Baðcý talep etti turizme
altyapý yardýmý geldi
Vali yardýmcýlarý
deðiþti, Atlamaz
Ýlkadým Kaymakamý oldu
AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyon üyesi
Dr. Cahit Baðcý yaptýðý açýklamada 16 Temmuz 2014 tarihinde Kültür ve
Turizm Bakan Yardýmcýsý Abdurrahman Arýcý'yý Belediye Baþkanlarý ve
ilçe baþkanlarýyla ziyaret ederek,Mahalli Ýdarelerin Projelerine yapýlacak yardýmlara iliþkin yönetmelik kapsamýnda 2014 yýlýnda Turizm
Altyapý ve Çevre düzenlemeleri yardýmlarý için destek istedikle- SAYFA
DA
rini ve sunulan projelerine desteðin gecikmeden geldiðini söyle- 9’
di. Bunlardan Çorum Ýl Özel Ýdaresi, Osmancýk...
Ýçiþleri Bakanlýðýnýn vali yardýmcýlýklarý,
kaymakamlýk ve bazý kurumlara yaptýðý
atamalar Resmi Gazete'de yayýmlandý.
Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu Ýçiþleri
Bakanlýðý 1.Derece Kadrolu Hukuk
Müþavirliðine, Vali Yardýmcýsý Zülkarnin
Öztürk Kayseri Vali Yardýmcýlýðýna,
AYFA
Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu Uþak Vali S3’DE
Yardýmcýlýðýna atandý.
Çorum eski
Belediye
Baþkaný ve
Ankara Vali
Yardýmcýsý
Turan Atlamaz
ise Ýlkadým
Kaymakamlýðý
na atandý.
04 EYLÜL
2014 PERÞEMBE
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
40 KURUÞ
Özel Ýdare'den kýrsalýn
çöp sorununa çözüm
Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Türkiye'nin
en temiz kentleri arasýnda
yer alan Çorum'un bu unvanýnýn
kýrsala da taþýnmasý için harekete
geçtiklerini belirterek, 2014 yýlý
içerisinde köyler ve kýrsal kesimlerde çöp toplama faaliyetlerine
yönelik üç ayrý uygulamayý içeren
bir proje hazýrladýklarýný söyledi.
Ömer
Arslan
Ömer Arslan dün yapýlan Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda konu hakkýnda açýklamalarda bulundu.Birinci uygulamanýn 10-30 hanelik küçük ve toplu yerleþimler için öngörüldüðünü belirten Genel Sekreter
Ömer Arslan, "Bu uygulama için
A
SAYF
3000-3500 litrelik kapalý tip çöp 3’DE
tanký (römorku) kullanýlacak. 2 veya 3 adet çöp tanký...
"Halk Saðlýðý Haftasý"na
renkli açýlýþ
3-9 Eylül tarihleri arasýnda kutlanacak
olan "Halk Saðlýðý Haftasý"nýn açýlýþý
halkýnda katýldýðý bir kokteyl ile yapýldý.
PTT önünde verilen kokteyle Vali
Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Kamu Hastaneleri
Birliði Ýl Sekreteri Turgay Happani, Ýl Saðlýk
Müdürü Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Müdürü
Ahmet Barýþ, Tabip Odasý Baþkaný Mustafa
Azak, saðlýk çalýþanlarý ile vatandaþlar
katýldý.Toplumun saðlýk bilincinin yükA
SAYF
seltilerek, koruyucu saðlýk hizmet- 5’DE
lerinin daha etkin saðlanmasý...
S Plaka ihalesine
ilgi yüksek oldu
‘Çorum'a adaptasyonda
problem yaþamadým’
Aile Hekimleri
iþ yükünden dertli
Çorum Tabip
Odasý Baþkaný Dr.
Mustafa Azak ve yönetim kurulu üyeleri Ýl Halk
Saðlýðý Müdürlüðüne atanan
Dr. Ahmet Barýþ'ý ziyaret ederek yeni görevinin hayýrlý olmasýný dilediler.Ziyarette, tüm
hekimleri ve özellikle
aile hekimlerini ilgiFA
lendiren birçok S4A’YDE
konuda bilgi alýþveriþinde bulunuldu.
DES'ten eðitim yöneticisi
atamalarýna tepki!
Milli Eðitim Bakanlýðý'na
baðlý okullarda yapýlan yönetici
görevlendirmelerinde siyasi
unsurlarýn etkili olduðunu
iddia eden Demokrat Eðiticiler
Sendikasý (DES)...
SAYFA 6’DA
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný
Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal, Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer
Faruk Yurdagül'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular.
A
SAYF
4’DE
Memur Sen, "62.Hükümet
Programý"ný deðerlendirdi
Aile Hekimleri iþ
yükünden dertli
SAYFA 4’DE
Belediye
TSM topluluðu,
çalýþmalarýna baþlýyor
Çorum Belediyesi Türk Sanat
Müziði Topluluðu, yeni sezon
çalýþmalarýna baþlýyor. Þef Ömer
Erdal Cerit...
SAYFA 2’DE
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum
Þube Baþkaný Ahmet Saatçi
"62.Hükümet Programý" hakkýnda deðerlendirmelerde bulundu.
"Milletimiz 10 Aðustos'ta gerçekleþtirilen Cumhurbaþkanlýðý seçimiyle, sadece kendi oylarýyla ilk
defa Cumhurbaþkaný'ný seçmemiþ, vesayetin
AYFA
her türlüsüne bütün kapýlarýn kapatýldýðý S10’DA
"Yeni Türkiye" vizyonunun da arkasýnda olduðunu tescillemiþtir...
Belediye 4
park yapacak
Çorum Belediyesi tarafýndan
yaptýrýlacak olan 4 adet parkýn
ihalesi dün yapýldý.
Ulukavak
Mahallesi
Garantievler 5. Sokak, Gülabibey
Mahallesi Kapaklý...
SAYFA 2’DE
Çorum Belediyesi
tarafýndan dün yapýlan S
Plaka ihalesine ilgi yüksek
oldu. 4 adet umumi servis ve 6
adet okul servisi olmak üzere
toplam 10 adet S Plaka
ihalesi Belediye Meclisi
A
SAYF
Salonunda yapýldý.
9’DA
Polisinde geniþ güvenlik önlemi aldýðý ihale
için 48 dosya verildi.
TEK
YILDIZ
2
04 EYLÜL
HABER
2014 PERÞEMBE
2
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
04:31
06:02
12:47
16:24
19:19
20:42
04.09.2014
Enver Paþanýn Tacikistan'da
öldürülmesi
(1922) - Türkiye'de, ölçülen en
sýcak günler (2010)
Kalbinde þöhret sevgisi olanýn, doðruyu
bulmasý çok zordur. Ýbrâhim bin Edhem
"Rahmetullahi aleyh"
ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR
Bünyemizde istihdam
edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
MODLÝFE
Tel: 0364 227 76 65
Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16
ELEMAN ARANIYOR
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
Belediye TSM topluluðu,
çalýþmalarýna baþlýyor
Çorum Belediyesi Türk Sanat Müziði
Topluluðu, yeni sezon çalýþmalarýna baþlýyor. Þef Ömer Erdal Cerit yönetiminde 11
Eylül 2014 Perþembe günü saat 19.00'da baþlayacak olan koro çalýþmalarý her hafta pazartesi ve
perþembe günleri ayný saatte yapýlacak.
-"KÜLTÜREL ETKÝNLÝKLERÝ
DESTEKLÝYORUZ"Sosyal ve kültürel faaliyetlere büyük önem
veren Çorum Belediyesi koro çalýþmalarýna da
destek olmaya devam ediyor. Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Zeki Gül, "Yol, park, alt yapý gibi çalýþmalarýn önemli olduðu gibi, sosyal, sportif ve
kültürel faaliyetlerinde þehirde yaþayanlarýn huzuru ve mutluluðu için önemlidir. Çorum' da
köklü kültürümüz TSM'ne katký saðlayan Þef
Ömer Erdal Cerit 'e ve TSM topluluðu üyelerine
teþekkür ediyorum, yeni dönem çalýþmalarýnda
baþarýlar diliyorum" dedi.Geçtiðimiz yýl, TRT'nin
saz üstatlarý koro çalýþmalarýna katýlarak, sazlarý
Belediye 4 park yapacak
Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan 4 adet parkýn ihalesi dün yapýldý.
Ulukavak Mahallesi Garantievler 5.
Sokak, Gülabibey Mahallesi Kapaklý 37. Sokak,
Kale Mahallesi Erdem Sokak ve Bahçeli Evler
Mahallesi Ýpekevler 29. Sokak'ta inþa edilecek
parklarýn ihalesi 197 bin 810 lira tahmini bedelle
yapýldý.4 firmanýn katýldýðý ihalede en düþük
teklifi 176 bin lira ile Yeþil Peysaj verdi.
Bahadýr YÜCEL
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Müracaat: 0505 234 66 89
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Model
2012
2012
2010
2010
2008
2006
2005
2003
2005
2002
2000
Marka
Km.
Fiat
Citroen c5
wosvagen passat 1.4TSÝ
Ford Focus Dizel
Wosvagen Caddy Dizel
Chevrolet aveo 1.2. 16 V
Renault Clio III 1.2.1
Megan II Dinamic Dizel
Toyoto Corella (Otomatic) Terra
Toyoto Hliux Pikap
Toyoto Corella Terra
Renault Clio HB ( LPG li)
100.000
20.000
142.000 ( 2 parça boyalý )
185.000
132.000
127.000
200.000
56.500
67.000
33.750
30.500
18.750
20.500
24.500
24.000
18.500
18.500
15.500
286.000
200.000
175.000
Rýza Koçak
Surette adam amma manada hayvan
Nefsinin peþine düþme ey adam
Fitti isimleri kalmadý cudam
Nefsimize göre yýllar geliyor
Arazi üstüne betonlar doldu
Kat kat üstüne de evleri kondu
Komþudan komþuya varýlmaz oldu
Nefsimize göre yýllar geliyor
Komþu olan birbirini bilmiyor
Evde ölsen kimse gelip sormuyor
Bencileyin yüzleri de gülmüyor
Nefsimize göre yýllar geliyor
Küçük büyüðünü tanýmaz oldu
Yurduma bütünde çakallar doldu
Evlat babasýný tanýmaz oldu
Nefsimize göre yýllar geliyor
(KOÇAÐIN) gönlünde yaz olmuþ kýþlar
Nefsimize göre oldu bu iþler
Aman kaçýn kalman aziz kardeþler
Silip süpürmeye seller geliyor.
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,158
2,838
STERLiN 3,554
JPY YENi 2,055
2,159
2,838
3,556
2,056
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
ÞAHÝN ECZANESÝ TEL:234 73 00 M. SÝNAN
MAH 5. CAD. NO:1/C - METROPOL YANI
BEZGÝNOÐLU ECZANESÝ TEL: 213 50 76
-Önemli Telefonlar-
Tel: 0364 224 20 61 Fax: 0364 224 20 62 Gsm: 0532 641 57 13
Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum
Yýl: 10 Sayý: 2875 05 EYLÜL 2014 PERÞEMBE
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
Ýnsaný azdýrdý iplisi asý
Ortalýða düþtü benlik davasý
Aman kardeþ uyma nefsin havasý
Nefsimize göre yýllar geliyor
Hamdi Ünal
Ýmtiyaz Sahibi
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Beyler devir döndü zaman bozuldu
Ýþte þöyle böyle günler geliyor
Ýnsan oðlu ibadetten bozuldu
Nefsimize göre yýllar geliyor
HÜRRÝYET CAD. NO:13 - SAAT KULESÝ YANI
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Devir döndü
HAVA DURUMU
Ünal Otomotiv’den
Satýlýk araçlar
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
ile ilgili kurs vermiþlerdi. Bu yýl da ayný sazlar (keman, kanun ve ritim) için kurs vermeye devam
edilecek. Ocak/2015'den itibaren bu kervana ud
kursu da katýlacak. Haftada iki gün yapýlacak
olan musiki çalýþmalarýnýn bir gününde (perþembe), Þef Ömer Erdal Cerit tarafýndan hazýrlanan
ve uygulanacak olan müfredat doðrultusunda;
"temel bilgiler, nazariyat, koroda ses eðitimi, makamlar ve solfej uygulamalarý" dersleri verilecek.
Sazýnýn ustalarý tarafýndan verilen saz kurslarýnýn, bulunmaz bir fýrsat olduðunu ifade eden Cerit, " özellikle genç ve kendisini genç hisseden
yeteneklerin saz kurslarýna katýlmalarýný bekliyoruz."dedi. Çalýþmalarda yer almak isteyen saz ve
ses yeteneðine güvenen müzik severler, çalýþmalarýn olduðu saatte kayýt yaptýrabilecekler. Yeteneði olanlarý çalýþmalarýna davet eden þef Ömer
Erdal Cerit, kendilerine destek veren, Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü ve ekibine teþekkür etti.
Haber Servisi
Günün Þiiri
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
04 EYLÜL
2014 PERÞEMBE
HABER
3
‘Çorum'a adaptasyonda
problem yaþamadým’
Vali yardýmcýlarý deðiþti, Atlamaz
Ýlkadým Kaymakamý oldu
Ýçiþleri Bakanlýðýnýn vali yardýmcýlýklarý, kaymakamlýk ve bazý kurumlara yaptýðý atamalar Resmi
Gazete'de yayýmlandý.
Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu Ýçiþleri Bakanlýðý
1.Derece Kadrolu Hukuk Müþavirliðine, Vali Yardýmcýsý
Zülkarnin Öztürk Kayseri Vali Yardýmcýlýðýna,
Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu Uþak Vali Yardýmcýlýðýna
atandý.
Çorum Vali Yardýmcýlýklarýna ise Sakarya Vali
Yardýmcýsý Adem Saçan
ve Yalova Vali Yardýmcýsý Haldun Aksalman atandý.
Diðer atamalar ise þöyle:
Hakkari Vali Yardýmcýlýðýna Mecitözü Kaymakamý
Cüneyt Epcim,
Mecitözü Kaymakamlýðýna Derik Kaymakamý Ahmet
Demirci,
Denizli-Kale Kaymakamlýðýna Çorum Valiliði
Kaymakam Adayý Ýhsan Ayrancý,
Oðuzlar Kaymakamlýðýna Kocaeli Valiliði Kaymakam
Adayý Servet Gün,
Muþ Vali Yardýmcýlýðýna Boðazkale Kaymakamý Zeliha
Uyan,
Boðazkale Kaymakamlýðýna Yaðlýdere Kaymakamý
Osman Aydoðan,
Bitlis Vali Yardýmcýlýðýna Çorum-Ortaköy Kaymakamý
Kamil Güzel,
Çorum Ortaköy Kaymakamlýðýna Çobanlar Kaymakamý
Kenan Aktaþ,
Trabzon Vali Yardýmcýlýðýna Alaca Kaymakamý Ayhan
Yazgan,
Alaca Kaymakamlýðýna Tuþba Kaymakamý Ramazan
Kurtyemez,
Çorum-Bayat Kaymakamlýðýna Bingöl Valiliði
Kaymakam Adayý Ýdris Akça,
Karabük-Ovacýk Kaymakamlýðýna Çorum-Bayat
Kaymakamý Hakan Þeker.
Çorum eski Belediye Baþkaný ve Ankara Vali Yardýmcýsý
Turan Atlamaz ise Ýlkadým Kaymakamlýðýna atandý.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý
Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile
Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal, Çorum Cumhuriyet
Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül'e hayýrlý
olsun ziyaretinde bulundular.
Geçtiðimiz haziran ayýnda çýkan
Hakimler ve Savcýlar Kararnamesi'yle
Ýzmir'in Ödemiþ ilçesi Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý görevinden Çorum
Cumhuriyet Baþsavcýlýðý görevine atanan
Ömer Faruk Yurdagül'ü tebrik ederek
görevinde baþarýlar dileyen Karadaþ ve
Baþaranhýncal, Çorum'da kamu ile özel
kurum ve kuruluþlarý arasýnda ahenkli bir
çalýþma ortamýnýn olduðunu, Çorum
Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn da bu halkanýn bir parçasý olduðunu vurguladýlar.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk
Yurdagül de, Çorum'da henüz 10 gün
önce göreve baþladýðýný, kamu ve sivil
toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri
aracýlýðýyla þehri tanýmaya çalýþtýðýný,
edindiði bilgilere göre Çorum'un yüksek
tarihi deðere sahip, Anadolu'nun
merkezinde bir il olduðunu söyledi.
Daha önce Anadolu'nun çeþitli bölgelerinde görev yapmýþ olmasýndan
dolayý bölge kültürüne yabancý
olmadýðýnýn altýný çizen Baþsavcý
Yurdagül, "Anadolu'nun deðiþik bölgelerinde görev yapmýþ olmamdan dolayý
Çorum'a adaptasyonda problem yaþamadým. Bir taraftan þehrimizi tanýrken,
bir taraftan da burada gerçekleþen adli
vakalar hakkýnda brifing alýyorum. Buna
göre çalýþmalarýmýzý planlýyoruz" þeklinde
konuþtu.
Baþsavcý Yurdagül, ziyaretlerinden
dolayý TSO Meclis Baþkaný Karadaþ ve
Yönetim Kurulu Baþkaný Baþaranhýncal'a
teþekkür etti. Haber Servisi
AK Parti Gençlik Kollarýndan
stantlý karþýlama
Aile Hekimleri iþ yükünden dertli
Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak
ve yönetim kurulu üyeleri
Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðüne atanan Dr. Ahmet
Barýþ'ý ziyaret ederek yeni görevinin hayýrlý olmasýný dilediler.
Ziyarette, tüm hekimleri ve özellikle aile hekimlerini
ilgilendiren birçok konuda
bilgi alýþveriþinde bulunuldu. Tabip Odasý Baþkaný Dr.
Mustafa Azak, hekimlerin iþ
yükünün giderek artmaya
baþladýðýný, Aile Hekimlerine de birçok konuda yeni
görevler yüklendiðini dile
getirerek, bu durumun hekimlerde zihinsel ve ruhsal
boyutta yorgunluk meydana getirdiðini belirtti.
Ölü defin izni belgesini
Aile Hekimlerinin sýrayla verdiðini ve bu uygulamanýn
bazý aksaklýklara sebep olduðunu kaydeden Azak, birçok
ilde belediyelerin ya kendi hekimlerini istihdam ederek
bu soruna çözüm oluþturduðunu ya da özel týbbi kuruluþlar ile anlaþarak vatandaþýn hizmete daha kolay ulaþmasýný
saðladýklarýný ve Çorum'da da böyle bir
uygulama yapýlmasý
gerektiðini
söyledi.Azak, Aile Hekimlerinin defin nöbetlerinin yaný sýra adli hekimlik için gece nö-
betçi savcý tarafýndan da çaðrýldýðýný, sabah yine iþine devam etmek zorunda olduðunu kaydetti.
Azan, tüm bu ek görevlerin Aile Hekimlerinin esas iþlerine odaklanmalarýna engel olduðunu kaydetti.
Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ ise 2010-2012
yýllarý arasýnda Konya'da Aile Hekimliðini yaptýðýný, o
dönemde sistemin henüz yeni oturduðunu ve zamanla
olmasý gerektiði düzeye ulaþtýðýný, bununla birlikte vatandaþ memnuniyetinin de arttýðýný ifade etti.
Dr. Ahmet Barýþ, saðlýkta bugün gelinen noktanýn
önemine deðindi ve son 12-13 yýlda gelinen noktanýn
çok iyi seviyede olduðunun altýný çizdi.
Halk Saðlýðý Müdürlüðü bünyesindeki saðlýk hizmetlerinin önemli bir bölümünün Aile Hekimleri vasýtasýyla
sunulduðunu dile getiren Barýþ, halk ile temasý Aile Hekimleri vasýtasýyla gerçekleþtirdiklerini, bu sebeple aile
hekimleri ile diyalog halinde olacaklarýný sözlerine ekledi.Ziyarette Aile Hekimleri Kolu adýna söz alan ÇAHEK
Yönetim Kurulu Baþkaný Dr.
Ahmet Kutlu ise saðlýk hizmeti deðerlendirilirken fiziki
þartlarýn yanýnda çalýþan personelin özverisinin göz ardý
edilmemesi gerektiðini dile
getirerek "Gelinen bu seviyeye ulaþmada saðlýk çalýþanlarýnýn azami gayreti etkili olmuþtur. Mevcut personel yapýsý yeni bir iþ yükünü daha
kaldýrabilecek seviyede deðilken, saðlýk kalitesinin istenilen seviyeye ulaþmasý istihdam yapýsýnýn zenginleþtirilmesi ve hizmet birimlerinin özgünleþmesi ile olacaktýr"
dedi. Bahadýr YÜCEL
AK Parti Ýl Gençlik Kollarý açtýðý
standa kayýt için Çorum'a gelen
üniversite öðrencilerini bilgilendiriyorlar.
AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný
Erhan Akar, AK Parti Genel Merkez
Gençlik Kollarý Üniversiteler Birim
Baþkanlýðý Bölge Sorumlularý Ahmet
Duman, Alperen Taþtan, Çorum Ýl Gençlik
Kollarý Baþkan Yardýmcýlarý Akif Berk,
Talha Keleþ ve yönetim kurulu üyesi
Muhammed Recep
Ekici üniversite ve
lise teþkilatý kente
gelen öðrencilere
stant da yardýmcý
oluyorlar.
Konu hakkýnda
bilgi veren AK Parti
Ýl Gençlik Kollarý
Baþkaný Erhan,
"Burada olmamýz ve
kendimizi üniversitemize ve þehrimize yeni gelen
arkadaþlarýmýza
göstererek kendilerinin yalnýz
olmadýklarýný hissettirmek yanlarýnda
olmak bizim gençlerimize verdiðimiz
deðerin en büyük göstergesidir.
Gençlerimize þehrimize ve üniversitemize
hoþ geldiniz diyor buradaki hayatlarýnda
her zaman yanlarýnda olduðumuzu belirtmek istiyorum. 'Yalnýz deðilsin' sloganýnýn
gerçek yüzü ile arkadaþlarýmýza yalnýz
olmadýklarýný göstereceðiz" dedi. Yýlmaz
MERT
YEDAÞ'tan
elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým
A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý
nedeniyle bazý bölgelerde elektrik
kesintisi yapacak.
YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan
açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý
günler saatler ve etkilenecek bölgele
þöyle:
06.09.2014 tarihinde 08.30-17.30
saatleri arasýnda: Merkez Altýnbaþ Köyü,
Ayd. Petrol Ýskilip Yolu, Çorum
Belediyesi Ýçme Suyu Tesisleri.
07.09.2014 tarihinde 08.30-17.30
saatleri arasýnda: Merkez Altýnbaþ Köyü
ve Çanakcý köyü, Çukurören köyü,
Ýsmail köyü, Çanakcý baðlarý, Ayd.
Petrol Ýskilip Yolu, Çorum Belediyesi
Ýçme Suyu Tesisi, Özuslu Tavukçuluk,
Tarýmsal Sulama (R.Murat Temiz) tesis-
leri.
08-09.09.2014 tarihinde 08.30-17.30
saatleri arasýnda: Merkez Karapürçek,
Aksungur,
Memiþler,
Kozanoðlu,
Güzelyurt, Arzumpýnar, Altýnbaþ,
A.Saraylý, Y.Saraylý, Oymaaðaç, Altýnbaþ
Baðlarý, Saraylý Baðlarý, Akyazý Baðlarý,
Morsümbül köyleri ve Seydim Gölet
Mahallesi, Çorum Belediyesi Ýçme Suyu
Tesisi, Ali-Nesimi Bolat Besi Çiftliði, Kip
Tavukçuluk Sanayi, Özuslu Tavukçuluk,
Kip Tavukçuluk Gýda, Ekmekcioðullarý
Gýda, Layýk Tavukçuluk, Çorum
Belediyesi Týbbii Ayrýþtýrma Tesisi,
Haster Kýlýçarslan Dalgýçlar Yapý, Ayd.
Petrol Ýskilip Yolu, Tarýmsal Sulama
(R.Murat Temiz) tesislerine programlý
olarak elektrik verilemeyecek. Bahadýr
YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
04 EYLÜL
2014 PERÞEMBE
HABER
4
AK Partili gençlerden
Alkan ve Kaya'ya ziyaret
ÝHH kurban bedelini
450 TL olarak belirledi
ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý bu yýlki Kurban organizasyonunu yurt içindeki Kurban çalýþmalarý ile birlikte 93 ülke ve bölgede geçekleþtirecek. 23 yýldýr
Kurban organizasyonu gerçekleþtiren ÝHH'nýn bu bayram
belirlemiþ olduðu kurban bedeli 450 TL. Vekâlet yoluyla
kurbanlarýný ÝHH'ya baðýþlamak isteyen hayýrseverler,
kurban çalýþmalarý için belirlenen ülkeler arasýnda dilediðinde kurbanýný kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracak.
ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, 2014 yýlý Kurban çalýþmasý
kapsamýnda Türkiye ile birlikte 93 ülke ve bölgede kurban
baðýþlarýný sahiplerine ulaþtýracak. Bu sene de kurban vesilesiyle yeryüzüne daðýlacak ÝHH ekipleri, kendilerini
dört gözle bekleyen kardeþlerine sadece bir parça et götürerek deðil, ayný zamanda hayat koþullarýný iyileþtirmeye
yönelik çeþitli projelerle de destek olmaya devam edecek.
Cami ve mescitlerin, su kuyularýnýn, eðitim merkezlerinin,
meslek edindirme kurslarýnýn, yetimhane binalarýnýn ve
benzeri birçok projenin temelleri de kurban ziyaretlerinde
atýlacak.
93 ÜLKE VE BÖLGEDE KURBAN
ORGANÝZASYONU
ÝHH, Afrika'dan Balkanlar ve Güneydoðu Asya'ya Ortadoðu'dan Latin Amerika'ya beþ kýtada ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere ulaþacak. ÝHH'nýn bu yýl kurban çalýþmalarý için ziyaret edeceði ülke ve bölgeler þunlar; Türkiye,
Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Cibuti, Zimbabve, Mozambik, Swaziland, Lesotho, Güney Afrika, Gambiya, Gana,
Orta Afrika Cumhuriyeti, Kamerun, Kenya, Malavi, Mali,
Moritanya, Ruanda, Burundi, Sierra Leone, Somali, Sudan
(Darfur, Hartum, Kesele), Tanzanya, Uganda, Nijer, Filistin, Irak, Kuzey Irak, Ýran, Lübnan, Suriye, Ürdün, Yemen,
Mýsýr, Tunus, Kýbrýs, Bosna Hersek, Makedonya, Kosova,
Arnavutluk, Sýrbistan (Sancak, Preþova), Bulgaristan, Romanya, Haiti, Bolivya, Ekvador, Rusya, Afganistan, Kazakistan, Kýrgýzistan, Tacikistan, Özbekistan, Acara, Adýgey,
Azerbaycan, Gürcistan, Kýrým, Ahýska, Abhazya, Çeçenistan, Bangladeþ, Hindistan, Pakistan, Nepal, Sri Lanka,
Myanmar, Kamboçya, Vietnam, Tayland, Açe, Moro-Filipinler, Doðu Türkistan.
ÝHH, bir kurban bedelinin 450 TL olarak belirlendiði
kampanya kapsamýnda toplam 40 bin civarýnda kurban
kesmeyi planlýyor.
ÇORUM'DAN ÝHH'YA KURBAN
BAÐIÞLANABÝLÝR?
Eþref Hoca Caddesindeki ÝHH Vakýf merkezine gelerek
elden, Banka hesap numaralarý aracýlýðýyla - Al Baraka
Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans - Posta çeki hesabýyla- ÝHH'nýn internet adresinden
www.ihh.org.tr online baðýþla
KURBANLIKLAR NASIL KESÝLÝYOR?
Kurbanlýklar ÝHH görevlilerince kesim yapýlacak ülke
ve bölgelerde kurban olma özelliklerine uygun olarak satýn alýnýr. Kurbanlýklar Ýslami usullere uygun olarak kesilir.
Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden daðýtýlýr. Kurban kesimlerinin gerçekleþtiðine dair bilgi, kýsa mesaj ile
vekâlet sahiplerine iletilir.
ÇORUM ÝHH'ya 0538 8777655 'den ulaþarak bilgi alýnabilir, baðýþ yapýlabilir.Haber Servisi
Baþkan Çatma biraz
daha sabýr istedi
Ýskilip'te alt yapý çalýþmalarý tüm hýzýyla
devam ediyor. Bir yandan kanalizasyon, yaðmur
suyu alt yapýsý yenilenirken bir taraftan da elektrik kablolarý yer altýna alýnýyor.
Kurban bayramýna
sayýlý günler kala ilçe
merkezindeki çalýþmalara aðýrlýk verildi.
Hemen hemen her
akþam çarþý merkezindeki çalýþmalarý yakýndan
takip
eden
Belediye
Baþkaný
Recep Çatma, çalýþma
alanlarý etrafýnda esnaf
ziyaretine de giderek,
yapýlan
çalýþmalarý
anlatýyor.
Kendiside esnaflýktan gelen bir Belediye Baþkaný olan Çatma, esnaflarý sýk
sýk ziyaret ederek fikir alýþveriþinde bulunuyor. Çarþý
merkezinde devam eden çalýþmalarda esnafýn çektiði
sýkýntýlarý çok iyi bildiðini söyleyen Çatma, "Sizlerden
biraz sabýr istiyoruz. Alt yapý çalýþmalarýnda
yaþadýðýnýz sýkýntýlarý yakýndan bilmekteyim. Devam
eden kanalizasyon ve yaðmur suyu çalýþmalarýnýn yaný sýra elektrik kablolarý da yer
altýna alýnmaya baþladý. Þehir giriþinden
hastane yolu altýna kadar toplamda 3 kilometre elektrik kablosu da yer altýna alýnacak. Þehir içme suyu projemizde onaylandý. Bu çalýþmada en kýsa sürede baþlayacak" dedi.
Ýskilip halkýnýn günlük yaþantýsýný
olumsuz etkileyen iþleri en kýsa sürede
bitirmek için yoðun çaba ve gayret
içerisinde olduklarýnýn altýný çizen Çatma,
"Yapýlan bu çalýþmalarda gelinen bu noktayý siz esnafýmýzla paylaþmak, sizinle
olduðumuzu göstermek için buradayým.
Allah'ýn izniyle Ýskilip halkýnýn günlük
yaþantýsýný olumsuz etkileyen, iþleri kýsa sürede bitireceðiz" þeklinde konuþtu.
Esnaflara çarþý merkezinde devam eden çalýþmalar
sýrasýnda
gösterdiði
anlayýþ ve sabýr için
teþekkür eden Baþkan
Çatma, "Her zaman siz
deðerli esnaflarýmýzýn,
Ýskilip Belediyesi olarak
yanýndayýz"
diyerek
sözlerini tamamladý.
Çalýþma alanlarýný
tek tek gezerek yüklenici
firma
yetkililerinden bilgi alan
Baþkan Çatma, çalýþmalarýn
titizlikle
yürütülmesi gerektiðini
söyledi. Her gittiði
çalýþma yerinde çalýþanlarla sohbet eden baþkan
Çatma, onlardan kendilerine ve çevredeki vatandaþlara
zarar vermeden, çalýþmalarýný dikkatli bir þekilde
sürdürmelerini ve saðlýklarýný tehlikeye sokacak
durumlardan kaçýnmalarýný istedi. Haber Servisi
AK Parti Ýl Gençlik Kollarý
Baþkaný Erhan Akar, Baþkan
Yardýmcýlarý Ýsmail Köylüoðullarý,
Talha Keleþ, Yönetim Kurulu üyeleri Büþra
Nur Avunca ve Tuðçe Bostancý Ýl Genel
Meclis Baþkaný Halim Ýbrahim Kaya'yý
ziyaret ettikler.Ýl Genel Meclis Baþkaný
Halil Ýbrahim Kaya'dan Ýl Genel
Meclisi'nin çalýþmalarý ile sorunlar ile ilgili
görüþ alýþveriþinde bulunan öðrenciler
Meclis Baþkaný Kaya'ya teþekkür ettiler
Ziyarette konuþan Erhan Akar, "Biz
güçlü ve büyük bir teþkilatýz Ýl Genel
Meclis Baþkanýmýz ile her zaman bir aradayýz ve çalýþmalarýmýza durmadan devam
edeceðiz. Ýl Genel Meclis Baþkanýmýz her
zaman gençliðin yanýnda olmuþtur ve
gençliðin her zaman gelecek olduðunu
söylemiþtir. Geleceðimizin emin ellerde
olmasý için de bize her zaman destek vermektedir. Baþkaným Halil Ýbrahim Kaya'ya
gösterdiði
yakýn ilgiden
dolayý teþekkür
ediyorum"
dedi.
AK Parti Ýl
Gençlik Kollarý
üyeleri daha
sonra ise Hitit
Üniversitesi
Rektörü Prof.
Dr. Reha
Metin Alkan'ý ziyaret ettiler.
Ziyarette konuþan Erhan Akar, "Rektör
hocamýza verdiði destekler ve üniversitemiz için yapmýþ olduðu çalýþmalardan
dolayý teþekkürü bir borç bilirim. Reha
hocamýz þehrimizde yeni olan üniversitemizi çað atlatmýþ ve eskiye nazaran çok
daha güçlü ve güvenilir bir üniversite
haline getirmiþtir. Rektör hocamýzýn
öðrenci arkadaþlarýmýza göstermiþ olduðu
teveccüh ve ilgiden dolayý çok memnunuz.
Uzun yýllar boyunca burada kalýp görevine
devam etmesini þehrimize ve üniversitemize katacaðý çok þey olduðunu biliyoruz. Her zaman rektör hocamýz ile birlikte olacak ve yapacaðýmýz her þeyde
desteðini almaya devam edeceðiz" þeklinde kaydetti. Rektör Alkan ise ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile getirerek AK
Partili gençlere teþekkür etti. Haber Servisi
Bayat'a yeni su kuyusu
Bayat Belediyesi, yeni su kuyusu
açmak için sondaj çalýþmalarýna
baþladý. Tepebayat Mahallesi
Tekstil Atölyesi yanýnda yapýlan sondaj
çalýþmasýnda yerin 32 metre altýndan
çýkarýlacak olan su kuyusu yakýn zamanda
faaliyete geçecek.
Çalýþmalarý yerinde takip eden
Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, çalýþmaya ilgili yetkililerden bilgi aldý.
Ünlü konu hakkýnda verdiði bilgide,
ilçenin tüm sorunlarýna yerinde ve
zamanýnda müdahale etmek için
çalýþtýklarýný belirtti.
Ünlü, "Belediye olarak tüm çalýþmalarda eþitlik ilkesini gözeterek
çalýþýyoruz. Tüm çalýþmalarýn saðlýklý ve
kalýcý bir þekilde yapýlmasý için çalýþýyoruz.
Yeni açýlacak olan su kuyusu ile birlikte,
bölgedeki
bahçelerin
sulanmasý,
belediyemize ait itfaiye araçlarýnýn su
dolum yapýlmasý ve tekstil atölyesinde
kullanýlmasý gibi bir çok ihtiyaçlara cevap
verecektir" dedi. Bahadýr YÜCEL
Erken dersbaþý yaptýlar
Özel Pýnar Koleji 2013-2014 eðitim
öðretim yýlýnda baþarý çýtasýný daha
yukarýlara çekmek için hazýrlýklara
baþladý. 8.sýnýf öðrencilerine 2014-2015 eðitim
öðretim yýlý TEOG sýnavlarýna hazýrlamak için
erken ders baþý yaptý.
Öðrenciyi tatil modundan
çýkarmak eski bilgilerini tazeleyip yeni
yýlda verilecek derslere hazýrlamak
amasýyla yapýlan yaz kursu tüm hýzýyla
devam ediyor.
Pýnar Koleji Genel Koordinatörü
Kazým Alpoðlu konu hakkýnda verdiði
bilgide,
"8. sýnýf öðrencilerimizden beklentimiz büyük, bu sebeple yeni eðitim
öðretim yýlýna bir adým önde baþlamak
istedik. Yoðun katýlýmýn olduðu yaz kursumuz devam ediyor, temennimiz yýlsonunda
Pýnar Kolejinden övgüyle bahsettirebilmektir.
Tüm öðrencilerime þimdiden baþarýlar dilerim" dedi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
04 EYLÜL
2014 PERÞEMBE
HABER
5
Özel Ýdare'den kýrsalýn çöp sorununa çözüm
Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Türkiye'nin en temiz kentleri arasýnda yer
alan Çorum'un bu unvanýnýn kýrsala da taþýnmasý
için harekete geçtiklerini belirterek, 2014 yýlý içerisinde köyler ve kýrsal kesimlerde çöp toplama faaliyetlerine yönelik üç ayrý uygulamayý içeren bir proje
hazýrladýklarýný söyledi.
Ömer Arslan dün yapýlan Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda konu hakkýnda açýklamalarda bulundu.
Birinci uygulamanýn 10-30 hanelik küçük ve toplu yerleþimler için öngörüldüðünü belirten Genel
Sekreter Ömer Arslan, "Bu uygulama için 30003500 litrelik kapalý tip çöp tanký (römorku) kullanýlacak. 2 veya 3 adet çöp tanký (römorku) yerleþim
alanýnýn merkezi yerlerine konulacak. Böylece hane
sahipleri aðzý baðlý þekilde çöp poþetlerini kendilerine en yakýn çöp tanký (römorku) içerisine býrakabi-
lecekler. Dolan çöp tanklarý (römorku), köy muhtarýnýn belirlediði görevlilerce traktörler aracýlýðý ile çekilerek
Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan köy yakýnýnda yapýlan çöp alanýna boþaltýlacak" dedi.
Arslan, "Çöp tankýnýn bedeli köy
muhtarlýðýnca karþýlanacak. Çöp döküm alaný köy muhtarlýðý ve Ýl Özel
Ýdaresi tarafýndan belirlenecek. Belirlenen çöp alaný Ýl Özel Ýdaresi, imkanlarýyla düzelterek etrafýný panel
çitlerle kapatacak. Dolan çöp alanýndaki atýklarýn alýnmasý ve en yakýn
belediyelerin merkezlerin çöp alanýna
dökülmesi çalýþmalarý da Ýl Özel Ýdaresince saðlanacak" þeklinde kaydetti.
-BÜYÜK YERLEÞÝMLER ÝÇÝN
AYRI UYGULAMA30 ve daha yüksek hanelik büyük ve toplu yerleþimler için hazýrlan ikinci uygulama kapsamýnda ise
400 litrelik çöp konteynýrlarýnýn kullanýlacaðýný kaydeden Arslan, "Kent merkezlerinde olduðu gibi evlerin önüne konulan çöp konteynýrlarýna hane sahipleri aðzý baðlý þekilde çöp poþetlerini kendilerine
en yakýn çöp konteynýrýna býrakabilecekler. Çöp
konteynýrý dolduðunda köy muhtarýnýn görevlendirdiði kiþilerce hidrolikli kaldýracý olan römorka konteynýrlardaki çöpleri boþaltacaklar. Doldurulan römork traktör ile Ýl Özel Ýdaresince köy için yapýlan
çöp alanýna çekilerek boþaltýlacak" diye konuþtu.
Arslan, römork bedelinin köy muhtarlýðýnca karþýlanacaðýný ve konteynýrlarýn teminin ise Ýl Özel
Ýdaresi'nce saðlanacaðýný kaydetti ve sözlerini þöyle
sürdürdü:
"Çöp döküm alanlarý köy muhtarlýklarý ve Ýl Özel
Ýdaresi tarafýndan belirlenecek. Belirlenen çöp alanlarýný Ýl Özel Ýdaresi ekipleri, kurum imkanlarýyla
düzelterek etrafýný panel çitlerle kapatacak. Çöp alanýnýn dolmasý durumunda bu alandaki atýklarýn
alýnmasý ve en yakýn belediyelik merkezlerin çöp alanýna dökülmesi çalýþmalarý da Ýl Özel
Ýdaresince sürdürülecek."
-MESÝRE ALANLARI VE
YOL KENARLARI DA
TEMÝZLENECEKÜçüncü uygulamanýn ise
Ömer
yol kenarlarýna atýlan evsel ve
Arslan
inþaat atýklarýnýn, mola ve uðrak yerlerinin, çeþme baþlarýnýn, piknik alanlarýnýn belirli
periyotlarda Ýl Özel Ýdaresi'nin
mobil çöp aracý ve ekibi ile temizlenmesi olduðunu aktaran
Arslan, "Bu çalýþmada temizlenmesi hedeflenen noktalarýn
belirlenmesi ile iþe baþlanýldý.
Doðal ortamda atýklarýn bir
noktada toplanmasý için beton
malzemesi kullanýlarak doðal çöp çukurlarý oluþturuldu. Uyarý ve iþaret levhalar kullanýlarak bu çukurlara yönlendirme yapýldý. Mobil temizlik ekibi bu
noktalarda gerek çöp çukurunda ve gerekse çevreye
atýlmýþ çöpleri belirli periyotlarla temizleyecek. Vatandaþlarýn þikayetleri için de çaðrý numarasý olarak
Tel: 222 1 222 Nolu telefon hattý tahsis edildi. Ay-
rýca mola ve uðrak yerlerine uðrayan kiþilerin kullandýklarý mola ve uðrak yerlerine uðrayan kiþilerin
kullanmýþ olduklarý 40 adet çeþmeden su numunesi
alýnarak tahlil ettirildi. Tahlil sonuçlarý vinil baský tabelalara yazdýrýlarak Aðustos ayý içerisinde çeþme
baþlarýna monte edildi. Hýzla artan insan nüfusuyla
birlikte ihtiyaçlar büyümektedir. Ýnsan eliyle yaratýlan kirliliðin tabiata ve
çevreye verdiði zararýn
boyutunun her geçen
gün artmaktadýr.
-HER ÞEY TEMÝZ
BÝR GELECEK ÝÇÝNYaþamý daha mükemmel hâle getirmek,
daha saðlýklý ve uzun bir
ömür
saðlayabilmek
amacýna dönük bazý geliþmelerin, kýrsal ve
kentsel alanlarda doðal
kaynaklarý bozduðunu;
su, hava, toprak kirlenmesine yol açtýðýný; bitki
ve hayvan varlýðýna ve
saðlýðýna zarar verdiðinin açýkça görülebilen bir
gerçek hâline geldiðini
görmekteyiz. Günümüzün en büyük sorunlarýndan
biri olan çöp, þehirlerin bir sorunu alarak bilinirken,
bugün köylerimizdeki, piknik alanlarý ve subaþlarýndaki çöpler de bir sorun olarak önümüze gelmiþ bulunmaktadýr. Ýl Özel Ýdaresi olarak kýrsal alanda yapýlan tüm faaliyetlerimizle farkýndalýk oluþturmaya
çalýþýyoruz" diyerek sözlerini tamamladý.
"Halk Saðlýðý Haftasý"na renkli açýlýþ
Meclis'ten karasinek
araþtýrmasý
Ýl Genel Meclisi'nin dün yapýlan
oturumunda
Çevre
ve
Saðlýk
Komisyonu tarafýndan Karasinek ile
mücadele hakkýndaki hazýrlanan rapor
meclis üyelerinin bilgisine sunuldu.
Rapor hakkýnda bilgi veren Çevre ve
Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli,
karasineðin yumurtlama yöntemi ile
üreme yaptýðýný kaydederek, karasineðin
bir kerede 100'ün üstünde, yaþamý boyunca
da 600-1000 tane yumurta býraktýðýný
söyledi.
Özzehinli hazýrlanan rapor hakkýnda þu
bilgileri verdi:
"5-15 gün içinde yaklaþýk 12 mm uzunluða eriþen larvalar 5 gün kadar süren pupa
evresine girer. Bir süre sonra karasinek
eriþkin hale gelir. Karasinek her yere konar
deðiþik mikroplan taþýr. Ýnsanlarýn
gýdalarýna ortak olur ve parçalar koparýr. Bu
yolla deðiþik hastalýk bulaþtýrabilirler.
Karasinek bize konarak veya yiyeceklerimize konarak salya ve dýþký býrakýr. Karasinek
hepatit, çocuk felci, gýda zehirlenmeleri,
kolera, dizanteri, verem gibi tehlikeli
hastalýklarý bize bulaþtýrýr. Karasinek yaðmur sularýnýn birikintilerinde, bahçedeki su
kovalarýnda, batýktýk ve maðaralarda,
kümeslerde, hayvan barýnaklarýnda yuva
yapar. Karasinek ilaçlamasý gün doðmadan
ve akþam gün batarken uygulanýr. Bu vakitlerde sinekler bir arada olur. Sinek ve
karasinek ilaçlamasýnda kokulu, kokusuz
sývý ilaçlar kullanýlýr. Verilen önerge doðrultusunda Genel Sekreterimizle yaptýðýmýz
görüþmelerimizde
çöpleri
ilaçlama
çalýþmalarýnýn
olmadýðýný, çalýþmalarýnýn bataklýklarý
kurutma ve
altyapý çalýþmalarý þeklinde yürüttüklerini söylediler. Kanalizasyonlarýn tamamlanmasý, boþa akan atýk sularýn drenaj çalýþmalarýný yaptýklarýný bildirdiler."Bahadýr
YÜCEL
3-9 Eylül tarihleri arasýnda kutlanacak olan "Halk
Saðlýðý Haftasý"nýn açýlýþý halkýnda katýldýðý bir kokteyl ile yapýldý.
PTT önünde verilen kokteyle Vali Yardýmcýsý Sait
Topoðlu, Kamu Hastaneleri Birliði Ýl Sekreteri Turgay
Happani, Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý
Müdürü Ahmet Barýþ, Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak,
saðlýk çalýþanlarý ile vatandaþlar katýldý.
Toplumun saðlýk bilincinin yükseltilerek, koruyucu
saðlýk hizmetlerinin daha etkin saðlanmasý bilincini vurgulamak için, tüm
dünyada ve ülkemizde her yýl 3-9 Eylül
"Halk
Saðlýðý
Haftasý" olarak kutlanýyor.
Halk
saðlýðý
uygulamasý "saðlýklý
bireyin,
saðlýklý
toplumu oluþturacaðý" anlayýþýndan
yola çýkarak, bireyin
anne
rahminden,
hayatýnýn
sonuna
kadar olan tüm
süreçte saðlýklý yaþam sürmesini ve hastalýklardan korunmasýný amaçlýyor.
Kokteylde saðlýklý beslenmede ara öðünün önemini
vurgulamak ve farkýndalýk oluþturmak amacýyla kuru
meyveler, ayran, su ve peynirli kanepe ikram edildi.
Canlý müzik eþliðinde gerçekleþtirilen programda
açýlan stantlarda "Kanser, Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi
Hastalýðý, KOAH, Yenidoðan Tarama Programý, Çocuk
Geliþimi ve Psikolojisi, Saðlýklý Beslenme" konulu broþürlerde vatandaþlara daðýtýldý. Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
04 EYLÜL
2014 PERÞEMBE
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
DES'ten eðitim yöneticisi atamalarýna tepki!
Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý okullarda yapýlan yönetici
görevlendirmelerinde siyasi unsurlarýn etkili olduðunu iddia
eden Demokrat Eðiticiler Sendikasý (DES) Sungurlu Ýlçe
Baþkaný Ýbrahim Býçak, "Eðitime pedagojik deðil ideolojik ve siyasi
pencereden bakýlýyor" dedi.
"Okul yöneticilerinin görevden alýnmasý ve yeni yöneticilerin
görevlendirilmesi sürecine baktýðýmýzda eðitimin suni gündemiyle
uðraþýldýðýný görüyoruz" diyen
Býçak,
"Yönetici görevlendirme
konusundan tutun eðitimle
ilgili hemen her konuda amaç
üzüm yemekten çýkýp baðcýyý
dövmeye dönüþmektedir.
Demokratik ve özgür bir okul
modeli oluþturmak için fýrsat
olabilecek bir yasa siyasi çýkarlar uðruna kullanýlmýþ ve adeta
farklý görüþ ve sendikadan olan
yöneticilere kýyým mekanizmasýna dönüþtürülmüþtür" þeklinde kaydetti.
Býçak açýklamasýna þu ifadeleri kullandý:
"Çaðdaþ dünyada okul yöneticisi olabilmek için yöneticilik/liderlik
eðitimi almak gerekirken bizde siyasi referanslarýnýzýn olmasý ve
belirli sendikalarda aktif görev almanýz yeterli olmaktadýr. Objektif,
adaletli ve eþitlikçi yapýlmayan deðerlendirmelerle kýsa vadede belki
siyasi taraflar kazanabilir ancak
uzun vadede kaybeden milletimiz
olur, ülkemiz olur. Eðitime siyaset
üstü bir bakýþ açýsýyla bakýlmadýkça; çaðdaþ, demokratik,
adaletli ve bilimsel bir eðitim sistemine geçilmediði müddetçe
Türkiye rahat bir
nefes alamaz, önü
açýlmaz. Eðitimle ilgili
karar alma konumunda olan yöneticiler,
taþýdýklarý büyük
sorumluluðun ve aðýr
vebalin farkýnda
olsunlar. Adalet bir
gün herkese lazým
olacaktýr. Bir tek kiþiye yapýlan haksýzlýk bütün topluluða yöneltilmiþ bir tehdittir. Tüm herkesin haklarýnýn
eþit, adil, þeffaf þekilde korunacaðýnýn garantisini saðlamak ve bu hususta vatandaþý samimiyetle ikna etmek herþeyden
daha önemlidir. Geçmiþ dönemlerde ayný adaletsiz uygulamalara ses
çýkarmayan sendikalar adeta bugün adalet timsali gibi karþýmýza çýkmaktadýr. Oysa yapýlan haksýzlýklar her zaman ayný sadece aktörler
deðiþmektedir. Ýdeolojileri deðil insaný merkeze alan yönetici ve
sendikalara ihtiyacýmýz vardýr. Özellikle öðretmen arkadaþlarýmýza
buradan çaðrýda bulunuyorum; partilerin yan kuruluþu veya eklentisi
gibi hareket eden sendikalar eðitim sistemimize patinaj yaptýrmaktadýr. Ýdeolojik tartýþmalar ve kavgalar yerini problemlerin özüne
inen, sorunlarý objektif ve pozitif zeminde yapýlacak tartýþmalara
býrakmalýdýr. Bu baðlamda öðretmenlerimizi eðitim sistemimizi
siyasetten arýndýrmanýn ilk adýmý olarak bir kýsým siyasi partilerin
sözcüsü gibi davranan sendikalara verdikleri desteði çekmeye, siyasi
partilerle hiyerarþik deðil eþit ve demokratik iliþkiler kuran DES dost
çatýmýzda birlikte mücadele etmeye davet ediyorum." Bahadýr
YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
04 EYLÜL
2014 PERÞEMBE
HABER
7
Londra'da dil
eðitimi aldýlar
Memur Sen, "62.Hükümet
Programý"ný deðerlendirdi
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi
"62.Hükümet Programý" hakkýnda deðerlendirmelerde bulundu.
"Milletimiz 10 Aðustos'ta gerçekleþtirilen Cumhurbaþkanlýðý seçimiyle, sadece kendi oylarýyla ilk defa Cumhurbaþkaný'ný seçmemiþ,
vesayetin her türlüsüne bütün kapýlarýn kapatýldýðý "Yeni Türkiye"
vizyonunun da arkasýnda olduðunu tescillemiþtir. 10 Aðustos'ta
Cumhurbaþkanýnýn halk tarafýndan doðrudan seçilmesiyle, milli irade Çankaya'ya çýkmýþ, "millete raðmen" dönemi bütünüyle kapanmýþtýr" diyerek açýklamasýna baþlayan Ahmet Saatçi, "Bu vesileyle,
Türkiye Cumhuriyeti'nin 12'nci, millet tarafýndan doðrudan seçilen
ilk Cumhurbaþkaný Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'a Baþbakanlýðý döneminde milletimize ve devletimize yaptýðý büyük hizmetlerden,
dünya mazlumlarýna verdiði büyük destekten dolayý teþekkür ediyor,
milletin Cumhurbaþkaný sýfatýyla liderliðini üstleneceði "Yeniden Büyük Türkiye"nin inþasýnda baþarýlar diliyoruz. Sayýn Recep Tayyip
Erdoðan'ýn Cumhurbaþkaný seçilmesiyle 61. Hükümet dönemi sona
ermiþ ve Sayýn Ahmet Davutoðlu'nun Baþbakanlýðýnda Türkiye
Cumhuriyeti'nin 62. Hükümeti kurulmuþtur. Sayýn Davutoðlu milletin oylarýyla seçilmiþ ilk Cumhurbaþkaný tarafýndan hükümeti kurmakla görevlendirilen ilk Baþbakan olmuþtur. Sayýn Davutoðlu'nu ve
Baþbakanlýðýnda kurulan 62. Hükümeti tebrik ediyor, medeniyetimizin yeniden inþa ve ihyasýnýn en önemli hamlesi olarak gördüðümüz
"Yeniden Büyük Türkiye" yolunda hayýrlý hizmetler yapmasýný temenni ediyoruz" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 62. Hükümetinin programýnýn pazartesi günü Baþbakan
Davutoðlu tarafýndan TBMM'nde okunduðunu hatýrlatan Saatçi,
"Biz de Memur Sen olarak Hükümet Programýný sivil toplum ve
emek örgütü olarak inceleyip, deðerlendirdik. Programa iliþkin deðerlendirme, teklif ve eleþtirilerimizi basýn aracýlýðýyla kamuoyuyla
paylaþmak istedik. "Yeniden Büyük Türkiye" hedefinin yol haritasý
olmak gibi önemli bir iþleve sahip olacak "sunuþ" ve "sonuç" kýsýmlarý dýþýnda 5 ana baþlýktan oluþan Hükümet Programýnda yer verilen
ve çok önemsediðimiz birkaç hususu öncelikle ve özellikle vurgulamak isteriz. Ýnsan, insan onuru, insani geliþmiþlik ve bunlara iliþkin
sosyal politikalar vurgusunun programýn bütününde aðýrlýklý olarak
yer almasý, Yeni Türkiye'nin anahtar kavramlarýnýn "insan" ve "insan
onuru" olduðunu tescilliyor. Bu durum, kadim medeniyetimizin yeniden inþasý bakýmýndan Hükümet Programýnýn, medeniyetimizin
temel deðeri "insan" kavramýna ve "insaný yaþat ki devlet yaþasýn" ilkesine yaslandýðýný gösteriyor. Ýnanç, düþünce, ifade ve giriþim özgürlükleri baþta olmak üzere Yeni Türkiye'nin inþa zemininin özgürlükler olacaðýnýn ifade edildiði Hükümet Programý, bu yönüyle Eski
Türkiye bakiyesi yasaklardan, sýnýrlamalardan, devleti koruma refleksli güvenlik esaslý politikalardan bütünüyle kurtulacaðýmýz bir Yeni Türkiye vaadi de içermektedir.
Demokrasi-ekonomi-kalkýnma ve eþit yurttaþlýk kavramlarýnýn
iliþkilendirilmesi ve birlikte ele alýnmasý, eþit yurttaþlýk ve tarihdaþlýk
vurgusuyla birlikte Çözüm Sürecinin ilk defa bir Hükümet programýnda yer almasýný da çok önemsiyoruz. Bununla birlikte, Çözüm
Sürecine iliþkin olarak toplumda ve kimi kurumlarda var olan þeffaflýk kaygýlarýnýn giderilmesi de önemli ve haklý bir beklenti olarak dikkate alýnmalýdýr. Bu noktada, Çözüm Süreci'nin her aþamasý, sürece
dair her çalýþma sivil toplum ve sosyal paydaþlar baþta olmak üzere
istiþare edilmeli ve çözüm iradesine iliþkin ortak kararlýlýðýn bir göstergesi olarak birlikte yürütülmelidir.Yeniden Büyük Türkiye hedefi,
demokrasinin kurumsallaþmasýný, yeni vesayet arayýþlarýnýn/çabalarýnýn bütünüyle hükümsüz býrakýlmasýný, özgürlükleri güvence altýna
almayý önceleyen baðýmsýz ve tarafsýz yargý sisteminin kurulmasýný
gerektirir. Bu anlamda, Hükümet Programýnda, demokrasi baþlýðý
içerisinde bu hususlarýn vurgulanmasýný önemli buluyoruz. Ancak,
en çok önemsediðimiz bütün bu gereklilikleri karþýlayacak Yeni Anayasa vaadinin ilk defa bu kadar net, açýk, doðru tespit ve teþhislerle
Hükümet Programýnda yer almasýdýr. Türkiye'nin kurumsallaþmýþ
demokrasisi, vesayetten bütünüyle arýnmýþ sivil siyasal sistemi, baðýmsýzlýk kadar tarafsýzlýðý da önemseyen yargý sistemi için ön þart,
þüphesiz Yeni Anayasadýr. Geç kalýnmýþ olsa da Yeni Anayasa taahhüdünün güçlü bir þekilde ifade edilmesi, tüm kesimlerle bu süreçte
sorumluluðun paylaþýlacaðýnýn vurgulanmasý Yeni Anayasa umudunu artýrmýþtýr" dedi.Hükümet Programýnda çalýþma hayatýna iliþkin
"kaliteli, esnek ve güvenceli sistem" vurgusu yapýldýðýný dile getiren
Saatçi, "Nitelikli iþgücü ve güvenceli istihdam, Türkiye'nin en büyük
emek örgütü olarak destekleyeceðimiz hususlar. Ancak, esnek çalýþmayý, çalýþma hayatýnýn "esnek çalýþma" gibi bir kavram üzerinden
güvenceden, istihdam sürekliliðinden arýndýrýlmasýna seyirci kalamayýz, kalmayýz. Bu anlamda, çalýþma hayatýnda "esnek çalýþma"
odaklý bir sistemin hedeflenmesinden vazgeçilmesi gerektiðini bir
kez daha vurguluyoruz. Bugün, esnek çalýþma adý altýnda hayata geçirilen taþeron uygulamasý, Türkiye'nin en problemli alanlarýndan biri durumundadýr. Taþeron çalýþtýrma, birçok açýdan "sosyal facia" denilecek bir boyuta ulaþmak üzeredir. Bugün kimi kamu hizmeti alanlarýnda taþeron çalýþan sayýsý asli çalýþan sayýsýný geçmiþ bulunmaktadýr. 62. Hükümet, taþeron sistemini kaldýrmak ve kamu hizmetlerinin sunumunda asli unsurun kamu görevlisi ve kadrolu statüsü
olan güçlü bir kamu personel sistemini teþkil etmek gibi hedeflere
sahip olmalýdýr.
Hükümet programýnda örgütlülük oraný ve toplu sözleþmeden
yararlanan çalýþan sayýsýnýn AB ortalamasýnýn yakalanmasý noktasýndaki hedefi olumlu buluyoruz. Ancak, kamu görevlilerinin siyaset
hakký, grev hakký ve üniformalýlar ile emeklilerin örgütlenme hakkýndan bahsedilmemesini ciddi bir özgürlük eksikliði olarak görüyoruz. Bu baðlamda, sendikal ve demokratik haklar konusunda kamu
görevlilerinin vesayet dönemi artýðý yasak ve sýnýrlamalardan kurtarýlmasý yönünde ivedi adýmlar atýlmalýdýr.
Programda, çocuk bakýmevleri ve kreþ hizmetleri için teþvik verilmesi yönünde bir perspektif ortaya konulmasý suretiyle, kadýnlarýn
istihdamý, çalýþma hayatýna katýlmasý ve kariyer elde etmelerine yönelik fýrsat ve imkanlarýn arttýrýlmasý iradesi ortaya konmuþtur. Bunun yanýnda, halen bazý kamu görevlileri için devam etmekte olan
baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýlmasý da 62. Hükümetin öncelikli hedefleri arasýnda olmalýdýr. Diðer taraftan, erkek kamu görevlilerine yönelik kýlýk-kýyafet özgürlüðünün kapsamýnýn geniþletilmesi de ayný
çerçeveye dahil edilmelidir.Hükümet programýnda YÖK Yasasý ile ilgili deðerlendirmeye yer verilmesini önemsiyoruz. Akademik açýdan
özerk bir üniversite yapýlanmasýnýn önemi yanýnda, akademik personelin mali açýdan maðduriyetinin giderilmesi de son derece önemlidir. Akademik personelin sabrý taþmak üzeredir. Bu anlamda, 62.
Hükümetin kamu görevlilerinin mali haklarýyla ilgili olarak yapacaðý
ilk düzenlemelerden biri akademik personelin maaþ artýþýna iliþkin
düzenleme olmalýdýr. Toplu sözleþme masasýnda Kamu Ýþveren Heyeti ile varýlan uzlaþma kapsamýnda Maliye Bakanlýðý ve YÖK ile birlikte yürütülen çalýþmalarýn sonucu hayata geçirilmeli ve akademik
zam, Meclis gündeminde bulunan Torba Kanun kapsamýna eklenerek akademik eðitim dönemi baþlangýcýndan önce yürürlüðe konulmalýdýr.Kamu görevlileri açýsýndan 62. Hükümetten önemli bir beklentimiz, kamu görevlilerinin fiilen çalýþmakta olduklarý dönemde aldýklarý maaþ ile emekli maaþlarý arasýndaki aleyhe uçurumun giderilmesidir. Hükümet programýnda kamu görevlilerinin emekli olduklarýnda maaþlarýnýn büyük oranda düþtüðünün tespit edilmesini
önemsiyoruz. Ancak, çözüm olarak tamamlayýcý sigorta yönteminin
önerilmesini doðru bulmuyoruz. T
Tamamlayýcý sigorta kamu
görevlileri açýsýndan ilave prim ödeme kaynaklý bir mali külfet oluþturacaktýr. Bir anlamda, Hükümet Programýnda doðru teþhis konulmuþ ancak yanlýþ tedavi önerilmiþtir. Kamu görevlilerinin emekli
maaþý konusundaki maðduriyetinin giderilmesi için ek ödemelerin
emekli maaþý hesabýnda dikkate alýnmasý ve emekli maaþýnýn belirlenmesine esas aylýk baðlama oranlarýnýn yükseltilmesi gerekmektedir. Bunun yanýnda, eþ ve çocuk yardýmýnýn emeklilere de ödenmesi
gerekmektedir. Kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük haklarýnýn
geliþtirme, artýrma ve koruma konusunda yetkili Konfederasyon olarak 61. Hükümet döneminde üzerinde uzlaþtýðýmýz ve 62. Hükümet
açýsýndan de yerine getirme sorumluluðunu üslenmek durumunda
olduðu Kamu Personeli Danýþma Kurulu Kararlarý, kamuoyunun,
hükümet çevrelerinin, toplu sözleþme sürecini takip eden bürokratik
çevrenin malumudur. Bu kararlarýn bir kýsmý önümüzdeki hafta içerisinde TBMM Genel Kurulu'nda görüþmelerine devam edilecek
Torba kanun kapsamýnda yer aldý. Bu vesileyle 62. Hükümetten ve
Baþbakan Sayýn Davutoðlu'ndan, Türkiye'nin en büyük emek örgütü Memur-Sen olarak üzerinde uzlaþtýðýmýz KPDK kararlarýný hayata geçirmesini istiyoruz. Bu anlamda, Disiplin cezalarýnýn affedilmesine yönelik düzenleme yapýlmasýný, 2005 yýlýndan sonra göreve baþlayanlara/göreve baþlayacaklara bir derece verilmesini, emeklilik ikramiyesinin ödenmesinde 30 yýllýk süre sýnýrlamasýnýn kaldýrýlmasýný,
4/C'li personelin kadroya geçirilmesini, uyarma ve kýnama cezasý verilen aday memurlarýn memuriyetle iliþiðinin kesilmesi uygulamasýna son verilmesini, Müdür, Genel Müdür Yardýmcýsý, Genel Müdür
olarak görev yapmakta iken özelleþtirme kapsamýnda Araþtýrmacý
kadrolarýna atananlarý istekleri halinde kariyerlerine uygun (mühendis, mimar, avukat gibi) kadrolara atanmasýný, kadroya geçirilen Ýþ ve
Meslek Danýþmanlarýnýn maaþ maðduriyetlerinin giderilerek ek ödemelerinin artýrýlmasýný, Nöbetçi Memurluðu uygulamasýnýn kaldýrýlmasýný, Tapu çalýþanlarýnýn hukuki ve mali sorumluluðunu düzenleyen Medeni Kanunun ilgili maddesinde düzenlenme yapýlmasýný, iþ
yoðunluðu fazla olan mahkeme çalýþanlarýna fazla çalýþma ücreti verilmesini, KÝT'ler ve kamuda çalýþan üniversite mezunu iþçilerin
KÝT'lerde 2 sayýlý cetvele, diðer kamu kurumlarýnda çalýþanlarýn memuriyet kadrolarýna geçirilmesini, yurtdýþý 4/B statüsündeki sözleþmeli personelin kadroya alýnmasýný ve aile yardýmýndan faydalandýrýlmasýný, KÝT'lerdeki sözleþmeli personelin yýllýk izinlerinin bir sonraki yýla devredilmesini, emekli kamu görevlilerine maaþ promosyonu verilmesi ve aile yardýmýndan faydalandýrýlmalarýný saðlayacak
yasal ve idari düzenlemelerin vardýðýmýz uzlaþma doðrultusunda ivedilikle hayata geçirilmesini istiyoruz.62. Hükümet kendisinden önceki Hükümet gibi dünya mazlumlarýna sahip çýkmak konusunda aktif
rol almaya devam ekmelidir. Bunun yanýnda, dünyadaki mazlumlarýn vicdaný olma hassasiyetini de arttýrmalarýdýr. Bu konuda sivil toplum örgütleriyle, yardým kuruluþlarýyla birlikte Türkiye'nin medeniyet merkezli ülke kimliðinin hakkýný vermeyi öncelemeli ve önemsemelidir. Bu vesileyle, Memur-Sen olarak Gazze'nin yeniden inþasý
amacýyla baþlattýðýmýz yardým kampanyamýza desteklerinizi bekliyoruz. 2406'ya Gazze yazýp mesaj göndererek mazlum kardeþlerimize
sahip çýkabilirsiniz" diyerek sözlerini tamamladý. Uður ÇINAR
Pýnar Koleji öðrencileri
eðitim ve öðretim çalýþmalarýna bu yaz da devam
etti. Öðrenciler Ýngilizce öðretmeni Hüseyin Aydýn rehberliðinde gittikleri "Londra Yaz
Okulu"ndan döndüler.
Öðrenciler sabahtan öðleye
kadar Ýngilizce dil eðitimi kursuna katýldýlar. Öðleden sonra
aþçýlýk, okçuluk, japon davul
gösterisi , yüzme , el sanatlarý,
futbol, basketbol, frizbi gibi
çeþitli etkinliklere katýldýlar.
Öðrenciler günün yorgunluðunu disco , karaoke, bayrak
kapmaca , fotoðraf yarýþmasý,
sinema gibi çeþitli eðlencelerde
attýlar.
Gezide öðrenciler
Winchester, Cambridge ,
Brighton, Guilford ,Londra
þehirlerini de gezdiler.
Kurs sonrasýnda öðrencilere
belgelerini veren Pýnar Koleji
Genel Koordinatörü Kazým
Alpoðlu, öðrencilerin geleceðe
daha güvenli ve bilinçli bakmalarýný saðlamak için bu tür
aktivitelerin her yýl artarak
devam edeceðini söyledi. Haber
Servisi
Atatürk Orman Çiftliði
yolu asfaltlanýyor
Ýskilip'te devam eden
alt yapý çalýþmalarý sadece
þehir içi ve çevresinde deðil
piknik alanlarýnda da sürüyor.
Þehir merkezine yaklaþýk 7 kilometre uzaklýkta bulunan Belediyeye ait Atatürk Orman Çiftliði
bilindiði üzere geçtiðimiz aylarda piknik alaný olarak Ýskilip halkýnýn hizmetine sunulmuþtu.
Piknikçilerin bu alana daha rahat ve konforlu ulaþým saðlayabilmeleri için harekete geçen Belediye Baþkaný Recep Çatma, yolun asfalta kavuþturulmasý için
karayollarý ile bir süredir temaslarda bulunmaktaydý. Baþkan
Çatma'nýn asfalt konusundaki
kararlýlýðý çözüme kavuþtu ve
ekipler bu gün yolun asfaltlama
çalýþmalarýna baþladý.
Çalýþmalarý yerinde incelemek üzere bölgeye giden Baþkan
Çatma, Atatürk Orman Çiftliði'nin asfaltlama çalýþmasý ile
birlikte piknikçiler için cazibe
alaný olmaya devam edeceðini
söyleyerek , "Piknik alanýmýzda
çevre düzenlemesi çalýþmalarý
devam ediyor. Çocuk oyun
gruplarý, barbekü alanlarý oluþturduk. Diðer yandan bisiklet
parkuru, yürüyüþ yollarý gibi düzenlemelerle destekleyeceðimiz
Atatürk Orman Çiftliði ilerleyen
zamanlarda, vatandaþlarýmýza
sosyal yaþam alaný olarak ta hizmet verecek" dedi. Haber Servisi
TEK
2
YILDIZ
04 EYLÜL
2014 PERÞEMBE
YAÞAM
8
Kalp yetmezliði hastalarýna
Yeni ilaç ümit olacak
Cahilin Muzla Ýmtihaný
Köyden gelen 3 cahil köylü
þehirle ilgili hiçbir bilgiye
sahip deðildir. Yaptýklarý
herþeyi korkarak yaparlar. Ve
bunlar karýnlarýný doyurmak
için markete girerler. Muz
görürler tabi ne olduðunu
bilmiyorlar. Alalým bari demiþ
içlerinden biri. Neyse trene
binmiþler. Hepsi muzun tadýný
merak ediyor ama yemeyede
korkuyorlar. Biri gönüllü oluyor muzu yemeye.
-Arkadaþlar bana biþi olursa siz yemezsiniz. Muzu yemeye baþlýyor ve tren o sýrada
tünele giriyor. Tabi her yer
karanlýk. Muzu yiyen baðýrýyor.
-Arkadaþlar sakýn yemeyin,
ben kör oldum!
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Sürgün
Sinema
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
20:00
Kanserle
birlikte
en
ciddi
hastalýklardan biri kabul edilen kalp
rahatsýzlýklarýný önlemek için yeni
bir ilaç bulundu. Kalp yetmezliði
tedavisi için 5 yýl boyunca 44 farklý
ülkede 8 bin kiþi üzerinde denenen
ilaç olumlu sonuç verdi. Yakýn bir
tarihte ruhsatý alýnacak ilaç, hastalýða
baðlý
ölümleri
yüzde
20
azaltýyor.Dünya genelinde özellikle
ileri evrede 26 milyon kiþi kalp yetmezliði ile mücadele ederken 40 yaþ
üzeri her 5 kiþiden biri hayatlarýnýn
kalan kýsmýnda kalp yetmezliði
yaþýyor. Türkiye’de ise nüfusun
yüzde 3’ü çeþitli evrelerde kalp yetmezliði
ile
mücadele
ediyor.
Hastalýkla mücadelede sevindirici
haber 2009’dan beri süren çalýþmalar
neticesinde geldi. Yaklaþýk 20 yýldýr
ayný ilaçlarýn kullanýldýðý hastalýkta
yeni bir molekül keþfedildi. ‘ARNÝ’
isimli molekül, içinde Türkiye’nin de
bulunduðu 44 farklý ülkeden 8 bin
hasta üzerinde 2009-2014 yýllarý
arasýnda denendi. Etkisi erken
görülünce çalýþmalar bir yýl önce
sonlandýrýldý. Avrupa Kardiyoloji
Birliði kongresinde açýklanan yeni
ilaç, kalbin rahatlamak için salgýladýðý hormonun normalden çok
uzun süre etki göstermesini saðlýyor.
Yeni molekülün piyasadaki ilaçlarýn
üzerine yüzde 20 daha fazla ölüm
oranlarýný azalttýðý tespit edildi.
ARNÝ molekülünün ilaç için ABD’de
ruhsat baþvurusu bu senenin son
çeyreðinde
yapýlacak.
2015’in
ortasýnda ise ruhsat alacaðý belirtiliyor.Yeni ilaç Faz 3 aþamasýnda
Türkiye’de de 12 merkezde 64 hastaya 27 ay boyunca uygulandý. 16
hastanýn çalýþmalara katýldýðý Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi Kardiyoloji
Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof.
Dr. Mehmet Birhan Yýlmaz, “Ýlaç
kalbi yorgun olan hastalar için yeni
bir deva oldu. Dünya bu alanda son
20 yýldýr ilk kez yeni bir ilaç geliþtirdi. Süreç gösterdi ki ölüm ve hastaneye yatýþlar yüzde 20 daha azalýyor.”
diyor. Prof. Dr. Yýlmaz, “Bu yeni
ilaçla týp alanýnda bir devrim gerçek-
leþti. Hastalara uyguladýðýmýz 27 ay
boyunca bunu fark ettik. Hastalarýn
yaþam kalitesi ciddi manada deðiþti.
Çalýþma etkisi hýzlý olunca dünya
genelinde bir yýl daha erken son verildi.” diyor. Ayný zamanda Türk
Kardiyoloji Derneði (TKD) Kalp
Yetersizliði Çalýþma Grubu baþkaný
olan Yýlmaz, “Ýlaç hastalýðýn kontrol
altýna alýnmasý, yaþam kalitesini
artýrmak ve devlete hastaneye yatýþtan dolayý oluþacak masraflarý
düþürecek.” diye konuþuyor.ABD’de
ruhsat 2015’in ortasýnda çýkacakÝsviçre merkezli ilaç firmasý
Novartis tarafýndan uzun yýllar sonra
yapýlan çalýþma neticesinde bulunan
molekül Ýspanya’nýn Barcelona
kentinde
düzenlenen
Avrupa
Kardiyoloji Birliði kongresinde açýklandý.
Firma,
araþtýrma
ismi
‘LCZ696’ adlý yeni bileþimin kalp
yetmezliði konusunda ‘dev adým’
olduðunu belirtti. Ýlaç için bu yýlýn
son çeyreðinde ABD Amerikan Gýda
ve Ýlaç Dairesi’ne (FDA) baþvuru
yapýlacak. FDA tarafýndan hýzlý ruhsat alýmýna dâhil edilen ilacýn 2015’in
ortasýnda ABD’de ruhsat alacaðý
belirtiliyor. Molekül için 2015 yýlý
içinde de Avrupa baþvurusu yapýlacak. Türkiye’de ise bu süreçten sonra
gelmesi bekleniyor. Fakat ürün
ABD’de ruhsat almasý halinde
Türkiye’ye yurtdýþý ilaç kapsamýnda
getirilebiliyor.
Kalp yetersizliði
kalbin kan dolaþýmýný saðlamaktaki
yetersizliðine baðlý olarak ortaya
çýkan bir hastalýk. Hastalýk özellikle
Batý toplumlarýnda 70 yaþ üzerinde
etkili olurken Türkiye gibi ülkelerde
bu 10 yýl daha erken gerçekleþiyor.
Çalýþmalar hastaneye yatýrýlan tüm
hastalarýn yarýsýnýn, taný konulmasýný takip eden 5 yýl içinde
öldüðünü gösteriyor. Hastalýkla
mücadelede bu zamana kadar üç
farklý ilaç kullanýlýyordu. Bu ilaçlarla
ölümler ve hastaneye yatýþlar yüzde
20 engelleniyordu. Yeni ilaçla mevcut ilaçlarýn üstüne yüzde 20 daha
fazla hayatta kalma ve hastaneye
yatýþta azalma saðlandý.
Çocukluklarýndan bu yana birbirlerine aþýk olan
Eleni ve Sedat, birlikte Edebiyat Fakültesi'nden
mezun olurlar. Sedat babasýný ikna eder ve Eleni'yi
istemeye giderler. Ancak Eleni'nin babasý Stavro
bu evliliðe kesinkes karþýdýr. Sorun hem iki aile
arasýndaki inanç farklýlýklarý hem de maddi uçurumdur. Tam da bu sýrada Türkiye ve Yunanistan
iliþkileri iyiden iyiye bozulmaya baþlar ve Türk
Hükümeti tarafýndan çýkarýlan yasa gereðince
Yunan vatandaþlarýn ülkeyi terk etmesi gerekir. Bu
durum baþta Eleni ve Sedat arasýndaki aþk olmak
üzere birçok ailenin hayatýný deðiþtirecektir.
22:00
Yerli Dizi
Muhteþem Yüzyýl
Hürrem, elinde tuttuðu hançerle Süleyman’ýn
karþýsýna dikilmiþtir. Ona hançeri uzatýr ve kendisini oracýkta öldürüp yaþattýðý acýdan kurtarmasýný
ister. Halvet için hazýrlanan Rus cariyeyi Has
Oda’ya götüren Sümbül, onu Hünkar’a sunmak
için Hürrem’in odadan çýkmasýný beklemektedir.
Hürrem, dairesine döndüðünde eli kanlar
içindedir. Onun halini gören Nigar ve Gülnihal,
Rus cariyeye bir þey yaptýðýndan korkar. Hürrem,
Gülnihal’e eþyalarýný hazýrlamasýný söyler.
Mahidevran, Hürrem’in Hünkar’a Rus cariye gitmezse, kendisinin sarayý terk edeceðini söylediðini
öðrenmiþtir.
20:00
Sinema
Hýzlý ve Öfkeli
Sean Boswell, annesi ile birlikte yaþayan asi ve
mutsuz bir gençtir. En büyük tutkusu yasa dýþý
yapýlan araba yarýþlarýdýr. Bu tutkusu, kendisini pek
çok defa yerel yetkilerle karþý karþýya getirir, her
seferinde hapse girme riski daha da artar. Annesi
bu durum karþýsýnda çok endiþelidir. Oðlunun
hapse girmesini engellemek için onu babasýnýn
yanýna, Tokyo’ya göndermek konusunda kararlýdýr.
Çünkü babasý askerdir ve oðlunu kontrol altýnda
tutabilecek tek kiþidir. Sean, Tokyo’da hiç tanýmadýðý bir kültür ile karþýlaþýnca daha da mutsuz
olur.
BALLI TAHÝNLÝ SARMA
Shakira
Shakira
Isabel
Mebarak
Ripoll, (d. 2 Þubat 1977,
Barranquilla), Lübnan asýllý
Kolombiyalý þarkýcý, söz yazarý,
dansçý ve oyuncudur. 90'lý yýllarýn
sonlarýna doðru büyük bir patlama yapan Latin pop ve Latin rock
müzik furyasýndaki en önemli
isimlerden biridir. Özellikle yarý
Arap yarý Latin figürü danslarýyla
insanlarýn beðenisini toplamýþtýr.
Ayný zamanda beste de yapan
sanatçý 2 kez Grammy, 8 kez
Latin Grammy, 14 kez Billboard
Latin Müzik Ödülü kazanmýþtýr.
Sony müzik Ýspanya'ya göre
shakira 16.8 milyonu Amerika'da
olmak üzere toplamda dünya
genelinde sadece albümleri 70
milyonun üzerinde satmýþtýr.[2]
Tekli satýþlarý da eklenince
Shakira 150 milyon kayýt satýþýný
geçmiþ bulunmaktadýr.Shakira
140 milyon dolarlýk net serveti ile
dünyanýn en zengin Latin pop
þarkýclarý arasýndadýr[4] En fazla
satan Kolombiyalý sanatçýdýr.
"Hips
Don't
Lie"
teklisi
günümüze kadar 10 milyon[kaynak belirtilmeli] satarak son 10
yýlýn en çok satan teklisi olmuþtur. 2010 yýlýnda seslendirdiði
Dünya Kupasý þarkýsý "Waka
Waka" 5 milyon[kaynak belirtilmeli] satarak, dünya kupasý tarihinin en çok satan þarkýsý olmuþtur. Ayrýca þarký Youtube'da 600
milyondan fazla izlenerek en çok
izlenen 4. klip olmuþtur. Shakira;
Amerika'da, Avustralya'da ve
Ýngiltere'de 1 numaraya yükselen
tek Güney Amerikalý sanatçý
olmuþtur.Shakira ayný zamanda
Kolombiya'da faaliyet gösteren
Pies Descalzos adlý bir sivil
toplum örgütünün kurucusu ve
onursal baþkanýdýr. 6 yaþýnda ilk
bestesini yapmýþtýr.
Malzemeler
3 Yufka
1.5 Su Bardaðý Tahin
1 Su Bardaðý Bal
1 Su Bardaðý Dövülmüþ
Fýndýk
1 Tatlý Kaþýðý
Mahlep
1 Yumurta
Sarýsý
1/2 Su
Bardaðý
Pudra Þekeri
Yemeðin Tarifi
Çukur bir kapta
tahin, bal, mahlep ve
dövülmüþ fýndýðý iyice
karýþtýrýn. Bir yufkayý tezgaha yayýn. Hazýrladýðýnýz
harcýn üçte birini yufkanýn
üzerine yayýn.Ikinci
yufkayý harcýn üzerine
yayarak ayný iþlemi tekrarlayýn.Üçüncü yufkanýn
üzerine de kalan harcý
yaydýktan sonra, yufkayý
ortadan ikiye bölün.
Yuvarlak kýsmýndan
baþlayarak yufkayý
rulo þeklinde sarýn
Yufkanýn diðer
yansý için de
ayný iþlemi
uyguladýktan
sonra 5 cm
eninde verev olarak
dilimlere ayýrýn.Dilimleri
tepsiye yerleþtirip üzerlerine yumurta sarýsý sürün.
Önceden ýsýtýlmýþ 170
derece fýrýnda kýzarana
kadar piþirin. Servis
tabaðýna alýp üzerlerine
pudra þekeri serpin.
Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardým edemez.
Montaigne
05:50 Hawaii Five
06.35 Benim Annem
Bir Melek
07.00 Selena
10.25 Yahþi Cazibe
13.10 Adanalý
15.10 Çocuklar
Duymasýn
17.10 Alemin Kýralý
18.55 Ana Haber
20.00 Hýzle ve Öfkeli :
Tokyo Yarýþýo
22:00 Kara Para Aþk
06:30 Haber Saati
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.55 Sen Üzülme
14.50 Hz. Meryem
15.50 Baþkasýnýn Parasý
17.50 Ana Haber
18.45 Hayat Dediðin
19.45 Japon Ýþi
21:30 Haber Saati
22:40 Savulun Battal
Gazi Geliyor
07.00 Cennet Mahallesi
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Dila Haným
16.30 Pis Yedili
19.00 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
22:00 Muhteþem Yüzyýl
Yerli Dizi
01.30 Ruhlar Evi
03.30 Cemalim
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
14.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16.30 Arka Sokaklar
19.00 Ana Haber
20.00 Sürgün
Sinema
05.55 Sarayýn Ýncisi
07.00 Sabah Haber
08.30 Böyle Bitmesin
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19.55 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
01.15 TV Filmi
03.00 Tekrar Programlar
06.25 Merhaba Yenigün
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Dizi Film
16.45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19.45 Ýki Dünya Arasýnda
21:00 Küçük Kýyamet
TEK
YILDIZ
2
04 EYLÜL
2014 PERÞEMBE
HABER
9
TÜRKÝYE ÞEKER FABRÝKALARI A.Þ.
Çorum Þeker Fabrikasý ÝLAN
Fabrikamýz 2014-2015 yýlý pancar kampanyasý 17.09.2014 tarihinde baþlayacak olup, 2013-2014 yýlý kampanyasýnda çalýþýp iþ
akitleri askýda olan geçici iþçilerimizin tümü (Ziraat Bölge
Þeflikleri dahil) 08.09.2014 tarihinde iþe baþlayacaklardýr. Ýþe
baþlayacak iþçilerimizin Cumhuriyet savcýlýklarýndan aldýklarý
yeni tarihli sabýka kayýt belgeleri ile birlikte iþe baþlayacaklarý
tarihte fabrikada iþbaþý yapmýþ olmalarý gerekmektedir.
Kampanya bitiminde, 08.09.2014 tarihinden sonra iþe gelenler
de dahil olmak üzere bütün geçici iþçilerin iþ akitleri ayný tarihte
askýya alýnacaktýr. Ýþe baþlamalarý gereken kanuni süre
içerisinde iþbaþý yapmayan iþçiler, iþ akitlerini tek taraflý fesh
etmiþ sayýlacaktýr.
Basýn No:877 www.bik.gov.tr
S Plaka ihalesine ilgi yüksek oldu
Çorum Belediyesi tarafýndan dün yapýlan S Plaka
ihalesine ilgi yüksek oldu.
4 adet umumi servis ve 6 adet
okul servisi olmak üzere toplam 10
adet S Plaka ihalesi Belediye
Meclisi
Salonunda
yapýldý.
Polisinde geniþ güvenlik önlemi
aldýðý ihale için 48 dosya verildi.
Encümen huzurunda gerçekleþtirilen ihalede ilk olarak
dosyalarda bulunmasý gereken
evraklar kontrol edildi. Sonrasýnda
da teklifler açýldý. Fatih AKBAÞ
Baðcý talep etti
turizme altyapý
yardýmý geldi
Hititoloji Kongresi
katýlýmcýlarý
Müze bahçesinde
yemekte buluþtu
9. Uluslararasý Hititoloji
Kongresinin ikinci gününde
kongreye katýlan 23 ülkeden 200
yerli ve yabancý akademisyen
Çorum Müzesi'nin bahçesinde
kendileri için hazýrlanan akþam
yemeðine katýldý.
Yemeðe Vali Sabri Baþköy ve
eþi Fatma Baþköy, Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr.
Mustafa Býyýk, Ýl Kültür ve Turizm
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve
Bütçe Komisyon üyesi Dr.
Cahit Baðcý yaptýðý açýklamada
16 Temmuz 2014 tarihinde
Kültür ve Turizm Bakan Yardýmcýsý Abdurrahman Arýcý'yý
Belediye Baþkanlarý ve ilçe baþkanlarýyla ziyaret ederek, Mahalli Ýdarelerin Projelerine yapýlacak yardýmlara iliþkin yönetmelik kapsamýnda 2014 yýlýnda Turizm Altyapý ve Çevre
düzenlemeleri yardýmlarý için
destek istediklerini ve sunulan projelerine desteðin gecik-
Müdürü Ali Özüdoðru, Çorum
Müze Müdürü Önder Ýpek, Prof.
Dr. Aygül Süer ile çok sayýda yerli
ve yabancý akademisyen katýldý.
Yemekten önce konuklara
Çorum Halk Eðitim Merkezi Halk
Oyunlarý Ekibi tarafýndan "Çorum
Halayý" ve "Eþmelim" adlý oyunlar sergilendi. Oyunlar katýlýmcýlar tarafýndan büyük beðeni ile
izlendi. Haber Servisi
meden geldiðini söyledi. Bunlardan Çorum Ýl Özel Ýdaresi,
Osmancýk, Boðazkale ve Bayat
Belediyelerinin her birine 100
biner TL Turizm Altyapý Desteði aldýklarýný ifade eden
Baðcý, proje sunan diðer belediyelerin projelerinin de desteklenmesi için çalýþmalarýn
devam ettiðini ve takipçisi olduðunu tarihiyle, kültürüyle
köklü bir geçmiþe sahip kültür
ve medeniyet baþkenti Çorum'a yatýrýmlarýn artarak devam edeceðini ifade etti. Haber Servisi
Siyasetin en büyük
yanlýþý tartýþmalarý
KATÝD, Çorumlu kiþiler üzerinden
Hitit
ve
Zanzibar
otelcilerle buluþtu
yürütmesidir
Üniversiteleri
Karadeniz Turistik Ýþletmeciler
Derneði KATÝD Baþkaný ve Türkiye Otelciler Federasyonu TÜROFED Yönetim Kurulu üyesi Murat
Toktaþ, KATÝD Genel sekreteri Onur
Býyýklý ve KATÝD Yönetim kurulu
üyesi Ertuðrul Uzak ile Çorum Anitta
otelin ev sahipliðinde Çorumlu otelcilerle bir araya geldi.
2013 Aralýk ayýnda TÜROFED
bünyesinde kurulan Karadeniz bölgesindeki 18 ilde faaliyet gösteren KATÝD il ziyaretleri kapsamýnda Çorum'da otelcilerle bir araya geldi. Yeni kurulmalarýna raðmen þuan için 7
bin yatak kapasitesine
ulaþtýklarýný belirten Murat Toktaþ amaçlarýnýn
bölgede sektör içindeki
birliði ve iletiþimi geliþtirmek olduðunu belirtti.
KATÝD Baþkaný Murat
Toktaþ, "Ne yazýk ki yýlardýr Karadeniz bölgesi Ankara'dan ve Türk turizmindeki geliþmelerden hep uzak kaldý ve sesini sektöre duyuramadý. KATÝD ile birlikte sektörü ayakta tutamaya çalýþan kendi imkânlarý ile mücadele eden bölgemizdeki deðerli yatýrýmcýlarýn birçok platformda sesi olduk. Özellikle bakanlýk tarafýndan
onaylanmamýz bölgemize gelen bakanlýk yetkilileri ile tesisleri karþý karþýya býrakmayarak birlikte iþ yapma
imkâný saðlamýþ oldu. Ýllerde yaþanan
sorunlar bizlere ulaþtýðýnda gerek ye-
rel yönetimlerle gerekse bakanlýklar
görüþmeler yapýp üyelerimizin maðduriyetlerini gidermeye çalýþmaktayýz. Birçok yerel yönetim ve kalkýnma
ajanslarý ile birlikte proje çalýþmalarý
yapmaya baþladýk" dedi.Çorum'daki
turizm potansiyeline de deðinen KATÝD Baþkaný Toktaþ "Çorum Karadeniz bölgesinin Ýç Anadolu'ya açýlan
kapýsý olmakla birlikte. Anadolu'nun
kalbinde ilk organize devleti kuran
Hititlerin ilk baþkenti Hattuþaþ a ev
sahipliði yapmýþ ve yaný baþýndaki
Alacahöyük,
Çorum'u dünyaya tanýtarak haklý bir üne
kavuþturmuþtur.
UNESCO tarafýndan
dünya kültür mirasý
listesine alýnmayý
hak ederek kendini
taçlandýrmýþtýr. Her
biri çok büyük deðer
olan Selçuklu ve Osmanlý dönemine ait
yapýlarý yaylalarý ile
Anadolu kültür mozaiðinin en renkli
parçasýný oluþturmaktadýr Ayrýca av
turizmi konusunda büyük potansiyele
sahip olan þehir birçok yerli ve yabancý turisti çekmektedir. Bu deðerlere
kongre yapmaya müsait tesislerin eklenmesi ile kendi enerjisini daha da
çoðaltmýþtýr" þeklinde kaydetti.Murat
Toktaþ, kendilerine otelini açan Uður
Barlýk'ý ve Hasan Özer Gökmen'e teþekkür ederek sözlerini tamamladý.
Haber Servisi
Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç.Dr.
Veysel Dinler, Umut Radyo'da yayýnlanan "
Beyaz Mikrofon" programýna stüdyo konuðu oldu.
"Türkiye'de Mevcut Hükümet Sistemi ve
Geleceði" konusu üzerine Meltem Çýnar'ýn sorularýný yanýtlayan Dinler, "Ülkemizde siyaset
konusunda yapýlan en büyük yanýlgýnýn konularý
ele alýrken her türlü tartýþmanýn kiþiler üzerinden
yürütülüyor olmasýdýr" dedi.
Dinler, "Oysa kavram ve olgular kiþisel deðil
kurumsal bir yapýda deðerlendirilmelidir" þeklinde
konuþtu.
Dinler, Kamu Yönetimi konusunda baþkanlýk
yarý baþkanlýk ve parlamenter sistemleri hakkýnda
dinleyicileri bilgilendirdi. Haber Servisi
iþbirliði yapacak
Hitit
Üniversitesi
Zanzibar Devlet Üniversitesi
ile
Mevlana
Deðiþim
Programý protokolü imzaladý
"Marka Þehir, Dünya Üniversitesi" sloganýyla yola çýkan Hitit
Üniversitesi
eðitimde uluslararasýlaþmaya
büyük önem veriyor.
Uluslararasý arenada, eðitim
ve araþtýrma alanlarýnda karþýlýklý
iþ birliðini arttýrmak adýna imzalanan protokollerin sayýsý da her
geçen gün artýyor.
Uluslararasý
paylaþýmlarý
güçlendirmek
için
önemli bir fýrsat olan
Mevlana
Deðiþim
Programý kapsamýnda ikili iþbirliði protokolleri ile bilimsel
çalýþma olanaklarýný
saðlayacak baðlantýlar
kuruluyor ve böylelikle üniversite tüm
paydaþlarý için uluslararasý alanda yeni
olanaklar sunuluyor.
2014 Temmuz ayý
itibari ile dünyanýn farklý
ülkelerinden toplam 40 üniversite
ile anlaþmasý olan Hitit Üniversitesi, Tanzanya'nýn Zanzibar
þehrinde bulunan Zanzibar
Devlet Üniversitesi ile yapmýþ
olduðu protokol ile Mevlana
Deðiþim Programý kapsamýndaki
anlaþma sayýsýný 41'e çýkardý.
Anlaþma ile arkeoloji, kimya,
hemþirelik ve beden eðitimi ve
spor bölümlerindeki öðrenci ve
akademik personel arasýnda
deðiþim mümkün oldu. Haber
Servisi
TEK
YILDIZ
2
04 EYLÜL
2014 PERÞEMBE
HABER
10
Zabýtalar özlük sorunlarýnýn
çözümünü bekliyor
Tüm Bel Sen Çorum Þube Baþkaný Nevzat Veldet
"Zabýta Haftasý" nedeniyle yaptýðý açýklamada,
"Zabýta Haftasý nedeniyle, bu yýl da tüm yurtta çeþitli
etkinlikler yapýlýyor ve zabýtalar bu etkinlikler vesilesiyle
bir kez daha sorunlarýný dillendirmeye çalýþýyor. Ancak
resmi törenlerde yüksek perdeden atýlan nutuklarýn
aksine yýllardýr yaþanan ve zabýta çalýþanlarýnýn yaþamlarýný týkayarak adeta kangrenleþmiþ bu sorunlara maalesef ki halen çözüm bulunabilmiþ deðildir" dedi.Yerel
yönetimlerin hemen bütün hizmetlerinde emekleri olan
zabýta çalýþanlarýnýn özverili çalýþmalarýna raðmen, gerek
ekonomik ve sosyal haklarý bakýmýndan, gerekse de özlük
haklarý bakýmýndan birçok sorun yaþadýklarýnýn altýný
çizen Veldet,Zabýta çalýþanlarý diðer kamu çalýþanlarýndan
farklý olarak uzun süreli olarak, gece gündüz demeden
görev yapmakta, buna karþýlýk gerçek emeklerinin çok
altýnda maaþ almaktadýrlar. Kendilerine verilen görevleri
yerine getirmek amacýyla zorluklara göðüs germekte ve
özveriyle çalýþmaktadýrlar. Zaman zaman sokaktaki
dilencilere veya seyyar satýcýlara müdahale etmek zorunda kalan Zabýtalara bu yüzden maalesef ki vicdansýz ve
kötü kimselermiþ gibi bakýlmakta ama bu müdahalelerin
onlarýn kiþisel tercihi deðil kendilerine verilen görev
gereði olduðu unutulmaktadýr. Ülkemizde her geçen gün
daha da derinleþen iþsizliðin ve bunun bir sonucu olan
dilencilerin veya seyyar
satýcýlarýn sokaklara çýkmasýnýn sorumlusu zabýtalar
deðildir.
Bunlarýn
sorumlusu, bunca yýldýr
uyguladýðý ekonomik siyasi
programlarla insanlarýmýzý
iþsizliðe, açlýða ve yoksulluða terk eden siyasi iktidardýr. Kentin düzenini
oluþturan imardan çevre
saðlýðýna, saðlýktan kentin
esenliðinden
ekonomik
yapýdan kolluk gücüne
varan kadar 60'ýn üzerinde
kanun ve yönetmelikle
üzerlerine birçok görev
yüklenen zabýtalar, 1930'lu
yýllardan bu güne ne bir iþ
yapma teçhizatý, ne günün koþullarýna göre eðitim düzeyi,
ne de denetlenebilirlik ve baðýmsýz hareket edebilme
açýsýndan çaðdaþ geliþmeye uygun hale getirilmemiþtir.
Bir anlamda kamu düzeninin saðlanmasý görevini yerine
getiren Zabýta çalýþanlarý, bu görevleri sýrasýnda oldukça
sýk þekilde saldýrýya uðramaktadýrlar. Kimi zaman
yaralanmakta, kimi zaman ölümle sonuçlanan saldýrýlara
maruz kalmaktadýrlar. Ayrýca, asli görevleri arasýnda yer
almayan birçok iþi yapmalarý istenmektedir. Zabýtalarýn
yaþadýklarý bu sorunlar hem belediye yönetimleri, hem de
merkezi hükümetler tarafýndan görmezlikten gelinerek
yýllardan beri birikmiþ ve kangrenleþmiþtir. Her düzeydeki yetkililer sorunlarýn tespit edilmesinden ve çözümü için
tartýþýlmasýndan bile çekinmiþlerdir. Sorunlarýn bir kýsmý
yasa ve yönetmeliklerden kaynaklanýrken, bir bölümü de
her yerelin kendi özgül koþullarýndan ve belediyelerin
özel uygulamalarýndan kaynaklanmaktadýr. Sendikamýz
yerel yönetim hizmetlerinin temel direklerinden olan
zabýta çalýþanlarýnýn sorunlarýný, iþkolumuzdaki öncelikli
sorunlar arasýnda ele alýyor ve sorunlarýn çözüm için
gerekli yasal ve idari düzenlemeler yapýlmasý için gerek
TBMM nezdinde, gerek hukuksal alanda gerekse fiili ve
meþru mücadele anlayýþýmýz doðrultusunda iþyerlerimizde ve sokakta sorunlarý gündem yapýyor, çözüm için
mücadele ediyoruz.
Yýllardýr sürdürdüðümüz bu
mücadeleye ilk günkü kararlýlýk ve azimle aþaðýdaki taleplerimizle devam ediyoruz" þeklinde kaydetti.
Veldet zabýtalar olarak taleplerini ise þu þekilde sýrladý:
"Genel Ýdari Hizmetler sýnýfýnda olan zabýtalar yaptýklarý görev zorluðu nedeniyle bu hizmet sýnýfýndan çýkarýlmalý ve 657 sayýlý D.M.K. 36. maddesine Belediye Zabýtasý
Hizmetleri Sýnýfý ibaresi eklenmelidir: Böylece zabýtalara
mesleki statüsü saðlanmalýdýr. Zabýta memurlarýna
yýpranma hakký tanýnmalý, fiili hizmet zammýndan yararlanmalarý saðlanmalýdýr. Görevlerinin niteliði gereði
süreklilik arz eden iþler kapsamýnda bulunan ve günün 24
saatinde devamlýlýk gösteren hizmetlerde çalýþan Zabýta
personeline her ay maktuen kadro karþýlýðý ödenmekte
olan maktu "fazla çalýþma" ücreti kamu emekçilerinin
maaþýna ilave edilerek, emekli maaþ ve ikramiyesi
hesaplamasýna esas teþkil eden parametlere katýlýmý
saðlanmalýdýr. Zabýtaya her ay kadro karþýlýðý ödenen
maktu "fazla çalýþma" ücretinin, görevin yapýlmasý
sýrasýnda veya görevden dolayý hastalanma, yaralama ve
sakatlanma hallerinde olduðu gibi çalýþanýn dinlenme
hakký olan yýllýk izin dönemi ile hastalýk raporlarýndan da
kesilmemelidir. Merkezi Bütçe Kanunu ile aylýk ödenen
maktu fazla çalýþma ücret (mesai) miktarlarýnýn yalnýzca
alt sýnýrý belirlenmelidir. Fazla mesai ücretini belediyeler
kendi yerel konumu ve bütçelerine göre, günün þartlarý ve
yoksulluk sýnýrýný dikkate alarak maaþa orantýlý bir endeksle belirlemelidir. Üniversite mezunu olsa bile zabýtalarýn
hak ettikleri memuriyet
derecesine
inmesini
engelleyen belediye norm
kadro yönetmeliði ve itfaiye
yönetmeliðinde eþitsizliði
giderecek
düzenlemeler
yapýlmalýdýr. Yerel yönetimlerde personel yetersizliði ve kadrosuz çalýþtýrmalar nedeniyle zabýta
hizmetlerinin geçici iþçi ya
da belediyenin diðer birimlerinden memurlar geçici
görevlendirilmelerle verilmesi uygulamasýna durdurulmalý; Kentlerin ihtiyacý
olan zabýta sayýsý uluslararasý
standartlar
çerçevesinde belirlenerek
yeterli sayýda kadrolu zabýta istihdamý saðlanarak adrese
dayalý nüfus bilgilerine göre her yýl çalýþan sayýsý yeniden
belirlenerek boþ zabýta kadrolarý doldurulmalýdýr. Zabýta
çalýþanlarýnýn görevlerinden dolayý maruz kaldýklarý
yaralanma ve sakat kalma veya ölümleri halinde, 2330
sayýlý Maddi Tazminat ve Aylýk Baðlanmasý hakkýndaki
kanuna bir fýkra eklenerek zabýta çalýþanlarýna da nakdi
tazminat ödenmesi saðlanmalýdýr Özellikle metropol ve
büyükþehir belediyelerinde her belediye zabýta biriminin
farklý uygulama ve anlayýþý hem hizmeti alan halk açýsýndan hem de çalýþanlar açýsýndan ciddi olumsuzluklar
yaratmaktadýr. Bu nedenle, büyükþehir, ilçe ve belde
belediyelerin zabýta müdürlükleri tek bir çatý altýnda birleþtirilmeli ve uygulamada birlik saðlanmalýdýr. Her ilde
zabýta müdürlükleri oluþturularak bölgenin konumu ve
nüfus yoðunluðuna göre görev daðýlýmý tek merkezden
yapýlmalýdýr. Zabýta çalýþanlarýnýn görev yerlerinin
belediye baþkanlarýnýn keyfi tutumlarýna göre deðiþtirilmesi ve yasalara ve yönetmeliklere aykýrý çalýþtýrýlmasý
önlenmelidir. Zabýta personeline yönelik görevde yükselme sýnavlarý yýllardýr yapýlmadýðýndan bir çok
belediyede zabýta amirliði gibi görevler baþkanýn oluru ile
vekaleten yürütülmektedir. Hizmet üretiminin kalitesini
düþüren ve iþ barýþýný bozan bu uygulamaya son verilmeli
ve merkezi olarak görevde yükselme sýnavý yapýlarak,
görevlendirmeler asaleten buna göre yapýlmalýdýr."
Bahadýr YÜCEL
Türk Eðitim Sen,
BBP'den destek istedi
Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný
Selim Aydýn ve sendika yöneticileri Büyük
Birlik Partisi'ni ziyaret etti. Milli Eðitimin
okul müdürü atamalarý ile ilgili hukuksuzluk yapýldýðýný ve okullarda siyasallaþmanýn yolunun açýldýðýný iddia eden Aydýn,
BBP yöneticilerinden, "Hukuksuzluða dur
demeliyiz" diyerek destek istedi.
Yapýlan puanlandýrmalarýn bir merkezden
iþaret
edilerek
yapýldýðýný öne süren Aydýn,
okullarýn ciddi anlamda
gerginlik
içerisinde
olduðunu kaydetti.
BBP Ýl Baþkaný Erdal
Özkan, BBP Merkez Ýlçe
Baþkaný Aziz Döngel, Eksen
Çorum Temsilcisi Yaþar Öz
ve bazý BBP yöneticilerinin
hazýr bulunduðu ziyarette
konuþan BBP Ýl Baþkaný
Erdal Özkan, tüm haksýzlýk ve hukuksuzluklarýn karþýsýnda olduklarýný ifade etti.
"Hukuksuzluða karþý çýkmak için, gelip
bizi bulmasýný beklemeye gerek yok" diyen
Özkan, Türkiye'nin gidiþatýnýn kötü
olduðunu, her þeyin toz pembe gösterilmeye çalýþýldýðýný iddia ederek, herkesin
aklýný baþýna alýp, haksýzlýklara karþý durmasý gerektiðini kaydetti. Yasin YÜCEL
"Biz hakkýmýzý istiyoruz"
Türk Eðitim Sen Çorum Þube
Baþkaný Selim Aydýn ve yönetimi
kurulu üyeleri dün Saadet Partisini
(SP) Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk'ý ziyaret ettiler.
Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim
Aydýn ziyarette yaptýðý konuþmada, Milli
Eðitim Bakanlýðýnýn yaptýðý yeni uygulama
sonucu bazý okul müdürlerinin görevden
alýnmasýnýn haksýzlýk olduðunu söyledi.
Aydýn, "Haksýzlýða
dur demek amacýyla
buradayýz.
Biz
hakkýmýzý istiyoruz.
Ýl baþkanlarýný ve
sivil toplum kuruluþlarýný
ziyaret
ediyoruz. Sizlerin de
desteklerinizi bekliyoruz" dedi.
Saadet Partisini
(SP) Ýl Baþkaný Faruk
Cýdýk'ý ise ziyaretten
duyduðu
memnuniyeti dile getirerek, Türk Eðitim
Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn ve
yönetimi kurulu üyelerine teþekkür etti.
Cýdýk, "Konuyu basýn yoluyla takip
ediyoruz. Sizlerin çalýþmalarýnýzý ve
çabalarýnýzý da görüyoruz bu konudan
dolayý sizleri de tebrik ederim. Bu iþi
ehlinden alýp cahile vermektir. Bizler elimizden gelen desteði vereceðiz" þeklinde
konuþtu. Yasin YÜCEL
Gözaltýndaki polislere
yemek, kahvaltý yok
Yolsuzluk ve rüþvet soruþturmalarýný yürüten
polislerin Çaðlayan'daki gözaltýlarýnda hak ihlalleri yaþanmaya devam ediyor. Dün öðle yemeði
verilmeyen polislere bugün de kahvaltý verilmedi.
Adliyenin -7. katýnda gözaltýnda tutulan polislerin
avukatlarý ile görüþmelerine de izin verilmiyor.17 ve 25
Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonlarýný gerçekleþtiren polislerden
savcýlýk tarafýndan ifadesi tamamlanan 12 kiþi tutuklanmasý talebiyle
mahkemeye sevk edildi. Savcýlýk
ifadeleri süresince Çaðlayan'daki
Ýstanbul Adalet Sarayý'nýn -7. katýnda
gözaltýnda tutulan polislere dün öðle
yemeði verilmemiþti. Bu sabah ise
mahkeme ifadeleri baþlamadan kahvaltý yapabilmeyi
isteyen emniyet mensuplarý defalarca talepte bulunmalarýna raðmen bu en temel insani talepleri dahi
kanunsuzca reddedildi. Bunun üzerine sorguya az bir
süre kala avukatlar kendi imkânlarý ile kahvaltý
malzemesi tedarik ederek müvekkillerinin kahvaltý
ihtiyacýný karþýladý. Polis avukatlarý, süreç boyunca
maruz býrakýldýklarý tüm hak ihlallerini kayda geçirdik-
lerini belirterek sorumlularýn kanun önünde hesap vereceklerini
vurguladý.Avukat
Osman
Ertürk:
"Müvekkillerimizle görüþtürülmüyoruz."22 Temmuz
Sahur operasyonu süresince yaþanan ve hukukçularýn
büyük tepkisini çeken bir hukuk skandalý daha tekrar
etti. Avukatlar, kanunen hiçbir engel bulunmamasýna
raðmen müvekkilleri ile görüþtürülmedi. Mahkeme öncesi müvekkilleri ile
görüþtürülmeyen avukatlarýn sorguya
hazýrlanmalarý da bu þekilde engellenmek isteniyor. Hukuksuz uygulamaya
tepki gösteren avukat Osman Ertürk,
"Kanunen her talep anýnda avukatlarýn müvekkilleri ile görüþtürülmesi
gerekir. Ancak defalarca talepte bulunmamýza raðmen bu taleplerimiz hiçbir gerekçe gösterilmeksizin reddedildi." þeklinde konuþtu. Ayrýca Ertürk,
kendilerine soruþturma evraký olarak sunulan CD'nin
içerik olarak tüm müvekkilleri kapsamadýðýnýn da altýný
çizerek, "Savunma öncesi hem müvekkillerimizle
görüþmemiz engelleniyor hem de dosya içeriðine
eriþmemiz engelleniyor. Bu savunma hakkýnýn açýkça
ihlalidir." ifadelerini kullandý.
Çomar Barajýnda
çatýþma: 1 ölü
Çorum'da iki grup arasýnda meydana
gelen silahlý çatýþmada bir kiþi hayatýný kaybetti.Olay önceki akþam saatlerinde Çomar
Barajýnda meydana geldi. Aralarýnda
husumet bulunan iki gurubun karýþtýðý tabanca ve pompalý tüfeklerin kullanýldýðý olay
sýrasýnda Mehmet Avcý, aðýr yaralandý. Avcý,
arkadaþlarý tarafýndan önce Çorum Özel
Hastanesi'ne ardýndan ise ambulansla Hitit
Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'ne getirildi.
Avcý, doktorlarýn tüm müdahalesine raðmen kurtarýlamadý. Polis ekipleri olay sonrasýnda 5 kiþiyi gözaltýna aldýlar. Yapýlan aramada ise 2 adet tabanca bir adet pompalý
tüfek ele geçirildi.
TEK
YILDIZ
2
04 EYLÜL
2014 PERÞEMBE
HABER
11
Avcý:Lise yerleþtirmeleri
magazine edildi
Millî Eðitim Bakaný Nabi Avcý, lise yerleþtirmelerinin
magazine edildiðini belirterek, "Ýþte haham baþýnýn
torunu da imam hatibe yerleþtirildi deniyor.
Hahambaþýnýn çocuðu deyince, meþhur bir gazetecinin
kýzý olunca bunlar gündeme geliyor" dedi.
Avcý katýldýðý bir televizyon programýnda, Temel
Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ Sistemi, öðretmen atamasý
iliþkin açýklamalarda bulundu. Avcý, 1 milyon 300 bin
öðrencinin bir þekilde bir liseye yerleþtirmek durumunda
olduklarýný belirterek, "Çünkü 12 yýl eðitim zorunlu ve
dolayýsýyla lise eðitimi de zorunlu. Hiçbir öðrencimizi
okulsuz, öðretmensiz býrakma lüksümüz yok. Yerleþtirme
sistemimiz þöyle iþliyor, Öðrenci e-okul sistemine girdiði
zaman karþýsýna bir A listesi
seçeneði çýkýyor. Bu A listesinde puanýna göre arzu
ettiði 15 okul yazýyor. Ben þu
okullardan birine girmek
istiyorum diyor. Türkiye'nin
herhangi bir yerinden 15
okulu yazabilir. Biz diyoruz ki,
tamam 15 okul tercihini yap,
ama diyelim ki bu 15 okul tercihinden herhangi birine yerleþmeye puanýn yetmedi, yerleþemedin. Bu 15 okula
senden daha yukarýda puanlarý olduðu için baþkalarý girdi
ve sen onlardan birine yerleþemedin. O zaman bir B listemiz var. Bu B listesinde 6
tane okul türümüz var. Ýþte
Fen Lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu imam hatip lisesi, Anadolu meslek lisesi, çok programlý lise gibi. Diyoruz
ki, eðer 15 tercihinden birine yerleþemezsen, þu okul türlerinden hangisine istersen uygun olan bir yerde biz seni
yerleþtirelim. Öðrencinin adresine göre bu okul türlerinden 4 tanesini seçmesinin ardýndan, bu dört okul
türünden hangisinde sana uygun bir kontenjan varsa
oraya seni yerleþtirelim diyoruz" dedi.
-MAGAZÝNE...Lise yerleþtirmelerinin magazine edildiðini vurgulayan
Avcý, "Ýþte haham baþýnýn torunu da imam hatibe yerleþtirildi deniyor. Hahambaþýnýn çocuðu deyince, meþhur
bir gazetecinin kýzý olunca bunlar gündeme geliyor.
Doðru, ama o çocuðumuz ortaokulu özel Musevi ortaokulunda bitirmiþ ve sisteme o yüzden girmemiþ. Çünkü liseye de yine Musevi lisesinde devam edecek, özel bir okulda devam edecek, dolayýsýyla da sisteme girmemiþ. Ama
dediðim gibi biz hangi öðrencimiz özel okula gideceði için
sisteme girmedi, hangi öðrencimiz o sýrada fýndýk toplamaya gittiði için sisteme giremedi. Hangi öðrencimiz sisteme girmeyi baþaramadýðý için yanlýþ bir kodlama yaptýðý
için sistemde görünmüyor, bunlarý bilmediðimiz için bilemeyeceðimiz için sistemde hiç girmemiþ gibi görünen
veya
gerçekten
hiç
girmemiþ olan öðrencileri
de bir þekilde bir yere yerleþtirmek zorundayýz" diye
konuþtu.
-"KURMANCÝ
VE
ZAZAKÝ ÖÐRETMENLERÝ
ÝÇÝNDE NORM KADRO
OLUÞTURUYORUZ"Kurmanci ve Zazaki
öðretmenlerin
atamasý
yapýlmýyor
gerekçesiyle
Mardin'de açýlýk grevi
baþlatan öðretmelere iliþkin
ise Avcý, "Kurmanci ve
Zazaki öðretmenleri içinde
norm kadro oluþturduðumuz belirtmemize, bu
yönde açýklamalar yapmamýza raðmen Mardin'de hala bu konuda açlýk grevi
yapan öðrenciler varmýþ. Onlara bir kere daha söylüyorum yani boþu boþuna aç kalmaya gerek yok. Biz zaten
bunu 1 sene öncesinden söyledik. Öncelikle bu sene kaç
öðrencinin hangi seçmeli dersi seçtiðine bakalým. Þimdi
okullar açýlmadan, hangi okulda kaç kiþi bu dersi seçecek
bilemiyoruz. Bilmeden de oraya bir norm kadro oluþturamýyoruz. Ama geçen seneki verilere bakarak, belli
okullarda bu norm kadrolarý oluþturduk. O norm kadrolara atamalar yapacaðýz" dedi.
Ýstanbulspor'un 'Beylikdüzü' keyfi
Beylikdüzü Belediyesi ve Ýstanbulspor
Kulübü'nün gerçekleþtirdiði iþbirliðiyle Ýstanbulspor artýk çalýþmalarýný yeni adresi Beylikdüzü'nde
sürdürecek.
Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü'nde tarih yazýlýyor
diyerek
duyurduðu
Ýstanbulspor
lansmanýný,
Beylikdüzü'nde düzenlenen görkemli lansman ile
kamuoyuyla paylaþtý. Bilge Tarhan, Dimitri Pantazi gibi
eski futbolcularýnda katýldýðý gecede, spor camiasýndan
önemli isimler de vardý.
ÝSMAÝL GÖKÇEK'E ONUR PLAKETÝ VERÝLDÝ
Gecede, Ýstanbulspor Kulübü Baþkaný Ömer
Sarýalioðlu tarafýndan Beylikdüzü Belediye Baþkaný
Ekrem Ýmamoðlu'na 61 numaralý Ýstanbulspor formasý
hediye edilirken, 15 yýllýk ALS hastasý eski futbolcu ve
ayný zamanda ALS Derneði Kurucusu ve Baþkaný Ýsmail
Gökçek'e de onur plaketi verildi.
Ýsmail Gökçek ile yýllar sonra bir arada olmaktan çok
mutlu olduðunu belirten Beylikdüzü Belediye Baþkaný
Ekrem Ýmamoðlu, kendisiyle bir anýsýný paylaþarak,
Geçmiþte Trabzonspor'da yöneticilik yaptýðým dönemde
jübilesi olmuþtu. Tarih böyle buluþmalarla bazen insanlarý ödüllendiriyor. Kendisiyle burada bir araya gelmekten onur duydum dedi.Herkesi ALS hastalýðý için
duyarlýlýða davet eden Ýmamoðlu, bu konuda farkýndalýk
oluþturulmasýnýn çok önemli olduðunu belirtti ve
herkesten katký istedi.
MAÇLAR GÜRPINAR STADI'NDA OYNANACAK
Sporun bir kentin geleceðinde büyük önem teþkil
ettiðinin altýný çizen Belediye Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu,
Bugün tarihi bir buluþmayý gerçekleþtiriyoruz. 100 yýla
yakýn tarihiyle asýrlýk çýnar Ýstanbulspor ile bir aradayýz.
Ýstanbulspor, Ýstanbul Erkek Lisesi'nin öðrenci ve öðretmenleri tarafýndan kurulan çok deðerli bir kulübümüz.
Bundan sonra Ýstanbulspor, Beylikdüzü ile beraber
mücadelesine ve sportif çalýþmalarýna devam edecek.
Bizimle bu adýmý atan Kulübümüzün Baþkaný Ömer
Sarýalioðlu'na, kulübümüzün vakfýna ve bütün deðerli
dostlarýmýza teþekkür ediyoruz diye konuþtu.
Ýmamoðlu, ayrýca 3. Lig'de olan kulübün maçlarýnýn
ikinci devreden itibaren Beylikdüzü Gürpýnar Stadý'nda
oynanacaðýnýn müjdesini verdi.
BAÞKAN'A SARI SÝYAH FORMALI HOÞ GELDÝN
KARÞILAMASI
Sahnede, Beylikdüzü Belediye Baþkaný Ekrem
Ýmamoðlu'na sarý siyah forma hediye eden Ýstanbulspor
Kulübü Baþkaný Ömer Sarýalioðlu ise, Beylikdüzü halký,
içinizde bulunmaktan onur duyuyorum. Birlikte güzel
þeyler baþaracaðýz. 61 numaralý formayý baþkana hediye
ediyoruz. Aramýza hoþ geldin Sayýn Baþkan ve
Beylikdüzü diyerek baþarýlar diledi.
ÝSTANBULSPOR'U BÝRLÝKTE YAÞATACAÐIZ
Kulübün eski baþkanlarýndan Aziz Alturfan da söz
alarak, Ýstanbulspor'un bugüne kadar hep zorlu yollardan geçtiðini ifade ederken, bu renklerin yaþatýlmasýnda
Beylikdüzü halkýnýn desteðinin önemine dikkat çekti.
TARÝHÝ BULUÞMA
Sunuculuðunu ünlü sunucu Korhan Abay'ýn yaptýðý
geceye sarý siyah taraftarlarýn ve Beylikdüzü halkýnýn
ilgisi büyüktü. Gecede, Ýstanbulspor Onursal Baþkaný
Prof. Dr. Mithat Mele, Kulüp Baþkaný Ömer Sarýalioðlu,
Eski Baþkanlar Fethi Erhan, Prof. Dr. Aziz Alturfan,
Hüsnü Erek ve Ýstanbulspor eski futbolcusu Ýstanbulsporlular Derneði Baþkaný Bilge Tarhan'a plaket takdim
edildi.
Görkemli lansman, futbolcularýn ve teknik heyetin de
sahneye davet edilerek toplu fotoðraf çekimi yapýlmasýyla sona erdi. Eski futbolcular ile yeni futbolcularýn ayný
karede buluþmasý eski ve yeni nesil bir arada þeklinde
yorumlandý. Gecede genç Baþkan Ýmamoðlu da futbolcularla birlikte selfie çektirdi. Geceye CHP Ýstanbul
Milletvekili Süleyman Çelebi de katýldý.
Bankacýlýk
sektöründe kar
neden düþüyor?
Türkiye Bankalar Birliði (TBB)
raporuna göre kaynak maliyetinin
yüksek oluþu ile birlikte bankacýlýk sektöründeki vade uyumsuzluðunun yarattýðý
etkinin sürmesi karlýlýktaki gerilemenin
devam etmesine neden oldu. Yýlýn ikinci
çeyreðinde kar hacmi geçen yýlýn ayný
dönemine göre yüzde 7 azaldý. Yýllýk
bazda deðerlendirildiðinde kar hacmindeki düþüþ yüzde 11 seviyesinde gerçekleþti.
TBB, Haziran 2014 Türkiye Bankacýlýk
Sistemi Raporu'nu açýkladý. Rapora göre
2014 yýlý ilk yarýsý itibarýyla küresel riskler
önemini korudu. ABD ve AB merkez
bankalarýnýn bu risklere yönelik politikalarý farklýlaþmaya devam etti.
Türkiye'de büyüme ve enflasyon beklentilerin üzerinde seyrederken, cari iþlemler
açýðýndaki iyileþme süreci jeopolitik risklerin artýþýna raðmen devam etti. Yýlýn ilk
yarýsý itibarýyla bankacýlýk sektörünün
fonlama maliyeti artarken, kurumsal kredi
büyümesi devam ederken, bireysel kredi
artýþý yavaþladý. Sektörün sermaye
yeterliliði yüksek seyretti. Kar hacmi
düþtü. Þube ve personel sayýsýndaki artýþ
hýzý yavaþladý.
geliþmiþ ülke merkez bankalarý küresel
ekonomi açýsýndan belirleyici olmaya
devam ediyor. 2014 yýlýnýn ikinci
çeyreðinde ABD ekonomisinde baþta
iþgücü piyasasý olmak üzere genel
ekonomik görünümde yaþanan toparlanma varlýk alýmlarýnýn azaltýlmasý sürecinin
devam etmesini saðlarken, ABD Merkez
Bankasý'nýn beklenenden daha erken faiz
artýrýmýna gidebileceði tartýþmalarýnýn da
sürmesine neden oldu.
Avrupa'da ise ekonomik toparlanmaya
iliþkin göstergelerin hala zayýf bir performansa iþaret etmesi, Avrupa Merkez
Bankasý'nýn gevþek para politikasýný
devam ettirmesine neden oldu. Bu
çerçevede, Avrupa Merkez Bankasý 5
Haziran 2014 tarihinde para piyasalarýnda
faizlerin daha da düþerek kredi arz ve
talebinin canlanmasý amacýyla yeni bir
uzun vadeli yeniden finansman olanaðýný
uygulamaya koydu.
-JEOPOLÝTÝK RÝSKLERGeliþmiþ
ülkelerin
merkez
bankalarýnýn para politika uygulamalarýna
iliþkin gerçekleþme ve beklentilerin
geliþmekte olan ülkeler üzerindeki etkisi
yýlýn ikinci yarýsýnda da hissedildi. ABD
Merkez Bankasý'nýn varlýk alýmlarýný
azaltmasý ve faiz artýrým beklentilerinin
öne çekilmesi geliþmekte olan ülkelere
sermaye akýmlarýný sýnýrlandýrýrken,
Avrupa Merkez Bankasý'nýn attýðý adýmlar
söz konusu ülkelerdeki risk algýlamalarýnýn artmasýnýn önüne geçti.
Bununla birlikte, artan jeopolitik riskler de
makroekonomik görünüm açýsýndan fon
akýmlarý ve emtia fiyatlarý üzerinde etkili
oldu.
-EKONOMÝK
BÜYÜME
BEKLENTÝLERDEN DAHA YÜKSEK
SEYRETTÝTürkiye'de, 2014 yýlýnýn ilk çeyreðinde,
ekonomik büyüme beklentilerden daha
yüksek seyretti. Yýlýn ilk çeyreðini yüzde
4.3'lük büyüme ile tamamlayan Türkiye
ekonomisinde enflasyon ise yüksek
kalmaya devam etti. Politika yapýcýlar
tarafýndan alýnan son önlemlerin de etkisiyle jeopolitik risklerin ihracat üzerinde
negatif etki doðurmasýna karþýn, cari
iþlemler açýðýnda düzelme devam etti.
-FAÝZ ORANLARINDA ÝNDÝRÝME
GÝDÝLDÝRapora göre son dönemde gerek
Merkez Bankasý gerekse BDDK tarafýndan
alýnan
önlemlerle
birlikte
kredi
büyümesinin referans olarak ifade edilen
seviyelere gerilemesi, cari iþlemler açýðýndaki toparlanmanýn sürmesi ve döviz
kurunun enflasyon üzerindeki birikimli
etkisinin giderek azalmasý ile Merkez
Bankasý faiz oranlarýnda indirime gitti.
Politika faiz oraný Mayýs ve Haziran ayý
toplantýlarýnda 50'þer baz puan indirildi.
-KURUMSAL VE BÝREYSEL KREDÝ
BÜYÜMESÝ ARASINDA AYRIÞMA
DEVAM ETTÝBankacýlýk
sektörünün
fonlama
maliyetlerinin yüksek seyretmeye devam
etmesi ve özellikle bireysel kredilere
iliþkin olarak vade düzenlemeleri sonucunda kredi büyümesindeki yavaþlama
yýlýn ikinci çeyreðinde de devam etti. Buna
ek olarak, kurumsal krediler ile bireysel
krediler arasýndaki ayrýþma da devam etti.
-KARLILIKTA GERÝLEME SÜRDÜKaynak maliyetinin yüksek oluþu ile
birlikte bankacýlýk sektöründeki vade
uyumsuzluðunun yarattýðý etkinin sürmesi karlýlýktaki gerilemenin devam etmesine neden oldu. Yýlýn ikinci çeyreðinde
kar hacmi geçen yýlýn ayný dönemine göre
yüzde 7 azaldý. Yýllýk bazda deðerlendirildiðinde kar hacmindeki düþüþ
yüzde 11 seviyesinde gerçekleþti. Yýllýk
bazda ortalama özkaynak karlýlýðý Haziran
2014'te yüzde 11.7, ortalama aktif karlýlýðý
ise yüzde 1.3 seviyesinde gerçekleþti.
-TOPLAM AKTÝFLER BÜYÜDÜYýlýn ilk çeyreðinde yüzde 4 büyüyen
toplam aktifler ikinci çeyrekte bir önceki
çeyreðe göre yüzde 2 oranýnda, 28 milyar
TL tutarýnda büyüdü. Krediler aktif
büyümesinde
belirleyici
olmayý
sürdürürken, menkul kýymetler portföyün
yüzde 2 azaldý.
Bankacýlýk sektörünün fon kaynaklarýna bakýldýðýnda mevduatlarýn toplam içindeki payý bir önceki çeyreðe göre
deðiþmeyerek yüzde 53 seviyesinde
gerçekleþti. Mevduat dýþý kaynaklarýn payý
ise yüzde 27 oldu.
Bankacýlýk
sektörünün
sermaye
yeterlilik rasyosu yüzde 16.3 seviyesinde
gerçekleþti.
-TOPLAM AKTÝFLER MEVDUAT
BANKALARINDA YÜZDE 20 ARTTIBilanço toplamý, Haziran 2014 itibarýyla, geçen yýlýn ayný dönemine göre TL
bazýnda yüzde 20 oranýnda büyüyerek 1
trilyon 730 milyar TL oldu.
Haziran 2013'e kýyasla, toplam aktifler
mevduat bankalarýnda yüzde 20, kalkýnma ve yatýrým bankalarýnda ise yüzde 33
oranýnda arttý.
-TOPLAM AKTÝFLER ÝÇÝNDE ÖZEL
BANKALARIN PAYI GERÝLEDÝHaziran 2014 itibarýyla, geçen yýlýn
ayný dönemine göre, toplam aktifler
içinde kamu bankalarýnýn payý 1 puan
artarken, özel bankalarýn payý 2 puan geriledi. Ýlk çeyrekte payý 2 puan artan
yabancý bankalarýn payý ise 1 puan arttý.
Kredi stoku içinde, özel bankalarýnýn
payýndaki düþüþ 3 puana ulaþtý. Yabancý
bankalar toplam aktiflere paralel olarak
mevduat ve krediler içindeki payýný 1'er
puan arttýrdý. Alýnan kamusal tedbirler
nedeniyle baþta bireysel krediler olmak
üzere, kredi stoku büyüme hýzý yavaþlamaya devam etti ve Haziran 2014 itibarýyla yüzde 23 seviyesine geriledi.
Belediyespor
Cuma günü yolcu
04 EYLÜL
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
2014 PERÞEMBE
Çorum belediyespor
deplasman da karþýlaþacaðý
Kýzýlca Bölük maçý için
yarýn öðleyin Denizliye hareket
edecek.Yarýn tesislerde yenilecek
olan öðle yemeðinin ardýndan
Denizli ye hareket edecek olan
Kýrmýzý siyahlý kafile Akþam geç
saatlerde Denizli Nort Point
otele yerleþmesi bekleniyor.
Cumartesi günü yapýlacak ter
antrenmaný sonrasýnda otelde
maç saatini bekleyecek.
Baþkandan
zemin
kontrolü
Belediyespor tam kadro çalýþtý
Çorum belediyespor kulüp
baþkaný Zeki Gül ligin baþlamasýna
sayýlý
günler
kala
Belediyespor'u yakýn takibe aldý.
Kulüp baþkaný Gül dün Dr.
Turhan Kýlýçcýoðlu stadyumda
yapýlan çalýþmayý yönetim kurulu
üyeleri ile birlikte yaklaþýk 1 saat
izledi. Antrenman öncesinde kulüp
baþkaný Gül saha zemini hakkýnda
görevlilerden bilgi alarak çim zeminini kontrol etti.
Çorum belediyespor dün yaptýðý
çalýþma ile Hafta sonu deplasman da
karþýlaþacaðý Denizli temsilcisi Kýzýlcabölük maçýnýn hazýrlýklarýný tam kadro
sürdürdü. Dün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda gerçekleþtirilen çalýþmayý Teknik
direktör Yavuz Ýncedal yönetti. Salý günü
yapýlan antremana ishal sebebiyle katýlamayan Kývanç, Mehmet Akif ve Eray da
katýldýTeknik direktör Yavuz Ýncedal, antreman öncesi saha kenarýnda futbolcularýna taktik tahtasý önünde yaklaþýk 15 dakika ders verdi. Ders sonrasýnda taktik ve
teknik çalýþmasý yapan Kýrmýzý siyahlýlar
çalýþmayý tamamladý. Dün yapýlan çalýþmayý Kulüp baþkaný Zeki Gül ve bazý yöneticilerde izledi.
Kulüpler arasý Kros
ligi Erzurum'da
Yavuz Ýncadal'dan fýrça
Çorum belediyesporlu futbolcular dün Dr.Turhan
Kýlýçcýoðlu stadyumunda yapýlan Kýzýlca Bölük maçý
hazýrlýk antrenman öncesinde teknik direktör Yavuz
Ýncadal dan fýrça yediler.
Antrenman öncesi futbolcularýna saha içinde ve dýþýnda nasýl hareket etmelerini anlatan teknik adam, futbolcu-
Erol'a Ulukavakspor talip
Deplasmanlý bölgesel ligde mücadele
eden Ulukavak spor, Çorum
belediyespor'lu Erol
Topaloðluna talip oldu.
Kulübe yakýn kaynaklar-
dan alýnan bilgiye
göre
Ulukavaksporlu
yöneticiler
belediyespor yönetimininden Bu futbolcuyu kadrolarýna
katmak istediklerini
ifade ettiler.
Belediyespor yönetimi ise, son kararý
futbolcunun vereceðini ifade ettiler.
Erol'a Ulukavak
spor 5 bin lira ve aylýk 600
lira ücret teklifinde bulundu. Genç oyuncu ise,
Ulukavakspor'un teklifini
düþünmek için yönetimden
süre istediði öðrenildi.
larýn antrenmana çýktýktan sonra bireysel sohbetleri ve
þakalaþmalarýnýn yapýlmamasýný kendilerinin artýk lig
öncesi antrenmana ve maçlara konsantre olmalarýný istedi.
Teknik adam antrenman öncesi saha kenarýnda yaklaþýk 15 dakika futbolculara tahta üzerinde yapmalarý
gereken hareketleri anlattý.
Sebat
hazýr
kýta
Kýrmýzý-Beyazlýlar, güçlü kadrosu ile Gaziosmanpaþa maçýný beklemeye baþladýSpor Toto 3.Lig 1.Grup'ta
mücadele edecek olan Sebatspor, bu sezon 3.Lig'de
transfer þampiyonu oldu. Kadrosuna iki golcü oyuncu katan
Kýrmýzý-Beyazlýlar artýk ligin baþlamasýný sabýrsýzlýkla beklemeye baþladý, ilk hafta oynayacaðý Gaziosmanpaþa maçýnýn
hazýrlýklarý devam ediyor. Sebatspor Teknik Direktörü Ayhan Alemdaroðlu yönetiminde Sebatspor tesislerinde yapýlan çalýþmalarda oyuncularýn bir hayli hýrslý oluþu teknik heyetin yüzünü güldürürken, Teknik Direktör Alemdaroðlu
ise, "Çok iyi bir kadro kurduk. Uyum sorununu da yavaþ yavaþ atlatýyoruz. Gaziosmanpaþa galibiyeti ile lige iyi bir baþlangýç yapmak istiyoruz" dedi.
Çorum Ýl Özel idaresi Atletizim
takýmý kros ligine hazýrlanýyor. 4 ayak
þeklinde yapýlacak olan Atletizim kros
liginin ilk ayaðý olan 8 Ekim tarihinde
Erzurumda yapýlacak. Atletizim takýmý
antrenör Ertan Aydýn nezaretinde Dr
Turhan Kýlýçcýoðlu stsaduyum da lig öncesi
hazýrlýklarýný sürdürüyor.
4 grup þeklinde yapýlacak olan yarýþmalarýn ilk grubu 8 ekim Erzurum, 2. Grup
yarýþmalarý Aðrý, 3. Grup yarýþmalarý Ýstanbul ve yarýþmalarýn son grup final koþularý
30 kasým da Kuþadasýnda yapýlacak.
Ýl özel idaresi atletizim takým antrenörü
Ertan aydýn, yarýþmalar ile ilgili olarak þöyle
konuþtu" Genç erkek ve bayanlardan kurulu atletizim takýmýmýz Erzurumda yapýlacak
olan yarýþlara iddialý olarak hazýrlýk yapýyoruz. Geçtiðimiz sene ayný yarýþmalarda
Çorum takýmý olarak ligi 6. Sýrada tamamladýk. Bu sene hedefimiz ise, bir basamak
yukarý çýkarak 5. Sýrada tamamlamak istiyoruz. Çalýþmalarýmýz bu plan doðrultusunda
yapýlýyor.Takýmda genç erkeklerde 6, genç
bayanlarda 4 olmak üzere toplam 10
sporcumuz var. Bunlar 1995-96 ve 97
doðumlu sporculardýr" dedi.
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN