11. Međunarodni sajam obrazovanja
11th International Education Fair
EDUfair™ 2014
"A šta ćeš TI da studiraš?™"
Hotel: Crowne Plaza
Belgrade, Serbia
March 7 – 8, 2014
Oivivio Consulting Services LLC
We are the
Event Management Company
Đure Jakšida 3
Belgrade Serbia
Tel: : +381.11.263.0289
Fax: +381.11.218.1143
[email protected]
www.edufair.rs
www.oivivio.com
1
RASPORED ŠTANDOVA/ FLOOR PLAN
Štand Strana
Spisak izlagača / Exhibitors
Booth
Accademia del lusso Milano
Alfa Univerzitet
Algonquin College of Applied Arts and Technology
American Corner / Američki kutak
Australian Embassy ''Study in Australia''
BBA-Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije
Deutscher Akademischer Austausch Dienst – DAAD
Embassy of Canada / Ambassade du Canada
Embassy of the United States of America
Evropski Univerzitet-Faklultet za evropski biznis i marketing
Evropski Univerzitet-Farmaceutski fakultet
Fakultet za inženjerski menadžment
Fakultet za poslovne studije i pravo
Fashion Institute of Design & Merchandising
Finesa edukativni centar
Global Tesol College
George Brown College of Applied Arts and Technology
Institut Français de Serbie/Campus France
International Academic Center - EducationUSA Serbia
International Business School, IBS
John Cabot University
Kriminalističko - policijska akademija
2
2
13
23
24
8
12
19
23
24
32
31
15
9
25
38
22
23
20
24
21
29
16
Page
5
5
5
6
6
7
7
7
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
12
12
12
13
Los Angeles Film School
Megatrend Univerzitet
Pravni fakultet Univerziteta Union
Prijemni.infostud.com/NajStudent.com
Računarski fakultet
Stomatološki fakultet u Pančevu
The American College of Greece
The American College of Thessaloniki
The University of Prince Edward Island
The University of Sheffield, City College
Università Cattolica-Italy
University of New Brunswick
University of Saskatchewan
Univerza v Mariboru
Univerzitet Metropolitan
Univerzitet Singidunum
Univerzitet u Beogradu
Ekonomski fakultet
Fakultet organizacionih nauka
Fakultet za fizičku hemiju
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Filološki fakultet
Geografski fakultet
Mašinski fakultet
Matematički fakultet
Poljoprivredni fakultet
Rudarsko-geološki fakultet
Tehnički fakultet u Boru
Tehnološko-metalurški fakultet
Učiteljski fakultet
Univerzitet UNION Nikola Tesla
Visoka poslovna škola strukovnih studija ,,Čačak'', Beograd
Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad
Visoka sportska i zdravstvena škola
Visoka škola strukovnih studija Beogradska politehnika
Visoka škola za informacione tehnologije, računarski dizajn i
savremeno poslovanje –ITS
Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija ,,Visan''
Webster University
World Learning
3
30
1
10
39
11
33
26
28
22
5
3
23
23
4
6
17
18
13
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
18
19
20
7
40
35
37
14
20
21
21
21
22
34
36
27
24
22
23
23
23
Radionice i prezentacije / Workshops & Presenations
Petak, 7. mart / Friday, March 7
10:30 – 11:00
Neverbalna komunikacija, Marko Stojanovid, Univerzitet
Singidunum
11:00 – 12:00
Američka ambasada
12:00 – 13:00
Brzo čitanje, Branislav Maričid, edukativni centar Finesa
13:00 – 13:30
Razvoj karijere, mr Nada Arežina, Univerzitet Singidunum
13:30 – 14:00
Los Angeles is THE place to study and work in Hollywood,
Danilo Goliani, LA Film School and Fashion & Design Institute
14:00 – 14:30
Audio-slededa velika stvar, Predrag Anđelkovid, S media
14:30 – 15:00
Savršeno pamdenje i koncentracija, Branislav Maričid, Finesa
15:00 – 15:30
Prezentacija UniverzitetaWebster, Daphna Berger
15:30 – 16:30
,,A kakvu deč razliku ti da napraviš?'', Mirjana Gomilanovid
16:30 – 17:30
Round Table:Educational agency, Challenges and Opportunities
Panelists: Tarek Kouatly, The American College of Thessaloniki
Daphna Berger, Webster University Vienna
Arianna Catti De Gasperi, John Cabot University
Danilo Goliani, Junior Film Academy, LA
Nicos Dimitriaditis, University of Sheffield, City College
Subota, 8. mart / Saturday, March 8
11:00 – 11:30
Los Angeles is THE place to study and work in Hollywood,
Danilo Goliani, LA Film School and Fashion & Design Institute
11:30 – 12:00
Veštine usmene komunikacije, mr Tamara Lukid, Univerzitet
Singidunum
12:00 – 15:00
Young Leaders, The University of Sheffield, Certification
Workshop (Hall Baltic/ Aegean)
12:00 – 12:30
Ljubav kao neophodan uslov za uspešnu karijeru,
Dragana Bačanek
12:30 – 13:00
Prezentacija UniverzitetaAlgonquin College
13:00 – 13:30
Prezentacija UniverzitetaNew Brunswick
13:30 – 14:00
Programiranje i virtuelna stvarnost,Vanja Čonid i Marko Vulid,
Comtrade
14:00 – 14:30
Uticaj interneta na izbor bududih studija, Mario Marcikid,
Infostud
14:30 – 15:30
Izbor budude škole i zanimanja, Katarina Pfaf Krstid, psiholog
15:30 – 16:30
Osnovne studije u SAD:''Aplikacioni proces i studentske
stipendije'', Vedrana Lakovid
16:00 –16:30
Global Tesol College & The University of Prince Edward Island,
Jim Pelegrini
All presentations are held in halls Adriatic/Mediterranean, excepted as noted.
4
ACADEMIA DEL LUSSO MILANO
Br. štanda: 2
Bulevar Despota Stefana 68c, 11000 Beograd
011/6557-503
www.uniecampus.it
Univerzitet E-campus nudi osnovne i master studije i pruža
mogudnost učenja na daljinu pomodu inovativnog nastavnog
pristupa koji studentu omogudava da samostalno prati predavanja
upotpunujena individualnim konsultacijama sa profesorima i tutorima.
ALFA UNIVERZITET
Br. štanda: 3
Palmira Toljatija 3, 11070 Novi Beograd
011/2609-752
www.alfa.edu.rs
Alfa univerzitet, poznatiji pod ranijim nazivom Univerzitet
“Brada Karid“ je prvi privatni univerzitet u jugoistočnoj
Evropi. U protekle dve decenije, više od 20.000 studenata se školovalo na nekom od
naših fakulteta. Danas su oni vodedi menadžeri najvedih srpskih i evropskih kompanija i
profesori prestižnih fakulteta i univerziteta u našoj zemlji.
U ponudi Alfa univerziteta su slededi fakulteti:
• Fakultet za trgovinu i bankarstvo
• Fakultet za menadžment u sportu
• Fakultet za strane jezike
• Fakultet informacionih tehnologija
• Fakultet za matematiku i računarske nauke
ALGONQUIN COLLEGE OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY
Br. štanda: 23
1385 Woodroffe Avenue, Ottawa, Ontario,
Canada K2G 1V8
+1-613-727-4723
[email protected]
[email protected]
Located in Ottawa, Canada’s Capital City, Algonquin College has a strong reputation for
its diverse programs in: advanced technology, business, media arts/design, health and
community, hospitality and tourism. The College offers ESL courses, degrees,
undergraduate and post-graduate diplomas. Co-operative education provides students
with opportunities to gain work experience throughout their studies.
5
AMERICAN CORNER / AMERIČKI KUTAK
Br. štanda: 24
Dom omladine Beograda, Makedonska 22,
I sprat, 11000 Beograd
011/322-7694
www.americancorners-sam.net
www.ac-belgrade.net
https://www.facebook.com/AmerickiKutakBeograd
https://twitter.com/acbelgrade
Američki kutak je partnerski projekat između Američke ambasade i lokalne institucije gradske biblioteke ili kulturnog centra – koji nudi raznovrsne progame i multimedijalne
sadržaje u cilju pribiližavanja američke kulture, vrednosti i društva.
U okviru biblioteke korisnici mogu nadi hiljade naslova knjiga iz američke književnosti,
beletristike i referensnih zbirki, igrane i dokumentarne filmove, američke časopise, kao i
Internet i online baze podataka, ili posuditi elektronski čitač Kindle. Tu se mogu dobiti
informacije o SAD, uključujudi obrazovanje, pripreme za testove, usavršavanje
engleskog jezika, a često i sresti Amerikanac spreman da podeli svoja znanja i iskustva,
ili samo da prodaska sa posetiocima.
AUSTRALIAN EMBASSY ,,STUDY IN AUSTRALIA’’
Br. štanda: 8
Adresa: 8th floor, Vladimira Popovida 38-40, 11070, Belgrade
Tel: 011/ 330-34-00
www.serbia.embassy.gov.au
The Australian education system has a strong international reputation and is known for
its effective structure and inovative policy developments. Many other countries, eager to
improve their own education systems, turn to Australia for advice.
In 2012. Over 500.000 students from 190 countrues enrolled on a student visa in
australian universities, vocational education and training, institutions, English language
colleges and schools.
Australia is also one of the best places to live. It is a young, vibrant and friendly country in
which students can live, learn and grow. So if you want a quality education and a good
lifestyle, Australia is a place to be.
For more information visit www.studyinasutralia.gov.au and www.serbia.embassy.gov.au
6
BBA-FAKULTET ZA BANKARSTVO,OSIGURANJE I FINANSIJE
Br. štanda: 12
Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd
011/262-17-30, 262-30-43
[email protected]
www.bba.edu.rs
BBA je prvi fakultet u zemlji na kojem se koncentrisano
izučavaju discipline savremenog bankarstva, osiguranja
i finansija na akademskim osnovnim, master i
doktorskim studijama.
DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUCH DIENST-DAAD
Br. štanda: 19
Cara Uroša 35, Beograd
011/ 2636-424
[email protected]
www.daad.rs
DAAD je Nemačka služba za
akademsku razmenu koja se bavi finansijskom podrškom međunarodnih akademskih
odnosa putem razmene studenata i naučnika. U Beogradu je 2008. godine otvoren
Informativni centar gde možete da se posavetujete u vezi sa mogudnostima studiranja i
stipendiranja.
EDUCATION AU/IN CANADA
EMBASSY OF CANADA / AMBASSADE DU CANADA
Br.štanda: 23
Kneza Miloša 75, 111 711, Belgrade,
Serbia
www.educationau-incanada.ca
[email protected]
Set your sights high. When you study in Canada you’ll earn academic qualifications that
are recognized and respected around the world. You’ll become a part of diverse,
welcoming and vibrant society that offers you a unique cultural experience in a safe and
beautiful environment.
Take the first step to success. Come study in Canada.
The Embassy of Canada promotes Canada as a study and research destination in Serbia,
Macedonia and Montenegro. The Embassy also coordinates Canada’s participation at
the
Belgrade EDUfair.
7
EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
AMBASADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA
Br. štanda: 24
Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevida 92,
11040 Beograd
011/706-4000
www.serbia.usembassy.gov
www.facebook.com/USEmbassySerbia
www.youtube.com/USEmbassyBelgrade
twitter.com/USEmbassySerbia
Kao vodeda svetska destinacija za međunarodne studente, SAD otvaraju mogudnost za
najtraženije i najrazličitije prilike u obrazovanju. Posetioci Sajma de modi da saznaju više o
obrazovnim mogudnostima u SAD, uključujudi i informacije o prijavama, zahtevima
standardizovanih testova, studentskim vizama, finansijskoj pomodi i punom opsegu
akreditovanih američkih obrazovnih institucija, kao i o akademskim i programima
razmene za srednjoškolce i studente podržanim od američke vlade.
Američki stručnjaci iz oblasti višeg obrazovanja i nekadašnji studenti koledža i
univerziteta u SAD bide prisutni na američkom štandu. Oni de sa posetiocima podeliti
svoja iskustva obrazovanja u Sjedinjenim Državama i odgovoriti na sva pitanja
zainteresovanih za školovanje u SAD.
EVROPSKI UNIVERZITET - FAKULTET ZA EVROPSKI BIZNIS I MARKETING
Br. štanda: 32
Vojvode Dobrnjca 15,
Beograd
011/3392-992, 3392-996
[email protected]
www.febm.rs
Naša obrazovna institucija nastala je 1984. godine pod misijom i vizijom Prof. dr Milije
Zečevida, Rektora i osnivača Evropskog Univerziteta. Fakultet z evropski biznis i
marketing, član Evropskog Univerziteta, osnovan je 2000. godine i predstavlja ozbiljnu i
odgovornu instituciju koja pruža znanje i edukaciju iz oblasti menadžmenta, biznisa,
marketinga, kulture kao i engleskog, italijanskog i francuskog jezika. Ono što nas razlikuje
od drugih fakulteta je upravo kreativan i savremen pristup prenošenja nauke, kao i
činjenica da ne odstupamo od naše misije KVALITETNO OBRAZOVANJE I DUGOROČNO
POSTOJANJE! Naši Diplomirani i Master studenti su zaposleni na vodedim pozicijama u
domadim i internacionalnim kompanijama i uspešno nastavljaju svoju biznis menadžersku
karijeru. Ove godine, studenti koji se upišu na prvu godinu ne pladaju školarinu! PRVA
GODINA JE BESPLATNA!
8
EVROPSKI UNIVERZITET-FARMACEUTSKI FAKULTET
Br. štanda: 31
Trg mladenaca 5, 21000 Novi Sad
021/6615 897
[email protected]
www.faculty-pharmacy.com
Evropski univerzitet - Farmaceutski fakultet, Novi Sad
funkcioniše po odredbama zakona Republike Srbije i Bolonjske
deklaracije. Organizuje nastavu na 2 studijska programa integrisanih akademskih
studijaFarmacija i Farmacija-medicinska biohemija. Prijemni ispit (samo hemija!) mogude
je polagati u 5 upisnih rokova.
FAKULTET ZA INŽENJERSKI MENADŽMENT
Br. štanda: 15
Bulevar Vojvode Mišida 43, 11000 Beograd
011/41 40 420
[email protected]
www.fim.rs
Fakultet za inženjerski menadžment
je osnovala grupa svetski priznatih
naučnika, koji su stekli zvanja na poznatim
svetskim Univerzitetima i vratili se u Srbiju
kako bi preneli najbolje i najsavremenije akademske programe. Fakultet je akreditovan i
poseduje Dozvolu za rad.
FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE I PRAVO
Br. štanda: 9
Staro Sajmište 29, Novi Beograd
011/31 31 246
Fakultet za poslovne studije i pravo –
FPSPwww.fpsp.edu.rs
Fakultet za strateški i operativni menadžment –
FSOMwww.fsom.edu.rs
Srednja pravno-ekonomska škola –SPEŠwww.spes.edu.rs
9
FASHION INSTITUTE FOR DESIGN & MERCHANDISING
Br. štanda: 25
JFA
269 S Beverly Drive, Suite 1389
Beverly Hills, CA 90212, USA
Tel USA:+1.424.235.0899
Tel Europe: +381.11.263.0289
www.laschoolfor.me
[email protected]
Fashion Institute for Design &Merchandising
Fashion Institute for Design & Merchandising (FIDM) is a specialized, private college
dedicated to educating students for the Fashion, Graphics, Interior Design, and
Entertainment Industries.
It’s a place where creativity and careers merge. We’re hands-on and industry focused.
We’re small enough to know our students’ names, but big enough to have the industry
contacts and resources to help them meet their goals. See more at www.fidm.edu.
FINESA EDUKATIVNI CENTAR
Br.štanda: 38
Beogradska 8/II sprat
011/2434-107
[email protected]
www.finesa.edu.rs
Edukativni centar Finesa – Beograd održava predavanja i seminare na temuBrzo čitanje,
Savršeno pamdenje, Briljantno učenje, Mape uma.
Uspešno se bavi i izdavačkom delatnošdu. Objavljena dela svrstana su u pet edukativnih
bibliotekaUm, Misao, Uspeh, Biografije i Zdravlje.
GLOBAL TESOL COLLEGE
Br. štanda: 22
2300 Younge St.Suite 1600,
Toronto, Canada
(416) 670/4281
[email protected]
www.globaltesol.com
The largest TESOL-training institute in the world. Since 1994. Over 50,000. Registered
with the Government of Canada and a 4th year University credit course as an elective or
as an Education credit. We guarantee conversational English training jobs for our
students. Placements include summer in Italy, Spain or South America, and Full timejobs in China, Japan, South Korea, Europe and South America. A training course for you coming here to Belgrade in April, 2014.
10
GEORGE BROWN COLLEGE OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY
Br. štanda: 23
200 King Street East
Toronto, ON M5A 3W8, Canada
Tel: (416) 415-5000 ext. 2115
Fax: (416) 415-2120
www.georgebrown.ca/international
[email protected]
George Brown College is one of Ontario's largest postsecondary community colleges fully
recognized and accredited by the government since 1967. Located in Toronto’s
downtown core, George Brown College (GBC) is woven into the cultural and economic
fabric of one of the most diverse cities in the world.
GBC is surrounded by the largest employer community in the country (one of the largest
in North America) and offers more than 140 career-focused programs. Designated a
polytechnic, GBC is a degree granting institution and in addition to our certificate,
diploma and postgraduate programs, we offer six Bachelors’ degrees in various
disciplines.
INSTITUT FRANÇAIS DE SERBIE/CAMPUS FRANCE
Br.štanda: 20
Adresa: Zmaj Jovina 11, 11 000, Beograd
Tel: 011/302-36-00
Web-site:www.institutfrancais.rs
www.srbija.campusfrance.org
Za stipendije: [email protected]
Za informacije vezane za studije u Francuskoj: [email protected]
Za univerzitetsku saradnju između Francuske i Srbije: charlè[email protected]
Francuski institut u Srbiji promoviše univerzitetsku saradnju između srpskih i francuskih
visokoškolskih ustanova, uspostavljanje francusko-sprskih studijskih programa kao i
mobilnost mladih.
Campus France je francuska agencija čiji je zadatak da promoviše visoko školstvo u
Francuskoj i da pomaže studentima da ostvare svoje profesionalne ili istraživačke
planove.
11
INTERNATIONAL ACADEMIC CENTER – EDUCATION USA SERBIA
Br. štanda: 24
Dečanska 12/I, 11 000 Belgrade
011/ 334-96-38, 334-96-38
www.iacbg.org
EducationUSA, organizacija koju u Srbiji predstavlja Međunarodni akademski centar, je
obrazovni savetodavni centar podržan od strane Stejt departmenta. Savetodavni centar
nudi tačne, sveobuhvatne, nepristrasne i pravovremene informacije o obrazovnim
mogudnostima u Sjedinjenim Državama i vodi studente i roditelje kroz proces pristupanja
tim mogudnostima. Aktivnosti Centra uključuju i informacije o prijavama, zahtevima
standardizovanih testova, pripremama za TOEFL, SAT, GRE i GMAT, kao i informacije o
studentskim vizama, finansijskoj pomodi i punom opsegu akreditovanih američkih
institucija višeg obrazovanja
INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL
Br. štanda: 21
Tarogato ut 2-4, Budapest 1021,
Hungary
+36-1-3912579
www.ibs-b.hu
[email protected]
IBS is a state-accredited private university offering business programmes on two
campusesin Budapest and in Vienna. All its BSc and MSc programmes are delivered in
English and lead to the degree of The University of Buckingham (UK).
Study-abroad / internship option, excellent career prospects.
JOHN CABOT UNIVERSITY
Br. štanda: 29
Via dela Lungara 233, 00165 Rome, Italy
+39066819121
[email protected]
www.johncabot.edu
John Cabot University, founded in 1972, is an independent,
four-year liberal arts university offering undergraduate degrees and study abroad
programs to English-speaking students from all over the world.
Whether you are pursuing a four-year degree or are seeking to study abroad, you will do
so in the heart of Rome surrounded by the extraordinarily rich offerings of a city of
culture, history, art, creativity, business and international affairs.
12
KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKA AKADEMIJA
Br. štanda: 16
Cara Dušana 196, 11080 Zemun
011/316-1919
[email protected]
www.kpa.edu.rs
Kriminalističko-policijska akademija je jedina samostalna
visokoškolska ustanova koja se bavi, pre svega,
obrazovanjem bududih pripadnika MUP-a po modernim
studijskim programima, usklađenim s bolonjskim
obrazovno-naučnim sistemom. Studijski programi akademskih, strukovnih, master i
specijalističkih studija KPA, kroz niz obaveznih i izbornih predmeta i posebnih oblika
nastave, pružaju široke mogudnosti studentima za njihova konačna profesionalna
opredeljenja.
LOS ANGELES FILM SCHOOL
Br. štanda: 30
JFA
269 S Beverly Drive, Suite 1389
Beverly Hills, CA 90212, USA
Tel USA:+1.424.235.0899
Tel Europe: +381.11.263.0289
www.laschoolfor.me
[email protected]
The Los Angeles Film School
Whether you’re interested in filmmaking or computer animation; learning how to design
and create video games; mastering the art of audio recording or music production; or the
business of the entertainment industry, take the first step on the path towards realizing
your dream career. It all begins at The Los Angeles Film School. See more at
www.lafilm.edu.
13
MEGATREND UNIVERZITET
Br. štanda: 1
Goce Delčeva 8, 11070, Beograd
011/ 220-30-42, 220-30-47
[email protected]
www.megatrend.edu.rs
Kvalitet Megatrend univerziteta – najstarijeg i najvedeg privatnog univerziteta u regionu
Istočne i Jugoistočne Evrope – garantuje njegova tradicija. Od nastanka 1989. godine do
danas, na Megatrendu je diplomiralo više od 15.000 studenata, a više stotina njih je
magistriralo ili steklo titulu mastera i doktora nauka.
I ove godine na Megatrend univerzitetu je doneta odluka da se brucošima omogudi
besplatno studiranje na prvoj godini studija. Svake subote, od 22. marta, od 11 do 14
časova, održava se besplatno upisno testiranje i predupis.
Programe u oblasti poslovne ekonomije akademci mogu studirati u Beogradu, Zaječaru,
Valjevu, Požarevcu, Vršcu ; kulture i medija u Beogradu ; prava, javne uprave i
bezbednosti u Beogradu; kompjuterskih nauka u Beogradu; savremene nauke o
poljoprivredi u Bačkoj Topoli; međunarodne ekonomije u Beogradu, a umetnosti i dizajna
takođe u Beogradu.
PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION
Br. štanda: 10
Goce Delčeva 36, 11070, Beograd
011/209-55-01, 209-55-81, 319-63-77
[email protected]
www.pravnifakultet.rs
Uverenje o akreditaciji br. 612-00-668/2008-04
Dozvola za rad br. 612-00-431/2009-12
Fakultet je posveden negovanju akademskih i naučnih sloboda.
U svakodnevnom radu se podstiče razmena mišljenja i ideja, i kultura naučnog rada
među zaposlenima i studentima. Osnovni cilj fakulteta je da postane akademski centar,
poznat kako u nacionalnim, tako i u međunarodnim okvirima po visokom kvalitetu
nastave i naučno-istraživačkog rada.
14
PRIJEMNI.INFOSTUD.COM/NAJSTUDENT.COM
Br. štanda: 39
Aleja M. Tita 26/3-1, 24000 Subotica
024/ 650-530
[email protected], [email protected]
www.najstudent.com,www.prijemni.infostud.com
Prijemni.infostud.com pruža informacije o visokom obrazovanju, pomaže mladima da
odaberu studije i da se pripreme za prijemne ispite.
NajStudent.com pruža informacije o stipendijama, praksama, postdiplomskim studijama,
studentskim putovanjima i vannastavnim aktivnostima i namenjen je studentima koji žele
da putuju, usavršavaju se i napreduju.
RAČUNARSKI FAKULTET
Br. štanda: 11
Knez Mihailova 6/VI, 11000 Beograd
011/2627-613
[email protected]
www.raf.edu.rs
Postani vrhunski IT inženjer sa dobrom platom, sigurnim zaposlenjem i priznatom
diplomom jednog od najboljih računarskih fakulteta kod nas. Na Računarskom fakultetu
dobideš kvalitetna, primenjiva i moderna znanja iz najtraženije oblasti današnjice. Učedi
na najnovijim studijskim programima bideš u mogudnosti da nađeš sigurno zaposlenje čak
i pre diplomiranja. Upiši osnovne akademske studije (računarske nauke, računarske
mreže i komunikacije), osnovne strukovne studije (informacione tehnologije), master i
doktorske studije.
STOMATOLOŠKI FAKULTET U PANČEVU
Br. štanda: 33
Žarka Zrenjanina 179, 26000 Pančevo
013/2351-292
[email protected]
www.spf.rs
Stomatološki fakultet u Pančevu radi od 2002. godine.
Upisuje 50 studenata godišnje. Raspolaže najsavremenijom
opremom. Nastava je organizovana kroz trimestre i svaka generacija primi oko 1600
pacijenata. To je garancija znanja i uspešnog završetka studija. Stiče se diploma doktor
stomatologije-master.
15
THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE
Br. štanda: 26
6 Gravias Street, Aghia Paraskevi 153 42,
Athens, Greece
+302106009800
[email protected]
www.acg.edu
Founded in 1875 and accredited by the New England Association of Schools and Colleges
(NEASC), the American College of Greece (ACG) is the oldest and largest comprehensive,
independent, American sponsored college in Europe. Through its partnership in 2011
with The Open University (UK) all undergraduate programs are validated, allowing
students to complete an American degree and a British honours award within the typical
framework for US undergraduate degrees.
THE AMERICAN COLLEGE OF THESSALONIKI
Br. štanda: 28
55510 Pylea, Greece
+302310398398
[email protected]
www.acg.edu
ACT je privatni, neprofitabilni univerzitet akreditovan od strane NEASC, organizacije koja
akredituje Harvard. Yale i druge vrhunske univerzitete u SAD-u. ACT je prava
internacionalna škola, sa studentima iz preko 20 država, iznad 18% dolaze iz SAD-a i 22%
iz vrhunskih balkanskih srednjih škola. Škola svojim modernim uslovima predstavlja pravi
univerzitetski kampus u Solunu, pulsirajudem gradu sa preko milion stanovnika,
uključujudi i preko 100.000 univerzitetskih studenata.
THE UNIVERSITY OF PRINCE EDWARD ISLAND
Br. štanda: 22
2300 Younge St.Suite 1600, Toronto, Canada
(416) 670/4281
[email protected]
www.globaltesol.com
Realize your potential, explore your options, and enjoy opportunities to contribute and
succeed, here at home and around the world. UPEI offers quality programs in a
welcoming, supportive community of students, faculty, staff, and alumni. Situated in
16
Canada on a safe and peaceful island, the safety and love of the land is enhanced by its'
high quality academic programs. See us for scholarships and admission details.
THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD,CITY COLLEGE
Br. štanda: 5
Baba Višnjina 20/1, Beograd
011/414-07-95
[email protected]
www.if.sheffield.eu
The University of Sheffield International Faculty, CITY College. Bachelors and Masters in
Thessaloniki, Greece. Executive MBA in Belgrade. Sheffield University ranks among the
1% of the best universities in the world. The International Faculty, CITY College, offers
programmes in Business, Psychology, Computer Studies.
UNIVERSITÀ CATTOLICA - ITALY
Br. štanda: 3
Via Carducci, 28/30, 20123 Milano, Italy
+39 0272345108
[email protected]
www.ucscinternational.it
The largest private university in Europe, Cattolica offers
quality programs taught in both English and Italian and has merit-based scholarships
reserved for Serbian applicants. Centrally located historical campuses, and close ties with
businesses facilitates our students in finding internships.
UNIVERSITY OF NEW BRUNSWICK
Br. štanda: 23
100 Tucker Park Road
Saint John, NB E2L4L5, Canadsa
(506) 648-5500
www.unb.ca
[email protected]
Established in 1785, the University of New Brunswick (UNB) is one of Canada’s oldest
English speaking universities. With two campuses in the cities of Fredericton and Saint
John, New Brunswick, UNB is home to approximately 13,000 students from over 80
countries. UNB offers more than 75 undergraduate and graduate level programmes
including opportunities for students to participate in research projects. Our Institute of
Biomedical Engineering is a world-renowned research facility and our Canadian Rivers
Institute is working on coastal studies and aquaculture projects around the world.
For more information, please contact us or visit
http://www.unb.ca/prospective/international/
17
UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN
Br. štanda: 23
105 Administration Place
Saskatoon, SK S7N 5A2, Canada
(306) 966-5788
www.explore.usak.ca
[email protected]
Explore the University of Saskatchewan
WE ARE PRESTIGIOUS.
The University of Saskatchewan (U of S) is a warm and welcoming post-secondary
institution located in beautiful Saskatoon, Saskatchewan, Canada – often referred to as
“the Paris of the Prairies.” As a top-tier, research-intensive university and the largest in
the province of Saskatchewan, the U of S is the only English-speaking university in
Canada with such a broad combination of human, animal and plant studies on one
campus.
Want more information about the U of S and our programs? Visit www.explore.usask.ca
UNIVERZA V MARIBORU
Br. štanda: 4
Slomškov trg 15, 2000 Maribor
+386 2 23 55 280
[email protected]
www.uni-mb.si
Univerzitet u Mariboru sa svojom tradicijom i
kvalitetom predstavlja garanciju za uspeh
onih koji se odluče da obogate i prošire svoje znanje u okviru bogate ponude do- i
postdiplomskih programa. Harmonija društvenih nauka, еkonomije, humanistike,
medicine, prirodnih nauka, obrazovnih nauka, prava, inženjerstva i umetnosti stvara
najbolje uslove za saradnju, konkurenciju i multidisciplinarnost.
UNIVERZITET METROPOLITAN
Br. štanda: 6
Tadeuša Košduška 63, 11000 Beograd
011/2030-885
[email protected]
www.metropolitan.ac.rs
Univerzitet Metropolitan
Fakultet informacionih tehnologija
Fakultet za menadžment
Fakultet digitalnih umetnosti
18
Studijski programi:Informacione tehnologije, Softversko inžinjerstvo (razvoj igara),
Poslovni informacioni sistemi, Operacioni menadžment, Marketing, Menadžment u
sportu, Grafički dizajn, Dizajn interaktivnih medija, Modni dizajn.
UNIVERZITET SINGIDUNUM
Br. štanda: 17
Danijelova 32, 11000 Beograd
011/3093-220,3094-094
[email protected]
www.singidunum.ac.rs
Univerzitet Singidunum je visokoškolska ustanova
nastala kao rezultat želje da se bududoj poslovnoj eliti Srbije i okolnih država obezbede
moderna znanja i poslovne i personalne veštine, putem metoda i naučnih tehnika koje se
primenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima evropskih zemalja.
Univerzitet je akreditovan na osnovu Zakona o visokom obrazovanju za osnovne, master i
doktorske studije u tri naučna polja: društveno-humanističkom, prirodno-matematičkom
i polju tehničkih nauka.
U svom sastavu ima četiri integrisana fakulteta: Poslovni fakultet u Beogradu, Fakultet za
turistički i hotelijerski menadžment, Fakultet za informatiku i računarstvo i Tehnički
fakultet, kao i fakultete sa svojstvom pravnog lica: Poslovni fakultet u Valjevu, Fakultet za
medije i komunikacije, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju(FEFA) i Fakultet za
primenjenu ekologiju(FUTURA).
Danas na Univerzitetu Singidunum studira skoro 9.000 studenata. Nastava se realizuje u
14.000 m² kvalitetnog prostora, opremljenog potrebnom računarskom i internet
infrastrukturom, audio-video i drugom opremom neophodnom za savremenu realizaciju
nastavnih aktivnosti. Univerzitet raspolaže sa 10 amfiteatara, 20 sala za predavanja, 5
računarskih i internet centara, Centrom svetskih jezika, bibliotekom, kabinetima za
konsultacije, a u okviru Univerziteta postoje i banka, studentski kafe - restoran i drugi
sadržaji.
19
UNIVERZITET U BEOGRADU
Br. štanda: 18
Studentski trg 1,11000 Beograd
011/3207-400
[email protected]
www.bg.ac.rs
Univerzitet u Beogradu je državni
univerzitet i predstavlja najvedu i
najznačajniju visokoobrazovnu instituciju u
ovom delu Evrope.Univerzitet u Beogradu
u svom sastavu ima 31 fakultet, 11 naučnih
instituta, 11 centara i prestižnu biblioteku. Godišnje upisuje blizu 15.000 novih studenata.
Učešde na EDUfair™ sajmu uzeli su slededi fakulteti:

Ekonomski fakultet

Fakultet organizacionih nauka

Fakultet za fizičku hemiju

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Filološki fakultet

Geografski fakultet

Mašinski fakultet

Matematički fakultet

Poljoprivredni fakultet

Rudarsko-geološki fakultet

Tehnički fakultet u Boru

Tehnološko-metalurški fakultet

Učiteljski fakultet
UNIVERZITET UNION NIKOLA TESLA
Br. štanda: 7
Cara Dušana 62-64, 11000 Beograd
011/2180-287, 2180-271, 2180-143
[email protected]
www.fpb.edu.rs
Univerzitet "UNION - Nikola Tesla" organizovan je po Evropskim i svetskim standardima u
skladu sa Bolonjskom deklaracijom, stalno otvoren za nove ideje u cilju razmene
informacija i najnovijih saznanja. Svi programi Univerziteta su akreditovano od strane
Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije.
20
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA „ČAČAK“,BEOGRAD
Br. štanda: 40
Gradski park 2 11080, Zemun
011/3771-552
[email protected]
www.vpscacak.edu.rs
Visoka poslovna škola strukovnih studija ,,Čačak’’ je škola sa
respektivnim iskustvom i prepoznatljiva je na tržištu visokog
obrazovanja.Škola ima dva studijska programa:
 Osnovne strukovne studije na smeru ''EKONOMIJA I BIZNIS'' traju tri godine, 180 ЕSPB
 Specijalističke strukovne studije na smeru '' POSLOVNO UPRAVLJANJE'' traju jednu
godinu, 60 ESPB.
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U NOVOM SADU
Br. štanda: 35
Vladimira Perida Valtera 4, 21000 Novi sad
021/485-4000
[email protected]
www.vps.ns.ac.rs
Osnovne studije:
Finansijsko poslovanje i računovodstvo, Trgovina i međunarodno poslovanje,
Preduzetnički biznis i Turizam i hotelijerstvo.
Pravo na konkurs za upis na osnovne studije imaju kandidati koji imaju srednje
obrazovanje u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju.
Specijalističke studije:Bankarstvo i osiguranje
VISOKA SPORTSKA I ZDRAVSTVENA ŠKOLA
Br. štanda:37
Toše Jovanovida 11, 11 11030, Beograd
011/755-00-51
[email protected]
www.vss.edu.rs
U okviru osnovnih strukovnih studija, Visoka
sportska i zdravstvena škola ima tri
akreditovana studijska programaSportski
trener (za fudbal, košarku, odbojku, rukomet,
rekreaciju, borilačke sportove, streljaštvo,
21
atletiku, tenis, stoni tenis, plivanje i vaterpolo), Sportski menadžment i Strukovni
fizioterapeut.
VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA, BEOGRADSKA POLITEHNIKA
Br. štanda: 14
Brankova 17 & Katarine Ambrozid
7, Beograd
011/241-09-90, 241-16-30, 26331-27
[email protected]
www.politehnika.edu.rs
Visoka škola strukovnih studija Beogradska politehnika. Državna visokoškolska ustanovastudiranjem na teret budžeta. Studijski program iz grafičke tehnologije, bezbednosti,
zaštite životne sredine, menadžmenta kvalitetom, te grafičkog industrijskog i modnog
dizajna. Sticanje znanja i veština za uključivanje u radni proces. Akreditovane
specijalističke studije. Sertifikovani sistem menadžmenta kvalitetom.
VISOKA ŠKOLA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, RAČUNARSKI DIZAJN I SAVRMENO
POSLOVANJE-ITS
Br. štanda: 34
Cara Dušana 34, 11080, Zemun
Nastava i praksaComTrade Technology Center, Savski
nasip 7, 11070 Novi Beograd
011/ 2096-777, 2096-773
[email protected]
www.its.edu.rs
Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije - ITS je prva privatna
akreditovana visokoškolska ustanova u oblasti informacionih tehnologija u Srbiji. Pored
vrhunskih uslova studiranja, najsavremenije opreme i visoko stručnog kadra,
osposobljavamo studente za najtraženija zanimanja današnjice, kroz praktičan rad u
struci još u toku studiranja.
Na ITS-u postoje četiri studijska programa:
1. Informacione tehnologije
2. Računarska multimedija
3. Elektronsko poslovanje
4. Organizacija poslovnih sistema
Istraživanje koje smo sproveli u januaru 2014. pokazalo je, da je od osnivanja škole, 2006.
godine, do danas čak 84.26% diplomaca zaposleno (u struci), dok je 8.31% nastavilo dalje
školovanje.
22
VISOKA ZDRAVSTVENO-SANITARNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA „VISAN“
Br. štanda: 36
Tošin Bunar 7a, Beograd
+3813076470
[email protected]
www.vzsvisan.com
Ako razmišljate šta upisati i kojom se profesijom baviti, Visoka škola „Visan“ nudi Vam
savremene i atraktivne obrazovne profile iz oblasti zdravstva i ekologije na nivou
evropskog sistema obrazovanja, sa mogudnošdu zaposlenja ili daljeg usavršavanja kod
nas i u inostranstvu. (Akreditovana 06. jula 2007. godine i reakreditovana 23. aprila 2012.
godine)
WEBSTER UNIVERSITY
Br. štanda: 27
Berchtoldgasse 1220 Vienna, Austria
+43 1 269 92 930
[email protected]: : ster.ac.at
www.webster.ac.at
Webster University is an American university
with a global perspective. The Vienna
campus offers Bachelor, Master and MBA
programs in Business & Management,
International Relations, Media Communications and Psychology. All programs are
accredited in Austria and in the United States.
WORLD LEARNING
Br. štanda: 29
Kralja Milana 4a/27, 11000 Belgrade
011 3626 092
www.worldlearning.org.rs
Organizacija World Learning je lider u sprovođenju obrazovnih i razvojnih programa koji
ruše stereotipe, povezuju kulture i jačaju kapacitete pojedinaca, zajednica i institucija u
cilju unapređenja civilnog društva i rešavanja kritičnih problema u zajednici. Ved šest
23
godina, od početka rada kancelarije u Srbiji, World Learning sprovodi projekat vlade
SAD – program studentske razmene Global UGRAD (nekadašnji FORECAST program).
24
Download

Katalog 2014