Welcome to
rolling
film
festival
rolling film festival - oDa theater 2nd - 5th march 2011
rolling on the roaD - 21st - 30th march 2011
Rolling Film Festival
www.rollingfilm.org
Youth, Culture and Sports Hall #114 - Luan Haradinaj Street - 10 000 Prishtina
Email: [email protected] / phone: +377 (0)44 827 934
Dear Friends,
amalen,
Rolling Film Festival is rolling for the second
time and it is with a great pleasure that we
received and watched more than 70 films
made by and about Roma, double the number
we received for the 1st edition.
Rolling film festival ka ovel akana po dujto
drom thaj sjan but bahtale kaj amen dobizna
thaj dichan po but se 70 filmja kerde katro thaj
acal o Roma, duplo vishe se kana keram ko
prvo drom.
This illustrates that there are more and more
people involved in understanding Roma
culture, history, art – and also the struggle
that Roma people are unfortunately facing
every day.
Kaka ilustrilizla kaj si po but manusha kaj kern
ate lenkhan i romani kultura, istorija, art thaj
isto kidjal o poteshkoces kaj o Roma nakhna
zis ko ziz.
This shows also that the misrepresentation,
stereotypes and social injustice towards
Roma in the world continues and that we are
challenged to fight against it.
These films need to be shown; these stories
to be listened to.
The Rolling team hopes that you will be
inspired by all the different stories that the
storytellers will tell during these four nights
in Pristina and later on the road in Kosovo.
While these stories are in their particulars by
and about Roma, the success of the storytellers is that they are also universal stories of
the clash of tradition and modernity, of loss
and hope, of home and new frontiers, of pride
and prejudice, of humor and despair.
The films come from different countries, as
the Roma have spread all around the world
through some ten centuries; from different
environments, and in different languages, but
still there remains shared culture and identity,
whether they live in Germany, or in France,
Spain, Kosovo, USA, Bulgaria, Slovakia… etc.
We wish you a joyful festival!
Beshen Sascipnasa!
The Rolling Team
Balkan Sunflowers and Romawood
4
Kaka pokazizla hem kaj pogreshno reprezentacija, stereotipija hem socijalno nepravda
kerdi e Romenge ko dinjas nastavizlapes hem
amen sjam izazivime te borizas amen protiv
kadaleske.
Kakala filmija valjazna te pokazizen pes; hem
kakala storijes te shundzon. O timi katro
Rolling nadizlapes kaj ka oven inspirishime
katar razlichita storijes kaj ka vakerczon
kakale shtar e racenge ani Prishtina hem isto
kidja hem ano drom (Rolling ko Drom) ano
Kosovo. Posto si kakala priches bash kerde
katro Roma ili si achal e Roma, o baro uspehi
e manushengo kola kaj vakerna o storijes si
univerzalno storijes achal e sukobiske maskaro tradicijes hem modernost, gubitkos hem
nada, achal o khera hem neve granices, ponosi thaj predrasudes, humori hem tragedija.
O filmja avna katro razna phuvja, hem poshto
si o Roma rasprskana katro celo ko djinjas
vech vekonenca isto kidja hem o filmija avna
katro razlichito okolina hem razlicito chibja, ali
achol i podeljime kultura hem identiteti, nane
galjes ako on zivizna ani Nemachka, Francuska, Shpanija, Kosovo, Amerika, Bugarska,
Slovakia ili avera thana.
Mangasa tumenge te uzhivizen ko Festivali!
Beshen Sascipnasa!
O timi katro Roling
Balkan Sunflowers thaj Romawood
të dashur miqë,
Dragi prijatelji,
Rolling film festival rrotullohet për herë të dytë dhe me kënaqësinë më të madhe shikuam më shumë se 70 filma (të dërguar
nga dhe për Roma), që bënë dyfishin e numrit të filmave që na
janë dërguar në edicionin e parë.
Rolling Film Festival se kotrlja po drugi put i veliko nam je
zadovoljstvo da smo ove godine primili i pogledali više od 70
filmova napravljeni od strane Roma i o Romima, duplo više nego
na prvom festivalu.
Kjo ilustron se çdo ditë e më shumë, njerëzit angazhohen për
të kuptuar kulturën rome, historinë, artin dhe fatëkeqëisht edhe
luftën që njerëzit romë përjetojnë çdo ditë.
To je pokazatelj da se sve više i više ljudi angažuje s ciljem
približavanja i razumevanja romske kulture, istorije, umetnosti, a
nažalost i borbe sa kojom se Romi svakodnevno suočavaju.
Kjo gjithashtu vë në pah se keqinterpretimi, stereotipet dhe
padrejtësitë sociale ndaj romëve ende vazhdojnë nëpër botë dhe
se ne jemi të sfiduar që ti lujtojmë ato.
Këta filma duhet të shfaqen; këto tregime duhen të dëgjohen.
Ekipi i ‘’Rolling‘’-ut shpreson se ju do të frymëzohen nga të gjitha ngjarjet që tregimtarët e ndryshëm do ti tregojnë gjatë katër
netëve në Prishtinë si dhe më vonë gjatë udhëtimit nëpër Kosovë. Deri sa këto tregime, në mënjyrë të veçantë janë për dhe
nga romët, suksesi i këtyre tregimtarëve qëndron në paraqitjen e
tregimeve për përplasjen e traditës dhe modernitetit, të humbjes
dhe shpresës, të shtëpisë dhe kufive të rinjë, të krenarisë dhe
paragjykimit, të humorit dhe dëshpërimit.
To pokazuje i da se lažni prikaz, stereotipi i socijalna nepravda
prema Romima u svetu nastavlja i da smo izazvani da se borimo
protiv toga.
Ovi filmovi sazigurno zaslužuju da budu prikazani; ove priče
zaslužuju da budu saslušane;
Rolling tim se nada da ćete biti inspirisani sa različitim pričama
koje će nam pripovedači ispričati tokom četiri dana u Prištini, a
potom i na putu širom Kosova. Iako su ove priče o Romima i od
Roma, uspeh pripovedača je, takođe, da su sve one univerzalne
priče o sukobu tradicije i modernosti, gubitku nade, kuće i novih
granica ponosa i predrasuda, humora i očaja.
Këto filma kanë ardhur nga shtetet e ndryshme, pasi që Romët
janë përhapur nëpër botë për dhjetë shekuj; nga mjediset e
ndryshme dhe në gjuhë të ndryshme, por ende qëndron një
kulturë dhe indentitet i përbashkët, pa marë parasyhë nëse
jetojnë në Gjermani, Francë, Spanjë, Kosovë, SHBA, Bullgari,
Sllovaki…etj.
Fillmovi dolaze iz različitih zemalja, kao što su se i Romi naseljavali širom sveta tokom desetak vekova; iz različitih sredina, kao
i na različitim jezicima ali i dalje dele istu kulturu i identitet, bez
obzira da li žive u Nemačkoj, ili Francuskoj, Španiji, na Kosovu,
SAD, Bugarskoj, Slovačkoj.. itd.
Beshen Sascipnasa!
Beshen Sascipnasa!
Kaloni mirë në festival
Ekipi Rolling
Balkan Sunflowers and Romawood
Rand Engel & Muhamet Arifi – Executive Directors
Sami Mustafa – Artistic Director
Charlotte Bohl – Project Coordinator
Milica Milovic – Project Development & School Program
Uživajte na festivalu!
Rolling tim
Balkan Sunflowers i Romawood
Bajram Kafu Kinolli – Logistic & School Program
Lulzim Bucolli – School Program Expert
Dren Berishaj – Public Relations & Translation
Jeff Treisbach – Volunteers Coordination
about Romawood
Rreth Romawood-it
Romawood is using the power of culture
and art to build an open-minded society in
Kosovo and in Europe. Romawood is a local
organization focused on improving the sociocultural youth work, inclusion, mobilization,
networking and self-esteem of young Roma
with projects that engage them in film, music,
visual arts, theater or other artistic media.
Romawood supports and develops artistic
production that aims to stimulate creative and
collaborative work in support of the human
dignity and rights of Roma people in Kosovo
and in Europe.
Romawood po përdor fuqinë e kulturës dhe
artit për të ndërtuar një shoqëri mendjehapur
në Kosovë dhe Evropë. Romawood është
një organizatë vendore që përqëndrohet në
përmirësimin e punës shoqërore dhe kulturore
të të rinjve, integrimin, lëvizshmërinë, ndërtimin
e kontakteve dhe vetëbesimin e Romëve të
rinj me projekte në të cilat ata angazhohen në
film, muzikë, arte pamore, teatër dhe media të
tjera artistike. Romawood përkrah dhe zhvillon
veprat artistike që kanë qëllim të nxisin një
bashkëpunim kreativ, shkëmbime regjionale
dhe ndërkombëtare duke përkrahur kështu
dinjitetin dhe të drejtat njerëzore të minoriteteve
Rom në Kosovë dhe Evropë.
achal o Romawood
Romawood koristizla i snaga katri kultura
thaj art te putrel jekh iskreno drushtvos ani o
Kosovo hem ani Evropa. Romawood si lokalno
organizacija savi fokusirime ano lacharibe e
Romengo socijalno-kulturno ternengi buci, te
ukljuchzen pes, mobilizacija, saradnja hem
te poshtojzen pes, hem sa kala projekhtjenca
kaj o Roma ukljuciznapes ano filmi, muzika,
vizualno artitesko, teatri ili aver artitetske
metodes. O Romawood podrzhizla hem
razviizla artisteske produkcijes kola silen o cilji
te stimulisizen kreativno hem saradljivo buci,
regionalno ili internacionalno.
6
o Romawood-u
Romawood koristi moć kulture i umetnosti za
izgradnju društva otvorenog uma na Kosovu
i u Evropi. Romawood je lokalna organizacija
usmerena na poboljšanje društveno-kulturnog
rada sa mladim Romima, njihovu inkluziju,
uključivanje, umrežavanje i rad na samopozdanju na projektima koji ih angažuju na polju
filma, muzike, vizuelne umetnosti, pozorišta
ili drugih umetničkih medija. Romawood
podržava i razvija umetničku produkciju koja
ima za cilj da stimuliše kreativan i zajednički
rad, regionalnu i internacionalnu razmenu kao
znak podrške ljudskog dostojanstva i prava
Roma na Kosovu i u Evropi.
about Balkan sunflowers Kosova
Rreth Balkan sunflowers Kosova
Balkan Sunflowers Kosova seeks to build a
dynamic Kosovar society, responsible for its
own present and future, promoting humane
values, and celebrating the diversity of the
peoples and cultures of Southeast Europe.
Balkan Sunflowers Kosova kërkon të
ndërtoj një shoqëri active të Kosovës, të
përgjegjshme për të tashmën dhe të ardhmën
e saj, duke promovuar vlera njerëzore dhe
diversitetin e tyre dhe kulturave në Evropën
Jug-Lindore.
Balkan Sunflowers Kosova is committed to
improving the holistic well-being of all people
through practical, values-based, youthinitiated and community-supported activities
in culture, education, social change and
European integration. Balkan Sunflowers is
a multiplier, building activist lives and communities through volunteerism, regional and
international exchange, and local community
action.
achal o Balkan sunflowers Kosova
Balkan Sunflowers Kosova mangla te vazel i
dinamichno Kosovsko drustvos, odgovorno
pe trenutno thaj anglune promocijes e manishenge vrednostja, te promosizen e raznone
manushen thaj cultures ki Istochno Europa.
Balkan Sunflowers Kosova si posvecheno te
lacharel o holistichno lachipnasa sa e manushenge katri praktichno, omladinska inicijatives thaj te podrzizel zajednicake aktivnostja
ki kultura, edukacija, socialna promenes thaj
Europsko intergracija. Balkans Sunflowers si
multuplikatori, te keren aktivistjen ko zajednices katro volunterismi kaj si regionalno thaj
internacionalna razmenes, thaj lokalna akcijes
ki zajednica.
Balkan Sunflowers Kosova është e vendosur
të përmirsojë mirëqenjen e holistike e të
gjithë njerëzve nëpërmjet aktiviteteve praktike,
bazuar në vlera, iniciuar nga rinia, të përkrahura nga bashkësia në sektorin e kulturës,
arsimimit, ndryshimit social dhe të integrimit
europian. Balkan Sunflowers Kosova është një
multiplikator në aspektin e ndërtimit të jetës
dhe zhvillimit të komuniteteve dhe aktivistëve
nëpërmjet vullnetarizmit, shkëmbimit regjional
dhe lokal dhe veprimeve të komuniteteve
lokale.
o Balkans sunflowers Kosova
Balkans Sunflowers Kosova nastoji da
izgradi dinamično kosovsko društvo koje
je odgovorno za svoju sadašnjost i
budućnost, promoviše humane vrednosti i
lepotu različitosti naroda i kulture jugoistočne
Evrope.
Balkans Sunflowers Kosova je posvećen
unapređenju holističke dobrobiti svih ljudi
kroz praktičan rad baziran na vrednostima,
iniciran od strane mladih a podržan od lokalne
zajednice iz oblasti kulture, obrazovanja,
društvenih promena i evropskih integracija.
Balkans Sunflowers je multiplikator izgradnje
angažovanih aktivista i zajednica kroz
volentirazam, regionalne i međunarodne
razmene i akcije lokalnih zajednica.
7
Program
WeDnesDay 2nD of march
19:00
Page 16-23
Opening ceremony
Performance by
Driton Berisa & Kujtim Paqaku
Followed by the film
19:30
Flames of God by Meshakai Wolf
USA / France / FYROM – 2010 – 64’
cocktail
Photo Exhibition – Blick zurück nach vorn
Looking Back in the Future
21:00
Rap Music Performance: Selamet and Kefaet Prizreni / K-Flow & Gypsy
21:15
JR – The One Minutes Foundation / UNICEF / Mitrovica workshop
21:20
Willkommen Zuhause (Welcome Home) by Eliza Petkova
Germany / Kosovo – 2011 – 69’
Guest: UNICEF Representative
22:45
8
Cigarety a Pesničky (Cigarettes and Songs) by Marek Šulík
Republic of Slovakia – 2010 – 50’
thursDay 3rD of march
18:00
18:45
Page 24-33
The Source, One Day in a Roma Settlement in
Romania by Jaap de Ruig
Romania – 2009 – 40’
Caravane 55 by Valérie Mitteaux and Anna
Pitoun
France – 2003 – 52’
Guest: Anna Pitoun (to be confirmed)
20:15
Break
21:00
Vierka, Or the Mystery of Family B’s
Disappearance by Míroslov Janek
Czech Republic – 2005 – 76’
22:15
All the Children but One by Andreas Bolm and
Noëlle Pujol
Germany – 2008 – 40’
19:00
Roki by Bajram Kafu Kinolli
Slovenia – 2010 – 10’
19:30
Na Sveti Poti (On Her Way) by Cécile Horreau
Slovenia – 2010 – 26’
20:00
Result of the competition – Cikore Filmja
20:15
Cocktail
21:00
I have Dreamt to Become a Hair Dresser by
Lidija Mirkovic
Germany – 2010 – 90’
Guest: Lidija Mirkovic
23:00
Gypsy Dreams (Roma Álom) by Eszter Nordin
Hungary – 2009 – 52’
saturDay 5th of march
friDay 4th of march
Page 34-47
18:00
Angelus Mortis by Simon Ritzler
Germany – 2007 – 35’
Page 48-55
17:30
Benjamin by Matija VUKŠIĆ
Croatia – 2009 – 25’
19:00
18:00
Short film competition – Cikore Filmja presented
by the participants of the workshops
Kosovo – 2011
Sar Thuvf (Like Smoke) by Sami Mustafa
Slovenia – 2010 – 24’
Guest: Sami Mustafa
20:00
Break
20:30
Virtuosi from Nowhere by Zlatina Rousseva
Bulgaria – 2005 – 80’
22:00
The Pied Piper of Hutzovina by Pavla Fleischer
United Kingdom – 2006 – 65’
23:00
Concert / Closing Night
Collective music performance by Driton B K-Flow - Gypsy - Kafu - Cadi
18:45
Chimère absentes by Fanny Ardant
France -2010- 10’
Dosta campaign. Go beyond prejudice, meet the
Roma!
Guest: Aurora Ailincai, Administrator - Project/
Programme Co-ordinator Support Team to the
Special Representative of the Secretary General
for Roma Issues - Council of Europe.
rolling in the schools
Rolling Film Festival has provided a special school program in this project. After
a three days school program in Prishtina,
involving three different schools, Rolling
Film Festival will visit eight secondary
schools throughout Kosovo: Gracanica,
Laplje Selo, Mitrovica, Peja, Plemetina,
Prizren, Gjakova and Kamenica. At this
traveling festival called Rolling on the
Road, youth will have a chance to see
a special film program selected by a
youth work expert. After the screening,
using methods of non-formal education
(games, theater, “Stop and Act” and
other interactive activities), participants
will have the opportunity to discuss the
problems of Roma minorities in general,
human rights, racism, etc. Also through
group discussions the young people will
have a chance to raise awareness of the
presence of stereotypes and prejudice in
themselves and their environment. This
program aims at opening new horizons
and acceptance of others and themselves as equal participants in society.
10
Rolling Film Festival organizizas
specijalno shkolsko program an kaka
projekhti. Palo Filmsko Festivali kova
ka ikerelpes ani Pristina Rolling Film
Festival ka posetizel ohto mashkarutne
shkoles ano Kosovo: Grachanica, Laplje
Selo, Mitrovica, Peja, Plemetina, Prizren,
Gjakova thaj Kamenica. An kaka phiravdo
festivali si chingadlo Rolling ano Drom/
Rolling on the Road, i omladina ka ovel
len shanca te dikhen specialno programi
filmjengo kola si selektirime katro expertija e omladinsko bucasa. O programi
dela te prikazhizen pes filmja propisime
beshenca. Pali projekcija e filjmjengo
ka ovel neformalno obrazovanjes (igres,
teatri, “Achov hem Glumiz” hem avera
interaktivna igres), o uchesnikoja ka
ovelen shanca te putren diskusija achal
i Romani manjina globalno, e manushenge prava, racizmi hem avera. Kidjal,
preko grupno diskusijes ka ovel i shanca
te bajarelpes o djandipe katro postojecho
stereotipija hem predrasudes mashkar
lende ili ani zajednica. O programi ciljizla
ano nevo horizonti hem prihvatiljivosti e
averengo hem lengo sar jednako uchesnikoja ani zajednica.
Rolling Film Festival, ka dhënë një
program të veçantë shkollor në këtë
projekt. Pas programit tre ditorë nëpër
shkollat e Prishtinës, që do të përfshijë tri
shkolla të ndryshme, Rolling Film Festival
do të vizitojë tetë shkolla të mesme nëpër
Kosovë: në Graçanicë, Llapna Sellë,
Mitrovicë, Pejë, Plemetin, Prizren, Gjakovë dhe Kamenicë. Pas këtijë festivali
udhëtues të quajtur “Rolling në rrugë”, të
rinjët do të kenë një mundësi për të parë
një program të veçantë filmi të zgjedhur
nga ekspert e punës me të rinjët. Pas
porjektimit të filmave, duke përdorur
metodat e arsimit jo-formal (lojëra, teatër,
“Ndal dhe Aktro” dhe veprimtari të tjera
interaktive), pjesëmarrësit do të kenë
mundësi për të diskutuar problemet e
pakicave rome në përgjithësi, të drejtave
njerëzore, racizmit etj. Gjithashtu, përmes
diskutimit grupor, të rinjët do të kenë një
shans për te ngritur vetedijën për praninë
e stereotipeve dhe paragjykimeve tek
vetja dhe mjedisi i tyre. Ky program
synon të hapë horizonte të reja dhe pranueshmërinë e të tjerëve dhe vetëvetës si
pjesëmarrës të barabartë në shoqëri.
Rolling Film Festival je predvideo i
poseban školski program u sklopu ovog
projekta. Nakon trodnevnog programa u
Prištini koji će uključiti tri škole, Rolling
Film Festival će posetiti i 8 srednjih škola
širom Kosova: Gračanica, Laplje Selo,
Mitrovica, Peć, Plemetina, Đakovica,
Prizren, i Kamenica. Na ovom putujućem
festivalu nazvanom ”Rolling na putu”,
mladi će imati priliku da vide specijalni
filmski program odabran od strane
eksperata omladinskog rada. Nakon
projekcija, koristeći se metodama
neformalnog obrazovanja (igre, teatar,
„Stop i Akt“ i ostale interaktivne
aktivnosti), učesnici će imati priliku da
diskutuju o problemima Roma, manjina
uopšte, ljudskim pravima, rasizmu itd.
Takođe će kroz grupne diskusije imati
šansu da osveste i prisustvo stereotipa
i predrauda u sebi i svom okruženju.
Ovaj program ima za cilj otvaranje novih
vidika kao i prihvatanja drugih i sebe kao
ravnopravne učesnike u društvu.
11
rolling on the roaD
school Program
rolling in the schools
Ljubav, napokon by staša tomić
(love at last)
Serbia – 2010 – 29’
Because of Hate by Doroteya stoyanchova
Bulgaria – 2009 – 30’
Chimère absentes by Fanny Ardant
France -2010- 10’
2nd - 4th of march
21st of march
22nd of march
23rd of march
24th of march
25th of march
28th of march
29th of march
30th of march
12
Prishtinë / Priština
Pejë / Peć
Gjakovë / Đakovica
Prizren
Kamenicë / Kamenica
Gračanica / Graçanicë
Mitrovicë / Mitrovica
Mitrovicë / Mitrovica
Plemetin / Plemetina
rolling on the roaD
community screenings
21st of march Pejë / Peć – theater / 18:00
Virtuosi From Nowhere by Zlatina Rousseva
Bulgaria – 2005 – 80’
22nd of march gjakovë / Đakovica – theater / 18:00
Willkommen Zuhause (Welcome Home) by Eliza Petkova
Germany / Kosovo – 2011 – 69’
23rd of march Prizren – House of Culture / 20:00
Flames of God by Meshakai Wolf
USA / France / FYROM - 2010- 64’
24th of march Kamenicë / Kamenica – House of Culture / 18:00
Vierka, Or the Mystery of Family B’s Disappearance by Míroslav Janek
Czech Republic – 2005 – 76’
25th of march gračanica / graçanicë – House of Culture / 18:00
CIKORE FILMJA – films made with mobile phones
Cigarety a Pesničky (Cigarettes and Songs) by Marek Šulík
Republic of Slovakia – 2010 – 50’
29th of march mitrovicë / mitrovica – House of Culture / 18:00
CIKORE FILMJA – films made with mobile phones
Cigarety a Pesničky (Cigarettes and Songs) by Marek Šulík
Republic of Slovakia – 2010 – 50’
13
cikore filmJa
Films made with mobile phones
Filmjenge Telefonisa
Filmat e punuar me telefona mobil
Filmovi napravljeni mobilnim telefonom
thematic / tematika / tema:
Roma Dream
Romano Suno
Ëndrra Rome
Romski san
Places of WorkshoPs:
O thana kaj ka ovel i Radionica:
Vendet e mbajtës të puntorive:
Mesta održavanja radionica:
- Prilužje / Prelluzhë (with Duga / Rainbow)
- Plemetin / Plemetina (with BSF Learning Center & Gaia)
- Gračanica / Gracanicë (with BSF Learning Center & Romane Ðuvja Ko anglumo veko)
- Mitrovicë / Mitrovica Mahala (with Danish Refugee Council)
The short video clips will be presented during Rolling Film Festival, giving visibility to
Roma youth creativity of visual storytelling. The short clips will be submitted to an
Audience Award. The winners will receive new mobile phones.
Cikore filmja ka oven presentovano ko Roling Film Festivalisko, kola ka den djandipe
achal o kreativnost e Terne Romengi. O kratka filmija ka oven ocenime katri publika. O
pobednikos ka dobizel nevo telefoni.
Video klipet e shkurtë do të shfaqen gjat Rolling Film Festival, duke vënë në pah
kreativitetin e tregimit vizuel e të rinjëve romë. Video klipet do të konkurojnë për çmimin
e audiencës. Fituesit do të fitojnë një telefon të ri mobil.
Kratki video klipovi će biti prezentovani tokom Rolling Film Festivala, davajući vidljivost
kretivnosti vizuelnog pripovedanja mladih Roma. Nagradom publike biće određeni
pobednici. Pobednici će dobiti novi mobilni telefon.
Blick zurück nach vorn
14
Photo exhiBition
looking Back in the future
Many families in the last few years had to return from Germany, some voluntarily returning, some forced returnees. For the parents this meant returning home, but for their
children often it meant a new beginning in an unknown country. For these children,
Germany is their home.
This project was an opportunity for these children to express themselves through
artistic methods about their experience and their new beginnings.
DikhiPe Polal an angluniPe
Isi but familie, save an majpalune bersha si tradine andar i Germania. Ma sar te si,
akala familie zorasa tradine kaj o dad thaj i daj kamle te irinen pes ili sine deportirime,
lenge chavenge nanas sas iripen khere, lenge si jek bipendzardi phuv. Kethane lenge
savorenge si gadava kaj savorhe dzanen germanikani čhib thaj kaj von vadže bershenca i Germania.
Akale projektosa si len aštipen te pesko dživdipesko džanglipe e hasaramistar thaj neve
agratar artistikane sikaven angla e jakha e dženenge.
Duke shukuar mBraPa në të arDhmën
Në disa vitet e fundit, shumë familje janë detyruar të kthehen nga Gjermania, dikush
vullnetarisht e dikush në mënyre të dhunshme. Për prindërit kjo do të thotë kthim në
shtëpi, ndërsa për fëmijët, një fillim i ri në një shtet të panjohur. Për këta fëmijë Gjermania është shtëpia e tyre.
Ky projekt ishte një mundësi për këta fëmijë ta shprehin vetën në metoda artistike rreth
përvojave dhe fillimit të tyre të ri.
PogleD unazaD u BuDućnost
Mnogobrojne porodice, koje su proteklih godina bile primorane da se vrate iz Nemačke.
Bez obzira na to da li su porodice bile deportovane ili su se roditelji dobrovoljno vratili,
za njihovu decu to nije bio povratak kući, već nametnuti nov početak u nepoznatoj
zemlji. Ova deca, Nemačku doživljavaju kao svoju pravu domovinu.
U ovom projektu se pruža prilika mladima da kroz umetnička sredstva izraze svoja
iskustva gubitka i novog početka.
15
WeDnesDay 2nd
march
Wednesday 2nd of march 19:30
Cinematographer: Kosta Asmanis
editing: Meshakai Wolf
music: Muzafer Bislim
screenplay: Meshakai Wolf and Pierre
Chopinaud
sound: Meshakai Wolf
Flames of god
o plameni e Devlengo
On an invitation from the International
Poetry Biennial, Muzafer Bislim, a struggling poet and songwriter from the Roma
community of Shutka, FYROM, travels
to Paris, France, in hopes of selling his
life’s work—a handwritten 25,000 word
dictionary containing some of the oldest
and most obscure words in the Romani
language. But when the authenticity of
the words comes into question, Bislim is
forced to confront the sobering prospect
of returning to his family empty-handed.
The journey puts Bislim’s resolve to the
test as he reencounters old friends who
have successfully escaped Shutka’s
hardships and experiences the seduction and wealth of Paris. Flames of God
is a story of language and identity at the
edges of Western civilization, revealing
one man’s vision of the Romani people united and literate.
Chingadlo ki internacionalno Poezija
Bienial, Muzafer Bislim, jekh mukotrpno
Poetichari hem tekstopiscos e zijengo
katri cuveno Romani mahala ani Sutka,
Makedonija, gelo ko Pariz, Francuska,
nadasa te bikenel leski djivdipnaski buci –
vastesa pisime 25.000 lafjengo recnikos
kova nikerla neko katro but purane hem
nepoznato lafija ani Romani chib. Ali kana
o chacipe e lafjengo avla ko pitanjes, o
Beslimi ko krajos morasano te irizel pes
khere kaj pi familija praznone vastenca.
O putovanjes chivla e Bislimis te resihzel
i zagonetka e phurane. O plameni e
Devlesko si prica achal i chib hem
identiteti ko besa e Zapadno civilizacijake,
otkrices jekh e manusheski vizija achal e
Romenge – jedinstveno hem obrazovno.
18
Flames
oF God
by
Flakët e perëndive
Plamen boga
meshakai Wolf
Me ftesë të International Poetry Biennial
(takim dyvjeçar ndërkombëtar i poezisë),
Muzafer Bislim, një poet i përkushtuar
dhe kompozitor nga Shutka në Maqedoni, udhëton për në Paris, Francë, me
shpresë që ta shes punën që i kushtoi
gjithë jetën: fjalorin në dorëshkrim prej
25,000 fjalësh që përmban disa nga
fjalët më të vjetra dhe të panjohura në
gjuhën rome. Por kur vërtetësia e fjalëve
vëhet në pyetje, Bislimi detyrohet që të
përballet me të vërtetën e dhimbshme
që të kthehet duar bosh te familja e tij.
Udhëtimi e vë në provë zgjidhjen e Bislimit gjersa ai përballet përsëri me miqtë e
vjetër të cilët me sukses i janë shmangur
vështirësive dhe përvojave të joshjes së
pasurisë Pariziene. Flakët e perëndive
është një tregim për një gjuhë dhe identitet në cepat e civilizimit perëndimor dhe
zbulon vegimin e një njeriu për popullin
Rom – të bashkuar dhe të shkolluar.
Na poziv od Međunarodnog Bienala
poezije, Muzafer Bislim, borbeni pesnik
i kompozitor iz poznate romske mahale
Šutka u Makedoniji, putuje u Pariz (Francuska), u nadi da će prodati svoj životni
rad- ručno ispisan rečnik od 25 000 reči
koji sadrži neke od najstarijih I najčudnijih
reči u romskom jeziku. Međutim, kada
autentičnost reči dođe u pitanje, Bislim je
primoran da se suoči sa otrežnjujućom
mogućnošću povratka svojoj porodici
praznih ruku. Putovanje stavlja njegovu odlučnost na probu sa ponovnim
susretom starih prijatelja koji su uspešno
pobegli iz nedaća Šutke i uz koje
doživljava zavodljivost i bogatstvo Pariza.
Plamen boga je priča o jeziku i identitetu
na rubovima zapadne civilizacije, koja
otkriva viziju jednog čoveka o romskom
narodu – ujedinjenom i pismenom.
Meshakai Wolf, born 1979, is an
artist, photographer and documentary
filmmaker. He studied philosophy and
anthropology in university and studied
film at the New York Film Academy in
New York City. His first film, Gussie,
an intimate portrait of his 105-year-old
great-grandmother, screened at film
festivals across the United States and
won an award for best documentary
feature at the Magnolia Film Festival.
He is currently in production on a film
about the traditional music and oral
traditions of the Kurds in southeast Turkey and how they relate to the Kurdish
people’s current struggle for cultural
and linguistic autonomy. In 2006, this
project, Dengbêj: The Bards of Turkish
Kurdistan, was selected to take part
in the IFP Film Market’s Documentary
Work-in-progress section. He also
serves as director of film and video
projects for Cultural Cornerstones, a
non-profit organization dedicated to
supporting the creative voice in crisisaffected communities. He currently
lives and works in New York City.
meshakai WolF
Usa / France / Fyrom – 2010 – 64’
Contact
[email protected]
www.flamesofgod.com
19
Wednesday 2nd of march 21:20
Director and Writer: Eliza Petkova
Camera and editing: Hannes
Marget
Production / sound: Johannes
Kuhn Mathias, Niepenberg, Florian
Breuer
Production: Jan Derksen, Eliza
Petkova
Research: Eva Weber
Welcome Home
laches ajen khere
On the 14th of April 2010 Germany and
Kosovo signed a Repatriation Treaty.
From then on Germany has been deporting Roma hailing from Kosovo. Most of
the people sitting on the airplane have
been living in Germany for more than ten
years. Now they are forced to find a new
home in Kosovo. How were their children
who were born and grew up in Germany
supposed to be able to feel at home in a
country, where he or she doesn’t even
speak the language and is fearful to go
out onto the street. The film delivers an
insight into the lives of deported Roma
in Kosovo and into those of Roma living
in Germany, threatened with deportation.
None of the deported children is attending
school; most commonly all family members sleep in one room; primary health
care is barely accessible. In Germany as
well as in Kosovo the Roma can’t sleep
in peace. In Germany they are in fear of
being deported at a moment’s notice, in
Kosovo they are homesick for Germany
and barely surviving.
Ko 14-to Aprili e 2010 beshesko i
Nemachka thaj o Kosovo potpishizde
ugovori acal iribnaske. Tadarla i Nemacka
deportirizlas e Romen katri Kosova. But
manusha kola sine ano avionija zivizdesas ki Nemachka vishe katro 10. bersha.
Akana, on si prisilime te arakhen nevo
kher ano Kosovo. Sar jekh djeno kova
sine bijando hem barilo ani Nemachka
valjazla te ovel sar an po kher ani drzhava, kaj ov/oj na lafizna i chib hem na
usudizna pes te phiren ko droma? O filmi
dela uvidi achal o djivdipe katro deportirime Roma ani Kosova hem achal o Roma
kola zhivizna ani Nemachka, kolenge si
zapretime te oven deportovano. Asjekh
katro deportirime chavo na djala ki
shkola; obicno, sa i familia pashjona ani
jekh soba; primarno zdravstveno ambulantes nane ko pashe lenge. Ani Nemacka
sar i ani Kosova o Roma naci te pasjon
ko rahaci. Ani Nemacka, on si ki trash kaj
saj oven irime momentno, ani Kosova on
rodna i Nemachka hem trashana katro
racistichka napadja.
20
Willkommen
ZU haUse
by
eliZa Petkova
Germany / kosovo - 2011 - 69’
mirë se vini në shtëpi
Dobrodošli kući
eliza Petkova
Me 14 prill 2010, Gjermania dhe Kosova
nënshkruajnë “Marëveshjen e Riatëdhesimit”. Nga ai moment, Gjermania ka
deportuar romët të cilët vijnë nga Kosova.
Shumica e njerëzve të ulur në aeroplan
kishin jetuar në Gjermani për më shumë
se 10 vjet. Tani ata janë të detyruar që
të gjejnë një vendbanim të ri në Kosovë.
Si është e mundur që dikush i lindur dhe
që është rritur në Gjermani, të ndihet si
në shtëpi në një shtet ku ai ose ajo nuk e
flasin gjuhen dhe nuk guxojnë të dalin
jashtë në rrugë. Ky film jep një pasqyrë në jetën e Romëve të deportuar në
Kosovë dhe në jetët e atyre që jetojnë në
Gjermani të kërcnuar se do të deportohen. Asnjëri nga fëmijët e deportuar nuk
vijon mësimin në shkollë; zakonisht, të
gjithë anëtarët e familës jetojnë në një
dhomë; nuk kanë kujdes themelor shëndetësor. Romët si në Gjermani ashtu edhe
në Kosovë, nuk mund të flejnë të qetë. Në
Gjermani ata janë nën frikën e deportimit të paparalajmëruar e në Kosovë të
përmalluar për Gjermaninë dhe në luftë
për mbijetësë.
Dana 14 aprila 2010. Nemačka i Kosovo
potpisale su sporazum o repatrijaciji
(povratak u otadžbinu). Od tada Nemačka
deportuje Rome poreklom sa Kosova.
Većina ljudi koji se avionima vraćaju
na Kosovo živeli su u Nemačkoj više
od deset godina. Sada su primorani
da pronađu novi dom na Kosovu. Kako
neko, ko je rođen i odrastao u Nemačkoj,
treba da se oseća kao kod kuće u zemlji
u kojoj ne govori jezik niti se usuđuje da
izađe na ulicu. Film pruža uvid u živote
deportovanih Roma na Kosovu kao i na
živote Roma koji žive u Nemačkoj i preti
im mogućnost da budu deportovani. Niko
od deportovane dece ne pohađa školu,
najčešće svi članovi porodice spavaju
u jednoj sobi, primarna zdravstvena
zaštita nije dostupna. U Nemačkoj, kao
i na Kosovu, Romi ne spavaju u miru.
U Nemačkoj su u strahu da će biti
deportovani, na Kosovu su nostalgični za
Nemačkom i jedva preživljavaju.
Eliza Petkova is 27 Years old. She was
born in Veliko Tarnovo, Bulgaria. She
has lived in Germany since she was
eight. There she studied philosophy
and Japanology in Düsseldorf University. Currently she is writing her dissertation in philosophy and is working
as a freelance filmmaker in Berlin.
21
Contact
[email protected]
Wednesday 2nd of march 22:45
Director: Marek Šulík, Jana
Kovalčíková
Director of Photography: Marek
Šulík, Jana Kovalčíková
Film editor: Marek Šulík
sound: Dušan Kozák
music: AfterPhurikane Giľa
Cigarettes and songs
tutuni thaj Zija
The musical project AfterPhurikane Gila is
based on an anthropological investigation
in Roma settlements in Slovakia. Jana
Belisova collected hundreds of old Roma
songs. After this research she organized
a workshop of 6 interesting Roma singers
with three professional musicians, who
tried to make music together. And so a
powerful multicultural project started.
People from different cultural and social
layers are singing and playing together
and the result is breathtaking. This documentary film, Cigarettes and Songs, records a one week long meeting of singers
and musicians in Veľký Slavkov, where in
August 2009 they recorded songs for the
musical project AfterPhurikane Giľa in a
local church. It is a sort of “making of”
AfterPhurikane Giľa, which adds to this
music a new dimension of reality, humor,
and absurdity.
Muzichko projekhti AfterPhurikane Gila si
kerdo prema antropolichno istrazhivanjes
ko Romane Mahales ki Slovakia. Jana
Belisova kidjas po but se shel Romane
zija. Pal kaka istrazhivanjes oj organizizas
jekh vorkshopi 6 interesantno Romane
pevacjenca hem trin profesionalno musicharija, kola kerna muzika zajedno. Hem
kidja jekh zoralo multikulturalno projekhti
poshmizla. Manusha katro razlichita
kultures zjabna thaj bashalna zajedno,
a o rezultati sine but lacho. Dokumentarno filmi Tutuni hem Zija snimizla jekh
kurkesko sastankos e pevacjengo hem
e muzicarjengo ani Velky Slavkov, kola
ano Avgust 2009 snimizde zija ko CD
“PaloPhurikane” zila ani lokalno crkva.
Kaka si sar “Izmishljeno keribe” katro
kaka muzichko projekhti, dokumenti, savo
dela kakale muzika nevi dimenzija katro
realnost, humori hem apsurdnost.
22
ciGarety a
Pesničky
by
marek ŠUlík
slovak rePUblic – 2010 – 50’
Cigaret dhe këngët
Cigarete i pesme
marek Šulík
Projekti muzikor AfterPhurikane Giľa
bazohet në hulumtimin antropologjik të
vendbanimeve rome në Sllovaki. Jana
Belisova ka mbledhur me qindra këngë
të vjetra rome. Pas këtij hulumtimi, ajo
organizoi një punëtori me 6 këngëtarë
interesant romë së bashku me tre muzicientë profesionistë të cilët provuan të
luanin muzikë së bashku. Kështu nisi një
projekt i fuqishëm multikulturor. Njerëzit
nga shtresat e ndryshme kulturore dhe
shoqërore këndojnë dhe luajnë së bashku
dhe rezultati gjithmonë është befasues.
Filmi dokumentar Cigare dhe këngë bën
xhirimet e mbledhjeve mes muzikantëve
dhe këngëtarëve gjatë një jave në Veľký
Slavkov, të cilët në Gusht të 2009-ës
inçizuan këngë për projektin muzikor
AfterPhurikane Giľa në një kishë vendore.
Është një lloj ‘krijimi’ i AfterPhurikane
Giľa, i cili i jep kësaj muzike një dimenzion të realitetit, humorit dhe absurditetit.
Muzički projekat After Phurikane Gila je
zasnovan na antropološkim istraživanjima
romskih naselja u Slovačkoj. Jane Belisova je prikupljala stotine starih romskih
pesama. Nakon ovog istraživanja,
organizovala je radionicu sa šest zanimljivih romskih pevača i tri profesionalna
muzičara, koji bi pokušavali da zajednički
stvore muziku. I tako je moćni, multikulturalni projekat počeo. Ljudi iz različitih
kulturnih i socijalnih slojeva pevaju i
sviraju zajedno a rezultat njihovog rada
oduzima dah. Dokumentarni film Cigarete
i pesme beleži jednonedeljni sastanak
pevača i muzičara u mestu Veľký Slavkov,
koji su avgusta 2009. snimili pesme za
muzički projekat After Phurikane Gila u lokalnoj crkvi. To je vrsta ”making of” ovog
originalnog muzičkog projekta, dokumenta, koji ovoj muzici daje novu dimenziju
stvarnosti, humora i apsurda.
Born in1974. In 2005 Marek Šulík
was awarded the ZENTIVA award for
young filmmakers at the international
film festival FEBIOFEST, Bratislava. In
his work, which centres on the social
documentary, he often collaborates
with non-governmental organisations.
He often collaborates on projects as a
director and editor. He teaches documentary film making at the Academy of
Music and Dramatic Arts in Bratislava
and works also as a lecturer in film
workshops.
23
Contact
[email protected]
www.zudro.sk
thursDay 3rd
march
thursday 3rd of march 18:00
Photography, sound, music and
editing: Jaap de Ruig.
the source
One Day in a Roma Settlement in
Romania
Poreklos
Jekh zis ko Romano than ani
Romania
Hetea is an isolated settlement of Roma
in Central Romania. Hidden deep in the
hills, around 350 people live in handmade
huts. In The Source we experience a day
in Hetea. The film starts with long, static
shots of the beginning of a new morning.
A pastoral way of life takes off: guiding
cows and horses, getting water, building
a new wooden house, doing the washing,
etc. In the afternoon suddenly the fat is
in the fire. People scream and threaten
each other. Little by little the serene
atmosphere returns, but while the sun is
going down the aftereffects of the quarrel
are still audible.
Hetea si jekh izolirime than e Romengo
katri centralno Romania. Garavdo hor ko
planines, karigo 350 manusha zhivizna
ko koljibes. Ano Poreklos dozhivizasa
jekh zis ki Hetea. O filmi poshmizla bare,
nepokretno shoti katro sabahisa djiko
akshame. Pastirsko nacini e zhivotosko
poshmizla: araknapes o kraves hem o
grasta, lena pani, kerna neve kashtune
khera, thovna teshja hem avera. Palo
pladne od jednom posmizhna te han pes.
O manusha pistizna hem pretizna jekh
avereske. Hari po hari mirno atmosfera
irizla pes aver turlos, ali dok o kham djala
tele o svadjes shaj pand te shunjon.
26
the soUrce
one Day in a Roma
settlement in
Romania
by
JaaP de rUiG
romania – 2009 – 40’
Burimi
Një ditë në vendbanimin e romëve në
Rumani
izvor
Jedan dan u romskom naselju u
Rumuniji
Hetea është një vendbanim i izoluar i
Romëve në Rumaninë Qendrore. Të
fshehur thellë në kodra, rreth 350 njerëz
jetojnë në kasolle të punuara me dorë. Në
dokumentarin Burimi ne përjetojmë një
ditë në Hetea. Filmi fillon me xhirime statike të fillimit të një mëngjesi të ri. Fillon
kështu një jetë baritore: drejtimi i lopëve
dhe kuajve, marrja e ujit, ndërtimi i një
shtëpie të re prej druri, pastrimet etj. Në
pasditë papritmas fillon të vije ‘era zjarr’
Njerëzit bërtasin dhe e kërcënojnë njëri
tjetrin. Pak nga pak rikthehet edhe atmosfera e qetë, por derisa dielli perëndon,
pasojat e grindjeve ende jehojnë.
Hatea je izolovano romsko naselje u
centralnoj Rumuniji. Skriveno duboko u
brdima, broji oko 350 ljudi, koji žive u
ručno izrađenim kolibama. U filmu Izvor
proživljavamo jedan dan u mestu Hatea.
Film počinje sa dugim statičnim kadrovima rađanja novog jutra. Pastoralni način
života otkriva: vođenje krava i konja,
nabavku vode, izgradnju nove drvene
kuće, pranje veša itd. Popodne iznenada
ode mast u propast. Ljudi viču i prete
jedni drugima. Malo po malo spokojna
atmosfera se vraća, ali dok sunce zalazi
posledice svađe se i dalje čuju.
Jaap de Ruig
27
Jaap de Ruig (1957, Netherlands) is
originally a photographer, but started to
work with video in the late 1990s. He
makes films and video-installations. He
prepared his short documentary The
Source (2009) for seventeen years, but
it was recorded in only one day.
Contact
[email protected]
thursday 3rd of march 18:45
Directors: Valérie Mitteaux
Anna Pitoun
Caravane 55
Karavani 55
In Achères, in the Yvelines department
of France, Salcuta Filan, a young Gypsy
from Rumania lives with her two children
and 30 other families on a strip of earth
in the outskirts of the city. Moved by their
neediness, the Mayor hasn’t the courage
to expel them. But, early into 2003, the
new government designated the Gypsies
as “a problem to be solved”. On March
5Th, the news breaks: the prefecture plans
to expel the Gypsies the next morning.
The townspeople mobilize during the
night to avoid the inevitable. The confrontation takes place but 150 policemen
surround the small area and the caravans
are destroyed in full sight of their owners.
Achères takes an unexpected decision:
families with children attending school
can stay. Salcuta’s children are among
them. The city allots them land in the
centre of town and decides to challenge
the Prefect.
Achères, ano Yvelines departamenti
katri Francuska. Salcuta Filan, jekh terni
Romani daj katri Ruminija zhivizla dune
chavenca thaj adji 30 avera familieca kaj
si isterime katro lengi mahala ko gradi.
O majori e zizako avlales bezaha te ikalel
len otkar. Ama, jekh ziz, rano sabalje ko
2003 bersh, nevo guverneri opisizas e
Romen sar jekh problem kaj savo shaj te
reshizelpes. Ano 5-to Marti ko Cetvtkos,
nevepe shunjona pes: neve planija si
te isterizen pes o Roma aver sabahi. E
gradiske manusha mobilisizna pes irat
te izbegizen o neizbezhno. O sukobi
deshizla pes ali 150 policijes okruzhizna I
mahala hem o karavanija si skroz rimome
anglal o jakha e Romenge. O Achères
kerla jekh neocekivano odluka: o romane
porodices rodna e chaven te djan ki shkola. E Salcutake chave si mashkar lende. O
gradi obezbedizas lenge o than te chin o
karavanja thaj te izazevizen o lachipe.
28
caravane 55
by
valérie mitteaUx
anna PitoUn
France – 2003 – 52’
Karavani 55
Karavan 55
Asher gjendet në regjionin Ivelinë të
Francës. Salkuta Filan, një endacake nga
Rumania jeton me dy fëmijët e saj dhe
30 familje të tjera në një periferi të qytetit.
I prekur nga kushtet e tyre, kryetari i
komunës nuk pati guxim t’i largonte.
Por, në fillim të 2003-së, qeveria e re i
përcaktoi Jevgët si "një problem për t’u
zgjidhur". Më 5 mars, lajmi pushton:
prefektura planifikon përjashtimin e
romëve në mëngjesin që vjen. Banorët
e qytetit mobilizohen gjatë natës për të
shmangur të pashmangshmen. Ballafaqimi zhvillohet, por 150 policë rrethojnë
terenin dhe karavanët shkatërrohen në
sytë e pronarëve të tyre. Asher merr një
vendim të papritur: familjet me fëmijë që
ndjekin shkollën mund të mbesin. Fëmijët
e Salkutas janë në mesin e tyre. Qyteti ia
cakton terenin në qendër të qytetit dhe
vendos të sfidojë Prefektin.
Grad Ašer, područje Yvelines, Francuska. Salcuta Filan, mlada Romkinja iz
Rumunije koja živi sa svoje dvoje dece
i 30 drugih porodica na pojasu zemlje
koji se nalazi na periferiji grada. Dirnut
njihovom nemaštinom, gradonačelnik nije
imao hrabrosti da ih izbaci. Ali početkom
2003. nova Vlada izdvojila je Rome kao
“problem koji treba rešiti”. Dana 5. marta
najnovije vesti: Županija planira da protera
Rome sledećeg jutra. Meštani se mobilišu
tokom noći da bi se izbeglo neizbežno.
Meštani formiraju odbrambene redove
svojim telima ali 150 policajaca okružuje
teren i karavan biva uništen pred očima
vlasnika. Ašer donosi neočekivane
odluke: porodice čija deca pohađaju
školu mogu da ostanu. Salkutina deca
su među njima. Grad im ustupa teren u
centru grada i odlučuje da ospori župana.
valérie mitteaux and anna Pitoun
29
After years as a journalist in print media
and television, in 2002, Valérie Mitteaux was fascinated to discover a new
way of writing: editing. Anna Pitoun was
a lawyer. Together, they created Caravane
Films, a collective whose aim is to reflect
on the social and political character of
documentary cinema and which favors
slowness as a criteria of the quality
of work. They have directed together
several films including Caravan 55 (2003)
and Kings of the World, which was
released theatrically in June 2007. Valérie
Mitteaux is currently editing a documentary about gender through the experiences
of transboys for Arte and looking to finance the production of a film entitled Les
Syndiquées du Trottoir (The Sidewalk
Union Members), about the world’s first
union for prostitutes, in Argentina. Anna
Pitoun is editing a film about the French
suburbs and the story of a young man,
a drug dealer for 8 years, Smaïn, leaving
in the Cité Picasso and she has started
a film about Israel with the war reporter
Patrick Chauvel. In 2011, they will begin
directing new projects: 8, avenue Lénine,
a follow-up to Caravane 55, which sets
out to recount how “our Romani heroine”
is today “official”, and is now striving to
integrate into French society. They have
also been filming for the past three years
a great theatrical adventure, a tragic trilogy
staged by the company Zieu dans les
bleus, directed by Nathalie Garraud and
Olivier Saccomano.
Contact
[email protected]
thursday 3rd of march 21:00
Director & original idea:
Míroslav Janek
Producer: Richard Němec
Production Company: Verbascum
Director of Photography:
Míra Janek
editor: Tonička Janková
vierka, or the mystery of Family B’s
Disappearance
vierka, ili tajna katri Familjijako B
nashalde
This documentary started out as a portrait of a
young talented Roma singer but turned into a
drama about two different views of “the truth”.
Coincidence is instrumental at the beginning
of the film and the end is shrouded in mystery.
Initially, the story describes the encounter
between singer Ida Kelarová and a young Roma
girl named Vierka Berkyová from Lucenec,
Slovakia whose musical talent astonishes
everyone who hears her sing. It focuses on her
talent and spontaneity, but also deals with the
notion of helping those around us. It presents a
new step forward in the life of the Berky family,
and investigates the idea of mutual coexistence
as it explores the desire to create an idyll in
which the two families share a home. One day
the Berkys suddenly leave Kelarová’s home,
mysteriously disappearing without a trace. For
director and cameraman Miroslav Janek, the
documentary thus transformed into a drama
pitting against each other two versions of the
truth - each one keenly and passionately experienced. It becomes the means of uncovering
the hidden, in part unacknowledged, forces that
determine one’s ideas about the meaning of
life and its fulfillment. The viewer never actually
finds out the real reasons for this dramatic
turn of events and must be satisfied to merely
approach the truth of the mystery.
Kaka dokumentarcos poshmisalo sar jekh
portreti e jekhe terne Romano talentno
pevachica, ali o filmi nichino sar drama katro
duj avera istines. Sluchajnost si instrumentalno ano pocetkos e filmisko ama ano krajos
si uchardo ani misterija. Ko pochetkos,
I storija pokazhizla o susreti mashkar i
pevacica Ida Kelarova hem Vierka Beryova
terni pevacica katro Lucenec ki Slovakia
savako muzichko talenti iznenadizla savoren
ko shunla la sar zjabla. Fokusirizlapes an
lako talenti hem spontanost, ali isto kidja
hem akcija kaj pomozhizasa jekh avereske.
Prestavizla jekh nevo korakos anglal ko
zhivotos e Berky familijake, hem istrazhivizla
i idea katri medjusobno koegzistencija tuj
prikazhizel i zhelja to keren jekh “ideja” kaj
o duj familjes deljizna jekh kher. Jekh zis
i Berky familija nashla katro e Kelarovako
kher, ano tajanstveno nachini oj nashalcola
bi tragosko. E direktoriske hem e kamermaniske Miroslav Janek, o dokumentarcos
pretvorizlapes ki drama kola ko rodna o
cachipe – sol duj ano pharo hem emotivno
nachini dozhivizna kaka filmi.
30
by
vierka, or the
mystery oF Family b’s míroslav Janek
disaPPearance
cZech rePUblic - 2005 - 76’
vierka, apo misteri i Zhdukjes së
Familjes B.
vierka, ili misterija nestanka
porodice B
Ky dokumentar filloi si portret i një këngëtareje
të talentuar Rome por, u shndërrua në një
dramë rreth dy pikëpamjeve të ndryshme rreth
“të vërtetës”. Rastësia ëshë gjëja kyçe në fillim
të filmit dhe fundi është i mbërthyer në mister.
Fillimisht, tregimi përshkruan takimin ndërmjet
këngëtarës Ida Kelarová dhe një vajze të re
Rome Vierka Berkyová nga Luceneci i Sllovakisë, e cila me dhuntinë e saj për muzikë mahnit
të gjithë ata që e dëgjojnë gjersa ajo këndon.
Filmi fokusohet në talentin dhe spontanitetin
e saj por gjithashtu merret me idenë për t’u
ndihmuar atyre që janë rreth nesh. Filmi paraqet
një hap përpara në jetën e familjës Berky dhe
shqyrton idenë e bashkjetesës ndërsa zbulon
dëshirën për të krijuar një situatë ideale në
të cilën dy familje ndajnë një shtëpi. Një ditë
familja Berky largohen nga shtëpia e familjes
Kelarová duke u zhdukur në një mënjyrë të
mistershme dhe pa gjurmë. Për regjisorin dhe
kameramanin Miroslav Janek, ky dokumentar
transformohet në dramë duke mishëruar
kundër njëra tjetrës dy variante të së vërtetës
– secila prej tyre e përjetuar me thellësi dhe pasion. Kjo kështu bëhet element për shpalosjen,
pjesërisht të panjohur, të fuqive që përcaktojnë
idetë e dikujt rreth kuptimit të jetës dhe përmbushjes së saj. Shikuesi asnjëherë nuk ia del t’i
gjejë arsyet e vërteta të këtij kthimi dramatik të
ngjarjeve dhe duhet të mbetet i kënaqur vetëm
me përafrimin e të vërtetës së të fshehtës.
Ovaj dokumentarni film otpočet je kao portret
mlade talentovane romske pevačice, ali
se pretvara u dramu o dva različita viđenja
”istine”. Početku filma doprinosi slučajnost, a
kraj je obavijen velom misterije. Na početku,
priča opisuje susret pevačice Ide Kelarovai
i mlade romske devojke po imenu Vierka
Berkiova iz Lučenec, Slovačka čiji muzički
talenat zadivljuje svakoga ko čuje njeno pevanje. Film se fokusira na njen talenat i spontanost, ali se takođe bavi pojmom pomoći
onima oko nas. To predstavlja novi korak u
životu porodice Berkis i ujedno ispituje ideju
o međusobnoj koegzistenciji, istražujući želju
za stvaranjem idile u kojoj dve porodice dele
dom. Jednog dana porodica Berkis napušta
dom Kelarova, nestajući misteriozno i bez
traga.Za direktora i snimatelja Miroslava
Janeka dokumentarni film se tako pretvara
u dramu koja suprotstavlja dve strane, sa
dve verzije istine – obe veoma živo i strasno
doživljene. To postaje sredstvo otkrivanja
skrivenog kao snaga koja određuje nečije
ideje o smislu života i njegovom ispunjenju.
Gledalac nikada zapravo ne saznaje pravi
razlog ovog dramatičnog preokreta i mora
se zadovoljiti samo time što pristupa istini o
misteriji.
míroslav Janek
31
Janek Míra was born 1954 in Nachod,
Czech Republic, where he wrote, directed
and produced nearly forty short films.
He also worked as a film editor for the
Czechoslovakian Television before immigrating to the United States in 1979.
Settling down in Minneapolis, he began
working as a freelance film editor and
cameraman. In 1981 he began teaching
filmmaking at Film in the Cities in St.
Paul, MN. During his six years in Minneapolis he also produced and directed a
number of independent films sponsored
primarily by local foundations. In 1986
he moved to New York City where he
continued his freelance work until 1994.
The next two years he spent in Treviso,
Italy, collaborating with American director
Godfrey Reggio on developing a multimedia project, Fabrica. Since 1993 he has
shot and directed many documentaries
for Czech Television. Currently he resides
in Prague. Since 1998 he has been
teaching at the documentary department
of FAMU (Film Academy in Prague).
Contact
[email protected]
thursday 3rd of march 22:15
Directors: Andreas Bolm and
Noëlle Pujol
Photography: Noëlle Pujol
sound recording: Andreas Bolm
editing: Claire Atherton
sound Design: Cécile Chagnaud
Producer: Markus Nechleba
Commissioning editor: Katya
Mader
all the Children but one
sa o chave sem jekh
In theory, there is a time for living and
a time for dying. But occasionally the
two coincide. In Jaba, on the Hungarian
plains, the time for living is that of childhood, enjoying oneself, dreaming, running wild, inventing exciting adventures in
a gutted car, King Kong or 2001, Space
Odyssey, the time for nature and games,
brawls in the woods and napping by the
edge of the water, a time when the real
world is replaced by a fantastic and enchanting one. The time for dying is when
the brutal eruption of a friend’s death
imposes melancholy and disarray on the
joy of living and transforms yesterday’s
playgrounds into a land of sadness and
desolation, to be avoided at all cost.
Ki teorija, postojzla vreme kana zivizlapes
thaj kana merlapes. Ali haj drom kadla duj
podudariznapes. Ani Djaba, ko Madjarska
ravnices, vreme zhivibnaske si o chave,
te uzhivizen, te sunizen, te prastelpes
sar dinilo, te izmislizel pes interesanta
avantures ko rimome drames, King Kong
ili 2001, Svemirsko Odiseja, vreme prirodake hem khelapnasko, vika kaj shuma
hem pashibe pashi len, o vreme kana o
djivdipe si zamenime jekhe fantastichno
hem ocarano zhivotosa. Vreme meribnaske si kana o amalesko meribe pokazizla melahonichno zabuna katro knachibe
e zhivotoski hem transformisizlapes katro
iracutne thana khelibnaske ano thana e
dhukaki hem mrz, save si polaches te
izbegizen pes kibor shaj.
32
all the
children
bUt one
by
andreas bolm
noëlle PUJol
Germany – 2008 – 40’
të gjithë fëmijët përpos njërit
sva deca, sem jednoq
Në teori, egziston koha për të jetuar dhe
koha për të vdekur. Por nganjëherë këto
të dyja përputhen. Në Jaba, në rrafshinat
e Hungarisë, koha për të jetuar është
ajo e fëmijërisë, e kënaqësisë, vrapimit
dhe tërbimit, zbulimit të aventurave
të mrekullueshme në një makinë të
shkatërruar, King Kongut apo Odisesë
Hapsinore 2001, kohës për natyrë dhë
lojë, grindjeve në mal dhe dremitjeve skaj
ujit, i kohës kur bota e vërtetë zavendësohet më botën e magjepsur dhe fantastike.
Koha për të vdekur është kur shpërthimi
i vrazhdë i vdekjes së shokut imponon
melankoli, zhvesh kënaqësinë e jetesës
dhe transformon sheshet e lojërave të
djeshme në tokë të trishtimit dhe mjerimit
që duhet t’u shmanget me çdo kusht.
U teoriji, postoji vreme za život i vreme
za umiranje. Ali povremeno ova se dva
poklapaju. U mestu Jaba, u mađarskoj
ravnici, vreme za život je detinjstvovreme uživanja u sebi, sanjarenja,
divljanja, izmišljanja uzbudljivih avantura
u razrušenom automobilu, King Kong ili
2001. Odiseja u svemiru, vreme za prirodu i igranje, tuče po šumama i dremanje
na rubu obale pored vode, vreme kada je
stvaran svet zamenjen onim fantastičnim
i očaravajućim. Vreme za umiranje je
kada brutalna erupcija prijateljeve smrti
nameće melanholiju i nered u radost
življenja i preobražava dojučerašnje
igralište u zemlju tuge i pustoši, koju
treba izbegavati po svaku cenu.
andreas Bolm
Andreas Bolm was born in Cologne, Germany, to a Hungarian mother and a German
father. He studied at the documentary department of the University of Television and
Film Munich. Living and working in Germany,
Hungary and France, Andreas’ films portray
people in their social and familial environments, examining the fine line between
documentary and fiction. Ròzsa (2000), The
Sleepers (2003), Jaba (2006) and All the
Children but One (2008) have been screened
at many festivals worldwide. Jaba was
presented by Cinefondation at the Festival
de Cannes in 2006 and won the “Golden
Mikeldi” for best documentary at the Zinebi
film festival in Bilbao. Andreas is currently
preparing his first long fiction film with the
support of the Cinefondation Residence
Cannes Film Festival.
noëlle Pujol
Noëlle Pujol was born in 1972. She graduated from the high school of Fine Arts in
Paris and Le Fresnoy National Studio of
Contemporary Arts. Her practice spans
documentary films, video installations, photography and drawings. Since 1998 Noëlle
has had numerous presentations of her work
in contemporary art spaces and international
film festivals.
Contact
pickpocket production
[email protected]
http://noellepujol.free.fr
33
friDay 4nd
march
Friday 4th of march 17:30
Director: Matija Vukšić
screenplay: Matija Vukšić
Director of photography: Raul
Brzić
editing: Goran Čače
actors: Benjamin Ignac, Radoslav
Ignac, Katarina Ignac
Producer: Saša Bijelić
Benjamin
Benjamin
Benjamin is a story about a 17-year old
Romany who searches for his identity.
State champion in geography, he isn’t
satisfied with life in a Romany environment and tries to find the way to be fully
accepted by non-Romany people. Many
of the Romany in the settlement are jealous of him because thanks to his school
achievements his family got water and
electricity. Benjamin’s parents, Jehovah’s
Witnesses, often emphasize that their son
is successful thanks to religion and God.
Benjamin disagrees with them in that as
well as in many other things.
Benjamin si pricha achal 17 bershengo Rom kova rodla poro identiteti. E
drzhavako shampioni ani geografija nane
zadovoljno zhivotosa ani Romani okolina
hem rodla nachini sar ka ovel prihvatime
katro Gadje, (manusha ko nane Roma).
Ama katro Roma katro leski Mahala si ljubomorna sebepi kaj si ov uspeshno, leski
dadalarja silen besplatno pani hem struja
kaj lengo kher. E Benjaminiske roditeljija,
Jehovino Svedokija, but droma naglasizna kaj lengo chavo si uspesno sebebi
e religijako hem Devleske. O Benjamini
na slozhizlapes lenca achal kadleske sar I
ano avera but buca.
36
benJamin
by
matiJa vUkŠiĆ
croatia – 2009 – 25’
Benjamin
Benjamin
matija vuksic
Benjamin është një tregim për një rom 17
vjeçar i cili është në kërkim të identitetit
të tij. Kampion shtetëror në gjeografi,
nuk është i kënaqur me jetën në një
mjedis rom dhe përpiqet të gjejë rrugë
për t’u pranuar plotësisht nga njerëzit
jo-Rom. Shumë njerëz në komunitet ia
kanë zilinë sepse për shkak të arritjeve të
tija në shkollë, familja e tij kanë ujë dhe
rrymë. Prindërit e Benjaminit, përndryshe
Dëshmitar të Jehovës, shpesh theksojnë
se suksesi i djalit të tyre ndodh në falenderim të Zotit dhe religjionit. Benjamini,
ashtu si dhe për shumë gjëra të tjera, nuk
pajtohet me ta.
Benjamin je priča o
sedamnaestogodišnjem Romu u potrazi
za svojim identitetom. Državni prvak
u geografiji nije zadovoljan životom u
romskom okruženju, pa pokušava biti
prihvaćen od ne romske populacije.
Mnogi Romi u njegovom okruženju
su ljubomorni na Benjamina jer zbog
njegovih uspeha njegova porodica ima
struju i vodu. Benjaminovi roditelji,
Jehovini svedoci često tvrde kako je
razlog njegovog uspeha upravo vera, sa
čime se on ne slaže, kao i sa mnogim
drugim stvarima.
Matija Vuksic was born 1982 in
Čakovec (Croatia). In 2005 she
graduated journalism from the Faculty
of Political Science in Zagreb. Currently
she works as editor and reporter for
HRT (Croatian Radio Television). In
2008 Matija Vuksic enrolled in the
Academy of Dramatic Arts (MA,
documentary film). ‘Benjamin’ is his
first film.
37
Contact
[email protected]
the Council of europe Dosta! Campaign
The Dosta! Campaign was initiated by
the Council of Europe in 2006 in five
countries of South East Europe (Albania,
Bosnia and Herzegovina, Montenegro,
Serbia and « the former Yugoslav
Republic of Macedonia , Moldova and the
Ukraine).In 2008, the Council of Europe
opened the campaign to all its member
states. Croatia, Italy, Romania, Slovenia,
Latvia Bulgaria, Greece have already
jointed the campaign
Go beyond
prejudice, meet
the Roma!
The Dosta! Campaing adresses
stigmatisation and stereotypes as root
causes of social exclusion aims at
breaking-down, deep-rooted stereotypes,
irrational feelings of fear and dislike by
bringing together Roma and non-Roma
(gadje) and vice versa (integration is not
a one-way road!).
The message of the campaign is a
positive one and it address the society
at large: Roma are changing, what about
you.
It targets certain groups who can amplify
the campaign messages (journalists,
teachers, lawyers, law-enforcement
bodies, etc.).
Messages of the campaign
The communication strategy of
the campaign aims at conveying
positive messages and values that could
encourage people to think differently. It is
probably thanks to this positive approach,
that Dosta! has been highly appreciated.
38
i Dosta! Kampanja katri savetja e
europake
I Dosta! Kampanja katri Savetja e
Europake, ko 2006 bersh ko panch
phuvja ki Juzno-Istocna Phuvja (Albania,
Bosna thaj Hercegovina, Srbija, thaj
Formalno Yugoslovensko Republika e
Makedonijako, Moldova thaj Ukraina).
Ko 2008, Savetja e Europake phuterde i
kampanja pe sa e phuvjenge kaj o Savetja
e Europake si. Hrvacka, Italija, Rumunija,
Slovenia, Latvia, Bugarska, Grcka ukljucisane ki kampanja.
I Dosta! kampanja adresirila pes ki stigmitizacija thaj o korenja e stereotipja katri
socialno iskluzija kaj silen ko cilji te phagen kola bare stereotipja, o iracionalna
osecanja thaj i strash katro Roma thaj o
Gadje ili o Gadje thaj o Roma (i integracija
kana na djala kaj jekh pravcos).
I poruka e kampanjako si pozitivno thaj
si adresime ko celo drushtvos : O Roma
menjizna pes, a tumen ?
Targetirizna i o grupes kaj shaj te
ucljucinzen e kampanjsko poruka (ko
novirarja, uchiteljja, advokatja, advokacka
kancelarijes thaj avera).
I poruka katri Kampanja
I komunicisko strategija e kampanjako
ciljizna te prenosizen pozitivna porukes
thaj vrednostja kaj shaj te terizel te mislizen aver turlos. Soske kaj sila pozitivno
pristupi, i Dosta ! sine but pohvalime.
Kampanja e Këshillit të evropës, Dosta!
savet evrope, Kampanja, Dosta!
Dosta! kampanja është iniciuar nga
Këshilli i Evropës me 2006-tën në pesë
shtete të Evropës jug-lindore. (Shqipëri,
Bosnje dhe Hercegovinë, Mal të Zi,
Serbi dhe Ish Republikën Jugosllave të
Maqedonisë dhe më vonë Moldavi dhe
Ukrainë). Me 2008, Këshilli i Evropës filloi
kampanjën edhe në shtetet përbërëse të
tijë. Kroacia, Italia, Romania, Sllovenia,
Latvia, Bullgaria dhe Greqia tashmë janë
pjesë e kampanjës.
Kampanja Dosta! je inicirana od strane
Saveta Evrope u 2006. godini u pet
zemalja Jugoistočne Evrope (Albanija,
Bosna i Hercegovina, Crna Gora,
Srbija, Bivša Jugoslovenska Republika
Makedonija, Moldavija i Ukrajina). U
2008. Savet Evrope je otvorio kampanju
u svim svojim zemljama članicama.
Hrvatsa, Italija, Rumunija, Slovenija,
Letonija, Bugarska, Grčka su se već
priključile kampanji.
Kampanja Dosta! i adresohet
stigmatizimit dhe stereotipizmit si
shkaktarët bazë të përjashtimit social dhe
si ka si qëllim thyerjen e stereotipeve të
rrënjosura thellë dhe ndjenjat irracionale
të frikës dhe të urrejtjes duke i afruar
romët me jo-romët dhe e kundërta
(integrimi nuk është rrugë një kahore!)
Kampanja Dosta! ukazuje na
stigmatizaciju i stereotipe kao ključnog
uzroka socijalne isključenosti, ima za cilj
razbijanje duboko ukorenjenih stereotipa,
iracionalna stanja straha i bezvoljnog
spajanja Roma i ne-Roma (Gađe) i
obrnuto (integracija nije jednosmeran
put).
Porosia e kampanjës është një porosi
positive dhe i adresohet shoqërisë në
tërësi: Romët janë duke ndryshuar, e ju?
Poruka kampanje je pozitivna i adreserina
je društvu u celini : Romi se menjaju a ti?
Ajo synon grupet që mund të zgjerojnë
porositë e kampanjës (gazetarët,
mësuesit, avokatët, organet për zbatimin
e ligjit, etj.)
Porositë e kampanjës
Strategjia komunikuese e kampanjës
synon të përcjellë porosi dhe vlera
pozitive që mund të inkurajojnë njerëzit që
të mendojnë ndryshe. Ndoshta, pikërisht
për shkak të kësaj qasje pozitive, Dosta!
është vlerësuar mjaft lart.
Ciljne grupe kampanje su one koje mogu
da pojačaju njenu poruku (novinari,
nastavnici, advokati, tela za primenu
zakona, itd.)
Poruka kampanje
Komunikacijska strategija kampanje
ima za cilj prenošenje pozitivne poruke
i vrednosti koje bi mogle da podstaknu
ljude da misle drugačije. Zahvaljujući
ovom pozitivnom pristupu, kampanja
Dosta! je visoko cenjena.
39
Contact
www.dosta.org
Friday 4th of march 18:45
absent Dreams
ikalde sune
Chimères absentes (Absent Dreams) is
the story of Sonietcka, a Roma girl, who
cannot afford to eat in the school canteen
because her family is too poor. Only
Malvina, her music teacher (played by
Fanny Ardant), is brave enough to cross
social and cultural borders and discover
the complexity, richness and freedom
of the Roma tradition and culture. This
short film was shot on the outskirts of
Rome, Italy, with both a cast of professional actors (Francesco Montanari and
Paolo Triestino) and the Roma people
themselves.
Ikalde Sune si pricha achal i Sonietcka,
i romani chaj, kaj nane la pares te del ki
shkola sar bi shajas te hal maro ki shkolskog kantina, soske kaj kaj laki familja si
but chori. Samo i Molvina, laki uchiteljica
(glumizla i Fanny Ardant), si dovoljno
zoraj te nakhavel o socialna thaj kulturna
gracnices te otrizel o komplicirano, i slobodake vrednostja e Romane tradicijako
thaj i kultura. Kaka filmi sine snimime ko
predgradje ko Rom, Italija, e profesionalna glumcojenca (Francesko Montanari
thaj Paolo Triestino thaj Roma.
40
chimères
absentes
by
Fanny ardant
France – 2010 – 10’
Ëndrrat Joegzistuese
odsustvo snova
Fanny ardant
Chimères absentes (Ëndrrat Joegzistuese) është një tregim mbi Sonietcka,
një vajzë rome, e cila nuk ka mundësi të
ushqehet në menzën e shkollës sepse
familja e saj është shum e varfër. Vetëm
Malvina, mësuesja e saj e muzikës (roli
i cili luhet nga Fanny Ardant), ka guxim
ti kalojë kufitë kulturor dhe social dhe të
zbulojë kompleksivitetin, pasurinë dhe
lirinë e traditës dhe kulturës rome. Ky
film i shkurtër është inçizuar në periferi të
Romës në Itali, me aktorët profesionist si
dhe vetë popullin rom.
Chimères absentes (Odsustvo snova) je
priča o Conjecki, Romkinji, koja sebi ne
može priuštiti da jede u školskoj kantini,
jer je njena porodica isuviše siromašna.
Samo Malvina, njena profesorka muzike
(koju igra Fani Ardant), je dovoljno hrabra
da pređe društvene i kulturološke granice
i otkrije složenost , bogatstvo i slobodu
romske tradicije i kulture. Ovaj kratki
film je sniman na periferiji Rima, Italija,
zajedno sa profesionalnim glumcima
(Frančesko Montanari i Paola Triestino) i
Romima lično.
The internationally acclaimed actress
and director Ms Fanny Ardant agreed
to partner the Council of Europe’s
Dosta! campaign to address prejudice
and stereotypes towards Roma.
41
roki
by
baJram kaFU kinolli
slovenia - 2010 - 10’
Friday 4th of march 19:00
Roki
A portrait of little boy Roki who lives in Kerinov Grm near Krško…(Slovenia)
Bajram Kafu Kinolli
Bajram Kinoli, known as “Kafu” is
Roma singer from Gjakova. He lead
the Social Dance Theatre, Step Dance,
STOMP dance and singing workshops performed in most of the cities
around Kosovo promoting social life,
justice and human rights (with YMCA,
Global Motion, Romawood, Balkan
Sunflowers NGOs). He is one of the
founders of Gaia, Local NGO and
program coordinator / Musician and
singer. Roki is his first film.
Portreti e cikore chavesko kaj zivizla ko Kerinov Grm pasho Krshko…(Slovenija)
Portert i një çuni të quajtur Roki i cili jeton në Kerinov Grm afër Krshko…(Sloveni)
Portret dečaka koji živi u mestu Kerinov Grm u blizini Krškog..(.Slovenija)
Contact
http://www.drustvo-dzmp.si/
[email protected]
[email protected]
42
na svoJi Poti
by
cécile horreaU
slovenia - 2010 - 26’
on Her Way
Martina is 17 years-old. She is ambitious and successful. She goes to high school and imagines for her
future an independent woman’s life “without being married too early”. Her wish: to become a filmmaker.
Nothing weird for a teenager. But Martina is an example of a woman’s determination. She is Roma and
wants to make things evolve in her community and outside of it; she wants to change it. Her project: to
shoot a movie about her culture. Her plan: to go to Serbia, France and Hungary to meet and explore Roma
traditions. Her main actors: the discrete but mainstays of the Roma society, the women.
an lako drom
I Martina sila 17 bersh. Oj si ambiciozno hem but uspeshno. Djala ki srednjo shkola hem zamislizla
pes sar jekh sigurno nezavisno djuvikani buducnost «na te prandozel pes rano». Laki zhelja si te
ovel producenti, te sichol te kerel filmja, so si neobichno jekhe Romane chajake. Ali i Martina si jekh
primeri katro odluchno chaj. Oj si Romani hem mangla o stvarja an laki zajednica te lacharel; Oj
mangla te promenizel o nachini kadle stvarjengo. Lako projekhti: te snimizel filmi achal laki kultura.
Lako plani: Ki Srbija, Francuska, Madjarska te arakhelpes e Romenca hem te istrazhizel lengi kultura.
Lake glavna glumcoja: Nezavisno glavno potpora e Romane zajednicake, jekh djuvi.
Në rrugë të saj
Martina është një vajzë 17 vjeçare. Ajo është e suksesshme dhe ambicioze. Ajo vijon gjimnazin
dhe paramendon të ardhmen e saj si një grua e pavarur “që nuk është martuar para kohe”. Dëshira
e saj: të bëhet producente e filmave. Asgjë e çuditshme këtu për një tinejxhere. Por Martina është
një shembull i vendosmërisë së një gruaje. Ajo është rome dhe dëshiron që gjërat të ndryshojnë në
komunitet dhe jashtë tij; Ajo dëshiron të ndryshojë pamjen e tij. Plani i saj: të xhirojë një film rreth
kulturës së saj dhe të zbuloj traditat e romëve në Sërbi, Francë dhe Hungari. Aktorët e saj kryesor: të
veçantë por shtylla kryesore të shoqërisë rome - gratë.
Na svom putu
Martina je sedamnaestogodišnja devojka. Ona je ambiciozna i uspešna. Ide u srednju školu i u
budućnosti sebe vidi kao nezavisnu ženu “koja nije prerano udata”. Njena želja ja: postati reditelj.
Ništa čudno za jednog tinejdžera. Ali, Martina je primer ženske odlučnosti. Ona je Romkinja i želi
napredak u svojoj zajednici i van nje, ona želi da promeni čitavo gledište na to. Njen projekat: da
snimi film o njenoj kulturi. Njen plan: da u Srbiji, Francuskoj i Mađarskoj istraži romsku tradiciju.
Njeni glavni akteri: diskretne ali i nosioci romskog društva – žene.
43
Friday 4th of march 19:30
Directed by: Cécile Horreau
DZMP - (Society of Allies for Soft
Landing)/ Luksuz Production
Cécile Horreau
After studing cinema in her native
France, Cécile Horreau worked for two
years in Slovenia (Krsko) in an organization of video and media education
DZMP. She also led in particular video
workshops with Roma children and
then was in charge of a video and journalism training for Roma wishing to
integrate the media world. She is now
finishing cinema studies specialized in
pedagogy in Paris.
Friday 4th of march 21:00
Camera in serbia: Miodrag
Milosevic, Branko Sujic
Camera in germany: Patrik
Metzger, David Lange, Markus
Klemm
editors: Jens Lindemann, Lola Roth
sound: Daniel Ludwig
newsreader: Frank Bahrenberg
Production: haymatfilm
screenplay and Director: Lidija
Mirkovic
i Have Dreamt of Working as a
Hairdresser
me sunizavas te ovav frizerka
I Have Dreamt of Working as a Hairdresser
portrays a little known reality of everyday life
of Gypsies in Western and Eastern Europe.
The documentary tells the life stories like
tragedies which merge to a larger, more
general story with a couple of protagonists.
The viewer meets the most different people
in Düsseldorf and Belgrade: asylum seekers,
deported asylum seekers, protesters, street
sweepers, street vendors, school children, a
shoe polisher, garbage sorters, street musicians, prostitutes. So the immediate reality of
these people is told by showing the different
layers and stories of the protagonists. Based
on the variety of the real life stories this documentary lays out a filmic fresco on the present
of this minority. The film is about the rigors,
which scare these people, and the misery in
all stories, which depresses the protagonists.
Further, the film relates to the burden of
ethnicity, to the personal and cultural losses
and to the individual striving for belonging and
identity.
Me sunizavas te ovav frizerka si portreti e
medijengo kaj na djanasa kidibor but acal o
djivdipnasko e Romenge ki Zapadno thaj Istocno Europa. O documentarno filmi vakerla
acal o djivdipnaske storijes, sar tragedijes
kaj granichilas pes ko bari storijesa e
protagonistjengo. O gledaoca dikna raznone
manushen ko Düsseldorf thaj ko Beograd:
izilantja, deportirime azilantja, protestantja,
chistacja e dromenge, krundenge, dromenge muzicharja, prostetutkes. Kidjal kaj i
trenutno realitetja kakle munishenge vakerna
avera sloja e prichenge thaj e protagonistjenge.
I Have Dreamt of Working as a Hairdresser
is a thoughtful melancholy ballad with on
open narrative structure and fragmented
plot, a nested composition of scenes which
portrays an unknown European minority
faraway from all cliché and stereotypes.
44
Bazirano ko razlichita realitetja e djivdipnasko, kaka dokumentarno filmi dishavla trenutna problemja kale manushengo. Posle ko
filmi dikasa o pharipe kale manushengo kaj
lichna thaj kulturna gubitka thaj individualno
mezoresa te nastavizen po zhivotos
Me sunizavas te ovav frizerka is lachi
melanholisko balada, narativno thaj frigmentsko ploti, i kompozicija e scenengi kaj
dela portreti bi djandlengi manjina po dur
katro klishe thaj katro stereotipja.
i have dreamt bylidiJa mirkoviĆ
oF WorkinG as
a hairdresser
Germany – 2010 – 90’
Kam ëndërruar të punoja si frizere
sanjala sam da radim kao frizerka
Kam ëndërruar të punoja si frizere portretizon një realitet të jetës së përditshme
të Romëve në Evropën Perëndimore dhe
Lindore që është pak i njohur në media.
Dokumentari përshkruan tregimet tragjike
të cilat shkrihen në një tregim më të madh
dhe të përgjithshëm me disa protagonist.
Shikuesit takojnë njerëz nga më të ndryshëm në Dyseldorf dhe Beograd: azilkërkues,
të dëportuar, protestues, rrugë pastruesish,
nxënës, pastrues këpucësh, muzikantë të
rrugës, prostituta. Pra realiteti i tanishëm i
këtyre njerëzve përshkruhet duke paraqitur tregimet dhe shtresat e ndryshme të
protagonistëve. Bazuar në shumllojshmërinë
e historive të vërteta të jetës, ky dokumentar
përshkruan të tashmën e këtyre minoriteteve. Ky film flet rreth vështërsive të cilave
këta njerëz u tremben, mjerimit në të gjitha
tregimet që i rëndon të gjithë protagonistët.
Poashtu, ky flim lidhet edhe me barrën e
etnisë, me humbjet personale dhe kulturore
si dhe individëve që luftojnë për përkatësi
dhe identitet.
Sanjala sam da radim kao frizerka oslikava
medijama malo poznatu realnost, svakodnevnog života Roma u zapadnoj i istočnoj Evropi.
Dokumentarni film prikazuje životne priče kao
tragedije koje objedinjava u veće i uopštene
priče sa nekoliko protagonista. Gledalac
upoznaje najrazličitije ljude u Dizeldorfu i
Beogradu: azilante, deportovana lica koja
traže azil, demonstrante, ulične čistače, ulične
prodavce, školarce, čistače cipela, sortirače
otpada, ulične svirače, prostitutke. Dakle,
sadašnja realnost ovih ljudi rečena je prikazivanjem različitih slojeva i priča protagonista.
Na osnovu različitih, istinitih životnih priča ovaj
dokumentarac filmski projektuje sadašnjost
ovih manjina. Film govori o teškoćama koje
plaše ove ljude, o bedi koja prožima sve priče
pritiska protagoniste. Kasnije u filmu, ovo
biva povezano sa teretom etničke pripadnosti,
ličnim i kulturnim gubicima, kao i sa težnjom
pojedinca za pripadanjem i identitetom.
Sanjala sam da radim kao frizerka je
pažljivo osmišljena melanholična balada
sa otvorenom pripovedačkom strukturom i
podeljenom radnjom, ispunjena kompozicijom scena koje prikazuju portrete evropske
manjine udaljene od svih klišea i stereotipa.
lidija mirković
45
Lidija Mirković studied social science
with a focus on political science and
“theory and practice of audiovisual
communication” as minor subject at
Günther Salje at the University of Duisburg in Germany. Her further education
included seminars on dramaturgy by
Karl-Dietmar Möller-Naß (Drehbuchwerkstatt Rhein-Ruhr), seminars on editing by Patricia Rommel, at the Master
School Documentary by Horst Herz,
(lecturers: Klaus Wildenhahn, Ebba
Jahn, Tom Meffert, Heiko Brühl, Brigitte
Krause) and so on. Lidija Mirkovic is
a member of the Filmwerkstatt Düsseldorf.
Contact
[email protected]
Friday 4th of march 23:00
Director & Producer: Eszter
Nordin
Director of Photography: Eszter
Nordin, Balazs Basa
screenplay: Eszter Nordin
editor: Péter Szalay
sound: Eszter Nordin, Balazs Basa
gypsy Dreams
Romane sune
A Hungarian Gypsy family comes to
the conclusion that they can no longer
survive in their native country. Racial discrimination and unemployment are major
factors in their decision to uproot themselves and migrate to England. Their
chosen destination is Bolton, where there
is already a sizable Hungarian Gypsy
population. The documentary follows the
Lazi family’s struggle to establish themselves in England for nearly two years.
An initially promising start has taken a
tough turn in the harsh winter of 2009, as
recession began to bite hard and British
factories closed their doors to foreign
workers. Nevertheless, the Lazis hang on
in hope, expecting their fourth child.
Madjarsko Romani familija, ale djiko zakljuchkos kaj nachi vishe te prezhivizes te
zhivizen kaj piri nativno phuv. Racionalno
diskriminacija thaj bi bucako si baro faktori kaj lengi odluka te uchen thaj te djan
ki Engleska. On birizde i distinacija kova
si Bolton, o than kaj o Roma si cenjeno
populacija kaj kada than. O dokumentarno
filmi pratizla e familija Lazi sar mangna te
ovel len than te oven rahaci ki Engleska.
Lengi avantura pozhmizla phareste ko
pharo jevend 2009, kana I depresija dola
len, thaj Britanska fabrikes si phandle e
strancojenge. Lazi familja nikerlas pes
samo kaj pi nada, thaj adjarlnas lengo
shtarte chaves.
46
GyPsy
dreams
by
esZter nordin
hUnGary – 2009 – roma Álom – 52’
(Roma Álom)
Ëndrra Rome
Romski snovi
eszter nordin
Një familje Rome nga Hungaria vjen në
përfundim se ata nuk mund të mbijetojnë
në shtetin amë. Diskriminimi racor dhe
papunësia janë një faktor i rëndësishëm
në vendimin për t’u çrrënjosur dhe për të
migruar në Angli. Destinacioni i tyre është
Boltoni, ku tashmë egziston një popullatë
e konsiderueshme Rome. Ky dokumentar ndjek luftën e familjes Lazi për t’u
vendosur në Angli për gati dy vjet. Një
fillim premtues mori kthesën për të keq
në dimrin e vitit 2009, kur kriza ekonomike filloi të ndikojë rëndë dhe fabrikat
e Britanisë mbyllën dyert për punëtorët
e huaj. Pa marrë parasysh, familja Lazi
mbahet me shumë shpresë duke pritur
kështu fëmijën e katërt.
Mađarsko-Romska porodica dolazi do
zaključka da ne može više da živi u svojoj
rodnoj zemlji. Rasna diskriminacija i
nezaposlenost su glavni faktori koji su
uticali na njihovu odluku da se otisnu i
migriraju u Englesku. Njihova izabrana
destinacija je Bolton, gde već postoji
značajan broj mađarsko – romske populacije. Dokumentarni film prati porodicu
Laci kojoj sledi dve godine borbe za
uspostavljanje stabilnosti u Engleskoj.
Obećavajući početak preuzeo je težak
period oštre 2009. zime, recesija je
počela da nagriza jako i britanske fabrike
su zatvarale vrata za strane radnike. Ipak
porodicu Laci održava nada iščekujući
svoje četvrto dete.
Born in Hungary, Eszter Nordin
defected with her family to England
in 1969. She has a B.A. in Fine Arts
from Pitzer College, California and
begun her career in television as an
assistant director at BBC Television
in London. She became a freelance
director making documentaries and
drama series for television. She
returned to her native country after
the fall of the communist regime and
formed her own production company
in the late 1990-s. Her productions
have been broadcast on BBC and
Channel 4 Televisions in England,
MTV and Duna TV in Hungary, VRT in
Belgium and NOGA TV in Israel. Her
films received various festival awards
including a Special Mention in Creative
Documentaries at FIPA in 2003 for
“Tabu”.
Contact
[email protected]
[email protected]
47
saturDay 5th
march
anGelUs mortis
by
simon ritZler
Germany – 2007 – 35’
saturday 5th of march 18:00
script, Director: Simon Ritzler
Cinematography: Deniz Soezbir
music: Fritz von Flotow
editor: Uli Kruse, Michael Timmers
sounddesign: Michael Timmers
Producer: Martin Wippler
Protagonist: Hugo Hoellenreiner
off-speaker: Wolfgang Hoepfer
simon Ritzler
Simon Ritzler was born in 1981 in
Guenzburg, Germany. He has been
a trainee and graphic designer at the
advertising agency Harzmann und
Hartmann in Augsburg. From 2003 to
2005 he studied communication design
in Wiesbaden. Since 2005 Simon Ritzler
is studying directing at the Filmakademie
Baden-Wuerttemberg in Ludwigsburg.
Contact
[email protected]
angelus mortis
The sinti Hugo Hoellenreiner talks about an encounter at Auschwitz, more than 60
years ago, which haunts him even today….
angelus mortis
Sinti, Hugo Hoellenreiner vakerla achal o lesko iskustvo ko Auschwitz, vishe se aglo 60
bersha, so kada iskustvo panda muchizla les…
angelus mortis
Hugo Hoellenreiner flet rreth ngjarjeve në Aushvic, që kanë ndodhur 60 vjet më parë
por që ende sot e ndjekin pas...
anđeo smrti
Sinti Hugo Hoellenreiner govori o susretu sa Aušvicom, pre više od 60 godina, koji ga
proganja i danas…
50
sar thUvF
by
sami mUstaFa
slovenia – 2010 – 24’07’’
saturday 5th of march 19:00
like smoke
Like Smoke was made during “Don’t be a Stranger” documentary film workshop in
Slovenia 2010. This film tells a story of Gregor Brajdič, his memories about the oppression of Roma people during the post Second World War period and the difficulties
that his own family experienced during their life in Slovenia because of permanent
discrimination.
sar thuvf
O filmi kherde ki “Don’t be a Stranger” dokumentarno radionica.
O filmi vakerla i storija achal o Gregor Brajdich, leske memorijes achal I opresija e Romengi palo Dujto Svecko Luftako periodi thaj o pharipe leske familijako kaj iskusstizde
ki Slovenia, achal i pernamentno diskriminacija.
si tymi
Filmi i realizuar gjatë punëtorisë për film dokumentar “Mos Ji I huaj”Ky film shfaq tregimin e Gregor Brajdiq dhe kujtimeve të tij rreth persekutimit të romëve gjatë periudhës
së Luftës së Dytë Botërore dhe vështirësitë që familja e tij përjetoi gjatë jetës së tyre në
Slloveni për shkak të diskriminimit të përhershëm.
Kao dim
Film je napravljen tokom radionice dokumentarnog filma "Ne budi stranac". Ovaj film
priča priču Gregora Brajdića, njegova sećanja o ugnjetavanju Roma u periodu posle
Drugog svetskog rata, kao i o teškoćama koje je njegova porodica iskusila tokom
života u Sloveniji zbog stalne diskriminacije.
51
Director: Sami Mustafa
Camera: Xhemalj Mustafa, Avdilj Mustafa
sami mustafa
Sami is an Independent filmmaker who gives
opportunity to young Roma to learn and to express
other Roma lives, experience and identity through
artistic methods, producing documentary films.
Sami made his first film as a trainee in 2003 in
Plemetina village in Kosovo. Sami has produced
more than twenty documentaries, docu-fiction, and
music videos on Roma culture, art, human rights
and social life in Kosovo. One of his films Road
to Home, was screened at Cannes Film Festival
in 2007; it was the only Kosovar film presented.
In 2007, Sami founded Romawood, a production
house focusing on Roma issues and population.
Later that same year, he initiated the Jekh Kham
Jekh Sel/One Sun One Nation project, which has
made the most indelible impact on his life and
work. Nachi Palem Khere/Never Back Home,
his last documentary, has been developed over
seven years, and captures the stories of families
from different parts of Kosovo who are “internally
displaced” in his hometown in Plemetina. Sami
also took the initiative to start one of the greatest
Roma events in Kosovo as artistic director of
Rolling Film Festival – films made by and about
Roma around the world.
saturday 5th of march 20:30
screenplay and staging: Zlatina
Rouseva
Chief Cameraman: Plamen
Gerassimov
sound Producers: Boris Traianov
and Sasho Simeonov
music Consultant: Terry Van Roy
editors: Luck Penas, Bruno Pons
and Marieta Chiukovska
virtuosi From nowhere
virtuosi From nowhere
A group of gypsy musicians, who play
at wedding-parties, has been chosen to
participate in a very prestigious concert
in Brussels, together with virtuosi from
all over the world. This gives one a good
reason to explore the past and see who
these musicians are, where they are
coming from, and what the roots of their
unique music are.
Groupa e muzicarjengi, kaj bashalna ko
bijava, sine birime te uchestvizen ko baro
koncerti ko Brisel, e virtuozjenca katro
cello svetos. Kada dela lacho razlogi
te dikhel pes pallal thaj te dikhas ko si
kala muzicharja, kadar avna, ko si lengi
familija thaj o soske bashalna kakja
jedinstveno muzika.
52
virtUosi From
noWhere
by
Zlatina roUsseva
bUlGaria – 2005 – 80’
virtuozët nga askundi
virtouzi niotkuda
Zlatina Rousseva
Një grup i muzicientëve rom të cilët
luajnë muzikë në dasma janë zgjedhur të
marrin pjesë në një koncert prestigjioz
në Bruksel së bashku me virtuozët nga
e gjithë bota. Kjo i jep dikujt një arsye
të fortë që të zbulojë të kaluarën dhe të
kuptojë se kush janë këta muzicientë, nga
vijnë dhe cilat janë rrënjët e muzikës së
tyre karakteristike.
Grupa romskih muzičara, koji sviraju
na svadbama, izabrana je da učestvuje
na vrlo prestižnom koncertu u Briselu
zajedno sa virtouzima iz celog sveta. To
daje dobar razlog da se istraži prošlost i
vidi ko su ti muzičari, odakle dolaze i koji
su koreni njihove jedinstvene muzike.
Zlatina Rousseva is an experienced
documentary filmmaker. She is a
graduate of the National Institute of
Theatrical Studies, “Krastui Sarafov”,
Sofia, Bulgaria, specializing in cinema
and television directing. The films that
she made in Bulgaria caused huge
reactions from the authorities. Her film
Century or a Day won a number of
international prizes at festivals in Spain,
Germany and Poland. Since 1986 she
has lived and worked in Brussels. Her
films, Death in Bali, At Night the Fish
are Red, Portrait of a Man in Power,
Forgotten by the War, Green Oranges
of Liberia, Street Theatre and Virtuosi
from Nowhere, have been presented
at many festivals and have been
shown on Belgian, French, German,
British, Brazilian and other national TV
companies.
53
saturday 5th of march 22:00
the Pied Piper of Hutzovina
Charobno Frulashi Katri Hucovina
In the summer of 2004, on a car journey
in Eastern Europe, Pavla Fleischer met
and fell in love with Eugene Hutz, lead
singer of New York’s Gypsy Punk Band
Gogol Bordello. Captivated by his energy
and his musical verve, and desperate to
get to know him better, she decided to
make a film about him. The Pied Piper
of Hutzovina follows Eugene and Pavla
on their subsequent road trip through
Eugene’s home country, Ukraine. It is
the story of two different people traveling
together on two different courses. Her
aim is to rediscover a forgotten romance;
his is to rediscover his roots. She hopes
to find love on the road; he hopes to
find musical inspiration from the gypsy
culture he is determined to preserve. This
is an intimate portrait of a filmmaker with
a passion for her subject, and a punk
musician with a longing to revisit his
past. Theirs is a journey, which tests their
relationship and challenges their perceptions of the music they both love.
Ko nilaj 2004, ko drom dramasa ki Istochno Europa i Pavla Fleisher upoznajlzla
thaj zaljubila pes ko Eugen Hutz, glavno
pevachi katro New York Romano Punk
Bendi Gogol Bordello. Astarczi leske
energijasa thaj leske muzichkone vozeza,
bezhnadezhno mangla te pendjarel les
polaches, oj odluchizla te kherel filmi
achal leske. Charobno Frulashi Katri Hucovina pratizla e Eugenis thaj e Pavla kaj
lengo drom katri Europa djiko Eugeniski
bijando than, ki Ukraina. Kaka si filmi
achal kakala duj djene kaj si ko drom duj
djene ko duj avera pravca. Lako cilji si e
phendjarel i bisterczi romantika; lesko cilji
te pendjarel pe korenja. Oj nadizla pes kaj
ka zaljubizel pes ko drom an late; ov nadila peste te arakhel muzichko inspiracija
katri Romani kultura, kaj ov mangla te
nikherel kadja kultura. Kaka si intimitivno
portreti e rezhiserisko thaj o strast achal
o lako subjekti, thaj o pank muzichari te
upoznazel po polunipe. Lengo drom si o
droma kaj dela dena len test thaj izazovja
e muzikaka kaj on soj duj voljizna.
54
the Pied
PiPer oF
hUtZovina
by
Pavla Fleischer
United kinGdom – 2006 – 65’
Flautisti laraman nga Hucovina
Čarobni frulaš iz Hutzovine
Pavla Fleischer
Në verën e 2004-ës, gjatë udhëtimit
me makinë në Evropën Lindore, Pavla
Fleischer takoi dhe u dashurua në Eugjen
Hutz, vokalistin e Punk Bendit rom nga
Nju Jorku - Gogol Bordello. E magjepsur
nga energjia dhe entuziazmi i tij muzikor
dhe e përkushtuar ta njoh më mirë, ajo
vendosi të bëjë një film rreth tij. Flautisti Laraman nga Hucavina shoqëron
Eugjenin dhe Pavlën në rrugën e tyre
nëpër vendlindjen e Eugjenit, Ukrainë. Ky
është tregimi i dy njerëzve të ndryshëm
që udhëtojnë së bashku në dy rrugë të
ndryshme. Qëllimi i saj është të rizbulojë
një romancë të harruar; ndërsa qëllimi i
tij, të rizbulojë rrënjët e tij. Ajo shpreson
të gjejë dashuri në rrugë; ai shpreson të
gjejë inspirim muzikor nga kultura rome
që është i vendosur ta ruaj. Ky është
një portretizim intim i një producenteje
me pasion për subjektin e saj dhe një
muzicienti të zhanrit të muzikës punk me
mall për të vizituar sërish të kaluarën e tij.
Udhëtimi i tyre është udhëtim që sprovon
marrëdhënien e tyre dhe sfidon perceptimet e tyre rreth muzikës që të dy e dojnë.
U leto 2004. na putovanju po istočnoj
Evropi, Pavla Fleischer je upoznala i
zaljubila se u Eugene Hutz-a, frontmena
njujorškog Gypsy Punk benda Gogol
Bordelo. Očarana njegovom energijom
i muzičkim elanom, očajnički želeći da
ga upozna , odlučuje da napravi film o
njemu. Čarobni frulaš iz Hutzovine prati
Eugena i Pavlu na njihovom putu do
Eugenove domovine, Ukrajine. Ovo je
priča o dve različite osobe koje putuju
zajedno u različitim pravcima. Njen cilj
je da razotkrije zaboravljenu romantiku,
a njegov da razotkrije svoje korene. Ona
se nada da će naći ljubav na putu, on se
nada da će pronaći inspiraciju za muziku
u romskoj kulturi, koju odlučno želi da
sačuva. Ovo je intiman portret reditelja i
njena strast prema glavnom protagonisti
i punk muzičaru koji čezne da preispita
svoju prošlost. Ovo putovanje je test za
njihovu vezu i izazov za njihovu percepciju muzike koju oboje vole.
Born in Prague, Pavla moved to
London at the age 14. After graduating in Italian from the University of
Cambridge, she worked in various
fields and various countries before
discovering documentary film in 2003.
Since then, she has been dividing her
time between London and Prague and
focusing on the two main passions of
her life: music and film.
55
Contact
[email protected]
http://www.thepiedpiperofhutzovina.
com/
Download

Untitled - Rolling Film Festival