"TTB'yi yeniden gerçek
sahiplerine kavuþturmak
boynumuzun borcudur"
Çorum Tabip Odasý Merkez Konsey Delegesi ve Genel Saðlýk Ýþ Ýl Temsilcisi Dr.
Selçuk Önce, Türk Tabipler Birliði'nin 65. olaðanüstü genel kurulunda skandal bir karara
imza atýlarak "1 Kasým Kobani için direniþ günü" ilan ettiðini dile getirerek tepki
gösterdi.Yaklaþýk 3 ay önce hekim sorunlarýnýn tartýþýlacaðý ve idari konularýn
karara baðlanacaðý gerekçeleri ile TTB Merkez Konseyi tarafýndan 1 Kasým SAYFA
de
günü için olaðanüstü genel kurul çaðrýsý yapýldýðýný ve tüm Tabip Odalarý 3’
delegelerine duyurulduðunu kaydeden Selçuk Önce...
Milletvekili
Baðcý'dan Ýskilip
açýklamasý
AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý,
bazý internet sitelerinde yer alan ve Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn Çankýrý yolu ile ilgili eleþtirilerinin yer aldýðý haberin gerçekleri yansýtmadýðýný açýkladý.Açýklamasýna, "Dün akþamdan
beri bazý internet haber siteleri ve sosyal medyada
Ýskilip Ýlçesini konu edinen bazý olumsuz haberler
yayýnlanmakta ve yayýlmaktadýr. SAYFA 10’DA
Selçuk Önce
Cahit
Baðcý
www.yildizhaber.com
04 KASIM 2014 SALI
Eðitim seviyesi
yükseldikçe kadýnlarýn
iþ gücüne katýlým
oraný da artýyor
Ankara Kalkýnma Ajansý, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlýðý ve TOBB Ankara Kadýn
Giriþimciler Kurulu iþbirliðinde
Sürdürülebilir Kalkýnma Ýçin
A
Giriþimcilik ve Ýnovasyonda Kadýn
SAYF
5’DE
Konferansý Ankara'da gerçekleþtirildi.
Meteorolojiden
don uyarýsý!
40 KURUÞ
Belediyenin 2015 bütçesi
288 milyon lira
CHP, meclis
gündeminin
geç gelmesinden
þikayetçi
Çorum
Belediyesi
kasým ayý meclis
toplantýsý dün yapýldý.
Meclis salonunda
gerçekleþtirilen toplantý
da üç gündem maddesi
görüþülerek karara
baðlandý.
Gündem dýþý konuþan CHP
Meclis üyesi Özgür Kýlýç,
sözlerine içinde
bulunduðumuz
Muharrem
A
ayý ile ilgili
SAYF
4’DE
deðerlendirme
yaparak baþladý.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, belediyenin hesabýný iyi yaptýðýný söyledi. Belediyenin 2015
yýl bütçesinin ise 288 milyon 216 bin lira olduðu belirtildi.Belediye Meclisinin dün gerçekleþtirilen kasým ayý toplantýsýnda gündem dýþý konuþan ve belediyenin 2015 yýlý Performans Planýnda 67 milyon lira borçlanma öngörmesini eleþtirilen CHP'li Meclis üyesi Özgür Kýlýç'a
FA
cevap veren Baþkan Külcü, "Ýnþaasýný tamamlamak üzere olduðumuz terminalin arazisi S3A’YDE
ile birlikte þuanki deðeri 40 milyon liranýn üzerindedir.
ÇESOB, 4 noktada
2 bin kiþiye aþure daðýttý
Meteoroloji
Samsun
Müdürlüðünden
yapýlan açýklamada çiftçilere don uyarýsýnda
bulunuldu.Uyarýda þu ifadeler yer
AYFA
aldý:"Bu gece saatlerinde Karadeniz'in iç S5’DE
kesimlerinde orta kuvvette don hadisesi
beklendiðinden baþta tarýmsal....
Özgür Kýlýç
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) tarafýndan
Muharrem ayý dolayýsýyla 4 ayrý noktada 2 bin kiþiye aþure daðýtýlarak, birlik
ve beraberlik duygularý pekiþtirildi.Hürriyet Meydaný, Özdoðanlar Kavþaðý,
Ýskilipli Atýf Hoca Parký ve Rüstem Eren Parký'nda gerçekleþtirilen aþure daðýtýmýna ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, ÇESOB
Yönetim Kurulu üyeleri Lütfi Barut ve Necmettin Uzun ile Taksiciler,
A
SAYF
Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, 2’DE
Ayakkabýcýlar ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþgun ve bazý
Oda Yönetim Kurulu üyeleri katýldý.
"Çorum'da çocuk
felci hastalýðý yok"
Bursalý gazeteciler Ýskilip'i gezdi
Çorum'da çocuk
felci hastalýðý görülmediði ve þu ana kadar da çocuk felci
hastalýðýyla ilgili herA
hangi bir vakaya
SAYF
9’DA
rastlanmadýðý bildirildi.
A
SAYF
5’DE
Osmancýk Ýmam Hatip Lisesi ihalesi yapýlacak
SAYFA 2’DE
Apartman boþluðuna düþen kadýn öldü
SAYFA 10’DA
TEK
YILDIZ
2
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile
Ehliyetli vasýfsýz
eleman aranýyor
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
HABER
04 KASIM 2014 SALI
ÇESOB, 4 noktada 2 bin
kiþiye aþure daðýttý
2
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
ÖM-SAN TREYLERDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI
KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN
YAPILMASI RÝCA OLUNUR.
ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM
TEL: 234 84 22
ELEMAN ARANIYOR
KADER MÝ DESEM, YOKSA KAZA MI?
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý
Birliði (ÇESOB) tarafýndan Muharrem ayý
dolayýsýyla 4 ayrý noktada 2 bin kiþiye aþure
daðýtýlarak, birlik ve
beraberlik
duygularý
pekiþtirildi.Hürriyet
Meydaný,
Özdoðanlar
Kavþaðý, Ýskilipli Atýf
Hoca Parký ve Rüstem
Eren Parký'nda gerçekleþtirilen aþure daðýtýmýna
ÇESOB Baþkaný Yalçýn
Kýlýç, ÇESOB Baþkan
Vekili Recep Gür, ÇESOB
Yönetim Kurulu üyeleri
Lütfi Barut ve Necmettin
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Uzun ile Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler
Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, Ayakkabýcýlar ve
Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþgun ve
bazý Oda Yönetim Kurulu üyeleri katýldý.
Yapýlan dua sonrasý açýlan aþure kazanlarýnýn
ardýndan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç kendi elleri
ile vatandaþlara aþurelerden ikram etti.
Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç, bu yýl ilk defa daðýttýklarý aþure ikramýný geleneksel hale getireceklerini ifade ederek, Aþure Günü'nün Muharrem
ayýnýn en kýymetli günü olduðunu kaydetti.
Aþureden tadan vatandaþlarda ÇESOB yöneticilerine teþekkür ederek, Baþkan Yalçýn Kýlýç'ý bu
duyarlý davranýþýndan dolayý tebrik ettiler. Haber
Servisi
Osmancýk Ýmam Hatip
Lisesi ihalesi yapýlacak
AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit
Baðcý'nýn giriþimleriyle Osmancýk'ta inþa
edilecek olan Anadolu Ýmam Hatip
Lisesinde ön hazýrlýklar tamamlanarak ihale aþamasýna gelindi. 24 derslikli olarak inþa edilecek
olan okul 3 katlý ve toplam kapalý alaný 4050 m2
olacak. Milli Eðitim Bakanlýðýndan alýnan özel izin
ile tip proje yerine özel proje kullanýlacak olan
okul Þenyurt Mahallesi Ortayol mevkiinde inþa
edilecek. Okulun önümüzdeki öðretim yýlýna
yetiþtirilmesi planlanýyor. Haber Servisi
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,1979
2,8019
STERLiN 3,5448
JPY YENi 2,0325
2,1987
2,8026
3,5464
2,0334
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
ARKASI-BUHARA SAÐ.OCAÐIYANI
-Önemli TelefonlarTEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
ODABAÞI acýyý, sýzýyý yüreðinde duymayacaksa
Vurdumduymazlýða kalemiyle bir set olmayacaksa
Pisipisine giden canlarý gündemine koymayacaksa
Acý sonuca kader mi desem, yoksa kaza mý?
(mahir odabaþý- 1.11.2014)
ÖZÇETÝN ECZANESÝ TEL: 227 35 52 HÝTÝT GIDA
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
Biliyoruz bu ilk deðil ama son da olmayacaksa
Biraz gündemde kalýp, zamanla unutulacaksa
Yine ocaklar sönüp, yine analar aðlayacaksa
Acý sonuca kader mi desem, yoksa kaza mý?
- ATA SAÐLIK OCAÐI KARÞISI
Ýmtiyaz Sahibi
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Kimi hayatýnýn baharýnda, kimi de yaþlýysa
Geride kalan çoluk çocuðun gözleri yaþlýysa
Çileleri üç kuruþluk yevmiyenin karþýlýðýysa
Acý sonuca kader mi desem, yoksa kaza mý?
UYSAL ECZANESÝ TEL:213 21 79 ATA CAD.NO:35
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Ýþçiler ötelenip, karga tulumba taþýnýrsa
Güvenlik hiçe sayýlýp, ucuz kara kaçýlýrsa
Rutin kontrol noktalarý da bir þekilde aþýlýrsa
Acý sonuca kader mi desem, yoksa kaza mý?
Erkenden Konya - Akþehir'den çýktýlar yola
Isparta - Yalvaç'ta biraz vereceklerdi mola
Lakin cehalet aðýr geldi, yuvarlandý araba
Acý sonuca kader mi desem, yoksa kaza mý?
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði
Osmancýk Þubesi'nin haftalýk olarak
düzenlediði "Düþünce Seminerleri"nin bu
haftaki konusu "Nazým Hikmet ve Þiiri" olacak. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk
Þubesi Çok Amaçlý Salonu'nda gerçekleþtirilecek olan program 5 Kasým 2014 Çarþamba
günü saat 19.00'da yapýlacak ve konuþmacý
olarak Eðitimci-Þair Hüseyin Kýr katýlacak.
Haber Servisi
Yýl: 10 Sayý: 2923 04 KASIM 2014 SALI
25 kiþilik araca 50 kiþi birden binerse
Memlekette, fakirin tekeri böyle dönerse
Sonra yük aðýr gelip fren de toptan giderse
Acý sonuca kader mi desem, yoksa kaza mý?
Mevsimlik iþçiler, güvenlikten yoksun olacaksa
Az öne çýkýp hak arayýnca, çavuþ iþten kovacaksa
Alýn terleri de gereken karþýlýðýný bulamayacaksa
Acý sonuca kader mi desem, yoksa kaza mý?
Hüseyin Kýr, Nazým
Hikmet'i anlatacak
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
ABD'de Barack Obama'nýn baþkan
seçilmesi (2008) - Lodos Rüzgârlarý UNESCO Günü
Günün Þiiri
Leventler Kuyumculuk
Eleman arýyor
ELEMAN
ARANIYOR
04.11.2014
Allahü teâlânýn emir ve yasaklarýna
ehemmiyet vermeyenin imaný gider. Hüseyin
Hilmi bin Sa'îd "Rahmetullahi aleyh"
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel:
0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz
bünyesinde yetiþtirilmek üzere
erkek eleman aranmaktadýr.
Müracaatlarýn þahsen olarak
Yeniyol mahallesi sel sokak. No 8
de bulunan Leventler Kuyumcuk
adresine yapmalarý gerekmektedir.
Tel: 0364 213 80 41
04:39
06:06
11:31
14:15
16:43
18:04
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
03 KASIM 2014 SALI
HABER
3
Belediyenin 2015
bütçesi 288 milyon lira
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, belediyenin hesabýný iyi yaptýðýný söyledi. Belediyenin 2015 yýl bütçesinin ise 288 milyon 216 bin lira olduðu belirtildi.Belediye Meclisinin dün gerçekleþtirilen kasým ayý toplantýsýnda gündem dýþý konuþan ve belediyenin 2015 yýlý
Performans Planýnda 67 milyon lira borçlanma öngörmesi-
ni eleþtirilen CHP'li
Meclis üyesi Özgür
Kýlýç'a cevap veren
Baþkan Külcü, "Ýnþaasýný tamamlamak
üzere olduðumuz
terminalin arazisi ile
birlikte þuanki deðeri
40 milyon liranýn
üzerindedir. Tek baþýna terminal bile
borçlarýmýzý kapatacak durumdadýr. Biz
hesap adamýyýz alacaðýmýzýn ve vereceðimizin hesabýný iyi
yaparýz. 3,5 yýl önce
temizlik iþlerine çok
sayýda araç aldýk.
Bunlar için Ýller Bankasý aylýk 150 bin TL
ödüyoruz ve 6 ay
sonra borcumuz bitecek. Çorum Belediyesinin mali yönetimi iyidir, emin eldedir" dedi.Belediyenin 2015 yýl bütçesinin 288 milyon 216 lira olduðunu açýklayan Baþkan Külcü, "Bu bütçenin 220
milyon lirasýný belediyemizin kendi öz kaynaklarý ve Ýller
Bankasý, kalaný ise yine büyük projelere için Ýller Bankasý'ndan saðlanacak. Reel bir bütçe yapmaya dikkat ettik"
diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ
Türk Büro Sen'den
Akpýnar'a tebrik
Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam
ve yönetimi, Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar'a
hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular.Türk Büro Sen
Çorum Þubesi yönetimi ekim ayýnda yapýlan Baro
Olaðan Genel
Kurulunda Baro
Baþkaný olan Av.
Altan Akpýnar ve
yönetimine çalýþmalarýnda baþarýlar
diledi.
Sami Çam, sendika
olarak iþ kollarýna
mensup olan mesleklerle ilgili çalýþma yaptýklarýný ve baroda
çalýþanlarýnda mesailerini önemsediklerini
söyledi.
Baro ile sürekli
görüþme içerisinde
olup, istiþare etmek
istediklerini kaydeden
Çam, "Meslek örgütleriyle istiþarede
olmayý önemsiyoruz.
Eðitim programlarý da
düzenleyebiliriz" dedi.
Baro Baþkaný
Akpýnar da yaþanan
hukuki sýkýntýlarý
bildiklerini,
sendikalarýnda içerisinde yaþanan sýkýntýlarýn da farkýnda olduklarýný dile getirerek, sendikalarýn yanýnda
olduklarýný ve sendikalar için gerekli hukuki çalýþmalarý
yapacaklarýný ifade etti. Bahadýr YÜCEL
YEDAÞ'tan elektrik
ke s i n t i s i
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ.
bakým ve onarým
çalýþmalarý
nedeniyle
6.11.2014 tarihinde 08.00-16.00
saatleri arasýnda elektrik kesintisi
yapacak.
Kesintiden etkilenecek yerler þöyle:
"Mecitözü ilçesine baðlý Sarýdede
Mahallesi, Þehyler Mahallesi, Hýdýrlýk
Mahallesi ve Fakýahmet köyü, Devlet
Hastanesi, Belediye Ýçme Suyu, Þ.M.D
Endüstri Meslek Lisesi, Etem Tepe
tesisleri." Haber Servisi
CHP, meclis gündeminin
geç gelmesinden þikayetçi
Çorum Belediyesi kasým ayý
meclis toplantýsý dün yapýldý. Meclis
salonunda gerçekleþtirilen toplantý da üç
gündem maddesi görüþülerek karara baðlandý.
Gündem dýþý
konuþan CHP Meclis
üyesi Özgür Kýlýç, sözlerine içinde bulunduðumuz Muharrem
ayý ile ilgili deðerlendirme yaparak
baþladý.
"Muharrem ayý
Kerbela hepimizin"
diyen Özgür Kýlýç, yeni
nesillere Kerbala'nýn
çok iyi anlatýlmasý
gerektiðini söyledi.
Gündem maddeleri
arasýnda yer alan
belediyenin 2015 yýlý
Performans Planý'nýn ellerine toplantýdan
birkaç gün önce ulaþtýðýný ve yeteri kadar
inceleme fýrsatý bulamadýklarýný ifade eden
Kýlýç, bundan dolayý da çekimser kalacaklarýný açýkladý.
Belediyenin ana arterlere yerleþtirdiði
led ekranlarda sürekli Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü'yü
gördüklerini ve rüyalarýna
girdiðini dile getiren Kýlýç,
"Buralarý sadece belediye
deðil artýk esnafýmýz da
tanýtým için kullanabilmelidir" þeklinde kaydetti.
Daha sonra konuþan
Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü ise led ekranlarda
belediyenin hizmetlerinin
yer almaya devam edeceðini anlatarak, "Þimdi
belediye baþkaný benim
bundan dolayý benim ve
mesai arkadaþlarýmýn
fotoðraflarý yer alýyor. Ýlleri
de baþka birisi baþkan olursa onun fotoðraflarý yer alýr.
Biz led ekranlarý belediyenin
faaliyetlerini ve çalýþmalarýný
tanýtalým diye yaptýk. Eðer
reklam vermek isteyen
varsa kentin farklý bölgelerinde 750 tane reklam
mecrasý var. Bunlardan birisine verebilir" dedi.
Külcü daha sonra Kýlýç'ýn meclis gündemi ile ilgili eleþtirilerine cevap verdi.
Bütün parlamentolarýn çalýþma
esaslarýnýn belli olduðunu dile getiren
Külcü,"Bizde bu usule göre hareket ediyoruz. Yaptýðýmýz
çalýþmalarý aylar
öncesinden
baþlatarak hergün bir
açýðý kapatarak ilerliyoruz. Burada bir
süre koymak
mümkün deðil"
ifadelerini kullandý.
Baþkan Külcü'nün
konuþmasýnýn ardýndan gündem maddeleri görüþülerek
karara baðlandý.
Belediyenin 2015
yýlý Performans Planý
oy çokluðu ile kabul
edilirken, 2015 yýlý ve takip eden iki yýlýnda
bütçesi görüþülmek üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edildi. Bugün
yapýlacak olan Belediye Meclisi toplantýsýnda ise 2015 yýlý ve takip eden iki yýlýn
bütçesi oylanacak. Fatih AKBAÞ
Baðcý, Afyon toplantýsýný
deðerlendirdi
Afyonkarahisar NF Güral Otelde gerçekleþen ve 3 gün süren AK
Parti 23. Ýstiþare ve Deðerlendirme
Toplantýsý sona erdi.
Toplantý süresince milletvekilleri ve
bakanlarla görüþen ve çalýþmalarý sosyal
medya üzerinden takipçileri ve seçmenleri ile paylaþan AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, toplantý hakkýnda
yaptýðý deðerlendirmede, "Öncelikli
dönüþüm programý, 2023 hedefleri ve
10.Kalkýnma Planý amaçlarýna ulaþýlmasý açýsýndan önem taþýyan, temel yapýsal sorunlara çözüm olabilecek, dönüþüm sürecine katkýda bulunabilecek, genellikle birden
fazla bakanlýðýn sorumluluk alanýna giren,
kurumlar arasý etkin ve sorumluluk gerektiren kritik reform alanlarý için tasarlanan
programýdýr. Bu çerçevede 25 öncelikli dönüþüm performans göstergeleri ortaya konulacaktýr. Programýnýn hayata geçirilebilmesine yönelik eylem planlarý ve yýllýk "nitelikli insan, güçlü toplum,
yenilikçi üretim, istikrarlý yüksek büyüme, yaþanabilir mekanlar ve sürdürülebilir
çevre" hedefleri ve politikalarý çerçevesinde Yeni Türkiye'nin inþasýnda yeni bir
kalkýnma hamlesi için ülkemizin ihtiyaç
duyduðu yapýsal reformlar hayata geçirileceði vurgulandý" dedi.
Baðcý ayrýca, 23. Ýstiþare ve Deðerlendirme Toplantýsýnda ekonomide
genel durum ve gelecek hakkýnda ekonomi bakanlarýnýn sunum yaptýðýný ve Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nun açýkladýðý üzere Türkiye ekonomisini güçlendirmenin ve 2023 hedeflerine ulaþmanýn yol
haritasýný sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaþtý.
Baðcý, ekonomi, dýþ politika, iç güvenlik
ve çözüm süreci ile deðerlendirmelerin yapýldýðýný da belirtti. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
HABER
03 KASIM 2014 SALI
Bursalý gazeteciler
Ý s k i l i p ' i gezdi
Bursa, Çorum Ýl ve Ýlçeleri
Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði
Baþkaný Ýskilipli Hüseyin Görgülü'nün
gayretleri ile 2023 Prodüksiyon ekibinden
Yapýmcý Ömer Aydoðdu, Sunucu Sema
Pekkaya, Görsel Yönetmen Erhan Aptioðlu,
Kameraman Ýlker Baþbuða Ýskilip'i görüntüledi.TV ekibi ile birlikte Bursa Büyükþehir
Belediye Baþkan Vekili Þükrü Köse, Bursa Ýl
Dernekleri Federasyonu (BÝLDEF) Baþkaný
Mustafa Dursun, Bursa Çorumlular Dernek
Baþkaný Hüseyin Görgülü, Bursa Çorumlular
Derneði Baþkan Yardýmcýsý Veysel Topaloðlu,
Bursa Afyon Karahisarlýlar Dernek Baþkaný
Beyhan Gündüz, Bursa Anadolu Dernekleri
Baþkaný (BADEF) Biret Elik, Bursa Tatlýcýlar
Odasý Baþkaný Necip Taþ, Bursa
Gümüþhaneliler Dernek Temsilcisi Fikri
Aydoðdu, Bursa'da Meydan Gazetesinden
Boybey Çelik, Kent Gazetesinden Mustafa
Tanýsan, Hayat Gazetesinden Esin Emir,
Meydan Gazetesinden Murat Civanoðlu,
Bilal Kayaaltý, Bursa Haber Gazetesinden
Umut Kutluca ile Batý Trakyalýlar Derneði
temsilcileri,
Balgöç
Temsilcileri ve
Bursa
Edirneliler
Derneði
Temsilcileri
Ýskilip'i gezdiler.Misafir heyet
Ýskilip'te çarþý
ve arastalarý,
Etnografya
Müzesini,
Yazmalý
Konaðý,
Çatalkara Kültür Sanat evini, Ýskilip Kalesini,
Ýskilipli Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesini
gezdiler. 2023 Prodüksiyon Ekibi Atýf Hoca
Anýt Mezar ve Külliyesinde Belediye Baþkaný
Recep Çatma ile röportaj gerçekleþtirdikten
sonra Anýt Mezar alanýna hatýra fidaný diktiler.
2023 Prodüksiyon Ekibinden Yapýmcý
Ömer Aydoðdu yaptýðý açýklamada "Kültür
Köprüsü" adlý programý çerçevesinde
Balkanlardan Kafkaslara tüm Anadolu'yu
gezerek her þehirde farklý bir gönül sofrasýna
oturacak ve milli kültür bilincine katkýda
bulunulacaðýný söyledi. Aydoðdu "Programýn
amacý, Anadolu'daki tüm yurttaþlarýmýzýn
birbirini yakýndan tanýmasýný saðlamaktýr.
Aðaç dikmemizin amacý da 2023
Prodüksiyon olarak misafir olduðumuz her
þehre ve ülkeye bir aðaç dikmek suretiyle Tek
Millet, Tek
Devlet, Tek
Bayrak
gayesi ve birlikte yaþama
arzusu ile
milletimizi
temsilen
geleceðe
güçlü bir aný
býrakmaktýr"
dedi. Çekilen
program ve
Belediye
Baþkaný
Recep Çatma ile yapýlan röportaj önümüzdeki günlerde Bursa As TV'de yayýna girecek.
Haber Servisi
Ýlke-Der'den kadýnlara
yönelik konferans
Ýlke-Der ve Çorum ÝHH "Müslüman
Þahsiyetin
Geliþiminin
Önündeki
Engeller ve Çözüm Yollarý" konulu konferans düzenleyecek.9 Kasým Pazar günü saat
12.30'da kadýnlara yönelik olarak derneðin
konferans salonunda yapýlacak olan programa
konuþmacý olarak Psikolog ve Gýda Mühendisi
Hatice Dilek Öztürk katýlacak. Haber Servisi
4
Mahir ODABAÞI
24 KÝÞÝLÝK
ARACA 47 KÝÞÝ
BÝNERSE
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Acýlar peþ peþe gelmeye baþlayýnca ''Allah sonumuzu
hayreylesin'' dilekleri çoðalýr. Daha Soma'daki 301
madencinin topraðý kurumadan, Ermenek'te 18 kiþi ayný
kaderi paylaþtý. Bir haftadýr tüm imkânlar seferber edilmesine
raðmen henüz iþçilere ulaþýlamadý. Türkiye tam bu kazaya
odaklanmýþken, 31 Ekim günü Konya - Akþehir'den elma
toplamak için mevsimlik iþçi olarak Isparta - Yalvaç'a doðru
giderken meydana gelen ve çoðu kadýn 17 kiþinin ölüyle
sonuçlanan trafik kazasýyla sarsýldý. Kazadan çok kaza sonrasý
ortaya çýkan karmaþýk bilgiler kamuoyunun meþgul etmeye
baþladý. Zira 24 kiþilik 1999 model midibüse tamý tamýna 47
iþçi odun istifi gibi doldurulmuþ ve normal aðýrlýktan 1200 kg
daha fazla yük binmiþti. ''Ýnsanlar kendi çýlgýn ihtiraslarýnýn
neticesini kadere yüklerler'' (Walter Scort) misali, sonuç ta
araç freninin boþalmasý neticesinde uçuruma yuvarlandý.
Ortalýk savaþ alanýna döndü. Onlarca garibanýn ocaðýna ateþ
düþtü. Analar - babalar, çocuklar ve duyarlý insanlar gözyaþýna
boðuldu. Herkes kendine göre yorum daha doðrusu dedikodu yaptý.
Basýndaki bilgi kirliðine bakýlýrsa daha önceden de
ayný araca 60-70 kiþinin bindirildiði, hatta bu kaza öncesi
aracýn fren tertibatýnýn arýzalý olduðu ve þoförün kendi imkânlarýyla tamir etmeye çalýþtýðý yazýldý. Þunu da unutmamak
gerekir ki, bizim vatandaþ kaza öncesinde tedbir bazýnda
aðzýný açmaz ama sonrasýnda mikrofonu gördüðünde ahkâm
keser. Genel manada düþündüðümüzde bu tür kazalarda hepimizin sorumluluðu var. ''Allah'a güven ama barutunu da kuru
tutmaya çalýþ''(Oliver Cromwell) veya ''en iyi dua tedbirdir''
sýrrýnca maalesef tedbirden bi-haberiz.
Geçmiþ yýllarda bir bayram günü ilçeye
giderken18 kiþilik minibüse 28 kiþi bindi. Ben itiraz edince,
koca araçtan bir kiþi ''Adam haklý'' deyip destek olamadý.
''Bayram günlerinde o kadar olur'' diye mýrýldandýlar. Pardon
homurdandýlar. Bu güç karþýsýnda þoförün beni arabadan
atmadýðýna sevindim. Þükür sadece ''Ýþine gelmiyorsa in
kardeþim…'' deyiverdi. 'Kendi geleceðimizi kendimiz hazýrlar,
sonra da kader deriz'' (Benjamin Disraeli) sýrrýnca yorumu
sizlere býrakýyorum…
Basýndan gözlemlediðim kadarýyla bu kazada ki yolcularda fakir fukara, garip guraba ve bilinçsiz. Daha doðrusu
pek itiraz etme haklarý yok. Çünkü alacaklarý cevap % 90 ''iþine
gelmezse in, yerine binecekler var'' türü olacaktýr.
ÖZETÝN ÖZETÝ: Hafýzamý yokladýðýmda görüyorum
ki bu tür kazalar ilk deðil. Ümit etsem de maalesef son olmayacaktýr. Bu yazýyý kaleme alýrken Ýstanbul'da 20-30 yabancý
uyruklu vatandaþýn denizde kaybolduðu haberleri ekranlardan
durmadan geçiyor. Vesselam, ''kader mi desem, yoksa kaza mý
desem?'' bilemiyorum… Doðrusu sizlerin yorumunu da
merak ediyorum. Kazasýz günler dileklerimle…
Eðitim Sen'den suç duyurusu
Eðitim Sen Ýl Baþkaný Mehmet Öztürk, Milli
Eðitim Müdürlüðünde yapýlan okul müdürü atamalarýný yargýya taþýdý.
Müdür atamalarý hakkýnda suç duyurusunda
bulunmadan önce Adliye önünde basýn açýklamasý
yapan Mehmet Öztürk, "Milli Eðitim Bakanlýðý ilk
defa ve yeniden okul müdürlüðü için yapýlan sözlü
sýnav komisyonlarý ile siyasi kadrolaþmada hukuksuz uygulamaya geçen hafta imza atmýþtý. Çorum Ýl
Milli Eðitim Müdürlüðü'nde oluþturulan iki
komisyonda Eðitim Bir Sen üyelerinin dýþýnda kalan
büyük bir çoðunluk sözlü sýnav komisyonlarý
tarafýndan týrpanlanmýþtý. Bizler de sendika olarak
geçen hafta Perþembe günü basýn açýklamasý
yaparak yapýlan haksýz, hukuksuz, kayýrmacý uygulamayý kamuoyu ile paylaþmýþtýk. Yaptýðýmýz
kamuoyu bilgilendirmesinin ne kadar doðru olduðu
1 Kasým tarihinde ibreti vesika olarak ortaya çýktý.
Çorum Eðitim Bir Þube Baþkanýnýn 1 Kasým tarihinde 5. Þube Genel Kurulu'nda basýndan
öðrendiðimiz bilgiler ýþýðýnda "Sendika olarak
okullara yönetici atanma sürecinde etkin rol
oynadýklarýný ve üyelerinin yüzde 100 oranýnda
atanmasýný saðladýklarýný" açýkladý. Þube Baþkaný
Tahir Eþkil bizleri doðruladý. Çünkü puanlamayý Ýl
Milli Eðitim Müdürlüðünde oluþturulan iki komisyon ile birlikte kendileri yaparak yüzde 100 baþarý
saðladýlar. Yandaþ Sen oluþturulan komisyonun ta
kendisidir. Nasýl oluyor da bir sendika baþkaný
yüzde 100 baþarý saðladýk diyebiliyor? Yönetici
deðerlendirme sürecinin aktif parçasý olan Eðitim
Bir Sen kimden güç alýyor da böyle bir açýklama
yapýyor. Mülakatta yüzde 100 baþarý saðlandýysa
görünen o ki puanlarý komisyon ile Eðitim Bir Sen
Çorum Þubesi birlikte vermiþtir. Yapýlan bu uygulama ve açýklama ile öðretmenlerle, eðitim çalýþan-
larýyla adeta dalga geçilmiþtir. Bu hukuksuzluðun
bütün unsurlarý tarihe utançla geçecektir. Alýn sizin
olsun artýk hiç bir deðeri kalmayan o koltuklarý tepe
tepe kullanýn. Kul hakký ve mazlum edebiyatý
yaparak, haksýzlýk karþýsýnda susarak ve onun bir
parçasýna dönüþerek müdür olunur,
bu tür müdürler tarihte çok
görülmüþtür. Ancak ahlaken ve vicdanen mahkum olunmuþtur.
16-23 Ekim 2014 tarihleri arasýnda yapýlan sözlü sýnav komisyonunda da okul müdürlüðü için bir çok
ilde olduðu gibi ilimizde de
mülakattan önce AK Parti iktidarý ile
Milli Eðitim Müdürlükleri ve yandaþ
sen temsilcileri tarafýndan okul okul
liste yapýlmýþ ve bu listedeki kiþilere
yüksek puanlar verilmiþtir. Tekrar
belirtiyoruz, bu sonuçlar tam bir
ekip çalýþmasý sonucu ortaya çýkmýþtýr. Milli eðitim
müdürlükleri ve yandaþ sendika temsilcileri ile AK
Parti iktidarý büyük bir çalýþma içine girerek, kimsenin gözden kaçmamasý için tek tek notlara müdahale etmiþlerdir.
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü sözlü sýnav komisyonunun verdiði puanlar hükümsüzdür ve kabul
edilemez. Hele ki, komisyonlarda görevlendirilen
Özel Eðitim Meslek
Lisesinde Aþure etkinliði
Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi Yiyecek Ýçecek
Bölümü Alan Þefi Serdar Yýlmaz koordinesinde öðretmen
ve öðrencileri, Muharrem ayý nedeniyle "Aþure Etkinliði"
düzenledi. Okul Müdürü Cafer Can , okul olarak her yýl olduðu
gibi bu yýl da aþure etkinliðini gerçekleþtirdiklerini ifade ederek,
"Etkinlikte emeði geçen Yiyecek Ýçecek Bölümü öðretmen ve
öðrencilerini kutluyorum" dedi. Hazýrlanan aþure, okul
bahçesinde öðrenci ve öðretmenlere daðýtýldý. Haber Servisi
þube müdürlerinin atanmalarý hakkýnda yargýnýn
yürütmeyi durdurma kararý da ortadadýr. Meþru
olmayan komisyonlarca verilen bu deðerlendirme
puanlarý da meþru deðildir.
