12 Eylül'de yapýlanlar
bugünde yapýlýyor
BBP Çorum Ýl Baþkaný Erdal Özkan, 12 Eylül askeri darbesinin
yýl dönümü nedeniyle basýn açýklamasý yaptý.Erdal Özkan açýklamasýnda milletin oy verdiði partileri tekrar gözden geçirmesi
gerektiðini dile getirerek, "Herkes inançlarýný gözden geçirip,
ona göre karar versin" dedi. "Ýnançlarýmýza göre adalet en
A
temel unsurdur. Allah adaletli olmayý emrediyor. Bu SAYDFE
5’
inançlarýmýzdan dolayýdýr ki, adalet saraylarýmýza 'Adalet
Mülkün Temelidir' yazmýþýz..
12 EYLÜL
2014 CUMA
"Tarým ve Ýnsan"
fotoðraf yarýþmasýna
baþvurular baþladý
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý
Eðitim Yayým ve Yayýnlar Dairesi Baþkanlýðý
tarafýndan bu yýl 6'ncýsý düzenlenen "Tarým
ve Ýnsan" konulu ulusal fotoðraf yarýþmasýna
baþvurular baþladý. Yarýþmanýn amacýnýn, tarýmýn
ve topraðýn önemi konusunda bireysel
duyarlýlýðýn geliþtirilmesi, tarýmsal geliþmeler ile
tarým, doða, çevre ve insan iliþkilerine dair kýrsal
kültür, doku ve kompozisyonlarýnýn estetik
ve öznel bakýþ açýlarýyla belgesel olarak
A
SAYF
arþivlerde yerini almasýný saðlamak
2’DE
olduðu ifade edildi.
Erdal Özkan
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
40 KURUÞ
Agah Kafkas þoku!
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah
Kafkas'ýn görevden alýndýðý
öðrenildi.
Saðlýk eski Bakaný Prof. Dr. Recep
Akdað döneminde Saðlýk Bakan
Yardýmcýsý olarak atanan Agah Kafkas görevine Mehmet Müezzinoðlu
döneminde de devam etti.61. Hükümet'in sona ermesiyle birlikte Bakan Yardýmcýlarý'nýn görevleri sona
erdi.Recep Akdað döneminde Bakan Yardýmcýsý olarak atanan Agah
Kafkas, mevcut Bakan Müezzinoðlu
ile bir buçuk yýla yakýn görev yaptý.
Agah Kaflas'ýn görev süresinin yenilenmeyeceðinin Bakan Müezzinoðlu tarafýndan kendisine bildirildiði
öðrenildi. Kafkas'ýn yerine ise Kültür ve Turizm Bakanlýðý Bakan Yardýmcýsý Dr. Abdurrahman Arýcý'nýn
getirileceði iddia edildi.Kafkas, görev yaptýðý sürede Çorum'a saðlýk
yatýrýmlarýnýn gelmesinde büyük
çaba harcamýþ ayný zamanda ülke
genelinde yaptýðý çalýþmalarla da
beðeni toplamýþtý.Nadir Yücel
Yol projeleri
masaya yatýrýldý
AK Parti Çorum Milletvekili Cahit
Baðcý Çorum'un yollarla ilgili taleplerini
ve ödenek durumlarýný 2015 yatýrým programý tekliflerini sunmak için Karayollarý Genel
Müdürlüðü'nü ziyaret etti.
Devlet Planlama Teþkilatýndan arkadaþý ve
uzun yýllardýr DPT altyapý sektörü uzmaný olarak çalýþan ve yaklaþýk bir yýldýr Ulaþtýrma Bakaný Danýþmaný olarak görev yaparken
TCK Genel Müdür Yardýmcýlýðýna
A
SAYF
atanan Adnan Köklükaya'yý ziyaret 7’DE
eden Baðcý...
Avcýlara 'avlanma
izin kartý' uyarýsý
Abdullah
Orkun Kaya
2014-2015 av dönemi Çorum'da 16 Aðustos'ta
yaban domuzu avý ile baþlarken yine 15 Þubat 2015
tarihinde yaban domuzu avý ile bitecek..
A
SAYF
5’DE
Hemþehrimiz
Orkun Kaya
The Guardýan'a konuþtu
TTNET,
Genel Müdürü
hemþehrimiz Abdullah
Orkun Kaya liderliðinde
yürüttüðü kalkýnma
alanýndaki uluslararasý
baþarýlarýna bir yenisini daha
ekledi. 2013 yýlýnda
Birleþmiþ Milletler
A
SAYF
kuruluþu Business 10’DA
Call toAction'a
(BCtA) kabul
54 yýllýk su
hattý yenileniyor
"Esnafýmýzýn iþinin
kolaylaþtýrýlmasýný istiyoruz"
SAYFA 7’DE
Adam kaçýrma
þüphelileri tutuklandý
Geçtiðimiz günlerde meydana gelen adam kaçýrma olayýnýn zanlýlarý yakalandý.A.U.
isimli þahýsýn kendisinin Gülabibey Mahallesi Fevzi Çakmak
Caddesi üzerinde...
SAYFA 7’DE
Türkiye Kupasý 2. tur
kuralarý 16 Eylül'de
çekilecek..
Ankara'da "Çorum'dan
Taþan Renkler"
sergisi açýlacak
Nilgün Ayþecik Çevik
Atölyesi Türkiye Büyük Millet
Meclisinde sergi
açacak."Çorum'dan Taþan...
SAYFA 2’DE
Çorum Belediyesi, þehrin su ihtiyacýnýn bir kýsmýný karþýlayan Kavacýk-Palabýyýk kaynak suyunun þebeke, yatak ve borularýný bakým ve onarýma
aldý.1960 yýlýnda yapýlan ve halen kullanýlan KavacýkPalabýyýk kaynak suyu isale hattý 54 yýl sonra yenilenecek. O dönemin zor þartlarýnda ve imkânsýzlýklarýnda yapýlan hat, Belediye tarafýndan sil
AYFA
baþtan yenilenecek. Çorum Belediyesi Su Ýþ- S5’DE
leri Müdürlüðü ekipleri suyun kaynaðýnda
çalýþmalarýný bir haftadýr sürdürüyor...
Býçaklama
olayýnda tutuklama
Geçtiðimiz gün Çarþamba
Pazarýnda meydana gelen býçakla yaralama olayýnýn zanlýlarýndan S.K tutuklandý.Çarþamba
Pazarýnda saat14. 00 sýralarýnda
meydana gelen olayda...
SAYFA 10’DA
Türkiye Kupasý 2. tur
kura çekimi 16 Eylül Salý
günü yapýlacak. Türkiye
Futbol Federasyonu'ndan
yapýlan açýklamada, kura çekiminin 16 Eylül Salý günü saat
14.00'te Riva Hasan Doðan
Milli Takýmlar Kamp ve Eðitim
Merkezi Orhan Saka
Salonu'nda 98 kulübün
katýlýmýyla gerçekleþtirileceði
kaydedildi.Kura çekimine, Spor
Toto Süper Lig'den 8 takýmýn
yaný sýra 1. turu geçen 35, Spor
Toto 2. Lig'den 37 ve PTT 1.
Lig'den 18 takýmýn katýlacaðý
belirtildi.
TEK
YILDIZ
2
12 EYLÜL
HABER
2014 CUMA
2
"Tarým ve Ýnsan" fotoðraf
yarýþmasýna baþvurular baþladý
ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR
Bünyemizde istihdam
edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
MODLÝFE
Tel: 0364 227 76 65
Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16
ELEMAN ARANIYOR
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý
Eðitim Yayým ve Yayýnlar Dairesi
Baþkanlýðý tarafýndan bu yýl 6'ncýsý düzenlenen
"Tarým ve Ýnsan" konulu ulusal fotoðraf yarýþmasýna baþvurular baþladý.
Yarýþmanýn amacýnýn, tarýmýn ve topraðýn
önemi konusunda bireysel duyarlýlýðýn geliþtirilmesi, tarýmsal geliþmeler ile tarým, doða, çevre
ve insan iliþkilerine dair kýrsal kültür, doku ve
kompozisyonlarýnýn estetik ve öznel bakýþ
açýlarýyla belgesel olarak arþivlerde yerini
almasýný saðlamak olduðu ifade edildi.
Yarýþmanýn
konusu ise
tarým, hayvancýlýk, toprak,
su, su ürünleri,
gýda ve
muhafazasý,
üretici, çiftçi,
köylü ve köy
yaþamýna dair
her türlü
faaliyetler.
Birleþmiþ
Milletler Gýda ve
Tarým Örgütü (FAO)'nun önerisi üzerine 2014
yýlý Uluslararasý Aile Çiftçiliði Yýlý olarak ilan
edilmiþti. Açlýk ve yoksullukla mücadele, doðal
kaynaklarýn korunmasý ve kýrsal kalkýnmanýn
etkin bir parçasý olduðu vurgulanan "Aile
Çiftçiliði" tematik kategori olarak belirlendi.
Konu ile ilgilenen amatör fotoðrafçýlar, sivil
toplum kuruluþlarý, meslek kuruluþlarý
akademik kurum ve kuruluþlar ayrýntýlý bilgi için
www.tariminsan.com internet sitesini ziyaret
edebilirler. Yýlmaz MERT
Ankara'da "Çorum'dan Taþan
Renkler" sergisi açýlacak
Nilgün Ayþecik Çevik
Atölyesi Türkiye Büyük
Millet Meclisinde sergi aça-
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
cak.
"Çorum'dan Taþan Renkler"
isimli karma sergi 16 Eylül Salý
günü saat 16.00'da TBMM
Mustafa Necati Kültür Evinde
açýlacak.
Sergide atölye eðitim alan
Ýlkay Aydemir, Fatma
Güzgünçýnar, Ayþegül Gariboðlu,
Nuran Karslýoðlu, Nural Kural,
Gülay Malatyalý, Seval Saðlam,
Serpil Þeker, Hatice Okay ve
Tülay Yýldýran'ýn eserleri yer alacak. Bahadýr YÜCEL
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Ünal Otomotiv’den
Satýlýk araçlar
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
Müracaat: 0505 234 66 89
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Model
2012
2012
2010
2010
2008
2006
2005
2003
2005
2002
2000
Marka
Km.
Fiat
Citroen c5
wosvagen passat 1.4TSÝ
Ford Focus Dizel
Wosvagen Caddy Dizel
Chevrolet aveo 1.2. 16 V
Renault Clio III 1.2.1
Megan II Dinamic Dizel
Toyoto Corella (Otomatic) Terra
Toyoto Hliux Pikap
Toyoto Corella Terra
Renault Clio HB ( LPG li)
100.000
20.000
142.000 ( 2 parça boyalý )
185.000
132.000
127.000
200.000
56.500
67.000
33.750
30.500
18.750
20.500
24.500
24.000
18.500
18.500
15.500
286.000
200.000
175.000
04:42
06:11
12:44
16:15
19:05
20:25
12.09.2014
Ordunun idâreyi ele almasý
(1980) - Mudanya, Urla ve
Kýrkaðaç kurtuluþlarý (1922)
Nefse sükûnet ve kalbe ferahlýk veren iþ,
iyi iþtir. Nefsi azdýran, kalbe heyecan
veren iþ günâhtýr. Hadîs-i þerîf
Günün Þiiri
Haymana Yolculuðu
Niyet ettim haymanaya gitmeye
Uzanýp da göbek taþta yatmaya
Hayýrsýz arkadaþý orda netmiye
Destur ver Allah'ým bende gideyim
Yüksek imiþ aþamadým belini
Yaðmur yaðmýþ harap etmiþ yolunu
Rýza Koçak
Bahçesi var görmedim gülünü
Destur ver Allah'ým bende gideyim
Lokanta önünde bir büyük çýnar
Havuza girdimde dizlerim yanar
Görmedim açýkta bir akar pýnar
Destur ver Allah'ým bende gideyim
Haymana güneyi bir çatal kaya
Kadýnlar giyinmiþ al yeþil saya
Cebinde kalmazsa harcanan para
Destur ver Allah'ým bende gideyim
Haymana batýsý bir hoþur dere
Boyunu uzatmýþ bir uzun çöle
Dayýma hasret bir çiðde o güle
Destur ver Allah'ým bende gideyim
Düþman çal daðýnda dutmuþ cepeyi
Ayaðý tutup aþamamýþ tepeyi
Genç ihtiyar çekmiþ burada sopayý
Destur ver Allah'ým bende gideyim
Saraç oðlu oteli bizim odamýz
Bizleri idare eder kendi paramýz
Ýnþallah þifa bulur derli yaramýz
Meþur derler haymananýn yapaðý
Söpetle geçirdim orda sabahý
Aþk iðle söyletdiniz ( RIZA KOÇAÐI)
Destur ver Allah'ým bende gideyim
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,196
2,843
STERLiN 3,572
JPY YENi 2,053
2,196
2,843
3,573
2,054
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
SEDEF ECZANESÝ TEL:221 64 44 ÇORUM DEVLET
HASTANESÝ YANI
ÇAÐLI ECZANESÝ TEL:226 56 16
-Önemli Telefonlar-
Tel: 0364 224 20 61 Fax: 0364 224 20 62 Gsm: 0532 641 57 13
Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum
Yýl: 10 Sayý: 2882 12 EYLÜL 2014 CUMA
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
:
:
:
:
:
:
Hamdi Ünal
Ýmtiyaz Sahibi
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
GAZÝ SAÐLIK OCAÐI KARÞISI
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
YILDIZ AJANDA
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
12 EYLÜL
2014
CUMA
HABER
Gazeteniz Tek Yýldýz ile
Haberler anýnda bildirim
olarak cebinizde!
Çorum’da bir ilk
sizin gazetenizde
3
TEK
YILDIZ
2
12 EYLÜL
2014
CUMA
HABER
4
12 Eylül'de yapýlanlar bugünde yapýlýyor
BBP Çorum Ýl Baþkaný Erdal Özkan, 12 Eylül askeri darbesinin
yýl dönümü nedeniyle basýn açýklamasý yaptý.
Erdal Özkan açýklamasýnda milletin oy verdiði partileri tekrar
gözden geçirmesi gerektiðini dile getirerek, "Herkes inançlarýný gözden geçirip, ona göre karar versin" dedi.
"Ýnançlarýmýza göre adalet en temel unsurdur.
Allah adaletli olmayý emrediyor. Bu inançlarýmýzdan dolayýdýr ki, adalet saraylarýmýza 'Adalet
Mülkün Temelidir' yazmýþýz. Yani, adalet
devletinde temelidir. Adaletin olmadýðý yerde,
sosyal barýþtan ve huzurdan bahsedilemez" diyen
Erdal Özkan, "Bu deðerler ýþýðýnda baktýðýmýzda,
oniki yýldýr iktidarda bulunanlarýn yaptýklarýnýn
hiçte bu deðerlere uymadýðýný görüyoruz.
Kendilerinin dýþýnda hiçbir kimseye ve kuruluþa
saygýsý olmayan, onlara zulme varan uygulamalar
yapan bir iktidar görüyoruz. Kendisi gibi düþünmeyen insanlarý görevlerinden alma, sürgün etme,
onlarý rencide edici davranýþlarda bulunma bu iktidarýn temel prensibi olmuþtur. Son olarak Milli
Eðitim Bakanlýðý'nda kendileri gibi düþünmeyen
ancak gerçekten iþlerini liyakatla yapan öðretmen- Erdal Özkan
lerimize karþý yapýlan uygulamalar bunun en bariz
örneklerinden biridir. Kendileri gibi düþünmeyen iþ
adamlarýnýn iþleri batýrma, polisleri, hakimleri,
savcýlarý zan altýnda býrakan davranýþlarda bulunma, onlara iftira derecesinde suçlar isnat etme inançlý insanlarýn yapacaðý iþler deðildir. Bu
iþlere göz yuman, çanak tutan kurum ve kuruluþlara, özellikle iktidar
partisi mensuplarýna ve ayný çerçevede davranan sendikalara
tavsiyemiz þudur; yeniden inançlarýnýzý gözden geçiriniz ve neye
inandýðýnýza ve ne yaptýðýnýza karar veriniz" dedi.
Özkan açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý:
"Vatandaþlarýmýza çaðrýmýz budur, oy verdikleri partilerin yaptýklarýna baksýnlar, gerçekten inançlarýna uyup
uymadýðýný onlarda gözden geçirsinler
çünkü, 'zulme rýza zulümdür' Tekrar uyarýyoruz, herkes inançlarýný gözden geçirip, ona
göre karar versin. Bu gidiþin sonu iyi deðildir.
Hiç kimseye hayýr getirmez. Bunlarýn hesabý
mutlaka bir gün sorulur. Bu dünyada da,
Ahirette kaçýþýnýz yok. Hukuk önünde de
bunlarýn hesabý bir gün sorulur. O gün
geldiðinde size sahip çýkacak kimseyi de
yanýnýzda bulamazsýnýz. Geriye dönüp
bakalým, 27 Mayýs, 12 Mart, 12 Eylül, 28
Þubat bunlarda da ayný þey yapýldý. Belki
nedenler farklýydý ama uygulamalar aynýydý.
O günleri istismar ederek iktidar olanlar, o
þikayet ettikleri uygulamalarýn bu gün kendileri daha fazlasýný yapmaktadýrlar. Bunun
sonu hüsrandýr, bunun sonu karanlýktýr,
bunun sonu ülke insanlarýný birbirine
düþürmektir, buna hiç kimsenin hakký yoktur. Bu vatan da, millette sahipsiz deðildir.
Kendilerini yenilmez, yýkýlmaz görenler tarihe bir baksýnlar, o zaman
gerçekleri göreceklerdir. Çevremizde ki devletlere bir baksýnlar, bu tür
davranýþlar yüzünden bu hale geldiler. Bu dostça bir uyarý, bir ikazdýr"
ifadeleriyle açýklamasýný tamamladý. Bahadýr YÜCEL
"Baðýmlýlýklar ve Topluma Zararlarý"
eðitimine Çorum'dan katýlým
Yeþilay tarafýndan Ankara'da düzenlenen
"Baðýmlýlýklar ve Topluma Zararlarý" konulu eðitime
Çorum'dan da katýlým oldu.
29 Aðustos 02 Eylül tarihleri arasýnda Kýzalay'a ait
Ankara Çamlýdere Çamkoru'da ki eðitim tesislerinde
gerçekleþtirilen programa Çorum'u temsilen Hitit Üniversitesi öðrencisi Eþref Burçin Özsaçmacý ve Özer Özkeser
katýldýlar.
Eðitim ve kamp çalýþmalarýnda bonzai, zararlý maddeler
ve baðýmlýlýklar üzerine birçok oturum gerçekleþtirilirken ve
Kýzýlay eðitmenleri tarafýndan da farklý eðitim aktiviteleri
gerçekleþtirildi. Yasin YÜCEL
Mahir ODABAÞI
CEBÝNÝZDE,
ÇANTANIZDA
DÜDÜK VAR MI?
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Efendim sakýn her türlü önlem alýndý da düdük eksiðimiz mi
kaldý diye düþünmeyin. Gönlümüz ister ki, sizlerin ve özellikle
sivil savunmacýlarýn kafasýndan geçen önlemler eksiksiz hemencik alýnsýn. Ancak, ''görünen dað, kýlavuz istemez'' demiþ atalarýmýz. Arzu ettiðimiz bu önlemlerin hepsinin bir anda alýnmasýný düþünmek biraz hayalcilik olur. O halde biz önce bize
düþeni yapmaya çalýþalým. Büyük depremlerde küçücük düdüðe
ihtiyaç duyduðumuzda, keþkeleri söylememek adýna… Gelelim
1 kuruþluk düdüðün faydalarýna…
Düdüðün çýkardýðý ses, aðýzdan çýkan sese göre çok daha
uzaða gider. Ayrýca, acil bir durumda öttürdüðünüz düdükte ses
tellerini yormaz.
DÜDÜÐÜN KULLANILABÝLECEÐÝ YERLER:
Deprem sonrasý çocuklarla haberleþmek için: Gece deprem
yaþadýnýz. Binanýzda hasar meydana geldi. Kapýlar bir anda
kapandý. Siz evin bir köþesindeki yatak odasýnda, yavrunuz da
çocuk odasýnda hafif yaralý olarak mahsur kaldý. Panikle
yavrunuzu merak ediyorsunuz. Ancak, üzerinize sabit olmayan
eþyalar düþtü, sizde hafif yaralandýnýz. Kapýlar kapandý açamýyorsunuz. Çocuk odasýnýn kapýsý da kapandýðý için çocuðunuz
açamýyor. Neticede iletiþim kuramýyor ve çok tedirgin oluyorsunuz. Ancak sizde ve çoðunuzda düdük var. Çocuk kendine
gelince önceden aile içi tatbikatlarda anlaþtýðýnýz þekilde mesela,
üç defa öttürürse hafif yaralý, beþ defa öttürürse hiç yaralanma
yok gibi düdük öttürdü. Düdük sesiyle onun hafif yaralý
olduðunu anladýnýz, ne kadar sevinirsiniz demi.
Deprem sonrasý enkaz altýnda kalýndýðýnda: Bir deprem sonrasý þansýnýz yaver gitti enkaz altýnda bir yaþam boþluðu denk
geldi orada hafif yaralý olarak kaldýnýz. Enkaz üzerinde kurtarma
ekipleri '' kimse var mý? - sesimi duyuyorsan haber ver! '' diye
sesleniyor. Normal olarak sesiniz fazla çýkmýyor. Bu durumda
ekipler bir baþka binaya gidebilir. Eðer yanýnýzda bir düdük
varsa onunla daha rahat kurtarma ekiplerine ulaþabilir ve kurtarýlma önceliði kazanmýþ olursunuz.
Evde yalnýz kalan yaþlý veya çocuklar için: Yaþlýlar veya
çocuklar ihtiyaç halinde balkondan, camdan çevresinden düdük
öttürerek sesini duyurmak suretiyle çevreden yardým isteyebilir.
Sessiz, sakin ortamda yürüyen bayanlar veya çocuklar için:
Sessiz sakin bir ortamda (parklarda, sokaklarda) yürürken veya
gece eve gelirken tehlike halinde çevresinden düdükle ''imdat
!'' yardýmý isteyebilir. Özellikle bayanlara tavsiye ederiz.
Arabalarda kaza sonrasý: Gece veya gündüz arabanýzla seyahat ederken, yolda kaza yaptýnýz. Yolun altýna aðaçlarýn arasýna
arabanýz devrildi. Araçta sýkýþýp kaldýnýz. Aracýnýz çevreden
görünmüyor, telefon çekmiyor, korna çalýþmýyor, sesiniz fazla
çýkmýyor. Karþýda da bir çoban veya çiftçi var. Düdük öttürerek
ondan yardým isteyebilirsiniz…
Kalabalýk ortamda insanlarý susturmak için: Kalabalýk bir
ortamda, insanlarýn birbirini dinlemediði durumlarda birisi
açýklama yapacaðý zaman bir düdük öttürmek suretiyle, zaman
kazanýr ve insanlarýn dinlemesini saðlayabilir..
Bir olay sonrasý panik halindeki insanlarý yatýþtýrmak veya
meraklý vatandaþlara acil tehlike uyarýsý yapmak için:
Beklenmedik bir zamanda meydana gelen bir olay karþýsýnda
insanlar bazen panik, bazen de meraktan daha büyük bir
tehlikeyle baþ baþa kalabilir. Bu durumda görevliler gelinceye
kadar her kafadan bir ses gelir. Böyle bir durumda, düdük öttürerek insanlarýn olay mahallinden uzaklaþmasý konusunda acil
bir iki cümle uyarý yapabilirsiniz.
Geziler için: Öðrenci gruplarýný geziye götüren öðretmen,
öðrencilerin toplanmasýný haber vermek için düdük kullanabilir.
*''Konuþsam, sözlerim tesir etmez / Sussam gönlüm razý
olmaz'' (Fuzuli)
Memurlardan yetimlere büyük destek
Memur Sen, yetim çocuklarýn eðitim, saðlýk, gýda, giyecek, barýnma gibi temel ihtiyaçlarýný karþýlayan, öðrencilerden büyük ilgi gören "Her Sýnýfýn Bir Yetim Kardeþi
Var" Projesi'nin paydaþý oldu. Hedef 50 bin yetim çocuða sahip çýkmak.
ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'nýn Milli Eðitim Bakanlýðý ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn desteðiyle baþlattýðý "Her Sýnýfýn Bir
Yetim Kardeþi Var" Projesi'ne Eðitim Bir Sen ve Memur Sen
paydaþ oldu.
ÝHH Baþkaný Bülent Yýldýrým, Eðitim Bir Sen ve Memur
Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu ile birlikte Memur Sen Genel Merkezi Mehmet Akif Ýnan
Toplantý Salonu'nda, "Her Sýnýfýn
Bir Yetim Kardeþi Var" kampanyasýna iliþkin bir basýn toplantýsý düzenledi.
"PROJE 8 DÝLE ÇEVRÝLDÝ"
Toplantýda konuþan ÝHH Baþkaný Bülent Yýldýrým, dünya yetimleriyle ilgili her yýl bir rapor
çýkaracaklarýný belirterek, dünyada yetim günü olmadýðýný,
ÝHH olarak Ýslam Ýþbirliði Teþkilatýna baþvurduklarýný ve teþkilatýn ramazanýn 15'ini Dünya Yetim Günü olarak ilan ettiðini söyledi. Yýldýrým, bu sene Türkiye'de ramazanýn 15'inde
iftar verildiðini, birçok belediyenin kendi ilindeki yetim haritasýný çýkardýðýný ifade etti.
Projeyi dünyaya yaymaya çalýþtýklarýný, projenin 8 dile
çevrildiðini belirten Yýldýrým, çocuklarla ilgilenilmemesi halinde organ mafyasýnýn eline düþtüðüne, devletlerin bu çocuklara sahip çýkmasý gerektiðine dikkati çekti.
Her ay 46 bin yetime baktýklarýný, dönemsel olarak ise bu
sayýnýn 400 bini bulduðunu dile getiren Yýldýrým, bir yetimin
baþýný okþayanýn bütün günahlarýnýn af olduðunu söyledi.
HEDEF 50 BÝN YETÝM
ÝHH tarafýndan baþlatýlan, Milli Eðitim Bakanlýðý, Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðý ve Eðitim Bir-Sen'in paydaþ olarak desteklediði 'Her Sýnýfýn Bir Yetim Kardeþi Var' kampanyasýný önemsediklerini vurgulayan Ahmet Gündoðdu da, "Bu proje, çocuklarýmýza yardýmlaþma bilincini aþýlayacaktýr. Eðitim-öðretim çalýþanlarý da bu projeyi sahiplenecektir. Dünyanýn ve ülkemizin geleceði için bu projeye sahip çýkmalýyýz. Bu çocuklara sahip çýkmak bizim boynumuzun borcumuzdur. Yetimlere kendi dünyamýzda yer açmak, yaþadýklarý acýlarý beraberce paylaþarak azaltmak hepimizin görevidir. 'Kimsesizlerin
kimsesi olmak' deðerimize, ilkemize
sahip çýkmalýyýz. Müslüman bir toplumda kimsesiz hiçbir bir çocuk kalmamalýdýr. Bu anlayýþla yetimlere sahip çýkmak için harekete geçtik. Türkiye'de ve dünyada annesini, babasýný
kaybetmiþ çocuklarýn eðitim, saðlýk,
gýda, kýyafet, barýnma gibi temel ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için 'Her Sýnýfýn Bir Yetim Kardeþi Var' projesine paydaþ olduk. Hedefimiz,
50 bin yetim çocuða sahip çýkmak" dedi.
ÝHH Yetim Birimi Baþkaný Murat Yýlmaz, dünyada her
gün 10 bin çocuðun yetim kaldýðýný, her yýl 2 buçuk milyon
çocuðun kaçýrýldýðýný, Suriye'de 600 binden fazla, Irak'ta 5
milyon, Afganistan'da 3 milyonun üzerinde yetim olduðunu
belirtti.
Dünyada 22 bin çocuðun açlýk nedeniyle hayatýný kaybettiðini dile getiren Yýlmaz, bu çalýþmanýn geleceðin iyiliksever
çalýþmasý olduðunu, gönüllülük esasýna göre yürütüldüðünü
söyledi.
Yýlmaz, kampanyaya katýlmak isteyen sýnýflara gidecek
kolilerde kumbara olduðunu, çocuklarýn her ay bu kumbaralarý dolduracaðýný, paralarýn da hesaplara yatýrýlacaðýný kaydetti. Haber Servisi
Mimar Sinan Sevgi Evleri, yeni
dönem öncesi piknikte buluþtu
Mimar Sinan Sevgi Evleri Erkek
Yetiþtirme Yurdu sakinleri, öðretmen,
bakým elemanlarý ve tüm çalýþanlarý ile
2014-2015 eðitim ve öðretim öncesi Çatak
mesire alanýnda piknik yaptý. Sevgi Evleri
Erkek Yetiþtirme Yurdu Müdürü Ömer
Pehlivan, çocuklarýn yeni eðitim ve öðretim
yýlýna daha diri ve canlý giriþ yapmalarýný
saðlamak ve çocuklarýn daha kaliteli bir
eðitim yýlý geçirmelerini temin etmek için
böyle bir piknik organize ettiklerini dile
getirerek bundan da çocuklarýn çok memnun olduklarýný müzik eþliðinde halay çekerek eðlendiklerini ifade etti. Çocuklarý ve
çalýþanlarýyla mülki amir ve idarecileriyle ve
tüm çalýþanlarýyla büyük bir aile olduklarýný
söyleyen Pehlivan çocuklarýn dolu dolu bir
yaz dönemi geçirdiklerini sosyal ve kültürel
faaliyetlerle hem eðlenip hem de öðrendiklerini söyledi.Karadeniz bölgesine yapýlan
Karadeniz turu ile Trabzon Uzungöl,
Sümela Manastýrýný tanýyan çocuklar, Aydar
yaylasý ve Fýrtýna deresini de görme imkaný
buldular.Nevþehir'e yapýlan gezi ile peri
bacalarýnýn harika güzelliklerine þahit olan
çocuklar Konya'da ise Mevlana ile tanýþma
fýrsatý buldular.Pehlivan, "Kuruluþumuzda
kalan çocuklarýmýzýn yüzlerin de açacak her
bir tebessüm için tüm personelimizle tüm
adýmlarý atmaya hazýr olduklarýný, çocuklarýmýzla geleceðe daha umutla bakan bir
toplum olmak gayreti içerisinde çalýþtýk.
Yeni eðitim ve öðretim yýlýnýn kuruluþumuz
ve tüm ülkemize baþarýlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandý. Uður ÇINAR
TEK
YILDIZ
2
12 EYLÜL
2014
CUMA
HABER
‘12 Eylül asla affedilemeyecek
ve aklanamayacak’
54 yýllýk su hattý
yenileniyor
Çorum Belediyesi, þehrin su ihtiyacýnýn bir kýsmýný karþýlayan Kavacýk-Palabýyýk kaynak suyunun
þebeke, yatak ve borularýný bakým ve onarýma
aldý.
1960 yýlýnda yapýlan ve halen kullanýlan
Kavacýk-Palabýyýk kaynak suyu isale hattý 54
yýl sonra yenilenecek. O dönemin zor þartlarýnda ve imkânsýzlýklarýnda yapýlan hat, Belediye tarafýndan sil baþtan yenilenecek. Çorum
Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri suyun
kaynaðýnda çalýþmalarýný bir haftadýr sürdürüyor.
KAYNAK SU MÝKTARI ARTIRILDI
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, kaynak suyundan
daha önceleri Lozanevler su deposuna saniyede 18 litre su aktý-
5
ðýný ve aðaç köklerinin su borularýný týkadýðýný tespit ettiklerini ve
bunun akabinde de hemen çalýþmalara baþladýklarýný ifade etti.
Aðaç köklerinin su borularýný kaplamasý ile birlikte yapýlan ölçümlerde saniyede 0,7 litreye kadar düþtüðünü tespit ettiklerini
vurgulayan Zahir, "54 yýl önce yapýlan 9.500 metrelik hattý tamamen yenileyeceðiz. Çalýþma neticesinde kaynaktan alýnan su
miktarý bugün 7 kat artarak 5 lt/ sn olmuþtur. Bahar aylarýnda bu
rakamýn 15-20 lt / sn olacaðýný tahmin ediyoruz" dedi. 1960 yýlýnda kaynak suyunu þehre getirmek için büz olarak bilinen beton borularýn kullanýldýðýný gördüklerini ve bu büzlerin içerisinin
onlarca metre uzunluðunda aðaç kökleri ile kaplý olduðunu gördüklerini kaydeden Alper Zahir, "Büzleri kaplayan kökler nedeniyle su depomuza gelen su miktarý 25 kat düþtü. Döþeyeceðimiz
yeni hat hem daha saðlam hem de saðlýklý olacak. Bundan sonra
benzer bir olayýn yaþanmamasý için de döþenen borularýn etrafý mýcýr ve kum ile kapatýlacak" þeklinde kaydetti. Hat yenileme çalýþmalarýný yoðun bir tempoyla sürdürdüklerinin altýný çizen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper
Zahir, "Depoya gelen su, büzleri kaplayan
kökler ve eski hattýn deforme olmasý nedeniyle azalmýþ. Gerekli çalýþmalar yapýldýktan sonra gördük ki, kaynak noktasýnda bir sýkýntý yok.
Bol su var. Ýlk etapta planlamasý yapýlan 500
metrelik bölümü kýsa sürede tamamlamayý hedefliyoruz. Hava þartlarý ve arazilerin durumu
dikkate alýnarak hattýn diðer kýsmý da yenilenerek düzenli bir su
alma yapýsý oluþturulacaktýr" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
Ülkü Ocaklarý Eðitim ve
Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkaný
Ahmet Hattab Ýmal, "12 Eylül
askeri darbesi"nin yýl dönümü nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, 12
Eylül tarihinin, Türkiye'de hemen
hiçbir kesimde olumlu bir anlam ifade etmediðini belirtti.
Sokaklarda, caddelerde asayiþin
saðlanamadýðý, her gün bir cinayet,
gasp haberinin duyulduðu, insanlarýn sokaklara çýkmaktan çekindiði
bir süreçte görevlerini yerine getirmeyen ordu güçlerinin, bu yaþananlarla ilgili olarak
"þartlarýn olgunlaþmasýný" bekledik
diyeceklerini dile
getiren
Ahmet
Hattab Ýmal, "Bu
beyan, hukukun iflas etmiþliði ve vicdanýn kararmýþlýðýný göstermesi bakýmýndan manidardýr. Olaylara bilerek "göz yumanlar" daha sonra ise "olaylarý engellemek" adýna ülke yönetimine el koyacaktýr. "Bizim çocuklar, iþi baþardý" diye ABD'den de destek gören
darbecilerin, ihtilal kararý aldýklarýný
da yine bu ülkeye önceden bildirdikleri, bugün açýða çýkmýþ ve darbenin
dýþarýdan desteklendiði de kanýtlanmýþtýr. Ýki yüz binden fazla kiþinin
yargýlandýðý, yüzlerce insanýn sorguda hayatýný kaybettiði, iþkencenin
her türlüsünün acýmasýzca uygulandýðý bir dönem baþlamýþtýr. Ýhtilal
döneminde 'denge' adýna 'bir saðdan bir soldan' idamlar infaz edilmeye baþlamýþtýr. Vatanýna kara
sevdayla baðlý olan ülkücüler, vatana
ihanet etmiþ, devletin askerine kurþun sýkmýþ kimselerle ayný kefede
tutulmuþlar, eziyeti iliklerine kadar
hissetmiþler, hücrelere týkýlmýþlar ve
gençliklerinin baharýnda idam sehpalarýna çýkmýþlardýr. Ölümü kýskandýran bir maðrurlukla sehpalara
yürüyen yiðitler, tevekkül içerisinde
tekbirler eþliðinde daraðacýna çýkmýþlardýr. "Cellâtlarýndan helallik istemiþ","niþanlýsýna mutluluklar dilemiþ" ve tarihe "ülkücü þehitler"
olarak asla unutulmamak üzere geçmiþlerdir. Mustafa Pehlivanoðlu, Ýsmet Þahin, Fikri Arýkan, Ali Bülent
Orkan, Ahmet Kerse, Cengiz Baktemur, Cevdet Karakaþ, Halil Esendað
ve Selçuk Duracýk
isimleri hiç çýkmamak
üzere ülkücülerin aklýna ve gönlüne kazýnmýþtýr. Yollarý yolumuzdur. Cenab-ý
Allah hepsinden razý
olsun ve makamlarýný
âlî eylesin. Binlerce
ülküdaþýmýz ise "Taþ
Medrese" adýný verdikleri zindanlarda
çile doldurmuþ, hayatlarýnýn en verimli
çaðlarýný cezaevlerinde çok zor þartlar altýnda geçirmiþtir.
12 Eylül neresinden bakarsak bakalým asla affedilemeyecek ve aklanamayacaktýr. Tarihe zulmün ve iþkencenin tarihi olarak geçecek ve her
zaman öfkeyle anýlacaktýr. 12 Eylül'le hesaplaþacaðýný iddia eden hükümetin, dönemin hiçbir komutanýný mahkemeye getirtemediði ve yargýlamanýn sembolik olmaktan öteye
gidemediði de görülmüþtür.Ancak
12 Eylül darbesi ve zihniyeti milletimizin vicdanýnda çok daha önce
yargýlanarak hüküm giymiþtir. Bu
vesileyle 12 Eylül zulmünden dolayý
þehit olan bütün aðabeylerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara ise
sabýr ve esenlik diliyorum. Cenab-ý
Allah ülkemize ve milletimize bu
acýlarý bir daha yaþatmasýn" þeklinde
kaydetti. Yasin YÜCEL
Hemþehrimiz
Orkun Kaya
The Guardýan'a konuþtu
TTNET, Genel Müdürü
hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya
liderliðinde yürüttüðü kalkýnma alanýndaki
uluslararasý baþarýlarýna bir yenisini daha
ekledi. 2013 yýlýnda Birleþmiþ Milletler
kuruluþu Business Call
toAction'a (BCtA) kabul
edilen ilk Türk þirketi olma
baþarýsýný gösteren TTNET'in
"Herkes Ýçin Ýnternet" projesiyle ilgili Abdullah Orkun
Kaya'nýn Guardian'da bir
röportajý yayýnlandý.
Röportajda,TTNET'in2006
yýlýnda kurulmasýna karþýn
kýsa sürede Türkiye'nin lider
internet þirketi olduðuna
dikkat çekilirken, bilgi ve
iletiþim teknolojileri sektöründe dijital ürün ve
servislerinin yaný sýra
geliþtirdiði iþ modelleriyle de
sektörde öncü rol oynadýðýna vurgu yapýldý.
TTNET'in Herkes Ýçin Ýnternet projesiyle
Türkiye'nin kalkýnmada öncelikli bölgelerinde sunduðu uygun fiyatlý internet
paketleri, ücretsiz online eðitim
hizmeti ve internet okuryazarlýðý
eðitimleri ile saðladýðý sosyal fayda
üzerinde duruldu.
Dünyanýn saygýn
gazetelerinden TheGuardian'ýn,
sürdürülebilirlik alanýnda
dünyadaki örnek uygulamalarý
anlattýðý GuardianSustainable
Business Review'da yayýnlanan
röportajda, Türkiye'nin bilgi ve
iletiþim teknolojileri alanýndaki
geliþiminden, bu geliþimin sosyal
ve ekonomik kalkýnmaya etkisinden de bahsedildi.
Mottosu "iyi toplum için iyi iþ
modeli" olan ve þirketleri iyi iþ modelleri
geliþtirmek üzere göreve çaðýran Business
Call to Action,TTNET'in Herkes Ýçin Ýnternet projesini de, kriterlerinitam anlamýyla
karþýlayan örnek projelerden biri olarak
deðerlendirmiþ
veTTNET bu proje ile
BCtA aðýna kabul
edilen ilk Türk þirketi
olmuþtu. TTNET Genel
Müdürü Abdullah
Orkun Kaya, projeyi
2013 yýlýnda New
York'ta düzenlenen
uluslararasý toplantýda,
dünyanýn önde gelen
82 þirketinin dâhil
olduðu BCtA aðýna
tanýtmýþtý.Bir iþ modelinin BCtA tarafýndan
örnek gösterilmesi için hem uygulandýðý
ülkeye ekonomik ve sosyal kalkýnma faydasý, hem de þirkete ticari bir fayda saðlamasý gerekiyor. Haber Servisi
Avcýlara 'avlanma
izin kartý' uyarýsý
2014-2015 av dönemi Çorum'da 16 Aðustos'ta
yaban domuzu avý ile baþlarken yine 15 Þubat
2015 tarihinde yaban domuzu avý ile bitecek.
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube
Müdürlüðünden yapýlan açýklamada avcýlara uyarýlarda
bulunuldu.
Av yapýlabilmesi için kiþinin Avcýlýk Belgesine,
Avlanma Ýzin Kartýna sahip olmasý gerektiðinin
belirtildiði açýklamada, "Ayrýca tescili yapýlan avlaklarda avlanabilmesi için yukarýdaki belgelere ilave
olarak internet üzerinden AVBÝS'den izin belgelerini de
almalarý gerekmektedir. Avlanma izin kartlarý (avlanma
pulu) satýþlarý 1 Aðustos 2014 tarihinden itibaren Þube
Müdürlüðümüzden ve avcý derneklerinden
satýþý baþlamýþtýr.
Avlanma izin kartlarý 19 Eylül 2014 Cuma
günü mesai bitimine kadar; Avcý Derneðine üye
olan avcýlar Ýl Geneli Avlanma Ýzin Kartlarýný 70
TL, Avcý Derneðine üye olmayan avcýlar Ýl
Geneli Avlanma Ýzin Kartlarýný 140 TL, Avcý
Derneðine üye olan avcýlar Türkiye Geneli
Avlanma izin kartlarýný 110 TL, Avcý Derneðine
üye olmayan avcýlar Türkiye Geneli Avlanma
Ýzin Kartlarýný 220 TL olarak satýþý yapýlmaktadýr. Avlanma Ýzin Kartlarý 19 Eylül 2014 Cuma
günü mesai bitiminden sonra ise Avcý Derneðine üye
olan avcýlar Ýl Geneli Avlanma Ýzin Kartlarýný 100 TL,
Avcý Derneðine üye olmayan avcýlar Ýl Geneli Avlanma
Ýzin Kartlarýný 200 TL, Avcý Derneðine üye olan avcýlar
Türkiye Geneli Avlanma izin kartlarýný 150 TL, Avcý
Derneðine üye olmayan avcýlar Türkiye Geneli Avlanma
Ýzin Kartlarýný 300 TL, görüldüðü üzere 19 Eylül 2014
Cuma günü mesai bitiminden sonra avlanma izin kartlarý bedellerinde artýþlar olacaðýndan dolayý
avcýlarýmýzýn maðdur olmamalarý ve Avlanma Ýzin
Kartlarýný zamlý olarak almamalarý için bir an önce
almalarý kendi menfaatlerine olacaktýr" ifadeleri yer
aldý.Yýlmaz MERT
TEK
YILDIZ
2
12 EYLÜL
2014
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
HABER
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
CUMA
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
MHP köylerde teþkilatlanýyor
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) mahallelerden sonra
köylerde de teþkilatlanma kararý aldý. Seçimler öncesi teþkilatlanmaya giden MHP, köylerde de örgütlenme yolunu seçti. MHP
köy temsilcisi olarak Grup Baþkaný Faruk Alparslan'ý görevlendirdi.
Alparslan yaptýðý açýklamada Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2015
genel seçimler için çalýþmalarýna köylerde temsilcilikler kurulmasý ile
ilgili olarak Çorum Merkez'e baðlý tüm köylerde çalýþma yapmak üzere
temsilcilikler oluþturularak çalýþmalara baþladýklarýný söyledi.
Köylerin kalkýnmasý ve geliþmesi amacýyla köylerin kalkýnmasý
gerektiðini dile getiren Alparslan, "Türkiye'de köyler bir harabe, köylü
ise periþan durumdadýr. Köyleri geri kalmýþlýktan ve köylüleri de
sefaletten kurtarmak için çok yönlü ve kapsamlý bir politikanýn uygulamaya konmasý gerekir.Köylerden þehirlere olan göç hýzla devam
etmektedir. Bu göçün durdurulmasý için acilen köylere ve ilçelere
yönelik yatýrýmlarýn yapýlmasý þarttýr. Köylerde yaþayan insanlar, güzelim tarlalarýný, bað ve bahçelerini, evlerini terk ederek þehirlerin
gecekondu bölgelerine bir umutla yerleþip, sonra umutsuzluk ortamýna düþmektedirler. Bu durum içler acýsý bir manzara ortaya koymaktadýr" dedi.
Alparslan açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Köylerimiz ne hâldedir?
Köylerimizde bir yaþama faciasý vardýr. Köylerde üretim azalýyor.
Hayvancýlýk yok denecek kadar azalmýþtýr. Tarým alanlarý ekilemiyor.
Köylere hizmet gitmiyor. Köylerin, yol, su, mesken ve saðlýk meseleleri
çözüm bekliyor. Eðitim yetersiz, teknik bilgi ise hiç yok. Köylü çaresiz
durumda, duyarsýz hükümetler çözüm bulmuyor. Köylerde plânlý ve
projeli meskenler yapýmýna geçilmelidir. Köylüye güzel mesken
yapýmý için hane baþýna belirli bir miktar faizsiz mesken kredisi verilmelidir. Tarým ve hayvancýlýðý geliþtirmek için faizsiz tarým ve hayvancýlýk kredileri, denetimli ve kontrollü verilmelidir. Baþarý saðlandýkça yeni teþviklerle köylüler desteklenmelidir. Bu yapýldýðý
takdirde köylerden þehirlere doðru olan göç, tersine köylere doðru geri
dönüþ ile sonuçlanacaktýr. Peki,
köylerin kalkýnmasý için neler
yapýlmalýdýr?
Önce köyde yaþayan insanlarýn beslenme, giyinme ve barýnma ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý
gerekir. Bunun için köylünün
devlet tarafýndan desteklenmesi
gerekir. Köylerin kalkýnmasý nasýl
olacaktýr? Çiftçilik geliþtirilmelidir
Hayvancýlýk geliþtirilmelidir.
Köylerin imar projesi yapýlmalýdýr. Dünya çapýnda örnek
olacak köyler kurulmalýdýr.
Köylerde plânlý bir düzen
içinde meskenler yapýlmalýdýr.
Köylerde evlere su verildiði gibi
köy çeþmeleri de yapýlmalýdýr. Okular açýk olmalý ve bütün ihtiyaçlarý
karþýlanmalýdýr. Köylerde bað ve bahçeler iþlenerek aðaçlandýrma
çalýþmalarý yapýlmalýdýr. Köyler arasýnda merkezi yatýrým projeleri
yaygýnlaþtýrýlmalýdýr. Köylerde kalkýnmanýn saðlanmasý için ise faizsiz
çiftçilik kredisi verilmelidir. Faizsiz hayvancýlýk kredisi verilmelidir.
Çiftçilerin traktör, mazot, gübre ve tohumluk ihtiyaçlarý karþýlanmalýdýr. Hayvancýlýkla uðraþanlara yem ve damýzlýk hayvan temin
edilmelidir. Köylerin yol, su, elektrik, okul, cami, haberleþme ve saðlýk
hizmetleri süratle tamamlanmalýdýr. Köylerin giderlerinin karþýlanmasý için, nüfusa göre bir bütçe ayrýlmalýdýr. Bölgesel kalkýnma projeleri ile
iþsizlik önlenmelidir. Köylerde; muhtar,
öðretmen ve imamýn öncülüðünde bütün
köylü el birliði ederek, köy kalkýnma ve
köy geliþme projeleri hazýrlanarak hayata
geçirilmelidir. Ýþte o zaman köyler kalkýnacak, insanlar madden ve manen huzur
bulacaktýr.
Türkiye'de köylerden
þehirlere göç eden çoðu vatandaþlarýmýz,
geldikleri yerlerde büyük zorluklarla
karþý karþýya kalmýþlardýr. Þehirlere göç
edince büyük bir yaþam zorluklarý çeken
bu insanlarýn, köylerine geri dönmeleri
için "Köye Dönüþ Projesi" uygulamalarý
ile dönüþleri saðlanmalýdýr. Hükümetler,
"köylüye destek" paralarý verirken,
köylüye öncü olup, kalkýnma projeleri de sunmalýdýr. "Köylerin
Þehirleþmesi" parolasýndan hareketle, modern ve düzenli köyler
kurulmalýdýr. Bu yapýlmadýðý sürece, uygulanacak "Köye Dönüþ
Projeleri" baþarýlý olamaz." Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
12 EYLÜL
2014
CUMA
HABER
7
Yol projeleri masaya yatýrýldý
AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý Çorum'un
yollarla ilgili taleplerini ve ödenek durumlarýný 2015
yatýrým programý tekliflerini sunmak için Karayollarý Genel
Müdürlüðü'nü ziyaret etti.
Devlet Planlama Teþkilatýndan arkadaþý ve uzun yýllardýr
DPT altyapý sektörü uzmaný olarak çalýþan ve yaklaþýk bir
yýldýr Ulaþtýrma Bakaný Danýþmaný olarak görev yaparken
TCK Genel Müdür Yardýmcýlýðýna atanan Adnan Köklükaya'yý ziyaret eden Baðcý, "DPT'den tecrübeli bir arkadaþýmýzýn Karayollarý Genel Müdür Yardýmcýsý olmasý bizleri
sevindirmiþtir. Hayýrlý olsun. Baþarýlý olmanýzý dilerim" dedi.Köklükaya ise, Baðcý'nýn ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Görevimizi layýký ile yapmanýn mücadelesini verecek, hükümetimizin karayollarýnýn standartlarýnýn yükseltilmesi ve 2023 hedeflerinin gerçekleþtirmek için
azimle çalýþacaðýz" dedi.
Baðcý'nýn ziyaretinde Proje Daire
Baþkaný Ýsmail Çaðlar ile Yol Yapým Daire Baþkaný Hüsamettin Kýrcý da hazýr
bulundu.
Baðcý, ziyarette Çorum yol aðlarýný da
gündeme getirerek Çorum'un ilçelerle ve
ilçelerin birbirleri ile baðlantýlarý konusundaki talepleri hakkýnda bilgiler verdi.
Daha önceki ziyaretlerde Çorum Milletvekilleri olarak gündeme getirdikleri,
Belediye Baþkanlarý tarafýndan Bölge
Müdürlüðüne intikal ettirilen talepler tek
tek deðerlendirildi.
Ziyarette; Çorum-Osmancýk yolunun
ivedilikle ihale edilmesi , Osmancýk þehir
geçiþi (D-100)'nin yapýlmasý, Dodurga
þehir giriþinin yapýlmasý, Çankýrý yolu giriþi -Bayat arasý 4 km'lik yolun standardýnýn yükseltilmesi, Bayat hastane-þehir içi yolun asfaltlanmasý, Ýskilip-Çankýrý yolunun yatýrým programýna alýnmasý,
Ýskilip Beþevler Kavþaðý sorunun çözülmesi, Ýskilip Sanayi
Kavþaðýnýn yapýlmasý, Ýskilip-Tosya yolu dere kenarýnýn sað
koridorun yapýmýnýn tamamlanmasý, Ortaköy þehir geçiþinin bölünmüþ yol yapýlmasý, ve Çorum-Ortaköy yolunun
yatýrým programýna alýnmasý ile ilgili konular görüþüldü.
Baðcý ziyarette talepleri tek tek Köklükaya'ya harita üzerinden anlattý.
Köklükaya ise taleplere iliþkin olarak projesi olmayanlarýn projelendirilmesini, bölge müdürlüðü imkanlarýyla yapýlabileceklerin yapýlmasýný, projesi olanlarýn ise TCK'na
programlama için önerilmesi noktasýnda daire baþkanlarýna
talimat verdi.Baðcý Genel Müdür Yardýmcýsý Köklükaya'ya
baþarýlar dileyerek vereceði destek için teþekkür etti. Haber
Servisi
Çorum Esnaf ve Sanatkar
Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný
Yalçýn Kýlýç ile yönetim kurulu üyeleriyle
birlikte Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer
Faruk
Yurdagül'e
hayýrlý
olsun
ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuþan
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Ömer
Faruk Yurdagül'ü yeni görevinden
dolayý tebrik ederek baþarýlar diledi.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk
Yurdagül ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek ÇESOB Baþkaný
Yalçýn Kýlýç'a ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. Yasin YÜCEL
"Esnafýmýzýn iþinin
kolaylaþtýrýlmasýný istiyoruz"
Þoförler Odasý'nda
her þey baþtan
aþaðýya deðiþti
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýðý görevine getirilen seçilen Tahsin Þahin, kýsa
sürede odada büyük bir deðiþime imza attý. Þahin,
önce oda merkezini çaðýn gereksinimlerine uygun olarak yeniledi. Sonrada oda üyelerine yönelik yeni çalýþmalar baþTahsin Þahin
lattý.
Çorum'un en büyük meslek
odalarýndan biri olan Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý'nda ilk iþ olarak oda binasýna el atan Tahsin
Þahin, hem üyelerin, hem de çalýþanlarýn rahat ve huzurlu bir ortamda bulunabilmelerini saðlamak amacýyla oda binasýný yeniledi. Baþkanlýk makamý ve oda hizmetlerinin yürütüldüðü bölümlerde de deðiþikliðe giden Þahin, odayý Þoförler ve Nakliyeciler Odasý üyelerine yakýþýr bir hale getirdi. Yýllardýr mesleðin içerisinde
ÇESOB'tan
B a þ s a v c ý Yu r d a g ü l ' e
hayýrlý olsun
bulunan Þahin, Kamyoncular Garajýndaki lokalide boyattý.
Cep telefonu aracýlýðý ile üyelerin her sorununa çözüm bulmaya çalýþan Þahin, yolda kalan üyeye çekici,
hastasý olan üyeye ambulans gibi çalýþmalar da yapýyor.
Þahin, odaya kurdurduðu SMS
bilgi sistemi ile tüm oda üyelerini her
türlü geliþmeden haberdar ediyor.
Þahin, yakýn ilgi ve desteklerinden dolayý Çorum Valisi Sabri Baþköy'e, Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü'ye ve Emniyet Müdürü Salih
Erkan Tarancý'ya da teþekkür etti.
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý, Çorumlu sürücülerin daha þýk bir
plaka kullanmalarýný saðlamak amacýyla plaka kalýplarýnda deðiþiklik yaptý. Yeni plaka kalýplarý sürücüler tarafýndan beðeni topladý. Yasin YÜCEL
Çorum Esnaf
ve
Sanatkar
Odalarý
Birliði
(ÇESOB)
Baþkaný
Yalçýn Kýlýç, yönetim
kurulu üyeleriyle birlikte CHP Ýl Baþkaný
Cengiz Atlas'a iade-i
ziyarette
bulundu.
Ziyarette konuþan CHP
Ýl Baþkaný Cengiz Atlas,
ziyaretten
duyduðu
memnuniyeti dile getirerek ÇESOB
Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a ve yönetim kurulu
üyelerine dolayý teþekkür etti.
Atlas, "CHP Ýl örgütü olarak her
zaman esnafýmýzýn yanýndayýz. Siyasi
görüþü ne olursa olsun esnaf bu ülkenin
bel kemiðidir. Esnafýmýzýn iþini kolaylaþtýrmasýný istiyoruz. Baþkanýmýzý çalýþmalarýndan dolayý kutlarým gayet baþarýlý
ve özverili çalýþýyor. Göreve geldiðim
zamandan beri söylüyorum söylemekten
de gurur duyuyorum. Saat kaç olursa
olsun gece gündüz hiç fark etmez 24 saat
sizlerin emrinizdeyiz. Tekrar nazik
ziyaretinizden dolayý teþekkür ederim"
dedi.
Yalçýn Kýlýç ise, "1952'de kurulmuþ
esnaf odalarý birliði alevisiyle sünnisiyle
her zaman iç içe olmuþtur. Biz hiçbir
zaman siyasetin içinde olmadýk. Beraber
bu þehrin dinamikleriyiz hep beraber
çalýþacaðýz. Bu koltuklar gelip geçici biz
esnafýmýzý en güzel hizmeti vermemiz
lazým. Allah birliðimizi beraberliðimizi
bozmasýn. Bizlerde her zaman sizlerin
yanýnda olmaktan gurur duyarýz" diyerek
sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL
Fazla mesai ücreti uygulamasýna
tüm OGM personeli dahil edilmeli
Türk Tarým Orman Sen Çorum Þube Baþkaný Necati Gül,
Türk Tarým Orman Sendikasý olarak yetkili olduklarý 2004
yýlýnda verilen mücadele sonucu Orman Genel
Müdürlüðü (OGM) bünyesindeki tüm kamu çalýþanlarýna, yangýn sezonunu kapsayacak þekilde yolda 7 ay
süreli
"fazla çalýþma ücreti"ni hayata geçirdiklerini ifade
ederek, "Bu uygulama ile çalýþanlarýmýz ekonomik anlamda önemli bir rahatlama temin edilmiþtir" dedi.
O dönemden sonra þu anda yetkili olduðunu ifade
eden sendika yöneticilerinin, "yetkiyi bize verin, fazla mesai ücretini 12 ay'a çýkaralým" taahhütleri ile çalýþanlarýn kapýsýný çaldýklarýný dile getiren Gül, "Pek Necati Gül
çok OGM çalýþaný arkadaþýmýz bu taahhütlere itibar edip, sözde
sendikaya destek vererek 2008 yýlýndan bu yana hizmet kolumuzda onlarýn yetkili olmasýný saðladýlar. Peki bugün "12 aylýk yangýn
fazla mesaisi" taahhüdü ne oldu? 1-12 aya çýkarma taahhütleri fi-
yasko ile sonuçlandý. Türk Tarým Orman Sendikasýnýn büyük mücadele sonucu almýþ olduðu fazla mesai ücreti 2013 yýlýnda malum
sendikanýn beceriksizliði yüzünden elimizden alýndý.
Fazla mesai ücreti 666 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnameye kurban edilerek, fazla çalýþma ücreti uygulamasý sulandýrýldý. Dün söylediðini bugün inkar eden
ve birilerinin sermayesi olanlar, tarým ve ormancýlýk
çalýþanlarýnýn birlik ve beraberliðine sendikal anlamda umut olamazlar. Fazla mesai ücreti uygulamasýna
tüm personelin dahil edilmesi, nöbet karþýlýðý fazla
mesai ücretinin makul seviyeye getirilmesi, Bakanlýk
ve OGM çalýþanlarýnýn her türlü problemlerine çözüm getirilmesi için Türk Tarým Orman Sen kararlý ve
azimli bir biçimde mücadelesine devam edecektir. Tarým, orman ve
gýda hizmet kolunda çalýþan arkadaþlarýmýzý; birlikte mücadele
için, bir olmak, iri olmak ve diri olmak adýna Türk Tarým Orman
Sen davet ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladý.Uður ÇINAR
Adam kaçýrma
þüphelileri
tutuklandý
Geçtiðimiz günlerde meydana gelen adam kaçýrma
olayýnýn zanlýlarý yakalandý.A.U. isimli þahýsýn kendisinin
Gülabibey Mahallesi Fevzi Çakmak
Caddesi üzerinde ikamet ettiði evden komþusu olan Ü.A. tarafýndan
"halýlarý aþaðýya indirmek" için yardým istediði sýrada kaçýrýldýðýný ve
bir köy evinde rehin tutulduðunu
polise bildirmesi üzerine hareke geçen polis ekipleri ilk olarak olaya
karýþan diðer isim M.A yý daha sonra ise Ü.A'yý kaza yaptýðý Merzi-
fon'da yakaladý.Ü.A'nýn aracýnda
yapýlan aramada,1 adet av tüfeði,
138 adet fiþek, 1 adet tabanca, 142
adet 9 mm çapýnda mermi, 2 adet
þarjör, 7 adet plastik kelepçe, 2 adet
þeffaf koli bandý, 1 adet çamaþýr ipi,
2 adet býçak, 1 adet tüfek kýlýfý, 1
adet fiþeklik, 2 adet cep telefonu ele
geçirildi. "Adam Kaçýrmak Suretiyle
Kiþi Hürriyetinden Yoksun Kýlma,
Silahla Tehdit ve Yaðma" suçlarýndan adli mercilere çýkartýlan M.A ve
A.Ü. isimli þahýslar tutuklanarak cezaevine konuldular. Yasin YÜCEL
TEK
2
YILDIZ
12 EYLÜL
2014
CUMA
YAÞAM
8
Sonbahar depresyonundan
Kurtulmanýn 10 yolu
Doyumsuz Kuþ
Lokantaya gelen adam,
tek baþýna kocaman bir masa
tutmuþ ve yemeðine
baþlamýþ. Adam çok az yiyor,
fakat omzundan kalkýp uçan
kuþ masadaki her þeyi silip
süpürüyormuþ. Masa tekrar
kuruluyor fakat kuþ yine her
þeyi yiyormuþ.
Buna çok þaþýran adam
garsonlara sebebini sormuþ.
Adam anlatmaya
baþlamýþ: -Çok uzun zaman
önce bir cin benden 3 isteðimi sordu. Ben ilk olarak bol
para istedim. Gerçekten çok
param oldu. Ýkincisi ise güzel
bir evlilikti. Bu da gerçekleþti. Üçüncü isteðim ise
izlemeye doyamayacaðým bir
kuþtu. Yanlýþ anladý yahu.
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
22:45
Sinema
Sonbahar geldi, soðuk kýþ günleri
yaklaþtý. Daha karanlýk ve soðuk bir
döneme giriyoruz. Yazýn aydýnlýk ve ýlýk
günleri geride kalýrken, fiziksel ve sosyal
þartlar insanlarýn depresif hissetmesine
zemin hazýrlýyor.
Liv Hospital Klinik Psikoloðu Beril
Yardýmcý, sonbahar depresyonundan
korunmanýn 10 altýn kuralýný anlattý.
1. Odanýza gün doðsun!
Sonbahar depresyonunun belirtilerinden biri sabahlarý uyanmada
yaþanan zorluktur. Kiþi yeterinde uyumuþ olsa bile yataktan kalkmak istemez.
Yatak odasýnda zaman ayarlý aydýnlatma
sistemi kurmak ve alarmýnýz çalmadan
yarým saat önce suni de olsa yataðýnýzda
gün doðumunu hissetmek uyanmayý
kolaylaþtýrýr.
2. Hayatýnýza ýþýk sokun!
Hava serin ve karanlýk diye güneþ
ýþýðýndan
vazgeçmeyin!
Özellikle
gündüzleri bulutlu bile olsa dýþarý çýkýn
ve güneþ ýþýðýný görün. Güneþ ýþýðý doðal
olarak beynin duygusal merkezini uyarýr
ve insanýn iyi hissetmesini saðlar. Erken
kalkýn, perdeleri açýn, dýþarý çýkýn.
3. Hareket sizi kurtarýr!
Soðuk hava terlememek için özür
deðildir. Spor merkezinde, evde veya
hatta tercihen dýþarýda kalbiniz 140’ýn
üzerinde çarpsýn! Sadece kiloyu korumak ve saðlýklý kalmak için deðil, günlük
hayatýn stresinden uzaklaþmak için de
spora vakit ayýrýn. Ýyi bir egzersizin etkisi saatlerce sürer. Gün içinde daha fazla
enerjiniz olur, metabolizmanýz hýzlanýr,
iyi hissettiren hormonlar salgýlanýr.
Düzenli egzersiz kýþ uykusuna çekilmeye meyilli bedene yaþadýðýný hissettirir.
4. Þekere dikkat!
Mutluluk, zindelik ve canlýlýk hissi
veren seretonin hormonunun seviyesi
düþtüðünde, karbonhidratlara ve þekerli
gýdalarý tüketme isteði artar. Kýþýn özellikle de tatlý yeme eðilimi artar. Þekerli
ve beyaz unlu gýdalara baðýmlýlýk fizyolojik bir gerçektir. Bunlar bedende
uyuþturucular gibi biyokimyasal sistemleri etkiler. Ne yediðiniz nasýl hissettiðinizi ciddi ölçüde etkiler.
5. Sosyal hayatý unutmayýn!
Arkadaþlarýn,
ailenin,
iþ
arkadaþlarýnýn, komþularý önemini
azýmsamayýn. Her þeyi boþ vermek istediðinizde kim size el uzatýr? Sizi
destekleyecek insanlarý aklýnýzda tutun,
ihtiyaç
duyduðunuzda
size
cesaretlendirmelerine izin verin. Bazen
bir telefon, kahve sohbeti veya e-mail
size canlandýrýr.
6. Kýþa heyecan katýn!
Bir þeyi yaþamayý beklemek insaný
motive eder. Sonbahar ve kýþ, havalarýn
ýsýnmasýný beklemek için çok uzundur.
Size heyecan verecek bir hafta sonu
gezisi, gece planý veya spor planlarý
kýþýnýza renk katacaktýr. Kayak, kýzak,
kar yürüyüþü, buz pateni gibi faaliyetleri
heyecanla bekleyebilirsiniz.
7. Gevþeyin!
Meþgulsünüz.
Ýþ,
ders,
aile,
arkadaþlar, randevular, buluþmalar
meþgul olmaktan hoþlansanýz dahi
herkesin sakin kalmaya ihtiyacý vardýr.
Bazý sorumluluklara veya davetlere
‘Hayýr’ demekten kaçýnmayýn ve birkaç
dakika hiçbir þey yapmadan geçirin. Bu
zamanda dikkatinizi içe döndürüp ruhsal olarak sakinleþmeye, bedensel olarak
gevþemeye ayýrýn. Kendinize yardýmcý
olacak gevþeme egzersizlerini gündeme
alýn.
8. Uyku ne fazla ne de az!
Ýnsanlar soðuk havalarda doðal
olarak daha uzun uyur. Bu fizyolojik bir
ihtiyaçtýr ve buna saygý göstermek
gerekir. Zamaný iyi kullanarak ve disiplinli olarak, geceleri 7-8 saat uyumayý
hedefleyin. Yatma ve kalkma saatini
belli bir düzene oturtmak, hayata ritmini verir ve enerji seviyesini arttýrýr. Ýhtiyacýnýz olan düzeni bulun. Özellikle de
hafta sonlarý çok fazla uyumamaya özen
gösterin, bu insaný daha yorgun düþürebilir.
9. Mevsimi kabul edin!
Mevsimlerin deðiþimi doðal bir
akýþtýr. Bu deðiþimi yargýlamak yerine
izlemek ve detaylarýný görmek insanýn
daha olumlu bir ruh hali içinde
kalmasýný saðlar. Sonbahar, kýþ, kendine
özgü deneyimleri beraberinde getirir.
Deðiþen doðasýndan, artan tiyatro
sayýsýna, sebzelerinden televizyondaki
programlara keyif aldýðýnýz þeyleri fark
edin. Kot giymek ve salep içmek aðustosta pek yapmadýðýmýz þeylerdir.
10. Profesyonel destek alýn!
Sýralanan belirtilerden üç ya da daha
fazla sizin için 2 haftayý aþkýn bir süredir
geçerli ise profesyonel destek almaktan
çekinmeyin:
Ýsteksizlik-mutsuzluk,
deðersizlik–suçluluk
hisleri,
uyku
bozukluðu–aþýrý uyku hali, enerji azalmasý–yorgunluk,
iþtah
deðiþikliði,
sinirlilik, endiþe-kaygý, konsantrasyon
bozukluklarý
Komplo Teorisi
Garip takýntýlarý olan, sürekli bir þeylerden
kuþkulanan ve teoriler üreten New Yorklu
taksi þoförü Jerry Fletcher, bu haliyle paranoyak bir kiþilik çizmektedir. Buzdolabý ve
kahvenin bile özel kilitlerle saklý olduðu garip
bir evde yaþayan Jerry'nin iletiþim kurduðu tek
kiþi, adalet bakanlýðýnda görevli bir kadýn olan
Alice'dir. Kahramanýmýz, 'toplumsal karýþýklýklarýn perde arkasýndaki gerçekler' konulu teorilerini Alice'le paylaþýr.Oyuncular : Mel Gibson,
Julia Roberts, Patrick Stewart, Cylk Cozart,
Steve KahanYönetmen : Richard Donner
20:00
Sinema
Arthur ve Minimoylar
Arthur, büyükannesiyle birlikte yaþayan on
yaþýnda bir çocuktur. Anne ve babasý iþ aramak
için yurt dýþýna çýkmýþtýr. Büyükbabasý ise birkaç
yýl önce kayýplara karýþmýþtýr. Yaþadýklarý çiftlik
evinin yerine yeni bir site inþa edilmek istenmektedir ve Arthur’un büyükbabasý bazý evraklarý imzalayamazsa yaþadýklarý ev iki gün içinde
yerle bir edilecektir. Arthur, Minimoylar’ýn
ülkesinde yardým arayabileceðini keþfeder.
Büyükbabasýnýn hazinesinin bu küçük varlýklarýn
ülkesinde olduðuna inanan Arthur, burada
Prenses Selenia ve kardeþi Betameche ile tanýþýr.
20:00
Dizi
Diðer Yarým
Ecevit ve ailesi için hastaneden çýkmalarýyla
baþlayan yeni hayata alýþma süreci hayli zor olur.
Meryem’in mahallesinde yaþamak istemeyen
Zeynep Haným ve Aysel, resti çekerek evi terk
eder. Ecevit, dedesi Hüsnü efendinin mesleðini
devam ettirmeye karar verir ve el birliðiyle hazýrladýklarý ciðer arabasýyla Meryem’in dükkanýnýn
yanýna tezgah açar. Meryem ise Ecevit’in mahalleye geliþinden ve eski sýrlarýn ortaya çýkma ihtimalinden tedirgindir. Sabri önemli bir karar verir.
Bir oyunun içine düþtüðünün farkýndadýr ve kendini bu oyuna yem etmeyecektir.
ÇÝÐ BÖREKs
Meryem Uzerli
12 Aðustos 1982 tarihinde,
4 çocuklu bir ailenin en küçük
ve ikinci kýzý olarak Almanya
Hessen'in Kassel Þehri'nde
Türk babadan ve Alman
anneden dünyaya gelmiþtir.
Ýlerleyen
yaþlarýnda
Hamburg'a
yerleþmiþ
ve
Schauspiel Studio Frese'de
oyunculuk ve tiyatro eðitimi
almýþtýr.Ýki aðabeyi ve bir
ablasý vardýr.[2] Oyuncu 8 ay
süren seçmeler sonrasýnda
Meral Okay‘ýn yazdýðý, Timur
Savcý’nýn yapýmcýlýðýný yaptýðý
2011 yýlýnýn dizilerinden olan
"Muhteþem Yüzyýl" dizisinde
Hürrem Sultan rolünü canlandýrmýþtýr.Uzerli,
ayný
zamanda Almanya'da birçok
dizide ve birçok filmde rol
almýþ bir oyuncudur. Ana dili
Almanca olan genç oyuncu,
ayný zamanda iyi derecede
Ýngilizce biliyor. Türkçesi ise
bugün oynadýðý Muhteþem
Yüzyýl dizisinde canlandýrmýþ
olduðu Hürrem Sultan'a paralel
olacak
kadar
geliþmiþtir.Timur Savcý'nýn
yapýmcýlýðýný üstlendiði ve
senaryosunu Meral Okay ölümünün ardýndan Yýlmaz
Þahin- 'ýn yazdýðý Muhteþem
Yüzyýl adlý diziye bir Hürrem
Sultan seçmek için Türkiye'de
bütün oyuncu ajanslarý, bütün
tiyatro kurslarýndan oyuncular
seçilerek onlar arasýnda eleme
yapýlmýþtýr. Uzerli, aralarýndan
en uygunu görüldü ve
Almanya'dan
çaðýrýlarak
Hürrem Sultan rolünü üstlendi.2011 yýlýnda Hürrem Sultan
rolü için iki kez en iyi kadýn
oyuncu, ve bir kez TV
Yýldýzlarý Özel Ödülü'ne layýk
görülmüþtür. 2012 yýlýnda ise
Drama dalýnda En Ýyi Kadýn
Oyuncu ödülünü almýþtýr.
Malzemeler
4 su bardaðý un
Bir tatlý kaþýðý (silme) tuz
Su (hamuru için
aldýðý kadar)
250 kg kýyma
1 adet soðan
1 çay
kaþýðý tuz
1 çay
kaþýðýndan
biraz az
karabiber
Yarým çay
bardak su
Yemeðin Tarifi
Bir kapta un, tuz su ilave
edilerek kulakmemesi
yumuþaklýðýna gelecek kývama
gelinceye kadar karýþtýrýlarak
hamuru hazýrlanýr. Diðer
kapta soðanlar rendelenerek,
üzerine kýyma, tuz, karabiber
ve su karýþtýrýlarak harç hazýr-
lanýr. Meydana gelen hamurdan ceviz büyüklüðünde
parçalar alýnarak, yaklaþýk 20
cm çapýnda daireler oluþturulacak þekilde hamurlar açýlýr.
Hazýrlanan harç, daire þeklinde açýlmýþ olan
hamurun üzerine
yarým ay þeklinde
ince bir tabaka
halinde sürülür.
Hamurun diðer
kýsmý harç sürülen
tarafýn üstüne kapatýlarak, harcýn dýþarýya
akmamasý için yarým ay þekline gelen çiböreðin kenarlarý
bir tabakla yada kapatma týrtýlý
ile kesilir. Hazýrlanan çibörekler daha önce derin bir
tencerede kýzdýrýlmýþ (yaklaþýk
2-3 su bardaðý) yaða atýlarak,
her iki tarafý da hafif pembeleþecek þekilde kýzartýlýr.
Dün iptal edilmiþ bir çektir, yarýn emre hazýr
Bir senettir, bugûn ise peþin paradýr.
Bugûnden yararlanýnýz.
Kay Lydns
05:50 Hawaii Five
06.35 Benim Annem
Bir Melek
07.00 Selena
10.25 Yahþi Cazibe
13.10 Adanalý
Yerli Dizi
15.10 Çocuklar
Duymasýn
17.10 Alemin Kýralý
18.55 Ana Haber
20.00 Diðer Yarým
23:15 Hawaii Polisi
06:30 Haber Saati
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.55 Sen Üzülme
14.50 Hz. Meryem
15.50 Baþkasýnýn Parasý
17.50 Ana Haber
18.45 Hayat Dediðin
Eden Bulur
19.45 Bebek Firarda
21:30 Haber Saati
22:40 Devlet Kuþu
07.00 Cennet Mahallesi
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Dila Haným
16.30 Pis Yedili
19.00 Show Ana Haber
20:00 Arthur ve
Minimoylar
22:30 Muhteþem Yüzyýl
01.30 Ruhlar Evi
03.30 Cemalim
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
14.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16.30 Arka Sokaklar
19.00 Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar
23:15 Anasýnýn Oðlu
07.00 Sabah Haber
08.30 Böyle Bitmesin
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19.55 Yedi Güzel Adam
Yerli Dizi
22:45 Komplo Teorisi
03.00 Tekrar Programlar
06.25 Merhaba Yenigün
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Dizi Film
16.45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19.45 Ýki Dünya Arasýnda
21:00 Þefkar Tepe
22:00 Karýnca Z
TEK
YILDIZ
2
Ölçüyü tam yapýn. Eksik verenlerden
olmayýn." "Doðru terazi ile tartýn."
"Ýnsanlarýn mallarýný ve haklarýný
eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk
yaparak karýþýklýk çýkarmayýn."
Þu'arâ, 26/181-183
GÜZEL AHLAK VE
KAZANMA YOLLARI
‘Barýþ',
Barýþ Uzlaþma, sulh, savaþtan sonra silah
býrakma, savaþsýzlýk hali demektir. 'Sulh'
kelimesiyle ayný anlamdadýr. Zýddý ide 'Savaþ,
harp'tir.
Ýslâm'ýn hedefi, önce Müslümanlar arasýnda
ve sonra da bütün insanlar arasýnda
geçimsizlikleri, çekiþmeleri, küskünlükleri ve
bütün dünyanýn sýkýntýlarýný yok etmek,
aralarýnda barýþ, birlik ve dayanýþmayý
saðlamaktýr. Bunun için Allah (c.c.) "Kuþkusuz
müminler kardeþtir. Kardeþlerinizin arasýný
bulunuz ve Allah'tan korkunuz ki felah
bulasýnýz." (1) ayeti ile Müslümanlarý birbirine
kardeþ yaparak baðlamýþtýr.
Rehberimiz Peygamber (s.a.v.)'in en güzel
ahlâkýndan biri de, hiç kimseye darýlmamasý,
kimseyle çekiþmemesi, hiç kimseye küsmemesi
ve uzun süre küs duranlarý da sevmemesidir.
Ýnsan hatalarý sonucu olarak müslümanlarýn
birbirlerinden huzursuzluk ve küskünlüklerini
haber alýr almaz hemen iþlerini býrakýr ve
onlarýn aralarýna girerek bu problemi çözer ve
onlarý birbirine yaklaþtýrarak barýþtýrýrdý.
Kuba halký birbirleriyle kavga etmiþler, hatta
birbirlerini taþlamýþlardý. Peygamber (s.a.v.)
bunu duyar duymaz, Müslümanlarý barýþtýrmak
için derhal oraya gitmiþti. (2)
Peygamber (s.a.v.) buyurdu: "Birbirinize
buðz etmeyiniz, bir diðerinizi kýskanmayýnýz,
birbirinize arka çevirip alakanýzý kesmeyiniz. Ey
Allah'ýn kullarý, hepiniz kardeþ olun. Bir
müslümanýn diðer bir Müslüman kardeþiyle üç
günden fazla küs kalmasý ve selam vermemesi
helal olmaz." (3)
"Cennet kapýlarý pazartesi ve perþembe
günleri açýlýr; Allah'a ortak koþmayan her kul
için maðfiret olunur. Yalnýz kendisi ile kardeþi
arasýnda kin ve düþmanlýk bulunan kimse
bunun dýþýndadýr. Meleklere hitaben: 'Siz
bunlarý birbiriyle sulh oluncaya kadar
erteleyiniz, evet bunlarý bir diðeriyle barýþýp
sevinceye kadar býrakýnýz." buyrulur.
Ýþte dünya hayatýnda çeþitli nedenlerle
birbirine darýlan, aralarý açýlýp küskün olan
müminlerin arasýna girip onlarýn aralarýný bulup
barýþtýrmak diðer müminlerin dini, ahlâki
görevlerindendir. Ýslâm toplumu, 'dökme
kurþun ile birbirine kenetlenmiþ kayalardan
oluþan bir bina' gibidir. Bu kadar saðlam bir
toplum yapýsý hedefleyen bir dinin bireylerinin
elbette birbirine küs durmasý ve birbirinden
kopuk bir tarzda yaþamalarý elbette
düþünülemez.
(1) Hucûrat sûresi, 49/10.
(2) Buhari, Sulh.
(3) Buhari ve Müslim.
ESMAÜL HÜSNA
EL-HAFÝD ER-RAFÝ'
"Alçaltan" manasýna gelen "el-Hafid" ismi celili Kur'aný Kerim de Vaký'a suresi ayet 3 de Kýyametin alçaltýcý ve yükseltici olduðunu haber verir þeklinde geçer. Kýyameti yapan ve
yaratan Allah olduðuna göre, Alçaltan ve yükselten de O' dur.
"Yükselten" manasýna gelen "er-Rafi'" ismi Cemili ise bir defa Rafi' olarak (Ali Ýmran 55) bir defada Rafiud-derecat (Mü'min 15) olarak geçmekte. 13 defada ....yükseltti, ....yükseltir þeklinde fiil olarak geçer.Nefsinin hevasýný baþ tacý eden, günah
sokaklarýnda gezen, isyan edenleri
cehennemin en alt derekelerine alçaltan Allah (c.c.), nefsinin hevasýný
ayaklar altýna alan, salih insanlarla
beraber olan, iyi ve güzel yerlerde
dolaþan, Rabbine itaat edenleri Cennetin en üst derecelerine yükseltendir.Kuyunun dibine atýlan Yusuf
(s.a.v) Mýsýr'a sultan oldu. Onu
atanlar ise bir gün Yusuf'un önünde
secdeye kapandýlar.Yýlanlarý yerde
süründüren "Hafid,"kuþlarý yükseklerde uçuran "Rafi" olan Allah
(c.c.)dýr. Gökyüzünü direksiz yükselten (Ra'd 2), Peygamberlerin derecelerini yükselten (En'am 165), Ýsa
aleyhisselamý kendi katýna yükselten
(Nisa 185) Hz. Muhammed'in þanýný
yücelten (Þerh 4) iman eden, ilim sahibi olanlarýn derecesini yükselten
Allah'a iman eden mü'minlerde
Peygamberlerin önüne kimseyi geçirmezler.
Yeryüzünde hiçbir yazarý çizeri, filozofu, siyasiyi, askeri, bilgini Peygamberin önüne geçirmediði gibi denk
bile tutmaz. Allah'ýn yücelttiðini
kimse alçaltamaz. Alçalttýðýný da
kimse yükseltemez.
Hz. Ýbrahim'i, Hz. Musa'yý hepimiz
severiz ama Nemrut'la Firavun'un
seveni yoktur.
12 EYLÜL
2014
CUMA
CUMA
Cumanýz Mübarek
Olsun...
DUA
Ey rabbim! Senden hayr u hasenât istikametindeki bütün dilek ve maksatlarýmýzý
gerçekleþtirmeni niyaz ediyoruz. Ey sürpriz lütuflarýn sahibi, Ulu Sultanýmýz! Bizi endiþe
edip korktuðumuz hususlardan da emîn eyle!
KUR'ANÎ DUALAR
Dua, seslenmek, çaðýrmak, yardýma çaðýrmak, Allah'tan
hayýr talep etmek, kendisiyle Allah'a çaðýrýlan söz anlamlarýna gelmektedir. (el-Mu'cemu'l-Vasit, I/286-287)
Dua, din literatüründe, insanýn bütün benliðiyle Allah'a
yönelerek maddi ve manevi isteklerini O'na arz etmesi demektir. (Dini Kavramlar Sözlüðü, dua md., s. 128)
Kul, Rabbini övmek, O'na teþekkür etmek ve saygýsýný
belirtmek ister. Ayný zamanda hâlini Allah'a arz etmeyi, dilek
ve temennilerini O'na sunmayý ve O'ndan kendisine yardým
etmesini arzu eder. Acaba kul Rabbine nasýl teþekkür edecek
ve hâlini O'na nasýl arz edecektir‡ Bunun için bir iletiþim aracý yokmudur? Evet, vardýr(Bakara, 186); "Biz ona þah damarýndan daha yakýnýz." (Kaf, 16); "Rabbiniz þöyle dedi(Mü'min, 60)
Sevgili Peygamberimiz de bizleri dua etmeye teþvik etmiþ
ve ümit aþýlamýþtýr(Tirmizi, Daavat, 105)
Ýnsanýn görevi Rabbine ibadet etmektir. Allah, bizlere dua
ve ibadetimize göre deðer atfeder(Furkan, 77)
"Dua ibadetin özüdür." (Tirmizi, Daavat, 1) Bu özün en
güzel örneklerini Kur'an-ý Kerim'de bulmaktayýz. Bu örneklerden bir kýsmýný size sunmak istiyoruz(Fatiha, 1-7)
Malum olduðu üzere, Adem ile Havva'ya Yüce Allah cennette kalmalarýný ama "Þu aðaca yaklaþmayýn!" emriyle bir
aðaca yaklaþmamalarýný emir buyurmuþ, fakat onlar, þeytanýn
kendilerine verdiði vesvese ile o aðaca yaklaþmýþlardý. Bu sebeple yeryüzüne indirildiler ve yýllarca piþmanlýk içinde yaþadýlar ve Allah'a þöyle yalvardýlar(A'raf, 23)
Rabbimiz, Kur'an'da baþta Peygamberimiz olmak üzere
bizlere çeþitli dua örnekleri sunmuþ, bu cümleden olmak üzere Peygamberimize þöyle
söylemesini emir buyurmuþtur(Al-i Ýmran, 26-27)
Kur'an, peygamberler ve
onlara iman edenlerin dualarýný da zikretmiþ ve onlarý
bize örnek olarak sunmuþtur(Bakara, 285-286); "Ey
Rabbimiz! Nurumuzu bizim
için tamamla, bizi baðýþla;
çünkü senin her þeye hakkýyla gücün yeter." (Tahrim,
8)
HZ. NUH (A.S)'UN DUASI
"Beni ve benimle birlikte
olan mü'minleri kurtar."
(Þu'ara, 118)
Hz. Ýbrahim ve Ýsmail'in
Kâbe'nin Temellerini Yükselttikleri Esnada Yaptýklarý
Dualarý
"Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Þüphesiz sen hakkýyla
iþitensin, hakkýyla bilensin. Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuþ
kimseler kýl. Soyumuzdan da sana teslim olmuþ bir ümmet
kýl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul
et. Çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli
olansýn." (Bakara, 127-128)
HZ. ÝBRAHÝM (A.S.)'ÝN HACER ANNEMÝZÝ VE OÐLU
ÝSMAÝL'Ý MEKKE'YE BIRAKTIÐI ESNADA YAPTIKLARI
DUA
"Rabbim! Bu þehri güvenli kýl, beni ve oðullarýmý putlara
tapmaktan uzak tut. Rabbim! Beni namaza devam eden bir
kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz!
Duamý kabul eyle. Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni,
ana-babamý ve inananlarý baðýþla." (Ýbrahim, 35, 40, 41)
HZ. ÝBRAHÝM VE ONUNLA BERABER ÝMAN EDENLERÝN DUALARI
"Ey Rabbimiz! Ancak sana dayandýk, içtenlikle yalnýz sana yöneldik. Dönüþ de ancak sanadýr. Ey Rabbimiz! Bizi,
inkâr edenlerin zulmüne uðratma. Bizi baðýþla. Ey Rabbimiz!
Þüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin." (Mümtehine, 4-5)
HZ. ÝBRAHÝM (A.S.)'ÝN DÝÐER BÝR DUASI
"Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahþet ve beni salih kimseler arasýna kat. Sonra gelecekler arasýnda beni doðrulukla
anýlanlardan kýl. Beni Naîm cennetinin varislerinden eyle.
(Kullarýn) diriltilecekleri gün beni utandýrma! O gün ki ne
mal fayda verir ne oðullar! Allah'a arýnmýþ bir kalp ile gelen
baþka. (Þu'ara, 83-89)
ÝBRAHÝM (A.S.)'ÝN EVLAT TALEBÝ ÝÇÝN ÝLTÝCASI
"Ey Rabbim! Bana salihlerden olacak bir çocuk baðýþla."
(Saffat, 100)
ZEKERÝYA (A.S.)'NIN EVLAT TALEBÝ ÝÇÝN ÝLTÝCASI
"Rabbim! Bana katýndan temiz bir nesil bahþet. Þüphesiz
sen duayý hakkýyla iþitensin" (Al-i Ýmran, 38); "Rabbim! Beni
tek baþýma býrakma. Sen varislerin en hayýrlýsýsýn." (Enbiya,
89)
LUT (A.S.)'UN DUASI
"Ey Rabbim! Beni ve ailemi onlarýn yaptýklarý çirkin iþten
kurtar." (Þu'ara, 169)
HZ. YUSUF (A.S.)'UN DUASI
"Rabbim! Gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin
yorumunu öðrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve
ahirette sen benim velimsin. Benim canýmý Müslüman olarak
al ve beni iyilere kat." (Yusuf, 101)
HZ. MUSA (A.S.)'NIN DUASI
"Rabbim! Gönlüme ferahlýk ver. Ýþimi bana kolaylaþtýr.
Dilimdeki tutukluðu çöz ki sözümü anlasýnlar." (Taha, 25-28)
SÜLEYMAN (A.S.)'NIN DUASI
"Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama verdiðin nimetlere þükretmeye ve razý olacaðýn salih ameller iþlemeye sevk et
ve beni rahmetinle salih kullarýnýn arasýna kat!" (Neml, 19)
HZ. YUNUS (A.S.)'UN TÖVBESÝ
"Senden baþka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden
uzak tutarým. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum." (Enbiya, 87)
HZ. ÝSA (A.S.)'NIN RIZIK DUASI
"Bizi rýzýklandýr. Sen rýzýklandýranlarýn en hayýrlýsýsýn."
(Maide, 114)
Ýþimizi saðlam bir þekilde yaptýktan sonra Allah'a tevekkül etmek ve sonucu Allah'tan beklemek gerekir. Rabbimiz
tevekkülü emretmiþ, peygamberler ve iman edenlerin tevekkül örneklerini bize sunmuþtur(Al-i Ýmran, 173); "Bana Allah
yeter. O'ndan baþka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak O'na tevekkül ettim. O, yüce arþýn sahibidir" (Tevbe, 129); "Baþarým
ancak Allah'ýn yardýmý iledir. Ben sadece ona tevekkül ettim
ve sadece ona yöneliyorum." (Hud, 88) Kur'an-ý Hakim'de,
peygamberlerin dualarýnýn yanýnda meleklerin dua örnekleri
de bulunmaktadýr.
ARÞI TAÞIYANLAR VE ONUN ÇEVRESÝNDE BULUNANLAR (MELEKLER)IN DUALARI
"Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her þeyi kuþatmýþtýr. O hâlde tövbe eden ve senin yoluna uyanlarý baðýþla
ve onlarý cehennem azâbýndan koru. Ey Rabbimiz! Onlarý da,
onlarýn babalarýndan, eþlerinden ve soylarýndan iyi olanlarý
da, kendilerine vaad ettiðin Adn cennetlerine koy. Þüphesiz
sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onlarý
kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan,
ona rahmet etmiþ olursun. Ýþte bu büyük baþarýdýr." (Mü'min,
7-9)
Tesbih, Rabbimizin emridir. (Mürselat, 26) Rabbimiz meleklerin tesbihini bize örnek olarak sunmuþtur
"Seni bütün eksikliklerden uzak tutarýz. Senin bize öðrettiklerinden baþka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Þüphesiz her
þeyi hakkýyla bilen, her þeyi hikmetle yapan sensin." (Bakara,
32) Kur'an'da Rabbimizin bize talim buyurduðu dualar ve
peygamberlerin dualarý yanýnda baþka güzel dua örneklerini
de görüyoruzHz. Meryem'in
Duasý
"Rabbim! Bana katýnda,
cennette bir ev yap." (Tahrim,
11)
ALLAH DOSTLARININ
DUALARI
"Rabbimiz! Bizim günahlarýmýzý ve iþimizdeki taþkýnlýklarýmýzý baðýþla ve (yolunda)
ayaklarýmýzý saðlam tut. Kâfir
topluma karþý bize yardým et."
(Âl-i Ýmran, 147)
AKIL
SAHÝPLERÝNÝN
DUALARI
"Rabbimiz! Biz, 'Rabbinize
iman edin' diye imana çaðýran
bir davetçi iþittik, hemen iman
ettik. Rabbimiz! Günahlarýmýzý
baðýþla. Kötülüklerimizi ört.
Canýmýzý iyilerle beraber al. Rabbimiz! Peygamberlerin aracýlýðý ile bize vadettiklerini ver bize. Kýyamet günü bizi rezil etme. Þüphesiz sen, vadinden dönmezsin." (Âl-i Ýmran,
193,194)
RAHMAN'IN KULLARININ DUALARI
"Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabýný uzaklaþtýr, gerçekten onun azabý sürekli bir helaktir."; "Ey Rabbimiz! Eþlerimizi ve çocuklarýmýzý bize göz aydýnlýðý kýl ve bizi Allah'a karþý gelmekten sakýnanlara önder eyle!" (Furkan, 65, 74)
MÜ'MÝNLERÝN KENDÝLERÝNDEN ÖNCE GELEN
KARDEÞLERÝNE DUASI
"Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiþ olan kardeþlerimizi baðýþla. Kalplerimizde, iman edenlere karþý hiçbir
kin tutturma! Ey Rabbimiz! Þüphesiz sen çok esirgeyicisin,
çok merhametlisin." (Haþr, 10)
EVLADIN ANA-BABAYA DUASI
"Rabbim! Týpký beni küçükken koruyup yetiþtirdikleri gibi
sen de onlara acý." (Ýsra, 24)
TALUT'UN ASKERLERÝNÝN DUASI
"Ey Rabbimiz! Üzerimize sabýr yaðdýr, ayaklarýmýzý saðlam bastýr ve þu kâfir kavme karþý bize yardým et." (Bakara,
250)
EVDEN ÇIKIP BÝR YERE GÝDERKEN OKUNACAK DUA
"Rabbim! (Gireceðim yere) doðruluk ve esenlik içinde
girmemi saðla. (Çýkacaðým yerden de) beni doðruluk ve esenlik içinde çýkar. Katýndan bana yardýmcý bir kuvvet ver." (Ýsra,
80)
ÝLMÝN ARTMASI ÝÇÝN YAPILACAK DUA
"Rabbim! Ýlmimi arttýr." (Taha, 114)
NAKÝL VASITALARINA BÝNÝNCE OKUNACAK DUA
"Bunu hizmetimize veren Allah'ýn þaný yücedir. Bunlara
bizim gücümüz yetmezdi. Þüphesiz biz Rabbimize döneceðiz." (Zuhruf, 13-14)
Ýnsan þeytandan, kötülüklerden ve zararlý þeylerden korunmak ister. Bunun için Rabbimiz, Peygamberimize ve onun
þahsýnda bize istiaze (sýðýnma talebi) dualarý talim buyurmuþtur.
"Ey Rabbim! Þeytanlarýn vesveselerinden sana sýðýnýrým.
Ey Rabbim! Onlarýn benim yanýmda bulunmalarýndan da sana sýðýnýrým." (Mü'minun, 97-98).
FELAK SURESÝ
De ki: "Yarattýðý þeylerin kötülüðünden, karanlýðý çöktüðü
zaman gecenin kötülüðünden, düðümlere üfleyenlerin kötülüðünden, haset ettiði zaman hasetçinin kötülüðünden, sabah aydýnlýðýnýn Rabbine sýðýnýrým."
NAS SURESÝ
De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanlarýn kalplerine
vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüðünden, insanlarýn
Rabbine, insanlarýn Melik'ine, insanlarýn Ýlah'ýna sýðýnýrým."
"Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi
eðriltme. Bize katýndan bir rahmet bahþet. Þüphesiz sen çok
bahþedensin." (Âl-i Ýmran, 8)
"Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik
ver ve bizi ateþ azabýndan koru." (Bakara, 201)
MEHMET KAPUKAYA
Din Ýþleri Yüksek Kurulu Uzmaný
9
"Hiçbiriniz kendisi için istediðini
(mü'min) kardeþi için istemedikçe
(gerçek) iman etmiþ olamaz." (Buhârî,
"Îmân", 7; Müslim, "Îmân", 71)
SAHABE HAYATI
AMR BÝN ABESE (R.A.)
Haccac Ýbni Ýlât radýyallahu anh, servet sahibi,
zekî ve siyasî bir tüccar... Ýslâm'la þereflendikten
sonra alacaklarýný tahsil etme konusunda siyâsî
dehâsýný kullanan ve Resulûllah sallallahu aleyhi
ve sellem efendimizden özel izin alarak Mekke'li
müþrikleri kendine hizmet ettiren bir yiðit... O,
Beni Süleym kabilesine mensuptur. Bu kabilenin
topraklarýnda altýn madenleri çýkardý. Bu
madenlerin zekâtýný vermek ilk defa ona nasip
oldu. Onun Ýslâmiyeti kabûlü þöyle gerçekleþti:
Haccac Ýbni Ilât, Süleymoðullarý kabilesinden bir
grub ile Mekke'ye gidiyordu. Gece olunca ýssýz bir
vadide konakladýlar. Arkadaþlarý Haccac'ýn nöbet
tutmasýný istediler. O da onlarýn emniyeti için
kabul etti. Kalktý, etrafý dolaþmaða baþladý. Kendi
kendine: "Ben ve arkadaþlarým sað sâlim
dönünceye kadar Allah'a sýðýnýrýz." diyordu. Bir
ara birinin þöyle dediðini iþitti: "Ey cin ve insan
topluluklarý! Göklerin ve yerin çerçevesinden
(köþe ve bucaðýndan) çýkýp gitmeye gücünüz
yetiyorsa haydi geçip gidiniz. Ancak büyük bir
güçle çýkýp gidebilirsiniz." (Rahman: 33) Bu
sözlerin âyet olduðunu bilmeyen Haccac onlarý
ezberledi. Mekke'ye vardýðýnda Kureyþlilerin ileri
gelenlerinin katýldýðý bir mecliste bulundu. Orada
geceleyin baþlarýndan geçen olayý anlattý.
Ezberlediði âyeti onlara okudu. Bunun üzerine
Kureyþliler ona: "Ey Ilât! Sen de sapýtmýþsýn.
Muhammed de bu sözlerin kendine Allah
tarafýndan vahyedildiðini söylüyor." dediler. Ona
pek deðer vermediler. Haccac da: "Vallahi bu
sözleri, hem ben hem de yanýmdaki arkadaþlar
birlikte duyduk." diyerek hadisenin ciddiyetini
onlara duyurmaya çalýþtý. Haccac Ýbni Ilât'ýn
gönlünde bir ýþýk belirmiþti. Bu olay ona çok tesir
etmiþti. Resûlullah (s.a.) Efendimizin nerede
olduðunu sorup öðrendi. Onu görebilmek için
vakit kaybetmeden yola çýktý. Medine-i
Münevvere'ye geldiðinde Ýki Cihan Güneþi
efendimizin Hayber'e gittiðini haber aldý. Yine
orada eðlenmeden hemen Hayber'e doðru
hareket etti. Hayber Gazvesi günlerinde Fahr-i
Kâinat (s.a.) efendimize ulaþtý. Kendisiyle görüþtü
ve müslüman oldu. Hayber fethine de katýldý.
Haccac Ýbni Ilât (r.a.) servet sahibi zengin bir
tüccardý. Kabilesinin topraklarýnda altýn
madenleri çýkardý. Mekke'de bir hayli alacaklarý
vardý. Ailesi de orada kalmýþtý. Malý-mülkü ve
eþyasý onun yanýndaydý. Hem alacaklarýný tahsil
etmek hem de ailesinin yanýndaki mallarýný alýp
Medine'ye getirmek istedi. Bunun için Ýki Cihan
Güneþi Efenmdimizin huzuruna çýktý ve: "Yâ
Resûlâllah Mekke'de bir takým kimselerde
alacaklarým var. Ýzin verirseniz onlarý alýp diðer
mallarýmla
birlikte
Medine'ye
getirmek
istiyorum." dedi. Efendimiz ona izin verdi.
Haccac'ýn gönlünü týrmalayan, zihnini meþgul
eden bir konu daha vardý. Onu da Efendimize
sormalýydý. Þöyle dedi: "Ya Rasûlâllah! Eðer
müþrikler benim müslüman olduðumu anlarlarsa
bana
hiçbir
þey
vermezler.
Mallarýmý
kurtarabilmek için belki senin hakkýnda münasip
olmayan sözler söyleme zorunda kalabilirim. Bu
hususta ne buyurursunuz?" dedi. Fahr-i Kâinât
(s.a.) efendimiz bu konuda da ona izin verdi.
Haccac (r.a.) zekî idi. Siyâsî kabiliyete sahipti.
Bu sebebten fýrsatlarý deðerlendirmesini iyi
biliyordu.
Karþýsýna
çýkacak
meseleleri,
problemleri iyi hesap ediyordu. Buna göre sorular
soruyordu. Aldýðý cevaplardan memnundu.
Gönlü huzur içinde Mekke'ye vardý. Kureyþ
müþriklerinin zaaf noktalarýný tesbit etti. Onlarý
oradan yakaladý. Alacaklarýný tahsil hususunda
onlarý kendine hizmet ettirdi. Müþriklerle
aralarýnda geçen hadiseyi kendisi þöyle anlatýyor:
Kureyþliler o günlerde Rasûlullah (s.a.)
efendimizin Hayber üzerine yürüdüðünü
duymuþlardý. Fakat geliþmelerden haber
alamamýþlardý. Mekke'ye vardýðýmda çevremi
sardýlar. Bana sorular sormaða baþladýlar. Benim
henüz müslüman olduðumu da bilmiyorlardý.
Ben de Efendimizden aldýðým izin üzerine onlarý
sevindirecek haberler vermeðe baþladým. Þunlarý
anlattým; "Muhammed ve ashabý, þimdiye kadar
çarpýþmayý, savaþmayý Hayberli'lerden daha iyi
bilen bir kavimle karþýlaþmadý. Hayberliler onbin
kiþilik ordu topladý. Müslümanlarý kýlýçtan geçirdi.
Müslümanlar büyük bir yenilgiye uðradý.
Muhammed esir alýndý." dedim. Bu haberler
onlarý çok sevindirdi. Daha ileriye giderek þunlarý
ilâve
ettim:
"Hayberliler
Muhammed'i
Mekkelilere teslim etmeyi öldürülen adamlarýnýza
karþýlýk onu sizin öldürmenizi istiyorlar" dedim.
Mekke'li müþriklere aslý olmayan bu parlak
müjdeleri verdikten sonra onlara: "Siz de bana
yardým ediniz. Alacaklarýmý süratle toplayayým ki,
müslümanlarýn ganimet mallarýný baþka tüccarlar
gelmeden satýn alayým." dedim. Bu istek ve
teklifime memnûniyetle diyerek karþýlýk verdiler.
Büyük bir sevinç içerisinde benim alacaklarýmý
toplayýverdiler. Karýsýna da ayný þeyleri söyleyip
ondan da mallarýný alan Haccac (r.a.) iþini bu
þekilde bitirdi. Mekke'deki servetini topladý.
Fakat verdiði haberler Mekke'deki müslümanlarý
çok üzdü. Hz. Abbas bu acý haberi iþitince
fenâlaþtý ve evine döndü. Kölesini Haccac'a
gönderdi ve görüþmek istediðini bildirdi. Haccac
onunla gizlice görüþtü ve Abbas (r.a.)'a
meselenin iç yüzünü anlattý. Birkaç gün gizli
tutmasýný ricâ etti. Sonra Mekke'den ayrýlýp
Medine'ye gitti. Hz. Abbas üç-beþ gün geçince
Kâbe'ye çýktý. Müþrikleri sarsan, þok eden
haberler vermeðe baþladý. Gerçek söylenenlerin
tam tersi idi. Hayberliler hezimete uðramýþtý.
Zafer müslümanlarýndý. Haccac alacaklarýný
kurtarmak için böyle söylemiþti. Hz. Abbas
Kureyþlilere durumu tek tek anlattý. Müþrikler
bütünüyle sarsýldý.
Haccac Ýbni Ilât (r.a.) getirdiði mallarýn
zekâtýný verdi. Medine'de kendisine bir ev, bir de
mescid yaparak þehre yerleþti. Resûl-i Ekrem
(s.a.)'in vefâtýndan sonra Humus'a giderek orada
yaþadý. Hz. Ömer (r.a.)'ýn hilâfetinin ilk yýllarýnda
vefat etti. Cenâb-ý Hakk'tan þefaatlerini niyaz
ederiz. Amin.
TEK
2
YILDIZ
12 EYLÜL
2014
CUMA
HABER
10
12 Eylül darbesi emekçilerin
haklarýndan silindir gibi geçti
KESK Çorum Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü
Mehmet Öztürk, 12 Eylül askeri darbesinin yýl dönümü
nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, "Bundan 34 yýl
önce Türkiye halklarýnýn, emekçilerinin ve gençlerinin
yaþamlarýna bir karabasan gibi çöken 12 Eylül'ün karanlýðý,
dünden bugüne faþizan anlayýþýyla birlikte sürmektedir"
dedi.
12 Eylül faþist darbesinin, emperyalizmin ve sermayenin çýkarlarý doðrultusunda gerçekleþtiðini ve o güne kadar
emekçilerin yoðun mücadeleler ile
kazandýklarý haklarýnýn üzerinden
geçen bir silindir vazifesi gördüðünü
kaydeden Öztürk, "Türkiye halklarýnýn
biriktirdiði tüm deðerleri ezen tank
paletlerinin sesi olmuþtur. Emekçi
halkýn kendi kaderine sahip çýkma
iradesi büyük bir zorbalýkla kýrýlýrken,
650 bin kiþi gözaltýna alýnmýþ, 1 milyon
683 bin kiþi fiþlenmiþ, 517 kiþi idam
cezasýna çarptýrýlmýþ, 50 kiþi acýmasýzca
asýlmýþ, yüz binlerce insan akýl almaz
iþkencelere, gözaltýlara, cezaevlerinde
ölüme terk edilmiþtir. 12 Eylül'de
emperyalizmin ve sermayenin çýkarlarý doðrultusunda
gerçekleþtirilen faþist darbenin yarattýðý siyasal-toplumsal
iklim, bugün AK Parti eliyle sürdürülmektedir. Tam 34 yýldýr
darbenin yarattýðý hukuk ve kurumlarla yönetilen ülkemiz
bugün AK Parti iktidarý ile daha otoriter bir rejime sürüklenmektedir. 12 Eylül'ün daraðaçlarýnda, cezaevlerinde,
daðlarda ve sokaklarda gerçekleþtirdiði katliam ve baský aðý,
bugün tüm ülkede özgürlük ve demokrasi alanlarýný kuþatmaya devam etmekte, Gezi Direniþi'nde görülen vahþet
eþliðinde, iktidar sopasýyla ülkeyi polis ve gaz cehennemine
dönüþtürmektedir. Bugün, halkýn
büyük çoðunluðunun yoksulluk ve
sefalet içinde yaþadýðý, özgürlüklerinin
kýsýtlandýðý, gençlerin gelecek umutlarýnýn yok edildiði, ülkemizin siyasi,
ekonomik ve askeri bakýmýndan
emperyalizme daha da baðýmlý olduðu,
gericiliðin toplumsal alaný kuþattýðý bir
ülkede yaþýyorsak, bu 12 Eylül ile birlikte kurulan yeni sömürü düzeninin bir
sonucudur. Bu darbeci, çeteci sömürü
düzeniyle hesaplaþmak; ülkemizin eþitözgür-demokratik bir ülke olmasý için,
bir arada yaþamý savunmak için
mücadele etmektir. KESK olarak, 12
Eylül'ün 34 yýldýr sürdürülen karanlýðýnda AK Parti ile þiddetlenen tüm
saldýrýlara karþý eþit, özgür, demokratik,
tam baðýmsýz, barýþ içinde bir Türkiye mücadelemizi sermaye egemenliðini ve faþizmi lanetlemeye, geriletmeye
dönük toplumsal muhalefetin tüm unsurlarýyla büyütmeye
devam edeceðiz" dedi. Bahadýr YÜCEL
Osmancýk Kalesi
restore ihalesi yapýldý
7 bin yýllýk Osmancýk Kalesinin
restore edilmesi için Osmancýk
Belediyesi tarafýndan hazýrlanan
proje ihale edildi.
7 firmanýn kapalý zarfta teklif verdiði
ihale en düþük teklifi veren Boyut Grup'ta
kaldý.
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza
Karataþ 7 bin yýllýk kalenin restorasyonun
ardýndan ziyarete açýlacaðýný belirterek,
"Osmancýk Kalesinin restorasyon projesi
iki etaptan oluþuyor. Ýlk etabýn ihalesini
gerçekleþtirdik. Projenin ilk etabýnda kaleye çýkýþýn kolaylaþtýrýlmasýný saðlayacak
yürüyüþ yollarýnýn çevre düzenlemesi,
aydýnlatma ve seyir teraslarýnýn inþasý yer
alýyor. Ýkinci etapta ise tarihi surlar restore
edilecek" dedi.Osmancýk'ýn büyük bir
tarihe ve kültürel mirasa sahip olduðuna
dikkati çeken Karataþ,"Osmancýk tarih
boyunca önemli bir yerleþim yeri konumunda. Osmanlý Ýmparatorluðunun
temelleri de aslýnda burada atýlmýþ diyebiliriz. Çünkü Ýmparatorluða giden yol
buradan geçiyor. Osmangazi Hazretleri
burada doðmuþtur ve þehre bu nedenle
'Osmancýk' ismi verilmiþtir. Ýlçemizde
Osmanlý dönemine ait günümüzde cami
olarak kullanýlan medreseler yer almak-
tadýr. Osmanlý'nýn muazzam eserlerinden
Anadolu'nun en büyük köprüsü
Osmancýk'tadýr. Bu nedenle ilçemizin turizmden hak ettiði payý alabilmesi için turizm yatýrýmlarýna önem veriyoruz. 7 bin
yýllýk Osmancýk Kalesinin restore edilerek
turizme kazandýrýlmasýnýn ilçemize turizm noktasýnda önemli bir ivme
kazandýracaðýný düþünüyorum" ifadelerini kullandý.Karataþ, projenin ihale edilen
bölümünün 400 günde tamamlanacaðýný
ve daha sonra projenin ikinci etabýnýn
ihale edileceðini dile getirdi. Yýlmaz
MERT
Gülþen Kuruyemiþ'ten
leblebiye yeni yüz
Yaptýklarý çeþitli Ar-Gelerle,
farklý ürün, ambalaj ve yeniliklerle
sürekli göz önünde olan Gülsen
Kuruyemiþ, Ramazan Bayramý'nda ilk
olarak kendi maðazalarýnda satýþa sunduðu hediyelik ambalajýnýn lansmanýný
düzenlediði kahvaltýlý basýn toplantýsýyla
yaptý.
Kahvaltýya
Gülþen
Kuruyemiþ
Maðazalar Müdürü Selamettin Ekici ve
Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Arzu Çiçek ev
sahipliði yaptý. Günümüzde bir ürünün
en önemli özelliðinin kalitesi kadar nasýl
sunulduðunun da önemli olduðunu dile
getiren Ekici ve Çiçek þu bilgileri verdiler:
"Doðru ambalaj seçiminin en az
kalitesi kadar müþteriye ürün tanýtýmýn-
da, ürünü vazgeçilmez kýlmada oldukça
önemli olduðunun bilincinde olan bir firmamýz ürün Ar-Ge'sine gösterdiðimiz
önem kadar ambalaj çeþitliliði ve kalitesine
de
önem
vermektedir.
Müþterilerimizin koþulsuz mutluluðunu
saðlayacaðýndan emin olduðumuz ürün
ve hizmetleri sunmaya her zaman özen
gösteririz.Ürünlerimizin kalitesi, müþterilerimizin saðlýk ve güvenliði için gerekli
tüm tedbirlerin alýnmasý, müþterilerimizden gelen geri bildirimlerin yönetilmesi
ve hýzla taleplerin karþýlanmasý için ArGe çalýþmalarýmýz sürekli olarak devam
etmektedir. Özellikle leblebi çeþitlerini ve
2013 yýlý içerisinde üretimine baþlamýþ
olduðumuz çikolatalý leblebi drajeleri ve
Býçaklama olayýnda
tutuklama
Geçtiðimiz gün Çarþamba Pazarýnda meydana
gelen býçakla yaralama
olayýnýn zanlýlarýndan S.K
tutuklandý.Çarþamba
Pazarýnda saat14. 00
sýralarýnda meydana gelen
olayda S.K., Ý.T.,A.Ç. isimli
þahýslar alkol alýrken yoldan
geçen N.B.'yi yanlarýna
çaðýrarak kendileriyle alkol
almasýný istemiþ ve N.B.'nin
de oturmak istememesi
üzerine çýkan tartýþma
sonucunda, S.K isimli þahýs
N.B.'yi býçaklamýþtý.
Olay sonrasýnda aðýr
yaralanan N.B., Hitit
Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesinde
tedavi altýna alýnmýþtý.
Olayýn þüphelileri
S.K.,Ý.T.,A.Ç. isimli þahýslar
polis tarafýndan olayda kullanýlan býçakla birlikte kýsa
sürede yakalanmýþlardý.
"Kesici Alet Ýle Adam
Öldürmeye Teþebbüs"
suçundan adli mercilere
sevk edilen S.K.,Ý.T.,A.Ç.
isimli þüphelilerden S.K.
tutuklanarak cezaevine
konuldu. Yasin YÜCEL
tüm diðer draje gruplarýný bu ambalaj içerisinde kullanmayý tercih ettik.
Müþterilerimiz Çorum'un sembolü olan leblebinin 7 farklý çeþidini
bu ambalaj içerisinde bulabilecek.
Ayrýca çikolatalý drajeler hediyelik
ürünler içerisinde ilk sýralarda yer
alýyor. Çok çeþitli fiyat alternatifleri
ve ürün çeþitliliðinin yaný sýra fiyatýyla da hali hazýrdaki metal kutularýmýza alternatif olan bu ambalajýmýzla
ürünlerimiz çok daha fazla insana
ulaþmýþ olacaktýr. Müþterilerimiz hediyelik ambalajlarýmýza Çorum içerisindeki
maðazalarýmýzdan ulaþabilecekleri gibi
ülkemizdeki birçok seçkin satýþ noktasýndan, e-ticaret sitemizden (leblebial.com),
havaalanlarý ve ÝDO iskelelerindeki satýþ
maðazalarýndan ulaþabilmektedir. Bu
ürünümüzün lansmanýný yurtdýþý ihracat
müþterilerimize de Kurban Bayramý
yoðunluðundan
sonra
yapmayý
düþünüyoruz. Dolayýsýyla yurtdýþýndaki
tüketicilerimiz de bu ambalajýmýzla
önümüzdeki aylarda buluþmuþ olacaktýr.
Temel prensiplerimiz gereði en kaliteli
ürünü en iyi ambalajda sunmak için
pedal çevirmeye devam edeceðiz. Ortaya
çýkan güzellikleri de siz deðerli basýn
mensuplarý vasýtasýyla, ailemizin diðer
bireyleri olan deðerli müþterilerimizi de
bilgilendirmeye
devam
edeceðiz."
Bahadýr YÜCEL
Sanayiye aktarýlan süt miktarýnda çift haneli artýþ
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB)
Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar,sanayiye
aktarýlan inek sütü miktarýnýn Temmuz
ayýnda yüzde 10,03, Ocak-Temmuz döneminde yüzde 9,72 arttýðýný bildirerek, "Temmuz
ayýnda 743 bin ton, son bir yýllýk dönemde 8,4
milyon ton inek sütü sanayiye aktarýldý.Geliþen süt hayvancýlýðý ile birlikte etçi ýrk hayvancýlýðý da yaygýnlaþtýrabilirsek damýzlýk ve beside ithalatçý olmayýz" dedi.
Bayraktar, yaptýðý açýklamada, 2014 yýlý
Temmuz ayýnda sanayiye aktarýlan inek sütü
miktarýnýn geçen yýlýn ayný ayýna göre, yüzde
10,03 artýþla 675 bin 158 tondan 742 bin 901
tona yükseldiðini belirtti.
Þemsi Bayraktar, 2013 yýlý Ocak ayýnda 637
bin 956 ton olan sanayiye aktarýlan süt miktarýnýn, Þubat ayýnda 622 bin 381 ton, Mart
ayýnda 710 bin 712 ton, Nisan ayýnda 733 bin
380 ton, Mayýs ayýnda 772 bin 785 ton, Haziran ayýnda 692 bin 84 ton, Temmuz ayýnda
675 bin 158 ton, Aðustos ayýnda 628 bin 996
ton, Eylül ayýnda 594 bin 456 ton, Ekim ayýn-
da 605 bin 194 ton, Kasým ayýnda 611 bin 918
ton, Aralýk ayýnda 653 bin 490 ton olduðu bilgisini verdi.
2014 Ocak ayýnda sanayiye 710 bin 33 ton,
Þubat ayýnda 684 bin 115 ton, Mart ayýnda 789
bin 355 ton, Nisan ayýnda
793 bin 573 ton, Mayýs
ayýnda 828 bin 417, Haziran ayýnda 767 bin 112,
Temmuz ayýnda ise 742
bin 901 ton inek sütü aktarýldýðýný belirten Bayraktar, þunlarý kaydetti:
"2013 yýlýnda sanayiye
7 milyon 938 bin 510 ton
inek sütü aktarýlmýþtý. Sanayiye aktarýlan inek sütü
miktarý Temmuz ayý itibarýyla yýllýk bazda 8 milyon 409 bin 559 ton ile
8,4 milyon tonu aþtý. Ocak-Temmuz dönemlerine bakýldýðýnda 2013 yýlýnda 4 milyon 844
bin 456 ton olan sanayiye aktarýlan inek sütü
miktarý, 2014 yýlýnda yüzde 9,72 artýþla 5 mil-
yon 315 bin 506 tona ulaþtý.
-Toplam süt üretimi 2013 yýlýnda 18,2 milyon tonu aþmýþ durumda. Sürekli artan süt
üretiminin sekteye uðramamasý için tüketimin
artýrýlmasý gerekir. Sütün, çocuklarýn geliþimi
ve insan saðlýðý açýsýndan faydalý bir besin olduðu tartýþýlmaz.Bu çerçevede, bu
yýl da uygulanacak
okul sütü programýný,TZOB olarak çok
önemsiyor ve sonuna
kadar destekliyoruz.
2014-2015 dönemi
okul sütü ile uygulama esaslarýnýn belirlendiði teblið, Resmi
Gazete'nin dünkü sayýsýnda yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Saðlýklý çocukluk, saðlýklý nesiller
demektir. Bu yüzden henüz küçük yaþta iken
çocuklara düzenli süt tüketimi alýþkanlýðýnýn
kazandýrýlmasý gerekiyor.
TEK
YILDIZ
2
12 EYLÜL
2014
CUMA
SPOR
11
Fenerbahçeli küçük devlerin basketbol sevgisi
Fenerbahçe basketbol okulu yaz dönemini kapatarak, kýþ
sezonu çalýþmalarýna baþlýyor. Bir dizi etkinlikler ile yaz çalýþmalarýný kapatan basketbol okulu kendi aralarýndan yaptýðý
maçlar ile hünerlerini sergiliyorlar.Ýlk gün maçlarýnda çekiþmeli maçlar
çýkartan sporcular aldýklarý eðitimi sahaya yansýtarak velilerin den
büyük alkýþ aldýlar Antrenörlerde maç esnasýnda gözlemler yaparak
kýþ dönemi çalýþmalarýnda daha verimli olmak için çalýþma takvimi
hazýrladýlar. Maçlar esnasýnda turnuvayý ve çalýþmalarý deðerlendiren
sporcu velilerimizin görüþleri þu þekilde olduAleyna Þahin'in velisi
Savaþ Þahin: 2006 doðumlu ALEYNA ÞAHÝN basketbola baþlamadan
önce yediðine dikkat etmeyen günün büyük bölümünü televizyon ve
internet baþýnda geçiren bir çocuktu.Basketbola baþladýk dan sonra
bütün olumsuz davranýþlarý düzeldi artýk beslenmesine dinlenmesine
dikkat eden kendisine kurallar koyan programlar yapan bir çocuk
oldu. Paylaþmayý arkadaþlýk kurnayý öðrendi herkese karþý daha sevecen daha anlayýþlý ve saygýlý olmayý öðrendi ve Fenerbahçe basketbol
okulunda bu olumlu geliþmeleri saðlayan hocalarýmýza minnettarýz
Fatih Zihar: Kýzým BEYZA 2006 oðlum BURAK 2003 doðumlu
Fenerbahçe basketbol okuluna oðlumla baþladýk memnuniyetimiz
artýnca küçük olan kýzýmýzý da kursa gönderdik ilk baþlarda basketbol
atmakta zorlanýrken 2 ay sonra kaslarý güçlendi daha hevesle oynamaya baþladý ve basket atmaya da baþladý bu geliþmelerden daha da
önemlisi çocuklarýmýz toplum içersinde daha rahat davranmaya
baþladý ve özgüvenleri arttý sokak da trafik ve aþýrý kalabalýk dan dýþarý
çýkamazlardý basketbol sayesinde güvenle toplum içersinde bulunarak
kendilerini ifade edebiliyorlar. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum.
MAÇ SONUÇLARI
10 EYLÜL 2014 ÇARÞ 18,00 YILDIZ A-YILDIZ C 13-22
10 EYLÜL 2014 ÇARÞ 19,00 MÝNÝK A-MÝNÝK C 23-12
10 EYLÜL 2014 ÇARÞ 20,00 KÜÇÜK A-KÜÇÜK C 15-12
10 EYLÜL 2014 ÇARÞ 21,00 GENÇ A-GENÇ C 37-32
Hitit'in kulaçlarý iddialý
ADEM SARITAÞ
3. lig 1 grup programý
ve hakemleri
Yaklaþýk 2 yýl gibi kýsa bir süredir yüzme branþýnda faaliyet
gösteren Hitit Gençlikspor Kulübü'nün yüzücüleri, sporda
olduðu kadar eðitim hayatlarýnda gösterdikleri baþarýlarla da
dikkatleri çekiyor. 5-7 Eylül tarihleri arasýnda Adana'da yapýlan
Anadolu Kulüpler Kupasý'nda kýsa sürede hazýrlýk yapmalarýna
raðmen Türkiye 9,uncusu olan genç takýmýn sporcularý arasýnda yer
alan Hitit Gençlikspor yüzücüleri eðitim hayatlarýnda da baþarýlara
imza atýyorlar. TEOG Çorum 1.'si olan ve Galatasaray Lisesi'ni
kazanan Doða Yaðmur Yýlmaz için dün Kahverengi Cafe'de veda
yemeði düzenlenirken, veda yemeðine kulüp
baþkaný Rumi Ispanak, antrenörler Davut Üstünay ve Çetin Koçak'la birlikte yüzücü
arkadaþlarý da katýldý. Veda yemeðinde kulüp
baþkaný Ispanak olmak üzere antrenörler Üstünay ve Koçak da Galatarasay Lisesi'ni kazanan
Doða Yaðmur Yýlmaz'a hediyeler vererek
baþarýlý yüzücüyü onurlandýrdýlar.
Yüzücülerinin baþarýlarý hakkýnda konuþan
yüzme antrenörü Davut Üstünay, haftada 3-4
gün antrenman yaptýklarýný belirterek sporcularýnýn hem okullarýnda hem de yüzme de
baþarýlý olduklarýný söyledi. Doða'nýn haricinde
Merkez Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi gibi birçok
üst düzey okulu kazanan yüzücülerinin
olduðunu dile getiren Üstünay, eðitimde de
baþarýlar elde eden sporcular arasýnda Ali
Derya Bülbül, Meliz Güçlü, Ýmge Bozoðlan ve
Melike Ýpek'in de olduðunu ifade etti. Bugüne
kadar kendilerine verdiði destekten dolayý
kulüp baþkaný Rumi Ispanak'a teþekkür eden
antrenörler Davut Üstünay ve Çetin Koçak, antrenör olarak kendilerinin her anlamda sporcularý için ellerinden gelen çabayý gösterdiklerini ve göstermeye de devam edeceklerini söyledi.
Antrenörler, "Spor baþarýya engel deðildir. Tam aksine baþarýya
katký saðlar. Velilerin, çocuklarýnýn isteði doðrultusunda hangi spor
branþý olursa olsun, çocuklarýný, kötü alýþkanlýklardan kurtarmak ve
saðlýklý olmak için bir spora yönlendirmeleri çok önemli bir þey."
diye konuþtular.
Emre 6 hafta yok
Osman
Tutap þekerspor maçýnda ayak bileðine aldýðý
darbe sonunda sakatlanan
Emre sahalardan 4-6 hafta uzak
kalacak. Kulüp masaörü Ali
Köseerin verdiði bilgiye göre bu
futbolcunun ayak bileðine aldýðý
darbe sonunda iç kanama ve
ödem oluþmasý nedeniyle yaklaþýk 4 yada 6 hafta sahalardan
uzak kalacaðýný bildirdi.
Osman Bodur düz koþu yaptý
Kýzýlcabölük maçýnda sol
ayak alt adalesine aldýðý darbe
sonunda tedavisi devam eden
Osman Bodor ise, Pazar günü
oynanacak olan Sebat proje
maçýnda forma þansý bulabileceði öðrenildi. Dün yapýlan
antrenman da Osman Bodur
düz koþu yaptý.
Emre
Hafta sonu oynanacak olan maçlarýn hakemleri Futbol federasyonu tarafýndan açýklandý. Çorum belediyespor, Dr Turhan Kýlýçcýoðlu
stadyumunda ligin ikinci hafta maçýnda sahasýnda Sebat proje
takýmý konuk edecek. Sivas bölgesi hakemlerinden Adem Sarýtaþ bu
karþýlaþmada düdük çalacak. Yardýmcýlarý ise, Eser Yeti ve Volkan Sarýkaya
Bozüyükspor ligden çekildiði için rakipleri bu maçlardan 3 er puan
alarak maç yapmadan haftayý bay olarak geçiriyorlar. Spor Toto 3. Lig de 2.
hafta maçlarý 14 ve 15 Eylül tarihlerine yapýlacak
14.09.2014
16:00 DR.TURHAN KILIÇÇIOÐLU: ÇORUM BELEDÝYESPOR-SEBAT
PROJE TRABZON
(H) ADEM SARITAÞ , (Y) ESER ETÝ, (Y) VOLKAN SARIKAYA,(D)
VOLKAN YALIN
16:00BATMAN 16 MAYIS STADYUMU: BATMAN PETROL SPOR
A.Þ.-TÝRE 1922 SPOR
(H) OÐUZ KAAN TURAN ,(Y) ÝLKER AYTEN ,(Y) ÖMER FARUK
TARAKÇI ,(D) MEHMET BAYOÐLU
16:30POLATLI ÝLÇE: TUTAP ÞEKERSPOR- MANAVGATSPOR
(H) ÖZGÜR AYGÜN ,(Y) RAHMAN KALYONCU ,(Y) MEHMET ZEKÝ
UZAR ,(D) VEYSEL KARANÝ ÖZKAN
16:30NÝÐDE 5 ÞUBAT: NÝÐDE BELEDÝYESPOR-DARICA G.BÝRLÝÐÝ
(H) CEM KOYUN ,(Y) ADEM ÞAHAN ,(Y) M.MURAT EMRE ,(D)
UÐURCAN TOZLU
17:00NÝLÜFER STADI: BURSA NÝLÜFERSPOR A.Þ.KIZILCABÖLÜKSPOR
(H) MELÝZ ÖZÇÝÐDEM ,(Y) FIRAT ZENGÝN ,(Y) CEMALETTÝN
GÜNDOÐDULAR ,(D) NÝYAZÝ AYKAN CEYLAN
17:00TUZLA BELEDÝYE SAHASI: TUZLASPOR-ÝSTANBULSPOR A.Þ.
(H) EMRE KOSÝF ,(Y) AYKUT ONAR ,(Y) ALPER USLU ,(D) LEVENT
BUÐRA VARTEMEL
17:00BAHÇELÝEVLER ÝL ÖZEL ÝDARE: GAZÝOSMANPAÞAZONGULDAK KÖMÜRSPOR
(H) OKTAY TAÞ ,(Y) EVREN TUTKUN ,(Y) UÐUR AKALP ,(D) ÝHSAN
GÖKDEM YAPICI
15.09.2014 Pazartesi:17:00 TEPECÝK STADI: ÇATALCA SPORADLÝYESPOR
(H) CÝHAN BURGAN ,(Y) CELÝL DOÐRUYOL ,(Y) GÜRHAN
KARAMELEK ,(D) TAYFUN SARI
Hakan Dolutaþ:
Baþarýnýn en büyük
temeli arkadaþlýk
Baþta Kulüp Baþkaný Osman
Duran ve teknik ekiple uyum
içerisinde çalýþtýklarýný dile getiren Hakan Dolutaþ, kýsýtlý imkanlar
doðrultusunda kaliteli bir takým kurduklarýný belirtti.Bu sezon takýmýn
yüzde 70'inin yeni transfer olduðunu söyleyen Dolutaþ,' Transferde ince leyip sýk dokuduk.Eksik bölgelerimizi kaliteli oyuncularla tamamladýk.Bizim için oyuncularýmýzýn karakterleri, futbolculuðunun her zaman önündedir.Baþarýnýn en büyük
temeli arkadaþlýk, dostluk ve takým
olmak yolundan geçiyor. Takým içerisinde disiplinsizliðe,takým hüviyetini bozacak,halkalarý,zincirleri eksiltecek bir yapýya kesinlikle müsa-
ade etmeyiz.Bu bizim en büyük
prensiplerimizden birisidir.Takýmýmýzdaki 5 sezondur gelen baþarýnýn
asýl temeli budur.' diye konuþtu.Bu
sezonda da genç oyuncularý Türk
Futboluna, Denizli Futboluna kazandýrmak istediklerini belirten Hakan Dolutaþ, Kýzýlcabölükspor'un
artýk genç oyuncularý burada gösterdikleri baþarýlý futbolun ardýndan üst
liglere servis ettiðini söyledi.
Bu sezon zor bir grupta yer aldýklarýný söyleyen Hakan Dolutaþ,
'Bizde iyi bir takýmýz ve bizimde hedeflerimiz var.Takýmýmýza güveniyoruz.Bu sezon Kýzýlcabölükspor
maçlarýný izleyen herkes keyif alacak.' diye konuþtu.
Kupanýn en erken
golünü Sefa Durmuþ attý
12 EYLÜL
2014
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
CUMA
Tuzlaspor'un Ziraat Kupasý'nda
ki rakibi Darýca GB'ne kupanýn en
erken golünü Sefa Durmuþ atarak
rekor kýrdý. Maçýn baþlama vuruþu ile birlikte 30. saniyede Okan'ýn pasýyla hareketlenen Sefa Durmuþ nefi vurdu ve takýmýný 1-0 öne geçirirken kupanýnda en erken golünü atmýþ oldu.Tuzlaspor'un Ziraat Kupasý'nda ki rakibi Darýca GB'ne kupanýn en erken golünü Sefa Durmuþ
atarak rekor kýrdý. Maçýn baþlama vuruþu ile birlikte 30. saniyede
Okan'ýn pasýyla hareketlenen Sefa Durmuþ nefi vurdu ve takýmýný 1-0
öne geçirirken kupanýnda en erken golünü atmýþ oldu.
Üniversitelerarasý Dünya Güreþ
Þampiyonasý için ilk toplantý
Gül: Hakem hatalarý
ile lig ve kupa da zor
maçlar olacak
Hitit Üniversitesi'nin evsahipliðinde
Çorum'da yapýlacak olan 2016 Üniversitelerarasý
Dünya
Güreþ
Þampiyonasý
Organizasyonun ilk toplantýsý gerçekleþtirildi.
Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu
(TÜSF) Baþkaný Prof. Dr. Kemal Tamer baþkanlýðýnda Rektörlük Senato Salonu'nda gerçek-
leþtirilen toplantýya, TÜSF Asbaþkaný Doç. Dr.
Atilla Pulur, TÜSF Genel Sekreteri Erdoðan
Çelebi ile Hitit Üniversitesi BESYO Müdürü
Doç. Dr. Faruk Yamaner, BESYO Müdür
Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Erkan Demirkan,
BESYO Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan
Eker ve Üniversite Genel Sekreteri Erdal Kanýk
katýldý.
2016 Üniversitelerarasý Dünya Güreþ
Þampiyonasý'na (WUC 2016) iliþkin konularýn
ele
alýndýðý
toplantýda,
WUC
2016
Organizasyonunda yapýlacak olan faaliyetler
görüþülerek geleceðe yönelik öneriler deðerlendirildi.Yasin Yücel
Sebat
hazýrlýklarý
baþladý
Sebat proje puan
için geliyor
Çorum belediyespor Pazar günü sahasýn da
konuk edeceði Trabzon temsilcisi Sebat proje
maçýnýn hazýrlýklarýna dün yaptýðý tek çalýþma ile
baþladý. Ulukavak Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan
antrenmana kupa maçýnda forma giyen futbolcular
düz koþu yaparken, giymeyen futbolcular çabukluk ve
koordinasyon çalýþmasý yaptý.Teknik direktör Yavuz
Ýncedal yönetiminde yapýlan çalýþmada yenileme, taktik çalýþmasý þeklinde bir antrenman gerçekleþti. Kýrmýzý siyahlýlar bu gün yapacaklarý antrenman ile Sebat
maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayacaklar.Yasin Yücel
Baþkandan Zonguldaklý iþ adamlarýna çaðrý
Maçýn ardýndan deðerlendirmede
bulunan Zonguldak Kömürspor Baþkaný
Av. Süleyman Caner, "Bende stres vardý,
çocuklar da sabaha kadar uyumamýþlar.
Sahaya çýktýlar. Yüreklerini ortaya koydular.
Rakip takýmýn bütçesi 4.5 milyon TL. Bizim
bütçemiz ise bunun dörtte biri. Zonguldak
sevgisi ile aþamayacaðýmýz þey yok.
Taraftarýmýz stadý doldurdu. Hepsinden Allah
razý olsun. 90 dakika boyunca susmadan
takýmlarýný desteklediler. Ben de artýk sanayiciler, iþ adamlarýmýza sesleniyorum. Artýk
Zonguldak'a sahip çýksýnlar. Üç puan ile
üçüncü lige adým attýk. Allah devamýný nasip
etsin. Ýyi yolda gideceðiz" dedi.
TERZÝ: "BÝZ ÝYÝ BÝR TAKIMIZ, GÜZEL
GÜNLER GÖRECEÐÝZ"
Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü
Cahit Terzi ise, "Bu sene 7 sene sonra ilk defa
profesyonel lige çýkmanýn heyecaný vardý.
Seyircide de vardý. Ama çocuklar gerçekten iyi
mücadele ettiler. Biz iyi bir
takýmýz. Ýyi futbol oynadýk.
Skor, 5-6 olabilirdi. Çok
net pozisyonlarýmýz var.
Biraz daha becerikli olabilirsek çok daha iyi yerlere
gelebileceðimize inanýyorum. Onun için bütün
sahada emeði geçen futbolcularýmý yürekten kutluyorum. Bu galibiyet
Çorum belediyespor kulüp baþkanýeki gül geçtiðimiz
Çarþamba günü PoaltlýdaTutap þekerspor karþýsýnda tur
atlayan Belediyespor maçý ile ilgili olarak yaptýðý konuþmada " bu hakemler ile ne lig nede kupa maçlarý saðlýklý
tamamlanýr. Hakemler kafalarýna göre pozisyonlarda karar
veriyorlar, kural hatalarý yapýyorlar. Kýzýlcabölük maçýnda
bizim kendi oyuncumuzun eline top çarptý. Hakem penaltý
verdi. Tutap þekerspor maçýnda rakip oyuncu ,topa eli ile
vurdu devam kararý verdi. Hakemim gözü önünde futbolcumuzun ayaðýný kýrmaya teþebbüs hareket oluyor hakem
devam diyor. Bu pozisyonlar A takýma ayrý, B takýma ayrýmý
uygulanýyor? Bizim sahamýzda maç yönetenler burada Aslan
kesiliyor, ama bizim deplasmanlar da maçýmýzý yönetenler ise,
kedi oluyorlar" dedi. Baþkan Gül maçla ilgili olarak daha sonra
þöyle konuþtu" Biz maça biraz geç gittik. Yolda trafik kazasýnýn
olmasýnýn sebebiyle bir müddet yolda beklemek zorun da
kaldýk. Bizim sahaya intikal ettiðimizde skor 1-0 lehimize idi.
Biz Pazar günü sahamýzý da oynayacaðýmýz Sebatspor
maçýný düþünerek Þekerspor kupa maçýna yedek kadro ile çýktýk. Ancak ben þunu gördüm bizim yedek ve as kadro diye bir
takýmýmýz yok. Belediyespor takýmýnda bütün futbolcularýmýz
her zaman belediyespor ilk on birinde görev alabilecek
yeteneklere sahipler. Bu oyuncu kadromuz ile kupada gide
bilediðimiz yere kadar gitmek istiyoruz." dedi.
Belediyespor kulüp baþkaný Gül hafta sonu konuk edecekleri Trabzon temsilcisi Sebat poje maçý ile ile ilgili olarak
taraftarlara þu mesajý verdi" Pazar günü sahamýzda konuk
edeceðimiz Sebat proje takýmý bizim için çok önemli bir
karþýlaþma bu karþýlaþmada tribün desteðine çok ihtiyacýmýz
olacak taraftarlarýmýz bizi 90 dakika desteklesinler. Taraftar,
futbolcu, teknik heyet ve yönetim kenetlenerek bu maçtan 3
puan ile ayrýlan taraf olmayý istiyoruz. Centilmence bir
karþýlaþma olmasýný temenni ediyor sahadan galip ayrýlan
takým olan Belediyespor olsun" diye sözlerini noktaladý.
Yasin Yücel
Zonguldak halkýna armaðan olsun. Ýnþallah bu
galibiyetin serisi devam edecek. Onun için
buraya gelip tribünlerde bizlere destek olan
kardeþlerime teþekkür ediyorum. Güzel günler
göreceðiz" diye konuþtu.
3. Lig 1. Grup da mücadele eden Trabzon
temsilcisi Sebat proje takýmý Türkiye kupasýnda tur
atladýktan sonra gözünü hafta
sonu deplasmanda oynayacaðý Çorum belediyespor maçýna dikti.
Geçtiðimiz hafta sezonun
ilk maçýnda sahasýnda Gaziosmanpaþa ile 1-1 berabere
kalan sebat poroje takýmý hafta sonu Çorum da karþýlaþacaðý Belediyespor hazýrlýklarýna
baþladý.Teknik direktör Ayhan
alemdaroðlu nezaretinde yapýlan çalýþmaya kupa maçýnda
forma giymeyen oyuncular ile
hafif bir taktik çalýþmasý yaptý.
Alemdaroðlu beleidyespor
maçý ile ilgili olarak þöyle konuþtu" hafta sonu deplasman
da Çorum belediyespor ile
karþý karþýya geleceðiz. Rakibimiz ilk maçýnda deplasman
da 3-2 lik skor ile maðlup
olurken bizde sahamýzda Gaziosmanpaþa ile 1-1 berabere
kaldýk.
Pazar günü Çorum da oynayacaðýmýz maç bizim açýmýzdan çok önemlidir. Bu
maçta sahaya kazanmak için
çýkacaðýz.Cumartesi günü Çorum da olup maç saatini bekleyeceðiz" dedi
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN