"Mandalara gereði
kadar deðer vermedik"
Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ve Ýl
Damýzlýk Manda Yetiþtiricileri Birliði iþbirliðinde
"Manda Islahý ve Yetiþtiriciliði" paneli düzenlen-
di. SMMMO konferans
salonunda gerçekleþtirilen panele Vali Ahmet
Kara, Ýl Özel Ýdaresi
YFA
Genel
Sekreteri S9A’DA
Ömer Arslan...
www.yildizhaber.com
18 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ
Çorum'da
doðurganlýk
hýzý artýyor
Erkan Elfaz Ermiþ
Türkiye'de canlý doðan bebek sayýsý revize
edilen 2013 yýlý verisine
göre 1 milyon 291 bin
217 iken bu sayý %3,6
artarak 2014 yýlýnda 1
40 KURUÞ
Araç sayýmýz 150
bin 292'ye yükseldi
55 yýllýk gölet
projesi hayata
geçiyor
Türkiye'de trafiðe kayýtlý araç sayýsý þubat
ayý sonu itibarýyla 19
milyon 015 bin 771
oldu. Çorum'da
A
ise bu rakam
SAYF
3’TE
sayýsý 150 bin
292 olarak gerçekleþti.
1.700 dekar araziyi
sulayacak Ortakýþla Göleti Yapým Ýþinin ihale
ilanýna çýkýldý. Ýhale kapsamýnda; temelden yüksekliði
A
42,0 m, talveg- SAY’TFE
5
den yüksekliði
25,50 m olan
homojen dolgu tipinde...
milyon 337 bin 504
oldu. Doðan bebeklerin 2014 SAYFA
yýlýnda %51'i 3’TE
erkek, %49'u kýz
oldu.
"Çorum'un
sorunlarýný çok
iyi biliyorum"
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Merkez Yönetim Kurulu (MYK)
YFA
Üyesi ve Çorum Milletvekili adayý S7A’DE
Aybüke Topçubaþý Ekici, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý'ný ziyaret etti.
Ahmet Saatcý
"Emekliye
yapýlan zam
zam deðil"
Saadet Partisi ile
BBP'si birlikte girecekleri genel seçimler öncesinde çalýþmalara baþladý. Her
iki partinin yöneticiler ve milletvekili
adaylarý köy ziyaretleri yapýyorlar.
A
SAYF
6’DA
AK Parti
milletvekili
aday tanýtýmý
yarýn
"Birden çok senaryolarýn
uygulandýðý ateþ coðrafyasýnýn
içerisindeyiz"
TBMM Ýdari Amiri ve AK
Parti Çorum Milletvekili Salim
Uslu, Yerli Düþünce Derneði
Onursal Baþkaný Topçu'yu ziyaret etti.
TBMM Ýdari Amiri ve AK
Parti Çorum Milletvekili
Salim Uslu yaptýðý açýklamada,
"Partiler, SAYFA
semboller, amblemler, 5’TE
hatta aktörler gelip geçicidir.
Yaþar Anaç'tan
Kutlu Doðum
Haftasý mesajý
AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný
Yaþar Anaç Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Yüce Allah'ýn yer
yüzünde yarattýðý en deðerli varlýk olan
Hz. Muhammed'in (sav) ahlaký, hoþgörüsü...SAYFA 2’DE
üçüncüsü,
Rehberlik
Araþtýrma Merkezi'nden
Psikolojik
Danýþman
Mahmut Yaser Mert'in
katýlýmý ile gerçekleþtirildi. SAYFA 10’DA
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen
Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Avrupa Parlamentosu'nun (AP) ýrkçý ka- SAYFA
rarýna iliþkin yaptýðý açýklamada, 3’TE
"AP'nin 1915 olaylarýna dair karar tasarýsýný kabul etmesini kýnýyor, baðlayýcý
bir etkisi olmayan kararý yok hükmünde sayýyoruz" dedi.
Boða, sahibini hastanelik etti
"Olumsuz aile yapýsý ve kötü
iletiþim çocukta umutsuzluða
neden oluyor"
Dodurga Kaymakamlýðý tarafýndan, Dodurga
Belediyesinin katkýlarýyla,
Mustafa Kemal Ýlkokulu
koordinesinde düzenlenen Aile Eðitimlerinin
"AP'nin ýrkçý kararý
yok hükmündedir"
A
SAYF
E
11’D
AK Parti Ýl Teþkilatý 25.Dönem Milletvekilliði Genel Seçimlerinin startýný veriyor.
SAYFA 5’TE
Traktör
sayýsýnda
9. sýradayýz
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði
(TZOB) Genel Baþkaný Þemsi
Bayraktar, 2015 Þubat ayýnda
traktör sayýsýnda Manisa'nýn,
78 bin 530 adetle birinciliðini
korurken... SAYFA 9’DA
Sungurlu'da
boðanýn boynuz
darbelerine maruz
kalan sahibi hastanelik oldu.
MÜBAREK
ÜÇ AYLAR BAÞLIYOR
Mehmet AÞIK
Çorum Ýl Müftüsü
Üç aylar içerisinde birçok
önemli gün ve geceler bulunmaktadýr; Üç aylarýn baþlangýcý:
20 Nisan 2015 Pazartesi, Regaib Kandili: 23 Nisan 2015 Perþembe,
SAYFA 5’TE
TEK
2
YILDIZ
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
04:17
05:51
12:47
16:29
19:30
20:56
18.04.2015
Genel ve Mahallî
seçimler (1999) - Ýctimâ
vakti: 21:57 - Türk-Yunan
Harbi'nin baþlamasý
(1897)
Bidat sahibi,bidatinden vazgeçinceye
kadar, Allahü teâlâ, tevbesini kabul etmez.
Hadis-i Þerif
Günün Þiiri
Hüzün Adres Deðiþtirir
Yakýþmýyor cepheyi terk ediþin,
Mert dayanýr, namert kaçar sevdiðim.
Fazla sürmez hataný fark ediþin,
Hüzün eken, hüsran biçer sevdiðim.
Adet ettin aþk dersini asmayý,
Hüner saydýn sýrra kadem basmayý,
Yetti artýk çok denedim susmayý,
Ýsyan eden bayrak açar sevdiðim.
Nice avcý bende silah sýnadý,
Geri tepti,sineleri kanadý,
Kýrýlsa da yüreðimin kanadý,
Yine açar, yine uçar sevdiðim.
Bir resmimiz bile yoksa baþbaþa,
Revamýdýr ben yanayým,sen yaþa,
Aþk sunacak sakimi yok sarhoþa,
Yine bulur, yine içer sevdiðim.
Aynalarýn farký kalmaz düþmanla,
Tanýþýrsýn doðduðuna piþmanla,
Hüzün adres deðiþtirir zamanla,
Benden geçer,sana göçer sevdiðim.
HABER
18 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ
Yaþar Anaç'tan Kutlu
Doðum Haftasý mesajý
AK Parti Merkez Ýlçe
Baþkaný Yaþar Anaç Kutlu
Doðum Haftasý nedeniyle
bir mesaj yayýnladý.
Yüce Allah'ýn yer yüzünde yarattýðý en deðerli
varlýk olan Hz. Muhammed'in (sav) ahlaký, hoþgörüsü sünnetine sýkýca
baðlý kalýnmasý gerektiðine vurgu yapan Anaç,
Peygamber Efendimizin
dünyaya teþrifinin yýldönümü sebebiyle yayýnladýðý mesajýnda þunlarý kaydetti:
"Tarihin en karanlýk döneminde dünyaya nuru ile
teþrif eden Peygamber Efendimizin (sav) doðum haftasýný huzur içerisinde idrak ediyoruz. Bu güzel hafta vesilesiyle Alemlerin Efendisi Hz.
Muhammed'in (sav) hayatý
ve hadislerini daha iyi idrak
etmemiz, sünnetine daha sýký baðlanmamýz gerekmektedir. O'nun bize býraktýðý
mirasý iyi anlayabilmek hayatýmýz için sonsuz bir bereket kaynaðý olacaktýr. Peygamberimizin güzel ahlaký
bizlere ve islam alemine yol
gösterici olacaktýr. Sevgi,
saygý, hoþgörü ve adalet gibi
insaný yücelten ahlaki deðerlerin kendisinde toplandýðý
Sevgili Peygamberimizin bütün insanlýða verdiði sevgi
mesajýný onun ümmeti olarak taþýmalý ve toplumun her
kesimine ulaþtýrmayý görev
bilmeliyiz.
Ýslam coðrafyasýnda acý
ve zulümlerin artarak devam
ettiði bu günlerde iki cihan
serdarý Efendimiz'in (sav)
doðumunun yýldönümü tüm
islam alemi için büyük öne-
me sahiptir. Filistin'de,
Suriye'de, Irak'ta, Mýsýr'da, Somali'de, Afganistan'da ve Ýslam coðrafyasýnýn bir çok yerinde yaþanan zulüm, acý ve olumsuzluklara raðmen O'nun
yolunu takip etmek ve mirasýna sahip çýkmak Ýslam
aleminin görevidir. Bütün
bu zulümler ancak onun
sünneti ve Hadis-i Þerifleri ýþýðýnda yürünürse sona
erecektir.
Bu yýlki Kutlu Doðum
Haftasýnýn temasý "Hz.
Peygamber ve Birlikte Yaþama Ahlaký" olarak belirlenmiþtir. Bu, Peygamber Efendimizin hayatýnýn, sünnetinin ve hadislerinin daha iyi
anlaþýlmasý açýsýndan önemlidir. Bu hafta O'nu daya iyi
idrak etmek açýsýndan büyük
bir fýrsattýr. Bunun iyi deðerlendirilmesi gerekmektedir.
Bu bilinç ve gaye ile tüm
Çorumlu hemþehrilerimin ve
Ýslam aleminin kutlu doðum
haftasýný kutluyor, Efendimiz'in (sav) sünneti rehberliðinde yaþamayý diliyorum."
Topçubaþý'dan ÇESOB'a ziyaret
Üzerime yar sevdiðin sahi mi?
Kalp çalmakta senin gibi dahi mi?
Aðlama der dosta aþýk Daimi,
Bu da gelir,bu da geçer sevdiðim.
2
Karakaþ Auto Mesai
arkadaþlarý arýyor
Bünyemizde istihdam edilmek üzere
Aktif satýþ yapabilecek
35 Yaþýný aþmamýþ
Üniversite mezunu
Diyalog kabiliyeti güçlü
Ýkna kabiliyeti yüksek
Bay satýþ danýþmanlarý alýnacaktýr.
Ve ayrýca;
4 Yýllýk Ýþletme mezunu Askerliðini yapmýþ
ön muhasebe tecrübesi bulunan Bay
Muhasebe elemanlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen Oto galericiler sitesi
No:15 ve 16 adresinde bulunan iþ yerimize
veya mail ile ( [email protected])
adresimize baþvurabilirler.
Telefon: 0364-225 85 85
Devren Satýlýk
Spor Salonu
Halen faal durumda olan
Can Dostu Spor Merkezi
Cemal Safi
iþ yoðunluðundan dolayý devren satýlýktýr.
Ýrtibat: 0505 890 47 49
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,6831
2,9023
STERLiN 4,0345
100 JPY YENi
2,2592
Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi ve
Çorum Milletvekili adayý Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette konuþan MHP
Çorum Milletvekili adayý Ekici, "Esnafýmýz
sýkýntýlý, durum iyi deðil. Bir þeyler yapmamýz
lazým. Sizler sivil toplum kuruluþlarý olarak,
bizler siyasiler olarak, daha iyi esnafýmýzý nereye götürürüz diye baktýðýmýz zaman kredisiz esnafýmýz yoktur. Ülkenin durumu sýkýntýlý, bunun için MHP'nin iktidara gelmesi ge-
rekiyor. MHP olarak herkesten destek bekliyoruz" dedi. Ziyaret için teþekkür eden Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise "Siyasi çalýþmalarýnýzdan
dolayý baþarýlar diliyorum. Siyasi arenada
mücadele etmek gerekiyor. Her konuda ülkenin ekonomisine katký saðlamak için, ülkenin birlik ve bütünlüðünü saðlamak için
gayret gösteren bütün siyasi partilerimize teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu. Ziyarete, MHP'den Milletvekili aday adayý olan iþ
adamý Ahmet Anak da katýldý.Haber Servisi
2,6847
2,9047
4,0369
2,2600
AKARYA TEL
ELEMANLAR ARIYOR
Bünyemizde çalýþtýrýlmak üzere Traktör,
Kamyon, Forklift ve mikser kullanabilen
E sýnýfý ehliyetli elaman arýyoruz.
Beton Direk dökümünde ve arazide
çalýþabilecek vasýfsýz elemanlar arýyoruz.
Kaynakcý elemanlar arýyoruz.
Müracaatlar þahsen: Mimar Sinan Mahallesi
Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No 77 Akarya Tel
Örgü adresimize yapmalarý rica olunur.
Tel. 0531 956 05 81- 0364 202 04 04
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
DERMAN ECZANESÝ
TEL: 227 11 31
SEVDA ECZANESÝ
TEL: 221 86 36
ÞÝFA ECZANESÝ
TEL: 226 32 70
PINAR ECZANESÝ
TEL: 221 22 12
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
Bilge Kaðan'da Kutlu
Doðum coþkusu
Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesinde Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda
bir kutlama programý düzenlendi.
Okul spor salonunda gerçekleþtirilen program saygý duruþu ve
Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla
baþladý. Muhasebe ve Finansman
Alaný öðrencisi Musa Karatepe'nin okuduðu "Naat" adlý þiirin
ardýndan Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öðretmeni Selami Kýlýç
günün anlam ve önemini belirten
bir konuþma yaparak, Peygamber
Efendimizin hayatýndan örnekler
verdi. 9. sýnýf öðrencisi Gizem Sarmaþýk
ise "Bir Gece" isimli þiiri seslendirdi. Kutlu Doðum konulu video gösteriminin yer
aldýðý programda daha sonra Gazetecilik
Alaný öðrencisi Gökhan Aydýn "Kýrk Yaþýndasýn" þiirini okudu. Öðrencilerin
Peygamber Efendimizin hadislerini seslendirmelerinin ardýndan program, dinleti ile
sona erdi. Haber Servisi
Yýl: 11 Sayý: 3060
18 NÝSAN CUMARTESÝ 2015
Ýmtiyaz Sahibi
Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi
: 100 TL.
Kentiçi
: 55 TL.
Yurtiçi
: 300 TL.
Yurtiçi
: 160 TL.
Yurtdýþý
: 100 Euro
Yurt Dýþý : 200 Euro
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz MERT
Kubilay Kaan YÜCEL
Haber Yönetmeni
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Fethi SÜMÜÞ
Baský Yapýldýðý Yer:
Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk
Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun):
: 1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : 50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.)
: 15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý
: 15.00 TL
Kongre Ýlanlarý
: 50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
: 250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.)
: 125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý
: Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý)
: 50 KR
e-posta : y i l d i z g a z e t e s i @ g m a i l . c o m
TEK
YILDIZ
2
HABER
18 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ
3
Araç sayýmýz 150
bin 292'ye yükseldi
Türkiye'de trafiðe kayýtlý
araç sayýsý þubat ayý sonu
itibarýyla 19 milyon 015 bin
771 oldu. Çorum'da ise bu
rakam sayýsý 150 bin 292
olarak gerçekleþti. TÜÝK'in
Emniyet Genel Müdürlüðü
verilerinden derlediði istatistiklere göre þubat ayý sonu itibarýyla Türkiye'de trafiðe kayýtlý toplam 19 milyon 15 bin 771 adet taþýtýn
%52,5'ini
otomobil,%16,3'ünü kamyonet,
%14,9'unu
motosiklet,
%8,6'sýný traktör, %4,1'ini
kamyon, %2,3'ünü minibüs,
%1,1'ini
otobüs,
%0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu.
Çorum'da ise trafiðe ka-
Çorum'da
doðurganlýk
hýzý artýyor
Türkiye'de canlý doðan bebek sayýsý revize
edilen 2013 yýlý verisine göre 1 milyon 291 bin
217 iken bu sayý %3,6 artarak 2014 yýlýnda 1 milyon 337 bin 504 oldu. Doðan bebeklerin 2014 yýlýnda %51'i erkek, %49'u kýz oldu.
TÜÝK'ten konu hakkýnda yapýlan açýklamaya
göre doðurganlýk hýzýnýn en yüksek olduðu il
4,52 çocuk ile Þanlýurfa oldu. Toplam doðurganlýk hýzýnýn en yüksek olduðu il 2014 yýlýnda 4,52
çocuk ile Þanlýurfa oldu. Þanlýurfa ilini 4,23 çocuk ile Þýrnak, 3,98 çocuk ile Aðrý ve 3,86 çocuk
ile Siirt izledi. Toplam doðurganlýk hýzýnýn en
düþük olduðu il ise 1,47 çocuk ile Edirne oldu. Edirne ilini 1,55 çocuk ile Karabük, 1,56 çocuk ile Kýrklareli,1,57 çocuk ile Çanakkale ve Eskiþehir izledi.
Çorum'da ise 2013 yýlýnda 1.88 olan bu rakam 2014'te 1.97'ye çýktý. Kaba doðum hýzý ise
binde 13,3'ten binde 13.6'ya yükseldi.
2013 yýlýnda Çorum'da 7 bin 080 adet doðum
olurken bu rakam 2014'te 7 bin 227'ye çýktý.
Haber Servisi
yýtlý toplam 150 bin 262 adet
taþýtýn 70 bini otomobil, 36
bini 499'u traktör, 17 bin
866'sý kamyonet, 16 bin
482'si motosiklet, 5 bin
250'si kamyon, 2 bin 645'i
minibüs, 1134'ü otobüs ve
282'si ise özel amaçlý araçlardan oluþtu.
Þubat ayýnda devri yapýlan taþýt sayýsý toplam 3 bin
854 olurken ilk sýrada 2 bin
570 ile otomobiller yer aldý.
Bunu 517 adet ile kamyonet
ve 503 adet ile traktör izledi.
Devri yapýlan diðer araç
sayýlarý ise minibüs 54, otobüs 20, kamyon 116, motosiklet 72, özel amaçlý araç ise
2 adet þeklinde gerçekleþti.
Fatih AKBAÞ
AK Parti
milletvekili
aday tanýtýmý
yarýn
AK Parti Ýl Teþkilatý 25.Dönem Milletvekilliði Genel Seçimlerinin startýný
veriyor.
Ýl Teþkilatý 19 Nisan'da milletvekili
adaylarýný tanýtým programý yapacak.
2015 Genel Seçimleri milletvekili
aday toplantýsý 19 Nisan 2015 Pazar günü saat 13.00'da Atatürk Spor Salonunda gerçekleþtirilecek.
Haber Servisi
"AP'nin ýrkçý kararý
yok hükmündedir"
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet
Saatcý Avrupa Parlamentosu'nun
(AP) ýrkçý kararýna iliþkin yaptýðý
açýklamada, "AP'nin 1915 olaylarýna
dair karar tasarýsýný kabul etmesini
kýnýyor, baðlayýcý bir etkisi olmayan
kararý yok hükmünde sayýyoruz"
dedi. "Tarih bilimi yüzyýllardýr sömürgeciliðe ve siyasi amaçlara alet
edilmiþtir. Bugün de küresel emperyalist projelere alet edilmektedir"
diyen Saatcý "Bilimsel dayanaklar-
dan uzak ve yapay bir kurgu çerçevesinde türetilmiþ iddialarla, ön yargýlý yaklaþýmlarla neredeyse bir asýrdýr, iþlemediðimiz bir suçtan dolayý
hüküm giydirilmeye çalýþýlmamýz
tek kelimeyle dayatmadýr. Ortak baðýmsýz tarih komisyonlarýnýn kurulmasý önerisinin peþinen reddedilmesi ise bu dayatmanýn ve yalana
sýðýnmanýn göstergesidir. Türkiye,
ilgili taraflarý 1915 ve 1916 olaylarýnýn incelenmesi için tarihî bir komisyon oluþturmaya resmî olarak
Ahmet Saatcý
davet etmesine karþýn uzlaþmaz bir
tutum sergilenmesi Türkiye'ye yönelik suçlamalarýn art niyetli olduðunu göstermeye yetmektedir.
Türk-Ermeni meselesinin tarih biliminin konusu olmasý gerektiði açýktýr. Bu gerçekliðe raðmen olayýn ayrýmcýlýða pirim veren öfke ve nefreti
tetikleyen AP'nin 1915 olaylarýna
dair karar tasarýsýný kabul etmesini
kýnýyor, baðlayýcý bir etkisi olmayan
kararý yok hükmünde sayýyoruz"
ifadelerini kullandý.
Anadolu Lisesi'nde
mühendislik tanýtýmý
TYP personeli belli oldu
Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü, ÝÞKUR aracýlýðý ile Toplum Yararýna Program
( TYP) kapsamýnda Ýl genelinde geçici
personel alýmý yaptý.
Proje kapsamýnda alýnan personel fidan
ve aðaç yetiþtirme, dikim ve bakýmý gibi iþlerde hizmet verecek.
Tüm TYP þeklinde alýnan geçici iþçilere
sertifikalý olarak "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
Eðitimi"de verilecek. Haber Servisi
Çorum Anadolu Lisesi Rehberlik
Servisi tarafýndan düzenlenen meslek
tanýtým etkinliði devam ediyor.
Okuldan konu hakkýnda yapýlan
açýlamaya göre etkinliðin bu seferki
bölümüne Ýl Özel Ýdaresinden Ýnþaat Mühendisi Emre Sezer, Makine
Mühendisi Ömer Beyoðlu, Elektrik
Mühendisi Fazlý Saatoðlu ve Mimar
Ömer Sarýçiçek konu oldular.Katýlýmcýlar programda mühendislik mimarlýk fakültesinin özellikleri, aldýklarý
eðitim, çalýþma alanlarý, mesleklerinin güzel ve zor yanlarýný anlattýlar.
Öðrencilerin ilgi ile izledikleri programda, gelen sorulara da cevap verdiler. Bu meslekleri seçme nedenlerini
anlatýrken mesleðin güzel yanlarý ve
zorluklarýndan da bahsettiler. Okul
Müdürü Turgay Ýkinci de konuþmacýlara teþekkür etti.
TEK
YILDIZ
2
HABER
18 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ
4
"Nöbetlerde
Bakanlýðýn dayatmasýna
boyun eðmeyeceðiz"
Hacý
Nuri
Lafcý
Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve
Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri
Lafcý Aile Hekimliði Yönetmeliðinde yapýlan deðiþikle ilgili yaptýðý yazýlý açýklamada,
yönetmelikte çalýþan aleyhine olan
düzenlemelere dava açacaklarýný belirtti.
"Sözleþme döneminin 2 yýla çýkarýlmasý, nöbete gitmeme ihtar puanýnýn 20
puana çýkarýlmasý, tek birimlik aile he-
kimliði çalýþanlarýnýn izinlerinden 7 güne kadar kesinti yapýlmamasý, eðitim,
izin ve raporda geçen sürelerin çalýþýlan
gün sayýsýna dahil edilmesi ve izinlerle
ilgili yapýlan düzenlemelerin yönetmelikte dikkat çeken maddeler olarak öne
çýktýklarýný dile getiren Lafcý, "Genel
olarak yönetmelik çalýþan lehine düzenlemeler içermekle birlikte çalýþan aleyhine olan düzenlemelerin de yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Özellikle aile hekimliði ve aile saðlýðý çalýþanlarýna savunma hakký getirilmesi zaten olmasý gereken bir uygulamadýr. Eðitim ve
rapor sürelerinin çalýþýlan gün sayýsýna
dahil edilmesi de olumlu bir düzenlemedir" dedi.
Aile hekimleri ve aile saðlýðý çalýþanlarýnýn Bakanlýðýn dayatmasý ile uygulanan nöbetlere gitmeme eylemini devam
ettireceklerini belirten Lafcý,"Tüm üyelerimize çaðrýmýz verimsiz olan ve sanki
bir iddia ile sürdürülen bu nöbetlere gitmemeleridir. Sendik olarak aile hekimlerimiz ve aile saðlýðý çalýþanlarýmýzýn
arkasýndayýz. Çalýþan lehine olan uygulamalarý her zaman destekliyoruz ancak
bu yönetmelikte özellikle ihtar puaný ile
ilgili düzenleme olmak üzere çalýþan
aleyhine olan maddelere dava açacaðýmýzýn bilinmesini isteriz" ifadelerini
kullandý.
Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip'te
Kutlu Doðum sevinci
Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle
bir etkinlik yaptý.
Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleþtirilen program 5-D sýnýfýndan Enes
Þen'in Kur'an-ý Kerim tilaveti ve 7-B sýnýfýndan Fatma Betül Zahir'in mealini
okumasýyla baþladý.
Daha sonra açýlýþ konuþmasý yapan
Okul Müdürü Kadir Çatal, "Okulumuz
öðretmen ve öðrencileri tarafýndan hazýrlanan kutlu doðum programýmýza
teþriflerinizden dolayý teþekkür ediyor,
hoþ geldiniz diyorum. Bilindiði üzere
her yýl Nisan ayýnýn 14' ü ile 20' si arasýnda Alemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (S.A.V)' in doðum yýldönümünü
kutlamaktayýz. Amacýmýz Kur'anýn "en
güzel örnek" dediði, Hz. Aiþe' nin "ete
kemiðe bürünmüþ Kur'an" dediði Hz.
Nebi'yi yakýndan tanýmak, örnek alýp
günlük hayatýmýza O' nu rehber kýlmaktýr. Dünya üzerinde Hz. Peygamber
kadar hayatýnýn her safhasý bilinen ikinci bir ansan yoktur. Doðumundan çocukluðuna, gençliðinden yaþlýlýðýna ve
vefatýna kadar hayatý, yaþam biçimi hep
göz önündedir. Hz.Peygamberin hayatýna baktýðýmýzda dünya ve ahiret sa-
adeti için onu bir tebliðci, uyarýcý ve
müjdeleyici olarak görürüz. Þefkat örneðinde gözleri yaþanan bir baba ve gülümseyen bir dede: Yardýmda merhametli bir eþ: Sýðýndýðý maðarada "korkma Allah (C.C) bizimledir." diye cesaret
veren bir arkadaþ olarak görürüz. Askerin baþýnda bir komutan, devletin baþýnda bir Devlet Baþkanýdýr. Kýsaca O, aðlayan, gülen, hüzünlenen, tebessüm
eden, acýkan, namaz kýlan, dua eden,
kendine bildirilenle yetinen, Bende sizin
gibi bir kulum diyen, kýsacasý hayatýn
içinden, bizden biri olan insandýr. Hz.
Peygamber iþte bu sebepten dolayýdýr
ki; dünya ve ahiret saadeti isteyenlerin
örnek alacaðý yegâne þahsiyettir. Bizler
de Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu olarak Allah Rasülünün tanýnmasýna, örnek alýnmasýna karýnca misali bir
katký saðlamak amacý ile sizlerle birlikteyiz. Programýn hazýrlanmasýnda emeði geçen öðretmen ve öðrencilerimize
huzurlarýnýzda teþekkür ediyorum. Ayrýca bizleri yalnýz býrakmayarak onurlandýrmanýzdan dolayý siz deðerli misafirlerimize teþekkür ediyor, saygýlar sunuyorum" dedi.
Daha sonra ÇORÝM-DER Baþkaný
Ayhan Boyraz yaptýðý konuþmada, bu
Ayhan Boyraz
programý yapan bedenleri minik yürekleri büyük bu öðrencilerin ayakta alkýþlanmasý gerektiðini beliterek, programý
hazýrlayan küçük büyük tüm öðretmenlerin ellerinden öperek, bu okula çocuklarýný emanet eden velileri saygýyla selamladýðýný ifade etti. Ardýndan ise öðrenciler tiyatro oyunu sahneleyip þiirler
seslendirdiler. Ayrýca koro da birbirinden güzel ilahileri seslendirdi.
Öðretmen-öðrenci-velilerinin ortaklaþa planladýðý ve Hz. Peygamber'in
dünyada misafir bulunduðu her bir yýl
için bir hatim okuduðu 63 hatim "Dua
Grubu"nun yaptýðý hatim duasý ile
program sona erdi. Haber Servisi
MÝSÝAD'tan
protokol ziyaretleri
Memleketçi Sanayici ve Ýþ Adamlarý
Derneði yöneticileri (MÝSÝAD) Kutlu
Doðum Haftasý nedeniyle Genç MÝSÝAD Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen programa katýlmak üzere Çorum'a
geldiler.
MÝSÝAD 'dan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Turgut Özal Konferans Salonu'nda dün gerçekleþtirilen
program öncesi Dernek yöneticileri Çorum Þube Baþkaný Selahattin Ezer ile
birlikte ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve
Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen'i ziyarette bulundular. Her iki ziyarete de
MÝSÝAD Genel Baþkan Vekili Altuð
Çankaya, Baþkan Yardýmcýsý Kemal Aykaç, yönetim kurulu üyeleri ve Genç
MÝSÝAD Genel Baþkaný Bilgehan Okumuþ katýldý.Gerçekleþtirilen ziyaretlerde Sürmen ve Kýlýç, teþekkürlerini ileterek, dernek yöneticileri ile karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundular. ÇESOB ziyaretinde Kasaplar ve Celepler Odasý
Baþkaný Recep Gür de hazýr bulundu.
Sungurlu, Bursa
"Anadolu Günleri"
etkinliðinde tanýtýlýyor
Minikler ambulansý tanýdý
Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ambulans Servisi Baþhekimliði
görevlileri Karþýyaka Anaokulu'nda minikleri ambulansla tanýþtýrdý.
Paramedik
Emrah
Türk, ATT Rüstem Ertuðral ve ATT Nurcan
Özdeniz Karþýya Anaokulu'nda eðitim gören minikleri ambulansla tanýþtýrdý. Karþýya okulunda önce miniklere slayt gösterimi
ile ambulansý ve ambulansýn ne amaçla hangi
durumlarda kullanýldýðýna yönelik eðitim veren Ýl Saðlýk Müdürlüðü
Sungurlu, Bursa'da düzenlenen
"Anadolu Günleri" etkinliðinde Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) tarafýndan tanýtýlýyor.
Bursa Ýl Dernekleri Federasyonu
(BÝLDEF) tarafýndan düzenlenen
"Anadolu Günleri" etkinliði, Vali
Münir Karaloðlu ve bazý belediye
baþkanlarýnýn katýlýmýyla Merinos
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde bugün baþladý.
16 - 20 Nisan tarihleri arasýnda
Bursa'da Merinos AKKM'de düzenlenen 1 Anadolu Günleri etkinliðinde Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý'da stant açarak ilçenin tanýtýmýný
görevlileri daha sonra okul bahçesine
getirilen ambulansa
minik öðrencileri tek
tek bindirerek, am-
yapýyor.TSO tarafýndan açýlan stantta ilçenin tanýtýmýnýn yaný sýra Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve ilçede
üretim yapan fabrikalarýn ürünleri de
sergileniyor.TSO Genel Sekreteri
bulansýn ne amaçla ve hangi durumlarda kullanýldýðýný
ve 112 Acil Servisi arayarak
ambulans çaðýrabilecekleri
yönünde eðitimler verdi.
Saðlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan miniklere yönelik am-
Mehmet Fenercioðlu, stantta ilginin
yoðun olduðunu belirterek Bursa'da
yaþayan hemþehrilerini etkinliðe davet etti.
Yöresel lezzetler, müzik ve folklor
bulans tanýtým eðitiminden
memnuniyetini dile getiren
Karþýyaka Okul Müdürü
Leyla Külcü, Baþta Saðlýk Ýl
Müdürü olmak üzere, eðitime gelen görevlilere teþekkür etti. Haber Servisi
gösterileri, el sanatlarý ve hediyelik
eþyalara yer verilen etkinlik, 94 katýlýmcý ve 162 stant ile 20 Nisan'a kadar devam edecek.
sungurlugündem
TEK
YILDIZ
2
18 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ
HABER
5
MÜBAREK ÜÇ AYLAR BAÞLIYOR
"Birden çok senaryolarýn uygulandýðý
ateþ coðrafyasýnýn içerisindeyiz"
TBMM Ýdari Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Yerli Düþünce Derneði
Onursal Baþkaný Topçu'yu ziyaret etti.
TBMM Ýdari Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu yaptýðý açýklamada, "Partiler, semboller, amblemler, hatta aktörler gelip
geçicidir. Asýl olan davasýný daha ileriye götürmektir. Ýnsanlarý huzura, mutluluða eriþtirmektir. Onu yapacak birikimimiz vardýr. Bu
misyonumuzun da farkýndayýz" dedi.
TBMM Ýdari Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Yerli Düþünce Derneði
Onursal Baþkaný ve eski BBP Genel Baþkaný
Yalçýn Topçu'yu dernek genel merkezinde ziyaret etti. Seçim süreci ile ilgili görüþmek üzere Topçu'yu ziyaret eden Uslu, önümüzdeki
seçim sürecinde STK'larýn önemine vurgu
yaptý. Uslu, "Türkiye'yi Suriye ile savaþa sokmaktan, içeride kriz ve kaos yaratma planlarýna kadar ya da hiç benzemezleri bir araya getirmek gibi farklý birden çok senaryolarýn uygulandýðý ateþ coðrafyasýnýn içerisindeyiz" diye
konuþtu. "Türkiye'nin etkin ve saygýn bir ülke
konumuna gelmesi bu coðrafyada barýþa hakim kýlacak lider bir güç olmasý anlamýna geliyor" diyen Uslu, "Bu noktada siyasetin içindeki insanlarýn çok uzun, verimli düþünmesi,
strateji geliþtirmesi ya da söylenmemiþ þeyleri
söylemesi çok kolay olmuyor. Daha telaþsýz bir
ortamda çalýþacak ve fikir üretecek mekanizmalara ihtiyaç var" dedi.
Uslu, konuþmasýna þöyle devam etti:
"Bu toplumun kökleri, taþýdýðý mesaj, tarihi
sorumluluðu, bunun farkýnda olan bir ciddiyet
pýnarýndan beslenen insanlar olarak bizi karþýlýklý kiþisel ayrýlýklarýmýz olsa bile ortak bir gelecek davamýz, ortak bir Türkiye, insanlýk davamýz var. O açýdan bu durumlarda ayný kültürden gelen insanlarýn düz akýlla birlikte olmaya ihtiyaç býrakmaksýzýn zaman zaman birlikte olmasýnýn gereðini yapýyoruz. Partiler,
semboller, amblemler, hatta aktörler gelip geçicidir. Asýl olan davasýný daha ileriye götürmektir. Ýnsanlarý huzura, mutluluða eriþtirmektir. Onu yapacak birikimimiz vardýr. Bu
misyonumuzun da farkýndayýz." Konuþmalarýn ardýndan Topçu, Uslu'ya bir plaket takdim
etti.
55 yýllýk gölet projesi
hayata geçiyor
1.700 dekar araziyi sulayacak Ortakýþla Göleti Yapým
Ýþinin ihale ilanýna çýkýldý.
Ýhale kapsamýnda; temelden
yüksekliði 42,0 m, talvegden
yüksekliði 25,50 m olan homojen dolgu tipinde, karþýdan
alýþlý kontrolsüz dolusavak ve
beton gömlekli cebri borulu
derivasyon içeren gölet inþaatý
yapýlacak.
Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu, "Yatýrýmlarýmýzý planlanan þekilde ihale etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda
1.700 Dekar tarýmsal araziyi
sulayacak Ortakýþla Göleti Yapým Ýþini de 12 Mayýs Salý günü ihale edilecektir. Hayýrlý
uðurlu olsun" dedi.
1.680 dekar tarým arazini
sulayacak Aþaðýfýndýklý Göleti
Sulamasýnýn da tamamlandýðýný dile getiren Uslu, "Gölet
yapým iþi yapýmcý firmadan
kaynaklanan sorunlar nedeniyle Ocak ayýnda fesih edilmiþti. Ýkmal iþini Mayýs ayýnda ihale ederek tamamlayacaðýz. 1960'lý
yýllar-
da yapýlmasý planlanan, Sungurlu köyleri ve civarýndaki tarým arazilerinin sulanmasý ve
sulu tarým arazisine geçilmesi
amaçlanan projeyi tozlu raflardan indirerek gerekli altyapý
çalýþmalarý baþlatmýþtýk. Sungurlu ilçemizin içme suyu kaynaðý olarak baþka da alternatifi olmamasý projenin önemini
de artýrmýþtýr. Baraj rezervuarýnda tespit edilen höyük sürecimizi biraz yavaþlatsa da biz
hazýrlýk çalýþmalarýmýza ara
vermeden devam ettik. Çünkü
vatandaþýmýzýn içme suyu sorununu çözmek birinci önceliðimizdir.31.720 dekar tarým
arazisinin sulamasý ile Sungurlu Merkezin de içme suyunu karþýlayacak (6,3 hm3/Yýl)
Sungurlu Barajý Projesi Planlama çalýþmalarýný tamamladýk. Þimdi de yapým öncesi
son aþama olan Proje Yapým
Ýþini mayýs ayýnda ihale edeceðiz.
Sungurlu ilçemizi sel ve
taþkýnlardan koruyacak ayrýca
da þehir merkezinde kent estetiðine uygun olarak 17 köprünün yapýmý da kapsayan
"Sungurlu Ýlçe Merkezi Dereleri Islahý Planlama ve
Proje Yapýmý" iþinin ihalesini 30 Aralýk 2014
Salý günü yaptýk. Süreç
devam ediyor. Çulhalý
Köyü Delikli ve Karamýnaltý Dereleri Taþkýn
Koruma iþini önümüzdeki günlerde ihale ilanýna çýkýyor" þeklinde kaydetti.
MHP vatandaþlara
gül hediye etti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Kadýn Kollarý Kutlu Doðum Etkinlikleri kapsamýnda vatandaþlara gül
hediye etti.
MHP Basýn Biriminden konu
hakkýnda yapýlan açýklamaya göre
programa MHP Ýl Baþkaný Bekir
Çetin, MHP Milletvekili adayý Aybüke Topçubaþý, MHP Milletvekili
adayý Ali Akcan, MHP Kadýn Kollarý Baþkaný Ülkü Kýr ve yönetim kurulu üyeleri katýldý.
MHP Ýl Binasý önünde gerçek-
leþtirilen programda Gazi Caddesi'nden geçen vatandaþlar gül ile
karþýlandý. Programda açýklama yapan Ýl Baþkaný Bekir Çetin, "Malumunuz kýrmýzý gül tarihimiz boyunca her zaman Peygamber Efendimiz
(sav) temsil etmiþtir. Bugün Gazi
Caddesi'nde
vatandaþlarýmýza
hemþerilerimize milletvekili adaylarýmýz, aday adaylarýmýz, kadýn kollarý teþkilatýmýz ile birlikte gül daðýtarak onlarýn Kutlu Doðum Haftasý'ný kutlayacaðýz" dedi.
Üç aylar içerisinde birçok önemli gün ve geceler
bulunmaktadýr; Üç aylarýn
baþlangýcý: 20 Nisan 2015
Pazartesi, Regaib Kandili:
23 Nisan 2015 Perþembe,
Miraç Kandili:15 Mayýs
2015 Cuma, Berat Kandili:1 Haziran 2015 Pazartesi
Üç Aylar; birbiri ardýna
açýlan rahmet ve maðfiret
kapýlarý olan Recep, Þaban
ve Ramazan ayýný içinde
barýndýran, Regâib kandiliyle baþlayan, Miraç ve Berat'le devam eden, bin aydan daha hayýrlý Kadir gecesiyle zirveye ulaþan, Ramazan bayramýyla da
maddî ve manevî alanda
"Bayram"a dönüþen manevi yükseliþ ve baðýþlanma aylarýdýr.
Üç aylarýn bu olabildiðince tatlý ve imrendiren
sýcaklýðý, imanlý gönüller
için gece-gündüz demeden devam eder. Her gün,
bütün parlaklýk ve canlýlýðýyla bereketlerini baþýmýza boþalttýktan sonra gidip
ufka kapanýnca, arkadan
yepyeni, âsûde ve buðu
buðu güzellikleriyle bir
baþka sabah tulû' eder..
gönüllerimizi dolduran, iç
âlemlerimizde gizli gizli bir
þeyler örgüleyen, hüþyar
gönüller için oldukça hülyalý bir sabah.
Receb ayýnýn girmesiyle
Rahmeti Sonsuz'a karþý
dua, niyaz, hamd ü senâ ve
tam bir teyakkuzla hazýrlýða geçen ruhlar, ayýn sonuna doðru ötelere uyanmýþ gibi tam bir temâþâ
zevkine ererler.. ererler de
hemen herkesin dili, edâsý,
üslûbu deðiþir ve çehrelerini bir heybet, bir haþyet ve
bir ümit sevinci bürür.
Herkes daha ziyade kalb
diliyle konuþmaya baþlar…
beþerî sertlikler daha bir
yumuþar… ve bunlar arasýnda bir hayli insan, miraç
yapacakmýþçasýna bütün
dünyevî aðýrlýklarýný atar
da âdeta ruh hiffetine ulaþýr. Derken Hakk'a yönelmiþ bu insanlarýn gönüllerinden taþan nuraniyet ve
simalarýndaki rengârenk
incelik en katý kalbleri dahi
yumuþatacak ve inceltecek
ölçülere ulaþýr.
Üç aylarda yapýlan ibadet Allah (c.c) katýnda diðer ibadetlerden kat kat
üstündür. 3 aylar, mahzun
gönüllere neþe ve sevinç
kaynaðý olmak, yýkýk kalpleri mamur eylemek, insaný insan yapan, deðerine
deðer katan bütün güzelliklerle bu feyizli anlardan
nasiplenmek mevsimidir.
Peygamber Efendimiz
(s.a.s): "Þaban ayýnýn on
beþinci gecesi (Beraat Kandili) olduðu zaman, gecesinde ibadete kalkýn, o gecenin gündüzünü (on beþinci günü) de oruçlu geçirin. Çünkü o gece güneþ
batýnca Allah Tealâ (bizce
kavranmasý mümkün olmayan bir keyfiyetle) dünya semasýna iner ve güneþ
doðana kadar: 'Benden
maðfiret dileyen yok mu,
ona maðfiret edeyim. Benden rýzýk isteyen yok mu,
onu rýzýklandýrayým . (Bir
derde) müptelâ olan yok
mu, ona afiyet vereyim.'
buyurur."
Son derece haklý olarak "Onbir Ayýn Sultaný"
diye adlandýrýlan, mahyalarýn bu aya özgü iltifatlarla donandýðý, evveli rahmet, ortasý maðfiret, sonu
ise cehennem azabýndan
kurtuluþ olan Ramazan-ý
Þerif, bütün aylarýn içinde
en nadide olanýdýr.
Oruç nimeti bu aya has
olarak farz kýlýnmýþtýr.
Kur'an -ý Kerim bu ayda
indirilmiþtir. Bin aydan da-
Mehmet AÞIK
Çorum Ýl Müftüsü
ha hayýrlý olduðu haber verilen Kadir Gecesi yine bu
ayýn içinde gizlidir. Ayrýca
bu ayda ifa edilen bir farzýn, diðer aylarda yerine
getirilen yetmiþ farza bedel
olduðu bildirilir.
Üç Aylar Nasýl
Deðerlendirilmeli?
Bu günlerde nefisler
hesaba çekilmeli, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasýl tüketildiði gözden geçirilmeli,
amel defterimize neler yazýldýðý, Mahþer günü kurulacak büyük divanýn tek
Hâkimi Yüce Allah'ýn (cc)
hakkýmýzda nasýl bir hüküm vereceði düþünülmelidir.
Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme
ümidini daha fazla hissedeceðimiz aylardýr.
- Kur'an-ý Kerim
okunmalý ve anlamaya çalýþýlmasý için tefsirinden
mutlaka okunmalý, okuyanlar dinlenmeli, uygun
mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygý ve
baðlýlýk duygularý yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
- Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve
selâmlar getirilmeli, O'nun
þefaatini ümit edip, ümmetinden olma þuuru tazelenmeli.
Peygamber
Efendimizi (SAV) anlamaya çalýþýlmalý.
- Tefekkürde bulunulmalý, "Ben kimim, nereden
geldim, nereye gidiyorum,
Allah'ýn benden istekleri
nelerdir" gibi konular baþta olmak üzere hayatî meselelerde derin düþüncelere girmeli.
-Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli.
- Küs ve dargýn olanlar
barýþtýrýlmalý,
gönüller
alýnmalý, kederli yüzler
güldürülmeli.
- Günahlara samimi
olarak tövbe ve istiðfar
edilmeli, idrak edilen geceyi son fýrsat bilerek nedamette bulunulmalý.
- Üzerimizde haklarý
olanlar aranýp sorulmalý,
vefa ve kadirþinaslýk ahlâký
yerine getirilmeli.
- Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat,
yaþlý olanlar ziyaret edilip,
sevgi, þefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu
edilmeli.
-Vefat etmiþ yakýnlarýmýzýn, dostlarýmýzýn ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, Ýslam kardeþliðine ait sadakati yerine
getirilmeli.
-Büyüklerimizin, hocalarýmýzýn, anne ve babamýzýn, dostlarýmýzýn ve diðer yakýnlarýmýzýn üç aylarý ve kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik
edilmeli, dualarý istenmeli.
-Baþta bütün insanlýk
olmak üzere kendimize ve
sevdiklerimize mümkün
mertebe ismen dualar etmeliyiz.
Bu vesileyle saygý deðer
Çorumlu kardeþlerimizin
ve tüm Ýslâm aleminin Üç
aylarýný tebrik ediyor, bu
kutlu mevsimin her türlü
hayýrlara, birlik, beraberlik,
barýþ ve aile huzuruna vesile olmasýný Yüce Mevla`dan niyaz ediyorum.
TEK
YILDIZ
2
18 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ
HABER
6
Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step
3.Kademe Kýdemli Antrenör
Nermin Özkeskin
eþliðinde sadece bayanlara
özel günlerde hizmetinizdeyiz..
BASK'tan mobbing tepkisi!
"Emekliye yapýlan
zam zam deðil"
Saadet Partisi ile BBP'si birlikte girecekleri genel seçimler öncesinde çalýþmalara
baþladý. Her iki partinin yöneticiler ve milletvekili adaylarý köy ziyaretleri yapýyorlar.
Saadet Partisi Çorum milletvekili adayý
Osman Tavlý, BBP seçim koordine Baþkaný
Namýk Þengül ve Büyük Birlik Partisi Ýl
Baþkan Yardýmcýsý Okan Baykara
Paþa ve Ýsmail köylerini ziyaret ederek
çiftçileri dinlediler.
Köyde ev ziyaretlerinde konuþan Saadet Partisi Çorum milletvekili adayý Osman
Tavlý, "3 Kasým 2002 tarihinden itibaren ülkemiz bu hükümet tarafýndan yönetilmektedir. Yolsuzluk bitecek denildi ama yol-
suzluk had safhaya çýktý. Ýþsizlik bitecek
denildi, herkes iþ bulacak denildi ama maalesef iþsizlik aldý baþýný gitti.
Açlýk sýnýrý 1330 Türk lirasý olmasýna
raðmen hala asgari ücret 940 Türk lirasý
böyle bir þey var mý ya? Çiftçilerimiz zor
durumda aldýðý hasatýn satýþý ile mazot eþ
deðer deðil? Niye biz çiftçimize, köylümüze vergisiz mazot vermiyoruz?
Emekliye yapýlan zam zam deðil, emeklimize yaþanýlabilir bir standarta maaþ veremiyoruz? Köylerimize bakmýyorlar en
basit örneði; Ýhale açýyorlar 10 km kilit taþý olan köye 1 km'lik kilit taþý veriyorlar"
dedi.
Ýskilip'te artýk tüm
çeþmeler akýyor
Ýskilip'te bütün eski çeþmelerin gözlerinden itibaren isale hatlarý deðiþtirilerek, maslaklarýnýn yenilenme, bakým, onarým ve tamirlerinin yapýlmasý iþi bitirildi.
4 aylýk çalýþma kapsamýnda suyu kesilen
toplam 31 çeþme bakým ve onarým çalýþmalarýndan sonra eski günlerine dönerek tekrar
suya kavuþtu.
Konu hakkýnda yaptýðý açýklamada "þehir
içinde akmayan çeþme kalmayacak" sloganý
ile yola çýktýklarýný kaydeden Ýskilip Belediye
Baþkaný Recep Çatma,
"Bilindiði üzere 1. etap çalýþmasýnda geç-
tiðimiz aylarda Hacý Ali Sularý'nýn gözlerini
yenilemiþ ve 23 çeþmeyi su ile buluþturmuþtu. 2. etap çalýþmasýnda ise Boþçakavak Mevkiinde bulunan kaynak suyunun isale hattý
da deðiþtirilerek Ýmam Hatip Lisesi'nin arkasýndaki çeþmeye saðlýklý bir þekilde getirildi
ve suyun buradan akmasý saðlandý.
3. etap da Ulaþtepe Mahallesi'nden çýkan
kentte kara su olarak bilinen yerde bitirilen
çalýþmanýn ardýndan Müftü Cami önündeki
Müftü Pýnarý, Çay Pýnarý Çeþmesi, Ayvalý
Çeþmesi, Zobarlar, Hinoðlu Sokakta akan ve
vatandaþlarýn ayný zamanda yunak olarak
kullandýklarý çeþmelerin devamlý akmasý için
baþlatýlan çalýþmalarda bitirilerek suyla buluþturuldu. 2 aylýk çalýþma kapsamýnda kent
merkezinde toplam 29 çeþme su ile yeniden
hayat bulmuþtu. 4. etap çalýþmasýnda ise Ahmet Saat Yunak Suyunun yeniden akýtýlmasý
için geçtiðimiz günlerde çalýþma baþlatýlmýþtý.
Bu çalýþmalarda Ahmet Saat yunaðý suyu akýtýldý ve yunaðýn çevre düzenlemesi yapýldý.
Çalýþma Çankýrý yolu üzerinde bulunan
Avuun Çeþmesinde devam ediyordu. Avuun
çeþmesindeki çalýþmalarda tamamlandý ve Ýskilip'te suyu akmayan çeþme kalmadý" dedi.
BASK Ýl Temsilcisi Hayati Çam, iþ
yaþamýnda maddî ve manevî çok büyük zarara yol açan duygusal tacizin,
yakýn geçmiþte baþlý baþýna bir olgu
olarak tanýmlandýðýný belirterek,
"Mobbingin (iþyerinde psikolojik taciz) kelime anlamý, psikolojik þiddet,
baský, kuþatma, taciz, rahatsýz etme
veya sýkýntý vermektir. Türk Dil Kurumu, mobbing kavramýnýn karþýlýðý
olarak "Bezdiri" kelimesini belirlemiþ ve bezdiriyi "Ýþ yerlerinde, okullarda vb. topluluklar içinde belirli bir
kiþiyi hedef alýp, çalýþmalarýný sistemli bir biçimde engelleyip huzursuz olmasýna yol açarak yýldýrma,
dýþlama, gözden düþürme" olarak
tanýmlamýþtýr. Mobbing, mevcut gücün ya da pozisyonun kötüye kullanýlarak; sistematik olarak psikolojik
þiddet, baský, kuþatma, taciz, aþaðýlama, tehdit vb. þekillerde tecelli
eden duygusal bir saldýrýdýr. Kiþinin
saygýsýz ve zararlý bir davranýþýn hedefi olmasýyla baþlayýp; iþverenin ima ve
alay ile karþýsýndakinin toplumsal itibarýný düþürmeyi de içeren saldýrgan
bir ortam yaratarak onu iþten çýkmaya
zorlamasýdýr. Yaþ, cinsiyet, ýrk ayrýmý
olmaksýzýn kiþiyi iþ yaþamýndan dýþlamak amacý ile kasýtlý olarak yapýlýr.
Mobbing uygulayan kiþiye 'tacizci',
mobbinge maruz kalan kiþiye ise
'maðdur' denir. Son günlerde ilimizde
de memurlara karþý mobbing uygulamalarýnda artýþ gözlenmektedir. Ma-
Hayati Çam
alesef idareciler kendilerini kanunlarýn
ve hukukun üstünde görmekte, kendilerini bulunmaz hint kumaþý yerine
koymaktadýr. Buna en güzel örnek Yalova Valisi'dir. Hala görevinin baþýndadýr" dedi.
"Ýlimizde psikolojik baský sadece
sözle yapýlmamakta, 3 ayda bir kiþinin
görev yeri 6 kez deðiþtirilmiþtir. Bir
baþka kiþinin görev yeri 4 kez deðiþtirilmiþtir" diyen Çam, "Ama sendikalarýndan çýk çýkmamaktadýr. Sürekli deðiþiklikler olmaktadýr. Artýk memurlar
taþýnma kolileri hazýr beklemektedirler. Memurlarýn çalýþma þevki ve azmi
kýrýlmýþ üretim düþmüþ, herkes mutsuzdur. Görev taksimatý adil yapýlmamaktadýr. Ýç güvenlik paketi yasallaþtý,
bu yasa ile demokratik haklara aðýr
darbe vurulmuþtur. Bu yasanýn uygulanmasýnda Valilere yetkiler verilmesi
ileride daha büyük sýkýntýlarýn yaþanacaðýný da göstermektedir. Bugün Valiliklerde bulunan Ýl Ýnsan Haklarý Kurullarý tam baðýmsýz deðildir. Siyasi ve
bürokratik aðýrlýk vardýr. Kiþi hangi
makamda olursa olsun saygýnlýðýný
kaybetmelidir. Memuru fýrçalamak için
kendisine sürekli gerekçe üretmemelidir. Ýdareci gerek uluslararasý hukuk
kurallarýnda gerekse Anayasa ve Devlet Memuru Kanununda açýkça ifade
edildiði gibi amir mahiyetindeki memurlara hiçbir ayrým yapmaksýzýn davranmalýdýr. Sözle üzerinde baský kurmaya kalkmalýdýr. Bu tür idarecilere
sendika olarak cevabýmýz net olacak
ayrýca görevden ayrýlmalarýnda helva
daðýtýmý yapacaðýz" þeklinde kaydetti.
Baþkan Karataþ Kutlu
Doðum pilavý daðýttý
Osmancýk Belediyesi tarafýndan Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda
Cuma namazý çýkýþý cemaate pilav ikram edildi. Osmancýk ilçesinde Kutlu Doðum Etkinlikleri devam ediyor.Osmancýk Belediyesi tarafýndan, Merkez Ulucami'de Cuma Namazý sonrasý vatandaþlara pilav ikramý
yapýldý. Belediyeden konu
hakkýnda yapýlan açýklamaya göre pilav daðýtýmýna katýlan Belediye Baþkaný
Hamza Karataþ vatandaþlara pilav daðýttý.
Kutlu Doðum Haftasýnýn
temasýnýn "Hazreti Peygamber, Birlikte Yaþama
Ahlaký ve Hukuku" olduðunu belirten Baþkan Karataþ,
dünyaya huzur ve barýþ gelmesi için insanlýðýn Hazreti
Peygamberi iyi anlamalarý
gerektiðini söyledi. Karataþ,
tüm insanlýða sevgi, saygý,
merhamet, huzur ve barýþ
diledi.
Þeker Fabrikasýnda Kutlu
Doðum helvasý daðýtýldý
Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle
Þeker Fabrikasý Cami'nde etkinlik düzenlendi.
Cuma namazýnda gerçekleþtirilen
program sonrasýnda ise Fabrika Müdürlüðünün katkýlarýyla Fabrika Müdürü Öner Öztürk ve Þeker Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Sefer Kahraman
cemaate namaza müteakip helva ikram ettiler. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
7
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
18 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon
kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Küçük Sanayi
25. Cadde No:78
ÇORUM
Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur.
Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz.
Traktör sayýsýnda 9. sýradayýz
-TRABZON'DA 188,
RÝZE'DE 40 TRAKTÖR VAR-
821, Iðdýr'da 3 bin 780, GüKilis'te 4 bin 983, Bartýn'da 4 bin
31, Giresun'da 2 bin 837, Baymüþhane'de 3 bin 226, Bitlis'te 3 bin
, Siirt'te 2 bin 329, Þýrnak'ta 2
burt'ta 2 bin 756, Yalova'da 2 bin 364
var. Traktör sayýsý Tunceli'de
bin 199, Ordu'da 2 bin 156 traktör
1011'e, Hakkari'de 790'a, Trab1373'e, Artvin'de 1115'e, Bingöl'de
or."
zon'da 188'e, Rize'de 40'e kadar iniy
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði
(TZOB) Genel Baþkaný Þemsi
Bayraktar, 2015 Þubat ayýnda
traktör sayýsýnda Manisa'nýn, 78
bin 530 adetle birinciliðini korurken, aylýk artýþta Konya'nýn 224
adetle ilk sýrayý aldýðýný ilk sýrayý
aldýðýný bildirdi.
Bayraktar, yaptýðý yazýlý açýklamada, traktör sayýsýnýn 2015Þubat ayýnda, 2015 Ocak ayýna göre,
4 bin 172 adet artarak 1 milyon
630 bin 228 adetten 1 milyon 634
bin 400 adede yükseldiðini belirtti.
Þemsi Bayraktar, traktörde iller arasýnda 2015 yýlý Þubat ayýnda en fazla artýþýn 224 adetle
Konya'da, 193 adetle Manisa'da,
190 adetle Ýzmir'de, 163 adetle
Aydýn'da, 157 adetle Gazian-
tep'te, 146 adetle Sakarya'da, 134
adetle Denizli'de, 124 adetle Balýkesir'de, 115 adetle Ankara'da,
114 adetle Muðla'da, 108 adetle
Bursa'da görüldüðünü bildirdi.
-TRAKTÖR SAYISINDA
ARTIÞ VE AZALIÞLARTraktör sayýsýnýn Þubat ayýnda, Ýstanbul'da 44, Rize'de 1 azaldýðýný vurgulayan Bayraktar, þunlarý kaydetti:
"Traktör sayýsýnda Manisa 78
bin 530 adetle birinciliðini sürdürürken, Konya 77 bin 422 adetle
ikinci, Balýkesir 57 bin 353 adetle
üçüncü, Ýzmir 56 bin 694 adetle
dördüncü, Bursa 56 bin 573 adetle beþinci sýrada bulunuyor.
Ankara'da 48 bin 405, Samsun'da 47 bin 592, Adana'da 47
bin 324, Denizli'de 44 bin 129,
Antalya'da 42 bin 385, Aydýn'da
39 bin 585, Tokat'ta 37 bin 978,
Afyonkarahisar 37 bin 761, Çorum'da 36 bin 499, Sakarya'da 33
bin 236, Þanlýurfa'da 33 bin 16,
Mersin'de 30 bin 837, Kütahya'da
30 bin 741 bulunuyor. Çanakkale'de 29 bin 796, Edirne'de 29 bin
590, Yozgat'ta 29 bin 167, Sivas'ta 28 bin 18, Tekirdað'da 27 bin
921, Muðla'da 27 bin 570, Gaziantep'te 27 bin 213, Kastamonu'da 26 bin 364, Kayseri'de 25
bin 421, Ýstanbul'da 21 bin 660,
Diyarbakýr'da 21 bin 157, Eskiþehir'de 20 bin 541, Malatya'da 20
bin 403 traktör var.
Hatay'da 19 bin 745, Burdur'da 19 bin 640, Isparta'da 19
bin 549, Nevþehir'de 19 bin 375,
Bolu'da 19 bin 344, Kýrklareli'nde
19 bin 44, Amasya'da 18 bin 42,
Kahramanmaraþ'ta 17 bin 835,
Kars'ta 17 bin 213, Uþak'ta 16 bin
774, Aksaray'da 16 bin 617, Erzurum'da 16 bin 181, Niðde'de 15
bin 184, Osmaniye'de 15 bin 9,
Kocaeli'nde 14 bin 865, Adýyaman'da 13 bin 903, Çankýrý'da 12
bin 12, Karaman'da 10 bin 87,
Kýrþehir'de 10 bin 31 traktöre sahip durumda.
Traktör sayýsý Muþ'ta 9 bin
985, Bilecik'te 9 bin 822, Düzce'de 9 bin 716, Mardin'de 9 bin
464, Zonguldak'ta 8 bin 923, Ardahan'da 8 bin 905, Elazýð'da 8
bin 736, Kýrýkkale'de 8 bin 415,
Sinop'ta 8 bin 112, Van'da 8 bin
5, Aðrý'da 7 bin 493, Erzincan'da
6 bin 191, Batman'da 5 bin 161,
Karabük'te 5 bin 142'de kalýyor.
Bursalý iþadamlarý Sungurlu
OSB'ye fabrika kuracak
kolayca ulaþýmýn olduðunu belirten Þahiner, "Tekrar söylüyorum, sizleri OSB'mizde görmek
bizleri mutlu ediyor . Bilmenizi
Belediye olarak biz sizlerin emrindeyiz. Ulaþým konusunda
Türkiye'nin her bölgesine rahatça ulaþým olan bir bölge burasý. Sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duydum" dedi.
sungurlugündem
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'in Bursa ziyaretleri meyvelerini vermeye baþladý. TURAB Saðlýk Kozmetik San.Tic.Ltd. Þti ve Metal artýklarý ayrýþtýran Katý Atýk fabrikalarý kurulmak
üzere firmalar iki þer adet olmak üzere toplam dört
adet arsa tahsisi yaptýrdýlar.
Bursa'dan iki yatýrýmcý Sungurlu Organize Sanayi ( OSB)'den ikiþer adet arsa tahsisi yaptýrdýlar.
Belediye Baþkaný Abdulakadir Þahiner, Bursa'dan gelen iþ adamlarýný makamýnda kabul ederek Bursalý iþadamlarýyla birlikte olmaktan mutluluk
duyduðunu söyledi. Sungurlu Belediye Baþkaný Þahiner, iþadamlarýna "Bursa'da sizlerle görüþtüðümde, Sungurlu Belediyesi olarak ilçemize gelen yatýrýmcýnýn her yönüyle yanýnda olacaðýz. inþaatýn iki
katýna çýkan alt yapý hafriyat gibi konularda ücretsiz
olarak Belediyemizin araç ve gereçlerini seferber
edeceðiz demiþtim.
Bu sözümüzün arkasýndayýz Belediye olarak ta
her zaman yanýndayýz bizleri kýrmayarak Sungurlu'muza gelerek ikiþer adet arsa tahsis etmeniz bizleri memnun etti inþallah sizinle birlikte baþka yatýrýmcýlarý da bekliyoruz." dedi.
Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Alaattin Akel ile birlikte Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner ile makamýnda görüþen firma sahipleri "Sungurluya yatýrým yapmamýzýn ilk nedeni siz kýymetli baþkanýn
Bursa'ya gelerek bizleri etkiledin bizlerde Sungurlu'ya gelerek fabrika kurmaya karar verdik. Mutluyuz arsalarýmýzýn tahsisini yaptýk en kýsa zamanda
inþaatlarýmýza baþlayacaðýz." dediler.
Sungurlu OSB'den Türkiye'nin her bölgesine
Anadolu Lisesi'nden Engelsiz
Yaþam Merkezine ziyaret
Çorum Anadolu Lisesi, Çorum Engelsiz Yaþam Bakým ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaret gerçekleþtirdi.
Çorum Anadolu Lisesi Okul Öðrenci Meclisi ve rehberlik servisi Deðerler Eðitimi kapsamýnda Engelsiz Yaþam Bakým ve Rehabilitasyon Merkezine giderek merekzi gezdiler.
Ziyarette kurum müdürü Nalan Duran kurum hakkýnda öðrencilere bilgi verdi.
Okul Öðrenci Meclisi Baþkaný Emin Özdemir ise Nalan Duran'a teþekkür ederek,
engelsiz yaþam konusunda farkýndalýklarýnýn daha arttýðýný kaydetti. Haber Servisi
"Çorum'un sorunlarýný
çok iyi biliyorum"
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi ve Çorum Milletvekili
adayý Aybüke Topçubaþý Ekici, seçim çalýþmalarý
kapsamýnda Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'ný ziyaret etti.
MHP'den Çorum Milletvekili aday adayý olan
iþ adamý Ahmet Anak ile birlikte Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'ný ziyaret eden MHP Çorum Milletvekili adayý Aybüke Topçubaþý Ekici, Oda Baþkaný Tahsin Þahin ile bir süre görüþtü. 7 Haziran'da yapýlacak seçimin startýný vererek çalýþmalara baþladýklarýný ifade eden Ekici, esnaf ziyaretlerinin yaný sýra kentteki sivil toplum kuruluþlarýný
da ziyaret ederek fikir alýþveriþinde bulunduklarýný
söyledi. Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn önemine deðinen MHP Çorum Milletvekili
adayý Ekici, insan ve hizmet odaklý oda ve
derneklerin varlýklarýný sürdürmesi gerektiðini, bu odalar ile her zaman iþbirliði içerisinde olacaklarýný kaydetti.
Esnaf ve vatandaþlardan olumlu tepkiler aldýðýný ifade eden Ekici, "Esnafýmýz
MHP'nin tüm adaylarýna büyük sempatiyle bakýyor. Kendimizi tanýtma sýkýntýsý çekmiyoruz. O bakýmdan halk tarafýndan
olumlu karþýlanýyoruz" dedi.
Çorum'un sorunlarýný çok iyi bildiðini
ve Çorum'a verebileceði çok þey olduðunu
dile getiren Ekici, "Bu þehir bugüne kadar bana
çok þey verdi, ben de bunun karþýlýðý olarak Çorum için bir þeyler yapmak istiyorum. Ýnþallah milletvekili olursam Çorum için faydalý olacaðým ve
tüm bilgi birikimimi bu þehir için kullanacaðým.
En büyük idealim budur. Gördüðüm olumlu tepkiler ve halkýn bize olan teveccühü ile partim
MHP'nin bu seçimde iktidar olacaðýna inanýyorum. Ben de bu süreçte ülkeme, þehrime ve partime katký saðlamak istiyorum" þeklinde kaydetti.
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný
Tahsin Þahin de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Aybüke Topçubaþý Ekici'ye seçim
çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
18 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ
YAÞAM
8
Doðumdan önce teþhis edilen hemofili
hastalýðýnýn tedavisi mümkün!
Uyumak için
Komþunun küçük oðlu bir gece yarýsý kapýyý vurdu. Kapýyý açtýlar. "Babam teybinizi istiyor." dedi.
"Ne yapacaksýnýz? Müzik mi
dinleyeceksiniz?"
Çocuk, sakince cevap verdi:
"Hayýr, babam uyumak istiyor..."
Dedeye Acýmamak
Durmadan afacanlýk yapan
oðlunu yanýna çaðýran babasý: Oðlum biraz akýllý olsana. Sen þýmardýkça benim saçlarým aklaþýyor. Bari bana acý da uslu dur, demiþ. Çocuk bilgiç bilgiç: -Babacýðým, demek ki siz dedeme hiç acýmamýþsýnýz, baksana saçlarý bembeyaz..
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
Antalya'da bu yýl 12'ncisi düzenlenen
Ulusal Hemofili Kongresi ve 17 Nisan
Dünya Hemofili Günü'nde ciddi bir kan
hastalýðý olan ve çok bilinmeyen hemofili
hastalýðýna dikkat çekildi. Dünyada 400
bin, Türkiye'de ise 5 bin 450 kayýtlý hemofili hastasý olduðu belirtildi.
Hemofili Federasyonu tarafýndan düzenlenen 12'nci Ulusal Hemofili Kongresi,
16-19 Nisan tarihlerinde Belek'teki Sentido Zeynep Hotel'de gerçekleþtiriliyor. Hekimler, hemofili dernekleri ve hastalarýnýn
katýlýmýyla yapýlan kongrede, 17 Nisan
Dünya Hemofili Günü nedeniyle hastalýðýn ciddiyetine de dikkat çekildi.
TÜRKÝYE'DE 5 BÝN HASTA
Hemofilinin dünyada 400 bin, Türkiye'de 5 bin 450 kiþide görülen ciddi bir kan
hastalýðý olduðunu belirten Ege Üniversitesi'nden Hemofili Federasyonu Genel
Baþkaný Prof. Dr. Kaan Kavaklý, bulaþýcý
özelliði olmadýðý, ancak genetik geçiþi nedeniyle annesinden erkek çocuðuna geçtiðini söyledi. Hayat boyu süren ve sürekli
tedavi gerektiren bir hastalýk olduðunu
kaydeden Prof. Dr. Kavaklý, Türkiye'de tedavinin dünya standartlarýnda yapýlabildiðini ve bir hastanýn yýllýk maliyetinin 100
bin dolarýn üzerinde olduðunu dile getirdi.
Prof. Dr. Kavaklý, SGK'nýn tedavinin tamamýný karþýladýðýný da söyledi.
KALICI SAKATLIK
VE ÖLÜM RÝSKÝ
Yeterince tedavi edilmeyen hastalarda
sýk rastlanan eklem içi kanamalarýn kalýcý
eklem sakatlýklarý sonucu engelli bir bireye
dönüþtürme tehlikesi olduðunu belirten
Prof. Dr. Kavaklý, beyin kanamasýnýn en
çok görülen ölüm nedeni olduðunu dile
getirdi. Hemofili hastalarýndaki gen hastalýðý nedeniyle normalde karaciðerden salgýlanmasý gereken faktör 8 proteininin yetersizliði ve pýhtý oluþumunun yetersiz olmasý nedeniyle kanamanýn durdurulamadýðýný anlatan Prof. Dr. Kavaklý, faktör 8
eksikliðine Hemofili-A, faktör 9 eksikliðine Hemofili-B adý verildiðini, en sýk görülenin Hemofili-A olduðunu açýkladý. Hemofili hastalýðýnýn tüm dünyada 10 binde 1
sýklýkta görüldüðünü anlatan Prof. Dr. Kavaklý, "Ülkemizdeki kayýtlý hasta sayýsý 4
bin 500 Hemofili A ve 950 adet Hemofili
B'dir. Yaþ ortalamasý 23 civarýndadýr" dedi.
TEÞHÝS VE KORUNMA YOLLARI
Prof. Dr. Kavaklý, deride çarpýlan yerlerde kolayca morarmalar oluþmasý, deri
altýnda ve kas içinde kanamalar oluþmasý
ile diz-dirsek ve ayak bileði eklemlerinde
eklem içi kanamalarý oluþmasýnýn, hastalýðýn belirtileri olduðunu aktardý. Hastalarýn Aspirin ve
Kumadin gibi kaný sulandýrýcý
ilaçlarý kullanmamasý uyarýsýnda
bulunan Prof. Dr. Kavaklý, "Travmalardan kaçýnmasýnda yarar
vardýr. Çarpýþmalý ve travmatik
sporlar sakýncalýdýr. Kesici aletlerden uzak durmalarýnda yarar vardýr" dedi.
HASTALIÐININ
DOKTORU OLDU
Ayný zamanda çocukluktan hemofili
hastasý da olan Hemofili Federasyonu Genel Baþkan Yardýmcýsý Dr. Mehmet Can
Uður, bugün geldiðimiz noktada hemofili
hastalarýnýn Amerika, Avrupa'da hangi
olanaklara sahipse Türkiye'de de ayný olanaklara sahip olduðunu kaydetti. 2000'li
yýllar öncesinde hastalarýn ciddi sýkýntýlar
yaþadýklarýna dikkat çeken Dr. Uður, gerekli koþullar saðlandýðý takdirde hastalarýn kendisinde olduðu gibi toplumda bir
yer edinebileceðini kaydetti.
HASTALIÐI, DOKTOR OLMASIN
DA ÖNEMLÝ FAKTÖR
Hastalýðýn ardýna sýðýnýp teslim olmaktansa bunu yaþam tarzý kabul ettiðini anlatan Dr. Uður, "En önemli sýkýntýlar çocuklukta baþlýyor. Dýþarý çýkýp oynamak istiyorsunuz ama koþullar öyle deðil, kanamalarla mücadele etmek gerek. Ayak bileði ve diz içinde kanamalar olabilir. Bu yüzden okula gidemediðimden dersleri evde
tekrar ettim. Arkadaþlarým futbol oynamak
istedi 'Ben de oynayamýyorsam hakemlik
yaparým hem içinde, hem oyunda yer alýrým' dedim. Müzik, satranç gibi çok zorlanmayacaðým aktiviteleri seçtim. Meslek
seçimimde hastalýða sahip olmam önemli
bir faktör, önemli olan bu hastalýkla yaþamayý öðrenebilmek" diye konuþtu.
ÖRNEKLERÝ VAR
Dr. Mehmet Can Uður gibi toplumda
baþarýlý yerlere ulaþan hemofili hastasý örneklerin çok olduðunu belirten Prof. Dr.
Kavaklý, "Böyle çok örneðimiz var, üç doktorumuz var hem hasta olan. Baþarý örnekleri her zaman kronik hastalar için çok
önemli. 'Ben ne yapacaðým bu þartlarda
okuyamam' gibi düþünenler için. Mehmet
Can'ýn ileride kan hastalýklarý uzmaný olmasýný istiyoruz ve federasyonun da baþýna geçmesini bekliyoruz" dedi.
DOÐUM ÖNCESÝ ÖNLENEBÝLÝR
Doðum öncesi taný þansý olduðunu belirten Çukurova Hemofili Derneði Baþkaný
Prof. Dr. Ali Bülent Antmen, "Ancak ailedeki hemofili hastasýnýn mutasyon testlerinin önceden yapýlmasý gerekir. Böylece
anne tekrar erkek çocuða hamile kalmýþsa
yeni çocuðun hasta olup olmadýðý annenin
hamileliðinin ikinci ayýndan itibaren test
edilebilir. Ancak kürtaj yaptýrmak istemeyen birçok aile, istemeden ikinci kez hemofili hastasý çocuk sahibi olabilmektedir"
dedi. Prof. Dr. Antmen, hamilelikte taný
konulan çocuklarýn hastalýðýnýn önlenebileceði teknolojilerin de mevcut olduðunu
dile getirdi.
19:55
Sinema
Arabalar
McQueen, ünlü bir yarýþ arabasýdýr. Günün
birinde küçük bir kasabanýn yolunu bozan ve
hasar verdiði yolu onarma cezasýna çarptýrýlan
McQueen, burada geçirdiði dönem içinde oradaki arabalarýn da yardýmýyla hiç tatmadýðý duygularý yaþayacaktýr. Dostluk ve dayanýþmanýn önemini, aile kavramýnýn yüceliðini bu küçük
kasabada öðrenen McQueen, bir yandan da renkli yarýþ dünyasýna dönmenin hesaplarýný yapmaktadýr...
20:00
Dizi
Beyaz Yalan
Alara’nýn telefonuyla dünyasýnýn baþýna yýkýlacaðýný
zanneden Melek’i, büyük bir sürpriz beklemektedir.
Zaten Melek’in pasaportuyla seyahat ettiði için
kimliðini ispatlayamayan Alara, sinsi bir plan yapar.
Melek’ten, bu oyuna devam etmesini ister. Þimdi
Melek için hayat daha da zordur. Artýk kumandasý
Alara’nýn elindedir. Hem Korel Ailesi’ne yakalanmayacak hem peþindeki Ebru ve Halil’den kaçacak
hem de Alara’nýn bitmek bilmez isteklerini yerine
getirmeye çalýþacaktýr. Melek için giderek bir
kabusa dönen bu oyun içindeki tek güzel ve gerçek
þey, Demir’e duyduðu aþktýr.
20:00
Sinema
Özel Tim: Çatýþma
Özel tim uzmaný Paul Cutler, Detroit þehrindeki
S.W.A.T ekibini eðitmek amacýyla bir göreve
gider. Operasyon sýrasýnda rehinelerden birinin
ölümü sonrasýnda, kurbanýn erkek arkadaþý olan
yüksek yetkili devlet ajaný, Cutler ve ekibinden
intikamýný almaya karar verir.
Oyuncular : Kristanna Loken, Robert Patrick,
Gabriel Macht, Carly Pope
Yönetmen : Benny Boom
BALIK BÖREÐÝ
Andy Whitfield
Andy Whitfield, (17 Ekim 1971,
Amlwch - 11 Eylül 2011, Sidney),
Galler doðumlu Avusturalyalý
model ve oyuncu.
Oyunculuk kariyerine 2004'de
baþlayan aktörün ilk film deneyimi
Cebrail oldu. Spartacus: Blood and
Sand dizisindeki Spartacus rolü ile
tanýnmaktadýr.
Oyuncuya
"Hodgkin dýþý lenfoma" teþhisi
konmuþ, bu hastalýðý yenmesine
karþýn bir süre sonra hastalýk nüksetmiþtir.Andy, Robert ve Pat
Whitfield çiftinin oðlu olarak
Amlwch'de doðmuþtur. 1999 yýlýnda
ise
Avustralya'ya
yerleþmiþlerdir.[1] Oyuncunun Laura
adýnda bir de kýzkardeþi bulunmaktadýr.[2]Ýlk evliliðini Terrica
Smith ile 1999 yýlýnda yapmýþ ve
2003 yýlýnda boþanmýþlardýr. Þu
anda iki çocuðunun[3][4] annesi
olan Vashti Whitfield ile evlidir.[2]
12 eylül 2011 sabahý evinde kanser
hastalýðý yüzünden hayatýný kay-
betmiþtir.Starz kanalýnýn dizisi
Spartacus: Blood and Sandin
baþrol oyuncusu Andy Whitfield'a
16 Mart 2010 tarihinde Hodgkin
dýþý lenfoma teþhisi konmuþtur.[5]
Ýkinci sezon hazýrlýklarý için olaðan
check-up'ýný yaptýran oyuncunun
hastalýðý bu sayede ortaya çýkmýþtýr
ve kendisi derhal Yeni Zelanda'da
tedaviye
alýnmýþtýr.Haziran
2010'da yapýlan resmi açýklamada
Andy Whitfield'ýn aldýðý tedavinin
olumlu sonuçlandýðý, ünlü oyuncunun kanseri yendiði[6] ve 2010
Kasým ayýndan itibaren Spartacus:
Blood and Sand'in 2. sezonunun
çekilerek
yayýnlanacaðý
bildirilmiþtir. Fakat 20 Eylül günü
yapýlan açýklamada Whitfield'ýn
kanserinin nüksettiðinden dolayý
dizinin 2. sezonunda olmayacaðý
bildirilmiþtir.[7] 11.09.2011 tarihinde lenf bezi kanserinin getirdiði
komplikasyonlar sonucunda hayatýný kaybetmiþtir.
Malzemeler
Yarým kg kefal
1 çorba kaþýðý tereyaðý
1 adet soðan
Yarým domates
5-6 adet mantar
1 çay kaþýðý
kuþüzümü
1 çay kaþýðý
dolmalýk
fýstýk
1 çay
kaþýðý
karabiber
1 çay bardaðý
domates suyu
Tuz
1 su bardaðý kaþar
peyniri rendesi
2 adet yufka
Yemeðin Tarifi
Öncelikle temizlenmiþ ve
bol suyla yýkanmýþ kefal
balýðýný haþlayýn. Tavaya 1
çorba kaþýðý tereyaðý alýn.
Küçük küçük kestiðiniz soðaný
tavaya aktarýn. Pembeleþene
dek kavurun.Kabuðunu soyduðunuz yarým domatesi küçük
küçük doðrayýn. Mantarlarý da
ince dilimler halinde kesin.
Sonra mantarlarý,
domatesi, 1 çay kaþýðý
kuþüzümünü, fýstýðý,
karabiberi ve 1 çay
bardaðý domates
suyunu ilave edin.
Yaklaþýk 10 dakika
sonra suyunu çeken
karýþýmýn üzerine küçük
parçalar þeklinde kestiðiniz
kefal balýðýný ekleyin.10 dakika
kavurduktan sonra hazýrladýðýnýz içi yufkalara sarýn,
önceden ýsýtýlmýþ orta dereceli
fýrýnda yufkalarýn üzeri
kýzarana dek piþirin.
Dilimleyerek, servis yapýn.
Baþarýlarým, gençliðimdeki hayallerimin ürünüdür.
Napoleon Bonaparte
07:00 Gagguk
08:45 2. Sayfa
10:40 Dudaktan Kalbe
12:30 Öðle Haberleri
12:50 Derya’nýn Dünyasý
15:00 Dudaktan Kalbe
16:40 Dolu Dolu Anadolu
17:40 Gagguk
18:15 Ana Haber
19:00 Ekip
Sinema
20:00 Özel Tim Çatýþma
21:40 Boks Gecesi
04:30 Dila Haným
07:00 Pis Yedili
08:00 Ayý Kardeþler
08:30 Pepee
09:00 Show Dünyasý
10:00 Her Þey Dahil
12:00 Nursel’in Mutfaðý
13:00 Bu Tarz Benim
16:00 Evleneceksen Gel
19:00 Ana Haber
20:00 Beyaz Yalan
23:15 Bugün Yýldýz Benim
Eleme Gecesi
08:00 Yasemince
Yerli Dizi
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
Yerli Dizi
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
19:00 Hz.Yusuf
21:00 Cimri ile Cömert
23:00 Gündüz Gece
04:45 Denize Hançer Düþtü
06.00 Geniþ Aile
Yerli Dizi
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
15.00 Evim Þahane
17.15 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19:00 Ana Haber
20:00 Güllerin Savaþý
08.30 Böyle Bitmesin
10.25 Beni Böyle Sev
Yerli Dizi
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:45 Spor
19:45 Arabalar
22:15 Zor Ölüm
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.20 Tv Filmi
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
Yerli Dizi
17:00 G.I. Joe
Kobranýn Yükseliþi
18.20 Ana Haber Bülteni
19:05 Sungurlar
23:10 Ayna
TEK
YILDIZ
2
HABER
18 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ
9
"Mandalara gereði
kadar deðer vermedik"
Dr. Ali Ayar
Vali
Ahmet
Kara
Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ve Ýl Damýzlýk Manda Yetiþtiricileri
Birliði iþbirliðinde "Manda Islahý ve Yetiþtiriciliði"
paneli
düzenlendi.
SMMMO konferans salonunda gerçekleþtirilen panele Vali Ahmet Kara, Ýl
Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, Damýzlýk ve Manda Yetiþtiricileri Birliði
Baþkaný Þaban Sarýca, Namýk Kemal
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öðretim
Prof. Dr.
Mehmet Ýhsan
Soysal
Þaban
Sarýca
üyesi Prof. Dr. Mehmet Ýhsan Soysal,
Manda Islahý Projesi Çorum Lideri Mühendis Engin Ünay, Tarýmsal Araþtýrmalar ve Politikalar Genel Müdürlüðü
Hayvancýlýk ve Su Ürünleri Araþtýrmalarý Daire Baþkaný Dr. Ali Ayar, çiftçiler ve
davetliler katýldý.
Panel saygý duruþunda bulunulmasý
ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Panelin açýlýþ konuþmasýný Damýzlýk
ve Manda Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný
Þaban Sarýca yaptý.
Sarýca, amaçlarýnýn kaybolmaya yüz
tutmuþ bir deðer olan mandacýlýðýn tekrar canlandýrýlmasý süt veriminin arttýrý-
larak yetiþtiriciler açýsýndan gelir getirici
bir hale gelmesini saðlamak ve bu doðrultuda bir yol haritasý çizmek olduðunu
söyledi. Sarýca, "Bu yolculuða genel müdürlüðümüz baþta olmak üzere siz yetiþtiricilerimizle hep birlikte çýktýk. Hep
birlikte baþarýyla devam etmek ümidiyle
hepinize saygýlarýmý sunuyorum" dedi.
Daha sonra konuþan Ýl Gýda Tarým
ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz
Ermiþ ise mandanýn Anadolu da ki zor
þartlar altýndan en rahat yaþayan hayvanlardan bir tanesi olduðunu kaydetti.
Ermiþ, "Mandalara gereði kadar deðer vermedik. Son yýllarda yapýlan Ba-
kanlýðýmýzýn da destekleriyle hýzla düþen sayýsý yavaþ yavaþ yükselmeye baþlamýþtýr. Ýlimizde de uyguladýðýmýz proje ile beraber yaklaþýk 2 bin baþ olan
mandanýn 1000 baþýný projeye aldýk.
2011 ve 2012 yýllarýna kadar sayýsý düþen
manda 2012 yýlýndan sonra sayýsý artar
hale gelmiþtir. Projelerimizde bunu çok
net görüyoruz. Bakanlýðýmýzýn Tarým ve
Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme kurumuyla beraber yapmýþ olduðu "Çaðrýlar
ve Desteklemeler" var bugün itibari ile
14. Çaðrýda ilana çýkmýþ durumdadýr.
Yüzde 65'lere varan hibelerimiz var bu
projelerde manda da bunlardan birisi
Osmancýk Ýncesu Göleti
ihalesi 8 Mayýs'ta
Salim Uslu
8.170 dekar araziyi sulayacak Ýncesu Göleti'nin yapým iþi 08.05.2015 tarihinde ihale ediliyor.
Ýhale Kapsamýnda, temelden yüksekliði 60,65
m, talvegden yüksekliði 43,0 m olan kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, karþýdan alýþlý kontrolsüz
dolusavak ve dairesel tünelli derivasyon içeren
gölet inþaatý yapýlacak.
Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu,
"Yatýrýmlarýmýzý planlanan þekilde ihale etmeye
devam ediyoruz. Bu kapsamda 8.170 Dekar tarýmsal araziyi sulayacak Ýncesu Göleti yapým Ýþini
de 8 Mayýs Cuma günü ihale edilecektir. Hayýrlý
uðurlu olsun" dedi.
Osmancýk ilçesinde devam eden ve planlanan
Sulama, Ýçme ve Kullanma Suyu ve Taþkýn Koruma çalýþmalarý hakkýnda da bilgiler veren Uslu,
"Osmancýk Ýlçe Merkezine 2,706 hm3/yýl içme ve
kullanma suyu saðlayacak Dereboðazý Göleti
Ýhalesi 11 Þubat'ta yapýldý. Yasal süreç devam
ediyor. Ýçmesuyu Ýsale Hattý, Depolar ve 7.414
m3/gün kapasiteli Arýtma Tesisi Proje Yapýmýda
devam ediyor. Kasým ayýnda tamamlanmasý
planlanýyor. Dolayýsýyla Gölet yapýmý devam
ederken Ýsale Hattý, Depolar ve Arýtma Tesisin de
ihalesi yapýlarak Ýlçemiz temiz, saðlýklý içme ve
kullanma suyuna hýzlý bir þekilde kavuþturulmuþ
olacaktýr.
-"KUZEY YAMAÇ SULARI TAÞKIN
KORUMA ÝÞÝ DEVAM EDÝYOR"Bilindiði üzere Osmancýk Ýlçemiz geçtiðimiz
yýl yoðun yaðýþ nedeniyle Sel Felaketi yaþamýþtý.Tekrar yaþanabilecek olaðanüstü yaðýþlardan ilçemizin etkilememesi için yaptýðýmýz çalýþmalar
kapsamýnda; "Osmancýk Ýlçe Merkezi Kuzey Yamaç Sularý Taþkýn Koruma" iþini geçtiðimiz yýl
eylül ayýnda ihale etmiþtik. Çalýþmalar devam
ediyor. Kuzey yamaçlarýnda baþlatýlan çalýþma
kapsamýnda yaklaþýk 20 bin dekar alanýn aðaçlandýrýlmasýnýn hedefliyoruz. Ýlk etapta 1.200 dekar alanýn aðaçlandýrýlmasýna da baþlandý.
-"TAÞKIN KORUMA ÝHTÝYAÇLARINI
PLANLAMA ÇERÇEVESÝNDE
GERÇEKLEÞTÝRÝYORUZ"Taþkýn Koruma ihtiyaçlarýný planlama çerçevesinde gerçekleþtirmeye devam ediyoruz. Bu
kapsamda; Osmancýk Gecek Köyü Yerleþim Yerinin Kiren Deresi Taþkýn Koruma çalýþmasýný tamamlýyoruz.Osmancýk Ýlçe Merkezi Gemici Mahallesi Kavaközü Deresi Taþkýn Koruma Ýþini Mayýs ayýnda ihale edilmesini planlýyoruz. Osmancýk
Karalargüney Köyü Taþkýn ve Rusubat'tan Korunmasý iþinin de Haziran ayýnda ihale edilmesini planlýyoruz.
-"OBRUK MANSAP
DÜZENLEMELERÝ BAÞLIYOR"Obruk Barajý Mansap Düzenlemesi ve Kýzýlýrmak Osmancýk Geçiþi 1.kýsmý olan 3 ila 8.km'ler
arasýnýn yapým iþini önümüzdeki günlerde ihale
ilanýna çýkýlmasý planlanýyor.
Devam eden Obruk Barajý Sulamalarýna ilaveten; 4.820 dekar tarým arazisini sulayacak Obruk
Dutludere Sol Sahil Osmancýk Pompaj Sulamasý
Proje Yapýmý 17 Þubat'ta yapýldý. Yasal süreç devam ediyor. 20 bin dekar tarým arazisini sulayacak Gökdere Barajý Planlama Mühendislik Hizmetleri çalýþmalarý devam ediyor.4.300 dekar tarým arazisini sulayacak Osmancýk Avlaðý ve Kamil Yeraltý Göletleri de Proje ve Planlama aþamasýndaki iþler kapsamýndadýr" þeklinde kaydetti.
Erkan Elfaz Ermiþ
dolayýsýyla buradan birkaç tane giriþimci çýkmasýný temenni ediyorum" ifadelerini kullandý.
Vali Ahmet Kara ise "Ben bir köy çocuðuyum. Bizim küçükken köyde mandalarýmýz vardý. Köy çocuðu olduðum
için mandayla ilgili birkaç bilgim var.
Ben yüzmeyi mandanýn üzerinde öðrendim. Çok uysal hayvanlardýr. Beslenmeleri ve yetiþtirilmeleri çok kolaydýr.
Bu hayvanlarýn nesli gittikçe tükeniyor"
þeklinde konuþtu.
Konuþmalarýn ardýndan Prof. Dr.
Mehmet Ýhsan Soysal panelin içeriðini
anlattý. Manda Islahý Projesi Çorum Lideri Mühendis Engin Ünay "Çorum
Ýlinde Manda Islahý ve Yapýlan Çalýþmalar" sunumunu Tarýmsal Araþtýrmalar ve
Politikalar Genel Müdürlüðü Hayvancýlýk ve Su Ürünleri Araþtýrmalarý Daire
Baþkaný Dr. Ali Ayar "Ülkemizde Mandacýlýk ve Manda Islahý" konulu sunumunu Namýk Kemal Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Öðretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ýhsan Soysal "Mandacýlýk Konusunda Yapýlan Çalýþmalar ve Islahta Yeni Geliþmeler" konulu sunumlarýný yaptýlar. Sunumlarýn ardýndan plaket törenine gerçekleþtirildi. Yýlmaz MERT
Bel aðrýsýný
ciddiye alýn!
Aðýr kaldýrma, kas zedelenmeleri, eklemlere zarar verebilecek
hareketler gibi birçok etken ile neredeyse herkes zaman zaman bel
aðrýsý çekiyor. Her bel aðrýsýnýn fýtýk olmayacaðýný belirten Anadolu
Saðlýk Merkezi Nöroþirurji Uzmaný Doç. Dr. Ahmet Hilmi Kaya, bel
aðrýlarýnýn araþtýrýlmasý gerektiðine dikkat çekti. Doç. Dr. Kaya
yaptýðý açýklamada, "Beldeki aðrý
bir metastaza, tümöre
veya enfeksiyona ya
da hastanýn kalça ekleminde bilmediði bir
soruna baðlý olabilir.
Erken tedbir için mutlaka bir uzmana baþvurulmalýdýr" diye konuþtu.
Özellikle ileri yaþlarda ortaya çýkan ve
pek çok insaný etkileyen fýtýkta,
ameliyat için "doðru zamanlama"
büyük önem taþýyor.Vücuda ait
herhangi bir organ veya yapýnýn
normal bulunmasý gereken anatomik sýnýrlarýnýn dýþýna taþmasý olarak adlandýrýlan fýtýk çoðunlukla
ileriki yaþlarda ortaya çýkýyor. Fýtýk
disk dokusunun yaþa baðlý ya da
baþka nedenlerle beslenememesi,
hatalý hareketler, genetik yatkýnlýk
ve duruþ bozukluklarý gibi faktörler ile ortaya çýkabiliyor. Fýtýðýn bel
ve boyun aðrýsýnýn yanýnda sinir
basýsý ile boyundan kola veya belden bacaða doðru aðrý yapabileceðini belirten
Kaya, fýtýktan etkilenen kas
grubuna baðlý olarak;güçsüzlük,
hissizlik, yanma, uyuþma, idrar tutamama ve büyük abdesti kaçýrma
gibi belirtiler verebileceðini söyledi. Her bel aðrýsýnýn fýtýk olmadýðýný hatýrlatan Kaya, "Bel aðrýsýný insanlar mutlaka hayatlarýnda birkaç
kez yaþar. Ancak bunun araþtýrýlmasý ve teþhisi çok önemlidir.
Çünkü beldeki aðrý bir metastaza,
tümöre veya enfeksiyona ya da
hastanýn kalça ekleminde bilmediði bir soruna baðlý olabilir. Erken
tedbir için mutlaka bir uzmana
baþvurulmalýdýr" dedi.
ADD, Köy Enstitüleri'nin
kuruluþ yýl dönümünü kutlayacak
Atatürkçü Düþünce Derneði (ADD) Çorum Þubesi
tarafýndan Köy Enstitüleri'nin kuruluþunun 75. yýl
dönümü etkinliklerle kutlanacak.
18 Nisan Cumartesi günü
saat 13.30'da dernek bina-
sýnda yapýlacak olan etkinlikle ilgili yazýlý bir basýn açýklamasý yapan dernek yönetimi,
þunlarý kaydetti:
"Türk eðitiminin tarihinde önemli bir yere sahip olan
Köy Enstitüleri'nin kuruluþunun 75. yýl dönümü müna-
sebetiyle bir etkinlik düzenleyeceðiz. Cumhuriyet ve
eðitim tarihimizdeki yeri ve
öneminin iþleneceði etkinliðe dernek üyeleri baþta olmak üzere konuya ilgi duyan
tüm Çorum halkýný davet
ediyoruz."
TEK
YILDIZ
2
18 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ
HABER
10
Osmancýk Belediyesinde
Toplu Sözleþme sevinci
"Olumsuz aile yapýsý ve kötü iletiþim
çocukta umutsuzluða neden oluyor"
Dodurga Kaymakamlýðý
mücadeleden kaçma, baþarýtarafýndan, Dodurga Belediyesýzlýk gibi akademik tepkilere
sinin katkýlarýyla, Mustafa Keneden olmaktadýr. Olumlu
mal Ýlkokulu koordinesinde
aile yapýsýnda, sevgi, saygý ve
düzenlenen Aile Eðitimlerinin
güven ortamý vardýr. Sevgiüçüncüsü, Rehberlik Araþtýrden yoksun çocuklarýn büyüma Merkezi'nden Psikolojik
mesi, yürümesi, konuþmasý
Danýþman Mahmut Yaser
gecikir ve zeka düzeyinde geMert'in katýlýmý ile gerçekleþrileme olur. Sesiniz, sözünüz,
tirildi.
gözünüz, vücudunuz ve tavrýAile Eðitimlerinin 3. oturunýz; sevdiðinizi söylesin. Çünmunda "Eþler arasý iliþkilerin
kü, yapýlan araþtýrmalar iletiçocuk geliþimine etkileri'' koþimde kelimelerin %7, ses tonusu ele alýndý.
nunun %38 ve konuþma dýþý
Yaser Mert
Psikolojik Danýþman Mahgörsel davranýþlarýn % 55 etmut Yaser Mert yaptýðý konuþmada, anne - kili olduðunu göstermektedir. Saygý, bir kimbabalýk mesleðinin; günün 24 saati aralýksýz senin düþüncelerine, sözlerine ve davranýþlaicra edilen bir meslek olduðunu, çocuðun rýna, toplum içindeki itibarýna ve inanýlýrlýðýmutluluðunun öncelikle anne-babanýn ve ai- na, en önemlisi varlýðýna karþý duyulan bir
lenin mutluluðuna baðlý olduðunu söyledi.
hisdir. Saygýnýn olmadýðý bir aile ortamýnda
Yapýlan bilimsel araþtýrma sonuçlarý hak- büyüyen çocuklarýn toplumsal kurallara uyma
kýnda bilgi veren Mert, kadýnlarýn % 96' sýnýn ile ilgili davranýþlarýnda, sorunlar görülmekteeþiyle arasýndaki iletiþim yetersizliðinden dir. Saygý, kontrol etmek, hükmetmek deðil,
þikâyetçi olduðunu, yetiþkin bir kadýnýn gün- kabullenmektir. Sadece benim dediklerim
lük ortalama 25 bin sözcük, erkeðin ise orta- olur deðil, farklý düþüncelere karþý müsamaha
lama 10 bin sözcük kullandýðýný, erkeklerin göstermek; baþkalarýný rahatsýz etmekten çeiliþkilerindeki hemen her þeyi eþlerine oranla kinmek; kendi özümüzden verdiðimiz bir kadaha toz pembe görmekte olduklarýný, kadýn- yýp deðil, karþýlýklý deðer kazandýran bir davlarýn "sözlü - sözsüz duygusal iþaretleri anla- ranýþtýr. Aile içindeki bireylerin emniyette olma, ifade etme ve iletme" konusunda erkek- duðu, dýþarýdaki tehlikeli olaylarýn aile içine
lere göre daha usta olduðunu kaydetti.
girmeyeceði duygusu, güven ortamý gereksiDeðerli olma duygusunun, eþler arasý ileti- niminin temel nedenidir. Eðer çocuk ev içinde
þimle geliþebileceðini, emek, bilgi, sabýr, ka- kendisini güven içinde bulmuyorsa, çocuk airarlýlýk ve tutarlýlýk ile kazanýlabileceðini vur- lenin dýþýnda bir yere yönelir. Aile ile olan
gulayan Mert, olumsuz aile yapýsýnýn deðerli baðlarýný koparabilir. Kýyaslama, reddetmenin
olma duygusu ile aþýlabileceðini belirtti ve bir göstergesidir.
"Olumsuz aile yapýsý ve kötü iletiþim çocukta;
Kýyaslanan bireyler kendilerini kabullenilçekingenlik, utangaçlýk, içe kapanýklýlýk, memiþ ve reddedilmiþ duygusu içinde hisseumutsuzluk, karamsarlýk, gerginlik gibi duy- derler. Aile sistemi içindeki anne ve babalar
gusal tepkilere; yalan söyleme, kendine zarar davranýþ ve sözleri ile sorumluluk duygusunu
verme, hýrsýzlýk, saldýrganlýk, okul korkusu, ifade ederler. Aile içinde sadece anne baba
yanlýþ arkadaþ seçimi gibi davranýþsal tepkile- deðil herkes sorumluluk duygusunu paylaþýr.
re; öðrenme güçlüðü, meraksýzlýk, isteksizlik, Çocuklara yaþlarý oranýnda sorumluluk yüklenmelidir. Tüm sorumluluðu kendi üzerine
alan, kendi yaþamýný biçimlendirmekten aciz,
sürekli baþkalarýnýn yönetiminde olmaya alýþýk bireyler yetiþtirirler Yanlýþ sözler ve hareketlere anýnda tepki göstermek, gerginlikten
baþka iþe yaramaz. Hatta çocuðunuz, kendini
korumak amacýyla yanlýþýný daha çok savunur. Çocuklar, olumlu davranýþlarý ile ilgiyi
üzerlerine çekemezlerse, olumsuz davranýþlarla bu ilgiyi çekmeye çalýþacaklardýr. Bir çocuðu olumlu davranýþlara sevk etmenin en
kolay yolu, doðru þeyler yaptýðý zaman onu
desteklemek, aile birliði içinde daha fazla zaman geçirmekle ilgilidir" dedi.
Etkinliðin son bölümünde katýlýmcýlarýn
sorularý cevaplandýrýldý. Günün anýsýna Dodurga Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Murat Ali
Köksal, Mahmut Yaser Mert'e plaket takdim
etti. Haber Servisi
Osmancýk Belediyesi ile Hizmet Ýþ Sendikasý arasýnda yürütülen toplu iþ sözleþmesi görüþmeleri anlaþmaya sonuçlandý.
Toplu Ýþ Sözleþmesi imza törenine Belediye Baþkaný Hamza Karataþ,
Baþkan Yardýmcýlarý Kadir Eskiadam
ve Bülent Karagöz, Hizmet - Ýþ Sendikasý Çorum Ýl Baþkaný Mustafa Köroðlu, Hizmet - Ýþ Sendikasý Ýþ Yeri
Temsilcisi Ercan Tak ve iþçiler katýldý.
Osmancýk Belediye Baþkaný
Hamza Karataþ ve Hizmet - Ýþ Sendikasý Çorum Ýl Baþkaný Mustafa Köroðlu tarafýndan imzalanan toplu iþ
sözleþmesiyle belediyede çalýþan iþçiler mevcut yevmiyelerine seyyanen
ilk yýl için 11 TL, kinci yýl için 10 TL
ücret zammý almaya hak kazandý.
Hizmet - Ýþ Sendikasý Çorum Ýl
Baþkaný Mustafa Köroðlu, toplu iþ
sözleþmesinin uzlaþma içerisinde sonuçlanmasýnýn memnuniyet verici
olduðunu belirterek çalýþanlarýn hakkýný koruyan Osmancýk Belediye
Baþkaný Hamza Karataþ'a teþekkür
etti.
Baþkan Karataþ da belediyenin
imkanlarý doðrultusunda iþçilerin
haklarýný en iyi þekilde gözetmeye
çalýþtýklarýný ifade belirterek "Çalýþanlarýmýzýn haklarýný koruyarak onlarý memnun etmeden verim beklememizin mümkün olmadýðý bilincindeyiz. Geçtiðimiz bir yýl içerisinde
yoðun bir tempoyla çalýþtýk. Çalýþan-
renciler katýldý.
Program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý.Kur'an-ý Kerim tilavetinin ardýndan Anadolu Ýmam
Hatip Lisesi Müdür Vekili Nazým
Gürgil konuþma yaptý.
Ortaokullar arasý düzenlenen
bilgi yarýþmasýnda 5 okul yarýþtý. 20
sorunun sorulduðu yarýþmada 190
en iyisini yaptýðýmýza inanýyorum.
Çalýþanlarýmýzýn
memnuniyetini
gözlerinden okuyabiliyorum. Toplu
iþ sözleþmesinin tüm çalýþanlarýmýza
hayýrlý uðurlu olmasýný diliyorum"
dedi.
Devane'yi fotoðrafladýlar
Çorum Halk Eðitim Merkezi Fotoðraf Kursu'nun yeni fotoðraf çekim yeri Devane oldu.
Kurs öðrencilerinin çoðunun katýlýmýyla gerçekleþen ve kurs öðretmeni Altan Özeskici önderliðinde yapýlan fotoðraf çekimleri 3 saat sürdü.
Devane'nin eski evleri ve sokaklarý, esnaf ve yaþayan insanlarý fotoðraf karelerine aktarýldý.
Çekilen fotoðraflarýn görsel okumalarý ve deðerlendirmeleri de yapýlarak, photoshop ile fotoðraf iþleme bilgileri yöntemleri anlatýldý. Kurs
sonunda çekilen fotoðraflarla ilgili sergi açýlacaðý
bildirildi. Haber Servisi
Sungurlu'da
okullararasý Siyer-i Nebi
Bilgi Yarýþmasý yapýldý
Sungurlu Müftülüðü ve Anadolu
Ýmam Hatip Lisesi ortaklaþa Siyer-i
Nebi bilgi yarýþmasý düzenledi.
Özel Ýdare Konferans Salonu'nda gerçekleþen yarýþmaya Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Daire Amirleri, Þube Müdürleri, Almanya- Düsseldorf Din Hizmetleri Ateþesi Ramazan Ilýkkan,
okul müdürleri, öðretmenler ve öð-
larýmýz büyük bir gayretle, fedakarlýk
göstererek çalýþtýlar. Çalýþmalarýmýzýn artarak devamýný ümit ediyorum.
Gönlümüz ister ki iþçilerimize daha
fazla katký saðlayabilelim. Ancak imkanlarýmýz doðrultusunda gerekenin
"Akaryakýta zam lokomotif
ürünleri etkiler"
puan alan Þehit Mahmut Peþmen
Ortaokulu birinci olurken, 180 puan
alan Aþaðý Fýndýklý Köyü Ortaokulu
ikinci, 170 puan alan Fatih Ortaokulu ise üçüncü oldu. Dereceye giren
okullarýn ödülleri Ýlçe Müftülüðü
tarafýndan verildi. Anadolu Ýmam
Hatip Lisesi ilahi grubunun konserinden sonra program sona erdi.
Haber Servisi
Bendevi
Palandöken
Benzine 11 ve 7 kuruþluk üst üste iki gün yapýlan
zammýn ardýndan nakliyecinin belini büken motorine
gelen 14 kuruþluk zammýn
enflasyon
hedefini
olumsuz etkileyeceðini ve lokomotif konumdaki ürünlerin fiyatlarýný artýrarak, halkýn alým gücünü düþüreceðini belirten TESK
Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Yapýlan zamlar enflasyonun artýþýný tetikler.
Vatandaþýn bütçesinde en önemli harcama
kalemi akaryakýt oldu.
Halkýn
gelir-gider
dengesi bozuldu" dedi.
-"HER ÞEY ZAM DAN ETKÝLENÝR"
Baþta petrole baðlý üretilen deterjan grubu olmak
üzere bakliyat, sebze meyve, gýda ve tüketim madde-
lerinin zamdan etkileneceðini belirten Bendevi Palandöken konu hakkýnda yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda, "Benzine yapýlan 18
kuruþluk zammýn ardýndan
motorine de 14 kuruþ zam
gelerek, Ankara'da 95 oktan kurþunsuz benzinin fiyatý 4,60 liraya, Motorin
3,96 liraya yükseldi.
Akaryakýt fiyatlarýna yapýlan zamlar 75 milyon insaný etkiliyor, alým gücünü
düþürüyor, üretim maliyetlerini, nakliyeyi etkiliyor.
Maalesef zamansýz gelen
bu benzin zammý piyasada
A'dan Z' ye her þeyin fiyatýna da baský yapacak. Enflasyonu da, iþsizliðe de
olumsuz etkileyecek" diye
konuþtu.
TEK
YILDIZ
2 AÐUS-
18 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ
HABER
11
Darýca G.B seri istiyor
Spor Toto 3.lig 1.grupta þampiyonluk mücadelesi veren Darýca Gençlerbirliði, ligin
31'nci haftasýnda sahasýnda konuk edeceði
G.Osmanpaþa maçýyla birlikte yeniden çýkýþa
geçmeyi hedefliyor.
Son 2 deplasmanda 5 puan kaybederek
þampiyonluk yolunda aðýr bir darbe alan sarý
yeþilliler, ligde iddiasý kalmayan G.Osmanpaþaspor'u yenerek taraftarlarýna 3 puan hediye
etmek istiyor. Kalan 4 maçtan 12 puan çýkararak Tuzlaspor'un puan kaybýný bekleyecek
olan Özgür Vurur'un öðrencileri, aksi bir durumda ligi en kötü 2'nci bitirmek istiyor. Ligi
2'nci sýrada bitirecek olan takýmýn Play-Off
yarýþýnda saha avantajýný eline geçirecek olmasý sebebiyle, G.Osmanpaþa maçýnýn önemi
bir kat daha artýyor. Ýstanbul temsilcisi karþýsýnda alýnacak 3 puan sonrasýnda, matematiksel olarak olmasa da bir futbol mucizesi olmazsa Darýca G.B ligi 2'nci bitirecek ve PlayOff'larda saha avantajýný eline geçirecek.
(Spor servisi)
Birimler arasý halý saha
turnuvasý devam ediyor
Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen birimler
arasý futbol turnuvasý, üçüncü gün maçlarý ile devam
etti.
Park Bahçeler2:3 - Ýtfaiye1:0
Park Bahçeler2:
Dinçer Dinç, Mustafa Yapar, ,
Mikail Yüce, Ýsrafil Üstündað, Mustafa Hakan Yandým,
Mustafa Dede, Gökhan Çetin, Sabahattin Güleç
Ýtfaiye1:
Ömer Yýldýz, Yasin Ölçer, Gazi Algök,
Murat Týraþ, Erdal Kanbur, Dursun Bülent Elmas, Mustafa Kümbül
Goller: Mustafa Yapar, Ýsrafil Üstündað, Mustafa Dede (Park Bahçeler2)
Tesisler: 3 - Zabýta: 2
Tesisler: Orhan Savaþ, Atakan Tetik, Mahmut Yabacýoðlu, Kerep Karakuþ, Hakan Çýtak, Ali Uyar, Nurettin
Tatar, M. Zahit Bozkurt, Mehmet Köse, Erhan Kaya, Ba-
hadýr Kýlýç, Zekeriya Baþer
Zabýta: Akif Þimþek,Sinan Yýldýz, F. Kemal Þahin,
Zafer Akkuþ,Osman Topuz, Fatih Sak, Furkan Acar,
Salih Candan, Fatih Çetin, Salih Uzun
Goller: Ali Uyar (2), Hakan Çýtak (Tesisler) Fatih
Çetin, Furkan Acar
Fen Ýþleri: 6-Temizlik Ýþleri2:1
Fen Ýþleri : Ferhat Yetiþken, Mehmet Yýldýz, Ýsmail Emekli, Ali Ekber Eryüce, Ekrem Öz, Sefa Yetiþmiþ, Mustafa Alkaç, Yusuf Gür, Muzaffer Durmuþ,
Ferhat Aydýn
Temizlik Ýþleri: Burak Gülhan, Sefa Demiray,
Ýbrahim Tetik, Yýldýrým Sefe, Satýlmýþ Demirci, Mustafa Býyýk, Erol Özenç, Ýlyas Tokatlý, Bayram Ersoy, Ümit
Dilekci, Hamdi Yýldýz
Goller: Ali Ekber Eryüce(4), Mustafa Alkaç, Ekrem Öz
(Fen Ýþleri)Burak Gülhan (Temizlik Ýþleri2)
Özel Kalem: 5 - Destek Hizmetleri: 4
Özel Kalem: Turhan Candan, Mümin Temur, Aykut
Yaðlý, Özkan Balcý, Ýlhan Nakkaþ, Emre Köle, Ýsmail Demirten, Hüseyin Özönel, Ahmet Aydemir, Rüstem Þarlý,
Cevdet Altekin
Destek Hizmetleri: Mustafa Özdemir, Yüksel Ilgaz,
Onur Sever, Mahmut Güngör, Recep Ünlü, Bekir Güllü,
Faruk Atalay, Mahir Taþ, Salih Uçar, Mustafa Ýbi, Hasan
Çýrpýntý,H.Hüseyin Özcan
Goller :Turhan Candan, Hüseyin Özönel(2), Emre
Köle (2) (Özel Kalem), Recep Ünlü (2), Bekir Güllü (2)
(Destek Hizmetleri)
Gazetecilere anlamsýz tepki
Bahçelievler Hitit Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Kutlu Doðum Haftasý programýnda basýn mensuplarý yine zor
þartlar altýnda çalýþtýlar.
Görevini yapan basýn mensuplarýna vatandaþlarýn anlamsýz tepkilerinin yanýnda birde okul idaresi tarafýndan basýna ayrýlan koltuklara yine
yetkililerin oturmasý gazetecilere zor
anlar yaþattý.Oturacak yer olmadýðý
için ancak kendilerine merdivenlere yer bulan yada ayakta görevini yapmak zorunda kalan gazetecilere birde izleyicilerin "sahneyi engelliyorsunuz, çekilin" þeklinde ki
tepkileri etkinliðin anlamýna gölge düþürdü.
Basýn mensuplarýnýn etkinliði
görüntülemek için sahnenin önüne geçmesine tepki gösteren izleyiciler ne var ki cep telefonlarý ile
görüntü almak ve fotoðraf çekmek için sahnenin önünü uzun
bir süre iþgal ederek salonun arka
tarafýndaki vatandaþlarýn programý takip etmesini engellediler. Ýzleyicilerin bol bol görüntü aldýðý programda, etkinliði kamuoyuna duyurmak için bulunan basýn mensuplarý görevlerini tam yapamadýlar. Yýlmaz MERT
Hitit MTAL'de Kutlu Doðum
etkinliðine ilgi yüksek oldu
Bahçelievler Hitit Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle bir
program düzenledi. Bahçelievler Hitit Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Çok Amaçlý Salonu'nda gerçekleþtirilen etkinliðe okul müdiresi Halise Akay,
idarecileri, öðretmenleri, öðrencileri ile veliler katýldý. Savat-ý þerif okunmasýyla baþlayan programda, Kur'an-ý Kerim tilaveti, okul müdiresi Halise Akay'ýn konuþmasý, anasýnýfý öðrencilerinin gösterisi, çeþitli þiirlerin okunmasý, ilahi grubunun konseri, Hz. Peygamber ve birlikte yaþama ile ilgili
konuþma, video, þiir ve dua ile
devam etti. Programýn açýlýþ
konuþmasýný yapan okul müdiresi Halise Akay, Hz. Muhammed'in doðumunun ilmin ve
hakikatin insanlýk alemine tebliði, doðruluk ve dürüstlüðün,
sevgi ve saygýnýn, dostluk ve
kardeþliðin, yardýmlaþma ve
dayanýþmanýn beþeriyetin medeniyetine en güzel þekilde sunulmasý olduðunu belirterek,
"Hz. Muhammed'in doðumu
kainatýn yeniden doðumu olmuþtur" dedi. Hz. Muhammed'in insanlarýn en þereflisi,
Allah'ýn en sevgilisi olduðunu
dile getiren Akay, yetimlerin,
kimsesizlerin hamisi insanlýðýn
gözbebeði olduðunu, sözleri,
davranýþlarý ve yaþantýsýyla insanlýðýn irþad edici öðreticisi, en
Halise þefkatli baba, en sadakatli eþ,
Akay gerçek bir rehber ve hakikatli bir
önder olduðunu ifade etti. Okul
müdiresi Hali Akay'ýn konuþmasýnýn ardýndan anasýnýfý öðrencileri Kutlu Doðum Haftasý için hazýrladýklarý gösteriyi sahneledi.
Yýlmaz MERT
Boða, sahibini hastanelik etti
Sungurlu'da boðanýn boynuz darbelerine
maruz kalan sahibi hastanelik oldu.
Alýnan bilgiye göre, ilçeye baðlý Karaoðlu
köyünde Mehmet N. (59), hayvanlarýný otlatmak için Yassýtepe mevkisine götürdü.
Hayvanlarýn otladýðý esnada sürü içerisinde
bulunan boðalardan biri Mehmet N'nin karýn
bölgesine boynuz darbesiyle vurmasý sonucu
Mehmet N. aðýr yaralandý. Yakýnlarý tarafýndan Sungurlu Devlet Hastanesine kaldýrýlan
Mehmet N. burada yapýlan ilk müdahalenin
ardýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesine sevk edildi.
Tedavi altýna alýnan Mehmet N'nin saðlýk
durumunun ciddiyetini koruduðu bildirildi.
sungurlugündem
Kýzýlcabölük Þeker'e
konuk oluyor
Play-off iddasýný sürdürmek isteyen
Kýzýlcabölükspor, Spor Toto 3.Lig 1.Grup
31.Hafta Karþýlaþmasýnda, ligden düþmesi
kesinleþen Þekerspor'a konuk olacak.
19.04.2015 Pazar günü saat 14:30'da Polatlý Ýlçe Stadý'nda oynanacak karþýlaþmayý
Diyarbakýr Bölgesi hakemlerinden Lütfullah Aslan yönetecek. Kýzýlcabölükspor dün
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
18 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ
Þirinköy Stadý'nda gerçekleþecek antrenmanýn ardýndan tesislerde kampa girecek.
Hazýrlýklarýný tamamlayan Mekik, bugün
Ankara'ya hareket edecek.
Þekerspor maçýnda kart cezalýlarý Semih Ceylan ve Celal Çýrpanlý ile sakatlýðý
devam eden Melih Þencan dýþýnda eksik
bulunmuyor. (Spor servisi)
Belediyespor için kritik son 4 hafta
Çorum Belediyespor, yarýn deplasmanda batman
petrolspor'un konuðu olacak. Geçtiðimiz hafta lig de
maç yapmadan geçiren kýrmýzý siyahlýlar, yarýn batman da Play oof için puan savaþý verecek.
Geçtiðimiz hafta ligden çekilen Bozüyükspor ile
maç yapmadan 3 puan alan kýrmýzý siyahlýlar ligde
batman petrolspor maçý dahil 4 karþýlaþmasý kaldý.
Bunlar, Batman petrolspor (D), Gaziosmanpaþaspor
(D), Darýca Gençlerbirliði, ve ligin son maçý olan Bursa Nilüfer (D) maçlarý sonunda ligi tamamlayacak.
Kýrmýzý siyahlýlar için play off maçlarý oynama adýna
oynayacaðý 4 maç çok önemli olarak görülüyor. Belediyespor ligde þimdiye kadar oynadýðý 30 lig maçýndan 12 galibiyet, 12 beraberlik, 6 maðlubiyet elde etti.
Belediyespor rakip kalelere attýðý 35 gole karþýlýk kalesinde de 30 gol görerek puan cetvelinde 5. Basamakda 48 puanýn sahibi olarak play oof baraj maçý
oynayacak takýmlar içinde yer alýyor.
Belediyespor'u en yakýn takip eden takýkm ise,
Bursa Nilüferspor. Bursa Nilüferspor belediyespor'un
bir basamak altýnda 6,ýncý sýrada 47 puanýn sahibi olarak Belediyespor'u yakýn takip eden takým. Bursa Nilüferspor bu hafta sonu grupdan çekilen Bozüyükspor
ile maç yapmadan 3 puaný hanesine yazdýrarak oynamadan 3 puan kazanarak puanýný 50,ye yükseltecek.
Bursa Nilüferspor grupda 17 maçta berabere kalan
takým olarak dikkat çekerken, Çorum belediyespor ve
Zonguldak Kömürspor 12 maçta en çok berabere kalan takýmlar olarak dikkat çekiyorlar.
Sezon öncesi Bozüyükspor'un ligden çekilmesi ve
ardýndan da ligin ikinci yarýsýnda Sebatspor yönetimi
ligden çekilme kararý alarak grupdan iki takým otomatik olarak küme düþmüþtü. Bozüyük ve Sebatspor'un ardýndan gruptan düþen 3, üncü takým ise, Tu-
tap Þekerspor oldu.
3. lig 1.grup da Tuzlaspor þampiyonluðunu büyük
ölçüde garantilerken. Darýca, Zonguldak ve istanbulspor 2, lige yükselme adýna play oof sýralamasýný garantileyen takýmlar olrak dikkaet çekiyor. Play oof baraj maçý oynamak için 4, takým ise, ya Çorum belediyepsor, yada Bursa Nilüferspor olacak. Bu iki takým ligin bitimine kadar play oof içinde yer almak için geride kalan son 4 haftada kýyasýya bir birleri ile yarýþacaklar.
Darýca Gençlerbirliði (62), Zonguldak Kömürspor
(54) Ýstanbulspor (51), Çorum Belediyespor (48) Bursa Nilüferspor (47) puan ile play oof sýralamasýnda yer
alan takýmlar. Bu takýmlar arasýna ligin son iki haftasýnda süpriz bir takým da katýlma olasaðý büyük oranda görülüyor. Bu takýmlar Tire, Kýzýlcabölük, Ankara
Adliye, Manavgatspor da ligin son haftasýna kadar
play oof için savaþacak takýmlar olarak puan cetvelinde yer alýyorlar.
Maçý antalya bölgesi hakemleri yönetecek
Yarýn saat 14;30 da batmöan da oynanacak olan
Batman Petrolspor- Çorum Belediyespor maçýný antalya bölgesi ulusal hakemlerindenþevket Þimþek yönetecek. Þimþek'in yardýmcýlýkarýný ise, yine ayný bölgeden Yakup Yýlmaz ve H.Hüseyin Tetik yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapýlan açýklamaya göre, 19 Nisan Pazar
günü saat 14.30'da baþlayacak maçlarý yönetecek hakemler þunlar: Þekerspor-Kýzýlcabölükspor: Lütfullah
Aslan, Ýstanbulspor-Manavgatspor: Burak Olcar, Adliyespor-Kýrýkhanspor: Cihan Ataþ, Darýca Gençlerbirliði-Gaziosmanpaþa: Gökmen Karataþ, Niðde Belediyespor-Tire 1922: Alper Oran, Çatalcaspor-Zonguldak Kömürspor: Meliz Özçiðdem (Yasin Yücel)
Batman Petrolspor
prestij maçýna çýkacak
Petrolspor Pazar günü kendi
saha ve seyircisi önünde oynayacaðý Çorum Belediyespor karþýlaþmasýnýn hazýrlýklarýný tamamlayarak
Belediyespor'u
bekliyor. Teknik direktör Cengizhan Köksal nezaretinde yapýlan çalýþmalara tüm sporcular
katýldý.
Çok istemelerine raðmen
Ligde hiç bir hedeflerinin kalmadýðýný belirten Petrolspor 2.
Baþkaný Hayrettin Gülmez,
"Kalan karþýlaþmalarý centilmenlik kurallarý çerçevesinde
tamamlayýp önümüzdeki günlerde Kulüp Baþkanýmýz Aydýn
Gülmez ile birlikte yol haritamýzý Batman kamuoyu ile paylaþacaðýz" dedi.
Þehmus görev bekliyor
Petrolspor'un alt yapýsýndan
yetiþip oynadýðý güzel futbol ile
profesyonel takýma yükselen
Baþkan Eyvaz, Lamia
Avri'yi ödüllendirdi
Adana'da düzenlenen Türkiye Mauy
Thai Þampiyonasý Gençler kategorisinde Türkiye Þampiyonluðu elde eden
Alaca Belediyespor Kulübü sporcusu
Leyla Lamia Avri, Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý ayný zamanda Belediyespor Kulübü Baþkaný Yusuf Büküþ tarafýndan
ödüllendirildi.
Belediyespor Antrenörü Emrah Yýlmaz, sporcu Leyla Lamia Avri ile birlikte Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'ý
makamýnda ziyaret etti. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederken, Lamia'nýn baþarýsýnýn tüm Alaca halký adýna kendilerini mutlu ettiðini belirtti. Belediye olarak spora ve sporculara her zaman destek verdiklerini aktaran Eyvaz, "Lamia kýzýmýz
Adana'da önemli bir baþarýya
imza attý ve Türkiye Þampiyonu oldu. Onun bu baþarýsý diðer öðrenci ve sporculara da
örnek olacaktýr. Judo ve muay
thai dalýnda daha öncede alýnan önemli baþarýlar var. Bu
baþarýlarýn alýnmasýnda emekleri olan antrenörleri de kutluyorum" dedi. Baþkan Eyvaz
daha sonra, Avri'ye plaket ve
altýn hediye etti. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Büküþ
ise, Antrenör Emrah Yýlmaz'a
plaket verdi.
(Spor servisi)
genç futbolcu forma bekliyor.
Ýdman çalýþmalarýnda defansta
büyük güven veren genç stoper
Þehmus, "Pazar günü kendi saha ve seyircmiz önünde oynayacaðýmýz Çorum belediyespor
karþýlaþmasýnda bende elbette
ki tüm arkadaþlarým gibi oynamak istiyorum. Görev verildiði
takdirde elimden gelenin en iysini yapmaya çalýþacaðým" dedi.
(Yasin Yücel)
Yavuz Ýncedal: 10 puan
bizi play off'a taþýr
Darýca, Niðde ve
Tirespor'a ceza geldi
DARICA GENÇLERBÝRLÝÐÝ Kulübü Ýdarecisi ÝLTER KASAP'ýn
12.04.2015 tarihinde oynanan MANAVGATSPOR - DARICA GENÇLERBÝRLÝÐÝ Spor Toto 3. Lig 1.
Grup müsabakasýnda müsabaka hakemine yönelik sportmenliðe aykýrý
hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN
HAK MAHRUMÝYETÝ CEZASI ve
5.000.- TL PARA CEZASI
TÝRE 1922 SPOR Kulübü sporcusu ANIL ÖZÖNERLÝ'nin 12.04.2015
tarihinde oynanan TÝRE 1922 SPOR
- ADLÝYESPOR Spor Toto 3. Lig 1.
Grup müsabakasýnda kendi takým
sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMÝ MÜSABA-
KADAN MEN CEZASI ve 1.500.TL
PARA CEZASI
NÝÐDE BELEDÝYESPOR Kulübü sporcusu FATÝH DURAK'ýn
12.04.2015 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - NÝÐDE
BELEDÝYESPOR Spor Toto 3. Lig 1.
Grup müsabakasýnda müsabaka hakemine yönelik sportmenliðe aykýrý
hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMÝ
MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve
1.500.TL PARA CEZASI ile cezalandýrýlmasýna, Cezanýn infazýnýn çift
sarý kart görmesi nedeniyle oynamamasý gereken ilk müsabakayý takiben
baþlatýlmasýna, karar verildi.
(Spor servisi)
Çorum Belediyespor teknik diektörü Yavuz Ýncedal, yarýn depalsmanda oynayacaklarý Batman Petrolspor maçý ile
ilgili olarak yaptýðý deðerlendirmede" Play- oof takýmlarý
içinde olmak adýna mutlaka kazanmamýz gerek bir maç olacak" dedi.Ýncedal ,maç ile ilgili olarak þu yorumlarda bulundu" Play oof içinde yer almak adýna mutlaka kazanmamýz
gerek bir maça çýkacaðýz. Hafta içinde yaptýðýmýz çalýþmalarda futbolcularýn istekli ve arzulu olmalarý
beni son derece mutlu etti. Hafta
içinde yaptýðýmýz çalýþmalar olumlu
ve güzel geçti. Pazar günü maçý kazanarak Çorum'a mutlu dönmek istiyoruz.Sakatlýklarý devam eden Sefa
Akýn ve Oðuzhan Yalçýn, Batman
karþýsýnda kafilede yer almayacaklar.
Ligin bitimine 4 hafta kala oynayacaðýmýz 4 maçtan toplam 10 puan
bizi play oof'a taþýyacaktýr. Ancak bu puan rakiplerimizin
oynadýklarý maçlar ve aldýklarý skorlar ile deðiþken olabilir. Biz çorum belediyespor
olarak ligin bitimine 4 hafta
kala rakiplerimiz karþýsýnda
alacaðýmýz puanlar ile play oof
þansýmýzý devam ettirmek istiyoruz" dedi.
Çorum Belediyepsor bugün
sabah saatlerinde karayoul ile
Anakara'ya, Anakar'dan da uçak
ile Diyarbakýr'a oradanda tekrar
karayolu ile Batmana gidecek.
(Yasin Yücel)
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN