Beko, "yýlýn
annesi"ni seçiyor
AK Parti Ýl
Kadýn Kollarýna
Pehlivan atandý
Melek Pehlivan
AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný
Arife Betül Gülgün'ün istifasý ile boþalan Ýl Kadýn Kollarý Baþkanlýðýna AK
Parti Ýl Yönetim Kurulu üyesi Melek
Pehlivan atandý.
A
SAYF
9’DA
Beko, her yýl geleneksel olarak Anneler
Günü'nde seçtiði "yýlýn
annesi"ni bu sene de seçiyor.
Beko Çorum Yetkili
Bayii Faký Ticaret, Çorum'da yýlýn annesini 9
Mayýs Cuma günü ödüllendirecek.
Faký Ticaret Sahibi
Selahattin Faký, yýlýn annesini 9 Mayýs Cuma günü saat 14.00'de Yeniyol
Mahallesi Gazi 2. Sokak'ta bulunan maðazalarýnda ödüllendireceklerini bildirdi.
Selahattin Faký
Haber Servisi
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
08 MAYIS 2014 PERÞEMBE
40 KURUÞ
Vergi rekortmeni Erol Þamlý
Þehit Ahmet Demirhan 6’DA
son yolculuðuna uðurlandý
Ahmet Demirhan
Hakkari'nin Þemdinli ilçesinde askeri aracýn devrilmesi sonucu hayatýný kaybeden Piyade Sözleþmeli Er Ahmet Demirhan, memleketi Sungurlu'nun Küçük Ýncesu köyünde gözyaþlarý arasýnda son yolculuðuna
uðurlandý. Hakkari'den havayolu ile Merzifon Havaalaný'na getirilen þehidin naaþý, daha sonra karayolu ile Sungurlu ilçesine getirildi.
Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay düzenlediði basýn toplantýsýnda 2013 yýlý vergi rekortmenlerini açýkladý.
Defterdarlýk toplantý salonunda basýn açýklamasý yapan Ýhsan Özbay, 2013 yýl Gelir Vergisinde ilk sýrada Erol Þam-
Alper Bilan
lý'nýn yer aldýðýný belirtti.
Ýkinci sýrada Mustafa Uzun'un yer aldýðýný dile getireren Özbay, üçüncü sýrada yer alan mükellefin
isminin açýklanmasýný istemediðini söyledi.
Hititler
elçiliklerde
tanýtýlacak
A
SAYF
3’TE
Çorum Hitit Vakfý Ankara Þubesi yeni bir projeyi daha hayata
geçiriyor. "Hititler Elçiliklerde" baþlýklýk proje kapsamýnda elçiliklerde Çorum'un tanýtýmý yapýlacak.
Çorum Hitit Vakfý Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan konu hakkýnda yaptýðý açýklamada yerli ve yabancý insanlarýn ilgilerini Çorum'a
çekmek ve turizm potansiyelini geliþtirmek istediklerini dile getirerek, "Ýþte müjdesini bu hafta vermeyi uygun gördüðüm AYFA
S
vebenim tarafýmdan kaleme alýnan "Hititler Elçiliklerde" pro- 5’TE
jesini Çorum kamuoyu ile paylaþmak bu konuda insanlarýmýzý
bilgilendirmek istiyorum.
HGYD'den
7
Doðan'a ziyaret
’DE
Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) yeni yönetimi Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'a nezaket ziyaretinde bulundu.
HGYD Baþkaný Birkan Demirci beraberinde Yönetim Kurulu üyeleri Hakan Hacý Odabaþ, Mustafa Külcü, Güngör Atak, Satýlmýþ Ýnaç,
Volkan Sýnayuç ve Kubilay Kaan Yücel'le birlikte ziyaret ettiði Emniyet
Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'a HGYD Yönetim Kurulu üyelerini tek
tek tanýþtýrdý.
Acil servis yeni yüzü ve sistemiyle hizmette
TSO'dan
Kýlýç'a tebrik
Saðlýk Bakanlýðý Hitit
Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesinde
acil servisi yeni yüzüyle hizmet
vermeye baþladý.
Konuyla ilgili bir açýklama
yapan
Hastane Yöneticisi
Yrd.Doç.Dr.Musa Zorlu "Hastalarýmýza daha kaliteli ve iyi
Musa
Zorlu
hizmet verebilmek için acil servisimizde gerekli düzenlemeleri
yaparak hem otelcilik hizmetleri
hem de týbbi hizmetler
olarak Çorumumuz'a ve
hastanemize yakýþýr SAYFA
A
bir þekilde modern bir 10’D
yapýya kavuþturulmuþtur.
TOKÝ'den Çorum'a 100 5’TE
milyon liralýk yatýrým
Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) Gecekondu
Dönüþüm
Þube Müdürü Mustafa
Bakýr, Çorum'da þimdiye
kadar TOKÝ olarak 100
milyon TL tutarýnda yatýrým gerçekleþtirdiklerini
söyledi.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý yönetim kurulu üyeleri, hafta sonu gerçekleþtirilen seçimlerde yeniden Çorum Esnaf ve
Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný seçilen Yalçýn Kýlýç'ý makamýnda ziyaret etti.
SAYFA 9’DA
Mustafa
Bakýr
Köylere Hizmet Götürme
Birliði seçim yaptý
SAYFA
A
SAYF
6’DA
KYK
öðrencilerinden
þehitlere hatim
2
‘DE
Devane'de
kura
heyecaný
5
SAYFA
‘TE
Uslu'dan,
"birikimlerinize
sahip çýkýn"
tavsiyesi
9
SAYFA
‘DA
TEK
YILDIZ
2
HABER
08 MAYIS 2014 PERÞEMBE
2
Saat firmasýndan Zafer
Çaðlayan'a yalanlama
Çaðlayan'ýn TBMM'de yaptýðý savunmasýnda dile getirdiði iddialarý,
Patek Philippe firmasý yalanladý.
Zafer Çaðlayan'ýn TBMM 'de yaptýðý savunmasýnda 700 bin TL'lik saatle ilgili dile getirdiði iddialarý, saatin satýn alýndýðý Patek Philippe firmasý yalanladý.
"Saatin faturasý alanýn üstüne ama garanti belgesinde benim adým
geçiyor." diyen Çaðlayan'ýn açýklamalarýný yalanlayan firma yetkilileri,
"Garanti belgesinin, kiþiye özel olmadýðýný saate özel olduðuna vurgu
yaptý. Firma yetkilisi," Garanti belgesinde sadece saatte kaç taþ var, kaç
karatlýk altýn, seri numarasý, üretim tarihi ve garanti süresi yazýlýr" dedi.
' GAZETE ÝLANI VERMEYÝZ'
Saati gazete ilanýndan görüp beðendiðini söyleyen Çaðlayan'ýn bu iddiasý da yine firma tarafýndan yalanlandarak,"Özel bir saat ürettiðimiz
zaman bunu müþterilerimize elektronik postayla bildiririz. Gazete ilaný
vermeyiz" dedi. Konu ile ilgili olarak Firmanýn Cenevre'deki merkez maðaza sorumlusu ile görüþen Aydýnlýk gazetesinden Derya Derviþ'in aldýðý yanýtlar þöyle: "Cenevre Paris ve Londra'nýn yaný sýra bir çok ülkede de
saatlerimizi satan aracý firmalar var. Hiçbir ülkede gazete ilanlarý vermeyiz. Biz marka bir firmayýz ve müþterilerimiz çok özeldir. Firmamýz 1996
senesinden beri dergi çýkarýr. Müþterilerimiz, ürettiðimiz saatleri bu dergiden takip ederler. Özel bir saat ürettiðimiz zaman da bunu müþterilerimize elektronik postayla bildiririz"
'GARANTÝ BELGESÝNE ÝSÝM YAZMAYIZ'
"Faturalarda müþterilerimizin adý, ünvaný ve kanunen yazýlmasý gereken her þey kesinlikle yazýlýr. Ama garanti belgesine isim yazmayýz. Garanti belgesi kiþiye özel deðil saate özeldir. Garanti belgesinde sadece saatte kaç taþ var, kaç karatlýk altýn, seri numarasý, üretim tarihi ve garanti
süresi yazýlýr. Saati alan kiþi hediye edebilir veya satabilir düþüncesiyle
isim yazýlmaz, garanti belgesini elinde bulunduran kiþi saati alan kiþi demek deðildir"
Patek Philippe'le sözleþmesi olan Ýstanbul 'daki firma da garanti belgesinde isim yazýlmadýðýný teyit etti.
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
Müracaat: 0505 234 66 89
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
KYK öðrencilerinden
þehitlere hatim
Kredi Yurtlar Kurumu Çorum Akaþemseddin
Erkek Öðrenci Yurdunda kalan öðrenciler Bursa
ve Çanakkale'yi gezdiler.
Çorum Valiliði, Ýl Özel idaesi Genel Sekreterliði, Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði, KYK Çorum Akaþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu Müdürlüðünün birlikte organize ettiði geziye Akaþemseddin Erkek Öðrenci Yurdunda kalan ve 8
hafta süreyle "Asýmýn Nesli Safahatý Yeniden Anlýyor" temasýyla gerçekleþtirilen "Safahat Okumalarý" programýna ve yurtta açýlan Kur'an'ý Kerim kursuna katýlan öðrenci ve görevli katýldý.
KYK Akþemseddin Öðrenci Yurdu Müdürü
Erol Kavuncu konu hakkýnda verdiði bilgide,
"Asýmýn Nesli Dedelerinin Ýzinden Yürüyor"
þuuruyla, doðusundan batýsýna, kuzeyinden güneyine bütün bir milletin kalbinin attýðý yer olan
ve "dönmeyi düþünmeden" arkasýna bakmadan yollara düþerek þehadet þerbetini içerek tarihe altýn harflerle yazýlan dedelerimiz için düzenenlenen Çankkale pogramýnda, 57. Alay Þehitliði, Conkbayýrý, Seyit Onbaþý
Tabyalarý, Þahindere Þehitliði,
Büyük Þehitler Abidesi, Yahya
Çavuþ Þehitlik ve Mevzileri, Soðanlýdere Þehitliði ve daha bir
çok mekanýn sertifikalý rehberlerin eþliðinde gezildiðini ve
minnet duygu saðanaðý içersinde unutulmaz anlar yaþandýðýný
belirtti.Kavuncu, gerek gezi öncesinde grekse þehitliklerde öðrenciler tarafýndan okunarak tamamlanan Hatmi Þeriflerin duasýnýn 57. Alay þehitlerinin huzurunda yapýlarak aziz þehitlerin
muazzez ruhlarýna ithaf edildiðini kaydetti.
Gezi'nin Bursa bölümünde ise öðrenciler, Söðüt'te kurulduktan sonra 1326 yýlýndan itibaren
30 küsur yýl Osmanlýya baþkentlik yapan Bursa
da, "Tarihsiz Millet Talihsiz Millettir'' þuuruyla,
Osman Gazi ve Organ Gaziler baþta olmak üzere, Emir Sultan Hazretleri, Yeþil Camii ve Türbesi, muhteþem Bursa Ulu Camii ziyaret ettiler.
Öðrenciler gezi sonrasýnda ise bütün bu güzellikleri yaþamalarýna vesile olduklarý için Gençlik ve Spor Bakanlýðý Kredi Yurtlar Genel Müdürlüðüne, Çorum Valiliðine ve proje ortaklarýna teþekkür ettiler. Fatih AKBAÞ
Jandarma'dan hastalara jest!
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý personeli
Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi ve Göðüs Hastalýklarý Hastanesi'nde
tedavi göreb hastalarý ziyaret etti.
Ziyaret sýrasýnda hastalara karanfil vererek
geçmiþ olsun dileklerinde bulunan Jandarma
personeli, hastalara ayrýca "Kanun Ordusu Jan-
darma 175 Yaþýnda" logolu havlu, kolonya, çiçek ve çikolata gibi hediyeler de verdi. Jandarma personelinin ziyaretinden duyduklarý memnuniyeti ifade eden hasta ve yakýnlarý ise Jandarma Teþkilatýnýn kuruluþ yýldönümünü de
kutlayarak "nice yýllar" temennisinde bulundular. Haber Servisi
4. Ay, 30 Gün,
18. Hafta
En zor 3 þey: Sýr saklamak, acýlarý unutmak ve zamaný deðerlendirmek.
Sâdi Þîrâzî "Rahmetullahi aleyh"
Günün Þiiri
GECE
Kandilli yüzerken uykularda
Mehtâbý sürükledik sularda...
Bir yoldu parýldayan, gümüþten,
Gittik...Bahs açmadýk dönüþten.
Hulyâ tepeler, hayâl aðaçlar...
Durgun suda dinlenen yamaçlar...
Mevsim sonu öyle bir zaman ki
Gaaip bir mûsýkîydi sanki.
Gitmiþ kaybolmuþuz uzakta,
Rü'yâ sona ermeden þafakta...
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,093
2,916
STERLiN 3,553
JPY YENi 0,205
2,094
2,918
3,555
0,206
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
ESER ECZANESÝ
TEL: 212 28 57
OSMANCIK CAD. NO : 44/C
GÖKGÖZ ECZANESÝ
TEL: 234 66 13
M.SÝNAN MH. 5.CD. NO: 1/D
-Önemli TelefonlarÝmtiyaz Sahibi
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
08.05.2014
HAVA DURUMU
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
03:41
05:24
12:44
16:34
19:51
21:25
Yahya Kemal
BEYATLI
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
:
:
:
:
:
:
Yýl: 10 Sayý: 2777 08 MAYIS 2014 PERÞEMBE
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Fatih AKBAÞ
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Spor Yönetmeni
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Adnan YALÇIN
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
08 MAYIS 2014 PERÞEMBE
HABER
3
Toplanan vergide artýþ
Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay 2013 yýlý vergilendirme döneminde yýllýk gelir vergisi beyanlarýna iliþkin olarak Mart 2014 tarihinde 12 bin 090 mükellef tarafýndan yýllýk gelir vergisi beyannamesi, 5 bin 778 mükellef tarafýndan da Gayrimenkul Sermaye Ýradýna iliþkin yýllýk gelir vergisi beyannamesi verildiðini açýkladý.
Defterdar Ýhsan Özbay düzenlediði basýn toplantýsýnda 2013
yýlýnda tahakkuk eden vergi miktarlarýný açýkladý.
Verilen beyannamelerden yýllýk gelir vergisi beyannamesi ile 110 milyon 959 bin 993,36 TL matrah beyan edildiðini
ve bu tutar üzerinden 24 milyon 736 bin 087,15 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildiðini kaydeden Özbay, "Ayný dönemde
verilen gayrimenkul sermaye iradýna iliþkin gelir vergisi beyannamelerinde ise 25 milyon 785 bin 523,73 TL matrah ve
bu tutar üzerinden de 5 milyon 121 bin 909,45 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiþtir. Ýl genelinde 2013 vergilendirme
dönemi için yýllýk gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilen
matrah toplamýnda bir önceki döneme göre %11, tahakkuk
eden gelir vergisi toplamýnda ise %13 oranýnda artýþ meydana gelmiþtir. Gayrimenkul sermaye iradý beyanýndaki artýþ ise
matrahta % 6,7 ve vergide % 10.6 olarak gerçekleþmiþtir. Ýlimiz,
Türkiye sýralamasýnda 2013 yýlý vergilendirme dönemi yýllýk gelir vergisi beyannamesi ile tahakkuk eden vergi bazýnda 35'inci
sýrada, gayrimenkul sermaye iradýnda ise 41'inci sýrada bulunmaktadýr" dedi.
Fatih AKBAÞ
Afiþ yarýþmasý ödülleri verildi
Vergi Haftasý etkinlikleri kapsamýnda ortaokul lise ve dengi
okullarda düzenlenen 'Vergi' konulu sloganlý afiþ yarýþmasýnda
dereceye giren öðrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi.
Defterdarlýk toplantý salonunda yapýlan ödül törenine Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay, Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Tural, öðrenciler, aileleri ve öðretmenler katýldý.
'Vergi' konulu sloganlý afiþ yarýþmasýnda birinci olan Anado-
lu Lisesi öðrencisi Orhun Özcan'a dizüstü bilgisayar ödülünü,
ikinci olan Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencisi Dilek Sevgili'ye dijital fotoðraf makinesi ödülünü ve üçüncü olan Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencisi Gülsu Yýldýz'a ise mp4 müzik çalar ödülünü Defterdar Ýhsan Özbay verdi. Özbay, öðrencilere
bundan sonra ki hayatlarýnda baþarýlar diledi.
Fatih AKBAÞ
Vergi rekortmeni Erol Þamlý
Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay düzenlediði basýn toplantýsýnda 2013
yýlý vergi rekortmenlerini açýkladý.
Defterdarlýk toplantý salonunda
basýn açýklamasý yapan Ýhsan Özbay, 2013 yýl Gelir Vergisinde ilk sýrada Erol Þamlý'nýn yer aldýðýný belirtti.
Ýkinci sýrada Mustafa Uzun'un
yer aldýðýný dile getireren Özbay,
üçüncü sýrada yer alan mükellefin
isminin açýklanmasýný istemediðini
söyledi.
Dördüncü sýrada Latif Aksoy'un
beþinci sýrada, Ahmet Özdoðan'ýn altýncý sýrada
ise Oðuz Taç'ýn yer yer aldýðýný dile getiren Özbay,
yedinci sýrada bulunan mükellefinde isminin açýklanmasýný istemediðini kaydetti.
Gelir Vergisinde sekizinci sýrada Ferit Erdil, dokuzuncu sýrada
Þükrü Gayý ve onuncu sýrada da
Süreyya Kavlu yer alýyor.
2013 yýlý Vergilendirme Dönemi Yýllýk Gelir Vergisi sýralamasýnda ilk üçte yer alan mükelleflerin beyan ettikleri gelirleri ve
ödeyecekleri vergi miktarlarý ise
þöyle:
"Erol Þamlý; beyan edilen gelir
Ýhsan
893
bin 387,93 TL ödenecek vergi
Özbay
290 bin 410,78 TL, Mustafa Uzun;
beyan edilen gelir 873 bin 230,72
TL, ödenecek vergi 167 bin 491,14 TL, Ýsminin
açýklanmasýný istemeyen mükellef; beyan edilen
gelir 782 bin 266,30 TL, ödenecek vergi 146 bin
825,42 TL." Fatih AKBAÞ
TEK
YILDIZ
08 MAYIS 2014 PERÞEMBE
HABER
Sosyo-ekomomik geliþmiþlik
düzeyi fark ödemeleri yapýlacak
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Halk Saðlýðý
Kurumu'nun, aile hekimi ve aile saðlýðý elemanlarýnýn ücret kalemleri içerisinde yer alan sosyoekonomik geliþmiþlik düzeyi ücretinde 2011 yýlýndan itibaren yapýlan hatanýn düzeltilmesinden kaynaklanan fark ödemelerinin yapýlmasý
için Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüklerine yazý gönderdiðini belirtti.
Söz konusu yanlýþ hesaplamanýn, Saðlýk
Sen'in giriþimleri ile düzeltildiðini açýklayan Ahmet Saatçi, 2011 yýlýndan itibaren hatalý hesaplanan sosyo-ekonomik geliþmiþlik düzeyinden
kaynaklanan fark ücretlerinin de ödenmesine
karar verilmiþti. Halk Saðlýðý Kurumu tarafýndan
Halk Saðlýðý Müdürlüklerine gönderilen yazýda,
aile hekiminin ve aile saðlýðý elemanýnýn 2011 yýlýndan beri yanlýþ hesaplanan sosyo-ekonomik geliþmiþlik düzeyi ücretinin düzeltilerek ödenmesi istendi.
Buna göre, aile hekimleri ve aile saðlýðý elemanlarý,
söz konusu ücret farklarýný 1 Mayýs itibarýyla alabilecek. Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan il müdürlüklerine gönderilen yazýda 01.07.2011 -
31.01.2014 tarihleri arasýndan aile hekimleri ve aile saðlýðý elemanlarýnýn sosyo-ekonomik geliþmiþlik düzeyi ücret artýþýnýn yapýlmamasýndan kaynaklanan fark ödemelerinin Mart 2014 bordrolarýnýn kesinleþmesinden sonra ödenmesi gerektiði
bildirildi. Bu durumda ÇKYS üzerinden il ve TC
kimlik numarasý bazýnda bordro raporu oluþturularak ödemeler yapýlacak. Belirtilen tarihler arasýnda hak ediþleri olmakla birlikte, aile hekimliði sisteminden ayrýlmýþ olanlar da dilekçe ile müracaat
ederek hak ediþlerini alabilecek. Ödemeler, ikametgâhlarýnýn bulunduðu Halk Saðlýðý Müdürlüðünce yapýlacaktýr. Bu durumda olanlarýn bir dilekçe ile müracaat ederek aile hekimi ve aile saðlýðý elemaný olarak çalýþmýþ olduklarý tarihi, ili, ilçeyi ve Banka IBAN numaralarýný bildirmeleri gerekiyor. Söz konusu yazýda ayrýca, ödemelerin gecikmeye mahal vermeksizin ivedilikle yapýlmasý da istendi" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL
Ýskilip MYO'yu
masaya yatýrdýlar
Kurumlarýn
geliþimi için insan
gücü çok önemli
Artý Bir Business Academy Kurumsal Eðitim Uzmaný Murat
Servi personel eðitiminin kiþiliði ve davranýþlarý etkilemesi, rol
davranýþlarýnda ve durumsal koþullara çalýþanlarýn uyumunu saðladýðýný belirtti.
Servi, bir kurumun baþarýlý olabilmesi için mutlaka çalýþanlarýnýn
alanýnda bilgili ve iþ kültürüne sahip olmasý gerektiðini ifade ederek,
"Örnek vermek gerekirse eðer bir fabrikanýz varsa oradaki makinelere
istediðiniz kadar yatýrým yapýn, istediðiniz kadar son teknoloji getirin
fakat onu kullanabilecek nitelikli çalýþanlarýnýz yoksa o fabrikadan kar
elde edemezsiniz. Satýþ yapan bir firmaysanýz çalýþanlarýnýz bu konuda
kendini süekli geliþtirmez ise yerinizde sayarsýnýz. Fakat bilinçli, tecrübeli ve nitelikli elemanlarýnýz olursa o fabrikada sýradan makinelerle bile çok fazla kar elde edebilirsiniz yada satýþlarýnýzý artýrmanýz mümkun
olabilir. Ýþte günümüzde farkýna varýlan en önemli þey insan eðitimidir"
dedi.
Þirketlerin baþarýlý olabilmesi için artýk baþka þeyleri deðil insana yatýrým yapmanýn gerekliliðini anladýklatýný ve kurumsal eðitim veren firmalar ile daha fazla çalýþýr hale geldiklerini dile getiren Servi, "Bu sayede elemanlarýna daha sistematik ve kaliteli iþ yapmayý öðretebilmektedirler. Ýþ yerinde çalýþanlar ne kadar iyi bir kurumsal eðitim almýþlarsa o
iþ yerinde o kadar olumlu ve pozitif bir çalýþma ortamý gerçekleþebilir ve
bu sayede þirketler çok kýsa bir sürede çok fazla verim saðlayabilirler"
þeklinde kaydetti. Fatih AKBAÞ
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan beraberinde Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri ile birlikte Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Rektör Alkan'ýn ziyaretinde Kaymakam
Þuayib Gürsoy, Ýskilip Meslek Yüksek
Okulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil,
AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Belediye
Meclis üyesi Mehmet Derici'de hazýr bulundular.
Tebrik ziyaretinin ardýndan Ýskilip Meslek Yüksek Okulunun her yýl artýþ gösteren
ihtiyaç ve talepleri görüþüldü. Harita üzerinde yapýmý devam eden ek binanýn mevcut durumu, buraya 150 kiþilik konferans
salonu yapýmý, öðrencilerin basketbol ve
voleybol oynayabilmeleri için
açýk spor sahasý yapýlmasý,
kampus yapýmý için Ýskilip Belediyesi tarafýndan tahsis edilmesi ön görülen alanýn konumu hakkýnda deðerlendirmelerde bulunuldu. Belediye
Baþkaný Recep Çatma'nýn makamýnda gerçekleþtirilen deðerlendirme toplantýsýnýn ardýndan heyet tarafýndan Belediye tarafýndan tahsis edilmesi söz konusu olan alanda ve ek binada incelemelerde bulunuldu.
Ayrýca yapýlan toplantýda Ýskilip Belediyesi, Ýskilip Kaymakamlýðý ve Ýskilip Meslek
Yüksek Okulu Ýþbirliðiyle ekim ayýnda "
Her Yönüyle Ýskilip Sempozyumu"nun
gerçekleþtirilmesi gündeme alýndý.
Ziyaretin ardýndan Belediye Baþkaný
Recep Çatma Meslek Yüksek Okulunun Ýskilip için sosyal ve ekonomik açýdan son
derece önemli olduðunu, yeni branþlarýn
açýlarak daha çok öðrenci çekmek için gerekli giriþimlerin ortaklaþa yapýlmasýnýn
birçok açýdan Ýskilip'e fayda saðlayacaðýný
ve Yüksek Okula her türlü katkýyý sunmaya
hazýr olduklarýný söyledi. Bahadýr YÜCEL
Ýnönü Anadolu Lisesi'nden
kan baðýþý kampanyasý
Ýnönü Anadolu Lisesi öðrencileri kan baðýþý kampanyasý düzenledi.
Okulun Biyoloji öðretmeni Sezen Uysal'ýn öncülüðünde 9/B sýnýfý öðrencilerinin gerçekleþtirdiði kampanyada Salý Pazarý esnafý ve alýþveriþe gelen halka yönelik bir anket deðerlendirmesinde yapýldý.
Yapýlan anketler neticesinde %67 oranýnda kan baðýþýnda bulunmak isteyen, %24
oranýnda kan vermeyi düþünmeyen ve %9 oranýnda da kararsýzlarýn olduðu sonucu çýktý.
Anket sonuçlarýna göre okula davet edilen Kýzýlay'ýn kan aracý bütün gün boyunca kan
baðýþýnda bulunmak isteyen Pazar esnafý alýþ veriþe gelenlerden ve okul öðretmenlerinden kan aldý . Büyük bir ilgiyle karþýlaþan Kýzýlay ekibine okulun 9/B sýnýfý öðrencileri de
yardýmcý oldu.Kan baðýþý esnasýnda okul öðrencileri Pazar halkýný kan baðýþýnýn önemi ve
neden kan baðýþýnda bulunmasý gerektiði kimlerin kan verebileceði konularýnda bilgilendirdi.Okul Müdürü Ahmet Güngör toplum hizmetini gerçekleþtiren okulun Biyoloji öðretmeni Sezen Uysal'a, 9/B sýnýfý öðrencilerine ve Kýzýlay ekibine teþekkür etti.
Bahadýr YÜCEL
4
Mahir ODABAÞI
ÇOCUKLARIMIZ
NEDEN KÖYE GÝTMEYÝ
ÝSTEMÝYOR-2
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Abdest alan dedesinin eline ocak baþýnda ýbrýkla su
dökemedi. Abdesthaneden gelen misafirlerine annesinin- babasýnýn tembihleriyle kýþýn sobada ýsýttýðý havluyu vermek için kapýda beklemedi. Ocakta yanan çýralarýn ýþýðýnda ders çalýþmadý. Kýþta kýyamette köyün yaylasýndan bir iki saat yürüyerek okula gelmedi. Yaylada
kibritleri bitince bir iki saat uzaktaki karþý yaylaya annesi,' hadi yavrum evde kibrit bitmiþ, amcanlardan bir
kutu ödünç kibrit koþarak al gel dediðinde' kem küm
etmeden tamam ana deyip koþarak gitmenin zevkini
tadamadý. Asma üzümü toplayan, kýzýlcýk toplayan annesine yardým etmenin lezzetini tadamadý. Ýndirilen
cevizlerden baþaklama yaparak topladýðý cevizleri sevinçle annesine göstermenin zevkini yaþamadý. Kýrlarda topladýðý sarýçiðdemleri annesinin nasýrlý ellerine
tutuþturmanýn heyecanýný göremedi.
Bu tür örnekleri sýralamaya çalýþýrsak sonu gelmez.
Baþta ben dâhil olmak üzere maalesef çocuklarýmýzý
köye kente götüremiyoruz veya gitseler de canýmýza
okuyorlar. Götürmek ayrý dert, köyde tutmak ayrý dert.
Ön yargýyý atamýyorlar, hijyenik takýntýsýndan kurtulamýyorlar. Çünkü þehir hayatýnda biz anne-babalar çocuklarýna karþý;' biz köylerde çok zor þartlarda yaþadýk.
Aç kaldýk, açýk kaldýk. Hiç olmazsa çocuklarýmýz rahat
etsin. Aman onlar sýkýntý çekmesin' niyetiyle EL PENCE duruyoruz. Ýstemeden her türlü ihtiyacýný alýyor,
acýkmadan yemek yedirmek için adeta kavga yapýyoruz. Sonra da 'her þey var, bir þey yok stresteyim dostum streste' türküsünü çalýyoruz…
ÇOCUKLARIMIZA KÖYÜ
SEVDÝRMENÝN YOLLARI:
Öncelikle köylerdeki annemizin - babamýzýn,
yakýnlarýmýzýn çocuklara karþý sevecen, kucaklayýcý olmasý. Torunlarýný görmekten çok mutlu olduklarýný hissettirmeleri. Aslýnda herkes mutlu olur ama bazýlarý
maalesef hissettiremez. Tabiri caizse gizli sever. Oda
pek iþe yaramaz.
Küçük yaþtan itibaren çocuklarla köyün irtibatýnýn kesilmemesi. Baskýdan ziyade sevgiye dayalý olmasý ziyaretlerin yapýlmasý. Köyde sessiz sakin doðal ortamda kitap okumanýn zevkinin tattýrýlmasý.
Özellikle anne- babasýnýn köyde daha mutlu
olduklarýný çocuklarýn görmesinin saðlanmasý. Bu nedenle köye gidince kesinlikle aile içi tartýþma yaþanmamasý.
Þehirden giden çocuklarýn birazcýk temizlik anlayýþý farklý olabilir. Bunun anlayýþla karþýlanmasý.
Özellikle bu noktada annelere çok görev düþer. Eðer
çocuðunun takýntýsý varsa, ' yavrum bulaþýklarý ben yýkadým. Yataðýnýn çarþaflarýný gelirken getirdik' diyerek
kýrmadan dökmeden, baský yapmadan durumun idare
edilmesi.
Aðaç dikme mevsiminde baða bahçeye meyve
dikerken çocuklarýnda adýna bir aðaç dikilmesi. 'Bu dut
aðacý senin, sen olmayýnca ben bakarým ama sende tatillerde geldiðinde bakacaksýn' gibi sözlerle çocuða
zimmetlenmesi.
Köye gidince emsali olan samimi arkadaþlar
edinmesinin saðlanmasý. Þehre gidince de irtibatýn kesilmemesi.
Sosyal yönü iyi olan imam varsa onunla tanýþtýrýlmasý. Tatilde imama okumaya gidiyorsa ve meraklýysa camide müezzinlik yapmak gibi görev verilmesi. Ayrýca imam tarafýndan sosyal faaliyetler (maç yapma gibi) yapýlmasýnýn teþvik edilmesi.
Köyde bulunan ebe - dede dýþýndaki sosyal yönü iyi olan, çocuklarý candan seven yaþlýlarýnda yanýna
götürülmesi. Oradaki 80 yaþýndaki dedenin ' hadi hatun anasýný-babasýný boþ ver. En aðýr misafir bu yavru,
hemen bir yumurta boya. Ne var ne yok dök ortaya…'
Türü doðal samimi davranýþý çocuðu cezbedecek, köye
çekecek þehre gittiðinde o amcayý özleyecektir.
"
Diðer taraftan çocuðunuzun elinden tutun köyün çevresindeki kýrlarda bayýrlarda, bahçelerinizde
baþ baþa gezinin. Köyde kaldýðýnýz günlerde yaþadýðýnýz zorluklar, ders alýnacak anýlar varsa onlarý tarih anlatýr gibi duygusallýk içerisinde anlatýn. Sizlerin çektiði
sýkýntýlarý çocuklarýnýzýn hissetmesini saðlayýn. Anýlarýnýzýn geçtiði baðlara, bahçelere karþý çocuklarýnýzda
milliyetçilik duygusu uyandýrýn ki 30-40 yýl sonra siz
hayatta olmasanýz bile buraya geldiðinde bu günleri
hatýrlasýn. Gerektiðinde aðlayabilsin. Býrakýn aðlamaktan zarar gelmez. Ben köyüme gittiðimde maziyi düþünüp hep aðlarým. (yazarla iletiþim: 536 568 11 41)
*
DAVET: Bugün saat 13.00 'te Atatürk ilkokulu velilerine ve gönüllülere 'Ev Kazalarý ve Korunma' konferansý vereceðim. Kendiniz için davetlisiniz.
TEK
YILDIZ
08 MAYIS 2014 PERÞEMBE
HABER
5
BAÞSAÐLIÐI
Çorum Belediye Baþkaný Sayýn
Devane'de kura heyecaný
Muzaffer Külcü’nün Kayýnbiraderi, Deðerli Kardeþimiz
Murat Demirezen
’in
vefatýndan dolayý büyük üzüntü içerisinde olduðumuzu belirtir, Merhuma Allah’tan rahmet,
tüm yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.
Biçer Oto Servisi
Çorum Belediyesi tarafýndan Baþbakanlýk
Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) iþbirliði
ile gerçekleþtirilen Devane Kentsel Dönüþüm
Projesi'nin 1. etabý tamamlandý. Hak sahipleri konutlarýný kura çekerek belirledi. Atatürk Spor Salonunda
dün gerçekleþtirilen kura törenine, Vali Yardýmcýsý
Ali Deniz Sürmen, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Belediye
Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Turan Candan, Alper
Zahir, TOKÝ Gecekondu Dönüþüm Þube Müdürü
Mustafa Bakýr, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay, Ziraat
Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç,
Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer,
mahalle muhtarlarý, daire amirleri, çok sayýda konut
sahipleri katýldý. Kura töreni saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý.
Törenin açýlýþ konuþmasýný TOKÝ Gecekondu Dönüþüm Þube Müdürü Mustafa Bakýr yaptý.
Bakýr, Çorum'da þimdiye kadar TOKÝ olarak 100
milyon TL tutarýnda yatýrým gerçekleþtirdiklerini söyledi. Bakýr, Çorum'da konut çalýþmalarýný sürdürdüklerini, Türkiye genelinde TOKÝ olarak 65 milyar TL
civarýnda kentsel dönüþüme imza attýklarýný dile getirdi.
Daha sonra kürsüye gelen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü
Külcü, "Bugün çok mutlu olduðum bir gün. Görevi devir aldýktan sonra ilk konuþmamýzda
þunlarý duyduk. "Bizim bu devane deðiþmez böyle geldi böyle gider" diyorlardý. Ama þimdi geldiðimiz noktayý görüyorsunuz"
þeklinde konuþtu.
Konuþmalarýn ardýndan konutlarýn hak sahipleri noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi. Yasin YÜCEL
TOKÝ'den Çorum'a 100
milyon liralýk yatýrým
Toplu Konut Ýdaresi
(TOKÝ) Gecekondu Dönüþüm Þube Müdürü Mustafa Bakýr, Çorum'da þimdiye kadar TOKÝ olarak 100
milyon TL tutarýnda yatýrým gerçekleþtirdiklerini
söyledi. Çorum Belediyesi
ile TOKÝ tarafýndan Devane bölgesinde yapýlan konutlarýn kura çekim töreMustafa
nin de konuþan Bakýr, ÇoBakýr
rum'da konut çalýþmalarýný sürdürdüklerini, Türkiye genelinde TOKÝ olarak 65 milyar TL civarýnda
kentsel dönüþüme imza attýklarýný dile getirdi.Kentsel dönüþüm projesi kapsamýnda Çorum'da Devane
"Devane'de yapýlamaz denileni yaptýk"
Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, Çorum'un son yýllarda
hýzla deðiþtiðini söyledi.
Çorum Belediyesi ile TOKÝ
tarafýndan Devane bölgesinde
yapýlan konutlarýn kura çekim
törenin de konuþan Baþkan
Muzaffer Külcü, "Bugün çok
mutlu olduðum bir gün. Görevi
devir aldýktan sonra ilk konuþmamýzda þunlarý duyduk; "Bizim bu devane deðiþmez böyle
geldi böyle gider" diyorlardý.
Muzaffer
Külcü
Ama þimdi geldiðimiz noktayý
görüyorsunuz. O virane devane þimdi o arkanýzda ki resimde gördüðünüz gibi oldu. 2013
geldiðinde bambaþka bir Türkiye kuracaðýz. Biz bu sevda ile
yola çýktýk millette bizimle yürüyor. Bugün 440 konutun kurasýný çekeceðiz. Sayýn Baþbakanýmýza teþekkür etmek istiyorum bu virane alanlarda büyük deðiþiklikler gerçekleþtirdi" dedi. Külcü, Çorum'un son
yýllarda hýzlý bir geliþim gösterdiðini belirterek Devane bölgesinde görüntü kirliliði oluþturan eski yapýlarýn yerinde Çorum'un silüetini deðiþtiren
modern binalarýn yükseldiðini
söyledi.
Külcü, yýllardýr þehir merkezinde kötü görüntüye neden
olan virane yapýlarý vatandaþla
iþbirliði içerisinde yýkarak yerine modern ve çok katlý binalar
inþa ettiklerini dile getirdi.
Yasin YÜCEL
Alper Bilan
Çorum Hitit Vakfý Ankara Þubesi yeni bir
projeyi daha hayata geçiriyor.
"Hititler Elçiliklerde" baþlýklýk proje kapsamýnda elçiliklerde Çorum'un tanýtýmý yapýlacak.
Çorum Hitit Vakfý Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan konu hakkýnda yaptýðý açýklamada yerli ve yabancý insanlarýn ilgilerini Çorum'a çekmek ve turizm
potansiyelini geliþtirmek istediklerini dile getirerek,
"Ýþte müjdesini bu hafta vermeyi uygun gördüðüm
ve benim tarafýmdan kaleme alýnan "Hititler Elçiliklerde" projesini Çorum kamuoyu ile paylaþmak bu
konuda insanlarýmýzý bilgilendirmek istiyorum.
Bu projenin amacý baþkentleri ilimiz sýnýrlarý içerisinde bulunan Hitit Medeniyetini bir obje olarak
kullanarak elçilikler düzeyinde ilimizi yabancý misyona tanýtmak istiyoruz. Bu projenin ilk adýmýný Alman elçiliði ile atýyoruz.
Önümüzdeki yýllarda farklý elçiliklerde de bu çalýþmayý yapmayý hedefliyoruz. Bu çalýþma kapsamýnda ilimizin tanýtýmýna büyük fayda saðlayacak bu etkinliðe ait duyurular,afiþler ve broþürler bizzat Al-
bölgesinde de bir çalýþma
içerisine girdiklerini ve hak
sahipleri ile anlaþma yaptýktan sonra konutlarý þimdi bitirdiklerini ifade eden Bakýr,
toplamda 413 konut yapýldýðýný ve 240 konut daha yapmayý planladýklarýný söyledi.
Yeni yapýlacak olan konutlar
ile birlikte Devane bölgesinde 680 konut yapýlmýþ olacaðýnýn altýný çizen Bakýr, "Yeni yapýlacak olan konutlar ile
TOKÝ Çorum'da 100 milyon
TL yatýrým gerçekleþtirmiþ olacak. Yeni konutlar Çorum'a hayýrlý uðurlu olsun" dedi.
Yasin YÜCEL
Hititler
elçiliklerde
tanýtýlacak
man elçisi tarafýndan bütün büyük elçiliklere gönderilecektir. Ayrýca Alman basýnýnda ve Türkiye'de yaþayan Almanlar'a ulaþacak bir çok yayýn organýnda
ve internette bu faaliyete yer verilerek kent tanýtýmýna büyük bir katký verilecektir.
Kentimiz adýna yapýlacak etkinliklerin kalite çýtasýný arttýrmalýyýz. Her zaman ifade ettiðim gibi kent
adýna yapýlan iþlerde o kenti temsil edebilecek kapasitedeki ve yeterli donanýma sahip sivil toplum örgütlerinin muhatap alýnmasýnýn önemini inþallah
bütün Çorum kamuoyu görecektir. Bu çalýþmanýn
baþka elçiliklerce de benimseneceðini hatta Allah'ýn
izniyle yurtdýþýna da taþýnacaðýný düþünüyorum.
Bu çalýþmada bizlere destek olan kurum ve kuruluþlara ,deðerli hocalarýma,sanatçý dostlarýma, çok
deðerli sponsorlarýmýza, Çorum Hitit Vakfý Þube Yönetim Kurulu üyeleri ile Alman elçisine ve elçilik çalýþanlarýna teþekkür ediyorum. Her zaman desteklerini aldýðýmýz yerel basýnýmýza ve deðerli Çorum
halkýna da sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum" dedi.
Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
HABER
08 MAYIS 2014 PERÞEMBE
Þehit Ahmet Demirhan
son yolculuðuna uðurlandý
6
KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON
SANTRALLERÝ
Köylere Hizmet Götürme
Birliði seçim yaptý
Hakkari'nin Þemdinli ilçesinde askeri aracýn devrilmesi sonucu hayatýný kaybeden Piyade Sözleþmeli Er
Ahmet Demirhan, memleketi Sungurlu'nun Küçük Ýncesu köyünde gözyaþlarý arasýnda son yolculuðuna
uðurlandý. Hakkari'den havayolu ile Merzifon Havaalaný'na getirilen þehidin naaþý, daha sonra karayolu ile
Sungurlu ilçesine getirildi. Sungurlu Devlet Hastanesi
morguna kaldýrýlan þehidin naaþý, öðle saatlerinde Sungurlu Ulu Camii'ne getirildi.
Þehit Demirhan'ýn ailenin tek erkek çocuðu olduðu
ve bir kýz kardeþi ile ablasýnýn bulunduðu öðrenildi. Anne Sevim Demirhan ve baba Celal Demirhan çocuklarý-
Ýlker Özçelik'e plaketini Emniyet Müdürü
Halil Ýbrahim Doðan verdi.
Ahmet Demirhan
nýn tabutuna sarýlarak uzun süre gözyaþý döktüler.
Þehit Demirhan'ýn kýz kardeþi Kübra Demirhan'ýn
sözleri ise yürekleri burktu. Demirhan'ýn cenazesi Ulu
Camide öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan ilçeye baðlý Küçük Ýncesu köyünde
topraða verildi.
Cenaze törenine Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah
Kafkas, Vali Vekili Hacý Osman Ebiloðlu, Milletvekili
Murat Yýldýrým, Ýl Jn. Komutaný Ahmet Çelik, Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Emniyet Müdürü
Halil Ýbrahim Doðan ile çok sayýda vatandaþ katýldý.
Haber Servisi
Mustafa Emre Ersoy'a plaketini Emniyet Müdürü
Halil Ýbrahim Doðan verdi.
Osman Nahit Erdoðan'a plaketini Emniyet Müdürü
Halil Ýbrahim Doðan verdi.
Örnek þoförler ve polise plaket
Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan Karayollarý Trafik Haftasý etkinlikleri kapsamýnda araçlardan özellikle öðrenci servis taþýmacýlýðý yapan araç þoförleri üzerinde, öðrenci, veli, okul idaresi ve
denetim faaliyeti yapan trafik görevlisi memurlarýn genel kanaati ile
3 servis þoförüne plaket taktim etti.
Daha sonra ise yýlýn örnek polisi seçilen Trafik Denetleme Þube
Müdürlüðünde görevli Polis Memuru Yalçýn Çakmak'a plaket verdi.
Doðan, törende yaptýðý konuþmada "Minibüsçüler ve Servisçi-
ler Odasýna kayýtlý 15 adet þirkete ait 414 adet servis hizmeti veren
araç bulunmaktadýr. Diðer servis þoförlerimize de bu davranýþ örnek
olacaðýný düþünüyorum" dedi.Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý
Baþkaný Mehmet Gayretli ise, "Müdürümüz her zaman her konuda
destek oluyor bizlere. Bizlerde müdürümüzün destekleri ile þoförlerimize eðitim vermeye devam edeceðiz. Yarýn (bugün) saat 10.00'da
bütün þoför arkadaþlarýmýzla yanal taklalý emniyet kemeri simülasyon aracýna bineceðiz" dedi. Yasin YÜCEL
Köylere Hizmet Götürme
Birliði mayýs ayý Olaðan Genel Kurulu dün Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu
baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi.
Endüstri Meslek Lisesi
Salonu'nda düzenlenen toplantýda yeni dönemde görev
yapacak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Encümen üyeleri
belirlendi.
Saygý duruþunda buluoldukça olgun bir tutum ve davranýþ serginulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn lemiþlerdir. Sizleri temsilde hiçbir kusur
ardýndan baþlayan genel kurul toplantýsý- etmemiþlerdir.
nýn açýþ konuþmasýný Vali Vekili Hacý OsBugün burada bu göreve seçilecek arman Ebiloðlu yaptý.
kadaþlardan da ayný feragat ve fedakarlýðý,
Köylere Hizmet Götürme Birliði'nin 22 ayný örnek tutum ve davranýþý sergilemeyýlý aþkýn bir geçmiþi olduðunu belirten lerini bekliyoruz. Ayrýca bu dönemde göEbiloðlu, ancak hükümetin mahalli ihtiyaç rev yapan tüm Ýl Genel Meclis üyelerine,
ve hizmetlerin yerel yönetimler eliyle kar- Özel Ýdare ve Birlik personeline huzurlarýþýlanma modelini seçtiðini, bu politikalar nýzda teþekkür ederim."
doðrultusunda önce BELDES uygulamasý
-PLAN BÜTÇE KOMÝSYONU
ile belediyelerin etkinliðinin artýrýldýðýný,
VE ENCÜMEN SEÇÝLDÝ2005 yýlýndan beri
Ebiloðlu'nun konuþKÖYDES uygulamasý
masýnýn ardýndan Köyleile birlikte köylerin ihre Hizmet götürme Birlitiyaçlarýnýn karþýlanði Genel Kurulu'na gemasý amacýyla Köylere
çildi.
Hizmet Götürme BirÝlk olarakbaþkanlýk
liklerinin aktivitesinidivaný oluþturuldu. Vali
nartýrýldýðýný kaydetti.
Yardýmcýsý Hacý Osman
Ebiloðlu, sözlerine
Ebiloðlu'nun baþkanlýþöyle devam etti:
ðýndaki divanda Baþkan
"Köylere Hizmet
Vekilliðine Ahmet Aköz
Götürme
Birlikleri
ile Bekir Söylemez, Katip
tüm Türkiye' de olduÜyeliklere Mustafa Ýlhan
Hacý Osman Ebiloðlu
ðu gibi ilimizde de
ve Ýsmail Üstündað seçilköylerimize yönelik çok önemli hizmetleri di. Köylere Hizmet Götürme Birliði bünbaþarýlý bir þekilde vermiþ ayný baþarýnýn yesinde Plan ve Bütçe Komisyonu'na üye
sürdürülmesi için gereken gayret bundan seçimi yapýldý. Toplantýda açýk oylama
böyle de sürdürülecektir. Görev yaptýðým usulüyle komisyon üyeleri belirlendi.Üç
3 yýl içinde birliðimize tahsis edilen öde- kiþiden oluþan komisyona Emin Yandým,
neklerin, en verimli, en adil, bir biçimde Mehmet Yörür ve Halil Damar seçildi.
kullanýlmasý için azami özen gösterilmiþBirliðin 2013 yýlý faaliyet raporu ile büttir. Devlet-Millet iþbirliði içinde az para ile çesinin görüþülerek kabul edildiði genel
çok iþ yapýlmasý için çok büyük gayret kurulda encümen üyesi seçimleri için de
gösterilmiþ, önümüzdeki dönemde de ay- kapalý oylama yapýldý. Birlik Encümen
ný uygulamaya devam edilecektir. Bu top- Üyeliklerine ise Nurettin Karaca, Mustafa
lantýda, birliðimizin 2013 yýlý kesin hesap- Alagöz, Hacý Koca ve Gürbüz Yasakçý selarý ile faaliyet raporu görüþülüp karara çildi. Haber Servisi
baðlanacaktýr. Ben burada bir noktaya özellikle deðinmeden geçemeyeceðim. Birlik Encümeni'nde, bir yýldan
beri birlikte görev yaptýðýmýz arkadaþlara huzurlarýnýzda teþekkürü
bir borç bilirim. Bu arkadaþlarla Birlik Encümeni'nde
oldukça
uyumlu bir çalýþma
yaptýk. Bu arkadaþlar
TEK
YILDIZ
-Beton Direk
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
7
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-Kafes Tel Örgü
-PVC Kaplý Tel Örgü
HABER
08 MAYIS 2014 PERÞEMBE
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
"Çöplüklere
önlem alýnmalý"
"Çorum'da 314 riskli yapý var"
Ýl Genel Meclisi Çevre ve Saðlýk Komisyonu
Baþkaný Yurdanur Özzehinli, Çorum'da 314 adet
yapýnýn riskli olarak belirlendiðini söyledi.
Ýl Genel Meclisi'nin dün düzenlenen mayýs
ayý üçüncü toplantýsýnda Çevre ve Þehircilik
Müdürlüðü'nün Çorum projeleri ve riskli yapý
denetimleri ile ilgili Çevre ve Saðlýk Komisyonu
tarafýndan hazýrlanan rapor meclis üyelerinin
bilgisine sunuldu. Komisyon raporu hakkýnda
bilgi veren Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný
Yurdanur Özzehinli, Çorum'da 314 adet yapýnýn
riskli olarak belirlendiðini ifade ederek, "Bu konuda Çevre ve Þehircilik Müdürlüðüne 285 adet
dosya teslim edilmiþtir. 253 dosya onaylanarak
Tapu Müdürlüðüne "Riskli Yapý" belirtmesi düþülmesi için yazý yazýlmýþtýr. 82 dosyanýn tüm iþlemleri tamamlanarak yýkým iþlemi gerçekleþmiþtir. Onaylanan dosyalarda 495 konut ve 25
iþyeri olmak üzere toplamda 520 adet baðýmsýz
birim bulunmaktadýr" dedi.
Riskli bulunan yapýlarda oturan vatandaþlarýn evsiz kalmamasý için kýsa süreliðine bakanlýk
tarafýndan yardým yapýldýðýný kaydeden Özzehinli, "Çorum için belirlenen 2014 yýlý kira yardým bedeli 535 TL'dir. 18 aya kadar kira yardýmý
yapýlýyor. Kira veya faiz desteðinden anlaþma ile
tahliye edilen yýktýrýlan veya kamulaþtýrýlan binalarýn malikleri kiracýlarý ve sýnýrlý
ayni hak sahibi olarak bu binalarý kullananlar
kanun kapsamýnda yapýlacak yardým ve destek-
lerden faydalanabiliyorum yardýmý ve faiz desteði almak için kendi aralarýnda anlaþma yapmasý
þartý bulunmamaktadýr. Kiralara taþýnma masraflarý dikkate alýnarak bir defaya mahsus olmak
üzere kira yardýmý yapýlabiliyor. Kiracýlarýn konut satýn almak istemeleri halinde Bakanlýk ile
Yurdanur
Özzehinli
protokol imzalayan bankalardan alýnacak kredilere faiz desteði verilebilecek" diye konuþtu.
Özzehinli, "TOKÝ tamamlanan 47, devam
eden 137 kentsel dönüþüm projesiyle birlikte
258 bin konut üretmiþ olacak. Ayrýca Çorum,
Kentsel Yenileme Projesi ile deðiþiyor. DevaneFarabi-Arasta ilk kazma Devane bölgesinde baþladý. Devane TOKÝ ve Çorum Belediyesi iþbirliði
ile modern bir yaþam alanýna dönüþüyor. Ço-
rum'a köy görüntüsü veren kerpiç, ahþap yapýlardan oluþan sokaklarýna itfaiye ve ambulansýn
bile giremediði mahalleler TOKÝ-Belediye iþbirliðiyle tarihe karýþýyor. Devane mahallesinde
baþlatýlan yýkýmlar sonrasý ilk etapta 440 konut
yapacak olan TOKÝ projenin devamýnda Belediye hizmet binasý alýþveriþ merkezleri, eðitim alaný ile alt ve üst yapýsý tamamlanmýþ modern mahalleler kuracak ilk etabý 18 ayda tamamlanacak
olan proje kapsamýnda 80, 120 ve 130 m2 büyüklüðünde konutlar yapýlacak. Þimdiye kadar
Belediye 10 trilyon kamulaþtýrma bedeli ödemiþ.
2. etapta 240 konut yapýlacak, Çorum Belediyesi
ve TOKÝ ile yapýlan anlaþma gereðince Kentsel
Dönüþüm çalýþmalarý kapsamýnda kamulaþtýrma
çalýþmalarý tamamlanan Çorum Kalesindeki bütün evler boþaltýlmýþ durumda. Çorum kalesi
restore edilerek turizme kazandýrýlmasý hedefleniyor.
Çorum ili içinde riskli alan olarak Osmancýkta Ýstanbul yolu üzerinde Gemici Mahallesi tespit edilmiþ. Ayrýca taþkýnlardan dolayý belirli
alanlarda yerleþimi engellemek için bu karar
alýnmýþ. Çorum Merkezde Karakeçili Mahallesi
Yeniyol Mahallesinin durumu Kültür Bakanlýðýna taþýnýp yeniden bir çalýþma yapýlmalý. Buradaki binalarýn çoðu kültür varlýðý deðil. Buralarýn
yerine dik binalar deðil þehrin dokusuna uygun
þekilde düzenlenmelidir" þeklinde kaydetti.
Kubilay Kaan YÜCEL
HGYD'den Doðan'a ziyaret
Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) yeni
yönetimi Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'a nezaket ziyaretinde bulundu.
HGYD Baþkaný Birkan Demirci beraberinde Yönetim Kurulu
üyeleri Hakan Hacý Odabaþ, Mustafa Külcü, Güngör Atak, Satýlmýþ Ýnaç, Volkan Sýnayuç ve Kubilay Kaan Yücel'le birlikte ziyaret ettiði Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'a HGYD Yönetim Kurulu üyelerini tek tek tanýþtýrdý.
Ziyarette Çorum'un huzurlu þehirler arasýnda yer aldýðýný
ifade eden HGYD Baþkaný Birkan Demirci, bunda emeði büyük
olan Emniyet Teþkilatý'na teþekkür etti. Demirci, ayrýca suç aydýnlatma oranlarýnýn Türkiye ortalamasýnýn üzerinde olmasýndan dolayý Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ý kutladý.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Halil Ýbrahim
Doðan ise, HGYD yeni yönetimine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Haber Servisi
AK Parti Kargý Ýl Genel Meclisi
üyesi Mesut Tuðrel, belediye çöplüklerinin çevreye verdiði zararlarýn
önlenmesi amacýyla tedbir alýnmasýný gündeme getirdi.
Toplantýda sözlü önerge teklifi
veren Mesut Tuðrel, gerekli önlemlerin alýnmamasý nedeniyle belediye
çöplüklerinin ilçelerde ciddi çevre
sorunlarýna neden olduðunu söyledi. Çöplük çevresinde gerekli tedbirlerin alýnmamasý nedeniyle en
ufak rüzgarda çöplüklerde biriken
atýklarýn tarým arazileri baþta olmak
üzere çevreye yayýldýklarýný ifade
eden Tuðrel, hayvanlarýn çöplüklerde yayýlmasýnýn da insan saðlýðýný
ciddi biçimde tehdit ettiðini kaydetti. Mesut Tuðrel, bu sorunun giderilmesine yönelik olarak çöplüklerin güvenlikçemberine alýnarak düzenleme
yapýlmasýný istedi. Mesut Tuðrel'in
önerge teklifi, yapýlan görüþmenin ar-
dýndan üzerinde gerekli inceleme ve
deðerlendirmede bulunulmak üzere
oy birliðiyle Çevre ve Saðlýk Komisyonuna havale edildi.
Kubilay Kaan YÜCEL
Meclis 'çocuk
gelinleri" araþtýracak
CHP Merkez Ýl Genel Meclisi üyesi Burçin Solmaz Polat, toplumda 'çocuk gelinler',
hukukta ise 'çocuk istismarý' olarak bilinen
konuyu Meclis gündemine getirdi.
Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim
Kaya baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl Genel
Meclisi Toplantýsýnda gündem dýþý söz alan
Burçin Solmaz Polat, 'çocuk gelinler' olarak
bilinen çocuk istismarýnýn önlenmesine yönelik olarak Çorum'da ne tür bir çalýþma yapýldýðýna yönelik olarak sözlü önerge teklifi
verdi.
Burçin Solmaz Polat, toplumda kanayan
bir yara haline gelen çocuklarýn erken yaþta
evlendirilmelerinin engellenmesine yönelik
olarak Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü ile Milli Eðitim Müdürlüðü baþta olmak
üzere ne tür önlemlerin alýndýðý, özellikle kýrsal bölgelerde yoðunlaþan bu tip
olaylara karþý ailelere yönelik ne tür eðitici faaliyetler yapýldýðý ve il genelinde çocuk yaþta evlilik oranýnýn tespit edilerek önlenmesine yönelik olarak ne tür faaliyet ve çalýþmanýn yapýldýðýnýn araþtýrýlmasýný istedi. Söz konusu önerge teklifi,
yapýlan görüþmenin ardýndan üzerinde gerekli inceleme ve deðerlendirmede bulunulmak üzere oy birliðiyle Aile ve Engelliler ile Milli Eðitim
Komisyonuna havale edildi. Kubilay Kaan YÜCEL
Ýlçe merkezinde bulunan ahýrlarýn
dýþarý taþýnmasýný istedi
CHP Ortaköy Ýl Genel Meclisi üyesi Dilaver Yýldýrým, ilçe merkezinde
bulunan ahýrlarýn ilçe dýþýna taþýnmasýný talep etti.
Dün gerçekleþen Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda
konuyla ilgili olarak sözlü
önerge veren Dilaver Yýldýrým, ilçe merkezinde bulunan hayvan ahýrlarýnýn
özellikle yaz aylarýnda ilçe
geneline ciddi biçimde koku yaydýðýný belirterek, bu
durumun ilçe halkýný rahatsýz ettiðini dile getirdi.
Dilaver Yýldýrým, ilçe merkezinde bulunan hayvan ahýrlarýnýn ilçe dýþýna çýkartýlmasý korusunda Ortaköy Belediyesi ile ilçe tarým müdürlüðünün bir
çalýþmasýnýn bulunup bulunmadýðýnýn araþtýrýlmasýný istedi.
Dilaver
Yýldýrým'in
önerge teklifi, yapýlan görüþmenin ardýndan üzerinde gerekli incelemede
bulunulmak üzere Çevre
ve Saðlýk Komisyonuna
havale edildi.
Kubilay Kaan YÜCEL
TEK
YILDIZ
YAÞAM
08 MAYIS 2014 PERÞEMBE
8
Çocuklarýn geliþiminde
Protein ve kalsiyum önemli!
Getir Abayý, Al Semeri
Nasreddin Hoca'nýn köyünden
bir adam, eþeðiyle bahçesine
doðru giderken çalýlýklarýn önünde
durmuþ. Eþeðini de bir aðaca
baðlamýþ. Abasýný çýkarýp eþeðin
semerinin üzerine koymuþ. Abdest
bozmak için kuytu bir yere gitmiþ.
O sýrada birisi abayý alýp kaçmýþ.
Adam geri döndüðünde
abasýnýn yerinde yeller estiðini
görünce, eline bir sopa alýp, eþeði-
ni hem acýmasýzca dövüyor, hem
de kötü kötü söyleniyormuþ. O
sýrada bahçesine gitmekte olan
Nasreddin Hoca olayý görmüþ,
Adama;- "Dur bakalým" demiþ,
"Ben þimdi ona gösteririm.
"Hemen eþeðin semerini indirip
yere koymuþ. Yularýný çözüp boynuna sarmýþ. Eþeðe kuvvetli bir
sopa yapýþtýrarak;- "Sana semer
memer yok, getir sahibinin
abasýný, al semerini." Demiþ.
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Çocuk Saðlýðý Uzmaný Dr. Dicle Ýnanç,
çocuklarda protein ve kalsiyum eksikliðinin sýk
tekrarlayan ishallerden zeka geliþimine kadar
pek çok saðlýk sorununa neden olabildiðini
söyledi. Ýnanç, ileriki dönemlerde de yaþam
kalitesini ve saðlýðýný bozabilecek bu eksikliklere karþý erken yaþlarda önlem alýnmasý
gerektiðine dikkat çekti.
Memorial Þiþli Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve
Hastalýklarý Bölümü Uzmaný Dr. Dicle Ýnanç,
kemik yapýsý için en önemli mineral olan
kalsiyumun, çocuk geliþiminin temel yapý
taþlarýndan biri olduðunu belirtti. Ýlk yýllarda
anne sütüyle alýnan kalsiyumun çocuklarda
kemik geliþimini saðladýðýný ifade eden Ýnanç,
"Ýleriki yaþlarda risk oluþturabilecek osteoporoz yani kemik erimesinden korumaktadýr.
Ergenlik öncesi dönemde çocuklarýn kalsiyum
gereksinimlerinin günde 800 mg olduðu
düþünülmektedir. Bu ihtiyacý karþýlamak için
çocuklara erken dönemde en önemli kalsiyum
kaynaðý olan süt ve süt ürünlerinin olduðu
beslenme alýþkanlýklarýnýn kazandýrýlmasý çok
önemli." diye konuþtu.
KEMÝK SAÐLIÐI ÝÇÝN ÇOCUK
YAÞTA DÜZENLÝ FÝZÝKSEL
AKTÝVÝTE ÞART
Çocukluk dönemindeki kemik saðlýðýnýn
korunmasý için baþta bebeklik dönemi olmak
üzere yaþam boyu D vitamini alýnmasý gerektiðini vurgulayan Dr. Ýnanç, þöyle devam etti:
"Gebelerin D vitamini depolarýnýn yeterli
olmasý, özellikle 9 – 18 yaþ gurubunda, hem
kalsiyum alýmýnýn günde 150 gram düzeyinde
olmasý hem de düzenli fiziksel aktivite yapýlmasý gerekmektedir. Bu amaçla okul programlarýnda kalsiyumdan zengin süt ve süt ürünleri
ile beslenmenin vurgulanmasý ve spor derslerinde atlama, sýçrama, koþma, jimnastik
hareketleri gibi aktivitelere daha fazla yer verilmesi gereklidir."Çocuklarýn büyümesinde
proteinin çok önemli bir rolü bulunduðunu
belirten Ýnanç, dengeli bir beslenmede, enerjinin yaklaþýk yüzde 15'inin protein kaynaklý
olmasý gerektiðini söyledi. Çocuklarda protein
gereksiniminin eriþkinlerdeki gibi olmadýðýný
kaydeden inanç, "Sadece dokularýn tamiri ve
yeniden yapýlanmasý için deðil, vücudun
büyümesi ve geliþmesi için de gereklidir.
Proteinler, hücre büyümesi ve geliþmesinde,
baðýþýklýk sisteminin güçlenmesinde, metabolizmanýn çalýþmasýnda, kas, kemik ve kan
hücrelerinin oluþmasýnda da büyük öneme
sahiptir." þeklinde konuþtu.
ÇOCUÐUNUZUN SIK SIK
HASTALANMAMASI ÝÇÝN
KALÝTELÝ PROTEÝN ALIMINA
ÖZEN GÖSTERÝN
Protein yetersizliðinin en çok 6 ay ile 5 yaþ
arasýndaki çocuklarda görüldüðünü anlatan
Çocuk Saðlýðý Uzamaný Ýnanç, "Bu durumda
büyüme durur, vücut aðýrlýðý azalmaya baþlar.
Vücudun direnci azaldýðýndan hastalýklara
yakalanma olasýlýðý artar. Hastalýklar uzun
sürer ve aðýr seyreder. Protein yetersizliði yalnýzca alýnan proteinin miktarýyla deðil, kalitesiyle de ilgilidir. Yetiþkinler düþük kaliteli
bitkisel proteinle ihtiyaçlarýný karþýlayabilirler.
Fakat çocuklar için mutlaka iyi kaliteli hayvansal protein gereklidir. 5 yaþýna kadar beyin
geliþiminin yüzde 90'ý tamamlandýðý için bu
dönemdeki enerji ve protein yetersizliði zekâ
geliþimini de olumsuz yönde etkiler. Protein,
kan hücreleri ve hemoglobin yapýmý için
gerekli olduðundan, protein yetersizliði kansýzlýða da yol açabilir." dedi.
ÇOCUKLARIN GÜNLÜK
ALMASI GEREKEN PROTEÝNÝ
KARÞILAYAN BESÝN MÝKTARI
Dr. Ýnanç, çocuklarýn günlük protein ihtiyacýný karþýlamak için gerekli olan besinleri
þöyle sýraladý:
1-3 yaþ: 15-18 gr. protein ihtiyacý; 1 bardak
süt veya yoðurt +1 kibrit kutusu kadar peynir
+2 köfte kadar tavuk, et, balýk ile saðlanabilir.
4-6 yaþ: 20-25 gr. protein ihtiyacý; 1 bardak
süt veya yoðurt +1 kibrit kutusu kadar peynir
+3 köfte kadar tavuk, et, balýk ile saðlanabilir.
7-9 yaþ: 26-38 gr. protein ihtiyacý; 2 bardak
süt veya yoðurt +2 kibrit kutusu kadar peynir
+ 3-4 köfte kadar tavuk, et, balýk ile saðlanabilir.
10-13 yaþ kýz çocuk: 39-45 gr. protein ihtiyacý; 2,5 bardak süt veya yoðurt +2 kibrit kutusu
kadar peynir + 3-4 köfte kadar tavuk, et, balýk
ile saðlanabilir.
10-13 yaþ erkek çocuk: 39-60 gr. protein
ihtiyacý, 3 bardak süt veya yoðurt +2 kibrit
kutusu kadar peynir + 3-4 köfte kadar tavuk,
et, balýk ile saðlanabilir. (CÝHAN)
20:00
Dizi
Paþa Gönlüm
Fikret, Melih’ten Türkan’ý öpmesinin hesabýný sorar.
Ýkili arasýnda rekabet kýzýþýr. Kendine fazla güvenen
Melih, Fikret ile, Türkan’ýn kalbini bir günde
kazanacaðýna dair iddiaya girer. Ýki delikanlýnýn da
ilgilendiði genç kýz ise, Paþa Dede’den izin alýp terzi
Nermin’in yanýnda çalýþmaya baþlar. Kocalarýný
pavyonda bulmayý umarken polis baskýný ile neye
uðradýklarýný þaþýran Necmiye ve Ayla karakola
düþerler. Melih, Türkan’ý etkilemeye çalýþýrken onun
çevirdiði dolaplardan haberi olan genç kýz, çapkýn
delikanlýya kendince bir ders vermek için harekete
geçer.
22:30
Dizi
Gölgedekiler
Gölgedekiler'in bu bölümünde ard arda iki kýsa film
izleyicilerle buluþuyor. Þüphe adýný taþýyan ilk filmin
konusu þöyle: Bir tarikatýn altýnlarýný çalan iki hýrsýzýn
esrarlý ve gerilimli öyküsü... Altýnlarýn emanetçisi mürit,
bu soygun sýrasýnda öldürülür ama cesedi ortada yoktur. Tarikat üyeleri altýnýn geri geleceðinden emindir.
Karanlýk Sýrlar adýný taþýyan ikinci filmin konusu:
Zengin bir adamýn geçmiþine yaptýðý karanlýk yolculuðun öyküsü... Adým adým çözülen düðümlerle ortaya
çýkan zehirli sýrlar...Oyuncular : Ayhan Eroðlu, Levent
Aykul, Hasan Elmas, Engin Benli, Zehra Gökçimen
Yönetmen : Mutlu Karadoðan
Astým hastalarý stres ve yoðun
Parfüm kokusundan uzak dursun
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi
Göðüs Hastalýklarý Anabilim Dalý Baþkaný
Prof. Dr. Fatma Fidan, astým hastalarýnýn
sigara dumaný, stres ve yoðun parfüm
kokusundan kaçýnmalarýný söyledi.
7 Mayýs Dünya Astým Günü dolayýsýyla
yazýlý açýklama yapan Prof. Dr. Fatma Fidan,
astýmýn hava yollarýnýn daralmasýyla kendini
gösteren ve ataklar (krizler) halinde gelen bir
hastalýk olmakla beraber doðru tedavi ile kontrol altýna alýnabileceðini kaydetti.
Astým hastalarýnýn günlük yaþamlarýnda
hastalýðýn bir engel haline gelmemesi için her
þeyden önce yapmalarý gereken tetikleyici
faktörlerden uzak durmaklarýný tavsiye eden
Fidan, "Soðuk algýnlýðý, grip gibi hastalýk
dönemleri ya da tedavi amaçlý kullanýlan bazý
ilaçlar astýmýn kiþinin hayatýna etki etme noktasýnda þiddetini artýrmaktadýr. Hava kirliliðinin yoðun olmasý ve çok soðuk, kuru
havalarda yine astým hastalarýnýn þikayetleri
artmaktadýr." dedi. Astým hastalarý tetikleyicilerden uzak durarak günlük yaþamlarýný
kolaylaþtýrabileceðini aktaran Fidan, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:
* Enfeksiyon sebebiyle oluþabilecek
hastalýklarý önlemek için, sýk sýk ellerinizi
yýkayýn.
* Hava kirliliði seviyesinin yüksek olduðu
kapalý alanlarda mümkün olduðunca bulunmayýn.
* Havanýn soðuk ve kuru olduðu kýþ günlerinde, bir atký ile aðzýnýzý ve burnunuzu kapatýn.* Çamaþýr suyu ve diðer güçlü temizlik
malzemelerini kullanmaktan kaçýnýn.
* Eðer alerjik tetikleyiciler varsa, alerjenlerden uzak durun.
* Toz akarlarýna karþý önlem olarak yatak
odanýzda halý bulundurmayýn.
(CÝHAN)
20:00
Dizi
Kurtlar Vadisi Pusu
Kurtlar Vadisi Pusu'da bu hafta: Polpo, Abdülhey ve
Diþçi’yi ele geçirir. Ancak Diþçi’yi kendi tarafýna
çekmeye çalýþýrken karþýsýnda Baltazar, Pusat ve
Raskoln üçlüsünü bulacaktýr. Peki Diþçi, kimin
tarafýnda olacak? Baltazar’ýn Polpo için düþündüðü
yeni oyun ne? Polat Alemdar bu kez kime
yaþadýðýný söyleyecek? Polat, Aksaçlý unvanýný
býrakýp, sahaya mý dönecek? Margaret’ý hapishaneden kim kurtaracak? Margaret hiç beklemediði bir
anda ortaya çýkan gerçeklerle nasýl yüzleþecek?
Armageddon ve KGT karþýlaþmasý nasýl
sonuçlanacak?
ÇARK BÖREÐÝ
Jet Li
Ýki yaþýndayken babasý öldü. Li'ye
göre, bir kez, bir çocuk olarak, Çin
Ulusal Wushu Takýmý ile ABD'de
Baþkan Richard Nixon ile görüþme
gerçekleþtirmek için gittiðinde, Nixon
tarafýndan kiþisel korumasý olmasý istendi. Li "Ben herhangi bir birey korumak
istemiyorum. Büyüyünce, bir milyar
Çinli vatandaþý savunmak istiyorum!"
diye yanýtlamýþtýr.Li, wushu, özellikle
Changquan (Kuzey Longfist Stil) ve
Fanziquan (yumruk Tumbling) çeþitli
stilleri ustasýdýr. Ayrýca Baguazhang
(Sekiz trigram palmiye), Taijiquan
(Yüksek nihai yumruk), Xingyiquan
(Þekil niyet yumruk), Zuiquan (Sarhoþ
yumruk), Yingzhaoquan (Kartal pençe
yumruk) ve Tanglangquan (mantis
yumruk dua) dahil olmak üzere diðer
sanatlarýn eðitimini almýþtýr. Eðitimi
sadece Kuzey Shaolin Stillerine odaklýydý.Bir tanýtým þirketi, gerçek adýnýn telaffuzunun çok zor olduðunu düþündüðü
için 1982'de ekran adýný satýn almýþtýr.Jet
Li, Tibet Budizminin bir uygulayýcýsýdýr.
1987 yýlýnda, ilk evliliðini yaptý fakat
1990 yýlýnda boþandý. 1999 yýlýndan beri
Nina Li Chi (doðum adý Li Zhi), adlý
Þanghay doðumlu oyuncu ile evlidir.
Jane (2000 doðumlu) ve Jada (2002
doðumlu) isimli iki kýzý vardýr.
Jet Li, 2004 Hint Okyanusu depremi
ve tsunamisi sýrasýnda Maldivler'deydi.
Felaket sýrasýnda öldüðü bildirilse de,
sadece ayaðýndan sakatlanmýþtýr.2009
yýlýnda, daha önce ABD vatandaþlýðý
olan Li, ABD vatandaþlýðýndan feragat
etti. Singapurlu yetkililer baþlangýçta
herhangi bir onay vermemesine raðmen
Singapur vatandaþlýðý almýþ olduðu
düþünülüyordu. 28 Temmuz 2009 tarihinde, One Vakfý (Jet Li Hayýr fonu)
baþkaný Jet Li'nin gerçekten Singapur
vatandaþý olduðunu açýkladý. Li'nin iki
kýzýnýn eðitim sistemi için Singapuru
seçtiði söylenmiþtir.Li, 2009 yýlýnda,
"Wuji" adlý kendi fitness programýný
baþlattý. Program, dövüþ sanatlarý, Yoga
ve Pilates unsurlarýndan oluþmakla birlikte; Adidas bunun için "JL" baþ
harflerini taþýyan özel bir giyim maðazasý zinciri baþlatmýþtýr.
Malzemeler
4 Adet Haþlanmýþ Patates
1 Kahve Fincaný Sývý Yað
1 Adet Soðan
4 Dilim Hindi Salamý
1 Demet Maydanoz
5 Adet Milföy Hamuru
2 Adet Yumurtanýn Sarýsý
Tuz, Karabiber,
Kýrmýzý Pulbiber
Yemeðin Tarifi
Ön hazýrlýk olarak haþlanmýþ patatesleri soyalým. Tavla
zarý iriliðinde doðrayalým. Sývý
yaðý tavaya alalým. Kýzdýrdýktan
sonra küçük doðradýðýmýz
soðaný ekleyelim. Soðan pembeleþmeye baþladýðýnda küçük
parçalar halinde kesilmiþ hindi
salamýný ekleyelim. Tuz, karabiber, kýrmýzý pulbiberi ve ince
kýyýlmýþ maydanozu ekleyelim.
Karýþýmý iyice harmanlayalým.
Geniþ ve uzun bir
alüminyum folyonun üzerine
milföy hamurlarýný yanyana
dizelim. Kenarlarýný
yapýþtýralým. Milföy
hamurlarýnýn ortasýna uzunlamasýna patatesli harcý düzgün
bir þekilde yayalým. Hamuru
düzgün bir rulo oluþturacak
þekilde yuvarlayalým. Karþýlýklý
iki kenarýný kapatalým. Þeklini
bozmadan alüminyum folyoya
saralým. Hamuru, dýþ kýsmý
sertleþene dek buzlukta bekletelim.Buzluktan aldýðýmýz
rulonun üzerinden folyoyu
çýkaralým.
Ruloyu 5 cm aralýklarla,
hamur eklerden ayrýlmayacak
þekilde keselim. Yuvarlak bir
form vererek hafifçe yaðlanmýþ
tepsiye yerleþtirelim. Üzerine
yumurta sarýsý sürelim. Önceden ýsýtýlmýþ fýrýnda iyice
kýzarana dek piþirelim.
Baþarýnýn sýrrýný bilmiyorum ama baþarýsýzlýðýn
Yolu herkesi memnun etmeye çalýþmaktan geçer.
(Bill Cosby)
04:30 Yahþi Cazibe
05.15 Hatýrla Sevgili
07.00 Haberleri
10.00 Müge Anlý Ýle
Tatlý Sert
13.00 Kýzlar Ve Annleri
15.00 Alemin Kralý
16.00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
19.00 Atv Ana Haber
20.00 Kurtlar Vadisi Pusu
Yerli Dizi
23:15 Dosta Doðru
04.30 Kart Horoz
06.30 Cennet Mahallesi
08.30 Show Dünyasý
10.00 Her Þey Dahil
12.00 Gülben
14.00 Adýný Feriha
Koydum
15.00 Misafir Ol Bana
17.45 Pepee
18:30 Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
22:30 Gölgedekiler
23:30 Sevdaluk
05.55 Sarayýn Doktoru
07.00 Sabah Haber
08.10 Kapýlar
10.00 TRT 1 Stüdyosu:
Saðlýk Sýhat
11.15 Ýyi Þeyler
11.30 Ýyi Fikir
13.00 Haber
14.55 Aileler Yarýþýyor
16.55 Seksenler
19.00 Ana Haber Bülteni
19:55 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
06.30 Kanal 7’de Sabah
08.00 Zeynep
09.45 Dr. Feridun Kunak
11.30 Yeni Bana Kalasýn
13.30 Uður Arslan’la
Umut Var
15.50 Öfke
18:00 Kanal 7 Ana Haber
18:45 Hayat Dediðin
19:40 Þaban Pabucu Yarým
21:30 Haber Saati
22:20 Umudumuz Þaban
Yerli Sinema
05.00 Geniþ Aile
09.00 Doktorum
11.00 Magazin D
12.15 Gün Arasý
12.30 Kaynana Gelin
Seda'ya Gelin
15.00 Evim Þahane
17.00 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18.50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Paþa Gönlüm
22:30 Arkadaþým Hoþgeldin
05.00 Belgesel
06.00 Merhaba Yenigün
07.35 Tv Filmi
08.30 Saðlýcakla
10.10 Tv Filmi
13.00 Tv Filmi
14.20 Yeþil Elma
16.45 Tv Filmi
18.00 Ana Haber Bülteni
18.50 Ýki Dünya Arasýnda
19:45 Ýki Dünya Arasýnda
23:00 Rüzgarýn Savaþçýsý
Sinema
TEK
YILDIZ
08 MAYIS 2014 PERÞEMBE
HABER
9
AK Parti Ýl Kadýn
Kollarýna Pehlivan atandý
Melek Pehlivan
AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün'ün istifasý ile boþalan Ýl Kadýn Kollarý Baþkanlýðýna AK Parti Ýl Yönetim Kurulu üyesi Melek Pehlivan atandý.
Pehlivan, AK Parti Genel Merkez Kadýn Kollarý Teþkilat Baþkaný Nur Özkaya'nýn teklifiyle Genel Baþkan Güldal Akþit onayýyla AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný olarak atandý.
Haber Servisi
Uslu'dan, "birikimlerinize
sahip çýkýn" tavsiyesi
Çorum Ensar Vakfý ve Çaðrý Eðitim Vakfý Baþkanlarý ve yönetimleri Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler.
Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim
Aþgýn ziyarette yaptýðý konuþmada, "Ülke ve millet olarak daha ümit var günler yaþýyoruz. Sivil
Toplum Kuruluþlarý olarak Çorum'da birlik ve beraberlik içerisinde hizmet vermeye çalýþýyoruz ve
bu hizmetlerimizde destek ve katkýlarýnýzý bizlerden esirgemeyerek her zaman destekçimiz olduðunuz Milletvekilimiz olarak size teþekkür ediyoruz. Çalýþmalarýmýza Çorum'da da Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü bizlere destek oluyor. Belediyemizle birlikte ortak proje ve çalýþmalar yürütüyoruz" dedi.Salim Uslu ise ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getirerek, "Tecrübe yorgun aklýn koltuk deðneðidirdiye bir söz var, acizane bol-
ca koltuk deðneði
olan bir kardeþinizim.
Geçmiþte
uzun yýllar Sivil
Toplum Kuruluþu
yöneticiliði yapan
biri olarak sýkýntýlý
süreçlerden geçtik.
28 Þubat sürecinde
bile "birikimlerimize sahip çýkmak"
ilkesi bizim en
önemli önceliðimizdi. Doðrunun
yanýnda hep beraber birlik içerisinde
bulunmanýz yanlýþa da yanlýþ diyebilmeniz son
derece önemli. Kendi deðerlerimizi yeniden harekete geçirip yanlýþ yapanlara da tavýr ve mesafe
koymak, iyilikten yana kötülüklere karþý olma ilkemiz gereðidir. Sivil Toplum Kuruluþlarý olarak
kültürel ve eðitim faaliyetleri önceliðinizi hiçbir
zamanunutmayýn. Devlet yol gösteren, katký ve
yön verendir. Devlet'in kendini Sivil Toplum Kuruluþunun yerine koyamayacaðý gibi Sivil Toplum
Kuruluþlarý da kendini Devlet'in yerine koymamalýdýr. Yapacaðýnýz çalýþma ve faaliyetlerde bize düþen katký ve desteklemelerimiz devam edecektir"
þeklinde kaydetti.
Ziyarette, Ensar Vakfý Yönetim Kurulu üyesi
Ayhan Boyraz,Çaðrý Eðitim Vakfý Baþkaný Seyfettin Zengin ve Yönetim Kurulu üyesi Þahin Özcan'da bulundu. Haber Servisi
TSO'dan Kýlýç'a tebrik
MÜSÝAD'tan Çýtak ve Kýlýç'a kutlama
MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu, ÇESOB'a kutlama ziyaretinde bulundu.
MÜSÝAD Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu beraberinde
MÜSÝAD Yönetim Kurulu üyeleri Adnan Týðlý, Engin Býyýkoðlu ve Mahmut Öztemiz ile birlikte ÇESOB'u ziyaret ederek, Birlik Baþkanlýðý'na yeniden seçilen Yalçýn Kýlýç'ý kutladý.Ziyarette konuþan Rumi Bekiroðlu, MÜSÝAD Çorum Þubesi olarak Çorumlu esnaf ve sanatkarlarýn sorunlarýnýn çözümü noktasýnda ÇESOB'la birlikte hareket edeceklerini ifade etti.Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Yalçýn
Kýlýç ise, MÜSÝAD'la her zaman istiþare halinde olacaklarýný
kaydetti.MÜSÝAD Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu ayrýca Aþçý
ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak'ý ziyaret ederek,
oda baþkaný seçilmesinden dolayý kutladý ve görevinde baþarýlar diledi. Haber Servisi
Yalçýn Kýlýç, mazbatasýný aldý
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý yönetim kurulu üyeleri, hafta sonu gerçekleþtirilen seçimlerde
yeniden Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný seçilen Yalçýn Kýlýç'ý makamýnda ziyaret etti. TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ'ýn da katýlýmý ile gerçekleþtirilen ziyarette
açýklamalarda bulunan TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, gerek TSO, gerekse ÇESOB'un ayný
amaca hizmet eden kardeþ kuruluþlar olduðunu
söyledi. TSO ile ÇESOB arasýndaki uyumun, birlik
ve beraberliðin yeni dönemde de devam edeceðinden emin olduðunu ifade eden Baþaranhýncal,
Yalçýn Kýlýç'a yeni dönemde baþarýlar diledi.
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç da, Çorum
TSO'nun desteðini her zaman yanlarýnda gördüklerini söyledi. Birlik seçimlerini kýrýp dökmeden
tamamlamanýn mutluluðunu yaþadýklarýný ifade
eden Yalçýn Kýlýç, seçimi
geride býraktýklarýný belirterek Çorum için, esnaf
için çalýþmalara kaldýklarý
yerden devam edeceklerini ifade etti.
Yalçýn Kýlýç, ziyaretlerinden dolayý TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ
ile Yönetim Kurulu Üyeleri'ne teþekkür etti.
Haber Servisi
3 Mayýs'ta gerçekleþtirilen ÇESOB
Olaðan Genel Kurulu'nda Birlik Baþkanlýðý'na yeniden seçilen Yalçýn Kýlýç,
mazbatasýný alarak 2. dönemini tescilledi.
Yaklaþýk 5,5 yýldýr baþarý ile sürdürdüðü ÇESOB Baþkanlýðý görevine oda
baþkanlarý ve oda yönetim kurulu üyelerinin büyük bir çoðunluðunun oyunu alarak tekrar seçilen Yalçýn Kýlýç,
Merkez Ýlçe Seçim Kurulu Müdürü
Selahattin Yalçýn'ýn elinden mazbatasýný alýrken, Kýlýç'a ÇESOB Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin yaný sýra çok sayýda oda baþkaný ve oda yönetim
kurulu üyesi eþlik etti.
Mazbata töreninin ardýndan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç,
bugüne kadar yapýlan oda ve birlik seçimlerinde görev alan Merkez Ýlçe Seçim Kurulu personeline teþekkür ederek, Kurum Müdürü Selahattin Yalçýn'a
bakýr iþlemeli ibrik, kurum personeline de çeþitli hediyeler verdi. S.S. Obruk Barajý Su Ürünleri Kooperatifi Baþkaný Mustafa Þentürk ve Ayakkabýcýlar ve
Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþgun da Yalçýn Kýlýç'a çiçek takdim etti.
-"BU BÝR HÝZMET YARIÞIDIR"Burada kýsa bir konuþma yapan Birlik Baþkaný
Yalçýn Kýlýç, önemli olanýn seçimi aldýktan sonraki
süreç olduðunu ifade ederek, kimseye kýrgýn ve küskün olmadýðýný söyledi. Kendisine oy veren vermeyen herkese teþekkür eden Kýlýç, "Bu bir hizmet ya-
rýþýdýr. Bu yarýþta siz deðerli üyelerimizi yere bakýtacak bir þey yapmayacaðýz. Hatalarýmýz olduysa bu hatalarýmýzýn muhasebesini bu süreçte
yapma imkaný bulacaðýz. Allah birliðimizi dirliðimizi bozmasýn" dedi.
Konuþmanýn ardýndan ise toplu
olarak hatýra fotoðrafý çekinildi.
Yalçýn Kýlýç Baþkanlýðý'ndaki Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý
Birliði'nin Yönetim Kurulu Recep
Gür, Duran Ongu, Lütfi Barut, Osman Aþutoðlu, Ömer Latif Akdað ve Necmettin Uzun'dan oluþurken, Denetim Kurulu Murat Özdemircan, Bekir Kýzýlkaya ve
Hakan Kaynar, Disiplin Kurulu ise Abdurrahman Uysal, Ekrem
Þahin ve Mustafa Köse'den oluþuyor. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
08 MAYIS 2014 PERÞEMBE
HABER
10
Rehber öðretmenin Rehberlik
branþýna çevrilmesine tepki!
Çorum Anadolu Lisesi'nde
fotoðraf sergisi
Çorum Anadolu Lisesi Fotoðrafçýlýk Kulübünün düzenlediði fotoðraf yarýþmasý kapsamýnda
çekilen ve derece alan fotoðraflardan oluþan sergi
Okul Müdürü Turgay Ýkinci tarafýndan açýldý.
Kulüp rehber öðretmeni Hasan Kahraman'ýn
verdiði bilgiye göre, "Ýlimizin tarihi ve doðal güzellikleri'' þeklinde iki kategoride düzenlenen yarýþmaya 23 öðrenci 85 eserle katýldý. Tarihi güzellikler kategorisinde Sultan Ballý birinci, Alihan
Arslan ikinci, Mustafa Karataþ üçüncü olurken,
doðal güzellikler kategorisinde Tuba Ýzel Karadaðlý birinci, Ayþenur Memiþ ikinci, Ýrem Erol üçüncü
oldu. Okul Müdürü Turgay Ýkinci, Çorum Anadolu Lisesi olarak sosyal ve sanatsal faaliyetlere
önem verdiklerini ve teþvik ettiklerini belirttikten
sonra etkinlikte görev alan Fotoðrafçýlýk Kulübü
rehber öðretmenleri Hasan Kahraman, Barýþ Koç
ve yarýþmaya katýlan öðrencileri tebrik etti ve katkýlarýndan dolayý teþekkür etti.
Haber Servisi
Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim Sen Þube
Baþkaný Mahmut Alparslan Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn yanlýþlarýna yeni yanlýþlar eklemeye devam ettiðini belirtti.
Dün alan deðiþikliði ile sýnýf öðretmenliðinden branþa geçiþin önünü açarak hem yetiþmiþ
tecrübeli sýnýf öðretmenlerini branþlarýndan ve alanlarýndan kopararak
sýnýf öðretmenliðinde baþarýlý personelin kaybýna, hem de branþlarda
uzmanlaþmanýn önüne geçen bu
anlayýþýn, eðitimde toplam kaliteyi
düþürmeye sebep olduðunu dile getiren Mahmut
Alparslan, "Milli
Eðitim Bakanlýðýnýn Milli Eðitim
Sistemini felç eden akýl ve bilimden
uzak ideolojik ve siyasi uygulamalarýnýn sonuçlarý her geçen gün eðitimi çökme noktasýna getirmek bu
günse Milli Eðitim teþkilat yasasý ile
tecrübeli ve çalýþkan tüm idarecileri
siyasi iradenin insafýna teslim eden
bu anlayýþ maalesef okullarýn yönetim kadrolarýný belirsizlik ve güvensizliðe mahkum etmiþtir. Her gün
yeni bir yanlýþa imza atma rekorunu
kýrmakta kararlý bu zihniyet þimdi
de milli eðitimin temel hizmetlerinden olan rehberlik hizmetlerini yürüten personelle uðraþmaya baþlamýþtýr. Sebebi anlaþýlmayan ve bilinmeyen bir kararla Rehber Öðretmen branþý
Rehberlik branþýna çevrilmiþtir. Bu tanýmla amaçlanan, hedeflenen nokta hiçbir rehber öðretmeni iyi niyete sevk etmemektedir. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn Rehber Öðretmenlerle ilgili
hazýrlama aþamasýnda olduðu taslak da dikkate alýndýðýnda
mevcut korku ve endiþelerimiz artmaktadýr. Türk Eðitim Sen
olarak Rehber Öðretmenlerin kazanýmlarýnýn ortadan kaldýracak her türlü uygulamaya karþý koymaya kararlýyýz. Bu anlayýþla dün Milli Eðitim Bakanlýðý
önünde yapýlan protesto eylemine
genel merkezimiz, yönetim kurulu
ve Ankara'daki üyelerimizle katýlým saðlayarak Rehber Öðretmenlerimizin sorunlarýnýn çözümünün
yanýnda olduðumuzun gösterdik.
Bir kez daha bilinmesini istiyoruz
ki Türk Eðitim Sen olarak Rehber
Öðretmenlerin kazanýmlarýnýn ve
haklarýný ihlal edecek çalýþma süreleri ve izinlerine yönelik olumsuz
düzenlemelere izin vermeyeceðiz.
Çaðdaþ Eðitim sistemlerinde uzmanlaþmanýn ve branþlaþmanýn
önem kazandýðý bu dönem de
Rehber Öðretmenlik branþýnýn
mesleki yeterlilik ve etik yaklaþýmlarýný bozacak alan dýþý atamalarý
tasvip etmiyoruz. Tüm kamu çalýþanlarýna yönelik sindirme ve baský
altýna almaya yönelik kazanýmlarýmýzý ortadan kaldýrarak haklarýmýzýn elimizden alýnmasýna
asla seyirci kalmadýðýmýz gibi Rehber Öðretmenlerimize yönelik bu haksýz uygulamalara da tepkisiz kalmayacaðýmýzý kamuoyu paylaþýyor ve Mili Eðitim Bakanlýðý'ný bu yanlýþtan bir
an önce dönmesi için uyarýyoruz" dedi.
Uður ÇINAR
THM Korosu'ndan
"Bahar Konseri"
Ýkbal Tasavvuf Yolu
Eðitim Derneði açýldý
Ýkbal Tasavvuf Yolu Eðitim Kültür ve Uygulama Derneði Kur'an Kursu
dualarla açýldý.
Ulukavak Mahallesi Çiftlik Çayýrý 7. Sok. No:30 adresinde inþa edilen Ýkbal Tasavvuf Yolu Eðitim Kültür ve Uygulama Derneði Kur'an Kursu'nun
açýlýþý önce gün akþam saatlerinde gerçekleþtirildi. Hitit Üniversitesi Öðretim
Görevlisi Mustafa Bakan, Ýkbal Tasavvuf Yolu Eðitim Kültür ve Uygulama
Derneði Baþkaný Þükrü Bezmen, Ýpek-yolu Dernek üyeleri ve Nur-Der dernek yetkilileri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve çok sayýda mahalle saki
ve dernek yöneticileri ve çok sayýda davetlinin katýldýðý Kur'an Kursu açýlýþýnda önce Kur'an-ý Kerim tilaveti yapýldý. Ardýndan Kur'an Kursu açýlýþ kurdelesi Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Mustafa Bakan, Ýkbal Tasavvuf
Yolu Eðitim Kültür ve Uygulama Derneði Baþkaný Þükrü Bezmen tarafýndan
kesildi.
Yine dualarýn ve semazen gösterilerinin ardýndan kýsa bir konuþma yapan Dernek Baþkaný Þükrü Bezmen, amaçlarýnýn bölge halkýna gerek eðitim,
gerek yardýmlaþma, gerekse de boþ vakitlerini güzel faydalý kullanma yönünde imkanlarý saðlamak amacýyla kurs açtýklarýný ifade etti.
Bezmen, kursun dernekleri ve bölge halkýna hayýrlý uðurlu olmasýný temenni ederken, katýlan davetlilere de teþekkür etti. Haber Servisi
Çarþamba seminerlerinin
konusu "Evlilikte Ýletiþim"
Çorum Belediyesi Aile
Eðitim Merkezi tarafýndan
düzenlenen çarþamba seminerlerinin bu haftaki konusu
"Evlilikte Ýletiþim" oldu.
Göðüs
Hastalýklarý
Hastanesi Sosyal Hizmet
Uzmaný Nurcan Yýldýz ve Aile
Eðitim Programý formatörü
Ahmet Yakut tarafýndan verilen seminerde "Aile nedir?
Mutlu ve uyumlu evlilik nasýl
olmalýdýr? Aileler arasýnda
iletiþim süreci gibi konularda
bilgiler verdi. Haber Servisi
Acil servis yeni yüzü
ve sistemiyle hizmette
Çorum Belediyesi Türk Halk Müziði Korosu, 'Bahar Konserleri'
çerçevesinde türkü dostlarý ile bir araya geldi.
Konseri Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Belediye Kültür ve
Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Zabýta Amiri Mustafa Kanat ile
çok sayýda türkü sever izledi.
Þef Kazým Mercan yönetimindeki Türk Halk Müziði korosu, çeþitli yörelere ait birbirinden güzel 21 türküyü icra ederek izleyicilere keyifli bir akþam yaþattý. Koro sergilediði performansla, seyircileri kimi
zaman coþturdu kimi zaman duygulandýrdý.
Konser sonunda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, koro üyelerine ayrý ayrý teþekkür ederek, koro þefi Kazým Mercan, koro yöneticisi Kemal Kan ve koronun en küçük üyesi Umut Ali Mercan'a teþekkür
belgesi verirken koro üyelerine de karanfil daðýttý. Haber Servisi
Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde acil
servisi yeni yüzüyle hizmet vermeye
baþladý.
Konuyla ilgili bir açýklama yapan
Hastane Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Musa
Zorlu "Hastalarýmýza daha kaliteli ve
iyi hizmet verebilmek için acil servisimizde gerekli düzenlemeleri yaparak
hem otelcilik hizmetleri hem de týbbi
hizmetler olarak Çorumumuz'a ve
hastanemize yakýþýr bir þekilde modern bir yapýya kavuþturulmuþtur. 18
yataklý olarak düzenlenen bölümde
hastalarýmýz gözlem altýnda tutulacak
ve saðlýk çalýþanlarýmýz tarafýndan sürekli izleme imkaný olacak ve böylece
acile gelen hastalarýmýza daha iyi hizmet verceðiz" dedi.
Sürekli büyüyen hastanede insan
odaklý bir saðlýk hizmeti vermeye çalýþtýklarýný kaydeden Zorlu acil servis giriþinde hangi hastanýn öncelikli olduðunu saptayan bir "triyaj hemþiresi"
bulunduðunu ve böylece hastalara daha hýzlý hizmet verdiklerini ifade etti.
Acil servisine gelen hastalarýn geliþ
nedeni ve muayene bulgularýna göre
sarý, kýrmýzý ve yeþil olarak sýnýflandý-
Musa Zorlu
rýldýðýný belirten Zorlu acil servisine
gelen hastalarýn hekim tarafýndan deðerlendirildikten sonra kýrmýzý ve sarý
alan hastalarýn tedavilerinin en hýzlý
þekilde yapýldýðýný ve yeþil alan muayenesi kapsamýna giren hastalarýnda
poliklinik hastasý kapsamýnda iþlem
gördüðünü söyledi.
Zorlu, yeþil alan kapsamýndaki acil
olmayan hastalarýn mesai saatleri içerisinde polikliniklere baþvurmasýný,
böylece gerçek acil hastalara daha fazla zaman ayrýlacaðýný belirterek, bu konuya tüm vatandaþlarýn hassasiyet
göstereceðine inandýðýný belirtti.
Haber Servisi
Öz Toprak Ýþ'ten Uslu'ya ziyaret
Öz Toprak Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Metin
Özben ve Teþkilatlandýrma Sekreteri Kadir Erkan
Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak Ýþ
Konfederasyonu Onursal Genel Baþkaný Salim
Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler.
Çimento, Seramik,Toprak ve Cam Sanayilerinde faaliyet gösteren Öz Toprak Ý þ Sendikasý'nýn faaliyetleri hakkýnda bilgiler veren Genel
Baþkan Metin Özben, "Yeni kurulan bir sendika
olarak çalýþmalarýmýz hýzla devam ediyor" dedi.
Uslu, "Verimli bir çalýþma için diyalogdan
yana olun, ideolojinin yerine ülkenin, toplumun
ve çalýþanlarýn çýkarlarýný koruyabilen sorumlu
sendikacýlýk anlayýþý ile çalýþmalarýnýzý yapýn. Ýþverenlereve iþçileresendikanýn gerekliliðini ve
çözüm ortaðý olduðu gerçeðini anlatarak ikna
ederseniz çalýþmalarýnýzda daha da hýzlanýr ve baþarýlý sonuçlar elde edersiniz" ifadelerini kullandý.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
08 MAYIS 2014 PERÞEMBE
SPOR
11
U13 Play-Off Ligi 17
Mayýs'ta baþlayacak
Golcü futbolcu Kadirlispor'u BAL'a taþýyamadý
Osman Gýdýk'ýn
takýmý baraj
maçýnda kaybetti
Bölgesel Amatör Lig'in ikinci yarýsýnda kümede kalma mücadelesi verecek
olan Ýskilip Belediyespor'dan devre arasýnda ayrýlarak Osmaniye Kadirlispor'a
transfer olan ve takýmýný amatör kümede þampiyonluða taþýyan Osman Gýdýk takýmýný BAL'a taþýyamadý.
Devre arasýnda birçok kulüpten transfer teklifleri alan Ýskilip Belediyespor takýmýnýn en golcü futbolcusu Osman Gýdýk, Ýskilip Belediyespor'dan takým arkadaþý Ýlker Yurtseven'in yeni takýmý Osmaniye Kadirlispor'a transfer olmuþtu.
Bölgesel Amatör Lig kariyerinde 58 maçta 30 gol kaydeden golcü futbolcu takýmýnýn Bölgesel Amatör Lig'e(BAL) yükselme baraj karþýlaþmasýnda Osmaniyespor'a penaltýlarla 5-4 yenilerek elenmesine engel olamadý. Normal ve uzatma sürelerinin 0-0 sona erdiði maçta seri penaltý atýþlarýnda bir gol kaydeden
Osman Gýdýk sahadan üzgün ayrýlan taraf oldu.
ADNAN YALÇIN
U13 LÝGÝ PLAY OFF FÝKSTÜRÜ
2013-2014 Amatör Futbol Sezonunda oynanan U13 Ligi'nde Paly-Off'a yükselme grup maçlarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan gruplarýnda ilk iki sýrayý alan takýmlar için 17
Mayýs Cumartesi günü play off ligi mücadelesine baþlayacak.
Gruplarýnda ilk iki sýrayý alan takýmlar A grubunda Osmancýkspor, Gençlerbirliðispor, B grubunda Çorum Belediyespor, Ýl Özel Ýdaresi Gençlikspor play off maçlarýný deplasmanlý çift devreli lig ve puan usulüne göre oynayacak.
U13 Play-Off ligi müsabakalarýnýn fikstürü Futbol Ýl Temsilciliði tararýndan hazýrlanarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun onayýna gönderildi. U13 Play-Off Ligi'nin ilk maçlarý 17 Mayýs 2014 Cumartesi günü baþlayacak olup, 7 Haziran 2014 Cumartesi günü oynanacak olan müsabakalarla
sona erecek. Play-Off Ligi Müsabakalarýndan sonra ilk iki
sýrayý alacak takýmlar Ýlimizi U13 Türkiye Þampiyonasý 1.
Kademe müsabakalarýnda temsil etmeye hak kazanacak.
ADNAN YALÇIN
1. NCÝ YARI MÜSABAKALARI
1.NCÝ HAFTA
17.05.2014 15.00
Osmancýk
17.05.2014 15.00
2 Nolu Saha
2.NCÝ HAFTA
20.05.2014 17.00
2 Nolu Saha
20.05.2014 18.30
2 Nolu Saha
3.NCÜ HAFTA
24.05.2014 14.00
Osmancýk
24.05.2014 15.00
2 Nolu Saha
2. NCÝ YARI MÜSABAKALARI
4.NCÜ HAFTA
27.05.2014 17.00
2 Nolu Saha
27.05.2014 18.30
2 Nolu Saha
5.NCÝ HAFTA
31.05.2014 17.00
Osmancýk
31.05.2014 17.00
2 Nolu Saha
6.NCI HAFTA
07.06.2014 15.00
2 Nolu Saha
07.06.2014 16.30
2 Nolu Saha
Osmancýkspor / Ýl Özel Ýd.Gençlikspor
Çorum Belediyespor / Gençlerbirliðispor
Ýl Özel Ýd.Gençlikspor / Çorum Belediyespor
Gençlerbirliðispor / Osmancýkspor
Osmancýkspor / Çorum Belediyespor
Gençlerbirliðispor / Ýl Özel Ýd.Gençlikspor
Gençlerbirliðispor / Çorum Belediyespor
Ýl Özel Ýd.Gençlikspor / Osmancýkspor
Osmancýkspor / Gençlerbirliðispor
Çorum Belediyespor / Ýl Özel Ýd.Gençlikspor
Ýl Özel Ýd.Gençlikspor / Gençlerbirliðispor
Çorum Belediyespor / Osmancýkspor
KARGIGÜCÜSPOR-ÇORUM BELEDÝYESPOR
MAÇI OSMANCIK'TA OYNANACAK
Baskette Gençlik
Turnuvasý düzenleniyor
Basketbol Gençlik Turnuvasý 10
Mayýs Cumartesi günü baþlýyor. Basketbol Ýl Temsilciliði tarafýndan geleneksel olarak 19 Mayýs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramý etkinlikleri arasýnda düzenlenen Gençlik
Kupasý Basketbol Turnuvasýnda bu yýl
erkeklerde beþ, bayanlarda ise dört takým mücadele edecek.
Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen'in verdiði bilgiye göre turnuvada
kýzlarda Atatürk Anadolu Lisesi, Spor
Lisesi, Anadolu Lisesi ve Ýnönü Anadolu Lisesi okullarý tek grupta çift tek
devreli lig statüsünde karþýlaþacaklar.
Bayanlarýn maçlarý 10 Mayýs cumartesi
günü baþlayacak ve 28 Mayýs Çarþamba günü sona erecek.
Erkeklerde ise Atatürk Anadolu Lisesi, Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Lisesi , Anadolu Lisesi ve Anadolu Öðretmen Lisesi okullarý mücadele edecek. Erkeklerde ise
mücadele 10 Mayýs Cumartesi günü
baþlayacak ve tek devreli lig statüsenda oynanacak karþýlaþmalar sonunda
25 Mayýs pazar günü sona erecek.
ADNAN YALÇIN
Kargý Gücüspor-Çorum Belediyespor 2.
Amatör Küme Büyükler Ligi maçý Osmancýk'ta
oynanacak.
Ýl Futbol Tertip Kurulu daha önce almýþ olduðu kararda Kargý Ýlçe Sahasý'nýn hazýr
olmasý nedeniyle Kargý Gücüspor takýmýnýn ilk yarý karþýlaþmalarýný rakip sahada oynatýlmasý, ikinci yarý maçlarýný
ise Kargý'da oynatýlmasý yönünde karar
almýþtý.
Buna göre, play off müsabakasý Kargý Gücüspor-Çorum Belediyespor maçýný 11 Mayýs Cumartesi günü 1 Nolu
Saha'da saat 13.00'de oynatýlmasýna
karar vermiþti. Bu kararýn ardýndan
Kargý Gücüspor Kulüp Baþkaný Murat
Ulaþýr Futbol Ýl Temsilciliði'ne gönderdiði dilekçe ile Ýl Futbol Tertip Kurulu'nun almýþ olduðu bu karara itiraz et-
ti. Ýtirazýn ardýndan tertip kurulu yapmýþ olduðu
toplantýda Kargý Gücüspor-Çorum Belediyespor
maçýnýn 11 Mayýs'ta Osmancýk'ta saat 15.00'te
oynatýlmasýna karar verdi.
Öte yandan toplantýda Kargý Gücüspor'un iç
saha maçlarýný Osmancýk Sahasý'nda oynamasý
yönünde de karar alýndý.
ADNAN YALÇIN
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüðü
3. Satranç Þampiyonasý'nda 2. olduk
Aile Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Çocuk
Hizmetleri Genel Müdürlüðümüzün koordinesinde, Satranç Federasyonunun desteði
ile Aile ve Sosyal Politikalar Gaziantep Ýl Müdürlüðü tarafýndan organize edilen, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüðü 3. Satranç Þampiyonasý 01-04 Mayýs 2014 tarihleri arasýnda Gaziantep'te yapýldý.
47 ilden katýlýmýn saðlandýðý þampiyonada 78-9 yaþ minikler, 10-11-12 yaþ küçükler ve 13-
14-15 yýldýzlar kategorilerinden toplamda 128
çocuk sporcu mücadele etti. Þampiyona sporcu
çocuklarýmýzla birlikte 200 kiþinin katýlýmý ile
gerçekleþti.
Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdunda koruma ve bakým altýnda bulunan Batuhan Demiröz küçükler kategorisinde
Satranç Þampiyonasý 2.si olarak, ödülünü Gaziantep Belediye Baþkaný Fatma Þahin' den aldý.
Kuruluþ Müdürü Zeliha Uzun; çocuklarýmý-
zýn kiþilik geliþimini tamamlamýþ, sanata ve spora duyarlý, özgüveni yüksek bireyler olarak yetiþtirebilmek için disiplinli ve özverili bir çalýþma
yürüttüklerini ifade etti. Farklý alanlarda çeþitli
etkinliklerde çocuklarýmýzýn baþarýlý olmalarý kurum adýna gurur verici olduðunu, bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesi için çalýþtýklarýný belirtti. Zeliha Uzun satranç çalýþmalarýný yürüten
Handan Öcal, Batuhan Demiröz' ün Koruyucu
ailesi ve kendisine teþekkür etti. SPOR SERVÝSÝ
EML oryantiring takýmý Rize ikinci oldu
Rize'de yapýlan Türkiye Okul Sporlarý Oryantiring Grup Birinciliði'nde yarýþan temsilcimiz
Çorum Merkez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi(EML) oryantiring takýmý grup ikincisi oldu.
Alim Can Zorlu, Özcan Eker, Barýþ Kavlak,
Sefa Yücetürk, Adem Akta'dan oluþan Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi Oryantiring takýmýnda
Alim Can Zorlu dereceye girerek üçüncü olurken, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Oryantiring takým olarak ise ikinciliði kazandý. Ekibimiz
yarýþmalarda takým olarak sýralamada elde ettiði ikincilik ile Türkiye
Þampiyonasý'na katýlmaya hak kazandý.
Antrenör Duran Torbacýoðlu takým olarak ikincilik elde eden sporcularýný kutlarken, Türkiye Þampiyonasý'nda da birincilik elde etmek için
mücadele edeceklerini söyledi.
ADNAN YALÇIN
Çýksalýnspor Hacettepe'yi
TFF'ye þikayet edecek
Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta Sakaryaspor'un gerisinde kalarak
küme düþen Çýksalýnspor, Hacettepespor'u Sakaryaspor maçýna
yedek aðýrlýklý kadro ile sahaya çýktýðý için TFF Etik Kurulu'na þikayet
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
08 MAYIS 2014 PERÞEMBE
edecek. Çýksalýnspor Baþkaný Fikret
Sivri " Hacettepespor son maçlarýnda bakýldýðýnda 18 kiþilik kadroda bile olmayan 9 oyuncuyu ilk 11'de oynattý. Bu konuyu TFF Etik Kurulu'na
þikayet edeceðiz" dedi.
Gürses Kýlýç, Tepeciksporla sözleþmesini fesh etti
Kýlýç geliyor mu?
Çoruspor'u 2010-2011 yýllarýnda çalýþtýran play off'a
yükselme þansýný Yeni Malatyaspor karþýlaþmasýnda
kaçýran kýrmýzý siyahlý takýmýn teknik direktörü halen
teknik direktörü göründüðü Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý
Grup takýmý Tepeciksporla sözleþmesini fesh ettiði öðrenildi.
Çorum Belediyespor'un da önceki gün teknik heyeti ile yollarý ayýrdýðý öðrenilirken, baþarýlý teknik adamýn gelecek sezonda takýmýn baþýna getirileceði iddia
edildi.
Beeldiyespor ile teknik adam arasýnda henüz resmi
bir görüþmenin gerçekleþtirildiði açýklanmazken, baþarýlý teknik adamýn Belediyespor'a gelme ihtimalinin
teknik adamýn bazý þartlarýnýn kabul edilmesiyle ancak
gerçekleþeceði bilgisine ulaþýldý.
ADNAN YALÇIN
NÝKE Liseli Gençler Halý
Saha turnuvasý düzenleniyor
NIKE Liseli Gençler Halý Saha Ligi 18 takýmýn
katýlýmý ile baþlýyor. Gerçekleþtirilen teknik toplantýda çekilen kuralara göre gruplar belli oldu. Gruplarýn belirlendiði teknik toplantý turnuva sorumlularýndan Bayram Varlý'nýn yönetiminde takým temsilcilerinin katýlýmý ile yapýldý.
Doðan Halý Saha'da oynanacak turnuvada belirlenen statüye göre 15'er dakikalýk iki devre halinde
oynanacak maçlar sonunda ve üçerli 6 gruptan ilk iki
sýrayý alan takýmlar üst tura yükselecekler. Turnuvanýn baþlama tarihi 13 Mayýs olarak belirlenirken turnuva 30 Mayýs'ta final maçlarýyla sona erecek. Birinci olan takým bölge birinciliðine gidecek, orda da birinci olan takým Türkiye finallerinde mücadele etme
hakký kazanacak.
Çekilen kura sonucunda turnuvada gruplar þu
þekilde oluþtu:
A Grubu: Cumhuriyet Lisesi, Anadolu Lisesi B,
Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi
B grubu: Atatürk Lisesi B takýmý, Eti Anadolu Lisesi ve Anadolu Öðretmen Lisesi A takýmý
C grubu: Endüstri Meslek Lisesi, Anadolu Öðretmen Lisesi C takýmý, Ýnönü Anadolu Lisesi
D grubu: Ýmam Hatip Lisesi, Demer Koleji ve
Atatürk Anadolu Lisesi A takýmý
E grubu: Özel Platin Dersanesi, Spor Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi
F grubu: Bayat Anadolu Lisesi, Çorum Anadolu
Lisesi A takýmý ve Anadolu Öðretmen Lisesi B takýmlarýndan oluþtu. ADNAN YALÇIN
Spor Lisesi Nevþehir grubunda
Liselerarasý Gençler Çorum þampiyonu Spor Lisesi, Liselerarasý Gençler Türkiye Þampiyonasý'nda ikinci tur yarý final
müsabakalarýný Nevþehir Grup Merkezi'nde oynayacak.
Samsun'da yapýlan grup birinciliði maçlarýnda gruptan
birinci olarak çýkan temsilcimiz yarý final grubunda 14-17
Mayýs tarihleri arasýnda Nevþehir'de yapýlacak olan zorlu
grupta mücadele edecek.
Çorum Spor Lisesi'nin mücadele edeceði Nevþehir grubunda Ankara üçüncüsü Deneme Anadolu Lisesi, Antalya
ikincisi Konyaaltý Anadolu Lisesi, Bursa þampiyonu Ýng. Yu-
Çorum Belediyespor U14
nus Emre Ticaret Meslek Lisesi, Hatay Atatürk Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi. Ýstanbul beþincisi Bayrampaþa Ýnönü
Endüstri Meslek Lisesi, Ýzmir Konak Nevvar Salih Ýþgören
Kampüsü Ticaret Meslek Lisesi, Samsun Ýlk Adým Gazi
Anadolu Lisesi bulunuyor.
Sekiz takým dörderli iki gruba ayrýlacak ve ilk iki sýrayý
alan takýmlar çapraz olarak oynayacaklarý yarý final maçýný
kazanan iki takým Türkiye finallerinde mücadele etme hakký
kazanacak.
ADNAN YALÇIN
Ýl Özel Ýdarespor U14
Özel Ýdare Kastamonu'ya,
Belediye Tokat'a gidiyor
U14 Türkiye Futbol Þampiyonasý'nda ilimizi temsil edecek olan Çorum þampiyonu Ýl Özel Ýdarespor U14 takýmý ile
ikinci Çorum Belediyespor U14 takýmý yetkilileri mücadele
edecekleri grup merkezleri konusunda anlaþmaya vardýlar.
Ýki kulüp idarecilerinin vardýðý anlaþmaya göre Ýl Özel
Ýdarespor U14 takýmý Kastamonu Grup Merkezi'nde mücadele edecek. Ýl Özel Ýdarespor U14 takýmý Kastamonu'da
Ankara'nýn iki temsilcisi ile birlikte Sinop, Samsun ve Çankýrý birincileri ile mücadele edecek.
Tokat Grup Merkezi'nde mücadele edecek olan Çorum
Belediyespor U14 takýmý ise Trabzon, Samsun, Giresun,
Amasya ve Yozgat temsilcileri ile grup birinciliði için mücadele edecek.
ADNAN YALÇIN
Temsilcimiz Türkiye'nin en iyi 8 takýmý arasýna kalmak
için bugün Ýzmir temsilcisi ile mücadele edecek
Mimar Sinan, yenildi ama yarý finalde
Kütahya'da devam eden Okullararasý Yýldýzlar Futbol Yarý Final Grup Birinciliði'nde temsilcimiz Mimar Sinan Ortaokulu Antalya, Manisa ve Bursa temsilcileri ile bulunduðu grupta üçüncü
maçýnda dün Bursa temsilcisi Rahmiye Balcýoðlu takýmýna 2-0
maðlup oldu.
Ýlk maçýnda 1-1 berabere kaldýðý rakibi Antalya Turgut Reis
Ortaokulu'na karþý penaltýlarla avantaj saðlayan ekibimiz grubun
ikinci maçýnda Manisa Turgutlu Gazi Ortaokulu ile karþýlaþtý. Manisa temsilcisi ile de berabere kalan temsilcimiz takýmlar arasýnda
beraberliklerde statüye göre avantajlý takýmý belirlemek için yapýlan penaltý atýþlarý sonunda Manisa temsilcisini 4-3 yendi. Ýki ma-
çýný tamamlayan temsilcimiz Mimar Sinan Ortaokulu dün karþýlaþtýðý grup lideri Bursa Rahmiye Balcýoðlu Ortaokulu'na ise 2-0
yenildi.
Bursa ekibine 2-0 yenilen temsilcimiz dün oynanan grubun diðer maçýnda Antalya ile Manisa temsilcilerinin berabere kalmasý
ile grubunda ikinci olarak yarý finale yükseldi. Temsilcimiz yarý finalin çapraz eþleþmesinde bugün saat 10.00'da Ýzmir temsilcisi ile
karþýlaþacak. Mimar Sinan Ortaokulu bugünkü maçýný kazanmasý
halinde Türkiye finallerine kalacak. Yarý finalinde diðer karþýlaþmasýnda ise Bursa ekibi ile Aydýn temsilcisi karþý karþýya gelecek.
ADNAN YALÇIN
Orhan Top
M. Ali Özen
Turgay Doðan
Ulukavakspor'da üç isim gözde
Baraj karþýlaþmasýnda Ýskilip Belediyespor'u
2-1 maðlup ederek gelecek yýl Çorum'u Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan Ulukavakspor'un þimdiden transferde adýmlar atmaya baþladýðý öðrenildi.
Siyah beyazlý idarecilerin henüz bir araya
gelerek gelecek yýlýn yol haritasýný çýkarmamalarýna raðmen üç futbolcu üzerinde durduklarý
ve bu üç ismi kadrosuna katmaya çalýþacaklarý
iddia edildi.
Ulukavakspor'un Çorumsporlu stoper
Mehmet Ali Özen, kaptan Orhan Top ve Ýskilip Belediyespor savunmasýnýn tecrübeli ismi
Turgay Doðan'ý gelecek yýl kadrosuna dahil etmek için giriþimlere baþlayacaðý ileri sürüldü.
ADNAN YALÇIN
Download

Beko, "yılın annesi"ni seçiyor