Kendini emekli maaþý ile barýþa
adayan Ali Nezihi Arýn
Çorum'a uðradý
Baðcý Ailesinin
Mutlu günü
Meryem ve Bünyamin Baðcý'nýn oðullarý, AK Parti
Milletvekili Cahit Baðcý'nýn Yeðeni ve ayný zamanda
yardýmcýsý olan Ömer Fatih Baðcý, Þehri ve Mehmet
Çanak'ýn Kýzlarý Sevda ile evlendi. 11 Ekim Cumartesi
A
günü Kýna gecesi ile baþlayan düðün dün akþam
SAYF
5’DE
Osmancýk Saray Düðün salonunda Nikah töreni ve
düðün eðlencesi ile devam etti.
14
EKÝM 2014 SALI
Ýsviçre Vatandaþý Roland Höhn'ün 2002
Yýlý Aralýk Ayýnda Baþlattýðý ve 10 Yýlda 1.5
Milyar Ýmzanýn Hedeflendiði "Barýþ ve Güvenlik
Ýçinde Yaþamak Ýstiyoruz" Adlý Kampanyanýn
Türkiye'deki Gönüllü Elçisi Ali Nezihi Arýn,
Dünya Barýþý Ýçin Adým Adým Türkiye'yi
Dolaþýyor. ' Türkiye de Barýþ Ýçin dilekçe' daðýtmak adýna Ýstanbul Pendik'ten yola çýkan ve
bugüne kadar Türkiye'nin üçte birini dolaþan Ali
Nezihi Arýn, Sadece SGK Emekli maaþý ile ve bu
maaþ dýþýnda hiçbir yerden gelir elde
etmeden resmi daireleri, okullarý, evleri
YFA
ve esnafý dolaþarak barýþ sürecine katký S5A’DE
saðlamaya çalýþýyor.
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
40 KURUÞ
Türk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam:
Savcý'ya Hakim'e zam var, neden
diðer adli çalýþanlara zam yok?
Türk Büro Sen heyeti
gazetemize nezaket ziyaretinde
bulunarak Genel Yayýn
Yönetmeni Nadir Yücel ile
görüþtüler. Türk Büro Sen Þube
Baþkaný Sami Çam baþkanlýðýnda ki
heyet de Baþkan yardýmcýlarýndan
Ahmet Boyraz, Erol Arýcý, Demet
Yurdasucu ve Gülsüm Altuntaþ da
yer aldýlar. Kamu çalýþanlarýnýn 2013
yýlý toplu sözleþme sürecinde
aldýklarý 123 Tl lik ilk zam miktarý ve
sonrasýnda açýklanan Enflasyon
oranlarý soncuna göre maðdur
edildiklerini ifade eden Sami
Çam," Enflasyon oraný 9.4 iken
A
verilen zam oraný 4.3. dür.
SAYF
7’DE
Memur 5.1 oranýnda
devletten alacaklýdýr.
Hýdýrlýk
Caddesi artýk daha
modern ve geniþ
Çorum Belediyesi, asfalt sezonunun
sonuna gelindiði bu günlerde de çalýþmalarýný hýzla sürdürüyor. Çorum halkýna daha iyi
ve daha kaliteli hizmet sunma amacýyla çalýþmalarýný sürdüren Çorum Belediyesi, hergün
þehrin farklý noktalarýnda çalýþmalarýna devam
ediyor. Çorum'un iþlek caddeleri arasýnda yer alan
Hýdýrlýk Caddesi geniþletiliyor. Mevcut durumu 6
metre olan cadde yeni imar planýna göre 30
metreye
geniþletilecek.
Fen
Ýþleri
Müdürlüðü'ne baðlý asfalt ekipleri yaðmur SAYFA
A
suyuhatlarý, kanalizasyon ve su þebekesi 9’D
yapýlan yolun asfalt iþlemlerine baþladý.
Çorum Devlet
Tiyatrosu
sezonu açýyor
Saðlýk yaþam için
hareket edelim
Atlas'tan köy
ziyaretlerine
devam
CHP
Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, köy ziyaretlerini sürdürüyor.
Atlas, geçtiðimiz hafta sonu da ekibiyle birlikte Eskiekin, Kazýklýkaya, Turgut, Kavacýk, Tolamehmet köylerini SA’YDFEA
7
ziyaret ederek vatandaþlarla
sohbet etti.
"Çanakkale ruhunu
yeniden canlandýrmalýyýz"
Saðlýk-Sen Çorum Þubesi
Basýn ve Ýletiþim Baþkan
Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý son
günlerde Türkiye üzerinde kurgulanan oyunlar, gündem ve
Saðlýk-Sen'in...
SAYFA 7’de
2014 yýlý "Saðlýklý Yaþam ve Hareket Yýlý" etkinlikleri kapsamýnda, Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Saðlýk Müdürlüðü ve Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði per- SAYFA
E
sonelinin ve öðrencilerin katýlýmý ile "Saðlýk Ýçin Hareket 3’D
Et" temalý bir yürüyüþ organizasyonu düzenlendi.
Yolyapar, son
yolculuðuna uðurlandý
Kamu Sen'den Vali
Kara'ya hayýrlý olsun
SAYFA 2’DE
Çorum’da geçirdiði kalp krizi sonucu
hayatýný kaybeden gazeteci Mustafa
Yolyapar (48) son yolculuðuna uðurlandý.
Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü
Mehmet Yolyapar’ýn kardeþi olan Mustafa
Yolyapar, önceki gün öðle
saatlerinde evinde kalp krizi
A
SAYF
geçirmiþ yapýlan tüm
A
10’D
müdahalelere raðmen
kurtarýlamamýþtý.
"Çorum'da
El Sanatlarýný"
masaya yatýracaklar
Ýl Kültür ve Turizm
Müdürlüðü "Çorum'da El
Sanatlarýnýn Dünü, Bugünü"
konulu panel ve Ahþap Baský
Sergisi düzenleyecek.
SAYFA 7’de
Devlet Tiyatrolarý Çorum sahnesi sezonu Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun
"Ýkinci Dereceden Ýþsizlik Yanýðý" isimli oyunla açýyor.Ali Cüneyd Kýlcýoðlu'nun yazdýðý ve
Elif Erdal'ýn yönettiði 2 perdelik
oyun 24 Ekim Cuma günü saat
20.00'da 25 Ekim Cumartesi günü ise 14.00-20.00 saatlerinde
Çorum Devlet Tiyatrosu salonunda tiyatroseverlerle buluþacak. Oyunun konusu þöyle:Bir Cumhurbaþkaný, Baþbakan'ýn kafasýna anaya- AYFA
S
sa fýrlatýrsa, tesadüf bu 3’DE
ya, siz de o gün askerden
dönmüþ bir...
Mahir ODABAÞI
ÇÝLENÝN
AÇIK ADRESÝ
KÖYLÜ KADINI
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
SAYFA 4’de
TEK
YILDIZ
2
14
HABER
EKÝM 2014 SALI
2
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Kamu Sen'den Vali
Kara'ya hayýrlý olsun
Tel: 0 532 601 04 98
ELEMAN ARANIYOR
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
Müracaat: 0505 234 66 89
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Vali Kara'ya hayýrlý olsun dileklerini iletti.
Vali Ahmet Kara ise ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getirerek Kamu Sen Ýl
Temsilcisi ve Türk Saðlýk Sen Çorum Þube
Baþkaný Fatih Gök'e ve Kamu Sen'e baðlý sendika baþkanlarýna teþekkür etti. Yasin YÜCEL
yüzde 9,87 artýþla 6 milyon 13 bin 935 tona ulaþtý."
-KANATLI SEKTÖRÜBayraktar, tavuk yumurtasý üretimininde
Aðustos'ta yüzde 2,26, tavuk eti üretiminin ise
yüzde 4,3 arttýðýný, Ocak-Aðustos döneminde
yumurtada yüzde 11,95, tavuk etinde yüzde
5,76'lik yükseliþ olduðunu bildirdi. Bayraktar,
"Ocak-Aðustos döneminde, 2013 yýlýnda 10 milyar 797 milyon 601 bin olan tavuk yumurtasý
üretimi, 2014 yýlýnda yüzde 5,76 artýþla11 milyar
276 milyon 176 bine yükseldi" dedi.
2013 yýlý Aðustos ayýnda 151 140bin 158 ton
olan tavuk eti üretiminin, yüzde 4,3artýþla2014Aðustos ayýnda
169 bin 212 tona yükseldiðini bildiren Bayraktar, "Ocak-Aðustos
döneminde, 2013 yýlýnda 1 milyon 232 bin
418ton olan tavuk eti
üretimi, 2014 yýlýnda
yüzde 5,76artýþla 1 milyon 271bin 748 tona
yükseldi" bilgisini verdi.
Bayraktar, 2013 yýlýnda 16 milyar 496 milyon 751 bin adet olan yumurta üretiminin Temmuz ayý itibarýyla yýllýk bazda 16 milyar 965 milyon 327 bin ile 17 milyar adede dayandýðýný, 1
milyon 758 bin 363 ton olan tavuk eti üretiminin
ise Aðustosayý itibarýyla yýllýk bazda 1 milyon 827
bin 693 ton olduðunu bildirdi.
-DIÞ TÝCARETBayraktar, 2013 yýlýnýn tamamýnda 406
milyon 352 bin 441 dolar yumurta, 607 milyon
930 bin 13 dolar kümes hayvaný eti, sakatatý ve
benzeri ürün, 285 milyon 776 bin 482 dolar süt
ve süt ürünleri, 2014 Ocak-Temmuz döneminde
ise 255 milyon 595 bin 090 dolar yumurta, 425
milyon 181 bin 253 dolar kümes hayvaný eti, sakatatlarý ve benzeri ürün, 257 milyon 063 bin 362
dolar süt ve süt ürünleri ihracatý yapýldýðýný da
kaydetti. Haber Servisi
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Ýmtiyaz Sahibi
Yýl: 10 Sayý: 2905 14 EKÝM 2014 SALI
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
(Kýrþehir) Ahi Evrân Kültür
Haftasý - Ankara'nýn baþkent
olmasý (1923) - Harp
Akademileri Günü
Ben Böyle Olmamalýydým
Sanayiye aktarýlan sütte
artýþ devam ediyor
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB)
Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, sanayiye
aktarýlan inek sütü miktarýnýn Aðustos ayýnda
yüzde 10,98, Ocak-Aðustos döneminde yüzde
9,87 arttýðýný bildirerek, "Aðustos ayýnda 698 bin
ton, son bir yýllýk dönemde 8,48 milyon ton inek
sütü sanayiye aktarýldý.Sanayiye aktarýlan süt
miktarýnda artýþ devam ediyor" dedi.
Bayraktar, yaptýðý açýklamada, 2014 yýlý
Aðustos ayýnda sanayiye aktarýlan inek sütü
miktarýnýn geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde
10,98 artýþla 628 bin 996 tondan 698 bin 098 tona yükseldiðini belirtti.
Þemsi Bayraktar, 2013 yýlý Ocak ayýnda 637
bin 956 ton olan sanayiye aktarýlan süt miktarýnýn, Þubat ayýnda 622
bin 381 ton, Mart ayýnda
710 bin 712 ton, Nisan
ayýnda 733 bin 380 ton,
Mayýs ayýnda 772 bin 785
ton, Haziran ayýnda 692
bin 84 ton, Temmuz
ayýnda 675 bin 158 ton,
Aðustos ayýnda 628 bin
996 ton, Eylül ayýnda 594
bin 456 ton, Ekim ayýnda
605 bin 194 ton, Kasým ayýnda 611 bin 918 ton,
Aralýk ayýnda 653 bin 490 ton olduðu bilgisini
verdi.
2014 Ocak ayýnda sanayiye 710 bin 33 ton,
Þubat ayýnda 684 bin 115 ton, Mart ayýnda 789
bin 355 ton, Nisan ayýnda 793 bin 573 ton, Mayýs ayýnda 828 bin 417, Haziran ayýnda 767 bin
112, Temmuz ayýnda ise 743 bin 232 ton ve
Aðustos ayýnda ise 698 bin 98 ton inek sütü aktarýldýðýný belirten Bayraktar, þunlarý kaydetti:
"2013 yýlýnda sanayiye 7 milyon 938 bin 510
ton inek sütü aktarýlmýþtý. Sanayiye aktarýlan
inek sütü miktarý Aðustos ayý itibarýyla yýllýk bazda 8 milyon 478 bin 992 ton ile 8,5 milyon tona
yaklaþtý. Ocak-Aðustosdönemlerine bakýldýðýnda 2013 yýlýnda 5milyon 453 bin 472 ton olan sanayiye aktarýlan inek sütü miktarý, 2014 yýlýnda
14.10.2014
Günün Þiiri
Demir doðrama, paslanmaz korkuluk
ve alüminyum korkuluk iþinden
anlayan kalfa ve ustalar alýnacaktýr.
Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Saðlýk
Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, Kamu
Sen'e baðlý sendika baþkanlarý ile Vali Ahmet
Kara'ya dün hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuþan Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve
Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök,
05:17
06:43
12:33
15:38
18:12
19:30
Sözünde durmak ve sözünü güzel bir þekilde
yerine getirmeye çalýþmak, imandandýr
Hadîs-i þerîf
ELEMAN ÝLANI
Müracaat: Þahin Paslanmaz
:
:
:
:
:
:
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Ben, böyle olmamalýydým
Ýsmini duyunca, boynum düþmeliydi omzuma.
Ýçime bir ateþ düþmeliydi
Ayaklarýmýn feri kesilmeliydi.
Kendimden geçmeliydim sonra...
Adýný sayýklamalýydým, adýmý unuttuðumda
Ama bunu kimse duymamalýydý,
Seni, mahþere kadar saklamalýydým.
Ben böyle olmamalýydým
Nisan akþamlarýný ýslatýrken yaðmur
Bahar, þarkýlarýný söylerken karanlýða
Çalan her kapýya `sensin` diye koþmalýydým.
Ayak sesleri gelmeliydi uzaktan
Ben hep sana yormalýydým.
Gece yýldýzlarýný serpince göðe
Seni görmek için uyumalýydým.
Þarkýlar kime söylenirse söylensin
Sana diye dinlemeliydim.
Türküler dolmalýydý odama,
Ben bir selvi boylu yârdan ayrýldým deyince bir ses
Selvi boylu yâr sen olmalýydýn
Kömür gözlüm ateþine düþeli
Senin için söylenmiþ söz olmalýydý.
Bir mey yokluðuna aðlamalýydý delice
Bir keman, incecik çýðlýk olmalýydý
Ama bunu kimse bilmemeliydi,
Seni mahþere kadar saklamalýydým.
Böyle olmamalýydým,
Kelimeler Taif'i taþýyýnca kulaklarýma
Daha yüzüme çarpmadan Taif rüzgarý,
Taþlarýn izi çýkmalýydý yüzümde.
Uhud anýlýrken, diþlerine sýzý düþmeliydi.
Haremde bir ikindi vakti
Kem gözler çevrilince sana
Ve vefasýz eller uzanýnca yakana
Ýçim daralmalý, nefesim kesilmeliydi.
Sen ötelere hazýrlanýrken,
Öteler senin için süslenirken,
Son kez baktýðýn pencerede hayal edip seni,
Perdenin son kez kapanmasý gibi,
Kapanmalýydý gözlerim.
Sonra içime doðru gerilip,
Seni bize lutfedenin ismini haykýrýp,
'Allah(C.C.) ' deyip,
Düþmeliydim yere.
Ama bunu kimse bilmemeliydi.
Seni mahþere kadar saklamýydým.
Ve mahþer günü...
Uzaktan seni seyretsem.
Sana yakýn olmak için can atsam.
Beni engelleseler,
'Sen kim yakýnlýk kim? ' deseler.
Ben aðlamaktan konuþamasam.
Gözlerini çevirsen bana.
'Benim cennetim bana bakan gözlerindir.'
Ve tebessüm etsen.
Ama bunu kimse görmese,
Dursun Ali Erzincanlý
Seni ebede kadar saklasam.
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,2844
2,8834
STERLiN 3,6701
JPY YENi 2,1219
2,2872
2,8871
3,6801
2,1247
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
ODABAÞ ECZANESÝ TEL: 777 00 59 ÝKBALEVLERE
GÝDEN CADDE ÜZER
SEVDA ECZANESÝ TEL:221 86 36 ÖZDOÐANLAR
SÝNEMASI YANI
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
14
EKÝM 2014 SALI
Saðlýk yaþam için
hareket edelim
2014 yýlý "Saðlýklý Yaþam ve Hareket saðlýðý olumsuz etkilemektedir. Fiziksel
Yýlý" etkinlikleri kapsamýnda, Halk aktivitenin saðlýk için öneminin yeterince
Saðlýðý Müdürlüðü, Saðlýk Müdürlüðü ve anlaþýlamamasý ve giderek daha hareketsiz bir
Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði yaþam tarzýnýn benimsenmesi, toplumda
personelinin ve öðrencilerin katýlýmý ile "Saðlýk obezite, kalp-damar hastalýklarý, hipertansiyon,
Ýçin Hareket Et" temalý bir yürüyüþ organizasy- diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalýklarýn
onu düzenlendi.
görülme sýklýðýný arttýran önemli nedenlerden
Valilik önünde toplanan katýlýmcýlar Saat biri olmuþtur. Çocukluk çaðýndan itibaren
Kulesi'ne kadar düzenlenen yürüyüþe Ýl Saðlýk düzenli aktivite alýþkanlýðý kazandýrmak, egzerMüdürü Dr. Ýsmail Yücel, Kamu Hastaneleri sizi günlük yaþamýn vazgeçilmez bir parçasý
Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani, Ýl Halk haline getirmek ve en azýndan her birey için
Saðlýðý
Müdürü
Dr.
günlük bedensel aktivite
Ahmet Barýþ, Ýl Özel
miktarým arttýrmak, bireysel
Ýdaresi Genel Sekreteri
saðlýðýmýzýn korunmasý ve
Ömer Arslan, Sosyal
ileride karþýlaþýlacak saðlýk
Güvenlik Kurumu Ýl
tehditlerinin
azaltýlmasý
Müdürü Duran Cesur,
konusunda oldukça büyük
öðrenciler saðlýk çalýþanöneme sahiptir. Bunun için
larý ve aileleri katýldý.
çocuklar yaþlarýna uygun
Yürüyüþte,
saðlýk
spora veya egzersize yönçalýþanlarý olarak topluma
lendirilmeli, bilgisayar veya
örnek olmak ve farkýntv karþýsýnda uzun süre
dalýk oluþturmak amacýykalmalarý
önlenmelidir.
la fiziksel aktiviteyle ilgili
Düzenli fiziksel aktivitenin,
Halk Saðlýðý Müdürü
pankartlar taþýdý.
saðlýklý kilonun sürdürülmeÝl Halk Saðlýðý Müdürü Ahmet Barýþ
si, dayanýklýlýk, güç ve
Dr. Ahmet Barýþ, düzenli
esnekliðin artýrýlmasýndaki
fiziksel aktivite, saðlýðýn korunmasý ve geliþtir- rolünün yanýsýra toplumda sýk görülen kronik
ilmesinde önemli rol oynadýðýný söyledi.
hastalýklara yakalanma riskini azalttýðý açýkça
Barýþ, "Saðlýk, bireyin bedensel, ruhsal ve bilinmektedir. Haftada 3-4 kez yapýlan, 30-60
sosyal anlamda tam bir iyilik halinde olmasý dakikalýk orta þiddette fiziksel aktivite bile
olarak tanýmlanmaktadýr. Teknolojik geliþmel- genellikle saðlýðýmýz üzerinde olumlu etkileri
erle günlük aktivite yoðunluðunu azaltmak her açýða çýkarmaya yeterlidir" diye konuþtu.
ne kadar yaþamý kolaylaþtýrsa da uzun vadede Yürüyüþün ardýndan Hürriyet Parký önünde su
hareketsiz bireylerin sayýsýný arttýrmakta ve ve sýcak salep daðýtýldý. Yasin YÜCEL
HABER
3
‘Tarým ve Ýnsan’
fotoðraf sergisi açýldý
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðý Eðitim Yayým ve
Yayýnlar Dairesi Baþkanlýðý'nca
bu yýl 5'ncisi düzenlenen "Tarým ve
Ýnsan" konulu ulusal fotoðraf yarýþmasýnýn sergisi dün Çorum Devlet
Tiyatro Salonu'nda açýldý.
Serginin açýlýþ kurdelesini Gýda,
Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü
Erkan Elfaz Ermiþ, Denizbank Þube
Müdürü Ebru Gül Çömüz, Ziraat
Odasý Meclis Baþkaný Saadettin
Karaaslan, Çorum Ticaret Borsasý
Baþkaný Ali Bektaþ birlikte kestiler.
Açýlýþ konuþmasý yapan Gýda,
Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü
Erkan Elfaz Ermiþ, serginin tarýma
gönül veren insanlarýn fotoðraflarýndan oluþtuðunu ve fotoðraflarýn 81
ilde
sergileneceðini
belirterek,
herkesin çektiði fotoðraflarla yarýþmaya katýlabileceðini söyledi.
Denizbank'ýn sponsor olduðu ve
farklý yýllarda ödül almýþ 70 fotoðrafýn
olduðu fotoðraf sergisi 3 gün boyunca
Devlet Tiyatro Salonu'nda fotoðraf severlerin beðenisine sunulacak.
Sergi açýlýþýna, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl
Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Ýl Müdür Yardýmcýsý Yusuf Þahinbaþ, Ýl Damýzlýk Sýðýr
Yetiþtiriciler Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek, Çorum
Damýzlýk Koyun Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket
Avcý, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer
Arslan,Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Ýl
Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Þeker
Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, Pankobirlik Yönetim
Kurulu Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz, Ziraat Odasý
Meclis Baþkaný Saadettin Karaarslan, Orman Ýþletme
Müdürü Orhan Çatalçam, Tapu Kadastro Müdürü
Tonguç Genç, OKA Çorum Yatýrým Destek Ofisi Ýl
Koordinatörü Özgür Yalçýn, Denizbank Þube
Çorum Devlet Tiyatrosu
sezonu açýyor
Devlet Tiyatrolarý Çorum sahnesi sezonu Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Ýkinci Dereceden
Ýþsizlik Yanýðý" isimli oyunla açýyor.Ali Cüneyd Kýlcýoðlu'nun yazdýðý ve Elif Erdal'ýn yönettiði 2 perdelik
oyun 24 Ekim Cuma günü saat 20.00'da 25 Ekim Cumartesi günü ise 14.00-20.00 saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosu salonunda tiyatroseverlerle buluþacak.
Oyunun konusu þöyle:Bir Cumhurbaþkaný, Baþbakan'ýn kafasýna anayasa fýrlatýrsa, tesadüf bu ya, siz de
o gün askerden dönmüþ bir üniversite mezunu olarak
iþ aramaya baþlasanýz nasýl bir sürecin içinde bulurdunuz kendinizi? Güzide memleketimizin insan kaynak-
Baþkan Ýsbir,
Ýspanya yolcusu
Ortaköy
Belediye
Baþkaný Taner Ýsbir, 16-19
Ekim 2014 tarihleri arasýnda
Ýspanya'nýn Sevilla, Granada ve
Cordoba kentlerine gidecek.
Baþkan Ýsbir, buralarda tarihi
kültürel mirasýn korunmasý ve
yaþatýlmasý ile ilgili çalýþmalarý
yerinde inceleyecek.
Baþkan Ýsbir, Ýspanya'ya Tarihi
Ketler Birliðinin daveti üzerine
gidiyor. Haber Servisi
Müdürleri Ebru Gül Çömüz ve Ferda Elmacý, TSO
Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Sarýaslan ve Gýda,
Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü personeli katýldý.
Bahadýr YÜCEL
larý uzmanlarýnýn "modern metotlarla" hazýrladýðý
baþvuru-eleme-cevap bekleme badirelerini aþmaya
çalýþmak bir yandan, eþe dosta, aileye karþý iþsiz konumunda olmak öte yandan, kendi baþvuru kriterlerinizi
tabana vurdurmak ters kroþeden gelirken nasýl olur da
saðlýklý, ilkeli, tuttuðunu koparan bir vatan evladý olarak kalýrsýnýz? Ya da kalabilir misiniz? Durum bu kadar tuhafken doðal olarak yaþananlar da absürd olacaktýr. Hem keyifli, hem de canýnýzý yakacak bir kara
komedi.Oyunun biletleri Devlet Tiyatrosu giþesinden
ve http://www.biletiva.com/devlet tiyatrosu/Çorum
adresinden satýþa sunuldu. Haber Servisi
Model araç
tutkunlarý
stant açtý
Model araç tutkunlarý geçtiðimiz hafta sonu Akkent yapýlan otodrag yarýþlarýn stant açtýlar.
Model araç severler açtýklarý stantda hem birbirinden ilginç
model araçlarý sergilediler hemde meraklýlara bilgi verdiler.
Model araç tutkunlarý isteyenlerin bu araçlar hakkýnda kendilerinden bilgi alabileceklerini ifade ederek, "Çorum'da model
araç meraklýlarýnýn sayýsýnýn artmasý için çalýþýyoruz. Ýsteyenlere
bu konu da yardým olmaya hazýrýz" dediler. Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
14
EKÝM 2014 SALI
HABER
4
Ömer Kýlýç Ruanda'da ÝHH'nýn
Kurban çalýþmalarýna katýldý
Baðcý Ailesinin Mutlu günü
Meryem ve Bünyamin Baðcý'nýn oðullarý,
AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý'nýn Yeðeni
ve ayný zamanda yardýmcýsý olan Ömer Fatih
Baðcý, Þehri ve Mehmet Çanak'ýn Kýzlarý Sevda ile
evlendi. 11 Ekim Cumartesi günü Kýna gecesi ile
baþlayan düðün dün akþam Osmancýk Saray
Düðün salonunda Nikah töreni ve düðün eðlencesi ile devam etti. Genç Çiftlerin þahitliðini
Milletvekili Cahit Baðcý ve AK Parti Ýl baþkaný
Ahmet Ceylan yaptýlar. Tek Yýldýz Ailesi olarak
genç çiftleri tebrik eder mutluluklar dileriz.
Mahir ODABAÞI
ÇÝLENÝN
AÇIK ADRESÝ
KÖYLÜ KADINI
Eskiye göre þartlar çok deðiþmiþ olsa da yine çoðu
köylerdeki kadýnlarýmýz çilenin açýk adresi olarak
gözümüze çarpýyor. Güne ekseriya sabah ezanýyla
baþlýyorlar. Masraf az olsun LPG tüpü gitmesin diye
yemekleri, çaylarý ocakta yapýyorlar. Peþinden inekleri
saðmak, yalýný, yemini - samanýný vermek ve akabinde
ahýrdaki kemireleri dýþarý taþýma iþi bekliyor.
Geleneksel aile tiplerinde aileler parçalanmadýðý için
gelin kaynana ve hatta bir iki elti ayný evde kalýyorlar.
Bu durumda yemek yapmak, ekmek yetiþtirmek baþlý
baþýna bir uðraþý haline geliyor.
Birde bunun yanýnda babacan kaynata, sevecen
kaynana yoksa ve eþi de çok sakinse veya çok aksiyse
Allah o gelin yar ve yardýmcýsý olsun demekten baþka
çare kalmýyor. En büyük yorgunluðu da onlardan geliyor. Diðer taraftan þebeke yoksa eve su taþýma, çamaþýrlarý köy yunaðýnda yýkama ve bað bahçe iþleri peþinden
geliyor. Akþam olunca öyle þehirli kadýnlarý gibi gece
yarýlarýna kadar, parklarda veya evde televizyon baþýnda, internet karþýsýnda kalmak gibi bir lükse sahip
olamýyorlar
. Çünkü günün yorgunluðu üstlerine çöküyor, halk
tabiri ile sobanýn yanýna koyun postunun üzerine
devriliveriyor ama bu arada çay içmeden uyumak eksikliktir alýþkanlýðýyla eþi veya beraber kalýyorlarsa diðer
aile büyüklerine bu hizmeti de sunmak zorundadýr.
Diðer taraftan öyle ufak tefek hastalýklar için çocuklarý
hastaneye götüremiyor.
Çokbilmiþ kaynananýn kaynanasýndan gördüðü
usulle hastalýklara þifa aranýyor. Bazen de bedeli aðýr
ödeniyor. Hele kendisi, son havlinde gidebiliyor.
Netice olarak, bu annelerimizin çocuklarýnda ayný
kaderi paylaþmamalarý için, köyde görev yapan imama,
öðretmene veya diðer memurlara çok görev düþmektedir. Ýsterse idealist bir imam, bir öðretmen özellikle
mahrumiyet olan köylerin ufkunu deðiþtirebilir. Bu
nedenle, ''þehirdeki doktorun çocuðu doktor olursa
normaldir ANCAK dað köyündeki Satý teyzemin
çocuðu doktor olursa bunun hayat hikâyesi farklý yazýlmalýdýr'' Evlatlarda bu analarýn hakkýnýn ödenemeyeceðini unutmamalýdýr.
Sabah erkenden kalkýp yakar ocaðýn altýný
Çocuklarýna, kocasýna piþirir sýcak tahrana aþýný
Ellisinde olsa da altmýþýnda gibi gösterir yaþýný
Çilenin açýk adresi köylü kadýný
Helkeyi alýp iner dama, yalýný verir mala
Ýneði saðmaya baþlar vermeden mola
Birde ahýrý kürür, dýþarýda ki p.kluða
Çilenin açýk adresi köylü kadýný
Öðlene ekmek bitmeden hamuru yoðurur
Katmerle-bükmeyle çocuklarý doyurur
Koþturmaca içerisinde epey yorulur
Çilenin açýk adresi köylü kadýný
Baðda -bahçede yapýlacak iþler çoktur
Hepsini saymaya kalksam imkân yoktur
Buna raðmen evi de gerçekten paktýr
Çilenin açýk adresi köylü kadýný
Öðlene ekmek bitmeden hamuru yoðurur
Katmerle-bükmeyle çocuklarý doyurur
Koþturmaca içerisinde epey yorulur
Çilenin açýk adresi köylü kadýný
Sýrtýnda güðüm, elinde bidonla eve su taþýr
Yeni doðmuþ buzaðýya kýyamaz, sýrtýný kaþýr
Avucunu açtýrýp ta baksan her tarafý nasýr
Çilenin açýk adresi köylü kadýný
Donlarý yýkamak için, köyün yunaða kurar kazan
Çimdirir çocuklarý, bite pireye vermemek için
meydan
Arada bir fýrça yer, kaynata - kaynana ve kocadan
Çilenin açýk adresi köylü kadýný
Bazen çocuklarýný oturtup öðüt verir dizinin dibinde
Der 'korkmayýn, saçýmý süpürge yapýp okuturum
sizi yine
Sizde aman çok çalýþýn yavrularým benim gibi
çekmeyin çile'
Çilenin açýk adresi köylü kadýný
Odabaþý der, tam anlatamam size gelip görmeyince
Þehirden gelen misafirlere bir baþka durur el pençe
Çok üzülür, burun kýrýþtýrýp da yemeði yenmeyince
Çilenin açýk adresi köylü kadýný
Öyle ufak tefek hastalýklarda doktora gelmez
Þehirli kadýnlarý gibi her gün çarþý pazar bilmez
Evlatlar unutmayýn, bu analarýn hakký ödenmez
Çilenin açýk adresi köylü kadýný
Çocuklar bir bir gurbet ele gittiler
Ayakta zor dursa da Koca Çýnarlar dertliler
Tarlayý - tapaný ekmeyip, nadasa vakfettiler
Çilenin açýk adresi köylü kadýný
Akþam olunca günün yorgunluðu biner sýrtýna
Yatsýya dayanamaz uzanýverir sobanýn yanýna
Biraz sonra dürter kocasý, 'karý, bir çay yapsana'
Çilenin açýk adresi köylü kadýný
ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý 22 yýlýn verdiði tecrübeyle
bu yýl kurban organizasyonunu
yurt içindeki kurban çalýþmalarý
ile birlikte 5 kýtada 93 ülke ve bölgede gerçekleþtirdi. ÝHH, bayram
boyunca 45 bin 18 hisse kurbaný
yaklaþýk 1 milyon 600 bin ihtiyaç
sahibine daðýtýldý.
ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, 5
kýtada 93 ülke ve bölgede kurban
kesimlerini tamamladý. Yurt içi ve
yurt dýþý olmak üzere toplamda
45 bin 18 hisse kurban ihtiyaç sahiplerine
daðýtýldý.
Çorum ÝHH Ýstiþare Heyeti üyesi Av.
Ömer Kýlýç'ta Kurbanda Ruanda'da görev
aldý. Yeryüzüne daðýlan ÝHH ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeþlerine
sadece kurban eti götürerek deðil, ayný zamanda hayat koþullarýný iyileþtirmeye yönelik çeþitli projelerle de destek olmaya devam ediyor. Cami, mescit, su kuyularý, eðitim merkezleri, meslek edindirme kurslarý,
saðlýk çalýþmalarý, yetimhane binalarý vb.
birçok projenin temelleri de kurban ziyaretlerinde atýlýyor.
Aðýrlýklý olarak Suriye, Filistin, Irak,
Lübnan, Ürdün, Patani, Myanmar, Moro,
Pakistan, Afganistan, Çad ile Somali gibi
kriz ve savaþ bölgelerinde kurban çalýþmasý yapýldý. ÝHH ekipleri, bu ülkelerin yaný
sýra dünyada Müslümanlarýn yaþadýðý ve
ihtiyaç duyulan diðer bölgelere de ulaþarak
kurban kesimlerini tamamladý.
ÝHH Ýl Baþkaný Selim Özkabakçý konu
hakkýnda verdiði bilgide, "Vakfýn bu yýlki
kurban kampanyasýnda önceliklerinden birisi Suriyeli mülteciler oldu. Türkiye, Lübnan, Ürdün mülteci kamplarý ile Suriye içerisinde Þam, Halep, Hama, Ýdlib, Lazkiye,
Deirezzor ve diðer þehirlerdeki mülteci
kamplarýnda kesilen 3 bin 205 hisse kurban, yaklaþýk olarak 115 bin 380 civarýnda
ihtiyaç sahibi Suriyeli mültecilere daðýtýldý.
FÝLÝSTÝN'E VE GAZZE'YE ÖZEL
ÖNEM
ÝHH ekipleri, Filistinli ihtiyaç sahiplerini de unutmadý. ÝHH ekipleri, abluka altýnda yaþayan Filistin ve Gazze'deki ihtiyaç
sahiplerine toplamda 6 bin 589 hisse kurban kesimi yaparak 237 bin 204 ihtiyaç sahibine daðýttý.
YOKSULLUÐUN KITASI AFRÝKA
ÝHH ekipleri, Afrika'da da yoðun bir
kurban çalýþmasý yürütüyor. Afraika'da çok
sayýda su kuyusu ve katarak ameliyatlarý
projesi yürüten ÝHH, bu sene ihtiyaç duyulan bir çok ülkede kurban çalýþmasý yaptý.
Nijer, Somali, Mali, Gana, Sudan(Darfur,
Hartum, Eritreli mülteciler), Etiyopya(AddisAbaba, Ogedan), Çad(Orta Afrikalý
mülteciler), Burkina Faso, Tanzanya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Burundi, Cibuti,
Kamerun(Orta Afrikalý mülteciler), Bolivya, Lesotho, Mozambik, Swaziland, Zimbabve, Gambiya, Gana, Kenya, Malavi,
Mali, Moritanya, Nijer, Raunda, Sierre Leone, Uganda gibi ülkelerde kurbanlar kesilerek ihtiyaç sahiplerine daðýtýldý.
ARAKAN UNUTULMADI
Uzak Asya'nýn Ýslam topraklarý büyük
bir insanlýk dramýnýn yaþandýðý Myanmar'ýn bazý bölgelerinde, Bangladeþ'te
Arakanlý Müslümanlarýn yaþadýðý bölgelerde kurban kesimi Kurban Bayramý'nýn
üçüncü günü baþladý. ÝHH ekipleri, bu bölgelerde daha önce selden dolayý zarar gören bazý noktalarda yardým faaliyetleri yürütmüþtü. ÝHH ekipleri, Arakan'da toplamda 2 bin 485 hisse kurban keserek yoksul
ailelere kurban eti daðýtýmý yaptý. Pakistan'da ise aðýrlýklý olarak mültecilerin bulunduðu bölgelerde kurban kesimi yapýldý.
Pakistan'da kurbanlar bayramýn üçüncü
günü kesilmeye ve daðýtýlmaya baþlandý.
ÝHH ekipleri, bu bölgede daha önce selden
zarar gören ihtiyaç sahiplerine yardým faaliyetinde bulunmuþtu. Ekipler, ayný za-
man da Afganistan'da da belli sayýda kurban keserek ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrdý.
Güney Asya'nýn fakir ülkesi 2 milyonluk Srilanka'nýn nüfusunun yüzde 8'ini
Müslümanlar oluþturuyor. ÝHH ekipleri,
Srilanka'da belirli sayýda kurban keserek
ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrdý. ÝHH ekipleri,
Balkanlara da çalýþmalarýna devam etti.
Makedonya, Arnavutluk, Sancak, Kosova'da kurban çalýþmasý yapýldý. Balkanlarda
farklý ülke ve bölgelerde toplamda bin 627
hisse kurban kesimi yapýlarak ihtiyaç sahiplerine daðýttý. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý,
Patani bölgesinde kestiði 110 büyükbaþ
hayvanýn etlerini ihtiyaç sahibi ailelere daðýttý.
ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, 2014 Kurban
Organizasyonu kapsamýnda vakýf personeli ve gönüllülerden oluþan bir ekiple yoksul
Müslüman Malaylarýn yaþadýðý Tayland'ýn
Patani bölgesine de gitti. ÝHH ekibi, Patani'nin kýrsal kesimde bulunan bölgede kesilen 110 büyükbaþ hayvanýn etlerini yoksul ailelere teslim etti.
Hatýrlanmýþ olmanýn mutluluðunu yaþayan Müslüman Malaylar, ÝHH ekibine
teþekkür ederek poþet içine konulan etlerini alarak evlerine gitti. Kurban bayramýný
Türkiye'den iki gün sonra kutlayan Nepal'de ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, 940 hayýrseverin kurban baðýþlarýyla satýn alýnan 120
büyükbaþ hayvanýn etlerini Müslüman
kardeþlerine ulaþtýrdý. Nepal'deki yaklaþýk
1 milyon 200 bin Müslümanýn yüzde
95'nin yaþadýðý Biratnagar'da, gerçekleþtirilen kesimlerde kurbanlar, titiz çalýþmalarý
sonucu ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýldý.
5 KITADA 93 ÜLKE VE BÖLGEDE
KURBAN ORGANÝZASYONU
ÝHH ekipleri dünyanýn birçok noktasýna
bayram öncesi ulaþarak kurban çalýþmalarýna baþladý. Kurban Bayramý'yla birlikte þu
ülkelerde ve bölgelerde kurban çalýþmalarý
yoðun bir þekilde yürütüldü;Abhazya, Acara, Açe, Adýgey, Afganistan, Ahýska, Arnavutluk, Azerbaycan(Çeçen mülteciler),
Bangladeþ(Arakanlý mülteciler), Bolivya,
Bulgaristan, Burkina Faso, Burundi, Cibuti,
Çad (Orta Afrikalý mülteciler), Çeçenistan,
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Doðu
Türkistan, Ekvador, Etiyopya(AddisAbaba,
Ogedan), Filipinler- Moro, Filistin(Gazze),
Gambiya, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, Haiti, Hindistan(Jammu ve
Keþmir, Assam, Kerala), Irak, Ýran, Kamboçya, Kamerun(Orta Afrikalý mülteciler),
Kazakistan, Kenya, Kýrgýzistan, Kýrým, Kosova, Kuzey Irak, Lesotho, Lübnan(Filistinli mülteciler, Suriyeli mülteciler), Makedonya, Malavi, Mali, Mýsýr, Moritanya, Mozambik, Myanmar, Nepal, Nijer, Özbekistan, Pakistan(Azad Keþmir), Romanya, Ruanda, Rusya(Moskova, Tumen, Omsk, Tümen, Kamerova, NijniyNoviGorod, Penza,
Kamenka), Sýrbistan(Sancak, Preþova), Sierra Leone, Somali, SriLanka, Sudan(Darfur, Hartum, Eritreli mülteciler), Suriye,
Swaziland, Tacikistan, Tanzanya, Tayland Patani, Tunus, Bosna-Hersek, Uganda, Ürdün(Filistinli mülteciler, Suriyeli mülteciler) Vietnam, Yemen (Somalili mülteciler),
Zimbabve. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'nýn 93
ülke ve bölgede gerçekleþtirdiði bu yýlki
Kurban organizasyonunda kesilen kurbanlar yaklaþýk 1 milyon 400 bin ihtiyaç sahibine ulaþtýrýldý." Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
14
EKÝM 2014 SALI
HABER
5
Necip Güler'den
belediyeye teþekkür
Kendini emekli maaþý ile barýþa adayan
Ali Nezihi Arýn Çorum'a uðradý
Ýsviçre Vatandaþý Roland
Höhn'ün 2002 Yýlý Aralýk
Ayýnda Baþlattýðý ve 10 Yýlda 1.5
Milyar Ýmzanýn Hedeflendiði "Barýþ
ve Güvenlik Ýçinde Yaþamak Ýstiyoruz"
Adlý
Kampanyanýn
Türkiye'deki Gönüllü Elçisi Ali
Nezihi Arýn, Dünya Barýþý Ýçin Adým
Adým Türkiye'yi Dolaþýyor. ' Türkiye
de Barýþ Ýçin dilekçe' daðýtmak adýna
Ýstanbul Pendik'ten yola çýkan ve
bugüne kadar Türkiye'nin üçte birini
dolaþan Ali Nezihi Arýn, Sadece SGK
Emekli maaþý ile ve bu maaþ dýþýnda
hiçbir yerden gelir elde etmeden
resmi daireleri, okullarý, evleri ve
esnafý dolaþarak barýþ sürecine katký
saðlamaya çalýþýyor. Yerine göre
motorsikleti ile yerine göre karavana
çevirdiði küçük aracýnýn içerisinde
küçük tüpü ile kendi yemeðini piþirerek Türkiyeyi dolaþan Ali Nezihi
Arýn Çorum'a gelerek gazetemizi
ziyaret etti. Çözüm sürecine katký
saðlamak için Ýstanbul'dan yola çýkan
barýþ gönüllüsü Ali Nezihi Arýn,
"Ülkemizde kardeþlik, barýþ ve
güvenlik içinde yaþamak istiyorum"
yazýlý barýþ dilekçesini daðýtarak
vatandaþlardan imza alýyor. Toplanan
imzalarý TBMM'ye teslim edileceðini
söyleyen Arýn, Gönen'de çok güzel
þeylere þahit olduðunu, insanlarýn
barýþa hasret kaldýðýný ifade etti. Arýn,
"Çalýþarak sonsuz barýþý hep beraber
ülkemizde saðlayacaðýz. Ýnsanlarýmýzýn imzasý da barýþa katký
saðlayacak. Pozitif sevgi ortamý
saðlanacak. Dilekçemize Bakara
suresinin 208. ayetini de yazdýk.
Bunu yazdýk ki insanlar düþünsünler.
Bütün
niyazýmýz
ülkemizin,
insanýmýzýn barýþa kavuþmasýdýr"
dedi.Kimseden
maddi
destek
almadan emekli maaþý ile bu faaliyeti
yürüttüðünü ifade eden Arýn,
Türkiye'yi adým adým dolaþtýðýný
belirtti. Nadir YÜCEL
"Çanakkale ruhunu
yeniden canlandýrmalýyýz"
Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim
Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý son günlerde
Türkiye üzerinde kurgulanan oyunlar, gündem ve
Saðlýk-Sen'in kazanýmlarýna iliþkin yaptýðý açýklamada,
"Mesele Kobani, oradaki mazlumlarýn sesi olmak deðil.
Mesele sonuca ulaþabilecek çözüm sürecini sabote
etmek, Türk ile Kürdü birbirine düþman eylemek, bu
ülkenin birlik ve beraberliðinin saðlanmasýnýn önüne
geçmektir" dedi.
Türkiye'de demokrasinin tesisi için çok önemli
mücadelelerin verildiðini ifade eden Lafcý, "Bu süreçte
ülkemizin yaþamýþ olduðu süreçleri ortaya koyacak
olursak, Türkiye gerçekten milletine deðer veren bir
ülke konumuna gelmek için milletin iradesinin sandýða
yansýtýlacaðý bir ülke olmasý noktasýnda çok önemli
mesafe kat etti. Demokrasi kültürü yeni yerleþen ülkelerde bunun hazýmsýzlýðý da maalesef boy gösteriyor,
ülkemizde de olduðu gibi. Eðer bugün ülkemizde
güçlü, ileri demokrasiden
bahsediyorsak, bugün ülkemizin millet iradesinin sandýða
yansýtýlmasýndan bahsediyorsak
ve 11 Aðustos sabahýnda yeni
bir Türkiye'ye uyandýysak bu
sizlerin sayesinde, sizlerin
emeði ile olmuþtur" ifadelerini
kullandý.
Türkiye'nin 11 Aðustos
sabahýna 'Yeni Türkiye' söylemi
ile uyandýðýný kaydeden Lafcý,
"Artýk
milletin
iradesinin
sandýða
yansýdýðý,
kendini
yönetecek
Cumhurbaþkanýný iradesiyle seçtiði, vesayet dönemlerinin ortadan tamamen kaldýrýldýðý, artýk darbelerin
yapýlamayacaðý bir ülke konumuna gelen yeni bir
Türkiye. Elbette bugün güçlü bir Türkiye'yi istemeyen
zihniyet tekrardan düðmeye bastý. Türkiye güllük gülistanlýk bir haldeyken son 3-5 gündür kan gölüne
döndürülmeye çalýþýlýyor. Birileri Türkiye üzerinden
oyunlarýný devam ettirmek istiyor. Bunu yapmak istediler mi evet yapmak istediler. Türkiye'de çok partili
döneme geçtikten sonra 1960'lý yýllardan sonra her 10
yýlda bir bu milletin üzerine oyunlar oynandý. Darbeler
yapýldý. Bu ülke her darbe döneminde 20 yýl geriye
götürüldü. Milletin deðerleri yok edildi. Bu ülkenin
kaynaklarý yok edildi. Ýþte bugünde bu birliðin,
beraberliðin, kardeþliðin tesis edilmiþ olduðu bu günlerde ayný þer güçler, ayný küresel güçler ve onun iþ birlikçileri her beraber hareket etmek kaydýyla ülkemizi
bölmeye, kardeþ kavgasýný yeniden baþlatmaya çalýþýyorlar" þeklinde kaydetti.
Son günlerde çýkan olaylarýn Kobani ile ilgisi
olmadýðýný vurgulayan Lafcý, "Mesele oradaki mazlumlarýn sesi olmak asla deðil. Mesele sonuca ulaþabilecek
bir çözüm sürecini sabote etmek, Türk ile Kürdü birbirine düþman eylemek, bu ülkenin birlik ve beraberliðinin saðlanmasýnýn önüne geçmek, Irak nasýl
bölündüyse Türkiye'yi ayný konuma sokma meselesidir. Onun için elbetteki son günlerde yaþanan olaylara bakacak olursak bir bölge halkýný hain gösterme
çabasýdýr. Böyle bir þey asla yoktur. Burada milleti
sokaða dökmek isteyenlerin artýk kredileri tükenmiþtir.
Artýk çözüm süreci olduktan sonra kendilerinin siyaset
yapma ihtimalleri neredeyse kalmayacak bir durum
ortaya çýkacak. O zaman küresel güçlerle iþbirliði
yaparak Türkiye'yi karýþtýrma meselesidir ki millet
olarak uyanýk olmamýz lazým. Nasýl ki Gezi eylemlerinde bir ve beraber olduysak, bu oyuna gelmeyerek
ülkemizin birliðinin, beraberliðinin saðlanmasýna hep
beraber katký sunmamýz ve
bu
ülkeyi
Çanakkale
ruhunu yeniden canlandýracak lider bir ülke
konumuna hep beraber
getirmek zorundayýz. O
yüzden oynanan oyunlara
dikkat etmeliyiz" dedi.
Saðlýk-Sen'in
kazanýmlarýna da deðinen
Lafcý, "Bizden önce yetkili
olup da hiçbir kazanýmý
gerçekleþtiremeyenlerin
Saðlýk-Sen'in onlarca kazanýmýný eleþtirmeye hakký
yoktur. Saðlýk-Sen olarak yýpranma payýný ilk ortaya
attýðýmýzda hayal gördüðümüzü söylediler. Bu konudaki çalýþmalar son aþamada. Önümüzdeki günlerde bir
yasa ile yýpranma payýna kavuþacaðýz. Diðer taraftan
üzerinde ýsrarla durduðumuz bir konu daha var; Lisans
tamamlama. Lisans tamamlama konusunda da her þey
tamam. Ancak, þu anda bazý sorunlar var. Tüm
branþlara lisans tamamlama hakký konusunda Sayýn
Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan, Baþbakan
olduðu dönemde söz vermiþti. Önümüzdeki günlerde
Sayýn Cumhurbaþkanýmýzý ziyaret edip, YÖK engelinin
aþýlmasýný ve lisans tamamlama hakkýnýn bir an önce
hayata geçirilmesini isteyeceðiz. Saðlýk-Sen olarak
önümüzdeki dönemde döner sermayenin emekliliðe
yansýtýlmasý, adil bir ek ödeme sistemi getirilmesi, kreþ
hakkýnýn uygulamaya geçirilmesi, tüm hizmetlilere
memur kadrosu verilmesi gibi sorunlarýn çözümüne
öncelik vereceðiz" diyerek açýklamasýný tamamladý.
Haber Servisi
Akkent Mahallesi Muhtarý Necip
Güler, mahallesine
yaptýðý hizmetlerden dolayý Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü ve birim
müdürlerine teþekkür etti.
Mahallesinde belediye
tarafýndan bazý çalýþmalar
yapýldýðýný dile getiren
Necip Güler,
"Belediye ekipleri daha önce parklarýmýzý yenilemiþti. Þimdi ise bir tane yeni park yapýyor. Çalýþmalar sona ermek üzere. Yakýnda
bu parkýmýzý hizmete açacaðýz. Ayný zamanda Halk Otobüslerinin giremediði
noktalara belediye Fen Ýþleri ekipleri yol
yapmak için çalýþmalara baþladý.
Bu yolda açýlýnca
mahallemizin
heryerine Halk
Otobüsleri rahatlýkla ulaþacak ve
halkýmýz daha
rahat ulaþým hizmeti alacak. Ayrýca belediye iki
parkýmýzda da
ýþýklandýrma çalýþmasý yapacak"
dedi.
Belediyenin mahallesinde yaptýðý aðaçlandýrma çalýþmalarýndan duyduðu mem-
nuniyeti de dile getiren Güler, "Önceki yýllarda Akkent Mahallesi TOKÝ konutlarý giriþinde büyük bir alanda ve sokaklarda belediye tarafýndan aðaçlandýrma çalýþmalarý
yapýldý. Bu yýlda yine iki büyük alanda
aðaçlandýrma çalýþmalarý
gerçekleþtirilecek. Mahallemizde adeta küçük ormanlar oluþuyor. Aðaçlandýrma çalýþmalarýnýn
devamýný diliyorum. Çünki
aðaçlandýrýlacak alanlarýmýz çok. Oluþturulan mini
ormanlarla adeta bölgemizin çehresi deðiþiyor" þeklinde kaydetti.
Güler, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü baþta
olmak üzere, birim müdürleri ve personellerine Akkent Mahallesine yaptýklarý hizmetlerden dolayý teþekkür etti.Haber Servisi
"Bilgi edinme taleplerimize
cevap alamýyoruz"
Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, þu ana kadar Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne
yaptýklarý bilgi edinme içerikli yazýlarýn hiç birine olumlu yanýt verilmediðini belirtti.
Yaptýðý açýklamada, "Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü yetkililerine sormak istiyorum, olumsuz cevap vereceðinizi biliyorsunuz, taleplerimizi karþýlamayacaðýnýzdan da eminsiniz, cevap vermek için neden 15. iþ gününü beklersiniz? Buradaki amacýnýz ve kastýnýz nedir? Bizim amacýmýz üzüm yemek, baðcýyý dövmek
deðil. Ama sizler çatýþmacý ve ortamý geren tavýrlarýnýzla Çorum'un huzuruna katkýda bunduðunuzu düþüyorsanýz yanýlýyorsunuz. Önümüzdeki günlerde baþlayacak olan yönetici
görevlendirme sözlü sýnavlarýný yürütecek
olan komisyon üyelerini 17.09.2014 tarihinde
sormuþuz. 09.10.2014 tarihinde bunun mümkün olmadýðý cevabýný gönderiyorlar. Hadi süreci týkamak adýna bunu son gününe kadar
beklettin, bu komisyon üyelerinin isimlerini
vermekten neden imtina edersin? Sendikamýza ulaþan bilgilerden, müdürlük deðerlendirmesinde açýk tetikçilik yapanlarýn bir kýsmýnýn,
mülakat komisyonlarýnda yeniden görevlendirildiði noktasýndadýr.. Müdürlük deðerlendirmesinde sabýkalý olan bu kiþilerin, mülakat komisyonlarýnda görevlendirilmesi kabul edilemez. Bu komisyonlarýn yapacaklarý deðerlendirmeler, yaþanan gerginliklerin yeniden ve en
baþtan yaþanmasý anlamýna gelecektir" diyen
Selim Aydýn, "Yine bir bilgi edinme yazýmýzda, ilimizde sürekli ayný öðretmenlerin, belli
baþlý isimlerin il merkezinde görevlendirildikleri noktasýnda þikayetler aldýðýmýzdan dolayý ,
görevlendirmeler ile ilgili yazýmýza da olumsuz
bir cevap gelmiþtir. Hangi öðretmenleri , neye
göre ve kimin referansýyla görevlendirildiklerini neden saklýyorsunuz? Farklý bir bilgi edinme yazýmýzda, Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü "100 puan verdiðiniz müdürlerin bilimsel çalýþmasý ve basýlý yayýnlarý nelerdir" sorumuza cevap verememiþtir. Olmayan bir þeye
ne cevap vereceklerdi ki? Bu yayýnlar sizin elinizde yok anladýk peki bunu Laçin ilçe Milli
Eðitim Müdürlüðünden neden talep etmediniz ? Neden Laçin Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü çünkü 100 tam puan alan yöneticiler bu ilçede deðerlendirilmiþlerdir. Görevini kötüye
kullanan, insanlarý siyasi ve sendikal duruþlarýna göre fiþleyen tüm bunlarý yazýlý tutanak
haline getiren bu adama soramadýnýz mý sen
neye göre puan verdin diye ? Milli Eðitim Mü-
dürlüðü neden çekinmektedir? Yöneticilik görevi sona ermesi gereken bu þahýs hala neden
o koltukta oturmaktadýr. Gözü dönmüþlükle
neye puan verdiklerinin farkýnda olmadýklarýný biz zaten biliyoruz. Tarafsýz olmasý gereken
makamýna ve konumuna yakýþmayan sendikal
ve siyasi tasniflerde bulunan bu zatýn, oturduðu makama ihanet ettiði almýþ olduðu cezalarla sübut bulmuþtur. Böyle bir adamýn hala o
koltukta oturmasý eðitim camiamýz için bir
zuldür" ifadelerini kullandý. Aydýn sözlerini
þöyle tamamladý:"Sözlü sýnav komisyonu üyelerinin sözlü sýnavda adaylara sorulacak sorular ile cevaplarýný hazýrlamasý ve bu iþlemi tutanaða baðlamasý, sözlü sýnav sýrasýnda, adaylara sorulmak için hazýrlanmýþ olan bu sorulardan kur'a yöntemiyle belirlenenlerin adaya sorulmasý ile bu iþlemin komisyonca tutanaða
baðlanmasý ve adayýn da bu tutanaðý imzalamasý, sözlü sýnav sýrasýnda adayýn verdiði cevabýn adayýn kendi el yazýsý ile kayýt altýna
alýnmasý, sözlü sýnavda komisyon üyelerince
takdir edilen notun gerekçelerinin ortaya konularak tutanaða baðlanmasý, sözlü sýnavýn
sesli ve görüntülü kayýt imkânlarýndan yararlanýlarak kayýt altýna alýnarak yapýlmasý hususunda, taleplerimizi Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne bildirdik. Ayrýca sözlü sýnava çaðrýlacak
olanlarýn münhal bulunan kurum sayýsýnýn üç
katýna kadar olmasý gerektiði, sýnav puaný
olanlarýn da bu sayýya dahil edilmeleri gerektiðine de dikkat çekmek istiyoruz. Ýnþallah geçtiðimiz günlerde yaþadýðýmýz kýyýmlara þahit
olmayýz. Fakat buradan bir kez daha icra makamýndaki yetkililerimizi uyarýyorum, sizler
orada noter makamý deðilsiniz. Birileri okul
müdürüne mesaj atýyor okulundaki mevcut
idareciler yerine mesaj attýðým þu iki isimlerle
çalýþacaksýn diye. Ayný mesajý ismini sunduðu
þahsa da gönderiyor. Müdürüne bilgi verdim
diye. Böyle bir ahlaksýzlýk olur mu ? Bu iki ismin takipçisi olacaðýmýzý buradan belirtiyorum. Þayet bu isimler görevlendirilirse yazýklar
olsun. Ýnþallah endiþelerimizde haklý çýkmayýz.
Ýnþallah birileri icra makamlarýnýn üstünde hareket etmiyordur." Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
14
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
EKÝM 2014 SALI
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Yabancý avcýlar domuz avýnda
Aktif Sen'den
Genel Merkeze ziyaret
Aktif Sen Çorum teþkilatý sendikanýn
Ankara'daki Genel Merkezini ziyaret etti.
Sendika Ýl Temsilcisi Adem Yücel ve
beraberindeki heyet eðitim ve sendikal gündeme ait bir takým konularýnda fikir alýþveriþinde
bulunmak amacýyla Genel Baþkan Osman Bahçe
ve diðer baþkan yardýmcýlarý ile tek tek kendi
alanlarýyla ilgili görüþmelerde bulundular.
Ziyarette konuþan Adem Yücel, "Özellikle
eðitim sistemimizin ve ülkemizin içinde bulunduðu aðýr ve üzücü gündemlerinin içinde sosyal
sendikacýlýk adýna kendine yakýþýr tavýr ve
eylemlerle yoluna devam eden sendikamýzýn
deðerli Baþkanlarýna Çorum ekibi olarak
bizlere düþen görev ve vazifelerde , verdiðiniz
desteklerden dolayý teþekkürlerimi sunarým.
Çorum ilimizin tüm üyelerinin selamlarýyla yaptýðýmýz bu ziyaretimizin amacý sendika olarak
ileriye dönük neler yapabiliri konuþarak siz
deðerli büyüklerimizle fikir teatisi yapmaya,
sizin bizlerden beklentinizi sorup, bizlerinde
üyeler olarak Genel Merkezimizden bazý bek-
lentilerimizi
sunmaya
geldik" dedi.
Genel Baþkan Osman
Bahçe ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getirerek, Çorum'u yerel
medya ve sosyal medyada
takip ettiklerini, yapýlan
çalýþmalardan son derece
memnun
olduklarýný
söyledi.
Bahçe, "Eðitim dev bir
organizasyondur ve baþarý
hedeflerine ulaþýlabilmesi
için tüm süreç ve boyutlarýnýn iyi planlanmasý
gerekmektedir. Bu baðlamda bize düþen sosyal
sendikacýk adýna tüm gücümüzle daha özverili
çalýþmak devletimize, milletimize ve insanlýða
yararlý eylemlerde bulunmaktýr. Amacýmýz ve
hedefimiz insan onurunun gerektirdiði üst düzey
hak ve özgürlükleri ile devlet-millet kaynaþmasý
ve sosyal adaletin saðlanmasýdýr. Toplumsal
barýþýn tesis ve temadisi gibi üst düzey hedeflere
ulaþabilmek içinde ancak kusursuz organize
edilmiþ eðitim-öðretim faaliyetleriyle mümkün
olacaktýr. Bizde bu hedef doðrultusunda eðitimin
her alanýnda plan ve programlar yaparak, tüm
eðitimcilerin kabul edeceði evrensel doðrularda
buluþmayý hedefleyen bir anlayýþla çalýþmalarýmýza devam etmeliyiz. Sizlerden beklentimiz sorunlar üreten deðil, sorunlara çözüm
odaklý yaklaþan bir sendika olarak, sürekli kendi
içimizde ve eðitimin diðer paydaþlarýyla bir araya
gelip eðitimi milli bir mesele olarak görüp,
ülkemizin eðitimine katkýda bulunabilecek projelerle ortak paydada buluþmaktýr" ifadelerini
kullandý. Haber Servisi
Çorum'da 01-10 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen
av turizmi organizasyonuna
2'si Ýspanyol 1'i Avusturya uyruklu
olmak üzere 3 adet yabancý avcý
katýldý.
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý
Çorum Þube Müdürlüðünden
konu hakkýnda yapýlan açýklamada,
av organizasyonu gece bek avý þeklinde yapýldýðý ve her bir avcý vurmalarý gereken 2 adet yaban
domuzunu baþarýlý þekilde vurduklarý ifade edildi.Yabancý avcýlar
toplamda 6 adet yaban domuzu
vurdular. Av organizasyonundan
1.389 TL gelir elde edildi. Elde
edilen gelirin 525'si avýn vurulduðu yerin köy tüzel kiþiliðinin
hesabýna aktarýlacak. Haber Servisi
Osmancýk'a 3 km sel kanalý
Devlet Su Ýþleri 5. Bölge Müdürü Murat Acu
Osmancýk ilçesinde yapýlmasý planlanan sel
projesi hakkýnda incelemelerde bulundu.
Devlet Su Ýþleri 5. Bölge Müdürü Murat Acu, DSÝ
Çorum Þubesi Müdürü Ýlker Arslan ile birlikte
Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ý ziyaret etti.
Ziyaretin ardýndan ihalesi 29 Eylül'de yapýlan sel
projesi hakkýnda incelemelerde bulunan Acu, yapýlacak çalýþmalarla ilgili Baþkan Karataþ'ý bilgilendirdi.
Belediye Baþkaný Hamza Karataþ inceleme sonrasý yaptýðý açýklamada ilçede sel baskýnlarýna neden
olan derelerdeki yaðmur suyunun tahliyesi için 3
kilometre kanal inþa edileceðini söyledi.
Þehirleþme nedeniyle Tillim Çayýnýn zamanla yok
edildiðini ve yaðmur sularýnýn sele dönüþerek su
baskýnlarýna neden olduðunu kaydeden Karataþ,
"Ýlçemizin kuzey yamaçlarýnda onlarca dere mevcut.
Bu derelerdeki yaðmur sularý Tillim Çayýnda toplanarak sele dönüþüyor. Þehir içerisinde ise yapýlaþma
nedeniyle Tillim Çayý tamamen yok olmuþ durumda.
Bu nedenle bazý mahallelerimiz sel baskýnlarýna
uðruyor. DSÝ ile birlikte gerçekleþtirdiðimiz kanal
projesi ile Tillim Çayýndan gelecek sel doðrudan
Kýzýlýrmak'a tahliye edilecek. Dolayýsý ile Tillim Çayý
yeniden Kýzýlýrmak'a ulaþacak þekilde açýlmýþ olacak" dedi.
Projenin ihalesinin 29 Eylül'de gerçekleþtirildiðini
kaydeden Karataþ, "Çalýþmalar önümüzdeki günlerde yer teslimin ardýndan baþlayacak. Esentepe
Mahallesinden baþlayarak Þenyurt Mahallesi
üzerinden Kýzýlýrmak'a ulaþan 4 - 8 metre
geniþliðinde bir kanal inþa edilecek. Kanal üzerinde
araç trafiði için 16 adet köprü bulunacak" diye
konuþtu. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
14
HABER
EKÝM 2014 SALI
Türk Büro Sen Þube Baþkaný Sami
Çam baþkanlýðýnda ki heyet de
Baþkan yardýmcýlarýndan Ahmet
Boyraz, Erol Arýcý, Demet Yurdasucu
ve Gülsüm Altuntaþ da yer aldýlar.
Türk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam:
Savcý'ya Hakim'e zam var, neden
diðer adli çalýþanlara zam yok?
yapýlan zam ve artýþlar noktasýnda malesef ötekileþtirilmiþ
durumdadýr." Dedi. Hükümetin HSYK seçimleri öncesinde
ki zam vaadini de eleþtiren Sami Çam," Hükümet özellikle
kendisine fayda saðlayacak hakim ve savcý gibi kadrolarda
bulunanlara 2006 yýlýnda yüzde yüz zam yaparken HSYK
seçimleri öncesinde de 1.155 TL lik zam vaadinde bulunmuþtur. Madem öyle tüm Adalet personeline zam yaparak
bu konuda adaletli adým atsalardý. " þeklinde eleþtiri de
bulundu.
PROVOKASYONLARA DÝKKAT
Türk Büro Sen heyeti gazetemize nezaket
ziyaretinde bulunarak Genel Yayýn Yönetmeni Nadir
Yücel ile görüþtüler. Türk Büro Sen Þube Baþkaný
Sami Çam baþkanlýðýnda ki heyet de Baþkan yardýmcýlarýndan Ahmet Boyraz, Erol Arýcý, Demet Yurdasucu ve Gülsüm
Altuntaþ da yer aldýlar. Kamu çalýþanlarýnýn 2013 yýlý toplu
sözleþme sürecinde aldýklarý 123 Tl lik ilk zam miktarý ve
sonrasýnda açýklanan Enflasyon oranlarý soncuna göre maðdur edildiklerini ifade eden Sami Çam," Enflasyon oraný 9.4
iken verilen zam oraný 4.3. dür. Memur 5.1 oranýnda devletten alacaklýdýr. Diðer yandan çýkarýlan Torba Kanunu sözde
kamu çalýþanlarýný da kapsayan bir kanun idi. Adalet bakanlýðý personeli yoðun iþ yüküne raðmen bugüne kadar
Ülke olarak bölgemizde yaþanan olaylarýn hassasiyetine
dikkat çeken Türk Büro Sen þube baþkaný Sami Çam,
"Kobani diye dillendirilen yer'in gerçek ismi Aynen Arap ,
Arap Pýnarý ve Arap Baharýdýr. Bu þehrin yüzde 20 oraný
Kürt kökenli kalan kýsmý ise Arap kökenlidir. Bu yeri sadece
Kürt þehri gibi göstermek ve birilerinin istediði gibi provokasyonlara
alet
etmeleri
yanlýþtýr.
Türkiye
Cumhuriyetimizin bölünmez bütünlüðü adýna kimse
tavizde bulunamaz. Açýlým adý altýnda açýlýmý malzeme
ederek polisimize askerimize kurþun sýkanlarý lanetliyoruz.
Bizim temennimiz Ülke olarak barýþ ve kardeþlik içerisinde
yaþanmasýdýr. Biz sivil toplum örgütleri olarak Çorum
kardeþliði adýna 1970 ve 80 li yýllarda gerekli dersleri çýkarmýþ durumdayýz. Ayný kardeþliðimizi koruma adýna olabilecek provokasyonlara karþý tedbirli ve dikkatli olmak durumundayýz." þeklinde konuþtu. Nadir YÜCEL
"Let's Active to Create"
projesi tamamlandý
Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin 2012 teklif çaðrýsý döneminde kabul edilen AB Comenius okul ortaklýklarý projesi 2 yýl boyunca yapýlan baþarýlý çalýþmalarla tamamlandý. Okul Müdürü Þule Toksoy ve Müdür
Yardýmcýsý Muzaffer Þimþek, okulun fizik öðretmeni ve
proje koordinatörü Erol Çivikgedey'e bir plaket ve teþekkür belgesi vererek teþekkür ettiler.Okul Müdürü Toksoy
yaptýðý açýklamada, "Okulumuzda gerçekleþtirilen 'Let's
Active to Create' isimli AB projesinin hazýrlanmasýnda ve
faaliyetleri süresince göstermiþ olduðu özverili çalýþmalardan dolayý ayrýca AB projeleriyle okulumuza ve öðrencilerimize saðladýðý katkýlardan dolayý öðretmenimiz Erol
Çivikgedey'e teþekkür ediyor baþarýlarýnýn devamýný diliyorum" dedi.Proje koordinatörü Erol Çivikgedey ise
Okul Müdürü Þule Toksoy ve Müdür Yardýmcýsý Muzaffer Þimþek'e proje çalýþmalarý boyunca kendilerine ver-
dikleri destekten ve plaketten dolayý çok teþekkür etti.
Baþarýlý bir AB projesi gerçekleþtirdiklerini, 2 yýl boyunca
5 Uluslar arasý toplantý yaptýklarýný, 21 öðrenci ve 12 öðretmen olmak üzere toplamda 33 hareketlilik yaparak Ýspanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti ziyaretleri gerçekleþtirdiklerini kaydeden Çivikgedey, "Bu projenin okulumuz, ilimiz ve ülkemizin tanýtýmý açýsýndan çok faydalý
oldu. Öðrencilerimiz yabancý ülkeler ve kültürler tanýdýlar. Yeni ve kalýcý arkadaþlýklar kurdular. Yabancý dillerini geliþtirme ve pratik yapma imkaný buldular. Öðrenci
velileri ise Çorum'a gelen yabancý öðrencileri misafir ettiler ve onlar içinde çok farklý bir deneyim oldu" þeklinde
konuþtu.Çivikgedey okul yönetiminin kendilerine verdiði destekle Avrupa Birliði Projelerine yenilenen Erasmus
Plus ile devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Haber Servisi
Baþkan Çatma Kon
Tv'ye konuk olacak
Ýskilip Belediye Baþkaný Recep
Çatma 15 Ekim 2014 Çarþamba
günü saat 12.00'da Türksat
uydusundan yayýn yapan KON Tv'nin
canlý yayýn konuðu olacak. Kon Tv'de
yayýnlanan "Ankara Konuþuyor" programýna canlý yayýn konuðu olarak
katýlacak Baþkan Çatma, Ýskilip'i ve
göreve geldiði günden bu yana Ýskilip
Belediyesinin hayata geçirdiði çalýþmalar hakkýnda bilgiler verecek.
Baþkan Çatma'nýn canlý yayýn konuðu
olarak katýlacaðý "Ankara Konuþuyor"
isimli program 15 Ekim Çarþamba
günü Kon Tv'de saat 12.00'de baþlayacak. Haber Servisi
7
Atlas'tan köy
ziyaretlerine devam
CHP Ýl Baþkaný Cengiz
Atlas, köy ziyaretlerini sürdürüyor.
Atlas, geçtiðimiz
hafta sonu da ekibiyle birlikte Eskiekin, Kazýklýkaya,
Turgut,
Kavacýk,
Tolamehmet köylerini ziyaret ederek
vatandaþlarla sohbet etti.
Ziyaretlerinde hükümetin politikalarýný deðerlendiren
Atlas, dýþ politikada
yapýlan
yanlýþlarýn hem
ülke içinde kargaþa ve kaos yaþanmasýna hem
de Türkiye'nin
komþularýyla savaþýn
eþiðine
gelmesine neden
olduðunu iddia
etti.
Türkiye'nin
bulunduðu coðrafyada yalnýzlaþtýðýný, iç
güvenliðin ülkeni n belli bölgelerinde yok
denilebilecek düzeye geldiðini kaydeden
Atlas, tüm bu sorunlarýn gerçekten sos-
yal, gerçekten demokrat bir iktidarla çözümünün mümkün olabileceðini söyledi
ve bunu gerçekleþtirmek amacýyla tüm
yurt severlerin,
gerçek demokratlarýn çaba harcamalarý gerektiðini
kaydetti.
Atlas, bu nedenle ara vermeksizin halkla
buluþup,
hem
onlarý yaþadýklarý
yerlerin sorunlarýný bizzat görmek, ilgili kurum
ve kuruluþlarý harekete geçirmek hem de seçmenle ülke
gündemlerini deðerlendirmek için gezilerine kesintisiz devam ettirileceðini açýkladý. Haber Servisi
"Çorum'da El Sanatlarýný"
masaya yatýracaklar
Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü
"Çorum'da El Sanatlarýnýn Dünü,
Bugünü" konulu panel ve Ahþap
Baský Sergisi düzenleyecek.
Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru konu hakkýnda yaptýðý açýklamada,
"Müdürlüðümüzce kaybolmaya yüz
tutan el sanatlarýmýzý yaþatmak, tanýtmak,
tahribini ve yok edilmesini önlemek,
kültür ve sanat sevgisinin yayýlmasýný
temin etmek amacýyla ücretsiz kurslar
açýlmaktadýr. Bu
kapsamda
Müdürlüðümüz
bünyesinde 2014
yýlýnda açýlan Ahþap
Baský (Yazmacýlýk)
Kursu tamamlanmýþ
olup kursiyerlerin
ortaya çýkardýklarý
ürünlerin
sergileneceði bir
sergi ile "Çorum'da
El Sanatlarýnýn Dünü Bugünü" konulu bir
panel düzenlenecektir. 16 Ekim Perþembe
günü saat 14.00'da Turgut Özal Ýþ Merkezi
Belediye Konferans Salonu'nda yapýlacak
panelin konuklarý Kültür ve Turizm
Bakanlýðý Daire Baþkaný Sanem Arýkan,
Gazi Üniversitesi Sanat Tasarým Fakültesi
Öðretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Meral
Büyükyazýcý ve Yrd. Doç. Dr. Serpil Ortaç
ile Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
Öðretim Görevlisi Hacer Ölçer olacak. El
Sanatlarý insanoðlu var olduðundan beri
tabiat þartlarýna baðlý olarak ortaya çýkmýþtýr. Ýnsanlarýn ihtiyaçlarýný karþýlamak,
örtünmek ve korunmak amacý ile ilk
örneklerini vermiþtir. Daha sonra geliþerek
çevre þartlarýna göre deðiþimler gösteren
el sanatlarý, ortaya çýktýðý toplumun
duygularýný, sanatsal beðenilerini ve
kültürel özelliklerini yansýtýr hale gelerek
"Geleneksel" vasfý kazanmýþtýr.
Geleneksel Türk El Sanatlarý,
Anadolu'nun binlerce yýllýk tarihinden
gelen çeþitli
uygarlýklarýn
kültür mirasýyla,
kendi öz deðerlerini birleþtirerek
zengin bir mozaik
oluþturmuþtur.
Yapýlan araþtýrmalar Anadolu'da
bu mozaiðin bir
parçasý olan
Ahþap Baskýnýn
geliþiminin çok eski tarihlere dayandýðýný
gösteriyor. Geleneksel süsleme sanatlarýmýz, günümüzde seramik, kumaþ, deri,
ahþap gibi malzemeler üzerine uygulanarak oldukça zengin uygulama alaný bulmaktadýr. Çorum'da El Sanatlarýnýn tarihi
sürecinin ve günümüzdeki yerinin
konuþulacaðý panelin ardýndan saat
16.00'da Ulu Camii yanýnda bulunan
Hasan Paþa Yazma Eserler
Kütüphanesi'nde ise Ahþap Baský Sergisi
açýlacak" dedi. Haber Servisi
Saatçi'den
taziye mesajý
Memur-Sen
Ýl
Temsilcisi ve Saðlýk-Sen
Çorum Þube Baþkaný
Ahmet Saatçi, helikopter
kazasý sonucu 4 askerin þehit
olmasý nedeniyle taziye açýklamasý yaptý.
Saatçi, yaptýðý açýklamada "Helikopter ve trafik
kazasýnda
kaybettiðimiz
þehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakýnlarýna
ve aziz milletimize baþsaðlýðý
diliyoruz. Kazadan yaralý
olarak kurtulan güvenlik
görevlilerimizi de acil þifalar diliyoruz"
dedi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
Baklavayý Temizledim
Mevlevi, Bektaþi ve Softa
yemekten sonra ikram edilen
bir tepsi baklava için rüyaya
yatarlar. En hayýrlý düþü gören
baklavayý alacak. Öneri kabul
edilir. Yatar, uyurlar. Sabah
olunca Sofu:
- "Ne düþ gördünüz anlatýn
bakalým?"der.
Mevlevi sikkesini baþýna
2
14
geçirerek: - "Hayýrdýr inþallah
göklere çýktým" der.
Hoca da: - "Ben ise
düþümde cennete gittim," der.
Bektaþi: - "Erenler, ben de gece
birinizin göklere uçtuðunu,
diðerinizin de cennette gezdiðini görünce, 'Artýk bunlar fani
dünyaya dönmezler' diyerek
kalkýp baklavayý temizledim!"
der.
8
Çocuðunuzu hastalýklardan
Korumak için ipuçlarý
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
YAÞAM
EKÝM 2014 SALI
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
19:55
Yerli Dizi
Havalarýn soðumasý ile birlikte sýcaklýk
ve nem oraný deðiþiklikleri, kapalý mekanlarda geçirilen zamanýn uzamasý gibi
nedenler, çocuklarýn enfeksiyon hastalýklarýna yakalanma riskini artýrýyor.
Uzmanlar, bu dönemde alýnacak basit
önlemlerle çocuklarýn hastalýklara yakalanmayýp saðlýklý kalmalarý mümkün olabileceðini belirtiyor. Memorial Ankara
Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý
Bölümü'nden Doç. Dr. Ahmet Demir,
çocuklarý sonbaharda hastalýklardan korumanýn yollarý hakkýnda bilgiler verdi.
Çocuklarýn kapalý ve kalabalýk ortamlardan uzak tutulmasý gerektiðini belirten
Doç. Dr. Ahmet Demir, "Çocuklar soðuk
havalarda kalabalýk ortamlarda daha fazla
vakit geçirmekte ve baþta üst solunum yollarý olmak üzere damlacýk yolu ile bulaþan
enfeksiyonlara daha fazla yakalanmaktadýrlar. Sonbaharýn geliþiyle bademcik iltihaplarý da artýþ göstermektedir. Çocuklarýn
hastalýklarý süresince okul, alýþveriþ
merkezi gibi kalabalýk ortamlardan uzak
tutulmalarý salgýn riskini azaltacaktýr." dedi
KULAKTA AÐRI, KAÞINTI VE
AKINTIYI ÖNEMSEYÝN
Kulak aðrýsý, kaþýntýsý ve akýntýsýnýn ciddiye alýnmasý ve hemen hekime baþ vurulmasýný ifade den Ahmet Demir, "Kulak
enfeksiyonlarý, dýþ kulak yolu veya orta
kulak iltihabý þeklinde kendini göstermektedir.Dýþ kulak yolu enfeksiyonlarý sonbahar ve kýþ aylarýnda artmaktadýr. Kulakta
aðrý, ateþ, akýntý veya kaþýntý olmasý durumunda vakit kaybetmeden hekime baþvurulmalýdýr. Orta kulak iltihaplarý, çocukta
iþitme kaybý, menenjit, yumuþak doku ve
komþu kemik yapýlarda enfeksiyon gibi
ciddi komplikasyonlara yol açma riski
nedeniyle ciddiye alýnmalý ve bir uzmana
baþvurmada geç kalýnmamalýdýr.
Orta kulak enfeksiyonlarý, sýklýkla üst
solunum yollarý enfeksiyonuyla birliktelik
göstermektedir. Dolayýsýyla üst solunum
yolu enfeksiyonlarýndan korunmak, kulak
enfeksiyon riskini de azaltacaktýr. Orta
kulak iltihaplarý, enfeksiyonuz sývý birikimi,
kronik sývý toplanmasý veya akut enfeksiyon þeklinde kendini gösterebileceði için her
zaman antibiyotik tedavisi gerektirmez. O
nedenle dikkatle incelenmeli ve ilaç kararý
doðru verilmelidir." ifadelerini kullandý.
GÖZDEKÝ ÞÝKAYETLER
ÝHMAL EDÝLMEMELÝ
Gözde kanlanma, çapaklanma, batma,
yeþil akýntý, göz çevresinde þiþme gibi
þikayetlerle ortaya çýkan göz enfeksiyonlarý, erken önlem alýnmaz ve doðru tedavi
edilmezse tüm göz küresini kapsayan
yaygýn bir enfeksiyona dönüþe bileceðine
kaydeden Demir, "Göz enfeksiyonlarýnýn
kaynaðý genelde; yýkanmamýþ ellerle göze
temas edilmesi ve çocuðun yüzüne karþý
enfekte bireyin hapþýrmasý ya da öksürmesidir.Göz enfeksiyonlarýndan korunmada
temel yaklaþým kullanýlan su kaynaklarýnýn
hijyenik olmasýdýr. Diðer önemli nokta el
yýkamadýr, çocuklara el yýkama alýþkanlýðý
kazandýrýlmalýdýr. Hapþýran, öksüren,
aksýran bireyler ve döküntüsü olan çocuklar mümkün oldukça diðer çocuklardan
uzak durmalý veya maske takmalýdýr." þeklinde konuþtu.
MÝKROPLARA 5 KARDEÞ GÖSTERÝN
Çocuklarýn deðiþik gýdalarla beslenmeleri, ortamdaki tuvaletlerin temizlik
durumu,
baðýrsak
enfeksiyonlarýna
yakalanma risklerini artýrdýðýný belirten
Demir, "Baðýrsak enfeksiyonlarýndan
korunmada en önemli yol, el yýkamadýr.
Ýshal ve kusma durumlarýnda dikkat
edilmesi gereken bol sývý alýmýnýn saðlanmasýdýr. Böylelikle vücudun sývý, elektrolit
ve metabolik dengesi bozulmayacak ve
þikâyetler çoðunlukla kendiliðinden
iyileþecektir. Ýshal dönemlerinde özellikle
beþ gýda günlük olarak bolca tüketilmelidir.
Bunlar mikroplara "Beþ kardeþ" gösterme
þeklinde de ifade edebileceðimiz su, ayran,
yoðurt, taze sýkýlmýþ meyve sularý ve çeþitli
çorbalardýr. Eðer çocukta kanlý ishal,
dirençli kusmalar ve ateþ varsa zaman
kaybedilmeden doktora baþvurulmalýdýr.
Gerekli testlerden sonra uygun tedaviler
planlanmalýdýr." dedi
ANNE BABALARIN
ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Doç. Dr. Ahmet Demir, anne babalarýn
almasý gereken önlemleri þöyle sýraladý:
* Çocuðunuzu havanýn sýcaklýðýna göre
giydirin. Kalýn parçalar yerine ince katlar
ile ortam ýsýsýna uyum saðlayabilir.
* Gün içerisinde 4 besin grubundan da
ölçülü bir þekilde almasýna özen gösterin.
Çocuðunuzu abur cuburlardan uzak tutun,
onun yerine meyve ve yoðurt gibi saðlýklý
ara öðünler tüketmesini saðlayýn.
* Çocuklara asitli içecekler ve hazýr
meyve sularý vermeyin. Onun yerine suyu
sevdirmek için ilgisini çekebilecek bardaklar alabilirsiniz.
* Mevsime göre uyku düzenini oluþturun, mutlaka rahat bir yatakta ve uygun bir
ortamda uyumasýný saðlayýn.
* Onu mümkün olduðunca sigara
dumanýndan uzak tutun.
* Huzurlu bir aile ortamýnýn çocuk
saðlýðý için çok önemli olduðunu unutmayýn.(CÝHAN)
PATATESLÝ
HÝNDÝ ÞÝÞ
Mehmet Erdem
Mehmet Erdem (d. 1978,
Manisa ) 2008 yýlýndan beri
etkin Türk müzisyendir. Manisa
doðumlu sanatçý, aslen Malatya
Arapgir'lidir Bir süre Ýzmir'de
yaþayan Erdem, Ortaöðrenimini
Ýzmir Fen Lisesi'nde tamamladýktan sonra, Boðaziçi Üniversitesi'ni kazanmýþ ve Makine
Mühendisliði
Bölümü'nden
mezun
olmuþtur.Sanatçý
matematik ve fiziðe ilgisi
olduðundan makine mühendisliðini okuduðunu açýklamýþtýr.
Sanatçýnýn müzikle ilgisi, klarnet icracýsý babasý ve baðlama
icracýsý dayýsý sayesinde çocuk
yaþlarýnda baþladý. Mehmet
Erdem'in ilk çaldýðý enstrüman 5
yaþýndayken sahip olduðu mandolindi. Sanatçý daha sonra
baðlama, ud ve cümbüþ de çalmaya baþladý.Öðrencilik yýllarý
da dahil olmak üzere müzikten
hiç kopmayan Mehmet Erdem,
lise döneminde çeþitli gruplarda
enstrümanist ve vokalist olarak
yer aldý, birçok sanatçýnýn
albümünde stüdyo müzisyenliði
yaptý. Bu dönemde önemli
müzisyenlerden ud, cümbüþ,
perdesiz gitar, baðlama dersleri
aldý.[1] Üniversite yýllarýnda
Kardeþ Türküler grubuyla birlikte çalýþmýþ, daha sonra hayatýnýn bu dönemini müzikal
anlamda bir "okul" olarak
deðerlendirmiþtir.Deli
Deli
Olma filmine yaptýðý müzik
Altýn Portakal‘da en iyi film
müziði
ödülünü
almýþtýr.
Bunlarýn dýþýnda Çalgý Çengi ,
Sizi Seviyorum , Kalbim Seni
Seçti Avrupa Avrupa , Sýnýf ,
Leyla
ile
Mecnun,
Sen
Aydýnlatýrsýn
Geceyi,
Aþk
Kýrmýzý gibi birçok film ve
dizinin müziðini yapmýþtýr.
Malzemeler
10 -12 adet küçük
boy patates
2 adet hindi göðsü
1 adet kuru soðan
Kýzartmak için: Sývý yað
Sosu için:
200 gr yoðurt
(1 su
bardaðýndan
biraz fazla)
2 çorba
kaþýðý krem
peynir
2 tatlý kaþýðý
köri
1 kutu þeftali kompostosu
1 demet taze soðan
Tuz, karabiber, kýrmýzýbiber
Yemeðin Tarifi
Patatesleri haþlayýp, soyun.
Bir adet þiþe üç adet patates
parçasý, üç adet hindi parçasý ve
3 adet soðan parçasý sýðýyor.
06.35 Benim Annem
Bir Melek
Buna göre, 1 adet soðaný dörde
07.00 Selena
bölüp katlarýndan ayýrýn. Hindi
10.25 Yahþi Cazibe
göðsünü de þiþe geçirilecek
büyüklükte kesin. Patates, soðan 13.10 Adanalý
ve hindiyi sýrasýyla þiþlere aldýðý
15.00 Alemin Kýralý
kadar dizin. Hazýrladýðýnýz þiþleri 16:00 Zahide Ýle
fritözde kýzartýn.
Yetiþ Hayata
Sosu için: 2 tatlý
17.10 Alemin Kýralý
kaþýðý köriyi, 1 su bar18.55 Ana Haber
daðýndan biraz fazla
20.00 Kaçak
yoðurdu ve 2 çorba
Yerli Dizi
kaþýðý krem peyniri
ateþte karýþtýrýn. Þeftali 23:30 Ýtalya’da Ölüm
kompostosunun içindeki 1 þeftalinin yarýsýný
püre haline getirin, diðer
yarýsýný da küp þeklinde kesin, 1
demet taze soðaný da doðrayýp
koyun. Tuz, karabiber ve kýrmýzýbiberi ekleyin. Bunlar ateþte
bir taþým pissin. Sonra sosu
servis tabaðýna alýn.
Sosun üstüne þiþleri koyup,
servis yapýn.
Dünyada görmek istediðiniz deðiþikliðin
Kendisi siz olun.
(Mahatma Gandhi)
06:30 Haber Saati
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.55 Sen Üzülme
14.50 Hz. Meryem
16.00 Elif
17.50 Ana Haber
18.50 Elif
Yerli Dizi
20:00 Sahte Kabadayý
21:50 Battal Gazi’nin
Oðlu
Seksenler
Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan
eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki
deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri
nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler
dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni
nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe
yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar;
sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah
önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak
sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý
ilk defa bu dizide görecek.
20:00
Sinema
Hükümet Kadýn 2
Yýl 1949, mevsim bahar... Yasaklý yýllar...
Kitaplar, gazeteler, kelimeler hüküm giymiþ;
hürriyet dedikleri hep vaat, hep vaat... Tek
umut, açýlan sandýk sayýsý ve geçerli oy sayýlarý...
Güneydoðu’nun ilk kadýn belediye baþkaný
Xate, henüz kendisini bekleyen bu baþkanlýk
görevinden habersiz, Midyat Belediye Baþkaný
Aziz Veysel’in eþi olarak yaþamaktadýr.
Kasabanýn iflah olmaz baþkan adayý Faruk, hala
gözde bir bekar olarak hayatýna devam etmektedir. Belediye baþkaný olmak için her yolu denemeye hazýrdýr.
20:00
Yerli Dizi
Kaçak
Eski bir polis olan Serhat Hakeri, Topçuoðlu ailesiyle yaþadýðý bir olay yüzünden izini kaybettirmiþ
ve Divriði’de kendisine yeni bir hayat kurmuþtur.
Herkes onu “Ahmet” olarak tanýmaktadýr.
Kasabalý Nurgül ile yedi yýldýr evli olan Serhat
Hakeri, geçmiþini tamamen geride býrakmýþtýr.
Ancak kasabada karýþtýðý bir olay nedeniyle kasabalýnýn gözünde kahraman olurken, Topçuoðlu
ailesi de yýllardýr izini bulamadýklarý Serhat
Hakeri’nin peþine düþer. Topçuoðlu ailesinin
damadý Ertan’ý karþýsýnda gören Ahmet’in hayatý,
yaþadýðý unutulmaz acý ile bir günde deðiþir.
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Dila Haným
16.30 Pis Yedili
Yerli Dizi
19.00 Show Ana Haber
20:00 Hükümet Kadýn 2
Sinema
22:15 Çýlgýn Dersane
03.30 Cemalim
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
14.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
20.00 Küçük Aða
08.30 Böyle Bitmesin
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:45 Spor
19:50 Hava Durumu
19:55 Seksenler
23:00 Dizi Klip
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
Yerli Dizi
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19.45 Ýki Dünya Arasýnda
21.00 Nizama Adanmýþ
Ruhlar
TEK
YILDIZ
2
14
EKÝM 2014 SALI
HABER
9
ÝHALE ÝPTAL ÝLANI
ÖZEL GÜVENLÝK HÝZMETÝ ALINACAKTIR
AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ AÝLE
VE SOSYAL POLÝTÝKALAR BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK
Hýdýrlýk Caddesi artýk
daha modern ve geniþ
Çorum Belediyesi, asfalt sezonunun sonuna
gelindiði bu günlerde de çalýþmalarýný hýzla
sürdürüyor. Çorum halkýna daha iyi ve daha kaliteli
hizmet sunma amacýyla çalýþmalarýný sürdüren Çorum
Belediyesi, hergün þehrin farklý noktalarýnda çalýþmalarýna devam ediyor.
Çorum'un iþlek caddeleri arasýnda yer alan
Hýdýrlýk Caddesi geniþletiliyor. Mevcut durumu 6
metre olan cadde yeni imar planýna göre 30 metreye
geniþletilecek. Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý asfalt
ekipleri yaðmur suyuhatlarý, kanalizasyon ve su
þebekesi yapýlan yolun asfalt iþlemlerine baþladý.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir,
caddede yapýlan asfalt çalýþmalarýný inceledi.
Hýdýrlýk Caddesi'ne 900 metre satih kaplama ile
300 metre uzunluðunda olan Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'nün önüne 700 ton
asfalt serimi yapýldýðýný kaydeden Zahir, þu anda
caddenin tek þeridinin asfaltlandýðýný, diðer
kýsýmlarda ise çalýþmalarýn devam ettiðini kaydetti.
Yapýlan yeni çalýþmayla birlikte Hýdýrlýk
Caddesi'nin
çevre
yoluna
baðlantýsýnýn
yapýldýðýný
vurgulayan
Zahir,
"Hýdýrlýk
Caddesi'nin giriþi Çorum'un sahabe diyarý olarak bilinen Hýdýrlýk ile baþlýyor. Daha önce imar planý yenilenen bölgede Yeni Terminal ve yeni Ýmam-Hatip Lisesi
Kampüsü'nün inþaatý devam ediyor. Yeni Terminalin
hizmete girmesiyle birlikte vatandaþýmýz Hýdýrlýk
Caddesi'ni kullanarak terminale daha hýzlý ve rahat
bir þekilde ulaþabilecek. Caddenin diðer þeridinin
altyapý ve tretuar iþlemleri 2015 yýlý içerisinde tamamlayarak hizmete sunacaðýz" dedi.
Sempozyum sonrasý
doða yürüyüþü
ÖZEL GÜVENLÝK HÝZMETÝ ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 16 ncý
maddesine göre iptal edilmiþtir.
Ýhale Kayýt Numarasý
:2014/122308
1- Ýdarenin
a) Adresi
:Gazi Cad.Valilik Ek Binasý 8.Kat ÇORUM 19100
ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
:3642246532 - 3642240200
c) Elektronik posta adresi
:[email protected]
2-Ýptal edilen ihalenin ilanýnýn
yayýmlandýðý
a) Kamu Ýhale Bülteninin
:26.09.2014 - 2695
tarih ve sayýsý
b) Gazetenin adý ve tarihi
:(yayýmlanmýþ ise)
3- Ýhale Ýptal Tarihi
:13.10.2014
4- Ýptal nedeni veya nedenleri
Bakanlýðýmýzýn 29.09.2014 tarih ve 144590 sayýlý yazýlarýnda bahsi geçen 11.09.2014 tarih ve 29116
sayýlý resmi gazetede yayýnlanan 4734 sayýlý kanunun 62 e e bendi deðiþtiðinden dolayý iptal
edilmiþtir.
Basýn No:1017
www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
TKDK 24 projeye 450 bin
lira destek verecek
12. baþvuru çaðrý
döneminde Tarým ve Kýrsal
Kalkýnmayý Destekleme
Kurumu (TKDK) Çorum Ýl
Koordinatörlüðüne teslim
edilen 24 proje ile daha hibe
sözleþmeleri imzalandý.
Ýl Koordinatörlüðü Hitit
Toplantý Salonunda gerçekleþen imza törenine
TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, proje
sahipleri ve kurum çalýþanlarý katýldý.
Ýmza töreninde kýsa bir konuþma yapan Ýl
Koordinatörü Körpýnar, "Bugün hibe
sözleþmelerini imzaladýðýmýz projelerin toplam
proje tutarý yaklaþýk 900 bin lira. Bu projelere
kurumumuzun vereceði destek miktarý da yaklaþýk 450 bin lira. Verilen destek Týbbi ve aromatik bitkilerin üretimi için gerekli olan
alet ekipman alýmlarýndan oluþmakta
olup Ýlimiz makineekipman parkýnýn
yenilenmesi noktasýnda önem arz etmektedir. Tüm yatýrýmcýlarýmýza
ve projelerin bu aþamaya getirilmesinde emeði
geçenlere teþekkür ediyorum" dedi. Ýmzalanan
24 projenin 23 adedi týbbi ve aromatik bitkilerin
üretilmesi 1 adedinin de arýcýlýkla ilgili
olduðunu söyleyen Körpýnar, "Önümüzdeki
süreçte açýklanacak olan 13. baþvuru çaðrý ilaný
kapsamýnda da önemli bir fon arzý olacak. Ýlimiz müteþebbislerinin bu fon arzýndan azami
miktarda faydalanabilmesi için özellikle et-süt
iþleme, meyve -sebze iþleme tesisleri (kesimhane, süt ürünleri üretim tesisi, soðuk hava
deposu vs.), kýrsal turizm (otel, lokanta, yüzme
havuzu, halý saha, sportif rekreasyon alanlarý
vs.) ve arýcýlýk konularýnda alanlarýnda yatýrým
yapmaya çaðýrýyoruz" þeklinde kaydetti.
Körpýnar,
"Hibe
sözleþmelerini
imzaladýðýmýz
projeler Ýlimiz
için hayýrlý olsun.
Bu güne kadar
331 proje sahibi ile hibe sözleþmesi imzalandý.
Bu projelerin toplam maliyeti 84 milyon TL,
hibe tutarý da 48 milyon TL. Bu projelerle birlikte Ýlimize önemli oranda istihdam saðlanmýþtýr" diyerek sözlerini tamamladý. Haber
Servisi
Ýskilip meyveleri markalaþýyor
"Ýskilip'in Dünü Bugünü Yarýný"
konulu
sempozyumunun
son
gününde katýlýmcýlara
doða yürüyüþü etkinliði gerçekleþtirildi.
Yürüyüþe Ýskilip Kaymakamý Þuayib
Gürsoy, Ýl Kültür Müdürü Ali Özüdoðru,
Müze Müdürü Önder Ýpek, Ýskilip Meslek
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer
Cengil, sempozyum katýlýmcýlarý ile ÝSDAK
üyeleri katýldý. Ahlatçýk Köyü Selbasan
mevkiinden baþlayan yürüyüþte bol bol
fotoðraf ve doða keþfi yapan katýlýmcýlar
sonbaharýn tüm renklerini görme fýrsatý
buldu. Akpýnar Köyünde ÝSDAK tarafýndan
ikram edilen kahvaltý ve çay molasý sonrasý
yürüyüþ tamamlandý.
ÝSDAK Baþkaný Hasan Güçlü yaptýðý
açýklamada, "Ýlçemizde yapýlan bu sempozyumda
emeði
geçen
baþta
Kaymakamýmýz Sayýn Þuayib Gürsoy'a,
Belediye Baþkanýmýz Sayýn Recep Çatma'ya,
Yüksekokul Müdürümüz Sayýn Doç. Dr.
Muammer Cengil'e sunumlarý ile bizleri
aydýnlatan deðerli hocalarýmýza sonsuz
teþekkür ederim. Derneðimiz olarak ilçemizde bulunan Gastronomi yürüyüþ yollarýnýn tanýtýmýný yapmamýzý ve deðerli
katýlýmcýlar ile birlikte yürümemizi
saðladýklarý
için
teþekkür
ederiz"
dedi.Haber Servisi
Ýskilip cevizi, elmasý, armudu, kýzýlcýðý
ile ilgili yapýlan tescil çalýþmalarý son aþamaya geldi.Ýskilip Kaymakamlýðý, ve Ýskilip Tarýmýný Araþtýrma ve Geliþtirme Dermeði (ÝSTARGE) iþbirliði davet edilen heyet önceki akþam Ýskilip´e geldi. Seyirtepe tesislerinde akþam yemeði
verilen heyette bulunan Ordu Üniversitesi Ziraat
Fakultesi Dekaný Prof.Dr. Turan Karadeniz, 2005
yýlýndan beri Ýskilip meyveciliði üzerinde çalýþtýklarýný ve artýk markalaþma konusunda sona gelindiðini açýkladý.Bu çalýþmalarý yürüten Ordu
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr.
Turan Karadeniz ve 100. Yýl Üniversitesi eski
Rektörü Prof. Dr. Seyit Mehmet Þen, Ýskilip
Kaymakamlýðýnda yapýlan protokolle birlikte
süreci Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez
Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðüne devretti.
Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, protokolle ilgili yaptýðý açýklamada Ýskilip'te yetiþen
meyve türlerinin dünya kalitesinde olduðunu
belirterek amaçlarýnýn Ýskilip meyveciliðini hak
ettiði deðeri ve pazarý bulmalarýný saðlamak olduðunu söyledi. Gürsoy, Ýskilip meyveleri için
en önemli olan þeyin tescil konusu olduðunu ve
bu konuda çalýþmalarýn sonuna gelindiðinden
dolayý çok mutlu olduðunu belirtti. Haber Servisi
YEDAÞ'tan elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým
ve onarým çalýþmalarý nedeniyle bazý bölgelerde elektrik kesintisi yapacak.YEDAÞ'tan konu
hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin
yapýlacaðý tarih saat ve etkilenecek yerler
þöyle:16-17-18.10.2014 tarihinde 08.30-18.00
saatleri arasýnda: Merkeze baðlý Altýnbaþ, Saraylý,
Danaderesi
Baðlarý.
Ömerbey,
Deliler,
Köprüalan, Buluz, Karapürçek, Celilkýrý, Altýnbaþ,
Aksungur, Kozanoðlu, Memiþler, Arzupýnar,
Aþaðý Saraylý, Güzelyurt, Oymaaðaç, Yukarý
Saraylý, Morsümbül Köylerinde ve Seydim Köyü
Mahalleri, Kip Tavukculuk Sanayi, Þimþekler
Tavukçuluk, Ayd. Petrol Ýskilip Yolu 5.km, Çorum
Belediyesi Ýçme Suyu Tesisi, Özuslu Tavukculuk,
Tarýmsal Sulama (R.Murat TEMÝZ), Ali-Nesimi
Bolat Besi, Ekmekcioðullarý Gýda, Layýk
Tavukculuk, Çorum Belediyesi Týbbii Ayrýþtýrma
Tesisi, Dalgýçlar Yapý, Onur Tavukçuluk,
Kubatoðlu Tavukçuluk tesisleri. 16-17-18.10.2014
tarihlerinde 08.30-18.00 saatleri arasýnda:
Kuþsaray Köyü.16-17-18.10.2014 tarihlerinde
08.30-18.00 saatleri arasýnda: Çaltýcak Köyü.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
14
EKÝM 2014 SALI
HABER
10
TELEVÝZYON, DÝZÜSTÜ BÝLGÝSAYAR VE TABLET PC ALIMI
ÝDARÝ VE MALÝ ÝSLER DAÝRE BAÞKANLIÐI
YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ
Grup lideri Kömür
Zonguldak Kömürspor, 21 yýl sonra konuk
olduðu Trabzon deplasmanýnda Sebat Proje
Trabzon Akçaabatspor'u 3-2 maðlup ederek evine
lider unvanla döndü. Deplasmanda yenik duruma
düþen Zonguldak, 58'de Burak, 62'de Serkan, 72'de
Suat'ýn golleriyle 3 altýn deðerinde puana uzandý.
Spor Toto 3. Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden
Zonguldak Kömürspor, 6'ncý hafta mücadelesinde
Sebat Proje Trabzon Akçaabatspor'u 3-2 maðlup etti.
Bu galibiyet, beraberinde Zonguldak Kömürspor'a
liderliði getirdi. Ýlk 5 haftayý yenilgisiz geçen
Zonguldak Kömürspor, dün 21 yýl aradan sonra
Trabzon deplasmanýnda Sebat Proje Trabzon
Akçaabatspor'a konuk oldu. Sahaya mutlak galibiyet parolasýyla çýkan Lacivert-Kýrmýzýlýlar,
zorlu geçen maç sonunda istediðine ulaþtý.
Akçaabat Fatih Stadý'nýn ev sahipliðini yaptýðý
maçta, ilk 45 dakikadan gol sesi çýkmadý.
Soyunma odasýna golsüz berabere giren iki
takým, ikinci yarýda bambaþka bir kimliðe
büründü.
Goller 2. yarý geldi
Ev sahibi Akçaabat, 49'uncu dakikada
Fatih'in golü ile 1-0'ý yakaladý. Zonguldak
Kömürspor, bu gole cevap vermekte gecikmedi.
Defans oyuncusu Burak, 58'inci dakikada skoru
1-1'e getirdi. Zonguldak ekibi, bu golden
sadece 4 dakika sonra geliþtirdiði atakta penaltý
kazandý. Topun baþýna her zaman ki gibi takýmýn
penaltýcýsý Serkan geçti. Usta ayak, klas vuruþla meþin
yuvarlaðý aðlarla buluþturarak takýmýný 2-1 öne geçirdi. 4 dakika arayla yenik durumdan galip duruma
geçen Zonguldak Kömürspor, 72. dakikada Suat
Kerçin'le bir gol daha bularak farký 2'ye çýkardý. 31'den sonra daha da rahatlayan Kömürspor, 82.
dakikada kalesinde golü görse de kalan dakikalarda
skoru korumasýný bildi. Zorlu deplasmandan 3 puan
çýkaran Zonguldak Kömür, puanýný 14'e yükselterek
grup liderliðine yükseldi. (Spor servisi)
Amatör Spor Haftasý'
Etkinlikleri Baþlýyor
Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Spor Genel
Müdürlüðü ve Amatör Spor Kulüpleri
Konfederasyonu tarafýndan her yaþtan
insanýn spor yapabileceði þekilde düzenli fiziksel
aktivitelerin oluþturulmasýný özendirmek ve yeni
bireylerin spora kazandýrýlmasý için farkýndalýk
oluþturmak amacýyla ortaklaþa düzenlenen
'Amatör Spor Haftasý' etkinlikleri 13-19 Ekim
2014 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Spor Genel
Müdürlüðü ve Amatör Spor Kulüpleri
Konfederasyonu tarafýndan her yaþtan insanýn
spor yapabileceði þekilde düzenli fiziksel
aktivitelerin oluþturulmasýný özendirmek ve yeni
bireylerin spora kazandýrýlmasý için farkýndalýk
oluþturmak amacýyla ortaklaþa düzenlenen
'Amatör Spor Haftasý' etkinlikleri 13-19 Ekim
2014 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek.
Amatör Spor Haftasý faaliyetleri kapsamýnda il
ve ilçe tertip komitelerince hazýrlanan programlar
doðrultusunda çeþitli spor branþlarýnda yaþ gruplarýna göre minik, yýldýz, genç, büyük ve veteran kategorilerinde faaliyetler düzenlenecek.
Çocuk ve gençlerin baðlý olduklarý kulüplerin ve
alanýnda baþarýlý olan sporcularýn tanýtýmýnýn gerçek-
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
leþeceði etkinliklerde, gençlerde spor bilinci ve
kültürünün oluþturulmasýnýn yaný sýra kiþi ve kurumlarda sosyal sorumluluk duygusunun oluþturulmasý ve
sponsorluk çalýþmalarý için teþvik edilmesi amaçlanýyor. (Spor servisi)
17 Aralýk polisleri PKK'nýn infaz listesinde
17 Aralýk yolsuzluk soruþturmalarý gerekçesiyle tutuklanan polislerin kiþisel bilgilerinin PKK ile paylaþýldýðý ve bu isimlerin örgütün infaz listesinde yer aldýðý iddia edildi.Haftalýk haber dergisi Aksiyon'da Haþim Söylemez imzasýyla yayýnlanan “Dramdan Serhildan Çýkarmak” baþlýklý yazýdaki iddiaya göre, PKK/KCK'nýn elinde 750 polisten oluþan bir infaz listesi
var. Bu polislerin arasýnda 22 Temmuz'da baþlayan sahur operasyonlarý
ile tutuklanan eski terörle mücadele
müdür ve amirleri de bulunuyor. Diyarbakýr ve Bingöl'de 4 polisin þehit edilmesi ve Bingöl Emniyet Müdürü Atalay
Ürker'in yaralanmasý, liste iddiasýnýn doðru olduðu endiþelerini artýrýyor. Bir yandan polisleri hedefine koyan
terör örgütü, diðer yandan da kadrosunu geniþletip isyan hazýrlýðý yapýyor.Diyarbakýr ve Bingöl'de polislerin
þehit edilmesi PKK/KCK'nýn yeni bir strateji edindiði iddialarýný da gündeme getirdi. Buna göre artýk en büyük
düþman olarak emniyet mensuplarýný gören KCK, yolsuzluk operasyonlarýný yürüten polisleri de infaz listesine aldý. 17 Aralýk ve 25 Aralýk tarihlerinde yürütülen
yolsuzluk operasyonlarýnda görev alan polis müdür ve
Televizyon, Dizüstü Bilgisayar ve Tablet Pc Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer
almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
:2014/130102
1-Ýdarenin
a) Adresi
:Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Kuzey
Kampusu 19030MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
: 3642192048 - 3642192059
c) Elektronik Posta Adresi
:[email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceði internet adresi (varsa)
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý
:1 adet 65" Televizyon, 1 adet Dizüstü Bilisayar ve 1 adet Tablet Pc
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde
bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Teslim yeri
: Hitit Üniversitesi Bilgi Ýþlem Dairesi Baþkanlýðý
c) Teslim tarihi
:Sözleþme imzalanmasýna müteakip 10 (on) takvim günü
içerisinde teslim edilecektir
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey
Kampusu 19030 (Mühendislik Fakültesi Yaný) Rektörlük Binasý
2. Kat Ýhale Salonu
b) Tarihi ve saati
: 21.10.2014 - 15:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odasý belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu
gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya
kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1.
Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel
kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare
tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý
ve açýklamalarý içeren doküman:
Ýstekliler teklif ettikleri ürünlerin teknik þartnameye cevaplarýný, katalog veya fotoðraflarýný teklif zarfý
içerisinde sunmalýdýrlar.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir,
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlrðý adresinden satýn alýnabilir.
Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný
almak isteyenler, posta masrafý dahil yurtiçi için 40 TRY (Türk Lirasý), yurtdýþý için 50 TRY (Türk
Lirasý) doküman bedelini Halkbank Çorum Þubesi TR66 0001 2009 3120 0006 0000 10 yatýrmak
zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin
ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep
baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ
gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla
gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan
veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu
tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey
Kampusu 19030 (Mühendislik Fakültesi Yaný) Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu adresine elden
teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale
sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basýn No:1020
www.bik.gov.tr
amirleri, 22 Temmuz gecesi gözaltýna alýnmýþtý. Bunun
yanýnda ‘paralel' iddiasýyla da birçok polisin görev yeri
deðiþtirilmiþ, bazýlarý ise açýða alýnmýþ ve korumasýz durumda býrakýlmýþtý. Emniyet'te yapýlan bu kýyýmýn etkilediði polislerin isimlerinin PKK/KCK'ya verildiði ve 750
kiþilik listede yer aldýðý iddia ediliyor. Özellikle Aydýn'dan Bingöl'e sürülen Komiser
Hüseyin Hatipoðlu'nun þehit edilmesi, terör örgütünün harekete geçtiði yorumlarýna sebep oldu.Çözüm
sürecinde PKK'nýn gücüne güç kattýðý, örgütün sadece göstermelik bir
ekibi geri çekerek yenilerini atadýðý
da söyleniyor. Ýddialara göre, örgüt Türkiye'de 60 yeni
kamp yeri açtý ve son bir yýlda örgüte yaklaþýk 4 bin kiþinin katýldý. Ayrýca þehir yapýlanmalarýna daha fazla
önem vermeye baþlayan PKK, aðustos ayýnda üyelerine
“Genel isyan için hazýr olun.” talimatý verdi. Bu amaçla
örgüt, þehirlerde eylem yapma ve zaman zaman silahlý
çatýþmalar girme stratejisi izliyor. KCK'nýn bu plana uygun en etkili yapý olduðu belirtiliyor. Çünkü KCK bir
yandan daðdan beslenirken diðer yandan þehirlerde faaliyet yürütmeyi hedefleyen bir örgüt.
Yolyapar, son
yolculuðuna uðurlandý
Çorum’da geçirdiði
kalp krizi sonucu hayatýný kaybeden gazeteci
Mustafa Yolyapar (48)
son yolculuðuna uðurlandý. Çorum Haber
Gazetesi Genel Müdürü
Mehmet Yolyapar’ýn
kardeþi olan Mustafa
Yolyapar, önceki gün
öðle saatlerinde evinde
kalp krizi geçirmiþ
yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamamýþtý. Yolyapar’ýn
cenazesi dün Çorum Özel Hastanesi’nden alýnarak Ulucamii’ye getirildi. Öðle namazýný
müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan
Ulu Mezarlýk’ta topraða verildi.Cenazeye Vali
Ahmet Kara, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit
Baðcý, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse,
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Tapu ve
Kadastro Genel Müdürü Davut Güney, siyasi parti
ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, gazeteciler ve vatandaþlar katýldý.Tek Yýldýz ailesi olarak
Çorum Haber ve Yolyapar ailesine sabýr dileriz.
TEK
YILDIZ
2
14
EKÝM 2014 SALI
SPOR
11
Protokol fazla
ilgi göstermedi
Ýncedal baþladý,
yardýmcýlar bitirdi
Manavgat evrensekispor maçýnda
teknik direktör yavuz Ýncedal'ýn maçýn
hakemi tarafýndan tribüne gönderlimesi
sonunda kenar yönetimde
kumanda
yardýmcý antrenörlere
geçti.
Maçýn son bölümlerinde kenar yönetim
ve yedek oyuncular
maçýn son dakikalarýný
heyecan
içinde
izlerken,
zaman
zaman
hakemlerin
vermiþ olduðu ter
kararlara isyan ettiler.
Maç sonunda ise,
gerek
yardýmcýlar
gerekse futbolcular
maçýn hakem triosuna
itiraz ettiler. Maçtan sonra geniþ güvenlik
önlemleri altýn da hakemler soyunma odasýna
götürüldüler (Yasin Yücel)
Oto drag yarýþlarý
nefes kesti
HÝTOK tarafýndan organize edilen
Çorum Oto Drag yarýþlarý geçtiðimiz
Pazar günü gerçekleþtirildi. 8 kategoride
yapýlan yarýþma adeta nefes kesti. Daha
önce açýklanan 7 kategoriye ek olarak
'Dizel Kategorisi' de eklendi.
Çorum Emniyet Müdürü Salih Erkan
Tarancý da yarýþmayý izleyenler arasýndaydý. Tarancý yarýþmanýn 4. startýný da
kendisi verdi. Oldukça zevkli ve heyecanlý anlara sahne olan yarýþma sonunda
ise dereceye giren yarýþmacýlara ödülleri
verildi. HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç,
yarýþmaya katýlan ve destek veren
herkese teþekkür etti.
ÝÞTE DERECEYE GÝREN SPORCULAR
Sýnýf 2 (1.600 cc araçlar)
1. Ahmet ÖZKARA (Clio/Çorum)
2. Yusuf ARICI (Doðan/Ankara)
3. Osman ERDOÐDU (Clio/Samsun)
Sýnýf 3 (Süper 1.600 cc araçlar)
1. Abdullah ÇOÞKUN (Peugeot 106
GTI/Ankara)
2. Erhan ÞAHÝN (Peugeot 106
GTI/Samsun)
3. Mustafa TATLI (Peugeot 106
GTI/Amasya)
Sýnýf 4 (2.000 cc araçlar)
1. Arda KÜÇÜK ÝBRAHÝMOÐLU
(Leon Cupra/Samsun)
2. Recai KAHRAMAN
(BMW/Samsun)
3. Eren ACAR (Honda TYEP
R/Amasya)
Sýnýf 5 (2.700 cc'ye kadar araçlar)
1. Recai Kahraman
(BMW/Samsun)
2. Uður Akdeniz (BMW/Samsun)
3. Necati GELÝR (Fiat Turbo
Þahin/Ankara)
Sýnýf 6 (2.700 cc üzeri araçlar)
1. Mehmet Gül (Peugeot 106
GTÝ/Ankara)
2. Gökhan ATASOY (Leon
Cupra/Samsun)
3. Murat Alemdar (Turbo
Þahin/Ankara)
Sýnýf 7 (4*4 Unlimited)
1. Fikret DÝKENCÝ (Flash
Turbo/Amasya)
2. Mustafa Fuat Tankal (Turbo
Þahin/Ankara)
3. Murat ÖZÇETÝN (Subaru
Ýmpreza/Çorum)
Sýnýf 8 (Dizel Kategorisi)
1. Fatih DEMÝR (Skoda TDI/Samsun)
2. Samet KARAGÖZ (Golf
TDI/Çorum)
3. Selim YILMAZ (Toyota
TDI/Çorum)
Çorum
belediyespor
Pazar günü
sahasýn da konuk ettiði
Manavgat Evrensekispor
maçýna protokol fazla
ilgi göstermedi.
Karþýlaþmayý Ýl
emniyet müdürü,
belediye baþkan yardýmcý ve kulüp baþkaný,
TSO baþkaný, AKP il
baþkaný, Ýl genel meclis
baþkaný ve gençlik
hizmetler il müdür birlikte izledi. Maçýn son
bölümünde Protokolde
heyecan üst seviyeye
çýktý. Maçý yaklaþýk 1500
civarýnda futbol sever
izledi. Karþýlaþma ise, 00 beraberlikle sonuçlandý. (Yasin Yücel)
Tire 1922 galibiyete hasret
SPOR
Toto
3'üncü Lig 1'inci
Grup'ta
sezona
fýrtýna gibi baþlayýp liderlik koltuðuna kadar yükselen Tire 1922, galibiyete hasret kaldý.
Deplasmanda pazar
günü Kýzýlcabölükspor'a
1-0 yenilen Tire 1922,
son 3 haftada 7 puan
kaybederek dördüncü
sýraya geriledi. Baþkan
Metin Sarayköylü, takýmýna sonuna kadar güvendiðini
belirterek, "Puan kayýplarýný doðal karþýlýyorum. Lig
uzun maraton. Bir an önce toparlanýp yeniden zirveye
ortak olacaðýmýza inanýyorum" þeklinde konuþtu.
(Spor servisi)
Terör futbolu vurdu
Batman'da üç gün süren ve halen yer yer süren terör
olaylarý nedeniyle hafta sonu kentte hiçbir futbol maçý oynanmadý.
PETROL-ADLÝYE MAÇI ERTELENDÝ
Batman'ýn 3. Lig temsilcisi Petrolspor, hafta sonu karþýlaþmasý gereken Ankara Adliye maçýný güvenlik gerekçesiyle oynayamayacak. Futbol Federasyonu'nun erteleme kararý kulübe bildirildi. Yeni teknik direktör ve sportif
direktörün görev aldýðý Kýrmýzý-beyazlýlar, haftayý dinlenerek geçirecek.
AMATÖR LÝG ERTELENDÝ
Batman 1. Amatör liginde dördüncü hafta maçlarý da ileri bir tarihe ertelendi. 11 ve 12 Ekim 2014 tarihindeki
maçlarýn emniyet tedbirlerinin olmayacaðýndan ötürü ertelendiði belirten
Futbol Ýl Temsilcisi Abdulkadir Kardeþ; "Hafta sonu oynanmasý gereken amatör maçlar ileri
bir tarihe ertelendi. Sokaða çýkma yasaðý nedeniyle kulüplerimizdeki futbolcular idman yapamadý. Emniyet tedbirlerinin olamayacaðýndan dolayý maçlar ileri bir tarihe ertelendi" dedi.
BAÐLAR MAÇI DA ÝPTAL
Batman Petrolspor ve Amatör lig maçlarýnýn yaný sýra
Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Gercüþ Baðlarspor maçý da
tatil edildi. Bugün 16 Mayýs þehir stadýnda oynanmasý gereken Gercüþ Baðlarspor-Diyarbakýr Yolspor karþýlaþmasý
da güvenlik engeline takýldý. Sokaða çýkma yasaðý nedeniyle idmansýz kaldýklarýný ifade eden Gercüþ Baðlarspor antrenörü Metin Kanaðý: "Bayram nedeniyle lige bir hafta ara
verilmiþti. Bölgede çýkan olaylardan dolayý bu hafta da
maçlar oynanmayacak. Sokaða çýkma yasaðý nedeniyle futbolcularýmýz idmansýz kaldý." dedi.
Batman Petrolspor Sportif Direktörü
Mehmet Gönülaçar, idmanlara gelerek takýma destek veren taraftara teþekkür etti.
Gönülaçar; "Zor günleri birlikte aþacaðýz.
Hepimizin sevdasý Petrolspor'dur" dedi.
"TARAFTAR TAKIMI SAHÝPLENÝYOR"
Batman Petrolspor'a her maçta 90 dakika tam destek veren bazý taraftarlar ile Kýrmýzý-Beyazlý ekibin yöneticileri, idmanda
bir arada. Takýmýn daha çok desteðe ihtiyacý olduðunu belirten Kýrmýzý-Beyazlý ekibin
Sportif Direktörü Mehmet Gönülaçar; "Batman Petrolspor
hepimizin sevdasý. Bir çýnar olan Petrolspor'un bugünlerde
taraftara daha çok ihtiyacý var. Petrolspor sevdamýz. Vazgeçilmeyen sevdamýzýn zor günün dostlarýna ihtiyacý var.
Zor günleri birlikte aþacaðýz. Taraftarýmýz desteðini esirgemesin. Bu takým kendine gelecektir. Futbolcularýmýz iyi çalýþýyor. Devre arasýna kadar en iyi puanlarý toplamanýn hesabýný yapýyoruz. Hocamýza güveniyoruz. Tecrübeli bir hocamýz var. Ekip olarak zor günleri birlikte aþacaðýz" dedi.
(Spor servisi)
Kötü gidiþi durdurmak istiyorlar
Ligde ilk beþ maçta bir puan alabilen Batman
Petrolspor'da seri maçlarda galibiyet hedefliyor.
Teknik Direktörü Erdal Alpaslan, futbolcularýný altý
günde oynayacaðý üç maça motive ediyor. KýrmýzýBeyazlýlar, 15 Ekim'de Niðde Belediyespor ile deplasmanda, 22 Ekim'de evinde Çatalcaspor ile ve ardýndan da 26
Ekim'de Tuzlaspor'a konuk olacak. Kötü gidiþata 'dur'
demek için futbolcularýnýn iyi çalýþtýðýný dile getiren
Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Teknik Direktörü Erdal Alpaslan;
"Altý gün içinde oynayacaðýmýz üç maçýn önemini futbolcularýmýzý anlatýyoruz. Kötü gidiþata dur demenin hesabýný
yapýyoruz. Niðdespor maçýný kazanýrsak, takýmýn
üzerindeki kara bulutlarý daðýtýp yeni bir sayfa açacaðýz.
Takýmýn kendine güvenmesi için bir maç kazanmasý gerek.
Güven konusunda eksiklik yaþýyoruz. Bu sorunu da aþacaðýz" diye konuþtu.Teknik Direktör deðiþikliðinin
yaþandýðý Batman Petrolspor, güvenlik nedeniyle ertelenen
haftayý sýký tempoyla gerçekleþtirecek. Ara nedeniyle yeni
Teknik Direktör Mehmet Erdal Alpaslan ve yeni Sportif
Direktör Mehmet Gönülaçar, takýmý daha iyi tanýma fýrsatý
bulacak. Ligde zor günler geçiren Kýrmýzý-beyazlýlarýn,
kötü gidiþata son vermek için sýký idmanlar yaptýðý bildirildi. (Spor servisi)
10 günde 2 maç
14
EKÝM 2014 SALI
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Hakem puanýmýzý
aldý götürdü
Çorum belediyespor teknik direktörü Yavuz Ýncedal
Pazar günü Dr Turhan Kýlýçcýoðlu stadyumunda konuk
ettikleri manavgat evrensekispor maçý ile ilgili olrak yaptýðý deðerlenirmede" oyun olarak, posizyon olarak her geçen
gün daha iyi bir takým görüntüsü içindeyiz ancak maç içinde
yakaladýðýmýz gol posizyonlarýný atma becerisinide göstermeliyiz " dedi.
Ýncedal daha sonra konuþmasýna þöyle devam etti" manavgatspor katý bir savunma anlayý ile maça baþladý.
Savunmada 7 oyuncusu ile bizim ataklarýmýzý karþýladý. Buda
bizim oyun sistemimizi etkiledi. Manavgat gol atmak yerine
gol yememe taktiðini uyguladý.
Çorum Belediyespor olarak Manavgatspor karþsýnda oyunun 3/2 lik bölümünde biz hakimdik. Sahanýn tüm hatlarýndan kanatlardan cepheden posizyon geliþtirdik. Ancak bu
posizyonlarý deðerlendirmedik.
Birde maçýn hakemlerinin aldýðý mutlak gol posizyonu
vardý. Bu posizyonu gol verselerdi belki maçýn akýþý daha farklý olacaktý. Belediyespor her geçen hafta daha iyi bir takým
görüntüsü veriyor. Manavgat karþsýnda da bu devam etti.
Ýlerleyen haftalarda bu oyunumuz lige daha iyi yansýyacaktýr.
Puan cetvelindeki rakiplerimiz oynamadan 3,er puan aldýlar
biz ise güçlü rakipler ile maç yaparak 9 puanýnýn sahibi olduk.
Bizim tek dezavantajýmýz grubun güçlü takýmlarý ile naç yapmak oldu. Bu rakiplerimizde Bozüyük maçýný oynamadan 3,er
puan alarak ligin zirvesinde yer alýyor.
Cumartesi günü deplasmanda oynayacaðýmýz istanbul
maçýna konstre olarak hazýrlýklarýmýza bugün iti bari ile
baþlayacaðýz. Ýç sahada kaybettiðimiz puanlarý deplasmanda
telafi etmenin çarelerini bulacaðýz" dedi. (Yasin yücel)
Ýyi
yýrttýk
Çorum belediyespor
10 gün de iki maç
yapacak. Kýrmýzý
siyahlýlar 18 ekim cumartesi
günü deplasman da Ýstanbulspor ile karþý karþýya gelecek.
Bu maçýn ardýndan 22 Ekim
Çarþamba günü Çorum da
Ankara temsilcisi Adliyespor'u
konuk edecek.
Sportmence
[email protected]
Kýrmýzý siyahlýlar cumartesi
günü deplasmanda oynayacaklarý istanbulspor maçýnýn
hazýrlýklarýna bugün yapacaklarý tek çalýþma ile baþlayacaklar. Saat 11:00 da ulukavakda
bulunan Nazmi Avluca
sahasýnda istabbulspor hazýrlýklarýna baþlayacaklar. (Yasin
Yücel)
Takýmýn
gol
kramponu
yok
Çorum belediyespor yine evinde beraberlikle bir maçý daha bitirdi. Tire 1922 ile 1-1 berabere kalan kýrmýzý siyahlýlar, geçtiðimiz Pazar
günü sahasýn da konuk ettiði Antalya temsilcisi manavgat evrensekispor ile golsüz berabere kalarak puanlarý paylaþtý. Belediyespor puan cetvelinde 10.basamakta 9 puana sahip olarak yer aldý.
Geçen hafta Kýrýkhan deplasmanýndan tek gol ve 3 puanla dönen
kýrmýzý siyahlýlar, manavgatspor karþýsýnda hafta içersinde yaptýðý antrenmanlarda teknik direktör yavuz hoca tüm hesaplarý 3 puan üzerine kurdu. Ancak evdeki hesap çarþýya uymadý.Manavgat karþýsýnda
fazla posiyon üretemeyen kýrmýz siyahlýlar birde hakem kararlarýna
takýlýnca maç 0-0 beraberlik ile sona erdi.
Verilmeyen bir nizami gol ve penaltý ise, maça damga vuran görüntüler oldu. Ýlk yarý da Turgay'ýn düþürlme posizyonu görmeyen yada görmemezlikden gelen maçýn hakemine aksine Turgay'ý yere indiren 31 forma numaralý Reþit kalecisi Veysel'e "iyi yýrttýk" demesi ilginçti.
Maçýn 74. Dakikasýn da Buðra'nýn sert þutunu manavgat savunmasý çizgiyi geçince çýkartmasý ve 1. Yardýmcý yardýmcý hakemin posizyona çapraz ve uzak kalmasý Belediyespor'un verilmeyen golü olrak hafýzalarda kaldý.
Þayet 1. Yardýmcý hakem posizyon icabý duruþ posizyonu korner
bayraðý yanýnda alsaydý mutlaka golü geçerli sayardý. Ancak posizyona çapraz kalýnca mutlak gol verilmedi maçýn gol vebali bana göre 1.
Yardýmcý hakemde. Çünkü biz kale arkasýnda topun kale çizgisi içinden çýktýðýný net olarak gördük. Ama malesef 1. Yardýmcý hakem posizyona bakar kör oldu.
Geride kalan 6 haftalýk lig periyodunda Belediyespor adeta gol kýsýrlýðý yaþýyor. Attýðý 5 gole karþýlýk kalesinde 4 gol gördü. Belediyespor'un en büyük eksikliði takýmýn bitirci golcü kramponun olmamasý.
Posizyon olarak zenginlik var. Ataklar güzel. Ancak top bir türlü çerçevenin içine gönderecek becerikli ayaklar yok. Umarýz devre arasýnda takýma iyi bir golcü alýnýr ve maçlarý izlerken taraftarlarda fýtýk olmaz. Futbolda her zaman tek goller ve beraberlikler tehlikeli skorlardýr. Ýnsaný kalpden götürür.
Yavuz Ýncedal saha içinde ve dýþýnda beyefendi bir kiþiliði olan bir
teknik adam. Ancak manavgat maçýnýn hakemi Yavuz hoca'nýn tabiri cazi ise, bu efendi ve mütevazi kiþiliðini gerçek anlamda bozdu. Bu
beyefendi hoca geçen hafta Kýrýkhan deplasmanýnda galip geldikleri
maçýn hakemini kutladý ve böyle adil hakemler ile maçlar kazanýlýr diye beyanat da vermiþti. Maçýn 74 dakikasýnda Yavuz hoca tribüne
gönderildi...!
Maç sonunda bazý yöneticiler hakeme büyük tepki gösterdiler
haklý olarak. Ancak bir o kadarda düþündürücü. Yapýlan transferlerde
siz konun neresinde yer aldýnýz. Takýmýn orta alanýný kontenjan (Yaþ
sýnýrý olan isimler) ile þiþirdiniz. Belediyespor'un en büyük zaafiyeti
geçen seneden kalma olan gol kýsýrlýðý bu sezonda devam ediyor.
Umarým devre arasýnda bu eksiklik giderilir.
Belediyespor sezona fikstür dezavantajý olarakda baþladý. Zonguldak Kömür, Tire 1922, Kýrýkhan ve manavgat gibi grubun güçlü takýmlarý ile maçlar oynadý. Hafta sonu cumartesi günü deplasmanda
yine grubun güçlü takýmlardan istanbulspor ile karþýlaþacak olan Kýrmýzý siyahlýlar bu maçý kayýpsýz geçmeleri halinde üst sýralarda kendine yer bulacaktýr. Belediyespor sezon sonuna kadar hedefini ilk 5 takým içinde tutacaktýr. Fakat bazý maçlar bir tek sahada futbol oynayarak kazanýlmýyor. Esenkalýn
Ýncedal'ý da kýrdýlar
Çorum
belediyespor,
Manavgatspor maçýnda ilk yarý
da Turgay'ýn geliþtirdiði gol
posizyonunda manavgat savunmasý
Turgay'ý bariz bir þekilde yere indirdi.
Maçýn hakemi bu posizyona devam
kararý verirken Çorum belediyespor
adýna verilmeyen mutlak penaltý
posizyonu objektiflerimze böyle
takýldý. Turgay, 4 savunma oyuncusunun arasýndan topu çýkartýyor, ceza
alaný içine giriyor yan tarafýnda bulunan manavgat evrensekispor dan
31forma numarasý taþýyan reþit,
Turgay'ýn ayaðýna darbe atarak mutlak gol posizyonunu engellerken
maçýn hakemi ise posiyona ancak
seyirci kaldý. Ve devam kararý verdi.
Reþit ise, kalecisi Veysel'e ise" valla iyi
yýrttýk" dedi (Spor servisi)
Çorumspor teknik
direktörü
Yavuz
Ýncedal
geçtiðimiz
Pazar günü Dr. Turhan
Kýlýçcýoðlu stadyumunda
oynanan
Çorum
Belediyespor- manavgat
evrensekispor maçýnýn 74.
Dakikasýnda
Buðra'nýn
attýðý sert þutu manavgat
savunmasý gol çizgisi içinden çevirince maçýn 1.
Yardýmcý hakemi posizyona
gol kararý vermeyince çýlgýna döndü.
Uzun süre hakemlere
itiraz eden teknik direktör
Ýncedal maçýn hakemi
tarafýndan tribüne gönderildi. Ýncedal maçýn geri kalan
15. Dakikalýk bölümünü protokol
tribünü altýndaki tünelden izledi.
Sakin bir kiþiliðe sahip olan
Çorum
belediyespor
teknik
patronu hakemlerin vermiþ olduklarý ters kararlar sonunda adeta
çýldýrdý. Geçtiðimiz hafta Kýrýkhan
deplasmannýn da Kýrýkhanspor
Çorum
belediyespor
maçýný
yöneten hakemlere de teþekkür
beyanatý vermiþti. (Yasin Yücel)
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN