2014 yýlý
böyle geçti
A
SAYF
E
6-7’D
Yeni yýlýnýzý kutlar
hayýrlara vesile
olmasýný dileriz
Tek Yýldýz Gazetesi
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
01 OCAK 2015 PERÞEMBE
40 KURUÞ
Yeni Otobüs Terminalinde
en yüksek kira tuvaletin
Çorum Belediyesi
tarafýndan yaptýrýlan
Otobüs Terminali'nin iþyeri
ihalesi dün yapýldý.
Belediye Meclis salonunda
saat 13.30'da baþlayan ihaleye
ilgi yüksek oldu.
Çevreyolu Bulvarýnda bulunan
Yeni Þehirlerarasý Otobüs
Terminalinde bulunan 51 adet
iþyeri ihalesinde otobüs ve
ilçe minibüs yazýhanelerine
ise talipli çýkmadý.
Ýhalede en yüksek kira
bedeli ise yýllýk KDV
A
SAYF
DE
’
7
hariç 200 bin lira ile
tuvalete verildi.
Kamu Hastaneleri
Birliði'nde
devir teslim
Çorum Kamu Hastaneleri Birliði
Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani
görev süresinin bitmesinin ardýndan
Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliðine
Dr. Ömer Sobacý getirilmiþti. Görev devir teslim töreni dün yapýldý.Kamu Hastaneleri Birliði
Genel Sekreterliðinde gerçekleþtirilen devir
teslim törenine Dr. Turgay Happani, Kamu
Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Opr.
Dr. Ömer Sobacý, Ýl Saðlýk Müdürü SAYFA
DA
Ýsmail Yücel, Halk Saðlý Müdürü Ahmet 9’
Barýþ, Tabip Odasý Baþkaný....
"Yeni asgari ücret
yetersiz ve
beklentilerden uzak"
Ýlahiyat'ta "Engelli
Farkýndalýðý" etkinliði
"2015
mücadele
yýlýmýz olacak"
SaðlýkSen Çorum Þubesi
Basýn ve Ýletiþim Baþkan
Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý
2014 yýlýný deðerlendirerek, "Bir
yýlý geride býrakýp, yeni bir yýla
kapýyý aralamanýn eþiðindeyiz.
Zaman; insana bahþedilmiþ en
büyük nimetlerden biridir. Ancak,
Peygamber Efendimiz, geçen
zaman konusunda bizi
uyarmýþ,kýymetini iyi
bilmemiz gerektiðini SAYFA
A
öðütlemiþtir.
10’D
Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi'nde
"Engelli Farkýndalýðý ve
Sorumluluklarýmýz" konulu etkinlik yapýldý.
A
SAYF
E
11’D
Yýlbaþý öncesi
denetimler
Salim Uslu'dan Mevlit Kandili mesajý
SAYFA 2’DE
"Kamu çalýþaný
kendi bütçesine, cebindeki
parasýna sahip çýkmalý"
ÇKS baþvuru
süresi uzatýldý
Fatih Gök
SAYFA 5’DE
Türk-Ýþ Ýl Temsilcisi ve
Þeker-Ýþ Þube Baþkaný Sefer Kahraman yeni yýl nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý.
Mesajýna, "Üzüntü ve sevinçleriyle 2014 yýlýný geride býrakýrken, umutlar ve beklentilerle dolu yeni bir yýla girmenin heyecanýný yaYFA
þýyoruz" diyerek baþ- S5A’DE
layan Kahraman,
Mehmet Aþýk
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ yaptýðý açýklamada Çiftçi
Kayýt Sistemi baþvuru süresinin uzatýldýðýný belirtti.
Türk Saðlýk Sen Çorum
Þube Baþkaný Fatih Gök, yeni
yýl nedeniyle yaptýðý açýklamada, Kamu çalýþanlarý, vatandaþlar, ülkemiz,...
SAYFA 4’DE
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü,
merkez ve ilçelerde genel denetimler dýþýnda, yeni
yýl nedeniyle toplu tüketim, eðlence mekanlarý ve
gýda satýþ yerlerinin denetimlerine de aðýrlýk verdi.
Kentte faaliyetlerini sürdüren içkili lokanta, tekel
büfeleri ve eðlence yerleri baþta olmak üzere, 23
lokanta ve eðlence yeri ile 69 tekel büfesini
AYFA
olmak üzere toplam 82 denetim gerçekleþtir- S3’DE
ildi. Hijyen þartlarýna uyulup uyulmadýðý,
tüketime sunulan gýdalarýn....
Sefer Kahraman
MEVLÝD KANDÝLÝ
Çorum Ýl Müftüsü
Eflaz Ermiþ
SAYFA3’DE
TEK
YILDIZ
2
HABER
01 OCAK 2015 PERÞEMBE
AYAZ AÐA
OTO YIKAMA ve
OTO KUAFÖR’e
Oto Yýkama
Ustasý Aranýyor
Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta
Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda
deneyimli usta alýnacaktýr.
Müracat Cesur Karaca
Ýrtibat Tel:0507 849 02 31
Leventler Kuyumculuk
Eleman arýyor
Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz
bünyesinde yetiþtirilmek üzere
15-17 yaþ erkek eleman
aranmaktadýr.Müracaatlarýn
þahsen olarak Yeniyol mahallesi
sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý
gerekmektedir. Tel: 0364 213 80 41
ELEMAN
A R A N I YO R
ÖM-SAN TREYLERDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI
KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN
YAPILMASI RÝCA OLUNUR.
ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM
TEL: 234 84 22
ELEMAN ARANIYOR
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
2
Salim Uslu'dan
Mevlit Kandili mesajý
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, Mevlit Kandili nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý.
Mesajýna, "Sevgi, rahmet ve merhamet
Peygamberi Efendimizin dünyaya geliþinin
yýldönümü olan Mevlid Kandilini bir kez daha
idrak ediyoruz" diyerek baþlayan Salim Uslu,
"Her yýl yeni bir heyecanla Peygamberimize
duyulan eþsiz ve derin sevgiyi gönüllerden sözlere
ve toplumsal bilince aktarmak için efendimizin
dünyaya geliþini Mevlid Kandili olarak kutluyoruz. Bu mübarek gece vesilesiyle Mevlid
Kandilinin tüm insanlýða sevgi, barýþ ve huzur
getirmesini diliyor, hemþehrilerimizin, vatandaþlarýmýzýn ve Ýslâm âleminin Mevlid Kandilini
kutluyorum" dedi. Haber Servisi
:
:
:
:
:
:
05:24
06:57
11:50
14:10
16:32
17:58
01.01.2015
Peygamberimizin Mekke-i
Mükerreme'yi fethi (630) - Mîlâdî
Yýlbaþý - YARIN MÜBÂREK
MEVLÝD KANDÝLÝ'DÝR
Günün Þiiri
TÖVBE
Müslümanlar zamâne yatlý oldu,
Helâl yenmez, haram kýymetli oldu.
DED Edebiyat Bülteni'nden,
Nurullah Genç özel sayýsý
Okuyan Kur’ân’a kulak tutulmaz,
Þeytanlar semirdi, kuvvetli oldu.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum
Þubesi'nin çýkardýðý Edebiyat Bülteni 12. kez
okuyucularýyla buluþuyor.
Daha önce Necip Fazýl ve Abdurrahim Karakoç
özel sayýlarý ile ülke genelinde adýndan söz ettiren
Edebiyat Bülteni, üçüncü özel sayýsýný geçtiðimiz
yýl Çorum'da aðýrlanan
ünlü þair ve akademisyen
Profesör Doktor Nurullah
Genç'e ayýrmýþ.
Derginin bu sayýsýnda;
Nihat Örs, Mehmet
Okumuþ, Adem Arslan,
Halit Yýldýrým, Tülay
Bilgin ve Hüseyin Kýr gibi
ilde tanýnan edebiyatçýlarýn yanýnda ülke
genelinde isim yapmýþ
Mustafa
Özçelik,
Nurettin Durman, Adem Turan, Nuray Alper,
Mehtap Altan, Mehmet Aycý, Muhsin Ýlyas Subaþý,
Nurcan Avcý Bayraktar, Þahameddin Kuzucular ve
Kadir Sabuncuoðlu gibi deðerli ustalarýnda yazýlarý
bulunmakta…Ayrýca bu sayýda Doç. Dr. Rýdvan
Þagird üstâd ile arbede kýlar,
Oðul ata ile izzetli oldu.
Caným, Yrd. Doç. Dr. Muhammed Hüküm, Yrd.
Doç. Dr. Ýrfan Görkaþ, Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim
Dinç, Yrd. Doç. Dr. Mahfuz Zariç gibi
akademisyenler de yazýlarýyla katkýda bulunan
isimlerden…
Çorum Anadolu ÝHL öðrencilerinin ve Hüseyin
Kýr'ýn Nurullah Genç ile
yaptýklarý çok güzel iki
röportaj da dergiye ayrý
bir hava katmýþ.
Dergide
ayrýca
Nurullah Genç'in þiirlerinden ve yazýlarýndan
verilen
örneklerin
yanýnda onun meþhur
Yaðmur þiirine yazýlan
Yaðmura Nazir'e isimli
þiir ve yine Genç'in beþ
adet þiirine yaptýðý
bestelerin notalarý Derginin Genel Yayýn
Yönetmeni Halit Yýldýrým'a ait.Dergi, Türkiye Dil
ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesinin Azap
Ahmet Camii üzerindeki bürosundan ücretsiz
olarak temin edilebilir. Haber Servisi
Happani'den Arslan
ve Kaya'ya veda
Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel
Sekreterliði görevinden ayrýlan Dr. Turgay
Happani, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya ve Ýl Özel Ýdaresi Genel
Sekreteri Ömer Arslan'a veda ziyareti
gerçekleþtirdi.
Üç yýldýr Çorum'da görev yaptýktan sonra
Adana'ya gidecek olan Dr. Turgay Happani,
Ýl Genel Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý ve
daha sonra da Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri
Ömer Arslan'ý ziyaret etti.Her iki ziyaretinde
de Çorum'da görev yapmýþ olmaktan mutluluk duyduðunu ifade eden Dr. Turgay
Happani, Çorum'un ve Çorumlularýn kendisinde ayrý bir yere sahip olduðunu belirtti.
Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim
Kaya ve Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer
Arslan'da Dr. Turgay Happani'ye kendisini
tanýmaktan ve Çorum halkýna beraber hizmet
etmekten duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, bundan sonraki çalýþmalarýnda baþarý
dilediler. Haber Servisi
Yýl: 10 Sayý: 2970 01 OCAK 2015 PERÞEMBE
Peygamber yerine geçen hocalar,
Bu halkýn baþýna zahmetli oldu.
Tutulmaz oldu Peygamber hadîsi,
Halâyýk cümle Hak’tan utlu oldu.
Yunus, gel âþýk isen tövbe et,
Nasûh’a tövbe ucu kutlu oldu.
Yunus Emre
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
2,3295
2,8360
3,6059
1,9545
NÖBETÇÝ ECZANELER
OYA ECZANESÝ TEL: 213 88 16 VERGÝ DAÝRESÝ
KARÞISI
ÞAHÝN ECZANESÝ TEL: 234 73 00
METROPOL YANI
-Önemli TelefonlarTEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fakirler miskinlikten çekti elin,
Gönüller yýkýban heybetli oldu.
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
Kime kim Tanrý’dan haber verirsen,
Kakýr bâþýn salar huccetli oldu.
2,3285
2,8343
STERLiN 3,6011
JPY YENi 1,9534
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Harâm ile hamir tuttu cihâný,
Fesâd iþler eden hürmetli oldu.
USD
EUR
Ýmtiyaz Sahibi
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur.
Tel: 0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Müminlerin, iman bakýmýndan en olgun
olanlarý, ahlâký en güzel olanlardýr.
Hadîs-i þerîf
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile Ehliyetli
vasýfsýz eleman aranýyor
YILDIZ AJANDA
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
2
01 OCAK 2015 PERÞEMBE
HABER
Yýlbaþý öncesi denetimler
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, merkez ve ilçelerde
genel denetimler dýþýnda, yeni yýl nedeniyle toplu tüketim, eðlence
mekanlarý ve gýda satýþ yerlerinin denetimlerine de aðýrlýk verdi.
Kentte faaliyetlerini sürdüren içkili lokanta, tekel büfeleri ve eðlence
yerleri baþta olmak üzere, 23 lokanta ve eðlence yeri ile 69 tekel büfesini
olmak üzere toplam 82 denetim gerçekleþtirildi. Hijyen þartlarýna uyulup
uyulmadýðý, tüketime sunulan gýdalarýn saðlýklý olup olmadýðý ve tüketime
sunulan içkili mamullerin barkotlu olup olmadýðý kontrol edildi.
Konu ile ilgili açýklama yapan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü
Erkan Elfaz Ermiþ, tüketici saðlýðýný en üst düzeyde korumak, ticaretin etik
kurallarý ýþýðýnda önünü açmak, haksýz rekabeti engellemek ve tarladan
sofraya gýda güvenliðini saðlamak bilinciyle denetim ve kontrollerini
gerçekleþtirdiklerini söyledi.
2015 yýlýnýn tüm Çorum halkýnýn sevdikleri ile birlikte geçireceði saðlýk,
mutluluk ve baþarýlarla dolu güzel bir yýl olmasýný dileyen, Ermiþ,
tüketicinin rahat, mutlu ve huzurlu olmasý için gýda üretim, toplu tüketim
ve satýþ yerlerinde tüm önlemlerini alýndýðýný ve en iyi denetçi tüketicilerin
kendileri olduðunu hatýrlatarak, bütün bunlara raðmen gýda konusunda
herhangi bir olumsuz durumla karþýlaþtýklarýnda Alo Gýda 174 Hattý aranarak ihbarda bulunmalarýný istedi. Haber Servisi
Turgay Happani'ye veda yemeði
Görev süresi tamamlanan Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel
Sekreteri Dr.Turgay Happani onuruna mesai arkadaþlarý tarafýndan
veda yemeði verildi.
Veda yemeðine Vali Ahmet Kara ve eþi Mesude Kara, Vali Yardýmcýlarý
Ali Deniz Sürmen ve Fikret Zaman, Alaca Belediye Baþkaný M.Esat Eyvaz,
Ýl Saðlýk Müdürü Dr.Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ,
Genel Sekreterlik görevine yeni atanan Uzm. Dr. Ömer Sobacý, Ýdari, Týbbi
ve Mali Hizmet Baþkanlarý ile genel sekreterlik çalýþanlarý ve aileleri katýldý.
Dr. Turgay Happani, onuruna verilen yemekte yaptýðý konuþmada,
Çorum'da görev yaptýðý süre içinde hem kamudan hem özel sektörden ve
tüm sivil toplum kurumlarýndan her zaman olumlu katkýlar aldýklarýný ve
uyumlu bir çalýþma ortamýnda güzel iþler gerçekleþtirdiklerini ifade etti.
Kamu Hastaneleri Birliklerine geçiþ dönemi boyunca da gerek Birlik
çalýþanlarýnýn gerekse de Saðlýk Tesisi Yöneticilerinin baþarýlý çalýþmalarý
sonunda süreci sýkýntýsýz bir þekilde tamamladýklarýný kaydeden Happani,
Çorum'dan ayrýldýðý için üzgün olduðunu, Çorum'u ve çalýþma
arkadaþlarýný hiç unutmayacaðýný da belirterek, yeni Genel Sekreter Uzm.
Dr. Ömer Sobacý'ya yeni görevinde baþarýlar diledi.
Vali Ahmet Kara'da yaptýðý konuþmada, Çorum'da verilen saðlýk
hizmetlerinden duyduðu memnuniyetini ifade ederek, bu baþarýda Dr.
Turgay Happani'nin hem Genel Sekreter olarak, hem de öncesinde Saðlýk
Müdürü olarak çok önemli hizmetleri olduðunu söyledi.
Kendisi ile çok kýsa bir dönem çalýþma imkaný bulduklarýný belirten Vali
Kara, bu süre içerinde samimi bir mesai yaptýklarýný dile getirerek bundan
sonraki meslek hayatýnda da baþarýlar diledi.
Haber Servisi
"Son dönemdeki tarih kitaplarýnda
Osmanlý Padiþahlarý karalanýyor"
Tarihçi yazar Talha Uðurluel, Ýskilipli
Ebussuud Efendi'nin doðum yýl dönümü
nedeniyle Ýskilip Halk Eðitim Merkezi
Konferans Toplantý Salonunda "Topkapý Sarayý
ve Kutsal Emanetler" konulu bir söyleþi gerçekleþtirdi. Topkapý Sarayý'nda bulunan kutsal
emanetleri ve Osmanlý Padiþahlarýnýn onlara
verdiði önemi tarihsel ve güncel anekdotlarla
izleyiciyle paylaþan Uðurluel, dinleyicileri
sinevizyon gösterisiyle Mekke ve Medine'ye
götürerek, bilinmeyenleri akýcý bir üslupla anlattý.Tarih kitaplarýnda özellikle son dönemdeki
Osmanlý Padiþahlarýnýn karalandýðýný aktaran
Uðurluel, bunun gerçeði yansýtmadýðýný ve hiçbir
padiþahýn söylendiði ve yansýtýldýðý tarzda
haremin de bulunmadýðýný söyledi.
Amerikalý
yazar
Ann
Chamberlin'in
Türkiye'de çok iyi karþýlandýðýný ancak yazdýðý
Safiye Sultan Kitabý'nda III.Murat'ý yerin dibine
soktuðunu söyleyen Uðurluel, "Tarihimizi bize
öðretti diye neredeyse bu kadýna minnetlerimizi
sunduk. Ancak Ann Chamberlin bu kitapta Safiye
Sultan ve III. Murat'ý yerin dibine sokmuþ.
Halbuki Safiye Sultan çok kýymetli bir hanýmdýr.
Mýsýr'da çok bilinir ve pek çok eseri vardýr. Tarihte
III. Murat'ta karalanmaktadýr" dedi.
Uðurluel ayný zamanda televizyonlarda yayýnlanan dizilerde de Osmanlý padiþahlarýnýn gerçeði
yansýtmayan rollerle ele alýndýðýný kaydetti.
Uðurluel söyleþide, Topkapý Sarayýnda bulunan kutsal emanetleri, bizzat çektiði kendi
fotoðraflarla tek tek anlattý. Tarihçi yazar
Uðurluel, Hz. Muhammed'in (S.A.V) bir tüp
içerisinde yer alan topraðýnýn görselini de
katýlýmcýlarla paylaþarak, "Toprak buram buram
gül kokuyor ve bu topraðýn kendine has kokusu.
Topkapý Sarayý yetkilileri ile konuþtum. Onlarda
topraða her hangi bir koku sürmediklerini söyledi" þeklinde kaydetti.
Talha Uðurluel, Ýdris Sabih Bey'in Peygamber
Efendimiz Hz. Muhammed'e yazdýðý "Dünya ve
Ahiret Efendimizsin" þiirini okuyarak söyleþiyi
noktaladý.
Ýskilip hakkýnda da kýsa bir deðerlendirme
yapan Uðurluel, Ýskilip'in her yerinin tarih
olduðunu ancak tanýtým konusunda yetersiz
kaldýðýný söyledi. Uðurluel, Ýskilip'in tanýtýmý
konusunda harekete geçeceðinin de sinyalini
verdi. Konferansa Ýskilip halkýnýn ilgisinin yoðun
olduðu gözlenirken salonda oturmak için yer
bulamayan birçok kiþinin söyleþiyi ayakta dinledi.
Konferansý Kaymakam Þuayib Gürsoy,
Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýl Genel Meclisi
Üyeleri Yusuf Kaya, Üzeyir Esenkaya, Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, okul müdürleri,
daire amirleri, öðrenciler ve çok sayýda vatandaþ
izledi. Konferans sonrasý Uðurluel, kitaplarýný
imzaladý. Haber Servisi
3
MEVLÝD KANDÝLÝ
12 Rebiulevvel 571,Müslümanlarýn hatta insanlýðýn
en kutlu günü sabaha karþý
dünyanýn en büyük ve en
mes'ut hadisesi meydana
gelmiþtir.Baþýmýzýn
tacý
Hz.Muhammed
(S.AV.)
dünyayý
þereflendirmiþtir.Þu bir hakikattir ki Peygamber Efendimiz
(S.A.V.) in insanlýða yaptýklarý hizmetler pek büyük ve eþsizdir. O, Peygamber olarak gönderildiði
miladi yedinci asýrda dünyanýn her tarafý zulümler,
karanlýklar ve sapýklýklar içindeydi.O zamanýn
Arabistan'ýnda, Doðu Roma'sýnda Ýran'ýnda insan
ya vahþi, zalim, merhametsiz ve kaba bir varlýktý.
Daðdan getirdiði odun parçasýný yontarak tanrý
edinen, kendi eliyle yoðurup þekil verdiði helvayý
put yaptýktan sonra acýkýnca çekip yiyen bir insan
kalabalýðýna Hz. Muhammed (S.A.V) peygamber
olarak gönderilmiþti.
Hz. Peygamber (S.A.V.) kýz evladýný, topraða
diri diri gömen, bundan üzüntü ve utanç yerine
neþe ve gurur duyan bir kitleden öyle bir millet
meydana getirdi ki fertleri merhamet ve nezaketin
canlý örneði oldular. Hz. Muhammed (S.A.V.)deve
çobanlarýndan insanlýðýn efendilerini, ordularýn
kumandanlarýný, medeniyetlerin mucitlerini ortaya
çýkardý.
Resulullah'ýn yirmi üç yýl içinde meydana getirdiði ve daðlarý yerinden oynatmak, denizlerikurutmak kadar harikulâde olan muazzam inkýlâplara
cihan tarihinde bir daha rastlamak mümkün deðildi.Hz. Muhammed (S.A.V.) bu baþarýlarý, elbette
Allah'ýn yardýmýyla fakat büyük meþakkatler, aþýlmaz güçlükler mukabilinde elde etmiþtir.O,
Kur'an-ý Kerim'de belirtildiði gibi, " Mü'minlerin
sýkýntýya uðramalarýndan çoküzülen, mü'minlere
çok düþkün, onlarý esirgeyen" (1) bir þahsiyetti.Ýslama davet ettiði kimseler Müslüman olmayacaklar
diye üzüntüsünden nerede ise kendisini mahvedecekti.(2)
Hulasa, Hz. Peygamber Efendimiz bütün ömrünü insanlarý Allah' a davetlegeçirmiþ bunun için
sevinmiþ, bunun için üzülmüþ, bunun için harbe
girmiþ ve nihayet bunun için Allah'a yalvarmýþtýr.Müslümanlarla Mekke müþrikleri arasýnda
meydana gelen büyük Bedir Muharebesinde, iki
ordu karþý karþýya geldiði zaman Rasul-i Ekrem
kendinden geçmiþ bir halde ellerini göðe kaldýrmýþ: "Ya Rabbi, bugün va'dini yerine getir" diye
yalvarmýþtýr. Okadar kendinden geçmiþtir ki ihramý (atkýsý) omuzundan düþtüðü halde farkýna varamamýþ, secdeye kapanarak:" Ya Rabbi! Þu birkaç
canda bugün telef olursa ta kýyamet gününe kadar
sana kulluk eden bulunmaz!" demiþti.(3)Rasululah
Efendimizin (S.A.V.) bu türlü davranýþlarý, fedakârlýklarý karþýsýnda kendimizi hesaba çekerek
olursak acaba hangi neticeye varýrýz? Biz sýrasý gelince onun ümmeti olduðumuzu söyleriz, ama maalesef bu, çoðu zaman boþbir iddiadan ileriye geçmiyor.
Ýnsanýn, bilhassa çocuk ve gençlerin iyi bir modele ihtiyacý vardýr. Onlara örnek olabilecekleri örnek þahsiyetler gösterilip tanýtýlmazsa,kötüleri taklit ederek bu boþluðu doldurmaya çalýþýrlar.Su
damlalarý zaman içinde mermeri bile oyabildiðine
göre, yaþýmýz ne olursa olsun, her birimiz çevremizin etkisi altýnda kaldýðýmýzý unutmamalýyýz.
Olumsuz etkilerin izlerini silmek için de zaman zaman kendimizi manevi takviyelerle güçlendirmeye
çalýþmalýyýz. Bu arada örnek kiþilerin hayatýný okuyup öðrenmek de, maneviyatýmýza çeki düzen vermemizi saðlayacaktýr.
Yüce Allah Peygamberimizi (S.A.V.) bize örnek
göstermiþ ve onu model almamýzý emretmiþtir. Þu
halde bize düþen görev,onu yakýndan tanýmak, ahlakýný ve hayat tarzýný öðrenmektir.
Ýrlanda'lý ünlü yazar George Bernard Shaw
(Ö.1950)' un ifadeleri þöyledir: "Ben Muhammed'in dinini olaðan üstü canlýlýðýndan dolayý hep
takdir etmiþimdir. Ýslam, varlýðýn deðiþen yönlerine
uyarlanabilir yeteneðe sahip tek dindir.Böylece Ýslam her çaða hitap etmektedir. Benim tahminime
göre, Muhammed'in inancý bugün Avrupa'da kabul edilmeye baþlandýðý gibi gelecekte de kabul
edilecektir.Benim kanaatime göre ona insanlýðýn
kurtarýcýsý demek gerekir.Günümüz dünyasý onun
gibi birisinin hâkimiyeti altýna girse, çok ihtiyaç
duyulan barýþ ve mutluluk getirecek þekilde, sorunlarý onun çözeceðine inanýyorum.Gelecek yüzyýlda Avrupa, sorunlarýnýn çözümünü bu inanç
içinde görmeye gidebilir."(4)Ey Rasül-i Kibriya, ey
âlemlerin yüzü suyu hürmetine yaratýldýðý HatemülEnbiya! Sen, insanlýða bir þahit bir müjdeleyici
ve uyarýcý, Allah'a O'nun izniyle bir davetçi ve nur
saçan bir meþ'ale olarakgönderildin! Sen bütün
âlemlere rahmet olarak gönderildin.Sen, insanlýða
bir þahit, bir müjdeleyici ve uyarýcý, Allah'a O'nun
izniyle bir davetçi ve nur saçan bir meþ'ale olarak
gönderildin.! Sen bütün alemlere rahmet olarak
gönderildin.! Sen çok üstün bir ahlaka, sonsuz bir
merhamete ve saðlam bir karaktere sahipsin!Sen
dünyada ve ahiretteinsanlýðýn kurtarýcýsýsýn! Sen
bize kendi nefislerimizden daha evlâ ve yakýnsýn!a
Bizi dünyada da, ahirette de kendi halimize,
kendi duygusuzluðumuzla, kendi amellerimizle
baþ baþa býrakma.
Ey Ýnsanlýðýn Þefaatçisi!
Bu vesileyle 2 Ocak Cuma günü akþamý idrak
edeceðimiz mübarek Mevlid Kandilinizi tebrik ediyor,akþam namazý ile yatsý namazý arasýnda Ulu
Cami`de yapacaðýmýz mevlit programýna bütün
Çorum halkýmýzý davet ediyorum.Âlemlere rahmet
olarak gönderilen Hz. Muhammed (S.A.V.)Efendimizin dünyayý þereflendirmesinin yuvalarýmýza ve
insanlýða huzur ve barýþ getirmesini Cenab-ý Allah'tan temenni ve niyaz ediyorum.
*Çorum Müftüsü
YILDIZ
Mehmet AÞIK
TEK
TEK
YILDIZ
2
01 OCAK 2015 PERÞEMBE
HABER
4
"Kamu çalýþaný kendi bütçesine,
cebindeki parasýna sahip çýkmalý"
Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, yeni yýl nedeniyle
yaptýðý açýklamada, Kamu çalýþanlarý, vatandaþlar, ülkemiz, milletimiz, Türk ve Ýslam alemi için zor ve kötü günlerin yaþandýðý bir yýlýn
geride kaldýðýný belirtti.
Komþu ülkelerde yaþanan savaþ ve terörde yüzbinlerce insanýn
hayatýný kaybettiðini dile getiren Gök, "Filistin'den Doðu Türkistan'a
kadar dünyanýn birçok yerinde Müslümanlar zulme uðradý, katledildi.
Irak'ta ve Suriye'de Türkmenler katliama uðradý. Baþta Suriyeliler
olmak üzere ülkesindeki yaþanan savaþtan kaçan milyonlar ülkemize
sýðýndý. Çevremizin yangýn yerine dönerken ülkemizde de terörizm ve
teröristeler verilen tavizler ile iþ cinayetleri 2014'te yüreðimizi yaktý.
Bölücülere hükümetin verdiði tavizler nedeni ile terörizm þehre indi.
Çarþýda, pazarda yani þehrin ortasýnda polislerimiz ve askerlerimiz
þehit edildi. Ayn El Arap (Kobani) bahane edilerek eþkýyalar birçok ili
savaþ alanýna çevirdi ve 46 vatandaþýmýz hayatýný kaybetti. Bölücübaþý
için hapishaneden çýkýþ tarihini bile dillendirildiði, teröristlerin her gün demeçler verdiði ve hükümet yetkilileri
tarafýndan muhatap kabul edilip görüþmeler gerçekleþtirildiði bir yýlý olan 2014'te þehitlerimiz kemikleri sýzlatýldý"
dedi.
Ülkemizde yürekleri daðlayan bir baþka olayý ise
yaþanan iþ cinayetleri olduðunu ifade eden Gök, "Soma'da
ve Ermenek'te madencilerimiz, Ýstanbul'da asansörde
inþaat iþçilerimiz, Isparta'da ise meyve toplayan iþçilerimizi iþ cinayetlerine kurban verdik. Türkiye'de yazýk ki
birçok durumda olduðu gibi iþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili
yasal düzenlemelerin kaðýt üstünde kaldýðýna þahit olduk.
2014'te bu cinayetlere doða katliamlarý da eklendi. Binlerce
zeytin aðacý, ormanlýk alan para ve rant için tarumar edildi. Parklardaki, yolardaki aðaçlara bile kesildi. Demokrasi
açýsýndan ise 2014 yýlý tam bir felaket yýlý olarak tarihe
geçti. Sosyal medyaya uygulanan yasaklar, televizyon ve gazetelere
yapýlan baskýnlar, seçim günü trafolara giren kediler, sivil toplum
örgütlerinin talimatla imzaladýðý bildiriler gibi demokrasinin rafa
kaldýrýldýðý birçok olaya þahit olduk. Ýþin garibi tüm bunlar yapýlýrken
ileri demokrasi nutuklarý atýldýðýný da duyduk. 2014 yýlýný kamu
çalýþanlarý açýsýndan deðerlendirdiðimizde ise ortaya aðýr bir tahribat
çýkmaktadýr" diye belirtti.
Bir bu yýl kamu çalýþanlarýnýn kendileri için hiçte hayýrlý olmayan
ilkleri yaþadýklarýný iddia eden Gök, "Ýlk defa 2014'te kamu çalýþanlarý
sözde yetkili konfederasyonun hüneriyle hükümetin teklifinden daha
düþük bir zammý aldýlar. 2014 yýlýnda memurlar tarihte ilk defa temmuz ayýnda maaþ zammý alamadýlar. Ýlk defa 2014 yýlýnda yine sözde
yetkili konfederasyonun toplu sözleþme rezaletiyle enflasyon farkýndan mahrum kaldýlar. 2014 yýlýnda 123 TL'lik zammýn ortalama
memur maaþlarýna yansýmasý yüzde 5.2 olurken enflasyon yýlýn ilk 11
ayýnda 9.2 çýktý. Yýl sonunda ise yüzde 10'u aþacaðý öngörülmekte.
Yani enflasyon canavarý hem memurun zammýný yuttu. Hem de zam
kadar bir oraný maaþýndan çekti aldý. Memur 2014 yýlýnda zarar etti. Bu
zarar öyle bir boyuta ulaþmýþtýr ki 2015 yýlýndaki yüzde 3+3'lük artýþ bu
zararý daha da katmerleþtirecektir. 2014 yýlýnda sabit ek ödemeye, aile
yardýmýna ve maaþ dýþý tüm ödemelere bir kuruþ bile zam yapýlmadý.
Bununda altýnda tabi ki Sözde yetkili konfederasyonun imzasý vardý.
Malum Sen'ciler, yýpranma payý, kreþ ve lisans tamamlama konusunda ise mayýs ayýndan beri müjde vermekten usanmadýlar. Hatta lisans
tamamlama hayýrlý olsun diye mesaj bile attýlar. Bugün lisans tamamlama için kayýt yaptýran bir saðlýkçý yok. Ortada ne protokol ne baþlama tarihi var. Kreþ için 2007 yýlýnda çýkan bir genelgenin aynýsýný
tekrar bakanlýk yayýndý. 2014 yýlýnda hiçbir kurumda kreþ açýlmadý.
Yýpranma payý ise ancak dilde kaldý. Mayýs ayýndan beri onlarca yasa
çýktý. Torba yasalar bir günde meclisten çýktý. Ama yýpranma payý
yasalaþmadý. Býrakýn yasayý taslaðý bile yayýnlanmadý.
Performansa dayalý döner sermaye ek ödemeleri 1 TL'ye kadar
düþtü, çalýþanlarýn sabit ek ödemeye mahkum edilmek istenildi. Tüm
nöbet ücretleri günümüz þartlarýna göre arttýrýlmadý ama aile hekimlerine nöbet yasalaþtý. 112 çalýþanlarýn kýlýk kýyafet ve yemek sorunu
gibi emel ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda mevzuat çýkarýlmasýna raðmen
sorunlar
tamamen
çözülmedi.
Hizmetlilerimize hak ettikleri ve iþini yaptýklarý
memurluk kadrosu verilmedi. 4/C'lilerin,
Kamu dýþý aile saðlýðý çalýþanlarýnýn kadro
talebi görmezden gelindi. 4/C'lilere kadro kýrmýzý çizgimiz diyenler, kendi siyasi ikballeri
uðruna toplu sözleþme masasýnda kýrmýzý
çizgilerini unutarak anlaþtýlar.
2014'te tüm bu yaptýklarý yetmedi daha da
azdýlar. Yýlýn son günlerinde Maaþta yaptýklarý
ihanete, promosyonda da rezaleti ekleyerek
275 Bin Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna
baðlý görev yapan saðlýk çalýþaný için felaket
sayýlabilecek bir promosyon anlaþmasý yaptýlar. 5 yýllýðýna yani yaklaþýk iki promosyon
döneminde 2375 TL'ye anlaþtýlar. Onu da 5
yýlda 5 taksitte ödenmesini isteyip iyice pula çevirdiler. Oysa, Kayseri
Erciyes Üniversitesinde þubemiz, promosyon anlaþmasýnda 3 yýllýðýna
tek seferde ödenmek suretiyle 2 Bin 350 TL karþýlýðýnda anlaþma imzalanmýþtýr. Ege Üniversitesinde Türk Saðlýk-Sen Ýzmir Üniversite þubemizde 3 yýllýðýna tek seferde peþin olarak kiþi baþýna 2 bin 158 TL'lik
bir promosyon anlaþmasý imzalamýþtýr. Sadece bu iki örnek 275 bin
kiþinin promosyon parasýnda nasýl bir zarar açtýklarýnýn göstergesidir.
2014 yýlý yetkili konfederasyon ve yetkili sendika yüzünden kamu
çalýþanlarý için çok sýkýntýlý geçmiþ 2015 yýlýný da attýklarý imza ile þimdiden zindana çevirmiþlerdir.
Bu halleri ile 2015 yýlýnda yapýlacak ve 2016 ile 2017 maaþýný
belirleyecek toplum sözleþmeye de yetkili olarak otururlarsa ne
yapacaklarýný kestirmek zor deðildir. Kamu çalýþaný 2016 ve 2017 yýlýna kendi bütçesine, cebindeki parasýna sahip çýkmalýdýr. Bunlara üye
olarak kalmamalý, yetkili olarak toplu sözleþme masasýna oturtmamalýdýr. Yani sarý sendikaya kýrmýzý kartý çýkartmalýdýr.
Herþeye raðmen kamu çalýþanlarý ve Büyük Türk Milletinin ferasetine güveniyor, baþta saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarý olmak üzere
2015 yýlýnýn tüm kamu çalýþanlarýna, milletimize ve devletimize hayýrlar getirmesini temenni ediyor, saygýlar sunuyoruz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi
2015'e "yeni bir dünya"
özlemiyle yürüyeceðiz
Emek Partisi (EMEP) Ýl Baþkaný Meliha Üþüdür, "Yine her gününe
ayrý acýlar, ölümler ve baskýlar; her gününe kararlý direniþler, isyanlar
sýðdýrdýðýmýz bir yýlý geride býrakýyoruz" dedi.
2014'ün Soma, Ermenek, Þýrnak madenlerinin acýsýný; sayýsýz iþçi
ve kadýn cinayetinin acýsýný, sokaklarda öldürülen gençlerin sýzýsýný
býrakarak geride kaldýðýný ifade eden Üþürdür, 2014'de takvimlere yeni
ölümlerin, yeni katliamlarýn notunun düþtüðünü söyledi.
EMEP Ýl Baþkaný Üþüdür, açýklamasýnda þunlarý dile getirdi:
"Hýrsýzlýklar, yolsuzluklarla el emeði, göz nuru yaðmalanan iþçiler,
çok öldü, çok direndi 2014'te. Ýþçi sýnýfý gerçek fýtratýna uygun olarak,
yüzlerce iþçi direniþine imza attý. Ýþçiler, öldüren vahþi çalýþma
koþullarýna karþý, bir yandan hayatta kalmaya, bir yandan hayatýn
akýþýný deðiþtirmeye çalýþtý.
Barbarlýðýn zulmüne karþý halklarýn ölümüne direniþine de tanýklýk
ettik. Rojava'da, Kobane'de, Þengal'de insanlýðýn en barbar hallerinden biriyle savaþýrken de, yeni bir dünya düþünü yanýnda taþýdý
insanlýk. Ýnsanlýðýn en eski düþü barýþ, yine çok uzaktý; ama barýþ hayali her zamankinden yakýndý. 1 Ocak 2015 sabahýna uyandýðýmýzda
hiçbir þey deðiþmeyecek elbette. Ezenlerin amansýz zulmü de, ezilenlerin varlýk-yokluk kavgasý da sürecek. Dünü bugüne, bugünü yarýna
baðlayarak söylüyoruz, söyleyeceðiz; yarýn daha güzel olacak. Halkýn
özlemlerini kan ve gözyaþý ile boðmaya çalýþanlara inat; umutla giriyoruz yeni mücadele yýlýna.
2015'te insanca yaþadýðýmýz bir dünyaya biraz daha yaklaþacaðýz.
Brezilya sokaklarýndan Burkina Faso'ya; Rojava barikatlarýndan
Haziran direniþimize, fabrikalardan okullara dünyanýn bütün sokaklarýnda taleplerini haykýrmaya devam edeceðiz; "yeni bir dünya"
özlemiyle yürüyeceðiz. Bütün ezilen halklar ve dünya iþçi sýnýfý için
gerçekten yeni bir yýl olmasý dileðiyle; hoþ geldin 2015. Yeni yýlda; tek
bir insanýn bile ekmeði eksik olmasýn; yeryüzünü barýþ ve özgürlüðün
sýcaklýðý sarsýn. 1 Ocak 2015 sabahý da, güneþ alýn teri dökenler için
doðacak. Umut, barbarlýðý yenecek iþçi sýnýfý ve dünya halklarýyla
olsun." Haber Servisi
Mahir ODABAÞI
AMCA, MÝNARE
EÐRÝ
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Mimar Sinan Edirne Selimiye Camisini bitirmiþ ve
caminin bahçesinde son incelemelerini yapmaktadýr. Yanýnda
bulunanlara caminin herhangi bir eksiði var mý? Diye soru
yöneltince, kalabalýðýn arasýndan bir çocuk sýyrýlýr. Kendinden
emin bir þekilde, ' amca, cami çok güzel olmuþ. Fakat þu minare
eðri duruyor' der. Mimar Sinan bu çocuðunun samimi uyarýsýný
derhal dikkate alýr ve yardýmcýsýndan hemen bir halat getirmesini ister. Getirilen halatý çocuðun eðri dediði minareye taktýrýr ve
yardýmcýlarýna 'çek, çek' diye talimat verir. Çocukta pür dikkat
olanlarý takip etmektedir. Bu arada Mimar Sinan çocuða yönelir,
'evladým minare doðruldu mu, daha çektireyim mi deyince;
çocuk, 'tamam amca þimdi doðruldu' cevabýný verir. Bu cevaptan sonra halatý söktürür.
Halatla minare doðrulur mu? Diyenlere karþýlýk;
'doðrulmayacaðýný bende biliyorum. Ancak o küçük çocuðun
kafasýndaki þüphe doðrulur. Eðer bugün bu çocuðun önerisini,
ikazýný dikkate almazsak, yarýn büyüyüp buradan her geçerken,
adam güzel cami yaptý, fakat minaresi eðri duruyor. Üstelik
söyledim yine düzeltmediler' diye hep içinden geçirir' der.
Mimara Sinan'ýn çok sayýda eserini inceleyenler,
Sinan'ýn depreme karþý bilinen ve gereken tüm tedbirleri aldýðýný
söylemektedirler. Bu tedbirlerden biri, temelde kullanýlan taban
harcýdýr. Sadece Sinan'ýn eserlerinde gördüðümüz bu harç
sayesinde, deprem dalgasý emilir, etkisiz hale gelir. Yine
binalarýn yer seçimi de ilginç. Zeminin saðlamlaþmasý için,
kazýklarla topraðý sýkýþtýrmýþ dayanak duvarlarý inþa ettirmiþtir.
Örneðin, meþhur Süleymaniye Camisinin temelinin 6 yýl bekletmesi temelin zemine tam olarak oturmasýný saðlamak içindir.
Mimar Sinan yapýlarýnda ayrýca drenaj adý verilen bir
kanalizasyon sistemi kurmuþtur. Bu sistemle yapýnýn temellerinin sulardan ve nemden korunarak dayanýklý kalmasý
öngörülmüþtür. Ayrýca, yapýnýn içindeki rutubet ve nemi dýþarý
atarak soðuk ve sýcak hava dengelerini saðlayan hava kanallarý
kullanmýþ. Binanýn yazýn serin, kýþýn sýcak olmasýnýn hesabýný
yapmýþtýr. Bunlarýn dýþýnda yazýn suyun ve topraðýn ýsýnmasýndan dolayý oluþan oluþan buharýn, yapýnýn temellerine ve içine
girmemesi için tahliye kanallarý kullanmýþ. Buhar tahliye ve
rutubet kanallarý drenaj kanallarýna baðlý olarak uygulamaya
konulmuþtur.
Mimar Sinan'ýn eserlerini inceleyen ve birçoðunu
restore eden Mimar Abdulkadir Akpýnar : ' Karþýlaþtýðým bir
özellikten dolayý gözlerime inanamadým. Sinan'ýn eserlerinde
en ufak bir çýktý ve desen dahi tesadüf deðil. Renklere bile bir
iþlev yüklenmiþ. Çünkü yapýyý her þeyi ile bir bütün olarak ele
almýþ. Ölçülerini asal sayýya göre yapmýþ ve onun katlarýný baz
almýþ… Yapýlarý hislerine göre deðil, matematiksel olarak oluþturmuþ. Bugünün teknolojisi bile Mimar Sinan 'ýn yapmýþ
olduðu bazý uygulamalarý çözemiyor. Küresel ve piramidal
uygulamalarýn bir baþka benzeri daha yok. Ama bunlarýn hepsi
estetik saðladýðý gibi yapýnýn saðlamlýðýný da pekiþtirmiþtir.'
demektedir.
ÖZETÝN ÖZETÝ: Bir araya gelmek bir baþlangýçtýr, beraberliði sürdürmek bir ilerleme... Beraber çalýþmaksa gerçek
baþarýdýr. Anlatabildiklerimiz karþýdakinin anlayabildiði kadardýr. Çözümde görev almayanlar problemin bir parçasý olur. Bir
okul, bir cami, bir apartman yapýlýrken yanýnýza bir çocuk veya
yetiþkin gelip þurasý iyi olmamýþ, göze hoþ gelmiyor, çok kýsa
sürede bina yapýldý, depremde zararý olur mu? Veyahut beþ ton
demiri rast gele kaldýrýmýn üzerine atmýþsýnýz bir çocuk, bir
özürlü yürürken üzerine düþerse zarar görmez mi? diye
uyardýðýnda acaba tepkimiz ne olur? Duymazlýktan mý geliriz
veya boþ ver bir þey olmaz mý deriz. Yoksa haklýsýnýz, uyardýðýnýz
için teþekkür ederim. Gerekeni hemen yapalým mý deriz…
Önerisini, sabýrla dinleyip gereðini yapamasak bile ikna edebilirsek ne mutlu bizlere…
Mimar Sinan'ý, Mimar Sinan yapan özellik, karþýsýndaki bir çocuk bile olsa onu dinlemesi, ona deðer vermesi ve eserleri hakkýnda onun beyninde gelecekte oluþabilecek olumsuzluklarý þimdiden yok etmesidir. Büyüklerimiz, 'en acýnacak
insan o dur ki; hata yaptýðý halde hatasý söylenemeyen, gerektiðinde eleþtirilemeyen insandýr. Çünkü bu insan daima hata
yapmaya namzettir.' demiþlerdir. ( yazarla görüþmek için: 536
5681141)
'Asýrlar geçti düþmedi eserlerinden bir taþ
Sinan'ý, Sinan yapan bu ince ruhtur arkadaþ!'
Bayat'ýn nazým imar
planý hazýrlanýyor
Yirmi
yýla
yakýn
zamandýr
Türkiye'nin her noktasýnda imar planlama çalýþmalarý gerçekleþtiren Ýmpo Ýmar
ekipleri 2014 yýlýnýn son günlerinde Bayat
Ýlçesinde sahaya çýktý. 635 Hektarlýk alanýn
1/5000'lik nazým imar planlarý yolda…
Türkiye'nin her noktasýnda baþarýlý imar
planlama çalýþmalarýný gerçekleþtiren Ýmpo
Ýmar Planlama ekipleri, 2014 yýlýnýn son günlerinde Bayat ilçesinde 1/5000'lik nazým imar
planlarý ve 1/1000'lik uygulama imar planlarýný
hazýrlamak üzere sahaya çýktý.Türkiye'nin 20
yýla yakýn zamandýr gerçekleþtirdiði modern
kentleþme yolculuðuna hazýrladýðý planlarla
destek olan Ýmpo Ýmar Planlama ekipleri, bu
defa Çorum'un Bayat ilçesinde 635 hektarlýk
alanla ilgili yeni imar düzenlemeleri gerçek-
leþtiriyor.
Ýmpo Ýmar Planlama Yönetim Kurulu
Baþkaný Hüseyin Oflaz, Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðý'nýn ihalesini almalarý suretiyle iþe
baþladýklarý Bayat ilçesinde arazi çalýþmalarýný
bitirdiklerini, analiz ve planlama çalýþmalarýnýn
ise sürdüðünü söyledi.635 hektarlýk alanýn
Anadolu'daki bir kent ölçeðinde önemli büyüklükte bir alaný ifade ettiðini anlatan Hüseyin
Oflaz, 2023 vizyonunda modern kentleþmeyi
hedef alan Türkiye açýsýndan bu tür çalýþmalarýn, hedefe doðru giden kilometre taþlarý
olduðunu açýkladý. Hüseyin Oflaz, "Ýnanýyoruz
ki Bayat ilçesi, imar planlarý sonuçlanýp hayata
geçtiðinde, Anadolu'daki pek çok kente örnek
olarak bu konuda önemli bir ivmelenme saðlayacak" dedi.Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
01 OCAK 2015 PERÞEMBE
HABER
Yeni Otobüs Terminalinde
en yüksek kira tuvaletin
olarak 11 otobüs yazýhanesi, 14 adet ilçe
minibüs yazýhanesi, 8 adet hediyelik eþya
dükkaný, 2 adet büfe, 8 adet leblebi ve
kuruyemiþ dükkaný, 1 adet restaurant, 3 adet
kafeterya, 1 adet araç bakým yeri, 1 adet
emanetçi, 1 adet araç kiralama ofisi, 1 adet
kuaför ve 2 adet tuvalet için 5 yýl süreyle kiralamak üzere teklifler alýndý.
Otobüs ve ilçe minibüs yazýhaneleri ile
emanetçi, kuaför ve bir adet büfeye talipli çýkmadý.
Leblebi ve Kuruyemiþ dükkanlarýndan 3
tanesini Gülþen Kuruyemiþ, 2 tanesini Hasan
Karakuþ, 2 tanesini de Hýþýroðlu Ldt. Þti kiraladý.
2 adet kafeteryayý Saffet Karakuþ ve Murat
Doðan, 1 adet araç bakým yerini Erol Çýtak, 1
adet araç kiralama ofisini Assam Turizm, 1 adet
büfeyi ise Hayri Özdem kiraladýlar.
Ýhalede en yüksek kira bedeli ise Saffet
Karakuþ tarafýndan yýllýk 200 bin lira ile tuvalete
verildi.
Ýhale salonuna gelen otobüs ve minibüs
yazýhaneleri sahipleri otobüs yazýhaneleri için
KDV hariç yýllýk 120 bin ve 250 bin ile minibüs
yazýhaneleri için yýllýk 18 bin liralýk kira bedellerini çok bulduklarýný ifade ederek ihaleye teklif vermediler. Fatih AKBAÞs
Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesi dün yapýldý.
Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da
baþlayan ihaleye ilgi yüksek oldu.
Çevreyolu Bulvarýnda bulunan Yeni
Þehirlerarasý Otobüs Terminalinde bulunan
51 adet iþyeri ihalesinde otobüs ve ilçe minibüs
yazýhanelerine ise talipli çýkmadý.
Ýhalede en yüksek kira bedeli ise yýllýk KDV
hariç 200 bin lira ile tuvalete verildi.
Açýk artýrma usulü yapýlan ihalede ilk
2 bin 438 kiþiye Aile
Eðitim Semineri
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü
aralýk ayýnda da Aile Eðitim Seminerlerine
devam etti. Müdürlük uzmanlarý aralýk ayýnda 350 kiþiye Aile Eðitim semineri verdi.
Aralýk ayý içerisinde 12 farklý oturumda
gerçekleþen eðitimlerde Aile Eðitimi ve
Ýletiþim, Saðlýk ve Ýktisat alanlarýnda eðitim-
ler gerçekleþtirilirken, seminerlere Formatör
olarak Ahmet Yakut ile eðiticiler Betül
Gülgün, Sümeyra Pehlivan, Nurcan Yýlmaz
ve Hande Oral görev aldýlar.
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü
aralýk ayý ile birlikte 2014 yýlýnda toplan 2 bin
438 kiþiye eðitim verdi. Haber Servisi
"Yeni asgari ücret
yetersiz ve
beklentilerden uzak"
Kaya'dan Amasya Valisi
Çomaktekin'e ziyaret
Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Amasya
Valisi Ýbrahim Halil Çomaktekin'i makamýnda ziyaret
etti.
5
Ziyarette konuþan Ýl
Genel Meclisi Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya, Çorum ile
Amasya illerinin Orta
Karadeniz Kalkýnma Ajansý
ve Yeþilýrmak Havzasý
Kalkýnma Birliði gibi platformlarda ortak projeler
gerçekleþtirdiðini
ifade
ederek, iki komþu ilin geliþimi için çalýþmaya devam
edeceklerini kaydetti.
Amasya Valisi Ýbrahim
Halil
Çomaktekin
ise
ziyaretten
duyduðunu
memnuniyeti dile getirerek,
Çorum'un son yýllarda
önemli bir geliþim gösterdiðini belirtti ve bu geliþimin
Amasya'ya da olumlu yansýmalarý olduðunu söyledi.
Haber Servisi
ÇKS baþvuru süresi uzatýldý
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ yaptýðý açýklamada Çiftçi
Kayýt Sistemi baþvuru süresinin uzatýldýðýný
belirtti.
Ermiþ açýklamasýnda, "30 Aralýk 2014 Tarih ve
29221(mükerrer) Sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan Çiftçi Kayýt Sistemi Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelikle 2015 yýlý ÇKS
Müracaat Süresi 30 Haziran 2015 tarihine uzatýlmýþtýr.
Yapýlan deðiþiklikle çiftçiler Çiftçi Kayýt Sistemine 30 Hazirana kadar il/ilçe müdürlüklerine
müracaat edebilecekler" dedi. Haber Servisi
Türk-Ýþ Ýl Temsilcisi ve Þeker-Ýþ Þube Baþkaný Sefer Kahraman yeni yýl nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý.
Mesajýna, "Üzüntü ve sevinçleriyle 2014
yýlýný geride býrakýrken, umutlar ve beklentilerle dolu yeni bir yýla girmenin heyecanýný
yaþýyoruz" diyerek baþlayan Kahraman, "Her
yeni yýl bir baþlangýç, bir umuttur. 2015 yýlýnýn
ülkemiz için kolay bir yýl olmayacaðý ortadadýr. Ancak içeride ve dýþarýda her ne kadar
zorluklarla karþýlaþacak olsak da baþta devletimizin, siyaset kurumunun, özel teþebbüsün
ve sivil toplum kuruluþlarýnýn kronik ve acil
sorunlara karþý asgari müþtereklerde buluþarak ortak bir çaba çerçevesinde yaklaþmalarý
gibi bir sorumluluklarý da bulunmaktadýr. Bu
manada cesaret, idrak ve giriþimcilik ruhunu
51 yýldýr genlerinde taþýyan
Türkiye Gýda ve Þeker Sanayi Ýþçileri Sendikasý olarak üzerimize düþen her
türlü sorumluluk ve görev
bilinci ile hareket edeceðimizin de bilinmesini isteriz.
Detaylar içerisinde kaybolmadan, ülkemizin içeride ve dýþarýda yaþamakta
olduðu diðer önemli sorunlarýn da üzerine kararlýlýkla gidilerek, birlik ve beraberliðimizin, ülkedeki
barýþ ve huzur ortamýnýn
bozulmasýna asla müsaade
etmeyecek bir irade ile hareket edilmesi, özgürlüklerin ve insan haklarýnýn daha fazla yaþama geçirildiði, demokratik, önyargýlara
meydan vermeyen, tüm toplum kesimlerinin
görüþlerine saygý duyan bütüncül bir yaklaþýmla sýkýntýlarýn özgüvenle çözülmesi yoluna
gidilmelidir" dedi.
2015 yýlýnda geçerli olacak yeni asgari ücretin son derece yetersiz ve iþçilerin beklentilerini karþýlamaktan uzak kaldýðýný kaydeden
Kahraman, "Asgari ücretin "insan onuruna
yaraþýr" bir seviyede, iþçinin ailesiyle birlikte
geçinebileceði miktarda olmasý gerekmektedir. Türkiye'de milyonlarca iþçi asgari ücretle
hayatýný sürdürmek durumundadýr. Anayasamýzda, asgari ücret belirlenirken "çalýþanlarýn
geçim þartlarýnýn göz önünde tutulacaðý" düzenlemesi yer almaktadýr. Devletin resmi kurumu olan Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK),
komisyonun verdiði görev doðrultusunda tek
bir iþçinin eline geçmesi gereken asgari ücreti
aylýk net 1.425 TL olarak hesaplamýþtýr. Bu tutar Konfederasyonumuzun Türk-Ýþ'in hesaplamalarýyla uyumludur. Ancak asgari ücret,
iþveren-devlet temsilcileri tarafýndan pazarlýk
konusu yapýlmýþtýr. Devletin resmi rakamlarýna itibar edilmemiþtir. Devletin objektif ve bilimsel veriler kullanarak hesaplanan tutar bile kabul edilmemiþtir. Bizleri idare edenler lafa gelince itibardan tasarruf olmaz diye her
türlü konfordan vazgeçmezken insanca yaþam için konu asgari ücrete gelince çalýþanlarý açlýk sýnýrý altýnda ezilmeye mahkum ekmektedirler. Sektörümüz açýsýndan, henüz
belirsizliðini korusa da 2015 yýlýnýn þeker fabrikalarýnýn geleceði açýsýndan önemli kararlarýn altýna imzalarýn atýlacaðý bir yýl olacaðý öngörümüzü de hatýrlatarak yeni yýldan beklentilerimizi þu þekilde sýralamak istiyoruz; Tarýmsal üretimin yýldýzlarýndan olan þeker pancarýnýn Dünya ülkeleri örneklerinde olduðu
gibi stratejik ürünler kapsamýna alýnmasý, Þeker Fabrikalarýnýn özelleþtirilme sürecinde 'Ýþçi-üretici ve
devlet' modelinin masaya yatýrýlmasý, Niþasta Bazlý Þeker
kotalarýnýn AB ülkeleri seviyesine düþürülerek, þeker pancarý üretiminin desteklenmesi, Þeker fabrikalarýnýn modernizasyonu çerçevesinde,
bilimsel geliþmeler ýþýðýnda
teknolojik alt yapýnýn oluþturulmasýyla yeniden istihdam
alanlarýnýn açýlmasý, Þeker
fabrikalarýnda yaþanan kadro
sýkýntýsýnýn mevcut geçici iþçilerin kadroya alýnmasý ile aþýlmasý, Özelleþtirme Ýdaresi ve
Þeker Kurumu'nun sözde zarar ettiðini ileri
sürdüðü Doðu'daki Þeker Fabrikalarýnýn bir
bölümünde yan ürünlerle özellikle Biyoetanol
üretimi ile üretimde devamlýlýðýn saðlanmasý
yoluyla bölgede göç ve terörün önüne geçilerek refah seviyesinin yükseltilmesi, gýda güvenliði ve halk saðlýðýný tehdit eden her türlü
giriþime karþý yaptýrým mekanizmasýnýn gerçek manada devreye sokulmasý,
sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin en baþýnda gelen ve bir Ýnsan Hakký Ýhlalleri arasýnda gösterilen iþten çýkarmalarýn
artýk sona erdirilmesi, bu doðrultuda yeni
yaptýrýmlarýn hayata geçirilmesi. Ülkemizde,
çekiþme, çatýþma, kavga ve kaos gibi kavramlarýn geride býrakýlmasý barýþa, kardeþliðe dayalý, refahýn ve huzurun hüküm sürdüðü bir
ortamýn yaratýlmasý en büyük temennimizdir.
2015 yýlýnýn bu anlamda taze baþlangýçlara
vesile olmasýný dilerken, þahsým ve sendikam
adýna baþta iþçimiz, üreticimiz, sektör paydaþlarý olmak üzere deðerli basýnýmýzýn ve büyük
Türkiye'nin insanlarýnýn yeni yýlýný tüm içtenliðimle kutluyorum" diye belirtti. Haber Servisi
015 PERÞEMBE
HABER
6
TEK
YILDIZ
2
01 OCAK 2
2014 yýlý böyle
liðine
atandý
Yeni ha
teme
e Çorum'a Merkez Valisi Ahmet
Ahmet Kara'nýn bir önceki görevi
idi.
ve iki
hükümet
girdi
Muzaffer Külcü
ikinci kez seçildi
2014 yýlýnýn en önemli olaylarýndan birisi
29 Mart'ta yapýlan Mahalli Ýdareler seçimleri
oldu. Seçimlerde Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, 165 bin seçmenden 70 binin oyunu
alarak %51 ile yeniden baþkan seçildi.
Seçimler yeniden oluþan Ýl Genel Meclisinde
ise üyeler Halil Ýbrahim Kaya'yý Meclis
Baþkaný seçtiler.
Çorum'un uzun yýllardýr beklediði yeni devlet
hastanesine nihayet 2014 yýlýnda start verildi.
Ankara yolu üzerinde yapýlacak olan Çorum Þehir
Hastanesi'nin temel atma töreni, dualarla gerçek-
Polis Oku
haleler þeklinde gerçekleþtirile-
emiryolu projesinin inþaat
sinin ardýndan 3 yýl gibi bir
de tamamlanmasý öngörülüyor.
2.Hükümetinin Programýnda
m ile ilgili demiryolunun dýþýni tanede otoyol projesi yer aldý.
orum karayolu ulaþým aðýna
k katký verecek olan Ankara kale - Delice otoyolu ile
ancýk'tan geçecek olan Gerede
erzifon otoyolu 62. Hükümet
yer aldý.
t programýnda Ankara Delice otoyolunun Yap - Ýþlet eliyle, Gerede - Merzifon otoyde fizibilite ve proje çalýþmamlanarak yapýmýna baþlaya.
üyük kaybý
futbolu býraktýktan sonra da
yine Çorumspor'da kulüp
müdürlüðü ve yönetim
kurulu üyeliði yapmýþtý. Son
olarak Belediyespor ile
anlaþan Bilal Gökmen, futbolcu izleme komitesinde
görev almýþtý.
Bilal
Gökmen'in
leþtirildi.
bin TL'ye
ama ilave
Hasta
Yapýmý yýlan hikayesine dönen
2014 yýlýnda somut adýmlar atýldý.
Ýlk olarak OSB'de yapýlan ve k
Okulunun depreme dayanýklý olm
maliyetinin ise yeniden yapým maliy
binanýn yeniden ve farklý bir alanda
ilmiþ ve Þeker Fabrikasýnýn do
metrekarelik bir alan belirlenmiþti.
içinde proje çalýþmalarý tamamland
içerisinde yapýlmasý bekleniyor.
500 öðrenci kapasiteli Çorum Po
pleksinde 1 adet eðitim ve idari bin
Ýmara a
alanda B
eserleri bu
Kuzey Kampüsü
ilk etabýnýn
temeli atýldý
2014, yapýlaþma konusunda önemli
bir yýl oldu.
Hitit
Üniversitesi
Kuzey
Kampüsünün 1. Etabýnýn temeli Orman
ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel
Eroðlu'nun da katýldýðý bir törenle atýldý.
Kuzey Kampüsü 1. Etabýnda altyapý
(Yol, Su, Atýksu, Yaðmur Suyu, Isý ve
Enerji Merkezi), Ýktisadi ve Ýdari Bilimler
Fakültesi, Ýlahiyat Fakültesi, Merkez
Yemekhane ve Kapalý Spor Salonu
Binalarý bulunuyor. 1. Etap 12 bin 500
öðrenciye hitap edecek.
Ayný zamanda Sungurlu Meslek
Yüksek Okulu Kampüsünün ilk etabýna
da geçtiðiz aylarda baþlandý. Meslek
Yüksek Okulu birinci etabý tamamlanma
aþamasýna gelirken ikinci etabýnda
temeli atýldý.
Güney Kampüs'ün master plan
Binevler giriþi Ýlhan Gürel
Cad
açýla
mala
Biza
kalýn
Yüks
durd
altýn
belli
edip
mala
Üniversitenin ikinci u
spor organizasyonu F
2016
Üniversitelerarasý
Þampiyonasý'ný Çorum'a kazandýra
uluslar arasý organizasyonlarýna bir
di.Hitit Üniversitesi'nin, 2017 Avrup
bolu) Þampiyonasý'ný organize etm
TEK
YILDIZ
2
01 OCAK 2015 PERÞEMBE
HABER
7
TEK
YILDIZ
2
01 OCAK 2015 PERÞEMBE
YAÞAM
8
Yanlýþ diyet
kansýz Býrakýyor
Hamburger
Adamýn biri otobüse biner.
Karný çok açtýr.
Aklýndan "Keþke þimdi iki
hamburger olsa da yesem diye
düþünür". Yanýnda duran kýz:
"Þunlardan bi tanesini de
bana ver" der.
Adam þaþýrýr:
"Herhalde bana söylemedi
diyerek", hamburgerleri
düþünmeye devam eder.
Biraz sonra kýz sesini
sertleþtirerek:' "Ver artýk þunlardan birini" der. Adam afallar: "Ketçap-mayonez de olsun
mu?" der. Kýz da:
"Ya manyak mýsýn nesin.
Þu asýlý tutacaklardan bir
tanesini ver de biz de
tutunalým, ikisini de iþgal
etmiþin."
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
Toplumda yüzde 20-30 yaygýnlýkla en sýk
görülen kansýzlýk tipi olan demir eksikliði
anemisine dikkati çeken uzmanlar, yetersiz
beslenmenin yaný sýra yanlýþ diyet uygulamalarýnýn da hastalýða neden olabileceði
uyarýsýnda bulundu.Ýzmir Tepecik Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi Hemotoloji Kliniði
Sorumlusu Uzman Dr. Cengiz Ceylan, vücuda oksijen saðlayan demir maddesinin alyuvarlarda olmamasýndan kaynaklanan bir tür
kansýzlýk olan demir eksikliði anemisine
dünyada çok sýk rastlandýðýný belirtti.
YETERSÝZ BESLENME,
DEMÝR EMÝLÝMÝNÝN
OLMAMASI ETKÝLER
Demir eksikliði nedenleri arasýnda yetersiz beslenme, aþýrý kanama, baðýrsak
hastalýklarý, demir emilimi bozukluðu
olduðunu söyleyen Ceylan, bir diðer sebebin
de yanlýþ diyet olabileceðini ifade etti.
Kýrmýzý ve beyaz eti yeterince tüketmeyen
kiþilerde demir eksikliði anemisine rastladýklarýný dile getiren Cengiz Ceylan, "Uygun
diyet yapýlmazsa, diyet programý çinko ve
demir yönünden eksik olursa 1-2 ay gibi süre
içinde kandaki demir azalýr ve rahatsýzlýklar
baþlar" diye konuþtu.
"TEK TÝP DÝYETLERÝ ÇOK
ZARARLI"
Tek tip beslenmeye dayalý diyet programlarýnýn da sakýncalý olabileceðini dile getiren
Ceylan, þöyle konuþtu:
"Kandaki demir oranýný azaldýkça
unutkanlýk, uykusuzluk, halsizlik þikayetleri
ortaya çýkýyor. Bu nedenle, yað, karbonhidrat,
protein, demirin kullanýldýðý doktor kontrolündeki diyetleri öneriyoruz. Hem protein
hem karbonhidratýn eþit olduðu, içinde demir
yönünden zengin gýdalarýn yer aldýðý diyet
programlarý uygun olacaktýr. Tek tip beslenme belki demir emilimini saðlar ama baþka
elementlerin eksikliðine neden olur bu da
kýsmen kandaki demir oranýný etkileyecektir."
BELÝRTÝSÝ "KAHVE
TELVESÝ YEME" ÝSTEÐÝ
Demir eksikliði anemisinin baþlangýçtaki
belirtilerinin halsizlik, uykusuzluk, unutkanlýðýn yaný sýra saçlarda ve týrnaklara kýrýlma,
matlýk, aðýz ve dilde yara olduðunu ifade
eden Dr. Ceylan, aðýr demir eksikliðindeki
semptomlarýn ise göðüs aðrýsý, nefes darlýðý
olabileceðini kaydetti.
Kahve telvesi veya buz yeme isteði duyan
kiþilerin de demir eksikliði anemisinden
þüphelenmesi gerektiðini dile getiren Cengiz
Ceylan, "Vücut isteyebilir ama kahve telvesi
yemek anemiyi provoke edip hastalýðýn þiddetini arttýrabilir" dedi. Demir eksikliði anemisinin immun sistemi etkilediðini ve
hastalýklara karþý baðýþýklýðýn azaldýðýný
belirten Ceylan, kiþinin birçok hastalýða daha
çabuk yakalanabileceðini de aktardý.
KADIN HASTALIKLARININ
DA HABERCÝSÝ OLABÝLÝR
Ceylan, demir eksikliði anemisinin baðýrsak sistemi ve kadýn hastalýklarý habercisi olabileceðini de anlattý. Demir eksikliði anemisi
bulunanlarýn et, balýk, tavuk, karaciðer yemesi gerektiðini, bu gýdalarý alamýyorsa baklagiller, fasulye, mercimek tüketmesini isteyen
Cengiz Ceylan, yumurta, badem, üzüm, kuru
eriðin de demir yönünden zengin olduðuna
dikkati çekti.
Çocuklarda gece öksürüðüne
Serin hava iyi geliyor
Soðuk havalar çocuklarda birçok
rahatsýzlýða sebep olabiliyor. Özellikle
kýþ aylarýnda salgýn halinde görülen
krup sendromu, bu hastalýklarýn baþýnda geliyor.Central Hospital’dan Çocuk
Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Öznur
Yýlmaz Gondal, krup hastalýðýndan
erkek çocuklarýn kýz çocuklarýna
nazaran daha fazla etkilendiðini belirtiyor. Gýrtlak ve çevresini tutan,
akciðere ana hava giriþini engelleyen ve
genellikle çok küçük çocuklarda
görülen krup sendromu, soðuk algýnlýðý
bulgularýyla baþlýyor. Çocukta bir süre
sonra köpek havlamasý veya horoz
ötmesini andýran kaba bir öksürük
belirdiðini belirten Gondal, “Öksürük
nöbetler halinde gelir ve aðlama ile þiddetlenir. Gýrtlaðýn ve ses tellerinin
ödemlenmesi sonucu da çocuk nefes
almakta güçlük çeker.” ifadelerini kullanýyor. Halk arasýnda “yalancý kuþpalazý” olarak bilinen bu hastalýk; üst
solunum yolu enfeksiyonu tarzýnda
baþlayarak, nefes borusu ve bronþlara
kadar ilerleyebilir.” uyarýsýnda bulunan
uzman, virüsün, hasta bir kiþinin
hapþýrmasý ya da öksürmesi sonucu
havaya yaydýðý damlacýklarla veya
direkt yakýn temas ile bulaþabileceðini
kaydediyor. Uzman Gondal, þu bilgileri
veriyor: “Küçük çocuklarýn hava yollarý
daha dar olduðundan hastalýk 3 yaþ
öncesinde daha aðýr bulgularla seyredebilir. Eðer çocuk nefes almada ve
yutkunmada
güçlük
çekmeye
baþladýysa, aðzý açýk ve salyasý akýyorsa,
ajitasyon veya halsizlik-bitkinlik varsa,
normalden hýzlý nefes alýp veriyorsa,
aðýz çevresi ve týrnak gibi bölgelerde
morarma baþladýysa hastaneye yatýrýlýp
acilen tedaviye baþlanmasý gerekir.
Tedavi ise öncelikle solunumun rahatlatýlmasýna yöneliktir. Havanýn serin
olduðu gecelerde kýsa bir süre pencere
açarak çocuðun dýþ havayý solumasý da
oldukça fayda saðlar. Krup sendromu
tekrar edebilen bir hastalýktýr. Çocuklarý
krup sendromundan korumak için
mümkün olduðunca kalabalýk ortamlardan ve hasta kiþilerden uzak durulmalýdýr. Özellikle iyi havalandýrýlmayan
alýþveriþ merkezi gibi kapalý mekânlarda
fazla vakit geçirilmemelidir.”
BEZELYELÝ ETLÝ BÖREK
Mehmed Emin Tokadi
Mehmed Emin Tokadî Efendi
küçük yaþtan itibaren memleketinde çeþitli hocalardan ders
görmüþ, zeki ve kabiliyetli olduðu
için zahiri ilimlerde kýsa zamanda
ilerlemiþti. Daha ileri derecede
ders alacak bir hoca bulamayýnca
Ýstanbul'a gitmeyi ve tahsilini
sürdürmeye karar verdi. Ýstanbul'da önce talebelik yaparak,
sonra da ders okutarak ve
memurluk yaparak takriben 15
sene geçiren Tokadî Efendi, 40
yaþlarýnda bulunduðu sýrada tayini Edirne'ye çýkan Kîsedar Ali
Efendi ile birlikte Edirne'ye
taþýndý.Edirne'de hem görevini
sürdürdü hem de Ali Efendi'nin
oðlunu okutmaya devam etti.
Ancak kýsa bir süre sonra Ali
Efendi'nin oðlu vefat etti. Tokadii
Efendi bu ölüm olayýna çok
üzüldüðü gibi haddinden fazla da
etkilendi. Hatta bir müddet dýþarý
çýkmayý terk ederek evine
kapandý ve ince tefekkürlerde
bulundu. Hayat, ölüm ve ölümden sonraki ahiret hayatý gibi
konula üzerinde çok derin
düþüncelere daldý. Sonunda,
zaten fazla deðer vermediði
dünya hayatýnýn fani olduðunu
çok açýk bir þekilde gördü ve
dünyaya aþýrý derecede baðlanmanýn insana fayda deðil zarar
verebileceðini gördü. Kendisini
yeniden hesaba çekti, sonra da
tamamen Allah'a yönelmeye
karar verdi. Kendini yenileme iþni
en güzel bir þekilde baþarmak için
de hacca gitmeye ve her þeye
oradan baþlamaya niyet etti.
Sabahleyin evden çýkýp bir iþine
giderken yolu Kâdirî dergahýnýn
önüne çýktý. Hiç ilgisi bulunmadýðý halde dergahýn o günkü
þeyhi Kasab-zade Mehmed
Efendi içeriden kendisini çaðýrttý
ve hacca gideceðini müjdeleyerek
hazýrlýk yapmasýný söyledi.
Malzemeler
1 Paket Milföy Hamuru
(10 luk pakette)
250 gr Kuzu Eti
2 Adet Orta Boy
Soðan
2 Adet Orta
Boy
Domates
1 Su Bardaðý
Haþlanmýþ
Bezelye
1 Yumurtanýn Sarýsý
1 Demet Maydanoz
1 Çorba Kaþýðý Margarin
1/2 Çay Bardaðý Sývý Yað
Yemeðin Tarifi
Tencereye margarini ve
sývý yaðý alarak, kýzdýralým.
Fýndýk iriliðinde doðranmýþ
kuzu etlerini ilave edelim.
Býraktýklarý suyu çekene dek
kavuralým.
Soðanlarý ilave edip pembeleþtirelim. Kabuklarý soyulmuþ ve küp þeklinde doðranmýþ domatesleri de ilave
ederek 5 dakika daha
piþirelim.Tuz, karabiber ve ince ince
doðranmýþ maydanozu ekleyerek
ateþten alalým.
Milföy
hamurlarýnýn ortasýna
etli harçtan bir miktar koyalým. Zarf þeklinde kapatarak
ters çevirelim. Üzerine milföy
hamurundan kestiðimiz þeritlerle süsler yapalým. Hafifçe
yaðlanmýþ fýrýn tepsisine dizelim. Önceden ýsýtýlmýþ 220
dereceli fýrýnda börekleri 5
dakika piþirelim. Isýyý 170
dereceye indirerek üzerleri
kýzarana dek piþirelim.
Ey özden habersiz gafil!
Sen hala kabukla öðünüyorsun!
Hz.Mevlana
06.35 Benim Annem
Bir Melek
07.00 Selena
10.25 Yahþi Cazibe
13.10 Adanalý
15.00 Alemin Kýralý
16:00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
17.10 Alemin Kýralý
18.55 Ana Haber
20.00 Beyaz Karanfil
Yerli Dizi
23:00 Dosta Doðru
06:30 Haber Saati
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
18.50 Elif
20:00 Con Air
21:50 Polizei
23:50 Haber Saati
19:55
Sinema
Transformers
Genç Sam Witwicky’nin evreni kurtarmasýnýn
üzerinden iki yýl geçmiþtir. Gösterdiði büyük
kahramanlýða raðmen Sam, üniversiteye gitmek
ve anne-babasýndan ilk kez ayrý kalmak gibi
sýradan istekleri olan bir gençtir. Onun bu isteklerini yeni dostu ve koruyucu robotu
Bumblebee’ye açýklamasý sýkýntýlara yol açar.
Sam’in hedefi, normal bir üniversite yaþamýdýr.
Fakat bunun için kaderini gözardý etmesi gerekmektedir. Sam’in yeni okulunda hayatý güzel
seyrederken dikkati birden kafasýnda þimþek
gibi beliren hayaller yüzünden daðýlýr.
20:00
Yerli Dizi
Kurtlar Vadisi Pusu
Polat Alemdar, Aksaçlý görevini Hoca'ya
devredip KGT'nin baþýna geçer ve Abdülhey
Çoban'ýn intikamýný almak için yemin eder.
Tapýnakçýlar dýþýnda IÞÝD, FBI gibi küresel güçlerin resmi ve gayr-ý resmi ekipleri de Polat
Alemdar ve ekibini yok etmek için savaþacaklardýr.Saat : 20:00 - 23:15 (195 dakika)
Tür : Dizi (Aksiyon, Macera)
Oyuncular : Necati Þaþmaz, Çiðdem Batur, Ali
Buhara Mete, Cahit Kayaoðlu, Erhan Ufak,
Gaye Gürsel
Yönetmen : Doðan Ümit Karaca
20:00
Yerli Dizi
Beyaz Karanfil
Burhan mallarýný çalanlarýn peþine düþer.
Emniyetteki muhbirini kullanarak Salih’e ulaþan
Burhan’ýn hamlesi ne olacak? Zülfü ile Salih mallarý ne yapacaklarý konusunda kararsýzlardýr. Zülfü
mallarýn bir kýsmýný kullanarak Burhan’a aðýr bir
darbe vurmanýn peþindedir. Zülfü yeni bir plan
devreye sokar ancak Burhan’ýn uyuþturucularýný
ele geçiren Zülfü ve Salih’i bir sürpriz beklemektedir. Burhan’ý can evinden vurmak isteyen Zülfü
deþifre olacak mý?Oyuncular : Kenan Çoban, Oya
Unustasý, Hakan Boyav, Çaðlar Ertuðrul
Yönetmen : Baran Özçaylan
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
Yerli Dizi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Dila Haným
16.30 Pis Yedili
19.00 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
Komedi Programý
23:14 Büyük Risk
04:45 Denize Hançer Düþtü
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
15.00 Evim Þahane
17.15 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
20.00 Kurtlar Vadisi Pusu
23:15 Þeref Meselesi
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:50 Hava Durumu
19:55 Transformers
22:45 Yeþil Deniz
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:20 Ýki Dünya Arasýnda
Yerli Dizi
21:00 Küçük Gelin
23:00 Maceracý
TEK
YILDIZ
2
01 OCAK 2015 PERÞEMBE
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
9
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
Ücretsiz
Keþif
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
CAN DOSTU SPOR ve
SAÐLIK MERKEZÝ
Bahçelievler Mah.
Þenyurt Caddesi No:25
Tel:221 00 22
Kamu Hastaneleri
Birliði'nde devir teslim
Çorum Kamu Hastaneleri Birliði
Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani
görev süresinin bitmesinin ardýndan
Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliðine
Dr. Ömer Sobacý getirilmiþti. Görev devir teslim töreni dün yapýldý.
Kamu
Hastaneleri
Birliði
Genel
Sekreterliðinde gerçekleþtirilen devir teslim
törenine Dr. Turgay Happani, Kamu
Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Opr. Dr.
Ömer Sobacý, Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel,
Halk Saðlý Müdürü Ahmet Barýþ, Tabip Odasý
Baþkaný Mustafa Azak, Memur -Sen Ýl
Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný
Ahmet Saatci, doktorlar ve kurum müdürleri
katýldý. Törende konuþan Dr. Turgay Happani,
"Görev yaptýðým süre boyunca Çorum'da
saðlýk hizmetlerinin geliþtirilmesi noktasýnda
çalýþmalarda bulunduk. Baþarýlý çalýþmalarýmýz oldu. Çalýþmalarýmýzýn hepsi ekip
çalýþmasý ile baþarýlý oldu. Ömer Sobacý'ya
yeni görevinde baþarýlar dilerim Allah
utandýrmasýn" dedi.
Happanin
konuþmasýnýn
ardýndan
konuþan Ömer Sobacý ise Kamu Hastaneleri
Birliði eski Genel Sekreteri Dr. Turgay
Happani'ye yaptýðý baþarýlý çalýþmalar için
teþekkür etti.
Sobacý, "Doðrusu çok heyecanlýyým böyle
bir görevin bana teklif edilmesi mutluluk verici. Turgay Happani'ye bundan sonra ki hayatýnda baþarýlar diliyorum. Kendisini 2 yýldýr
tanýyorum çok sevdiðim bir dostumdur.
Benim görev yaptýðým her an telefonum açýk
olacak her hangi bir sorununuzda çekinmeden
araya
bilirsiniz"
þeklinde
konuþtu.
Konuþmalarýn ardýndan Ömer Sobacý, Turgay
Happani'ye çiçek takdim etti. Yasin YÜCEL
"Çözüm sürecini ve çözüm iradesini
önemsiyor ve destekliyoruz"
Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve
Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný
Ahmet Saatci yeni yýl nedeniyle yaptýðý
açýklamada, "Yeniden Büyük Türkiye ve
yeni bir medeniyet inþasý için önyargýlardan sýyrýlarak, konuþarak, tartýþarak,
empati ve özeleþtiri yaparak sorunlarýmýzýn
aþýlacaðýný
düþünüyoruz.
Sorunlarýn temelini oluþturan konularýn
ise 2015 yýlýnda sorun olmaktan çýkarýlmasýný temenni ediyoruz. Bu kapsamda
çözüm sürecini ve çözüm iradesini önemsiyor, destekliyoruz. Bin yýllýk birlikte
yaþama iradesini ve kardeþliði daha da
güçlendirme, demokratik hak ve özgürlükler temelinde terör sorunu, inanç
özgürlüðü, eþit yurttaþlýk gibi kronik
sorunlarý çözme fýrsatý sunan Çözüm
Sürecinin, kararlýlýkla, ortak akýlla ve
silahtan
arýnmýþ
bir
zeminde
sürdürülmesini istiyoruz" dedi.
Yeni yýla iliþkin temennilerini ifade
eden Saatci, "2015 yýlý ülkemizin yeni
anayasasýna kavuþtuðu, sürdürülmekte
olan
demokratikleþme
hamlesinin
tamamlandýðý, kamu görevlilerinin elde
ettikleri toplu sözleþme hakkýnýn siyaset
ve grev hakkýyla taçlandýrýldýðý, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldýrýldýðý,
kamu çalýþanlarýmýza, milletimize ve
insanlýða sevgi, barýþ, saðlýk ve
hoþgörünün egemen olduðu bir yýl
olmasýný diliyoruz. Demokratik, sivil ve
özgürlükçü yeni anayasa yapým sürecinin
uzamasýnýn hem ülkemiz hem de mil-
letimiz açýsýndan ekonomik, siyasi ve
toplumsal aðýr sonuçlarý olacaktýr.
Çerçevesini temel insan hak ve özgürlüklerinin çizdiði, ideolojik ön kabullerden
arýndýrýlmýþ, en geniþ toplumsal uzlaþýyý
temsil edecek ve bireyin devlete karþý
özgürlüklerinin geniþletilmesini saðlayacak yeni bir anayasa yazýlmalýdýr. Ýslam
Coðrafyasýnda baþýmýzý nereye çevirsek
bir yetimin feryadýný, bir mazlumun
isyanýný duyuyoruz. Ýnsanlýðýn ortak
huzurunu tehdit eden þiddet, savaþ ve
düþmanlýðýn yerini barýþ ve huzura býrakmasýný, Ortadoðu'da yaþanan çatýþmalarýn bir an önce sona ermesini, acý
kayýplarýn, trajedilerin son bulmasýný
temenni ediyoruz. Baþta Filistin, Suriye,
Irak, Doðu Türkistan ve Myanmar olmak
üzere dünyanýn muhtelif yerlerinde
zorda, darda ve sýkýntýda olan kardeþlerimizi 2015 yýlýnda yalnýz býrakmamaya
devam etmeliyiz. Emperyalizm ve iþbirlikçileri olan diktatörlerin hak ve hukuk
tanýmayan saldýrýlarýna, baský ve zulümlerine karþý tavýr almak hepimizin görevidir. Müslümanlarýn kendi aralarýnda birlik ve dayanýþmayý tesis ederek; topyekûn
Ýslâm dünyasýnýn içinden geçmekte
olduðu zorlu süreçten, bir an evvel kurtulmasýný da diliyoruz. 2015'in umutlarýn
çoðaldýðý, barýþýn tüm dünyada egemen
olduðu, dostluk, kardeþlik, dayanýþma
duygularýnýn güç kazandýðý bir yýl
olmasýný temenni ediyoruz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
01 OCAK 2015 PERÞEMBE
"2015 mücadele
yýlýmýz olacak"
Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve
Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý
2014 yýlýný deðerlendirerek, "Bir yýlý geride
býrakýp, yeni bir yýla kapýyý aralamanýn
eþiðindeyiz. Zaman; insana bahþedilmiþ en
büyük nimetlerden biridir. Ancak, Peygamber
Efendimiz, geçen zaman konusunda bizi
uyarmýþ, kýymetini iyi bilmemiz gerektiðini
öðütlemiþtir. Geçen zamaný geri döndüremeyeceðimizden, bize ayrýlan zaman dilimini en verimli ve amacýna uygun þekilde kullanmak da
amaçlarýmýzdan biri olmalýdýr. Çaðý kurtarmanýn eylemi olarak gördüðümüz bu yolculukta; üyelerimizin ve bütün saðlýk ve sosyal
hizmet çalýþanlarýnýn hak ve menfaatlerini
koruma, ülkemiz ve milletimizdeki maðdurlarýn, kimsesizlerin yardýmcýsý, sesi soluðu
olma, milletten ve milli iradeden yana olmak ve
dünya mazlumlarýnýn sesi ve yardýmcýsý olmak
amacýyla birlikte yol alýyoruz" dedi.
"Saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýna sayýsýz
kazaným elde ettik. Bunlarý elbette yeterli görmüyoruz. Taleplerimiz kazanýma dönüþene
kadar, mücadelemize devem edeceðiz" diyen
Lafcý,
"Hepinizin hatýrlayacaðý üzere
Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip
Erdoðan'ý, Büyük Türkiye Buluþmamýz'da misafir etmiþ ve talepleri sizlerin huzurunda dile
getirmiþtik. O tarihteki buluþmaya Baþbakan
olarak katýlan Sayýn Erdoðan da, lisans tamamlama, yýpranma payý ve kreþ konusunda söz
vermiþti. Hamd olsun, lisans tamamlama
kanunlaþtý, teknik kýsýmlarý üzerinde çalýþýlýyor,
en kýsa zamanda hayata geçecek. Yýpranma
payý konusunda, Saðlýk Bakanlýðý ile Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlýðý koordineli bir þekilde
çalýþýyor. Bütün saðlýk çalýþanlarýmýzýn yýpranma payý almasý için çalýþmalarýmýz sürüyor.
2015; adaletsiz performans sisteminin deðiþmesi, adaletli ve hakkaniyetli
bir ek ödeme sisteminin
hayata
geçmesi,
ek
ödemelerin
emekliliðe
yansýtýlmasý ve yýpranma
payýnýn
hayata
geçmesinin mücadele yýlý
olacak.
Bunun yaný sýra elde
ettiðimiz haklarýn daha
geliþtirilmesi, sözleþmeli
çalýþan kardeþlerimizin
kadroya alýnmasý, ilgili
bakanlýklarda
görevde
yükselme ve unvan deðiþikliði sýnavlarýnýn
yapýlmasý için çalýþacaðýz.
Bütün bunlarýn yaný sýra saðlýk ve sosyal
hizmet çalýþanlarýnýn sorunlarýna dikkat çeken
çok sayýda araþtýrma yaptýk. Bunlarýn en sonuncusu ise Saðlýk Okuryazarlýðý Araþtýrmasý.
Türkiye'de bir ilk olan araþtýrmamýz, saðlýk
hizmetlerinin sürdürülebilirliði ve saðlýk bilincinin artýrýlmasýna ciddi katký yapacak.
Þimdiye kadar verdiðimiz sözlerin hepsini
tuttuk. Hayal bile edilemeyecekleri kazanýma
dönüþtürdük. Bundan sonra da sizlerden
aldýðýmýz güçle, hiç durmadan Yeniden Büyük
Türkiye idealine yürüyeceðiz. Yeniden Büyük
Türkiye; daha özgür, daha demokrat, çalýþanlarýn haklarýný aldýðý, yaþam standardýnýn yükseldiði, bölgesinde lider ve sözü dinlenen bir
ülke olacak. Yeniden Büyük Türkiye;
Sorunlarýndan arýnmýþ, çözüm sürecini
baþarýyla sonuçlandýrmýþ, bütün bunlarý sivil,
demokrat, vatandaþý tanýmlamak yerine vatandaþýný olduðu gibi tanýyan, bütün inançlarýn
güvencesi olan Yeni Anayasa ile taçlandýrmýþ
Türkiye.
Ülkemize, milletimize ve insanlýða hizmet
yolunda bir yýlý geride býraktýk. Bu hizmet yolculuðunda deðiþen sadece yýlýn ismi olacak.
Saðlýk-Sen
þemsiyesi
altýnda
gerçekleþtirdiðimiz hizmet yolculuðunu daha büyük
adým ve azimle sürdürmeye devam edeceðiz.
Yeni yýlýn; sizlere, milletimize ve insanlýða
huzur, barýþ ve mutluluk getirmesi, Dünya
üzerinde aðlayan gözlerdeki yaþýn durmasý,
savaþ ve çatýþmalarýn sona ermesi, öncelikle
Ýslam coðrafyasýna huzur ve sükunetin gelmesi
temennisiyle, daha güzel bir yýl diliyorum" þeklinde kaydetti. Haber Servisi
Hilmi Aða Konaðý'ný
belediye iþletecek
Vali Ahmet Kara, Kargý Ýlçesini
ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Ziyarette Vali Ahmet Kara'ya, Ýl
Garnizon Komutaný J. Kýdemli Albay Ahmet
Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan
Tarancý, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri
Ömer Arslan, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk ve
Daire Amirleri eþlik etti.
Ziyarette Kargý Kaymakam'ý Ali
Erdoðan, Vali Ahmet Kara'ya ilçe hakkýnda
brifing verdi.
Kaymakam Ali Erdoðan, ilçenin geçimini tarým, hayvancýlýk ve orman turizminden
saðladýðýný belirterek orman turizmini canlandýrmak istediklerini ve ilçeye orman
yüksek okulu açýlmasý için çalýþmalar
yürüttüklerini kaydetti.
Kaymakamlýk ziyaretinin ardýndan
Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen'i ziyaret
eden Vali Ahmet Kara ve beraberindekilere
Belediye Baþkaný Zeki Þen tarafýndan
Belediye çalýþmalarý hakkýnda brifing verildi. Vali Ahmet Kara ve beraberindekiler
daha sonra Kargý Bezinin dokunduðu
METEM Halk Eðitim Merkezini ziyaret
ederek, kursiyerler ile görüþtü ve çalýþmalar
hakkýnda bilgi aldý.
Kargý Bezinin dünyaca tanýndýðýný
kaydeden Vali Ahmet Kara üretilen ürün-
leri satmak için Çorum'da bir merkez açacaklarýnýn müjdesini vererek, el sanatlarý
ile üretilen tüm ürünlerin açýlacak yeni
merkezde satýþa sunulacaðýný belirterek
pazar bulma sýkýntýsýný gidereceklerini
kaydetti.
Vali Kara ve beraberindekiler Kargý
Merkezde bulunan Hilmi Aða Konaðý'nda
incelemelerde bulunarak, Kaymakamlýða
ait bu konaðýn iþletilmek üzere Belediyeye
verileceðini duyurdu.
Vali Kara ve beraberindekiler daha sonra
Ýlçe Emniyet Müdürlüðü, Ýlçe Jandarma
Komutanlýðý, Kargý Orman Ýþletme
Müdürlüðü, Kargý Kapalý Spor Salonu,
Yeþilköy Muhtarlýðý, Kargý Kaymakamlýðý
Kültür Evi'ni ziyaret ederek ilçeden
ayrýldýlar.
Haber Servisi
HABER
10
Saðlýkta, Görevde
Yükselme ve Unvan
Deðiþikliði
Yönetmeliði'nde
deðiþiklik
Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim
Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, Görevde
Yükselme ve Unvan Deðiþikliði Yönetmeliðindeki
deðiþiklikle ilgili yaptýðý açýklamada, "Saðlýk Bakanlýðý ve
Baðlý Kuruluþlarý Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Deðiþikliði
Yönetmeliðinde
deðiþiklik
yapýldý.
Yönetmelik, 30 Aralýk 2014 tarih ve Mükerrer 29221
sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe girdi.
Yapýlan deðiþiklikle; 'Hastane müdürü' de yönetmelik
kapsamýna alýndý. Þube müdürü, hastane müdürü ve
bunlarla ayný düzeydeki diðer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklardan yazýlý sýnavda en yüksek
puan alan adaydan baþlamak üzere ilan edilen kadro
sayýsýnýn beþ katýna kadar aday sözlü sýnava alýnacak"
dedi.
Yönetmelikte yapýlan deðiþiklikle ilgili açýklamalarda
bulunan Lafcý, "Görevde yükselme yazýlý sýnavýnda, yüz
tam puan üzerinden en az yetmiþ puan alanlar baþarýlý
sayýlacak. Sözlü sýnava alýnacak personel için yazýlý sýnav
baþarý puaný en az altmýþ olarak uygulanacak ve baþarý
puaný olarak yazýlý ve sözlü sýnav puanlarýnýn aritmetik
ortalamasý alýnacak. Þube müdürlüklerine görevde yük-
selme ile atanmaya iliþkin de düzenleme yapýldý. Yapýlan
deðiþikliðe göre; Ýl ve ilçe saðlýk müdürlükleri ile halk
saðlýðý müdürlüklerinde bulunan saðlýkla ilgili þube
müdürü kadrolarýna atanabilmek için; saðlýkla ilgili en
az dört yýllýk yüksekokul veya fakülte mezunlarý tercih
edilmek kaydýyla dört yýllýk yüksekokul veya fakülte
mezunu olmak, Ýl ve ilçe saðlýk müdürlükleri ile halk
saðlýðý müdürlüklerinde bulunan diðer þube müdürü
kadrolarýna atanabilmek için; en az dört yýllýk yüksekokul veya fakülte mezunu olmak gerekmektedir.
Hastane müdürü kadrolarýna atanabilmek için; saðlýk
idaresi yüksekokulu, saðlýk kurumlarý yöneticiliði, saðlýk
kurumlarý iþletmeciliði mezunu veya temel eðitimi idare
ve iþletmecilik olan yüksekokul veya fakültelerden
mezun olup hastane iþletmeciliði konusunda yüksek
lisans veya doktora yapmýþ olanlar tercih edilmek kaydýyla dört yýllýk yüksekokul veya fakülte mezunu olmak
gerekmektedir.
Bakanlýk ve baðlý kuruluþlarýnda en az iki yýl çalýþmýþ
olmak þartý, görevde yükselme sýnavýna tâbi olarak
atanacaklarda aranan genel þartlar arasýna eklendi" diyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi
"275 bin saðlýk çalýþanýnýn
5 yýlý heba edildi"
Yetkili Sendika ile Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumuna baðlý tüm
saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda
görevli 275 Bin çalýþan adýna imzalanan ve
5 yýllýðýna her yýl 475 TL ödenmesini içeren
promosyon anlaþmasý saðlýk çalýþanlarýnýn
tepkisine neden oldu.
Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay
Erözgün, "Büyük bir baþarý gibi lanse edilen
anlaþma ne yazýk ki saðlýk çalýþanlarý açýsýndan tam bir fiyaskodur" dedi.
275 bin saðlýk çalýþanýnýn 5 yýlýnýn heba
edildiðini belirten Erözgün, "Çalýþanlar
daha önce aldýklarý promosyon paralarý ile
bu anlaþmanýn þartlarýný karþýlaþtýrsýnlar ne
kadar zararda olduklarýný daha iyi anlayacaklardýr. Yetkili sendika toplu sözleþmede
olduðu gibi promosyon ihalesinde de fiyasko yaþamýþ ve
çalýþanýn hakkýný yine çarçur etmiþtir. Takdir tüm saðlýk
çalýþanlarýnýn dýr. Artýk söz hakký sizlerde. Bu maðduriyetlere dur deme zamaný geldi" diye konuþtu.
Hükümet ile yetkili konfederasyon arasýnda varýlan
mutabakat gereði 2014 yýlýnda memurlara 123 lira,
memur emeklilerine de 146 lira seyyanen zam verildiðini, enflasyon farkýnýn 2014 yýlýnda uygulanmamasý, 2015
yýlý içinse yüzde 3 artý 3 zam yapýlmasýnýn karara baðlandýðýný da belirten Erözgün þunlarý söyledi:
"2014 yýlýnda seyyanen zam yerine, yüzde 3 artý 3
oranýnda zam olmuþ olsa dahi, Kasým enflasyonu yüzde
9.2 gerçekleþtiði için, memur ve emeklilere 3,2 puan
ilave enflasyon farký ödenecekti.
Maaþ artýþlarý enflasyonun, zorunlu harcama giderlerinin ve ekonomik büyümenin altýnda kalýyorsa, oranlarýn büyüklüðü ne olursa olsun durum ancak göz boyamaktýr. Son bir yýlda memur maaþlarý Dolar ve Euro
karþýsýnda da yüzde 15 dolayýnda deðer kaybetti. Bir yýl
içinde bir ailenin temel harcamalarý 310 lira artarken,
123 lira zamma mahkum edilen memurun geçmiþ yýllara
göre fakirleþti. Hesap ortadadýr." Haber Servisi
Happani'den Yücel'e veda
Çorum Kamu Hastaneleri Birliði eski Genel
Sekreteri Dr. Turgay Happani, Ýl Saðlýk Müdürü Dr.
Ýsmail Yücel'e veda ziyaretinde bulundu.
Ýl Saðlýk Müdürü Dr.Ýsmail Yücel, Dr.Turgay
Happani'nin ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile
getirerek, saðlýk alanýnda yaptýðý deðerli çalýþmalardan
ve Çorum halkýna verdiði hizmetlerden dolayý teþekkür
etti. Ýl Saðlýk Müdürlüðü ve Genel Sekreterlik olarak her
zaman uyumlu çalýþmalarla baþarýlara imza atýldýðýný
belirten Yücel, Dr. Turgay Happani'ye bundan sonraki
çalýþmalarýnda ve hayatýnda baþarýlar diledi. Haber
Servisi
TEK
YILDIZ
2
01 OCAK 2015 PERÞEMBE
Osman imzaladý
3. lig 1 grup da Çorum Belediyespor'un
þampiyonluk yolunda ki en büyük rakiplerinden olan Darýca Gençlerbirliði ,takýma
ara trasferde güçlü takviyelere yaparak ikinci
yarýda da iddiasýný þampiyonluk yolunda
sürdürmek istiyor.
Geçtiðimiz günlerde Ümraniyespor dan
tranasfer edilen Osman mertoðlu ile sezon
sonuna kadar kiralýk olrak sözleþme imzalandý. Ýmza sonrasýnda kýsa bir konuþma
yapan Darýca Gençlerbirliði sportif direktörü
Ýlter Kasap" Osman'ý takýma kazandýrdýk.
Forvet hattýn da Osman'ýn vereceði katkýlar
ile þampiyonluk yolunda emin adýmlar ile
yolumuza devam edeceðiz. Futbolcumuz ile
sezon sonuna kadar anlaþma yaptýk, ancak
sezon sonunda Osman ile tekrar görüþerek,
Darýca Gençlerbirliði kulübüne uzun yýllar
hizmet etmesini istiyoruz" dedi.
Osman Mertoðlu ise, imza sonrasýnda
Darýca Gençlerbirliðinin hedefi olan bir kulüp
ve þampiyonluk da iddialý bir takým bende bu
güzel kulübe gelerek þampiyonluk da atacaðým goller ile katký vermek istiyorum" diye
konuþtu. Manavgatspor dan sað kanat oyuncusu Ömer ile de anlaþmaya varan Darýca bu
futbolcuyuda renklerine baðladý. (Spor
servisi)
Ýlahiyat'ta "Engelli
Farkýndalýðý" etkinliði
Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi'nde
"Engelli
Farkýndalýðý
ve
Sorumluluklarýmýz" konulu etkinlik
yapýldý.
Engelli
Öðrenci
Birimi
Koordinatörlüðü tarafýndan düzenlenen "Engelsiz Üniversite Farkýndalýk
Buluþmalarý" kapsamýnda Ýlahiyat
Fakültesi Konferans Salonu'nda
Fakülte
öðrencilerine
yönelik
"Engelli
Farkýndalýðý
ve
Sorumluluklarýmýz" konulu etkinlik
gerçekleþtirildi.
Ýlahiyat Fakültesi Engelli Birim
Temsilcisi Arþ. Gör. Harun Alkan
tarafýndan
yapýlan
sunumda
Türkiye'de yaþayan engellilerin genel
nüfusa oraný, engel çeþitleri, kamusal
alanlarda karþýlaþtýklarý zorluklar ve
toplumun engeli olmayan bireylerinden beklenen davranýþlar, idari
kurumlarýnýn ve sivil toplum kuruluþlarýnýn sorumluluklarýyla ilgili bilgiler verilerek engellilik konusunda
farkýndalýðý arttýracak çeþitli kýsa film
gösterimleri yapýldý. Haber Servisi
Vali Kara'dan
Laçin'de inceleme
HABER
11
Gençlik konseyi kuruldu
2014 yýlýnda Çorum merkezde kurulan Ýç Anadolu
Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyonu'nun gençlere
yönelik faaliyetlerinin icra edilmesi için , gençlere
sorumluluk duygusunu aþýlamak, sosyal yönlerini
güçlendirme, gündemle iç içe olmalarýný saðlamak,
sorunlarýný görüp çözüm üreten ve bu çözüm
sürecinde aktif rol almalarýný saðlamak amacýyla federasyonun çatýsý altýnda Gençlik Konseyi oluþturulmasýna karar verilmiþtir.Federasyonumuza baðlý spor
ve gençlik faaliyeti gösteren kulüplerin aktif sporcularýndan oluþan konsey ayný zamanda okullarýnda
baþarýlý, sosyal yönleri güçlü, fikir üreten fedakar
gençlerden oluþmaktadýr.
Liseli öðrencilerden oluþan gençlik konseyi ilimizde
gençlerin sosyal ekonomik durumlarý da göz önünde
bulundurularak gençliðin ihtiyaçlarý doðrultusunda
sosyal, kültürel etkinlikler planlayýp hayata geçireceklerdir.Gençler bundan sonra istifade edecekleri çalýþ-
malarý kendileri icra edeceklerdir.Gençlerimiz
gençliðin sorunlarý doðrultusunda akranlarýna faydalý
çalýþmalar yapmayý hedeflemektedirler. Ortaöðretim
Kýz Gençlik Konseyi üyeleri þu þekildedir; Ayþegül
ÜNAL
(Ýmam
Hatip
Lisesi),
Fatmanur
BEKMEZCÝ(Ýmam
Hatip
Lisesi),
Baþak
AÐDAÞ(Turizm Meslek Lisesi), Tuðçe SEPETÇÝ
(Ýmam Hatip Lisesi), Tuba TAÞBAÞ(Kýz Meslek Lisesi),
Yasemin Danacý (Atatürk Lisesi), Aysema EROÐLU
(Atatürk Anadolu Lisesi),Rümeysa ÖZÇÝFCÝ(Ýmam
Hatip Lisesi), Ýrem DEMÝR(Mehmetçik Lisesi), Tuba
DEMÝRCÝ(Kýz Meslek Lisesi), Kübra UZUN(Kýz
Meslek Lisesi).
Gençlik konseyinin 2015 yýlý içerisinde yapacaðý
faaliyetler ile ilgili ilimizde faaliyet gösteren sivil
toplum örgütleri ile bir dizi görüþmeler yapacaklardýr.Gençlerimize çýkmýþ olduklarý bu yolda baþarýlar
diliyoruz. (Spor servisi)
Kasým da gýda ve tarýmdaki
ithalat yüzde 12.7 arttý
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB)
Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Kasým ayýnda hem genel ihracatýn hem de gýda ve tarým
ihracatýnýn gerilediðini bildirerek, "Kasým
ayýnda genel ihracattaki düþüþ yüzde 7,5'i
bulurken, gýda ve tarýmdaki gerileme yüzde
1,1'de kaldý" dedi.
Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Kasým
ayýnda toplam ihracatýn yüzde 7,5 düþerek
14,2 milyar dolardan 13,1 milyar dolara, gýda
ve tarým ihracatýnýn ise yüzde 1,1 gerilemeyle 1 milyar 820 milyon dolardan 1 milyar
800 milyon dolara indiðini belirtti. Buna
karþýn Ocak-Kasým döneminde tarým ve
gýdada ihracatýn, 2013 yýlýnýn ayný dönemine
göre yüzde 5,9 artýþ gösterdiðini ve 15,2 milyar dolardan
16,1 milyar dolara çýktýðýný vurgulayan Bayraktar, her þeye
raðmen tarým ve gýdada Ocak-Kasým döneminde 5 milyar
dolarýn üzerinde dýþ ticaret fazlasý gerçekleþtiðine dikkati
çekti.
Kasým ayýnda genel ithalatýn yüzde 0,2 artýþla 21,4 milyar dolardan 21,45 milyar dolara yükseldiðini bildiren
Bayraktar, "Kasým ayýnda ithalat ise yüzde 12,7 artýþla 978
milyon dolardan 1 milyar 102 milyon dolara ulaþtý. 11
aylýk dönemde ithalattaki artýþ yüzde 9,6'yý bulurken,
ithalat 10,1 milyar dolardan 11,1 milyar dolara yükseldi"
dedi.
-EN FAZLA ÝHRACAT MEYVELERDE, EN FAZLA
ÝTHALAT HUBUBATTAEn fazla ihracatýn Kasým ayýnda, 597 milyon dolarla
meyvelerde görüldüðünü, meyveleri 229 milyon dolarla
sebze ve meyvelerden elde edilen ürünlerin, 149 milyon
dolarla hububat, un, niþasta, pastacýlýk ürünlerinin
izlediðini belirten Bayraktar, ithalatta ilk sýrayý 264 milyon dolarla hububatýn aldýðýný, hububatý 186 milyon dolar-
la yaðlý tohumlarýn, 155 milyon dolarla hayvansal ve
bitkisel yaðlarýn takip ettiði bilgisini verdi.
-"YAPISAL SORUNLAR ÇÖZÜLÜRSE GELECEK
PARLAK"Bitkisel üretimdeki düþüþe raðmen, Ocak-Kasým
döneminde, tarým ve gýdada ihracatýn artmasýnýn ülkenin
ihracattaki potansiyelini gösterdiðini belirten Bayraktar,
þunlarý kaydetti:
"Tarýmýn önündeki engeller kaldýrýlýrsa, ihracatta
rakiplerle aramýzdaki haksýz rekabet önlenirse, tarým ve
gýdada ihracat, çok kýsa sürede çok büyük rakamlara
ulaþabilir. Ýçinde bulunduðumuz bölgede Türkiye, bir
tarýmsal merkez, bir tarým üssü olabilir. Türkiye'den baþka
hiçbir ülkede bu potansiyel yok. Türk tarýmý desteklenmeye devam edilirse, rekabeti bozucu unsurlar bertaraf
edilirse, yapýsal sorunlar çözülürse geleceði parlaktýr.
Türkiye, 2023'de rahatlýkla 40 milyar dolarlýk gýda ve tarým
ihracatýna ulaþabilir. Rusya, Kafkaslar, Ortadoðu, Kuzey
Afrika, Orta Asya'nýn tarýmsal ürün açýðýný kapatabilir."
Haber Servisi
Rektör Alkan'dan Süleyman
Atcýoðlu'na tebrik
Vali Ahmet Kara 2014 yýlýnýn son ilçe
ziyaretini Laçin'e gerçekleþtirdi. Ziyarette
Vali Ahmet Kara'ya, Ýl Garnizon Komutaný
J. Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Ýl Emniyet
Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Müftüsü
Mehmet Aþýk ve Daire Amirleri eþlik etti.
Vali Kara'nýn Ýlçeye yaptýðý ziyaretten
dolayý memnuniyetini dile getiren Laçin
Kaymakamý Mehmet Erhan ilçe hakkýnda
brifing verdi. Vali Ahmet Kara ve
beraberindeki heyet Kaymakamlýk ziyaretinin
ardýndan Laçin Belediye Baþkaný Ünal
Gevþek'i ziyaret etti. Ziyarette Belediye
Baþkaný Ünal Gevþek Vali Ahmet Kara'ya ve
beraberindekilere
belediye
çalýþmalarý
hakkýnda kýsa bir brifing verdi. Vali Ahmet
Kara ve beraberindeki heyet ilçe ziyaretini
tamamladýktan sonra Kýrkdilim mevkiinde
bulunan Kapýlýkaya karþýsýndaki alanda
incelemelerde bulundu.Haber Servisi
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, Sungurlu Milli Eðitim Müdürü Süleyman
Atcýoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Rektör Alkan'a Sungurlu Meslek Yüksekokulu
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Müdür
Yardýmcýlarý Öðr. Gör. Hamit Aksoy ve Öðr. Gör. Kerim
Aktaþ eþlik etti.Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, kýsa bir
süre önce Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'ne
atanan Süleyman Atcýoðlu ile daha önce Çorum Fen
Lisesi'nde görev yapmakta iken de pek çok baþarýlý ortak
iþ birliði yaptýklarýný ve birçok çalýþmaya imza attýklarýný,
bundan sonrasýnda da ayný þekilde ortak iþler ve projeler
yapmaktan mutluluk duyacaklarýný sözlerine ekleyerek
Atcýoðlu'na yeni görevinde baþarýlar diledi.
Sungurlu Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu da
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn ziyaretin mem-
nuniyet duyduðunu, her zaman ortak iþ birliklerine ve
projeler yapmaya açýk olduklarýný, imkânlar dahilinde her
türlü desteði Hitit Üniversitesi adýna vereceklerini söyleyerek bu güzel ziyaretin güzel iþlere vesile olmasýný diledi.
Haber Servisi
Emektarlar satranç
turnuvasý yapýlacak
3-4 Ocak 2015 tarihinde yapýlacak olan
(Veteranlar)Çorum Emektarlar satranç
turvunuvasýna son baþ vuru tarihi 2 Ocak
günü. Turnuvaya katýlacak olan yarýþmacýlar Çorum satranç il temsilcisi
Hüseyin Karakuþ ve satranç il temsilciliði sitesinden yarýþmaya katýlým
þartlarýný öðrenebilecekler. Ýki kategoride yapýlacak olan satranç yarýþmasý
veteranlar, emektarlar turnuvasýna 50 yaþ ve üzeri, 65 yaþ yaþ ve üzeri
olmak üzere iki kategoride yapýlacak. Yarýþmalarda dereceye giren birinciler Antalya da yapýlacak olan Türkiye emektarlar þampiyonasýna katýlmaya
hak kazancaklardýr. Yarýþmalar Ulukavak semtinde bulunan Tevfik Kýþ
spor salonun da yapýlacaktýr. (Spor servisi)
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
01 OCAK 2015 PERÞEMBE
Belediyespor'un kamp
çalýþmalarý 3 Ocak da baþlýyor
Kamp
çalýþmalar
3 Ocak da
start alacak
Ýncedal 6 Ocak da
kursa katýlacak
Çorum Belediyespor ikinci yarý
hazýrlýk kamp çalýþmalarý için 3
Ocak 2015 Cumartesi günü Antalya
Manavgat da start verecek
Geçtiðimiz Pazar günü ikinci
yarýnýn ilk etap Çorum hazýrlýklarýný
tamamlayan
kýrmýzý
siyahlýlar,
geçtiðimiz Pazar günü yaptýðý salon
çalýþmasý ile Çorum ayaðýný tamamlayarak futbolcular ve teknik heyet 5
günlük izine ayrýlmýþlardý. 2 Ocak da
bitecek olan izinin ardýndan 3 Ocak da
kamp çalýþmalarý için Antalya
Manavgat, Sensima otelde toplanacak
ASKF Yönetimi Bölge
Müdürü’nden destek
istediler
olan kýrmýzý siyahlýlý futbolcular kamp çalýþmalarýna baþlayacaklar.
Kapm çalýþmalarýný Ocak ayýnýn 15,ine
kadar sürdürecek olan belediyespor kafilesi
Çorum'a dönerek 25 Ocak da start alacak
olan ikinci yarýnýn ilk maçý olan ve Dr.
Turhan Kýlýçcýoðlu stadýn da konuk edeceði
Kýzýlcabölükspor maçýnýn hazýrlýklarýný
sürdürecekler.
Kamp
çalýþmalarýna
Gazi
Osmanpaþaspor dan transfer edilen Emrah
da takýmla birlikte çalýþmalara katýlacak.
Öte yandan belediyespor ikinci yarýda takýma bir golcü futbolcunun transfer çalýþmalarýný da sürdürüyor. Kulübe gelen ve
önerilen bir çok futbolcu olmasýna raðmen
belediyespor kontenjan sýnýrý olmayan ve
takýma büyük katký verecek bir isimle anlaþmasý bekleniyor. Transfer konusunda
belediye baþkan yardýmýcýsý ve kulüp
baþkaný Zeki Gül yapýlacak olan forvet
transferi için ince eleyip sýk dokuyor.
Öte yandan Belediyespor Teknik direktör Ýncedal, 6 Ocak da Türkiye Futbol
Federasyonu tarafýndan yapýlacak olan
lisans günceleme seminere katýlmak üzere
Ýstanbula gidecek. Ýncedal, kamp çalýþmalarýnda takýmýn baþýnda 1 yada 2 gün
bulunmayacak. Ýncedal'ýn
7 Ocak da
takýmýn Antalya kampýna katýlacaðý bekleniyor. (Spor servisi)
TFF Bölge Müdürü
Güven'e ziyaret
Geçtiðimiz Salý günü
Samsun'da
Ýlk
Adým
Kaymakamý Turan Atlamaz'a
hayýrlý olsun ziyaretine bulunan
ASFK Baþkaný Sefer Kurtaran ve
Yönetim Kurulu üyeleri daha sonra
Futbol Federasyon Samsun Bölge
Müdürü
Ýbrahim
Güven'i
makamýnda ziyaret ettiler. Ziyaret
sýrasýnda Ýbrahim Güven'e Çorum
amatör futbolundaki sýkýntýlar
konusundaki taleplerini ileten
ASKF
Yönetimi
Bölge
Müdürü'nden bu konuda destek
istediler. Ýbrahim Güven de
ziyaretten duyduðu memnuniyeti
dile getirerek, Çorum futbolunun
geliþimi için gerekli desteði vereceklerini ve sorunlarýnda en kýsa
sürede çözümü için gerekli çalýþmalarý yapacaklarýný söyledi. (Spor
servisi)
Zonguldak yönetimi ekonomik krizi
aþmak için yoðun mesai yapýyor Ýskilipgücü- Ulukavak
Zonguldak Kömürspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner,
dün Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut
Özer'i ziyaret etti. Rektör'e, Kömürspor formasý hediye eden
Caner, maddi konuda destek istedi. Özer, Caner'in bu isteðini geri
çevirmedi, üstüne kulübe sabit gelir saðlayacak proje üretimi
konusunda yardýmcý olacaðýný
söyledi. 3. lig de þampiyonluk
mücadelesi veren fakat hiçbir
yerden geliri olmadýðý için
ekonomik yönden büyük sýkýntýlýlar yaþayan Zonguldak
Kömürspor'da
baþkan
Süleyman
Caner,
destek
ziyaretlerine dün Bülent Ecevit
Ünivesitesi'yle devam etti.
Rektör
Mahmut
Özer'i
makamýnda
ziyaret
eden
Caner, arkasýnda "Mahmut Özer" yazýlý 67 sýrt numaralý Kömürspor
formasýný hediye etti. Ardýndan Kömürspor'un iç saha maçlarýnda
geçerli olan sezonluk kombine kartýný ve "Zonguldak Kömürspor
2015" takvimini takdim eden Caner'in bu jesti, Özer'i memnun etti.
Mahmut Özer, kendisine ilk defa Zonguldak Kömürspor formasý
hediye edildiðini, bundan dolayý son derece mutlu olduðunu ifade
etti. "Üniversitemiz kulübün her zaman yanýnda" Rektör Özer,
Zonguldak Kömürspor Baþkaný Süleyman Caner'in ziyaretinden
son derece memnun kaldý. Bülent Ecevit Üniversitesi'nin her zaman
Zonguldak Kömürspor'un yanýnda olduðunu dile getiren Rektör,
"Maddi-manevi yanýnýzdayýz. Üzerimize düþeni yapmaya hazýrýz"
dedi. "Hem spor, hem eðitimde kalkýnmak için el birliði vermeliyiz"
Mahmut Özer'in konuþmasý üzerine Baþkan Süleyman Caner,
mutluluk dolu ifadelerle þunlarý söyledi: "Kulübümüzün içinde
bulunduðu ekonomik kriz belli. Hiçbir yerden gelirimiz yok.
Dolayýsýyla ekonomik yönden
büyük sýkýntýlar yaþýyoruz. Krizi
çözme adýna bir süredir
sürdürdüðümüz destek ziyaretlerine
sayýn
Rektörümüz
Mahmut Özer'le devam ettik.
Maddi ve manevi nasýl destek
olunur noktasýnda fikir alýþ veriþinde bulunduk. Saðolsun
isteðimizi
geri
çevirmedi.
Üniversite çok büyük bir kuruluþ. Öðrencisi ve çalýþanýyla
kentimiz için çok önemli. Amacýmýz hem sporda, hem de eðitimde
birlik beraberlik içerisinde iyi yerlere gelmek. Kentin önünün açýlmasýný isti-yoruz. Zonguldak Kömürspor ne kadar baþarýlý olur,
daha üst liglerde mücadele ederse, Zonguldak'ý tercih eden öðrenci
sayýsýnda da bir o kadar artar. Zonguldak'ýn üniversite kenti olmasý
demek, þehrin her konuda önünün açýlmasý demek. Buna spor da
dahil" diye konuþtu. Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman
Caner, Rektör Özer'e Zonguldak Kömürspor atkýsý, 2015 takviminin
yaný sýra Mahmut Özer yazýlý Zonguldakspor formasý hediye etti.
Özen ise Üniversitenin plaketini Caner'e hediye etti. (Spor servisi)
yeni yýlýn ilk maçýnda
karþý karþýya gelecek
03-04 Ocak 2015 tarihlerinde
ülke genelinde yapýlacak açýk lise
sýnavlarý nedeni ile Çorumspor ve
Ulukavakspor yöneticileri Futbol Ýl
Temsilciliðine yazýlý baþvuruda
bulunurak
03
OcAK
2015
Cumartesi günü oynalarý gereken
müsabakalarýn ileriki bir tarihe
ertelenmesini talep etmiþlerdir. Ýl
Futbol Tertip Kurulu da rakip
takýmlarýn muvafakatýný da alarak 1
Ocak 2015 Perþembe gününün
resmi tatil günü olmasý nedeni ile
03 Ocak 2015 Cumartesi günü saat
13.00 de Ýskilip Ýlçe sahasýnda
oynanmasý
gereken
ÝSKÝLÝP
GÜCÜSPOR-ULUKAVAKSPOR
Müsabakasýnýn 01 OCAK 2015
PERÞEMBE GÜNÜ SAAT 13.00
DE ÝSKÝLÝP ÝLÇE SAHASINDA
Oynatýlmasýna karar verildi.
Yine ayný tarihte saat 13.00 de
Osmancýk Ýlçe sahasýnda oynanmasý gereken OSMANCIKSPORÇORUMSPOR Müsabakasýnýn da
01 OCAK 2015 PERÞEMBE GÜNÜ
SAAT 13.00 DE OSMANCIK ÝLÇE
SAHASINDA Oynatýlmasýna karar
vermiþ olup diðer iki müsabaka ise,
3 Ocak 2015 Cumartesi günü fikstürde belirtilen saat ve sahalarda
oynanacaktýr
Dolutaþ: Mahalle takýmýndan profesyonel lige geldik
3. lig 1 grup da Çorum belediyespor'un rakiplerinden olan ve
ligin ikinci ayrýsýn da Çorum da konuk edeceði Kýzýlcabölükspor
kulübünün Sportif Direktörü Hakan Dolutaþ, ligin ilk yarýsýnýn
tamamlanmasýnýn ardýndan ilk yarý ve ikinci yarýnýn deðerlendirmelerini yaparken, takýma 4-6 takviye yaparak ligin ikinci yarýsnda daha
güçlü bir kýzýlcabölükspor yaratmak için çaba sarf ettiklerini açýkladý.
Ligin ilk yarýsýnda iniþli çýkýþlý bir grafik çizdiklerini belirten Hakan
Dolutaþ, ' Mevcut kadroyla yapabileceðimizin en iyisini yapmaya
çalýþtýk. Takýmýmýzda forma giyen oyunculardan bir çoðu henüz futbol
hayatlarýnýn baþýndalar. Buna raðmen iyi çalýþýyor ve baþarýlý olmak için
uðraþýyorlar. Biz yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlarla bir
bütünüz. Birlik ve beraberlik baþarýyý da beraberinde getiriyor. Her
kulüpte olduðu gibi bizim kulübümüzde de zaman zaman sýkýntýlar
yaþanabiliyor. Önemli olan bu sýkýntýlarý birlik ve beraberlik içerisinde
çözebilmek.' dedi.
Zaman zaman istemedikleri sonuçlar aldýklarýný belirten Dolutaþ, '
Bir mahallenin takýmý olarak Profesyonel ligde Denizli'yi en iyi þekilde temsil etmeye çalýþtýk. Ýlk yarýyý 10.sýrada tamamladýk. Özellikle
kendi evimizdeki kaybettiðimiz maçlarda biraz daha dikkatli olabilseydik daha üst sýralarda ilk yarýyý bitirebilirdik. Ýkinci yarýda, ilk
yarýdaki yaþadýðýmýz þanssýzlýklarý yaþamayacaðýmýzý düþünüyorum.'
diye konuþtu.Ligin ilk yarýsýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan çalýþmalarýna aralýksýz devam ettiklerini belirten Sportif Direktör Hakan
Dolutaþ, ' Lig bitince tatile girmedik. Yýlbaþýnda futbolcularýmýza
yeniden izin vermemiz gerektiðinden izin planlamasý yaptýk.
Oyuncularýmýza 29 Aralýk-3 Ocak tarihleri arasýnda 6 gün izin verdik.
4 Ocak' ta ikinci yarý hazýrlýklarý için top baþý yapacaðýz. Ardýndan 6
Ocak' ta 11 günlük bir kamp için Antalya' ya hareket edeceðiz.
Antalya' da hazýrlýk maçlarýyla tempomuzu yakalayacaðýz. ' dedi.Ýkinci
yarýya en iyi þekilde hazýrlanmak için transfer planlamalarýný yaptýklarýný söyleyen Dolutaþ, ' Ýmkanlar nispetinde kadromuzu
güçlendirmek için çalýþmalarýmýzý yapýyoruz. Tecrübeli futbolcu Ýsmail
Baydil' in yaný sýra Kemal Keçeci' yi de kadromuza dahil ettik. Bu iki
oyuncunun takýma katký saðlayacaðýna inanýyoruz. Ýlk etapta orta saha,
defans ve kanatlara oyuncu takviyesi yapmayý hedefliyoruz. Takýma
faydalý olacak ve bütçemizi geçmeyecek 4-5 oyuncu daha transfer edeceðiz. Bu konudaki çalýþmalarýmýz sürüyor.' diye konuþtu.
Baþkan Osman Duran,Yönetim kurulu ve taraftarlara teþekkür eden
Hakan Dolutaþ,' Baþkanýmýz Osman Duran ve Yöneticilerimiz sezon
baþýnda en iyi kadronun kurulmasý için tüm imkanlarý seferber etti. Her
zaman teknik heyet ve futbolcularýn yanýnda oldu. Bunun yaný sýra
taraftarlarýmýz da bizi hiç yalnýz býrakmadý. Ligin ikinci yarýsýnda
onlarýn desteðine herzamankinden daha fazla ihtiyacýmýz olacak. Her
maç takýmýmýza olan desteklerini esirgemesinler. Biz Denizli'nin bir
takýmýyýz. Sadece Tavas ve Kýzýlacabölüklüler deðil, tüm Denizli'nin
desteðini istiyoruz.' dedi. (Spor servisi)
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN