Privredna komora Beograda
Kneza Miloša 12. VI sprat
PROGRAM NAUČNO STRUČNOG SKUPA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
TENDENCIJE RAZVOJA I INOVATIVNI PRISTUP U TEKSTILNOJ INDUSTRIJI DIZAJN, TEHNOLOGIJA, MENADŽMENT 7.06.2012.
Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment (DTM)
1030- 1100 - registracija učesnika
1100 Pozdravni govori
1130 UVODNI REFERATI
Goran Savanović
INOVATIVNI PRISTUP U VISOKOM STRUKOVNOM
OBRAZOVANJU, RAZVOJ SARADNJE SA TEKSTILNOM
INDUSTRIJOM
Petar Jovanović,
PRIMENA SAVREMENOG MENADŽMENTA I INOVACIJA U
Filip Jovanović
TEKSTILNOJ INDUSTRIJI
Mirjana Kostić, Biljana
Pejić, Jovana Milanović,
Adela Medović, Ana
Kramar
12-1230 Koktel
CELULOZNA VLAKNA: TRENDOVI I PERSPEKTIVE
DIZAJN
Predsedavajući: Ana Aksentijević Jelić, Marina Kocareva Ranisavljev, Dušanka Pihler
Bazaev E. M., Eremkin
GARMENT DECORATION WITH ELEMENTS OF REINFORCING
D.I., Kushnareva O.S.,
STRUCTURES OF INSECT WINGS
Rudneva T.V.
Serena Lanji – Krstić
IMPACT OF MARKET ON FASHION DESIGN AND ITS PROCESSES
Dušanka Pihler
MODNI DIZAJN I UMETNOST PERFORMANSA
Marina Kocareva
MODA I DEKONSTRUKCIJA
Ranisavljev
TEKSTILNE TEHNOLOGIJE
Predsedavajući: Biljana Popović, Danijela Paunović, Branislava Lazić
Jovana Milanović, Antje
ODREĐIVANJE SADRŽAJA FUNKCIONALNIH GRUPA
Potthast, Sonja Schiehser,
MODIFIKOVANIH VLAKANA LIOCELA
Predrag Milanović, Biljana
Pejić, Mirjana Kostić
Adela Medović Baralić,
RAZVOJ HORMONAKTIVNIH VLAKANA U OBLIKU VEŠTAČKOG
Petar Škundrić, Ljiljana
DEPOA INSULINA
Sretković, Mirjana Kostić
Marija Vukčević, Biljana
KARBONIZOVANA KRATKA VLAKNA KONOPLJE KAO SORBENT
Pejić, Ana Kalijadi, Mirjana
U ADSORPCIJI TEŠKIH METALA IZ VODENIH RASTVORA
Kostić, Zoran Laušević,
Mila Laušević
Biljana Pejić, Marija
UTICAJ HEMIJSKOG MODIFIKOVANJA NA STRUKTURU I
Vukčević, Mila Laušević,
SORPCIONE KARAKTERISTIKE VLAKANA KONOPLJE I
Jovana Praskalo-Milanović,
ADSORPCIONU KINETIKU PROCESA BIOSORPCIJE JONA ZN2+
Ana Kramar, Mirjana M.
Kostić
Svjetlana Janjić, Mirjana
UTICAJ STEPENA ORIJENTACIJE GLATKIH POLIESTERSKIH
Kostić, Petar Škundrić,
FILAMENATA NA STRUKTURU I SVOJSTVA DOBIJENIH
Dragana Grujić, Biljana
TEKSTURIRANIH PREĐA
Lazić
Ana Kramar, Jovana
UTICAJ OKSIDACIJE VODONIK-PEROKSIDOM NA MEHANIČKA
Milanović, Antea
SVOJSTVA PAMUČNIH PREĐA
Dejanović, Mirjana Kostić,
Koviljka Asanović, Biljana
Pejić
Dragana Grujić
Snežana Urošević, Dragan
Đorđević
Ljiljana Sretković, Petar
Škundrić, Adela Medović
Baralić, Mirjana Kostić,
Tatjana Mihailović
Neda Milić, Nemanja
Kašiković, Gojko Vladić,
Sandra Dedijer
B. Lazić, B. Popović,
S. Poznanović
Dominik Brkić, Jelena
Petrović, Aleksandra Božić,
Darko Ljubić, Marina
Stamenović
Dragoljub Novaković,
Gojko Vladić, Nemanja
Kašiković, Neda Milić
Dubonosova E., Shershneva
L., Vozvyshaeva E.
Kochanova N.M.,
Kuzmichev V.E.,
Adolfe D.С.
Zlatina Kazlacheva
Vesna Marić, Gordana
Murić
Slađana Antić, Dragana
Radosavljević
Danijela Paunović,
Maksimović Nikola,
Vesna Marić
Rakhmatullin Ayrat
Minnigalievich
Dominik Brkić, Jelena
Petrović, Olivera
Jovanović, Darko Ljubić,
Marina Stamenović
Milutin Rakić
1600 - 1630 Koktel
UTICAJ VAZDUŠNE PROPUSTLJIVOSTI I SPOSOBNOSTI
ZADRŽAVANJA VODE TKANINA NA KOLIČINU UPIJENOG ZNOJA
U ODJEĆU
ISPITIVANJE ZAPALJIVOSTI PAMUČNIH TKANINA OBRAĐENIM
USPORIVAČIMA GORENJA
ANTIMIKROBNA EFIKASNOST BIOMEDICINSKIH TEKSTILNIH
MATERIJALA
EKRANSKI PRIKAZ I SIMULACIJA TEKSTILNIH MATERIJALA
ŠTAMPANIH SITO ŠTAMPARSKIM POSTUPKOM
ODRŽIVO BOJENJE TEKSTILA
PRIMENA HEMIJSKIH METODA U POSTUPCIMA KONZERVACIJE
TEKSTILNIH ARHEOLOŠKIH OSTATAKA IZ MORSKIH SREDINA
METODE OBJEKTIVNOG MERANJA BOJE I UPRAVLJANJE BOJOM
PRI ŠTAMPI TEKSTILNIH PROIZVODA
IMPROVED METHOD FOR THE CONSTRUCTION OF CORSETRY
BODY SCAN
DEVELOPMENT OF THE COMPLEX CLASSIFICATION FOR THE
SLEEVE-IN SHAPING
VARIETY OF MODELS ON THE BASE OF TWO PIECES SLEEVES
INOVACIJE U NASTAVI KONSTRUKCIJE ODEĆE: PATERN PUZZLE
VIRTUALIZACIJA ODEĆE
TRANSPONOVANJE ISTORIJSKOG KOSTIMA NA SAVREMENE
ODEVNE PREDMETE CAD TEHNOLOGIJOM
MODEL SPACE OF DIVISION OF LABOR IN CLOTHING
MANUFACTURE: QUESTIONS OF THE OPTIMAL PROBLEM
DECISIONS
MOGUĆNOST UVOĐENJA ČISTIJE TEHNOLOGIJE U KOŽARSKOJ
INDUSTRIJI
FUNKCIJE PROMENE UGLOVA ZGLOBNOG ČETVOROUGLA
MENADŽMENT
Predsedavajući: Zoran Radojević, Gordana Čolović, Julija Avakumović
Galun D.
VISUAL MERCHANDISING – DESIGN, TECHNOLOGY AND
MANAGEMENT
Petar Jovanović, Ljubiša
PRIMENA PROJEKTNOG MENADŽMENTA U TEKSTILNOJ
Tančić, Đorđe Jančev,
INDUSTRIJI
Mirko Panić
Aleksandra Vidović,
Krunoslava Majstorović
Goran Kvrgic, Dušan
Marković, Nenad Popović,
Boris Jevtić, Dejan
Radulović
Slobodan Pokrajac
Beba Rakić, Mira Rakić
Miloš Nikolić
Goran Kvrgić, Radmila
Grozdanić, Nenad Popović
Boris Jevtić, Dejan
Radulović
Danijela Paunović, Gordana
Čolović, Milutin Đuričić,
Milomir Mitrović
Ana Aksentijević Jelić
Miloš Nikolić
Gordana Čolović, Danijela
Paunović, Milan
Martinović, Mina Paunović
Nemanja Gajić
Julija Avakumović,
Jelena Avakumović
FRANŠIZA KAO POSLOVNI SISTEM U TEKSTILNOJ INDUSTRIJI
SAVREMENI ZNAČAJ TEKSTILNE INDUSTRIJE
INOVACIJE I NOVA INOVACIONA POLITIKA KAO PREDUSLOV
OPORAVKA PRIVREDE U SRBIJI
ONLINE OGLAŠAVANJE
IMPLICITNA STRANA ODNOSA ZAPOSLENIH I POSLODAVACA –
OSNOV MENADŽMENTA POSLOVNIH SISTEMA
INTERNACIONALIZACIJA TEKSTILNE INDUSTRIJE SRBIJE
BREND KAO INSTRUMENT KONKURENTNOSTI U ODEVNOJ
INDUSTRIJI
MOTIVISANJE ZAPOSLENIH KAO POZITIVAN IMPULS ZA
RAZVOJ KARIJERE U OBLASTI DIZAJNA
INTERAKCIJA KONCEPATA PSIHOLOŠKOG UGOVORA I
ORGANIZACIONE POSVEĆENOSTI
BREND MENADŽMENT U ODEVNOJ INDUSTRIJI
UVOĐENJE NOVOG PROIZVODA NA TRŽIŠTE
TEHNIKA ISTRAŽIVANJA MOTIVACIJE U ODEVNOJ INDUSTIJI
Radojević Zoran, Radojević
Miroslav, Radojević Darko,
Radojević Ivan
Grozdanić Radmila,
Radović Mirjana, Jevtić
Boris, Savić Radojka,
Kvrgić Goran
Mira Rakić, Beba Rakić
Duško Ćebić, Milan
Todorović
Julija Avakumović, Jelena
Avakumović, Svetlana
Milošević
Zoran P. Dragojević,
Danijela Paunović
PROCESI PLANIRANJA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U
TEKSTILNOJ INDUSTRIJI
PODRŠKA INOVACIJA TEKSTILNIH KLASTERA
KREIRANJE PRISTUPNIH VEB STRANICA
RAZLIKA IZMEĐU SISTEMA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM
I PROGRAM MENADŽMENTA
ULOGA PROMOTIVNOG MIKSA ZA UNAPREĐIVANJE PRODAJE
TEKSTILNOG PROIZVODA
ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE NA PRIMERU BEZDANSKOG
DAMASTA
STUDENSKI RADOVI
Predsedavajući: Adela Medović Baralić, Gordana Čolović, Ivana Kurilić
Ivana Kurilić
NANOTEHNOLOGIJA U TEKSTILU
Anica Živković, Jelena
MIKROSKOPIJA POVRŠINA PAMUČNIH TKANINA I
Tomašević, Nemanja
ODREĐIVANJE UGLA KVAŠENJA
Rajković, Marina Ašanin,
Zoran Nikolić, Dragana D.
Cerović
Aleksandar Virag, Gordana
PRIMENA DIJAGRAMA PROCESA ZA OBLIKOVANJE RADNOG
Čolović
MESTA U ŠIVARI
Tamara Nešić
ORGANIZACIJA EKOLOŠKO MODNE REVIJE
Lepa Marković
ELEKTRONSKA TRGOVINA
Vujović Aleksandra,
KONSTRUKCIJA HODOGRAFA VEKTORA UBRZANJA TAČAKA
Milivojević Aleksandra,
ZGLOBNOG ČETVOROUGLA
Rakić Milutin
Download

ovde. - facts