PRIRODNO-MATEMATICKI FAKULTET
FACULTY OF SCIENCES
Univerzitet u N o v o m Sadu
University of N o v i Sad
T R C D O S I T E J A O B R A D O V I C A 3 , 2 1 0 0 0 N o v i S A D , SRBIJA (SERBIA)
tel+381.21.455.630 fax+381,21.455.662 e-mail [email protected] web www.pmf.uns.ac.rs
1969
PIB 101635863 MB 08104620
Broj: 0601-896/ 1^
Datum: 13.12.2013.
DEPARTMANU ZA HEMIJU, BIOHEMIJU I ZASTITU ZIVOTNE SREDINE
Izborno veca Departmana za hemiju, biohemiju i zastitu zivotne sredine donelo je
odluku 0 pokretanju postupka izbora u zvanje i zasnivanje radnog odnosa za dva asistenta za uzu
naucnu oblast Analiticka hemija na odredeno vreme od 3 godine broj 04-01-28/108 od 11.10.2013.
godine.
Na osnovu navedene odluke Izbornog veca Departmana za hemiju, biohemiju i zastitu
zivotne sredine, Dekan je doneo Odluku o utvrdivanju potrebe da se zasnuje radni odnos za dva
asisenta za uzu naucnu oblast Analiticka hemija na odredeno vreme od 3 godina i Odluku o
raspisivanju konkura za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa dana 31.10.2013. godine.
Konkurs za izbor u zvanje saradnika objavljen je 04. novembra 2013. godine u
dnevnom listu „Dnevnik". Na konkurs se u predvidenom roku prijavilo se tri kandidata, i to: Nemanja
Banic, Sanja Dozic i dr Zigmond Pap.
Izvestaj Komisije objavljen je u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu broj 1452 od
15.11.2013. godine.
Na Izvestaj Komisije o prijavljenim kandidatima podnet je prigovor, i to:
1) dr Zigmond Pap, koji je zaveden pod brojem 0601-0601-896-17 od 13.12.2013.
' godine,
Molimo vas da prigovore na adekvatan nacin - putem sajta vaseg Departmana stavite
na uvid clanovima Izbornog veca Departmana za hemiju, biohemiju i zastitu zivotne sredine.
U prilogu dostavljamo fotokopije prigovora.
EKAN
ivjpatematickog fakulteta
Dukic, redovni profesor
np/ijteHo
Opr. jefl.
1 3
5poi
-12-
2013
jPni-nof
nriIPO;itlr;.MATFA!ATH«IKHtliAKyjITET
DEKANUIIZBORNOM VECU
PRIRODNO-MATEMATICKOG FAKULTETA U NOVOM SADU
PRIGOVOR
na izve§taj komisije o kandidatima za izbor u zvanje asistenta za uzu naucnu oblast
Analiticka hemija za period od 3 godine na Prirodno-matematiekom fakultetu u Novom
Sadu (konkurs objavljen 04.11.2013. u publikaciji „Dnevnik")U okviru svog prigovora iznosim sledece cinjenice i primedbe:
Smatram da izbor kandidata nije izvrsen u skladu sa Zakonom o visokom
obrazovanju, Statutom Prirodno-matematickog fakulteta u Novom Sadu i
Praviinikom o nacinu i postupka sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa
nastavnika i saradnika Prirodno-matematickog fakulteta u Novom Sadu. Kao
posledica toga moja blografija nije ni razmatrana.
U svom izve§taju, komijsija navodi da dr Zsigmond Papp ne ispunjava uslove konkursa
po dva osnova:
1) zato sto je doktor nauka
2) zato sto je student doktorskih studija iz oblasti tehnoioskog inzenjerstva.
Lako je medutim utvrditi da Zakon o visokom obrazovanju ne kaze da doktor nauka ne
moze biti biran za asistenta. Naglaseno je samo da kandidat mora biti student doktorskih
studija ili magistar nauka sa prijavljenom temom doktorske disertacije [izvod iz zakona:
Visokoskolska ustanova bira u zvanje asistenta studenta doktorskih studija koji je
pretliodne nivoe studija zavrsio sa ukupnom prosecnom ocenom najmanje osam (8)
i koji pokazuje smisao za nastavni rad. Pod usiovima iz stava 1. ovog clana
visokoskolska ustanova moze izabrati u zvanje asistenta i magistra nauka, odnosno
magistra umctnosti komc je prihvacena tema doktorske disertacije.]. Posto sam ja
student doktorskih studija, imam najvigi prosek na svim nivoima studija od svih
prijavljenih kandidata, najduze pedago§ko iskustvo, najvise zvanje i najbolje reference iz
tiie oblasti konkursa, smatram da nema nikakve zakonske prepreke za moj izbor u zvanje
asistenta.
Sa druge strane komisija tvrdi da je 5injenica da sam student doktorskih studija iz oblasti
tehnoioskog inzenjerstva isto povod za moju diskvalifikaciju. Statut Prirodnomatematickog fakulteta u Novom Sadu samo ponavlja uskove iz Zakona o visokom
obrazovanju [...(2) U zvanje asistenta bira se student doktorskih studija, koji je
prethodne nivoe studija zavrsio sa ukupnom prosecnom ocenom najmanje 8, i koji
pokazuje smisao za nastavni rad]. Jasno se vidi da Statut ne predvida nikakve dodatne
uslove za izbor u zvanje asistenta, a shodno tome ni Pravilnik o na6inu i postupku
sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Prirodno-matematickog
fakulteta u Novom Sadu. To je i normalno ako uzmemo u obzir da propis nizeg ranga ne
moze biti u sukobu sa propisom viSeg ranga. To se odnosi i na Pravilnik o sistematizaciji
radnih mesta na Prirodno-matetatiCkom fakultetu u Novom Sadu.
Postavlja se tu i jedno drugo, takode znafiajno pravno pitanje. Rec je o statusu studenata.
Prema zakonu o visokom obrazovanju status studenta prestaje kada student ne zavrsi
studije do isteka roka koji se odreduje u dvostrukom broju skolskih godina
potrebnih za realizaciju studijskog programa. Pravila o doktorskim studijama
Univerziteta u Novom Sadu su jos jasnija: Doktorsku disertaciju odnosno doktorski
umetnicki projekat student je duzan da odbrani najkasnije do prestanka statusa
studenta u skladu sa zakonom odnosno do isteka roka koji se odreduje u
dvostrukom broju Skolskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa
doktorskih studija. Studentu se na licni zahtev moze produziti rok za izradu i
odbranu doktorske disertacije odnosno doktorskog umetnickog projekta za onoliko
koliko su trajali razlozi zbog kojih je studentu odobreno mirovanje statusa
studenta, kao i iz drugih opravdanih razloga... Po mom saznanju, kandidati koji po
misljenju komisije ispunjavaju uslove konkursa studiraju duze od 6 godina (> 2x3), a
nisu prilozili odgovarajuce dokaze o mirovanju statusa i l i o drugim opravdanim
razlozima. Prema tome njima bi vec trebalo da prestane status studenta i shodno tome, ne
bi ni ispunjavali uslove konkursa. Molim komisiju da mi da objasnjenje i pruzi adekvatan
dokaz, radi postovanja pravnih propisa, a i zbog razresenja dileme o ispimjavanju uslova
konkursa.
Na osnovu gore navedenih informacija tvrdim da je izvestaj kontradiktoran, neutemeljen i
nepotpun. Smatram da nema nikakve zakonske prepreke za razmatranje moje biografije.
Shodno tome, trazim reviziju i dopimu izvestaja.
Novi Sad, 13.12.2013.
dr Zsigmond Papp,
profesor strukovnih studija, naucni saradnik
Download

Opširnije... - Univerzitet u Novom Sadu