НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ
ПОЗИВ
Позивају се чланови Наставно-научног већа Факултета да присуствују 14. редовној
СЕДНИЦИ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
коју на основу члана 38. Статута факултета заказујем за:
ЧЕТВРТАК, 28. ОКТОБАР 2010. ГОДИНЕ У 12 ЧАСОВА У СВЕЧАНОЈ САЛИ
За заказану седницу НН већа Факултета предвиђа се следећи:
ДНЕВНИ РЕД:
1.ОВЕРА И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 13. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ НН ВЕЋА
ФАКУЛТЕТА ОДРЖАНЕ НА ДАН 7. 10. 2010. године
2. НАСТАВНА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александра Перић-Грујић, продекан
Прилог: Материјал
2.1. Списак дипломираних студената од 29. 9. 2010. до 18. 10. 2010.
2.2.Списак студената који су одбранили завршни рад од 29. 9. 2010. до 18. 10. 2010. године
2.3. Пријављени дипломски радови
2.3.1. Образложење тема дипломских радова
2.4. Пријављени завршни радови
2.4.1. Образложење тема завршних радова
2.5. Пријављени дипломски радови студената дипломских акдемских студија-мастер
2.5.1. Образложење теме дипломског рада -мастер
2.6. Магистарске тезе
2.7. Докторске дисертације
2. 8. Именовање Комисије за завршни испит студената докторских студија
2.9. Молба за продужење рока за одбрану докторске дисертације
2.10. Молба за продужење рока за одбрану магистарске тезе
2.11. Предлог за признавање испита положених на другим високошколским установама
2.12. План студија кандидата који прелазе са магистарских на докторске студије
2.13. Признавање страних високошколских исправа
3. КАДРОВСКА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Бојана Обрадовић
3.1. Извештај Комисије референата за избор у научно-истраживачко звање
3.2. Именовање Комисије референата за писање Извештаја за избор у научно-истраживачка
звања
3.3. Давање сагласности студентима докотрких студија за ангажовање у настави
3.4. Давање сагласности наставницима ТМФ за ангажовање на другим факултетима
4. ПИТАЊА, ПРЕДЛОЗИ И ИНИЦИЈАТИВЕ
5. ТЕКУЋА ПИТАЊА
ПРЕДСЕДНИК НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
2
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
ЗАПИСНИК
са 13. редовне седнице Наставно- научног већа, одржане 7. октобра 2010. год. у 13 часова у
Великом амфитеатру.
Седници је присуствовало 36 чланова Већа. Одсутни: Саша Кочинац, Дејан Полети, Мила
Лаушевић, Рајко Шашић и Невенка Рајић Осим чланова Већа седници су присуствовали:
Велибор Миросављевић, секретат факултета и Зорка Гиљен, шеф службе за наставностудентске послове.
На предлог декана проф. др Иванке Поповић, за ову седницу је прихваћен следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1.ОВЕРА И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 12. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ НН ВЕЋА
ФАКУЛТЕТА ОДРЖАНЕ НА ДАН 23. 9. 2010. године
2. НАСТАВНА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александра Перић-Грујић, продекан
Прилог: Материјал
2.1. Списак дипломираних студената од 10. 9. 2010. до 28. 9. 2010.
2.2.Списак студената који су одбранили завршни рад од 12. 9. 2010. до 29. 9. 2010. године
2.3. Пријављени дипломски радови
2.3.1. Образложење тема дипломских радова
2.4. Докторске дисертације
2. 5. Именовање Комисије за завршни испит студената докторских студија
2. 6. Предлог календара наставе и испита школске 2010/2011. године
3. КАДРОВСКА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Бојана Обрадовић
3.1. Извештај Комисије референата за избор у научно-истраживачко звање
3.2. Именовање Комисије референата за писање Извештаја за избор у научно-истраживачка
звања
3.3. Давање сагласности за ангажовање наставника са других факултета
4. ИЗБОР ПРЕДСТАВНИКА ТМФ У ВЕЋИМА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У
БЕОГРАДУ
5. ПИТАЊА, ПРЕДЛОЗИ И ИНИЦИЈАТИВЕ
6. ТЕКУЋА ПИТАЊА
ПРЕДСЕДНИК НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
Тачка 1.
Записник са 12. редовне седнице НН већа одржане 23. 9. 2010. је усвојен једногласно (као у
материјалу).
Тачка 2.
Известилац по наставним питањима била је проф. др Александра Перић-Грујић, продекан за
наставу.
2. 1. НН веће је прихватило Списак дипломираних студената у периоду од 10. 9. 2010. год. до
28. 9. 2010. год. (као у материјалу).
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
3
2.2 НН веће је прихватило Списак студената који су одбранили завршни рад од 12. 9. 2010. до
29. 9. 2010. (као у материјалу).
2.3. НН веће је прихватило списак пријављених дипломских радова кандидата (као у
материјалу).
- Код кандидата под редним бројем 7. Јадранке Радовић (213/03) потребно је извршити
корекције у образложењу теме дипломског рада.
Известилац је била проф. др Бојана Обрадовић, продекан
2.4. НН веће је донело одлуку о прихватању :
I. Састава Комисије за оцену научне заснованости теме (као у материјалу).
II. Извештаја Комисије о оцени научне заснованости теме докторске дисертације (као у
материјалу).
IV. Извештаја Комисија о оцени докторске дисертације (као у материјалу).
2. 5. НН веће је донело одлуку о прихватању:
I. Састава Комисија за завршни испит студената докторских студија (као у материјалу).
2. 6. НН веће је након разматрања предлога календара наставе и испита за школску 2010/2011.
годину донело једногласно одлуку о усвајању календара (као у материјалу).
Тачка 3.
3.1. НН веће је донело одлуку о прихватању Извештаја Комисије референата за избор у
научно-истраживачко звање и то:
1. Недељко Милосављевић, дипл. инж. избор у звање истраживач сарадник
2. Никола Милашиновић, дипл. инж. избор у звање истраживач сарадник
3. Предраг Стајчић, дипл. инж. избор у звање истраживач сарадник
3.2. НН веће је донело одлуку о именовању Комисије референата за писање Извештаја за
избор у научно-истраживачко звање и то:
1.
На предлог Катедре за органску хемију именује се Комисија референата за
писање Извештаја о испуњености услова за избор Бојана Божића, дипл. инж. у
звање истраживач- приправник у саставу:
1. Др Гордана Ушћумлић, ред. проф. ТМФ
2. Др Душан Мијин,ван. проф. ТМФ
3. Др Наташа Валентић, доцент ТМФ
2.
На предлог Катедре за органску хемију именује се Комисија референата за
писање Извештаја о испуњености услова за избор Светолика Максимовића ,
дипл. инж. и Бранислава Тодића, дипл. инж. у звање истраживач- приправник
у саставу:
a. Др Дејан Скала, ред. проф. ТМФ
b. Др Жељко Грбавчић, ред. проф. ТМФ
c. Др Ирена Жижовић, доцент ТМФ
3.3. НН веће је донело одлуку о давању сагласности наставницима ТМФ за ангажовање на
другим факултетима:
1. Др Драгану Митраковићу, ред. проф. ТМФ даје се сагласност за ангажовање на
Саобраћајном факултету Универзитета у Београду за школску 20010/11.год. за извођење
наставе из предмета Мерења у телекомуникацијама (1 час предавања недељно у VII
семестру).
4
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
2. Др Виктору Поцајту, доценту ТМФ даје се сагласност за ангажовање на Факултету
организационих наука Универзитета у Београду за школску 2010/11. год. за извођење
наставе на докторским студијама Информациони системи и менаџмент за ужу научну
област Заштита животне средине (са укупним фондом од 20 часова).
Тачка 4.
НН веће је размотрило предлог Деканског колегијума за избор представника ТМФ у Већима
научних области Универзитета у Београду за мандатни период 1. 11. 2010 - 31. 10. 2013. и
донело одлуку да Ректору Универзитета у Београду предложи следеће кандидате:
-
за Веће научних области техничких наука:
1.
2.
3.
4.
-
Проф. др Радослав Алексић
Проф. др Славица Стевановић
Проф. др Слободан Шербановић
Проф. др Зорица Цвијовић
за Веће научних области приридних наука:
1. Проф. др Весна Мишковић-Станковић
за Веће научних области природно-математичких наука:
1. Проф. др Шћепан Ушћумлић
за Веће научних области биотехничких наука:
1. Проф. др Љиљана Мојовић
Тачка 5.
НН веће је информисано о следећем:
1. др Драган Повреновић је изнео примедбе везане за обезбеђење факултетског паркинга и
предложио да се побољша систем камера. Предлог ће бити размотрен.
2. др Катарина Јеремић је изнела примедбе на начин полагања предмета Технолошке
операције. Др Иванка Поповић је предложила да за следеће НН веће Катедра за хемијско
инжењерство припреми информације о ставу Катедре како се врши провера знања на том
предмету и да изнесе предлоге како може да се поједностави полагање овог предмета.
3. др Бранко Бугарски је поставио питање обезбеђивања простора за студенте докторских
студија с обзиром да се њихов број стално повећава, као и да ли постоји могућност да
докторанти држе наставу. Др Весна Мишковић-Станковић је изјавила да пошто су
докторанти реални сарадници на пројектима, неопходно је и да добију одговарајући
простор.
4. Проф. Весна Миковић-Станковић је поставила питање везано за реализацију наставе за
студенте Војне Академије.Декан Иванка Поповић је обавестила чланове НН већа да ће
разговарати са начелником Војне Академије.
5. Др Петар Јованчић је апеловао да се унесу неопходнe промене на сајту факултета, везане
за наставне планове и програме.
Седница је завршена у 13.50 часова.
Записничар,
З. Маринковић, с.р.
ПРЕДСЕДНИК НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
Проф. др Иванка Поповић, с.р
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
5
Prilog uz tačku 2.1.
SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA U PERIODU
od 29.09. do 18.10.2010. god.
Prezime i ime
1. Delić R. Nataša
2. Žuržul S. Nataša
3.. Adžić J. Milica
4. Jovanović D. Mila
5. Ekmeščić M. Bojana
6. Panić B. Mihailo
7. Lazarević R. Jasmina
8. Mirosavljević M.
Desimirka
9. Vidović M. Srđan
10. Kramar D. Ana
11. Kirjaković S. Selena
12 Petrović M. Miloš
13. Drašković S. Lazar
14. Jaćimovski R. Darko
15. Štulić J. Igor
16. Božić R. Aleksandra
17. Dačković M. Dobrivoje
Ocena
Pros.
Br.
indeksa
Odsek
183/03
37/04
76/04
189/02
173/05
27/04
244/05
FI
FI
OHTPI
OHTPI
OHTPI
FI
OHTPI
Dr B. Lončar
Dr G. Kokeza
Dr M. Jovanović
Dr S. Veličković
Dr M. Kalagasidis-Krušić
Dr B. Bugarski
Dr S. Veličković
406/98
BIB
Dr Lj. Mojović
248/01
118/02
24/05
118/05
123/05
408/96
128/03
137/04
112/05
HI
PTTP
HI
BT
HI
HI
HI
OHTPI
HI
Dr B. Obradović
Dr K. Asanović
Dr E. Živković
Dr B. Grgur
Dr I. Radović
Dr N.Bošković-Vragolović
Dr Ž. Grbavčić
Dr S. Petrović
Dr Lj. Milović
Referent
7,65
9,32
8,24
8,46
8,41
7,76
7,85
7,36
Dipl.
rad
10
10
10
10
10
9
10
10
8,56
8,69
8,13
8,22
8,79
8,08
8,67
8,59
8,02
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Dat.
odbr.
29.09.
30.09.
30.09.
30.09.
30.09.
30.09.
04.10.
04.10.
04.10.
04.10.
04.10.
05.10.
07.10.
07.10.
08.10.
11.10.
12.10.
Prilog uz tačku 2.2.
2.2. SPISAK STUDENATA KOJI SU ODBRANILI ZAVRŠNI RAD
od 29.09. do 18.10. 2010. god.
Prezime i ime
Br.
indeksa
Odsek
1. Pantić D. Jasmina
2. Vasić R. Marijana
3. Stojkov D. Anja
4. Ognjanović Z. Marija
5. Savić M. Suzana
6. Šiljak D. Ivana
7. Mutavdžin S. Ivana
8. Šešlija I. Sanja
9. Đorđević B. Marko
10. Manić B. Filip
188/06
178/06
165/06
130/06
33/06
160/06
12/06
32/06
83/06
59/06
OHTPI
TK
OHTPI
TK
TK
TK
HI
FI
OHTPI
HI
Referent
Dr R. Aleksić
Dr A. Perić-Grujić
Dr V. Radojević
Dr S. Stanković
Dr S. Stevanović
Dr S. Stevanović
Dr M. Kijevčanin
Dr S. Veličković
Dr R. Aleksić
Dr M. Mijevčanin
Ocena
Pros.
8,66
8,41
8,68
8,80
7,96
8,24
9,74
9,10
8,57
9,28
Dipl.
rad
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Dat.
odbr.
29.09.
29.09.
29.09.
29.09.
30.09.
30.09.
05.10.
08.10.
08.10.
08.10.
6
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
2.3. PRIJAVLJENI DIPLOMSKI RADOVI
Prezime i ime,
Br. Indeksa
1. Marija Simić
210/03
Referent,
Koreferent
Dr Ljubica Milović
(2)
Dr Slaviša Putić
Tema
Odsek
Proračun čvrstoće sušare sa dvostrukim
omotačem
FI
2. Jelena Tomašević
239/02
Dr Boris Lončar
(3)
Dr Rajko Šašić
Ispitivanje karakteristika termistora sa
pozitivnim temperaturskim koeficijentom,
termistora sa negativnim temperaturskim
koeficijentom i termometra sa
tranzistorom kao senzorom temperature
FI
3. Željka Kesić
160/03
Dr Dejan Skala
(3)
Dr Miodrag Zdujić
Institut tehničkih nauka
SANU, Beograd
Kinetika mehanohemijske sinteze
CaO/ZnO katalizatora i njegovo testiranje
u reakciji metanolize triglicerida
HI
4. Jasmina Arsić
95/04
Dr Jasna Đonlagić
(3)
Dr Marija Nikolić
5. Iva Najvirt
209/03
Dr Marko Rakin
(2)
Dr Slaviša Putić
6. Ivan Đuričković
32/03
Dr Aleksandar Orlović
(1)
Dr Mirjana Kijevčanin
7. Miran Masleša
209/05
8. Vanja Zdjelar
265/1997
9. Nikitović Marija
73/03
10. Dragan Perković
250/99
11. Marko Rajčević
143/04
Dr Gordana Kokeza
(4)
Dr Simonida Tomić
Dr Gordana Kokeza
(5)
Dr Suzana Dimitrijević
Dr Mića Jovanović
(4)
Dr Rada Petrović
Dr Suzana Dimitrijević
(4)
Dr Irena Žižović
Dr Ljubinka Rajaković
(1)
Dr Aleksandra Perić-Grujić
Uticaj prisustva hidrofilnog
poli(etilenoksida) na kontrolisano
otpuštanje lekova iz mikrosfera poli(εkaprolaktona)
Kontrolni proračun čvrstoće stabilnog
horizontalnog rezervoara za skladištenje
tečnog atmosferskog gasa
Uticaj ravnoteže para – tečnost na
konverziju sumpornih jedinjenja u
reaktoru za hidrodesulfurizaciju gasnih
ulja
Uloga menadžmenta ljudskih resursa u
unapređenju poslovnog uspeha privrednih
subjekata
Upravljanje kvalitetom pomoću sistema
HACCAP u funkciji obezbeđenja
bezbednosti hrane
HACCP analiza postrojenja za
proizvodnju vode za piće iz akumulacije
„Gruža“ u Kragujevcu
Ispitivanje antioksidativnih i
antimikrobnih svojstava ekstrakta iz
otpadne kafe
Komparativna analiza kontrolnih
parametara za procenu kvaliteta flaširanih
voda
FI
FI
OH
OHTPI
HI
OH
BI
NH
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
7
2.3.1. OBRAZLOŽENJE TEMA DIPLOMSKIH RADOVA
1. Marija Simić
Tema: Proračun čvrstoće sušare sa dvostrukim omotačem
Mentor: Dr Ljubica Milović
Značaj procesa sušenja u industriji je veliki jer skoro da ne postoji oblast u kojoj se u
manjoj ili većoj meri ne koristi proces sušenja - bilo samostalno, bilo u sklopu nekog šireg
tehničko-tehnološkog sistema. Suše se različiti materijali i proizvodi (zrnasti, lekovito bilje, duvan,
mleko, meso, zatim drvo, keramika i drugo) na različite načine (konvektivno, kontaktno,
infracrvenim zračenjem, u struji visoke frekvencije i drugo). Samim tim u industriji postoji veliki
broj različitih tipova i konstrukcija uređaja za sušenje. Predmet ovog diplomskog rada će biti
proračun čvrstoće sušare koja je izvedena sa dvostrukim zidom. Sušara je konstruisana kao
trodelna zavarena posuda i sastoji se od centralnog cilindričnog omotača i dva konusna omotača.
Izvedenim proračunom će se dokazati ispravnost izvedene konstrukcije i svih njenih delova kao i
nivo bezbednosti i pouzdanosti prema važećim EN/SRP standardima. Izvedena analiza naponskog
stanja će omogućiti sveobuhvatni pristup oceni sigurnosti ove sušare u eksploataciji.
2. Jelena Tomašević
Tema: Ispitivanje karakteristika termistora sa pozitivnim temperaturskim
koeficijentom, termistora sa negativnim temperaturskim koeficijentom i
termometra sa tranzistorom kao senzorom temperature
Mentor: Dr Boris Lončar
Termistore sa pozitivnim temperaturskim koeficijentom (PTC) karakteriše
eksponencijalni porast otpornosti sa porastom temperature u određenom opsegu iznad Kirijeve
temperature. Koriste se u uskom temperaturskom opsegu u kome imaju veliku osetljivost.
Termistori sa negativnim temperaturskim koeficijentom (NTC) predstavljaju poluprovodnički
otporni pretvarač, čija otpornost eksponencijalno opada sa porastom temperature. Mogu biti
minijaturnih dimenzija, što omogućava merenje veoma brzih temperaturnih promena. Kod
tranzistorskih termometara napon direktno polarisanog PN spoja linearno opada sa porastom
temperature. Da bi se obezbedila linearnost njihovih karakteristika, neophodno je korišćenje
strujnog ogledala.
Cilj ovog diplomskog rada je određivanje karakteristika otpornost-temperatura R(T), kao i
konstante B[K-1] PTC i NTC termistora, kao i srednje osetljivosti napona između baze i emitora
tranzistorskog termometra. Linearizacija karakteristika termistorskih termometara biće ostvarena
pomoću termistorskog mosta metodom prevojne tačke. Tranzistorski termometar biće linearizovan
korišćenjem odgovarajućeg integrisanog kola. Na osnovu dobijenih eksperimentalnih rezultata
biće izvršeno poređenje osetljivosti navedenih termistora i izmerene greške tranzistorskog
termometra u poređenju sa preciznim živinim termometrom. Eksperimentalni deo rada biće
realizovan u akreditovanoj laboratoriji za termometriju.
3. Željka Kesić
Tema: Kinetika mehanohemijske sinteze CaO/ZnO katalizatora i njegovo testiranje
u reakciji metanolize triglicerida
Mentor: Dr Dejan Skala
Heterogena sinteza metil estara masnih kiselina je sve više predmet izučavanja mnogih
istraživača u svetu. Analizom dostupne stručne literature ustanovljeno je, da je oksid CaO/ZnO,
koji se može dobiti razgradnjom kalcijum-cinkata (CaZn2(OH)6·2H2O), dobar heterogeni
kataltalizator u reakciji metanolize triglicerida i dobijanja metil estara masnih kiselina odnosno
biodizela.
8
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
Zadatak predloženog diplomskog rada je praćenje kinetike mehanohemijske sinteze,
karakterizacija uzoraka tokom mlevenja korišćenjem TG/DTG, FTIR i XRD analize, kao i
ispitivanje aktivnosti pripremljenog katalizatora u reakciji metanolize suncokretovog ulja na 60oC
sa molarnim odnosom metanol:ulje od 6:1 do 12:1. Na osnovu eksperimentalnih rezultata
definisaće se najbolji uslovi mlevenja pocetnih oksida kalcijuma i cinka i aktivacije ovako
pripremljenog katalizatora.
4. Jasmina Arsić
Tema: Uticaj prisustva hidrofilnog poli(etilenoksida) na kontrolisano otpuštanje
lekova iz mikrosfera poli(ε-kaprolaktona)
Mentor: Dr Jasna Đonlagić
U okviru ovog diplomskog rada predviđena je priprema serije mikrosfera na bazi smeša
poli(ε-kaprolaktona), PCL, i poli(etilenoksida), PEO. Mikrosfere će se pripremati kako od smeša
PCL i PEO, tako i od jednog triblok koplimera poli(ε-kaprolakton)-b- poli(etilenoksid)-b-poli(εkaprolakton), PCL-PEO-PCL, postupkom otparavanja rastvarača iz emulzije. Izučavaće se uticaj
sastava i strukture polimerne matrice i koncentracije leka karbamazepina (antiepileptik) na
veličinu, raspodelu veličina, kao i na morfologiju PCL/PEO mikrosfera. Pomoću UVspektroskopije sa tečnom hromatografijom analiziraće se trend i brzina otpuštanja leka iz
mikrosfera u fosfatnom puferskom rastvoru. Cilj ovog rada je da doprinese boljem razumevanju
mehanizma otpuštanja inkapsuliranog leka iz polimerne matrice mikrosfera kroz analizu uticaja
prisustva hidrofilnog PEO kao komponente smeše ili kao hemijski vezanog segmenta u polimernoj
matrici.
5. Iva Najvirt
Tema: Kontrolni proračun čvrstoće stabilnog horizontalnog rezervoara za
skladištenje tečnog atmosferskog gasa
Mentor: Dr Marko Rakin
Za skladištenje tečnih atmosferskih gasova (TAG) koji imaju primenu u medicini i
farmaceutskoj industriji, koriste se posude pod pritiskom. Atmosferski gasovi se najčešće
proizvode hlađenjem i utečnjavanjem vazduha, a čelici koji se koriste za izradu posuda za TAG,
moraju biti predviđeni za rad na veoma niskim temperaturama.
Namena rezervoara, čiji kontrolni proračun je tema ovog rada, je skladištenje kiseonika, azota,
argona, ugljendioksida i azotsuboksida kao medicinskih gasova u tečnom obliku. Konstruisan je
za rad u horizontalnom položaju i oslanja se pomoću oslonaca na betonski temelj. U radu će biti
urađen kontrolni proračun stabilnog cilindričnog horizontalnog rezervoara sa dva duboka
torisferična danca, izrađenog od austenitnog čelika. Odrediće se trenutna klasa posude i uporediti
sa projektnom. Proveriće se vrednosti minimalnih debljina zidova cilindričnog omotača i danaca i
izračunaće se vrednosti koeficijenta oslabljenja usled otvora na omotaču i jednom dancu.
6. Ivan Đuričković
Tema: Uticaj ravnoteže para – tečnost na konverziju sumpornih jedinjenja u
reaktoru za hidrodesulfurizaciju gasnih ulja
Mentor: Dr Aleksandar Orlović
U savremenim rafinerijama nafte jednu od ključnih uloga imaju procesi obrade
vodonikom koji se izvode pod povišenim pritiskom i uz prisustvo čvrstih katalizatora. Njihova
osnovna uloga u okviru rafinerijske prerade je uklanjanje sumpornih jedinjenja, stabilizacija
proizvoda i uklanjanje ostalih nepoželjnih primesa (hidrotriting), kao i konverzija težih frakcija u
lakše (hidrokreking).
Hidrodesulfurizacija gasnih ulja se odvija u reaktoru sa nepokretnim slojem katalizatora uz
prisustvo vodonika, na povišenom pritisku (uobičajeno do 60 bar-a) i temperaturi (do 633 K).
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
9
Zadatak ovog rada je ispitivanje uticaja ravnoteže para – tečnost za trokomponentni sistem
vodonik – metan – gasno ulje, na konverziju sumpornih jedinjenja. Ravnoteža para – tečnost će se
izračunavati korišćenjem Peng – Robinson jednačine stanja. U radu će biti razvijen matematički
model determinističkog tipa kojim će se modelovati rad reaktora za hidrodesulfurizaciju. Model će
činiti jednačine diferencijalnih bilansa hemijskih vrsta i toplote, kao i odgovarajući kinetički izrazi
za reakcije hidrodesulfurizacije sumpornih jedinjenja. Sistem diferencijalnih jednačine koje čine
ovaj matematički model biće rešavan primenom softverskog paketa MATLAB.
7. Miran Masleša
Tema: Uloga menadžmenta ljudskih resursa u unapređenju poslovnog uspeha
privrednih subjekata
Mentor: Dr Gordana Kokeza
Ljudski resursi predstavljaju jedan od najvažnijih potencijala, kako privrednih subjekata,
tako i društva kao celine. U savremenim uslovima privređivanja neophodno je na adekvatan način
upravljati svim raspoloživim resursima, a posebno ljudskim resursima, kako bi njihovo korišćenje
doprinelo ostvarivanju željenih poslovnih rezultata. Ljudski resursi su specifični, budući da je
njihov nosilac čovek, koji nije samo ekonomsko, već i biološko i socijalno biće. U tom smislu,
proces upravljanja ljudskim resursima ima određene specifičnosti u odnosu na upravljanje
materijalnim i finansijskim resursima. Zato je predmet proučavanja ovog završnog rada zasnovan
upravo na proučavanju uloge koju ima menadžment ljuskih resursa u unapređenju poslovnog
uspeha ekonomskih subjekata, sa ciljem da se ukaže na specifićnosti i značaj ovog segmenta
upravljanja kao i na njegov uticaj na postizanje poslovnog uspeha, posebno na pokazatelj
produktivnosti. U radu će se koristiti analitička, sintetička, verifikaciona i odgovarajuće metode
statističke analize.
8. Vanja Zdjelar
Tema:Upravljanje kvalitetom pomoću sistema HACCAP u funkciji obezbeđenja
bezbednosti hrane
Mentor: Dr Gordana Kokeza
Upravljanje kvalitetom predstavlja jednu od najznačajnih oblasti menadžmenta u
savremenim uslovima privređivanja. Poseban značaj upravljanje kvalitetom ima u prehrambenoj
industriji, s obzirom na posledice koje neadekvatan kvalitet proizvoda ove grane može da ima na
zdravlje stanovništva. Predmet ovog diplomskog rada jeste proučavanje sistema HACCAP,
njegovih karakteristika i uloge koju ima u procesu obezbeđenja bezbednosti hrane. Cilj rada jeste
da pokaže prednosti adekvatne primene ovog sistema, koje se ogledaju, pre svega, u proizvodnji
bezbedne hrane, u manjem poslovnom riziku, u izgradnji i održavanju reputacije firme kao i u
boljoj organizaciji i efikasnijem korišćenju svih resursa. Rad će se bazirati na proučavanju domaće
i inostrane literature iz predmetne oblasti, pri čemu će se koristiti i metoda studije slučaja, koja će
na konkretnim primerima pokazati prednosti primene ovog sistema kvaliteta.
9. Marija Nikitović
Tema: HACCP analiza postrojenja za proizvodnju vode za piće iz akumulacije
„Gruža“ u Kragujevcu
Mentor: Dr Mića Jovanović
Kvalitet vode za piće definisan je strogim tehničkim propisima. U cilju poštovanja ovih
normi postrojenja za proizvodnju vode za piće mogu koristiti različite pristupe. Jedna od pogodnih
metodologija je analiza potencijalnih opasnosti tehnikom kritičnih kontrolnih tačaka - HACCP
(eng. Hazard Analysis and Critical Control Point). Tema ovog diplomskog rada biće analiza
HACCP metodologije na primeru postrojenja za proizvodnju vode za piće iz akumulacije „Gruža“
u Kragujevcu.
10
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
U prvom delu rada biće dat prikaz osnovnih postulata HACCP metodologije i primene
HACCP principa.
U drugom delu biće realizovana studija slučaja – HACCP analiza postrojenja za
proizvodnju vode za piće iz akumulacije „Gruža“ u Kragujevcu. Studija slučaja obuhvatiće
detaljan opis tehnološkog procesa i postrojenja. Analiza će obuhvatiti određivanje kritičnih
kontrolnih tačaka, utvrđivanje graničnih vrednosti, utvrđivanje procedura nadzora, utvrđivanje
korektivnih akcija, utvrđivanje procedura verifikacije i utvrđivanje čuvanja zapisa.
U trećem delu rada biće prikazani rezultati studije slučaja primenom HACCP na
postrojenju za proizvodnju vode za piće.
10. Dragan Perković
Tema: Ispitivanje antioksidativnih i antimikrobnih svojstava ekstrakta iz otpadne
kafe
Mentor: Dr Suzana Dimitrijević
Konzumiranjem kafe generiše se značajna količina otpadne kafe koja sadrži ostatke
vrednih fitonutrijenata (kao što su polifenoli) sa antioksidativnim i antimikrobnim svojstvima. U
radu će se ispitati mogućnost korišćenja otpadne kafe iz proizvodnje espreso kafe kao sirovine za
izolaciju polifenola i drugih fitonutrijenata.
Pratiće se uticaj tipa ekstrakcije (tečnim rastvaračima, natkritična ekstrakcija) i
predtretmana (zagrevanje, ultrazvuk, mikrotalasna) na prinos i biološku aktivnost ekstrakata.
Koristiće se standardne metode za određivanje sadržaja polifenola, antioksidativne i antimikrobne
aktivnosti.
11. Marko Rajčević
Tema: Komparativna analiza kontrolnih parametara za procenu kfaliteta flaširanih
voda
Mentor: Dr Ljubinka Rajaković
U ovom diplomskom radu biće izvršena komparativna analiza kvaliteta flaširanih voda,
domaćih i i inostranih. Analiza kvaliteta biće izvršena na osnovu izabranih parametara kvaliteta
koji su u skladu sa zakonskim propisima naznačeni na deklaracijama flaširanih voda. Na taj način
bi se formirala banka podataka flaširanih voda sa različitog geografskog područja. Neki parametri
(pH, provodljivost, tvrdoća) biće analizirani za flaširane vode dostupne na našem tržištu u
laboratoriji u cilju uvida u tačnost podataka na deklaracijama.
Kvalitet domaćih i inostranih flaširanih voda može se proceniti na osnovu izbalansiranosti sadržaja
makro i mikrokomponenti. Poseban cilj u radu biće da se utvrdi optimalna metodologija rada, kako
bi se primenom najjednostavnijih metoda hemijske aanalize odredio sadržaj minimalnog, ali
dovoljnog broja parametara kvaliteta vode.
U teorijskom delu rada biće dati aspekti kvaliteta mineralnih voda, opšti i specificni parametri
kvaliteta u osnovnim crtama, kao i dejstvo mineralnih voda na zdravlje čoveka.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
11
Prilog uz tačku 2.4.
2.4. PRIJAVLJENI ZAVRŠNI RADOVI
Prezime i ime,
Br. indeksa
1. Marija Pavlović
41/06
2. Jelena Rakić
122/06
Referent,
Koreferent
Dr Dušan Mijin
(1)
Dr Aleksandar Marinković
Dr Mila Laušević
(1)
Dr Tatjana Vasiljević
Tema
SP/Profil
Sinteza i karakterizacija azo boja na
bazi 6-metil-2-tiouracila
Maseni spektri odabranih
kardiovaskularnih lekova
OHTPI
TK
2.4.1. OBRAZLOŽENJE TEMA ZAVRŠNIH RADOVA
1. Marija Pavlović
Tema: Sinteza i karakterizacija azo boja na bazi 6-metil-2-tiouracila
Mentor: Dr Dušan Mijin
U poslednje tri, četiri decenije disperzne boje su dobile veći značaj korišćenjem
aromatičnih heterocikličnih jedinjenja kao diazo soli, odnosno komponenti za kuplovanje. Umesto
konvencionalnog načina dobijanja azo boja kuplovanjem diazo soli i aromatičnih jedinjenja, azo
jedinjenja se mogu dobiti i kondenzacijom molekula, koji već sadrže azo grupu, sa drugim
molekulima u cilju zatvaranja heteroaromatičnog prstena. U okviru ovog rada izvršila bi se sinteza
5-(4-supstituisanih arilazo)-6-metil-2-tiouracila kondenzacijom arilazo acetsirćetnih estara
(dobijenih iz odgovarajućih monosupstituisanih anilina i acetsirćetnog estra) i tiouree. Dobijeni
proizvodi bi se okarakterisali temperaturama topljenja, UV, IR i NMR podacima.
2. Jelena Rakić
Tema: Maseni spektri odabranih kardiovaskularnih lekova
Mentor: Dr Mila Laušević
Kardiovaskularni lekovi spadaju u najčešće korišćene lekove u našoj zemlji. Kao
posledica nepotpunog prečišćavanja otpadnih voda, tragovi ovih lekova se mogu naći u prirodnim
vodama. U razvoju metode za detekciju tragova kardiovaskularnih lekova u vodama neophodno je
snimanje njihovih masenih spektara i odabir karakterističnih reakcija fragmentacije za
identifikaciju, kvantitifikaciju i potvrdu prisustva analita. Cilj ovog rada je snimanje masenih
spektara odabranih kardiovaskularnih lekova dobijenih elektrosprej jonizacijom, izbor
karakterističnih reakcija fragmentacije u jonskom trapu kao masenom detektoru i objašnjenje
puteva fragmentacije dobijenih jona.
Prilog uz tačku 2.5.
2.5. PRIJAVLJENI DIPLOMSKI RADOVI STUDENATA
DIPLOMSKIH AKADEMSKIH STUDIJA - MASTER
Kandidat-tema
1. Tanja Ilić, dipl. inž. br.ind. 3001/08
ANALIZA KVALITETA POVRŠINSKIH
PODZEMNIH VODA NA TERITORIJI
BRANIČEVSKOG OKRUGA
Komisija
1. Dr Slavica Stevanović, red. prof. TMF
2. Dr Ljubinka Rajaković, red. prof. TMF
3. Dr Aleksandra Perić-Grujić, van. prof.
TMF
Kated.
AH
12
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
2.5.1. OBRAZLOŽENJE TEME DIPLOMSKOG RADA - MASTER
1. Tanja Ilić
Tema: Analiza kvaliteta površinskih podzemnih voda na teritoriji Braničevskog
okruga
Mentor: Dr Slavica Stevanović
Rečni tokovi Dunava, Velike Morave, Mlave i Peka, kao i niz manjih rečica, kao što su
Vitovnica, Tisnica i druge, čine veliko bogastvo Braničevskog okruga. Ovi vodotokovi, zajedno sa
nekoliko manjih ili većih veštačkih jezera i brojnim izvorištima podzemnih voda predstavljaju
bogate resurse pijaće vode i vode za komunalne potrebe okruga. Otuda je kvalitet ovih voda od
izuzetnog značaja.
Predmet ovog rada je da se na osnovu određenog broja uzoraka proceni kvalitet svih
površinskih i nekih izvorišta podzemnih voda u Braničevskom okrugu i izvrši njihova
kategorizacija. Eksperimenti će se raditi u laboratoriji Zavoda za javno zdravlje Požarevac.
Uzorkovanje, metode ispitivanja i tumačenje rezultata će se izvesti u skladu sa Pravilnikom o
higijenskoj ispravnosti vode za piće. Radiće se „osnovna analiza“ vode koja obuhvata sledeće
parametre: miris, boju, pH vrednost, elektroprovodljivost, utrošak KMnO4, HPK, BPK, nitrate,
nitrite, hloride, amonijak i teške metale. Na osnovu dobijenih rezultata će se sagledati
problematika vodosnabdevanja Braničevskog okruga, a posebno stanje podzemnih (bunarskih)
voda koje seosko stanovništvo ovog kraja koristi za piće.
Prilog uz tačku 2.6.
MAGISTARSKE TEZE
II. Ocena naučne zasnovanosti teme (Izveštaj u prilogu)
Kandidat-tema
1. NENAD MLADENOVIĆ, dipl. inž.
PRILOG PROUČAVANJU TOPLOTNOG
KOMFORA TEKSTILNIH
MATERIJALA
Komisija
1. Dr Snežana Stanković, docent TMF
2. Dr Maja Radetić, docent TMF
3. Dr Goran Poparić, docent Fizičkog fakulteta BU
Kated.
TI
III. Komisija za ocenu i odbranu magistarske teze
Kandidat-tema
1. LJILJANA MARIĆ, dipl. inž.
TEHNOLOGIJA ANALIZE PROCESA
PROIZVODNJE ČVRSTIH
FARMACEUTSKIH OBLIKA
ZASNOVANA NA PRIMENI NIR
SPEKTROSKOPIJE
Komisija
1. Dr Slobodan Petrović, red. prof. TMF
2. Dr Irena Homšek, naučni saradnik
3. Dr Aleksandar Nikolić, red. prof. PMF Novi
Sad
4. Dr Dušan Antonović, red. prof. TMF
Kated.
OH
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
13
Prilog uz tačku 2.7.
DOKTORSKE DISERTACIJE
I. Komisija za ocenu naučne zasnovanosti teme
Kandidat-tema
1. Mr SRĐAN MATIJAŠEVIĆ, dipl. fiz.hem.
KRISTALIZACIONO PONAŠANJE
VIŠEKOMPONENTNIH GERMANATNIH
STAKALA
2. IVANA VELJKOVIĆ, dipl. inž.
KONTROLA STRUKTURNIH
KARAKTERISTIKA OKSIDA TITANA ZA
PRIMENU U OBNOVLJIVIM IZVORIMA
ENERGIJE
Komisija
1. Dr Snežana Grujić, docent TMF
2. Dr Mihajlo Tošić, naučni savetnik ITNMS
3. Dr Rada Petrović, van. prof. TMF
1. Dr Dejan Poleti, red. prof. TMF
2. Dr Rada Petrović, van. prof. TMF
3. Dr Miodrag Zdujić, naučni savetnik
ITN SANU
4. Dr Jelena Rogan, docent TMF
Kated.
NHT
ONH
III. Komisija za ocenu i odbranu doktorske disertacije
Kandidat-tema
1. NIKOLA MILAŠINOVIĆ, dipl. inž.
SINTEZA pH- I TEMPERATURNOOSETLJIVIH HIDROGELOVA ITAKONSKE
KISELINE KAO NOSAČA ZA
IMOBILIZACIJU LIPAZE IZ Candida Rugosa
Komisija
1. Dr Melina Kalagasidis Krušić, docent TMF
2. Dr Zorica Knežević Jugović, van. prof. TMF
3. Dr Jovanka Filipović, naučni savetnik IHTM
Kated.
OHT
IV. Ocena doktorske disertacije (Izveštaj u prilogu)
Kandidat-tema
1. JOVANA Ž. PRASKALO, dipl. inž.
DOBIJANJE CELULOZNIH VLAKANA
SPECIJALNIH SVOJSTAVA METODAMA
HEMIJSKOG MODIFIKOVANJA
2. Mr MARKO STAMENIĆ, dipl. inž.
BUBRENJE BILJNOG MATERIJALA POD
UTICAJEM NATKRITIČNOG UGLJENIK(IV) –
OKSIDA – MATEMATIČKO MODELOVANJE
I OPTIMIZACIJA PROCESA NATKRITIČNE
EKSTRAKCIJE
3. Mr ANĐELKA TOMAŠEVIĆ, dipl. inž.
PRILOG PROUČAVANJU MEHANIZMA
FOTODEGRADACIJE KARBAMATNIH
PESTICIDA
Komisija
1. Dr Mirjana Kostić, van. prof. TMF
2. Dr Petar Škundrić, red. prof. TMF
3. Dr Dragan Đorđević, van. prof. TF u Leskovcu
1. Dr Irena Žižović, docent TMF
2. Dr Dejan Skala, red. prof. TMF
3. Dr Vlada Veljković, red. prof.
Tehnološki fakultet, Leskovac
1. Dr Dušan Mijin, van. prof. TMF
2. Dr Slobodan Petrović, red. prof. TMF
3. Dr Gordana Ušćumlić, red. prof. TMF
4. Dr Erne Kiš, red. prof. u penziji
Tehnološki fakultet, Novi Sad
Kated.
TI
OHT
OH
14
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
4. Mr ĐORĐE VELJOVIĆ, dipl. inž.
ISPITIVANJE UTICAJA PARAMETARA
PROCESIRANJA NA SVOJSTVA
BIOKERAMIČKIH MATERIJALA NA BAZI
KALCIJUM-HIDROKSIAPATITA I
KALCIJUM-FOSFATA DOBIJENIH
RAZLIČITIM TEHNIKAMA SINTEROVANJA
1.Dr Đorđe Janaćković, red. prof. TMF
2. Dr Rada Petrović, van. prof. TMF
3. Dr Petar Uskoković, van. prof. TMF
4. Dr Zvezdana Kojić, van. prof.
Medicinski fakultet u Beogradu
NHT
Prilog uz tačku 2.8.
2.8.1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA ZAVRŠNI ISPIT
STUDENATA DOKTORSKIH STUDIJA
Kandidat-tema
1. DARKA MIHAILOVIĆ, dipl. inž.
11/06
2. SINIŠA PAŠAGIĆ, dipl. inž.
4016/08
3. NIKO JOVIĆEVIĆ,dipl. inž.
4034/08
Komisija
1. Dr Petar Jovančić, red. prof. TMF
2. Dr Maja Radetić, docent TMF
3. Dr Suzana Dimitrijević, docent TMF
1. Dr Dušan Antonović, red. prof. TMF
2. Dr Gordana Ušćumlić, red. prof. TMF
3. Dr Dušan Mijin, van. prof. TMF
1. Dr Željko Kamberović, van. prof. TMF
2. Dr Nenad Radović, van. prof. TMF
3. Dr Mirjana Filipović, van.prof. TMF
Kated.
Prilog uz tačku 2.9.
PRODUŽENЈE ROKA ZA ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE
Mr Marija Mihailović, dipl. inž., podnela je zahtev za produženje roka za odbranu
doktorske
disertacije pod nazivom „Međufazni fenomeni na graničnoj površini tečni metal-keramika“ do
30.09.2016. godine.
Stručno veće za hemijsku tehnologiju, hemijsko inženjerstvo, biohemijsko inženjerstvo i
metalurgiju Univerziteta dalo je saglasnost na predlog teme navedene doktorske disertacije
Odlukom br. 139/4, od 03.11.2005. godine.
Čl. 123. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju propisano je da studenti upisani na doktorske
studije, odnosno kandidati koji su prijavili doktorsku disertaciju do stupanja na snagu ovog
zakona, imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima
studija, odnosno da steknu naučni stepen doktora nauka, najkasnije do kraja školske 2015/2016.
godine.
Sa zahtevom је saglasan mentor, prof. dr Karlo Raić.
Prilog uz tačku 2.10.
PRODUŽENЈE ROKA ZA ODBRANU MAGISTARSKE TEZE
Tatjana Serbez, dipl. inž, podnela je zahtev za produženje roka za odbranu magistarske
teze pod nazivom „Fizičko-mehanička svojstva kompozitnih magnetnih materijala sa polimernom
matricom“ do 30.09.2014. godine.
TI
IZŽS
MI
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
15
Nastavno-naučno veće Fakulteta je Odlukom br. 35/120 od 30.06.2009. godine,
odobrilo izradu navedene magistarske teze.
Članom 123. stav 3 Zakona o visokom obrazovanju propisano je da studenti upisani na
magistarske studije do stupanja na snagu ovog zakona imaju pravo da završe studije po započetom
planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2013/2014. godine.
Sa zahtevom je saglasna mentor, dr Vesna Mišković-Stanković.
Prilog uz tačku 2.11.
Predlog za priznavanje ispita položenih na drugim
visokoškolskim ustanovama
Na osnovu zahteva studenata i mišljenja predmetnih nastavnika TMF, a shodno čl. 55.
Statuta fakulteta predlaže se priznavanje ispita položenih na drugim visokoškolskim ustanovama:
1.
Ana Krkobabić, br. indeksa 327/2010
Položeno na Visokoj tekstilnoj
strukovnoj školi za dizajn, tehnologiju
i menadžment u Beogradu
Ekvivalent na Osnovnim akademskim
studijama na TMF po NPP od 2008.
Ocena
ESPB
Matematika
Elementi više matematike 1
7 (sedam)
7
Elementi više matematike 2
Inženjersko crtanje
7 (sedam)
10 (deset)
7
5
Engleski jezik 1
Engleski jezik 1
8 (osam)
2
Engleski jezik 2
Engleski jezik 2
6 (šest)
2
Računari i programiranje
Osnovi primene računara
10 (deset)
2
Tehnologija izrade odeće
Tehnologija odeće 1
10 (deset)
5
Ispitivanje tekstila
Ispitivanje tekstila
10 (deset)
6
Estetsko oblikovanje
Estetsko oblikovanje odeće
10 (deset)
3
Mašine i postrojenja u konfekciji
Mašine i uredjaji u industriji odeće
9 (devet)
3
Tekstilna vlakna
Tekstilna vlakna
8 (osam)
6
Menadžment
Industrijski menadžment
9 (devet)
4
Konstrukcija ženske odeće
Konstrukcija odeće
9 (devet)
4
Tehničko crtanje
geometrijom
sa
nacrtnom
Konstrukcija muške odeće
Konstrukcija dečje odeće
Konstrukcija
trikotaže
sportske
odeće
i
16
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
2.
Dimitrije Ranković, br. indeksa 325/2010
Filozofija prirodnih nauka
Matematika
Ekvivalent na osnovnim akademskim
studijama na TMF, po NPP od 2008.
Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Sociologija
Matematika 1
Opšta hemija
Neorganska hemija
Fizika
Osnovi primene računara u hemiji
Analitička hemija 1
Organska hemija 1
Organska hemija 2
Opšta hemija 1
Opšta hemija 2
Tehnička fizika 1
Osnovi primene računara
Analitička hemija
Organska hemija 1
Organska hemija 2
Položeno na Hemijskom fakultetu
Engleski jezik
3.
Ocena
ESPB
7 (sedam)
7 (sedam)
9 (devet)
6 (šest)
6 (šest)
8 (osam)
7 (sedam)
9 (devet)
6 (šest)
6 (šest)
7 (sedam)
2
2
3
7
7
7
6
2
5
7
7
Julijana Todorović, br. indeksa 323/2010
Položeno na Visokoj hemijsko
tehnološkoj školi u Kruševcu
Matematika
Analitička hemija 1
Analitička hemija 2
Engleski jezik
Organska hemija 1
Hemija heterocikličnih jedinjenja
Fizička hemija
Industrijska mikrobiologija
Biohemija
Zaštita životne sredine
Tehnologija farmaceutksih proizvoda 1
Tehnologija farmaceutskih proizvoda 2
Ekvivalent na Osnovnim akademskim
studijama na TMF po NPP od 2008.
Matematika 1
Analitička hemija
Ocena
ESPB
6 (šest)
6 (šest)
7
5
Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Organska hemija 1
Hemija heterocikličnih jedinjenja
Fizička hemija 1
Fizička hemija 2
Mikrobiologija
Biohemija
Uvod u zaštitu životne i radne sredine
Osnovi farmaceutskog inženjerstva
6 (šest)
6 (šest)
6 (šest)
9 (devet)
6 (šest)
6 (šest)
7 (sedam)
6 (šest)
7 (sedam)
7 (sedam)
2
2
7
2
7
7
3
5
3
5
4. Aleksandar Zoraja, br. indeksa 324/2010
Položeno na Tehnološkom Univerzitetu u
Gracu
Uvod u studije hemije
Uvod u laboratorijsku praksu
Eksperimentalna predavanja Opšta hemija
EDV i prezentacija za hemičare
Opšta mikrobiologija
Ekvivalent na Osnovnim akademskim
studijama na TMF po NPP od 2008.
Opšta hemija 1
Ocena
ESPB
7 (sedam)
7
Osnovi primene računara
Mikrobiologija
10 (deset)
8 (osam)
2
3
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
17
5. Jelena Županović, br. indeksa 328/2010
Položeno na Visokoj tekstilnoj strukovnoj
školi za dizajn, tehnologiju i menadžment
u Beogradu
Matematika
Tehničko
crtanje
sa
nacrtnom
geometrijom
Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Sociologija sa osnovama sociologije rada
Računari i programiranje
Tehnologija izrade odeće
Ispitivanje tekstila
Estetsko oblikovanje
Mašine i postrojenja u konfekciji
Tekstilna vlakna
Savremeni menadžment
Konstrukcija odeće
Ekvivalent
na
Osnovnim
akademskim studijama na TMF po
NPP od 2008.
Elementi više matematike 1
Elementi više matematike 2
Inženjersko crtanje
Ocena
ESPB
7 (sedam)
7 (sedam)
7 (sedam)
7
7
5
Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Sociologija
Osnovi primene računara
Tehnologija odeće 1
Ispitivanje tekstila
Estetsko oblikovanje odeće
Mašine i uredjaji u industriji odeće
Tekstilna vlakna
Industrijski menadžment
Konstrukcija odeće
8 (osam)
8 (osam)
6 (šest)
7 (sedam)
9 (devet)
9 (devet)
8 (osam)
7 (sedam)
6 (šest)
9 (devet)
7 (sedam)
2
2
2
2
5
6
3
3
6
4
4
Prilog uz tačku 2.12.
PLAN STUDIJA KANDIDATA KOJI PRELAZI SA MAGISTARSKIH
NA DOKTORSKE STUDIJE
Ružica Golubović (MS-19/94)
Studijski program: Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologije
Mentor: dr Zorica Knežević-Jugović
Predlaže se upis na I godinu DS
PREDMET
Odabrana poglavlja matematičke analize
Predmet iz grupe MATEMATIKA 1
Odabrana poglavlja biohemije - vitamini
Predmet iz grupe HEMIJA
Hemijska kinetika
Obavezan pedmet
Biohemijska kinetika
Izborni predmet 1 za profil
Industrijska mikrobiologija
Izborni predmet 2 za profil
Analogije fenomena prenosa
Izborni predmet 3
Industrijske vode
Izborni predmet 4
I
II
Semestar
III
IV
Broj časova
ESPB
V
VI
30
5
30
5
30
5
30
5
30
5
30
5
30
4
18
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
Prečišćavanje otpadnih voda
Izborni predmet 5
Imobilisani
biokatalizatori:
imobilizacije, bioreaktori i primena
Izborni predmet 6
Površinski aktivne materije
Izborni predmet 7
Sanitarna mikrobiologija
Izborni predmet 8
Završni ispit (ECTS)
Istraživački rad (ECTS
tehnike
45
5
45
6
30
4
30
4
30
5
5
30
30
Σ
30
30
100
181
Ekvivalencija položenih ispita na magistarskim studijama (MS) za doktorske studije (DS) za
Ružica Golubović
Profil na MS: Zaštita životne sredine
Studijski program na DS: Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologije
Br.
1.
Položeno na MS
na TMF
Fenomeni prenosa
Odabrana poglavlja
matematičke analize
Industrijske otpadne
3.
vode
Sistemi
za
4. prečišćavanje
otpadnih voda
Istraživački rad
2.
Fond
časova
30
45
Ekvivalent na DS
Analogije
fenomena
prenosa
Odabrana
poglavlja
matematičke analize
ESPB
Napomena
5
Obavezan pedmet
5
Obavezan predmet
30
Industrijske vode
5
Izborni predmet
30
Prečišćavanje otpadnih
voda
5
Izborni predmet
10
Eksperimentalni
rad
5x2
Istraživački rad
Obrazloženje: Prema priloženim priznatim ispitima sa MS i broju ESPB, predlaže se upis
kandidata Ružice Golubović na I godinu DS. Kandidat već radi eksperimentalni deo svog
doktorskog rada u matičnoj radnoj organizaciji, pa iz tog razloga se mogu priznati i bodovi za prvi
deo istraživačkog rada.
Prilog uz tačku 2.13.
PRIZNAVANJE STRANIH VISOKOŠKOLSKIH ISPRAVA
Na sastanku Komisije za priznavanje stranih visokoškolskih isprava održanog 07.10.2010.
razmatrani su zahtev Hamaed Mohamed Akaf. Zaključeno je da se NN veću TMF, odnosno
nadležnom telu Univerziteta u Beogradu, predloži sledeću odluku:
Diploma o stečenoj diplomi Visoke stučne spreme, grupa: Stolarstvo (br. 1265, Tripoli,
02.02.2009. godine), koju je Hamaed Mohamed Akaf stekao u Centru za visoko obrazovanje i
kvalifikacije, Usavršavanje kadrova, Tripoli, Libija, NE MOŽE se nostrifikovati kao ekvivalentna
diplomi koja se stiče na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
19
Obrazloženje
Hamaed Mohamed Akaf se obratio Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu 03.06.2010.
godine sa molbom za nostrifikovanje navedene diplome, koja mu je potrebna za nastavak
studiranja.
Hamaed Mohamed Akaf rođen je u Tripoliju, Libija, 1974. godine. Stekao je diplomu Visoke
stučne spreme, grupa: Stolarstvo (br. 1265, Tripoli, 02.02.2009. godine), u Centru za visoko
obrazovanje i kvalifikacije, Usavršavanje kadrova, Tripoli, Libija. Trajanje studija je bilo 2 godine
tj. 4 semestra.
Iz programa studija, vidi se da navedene studije NISU ekvivalentne studijskim programima na
TMF-u, pa Komisija predlaže NN Veću TMF, odnosno nadležnom telu Univerziteta, da se
predmet uputi odgovrajućoj visokoškolskoj ustanovi.
Beograd, 18.10.2010.
Predsednik Komisije
Prof. Karlo Raić
Prilog uz tačku 3.
3. KADROVSKA PITANJA
3.1. Izveštaj komisije referenata za izbor u naučno istraživačko zvanje
1. Mr Vladimir Pavićević, dipl. inž. izbor u zvanje istraživač saradnik
2. Mr Katarina R. Mihajlovski, dipl. inž. izbor u zvanje istraživač saradnik
3.2. Imenovanje Komisije referenata za pisanje Izveštaja za izbor u naučno istraživačka
zvanja
1.
Katedra za neorgansku hemijsku tehnologiju predlaže Komisiju referenata za pisanje
Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor Mr Đorđa N. Veljovića, dipl. inž. u zvanje
istraživač-saradnik u sastavu:
1.
2.
3.
2.
3.
Dr Đorđe Janaćković, red. prof. TMF
Dr Milica Todorović, red. prof. TMF
Dr Rada Petrović, van. prof. TMF
Katedra za Katedra za hemijsko inženjerstvo predlaže Komisiju referenata za pisanje
Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor Jasmine Stojkovski, dipl. mol.biolog i
fiziolog. u zvanje istraživač-saradnik u sastavu:
1. Dr Bojana Obradović, red. prof. TMF
2. Dr Branko Bugarski, red. prof. TMF
3. Dr Vesna Mišković-Stanković, red. prof. TMF
Katedra za Katedra za hemijsko inženjerstvo predlaže Komisiju referenata za pisanje
Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor Jovane Zvicer, dipl. inž., studenta master
studija TMF-a u zvanje istraživač-pripravnik u sastavu:
1.
2.
3.
Dr Bojana Obradović, red. prof. TMF
Dr Branko Bugarski, red. prof. TMF
Dr Vesna Mišković-Stanković, red. prof. TMF
20
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
4. Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju predlaže Komisiju referenata za
pisanje
Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor Miroslave Varničić, dipl. inž. u zvanje ‘
istraživač-pripravnik u sastavu:
1.
2.
3.
Dr Suzana Dimitrijević-Branković, docent TMF
Dr Slavica Šiler-Marinković, red. prof. TMF
Dr Jasna Stevanović, naučni savetnik, IHTM-a
3.3. Davanje saglasnosti studentima doktorskih studija za angažovanje u nastavi
1.
2.
Daje se saglasnost Mini Jovanović, studentu doktorskih studija za izvođenje
eksperimentalnih vežbi iz predmeta Opšta hemija u toku zimskog semestra šk.
2010/11 godine ((3 časa u toku 10 nedelja) studentima Vojne akademije.
Daje se saglasnost Dragani Pepić, studentu doktorskih studija za izvođenje
eksperimentalnih vežbi iz predmeta Reologija u toku zimskog semestra šk. 2010/11
godine (4 časa u toku 10 nedelja) studentima osnovnih studija.
3.4. Davanje saglasnosti nastavnicima TMF za angažovanje na drugim fakultetima
1.
Dr Mirjani Filipović, van. prof. TMF daje se saglasnost za izvođenje nastave na
Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehibilitaciju u Beogradu za školsku 2010/11
godinu, za nastavni predmet Metalurgija, studentima II godine osnovnih akademskih
studija studijski program Tehnologija materijala i zanimanja sa metodikom sa 2 časa
predavanja nedeljno u letnjem semestru.
2.
Dr Marku Rakinu, docentu TMF daje se saglasnost za izvođenje nastave na
Mašinskom fakultetu u Beogradu za školsku 2010/11 godinu, za nastavni predmet
Projektovanje biomedicinskih aparata i uređaja, studentima V godine osnovnih
akademskih studija ukupno 10 časova u zimskom semestru.
3.
Dr Ireni Žižović, docentu TMF daje se saglasnost za izvođenje nastave na
Metalurško-tehnološkom fakultetu u Podgorici za školsku 2010/11 godinu, za
nastavni predmet Hemijski reaktori, studentima I godine specijalističkih studija
programa Hemijska tehnologija sa fondom časova (2P + 2V) u zimskom semestru.
4.
Dr Mirjani Ristić, van. prof. TMF daje se saglasnost za izvođenje nastave na
Biološkom fakultetu u Beogradu za školsku 2010/11 godinu, za nastavni predmet
Tehnologija zaštite životne sredine, studentima master akademskih studija, studijski
program Ekologija sa fondom časova (2+2) u letnjem semestru.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
21
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
održanoj 23.09.2010. godine određeni smo za članove komisije za ocenu naučne zasnovanosti
teme magistarskog rada pod nazivom: „Prilog proučavanju toplotnog komfora tekstilnih
materijala“ koju je predložio kandidat Nenad Mladenović, dipl.inž. teh.. O predloženoj temi i
njenoj naučnoj zasnovanosti Komisija predlaže sledeći
IZVEŠTAJ
1. Naučna oblast
Naučna oblast kojoj predložena tema pripada je tekstilna tehnologija i inženjerstvo, za
koju je Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu matična ustanova.
2. Predmet rada
Savremeno potrošačko društvo nametnulo je dizajn i komfor odeće kao dva ključna
parametra koji su odgovorni za konačan čovekov sud pri izboru odevnih predmeta. Komfor odeće
predstavlja kompleksan fenomen koji se može izučavati sa aspekata brojnih disciplina i uglavnom
se svrstava u tri grupe: psihološki ili estetski, taktilni i toplotni komfor. Psihološki komfor se
uglavnom vezuje za modne trendove i prethodna čovekova iskustva (predrasude i sklonosti) ne
dotičući se svojstava tekstilnih materijala. Površinska i mehanička svojstva tekstilnih materijala su
odgovorna za taktilni komfor. Toplotni komfor se odnosi na sposobnost tekstilnog materijala da ne
remeti termofiziološku ravnotežu čovekovog tela i okruženja putem prenosa toplote i znoja koje je
ljudski organizam proizveo. Odeća, odnosno odevni tekstilni materijal može da modifikuje proces
termodinamičke razmene energije odevenog tela i okruženja, što je pre svega uslovljeno njegovom
permeabilnošću tj. sposobnošću da prenosi toplotu i vlagu i propušta vazduh. U tom smislu se
može reći da su termička svojstva, propustljivost vazduha i vodene pare osnovni parametri
tekstilnih materijala sa aspekta toplotnog komfora. Navedena svojstva su rezultat komplikovanih
procesa prerade vlakana u odevne tekstilne materijale, koji značajno određuju način i gustinu
pakovanja vlakana u pređi i pređe u tkanini ili pletenini, kao i svojstava vlakana i pređa i
konstrukcije tekstilne površine.
Najveći broj istraživanja u ovoj oblasti odnosi se na ispitivanje uticaja strukturnih
parametara tkanina ili pletenina (npr. debljina, gustina, površinska masa) izrađenih od
tradicionalnih komfornih vlakana (pamuk, viskoza, vuna). Predmet ovog rada će biti ispitivanje
osnovnih parametara toplotnog komfora pletenina izrađenih od pređe od konoplje,
poliakrilonitrilnih (PAC) vlakana, kao i kombinovanjem ovih pređa. Poznato je da se vlakna
konoplje, iako sada nisu u širokoj upotrebi, odlikuju odličnim higijenskim svojstvima koja im
obezbeđuju potencijalno značajnu zastupljenost na tržištu. Sa druge strane, PAC vlakna, koja se
kao i druga sintetička vlakna smatraju inferiornim u pogledu toplotnog komfora, odlikuju se
poroznošću i mekoćom. Osnovna ideja od koje će se poći u ovom radu je da se kombinovanjem
vlakana različitih svojstava, dobije tekstilni materijal zadovoljavajućih svojstava toplotnog
komfora kod koga su anulirani nedostaci vlakana konoplje vezani za tvrdi opip i slabosti PAC
vlakana koje se tiču male sposobnosti apsorpcije vlage. Polazeći od činjenice da sintetička vlakna
generalno obezbeđuju stabilnost oblika kao i olakšanu negu i održavanje odevnih predmeta,
pletenine će biti podvrgnute testu nege i nošenja posle čega će, pored provere osnovnih strukturnih
svojstava, biti proveravani pokazatelji toplotnog komfora pletenina u cilju utvrđivanja eventualnih
promena sposobnosti pletenina da prenose toplotu i propuštaju vlagu i vazduh.
22
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
S obzirom na jeftiniju i produktivniju proizvodnju sinetičkih vlakana u poređenju sa
procesom prerade prirodnih vlakana, dobijanje tekstilnog materijala, proizvedenog od mešavine
konoplje i PAC vlakana, sa zadovoljavajućim parametrima toplotnog komfora predstavljalo bi
praktičan značaj ovog rada.
3. Naučni cilj rada
Pored evaluacije pletenina od konoplje, PAC i mešavine sa aspekta toplotnog komfora,
planirano istraživanje će omogućiti proveru mogućnosti primene operacije dubliranja pređa u cilju
dobijanja pletenina od različitih vlakana. U slučaju izrade pletenine od mešavine vlakana u masi,
sposobnost pletenine da prenosi toplotu i masu bila bi uslovljena konstrukcijom same pletenine i
svojstvima upotrebljenih vlakana. Budući da su pletenine u okviru planiranog eksperimentalnog
materijala proizvedene u istim kontrolisanim uslovima od pređa različitog sirovinskog sastava, uz
ista nominalna svojstva (finoća, upredanje), rezultati ispitivanja bi omogućili analizu uticaja
različitih vlakana na toplotni komfor pletenina kroz modifikovanje svojstava pređa. Pored toga, u
literaturi je prisutan ograničen broj radova koji se odnose na ispitivanje toplotnog komfora tkanina
ili pletenina u uslovima njihove eksploatacije.
4. Metode istraživanja
Određivanje strukturnih svojstava PAC pređe i pređe od konoplje kao i pletenine od konoplje,
PAC i PAC/konoplja pletenine je neophodno radi precizne analize rezultata i biće sprovedeno
prema standardnim metodama. Pređe će biti definisane u pogledu faktičkih strukturnih svojstava
(finoća i upredanje) i u pogledu geometrije (prečnik pređe, maljavost površine). Eksperimentalno
ili računskim putem biće određena sledeća svojstva pletenina: debljina, površinska masa,
poroznost, gustina petlji, dužina petlje. Termička svojstva pletenina će biti ispitivana prema metodi
razvijenoj na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Upotrebom uređaja TextTest
(Switzerland) biće ispitivana propustljivost vazduha pletenina prema standardnoj proceduri ISO
9237. Za određivanje sposobnosti pletenina da propuštaju vodenu paru biće primenjena metoda
pokrivenog suda.
5. Podaci o kandidatu
Nenad Mladenović, dipl.inž. tehnologije je rođen 22.04.1952. godine u Krupnju. Srednju
hemijsko-tehnološku školu završio je u Loznici. Diplomirao je 23.02.1977. godine na tekstilnom
odseku Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu. Iste godine je upisao posle diplomske
studije na tekstilnom odseku TMF-a. Od februara 1977. godine do aprila 1984. godine radio je u
Beogradskom vunarskom kombinatu (BVK) prvo kao pripravnik a zatim na poslovima kontrole
kvaliteta tekstilnih sirovina i proizvoda u pogonu i fabričkoj laboratoriji kao izvršilac a kasnije i
kao rukovodilac. Od aprila 1984. godine je zaposlen kao inspektor za kontrolu kvaliteta proizvoda
tekstilne industrije u Odseku za kontrolu kvaliteta proizvoda i usluga u Tržišnom inspektoratu
Republičkog komiteta za robni promet i usluge, sada Ministartsvu trgovine i usluga Republike
Srbije. Angažovan je na poslovima kontrole kvaliteta tekstilnih proizvoda, praćenja propisa koji
regulišu kvalitet, deklarisanje, označavanje i obeležavanje tekstilnih proizvoda i drugih propisa i
zakona iz delokruga rada Ministarstva. Aktivan je član Komisije za tekstil i Komisije za
bezbednost tekstilnih mašina Instituta za standardizaciju Republike Srbije.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
23
6. Zaključak
Komisija smatra da predložena tema magistarskog rada „Prilog proučavanju toplotnog komfora
tekstilnih materijala“ kandidata Nenada Mladenovića odgovara zahtevima za izradu
magistarskog rada uz jasno definisan predmet rada, naučni cilj i metode istraživanja. Komisija
predlaže Naučno-nastavnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu da
prihvati obrazloženje teme i odobri izradu magistarskog rada.
Članovi Komisije:
1. Dr Snežana Stanković, docent TMF-a
2. Dr Maja Radetić, docent TMF-a
3. Dr Goran Poparić, docent Fizičkog fakulteta,
Beograd
24
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
25
NASTAVNO – NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO – METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu
održanoj 01.07.2010. godine, određeni smo za članove Komisije za ocenu i odbranu doktorske
disertacije pod nazivom „DOBIJANJE CELULOZNIH VLAKANA SPECIJALNIH
SVOJSTAVA METODAMA HEMIJSKOG MODIFIKOVANJA”, koju je podnela Jovana Ž.
Praskalo, dipl. inž. tehnologije. Komisija je pregledala dostavljenu doktorsku disertaciju i
Nastavno-naučnom veću podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
A. Naučna oblast
Doktorska disertacija pripada naučnoj oblasti tekstilnog inženjerstva – uža oblast nauka
o vlaknima, za koju je matična ustanova Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu.
B. Prikaz sadržaja disertacije sa kratkim opisom postignutih rezultata
Doktorska disertacija Jovane Ž. Praskalo dipl. inž. napisana je na 167 strana formata
A4, sadrži 112 slika, 26 tabela i 222 literaturna navoda. Sadržaj disertacije izložen je u Uvodu i
kroz sledećih osam poglavlja: Struktura i svojstva celuloze, Struktura i svojstva prirodnih i
hemijskih celuloznih vlakana, Reaktivnost celuloze, TEMPO-oksidacija, Materijal i metode,
Rezultati i diskusija, Zaključak i Literatura.
U uvodnom delu je predstavljen vekovni značaj celuloze kao najrasprostranjenijeg
polimera na bazi ugljenika, kao izvora materijala i energije neophodne za opstanak i evoluciju
vrste, i kao osnovne sirovine u mnogim industrijskim granama. Istaknute su prednosti oksidacije
pomoću 2,2,6,6-tetrametilpiperidin-1-oksil (TEMPO) radikala i prikazan je predmet rada
doktorske diseracije, tj. primena TEMPO-oksidacije na prirodna i hemijska celulozna vlakna radi
proučavanja uzajamnih odnosa i uticaja strukture i hemijskog sastava različitih celuloznih vlakana
i uslova oksidacije na svojstva dobijene oksiceluloze. Istraživanja na tezi imala su za cilj i
karakterisanje dobijene visokofunkcionalne celuloze iz različitih vlakana (pamuk, konoplja,
liocel), koja predstavlja polaznu osnovu za dobijanje širokog spektra vlakana specijalne namene.
U teorijskom delu doktorske disertacije sistematizovani su najznačajniji literaturni
podaci o hemijskom sastavu, strukturi i reaktivnosti celuloze i celuloznih vlakana, sa posebnim
osvrtom na selektivnu oksidaciju upotrebom TEMPO-radikala. Poglavlje Struktura i svojstva
celuloze obuhvata razvoj modela strukture celuloze na molekulskom, nadmolekulskom i
morfološkom nivou organizovanosti. U okviru nadmolekulske strukture celuloze predstavljene su
osnovne karakteristike kristalne (celuloze I, II, III, IV i V) i amorfne faze, sa posebnim
karakterisanjem celuloze I (Iα i Iβ) i II, koje čine građu prirodnih i hemijskih celuloznih vlakana.
Uporedna analiza osnovnih svojstava prirodnih (pamuk i konoplja) i hemijskih (liocel) celuloznih
vlakana, na kojima je u eksperimentalnom delu rada primenjena TEMPO-oksidacija, prikazana je
u poglavlju Struktura i svojstva prirodnih i hemijskih celuloznih vlakana. S obzirom na predmet
rada doktorske disertacije, posebno je obrađena Reaktivnost celuloze, gde je razmatrano
rastvaranje celuloze, kao i dejstvo vode, alkalija, kiselina i oksidacionih sredstava (neselektivnih i
selektivnih) na celulozu.
Kao posebna celina u okviru teorijskog dela doktorske disertacije, prvi put kod nas, je
dat pregled dosadašnjih dostignuća i objavljenih radova iz oblasti oksidacije pomoću TEMPO
radikala, sa posebnim osvrtom na oksidaciju celuloznog supstrata, što predstavlja osnovu za
eksperimentalni deo ovog rada. U poglavlju TEMPO-oksidacija opisani su: sinteza, hemijska
26
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
struktura i redoks karakteristike nitroksil radikala, kao i primena TEMPO-radikala u procesu
oksidacije alkohola, mono-, di-, oligo- i polisaharida. Kao veoma efikasna metoda za uvođenje
funkcionalnih grupa u polisaharide velike molekulske mase, uz ogromne prednosti, kao što su:
velika brzina reakcije i visok prinos, velika selektivnost, kataliza procesa i umerena degradacija
polisaharida za vreme oksidacije, oksidacija celuloze upotrebom nitroksil radikala postala je jedna
od metoda koja najviše obećava. Takođe, prikazani su i različiti načini izvođenja TEMPOoksidacije: pomoću oksoamonijum soli, in situ oksidacija, oksidacija pomoću enzima i
imobilisanih TEMPO-derivata, i elektrohemijska TEMPO-oksidacija.
Eksperimentalni deo disertacije obuhvata poglavlja Materijal i metode i Rezultati i
diskusija. U poglavlju Materijal i metode dati su osnovni podaci o upotrebljenim reaktantima i
detaljan opis procedure za izvođenje TEMPO-oksidacije. Prikazane su eksperimentalne metode i
tehnike koje su korišćene za karakterizaciju celuloznih vlakana. Nemodifikovana i modifikovana
vlakna okarakterisana su sa aspekta gubitka mase, sadržaja karbonilnih (Ca-acetatna, Cu-broj, i
GPC/CCOA metoda) i karboksilnih grupa (Ca-acetatna, potenciometrijska i GPC/FDAM metoda),
raspodele molekulskih masa (GPC tehnika), stepena kristalnosti (jodni broj) i promene površine
vlakana (SEM tehnika). Primenjena napredna instrumentalna metoda sa fluoroscentnim markerima
u kombinaciji sa GPC-MALLS tehnikom, pored određivanja sadržaja uvedenih funkcionalnih
grupa, omogućila je i određivanje raspodele karbonilnih i karboksilnih grupa celuloze u odnosu na
raspodelu molekulskih masa modifikovanih uzoraka. Pomenuta instrumentalna metoda izaziva
veliko interesovanje naučne javnosti i ima široku primenu u oblasti karakterisanja celuloze,
posebno za praćenje oksidativnih promena. Takođe, određena su geometrijska (finoća), fizičkomehanička (prekidna jačina i izduženje) i sorpciona (sorpcija vlage, vode, joda) svojstava, kao i
sposobnost sorpcije jona srebra i antimikrobna aktivnost modifikovanih celuloznih vlakana.
Poglavlje Rezultati i diskusija sastoji se iz dva dela. U prvom delu su prikazani rezultati
uticaja promene parametara oksidacije (vreme tretiranja i koncentracija oksidacionih sredstava) na
strukturu i svojstva vlakana pamuka i liocela, kao i rezultati ispitivanja sorpcionih i fizičkohemijskih svojstava vlakana pamuka i liocela. Stečena znanja, koja se odnose na mehanizam
reakcija i kontrolu procesa i upotrebnih svojstava vlakana pamuka i liocela, iskorišćena su u
proučavanju dejstva TEMPO-oksidacije na vlakna konoplje, s obzirom na kompleksnost njene
strukture (višećelijsko vlakno) i prisustvo neceluloznih komponenti (lignin, hemiceluloze) i
rezultati karakterisanja modifikovanih vlakana konoplje prikazani su u drugom delu ovog
poglavlja.
Primenom TEMPO-oksidacije na celulozna vlakna, došlo je do promena u njihovoj
strukturi na molekulskom, nadmolekulskom i morfološkom nivou. Za oksidisana vlakna pamuka i
liocela uočava se minimalno povećanje finoće, dok su u slučaju oksidisanih vlakana konoplje
dobijena znatno finija vlakna. Najveće promene u hemijskom sastavu, usled uklanjanja pratećih
komponenti (hemiceluloza i lignina), pretrpela su oksidisana vlakna konoplje, za koja je
karakterističan heterogeni sastav i visok sadržaj pratećih komponenti u polaznom uzorku. U
zavisnosti od uslova modifikovanja, kod svih oksidisanih vlakana, došlo je do povećanja indeksa
kristalnosti, dok se prekidna jačina vlakana smanjila. Oksidacijom pomoću TEMPO radikala došlo
je do povećanja hemisorpcionih svojstava vlakana usled povećanja sadržaja karboksilnih grupa.
Do povećanja sadržaja karboksilnih grupa došlo je usled oksidacije i konvertovanja primarnih
hidroksilnih grupa na C-6 atomu glikopiranoznog prstena celuloze, preko aldehinih intermedijera,
u karboksilne grupe.
Povećanje sorpcionih svojstava dobijene oksiceluloze, koje omogućava vezivanje
značajnih količina različitih jona ili molekula, iskorišćeno je za sorpciju jona srebra, koje je
odabrano u cilju postizanja antimikrobnih svojstava oksidisanih vlakana, što ih čini veoma
pogodnim za dobijanje bioaktivnih i medicinskih vlakana. Antimikrobna aktivnost je ispitana in
vitro i dokazana prema mikroorganizmima: Staphylococcus aureus, Escherichia coli i Candida
albicans.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
27
Uz, prvi put kod nas, datog pregleda dosadašnjih dostignuća i objavljenih radova iz
oblasti oksidacije pomoću TEMPO radikala, najznačajniji rezultati ove disertacije su utvrđivanje
korelacije između uslova modifikovanja, uvedenih funkcionalnih grupa i svojstava prirodnih i
hemijskih celuloznih vlakana, što omogućava optimizaciju procesa TEMPO-oksidacije u
zavisnosti od željenih svojstava i oblasti primene. Izvršeno je detaljno karakterisanje
modifikovanih celuloznih vlakana sa aspekta sadržaja i raspodele funkcionalnih grupa, što je
omogućilo bolje razumevanje, kako procesa oksidacije, tako i uzajamne veze struktura i svojstva
oksidisane celuloze. Posebno treba istaći da do sada u literaturi nije zabeležena TEMPO-oksidacija
vlakana liocela i konoplje.
Na osnovu prikazanih teorijskih razmatranja i rezultata eksperimentalnih istraživanja
izveden je Zaključak u kome su koncizno izneti postignuti rezultati u istraživanju, a koji
odgovaraju postavljenim ciljevima disertacije.
C. Uporedna analiza rezultata kandidata sa rezultatima iz literature
U poslednje vreme veliki broj istraživanja je posvećen proučavanju i primeni oksidacije
pomoću, veoma aktuelnog, TEMPO radikala na različitim celuloznim supstratima u cilju uvođenja
funkcionalnih grupa u modifikovane uzorke. Na osnovu detaljnog literaturnog pregleda izloženog
u teorijskom delu rada, utvrđeno je da je TEMPO-oksidacija, kao veoma efikasna u konverziji
primarnih hidroksilnih grupa u karbonilne i/ili karboksilne grupe, tehničke celuloze različitog
porekla (npr. pamučni linters, celuloza iz drveta) intenzivno izučavana za razliku od tekstilnih
celuloznih vlakana. Rezultati koji su prezentovani u doktorskoj disertaciji kandidata Jovane
Praskalo, predstavljaju originalni naučni doprinos u oblasti hemijskog modifikovanja tekstilnih
celuloznih vlakana, tj. primene TEMPO-oksidacije na prirodna (pamuk i konoplja) i hemijska
(liocel) celulozna vlakna, u cilju utvrđivanja korelacije između različitih uslova oksidacije (vreme
tretiranja, koncentracija oksidacionog sredstva), sadržaja uvedenih funkcionalnih grupa i svojstava
modifikovanih vlakana. Dobijeni rezultati ukazuju na efikasnu mogućnost primene selektivne
TEMPO-oksidacije u cilju dobijanja visokofunkcionalne celuloze sa specijalnim svojstvima, koja
može da se upotrebljava kao finalni proizvod ili da predstavlja polaznu osnovu za dobijanje
širokog spektra vlakana specijalne namene.
D. Objavljeni i saopšteni rezultati koji čine deo teze
Iz disertacije su proistekli 1 rad u vrhunskom i 1 rad u istaknutom međunarodnom časopisu,
određen broj radova štampanih u međunarodnim i domaćim časopisima, kao i niz saopštenja na
domaćim i međunarodnim skupovima štampanih u celini i u izvodu.
1. OBJAVLJENI RADOVI:
1.1. Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu (M 21)
a) J. Praskalo, M. Kostic, A. Potthast, G. Popov, B. Pejic, P. Skundric, Sorption properties of
TEMPO-oxidized natural and man-made cellulose fibers, Carbohydrate Polymers, 77 (4)
(2009), 791-798.
Key words: TEMPO-mediated oxidation, cellulose fibers, cotton, lyocell, sorption properties
ISSN: 0144-8617
IF (2008): 3.167
28
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
1.2. Rad u istaknutom međunarodnom časopisu (M 22)
a) J. Z. Praskalo-Milanovic, M. M. Kostic, S. I. Dimitrijevic-Brankovic, P. D. Skundric, Silverloaded lyocell fibers modified by TEMPO-mediated oxidation, Journal of Applied Polymer
Science, 117, (2010), 1772-1779
Key words: lyocell fibers; TEMPO-modification; silver ion sorption; swelling; antimicrobial
activity
ISSN: 0021-8995
IF (2009): 1.203
1.3. Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja (M51)
a) M. Kostić, P. Škundrić, J. Praskalo, B. Pejić, A. Medović, Celulozna vlakna novih
funkcionalnih svojstava dobijena hemijskim modifikovanjem, Hemijska industrija, 2007, 61(5),
233-237
ISBN: 0367-598X
1.4. Rad u časopisu nacionalnog značaja (M52)
a) P.Škundrić, M.Kostić, A.Medović, J.Praskalo, Biološki aktivna vlakna na bazi modifikovanih
polisaharida, Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, 2008, 48, 93-103
2. PREDAVANJA PO POZIVU
2.1. Uvodno predavanje na skupu nacionalnog značaja štampano u celini (M61)
a) Kostić M., Škundrić P., Praskalo J., Pejić B., Medović A., Celulozna vlakna novih
funkcionalnih svojstava dobijena hemijskim modifikovanjem, Zbornik radova VII
Simpozijuma “Savremene tehnologije i privredni razvoj”, Leskovac 2007, 148-156
3. RADOVI SAOPŠTENI NA SKUPOVIMA
3.1. Radovi saopšteni na skupu međunarodnog značaja štampani u celini (M33)
a) M.M. Kostic, J.Z. Praskalo, S.I. Dimitrijevic, M.V. Baljak, B.M. Pejic, P.D. Skundric, Silverloaded hemp fibers with antimicrobial activity, Proceedings of 7th Anual Textile Conference by
AUTEX – From Emerging Innovations to Global Business, 26-28 June 2007, Tampere,
Finland, R.Salonen & P.Heikkila, eds., CD Room, 1267 (6 strana)
ISBN 978-952-15-1794-5
b) J. Praskalo, M. Kostic, P. Skundric, G. Popov, B. Pejic, K. Asanovic, Selective TEMPO
Oxidation of Natural and Man-Made Cellulose Fibers, Proc. of the 8th AUTEX Conference,
CD Room, Biella, Editors: G. Rovero, Italy, June 24-26, 2008, 6 strana P203 1-5.
ISBN: 978-952-15-1794-5
3.2. Radovi saopšteni na skupu nacionalnog značaja štampani u celini (M63)
a) Praskalo J., Pejić B., Kostić M., Škundrić P., Sorpcija jona srebra modifikovanim vlaknima
konoplje, Zbornik radova XXXIII SYM-OP-IS 2006, Banja Koviljača 03-06. oktobar (2006),
121-124
Urednik: prof. dr D. Radojević
ISSN: 86-82183-07-2
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
29
b) J. Praskalo-Milanović, M. Kostić, P. Škundrić, B. Pejić, S. Dimitrijević-Branković,
Antibakterijska aktivnost modifikovanih vlakana konoplje, Zbornik radova 48. Savetovanje
Srpskog hemijskog društva, Novi Sad 17 – 18. april (2010), T03 275-278.
Urednici: G. Bošković, R. Marković, A. Dekanski
ISSN: 978-86-7132-042-9
3.3. Radovi saopšteni na skupu nacionalnog značaja štampani u izvodu (M64)
a) Praskalo J., Pejić B., Kostić M., Škundrić P., Dobijanje antimikrobnih vlakana konoplje, 45.
Savetovanje SHD, Novi Sad, 25-26. januar (2007), Izvodi radova, s. 145.
Urednici: B. Abramović, S. Kevrešan, A. Dekanski
ISBN: 978-86-7132-031-3
b) Praskalo J., Kostić M., Škundrić P., Popović K., Popov G., Pejić B., Dimitrijević-Branković S.,
Antimikrobna aktivnost modifikovanih liocel vlakana, 46. Savetovanje SHD, Beograd, 21.
februar (2008), Kratki izvodi radova, s. 144
Urednici: B. Jovanović, Đ. Janaćković, A. Dekanski
ISBN: 978-86-7132-035-1
c) J.Praskalo, M.Kostić, P.Škundrić, G.Popov, B.Pejić, Dobijanje TEMPO-oksidisanih celuloznih
vlakana poboljšanih sorpcionih svojstava, Čistije tehnologije i novi materijali: Put u održivi
razvoj, TMF-Beograd, 27-28.11.2008, Knjiga izvoda radova, s.45
Urednik: Ivanka Popović, Đorđe Janaćković
ISBN: 978-86-7401-257-4
E. Zaključak
Na osnovu izloženog Komisija smatra da doktorska disertacija Jovane Ž. Praskalo, dipl.
inž. pod nazivom „Dobijanje celuloznih vlakana specijalnih svojstava metodama hemijskog
modifikovanja” predstavlja originalni naučni doprinos koji se ogleda u definisanju uticaja procesa
TEMPO-oksidacije na strukturne promene nastale u celuloznim vlaknima, kao i na njihova
hemijska, fizičko-mehanička i upotrebna svojstva. S obzirom na to da je TEMPO-oksidacija do
sada imala široku primenu na tehničkoj celulozi, kandidat je u ovom radu, pružio značajan
doprinos u oblasti primene TEMPO-oksidacije na tekstilna celulozna vlakna i karakterisanja
modifikovanih vlakana. Rezultati ovog rada otvaraju mogućnost proširenja potencijalnih oblasti
primene modifikovanih celuloznih vlakana. Kandidat je svoje rezultate internacionalno
verifikovao objavljivanjem radova u vodećim međunarodnim i nacionalnim časopisima i
saopštavanjem većeg broja radova na međunarodnim i nacionalnim skupovima.
Imajući u vidu kvalitet, obim i originalnost dobijenih rezultata, kao i naučni doprinos,
Komisija pozitivno ocenjuje doktorsku disertaciju i sa zadovoljstvom predlaže Nastavno-naučnom
veću Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu da ovaj Izveštaj prihvati i,
zajedno sa urađenom disertacijom, učini dostupnim na uvid javnosti, a nakon toga pozove
kandidata Jovanu Ž. Praskalo, dipl. inž. tehnologije, na usmenu odbranu deisertacije pred
Komisijom u istom sastavu.
30
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
U Beogradu, 08.10.2010.
Članovi komisije:
_______________________________________
dr Mirjana Kostić, van. prof. TMF-a u Beogradu
_______________________________________
dr Petar Škundrić, red. prof. TMF-a u Beogradu
_______________________________________
dr Dragan Đorđević, van. prof. TF-a u Leskovcu
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
31
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu, održanoj 10.06.2010. godine, određeni smo za članove Komisije za ocenu i odbranu
doktorske disertacije pod nazivom ''BUBRENJE BILJNOG MATERIJALA POD UTICAJEM
NATKRITIČNOG UGLJENIK(IV) - OKSIDA – MATEMATIČKO MODELOVANJE I
OPTIMIZACIJA PROCESA NATKRITIČNE EKSTRAKCIJE'', kandidata Stamenić mr Marka,
dipl. inž. tehnologije.
Komisija je pregledala podnetu disertaciju i Nastavno-naučnom veću podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
A. Prikaz disertacije
Doktorska disertacija napisana je na 103 strane, sadrži 39 slika, 9 tabela i 91 literaturni navod.
Disertacija sadrži sledeća poglavlja: 1) Uvod, 2) Eksperimentalni deo, 3) Bubrenje i natkritična
ekstrakcija iz biljaka familije Lamiaceae, 4) Bubrenje i natkritična ekstrakcija iz hmelja, 5)
Bubrenje i natkritična ekstrakcija iz korena i rizoma, 6) Zaključak, 7) Literatura i 8) Prilog.
U uvodnom delu istaknuti su ciljevi disertacije i navedeni su razlozi za istraživanja u pravcu
definisanja ponašanja biljnog materijala pod visokim pritiscima, a sa primenom u procesima
natkritične ekstrakcije. Na osnovu saznanja o bubrenju materijala istaknute su mogućnosti
optimizacije procesa ekstrakcije pod visokim pritiskom sa aspekta uštede natkritičnog fluida.
Navedeni su matematički modeli prisutni u literaturi i ukazano je na mogućnosti daljeg razvoja
matematičkih modela na osnovu kojih će se analizirati fenomeni prenosa u posmatranim
procesima. Ciljevi rada su: i. ispitivanje uticaja natkritičnog ugljenik(IV)-oksida na biljna tkiva –
ispitivanje bubrenja usitnjenog biljnog materijala, kao i industrijskih granulata; ii. razvoj
matematičkih modela koji opisuju procese natkritične ekstrakcije, a koji uključuju uticaj
natkritičnog ugljenik (IV)-oksida na biljna tkiva; i, iii. optimizacija procesa natkritične ekstrakcije
u odnosu na potrošnju natkritičnog fluida.
Drugi deo disertacije je opis eksperimentalnog sistema: labaratorijskog postrojenja za
natkritičnu ekstrakciju, ćelije za rad pod visokim pritiscima sa CCD kamerom i ćelije za rad pod
visokim pritiscima sa mikro vagom za merenje adsorpcije i desorpcije natkritičnog fluida. U ovom
delu prikazana je i metodologija rada.
U trećem delu razmatra se bubrenje biljnog materijala familije Lamiaceae i njegov uticaj na
proces natkritične ekstrakcije. Za proces natkritične ekstrakcije etarskih ulja iz glandularnih
trihoma razvijen je kompleksan, teorijski zasnovan, matematički model na nivou sekrecione
strukture koji uključuje raspodelu vremena pucanja glandularnih trihoma. Pucanje sekrecionih
struktura (glandularnih trihoma) izazvano je prodiranjem natkritičnog fluida u biljni materijal i
njegovim rastvaranjem u pojedinim delovima biljnog tkiva, odnosno bubrenjem, čime su i fizičke
karakteristike biljnog materijala značajno promenjene, a detektovane u komori za visoke pritiske
sa CCD kamerom. Raspodela vremena pucanja je određena eksperimentalno, obradom uzorka od
nekoliko stotina trihoma izloženih natkritičnom fluidu uz primenu skenirajuće elektronske
mikroskopije, a matematički je opisana Gama-funkcijom raspodele. Ovaj model opisuje proces
natkritične ekstrakcije sa znatno većom tačnošću u odnosu na, u literaturi, postojeće matematičke
modele. Srednje odstupanje modela od eksperimentalnih podataka je manje od 0,5% i u proseku je
za 40 % manje u odnosu na dosada najtačniji model, model na nivou sekrecione strukture koji u
sebi nije sadržao ovu raspodelu i koji je opisivao eksperimentalne podatke sa srednjim
odstupanjem manjim od 1%. Ostali modeli prisutni u literaturi opisuju eksperimentalne podatke sa
srednjim odstupanjem u opsegu 2%-10%. Za ektrakciju na višim pritiscima, na osnovu rezultata
32
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
analize bubrenja, definisan je optimalan predtretman biljnog materijala kojim se postižu značajne
uštede natkritičnog fluida. On podrazumeva izlaganje biljnog materijala uticaju natkritičnog fluida
određeno vreme i početak ekstrakcije iz nabubrelog biljnog tkiva koje usled bubrenja ima
izmenjene fizičke karakteristike u odnosu na polaznu sirovinu.
U četvrom poglavlju doktorske teze razmatra se bubrenje hmelja i njegov uticaj na proces
natkritične ekstrakcije. Razmatrani su fenomeni prenosa mase u šišaricama i granulatima hmelja
izloženim natkritičnom fluidu na različitim uslovima. Hmelj je jedna od osnovnih sirovina u
industrijskoj primeni natkritične ekstrakcije. Rezultati prikazani u ovom poglavlju su objasnili
pojave koje se dešavaju na industrijskom nivou, a pre svega nepoželjno očvršćavanje ekstrakcione
pogače do kojeg dolazi, kako je u ovom radu pokazano, usled bubrenja biljnog materijala.
Koeficijenti difuzije u čvrstoj fazi određeni su na osnovu eksperimenata u komori za visoke
pritiske sa mikro vagom, a primenom Crank-ovog matematičkog modela zasnovanog na drugom
Fikovom zakonu, a koeficijent prenosa mase u procesu ekstrakcije na osnovu određivanja prinosa
ekstrakta u funkciji utroška ugljenik(IV)-oksida realizovanih u laboratorijskom postrojenju za
natkritičnu ekstrakciju.
U petom poglavlju razmatra se bubrenje korena odoljena i rizoma đumbira i njegov uticaj na
proces natkritične ekstrakcije. Izborom optimalnog predtretmana, koji se u slučaju podzemnih
delova biljke sastoji u varijaciji pritiska natkritičnog fluida, ostvarene su značajne uštede
natkritičnog fluida.
U šestom poglavlju dati su, zbirno, zaključci obavljenih ispitivanja, a posle njih navedena je
literatura korišćena pri izradi ove disertacije. U prilogu su dati rezultati SEM (Scanning Electron
Microscopy) analiza uzoraka biljnih materijala nakon tretmana natkritičnim fluidom, kao i slike
koje prikazuju stanje materijala u komori za procese pod visokim pritiscima.
B. Kratak opis postignutih rezultata
Rezultati ove disertacije pružaju značajan doprinos poznavanju ponašanja biljnog materijala
izloženog natkritičnom fluidu, i uticaja ovog izlaganja na proces natkritične ekstrakcije. Pokazano
je da nadzemni delovi biljke bubre i menjaju fizičke karakteristike usled izlaganja natkritičnom
fluidu. Dokazano je da se menja oblik čvrste faze, koeficijent difuzije natkritičnog fluida kroz
čvstu fazu, kao i koeficijent prenosa mase u procesu ekstrakcije. Pokazano je da glandularni
trihomi familije Lamiaceae pucaju usled bubrenja. U slučaju podzemnih delova biljke, bubrenje
materijala je znatno sporije, i neophodna je varijacija pritiska koja doprinosi promeni strukture
materijala i povećanju keoficijenta difuzije kroz čvrstu fazu.
Razvijen je nov, teorijski zasnovan matematički model koji opisuje proces natkritične
ekstrakcije iz glanduarnih trihoma sa znatno većom tačnošću od modela prisutnih u literaturi. Na
osnovu rezultata ispitivanja bubrenja materijala familije Lamiaceae izvršena je optimizacija
procesa u cilju ostvarivanja značajnih ušteda u potrošnji energije. Postignute su prosečne uštede od
50 kJ po gramu izdvojenog ekstrakta.
Teorijski su objašnjeni uzroci problema do kojih dolazi pri procesu natkritične ekstrakcije iz
hmelja na industrijskom nivou . Određen je uticaj bubrenja na koeficijente difuzije u čvrstoj fazi u
granulatima i šišaricama hmelja.
Optimizovani su procesi natkritične ekstrakcije iz korena odoljena i rizoma djumbira sa ciljem
da se izborom optimalnog predtretmana pod visoim pritiscima ostvari ušteda natkritičnog fluida.
C. Uporedna analiza rezultata sa rezultatima iz literature
Do objavljivanja rezultata istraživanja predstavljenih u ovoj tezi, u naučnoj literaturi nije bilo
podataka o bubrenju biljnog materijala pod uticajem natkritičnog ugljenik(IV)-oksida, kao ni o
njegovom uticaju na proces natkritične ekstrakcije. U literaturi su prisutni jedino podaci o
bubrenju određenih vrsta polimera u natkritičnom ugljenik(IV)-oksidu.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
33
D. Objavljeni i saopšteni radovi koji čine deo disertacije
Radovi objavljeni u vrhunskom međunarodnom časopisu M21
1. M. Stamenić, Irena Zizovic, Aleksandar Orlović, D. Skala, „Mathematical modelling of
essential oil SFE on the micro-scale—Classification of plant material“, The Journal of
Supercritical Fluids 46 (2008) 285-292
2. M. Stamenic, I. Zizovic, R. Eggers, P. Jaeger, H. Heinrich, E. Rój, J. Ivanovic, D. Skala,
„Swelling of plant material in supercritical carbon dioxide“, The Journal of Supercritical
Fluids 52 (2010) 125-133
E. Zaključak
Komisija je zaključila, da rezultati realizovanih istraživanja i njihova teorijska interpretacija
prikazanih u disertaciji ''BUBRENJE BILJNOG MATERIJALA POD UTICAJEM
NATKRITIČNOG UGLJENIK(IV) - OKSIDA – MATEMATIČKO MODELOVANJE I
OPTIMIZACIJA PROCESA NATKRITIČNE EKSTRAKCIJE'' Stamenić mr Marka,
predstavljaju značajan i originalni naučni doprinos u oblasti hemijskog inženjerstva i da doprinose
razumevanju fenomena koji se dešavaju u procesima natkritične ekstrakcije iz biljnog materijala.
Ovaj zaključak potvrđuju nedavno objavljeni radovi u vodećim međunarodnim časopisima.
Imajući u vidu sve što je navedeno u ovom izveštaju, Komisija predlaže Nastavnonaučnom veću TMF-a da isti prihvati i da ga zajedno sa podnetom disertacijom učini dostupnim na
uvid javnosti u zakonski predviđenom roku, kao i da nakon završetka ove procedure pozove
kandidata na usmenu odbranu disertacije pred Komisijom u istom sastavu.
Beograd, 15.10.2010.
Članovi Komisije:
1. Dr Irena Žižović, docent
Tehnološko-matalurški fakultet, Beograd
2. Dr Dejan Skala, redovni profesor
Tehnološko-matalurški fakultet, Beograd
3. Dr Vlada Veljković, redovni profesor
Tehnološki fakultet, Leskovac
34
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
35
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu održanoj
25.03.2010. godine određeni smo za članove komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije
kandidata Mr Anđelke Tomašević pod nazivom:
PRILOG PROUČAVANJU MEHANIZMA FOTODEGRADACIJE KARBAMATNIH
PESTICIDA
Komisija je pregledala dostavljenu disertaciju i Nastavno-naučnom veću podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
A. Prikaz disertacije
Doktorska disertacija Mr Anđelke Tomašević pod nazivom “Prilog proučavanju
mehanizma fotodegradacije karbamatnih pesticida” napisana je na 202 strane, sadrži 74 tabele
(jednu u Teorijskom delu, 17 u Eksperimentalnom delu i 56 u Prilogu ), 76 slika (23 u Teorijskom
delu i 53 u Eksperimentalnom delu) i 370 literaturnih navoda. Doktorsku disertaciju čine sledeća
poglavlja: Uvod, Teorijski deo, Eksperimentalni deo, Literatura, Prilog, Biografija i Spisak
objavljenih naučnih radova i saopštenja.
U Uvodu je istaknut osnovni cilj ove disertacije: ispitivanje fotodegradacije karbamatnih
pesticida pod uticajem ultraljubičaste (254 nm i 366 nm) i vidljive (575,6 nm) svetlosti, direktne
sunčeve svetlosti i simulirane sunčeve svetlosti (315-400 nm). Istaknuto je da su kao model
supstance korišćeni metomil, karbofuran i desmedifam koji se danas puno primenjuju u zaštiti bilja
i u svetu i u našoj zemlji. U okviru disertacije su izučavane fotoliza, fotokataliza, solarna
fotokataliza i foto-Fenton proces metomila, karbofurana i desmedifama. Medijumi u kojima su
degradacije navedenih pesticida proučavane su dejonizovana, destilovana i morska voda, kao i
različiti manje ili više polarni organski rastvarači.
U sastavu poglavlja Teorijski deo nalaze se četiri dela. U delu Pesticidi prikazan je
istorijat razvoja pesticida i različiti načini klasifikovanja pesticida i formulacija pesticida. U delu
Karbamatni pesticidi date su definicije, podela i načini dobijanja karbamatnih pesticida,
mehanizam njihovog delovanja i osobine metomila, karbofurana i desmedifama, jedinjenja koja su
korišćena kao model supstance u eksperimentalmom delu rada. U delu Degradacija pesticida
pomoću fotohemijskih procesa navedene su konvencionalne metode koje se danas primenjuju za
prečišćavanje voda kontaminiranih pesticidima i dat je prikaz i podela fotodegradacionih procesa.
Takođe su detaljno opisani najznačajniji fotohemijski procesi: fotoliza, fotosenzitivne degradacije,
Viši oksidacioni procesi (AOPs), fotokatalizovane degradacije u prisustvu TiO2 i ZnO, foto-Fenton
reakcija, kinetika i mehanizmi ovih procesa, katalizatori koji se koriste u fotokatalitičkim
procesima, kao i parametri koji utiču na kinetiku navedenih fotofemijskih reakcija. U delu 4
Degradacija karbamatnih pesticida pomoću fotohemijskih procesa dat je prikaz fotodegradacije
metomila i karbofurana na osnovu podataka pronađenih u literaturi.
Poglavlje Eksperimentalni deo ove disertacije sadrži pet delova. U prva tri dela nalazi se
prikaz materijala, aparata i uređaja korišćenih tokom izrade disertacije, prikaz fotolitičkih i
fotokatalitičkih postupaka, a dati su i analitički postupci koji su primenjeni u eksperimentalnom
radu. U delu 4 Rezultati i diskusija rezultata predstavljeni su rezultati fotolize, fotokatalize i fotoFenton degradacije metomila, karbofurana i desmedifama primenom monohromatske (254, 366 i
575,6 nm), polihromatske (315-400 nm) i prirodne sunčeve svetlosti. Homogena fotokataliza
odvijala se u prisustvu TiO2 ili ZnO, a kao katalizatori u heterogenom foto-Fenton procesu
korišćeni su Fe-ZSM-5 zeolit i AlFe-pilarni montmorijonit. Stepen fotodekompozicije metomila,
karbofurana i desmedifama određivan je pomoću UV-VIS spektrofotometrije i tečne
36
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
hromatografije visoke performanse (HPLC), a mineralizacija navedenih jedinjenja ispitivana je
primenom jonske hromatografije (IC) i analizom ukupnog sadržaja ugljenika (TOC). U delu 5,
Zaključak, sumirani su zaključci na osnovu rezultata do kojih se došlo u ovoj doktorskoj
disertaciji.
B. Kratak opis postignutih razultata
Najvažniji rezultati ove disertacije su:
1. Fotoliza metomila na 254 nm je vrlo efikasna u dejonizovanoj, destilovanoj i morskoj
vodi dok se na 366 nm i na 315-400 nm ne odvija ni u jednom od ovih vodenih rastvora. Brzina
reakcije fotolize na 254 nm zavisi od vrste vode, rastojanja svetlosnog izvora od površine rastvora,
temperature i pH vrednosti reakcije. Brzina uklanjanja metomila iz rastvora se smanjuje sa
povećanjem udaljenosti lampe i najviša je u destilovanoj, a najniža u morskoj vodi. Brzina reakcije
fotolize se povećava u temperaturnom opsegu od 10 do 50 0C i najveća je u neutralnoj, a najniža u
kiseloj sredini.
2. Fotoliza metomila na 254 nm je reakcija po tipu slobodnih radikala i odvija se u svih
devet ispitivanih organskih rastvarača. Najveća brzina fotolize metomila postignuta je u sbutanolu, a najmanja u n-propanolu. Reakcije fotolize metomila u svim rastvaračima su pseudoprvog reda, a razlika u vrednostima konstanti brzine reakcije je do 3,44 puta. Kod alkoholnih
rastvarača početna brzina reakcije fotolize opada sa porastom polarnosti rastvarača.
3. Na brzinu fotokatalizovane degradacije metomila pomoću monohromatske UV
svetlosti (366 nm) utiču vrsta i koncentracija katalizatora, pH vrednost rastvora i početna
koncentracija NaCl. Degradacija metomila je 2 puta brža u prisustvu 2 g L-1 ZnO (Merck) nego u
prisustvu TiO2-Merck Eusolex® T (anataz) katalizatora. Sve reakcije razgradnje metomila su
pseudo-prvog reda i brzina degradacije metomila opada sa povećanjem pH vrednost rastvora
(najviša je u kiselim, a najniža u alkalnim rastvorima).
4. Na brzinu fotokatalizovane degradacije metomila pomoću veštačke sunčeve svetlosti
(315-400 nm) utiču vrsta i koncentracija katalizatora, početna koncentracija metomila, pH
vrednost rastvora i početna koncentracija NaCl. Povećanje početne koncentracije metomila
prouzrokuje smanjenje brzine njegove degradacije, a razlaganje metomila je brže u prisustvu 2 g L1
TiO2 P-25 (Degussa) nego u prisustvu ZnO (Merck) katalizatora. Sve reakcije razgradnje
metomila su pseudo-prvog reda i brzina degradacije metomila opada sa povećanjem pH vrednost
rastvora (najviša je u kiselim a najniža u alkalnim rastvorima). Zavisnost brzine fotokatalize od
početne koncentracije metomila može se predstaviti Langmuir-Hinshelwood (L-H) kinetičkim
modelom i dobijeni rezultati pokazuju da povećanje početne koncentracije metomila prouzrokuje
smanjenje konstante brzine fotokatalize. Smanjenje efikasnosti procesa fotokatalize u prisustvu Cljona objašnjava se kompetitivnom adsorpcijom ili ponašanjem ovog anjona koji pokazuje ulogu
“hvatača“ šupljina katalizatora TiO2.
5. Fotokatalizovana degradacija metomila pomoću prirodne sunčeve svetlosti je vrlo
efikasna u dejonizovanoj, destilovanoj i morskoj vodi i na njenu brzinu utiču vrsta i koncentracija
katalizatora koji se koriste. Sve reakcije razgradnje metomila su pseudo-prvog reda i brzina
uklanjanja metomila iz rastvora je najveća u destilovanoj, a najmanja u morskoj vodi. ZnO je
efikasniji katalizator od TiO2, naročito u morskoj vodi.
6. Metomil se uspešno uklanja iz vodenih rastvora pomoću halogene monohromatske
svetlosti (575,6 nm) primenom foto-Fenton procesa u prisustvu katalizatora Fe-ZSM-5 zeolita i
AlFe-pilarnog montmorilonita. Oba katalizatora pokazuju aktivnost, ali je Fe-ZSM-5 zeolit mnogo
efikasniji jer se u prisustvu 5 g L-1 zeolitnog katalizatora reakcija praktično završava za prvih 30
minuta dok u prisustvu 1 g L-1 traje 4 časa. Sve reakcije razgradnje metomila su pseudo-prvog reda
bez obzira koji se katalizator upotrebljava.
7. Rezultati jonske hromatografije su pokazali da se u svim navedenim fotokatalizovanim
reakcijama molekul metomila razgrađuje na sulfatne, nitratne i amonijum jone. Mineralizacija u
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
37
sulfatne anjone je uvek bila potpuna, dok su nitratni i amonijum joni detektovani u različitim
relativnim koncentracijama tokom pojedinih eksperimenata.
8. Bilans mase azota je uvek nekompletan na kraju fotokatalizovanih degradacija
metomila (oko 50 % očekivanog neorganskog azota), izuzev u foto-Fenton procesu sa 5 g L-1 FeZSM-5 zeolitnog katalizatora kada je postignuta potpuna mineralizacija azota.
9. Mineralizacija organskog ugljenika (TOC) je u svim fotokatalitičkim reakcijama
iznosila oko 80 % u odnosu na početni TOC i dešavala se za kraće ili duže vreme (zavisno od
reakcionih uslova). Potpuna mineralizacija organskog ugljenika (100 % uklonjen TOC) postignuta
je jedino u foto-Fenton procesu uz prisustvo 5 g L-1 Fe-ZSM-5 zeolita kao katalizatora.
10. Metodom jonske hromatografije detektovan je pik metil-amina u obliku CH3NH3+
jona čime je potvrđeno da je intermedijarno jedinjenje koje sadrži jedan atom azota i jedan atoma
ugljenika upravo metil-amin. Na osnovu dobijenih rezultata predložena je šema degradacije
metomila u vodenom rastvoru pomoću foto-Fenton procesa u prisustvu 1 g L-1 Fe-ZSM-5 zeolita.
11. Pod uticajem monohromatske svetlosti (254 nm) fotoliza karbofurana i fotosenzitivna
degradacija karbofurana (uz prisustvo acetona kao senzitizera) nisu postignute, dok je u
fotokatalizovanoj reakciji sa TiO2 kao katalizatorom razgrađeno oko 50 % karbofurana prisutnog u
vodi.
12. Na brzinu fotokatalizovane degradacije karbofurana pomoću veštačke sunčeve
svetlosti (315-400 nm) utiču vrsta katalizatora, početna koncentracija karbofurana i pH vrednost
rastvora. Povećanje početne koncentracije karbofurana prouzrokuje smanjenje brzine njegove
degradacije, a razlaganje karbofurana je brže u prisustvu ZnO (Orca) nego u prisustvu TiO2 P-25
(Degussa) katalizatora. Sve reakcije razgradnje karbofurana su pseudo-prvog reda i brzina
degradacije karbofurana se smanjuje sa povećanjem pH vrednost rastvora što se može povezati sa
efikasnošću ZnO u kiseloj sredini.
13. U okviru ove disertacije izvršeno je i proučavanje fotohemijskog ponašanja herbicida
desmedifama: fotoliza, fotokataliza u prisustvu TiO2 i solarna fotokataliza u prisustvu TiO2 i ZnO.
Rezultat fotolize desmedifama u dejonizovanoj vodi pod uticajem monohromatske svetlosti
talasne dužine 254 nm je razgradnja oko 40 % ovog jedinjenja. U fotokatalizovanoj degradaciji
desmedifama pomoću polihromatske svetlosti (315-400 nm) u prisustvu TiO2-Merck Eusolex® T
(anataz) katalizatora razloženo je oko 65 % ovog jedinjenja. Ispitivanja izvršena tokom reakcije
solarne fotokatalize desmedifama pokazala su da je ZnO efikasniji katalizator nego TiO2 jer je u
prisustvu ZnO razgrađeno oko 40 % , a u prisustvu TiO2 samo oko 20 % desmedifama.
C. Uporedna analiza rezultata kandidata sa rezultatima iz literature
Proučavanje i primena različitih vrsta fotohemijskih procesa za prečišćavanje voda
zagađenih ostacima pesticida, boja, antibiotika, dezinficijenasa, hlorovanih ugljovodonika,
rastvarača, fenola, nitrofenola, halofenola i ostalih organskih jedinjenja danas su izuzetno aktuelni
u naučnim krugovima širom sveta. U literaturi postoji veliki broj podataka o mogućnosti
korišćenja različitih fotohemijskih procesa za uklanjanje ostataka mnogobrojnih pesticidnih
jedinjenja iz voda, ali kada je reč o metomilu, karbofuranu i desmedifamu treba istaći da o njima u
dostupnoj naučnoj literaturi ima malo podataka.
U literaturi nije pronađen nijedan rad koji proučava fotolizu metomila u bilo kojoj vrsti
vode, uključujući morsku vodu, pa smatramo da su rezultati koji su proistekli iz ove doktorske
disertacije vrlo značajni jer doprinose pojašnjenju kinetike i mehanizma fotolize metomila u vodi.
Takođe, do sada nisu objavljeni podaci o ponašanju metomila u fotohemijskim procesima,
uključujući fotolizu, koji se odnose na reakcije u organskim rastvaračima, pa će rezultati dobijeni u
ovoj disertaciji pomoći razumevanju ponašanja metomila u nevodenim medijumima što nije
značajno toliko sa aspekta zaštite životne sredine koliko pruža mogućnost za ispitivanje kinetičkih
fenomena i proučavanje fotohemijskih mehanizama u manje ili više polarnim organskim
rastvaračima.
38
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
Svi radovi koji se bave foto-Fenton procesima metomila i karbofurana odnose se
isključivo na homogene foto-Fenton procese u kojima se kao katalizatori, odnosno kao izvor Fe2+
ili Fe3+ jona koriste rastvorljive soli gvožđa, npr. gvožđe(III)-sulfat heptahidrat, gvožđe(III)-sulfat
pentahidrat, gvožđe(III)-sulfat monohidrat ili fvožđe(II)-hlorid heksahidrat. Rezultati proistekli iz
ove doktorske disertacije doprineće svakako razumevanju kinetike i mehanizma heterogenog fotoFenton procesa razgradnje metomila u prisustvu katalizatora Fe-ZSM-5 zeolita i AlFe-pilarnog
montmorijonita, i predstavljaju jedine do sada publikovane.
Viši oksidacioni procesi (AOPs) koji pored navedenih foto-Fenton reakcija obuhvataju i
heterogene fotokatalitičke procese u kojima se kao katalizatori upotrebljavaju poluprovodnici TiO2
i ZnO su bili tema velikog broja radova. U značajnom broju radova se razmatra primena TiO2 u
fotohemijskoj katalizi, a jedan manji deo se odnosi i na fotodegradaciju metomila. U literaturi je
pronađen samo jedan rad u kojem je proučavana heterogena fotokataliza metomila u prisustvu
ZnO. Rezultati ove disertacije potvrdili su da je u svim ispitivanim fotohemijskim procesima
metomila, karbofurana i desmedifama (izuzev fotokatalize metomila na 315-400 nm) ZnO
efikasniji katalizator od TiO2 .
D. Objavljeni ili saopšteni rezultati koji čine deo doktorske disertacije
Iz disertacije je proizašlo šest radova u međunarodnim časopisima, jedan rad u vodećem
časopisu nacionalnog značaja i šesnaest naučnih saopštenja prezentovanih na naučnim skupovima
međunarodnog i nacionalnog značaja.
Naučni radovi objavljeni u časopisima međunarodnog značaja
1. Radovi objavljeni u vrhunskom međunarodnom časopisu (M21)
1.1. Tomašević A., Kiss E., Petrovic S., Mijin D. (2010): Study on the Photocatalytic
Degradation of Insecticide Methomyl in Water. DESALINATION, 262, 228-234.
2. Radovi objavljeni u istaknutom međunarodnom časopisu (M22)
2.1. Tomašević A., Mijin D., Kiss E. (2010): Photochemical Behavior of the Insecticide
Methomyl Under Different Conditions. SEPARATION SCIENCE AND
TECHNOLOGY, 45, 1617-1627.
3. Radovi objavljeni u međunarodnom časopisu (M23)
3.1. Tomašević A., Bošković G., Mijin D., Kiss E. (2007): Decomposition of Methomyl
Over Supported Iron Catalysts. REACTION KINETICS AND CATALYSIS LETTERS, 91, 53-59.
3.2. Lázár K., Tomašević A., Bošković G., Kiss E. (2009): Comparison of FeAl-PILC
and Fe-ZSM-5 Catalysts Used for Degradation of Methomyl. HYPERFINE
INTERACTIONS, 192, 23-29.
3.3. Tomašević A. V., Avramov Ivić M.L., Petrović S.D., Jovanović M.B., Mijin D.Ž.
(2009): A Study of the Electrochemical Behaviour of Methomyl on a Gold Electrode in a
Neutral Electrolyte. JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 74, 573579.
4. Radovi objavljeni u nacionalnom časopisu međunarodnog značaja (M24)
4.1. Tomašević A., Đaja J., Petrović S., Kiss E.E., Mijin D. (2009): A Study of the
Photocatalytic Degradation of Methomyl by UV Light. CHEMICAL INDUSTRY &
CHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY, 15, 17-19.
Naučni radovi objavljeni u časopisima nacionalnog značaja
5. Radovi objavljeni u vodećem časopisu nacionalnog značaja (M51)
5.1. Tomašević A., Bošković G., Mijin D., Đilas S., Kiss E. (2007): The Extremely High
Stability of Carbofuran Pesticide in Acidic Media. ACTA PERIODICA TECHNOLOGICA, 38,
97-103.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
39
Naučna saopštenja
6. Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvodu (M32)
6.1. Tomašević A., Mijin D. (2005): Photochemical behavior of methomyl in sea water
as model of decreasing of marine pollution. Abstracts INTERNATIONAL SYMPOSIUM
PROTECTION AND MANAGEMENT OF COASTAL AND WETLAND AREAS, Mangalia,
Romania, 12.
7. Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u celini (M33)
7.1. Tomašević A., Bošković G., Mijin D., Kiss E. (2007): Degradation of Carbamates
Over AlFe-PILC Catalyst. Proceedings PSU-UNS INTERNATIONAL CONFERENCE OF
ENGINEERING AND ENVIRONMENT, ICEE-2007 AND PEC-5, Phuket,Thailand, 124-127.
7.2. Tomašević A., Mijin D., Kiss E. (2009): Photochemical Behaviour of the Insecticide
Methomyl Under Different Conditions. Proceedings 2nd EUROPEAN CONFERENCE
ON ENVIRONMENTAL APPLICATIONS OF ADVANCED OXIDATION
PROCESSES, Nicosia, Cyprus, N99, 1-6.
8. Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u izvodu (M34)
8.1. Tomašević A., Mijin D. (2004): Photochemical behavior of the insecticide methomyl
in aqueous solution. Book of Extended Abstracts XVIII CONGRESS OF CHEMISTS AND
TECHNOLOGISTS OF MACEDONIA, Ohrid, Macedonia, 202-204.
8.2. Tomašević A., Mijin D., Deršek-Timotić I. (2004): UV and solar photodegradation of
the insecticide methomyl in the Adriatic sea water. Abstracts 5TH EUROPEAN MEETING ON
ENVIRONMENTAL CHEMISTRY (EMEC 5), Bari, Italy, 135.
8.3. Tomašević A., Mijin D. (2005). Photochemical behavior of the insecticide methomyl
in organic solvents. Book of abstracts INTERNATIONAL CONFERENCE ANALYTICAL
CHEMISTRY AND CHEMICAL ANALYSIS, Kiev, Ukraine, 238.
8.4. Tomašević A., Mijin D., Kiš E., Deršek-Timotić I., Batas V., Janković S. (2005):
Photochemical behavior of methomyl. Book of abstracts SIXTH EUROPEAN MEETING ON
ENVIRONMENTAL CHEMISTRY, Belgrade, SCG, 199.
8.5. Tomašević A., Mijin D., Dersek-Timotić I. (2005). Solar photodegradation of the
insecticide methomyl in water. Book of abstracts SEVENTH EUROPEAN CONGRESS ON
CATALYSIS, Sofia, Bulgaria, 212.
8.6. Tomašević A., Bošković G., Kiš E. (2006): Catalytic wet peroxide oxidation of
methomyl over AlFe –pillared montmorillonite. Danubius panonico mysicus, space of
challanges. Proceedings an INTERNATIONAL MEETING IN CELEBRATION OF THE 280TH
ANNIVERSARY OF RESEARCH ABOUT MIDDLE AND LOWER DANUBE BASIN WRITEN BY LUIGI
FERDINANDO MARSIGLI, Novi Sad, 38.
8.7. Lazar K., Tomašević A., Bošković G., Kiss E. (2008): Mőssbauer study of
heterogeneous iron catalysts for methomyl and phenol degradation. Program and Book
Abstracts INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE APPLICATIONS OF THE MŐSSBAUER
EFFECT, Budapest, Hungary, T8-P2, 196.
8.8. Avramov Ivić M.L., Petrović S., Tomašević A., Mijin D. (2008): Study of
electrochemical behavior of methomyl on a gold electrode. Book of Abstracts 6TH
INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE CHEMICAL SOCIETES OF THE SOUTH-EAST
EUROPEAN COUNTRIES – SCIENCES AND INOVATION, Sofia, Bulgaria, 1-P20, 36.
40
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
8.9. Tomašević A., Mijin D., Kiš E. (2009): Decontamination of water by advanced
oxidation processes. Programme and Abstracts Book SUSTAINABLE DEVELOPMENT
IN SOUTHEAST EUROPE, Tekirdag-Istanbul, Turkey, 46.
8.10. Tomašević A., Kiss E., Mijin D. (2010): Decontamination of water by
photochemical processes - the influence of reaction conditions. Book of Abstracts
INTERNATIONAL CONFERENCE ON FISHERY AND AQUACULTURE, A VIEW
POINT UPON THE SUSTAINABLE MANAGEMENT OF THE WATER
RESOURCES IN THE BALKAN AREA, Galati, Romania, 161.
9. Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan u izvodu (M64)
9.1. Tomašević A., Bošković G., Mijin D., Kiss E. (2007): Razgradnja metomila pomoću
katalizatora gvožđa na zeolitnom nosaču. Izvodi radova 45. SAVETOVANJE SRPSKOG
HEMIJSKOG DRUŠTVA, Novi Sad, 48.
9.2. Tomašević A., Mijin D., Kiš E., Petrović S. (2008): Prečišćavanje voda putem
fitohemijskih procesa. Knjiga izvoda 5. SIMPOZIJUMA HEMIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, Tara, 190-191.
9.3. Tomašević A., Đaja J., Petrović S., Kiss E.E., Mijin D. (2008): Proučavanje
fotokatalitičke degradacije metomila pod dejstvom UV svetlosti. Knjiga izvoda radova
naučno-stručnog skupa ČISTIJE TEHNOLOGIJE I NOVI MATERIJALI – PUT U ODRŽIVI RAZVOJ,
Beograd, 82.
E. Zaključak
Imajući u vidu prethodno iznetu analizu Komisija je zaključila da doktorska disertacija
Mr Anđelke Tomašević pod naslovom “Prilog proučavanju mehanizma fotodegradacije
karbamatnih pesticida” predstavlja značajan doprinos u proučavanju mehanizma fotodegradacije
pesticida kako u vodenim tako i u nevodenim sredinama. Osim toga, značajan doprinos se ogleda i
u novim saznanjima o degradaciji karbamatnih pesticida dobijenih primenom katalizatora koji do
sada nisu korišćeni u ove svrhe.
Na osnovu kvaliteta i značaja postignutih rezultata, Komisija predlaže Nastavno-naučnom
veću TMF da prihvati ovaj Izveštaj i da ga zajedno sa podnetom doktorskom disertacijom Mr
Anđelke Tomašević učini dostupnim javnosti u zakonski predviđenom roku, kao i da posle toga
pozove kandidata na usmenu odbranu pred Komisijom u istom sastavu.
U Beogradu, 18.10.2010.
Članovi Komisije
1. Dr Dušan Mijin, vanredni profesor
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
2. Dr Slobodan Petrović, redovni profesor
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
3. Dr Gordana Ušćumlić, redovni profesor
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
4. Dr Erne Kiš, redovni profesor (u penziji)
Tehnološki fakultet, Novi Sad
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
41
NASTAVNO NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Odlukom Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu od 23.09.2010. godine određeni smo za članove Komisije za ocenu i odbranu doktorske
disertacije pod naslovom:
’’ISPITIVANJE UTICAJA PARAMETARA PROCESIRANJA NA SVOJSTVA
BIOKERAMIČKIH MATERIJALA NA BAZI KALCIJUM-HIDROKSIAPATITA I
KALCIJUM-FOSFATA DOBIJENIH RAZLIČITIM TEHNIKAMA SINTEROVANJA’’,
kandidata mr Đorđa Veljovića, dipl.ing.tehnologije.
Komisija je pregledala dostavljenu doktorsku disertaciju i Nastavno-naučnom veću
podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
I. Prikaz sadržaja disertacije i kratak opis postignutih rezultata
Doktorska disertacija mr Đorđa Veljovića napisana je na 228 strana, u okviru kojih se
nalaze 23 poglavlja, sa ukupno 152 slike, 28 tabela i 290 literaturnih navoda. Doktorska disertacija
sadrži: Uvod, Teorijski deo, Eksperimentalnu proceduru, Rezultate i diskusiju, Zaključak,
Literaturu, kao i izvode na srpskom i engleskom jeziku.
U uvodnom delu predstavljeni su značaj i aktuelnost problematike vezane za procesiranje
gustih i kontrolisano poroznih biokeramičkih materiala na bazi kalcijum-hidroksiapatita (HAP) i
trikalcijum-fosfata (TCP), i istaknuti su ciljevi disertacije.
Teorijski deo disertacije obuhvata tri celine: Biomaterijali, Kalcijum-hidroksiapatit i
Procesiranje i svojstva biokeramičkih materijala. U prvoj celini opisan je značaj i date su definicije
biomaterijala kao izuzetno značajnog dela medicinske prakse. U ovom delu prikazana je podela,
svojstava i primena biomaterijala, sa akcentom na primenu i svojstva biokeramičkih materijala na
bazi kalcijum-hidroksiapatita i kalcijum-fosfata. Druga celina je posvećena kalcijumhidroksiapatitu, kao najzastupljenijem neorganskom konstituentu koštanog tkiva. Opisana je
njegova uloga u biologiji i medicini. U ovom delu predstavljena su svojstva kalcijumhidroksiapatita i literaturni pregled postupaka sinteze prahova kalcijum-hidroksiapatita. Treća
celina u okviru teorijskog dela posvećeno je procesiranju i svojstvima biokeramičkih materijala na
bazi kalcijum-hidroksiapatita i kalcijum-fosfata. Prikazane su teorijske osnove konvencionalnog
sinterovanja, toplog presovanja, spark plazma sinterovanja i mikrotalasnog sinterovanja. U okviru
ovog poglavlja je prikazan pregled literature vezane za procesiranje biokeramičkih materijala
različitim tehnikama sinterovanja, kao i njihova mehanička svojstva, bioaktivnost i
biokompatibilnost.
U poglavlju „Eksperimentalna procedura-materijali i metode“, dat je detaljan opis
materijala i metoda korišćenih u toku istraživanja, a poglavlje obuhvata: opis postupaka sinteze
polaznih prahova kalcijum-hidroksiapatita precipitacionim i hidrotermalnim metodama; opis
metoda karaktrizacije prahova HAP (skenirajućom elektronskom mikroskopijom (SEM),
transmisionom elektronskom mikroskopijom (TEM), infracrvenom spektroskopskom analizom,
rendgenskom difrakcionom analizom, određivanjem raspodele veličina čestica, određivanjem
odnosa Ca/P induktivno-spregnutom plazma spektroskopijom (ICP), određivanje specifične
površine B.E.T. metodom); opis metoda kompaktiranja prahova HAP i karakterizaciju dobijenih
polaznih kompakata (SEM, određivanje gustine, određivanjem raspodele veličina pora i specifične
42
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
površine); detaljan opis tehnika sinterovanja (konvencionalnog sinterovanja, toplog presovanja,
spark plazma sinterovanja i mikrotalasnog sinterovanja) korišćenih pri dobijanju gustih i
kontrolisano poroznih biokeramičkih materijala na bazi HAP i TCP, kao i opis metoda njihove
karakterizacije (SEM, rendgenskom difrakcionom analizom, određivanjem gustine i relativnog
linearnog skupljanja, određivanjem prosečna veličina zrna i oblik i veličine pora analizom slike
korišćenjem softvera „Image Pro Plus Program“); opis metoda mikro i nanoindetacije pri
određivanju mehaničkih i nanomehaničkih svojstava dobijenih biokeramičkih materijala; opis
metode konačnih elemenata primenjene pri modelovanju mehaničkih svojstava materijala
kontrolisane poroznosti; opis in vitro i in vivo metoda kojima je ispitivana bioaktivnosti i
biokompatibilnosti dobijenih materijala (određivanje bioaktivnosti u simuliranom telesnom fluidu,
određivanje biokompatibilnosti u kulturama humanih fibroblastnih ćelija MRC-5 i osteoblastnih
ćelija MC3T3-E1, testom primarne kutane iritacije).
U okviru četvrtog dela prikazani su rezultati istraživanja sa diskusijom. Stehiometrijski
(HAP1) i kalcijum deficitarni (HAP2) nanočestični prahovi kalcijum-hidroksiapatita, sačinjeni od
igličastih primarnih čestica dužine do 100 nm i širine oko 20-30 nm, sintetisani su modifikovanim
precipitacionim metodama i korišćeni kao polazni materijal za proučavanje procesa formiranja
gustih biokeramičkih materijala na bazi kalcijum-hidroksiapatita i kalcijum-fosfata različitim
tehnikama sinterovanja. Rezultatima ispitivanja uticaja pritiska na svojstva polaznih kompakata,
pokazano je da se presovanjem nanočestičnih prahova HAP pri izostatskom pritisku od 400 MPa
dobijaju polazni kompakti najvećih gustina (60 % teorijske gustine, TG), najmanje ukupne
zapremine pora, najuže raspodele veličina pora i najmanje zapremine mezopora.
Konvencionalnim sinterovanjem na ovaj način dobijenih kompakata HAP1 i HAP2 na
1200 ºC tokom 2 h, dobijeni su monofazni hidroksiapatitni i bifazni biokeramički materijal na bazi
kalcijum-hidroksiapatita i β-trikalcijum-fosfata, sa prosečnom veličinom zrna od 3 μm, gustine 95
% TG, tvrdoće 2,39 GPa i vrlo malim koeficijent žilavosti 0,28 MPa m1/2. Materijali dobijeni na
nižim temperaturama odlikovali su se manjom prosečnom veličinom zrna, ali i značajno manjim
gustinama i poroznim mikrostrukturama.
Mikrotalasnim sinterovanjem HAP1 i HAP2 dobijeni su monofazni i bifazni
biokeramički materijali sa izuzetno uniformnim mikrostrukturama, ravnomernim skupljanjem u
svim pravcima i velikim gustinama, što je potvrda veoma dobre sinterabilnosti nanočestičnih
prahova HAP u uslovima mikrotalasnog sinterovanja. Uniformne mikrostrukture monofaznih
materijala na bazi HAP sinterovanih na temperaturama u intervalu 900 ºC - 1200 ºC tokom 15
min, sačinjene su od zrna prosečne veličine od 130 nm do 1,59 μm. Znatno veći rast zrna uočen je
kod mikrotalasno sinterovanih bifaznih HAP/TCP materijala, pri istim uslovima procesiranja.
Monofazni biokeramički materijali su imali znatno veću žilavost od bifazne biokeramike, a sa
smanjenjem prosečne veličine zrna ka nano nivou, povećavala se razlika vrednosti koeficijenata
žilavosti ove dve vrste materijala. Smanjenje veličine zrna u slučaju mikrotalasno sinterovane
monofazne biokeramike na bazi HAP sa 1,59 μm na 130 nm, rezultirala je povećanjem žilavosti sa
0,85 MPa m1/2 na 1,30 MPa m1/2. Mehanizam loma u slučaju mikrotalasno sinterovanih
monofaznih materijala bio je intergranularan za razliku od konvencionalno sinterovanih
mikrostrukturnih materijala koji se odlikuju transgranularnim tipom loma. Mikrotalasnim
sinterovanjem pri optimalnim parametrima procesiranja smanjena je prosečna veličina zrna na
nano dimenzije, a time povećana apsorpcija energije pukotine na granicama zrna duž njenog
prostiranja, što je glavni uzrok većih vrednosti žilavosti nanostrukturnih materijala. Tvrdoća
mikrotalasno sinterovanih materijala na bazi HAP sa povećanjem temperature sinterovanja sa 900
ºC na 1200 ºC raste od vrednosti 3,45 GPa do 4,85 GPa. Kombinacijom izostatskog presovanja na
pritisku od 400 MPa i mikrotalasnog sinterovanja na 900 ºC tokom 15 min, dobijen je
nanostrukturni monofazni biokeramički materijal na bazi HAP gustine 96 % TG i poboljšanih
mehaničkih svojstava, sa vrednošću koeficijenta žilavosti od 1,34 MPa m1/2 i tvrdoće 4,75 GPa, što
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
43
je najoptimalnija kombinacija mehaničkih svojstva kod materijala dobijenih mikrotalasnim
sinterovanjem.
Sinterovanjem HAP1 i HAP2 metodama potpomognutim pritiskom, tj. spark plazma
sinterovanjem i toplim presovanjem, dobijeni su monofazni i bifazni materijali izuzetno velikih
gustina i uniforne mikrostrukture. U slučaju uzoraka dobijenih spark plazma sinterovanjem,
najveća gustine od 99 % TG je postignuta sinterovanjem na 1000 ºC tokom 10 min, pri čemu je
veličina zrna bila u intervalu 1-7 µm. Snižavanjem temperature na 900 ºC i skraćivanjem vremena
sinterovanja na 5 min prosečna veličina zrna iznosila je 150 nm. Upravo pri ovim uslovima, spark
plazma sinterovanjem dobijen je monofazni materijal sa najvećom vrednošću koeficijenta žilavosti
od 1,00 MPa m1/2 i najvećom vrednšću tvrdoće 4,75 GPa. Toplim presovanjem HAP1 na 950 ºC
tokom 2 h dobijeni su translucentni monofazni biokeramički materijali sa najmanjom prosečnom
veličinom zrna od 50 nm. Translucentnost dobijenih uzoraka je potvrda izuzetno velike gustine i
prisustva zrna nanometarskih dimenzija. Smanjenjem veličine zrna na 50 nm, koeficijent žilavosti
se povećava do vrednosti od 1,52 MPa m1/2, dok tvrdoća ima vrednost 4,30 GPa. Ispitujući uticaj
faznog sastava i veličine zrna toplo presovanih i konvencionalno sinterovanih monofaznih i
bifaznih, nano- i mikrostrukturnih biokeramičkih materijala metodom nanoidentacije, zaključeno
je da nastajanje β-TCP faze tokom procesiranja ima dominantan uticaj na nanomehaničke
karakteristike biokeramike na bazi HAP i TCP. Rezultati nanoindentacije su potvrdili da smanjenje
veličine zrna i kod monofaznih i kod bifaznih biokeramičkih materijala, utiče na povećanje
tvrdoće.
Biokeramički materijali kontrolisane poroznosti na bazi kalcijum-hidroksiapatita i
trikalcijum-fosfata, dobijeni su polazaći od hidrotemalno dobijenih prahova, sačinjenih od
aglomerata sfernog oblika sa sfernim intraaglomeratnim porama u središtu. Nakon izostatskog
presovanja sferna struktura čestica nije narušena. Prilikom mikrotalasnog sinterovanja polaznih
kompakata na 1200 ºC tokom 15 min u slučaju hidroksiapatita sa većim Ca/P odnosom, (HAP3),
pored dominantne hidroksiapatitne faze javlja se mali udeo α-TCP, koji je dominantna kristalna
faza kod materijala dobijenog sinterovanjem kalcijum-hidroksiapatita sa manjim Ca/P odnosom
(HAP4). Nakon mikrotalasnog sinterovanja na 1200 ºC žilavost dobijenih materijala imala je
vrednost 1,25 MPa m1/2 u oba slučaja, što navodi na zaključak da fazni sastav ima inferioran uticaj
na žilavost ovih materijala u odnosu na njihovu specifičnu mikrostrukturu koja se odlikuje
prisustvom sfernih intraaglomeratnih pora i uspostavljenih snažnih kontinualnih vratova između
vrlo postojanih sfernih aglomerata. Primena izostatskog pritiska od 400 MPa pri presovanju
sfernih čestica, uticala je na intenzivniju denzifikaciju pri sinterovanju i formiranje jačih vratova
između sfernih aglomerata, a kao posledica usledilo je povećanje žilavosti biokeramičkog
materijala kontolisane poroznosti do vrednosti 1,35 MPa m1/2, što je izuzetno visoka vrednost za
ovaj tip biokeramičkih materijala. Metodom konačnih elemenata i ispitivanjem uticaja morfologije
pora na mehanička svojstva zaključeno je da je prisustvo sfernih pora u kontrolisano poroznom
materijalu na bazi HAP i TCP, jedan od preduslova za dobra mehanička svojstva ove vrste
materijala.
In vitro ispitivanjima nano- i mikrostrukturnih gustih sinterovanih monofaznih materijala
na bazi HAP u simuliranom telesnom fluidu (STF) potvrđena je njihova bioaktivnost. Pokazano je
da smanjenje prosečne veličine zrna sa mikro ka nano nivou utiče na mikrostrukturu novonastalog
kalcijum-fosfatnog sloja na površini biokeramičkog materijala tokom ispitivanja bioaktivnosti u
simuliranom telesnom fluidu. Na osnovu rezultata in vitro testova sa humanim fibroblastnim
ćelijama zaključeno je da mikrotalasno sinterovani mikro- i nanostrukturni monofazni
hidroksiapatitni materijali ne pokazuju citotoksični efekat, već izazivaju stimulaciju metaboličke
aktivnosti utičući na proliferacije fibroblastnih ćelija na ispitivanim materijalima. Rezultati
histološke analize upućuju na zaključak da su u slučaju oba ispitana materijala MRC-5 ćelije
čvrsto vezane za površinu materijala, da se radi o mladim sintetski aktivnim ćelijama, da i telo
ćelije i citoplazmatični produžetci u velikoj meri adheriraju na podlogu, ali i da je u slučaju
44
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
nanostrukturnog materijala na bazi HAP znatno veća prionljivost ćelija na površinu materijala u
odnosu na mikrostrukturni HAP, tj. ćelije su potpuno raširene i celim obimom naležu na površinu
materijala. Ispitivanjem biokompatibilnosti
mikrotalasno sinterovanog monofaznog
hidroksiapatitnog materijala in vitro, određivanjem adhezije osteoblastnih ćelija MC3T3-E1,
utvrđeno je da su ćelije sa površinom ispitivanog materijala uspostavile čvrstu vezu, kao i da je
najveći broj ćelija u trećoj fazi athezije, tj. ćelije su celim svojim obimom u kontaktu sa površinom
mikrotalasno sinterovanog materijala. Prilikom in vivo ispitivanja biokompatibilnosti nano- i
mikrostrukturnih monofaznih biokeramičkih materijala, testom primarne kutane iritacije, za oba
ispitivana materijala srednja vrednost indeksa primarne kutane iritacije je bila nula, tj. ni jedan
materijal nije ispoljio iritirajuća svojstva.
Peti deo disertacije obuhvata zaključke doktorske disertacije, a predloženi su i neki od
mogućih pravaca budućih istraživanja. U šestom delu je dat pregled literature korišćene pri izradi
ove doktorske disertacije.
II. Uporedna analiza rezultata sa rezultatima iz literature i naučni doprinos
Od 1920. godine, kada je objavljena prva publikacija o uspešnoj reparaciji koštanih
defekata materijalom na bazi kalcijum-fosfata [Ann. Surg. 71 (1920) 32-36], intenzivno se
sprovode istraživanja sa ciljem da se definišu optimalni parametri procesiranja, koji bi uz primenu
odgovarajuće tehnike sinterovanja omogućili dobijanje biokeramičkih materijala na bazi HAP i
TCP, optimalne mikrostrukture, mehaničkih svojstava, bioaktivnosti i biokompatibilnosti. Upravo
ovoj problematici pripadaju rezultati istraživanja koji su prikazani u okviru ove doktorske
disertacije i publikacijama proisteklih iz nje.
Polazeći od precipitaciono sintetisanih nanočestičnih prahova HAP, sa stehiometrijskim i
kalcijum deficitarnim Ca/P odnosom, u okviru ove disertacije utvrđen je uticaj karakteristika
nanočetičnih prahova i parametara procesiranja na svojstva gustih biokeramičkih materijala na
bazi HAP i TCP, dobijenih tehnikama konvencionalnog i mikrotalasnog sinterovanja, toplog
presovanja i spark plazma sinterovanja. Konvencionalnim sinterovanjem polaznih kompakata
HAP1 i HAP2 optimalnih gustina, raspodela pora i specifičnih površina, i pri optimalnoj
kombinaciji parametara procesiranja, dobijeni su gusti mikrostrukturni mono- i bifazni
biokeramički materijali, mikrostrukturnih i mehaničkih svojstava koja su u nivou sa literaturnim
podacima vezanim za svojstva konvencionalno sinterovane biokeramičke materijale [J. Mater.Sci.:
Mater.Med. 6 (1995) 8–13, Mater. Sci. and Engin. 27 (2007) 729-735].
Tehnikom mikrotalasnog sinterovanja dobijeni su monofazni HAP biokeramički
materijali uniformnih gustih mikrostruktura sa zrnima nano dimenzija, koji su u odnosu na
literaturne podatke imali izuzetno visoke vrednosti koeficijenata žilavosti [Ceram. Int. 28 (2002)
355-362, Biomater. 23 (2002) 1081-1089, Biomater. 30 (2009) 6565-6572]. Ističući bolja svojstva
mikrotalasno sinterovane keramike u odnosu na keramičke materijale dobijene konvencionalnim
tehnikama, rad kandidata su citirali autori rada [Mater.Des. 31 (2010) 3641–3646]. Vrlo važno je
naglasiti, da se usled smanjenja prosečne veličine zrna promenila vrsta loma, po svojoj prirodi
relativno krte biokeramike na bazi HAP iz transgranularnog u intergranularni, što je uticalo na
porast žilavosti materijala.
Smanjenje prosečne veličine zrna sa mikro na nano nivo u gustoj strukturi kod
monofaznih HAP materijala dobijenih toplim presovanjem, uticalo je na istovremeno povećanje
tvrdoće i žilavosti gustih biokeramičkih materijala. Na ovaj način je prvi put u literaturi pokazano
da se sa dovoljno velikim smanjenjem veličine zrna utiče na simultano povećanje žilavosti i
tvrdoće monofaznih hidroksiapatitnih biokeramičkih materijala, što je potvrđeno citatima rada
kandidata u okviru radova [Biomater. 30 (2009) 6565-6572, J. Am. Ceram. Soc. 93 [3] (2010)
601–604, J.Eur. Ceram. Soc. 30 (2010) 819–829]. Analizom uticaja prosečne veličine zrna na
mehanička svojstva materijala dobijenih spark plazma sinterovanjem praha HAP1, je potvrđeno da
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
45
se i u ovom slučaju sa smanjenjem prosečne veličine zrna sa mikro na nano nivo istovremeno
povećavaju i tvrdoća i žilavost biokeramičkih HAP materijala.
Ispitujući uticaj faznog sastava i veličine zrna toplo presovanih i konvencionalno
sinterovanih monofaznih i bifaznih, nano- i mikrostrukturnih biokeramičkih materijala metodom
nanoidentacije, zaključeno je da nastajanje β-TCP faze tokom procesiranja ima dominantan uticaj
na nanomehaničke karakteristike biokeramičkih materijala na bazi HAP i TCP. Utvrđeno je da
smanjenje veličine zrna i kod monofaznih i kod bifaznih biokeramičkih materijala izaziva
povećanje tvrdoće, što je u skladu sa Hall-Petch jednačinom [Adv. Eng. Mater. 8 (2006) 994-997].
Dobijene vrednosti Jungovog modula i tvrdoće materijala opisanih u ovom radu su u rangu
literaturnih vrednosti.
Razmatranja u literaturi vezana za uticaj pora na mehanička svojstva poroznih
biokeramičkih materijala [J. Eur. Ceram. Soc. 26, (2006), 3647–3656, Acta. Mater. 53 (2005)
2327–2335], uputila su na detaljna ispitivanja uticaja oblika i veličine pora na mehanička svojstva
poroznih biomaterijala u ovom radu. Nakon mikrotalasnog sinterovanja pri istim uslovima
procesiranja, materijal kod koga je dominantna kristalna faza bila α-TCP i materijal gde je HAP
bio većinska faza, imali su identične vrednosti žilavosti, koje su izuzetno visoke za ovu vrstu
biokeramičkih materijala. Zaključeno je da fazni sastav ima inferioran uticaj na žilavost ovog tipa
materijala u odnosu na njihovu specifičnu mikrostrukturu koja se odlikuje prisustvom sfernih
intraaglomeratnih pora i uspostavljenih snažnih kontinualnih vratova između vrlo postojanih
sfernih aglomerata. Prilikom procesiranja biokeramičkih materijala kontrolisane poroznosti
tehnikom mikrotalasnog sinterovanja su za višestruko kraće vreme sinterivanja dobijeni bifazni
biokeramički materijali osetno boljih mehaničkih svojstava u odnosu na konvencionalno
sinterovane materijale. Pokazano da je razlog za poboljšanje mehaničkih svojstava usled primene
mikrotalasa tokom procesiranja materijala kontrolisane poroznosti je sa jedne strane razlika u
gustini materijala usled intenzivnije denzifikacije tokom mikrotalasnog sinterovanja, tokom znatno
kraćeg vremena procesiranja, a sa druge strane finozrnija i uniformnija mikrostruktura dobijenih
materijala, koja je posledica znatno kraćeg zadržavanja na temperaturi sinterovanja. Definisanjem
morfologije pora analizom slike materijala kontrolisane poroznosti na bazi HAP, pokazano je da se
sa povećanjem temperature sinterovanja ukupan broj pora smanjuje dok se njihova sferičnost
povećava. Povećanje broja sferičnih pora uz istovremeno smanjenje broja pora nepravilnih
dimenzija, tj. povećanje ukupne sfričnosti pora ima pozitivan uticaj na povećanje žilavosti
biokeramičkih materijala kontrolisane poroznosti.
In vitro ispitivanjima nano- i mikrostrukturnih gustih mikrotalasno i spark plazma
sinterovanih monofaznih materijala u STF potvrđena je njihova bioaktivnost i pokazano je da
smanjenje prosečne veličine zrna sa mikro ka nano nivou utiče na mikrostrukturu novonastalog
kalcijum-fosfatnog sloja na površini biokeramičkog materijala. In vitro testovima sa fibroblastnim
ćelijama je pokazano da mikrotalasno sinterovani mikro- i nanostrukturnih monofazni
hidroksiapatitni materijali ne pokazuju citotoksični efekat, već popzitivno utiču na proliferaciju
ćelija. Histološkom analizom je pokazano da ćelije u slučaju mikro- i nanostrukturnih
mikrotalasno sinterovanih HAP materijala celim svojim obimom prijanjaju na površinu uzoraka,
kao i da je u slučaju nanostrukturnog materijala znatno veća prionljivost ćelija na površinu
materijala u odnosu na mikrostrukturni materijal. Određivanjem adhezije osteoblastnih ćelija
MC3T3-E1 na mikrotalasno sinterovani monofazni HAP, zaključeno je da su ćelije sa površinom
uzoraka uspostavile čvrstu vezu, kao i da je najveći broj ćelija u trećoj fazi athezije, tj. ćelije su
celim svojim obimom u kontaktu sa površinom materijala. In vivo testom primarne kutane iritacije
je potvrđena biokompatibilnost nano- i mikrostrukturnih monofaznih biokeramičkih materijala.
46
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
III. Objavljeni i saopšteni rezultati koji čine deo teze
Radovi u vrhunskim časopisima međunarodnog značaja (M21)
1.
2.
3.
4.
Dj. Veljović, B. Jokić, R. Petrović, E. Palcevskis, A. Dindune, I. N. Mihailescu, Dj.
Janaćković, “Processing of Dense Nanostructured HAP Ceramics by Sintering and Hot
Pressing“, Ceram.Int., 35 (2009) 1407–1413 (ISSN 0272-8842, IF 1,686).
C. Y. Tang, P. S. Uskoković, C. P. Tsui, Dj. Veljović, R. Petrović, Dj. Janaćković, “Influence
of microstructure and phase composition on the nanoindentation characterization of
bioceramic materials based on hydroxyapatite”, Ceram. Int., 35, (2009) 2171–2178 (ISSN
0272-8842, IF 1,686).
Dj. Veljović, I. Zalite, E. Palcevskis, I. Smičiklas, R. Petrović, Dj. Janaćković, “Microwave
sintering of fine grained HAP and HAP/TCP bioceramics”, Ceram. Int., 36 (2010) 595–603
(ISSN 0272-8842, IF 1,686).
Dj. Veljović, R. Jančić-Hajneman, I. Balać, B. Jokić, S. Putić, R. Petrović, Dj. Janaćković, “
The effect of the shape and size of the pores on the mechanical properties of porous HAPbased bioceramics“, Ceram. Int., Doi: 10.1016/j.ceramint.2010.09.014 (2010) (ISSN 02728842, IF 1,686).
Radovi u istaknutom međunarodnom časopisu (M22)
1.
Dj. Veljović, E. Palcevskis, A. Dindune, S. Putić, I. Balać, R. Petrović, Dj. Janaćković,
Microwave sintering improves the mechanical properties of biphasic calcium phosphates from
hydroxyapatite microspheres produced from hydrothermal processing, J. Mater. Sci., 45 (12)
(2010) 3175-3183 (ISSN 0022-2461, IF 1,471).
Radovi saopšteni na skupu međunarodnog značaja štampani u izvodu (M34)
1.
Dj. Veljović, B. Jokić, D. Tanasković, I. Janković-Častvan, S. Lazarević, R. Petrović, Dj.
Janaćković, “Characterization of HAP Ceramics Obtained by Sintering and Hot
Pressing“, 5th International Conference of the Chemical Societies of the South-East
European Countries, Ohrid, Macedonia, 2006.
2. Dj. Veljović, B. Jokić, R. Petrović, E. Palcevskis, A. Dindune, I. N. Mihailescu, Dj.
Janaćković, “Processing of Dense Nanostructured HAP Ceramics by Sintering and Hot
Pressing“, ECERS 2007, Berlin, Nemačka, 2007.
3. Dj. Veljović, I. Zalite, E. Palcevskis, I. Smičiklas, R. Petrović, Dj. Janaćković,
“Syntheses of dense nanostructured HAP and HAP/TCP bioceramics using microwave
sintering“, EUROMAT 2009, Glasgow, Velika Britnija, 2009.
4. Dj. Veljović, R. Jančić-Hajneman, I. Balać, B. Jokić, S. Putić, R. Petrović, Dj.
Janaćković, “ The influence of the pore geometry on the mechanical properties of porous
HAP-based bioceramics“, P.S.B.13. YUCOMAT 2010, Herceg Novi, Crna Gora, 2010.
Radovi saopšten na skupu nacionalnog značaja štampani u izvodu (M64)
1.
2.
Dj. Veljović, B. Jokić, D. Tanasković, I. Janković-Častvan, S. Lazarević, R. Petrović, Dj.
Janaćković, “Proučavanje procesa sinterovanja nanočestičnih prahova kalcijumhidroksiapatita“, Peti seminar mladih istraživača, Program i zbornik abstrakata, SANU,
Beograd, 2006.
Dj. Veljović, B. Jokić, Ž. Radovanović, D. Stojanović, Z. Kojić, R. Petrović, Dj.
Janaćković, “Uticaj parametara sinteze i uslova procesiranja na karakteristike
biomaterijala na bazi kalcijum-hidroksiapatita“, Knjiga izvoda radova kongresa Čistije
tehnologije i novi materijali-put u održivi razvoj, TMF, Beograd, 2008.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
D.
47
ZAKLJUČAK
Na osnovu svega napred iznetog Komisija smatra da doktorska disertacija mr Đorđa N.
Veljovića, dipl. ing. tehnologije., pod nazivom: "ISPITIVANJE UTICAJA PARAMETARA
PROCESIRANJA NA SVOJSTVA BIOKERAMIČKIH MATERIJALA NA BAZI KALCIJUMHIDROKSIAPATITA I KALCIJUM-FOSFATA DOBIJENIH RAZLIČITIM TEHNIKAMA
SINTEROVANJA", predstavlja značajan originalni naučni doprinos u oblastima inženjerstvo
neorganskih hemijskih proizvoda i inženjerstvo materijala, što je potvrđeno objavljivanjem radova
u časopisima međunarodnog značaja i saopštenja na međunarodnim i domaćim konferencijama.
Komisija predlaže Nastavno-naučnom veću TMF-a da prihvati ovaj Izveštaj i da ga
zajedno sa podnetom disertacijom mr Đorđa N. Veljovića, učini dostupnim na uvid javnosti u
zakonski predviđenom roku, kao i da nakon završetka ove procedure pozove kandidata na usmenu
odbranu diseracije, pred Komisijom u istom sastavu.
Beograd, 30.09.2010.
Članovi komisije:
1. Dr Đorđe Janaćković, redovni profesor,
TMF u Beogradu
2. Dr Rada Petrović, vanredni profesor,
TMF u Beogradu
3. Dr Petar Uskoković, vanredni profesor,
TMF u Beogradu
4. Dr Zvezdana Kojić, vanredni profesor,
Medicinski fakultet u Beogradu
48
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
49
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu održanoj
01.07.2010. imenovani smo za članove Komisije za podnošenje izveštaja o ispunjenosti uslova za
sticanje naučno-istraživačkog zvanja ISTRAŽIVAČ-SARADNIK kandidata mr Vladimira
Pavićevića, dipl. inž. tehnologije. O navedenom kandidatu Komisija podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
A. BIOGRAFSKI PODACI O KANDIDATU
Vladimir Pavićević rođen je 20.6.1960. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i IX
beogradsku gimnaziju. Studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu je započeo 1978. godine i
diplomirao maja 1983. godine, sa prosečnom ocenom u toku studija 9,53 i ocenom diplomskog
rada 10. Na poslediplomske studije na Katedri za neorgansku hemijsku tehnologiju upisao se
1983. godine, ispite položio sa prosečnom ocenom 9,86 i magistarski rad sa temom
“Termodinamika sistema Na2SO4-NaH2PO4-H2O” odbranio 1994. godine. Od 1984. godine radi
kao asistent-pripravnik i asistent na Katedri za neorgansku hemijsku tehnologiju i Katedri za
Inženjerstvo zaštite životne sredine. Na Višoj politehničkoj školi u Beogradu predavao je u zvanju
višeg predavača od 1995. do 2009. godine.
U naučnom i stručnom radu bavi se inženjerstvom zaštite životne sredine (tehnologija pripreme
vode, tehnologija prečišćavanja otpadnih voda, upravljanje komunalnim otpadom, upravljanje
opasnim otpadom, remedijacija zagađenih sredina) i hemijskom termodinamikom. Učestvovao je u
projektima osnovnih istraživanja u hemiji, projektima tehnološkog razvoja sa zadatom temom i
projektima iz oblasti zaštite životne sredine koje je finansirala Evropska agencija za rekonstrukciju
i UNDP, a realizovalo Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine i Ministarstvo zdravlja.
B. OBJAVLJENI I SAOPŠTENI RADOVI
M20 – RADOVI OBJAVLJENI U NAUČNIM ČASOPISIMA MEĐUNARODNOG ZNAČAJA
M21 – Radovi u vrhunskom međunarodnom časopisu
1. V. Pavićević, R. Ninković, M. Todorović, J. Miladinović, “Osmotic and Аctivity Сoefficients
of {yNaH2PO4 + (1-y)Na2SO4}(aq) at the Тemperature 298.15 K”, Fluid Phase Equilib., 164, 2,
(1999), 275-284.
2. V. Marjanović, R. Ninković, J. Miladinović, M. Todorović, V. Pavićević, "Osmotic and
Activity Soefficients of {y Na2SO4 + (1-y) ZnSO4}(aq) at the Temperature T = 298.15 K", J.
Chem. Thermodyn., 37 (2), (2005), 111-116. ISSN 0021-9614
3. S. Lazarević, I. Janković-Častvan, D. Tanasković, V. Pavićević, Đ. Janaćković, R. Petrović,
"Sorption of Pb2+, Cd2+ and Sr2+ Ions on Calcium Hydroxyapatite Powder Obtained by the
Hydrothermal Method", Journal of Environmental Enginnering, ASCE (American Society of Civil
Engineers) 134, (2008), 683-688. ISSN 0733-9372
M23 – Radovi u međunarodnom časopisu
1. S. Putić, B. Bajčeta, D. Vitković, M. Stamenović, V. Pavićević, "The interlaminar strength of
the glass fiber polyester composite", Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly 15 (1),
(2009), 45-48. ISSN 1451-9372
50
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
M30 – ZBORNICI MEĐUNARODNIH NAUČNIH SKUPOVA
M33 – Saopštenja sa međunarodnog skupa štampana u celini
1. V. Pavićević, M. Todorović, J. Miladinović, R. Ninković, “Osmotic coefficient of NaH2PO4(aq)
at the temperature 298.15 K”, Physical chemistry 2000, V International Conference on
Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry , Belgrade, (2000), 673-675.
2. V. Pavićević, D. Antonović, M. Sovrlić, "Solvent Extraction Technology for PCBContaminated Soils", II Regional Symposium Chemistry and the Environment, Kruševac, (2003),
325-326.
M34 – Saopštenja sa međunarodnog skupa štampana u izvodu
1. M. Sovrlić, A, Mladenović, V. Pavićević, "Development of National Waste Management
Strategy and Environmental Impact Assessment – Case Study", III International Conference of the
South-Eastern European Countries on Chemistry in the New Millenium – an Endless Frontier,
Book of Abstracts II, (2002), 306.
2. V. Pavićević, D. Antonović, M. Sovrlić, "Solidificarion/Stabilization and Vitrification
Technology for PCB-Contaminated Waste", IV International Conference of the Chemical
Societies of South-Eastern European Countries, Book of Abstracts II, Belgrade, (2004), 201.
3. M. Sovrlić, V. Pavićević, K. Drobnjak, "Quality of Waste Streams at Uncontrolled Waste
Dump Sites – Case Study", IV International Conference of the Chemical Societies of SouthEastern European Countries, Book of Abstracts II, Belgrade, (2004), 215.
4. S. Lazarević, I. Janković- Častvan, V. Pavićević, Đ. Janaćković, R: Petrović, "Adsorption of
Pb2+, Cd2+ and Sr2+ ions on HAP powder obtained by hydrotermel decomposition of urea and
caltium-EDTA chelates", Sixth European Meeting n Environmental Chemistry, Book of Abstracts,
Belgrade, 2005), 120. ISBN 86-7132-024-3
5. B. Jokić, V. Pavićević, M. Stamenović, "Substitution of hidrazine by volatile oxygen
scavengers and alkalizing agents in thermal cycles", V International Conference of the Chemical
Societies of South-Eastern European Countries, Book of Abstracts I, Ohrid, (2006), 223. ISBN
9989-650-25-X
M50 – ČASOPISI NACIONALNOG ZNAČAJA
M51 - Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja
1. M. Varagić, V. Pavićević i dr, "Istraživanje kvaliteta vode donjeg toka Save i Ibra", Hem. Ind.
39 (9), (1985), 224-229.
2. V. Pavićević, D. Antonović, M. Stamenović, "Remedijacione tehnologije bez spaljivanja za
otpad zagađen polihlorovanim bifenilima (PCB)", Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske,
44, Banjaluka, (2003), 501-510.
3. S. Putić, M.Krivokuća, V. Pavićević, R. Aleksić, "Zatezna svojstva stakleno tkanje – epoksi
kompozitnih materijala na povišenoj temperaturi", Glasnik hemičara i tehnologa Republike
Srpske, 44, Banjaluka, (2003), 314-322.
4. S. Putić, M.Zrilić, P.Stajčić, V. Pavićević, "Primena mernih traka u kontroli ispravnosti
fermentora", Glasnik hemičara tehnologa i ekologa Republike Srpske, 1, (2009), 71-77. ISSN
1840-054X
5. V. Pavićević, M. Stamenović, I. Dugandžić, "Upravljanje otpadom", Glasnik hemičara
tehnologa i ekologa Republike Srpske, 1, (2009), 195-200. ISSN 1840-054X
M60 – ZBORNICI SKUPOVA NACIONALNOG ZNAČAJA
M63 – Saopštenja sa skupa nacionalnog značaja štampana u celini
1. S. Petrović, V. Pavićević i dr, "Laboratorijsko prečišćavanje otpadnih voda iz proizvodnje
oktogena", XVIII Simpozijum o eksplozivnim materijama, Kupari, (1990), 156-162.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
51
2. D. Povrenović, V. Pavićević, "Obrada analitičkih podataka o kvalitetu voda na PC računaru",
Savetovanje Merenja,merni instrumenti, regulaciona tehnika i automatska obrada podataka u
vodovodnim i kanalizacionim sistemima, Beograd, (1996), 243-249.
3. V. Stanojević, V. Pavićević, "Sistem prečišćene vode u farmaceutskoj industriji Hemofarm", III
Jugoslovenski simpozijum Hemija i zaštita životne sredine, Vrnjačka Banja,(1998), 317-319.
4. V. Stanojević, V. Pavićević, "Linija vode za injekcije u farmaceutskoj industriji Hemofarm", VI
Savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske, Banja Luka, (1998), 120-122.
5. V. Pavićević, D. Povrenović, "Akcidenti u industriji plemenitih metala u severnoj Rumuniji",
Prva konferencija o upravljanju zaštitom životne i radne sredine u crnoj i obojenoj metalurgiji i
metaloprerađivačkoj industriji Metallum I - ISO 14000, Tara, (2001)
6. V. Pavićević, D. Povrenović, "Cijanidi (CN¨) u životnoj sredini", IV Jugoslovenski simpozijum
Hemija i zaštita životne sredine, Zrenjanin, (2001), 235-238.
7. Ž. Kamberović, V. Pavićević, D. Sinadinović, "Primena tiouree za dobijanje plemenitih
metala", IV Jugoslovenski simpozijum Hemija i zaštita životne sredine, Zrenjanin, (2001), 385388.
8. V. Pavićević, D. Antonović, M. Sovrlić, "Sanacija izliva materija zagađenih PCB",
Međunarodna konferencija ELECRTA II – ISO 14000 (Upravljanje zaštitom životne sredine u
elekroprivredi), Tara, (2002), 356-360.
9. D. Antonović, V. Pavićević, “Rekultivacija zemljišta oko Pančeva i Novog Sada”, Aprilski dani
nastavnika Srbije, XIII seminar za profesore hemije, Ministarstvo prosvete i sporta Srbije i Srpsko
hemijsko društvo, Beograd, (2002)
10. D. Antonović, V. Pavićević, “Remedijacija zemljišta od PCB”, Tehnički opitni centar, Vojska
Jugoslavije, Beograd, (2002)
11. V. Pavićević, D. Antonović, M. Sovrlić, "Bioremedijacija medija zagađenih PCB",
Međunarodna konferencija Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad, Tara, (2002),
419-423.
12. S. Kostadinović, V. Pavićević, "Prečišćavanje industrijskih otpadnih voda u proizvodnji belih
limova", Međunarodna konferencija Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad, Budva,
(2003), 43-49.
13. M. Nadeždić, V. Pavićević, "Industrijski izvori zagađenja voda kao osnova za definisanje
programa monitoringa opasnih i štetnih supstanci", Međunarodna konferencija Otpadne vode,
komunalni čvrsti otpad i opasan otpad, Budva, (2003), 173-178.
14. M. Sovrlić, V. Pavićević, S. Zafirović, "Pregled zakonske regulative o upravljanju čvrstim
otpadom u Evropskoj Uniji", Međunarodna konferencija Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i
opasan otpad, Budva, (2003), 255-260.
15. M. Radišić, M. Marjanović, D. Avdalović, M. Ristić, V. Pavićević, "Ispitivanje procednih
voda sanitarne deponije u Batajnici", Međunarodna konferencija Otpadne vode, komunalni čvrsti
otpad i opasan otpad, Budva, (2003), 315-320.
16. D. Antonović, V. Pavićević, “PCB u životnoj sredini”, Međunarodna konferencija Otpadne
vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad, Budva, (2003), 377-383
17. V. Pavićević, D. Antonović, M. Sovrlić, "Hemijska dehlorinacija kao remedijaciona
tehnologija za otpad zagađen polihlorovanim bifenilima (PCB)", Međunarodna konferencija
Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad, Budva, (2003), 417-422.
18. V. Pavićević, D. Antonović, M. Sovrlić, "Solvent Extraction Technology for PCBContaminated Soils", II Regional Symposium Chemistry and the Environment, Kruševac, (2003),
325-326.
19. V. Pavićević, D. Antonović, M. Sovrlić, M. Stamenović, "Pranje zemljišta kao remedijaciona
tehnologija za otpad zagađen polihlorovanim bifenilima (PCB)", Međunarodna konferencija
Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad, Zlatibor, (2004), 264-268.
52
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
20. S. Dutina, S Ranković, D. Golubović, V. Pavićević, " Minimizacija opasnog otpada u HIP Petrohemija Pančevo", Međunarodna konferencija Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan
otpad, Zlatibor, (2004), 293-297.
21. V. Pavićević, D. Antonović, M. Stamenović, "Termička desorpcija kao remedijaciona
tehnologija za otpad zagađen polihlorovanim bifenilima (PCB)", Međunarodna konferencija
Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad, Zlatibor, (2005), 284-287. ISBN 86-8293112-5
22. V. Pavićević, M. Stamenović, "Unapređenje upravljanja otpadom u Srbiji", VI Simpozijum
"Savremene tehnologije i privredni razvoj", Zbrnik radova (CD), Leskovac, (2005), 597-607.
ISSN 0352-6542
23. M. Nadeždić, V. Pavićević, "Vanredni monitoring u slučaju havarijskog zagađenja voda",
Međunarodna konferencija Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad, Subotica,
(2006), 113-117. ISBN 86-82931-17-6
24. V. Pavićević, M. Stamenović, "Nacionalni program zaštite životne sredine Srbije u oblasti
upravljanja otpadom", Međunarodna konferencija Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan
otpad, Subotica, (2006), 354-357. ISBN 86-82931-17-6
25. D. Mehandžić, G. Perović, V. Pavićević, "Ekspanzija u ambalažnoj industriji, otpadne PET
boce – otpad ili resurs", XII Međunarodni simpozijum iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i
grafike, Zbornik radova, Zlatibor, (2006), 177-179. ISBN 86-7401-231-0
26. V. Pavićević, M. Ristić, M. Stamenović, "Niskotemperaturni tretman infektivnog medicinskog
otpada vlažnom toplotom", Međunarodna konferencija Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i
opasan otpad, Kruševac,(2007), 304-308. ISBN 978-82931-20-1,
27. V. Pavićević, M. Stamenović, "Nacionalni program zaštite životne sredine Srbije u oblasti
kvaliteta voda i vodnih resursa", VII Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Savremene
tehnologije i privredni razvoj", Zbornik radova (CD), Leskovac, (2007), 130-139. ISSN 03526542,
28. V. Pavićević, M. Ristić, M. Stamenović, "Niskotemperaturni tretman infektivnog medicinskog
otpada suvom toplotom", Međunarodna konferencija Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i
opasan otpad, Vršac, (2008), 321-325. ISBN 978-82931-24-9,
29. V. Pavićević, M. Ristić, M. Stamenović, "Upravljanje infektivnim medicinskim otpadom", V
simpozijum Hemija i zaštita životne sredine – Envirotara, Tara, (2008), 260-261. ISBN 978-867132-037-5
30. V. Pavićević, M. Ristić, M. Stamenović, "Tretman infektivnog medicinskog otpada bez
spaljivanja", Međunarodna konferencija Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad,
Zlatibor, (2009), 356-360. ISBN 978-86-82931-28-7
31. M. Nadeždić, V. Pavićević, "Monitoring kvaliteta površinskih i podzemnih voda na
demonstracionim farmama", Međunarodna konferencija Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i
opasan otpad, Subotica, (2010), ISBN 978-86-82931-34-8
32. R. Šerović, V. Pavićević, "Nova zakonska regulativa o upravljanju otpadom u Republici
Srbiji", Međunarodna konferencija Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad,
Subotica, (2010), ISBN 978-86-82931-34-8
M64 – Saopštenja sa skupa nacionalnog značaja štampana u izvodu
1. D. Vignjević, V. Pavićević i dr, "Istraživanje kvaliteta vode donjeg toka reke Save", Prvi
jugoslovenski simpozijum Hemija i zaštita životne sredine, Beograd, (1985), 67.
2. D. Vignjević, V. Pavićević i dr, "Istraživanje zagađenosti vode Ibra", Prvi jugoslovenski
simpozijum Hemija i zaštita životne sredine, Beograd, (1985), 275.
3. D. Povrenović, J. Baras, V. Pavićević, "Priprema fontansko-fluidizovanih sistema u postupku
prečišćavanja otpadnih voda industrije mesa", 51. Savetovanje industrije mesa sa međunarodnim
učešćem, Vrnjačka Banja, Tehnologija mesa 43 (3-6), (2002), 297.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
53
4. D. Povrenović, J. Baras, V. Pavićević, "Primena sistema sa cirkulacijom inertnih čestica u
postupcima bistrenja otpadnih voda industrije mesa", 51. Savetovanje industrije mesa sa
međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, Tehnologija mesa 43 (3-6), (2002), 298.
5. M. Stamenović, B. Bajčeta, V. Pavićević, "Uticaj staklenog ojačanja na pritisna svojstva stakloepoksi kompozitnog materijala", VI Simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj",
Zbrnik izvoda radova, Leskovac, (2005), 237. ISSN 0352-6542
M66 – Uređivanje zbornika saopštenja skupa nacionalnog značaja
1. Sekcija Opasan otpad, Međunarodna konferencija Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i
opasan otpad, Budva, (2003), ISBN 86-82931-07-9, organizaror Udruženje za tehnologiju vode i
sanitarno inženjerstvo (www.utvsi.com)
2. Sekcija Opasan otpad, Međunarodna konferencija Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i
opasan otpad, Zlatibor, (2004), ISBN 86-82931-10-9, organizaror Udruženje za tehnologiju vode i
sanitarno inženjerstvo (www.utvsi.com)
3. Sekcija Opasan otpad, Međunarodna konferencija Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i
opasan otpad, Zlatibor, (2005), ISBN 86-82931-12-5, organizaror Udruženje za tehnologiju vode i
sanitarno inženjerstvo (www.utvsi.com)
4. Sekcija Opasan otpad, Međunarodna konferencija Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i
opasan otpad, Subotica, (2006), ISBN 86-82931-17-6, organizaror Udruženje za tehnologiju vode i
sanitarno inženjerstvo (www.utvsi.com)
5. Sekcija Opasan otpad, Međunarodna konferencija Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i
opasan otpad, Kruševac, (2007), ISBN 978-82931-20-1, organizaror Udruženje za tehnologiju
vode i sanitarno inženjerstvo (www.utvsi.com)
6. Sekcija Opasan otpad, Međunarodna konferencija Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i
opasan otpad, Vršac, (2008), ISBN 978-82931-24-9, organizaror Udruženje za tehnologiju vode i
sanitarno inženjerstvo (www.utvsi.com)
7. Sekcija Opasan otpad, Međunarodna konferencija Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i
opasan otpad, Zlatibor, (2009), ISBN 978-86-82931-28-7, organizaror Udruženje za tehnologiju
vode i sanitarno inženjerstvo (www.utvsi.com)
8. 7. Sekcija Opasan otpad, Međunarodna konferencija Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i
opasan otpad, Subotica, (2009), ISBN 978-86-82931-34-8, organizaror Udruženje za tehnologiju
vode i sanitarno inženjerstvo (www.utvsi.com)
M70 – MAGISTARSKE I DOKTORSKE TEZE
M71 – Odbranjen magistarski rad
“Termodinamika sistema Na2SO4-NaH2PO4-H2O”, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u
Beogradu, Beograd, 1994.
M80 – TEHNIČKA I RAZVOJNA REŠENJA
M83 –Novi tehnološki postupak
1. S. Petrović, V. Pavićević i grupa autora sa TMF-a, "Laboratorijsko ispitivanje prečišćavanja
otpadnih voda iz proizvodnje oktogena i definisanje tehnološkog koncepta prečišćavanja otpadnih
voda iz proizvodnje oktogena za "Prvu Iskra" iz Bariča", Energoprojekat – TMF, Beograd, 1989.
M84 – Bitno poboljšan tehnološki postupak
1. L. Knežić, F. Zdanski, V. Pavićević, "Projekat optimizacije i rekonstrukcije postrojenja za
prečišćavanje otpadnih voda Zavoda za izradu novca Narodne banke Jugoslavije (ZIN)", ZIN –
TMF, Beograd, 1989.
54
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
C. UČEŠĆE U PROJEKTIMA
1. Projekat osnovnih istraživanja u hemiji br. 1499 "Razvoj i primena metoda za separaciju,
predkoncentrisanje i određivanje teških metala i organskih zagađivača životne sredine", MNTS _
TMF, Beograd, (2002 - 2005)
2. "Program izgradnje kapaciteta zaštite životne sredine u Srbiji", Projekat lokalnih ekoloških akcionih
planova (LEAP), nacionalni konsultant za upravljanje otpadom, Evropska agencija za rekonstrukciju MNZŽS, (2004-2005)
3. Projekat tehnološkog razvoja na zadatu temu "Razvoj ekološkog sorbenta na bazi tekstilnih
sekundarnih sirovina i njegova primena u obradi industrijskih i komunalnih otpadnih voda", Projekat
TD-7071B, MNZŽS, (2005-2007)
4. "Program izgradnje kapaciteta zaštite životne sredine u Srbiji", Projekat nabavke opreme za
upravljanje komunalnim otpadom u Srbiji, nacionalni konsultant za upravljanje otpadom, Evropska
agencija za rekonstrukciju – MNZŽS, (2005-2007)
5. "Program izgradnje kapaciteta zaštite životne sredine u Srbiji", Projekat rešavanja tretmana
infektivnog medicinskog otpada u Srbiji, nacionalni konsultant za upravljanje otpadom, Evropska
agencija za rekonstrukciju – Ministarstvo zdravlja, (2006-2008)
6. "Individualni tretman otpadnih voda na ruralnom području", Program razvoja opština u
jugozapadnoj Srbiji – PRO, UNDP − TMF (2009)
D. SARADNJA S PRIVREDOM
1. R. Aleksić, V. Pavićević i grupa autora sa TMF-a, "Projekat ispitivanja zatezne čvrstoće belih
limova", TMF – US Steel Srbija, (2002-2004)
2. S. Drmanić, V. Pavićević i grupa autora sa TMF-a,, "Projekat procene opasnosti od hemijskog
udesa sa merema pripreme i merama za otklanjanje posledica na kompleksu preduzeća
"Metaleksport" u Pančevu", TMF –"Metaleksport", Beograd, (2005)
3. S. Drmanić, V. Pavićević i grupa autora sa TMF-a,, "Projekat procene opasnosti od hemijskog
udesa sa merema pripreme i merama za otklanjanje posledica na kompleksu preduzeća
"Metaleksport" u Beogradu", TMF – "Metaleksport", Beograd, (2005)
E. ZAKLJUČAK
Na osnovu uvida u rad i rezultate koje je ostvario u toku dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada,
članovi komisije smatraju da mr Vladimir Pavićević ispunjava uslove za izbor u zvanje
ISTRAŽIVAČ-SARADNIK i predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog
fakulteta da se mr Vladimir Pavićević izabere u to zvanje.
U Beogradu, 01.9.2010. godine
Članovi Komisije
1.
dr Mirjana Ristić, vanredni professor TMF
2.
dr Tatjana Vasiljević, docent TMF
3.
dr Dragan Povrenović, docent TMF
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
55
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu koja je
održana 01.07.2010. godine imenovani smo za članove Komisije za podnošenje izveštaja o
ispunjenosti uslova za reizbor mr Katarine Mihajlovski, dipl. inž. tehnologije u naučnoistraživačko zvanje ISTRAŽIVAČ SARADNIK. O predloženom kandidatu Komisija podnosi
sledeći:
IZVEŠTAJ
Biografski podaci
Katarina R. Mihajlovski, dipl. inž. tehnologije, rođena je 1978. godine u Beogradu.
Osnovnu školu i XI beogradsku gimnaziju završila je u Beogradu. Godine 1997. upisala je studije
na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Diplomirala je 17.02.2003. godine na Katedri
za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju sa prosečnom ocenom 8,97, odbranivši diplomski rad
na temu „Ispitivanje uticaja ekstrakta omana (Inula Helenium) na rast izolata Bifidobacterium sp.“
sa ocenom 10. Po završetku redovnih studija, upisala je magistarske studije na Katedri za
biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju. Bila je stipendista Ministarstva nauke u periodu od
01.04.2003.-31.12.2006, a nakon toga zasniva radni odnos na TMF-u na Katedri biohemijsko
inženjerstvo i biotehnologija, i stiče zvanje istraživač pripravnik februara 2007. god. Magistarsku
tezu na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu pod nazivom „Proučavanje i
izbor prirodnih jedinjenja za proizvodnju tekstilnih materijala sa antimikrobnim svojstvima“
odbranila je 14. februara 2007. godine.
Poseduje aktivno znanje engleskog jezika, i pasivno znanje ruskog.
Naučno-istraživačka delatnost
Kao stipendista Ministarstva nauke bila je angažovana na dva naučno-istraživačka
projekta, i to:"Biofermentisani sokovi na bazi biljnih sirovina" (BTH.7.1.4.0721.B, Ministarstvo
nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije, 2003-2005) i "Razvoj biomedicinskih tekstilnih
materijala i proizvoda programiranih svojstava" (Tehnološki razvoj, TR6713, Ministarstvo nauke i
zaštite životne sredine Republike Srbije, 2006-2007).
Kao istraživač-pripravnik bila je angažovana na naučno-istraživačkom projektu: "Razvoj
biomedicinskih tekstilnih materijela i proizvoda programiranih svojstava" (Tehnološki razvoj,
TR6713, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije, 2007-2008).
Zvanje istraživač-saradnik stiče 26.02.2008 godine. Kao istraživač-saradnik bila je
angažovana na sledećim projektima: "Razvoj biomedicinskih tekstilnih materijela i proizvoda
programiranih svojstava" (Tehnološki razvoj, TR6713, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine
Republike Srbije, 2008) i "Razvoj novih prehrambenih i dijetetskih proizvoda sa medicinskim
gljivama i lekovitim biljem" (Tehnološki razvoj, TR20049, Ministarstvo za nauku i tehnološki
razvoj Republike Srbije, 2008-2010) na kome je trenutno angažovana.
Pohađala je i stekla diplomu kursa: International Summer School and Training Course on
„Cell and Tissue Engineering”, TMF, Beograd, 1-8 jul 2006.
Nastavna delatnost
Od školske 2004/2005. godine, učestvuje u izvođenju vežbi iz sledećih predmeta:
"Ekološka mikrobiologija" (zimski semestar školske 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007,
2007/2008 i 2008/2009), "Tehnologija mikrobnih metabolita" (letnji i zimski semestar 2004/2005 i
2008/2009) na Katedri za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju.
56
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI I DRUGI VIDOVI ANGAŽOVANJA U NAUČNOISTRAŽIVAČKOM I STRUČNOM RADU
1. Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja M20
1.1. Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu M21
1.1.1 Dimitrijević Suzana, Mihajlovski Katarina, Antonović Dušan, Milanović-Stevanović
Mirjana, Mijin Dušan, A Study of the Synergistic Antilisterial Effects of a Sub-lethal Dose of
Lactic Acid and Essential Oils from Thymus vulgaris L., Rosmarinus officinalis L. and Origanum
vulgare L. Food Chemistry 104, (2007), 774–782
1.1.2 Janjic, S, Kostic, M, Vucinic, V, Dimitrijevic, S, Popovic, K, Ristic, M, Skundric, P,,
Biologically active fibers based on chitosan-coated lyocel fibers, Carbohydrate polymers, 78 (2),
(2009), 240-246
1.3. Rad u međunarodnom časopisu M23
1.1.1 Rakin Marica, Mojović Ljiljana, Dimitrijević Suzana, Mihajlovski Katarina, and ŠilerMarinković Slavica Investigation of Antimicrobial Activity of Encapsulated Essential Oils,
Materials Science Forum 555, (2007), 429-435
2. Magistarske i doktorske teze M70
2.1. Odbranjena magistarska teza
2.1.1. K. Mihajlovski, Proučavanje i izbor prirodnih jedinjenja za proizvodnju tekstilnih materijala
sa antimikrobnim svojstvima, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, 14. februar
2007.
3. Učešće na projektima i studijama finansiranim od stane nadležnog Ministarstva
3.1. "Biofermentisani sokovi na bazi biljnih sirovina", BTH.7.1.4.0721.B, Ministarstvo nauke i
zaštite životne sredine Republike Srbije, 2003-2005.
3.2. "Razvoj biomedicinskih tekstilnih materijela i proizvoda programiranih svojstava",
Tehnološki razvoj, TR6713, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije 20062008.
3.3. "Razvoj novih prehrambenih i dijetetskih proizvoda sa medicinskim gljivama i lekovitim
biljem", Tehnološki razvoj, TR20049, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije,
2008-2010.
Sumarni prikaz dosadašnje naučno-istraživačke aktivnosti
Koeficijent
Kategorija rada
kategorije
Naučni rad u vrhunskom međunarodnom časopisu,
8
M21
Naučni rad u istaknutom međunarodnom časopisu,
5
M22
Naučni rad u međunarodnom časopisu, M23
3
Naučni rad na skupu međunarodnog značaja,
1
štampan u celini, M33
Naučni rad saopšten na skupu međunarodnog
0,5
značaja štampan u izvodu, M34
Broj radova
u kategoriji
Zbir
2
16
0
0
1
3
0
0
0
0
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.10.2010.
57
Poglavlje u istaknutoj monografiji nacionalnog
značaja ili rad u istaknutom tematskom zborniku
vodećeg nacionalnog značaja, M44
Naučni rad u vodećim časopisima nacionalnog
značaja, M51
Naučni rad u časopisima nacionalnog značaja, M52
Naučni rad saopšten na skupu nacionalnog značaja
štampani u celini, M63
Naučni rad saopšten na skupu nacionalnog značaja
štampan u izvodu, M64
Odbranjena magistarska teza, M72
Tehničko rešenje, M84
UKUPAN KOEFICIJENT
2
0
0
2
0
0
1,5
0
0
0,5
0
0
0,2
0
0
3
1
2
21
ZAKLJUČAK
Mr Katarina Mihajlovski je svojim dosadašnjim radom pokazala interesovanje,
kreativnost i sposobnost za naučno-istraživački rad. Rezultati istaživanja koji su prikazani u okviru
magistarske teze značajno su doprineli realizaciji više naučno-istraživačkih projekata, i potvrdili
istraživačku kompetentnost kandidata.
Na osnovu detaljne analize dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada i ostvarenih rezultata
mr Katarine Mihajlovski, komisija smatra da kandidat ispunjava sve potrebne uslove za reizbor u
zvanje istraživač saradnik te predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta
Univerziteta u Beogradu da ovaj izvešta prihvati i isti prosledi odgovarajućoj komisiji Ministarstva
za nauku i tehnološki razvoj na konačno usvajanje.
U Beogradu, 02.07.2010. godine
Komisija:
1.
dr Suzana Dimitrijević-Branković, docent TMF
2.
dr Slavica Šiler-Marinković, red. prof TMF
3.
dr Jasna Stevanović, naučni savetnik, IHTM-a
Download

pdf,500KB - Tehnološko