Ýlimizde 148 münhal kadro için 134 Eðitim Bir
Sen üyesi kendi belirledikleri barajý geçmiþtir. Bunun yanýnda 23
Türk Eðitim Sen, 8 Eðitim-Sen, 2
Eðitim Ýþ, 1 Aktif Sen, 9 Sendikasýz
öðretmen 70 ve üzerinde puan
verilmiþtir. Ayrýca Eðitim Bir Sen
buna karþýlýk Eðitim Bir Sen üyesi
öðretmenlere bol kepçe puanlar
verilirken diðerlerine çay kaþýðý ile
verilmiþtir. Bu kadar adaletsiz,
haksýz bir dayatma ile karþýlaþan
eðitim emekçilerinin güzünde
deðerlendirmelerin hiç bir geçerliliði yoktur. Eðitim Sen olarak haksýzlýk ve hukuksuzluk karþýsýnda hiçbir zaman susmadýk. Her zaman adaletten ve eþitlikten yana
olduk. Bugün burada, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü
yetkilileri hakkýnda verilen görevi kötüye kullanmaktan, yanlý davranmaktan dolayý Çorum
Cumhuriyet Savcýlýðý'na suç duyurusunda bulunuyoruz. Çünkü, bizler gerçek hukuk ve adalete
güveniyoruz" þeklinde kaydetti. Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
03 KASIM 2014 SALI
HABER
5
Eðitim seviyesi yükseldikçe kadýnlarýn
iþ gücüne katýlým oraný da artýyor
Ankara Kalkýnma Ajansý, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve TOBB
Ankara Kadýn
Giriþimciler Kurulu
iþbirliðinde
Sürdürülebilir
Kalkýnma Ýçin
Giriþimcilik ve Ýnovasyonda Kadýn
Konferansý Ankara'da
gerçekleþtirildi.
Konferansa, TOBB
Çorum Kadýn
Giriþimciler Ýcra
Kurulu Baþkaný
Yasemin Kepçeli,
Kadýn Giriþimciler Ýcra
Kurulu Üyeleri, Serpil
Kadife, Yüksel Kavukçu ve Yurdagül Sivri
katýldý. Meyra Palace Otel'de yapýlan konferansýn açýlýþýna Aile ve Sosyal Politikalar
Bakaný Ayþenur Ýslam, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakan Yardýmcýsý Çiðdem Erdoðan
Atabek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý
Kadýnýn Statüsü Genel Müdürü Gülser
Ustaoðlu, TOBB Baþkan Yardýmcýsý Faik
Yavuz, TOBB Ankara Kadýn Giriþimciler
Kurulu Baþkaný Birten Gökyay, Ankara
Kalkýnma Ajansý Yönetim Kurulu Üyesi
Nesrin Semiz, Ankara Kalkýnma Ajansý Genel
Sekreteri Arif Þayýk ve çok sayýda davetli
katýldý.Konferansýn açýlýþ konuþmasýný yapan
TOBB Ankara Kadýn Giriþimciler Kurulu
Baþkaný Birten Gökyay, etkinliðin gerçekleþmesine verilen desteklerden dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirdi.
Birten Gökyay, "Kadýn giriþimciliði küreselleþme sonucu artan rekabet ortamýnda,
yaratacaðý yeni ekonomik fýrsatlar nedeniyle
büyümesinin önemli bileþeni konumundadýr.
Kadýnlarla ilgili toplantýlar düzenlediðimiz
zaman erkeklerin katkýlarý olmadan çözüm
üretemeyeceðimize bizler inanýyoruz.
Giriþimcilik ruhu taþýyan ve bu özelliklerini
uygulamada ön plana çýkarabilen kadýn giriþimcilerin varlýðý, ülke kalkýnmasýnda ve rekabet gücünün arttýrýlmasýnda göz ardý edilemeyecek kadar bir öneme sahiptir" dedi.
Açýlýþta konuþma yapan Aile ve Sosyal
Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam, kadýnlarýn
çalýþma hayatýna katýlmalarýnýn hem kendileri hem de toplum için
büyük önem taþýdýðýný
vurguladý. Ýslam, 2004
yýlýnda 20,8 olan kadýn
istihdam oranýnýn 2013
yýlýnda yüzde 27,1'e
ulaþtýðýný ve eðitim
seviyesi yükseldikçe
kadýnlarýn iþ gücüne
katýlým oranýnýn da yükseldiðini belirtti. Açýlýþ
konuþmalarýnýn ardýndan "Sürdürülebilir
Kalkýnma için
Giriþimcilikte Kadýn" baþlýklý panele geçildi.
Etkinliðin öðleden sonraki bölümünde ise
"Sürdürülebilir Kalkýnma için Ýnovasyonda
Kadýn" baþlýklý panel gerçekleþtirildi. Haber
Servisi
Rektör Alkan'dan
Naycý'ya
hayýrlý olsun
Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
KYK Hitit Kýz Öðrenci Yurdu
Müdürü
Ahmet
Emin
Naycý'ya
hayýrlý
olsun
ziyaretinde bulundu.
Kredi
ve
Yurtlar
Kurumu'nun sosyal devlet
anlayýþý ve insan odaklý yaklaþýmlarla kredi/burs, barýnma, beslenme hizmetleri ile
sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetler sunarak yüksek
öðrenim öðrencilerinin öðrenimlerine ve kiþisel geliþimler-
ine büyük bir katký saðladýðýný
belirten Rektör Prof. Dr.
Alkan, üniversitenin Kredi ve
Yurtlar Kurumu ile her türlü
iþbirliðine hazýr olduðunu
ifade ederek Naycý'ya yeni
görevinde baþarýlar diledi.
KYK Hitit Kýz Öðrenci
Yurdu Müdürü Ahmet Emin
Naycý da çalýþmalarý hakkýnda
bilgi paylaþýmýnda bulunarak
ziyaretten ve üniversite ile
ortak projeler yapmaktan
büyük bir memnuniyet duyacaðýný söyledi. Haber Servisi
Saðlýklý yaþam için yürüdüler
Halk Saðlýðý Ýl Müdürlüðü "Saðlýklý Yaþam ve Hareket Yýlý"
etkinlikleri kapsamýnda
"Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Yaþam Yürüyüþü" gerçekleþtirdi.
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü personeli ve öðrencilerinin katýlýðý
yürüyüþ 1 Kasým Cumartesi günü Yunus Emre Parkýnda yapýldý.
Etkinliðe Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Halk Saðlýðý Müdürlüðü
Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürü
Dr. Sevil Dirlik Zaman, Halk Saðlýðý Laboratuarý Müdürü Mümtaz
Altan, saðlýk personeli ve aileleri ile Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü
Mesleki ve Teknik Eðitim - Özel Eðitim ve Rehberlik Hizmetleri
Þube Müdürü Ali
Rýza
Ekmekyapar,
Destek Hizmetleri
Þube Müdürü Arslan
Arslan,
Lise
Müdürleri,
75.Yýl
Cumhuriyet Mesleki
ve Teknik Anadolu
Lisesi
öðrencileri
katýldý.
Haber Servisi
Sýklýk ve Kent Ormaný'nda foto safari
Çorum Eðitim Sen fotoðraf Topluluðu'nun yeni fotoðraf
çekim alaný Sýklýk ve Kent Ormaný oldu.
Toplam 3 saat süren fotoðraf çekimlerinin ana konusu sonbahar ve deðiþen doða baþlýðý altýnda, görsel estetik, görsel bakýþ ve
fotoðraf çekim kurallarý çerçevesinde gerçekleþti. Etkinlik sonunda
çekilen fotoðraflarýn deðerlendirilmesi ve fotoðraf okumalarý da
yapýldý.
Çorum Eðitim Sen ve Çorum
Halk Eðitim Merkezi tarafýndan
ortaklaþa düzenlenen fotoðraf
kursu etkinliði, sanat eðitimcisi
Altan Özeskici önderliðinde
gerçekleþti.
Sýklýk ve Kent Ormanýnda
yapýlan çekimlere ise, Armaðan
Kocabýyýk, Özkan Koyun, Hakan Nergisli, Gürkan Yaðmur, Necla
Özlü, Ýlkay Çelik, Kemal Ulubay, Cemalettin Tunç, Mustafa Gül,
Hüseyin Eker, Ekin Özeskici, Meftun Yerli, Erdal Baykara, Mehmet
Þimþek, Cafer Þimþek, Ayten Þimþek, Mustafa Þahinkaya, Yýldýz
Özbay, Zekiye Çalýþkan, Kamile Tosun, Fatma Çakýr, Demet Uyar,
Ferhat Parlak, Tekin Bayatlý, Ömer Küçükoðlu, Nagihan Küçükoðlu ve
Bünyamin Çevik katýldýlar.Haber Servisi
Meteorolojiden
don uyarýsý!
Meteoroloji Samsun
Müdürlüðünden yapýlan
açýklamada çiftçilere don
uyarýsýnda bulunuldu.Uyarýda þu
ifadeler yer aldý:"Bu gece saatlerinde Karadeniz'in iç kesim-
lerinde orta kuvvette don hadisesi beklendiðinden baþta tarýmsal
faaliyetle
uðraþan
vatandaþlarýmýz olmak üzere dikkatli
ve tedbirli olunmalýdýr."Haber
Servisi
TEK
YILDIZ
2
03 KASIM 2014 SALI
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
2 - 8 KASIM LÖSEMÝLÝ
ÇOCUKLAR HAFTASI
Kenan Özaydýn'dan Stand Up gösterisi
Forever Eagle Akademi Baðýmsýz
Distribütörleri Çorum Ofisi'nin açýlýþ
programýnda Timsah Kenan lakaplý
"Kenan Özaydýn Stand Up" gösterisi gerçekleþtirildi.162 ülkede saðlýk ve güzellik
ürünleri alanýnda genel müdürlükleri aracýlýðýyla faaliyetlerini sürdüren Forever Eagle
Akademi Baðýmsýz Distribütörleri Çorum
Ofisi açýlýþ programý için geçtiðimiz pazar
günü, saat 17.00'da Devlet Tiyatro Salo-
nu'nda bir etkinlik düzenlendi. Forever Living Saðlýk ve Güzellik Ürünleri Daðýtým
Ltd. Þti. Türkiye Genel Müdürlüðünde Safýr Menajer olarak çalýþmalarýný sürdüren
ve ayný zamanda stand up gösterileri yapan
Timsah lakaplý Kenan Özaydýn, Çorum'da
Forever Living Distribütörleri ve onlarýn
özel davetlilerine yönelik olarak ücretsiz
stand up gösterisi sundu.
Ayrýca program esnasýnda davetiye nu-
marasýna göre sürpriz hediye çekiliþi yapýlarak, hediyeler sahiplerine sahnede takdim edildi. Yine programda Forever Living
Saðlýk ve Güzellik Ürünleri distribütörleri
ve kullanýcýlarý, kullandýklarý ürünlerden
elde ettikleri olumlu sonuçlarý izleyicilerle
paylaþtýlar. Etkinliðe Çorum Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði
(KANDER) üyeleri de katký verdi. Haber
Servisi
Akþemseddin Ýlkokulu Okul Aile
Birliði Karakaþ ile devam
Osmancýk Akþemseddin Ýlkokulu Okul Aile Birliði olaðan
genel kurul toplantýsý yapýldý. Divan baþkanlýðýna Sakin Karakaþ'ýn seçildiði toplantýda divan üyeliklerini Filiz Aslan ve Yasemin Kýsa yaptýlar. Okul Müdürü Lütfi Gökgöz'ün konuþmasýndan
sonra birliðin yýllýk faaliyet raporu ve kesin hesabý okunarak ibra
edildi. Okul ihtiyaçlarýnýn görüþülmesinden sonra yeni yönetim
ve denem kurulu üyelikleri seçimi yapýldý. Yapýlan seçimde yeni
yönetim kurulu þu isimlerden oluþtu:
"Sakin Karakaþ baþkan, Haydar Çalýþkan baþkan yardýmcýsý,
Ahmet Helva muhasip, Celal Balcý üye, Mustafa Çatal üye, Yýlmaz
Akgül 1. yedek üye, Özcan Tatar, 2. yedek üye, Yasemin Kýsa 3.
yedek üye, kerem Ahmet Turgut 4. yedek üye Fuat Büyükkurvaylý 5. yedek üye.Denetim kurulu ise Fuat Hulusi Altun, Yasin Þiþli,
Satýlmýþ Bilgen'den oluþtu. Denetim kurulu yedek üyeliklerine ise
Gönül Deliktaþ ve Ýlyas odabaþý seçildiler. Dilek ve temenniler bölümünde öðrenci velilerinin dilek ve temennilerinin görüþülmesinden sonra Lütfi Gökgöz birlik üyelerine katýlýmlarýndan dolayý
teþekkür etti. Haber Servisi
2- 8 Kasým Lösemili Çocuklar
Haftasý dolayýsýyla lösemi hastalýðýný tanýtmak amacýyla Ýl Saðlýk Müdürlüðünce bilgiler verildi.
Lösemi (Kan Kanseri) Hastalýðý
Nedir?
Kanýn yapým yeri kemik iliðidir.Kemik iliðinin içerisindeki kök
hücreler, kendilerine benzer hücre
oluþturur ve çoðalarak kana geçerler. Bu hücrelerdeki bozulmalar
kan kanseri (lösemi)hastalýða neden olur. Enfeksiyon, ilaç, vücuda
giren bir kimyasal madde, beslenme ve genetik yatkýnlýklar gibi çevresel etkenler hastalýðýn ortaya çýkýþýnda büyük rol oynamaktadýr.Türkiye'de her yýl 16 yaþýn altýnda
1200-1500 yeni lösemili çocuk vakasý bildirilmektedir.
Çocuklarda lösemi hastalýðýnýn
belirtileri:
* Ateþ, Ýþtahsýzlýk, Kansýzlýk,
Zayýflama, Bacaklarda kemik aðrýlarý, Cilt altýnda kanamalar (kýrmýzý
noktalar veya morarmalar), Burun
ve diþeti kanamalarý,
ilk gözlenen bulgulardýr. Ayrýca
yayýldýðý organlara ait belirtiler, örneðin baþ aðrýsý, kusma, karýn aðrýsý, görme bozukluklarý önem taþýyabilir. Bu yakýnmalarla müracaat
ettikleri çocuk hematoloji (kan hastalýklarý) uzmanlarýnca yapýlan muayenede çoðunlukla karaciðer ve
dalak büyümesi, lenf bezlerinde
geniþleme tespit edilebilir. Yapýlan
kan, kemik iliði, hücre tipini belirleme ve genetik tetkikler sonucu
kesin taný konulabilir. Tanýdaki ayrýntýlý testler genellikle lösemi tiplerini, tedavi prensiplerini belirlemede yardýmcý olacaktýr.
Eðer çocuðunuzda yukarýda yazýlan ilk belirtiler bulunmakta ise
vakit kaybetmeden hemen hekime
baþvurmanýz gerekmektedir.
Tedavi: Tedavi öncelikle genel
durumun düzeltilmesi yöntemleri
ile baþlar. Bu safhada kan veya kanýn içindeki özel hücrelerini donörlerden (gönüllü kan verici kiþi) alýnarak lösemili hastaya verilir. Kemoterapi ile desteklenen tedavi kötü hücrelerin yanýnda faydalý hüc-
relerin de yok olmasýna neden olmaktadýr. Bu nedenle, çocuklarýmýzýn saçlarý dökülmekte, aðýzlarýnda
yaralar açýlmakta, halsizleþmekte,
vücutlarý enfeksiyonlara karþý koruyan savunma hücreleri de zarar
görmektedir. Savunma mekanizmalarýn yýkýlmasý sonucu en ufak
bir mikrop, hastalýk etkeni dahi
tüm vücuda yayýlýp aðýr ateþli enfeksiyonlara neden olmaktadýr. Bu
nedenle lösemili çocuklarýmýz etraflarýndaki insanlardan, havadan,
sudan mikrop almamak ve korunmak için maske takmaktadýrlar.
Hasta çocuklarýn ve ailelerin
hastalýk hakkýnda bilgilendirilmesi,
löseminin umutsuz deðil, tersine iyi
bir tedavi ve moral desteði ile lösemide %85'lere varan oranda iyileþmenin saðlandýðýnýn açýklanmasý
tedavinin bir sonraki basamaðýdýr
Lösemiden korunma yollarý:
Büyüme çaðýndaki, beyin ve vücut geliþimlerinin en hýzlý ilerlediði
çocuklarýn beslenmeleri büyük
önem taþýmaktadýr. Çocuklar kanser yapýcý maddelerden uzak tutulmalý ve organik gýdalarla beslenmelidir.
Lösemili Çocuklarýn ve Ailelerin
Problemleri:
*Okuldan uzak kalmak, Arkadaþlarý tarafýndan dýþlanmak, Kan
bulamamak,
Toplumun bu çocuklarýn iyileþme þansýnýn olmadýðýný düþünmesi,
Maske yüzünden hastalýðýn bulaþýcý olduðunu düþünmesi, Çocuklarýn sosyal etkinliklere katýlamamalarý (sinema,tiyatro), Çocuklarýn
sevdikleri yiyeceklerden uzak durma zorunluluðu, Hastanede çocuklarýna refakat etmek isteyen ailelerin iþ yerinden çok sýk izin almalarý
sonucu iþlerine son verilmesi.
Toplumca lösemili çocuklarýmýza ve ailelerine bu zorlu hastalýðý
yenmede destek olmalýyýz.
Unutmayalým ki lösemi bulaþýcý
bir hastalýk deðildir. Hastalýðýn gereði, lösemili çocuklarýn enfeksiyondan korunmasý için maske takmasý gereklidir.
Ýl Saðlýk Müdürlüðü
TEK
YILDIZ
2
03 KASIM 2014 SALI
HABER
"TTB'yi yeniden gerçek
sahiplerine kavuþturmak
boynumuzun borcudur"
Çorum Tabip Odasý Merkez Konsey Delegesi ve
Genel Saðlýk Ýþ Ýl Temsilcisi Dr. Selçuk Önce, Türk
Tabipler Birliði'nin 65. olaðanüstü genel kurulunda skandal
bir karara imza atýlarak "1 Kasým Kobani için direniþ günü"
ilan ettiðini dile getirerek tepki gösterdi.
Yaklaþýk 3 ay önce hekim sorunlarýnýn tartýþýlacaðý ve
idari konularýn karara baðlanacaðý gerekçeleri ile TTB
Merkez Konseyi tarafýndan 1 Kasým günü için olaðanüstü
genel kurul çaðrýsý yapýldýðýný ve tüm Tabip Odalarý
delegelerine duyurulduðunu kaydeden Selçuk Önce, "1
Kasým günü bir çok ilin tabip odalarýndan olaðanüstü genel
kurul için Ankara'ya gelen delegeler, ne yazýk ki umduklarýný bulamamýþlar, "1 Kasým Kobani Direniþ Günü" etkinliklerinin ortasýnda kalmýþlardýr. Son 2 haftadýr basýn yoluyla 1 Kasým'da Kobani için direniþ günü ilan edileceðinin
haberlerini almaktaydýk.
3 ay öncesinden planlanmýþ TTB kongresinin, sözde 1
Kasým Kobani direniþ gününe denk gelmesi bu nedenle
tesadüf olamaz! Bu durum açýkça gösteriyor ki, Kobani
kapsamýndaki planlar çok daha öncesinden yapýlmýþ ve
organize edilmiþtir.
Parantez açarak belirtmekte fayda var ki, Suriye'deki
komþularýmýza Kürt, Türkmen, Arap olsun farketmez,
devletimiz topyekün kucak açmýþtýr. Komþuluk görevi
yerine getirilmiþtir. Fakat buna raðmen; Türkiye
Cumhuriyeti Kanunlarýndan aldýðý güçle ülkemizdeki
tüm hekimleri temsil etme yetkisine sahip bu güzide
kurumun temsilcilerinin, hekim sorunlarýyla ilgilenmek
yerine yakýn bir zamanda Kobani'de basýn açýklamasý
yapmalarý da bu açýdan bakýldýðýnda, manidardýr. Sanki
tüm sorunlarýmýz bitmiþ, sýra Kobaniye gelmiþtir. 29
Ekim'de Cumhuriyet Bayram'ý tebrik mesajý dahi yayýnlamayan TTB Merkez Konseyi, son yaþanan genel
kurulda milletimizin yapmýþ olduðu eþsiz ve manevi
deðeri son derece yüksek olan Kurtuluþ Mücadelesi'nin
Kobaniye eþ deðer pozisyona getirmesi, yine önceki genel
kurullarda Ýstiklal Marþý'nýn dahi okunmasýnýn gerekli olup
olmadýðý yönünde tartýþmaya açmasý, ulaþýlan vahim durumu bizlere açýkça göstermektedir. "Beni Türk hekimlerine
emanet ediniz" diyerek ülkesinin hekimlerine duyduðu
güveni açýkça dile getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün,
ülkesine baðlý vatansever hekimleri olarak, ülke menfaatlerinin aksi yönde hareket ettiði açýkça belli olan odaklarca
temsil edilmesine karþý dik duracaðýz. Türk Tabipler
Birliði'nin konumu asla bu olmamalýdýr. Bu ülkenin hekimleri olarak TTB'yi yeniden gerçek sahiplerine kavuþturmak
boynumuzun borcudur. Bu düþünce doðrultusundaki hekim
arkadaþlarýmýzýn çoðunlukta olduðunu, ziyaretlerimizde
verdikleri tepkilerden anlamaktayýz. Fakat sesimizin güçlü
olmasý için çoðunluk olmamýz þart. Bu neden duyarlý tüm
meslektaþlarýmý tabip odalarýna üye olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
MYO öðrencilerine arazi
toplulaþtýrmasý eðitimi
Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu Mimarlýk ve Þehir Planlama Bölümü
Harita ve Kadastro Programý öðrencilerine yönelik iþ
hayatýna atýlmadan eðitimleri esnasýnda meslekleri
hakkýnda bilgilendirmek ve kendilerine yön çizmelerine
yardýmcý olmak amacýyla, düzenlenen etkinlikler kapsamýnda Alaca Koçhisar Arazi Toplulaþtýrma ve Tarla Ýçi
Geliþtirme Proje sahasýna teknik gezi düzenlendi.
Mezuniyet
sonrasý
çalýþabilecekleri
Arazi
Toplulaþtýrma ve tarla içi
geliþtirme hizmetleri projesi
iþlerinin tanýnmasý amacýyla
yapýlan geziye, Çorum Ýl Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü
Erkan Elfaz Ermiþ, TAAD Þube
Müdürü Vasfi Dolak, Kontrol
Mühendisi Erol Sarý, Ziraat
Mühendisleri Ferit Özgören ve
Ali Çayýroðlu katýldý.
Ýl Müdürü Erkan Elfaz
Ermiþ, öðrencilere hitaben yaptýðý konuþmada arazi
toplulaþtýrmasýnýn önemi ve yapýlan iþlemlerde haritacýlarýn rolü hakkýnda bilgiler vererek kendilerini hangi
konularda yetiþmeleri gerektiðini ifade etti.
Kontrol Mühendisi Erol Sarý, "Arazi toplulaþtýrmasýnýn her iþ aþamasýnda haritacýlarýn görev aldýklarýný
toplulaþtýrma iþlemlerinde % 60'lara varan harita iþi
olduðunu ülkemiz açýsýndan bu projelerin önemi
hakkýnda bilgiler aktardý.
Projenin yaklaþýk 18-20 bin
hektarlýk bir alaný yani 20 yerleþim
yerini (17 köy 3 mahalle ) içerisine
aldýðýný, tarýmsal vasýflý taþýnmazlarýn baðýmsýz yolu ve sorunsuz
su
kaynaðýna
ulaþacaðýný
dolayýsýyla bu proje sonucunda
küçük ve parçalý tarlalarýn birleþerek dikdörtgensel alaný,
düzgün yollarý ve sulama imkaný
olan büyük parseller haline geleceðini kaydeden Sar, böylelikle
hububat tarýmýna yönelik ürün çeþitliliðinin deðiþerek
sulu tarýma geçileceðini, bir yýlda iki ürün yetiþtiriciliðinin yapýlabileceðinin ve verimin dolaylý olarak da
çiftçi gelirinin artacaðýný söyledi.
Gezide Alaca Koçhisar Arazi Toplulaþtýrma ve Tarla
Ýçi Geliþtirme Projesi yüklenici ve denetleyici firma yetkili mühendisleri Gözlem Mühendislik Þantiye Þefi Murat
Altunsu, açýlan yollar ve alt yapýlarý hakkýnda, TÜMAÞ
Müþavirlik yetkilisi Özlem Topçu uygulama alaný ve alan
içerisinde yapýlan iþlemlerin takibi ve aþamalarý
hakkýnda detaylý bilgiler
verdiler.
Gezi kapsamýnda son
olarak bölge içerisinde
olan ve arazi toplulaþtýrma
projesine ayrý olarak
devam eden MAFER
Karaca Ýnþaat Koçhisar
Sulama Þantiyesine geçilerek Harita Teknikeri Selçuk Vural'dan sulama iþlerinde
haritacýlýk mesleðinin uygulamalarý hakkýnda bilgiler
alýndý.
Gerçekleþtirilen teknik gezi ile derslerde gördükleri
teorik bilgilerin günlük yaþamda pratik uygulamalarýný
öðrenme ve görme imkaný saðlayan öðrenciler, yetkililere teþekkürler ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. Haber Servisi
7
"Yönetici atama
sistemi iflas etti"
Türk Eðitim Sen Ýl Baþkaný Selim Aydýn, okul müdürü atamalarý ile ilgili eleþtirilerini
Eðitim Bir Sen Baþkaný Tahir Eþkil'in
kongrelerinde yapmýþ olduðu açýklama ile
teyit ettiðini söyledi.
Eþkil'in sendikalarýnýn hedeflerini anlatýrken "Okul yönetici atamalarýnda etkin rol oynayarak, kendi üyelerinin atamasýný saðladýk" þeklinde ifadeler kullandýðýný kaydeden Aydýn, "Birilerini kayýrmanýn ancak baþkalarýna haksýzlýk yapmaktan geçtiðini de baþkana hatýrlatmak
istiyorum. Bu etkin rolünüzün nasýl gerçekleþtiðini , tüm illerde olduðu gibi Çorum'da çok iyi biliyor. Ama tüm bunlardan öte bu açýklamayý Eðitim Bir Sen kongresine katýlan iki tane þube müdürünün
, ayný zamanda komisyon üyesinin gözünün içine baka baka söylüyor. Bir yönüyle
hem teþekkür ediyor. Soruyorum o þube
müdürlerine hiç mi yüzünüz kýzarmadý bu
ifadeleri duyarken? Hiç mi rahatsýz olmadýnýz? Tahir Eþkil'in
açýklamalarýndan sonra Milli Eðitim Müdürü Sayýn Seyit Ali Büyükten de bir açýklama
bekliyoruz: Size baðlý
bu þube müdürlerinizin bu ifadeleri dinlemelerinden rahatsýzlýk
duymadýnýz mý? Bu
sendika yönetici atama sürecinde nasýl etkin bir rol üstlenmiþtir? Birilerinin etkinliklerini deklare etmesinden sonra; Milli
Eðitim
Bakanlýðýna
Baðlý Eðitim Kurumlarý Yöneticilerinin
Görevlendirilmelerine iliþkin yönetmelik
çerçevesinde eðitim kurumlarýmýza müdür olarak görevlendirilecek yöneticiler
için müdürlüðünüz toplantý salonunda
yapýlan sözlü sýnavda, mülakata alýnan
yönetici adaylarýnýn sýnavlarýný yaparken
ve sonrasýnda komisyon tarafýndan yapýlan deðerlendirmelerin doðruluk-dürüstlük-hak-hakkaniyet-adalet-liyakat ölçülerini gözeterek yapýldýðýný söyleyebilecek misiniz? Hiçbir þekilde hiçbir kimseye
imtiyaz tanýnmadýðýný, torpil yapýlmadýðýný, birilerinin ya da bir grubun komisyon
üyelerine liste hazýrlatmadýðýný mý düþünüyorsunuz? Þayet bu düþüncedeyseniz
çýkan sonuçlarý ve etkin rol oynayan bu
þahsýn ifadelerini nereye koyacaksýnýz?
Bir önceki müdürlük deðerlendirmelerinde müdürlük unvanýný taþýyamadýðý gerekçesiyle verilen notla 75 puan barajý altýnda býrakýlan kiþiler, 2014 Yýlý Müdürlüðe Ýlk Defa Ve Yeniden Görevlendirmeye
Ýliþkin Sözlü Sýnavda, aradan geçen 50
gün içinde nasýl bir geliþme gösterdiler de
barajýn üstünde kaldýlar? Komisyona bu
durumu sordunuz mu? Milli Eðitim þube
müdürü atamalarýný Danýþtay iptal etmiþtir. Danýþtay kararý ile atamalarý usulsüz
olan þube müdürlerinin yaptýðý mülakatlar sizce hukuki midir?" dedi.
"Bu yapýlanlar, sonuçlar ve açýklamalar bir kez daha gösteriyor ki komisyon
üyesi Milli Eðitim yetkililerin iradesi yok
hükmündedir" diyerek sözlerine devam
eden Aydýn,
"Bunlara verilen vazife biat kültüründen beslenenleri el üstünde tutmak, muhalif sesleri, iktidara yandaþlýk yapmayanlarý ise susturmaya yöneliktir. Tiyatro
böyle olunca etkin rol
oynayanlar da, eðitimin her hücresine
kendi adamlarýný yerleþtirmek için her türlü
gayri ahlaki, hukuksuz,
insanlýk dýþý usul ve
yöntemi kullanmaktadýr.
Türk Eðitim Sen
olarak diyoruz ki yönetici atama sistemi iflas
etmiþtir. Eðitimciler
nazarýnda böylesine
usulsüz yapýlan yönetici atamalarýnýn hiçbir
geçerliliði yoktur. Artýk
tuz kokmuþ, adalet ölmüþtür. Bu süreçte
kimlerin etkin rol oynadýðý, kimlerin tetikçilik yaptýðý gün yüzüne çýkmýþtýr. Yandaþ operasyonu için düðmeye basanlar,
operasyonu yönetenler, operasyonun birer piyonu haline gelenler hiçbir þeyden
korkmuyorsa, Allah'tan korkmalýdýr. Son
olarak Maide Suresi 8. Ayet i sizlerle paylaþmak istiyorum. "Ey iman edenler! Allah için hakký titizlikle ayakta tutan, adalet ile þahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz, sizi adaletsizliðe itmesin. Âdil olun. Bu, Allah'a karþý gelmekten
sakýnmaya daha yakýndýr. Allah'a karþý
gelmekten sakýnýn. Þüphesiz Allah, yaptýklarýnýzdan hakkýyla haberdardýr" þeklinde kaydetti. Haber Servisi
Bursa Çorumlular Derneði
Osmancýk'ý gezdi
Bursa Çorumlular Derneði
Osmancýk'ý gezdi. Kafile baþkanlýðýný Dernek Baþkaný Hüseyin
Görgülü'nün yaptýðý kafile ilk önce
Çampýnar köyünü ziyaret etti. Osmancýk
giriþinde Osmancýk Kültür Turizm
Derneði Baþkaný Sakin Karakaþ tarafýndan karþýlanan Bursa ekibi ilk önce
Koyunbaba türbesini gezdi. Daha sonra
Koyunbaba Köprüsü, Osmancýk Kalesi
ve su tünellerini inceleyen konuklar,
Koca Mehmet Paþa Camiini gezdikten
sonra çeltik fabrikasýnda pirincin
hikayesini dinlediler.
Ayrýca Bursa As Tv ekibinin "Ömer
Aydoðdu ile Gönül Köprüsü" programý
içinde çekimler yapýldý. AK Parti
Osmancýk Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya
tarafýndan ÝBD Park dinlenme tesislerinde aðýrlanan kafile akþam saatlerinde Osmancýk'tan ayrýldý. Haber
Servisi
TEK
YILDIZ
Baklavayý Temizledim
Mevlevi, Bektaþi ve Softa
yemekten sonra ikram edilen
bir tepsi baklava için rüyaya
yatarlar. En hayýrlý düþü gören
baklavayý alacak. Öneri kabul
edilir. Yatar, uyurlar. Sabah
olunca Sofu:
- "Ne düþ gördünüz anlatýn
bakalým?"der.
Mevlevi sikkesini baþýna
2
geçirerek: - "Hayýrdýr inþallah
göklere çýktým" der.
Hoca da: - "Ben ise
düþümde cennete gittim," der.
Bektaþi: - "Erenler, ben de gece
birinizin göklere uçtuðunu,
diðerinizin de cennette gezdiðini görünce, 'Artýk bunlar fani
dünyaya dönmezler' diyerek
kalkýp baklavayý temizledim!"
der.
8
Çocuðunuzu hastalýklardan
Korumak için ipuçlarý
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
YAÞAM
03 KASIM 2014 SALI
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
19:55
Yerli Dizi
Havalarýn soðumasý ile birlikte sýcaklýk
ve nem oraný deðiþiklikleri, kapalý mekanlarda geçirilen zamanýn uzamasý gibi
nedenler, çocuklarýn enfeksiyon hastalýklarýna yakalanma riskini artýrýyor.
Uzmanlar, bu dönemde alýnacak basit
önlemlerle çocuklarýn hastalýklara yakalanmayýp saðlýklý kalmalarý mümkün olabileceðini belirtiyor. Memorial Ankara
Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý
Bölümü'nden Doç. Dr. Ahmet Demir,
çocuklarý sonbaharda hastalýklardan korumanýn yollarý hakkýnda bilgiler verdi.
Çocuklarýn kapalý ve kalabalýk ortamlardan uzak tutulmasý gerektiðini belirten
Doç. Dr. Ahmet Demir, "Çocuklar soðuk
havalarda kalabalýk ortamlarda daha fazla
vakit geçirmekte ve baþta üst solunum yollarý olmak üzere damlacýk yolu ile bulaþan
enfeksiyonlara daha fazla yakalanmaktadýrlar. Sonbaharýn geliþiyle bademcik iltihaplarý da artýþ göstermektedir. Çocuklarýn
hastalýklarý süresince okul, alýþveriþ
merkezi gibi kalabalýk ortamlardan uzak
tutulmalarý salgýn riskini azaltacaktýr." dedi
KULAKTA AÐRI, KAÞINTI VE
AKINTIYI ÖNEMSEYÝN
Kulak aðrýsý, kaþýntýsý ve akýntýsýnýn ciddiye alýnmasý ve hemen hekime baþ vurulmasýný ifade den Ahmet Demir, "Kulak
enfeksiyonlarý, dýþ kulak yolu veya orta
kulak iltihabý þeklinde kendini göstermektedir.Dýþ kulak yolu enfeksiyonlarý sonbahar ve kýþ aylarýnda artmaktadýr. Kulakta
aðrý, ateþ, akýntý veya kaþýntý olmasý durumunda vakit kaybetmeden hekime baþvurulmalýdýr. Orta kulak iltihaplarý, çocukta
iþitme kaybý, menenjit, yumuþak doku ve
komþu kemik yapýlarda enfeksiyon gibi
ciddi komplikasyonlara yol açma riski
nedeniyle ciddiye alýnmalý ve bir uzmana
baþvurmada geç kalýnmamalýdýr.
Orta kulak enfeksiyonlarý, sýklýkla üst
solunum yollarý enfeksiyonuyla birliktelik
göstermektedir. Dolayýsýyla üst solunum
yolu enfeksiyonlarýndan korunmak, kulak
enfeksiyon riskini de azaltacaktýr. Orta
kulak iltihaplarý, enfeksiyonuz sývý birikimi,
kronik sývý toplanmasý veya akut enfeksiyon þeklinde kendini gösterebileceði için her
zaman antibiyotik tedavisi gerektirmez. O
nedenle dikkatle incelenmeli ve ilaç kararý
doðru verilmelidir." ifadelerini kullandý.
GÖZDEKÝ ÞÝKAYETLER
ÝHMAL EDÝLMEMELÝ
Gözde kanlanma, çapaklanma, batma,
yeþil akýntý, göz çevresinde þiþme gibi
þikayetlerle ortaya çýkan göz enfeksiyonlarý, erken önlem alýnmaz ve doðru tedavi
edilmezse tüm göz küresini kapsayan
yaygýn bir enfeksiyona dönüþe bileceðine
kaydeden Demir, "Göz enfeksiyonlarýnýn
kaynaðý genelde; yýkanmamýþ ellerle göze
temas edilmesi ve çocuðun yüzüne karþý
enfekte bireyin hapþýrmasý ya da öksürmesidir.Göz enfeksiyonlarýndan korunmada
temel yaklaþým kullanýlan su kaynaklarýnýn
hijyenik olmasýdýr. Diðer önemli nokta el
yýkamadýr, çocuklara el yýkama alýþkanlýðý
kazandýrýlmalýdýr. Hapþýran, öksüren,
aksýran bireyler ve döküntüsü olan çocuklar mümkün oldukça diðer çocuklardan
uzak durmalý veya maske takmalýdýr." þeklinde konuþtu.
MÝKROPLARA 5 KARDEÞ GÖSTERÝN
Çocuklarýn deðiþik gýdalarla beslenmeleri, ortamdaki tuvaletlerin temizlik
durumu,
baðýrsak
enfeksiyonlarýna
yakalanma risklerini artýrdýðýný belirten
Demir, "Baðýrsak enfeksiyonlarýndan
korunmada en önemli yol, el yýkamadýr.
Ýshal ve kusma durumlarýnda dikkat
edilmesi gereken bol sývý alýmýnýn saðlanmasýdýr. Böylelikle vücudun sývý, elektrolit
ve metabolik dengesi bozulmayacak ve
þikâyetler çoðunlukla kendiliðinden
iyileþecektir. Ýshal dönemlerinde özellikle
beþ gýda günlük olarak bolca tüketilmelidir.
Bunlar mikroplara "Beþ kardeþ" gösterme
þeklinde de ifade edebileceðimiz su, ayran,
yoðurt, taze sýkýlmýþ meyve sularý ve çeþitli
çorbalardýr. Eðer çocukta kanlý ishal,
dirençli kusmalar ve ateþ varsa zaman
kaybedilmeden doktora baþvurulmalýdýr.
Gerekli testlerden sonra uygun tedaviler
planlanmalýdýr." dedi
ANNE BABALARIN
ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Doç. Dr. Ahmet Demir, anne babalarýn
almasý gereken önlemleri þöyle sýraladý:
* Çocuðunuzu havanýn sýcaklýðýna göre
giydirin. Kalýn parçalar yerine ince katlar
ile ortam ýsýsýna uyum saðlayabilir.
* Gün içerisinde 4 besin grubundan da
ölçülü bir þekilde almasýna özen gösterin.
Çocuðunuzu abur cuburlardan uzak tutun,
onun yerine meyve ve yoðurt gibi saðlýklý
ara öðünler tüketmesini saðlayýn.
* Çocuklara asitli içecekler ve hazýr
meyve sularý vermeyin. Onun yerine suyu
sevdirmek için ilgisini çekebilecek bardaklar alabilirsiniz.
* Mevsime göre uyku düzenini oluþturun, mutlaka rahat bir yatakta ve uygun bir
ortamda uyumasýný saðlayýn.
* Onu mümkün olduðunca sigara
dumanýndan uzak tutun.
* Huzurlu bir aile ortamýnýn çocuk
saðlýðý için çok önemli olduðunu unutmayýn.(CÝHAN)
PATATESLÝ
HÝNDÝ ÞÝÞ
Mehmet Erdem
Mehmet Erdem (d. 1978,
Manisa ) 2008 yýlýndan beri
etkin Türk müzisyendir. Manisa
doðumlu sanatçý, aslen Malatya
Arapgir'lidir Bir süre Ýzmir'de
yaþayan Erdem, Ortaöðrenimini
Ýzmir Fen Lisesi'nde tamamladýktan sonra, Boðaziçi Üniversitesi'ni kazanmýþ ve Makine
Mühendisliði
Bölümü'nden
mezun
olmuþtur.Sanatçý
matematik ve fiziðe ilgisi
olduðundan makine mühendisliðini okuduðunu açýklamýþtýr.
Sanatçýnýn müzikle ilgisi, klarnet icracýsý babasý ve baðlama
icracýsý dayýsý sayesinde çocuk
yaþlarýnda baþladý. Mehmet
Erdem'in ilk çaldýðý enstrüman 5
yaþýndayken sahip olduðu mandolindi. Sanatçý daha sonra
baðlama, ud ve cümbüþ de çalmaya baþladý.Öðrencilik yýllarý
da dahil olmak üzere müzikten
hiç kopmayan Mehmet Erdem,
lise döneminde çeþitli gruplarda
enstrümanist ve vokalist olarak
yer aldý, birçok sanatçýnýn
albümünde stüdyo müzisyenliði
yaptý. Bu dönemde önemli
müzisyenlerden ud, cümbüþ,
perdesiz gitar, baðlama dersleri
aldý.[1] Üniversite yýllarýnda
Kardeþ Türküler grubuyla birlikte çalýþmýþ, daha sonra hayatýnýn bu dönemini müzikal
anlamda bir "okul" olarak
deðerlendirmiþtir.Deli
Deli
Olma filmine yaptýðý müzik
Altýn Portakal‘da en iyi film
müziði
ödülünü
almýþtýr.
Bunlarýn dýþýnda Çalgý Çengi ,
Sizi Seviyorum , Kalbim Seni
Seçti Avrupa Avrupa , Sýnýf ,
Leyla
ile
Mecnun,
Sen
Aydýnlatýrsýn
Geceyi,
Aþk
Kýrmýzý gibi birçok film ve
dizinin müziðini yapmýþtýr.
Malzemeler
10 -12 adet küçük
boy patates
2 adet hindi göðsü
1 adet kuru soðan
Kýzartmak için: Sývý yað
Sosu için:
200 gr yoðurt
(1 su
bardaðýndan
biraz fazla)
2 çorba
kaþýðý krem
peynir
2 tatlý kaþýðý
köri
1 kutu þeftali kompostosu
1 demet taze soðan
Tuz, karabiber, kýrmýzýbiber
Yemeðin Tarifi
Patatesleri haþlayýp, soyun.
Bir adet þiþe üç adet patates
parçasý, üç adet hindi parçasý ve
3 adet soðan parçasý sýðýyor.
06.35 Benim Annem
Bir Melek
Buna göre, 1 adet soðaný dörde
07.00 Selena
bölüp katlarýndan ayýrýn. Hindi
10.25 Yahþi Cazibe
göðsünü de þiþe geçirilecek
büyüklükte kesin. Patates, soðan 13.10 Adanalý
ve hindiyi sýrasýyla þiþlere aldýðý
15.00 Alemin Kýralý
kadar dizin. Hazýrladýðýnýz þiþleri 16:00 Zahide Ýle
fritözde kýzartýn.
Yetiþ Hayata
Sosu için: 2 tatlý
17.10 Alemin Kýralý
kaþýðý köriyi, 1 su bar18.55 Ana Haber
daðýndan biraz fazla
20.00 Kaçak
yoðurdu ve 2 çorba
Yerli Dizi
kaþýðý krem peyniri
ateþte karýþtýrýn. Þeftali 23:30 Ýtalya’da Ölüm
kompostosunun içindeki 1 þeftalinin yarýsýný
püre haline getirin, diðer
yarýsýný da küp þeklinde kesin, 1
demet taze soðaný da doðrayýp
koyun. Tuz, karabiber ve kýrmýzýbiberi ekleyin. Bunlar ateþte
bir taþým pissin. Sonra sosu
servis tabaðýna alýn.
Sosun üstüne þiþleri koyup,
servis yapýn.
Dünyada görmek istediðiniz deðiþikliðin
Kendisi siz olun.
(Mahatma Gandhi)
06:30 Haber Saati
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.55 Sen Üzülme
14.50 Hz. Meryem
16.00 Elif
17.50 Ana Haber
18.50 Elif
Yerli Dizi
20:00 Sahte Kabadayý
21:50 Battal Gazi’nin
Oðlu
Seksenler
Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan
eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki
deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri
nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler
dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni
nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe
yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar;
sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah
önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak
sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý
ilk defa bu dizide görecek.
20:00
Sinema
Hükümet Kadýn 2
Yýl 1949, mevsim bahar... Yasaklý yýllar...
Kitaplar, gazeteler, kelimeler hüküm giymiþ;
hürriyet dedikleri hep vaat, hep vaat... Tek
umut, açýlan sandýk sayýsý ve geçerli oy sayýlarý...
Güneydoðu’nun ilk kadýn belediye baþkaný
Xate, henüz kendisini bekleyen bu baþkanlýk
görevinden habersiz, Midyat Belediye Baþkaný
Aziz Veysel’in eþi olarak yaþamaktadýr.
Kasabanýn iflah olmaz baþkan adayý Faruk, hala
gözde bir bekar olarak hayatýna devam etmektedir. Belediye baþkaný olmak için her yolu denemeye hazýrdýr.
20:00
Yerli Dizi
Kaçak
Eski bir polis olan Serhat Hakeri, Topçuoðlu ailesiyle yaþadýðý bir olay yüzünden izini kaybettirmiþ
ve Divriði’de kendisine yeni bir hayat kurmuþtur.
Herkes onu “Ahmet” olarak tanýmaktadýr.
Kasabalý Nurgül ile yedi yýldýr evli olan Serhat
Hakeri, geçmiþini tamamen geride býrakmýþtýr.
Ancak kasabada karýþtýðý bir olay nedeniyle kasabalýnýn gözünde kahraman olurken, Topçuoðlu
ailesi de yýllardýr izini bulamadýklarý Serhat
Hakeri’nin peþine düþer. Topçuoðlu ailesinin
damadý Ertan’ý karþýsýnda gören Ahmet’in hayatý,
yaþadýðý unutulmaz acý ile bir günde deðiþir.
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Dila Haným
16.30 Pis Yedili
Yerli Dizi
19.00 Show Ana Haber
20:00 Hükümet Kadýn 2
Sinema
22:15 Çýlgýn Dersane
03.30 Cemalim
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
14.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
20.00 Küçük Aða
08.30 Böyle Bitmesin
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:45 Spor
19:50 Hava Durumu
19:55 Seksenler
23:00 Dizi Klip
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
Yerli Dizi
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19.45 Ýki Dünya Arasýnda
21.00 Nizama Adanmýþ
Ruhlar
TEK
YILDIZ
2
03 KASIM 2014 SALI
HABER
Ýl Genel Meclisi bütçe
maratonuna baþladý
Ýl Özel Ýdaresinin 2015 yýlý bütçe maratonu
baþladý. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim
Kaya
baþkanlýðýnda
dün
yapýlan
Ýl
Genel
Meclisi
Toplantýsýnda, Ýl Özel Ýdaresi'nin
2015 yýlý teklif bütçesi görüþülerek,
üzerinde gerekli deðerlendirme ve
incelemede bulunulmak üzere oy
birliðiyle
Plan
ve
Bütçe
Komisyonu'na havale edildi. Ýl Özel
Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan
imzasýyla Ýl Genel Meclisi'ne sevk
edilen 2015 yýlý bütçesinin 58 milyon
TL gelir ve 2,4 milyon TL'si de plasman bütçesi olmak üzere toplam 60
milyon 400 bin TL olmasý
öngörülüyor. 2014 yýlý bütçesi 47
milyon TL olan Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nin 2015 yýlý bütçesinde bu yýla
göre yaklaþýk %25iik bir artýþ
öngörülüyor. Ýl Genel Meclisi, 2015
yýlý bütçesi için bu ay fazla mesai
yapacak. Ýl Özel Ýdaresi'ne baðlý
müdürlüklere ait teklif bütçeleri ise
bu ay ki oturumlarda görüþülerek
karara baðlanacak. Bu nedenle
Meclis, Kasým ayýnda fazla mesai
yapmak zorunda kalacak. Ýl Genel
Meclisi'nin Kasým ayý oturumlarýnýn yaklaþýk 20 gün
sürmesi bekleniyor. Yasin YÜCEL
T.C.
ÇORUM
3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ
2011/6112 ESAS
AK Parti Ýskilip Ýl Genel Meclisi Üyesi Yusuf
Kaya, baþarýlý bir kalp ameliyatý
geçirdi. Geçtiðimiz günlerde ani
kalp rahatsýzlýðý geçiren Yusuf
Kaya, Samsun 19 Mayýs Üniver-
"Kerbela acýsýný yüreklerinde
hissetmeyen hiçbir insan yoktur"
AK Parti Ýl Genel
Meclisi Grup Baþkaný
Nurettin Karaca, "Hz. Ýmam
Hüseyin ve arkadaþlarýnýn
uðruna canlarýný verdikleri yolu
bilmeden, kendilerini feda ettikleri yüce deðerleri anlamadan
Kerbela'yý anlamak mümkün
deðildir" dedi.
Ýl Genel Meclisi
Toplantýsýnda Kerbela þehitleriyle ilgili olarak gündem dýþý
söz alarak bir konuþma yapan
Nurettin Karaca, Kerbela
olayýnýn çok iyi idrak edilmesi
gerektiðini belirterek, "Bir
taraftan bu acýyý
yaþarken, diðer
taraftan da bizlere
düþen Kerbela'yý
doðru okumak,
doðru anlamak ve
ondan dersler ve
ibretler çýkartmaktýr" dedi.
Kerbela'da
yaþanan olayýn
yeterince idrak
edilememesi
nedeniyle bugün Ýslam
coðrafyasýnda kardeþ kanýnýn
akmaya devam ettiðini özellikle
dile getiren Nurettin Karaca,
konuþmasýnda þöyle dedi:
"Hicri 61. yýlýn 10 Muharremi,
Hz. Aliyül-Murtazanýn ve Hz,
Fatýmatu'z Zehra'nýn deðerli
evladý Hz. Ýmam Hüseyin ve
pek çok Ehli Beyt'ten olan 70
kiþinin Kerbela çölünde
þahadete ulaþtýðý tarihtir.
Mezhebi, meþrebi ne olursa
olsun kalbinde iman taþýyan, Hz
Peygambere, O'nun ashabýna
ve Ehli Beyt'ine zerre kadar
muhabbet besleyen her
müminin ortak acýsý ve ortak
kederidir. Toplumumuzun
hemen hemen her kesiminde
Ali'ler, Hasan'lar, Hüseyin'ler,
Fatma'lar bulunduran bu
topraklarda bu acýyý yüreklerinin ta derinliklerinde hissetmeyen hiçbir insan yoktur. Bir
taraftan bu acýyý yaþarken, diðer
taraftan da bizlere düþen
Kerbela'yý doðru okumak,
doðru anlamak ve
ondan dersler ve
ibretler çýkartmaktýr
diye düþünüyorum.
Hz. Ýmam Hüseyin
ve arkadaþlarýnýn
uðruna canlarýný
verdikleri yolu
bilmeden, kendilerini feda ettikleri yüce
deðerleri anlamadan
Kerbela'yý anlamak
mümkün deðildir.
Bu deðerler Hak'ka, adalete,
hürriyete, ahlak ve fazilete,
ibrete, onura sevdalý olmak ve
haksýzlýða boyun eðmemektir.
Bugün ne acýdýr ki Kerbela'yý
yeterince idrak edemediðimizden dolayý Ýslam coðrafyasýnda
kardeþ kaný akmaya etmektedir.
Bu vesileyle bu kardeþ kanýnýn,
bu zulümlerin durmasýný yüce
Mevla'dan diliyorum." Yasin
YÜCEL
TAÞINIRIN AÇIK
ARTIRMA ÝLANI
Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup:
Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine
istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak
satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ
isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklann toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya
çevirme ve paylann paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce
baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna
kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen
oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin
yukanda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalan ilan olunur.
Basýn No:1107
www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Meclis üyesi Kaya
ameliyat oldu
sitesi Týp Fakültesi'nde baþarýlý
bir açýk kalp ameliyatý geçirdi.
Dün gerçekleþtirilen Çorum
Ýl Genel Meclisi Toplantýsý'nda
Yusuf Kaya'nýn saðlýk durumu
hakkýnda il genel meclisi üyelerine bilgi veren Meclis Baþkaný
Halil Ýbrahim Kaya, Samsun'da
baþarýlý bir kalp ameliyatý geçiren Yusuf Kaya'nýn saðlýk durumunun iyi olduðunu söyledi.
Taburcu olmasýnýn ardýndan bir
süre evinde istirahat edecek
olan Yusuf Kaya'nýn 45 günlük
rapor aldýðýný ve bu süre içerisinde Meclis toplantýlarýna katýlmayacaðý bildirildi. Yasin YÜCEL
9
"Kerbela ortak acýmýz"
Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Kerbela'da
yaþanan acýnýn ýrký, mezhebi, dili, kültürü, coðrafyasý ne olursa olsun Hz. Peygamber'e ashabýna ve Ehli Beyt'ine muhabbet
besleyen her müminin ortak acýsý olduðunu söyledi.
Kerbela olayýnda bizlere düþen vazifelerden birisinin bu acý olay
üzerinden Ýslam coðrafyasýnda ayrýlýk-gayrýlýk deðil, birlik, beraberlik çýkarmak olduðunu özellikle ifade eden Kaya, "Bugün
Ýslam coðrafyasýnda son yýllarda yaþanan olaylar
Müslümanlarýn Kerbela'yý, Hz. Hüseyin ve arkadaþlarýný
hala doðru anlamadýðýný ortaya koyuyor. Onun içindir ki
bugün Ýslam coðrafyamýzda nice Kerbelalar yaþanmaya
devam ediyor. Kardeþ kaný akmaya devam ediyor. Yaþanan
acýlarýn son bulmasý için, Müslümanlar üzerlerinde
oynanan oyunlarý görmeli, birlik ve beraberliðimizi saðlamamýz gerekmektedir" dedi.
Ýl Genel Meclisi Toplantýsý öncesinde Hicri Yýl,
Muharrem Ayý, Aþure ve Kerbela olayýyla ilgili olarak açýklamada bulunan Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim
Kaya, "Kerbela ortak acýmýz" dedi.
Halil Ýbrahim Kaya, konuþmasýnda þu ifadeleri kullandý:
"Hz. Peygamber Efendimizin Mekke-i Mükerreme'den Medinei Münevvere'ye hicret, göç etmelerini tarih baþlangýcý olarak esas
alan Hicrî takvimde 25 Ekim 2014 Cumartesi günü 1 Muharrem
1436 idi. Bu Hicrî yeni yýlýmýzý tebrik eder, þahsýnýz, aile efradýnýz,
memleketimiz, milletimiz ve bütün Ýslâm âlemi için maddi-manevî
hayýrlara, bereketlere vesile olmasýný Cenab-ý Hak'tan diliyorum.
Hicri yýlýn ilk ayý olan Muharrem ayýnda birçok olay gerçekleþmiþtir.
Bu olaylardan en acý olay ise Kerbela'dýr. Her yýl Muharrem ayýnda
kalbinde iman taþýyan her mümin kardeþimizi bir hüzün ve bir
keder kaplar. Hicrî 61. yýlýn 10 Muharrem'i, Sevgili Peygamberimiz
Hz. Muhammed (sas)'in 'Benim dünyadaki çiçeðim, reyhaným'
dediði, 'cennet gençlerinin efendisi' olarak tavsif ettiði, Hz. Ali ve
Hz. Fatýma'nýn oðlu Hz. Hüseyin ve de pek çoðu Ehl-i Beyt'ten olan
70 müminin Kerbela'da þehadete ulaþtýklarý tarihtir. Bu olay, ýrký,
mezhebi, dili, kültürü, coðrafyasý ne olursa olsun, Hz. Peygamber'e,
ashabýna ve Ehl-i Beytine muhabbet besleyen her müminin ortak
acýsýdýr. Kerbela olayýnda bize düþen vazifelerden biri de bu acý olay
üzerinden Ýslam coðrafyasýnda bir ayrýlýk-gayrýlýk deðil bir birlikberaberlik çýkarmaktýr. Bugün Ýslam coðrafyasýnda
son yýllarda yaþanan olaylar Müslümanlarýn
Kerbela'yý, Hz. Hüseyin ve arkadaþlarýný hala doðru
anlamadýðýný ortaya koyuyor. Onun içindir ki bugün
Ýslam coðrafyamýzda nice Kerbelalar yaþanmaya
devam ediyor. Kardeþ kaný akmaya devam ediyor.
Savaþ, terör ve zulümden dolayý milyonlarca insan
yerinden, yurdundan, evinden barkýndan, hayatýndan
oluyor. Yaþanan acýlarýn son bulmasý için,
Müslümanlar üzerlerinde oynan oyunlarý görmeli,
birlik ve beraberliðimizi saðlamamýz gerekmektedir.
Müslümanlarýn yaþamýþ olduðu bu acýlarýn yakýn
zamanda son bulmasý duasýyla Efendimiz Hz.
Muhammed Mustafa'ya, onun âline, ashabýna salat ve selam ediyor
milletimiz baþta olmak üzere Ýslam coðrafyamýzýn barýþ, huzur,
güven, içerisinde yaþamaya devam etmesini Cenab-ý Hak'tan niyaz
ediyorum."Yasin YÜCEL
"Çorum'da çocuk
felci hastalýðý yok"
Kýþ tedbirlerini
masaya yatýrdýlar
Havalarýn soðumasý ve
kýþýn yaklaþmasý ile birlikte
Çorum'da kýþýn alýnacak tedbirler ile ilgili toplantý yapýldý.
Vali Yardýmcýsý Ali Deniz
Sürmen baþkanlýðýnda dün yapýlan
toplantýya ilçe kaymakamlarý, Saðlýk
Bakanlýðý'na baðlý kuruluþlarýn temsilcileri, Ýl
Özel Ýdaresi temsilcileri,
jandarma ve emniyet
yetkilileri katýldý.
Toplantýda konuþan
Vali Yardýmcýsý Ali
Deniz Sürmen, yaklaþan
kýþ mevsimi öncesi alýnacak olan
tedbirlerin görüþülmesi için bir
araya geldiklerini, toplantýda alýnacak olan kararlarýn önümüzdeki
günlerde açýklanacaðýný kaydetti.
Haber Servisi
Çorum'da çocuk felci
hastalýðý görülmediði ve
þu ana kadar da çocuk
felci hastalýðýyla ilgili
herhangi bir vakaya
rastlanmadýðý bildirildi.
Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya
baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda Çorum'da ve
Çorum'a gelen mültecilerde çocuk felci hastalýðý
görülüp görülmediðiyle
ilgili olarak Çevre ve
Saðlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor
Meclisin bilgisine sunuldu. Hazýrlanan komisyon raporunu Meclisin
bilgisine sunan Çevre ve
Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, komisyon oyarak yaptýklarý araþtýrma ve görüþmeler neticesinde Çorum'da çocuk felci hastalýðýnýn görülmediðini ve
þu ana kadar da hiçbir
vakanýn tespit edilmediðini büyük bir mutlulukla belirlediklerini açýkladý. Konuþmasýnda çocuk
felci hastalýðýnýn nedenleri, tedavisi ve çocuk felcine karþý alýnan önlemler hakkýnda da bilgiler
veren Yurdanur Özzehinli, özellikle ailelerden
belirlenen aþý takvimi
doðrultusunda çocuklarýna mutlaka çocuk felci
aþýsýný yaptýrmalarýný istedi. Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
03 KASIM 2014 SALI
HABER
10
Milletvekili Baðcý'dan Ýskilip açýklamasý
AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, bazý internet sitelerinde yer alan ve Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn Çankýrý
yolu ile ilgili eleþtirilerinin yer aldýðý haberin gerçekleri yansýtmadýðýný açýkladý.Açýklamasýna, "Dün akþamdan beri bazý internet haber siteleri ve sosyal medyada Ýskilip Ýlçesini konu edinen bazý olumsuz haberler yayýnlanmakta ve yayýlmaktadýr. Bu nedenle sorumlu bir siyasetçi
olarak açýklama yapma gereði hasýl olmuþtur. Þöyle ki AK Parti iktidarlarýnýn 13. yýl dönümünde büyük bir gurur, övünç ve sevinçle ifade emek
isterim ki, Ýlimiz Çorum Ýskilip dahil bütün ilçelerimiz kamu yatýrýmlarýndan, hizmetlerden ve desteklerden almasý gerekenden fazlasýný almýþtýr" ifadeleriyle baþlayan Milletvekili Cahit Baðcý, "Bu yolda 12 yýldýr AK
Parti amblemi altýnda seçilen baþta Milletvekillerimiz, Ýl ve Ýlçe Baþkanlarýmýz, Belediye Baþkanlarýmýz Ýl Genel ve Belediye Meclis üyelerimiz
azami gayret sarfetmiþler, büyük emek ve çaba harcamýþlardýr. Türkiye
2002'den bu yana deðiþim ve dönüþüm geçirmiþ, pek çok temel ve kronik sorunlarýmýz çözülerek halkýmýzýn yaþam kalitesi
ve refah seviyesi artmýþ, GSYÝH'dan ve Milli Gelirden
alýnan pay Ýl, Ýlçe ve birey düzeyinde artmýþtýr. Dünü
ve bugünü iyi bir þekilde ortaya koymak, durum analizi yapmak, gelecek hedeflerimizi saðlýklý bir þekilde
planlayabilmek ve gerçekleþtirmek açýsýndan elzemdir.
Unutulmamalýdýr ki, Çorum'da AK Parti amblemi altýnda seçilen bizler Çorum'un temsilcileri olarak Parlamentoda yasama süreçlerine katký sunmakta, partimizde ilimizi temsil etmekteyiz. Hiç birimiz bir bölgenin ya da ilçenin temsilcisi deðiliz. Çalýþmalarýmýzý
tüm Çorum'u kapsayacak þekilde yapmaktayýz. Ýlçelerimizin her birisi için; ilçemizin kendi öz, özgün, dinamikleri, potansiyelleri, talepleri ve ihtiyaçlarý dikkate
alýnarak çalýþýlmakta, projelerimiz hizmet ve yatýrým
planlamalarýnda kamunun ve bürokrasinin kurallarý ve
ilkeleri, göstergeleri ve parametreleri çerçevesinde gerçekleþtirilmektedir.Son günlerde Ýskilip ilçemizde yapýlan akademik çalýþmalarda ilçenin
geleceðine katký sunabilmek için ortaya konulmasý amaçlanan eylem
planlarýnýn belirlenebilmesi için; mevcut durumun iyi ortaya konulmasý
gereði ortadadýr. 12 yýllýk AK Parti iktidarlarýnda Ýskilip Ýlçemizde yapýlan yatýrýmlarýn görmezden gelinmesi, küçümsenmesi, yok sayýlmasý ne
akademik, ne siyasi, ne de ahlakidir. Bizzat kendim tarafýmdan ürettiðim
ve bilgisayarýmda tutarak güncellediðim her ilçemiz için ayrý ayrý yapýlan
tablolarýn Ýskilip ilçemize ait olaný ektedir. Tablo; Ýskilip Ýlçemize yapýlan
yatýrýmlar, devam edenler ve planlananlar hakkýnda fikir vermesi açýsýndan önemlidir. Diðer taraftan; her ilçe ziyaretimizde gerek ilçe Baþkanlarýmýzla, gerekse Belediye'de yapýlan istiþare, deðerlendirme ve açýklamalarýmýzda da ifade edildiði gibi Ýlçemiz asla ihmal edilmemiþ, bilakis gerek ilimiz, gerekse ülkemizin manevi önderleri arasýnda yer alan þahsi-
yetleri yetiþtiren topraklar olmasý nedeniyle pozitif ayrýmcýlýk yapýlmýþ ilçelerimizden birisi olmuþtur. Ýskilip Ýlçemiz hem hükümeti, hem de partimizi temsil eden ziyaretçiler tarafýndan en çok ziyaret edilen ilçemiz olmuþtur. Bu ziyaretler vesilesiyle istek, talep ve önerilerin ilgili muhataplara birinci elden sunulmasý imkâný bulunmuþtur. Bütün bunlarýn ötesinde yaklaþýk iki hafta önce Ýlçe Baþkanýmýz Ali Koçkaya ve Belediye
Baþkanýmýz Recep Çatma'nýn TBMM'de bizleri ziyaretinde konu edilen
hususlarý ve bu konuda yapýlan iþlemler ekteki bilgi notunda gösterilmiþtir. Bu bilgi notunun bir kopyasý da ayný gün Belediye Baþkanýmýza
takdim edilmiþtir. Bütün bu çalýþma, çaba, emek ve gayretlere raðmen
internet sitelerinde yayýnlanan ve Belediye Baþkaný'nýn "böyle bir açýklamam yok" mahiyetindeki beyanýna raðmen bu tarz deðerlendirme ve
yorumlarýn kasýtlý, maksatlý, siyasetçiyi yýpratma ve siyasete olan güveni
zedeleme amaçlý olduðu deðerlendirilmektedir. Bu mahiyette bir deðerlendirme ve açýklama yapýlmýþsa da bunu bir sorumsuzluk olarak gördüðümü de belirtmek istiyorum. Þu iyi bilinmelidir ki Ýskilip AK Parti'yi, AK Parti'de Ýskilip'i iyi anlamýþtýr. Vatandaþýmýzýn partimize ve siyasetimize olan güveni asla
zedelenemeyecektir. Kongre ve seçim önceleri yapýlan
ve yayýlan ve bundan sonra da yapýlmasý muhtemel
benzer haberlerin hiç kimseye faydasý yoktur. Siyasete
giriþ de, çýkýþ da kiþinin kendi öz iradesinin ürünüdür.
Türkiye'nin huzur ve güvenini bozma yönündeki bütün
çabalar boþa çýkacaðý gibi ilimizde ve ilçelerimizde Partimize olan inanç, güven ve destek artarak devam etmiþtir, etmeye de devam edeceðine inancým tamdýr. AK
Parti Türkiye'nin bir partisi olarak istiþare ve deðerlendirmeyi her seviyede yapmýþtýr, yapmaya da devam
edecektir. Bizler AK Parti ailesinin mensuplarý olarak
sorunlarýmýzý ortaya koyarken doðru deðerlendirmeler
yapmak durumundayýz. Sorunlarýmýzýn bittiðini tabi ki
iddia etmiyoruz. Ancak hem ülkemizin, hem ilimizin, hem de Ýskilip'imizin geldiði noktayý da küçümsememeliyiz. Ýhtiyaçlarýn kaynaklar
ölçüsünde çözüme kavuþturulduðu da unutulmamalýdýr. Ýskilip'imizin
yurtiçi turizmde önemli destinasyonlardan birisi olduðu görmezden gelinmemelidir. Ben inanýyorum ki, çalýþma ve çabalarýmýzla ihale aþamasýna getirilen Ankara yolu da ihale edilecek, Tosya yolu da tamamlanacaktýr. Hiç kimsenin bizleri sorumluluklarýný yerine getirmeyen siyasetçiler olarak göstermeye hakký yoktur. Bu yolla sonuç alýnacaðýna da ancak kendilerini inandýrabilirler. Biz Ýskilip ve Çorum'un tamamý için çalýþmaya devam edeceðiz. Bu vesileyle, AK Parti'nin iktidara geliþinin 13.
yýlýný büyük bir coþkuyla kutladýðýmý belirtiyor, daha müreffeh ve daha
demokratik Yeni Türkiye'nin inþasýnda emek harcamaya ve terlemeye
hazýr ve kararlý olduðumuzu belirtiyorum. Kamuoyuna saygýyla duyurulur" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
Yabancý öðrencilerin
Oðuzlar turu
Hitit Üniversitesinin Erasmus
Deðiþim Programlarý ile ikili iþ birliði anlaþmalarý kapsamýnda
dünyanýn farklý ülkelerinden gelerek eðitime baþlayan yabancý
uyruklu öðrenciler, Oðuzlar ilçesini gezdiler.
Gezi programý kapsamýnda ilk
olarak
Oðuzlar
Belediye
Baþkanlýðýný ziyaret eden öðrenciler Belediye Baþkaný Orhan
Ateþ'ten ilçe hakkýnda bilgiler
aldýlar.
Gerçekleþtirilen
ziyaretten
duyduðu
memnuniyeti
dile
getiren Oðuzlar Belediye Baþkaný
Orhan Ateþ, yabancý uyruklu
öðrencilerin
bulunduklarý
bölgeyi daha yakýndan tanýmalarý ve yörenin geleneklerini, kültürel hayatý hakkýnda
bilgi sahibi olma adýna
oldukça anlamlý bir gezi
olduðunu ifade ederek Oðuzlar Belediyesi
olarak her zaman üniversiteye destek vermeye hazýr olduklarýný vurguladý.
Ardýndan ilçe merkezinde bulunan
Karadonlu Can Baba türbesini, ceviz iþleme
tesisini gezen öðrenciler ayný zamanda
kültürel etkinlik çerçevesinde ilçedeki bir
düðünü de ziyaret ederek hem bölgenin
geleneklerini yakýndan tanýma fýrsatý buldular hem de oldukça eðlenceli zaman
geçirdiler.
Son olarak Obruk Barajý'ný gezen öðrenciler tekne turu yaparak doðal güzellikler
eþliðinde keyifli anlar yaþadýlar. Haber
Servisi
"Saðlýk çalýþanlarýna þiddet
olaylarý ortadan kaldýrýlmalý"
Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý sendikal çalýþmalarýyla ilgili yaptýðý deðerlendirmede, "Biz sendikacýlýða yeni bir boyut getirdik. Bizim
anlayýþýmýz, çözüm odaklý anlayýþ. Sorunlu sendikacýlýk deðil
sorumlu sendikacýlýk yapýyoruz" dedi.
Saðlýkta yaþanan geliþmelerin ve deðiþmelerin yeni Türkiye hedefi ile birlikte gerçekleþtiðini belirten Lafcý, "Yeni dönemde saðlýk çalýþanlarýnýn önemli beklentileri bulunmaktadýr. Bu beklentilerin karþýlanmasý için var gücümüz ile çalýþmaya devam edeceðiz. Demokrasiye her zaman inanýyoruz. Türkiye'de demokrasinin tesisi çok kolay deðildir. Özellikle
1960'lý yýllardan sonra, çok partili döneme geçildikten sonra
bu ülkede millet üzerinde her 10 yýlda bir bazý oyunlar oynandý. Ama son 12 yýldýr demokrasi adýna, milletin iradesinin sandýða yansýtýlmasý adýna önemli adýmlar atýldý. 11 Aðustos sabahý Türkiye'de yeni bir Türkiye sloganýyla uyandýk. Yeni Türkiye'nin bu günlere gelmesinde Saðlýk Sen'in demokratik anlayýþý, demokrasiye ve insan haklarýna olan inancý, insana olan
saygýsýnýn da katký saðladýðýna inanýyorum. Saðlýk-Sen olarak
sendikacýlýðý farklý bir noktaya taþýdýk. Bu süreçte Saðlýk-Sen
ailesi olarak millet iradesinin sandýða yansýmasýna ve millet
üzerinde oynanan oyunlarýn son bulmasýna en büyük katkýyý
hep beraber verdik" dedi.
Saðlýkta dönüþümün ciddi olarak baþladýðýný belirten Lafcý,
"Saðlýk çalýþanlarýnýn da bu dönüþümden fayda saðlamalarý
gerekiyor. Bu yüzden özlük haklarýna kavuþturulmalarý lazým.
Özellikle saðlýk çalýþanlarýna þiddet olaylarýnýn ortadan kaldýrýlmasý gerekiyor. Sendika olarak da bunun mücadelesini veriyoruz. Biz sendikacýlýða yeni bir boyut getirdik. Bizim anlayýþýmýz, çözüm odaklý anlayýþ. Elbette yeri geldiðinde meydanlara
inilecektir ve demokratik haklar kullanýlacaktýr. Kullanýlmasý
da gerekir. Demokratik tepki verilmesi gerekir. Sorunlu sendikacýlýk deðil sorumlu sendikacýlýk yapmak lazým. 2009 yýlýndan
bu yana çok fazla kazaným elde ettik. Neyi nerede, ne zaman
isteyeceðinizi bilirseniz sonuca ulaþýyorsunuz. Bunu bilmeniz,
çözüm odaklý olmanýz lazým. Saðlýk konusundaki çalýþmalarýmýzda da sonuç aldýk" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
OKÜP'e sosyal
güvenlik eðitimi
Orta Karadeniz Bölgesi
Üniversiteleri
Ýþbirliði
Platformu (OKÜP) kapsamýnda, nitelikli ve etkin çalýþma
gücü saðlamak amacýyla
"Kamu Görevlilerinin Sosyal
Güvenlik Primleri (4/C'liler
dahil), Genel Saðlýk Sigorta
Primleri, Kamu Görevlilerinin
Ýþe Giriþ Çýkýþlarý ile Ýlgili
Primler,
Uygulamada
Karþýlaþýlan Sorunlar ve Ýþyeri
Tescil" konularýnda Sosyal
Güvenlik Uzmanlarý Ahmet
Soðuksu ve Muzaffer Akkoca
Apartman boþluðuna düþen kadýn öldü
Oturduðu apartmanýn havalandýrma
boþluðunda aðýr yaralý olarak bulunan kadýn kaldýrýldýðý hastane de vefat etti.
Olan dün sabah Gazi Caddesinde ki bir
apartmanda meydana geldi.Binnur U. isimli
kadýn komþularý tarafýndan oturduðu apartma-
nýn havalandýrma boþluðunda yaralý olarak bulundu. Binnur U'nun komþularý durumu hemen 112 acil servise bildirdiler. Olay yerine gelen 112 acil servis görevlileri, yaralý kadýna ilk
müdahaleyi olay yerinde yaptýktan sonra
Saðlýk Bakanlýðý-Hitit Üniversitesi Çorum
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrdýlar.
Binnur U. hastanede, doktorlarýn tüm müdahalelerine raðmen kurtarýlamadý.
Olay sonrasýnda polis binada güvenlik önlemli aldý ve olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptýlar. Yýlmaz MERT
tarafýndan eðitim verildi.
Rektörlük
Konferans
Salonu'nda, iki gün süre ile
düzenlenen eðitim seminerine
üniversite
personelleri
beraberinde Gaziosmanpaþa
Üniversitesi,
Çankýrý
Karatekin Üniversitesi, Bozok
Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Ahi
Evran Üniversitesi personelleri de katýldý. Etkinliðin
sonunda ise þehir turu yapýldý
ve Çorum Müzesi ziyaret edildi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
03 KASIM 2014 SALI
Ulukavakspor 3 puan ile
birlikte 5 bin lira prim kazandý
Fatsaspor'u deplasman da 3-1 maðlup eden
Ulukavakspor 5 bin lira prim almaya hak kazandý
Mehmet oðullarý
turizim yapý þirket
sahiplerinden
Mevlüt
Demirparmak
Fatsaspor maçýnýn
galibiyet primi
olarak
Ulukavakspor'a 5
bin lira galibiyet
primi verecek
Bölgesel amatör ligde (BAL)
ligin de mücadele eden
Ulukavakspor, geçtiðimiz parar
günü deplasman da fatsa belediyespor'u 3-1 maðlup ederek maç öncesi
vaat edilen 5 binliralýk galibiyet primini almaya hak kazandý.
Geçtiðimiz
cumartesi
günü
Hancýlar et lokantasý sahiplerinden
Meftun- Metin Yýlmaz kardeþlerin
Ulukavakspor'a
verdiði
moral
yemeðinde bir açýklama yapan
Mustafa Oðullarý Turizim ve yapý þirket
sahiplerinden
Mevlüt
Demirparmak, Ulukavakspor'un Fatsa
belediyespor maçýnda sahadan galip
ayrýldýklarý takdirde 5 bin lira galibiyet
primi vereceðini yemek sonrasýn da
açýklamýþtý.
Geçtiðimiz Pazar günü deplasman
da Fatsa belediyespor'u 3-1 maðlup
eden Ulukavaksporlu futbolcular
kendileri için söz verilen 5 bin lira galibiyet primini almaya hak kazandýlar.
(Yasin Yücel)
Manavgat engelini tek golle
geçen Zonguldakspor,
zirvedeki yerini korudu
Taraftarlarýnýn müthiþ desteði ile
sahaya çýkan Zonguldakspor'lu futbolcular, güçlü rakibini Okan Eken'ýn kafa golü
ile yenerek zirve yolunda bir engeli daha aþtý.
Spor Toto üçüncü ligde mücadele eden
Zonguldakspor, kendi sahasýnda güçlü rakibi
Manavðatspor'u konut etti. Uþak bölgesinden
Hüseyin Altýntaþ, Özgür Karakoçlu, Koray
Can Karadereli hakem ikilisinin
yönettiði maça ilgi büyüktü.
Zonguldakspor'lu futbolcular
Son günlerde yaþanan maden
kazasýnda hayatýný kaybeden iþçilerin anýsýna ellerinde 'Yüreðimiz
Kömür Karasý' yazan pankartla
çýktýlar.Maça
hýzlý
baþlayan
Zonguldakspor ilk dakikalardan
itibaren gol aradý. Penaltý pozisyonlarýnýn olduðu ilk yarýda hakem
pozisyonlarý es geçince büyük tepki
aldý. Ýlk yarý 0-0 sonuçlandý. Ýkinci
yarýda
yine
hýzlý
baþlayan
Zonguldakspor, 56'ta Okan'ýn
attýðý kafa gollü 1-0 öne geçti. Kalan
dakikalarda baþka gol olmayýnca zorlu maçý 10 kazanan Zonguldakspor 22 puanla liderliðini devam ettirdi. Kýrmýzý-Lacivertli futbolcular
maç sonu sevinçlerini taraftarlarý ile paylaþýrken büyük mutluluk yaþadýlar. (Spor
servisi)
Ýskilip kardeþçe...!
1. Amatör Küme Büyükler Liginde
mücadele eden Ýskilipspor ve Ýskilipgücü
pazar günü Þehit Mikail Kaya Ýskilip
Stadyumunda karþýlaþtýklarý maçta 2-2 beraber
kaldý. Ýskilipli 200'e yakýn futbol severin izlediði
Ýskilip Derbisi saat 13.00'da start aldý. Ýskilipspor maçýn henüz baþlarýnda aðýrlýðýný koyarken
10. dakikada organize
geliþen atakta Ýskilipspor'lu Kemal'in defansýn arkasýna býraktýðý ara
pasýna iyi hareketlenen
Murat Kayýlý þýk bir
vuruþla takýmý Ýskilipspor'u 1-0 öne geçirdi.
Golden sonra orta saha
mücadelesi ile geçen
maçta dakika 38'de
Salih'in ara pasýyla
hareketlenen Ýskilipgücü
oyuncusu Remzi maça
beraberliðe getiren golü
attý. Müsabakanýn ilk yarýsýnda
baþka gol olmayýnca her iki takýmda soyunma odasýna 1-1 lik eþitlik
ile gitti.
2. Yarýda sayýsýz gol fýrsatýný
deðerlendiremeyen
Ýskilipspor
aradýðý golü bir türlü bulamadý.
Dakika 75'de Ýskilipgücü oyuncusu
Ükaþe, Murat Kayýlý'ya yaptýðý faul
sonrasý 2. sarýdan kýrmýzý kart görerek oyun dýþýna atýldý. 10 kiþi kalan
rakibi karþýsýnda gol için yüklenen
Ýskilipspor,
Dakika
78'de
Ýskilipgücü
oyuncusu
Aydýn
Çolak'ýn serbest vuruþtan attýðý
gole engel olamadý ve skor 2-1'e geldi. Golden
sonra tamamen rakip kaleye yüklenen Ýskilipspor Fatih Kaymak'ýn golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadelenin kalan dakikalarýnda baþka gol
olmayýnca sezonun ilk maçýnda karþýlaþan
Ýskilipgücü ve Ýskilipspor sahadan 1'er puanla
ayrýlmýþ oldu. (Spor servisi)
Maç sonun da tatsýz
olaylar yaþandý
HABER
11
3'ü bir
arada
Çorum
belediyespor'a
belediye baþkan yardýmcýsý
Zeki Gül'den sonra en büyük
maddi ve manevi destekleri veren
isimler geçtiðimiz Pazar günü Çorum Belediyespor- Çatalcaspor
maçýnda yine baþkan Gül'ün yanýnda yer aldýlar. AK parti Ýl baþka-
ný Ahmet Sami Ceylan ve Çorum
Ticaret ve Sanayi Odasý baþkaný
Çetin Baþaranhýncal, Çatalcaspor
maçýna gelerek belediyespor'a
destek verdiler.Bilindiði üzere geçtiðimiz Ekim ayýnda Ankara da
Çorum belediyespor için maddi
destek arayan heyette yer alan
Ceylan ve Baþaranhýncal, dün' ki
karþýlaþmada yine Belediyespor'u
yalnýz býrakmayan isimlerdi.
Uzun zamandýr maçlara gelemeyen Belediye baþkaný ve Çorum'a yeni atan vali Kara'nýn da
protokoldeki koltuklarý boþ kaldý.
(Yasin Yücel)
Niðde maçýn da sarardý,
maçý tribünden izledi
Çorum belediyespor da sakatlýklarý
devam eden Sefa, Akif ve Osmanile
birlikte Niðde belediyespor maçýnda
sarý kart cezasý alan ve peþ peþe 4 maçta sarý
kart gören savunmanýn baþarýlý oyuncusu
Akýn da maçý Akif ile birlikte tribinden izledi. Belediyespor da takým kadrosunda
oynayan 4 banko isimde çatalcaspor maç
kadrosun da yer almadýlar. (Yasin Yücel)
Sol baþta Akýn,
sarý kart
cezalasý olmasý
sebebi ile maçý
sakat olan Akif
ile birlikte
tribünden izledi
Fatsa'da
taraftar
isyan etti
Baþtan sonuna kadar yaðmur altýnda oynanan
karþýlaþmayý Kaymakam Mehmet Yapýcý da izledi.
Fatsa Belediyespor'un hiçbir varlýk gösteremediði
karþýlaþmada temsilcisimiz Ulukavakspor hiç zorlanmadan evine 3 puanla dönen taraf oldu.
Karþýlaþmada ilk pozisyonu ev sahibi Fatsa
Belediyespor buldu. 3'üncü dakikada geliþen Fatsa
Belediyespor ataðýnda soldan gelen ortaya güzel bir
kafa vuruþu yapan Ahmet Býyýklý'nýn topu direkten
döndü. 7'nci dakikada ise konuk ekip Ulukavakspor
golü geldi. Bu dakikada Fatsa Belediyespor defansýnýn
hatasýndan yararlanan Oðuzhan düzgün bir vuruþla
takýmýný 1-0 öne geçirdi. Fatsa Belediyespor bu gole
10'uncu dakikada Sercan ile cevap verdi. Sað taraftan
gelen orta kaleciden döndü dönen topa sert vuran
Fatsa Belediyesporlu Sercan takýmýna beraberlik
golünü kazandýrdý. 1-1.
Karþýlaþmada kazanma arzusu ile bir oyun
sergileyen konuk takým aradýðý ikinci golü 29'uncu
dakikada buldu. Bu dakikada Sefa'nýn güzel ortasýna
ayný güzellikle þýk bir kafa vuran Yusuf deplasmanda
takýmýný 2-1 öne geçirdi. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý 2-1
konuk takýmýn üstünlüðü ile sona erdi. ikinci yarýda
toparlanmasý beklenen Fatsa Belediyespor yine beklenen bir futbol ortaya koyamadý. Fatsa Belediyespor'un
etkisiz futbolundan yararlanan konuk takým
Ulukavakspor 84. dakikada Sefa ile bir gol daha buldu.
1-3 Karþýlaþmanýn bu sonuçla sona ermesinden dolayý
yaðmur altýnda maçý seyreden Fatsa Belediyespor
taraftarlarý kötü futbola isyan ettiler. (Spor servisi)
Atatürk And Lisesi:28
Anadolu Lisesi:32
Takýmlara kupalarý bugün oynanacak olan Cumhuriyet kupasý erkek final müsabakasýndan
sonra yapýlacak olan törenle verilecektir.
Hakemler-Dursun Uðral-Ýbrahim Coþkun
Atatürk And Lisesi: Edanur-Ayça-Büþra-Zeynep-Göksu-Beyza-Yeþim-Ýrem-Þeyma-Ece Ýdil-Ferdanes
Anadolu lisesi: Ebru-Mine-Nuriye-Þeyda-Rana-Ezgi-Simge-Cansu-Meltem
Periyodlar-4-5 3-9 6-8 15-10 (Spor servisi)
File'ye düðüm yaptýlar
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
03 KASIM 2014 SALI
Pazar günü Dr.Turhan
kýlýçcýoðlu stadyumun da
oynanan Çorum belediyesporçatalcaspor maçýnýn seromoni
sonrasýn da kaleleri kontrol
eden yardýmcý hakemler eski
skor bord kalesi yönündeki
Çatalcaspor'un ilk yarýda
koruduðu kalede alt filede yýrtýk
tespit etti.
Çatalcaspor kalecisi Sercan
"Hedef sýralamada ilk
5 takým içinde yer almak"
Yavuz Ýncedal
Çorum Belediyespor teknik direktörü Yavuz
Ýncedal, geçtiðimiz Pazar günü kazanýlan
çatalçaspor maçý'nýn deðerlendirerek, "bizim
için kazanmanýz gerek bir maçtý ve
kazandýðýmýz için mutluyuz dedi.
Teknik direktör Yavuz Ýncedal konuþmasýn
da þunlarý vurguladý" Þehir olarak kazanmak
istediðimiz bir maçtý. Geride kalan 4-5 hafta lýk
maç periyodun da beraberlikler serisini de
çatalcaspor maçýný kazanarak kýrdýk.
Çatalca maçýný kazanmaktan baþka bir
düþüncemiz yoktu. Oyun olarak iyi olmasak da
3 puan kazanmak güzeldi. Bu galibiyet takým
olrak morallerimizi yükselti. Takýmla birlikte
taraftarlarýmýzý da mutlu görmek güzel. Onlar
çatalca maçýnda maçýn baþlamasý ile birlikte,
bitiþ düdüðüne kadar bizleri desteklediler.
Onlarýn tribünden vermiþ olduklarý destek takýma itici doping bir güç olmuþtur.
Taraftarlarýmýzý kutluyorum" dedi.
Ýncedal konuþmasýnýn son bölümünde ise
,lig için bir hedef belirleyerek belediyespor'un
en az ilk beþ takým içine yer bulacaðýný açýkladý.
"Hedef 5 takým içinde olmak"
Ýncedal Þöyle konuþtu" Belediyespor olarak
hedefimiz ilk beþ takým içinde yer almak. Bu
hafta sonu deplasman da Tuzlaspor ile karþý
karþýya geleceðiz. Ve gelecek 4 hafta belediyespor için büyükü bir avantajlý hafta olrak görüyorum. Umarým bu avantajý en iyi þekilde kullanarak ilk yarý sonun da sýralama da ilk beþ
takým içinde yer almak istiyoruz" dedi. (Yasin
Yücel)
Hasretlik
bitti..!
Sportmence
Futbolcular'dan
anlamlý selam
Çorum Belediyespor- çatalcaspor maçýnýn
40. Dakikasýn da Çorum belediyespor penaltý
vuruþu kazandý. Topun baþýna Oðuzhan Yalçýn
geçti.Hakem atýþ için iþaretini verdi Oðuzhan, topu
ve kaleciyi aðrý köþelere göndererek galibiyet golünü
atan futbolcu oldu. Penaltý golü sonrasýnda sahada
görev yapan tüm futbolcular ,þeref tribünü önünde
gönderde bulunan Türk bayraðýna dönerek, þehitlerimiz için esas duruþda asker selamý yaptýlar. (Yasin
Yücel)
Naroðlu: Biz puaný hak ettik,
fakat hakem izin vermedi
Çatalcaspor basýn sözcüsü Lokman tim müsabakanýn hakemi Volkan Onur'a
naroðlu maç sonrasýnda yaptýðý açýkla- ateþ püskürdü.
mada hakem taraÇatalcaspor Basýn
fýndan haklarýnýn gasp
Sözcüsü Lokman Naroðedildiði ve uydurma bir
lu, Çorum deplasmanýnda
penaltý ile Çorum belediresmen haklarýnýn yendiyespor'a maðlup olduklaðini, müsabakanýn hakerýný söyledi.
minin uydurma penaltýsý
Son haftalarda iyi futile sahadan yenik ayrýlbollarýný Çorum Beledidýklarýný söyledi. Emekleyespor maçýnda da sürrinin çalýndýðýna iddia
düren sarý-kýrmýzýlýlara
eden Naroðlu, "Ýstediðimüsabakanýn hakemi geniz kadar iyi oynayýn ve
çit vermedi. Müsabakanýn
iyi mücadele edin hiç fark
40. dakikasýnda hakemin
etmiyor. Bir uydurma peÇatalcaspor basýn
uydurma
penaltýsýyla
sözcüsü Lokman naroðlu naltýsý ile yenilip evinize
adeta yýkýlan Çatalcaseliniz boþ dönebiliyorsupor'lu oyuncularýn itirazý sonucu deðiþtirme- nuz. Bir emek bu kadar kolay çalýnamaz. Biz
di. Oðuzhan Yalçýn'nýn penaltý golü ile saha- puaný hak ettik, fakat hakem izim vermedi"
dan 1-0 yenik ayrýlan Çatalcaspor'da yöne- dedi. (Spor servisi)
Yavuz hoca'nýn meþin
yuvarlaða bakýþlarý
Belediyespor, çatalcaspor maçýnýn ikinci yarýsýnda objektiflerimize öðle anlamlý bir fotoðraf takýldý
ki bu fotograf da sanki Çorum belediyespor teknik
direktörü Yavuz Ýncedal, ruhu ile topla konuþuyor sanki.
Karþýlaþmada Belediyespor rakibi karþýsýnda maçý 1-0
önde galip giderken, oyun alaný dýþýna çýkan topa Çorum
belediyespor teknik direktörü Yavuz Ýncedal , beraberlikler þansýzlýðýný bir kez daha yaþamak istememe adýna
sanki meþin yuvarlak ile ruhen konuþtu. Ve top da Ýncedal'ýn bakýþlarýna dayanamayýp! Çorum belediyespor kalesine yönlenmedi. (Yasin Yücel)
Penaltý posizyonu
böyle oldu
Forma giymeyen
oyuncular çalýþtý
Çorum belediyespor da dün Pazar günü çatalcaspor
maçýnda forma giymeyen oyuncular nazmi Avluca sahasýn
da bir çalýþma yaptý. Çatalcaspor maçýnda forma giyen oyuncular ise, dünü dinlenerek geçirdiler.
Dün yapýlan antrenman da forma giymeyen oyuncular ýsýnma
koþusu, dayanýklýk ve top ile çalýþma yaptýlar. Bugün yapýlacak olan
tam takým çalýþma ile hafta sonu Ýstanbul deplasmanýnda
oynanacak olan Tuzlaspor maçýnýn hazýrlýklarý baþlayacak.
Takým da sakat olan Mehmet Akif, Osman ve Sefa'nýn ise, bu
hafta içinde yapýlacak olan çalýþmalarda sakatlýklarý'nýn durumlarý
netlik kazanmasý bekleniyor . (Yasin Yücel)
ve ikinci yardýmcý hakem Hicabi
Hür, birlikte yardýmlaþarak,
yýrtýk fileye düðüm yaparak
onardýlar. (Yasin Yücel)
Belediyespor 4 haftadýr sahasýnda 3 puan kazanamama uðursuzluðu
Pazar günü Kýlýçcýoðlu sahasýn da çatalcaspor maçý ile sona erdi.
Karþýlaþmanýn 40. Dakikasýn da Ali'nin kafa ile ceza alaný içine yaptýðý
ortaya çatalcaspor savunma oyuncu 3 sýrt numaralý Oðuz Çetin, topa eli ile
müdahale yapýnca maçýn hakemi penaltý noktasýný iþaret etti. Penaltý golü ile
Belediyespor ,rakibini tek golle maðlup ederek haftayý 3 puan ile kapatan taraf
oldu. (Yasin Yücel)
[email protected]
Çorum belediyespor ligin baþlamasýndan bu
tarafa geçen 10 haftalýk maç periyodun da sahasýn da 4 haftadýr maç kazanamýyordu. Geçtiðimiz Pazar günü Kýlýçcýoðlu stadýna konuk olan
Ýstanbul temsilcisi Çatalcasporu Oðuzhan yalçýn'ýn penaltýdan attýðý tek gol ile 1-0 maðlup
ederek ayný zamanda sahasýn da 4 maç kazanamama þansýzlýðýný da bitirdi.
Ligin 2 .hafta maçýnda sebat proje takýmýn yine bir penaltý golü ile maðlup eden ve sahasýnda
oynadýðý 4 maçýda beraberlikle kapatan kýrmýzý
siyahlýlar iç açýcý bir futbol oyunu olmasa da, rakibini maðlup etme baþarýsýný göstererek hanesine 2. Galibiyetini alarak 3 puan yazdýrdý.
Maç öncesi Teknik direktör Ýncedal kadro
kurmakda zorluklar yaþadý. Sakatlýklarý devam
eden ve bir türlü iyileþemeyen mehmet Akif, Osman, sefa ve son antrenmanda ayak bileðine
daqrbe alan Akýn Çatalca maç kadrosun da yer
almadýlar. Yavuz hoca sýkýntýlar içinde sýkýntýlþar
yaþamaya maç bitimine kadar devam etti.
Kadro da uzun zamandýr forma þansý bulan
Turgay,ý Çatalca maçýn da yedek kulübesine alan
teknik patron Ýncedal Ali'ye þans verdi. Ali, ise
aldýðý forma þansýný iyi kullanamadý. Rakip ceza
alaný içinde ve civarýnda çok etkisiz kaldý.
Maçýn adamý futbolcusu bana göre OÐUZHAN YALÇIN'dý. Savunmada, orta alanda, rakip ceza alaný civarýnda tabiri caiz ise ,sahanýn
her yerinde Oðuzhan Yalçýn'ý görmek mümkündü. Bir de penaltýdan attýðý gol ile hem galibiyet
hemde güzel futbolunu taçlandýrdý. " Oðuzhan
Yalçýn" böyle oynamaya devam et. Belediyespor
da Oðuzhan gibi isimlerin daha çok çoðalmasý
lazým. Sorumluluk almasý lazým, Allah nazardan
korusun.
Belediyespor da çatalcaspor maçýn da savunmada Ýmam, Nedim, Buðra ve ön liberoda Okan
Furkan gibi isimlerde göze batan futbolcular oldu. Çaðlar ise, rakip yarý alanda ve ceza alaný civarýnda yalnýz adam rolünü oynadý. Çaðlar'ýn indirdiði toplara ne gelen oldu. Nede þut atan.
Çaðlar, kalabalýk savunma arasýnda 90 dakika
savaþtý.
Belediyespor futbol olarak iyimiydi kesinlikle
iyi deðildi ancak skor maç sonu olarak tek güzel
tarafý galibiyet hasretine son vermekti. Ýlk yarý
maçlarýnýn sonuna kadar belediyespor en az kayýp ile ilk yarý maçlarýný tamamlayýp, teknik kadro ve yönetim ilk yarýyý masaya yatýrýp durum
deðerlendirmesi ile ikinci yarýya bam baþka bir
belediyespor çýkacaðýný ümit ediyorum.
Belediyespor bu þehrin takýmý bu takým uzaydan gelmedi. Ýyi yada kötü. Bir þehrin en iyi reklamýný yapan araç spor ve futboldur. Biz hale nelerin peþinden gidiyoruz. Çorum kimin, benim
senin onun bu þehirden ekmek yiyen herkesin.
Bu takýma saðý solu býrakýp sahip çýkýlmasý gereklidir. Þöyl civar bölgelerimize bakalým, Amasya, kastamonu, Sinop, Yozgat kýrýkkale, gibi þehirlerin takýmlarý profesyonel liglerde bulunmuyor. Bu futbol takýmýnýn kýymetini bilelim. Bizler
baþarýnýn her zaman yanýnda oluruz.
Çorum da bütün kesmi, bir arada toplamak
mümkün deðil. Ama iþin içine spor birde futbol
girince Çorum Dr. Turhan Kýlýcýoðlu stadyumunda tek vucut oluyor. Öðleyse bu takýma sahip çýkarak, þehrin kardeþlik ve dostluk anlamýnda daha saðlam temel üzerinde duracaktýr.
Belediyespor için Kasým ayý maç programý ilk
yarýdaki konumunu da net bir þekilde belirleyecektir. Bu hafta sonu Ýstanbul Tuzla maçý, ardýndan Çorum da Batman Petrolspor maçý ve 3 haftalýk bir fikstür avantajý ile Çorum da maçlar olacak. Bu avantajý iyi kullanarak ilk yarýda zirvede
ilk beþ takým arasýnda ilk yarýyý tamamlamak büyük avantaj kazandýracaktýr. Belediyespor da bütün hesaplar ikinci yarýnýn devre arasýnda hayata geçirilip gerekli yerlere nokta transferler ile bu
grup da bu takýmýn iyi iþler yapacaðýnýn inancýný
taþýyan bir kiþiyim. Yeterki doðru giden tekere
çomak sokulmaz ise.
Tarla da ürünüm var diye güvenme
ambara gelmeyince, sahada futbolcum var diye güvenme bu þehire
þampiyonluk gelmeyince
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN