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370401003M
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 2 (1999), str. 3-8.
347.426.6
343.988:347.513
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 1 (2004), str. 3-8. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0401003M
COBISS.SR-ID 86703628
343.9.02
TEMIDA - 250
MRVIĆ-Petrović, Nataša, 1961Oliver Bačanović: Policijata i zrtvite, Štip, 1997. / Nataša MrvićPetrović.
COBISS.SR-ID 133783564
TEMIDA - 254
MRVIĆ-Petrović, Nataša, 1961Trgovina ljudskim bićima kao specifična forma ženske migracije /
Nataša Mrvić-Petrović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.
- Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370201013M
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 3 (1998), str. 59-61.
351.74/.75(049.32)
COBISS.SR-ID 62249218
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 5, br. 1 (2002), str. 13-33. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0201013M
TEMIDA - 251
MRVIĆ-Petrović, Nataša, 1961Potrebe izmena prekršajnog zakonodavstva sa aspekta sprečavanja
nasilja u porodici / Nataša Mrvić-Petrović. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370302011M
341.231.14-055.2-057.72/.73
343.85:343.431
COBISS.SR-ID 104539404
35
TEMIDA - 255
MURATI, Žilbehare
Proces oporavka od rana prouzrokovanih ratom na Kosovu /
Gjylbehare Murati. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Rezime ; Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370404017M
COBISS.SR-ID 181959948
TEMIDA - 259
NIKOLIĆ, Jasmina, 196120 konferencija Evropskog foruma službi za žrtve, Bratislava,
Slovačka, 24-27. maj 2006. godine / Jasmina Nikolić.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 4 (2004), str. 17-20. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0404017M
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 9, br. 4 (2006), str. 49-50.
343.988:061.23(4)"2006"(049.32)
364-3:364-787.34(4)(049.32)
343.95/.97:341.322.5
323.1:159.964.21(497.115)
316.485.6(497.115)
341.48/.49
COBISS.SR-ID 182401292
TEMIDA - 260
NIKOLIĆ, Jasmina, 196121. konferencija i godišnja skupština Evropskog foruma službi za
žrtve, Siófok, Mañarska, 23-27. maj 2007. godine / Jasmina Nikolić.
COBISS.SR-ID 137195020
TEMIDA - 256
NASILJE nad ženama i decom u porodici - jedna lična priča.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 10, br. 3 (2007), str. 61-62.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 2 (2004), str. 31-32.
343.61/.62(093.3)
343.988:061.23(4)"2006"(049.32)
364-3:364-787.34(4)(049.32)
COBISS.SR-ID 181821964
COBISS.SR-ID 182619916
TEMIDA - 257
NIKOLIĆ, Jasmina, 1961Bily kruh bezpeci (BKB) - organizacija za podršku žrtvama
kriminaliteta u Češkoj Republici / Jasmina Nikolić.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 5, br. 2 (2002), str. 37-38.
TEMIDA - 261
NIKOLIĆ, Jasmina, 1961Gradski centar za socijalni rad u Beogradu i pomoć žrtvama
kriminaliteta / Jasmina Nikolić. - Napomene i bibliografske reference
uz tekst. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370301053N
364-3:364-787.34(437.3)
343.988:343.62
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 1 (2003), str. 53-55. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0301053N
COBISS.SR-ID 180543756
364-5(497.111)
364-787.34
TEMIDA - 258
NIKOLIĆ, Jasmina, 1961Devetnaesta konferencija i Godišnja skupština Evropskog foruma
službi za žrtve, Haarlem, Holandija, 26-28. maj 2005. godine /
Jasmina Nikolić, Sanja Ćopić.
COBISS.SR-ID 112000524
TEMIDA - 262
NIKOLIĆ, Jasmina, 1961Как помочь жертве преступления, Ohvriabi, Estonija, 2001. /
Jasmina Nikolić. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370202057N.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 8, br. 3 (2005), str. 37-39.
343.988:061.23(4)"2005"(049.32)
364-3:364-787.34(4)(049.32)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 5, br. 2 (2002), str. 57-61. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0202057N
36
TEMIDA - 267
NIKOLIĆ, Jasmina, 1961Osamnaesta konferencija i Godišnja skupština Evropskog foruma
službi za podršku žrtvama kriminaliteta, Tuusula, Finska, 26-29. maj
2004. godine / Nikolić Jasmina.
364-3:364-787.34(049.32)
COBISS.SR-ID 165776652
TEMIDA - 263
NIKOLIĆ, Jasmina, 1961Kriminalitet mladih, neizvesna budućnost, Edinburg, 19. oktobar
2005. godine / Jasmina Nikolić.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 3 (2004), str. 47-49.
343.988:061.23(4)"2004"(049.32)
364-3:364-787.34(4)(049.32)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 9, br. 1 (2006), str. 77-78.
COBISS.SR-ID 119988236
343.91-053.6:005.745(4)"2005"(049.32)
TEMIDA - 268
NIKOLIĆ, Jasmina, 1961Službe za decu i specijalizovane organizacije za osobe sa
invaliditetom i Rome u Beogradu / Jasmina Nikolić. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Rezime. - Bibliografija. – Dostupno
i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370702029N
COBISS.SR-ID 181856268
TEMIDA - 264
NIKOLIĆ, Jasmina, 1961Ljudmila Alpern: San i java ženskog zatvora, San Peterburg, 2004. /
Jasmina Nikolić. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370602050N.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 10, br. 2 (2007), str. 29-40. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0702029N
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 9, br. 2 (2006), str. 50-55.
364-3:364-787.34(497.11)
364-3:364-787.22-056.24(497.11)
364-3:364-787.22(=214.58)(497.11)
343.82-055.2(049.32)
COBISS.SR-ID 165783564
COBISS.SR-ID 512604348
TEMIDA - 265
NIKOLIĆ, Jasmina, 1961Meñunarodna konferencija "Balkan u susret pomirenju - Nemačkofrancusko prijateljstvo kao model pomirenja za države Balkana",
Beograd, 24-25. oktobar 2002. / Jasmina Nikolić.
TEMIDA - 269
NIKOLIĆ, Jasmina, 1961Stanje raspoloživih usluga i kapaciteta za pomoć žrtvama nasilja u
porodici u Vojvodini i upoznatost i zadovoljstvo žena sa njima /
Jasmina Nikolić, Vesna Nikolić-Ristanović, Nikola M. Petrović. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Rezime ; Summary. Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66371002061N
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 5, br. 4 (2002), str. 81-82.
327.55:005.745(497)"2002"(049.32)
COBISS.SR-ID 181209100
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 2 (2010), str. 61-79. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM1002061N
TEMIDA - 266
NIKOLIĆ, Jasmina, 1961Okrugli sto: "Podrška žrtvama - svedocima u krivičnom postupku",
Beograd 14-15. mart 2005. godine / Jasmina Nikolić.
364-787.34-055.2(497.113)
343.85:343.54/.55(497.113)
343.85:343.62(497.113)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 8, br. 1 (2005), str. 50-53.
COBISS.SR-ID 514145980
343.988:005.745(497.11)"2005"(049.32)
TEMIDA - 270
NIKOLIĆ, Jasmina, 1961-
COBISS.SR-ID 181843468
37
Šesnaesta konferencija i Godišnja skupština Evropskog foruma službi
za podršku žrtvama kriminaliteta, Prag, 22-26. maj 2002. godine /
Jasmina Nikolić.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 5, br. 2 (2002), str. 37-38.
Asocijacija Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje: aktivnosti u
2006. godini i planovi za budućnost / Vesna Nikolić-Ristanović,
Danijela Bjelić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370604043N
343.988:061.23(4)"2002"(049.32)
364-3:364-787.34(4)(049.32)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 9, br. 4 (2006), str. 43-47. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0604043N
COBISS.SR-ID 180536588
316.485.6:061.23(497.11)
364-787.84/.86
TEMIDA - 271
NIKOLIĆ, Jasmina, 1961Tribina: "Organizovanje žena", Beograd, 2. april 2001. / Jasmina
Nikolić.
COBISS.SR-ID 512271036
TEMIDA - 275
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Asocijacija Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje: koordinacija
inicijativa civilnog društva i povećavanje društvene vidljivosti Trećeg
puta / Vesna Nikolić-Ristanović, Nataša Hanak. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Rezime ; Summary. – Dostupno i
na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370504033N
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 1 (2001), str. 51-54.
342.7-055.2:005.745"2001"(049.32)
COBISS.SR-ID 82059266
TEMIDA - 272
NIKOLIĆ, Jasmina, 1961Žrtve u Evropi - 23. godišnja skupština i konferencija Evropske
pomoći žrtvama, Lisabon, 25. jun - 26. jun 2009. godine / Jasmina
Nikolić.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 8, br. 4 (2005), str. 33-36. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0504033N
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 12, br. 4 (2009), str. 105-107.
COBISS.SR-ID 512612261
343.988:061.23(4)"2009"(049.32)
364-3:364-787.34(4)(049.32)
TEMIDA - 276
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Brandon Hamber: Transforming Societies after Political Violence:
Truth, Reconciliation and Mental Health, Dordrecht, 2009. / Vesna
Nikolić-Ristanović. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66371001093N
316.485.6:061.23(497.11)
364-787.84/.86
COBISS.SR-ID 183210252
TEMIDA - 273
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Agresija NATO-a na Jugoslaviju : struktura, uzroci i posledice
viktimizacije / Vesna Nikolić-Ristanović. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 1 (2010), str. 93-99.
316.4:172.4(049.32)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 2 (1999), str. 19-24.
COBISS.SR-ID 183370252
355.469.2(497.1)"1999"
341.322.5(497.1)"1999"
TEMIDA - 277
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Branislava Knežić: Obrazovanje i resocijalizacija: metode merenja,
Beograd, 2002. / Vesna Ž. Nikolić-Ristanović. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370203069N.
COBISS.SR-ID 86704652
TEMIDA - 274
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 195538
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 5, br. 3 (2002), str. 69-70. . doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0203069N
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 3 (2010), str. 121-124.
316.624:303.022(049.3)
374.018.4.004.13:343.22(049.3)
343.22:343.85(049.3)
32.019.5(497.11+497.5)(049.32)
COBISS.SR-ID 165777164
TEMIDA - 282
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 195512. konferencija Evropskog foruma službi za žrtve, Strasbourg, 27-31.
maj 1998. / Vesna Nikolić-Ristanović.
COBISS.SR-ID 182919692
TEMIDA - 278
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Budimir Babović: Ljudska prava i policija u Jugoslaviji, Beograd,
1999. / Vesna Nikolić-Ristanović. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 3 (1998), str. 47-48.
343.988:061.23(4)"1998"(049.32)
364-3:364-787.34(4)(049.32)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 1 (2000), str. 45-49.
351.74/.75(497.1)(049.32)
342.7(497.1)(049.32)
COBISS.SR-ID 183325452
TEMIDA - 283
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Gde su granice kažnjavanja? / Vesna Nikolić-Ristanović. - Napomene
i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija.
COBISS.SR-ID 183981580
TEMIDA - 279
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Deca: višestruke žrtve rata / Vesna Nikolić-Ristanović. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 1 (1998), str. 5-9.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 3 (2001), str. 29-32.
343.8
343.2.01
341.322.5-053.2
COBISS.SR-ID 59559170
COBISS.SR-ID 93122306
TEMIDA - 284
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Godišnja konferencija Britanskog kriminološkog društva, Bangor od
24. do 26. juna 2003. / Vesna Nikolić-Ristanović.
TEMIDA - 280
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Deseti meñunarodni viktimološki simpozijum, Montreal, od 6. do 10.
avgusta 2000. godine / Vesna Nikolić-Ristanović.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 1 (2004), str. 51-52.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 3/4 (2000), str. 57-58.
343.9:061.23(410)"2003"(049.32)
343.988:005.745"2003"(049.32)
COBISS.SR-ID 133809932
COBISS.SR-ID 183983372
TEMIDA - 285
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Godišnja konferencija Britanskog kriminološkog društva "Kriminalitet
i pravda u doba globalne nesigurnosti", London, 18-20. septembar
2007. godine / Vesna Nikolić-Ristanović.
TEMIDA - 281
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Dubravka Žarkov: The Body of War: Media, Ethnicity, and Gender in
the Break-up of Yugoslavia, Durham, London, 2007. / Vesna NikolićRistanović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Dostupno
i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66371003121N
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 11, br. 1 (2008), str. 49.
39
343.9:061.23(410)"2008"(049.32)
Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370404092N.
COBISS.SR-ID 182832652
TEMIDA - 286
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Godišnja konferencija Britanskog kriminološkog društva, Portsmouth,
6-9. jul 2004. godine / Vesna Nikolić-Ristanović.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 4 (2004), str. 92. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0404092N
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 8, br. 1 (2005), str. 49.
COBISS.SR-ID 137222156
343.9:061.23(410)"2004"(049.32)
TEMIDA - 290
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Jedanaesta godišnja konferencija Asocijacije za proučavanje pravde
"Imigracija, sklonište, svetovi bez granica", Albany, SAD 27-30. maj
2009. godine / Vesna Nikolić-Ristanović.
821.163.41-94(049.32)
COBISS.SR-ID 181867532
TEMIDA - 287
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Ilegalna tržišta, trgovina ljudima i transnacionalni organizovani
kriminalitet / Vesna Nikolić-Ristanović. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370304003N.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 12, br. 2 (2009), str. 67-71.
316.485.6:061.23(73)"2009"(049.32)
364-787.22-054.72
COBISS.SR-ID 183015948
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 4 (2003), str. 3-13. . - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0304003N
TEMIDA - 291
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 195511. plenarni sastanak i Meñunarodna konferencija "Merenje trgovine
ljudima: kompleksnosti i teškoće", Courmayeur Mont Blanc, Italija,
od 1. do 4. decembra 2005. godine / Vesna Nikolić-Ristanović. Napomene i bibliografske reference uz tekst.
343.431
343.9.02
COBISS.SR-ID 113907724
TEMIDA - 288
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Istina i pomirenje u Srbiji / Vesna Nikolić-Ristanović. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Rezime ; Summary. – Dosupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370404011N.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 8, br. 4 (2005), str. 45-47.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 4 (2004), str. 11-16. . doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0404011N
TEMIDA - 292
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Jo-Anne Wemmers: Uvod u viktimologiju, Montreal, 2003. / Vesna
Nikolić-Ristanović. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370702065N.
343.431:005.745(4)"2005"(049.32)
COBISS.SR-ID 181982220
343.95/.97:341.322.5
316.654:341.322.5(497.11)
364-787.862
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 10, br. 2 (2007), str. 65-68.
COBISS.SR-ID 137194764
343.988(049.32)
TEMIDA - 289
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Jasmina Dervišević-Cesić: The River Runs Salt, Runs Sweet: A
Memoir of Višegrad, [USA], 1994. / Vesna Nikolić-Ristanović. –
COBISS.SR-ID 165784588
40
TEMIDA - 293
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Kalocsa - Nacionalni zatvor za žene u Mañarskoj ili ženski zatvor u
tranziciji / Vesna Nikolić-Ristanović. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst.
343.54/.55
343.62
343.211.6(497.11+497.16)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 3 (1998), str. 23-27.
TEMIDA - 297
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Marija Lukić, Slañana Jovanović: Drugo je porodica : Nasilje u
porodici - nasilje u prisustvu vlasti, Beograd, 2001. / Vesna NikolićRistanović.
COBISS.SR-ID 112014604
343.811-055.2(439)
COBISS.SR-ID 62060802
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 4 (2001), str. 36-37.
TEMIDA - 294
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Kiranjit Ahluwalia, Rahila Gupta: Circle of light, London, 1997. /
Vesna Nikolić-Ristanović.
343.54/.55(049.32)
COBISS.SR-ID 184114700
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 2 (1999), str. 61-64.
TEMIDA - 298
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Martha Minow: From Vengeance to Forgiveness, Boston, 1998. /
Vesna Nikolić-Ristanović. - Napomene i bibliografske reference uz
tekst.
821.111(540)-94(049.32)
COBISS.SR-ID 70941442
TEMIDA - 295
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Konstrukcija krivice žrtve, sa posebnim osvrtom na krivični postupak
protiv optuženih za ubistvo premijera Srbije dr Zorana ðinñića /
Vesna Nikolić-Ristanović. - Napomene i bibliografske reference uz
tekst. - Rezime ; Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370401011N.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 2 (2001), str. 61-63.
343.2.01(049.32)
COBISS.SR-ID 184067596
TEMIDA - 299
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Meñunarodna konferencija Viktimološkog društva Indije i Odeljenja
za kriminologiju Madras Univerziteta: Žrtve, novi oblici viktimizacije
i krivičnopravni sistem, Chennai, Indija, 8-10. februar 2007. godine /
Vesna Nikolić-Ristanović.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 1 (2004), str. 11-16. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0401011N
343.988
316.654:343.232-058.6
343.131.8
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 10, br. 2 (2007), str. 63-64.
COBISS.SR-ID 133784076
343.988:005.745(540)"2007"(049.32)
TEMIDA - 296
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Krivično delo nasilje u porodici u društvenom kontekstu i pravnom
sistemu Srbije i Crne Gore / Vesna Nikolić-Ristanović. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370302005N.
COBISS.SR-ID 182618380
TEMIDA - 300
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Meñunarodna konferencija: "Positioning restorative justice", Leuven,
od 15. do 19. septembra 2001. godine / Vesna Nikolić-Ristanović.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 2 (2003), str. 5-10. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0302005N
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 3 (2001), str. 61-62.
41
343.2.01:005.745(049.32)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 3 (1998), str. 3-4.
COBISS.SR-ID 93132802
343.615-055.2
TEMIDA - 301
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Meñunarodni dokumenti o zaštiti prava žrtava krivičnog dela / Vesna
Nikolić-Ristanović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Bibliografija.
COBISS.SR-ID 62057730
TEMIDA - 305
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Okrugli sto "Novi zakon o izvršenju krivičnih sankcija i budućnost
ženskog zatvora", Beograd, 24. mart 1998 / Vesna Nikolić-Ristanović.
- Napomene i bibliografske reference uz tekst.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 2 (2001), str. 45-51.
343.988
343.232-058.6
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 2 (1998), str. 40-44.
343.811-055.2:005.745(497.11)"1998"(049.32)
COBISS.SR-ID 82062850
COBISS.SR-ID 61362946
TEMIDA - 302
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Meñunarodni standardi i nasilje u porodici / Vesna NikolićRistanović, Mirjana Dokmanović. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Rezime ; Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370502011N.
TEMIDA - 306
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Podrška žrtvama i sprečavanje sekundarne viktimizacije: savremena
zakonska rešenja i praksa / Vesna Nikolić Ristanović. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Summary. - Bibliografija. –
Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370301003R
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 8, br. 2 (2005), str. 11-20. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0502011N
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 1 (2003), str. 3-10. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0301003R
341.231.14:343.62-058.6
COBISS.SR-ID 512610469
343.988
343.232-058.6
343.12
364-787.82
TEMIDA - 303
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955M. E. I. Brienen, E. H. Hoegen: Victims of Crime in 22 European
Criminal Justice Systems, Nijmegen, 2000. / Vesna NikolićRistanović. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370301067R.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 1 (2003), str. 67-68. . doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0301067R
COBISS.SR-ID 111998988
TEMIDA - 307
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Položaj žrtve u Srbiji: klasični krivični postupak i mogućnosti
restorativne pravde / Vesna Nikolić-Ristanović, Sanja Ćopić. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. – Dostupno i
na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370601067N
343.988(4)(049.32)
343.232-058.6(4)(049.32)
COBISS.SR-ID 112013580
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 9, br. 1 (2006), str. 67-75. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0601067N
TEMIDA - 304
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Nasilje nad ženama i društvena tranzicija / Vesna Nikolić-Ristanović.
- Napomene i bibliografske reference uz tekst.
343.988
343.232-058.6
343.1
364-787.34
42
Restorative Justice - Theoretical foundations, Devon UK, 2002. /
Vesna Nikolić-Ristanović.
COBISS.SR-ID 512030396
TEMIDA - 308
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Pomirenje sa sobom i drugima - od pristupa ka modelu / Vesna
Nikolić-Ristanović, Jelena Srna. - Napomene i bibliografske reference
uz tekst. - Rezime ; Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66371001043N
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 1 (2004), str. 55-57. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0401055C
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 1 (2010), str. 43-57. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM1001043N
316.485.6:061.23(497.11)
364-787.84/.86
TEMIDA - 312
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Seksualno nasilje u ratu : od Nirnberga do Stalnog meñunarodnog
krivičnog suda i dalje / Vesna Nikolić-Ristanović. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija.
COBISS.SR-ID 514071228
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 3, br. 3/4 (2000), str. 35-39.
TEMIDA - 309
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Proganjanje: pojam, karakteristike i društveni odgovori / Vesna
Nikolić-Ristanović, Marina Kovačević-Lepojević. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Summary. - Bibliografija. –
Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370704003N
343.541/.546]:341
343.988(049.32)
COBISS.SR-ID 133810956
COBISS.SR-ID 94694412
TEMIDA - 313
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Specifičnosti društveno-istorijskih konteksta i viktimizacije u Srbiji i
njihov značaj za koncipiranje modela istine i pomirenja / Vesna
Nikolić-Ristanović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Summary. - http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370204067N
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 10, br. 4 (2007), str. 3-12. – doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0704003N
343.95:159.97
616.89-008.482
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 5, br. 4 (2002), str. 67-75. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0204067N
COBISS.SR-ID 512864444
343.95/.97:341.322.5
316.654:341.322.5(497.11)
364-787.86
TEMIDA - 310
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Razvoj službi za pomoć i podršku žrtvama kriminaliteta u Srbiji /
Vesna Nikolić-Ristanović. - Napomene i bibliografske reference uz
tekst. - Rezime. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370702005N
COBISS.SR-ID 104545036
TEMIDA - 314
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Strukturalna viktimizacija i trgovina ljudima u Srbiji: strategije
prevladavanja i rizici kriminalizacije / Vesna Nikolić-Ristanović. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370804005N
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 10, br. 2 (2007), str. 5-11. – doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0702005N
364-3:364-787.34(497.11)
COBISS.SR-ID 512603836
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 11, br. 4 (2008), str. 5-21. – doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0804005N
TEMIDA - 311
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 195543
Nikolić-Ristanović, Marina Kovačević, Sanja Ćopić. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370602011N
343.973:343.431(497.11)
COBISS.SR-ID 169845260
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 9, br. 2 (2006), str. 11-19. . doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0602011N
TEMIDA - 315
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Svetsko viktimološko društvo i meñunarodni viktimološki
simpozijumi / Vesna Nikolić-Ristanović.
343.988
343.232-058.6
364-788
364.636-784:654.15
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 4 (1998), str. 43-44.
061.2:343.988(100)
343.988:005.745
COBISS.SR-ID 512091580
COBISS.SR-ID 65490178
TEMIDA - 319
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Viktimizacija kriminalitetom u Beogradu : uticaj rata i društvenih
promena / Vesna Nikolić-Ristanović. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Bibliografija.
TEMIDA - 316
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Trgovina ljudima u Srbiji: izmeñu moralne panike i društvene
strategije / Vesna Nikolić-Ristanović. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Rezime ; Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370504005N
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 1 (1999), str. 31-41.
343.988(497.11)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 8, br. 4 (2005), str. 5-14. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0504005N
COBISS.SR-ID 86701836
343.431(497.11)
TEMIDA - 320
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Viktimizacija žena nasiljem u porodici : uticaj socijalnih faktora
vezanih za društvene promene i životnu dob / Vesna NikolićRistanović, Sanja Milivojević. - Tabele. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Bibliografija.
COBISS.SR-ID 512611237
TEMIDA - 317
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Trgovina ženama u Srbiji i okolnim zemljama: obim, karakteristike i
uzroci / Vesna Nikolić-Ristanović. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370201003N
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 1 (2000), str. 20-28.
343.54
343.988-055.2
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 5, br. 1 (2002), str. 3-11. – doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0201003N
COBISS.SR-ID 92740108
343.431-055.2
343.988-055.2(4-664)
343.85:343.431
TEMIDA - 321
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Yvonne Jewkes: Media and Crime, London, New Delhi, 2004. / Vesna
Nikolić-Ristanović. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370504054N.
COBISS.SR-ID 104538892
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 8, br. 4 (2005), str. 54-56. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0504054N
TEMIDA - 318
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Viktimizacija i iskustva žrtava kriminaliteta sa državnim institucijama
- analiza podataka Službe VDS info i podrška žrtvama / Vesna
32.019.5:343.232(049.32)
44
COBISS.SR-ID 165782028
COBISS.SR-ID 74589442
TEMIDA - 322
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Zakon o izvršenju krivičnih sankcija iz 1997. godine i moguća rešenja
pitanja zatvora za žene / Vesna Nikolić-Ristanović. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst.
TEMIDA - 326
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Žrtve ratnog silovanja i Meñunarodni tribunal u Hagu / Vesna NikolićRistanović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Bibliografija.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 1 (1998), str. 15-17.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 2 (1998), str. 13-20.
341.231.14:343.261-055.2(497.11)
343.811-055.2(497.11)
341.48/.49
341.322.5-055.2(497.1)"1991/1995"
COBISS.SR-ID 59561730
COBISS.SR-ID 86691084
TEMIDA - 323
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Ženska politička perspektiva, Palić, 3-6. 2. 2000 / Vesna NikolićRistanović.
TEMIDA - 327
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji: obim, struktura i obrasci
viktimizacije / Vesna Nikolić-Ristanović. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Bibliografija. - Summary.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 1 (2000), str. 39.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 2 (2000), str. 11-20.
32-055.2:005.745"2000"(049.32)
341.322(497.1)
COBISS.SR-ID 183980044
COBISS.SR-ID 92743948
TEMIDA - 324
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Ženski zatvor godinu dana nakon donošenja Zakona o izvršenju
krivičnih sankcija Republike Srbije / Vesna Nikolić-Ristanović, Ivana
Stevanović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Bibliografija.
TEMIDA - 328
OBRADOVIĆ, Goran, 1968Pravo na jednak tretman u zapošljavanju osoba sa mentalnim
poremećajima / Goran Obradović. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370703047O
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 1 (1999), str. 43-47.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 10, br. 3 (2007), str. 47-50. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0703047O
343.8(497.11)
343.811-055.2(497.11)
341.231.14:343.261-052-055.2(497.11)
342.726-056.34
331.5-056.34
COBISS.SR-ID 86702604
COBISS.SR-ID 512789948
TEMIDA - 325
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna, 1955Žrtve rata u bivšoj Jugoslaviji / Vesna Nikolić-Ristanović.
TEMIDA - 329
OBRETKOVIĆ, Mirjana
Multidisciplinarni model zaštite dece - žrtava nasilja / Mirjana
Obretković. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Bibliografija.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 2 (2000), str. 3-4.
341.321(497.1)"1991/1999"
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 3/4 (1999), str. 3-10.
45
Valiňas, Elmar Weitekamp. - Tabele. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Rezime ; Summary. - Bibliografija. – Dostupno i
na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66371001023P
343.62-053.2
364.4-053.2
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 1 (2010), str. 23-41. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM1001023P
COBISS.SR-ID 92732428
TEMIDA - 330
OBRETKOVIĆ, Mirjana
Nasilje u porodici i prava deteta na zaštitu / Mirjana Obretković. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija.
343.95/.97:341.322.5
323.1:159.964.21(4-12)
316.4:172.4(4-12)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 4 (1998), str. 3-8.
COBISS.SR-ID 514070972
343.62-053.2
TEMIDA - 334
PEJIĆ, Irena
Žene u parlamentu : kvota ili paritet / Irena Pejić. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija.
COBISS.SR-ID 65488130
TEMIDA - 331
OLDRED, Pem
Globalno razmišljanje, lokalno delovanje: priče aktivistkinja / Pam
Alldred. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. –
Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370304023A
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 4 (2001), str. 3-7.
342.53-055.2
COBISS.SR-ID 97083404
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 4 (2003), str. 23-31. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0304023A
TEMIDA - 335
PEMBRTON, Entoni
Restorativna pravda i žrtve: odnos koji nije očigledan / Antony
Pemberton, Frans W. Winkel, Mark Groenhuijsen ; s engleskog
prevela Sanja Ćopić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370601011P
316.32
316.625-055.2
COBISS.SR-ID 113908748
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 9, br. 1 (2006), str. 11-20. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0601011P
TEMIDA - 332
PALMIJERI, Marko
Evropska integracija na polju krivičnopravnog delovanja (Evropski
nalog za hapšenje) / Marco Palmieri ; prevod Miomira Kostić. –
Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370504037P
343.988
364-787.34
COBISS.SR-ID 143171084
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 8, br. 4 (2005), str. 37-43. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0504037P
TEMIDA - 336
PERIŠIĆ, Jelena
Pritvor i alternativne mere za obezbeñenje prisustva okrivljenog u
krivičnom postupku / Jelena Perišić. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Rezime ; Summary. - Bibliografija. – Dostupno i
na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370902049P
341.44/.45(4-672EU)
COBISS.SR-ID 512612517
TEMIDA - 333
PARMANTJE, Stefan
Ponovno uspostavljanje pravde u Srbiji - pomirenje i restorativna
pravda u postkomfliktnom kontekstu / Stephan Parmentier, Marta
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 2 (2009), str. 49-65. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0902049P
46
343.121
316.485.6:061.23(497.113)
323.1(497.113)
364-787.84/.86
327.36
COBISS.SR-ID 513588156
TEMIDA - 337
PERUNIČIĆ, Borjana, 1975Aleks Borejn: Zemlja zderane maske, Beograd, 2001. / Borjana
Peruničić. - . - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370704069P.
COBISS.SR-ID 137218316
TEMIDA - 341
PETKOVIĆ, Nikola, 1981Analiza stavova javnosti u Srbiji prema fenomenu seksualne
zloupotrebe dece / Nikola Petković, Mirjana ðorñević, Vasilije Balos.
- Tabele. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Apstrakt ;
Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66371004061P
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 10, br. 4 (2007), str. 69-73.
323.118:061(680)(049.32)
COBISS.SR-ID 165786380
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 4 (2010), str. 61-82. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM1004061P
TEMIDA - 338
PERUNIČIĆ, Borjana, 1975International Law: Modern Feminist Approaches, Oregon, 2005. /
Borjana Peruničić. - . - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370603043P.
316.654:343.541-053.2/.6(497.11)
COBISS.SR-ID 182933004
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 9, br. 3 (2006), str. 43-47. . doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0603043P
TEMIDA - 342
PETROVIĆ, Dragana
Osvrt na sadašnjost i budućnost ženskog zatvora / Dragana Petrović.
341.231.14-055.2(049.32)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 2 (1998), str. 47-48.
COBISS.SR-ID 165783820
341.231.14:343.261-052-055.2
343.811-055.2
TEMIDA - 339
PERUNIČIĆ, Borjana, 1975International Law: Modern Feminist Approaches, Oregon, 2005. /
Borjana Peruničić. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370603043P
COBISS.SR-ID 182676236
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 9, br. 3 (2006), str. 43-47. – doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0603043P
TEMIDA - 343
PETROVIĆ, Ivana
Seminar: Civilno društvo i nadzor nad zatvorima, Beograd, 2004. /
Ivana Petrović.
341.231.14-055.2(049.32)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 2 (2004), str. 50-53.
COBISS.SR-ID 182341388
343.81:005.745(497.11)"2004"(049.32)
TEMIDA - 340
PERUŠIĆ, Nikola
Atrociteti u Vojvodini / Nikola Perušić. - Summary. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370404065P
COBISS.SR-ID 118895884
TEMIDA - 344
PETROVIĆ, Nebojša
Psihološki aspekti procesa pomirenja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj
i Srbiji / Nebojša Petrović. - Napomene i bibliografske reference uz
tekst. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370204053P
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 4 (2004), str. 65-66. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0404065P
47
TEMIDA - 348
PETROVIĆ, Nikola M.
Stavovi mladih prema sajber vandalizmu / Nikola M. Petrović. - Graf.
prikazi. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Rezime ;
Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370903075P
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 5, br. 4 (2002), str. 53-57. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0204053P
343.95/.97:341.322.5
323.1:159.964.21(4-12)
316.4:172.4(4-12)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 3 (2009), str. 75-87. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0903075P
COBISS.SR-ID 104544012
316.64:343.615-053.6
004.738.5:316.624-053.6
TEMIDA - 345
PETROVIĆ, Nikola M., 1984Istraživanja o najadekvatnijim oblicima sećanja na prošlost i načinima
za uspostavljanje poverenja na prostoru bivše Jugoslavije / Nikola M.
Petrović. - Tabele. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Rezime ; Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66371001059P
COBISS.SR-ID 513800892
TEMIDA - 349
PETRUŠIĆ, Nevena, 1958Medijacija kao metod rešavanja pravnih sporova / Nevena Petrušić. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. – Dostupno i
na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370402033P
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 1 (2010), str. 59-71. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM1001059P
343.95/.97:341.322.5
323.1:159.964.21(4-12)
316.4:172.4(4-12)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 2 (2004), str. 33-43. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0402033P
347.965.42
COBISS.SR-ID 181875724
COBISS.SR-ID 118891276
TEMIDA - 346
PETROVIĆ, Nikola M.
John Boorman: In my Country, 2004. / Nikola M. Petrović.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 13, br. 1 (2010), str. 86-92.
TEMIDA - 350
PETRUŠIĆ, Nevena, 1958Obeležavanje desetogodišnjice našeg časopisa Temida, Niš, 26. mart
2009. godine.
791.2(049.32)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 1 (2009), str. 69-71.
COBISS.SR-ID 183478028
050.486:343.988TEMIDA"1998/2008"
TEMIDA - 347
PETROVIĆ, Nikola M.
Okrugli sto: "Potrebe žrtava, regionalno povezivanje organizacija
žrtava rata i pomirenje", Beograd, 14. novembar 2009. godine / Nikola
M. Petrović.
COBISS.SR-ID 183154444
TEMIDA - 351
PETRUŠIĆ, Nevena, 1958Postupak za prinudnu hospitalizaciju osoba sa mentalnim
poremećajem u svetlu standarda zaštite ljudskih prava / Nevena
Petrušić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370703025P
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 13, br. 1 (2010), str. 79-84.
364-787.22-058.65:005.745(4-12)"2009"(049.32)
COBISS.SR-ID 183369740
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 10, br. 3 (2007), str. 25-37. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0703025P
48
342.726-056.34
TEMIDA - 355
POLOVINA, Nada, 1953Povezanost obrazovanja roditelja i izloženosti učenika vršnjačkom
nasilju u školskoj sredini / Nada Polovina, Ivana ðerić. - Graf. prikaz.
- Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Rezime ; Summary. Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370904059P
COBISS.SR-ID 512789436
TEMIDA - 352
PETRUŠIĆ, Nevena, 1958Pravna klinika - metod učenja i rodnog senzibilisanja
studentkinja/studenata prava / Nevena Petrušić, Slobodanka
Konstantinović Vilić, Natalija Žunić. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370803005P
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 4 (2009), str. 59-76. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0904059P
343.97:343.59-057.874
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 11, br. 3 (2008), str. 5-25. – doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0803005P
COBISS.SR-ID 513930172
342.726-055.2(497.11)
378.096:34(497.11)
305-055.1/.2
TEMIDA - 356
POPOVIĆ, Predrag
Žrtve rodno baziranog nasilja i njihova pravna zaštita u Srbiji /
Predrag Popović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370804087P
COBISS.SR-ID 169772812
TEMIDA - 353
PETRUŠIĆ, Nevena, 1958Žene u organima vlasti na Univerzitetu u Srbiji / Nevena Petrušić. Napomene i bibliografske reference uz tekst.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 11, br. 4 (2008), str. 87-99.
343.85:343.412(497.11)
342.722(497.11)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 4 (2001), str. 17-20.
COBISS.SR-ID 169850636
378-055.2(497.11)
TEMIDA - 357
POPOVIĆ-Ćitić, Branislava, 1976Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W . Agatson: Cyber
Bullying in the Digital Age, Massachusetts, 2008. / Branislava
Popović-Ćitić. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370903119P
COBISS.SR-ID 97085708
TEMIDA - 354
PLATEK, Monika
Preispitivanje koncepta konflikta kao svojine. Prepreke primeni
restorativne pravde i putevi njihovog prevazilaženja iz iskustva
poljskog pravosudnog sistema / Monika Platek ; sa engleskog prevela
Marina Kovačević. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370601027P
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 3 (2009), str. 119-122.
004.738.5:316.624-053.6(049.32)
COBISS.SR-ID 183156492
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 9, br. 1 (2006), str. 27-35. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0601027P
TEMIDA - 358
POPOVIĆ-Ćitić, Branislava, 1976Vršnjačko nasilje u sajber prostoru / Branislava Popović-Ćitić. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Rezime ; Summary. Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370903043P
343.2.01
347.965.42(438)
316.485.6(438)
COBISS.SR-ID 512029116
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 3 (2009), str. 43-62. –
49
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0903043P
reference uz tekst. - Apstrakt ; Summary. - Bibliografija. – Dostupno i
na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66371003097R
343.97:343.615-053.6
004.738.5:316.624-053.6
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 3 (2010), str. 97-112. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM1003097R
COBISS.SR-ID 513800380
364-3:364-787.34(497.11)"2009"
TEMIDA - 359
PRAVA žrtava u krivično-pravnoj proceduri / prevela Sanja
Radisavljević. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.
COBISS.SR-ID 182918668
TEMIDA - 363
RADEVIĆ, Radomir
Inicijative u vezi istine i pomirenja u Crnoj Gori - opšti pregled /
Radomir Radević. - Rezime ; Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370404021R
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 4 (1998), str. 37-40.
342.726-058.6
COBISS.SR-ID 65489666
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 4 (2004), str. 21-22. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0404021R
TEMIDA - 360
PREPORUKA CM/Rec(2007) 13 Komiteta ministara državama
članicama : o rodno prilagoñenoj politici u obrazovanju / prevod
Nataša Jovanović.
343.95/.97:341.322.5
316.654:341.322.5(497.16)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 11, br. 3 (2008), str. 99-110.
COBISS.SR-ID 137195276
341.231.14:37(4-672EU)
341.176(4-672EU)(094.2)
TEMIDA - 364
RADISAVLJEVIĆ, Sanja
Meda Chesney-Lind: The Female Offender: Girls, Women and Crime,
London, 1997. / Sanja Radisavljević.
COBISS.SR-ID 182907916
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 4 (1998), str. 45-46.
TEMIDA - 361
PRESKOT, Laura
Veterani bezimenog rata: o prikrivenom nasilju, progovaranju istine,
otporu i oporavku / Laura Prescott. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370402013P
343.62-055.2(049.32)
COBISS.SR-ID 65490434
TEMIDA - 365
RADISAVLJEVIĆ, Sanja
Službe za pomoć žrtvama kriminala : neka svetska iskustva i
mogućnosti njihove primene u našoj zemlji / Sanja Radisavljević. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 2 (2004), str. 13-16. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0402013P
343.988:343.62
616.89-008.441:615.851.6
364-786
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 3 (1998), str. 29-39.
COBISS.SR-ID 118884108
364-3:364-787.34
TEMIDA - 362
RADAKOVIĆ, Danica
Žrtve kriminaliteta, sa posebnim osvrtom na žrtve nasilja na radnom
mestu i u porodici - analiza rada Službe VDS info i podrška žrtvama u
2009. godini / Danica Radaković. - Napomene i bibliografske
COBISS.SR-ID 62245890
TEMIDA - 366
RADIVOJEVIĆ, Zoran, 1957Meñunarodna zaštita osoba sa mentalnim poremećajem / Zoran
50
Radivojević, Nebojša Raičević. - Napomene i bibliografske reference
uz tekst. - Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370703011R
COBISS.SR-ID 512609189
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 10, br. 3 (2007), str. 11-24. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0703011R
TEMIDA - 370
RADULOVIĆ, Slañana
Dan za sećanje / Slañana Radulović. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst.
341.231.14-056.34
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 2 (1999), str. 48.
COBISS.SR-ID 512789180
821.163.41-94
TEMIDA - 367
RADOVANOVIĆ, Jadranka
Nada Banjanin-ðuričić: Udarac po duši, Beograd, 1998. / Jadranka
Radovanović.
COBISS.SR-ID 86711052
TEMIDA - 371
RAKIĆ, Danilo
Neka razmatranja o položaju i perspektivi interno raseljenih lica na
prostoru bivše SFRJ / Danilo Rakić. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370404057R
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 4 (1998), str. 46-48.
343.62-053.2(049.32)
COBISS.SR-ID 65510146
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 4 (2004), str. 57-60. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0404057R
TEMIDA - 368
RADOVIĆ, Nadežda
O ocu mom/tvom/njenom/njegovom : tresak koji čujem posle pedeset
godina / Nadežda Radović. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370204077R.
364:061.23(497.11)
364-787.22-054.73(497.11)
COBISS.SR-ID 137216268
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 5, br. 4 (2002), str. 77-78. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0204077R
TEMIDA - 372
REZOLUCIJA Saveta Bezbednosti Ujedinjenih Nacija 1820
(2008) / prevela s engleskog Mirjana Tejić.
343.62(093.3)
316.624(093.3)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 11, br. 2 (2008), str. 61-66.
COBISS.SR-ID 165777676
341.123.043(094.2)
341.231.14-055.2
TEMIDA - 369
RADULOVIĆ, Danka
Osobenosti i posledice psihopatskog nasilja u porodici / Danka
Radulović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Rezime ;
Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370501011R
COBISS.SR-ID 513051580
TEMIDA - 373
RIVS, Helen
Novi pravci promena u vezi sa brigom za žrtve - svedoke i njihovom
zaštitom u Ujedinjenom Kraljevstvu / Helen Reeves. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 8, br. 1 (2005), str. 11-20. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0501011R
343.96:343.62
343.95:159.97
616.89
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 3, br. 3/4 (2000), str. 41-46.
343.143(410)
51
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0503046S
COBISS.SR-ID 94694924
323.281/.282(47)(049.32)
343.261-052:321.64-058.57(470)(049.32)
343.819.5/.7(47)(049.32)
316.62:[343.261-052:321.64](470)(049.32)
TEMIDA - 374
ROMBAUTS, Hejdi
Istina i pomirenje: da li je potrebno preispitati osnovne postavke?
Iskustva Južne Afrike i Ruande / Heidy Rombouts. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370204033R
COBISS.SR-ID 165781516
TEMIDA - 378
SAVIĆ, Maja
Trgovina ljudima u Srbiji, Beograd, 2004. / Maja Savić. – Dostupno i
na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370403057S
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 5, br. 4 (2002), str. 33-44. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0204033R
323.118(675.98)
323.118(680)
341.49:341.322
343.95/.97:341.322.5
165.5
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 3 (2004), str. 57-59. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0403057S
343.431(497.11)(049.32)
343.543/.546(497.11)(094.32)
COBISS.SR-ID 104543244
COBISS.SR-ID 119990540
TEMIDA - 375
SAMARDŽIĆ, Radomir
Traumatski stres i posledice / Radomir Samardžić. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija.
TEMIDA - 379
SAVIĆ, Slobodan, 1957Zakonska regulativa u vezi sa socijalnom zaštitom dece i omladine u
Švedskoj, sa posebnim osvrtom na zaštitu od zlostavljanja i
zanemarivanja / Slobodan Savić, ðorñe Alempijević. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Summary. - Bibliografija. –
Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370301011S
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 1 (2001), str. 21-24.
616.89-008.441
COBISS.SR-ID 96132876
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 1 (2003), str. 11-18. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0301011S
TEMIDA - 376
SAVIČIĆ, Dalibor
Meñunarodni seminar: "Tranziciona pravda u bivšoj Jugoslaviji",
Beograd - Zagreb, od 20 do 25. marta 2005. godine / Dalibor Savičić.
364-22-053.2/.6(485)
364.63-053.2/.6-78(485)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 8, br. 2 (2005), str. 39-43.
COBISS.SR-ID 111999244
316.4:172.4]:005.745(497.1)"2005"(049.32)
TEMIDA - 380
SAVIĆ, Snežana, 1954Restorativna pravda i Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i
krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica iz perspektive sudske prakse /
Snežana Savić. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370701047S
COBISS.SR-ID 181878796
TEMIDA - 377
SAVIČIĆ, Dalibor
Nensi Adler: Preživeli iz gulaga: s one strane sovjetskog sistema,
Beograd, 2005. / Dalibor Savičić. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370503046S.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 10, br. 1 (2007), str. 47-48. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0701047S
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 8, br. 3 (2005), str. 46-49. - doi:
52
343.211.3-053.6(497.11)
343.91-053.6(497.11)
Contemporary Society, Oxford, 2002. / Biljana Simeunović-Patić. –
Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370303046S
COBISS.SR-ID 512467388
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 3 (2003), str. 47-49. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0303046S
TEMIDA - 381
SAVIN, Ksenija
Žene i sida / Ksenija Savin, Vesna Korać. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Bibliografija.
343.85(049.32)
COBISS.SR-ID 113898508
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 1 (1998), str. 27-35.
TEMIDA - 385
SIMEUNOVIĆ-Patić, Biljana, 1970II Nacionalna kriminološka konferencija sa meñunarodnim učešćem
"Preprečavanje kriminalitete - teorija, praksa in dileme", Ljubljana,
26-27. septembar 2003. godine / Biljana Simeunović-Patić. Napomene i bibliografske reference uz tekst.
616.98:578.828]-055.2
COBISS.SR-ID 60508930
TEMIDA - 382
SELI, Eva
Nasilje nad mentalno ometenim ženama: nevidljive žrtve / Éva Szeli,
Dea Pallaska. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370402029S
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 3 (2003), str. 41-45.
343.85:005.745"2003"(049.32)
COBISS.SR-ID 113896972
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 2 (2004), str. 29-30. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0402029S
TEMIDA - 386
SIMEUNOVIĆ-Patić, Biljana, 1970Gorazd Meško: Osnove preprečevanja kriminalitete, Ljubljana, 2002. /
Biljana Simeunović-Patić. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370301063S
343.988-055.2-056.34/.36
316.485.6:316.647.82-055.2-056.34/.36
364-787.22-055.2-056.34/.36
342.726-055.2-056.34/.36
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 1 (2003), str. 63-67. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0301063S
COBISS.SR-ID 118890764
343.85(049.3)
TEMIDA - 383
SIEGEL, Dina, 1962Human Trafficking and Legalized Prostitution in the Netherlands /
Dina Siegel. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Rezime.
- Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370901005S
COBISS.SR-ID 112006412
TEMIDA - 387
SIMEUNOVIĆ-Patić, Biljana, 1970Ian Taylor: Crime in Context: A Critical Criminology of Market
Societies, Cambridge, 1999. / Biljana Simeunović-Patić. - Dostupno i
na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370201051S.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 1 (2009), str. 5-16. – doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0901005S
343.85:343.544/.545(492)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 5, br. 1 (2002), str. 51-54. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0201051S
COBISS.SR-ID 513544124
343.97(049.32)
TEMIDA - 384
SIMEUNOVIĆ-Patić, Biljana, 1970David Garland: The Culture of Control: Crime and Social Order in
COBISS.SR-ID 180516620
53
TEMIDA - 388
SIMEUNOVIĆ-Patić, Biljana, 1970Jock Young: The Exclusive Society: Social Exclusion, Crime and
Difference in Late Modernity, London, 1999. / Biljana SimeunovićPatić. - Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370602045S.
343.988:343.431
COBISS.SR-ID 513330108
TEMIDA - 392
SIMEUNOVIĆ-Patić, Biljana, 1970Ubistva heteroseksualnih partnera: kriminološke i viktimološke
karakteristike / Biljana Simeunović-Patić. - Tabele. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370203003S. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. Bibliografija.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 9, br. 2 (2006), str. 45-47.
316.4(049.32)
COBISS.SR-ID 165783052
TEMIDA - 389
SIMEUNOVIĆ-Patić, Biljana, 1970Ljudska prava pred sudovima u Srbiji : konferencija o postupanju
sudova prilikom suñenja za krivična dela u Srbiji u 2004. godini,
posmatrano sa aspekta poštovanja ljudskih prava, Beograd, 13. maj
2005. godine / Biljana Simeunović-Patić.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 5, br. 1 (2002), str. 3-13. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0203003S
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 8, br. 2 (2005), str. 37-38.
TEMIDA - 393
SIMEUNOVIĆ-Patić, Biljana, 1970Ubistva u Srbiji u kontekstu tranzicije i rata / Biljana SimeunovićPatić. - Tabele. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370304033S
343.9:343.61-058.833/.837
COBISS.SR-ID 104540172
342.7:005.745(497.11)"2005"(049.32)
COBISS.SR-ID 181874188
TEMIDA - 390
SIMEUNOVIĆ-Patić, Biljana, 1970Meñunarodna konferencija "Restorativna pravda i kontakt hipoteza u
bavljenju etno-nacionalnim konfliktima" i Meñunarodna konferencija
"Teško nasilje i restorativna pravda", Izrael, 5-6. mart 2006 / Biljana
Simeunović-Patić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 4 (2003), str. 33-45. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0304033S
343.97:343.61(497.11)"199"
COBISS.SR-ID 113909004
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 9, br. 2 (2006), str. 45-47. –
Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370602045S
TEMIDA - 394
SIMEUNOVIĆ-Patić, Biljana, 1970Zoran Kanduč: Okraj zločina in kazni, Ljubljana, 2003. / Biljana
Simeunović-Patić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. –
Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370402055S
316.485.6:005.745"2006"(049.32)
COBISS.SR-ID 182017036
TEMIDA - 391
SIMEUNOVIĆ-Patić, Biljana, 1970Prepoznavanje viktimizacije trgovinom ljudima / Biljana SimeunovićPatić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370804069S
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 2 (2004), str. 55-57. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0402055S
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 11, br. 4 (2008), str. 69-86. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0804069S
TEMIDA - 395
SIMEUNOVIĆ-Patić, Biljana, 1970-
343.2.01(049.32)
COBISS.SR-ID 118896396
54
Zoran Kanduč: Subjekti in objekti (ne)formalne socialne kontrole v
kontekstu postmodernih tranzicij, Ljubljana, 2007. / Biljana
Simeunović-Patić. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370802071S
COBISS.SR-ID 181960204
TEMIDA - 399
SIMONOV, Olivera
Položaj oštećenih i zastupanje u postupcima voñenim zbog krivičnog
dela trgovine ljudima i srodnih ili povezanih krivičnih dela / Olivera
Simonov. - Rezime ; Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370401041S
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 11, br. 2 (2008), str. 71-76.
316.42(049.32)
COBISS.SR-ID 153261068
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 1 (2004), str. 41-44. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0401041S
TEMIDA - 396
SIMIĆ, Ljiljana J.
Nasilje u porodici je zločin / Ljiljana J. Simić. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370302051S
343.988
343.122
343.431-058.64
COBISS.SR-ID 133808652
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 2 (2003), str. 51-52. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0302051S
TEMIDA - 400
SINOBAD, Sandra
Obeležja vršnjačkog nasilja u školama / Sandra Sinobad. - Napomene
i bibliografske reference uz tekst. - Rezime ; Summary. – Dostupno i
na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370503019S
343.851:343.54/.55(497.11)
343.851:343.62(497.11)
343.211.6(497.11)
COBISS.SR-ID 112017932
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 8, br. 3 (2005), str. 19-23. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0503019S
TEMIDA - 397
SIMIĆ, Olivera
Lynne Jones: I tada su počeli da pucaju: odrastanje u ratnoj Bosni,
London, 2004. / Olivera Simić. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370503043S
343.59-057.874
316.624-057.874
COBISS.SR-ID 138260236
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 8, br. 3 (2005), str. 43-45. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0503043S
TEMIDA - 401
SKAKAVAC, Zdravko, 1953Trgovina ljudima u domaćem zakonodavstvu / Zdravko Skakavac,
Tatjana Simić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370804023S
159.922.7:355.48(497.6)(049.32)
616.89-008.441-053.2:355.48(049.32)
COBISS.SR-ID 165781260
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 11, br. 4 (2008), str. 23-48. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0804023S
TEMIDA - 398
SIMIĆ, Olivera
Meñunarodna konferencija o istini, pomirenju i ljudskim pravima,
Sarajevo od 16. do 19. avgusta 2005. godine / Olivera Simić. Napomene i bibliografske reference uz tekst.
343.431(497.11)
COBISS.SR-ID 513329084
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 8, br. 3 (2005), str. 40-42.
TEMIDA - 402
SKAKAVAC, Zdravko
Trgovina muškarcima u Srbiji, Beograd, 2009. / Zdravko Skakavac. –
327.55:005.745(497)"2005"(049.32)
55
Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066371002123S
Žene u sistemu policijskog obrazovanja stanje i perspektiva ženskih
ljudskih prava / Danijela Spasić. - Napomene i bibliografske reference
uz tekst. - Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370803041S
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 2 (2010), str. 124-129.
343.545-055.1(497.11)(049.32)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 11, br. 3 (2008), str. 41-61. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0803041S
COBISS.SR-ID 183715340
351.74:377(497.11)
305-055.1/.2
TEMIDA - 403
SLUNJSKI, Irena
Adolescenti - žrtve rata i izbjeglištva / Irena Slunjski. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Summary.
COBISS.SR-ID 513312956
TEMIDA - 407
SRINIVASAN, Murugesan
Victims and the Criminal Justice System in India: Need for a
Paradigm Shift in the Justice System / Murugesan Srinivasan, Jane
Eyre Mathew. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Rezime. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370702051S
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 2 (2000), str. 37-39.
341.322.5-053.6
COBISS.SR-ID 92746764
TEMIDA - 404
SNODON, Martin
Isceljujuće sećanje / Martin Snoddon. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370404069S
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 10, br. 2 (2007), str. 51-62. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0702051S
343.988
343.232-058.6
343.2/.7(540)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 4 (2004), str. 69-72. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0404069S
316.485.6:061.23(416)
364-786(416)
316.483:2(416)
COBISS.SR-ID 512604860
TEMIDA - 408
SRNA, Jelena, 1951Mitovi o nasilju kod stručnjaka u pravosuñu / Jelena Srna, Lazar
Tenjović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. –
Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370604035S
COBISS.SR-ID 137218828
TEMIDA - 405
SPASIĆ, Danijela, 1970Depresija kao uzrok i kao posledica viktimizacije / Danijela Spasić. Bibliografija. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370704043S.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 9, br. 4 (2006), str. 35-42. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0604035S
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 10, br. 4 (2007), str. 43-55. doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0704043S
316.644:343.62
377:34
343.988-056.34
616.895.4
COBISS.SR-ID 512261308
TEMIDA - 409
SRNA, Jelena, 1951Problem telesnog kažnjavanja dece i uloga stručnjaka u njegovom
rešavanju / Jelena Srna, Ivana Stevanović. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Apstrakt ; Summary. - Bibliografija. – Dostupno i
COBISS.SR-ID 165786124
TEMIDA - 406
SPASIĆ, Danijela, 197056
na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66371004005S
COBISS.SR-ID 76888066
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 4 (2010), str. 5-16. – doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM1004005S
TEMIDA - 413
STEVANOVIĆ, Ivana, 1968Eliminisanje telesnog kažnjavanja dece kao ljudsko pravo / Ivana
Stevanović, Jelena Srna. - Napomene i bibliografske reference uz
tekst. - Apstrakt ; Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66371004037S
343.988-053.2
37.015.3
COBISS.SR-ID 182920972
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 4 (2010), str. 37-48. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM1004037S
TEMIDA - 410
SRNIĆ, Jelena
Nasilje nad starim osobama / Jelena Srnić. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Rezime ; Summary. - Bibliografija. – Dostupno i
na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66371002095S
343.85:343.615-053.2/.6
342.721
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 2 (2010), str. 95-111.
COBISS.SR-ID 182930700
343.988-053.9
343.85:343.62-053.9(497.11)
364.63-053.9(497.11)
364-787.22-053.9(497.11)
TEMIDA - 414
STEVANOVIĆ, Ivana, 1968Krivična dela vezana za iskorišćavanje dece u pornografske svrhe
zloupotrebom računarskih sistema i mreža : (meñunarodni i domaći
krivičnopravni okvir) / Ivana Stevanović. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Rezime ; Summary. - Bibliografija. – Dostupno i
na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370903027S
COBISS.SR-ID 514146492
TEMIDA - 411
STEFANOVSKA, Vesna
Restorativni pristup policije u sistemima maloletničke pravde / Vesna
Stefanovska. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Apstrakt
; Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66371003041S
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 3 (2009), str. 27-41. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0903027S
343.541/.545-053.2/.6
004.738.5:316.624
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 3 (2010), str. 41-55. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM1003041S
COBISS.SR-ID 513800124
TEMIDA - 415
STEVANOVIĆ, Ivana, 1968Krivičnopravna zaštita dece - žrtava zlostavljanja i zanemarivanja u
Srbiji / Ivana Stevanović. - Napomene i bibliografske reference uz
tekst. - Rezime ; Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370502021S
343.85:343.91-053.6
351.746.2
COBISS.SR-ID 514437308
TEMIDA - 412
STEVANOVIĆ, Ivana, 1968Dete žrtva zlostavljanja i zanemarivanja i uloga policije u
obezbeñivanju njegove zaštite / Ivana Stevanović. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 8, br. 2 (2005), str. 21-32. . doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0502021S
343.85:343.62-053.2-058.6(497.11)
343.988-053.2
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 3/4 (2000), str. 19-26.
COBISS.SR-ID 512610725
343.62
364.65-053.2
57
TEMIDA - 416
STEVANOVIĆ, Ivana, 1968Nasilje u porodici nije privatna stvar / Ivana Stevanović. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija.
COBISS.SR-ID 104540940
TEMIDA - 420
STEVANOVIĆ, Ivana, 1968Restorative Justice and the Law, Devon UK, 2002. / Ivana Stevanović.
– Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370303049S
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 4 (1998), str. 27-32.
343.54/.55
COBISS.SR-ID 65488898
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 3 (2003), str. 49-50. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0303049S
TEMIDA - 417
STEVANOVIĆ, Ivana, 1968Nataša Mrvić-Petrović - ðorñe ðorñević: Moć i nemoć kazne,
Beograd, 1998. / Ivana Stevanović.
343.988(049.32)
COBISS.SR-ID 113901068
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 2 (1999), str. 59-60.
TEMIDA - 421
STEVANOVIĆ, Ivana, 1968Seminar "Problemi viktimizacije u zemljama balkanskog regiona",
Tsigov Chark, Bugarska, 19. - 22. februar 1998. godine / Ivana
Stevanović.
343.241/.297(049.32)
COBISS.SR-ID 70941186
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 2 (1998), str. 39.
TEMIDA - 418
STEVANOVIĆ, Ivana, 1968Nova zakonska rešenja o maloletnicima: značaj alternativa
institucionalnom tretmanu : (u svetlu reintegracije izvršilaca i
osnaživanja žrtava) / Ivana Stevanović. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370601061S
343.988(497):005.745(049.32)
COBISS.SR-ID 182635532
TEMIDA - 422
STEVANOVIĆ, Ivana, 1968Skup eksperata sazvan u cilju razvoja instrumenata za implementaciju
u nacionalna zakonodavstva meñunarodnih krivičnopravnih strategija
za eliminaciju nasilja prema ženama / Ivana Stevanović.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 9, br. 1 (2006), str. 61-66. . doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0601061S
343.91-053.6(497.11)
343.211.3-053.6(497.11)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 1 (1999), str. 57-58.
COBISS.SR-ID 512030140
343.62-055.2:005.745(049.32)
TEMIDA - 419
STEVANOVIĆ, Ivana, 1968Osvrt na neka pitanja seksualnog nasilja prema deci / Ivana
Stevanović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370203041S
COBISS.SR-ID 183433740
TEMIDA - 423
STEVANOVIĆ, Ivana, 1968Zaštita prava deteta na privatnost u krivičnom postupku i medijsko
izveštavanje / Ivana Stevanović. - Napomene i bibliografske reference
uz tekst. - Rezime; Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370802049S
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 5, br. 3 (2002), str. 41-49. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0203041S
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 11, br. 2 (2008), str. 49-60. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0802049S
343.541-053.2(497.11)
58
343.12-053.2/.6
342.721-053.2/.6
COBISS.SR-ID 92733196
COBISS.SR-ID 513051324
TEMIDA - 428
STEVANOVIĆ, Zoran, 1949Novi Zakon o izvršenju krivičnih sankcija i budućnost ženskog
zatvora / Zoran Stevanović.
TEMIDA - 424
STEVANOVIĆ, Ivana, 1968Zatvori za žene u Finskoj / Ivana Stevanović. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 2 (1998), str. 46-47.
341.231.14:343.261-052-055.2(497.11)
343.811-055.2(497.11)
343.8(497.11)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 1 (1998), str. 17-26.
341.231.14:343.261-055.2(480)
343.811-055.2(480)
COBISS.SR-ID 182675980
COBISS.SR-ID 59560962
TEMIDA - 429
STEVKOVIĆ, Ljiljana, 1979Deseta godišnja konferencija Evropskog društva za kriminologiju
"Kriminalitet i kriminologija: od pojedinaca do organizacija", Lijež,
8.-11. septembar 2010. godine / Ljiljana Stevković, Jelena
Dimitrijević. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.
TEMIDA - 425
STEVANOVIĆ, Ivana, 1968Zorica Mršević: Incest izmeñu mita i stvarnosti, Beograd, 1997. /
Ivana Stevanović.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 2 (1998), str. 52-53.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 3 (2010), str. 113-120.
343.542.5(049.32)
179.2:176.4(049.32)
343.9:061.23(4)"2010"(049.32)
COBISS.SR-ID 61363458
COBISS.SR-ID 182908684
TEMIDA - 426
STEVANOVIĆ, Ivana, 1968Ženska prava i društvena tranzicija u SRJ, Beograd, 1997. / Ivana
Stevanović.
TEMIDA - 430
STEVKOVIĆ, Ljiljana, 1979Human Trafficking, Devon, 2007. / Ljiljana Stevković. – Dostupno i
na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370804107S
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 1 (1998), str. 43-45.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 11, br. 4 (2008), str. 108-115.
342.726-055.2(497.1)(049.32)
343.431(049.32)
COBISS.SR-ID 59565826
COBISS.SR-ID 182960652
TEMIDA - 427
STEVANOVIĆ, Ivana, 1968Nasilje u porodici i maloletnička delinkvencija / Ivana Stevanović. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 3/4 (1999), str. 19-24.
TEMIDA - 431
STEVKOVIĆ, Ljiljana, 1979Karakteristike nasilja nad decom u porodici i njegove posledice na
zdravlje / Ljiljana Stevković. - Napomene i bibliografske reference uz
tekst. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370603023S
343.54
343.915
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 9, br. 3 (2006), str. 23-31. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0603023S
59
343.62-053.2
364-787.9
341.311(497.1)"1999"
COBISS.SR-ID 512156092
COBISS.SR-ID 92747276
TEMIDA - 432
STEVKOVIĆ, Ljiljana, 1979Prva godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije "Prava
žrtava i EU: izazovi pružanja pomoći žrtvama", Beograd, 11.-12.
novembar 2010. godine / Ljiljana Stevković, Jelena Dimitrijević. Napomene i bibliografske reference uz tekst.
TEMIDA - 436
SUČEVIĆ, Radmila
Zakonska regulativa obiteljskog nasilja u Hrvatskoj / Radmila
Sučević. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. –
Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370302061S
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 4 (2010), str. 83-92.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 2 (2003), str. 61-65. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0302061S
364-3:364-787.34(497.11)"2010"
343.54/.55(497.5)
343.62(497.5)
343.211.6(497.5)
COBISS.SR-ID 182933260
TEMIDA - 433
STEVKOVIĆ, Ljiljana, 1979Trgovina ljudskim organima / Ljiljana Stevković. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Summary. - Bibliografija. –
Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370901033S
COBISS.SR-ID 112019212
TEMIDA - 437
ŠABIĆ, Rodoljub
Primena sredstava prinude u svetlu relevantnih pravnih normi /
Rodoljub Šabić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 1 (2009), str. 33-46. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0901033S
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 3/4 (1999), str. 47-52.
343.9.02:61
323.282(497.11)
COBISS.SR-ID 169852940
COBISS.SR-ID 92734476
TEMIDA - 434
STEVKOVIĆ, Ljiljana, 1979Vesna Baltezarević: Mobing: komunikacija na četiri noge, Pančevo,
2007. / Ljiljana Stevković. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370704075S.
TEMIDA - 438
ŠASANJE, Filip
Nasilje i eksploatacija mladih žena: mobilnost i jačanje mreže
albanske prostitucije / Philippe Chassagne, Kolë Gjeloshaj ; preveo
Budimir Babović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Rezime ; Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370401031C
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 10, br. 4 (2007), str. 75-77.
343.988:343.62-057.16(049.32)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 1 (2004), str.31-36. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0401031C
COBISS.SR-ID 165786636
343.9.02(=18)
343.431
343.544/.545(4-15)
TEMIDA - 435
STOJANOVIĆ, Zoran
Agresija NATO na Jugoslaviju u svetlu krivičnog prava / Zoran
Stojanović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary.
COBISS.SR-ID 133806860
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 2 (2000), str. 47-50.
60
TEMIDA - 439
ŠEHIĆ, Vehid
Preduslovi za pomirenje / Vehid Šehić. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370204051S
COBISS.SR-ID 93120770
TEMIDA - 443
ŠKULIĆ, Milan, 1968Ekološka katastrofa u Jugoslaviji i masovno stradanje stanovništva
Jugoslavije usled NATO agresije - krivičnopravni aspekt / Milan
Škulić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija. Summary.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 5, br. 4 (2002), str. 51-52. . doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0204051S
323.1:159.964.21(497.6)
316.4:172.4(497.6)
316.485.6
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 2 (2000), str. 51-65.
504.61:355.4(497.1)"1999"
355.4(497.1)"1999"
COBISS.SR-ID 104543756
COBISS.SR-ID 92747532
TEMIDA - 440
ŠELIH, Alenka, 1933Alternativne sankcije i mere u krivičnopravnom sistemu Slovenije /
Alenka Šelih. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370601037S
TEMIDA - 444
ŠKULIĆ, Milan, 1968Jedan pogled na položaj oštećenog u krivičnom postupku za krivična
dela organizovanog kriminaliteta / Milan Škulić. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Rezime ; Summary. – Dostupno i
na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370401017S
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 9, br. 1 (2006), str. 37-42. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0601037S
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 1 (2004), str. 17-29. . doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0401017S
343.241(497.4)
COBISS.SR-ID 512029372
343.14
343.9.02
TEMIDA - 441
ŠKULIĆ, Milan, 1968Alenka Šelih: Otrokove pravice, šolska pravila in nasilje v šoli,
Ljubljana, 1996 / Milan Škulić.
COBISS.SR-ID 133784588
TEMIDA - 445
ŠKULIĆ, Milan, 1968Krivičnoprocesne mogućnosti zaštite žrtava krivičnih dela povezanih
sa trgovinom ljudskim bićima / Milan Škulić. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Summary. - Bibliografija. –
Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370202005S
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 3 (1998), str. 61-64.
341.231.14-053.2(049.32)
COBISS.SR-ID 62250242
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 5, br. 2 (2002), str. 5-17. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0202005S
TEMIDA - 442
ŠKULIĆ, Milan, 1968Deca - žrtve seksualnog nasilja (krivičnopravni i krivičnoprocesni
položaj) / Milan Škulić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.
- Bibliografija.
343.988
343.122
343.431-058.64
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 3 (2001), str. 3-17.
COBISS.SR-ID 101781004
343.541/.545-053.2/.6(497.11)
61
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 2 (2000), str. 109-110.
TEMIDA - 446
ŠKULIĆ, Milan, 1968Krivičnoprocesni položaj dece - žrtava nasilja / Milan Škulić. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija.
343.9(049.32)
COBISS.SR-ID 74650882
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 3/4 (1999), str. 11-18.
TEMIDA - 451
ŠKULIĆ, Milan, 1968Sprečavanje torture u pretkrivičnom i krivičnom postupku / Milan
Škulić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija.
343.62-053.2
COBISS.SR-ID 92732940
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 1 (2001), str. 3-13.
TEMIDA - 447
ŠKULIĆ, Milan, 1968Krivičnoprocesni položaj žena žrtava nasilja / Milan Škulić. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija.
343.1
COBISS.SR-ID 96131340
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 1 (2000), str. 29-38.
TEMIDA - 452
ŠKULIĆ, Milan, 1968Zaštita ustavnog prava na slobodu i policijski pritvor / Milan Škulić. Napomene i bibliografske reference uz tekst.
343.615-055.2
COBISS.SR-ID 92740620
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 2 (1998), str. 21-28.
TEMIDA - 448
ŠKULIĆ, Milan, 1968Masovna viktimizacija stanovništva Jugoslavije usled NATO agresije
/ Milan Škulić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.
341.231.14:343.121
342.721:343.121
343.85:343.43
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 2 (1999), str. 30-40.
COBISS.SR-ID 86691852
355.469.2(497.1)"1999"
TEMIDA - 453
ŠRAJBMAN, Vigdor
Zločin i kazna u Jugoslaviji / Vigdor Schreibman. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst.
COBISS.SR-ID 86709004
TEMIDA - 449
ŠKULIĆ, Milan, 1968Oštećeni u krivičnom postupku - kako poboljšati njegov položaj? /
Milan Škulić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Bibliografija.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 2 (1999), str. 25-29.
355.469.2(497.1)"1999"
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 3, br. 3/4 (2000), str. 5-18.
COBISS.SR-ID 86707468
343.122
TEMIDA - 454
TANASKOVIĆ, Branislava
Istraživanje seksualnog uznemiravanja u javnom prevozu u Beogradu /
Branislava Tanasković, Milena Račeta. - Graf. prikazi. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Summary. - Bibliografija. –
Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370704023T
COBISS.SR-ID 94692108
TEMIDA - 450
ŠKULIĆ, Milan, 1968Slobodanka Konstantinović-Vilić, Vesna Nikolić-Ristanović:
Kriminologija, Niš, 1998. / Milan Škulić.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 10, br. 4 (2007), str. 23-32. –
62
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0704023T
TEMIDA - 458
TEJIĆ, Mirjana
Odgovornost Srbije za genocid - primena Konvencije o sprečavanju i
kažnjavanju zločina genocida / Mirjana Tejić. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Summary. - Bibliografija. –
Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370704033T
343.95:159.97
159.97.072(497.111)
343.435/.436-055.2(497.111)
364-787.7/.8
COBISS.SR-ID 512864700
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 10, br. 4 (2007), str. 33-42. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0704033T
TEMIDA - 455
TANJEVIĆ, Nataša
Krivičnopravna zaštita dece žrtava seksualnog nasilja u Srbiji / Nataša
Tanjević. - Tabele. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Apstrakt ; Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66371004017T
341.485(497.15)"1992/1994"
341.645.2
COBISS.SR-ID 512864956
343.541/.545-053.2/.6(497.11)
TEMIDA - 459
TEJIĆ, Mirjana
Zorica Mršević: Ka demokratskom društvu - sistem izbornih kvota,
Beograd, 2007. / Mirjana Tejić. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370703063T.
COBISS.SR-ID 182930444
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 10, br. 3 (2007), str. 63-65.
TEMIDA - 456
TEJIĆ, Mirjana
Ka rodnom budžetiranju, Novi Sad, 2007. / Mirjana Tejić. - Dostupno
i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370801089T.
342.827(049.32)
342.8:305-055.1/.2(049.32)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 11, br. 1 (2008), str. 89-92.
TEMIDA - 460
TEJIĆ, Mirjana
Zorica Mršević: Ka demokratskom društvu - sloboda javnog
okupljanja, pravo svih, Beograd, 2007. / Mirjana Tejić. – Dostupno i
na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370803137T
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 4 (2010), str. 17-36. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM1004017T
COBISS.SR-ID 165785100
336.14:305-055.1/.2(497.11)(049.32)
COBISS.SR-ID 165787148
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 11, br. 3 (2008), str. 137-140.
TEMIDA - 457
TEJIĆ, Mirjana
Mirjana Dokmanović: Posedovanje vatrenog oružja i nasilje u porodici
na Zapadnom Balkanu: komparativna studija o zakonodavstvu i
mehanizmima implementacije, Beograd, 2007. / Mirjana Tejić. –
Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370802077T
342.729(049.32)
COBISS.SR-ID 182918412
TEMIDA - 461
TOMIĆ, Marta, 1971Žene, profesura i nejednake mogućnosti / Marta Tomić. - Tabele. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Rezime ; Summary. Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66371002017T
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 11, br. 2 (2008), str. 77-81.
343.9(497)(049.32)
COBISS.SR-ID 153261836
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 2 (2010), str. 17-34. –
63
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM1002017T
305-055.2
378-057.175-055.2(4)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 3 (2001), str. 53-60.
COBISS.SR-ID 514145468
342.7-055.2:005.745"2001"(049.32)
TEMIDA - 462
TOŠIĆ, Jelena
Koji model istine i pomirenja odgovara bivšoj Jugoslaviji? :
razmišljanja na osnovu završne panel diskusije / Jelena Tošić. Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370204087T
COBISS.SR-ID 93129730
Zlatkova, Jasmina Nikolić, Vesna Nikolić-Ristanović.
TEMIDA - 466
TRIPKOVIĆ, Mirjana
Psihičko zlostavljanje na radnom mestu: analiza rada Službe VDS info
i podrška žrtvama u 2008. godini / Mirjana Tripković. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Rezime ; Summary. - Bibliografija.
– Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370902019T
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 5, br. 4 (2002), str. 87-90. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0204087T
316.4:172.4(497.1)
343.95/.97:341.322.5
165.5
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 2 (2009), str. 19-31. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0902019T
364-3:364-787.34(497.11)"2008"
343.988:343.62-057.16
COBISS.SR-ID 165778700
COBISS.SR-ID 513587644
TEMIDA - 463
TRIBINA: "Samoorganizovanje žena kod nas i u svetu", Beograd,
25. maj 1998 / priredile Vesna Nikolić-Ristanović, Sanja
Radisavljević, Sanja Milojević. - Napomene i bibliografske reference
uz tekst.
TEMIDA - 467
TROGO, Izabel
Implementacija člana 11 Konvecije o eliminaciji svih oblika
diskriminacije prema ženama u pravnom sistemu i praksi u Republici
Srbiji / Isabel Traugott, Sanja Milivojević. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Bibliografija.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 3 (1998), str. 49-58.
364-787.86:005.745(497.11)"1998"(049.32)
364-787.22-055.2:005.745(497.11)"1998"(049.32)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 3 (2001), str. 43-52.
COBISS.SR-ID 62248450
341.231.14-055.2
TEMIDA - 464
TRIBINA: "Trgovina ženama i decom i savremeni društveno
ekonomski kontekst u SRJ", Beograd, 27.09.1999 / priredile Sanja
Milivojević, Tatjana Vukobratović.
COBISS.SR-ID 93126402
TEMIDA - 468
USCILA, Rokas
Istraživanje o zlostavljanju dece u Litvaniji i njegova važnost za
sprečavanje maloletničke delikvencije / Rokas Uscila. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Rezime ; Summary. – Dostupno i
na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370503011R
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 3/4 (1999), str. 53-60.
343.431:005.745(049.32)
COBISS.SR-ID 70945282
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 8, br. 3 (2005), str. 11-17. – doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0503011R
TEMIDA - 465
TRIBINA: "Žene, istina i pomirenje", Velika Plana, 25.
septembar 2001. godine
U razgovoru učestvovale: Jovanka Brkić, Smilja Sinñelić, Jelena
343.988:343.62-053.2
364-787.34-053.2(474.5)
343.97:343.91-053.6
64
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 9, br. 1 (2006), str. 81-83. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0601081V
COBISS.SR-ID 138259212
343.262/.278(4)(049.32)
TEMIDA - 469
VAN Dijk, Jan J. M.
Kriminalna viktimizacija : globalni osvrt / Jan J. M. Van Dijk. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija.
COBISS.SR-ID 181858828
TEMIDA - 473
VASILJEVIĆ, Danica, 1974Barbara Hudson: Justice in the Risk Society: Challenging and Reaffirming Justice in Late Modernity, London, New Delhi, 2003. /
Danica Vasiljević. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370502047V
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 1 (1999), str. 3-15.
343.988
COBISS.SR-ID 86696204
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 8, br. 2 (2005), str. 47-49. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0502047V
TEMIDA - 470
VAN Duyne, Petrus C., 1946Corruption in Serbia: Unique or a Shared Balkan Disease? / Petrus C.
van Duyne, Elena Stocco, Miroslava Milenović. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Summary ; Rezime. - Bibliografija.
– Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370904029v
340.114(049.32)
COBISS.SR-ID 165780492
TEMIDA - 474
VASILJEVIĆ, Danica, 1974Marian Liebman: Restorativna pravda: kako funkcioniše?, London,
2007. / Danica Vasiljević, Vesna Nikolić-Ristanović. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370703071V
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 4 (2009), str. 29-58. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0904029v
343.352/.353(497.11)
328.185(497.11)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 10, br. 3 (2007), str. 71-74.
COBISS.SR-ID 513929916
316.485.6(049.32)
TEMIDA - 471
VANDE Vale, Ilse
Podrška deci, žrtvama kriminala, u okviru sistema za podršku žrtvama
/ Ilse Vande Walle. - Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370403009W
COBISS.SR-ID 165785612
TEMIDA - 475
VASILJEVIĆ, Danica, 1974Meñunarodni seminar "Developing Probation in Central and Eastern
Europe: Sustainable Growth", Budimpešta, 1-3. mart 2006. godine /
Danica Vasiljević.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 3 (2004), str. 9-16. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0403009W
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 9, br. 3 (2006), str. 35-37.
343.988-053.2(489)
364-787.34-053.2(489)
343.8:005.745(4)"2006"(049.32)
COBISS.SR-ID 119983884
COBISS.SR-ID 182083596
TEMIDA - 472
VASILJEVIĆ, Danica, 1974Alternative zatvorskim kaznama, Beograd, 2005. / Danica Vasiljević. . - Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370601081V
TEMIDA - 476
VASILJEVIĆ, Danica, 1974Okrugli sto: "Uspostavljanje sistema alternativnih sankcija u Republici
Srbiji", Beograd, 4 jul 2008. godine / Danica Vasiljević.
65
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 11, br. 3 (2008), str. 127-134.
COBISS.SR-ID 113902604
343.24:005.745(497.11)"2008"(049.32)
TEMIDA - 480
VESELINOVIĆ, Nataša
Trauma kao tačka susreta seksualnog nasilništva i viktimizacije /
Nataša Veselinović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370303027V
COBISS.SR-ID 182916364
TEMIDA - 477
VASILJEVIĆ-Prodanović, Danica, 1974Restorativna pravda u krivičnopravnom sistemu / Danica VasiljevićProdanović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Apstrakt ;
Summary. - Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66371003057V
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 3 (2003), str. 27-39. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0303027V
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 13, br. 3 (2010), str. 57-68. –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM1003057V
343.9:343.541/.543
COBISS.SR-ID 113894668
343.2.01
TEMIDA - 481
VIDAKOVIĆ, Ivana
Anti-stres radionice sa ženama aktivnim u nevladinim organizacijama
/ Ivana Vidaković. - Tabele. - Napomene i bibliografske reference uz
tekst.
COBISS.SR-ID 514437820
TEMIDA - 478
VEL, Dejvid
Istina i pomirenje - slučaj Severne Irske. Ozdravljenje kroz sećanje;
Dosadašnji razvoj dogañaja / David Wall. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370204045W
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 3/4 (2000), str. 47-50.
159.944.4-055.2
COBISS.SR-ID 183982348
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 5, br. 4 (2002), str. 45-50. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0204045W
TEMIDA - 482
VIDAKOVIĆ, Ivana
Psihosocijalne posledice rata na decu i roditelje, Beograd, 1999. /
Ivana Vidaković.
323.1(=152.1)
316.483:2(416)
322(416)
316.485.6
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 1 (2000), str. 43-45.
COBISS.SR-ID 104543500
159.922.74/.75:355.469.2(049.32)
TEMIDA - 479
VESELINOVIĆ, Nataša
Dena Rosenbloom, Mary Beth Williams, Barbara E. Watkins: Life
After Trauma: Workbook for Healing, New York, 1999. / Nataša
Veselinović. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370303051V
COBISS.SR-ID 183981324
TEMIDA - 483
VIDAKOVIĆ, Ivana
Tribina: "Strategija osnaživanja žena u posleratnom periodu", Niš,
21.07.1999 / Ivana Vidaković.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 2 (1999), str. 55-58.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 3 (2003), str. 51-53. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0303051V
305-055.2:005.745"1999"(049.32)
343.988(049.32)
COBISS.SR-ID 70940930
66
TEMIDA - 484
VIDAKOVIĆ, Ivana
Tribina: "Žena i rat", Čačak, 24. oktobar 2001. godine / Ivana
Vidaković. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.
316.774/.776:177(4-12)(049.32)
316.347(4-12)(049.32)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 4 (2001), str. 27-32.
TEMIDA - 488
VIDAKOVIĆ, Ivana
Žrtve kriminaliteta, emocionalne reakcije i proces oporavka / Ivana
Vidaković. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. Bibliografija. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370202039V
COBISS.SR-ID 165779724
343.988-055.2:005.745(049.32)
COBISS.SR-ID 93143042
TEMIDA - 485
VIDAKOVIĆ, Ivana
Uloga zdravstvene službe u pomoći žrtvama kriminaliteta (rezultati
kvalitativnog istraživanja) / Ivana Vidaković. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370301045V
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 5, br. 2 (2002), str. 39-45. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0202039V
364-787.34
343.988
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 1 (2003), str. 45-51. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0301045V
COBISS.SR-ID 101790732
364-787.9
340.66:616-001
614.2:343.232-058.6
TEMIDA - 489
VIJERS, Marjan
Izmeñu ugnjetavanja i osnaživanja / Marjan Wijers ; prevela
Stanislava Lazarević. - Napomene uz tekst.
COBISS.SR-ID 112000268
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 3 (1998), str. 5-11.
TEMIDA - 486
VIDAKOVIĆ, Ivana
Uspostavljanje mehanizma izdavanja privremenih boravišnih dozvola
za žrtve i svedoke trgovine ljudskim bićima na Balkanu, Brisel, 2004.
/ Ivana Vidaković. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.
343.431-055.2
343.988-055.2
COBISS.SR-ID 62059522
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 2 (2004), str. 45-49.
TEMIDA - 490
VLAHOVIĆ, Bojana
Dijagnostički problemi i dileme psihologa KPD-bolnice / Bojana
Vlahović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.
364-787.34:343.431]:005.963.3(049.32)
COBISS.SR-ID 118894092
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 3/4 (2000), str. 51-55.
TEMIDA - 487
VIDAKOVIĆ, Ivana
Vesna Nikolić-Ristanović, Nataša Hanak: Od sećanja na prošlost ka
pozitivnoj budućnosti, Beograd, 2004. / Ivana Vidaković. – Dostupno
i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370501058V
616.89-071:343.261-052
COBISS.SR-ID 183982860
TEMIDA - 491
VORKAPIĆ, Milan, 1953Kuća / Milan Vorkapić.
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - Vol. 8, br. 1 (2005), str. 58-60. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0501058V
316.4:172.4(4-12)(049.32)
316.647.5(4-12)(049.32)
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 7, br. 4 (2004), str. 77-79.
67
821.163.41-94
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370903063V
COBISS.SR-ID 137219852
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 3 (2009), str. 63-74. . –
doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0903063V
TEMIDA - 492
VUČKOVIĆ, Ivana, 1984Žrtve rodno baziranog nasilja i njihova pravna zaštita u Srbiji : o
muškom nasilju prema ženama / Ivana Vučković. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Rezime ; Summary. - Bibliografija.
– Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370803111V
004.738.5:[343.9.02:61
COBISS.SR-ID 513800636
TEMIDA - 496
WEMMERS, Jo-Anne
Alexis A. Aronowitz: Human Trafficking, Human Misery: the Global
Trade in Human Beings, Westport, 2009. / Jo-Anne Wemmers. –
Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=145066370904117W
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 11, br. 3 (2008), str. 111-124. .
– doi: http://dx.doi.org/10.2298/TEM0803111V
343.211.3-055.2(497.11)
343.62-055.2-058.6
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 12, br. 4 (2009), str. 117-119.
COBISS.SR-ID 182914828
343.431(049.32)
TEMIDA - 493
VUKOVIĆ, Drenka, 1953Mobing na radnom mestu / Drenka Vuković. - Tabele. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Summary. – Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370604003V
COBISS.SR-ID 183216652
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 9, br. 4 (2006), str. 3-10. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0604003V
TEMIDA - 497
ZOGLIN, Kejti
Korisne mere za krivično gonjenje slučajeva nasilja u porodici: neke
ideje iz Sjedinjenih Američkih Država / Katie Zoglin. - Napomene i
bibliografske reference uz tekst. - Summary. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370302067Z
343.988:343.62-057.16
364-787.34-057.16
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 6, br. 2 (2003), str. 67-71. - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0302067Z
COBISS.SR-ID 512260284
343.54/.55(73)
343.62(73)
343.211.6(73)
364.63-027.553(73)
TEMIDA - 494
VUKOVIĆ, Dušan
Jedno lično iskustvo - otac poginulog vojnika / Dušan Vuković. Summary.
COBISS.SR-ID 112019468
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 3, br. 2 (2000), str. 73-74.
TEMIDA - 498
ZVEKIĆ, Uglješa
Viktimizacija u zemljama u tranziciji - s posebnim osvrtom na
korupciju u javnim službama / Uglješa Zvekić. - Tabele.
821.163.41-94
COBISS.SR-ID 183754508
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 2, br. 1 (1999), str. 17-24.
TEMIDA - 495
VULETIĆ, Dejan, 1972Trgovina ljudskim organima u sajber prostoru / Dejan Vuletić. Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Rezime ; Summary. Bibliografija. – Dostupno i na:
343.988(4-664)
35.077:343.352
COBISS.SR-ID 86696460
68
TEMIDA - 499
ŽARKOV, Dubravka
Silovanja tokom rata u Bosni : o muškosti, ženskosti i moći Žrtve
Silovanja / Dubravka Žarkov. - Napomene i bibliografske reference uz
tekst. - Bibliografija.
REGISTAR NASLOVA
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 2 (1998), str. 3-12.
•
•
341.322.5-055.2(497.6)"1992/1995"
•
•
•
COBISS.SR-ID 86688524
TEMIDA - 500
ŽEGARAC, Nevenka, 1968Nasilje meñu roditeljima školske dece : rezultati istraživanja /
Nevenka Žegarac, Miroslav Brkić. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Bibliografija.
•
•
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 1, br. 4 (1998), str. 19-26.
•
•
343.54/.55
COBISS.SR-ID 65488642
•
•
TEMIDA - 501
ŽEGARAC, Nevenka, 1968Zaštita dece od trgovine ljudima - izgradnja sistema / Nevenka
Žegarac. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Rezime ;
Summary. - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=1450-66370503003Z
Adolescenti - žrtve rata i izbjeglištva 403
Agresija NATO na Jugoslaviju u svetlu krivičnog prava 435
Agresija NATO-a na Jugoslaviju 273
Aktivnosti Inicijative na planu istine i pomirenja 160
Albert R. Roberts: Helping Crime Victims - Research, Policy and
Practice, London, New Delhi, 1990. 186
Aleks Borejn: Zemlja zderane maske, Beograd, 2001. 337
Alenka Šelih: Otrokove pravice, šolska pravila in nasilje v šoli,
Ljubljana, 1996 441
Alexis A. Aronowitz: Human Trafficking, Human Misery: the
Global Trade in Human Beings, Westport, 2009. 496
Alternativa pokretanju kaznenog postupka prema maloljetnim i
mlañim punoljetnim počiniteljima kaznenih djela, odnosno
alternativa pokretanju kaznenog postupka u predmetima nasilja u
obitelji 34
Alternative zatvorskim kaznama, Beograd, 2005. 472
Alternativne sankcije i mere u krivičnopravnom sistemu Slovenije
440
•
•
•
•
•
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 8, br. 3 (2005), str. 3-10. . - doi:
http://dx.doi.org/10.2298/TEM0503003Z
•
341.231.14-053.2
•
COBISS.SR-ID 138234380
•
TEMIDA - 502
ŽUNIĆ, Natalija
Okrugli sto: "Žene u javnom i političkom životu", Niš, 24. maj 2001.
godine / Natalija Žunić.
•
•
Alternativne sankcije i novo zakonodavstvo Republike Srbije 245
Analiza stavova javnosti u Srbiji prema fenomenu seksualne
zloupotrebe dece 341
Anti-stres radionice sa ženama aktivnim u nevladinim
organizacijama 481
Antropologija seksualne eksploatacije 182
Asocijacija Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje: aktivnosti u
2006. godini i planovi za budućnost 274
Asocijacija Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje: koordinacija
inicijativa civilnog društva i povećavanje društvene vidljivosti
Trećeg puta 275
Atrociteti u Vojvodini 340
Austrijski zakon o zaštiti od nasilja u porodici 70
Barbara Hudson: Justice in the Risk Society: Challenging and Reaffirming Justice in Late Modernity, London, New Delhi, 2003. 473
Bez nacionalne strategije o istini i pomirenju nema pravog rešenja
196
U: Temida. - ISSN 1450-6637. - God. 4, br. 2 (2001), str. 57-59.
•
342.5-055.2:005.745(497.11)"2001"(049.32)
•
COBISS.SR-ID 82064642
•
69
Bily kruh bezpeci (BKB) - organizacija za podršku žrtvama
kriminaliteta u Češkoj Republici 257
Biljana ðurñević-Stojković: Verske sekte i pokreti - lovci na duše,
Beograd, 1997 152
Brandon Hamber: Transforming Societies after Political Violence:
Truth, Reconciliation and Mental Health, Dordrecht, 2009. 276
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Branislava Knežić: Obrazovanje i resocijalizacija: metode merenja,
Beograd, 2002. 277
Budimir Babović: Ljudska prava i policija u Jugoslaviji, Beograd,
1999. 278
•
•
Carolyn Hoyle: Negotiating Domestic Violence: Police, Criminal
Justice and Victims, Oxford, New York, 2000. 223
Changing Violent Men, California, 1999. 205
Chris Greer: Sex Crime and the Media: Sex Offending and the press
divided society, Devon, 2003. 206
Corruption in Serbia: Unique or a Shared Balkan Disease? 470
Cyber Socializing and Victimization of Women 112
•
•
•
•
•
•
IV meñunarodna konferencija "Policija u Centralnoj i Istočnoj
Evropi, devijantnost, nasilje i viktimizacija", Ljubljana, Slovenija,
12-14. septembar 2002. godine 38
•
•
Dan za sećanje 370
David Garland: The Culture of Control: Crime and Social Order in
Contemporary Society, Oxford, 2002. 384
Deca žrtve rata 192
Deca - žrtve nasilja 241
Deca - žrtve seksualnog nasilja (krivičnopravni i krivičnoprocesni
položaj) 442
Deca: višestruke žrtve rata 279
Dečije iskustvo rata 68
Deklaracija o pravima žrtava na odgovarajuće standarde službe 69
Dena Rosenbloom, Mary Beth Williams, Barbara E. Watkins: Life
After Trauma: Workbook for Healing, New York, 1999. 479
Depresija kao uzrok i kao posledica viktimizacije 405
Deseta godišnja konferencija Evropskog društva za kriminologiju
"Kriminalitet i kriminologija: od pojedinaca do organizacija", Lijež,
8.-11. septembar 2010. godine 429
Deseti meñunarodni viktimološki simpozijum, Montreal, od 6. do
10. avgusta 2000. godine 280
Dete žrtva zlostavljanja i zanemarivanja i uloga policije u
obezbeñivanju njegove zaštite 412
Deveta konferencija Evropskog udruženja za kriminologiju
"Kriminologija i kriminalna politika izmeñu ljudskih prava i
efektivne kontrole kriminaliteta", Ljubljana, 9.-12. septembar 2009.
godine 72
Devetnaesta godišnja konferencija Evropskog udruženja za
psihologiju i pravo "Žrtve kriminaliteta i kršenja prava", Sorento,
Italija, 2.-5. septembra 2009.godine 174
Devetnaesta konferencija i Godišnja skupština Evropskog foruma
službi za žrtve, Haarlem, Holandija, 26-28. maj 2005. godine 258
Dijagnostički problemi i dileme psihologa KPD-bolnice 490
Diskriminacija žena na radnom mestu - povezanost sa materinstvom,
invaliditetom i ženskim zdravljem 78
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dokument o položaju žrtve u procesu posredovanja 85
Doprinos Omladinskog Komunikativnog Centra (OKC) u procesu
izgradnje mira na prostoru Bosne i Hercegovine i regiona 137
Draško Aćimović: Prostitutke rata: (III deo ispovesti naših
"prijateljica noći"), Jagodina, 1997. 224
II Nacionalna kriminološka konferencija sa meñunarodnim učešćem
"Preprečavanje kriminalitete - teorija, praksa in dileme", Ljubljana,
26-27. septembar 2003. godine 385
Drugi pripremni seminar za jedanaesti ekonomski OSCE forum:
National and International Economic Impact of Trafficking in
Human Beings, Janija, 2003. 225
Društvena prava žrtava kriminala 89
Društvene okolnosti - bitan činilac resocijalizacije osuñenika 143
Društveni identitet mladih žena na selu: primer sela Dudovica studija slučaja 125
Društveno značenje traumatskog stresa 87
Dubravka Žarkov: The Body of War: Media, Ethnicity, and Gender
in the Break-up of Yugoslavia, Durham, London, 2007. 281
20 konferencija Evropskog foruma službi za žrtve, Bratislava,
Slovačka, 24-27. maj 2006. godine 259
22. konferencija i godišnja skupština Evropskog foruma službi za
žrtve "Unapreñivanje programa rada sa žrtvama", Beograd, 28.maj1.jun 2008. godine 73
21. konferencija i godišnja skupština Evropskog foruma službi za
žrtve, Siófok, Mañarska, 23-27. maj 2007. godine 260
12. konferencija Evropskog foruma službi za žrtve, Strasbourg, 2731. maj 1998. 282
Ekološka katastrofa u Jugoslaviji i masovno stradanje stanovništva
Jugoslavije usled NATO agresije - krivičnopravni aspekt 443
Ekonomska globalizacija i paradoksi 80
Eliminisanje telesnog kažnjavanja dece kao ljudsko pravo 413
Evropska integracija na polju krivičnopravnog delovanja (Evropski
nalog za hapšenje) 332
Family Violence and Police Response, 2005. 207
Feminist review, Tema broja: Globalization, London, 2002. 114 ,
222
•
Football and Sex: the 2006 FIFA World Cup and Sex Trafficking
226
•
•
•
•
70
Gde su granice kažnjavanja? 283
Gerry Johnstone: Restorative Justice - Ideas, Values, Debates,
Devon, 2002. 37
Globalno razmišljanje, lokalno delovanje: priče aktivistkinja 331
Godišnja konferencija Britanskog kriminološkog društva, Bangor od
24. do 26. juna 2003. 284
•
•
•
•
•
•
•
•
Godišnja konferencija Britanskog kriminološkog društva
"Kriminalitet i pravda u doba globalne nesigurnosti", London, 18-20.
septembar 2007. godine 285
Godišnja konferencija Britanskog kriminološkog društva,
Portsmouth, 6-9. jul 2004. godine 286
Goran Opačić, Ivana Vidaković, Branko Vujadinović: Život u
posleratnim zajednicama, Beograd, 2005 208
Gorazd Meško: Osnove preprečevanja kriminalitete, Ljubljana,
2002. 386
Gradski centar za socijalni rad u Beogradu i pomoć žrtvama
kriminaliteta 261
•
•
345
•
•
•
•
Handbook of Restorative Justice, Devon, 2007. 39
Human Trafficking and Legalized Prostitution in the Netherlands
Human Trafficking, Devon, 2007. 430
•
I učenici imaju prava 17
Ian Taylor (11. mart 1944. - 19. januar 2001.) 126
Ian Taylor: Crime in Context: A Critical Criminology of Market
Societies, Cambridge, 1999. 387
Ian Ward: Uvod u kritičku teoriju prava, London, 2004. 128
Identitet i konflikt u Sandžaku 106
Ilegalna tržišta, trgovina ljudima i transnacionalni organizovani
kriminalitet 287
Implementacija člana 11 Konvecije o eliminaciji svih oblika
diskriminacije prema ženama u pravnom sistemu i praksi u
Republici Srbiji 467
Indikatori za procenu postupanja profesionalaca u situaciji nasilja u
partnerskom odnosu 120
Inicijative u vezi istine i pomirenja u Crnoj Gori - opšti pregled 363
Inkriminacije silovanja u najnovijim krivičnim zakonima nekih
zemalja u tranziciji u svetlu, već duže očekivane, reforme
jugoslovenskog krivičnog zakonodavstva 32
Institut pomilovanja u svetlu restorativne pravde 219
The International Crime Victim Survey in Countries in Transition National Reports, Rome, 1998. 40
International Law: Modern Feminist Approaches, Oregon, 2005.
338 , 339
Isceljujuće sećanje 404
Iskustva u procesu pomirenja - period 1996-2004. godina 103
Istina i pomirenje 104 , 144
Istina i pomirenje u Srbiji 288
Istina i pomirenje - Da, molim! Ne, hvala! 138
Istina i pomirenje - slučaj Severne Irske. Ozdravljenje kroz sećanje;
Dosadašnji razvoj dogañaja 478
Istina i pomirenje: da li je potrebno preispitati osnovne postavke?
Iskustva Južne Afrike i Ruande 374
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Istraživanje o zlostavljanju dece u Litvaniji i njegova važnost za
sprečavanje maloletničke delikvencije 468
Istraživanje seksualnog uznemiravanja u javnom prevozu u
Beogradu 454
Istraživanje trgovine djecom u Bosni i Hercegovini 124
Italijanski mehanizmi za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti
242
383
•
Istina i pravda - izazovi sa kojima se suočavaju žrtve pred
Meñunarodnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju 7
Istorijski pristup u tretiranju osoba sa ometenošću kao pokazatelj
njihovog društvenog pozicioniranja 76
Istraživanja o najadekvatnijim oblicima sećanja na prošlost i
načinima za uspostavljanje poverenja na prostoru bivše Jugoslavije
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
71
Izbeglištvo kao trajna viktimizacija 153
Izmeñu ugnjetavanja i osnaživanja 489
James M. Jaranson, Michael K. Popkin: Briga za žrtve torture,
Washington, 1998. 183
Jasmina Dervišević-Cesić: The River Runs Salt, Runs Sweet: A
Memoir of Višegrad, [USA], 1994. 289
Jedan pogled na položaj oštećenog u krivičnom postupku za krivična
dela organizovanog kriminaliteta 444
Jedanaesta godišnja konferencija Asocijacije za proučavanje pravde
"Imigracija, sklonište, svetovi bez granica", Albany, SAD 27-30.
maj 2009. godine 290
XI meñunarodni viktimološki simpozijum, Stellenbosch, 2003. 41
11. plenarni sastanak i Meñunarodna konferencija "Merenje trgovine
ljudima: kompleksnosti i teškoće", Courmayeur Mont Blanc, Italija,
od 1. do 4. decembra 2005. godine 291
Jedno lično iskustvo - otac poginulog vojnika 494
Jock Young: The Exclusive Society: Social Exclusion, Crime and
Difference in Late Modernity, London, 1999. 388
John Boorman: In my Country, 2004. 346
Još jedna priča o incestu ili --- 187
Jo-Anne Wemmers: Uvod u viktimologiju, Montreal, 2003. 292
Južna Afrika: Kreiranje agende tranzicione pravde usmerene ka
budućnosti 204
Ka rodnom budžetiranju, Novi Sad, 2007. 456
Ka uspostavljanju osnovnih prava žrtava u Japanu 240
Kada je zaista dosta? I šta bi kriminolog trebalo da kaže? 178
Как помочь жертве преступления, Ohvriabi, Estonija, 2001. 262
Kako sam odrastala u devedesetim 100
Kalocsa - Nacionalni zatvor za žene u Mañarskoj ili ženski zatvor u
tranziciji 293
Karakteristike nasilja nad decom u porodici i njegove posledice na
zdravlje 431
•
Karen Boyle: Media and Violence: Gendering the Debates, 2005.
•
Kuća 491
•
•
Likovno predstavljanje istine i pomirenja 185
Lise Bjerkan: Samo moj život: Rehabilitacija žrtava trgovine ljudima
u cilju seksualne eksploatacije, Beograd, 2005. 162
Lode Walgrave: Restorative Justice, Self-interest and Responsible
Citizenship, Cullompton, 2008. 43
Lynne Jones: I tada su počeli da pucaju: odrastanje u ratnoj Bosni,
London, 2004. 397
209
•
Kiranjit Ahluwalia, Rahila Gupta: Circle of light, London, 1997.
294
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klinička sudskomedicinska ekspertiza žrtava trgovine ljudskim
bićima 142
Koji model istine i pomirenja odgovara bivšoj Jugoslaviji? 462
Konferencija o položaju žena u regionu - države Evrope i Severne
Amerike, Ženeva, 19-21. januara 2000. godine 188
Konferencija "Zdravlje žena u zdravstvenoj politici Srbije", Beograd
20. jun 2006. godine 133
Konferencija: Istraživanja o zločincima u globalnom kontekstu,
Berlin 27-29. januar 2009. godine 107
Konstrukcija krivice žrtve, sa posebnim osvrtom na krivični
postupak protiv optuženih za ubistvo premijera Srbije dr Zorana
ðinñića 295
Koraci ka uspostavljanju dijaloga na Kosovu - iskustva Centra za
nenasilni otpor 95
Korisne mere za krivično gonjenje slučajeva nasilja u porodici: neke
ideje iz Sjedinjenih Američkih Država 497
Korporativno pokoravanje 14
Korupcija, Beograd, 2005. 201
Korupcija i strategije njenog suzbijanja 246
Korupcija kao "kriminal belog okovratnika" - meñunarodnopravni
instrumenti javne odgovornosti državnih funkcionera 81
Kostelić-Martić Andreja: Mobing: psihičko maltretiranje na radnom
mjestu, Zagreb, 2005. 168
Krijumčarenje ljudi, krijumčarenje žena i dece, Bukurešt, 2001. 210
Kriminalitet mladih, neizvesna budućnost, Edinburg, 19. oktobar
2005. godine 263
Kriminalna viktimizacija 469
Krivična dela vezana za iskorišćavanje dece u pornografske svrhe
zloupotrebom računarskih sistema i mreža 414
Krivično delo nasilja u porodici - pravna praksa na teritoriji Niša
•
•
•
•
264
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ljudska prava pred sudovima u Srbiji 389
•
•
Mapiranje mizoginije u Srbiji: diskursi i prakse, Beograd, 2000. 44
Marian Liebman: Restorativna pravda: kako funkcioniše?, London,
2007. 474
Marie Segrave, Sanja Milivojević, Sharon Pickering: Sex
Trafficking - International Context and Response, Portland, 2009.
•
203
•
•
•
•
•
•
•
•
154
•
Ljiljana Tomašić: Trgovina ljudskim organima, Beograd, 2003. 211
Ljudmila Alpern: San i java ženskog zatvora, San Peterburg, 2004.
•
Krivično delo nasilje u porodici u društvenom kontekstu i pravnom
sistemu Srbije i Crne Gore 296
Krivično delo trgovine ljudskim bićima - meñunarodni dokumenti,
savremena zakonska rešenja i Krivični zakon SR Jugoslavije 42
Krivično pravna zaštita krivičnih dela u Republici Makedoniji 10
Krivičnopravna zaštita dece žrtava seksualnog nasilja u Srbiji 455
Krivičnopravna zaštita dece - žrtava zlostavljanja i zanemarivanja u
Srbiji 415
Krivičnopravni položaj lica sa mentalnim poremećajima 247
Krivičnoprocesne mogućnosti zaštite žrtava krivičnih dela povezanih
sa trgovinom ljudskim bićima 445
Krivičnoprocesni položaj dece - žrtava nasilja 446
Krivičnoprocesni položaj žena žrtava nasilja 447
•
•
•
•
72
Marija Lukić, Slañana Jovanović: Drugo je porodica : Nasilje u
porodici - nasilje u prisustvu vlasti, Beograd, 2001. 297
Martha Minow: From Vengeance to Forgiveness, Boston, 1998. 298
Masovna viktimizacija stanovništva Jugoslavije usled NATO
agresije 448
Meda Chesney-Lind: The Female Offender: Girls, Women and
Crime, London, 1997. 364
Medicinski aspekti torture 2
Medijacija kao metod rešavanja pravnih sporova 349
Medijsko izveštavanje i poštovanje ljudskih prava učesnika u
krivičnom postupku 248
Meñunarodna konferencija "Balkan u susret pomirenju - Nemačkofrancusko prijateljstvo kao model pomirenja za države Balkana",
Beograd, 24-25. oktobar 2002. 265
Meñunarodna konferencija o istini, pomirenju i ljudskim pravima,
Sarajevo od 16. do 19. avgusta 2005. godine 398
Meñunarodna konferencija "Restorativna pravda i kontakt hipoteza u
bavljenju etno-nacionalnim konfliktima" i Meñunarodna
konferencija "Teško nasilje i restorativna pravda", Izrael, 5-6. mart
2006 390
Meñunarodna konferencija Viktimološkog društva Indije i Odeljenja
za kriminologiju Madras Univerziteta: Žrtve, novi oblici
viktimizacije i krivičnopravni sistem, Chennai, Indija, 8-10. februar
2007. godine 299
Meñunarodna konferencija: "Positioning restorative justice",
Leuven, od 15. do 19. septembra 2001. godine 300
Meñunarodna konferencija: "Pranje novca i predikatno krivično delo
u Srbiji 2000-2005.", Beograd, 4. oktobar 2006. godine 169
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Meñunarodna konferencija: "Prošlost i sadašnjost: posledice po
demokratizaciju" Beograd od 3-4. jula 2004. godine 115
Meñunarodna zaštita osoba sa mentalnim poremećajem 366
Meñunarodni dokumenti o zaštiti prava žrtava krivičnog dela 301
Meñunarodni kongres: "Usluge bez granica (GATS, privatizacija i
posledice na žene)", Keln, 2003. 82
Meñunarodni seminar: "Developing Probation in Central and
Eastern Europe: Sustainable Growth", Budimpešta, 1-3. mart 2006.
godine 475
Meñunarodni seminar o konfliktima "Conflict Prevention and
Conflict Management", Gummersbach, Nemačka, 19. februar - 3.
mart 2006 108
Meñunarodni seminar: "Ljudsko dostojanstvo - trgovina decom u
Evropi", Brussel, 2003. 212
Meñunarodni seminar: "Restorativna pravda: drugačiji način
suočavanja sa postratnom situacijom u Bosni i Hercegovini?",
Sarajevo, 27-28. oktobar 2006. godine 45
Meñunarodni seminar: "Tranziciona pravda u bivšoj Jugoslaviji",
Beograd - Zagreb, od 20 do 25. marta 2005. godine 376
Meñunarodni standardi i nasilje u porodici 302
Mešoviti brakovi u Jugoslaviji 239
Mike Brogden, Preeti Nijhar: Crime, Abuse and the Elderly, 2000.
•
213
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Milan Škulić, Ivana Stevanović: Maloletni delinkventi u Srbiji,
Beograd, 1999. 46
Milan Škulić: Organizovani kriminalitet - pojam i krivičnoprocesni
aspekti, Beograd, 2003. 227
Mirjana Dokmanović: New World Order - uticaj globalizacije na
ekonomska i socijalna prava žena, Subotica, 2002. 97
Mirjana Dokmanović: Posedovanje vatrenog oružja i nasilje u
porodici na Zapadnom Balkanu: komparativna studija o
zakonodavstvu i mehanizmima implementacije, Beograd, 2007. 457
Mitovi o nasilju kod stručnjaka u pravosuñu 408
Mobing na radnom mestu 493
Model zaštite od nasilja u porodici 189
Mogući pravci preispitivanja instituta uslovnog otpusta 129
Mogućnosti i ograničenja primene medijacije u slučajevima
partnerskog nasilja 71
Mogućnosti obezbeñenja dokaza o organizovanju seksualne
eksploatacije 217
Multidisciplinarni model zaštite dece - žrtava nasilja 329
Muškosti, nasilje i kontrola zajednice 28
M. E. I. Brienen, E. H. Hoegen: Victims of Crime in 22 European
Criminal Justice Systems, Nijmegen, 2000. 303
•
Nasilje i eksploatacija mladih žena: mobilnost i jačanje mreže
albanske prostitucije 438
Nasilje meñu roditeljima školske dece 500
Nasilje nad mentalno ometenim ženama: nevidljive žrtve 382
Nasilje nad starim osobama 410
Nasilje nad ženama i decom u porodici - jedna lična priča 256
Nasilje nad ženama i društvena tranzicija 304
Nasilje nad ženama kao rizik za socijalnu transformaciju 221
Nasilje nad ženama sa invaliditetom 74
Nasilje u porodici 141
Nasilje u porodici i maloletnička delinkvencija 427
Nasilje u porodici i prava deteta na zaštitu 330
Nasilje u porodici je zločin 396
Nasilje u porodici nije privatna stvar 416
Nasilje u porodici za vreme agresije NATO alijanse na SR
Jugoslaviju 228
Nataša Mrvić-Petrović - ðorñe ðorñević: Moć i nemoć kazne,
Beograd, 1998. 417
Nataša Mrvić-Petrović: Naknada štete iz saobraćajne nezgode u
evropskim zakonodavstvima, Beograd, 1998. 229
Naum Šurbanovski (1937-2000) 11
(Ne) živjeti s nasiljem: Drugi pogled 2, Zenica, 1999. 230
Neka razmatranja o položaju i perspektivi interno raseljenih lica na
prostoru bivše SFRJ 371
Neka razmišljanja o etničkom identitetu i psihološkim efektima rata
31
•
•
•
•
•
•
•
•
Neke specifičnosti maloletničkog kriminaliteta s posebnim osvrtom
na odmeravanje kazne maloletničkog zatvora za krivična dela
izvršena u sticaju 47
Nekoliko ideja o sećanju na prošlost kao osnovi za izgradnju trajnog
mira 1
Nensi Adler: Preživeli iz gulaga: s one strane sovjetskog sistema,
Beograd, 2005. 377
Nevenka Žegarac, Aleksandar Bauca, Uglješa Gvozden: Ničija deca:
trgovina decom u Srbiji i Crnoj Gori, Beograd, 2005. 170
Nova zakonska rešenja o maloletnicima: značaj alternativa
institucionalnom tretmanu 418
Novi pravci promena u vezi sa brigom za žrtve - svedoke i njihovom
zaštitom u Ujedinjenom Kraljevstvu 373
Novi Zakon o izvršenju krivičnih sankcija i budućnost ženskog
zatvora 428
Novine u korist oštećenog u zakonodavstvu Republike Makedonije
184
•
Nada Banjanin-ðuričić: Udarac po duši, Beograd, 1998. 367
Naknada štete žrtvama nasilja 249
73
•
Novine u krivičnom zakonodavstvu o maloletnicima u svetlu
restorativne pravde 132
Novo iskustvo u procesu suočavanja sa prošlošću 101
•
O ocu mom/tvom/njenom/njegovom 368
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obeležavanje desetogodišnjice našeg časopisa Temida, Niš, 26. mart
2009. godine 350
Obeležja vršnjačkog nasilja u školama 400
Obrazovanje i edukacija kao preduslov za prevazilaženje teškoća u
implementaciji etičkih i pravnih normi rodne ravnopravnosti u
društvenoj sredini 102
Od definicije do operacionalizacije, sa osvrtom na istraživanje
nasilja 145
Od denacifikacije do renacifikacije: iskustva posleratne Nemačke
istina i pomirenje iz aspekta viktimologije 139
Odgovor savremenih pravnih sistema na nasilje u porodici uporednopravna analiza rešenja nekih evropskih zemalja i države
Njujork, SAD 231
Odgovori na gubitke 179
Odgovornost Srbije za genocid - primena Konvencije o sprečavanju i
kažnjavanju zločina genocida 458
Odnos formalnog i neformalnog sistema u kazneno-popravnim
ustanovama 195
Okrugli sto: "Novi zakon o izvršenju krivičnih sankcija i budućnost
ženskog zatvora", Beograd, 24. mart 1998 305
Okrugli sto: "Podrška žrtvama - svedocima u krivičnom postupku",
Beograd 14-15. mart 2005. godine 266
Okrugli sto: "Potrebe žrtava, regionalno povezivanje organizacija
žrtava rata i pomirenje", Beograd, 14. novembar 2009. godine 347
Okrugli sto: "Promocija modela za prevenciju i razrešenje sukoba u
malim zajednicama na primeru maloletničke delinkvencije",
Beograd, 11.02.2001. godine 232
Okrugli sto: "Uspostavljanje sistema alternativnih sankcija u
Republici Srbiji", Beograd, 4 jul 2008. godine 476
Okrugli sto: "Žene u javnom i političkom životu", Niš, 24. maj 2001.
godine 502
Oliver Bačanović: Policijata i zrtvite, Štip, 1997. 250
Organizacije koje pružaju pomoć žrtvama kriminaliteta u Beogradu
(rezultati istraživanja) 233
Organizaciona komunikacija i mobing 15
Osamnaesta konferencija i Godišnja skupština Evropskog foruma
službi za podršku žrtvama kriminaliteta, Tuusula, Finska, 26-29. maj
2004. godine 267
Osobenosti i posledice psihopatskog nasilja u porodici 369
Osvrt na neka pitanja seksualnog nasilja prema deci 419
Osvrt na pravnu strategiju koja se bavi nasiljem u porodici 8
Osvrt na sadašnjost i budućnost ženskog zatvora 342
Oštećeni u krivičnom postupku - kako poboljšati njegov položaj?
•
449
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Parametri socijalne egzistencije i funkcionisanja lezbejki - lezbejsko
telo u procesima društvene interakcije 243
Peace Review: Children and War (Deca i rat), 2000. 114
Perception of Victim Treatment by Police and Courts: A Study
Among University Students in India and Japan 33
Perspektive u Bosni i Hercegovini 199
Podrška deci, žrtvama kriminala, u okviru sistema za podršku
žrtvama 471
Podrška žrtvama i sprečavanje sekundarne viktimizacije: savremena
zakonska rešenja i praksa 306
Pojam i osnovni principi restorativne pravde 48
Pojam i posledice emocionalnog zlostavljanja deteta u porodici 194
Policijska brutalnost ili policijska tortura 9
Politička aktivnost žena u ženskim grupama 155
Politike traume i pomirenja 113
Položaj i uzrast kao faktori viktimizacije dece 18
Položaj oštećenih i zastupanje u postupcima voñenim zbog krivičnog
dela trgovine ljudima i srodnih ili povezanih krivičnih dela 399
Položaj žrtava krivičnih dela u zakonodavstvu Republike Slovenije
99
•
•
•
•
•
•
•
•
Položaj žrtve u Srbiji: klasični krivični postupak i mogućnosti
restorativne pravde 307
Pomaci koji prerastaju u proces 27
Pomirenje sa sobom i drugima - od pristupa ka modelu 308
Ponovno uspostavljanje pravde u Srbiji - pomirenje i restorativna
pravda u postkomfliktnom kontekstu 333
Poricanje, prihvatanje i pomirenje 93
Porodično nasilje nad decom 214
Porodično nasilje u zemljama bivše Jugoslavije: pregled najvažnijih
rezultata istraživanja 49
Posredovanje izmeñu žrtve i učinioca (victim-offender mediation)
50
•
•
•
•
•
•
Otpuštanje i prilagoñavanje nakon dugotrajnog boravka u zatvoru:
perspektive iz studija o neopravdano osuñenim i politički
motivisanim zatvorenicima 92
•
•
74
Posredovanje u zatvorima kao oblik socijalnog razvoja 3
Postupak za prinudnu hospitalizaciju osoba sa mentalnim
poremećajem u svetlu standarda zaštite ljudskih prava 351
Postupanja profesionalaca kao uslov smanjenja sekundarne
viktimizacije žrtava partnerskog nasilja u porodici 121
Potrebe izmena prekršajnog zakonodavstva sa aspekta sprečavanja
nasilja u porodici 251
Povezanost obrazovanja roditelja i izloženosti učenika vršnjačkom
nasilju u školskoj sredini 355
Praksa organa za prekršaje u Beogradu u vezi nasilja u porodici 5
Prava žrtava u krivično-pravnoj proceduri 359
Pravna klinika - metod učenja i rodnog senzibilisanja
studentkinja/studenata prava 352
Pravna zaštita nasilja u porodici u Republici Srpskoj 197
Pravo i mogućnost osuñenih lica na obrazovanje 146
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pravo na jednak tretman u zapošljavanju osoba sa mentalnim
poremećajima 328
Prebrojavanje mrtvih tela: viktimizacija kao samoostvarujuće
proročanstvo 25
Preduslovi za pomirenje 439
Preispitivanje koncepta konflikta kao svojine. Prepreke primeni
restorativne pravde i putevi njihovog prevazilaženja iz iskustva
poljskog pravosudnog sistema 354
Preporuka CM/Rec(2007) 13 Komiteta ministara državama
članicama 360
Prepoznavanje viktimizacije trgovinom ljudima 391
Prevencija ekonomskog nasilja muškaraca nad ženama i decom 156
Prevencija mobinga i vrste pomoći žrtvama 161
Prihvatanje istine - korak ka pomirenju? 122
Prikaz tematskog broja časopisa Kultura: Ekranska kultura 105
Primena sredstava prinude u svetlu relevantnih pravnih normi 437
Primjena odredbe o nasilju u porodici u Republici Srpskoj 198
Pritvor i alternativne mere za obezbeñenje prisustva okrivljenog u
krivičnom postupku 336
Pritvor u slučajevima porodičnog nasilja i njegova implementacija u
gradu Njujorku 234
Problem telesnog kažnjavanja dece i uloga stručnjaka u njegovom
rešavanju 409
Problemi zbrinjavanja i socijalne adaptacije izbeglica 252
Proces oporavka od rana prouzrokovanih ratom na Kosovu 255
Proces pomirenja: samoostvarujuće proročanstvo 23
Proganjanje: pojam, karakteristike i društveni odgovori 309
Projekat Od sećanja na prošlost ka pozitivnoj budućnosti: kakav
model istine i poverenja/pomirenja je potreban Srbiji? 116
Promocija i podsticanje istraživanja o žrtvama kriminaliteta - tribine
Viktimološkog društva Srbije i Instituta za kriminološka i sociološka
istraživanja, Beograd, jun-decembar, 2007. godine 134
Propuštena katarza nakon Drugog svjetskog rata 21
Prostitucija i ilegalna migracija kao pojave iza kojih se krije moguća
trgovina ljudima- analiza prakse organa za prekršaje u Beogradu 6
Prostitution and Human Trafficking. Fokus on Clients, New York,
2009. 86
Pro-aktivan vaspitni program za delovanje protiv siledžijskog
ponašanja 22
Prva godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije "Prava
žrtava i EU: izazovi pružanja pomoći žrtvama", Beograd, 11.-12.
novembar 2010. godine 432
Psihički poremećaji kod žrtava torture 123
Psihičko zlostavljanje na radnom mestu: analiza rada Službe VDS
info i podrška žrtvama u 2008. godini 466
Psihološke radionice sa izbeglicama - posebna iskustva u radu sa
starim ljudima 163
•
•
Psihološki aspekti procesa pomirenja u Bosni i Hercegovini,
Hrvatskoj i Srbiji 344
Psihosocijalna rekonsilijacija na području bivše Jugoslavije 96
Psihosocijalne posledice rata na decu i roditelje, Beograd, 1999.
482
•
Putevi trgovine ljudima u Evropi i pozicija Srbije na njima 51
•
Rañanje dece - pravo ili obaveza 190
Rat na Kosovu: pobeda medija? 26
Rat NATO-a protiv Jugoslavije 200
Ratni veterani: faktor nestabilnosti ili faktor (u izgradnji) mira 109
Ratno silovanje - politička manipulacija preživjelima 4
Razbojništva i razbojničke krañe 147
Različite porodice, ista ljubav - izazovi 2008. godine 244
Razrešavanje situacije u vezi sa konfliktom u Severnoj Irskoj i u vezi
sa njim: pouke koje slede iz projekta Oporavak kroz sećanje 30
Razvijanje najbolje vojne profesionalne prakse u pogledu nasilja nad
ženama na i u blizini vojnih baza 136
Razvoj službi za pomoć i podršku žrtvama kriminaliteta u Srbiji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
310
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Reagovanje policije na nasilje u porodici 157
Regionalna konferencija o zakonodavnoj reformi u oblasti borbe
protiv nasilja u porodici, Sofija, 12.-14. februar 2008. 83
Regulativa vs. stvarnost u Srbiji - Rodna ravnopravnost, ekonomija i
država 98
Rehabilitacija žrtava torture 117
Restorative Justice and the Law, Devon UK, 2002. 420
A Restorative Justice Reader, Devon UK, 2003. 52
Restorative Justice - Theoretical foundations, Devon UK, 2002. 311
Restorativna i reaktivna regulativa u cilju uspostavljanja mira u
svetu 29
Restorativna i retributivna pravda u kontekstu rata i ratnih zločina
180 , 181
Restorativna pravda i Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela
i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica iz perspektive sudske prakse
380
•
•
•
•
•
•
•
75
Restorativna pravda i žrtve: odnos koji nije očigledan 335
Restorativna pravda u krivičnopravnom sistemu 477
Restorativna pravda u makedonskom kaznenom zakonodavstvu i
poteškoće u njenoj implementaciji 12
Restorativni pristup policije u sistemima maloletničke pravde 411
Rezolucija Saveta Bezbednosti Ujedinjenih Nacija 1820 (2008) 372
Richard F. Mollica: Healing Invisible Wounds. Paths to Hope and
Recovery in a Violent World, 2006. 110
Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W . Agatson: Cyber
Bullying in the Digital Age, Massachusetts, 2008. 357
•
•
Safe Horizon - služba za pomoć žrtvama kriminaliteta u Njujorku
235
•
•
•
•
•
•
Sastanak nevladinih organizacija na temu: "Prevencija i posledice
prevremenog poroñaja uzrokovanog bolestima zavisnosti (pušenje,
droga, alkohol)", Beograd 29. jun 2006. godine 171
Sedma godišnja konferencija Evropskog udruženja za kriminologiju
"Kriminalitet, prevencija kriminaliteta i zajednice u Evropi",
Bolonja, Italija, 26.-29. septembar 2007. godine 53
Seksualno nasilje u ratu 312
Seminar "Problemi viktimizacije u zemljama balkanskog regiona",
Tsigov Chark, Bugarska, 19. - 22. februar 1998. godine 421
Seminar "Civilno društvo i nadzor nad zatvorima", Beograd, 2004.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Shaheen Sharif: Cyber-Bullying: Issues and Solutions for the Scholl,
the Classroom and the Home, New York, 2008. 88
Silovanja tokom rata u Bosni 499
Skup eksperata sazvan u cilju razvoja instrumenata za
implementaciju u nacionalna zakonodavstva meñunarodnih
krivičnopravnih strategija za eliminaciju nasilja prema ženama 422
Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić: Krivično delo
nasilja u porodici, Niš, 2004. 164
Slobodanka Konstantinović-Vilić, Vesna Nikolić-Ristanović:
Kriminologija, Niš, 1998. 450
Služba VDS info i podrška žrtvama - analiza rada Službe u 2006.
godini 172
Služba VDS info i podrška žrtvama: analiza rada u 2007. godini
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
61. godišnja konferencija Američkog udruženja za kriminologiju
"Kriminologija i kriminalna politika", Filadelfija, 4.-7. novembra
2009. godine 58
Štampa o izbeglicama u Srbiji 111
Tackling Men's Violence in Families Nordic Issues and Dilemmas,
Bristol, UK, 2005. 75
Tatjana ðurić Kuzmanović: Poslovno okruženje, Novi Sad, 2008.
84
•
•
•
175
•
Šesnaesta konferencija i Godišnja skupština Evropskog foruma
službi za podršku žrtvama kriminaliteta, Prag, 22-26. maj 2002.
godine 270
65. meñunarodni regionalni seminar: "Nove tendencije kriminaliteta
i kriminalne politike u Centralnoj i Istočnoj Evropi", Miškolc, 2003.
57
343
•
Strukturalna viktimizacija i trgovina ljudima u Srbiji: strategije
prevladavanja i rizici kriminalizacije 314
Suočavanje s prošlošću i izgradnja mira 119
Suočavanje sa prošlošću i mirovni aktivizam 127
Svetsko viktimološko društvo i meñunarodni viktimološki
simpozijumi 315
•
Služba za žrtve kriminaliteta VDS info i podrška žrtvama: analiza
dosadašnjeg rada 54
Službe za decu i specijalizovane organizacije za osobe sa
invaliditetom i Rome u Beogradu 268
Službe za pomoć žrtvama kriminala 365
Službe za pomoć žrtvama kriminaliteta u Engleskoj, Velsu i
Severnoj Irskoj 55
Službe za žrtve u Srbiji: rezultati istraživanja 56
Socijalna grupa i mobing 16
SOS telefon za žrtve diskriminacije na radnom mestu 79
Specifičnosti društveno-istorijskih konteksta i viktimizacije u Srbiji i
njihov značaj za koncipiranje modela istine i pomirenja 313
Sprečavanje torture u pretkrivičnom i krivičnom postupku 451
Stanje raspoloživih usluga i kapaciteta za pomoć žrtvama nasilja u
porodici u Vojvodini i upoznatost i zadovoljstvo žena sa njima 269
Stari ljudi - posebno ugrožena kategorija izbeglica 148
Stavovi mladih prema sajber vandalizmu 348
Stenli Koen: Stanje poricanja: Znati za zlodela i patnje, Beograd,
2003. 118
Stigmatizacija kao društveni proces 135
Stranputice jedne (re)socijalizacije 149
•
•
•
•
•
Teškoće odreñivanja pojma organizovanog kriminala 253
Tim Newburn, Elizabeth A. Stanko: Just boys doing business?: Man,
Masculinities and Crime, Routledge, London, New York, 1994. 59
Topljenje leda - Projekat studenata Američkog univerziteta u
Bugarskoj 238
Trauma kao tačka susreta seksualnog nasilništva i viktimizacije 480
Traumatski stres i posledice 375
Trgovina ljudima u domaćem zakonodavstvu 401
Trgovina ljudima u Srbiji, Beograd, 2004. 378
Trgovina ljudima u Srbiji: izmeñu moralne panike i društvene
strategije 316
Trgovina ljudskim bićima kao specifična forma ženske migracije
254
•
•
•
•
•
•
•
•
76
Trgovina ljudskim organima 433
Trgovina ljudskim organima u sajber prostoru 495
Trgovina muškarcima u Srbiji, Beograd, 2009. 402
Trgovina ženama u Srbiji i okolnim zemljama: obim, karakteristike i
uzroci 317
Tribina: "Ekonomska i socijalna prava žena", Užice, 27. april 2001.
godine 60
Tribina: "Novi model pravne zaštite od nasilja u porodici", Beograd,
24.12.1998 236
Tribina: "Organizovanje žena", Beograd, 2. april 2001. 271
Tribina: "Rañanje dece - pravo ili obaveza", Beograd, 28. septembar
1998. 191
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tribina: "Samoorganizovanje žena kod nas i u svetu", Beograd, 25.
maj 1998 463
Tribina: "Strategija osnaživanja žena u posleratnom periodu", Niš,
21.07.1999 483
Tribina: "Trgovina ženama i decom i savremeni društveno
ekonomski kontekst u SRJ", Beograd, 27.09.1999 464
Tribina: "Žena i rat", Čačak, 24. oktobar 2001. godine 484
Tribina: "Žene, istina i pomirenje", Velika Plana, 25. septembar
2001. godine 465
•
•
•
•
•
•
U susret izazovima uvoñenja posredovanja izmeñu žrtve i učinioca u
zemljama Centralne i Istočne Evrope, Sofija, 2005. 61
Ubistva heteroseksualnih partnera: kriminološke i viktimološke
karakteristike 392
Ubistva u Srbiji u kontekstu tranzicije i rata 393
Učesnici ratova kao graditelji mira 167
Uglješa Zvekić: Criminal victimisation in countries in transition,
Rome, 1998. 62
Uglješa Zvekić: Žrtve kriminala u zemljama u tranziciji, Beograd,
2001. 63
Uloga zdravstvene službe u pomoći žrtvama kriminaliteta (rezultati
kvalitativnog istraživanja) 485
Uslovi izdržavanja kazne zatvora u ženskom zatvoru i mogućnosti
koje nudi novi Zakon o izvršenju krivičnih sankcija 158
Uspostavljanje mehanizma izdavanja privremenih boravišnih
dozvola za žrtve i svedoke trgovine ljudskim bićima na Balkanu,
Brisel, 2004. 486
Uspostavljanje službi za podršku žrtvama zločina iz mržnje 67
Uspostavljanje standarda za restorativnu pravdu 165
Veterani bezimenog rata: o prikrivenom nasilju, progovaranju istine,
otporu i oporavku 361
Victims and the Criminal Justice System in India: Need for a
Paradigm Shift in the Justice System 407
Victims of Crime and Abuse of Power, Bangkok, 2005. 215
Victims of Stalking in India 90
Vidovi i oblici trgovine ljudima 218
Viktimizacija dece i savremeni konflikti sa posebnim osvrtom na
situaciju u Makedoniji 13
Viktimizacija i iskustva žrtava kriminaliteta sa državnim
institucijama - analiza podataka Službe VDS info i podrška žrtvama
318
•
•
•
•
•
•
•
Viktimizacija kriminalitetom u Beogradu 319
Viktimizacija psihijatrijskih bolesnika 36
Viktimizacija starijih osoba kao pripadnika posebne marginalne
grupe 166
Viktimizacija u zemljama u tranziciji - s posebnim osvrtom na
korupciju u javnim službama 498
Viktimizacija žena nasiljem u porodici 320
Viktimološki aspekti posleratne situacije 140
Violence at Work: Causes, Patterns and Prevention, Devon, 2003.
216
Vesna Baltezarević: Mobing: komunikacija na četiri noge, Pančevo,
2007. 434
Vesna Baltezarević: Hoću da znam šta je mobing, Niš, 2007. 176
Vesna Nikolić-Ristanović, Mirjana Dokmanović: Meñunarodni
standardi o nasilju u porodici i njihova primena na zapadnom
Balkanu, Beograd, 2006. 202
Vesna Nikolić-Ristanović, Nataša Hanak: Od sećanja na prošlost ka
pozitivnoj budućnosti, Beograd, 2004. 487
Vesna Nikolić-Ristanović: Kako preživeti tranziciju: svakodnevni
život i nasilje nad ženama u postkomunističkom i postratnom
društvu, Beograd, 2008. 159
Vesna Nikolić-Ristanović: Od žrtve do zatvorenice - nasilje u
porodici i kriminalitet žena, Beograd, 2000. 150
Vesna Nikolić-Ristanović: Porodično nasilje u Srbiji, Beograd, 2002
•
Vršnjačko nasilje u sajber prostoru 358
•
Yvonne Jewkes: Media and Crime, London, New Delhi, 2004. 321
•
Wade Mansel, Belinda Metevard, Alan Thomson: Kritički uvod u
pravo, London, 2004. 130
•
Zakon o izvršenju krivičnih sankcija iz 1997. godine i moguća
rešenja pitanja zatvora za žene 322
Zakonska regulativa obiteljskog nasilja u Hrvatskoj 436
Zakonska regulativa u vezi sa socijalnom zaštitom dece i omladine u
Švedskoj, sa posebnim osvrtom na zaštitu od zlostavljanja i
zanemarivanja 379
Zaštita dece od trgovine ljudima - izgradnja sistema 501
Zaštita od seksualnog uznemiravanja na radu u pravu Evropske unije
•
•
•
•
131
•
•
•
•
24
•
Vesna Ristanović-Nikolić: Social Change, Gender and Violence:
Post-communist and war affectted societies, Dordrecht, Boston,
London, 2002. 237
•
•
•
•
77
Zaštita prava deteta na privatnost u krivičnom postupku i medijsko
izveštavanje 423
Zaštita ustavnog prava na slobodu i policijski pritvor 452
Zaštita žena - žrtava porodičnog nasilja u krivičnom postupku 64
Zašto su deca najveće žrtve minulog rata u SR Jugoslaviji? 193
Zašto uopšte pomagati ratnim veteranima? 20
Zatvori za žene u Finskoj 424
Zločin i kazna u Jugoslaviji 453
Zločini mržnje 173
Zlostavljanje dece koja "to više nisu" 77
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zlostavljanje dece u porodici 19
Zoran Kanduč: Okraj zločina in kazni, Ljubljana, 2003. 394
Zoran Kanduč: Subjekti in objekti (ne)formalne socialne kontrole v
kontekstu postmodernih tranzicij, Ljubljana, 2007. 395
Zorica Mršević: Incest izmeñu mita i stvarnosti, Beograd, 1997. 425
Zorica Mršević: Ka demokratskom društvu - sistem izbornih kvota,
Beograd, 2007. 459
Zorica Mršević: Ka demokratskom društvu – sloboda javnog
okupljanja, pravo svih, Beograd, 2007. 460
Zorica Mršević: Ženska prava u meñunarodnom pravu, Banja Luka,
2000. 65
IMENSKI REGISTAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Žena general - san ili java? 220
Žene i sida 381
Žene Krajine 151
Žene, profesura i nejednake mogućnosti 461
Žene u organima vlasti na Univerzitetu u Srbiji 353
Žene u parlamentu 334
Žene u sistemu policijskog obrazovanja stanje i perspektiva ženskih
ljudskih prava 406
Ženska politička perspektiva, Palić, 3-6. 2. 2000 323
Ženska politička prava 503
Ženska prava i društvena tranzicija u SRJ, Beograd, 1997. 426
Ženski zatvor godinu dana nakon donošenja Zakona o izvršenju
krivičnih sankcija Republike Srbije 324
Žrtve i zdravlje - zdravstvene posledice nasilja nad ženama 94
Žrtve kriminaliteta, emocionalne reakcije i proces oporavka 488
Žrtve kriminaliteta i njegovo prijavljivanje policiji u Republici
Makedoniji 35
Žrtve kriminaliteta, sa posebnim osvrtom na žrtve nasilja na radnom
mestu i u porodici - analiza rada Službe VDS info i podrška žrtvama
u 2009. godini 362
Žrtve kriminaliteta u sistemu državne (krivičnopravne) reakcije 66
Žrtve pokušaja ubistva u Indiji: analiza efekata viktimizacije i
odgovora krivičnopravnog sistema 91
Žrtve rata u bivšoj Jugoslaviji 325
Žrtve ratnog silovanja i Meñunarodni tribunal u Hagu 326
Žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji: obim, struktura i obrasci
viktimizacije 327
Žrtve rodno baziranog nasilja i njihova pravna zaštita u Srbiji 356 ,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Čačeva, Violeta 35
•
Ćirić, Zoran (1960-) 36
Ćopić, Sanja (1973-) 37, 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46
, 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60
, 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66
Ćopić, Sanja (1973-, koautor) 241 , 258 , 307 , 318
Ćopić, Sanja (1973-, prevodilac) 28 , 69 , 70 , 180 , 335
Dan, Piter 67
Deli, Ketlin (koautor) 28
Dering, Albin 70
•
•
•
Žrtve sajber proganjanja u Srbiji 177
Žrtve u Evropi - 23. godišnja skupština i konferencija Evropske
pomoći žrtvama, Lisabon, 25. jun - 26. jun 2009. godine 272
•
•
•
•
•
78
Babović, Budimir 9
Babović, Budimir (prevodilac) 438
Bačanović, Oliver (1956-)10 , 11 , 12 , 13
Balos, Vasilije (koautor) 341
Baltezarević, Radoslav (koautor) 14
Baltezarević, Vesna (1956-) 14 , 15 , 16
Banjanin-ðuričić, Nada (1963-) 17 , 18 , 19
Beara, Vladan 20
Bijelić, Biljana 21
Birn, Džeraldin 22
Bjelić, Danijela (koautor) 274
Blagojević, Marina (1958-) 23 , 24 25 , 26
Božičević, Goran 27
Brajtvajt, Džon 28 , 29
Brendon, Hamber 30
Brkić, Jovanka (koautor) 465
Brkić, Miroslav (1967-, koautor) 500
Celver, Barbara 31
Cetinić, Marinka (1950-) 32
Chockalingam, Kumaravelu (1945-) 33
Cvjetko, Božica (1941-) 34
492
•
•
Aćimović, Dragan 1
Aleksandrić, Branimir (1949-, koautor) 142
Alempijević, ðorñe (1967-) 2
Alempijević, ðorñe (1967-, koautor) 142 , 379
Alpern, Ljudmila 3
Andrić-Ružičić, Duška 4
Anñelković, Marija 5 , 6
Armata, Džudit 7 , 8
•
Despotović-Stanarević, Vera (1967-) 71
Dhajanand, Dhorababu (koautor) 91
Dimitrijević, Jelena (1966-) 72 , 73 , 74 , 75
Dimitrijević, Jelena (1976-, koautor) 429 , 432
Dimoski, Sanja (1965-) 76
Dinić, Dragana 77
Dobrosavljević-Grujić, Ljiljana 78 , 79
Dokmanović, Mirjana (1957-)80 , 81 , 82 , 83 , 84
Dokmanović, Mirjana (1957-, koautor) 302
Domeniconi, Elisa 86
Dragojević, Nada (koautor) 68
Drakulić, Bogdan 87
Drašković, Dubravka 88
•
Džajshankar, Karupanan90 , 91
Džamonja-Ignjatović, Tamara (1961-, koautor) 71
Džejmison, Rut 92 , 93
•
•
•
ðelošaj, Kolje (koautor) 438
ðerić, Ivana (1978-, koautor) 355
ðikanović, Bosiljka (1973-) 94
ðorñević, Mirjana (koautor) 341
ðorñević, Radmila (koautor) 163 , 166
ðurñević, Nenad 95
ðurñić, Vojislav (1952-, koautor) 153
ðurić, Dijana 96
ðurić-Kuzmanović, Tatjana (1960-) 97 , 98
•
Eyre Mathew, Jane (koautor) 407
•
Filipčič, Katja (1966-) 99
•
Gajicki, Marija 100 , 101
Galović, Danijela (koautor) 183
Gavrilović, Danijela (1967-) 102
Golubović, Nada 103 , 104
Gordić-Petković, Vladislava 105
Graunds, Edrijan (koautor) 92
Grenhojsen, Mark (koautor) 335
Grujić, Jelena 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Halder, Debarati (1975-)112
Hamfri, Majkl 113
Hanak, Nataša (1972-) 114 , 115 , 116 , 117 , 118
Hanak, Nataša (1972-, koautor) 68 , 275
Hasanbegović, Adnan 119
•
•
•
79
Ignjatović, Tanja (1965-) 120 , 121
Ilić, Zoran 122 , 123
Ivanović, Suzana 125
Jaishankar, Karuppannan (koautor) 112
Jang, Džok 126
Ječmenica, Dragan (1962-, koautor) 142
Jovanović, Branka 127
Jovanović, Nataša (prevodilac) 360
Jovanović, Slañana (1971-) 128 , 129 , 130 , 131
Jovanović, Slañana (1971-, koautor) 147
Jovašević, Dragan (1958-) 132
Jović, Sanja 133 , 134
Jović, Vladimir (koautor) 123
Jugović, Aleksandar (1971-) 135
Juler, Ketrin A. 136
Kelava, Vera 137
Kesić, Vesna 138
Kešetović, Želimir (1960-, koautor) 182
Kirhof, Gerd Ferdinand (1939-) 139 , 140
Kiurski, Jasmina (1952-) 141
Knežić, Branislava (1957-) 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 148 ,
149 , 150 , 151
Konstantinović-Vilić, Slobodanka (1948-) 152 , 153 , 154 , 155 ,
156 , 157 , 158 , 159
Konstantinović-Vilić, Slobodanka (1948-, koautor) 352
Kopunović, Dijana (koautor) 68
Korać, Vesna (koautor) 381
Kosalaj, Puthisigamani (koautor) 90
Kostadinović, Bojana 160
Kostelić-Martić, Andreja 161
Kostić, Miomira (1964-) 162 , 163 , 164 , 165 , 166
Kostić, Miomira (1964-, prevodilac) 332
Kostić, Novica 167
Kovačević, Marina 168 , 169 , 170 , 171 , 172
Kovačević, Marina (koautor) 318
Kovačević, Marina (prevodilac) 85 , 354
Kovačević, Milica (1982-)173
Kovačević-Lepojević, Marina (1970-) 174 , 175 , 176 , 177
Kovačević-Lepojević, Marina (1970-, koautor) 309 , 350
Kristi, Najls 178 , 179 , 180 , 181
Lalić, Velibor (1973-) 182
Lapčević, Bojan 183
•
•
•
Lazarević, Stanislava (prevodilac) 29 , 489
Lažetić-Bužarovska, Gordana 184
Lečić-Toševski, Dušica (koautor) 123
Lepojević, Borko (koautor) 177
Libman, Marian 185
Lukić, Marija186 , 187 , 188 , 189 , 190 , 191
Lukšić-Orlandić, Tamara 192 , 193
•
Ljubojev, Nadežda (1963-) 194
•
•
Macanović, Nebojša (1977-) 195
Marjanović, Zdravko 196
Marković, Ivanka (1964-) 197 , 198
Mašić, Alma 199
Meñunarodna informativna mreža o osiromašenom uranijumu 200
Mekterović, Jovana 201 , 202
Merki, Gianna 203
Merve, Hugo van der 204
Mihić, Biljana 205 , 206 , 207 , 208 , 209 , 210 , 211 , 212 ,
213 , 214 , 215 , 216
Mihić, Biljana (koautor) 233
Mijalković, Saša (1978-) 217 , 218
Miladinović, Dušica (1975-) 219
Milenković, Biljana 220
Milenović, Miroslava (koautor) 470
Miletić-Stepanović, Vesna (1965-) 221
Milić, Anñelka 222
Milivojević, Sanja 223 , 224 , 225 , 226 , 227 , 228 , 229 , 230
, 231 , 232 , 233 , 234 , 235 , 236 , 237
Milivojević, Sanja (koautor) 44 , 64 , 241 , 320 , 467
Milivojević, Sanja (urednik) 463 , 464
Milošević, Tijana 238
Miljanović, Predrag (koautor) 20
Morokvasić-Miler, Mirjana 239
Morosava, Hidemiči 240
Mršević, Zorica (1954-) 241 , 242 , 243 , 244
Mrvić-Petrović, Nataša (1961-) 245 , 246 , 247 , 248 , 249 , 250
, 251 , 252 , 253 , 254
Murati, Žilbehare 255
•
Nikolić, Jasmina (1961-) 257 , 258 , 259 , 260 , 261 , 262 , 263
, 264 , 265 , 266 , 267 , 268 , 269 , 270 , 271 , 272
Nikolić, Jasmina (1961-, koautor) 54 , 465
Nikolić, Jasmina (1961-, prevodilac) 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
80
Nikolić-Ristanović, Vesna (1955-) 273 , 274 , 275 , 276 , 277 ,
278 , 279 , 280 , 281 , 282 , 283 , 284 , 285 , 286 , 287 ,
288 , 289 , 290 , 291 , 292 , 293 , 294 , 295 , 296 , 297 ,
298 , 299 , 300 , 301 , 302 , 303 , 304 , 305 , 306 , 307 ,
308 , 309 , 310 , 311 , 312 , 313 , 314 , 315 , 316 , 317 ,
318 , 319 , 320 , 321 , 322 , 323 , 324 , 325 , 326 , 327
Nikolić-Ristanović, Vesna (1955-, koautor) 41 , 42 , 269 , 350 ,
465 , 474
Nikolić-Ristanović, Vesna (1955-, urednik) 463
Obradović, Goran (1968-) 328
Obretković, Mirjana 329 , 330
Oldred, Pem 331
Palaska, Dea (koautor) 382
Palmijeri, Marko 332
Parmantje, Stefan 333
Pejić, Irena 334
Pembrton, Entoni 335
Perišić, Jelena 336
Peruničić, Borjana (1975-) 337 , 338 , 339
Perušić, Nikola 340
Petković, Nikola (1981-) 341
Petrović, Dragana 342
Petrović, Ivana 343
Petrović, Nebojša 344
Petrović, Nikola M. (1984-)345 , 346 , 347 , 348
Petrović, Nikola M. (1984-, koautor) 269
Petrović, Nikola M. (1984-, prevodilac) 113 , 203 , 333
Petrušić, Nevena (1958-) 349 , 350 , 351 , 352 , 353
Petrušić, Nevena (1958-, koautor) 153 , 154 , 156 , 157
Pickering, Sharon (koautor) 226
Platek, Monika 354
Polovina, Nada (1953-) 355
Popov, Boris (koautor) 20
Popović, Predrag 356
Popović-Ćitić, Branislava (1976-) 357 , 358
Preskot, Laura 361
Račeta, Milena (koautor) 454
Radaković, Danica 362
Radaković, Danica (koautor) 175
Radević, Radomir 363
Radisavljević, Sanja 364 , 365
Radisavljević, Sanja (prevodilac) 22 , 359
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Radisavljević, Sanja (urednik) 463
Radivojević, Zoran (1957-) 366
Radovanović, Jadranka 367
Radović, Nadežda 368
Radulović, Danka 369
Radulović, Slañana 370
Raičević, Nebojša (1969-, koautor) 366
Rakić, Danilo 371
Rivs, Helen 373
Rombauts, Hejdi 374
•
Samardžić, Radomir 375
Sankari, Velmurugan Uma (koautor) 91
Savičić, Dalibor 376 , 377
Savić, Maja 378
Savić, Slobodan (1957-) 379
Savić, Slobodan (1957-, koautor) 142
Savić, Snežana (1954-) 380
Savin, Ksenija 381
Seli, Eva 382
Siegel, Dina (1962-)383
Simeunović-Patić, Biljana (1970-)384, 385 , 386 , 387, 388 ,
389 , 390 , 391 , 392 , 393 , 394 , 395
Simeunović-Patić, Biljana (1970-, koautor) 131
Simeunović-Patić, Biljana (1970-, prevodilac) 91 , 92 , 179
Simić, Ljiljana J. 396
Simić, Olivera 397 , 398
Simić, Tatjana (koautor) 401
Simonov, Olivera 399
Sinñelić, Smilja (koautor) 465
Sinobad, Sandra 400
Skakavac, Zdravko (1953-) 401, 402
Slunjski, Irena 403
Snodon, Martin 404
Spasić, Danijela (1970-) 405 , 406
Srinivasan, Murugesan 407
Srinivasan, Murugesan (koautor) 33
Srna, Jelena (1951-) 408 , 409
Srna, Jelena (1951-, koautor) 308 , 413
Srnić, Jelena 410
Stefanovska, Vesna 411
Stevanović, Ivana (1968-, koautor) 324
Stevanović, Ivana (1968-)409 , 412 , 413 , 414 , 415 , 416 ,
417 , 418 , 419 , 420 , 421 , 422 , 423 , 424 , 425 , 426, 427
Stevanović, Zoran (1949-) 428
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šabić, Rodoljub 437
Šasanje, Filip 438
Šehić, Vehid 439
Šelih, Alenka (1933-) 440
Škulić, Milan (1968-) 441 , 442 , 443 , 444 , 445 , 446 , 447 ,
448 , 449 , 450 , 451 , 452
Šrajbman, Vigdor 453
•
Tanasković, Branislava 454
Tanjević, Nataša 455
Tejić, Mirjana 456 , 457 , 458 , 459 , 460
Tejić, Mirjana (prevodilac) 372
Tenjović, Lazar (1958-, koautor) 408
Tomić, Marta (1971-) 461
Tošić, Jelena 462
Trebješanin, Žarko (koautor) 68
Tripković, Mirjana 466
Trogo, Izabel 467
•
Uscila, Rokas 468
•
Vajtekamp, Elmar (koautor) 333
Valinas, Marta (koautor) 333
Van Dijk, Jan J. M. 469
Van Duyne, Petrus C. (1946-) 470
Vande Vale, Ilse 471
Vasiljević, Danica (1974-) 472 , 473 , 474 , 475 , 476, 477
Vel, Dejvid 478
Veselinović, Nataša 479 , 480
Vidaković, Ivana 481 , 482 , 483 , 484 , 485 , 486 , 487 , 488
Vidaković, Ivana (koautor) 55 , 117
Vijers, Marjan 489
Vinkel, Frens V. (koautor) 335
Vlahović, Bojana 490
Vorkapić, Milan (1953-) 491
Vučković, Ivana (1984-) 492
Vukobratović, Tatjana (koautor) 64
Vukobratović, Tatjana (urednik) 464
Vuković, Drenka (1953-) 493
Vuković, Dušan 494
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
81
Stevković, Ljiljana (1979-) 429 , 430 , 431 , 432 , 433 , 434
Stocco, Elena (koautor) 470
Stojanović, Zoran 435
Sučević, Radmila 436
•
Vuletić, Dejan (1972-)
•
Wemmers, Jo-Anne 496
•
Zlatkova, Jelena (koautor) 465
Zoglin, Kejti 497
Zvekić, Uglješa 498
•
•
495
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Žarkov, Dubravka 499
Žegarac, Nevenka (1968-) 500 , 501
Žunić, Natalija 502 , 503
Žunić, Natalija (1954-, koautor) 352
•
•
•
•
•
•
•
•
PREDMETNI REGISTAR
•
•
•
Aćimović, Draško - "Prostitutke rata: (III deo ispovesti naših
'prijateljica noći')" 224
Adler, Nenci - "The Gulag Survivor" vidi Adler, Nensi
Adler, Nensi - "Preživeli iz Gulaga: s one strane sovjetskog sistema"
•
•
•
377
•
•
286
Afirmativna akcija 243
Agatson, Patricia W. - "Cyber Bullying: Bullying in the Digital Age"
•
•
357
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Britansko kriminološko društvo. Konferencija (2007 ; London) 285
Brogden, Majk - "Kriminalitet, zlostavljanje i stari" vidi Brogden,
Mike
Brogden, Mike - "Crime, Abuse and the Elderly" 213
Agatson, Patricija V. - "Sajber buling: Vršnjačko nasilje u
digitalnom dobu" vidi Agatson, Patricia W.
Ahluwalia, Kiranjit - "Circle of light" 294
AIDS vidi Sida
Alpern, Ljudmila - "San i java ženskog zatvora" 264
Alternative zatvorskim kaznama[zbornik] 472
Američko udruženje za kriminologiju. Konferencija (61 ; 2009 ;
Filadelfija) 58
Aronovic, Aleksis A. - "Trgovina ljudima, ljudska patnja: globalna
trgovina ljudskim bićima" vidi Aronowitz, Alexis A.
Aronowitz, Alexis A. - "Human Trafficking, Human Misery: the
Global Trade in Human Beings" 496
Asocijacija za proučavanje pravde. Konferencija (11 ; 2009 ; Albani)
•
•
Centar za Nenasilnu Akciju 119
Changing Violent Men 205
Chesney-Lind, Meda - "The female offender : girls, women and
crime" 364
CNA vidi Centar za Nenasilnu Akciju
Conflict Trauma Resource Center vidi Resurs centar za konflikt i
traumu (Belfast)
Council of Europe. Committee of Ministers vidi Savet Evrope.
Komitet Ministara
CTRC vidi Resurs centar za konflikt i traumu (Belfast)
290
•
Deca
•
Asocijacija Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje (Beograd) 274 ,
275 , 308
•
Babović, Budimir - "Ljudska prava i policija u Jugoslaviji" 278
Bačanović, Oliver - "Policijata i zrtvite" 250
Bačanović, Oliver - "Policija i žrtve" vidi Bačanović, Oliver
Baltazarević, Vesna –
• - "Mobing: komunikacija na četiri noge" 434
• - "Hoću da znam šta je mobing" 176
•
•
•
Banjanin-ðuričić, Nada - "Udarac po duši" 367
Baucal, Aleksandar - "Ničija deca: trgovina decom u Srbiji i Crnoj
Gori" 170
Baucal, Aleksandar - "Nobody's Children: Child Trafficking in
Serbia and Montenegro" vidi Baucal, Aleksandar
Bily kruh bezpeci (Prag) 257
Bjerkan, Lise - "A Life of One's Own" vidi Bjerkan, Liz
Bjerkan, Liz - "Samo moj život: Rehabilitacija žrtava trgovine
ljudima u cilju seksualne eksploatacije" 162
BKB vidi Bily kruh bezpeci (Prag)
Bojl, Karen - "Mediji i nasilje: porodnjavanje rasprave" vidi Boyle,
Karen
bolest HIV vidi Sida
Boraine, Alex - "A Country Unmasked" vidi Borejn, Aleks
Borejn, Aleks - "Zemlja zderane maske" 337
Boyle, Karen - "Media and Violence: Gendering the Debates" 209
Brak - Maloletnici vidi Maloletnički brak
Brienen, M. E. I. - "Victims of Crime in 22 European Criminal
Justice Systems 303
Brinen, M. E. I. - "Žrtve kriminaliteta u 22 evropska krivičnopravna
sistema" vidi Brienen, M. E. I.
Britansko kriminološko društvo. Konferencija (2003 ; Bangor) 284
Britansko kriminološko društvo. Konferencija (2004 ; Portsmut)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
82
- Krivičnopravna zaštita - Srbija 415
• - Meñunarodna zaštita 501
• - Pravna zaštita 329
• - Rat - Psihološki aspekt 68
• - Socijalna zaštita - Švedska 379
• - Vaspitanje 409
Denacifikacija - Nemačka - 20v 139
Depresija - Viktimološki aspekt 405
•
Dervišević-Cesić, Jasmina - "The River Runs Salt, Runs Sweet: A
Memoir of Višegrad" 289
Diskriminacija 80
• - Sprečavanje - Srbija 356
Diskriminacija žena - Sprečavanje 78 , 79
• - Evropa 242
Dokazi - Krivični postupak 444
Dokmanović, Mirjana –
• - "Meñunarodni standardi o nasilju u porodici i njihova
primena na Zapadnom Balkanu" 202
• - "New World Order - uticaj globalizacije na ekonomska i
socijalna prava žena" 97
Društvena nejednakost 80
Društvene mreže - Internet - Viktimizacija 112 , 177
Društveni procesi - Transformacija - Srbija 221
Društveni sukob - Severna Irska 30 , 404 , 478
Društvo za toleranciju (Bačka Palanka) 196
Društvo za zaštitu mentalnog zdravlja ratnih veterana i žrtava ratova
1991-1999 (Novi Sad) 20
Državni funkcioneri - Profesionalna odgovornost 81
•
•
Džons, Lin - "I tada su počeli da pucaju: odrastanje u ratnoj Bosni"
vidi Jones, Lynne
•
•
ðinñić, Zoran (1952-2003) - Atentat 295
ðorñević, ðorñe - "Moć i nemoć kazne" 417
ðurñević-Stojković, Biljana - "Verske sekte i pokreti - lovci na
duše" 152
ðurić Kuzmanović, Tatjana - "Poslovno okruženje" 84
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
etnički identitet vidi Nacionalni identitet
Etnički odnosi
• - Bosna i Hercegovina 104 , 199 , 439
• - Hrvatska 27
• - Jugoistočna Evropa 1 , 23 , 96 , 138 , 333 , 344 , 345
• - Kosovo 255
• - Mladi - Kosovo 238
• - Vojvodina 340
Evropska pomoć žrtvama vidi Evropski forum službi za pomoć
žrtvama
Evropska pomoć žrtvama vidi Evropski forum službi za pomoć
žrtvama. Konferencija (12 ; 1998 ; Strazbur)
Evropska pomoć žrtvama vidi Evropski forum službi za pomoć
žrtvama. Konferencija (16 ; 2002 ; Prag)
Evropska pomoć žrtvama vidi Evropski forum službi za pomoć
žrtvama. Konferencija (18 ; 2004 ; Tusula)
Evropska pomoć žrtvama vidi Evropski forum službi za pomoć
žrtvama. Konferencija (19 ; 2005 ; Harlem)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
83
Evropska pomoć žrtvama vidi Evropski forum službi za pomoć
žrtvama. Konferencija (20 ; 2006 ; Bratislava)
Evropska pomoć žrtvama vidi Evropski forum službi za pomoć
žrtvama. Konferencija (21 ; 2007 ; Siofok)
Evropska pomoć žrtvama vidi Evropski forum službi za pomoć
žrtvama. Konferencija (22 ; 2008 ; Beograd)
Evropska pomoć žrtvama vidi Evropski forum službi za pomoć
žrtvama. Konferencija (23 ; 2009 ; Lisabon)
Evropski forum službi za pomoć žrtvama - Dokumenti 85
Evropski forum službi za pomoć žrtvama. Konferencija (12 ; 1998 ;
Strazbur) 282
Evropski forum službi za pomoć žrtvama. Konferencija (16 ; 2002 ;
Prag) 270
Evropski forum službi za pomoć žrtvama. Konferencija (18 ; 2004 ;
Tusula) 267
Evropski forum službi za pomoć žrtvama. Konferencija (19 ; 2005 ;
Harlem) 258
Evropski forum službi za pomoć žrtvama. Konferencija (20 ; 2006 ;
Bratislava) 259
Evropski forum službi za pomoć žrtvama. Konferencija (21 ; 2007 ;
Siofok) 260
Evropski forum službi za pomoć žrtvama. Konferencija (22 ; 2008 ;
Beograd) 73
Evropski forum službi za pomoć žrtvama. Konferencija (23 ; 2009 ;
Lisabon) 272
Evropsko udruženje za kriminologiju. Konferencija (10 ; 2010 ;
Lijež) 429
Evropsko udruženje za kriminologiju. Konferencija (7 ; 2007 ;
Bolonja) 53
Evropsko udruženje za kriminologiju. Konferencija (9 ; 2009 ;
Ljubljana) 72
Evropsko udruženje za psihologiju i pravo. Konferencija (19 ; 2009 ;
Sorento) 174
Family Violence and Police Response[zbornik] 207
Feminist Review[časopis] 222
Garland, David (20v) - "The Culture of Control: Crime and Social
Order in Contemporary Society" 384
Garland, Dejvid (20v) - "Kultura kontrole: Kriminal i socijalni
poredak u savremenom društvu" vidi Garland, David (20v)
Genocid - Bosna i Hercegovina - 1992-1994 458
Globalizacija 331
• - Ekonomski aspekt 80
Gradski centar za socijalni rad (Beograd) 261
Grañanska jednakost - Zakonodavstvo - Evropa 242
Greer, Chris - "Sex Crime and the Media: Sex Offending and the
Press in a Divided Society" 206
Grir, Kris - "Seksualni kriminalitet i mediji: seksualni delikti i
novinarstvo u podeljenom društvu" vidi Greer, Chris
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Grupa 484 (Beograd) 371
Gupta, Rahila - "Circle of light" 294
Gvozden, Uglješa - "Ničija deca: trgovina decom u Srbiji i Crnoj
Gori" 170
Gvozden, Uglješa - "Nobody's Children: Child Trafficking in Serbia
and Montenegro" vidi Gvozden, Uglješa
•
•
Hadson, Barbara - "Pravda u društvu rizika: Izazovi i reafirmacija
pravde u kasnom modernizmu" 473
Hamber, Brandon - "Transforming Societies after Political Violence:
Truth, Reconciliation and Mental Health" 276
Hamber, Brendon - "Transformisanje društva posle političkog
nasilja: istina pomirenje i mentalno zdravlje" vidi Hamber, Brandon
Hanak, Nataša (1972-) - "Od sećanja na prošlost ka pozitivnoj
budućnosti" 487
Handbook of Restorative Justice 39
Haški tribunal vidi Meñunarodni krivični tribunal za bivšu
Jugoslaviju (Hag)
Hoegen, E. H. - "Victims of Crime in 22 European Criminal Justice
Systems 303
Hojl, Kerolajn - "Usklañivanje odgovora na porodično nasilje:
policija, krivično pravosuñe i žrtve" vidi Hoyle, Carolyne
Holandija - Kaznena politika 383
Homoseksualci - Diskriminacija - Sprečavanje 243
homoseksualizam - Žene vidi Homoseksualnost
homoseksualne zajednice vidi Istopolne zajednice
Homoseksualnost - Žene - Socijalna integracija 243
Hoyle, Carolyne - "Negotiating Domestic Violence: Police, Criminal
Justice and Victims" 223
Hrvatska - Kaznena politika 34
Hudson, Barbara - "Justice in the Risk Society: Challenging and ReAffirming Justice in Late Modernity" vidi Hadson, Barbara
Hugen, E. H. - "Žrtve kriminaliteta u 22 evropska krivičnopravna
sistema" vidi Hoegen, E. H.
Human Trafficking 430
Hvatanje u koštac sa muškim nasiljem u porodicama: nordijska
pitanja i dileme[zbornik] vidi Tackling Violence Men's in Families:
Nordies Issues and Dilemmas[zbornik]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Imigranti - Zaštita 290
In my Country[film] 346
Inicijativa (Prokuplje) 160
The International Crime Victim Survey in Countries in Transition National Reports 40
International Law: Modern Feminist Approaches[zbornik] 338 ,
•
•
•
•
339
•
International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for
Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in
the Theritory of the Former Yugoslavia Since 1991 vidi
Meñunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (Hag)
•
•
84
invalidne osobe vidi Osobe sa invaliditetom
Istina
• - Epistemološki aspekt 1 , 23 , 93 , 116 , 122 , 138 , 288
, 313 , 363 , 374 , 462
• - Pravni aspekt 7 , 255
Istopolne zajednice 244
Izbeglice
• - Rehabilitacija - Srbija 163
• - Socijalna integracija - Srbija 371
• - Srbija - 1990-2005 111
Izbeglištvo 153
Jang, Džok - "Isključujuće društvo: socijalno isključivanje,
kriminalitet i razlike u doba kasnog romantizma" vidi Young, Jock
Jaranson, James M. - "Briga za žrtve torture" 183
Javne službe - Korupcija 498
Javno mnjenje
• - Crna Gora 363
• - Srbija 116 , 288 , 313
• - žrtve kriminaliteta vidi Javno mnjenje
• - Žrtve krivičnog dela 295
• - žrtve zločina vidi Javno mnjenje
Jevkes, Ivon - "Mediji i kriminalitet" vidi Jewkes, Yvonne
Jewkes, Yvonne - "Media and Crime" 321
Johnstone, Gerry - "Restorative Justice - Ideas, Values, Debates" 37
Jones, Lynne - "Than They Started Shooting: Growing up in
Wartime Bosnia" 397
Jovanović, Slañana, "Drugo je porodica" 297
Jugoslavija (SR) - NATO agresija
• - Posledice - 1999 200 , 443
• - 1999 68 , 273, 435 , 448, 453
Justice Studies Association vidi Asocijacija za proučavanje pravde.
Konferencija (11 ; 2009 ; Albani)
Južna Afrika. Komisija za istinu i pomirenje 204
Južnoafrička komisija za istinu i pomirenje vidi Južna Afrika.
Komisija za istinu i pomirenje
Ka rodnom budžetiranju 456
Как помочь жертве преступления 262
Kako pomoći žrtvama kriminaliteta vidi Как помочь жертве
преступления
Kanduč, Zoran - "Subjekti in objekti (ne)formalne socialne kontrole
v kontekstu postmodernih tranzicij" 395
Kanduč, Zoran
• - "Onkraj zločina in kazni" 394
• - "S one strane zločina i kazni" vidi Kanduč, Zoran
Kazna zatvora - Izvršenje 195
Kazne
• - Odmeravanje 47
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
- Penološki aspekt 178 , 283
Kaznena politika 178 , 283
kaznena pravda vidi Retributivna pravda
Knežić, Branislava (1957-) - "Obrazovanje i resocijalizacija: metode
merenja" 277
Koen, Stenli - "Stanje poricanja: Znati za zlodela i patnje" 118
Konferencija "Istraživanja o zločincima u globalnom kontekstu"
(2009 ; Berlin) 107
Konferencija o položaju žena u regionu (2000 ; Ženeva) 188
Konferencija: Identitet Sandžaka (Novi Pazar ; 2008) 106
Konferencija: Kriminalitet mladih, neizvesna budućnost (2005 ;
Edinburg) 263
Konferencija: Ljudska prava pred sudovima u Srbiji (2005 ;
Beograd) 389
Konferencija: Zdravlje žena u zdravtsvenoj politici Srbije (Beograd ;
2006) 133
Konstantinović-Vilić, Slobodanka (1948-)
• - "Kriminologija" 450
• - "Krivično delo nasilja u porodici" 164
korporativna kultura vidi Organizaciona kultura
Korupcija
• - Srbija 470
• - Suzbijanje 246
• - Meñunarodnopravni aspekt 81
Korupcija[zbornik] 201
Kosovsko pitanje - Meñunarodna zajednica 26 , 95
Kostelić-Martić, Andreja - "Mobing: psihičko maltretiranje na
radnom mjestu" 168
Kovalski, Robin M. - "Sajber buling: Vršnjačko nasilje u digitalnom
dobu" vidi Kowalski, Robin M.
Kowalski, Robin M. - "Cyber Bullying: Bullying in the Digital Age"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lečenje slikanjem 185
lezbejstvo vidi Homoseksualnost
Libman, Marian - "Restorativna pravda: kako funkcioniše?" 474
Liebman, Marian - "Restorative Justice: How it Works?" vidi
Libman, Marian
Limber, Susan P. - "Cyber Bullying: Bullying in the Digital Age"
357
•
•
Limber, Suzan P. - "Sajber buling: Vršnjačko nasilje u digitalnom
dobu" vidi Limber, Susan P.
Lukić, Marija, "Drugo je porodica" 297
•
ljudska prava vidi Prava čoveka
•
•
Makedonija - Kaznena politika 12
Maloletnici
• - Kriminalitet vidi Maloletnički kriminalitet
• - Krivičnopravna zaštita - Srbija 132 , 380 , 418
• - Prestupi vidi Maloletnička delinkvencija
Maloletnička delinkvencija
• - Kriminološki aspekt 468
• - Prevencija - Hrvatska 34
• - Suzbijanje 411
Maloletnički brak 77
Maloletnički kriminalitet 47 , 427
• - Zakonodavstvo - Srbija 132 , 380 , 418
Maloletnički zatvori 47
Mansel, Wade - "A Critical Introduction to Law" 130
Mapiranje mizoginije u Srbiji: diskursi i prakse[zbornik] 44
Masovne komunikacije
• - Politička propaganda - Srbija 111 , 248
• - Propaganda 423
Medijacija 50 , 71
medijacija vidi Posredovanje
Meñunarodna konferencija o istini, pomirenju i ljudskim pravima
(2005 ; Sarajevo) 398
Meñunarodna konferencija "Positioning restorative justice" (2001 ;
Leuven) 300
Meñunarodna konferencija: Balkan u susret pomirenju - Nemačkofrancusko prijateljstvo kao model pomirenja za države Balkana
(2002 ; Beograd) 265
•
•
•
357
•
krivično delo nedozvoljenog prelaza državne granice i krijumčarenja
ljudi vidi Krijumčarenje ljudi
krivično delo trgovine ljudima vidi Trgovina ljudima
krivično delo zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom
odnosu vidi Trgovina robljem
Krv i med[izložba] 101
kultura preduzeća vidi Organizaciona kultura
Kultura[časopis] 105
Krijumčarenje ljudi 218
Krijumčarenje ljudi, krijumčarenje žena i dece[zbornik] 210
Kriminalitet 179
Krivične sankcije - Izvršenje - Srbija 158 , 245 , 324 , 428
Krivični postupak 66 , 307 , 477
• - Deca - Pravna zaštita 423
• - Oštećeni 449
• - Učesnici - Pravna zaštita 248
• - Zakonodavstvo - Makedonija 184
Krivično delo - Žrtva 249
Krivično delo nasilja u porodici 5 , 141 , 154 , 197 , 198 , 231 ,
234 , 296 , 302
• - Hrvatska 436
• - SAD 497
•
•
•
•
•
•
•
•
•
85
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Meñunarodna konferencija: Merenje trgovine ljudima:
kompleksnosti i teškoće (2005 ; Kurmajer Mont Blank) 291
Meñunarodna konferencija: Policija u Centralnoj i Istočnoj Evropi:
devijantnost, nasilje i viktimizacija (4 ; 2002 ; Ljubljana) 38
Meñunarodna konferencija: Pranje novca i predikatno krivično delo
u Srbiji 2000-2005. (2006 ; Beograd) 169
Meñunarodna konferencija: Prošlost i sadašnjost: posledice po
demokratizaciju (2004 ; Beograd) 115
Meñunarodna konferencija: Restorativna pravda i kontakt hipoteza u
bavljenju etno-nacionalnim konfliktima (2006 ; Tel Aviv) 390
Meñunarodna konferencija: Teško nasilje i restorativna pravda (2006
; Tel Aviv) 390
Meñunarodna konferencija: Žrtve, novi oblici viktimizacije i
krivičnopravni sistem (2007 ; Čenai) 299
Meñunarodna pravna pomoć - Krivični postupak - Zemlje Evropske
unije 332
Meñunarodni kongres: Usluge bez granica (GATS, privatizacija i
posledice na žene) (2003 ; Keln) 82
Meñunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (Hag) - Suñenje
•
•
•
•
•
203
•
•
•
•
•
•
7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mehanizmi odbrane - Poricanje (psihologija) 93 , 122 , 138
mentalno obolele osobe vidi Osobe sa mentalnim poremećajem
Mentalno ometene žene - Diskriminacija - Sprečavanje 382
Mere bezbednosti 247
Meško, Gorazd (20v) - "Osnove preprečevanja kriminalitete" 386
Mešoviti brakovi - Jugoslavija 239
Metevard, Belinda - "A Critical Introduction to Law" 130
Milivojević, Sanja
• - "Sex Trafficking - International Context and Response"
Meñunarodni regionalni seminar: Nove tendencije kriminaliteta i
kriminalne politike u Centralnoj i Istočnoj Evropi (65 ; 2003 ;
Miškolc) 57
Meñunarodni seminar : Developing Probation in Central and Eastern
Europe: Sustainable Growth (Budapest ; 2006) 475
Meñunarodni seminar: Conflict Prevention and Conflict
Management (2006 ; Gummersbach) 108
Meñunarodni seminar: Ljudsko dostojanstvo - trgovina decom u
Evropi (2003 ; Brisel) 212
Meñunarodni seminar: Razvijanje probacije u Centralnoj i Istočnoj
Evropi: održivi razvoj (2006 ; Budimpešta) vidi Meñunarodni
seminar : Developing Probation in Central and Eastern Europe:
Sustainable Growth (Budapest ; 2006)
Meñunarodni seminar: Restorativna pravda: drugačiji način
suočavanja sa postratnom situacijom u Bosni i Hercegovini? (2006 ;
Sarajevo) 45
Meñunarodni seminar: Tranziciona pravda u bivšoj Jugoslaviji (2005
; Beograd ; Zagreb) 376
Meñunarodni sud pravde (Hag) - Presude 458
Meñunarodni tribunal za suñenje licima koja su odgovorna za teške
povrede humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991.
godine vidi Meñunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju
(Hag)
Meñunarodni viktimološki simpozijum: Istraživanje i akcija za treći
milenijum (10 ; 2000 ; Montreal) 280
Meñunarodni viktimološki simpozijum: Novi horizonti za
viktimologiju (11 ; 2003 ; Stelenboš) 41
Meñunarodno pravo: savremeni feministički pristup[zbornik] vidi
International Law: Modern Feminist Approaches[zbornik]
Meñupolni odnosi - Nasilje 28 , 120
•
•
•
•
•
•
•
•
•
86
- "Trgovina ljudima u svrhe seksualne eksploatacije meñunarodni kontekst i odgovor" vidi Milivojević, Sanja
Minou, Marta - "Izmeñu osvete i praštanja" vidi Minow, Martha
Minow, Martha - "From Vengeance to Forgiveness" 298
Mirovni pokreti 103 , 119 , 137 , 160 , 196 , 340 , 404
Mobing 15
• - Kriminološki aspekt 16
• - Viktimološki aspekt 161 , 493
Molika, Ričard F. - "Lečiti nevidljive rane. Putevi ka nadi i oporavku
u nasilnom svetu" vidi Mollica, Richard F.
Mollica, Richard F. - "Healing Invisible Wounds. Paths to Hope and
Recovery in a Violent World" 110
Mršević, Zorica
• - "Incest izmeñu mita i stvarnosti" 425
• - "Ženska prava u meñunarodnom pravu" 65
• - "Ka demokratskom društvu - sistem izbornih kvota" 459
• - "Ka demokratskom društvu - sloboda javnog okupljanja,
pravo svih" 460
Mrvić-Petrović, Nataša (1961-)
• - "Moć i nemoć kazne" 417
• - "Naknada štete iz saobraćajne nezgode u evropskim
zakonodavstvima" 229
mučenje vidi Tortura
Nacionalna kriminološka konferencija: Preprečevanje kriminalitete teorija, praksa in dileme (2 ; 2003 ; Ljubljana) 385
Nacionalni identitet 31
Nacionalno pitanje
• - Jugoslavija 21
• - Kosovo 95
Naknada štete 249
• - Krivično delo 184
Nasilje
• - Interdisciplinarni pristup 145
• - Porodica vidi Porodično nasilje
• - Sociološka istraživanja 408
• - Sprečavanje 22
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nasilje na poslu: uzroci, obrasci i prevencija vidi Violence at Work:
Causes, Patterns and Prevention
Nasilje u porodici i reakcija policije[zbornik] vidi Family Violence
and Police Response[zbornik]
nasilje u porodici vidi Krivično delo nasilja u porodici
nasilje u porodici vidi Porodično nasilje
Nastavnici - Učenici 17
(Ne) živjeti s nasiljem[zbornik] 230
neprofitne organizacije vidi Nevladine organizacije
Nevladine organizacije - Beograd 233
Newburn, Tim - "Just boys doing business?" 59
Nijhar, Preeti - "Crime, Abuse and the Elderly" 213
Nijhar, Priti - "Kriminalitet, zlostavljanje i stari" vidi Nijhar, Preeti
Nikolić-Ristanović, Vesna (1955-)
• - "Kako preživeti tranziciju: svakodnevni život i nasilje nad
ženama u postkomunističkom i postratnom društvu" 159
• - "Kriminologija" 450
• - "Meñunarodni standardi o nasilju u porodici i njihova
primena na Zapadnom Balkanu" 202
• - "Od sećanja na prošlost ka pozitivnoj budućnosti" 487
• - "Od žrtve do zatvorenice - nasilje u porodici i kriminalitet
žena" 150
• - "Porodično nasilje u Srbiji" 24
• - "Social Change, Gender and Violence: Post-communist
and Violence: Post-communist and war affected societis"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
237
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
obnoviteljska pravda vidi Restorativna pravda
Obrazovanje
• - ravnopravnost polova - Meñunarodna zaštita - EU vidi
Obrazovanje
• - Rodna ravnopravnost - Meñunarodna zaštita - Evropska
unija 360
OEBS vidi Organizacija za bezbednost i saradnju u Evropi. Visoki
savet (11 ; 2003 ; Janija)
OKC vidi Omladinski Komunikativni Centar (Banja Luka)
Okrivljeni - Mere za obezbeñenje prisustva 336
Okrugli sto: Novi zakon o izvršenju krivičnih sankcija i budućnost
ženskog zatvora (1998 ; Beograd) 305
Okrugli sto: Podrška žrtvama - svedocima u krivičnom postupku
(2005 ; Beograd) 266
Okrugli sto: Potrebe žrtava, regionalno povezivanje organizacija
žrtava rata i pomirenje (2009 ; Beograd) 347
Okrugli sto: Promocija modela za prevenciju i razrešenje sukoba u
malim zajednicama na primeru maloletničke delinkvencije (2001 ;
Beograd) 232
Okrugli sto: Uspostavljanje sistema alternativnih sankcija u
Republici Srbiji (2008 ; Beograd) 476
Okrugli sto: Žene u javnom i političkom životu (2001 ; Niš) 502
Omladinski Komunikativni Centar (Banja Luka) 137
•
•
•
•
•
•
•
•
•
87
Opačić, Goran - "Život u posleratnim zajednicama" 208
Organizacija za bezbednost i saradnju u Evropi. Visoki savet (11 ;
2003 ; Janija) 225
Organizaciona kultura 15
Organizaciono ponašanje 14
Organizovani kriminalitet 253 , 287 , 317 , 444
• - Albanci 438
• - Otkrivanje - Kriminalistička metodika 217
OSCE vidi Organizacija za bezbednost i saradnju u Evropi. Visoki
savet (11 ; 2003 ; Janija)
osobe ometene u razvoju vidi Osobe sa posebnim potrebama
Osobe sa invaliditetom - Socijalna zaštita - Srbija 268
Osobe sa mentalnim poremećajem
• - Bolničko lečenje 351
• - Diskriminacija - Sprečavanje 328
• - Krivična odgovornost 247
• - Meñunarodna zaštita 366
• - Radni odnosi - Pravna zaštita 328
Osobe sa posebnim potrebama - Društveni položaj 76
Osuñenici
• - Obrazovanje 146
• - Resocijalizacija 143
• - Sociološka istraživanja 149
Oštećeni - Procesni položaj 399 , 445
• - Makedonija 184
OUN vidi Ujedinjene nacije. Savet bezbednosti
Peace Review[časopis] 114
Petrušić, Nevena (1958-) - "Krivično delo nasilja u porodici" 164
Pickering, Sharon - "Sex Trafficking - International Context and
Response" 203
Pikering, Šeron - "Trgovina ljudima u svrhe seksualne eksploatacije
- meñunarodni kontekst i odgovor" vidi Pickering, Sharon
Policija - Obrazovanje
• - ravnopravnost polova vidi Policija
• - Rodna ravnopravnost - Srbija 406
• - Ovlašćenja 9 , 157 , 411
Politički zatvorenici - Rehabilitacija - Srbija 92
Političko nasilje
• - Retribucija - Južna Afrika 204
• - Srbija 437
Pomilovanje 219
Pomirenje
• - Sociološki aspekt 30 , 93 , 122 , 478
• - Viktimološki aspekt 1 , 23 , 27 , 96 , 104 , 138 , 139 ,
167 , 185 , 199 , 238 , 255 , 333 , 344 , 345 , 374 ,
439 , 462
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ponašanje - Nastavnici 17
Popkin, Michael K. - "Briga za žrtve torture" 183
Poremećaji ponašanja 22
• - Kriminološki aspekt 309 , 454
Pornografija - Internet 414
Porodica - Nasilje vidi Porodično nasilje
Porodično nasilje 18 , 19 , 64 , 71 , 121 , 157 , 189 , 320 , 330
, 392 , 416 , 427 , 431
• - Ekonomski aspekt - Srbija 156
• - Hrvatska 34
• - Jugoslavija (SR) - 1999 228
• - Kriminološki aspekt 141 , 214 , 369
• - Jugoistočna Evropa 49
• - Sociološka istraživanja 500
• - Srbija 221
• - Suzbijanje
• - Austrija 70
• - Republika Srpska 198
• - SAD 8
• - Srbija 251 , 396
• - Vojvodina 269
• - Viktimološki aspekt 194 , 361 , 468
Poslovno ponašanje 15
Posredovanje 349
• - Poljska 354
Posttraumatski stresni poremećaj 87 , 375
• - Deca 68
Prava čoveka
• - Krivičnopravna zaštita 113
• - Kršenje 9
Pravnici - Stručno usavršavanje 408
pravo na ličnu slobodu vidi Pravo na slobodu i bezbednost ličnosti
Pravo na pravično suñenje 248
Pravo na privatnost 423
Pravo na roditeljstvo 190
pravo na slobodno roditeljstvo vidi Pravo na roditeljstvo
Pravo na slobodu i bezbednost ličnosti 452
Priručnik o restorativnoj pravdi - zbornik vidi A Restorative Justice
Reader[zbornik]
Priručnik o restorativnoj pravdi vidi Handbook of Restorative Justice
Pritvor - Zakonitost 452
privatnost vidi Pravo na privatnost
Program bezbednosti svedoka vidi Svedoci
Program zaštite svedoka vidi Svedoci
Projekat Pravna klinika za zaštitu prava žena 352
Promeniti nasilnog muškarca vidi Changing Violent Men
Prostitucija 136 , 218 , 317
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
88
- Holandija 383
• - Srbija 6
• - Suzbijanje 226
• - Zapadna Evropa 438
Prostitucija i trgovina ljudima. Fokus na klijente vidi Prostitution
and Human Trafficking. Fokus on Clients
Prostitution and Human Trafficking. Fokus on Clients 86
Psihijatrijski bolesnici - Diskriminacija - Sprečavanje 36
Psihopatologija agresivnosti 369
Psihosocijalne posledice rata na decu i roditelje 482
Rasni odnosi - Južna Afrika 374
ratne žrtve vidi Žrtve rata
Ratni veterani - Rehabilitacija 167
• - Srbija 20 , 109
Ratni zločini
• - Bosna i Hercegovina - 1992-1995 4 , 499
• - Drugi svetski rat 1939-1945 - Hrvatska 21
• - Etički aspekt 23 , 27 , 93 , 96 , 116 , 122 , 138 , 139 ,
180 , 181 , 199 , 238 , 255 , 288 , 313 , 333 , 344 ,
345 , 363 , 374
• - Jugoslavija - 1991-1995 7 , 167 , 326 , 462
• - Psihološki aspekt 104 , 439
ravnopravnost polova vidi Rodna ravnopravnost
Razbojnička kraña 147
Razbojništvo 147
Regionalna konferencija: Zakonodavna reforma u oblasti borbe
protiv nasilja u porodici (2008 ; Sofija) 83
Regionalni seminar: U susret izazovima uvoñenja posredovanja
izmeñu žrtve i učinioca u zemljama Centralne i Istočne Evrope
(2005 ; Sofija) 61
Restorative Justice and the Law[zbornik] 420
A Restorative Justice Reader[zbornik] 52
Restorative Justice - Theoretical Foundations[zbornik] 311
Restorativna pravda 7 , 12 , 29 , 48 , 50 , 140 , 165 , 179 , 180 ,
181 , 204 , 219 , 307 , 335 , 354 , 380 , 477
Restorativna pravda i pravo[zbornik] vidi Restorative Justice and the
Law[zbornik]
Restorativna pravda - teorijske osnove[zbornik] vidi Restorative
Justice - Theoretical Foundations[zbornik]
Resurs centar za konflikt i traumu (Belfast) 404
Retributivna pravda 178 , 179 , 180 , 181 , 283 , 354
Roberts, Albert R. - "Helping Crime Victims: Research, Policy and
Practice" 186
Rodna ravnopravnost 356
• - Obrazovanje 102
• - Radni odnosi
•
•
•
•
- Evropska unija 131
- Pravna zaštita 78 , 79
• - Italija 242
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
- Srbija 98
• - Univerzitetsko obrazovanje - Srbija 352
Romi - Socijalna zaštita - Srbija 268
Rosenbloomm, Dena (20v) - "Life After Trauma: Workbook for
Healing" 479
Rozenblum, Dejna - "Život posle traume: Priručnik za lečenje" vidi
Rosenbloomm, Dena
Rusija - Kaznena politika 3
•
•
•
Safe horizon (New York) 235
Sastanak nevladinih organizacija na temu: Prevencija i posledice
prevremenog poroñaja uzrokovanog bolestima zavisnosti (pušenje,
droga, alkohol) (Beograd ; 2006) 171
Savet Evrope. Komitet Ministara - Dokumenti 360
Segrave, Marie - "Sex Trafficking - International Context and
Response" 203
Segrejv, Mari - "Trgovina ljudima u svrhe seksualne eksploatacije meñunarodni kontekst i odgovor" vidi Segrave, Marie
Seksualna zloupotreba dece
• - Inkriminacija 187
• - Javno mnjenje - Srbija 341
Seksualno nasilje 217
• - Inkriminacija 414
• - Indija 90
• - Srbija 419 , 442 , 455
• - Zemlje u tranziciji 32
• - Kriminološki aspekt 182 , 480
• - Meñunarodno pravo 312
Sekundarna viktimizacija 111 , 295 , 306 , 399 , 445 , 488
seljanke vidi Seoske žene
Seminar Problemi viktimizacije u zemljama balkanskog regiona
(1998 ; Tsigov Chark) 421
Seminar: Civilno društvo i nadzor nad zatvorima (2004 ; Beograd)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Seoske žene - Društveni položaj - Sociološka istraživanja - Srbija
125
•
•
•
•
•
•
•
Šahin, Šarif - "Sajber buling: Problemi i rešenja za školu, učionicu i
dom" vidi Shaheen, Shariff
Šelih, Alenka - "Otrokove pravice, šolska pravila in nasilje v šoli"
441
343
•
Specijalni sud (Beograd) - Suñenje 295
Srbi
• - Albanci - Kosovo 95
• - Hrvati 21
Srbija
• - Kaznena politika 6
• - Političke prilike - Masovne komunikacije 26
Stanko, Elizabeth A. - "Just boys doing business?" 59
Stari ljudi
• - Izbeglištvo 148
• - Krivičnopravna zaštita 166
• - Srbija 410
• - Socijalna zaštita 166
• - Srbija 410
Stevanović, Ivana - "Maloletni delinkventi u Srbiji" 46
Stigmatizacija (sociologija) 135
Stres 488
• - Deca 471
• - Psihološka istraživanja 68
• - Psihoterapija 361
• - Žene - Radionice 481
Sudska praksa
• - Porodica - Nasilje vidi Sudska praksa
• - Porodično nasilje
• - Beograd 5
• - Niš 154
Svedoci - Zaštita 444
Svedočenje - Velika Britanija 373
Svetsko viktimološko društvo - Simpozijumi 315
•
Shaheen, Shariff - "Cyber Bullying: Issues and Solutions for the
Scholl, the Classroom and the Home" 88
Sida - Žene 381
Silovanje - Sekundarna viktimizacija 4
Siromaštvo 80
Slovenija - Kaznena politika 440
Socijalna interakcija - Izbeglice 252
Sociologija grupa 14
•
•
•
•
•
89
Škulić, Milan (1968-)
• - "Maloletni delinkventi u Srbiji" 46
• - "Organizovani kriminalitet - pojam i krivičnoprocesni
aspekti" 227
Šurbanovski, Naum (1937-2000) 11
Tackling Violence Men's in Families: Nordies Issues and
Dilemmas[zbornik] 75
Taylor, Ian (1944-2001) 126
• - "Crime in Context: A Critical Criminology of Market
Societies" 387
Temida[časopis] - 1998-2008 350
terapija slikanjem vidi Lečenje slikanjem
Thompson, Alan - "A Critical Introduction to Law" 130
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tolerancija 1 , 23
Tomašić, Ljiljana - "Trgovina ljudskim organima" 211
Toplička inicijativa vidi Inicijativa (Prokuplje)
Tortura
• - Krivični postupak 451
• - Medicinski aspekt 2
Transplantacija - Pravni aspekt 433
Tranziciona pravda 113
Trgovina ljudima 142 , 182 , 217 , 218 , 287 , 399 , 438 , 445
• - Evropa 51
• - Inkriminacija 42
• - Srbija 401
• - Istraživanje - Bosna i Hercegovina 124
• - Kriminološki aspekt - Srbija 314
• - Srbija 6 , 316
• - Suzbijanje 254 , 317 , 489 , 501
• - Viktimološki aspekt 391
Trgovina ljudima u Srbiji 378
Trgovina ljudima vidi Human Trafficking
Trgovina ljudskim organima 433
• - Internet 495
Trgovina muškarcima u Srbiji 402
Trgovina robljem 218
Tribina: Ekonomska i socijalna prava žena (2001 ; Užice) 60
Tribina: Novi model pravne zaštite od nasilja u porodici (1998 ;
Beograd) 236
Tribina: Organizovanje žena (2001 ; Beograd) 271
Tribina: Rañanje dece - pravo ili obaveza (1998) - Beograd 191
Tribina: Strategije osnaživanja žena u posleratnom periodu (1999 ;
Niš) 483
Tribina: Trgovina ženama i decom i savremeni društveno ekonomski
kontekst u SRJ (1999 ; Beograd) 464
Tribina: Žena i rat (2001 ; Čačak) 484
Tribina: Žene, istina i pomirenje (2001 ; Velika Plana) 465
Tribina: Samoorganizovanje žena kod nas i u svetu (1998 ; Beograd)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
463
•
•
•
•
•
•
•
•
•
U mojoj zemlji[film] vidi In my Country[film]
Ubistva - Srbija - 1990-2000 393
Ubistvo - Kriminološki aspekt 392
učesnici u krivičnom postupku vidi Krivični postupak
Udružene žene (Banja Luka) - 1996-2004 103
Udruženje grañana "Krov" (Subotica) 340
UGS "Nezavisnost" vidi Ujedinjeni granski sindikati "Nezavisnost"
(Beograd). SOS telefon - služba besplatne pravne pomoći
Ujedinjene nacije. Meñunarodni sud za gonjenje osoba odgovornih
za ozbiljne povrede meñunarodnog humanitarnog prava počinjene na
•
•
•
90
teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine vidi Meñunarodni
krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (Hag)
Ujedinjene nacije. Savet bezbednosti - Rezolucije 372
Ujedinjeni granski sindikati "Nezavisnost" (Beograd). SOS telefon služba besplatne pravne pomoći 79
UN vidi Ujedinjene nacije. Savet bezbednosti
uran (hemijski element) vidi Uranijum
Uranijum - Štetno dejstvo 200
Uslovni otpust 129
Uspostavljanje mehanizma izdavanja privremenih boravišnih
dozvola za žrtve i svedoke trgovine ljudskim bićima na Balkanu
(2004 ; Brisel) 486
Vanparnični postupak 351
Vard, Jan - "Uvod u kritičku teoriju prava" 128
VDS vidi Viktimološko društvo Srbije. Konferencija (1 ; 2010 ;
Beograd)
VDS vidi Viktimološko društvo Srbije. Služba VDS info (Beograd)
Vemers, Džo-Eni - "Uvod u viktimologiju" 292
Verska tolerancija - Severna Irska 30 , 404 , 478
Veštačenje - Sudska medicina 142
Victim Support Europe vidi Evropski forum službi za pomoć
žrtvama
Victim Support Europe vidi Evropski forum službi za pomoć
žrtvama. Konferencija (12 ; 1998 ; Strazbur)
Victim Support Europe vidi Evropski forum službi za pomoć
žrtvama. Konferencija (16 ; 2002 ; Prag)
Victim Support Europe vidi Evropski forum službi za pomoć
žrtvama. Konferencija (18 ; 2004 ; Tusula)
Victim Support Europe vidi Evropski forum službi za pomoć
žrtvama. Konferencija (19 ; 2005 ; Harlem)
Victim Support Europe vidi Evropski forum službi za pomoć
žrtvama. Konferencija (20 ; 2006 ; Bratislava)
Victim Support Europe vidi Evropski forum službi za pomoć
žrtvama. Konferencija (21 ; 2007 ; Siofok)
Victim Support Europe vidi Evropski forum službi za pomoć
žrtvama. Konferencija (22 ; 2008 ; Beograd)
Victim Support Europe vidi Evropski forum službi za pomoć
žrtvama. Konferencija (23 ; 2009 ; Lisabon)
Victims of Crime and Abuse of Power[zbornik] 215
Vidaković, Ivana - "Život u posleratnim zajednicama" 208
Viktimizacija 25 , 469
• - Beograd 319
• - Deca 13 , 18
• - Jugoslavija 140
• - Nemačka 140
• - Zemlje u tranziciji 498
viktimizacija, sekundarna vidi Sekundarna viktimizacija
Viktimologija
• - Simpozijumi 315
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Young, Jock - "The Exclusive Society: Social Exclusion, Crime and
Difference in Late Modernity" 388
•
Walgrave, Lode - "Restorative Justice, Self-interest and Responsible
Citizenship" 43
Ward, Ian - "Introduction to Critical Legal Theory" vidi Vard, Jan
Watkins, Barbara I. - "Life After Trauma: Workbook for Healing"
•
•
•
- Žene 320
Viktimološko društvo Srbije. Konferencija (1 ; 2010 ; Beograd) 432
Viktimološko društvo Srbije. Služba VDS info (Beograd) 172 ,
175 , 362 , 466
Viliams, Meri Bet - "Život posle traume: Priručnik za lečenje" vidi
Williams, Mary Beth
Violence at Work: Causes, Patterns and Prevention 216
Vladavina prava 113
Vojne starešine - Žene - Jugoslavija - 20v 220
Volgrejv, Lod - "Restorativna pravda, lični interes i odgovornost
grañana" vidi Walgrave, Lode
Votkins, Barbara E. - "Život posle traume: Priručnik za lečenje" vidi
Watkins, Barbara I.
Vršnjačko nasilje - Internet 358
• - Sociološka istraživanja 348
• - Škole 400
• - Kriminološki aspekt 355
Vujadinović, Branko - "Život u posleratnim zajednicama" 208
•
•
•
•
•
•
•
479
•
•
Wemmers, Jo-Anne - "Introduction á la victimologie" vidi Vemers,
Džo-Eni
Williams, Mary Beth - "Life After Trauma: Workbook for Healing"
•
479
•
•
•
•
•
•
•
ZAIP vidi Asocijacija Zajednička akcija ZA istinu i pomirenje
(Beograd)
Zaposleni - Žene - Pravna zaštita - EU vidi Žene
Zatvorenici
• - Psihički poremećaji - Dijagnostika 490
• - Resocijalizacija 195
• - Socijalizacija 3
• - Srbija 92
• - Žene 342
• - Zaštita
• - Finska 424
• - Mañarska 293
• - Srbija 158 , 322 , 324 , 428
Zatvori - Organizacija 195 , 342
• - Finska 424
• - Mañarska 293
• - Rusija 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
91
- Srbija 322 , 324 , 428
Zločin iz mržnje - Kriminološki aspekt 67 , 173 , 243
zločin mržnje vidi Zločin iz mržnje
Zvekić, Uglješa
• - "Criminal victimisation in countries in transition" 62
• - "Žrtve kriminala u zemljama u tranziciji" 63
Žarkov, Dubravka
• - "Telo rata: mediji, etnicitet i rod tokom raspada
Jugoslavije" vidi Žarkov, Dubravka
• - "The Body of War Media, Ethnicity and Gender in the
Break-up of Yugoslavia" 281
Žegarac, Nevenka - "Ničija deca: trgovina decom u Srbiji i Crnoj
Gori" 170
Žegarac, Nevenka - "Nobody's Children: Child Trafficking in Serbia
and Montenegro" vidi Žegarac, Nevenka
Žene
• - Društveno-ekonomski položaj - Srbija 156
• - Meñunarodna zaštita - Srbija 467
• - Politička aktivnost 155 , 334
• - Politika 503
• - Pravna zaštita - Evropska unija 131
• - Seksualno uznemiravanje
• - Psihološka istraživanja 454
• - Radna sredina 131
• - Visokoškolsko obrazovanje - Srbija 353
• - Zaštita 64
Žene invalidi - Viktimizacija 74
Žene migranti - Meñunarodna zaštita 254
žene sa invaliditetom vidi Žene invalidi
Žene univerzitetski profesori
• - ravnopravnost polova vidi Žene univerzitetski profesori
• - Rodna ravnopravnost - Evropa 461
žene zaostale u mentalnom razvoju vidi Mentalno ometene žene
Ženska politička perspektiva (2000 ; Palić) 323
Ženska prava - Afirmativna akcija 102
Ženska prava i društvena tranzicija u SRJ[zbornik] 426
Ženski pokret 331
Životna sredina - Zagañenje - Jugoslavija (SR) - 1999 443
Žrtve
• - Pravna zaštita 359
• - Zaštita 50
Žrtve kriminaliteta i zloupotreba moći[zbornik] vidi Victims of
Crime and Abuse of Power[zbornik]
žrtve kriminaliteta vidi Žrtve krivičnog dela
Žrtve krivičnog dela
•
•
•
•
•
•
- Deca - Socijalna zaštita - Danska 471
- Krivičnopravna zaštita
• - Indija 91 , 407
• - Japan 240
• - Makedonija 10
• - Slovenija 99
- Meñunarodna zaštita 301
- Procesni položaj
• - Indija 33
• - Kina 33
- Socijalna zaštita 172 , 175 , 365 , 488
• - Češka 257
• - Deklaracije 69
• - Evropa 73 , 258 , 259 , 260 , 267 , 270 , 272 ,
282
•
- Srbija 54 , 56 , 268 , 310
- Velika Britanija 55
• - Zastita - Makedonija 35
• - Zaštita 66 , 89 , 233 , 261 , 306 , 307 , 318 , 335
• - Srbija 134
• - Zdravstvena zaštita 485
• - Žene
• - Meñunarodna zaštita 326
• - Zaštita 4
žrtve mučenja vidi Žrtve torture
Žrtve nasilja - Deca 13 , 18 , 19 , 214 , 241 , 329 , 330 , 415 ,
•
•
•
•
•
•
446
•
•
•
•
•
•
- Pravna zaštita 412 , 413 , 414 , 442 , 455
• - Procesni položaj 419
• - Socijalna zaštita 194
• - Litvanija 468
• - Švedska 379
• - Zaštita 409
• - Zdravstvena zaštita 431
- Maloletnice 77
- Meñunarodna zaštita 302
- Mentalno ometene žene - Socijalna zaštita 382
- Pravna zaštita 231
• - Austrija 70
• - Hrvatska 436
• - Republika Srpska 197
• - SAD 8 , 234
• - Srbija 251 , 356 , 396
• - Srbija i Crna Gora 296
- Psihijatrijski bolesnici - Socijalna zaštita 36
•
92
- Rehabilitacija 361
• - Socijalna zaštita 67 , 454
• - SAD 235
• - Stari ljudi 166 , 410
• - Učenici - Zaštita 17
• - Zaposleni - Zaštita 161 , 466 , 493
• - Zaštita 71 , 120 , 121 , 157 , 309 , 362
• - SAD 497
• - Žene 28 , 64 , 112 , 136 , 221 , 304 , 447
• - Meñunarodna zaštita 372
• - Pravna zaštita - Srbija 492
• - Socijalna zaštita 269
• - Zaštita - Srbija 94 , 156
• - Žene invalidi - Socijalna zaštita 74
• - žene sa invaliditetom vidi Žrtve nasilja
• - žene zaostale u mentalnom razvoju vidi Žrtve nasilja
Žrtve rata
• - Adolescenti 403
• - Deca 192 , 279
• - Jugoslavija (SR) 193
• - Jugoslavija 327
• - 1991-1999 325
• - Rehabilitacija 185
Žrtve torture
• - Psihički poremećaji 123
• - Rehabilitacija 117
Žrtve trgovine ljudima
• - Deca - Bosna i Hercegovina 124
• - Zaštita 399 , 445
• - Žene 489
• - Afrika - 2006 226
• - Zemlje u tranziciji 317
žrtve zločina vidi Žrtve krivičnog dela
Download

Bibliografija Temida - Viktimološko društvo Srbije