Cevap Anahtarý
OKUL HEYECANIM
1. TEST
6. TEST
1. C
2. B
3. C
4. B
5. A
6. C
7. B
8. A
9. C
1. A
2. B
3. C
4. B
5. A
6. A
7. C
8. C
9. B
2. TEST
7. TEST
1. C
2. A
3. C
4. B
5. C
6. A
7. B
8. C
9. A
1. C
2. A
3. C
4. C
5. A
6. B
7. A
8. C
9. B
3. TEST
1. A
8. TEST
2. A
3. B
4. C
5. C
6. B
7. C
8. B
9. B
10. A
1. B
2. C
3. A
5. B
6. C
7. C
1. B
4. C
8. A
9. B
4. TEST
9. TEST
2. B
3. A
4. C
1. A
2. C
3. B
4. C
5. B
6. A
7. C
8. C
5. C
6. A
7. C
8. B
9. B
10. A
9. B
5. TEST
10. TEST
1. B
2. C
3. A
4. B
1. A
2. C
3. B
4. C
5. B
6. C
7. C
8. B
5. C
6. B
7. A
8. B
9. C
9. C
83
Cevap Anahtarý
BENÝM EÞSÝZ YUVAM
11. TEST
1. B
14. TEST
2. A
3. C
4. C
1. B
2. C
3. C
5. B
6. A
7. B
8. B
5. C
6. B
7. C
9. C
10. A
4. A
8. A
9. C
15. TEST
1. A
12. TEST
1. B
2. C
3. A
4. B
5. C
6. B
7. B
8. A
2. C
3. C
4. B
5. A
6. C
7. B
8. B
9. C
10. A
9. C
16. TEST
13. TEST
1. C
2. B
3. C
4. C
5. A
6. C
7. A
8. C
9. B
1. C
2. B
3. A
4. B
5. A
6. C
7. B
8. C
17. TEST
9. C
1. C
2. B
3. B
4. C
5. C
6. B
7. C
8. A
9. B
TTT - 1
1. C
2. C
3. B
4. C
5. A
6. B
7. B
8. A
9. C
18. TEST
1. B
2. A
3. C
4. B
5. B
6. C
7. A
8. C
9. B
TTT - 2
19. TEST
1. B
2. A
3. C
4. C
1. C
2. B
3. A
5. B
6. A
7. B
8. B
5. C
6. B
7. A
84
4. B
Cevap Anahtarý
DÜN, BUGÜN, YARIN
20. TEST
24. TEST
1. C
2. B
3. C
4. B
1. A
2. B
3. C
4. A
5. C
6. A
7. C
8. A
5. B
6. C
7. C
8. B
9. B
9. A
25. TEST
21. TEST
1. A
2. B
3. B
4. C
5. A
6. B
7. C
8. B
9. A
1. C
2. A
3. B
4. C
5. C
6. A
7. C
8. B
9. C
26. TEST
22. TEST
1. C
2. A
3. C
4. B
5. B
6. C
7. A
8. C
1. C
2. C
3. B
4. C
5. B
6. C
7. C
8. B
9. A
10. B
27. TEST
23. TEST
1. C
2. B
3. C
4. B
5. C
6. B
7. A
8. C
2. C
3. B
5. A
6. C
7. B
9. C
1. A
10. A
TTT - 3
4. C
8. B
28. TEST
1. A
2. B
3. C
4. B
5. A
6. C
7. C
8. A
9. B
1. A
2. B
3. C
4. C
5. A
6. B
7. C
8. C
9. A
TTT - 4
29. TEST
1. C
2. A
3. A
4. C
1. C
2. B
3. C
4. B
5. C
6. A
7. B
8. A
5. C
6. A
7. B
8. A
9. B
10. C
9. B
85
Cevap Anahtarý
TTT - 5
1. B
2. B
3. A
4. C
5. A
6. A
7. C
8. C
9. B
10. B
TTT - 6
1. C
2. C
3. A
4. C
5. A
6. C
7. B
8. B
9. A
10. C
Sayfa 9’un Çözümü
Sayfa 17’nin Çözümü
OKUL HEYECANIM
OKUL HEYECANIM
EÞLEÞTÝRME
BOÞLUK DOLDURMA
Resimleri inceleyiniz. Çocuklarý fiziksel özellikleri ile eþleþtiriniz.
Cümlelerdeki boþluklarý aþaðýdaki kelimelerden uygun
olanlarla doldurunuz.
yürümeliyiz.
Merdivenlerin saðýndan …………………….
ayýrmalýyýz.
Kavga eden arkadaþlarýmýzý …………………….
kapatmalýyýz.
Boþa akan musluklarý …………………….
çýkmamalýyýz.
Okul bahçesinin dýþýna …………………….
atmamalýyýz.
Yerlere çöp …………………….
yardým etmeliyiz.
Zor durumdaki arkadaþlarýmýza …………….
Ben arkadaþlarýmdan daha uzunum.
Saçlarým çok uzun.
Saçlarým ve gözlerim simsiyah.
Ben biraz þiþmaným.
Gözlerim mavi,
saçlarým siyahtýr.
Ben arkadaþlarýmdan kýsayým.
lambalarý
Boþa yanan …………………….
kapatmalýyýz.
top oynamamalýyýz.
Koridorda ve sýnýfta ………....
çýkmamalýyýz
kapatmalýyýz
atmamalýyýz
Sarý saçlý, mavi
gözlüyüm.
1. Sýnýf Soru Bankasý
86
ayýrmalýyýz
top
Güvender Yayýnlarý
9
1. Sýnýf Soru Bankasý
yürümeliyiz
yardým
lambalarý
Güvender Yayýnlarý
17
Cevap Anahtarý
Sayfa 18’in Çözümü
Sayfa 61’in Çözümü
BENÝM EÞSÝZ YUVAM
DOÐRU - YANLIÞ
DOÐRU - YANLIÞ
Doðru bilgilerin anlatýldýðý cümleleri iþaretleyiniz.
1. Her canlýnýn bir yuvaya ihtiyacý vardýr.
3
Arkadaþlarýmýza selam vermeliyiz.
D) doðru
Y) yanlýþ
2. Yemek saatinde görgü kurallarýna uymalýyýz.
3
Bayrak töreninde “Hazýr ol!”da durmalýyýz.
D) doðru
Y) yanlýþ
3. Herkesin fiziksel özelliði aynýdýr.
Kavga eden arkadaþlarýmýzý seyretmeliyiz.
3
D) doðru
D) doðru
Y) yanlýþ
5. Annemizin erkek kardeþi bizim amcamýz olur.
Haftada bir kez diþlerimizi fýrçalamalýyýz.
D) doðru
Y) yanlýþ
6. Çocuklar ev kurallarýna uymamalýdýr.
Koridorda top oynayabiliriz.
D) doðru
Bayraðýmýzýn üzerinde kýrmýzý ay ve yýldýz vardýr.
Y) yanlýþ
7. Baþkasýnýn eþyasýný almak için izin istemeliyiz.
D) doðru
Y) yanlýþ
8. Evde sadece kendi iþimizi yapmalýyýz. Baþkasýna yardým
Ýstiklal Marþý’mýzý Atatürk yazmýþ.
etmemeliyiz.
D) doðru
3
Hata yaptýðýmýzda özür dilemeliyiz.
3
Hepimizin yüz þekli birbirinden farklýdýr.
3
Öðretmenimize anlayamadýðýmýz konularý sormalýyýz.
18
Y) yanlýþ
4. Demokrasi kültürüne sahip bir ailede herkes mutludur.
Tuvalet ve lavabolarý temiz kullanmalýyýz.
Y) yanlýþ
9. Hata yaptýðýmda, hiç özür dilemem.
D) doðru
Y) yanlýþ
10. Tencerede piþen yemeði gözlemleyen Fatih, donma olayýný görür.
Güvender Yayýnlarý
Hayat Bilgisi
Sayfa 62’nin Çözümü
D) doðru
Y) yanlýþ
Güvender Yayýnlarý
1. Sýnýf Soru Bankasý
61
Sayfa 75’in Çözümü
DÜN, BUGÜN, YARIN
BOÞLUK DOLDURMA
Cümlelerdeki boþluklarý aþaðýdaki kelimelerden uygun
olanlarla doldurunuz.
DOÐRU - YANLIÞ
1. Tek baþýmýza yapamadýðýmýz bazý iþleri þimdi yapabiliyoruz.
Atatürk’ün
1. Türk milleti, Kurtuluþ savaþýný .......................
önderliðinde yardýmlaþma ve dayanýþma sayesinde
kazandý.
D) doðru
babamýz ailemizin lideridir.
3. Annemiz ve ....................
aile
4. Anne, baba ve çocuktan oluþan topluluða .............
denir.
Y) yanlýþ
2. Kullanýlan eþyalar zamanla eskimez.
D) doðru
erir.
2. Ayrana atýlan buz ................
Y) yanlýþ
3. Atatürk, babasý ölünce Mahalle Mektebine gitti.
D) doðru
Y) yanlýþ
lider
5. Yol gösteren ve iþleri düzenleyen kiþiye ..............
denir.
4. Hepimiz geçmiþ zamanda doðduk.
zamanýnda
6. Öðremenimizin verdiði ödevleri ........................
yapmalýyýz.
5. Matematik öðretmeni, Atatürk’e Mustafa adýný verdi.
ev kurallarýna
7. Evde mutlu yaþamak için ....................................
uymalýyýz.
dayý derim.
8. Anneannemin kýzýna teyze, oðluna .............
canlýnýn bir yuvaya ihtiyacý vardýr.
9. Her ....................
D) doðru
D) doðru
Y) yanlýþ
Y) yanlýþ
6. Çocuklarý çok seven Atatürk, onlara Cumhuriyet Bayramý’ný hediye etti.
D) doðru
Y) yanlýþ
7. Atatürk, Ankara’da öldü.
D) doðru
babamýz
Atatürk’ün
erir
zamanýnda
dayý
canlýnýn
lider
ev kurallarýna
Y) yanlýþ
aile
8. Dünya’mýz kendi çevresinde dönünce gece gündüz oluþur.
D) doðru
Y) yanlýþ
9. Mevsimler deðiþtikçe canlýlarýn yaþamlarý da deðiþir.
62
Güvender Yayýnlarý
Hayat Bilgisi
D) doðru
1. Sýnýf Soru Bankasý
Y) yanlýþ
Güvender Yayýnlarý
75
87
Cevap Anahtarý
1. TEST
ÖRÜNTÜ
1. B
2. B
3. C
4. A
5. C
6. B
7. A
8. C
2. TEST
GEOMETRÝK CÝSÝMLER
1. A
2. C
3. B
4. B
5. A
9. A
6. C
10. B
7. C
8. B
3. TEST
1. B
5. A
GEOMETRÝK CÝSÝMELER
2. A
6. B
4. TEST
1. A
3. C
4. B
7. B
8. C
UZAMSAL ÝLÝÞKÝLER
2. C
5. B
6. C
9. B
10. A
5. TEST
3. B
4. C
7. A
8. C
UZAMSAL ÝLÝÞKÝLER
1. C
2. A
3. A
4. B
5. C
6. C
7. B
8. C
9. A
6. TEST
1. A
5. C
EÞLÝK - UZUNLUKLARI ÖLÇME
2. B
6. A
7. TEST
3. A
4. C
7. B
2. C
3. A
5. B
6. A
7. B
DOÐAL SAYILAR
1. B
2. A
3. C
4. C
5. B
6. B
7. A
8. C
9. C
9. TEST
1. C
5. C
1.ÜNÝTE TEKRAR TESTÝ
2. B
6. B
10. TEST
4. B
3. B
4. A
7. A
DOÐAL SAYILAR
1. B
2. C
3. A
5. C
6. A
7. A
11. TEST
4. A
DOÐAL SAYILAR
1. C
2. B
3. C
4. B
5. B
6. C
7. A
8. B
9. A
12. TEST
1. C
DOÐAL SAYILAR
2. B
5. B
6. C
9. B
10. A
13. TEST
1. B
5. A
3. B
4. A
7. C
8. B
DOÐAL SAYILAR
2. A
6. B
14. TEST
DOÐAL SAYILAR
1. C
8. TEST
3. A
4. C
7. A
8. C
DOÐAL SAYILAR
1. C
2. A
3. B
4. B
5. A
6. C
7. C
8. A
9. C
10. B
113
Cevap Anahtarý
15. TEST
TABLO
1. C
2. A
5. C
6. C
16. TEST
3. B
4. B
7. B
ZAMANI ÖLÇME
1. B
2. A
3. B
4. A
5. C
6. B
7. C
8. B
9. C
10. C
17. TEST
2. ÜNÝTE TEKRAR TESTÝ
1. C
2. B
3. C
4. B
5. A
6. C
7. A
8. C
18. TEST
TOPLAMA ÝÞLEMÝ
1. A
2. B
3. C
4. B
5. C
6. C
7. A
8. B
9. C
19. TEST
1. B
5. B
TOPLAMA ÝÞLEMÝ
2. B
6. A
3. C
4. A
7. B
8. C
9. C
1. A
TOPLAMA ÝÞLEMÝ
2. B
5. C
6. B
9. C
10. A
24. TEST
3. B
4. C
7. C
8. B
ZAMANI ÖLÇME
1. C
2. A
3. C
5. B
6. C
7. C
9. A
10. B
25. TEST
1. A
4. A
8. A
TOPLAMA ÝÞLEMÝ
2. C
5. A
6. C
9. A
10. A
26. TEST
3. B
7. C
4. C
8. B
TOPLAMA ÝÞLEMÝ
1. A
2. C
3. B
4. B
5. C
9. A
6. B
10. C
7. A
8. C
27. TEST
1. C
5. B
3. ÜNÝTE TEKRAR TESTÝ
2. B
6. C
3. A
4. A
7. C
8. C
9. B
20. TEST
1. A
23. TEST
TOPLAMA ÝÞLEMÝ
2. C
5. C
6. A
9. C
10. A
21. TEST
3. A
7. B
4. B
8. C
28. TEST
DOÐAL SAYILAR
1. B
2. C
5. B
6. C
3. C
4. A
7. A
8. C
9. A
TOPLAMA ÝÞLEMÝ
1. B
2. C
3. B
4. A
5. C
6. B
7. A
8. C
9. C
29. TEST
1. B
5. C
ÇIKARMA ÝÞLEMÝ
2. C
6. A
3. A
4. C
7. B
8. C
9. B
22. TEST
TOPLAMA ÝÞLEMÝ
30. TEST
ÇIKARMA ÝÞLEMÝ
1. C
2. A
3. C
4. A
1. A
2. B
3. C
4. B
5. B
6. B
7. B
8. C
5. C
6. A
7. C
8. B
9. A
10. B
114
9. A
Cevap Anahtarý
31. TEST
1. C
ÇIKARMA ÝÞLEMÝ
2. B
3. C
4. A
5. C
6. B
7. B
8. C
9. B
10. A
32. TEST
38. TEST
UZUNLUKLARI ÖLÇME
1. C
2. B
3. C
5. B
6. C
7. A
ÇIKARMA ÝÞLEMÝ
1. B
2. C
3. B
4. C
5. A
6. A
7. C
8. C
9. B
39. TEST
1. A
KESÝRLER
2. B
5. A
6. B
9. C
10. B
3. C
PARALARIMIZ
1. B
2. C
5. A
6. B
34. TEST
1. A
3. A
4. B
7. B
1. B
5. C
41. TEST
ÇIKARMA ÝÞLEMÝ
2. B
3. C
4. B
5. C
6. A
7. C
8. A
9. B
10. C
4. C
7. A
40. TEST
33. TEST
4. A
8. B
9. C
8. B
TARTMA
2. B
3. A
6. A
7. C
4. B
5. ÜNÝTE TEKRAR TESTÝ
1. B
2. A
3. B
4. C
5. B
6. C
7. B
8. B
Sayfa 11’in Çözümü
ÖRÜNTÜYÜ BUL
35. TEST
1. C
ÇIKARMA ÝÞLEMÝ
2. B
3. A
4. C
5. B
6. A
7. C
8. B
9. A
10. C
36. TEST
Örüntülerde tekrar eden bölümleri örnekteki gibi iþaretleyiniz.
4. ÜNÝTE TEKRAR TESTÝ
1. C
2. B
3. C
4. A
5. B
6. C
7. B
8. B
9. A
37. TEST TOPLAMA ve ÇIKARMA ÝÞLEMÝ
1. B
2. C
3. B
4. C
5. A
6. C
7. A
8. B
1. Sýnýf Soru Bankasý
Güvender Yayýnlarý
11
115
Cevap Anahtarý
Sayfa 12’nin Çözümü
Sayfa 18’in Çözümü
KÜP PRÝZMA KÜRE
2
UZAMSAL ÝLÝÞKÝLER
4
3
(1, 2. Kazanýmlar)
5
X
1. Kaç tane küp var?
4
3
7
3
4
5
X
2. Kaç tane prizma var?
1. Fatih’in saðýndaki çocuðu boyayýnýz.
5
3. Kaç tane küre var?
6
2. Fatih’in solundaki topu boyayýnýz.
X
3. Küpün altýndaki koniyi boyayýnýz.
4. Küpü gösteren çocuklarý iþaretleyiniz.
X
X
5. Küreyi gösteren çocuklarý iþaretleyiniz.
X
4. Silindirin üstündeki küpü boyayýnýz.
X
6. Prizmayý gösteren çocuklarý iþaretleyiniz.
X
12
X
X
Güvender Yayýnlarý
5. Küplerin arasýndaki silindiri boyayýnýz.
X
Matematik
18
Güvender Yayýnlarý
Sayfa 15’in Çözümü
X
Matematik
Sayfa 23’ün Çözümü
SÝLÝNDÝR KONÝ
UZUNLUKLARI ÖLÇME
1. Aþaðýdaki silindirleri iþaretleyiniz.
(1, 2. Kazanýmlar)
1. Hayvanlar boy sýrasýna göre dizilmiþ. Hindinin sýradaki yerini okla gösteriniz.
X
2. Aþaðýdaki konileri iþaretleyiniz.
X
X
3. Yan taraftaki silindirin önünde hangi
geometrik cisim vardýr? Ýþaretleyerek
gösteriniz.
X
X
Aþaðýdaki sorularda istenen çizimleri yukarýdaki resimde çizerek gösteriniz.
2. Orhan’dan uzun, apartmandan kýsa olan bir aðaç çiziniz.
X
3. Orhan’dan kýsa bir çocuk çiziniz.
4. Koninin arkasýnda hangi geometrik cisim
vardýr? Ýþaretleyerek gösteriniz.
4. Apartmandan uzun bir direk çiziniz.
5. Resimlerden en uzun ve en kýsa olaný iþaretleyiniz.
6. Bir kutu, 2 kalem uzunluðuna eþittir. Sena’nýn boyu kaç kalem uzunluðu kadardýr?
4
6
X
1. Sýnýf Soru Bankasý
116
Güvender Yayýnlarý
15
1. Sýnýf Soru Bankasý
8
X
10
Güvender Yayýnlarý
23
Cevap Anahtarý
Sayfa 28’in Çözümü
DOÐAL SAYILAR
Sayfa 38’in Çözümü
DOÐAL SAYILAR
(1, 2 Kazanýmlar)
Ressamýn çizdiði nesnelerin sayýsýný altýndaki kutulara yazýnýz.
16
8
0
7
9
20
19
2. Aþaðýdaki çubuklara gösterilen sayý kadar örnekteki gibi
boncuk diziniz.
5
2
(5, 6, 9. Kazanýmlar)
1. Aþaðýdaki gruplarýn nesne sayýlarýný yazýnýz.
12
15
18
20
3. Aþaðýdaki sayýlarý örnekteki gibi onluk ve birliklerine göre
yazýp karþýsýna da bu sayýlar kadar top çiziniz.
13 = 1 onluk 3 birlik =
1 onluk 7 birlik =
17 = .........................
28
Güvender Yayýnlarý
2 onluk
20 = .........................
Matematik
Sayfa 35’in Çözümü
DOÐAL SAYILAR
18
Güvender Yayýnlarý
=
Matematik
Sayfa 43’ün Çözümü
SIRA SAYILARI
(3. Kazaným)
1. Resimde kaç tane mum var?
Ýþaretleyiniz.
17
38
Sýra numarasý verilen nesneyi yuvarlak içine alarak iþaretleyiniz.
19
20
X
2. Onar ritmik saymada boþ býrakýlan yerleri doldurunuz.
50 , 60, 70, ......
80 , ......
90 , 100
40 , ......
10, 20, 30, ......
30 , ......
40 , 50, ......
60 , ......
70 , ......
80 , 90,
20 , ......
10, ......
100
......
3. Aþaðýdaki sayýlardan önce ve sonra gelen sayýlarý yazýnýz.
otuz sekiz
otuz altý
................................
, otuz yedi, ................................
kýrk altý
kýrk dört
................................
, kýrk beþ , ................................
elli bir
kýrk dokuz , elli , ................................
................................
yüz
doksan sekiz , doksan dokuz , ................................
................................
4. Birer ritmik saymada boþ býrakýlan yerleri doldurunuz.
14 , ......
15 , 16, 17, ......
18 , ......
19 , 20
11, 12, 13, ......
16 , ......
17 , ......
18 , 19, ......
20 , ......
21 , 22, 23
14, 15, ......
18 , ......
19 , ......
20 , ......
21 , 22, ......
23 , ......
24 , ......
25
16, 17, ......
1. Sýnýf Soru Bankasý
Güvender Yayýnlarý
35
1. Sýnýf Soru Bankasý
Güvender Yayýnlarý
43
117
Cevap Anahtarý
Sayfa 46’nýn Çözümü
Sayfa 54’ün Çözümü
TABLO OKUMA
Çocuklar
TOPLAMA ÝÞLEMÝ
(1, 2, 3. Kazanýmlar)
Modellerle gösterilen toplama iþlemlerini örnekteki gibi yazýnýz.
Yaptýklarý Geometrik Cisimler
Zeynep
Hasan
Gülþah
3
+
4
+
2
5
=
Burhan
Tabloda Zeynep, Hasan, Gülþah ve Burhan’ýn oyun hamurundan yaptýklarý geometrik cisimler gösterilmiþtir.
Aþaðýdaki sorularý tabloya göre cevaplayýnýz.
1. Zeynep, kaç tane geometrik cisim yapmýþ?
2
4
5
3
X
2. Hasan, hangi geometrik cismi yapmamýþtýr?
küre
koni
silindir
X
46
7
Gülþah
X
2
3
Güvender Yayýnlarý
Matematik
4
54
+
1
saat ......
4
saat ......
11
saat ......
x
x
saat 4
x
saat 3
x
saat 10
TOPLAMA ÝÞLEMÝ
8
saat ......
1. Sýnýf Soru Bankasý
118
x
x
saat 8
saat 11
x
saat 9
Matematik
6
+ 4
10
....
(2 ve 3. Kazanýmlar)
9
+ 0
9
....
9
saat ......
2. Verilen zamanlarý, akrep ve yelkovan çizerek gösteriniz.
saat 7
7
6
=
Aþaðýdaki toplama iþlemlerini yapýnýz.
7
+ 3
10
....
5
saat ......
2
=
Sayfa 55’in Çözümü
SAAT KAÇ?
2
saat ......
0
+
Güvender Yayýnlarý
Sayfa 49’un Çözümü
1. Saatlerin gösterdiði zamanlarý altlarýna yazýnýz.
6
saat ......
9
=
küp
3. Hangi çocuk hiç silindir yapmamýþ?
Zeynep
Hasan
Burhan
4. Kaç tane çocuk küre yapmýþtýr?
1
4
X
5
8
+ 1
9
....
5
+ 4
9
....
8
+ 2
10
....
7
+ 2
9
....
6
+ 3
9
....
5
+ 5
10
....
9
+ 1
10
....
8
+ 3
11
....
9
+ 2
11
....
7
+ 4
11
....
6
+ 5
11
....
9
+ 3
12
....
7
+ 5
12
....
8
+ 5
13
....
6
+ 6
12
....
x
7
+ 7
14
....
8
+ 7
15
....
7
+ 6
15
....
saat 12
Güvender Yayýnlarý
49
1. Sýnýf Soru Bankasý
Güvender Yayýnlarý
55
Cevap Anahtarý
Sayfa 64’ün Çözümü
TOPLAMA ÝÞLEMÝ
Sayfa 72’nin Çözümü
TOPLAMA ÝÞLEMÝ PROBLEMLERÝ
(4. Kazaným)
Problemleri çözünüz. En alttaki kaplumbaðalarý da
sorudaki kalemlerin rengine boyayýnýz.
Toplama iþlemlerinde verilmeyen
toplanan sayýlarý yazýnýz.
8
Burak’ýn beslenme çantasýnda 7 kiraz, 8 erik var. Burak’ýn beslenmesinde kaç tane meyvesi var?
7
+ 8
15 meyvesi var.
Ýnci’nin 4, Mercan’ýn 7 bilyesi var. Yunus’un bilyeleri her
ikisinin bilyelerinin toplamýndan 5 fazladýr. Yunus’un
5
+ 5
10
+ 2
10
5
6
7
+ 4
9
+ 4
10
+ 5
12
8
+
6
6
+
14
5
3
+ 8
11
9
+ 5
14
+ 8
16
9
+ 7
16
kaç tane bilyesi var?
4
11
+ 7
+ 5
11
16 bilyesi var.
11
8
6
12
4
+ 9
13
6
+
Kübra, Firdevs’ten 6 yaþ küçüktür. Kübra 11 yaþýnda olduðuna göre Firdevs’in yaþý kaçtýr?
11
+ 6
17 yaþýnda
9
9
+
Bugün ayýn 13’üdür. 5 gün sonra ayýn kaçý olacak?
13
5
18 olur.
18
+
10
+
7
17
14
7
+ 8
15
6
+
Annem, marketten 2 liraya pirinç, 5 liraya yoðurt, 7 liraya bal aldý. Annem markette kaç lira harcadý?
2 + 5 + 7 = 14 lira harcadý.
20
15
64
Güvender Yayýnlarý
Matematik
Sayfa 69’un Çözümü
72
18
14
17
Matematik
Sayfa 81’in Çözümü
TAKVÝMÝ ÖÐRENELÝM
ÇIKARMA ÝÞLEMÝ
1.
16
Güvender Yayýnlarý
(1, 2. Kazanýmlar)
Modellerle gösterilen çýkarma iþlemlerini örnekteki gibi yazýnýz.
Takvimde boþ
býrakýlan yerleri
tamamlayýnýz.
–
3
1
2
=
2. Kelebeklerin doðum günlerini altlarýna yazýnýz.
Ben 3 Nisan’da
doðdum.
Ben 12 Nisan’da
doðdum.
Ben 27 Nisan’da
doðdum.
8
perþembe
cuma
salý
3. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý hangi gün
kutlanacak?
Pazartesi kutlanacak.
.................................
3
-
-
7
5
=
2
5
=
4. 1 Nisan hangi gündür?
1 Nisan Pazar günüdür.
.................................
5. Nisan ayýnda kaç gün vardýr?
Nisan ayýnda 30 gün vardýr.
.................................
6. Bugün 5 Nisan. Dün, kardeþim Ali doðdu. Ali’nin doðum
gününü yazýnýz.
Ali’nin
doðum günü 4 Nisan Çarþamba’dýr.
.................................
Güvender Yayýnlarý
69
1. Sýnýf Soru Bankasý
9
-
1. Sýnýf Soru Bankasý
5
=
4
Güvender Yayýnlarý
81
119
Cevap Anahtarý
Sayfa 82’nin Çözümü
ÇIKARMA ÝÞLEMÝ
Sayfa 92’nin Çözümü
PARALARIMIZ
(1, 2, 3. Kazanýmlar)
1. Kumbaralardan çýkan paralarý yazýnýz.
Aþaðýdaki çýkarma iþlemlerini yapýnýz.
7
– 7
0
....
9
– 7
....
2
13
– 5
8
....
15
– 10
....
5
16
– 8
8
....
15
– 9
....
6
10
– 4
....
6
–
11
6
5
....
12
– 8
4
....
17
............TL
12
– 5
....
7
13
– 8
5
....
15
– 7
8
....
14
– 8
6
....
14
– 7
7
....
16
............TL
23
............TL
2. 15 liradan fazla parasý olan çocuklarý iþaretleyiniz.
13
– 6
7
....
X
18
6
–
17
9
8
....
–
....
12
16
7
9
....
–
–
18
9
9
....
17
– 10
7
....
19
– 5
....
14
20
– 9
11
....
X
3. Aþaðýdaki yiyecekleri paralarýyla eþleþtiriniz.
17 TL
12 TL
10
– 10
0
....
20
– 7
13
....
82
20
– 4
16
....
Güvender Yayýnlarý
Sayfa 89’un Çözümü
ÇIKARMA ÝÞLEMÝ
9
10
8
– 5
4
– 3
7
– 6
2
12
13
–
13
13
– 5
7
–
7
13
–
10
3
7 tebeþir kaldý.
–
12
4
8 liram kaldý.
20
15
7
11
–
– 8
7
20
–
1. Tahtada 10 tane tebeþir vardý. 3
tanesini kullandýk. Geriye kaç tane tebeþirimiz kaldý?
19
18
–
8
12
–
6
12
3. 15 patatesin 6 tanesini yedik.
Geriye kaç tane patates kaldý?
4. Poþette 14 þeftali vardý. 8 tanesini arkadaþlarýmla yedik. Geriye kaç tane þeftali kaldý.
6
13
20 TL
Matematik
Sayfa 96’nýn Çözümü
Problem Çözelim
Aþaðýdaki problemleri çözünüz..
2. 12 liram vardý. 4 lirasýný harcadým. Geriye kaç liram kaldý.
– 6
7
– 8
5
18
3
10
Güvender Yayýnlarý
PROBLEM ÇÖZELÝM
10
– 2
8
10
Sayfa 95’in Çözümü
(4. Kazaným)
Çýkarma iþlemlerinde verilmeyen eksilen ve çýkan sayýlarý yazýnýz.
– 4
6
92
Matematik
15
– 6
9 patates kaldý.
–
14
8
6 þeftali kaldý.
–
15
8
7 yaþ büyüktür.
6. Manav, 20 kilo soðanýn önce 4
20
kilosunu sonra 7 kilosunu sattý. – 4
Manavýn kaç kilo soðaný kaldý?
16
–
16
7
9 kilo
soðan kaldý.
7. Annem 13 yumurtanýn 5 tanesi13
ni haþladý, 2 tanesi ile kek yap- – 5
tý. Geriye kaç tane yumurta kal8
dý?
8. Tabakta 17 ceviz vardý. Ben 8,
17
ablam ise 4 tane yedi. Tabakta – 8
kaç tane ceviz kaldý?
9
–
8
2
6 tane
yumurta kaldý.
–
9
4
5 tane
ceviz kaldý.
9. 20 sayfalýk kitabýn sabah 5, ak20
þam 7 sayfasýný okudum. Kita- – 5
býn okunmayan kaç sayfasý kal15
dý?
15
– 7
8 sayfa
10. Ýlker’in 11 tane þekeri vardý.
11
Bir kýsmýný yedi. Geriye 4 þeke- – ?
ri kaldý. Ýlker, kaç þeker yedi.
4
–
okunmadý.
20
–
5
15
20
–
1. Sýnýf Soru Bankasý
120
Güvender Yayýnlarý
9
11
89
5. Ben 8 yaþýndayým. Ablam 15
yaþýndadýr. Ablam benden kaç
yaþ büyüktür?
1. Sýnýf Soru Bankasý
Güvender Yayýnlarý
95
11
4
7 þeker
yedi.
96
Güvender Yayýnlarý
Matematik
Cevap Anahtarý
1. Tema: BÝREY VE TOPLUM
TOPLUM
1. TEST
1.B 2.C 3.A 4.B 5.A 6.A 7.A
8.C 9.B 10. C
2. TEST
1.C 2.B 3.C 4.C 5.B 6.A 7.B
8.A
3. TEST
1.C 2.A 3.B 4.C 5.C 6.B 7.A
8.B 9.C
4. TEST
1.C 2.A 3.A 4.C 5.B 6.C 7.B
8.A 9.C
3. Tema: ÜRETÝM, TÜKETÝM
VE VERÝMLÝLÝK
9. TEST
1.C 2.B 3.A 4.C 5.C 6.B 7.A
8.A
10. TEST
1.C 2.A 3.A 4.B 5.A 6.C 7.A
11. TEST
1.C 2.A 3.A 4.C 5.A 6.C 7.C
8.C
12. TEST
1.A 2.C 3.C 4.B 5.B 6.B 7.C
2. Tema: ATATÜRK
5. TEST
1.A 2.C 3.A 4.C 5.B 6.A 7.A
8.C 9.C 10.B
6. TEST
1.B 2.C 3.B 4.A 5.B 6.A 7.B
8.C
7. TEST
1.A 2.A 3.B 4.C 5.B 6.C 7.C
8.A 9.A 10.C
8. TEST
1.A 2.B 3.C 4.B 5.B 6.A 7.B
8.C 9.B
4. Tema: SAÐLIK VE ÇEVRE
13. TEST
1.A 2.A 3.A 4.B 5.B 6.A 7.C
14. TEST
1.A 2.B 3.A 4.C 5.C 6.B 7.B
8.C 9.A
15. TEST
1.A 2.B 3.C 4.C 5.B 6.A 7.A
8.C
16. TEST
1.B 2.B 3.A 4.C 5.C 6.C 7.A
93
Cevap Anahtarý
5. Tema: HAY
HAYAL GÜCÜ
17. TEST
1.A 2.B 3.C 4.B 5.C 6.C 7.B
8.C
18. TEST
1.A 2.A 3.B 4.C 5.A 6.C 7.C
8.C 9.B
26. TEST
1.B 2.A 3.A 4.B 5.C 6.B
27. TEST
1.B 2.C 3.A 4.C 5.A 6.C 7.B
28. TEST
1.C 2.B 3.C 4.C 5.A 6.A
19. TEST
1.A 2.B 3.C 4.C 5.A 6.A 7.A
8.C
20. TEST
1.A 2.B 3.C 4.B 5.C 6.B 7.C
8. Tema: OYUN VE SPOR
29. TEST
1.C 2.C 3.C 4.A 5.C 6.A
30. TEST
6. Tema: EÐÝTSEL VE SOSYAL
SOSYAL
ETKÝNLÝKLER
21. TEST
1.C 2.A 3.B 4.B 5.A 6.B 7.C
22. TEST
1.C 2.A 3.B 4.C 5.A 6.C 7.C
8.A
1.C 2.B 3.A 4.B 5.C 6.A 7.C
31. TEST
1.B 2.C 3.A 4.C 5.A 6.B 7.C
8.B
32. TEST
1.B 2.B 3.A 4.A 5.B 6.A 7.C
23. TEST
1.C 2.A 3.A
8.C 9.A
4.A 5.C 6.C 7.B
24. TEST
1.C 2.B 3.A 4.C 5.B 6.C 7.C
7. Tema: DEÐERLERÝMÝZ
25. TEST
1.C 2.C 3.B 4.B 5.A 6.C 7.A
94
GENEL
ENEL TEKRAR TESTLERÝ
33. TEST
1.A 2.C 3.C 4.A 5.C 6.B 7.A
34. TEST
1.C 2.B 3.A 4.C 5.C 6.B 7.C
8.C 9.A
35. TEST
1.C 2.B 3.B 4.C 5.B 6.A 7.A
8.C
Cevap Anahtarý
Sayfa 15’in Çözümü
Sayfa 16’nýn Çözümü
Sayfa 25’in Çözümü
Sayfa 35’in Çözümü
Sayfa 36’nýn Çözümü
Sayfa 45’in Çözümü
95
Cevap Anahtarý
Sayfa 46’nýn Çözümü
Sayfa 65’in Çözümü
Sayfa 66’nýn Çözümü
Sayfa 75’in Çözümü
Sayfa 76’nýn Çözümü
Sayfa 85’in Çözümü
96
Download

Cevap Anahtarı