AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRERADU SOJE
Industrijska 1, 21220 Bečej, Srbija
021 / 6915-311, 6911-620, fax: 6914-271
www.sojaprotein.rs
Soja
2
NON GMO
4
Sojaprotein
6
Proizvodnja
8
Pakovanje i skladištenje 10
Prodaja
11
Ekspanzija izvoza
12
Proizvodi za ljudsku upotrebu
Proteinski proizvodi
Primena u industrijskoj preradi mesa
Proizvodi za neposrednu upotrebu
Uljarski proizvodi
Sojini proteinski koncentrati
Proizvodi za ishranu životinja
Bečej, 2013.
14
16
38
42
44
48
49
Soja
Sojino zrno
Preduzeće ”Sojaprotein” je osnovano 1977.
godine i redovna proizvodnja je počela 1983.
Bogat izvor korisnih sastojaka
Na osnovu novijih saznanja o ishrani, ekonomičniji i lakše obnovljivi izvori proteina dopunjavaju do
sada najviše korišćene proteine životinjskog porekla.
Protein može da se dobije iz skoro svakog biološkog
izvora, ali su proteini soje najefikasniji zbog svoje
dobre iskoristljivosti u organizmu. Soja spada u grupu
mahunarki (Glycine max). Karakteristične osobine
soje, kao što su najpovoljniji odnos nezasićenih masnih kiselina i visokovrednih proteina, doprineli su da
ova biljka postane jedna od najznačajnijih za ljudsku
ishranu.
Soja je jedinstvena biljka po tome što za tri do
pet meseci vegetacije može da stvori najveću količinu proteina, najpovoljnijeg aminokiselinskog sastava,
koji se koriste u ishrani ljudi i životinja. Proteini se
sastoje od aminokiselina, kojih ima 22, a smatra se
da je 8 esencijalnih neophodno za normalno funkcionisanje organizma. Esencijalne aminokiseline su oni
sastojci koje organizam ne može sam da stvori, nego
se moraju unositi hranom. Proteini soje sadrže svih
8 esencijalnih aminokiselina.
Pored proteina, kojih ima oko 34%, sojino zrno
sadrži i 18% ulja (u njemu 3% lecitina) na bazi vlage
od 13%. S obzirom na to da soja ima dobar odnos
proteina i ulja ona se smatra i za proteinsku i za
uljarsku biljku.
2
Jedna od najvažnijih industrijskih biljaka
Soja je poreklom iz Kine i poznata je već oko
5.000 godina i postepeno se širila i u ostale delove
sveta. U Evropu je stigla u 18. veku ali samo kao
egzotična biljka. Tek u drugoj polovini 20. veka soja
dobija značaj industrijske biljke i postaje jedan od
najvažnijih ratarskih useva. U bivšoj Jugoslaviji soja je
počela organizovano da se gaji između dva svetska
rata kada je bilo najviše zasejano 17.000 hektara.
U posleratnom periodu površine pod sojom su
varirale pa je posle rekordno zasejanih 20.800 hektara došlo do smanjenja površina. Razlozi nedovoljne zainteresovanosti poljoprivrednika za poizvodnju
soje su bili nedostatak tradicije i nedovoljno poznavanje useva, niski prinosi, slabi ekonomski efekti i male
mogućnosti plasmana roda. Površine pod sojom
osetno se povećavaju od 1975. organizovanom
akcijom poljoprivrednih stručnjaka na širenju soje
ali i planskim stvaranjem prerađivačkih industrijskih
kapaciteta.
Sedamdesetih godina odlučeno je da se u
Bečeju podigne fabrika za preradu soje. Izgradnjom
fabrike ”Sojaprotein” želelo se da se putem prerade
soje podmire domaće potrebe za visokovrednim
proteinima za prehrambenu industriju, da se smanji
deficit jestivog ulja, da se proizvodnjom proteina za
stočnu ishranu pomogne razvoj stočarstva, da se
umesto dotadašnjeg uvoza Jugoslavija javi kao izvoznik veoma traženih biljnih proteina, da se setvom
soje doprinese boljem plodoredu useva i povećanju
prinosa u poljoprivredi.
Početkom izgradnje fabrike u Bečeju u državi
dolazi do organizovanog i stimulisanog povećanja
površina pod sojom. Znatnim finansijskim ulaganjima
”Sojaproteina” u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, kao i radom stručnjaka na terenu radi upoznavanja poljoprivrednih proizvođača sa malo poznatom
kulturom, stvara se stabilnija sirovinska baza za rad
ove fabrike.
U bivšoj Jugoslaviji najznačajniji regioni proizvodnje soje su bili severni deo Srbije, Vojvodina kao
i regioni uz reku Savu u Srbiji, Bosni i Hrvatskoj i
istočni deo Hrvatske. Raspadom bivše Jugoslavije,
Vojvodina i delovi južno od reke Save i dalje su ostali
najveći proizvođači soje tako da se godišnje u Srbiji
zaseje 145.000-155.000 ha i sa prosečnim prinosom od 2,5 t/ha proizvede se oko 380.000 t. Radi
obezbeđivanja potrebne količine domaće soje za
preradu nije dovoljno samo povećanje površina pod
sojom nego je potrebno i povećanje prinosa po jedinici proizvoda. To se postiže boljom agrotehnikom i
uvođenjem rodnijih sorti na čemu kontinuirano rade
domaći instituti za ratarstvo.
Domaća soja
sirovina za
preradu
Domaća proizvodnja soje predstavlja glavnu
sirovinsku osnovu za preradu u ”Sojaproteinu”.
Kompanija od svoga osnivanja na razne načine
podstiče i podržava proizvodnju soje u Srbiji, tako da
danas svoje potrebe za sirovinama podmiruje zrnom
domaćeg porekla. ”Sojaprotein” je sa svojim kooperantima organizovao proizvodnju merkantilne soje,
obezbeđujući potreban repromaterijal i uslove za
setvu i preuzimao proizvedene količine. Zahvaljujući
sistematskoj saradnji sa proizvođačima soje, partnerskom odnosu prema njima i avansnom ulaganju u
setvu, proizvodnja soje za potrebe kapaciteta fabrike
je dostigla optimalne količine.
Otkup sirovine za preradu obavlja se jednom
u godini, tokom žetve u periodu od septembra do
novembra. ”Sojaprotein” ima skladišni prostor za
lagerovanje 100.000 tona zrna u silosu i podnom
skladištu, ali se godišnji rod privremeno lageruje i na
više otkupnih mesta u regionima proizvodnje soje.
Od 2009. godine obezbeđivanje sirovine za preradu u ”Sojaproteinu” preuzela je ”Victoria Logistic”,
jedna od članica ”Victoria Group”, u čijem sastavu je
i ”Sojaprotein”.
Godišnje se u Srbiji soja uzgaja na oko
145.000 - 155.000 hektara, čime se
proizvede približno 380.000 t soje.
3
NON
GMO
Genetički nemodifikovana soja
Zakon o genetički modifikovanim organizmima
Republike Srbije zabranjuje upotrebu, promet, i
proizvodnju genetički modifikovanih organizama ili
proizvoda koji sadrže genetički modifikovane organizme, izuzev za naučna istraživanja i uz specijalnu
dozvolu i kontrolu ministarstva.
U skladu sa politikom permanentnog razvoja
sistema kvaliteta i usvajanja međunarodnih standarda,
u ”Sojaproteinu” je razvijen ”Identity Preservation
Program” sertifikovan od najveće svetske kuće za
ispitivanje, verifikaciju i sertifikaciju - ”SGS” iz Švajcarske. Ovaj program definiše proces očuvanja genetičke čistoće od proizvodnje semena do isporuke
finalnog proizvoda i striktno se poštuje procedura
kontrole svih segmenata proizvodnog lanca uz jasno
definisanu sledljivost i dokumentovanost. Sledljivost
identiteta sojinog zrna i proizvoda od soje obuhvata
sledeće faze:
• korišćenje sorti sojinog semena koje su
razvijene klasičnim metodama selekcije u domaćim
institutima za ratarstvo i povrtarstvo
• specijalna pažnja pri izboru podugovarača i
prilikom ugovaranja proizvodnje soje
• kontrola genetičke modifikovanosti soje na
poljima u toku vegetacionog perioda
• kontrola u toku žetve i skladištenja (poljoprivrednih mašina, transporta i skladišta)
• kontrola svih primljenih količina soje
• kontrola međufaznih i finalnih proizvoda
4
Primena ovog programa garantuje da su proizvodi ”Sojaproteina” proizvedeni od ”Identity preserved
Non GMO” sojinog zrna sa sadržajem genetičke
modifikovanosti manjim od 0,9%. Vrednosti preko
0,9% se smatraju slučajnim. Kontrola genetičke
modifikovanosti se vrši u akreditovanim laboratorijama ”PCR” metodom u 40 ciklusa i ”Real Time
PCR” metodom, ”NOS Terminator” sa prajmerima
specifičnim za ”CaMV35S promotor” i ”Round Up
Ready construct”.
Međunarodni
standardi
Primena u proizvodnji i kvalitetu
U ”Sojaproteinu” je uspostavljen Sistem kvaliteta
u skladu sa zahtevima Standarda ISO 9001, Sistem
bezbednosti proizvoda prema zahtevima HACCP i
ISO 22000 i Sistem zaštite životne sredine sa zahtevima Standarda ISO 14001. Za održavanje i stalno
poboljšavanje sistema menadžmenta zdravljem i
bezbednošću na radu u fabrici je uspostavljen sistem
u skladu sa standardom OHSAS 18001. Proizvodi
”Sojaproteina” takođe odgovaraju i zahtevima Kosher i Halal. Angažovanjem akreditovanih laboratorija, koje vrše kontrolu uslova u proizvodnji sirovina,
otkupa sirovina, prijemnu kontrolu ulaznih materijala,
kontrolu proizvodnog procesa, analizu hemijskog
sastava, mikrobioloških karakteristika i kontrolu
zdravstvene ispravnosti proizvoda, ”Sojaprotein”
obezbeđuje kvalitetan i bezbedan proizvod, što je
osnovni uslov za stabilan plasman na inostranom i
domaćem tržištu. Unapređenjem svoje proizvodnje
prema ovim standardima, ”Sojaprotein” nastoji da
zauzme značajnu poziciju na tržištu zemalja EU, Rusije, CEFTA, EFTA, Turske, Bliskog i Srednjeg Istoka
i Severne Afrike u oblasti proizvodnje zdrave, bezbedne hrane od soje za ishranu ljudi i životinja. Ovo
se postiže ispunjavanjem najviših zahteva svetskih
standarda za kvalitet, za bezbednost proizvoda i za
zaštitu životne sredine, stručnim osposobljavanjem i
jačanjem svesti svih zaposlenih da preventivno deluju
i stalno poboljšavaju kvalitet, bezbednost proizvoda i
štite sredinu u kojoj žive.
ISO 9001
ISO 14001
ISO 22000
OHSAS 18001
IP NON GMO
HACCP
KOSHER
HALAL
VALID-IT
GMP+ B2
Kvalitet
proizvoda
”Sojaprotein” proizvodi zdrave i bezbedne
proizvode od genetički nemodifikovanog sojinog
zrna. Karakteristike opreme i tehnološkog procesa
obezbeđuju visok i stabilan kvalitet proizvoda. Kvalitet sojinog zrna, ostalih ulaznih materijala, pomoćnih sredstava i pakovanja, poluproizvoda i gotovih
proizvoda kontrolisani su od strane međunarodne
sertifikacione firme ”SGS”, kao i domaće firme ”SP
Laboratorija”, koja je akreditovana u saglasnosti sa
JUS ISO 17025 standardom. Takođe, ustanovljen
je i primenjuje se sistem menadžmenta higijenom
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)
koji je u skladu sa ”Codex alimentarius”.
Uslovi proizvodnje, skladištenja i transporta
obezbeđju da proizvodi budu zaštićeni od kontaminacije a usaglašeni su sa normativima sistema
kvaliteta ”Manufacturing Practice in Manufacturing,
Packing or Holding Human Food” kao i sa ”FDA”
pravilima. Ovi standardi se primenjuju u svim fazama
tehnološkog procesa. To sprečava neodgovarajuće
postupke koji mogu da izazovu ili doprinesu pojavi
rizika i kvarenja finalnih proizvoda.
Posebna pažnja se posvećuje edukaciji i treningu osoblja, uslovima u radnoj sredini kao i stanju
opreme. Osoblje koje dolazi u direktan kontakt sa
proizvodima prolazi redovne zdravstvene kontrole kako bi se eliminisala mogućnost kontaminacije
proizvoda.
5
Sa novim linijama za uvrećavanje brašna i teksturiranih proizvoda poboljšava se pakovanje i tačnost
odmeravanja proizvoda. Automatizovana linija za
paletizaciju vreća takođe unapređuje pakovanje
proizvoda.
Tokom 2012. godine u ”Sojaproteinu” je završen
pogon za proizvodnju tradicionalnih sojinih koncentrata, godišnjeg kapaciteta 70.000 t. Sagrađen je
i novi magacin za 14.000 paletnih mesta, čime su
poboljšani uslovi prijema, čuvanja i otpreme gotovih
proizvoda. I u nastupajućim godinama ”Sojaprotein”
ima ambiciozne planove proširenja i osavremenjivanja svojih pogona.
Sojaprotein
Kompanija koja
prati inovacije
proizvodnji ugradnjom novih uređaja i savremenom pakovanju gotovih proizvoda. Tako je godišnji
kapacitet fabrike, zahvaljujući ugradnji nove opreme,
povećan od projektovanih 160.000 t na 250.000 t
prerađenog zrna. U poslednjih nekoliko godina investicije u opremu za proizvodnju ljudske hrane su naročito velike. Ugrađeni su novi mlinovi renomiranih
proizvodjača sa kojima je udvostručena proizvodnja
punomasnih i obezmašćenih brašana, instalirana je
nova linija za proizvodnju teksturiranih proizvoda sa
dvopužnim ekstruderom kapaciteta 3 tone na sat
prema svim zahtevima standarda za prehrambenu
industriju, čime je znatno povećan kapacitet, kvalitet i
asortiman teksturiranih proizvoda.
”Victoria Group”
Holding - lider u agroindustriji
”Sojaprotein” od 2004. godine posluje u sastavu
domaće kompanije ”Victoria Group” čime je postala
deo zaokruženog proizvodnog sistema koji danas
objedinjuje 10 preduzeća širom Srbije.
Jedan od najvećih agrokompleksa u Srbiji,
”Victoria Group”, uspešnim poslovanjem obezbeđuje svoju vodeću ulogu u agraru.
”Sojaprotein” raspolaže savremenom tehnološkom opremom najpoznatijih evropskih i američkih
proizvođača. Posebna pažnja se posvećuje održavanju tehničke i tehnološke spremnosti fabrike stalnim
praćenjem i primenom saznanja o inovacijama
u ovoj grani prehrambene industrije. Ugrađena
oprema omogućava da ”Sojaprotein” drži korak sa
vodećim prerađivačima soje u svetu. Teži se maksimalnom iskorišćenju kapaciteta proizvodnje, uz
povećanje produktivnosti, eliminisanju uskih grla u
Kapacitet prerade Sojaproteina iznosi
250.000 tona sojinog zrna godišnje.
6
7
Proizvodnja
Prerada sojinog zrna
Proizvodi
Sojaproteina
Postupak prerade sojinog zrna, koji je usvojen prilikom projektovanja fabrike, primenjuje se od početka rada ”Sojaproteina” i u osnovi nije menjan ali je tokom godina osavremenjavan i usavršavan u pojedinim delovima procesa.
Sojino zrno doveženo sa polja prolazi najpre prijemnu kontrolu (vlaga, nečistoće i kontrola genetičke modifikovanosti). Primljeno zrno se razvrstava prema sadržaju vlage. Zatim se iz zrna otklanjaju grube nečistoće, suši se na
optimalnu vlažnost i skladišti se u ćelijama silosa na duži period. Na početku prerade zrno još jednom prolazi kroz fazu
grubog i finog čišćenja. Da bi se što lakše oljuštilo, zrno se dosušuje i temperira i prelazi u pogon pripreme. Zrno se
drobi, odvaja se ljuska, kondicionira se (zagreva se parom) i zatim prolazi kroz valjke koji mu daju oblik flekica. U pogonu za pripremu zrna se razdvaja sirovina koja ide u proizvodnju punomasnih proizvoda i ona koja odlazi u ekstrakciju.
Tamo se izdvaja ulje i hidrotermički se obrađuje obezmašćeni materijal radi uklanjanja zaostalog rastvarača heksana
i inaktiviranja antinutritivnih sastojaka (desolventizacija i tostovanje). Takođe, iz sirovog ulja se degumiranjem izdvaja lecitin. Iz pogona ekstrakcije degumirano sojino ulje i lecitin se lageruju u tankovima i odatle se prodaju u sirovom stanju.
Zavisno od kvaliteta izabranog sojinog zrna, kao i od primenjenih tehnoloških parametara, obezmašćene flekice
se upućuju u proizvodnju brašna i grizeva za ljudsku ishranu ili za proizvodnju sojine sačme za ishranu stoke. U
pogonu brašna i griza se proizvode punomasna i obezmašćena brašna i grizevi sa različitim stepenom toplotne
obrade i granulacije. Obezmašćeno umereno tostovano sojino brašno određene granulacije je polazna sirovina
za proizvodnju teksturiranih proizvoda (ljuspica, komadića i odrezaka). Proizvodi za ljudsku ishranu, namenjeni za
prehrambenu idustriju se uvrećavaju u odgovarajuću ambalažu, a proizvodi za korišćenje u domaćinstvu odlaze u
pogon za sitno pakovanje.
Od zrna soje mogu da se dobiju različiti proizvodi za različite namene. Osnovni proizvodi koji se
dobijaju mlevenjem i prosejavanjem kroz različita sita
su brašna i grizevi koji mogu biti sa različitim sadržajem masti i proteina, različitog stepena termičke
obrade i različitih granulacija. Sadržaj proteina u ovim
proizvodima se kreće od 41,0 do 53,0% a sadržaj
ulja od 1,2 do 23,0%. U zavisnosti od ovih karakteristika, proizvodi imaju primenu u mnogim granama
prehrambene industrije.
Osnovne prednosti korišćenja sojinih proizvoda u
prehrambenoj industriji su:
• povećanje ukupne hranljive i biološke vrednosti i
iskoristljivosti finalnog proizvoda
• poboljšanje senzorskih svojstava finalnih proizvoda
• ekonomičnost proizvodnje finalnih proizvoda
8
Dok su u prvoj fazi primene proizvoda od soje
u prehrambenoj industriji oni bili namenjeni da
zamene deo skupljih sastojaka u proizvodu, daljim
razvojem tehnologije proizvodi od soje dobijaju veću
ulogu zbog svojih funkcionalnih osobina (vezivanja
vode i masti) i nutritivnog značaja (povećanje sadržaja proteina). Izdvajanjem masnoće iz sojinog zrna
dobija se sirovo degumirano sojino ulje koje ima više
namena, kako u prehrambenoj industriji, tako i u
tehničke svrhe. U prehrambenoj industriji sojino ulje
se najviše koristi u proizvodnji biljnih masti i margarina. Degumiranjem sojinog ulja, odnosno izdvajanjem
lepljivih materija iz njega, dobija se sojin lecitin, a
njega u ulju ima oko 3%. Sojin lecitin je fosfolipid
koji takođe ima emulgujuću funkciju u prehrambenoj
industriji. Sem toga, to je materija koja ima veoma
dobar uticaj na razne fiziološke funkcije organizma,
pa se koristi i za proizvodnju dijetetskih preparata.
Obezmašćeno umereno tostovano brašno, griz
ili bele flekice, koji se dobijaju iz prethodno termički
obrađenog sojinog zrna, su polazne sirovine za proizvodnju teksturiranih proteina. ”Sojaprotein” proizvodi teksturate u obliku ljuspica različitih granulacija
i boje, komadiće, takođe različitih granulacija, kao
i odreske. Ovi proizvodi po svojoj teksturi i obliku
slični su mesu i najviše se upotrebljavaju u industrijskoj preradi mesa.
Od obezmašćenih belih flekica, uz dodatak
sojine ljuske, dobija se sojina sačma sa sadržajem od
oko 44% proteina koja se koristi za ishranu životinja,
naročito svinja, goveda i živine.
Viša faza prerade sojinog zrna je proizvodnja tradicionalnih sojinih koncentrata koji sadrže minimalno 65%
proteina. Opredeljujući se za ovu proizvodnju, u ”Sojaproteinu” se postepeno smanjuje udeo proizvodnje
sojine sačme, da bi se sirovina usmeravala na proizvodnju koncentrata. Namena tradicionalnih koncentrata iz
”Sojaproteina” je uglavnom za proizvodnju visokokvalitetne hrane za životinje (prasad, telad, ribe).
U drugoj fazi proširenja kapaciteta i orijentacije na
više faze prerade sojinog zrna prelazi se na proizvodnju funkcionalnih sojinih koncentrata namenjenih
prvenstveno industrijskoj preradi mesa. Oni imaju
poboljšane funkcionalne osobine koje se sastoje u
sledećem: emulgovanje masti, vezivanje vode (hidratacija) i poboljšanje strukture finalnog proizvoda.
9
Pakovanje i
skladištenje
Pakovanje
proizvoda
Proteinski proizvodi
• natron vreće, za brašna sa LDPE
uloškom (low density polyethylene)
• palete prekrivene streč folijom
• deklaracija na pojedinačnoj vreći i
paleti
• težina vreće od 10 do 30 kg, zavisno od
vrste proizvoda
• big bag težine od 400 do 900 kg, zavisno
od vrste proizvoda
• ”Soja Vita” proizvodi u komercijalnoj
ambalaži
Uljarski proizvodi
• Sojino ulje se tankuje u autocisterne
• Sojin lecitin se isporučuje u autocisternama i plastičnim buradima od 60 i 200 kg
Prodaja
Domaće i inostrano tržište
Do sada se najveći deo sojinih proizvoda plasirao na domaćem tržištu, na kome je ”Sojaprotein” afirmisan kao
dugogodišnji snabdevač komponenti za proizvodnju visokokvalitetne stočne hrane, ali i pouzdani dobavljač raznih
grana prehrambene industrije Srbije. U poslednje vreme prodaja sojinih proizvoda na inostranom tržištu ipak predstavlja dugoročnu orijentaciju ”Sojaproteina” i u stalnom je porastu.
Zahvaljujući tome što su proizvodi od soje izradjeni od NON GMO sorti soje domaćeg porekla, ”Sojaprotein”
ima komparativnu prednost na inostranom tržištu, pa se zainteresovanost za ove proizvode stalno povećava, da bi
se danas sojini proizvodi našli na trzištima 40 zemalja širom sveta.
Proizvodi
više faze prerade
Kao rezultat trajne orijentacije ka osvajanju novih tržišta i
zahvaljujući kontinuiranom investiranju u vrhunsku opremu,
poslednjih godina dodatno se povećava učešće teksturiranih
proizvoda u ukupnom izvozu, sa tendencijom daljeg rasta. U
strukturi izvoza proizvoda od soje ravnomerno su zastupljeni
teksturirani proizvodi, brašna i grizevi i sirovo sojino ulje. To su,
pored lecitina, glavni izvozni proizvodi ”Sojaproteina” a ostatak
čine proizvodi za ishranu životinja.
Skladištenje
proizvoda
”Sojaprotein” raspolaže savremenim skladišnim prostorom u kojem se gotovi proizvodi
čuvaju u odgovarajućim uslovima do isporuke.
10
11
Ekspanzija izvoza
Trend
prodaje
Regionalna struktura izvoza
Od početka rada fabrike izvoz je imao značajnu ulogu u razvoju kompanije, prolazeći kroz
različite faze upravo kao i sama fabrika. Tokom
osamdesetih godina prošlog veka izvoz je bio u
funkciji kooperacije i uslužne prerade soje, kroz
koju se obezbeđivala tada nedostajuća količina
sojinog zrna za preradu. Nakon toga, devedesetih godina najpre skromno, a vremenom sve
više, razvija se izvoz baziran na prodaji prvenstveno viših faza prerade NON GMO sojinog
zrna. U periodu posle 2000. godine održava se
trend rasta izvoza sojinih proizvoda za različite
namene, uporedo sa širenjem na tržištima Evrope. Završetak procesa privatizacije, krajem 2002.
godine, donosi preokret u filozofiji i izvoznoj
orijentaciji ”Sojaproteina”. Tada se postavljaju
temelji izvozne ekspanzije ”Sojaproteina” koja je
usledila narednih godina i traje do danas.
Struktura
inostrane
prodaje
12
Na izvoznu ekspanziju naročiti uticaj je imala činjenica da se prerađuje isključivo
NON GMO sojino zrno. Zahvaljući proizvodnji NON GMO sojinog zrna u Srbiji pod
okriljem ”Sojaproteina” i ”Victoria Logistic”, stekli su se uslovi za izdavanje validnog
sertifikata o očuvanju porekla, sledljivosti i genetičke čistoće (IP NON GMO), čime se
ispunjavaju svi zahtevi važeći u Evropskoj Uniji i drugim zemljama koje ne prihvataju
GMO proizvode. Čak i u godinama osciliranja ukupnog izvoza u ”Sojaproteinu” se
uspevalo da se popravi struktura izvoza plasmanom proizvoda višeg stepena prerade
(teksturirani proizvodi, brašna i grizevi).
Regionalna struktura izvoza se menja zavisno od strukture proizvoda u pojedinim godinama. Tržiste zemalja
Evropske Unije je najvažnije tržiste na kojem se plasiraju proizvodi ”Sojaproteina” i to preko 70% ukupnog izvoza,
zatim Ruska federacija, kao i države članice CEFTA i EFTA. Počev od 2008. godine, ovi proizvodi su prisutni i na
tržištima Turske, kao i zemalja Bliskog i Srednjeg Istoka i Severne Afrike. Među kupcima podjednako su zastupljene
trgovačke firme, koje dalje distribuiraju robu, kao i krajnji korisnici iz različitih grana prehrambene industrije.
13
Proizvodi za
ljudsku upotrebu
U grupi mahunarki koje imaju značajnu ulogu u pravilnoj ishrani, soja zauzima posebno mesto zbog svojih nutritivnih osobina. Ono što soju izdvaja od ostalih biljaka iz ove porodice je visok sadržaj proteina. Hranljiva vrednost
proizvoda od soje sastoji se u tome što oni sadrže punovredne proteine (slične onima koje imaju namirnice životinjskog porekla) jer su u njima odgovarajuće esencijalne aminokiseline. To su sastojci koje organizam ne može sam
da proizvede, nego se moraju unositi hranom, a neophodni su za normalno funkcionisanje ljudskog organizma.
Sojino zrno treba da bude adekvatno prerađeno u proizvode namenjene za ishranu. Odgovarajućim tehnološkim postupkom iz njega se uklanjaju antinutritivne supstance. Ovo se postiže kontrolisanom termičkom obradom zrna a pri tome je važno da ostanu sačuvane ostale hranljive i korisne materije kao što su proteini, minerali i
vitamini.
Savremena tehnologija prerade sojinog zrna u ”Sojaproteinu” omogućava ponudu različitih proizvoda od soje,
koji imaju široku primenu u prehrambenoj industriji, gde se koriste njihove funkcionalne osobine i povećava hranljiva vrednost gotovih proizvoda. Prilagođeni su i za individualnu upotrebu u domaćinstvu. Dodavanjem proizvoda od
soje u jela povećava se raznovrsnost hrane, a to je preduslov za zdravu ishranu.
Proizvodi ”Sojaproteina” se na osnovu tehnološkog procesa dele na sledeće kategorije:
Brašna i grizevi
Funkcionalne mešavine
Teksturati na bazi sojinog brašna
Teksturati na bazi sojinih koncentrata
Proizvodi za neposrednu upotrebu
Uljarski proizvodi
Proizvodi ”Sojaproteina” za ljudsku upotrebu su namenjeni za:
Industrijsku preradu mesa
Konditorsku industriju
Pekarsku industriju
Industriju testenina
Dijetetiku i farmaceutiku
Proizvodnju biljnih ulja i masti
Primenu u individualnoj i društvenoj ishrani
14
15
Proteinski
proizvodi
SOPRO-PEAB je proizveden od kontrolisanog NON GMO zrna soje (GMO
< 0,9%).
Pakovanje i skladištenje
Pakovanje: SOPRO-PEAB se pakuje i isporučuje u natron vrećama, sa LDPE
uloškom, neto mase 20 kg. Pojedinačno pakovanje je deklarisano i na višejezičnoj
etiketi sadrži podatke za kvalitativnu i kvantitativnu identifikaciju proizvoda. Vreće
su složene na paletu koja je presvučena streč folijom i koja je takođe označena
etiketom.
SOPRO-PEAB
Skladištenje: skladištiti na suvom i hladnom mestu, zaštićenom od spoljašnjih
uticaja.
Punomasno enzimski
aktivno sojino brašno
Rok trajanja: 9 meseci.
OSNOVNA SVOJSTVA
SOPRO-PEAB je proizvod dobijen procesom prerade sojinog zrna sa višim sadržajem proteina. U ovom
proizvodu ostao je nenarušen prirodni odnos proteina sa visokim stepenom disperzibilnosti sojinog ulja, lecitina,
minerala i vitamina rastvorljivih u mastima. SOPRO-PEAB je značajan zbog visoke hranljive i biološke vrednosti i
svojih funkcionalnih osobina u procesu izrade finalnih proizvoda. Odlično je sredstvo za beljenje brašna, zahvaljujući
prisustvu enzima lipoksigenaze. Zbog inaktiviranja antinutritivnih faktora koje sadrži sojino zrno, potrebna je naknadna termička obrada proizvoda u koji se unosi SOPRO-PEAB.
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
Granulacija
Pojedinačno
pakovanje
Broj vreća
na paleti
Neto
težina
na paleti
SOPRO-PEAB
BFL120000001
min. 90%<0,150 mm
(#100 mesh US St. Sieve)
20 kg
24
480 kg
PRIMENA PROIZVODA
Pekarska industrija
Hemijske karakteristike
Sadržaj proizvoda %
Tipične analize %
Garantovani sadržaj %
Protein* (N x 625)
41,0
min. 39,0
Voda 7,0
max. 8,0
Mast*
23,0
min. 20,0
Celuloza*
3,5
max. 4,5
Pepeo*
5,5
max. 5,5
Sačuvana aktivnost lipoksigenaze
*računato na suvu materiju
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Dozira se u količini od 0,3-0,5% u odnosu
na pšenično brašno, u zavisnosti od kvaliteta
brašna i vrste zamesa. SOPRO-PEAB se meša sa
pšeničnim brašnom u suvom stanju, a dodavanje
sojinog brašna iziskuje dodavanje vode u odnosu:
Ostala svojstva
Boja
prirodna, svetlo žuta
Ukus
svojstven proizvodu
Miris
svojstven proizvodu
Energetska vrednost
1.795 kJ (429 kcal)/100 g
Rezultat dobijen: (1) analizom, (2) računski
16
Varijacije navedenih vrednosti su moguće u zavisnosti od kvaliteta sirovine (zrna soje).
U ovom proizvodu nije narušen prirodni odnos proteina sa visokim stepenom disperzibilnosti sojinog ulja,
lecitina, minerala i vitamina rastvorljivih u mastima. Punomasno enzimski aktivno sojino brašno je korisno zbog svoje
visoke hranljive i biološke vrednosti i funkcionalnih osobina. U pekarstvu se preporučuje korišćenje ovog proizvoda
jer je odlično sredstvo sa oksidacionim delovanjem. Vrši beljenje pšeničnog brašna zahvaljujući
prisustvu enzima lipoksigenaze. Kod manje kvalitetnog pšeničnog brašna dodatak SOPRO-PEAB
sprečava širenje testa.
sojino brašno : voda = 1 : 1
(2)
Ovo brašno je odlična komponenta u
proizvodnji aditiva.
SOPRO-PTB
Punomasno tostovano
sojino brašno
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
Granulacija
Pojedinačno
pakovanje
Broj vreća
na paleti
Neto
težina
na paleti
SOPRO-PTB
BFL120000013
min. 90%<0,150 mm
(#100 mesh US St. Sieve)
20 kg
24
480 kg
Pakovanje i skladištenje
OSNOVNA SVOJSTVA
Pakovanje: SOPRO-PTB se pakuje i isporučuje u natron vrećama, sa LDPE uloškom,
neto mase 20 kg. Pojedinačno pakovanje je deklarisano i na višejezičnoj etiketi sadrži podatke za kvalitativnu i kvantitativnu identifikaciju proizvoda. Vreće su složene na paletu koja
je presvučena streč folijom i koja je takođe označena etiketom.
SOPRO-PTB je proizvod dobijen procesom prerade sojinog
zrna sa višim sadržajem proteina. U ovom proizvodu ostao je
nenarušen prirodni odnos proteina sa visokim stepenom disperzibilnosti sojinog ulja, lecitina, minerala i vitamina rastvorljivih u mastima.
Odgovarajućom termičkom obradom inaktivirani su antinutritivni
faktori, čime se povećava iskoristljivost proteina. SOPRO-PTB je
značajan zbog visoke hranljive i biološke vrednosti i svojih funkcionalnih osobina u procesu izrade finalnih proizvoda. SOPRO-PTB
ima emulgujuće osobine, stabilizuje emulzije ulje/voda i voda/ulje,
apsorbuje i zadržava vodu i sprečava užeglost masti zahvaljujući
prirodno visokom sadržaju tokoferola.
Skladištenje: skladištiti na suvom i hladnom mestu, zaštićenom od spoljašnjih uticaja.
Rok trajanja: 9 meseci.
PRIMENA PROIZVODA
Pekarska industrija
Dodavanjem SOPRO-PTB u pšenično brašno postiže se veća hranljiva vrednost,
lepša boja kore, hleb se manje mrvi i produžuje se svežina hleba i peciva. Pošto se dozira
15-20% u odnosu na pšenično brašno, proporcionalno treba povećati količinu vode.
Preporučuje se i upotreba glutenskog brašna zbog postizanja bolje strukture sredine hleba
i peciva.
Hemijske karakteristike
Sadržaj proizvoda %
Tipične analize %
Garantovani sadržaj %
Protein* (N x 625)
41,0
min. 39,0
Voda 7,0
max. 8,0
Mast*
23,0
min. 20,0
Celuloza*
4,0
max. 4,5
Pepeo*
5,5
max. 5,5
PDI (indeks rastvorljivosti proteina)
- min. 20,0
Aktivnost ureaze ΔpH
0,1
max. 0,3
*računato na suvu materiju
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Ostala svojstva
Boja
Ukus
Miris
Energetska vrednost
Rezultat dobijen: (1) analizom, (2) računski
svetlo smeđa
prijatan, malo sladunjav
neutralan
1.795 kJ (429 kcal)/100 g
Varijacije navedenih vrednosti su moguće u zavisnosti od kvaliteta sirovine (zrna soje).
(2)
SOPRO-PTB se koristi kao komponenta u proizvodnji visokoproteinskog hleba, hleba
za dijabetičare i sl.
Konditorska industrija
SOPRO-PTB se koristi kao hranljivi
dodatak do 10%, radi povećanja sadržaja
proteina, što je od posebnog značaja
jer su proizvodi prvenstveno namenjeni
mlađim uzrastima. Za proizvodnju keksa
se dodaje u pšenično brašno u količini do
2%, što olakšava mašinsku obradu testa.
SOPRO-PTB utiče na poboljšanje strukture konditorskih proizvoda i produžava
njihovu svežinu. U procesu proizvodnje
smanjuje potrošnju jaja i masti, poboljšava konzistenciju masti, sprečava njeno
izdvajanje i odgađa rekristalizaciju šećera.
SOPRO-PTB je proizveden od kontrolisanog NON GMO zrna soje (GMO < 0,9%).
18
19
SOPRO-MTB
Malomasno tostovano
sojino brašno
Ostala svojstva
Boja
Ukus
Miris
Energetska vrednost
Rezultat dobijen: (1) analizom, (2) računski
svetlo žuta do tamno žute
prijatan, malo sladunjav
neutralan
1.525 kJ (364 kcal)/100 g
(2)
Varijacije navedenih vrednosti su moguće u zavisnosti od kvaliteta sirovine (zrna soje).
SOPRO-MTB je proizveden od kontrolisanog NON GMO zrna soje (GMO < 0,9%).
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
Granulacija
Pojedinačno
pakovanje
Broj vreća
na paleti
Neto
težina
na paleti
SOPRO-MTB
BFL210000001
min. 90%<0,150 mm
(#100 mesh US St. Sieve)
25 kg
30
750 kg
Pakovanje i skladištenje
Pakovanje: SOPRO-MTB se pakuje i isporučuje u natron vrećama, sa LDPE uloškom, neto mase 25 kg. Pojedinačno pakovanje je deklarisano i na višejezičnoj etiketi sadrži podatke za kvalitativnu i kvantitativnu identifikaciju
proizvoda. Vreće su složene na paletu koja je presvučena streč folijom i koja je takođe označena etiketom.
Skladištenje: skladištiti na suvom i hladnom mestu, zaštićenom od spoljašnjih uticaja.
Rok trajanja: 12 meseci.
OSNOVNA SVOJSTVA
SOPRO-MTB je proizvod dobijen procesom prerade sojinog zrna sa višim sadržajem proteina. Ovaj proizvod
je karakterističan po srednjem sadržaju ulja i proteina, što je uslovljeno njegovom namenom. Odgovarajućom
termičkom obradom inaktivirani su antinutritivni faktori, čime se povećava iskoristljivost proteina. SOPRO-MTB je
značajan zbog visoke hranljive i biološke vrednosti i svojih funkcionalnih osobina u procesu izrade finalnih proizvoda. SOPRO-MTB ima emulgujuće osobine, stabilizuje emulzije ulje/voda i voda/ulje, apsorbuje i zadržava vodu i
sprečava užeglost masti zahvaljujući prirodno visokom sadržaju tokoferola.
Hemijske karakteristike
20
Sadržaj proizvoda %
Tipične analize %
Garantovani sadržaj %
Protein* (N x 625)
48,0
min. 47,0
Voda 7,0
max. 8,0
Mast*
9,0
max. 9,0
Celuloza*
3,5
max. 3,5
Pepeo*
6,5
max. 6,5
PDI (indeks rastvorljivosti proteina)
- min. 20,0
Aktivnost ureaze ΔpH
0,1
max. 0,3
*računato na suvu materiju
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
PRIMENA PROIZVODA
Konditorska industrija
SOPRO-MTB se koristi kao dodatak za poboljšanje hranljive vrednosti i kvaliteta konditorskih
proizvoda u količini do 10% u odnosu na pšenično
brašno. Dodavanje SOPRO-MTB-a utiče na poboljšanje mašinske obrade testa, smanjenju potrošnju
jaja i masti, na ekonomičnost proizvodnje, poboljšava raspodelu masti i šećera, konzistenciju masti,
sprečava izdvajanje masti, gubitak vode i odgađa
rekristalizaciju šećera.
SOPRO-UTB
Obezmašćeno umereno
tostovano sojino brašno
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
Granulacija
Pojedinačno
pakovanje
Broj vreća
na paleti
Neto
težina
na paleti
SOPRO-UTB 100
BFL410000020
min. 90%<0,150 mm
(#100 mesh US St. Sieve)
25 kg
30
750 kg
Pakovanje i skladištenje
OSNOVNA SVOJSTVA
Pakovanje: SOPRO-UTB se pakuje i isporučuje u natron vrećama, sa LDPE uloškom, neto mase 25 kg. Pojedinačno pakovanje je deklarisano i na višejezičnoj etiketi
sadrži podatke za kvalitativnu i kvantitativnu identifikaciju proizvoda. Vreće su složene
na paletu koja je presvučena streč folijom i koja je takođe označena etiketom.
SOPRO-UTB je proizvod dobijen procesom prerade sojinog zrna
sa višim sadržajem proteina. SOPRO-UTB predstavlja jedinstven izvor
proteina sa visokim stepenom disperzibilnosti u vodi, odnosno esencijalnih aminokiselina i zaštitnih materija - minerala i vitamina značajnih za
ukupni metabolizam. SOPRO-UTB je značajan zbog svoje visoke hranljive i biološke vrednosti, kao i svojih funkcionalnih osobina (emulgovanja
i stabilizovanja, velike moći apsorpcije i vezivanja vode, dispergovanja,
adsorbovanja masti, lakog umrežavanja, poboljšanja strukture i antioksidativnog delovanja. Zahvaljujući prisustvu enzima lipoksigenaze, dobro je
sredstvo za beljenje. Radi inaktiviranja antinutritivnih faktora mora postojati
naknadna termička obrada proizvoda u koji je ugrađen SOPRO-UTB.
Skladištenje: skladištiti na suvom i hladnom mestu, zaštićenom od spoljašnjih uticaja.
Rok trajanja: 12 meseci.
PRIMENA PROIZVODA
Pekarska industrija
Hemijske karakteristike
Sadržaj proizvoda %
Tipične analize %
Garantovani sadržaj %
Protein* (N x 625)
53,0
min. 52,0
Voda 7,0
max. 8,0
Mast*
1,2
max. 1,5
Celuloza*
3,5
max. 3,5
Pepeo*
6,5
max. 6,5
PDI (indeks rastvorljivosti proteina)
70-90
65
*računato na suvu materiju
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Ostala svojstva
Boja
Ukus
Miris
Energetska vrednost
Rezultat dobijen: (1) analizom, (2) računski
22
svetlo žuta svojstven proizvodu
svojstven proizvodu
1.495 kJ (347 kcal)/100 g
(2)
Varijacije navedenih vrednosti su moguće u zavisnosti od kvaliteta sirovine (zrna soje). SOPRO-UTB je proizveden od kontrolisanog NON GMO zrna soje (GMO < 0,9%).
Zahvaljujući delimičnom prisustvu enzima lipoksigenaze, ovaj proizvod je dobro
sredstvo za beljenje sredine hleba. Obično se koristi zbog svog velikog sadržaja visokovrednih proteina u izradi specijalnih vrsta hleba, gde se želi postići što belja sredina, a ne utiče na ukus i miris, čak i ako se dozira u većim procentima. U zavisnosti od efekata koji se očekuju od
proizvoda i namene proizvoda, dozira se 3-10%, računato na količinu pšeničnog brašna, uz korišćenje glutenskog
brašna po potrebi. SOPRO-UTB služi kao veoma dobar korektor za dostizanje propisanog nivoa proteina. Utiče
na poboljšanje reoloških osobina testa, boju kore i strukturu sredine hleba. Količinu dodate vode treba srazmerno
povećavati sa količinom dodatog SOPRO-UTB, čime se produžava svežina proizvoda.
Industrija testenina
SOPRO-UTB se preporučuje za izradu specijalnih vrsta testenina (testenina sa sojom, proteinska,
visokoproteinska i testenina za dijabetičare) u količini
12-30%, računato na količinu pšeničnog brašna,
čime se povećava njihova hranljiva vrednost. Dodavanjem ovog brašna olakšava se mašinska obrada
i smanjuje lepljivost testa. Zahvaljujući prisustvu
enzima lipoksigenaze postiže se beljenje testa.
SOPRO-TB
Obezmašćeno tostovano
sojino brašno
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
Granulacija
Pojedinačno
pakovanje
Broj vreća
na paleti
Neto
težina
na paleti
SOPRO-TB 200
BFL410000001
min. 90%<0,075 mm
(#200 mesh US St. Sieve)
25 kg
30
750 kg
Pakovanje i skladištenje
OSNOVNA SVOJSTVA
SOPRO-TB je proizvod dobijen savremenim procesom prerade odabranog
sojinog zrna sa višim sadržajem proteina. To je
izuzetan izvor proteina odnosno esencijalnih
aminokiselina i zaštitnih materija - minerala i
vitamina značajnih za ukupni metabolizam.
Odgovarajućom termičkom obradom inaktivirani su antinutritivni faktori, čime se povećava
iskoristljivost proteina. SOPRO-TB ima visoku
hranljivu i biološku vrednost, a u procesu
proizvodnje finalnih proizvoda korisne su
njegove funkcionalne osobine (emulgovanje
i stabilizovanje, moć apsorpcije i vezivanja
vode, dispergovanja, adsorbovanja masti, lakog
umrežavanja, poboljšanja strukture i antioksidativnog delovanja.
Pakovanje: SOPRO-TB se pakuje i isporučuje u natron vrećama, sa LDPE uloškom, neto mase 25 kg i u ”big
bag” vrećama. Pojedinačno pakovanje je deklarisano i na višejezičnoj etiketi sadrži podatke za kvalitativnu i kvantitativnu identifikaciju proizvoda. Vreće su složene na paletu koja je presvučena streč folijom i koja je takođe označena
etiketom.
Skladištenje: skladištiti na suvom i hladnom mestu, zaštićenom od spoljašnjih uticaja.
Rok trajanja: 12 meseci.
PRIMENA PROIZVODA
Industrijska prerada mesa
SOPRO-TB se kao proteinski emulgator koristi u procesima usitnjavanja mesa radi vezivanja dodate vode,
emulgovanja i ukupnog stabilizovanja kod mesno-masne emulzije. Može se koristiti u suvom ili hidriranom stanju,
gde se na jedan deo brašna dodaje tri dela vode (1 : 3). SOPRO-TB se može koristiti i kao funkcionalni dodatak
zbog svojih emulgujućih i želirajućih svojstava i kao punilac odnosno zamena za belančevine životinjskog porekla.
Uobičajeno doziranje u finalne proizvode je 2-4%.
Konditorska industrija
Hemijske karakteristike
Sadržaj proizvoda %
Tipične analize %
Garantovani sadržaj %
Protein* (N x 625)
53,0
min. 52,0
Voda 7,0
max. 8,0
Mast*
1,5
max. 2,0
Celuloza*
3,5
max. 3,5
Pepeo*
6,5
max. 6,5
PDI (indeks rastvorljivosti proteina)
- min. 20,0
*računato na suvu materiju
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Ostala svojstva
Boja
Ukus
Miris
Energetska vrednost
Rezultat dobijen: (1) analizom, (2) računski
svetlo žuta do svetlo smeđe
prijatan, malo sladunjav
neutralan
1.445 kJ (345 kcal)/100 g
Varijacije navedenih vrednosti su moguće u zavisnosti od kvaliteta sirovine (zrna soje).
24
SOPRO-TB je proizveden od kontrolisanog NON GMO zrna soje (GMO < 0,9%).
(2)
SOPRO-TB se koristi kao hranljivi dodatak u konditorskoj industriji u količinama 5-7%, naročito radi povećanja
sadržaja proteina, što je od posebnog značaja jer su ovi proizvodi prvenstveno namenjeni mlađim uzrastima. Za
proizvodnju keksa dodaje se do 2%, računato na količinu pšeničnog brašna, što olakšava mašinsku obradu testa. U
konditorskim proizvodima SOPRO-TB utiče na poboljšanje finoće i strukture i produžava svežinu.
Društvena ishrana
Za pripremu jela u društvenoj ishrani pšeničnom brašnu
je poželjno dodati do 10% sojinog brašna u cilju obogaćivanja
proteinima, esencijalnim aminokiselinama, mineralima i dijetalnim
vlaknima. Od ove mešavine se pripremaju sledeća jela: kisela testa,
pite, pogačice, krofne, palačinke itd.
Dijetetika i farmaceutika
SOPRO-TB se koristi u proizvodnji različitih dijetetskih proizvoda
za dopunsku ishranu sportista i rekreativaca, kao i za proizvodnju različitih prehrambenih proizvoda od kojih se očekuje dijetetski efekat
(suve mešavine, hleb, peciva, konditorski proizvodi, testenine itd.).
SOPROLEC-8-TB
Pakovanje i skladištenje
Pakovanje: SOPROLEC-8-TB se pakuje i isporučuje u natron vrećama, sa LDPE
uloškom, neto mase 25 kg. Pojedinačno pakovanje je deklarisano i na etiketi sadrži podatke
za kvalitativnu i kvantitativnu identifikaciju proizvoda. Vreće su složene na paletu koja je
presvučena streč folijom i koja je takođe označena etiketom.
Lecitinirano tostovano
sojino brašno
Skladištenje: skladištiti na suvom i hladnom mestu, zaštićenom od spoljašnjih uticaja.
Rok trajanja: 12 meseci.
OSNOVNA SVOJSTVA
Proizvedeno po proizvođačkoj specifikaciji
PRIMENA PROIZVODA
SOPROLEC-8-TB je proizvod dobijen savremenim procesom prerade odabranog sojinog zrna sa višim sadržajem proteina. To je izuzetan izvor proteina odnosno esencijalnih aminokiselina i zaštitnih materija - minerala i
vitamina značajnih za ukupni metabolizam. Odgovarajućom termičkom obradom inaktivirani su antinutritivni faktori,
čime se povećava iskoristljivost proteina. SOPROLEC-8-TB ima visoku hranljivu i biološku vrednost i poboljšane
funkcionalne osobine, zahvaljujući naknadnom lecitiniranju. Odličan je emulgator i stabilizator pa može da zameni
jaja ili žumanca jaja u proizvodu. Ima veliku moć apsorpcije i vezivanja vode, odlično disperguje i adsorbuje mast,
lako se umrežava, poboljšava strukturu finalnog proizvoda i deluje antioksidativno, zahvaljujući visokom sadržaju
tokoferola.
Industrijska prerada mesa
SOPROLEC-8-TB je sojino brašno sličnih karakteristika kao i SOPRO-TB, s tim što
sadrži sojin lecitin, koji je jedan od najboljih prirodnih emulgatora, zbog čega ovo brašno
ima bolju funkcionalnu osobinu emulgovanja. Može se hidrirati do odnosa 1 : 3 (brašno :
voda) i koristiti u recepturama kao emulgator ili punilac. U proizvode se dodaje u količinama 2-4%. Optimalna stabilizacija u proizvodima postiže se u odnosu:
protein : mast : voda = 1 : (1,5-3,5) : (5-7)
Hemijske karakteristike
Sadržaj proizvoda %
Tipične analize %
Garantovani sadržaj %
Protein* (N x 625)
50,0
min. 49,0
Voda 7,0
max. 8,0
Mast/Lecitin*
3,5
min. 3,5
Celuloza*
3,5
max. 3,5
Pepeo*
6,5
max. 6,5
PDI (indeks rastvorljivosti proteina)
- min. 20,0
Aktivnost ureaze ΔpH
0,1
max. 0,3
*računato na suvu materiju
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Ostala svojstva
Boja
Ukus
Miris
Energetska vrednost
Rezultat dobijen: (1) analizom, (2) računski
svetlo žuta do svetlo smeđe
prijatan, malo sladunjav
neutralan
1.600 kJ (382 kcal)/100 g
(2)
Varijacije navedenih vrednosti su moguće u zavisnosti od kvaliteta sirovine (zrna soje). SOPROLEC-8-TB je proizveden od kontrolisanog NON GMO zrna soje (GMO < 0,9%).
26
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
Granulacija
Pojedinačno
pakovanje
Broj vreća
na paleti
Neto
težina
na paleti
SOPROLEC-8-TB 325
BFL310000001
min. 90%<0,045 mm
(#325 mesh US St. Sieve)
25 kg
30
750 kg
Najbolji efekti u primeni SOPROLEC-8-TB kao emulgatora se dobijaju u proizvodnji barenih, polutrajnih i nekih
kuvanih proizvoda, na primer pašteta. Preporučena količina se prethodno hidrira u kuteru dodavanjem 3-4 puta
veće količine vode da bi se pripremila suspenzija. Na pripremljenu suspenziju dodaje se meso, kuhinjska so, potrebni aditivi i začini, te ostale sirovine u zavisnosti od vrste finalnog proizvoda, kao i uobičajenog postupka proizvođača.
SOPROLEC-8-TB se koristi za pripremu salamure u izradi polutrajnih proizvoda tipa šunka u omotu, junetina
u omotu, sterilisana mandolina šunka i polutrajnih konzervi od svinjskog i junećeg mesa. Salamura se priprema tako
što se najpre pripremi suspenzija u odnosu 1 : 3 (brašno : voda) a potom se postepeno dodaje sva predviđena
količina vode sa solju i ostalim aditivima za salamurenje. Količina SOPROLEC-8-TB u salamuri treba da bude tolika
da se dodavanjem 35-45 litara salamure na 100 kilograma mesa dostigne saržaj od 2-4% SOPROLEC-8-TB u
gotovom proizvodu.
27
SOPROLEC-8-TB se koristi
za pripremu suspenzije svinjskih
kožica, pri čemu se uobičajeno
koristi oko 4%, računato na količinu pripremljene suspenzije.
Ovakva suspenzija je termički
stabilna i koristi se u proizvodnji
nekih nekih vrsta kobasica i
trajnih konzervi.
SOPROLEC-8-TB se
upotrebljava kao funkcionalni
dodatak u skoro svim vrstama
proizvoda od mesa osim trajnih
kobasica. Prilikom izrade proizvoda od mesa posebnih svojstava, sa većim učešćem proizvoda od soje (radi smanjenja sadržaja masti i holesterola), u kuter se dodaju proizvodi od soje i voda u sledećem odnosu:
SOPROLEC-8-TB : SOPROTEX : voda = 1 : 1,5 : 8
Masu kuterovati oko 2 minuta i dodati u željeni proizvod u količini do 30%.
Pekarska industrija
SOPROLEC-8-TB ima visoku hranljivu i biološku vrednost i poboljšane funkcionalne osobine zahvaljujući naknadnom lecitiniranju. Lecitin je dobar emulgator i nanet na sojino brašno doprinosi da sredina hleba bude elastičnija, pore
postaju ravnomernije, zidovi pora sunđerasti, proizvod duže ostaje svež, hleb se manje mrvi. SOPROLEC-8-TB se
preporučuje za proizvodnju tost hleba i u proizvod se dozira u količini 1,5-3%, uz dodatak vode u zames u odnosu
1 : 2.
Konditorska industrija
SOPROLEC-8-TB se koristi kao hranljivi dodatak u konditorskoj industriji u količinama do 20%, računato na
količinu pšeničnog brašna, u zavisnosti od kvaliteta pšeničnog brašna. Zbog svojih svojstava, SOPROLEC-8-TB u
konditorskoj industriji je naročito pogodan za proizvodnju biskvitnih kolača, vafel listova i kakao krem namaza. Time
se postiže bolje raspoređivanje masnoće u testu ili u masi, dobijaju se sitnije kapljice, stabilnija kristalizacija, lepša
sredina, produžena svežina i lepši izgled gotovog proizvoda. Dodatak SOPROLEC-8-TB testu za vafel proizvod
omogućuje da testo bude homogene strukture, brže pečenje i duže očuvanje svežine proizvoda. Vafel proizvodi
postaju krhki, prhki, odgovarajuće boje i dobre rastvorljivosti prilikom žvakanja. SOPROLEC-8-TB je odličan emulgator i stabilizator pa može da zameni deo jaja i deo mleka u prahu u finalnom proizvodu.
SOPROMIX-1
SOPROMIX-2
SOPROMIX-HE
Funkcionalne mešavine za
prehrambenu industriju
Proizvedeno po proizvođačkoj specifikaciji
OSNOVNA SVOJSTVA
SOPROMIX su funkcionalne mešavine dobijene homogenim mešanjem više komponenti,
od kojih su najviše zastupljeni proteinski proizvodi
od soje. Ostali sastojci su prirodni emulgatori,
stabilizatori i zgušnjivači (sojin lecitin i hidrokoloidi).
Ove mešavine su formulisane tako da pored velike
nutritivne vrednosti poseduju i veoma izraženu
funkcionalnost. Zbog toga su izuzetno kvalitetna i
ekonomična zamena za sojine izolate i funkcionalne koncentrate u različitim proizvodima od mesa.
SOPROMIX funkcionalne mešavine su veoma
blagog i prijatnog ukusa i neutralnog mirisa. One
se brzo disperguju u vodi i imaju izuzetnu sposobnost apsorpcije, vezivanja vode i emulgovanja
masti. U izolovanim sistemima masti i vode SOPROMIX funkcionalne mešavine daju čvrstu, homogenu i termostabilnu emulziju pri temperaturama pasterizacije (90 minuta na 80°C) i sterilizacije
(30 minuta na 120°C) ako se koriste odnosi:
SOPROMIX-1 : masnoća : voda = 1 : 13: 13
SOPROMIX-2 : masnoća : voda = 1 : 13 : 13
Dijetetika i farmaceutika
28
SOPROLEC-8-TB se koristi u proizvodnji različitih dijetetskih proizvoda za dopunsku ishranu sportista i rekreativaca, kao i za proizvodnju različitih prehrambenih proizvoda od kojih se očekuje dijetetski efekat (suve mešavine,
hleb, peciva, konditorski proizvodi, testenine itd.). U zavisnosti od željenog efekta, odnosno zahtevanog sadržaja
lecitina u finalnom proizvodu, koriste se različite količine SOPROLEC-8-TB. Sem upotrebe u dijetetskim proizvodima, sadržaj lecitina omogućuje upotrebu SOPROLEC-8-TB i u proizvodnji dijetoterapijskih proizvoda kada se
očekuju efekti koje daje lecitin: zaštita kardiovaskularnog sistema, regeneracija ćelija, zaštita jetre itd.
SOPROMIX-HE : masnoća : voda = 1 : 16 : 16
Takođe, mešavine SOPROMIX imaju dobru moć želiranja i formiraju termostabilne i čvrste gelove pri temperaturama pasterizacije (90 minuta na 80°C) i sterilizacije (30 minuta na 120°C) ako se koriste odnosi:
SOPROMIX-1 : voda = 1 : 5
SOPROMIX-2 : voda = 1 : 5
SOPROMIX-HE : voda = 1 : 7
29
SOPROMIX-1
SOPROMIX-HE
Hemijske karakteristike
Hemijske karakteristike
Sadržaj proizvoda %
Tipične analize %
Garantovani sadržaj %
Protein* (N x 625)
57,0
min. 55,0
Voda 7,0
max. 9,0
Mast/Lecitin*
3,0
min. 2,5
Celuloza*
3,5
max. 4,0
Pepeo*
7,0
max. 7,5
Aktivnost ureaze ΔpH
0,1
max. 0,3
*računato na suvu materiju
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Ostala svojstva
Boja
Ukus
Miris
Energetska vrednost
Rezultat dobijen: (1) analizom, (2) računski
Sadržaj proizvoda %
Tipične analize %
Garantovani sadržaj %
Protein* (N x 625)
60,0
min. 60,0
Voda 7,0
max. 9,0
Mast/Lecitin*
2,5
min. 2,0
Celuloza*
3,5
max. 4,0
Pepeo*
7,0
max. 7,5
Aktivnost ureaze ΔpH
0,1
max. 0,3
*računato na suvu materiju
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Ostala svojstva
svetlo žuta
prijatan, malo sladunjav
neutralan
1.330 kJ (318 kcal)/100 g
(2)
Boja
Ukus
Miris
Energetska vrednost
Rezultat dobijen: (1) analizom, (2) računski
svetlo žuta
prijatan, malo sladunjav
neutralan
1.308 kJ (312 kcal)/100 g
(2)
Varijacije navedenih vrednosti su moguće u zavisnosti od kvaliteta sirovine (zrna soje).
SOPROMIX-2
Funkcionalne mešavine za prehrambenu industriju SOPROMIX-1, SOPROMIX-2 i SOPROMIX-HE su proizvedene od kontrolisanog NON GMO zrna soje (GMO < 0,9%).
Hemijske karakteristike
Sadržaj proizvoda %
Tipične analize %
Garantovani sadržaj %
Protein* (N x 625)
48,0
min. 45,0
Voda 7,0
max. 9,0
Mast/Lecitin*
4,0
min. 3,5
Celuloza*
4,0
max. 4,5
Pepeo*
7,5
max. 8,0
Aktivnost ureaze ΔpH
0,1
max. 0,3
*računato na suvu materiju
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Ostala svojstva
Boja
Ukus
Miris
Energetska vrednost
Rezultat dobijen: (1) analizom, (2) računski
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
Granulacija
Pojedinačno
pakovanje
Broj vreća
na paleti
Neto
težina
na paleti
SOPROMIX-1
BFL510000002
min. 90%<0,045 mm
(#325 mesh US St. Sieve)
15 kg
40
600 kg
SOPROMIX-2
BFL510000011
min. 90%<0,045 mm
(#325 mesh US St. Sieve)
15 kg
40
600 kg
SOPROMIX-HE
BFL510000021
min. 90%<0,045 mm
(#325 mesh US St. Sieve)
15 kg
40
600 kg
Pakovanje i skladištenje
svetlo žuta
prijatan, malo sladunjav
neutralan
1.380 kJ (330 kcal)/100 g
(2)
Pakovanje: Funkcionalne mešavine za prehrambenu industriju SOPROMIX-1, SOPROMIX-2 i SOPROMIX-HE
se pakuju i isporučuju u natron vrećama, sa LDPE uloškom, neto mase 15 kg. Pojedinačno pakovanje je deklarisano
i na etiketi sadrži podatke za kvalitativnu i kvantitativnu identifikaciju proizvoda. Vreće su složene na paletu koja je
presvučena streč folijom i koja je takođe označena etiketom.
Skladištenje: skladištiti na suvom i hladnom mestu, zaštićenom od spoljašnjih uticaja.
Rok trajanja: 12 meseci.
30
31
SOPROTEX-N i SOPROTEX-H
PRIMENA PROIZVODA
Industrijska prerada mesa
Izuzetna funkcionalnost mešavina SOPROMIX-1, SOPROMIX-2 i SOPROMIX-HE, iako sa nižim sadržajem
proteina u odnosu na sojine izolate i funkcionalne koncentrate, omogućava povećanje prinosa proizvoda od mesa,
uz značajno sniženje troškova proizvodnje. Za razliku od izolata, funkcionalne mešavine SOPROMIX imaju izraženu toleranciju prema slanim sistemima (jonska osetljivost kod izolata uzrokuje brzu razgradnju emulzija pripremljenih sa solju).
SOPROMIX-1 se uspešno koristi u proizvodnji različitih proizvoda od mesa kao emulgator i sredstvo za hidriranje u količini 2-4%, bez uticaja na promenu organoleptičkih karakteristika gotovog proizvoda. Može se koristiti u
proizvodnji različitih vrsta kobasica (barene, barene grubo usitnjene, barene sa komadima mesa, kuvane), u usitnjenom oblikovanom mesu, u konzervama od mesa u komadima i drugo. SOPROMIX-1 ima nešto bolje funkcionalne
osobine u poređenju sa SOPROMIX-2.
SOPROMIX-2 se uspešno koristi u izradi različitih proizvoda od mesa kao emulgator i sredstvo za hidriranje
u količini od 2-4%, bez uticaja na promenu organoleptičkih karakteristika gotovog proizvoda. Može se koristiti u
proizvodnji raličitih vtsta kobasica.
SOPROMIX-HE se koristi kao sredstvo za emulgovanje a naročito se preporučuje za hidriranje mesa u količini
2-4%. Ima izraženija funkcionalna svojstva od mešavina SOPROMIX-1 i SOPROMIX-2. SOPROMIX-HE ima sposobnost vezivanja vode u odnosu 1 : 7. Može se takođe koristiti u proizvodnji različitih vrsta kobasica, u usitnjeno
oblikovanom mesu, u konzervama od mesa u komadima i drugo. Uspešno se koristi kao zamena za sojine izolate
(u odnosu 1 : 1) u svim proizvodima od mesa gde se koristi izolat, izuzev u postupku ubrizgavanja salamure.
SOPROMIX funkcionalne mešavine se mogu dodavati u suvom ili vlažnom stanju. Način primene zavisi od
postojeće opreme, kapaciteta proizvodnje, tipa proizvoda i postupka proizvodnje. Za korišćenje u vlažnom stanju
prethodna hidratacija obavlja se u kuteru sa dodatkom 5 do 7 puta veće količine vode u smešu. Nema potrebe za
izmenama u sastavu i tehnološkom postupku izrade proizvoda.
SOPROMIX-1 se preporučuje kao zamena za izolate soje u odnosu 1 : 1, u proizvodnji različitih vrsta kobasica.
SOPROMIX-2 je dobra zamena za koncentrate soje, takođe u odnosu 1 : 1, a posebno je pogodan za proizvodnju različitih vrsta pašteta.
SOPROMIX-HE se posebno preporučuje kao sredstvo za hidraciju mesa, gde zamenjuje izolate soje u odnosu 1 : 1.
SOPROMIX-1 i SOPROMIX-HE se mogu koristiti i u izradi suspenzija svinjskih kožica, obično u količini 1-4% u
odnosu na količinu suspenzije, kao i za izradu termostabilnih emulzija (toplim postupkom) u sledećem odnosu:
emulgator : mast : voda = 1 : 5 : 5 ili 1 : 8 : 8.
SOPROMIX se u postupku hidratacije koristi na sledeći
način: za hidrataciju u masir kadama i tamblerima potrebno je prvo napraviti suspenziju u odnosu SOPROMIX :
voda = 1 : 5, koristeći deo predviđene količine salamure.
Ukoliko se koristi kombinacija ubrizgavanja i tamblovanja,
u deo salamure za ubrizgavanje ne dodaje se SOPROMIX (zbog mogućnosti da dođe do začepljenja na iglama
injektora), već se ove smeše dodaju u deo salamure koja
je predviđena za tambler. Najpre se napravi suspenzija u
odnosu 1 : 5 u kuteru ili uređaju za pripremu salamure
da bi se izbeglo stvaranje grudvica a nakon toga se u tu
suspenziju dodaje preostala količina salamure.
Teksturati soje na bazi sojinog brašna
- ljuspice i komadići
OSNOVNA SVOJSTVA
SOPROTEX su teksturirani proizvodi dobijeni
savremenim procesom extrudiranja brašna od
odabranog sojinog zrna sa višim sadržajem proteina. SOPROTEX su teksturirani proizvodi u obliku
komadića, ljuspica ili sitnih granulacija. Oni su izvor
proteina, odnosno esencijalnih aminokiselina i
zaštitnih materija, minerala i vitamina, značajnih za
ukupni metabolizam. Odgovarajućom termičkom
obradom inaktivirani su antinutritivni faktori, čime
se povećava iskoristljivost proteina. SOPROTEX
proizvodi imaju visoku hranljivu i biološku vrednost.
Karakteriše ih strukturni integritet koji se zadržava
i prilikom hidratacije, kuvanja, sterilisanja i sličnih
postupaka. Imaju visoku moć apsorbovanja vode,
masti i mesnih sokova, stabilizuju sistem i sprečavaju
izdvajanje masti i deluju antioksidativno.
Hemijske karakteristike
Sadržaj proizvoda %
Tipične analize %
Garantovani sadržaj %
Protein* (N x 625)
53,0
min. 52,0
Voda 7,0
max. 8,0
Mast*
1,0
max. 1,5
Celuloza*
3,5
max. 3,5
Pepeo*
6,5
max. 6,5
Ugljeni hidrati* (iz razlike)
39,5
*računato na suvu materiju
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
Ostala svojstva
Ukus
prijatan, malo sladunjav
Miris
neutralan
Energetska vrednost
1.434 kJ (342 kcal)/100 g
Rezultat dobijen: (1) analizom, (2) računski
(2)
Varijacije navedenih vrednosti su moguće u zavisnosti od kvaliteta sirovine (zrna soje). SOPROTEX je proizveden od kontrolisanog NON GMO zrna soje (GMO < 0,9%).
33
Pakovanje i skladištenje
Pekarska industrija
Pakovanje: SOPROTEX se pakuje i isporučuje u natron vrećama, različite neto mase. Pojedinačno pakovanje
je deklarisano i na višejezičnoj etiketi sadrži podatke za kvalitativnu i kvantitativnu identifikaciju proizvoda. Vreće su
složene na paletu koja je presvučena streč folijom i koja je takođe označena etiketom.
SOPROTEX ima veliku moć apsorbovanja vode, stabilizuje sistem i deluje antioksidativno. Karakteriše ga strukturni
integritet zbog čega zadržava vodu tokom pečenja. Pogodan je za upotrebu prilikom postupka proizvodnje hleba i peciva. Preporuka je da se SOPROTEX dozira u suvom obliku u odnosu 3-5%, računato na količinu pšeničnog brašna.
Dodatu količinu sojinog teksturata mora da proprati dodata količina vode u odnosu 1 : 3. Na taj način se povećava
randman i dobija se pozitivan ekonomski efekat a zbog povećanja sadržaja vlage proizvod duže ostaje svež. Ne primećuje se promena boje na preseku hleba. SOPROTEX je odličan korektor sadržaja proteina kod specijalnih vrsta hleba.
Skladištenje: skladištiti na suvom i hladnom mestu, zaštićenom od spoljašnjih uticaja.
Rok trajanja: 24 meseca.
SOPROTEX je grupa proizvoda u kojoj je osnova ista a međusobno se razlikuju po boji i granulaciji, odnosno
veličini. Proizvode se ljuspice, komadići i sitno mleveni, a po boji su: N naturalni, H boje šunke, B boje goveđeg
mesa i CB boje salamurenog goveđeg mesa.
PojediBroj
Neto
načno vreća na težina
pakovanje paleti na paleti
Naziv
proizvoda
Šifra proizvoda
Granulacija
Boja
Hidracija
(%)
SOPROTEX-N
LJUSPICE
BFL420000003
1,0 - 4,0 mm
min. 85%
prirodna
min. 300
15 kg
21
315 kg
SOPROTEX-H
LJUSPICE
BFL420000023
1,0 - 4,0 mm
min. 85%
boja
šunke
min. 300
15 kg
21
315 kg
SOPROTEX-N
SITNO MLEVENI
BFL420000084
0,075 - 1,0 mm
min. 85%
prirodna
min. 250
20 kg
21
420 kg
SOPROTEX-H
SITNO MLEVENI
BFL420000085
0,075 - 1,0 mm
min. 85%
boja
šunke
min. 250
20 kg
21
420 kg
SOPROTEX-N
KOMADIĆI
BFL420000046
5,0 - 20,0 mm
min. 85%
prirodna
min. 150
12 kg
21
252 kg
SOPROTEX-N
KOMADIĆI
BFL420000050
10 - 25 mm
min. 85%
prirodna
min. 200
10 kg
21
210 kg
Društvena ishrana
Primena proizvoda od soje u društvenoj ishrani ima nutritivnu i ekonomsku svrhu. Hranljiva vrednost i senzorna
svojstva ovako pripremljenih jela su znatno poboljšana a energetska vrednost i količina holesterola su smanjeni. SOPROTEX proizvodi se koriste za pripremu svih vrsta toplih i hladnih jela od mlevenog i usitnjenog mesa i odrezaka.
Primena ovih proizvode se posebno preporučuje za pripremu namirnica namenjenih dijetalnoj ishrani.
Napomena: * Upotrebljena dozvoljena boja za prehrambenu industriju. Regulisano Pravilnikom o kvalitetu i uslovima
upotrebe aditiva u namirnicama i o drugim zahtevima za aditive i njihove mešavine (Službeni list SCG br. 56/2003, br.
5/2004 i br. 16/2005).
PRIMENA PROIZVODA
Industrijska prerada mesa
34
U industrijskoj preradi mesa se uglavnom koriste ljuspice
i sitno mleveni. Izbor boje proizvoda zavisi od vrste mesa
koje se koristi za finalni proizvod. Upotrebljavaju se pretežno kao punioci (zamena dela mesa u recepturi) iako imaju i
izvesna emulgujuća svojstva pri korišćenju granulacija 100-200
mesh-a. Ovi proizvodi ispoljavaju svoja optimalna svojstva u
hidriranom obliku a preporučuje se hidratacija u odnosu 1 :
2 do 1 : 3. Mogu se koristiti u različitim tipovima kobasica i u
proizvodima od usitnjenog i oblikovanog mesa.
35
Teksturirani sojin koncentrat
- ljuspice
Granulacija
Pojedinačno
pakovanje
Broj vreća
na paleti
Neto
težina
na paleti
TRADKON SPC-TEX
LJUSPICE
BFL450000001
0,5 - 5 mm
min. 85%
15 kg
21
315 kg
Pakovanje: TRADKON SPC-TEX LJUSPICE se pakuje i isporučuje u natron vrećama, neto mase 15 kg. Pojedinačno pakovanje je deklarisano i na višejezičnoj etiketi sadrži podatke za kvalitativnu i kvantitativnu identifikaciju
proizvoda. Vreće su složene na Euro paletu koja je presvučena streč folijom i koja je takođe označena etiketom.
TRADKON SPC-TEX su teksturirani proizvodi dobijeni teksturiranjem tradicionalnog sojinog
koncentrata, a dostupni su obliku komadića, ljuspica
ili sitnih granulacija. Oni su izvor proteina, odnosno
esencijalnih aminokiselina i zaštitnih materija - minerala i vitamina, značajnih za ukupni metabolizam. U
postupku dobijanja tradicionalnih sojinih koncentrata
inaktivirani su antinutritivni faktori, čime se povećava
iskoristljivost proteina, a takođe je uklonjen i deo rastvorljivih ugljenih hidrata što doprinosi neutralnijem
ukusu i svetlijoj boji ovih teksturiranih proizvoda u
poređenju sa teksturatima na bazi sojinog brašna.
TRADKON SPC-TEX LJUSPICE proizvodi imaju visoku hranljivu i biološku vrednost. Karakteriše ih strukturni integritet
koji se zadržava i prilikom hidratacije, kuvanja, sterilisanja i sličnih postupaka. Imaju visoku moć apsorbovanja vode,
masti i mesnih sokova, stabilizuju sistem i sprečavaju izdvajanje masti i deluju antioksidativno.
Hemijske karakteristike
Skladištenje: skladištiti na suvom i hladnom mestu, zaštićenom od spoljašnjih uticaja.
Rok trajanja: 24 meseci.
PRIMENA PROIZVODA
Industrijska prerada mesa
TRADKON SPC-TEX LJUSPICE se koriste u industrijskoj preradi mesa. Koriste se pretežno kao punioci (zamena dela mesa u recepturi). Ovi proizvodi ispoljavaju svoja optimalna svojstva u hidriranom obliku, a preporučuje se
hidratacija u odnosu 1 : 4. Mogu se koristiti u različitim tipovima barenih i kuvanih kobasica do nivoa od 8 – 12 % u
hidriranom stanju u gotovom proizvodu. Posebno su pogodni za primenu u proizvodima od usitnjenog i oblikovanog mesa gde se preporučuje njihovo unošenje u mesni sistem u hidriranom obliku do nivoa od 25 %. Za razliku
od teksturata na bazi brašna, teksturirani koncentrati su svetlije boje, neutralnijeg ukusa i imaju nešto čvršću konzistenciju u suvom i hidriranom stanju.
Društvena ishrana
(1)
(1)
(1)
(2)
Ostala svojstva
Boja
prirodna
Ukus
prijatan
Miris
neutralan
Rezultat dobijen: (1) analizom, (2) računski
Varijacije navedenih vrednosti su moguće u zavisnosti od kvaliteta sirovine (zrna soje).
TRADKON SPC-TEX LJUSPICE je proizveden od kontrolisanog NON GMO zrna soje (GMO < 0,9%).
36
Šifra proizvoda
Pakovanje i skladištenje
OSNOVNA SVOJSTVA
Sadržaj proizvoda %
Tipične analize %
Garantovani sadržaj %
Protein* (N x 625)
68,0
min. 68,0
Voda 10,0
max. 10,0
Mast*
1,5
max. 1,5
Ugljeni hidrati (iz razlike)*
20,5
20,5
*računato na suvu materiju
Naziv proizvoda
Primena proizvoda od soje u društvenoj ishrani ima nutritivnu i ekonomsku svrhu. Hranljiva vrednost i senzorna
svojstva ovako pripremljenih jela su znatno poboljšana a energetska vrednost i količina holesterola su smanjeni. Proizvodi TRADKON SPC-TEX LJUSPICE se koriste za pripremu svih vrsta toplih i hladnih jela od mlevenog i usitnjenog mesa. Primena ovih proizvode se posebno preporučuje za pripremu namirnica namenjenih dijetalnoj ishrani.
PRIMENA U
INDUSTRIJSKOJ
PRERADI MESA
Doziranje
Sadržina pojedinog proteinskog proizvoda koji se dodaje u procesu proizvodnje mesne prerađevine zavisi od
više činilaca. To su: vrsta proizvoda od mesa, izbor sirovina koje su na raspolaganju, potreba za određenom funkcionalnošću pojedinog preparata, propisi o kvalitetu proizvoda od mesa, standardizacija kvaliteta proizvoda.
Proizvodi ”Sojaproteina” koji imaju emulgujuće funkcije koriste se za pripremu emulzija u odnosu:
proteinski proizvod : mast : voda = 1 : 5 : 5 do 1 : 8 : 8
Ove emulzije su stabilne pri temperaturama pasterizacije i prilikom izrade suspenzije od svinjskih kožica, gde je
njihovo učešće u rasponu 1-4%, zavisno od upotrebljenog proteinskog proizvoda, zaostale masnoće na kožicama i
tehnologije izrade. Proizvodi namenjeni za hidrataciju mesa, SOPROMIX-1 a pogotovu SOPROMIX-HE u pripremi
salamure primenjuju se tako da se prvo pripremi suspenzija u odnosu:
proteinski proizvod : voda = 1 : 5
Postoji više razloga za upotrebu proizvoda od soje u industrijskoj preradi mesa:
1. Korišćenjem funkcionalnih efekata proteina soje (vezivanje vode, bubrenje, viskoznost, želiranje, kohezija i
adhezija, emulgovanje) poboljšavaju se senzorna svojstva namirnica (izgled, konzistencija, tekstura, ukus, sočnost).
2. Dodavanjem proizvoda od soje povećava se ukupna hranljiva vrednost namirnice i ona se može svrstati u grupu
proizvoda posebnih svojstava (zdravi, dijetetski, dijetoterapijski). Proizvodi od soje spadaju u grupu punovrednih namirnica jer proteini soje sadrže sve esencijalne aminokiseline potrebne za normalno funkcionisanje organizma.
3. Korišćenjem proizvoda od soje u svim granama prehrambene idustrije, pa i u industriji mesa, postižu se
značajni ekonomski efekti bilo kroz smanjenje troškova proizvodnje ili putem standardizacije kvaliteta koji ostaje na
ujednačenom nivou.
U industrijskoj preradi mesa su značajna sva tri efekta iako se najviše polaže na funkcionalne efekte i
na ekonomičnost proizvodnje. Proteini soje se koriste kao funkcionalni dodaci (emulgatori i stabilizatori)
i kao dobri nutritivni punioci odnosno zamena za deo mesa. Iako proizvod od mesa koji sadrži proteine
soje najčešće košta manje od onog u kojem nisu korišćeni proizvodi od soje, kupac dobija podjednako
kvalitetan proizvod. Primena proizvoda ”Sojaproteina” u industrijskoj preradi mesa ne zahteva izmenu postojećeg tehnološkog postupka kao ni izmenu postojećih receptura ukoliko su korišćeni proizvodi drugih
proizvođača.
a zatim se postepeno dodaje sva potrebna količina vode sa ostalim aditivima i solju. Količina dodatog proizvoda
od soje treba da je 2-3% u gotovom proizvodu. SOPROMIX-1 i SOPROMIX-HE koji su namenjeni hidraciji mesa,
mogu se koristiti u masažerima i tamblerima ali ne i prilikom injektovanja salamure u meso.
Primena TRADKON SPC-TEX LJUSPICA vezana je za korišćenje prevashodno kao zamena dela mesa u formulacijama proizvoda u industrijskoj preradi mesa.
Zahvaljujući višem sadržaju proteina u SPC u odnosu na sojino brašno, oni se mogu koristiti tamo gde je
potrebno dodati više proteina ili postići veću funkcionalnost. Pored toga što se postiže veći sadržaj proteina nego sa
sojinim brašnom, primenom SPC se smanjuje u velikoj meri sadržaj šećera koji izazivaju flatus (nadutost) i postiže
blaži profil ukusa. Pored toga, zbog smanjenja sadržaja šećera, Mailardove reakcije su smanjene te je boja SPC
svetlija. To omogućava bolju primenu SPC u sistemima sa ribom i pilećim mesom.
TRADKON SPC-TEX LJUSPICE je jedinstven proizvod pošto predstavlja drugu generaciju originalnih i vrlo
popularnih teksturiranih proizvoda koji se dobijaju iz sojinog
brašna.
Poboljšane osobine TRADKON SPC-TEX LJUSPICA u
odnosu na teksturirane proizvode koji se dobijaju iz sojinog
koncentrata:
• Svetlija boja
Proizvodi ”Sojaproteina” namenjeni za industrijsku preradu mesa mogu se po
svojoj nameni podeliti u dve grupe:
1. Proteinski emulgatori: SOPRO-TB 200, SOPROLEC-8-TB 325, SOPROMIX-2, SOPROMIX-1 i
SOPROMIX-HE, čiji redosled označava porast njihovih funkcionalnih osobina (apsorpcija vode i masti,
sposobnost emulgovanja, želiranja)
2. Nutritivni punioci - zamena dela mesa (ekstenderi): SOPRO-TB 200, proizvodi SOPROTEX i teksturirani
sojin koncentrat TRADKON SPC-TEX LJUSPICE (u ovoj grupi funkcionalna osobina je apsorpcija vode).
Proizvodi od soje se mogu dodavati u proizvode od mesa na sledeće načine:
• u suvom stanju (u završnoj fazi izrade mesne mase a pre dodavanja masnog tkiva)
• u hidriranom stanju (disperzija - gel)
• kombinovano, na primer izrada sojine mase u odnosu SOPRO-TB 200 : SOPROTEX : VODA = 1 : 1,5 : 8
Može se kombinovati više različitih preparata a isto tako i njihovo dodavanje u suvom ili hidriranom stanju.
38
• Blag ukus
• Smanjen sadržaj šećera koji izazivaju flatus
• Povećana moć hidratacije
• Bolja tekstura
Svaka od ovih osobina doprinosi raznovrsnosti i većem
procentu primene TRADKON SPC-TEX LJUSPICA u odnosu na teksturirane proizvode iz sojinog brašna.
Najpopularnija primena TRADKON SPC-TEX LJUSPICA je u proizvodima od grubo usitnjenog mesa (mesne
pljeskavice – hamburgeri od različitih vrsta mesa, sastojak preliva za pice, mesne kuglice i dr. proizvodi). U ovim
sistemima se koristi potpuno opravdano da zameni skuplje meso. Pored toga, zbog blagog ukusa TRADKON SPCTEX LJUSPICA, više dolazi do izražaja ukus mesa kao i povećani prinos proizvoda od mesa. U većini primena se
koristi u količini od 3-8% (u suvom obliku), računato na finalni proizvod od mesa. Obično, moć hidratacije iznosi
4 : 1. Za neke primene (npr. hamburgeri), prvo se hidrira vodom u odnosu 1 : 3 čime se omogućava dalja hidratacija sa mesnim sokovima.
39
SOPROTEX-N
Teksturati na bazi sojinog brašna
- odresci
OSNOVNA SVOJSTVA
SOPROTEX-N ODRESCI su teksturirani
proizvodi dobijeni savremenim procesom extrudiranja brašna od odabranog sojinog zrna sa višim
sadržajem proteina. Oni su izvor proteina, odnosno esencijalnih aminokiselina i zaštitnih materija
- minerala i vitamina, značajnih za ukupni metabolizam. Odgovarajućom termičkom obradom inaktivirani su antinutritivni faktori, čime se povećava
iskoristljivost proteina. SOPROTEX-N ODRESCI
imaju visoku hranljivu i biološku vrednost. Karakteriše ih strukturni integritet koji se zadržava i prilikom
hidracije, kuvanja, sterilisanja i sličnih postupaka.
Proizvodi imaju specifičan oblik odrezaka koji
podsećaju na meso. Zbog svoje visoke hranljive i
biološke vrednosti, kao i zbog svoje strukture slične
mesu, mogu da se koriste kao zamena za meso u
ishrani onih potrošača koji posebno vode računa o
zdravoj i ekonomičnoj ishrani.
Hemijske karakteristike
Sadržaj proizvoda %
Tipične analize %
Garantovani sadržaj %
Protein* (N x 625)
53,0
min. 52,0
Voda 7,0
max. 10,0
Mast*
1,0
max. 1,5
Celuloza*
3,5
max. 3,5
Pepeo*
6,5
max. 6,5
Ugljeni hidrati* (iz razlike)
39,5
*računato na suvu materiju
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
PojediBroj
Neto
načno vreća na težina
pakovanje paleti na paleti
Naziv
proizvoda
Šifra proizvoda
Granulacija
Boja
Hidracija
(%)
SOPROTEX-N
ODRESCI
BFL420000070
40 - 80 mm
min. 85%
prirodna
min. 150
12 kg
vreća i
kutija
12
144 kg
SOPROTEX-N
ODRESCI
BFL420000071
40 - 80 mm
min. 85%
prirodna
min. 150
12 kg
vreća
18
216 kg
Pakovanje i skladištenje
Pakovanje: SOPROTEX-N ODRESCI se pakuju i isporučuju u natron vrećama neto mase 12 kg, a po potrebi
vreće se stavljaju u kartonske kutije. Pojedinačno pakovanje je deklarisano i na višejezičnoj etiketi sadrži podatke za
kvalitativnu i kvantitativnu identifikaciju proizvoda.
Skladištenje: skladištiti na suvom i hladnom mestu, zaštićenom od spoljašnjih uticaja.
Rok trajanja: 12 meseci.
PRIMENA PROIZVODA
Društvena ishrana
Primena proizvoda od soje u društvenoj ishrani je opravdana iz nutritivnih i ekonomskih razloga. Hranljiva vrednost i senzorna svojstva su očuvana ili poboljšana a energetska vrednost i količina holesterola su smanjeni. Primena
proizvoda od soje se posebno preporučuje za pripremu namirnica namenjenih dijetalnoj ishrani (bolnice, dečije
ustanove).
Odresci se mogu koristiti u nekom jelu koje sadrži meso ili se pripremaju kao samostalno jelo u vegetarijanskim
obrocima gde se kombinuju sa nekim povrćem, sirom i prelivima.
Ostala svojstva
Boja
Ukus
Miris
Energetska vrednost
Rezultat dobijen: (1) analizom, (2) računski
40
prirodna svetlo smeđa
prijatan, malo sladunjav
neutralan
1.434 kJ (342 kcal)/100 g
(2)
Varijacije navedenih vrednosti su moguće u zavisnosti od kvaliteta sirovine (zrna soje). SOPROTEX je proizveden od kontrolisanog NON GMO zrna soje (GMO < 0,9%).
41
PROIZVODI ZA
NEPOSREDNU
UPOTREBU
SOJA VITA
Proizvodi koji obogaćuju ishranu
Soja Vita proizvodi imaju svoje ravnopravno mesto u ishrani u kombinaciji sa mesom, povrćem i žitaricama ili
mogu da budu izvanredna zamena za meso onim potrošačima koji posebno vode računa o zdravoj i ekonomičnoj
ishrani. Korišćenjem proizvoda od soje ishrana postaje raznovrsnija i zdravija. Proizvodi od soje ne sadrže zasićene
masne kiseline koje su uzrok bolesti srca i krvnih sudova. Upotreba proizvoda od soje u ishrani zdravih ljudi ima
dijetetsku i preventivnu funkciju a kod obolelih i izvestan stepen terapijskog delovanja. Proizvodi Soja Vita se koriste
za pripremu raznovrsnih jela - od predjela do deserta.
Proizvodi Soja Vita pakovani su u odgovarajuću komercijalnu ambalažu težine od 100 do 350 g, u zavisnosti od
vrste proizvoda, koja omogućava lako rukovanje i čuvanje proizvoda.
Sojino brašno
Sojino brašno dodati u pšenično brašno u srazmeri 1 : 9 i izmešati u suvom stanju. Od ove mešavine pripremaju se sledeća jela: hleb i peciva, kolači, kisela testa, krofne, palačinke itd.
Sojine ljuspice
Sojine ljuspice hidrirati u toploj vodi u koju su
dodati začini po želji ili u supi, a u srazmeri: na jedan
deo ljuspica dodaje se dva dela tečnosti.
42
Sojini odresci
U 1 litru začinjene vode prokuva se 100 g odrezaka dok ne omekšaju. Kada se ocede pripremaju se na način
kao što se pripremaju odresci od mesa (pohovanje, dinstanje itd.).
Prženo sojino zrno
Sojino zrno je bogato proteinima, mineralima i vitaminima. Da bi bilo pogodno za upotrebu mora da prođe
termičku obradu kako bi se inaktivirale supstance koje otežavaju varenje. Prženo sojino zrno je se koristi kao jedna
od ”grickalica”.
Vegetarijanske paštete
Glavni sastojci vegetarijanskih pašteta su proteini soje i suncokretovo ulje sa dodatkom supstanci
koje im daju konzistenciju i održivost. Proizvode se u sledećim aromama: neutral, pečurke, paradajz, paprika i paprika pikant. Imaju nisku kaloričnu vrednost i posebno su pogodne za dane posta
pošto ne sadrže ni jednu supstancu životinjskog porekla.
Sojin lecitin
Hidrirane ljuspice, u kombinaciji sa mlevenim mesom ili povrćem koriste se za pripremu različitih jela:
punjene paprike, ćufte, kroketi, pljeskavice, musake
itd.
Sojin lecitin je prirodna smesa fosfatida koji učestvuju u mnogim metaboličkim procesima. Korišćenjem lecitina poboljšava se se razmena supstanci i usporava starenje ćelija. Pošto snižava nivo
holesterola smanjuje rizik od kardiovaskularnih oboljenja. Zahvaljujući tome što sadrži holin, povoljno deluje i na nervni sistem. Preporučuje se uzimanje od 10 do 20 g lecitina u večernjim satima.
Sojin komadići
Leci Vita
Jedan deo komadića 10 minuta prokuvati u sedam
delova vode u koju su dodati začini po želji i ocediti
ih. Zatim mogu da se koriste samostalno odnosno
da se pohuju ili u kombinaciji sa mesom za pripremu
sledećih jela: paprikaš, pilav, musaka itd.
Leci Vita je prirodni hranljivi praškasti proizvod za pripremu instant napitka na bazi sojinog
lecitina. Sadrži proteine soje, lecitin, med, ekstrakt ječmenog slada, mleko u prahu, šećer, kakao i
aromu. Dragocen je izvor hranljivih materija i daje napitak izvanrednih osobina. Namenjen je svim
uzrastima i doprinosi boljem funkcionisanju organizma. Priprema se na taj način što se dve supene
kašike Leci Vite razmute u 2 dl mleka ili vode.
43
Uljarski
proizvodi
Varijacije navedenih vrednosti su moguće u zavisnosti od kvaliteta sirovine (zrna soje). SIROVO DEGUMIRANO SOJINO ULJE je proizvedeno od kontrolisanog NON GMO zrna soje (GMO < 0,9%).
SIROVO
DEGUMIRANO
SOJINO ULJE
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
Isporuka
SIROVO DEGUMIRANO SOJINO ULJE
BFU100000001
U rinfuzi
Isporuka i skladištenje
Isporuka: SIROVO DEGUMIRANO SOJINO ULJE se
isporučuje u rinfuzi. Deklaracija proizvoda sadrži podatke za
kvalitativnu identifikaciju proizvoda.
Skladištenje: skladištiti na suvom i hladnom mestu, zaštićenom od spoljašnjih uticaja.
Rok trajanja: 12 meseci.
OSNOVNA SVOJSTVA
SIROVO DEGUMIRANO SOJINO ULJE je proizvod koji se dobija prilikom prerade sojinog zrna u proteinske
proizvode a nakon izdvajanja lecitina. Značajano je zbog visokog sadržaja linolne kiseline, kao esencijalne nezasićene
masne kiseline i drgih važnih sastojaka zastupljenih u manjoj meri, kao što su fitosteroli, tokoferoli (antioksidativna
sredstva) i vitamini rastvorljivi u mastima.
Identifikaciona svojstva
Karakteristike
Tipične
Relativna zapremninska masa (20°C / voda 20°C) 0,920
Indeks refrakcije nD (20°C)
1,474
Jodni broj
125
Saponifikacioni broj
193
Neosapunjive materije
0,5
Rezultat dobijen: (1) analizom, (2) računski, (3) poneka analiza
Proizvodnja biljnih ulja i masti
Garantovane
0,917-0,928
1,471-1,476
114-143
189-195
do 1,5%
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
Uslovi kvaliteta
Karakteristike
Tipične
Boja po Lovibondu (25,5 mm)
Izgled
bistar
Miris i ukus
svojstven proizvodu
Slobodne masne kiseline (kao oleinske)
0,4-1,0%
Sadržaj vode i isparljivih materija
0,3%
Tačka paljenja (u otvorenom sudu po Markusonu 311°C
Sadržaj ukupnog fosfora
0,015%
Rezultat dobijen: (1) analizom, (3) periodična analiza
44
PRIMENA PROIZVODA
Garantovane
5 crvena 50 žuta
bistar
svojstven proizvodu
do 1,5%
do 0,3%
ne niža od 220°C
do 0,015 (1)
(1)
(1)
(3)
(1)
SIROVO DEGUMIRANO SOJINO ULJE se u najvećoj
meri, posle naknadne rafinacije i hidrogenizacije, koristi
za jelo u obliku ulja i biljnih masti. Biljna ulja i masti imaju
značajnu ulogu za ljudski organizam u nutritivnom i fiziološkom pogledu. Oni snabdevaju organizam esencijalnim
masnim kiselinama i vitaminima rastvorljivim u mastima.
Važan su energetski izvor i služe kao jedna od najvažnijih
komponenti ćelijske opne. Stimulišu apetit i lučenje enzima
varenja, dajući prijatan ukus, miris i teksturu jelima i povećavaju osećaj zasićenosti.
Tehničke svrhe
SIROVO DEGUMIRANO SOJINO ULJE u manjoj meri se koristi u industriji boja i lakova, za proizvodnju masnih kiselina, smola i plastike.
45
SIROVI SOJIN LECITIN
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
Pakovanje
SIROVI SOJIN LECITIN
BFU200000001
U rinfuzi
OSNOVNA SVOJSTVA
SIROVI SOJIN LECITIN
BFU200000002
200 kg
SIROVI SOJIN LECITIN je proizvod koji se dobija prilikom prerade
sojinog zrna u proteinske proizvode i sirovo degumirano ulje. Izdvaja se iz
ulja centrifugiranjem. To je viskozna masa, ćilibarno braon boje, specifičnog
mirisa i ukusa.
SIROVI SOJIN LECITIN
BFU200000003
60 kg
SIROVI SOJIN LECITIN je prirodna smeša fosfolipida i ulja, sa izrazitim
površinskim aktivnim dejstvom, zahvaljujući kombinaciji lipofilnog i hidrofilnog
karaktera u molekulu fosfolipida. Kao takav, SIROVI SOJIN LECITIN je odličan
emulgator, sredstvo za dispergovanje čvrstih čestica, stabilizator pene, kao i
sredstvo kvašenja i opuštanja, kao sredstvo za kontrolu kristalizacije. Ima izrazita
dijetetska i terapeutska svojstva i preporučuje sa kao dodatak ishrani.
SIROVI SOJIN LECITIN sadrži minimalno 65% fosfolipida (lecitina).
Pakovanje i skladištenje
Pakovanje: SIROVI SOJIN LECITIN se isporučuje u
autocisternama i u PE buradima neto mase 60 kg i 200 kg.
Pojedinačno pakovanje je deklarisano i na etiketi sadrži podatke za kvalitativnu i kvantitativnu identifikaciju proizvoda.
Skladištenje: skladištiti na suvom i hladnom mestu, zaštićenom od spoljašnjih uticaja.
Rok trajanja: 12 meseci.
Identifikaciona svojstva
Karakteristike
Konzistencija
Boja (Gardner, 5% rastvora lecitina u mineralnom ulju)
Miris i ukus
Materije nerastvorive u acetonu (fosfolipidi)
Kiselinski broj (mg KOH/g)
Peroksidni broj (meqO2/kg
Materije nerastvorljive u u toluenu (%)
Vlaga i isparljive materije (%)
Energetska vrednost
Rezultat dobijen: (1) analizom, (2) računski
Tipične
Garantovane
plastična
plastična
10,0 ćilibarno braon
max. 12
svojstveni proizvodu
svojstveni proizvodu
70
min. 65
22
max. 26
0
max. 0,3
0,3
max. 1,0
0,5
max. 1,0
3.400 kJ (812 kcal)/100 g
PRIMENA PROIZVODA
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
Varijacije navedenih vrednosti su moguće u zavisnosti od kvaliteta sirovine (zrna soje). SIROVI SOJIN LECITIN
je proizveden od kontrolisanog NON GMO zrna soje (GMO < 0,9%).
Konditorska industrija
SIROVI SOJIN LECITIN se koristi u proizvodnji raznih vrsta čokolada, čokoladnih proizvoda, preliva, i kakao namaza. Dodaje se u količni do 1%, računato
na ostale sastojke. Pored povoljnog uticaja na tehnološka svojstva proizvoda, sojin
lecitin ima i dijetetski efekat.
Dijetetika i farmaceutika
Ovaj proizvod je sa izrazitim dijetetskim i terapeutskim svojstvima. Štiteći
kardiovaskularni i nervni sistem utiče na vitalnost organizma i terapiju već nastalih
patofizioloških stanja. Zbog toga se koristi za izradu dijetetskih i farmaceutskih
preparata, za dopunsku ishranu sportista i rekreativaca, kao i za izradu kardiotonika, neurotonika i drugih proizvoda.
Pekarska industrija
46
SIROVI SOJIN LECITIN se koristi kao emulgator u izradi svih vrsta hleba i peciva, a posebno onih kod kojih se
koriste masti. Preporučuje se dodavanje u količini 0,3 do 0,5%, računato na količinu pšeničnog brašna. Sojin lecitin,
pored povoljnog uticaja na tehnološka svojstva proizvoda ima i izrazit dijetetski efekat.
47
Sojini proteinski
koncentrati
Sojini proteinski koncentrati (SPC) su proizvodi višeg stepena prerade sojinog zrna i oni približno sadrže
70% proteina. Bazna tehnologija prerade soje sastoji
se iz ekstrakcije ulja pomoću heksana kao rastvarača.
Proteini soje ostaju potpuno sačuvani zahvaljujući
specijalno projektovanom sistemu uklanjanja rastvarača (FDS - Flash Desolventizing System). Tako dobijene
bele flekice predstavljaju odličnu sirovinu za dalju
preradu u brašna, grizeve i visokoproteinske proizvode - sojine koncentrate i izolate.
Iz obezmašćenih sojinih pahuljica se zatim
razblaženim alkoholom ispiraju rastvorljivi šećeri saharoza, stahioza i rafinoza, čime se povećava sadržaj
proteina na 65% do 70%. Uobičajena je podela na
tradicionalne i funkcionalne koncentrate. Funkcionalni koncentrati imaju još jače izražene funkcionalne
osobine koje zahteva prehrambena industrija.
U svom daljem razvoju ”Sojaprotein” proširuje
ponudu sojinih proizvoda višeg stepena prerade soje.
48
Taj proces se odvija u dve faze:
I faza - izgradnja fabrike za proizvodnju tradicionalnih sojinih koncentrata kapaciteta 70.000 tona
godišnje. Tradicionalni sojini koncentrati koriste se
najviše za proizvodnju visokokvalitetne hrane za
ishranu životinja.
II faza - izgradnja pogona za proizvodnju funkcionalnih sojinih koncentrata kapaciteta 15.000 tona
godišnje. Funkcionalni koncentrati su jedna od
najvažnijih komponenata u prehrambenoj industriji,
naročito u industrijskoj preradi mesa, gde poboljšavaju senzorne i nutritivne osobine proizvoda.
Izgradnjom pogona sojinih koncentrata ”Sojaprotein” postaje jedini
proizvođač u Evropi koji svoju proizvodnju bazira na sojinom zrnu
domaćeg porekla.
Prerađujući soju od sorti koje su razvijene prirodnom selekcijom, u ”Sojaproteinu” se dobijaju NON GMO
(genetički nemodifikovani) proizvodi.
Proizvodi za
ishranu životinja
SPC u ishrani životinja
Danas je ishrana životinja nezamisliva bez proizvoda od soje, što je posledica potražnje za novim
ingredijentima za pripremu hraniva za životinje,
razvoja i pojave novih proizvoda od soje na tržištu.
U ishrani životinja, sojini proteinski koncentrati imaju
sve veću zastupljenost. Pošto soja sadrži nekoliko
faktora sa antinutritivnim svojstvima, u preradi je
potrebna odgovarajuća obrada kako bi se odstranili
sastojci koji mogu ograničiti korišćenje proizvoda
od soje u ishrani određenih vrsta životinja, naročito
mlađih kategorija sa još nedovoljno razvijenim digestivnim traktom.
Sojini proteinski koncentrati pripadaju vrhu proizvoda u sistemu prerade soje. Oni imaju značajno
višu nutritivnu vrednost u odnosu na sojinu sačmu
i karakteriše ih nizak sadržaj oligosaharida (<3%) i
antigenih faktora (<100 ppm glicinina).
SPC predstavljaju cenovno efikasnu alternativu za
visokokvalitetne proteine animalnog porekla kao što
su obrano mleko u prahu ili riblje brašno u ishrani
teladi, prasadi, pilića i kućnih ljubimaca.
U rastućem sektoru akvakulture, postaje sve evidentnija potreba zamene ribljeg brašna kao i drugih
animalnih proizvoda. Tri su razloga za to: limitirana
proizvodnja ribljeg brašna, zabrinutost potrošača
o bezbednosti hrane u kontekstu kontaminacije
dioksinima i etičke barijere za primenu jestivih proteina u ishrani životinja sa aspekta povećanja svetske
populacije. U akvakulturi, SPC imaju veliki potencijal
da zamene deo ribljeg brašna na bazi proteina u
obrocima za ribe salmonide.
49
PRIMENA PROIZVODA
TRADKON SPC-63 je prvenstveno namenjen za ishranu teladi tovne rase.
Tradicionalni
sojini koncentrati
TradKon SPC-75
OSNOVNA SVOJSTVA
TRADICIONALNI SOJINI KONCENTRATI su proizvodi dobijeni savremenim procesom prerade odabranog sojinog zrna sa višim sadržajem proteina i namenjeni su za proizvodnju visokoproteinskih komponenti za hranu za životinje.
TradKon SPC-63
Sadržaj proizvoda %
Protein* (N x 625)
Voda Gvožđe Mast*
Celuloza*
Pepeo*
*računato na suvu materiju
Hemijske karakteristike
Sadržaj proizvoda %
Protein* (N x 625)
Voda Gvožđe Mast*
Celuloza*
Pepeo*
*računato na suvu materiju
Garantovani sadržaj
min. 68,0 %
max. 8,0 %
max. 110,0 mg/kg
max. 1,5 %
max. 5,0 %
max. 7,0 %
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
Garantovani sadržaj
min. 68,0 %
max. 8,0 %
max. 150,0 mg/kg
max. 1,5 %
max. 5,0 %
max. 7,0 %
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
Ostala svojstva
Boja
svetlo smeđa
Ukus
svojstven proizvodu
Miris
neutralan
Izgled
sitan prah
Rezultat dobijen: (1) analizom, (3) periodično
Ostala svojstva
Boja
tipično bela
Ukus
svojstven proizvodu
Miris
neutralan
Izgled
vrlo sitan prah
Rezultat dobijen: (1) analizom, (3) periodičnoi
Varijacije navedenih vrednosti i boje su moguće u zavisnosti od kvaliteta sirovine (zrna soje). Tradicionalni sojini
koncentrati su proizvedeni od kontrolisanog NON GMO zrna soje (GMO < 0,9%).
Varijacije navedenih vrednosti i boje su moguće u zavisnosti od kvaliteta sirovine (zrna soje). Tradicionalni sojini
koncentrati su proizvedeni od kontrolisanog NON GMO zrna soje (GMO < 0,9%).
50
Hemijske karakteristike
Broj vreća
na paleti
Neto
težina
na paleti
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
Granulacija
Pojedinačno
pakovanje
TRADKON SPC-63
BFC100000001
min. 96% < 63 mikrona
25 kg
30
750 kg
TRADKON SPC-63
BFC100000002
min. 96% < 63 mikrona
big bag
1
900 kg
TRADKON SPC-63
BFC100000003
min. 96% < 63 mikrona
rinfuz
-
-
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
Granulacija
Pojedinačno
pakovanje
Broj vreća
na paleti
Neto
težina
na paleti
TRADKON SPC-75
BFC100000201
min. 96% < 75 mikrona
25 kg
30
750 kg
TRADKON SPC-75
BFC100000202
min. 96% < 75 mikrona
(big bag)
1
900 kg
TRADKON SPC-75
BFC100000203
min. 96% < 75 mikrona
rinfuz
-
-
PRIMENA PROIZVODA
TRADKON SPC-75 je prvenstveno namenjen za ishranu teladi mlečne rase.
51
TradKon SPC-500P
TradKon SPC-500F
Hemijske karakteristike
Hemijske karakteristike
Sadržaj proizvoda %
Protein* (N x 625)
Voda Mast*
Celuloza*
Pepeo*
*računato na suvu materiju
Garantovani sadržaj
min. 65,0 %
max. 8,0 %
max. 1,5 %
max. 5,0 %
max. 7,0 %
Sadržaj proizvoda %
Protein* (N x 625)
Voda Mast*
Celuloza*
Pepeo*
*računato na suvu materiju
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Ostala svojstva
Garantovani sadržaj
min. 65,0 %
max. 8,0 %
max. 1,5 %
max. 5,0 %
max. 7,0 %
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Ostala svojstva
Boja
Ukus
Miris
Izgled
Rezultat dobijen: (1) analizom
svetlo smeđa
svojstven proizvodu
neutralan
zrnast
Boja
Ukus
Miris
Izgled
Rezultat dobijen: (1) analizom
Varijacije navedenih vrednosti i boje su moguće u zavisnosti od kvaliteta sirovine (zrna soje). Tradicionalni sojini
koncentrati su proizvedeni od kontrolisanog NON GMO zrna soje (GMO < 0,9%).
svetlo smeđa
svojstven proizvodu
neutralan
zrnast
Varijacije navedenih vrednosti i boje su moguće u zavisnosti od kvaliteta sirovine (zrna soje). Tradicionalni sojini
koncentrati su proizvedeni od kontrolisanog NON GMO zrna soje (GMO < 0,9%).
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
Granulacija
Pojedinačno
pakovanje
Broj vreća
na paleti
Neto
težina
na paleti
Naziv proizvoda
Šifra proizvoda
Granulacija
Pojedinačno
pakovanje
Broj vreća
na paleti
Neto
težina
na paleti
TRADKON SPC-500P
BFC100000401
gruba
25 kg
30
750 kg
TRADKON SPC-500F
BFC100000601
gruba
25 kg
30
750 kg
TRADKON SPC-500P
BFC100000402
gruba
big bag
1
900 kg
TRADKON SPC-500F
BFC100000602
gruba
big bag
1
900
TRADKON SPC-500P
BFC100000403
gruba
rinfuz
-
-
TRADKON SPC-500F
BFC100000603
gruba
rinfuz
-
-
PRIMENA PROIZVODA
PRIMENA PROIZVODA
TRADKON SPC-500F je prvenstveno namenjen za ishranu salomonidne ribe.
TRADKON SPC-500P je prvenstveno namenjen za ishranu prasadi i živine.
Pakovanje i skladištenje TradKon SPC
Tradicionalni sojini koncentrati TradKon SPC se pakuju i isporučuju u natron vrećama sa LDPE uloškom. Pojedinačno pakovanje je deklarisano i na višejezičnoj etiketi sadrži podatke za kvalitativnu i kvantitativnu identifikaciju
proizvoda. Vreće su složene na paletu koja je presvučena streč folijom i koja je takođe označena etiketom. Postoji
mogućnost isporuke u ”big bag” vrećama i u rinfuzi.
Skladištenje: skladištiti na suvom i hladnom mestu, zaštićenom od spoljašnjih uticaja.
52
Rok trajanja: 24 meseca.
53
Izdavač: ”Sojaprotein” - Akcionarsko društvo za preradu soje, Bečej
Fotografije, priprema i dizajn: Marketing služba ”Sojaproteina”
Štampa:
Tiraž:
Datum štampe:
Download

Sojaprotein katalog