Alan deðiþikliði
iþlemleri baþlatýlmalý
HGYD'den Vali
Kara'ya tebrik
Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkaný Tahir
Eþkil, sendika Genel Merkezi aracýlýðýyla Milli
Eðitim Bakanlýðý Ýnsan Kaynaklarý Genel
Müdürlüðü'ne bir yazý göndererek, alan deðiþikliði
iþlemlerinin bir an evvel baþlatýlmasýný istediklerini
SAYFA 2’DE
belirtti.
Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD)
yönetim kurulu, Vali Ahmet Kara'ya nezaket ziyaretinde
bulundular.Dün gerçekleþtirilen ziyarete Dernek Baþkaný
Birkan Demirci, Baþkan Vekili Hakan Hacý Odabaþ, Baþkan
A
SAYF
Yardýmcýsý Özer Özsaray, Muhasip Satýlmýþ Ýnaç, yönetim kuru- 5’DE
lu üyeleri, Mustafa Külcü, Güngör Atak ve Kubilay Kaan Yücel
ve Basýn Vakfý Genel Sekreteri Mehmet Güley de eþlik ettiler.
Tahir Eþkil
17
www.yildizhaber.com
EKÝM 2014 CUMA
‘Dünya Gýda
Günü’ne renkli
kutlama’
40 KURUÞ
Mecitözü'de ki kaçak
kazýya savcýlýk el koydu
TSO'dan uçuþ
saatleri için
giriþim
Her yýl 16 Ekim'de kutlanan "Dünya
Gýda Günü" nedeniyle dün bir etkinlik
düzenlendi. Ovasaray Köyün de
gerçekleþtirilen programa Ýl Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü SAYFA
5’DE
Erkan Elfaz..
Uluslararasý
Çocuk Buluþmasý'na
Çorum ÝHH'da katýlacak
Türk
Hava Yollarý,
ÝstanbulMerzifon / MerzifonÝstanbul uçuþ sefer
saatlerinde
1 Kasým 2014 tarihinden
itibaren geçerli olmak
üzere deðiþiklik yapacaðýný
resmi web sayfasý
aracýlýðýyla ilan etti.
Deðiþikliðin ilan edilmesinin
ardýndan harekete geçen
Çorum Ticaret ve Sanayi
Odasý, deðiþikliðin
gerçekleþmemesi
AYFA
için giriþimlerde S5’DE
bulundu.
5 aydan fazla Mecitözü Bayýndýr Köyü Domardý
mevkiinde yapýlan ve özellikle Jandarmanýn
yakýn takibinde olan kaçak kazý çalýþmalarý ile
ilgili olaya Vali Ahmet Kara el atmýþtý. Vali Kara'nýn
giriþimleri sonrasýnda Jandarma Kaçakçýlýk ve
Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü
(KOM) ve Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ekipleri iþ
makinelerine el koyarak 6 þüpheliyi göz altýna alýp
adliye ye çýkarýlmýþlardý. Ýlgili mahkeme
þüphelileri tutuksuz olarak yargýlanmak üzere
serbest býraktý.
OKA, TÜMSÝAD'ý
bilgilendirdi
ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý dünyanýn farký
ülkelerinden "Sponsor Aile Sistemi" ile desteklediði yetimleri 6. Uluslararasý Çocuk Buluþmasý kapsamýnda 18 Ekim'de Ýstanbul'da bir
araya getiriyor. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, yetimler
konusundaki duyarlýlýk için teþekkür etmek, yetimler ile onlara destek olan aileleri buluþturmak ve farklý kültürlerden yetim çocuklarý
bir araya getirerek kaynaþmalarýný saðla- SAYFEA
’D
mak amacýyla 2005 yýlýnda baþlattýðý Ulus- 5
lararasý Çocuk Buluþmalarýnýn....
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Çorum Yatýrým Destek
Ofisi Koordinatörü Özgür Yalçýn ve Mesut Hayýrlý TÜMSÝAD
Çorum Þubesini ziyaret ederek, OKA'nýn destekleri hakkýnda bilgiler
verdiler.Çeþitli sektörlerin geliþimi adýna önemli desteklerin bulunduðunu hatýrlatan Özgür Yalçýn teknik destekler, imkanlar ve fýrsatlarla ilA
SAYF
gili devlet yatýrým ve teþviklerini güncel bilgiler aktardý.
E
5’D
Çetin Baþaranhýncal
2016'da doðalgaz
çalýþmasýný
bitirmiþ olacaðýz
Cuma Sayfasýnda ‘G E N Ç L Ý K V E D Ý N ’
Ýskilip Belediye
Baþkaný Recep Çatma 15
Ekim günü konuk olduðu
Kon TV'nin "Ankara
Konuþuyor" isimli teleA
SAYF
vizyon programýnda
5’DE
Ýskilip hakkýnda açýklamalarda bulundu.
A
SAYF
9’DA
TEB, KOBÝ Akademi Programý bugün
SAYFA 2’DE
Recep Çatma
Yukarýzeytin köyü parke taþý istiyor
SAYFA 4’DE
TEK
YILDIZ
2
17
BAYAN ELEMAN
ARANIYOR
Can Dostu Spor Merkezi’ne
Beden Eðitimi ve Spor
Yüksekokulu mezunu tam zamanlý
çalýþacak bayan eleman
aranýyor
Adres:Bahçelievler mah.
Þenyurt Cad. No:25
Telefon:05058904749
ELEMAN ARANIYOR
Demir doðrama, paslanmaz korkuluk
ve alüminyum korkuluk iþinden
anlayan kalfa ve ustalar alýnacaktýr.
Müracaat: Þahin Paslanmaz
Tel: 0 532 601 04 98
HABER
EKÝM 2014 CUMA
Alan deðiþikliði
iþlemleri baþlatýlmalý
Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkaný
Tahir Eþkil, sendika Genel Merkezi
aracýlýðýyla Milli Eðitim Bakanlýðý Ýnsan
Kaynaklarý Genel Müdürlüðü'ne bir yazý göndererek, alan deðiþikliði
iþlemlerinin bir an evvel
baþlatýlmasýný istediklerini
belirtti.
Eþkil konu hakkýnda
yaptýðý
açýklamada,
"Bakanlýk yetkilileriyle
daha
önce
yapýlan
görüþmelerde
alan
deðiþikliði iþlemlerinin
baþlatýlacaðý belirtilmiþ
ancak Ekim ayýnýn ortalarýna gelmiþ olmamýza ve
tüm beklentilere raðmen
alan deðiþikliði iþlemleri
hâlâ baþlatýlamamýþtýr. Bu
durum, alan deðiþikliði yapmak isteyen ve alan
deðiþikliði yapamadýðý için maðdur durumda
bulunan, sürekli bekleyiþ içerisinde olan çok sayýda öðretmenin huzursuz olmasýna neden olmuþtur" dedi.Milli Eðitim Bakanlýðý Öðretmenlerinin
Atama ve Yer Deðiþtirmelerine Ýliþkin
Yönetmelik'in "Alan deðiþikliðine baðlý yer
deðiþtirmeler" baþlýklý 44. Maddesinde belirtilen
þartlardan dolayý alan deðiþikliði bekleyen ve
maðduriyet yaþayan öðretmenlerin maðduriyetlerinin bir an önce giderilmesi gerektiðini
söyleyen Eþkil, "Daha önce
90 saat Teknoloji ve Tasarým
Öðretmenliði kursunda, 540
saatlik Zihinsel Engelliler
Öðretmenliði
kursunda
baþarý gösteren öðretmenlerin mevcut sertifikalarý ile
bu alanlara alan deðiþikliði
yapabilmeleri gerekmektedir.
Anadolu
Öðretmen
Liselerinin
kapanmasýyla
norm fazlasý konumunda
olan eðitim bilimleri fakültesi
mezunlarýnýn
Talim
ve
Terbiye Kurulu kararý uyarýnca Rehber Öðretmenliðe alan
deðiþikliði yapabilmeleri gerekmektedir. Kendi
branþýnda tercih ettiði okullara atanma imkâný
olmayan veya bulunduðu okulda norm fazlasý
olan öðretmenlerin mezuniyeti itibarýyla maaþ
karþýlýðý okutabileceði dersi olan alanlara alan
deðiþikliði
yapabilmeleri
gerekmektedir"
ifadelerini kullandý. Haber Servisi
ELEMAN ARANIYOR
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
Müracaat: 0505 234 66 89
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
:
:
:
:
:
:
05:20
06:46
12:33
15:34
18:07
19:26
17.10.2014
Ýlk Türk Tugayý'nýn Kore'ye
çýkmasý (1950) Gökçeada'nýn kurtuluþu (1922)
Sevabý en fazla olan hasta ziyareti,
kýsa tutulanýdýr. Hadîs-i þerîf
Günün Þiiri
AKÞAM BALIÐIN KARNINDA BEKLÝYOR
Bir yaðmurla çýkýyor rýhtýmýna
sýkýntýnýn, büyük kayýklarýn
dönüþünü gözlüyordu,
akþam balýðýn karnýnda bekliyor.
Fitili tütüyordu servilerin
ve yazýlar dallar arasýnda.
Mahallenin deniz koktuðu
kamburun atla dolaþtýðý
saatlerin saatlere benzediði
bir günde bekliyordu
insanlarýn dönmesini oraya
oysa bir delik kalýyordu
yerinde umutlarýn, kara bir yelken
yarýný olmayan iskelede.
Mevsim, tonozlarýn altýndan
geçerek basýyordu topraða,
çöp yýðýnlarý leþler
yeni sözcükler otta ve yaprakta
yabancý bir kýpýrtý ruhumuzda.
Vali Kara'dan Milli
Eðitime ziyaret
Vali Ahmet Kara, Ýl Milli Eðitim
Müdürü Seyit Ali Büyük'ü makamýnda
ziyaret etti.
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük
ziyarette, il genelinde yürütülen eðitim-öðre-
tim hizmetleriyle ilgili Vali Ahmet Kara'ya bilgiler vererek, ziyaretinden dolayý teþekkür
etti.Vali Ahmet Kara ise ziyaretinin sonunda
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'e
baþarýlar diledi. Haber Servisi
TEB, KOBÝ Akademi
Programý bugün
Türk Ekonomi Bankasý (TEB), daha önce
46 ilde düzenlediði TEB KOBÝ Akademi
Programý'ný Çorum'da da düzenleyecek.
Bugün Anitta Otel'de gerçekleþtirilecek olan etkinlikte
Çorum iþ dünyasý ile finans
uzmanlarý bir araya gelerek,
kentin ekonomisini masaya
yatýracaklar. 09.00-17.30 saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan TEB KOBÝ
Akademi'nin öðleden önceki bölümünde açýþ
konuþmalarýnýn ardýndan 'Deðiþen dünyada güçlü
olmak' konusu iþlenecek. Öðleden önceki bölümde
ayrýca, Ýþletme Yönetimi Uzmaný Tamer Müftüoðlu,
'Global Ekonomi ve KOBÝ'ler' konusunda açýkla-
Yýl: 10 Sayý: 2908 17 EKÝM 2014 CUMA
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Oktay Rýfat Horozcux
malarda bulunacak. Etkinliðin öðleden sonraki
bölümünde ise alanýnda uzman kiþilerce yönetilecek olan atölye çalýþmalarý gerçekleþtirilecek.
Giriþim Eðitim ve Danýþmanlýk
Merkezi Uzmaný Adnan Þahsüvar
tarafýndan yürütülecek olan birinci atölye çalýþmasýnda 'Bugünün
baþarýlý KOBÝ'si geleceði nasýl
yönetecek' ve 'KOBÝ'lerde stratejik yönetim' baþlýklarý ele alýnacak. Giriþim Eðitim
ve Danýþmanlýk Merkezi Uzmaný Mehmet Sanlý
tarafýndan yürütülecek olan ikinci atölye çalýþmasýnda ise 'Ýþletmeniz geliþim haritasýnýn
neresinde?' ve 'KOBÝ'lerde büyüme senaryolarý'
baþlýklarý ele alýnacak. Haber Servisi
Ýmtiyaz Sahibi
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
YILDIZ AJANDA
Bir tüy düþüyordu suya
karayelin diþlerinden geçirdiði.
Akþam balýðýn karnýnda bekliyor.
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
2
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,2740
2,9132
STERLiN 3,6412
JPY YENi 2,1466
2,2748
2,9148
3,6429
2,1477
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
YASEMÝN ECZANESÝ TEL: 224 50 20 YENÝ GÖÐÜS
HASTALIKLARI HASTANESÝ POLÝKLÝNÝK KARÞISI
GÜNEÞ ECZANESÝ TEL:224 10 84 PÝRÝ BABA
ÇAMLIÐI KARÞISI
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
17
EKÝM 2014 CUMA
HABER
TSO'dan uçuþ
saatleri için giriþim
Türk Hava Yollarý, Ýstanbul-Merzifon / MerzifonÝstanbul uçuþ sefer saatlerinde 1 Kasým 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere deðiþiklik yapacaðýný
resmi web sayfasý aracýlýðýyla ilan etti. Deðiþikliðin ilan
edilmesinin ardýndan harekete geçen Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasý, deðiþikliðin gerçekleþmemesi için giriþimlerde bulundu.
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdari Amiri
Salim Uslu, TSO'nun talebi üzerine konuyu bakanlýk
düzeyinde ele alarak, 1 Kasým 2014 tarihinden itibaren
yürürlüðe girmesi planlanan deðiþikliðin iptal edilmesi
noktasýnda giriþimlerde bulundu.
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe
Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý da, Türk Hava
Yollarý'nýn Merzifon-Ýstanbul arasý uçuþ saatlerinde yapmayý planladýðý deðiþikliðin, yapýlmamasý yönündeki
TSO'nun talebini, Baþbakan Prof. Dr. Ahmet
Davutoðlu'na iletti.
Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum iþ
dünyasýnýn önemli taleplerinden bir tanesi olan uçuþ
saatleri ile ilgili talebi gündeme getirmesinden dolayý AK
Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý'ya teþekkür etti.
Uçuþ saatlerinde yapýlacak deðiþikliðin duyurulmasýnýn ardýndan TSO'nun harekete geçtiðini belirten
Baþaranhýncal, "Söz konusu deðiþikliðin gerçekleþmemesi için yaptýðýmýz giriþimlerde milletvekillerimiz
bizlere destek olmuþlardýr. Desteklerinden dolayý kendilerine teþekkür ediyorum. 1 Kasým'dan itibaren uygulanmak istenen uçuþ saatleri, iþ dünyasý açýsýndan verimlilik
arz etmemektedir. Sayýn Baþbakanýmýzýn da konuya
kayýtsýz kalmayacaðýný, iþ dünyasýnýn talebini görmezden
gelmeyeceðini düþünüyorum" dedi.
Çorum'da bazý kesimlerin, uçuþ saatleri ile ilgili medya
aracýlýðýyla açýklamalar yaptýklarýnýn altýný çizen
Baþaranhýncal, "Elbette herkes istediðini söylemekte,
yerel basýnýmýz da yazmakta özgürdür. Ancak basýn
aracýlýðýyla yapýlan çaðrýlar, yalnýzca ilimizi deðil, ilimizin
taleplerinin karþýsýnda talepleri bulunan bazý odaklarý da
harekete geçirmektedir. Dolayýsýyla bu tür giriþimlerin
belli bir koordinasyon ve gizlilik içerisinde yapýlmasý,
ilimizin menfaatine olacaktýr. Çorum Ticaret ve Sanayi
Odasý olarak bundan önce olduðu gibi bundan sonra da
ilimizin menfaatine olan konularýn takipçisi olacaðýz"
þeklinde konuþtu. Haber Servisi
Odabaþý'nýn 2 þiiri Soma
Þiirleri Antolojisinde
176 þairin Soma maden þehitleri için yazdýðý þiirlerin
yer aldýðý kitapta Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma
Uzmaný Mahir Odabaþý'nýn da "Soma Faciasý" ve
"Sakýn Ola Oyuna Gelme Kardeþim" adlý 2 adet þiirine
yer verildi.Sahil yayýnevinden çýkan, 236 sayfa olan
kitabýn tüm geliri Soma Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulunda okuyan soma þehitlerinin çocuklarýna baðýþlanacak.
Ayrýca kitapta þiirlerine yer verilen tüm þairlere Soma
Kaymakamlýðý- Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünce, Soma
kazasýna duyarlýlýklarýndan dolayý teþekkür belgesi verildi.Alanýnda ilk olan Soma þiirleri antolojisinin gelecekte yaþanabilecek olasý kazalarýn en az zararla atlatýlmasý
için önemli bir mesaj olduðunu düþündüðünü kaydeden
Odabþý, "Allah bir daha böyle acý olaylar üzerine þiirler
yazmak nasip etmesin.
Kimsenin burnu kanamasýn dileklerimle basýn
dünyasýna hayýrlý olmasýný diliyorum" dedi. Haber
Servisi
3
‘Kýbrýs'ta en
iyi çözüm
mevcut durumun
sürdürülmesidir’
Hitit Akademi Derneði 2014-2015
sezonu seminerlerine baþladý. Program Hitit Akademi Derneði Baþkaný
Öðr. Gör. Zekeriya Iþýk, derneðin yeni dönem planlarý hakkýnda bilgiler vermesiyle
baþladý.
Iþýk, geleneksel olarak 15 günlük periyotlarla düzenledikleri seminerlerin farklý
konu ve renkli konuklarýyla devam edeceðini belirtti.
Iþýk, bunun yanýnda ilk etapta bütün
hazýrlýklarýn tamamlanmak üzerinde olduðunu belirttiði 2 panel düzenlemeyi hedeflediklerini de söyledi.
Kýbrýs Sorunu'nun Türkiye ve
Kýbrýs Türkleri açýsýnda kronik bir
meseleye dönüþtüðünü,
Türkiye'nin bütün iyi
niyetli diyalog çabalarýna raðmen
Rum
tarafýnýn
uluslararasý arenada adada sanki Türk yokmuþ gibi davranmaya devam ettiðini belirtti.
Iþýk, Kýbrýs'ýn tarihi ve kültürel baðlarýyla Türk ulusu tarafýndan ayný özün bir
parçasý olarak görüldüðünü ve bu durumun hiç deðiþmeyeceðini kaydetti.
Iþýk, Kýbrýs Sorunu konulu sunumu için
Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek'e teþekkür ederek sözü kendisine býraktý.
Prof. Dr. Mehmet Demiryürek sunumuna Çorumlu öðretmen þair Salim Örgel'in 1950'li yýllarda kaleme aldýðý bir þiirden alýntý yapýp merhumu rahmetle anarak baþladý. Kýbrýs'ýn Osmanlý hakimiyetine giriþinden Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluþuna kadar devam eden
uzun bir tarihsel süreç hakkýnda bilgiler
verdi. Demiryürek, Kýbrýslý Türklerin menþei hakkýnda çeþitli spekülasyonlarýn yapýldýðýný oysa Osmanlý arþiv kayýtlarýnýn
buna mahal vermeyecek derecede açýk olduðunu ve Anadolu'da hangi ilden ne kadar Türk'ün Kýbrýs'a iskan edildiðini bile
bildiklerini kaydetti.
Yunanistan ve Rum kesiminin Mora ve Girit örneklerinde olduðu gibi öteden
beri Kýbrýs'ta bir ilhak 'Enosis' siyaseti güttüðünün altýný çizen Demiryürek, bugüne
kadar süren iki taraf yetkilileri arasýndaki
görüþmelerin bir sonuca baðlanamamasýnýn temel sebebinin
Rumlarýn bu tarihi
duruþundan kaynaklandýðýný belirtti.
Özellikle EOKA
terör
örgütünün
kanlý eylemlerine
dikkat çeken Demiryürek, eðer Türkiye'nin müdahalesi
ve caydýrýcý gücü olmasa Kýbrýs Türk'ünün adadan tamamen
sürülmesi ya da izole edilmesi gibi bir yolun Rumlarýn alternatifleri arasýnda olabileceðini nitekim bunu daha önce Akritas
Planý'nda denediklerini kaydetti. Soru cevap kýsmýnda ise bir soru üzerine Demiryürek, Kýbrýs üzerine çok sayýda makale ve
çalýþmasý olduðunu ve gelinen noktada
Kýbrýs'taki en iyi çözümün mevcut durumun bu haliyle yani ikili yapýyla sürdürülmesi olduðunu söyledi. Ýki taraf arasýnda
çok kötü anýlar arþivinden beslenen bir güvensizlik ve gerginlik olduðuna dikkat çeken Demiryürek bu nedenle en iyi yol tarihin ve þartlarýn dayattýðý mevcut durumdur kanaatinde olduðunu belirtti. Haber
Servisi
"Okul müdürleri atamalarý büyük
bir boþluða neden oldu"
Dodurga Ortaöðretim
Yurdu temeli atýlýyor
Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý
yaptýðý yazýlý açýklamada 100 yatak kapasiteli
Dodurga Ortaöðretim Öðrenci Yurdu için temel atma
töreni yapýlacaðýný açýkladý.
Hasan Sevilmiþ- Hazar Ýyibil
Ortaklýðýnýn yüklenici firma
olarak toplamda 3 milyon 384
bin 240 TL'ye yapacaðý Dodurga Ortaöðretim Öðrenci
Yurdunun yer teslimi 29
Aðustos 2014 günü gerçek-
leþtirilmiþti. 365 güne teslim
edilecek olan yurdun temeli
25 Ekim 2014 Cumartesi günü saat 13.00'da atýlacak.
Milletvekili Baðcý, "Okuma
özlemi içinde olan Dodurgamýz'ýn çocuklarý özlediði sýcak bir yuvaya kavuþacak ve
modern bir yurtta barýnma
imkaný bulacaktýr. 2015-2016
Eðitim-Öðretim yýlýna hazýr
olacak bu yatýrýmýmýzýn ilçemize hayýrlý olmasýný dilerim"
dedi. Haber Servisi
Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný
Selim Aydýn, okul müdürlerinin
görevlerinden alýnmasý sonrasýnda okullarda büyük bir boþluðun olduðunu belirtti.Bu boþluðun þu ana kadar
eðitim öðretimde eksikliklere, problemlere ve karmaþaya sebebiyet verdiðini
dile getiren Selim Aydýn, "Öðrencisi,
velisi hatta eðitim çalýþanlarý muhatap
bulmakta dahi zorlanmýþtýr. Milli Eðitim Müdürlüðü ise çözümlerde maalesef yetersiz kalmýþtýr. Okul Yöneticileri
deðerlendirme sürecinde kendi yandaþý
olmayan okul müdürlerimize yapýlan
haksýz, hukuksuz iþlemlerle bu zamana
dek görevini baþarýyla yerine getirmiþ
okul müdürlerimize kasýtlý olarak 75 altýnda puan verilerek görevlerine son
verilmesi eðitim-öðretimde de problemleri ve kargaþayý getirmiþtir. Okul
müdürlerimizi sadece eðitim-öðretimi
ve ülke menfaatlerini düþündükleri için,
yandaþ ve birilerine kapýkulu olmadýklarý için 75 altýnda puanlandýrarak elediklerini bugün kamuoyu çok iyi bilmektedir. Elbette ve inanýyoruz ki bu
haksýz iþlem yargýdan dönecektir. Malumunuz olduðu üzere , yeniden veya
ilk defa okul müdürlüklerine görevlendirme iþlemleri neticesinde , ilimizde de
16-23 Ekim tarihleri arasýnda sözlü sýnav yapýlacaktýr. Önceliklerle bu sürecin eðitim camiasýna ve ilimize hayýrlý
olmasýný temenni ediyor, sýnava girecek
olan eðitim çalýþanlarýna da þahsým ve
yönetim kurulum adýna baþarýlar diliyorum" dedi.Bu sürecin Ýl Milli Eðitim
Müdürlüklerinin adalet sýnavý olduðunu dile getiren Aydýn, "Türk EðitimSen olarak her zaman ve þartta bu sürecin baþýndan beri takipçisi olduk.Kýsa
bir süre önce gerçekleþtirilen taraflý tarafsýz her kesimin tepkisini çeken uygulamalara þahit olduk.Bir takým Ýlçe Milli
Eðitim Müdürleri , göreve yeni baþlayan
þube müdürleri , birilerinin vermiþ olduðu listeler ekseninde tetikçiliðe soyunmuþlardý. Vermiþ olduklarý mesnetsiz ve gerekçesiz puanlamalarla çok arkadaþýmýzýn hakkýný yemiþ, büyük haksýzlýklara neden olmuþlardý.Bütün bunlarýn devamýnda þu anda Ýl Milli Eðitim
Müdürlükleri bu sýnavý verecektir. Bilgi
Edinme Kanunu çerçevesinde , Ýl Milli
Eðitim Müdürlüne sýnav komisyonlarýnda kimler görev alacak diye yazý yazdýk ama maalesef , cevap veremeyeceklerini bildirdiler. Tabi bu durum bizi endiþelendirmedi deðil.Acaba Milli Eðitim
Müdürlüðü neden çekiniyor? Yoksa tetikçi þube müdürleri yine iþ baþýnda mý?
Tabi tüm bunlarý hep birlikte göreceðiz.
Þu anda alanlarda ben müdürüm diye
gezenleri, kimlerin yüksek puanlar verilerek kayýrýlacaðý noktasýnda , bizler bir
takým tespitlerde bulunduk.Bakalým bi-
zim hazýrladýðýmýz liste ile ne derece örtüþecek sonuçlar. Komisyon üyelerine
en çetin hesabýn kul hakký ve hukuku
olduðunu buradan bir kez daha hatýrlatmak istiyorum.Ýþlerinin gerçekten
zor olduðunu , bu noktada kesinlikle
adaletten ve hakkaniyetten ayrýlmamalarý gerektiðini özellikle belirtmek istiyorum" þeklinde kaydetti. Aydýn açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Bir
konuya daha deðinmeden geçemeyeceðim, Ek-2 puanlamalarýnýn doðru yapýlmadýðýný, ihmallerin olduðunu da özellikle belirtmek istiyorum. Elimize ulaþan belgelerde ciddi hesap yanlýþlýklarýn
olduðu çok net ortada, konuyla ilgili þikayet dilekçemizi de Valilik makamýna
bugün itibariyle teslim etmiþ bulunmaktayýz. Her ne kadar kiþilerin itiraz
haklarý olsa da puanlamayý yapanlarýn,
baþvuruda bulunanlarýn ibraz ettiði evraklara raðmen bu hatalarý yapmalarý
kabul edilebilir deðildir." Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
17
EKÝM 2014 CUMA
HABER
2016'da doðalgaz çalýþmasýný
bitirmiþ olacaðýz
Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma 15 Ekim günü konuk
olduðu Kon TV'nin "Ankara Konuþuyor" isimli televizyon programýnda Ýskilip hakkýnda açýklamalarda bulundu.
Program sunucusunun sorularýný yanýtlayan ve göreve geldiði günden bu yana belediyede yapýlan çalýþmalar hakkýnda kýsa kýsa bilgiler
veren baþkan Çatma, zamaný, parayý, personeli ekonomik anlamda
kullanma yolunda adeta yarýþtýklarýný ifade etti.
Kentin 100 yýllýk yarasýna çare olacak derecede alt yapý çalýþmalarýna eðildiklerini aktaran Çatma, bütün enerjilerini bu yönde kullandýklarýný kaydetti. Kentte ayrý ayrý devam eden 5 alt yapý çalýþmasýný 2016
yýlýnýn sonlarýnda bitirmeyi hedeflediklerini söyleyen Çatma, hedefe
adým adým ulaþtýklarýný belirtti.
Kanalizasyon ve yaðmur suyu çalýþmalarýnýn bu ayýn sonunda biteceði müjdesini veren Çatma, "Kanalizasyon projemiz 20 trilyon.
Yaðmur suyu projemiz ise 7 trilyonluk bir yatýrým. Var gücümüzle
çalýþýyoruz. Halkýmýz tozdan çamurdan ne kadar muzdaripse, bende
Belediye Baþkaný olarak muzdaripim" dedi.
Bu yýlýn sonunda elektrik kablolarýnýn da yer altýna alýnmasý çalýþmasýnýn tamamlanacaðýna dikkat çeken Çatma, "Bu yýl alt yapý çalýþmalarýmýzdan üçünü bitiriyoruz. Bunlar kanalizasyon, yaðmur suyu ve
elektrik kablolarýnýn yer altýna alýnmasý çalýþmalarý" ifadelerini kullandý.
-"2016 YILI ÝÇÝNDE DOÐALGAZ ÇALIÞMASINI BÝTÝRMÝÞ
OLACAÐIZ""Þimdi büyük bir hýzla doðalgaza çalýþýyoruz. Doðalgaz hattýmýz
Osmancýk üzerinden gelecek. Kamulaþtýrma çalýþmalarý bitmek üzere.
Ýnþallah 2016 yýlý içerisinde Doðalgaz çalýþmamýzý da bitirmiþ olacaðýz.
Þehir içi içme suyu þebekesinin deðiþtirilmesi çalýþmasý da kýsa süre
içerisinde baþlayacak" dedi.
-"YAPILANDIRILMIÞ BORÇLARIMIZ VAR"Baþkan "Yapýlandýrýlmýþ borçlarýmýz var. Ben bunlarý sorun etmiyorum. Bunlar ödenemeyecek þekilde borçlar deðil. Belediye Baþkanlýðý
için beþ yýl kýsa bir süre. Beþ aydýr yoðun bir þekilde Ankara trafiðimiz
var. Haftada iki gün Ankara'dayýz. Zamana karþý yarýþýyoruz. 2015 Yýlý
bütçe görüþmelerinde Ýskilip'in ihtiyaç duyduðu önemli konularýn
yatýrým programýna alýnmasý için yoðun çaba sarf ediyoruz.
Belediyemizin mali disiplininde sýký bir politika takip ediyoruz" þeklinde kaydetti.
-"HÝÇ KÝMSENÝN ÝÞÝNE SON VERMEDÝK""Þu ana kadar hiçbir personelimizin iþine son vermedik. Personel
konusunda ekonomik davranmak için birimler arasý geçiþler yaptýk.
Belediye Baþkanlýðýmýzýn kapýsý da ilk günden bu yana her zaman açýk.
Her vatandaþýmýzýn sorununu dinliyor, çözüm yollarý arýyoruz."
"Yapmýþ olduðumuz çalýþmalar 1-2 aylýk çalýþmalar deðil. Ak Parti
çalýþmýyor diyen arkadaþlarýmýz var. Belediyemiz þu anda tarihe geçecek çalýþmalara imza atýyor. 30 Martta hedefimiz üç yýl demiþtik. Üç yýl
gibi kýsa sürede alt yapý çalýþmalarýmýzý bitirerek belki de Türkiye tarihine geçeceðiz."
-"30 MART'TA NE SÖZ VERDÝYSEK HALEN ARKASINDAYIZ""Her mahalleye en az ikiþer adet park yapacaðýz. 30 Mart seçimlerinde ne söylediysek halen arkasýndayýz. Biz düðün salonu, park
sorununu çözeceðiz. Toplamda 30 adet çocuk parký yapacaðýz. ÝskilipÇankýrý yolunun 2015 yatýrým programýna alýnmasý için var gücümüzle
çalýþýyoruz. Ýskilip esnafýmýzý ayaða kaldýrmak adýna Açýk Tarým Ceza
Evi projemiz var. Dere Kargýn mevkiinde gölet projemiz var. Bu göletimiz baraj gölü yüksekliðinde olacak. Maddi durumu iyi olmayan
vatandaþlarýmýzý ev sahibi yapabilmek için TOKÝ projemiz var. Saðlýk
Meslek Lisesi'ne yeni bina kazandýracaðýz. Kale projemizle ilçemizin
turizmine katký saðlayacaðýz. Sokak Saðlýklaþtýrma projelerimiz devam
ediyor" dedi. Haber Servis
Osmancýk MYO'dan HES gezisi
Osmancýk Ömer Derindere MYO Elektronik ve
Otomasyon Bölümü 1. sýnýf öðrencileri, mezuniyet sonrasý
Elektronik Teknikeri olarak çalýþýlabilecek iþ sektörünün tanýnmasý
amacýyla Öðr. Gör. Dr. Bilgehan Tozlu ve Öðr. Gör.
Emre Demir eþliðinde, Obruk Barajý ve Dodurga
Pirinçli HES'e teknik gezi düzenledi.
Gezide hidroelektrik santrallerde sudan nasýl elektrik enerjisi üretildiði yerinde görülerek öðrenildi.
Daha sonra, üretilen elektrik enerjisinin tüketim yerlerine nasýl iletildiði, bu iþin yapýldýðý yerde, þalt
sahasýnda anlatýldý.
Öðrenciler hidroelektrik santrallerinde çalýþan bir
teknikerinin hangi þartlarda, ne kadar maaþlarla, nasýl
bir iþ yaptýðýný, direkt bu iþi yapan teknikerlerden
öðrenme fýrsatý buldular.
Baþladýklarý üniversite eðitiminin daha ikinci haftasýnda bu fýrsatlarý yakalayan öðrenciler gezi sonrasý memnuniyetlerini dile
getirdiler. Haber Servisi
Yukarýzeytin köyü parke taþý istiyor
Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya, Osmancýk'ýn köylerinde incelemelerde bulundu.
Baþkan
Kaya,
beraberinde
Osmancýk Ýl Genel Meclis üyeleri
Mehmet Yücel ve Süleyman Þener ile
birlikte
Aþýkbükü,
Aþaðýzeytin,
Yukarýzeytin, Pelitçik ve Aydýn köylerini ziyaret etti.
Köy muhtarlarýnýn taleplerine iliþkin
incelemelerde bulunan Kaya, vatandaþlarýn sorunlarýný dinledi.
Yukarýzeytin Köyü Muhtarý Mehmet
Yözgeç, köyün sokaklarýnýn parke taþý
yapýlmasýný istedi.
Hem Vezirköprü yolunun hem de
diðer köylerin yolunun köy merkezinden geçmesi nedeniyle toz ve çamura
maruz kaldýklarýný ifade eden Yözgeç,
bir an önce parke taþý sorununun
çözülmesini arzu ettiklerini dile getirdi.
Muhtarlarýn ve vatandaþlarýn taleplerini not alan Kaya, köyle daha iyi
hizmet götürülmesi noktasýnda Ýl Genel
Meclisi olarak özverili bir þekilde
çalýþtýklarýný ifade etti. Haber Servisi
4
Mahir ODABAÞI
MÝNE ÝLE
TANIÞTI-NÝNE
ÝLE BULUÞTU
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Ali henüz 20'sinde,
Cývýl cývýl bir DELÝ-kanlý
O da arkadaþlarý gibi,
Sanal ortam kurbaný
*
Bir tavsiye üzerine,
Evlilik sitelerine girdi,
Þu olsun, bu olsun derken,
Ýsim sahte, resim sahte
Bir sarýþýna gönlünü verdi
Baþladý uzun uzun yazýþmaya..
Gelince nefsi okþayan ince sözler,
Mest etti Ali'yi, baþka þey görmedi gözler
Ali dedi: ''Artýk buluþma vakti gelmiþtir,
Evliliðe gidilecek yola inþallah girilmiþtir…''
Derken;
Önce buluþulacak mekanda karar kýlýndý,
En güzel çiçek haçlýktan kýsarak alýndý
Ali:
Söz verilen mekana gitti erkenden,
Kalbi,çýkacak gibi güp güp atýyordu,
Sarýþýnýný ilk defa görmek isterken
Masaya yaklaþtý 70'lik bir nine,
Dedi:''Ali bey, görüþecek benim seninle''
Ali dedi: ''…… bunu bana nasýl yaparsýn,
Sahte isimle, resimle onurumu hýrpalarsýn..!''
Korkuyla, lafý geveledi aðzýnda 70'lik nine,
''Böyle olsun istemezdim, güvenemedim kendime
Ev, araba ne istersen veririm…
Ne olur Ali bey, beni reddetme ölürüm''
Ali iyice sinirlendi, tartýþma alevlendi
Bir hiç uðruna, pisi pisine cinayet iþlendi
*
Sonuç mu?
70'lik nine mezarda,
20'lik Ali hapiste yatýyor
*
Unutmayalým;
Sanal ortama ölçüsüz giren,
Her yaþta insan batýyor…….!
*
Ýnsanýz, beþeriz, þaþarýz,
Allah yar ve yardýmcýmýz olsun hepimizin,
Ömrümüzün sonuna kadar, her yaþta adayýz
Yenmeye ve yenilmeye NEFSÝMÝZÝN……..!
Yýlmaz'dan
çiftçilere
ÇKS uyarýsý!
Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, 2015 yýlý
ÇKS kayýtlarý ile ilgili açýklamalarda bulundu.
Tarýmsal desteklerin temelini oluþturan Çiftçi Kayýt Sistemi (ÇKS) 2015 yýlý baþvurularýnýn 1 Eylül 2014 tarihi itibarý ile
baþladýðýný hatýrlatan Ýlhan Yýlmaz,
"Baþvurular 31 Aralýk 2014 tarihinde sona erecek. 27 Mayýs
2014 tarih ve 29012 sayýlý Resmi Gazete' de yayýmlanarak yürürlüðe giren Çiftçi Kayýt Sistemi Yönetmeliði'nin 6. Maddesinin 2. Bendi ile ÇKS Genelgesinin (2014/1) 19. Maddesi gereðince 2015 üretim yýlý Çiftçi Kayýt Sistemi baþvurularý 01 Eylül
2014 tarihinde baþlamýþ olup 31 Aralýk 2014 tarihinde sona erecektir. 2014 yýlý içerisinde yapýlan ve 01 Ekim 2014 tarihinde sona eren ÇKS kayýtlarý, ÇKS yönetmeliðinin geçici 1. Maddesi
gereðince 2014 yýlý üretim sezonu için yapýlan baþvuru ve kayýtlar olup, 2015 yýlý üretim sezonu ÇKS kayýtlarýnýn da belirtilen
tarihler arasýnda mutlaka güncellenmesi gerekmektedir. Çiftçiler bu süre içerisinde yapacaklarý baþvurularýnda 2015 yýlý üretim yýlý için halihazýrdaki ve planladýklarý tarýmsal faaliyet bilgilerinin tamamýný beyan edeceklerdir. Baþvuru esnasýnda 2015
üretim yýlýna iliþkin ekili/dikili olan tarým arazisi ve üretim bilgileri ile baþvuru esnasýnda ekili dikili olmayan ancak 2015 üretim yýlýnda tarýmsal faaliyette bulunacaklarý tarým arazileri ile
bu araziler üzerinde yapýlmasý planlanan ekim/dikim bilgileri
beyan edilecektir. Çiftçiler tarafýndan beyan edilen bu bilgiler
Çiftçi Kayýt Sistemine kaydedilecektir. Çiftçiler tarafýndan beyan edilen ve ÇKS'ye kayýt edilen araziler üzerinde meydana
gelen üretim bilgisi deðiþikliklerine iliþkin güncellemeler için
çiftçi baþvurularý 15 Mart-15 Mayýs 2015 tarihleri arasýnda yapýlacaktýr. Bunun yanýnda mücbir sebeplerden kaynaklanan üretim bilgisi deðiþikliklerine ve birinci üretimden sonraki ürün
ekim/dikimlerine iliþkin çiftçi baþvurularý ise üretim yýlý içerisinde yapýlabilecektir.
Üreticilerin girdi maliyetlerinin düþürülerek uluslararasý
alanda daha rekabetçi bir üretici kitlesi oluþturulmasý ve daha
ucuza üretilen ve pazarlanan tarýmsal ürünler elde edilebilmesi
için üreticilerimizin tarýmsal desteklemelerden azami derecede
yararlanmasý, bunun içinde ÇKS kayýtlarýný yaptýrmasý ve düzenli olarak güncellemesi gerekmektedir" dedi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
17
EKÝM 2014 CUMA
HABER
5
OKA,
TÜMSÝAD'ý
bilgilendirdi
HGYD'den Vali Kara'ya tebrik
Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) yönetim kurulu, Vali Ahmet Kara'ya nezaket ziyaretinde bulundular.
Dün gerçekleþtirilen ziyarete Dernek Baþkaný Birkan Demirci,
Baþkan Vekili Hakan Hacý Odabaþ,
Baþkan Yardýmcýsý Özer Özsaray,
Muhasip Satýlmýþ Ýnaç, yönetim kurulu
üyeleri, Mustafa Külcü, Güngör Atak ve
Kubilay Kaan Yücel ve Basýn Vakfý
Genel Sekreteri Mehmet Güley de eþlik
ettiler.
Karþýlýklý
görüþ
alýþveriþinin
yapýldýðý ziyarette, HGYD Baþkaný
Birkan Demirci, Vali Kara'ya yeni
görevinde baþarýlar diledi.
Çorum'da hiçbir basýn mensubunun egosunu tatmin etmek için
kiþi, kurum ve kuruluþlara karþý kýrýcý bir haber yapmadýðýný ifade eden
Demirci, "Bugüne kadar bütün Valilerimizle uyum içerisinde çalýþtýk.
Sizinle de uyum içerisinde çalýþacaðýmýza inanýyorum" dedi.
Göreve
baþladýðýnda
yabacýlýk
çekmediðini, Çorum deyine Anadolu,
Anadolu deyince Çorum'un akla geldiðini ifade eden Vali Ahmet Kara ise Çorum
insanýnýn çok sýcakkanlý olduðunu söyledi.
Vali Ahmet Kara, Çorum'da görev
yapacaðý süre içerisinde yazýlý ve görsel
basýnla birlikte kamu hizmeti vereceklerini belirterek, "Sizlerden hizmet bekliyorum" dedi.
"Tabanla birebir iliþkide olan
sizlersiniz. Olumlu veya olumsuz haberler bekliyorum" diyen Kara, Çorum'da
nelerin eksik olduðunu, ne tür çalýþmalarýn yapýlmasý gerektiðini basýn mensuplarýnýn daha iyi
gördüðünü ifade etti.
Kara, "Eksiklikleri bazen biz
göremiyoruz. Yapýlmasý gereken çalýþmalarý basýn aracýlýðýyla da öðrenmiþ
oluyoruz. Eksikliklerin sizler tarafýndan
yapýcý bir þekilde aktarýlacaðýna inanýyorum" dedi.
Kara, konuþmasýna þu þekilde devam
etti:
"Günlük olarak ulusal ve yerel bütün
gazeteleri okuyorum. Haberlerinize
fevkalede deðer veriyorum. Basýn mensuplarý benim için mesai arkadaþýdýr.
Sizlere 'kýymetli basýn mensuplarý' demiyorum çünkü sizleri mesai
arkadaþlarým kabul ediyorum."
Yasin YÜCEL
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA)
Çorum Yatýrým Destek Ofisi
Koordinatörü Özgür Yalçýn ve
Mesut Hayýrlý TÜMSÝAD Çorum Þubesini ziyaret ederek,
OKA'nýn destekleri hakkýnda
bilgiler verdiler.
Çeþitli sektörlerin geliþimi
adýna önemli desteklerin bulunduðunu hatýrlatan Özgür
Yalçýn teknik destekler, imkanlar ve fýrsatlarla ilgili devlet
yatýrým ve teþviklerini güncel
bilgiler aktardý.
Kamu kesimi, özel kesim
ve sivil toplum kuruluþlarý
arasýndaki iþbirliðini geliþtirmek, kaynaklarýn yerinde ve
etkin kullanýmýný saðlamak
ve yerel potansiyeli harekete
geçirmek suretiyle, ulusal
kalkýnma plâný ve programlarda öngörülen ilke ve poli-
tikalarla uyumlu olarak bölgesel geliþmeyi hýzlandýrmak,
sürdürülebilirliðini saðlamak,
bölgeler arasý ve bölge içi
geliþmiþlik farklarýný azaltmak
üzere bir dizi çalýþma yürüttüklerini kaydeden Yalçýn,
"Bu çalýþmalarýn temelinde
insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesi ve güçlü bir sivil toplum
oluþumu önemli bir yer tutmaktadýr. Güçlü bir sivil toplum, tüm çaðdaþ sistemlerin
önemli bir unsurudur" diyerek
sözlerini tamamladý.
TÜMSÝAD Yönetim kurulu
üyelerinin bir kýsmýnýn hazýr
bulunduðu ziyarette TÜMSÝAD Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, Özgür Yalçýn ve
Mesut Hayýrlý'ya ziyaretten ve
verdikleri
bilgilerden dolayý teþekkür
etti. Haber Servisi
Aile Hekimliðinde hasta
memnuniyeti yüzde 78
Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ve yönetim kurulu üyeleri Vali Ahmet Kara'ya hayýrlý olsun
ziyaretinde bulundular.
Ziyarette konuþan Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak, Oda
olarak tabiplerin sorunlarýnýn çözümü noktasýnda çalýþmalar yürüttüklerini söyledi.
Azak, bir süre önce Aile Hekimliði kolu kurduklarýný ve þimdi
ise Uzman Hekimlik kolu kurmak için çalýþma yaptýklarýný dile
getirdi.
Çorum'da Aile Hekimliðinde hasta memnuniyetinin Türkiye
ortalamasýnýn üstünde olduðunu kaydeden Azak, "Son yapýlan
ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý dünyanýn farký ülkelerinden
"Sponsor Aile Sistemi" ile desteklediði yetimleri 6. Uluslararasý
Çocuk Buluþmasý kapsamýnda 18 Ekim'de Ýstanbul'da bir araya
getiriyor.
ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, yetimler konusundaki duyarlýlýk için
teþekkür etmek, yetimler ile onlara destek olan aileleri buluþturmak
ve farklý kültürlerden yetim çocuklarý bir araya getirerek kaynaþmalarýný saðlamak amacýyla 2005 yýlýnda baþlattýðý Uluslararasý
Çocuk Buluþmalarýnýn altýncýsýný düzenliyor.
Çorum ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý konu hakkýnda yaptýðý
açýklamada, "Çorum ÝHH olarak gönüllülerimizle birlikte yetim
buluþmasýnda olacaðýz. Tüm Çorumlu kardeþlerimizi yetimlere
araþtýrmada Çorum'da Aile Hekimliðinde hasta memnuniyeti
yüzde 78'in biraz üstünde çýktý. Bu rakam Türkiye ortalamasýnýn
üstündedir" dedi.
Vali Ahmet Kara ise "Doktorlar mesleki sorunlarýný ne kadar
çözerlerse bizde o kadar seviniriz. Çünki doktorlar insan hayatýna
müdahale ediyorlar. Tabipler Odasý zaman zaman görüþlerini açýklýyor bunlar uzman görüþleri oluyor. Bizde bu görüþlere zaman
zaman dikkat edeceðiz. Birlikte hareket edeceðiz" þeklinde kaydetti.Vali Kara ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Tabip
Odasý yönetimine teþekkür etti.
Fatih AKBAÞ
yönelik Ýstanbul da hazýrlamýþ olduðumuz bu güzel ve anlamlý etkinliðe davet ediyorum" dedi. "6. Uluslararasý Çocuk Buluþmasý" programýna Türkiye ile birlikte Moritanya, Somali, Arnavutluk,
Makedonya, Bosna Hersek, Yemen, Suriye, Filistin, Gürcistan,
Kýrgýzistan, Pakistan, Sri Lanka'dan yetim çocuklarýn katýlacaðýný
dile getiren Selim Özkabakçý, "Çocuklarýn kimsesiz olmadýklarýný
hissettirmeye yönelik olarak gerçekleþtirilecek bu programda kendi
ülkelerinden þiir, þarký, kültürel öðelerin yansýtýldýðý folklorik gösteri
vb. performanslarýný sunacaklarý bir program planlanmakta.
Türkiye'den yetim çocuklarýn da yer alacaðý program yurt içi ve yurt
dýþýndan katýlacak sanatçýlarla birlikte bir þölen havasýnda gerçekleþtirilecek. Bu etkinlikle kültürel ve insani deðerlerler hatýrlatýlacak,
Uluslararasý
Çocuk Buluþmasý'na
Çorum ÝHH'da
katýlacak
yetim çocuklarla ilgili duyarlýlýk oluþturulacak. 8-9 Ekim tarihinden
itibaren Ýstanbul'a gelmeye baþlayan yetimler, 17 Ekim Cuma
gününe kadar Ýstanbul ve Bursa'daki çeþitli sivil toplum kuruluþlarý
ve okullara ziyaretler gerçekleþtirecekler ve bir dizi etkinliði katýlacaklar. Yetimler, 18 Ekim'de 6. Uluslararasý Çocuk Buluþmasý bittikten sonra ülkelerine dönmüþ olacaklar. Çocuklar, 18 Ekim Cumartesi
günü Ýstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda 6. Uluslararasý
Çocuk Buluþmasý programýnda olacaklar. Mustafa Cihat, Ömer
Karaoðlu ve Dawud Whamsby Ali (Kanada), program esnasýnda
sahne alacaklar. Sanatçýlarýn eserlerini seslendireceði programda,
misafir yetimlerimiz de kendi hazýrladýklarý sunumlarýný sahneleyecekler" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
17
EKÝM 2014 CUMA
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Belediye Baþkanlarýndan
Vali Kara'ya ziyaret
Osmancýk ve Kargý
Belediye Baþkanlarý Vali
Ahmet Kara'ya hayýrlý
olsun ziyaretinde bulundular.
Osmancýk
Belediye
Baþkaný Hamza Karataþ ve
Kargý Belediye Baþkaný Zeki
Þen ile AK Parti Osmancýk
Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya,
Çorum Valisi Ahmet Kara'yý
makamýnda ziyaret etti.
Son valiler kararnamesi
ile Çorum'a atanan Vali
Kara'ya yeni görevinde
baþarýlar dileyene heyete,
Vali Kara da ziyaretlerinden
dolayý teþekkür etti. Haber
Osmancýk DED'de düþünce semineri
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk
Þubesi'nin Düþünce Seminerleri devam ediyor.
Çarþamba Düþünürlerinin bu haftaki konusu
Dücane Cündioðlu'nun yazmýþ olduðu "Ölümün Dört
Rengi" adlý kitabý oldu. Programýn yöneticiliðini
Osmancýk Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öðretmeni Fatma Aksu Comba yaptý.Comba, düþünmeyi, felsefeyi hayat tarzý haline getirmiþ, yýlda birkaç ay
inzivaya çekilen ve ruh halini hüzünlü diye tanýtan bir yazarýn eserini tanýtmanýn çok zor ve önemli bir
iþ olduðunu belirtti.Fatma Aksu Comba konuþmasýný
"Yusuf gibi, dünyaya sýrt çevirelim de varsýn gömleðimiz
arkadan yýrtýlsýn! Mahþer günü yýrtýlan parçayý alalým
elimize ve diyelim ki; tek hayýrlý amelim bu Allah'ým!
Beni rahmetinle yargýla" duasýný ederek bitirdi.Haber
Servisi
Stanford Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araþtýrmalarý Clayman
Enstitüsü'nden sosyolog Shelley Correll, Associated Press haber ajansýna,
"Kadýnlara doðurganlýklarýnýn zamanlamasý konusunda daha fazla kontrol
olanaðý saðlayan herþey çalýþan kadýnlara yardýmcý olacaktýr" diyor.
Correll, "Kariyerinizi oluþturmak için iþ hayatýnda geçirdiðiniz en
önemli zamanlar, genelde kadýnlar için doðurganlýk dönemleri ile denk
geliyor. (Bu uygulama) kadýnlarýn doðurganlýðýný ileriye atarak bu durumu
potansiyel olarak çözebilir" diyor.
Anne olmak sorunlu birþey mi? Ancak bazý feministler uygulama
konusunda endiþeli. Kadýn haklarý için çalýþan bir grup olan Fawcett
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
ÇODÝMDER'den
"Camiler ve Din
Görevlileri Haftasý"
açýklamasý
Çorum Diyanet Mensuplarý
Derneði (ÇODÝMDER) Baþkaný
Adem Duru, "Camiler ve Din
Görevlileri Haftasý" nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Cami ve mescitler yeryüzünde
mabet olarak ilk inþa edilen Beytullah
(Allah'ýn Evi) Kâbe'nin birer þubeleridir.
Camilerimiz, insanlarý hiçbir ayýrýma tabi
tutmadan; protokol sýrasý gözetmeden, dil,
din, renk, ýrk ayrýmý; zengin fakir, amir,
memur, makam, mevki farký gözetmeden
bünyesinde toplayan, birlik ve beraberliðimizi pekiþtiren âdete kiþiyi Allaha
ulaþtýran kutsal mekânlardýr.
Hafta vesilesiyle Camilerimizde görev
yapan "Peygamber Varislerinin" toplum
için önemini tekrar halkýmýzýn idraklerine
sunmak istiyorum" dedi.
"Hiç þüphesiz birlik ve beraberliðimizin
teminatý olan camilerimizde vatandaþlarýmýza hizmet sunan, her türlü dünya
görüþüne sahip insanlara rehberlik yapan,
onlara namaz kýldýran, cemaatin derdiyle
dertlenen üzüntüleriyle üzülen, sevinçli
anlarýnda sevinçlerine ortak olan, herkesi
sevgi ve þefkatle kucaklayan, "Din
Gönüllüsü" meslektaþlarýmýzýn emek ve
gayretleri her türlü takdirin üzerindedir"
diyen Duru,"Din Gönüllüsü görevlilerim-
iz; cemaatinin çocuðu dünyaya geldiðinde
kulaðýna ezan okuyup adýný koyan, niþan,
düðün, mevlit gibi dini merasimlerde
hizmetinde olan, cenazesi olduðunda
defin iþleriyle ilgilenen her zaman ve her
yerde halkýnýn ve cemaatinin yardýmýna
koþan vefakâr insanlardýr. Kýsacasý bu
görevi ifa eden kardeþlerimiz sosyal hayatýn her safhasýnda insanlarla iç içe olan,
sosyal problemlere çözüm bulmaya çalýþan
ve topluma yön veren insanlardýr.Ýmam
günah listesini tutan deðildir. Günahlarý,
yýkayandýr. Cehenneme odun deðil,
Cennete kâmil insan hazýrlayandýr. Ýmam,
sarýðý gibi gönlü de temiz olan insandýr.
Ýmam, namaz zamaný cami açan, namazdan sonra kapayan deðil, ömür boyu
kapýsýný da, gönlünü de insanlýða açýk
tutan insandýr. Hafta münasebetiyle,
camilerimizde görev yapan din görevlilerimizin her türlü siyasi mülahazadan uzak
kalarak "Peygamber Varisliði"
bu
mesleðin kutsiyetine yaraþýr bir þekilde
mesleklerini icra edeceklerini ümit ediyor
"Camileler ve Din Görevlileri Haftasýnýn"
toplumumuz ve din hizmeti veren din
görevlileri için hayýrlara vesile olmasýný
Cenab-ý Hak'tan niyaz ediyorum"
ifadelerini kullandý. Haber Servisi
Çocuk mu
kariyer mi?
Society'den Daisy Sands, "Bu tür bir uygulamanýn tehlikesi þu: Þirketler
kadýnlarýn, iþyerinde baþarýlý olabilmeleri için, çocuk sahibi olmayý
ertelemeleri gerektiði sinyalini veriyor - hatta bu fikri teþvik ediyor" diyor.
Sands, "Gerçek hayatta muhtemelen çok az kadýn bundan faydalanacaktýr ve bu uygulama yine ne zaman çocuk sahibi olunacaðýna
karar verme ve buun onlarýn kariyerlerine olan etkisi konusundaki yükü
kadýnlara býrakýyor" diyor ve bu uygulamanýn yapýsal sorunlarýn
çözülmeyeceðine de iþaret edebileceðini söylüyor:
"Þu anda 20'li yaþlarýndaki kadýnlar için erkeklerle aralarýndaki ücret
farkýnýn kapanmaya yakýn olduðunu söyleyebiliyoruz. Ama 30'larýndaki
kadýnlar için bu fark
açýlýyor ve bunun sebebi
çocuk
sahibi
olmalarý. Çocuk sahibi
olduktan sonra çoðunluðu iþteki kýdemlerinden daha aþaðýda
çalýþmaya ve daha az ücrette çalýþmaya zorlanýyor. Bunun nedeni daha
önce yaptýklarý iþin onlar için müsait olmamasý."
Sands yumurta dondurmanýn bu duruma çare olmayacaðý görüþünde.
TEK
YILDIZ
2
17
EKÝM 2014 CUMA
HABER
7
‘Besin üretimi ve
tüketiminde bilgisiz
hareket ediliyor’
"Çorum esnafýna en güzel
þekilde hizmet edeceðiz"
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði
(ÇESOB) Yönetim Kurulu, Ýl ve Ýlçe Oda Baþkanlarý
Vali Ahmet Kara'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç beraberinde Baþkan Vekili
Recep Gür, Yönetim Kurulu üyeleri Lütfi Barut, Ömer Latif
Akdað ve Necmettin Uzun ile bazý Ýl ve Ýlçe Esnaf Odasý
Baþkanlarýyla ziyaret ettiði Vali Ahmet Kara'ya yeni görev
yerinde baþarýlar diledi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali
Ahmet Kara ise, ÇESOB Yönetim Kurulu ve Esnaf Odasý
Baþkanlarýyla Çorum esnafýna en güzel þekilde hizmet edeceklerini ifade etti. Haber Servisi
Çorum'un el sanatlarý masaya yatýrýldý
Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nce "Çorum'da El
Sanatlarýnýn Dünü, Bugünü" konulu panel düzenlendi.
Dün Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans
Salonu'nda saat 14.00'de yapýlan panelin konuþmacýlarý
Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl
Temsilcisi Necati Gül, "Dünya Gýda
Günü" nedeniyle yaptýðý açýklamada,
"Her yýl 16 Ekim günü Birleþmiþ Milletlere
üye olan ülkelerde (Türkiye'de bu ülkelere
dahil) gýda üretimi ve tüketimi, açlýk,
beslenme gibi çok önemli hayati konular
incelenir. Buna baðlý olarak ülkemizde 916 Ekim tarihleri arasýndaki hafta "Dünya
Gýda Günü - Beslenme ve Gýda Ýsrafýný
Önleme Haftasý" olarak kabul edilmiþtir.
Bu hafta çocuklarýmýzýn önemle üzerinde
durduðu haftalardan biridir. Besin, beslenme doðrudan doðruya saðlýklý yaþamýmýzla
ilgilidir. Büyümemizi, geliþmemizi, enerji
kazanmamýzý, hastalýklardan korunmamýzý
aldýðýmýz besinler saðlar. Önemli olan
vücudumuzun ihtiyacý olan besinleri yeteri
kadar almaktýr. Yani dengeli beslenmedir"
dedi.
Yeterli beslenmenin saðlýklý yaþamýn
temel þartý olduðunu dile getiren Necati
Gül, "Dengeli beslenmek için gerekli olan
besin maddelerinin yeteri kadar üretilmesi
zorunludur. Ne yazýk ki Dünyanýn birçok
ülkesi bu imkana sahip deðildir. Artan
nüfusunu besleyemeyen yoksul ülkelerde
açlýk, hastalýk ve ölüm sayýsý gittikçe artmaktadýr. FAO'nun üzerinde durduðu en
önemli konu budur. Yetersiz beslenme,
açlýk aslýnda bütün uluslarýn ortak
sorunudur. Birleþmiþ Milletlere üye ülkeler, Dünya Gýda Günü'nde yaptýklarý
toplantýlarda yeterli beslenmeyi saðlamak,
açlýðý önlemek için kararlar alýrlar. Bütün
milletleri bu kararlara uymaya çaðýrýrlar"
þeklinde kaydetti.
Dünyada ve Türkiye'de besin üretimi
ve tüketiminde bilgisiz hareket edildiðinin
altýný çizen Gül,
"Özellikle gýda maddelerinde tutumlu
davranmayarak gýda israfýnda oldukça
fazladýr. Þehirlerimizde yapýlan araþtýrmalara göre, besin maddelerimizin yaklaþýk onda biri çöpe atýlmaktadýr. Bu, bilgisizliðin sebep olduðu çok büyük bir kayýptýr. Ne mutlu bizlere ki, Dünyada yeterli ve
bol miktarda besin maddesi üreten çok az
sayýdaki ülkelerden biriyiz. Gýda israfýný
önlemezsek, bizler de yetersiz beslenen
insanlardan biri oluruz. Ekmek, yemek gibi
besinlerimizi yeteri kadar alalým, piþirelim,
yiyelim. Kesinlikle çöpe besin artýklarý
atmayalým. Bu konuda Gýda Tarým ve hayvancýlýk Bakanlýðýnýn ekmek israfý ile ilgili
destekleyelim ve her yer ve zamanda
bunu dile getirelim. Dünyadaki hýzlý nüfus
artýþý da beslenme dengesini bozan en
önemli sebeptir. Nüfus planlamasýna
uymayan insanlar, hýzla çoðaltmaktadýrlar.
Ürettiði tükettiðine yetmemektedir.
Kültür ve Turizm Bakanlýðý Daire Baþkaný Sanem
Arýkan, Gazi Üniversitesi Sanat Tasarým Fakültesi Öðretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Meral Büyükkayýzýcý ve Yrd.
Doç. Dr. Serpil Ortaç ile Hitit Üniversitesi Meslek
Yüksekokulu Öðretim Görevlisi Hacer Ölçer oldu.
Paneli Vali Ahmet Kara, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü
Ali Özüdoðru, Ýskilip MYO Müdürü Doç Dr. Muammer
Cengil, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile çok
davetli izledi.Bahadýr YÜCEL
Laborant ve
Veteriner
Saðlýk
Programýna
onay
Ahþap Baský Sergisi açýldý
Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan organize edilen Çorum'da El Sanatlarýnýn Dünü, Bugünü'
konulu panelin ardýndan Hasan Paþa Yazma Eserler
Kütüphanesi'nde Ahþap Baský Sergisi açýldý. Serginin
açýlýþýný Vali Ahmet Kara yaptý.Ahmet Kara daha sonra
sergisi gezerek eserler hakkýnda bilgi aldý. Sergi hakkýnda
açýklama yapan Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru,
kaybolmaya yüz tutan el sanatlarýný yaþatmak, tanýtmak,
tahribini ve yok edilmesini önlemek, kültür ve sanat
sevgisinin yayýlmasýný temin etmek amacýyla ücretsiz
kurslar açtýklarýný ve bu kapsamda müdürlük bünyesinde
2014 yýlýnda açýlan Ahþap Baský (Yazmacýlýk) Kursu'nun
tamamlandýðýný söyledi. Özüdoðru, sergi de bu kursta
yapýlan eserlerin sergilendiðini kaydetti. Bahadýr YÜCEL
Böylece dengesiz ve yetersiz beslenme
olmakta, yer yer açlýk görülmektedir"
ifadelerini kullandý.
Gül açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý:
"Ekonomik gücü olmayan fakir ve
geliþmemiþ ülkelerde yetersiz beslenme,
açlýk çok görülür.Bu ülke insanlarýna
yapýlacak en iyi yardým, ülkelerin
ekonomik güce kavuþturulup daha çok
üretmesini saðlamaktýr. Kamyonlar, uçaklar, gemiler dolusu gýda maddeleri göndermek kýsa süreli geçici önlemlerdir. Ülkemiz gibi bol gýda maddeleri üreten ülkelere,
gýda israfýný önleyerek elde edilen gýdalarýn
dünya insanlarýna daha çok ve eþit biçimde
daðýlmasýný saðlarlar. Böylece dünyada
açlýk çeken, açlýktan ölen insanlarýn sayýsý
azalmýþ olur. Ayrýca ihtiyacýmýzdan fazla
besin maddelerini satmakla ekonomik
gücümüz artar. Yediðimiz bir lokma
ekmeðin, bir kaþýk yemeðin, bir bardak
sütün, bir zeytin tanesinin, bir meyvenin
üretilmesinde, hazýrlanmasýnda harcanan
emekleri unutmamalýyýz. Dengeli beslenip,
yeteri kadar besin tüketelim. Gýda israfý,
emeklerin çöpe atýlmasý demektir. Gýda
israfý, milletçe fakirliðe doðru giden yolu
hazýrlamak, hýzlandýrmaktýr. Çok üretelim,
yeteri kadar tüketelim. Unutulmamasý
gereken bir baþka noktada ve yaþamýmýz
için bir kural olmasý gereken "Sadece aç
iken yemek yemek" oldukça önemlidir.
Zevk için yenilen her türlü yemek özellikle
abur cubur insanýn kendisine yaptýðý
büyük bir ihanettir. Bu konu da herkesin
çok dikkatli ve bilinçli olmasý da gerekmektedir." Haber Servisi
Hitit Üniversitesi Alaca MYO'da
Laborant ve Veteriner Saðlýk Programýnýn
açýlmasýna YÖK'ten onay çýktý.
Alaca Meslek Yüksekokulu bünyesinde
"Laborant ve Veteriner Saðlýk Programý"
açýlmasý ile ilgili Hitit Üniversitesinin teklifi
Yükseköðretim Yürütme Kurulu toplantýsýnda incelenerek uygun görüldü.
3 programla eðitim hayatýna baþlayan
Alaca Meslek Yüksekokulu'nda, açýlmasý
onaylanan bu programla birlikte toplam
program sayýsý 12'ye ulaþtý. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
17
YAÞAM
EKÝM 2014 CUMA
8
Faydasý bilinmeyen bitkisel ilaçlarý kullanmayýn
Temel inþaattan düþer ve
yoðun bakýma alýnýr. Kolunun
birini kaybetmesi onun moralini
yeterince bozar. Ýntahar edip
kendini öldüreceðini söyler.
Doktorlar baþlar Temel'i ikna
etmeye:
"Bak Temel sen sanþlýsýn
yine geçen sene Dursun da ayný
þeyi yaþadý, iki kolunu da kaybetti ama o þu an mutlu. Ýnanmazsan git ve bak"
Kanser, kalp rahatsýzlýðý, romatizma,
þeker ve benzeri birçok kronik hastalýklarýn
tedavisi ve bu hastalýklarla ilgili ilaç kullanýmý için uzun bir süreç gerekebiliyor. Bu
durum hastalarda býkkýnlýk, hastalýktan bir
an önce kurtulma gibi istekleri oluþturuyor.
Bu hastalara kimileri faydasýný bilmediði,
kulaktan dolma bilgilerle bitkisel ilaçlar
önerebiliyor.
Televizyon kanallarýnda sayýsý artan
bitkisel ilaç reklamlarý da hastayý, hastalýktan kýsa sürede tek doz kullanýmda kurtaracaðý bilgileri, bu ilaç kullanýmýný cezbediyor.
Uzmanlar, hiçbir araþtýrmasý ve hangi
hastalýklara iyi geldiði tam olarak araþtýrýlmayan bu ilaçlarýn kullanýlmamasýný
uyarýyor.
Bazý bitkisel ilaç kullanýmýnýn hastalýklarýn seyrini deðiþtirerek hastayý zor durumda býraktýðý gibi ölümle de sonuçlanabildiðine dikkat çekiyor.
Son zamanlarda, hastalýðýndan kurtuluþ
olmadýðý düþüncesiyle hareket ederek
Temel düzelir ve Dursun'un
yanýna gider bahçede Dursun'u
görür. Dursun dansöz misali
dans eder kývýrýr. Resmen
oynar. Bunu gören Temel
þaþýrýr: "Ula Dursin sen kolsizsun ve dans ediyisun sen iyi
misun?" Dursun kan ter içinde
cevap verir: "Ula hamsi kafali
asýl sen iyi misun? Ne dans
etmesi daa sýrtým delu gibu
kaþýnayi"
Kelime Avý
bitkisel ilaç kullananlarýn rahatsýzlanarak
acil servislere baþvuru sayýsýnda artýþ
olduðu ifade ediliyor.Kayseri Ýl Saðlýk
Müdürü Dr. Ahmet Öksüzkaya; kronik,
uzun süreli, tamamen geçmeyen, sürekli bir
tedavi almayý gerektiren hastalýklarýn bazen
insanlarda tedaviden býkkýnlýk oluþturabildiðini belirtti. Öksüzkaya, sürekli bir ilaca
baðýmlý yaþamaktansa kýsa süreli uygulanan bir tedavi ile bu hastalýktan kurtulmak fikrinin de artýk insanlarýn kulaðýna
hoþ geldiðine iþaret ediyor.
Ya da bazý hastalýklarýn çok uzun süreli
ve zor tedaviler gerektirmesinden dolayý
buna alternatif olarak sunulan sadece bir
bitki içip hastalýktan kurtulmak fikrinin
insanlarý cezbettiðini ifade ediyor.
Bazen de maalesef tüm çabalara raðmen
týbbýn da çaresiz kaldýðý durumlar oluþtuðunda insanlarýn bir mucize olarak
sunulan tedavilerle umutlandýklarýný hatýrlatýyor.
(CÝHAN)
20:00
Güllerin Savaþý
Dizi
Ýstanbul’un kenar mahallelerinden birinde doðup,
mahallenin öteki ucunda, babasýnýn bahçývanlýk
yaptýðý köþkte büyüyen Gülru’nun, 6 yaþýndan
beri tek bir dileði vardýr; büyüyünce köþkün
güzeller güzeli kýzý Gülfem gibi olmak.
Gülfem’in yýllar sonra evine dönmesiyle
Gülru’nun çocuksu hayranlýðý alevlenir.
Sonrasýnda Gülru'nun Gülfem’in ilk aþký olan
Ömer ile sýradýþý bir þekilde tanýþmalarý ise, bundan sonra ne köþkte ne de mahallede hiçbir þeyin
ayný olmayacaðýnýn habercisidir.
Çocuklar tabletlere emanet
22:00
Muhteþem Yüzyýl
Günün Sudoku Bulmacasý
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Tabletler, çocuklarda oyuncaðýn yaný sýra
bakýcýlarýn da yerini almaya baþladý. Bu durum,
ebeveynler için geçici bir rahatlama çözümü olsa da
birçok problemi de beraberinde getiriyor.
Uzmanlar, tablet ile sadece izleyici konuma geçen
çocuklarýn dil geliþim bozukluðu yaþayabileceklerini belirtiyor. Çocuk sahibi olan çiftler, heyecanýn
yerini zamanla kaygýya býrakabiliyor. Özellikle
çocuk bakýmý konusunda tecrübesiz olan ebeveynler, çocuðunun aðlamasý karþýsýnda ne yapacaðýný
bilemiyor. Bir an önce aðlamayý dindirmek isteyen
aileler, çeþitli yollara baþvuruyor. Bunlardan biri de
hiç þüphesiz hayatýn her alanýnda etkili olan
teknolojik cihazlar. Çocukta karþýlaþýlan her sorunda ortaya çýkan teknolojik aletler, çocuklara bir nevi
bakýcý misyonu yüklenmesine sebep oluyor.
Yaklaþýk altý ay civarýnda oturmaya baþlayan bir
bebeðin önüne dokunmatik bir ekran konulduðu
zaman, onu parmaðý ile kontrol ettiðini anlayacaðýný ve bu renkli dünyada daha fazla zaman
geçirmek isteyeceðini ifade eden uzmanlar, bu
durumun birçok sorunu da beraberinde getirdiðini
ifade ediyor. Cihazýn içerisindeki renklerin, cezbedici ve sesli uyaranlarýn bebeði ilk etapta heyecanlandýrdýðýný belirten uzman psikolog Nesteren
Gazioðlu, ebeveynlerin de tercihlerini bu ‘hesaplý
dadý’dan yana kullanacaðýna dikkat çekiyor.
Teknolojik cihazlarýn yoðun ve dengesiz kullanýmýnýn çocuklarda çeþitli geliþimsel sorunlara yol
açtýðýna deðinen Gazioðlu, “Tabletler ne kadar
eðlenceli ya da eðitici programa sahip olursa olsun
hiçbir zaman çocuðun duygusal geliþimine katký
saðlamaz. Aksine duygusal ve sosyal becerilerinin
geliþmesine engel olabilir.” diyor. Dýþ dünya ile
temastan kaçýnan çocuklarýn tablet ya da telefon
karþýsýnda daha çok vakit geçirdiðini aktaran
uzman psikolog, bu durumda çocuklarýn normal
hayattaki problem çözme becerilerini de kaybettiðini aktarýyor. Konuþma yeteneklerinin de etkileneceðine vurgu yapan uzman, “Her ses denemesinde bebek gözlem yapar. Fakat tablet ile
sadece izleyici konuma geçen bebekler, sadece
tabletten çýkan sesleri dinliyor. Dil geliþimi için çok
büyük bir önem taþýyan ilk iki yýllýk süreçte cihaza
maruz kalan çocuklarda dil geliþimi bozukluklarý
daha yaygýn görülüyor.” diye belirtiyor. Uzman
psikolog, “Tablet ve cihaz baðýmlýlýðý olan çocuklarýn aile yapýlarýna bakýldýðýnda ebeveynlerden en
az birinin cihaz baðýmlýsý olduðunu kaydeden
uzman psikolog Nesteren Gazioðlu, ebeveynlerin
de bu yönde çocuklarýna rol model olduklarýný
aktarýyor. Aile içi etkileþimin ve iletiþimin yerini
bireysel cihazlarýn aldýðýný belirten Gazioðlu,
iletiþimin canlý tutulmasý adýna kullanýlan cihaz
sayýsý ve zamanlamasýnýn iyi yönetilmesi gerektiðine dikkat çekiyor.
Teknolojik cihazlar, göz kuruluðuna sebep
oluyor.. Kullanýlan tablet ve akýllý telefon ekranlarýnýn üç boyutlu olduðu için aþýrýya kaçýldýðýnda
olumsuz etkileri olduðunu aktaran Emsey
Hospital’dan Göz Hastalýklarý Uzmaný Op. Dr.
Ayþe Bilge, “Normalde dakikada 30 defa göz kýrparak göz yüzeyimizi saðlýklý tutabiliyorsak, bilgisayarýn hipnotik gücü ile ekran karþýsýnda dakikada 5
veya 6 kýrpmaya indirerek gözyaþý film tabakasýnýn
bozulmasýna neden oluyoruz.” diyor.
Leo, Hünkar'ýn resmini yapmak üzere saraya
çaðýrýlýr. Bu arada Hürrem, hamile olduðu haberini
Süleyman’a bir an önce yetiþtirmek istemektedir.
Hamilelik müjdesini vermek için Hasbahçe’de
Leo’ya poz vermekte olan Hünkar’ýn yanýna gider.
Mahidevran ise Hürrem’in hamilelik haberiyle iyice
sarsýlmýþtýr.
Gülþah, Mahidevran’a onun için Hürrem’i öldürebileceðini söyler. Hatice Sultan ve Ýbrahim Paþa,
görkemli bir izdivaçla birbirlerine kavuþur.
Hanedana damat olan Vezir-i Azam Ýbrahim Paþa,
Vatikan’ýn ilgisini üzerine çekmektedir.
20:00
Sinema
Ölüm Yarýþý
Azýlý suçlularla dolu bir hapishanenin yöneticileri,
cezaevindeki mahkumlarý birbirleriyle dövüþmeye
zorlayarak, yüksek bahisli araba yarýþlarý düzenlemektedir.
Hapishanenin sadist müdiresi, cinayetten tutuklu
Jensen Ames’in önüne iki seçenek koyar. Yarýþa
katýlýrsa özgürlüðüne kavuþabilecek, katýlmazsa
hücresinde ölümü bekleyecektir. Ames’in özgürlüðüne kavuþabilmek için Frankenstein maskesi
takýp, dünyanýn en acýmasýz suçlularýna karþý
ölümüne mücadele etmekten baþka çaresi yoktur.
ZEYTÝNYAÐLI BARBUNYA
Asuman Arsan
Mayýs 1934 yýlýnda Ýstanbul
Fener’de dünyaya geldi.
Cibali Kýz Ortaokulu’ndan
mezun oldu. Ýstanbul Þehir
Tiyatrosu’nda çocuk oyunlarýnda
rol alarak sahnelere adýmýný atan
Arsan,
1951
yýlýnda
Ses
Tiyatrosu’na geçerek profesyonel
tiyatro yaþamýna baþladý. 1955
yýlýnda Muzaffer Hepgüler ile
evlendi ve beþ buçuk yýl evli
kaldýktan sonra ayrýldý. Ýkinci evliliðini Ümran Ertok ile yaptý, fakat
bu evliliði 3.5 ay sürdü. 1960 yýlýnda Ses topluluðundan ayrýlan
oyuncularýn kurduðu Ýstanbul
Tiyatrosu’nda,
daha
sonra
Muammer Karaca ve Kenan Büke
tiyatrolarýnda çalýþtý.
Behzat
Tözün, Halide Piþkin, Reþit Baran,
Handan Adalý, Nevzat Okçugil ve
Toto Karaca gibi çok deðerli isimlerin arasýnda yetiþti. 1979-80
sezonunda da Þan Müzikholü’nde
“Hisseli Harikalar Kumpanyasý” ve
diðer oyunlarda rol aldý. Son rol
aldýðý oyun Dormen Tiyatrosu’nda
“Bir Kýþ Sezonu” ve “Elveda
Tiyatro” oldu. Sanat yaþamýna
ölünceye kadar televizyon dizileri
ve sinema ile devam etti.
Yasemince dizisindeki, Sürahi
Haným’ýn gelini rolüyle gönüllerde
taht kuran tiyatro ve sinema
sanatçýsý Asuman Arsan, yalnýz
yaþadýðý evinde astým krizi sonucu,
11 Ekim 1997'de hayata veda etti.
Türk insanýnýn aile içi iliþkisini
oldukça çarpýcý bir mizah diliyle ele
alan ve milyonlarý ekran baþýna
baðlayan
‘‘Sürahi
Haným’’,
dünyayý zindan ettiði geliniyle bir
daha kavga edemeyecek. Çünkü o
gelin, Sürahi Haným’a olmasa da,
acý içindeki hayatýna daha fazla
dayanamadý.
Malzemeler
1.5 su bardaðý haþlanmýþ
barbunya
2 domates
1 çarliston biber
1 soðan
2 diþ sarýmsak
1 tatlý kaþýðý tozþeker
1 kahve fincaný zeytinyaðý
1 su bardaðý su
Yarým limon suyu
4-5 dal maydanoz, tuz
Yemeðin Tarifi
Domateslerin kabuklarýný
soyup küp þeklinde doðrayýn.
Çarliston biberin çekirdekli
kýsmýný çýkarýp ince ince dilimleyin. Soðaný kýyýn, sarýmsaklarý ezin. Maydanozu
yýkayýp ince ince doðrayýn.
Zeytinyaðýný tencerede
ýsýtýp soðan ve sarýmsaðý
pembeleþtirin. Çarliston
biberi ekleyip kavurun.
Domatesi ilave edin ve koyulaþýncaya kadar piþirin.
Haþlanmýþ barbunyayý
süzüp domatesli karýþýma
ekleyin. 2-3 dakika kapaðý
kapalý olarak piþirin. Su,
limon suyu, tuz ve tozþekeri
ilave edip kapaðýný kapatýn.
Barbunyalar yumuþayýncaya
kadar piþirin. Ateþten alýp
üzeri kapalý olarak ýlýnmaya
býrakýn. Servis tabaðýna alýp
üzerine kýyýlmýþ maydanoz
serpin. Servis yapýncaya
kadar buzdolabýnda bekletin.
Olmaz dediðin ne varsa hepsi olur. Düþmem dersin
düþersin, þaþmam dersin þaþarsýn. Öldüm der durur, yine de
yaþarsýn...
{Hz. Mevlana}
01.30 Triffidler'in Günü
03.00 Buz
05.05 Barbarossa
06.35 Benim Annem Bir
Melek
07.00 Selena
10.25 Yahþi Cazibe
13.10 Adanalý
15.10 Çocuklar
Duymasýn
17.10 Alemin Kýralý
18.55 ATV Ana Haber
20.00 Ölüm Yarýþý
07.00 Cennet Mahallesi
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Dila Haným
16.30 Pis Yedili
19.00 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
Show
22.00 Muhteþem Yüzyýl
05.55 Sarayýn Ýncisi
07.00 Sabah Haber
08.30 Böyle Bitmesin
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz Fakir
Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19.55 Büyük Yürüyüþ
20.40 Ayýn Karanlýk Yüzü
09.30 TV Filmi
11.30 Aliye
12.55 TV Filmi
14.50 Hz. Yusuf
15.50 TV Filmi
17.50 Kanal 7 Ana
Haber
18.45 Baba Ben Geldim
19.45 Düttürü Dünya
21.30 Kanal 7 Haber
Saat
22.40 Ateþ Kadehi
01.30 Kýyamet Gecesi
03.30 Balalayka
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
14.00 Ben Bilmem Eþim
Bilir
16.30 Arka Sokaklar
19.00 Kanal D Ana Haber
20.00 Güllerin Savaþý
23.30 Dizi
01.15 TV Filmi
03.00 Tekrar Programlar
06.00 Merhaba Yenigün
08.30 TV Filmi
11.45 TV Filmi
12.15 Yeþil Elma
13.00 TV Filmi
16.45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19.00 Ýki Dünya Arasýnda
19.45 Ýki Dünya Arasýnda
21.00 Þefkat Tepe
23.00 TV Film
TEK
YILDIZ
2
Onlara merhamet ederek tevazu
kanadýný indir ve de ki: "Rabbim!,
Týpký beni küçükken koruyup
yetiþtirdikleri gibi sen de onlara
acý." Ýsrâ, 17/24
GÜZEL AHLAK VE
KAZANMA YOLLARI
LÜTUF
'Lütuf', hafif hareket, iþleri gizlice yürütmek,
duyularla algýlanamayan þeyler, baþkalarýna iyilikte
bulunmak anlamlarýna gelir.
"Gözler O'nu görmez, O gözleri görür; O latif, her
þeyi haber alandýr." [1] Ayette Allah (c.c.)'ýn gözle
görülmeyeceðinin ifadesinden sonra latif oluþunun
bildirilmesi, insanlarýn Allah (c.c.)'ý ancak lütfuyla
görebileceklerini, O'nu görmek isteyenin verdiði
nimetlere ve güzelliklere bakmasý gerektiðinin
vurgulanmasý içindir.
"Allah kullarýna lütuf yapandýr." [2]
"Kuþkusuz benim Rabbim, dilediðine lütufkârdýr."
[3]
O'nun latif olmasý madde olmayýþýnýn da
ifadesidir. Buna karþýlýk cisimde mutlak letafetten
deðil; göreceli letafetten bahsedilir. Mutlak (tam,
kesin, genel) letafete ancak 'Nûr' denebilir. "Allah,
göklerin ve yerin nurudur." [4]
Madde olmadýðýndan gözle görülmez. Fakat her
yerde ve her varlýkta O'nun nuru bulunur, her varlýða
uzanmýþ ve her þeyi kuþatmýþtýr. Alemin ruhu O'dur.
Her þeyin içinde ve özünde bulunuþu sebebiyle,
O'ndan habersiz bir fiilin vukûu mümkün deðildir.
Varlýklardaki faaliyet, atomdaki enerji, doðadaki
canlýlýk O Hayy (diri, canlý) olanýn her zerreye
uzanmasýdýr. O her þeye kendisinden yakýndýr ve her
þey O'nun bir görüntüsüdür. Varlýklarýn belirli þekillere
bürünmesi O'nun yaratmasý iledir. Kendisi görünmez
gizlidir. Yarattýðý þeylerle görünür. O açýktan açýk,
gizliden gizlidir. Eþyadaki enerji ve dinamizm
O'ndandýr. Asýl O'dur, varlýk O'dur, aslýn aldýðý
þekiller ise O'nun yaratýklarýdýr. Görünenler, yaratýklar
ve gösteren ise Yaratýcý'dýr. [5]
'Latif' kelimesinin karþýtý, 'Kesif' ise aðýr ve yoðun
anlamýndadýr.
'Lütuf', ikram ve yardýmda bulunmak anlamýna da
gelmektedir. Kullarýnýn iþlerini büyük lütuf ve
merhametiyle gören 'Allah'ýn yardýmý' ile de tefsir
edilmektedir. Lütuf ile hiddet ve düþmanlýk bir arada
bulunmaz. Lütuf, kerem ve ihsan sahibi kimsenin
özelliðidir.
Eðer size Allah'tan bir lütuf eriþirse, bu sefer de
sizinle kendisi arasýnda hiç tanýþýklýk yokmuþ gibi
þöyle der: 'Keþke ben de onlarla beraber olsaydým da
büyük bir baþarýya (ganimet) ulaþsaydým.' [6]
Bu ayette lütuf kelimesinin Müslümanlarýn
mücadeleleri sonucu Allah'ýn (cc) kendilerine ihsan
olarak verdiði zaferi ifade ettiði görülmektedir.
"Ey iman edenler! Eðer Allah'a karþý gelmekten
sakýnýrsanýz o size iyiyi kötüden ayýrt edecek bir
anlayýþ verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi baðýþlar.
Allah büyük lütuf sahibidir." [7] Görülüyor ki; Yüce
Yaratýcý'nýn kullarýna anlayýþ, akýl, iyiyle kötüyü
birbirinden ayýrma gücü vermesi büyük bir lütuftur.
"Mutlu olanlara gelince, gökler ve yerler durdukça
içinde ebedi kalmak üzere Cennettedirler. Ancak
rabbinin dilemesi baþka! Bu onlara ardý kesilmez bir
lütuf olarak verilmiþtir." [8]
Bir imtihandan ibaret olan dünyamýzýn son
bulmasýyla varacaðýmýz yeri belirleyen amellerimiz
bizleri ya cennet ya da cehennem yoluna sevk
edecektir. Ancak hiçbir zaman yaptýðýmýz ameller
cennete ulaþmamýz, o nimetleri elde etmemiz için
yeterli olmayacaktýr. Ýnsanýn filleri ancak iyilerden
veya kötülerden olmak istediðine iþaret edebilecek,
onun ahiretinin nihaî belirleyeni olmayacaktýr. Ahiret
duraðý nihaî olarak Allah (c.c.)'ýn lütfu ile
belirlenecektir. Bu durumun izahý mahiyetinde,
yukarýdaki ayette cennetliklerin mutlu bir þekilde
orada bulunmalarý Allah'ýn ardý arkasý gelmeyen lütfu
olarak açýklanmýþtýr.
"Andolsun, Allah, müminlere kendi içlerinden;
onlara ayetleri okuyan, onlarý arýtýp tertemiz yapan,
onlara kitap ve hikmeti öðreten bir peygamber
göndermekle büyük bir lütufta bulunmuþtur. Oysa
onlar daha önce apaçýk bir sapýklýk içinde idiler." [9]
Allah Teâlâ kullarýnýn dünya ve ahiret hayatlarýnýn
mutlu ve güzelliklerle dolu olmasý için toplumlarýn
sýnýrlarý aþtýðý, azgýnlýk ve fenalýklarýn yaygýnlaþtýðý
dönemlerde, onlarý iyiye ve doðruya yönlendirmeleri
için bir lütuf olarak peygamberler göndermiþtir. Biz
Müslümanlar için de sevgili peygamberimiz, Allah
(c.c.)'ýn bizlere karanlýklardan aydýnlýða çýkýþýmýz için
onsuz olamayacaðýmýz bir lütuftur.
[1] En'am sûresi, 5/103.
[2] Þûra sûresi, 42/19.
[3] Yûsuf sûresi, 12/100
[4] Nûr sûresi, 24/35.
[5] Kur'an Ansiklopedisi,S. Ateþ .
[6] Nîsa sûresi, 4/73.
[7] Enfal sûresi, 8/29.
[8] Hûd sûresi, 11/108.
[9] Âl-i Ýmran sûresi, 3/164.
ESMAÜL HÜSNA
EL-MECÝD
"Azim üþ þan, þaný yüce" anlamýna gelen elMecid ismi celili Kur'an-ý Kerim'de iki defa
geçmekte. "O övülendir, þaný yücedir" (Hûd
73) "Arþýn sahibidir, yücedir" (Bürûc 15)
Ýki defada Kur'an'ýn sýfatý olarak gelmiþtir.
"Fakat O yüce bir Kur'andýr." (Bürûc 21) "Kaf.
Þaný yüce Kur'an'a yemin olsun ki.." (Kaf 1)
Her gün namazlarýmýzýn son oturuþunda
Efendimize salatü selam getirirken sonunu
"Ýnneke Hamid-ün-Mecid" diye bitiririz. Bu
gözlerin
göremeyeceði,
hayallerin
ulaþamayacaðý kadar yüce Rabbimizin nimet
denizinde yüzüyoruz.Onun verdiði gözle
güzellikleri görüyoruz. Burunla kokluyoruz.
Verdiði dille yine Onun verdiði milyonlarca
farklý tadý tadabiliyor ve ayýrt edebiliyoruz.O
yücelerden yüce Rabbimizin kelamý da yüce.
Belaðatýyla, fesahatýyla, Ýcazýyla, letafetiyle,
tazeliðiyle, tadýyla eriþilmez olan Kur'an-ý
Mecid'e iman eden Mü'minler de yüce bir
gönüle sahip olmalý. Ýyilik yapan, yaptýðý iyiliði
unutan, dostluðundan zevk alýnan bir
Müslüman olmaya çalýþmalýdýrlar.
17
EKÝM 2014 CUMA
CUMA
Cumanýz Mübarek
Olsun...
DUA
Kur'an'ý; kalplerimizin gýdasý, ruhlarýmýzýn þifasý, kabirlerimizin ziyasý,
maddî ve manevî dertlerimizin devasý eyle Allah'ým! Amin
GENÇLÝK VE DÝN
Toplumdaki farklý dinî ve ideolojik gruplarýn
varlýðý ve bu gruplarýn eylemleri, gençlerin
dinî-ideolojik bir kimlik edinme
ve bir gruba girme sürecini hýzlandýrýr.
Gençlik çaðýnda; bedenî, zihnî, hissî geliþim ve
esaslarýný, ahlakî yargýlarý ve Müslüman olarak bilinen
sosyalleþme hýzlý ve yoðun olarak gerçekleþir. Bu
insanlarýn yaþantýlarýný sorgularlar. Yaratýlýþ sebebi,
çaðdaki gençler için, sadece bireysel boyutta kalan,
yaþanan felaketlerin sebep ve sonuçlarý, kader inancý,
ibadet mekânlarýyla sýnýrlý, salt uhrevi (öteki dünya ile
günah kavramý, Müslümanlarýn durumu, onlarýn
ilgili) ve ruhi bir din anlayýþý yerine, dünya ile ahireti
zihinlerini ve gönüllerini en çok meþgul eden ve
birlikte ele alan, bireyin yaný sýra toplumun yapýsýný
sorun oluþturan dinî konulardýr. "Allah beni/insanlarý
da geliþtiren, sosyal olaylarý sorgulayýp gerektiðinde
niçin yarattý?", "Allah beni/ insanlarý niçin imtihan
müdahil olan, dünyevi her türlü soruna makul ve
ediyor?", "Þeytan niçin var?" "Doðal afetlerde,
faydalý çözümler sunan bir din anlayýþý daha caziptir.
kazalarda masum insanlar niçin ölüyor?" "Allah niçin
Dini sadece bireysel olarak yaþamakla yetinen
masumlarý, mazlumlarý korumuyor?" "Bir
gençler yok denecek kadar azdýr. Dini genellikle
kýzla/erkekle konuþup görüþmenin nesi günah?"
gruplar bünyesinde yaþarlar. Gençler ya üyesi
"Flört etmek, birisini sevmek, aþýk olmak günah mý?"
olduklarý akran grubunun dinî deðerlerini
"Cinsel yayýnlarý takip etmek niçin yasak?"
benimserler ya da dinî deðerleri dikkate alarak akran
"Müslümaným deyip de ... yapanlar var?" gibi
grubunu belirlerler.
meseleler gençlerin dinî
Çünkü bu çaðda bir gruba
hükümleri içine
mensup olma ihtiyacý,
sindirmesine mâni
onlarý dinî gruplarý
olmaktadýr.
incelemeye ve uygun geçiþ
Gençler nispeten
kanallarý ortaya çýktýðýnda
dünyevidir, yaþlýlar ise
bir gruba mensup olmaya
uhrevi. Bu, psikolojik
sevk eder.Gençlerin dinî
yapýlarýnýn ve hayatýn
anlayýþ ve hayatlarý,
içerisindeki konumlarýnýn
mizaçlarýyla ve ailedeki
(hayatýn baharýnda
yetiþtirilme tarzlarýyla
oluþlarýnýn) tabiî bir
þekillenir. Dýþadönüklük,
neticesidir. Onlardan,
içe dönüklük, sert
gözleri önünde duran, elde
tabiatlýlýk, saldýrganlýk,
etmeleri mümkün/kolay
itirazdýk, inatçýlýk,
dünyevi zevklere
yumuþak huyluluk,
kapýlmayýp, reddedip ya da
pýsýrýklýk gibi farklý kiþilik
erteleyip uhrevi zevkleri
ve mizaç yapýlarý, genelde
tercih etmelerini beklemek
insanlarýn, özelde ise
gerçekten zordur. Bilhassa
Duygusal geliþimin ve eleþtirel zihnin cinsel zevkleri, kolay yoldan
gençlerin dinî tercih ve
yönelimlerini de
etkisi altýndaki gençler, bazý dinî inanç zengin olmayý, hayatýn
farklýlaþtýrmaktadýr. Bu
ve ibadet esaslarýný, ahlakî yargýlarý ve tadýný çýkarmayý saðlayacak
farklýlýk, mensup
çeþitli eylem ve davranýþlarý
Müslüman olarak bilinen insanlarýn
olacaklarý dinî grubun
meþru-gayrimeþru, haramyaþantýlarýný sorgularlar.
belirlenmesinde de çok
helal, günah-sevap
önemli bir etkendir.
açýlarýndan deðerlendirtip
Toplumdaki farklý dinî ve ideolojik gruplarýn
gençleri cennet nimetleri ile müjdelemek, ancak
varlýðý ve bu gruplarýn eylemleri, gençlerin dinîailede ve bir gruptaki güçlü dinî terbiye ile
ideolojik bir kimlik edinme ve bir gruba girme
mümkündür. Mesela gencin, gün içerisinde
sürecini hýzlandýrýr.
bulunduðu ortam (sýnýf, sinema, kafe, stat) ne olursa
Dinî bir grubun varlýðý, dinî liderle mümkündür.
olsun, gerektiðinde oradan kýsa süreliðine de olsa
Gençler böylesi bir liderde; sözü ile yaþantýsýnýn dine
ayrýlarak beþ vakit namazý kýlmasý, bir genç kýzýn uygun olmasý, Ýlmî ve kültürel birikim, manevi tesire
hele de ailesine ve/veya okul ortamýna raðmensahiplik, dürüstlük, adaletlilik, cesaret, anlayýþlýlýk/
tesettüre ve adabýna uymasý- yani gencin dinî
hoþgörülülük gibi özellikleri ararlar.
kimliðini toplum içinde ortaya koyarken bazý
Þurasý unutulmamalýdýr ki bireyselleþme
mahrumiyetleri göze almasý güçlü kiþilik yapýsýný
sürecindeki gençler, girecekleri gruplarda, kalabalýkta
gerektirir. Gençler, dinî idealler uðruna aksiyoner
kaybolmayý, kiþiliklerinin silikleþtirilmesini hoþ
olmadýkça, dünyevi gayrimeþru zevkler karþýsýnda
karþýlamaz ve müsaade etmezler. Dinî bir gruba
kontrol ve korunmayý uzun süreli gerçekleþtiremezler.
mensup olan genç, kendisiyle özel olarak, yakýndan
Din, aklý aþan boyutta, özellik ve hükümlere
ilgilenilmesini umar ve ancak o takdirde grup ve lider
sahiptir. Ýnsanlar dinde, peygamberin haricindeki
uðruna büyük fedakârlýklarda bulunmayý göze
Allah, melek, vahiy, ahiret gibi varlýklarý gözle
alabilir.Yetiþkinlere baðýmlýlýktan yavaþ yavaþ
görememekte, tecrübe edememektedir. Dolayýsýyla
kurtularak özgürleþen, zihinsel geliþim sürecinde 10bir dinin kabulü zaten daha baþtan metafizik, aklý
11 yaþlarýndan itibaren soyut kavramlarý daha kolay
aþan bir olaydýr. Ýnsanlar bunun bilincindedir, fakat
anlayabilen, soyut düþünebilen, öðrenim hayatý
yine de gençlik çaðýnda akýlcýlýk aðýr basar. Diðer
sayesinde bilgisi artan ve sosyal çevrenin farklý/aykýrý
taraftan, dinde akýl ile kavranabilecek, manasý, sebebi
etkilerine maruz kalan gençlerde, çocukluk çaðýndaki
ve hikmeti akli, mantýki, bilimsel yollarla
dinî anlayýþa ve geleneksel din anlayýþýna karþý
açýklanabilecek hususlar pek çoktur. Þu hâlde, dinî
þüpheci ve eleþtirel bir bakýþ açýsýnýn ortaya çýkmasý
hükümlerin, emir ve yasaklarýn hikmetlerinin
normaldir. Esasen gençlerin bilinçli benimseyecekleri
mantýklý ve bilimsel olarak izah edilmesi gençler için
ve yaþamayý göze alabilecekleri bir din için, psikolojik
daha münasiptir. Sorgusuz sualsiz, kayýtsýz þartsýz
ve zihinsel kaynaklý bu eleþtiri ve sorgulamalar zararlý
itaat ve teslimiyeti gençlerden beklemek makul ve
deðil, faydalý olacaktýr. Yeter ki gerekli rehberlik
gerçekçi olmaz. Gençlerin asýl aradýðý, modern hayat
yapýlabilsin, doðru ve saðlýklý bilgi kaynaklarý onlara
dikkate alýnarak güncellenmiþ, geliþtirilmiþ, aykýrý
ulaþabilsin.Duygusal geliþimin ve eleþtirel zihnin
söylemlere karþý güçlü bir din dilidir.
ÞABAN KARAKÖSE
etkisi altýndaki gençler, bazý dinî inanç ve ibadet
9
Allahým! (haktan) ayrýlmaktan, iki
yüzlülükten ve kötü ahlâktan sana
sýðýnýrým." (Ebu Dâvûd, "Vitr",32 )
SAHABE HAYATI
ABDULLAH BÝN
ZÜLBÝCÂDEYN (R.A.)
Saadet Asrý'nýn mimarý, Ýki Cihan Güneþi Resûlulah Efendimiz (a.s.m.), Kur'ân
hakikatlerini cihanþümul bir sesle ilan
ederken, Cahiliye Devri'nin kökleþmiþ batýl âdet ve itikatlarýný da temizliyordu. Ýnsanlýk tarihi içinde böylesine muazzam bir
inkýlabýn eþine rastlanmamýþtý. Âdet ve
inançlarýna, gelenek ve itikatlarýna taassup
ölçüsünü dahi aþan bir inatçýlýkla baðlý
olan Cahiliye Devri insanlarýnýn dem ve
damarlarýna, yepyeni bir iman aþýsýný yaparken, o Yüce Peygamber (a.s.m.) hep
kendisine emredilen "Ýstikamet üzere ol."
Ýlahî hitabýna baðlý kalmýþtý.
Kendilerini tabiatýn dýþýna çýkarmýþ,
ferdî ve içtimai hayatý insani özlerinden ziyade, hayvani hususiyetlerine bina etmiþ
müþrik ve münkirler, Hz. Peygamber'in
(a.s.m.) getirdiði habere karþý isyan ve þiddet içinde bulunduklarýnda, onu defalarca
öldürmeye, yok etmeye, ona iþkence ve
azap vermeye kalktýklarýnda, o, Kur'âni
düsturlarýn dýþýna çýkmamýþtý. Hz. Peygamber'in (a.s.m.) putperestliðe karþý tavrý, bütün batýl inançlarý olduðu gibi, inkâr
ve þirkin sembolik ifadesi olan putlarý da
ortadan kaldýrmayý gerektiriyordu. Cahiliye Devri insanlarý, içlerindeki batýl inançlarýn dýþa taþan iþareti olarak putlarý kutsi
görüyor ve ibadet ediyorlardý.
Hattâ birçoðunun ismi "Lat'ýn kulu,"
"Uzzâ'nýn kulu" manasýna geliyordu. Peygamberimiz (a.s.m.), Cahiliye Devri'nin
kötü bir âdeti olarak konulan, küfrü ve þirki ihsas eden bu isimlerin hepsini deðiþtirdi.
Ýþte, Cahiliye döneminin inançlarýný
hatýrlattýðý ve "putlara kul olmak" manasýný taþýdýðý için Peygamberimizin (a.s.m.)
ismini deðiþtirdiði þahýslardan biri de, Abdullah Zülbicâdeyn idi (r.a.). Suffe Medresesi'nin bu muhterem talebesinin ismi Ýslam'a girmeden önce, "Uzza" isimli putun
kulu manasýna gelen "Abdüluzza" idi.
Müslüman olduðunda Resûlullah Efendimiz, "Hayýr, sen Abdüluzza deðil, Abdullah'sýn." buyurarak onun ismini deðiþtirdi.[1]
Abdullah Zülbicâdeyn (r.a.) yetimdi.
Amcasýnýn yanýnda kalýyordu. Amcasý ona
çeþitli ikramlarda bulunurdu. Bir gün Abdullah'ýn Müslüman olduðunu öðrenince
çok kýzdý. Abdullah'ý yanýna çaðýrdý ve
"Duyduðuma göre, sen Muhammed'e tabi
olmuþsun. Eðer bundan vazgeçmezsen,
sana verdiðim elbiseler dâhil bütün ikramlarýmý, hediyelerimi geri alýrým!" dedi. Hz.
Abdullah onun bu tehdidine aldýrýþ etmedi. Pervasýz bir þekilde, "Evet amca, ben
Müslüman'ým!" cevabýný verdi.
Bunun üzerine amcasý, üzerindeki elbiselere varýncaya kadar ona verdiði her þeyi
geri alarak annesine gönderdi. Annesi de
kalýn bir elbise verdi. Abdullah üzerindeki
bu elbiseyle Resûlullah'a giderken yolda
elbisesi ikiye ayrýldý. O da, elbisenin bir
kýsmýný belinden alt tarafýna, diðer kýsmýný
sýrtýna aldý. Öylece Resûlullah'ýn huzuruna
gitti. Baþýndan geçenleri Peygamberimize
anlattý. Onun bu fedakârlýðý Resûlullah'ý
çok duygulandýrdý. Ona iltifatta bulundu.
Ayrýca, "iki elbise sahibi" manasýna gelen
"Zülbicâdeyn" lakabýný verdi. Bundan
böyle Hz. Abdullah bu lakabýyla birlikte
anýlacaktý. Hz. Abdullah, Müslüman olduktan sonra, devamlý Resûlullah ile beraber kalmayý arzu etti ve ondan bir dakika
olsun ayrýlmak istemedi. Resûlullah ile beraber kaldýktan sonra gece gündüz Kur'ân
okur, dua ve ibadetle meþgul olurdu. Bazý
günler Resûlullah'ýn kapýsýna gider, oturur, tespih ve tekbirle vakit geçirirdi. Hz.
Ömer (r.a.), Resûlullah'a giderek, bu hareketin riya olup olmadýðýný sorduðunda,
Hz. Peygamber, "Ey Ömer, býrak onu. O,
Allah'a dua eden, yalvaran, kalbi yanýklardandýr."[2]buyurdu.
Hz. Abdullah, Resûlullah ile birlikte
Tebük Seferi'ne katýldý. Çok büyük kahramanlýklar gösterdi. Sonunda þehit oldu.
Kabir kazma ve defin iþiyle Peygamberimiz, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer meþgul
oldu. Peygamberimiz onun naaþýný kabre
koyduktan sonra, "Ey Allah'ým, ben ondan
razýyým, Sen de ondan razý ol." diye dua
etti.
Peygamberimiz onun vefatýndan müteessir olmuþtu. Bunu gören sahabiler, "Yâ
Resûlallah, Abdullah'ýn vefatýna üzüldünüz!" dediler. Peygamberimiz, "Evet, çünkü o, Allah ve Resûlünü seviyordu." buyurdu. Orada hazýr bulunan sahabilerden
Ýbni Mes'ud (r.a.) der ki: "Ben ondan beþ
yýl önce Müslüman oldum. Yemin ederim
ki, onun yerinde olmayý çok arzu ederdim!"[3]
Allah onlardan razý olsun!
_________________________________
[1]Üsdü'l-Gàbe, 3: 123.
[2]Üsdü'l-Gàbe, 3: 122.
[3]Sîre, 4: 171-172.
TEK
YILDIZ
2
17
EKÝM 2014 CUMA
HABER
10
‘Dünya Gýda Günü’ne renkli kutlama’
Her yýl 16 Ekim'de kutlanan "Dünya Gýda Günü" nedeniyle
dün bir etkinlik düzenlendi. Ovasaray Köyün de gerçekleþtirilen
programa Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz
Ermiþ, Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Turgay
Happani, Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Ahmet Barýþ, Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail
Yücel, Çorum Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, Tarým ve Kýrsal
Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörü Hakan
Körpýnar, Koordinasyon ve Tarýmsal Veriler
Þube Müdürü Halit Yýldýrým, Ovasaray Köy
Muhtarý Ýrfan Berçin ve davetliler katýldý. Halk
Oyunu ekibinin gösterisiyle baþlayan program
okul öðrencilerinden Mustafa Tetik ve Büþra
Ceylan'ýn þiir dinletisiyle devam etti. Daha sonra
Köy Muhtarý Ýrfan Berçin, Koordinasyon ve
Tarýmsal Veriler Þube Müdürü Halit Yýldýrým ve
Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan
Elfaz Ermiþ'in konuþmalarýyla program devam
etti. Konuþmalarýn ardýndan yemek yarýþmasýna
giren köylü kadýnlara, þiir okuyan çocuklara ve
halk oyunu ekibin ki çocuklara ödüller verildi. Programýn sonun da
köylü kadýnlarýn bir birinden lezzetti yemeklerinin ikramý ile son
buldu.
16 Ekim "Dünya Gýda Günü" nedeniyle düzenlenen programda
konuþan Ovasaray Köy Muhtarý Ýrfan Berçin, "Bu programý
köyümüzde yapmayý uygun bulan Tarým Ýl Müdürümüze ve yardýmcýlarýna, þube müdürlerine ve personeline teþekkür ediyorum" dedi.
Berçin, "Bu güzel günümüzde beni yalnýz býrakmayan heyetime ve
Ovasaray Köyü Yardýmlaþma Derneði yönetimine ve bizden yardýmýný
esirgemeyen bütün köylülerime teþekkür ediyorum. Yine bu programa
katkýlarýndan dolayý Okul müdürümüz baþta olmak üzere bütün
öðretmen arkadaþlarýmýza ve burada bize halk oyunlarý sunacak olan
öðrencilerimize teþekkür ediyorum.Yine bu program için emeðini ve
katkýlarýný esirgemeyen kardeþlerime teþekkür ediyorum. Kusurumuz
olursa af fola. Saygýlarýmla" þeklinde konuþtu.
Programda Tarýmsal Veriler Þube Müdürü Halit Yýldýrým da konuþtu. Yýldýrým yaptýðý konuþmada "Bilindiði gibi Birleþmiþ Milletler Gýda
ve Tarým Örgütü (FAO) 16 Ekim
tarihini Dünya Gýda Günü ve 2014
yýlýný da Dünya Aile Çiftçiliði Yýl
kabul etti. Ayrýca FAO, bu yýl
düzenlenecek Dünya Gýda Günü
etkinli tema olarak "Aile Çiftçiliðini, belirledi. Sloganýmýz ise
"Dünyayý
Besle,
Yeryüzünü
Önemse"
olarak
belirlendi.
Küresel anlamda büyük önem arz
eden açlýk ve açlýkla mücadele
etmek için saðlýklý gýda üretmemiz þarttýr. Üretimi yapacak olan
ise siz deðerli çiftçilerimizdir. Tarým sektörü ciddi sorunlar ile karþý
karþýya bunun en baþýnda sürdürülebilirlik ve tarýmda istihdam edilen
iþ gücü gelmekte" dedi.
Yýldýrým, tarýmla uðraþan insanlarýn ekonomik sebeplerden ve
saðlam bir tarýmsal alt yapý olmadýðýndan þehirlere göç etmekte
olduðunun altýný çizdi.
Yýldýrým, "Bu durum ise tarýmsal üretimi tehdit etmektedir.Bu yüzden Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü (FAO) 2014 yýlýný
Uluslararasý Aile Çiftçiliði Yýlý olarak belirledi. Bakanlýðýmýz da bu
konuda illerde çalýþtalar düzenlemekte ve bunlarýn sonucunda bir
eylem planý hazýrlamam gayreti içindedir" þeklinde konuþtu.
Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ de, Dünya
Gýda Günü'nün, BM gýda ve tarým örgütünün kuruluþ tarihi olan 16
Ekim'de kutlandýðýný belirterek, Dünya Gýda Günü'nün kutlanma
amacýnýn dünyada yaþayan tüm insanlarýn yeterince ve gerektiði kadar
saðlýklý gýdaya ulaþýmýný saðlamak için farkýndalýk oluþturmak
olduðunu söyledi.
Üretimin esasý olan aile iþletmeciliðine vurgu yapmak, dünya gýda gününün belirlenen ana temasý ve
sloganýna da uygun olmasý için bu programý
Ovasaray Köyü'nde düzenlemeyi uygun gördüklerini
kaydeden Ermiþ, konuþmasýnda þunlarý söyledi:
"Dünyada gýda problemi olmamasýna raðmen dengesiz daðýlým göstermesi açlýk ve obeziteyi yan yana
getirmiþtir. Dünyanýn geliþmiþ ülkelerinde obizite
tedavi edilmesi gereken bir hastalýk olarak
görülürken yaklaþýk 1 milyar insan ise açlýk sýnýrýnda
yaþam mücadelesi vermektedir. Dünyada tarýmsal
üretimin acýmasýz ticari bir faaliyet olarak görülmesi,
gýdanýn ise yine bu anlayýþla yeterince ciddiyete alýnmamasý saðlýklý
üretim yapýlmamasý neticesinde Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým
Örgütü (FAO) bu yýl dünya Gýda Günü kutlamalarýnýn ana temasýný
'Aile Çiftliði' olarak belirlemiþtir. Bu tema çerçevesinde düzenlenecek
olan etkinlikler ile çiftçi aileleri ve küçük ölçekli çiftçiliðe dikkat çekerek aile çiftliðinin sürdürülebilirlik ve kýrsal kalkýnmanýn etkin bir
parçasý olduðunun gösterilmesi amaçlanmaktadýr. Bilinmelidir ki
dünyada ve ülkemizde bu yaklaþýmý temel alacak politikalarýn ortaya
konulmasý açlýk ve yoksullukla mücadelede önemli bir adým olacaktýr."
Yasin YÜCEL
BÝKTUDER turizme katký
ödülünü Müzeye verdi
Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme
Destekleme Derneði, (BÝKTUDER) Çorum'un
tanýtýmýnda aktif olarak yer alan 1 kamu kuruluþuna ve 1 özel kuruma her yýl turizm ve kültür
tanýtým ödülü verecek.
Dernek Baþkaný Hayati Çam, 2014 yýlý için kamu
kurumu olarak Çorum Müze Müdürlüðüne yaptýðý
çalýþmalar nedeniyle bu ödül verdiklerini açýkladý.
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'nýn "Küçük
Ölçekli Altyapý Geliþtirme, Kültürel, Turistik Deðerleri
ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Ýyileþtirme Mali
Destek Programý" çerçevesinde Çorum Valiliði adýna
Çorum Müzesi tarafýndan hazýrlanan "Herkes
Müzeye" projesi hazýrlanarak 2012
yýlýnda uygulamaya geçirildiðini
hatýrlatan Çam, "Herkes Müzeye,
projesinde amaç, son yýllarda dünya
müzelerinde hâkim olan yeni
müzecilik yaklaþýmýný ve uygulamalarýný Çorum Müzesinde de
geliþtirmek ve yerleþtirmektir.
Projede, müzelerin her þeyden önce
birer eðitim kurumu olduklarýný
vurgulayýcý, ziyaretçi odaklý bir yaklaþýmla müze ve içeriðini eriþilebilir
kýlan, toplumun her kesimini kapsayan faaliyetler bulunmaktadýr. Bu
çerçevede Çorum Müzesi binasý
içerisinde bulunan lojman ve misafirhaneler "Eðitim ve
Uygulama Merkezine" dönüþtürülmüþtür. Çorum
Müzesi Eðitim ve Uygulama Merkezinin yapýlmasýnýn
ardýndan müze ziyaretlerinin sürekli olmasý ve kültürler arasý iletiþimin canlý tutulabilmesi hedeflenmiþtir.
Ayrýca Müzenin eðitim bütünlüðü içerisinde önemli bir
rolünün olduðunun benimsetebilmesi amacýyla
Ýlköðretim öðrencilerine yönelik olarak Hitit yaþam
kültürü ile ilgili uygulamalý eðitim çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Yine bu proje içerisinde müze teþhir salonlarýnda yenilikçi uygulamalar çerçevesinde Hitit
Dönemine Ait Kabartmalý Vazolara Yeni Vitrin
Yapýlmasý ve Dokunmatik Ekran ile Görselleþtirilmesi,
Hatti Dönemi Ölü Gömme Töreninin Ýnteraktif
Animasyonu, Simülatörlü Hitit At Arabasý ile
Boðazköy-Hattuþa Örenyerinde Sanal Gezi ve Roma
Dönemi Güneþ Saati Sergi Alaný uygulamalarý da
yapýlmýþtýr. Çorum Müzesi Eðitim ve Uygulama
Merkezinde Müze eðitimine katýlmakta olan öðrenciler, Türkiye'de ilk kez uygulamaya geçirilen ve müze
binasý içerisinde oluþturulan yatakhanede kalarak
müze eðitimlerini tamamlayabilmektedirler. Eðitim ve
Uygulama Merkezinde atölyeler, drama ve sergi alaný
ile birlikte bir de Hitit Evi bulunmaktadýr. Eðitime
katýlanlar Hitit Evi'nde Hitit yaþantýsý ile ilgili olarak
müze profesyonellerinden, eðitim atölyelerinde ise
eðitim uzmanlarýndan uygulamalý olarak eðitim almaktadýrlar.Yapýlan müze eðitimi sonucunda öðrencilerin
geçmiþ uygarlýklarý tanýma ve günümüzle baðlantý
kurabilmesi, planlama, sosyal, kültürel ve sanatsal
katýlýmýn saðlanmasý, organizasyon yeteneðinin
geliþtirilmesi, yaratýcý düþünme ve takým çalýþmasýna
yatkýn bireyler olarak hayata hazýrlanmalarýna katkýda
bulunulmaktadýr. Yine Çorum Müzesi tarafýndan Orta
Karadeniz Kalkýnma Ajansý Çorum YDO destekli
hazýrlanan ve Merkezi Finans ve Ýhale Birimi tarafýndan
kabul edilen "Something's Happening In The Çorum
Museum-Çorum Müzesinde Bir þeyler Oluyor" projesi
2012-2013 yýllarýnda uygulanmýþtýr. Proje kapsamýnda
Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat Müze yetkilileri ile
öðretmen ve eðiticilere yönelik Ankara Üniversitesi
Eðitim Bilimleri fakültesi öðretim elemanlarý tarafýndan
kürasyon, performans sanatlarý ve drama eðitimleri verilmiþtir. Eðitime toplamda
84 kiþi katýlmýþtýr. Bunlarýn
46'sý öðretmen, diðerleri ise
farklý illerden gelen müze
elemanlarý, müze profesyonelleri ile üniversitelerin
arkeoloji, sanat tarihi ve
diðer ilgililerdir.
Eðitim
çalýþmalarý Çorum Müzesi,
Boðazkale-Hattuþa'da
ve
Alacahöyük'te uygulamalý
olarak gerçekleþtirilmiþtir.
Ayrýca, çocuklara, öðrencilere ve gençlere yönelik uygulamalý mitolojik taký
tasarým eðitimi verilmiþtir. Çalýþmada çocuklarýn ve
gençlerin kolay anlamasýna imkan verecek nitelikte
görsel aðýrlýklý el broþürleri hazýrlanarak müzede yer
alan Hitit Dönemi'ne ait taký örnekleri kullanýlmýþtýr.
Eðitime katýlan öðrenci gruplarý, Çorum Müzesi Eðitim
ve Uygulama Merkezi'nde kendilerine ayrý ayrý set
halinde verilen malzemelerden yararlanarak eðitimci
eþliðinde taký tasarlayýp kullanýlabilir hale getirmiþtir.
Yine proje kapsamýnda, proje tanýtýmýna iliþkin 5000
adet Türkçe-Almanca-Ýngilizce kitapçýk bastýrýlmýþtýr.
Çorum Müzesinde "Çorum Museum Collection"
isimli mobil uygulama hayata geçirilmiþtir. Akýllý telefonlara ücretsiz olarak indirilebilen bu uygulamada
kullanýcýlar; Çorum Müzesi, Boðazköy ve Alacahöyük
Örenyerleri ve Hitit Uygarlýðý ile ilgili bilgilere eriþebilmektedirler. Hititlerle ilgili yapýlmýþ olan canlandýrma resimlerden dönemin yaþamý hakkýnda bilgiler
edinilirken, müzede sergilenen eserlerin nasýl yapýldýklarý veya ne için kullanýldýklarý da öðrenilmektedir.
Müzeyi gezerken de kullanýlabilecek bir araç olan
uygulama, kullanýcýlarýn telefonlarýnda saklayabilecekleri ve her zaman eriþebilecekleri bir bilgi bütünüdür.
Uygulamaya Google Play veya App Store'dan ücretsiz
olarak eriþilmektedir. Çorum Müze Müdürlüðü tarafýndan yapýlan çalýþmalar nedeniyle dernek olarak kutluyor baþarýlarýnýn devamýný bekliyoruz" dedi. Çam ödülü
Müze Müdürü Dr. Önder Ýpek'e takdim etti. Haber
Servisi
Aylin Anaklý'nýn
Ebru sergisi açýldý
Eczacý Aylin Akman Anaklý'nýn Ebru
sergisi açýldý. Devlet Tiyatro Salonu
Fuayesi'nde Onkoloji Hastalarý Yardýmlaþma
ve Savaþma Derneði(Onko-Sav) yararýna
düzenlenen Ebru sergisinin açýlýþýna Eczacýlar
Odasý Baþkaný Süleyman Koca, Onko-Sav
Çorum Þube Baþkaný Olcay Ünal ile çok sayýda davetli katýldý.Sergide 34 adet Ebru eseri
sergileniyor. Açýlýþ öncesi kýsa bir konuþma
yapan Eczacý Aylin Akman Anaklý, kanserin
günümüzün en büyük hastalýklarýndan birisi
olduðunu dile getirdi.
Anaklý, "Amaçlarýndan biri de kanserli
hastalarýn ve yakýnlarýnýn yanýnda durarak
onlara maddi manevi destek vermektir.
Onko-Sav Derneði üyelerine teþekkür ederim" dedi.Onkoloji Hastalarý Yardýmlaþma ve
Savaþma Derneði (Onko-Sav) Çorum Þube
Baþkaný Olcay Ünal ise Eczacý Aylin Akman
Anaklý'ya teþekkür etti. Sergi açýlýþýnýn ardýndan davetlilere çeþitli ikramlarda bulunuldu.
Yasin YÜCEL
Devlet Tiyatrosu perdelerini açýyor
Devlet Tiyatrolarý Çorum sahnesi sezonu Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Ýkinci Dereceden
Ýþsizlik Yanýðý" isimli oyunla bugün açýyor.
Ali Cüneyd Kýlcýoðlu'nun yazdýðý
ve Elif Erdal'ýn yönettiði 2 perdelik
oyun 24 Ekim Cuma günü saat
20.00'da 25 Ekim Cumartesi günü ise
14.00-20.00 saatlerinde Çorum Devlet
Tiyatrosu salonunda tiyatroseverlerle
buluþacak. Oyunun konusu þöyle:Bir
Cumhurbaþkaný, Baþbakan'ýn kafasýna anayasa fýrlatýrsa, tesadüf bu ya, siz
de o gün askerden dönmüþ bir üniversite mezunu olarak iþ aramaya baþlasanýz nasýl bir sürecin içinde bulurdunuz kendinizi? Güzide memleketimizin insan kaynaklarý
uzmanlarýnýn "modern metotlarla" hazýrladýðý
baþvuru-eleme-cevap bekleme badirelerini aþmaya çalýþmak bir yandan, eþe dosta, aileye karþý iþsiz konumunda olmak öte yandan,
kendi baþvuru kriterlerinizi tabana vurdurmak ters kroþeden gelirken nasýl
olur da saðlýklý, ilkeli, tuttuðunu koparan bir vatan evladý olarak kalýrsýnýz? Ya
da kalabilir misiniz? Durum bu kadar
tuhafken doðal olarak yaþananlar da
absürd olacaktýr. Hem keyifli, hem de
canýnýzý yakacak bir kara komedi.Oyunun biletleri Devlet Tiyatrosu giþesinden ve http://www.biletiva.com/devlet
tiyatrosu/Çorum adresinden satýþa sunuldu. Haber Servisi
Yüce, MTA Bölge Müdür Yardýmcýsý oldu
Eczacý Aylin Akman Anaklý'nýn Ebru sergisi
açýldý. Devlet Tiyatro Salonu Fuayesi'nde
Onkoloji Hastalarý Yardýmlaþma ve Savaþma
Derneði(Onko-Sav) yararýna düzenlenen Ebru
sergisinin açýlýþýna Eczacýlar Odasý Baþkaný
Süleyman Koca, Onko-Sav Çorum Þube Baþkaný
Olcay Ünal ile çok sayýda davetli katýldý.
Sergide 34 adet Ebru eseri sergileniyor. Açýlýþ
öncesi kýsa bir konuþma yapan Eczacý Aylin
Akman Anaklý, kanserin günümüzün en büyük
hastalýklarýndan birisi olduðunu dile getirdi.
Anaklý, "Amaçlarýndan biri de kanserli hastalarýn ve yakýnlarýnýn yanýnda durarak onlara
maddi manevi destek vermektir. Onko-Sav
Derneði üyelerine teþekkür ederim" dedi.
Onkoloji Hastalarý Yardýmlaþma ve Savaþma
Derneði (Onko-Sav) Çorum Þube Baþkaný Olcay
Ünal ise Eczacý Aylin Akman Anaklý'ya teþekkür
etti. Sergi açýlýþýnýn ardýndan davetlilere çeþitli
ikramlarda bulunuldu. Yasin YÜCEL
TEK
2
17
EKÝM 2014 CUMA
SPOR
11
Akif 3 hafta yok
Pota'da Cumhuriyet
kupasý heyecaný baþlýyor
2014-2015 Basketbol Sezonu
Cumhuriyet Kupasý ile baþlýyor. Her yýl 29
Ekim Cumhuriyet bayramý kapsamýnda
düzenlenen Cumhuriyet kupasý bu yýlda
okullarýn yoðun ilgisi ile 20 Ekim 2014 tarihinde saat 17.00 de start alýyor. Bu Yýl Genç
Erkeklerde 9 takýmGenç Kýzlarda 5 takýmýn
mücadele edeceði cumhuriyet kupasý birbirinden heyecanlý müsabakalara ev sahipliði
yapacak. Erkeklerde 9 takýmýn katýldýðý müsabakalar 2 grupta tekdevreli lig ve puan
usulüne göre oynanacaktýr. Genç kýz Maçlarý
25 Ekim Cumartesi Günü Saat 17.00'te
baþlayacaktýr
A Grubu
B grubu
ÝmamhatipAndLis
Atatürk And Lisesi
Baþöðretmen AndLis
M.AkaydýnAnd Lisesi
Ýnönü And Lisesi
ÖzelpýnarAnd Lisesi
Cumhuriyet Lisesi
Samanyolu And Lisesi
Anadolu Lisesi
Kýzlarda 5 takýmýn katýldýðý Müsabakalar
tek Grupta tek devreli lig ve puan usulüne
göre oynanacaktýr. Müsabakalara katýlan
okullar.
1-Ýnönü And Lisesi
2-Atatürk And Lisesi
3-Mehmetçik And Lisesi
4-Spor Lisesi
5-Anadolu Lisesi
Basketbol oyun kurallarý hakkýnda seminer verilecek.2014-2015 Sezonunda deðiþen
Basketbol oyun kurallarý hakkýnda Çorum
bölge eðitmeni ayný zamanda A klasman
teknik komiser Ziya Pala 17.10.2014 Cuma
günü ilimize gelerek basketbol Antrenör ve
hakemlerine deðiþen oyun kurallarý hakkýnda bilgi verecektir. Toplantý Gençlik
Hizmetleri Spor Ýl Müdürlüðü toplantý salonunda saat 19.00 da baþlayacaktýr.
(Spor servisi)
Geçtiðimiz Çarþamba
günü Nazmi Avluca,
sahasýnda yapýlan istanbulspor maçýnýn hazýrlýk çalýþmasýnda arka adalesinden
sakatlanan mehmet akif en az
3 hafta sahalardan uzak kalacak.Kulüp
masörü
Ali
Köseeri'in verdiði bilgiye göre
mehmet
akif'in
arka
adalesinde yýrtýk tespit edildiði
ve yaklaþýk 3 haftalýk bir tedavi
süresi sonrasýn da antrenmanlara baþlaya bileceði açýklandý.
Öte yandan diðer sakat oyuncu
Ender ise, yapýlan tahliller sonrasýnda cilt sorunlarý olduðu
için bu hafta oynanacak olan
karþýlaþamda forma giyemeyecek. Sefa'nýn ise risk edilmeceði bilgisine ulaþýldý. (Yasin
Yücel)
Maça 3 ilden
hakem verildi
Cumartesi günü istanbul deplamsanýnda oynanacak olan ÝstanbulsporÇorum Belediyespor maçýna 3 ilden
hakem görevlendirildi.
Merkez hakem kurulu tarafýndan
yapýlan açýklamada Ýstanbulspor- Çorum
belediyespor maçýna Malatya, Elazýð ve
Adýyaman bölgesi hakemleri atandý.
Karþýlaþmayý malatya bölgesi ulusal
hakemlerinden Batuhan Gültek yönetecek. Yardýmcýlarý Elazýð bölgesi ulusal
yardýmcý hakemlerinden Adnan Bulut ve
erkan
Yýlmaz
görev
yapacak.
Karþýlþamanýn 4. Hakemi Adýyaman bölgesi hakemlerinden Mustafa Ýnan. (Yasin
Yücel)
Zonguldak'da
SMS lere ilgi yok
Spor Toto üçüncü lig birinci grupta lider
durumda bulunan Zonguldakspor'a maddi
gelir elde etmek amacý ile geçtiðimiz sezon
SMS kampanyasý baþlatýlmýþtý. Üye olan
taraftarlardan
aylýk 5 TL kesilecekti.
Kampanyanýn baþlamasýnýn üzerinden 1
sene geçmesine raðmen kýrmýzý-lacivertli
camia gerekli ilgiyi göstermedi. Þu anda 199
kiþi SMS kampanyasýnda aktif halde
bulunuyor.
Maçlarýný en kötü ihtimalle 7-8 bir kiþiye
oynayan, il geneli yurt içi ve yurt dýþýnda on
binlerce taraftarý olan Zonguldakspor'a sýra
desteði gelince ortada kimse görünmüyor.
Zonguldakspor yönetim kurulu üyesi
Þükrü Öztürk, sosyal paylaþým hesabýndan
yaptýðý açýklamada SMS kampanyasý ile ilgili
bilgiler verdi.Takýma sahip çýkmayan camiaya sitem eden Öztürk yayýnladýðý mesajda
þu ifadelere yer verdi;"
Ýlgilenen taraftarlarýmýza duyurulur; 2013
yýlý Ekim ayýnda baþladýðýmýz "Gönüllü
taraftar üyeliði bir SMS'de sen at kampanyasý" ile ilgili son durum :
14/10/2014 tarihi itibarý ile aktif yani tahsilat yapýlan sayýsý 199 dur. Toplam gönüllü
üye sayýmýz 312 dir. Aradaki sayý farký neden
diye soracaksýnýz, ya operatör desteklemeyen
aboneler yada hattýnda kontör bulunmayan
abonelerdir. Ama asýl acý durum sayýmýzýn
maalesef en yoðun olduðu dönem 2013
Mayýs ayý dýr. Oda370 civarýndadýr. 58 kiþide
bu kampanyaya katýlýp sonrada iptal ettirmiþlerdir. Þimdi soruyorum herkese, yakýþýyor mu bu sayýlar, katýlýmlar þanlý
Zonguldaksporumuza ? ifadeleri yer verdi.
Maçlara gelen takýmýný destekleyen cefakar
Zonguldakspor sevdalýlarýnýn maddi açýdan
biraz katký saðlamalarý için kampanya destek
olmaya davet ediyoruz. (Spor servisi)
Oynamadan 3 puan
Ligde kötü gidiþe Ankara'da son veren Çatalcaspor,
ikinci üç puanýný hanesine oynamadan yazdýracak. Sezon
baþýnda ligden çekildiðini Futbol Federasyonuna bir yazý
ile bildiren Bozüyükspor ile karþýlaþmasý gereken Çatalcaspor, rakiplerinin ligden çekilmesinin ardýndan oynamadan Hükmen maçý 3-0 kazanýp puanýný 8'e yükseltecek.
Bir sonraki maçýn hazýrlýklarýný aralýksýz sürdüren
Çatalcaspor'da morallerin üst seviyede olduðu yapýlan
çalýþmalarda gözlerden kaçmadý. Kulüp Baþkaný Hasan
Gökçe, sürekli kaybetmenin sona ereceðini bildiklerini
fakat ilk haftalarda alýþýk olmadýklarý ligde acemice puanlar kaybettiklerini söylemeden geçemedi. Artýk her geçen
hafta tecrübelerini arttýrdýklarýný söyleyen Baþkan Gökçe,
Pazar günü oynamadan üç puaný hanelerine yazdýracaklarýný fakat bir sonraki maçýn önemini bildikleri için hazýrlýklarýn ciddi anlamda devam ettiðini söyledi.
Çatalcaspor'un artýk kazanan takýmlar arasýnda yerini
alacaðýna inandýklarýný söyleyen Baþkan Gökçe, bir sonraki hafta deplasmanda oynayacaklarý Batman Petrolspor
maçýna kadar hazýrlýklarýn ayný ciddiyetle devam edeceðini söyledi. (Spor servisi)
BM Güvenlik Konseyi'nde
geçici üyelik mücadelesi
BM Güvenlik Konseyi'nde görev yapacak geçici
beþ üye için Türkiye dahil olduðu Batý Grubu'na ait 2
sandalye için, Yeni zelanda ve Ýspanya ile yarýþýyor.
Güvenlik Konseyi geçici üyeliðine seçilmek için 193
ülkeden üçte ikisinin oyunu almak gerekiyor.
Adaylar ilk turda gereken oyu alamazsa turlara devam
ediliyor.
Türkiye'nin konsey üyeliði için Dýþiþleri Bakaný Mevlüt
Çavuþoðlu son ana kadar New York'ta temaslarda bulundu.
Türkiye son olarak 2009-2010 yýllarýnda Birleþmiþ
Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçici üye olarak yer
almýþtý.
Belediye Lig Tv de
17
Çorum Belediyesi
akademik lig futbol
takýmlarý pazartesi günü
Lig tv de yapýlacak olan spor
programýna konuk
olacaklar.Belediyespor alt yapý
sorumlusu Sinan Özdil'in
verdiði bilgiye göre Pazartesi
akþam saat 22:00 da lig tv de
yapýlacak olan spor programýna
Belediyespor akademi liginde
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
EKÝM 2014 CUMA
Ceylan:Bu takým
Çorum'un takýmýdýr
Çorum belediyespor antrenmanýna siyasetçi ve iþ
adamý ziyareti yapýldý. Dün yapýlan istanbul spor maçýnýn
son hazýrlýk antrenmanýna AK parti il baþkaný Ahmet sami
Ceylan, TSO baþkaný Çetin Baþaranhýncal gelerek, futbolculara
zorlu Ýstanbul spor maçý öncesi moral desteði verdiler.
Çorum Belediyespor'un dünkü antrenmanýný ziyaret
ederek takýma moral veren AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün 6 yýllýk süreç
içerisinde þeffaf bir yöneticilik yaptýðýný ve siyaseti karýþtýrmadýðýný, kendisiyle bugüne kadar hiçbir sýkýntý yaþamadýklarýný söyledi. Ceylan, futbolculara hitaben yaptýðý konuþmada
takýmýn baþarýya ulaþacaðýna inandýðýný belirtirken,
Belediyespor'a sahip çýkýlmasý gerektiðini ve belediyespor'un
siyasi bir partinin takýmý olmadýðý A parti B parti fark etmez bu
takým Çorum'un takýmýdýr dedi.
Ahmet Sami Ceylan, antrenman ziyaretinde
þunlarý söyledi "Uzun planlý ve programlý bir çalýþma ile Çorum'un layýk olduðu üst liglere taþýnmasý
gerekiyor.
Pazar günü Manavgatspor maçýndaki mücadelenizden dolayý sizleri kutluyorum. Yavuz hoca gibi
sakin bir isim bile maç içinde hakemin vermiþ
olduðu ters kararlar ile o noktaya geldiyse gösterilen tepkilerin haklý olduðu ortaya çýkmaktadýr.
Özellikle Turgay'ýn pozisyonunda verilmeyen
penaltýdan sonra hakem kontrolü kaybetti ve yanlýþ kararlar verdi.
Sonuçta iç sahada iki puan kaybettik.
Kýrýkhan'dan beraberlikle gelsek Manavgat'ý
yensek baþarýlý gösterilecektik ancak Kýrýkhan
deplasmanýndan 3 puan aldýk, iç sahada Manavgat'la berabere
kaldýk. Sizler bu mücadeleyi gösterin baþarý gelecektir. Sizler
kazandýkça göreceksiniz ki bu tribünler dolacak ve Çorumlu
takýmýna sahip çýkacaktýr
Bizler bugüne kadar perde önünde olduðu kadar perdenin
de arkasýnda gereken desteði verdik ve vermeye devam edeceðiz. Hafta sonunda Ankara'da Belediyespor'a reklam alabilmek için Spor genel müdürlüðü yetkilileri ile yapacaðýmýz
görüþmeler var. Ümit ediyorumki bu görüþmeler sonucunda
Belediyespor'a maddi gelir saðlayacaðýz.
Baþarý için bir olmak þart. Kimse tek baþýna baþarýya ulaþamaz hele futbolda bu mümkün deðil. Sizler saha içinde bir olacaksýnýz bizlerde tribünde Çorum olarak bir olup size destek
vereceðiz sezon sonunda mutlu sona ulaþarak mutluluðu hep
birlikte yaþayacaðýz' dedi.
forma giyen yaklaþýk 20 futbolcu
konuk olarak katýlacak.
Programda futbolcular hem
izleyici olacak hemde yönetmenin soracaðý soruklara cevaplar verecekler. (Yasin Yücel)
Zeki Gül: Sezon
sonunda hedefimize
ulaþacaðýmýza
inanýyoruz
Yarýn Ýstanbulspor deplasmanýnda puan mücadelesi
verecek
olan
Çorum
Belediyespor'un dün yaptýðý antrenmaný AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan ile TSO Baþkaný Çetin
Baþaran Hýncal ziyaret ettiler.
Ziyarete Belediyespor Baþkaný Zeki
Gül ile Yönetim Kurulu üyeleri,
Hasan Özer Gökmen, Mustafa
Mertek ve KerepKahramantekin
katýldýlar.
Ziyaret sýrasýnda bir konuþma
yapan ÇorumBelediyespor Baþkaný
Zeki Gül, aldýklarý sorumluluklarý
yerine getirmek için uykularýnýn
kaçtýðý geceler olduðunu belirterek
tüm Çorum'un bu takýma sahip çýkmasýný
istedi.Baþkan
Gül
Belediyespor'un gerek iç saha
gerekse deplasmandaki maçlarýnda
bile yalnýz býrakmayan Ahmet Sami
Ceylan çok kýymetli arkadaþý Çetin
Baþaran Hýncal'ýn yaptýðý bu ziyartten
duyduðu memnuniyeti dile getirdi.
Gül, Belediyespor'un Çorum'un
öz evladý olduðunu bu takýma
herkesin sahip çýkmasý gerektiðini
belirterek 'Görevi aldýðýmýz günden
buyana kulübü verdiði sözü yerin
getiren bir anlayýþla yönettik. Borçsuz
olarak bugünlere kadar getirdik.
Sorumluluklarýmýzý
biliyoruz
ancak bu yükün altýndan bizlerin tek
baþýna kalkmasý mümkün deðil.
Mülki amirlerimizin siyasilerimizin,
sanayici ve iþadamlarýmýzýn bu takýma güçleri oranýnda katký vermesi
gerekiyor.
Biz bu takýma yönetim olarak
hocamýza futbolcularýmýza inancýmýz
tam. Sezon sonunda hedefimize
ulaþacaðýmýza inanýyoruz. Ancak
sonucunda futbol oynuyoruz inþallah
rabbim bizi mahcup etmez ve sezon
sonunda mutlu sona ulaþýrýz.
Ziyaretlerinden
dolayý
TSO
baþkanýmýza ve il baþkanýmýza çok
teþekkür ediyorum' dedi. Ceylan ve
Baraþaran
Hýncal
beraberinde
getirdikleri tatlýyý futbolculara ikram
ettiler. (Yasin Yücel)
Ýncedal'a
1 maç
ceza geldi
Ýstanbulspor maçý
hazýrlýklarý tamamlandý
Çorum belediyespor dün yaptýðý çalýþma
ile yarýn deplasmanda karþýlaþacaðý Ýstanbulspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamladý.
Teknik direktör yavuz Ýncedal yönetiminde
yapýlan antrenmana sakatlýklarý devam eden Ender
ve mehmet akif katýlmadý. Antrenman öncesi TSO
baþkaný çetin Baþaranhýncal, AK parti Ýl baþkaný
Ahmet sami ceylan futbolcularý ziyaret ederek
beraberindeki getirdikleri tatlýyý kaptan nedime
teslim ederek istanbulspor maçý öncesi baþarý
dileklerinde bulundular.
Daha sonra kýrmýz siyahlý futbolcular top çalýþmasý cepheden ve yanlardan þut çalýþmasý ile istanbulspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamladýlar. Kafile
bu sabah tesislerde yapacaklarý sabah kahvaltýsýnýn
ardýndan Ýstanbula hareket edecek. Bugün akþam
saatlerinde istanbulda olacak olan kafile
Bayrampaþa ilçesinde bulunan otel titanice yerleþerek maç saatini beklemeye baþlayacaklar.
(Yasin Yücel)
Çorum belediyespor Teknik direktörü
Yavuz Ýncedal'ýn 12.10.2014 tarihinde
oynanan ÇORUM BELEDÝYESPOR MANAVGATSPOR Spor Toto 3.Lig 1.Grup
müsabakasýnda müsabaka hakemine yönelik
sportmenliðe aykýrý hareketi nedeniyle 1 maç
resmi müsabakadan men cezasý verildi.
Belediyespor teknik direktörü Yavuz Ýncedal
yarýn oynanacak olan Ýstanbulspor- Çorum
belediyespor maçýnda soyunma odasýna ve saha
içine giremeyecek. (Yasin Yücel)
Yol boyu
oto park
ücretli
Çorum belediyespor derneði için
ücretili oto park uygulamasý dün 20 kiþilik görevli ekip ilebaþladý.
Çorum belediyespor derneðinin ihalesini
aldýðý yol boyu oto park ücretli park uygulamasý dün baþladý. Çorum belediyespor
derneðinin dün baþlattýðý oto park ücreti ilk 10
dakika ücretsiz olup ilk 1 saat için
2,5 lira sonraki her saat için 1,25 krþ ücret alýnacak.Ücretli oto park uygulamasý Tedaþ
kavþaðýndan baþlayýp Gençlik hizmetleri Ýl
müdürlük binasý boyunca ve bahabey caddesinde ise, Migros önüne kadar ücret alýnacak.
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN