Ýl Özel Ýdaresinin "2015 Yýlý
Performans Planý" açýklandý
Ýl Özel Ýdaresinin 2015 Yýlý
Performans Planý açýklandý.
Planda gerek kurumsal yapýnýn
güçlendirilmesi gerekse kýrsal alan
hizmetleri hakkýnda hedefler yer alýyor.
Kurumsal yapýnýn güçlendirilmesi
ile ilgili personelin verimli ve etkili
olmasýný saðlayacak uygun yönetim
anlayýþýný oluþturmak üzere doða
yürüyüþleri ve piknik etkinlikleri
düzenlenmesi, baþarýlý personele yýlda
2 kez ikramiye ödenmesi, Ramazan
ve Kurban Bayramýnda Sosyal
Denge Tazminatý ödenmesi, yurt SAYFA
DE
içinde ve yurt dýþýnda hizmet içi 5’
eðitim programý...
Aralýk
ithalat ve
ihracat
rakamlarý
31 OCAK 2015
www.yildizhaber.com
CUMARTESÝ
OSB Meslek
Lisesi atölye
ihalesi yapýldý
Çorum Organize Sanayi Bölgesine
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði tarafýndan yapýmý tamamlanmak üzere olan 24
Derslikli TOBB Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi'nin atölye yapým iþi ihalesi sonuçlandý.
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu konu hakkýnda yaptýðý
Sayfa 9’DA
açýklamada.,.S
Önce mazbata
sonra Hýdýrlýk'ta dua
A
SAYF
5’DE
40 KURUÞ
Gelirimiz giderimizin
yüzde 55.62'sini karþýladý
Koruyucu
Aileler
sertifikalý
oluyor
Çorum'da
bulunan
"Koruyucu Aileler"e
eðitim verildi. Eðitimde
baþarýlý olanlara ise
sertifika verildi.
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl
Müdürlüðü, korunma ve bakým
altýna alýnan kuruluþlarda kalan
çocuklarý aile ortamýnda
yaþamalarý ve topluma adapte
olabilmeleri için
41 aile yanýnda 51 çocuða
Koruyucu Aile hizmeti
veriyor. Çorum bu
rakam ile ülke
genelinde 25. SAYFEA
7’D
sýrada yer
alýyor.
Geçtiðimiz hafta sonu yapýlan kongrede
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl
Baþkanlýðýna seçilen Av. Bekir Çetin dün mazbatasýný aldý. Ýlçe Seçim Kurulunda gerçekleþtirilen mazbata törenine MHP Ýl Baþkaný Bekir
Çetin, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan,
Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl
Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal ve çok sayýda partili
katýldý.
Ziraat Odasý Baþkan adayý Ahmet
Pehlivan'dan Bekiroðlu'na ziyaret
Çorum'un 2014 yýlý bütçe gelirleri bir
önceki yýla göre arttý. 2013 yýlýnda bütçe
gelirleriyle giderlerin yüzde 55.09'u
karþýlanýrken bu rakam 2014'te yüzde 55.62
oldu.
Ýl Defterdarý Ali Solmaz birim müdürleri ve
ilçe malmüdürleriyle deðerlendirme
toplantýsý yaptý.
Defterdar Ali Sormaz, toplantý
öncesinde basýn mensuplarýna 2014
yýlý rakamlarý hakkýnda
açýklamalarda bulundu.
Kimsesizler
Evi yenilendi
Vali Ahmet Kara, kimsesiz insanlarý tedavi etmek ve topluma kazandýrmak olduðunu belirtti. Vali Kara, gelen herkese kapýlarýnýn açýk olduðunu
söyledi. Çorum Valisi Ahmet Kara, Aile Sosyal Politikalar Müdürlüðü ve
Çorum Valiliði tarafýndan, modernize edilen Kimsesizler Evini ziyaret etti.
Ziyarete, Vali Ahmet Kara, Vali Yardýmcýsý Adem Saçan, Kamu
Hastaneler Birliði Ýl Genel Sekreteri Opr. Dr. Ömer Sobacý, Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer ve Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel
A
SAYF
katýldý. Kimsesizler Evinde incelemelerde bulunan Vali Ahmet Kara,
5’DE
kendimize saygý duyduðumuz kadar kimsesiz insanlara da saygý duymamýz gerektiðini söyledi.
Baþkanlýk mevkilerinin koltuk
doldurma yeri olmadýðýný
söyleyen AK Parti Ýl Baþkaný
Rumi Bekiroðlu, Çorum'a hizmet
etmenin bir þeref olacaðýný ve
Ziraat Odasý Baþkanlýðýnýn
A
SAYF
çiftçilere hizmet yeri
5’DE
olduðunu belirtti.
Anaç sýðýr ve buzaðý destek listeleri askýda
SAYFA 2’DE
A
SAYF
9’DA
Baþkan Ýsbir'den
Baðcý'ya ziyaret
Ortaköy Belediye
Baþkaný Taner Ýspir AK
Parti Ekonomi Ýþleri
Baþkan Yardýmcýsý Çorum
Milletvekili ve TBMM Plan
ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Dr. Cahit Baðcý'yý ziyaret
ederek Ortaköy yatýrýmlarý
hakkýnda bilgi verdi ve
bazý projelere destek istedi.
Ýspir ziyarette yaptýðý deðerlendirme
A
de, "Öncelikle
SAYF
E
Ortaköy ilçemizin 2’D
bir sosyal...
Tarým Sigortalarý Havuz Eksperleri buluþtu
SAYFA 2’DE
TEK
YILDIZ
2
31 OCAK 2015
HABER
CUMARTESÝ
2
Baþkan Ýsbir'den Baðcý'ya ziyaret
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
05:16
06:44
12:01
14:38
17:04
18:26
31.01.2015
Osmanlýlarda ilk matbaanýn kuruluþu (1729) - TV'nin Ankara'da ilk
yayýný (1968) - Hamsîn'in
baþlangýcý
Kötü huydan, haramdan sakýnýr gibi sakýnýnýz!
Ebû Bekir Verrâk "Rahmetullahi aleyh"
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýspir
AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý
Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý'yý ziyaret ederek
Ortaköy yatýrýmlarý hakkýnda bilgi verdi ve bazý
projelere destek istedi. Ýspir ziyarette yaptýðý
deðerlendirme de, "Öncelikle Ortaköy ilçemizin
bir sosyal tesise kavuþacak olmasý ve bu konudaki
desteðiniz için bizzat gelerek teþekkür etmek istedim. Ortaköy için son derece önemli ve anlamlý bir
tesis olacak. Ortaköy bu hizmeti hiç bir zaman
unutmayacaktýr" dedi.
Ýspir ayrýca, Ortaköy'ün merkez nüfusunun
arttýðýný bu çerçevede ihtiyaçlarýnýn da arttýðýný
belirterek, projelere destek istedi.
Plan ve Bütçe Komisyonunda yeni Torba Yasa
görüþmeleri devam ettiðinden Ýspir'i Bütçe
Baþkanlýðýnda aðýrlayan Baðcý, Ortaköy'ün sorunlarýný bildiklerin ifade ederek, "El ele vererek
halkýmýzýn yaþam kalitesini birlikte artýracaðýz.
Ortaköy hizmeti görecek" diyerek Ortaköy'ün
projelerine her zaman olduðu gibi destekçi olacaklarýný belirtti.
Haber Servisi
Anaç sýðýr ve buzaðý
destek listeleri askýda
Müdürlüklerinde, Merkezde Damýzlýk Sýðýr
Yetiþtiricileri Birliði ve Süt Üreticileri Birliðinde
askýya çýkartýldýðý ifade edildi. Listeler 02.02.2015
tarihine kadar askýda kalacak.
Destek listesine itirazlar ise 02.02.2015 tarihi
mesai bitimine kadar Ýl/Ýlçe Müdürlüklerine
yapýlabilecek.
2013 yýlýnda 4 bin 347 iþletmeye 7 milyon 086
bin 370 TL destekleme ödemesi yapýlýrken 2014
yýlý anaç sýðýr destekleme tutarýnýn da 2013 yýlý
düzeylerinde olmasý bekleniyor.
2014 yýlý suni tohumlamadan doðan buzaðý
desteklemesi aský listeleri ise 06.02.2015 tarihine
kadar askýda kalacak. Bu listelere itirazlar
06.02.2015 tarihi mesai bitimine kadar yapýlabilecek. 2013 yýlýnda 4 bin 373 iþletmeye 1 milyon 413
bin 875 TL destekleme ödendi. 2014 yýlý buzaðý
destekleme tutarýnýn da 2013 yýlý düzeylerinde
olmasý bekleniyor.
Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan Bakanlar Kurulu kararý çerçevesinde ilave
destekle birlikte anaç sýðýr baþý 295 TL, buzaðý
desteði ise döl kontrolü ilave bedeliyle birlikte 110
TL/buzaðý olarak ödenecek. Haber Servisi
AYAZ AÐA
OTO YIKAMA ve
OTO KUAFÖR’e
Oto Yýkama
Ustasý Aranýyor
Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta
Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda
ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM
TEL: 234 84 22
ELEMAN
A R A N I YO R
ÖM-SAN TREYLERDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI
KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN
YAPILMASI RÝCA OLUNUR.
ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM
TEL: 234 84 22
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Anaç sýðýr ve suni tohumlamadan doðan
buzaðý destekleme listeleri askýya çýkarýldýðý
belirtildi.
Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünden
konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre
2014 yýlý anaç sýðýr desteklemesi aský listeleri Ýl
Müdürlüðü Hayvan Saðlýðý Yetiþtiriciliði ve Su
Ürünleri Þube Müdürlüðünde ve tüm Ýlçe
Tarým Sigortalarý Havuz Eksperleri Buluþmasý 2015, bine yakýn katýlýmcýyla Antalya'da
gerçekleþtirildi.21-25 Ocak 2015 tarihleri arasýnda Antalya'da düzenlenen,Tarým Sigortalarýnda
yaþanan son geliþmelerin ele alýndýðý ve geçmiþ döneme ait deðerlendirmelerin yapýldýðý dev organizasyona, Tarým Sigortalarý Havuzu Ýþletmesi Genel
Müdürü Yusuf Cemil Satoðlu, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Tarým Reformu Genel Müdür Yardýmcýsý Mehmet Özgün, Tarým Reformu Genel Müdürlüðü Tarým Sigortalarý ve Doðal Afetler Daire
Baþkaný Bekir Engürülü, Tarýmsal DesteklemelerDaire Baþkaný Hayri Yýlmaz, Tarým Sigortalarý Çalýþma
Grubu Sorumlusu Faruk Bahadýr Özer, Mühendisler
Ahmet Karlýoðlu, Hatice Bozdeveci, Cengiz Topel
Yýldýrým, Hanifi Can, Mehmet Fatih Hacýalibeyoðlu
ve Furkan Tayfun Özener, Baþbakanlýk Hazine
Müsteþarlýðý'ndan Sigortacýlýk Genel Müdür Yardýmcýsý Dr. Þerif Çakýrsoy, Bilal Türkmen ve Ezgi Sýkan, Türkiye Ziraat Odalarý Birliði'nden Sibel Þerifoðlu, Tarým Sigortalarý Havuzu Bilim ve Danýþma
Kurulu Üyeleri, Tarým Sigortalarý Havuzu Ýþletici
Þirketi Genel Müdür Yardýmcýsý, Genel Müdürlük
Birimleri ve Bölge Müdürlükleri yöneticileri ile çalýþanlarý, yurdun dört bir köþesinden Bitkisel Ürün Sigortalarý ve Hayvan Hayat Sigortalarý branþlarýnda
faaliyet gösteren eksperler katýldý. Toplantýnýn açýlýþýný yapan Satoðlu, Sistem'in baþlangýcýndan bu yana elde edilen üretim, eksper ve ekspertiz verileri ile
2014 yýlý Kasým ayýnda gerçekleþtirilen müþteri
memnuniyeti araþtýrmasýnýn sonuçlarý ve Sistem'deki yenilikler hakkýnda katýlýmcýlarý bilgilendirirken,
Engürülü, 'Türkiye Tarým Vizyonu ve Tarým Sigortalarý' baþlýklý sunum gerçekleþtirdi. Özgün ise yaptýðý
konuþmada, eksperlerin sistem içinde üstlendiði rolün önemine deðindi. Eksperler bu yýl ilk kez, toplantý süresince görüþ ve önerilerini dile getirme fýrsatý buldular. Program çerçevesinde, bir araþtýrma
firmasýnca profesyonel moderatör eþliðinde Fokus
Grup Toplantýlarý gerçekleþtirildi ve eksperler sahada yaþadýklarý deneyimlerini aktardý. Ayrýca eksperlerin takým ruhunu geliþtirmeye, iletiþim konusundaki bilgi ve becerilerini arttýrmaya yönelik çeþitli etkinlikler ve eðitimler de düzenlendi. Haber Servisi
Yakýþmýyor cepheyi terk ediþin,
Mert dayanýr, namert kaçar sevdiðim.
Fazla sürmez hataný fark ediþin,
Hüzün eken, hüsran biçer sevdiðim.
Adet ettin aþk dersini asmayý,
Hüner saydýn sýrra kadem basmayý,
Yetti artýk çok denedim susmayý,
Ýsyan eden bayrak açar sevdiðim.
Nice avcý bende silah sýnadý,
Geri tepti,sineleri kanadý,
Kýrýlsa da yüreðimin kanadý,
Yine açar, yine uçar sevdiðim.
Bir resmimiz bile yoksa baþbaþa,
Revamýdýr ben yanayým,sen yaþa,
Aþk sunacak sakimi yok sarhoþa,
Yine bulur, yine içer sevdiðim.
Aynalarýn farký kalmaz düþmanla,
Tanýþýrsýn doðduðuna piþmanla,
Hüzün adres deðiþtirir zamanla,
Benden geçer,sana göçer sevdiðim.
Üzerime yar sevdiðin sahi mi?
Kalp çalmakta senin gibi dahi mi?
Aðlama der dosta aþýk Daimi,
Bu da gelir,bu da geçer sevdiðim.
Cemal Safi
HAVA DURUMU
Yýl: 10 Sayý: 2996 31 OCAK CUMARTESÝ 2015
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ
olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim
.Hükümsüzdür.1997 Doðumlu Mehmet
Oðlu Ahmet Furkan Kara
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
USD
EUR
2,4305
2,7454
STERLiN 3,6517
JPY YENi 2,0648
2,4316
2,7479
3,6538
2,0664
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
DOÐA ECZANESÝ TEL:TEL: 221 21 01
YEÞÝL FIRIN YANI
ÇAÐLI ECZANESÝ TEL: 226 56 16 GAZÝ SAÐLIK
YÝTÝK
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
OCAÐI KARÞISI
Ýmtiyaz Sahibi
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur.
Tel: 0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
Hüzün Adres Deðiþtirir
Tarým Sigortalarý Havuz Eksperleri buluþtu
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile Ehliyetli
vasýfsýz eleman aranýyor
Günün Þiiri
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
31 OCAK 2015
CUMARTESÝ
HABER
3
Ýl Özel Ýdaresinin "2015 Yýlý
Performans Planý" açýklandý
Ýl Özel Ýdaresinin 2015 Yýlý Performans Planý açýklandý.
Planda gerek kurumsal yapýnýn güçlendirilmesi gerekse kýrsal
alan hizmetleri hakkýnda hedefler yer alýyor.
Kurumsal yapýnýn güçlendirilmesi ile ilgili personelin verimli ve
etkili olmasýný saðlayacak uygun yönetim anlayýþýný oluþturmak üzere
doða yürüyüþleri ve piknik etkinlikleri düzenlenmesi, baþarýlý personele yýlda 2 kez ikramiye ödenmesi, Ramazan ve Kurban Bayramýnda
Sosyal Denge Tazminatý ödenmesi, yurt içinde ve yurt dýþýnda hizmet
içi eðitim programý düzenlemesi suretiyle personelin ekonomik, sosyal
ve kültürel yönden motivasyonu artýrýlmasýnýn hedeflendiði planda
web sayfasý ve sosyal medya ile entegrasyon saðlanmak suretiyle
vatandaþlara verilen hizmetlere kolay eriþim saðlanmasý ve Alo Kar
Hattý, Alo Çevre Temizlik Hattý gibi çaðrý numaralarýnýn tahsis edilmeye devam edilmesi de yer alýyor.
Planda hizmet kalitesinin
artýrýlmasý amacý ile fiziksel ve
teknolojik alt yapý olanaklarýný
geliþtirmek üzere teknolojik alt
yapý olanaklarýnýn arttýrýlmasý,
yazýlým programlarýnýn güncel
halde tutulmasý, çalýþma alanlarýnýn bakým ve onarýmlarý ve
makine parkýnýn yenilenmesi
suretiyle hizmet kalitesinin arttýrýlmasý da hedefleniyor.
Konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Ýl Özel Ýdaresinin 2015
Yýlý Performans Planýnýn detaylarý
ise þöyle:
-YERLEÞÝM BÝRÝMLERÝNE HÝZMETLERÇevre unsurlarýný içeren, kaliteli, saðlýklý, güvenli, verimli ve etkin
olarak kullanýlabilen geliþmiþ altyapý tesisleri oluþturmak amacýyla; 38
adet köy ve 1 adet baðlý olmak üzere toplam 39 üniteye þebekeli içme
suyu saðlamak, ihtiyaç duyulan 60 ünitenin içme suyu analizlerini
yapmak, 100 ünitedeki mevut ve yeni yapýlacak içme suyu tesislerinde
makineli drenaj, bakým ve onarým çalýþmalarýný yapmak, içme ve kullanma sularýnýn dezenfeksiyonu için klor tablet ve sývý klor alýmý yapmak suretiyle içme suyu tesislerinin yenilenmesi ve geliþtirilmesi
saðlanacaktýr. 30 köye yeni kanalizasyon tesisi, 20 ünitedeki kanalizasyon tesislerinin yenilenmesi, geliþtirilmesi bakým ve onarýmlarýný, 40
ünitedeki mevcut kanalizasyon tesislerinde makineli bakým ve onarým
çalýþmasý yapmak suretiyle nüfusu en fazla olan ünitelere yeni kanalizasyon tesisi kazandýrýlacak, mevcutlarýn ise yenilenmesi ve geliþtirilmesi saðlanacaktýr. 7 köye yaðmurlama ve damlama sulama tesisi, 2
köye sulama göleti yapmak, 3 köye sulama havuzu yapmak, 7 köye
yeni sulama tesisi yapmak, 3 köyün sulama tesisinin yenilemesini, 1
köye yer altý sulama tesisi, mevcut toprak sulama kanallarýnda
makineli bakým ve onarým yapmak suretiyle yeni tarýmsal sulama tesisi
ve mevcut tarýmsal sulama tesislerinin yenilenmesi ve geliþtirilmesi
saðlanacaktýr.
42 adet köyün köy içi yollarýna ve ortak kullaným alanlarýna beton
parke taþý, 50 km 1. kat asfalt, 200 km 2. kat asfalt, 4.964 km yolda
bakým ve onarým, 5 adet menfez, 2 adet köprü, 150 km yolun trafik
iþareti ve ikaz levhalarýnýn montajýný yapmak, 1.500 km yolda yama
çalýþmasý, 10.000 km köy yolunda kar mücadelesi ve 300 m HDPE boru
alýmý yapmak suretiyle yol aðýnda bulunan 1.ve 2. derece yollarýn standardý yükseltilecektir
Yerleþim birimlerinde ortak yaþam alanlarý oluþturmak üzere; 5
farklý bölgede aðaçlandýrma alanlarýnda koruma, bakým ve onarým
çalýþmasý, 5.000 adet fidan dikimi ve fidanlýk
alanlarýn korunmasýna yönelik malzeme alýmý
yapmak, 42 adet ünitede her türlü atýk ve
artýðýn (çöplerin) toplanmasý ve depolamasýný
yapmak, Ýlimizde ev hanýmlarý ile ilk ve
ortaöðretim öðrencilerine çevre sorunlarýna
farkýndalýk kazandýrmak amacýyla çevrenin
korunmasý ve geri dönüþüm hakkýnda 2 adet
bilinçlendirme eðitimi düzenlemek, Çevre atýklarýnýn oluþturduðu zararlýlarla mücadele için
ilaçlama yapmak suretiyle, doðal varlýklarýn ve
çevrenin korunmasýna iliþkin çalýþmalar gerçekleþtirilecektir.
Bölgeye uygun sulama alt yapýsý hazýr alanlarda gelir getirici tarýmsal faaliyetler için alan
oluþturmak üzere; Ýdare tarafýndan yapýlan
sulama tesisi bulunan arazilerde, örnek bahçe
ve sera yapmak, tarýmsal üretim projelerini
desteklemek suretiyle tarýmsal alanda örnek
çalýþmalar gerçekleþtirilecektir.
Çevre unsurlarýný içeren güvenli, saðlýklý,
verimli ve etkin olarak kullanabilen yaþam
alanlarý oluþturmak üzere; Ýmara aykýrý veya
idaremizden izin alýnmadan yapýlan kaçak yapýlarýn denetimlerini yapmak, Beldelerden dönüþen 22 köyün 5 yýllýk kamulaþtýrma planlarýný
yapmak, Ýdare tarafýndan 2 adet (2 katlý 165,00 m2 - 2 katlý 335,00 m2)
tip konut projesi üretmek suretiyle kýrsal alanda çevre þartlarýna uygun
yaþam alanlarý oluþturulacaktýr.
Bölgesel geliþmeyi hýzlandýrmak amacýyla ajanslara tahsis edilen alt
yapý kaynaklarýndan yararlanmak üzere; Kalkýnma ajansýna sunulan
"Rüzgar Gücünden Enerji Elde Edilmesi Projesi" desteklenmek
suretiyle bölgesel geliþmeye yönelik kaynaklardan idaremizin faydalandýrýlmasý saðlanacaktýr.
-TOPLUMSAL HÝZMETLERÝN DEVAMINI
SAÐLAMAKLA ÝLGÝLÝEðitim hizmetlerinin verimlilik ve
etkinliðini artýrmak üzere; 3 adet 48
derslikli yeni okul yapýmý ve
donatýmý,
30 adet Ýlköðretim
Okulunun donatýmlarýnýn tamamlanmasý ve iyileþtirilmesi, 6.000,00
m² alanýn okul yapýlmak üzere
kamulaþtýrýlmasý, 1 adet yeni
anaokulu yapýmý ve donatýmý,
anaokulunun bakým ve onarýmý, 5
okulun çevre düzenlemesi, 1 ilkokula kapalý spor salonu yapýlmak
suretiyle ilköðretim
hizmetleri
alanýndaki kalitenin arttýrýlmasý,
fiziksel ve teknolojik alt yapý
olanaklarýnýn geliþtirilmesi saðlanacaktýr.
Eðitim ve sosyal içerikli projeleri desteklemek ve etkinlikler düzenlemek üzere;
1.000 adet basýlý yayýn alýmý yaparak kütüphanelerin desteklenmesi, öðrencilere ve dezavantajlý gruplara yönelik projeler gerçekleþtirmek suretiyle gençleri geleceðe hazýrlamak ve topluma
kazandýrýlmasý saðlanacaktýr.
Tarihi ve kültürel deðerlerimizi korumak, yaþatmak ve tanýtýlmasýna katký saðlamak üzere;
yýl içerisinde kazý alanlarýnýn çevre temizliðinin yapýlmasý, yurtiçinde ve yurtdýþýndaki tanýtým fuarlarýna katýlým, tarihi, kültürel ve
turistik bölgelerimizin tanýtýmlarýný yapmak üzere kitap, dergi, katalog, afiþ, broþür gibi yayýnlarýn basýmý yaptýrýlarak kültürel deðerlerimizin yaþatýlmasý ve ilimizin tanýtýlmasý saðlanacaktýr.
Yerleþim birimlerindeki çocuk genç ve yetiþkinlerin sportif
faaliyetlere olan ilgisini arttýrmak, desteklemek ve etkinlikler düzenlemek üzere; ilköðretim ve orta öðretim okullarýna basket potasý,
voleybol direði, futbol ve hentbol kale direði gibi spor malzemeleri
alýmý, Amatör Spor Kulüplerini desteklemek maksadýyla forma ve
spor malzemeleri alýmý, Dodurga ilçesi güreþ alanýna sabit tribün
yapýmý ve 13 ilçede 39 köye çocuk oyun grubu ve spor parký yapmak
suretiyle, çocuk ve yetiþkinlerin spor yapmalarýný teþvik etmek üzere,
spor alt yapýsý güçlendirilecektir.
Saðlýk hizmetlerini desteklemek üzere; mevcut ambulanslarýn eksik
olan malzeme, ekipman ve cihazlarýnýn alýmý veya yenilenmesi, evde
saðlýk hizmeti sunulabilmesi için 2 adet araç alýmý yapýlmak suretiyle
saðlýk hizmetlerine ekipman ve cihaz desteði saðlanacaktýr. Yerleþim
birimlerinde yaþayan insanlarýn can ve mal kaybýný önlemeye, güvenliðini saðlamaya yönelik faaliyetleri desteklemek üzere; 1 adet çift
kabin kamyonet, 1 adet 4 x 4 arazi aracý almak suretiyle afet ve acil
durumlar için ekipman desteði saðlanacaktýr." Haber Servisi
Uygur Türklerine yardýmý
Çorum Belediyesi taþýyacak
Çorum Alperen Ocaklarý Kayseri'ye getirilen 400 Uygur Türkü için Çorum'da yardým
kampanyasý baþlattý.
Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih
Yücel, Alperen Ocaklarý Baþkan Yardýmcýsý
Ahmet Tapan Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Turhan Candan'ý ziyaret ederek yaptýklarý
yardým çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.
Kampanyaya Ýnsani Deðerler Platformu'nun
da destek verdiðini belirten Fatih Yücel,
Çorum Belediyesi'nden de yardým faaliyetine
destek olmasýný talep etti.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan
Candan
da
hayýr
iþlerine
Çorum
Belediyesi'nin her zaman destek olduðunu
ifade ederek, "Toplanan yardýmlarýn Çorum
Belediyesi tarafýndan 8 Þubat 2015 Pazar
günü Kayseri'ye ulaþtýracak. Tüm halkýmýzý
Uygur Türkleri için yardým yapmaya davet
ediyoruz. Yardýmda bulunmak isteyenler
Alperen Ocaklarý ile irtibata geçebilirler" dedi.
Haber Servisi
Kadýn Meclisi'nden
Çukuröz'e ziyaret
Çorum Kent Konseyi Kadýn
Meclisi yürütme kurulu üyeleri ve
Kadýn Meclisi'nde aktif olarak
görev alanlar, çýkan yangýn sonucu 27 evin kül olduðu Bayat ilçesine baðlý Çukuröz köyünü
ziyaret etti.
Kadýn Meclisi'nin gerçekleþtirdiði moral ziyaretinde
Çorum Kent Konseyi Kadýn
Meclisi yürütme kurulu üyeleri ve
Kadýn Meclisi'nde aktif olarak
görev alanlar, yangýnda evlerini
kaybeden ailelere geçmiþ olsun
dileklerinde bulundu ve küçük
hediyeler takdim edildi.
Kadýn Meclisi ve üyeleriyle
birlikte
yangýn
bölgesinde
ziyaretler ve incelemeler yapan
Kadýn Meclisi Baþkaný Þahiste
Uçar, "Köyümüzde büyük bir
afet yaþanmýþ ve bu acý olayýn
ardýndan devletimiz ve milletimiz seferber olmuþ, buradaki
insanlarýmýzýn yaralarýný sarmak
için hemen harekete geçmiþtir.
Bizde Kadýn Meclisi olarak
yangýnda zarar gören hemþerilerimizin yanýnda olmaya devam
edecek ve üzerimize düþen görevi yerine getireceðiz. Yaþanan
olay üzüntü verici olsa da herhangi bir can kaybýnýn yaþanmamasý içimizi rahatlatmýþtýr. Allah
bir daha böyle felaketler yaþatmasýn" dedi.Kadýn Meclisi ve
üyeleri yangýnda zarar gören
ailelerle dertleþip, sorunlarýný
dinledikten sonra ziyaretlerini
bitirdiler. Haber Servisi
Kadýnlara "ambalaj
atýklarý yönetimi"
semineri
Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi tarafýndan kadýnlara yönelik ambalaj atýklarý yönetimi semineri düzenlendi.
Velipaþa Konaðý'nda yapýlan seminere katýlan kadýnlara
ambalaj atýklarýnýn toplanmasý ve ayrýþtýrýlmasý ile ilgili bilgiler
verildi. Elit Çevre Mühendislik ve Danýþmanlýk yetkilisi Mustafa
Kafa tarafýndan verilen seminerde ayrýca daha yeþil bir çevre için
ambalaj atýklarýnýn ayrý bir yerde biriktirilmesi gerektiði vurgulandý. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
31 OCAK 2015
CUMARTESÝ
HABER
Tarýmda ihracat
18 milyar dolarý aþtý
Türkiye Ziraat Odalarý
Birliði (TZOB) Genel Baþkaný
Þemsi Bayraktar, tarým ve
gýdada ihracatýn da ithalatýn da arttýðýný bildirerek, "2014 yýlýnda
genel ihracattaki artýþ yüzde 3,9'da
kalýrken, gýda ve tarýmda ihracat
yüzde 6,1 artarak 18 milyar dolarý
geçti" dedi.
Bayraktar, genel ithalattaki
yüzde 3,7 azalmaya karþýn, gýda ve
tarýmda ithalatýn yüzde 10,9
artarak 12,4 milyar dolarý aþtýðýný
belirtti.
Þemsi Bayraktar, yaptýðý açýklamada, tarým ve gýdada
2014 yýlýnda ihracatýn yüzde 6,06 artýþla 16 milyar 977
milyon 197 bin dolardan 18 milyar 6 milyon 539 bin
dolara, ithalatýn ise yüzde 10,86 artýþla 11 milyar 200 milyon 161 bin dolardan 12 milyar 417 milyon 14 bin dolara
yükseldiðini vurguladý.
-GIDA VE TARIMDA ARALIK AYI ÝHRACATIBayraktar, Aralýk ayýnda ihracatýn, 2013 yýlýnýn Aralýk
ayýna göre yüzde 7,48 artýþla 1 milyar 761,8 milyon dolardan 1 milyar 893,8 milyon dolara yükseldiðini, ithalatýn
yüzde 23,48 artýþla 1 milyar 64,6 milyon dolardan 1 milyar
314,6 milyon dolara çýktýðýný bildirdi.
-2014 YILINDA 5 MÝLYAR 590 MÝLYON DOLARLIK
DIÞ TÝCARET FAZLASI2014 yýlýnda tarým ve gýda ihracatýnýn 18 milyar dolarý
aþtýðýný, ithalatýn ise 12,4 milyar dolarý geçtiðini belirten
Bayraktar, þunlarý kaydetti:
"Tarým ve gýda dýþ ticaretinde, sadece Aralýk ayýnda
579 milyon dolarlýk, 2014 yýlýnýn tamamýnda ise 5 milyar
590 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verildi. Tarým ve gýda
dýþ ticareti 5 milyar 590 milyon dolarlýk fazla vererek, 84
milyar 509 milyon dolar dýþ ticaret açýðý veren ülke
ekonomisine çok büyük katký yaptý."
-EN FAZLA ÝHRACAT MEYVEDE2014 yýlýnda en fazla ihracatýn 4 milyar 330,9 milyon
dolarla yenilen meyveler ve sert kabuklu meyvelerde
görüldüðünü, bunu 2 milyar 91,3 milyon dolarla sebze,
meyvelerden elde edilen ürünlerin takip ettiðini bildiren
Bayraktar, geçen yýl hububat, un, niþasta, pastacýlýk ürün-
lerinde 1 milyar 656,9 milyon, hayvansal ve bitkisel
yaðlarda 1 milyar 177,6 milyon, deðirmencilik ürünleri,
malt, niþasta, inülin, buðday glüteninde 1 milyar 127,9
milyon, yenilen sebzeler ve azý kök ve yumrularda 1 milyar 83,3 milyon, tütün ve tütün yerine geçen iþlenmiþ
maddelerde 1 milyar 72,1 milyon dolarlýk ihracat
yapýldýðýna dikkati çekti.
-EN FAZLA ÝTHALAT HUBUBATTATZOB Genel Baþkaný Bayraktar, 2014 yýlýnda en fazla
ithalatýn, 2 milyar 338,4 milyon dolarla hububatta, 2 milyar 261,8 milyon dolarla yaðlý tohum ve meyveler,
muhtelif tane, tohum ve meyveler, sanayide ve týpta kullanýlan bitkiler, kaba yemlerde, 2 milyar 133,5 milyon
dolarla hayvansal ve bitkisel katý ve sývý yaðlar, yemeklik
katý yaðlar, hayvansal ve bitkisel mumlarda, 1 milyar 329,4
milyon dolarla gýda sanayinin kalýntý ve döküntüleri, hayvanlar için hazýrlanmýþ kaba yemlerde yapýldýðýný belirtti.
-"18 MÝLYAR DOLARLIK ÝHRACAT ÇÝFTÝMÝZÝN
BAÞARISI"Türk çiftçisinin, yaðmur, çamur demeden gece gündüz
çalýþan, baþta doðal afetler olmak üzere her türlü zorlukla
mücadele eden, büyük gayretle ürettiði ürünlerin dünya
pazarlarýnda yaþanan rekabete raðmen yer bulduðunu
bildiren Bayraktar, "Çiftçimiz, elinden geleni fazlasýyla
yapýyor. Yaþanan doðal afetlere raðmen üretmeyi
sürdürüyor. Bu da gösteriyor ki yapýsal sorunlarýn çözümü
halinde çiftçimiz, 2023 yýlý hedefi olan 40 milyar dolarlýk
ihracata rahatlýkla zemin hazýrlayacaktýr" dedi. Haber
Servisi
Köse'den Maden Kanununa eleþtiri
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, TBMM'de
görüþülmekte olan Maden Kanununda Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý hakkýnda konuþtu.
AK Partili yýllarýn 2002'de baþladýðýný ve 2015'e geldiklerini ifade ederek sözlerine baþlayan Tufan Köse, "Þöyle
bakýyorum sürekli kanun çýkartýyoruz, sürekli kanun
çýkartýyoruz. Ýþ Kanunu'nu deðiþtiriyoruz, MÝT
Kanunu'nu deðiþtiriyoruz, Sosyal Güvenlik Kanunu'nu
deðiþtiriyoruz, torba kanunlar yapýyoruz 50 maddeyle
giriyor komisyona 150 madde çýkýyor ama hiçbir kanun
yok ki tepeden týrnaða yoksul halkýmýzý mutlu etsin, yoksul halkýmýzýn çýkarýna olsun. Yine bir maden kanunu
getirdiniz bugün, maden kanununda iþ verenlerden
hesap soracaðýnýz yere iþ vereni ödüllendirmeye çalýþýyorsunuz. Yine ne kadar ayýp, Soma Komisyonu kurduk
burada dört partinin oyuyla, Soma Komisyonu Raporu'nu
maalesef bu kanunu çýkartan Komisyon, bulamýyor, ele
geçiremiyor, onu deðerlendirmiyor. Ya siz 301 ölen iþçinin
ruhlarýyla alay mý ediyorsunuz? 301 iþçinin aileleriyle alay
mý ediyorsunuz?
Yine, sürekli bir algý operasyonu, sürekli bir algý
operasyonu. Madencilerin çalýþma koþullarýný iyileþtirdik
diye söylüyorsunuz, bu kanunda öyle bir þey var mý? 2831
iþçi hâlâ kýdem tazminatýnýn peþinde. Çorum'da küçük bir
maden ocaðýmýz var Dodurga'da. 117'nin üzerinde iþçi
kapýnýn önüne býrakýlmýþ. Önemli bir bölümü iþsizlik
parasýyla geçinmeye çalýþýyor, bir kýsmý kýdem ve ihbar
tazminatlarýnýn peþine düþmüþ, bir kýsmý da çok daha az
ücretlerle yer üstü madenciliðinde çalýþmaya gayret ediyor. Yine, devletin bir denetim yetkisi var. Denetim yetkisini devletin elinden almýþsýnýz, özel sektöre vermiþsiniz.
AK Partili yýllar diliyorum 2015'in Haziranýnda son bulacak yýllar. Bakýn, deðerli arkadaþlar, çýkardýðýnýz kanunlar
Türkiye'de neler yapýyor: Türkiye'de bunalýmýn, depresy-
onun en yoðun olduðu, ekonomik krizin
en yoðun olduðu yýllardan birisi 2008 yýlý.
Bu yýlda, 2008 yýlýnda antidepresyon ilacý
kullanýmý 17 milyonken, 2013 yýlýnda bu
rakam 26 milyona çýkmýþ, neredeyse üçte
1 oranýnda artmýþ. 2003'te bu ülkede
yaþayan insanlarýn yüzde 12,1'i kendisini
çok mutlu hissederken, 2013 yýlýnda bu
rakam yüzde 8'e gerilemiþ. Ne yapmýþsýnýz çýkardýðýnýz kanunlarla? Demek
ki çok kanun çýkarmak bir iþe yaramýyor.
Ne yapmýþsýnýz? Toplumun ruh saðlýðýný
bozmuþsunuz, mutsuz insanlar ülkesine
döndürmüþsünüz ülkemizi. Mutsuz
insanlar ülkesine dönen ülkemizde
boþanma oranlarýmýz nasýl, haberiniz var
mý? Hani "Erken yaþta evlenip de bol bol
çocuk yapýn." diyen bir devlet
büyüðümüz vardý ya, hani "Doðum kontrol ihanetiyle neslimizi kurutuyorlar."
diyen bir devlet büyüðümüz vardý ya, siz
bol bol çocuk yapýp da 2.800'ü kapý dýþarý edilsin, 300'ü
Soma'da ölsün, Ermenek'te ölsün diye mi, ucuz iþ gücü
olsun diye mi "Bol bol çocuk yapýn." diyordu acaba bu
devlet büyüðümüz?
Bakýn, deðerli arkadaþlarým, her 5 evlilikten 1 tanesi
boþanmayla sonuçlanýyormuþ maneviyatçý iktidarýmýzýn
döneminde, 2002 ile 2015'in arasýnda ve bu evliliklerden,
boþanmayla sonuçlanan evliliklerden üçte 1'i -erkekler ile
kadýnlar arasýndaki oran ayný- aldatma sebebiyle oluyormuþ biliyor musunuz? Boþanma nedenlerinden kadýnlarda yüzde 31, erkeklerde yüzde 34 civarýnda boþanma
aldatma sebebiyle oluyormuþ. Deðerli arkadaþlarým, yine,
son on yýlda 25 binden fazla insanýmýz maalesef intihar
etmiþ. Daha da kötüsü var; bu intihar eden insanlarýn
dörtte 1'i 15 ve 24 yaþ arasýndaymýþ. Yani en çok mutlu
olduklarý, en çok umutlu olmasý gereken yýllarda dörtte 1'i
intihar etmiþ. Yine ülkemizde son on iki yýlda kapkaç,
þantaj, yaralama, gasp, cinsel taciz gibi suçlar 2 katýna çýkmýþ.
Uyuþturucu kullanýmý zirve yapmýþ son on iki yýlda.
Bonzai, ilkokullarýn bahçelerinde, ilkokullarýn bahçe
duvarlarýnda satýlýr hâle gelmiþ. Þiddet hayatýmýzýn her
alanýný sarmýþ. Herkes artýk kendi hakkýný kendi almaya
çalýþýyor. Özellikle kadýna þiddet. Kadýna þiddet bu
dönemde yüzde 1.400 oranýnda artmýþ. Toplum kutuplaþmýþ, toplum gerilmiþ, toplum mutsuz. Kanun çýkarmak yetmiyor. Toplum mutsuzlaþmýþ. Karþý karþýya
olduðumuz durum tam anlamýyla iktidar eliyle yaratýlmýþ
bir büyük toplumsal çöküntüdür. Mutsuz, iþsiz, daha çok
boþanan, iþ kazalarýnda ölen, cezaevine giren, gelecekten
kaygýlý bir toplum. Bu tablo 2 bin yýllýk tarihi olan ülkemize yakýþýyor mu? Yakýþýyor mu, sizlere soruyorum.
Hepinizi saygýyla selamlýyorum" diyerek sözlerini
tamamladý. Haber Servisi
4
hanýmda
olmasýndan
dolayý rahatsýz olan kayýnvalideler bile çýkar ve
''bizim gelin giriyor çýkýyor
hemen kapýsýný kilitliyor''
türü
dedi
kodularýný
yaparlardý. Zavallý gelinlerde bu nokta da galiba
epey çekmiþler… Ýsterseniz
köye gittiðinizde yaþlý
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
ninelerinize bu gelin odasý
[email protected]
hikâyelerini bir anlattýrýn.
Eminim o günleri tekrar
*EVLENÝRKEN FÝKÝR ALMA: Eskiden
yaþarcasýna
size
heyecanla
anlatacaklardýr.
köylerde çocuklar evlenme çaðýna gelince aile
Diðer
taraftan
köyde
boþalan bir ev
büyükleri çevresinden gözüne kestirdiklerini
satýn
alýp
babasýnýn
evinden
müstakil
bir eve
amcanýn kýzý, dayýnýn oðlu, falanýn torunuyla
baþ göz edelim diye ilk önce nazikçe akýllarý- geçen gelin hanýmlar bayram ederlerdi. Ayný
na getirirlerdi. Bu öneriye direk ret cevabý köyde olmasýna raðmen bu ayrýlýða bile
gelirse ikinci tavsiyeler biraz daha emri vaki kýzan, diþ bileyen kayýnpederler - kayýnolurdu. Bu durum erkek çocuklarýndan valideler çýkardý. Oðlaný bizim evden ayýrýnziyade kýz çocuklarý üzerinde biraz daha caya kadar uðraþtýlar diye çoðunlukla gelin
baskýn olurdu. Netice olarak çoðu istemese haným ve annesine kýzýlýrdý.
ÝSÝM KOYARKEN DANIÞMA: Eskiden
de resen evet demek diyerek izdivaç yapmak
anne
- baba hâkimiyeti çok fazlaydý. Hatta
zorunda kalýrlardý. Köyden bir amcamýz, 'ben
yengeni gerdek gecesi tanýdým tanýdým' diye gelin hanýmýn hamileliðinden doðumuna ve
anlatmýþtý. Þimdi artýk býrakýn tavsiyeyi aile akabinde en doðal hakký olan çocuðunu
büyüklerinin fikir verme yetkisi bile kalmadý sevmesine kadar utangaçlýk yaþanýrdý. Diðer
taraftan baba çocuðunu dedesinin yanýnda
desek herhalde yanýlmýþ olmayýz.
Eskisi ne kadar yanlýþsa bugünkü gelinen ölçüsüz sevemezdi. Bunu aþmýþ babalarda
durumda bir o kadar yanlýþ diye düþünüyo- saygýsýzlýkla algýlanýrdý. Durum böyle olunca
rum. Ýzdivaca gidecek yol önemli bir mer- yeni doðan bebeklerine isim koyma hakký
haledir. Bu yolda kazalar yaþanmamasý için anne-babadan ziyade resen ebe dede de
aile büyüklerinin ve güvenilen insanlarýn olurdu. Hatta dede daha da baskýn olursa
tavsiyelerine mutlaka baþvurulmalýdýr. ismim unutulmasýn diye kendi ismini koyduGençlerin aynada göremediðini yaþlýlarýn rurdu. Gelin hanýmda rýzasý olmasa bile
duvarda görebileceði asla unutulmamalýdýr. sukut etmek zorundaydý. Hele gelin hanýmýn
Sosyal paylaþým sitelerinin revaçta olduðu annesinin - babasýnýn ismi konmuþsa gök
günümüzde 'bir gördüm uðruna öldüm' gürler, fýrtýnalar eser her an yýldýrým düþedeyip yuva kurulursa bu pek saðlýklý olmaz. bilirdi. Þimdi artýk bu yaþananlar anýlarda
Ýstatistiki bilgilere bakýldýðýnda beraber kaldý. Gelinler damatlar özgürleþti… Yaþasýn
yürünmeye karar verilen yolda ilk kavþakta özgürlük…
GEYMÜK: Aðýzda lokmayý ufalayýp
ayrýlýklarýn olduðunu görüyoruz.
baþkasýna
vermek. Çok yanlýþ ve tehlikeli bir
GELÝN ODASI: Önceden köylerde yeni
adettir.
Eskiden
köy yerlerinde sofrada
evlenen gençler genelde annesiyle babasýyla
bebekleri
doyururken
anne, hala, teyze, ebe
beraber ayný evde kalýrlardý. Yani babasýnýn
ve
hatta
komþu
bayanlar
bile aðýzlarýnda
evinden bir göz oda kendilerine ayrýlýr o
çiðnedikleri
lokmayý
bebeklere
yedirirlerdi.
odaya da gelin odasý denirdi. Bu odanýn
Bu
gayet
olaðan
bir
durumdu.
Bulaþýcý
anahtarý genelde gelin hanýmda bulunur ve
özellikle gelin hanýmýn yakýn misafiri veya hastalýklarýn geçebileceði düþünülmezdi.
arkadaþý geldiðinde bu odada yatýrýlýrdý. Bu Þimdi bunu çocuklarýmýza anlattýðýmýzda
oda da yatmak bir bakýma otellerdeki süit haklý olarak dinlerken bile rahatsýz oluyorlar.
Diðer taraftan býrakýn ayný tasta çorba
odalar gibi ayrýcalýktý. Hatta gurbetten gelen
içmeyi
yaþlýlarla ayný sofraya bile oturmaktan
elti, görümce vs. o oda da yatamazsa biraz
imtina
etmeye baþlayan bir nesil türüyor.
dýþlanmýþ gibi hissedilirdi. Diðer taraftan en
Sonu
hayrola…
( yazar: 536 5681141)
doðal hakký olan o odanýn anahtarýnýn gelin
Mahir ODABAÞI
KÖYLERDE
UNUTTUKLARIMIZ
2
"Vodafone Freezone Liselerarasý
Müzik Yarýþmasý" heyecaný baþladý
Türkiye'nin en uzun süreli gençlik organizasyonu olan "Vodafone Freezone
Liselerarasý Müzik Yarýþmasý" heyecaný baþladý. Liseli gençlerin, profesyonel müzik hayatýna adým atma hayallerini gerçeðe dönüþtüren Serhat Hacýpaþalýoðlu liderliðindeki End
Productions'a tüm Türkiye'den olduðu gibi, Çorum'dan da liseli gençlerin baþvurularý devam
ediyor.Türk Pop Müzik tarihinin en önemli sanatçýlarýndan biri olan Nilüfer de müzik hayatýna, lise yýllarýnda katýldýðý bir yarýþmada aldýðý birincilik ile baþlamýþtý. Geçen seneki yarýþmada, liseliler tarafýndan "Ýdol" seçilen ve Türkiye'de ilk defa verilen bu ödülü alan Nilüfer, bu
sene 18.si düzenlenecek yarýþma için gençlere, "Sen de katýl'' çaðrýsý yapýyor. Ünlü sanatçý,
liseli öðrencilere, "Geçen sene Çorum'dan iki okul yarýþmaya katýlmýþtý. Bu yýl daha da
çoðalarak bu yarýþmaya katýlmanýzý bekliyorum. Müzik bizim soluk alma, hayatý anlama ve
anlatma þeklimiz. Korkmayýn gençler, alýn ellerinize enstrümanlarýnýzý, yarýþmaya katýlýn ve
hayallerinizi gerçeðe dönüþtürün" diyor.Vodafone Freezone 18. Liselerarasý Müzik
Yarýþmasý'na bugüne kadar; Manga, Gece Yolcularý, Mor Ve Ötesi, Athena, TNK gibi gruplarýn
yaný sýra, Ian Paice, Nev, Bedük, Yaþar, Iþýn Karaca Tarkan Gözübüyük, Fuat Güner, Özkan
Uður, Ýlhan Þeþen, Figen Çakmak, Meltem Taþkýran, Ogün Sanlýsoy, Demet Saðýroðlu, Nükhet
Duru, Funda Arar, Febyo Taþel, Metin Özülkü, Turhan Yükseler, Olcayto Ahmet Tuðsuz,
Aylin Aslým, Melis Sökmen, Ýzzet Öz, Hayko Cepkin, Atiye, Mirkelam, Þebnem Ferah,
Teoman, Can Bonomo, Ýskender Paydaþ, Emre Aydýn, Mehmet Erdem, Teoman gibi dev isimler de gerek jüri üyesi olarak, gerek sahne performanslarý ile destek verdi.Yarýþmaya geçen
sene Çorum Güzel Sanatlar Lisesi, Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi katýlmýþtý.
Elemeler, Mart ayýnda Ýzmir, Ýstanbul ve Ankara 'da yapýlacak olan 18.Vodafone Freezone
Liselerarasý Müzik Yarýþmasý'nýn büyük finali, Mayýs ayýnda Ýstanbul'da gerçekleþecek.
Ýcra dalý birincisi her sene olduðu gibi tam teçhizatlý bir müzik stüdyosunun sahibi olacak.
Bu yýl ilk kez tüm dallarda dereceye giren liseli ekipleri ise cazip para ödülleri bekliyor:
Yarýþmanýn "Ýcra" dalýnda ilk üçe giren gruplar için:
1.lik ödülü: 10.000 TL
2.lik ödülü: 7.500 TL
3.lük ödülü: 5.000 TL
Orkestra / Sahne Performansý dallarýnda ilk üçe giren gruplar için:
1.lik ödülü: 6.000 TL
2.lik ödülü: 4.000 TL
3.lük ödülü: 2.000 TL
Kýz Solist / Erkek Solist / Enstrüman / Beste dallarýnda ilk üçe giren yarýþmacýlar için:
1.lik ödülü: 3.000 TL
2.lik ödülü: 2.000 TL
3.lük ödülü: 1.000 TL
Baþvurularýn
devam
ettiði
yarýþma
için
ayrýntýlý
bilgiye
www.vodafeonefreezone.comadresinden ulaþmak mümkün. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
31 OCAK 2015
CUMARTESÝ
HABER
5
Önce mazbata
sonra Hýdýrlýk'ta dua
Kimsesizler
Evi yenilendi
Çorum Valisi Ahmet Kara, kimsesiz
insanlarý tedavi etmek ve topluma
kazandýrmak olduðunu belirten Kara,
gelen herkese kapýlarýnýn açýk olduðunu
söyledi.
Çorum Valisi Ahmet Kara, Aile Sosyal
Politikalar Müdürlüðü ve Çorum Valiliði
tarafýndan, modernize edilen Kimsesizler
Evini ziyaret etti.
Ziyarete, Vali Ahmet Kara, Vali
Yardýmcýsý Adem Saçan, Kamu Hastaneler
Birliði Ýl Genel Sekreteri Opr. Dr. Ömer
Sobacý, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü
Ali Dinçer ve Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail
Yücel katýldý. Kimsesizler Evinde incelemelerde bulunan Vali Ahmet Kara, kendimize
saygý duyduðumuz kadar kimsesiz insanlara
da saygý duymamýz gerektiðini söyledi.
Toplumun her kesiminin bizim insanýmýz
olduðunu, hiçbir vatandaþý
sokakta býrakamayacaklarýný
ifade eden Kara, "Toplumun
her kesimi bizim insanýmýz.
Baðýmlýsý, hastasý, evsizi,
engellisi hepsi bizim
insanýmýzdýr. Her insanýmýzý
sosyal güvenlik þemsiyesi altýna almalýyýz. Burada birkaç
kiþi kalýyordu. Burasýnýn
ortamý iyi deðildi ve bende
talimat verdim ve burayý
düzenledik. Burayý saðlýklý bir
ortama dönüþtürdük" dedi.
Amaçlarýnýn kimsesiz
insanlarý tedavi etmek ve
topluma kazandýrmak
olduðunu kaydeden Kara, gelen herkese
kapýlarýnýn açýk olduðunu söyledi.
Kimsesiz insanlarýn her türlü ihtiyaçlarýný
gidereceklerini dile getiren Kara, "Bizler
nasýl insansak, onlarýnda insan olduðunu
unutmamalýyýz. Kendimize saygý duyduðumuz kadar, evsiz insanlara da saygý duymalýyýz. Umarým onlarda bu ortamda sýcak
yemeklerini yiyecekleri, saðlýklý bir ortamda
yaþayacaklar. Kimsesiz insanlarýmýzýn her
türlü ihtiyacýný gidereceðiz. Saðlýk taramalarýndan geçireceðiz. Gelen herkese
kapýmýz açýk. Kapasitemizin yetersiz kaldýðý
yerlerde ek iþlemler uygularýz. Bizler bu
arkadaþlarýmýzý zaman içersinde tedavi edip,
topluma kazandýrmayý amaçlýyoruz. Umarým
hayýrlý, uðurlu olur. Çorum'a yakýþýr bir yer
olduðunu düþünüyorum" þeklinde belirtti.
Bahadýr YÜCEL
Aralýk ithalat ve
ihracat rakamlarý
Türkiye Ýstatistik Kurumu ile
Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle
oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine
göre, ihracat 2014 yýlý Aralýk ayýnda, 2013
yýlýnýn ayný ayýna göre %1,2 artarak 13 milyar
328 milyon dolar, ithalat %5,6 azalarak 21
milyar 834 milyon dolar olarak gerçekleþti.
Aralýk ayýnda dýþ ticaret açýðý %14,6 azalarak
9 milyar 964 milyon dolardan 8 milyar 506
milyon dolara düþtü. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný
2013 Aralýk ayýnda %56,9
iken, 2014 Aralýk ayýnda
%61'e yükseldi. Mevsim ve
takvim
etkilerinden
arýndýrýlmýþ seriye göre ihracat %0,6 arttý
Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye
göre; 2014 Aralýk ayýnda bir
önceki aya göre ihracat %0,6
arttý, ithalat %11,1 azaldý.
Takvim
etkilerinden
arýndýrýlmýþ seriye göre ise; 2014 yýlý Aralýk
ayýnda önceki yýlýn ayný ayýna göre ihracat
%2, ithalat %9,3 azaldý. Çorum'da ise yine
geçen yýlýn ayný dönemine göre ihracat
%25,7, ithalat da %32,9 arttý.
2014 yýlý Aralýk ayýnda Çorum'da 24 milyon 357 dolara ihracat yapýlýrken ayný
dönemde 58 milyon 386 dolar ithalat gerçekleþtirildi. Haber Servisi
Geçtiðimiz hafta
sonu yapýlan kongrede
Milliyetçi
Hareket
Partisi (MHP) Ýl Baþkanlýðýna
seçilen Av. Bekir Çetin dün
mazbatasýný aldý. Ýlçe Seçim
Kurulunda gerçekleþtirilen
mazbata törenine MHP Ýl
Baþkaný Bekir Çetin, MHP
Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan
Özcan, Ülkü Ocaklarý Eðitim
ve Kültür Vakfý Çorum Ýl
Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal
ve çok sayýda partili katýldý.
Mazbatayý aldýktan sonra
kýsa bir açýklama yapan MHP
Ýl Baþkaný Bekir Çetin, "Tek
bir vücut ile arkadaþlarýmýzla
yolumuza devam edeceðiz. Bugün görevime resmi bir
þekilde baþlýyorum. Allah utandýrmasýn. Hep birlikte
birlik beraberlik içerisinde memleketimiz için çok
çalýþacaðýz. Gece gündüz demeden çalýþmalarýmýz
devam edecektir. Türkiye'nin tek gücü MHP'dir. Bu
mübarek Cuma gününde mazbata almak ayrý bir güzel
hepinize çok teþekkür ederim" dedi.
MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin'in konuþmasýnýn ardýndan MHP'liler Hýdýrlýk'a giderek Kerebi Gazi
Türbesinde hep birlikte dua ettiler. Yasin YÜCEL
Ziraat Odasý Baþkan adayý Ahmet
Pehlivan'dan Bekiroðlu'na ziyaret
Baþkanlýk mevkilerinin koltuk doldurma yeri
olmadýðýný söyleyen AK Parti Ýl Baþkaný Rumi
Bekiroðlu, Çorum'a hizmet etmenin bir þeref olacaðýný ve
Ziraat Odasý Baþkanlýðýnýn çiftçilere hizmet yeri olduðunu
belirtti.
Çorum Ziraat Odasý Baþkan adayý Ahmet Pehlivan,
dün AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'na hayýrlý olsun
ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Pehlivan, AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýna
seçilen Rumi Bekiroðlu'nu kutlayarak görevinde baþarýlar
diledi.
Ziraat Odasý olarak þu an itibarýyla çok iyi konumda
olduklarýný dile getiren Pehlivan, kazandýklarý takdirde
hep beraber birlik ve beraberlik içinde çalýþmalarýný
yürüteceklerini ifade etti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getiren AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu
ise 7 Þubat'ta yapýlacak Ziraat Odalarý
seçimlerinin demokratik bir ortamda
yapýlacaðýndan emin olduklarýný ve AK
Parti olarak Ziraat Odasý baþkan adaylarýnýn hepsine ayný mesafede olduklarýný
söyledi.
"Bizim için adayýn kim olduðu önemli
deðil. Bizim için önemli olan adaylarýn
elindeki çiftçi için yapacaklarý projelerdir"
diyen Bekiroðlu, "2002 yýlýnda 23 milyar
dolar olan tarýmsal hasýla, bugün 62 milyar
dolara çýktý ve dünyanýn yedinci büyük tarýmsal gücü haline geldik. Ayný dönemde, tarýmsal ihracat da 4 milyar dolardan 15,3 milyara
yükseldi" dedi.
Bekiroðlu,Türkiye'de 24 milyon hektar
alanda tarým yapýldýðýný, her dört çalýþanýn
birisinin tarýmda çalýþtýðýný ve tarýmýn milli
gelir içerisindeki payýnýn yüzde 8,4 olduðunu
ifade etti.
Tarým ve hayvancýlýktaki üretim artýþlarýndan da örnek veren AK Parti Ýl Baþkaný Rumi
Bekiroðlu, "Son dokuz yýlda, tahýl üretimimiz 30-35 milyon tona çýktý. Yaðlý tohumlu bitkilerde yüzde 64'lük,
toplam meyve üretiminde 29'luk, turunçgillerde yüzde
45'lik, toplam sebzede yüzde 6'lýk büyüme kaydettik.
Ayrýca, 8,4 milyon ton olan süt üretimi 13,5 milyon tona,
420 bin ton olan kýrmýzý et üretimi 780 bin tona yükseldi.
Kültür balýkçýlýnda ise 173'lük bir büyüme saðlandý" diye
konuþtu.
AK Parti'nin 2023 vizyonunu da deðinen Rumi
Bekiroðlu, partilerinin tarýmsal alanda 62 milyar dolarlýk
tarýmsal hasýlayý 150 milyar dolara, tarýmsal ihracatý 40
milyar dolara çýkarmayý ve dünyanýn beþinci büyük tarýmsal ekonomisi olmayý hedeflediklerini kaydetti. Haber
Servisi
TEK
YILDIZ
2
31 OCAK 2015
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
HABER
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
CUMARTESÝ
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
6
Mevlid Kandiliniz Kutlu olsun.
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Çevre Saðlýðý Teknikerleri'nin
sorununa çözüm arayýþý
Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim
Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý çevre saðlýðý
teknikerlerinin sorunlarýnýn çözümüne yaptýðý açýklamada, Saðlýk Sen olarak, mahkeme kararý ile görevlerine son
verilen Çevre Saðlýðý Teknikerleri'nin sorunlarýný Saðlýk
Bakanlýðý Bakan Yardýmcýsý Erkan Kandemir ve Halk
Saðlýðý Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Seçil Özkan'a ilettiklerini belirtti.
Lafcý, yapýlan görüþmelerde, Ýl Halk Saðlýðý Kurum
Müdürlükleri bilgilendirilerek, ayrýlýþ iþlemlerinde yasal
sürelerin çalýþanlar lehine uzatýlarak kullanýlmasýnýn saðlandýðýný ifade etti.
Mahkeme kararýyla maðdur edilen Çevre Saðlýðý
Teknikerlerinin sorunlarýnýn Saðlýk Bakanlýðý Bakan
Yardýmcýsý Erkan Kandemir'e ilettiklerini belirten Lafcý,
"Ziyarette, ayrýlýþ iþlemlerinin yapýlmamasý ve yapýlanlarýn da iptali, maðdur edilen 63 çevre saðlýðý teknikerinin
sorunlarý çözülene kadar yeni alým yapýlmamasý,
Danýþtay'a yapýlan temyiz baþvurusu sonuçlanmadan herhangi bir iþlem yapýlmamasý ve YÖK'le görüþülerek
ÖSYM Kýlavuzu'nda yer alan 3063 ve 3064 kodlarýndaki
görüþün netleþtirilmesi ve en önemlisi de yapýlacak yasal
düzenlemeyle maðdur olan 63 çevre saðlýðý teknikerinin
kadrolarýnýn korunmasý istendi. Bakan Yardýmcýsý Erkan
Kandemir ise, kendisinin çevre saðlýðý teknikerlerinin
yanýnda olduðunu, sorunlarýn çözümü için atýlmasý
gereken her adýma destek olacaklarýný söyledi. 'Sizin
sorununuz bundan sonra benim de sorunum' diyen
Kandemir, kimsenin maðdur edilmemesi için çalýþacaklarýný kaydetti" dedi.
Daha sonra Halk Saðlýðý Kurumu Baþkaný Prof. Dr.
Seçil Özkan'ýn ziyaret edildiðini ifade eden Lafcý,
"Yaþanan maðduriyet ve talepler bir kez de Halk Saðlýðý
Kurum Baþkaný Özkan'a iletilmiþtir. Çalýþanlarýn maðdur
edilmesinin kendilerini de üzdüðünü belirten Kurum
Baþkaný Prof. Özkan, sorunu çözecek öneri ve tekliflere
açýk olduklarýný kaydetti. Yapýlan görüþmeler sonrasý,
ayrýlýþ iþlemlerinde yasal sürelerin çalýþanlar lehine uzatýlarak kullanýlmasý saðlandý. Saðlýk-Sen olarak mahkeme
kararýyla atamalarý iptal edilen çevre saðlýðý teknikerlerine
hukuki destek dahil her konuda yardýmcý olacaðýmýzýn
bilinmesini istiyoruz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi
EMEP, metal iþçilerine
destek için bildiri daðýttý
Emek Partisi (EMEP) Çorum Ýl Örgütü, greve
çýkan metal iþçilerine destek için Organize Sanayi
Bölgesi'ndeki iþçilere bildiri daðýttý.
EMEP Ýl Baþkaný Meliha Üþüdür, Merkez Ýlçe Baþkaný
Feyzullah Aygün ve partililerin katýldýðý bildiri daðýtýmý,
Cuma namazý çýkýþýnda gerçekleþtirildi.
MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasý) ile DÝSK,
Türk Ýþ ve Hak Ýþ'e baðlý metal sendikalarý arasýndaki grup
sözleþmelerinin 150 bin iþçi adýna devam ettiðini ve Türk
Metal ve Çelik Ýþ'in metal iþçilerinin umudunu yine boþa
çýkararak "satýþ sözleþmesine" imza attýklarýnýn belirtildiði bildirire, "Yýllardýr süren bu satýþa ve zulme 'artýk
boyun eðmeyeceðiz' diyen DÝSK'e baðlý Birleþik Metal Ýþ
sendikasý ve üyeleri, tüm iþçi sýnýfý adýna da grev kararý
aldý.
"Maddi ve manevi tüm gücümüzle greve çýkan sýnýf
kardeþlerimizi desteklemeliyiz" denilen bildiride,
"Partimiz de iþçilerin bu grevi desteklemeleri ve tüm
sorunlarý çözmek için bir araya gelmeleri çaðrýsýný yapýyor. Asgari ücrete, emekli maaþlarýna simit zammýný reva
görenler ayný zamanda metal patronlarýnýn isteðini yerine
getirmiþtir. Mücadele sadece metal iþçisinin deðil hepimizin olmalýdýr.
Emek Partisi olarak, metal iþçisinin grevinin önemini
ve karþý karþýya kalacaðý saldýrýlarý biliyoruz ve destekle
yetinmeyip tüm olanaklarýmýzla bu grevin güçlendirilmesi için çaba göstereceðiz. Hangi iþ kolunda olursa olsun,
sendikalý sendikasýz tüm iþçi kardeþlerimiz bu grevin bir
parçasý olmaya, desteklemeye ve dayanýþmaya çaðýrýyoruz" ifadelerine yer verildi. Haber Servisi
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
CAN DOSTU SPOR ve
SAÐLIK MERKEZÝ
CÜZZAM ÖNLENEBÝLÝR BÝR HASTALIKTIR
Cüzzam; yol açtýðý fonksiyon
kayýplarý, sosyal damgalanma ve
dýþlanma gibi etkileri nedeniyle
özel bir saðlýk problemidir. 1980'li
yýllarýn baþlarýndan bu yana yapýlan
etkili kampanyalar ve tedavide birden fazla ilacýn birlikte kullanýlmasý
ile 16 milyondan fazla hasta tedavi
edilmiþ ve hasta sayýsý önemli
ölçüde azalmýþtýr. Dünyadaki cüzzam hastalarýnýn çoðu Güneydoðu
Asya, Afrika ve Batý Pasifik bölgesindendir. 2012 yýlýnda dünyada
yeni taný alan hasta sayýsý
232.857'dir.
BULAÞMA YOLU
Lepra basilinin tek kaynaðý insandýr.
Aðýz ve burun salgýlarý ile yakýn ve uzun
süreli temas sonucu damlacýk enfeksiyonu
ile bulaþýr. Çocuklar hastalýða karþý daha
duyarlýdýr. Basil çok yavaþ çoðalýr. Kuluçka
süresi 3-12 yýl arasýnda deðiþir; ortalama 2-4
yýldýr. Belirtilerin görülmesi bazen 25 yýlý
bulabilir.
HASTALIK BELÝRTÝLERÝ
Hafif deri belirtisinden, geniþ yayýlýmlý
çevresel sinir sistemi, göz, kemik, adale ve
diðer dokularýn tutulduðu, þekil bozukluklarý
ve sakatlýklarýn geliþtiði bir tabloya kadar
deðiþir.
Cüzzam (Lepra) hastalýðý, hastanýn
direncine göre tüberküloid lepra, lepromatöz
lepra ve bunlarýn arasýnda yer alan borderlayn grup olmak üzere üçe ayrýlýr.
Tüberküloid lepra: Baðýþýklýk sistemi
saðlýklý kiþilerde görülür. Esas olarak çevresel
sinirleri ve deriyi tutar. Basil, kol ve bacaklarda bulunan çevresel sinirlere yerleþir, bu bölgelerde bulunan sinirlerde iltihap odaklarý
oluþturur. Sinir fonksiyonunu bozar ve duyu
kayýplarýna yol açar. Bazen deride kabarýk ve
keskin kenarlý deri lezyonlarý (tüberküloid
plak) geliþir. Basil sayýsý çok az olduðundan
bulaþýcý deðildir. Bu tip, tedavisiz kendiliðinden iyileþebilir. Prognoz açýsýndan iyidir.
Borderlayn lepra: Tuberkuloid lepra ile
lepromatöz lepra arasýnda yer alan gruptur.
Hastalarýn büyük bir kýsmý bu grupta yer alýr.
Sinir harabiyetinin ciddiyetinden dolayý
önem taþýr. Cüzzamda görülen tüm þekil
bozukluðu ve sakatlýklar bu grupta
görülebilir.
Lepromatöz lepra: Baðýþýklýk sistemi zayýf
kiþilerde görülür. Baþlangýç ve gidiþi sinsidir.
Belirtileri arasýnda burun týkanýklýðý, burun
kanamasý, saç dökülmesi, burun tabanýnda
çökme, diz ve dirsekte lezyonla görülür.
Tedavi edilmezse basil sinirleri tutarak el ve
bacaklarda duyu kayýplarý ve þekil bozukluklarýna yol açar. Buna baðlý felç ve sakatlýklar
görülür
TANI
Cüzzam pek çok deri ve sinir hastalýðýný
taklit eder. Hastalarýn büyük bir kýsmýnda
lepra tanýsý basit muayenelerle konabilir.
Ailesinde lepra hikayesi olan kiþilerde de
taný kolaylýkla konulabilir.
Basil çýkaran tipte burun ve deriden alýnan örneklerin incelenmesiyle taný konur.
TEDAVÝSÝ
Lepra karaciðer tutulumu ve reaksiyonel
evrede görülen böbrek tutulumu (glomerulonefrit) dýþýnda hayatý tehdit eden bir
hastalýk deðildir. Hastalarýn büyük kýsmý
toplumdaki diðer ölüm nedenleriyle kaybedilirler.
Cüzzam, erken taný konulduðunda
tedavisi kesin olarak yapýlabilen bir hastalýktýr. Erken taný ve tedavi ile kalýcý sakatlýklarýn
oluþmasý önlenebilir.
Tedavide, Dünya Saðlýk Örgütü'nün
uyguladýðý çok ilaçlý tedavi (Multi Drug
Therapy=MDT)
protokolü
uygulanýr.
Ülkemizde ve dünyada bu tedavisi ücretsiz
olarak yapýlmaktadýr.
ÜLKEMÝZDE LEPRA
Ülkemizde Lepra hastalýðý bildirimi
zorunlu bulaþýcý hastalýklar kapsamýnda olup
halen "Lepra Eradikasyon Programý" uygulanmaktadýr. DSÖ lepra için eliminasyonu,
hastalýk prevalansýnýn 10.000'de 1 vakanýn
altýna indirilmesi olarak tanýmlamýþ olup,
ülkemizde de hastalýk prevalansý 10,000'de 1
vakanýn altýndadýr.
Ülkemizde 2014 yýlýnda kayýtlý lepralý
hasta sayýsý kümülatif olarak 1044 olarak
saptanmýþtýr. 2014 yýlýnda 6 yeni vaka tespit
edilmiþtir.
Lepra hastalarýnýn tedavi ve takipleri deri
ve zührevi hastalýklar kliniklerinde yapýlmaktadýr. Ayrýca Deri ve Tenasül Hastalýklarý
Dispanserleri de lepra hastalarýnýn takiplerini yapmaktadýr. Hastalýðýn tedavisinde kullanýlan ilaçlar Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan
ücretsiz karþýlanmaktadýr.
Kamuoyuna saygýlarýmýzla duyurulur.
Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü
Bulaþýcý Hastalýklar, Kontrol Programlarý
Þubesi
TEK
YILDIZ
2
31 OCAK 2015
CUMARTESÝ
HABER
"Ýþ hukuku iþçiden yanadýr"
7
Ülker MAVRAL BULUT
MERKEZ BANKASI
PÝYASANIN BEKLEDÝÐÝ
FAÝZ ÝNDÝRÝMÝNÝ YAPMADI
Yeminli Mali Müþavir
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) tarafýndan üyelerine 'Ýþ
Yasalarýnýn Ýþverene Getirdiði Yükümlülükler. Ýþçi ve Ýþveren
Ýliþkilerinde Anlaþmazlýk ve Uyuþmazlýklarýn Çözümü' konulu
seminer verildi.
TSO Meclis Salonunda dün yapýlan Hitit Üniversitesi Sosyal
Bilimler Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Bölüm Baþkaný Yrd. Doç.
Dr. Menekþe Þahin'in konuþmacý olarak katýldýðý seminerde, iþ
sözleþmesi türleri, iþ kanununda iþ güvencesi, yýllýk izin, tutanak-ihtarname düzenlenmesi ve iþçi-iþveren anlaþmazlýklarýnda belgelendirme,
ücret, fazla çalýþma ve genel tatillerde çalýþma, iþ ve sosyal güvenlik bilirkiþi raporu düzenlenmesi, ihbar ve kýdem tazminatý ile iþ
sözleþmesinin feshinin hukuki sonuçlarý konularý anlatýldý.
Ýþ mevzuatý yükümlülüklerinden önce, iþ hukukunun iþleyiþinin bilinmesinin gerektiðini belirten Yrd. Doç. Dr. Menekþe
Þahin, konu hakkýnda bilgiler verdi.
Ýþ hukukunun kendine has özelliklerinin olduðunu kaydeden
Þahin, "Hukuk; adalet, denge demektir. Ýþ hukuku iþçiye yönelik,
iþçiyi savunan bir hukuktur" dedi.
Þahin, "Teoride iþçi iþ verene ekonomik olarak baðlý çalýþtýðý
için iþçi iþ veren karþýsýnda her zaman zayýftýr. Ýþ hukuku iþçiye
hak vererek, her zaman iþçiyi korumaya çalýþýr. Ýþ hukukunun
taraf olduðu algýlanmamalý, iþçi zayýf olduðu için onu savunur"
ifadelerini kullandý.
Mahkemelerin taraf tutmadýðýný, iþ hukukunun iþçiden yana
olduðu için açýlan davalarý iþçilerin kazandýðýna iþaret eden Þahin, "Ýþ
hukuku iþçiden yanadýr, iþçiye hak verir" dedi. Þahin, "Bir iþçiyi iþten
çýkarmak iþ verenin son çaresi olmasý gerekir. Bir iþçinin performansý
düþük olabilir. Ýþçiyle çalýþmak istemiyorum seçeneði var. Ama iþçiyi
iþten çýkarmak için, uyarmak ihtar etmek, sonra kýnamak gerekir. Ben
akademisyenim, bana taraf tutuyorsun diyorlar. Ýþ hukukunu anlattýðým için iþçinin tarafýný tutuyorum gibi algýlanýyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Bahadýr YÜCEL
'Yeniden Baþlamak'
tiyatroseverlerle buluþacak
Çorum Umut Tiyatrosu, 'Yeniden
Baþlamak' isimli oyunu ile tiyatroseverlerle yeniden buluþuyor.
Þahin Örgel'in yazýp Mustafa Taþkýran'ýn
yönettiði oyun, 3 Þubat 2015 Salý günü saat
20.00?de Devlet Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek.
Deniz Yýldýz ve Semra Çetinkaya'nýn rol
aldýðý oyun Umut Tiyatrosu'nun 2015 sezonunda sahneleyeceði ilk gösteri olacak.
Ölüm korkusu ile hayattan bunalmýþ ve
yatalak bir þekilde yaþayan yaþlý bir adamýn
yeniden hayata tutunmasýný konu alan oyunda Salim ile Müjgan isimli karakterler arasýnda geçen diyaloglar yer alýyor.
Komedi-dram türündeki iki perdelik
oyunda, bakýcýlýk yapan Müjgan'ýn huysuz bir
ihtiyar olan Salim'i ikna çabalarýna dikkat
çekiliyor.
Yönetmen
Mustafa
Taþkýran oyunla ilgili yaptýðý açýklamada, "Umut
Tiyatrosu'nun yeni sezonda sergileyeceði ilk oyun
olan 'Yeniden Baþlamak'
yakýnda tiyatro severlerle
buluþacak. Þahin Örgel'in
yazdýðý, Deniz Yýldýz ve
Semra Çetinkaya'nýn rol
aldýðý oyuna tüm Çorum
halkýný davet ediyoruz.
Oyunun biletleri Þellale
Kafe
ve
Gönülçelen
Restoran'dan
temin
edilebilir" dedi. Haber
Servisi
Koruyucu Aileler sertifikalý oluyor
Çorum'da bulunan "Koruyucu Aileler"e eðitim verildi.
Eðitimde baþarýlý olanlara ise sertifika verildi.
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, korunma ve bakým
altýna alýnan kuruluþlarda kalan çocuklarý aile ortamýnda yaþamalarý ve
topluma adapte olabilmeleri için
41 aile yanýnda 51 çocuða Koruyucu Aile hizmeti veriyor. Çorum bu
rakam ile ülke genelinde 25. sýrada yer alýyor.
Bu ailelere çocuklara daha iyi bakabilmeleri için eðitim verildi ve bu
eðitim sonucunda baþarýlý olan 23 aile sertifika almaya hak kazandýlar.
Sosyal Hizmet Merkezi'n de organize edilen program da koruyucu
ailelere sertifikalarý ile ve Koruyucu Aile Kimlik Kartlarý verildi.
Programa Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Ýl Müdür
Yardýmcýsý Ýsmail Yýlmaz, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ýhsan Körpe
ve Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ile aileler katýldý.
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, koruyucu ailelere
katýlým belgelerini tek tek takdim etti. Koruyucu aileler de Ýl Müdürü
Ali Dinçer'e ve emeði geçen bütün çalýþan personellere tek tek
teþekkür ederek, bu duygunun çok anlamlý ve dini boyutta da çok özel
bir duygu olduðunu ifade ettiler. Haber Servisi
Merkez Bankasý, Erdem Baþçý baþkanlýðýnda geçen hafta
yapýlan Para Politikasý Kurulu Toplantýsý'nda faizi 50 baz
puan düþürerek yüzde 8.25'ten yüzde 7.75'e indirdi.
Merkez Bankasý faiz koridoru üst band seviyesini yüzde
11.25 alt band seviyesini ise yüzde 7.5'ta sabit býraktý.
Piyasa beklentileri de aslýnda faiz de 1 puan, faiz koridorunda da 0,50 puan seviyelerinde indirim idi, istenilen
seviyede indim olmadý, 0,50 puanlýk bir indirim gerçekleþti.
Merkez bankasý TL.deki baskýlarý sýký lhikidite politikasýndan vazgeçerek piyasadaki beklentileri hafifletmeye
devam etmeli.
Gerek ekonomi çevresinde, gerek se iþ dünyasýnda 50
baz puanlýk faiz indirimini yeterli bulunmadý Sadece tek
göstergeyi yüzde 8.25'ten yüzde 7.75'e indirip, gecelik faizlerde ve diðer alanlarda yeterli indirim olmamasý, piyasada
yeterli olumlu etkiyi yaratmadý. Bu nedenle Para Politikasý
Kurulu'nun yapacaðý bir sonraki toplantýsýnda piyasanýn
indirim beklentileri ne cevap vermesi gerekiyor.
Merkez Bankasý bu kararýyla siyasi iradenin ekonomi
vizyonu ile de ayrýþmýþ bir durumda. Yapýlan 0.5 oranýndaki
faiz indirimi, Türkiye'nin büyüme hedeflerine ve reel ekonominin geliþmesine bir yarar saðlamayacak.
Piyasanýn faiz düþüþü konusunda beklentisi oldukça
yüksek. Türkiye'deki siyasi istikrarýn devamý için faizlerde
ilave düþüþ yapýlmasý kaçýnýlmaz. Dünya emtia fiyatlarýndaki düþüþ de göz önünde bulundurarak Merkez
Bankasý'nýn faiz oranlarýný tekrar gözden geçirmesin de
yarar var. Özellikle dünyada gýda fiyatlarý ve petrol fiyatlarýnda düþüþ yaþanmakta, bu da dünyada enflasyonu
düþüþ trendine itmekte.
Merkez Bankasý 2015 ortasýnda enflasyonun yüzde 5
hedefi ile uyumlu seviyelere gerileyeceðini öngörüyor.
Dünyadaki tüm merkez bankalarý, büyüme ve istihdamý
artýrabilmek için adeta seferberlik ilan etmiþ durumda.
Bizim Merkez Bankasýnýn bu gerçeði gözardý ederek, faiz
lobisinin istediði ölçüde indirim yapmasý piyasayý rahatlatmadý.
Politika faizi Ocak 2014'te 1 gecede 5.5 puan birden arttý.
Merkez Bankasýnýn son 1 yýldaki indirimi ise 2.25 puanda
kaldý. Türkiye yüzde 7.75'lik politika faiziyle, en yüksek
faize katlanan ülkeler sýralamasýnda ön saflarda yer aldý.
Dünyada en fazla faiz veren ülkeler sýralamasýnda 12.sýradayýz. G20 ülkelerine bakacak olursak bu ülkelerde faiz
oranlarý bize göre oldukça düþük seviyelerde. Büyüyen,
üreten, istihdamý artýrmayý düünen "Yeni Bir Türkiye" için
faiz indirimi kaçýnýlmaz. Faiz indiriminin GSMH.nýn
büyümesine olumlu katký yapacaðý, iç piyasayý canlandýracaðý, yatýrýmlarý artýracaðý üretimi artýracaðý, istihdamý artýracaðý, ihracatý artýracaðý, diðer taraftan bütçedeki faiz
ödemelerini azaltacaðý, dolayýsýyla ülke olarak borçlarýmýzýn
azalacaðý devletin yatýrýma daha çok pay ayýrabileceði, faiz
dýþý fazlamýzýn artacaðý hususlarý bir kez daha gözden geçirilmeli. Özellikle þatýrýmcýnýn ayaðýnda bir pranga olarak
görünen faizin indirilmesi yatýrýmcýnýn rahatlatýlmasý gerekli.
Yüksek faiz büyümenin önündeki en büyük engel.
Türkiye'nin ekonomik yükünü çeken KOBÝ'ler maalesef
bugün reel olarak yüzde 15'ler seviyesinde bir faiz yüküyle
karþý karþýya. Bu faiz yükü yatýrýmlarý ciddi bir þekilde
engelleyen bir faiz yüküdür.
Diðer taraftan, Faizdeki düþüþ ayrýca enflasyondaki
düþüþü de hýzlandýracaktýr. Bu yönde de piyasa bir rahatlama saðlayacaktýr.
Þöyle bir bakacak olursak, geçen yýl faiz birden bire
yüzde 4,5' tan yüzde 10'na yükseldi. Ama inerken, oldukça
küçük ve yavaþ iniyor. Bu iniþ, Piyasa beklentisine cevap
vermiyor.
28 Ocak 2014: Politika faizi 4.5'ten 10'a yükseltildi.
22 Mayýs 2014: Faiz 10'dan 9.5'e çekildi.
24 Haziran 2014: Faiz 9.5'ten 8.75'e indirildi.
17 Temmuz 2014: Faiz 8.75'ten 8.25'e çekildi.
20 Ocak 2015: Faiz 8.25'ten 7.75'e indirildi.
Merkez Bankasý Para Politikasý Kurulu'nun ilk toplantýsýnda faizin piyasanýn beklentileri ölçüsünde indirilmesi
dileðiyle. Üreten, yatýrým yapan, istihdam eden, ihracat
yapan tüm iþadamlarýmýza kolaylýklar dileðiyle.
TEK
YILDIZ
Kuyumcu ile Köylü
Ýstanbul’un taþý topraðý
altýndýr diyerek memleketinden kalkýp gelen bir
köylü, kuyumcu dükkanýnýn
vitrinini hayran hayran
inceliyormuþ. Kuyumcu
köylünün kýyafetinden dolayý
birazda aþaðýlayarak: "Ne
bakýyorsun öyle hemþerim?"
demiþ. "Hiç... Sizin dükkanda
2
31 OCAK 2015
CUMARTESÝ
ne sattýðýnýzý merak ettim."
Adam alay edercesine cevap
verir: "Biz eþþek kafasý satýyoruz."
Adam: "Allah versin...
Ýþleriniz iyi gidiyora benziyor." Kuyumcu: "Nereden
bildin iyi gittiðini",
Adam: "Baksana, koskoca
dükkanda seninkinden baþka
kalmamýþ da ondan!"
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
YAÞAM
8
Baþarýlý bir okul dönemi için
saðlýk Kontrollerinin tam zamaný!
20:00
Yerli Dizi
Yarýyýl tatili devam ediyor. Çocuklarýn
dinlenip, ikinci döneme hazýrlýk yaptýðý
sömestr tatilinde, saðlýðýn da ihmal
edilmemesi gerekiyor. Memorial Þiþli
Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý
Bölümü’nden Doç. Dr. Ercan Tutak, özellikle bademcik ve göz sorunu olan çocuklar
için ara tatilin önemli bir fýrsat olduðunu
belirterek, çocuk saðlýðý konusunda alýnmasý gereken önlemler hakkýnda bilgi
verdi. Birçok hastalýk çocuklukta teþhis
edilip durdurulabilir Düzenli saðlýk kontrolleri, saðlýklý bir neslin yetiþmesi için
önemli bir anahtardýr. Bu kontroller
sayesinde çocukluk çaðýnda baþlayan
hipertansiyon, obezite, kalp ve diyabet gibi
pek çok eriþkin hastalýðýnýn önlenmesi
mümkündür. Bunun için büyümenin çok
yakýndan izlenmesi, standart büyüme eðrilerin deðerlendirilmesi ve normalden sapmalarýn erken teþhis edilip, çocukta kalýcý
hasar býrakmadan önlenmesi hayati önem
taþýmaktadýr. Çocuklar belli aralýklarla
rutin saðlýk kontrolünden geçmeli
Her saðlýklý çocuk, doðumdan 6 aya
kadar her ay, 6 ay - 2 yaþ arasý 3 ayda bir, 2
- 6 yaþ arasý yýlda bir ve 6 yaþ sonrasý 2 yýlda
bir rutin kontrollerden geçmelidir. 1-16 yaþ
arasý çocuklarda, öncelikle çocuk saðlýðý ve
hastalýklarý uzmanlarý tarafýndan fizik
muayenesi yapýlýr. Aileden çocuðun saðlýk
geçmiþi ile ilgili bilgiler alýnýr; geçirdiði
hastalýklar, özel hastalýklar ve ailede olan
kronik hastalýklar sorgulanýr. Çocuðun aþý
kartý da doktorlarla paylaþýlmalýdýr. Eksik
aþýlar varsa mutlaka yaptýrýlmalýdýr.
Tahlil içeriði çocuðun saðlýk
durumuna göre deðiþir
Muayenede çocuðun kilo ve boy
ölçümü yapýlarak büyümesi deðerlendirilir.
Ayrýntýlý sistemik muayene ve tansiyon
ölçümü yapýlýr. 6 ay - 1 yaþ arasýnda tam
idrar tetkiki ve tam kan sayýmý, serum
demir profiline bakýlýr. Daha sonraki yýllarda bir sorun varsa bu testler tekrar
edilebilir. Okul öncesi dönemde tam kan
sayýmý, demir düzeyi, tam idrar tahlili, kan
kolesterol-lipid düzeyi, dýþkýda parazit
incelemesi, açlýk kan þekeri ve riskli bir
durum varsa kan kurþun düzeyine bakýlýr.
Tahlillerin içeriði çocuðun saðlýk durumu
ve hastalýk yüküne göre deðiþiklik gösterebilir.Okul baþarýsý için göz
muayenesini ihmal etmeyin
Okul baþlamadan çocuklarýn göz taramalarý mutlaka yaptýrýlmalýdýr. Bu taramalar sayesinde, görme tembelliði, þaþýlýk
ve yüksek derece kýrma kusurlarý önceden
belirlenebilmektedir. Okul çaðýndaki
çocuklarýn iþitme fonksiyonlarý da deðerlendirilmelidir. Gerek görme gerek iþitme
fonksiyonlarýndaki sorunlar, çocuðun
okuldaki baþarýsýný ve arkadaþlarý ile uyumunu büyük ölçüde etkilemektedir. Bu
sorunlar, okumaya baþlamada isteksizlik,
öðrenme güçlüðü, derse ilgisizlik ve konsantrasyon bozukluðu þeklinde kendini
belli eder. Çocuklarýn 1 yaþýndan itibaren
diþ muayenesi de ihmal edilmemelidir.
Bademcik ameliyatý için yarýyýl
tatili ideal zamanlama
Bademcik ameliyatý olmasý gereken
çocuklar için yarýl tatili mutlaka deðerlendirilmelidir. Çocuklarda yapýsal olarak
zaten dar olan ve havayolunu týkayan
bademcikler, irileþtiðinde boðazýn çapýný
daraltarak, çocuklarda horlama, huzursuz
uyku, gece terlemeleri ve uykuda nefes
týkanmalarýna yol açar. Tedavi edilmezse
çocuklarda büyüme ve geliþme bozukluklarý, saldýrganlýk, huysuzluk ve öðrenme
güçlüklerine neden olur. Sömestr tatilinde
yapýlan ameliyat sayesinde bademcik sorunundan kurtulan çocuklar, daha rahat ve
saðlýklý bir okul ve özel yaþama kavuþmaktadýr.Hastalýklara önceden
alýnacak önlemlerle dur
demek mümkün
Okul çaðýndaki çocuklarýn büyük kýsmý
kapalý ortamlarda fazla zaman geçirdiði ve
hijyen kurallarýna gerekli özeni göstermediði için çok sýk hastalanýrlar.
Ebeveynler için hayli kaygý verici bu duruma karþý bir takým önlemler alýp, hastalýklarý önlemek mümkündür. Bunlar:
• Aþýlar, çocuklarý hastalýklardan korumaktadýr ve mutlaka yaptýrýlmalýdýr.
• Saðlýklý beslenme, baðýþýklýk sisteminin güçlendirilmesi açýsýndan önemlidir.
• Çocuklar güne mutlaka dengeli bir
kahvaltý ile baþlamalýdýr.
• Sebze, meyve, balýk, süt ve C vitamini
açýsýndan zengin bir beslenme tarzý benimsenmelidir.
• Fast food gýdalardan uzak durulmalýdýr.
• Çinko içeren gýdalar tüketilmeli veya
doktora danýþýlarak çinko takviyesi alýnmalýdýr.
• Çocuðun fiziksel ve ruhsal saðlýðý için
uyku düzenine ve düzenli bir hayatý
olmasýna dikkat edilmelidir.
• Tuvalet hijyeni ve doðru el yýkama
alýþkanlýðýnýn kazanýlmasý çok önemlidir.
• Televizyon ve bilgisayar karþýsýnda
geçirilen vakit en aza indirilmelidir.
Beni Böyle Sev
Ömer Karatepe, zengin bir ailenin tek çocuðu olmasýna raðmen mütevazý bir çocuktur. Annesinin
neredeyse tüm hayatýna yön veren aþýrý ilgisi ile
yetiþmiþtir. Babasý ise onun bir an önce okulunu
bitirip þirketin baþýna geçmesini istemektedir. Ama
Ömer bir fotoðraf tutkunu ve iyi mimar olma
hevesindedir. Ayþem, Trabzon'dan Ýstanbul'a okumaya gelen, deli dolu, yaþam enerjisi yüksek bir
kýzdýr. Memleketinde köftecilik yapan babasý Nail'den
ilk kez ayrýlmýþtýr. Ayþem, Ýstanbul'da amcasý Ýlyas'ýn
yanýnda yaþarken yengesinin kendisini istemediðini
öðrenince evden ayrýlýr.
20:00
Yerli Dizi
Güllerin Savaþý
Ýstanbul’un kenar mahallelerinden birinde doðup,
mahallenin öteki ucunda, babasýnýn bahçývanlýk
yaptýðý köþkte büyüyen Gülru’nun, 6 yaþýndan
beri tek bir dileði vardýr; büyüyünce köþkün
güzeller güzeli kýzý Gülfem gibi olmak. Gülfem’in
yýllar sonra evine dönmesiyle Gülru’nun çocuksu
hayranlýðý alevlenir. Sonrasýnda Gülru'nun
Gülfem’in ilk aþký olan Ömer ile sýradýþý bir þekilde tanýþmalarý ise, bundan sonra ne köþkte ne
de mahallede hiçbir þeyin ayný olmayacaðýnýn
habercisidir.
20:00
Sinema
Ýnfaz: Sýnýr Devriyesi
Özel bir Amerikan kuvveti, ülkeye 35 milyon
dolar deðerinde eroin sokmak için bir plan
hazýrlar. Yollarýna çýkan tek kiþi sýnýr polisi
Jack Robideaux’dur. Sýnýrýn her iki tarafýnda
hazýr bekleyen intihar bombacýlarý, sadist
iþkenceciler ve vatan haini memurlara karþý
Jack, bu karteli yok etmek için tek baþýna dahi
olsa kimseye merhamet göstermeyecektir.
Oyuncular : Jean-Claude Van Damme, Natalie
J. Robb, Scott Adkins, Bashar Rahal, Andrée
Bernard, Gary McDonald
Yönetmen : Isaac Florentine
BALIK BÖREÐÝ
Mustafa Ceceli
2 Kasým 1980’de Ankara’da
dünyaya gelen Mustafa Ceceli’nin
müziðe olan ilgisi ailesi tarafýndan
çok küçük yaþlarýnda farkedildi. 6
yaþýnda piyano ile tanýþan
Ceceli’ye, almýþ olduðu 2 yýllýk
piyano eðitimi sonrasý öðretmeni
konservatuar eðitimi almasýný
önerdi. 8 yaþýnda TRT'de yayýnlanan Köy Doktoru adlý bir dizide
13 bölüm rol aldý. Daha sonra da
UNÝCEF için hazýrlanan Can Suyu
adlý bir filmde oynadý. Lise yýllarýnda amatör olarak düzenlemeler
yapmaya
baþladý.
Üniversite
sýnavýnda Ankara Üniversitesi
Veteriner Hekimliði bölümünü
kazanan Mustafa Ceceli ayný
dönemde arkadaþlarýnýn kurmuþ
olduðu bir grupta keyboard çalmaya baþladý. Bir taraftan da albüm
yapmak isteyen sanatçýlara demo
kayýtlar hazýrladý. Fakültenin 3.
yýlýnda tekrar üniversite sýnavýna
girerek Yeditepe Üniversitesi
Ýþletme Bölümü’nü kazandý ve
Ankara’daki müzik hayatýný noktalayarak Ýstanbul’a geldi.stanbul’a
geliþinin ardýndan Cenk Eren’in
vokalistliðini
yapan
Merih
Ermakastar’ýn þarkýlarýna düzenlemeler yaparak profesyonel aranjörlük hayatýna adým attý. Piyasaya
çýkan bu albümle birlikte Ozan
Doðulu ile tanýþtý ve o dönemde
hazýrlanmakta
olan
Kenan
Doðulu’nun
Demedi
Deme
albümündeki
Aklým
Karýþtý
þarkýsýnýn düzenlemesini yaptý. Bu
þarkýda yaptýðý baþarýlý düzenleme
sonrasýnda Sezen Aksu’ya kadar
uzanan müzik yolculuðu baþlamýþ
oldu. Sezen Aksu’ya hem albümlerinde hem de sahnede eþlik etmeye baþlayan Ceceli’nin imza attýðý
aranjeler büyük ilgi gördü.
Listelerde üst sýralarda yer alan Ýkili
Delilik, Hükümsüz ve Gidemem
þarkýlarýný düzenledi. Ayný tarihlerde düzenlemiþ olduðu Çakkýdý
þarkýsý Türk Pop Müziðine yeni bir
soluk getirdi ve yoðun ilgi gördü.
Malzemeler
Yarým kg kefal
1 çorba kaþýðý tereyaðý
1 adet soðan
Yarým domates
5-6 adet mantar
1 çay kaþýðý
kuþüzümü
1 çay kaþýðý
dolmalýk
fýstýk
1 çay
kaþýðý
karabiber
1 çay bardaðý
domates suyu
Tuz
1 su bardaðý kaþar
peyniri rendesi
2 adet yufka
Yemeðin Tarifi
Öncelikle temizlenmiþ ve
bol suyla yýkanmýþ kefal
balýðýný haþlayýn. Tavaya 1
çorba kaþýðý tereyaðý alýn.
Küçük küçük kestiðiniz soðaný
tavaya aktarýn. Pembeleþene
dek kavurun.Kabuðunu soyduðunuz yarým domatesi küçük
küçük doðrayýn. Mantarlarý da
ince dilimler halinde kesin.
Sonra mantarlarý,
domatesi, 1 çay kaþýðý
kuþüzümünü, fýstýðý,
karabiberi ve 1 çay
bardaðý domates
suyunu ilave edin.
Yaklaþýk 10 dakika
sonra suyunu çeken
karýþýmýn üzerine küçük
parçalar þeklinde kestiðiniz
kefal balýðýný ekleyin.10 dakika
kavurduktan sonra hazýrladýðýnýz içi yufkalara sarýn,
önceden ýsýtýlmýþ orta dereceli
fýrýnda yufkalarýn üzeri
kýzarana dek piþirin.
Dilimleyerek, servis yapýn.
Pergel gibiyiz; bir ayaðýmýz sýmsýký þeriata baðlý,
Diðer ayaðýmýzla yetmiþ iki milleti dolaþýyoruz.
Hz.Mevlana
07:00 Afacan Beþli
08:45 2. Sayfa
10:40 Dudaktan Kalbe
12:30 Öðle Haberleri
12:50 Derya’nýn Dünyasý
15:00 Dudaktan Kalbe
16:40 Dolu Dolu Anadolu
17:40 Gagguk
18:15 Ana Haber
19:30 Spor Bülteni
19:00 Ekip
20:00 Ýnfaz: Sýnýrý
Devriyesi
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
18:50 Elif
20:45 Orta Direk Þaban
22:30 Hayat Dediðin
Yerli Dizi
23:30 Gündüz Gece
04:30 Dila Haným
Yerli Dizi
07:00 Pis Yedili
08:00 Ayý Kardeþler
08:30 Pepee
09:00 Show Dünyasý
10:00 Her Þey Dahil
12:00 Nursel’in Mutfaðý
13:00 Bu Tarz Benim
16:00 Evleneceksen Gel
19:00 Ana Haber
20:00 Bu Tarz Benim
Eleme Gecesi
04:45 Denize Hançer Düþtü
06.00 Geniþ Aile
Yerli Dizi
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
15.00 Evim Þahane
17.15 Arka Sokaklar
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
20:00 Güllerin Savaþý
23:00 Arkadaþým Hoþgeldin
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
Yerli Dizi
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:55 Beni Böyle Sev
22:50 Görevimiz Tehlike 3
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:05 Sungurlar
Yerli Dizi
20:10 Sungurlar
23:00 Ayna
TEK
YILDIZ
2
31 OCAK 2015
CUMARTESÝ
HABER
Gelirimiz giderimizin
yüzde 55.62'sini karþýladý
Çorum'un 2014 yýlý bütçe gelirleri bir önceki yýla göre arttý. 2013
yýlýnda bütçe gelirleriyle giderlerin yüzde 55.09'u karþýlanýrken bu rakam
2014'te yüzde 55.62 oldu.
Ýl Defterdarý Ali Solmaz birim müdürleri ve ilçe malmüdürleriyle
deðerlendirme toplantýsý yaptý.
Defterdar Ali Sormaz, toplantý öncesinde basýn mensuplarýna 2014
yýlý rakamlarý hakkýnda açýklamalarda bulundu.
Toplantýda Defterdarlýða baðlý il ve ilçe birimlerinin 2014 yýlý çalýþmalarýnýn deðerlendirilip, 2015 yýlý hedeflerinin belirlenerek bu hedeflerin gerçekleþtirilmesi için yapýlacak
çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda
bulunacaklarýný
kaydeden
Sormaz,
"Çorum Defterdarlýðý olarak
önceliðimiz, hizmetlerimizi adalet ve
eþitlik, güvenilirlik, hesap verme
sorumluluðu, hukukun üstünlüðü ve
toplumsal
sorumluluk
ilkeleri
doðrultusunda
uygulamaktýr.
Personelin iþ becerilerinin ve iþ
yapma kapasitelerini arttýrarak daha nitelikli bir personel profiline sahip
olmak, Çorum halkýna daha iyi hizmet vermek, kamu kaynaðýný azami
tasarruf anlayýþý içerisinde ama en çok verim alacak þekilde kullanarak
kurum performansýmýzý arttýrmaktýr. 2014 yýlýnda olduðu gibi 2015 yýlýnda da vatandaþ memnuniyetini merkeze koyan bir anlayýþýn sürdürülmesi, Kamu hizmetlerinin finansman teminine ve ülkenin refahýna katký
saðlamak için gerekli olan kamu gelirlerini tahsil edilebilir hale getirmek,
tahsil etmek ve tahsil edilen kaynaðýn etkili ekonomik ve verimli þekilde
kullanýlmasý için azami gayretin gösterilmesi, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnca
belirlenen 2015 yýlý cari tahsilat hedefinin üzerine çýkmak, mali mevzuat
ve personel mevzuatýnýn baðlý birimlerimizi ilgilendiren hükümlerine,
öncelikle yöneticilerimizin uymasý, personeline uygulamasý ve uygulamanýn takibi bakýmýndan azami gayretin gösterilmesi gerekir.
Birimlerce bütçeye gider kaydedilecek ve bütçe geliri olarak tahsil
edilecek tutarlarýn tahsil ve tediye iþlemlerinin adalet ve tarafsýzlýk içinde
yerine getirilmesi ve bu süreçte kamu zararýna sebebiyet verilmemesi için
azami gayretin gösterilmesi, harcamalarýmýzý bütçe kanunlarýndaki artýþ
seviyesinin altýnda tutmak için azami gayretin gösterilmesi ile tasarruf
tedbirlerinde ve harcamalarda bütçe uygulama talimatlarýna baðlý kalýnmasý, devlete ait olup, idaresi milli emlak birimlerimizce yerine getirilen
bütün taþýnýr ve taþýnmaz mallarýn tespiti, korunmasý, varsa iþgal ve
tecavüzlerin giderilmesi ve en iyi þekilde ekonomiye kazandýrýlmasý,
Belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içerisinde Hazineye ait tescilsiz taþýnmazýn kalmamasý, il ve ilçe merkezlerimiz baþta olmak üzere her yýl
tespit edilen taþýnmaz sayýsýnýn ve arz odaklý bir yönetim anlayýþý
sergilenerek satýþ gelirlerinin Bakanlýðýmýz Milli Emlak Genel
Müdürlüðünce belirlenen oranýnda artýrýlmasý, 2015 yýlý hedefleri olarak
tespit edilen bu hususlarý gerçekleþtirebilmek için azami gayretin gösterilecektir" dedi.
Çorum'un 2014 yýlý bütçe gelirlerinin bir önceki yýla göre arttýðýný
kaydeden Sormaz,
"2013 yýlýnda bütçe gelirleriyle giderlerin yüzde 55.09'u karþýlanýrken
bu rakam 2014'te yüzde 55.62 oldu" ifadelerini kullandý.
Sormaz 2014'te bütçe gelirlerinin 604 milyon 528 bin 252,56 lira
olduðunu dile getirerek buna karþýn giderlerin toplamýnýn ise 1 milyar
056 milyon 852 bin 594,46 olarak gerçekleþtiðini söyledi.
Defterdar Sormaz 2014'te maaþ ödenen kamu personeli sayýsýnda da
artýþ olduðunu ifade ederek, 2013'te 18 bin personele maaþ ödenirken bu
rakamýn 2014 yýlýnda 18 bin 228'e yükseldiðini belirtti.
Defterdar Sormaz'ýn verdiði bilgilere göre geçen yýl bir önceki yýla
oranla mükellef sayýlarýndan da artýþ oldu. 2013 yýlýnda 187 bin 369 olan
mükellef sayýsý geçen yýl 190 bin 425'e yükseldi.
2013 yýlýnda tahakkuk eden 780 milyon 149 bin 892,90 lira verginin
yüzde 70'inin yani 544 milyon 586 bin 834,36 lirasýnýn tahsil edildiðini
kaydeden Sormaz, 2014 yýlýnda ise 871
milyon 632 bin 097,47 milyon lira olarak
tahakkuk eden verginin yüzde 68'inin yani
595 milyon 474 bin 631,84 lirasýnýn tahsil
edildiðini ifade etti.
-DENETÝMLER AZALDIKurum olarak yoðun bir þekilde denetimler yaptýklarýný da belirten Sormaz,
2013'te
12
bin
478
mükellefin
denetlendiðini bunlara toplam 288 bin 007
lira ceza kesildiðini dile getirerek, 2014
yýlýnda denetlenen mükellef sayýsýnýn yüzde 62 azalarak 4 bin 776
olduðunu ve bunlara ise toplam 101 bin 170 lira ceza kesildiðini ifade
etti.
6552 sayýlý Kanun kapsamýnda Borçlarýn yeniden yapýlandýrmasý için
141 bin 789 mükellefin baþvuruda bulunduðunu açýklayan Sormaz, yapýlandýrýlacak paranýn 233 milyon 992 bin 608,83 lira kesinleþmiþ gecikme
zammýnýn ise 73 bin 837,83 lira olduðunu dile getirdi. Yasin YÜCEL
ÇORUM MÜZELERÝ
KOLEKSÝYONUNDAN;
MEZAR TAÞLARI
(SANDUKA)
Arapça kökenli olan mezar sözcüðü, "ziyaret yeri, ziyaret
edilen, ölünün gömüldüðü yer" anlamlarýna gelmektedir. Mezar
yerine, kabir, sin gibi sözcükler de kullanýlmýþtýr. Toplu halde
bulunan mezarlar ise, mezarlýk, kabristan, makber, mezaristan
veya hazire olarak anýlýr. Hazireler; külliye camii, tekke veya
mescitlerin etrafýnda, genellikle kýble tarafýnda yer alan özel
mezarlýklardýr.
Türkler, insanýn bu dünyadaki son durak yeri ve ahiret hayatýnýn baþlangýç noktasý olan mezarlara büyük bir deðer vermiþler ve her biri bir sanat eseri olarak gösterilecek mezarlar
yapmaktan geri durmamýþlardýr. Gösterilen bu ihtimam neticesinde toplumun sevdiði, saygý duyduðu önemli þahsiyetlerin
gömüldüðü kümbet ve türbe gibi mimari mezar yapýlar da ortaya
çýkmýþtýr. Kültürümüzde sin taþý, hece taþý ve kabir taþý olarak da
ifade edilen mezar taþý, mezarlarýn üzerine dikilen taþlarý ifade
etmektedir. Mezar taþlarý gerek yazýlarý, gerekse süslemeleriyle,
Türk taþ oymacýlýðýnýn önemli bir bölümünü teþkil eder.
Selçuklu, Beylikler ve Osmanlý dönemlerinde, Türk ölü
gömme geleneðinin uzantýsý olan mezar taþlarý çeþitli þekillerde
biçimlenmiþtir. Anadolu mezar taþlarýný sanduka-lahit formlu ve
mezarýn baþ ve ayak ucuna dikey (þahide) olarak yerleþtirilen
biçimleri yaygýn olarak temsil etmektedir.Sandukalar, baþ ve
ayak kýsmýnda dikey olarak konan mezar taþlarý (þahide) olabileceði gibi olmayan örnekleri de mevcuttur.
Osmanlý mezar taþlarýnda bol bulunmasý, kolay iþlenmesi ve
gözeneksiz yapýsýyla ince ve detaylý motiflere imkan vermesinden dolayý genellikle mermer kullanýlmýþtýr. Üzerlerinde tarih
bulunmayan Osmanlý mezar taþlarý, yapýldýðý dönem özellikleri
itibariyle ölen kiþinin yaþadýðý dönemi bize bildirmektedir.
Mezar taþlarýna yazýlan yazýlara Mezar taþý kitabesi denmektedir.
Kitabe-i Seng-i mezar þeklinde ifade edildiði de olur. Mezarýn
kime ait olduðunu bildiren bu kitabelerde, bazen edebi bir yazý
veya bir þiir yer almaktadýr. Kitabe genellikle baþ taþýnda yer alýr.
Osmanlý Mezar taþlarýhüsn-ü hat olarak ifade edilen, hat
sanatý açýsýndan ayrý bir deðer taþýmaktadýr. Mezar taþlarýnda
yazýnýn yaný sýra sembolik bir dilde kullanýlmýþtýr. Örneðin
Osmanlý toplumunda insanlarýn kullandýðý baþlýklar ayný
zamanda sosyal statülerini de (cinsiyeti, mesleði, meþrebi ve
mensubu olduðu topluluðu) ifade etmekteydi.
Osmancýkta Koca Mehmet Paþa tarafýndan yaptýrýlan Ýmaret
Camii H.834 (M. 1430-1431) haziresinden getirilen ve bugün
Çorum Müzesi bahçesinde sergilenen Selçuklu üslubunda
yapýlan ve kime ait olduðu bilinmeyen sanduka, beyaz renkli
mermerden dikdörtgen prizma þeklinde, 1.78 cm uzunluðunda
ve 35x25 cm yüksekliðinde olup, tüm yüzey üzerinde besmele ile
birlikte ayet-el kürsi yazý süslemesiyle Osmanlý Dönemi mezar
süsleme sanatýnýn zarafetini sunmaktadýr.
YEDAÞ'tan
elektrik kesintisi
OSB Meslek Lisesi
atölye ihalesi yapýldý
Çorum Organize Sanayi Bölgesine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði
tarafýndan yapýmý tamamlanmak üzere olan 24 Derslikli TOBB Teknik
ve Endüstri Meslek Lisesi'nin atölye yapým iþi ihalesi sonuçlandý.
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu konu
hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Talebimizi karþýlayarak, Çorum Organize
Sanayi Bölgemize Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi kazandýran TOBB
Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu ve yönetimine öncelikli olarak teþekkür
ediyoruz. 6.5 milyon TL proje bedelli okulumuz tamamlandý.
Okulumuzun atölyesini de Çorum Özel Ýdaremiz Plan Proje Yatýrým ve
Ýnþaat Müdürlüðü 27 Kasým 2014 tarihinde ihalesini yapmýþtý. Ýhalemiz
1.797.000TL olarak sonuçlandý ve 28 Ocak tarihi itibariyle de sözleþmesi imzalandý. 25 Kasým 2015 tarihine kadar bitirilmesi planlanýyor.
Organize Sanayimize Mesleki Eðitim adýna 8.5 Milyon TL'nin üzerinde
bir yatýrým yapmýþ olacaðýz. Ýlimize hayýrlý uðurlu olsun" dedi.
Bilindiði üzere OSB Yönetimi kendilerinin tasarrufunda bir Meslek
Yüksek Okulu açýlmasý taleplerini Uslu'nun Organize Sanayi Bölgesine
yaptýðý bir ziyarette iletmiþlerdi. 15 Mayýs 2012 tarihinde Çorum
9
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, TOBB
Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Hak-Ýþ
Konfederasyonu Baþkaný Mahmut
Arslan ve dönemin Tük-Ýþ Baþkaný
Mustafa Kumlu ile yaptýklarý toplantýda
TOBB
Baþkaný
Rifat
Hisarcýklýoðlu'ndan Çorum'a fakülte
ya da yüksekokul yapýlmasýný
istemiþ, Hisarcýklýoðlu da lise yapabileceklerinin sözünü vermiþti. Uslu
bu görüþmenin ardýndan dönemin
Çorum eski Valisi Nurullah Çakýr,
Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný,
Ticaret Borsasý Baþkaný ile okulun
Organize Sanayi Bölgesine yapýlmasý
için karar aldýlar. 21 Ocak 2013 tarihinde ise Çorum Valiliði ile TOBB Baþkanlýðý arasýnda dönemin Gümrük
ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, Çorum Milletvekilleri, TOBB Baþkaný,
Çorum Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný'nýn katýlýmýyla Çorum TOBB
Endüstri Meslek Lisesi için protokolü imzalanmýþtý. Haber Servisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým
A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapacak.YEDAÞ'tan konu
hakkýnda yapýlan açýklamaya
göre kesintilerin yapýlacaðý tarih
saatler ve etkilenecek yerler
þöyle:02-03-04-05-06-0708.02.2015 tarihinde 08.00-16.
30 saatleri arasýnda: Alaca ilçe-
sine baðlý Küre köyü.
02.02.2015 tarihinde 09.0012.00 saatleri arasýnda: Çorum
Merkeze
baðlý
Pembecik,
Budakören,
Göcenovacýðý,
Çakýr, Arpaöz, Boðazönü ve
Büyük Divan köyleri ile Alaca
ilçesine baðlý Tevfikiye ve
Koyunoðlu köyleri." Haber
Servisi
Merkez Bankasý'ndan
'para politikasý
duruþu' açýklamasý
Türkiye
Cumhuriyeti
Merkez Bankasý (TCMB) yönetimi, para politikasý duruþuna
iliþkin duyuru yaptý.Konuya
iliþkin yazýlý açýklamada þu
ifadeler yer aldý: "Yakýn
dönemde gözlediðimiz piyasa
hareketleri
Türkiye
Cumhuriyet
Merkez
Bankasý'nýn
(TCMB)
öngördüðü
faiz
indirim
sürecinin temkin düzeyiyle
uyumlu deðildir. TCMB bütün
politika araçlarýný enflasyonda
bu ay belirginleþecek düþüþün
kalýcý
olmasýný
saðlamak
amacýyla kullanmaya devam
edecektir."
TEK
YILDIZ
2
31 OCAK 2015
CUMARTESÝ
HABER
Meme kanserinde
erken teþhis önemli
Kadýnlarýn korkulu rüyalarýndan meme kanseri, ölümcül
bir hastalýk olmaktan çýkma
aþamasýna ulaþtý. Araþtýrmalarýn, her 8-9 kadýndan birinin yaþamýnýn bir döneminde bu hastalýða yakalandýðýný gösterdiðini
belirten TOBB ETÜ Hastanesi'nden genel cerrahi uzmaný
Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan,
"Meme kanseri kadýnlarda en
sýk rastlanan kanser türüdür.
Günümüzde erken taný ve erken tedaviye baþlanmasýyla meme kanseri ölümcül bir hastalýk
olmaktan çýkma noktasýna gelmiþtir" dedi.
Ýlerleyen yaþla birlikte meme
kanserinin görülme sýklýðýnýn
arttýðýný paylaþan Prof. Dr. Balkan, erken teþhisten beslenmeye, olumlu ruh halinin öneminden kanser riskini artýran faktörlere merak edilen birçok soruya cevap verdi.
ERKEN TEÞHÝS VE TEDAVÝ
ÖNEMLÝ
Prof. Dr. Balkan konu hakkýnda þu bilgiler verdi:
"Meme kanseri yaþýn ilerlemesi ile görülme sýklýðý artan bir
kanser olmasýna karþýn genç
yaþlarda da görülebilmektedir.
Týbbýn bugün saðladýðý olanaklar ve meme kanserinin erken
teþhisi sayesinde bu kanser türünden kaynaklanan ölümler
azalmaya baþlamýþtýr. Günümüzde erken taný ve erken tedaviye baþlayarak meme kanserinin ölümcül bir hastalýk olmaktan çýkmasý noktasýna ulaþýlmýþtýr.
MEME KANSERÝ RÝSKÝNÝ
ARTIRAN FAKTÖRLER
Güncel bilgilerimize göre
meme kanserine yakalanma riskini artýran nedenler;
- Uzun dönem hormon tedavisi almak, doðum kontrol
ilaçlarý kullanmak,
- Ýlk adeti erken yaþta görmek (12 yaþ öncesi),
- Geç yaþta menopoza girmek (50 yaþýn üstünde),
- Radyasyona maruz kalma,
- Ailesinde meme kanseri
öyküsü olmak (anne ve kýz kardeþler gibi birinci derece akraba),
- Yetersiz fizik aktivite, þiþmanlýk,
- Doðum yapmamýþ olmak,
- Hiç emzirmemiþ olmak,
- Doðum kontrol ilaçlarý kullanmak,
- BRCA geni taþýmak,
- Sigara içmek(son çalýþmalarda nikotin reseptörleri ile
meme kanseri iliþkisini gösteren
yayýnlar mevcut).
KORUNMAK ÝÇÝN DÝK KAT EDÝLMESÝ GEREKENLER
- Aylýk kendi kendine meme
muayenesini yapmak,
- Fazla kilo almamak için
düzenli spor yapmak (haftada 3
gün yarým saatten az olmamak
üzere),
- Hayvansal yaðlardan zayýf
gýdalarla beslenerek saðlýklý kiloda kalmak,
- Günlük kalorinin %20' den
azýný yaðlardan almak, sebze ve
meyveden zengin beslenmek,
meme kanseri riskini ve meme
kanserli hastalarda nüksü engelleyen deðerler olarak bilinmektedir.
BESLENME ETKÝSÝ
- Yanmýþ yaðlarla hazýrlanmýþ olarak gruplanan hazýr gýdalarla beslenmek, yanmýþ, tütsülenmiþ gýdalar ve tuzlu konservelerle beslenmek,
- Kýzartma ve yüksek ýsýda
piþirilen ýzgara yemeklerle beslenmek (bu tarz piþirme yöntemleri yerine düþük ýsýda fýrýn
ve haþlama yöntemleri ile hazýrlanmýþ yiyecekleri tercih edilmeli),
- Þekerli gýdalarla beslenmek, nutra sweet, equal, spoonful gibi yapay tatlandýrýcýlar kullanmak (bu tatlandýrýcýlar yerine
tatlandýrýcý olarak doðal bal kullanmak tavsiye edilmekte),
Beyazlatýcý kimyasallar içerebilen sofra tuzlarýný kullanmak
(bu tür tuzlar yerine deniz tuzu
kullanýlmasý önerilmekte), nitrit
ve nitrat tuzlarý içeren koruyucu
katký maddeleri, renklendiriciler, yapay antioksidanlar içeren
gýdalarla beslenmek,
- Kýrmýzý et temelli asit diyetler yemek (kýrmýzý et yerine
bol balýk ve az tavuk eti tercih
etmek önerilmekte),
- Mikrodalga fýrýnlarda plastik kap, dondurucuda saklama
kabý olarak pet þiþeleri kullanmak (bu þekilde plastik malzemelerin kullanýmý dioksin maddesinin ortaya çýkmasýna neden
olmakta, dioksin kimyasallarýda
kansere, özellikle de meme
kanserine neden olmaktadýr),
- Yüksek kafein içerikli içeceklerden uzak durmak (çay gurubu içeceklerden yeþil çayý tercih etmek),
- Toksinler ve aðýr metaller
içerebilen musluk sularý içmek
(bu sular yerine arýtýlmýþ veya
filtrelenmiþ sular içilmelidir)
meme kanseri riskini artýrmaktadýr.
KORUYUCU GIDALAR
- A ve C vitamininden zengin renkli olarak bildiðimiz taze
sebze ve meyveler (havuç, brokoli, turp, kayýsý, turunçgiller gibi) günde 3-4 porsiyon meyve,
2-3 porsiyon sebze tarzýnda tüketilmeli, (diyetin yüzde 80'i taze sebze ve meyve, kepekli tahýllar, tohumlar ve biraz meyveden, kalan yüzde 20'si de haftada 3 kez baklagiller içeren piþmiþ gýdalardan oluþacak þeklinde düzenlenmelidir),
- D vitamini içeren sütlü gýdalarla beslenmek (özellikle
menopoz sonrasý kadýnlarda
meme kanseri riskini azalttýðý
bilinmekte),
- E vitamini içeren ceviz, fýndýk gibi gýdalarý düzenli tüket-
mek, probiyotik içeren süt
ürünleriyle beslenmek,
- Saðlýklý olduðu bilinen zeytinyaðýný tercih etmek (gereðinden fazla tüketmemek þartýyla),
- Sülfürlü bileþikler olarak
bilinen gýdalarý da beslenme rejiminde bulundurmak (sarýmsak, soðan gibi),
- Omega 3 yað asitleri içeren
balýk ürünlerine beslenmede
daha çok yer vermek,
- Günlük 25-30 gram kadar
lif alacak þekilde lifli gýdalardan
zengin beslenmek, tam tahýllý
ekmekleri (tam buðday, çavdar)
tercih etmek, beslenmede karbonhidratlar (hamur iþleri, pirinç vb.) yerine kepekli tahýllarý
tercih etmek, meme kanserinden korunmamýzý saðlayabilmektedir.
- Meme kanseri geçirmiþ
hastalarýn süt yerine tatlandýrýlmamýþ soya sütü tüketmelerinin
nüksü engellediði konusunda
araþtýrmalar mevcuttur.
- Bazý destek maddeleri (IP6,
EFA'lar, flor-essence, essiac,
anti-oksidanlar, vitaminler, mineraller, v.s.) baðýþýklýk sistemini güçlendirerek, vücudun kanser hücrelerini yok etmesine
yardýmcý olabilmektedir, bu
maddelerle ilgili çalýþmalarýn
meme kanserinde de koruyuculuðu ile ilgili yayýnlar mevcuttur.
ERKEN TEÞHÝS ÖNEMLÝ
Meme kanserini erken yakalayabilmek için 20 yaþýndan
sonra bayanlarýn her ay düzenli
olarak kendi kendine meme
muayenesini yapmayý öðrenmeleri gerekir. Bu muayene sýrasýnda ele kitle gelmesi, meme
baþý akýntýsý, meme baþýnda çekilme, meme derisinde kýzarýklýk, iyileþmeyen yara ya da gözle fark edilebilen deðiþiklik olmasý durumunda hemen uzman doktora gidilerek muayene
olunmasý en kolay ve en ucuz
taný yöntemidir.
Meme kanseri taramasý için
40 yaþ ve üstünde mamografi
çektirmek kabul edilen en etkili
tetkik iken ailesinde meme kanseri olanlarýn 32 yaþýndan (bazý
kaynaklarca 35 yaþtan) itibaren
mamografi ile yýllýk taramalarý
tavsiye edilmektedir. Kýrk yaþ
altýnda ise meme ultrasonografisi þüpheli olgularda yapýlmasý
gereken yýllýk radyolojik tetkik
olmalýdýr.
ÖNERÝLER
Ailesinde meme kanseri öyküsü olan bayanlar 20 yaþýndan
itibaren her ay düzenli kendi
kendilerini muayene yapmalarý,
muayenede fark edilen deðiþiklik halinde uzman doktora baþvurmalarý, 35 yaþta itibaren mamografik tetkik yaptýrmalarý gerekmekte, aile öyküsü olmayan
bayanlarýnda benzer þekilde
muayenelerini yapmalarý, 40
yaþýndan sonra mamografik tetkik yaptýrmalarý önerilmektedir.
Meme kanseri ile diyet arasýndaki iliþkiler ile ilgili araþtýrmalar bugünde devam etmekte
olup saðlýklý kiloda kalmak,
günlük kalorinin yüzde 20'den
azýný yaðlardan almak, sebze ve
meyveden zengin beslenmek,
meme kanseri riskini ve meme
kanserli hastalarda nüksü engelleyen deðerler olarak bilinmektedir.
Kanser; zihinsel, bedensel ve
ruhsal bir hastalýktýr. Kanser
hücreleri oksijenli ortamda geliþemezler. Günlük düzenli egzersizler ve derin nefes alma
teknikleri ile saðlanan oksijen
tedavisi kanser hücrelerini yok
etmek için diðer bir yöntemdir.
Öngörülü ve olumlu bir ruh
kanserle savaþý baþarýrken, sinirlilik, affetmezlik, acý, bedeni
stresli ve asitli bir ortama sokarak kanserle savaþý kaybettirmektedir."
Haber Servisi
T.C.
ÇORUM
2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ
Dosya No : 2012/6438 ESAS
10
TAÞINMAZIN AÇIK
ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, 2849 ada, 10 parsel, Ayarýk Mah., cilt 26 sayfa 2518
olup. Etrafýnda tek katlý gecekondu þeklinde inþa edilmiþ bað evleri mecut, belediye tarafýndan %30
oturum alanýnda arsa cinsinde taþýnmazdýr.
Adresi
:Çorum merkez Ayarýk mah.
Yüzölçümü
:711,01 m2
Arsa Payý
:tam.
imar Durumu
:Ayrýk nizam, Emsal: 0,15, ayrýk nizam, 2 katlý yapý yapma izni verilmektedir.
Kýymeti
:60.435,00 TL
KDV Oraný
:%18
Kaydýndaki Þerhler
:Tapu kaydýndaki gibi.
1. Satýþ Günü
:21/04/2015 günü 14:30 -14:40 arasý
2. Satýþ Günü
:20/05/2015 günü 14:30 -14:40 arasý
Satýþ Yeri
:Adliye Mezat salonu Çorum.
2 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum ili Merkez ilçesi, 1033 ada, 97 parsel, cilt 10, sayfa 963, 2.803,48
m2 yüzölçümlü, niteliði Büyük Zafer Çarþýsý Ýþ Haný, 3.kat 146 nolu baðýmsýz bölüm
dükkan vasfmda,kaloriferli ve asansörlü bina içinde, genellikle alýþveriþin az olduðu, depo ve kilim atölyelerinin bulunduðu 3. Katta, pasaj içinde ýsýnmasý kaloriferli cephesi demir doðrama camekan, üzeri
yaðlý boyalý elbise dikim evi olarak kullanýlan kat mülkiyeti yapýlý dükkanýn 1/2 hissesi.
Adresi
:Çorum Merkez Gülabibey mah.
Yüzölçümü
:29m2
Arsa Payý
:4/998
imar Durumu
:bitiþim nizam, betonarme karkas olarak 1973 yýlýnda inþa edilmiþtir.
Kýymeti
:20.000,00 TL
KDV Oraný
:%18
Kaydýndaki Þerhler
:Tapu kaydýnda olduðu gibi.
1. Satýþ Günü
:21/04/2015 günü 14:50 -15:00 arasý
2. Satýþ Günü
:20/05/2015 günü 14:50 -15:00 arasý
Satýþ Yeri
:: Adliye Mezat Salonu Çorum Satýþ þartlan:
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ
giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý
alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur.
Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýp peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir.
3- ipotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialanný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi
takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin
feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve
diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt
faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alýnacaktýr.
5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði
takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca
bilgi almak isteyenlerin 2012/6438 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan
olunur.
Basýn No:17028
www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Kýzýlcabölükspor'a
moral yemeði
Buse Otel ve Restoran,
akþam yemeðinde
Kýzýlcabölüksporumuzu ve yönetimini aðýrladý. Kýzýlcabölükspor,
yönetiminin tam kadro katýldýðý
yemekte otel yöneticileri
Kýzýlcabölükspor' a gurur duyduklarýný ve Mekik'ten büyük
baþarýlar beklediklerini dile
getirdiler. Takýmý aðýrlamaktan
mutluluk duyduklarýný belirten
otel sahibi Murat Orhan,
"Kýzýlcabölükspor'u yakýndan
takip ediyoruz. Geçtiðimiz hafta
Çorum deplasmanýndan alýnan 1
puan bizi mutlu etti. Burada kendilerini misafir
etmek istedik. Davetimizi kýrmadýlar. Play-off yolunda baþarýlar diliyoruz. Þampiyonluk bekliyoruz."
dedi. Baþkan Osman Duran da Buse Otel yetkililerine davetleri için teþekkür ederek,
Kýzýlcabölükspor formasý ve atkýsýný armaðan etti.
(Spor servisi)
Davutoðlu'nda 'Fidan'
rahatsýzlýðý iddiasý
Baþbakan Ahmet Davutoðlu baþta olmak üzere
Saray’a yakýnlýðý ile bilinen bazý hükümet üyeleri,
Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan’ýn, “kara kutusu”
olarak bilinen MÝT Müsteþarý Hakan Fidan’ýn
adaylýðýna karþý çýktýTaraf gazetesinden Hüseyin
Özay'ýn haberine göre Baþbakan Ahmet Davutoðlu
baþta olmak üzere Saray’a yakýnlýðý ile bilinen bazý
hükümet üyeleri, Fidan’ýn adaylýðýna karþý çýktý.
Yakýn tarihe damgasýný vuran 7 Þubat krizinin
bir benzeri bu kez siyasi arenada yaþandý.
Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan’ýn, “kara kutusu”
olarak bilinen MÝT Müsteþarý Hakan Fidan’a yönelik söylentiler, AKP Hükümeti’nin aðýr toplarýný
rahatsýz etti. Baþbakan Ahmet Davutoðlu baþta
olmak üzere Saray’a yakýnlýðý ile bilinen bazý
hükümet üyeleri, Fidan’ýn adaylýðýna karþý çýktý. Söz
konusu isimler, Fidan’ýn MÝT’in baþýnda kalarak,
dýþarýdan bakan yapýlmasý görüþünü savunuyor. Bu
durum, seçimde aday olacak bürokratlarýn 10
Þubat’a kadar istifa etmesi gerektiði için, Ankara’da
10 Þubat krizi olarak anýlýyor.
TEK
YILDIZ
2 AÐUS-
31 OCAK 2015
CUMARTESÝ
SPOR
Recep imzayý attý
Çorum
belediyespor
golcüsüne
kavuþtu.
Fenerbahçe alt yapý oyuncusu olan Recep Berk Elitez ile
sezon sonuna kadar kiralýk olarak
anlaþan Belediyespor yönetimi
transfere son noktayý koydu. Dün
kulüp binasýnda yapýlan imza
töreninde bir konuþma yapan
Belediye baþkan yardýmýcýsý ve
kulüp baþkaný Zeki Gül, Recep'in
takýma gelmesi ile birlikte transferi
kapattýklarýný açýkladý. Gül imza
töreninde
þunlarý
söyledi"
Transferin bitimine sayýlý günler
kala recep ile görüþmeler yapan
arkadaþlarýmýz son kararý vererek
recep'i
takýam
kazandýrdýk.
Kendisi baþarý bekleyen bir
arkadþaýmýz belediyespor2u da
tercih etmesinin sebebi olarak da
þampiyonluða oynayan bir takým
olmamýzdýr.
Recep fenerbahçe alt yapsýnda
yetiþmiþ olup fenerbahçe A takýmý ile
7 maça çýkmýþ daha sonra Kayseri
Erciyes, Bandýrmaspor, Bayrampaþa,
Bugsaþ ve son olrak da tuzlaspor formalarý giydi. Kendisi üst liglerden 3.
Lige gelmesinde Belediyespor ile
þampiyonluk yaþamak hedefi var.
Tarfatarlar bizleri bir maçlýk deðil
sezonu sonuna kadar desteklemelidir. Bir maçlýk baþarýlar geçicidir.
Taraftarlarýmýz bizi sezonu sonuna
kadar desteklesinler. Futbolcularda
taraftar desteðini karþýlýksýz býrakmayacaktýr." Dedi.
Recep, ise imza töreninde yaptýðý
kýsa konuþmada Çorum'u daha önce
tanýmýyordum. Ön yargýlýydým ancak
geldikten sonra gördümki, Çorum
þehri ve insanlarý çok sýcak kanlý fikstür Belediyespor lehine zirveye
oynayan takýmlar bize gelecek. Biz bu
sene takým arkadaþlarýmýz ile birlikte
þampiyon olmak istiyoruz" dedi.
(Spor servisi)
11
Sebatspor'un 3 puaný
silindi hükmen maðlup
Türkiye
profesyonel
disiplin kurulu yaptýðý
toplantýda
Darýca,
Sebatspor çatalcaspor 'a çeþitli
cezalar verdi. Bilindið iüzere
Sebatspor ligin ikinci yarýsýnda
ligden çekildiðini açýklamasý
üzerine Gaziosmanpaþa maçýna
çýkmayýnca hem 3 puan silindi
hemde hükmen maðlup sayýldý.
Kurulun aldýðý kararlar þöyle
oldu;
DARICA
GENÇLERBÝRLÝÐÝ SPOR Kulübü'nün,
25.01.2015 tarihinde oynanan BURSA
NÝLÜFERSPOR
A.Þ.
DARICA
GENÇLERBÝRLÝÐÝ Spor Toto 3. Lig 1. Grup
müsabakasýnda taraftarlarýnýn neden olduðu
çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu
eylemin ayný sezon içinde misafir kulüp
olduðu müsabakada 2. kez gerçekleþtirilmesinden dolayý 2.000.-TL PARA CEZASI,
SEBAT
PROJE
TRABZON
AKÇAABATSPOR Kulübü'nün, 25.01.2015
tarihinde
oynanmasý
gereken
GAZÝOSMANPAÞA - SEBAT PROJE TRABZON AKÇAABATSPOR Spor Toto 3. Lig 1.
Grup müsabakasýnda belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden ötürü
takdiren (3-0) HÜKMEN MAÐLUP sayýl-
masýna, ayrýca mevcut puanýndan galibiyet
anýnda verilen puan kadar (3) PUAN
SÝLÝNMESÝNE,
ÇATALCASPOR
Kulübü'nün, 25.01.2015 tarihinde oynanan
ÇATALCASPOR - ÝSTANBULSPOR A.Þ.
Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasýnda
stadyumda yedek kale bulundurmamasýndan
dolayý talimatlara aykýrýlýk nedeniyle takdiren
2.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandýrýlmasýna,BATMAN
PETROLSPOR
A.Þ.
hakkýnda 26.01.2015 tarihinde oynanan BATMAN PETROLSPOR - ZONGULDAK
KÖMÜRSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasýnda saha olayý nedeniyle sevk
yapýlmýþ ise de isnat olunan ihlalin unsurlarý
oluþmadýðýndan CEZA TAYÝNÝNE yer
olmadýðý karar verildi. (Spor servisi)
Kömürspor'dan
'Tirespor'u yeneceðiz' Tire 1922 spor'a
Ligin zirvesindeki Zonguldak
Kömür'ü yenerek moral bulan
Batman Petrolspor, tesislerinde
Tire 1922 maçýnýn hazýrlýklarýný
sürdürüyor. Dün takýmýna yaðmur altýnda 'dayanýklýk' idmaný yaptýran Teknik
Patron Mehmet Erdal Alpaslan: "Kamp
döneminde iyi çalýþarak güçlendik. Daha
da iyi olacaðýz" dedi.
Hafta sonu Zonguldak Kömürspor'u
2-1'lik skorla devirerek ligin ikinci
yarýsýna iyi baþlangýç yapan Batman
Petrolspor'da yüzler gülüyor. Batman
Çaðdaþ ekibi, dünkü idmanda teknik
heyet ve bazý yöneticilerle görüþerek takýmdaki son
durum hakkýnda bilgiler aldý. 'Dayanýklýk' idmanýnda futbolcularýn hýrsý dikkat çekerken, yeni transferlerin kýsa
sürede uyum sorununu aþmalarý teknik heyeti sevindirdi.
Düz koþu ve dayanýklýk idmanýnýn ardýndan futbolcular
çift kale maçta adeta kapýþtý.
Sportif Direktör Mehmet Gönülaçar, yöneticilerden
Ýlhan Erken ve Bülent Kurt'un da izlediði idmanýn çift kale
bölümünde futbolcularýn mücadelesi resmi müsabakayý
andýrdý. 1-1'lik skorla sona eren çift kale maçýnýn ardýndan son hazýrlýklarýný tamamlayan Batman petrolspor Tire
ye hareket edecek. (Spor servisi)
Zonguldakspor'dan
gitmek istediði belirten
Mehmet Çiloðlan ile
ipler tamamen koptu. Dün
Zonguldak'a gelen Tirespor
yöneticileri,
Çiloðlan'ýn
gerekli
evraklarýný
Zonguldakspor yönetiminden aldýlar. Çiloðlan'ýn
Tirespor ile lisansýnýn hafta
içi
çýkacaðýný
belirtildi.Çiloðlan'ýn kendilerini yüz üstü býraktýðýný
belirten kulüp baþkaný Süleyman Caner,"
Bizim Mehmet Çiloðlan diye bir topçumuz
vardý.
Geçen
sene
profesyonel
yapmýþtýk.Maddi olarak hiçbir sorunumuz
yoktu.Kampýn son günlerinde ayrýlmak
niyetini ortaya koydu.Bizde o geliþme üzerine kendisini kadro dýþý býrakmýþtýk. Dün
Zonguldak tatlandý
Spor toto üçüncü lig birinci grupta
mücadele eden Zonguldakspor, hafta
sonunda oynayacaðý Gaziosmanpaþa
maçý hazýrlýklarýný aralýksýz olarak sürdürüyor.
Teknik Direktör Cahit Terzi nezaretinde
yapýlan antrenmanda eksikleri gideriyor.
Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, takýmýn
yaptýðý antrenmaný ziyaret ederek teknik ekip
ve futbolculara moral verdi. Teknik Patron
700 güreþçi
minderde
mücadele ediyor
Terzi, hafta
sonunda oynayacaklarý
Gaziosmanpaþa
maçýný kazanarak hem lige
tekrar aðýrlýklarýný koymak
istediklerini,
hem de uzun
süredir devam
eden þanssýzlýklarýný kýrmak
istediklerini
ifade etti.
Öte yardan Zonguldakspor eski yönetim
kurulu üyesi Naci Kýrlak, Ýncivez cami imam
hatibi Ramazan Uçar, bedensen engelli
Zonguldakpor taraftarý Emirhan Koç, dün
yapýlan antrenmaný ziyaret ederek teknik ekibe
ve futbolculara tatlý ikram ettiler ve baþarýlar
dilediler. (Spor servisi)
Avrupa 23 Yaþ Altý Güreþ Þampiyonasý''nda
mücadele edecek sporcularýn mücadele ettiði 23 Yaþ Altý
Türkiye Güreþ Þampiyonasý, Çorum'da devam ediyor.
Türkiye Güreþ Federasyonu'nu tarafýndan Avrupa 23
Çorum beden eðitimi Öðretmenleri: 2 Tokat Erbaa: 3
Bayanlar bölgesel voleybol liginde
mücadele eden Çorum temsilcisi beden eðitimi öðretmenler derneði kadýn voleybol
takýmý dün yaptýðý maçý 3-2 maðlup kapattý.
Tevfik Kýþ spor salonunda yapýlan müsabakanýn uzatma setinde konuk ekip Tokat
temsilcisi, Çorum takýmýný 15-12 maðlup
ederek maç setini 3-2 kazandý
SALON: Tevfik Kýþ.
HAKEMLER : Can Oran, Hüseyin
Kamber
ÇORUM
BEDEN
EÐÝTÝMÝ
ÖÐRETMENLERÝ DERNEÐÝ : Ýrem,.
Ebruþah, Þehriban, Betül, Zeynep, Ayþenur,
Sevda, Fatma, Emine, Burcu, Kübranur,
Gülten .
TOKAT ERBAA GENÇLÝKSPOR :
Hatice, Buket, Aysun, Nurfadime, Ayþe
Bekar, Sündüz, Ayþe Atasever, Büþra, Ayþe
Konakçý, Songül .
SETLER : 1. Set: 25-23, 4. Set: 25-17
(Çorum Beden Eðitimi Öðretmenleri),
2. Set: 25-22, 3. Set. 25-12, 5. Set: 15-12
(Tokat Erbaaspor)
itibari evraklarýný verdik. Kaðýtlarýný imzaladýk. Baðlarýmýzý koptu.Tirespor ile anlaþmýþ
Tire yöneticileri dün geldi evraklarýný verdik.
Kendisine hayýrlý olsun ama yapýlan bu
hareket bir profesyonel futbolcuya yakýþmaz.
Ayýp etti. Bizi yüz üstü býraktý. Allah yolunu
açýk etsin" diye konuþtu. (Spor servisi)
Tokat Ufuk: 3 Amasya Atatürk Lisesi: 0
SALON: Tevfik Kýþ.
HAKEMLER : Tuncay Sevim (Çorum),
Tuncay Oran (Amasya).
AMASYA ATATÜRK LÝSESÝ : Bilge,
Þeyma, Büþra, Tülay, Vesile, Hatice, Selcan,
Cansel, Ebru, Burcu, Rena. Edanur.
TOKAT UFUK KELEÞ GENÇLÝKSPOR :
Rana, Damla, Lamia, Elif, Müberra, Ýlknur,
Öznur Þahin, Seda, Tuba, Öznur Gök, Alev..
SETLER : 25-18, 25-18 ve 25-21 (Tokat
Ufuk Keleþ Gençlikspor) (Spor servisi)
Yaþ Altý Güreþ Þampiyonasý'na katýlacak sporcularýn
belirlenmesi amacýyla düzenlenen müsabakalar Çorum
Atatürk Kapalý Spor Salonu'nunda gerçekleþtiriliyor. 50
ilden 700'den fazla sporcunun katýldýðý müsabakalarda
dereceye girenler Avrupa'da ter dökecek. Konuya iliþkin
açýklamalarda bulunan Türkiye Güreþ Federasyonu
Çorum Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke, grekoromen ve
serbest dallarýnda mücadele edileceðini söyledi.
Þampiyonaya toplamda 56 kulübün katýldýðýný ifade
eden Teke, Türkiye'de ilk kez bu müsabakalarda birinci
olanlar eleme yapýlmadan direk olarak Avrupa'daki
þampiyonaya katýlacaðýný kaydetti. Teke ''Þampiyona
milli takým seçmesi niteliðindedir. Grekoromen dalda
350 sporcu, serbest dalda da 350 sporcu yarýþacak. Çok
güzel bir müsabaka olacak diye düþünüyorum." dedi.
(Spor servisi)
Kafile gidiyor
31 OCAK 2015
CUMARTESÝ
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Yarýn Sebatspor ile oynamayacaðý maç için sahaya çýkmak zorunda olan Çorum Belediyespor 12 kiþilik kadro ile
bu gece yola çýkacak. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, kural
gereði sahaya çýkmak zorunda olduklarý için belirledikleri 12 kiþilik kadronun bu gece yola çýkacaðýný ve maç için serenomiye çýktýktan sonra geri döneceðini söyledi.
Sebat kafilesinde Osman Kaç, Utku, Sefa Karaahmet, Bilal, Ali
Kireþ Eraþ, Muhammet Fatih, Emrah, Burak, Okan, Murathan ve
Ýmam yer alacak. Kafile bu gece saat 03.00'de yola çýkacak ve saat
13.00'de yapýlacak serenominin ardýndan geri Çorum'a dönecek.
Sebat'a gitmeyen isimler ise Çorum'da antrenman yapacaklar.
(Spor servisi)
Protokol güreþlere
ilgi gösterdi
Ahmet Kara
Dün Atatürk kapalý spor salonunda
yapýlan Ümitler U-23 Türkiye grekoromen güreþ þampiyonanasýnýn son
gününde resmi açýlýþ töreni düzenlendi.
Törende bir konuþma yapan Çorum valisi
Ahmet Kara, Spor yapan bir ulus her zaman
güçlü ve kuvvetlidir. Dedi. Kara konuþmasýnda þunlarý vurguladý" Çorum'a gelen tüm
misafirlerimze hoþ geliniz diyorum. Ben sizler
ile gururlanýyorum, sizlere minnettarým,
sizler ata sporumuz olan güreþimizi yaþatýyorsunuz.
Güreþ bizim geçmiþten bugüne kadar
gelen bir Ata sporumuz, Türkiye her zaman
büyük þampiyon güreþçiler çýkartmýþtýr. 1899
yýllarýnda güreþ dalýnda ülkemize baþarýlar
gelmiþtir. Bu yýllar boyu devam etmiþtir.
Türkiye güreþ federasyonunun 2015 yýlýnda ilk
kez olarak yer alan faliyet raporunda U 18-23 yaþ
Ümitler güreþ þampiyonasýnýn açýlýþ töreni dün saat
14:30 da Atatürk kapalý spor salonunda yapýldý. Açýlýþ
törenine Vali Ahmet Kara, belediye baþkaný Muzaffer
Külcü, Emniyet Müdürü, Gençlik spor il müdürü, Güreþ
federayonu baþkan vekili Oktay Aktaþ, belediye baþkan
yardýmcýsý Zeki Gül, bazý daire müdürleri, olimpiyat
þampiyonu nazmi Avluca açýlýþ törenin de yer aldýlar.
Açýlýþ töreninde ilk olrak katýlan illlerin sporcularý kortej geçiþi yaptý. Daha sonra saygý duruþu yapýldý. istiklal
marþýnýn hep birliktre söylenmesi sonrasýnda açýlýþ
konuþmalarý yapýldý. Ýlk olarak gençlik spor il müdürü bir
konuþma yaptý. Daha sonra mikrofona federasyon baþkan
vekili Oktay Aktaþ davet edildi. Aktaþ'ýn konuþmasýnýn
ardýnda kürsüye belediye baþkaný Külcü davet edildi. Son
olarak açýlýþ konuþmasý için Vali Ahmet Kara kürsüye
davet edildi. Konuþmalarýn ardýnda grekoromen stil müsabakalarýýn son güreþlerine geçildi. Dün tamamlanan
grekoromen stil güreþlerinden sonra bugün serbest stil
güreþ müsabakalarý yapýlacak. Þampiyona Pazar günü
yapýlacakolan güreþler ile sona erecek. (Spor servisi)
Güreþlerin resmi açýlýþ törenine iþlerinin yoðun
olmasý nedeni ile katýlamayan Güreþ federasyonu
baþkaný hamza yerlikaya'nýn yerine baþkanvekili Oktay
Aktaþ Çorum'a gelerek açýlýþ törenine katýldý. Aktaþ
törende yaptýðý konuþmada þöyle konuþtu; Güreþ tarihinde ilk kez Gençler ve büyükler kategorisi arasýna
Ümitler þampiyonasý 2015 faliyet programýzda yer aldý. Bu
þampiyonanýn düzenlenmesinde de ilk olrak Çorum ev
sahipliði yapýyor. Çorum da gördük ki güreþe büyük önem
veriliyor. Ýlin bütün kuruluþlarý þampiyonayaya destek
veriyor. Buda bizleri büyük ölçüde sevindirdi. Bu U-23
Türkiye güreþ þampiyonasý güreþ tarihimizde bir ilk
olmaktadýr. Burada dereceye giren güreþçilerimiz Milli
mayoyu Polanya da yapýlacak ümitler avrupa þampiyonasýnda giyeceklerdir. Baþta sayýn valimiz olmak üzere
emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Federasyon
baþkanýmýzýn yoðun iþleri olduðundan açýlýþ törenine
katýlamadý. Kendilerinin sizlere saygý sevgi ve selamlarý
var" dedi. (Spor servisi)
Çorum Belediyespor Zonguldak Kömürspor
maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürdü
Çorum Belediyespor dün yaptýðý çalýþma ile
Zonguldak Kömürspor maçýnýn hazýrlýklarýný
sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn Nazmi Avluca
sahasýnda yaptýðý antrenmana dünki çalýþmada sakatlanan Turgay ile grip olan Furkan dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar.
Isýnma hareketlerinin ardýndan dar alanda pas
çalýþmasý ve sonrada sahanýn farklý bölgelerine kurulan istasyon aletlerinde tam saha dayanýklýlýk yapan
kýrmýzý siyahlý takým son bölümde tam sahada çift
kale maç yaptý. Kýrmýzý Siyahlýlar hazýrlýklarýný bugün
yapacaðý antrenmanla sürdürecek.Çorum
Belediyespor U 19 takýmýndan 15 günde iki futbolcu
profesyonel takýmla antrenmanlara çýkacak kaleci
Dünya, avrupa ve olimpiyat þampiyonalarý
çýkarak bir ülkenin evlatlarýyýz. Bazý Ülkeler
güreþ de baþarýsýzdýr. Bu baþarýsýzlýk onlarýn
güçsüz ve kuvvetsiz olmalarýndandýr. Biz
Türk milleti olrak güçlü ve kuvvetli bir ülkeyiz. Biz güreþlerde bu özelliðimiz ile sayýsýz
þampiyonlar çýkarttýk. Sizlerde bu þampiyonlarýn devam olacaksýnýz. Çok çalýþacaksýnýz.
Çorum yiðidin harman olduðu bir yerdir.
Çorum da eskiden günümüze kadar sayýsýz
þampiyonlar çýkmýþtýr. Bu þampiyonlardan
biride þuan aramýzda olan Nazmi Avluca'dýr.
Sizler de ilinizi ve Ülkemizi elde edecðiniz
baþarýlar ile temsil edeceksiniz. Sizlerde tarihde yer alacaksýnýz. Tüm sporculara baþarýlar
diliyorum yolunuz açýk olsun" dedi. (Spor
servisi)
Külcü:Çorum yiðidin
harman olduðu yerdir
Oktay Aktaþ: Ýlk kez Çorum
da bu þampiyonayý yapýyoruz
Oktay Aktaþ
Ahmet Kara:
Türk ulusu
güçlü ve
kuvvetlidir
Abdullatif ise bundan sonra A takýmla birlikte çalýþacak. Dün yapýlan antrenmana Geliþim Ligi U 19
kadrosunda yer alan Gökhan Keskin ve Kadir Taþ ile
kaleci Abdullatif Doðan katýldýlar. Teknik Direktör
Yavuz Ýncedal, alt yapýdan 15 günde iki futbolcunun
A takýmla antrenmanlara çýkacaðýný söyledi.
Bu iki futbolcunun performansýna göre sonraki 15
günde farklý isimlerin çalýþmalara alýnacaðýný ve bu
futbolcularýn profesyonel havayý teneffüs etmeleri ve
ona hazýrlanmalarýnýn amaçlandýðýný belirten Ýncedal,
kaleci Abdullatif Doðan'ýn ise sezonun ikinci yarýsýnda takýmla birlikte çalýþmalara katýlacaðýný açýkladý.
Çorum belediye baþkaný Muzaffer
Külcü dün atatük kapalý spor salonunda gerçekleþen U-23 Türkiye þampiyonasýnýn açýlýþ törenine katýlarak Çorum2a
gelen tüm takým , idareci, antrenör, sporcu ve
federasyon yetkililerine teþekkür konuþmasý
yaptý.
Belediye baþkaný Muzaffer Külcü konuþmasýnda þunlarý ifade etti" 4 gün süresince
sizleri Çorum da misafir etmekten büyük
mutluluk duyuyoruz. Yaklaþýk sporcu, idareci,Antrenör, hakemler ile birlikte Bin kiþiye ev
sahipliði yapýyoruz. Bu þampiyona da emeði
geçen herkesi tebrik ediyorum. Dünya da ilk
kez Çorum da organize edilen U- 23 yaþ
Ümitler güreþ þampiyonasýnda dereceye girecek bütün sporculara bundan sonraki yarýþmalarda baþarýlar diliyorum. Sizler spor yapmanýn faydalarýný saðlýklý yaþayarak göreceksiniz. Gerçekten spor bir millettin saðlýklý
yaþamasý için yapýlmasý gereken þeylerin
baþýnda gelmektedir. Çorum belediyesi olrak
her zaman spor'un yanýndayýz. Belediye
bünyemizde spor müdürlüðü kurduk ve bu
iþin baþýnada iþin ehli olan bir arkadaþýmýzý
getirdik. Çorum belediyesi olarak her zaman
sporcunýn yanýndayýz. Bizimde belediyespor
Muzaffer Külcü
güreþ kulübümüz var. Bu kulübümüzde
baþarýlý güreþçilerimiz var gelecek vaad ediyorlar. Spor boþ zamanlarda yapýlan bir iþ
olarak görülmemesi lazým. Sizlerden elde
ettiðiniz baþarýlarý Dünya arenasýnda Türk
bayraðýmýzý göndere gönderirken, istiklal
marþýmýzý da çaldýrýnca sizler ile büyük onur
ve gurur duyacaðýz. Tüm katýlýmcý sporculara
bundan sonraki hayatlarýnda baþarýlar diliyorum" dedi. (Spor servisi)
Eðer: Sizlere en iyi þekilde
ev sahipliði yapacaðýz
U-23 ümitler Türkiye güreþ
þampiyonasýnýn dün yapýlan
resmi açýlýþ töreninde bir konuþma yapan gençlik ve spor il müdürü
Haþim Eðer, aktýlan tüm takýmlara ve
idarecilere baþarý dileklerinde bulundu.
Eðer konuþmasýnda þunlarý vurguladý;
U-23 Türkiye serbest ve grekoromen
güreþ müsabakalrýnda yarýþma yapacak
tüm takýmlara baþarýlar diliyorum ve
Çorum ilimize hoþ geldiniz. Bu þampiyona da sizleri aðýrlamakdan ve ev
sahipliði yapmaktan büyük onur
duyuyoruz. Baþta sayýn valimiz,
belediye baþkanýmýz, güreþ federasyonu
baþkanlýðýna, emniyet müdürlüðümüze
ve diðer daire müdürlerimize teþekkür
ediyorum. Sizler buraya sað selamet
geldiniz bizlerde sizleri elimizden geldiðince
en iyi þekilde aðýrlayýp memleketlerinze
uðurlayacaðýz. Þampiyonada milli takýmýmýzý
Haþim Eðer
oluþturacak güreþçilerede Polanya da yapýlacak olan avrupa þampiyoansýnda baþarýlar
diliyorum" dedi. (Spor servisi)
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN