Dinçer
Solmaz, seçim
bürosu açtý
‘Apo Dayý’ için
mevlid okundu
'Apo Dayý' için Mevlüt okundu
Geçtiðimiz hafta geçirdiði kalp
krizi sonucu vefat eden Sevenleri
tarafýndan Apo Dayý olarak bilinen Abdullah Keskin için Hatim
ve mevlevi Þerif okundu.
A
SAYF
2’DE
Dinçer Solmaz
CHP Çorum Milletvekili aday adayý Av.
Dinçer Solmaz, 7 Haziran'da yapýlacak
Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesi seçim
merkezi açtý. Yavruturna Mahallesi Cengiz
Topel Caddesi No: 16/A adresinde SAYFA
(Yüzüncü Yýl Çarþýsý) bulunan seçim 7’DE
merkezi dün hizmete girdi...
05 ÞUBAT 2015
www.yildizhaber.com
PERÞEMBE
Hitit Üniversitesi ÝÞKUR
ile iþbirliði yapacak
Hitit Üniversitesi ile Türkiye Ýstatistik
Kurumu (TÜÝK) Samsun Bölge Müdürlüðü
arasýnda kurumsal iþ birliði çalýþmalarýnýn
yürütülme esaslarýný düzenlemek
amacýyla protokol imzalandý. Rektör
Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile SAYFEA
5’D
TÜÝK Samsun Bölge Müdürü Harun
Çiçek arasýnda imzalanan...
Özel Ýdareye 5 yýllýðýna
15 milyon lira
borçlanma yetkisi
40 KURUÞ
Bank Asya müþterilerinde
hiçbir panik yok
Sungurlu
Barajý sorunu
çözülüyor
Bilindiði
üzere Sungurlu
ilçe merkezinin içmesuyu ihtiyacý ile 3.172
dekar araziyi sulayacak
Sungurlu Barajý (Kýrankýþla) rezervuarýnda tespit edilen höyük
nedeniyle baraj projesi beklemeye
alýnmýþtý. Konuyu yakýndan takip
eden Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu
"Halkýmýzýn yaþamsal ihtiyaçlarý
bizim birinci önceliðimizdir. Ýçmesuyu her ne kadar yerel yönetimler
olan belediyelerin uhdesinde olsa
da kaynak sorununun giderilmesi
halkýmýzýn saðlýklý içme
ve kullanma suyuna
kavuþmasý önem
A
SAYF
arz etmektedir.
3’DE
Ýl Genel Meclisi, özellikle kýrsal bölgelerdeki kanalizasyon, içme suyu, yol ve kilit parke taþý sorununa kýsa sürede çözüm
bulabilmek amacýyla borçlanarak yatýrým yapma kararý aldý. Bu kapsamda Çorum Ýl Özel Ýdaresine tamamý altyapý yatýrýmlarýnda kullanýlmak üzere 15 milyon TL borçlanma yetkisi
verildi. Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplan- SAYFEA
7’D
týsýnda Çorum merkez ve köylerin altyapý giderlerinde kullanýlmak...
Salim Uslu
Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme KuruluBDDK'nýn Bank Asya'nýn yüzde 63'lük bölümünün TMSF
tarafýn kullanýlmasýna karar vermesinin ardýndan bazý
kesimler tarafýndan banka müþterilerinin panik oluþturmasý ve hesaplarýný çekme adýna þubelere hücum edecekleri beklentisi dün fiyasko ile sonuçlandý. Bazý banka müþ-
terileri Bank Asya'nýn Milletin katýlým bankasý olduðunu
ve sonuna kadar sahip çýkacaklarýný vurguladýlar.
Diðer yandan Türkiye'nin birçok yerinde
AYFA
olduðu gibi Çorum Þubesinde de Paralarýný S5’DE
çekmekten ziyade para yatýrmaya giden vatandaþlar da gözlerden kaçmadý.
Meclis'te Atýf
Hoca tartýþmasý
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çankýrý Milletvekili Ýdris
Þahin, Ardahan Milletvekili Prof.Dr.Orhan Atalay ve Diyarbakýr Milletvekili Cuma
Ýçten Ýskilipli Atýf Hocanýn vefatýnýn 89. yýlýnda Türkiye Büyük Millet Meclisinde söz
alarak rahmetle andýlar.
Uslu konuþmasýnda þunlarý söyledi:
"Hemþehrim,düþünce ve eylem adamý Ýskilipli Atýf Hoca ve Babaeski
YFA
Müftüsü Ali Rýza Efendi 89 yýl önce bugün Ankara'da idam edilerek, SA0’DA
1
Kimsesizler Mezarlýðýna defnedilmiþlerdi. Allahtan rahmet diliyorum.
Savunmasý, itirazý, temyizi, kabil olmayan oluþumu tartýþmalý ve sadece 5
celsede verilen kararla bir hukuk cinayeti iþlenmiþtir.
Kent Konseyi'nden MHP'ye ziyaret
Kent Konseyi Baþkaný ve Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ile
Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl
Baþkaný Av. Bekir Çetin'i ziyaret
ederek yeni görevinden dolayý kutladýlar.Ziyarete Turhan Candan
AYFA
ile Kent Konseyi yürütme kurulu S5’DE
üyeleri Ayhan Boyraz...
Ýdris Þahin
"Osmanlý Türkçesi bir medeniyet dilidir"
SAYFA 2’DE
2014'te
26 bin kiþide
kanser taramasý
yapýldý
4 Þubat Dünya Kanser
Günü nedeniyle halkýn
kanser konusuna dikkatinin çekilmesi, konunun
uzmaný olan kiþiler
aracýlýðý ile halkýn
bilgi düzeyinin SAYFA
y ü k s e l t i l m e s i 7’DE
amacýyla
Salim Uslu
Ortaköy Ziraat Odasý'nýn kapatýlma nedeni siyasi deðil ekonomiktir
SAYFA 2’DE
TEK
YILDIZ
2
05 ÞUBAT 2015
HABER
PERÞEMBE
2
‘Apo Dayý’ için mevlid okundu
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
05:12
06:40
12:01
14:43
17:11
18:31
05.02.2015
Þiddetli soðuklar - Aðaç
dikme zamaný - Filozof
Aristo'nun vefâtý (322)
Ümmetimden birinin Cehennemde
kalmasýna râzý olmam. Hadîs-i þerîf
Günün Þiiri
Ama Ölüm
AYAZ AÐA
OTO YIKAMA ve
OTO KUAFÖR’e
Oto Yýkama
Ustasý Aranýyor
Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta
Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda
ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM
TEL: 234 84 22
ELEMAN
A R A N I YO R
ÖM-SAN TREYLERDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI
KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN
YAPILMASI RÝCA OLUNUR.
ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM
TEL: 234 84 22
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Özgürlük kitabýnýn
sayfalarý arasýna
cellatlarýn kurduðu
daraðacýndaki ip
yarým kalan
sayfayý gösteriyor
okumaya devam edecek
nice insana
Evlilik fotoðraflarýnýn yýrtýlarak
kýrýlan çerçevelerin
sokaða atýlan
tahtalarýyla çakýlýyor
çocuk tabutlarý
Hiçbir genç kýz
taþýmýyor kolyesinde
sevgilisinin fotoðrafýný
ama ölüm
sayfalarý oyulmuþ
bir aþk romanýnýn
içine gizliyor
tabancasýný...
'Apo Dayý' için Mevlüt okundu
Geçtiðimiz hafta geçirdiði kalp krizi
sonucu vefat eden Sevenleri tarafýndan Apo
Dayý olarak bilinen Abdullah Keskin için
Hatim ve mevlevi Þerif okundu. Dün akþam
Alaybey yurdunda gerçekleþen programa
toplumun her katmanindan çok sayýda
vatandaþ katýldý.
"Osmanlý
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen
Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý son günlerin tartýþma konularýndan biri olan Osmanlýca hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Osmanlýca
Türkçesi, milletin hatýrasý, hafýzasý ve kimliðidir.
Bu tarihî kimlik ve hafýzadan yararlanarak geleceðimizi þekillendirmek, Yeniden Büyük Türkiye yolculuðunun daha saðlýklý ilerlemesi için önemli bir
adým olacaktýr. Medeniyet inþasý derdinde olanlar
medeniyetlerinin dilini bilmelidir" dedi.
"Ülkemiz ve milletimiz, Yeniden Büyük Türkiye iddiasýný ortaya koymuþtur" diyen Saatcý, "Bu
idealin bugün üzerinden referanslandýrýlmasý
mümkün olmadýðýndan tarihi referanslarýn ortaya konulmasý gerekir.
En yakýn tarih ve kaynak olan Osmanlý kaynaklarýný anlamak, anlatmak ve anlamlandýrmak için Osmanlý Türkçesi'nin bilinmesi gerekiyor. Bundan kastýmýz, herkesin bilme imkanýna sahip olmasýdýr. Osmanlýca Türkçesi, milletimizin hatýrasý, hafýzasý ve kimliðidir. Bu tarihî
kimlik ve hafýzadan yararlanarak geleceðimizi þekillendirmek, Yeniden
Büyük Türkiye yolculuðunun daha
saðlýklý ilerlemesi için önemli bir adým olacaktýr. Bir
günde yapýlan harf devrimiyle, toplumun geçmiþiyle, tarihiyle, yazýlý metinlerin tamamýyla baðý koparýldý. Bugün yapmamýz gereken, geçmiþle yeniden köprü kurmaktýr. Harf inkýlabýyla kesilen baðýn ve ecdadý anlamadaki kopukluðun giderilmesidir. Bu kapsamda, Osmanlý Türkçesi'nin ana gündem olmasý, büyük düþünmeye, tarihimizle bað
kurmaya, kadim medeniyetimizle temasa geçmeye
baþladýðýmýzýn göstergesidir" þeklinde kaydetti.Memur-Sen'in gündeminde hep Osmanlýca'nýn
olduðunu belirten Saatcý, "1920'den 2014'e kadar
Selimiye Kütüphanesinde bulunan yazma eserlerden Türkçe'ye çevrilenlerin sayýsý yüzü bulmaz. Bir
yandan deðerler eðitimi, kadim medeniyet, insanlýk tarihi gibi kavramlarý kullanacak, bu kavramlarý
eðitim sistemine kazandýrmaya çalýþacaksýnýz, diðer yandan da bütün bunlarý gerçekleþtiren dönemin bütün bakiyesinden habersiz olacaksýnýz. Bu
kabul edilebilir bir yaklaþým deðildir. Bazý ictimaî
ve siyasî çevrelerin olayý 'mezar taþý okuma' basit-
Sunay Akýn
liðine indirmeye çalýþarak Osmanlý Türkçesi'nin
öðrenilmesini küçümsemelerini cahillik olarak görüyoruz. Osmanlý Devleti'nin tecrübe ve birikimlerinden bugün birçok devlet yararlanmaktadýr. Osmanlý döneminden sadece mezar taþlarý kalmadý.
Büyük bir medeniyetin hukuk, iktisat, mahalli idareler, toprak yönetimi, askeriye ve ticaretle ilgili karar ve uygulamalarý miras olarak Baþbakanlýk Osmanlý Arþivlerinde ve kütüphanelerde araþtýrmacýlarý bekliyor. Sadece birinci ve ikinci meþrutiyet dönemi siyasi olaylarý siyasî krizlerle ilgili önemli
ipuçlarý vermesi bakýmýndan büyük bir öneme sahiptir. Vakfiyeler, el yazmalarý, fetvalar, fermanlar
baþlý baþýna okunmasý ve incelenmesi
gereken kaynaklardýr. Lisanýný ve yazýsýný kaybeden toplumlar hafýzasýný
kaybeder. Bu anlayýþla, biz Osmanlý
Türkçesi'ni öðrenmek isteyenlerin
önünün açýlmasý gerektiðini, bunun
için okullarda okutulmasýný savunuyoruz, savunmaya da devam edeceðiz"
ifadelerini kullandý. Bir taraftan Osmanlýca'nýn yaygýn eðitim kapsamýnda
yüzbinleri bulan muhataplarý ve baþarý
belgesi almýþ kursiyerleri olduðunu belirten Saatcý, "Türkiye'nin her yerinde
açýlan Osmanlý Türkçesi kurslarýna yoðun ilginin
sebebi, akademik bilgi edinme yanýnda tarihe olan
özlem, medeniyetimize olan ilgi ve atalarýmýza
olan saygýdýr. Üç kýtayý 7 asýr yönetmiþ bir yüce
devletin yazý dilini öðrenerek o büyüklüðü yaþama
konusunda toplumda bir talep var. Bu talebin varlýðý Osmanlýca kurslarýna duyulan ilgiyi gösteriyor.
Bu talebe arzla karþýlýk vermek gerekiyor. Bu durum Osmanlý Türkçesi üzerinden maddi ve manevi medeniyetimize olan ilginin yoðunluðunu da
gösteriyor ki, gençlerin bu talebi mutlaka karýþlanmalýdýr". Bu öneriyi 90'lý yýllarda yapsaydýk
dedi.Haber Servisi
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ
olduðum Nüfus Cüzdanýmý
kaybettim. Hükümsüzdür. Fevzi kýzý
1981 Çorum Doðumlu Hülya Bilan
Ýmtiyaz Sahibi
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur.
Tel: 0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
Yýl: 10 Sayý: 3000 05 ÞUBAT PERÞEMBE 2015
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,4190
2,7379
STERLiN 3,6354
JPY YENi 2,0566
2,4196
2,7383
3,6377
2,0573
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
YÝTÝK
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile Ehliyetli
vasýfsýz eleman aranýyor
HAVA DURUMU
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
05 ÞUBAT 2015
PERÞEMBE
HABER
3
Bank Asya
müþterilerinde
hiçbir panik yok
Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme
KuruluBDDK'nýn Bank Asya'nýn
yüzde 63'lük bölümünün
TMSF tarafýn kullanýlmasýna karar vermesinin ardýndan bazý kesimler tarafýndan banka müþterilerinin
panik oluþturmasý ve hesaplarýný çekme adýna þubelere hücum edecekleri
beklentisi dün fiyasko ile sonuçlandý. Bazý
banka müþterileri Bank Asya'nýn Milletin katýlým bankasý olduðunu ve sonuna kadar sahip çýkacaklarýný vurguladýlar. Diðer yandan
Türkiye'nin birçok yerinde olduðu gibi Çorum Þubesinde de Paralarýný çekmekten ziyade para yatýrmaya giden vatandaþlar da gözlerden kaçmadý.
BANK ASYA'YA EL KOYMA SÖZ KONUSU DEÐÝL
Diðer yandan konu ile ilgili olarakBDDK'nýn kararý sonrasý konuþan Banka
Asya Eski Genel Müdürü Ahmet Beyaz,
TMSF'nin yönetime el koymasýyla ilgili þu
açýklamayý yaptý:
"Maalesef bu akþam bankamýza TMSF
yetkilileri geldi. TMSF yetkilileri ile birlikte
çok sayýda polisle bankamýz abluka altýna
alýndý. Biz burada bankacýlýk yapýyoruz. Yýllardan beri insanlara 18 yýldan beri 4.5 milyon
müþteriye hizmet sunuyoruz. Burada illegal
bir iþlem yok. Burasý banka her þey kayýtlýdýr.
Polis ordusuyla gelmek burada bir þey oluyor
havasý vermek çok garip. Ýnsanlarý tedirgin etmek çok yanlýþtýr.
Bank Asya'da parasý olanlar
ne yapacak?
Sungurlu Barajý
sorunu çözülüyor
Bilindiði üzere Sungurlu ilçe merkezinin
içmesuyu ihtiyacý ile 3.172 dekar araziyi sulayacak Sungurlu Barajý (Kýrankýþla) rezervuarýnda
tespit edilen höyük nedeniyle baraj projesi beklemeye
alýnmýþtý. Konuyu yakýndan takip eden Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu
"Halkýmýzýn yaþamsal ihtiyaçlarý bizim birinci
önceliðimizdir. Ýçmesuyu her ne kadar
yerel yönetimler olan belediyelerin
uhdesinde olsa da kaynak sorununun
giderilmesi halkýmýzýn saðlýklý içme ve
kullanma suyuna kavuþmasý önem arz
etmektedir. Amacýmýz halkýmýza hizmettir. Siyaset gözetmeksizin çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Mecitözü
ilçemizde yaþanan içme ve kullanma
suyu sorunun çözümü için belediye
baþkanýmýza desteðimizi saðlamýþtýk.
Sungurlu Belediye Baþkaný da içme ve
kullanma suyu kaynak sýkýntýsýný ziyaret
ederek
dile
getirmiþ;
Sungurlu
Barajýndaki Höyük nedeniyle alternatif
çözüm bulunmasý yönünde destek
istemiþti. Ancak yakýn bölgede bir alternatif çözüm bulunamamýþtýr. Gerek
Orman ve Su Ýþleri Müsteþarýmýz Lütfi
Akça gerek Devlet Su Ýþleri yetkilileri
gerekse Kültür Varlýklarý Koruma Kurulu
ile yaptýðýmýz sýký takip ile Sungurlu
Barajýnda sona geliyoruz. Tabi bu iþlemler devam ederken Höyük dýþarýda
býrakýlarak teknik çalýþmalar Devlet Su
Ýþleri tarafýndan devam ettirilmiþtir.
Sungurlu Barajýmýzýn herhangi bir sorun
yok. 8-11 Þubat tarihlerinde Kültür Varlýklarý 2
Numaralý Koruma Kurulunca oluþturulan Bilim
Komisyonu heyeti ilçemize gidiyor. Komisyon höyük
ile ilgili yapacaðý çalýþma ile ne yapýlacaðýna karar
verecek. Ayrýca iþin yatýrým programýna alýnmasý
içinde çalýþmalar baþlatýldý" dedi.
Türkiye'de herhangi bir bankada parasý
bulunan yurtiçinde ya da yurtdýþýnda yaþayan
mudilerin mevduatý 100 bin liraya kadar devlet garantisinde bulunuyor.
Mevduat ve katýlým bankalarýnýn Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(BDDK) tarafýndan faaliyet izinlerinin kaldýrýlmasý durumunda, bu kredi kuruluþlarýnda
hesaplarý bulunan þahýslarýn her bir bankada
tuttuðu paranýn 100 bin liraya kadar olan kýsmýTMSF tarafýndan ödeniyor. Tasarruf mevduatý ve katýlým fonu sigortasý, bankalarýn faaliyet izinlerinin kaldýrýlmasý durumunda
devreye giriyor. Mevduat ve katýlým fonu, hak
sahiplerinin maruz kalacaðý kayýplarýn devlet
veya bu amaçla kurulmuþ bir kurum tarafýndan kýsmen ya da tamamen ödenmesinin garanti edilmesi olarak tanýmlanýyor. Türkiye'de
mevduatýn ve katýlým fonlarýnýn sigortalanmasý yetki ve görevi ise TMSF'de bulunuyor.
Mevduat garantisi devreye girmesi için bankanýn faaliyet izninin son bulmasý gerekiyor.
Bugün olan bir bankaya el koymak deðildir. Müþterilerimize bankacýlýk sektörüne þunu iletmek isterim. Burada bir el koyma hadisesi yok. Bank Asya'nýn ne sermaye ne de li-
kidite problemi var. Ortada Bank Asya'ya el
konulacak bir durum söz konusu deðildir.
Bence bu çok önemli ve bunun altýný çizmek
istiyorum. Bunun müþterilerimiz tarafýndan
da çok iyi algýlanmasýný istiyorum. Maalesef
bir kýsým medya yarýn çarpýtmak isteyebilir.
Bunlar haksýz ve yersizdir. Bank Asya'da bir el
koyma söz konusu deðildir.
HÝÇBÝR HÝSSEYE EL KONULMADI
Þimdi bu karar neyi ifade ediyor peki. Neden TMSFBank Asya'ya geldi ve yönetimine
el koydu. Yönetimine el koymak þu demektir:
Bizim ortaklarýmýzýn ortaklýk haklarýna
mülkiyet ve hisseler yine bizim ortaklarýmýzda. Hiç bir ortaðýmýzýn hissesine el konulmuþ
deðil. Bu ortaklarýmýza ait yönetim haklarý
TMSF tarafýndan kullanýlacak. Bu ortaklarýmýz adýna. TMSF yönetim kurulunu belirleme
bizde diyerek Bank Asya'nýn 9 tane yönetim
kurulu üyesini buna ben dâhil görevden aldý
yerine 9 tane yeni yönetim kurulu atadý. Ve
yeni bir genel müdür atadý.
YAPILAN ÝÞLEMLER HUKUKEN SO RUNLU
Bu yapýlan iþlem hukuken tamamen sorunlu. Bunu bizim ortaklarýmýz dava edecekler. Bugüne kadar yapýlan bunca haksýz hukuksuz iþlem zaten ortaklarýmýz dava açtý.
BBDK, SPK, yalan haber yapanlara karþý hukuki süreç devam edecektir. Yarýn bu haksýzlýðý hukuksuzluðu yapanlar bunun karþýlýðýný
göreceklerdir. Demokratik hukuk devleti içerisinde bunlarýn neticeleneceðine inanýyoruz.
YAÞANANLARI YARGIYA TAÞIYACAÐIZ
Diðer bu akþam yaþanan olaylar ortaklarýmýz tarafýndan kesinlikle yargýya taþýnacaktýr.
Haksýz bir uygulama olduðunu da herkes alenen görmüþ olacak. Bizim açýmýzdan Bank
Asya'ya bir þey olmadý. Bank Asya'da þu anda
bir maðduriyet yok. Benim müþterilerimizden
istirhamým bir yýldýr sahip çýktýklarý bankalarýna ayný þekilde sahip çýksýn.
BÝZ MÜÞTERÝLERÝMÝZDEN MORAL
BULDUK
Bu banka TMSF'ye devredilmiþ bir banka
deðil. Bu banka içi boþaltýlmýþ hortumlanmýþ
bir banka deðil. Bank Asya yoluna devam
edecek. Hiç bir maðduriyet yaþanmayacak.
Kimse bir endiþe duymasýn. Gidip þubelerde
arkadaþlarýmýza destek, moral versinler.Bank
Asya müþterisi bunu çok iyi bilir. Geçmiþ bir
yýl içinde bunu defaten yaptý. Biz müþterilerimizden moral bulduk. Ayný þekilde müþterilerimiz sahip çýktýðý müddetçe Allah'ýn izni ile
bu bankaya bir þey olmayacaktýr. Biz buna
inanýyoruz.
Alperen Ocaklarý'ndan
Genç Müsiad'a teþekkür
Çorum Alperen Ocaklarý Uygur
Türklerine yardým kampanyasý
çerçevesinde ziyaretlerine devam
ediyor. Genç Müsiad'ý ziyaret eden
Alperen Ocaklarý,
Genç Müsiad baþkanlýðýna seçilen
Alper Týðlý'ya ve yönetimine çalýþmalarýn-
da baþarýlar diledi.
Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih
Yücel baþkan Alper Týðlý'ya Uygur
Türklerine verdikleri desteklerinden
dolayý teþekkür etti. Alper Týðlý da ziyaretten dolayý memnuniyetlerini dile getirdi.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
05 ÞUBAT 2015
PERÞEMBE
HABER
Dinçer Solmaz,
seçim bürosu açtý
CHP Çorum Milletvekili aday adayý Av. Dinçer
Solmaz, 7 Haziran'da yapýlacak Milletvekilliði
Genel Seçimleri öncesi seçim merkezi açtý.
Yavruturna Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No: 16/A
adresinde (Yüzüncü Yýl Çarþýsý) bulunan seçim merkezi
dün hizmete girdi. Seçim merkezinin açýlýþ törenine çok
sayýda partili ve davetli katýldý. CHP Milletvekili aday
adayý Av. Dinçer Solmaz, seçim irtibat bürosunu halkla
daha kolay diyalog kurmak, partililerle ve vatandaþlarla
görüþme yapmak, sorunlarý dinlemek ve çözüm yolu üretmek amacýyla açtýklarýný belirterek, bu tür irtibat bürolarýnýn CHP'yi iktidara taþýmada etkili olacaðýný söyledi.
Vatandaþlarýn rahatlýkla seçim bürosuna gelerek
kendileriyle irtibat kurabileceðini belirten Solmaz, "CHP
hýzlý adýmlarla iktidar yolculuðuna baþladý. Bizler de aday
adaylarý olarak çalýþmalarýmýzý yoðun bir tempoda, hýz
kesmeden sürdürüyoruz. Tüm aday adayý arkadaþlarým
üzerine düþen görevi yerine getirmenin gayretinde. Aday
adaylarýnýn çalýþmalarý CHP'nin iktidara taþýnmasýnda
katký saðlayacaktýr. Ýnanýyorum ki haziran seçimlerinde
CHP Çorum'da birden fazla milletvekili çýkartacaktýr.
Seçim bürosunun partiye üye olsun ya da olmasýn herkese
açýktýr" þeklinde konuþtu.
Yasin YÜCEL
Taner Ýsbir, "En Baþarýlý
Belediye Baþkaný"
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir'e
Ankara'nýn Sesi Gazetesi tarafýndan
2014 Yýlýnýn En Baþarýlý Belediye Baþkaný
plaketi verildi.
Plaket törenine çok sayýda iþ adamý, bürokrat ve
siyasetçi katýldý. Ortaköy Belediye Baþkaný Taner
Ýsbir'e plaketini MHP Çorum eski milletvekili
Muharrem Þemsek verdi. Plaket
töreninde konuþan Muharrem
Þemsek, "Ülkemizin çok büyük
hizmetlere ihtiyaç vardýr. Bu
hizmetlere yörelerden baþlayarak
devam edilmesi lazýmdýr. Ortaköy
Belediye
Baþkanýmýz
Taner
Ýsbir'de çalýþmalarý ile göz doldurmuþ ve kendisi Ankara'nýn Sesi
Gazetesi tarafýndan En Baþarýlý
Belediye Baþkaný seçilmiþtir.
Kendisini tebrik ediyor ve çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum"
dedi.
Plaket töreninde konuþan
Taner Ýsbir'de "Ýnsanlarýn en
hayýrlýsý insanlara hizmet edendir"
diyen Peygamber Efendimizin
sünnetini yerine getirmek ve
hayýrlý hizmetler yapmak için yola
çýktýklarýný dile getirerek, "Dicle ile Fýrat arasýndaki
kaybolmuþ koyundan sorumluyuz" diyen Hz.
Ömer'in mesuliyeti ile hareket ettiklerini söyledi.
Ýsbir, "Beni bu ödüle layýk gören Ankara'nýn Sesi
Gazetesi sahibi Ýsmail Çabuk bey ve ekibine Ýlçe
halkým adýna teþekkürlerimi sunarým" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
4
buna engel olmak için 75
kilogram güç gerekiyor.Kollar bunu engelleyemiyor, ancak 2,5 - 3 tonluk
bir etkiye direnebilecek þekilde tasarlanan emniyet
kemeri, kol ve bacaklarýn
parçalanmasýný önleyebiliyor.
Yapýlan araþtýrmaMilli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
lar, kaza anýnda en iyi yerin
[email protected]
aracýn içi olduðunu ortaya
koyuyor. Aracýn dýþýna fýr1. Kendinize güvenmiyorsanýz, morali- latýlma durumunda, ölüm riski 25 kat daha
niz çok kötüyse veya kullanacaðýnýz aracýn fazla oluyor.Araçtan fýrlayan kiþi, yumuþak ve
özelliklerini bilmiyorsanýz trafiðe çýkmayýnýz. yeþil çimlerin üzerine düþmüyor.Fýrlama ile
''Hastanelerin maðazalar gibi vitrin- kiþi aracýn ön camýna, kaldýrýma veya baþka
leri olsaydý ve araç kullanacaklara mecburi zi- bir araca çarpmasý halinde sonuç daha da vayaret konsaydý, trafik kazalarý belki bu kadar him oluyor.
Ölümlü kazalarda emniyet kemeri
çok olmazdý ''
Sürücü koltuðuna oturduðunuz andan iti- kullananlarýn % 25 'i hiç zarar görmeden kabaren kafanýzdaki her þeyi atmayý ve dikkati- zayý atlatýrken, emniyet kemeri kullanmanizi sadece yola vermeyi alýþkanlýk haline ge- yanlarda bu oran % 6,3 'de kalýyor.
Çarpmalarda baþýn hýzla arkaya kaymasý
tirmeye çalýþýnýz. Zira dalgýnlýkla yapýlacak
nedeniyle '' ikinci darbe '' denilen boyun kýbir hatanýn faturasý can ve malla ödenir.
Usta sürücü probleme girmeyen sü- rýlmasýyla gelebilecek felç ya da ölümleri kolrücüdür. Karþýsýna çýkabilecek her türlü tehli- tuk baþlarý önler.Tabii emniyet kemeri takýlkeyi önceden görebilir, ona göre tedbirini ön- mak kaydýyla… Lütfen onlarý aksesuar olarak
ceden alýr. Sonradan problemlerle uðraþmaz. görmeyelim. Aracýnýz size çarpmaz, siz aracýnýza çarparsýnýz.Tabii emniyet kemerini takHem yormaz, hem de yorulmaz.
2. Emniyet kemeri kullanmayý alýþkan- mamýþsanýz.
Çarpma sonucu araçtan fýrlamýþsalýk haline getiriniz.
Kýsa uzun yol ayrýmý yapmayýnýz ve- nýz, hep söylene geldiði gibi '' emniyet kemeya uzun bir yolun son 10 - 15 dakikasýna yak- ri sýkýyor beni '' sözünü belki bir kez daha
laþýldýðýnda kemeri çözmek gibi bir hataya söyleme þansýna sahip olamayabilirsiniz. Emdüþmeyiniz. Birçok sürücü, kýsa yolculukta niyet kemerleri tekerlekli sandalyeler kadar
emniyet kemerinin hiçbir iþe yaramadýðýný sýkýcý ve baðlayýcý deðildir.
Araç suya gömüldüðünde veya araçdüþünebiliyor.Ancak emniyet kemeri kullata
yangýn
çýktýðýnda emniyet kemeri baðlý ise
nýmýný en çok gerektiren aslýnda kýsa mesafeölüm
riskinin
arttýðý kanýsý vardýr. Oysa emler oluyor.Çünkü ölümlü trafik kazalarýnýn %
80'i sürücülerin evlerine 30 - 35 kilometre niyet kemeri takýlmadýðýnda çarpma sonucu
uzakta ve 55 - 60 kilometre hýzýn altýnda ger- genelde bilinç kaybý oluþur ve kazazede bu
çekleþiyor.
Bazý sürücüler düþük hýzda- nedenle dýþarý çýkamaz.Kemer takýldýðýnda
ki çarpmalarda araç içinde sýkýca tutunup et- baþýn alacaðý darbe azalacaðý için,bilinç kaybý
kiyi düþüreceðine inanýyor. Bunu yapmak oraný azalacaktýr.Dolaysýyla bilinci yerinde
için öncelikle saniyenin dilimlerini kullana- kazazede ister su altýnda olsun, isterse yangýn
bilmesi ve çok güçlü kol kaslarýna sahip ol- tehlikesi olan araçta, emniyet kemerini açamasý gerekiyor. Kol kaslarý 25 kilogramýn rak veya keserek dýþarý çýkabilecektir.
Özetin özeti:''Deprem unutulduðunda,
üzerindeki bir güce çok fazla dayanýyor.Ancak bir duvara 50 kilometre hýzla çarpma es- kazalar ise kurallara uyulmadýðýnda meydana
nasýnda iki tonu geçen bir etki oluþuyor ve gelir.''
Mahir ODABAÞI
KAZAYA KURBAN
GÝTMEMEK ÝÇÝN
"Özür grubu tayini
yapýlmayan
öðretmenler için
ek atama yapýlmalý"
Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES)
Sungurlu Ýlçe Baþkaný
Ýbrahim Býçak il dýþý özür grubu tayini yapýlmayan 973 öðretmen için ek atama yapýlmasý ve il-ilçe emri uygulanmasý
gerektiðini ifade etti.
Bakanlýk yetkililerine seslenen ve öðretmenlerin ailesinden ayrý yaþamak zorunda býrakýlmasýnýn kabul edilemez
olduðunu ifade eden Býçak
açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý:
"Ocak ayý içerisinde yapýlan özür grubu yer deðiþtirme
iþlemlerinde il dýþýnda 8 bin
715 müracaattan 7 bin 742'sinin talebi karþýlanmýþ ancak
973 öðretmenimizin maðduriyeti giderilmemiþtir. Sayýn Bakan Nabi Avcý'nýn bu konudaki hassasiyetini biliyoruz ve ikinci dönem
baþlamadan ek bir atama yapýlmasýný talep
ediyoruz.
900 bin öðretmenin bulunduðu eðitim camiasý için 973 sayýsý çözülemeyecek nitelikte
bir oran deðildir. Öðretmenlerimizin tayin istediði birçok il ve ilçede ücretli öðretmen çalýþmaktadýr veya normlar bir þekilde açýk gösterilmemiþtir. Askerde, izinde, raporlu, geçici
görevli, vekaleten yönetici olan vb. þekilde
olan öðretmenlerimizin kadrolarýný bakanlýk
dolu olarak görmesine raðmen gerçekte o
okullarda ücretli öðretmen çalýþmaktadýr. Ýl
dýþý tayinleri yapýlmayan öðretmenlerimizin
il-ilçe emrine atanarak maðduriyetleri giderilmeli ve bu öðretmenlerimizin il-ilçe müdürleri tarafýndan en verimli þekilde deðerlendirilmesi saðlanmalýdýr. Ailesinden ayrý,
farklý þehirlerde yaþayan bir öðretmenden ve-
rim beklemek gerçekçi deðildir. Küstürülmüþ,
mesleki tükenmiþliðin içerisine itilmiþ, ailesinden ayrý yaþayan öðretmenlerle eðitimde
kaliteyi artýrmak mümkün deðildir. Bu tablo
önüne 2023, 2071 hedefleri koyan Yeni Türkiye'ye yakýþmamaktadýr. Bakanlýk yetkililerine
en hasbi duygularýmýzla sesleniyoruz: Mutsuz öðretmenlerle hedeflere ulaþmak mümkün deðildir. Tayin sistemi artýk ihtiyaçlarý
karþýlayamamaktadýr. Yeni bir tayin sistemi
geliþtirmek için paydaþlarla bir araya gelinmeli ve çözüm üretilmelidir. Eðitim sistemimizi bir adým ileriye taþýyacak projelere uygulamalara her türlü desteði vermeye hazýrýz.
Acilen ailesinden ayrý kalan 973 öðretmenimiz için ikinci dönem baþlamadan atamalarýnýn il-ilçe emrine yapýlmasýný ve dönem içerisinde eðitimin kesintisiz, nitelikli devam etmesini istiyoruz." Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
05 ÞUBAT 2015
HABER
PERÞEMBE
5
Hitit Üniversitesi ÝÞKUR
ile iþbirliði yapacak
Hitit Üniversitesi ile Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Samsun Bölge
Müdürlüðü arasýnda kurumsal iþ birliði
çalýþmalarýnýn yürütülme esaslarýný düzenlemek amacýyla protokol imzalandý.
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile
TÜÝK Samsun Bölge Müdürü Harun Çiçek
arasýnda imzalanan protokol kapsamýnda;
üniversite akademisyenleri ile danýþmanlýklarýný yaptýklarý lisans/lisansüstü (yüksek
lisans/doktora) öðrencilerinin bilimsel amaçlý
yapacaklarý araþtýrmalarda TÜÝK tarafýndan
üretilen ve/veya yayýmlanan mikro veri talepleri karþýlanarak, kiþilerin veriye yönlendirilmesi konularýnda gerekli desteðin
saðlanmasý, yerel ya da bölgesel düzeyde istatistiki sonuçlar içeren araþtýrma faaliyetlerinde ve projelerde ortak çalýþmalarýn yapýlmasý,
TÜÝK Samsun Bölge Müdürlüðü personelinin çalýþmalarýna akademik destek saðlanmasý, Bilimsel Araþtýrma Yöntemleri ve Ýstatistiksel Veriler konusunda
toplumda Vatandaþlýk Görev
Bilinci oluþturmak amacýyla
ortak kongre, konferans, seminer vb. bilimsel etkinlikler ile
çeþitli sosyal etkinliklerin
düzenlenmesi, baþta olmak
üzere, pek çok konuda ortak
çalýþmalarýn yapýlmasý hedefleniyor.
Rektör Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, üniversite olarak TÜÝK
verilerini çok önemsediklerini
belirterek Hitit Üniversitesinin
geleceðe dönük projeksiyonlarýn yapýlmasýnda TÜÝK verilerinin büyük bir rol oynadýðýný
ifade etti.
Üniversite ile Türkiye Ýstatistik Kurumu
arasýnda
imzalanan
bu
protokolle
akademisyenlerin ve öðrencilerin çalýþmalarýný yaparken ihtiyaç duyduklarý verilere
en birincil kaynaktan doðru ve saðlýklý bir þekilde ulaþabileceklerini belirten Rektör Prof.
Dr. Alkan, kurumlara ve Çorum'a kazandýracaðý fayda göz önünde bulundurularak imzalanan protokolün, yerel ve bölgesel düzeyde
baþarýlý projelerin yapýlmasýna vesile olacaðýný
açýklayarak protokolün her iki kurum için de
hayýrlý olmasýný diledi.
TÜÝK Samsun Bölge Müdürü Harun Çiçek
de kurumlararasý iþ birliðinin önemine dikkat
çekerek bu iþ birliðinin yapýlacak olan çalýþmalarda kalitenin artmasýnda önemli rol
oynayacaðýný açýkladý. Kurumlar arasýnda
yapýlan iþbirliðinin her iki kurumada hayýrlý
olmasýný dileyen TÜÝK Samsun Bölge
Müdürü Çiçek, saðlýklý veri akýþýný saðlayacak
protokolün kurumlara fayda saðlayacaðýna
inandýðýný belirtti.Haber Servisi
Kent Konseyi'nden
MHP'ye ziyaret
Kent Konseyi Baþkaný ve Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ile
Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Baþkaný
Av. Bekir Çetin'i ziyaret ederek yeni görevinden dolayý kutladýlar.Ziyarete Turhan Candan
Memur Sen'den Rumi
Bekiroðlu'na tebrik
ile Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri
Ayhan Boyraz, Halil Ýbrahim Aþgýn,
Osman Yüztgenç ve Nuran Hakyemez
katýldý.
Kent Konseyi Baþkaný ve Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan sözlerine kongrede MHP Ýl Baþkanlýðýna
seçilen Av. Bekir Çetin'i tebrik ederek
baþladý.
Siyasi partilerin konseyin doðal üyesi
olduklarýný
ifade
eden
Candan,
"Çorum'da sevginin barýþýn hakim
olmasý ve bu yapýyý harekete geçirecek
birliði ve beraberliði saðlamak için
çalýþýyoruz. Bizde yaptýðýmýz çalýþmalar
hakkýnda sizlerin bilgi sahibi olmanýzý
istiyoruz. Toplantýlarýmýza gelerek katký
da bulunabilirsiniz" dedi.
MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin'de
sözlerine Kent Konseyi yürütme kurulu
üyelerine ziyaretten dolayý teþekkür
ederek baþladý. Çorumlularýn hemþehrilik bilincinin geliþmediðini kaydeden
Çetin, "Günümüzde birlik ve beraberlik daha
önemli hale geldi. Bütün siyasi partilerin
amacý þehrimizi daha ileriye götürmektir.
Bizlerde konseyin çalýþmalarýnda yer almak
isteriz" dedi. Fatih AKBAÞ
Memur Sen Ýl Yönetimi AK
Parti Ýl Baþkanlýðýna seçilen Av.
Rumi Bekiroðlu'nu ziyaret ederek
yeni görevinde baþarýlar diledi.
Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet
Saatcý, AK Parti 5. Olaðan Ýl
Kongresinde AK Parti Ýl Baþkanlýðýna
seçilen Av. Rumi Bekiroðlu'nu tebrik
ederek bundan sonra ki çalýþmalarýnda
baþarý dileklerini iletti.
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi
Bekiroðlu ise Memur Sen'in çalýþmalarýný yakýndan takip ettiklerini
belirterek, "Desteklerinizden dolayý
teþekkür ediyorum. Memur Sen ile daha
fazla birlikte çalýþma yapmak en büyük
isteðimizdir" dedi.
Türkiye'nin üzerinde büyük bir alev
çemberi olduðunu kaydeden Bekiroðlu,
"Ülkemize bir ivme kazandýrmýþ bir partinin alaþaðý edilmeye çalýþýlmasýna sivil
toplum kuruluþlarý da tepki göstermelidir. Sizlerle çalýþmaktan onur duyacaðýmýzý bilmenizi istiyorum" þeklinde
kaydetti.
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi
Bekiroðlu, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Memur Sen
heyetine teþekkür etti. Fatih AKBAÞ
Kýzýlay'ýn kan baðýþý
kampanyasýna destek
'Kan acil deðil sürekli ihtiyaçtýr' sloganýyla
hareket eden Türk Kýzýlay'ý ile Ýl Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürlüðü kan baðýþý kampanyasý baþlattý. Ýl
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Sosyal
Tesislerinde gerçekleþtirilen ve duyarlý kan baðýþçýlarýnýn
katýldýðý organizasyona Müdürlük personeli büyük ilgi
gösterdi.
Kýzýlay'ýn 'Kan acil deðil, sürekli ihtiyaçtýr' sloganýna
dikkat çeken Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Elfaz
Ermiþ, "Kan, kaynaðý insan olan bir maddedir. Temini
tamamen gönüllülük esasýna dayanýr. Hayati bir öneme
sahip olan kan için Türk Kýzýlay'ý sürekli kampanyalar
düzenliyor. Daha önce kan baðýþý kampanyalarýna destek
veren Müdürlüðümüz ve personelimiz bu kez de bu kampanyayý destekledi. Kampanyaya katýlan tüm personele
teþekkür ediyorum" dedi. Haber Servisi
Rektör Alkan, Sungurlu
MYO inþaatýný inceledi
dan takip etmeyi sürdürüyor.
Kampüsün, Üniversitenin kurumsal yapýsýna uygunluðunun yaný sýra öðrencilerin güvenli eðitim görmeleri
için titizlik gösteren Rektör Alkan, binalarýn fiziki yapýsýný
inceleyerek donanýmlarýnýn seçimini bizzat kendisi yaptý.
Bu yýl sonunda ilk etabý tamamlanacak kampüsün
inþaatýnda 90 kiþinin çalýþtýðý bildirildi. Haber Servisi
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, yapýmý devam eden Sungurlu Meslek
Yüksekokulu (MYO) kampüsünün inþaatýný inceledi.
Rektör Prof. Dr. Alkan, beraberinde Üniversite Genel
Sekreteri Erdal Kanýk, Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkaný
Hasan Baylavlý ve Sungurlu MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr.
Kubilay Karacif ile birlikte inþaat alanýnda inceleme
yaparak, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldý.
Sýk sýk kampüs inþaatýný inceleyen Rektör Alkan,
inþaatýn baþladýðý günden itibaren tüm aþamalarý yakýn-
TEK
YILDIZ
2
05 ÞUBAT 2015
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
HABER
PERÞEMBE
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
6
Mevlid Kandiliniz Kutlu olsun.
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Doðal afetler çiftçinin
belini büküyor
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB)
Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, kuraklýk
ve don baþta olmak üzere 2013-2014 üretim döneminde hemen hemen bütün afetleri
yaþayan üreticilerin, 2015 yýlýna da afetlerle
baþladýðýný bildirerek, "Ocak ayýnda meydana
gelen aþýrý yaðmur ve kar yaðýþý ve su baskýnlarýnýn ardýndan, 31 Ocak-2 Þubat tarihleri
arasýnda meydana gelen lodos fýrtýnasý ve aþýrý
yaðýþlar nedeniyle çiftçimiz bir kez daha maðdur oldu" dedi.
Bayraktar, yaptýðý açýklamada, tarýmýn üstü
açýk bir fabrika olduðunu, çiftçinin, iklim
koþullarýnda meydana gelen olumsuzluklardan
en fazla etkilenen kesim olduðunu belirtti.
Yaþanan doðal afetlerin, içinde bulunduðu
sýkýntýlara raðmen üretimi býrakmayan çiftçinin
belini büktüðünü vurgulayan Bayraktar, hafta
sonu meydana gelen lodos fýrtýnasý ve aþýrý
yaðýþlarýn büyük zarara yol açtýðýna dikkati
çekti.
Fýrtýna nedeniyle ahýrlarýn, küçükbaþ hayvan barýnaklarýnýn, kümeslerin, seralarýn zarar
gördüðünü, yer yer aðaçlarýn kökünden
söküldüðünü, bazý yerler de ise dallarda kýrýlmalar meydana geldiðini bildiren Bayraktar,
þunlarý kaydetti:
"Þiddetli fýrtýnanýn yol açtýðý hasarlar
nedeniyle de can kayýplarý da yaþandý.
Ýllerde ilk tespitlere göre meydana gelen
hasar durumuna baktýðýmýzda,
Yalova'da etkili olan kuvvetli lodos, ildeki
seralarýn yüzde 80'inde zarara yol açtý. Örtü altý
sebze ve kesme çiçek büyük maddi zarar gördü.
Meyve bahçelerinde ise aðaç sökülmeleri, dal
kýrýlmalarý oldu.
Bursa'da özellikle þehir merkezinde maddi
hasar meydana geldi. Aðaçlar söküldü. Bir
vincin devrilmesi sonucu bir kiþi hayatý kaybetti.
Bursa'nýn Mustafakemalpaþa Ýlçesi'nde
samanlýðýn çatýsýnýn uçmasýný engellemeye
çalýþan üreticimiz hayatýný kaybetti. Daha çok
ahýrlarda çatýlarýn uçmasý, toprak yapýlarýn
yýkýlmasý nedeniyle maddi kayýp yaþandý.
Balýkesir'de lodos fýrtýnasý, seralar, ahýrlar,
küçükbaþ hayvan barýnaklarý ve tavuk kümeslerinde hasara yol açtý. Fýrtýna nedeniyle çatýsý
çöken ahýrlarda hayvanlar zarar görürken, pek
çok aðaç da kökünden söküldü. Sökülen aðacýn
saplandýðý bir kiþi yoðun bakýmda bulunuyor.
Balýkesir'in Burhaniye Ýlçesi'nde bir çiftçi,
içinde bulunduðu ahýrýn çatýsý çökünce
yaþamýný yitirdi.
Yine Balýkesir'in Edremit Ýlçesi'nde ise
aðaçlarda kýrýlmalar, daha çok sebzelerde hasar
meydana geldi.
Çanakkale'de daha çok ahýr çatýlarýnýn zarar
görmesi nedeniyle maddi kayýp yaþandý.
Zeytinliklerde dal kýrýlmalarý meydana geldi.
Biga'da çatýya çýkan bir kiþi hayatýný kaybetti.
Muðla'da soðuk esen
fýrtýna
seralarda
ve
turunçgillerde
zararlara
neden
oldu.
Özellikle
Dalaman ve Ortaca'da
tarýmsal alanlarda oluþan
zararlar, çiftçilerimizi maðdur etti.
Muðla
Dalaman'da
ilçenin denizden gelen rüzgarlara açýk olmasý soðuk
ezen fýrtýnanýn büyük oranda
zarar vermesine neden oldu.
Fýrtýnanýn kesilmiþ olmasýna
raðmen, 2 gündür yaðýþ
devam ediyor. Fýrtýna seralarýn uçmasýna, yýkýlmasýna,
portakal bahçelerinde dal
kýrýlmalarýna,
portakal
dökümlerine neden oldu.
Yine Muðla Ortaca'da seralarda zarar yok
denecek kadar azken, portakal bahçelerinde dal
kýrýlmalarýna, büyük oranda portakal dökümlerine neden oldu. Ýlçede yýllýk üretimi 10 bin
ton olan portakalda yaklaþýk yüzde 50 zarar
meydana geldi. Hasar Tespit Komisyonu oluþturuldu ve çalýþmalara baþlandý.
Bilecik'te de ahýrlarýn, samanlýklarýn çatýlarý
uçtu, sebze alanlarý zarar gördü.
Kocaeli'nde daha önce kar yaðýþýndan zarar
gören seralarý, bu sefer de fýrtýna vurdu. Daha
yeni seralarýnýn naylonlarýný yenileyen üreticiler, büyük maddi kayba uðradý. Ýldeki seralarýn
ancak yüzde 10'unun sigortalý olduðu dikkate
alýndýðýnda, kaybýn faturasý daha da aðýr
hissedildi. Seralarýn yaný sýra bazý ahýrlarýn
çatýlarý uçtu.
Sakarya'da bazý ahýrlarýn çatýlarý uçarken,
seralarýn yüzde 90'ý hasar gördü. Seralarýn
büyük çoðunluðunda sigorta yok.
Ýzmir Tire'de çok ciddi bir kayýp yaþanmamakla birlikte henüz hasat edilmeyen toplam
ürünün yüzde 20'si kadar zeytin, fýrtýna
nedeniyle döküldü, aðaçlarda dal kýrýlmalarý
yaþandý.
Edirne'de hafta sonu meydana gelen aþýrý
yaðýþ nedeniyle çok büyük bir kayýp bekleniyor.
Her taraf sular altýnda kalmýþ durumda.
Nehirlerin toplam debisi saniyede 3 bin metre
küpe ulaþtý. Þehirdeki tüm yönetim birimleri
seferber olmuþ durumda. 2 köy için boþaltma
emri verildi.
Tekirdað'da seralar rüzgardan zarar gördü.
Yer yer sel basýnlarý meydana geldi. Çatýlar
rüzgârdan uçtu. Aþýrý yaðýþ alan ekili tarlalarda
yüzde 20 ile yüzde 30 çürüme meydana geldi."
-"HASAR TESPÝT ÇALIÞMALARI DEVAM
EDÝYOR"Hasar tespit çalýþmalarýnýn devam ettiðini
bildiren Bayraktar, "çalýþmalar tamamlandýktan
sonra kayýplar net bir þekilde ortaya çýkacak.
Bununla birlikte hali hazýrdaki verilere göre,
üreticilerin büyük kaybý olduðu görülüyor"
dedi.
Bu yaranýn sarýlmasý gerektiðini, doðal afetlerin devam ettiðini belirten Bayraktar, þunlarý
kaydetti:
"13 Mayýs 2014 tarihli Resmi Gazete'de
yayýnlanan Bakanlar Kurulu kararýyla 23
Aðustos 2013-31 Aralýk 2014 tarihleri arasýnda
meydana gelen afetlerden zarar gören çiftçilerimizin Ziraat Bankasý ve Tarým Kredi
Kooperatiflerinden kullandýklarý düþük faizli
kredi borçlarý, yüzde 3 faizle bir yýl süreyle ertelenmiþti. 31 Aralýk'tan sonraki doðal afetlerden
zarar gören çiftçilerimizin kredi borçlarý da
ertelenmelidir."
Bayraktar, yaþanan afetlerin son olmasý
dileðiyle ölenlere Allah'tan rahmet, yakýnlarýna
sabýrlar diledi.
Haber Servisi
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Kýrsal Kalkýnma
Programý tebliðinde
deðiþiklik
Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünden
yapýlan
açýklamada
Kýrsal
Kalkýnmayý
Destekleme Programý (KKYDP) tebliðinde
deðiþiklik yapýldýðý ifade edildi.
Açýklamada þu ifadeler yer aldý:
"KKYDP Ekonomik Yatýrýmlarýn Desteklenmesi
Hakkýnda Tebliðde Deðiþiklik Yapýldý
26.10.2014 Tarih ve 29157 Sayýlý Resmi Gazetede
yayýmlanarak yürürlüðe giren, Kýrsal Kalkýnma
Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý Kapsamýnda
Tarýma Dayalý Ekonomik Yatýrýmlarýn Desteklenmesi
Hakkýnda Tebliðde (Teblið 2014/43) Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Tebliðce (Teblið No: 2015/5);
Tebliðin 20 maddesinin birinci fýkrasý "(1) Bu Tebliðde
belirtilen usul ve esaslara göre hazýrlanan baþvuru
dosyasýnýn giriþi bu Tebliðin yayýmý tarihinden itibaren
yüz on gün içerisinde elektronik að üzerinden yapýlýr.
Son baþvuru tarihi 12/2/2015'tir" þeklinde
Tebliðin 34 üncü maddesinin beþinci fýkrasý "(5)
Kendilerine yapýlan bildirimi takiben il müdürlükleri
ile 5/6/2015 tarihi mesai bitimine kadar hibe sözleþmesi imzalamayan baþvuru sahiplerinin proje baþvurularý
ve bunlara iliþkin deðerlendirme sonuçlarý iptal edilir"
þeklinde deðiþtirilmiþtir." Haber Servisi
TBB ile Çorum Özel Hastanesi
anlaþma imzaladý
Çorum Barosu'nun giriþimleri sonucu, Türkiye
Barolar Birliði (TBB) ile Çorum Özel Hastanesi
arasýnda "Tedavi Hizmetleri Alým Sözleþmesi"
imzalandý.Konu hakkýnda bilgi veren Baro Baþkaný
Altan Akpýnar, "Anlaþma kapsamýnda, avukatlar ve
stajyer avukatlar TBB Sosyal Yardým ve Dayanýþma Fonu
kapsamýnda olan saðlýk hizmetleri için tamamý Sosyal
Yardým ve Dayanýþma Fonu (SYDF) tarafýndan karþýlanmak üzere herhangi bir ücret ödemeden özel koþullarda
tedavi hizmeti alabileceklerdir. Ayrýca sisteme kayýt
yaptýrarak üye olan avukatlarýmýzýn bakmakla yükümlü
olduklarý avukat olmayan eþ ve çocuklarý da bu hizmetten ayný koþullarda yararlanabilecekler" dedi. Haber
Servisi
Engelli asansör sistemlerini
Çorum'a ilk getiren firma
Dizayn Asansör sahibi Makine Mühendisi
Salim Yýldýrým, Çorum'a engelli asansörünü
getiren ilk firma olduklarýný söyledi. Ulukavak
Mahallesi'nde faaliyet gösteren, Þakir-Salim
Yýldýrým kardeþlerin sahibi olduðu Dizayn Asansör,
engelli asansörünü Çorum'a getiren firma olarak
dikkatleri çekiyor.
Konuya iliþkin bilgi veren firma sahiplerinden
Makina Mühendisi Salim Yýldýrým, eðer bina giriþinde basamak, merdiven varsa, o binaya engelli
asansörü yapýlmasýnýn zorunlu olduðunu
belirterek, bu gibi apartman ve iþyerlerine oturma
ruhsatý verilmediðini söyledi.
Dizayn Asansör'ün her türlü kurumsal belgeye
sahip olduðunu vurgulayan Salim Yýldýrým,
"Yüksek kalite standardýna ve uzun yýllarýn deney-
imine sahibiz. Yaptýðýmýz iþlerin arkasýndayýz" dedi.
Haber Servisi
Ýskilip'te Giriþimcilik eðitimi kursiyerleri belli oldu
Ýskilip Kaymakamlýðý tarafýndan gerçekleþtirilen Giriþimcilik kursu mülakatlarý
yapýldý.
Mülakat
Çorum
KOSGEB
Müdürlüðünden gelen Uzman Serdar Can Çeliktürk tarafýndan gerçekleþtirildi. Giriþimcilik kursuna toplam 70 aday müracaat ederken kursa
katýlacak 30 kiþinin belirlenmesi için mülakatlarý
yapýldý.Mülakat ise 3 Þubat 2015 Salý günü saat
09.00'da
baþlayýp
17.00'da
tamamlandý.
Giriþimcilik eðitimleri 9 Þubat 2015 tarihinde
Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü
Konferans Salonunda saat 09.00'da baþlayacak ve 19
Þubat 2015 tarihinde sona erecek. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
05 ÞUBAT 2015
PERÞEMBE
HABER
7
2014'te 26 bin kiþide
kanser taramasý yapýldý
4 Þubat Dünya Kanser Günü nedeniyle halkýn
kanser konusuna dikkatinin çekilmesi, konunun
uzmaný olan kiþiler aracýlýðý ile halkýn bilgi düzeyinin
yükseltilmesi amacýyla
Halk Saðlýðý Müdürlüðü konferans salonunda KANDER
ve ONKOSAV'ýn katýlýmýyla etkinlik düzenlendi.
Programýn açýlýþýnda konuþan Halk Saðlýðý Ýl Müdürü Dr.
Ahmet Barýþ, kanserin dünyada olduðu gibi ülkemizde de
hastalýklara baðlý ölüm nedenlerinin baþýnda yer aldýðýný
söyledi.
Türkiye'de meydana gelen ölümlerin yaklaþýk
1/5'nin sebebinin kanser hastalýklarý olduðunu dile
getiren Barýþ, "Maalesef kanser oranlarý giderek artmakta, ülkelerde ve insanlarda bir çok maddi ve
manevi sýkýntýlara ve sosyo-ekonomik kayýplara yol
açmaktadýr. Bunun yanýsýra kanserin önemli bir kýsmýnýn önlenebilir olmasý, bu konuya verilen önemin de
giderek artmasýna yol açmýþtýr ki, bu amaçla oluþturulan "Dünya Kanser Günü" her yýl 4 Þubat Günü
Kanser ile ilgili farkýndalýk ve bilinç düzeyinin artmasýný saðlamak, kansere karþý mücadelede önemli bir
adým olan doðru bilinen yanlýþlardan kurtulmak ve
doðrularýn herkese ulaþmasýný saðlamak amacýyla dünya
genelinde kutlanmaktadýr" dedi.
Kanserle mücadele konusunda ülkemizde atýlan önemli adýmlardan biri olan ve 2009 yýlýnda baþlayan Ulusal
Kanser Kontrol Programýnýn þu anda 2015-2018 2.fazý ile
devam ettiðini kaydeden Barýþ, "Sýk görülen ve ölümlere
yol açan 3 kanser, meme kanseri, rahim aðzý kanseri ve
kolon kanseri ile ilgili 1.Basamak saðlýk tesislerimizde bu
konuda halkýmýza ücretsiz olarak sunulan bir tarama programý yürütülmektedir. Burada sunulan hizmetler kanser
ile ilgili kesin teþhisten ziyade, kansere baðlý meydana
gelen bir takým erken belirtilerin tespit edilerek, bu kiþilerin
ileri saðlýk kuruluþlarýna ileri teþhis ve tedavi amacýyla sevk
edilmesini kapsamaktadýr.
2014 yýlýnda 1. Basamak saðlýk kuruluþlarýmýzda yaklaþýk
26 bin vatandaþýmýzýn taramasý yapýlmýþ ve bunlarda yaklaþýk 1250 kiþinin tarama testleri pozitif çýktýðý için ileri
teþhis ve tedavi amacýyla ilgili hastanelere sevk edilmeleri
saðlanmýþtýr.
Bu konuda, emeði geçen tüm Halk Saðlýðý Kurumu
çalýþanlarýna, Aile Hekimleri, Toplum Saðlýðý Merkezi ve
KETEM personellerimize sonsuz þükranlarýmýzý sunarýz.
Kanserde erken taný, tedavi ve yaþam kalitesinin artýrýlmasý, daha genel anlamýyla da saðlýklý yaþamayý seçmek
imkansýz deðil diyoruz ve henüz vakit varken çok geç
olmadan tüm Çorum halkýný Aile Hekimlerine bu konu ile
ilgili müracaatta bulunmalarýný ve kanser taramalarýný yapmalarý konusunda buradan çaðrýdan bulunuyoruz" diyerek
sözlerini tamamladý. Daha sonra ise KANDER ve
ONKOSAV temsilcileri faaliyetleri hakkýnda bilgiler verdiler.Program taramalarda baþarýlý olan hekimlere teþekkür
belgesi verilmesi ile sona erdi. Bahadýr YÜCEL
Taramalarda baþarýlý
olan doktorlara teþekkür
ONKO-SAV Dernek
Baþkaný Olcay Ünal
takdim etti.
2014
dördüncü
dönem
HPV-DNA
taramalarýnda hedef
nüfusuna göre
göstermiþ olduklarý
baþarýdan dolayý Bayat
TSM Sorumlu Hekimi
Dr.Mehmet
Erdinç
Esenkaya, Laçin TSM
den
Dr.Gamze
Hasdemir, Ortaköy
TSM Sorumlu Hekimi
Dr. Musa Turan'a ise
teþekkür belgelerini
KAN-DER
Baþkaný
Halk Saðlýðý Ýl Müdürlüðü tarafýndan "4 Þubat
Dünya Kanser Günü" nedeniyle yapýlan etkinlikte
kanser taramalarýnda baþarýlý olan doktorlara
teþekkür belgesi verildi.
2014 dördüncü dönem GGK taramalarýnda tarama sayýlarýna göre
göstermiþ olduklarý baþarýdan dolayý Merkez
TSM Sorumlu Hekimi Dr.Süleyman Akif Yýldýrým,
KETEM Sorumlu Hekimi Dr.Sultan Zehir, Ýskilip
TSM Sorumlu Hekimi Dt.Ferda Suiçmez, Sungurlu
TSM' den Dr.Yeþim Ýtmeçi'ye teþekkür belgelerini
ÝI Saðlýk Müdürü Dr.Ýsmail Yücel takdim etti.
2014 dördüncü dönem hedef nüfusuna göre
göstermiþ olduklarý
baþarýdan dolayý da Bayat TSM Sorumlu Hekimi
Dr.Mehmet Erdinç Esenkaya,
Kargý TSM Sorumlu Hekimi Dr. Sidar Altuntaþ,
Dodurga TSM Sorumlu Hekimi Dr. Gökhan
Duman'a teþekkür belgelerini Kamu Hastaneleri
Birliði Genel
Sekreteri Opr.Dr.Ömer Sobacý verdi.
2014 dördüncü dönem HPV-DNA taramalarýnda
tarama sayýlarýna
göre gösterdikleri baþarýdan dolayý, Merkez TSM
Sorumlu Hekimi Dr.Süleyman Akif Yýldýrým, KETEM
Sorumlu Hekimi Dr.Sultan Zehir, Ýskilip TSM
Sorumlu Hekimi Dt.Ferda Suiçmez,
Sungurlu
TSM' den Dr.Yeþim Ýtmeç'e teþekkür belgelerini
Hülya
Karabýyýk verdi. Bahadýr YÜCEL
Boðazkale Belediyesinde
toplu sözleþme sevinci
Boðazkale
Belediyesi
ile
Belediye-Ýþ Sendikasý arasýnda
2015 ve 2016 yýllarýný kapsayan
toplu iþ sözleþmesi imzalandý.
Boðazkale Belediyesi ile Belediye-Ýþ
Sendikasý arasýndaki yaklaþýk 1 aydýr
süren toplu iþ sözleþme müzakereleri 4
Þubat 2015 Çarþamba sona erdi ve ayný
gün imzalar atýldý. Konu hakkýnda bilgi
veren Belediye-Ýþ Sendikasý Çorum
Þube Baþkaný Mehmet Þen, "Bu toplu iþ
sözleþmesinde emeði geçen baþta
Belediye
Baþkanýmýz
Osman
Tangazoðlu olmak üzere, Muhasebe
Müdürümüz Hanefi Soysat'a teþekkür
ediyor bu toplu iþ sözleþmesinin baþta
Boðazkale Belediyemize, belediyede
çalýþan iþçilerimize ve sendikamýza
hayýrlý olmasýný diliyor saygýlarýmý
sunuyorum" dedi. Haber Servisi
Cezaevi arazisinde zemin
iyileþtirme çalýþmasý baþladý
AK Parti Çorum
Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu,
Sungurlu'ya yapýlacak olan
cezaevi
projesinin
hýzla
devam ettiðini belirterek,
cezaevi yapýlacak arazide
zemin iyileþtirme çalýþmasýnýn
yürütüldüðünü söyledi.
Uslu, yaptýðý açýklamada,
2014 yýlý Yatýrým Programýnda
yer alan 1983K150400 Proje
numaralý ve 14 milyon TL
toplam bütçeli Sungurlu
Cezaevi projesinin hayata
geçirileceðini vurguladý.
1000 kiþi kapasiteli T tipi,
400 kiþi kapasiteli Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumu yapým proje çalýþmalarý
devam ettiðini ifade eden Uslu, SungurluAnkara kara yolu 13. kilometrede bulunan
arazide yapýlan zemin etüdünün ardýndan
zemin
iyileþtirme
çalýþmalarýnýn
yürütüldüðünü kaydetti. Projenin devam
ettiðinin altýný çizen Uslu, Sungurlu'ya
cezaevini kazandýracaklarýný bildirdi. Haber
Servisi
Baþbakanlýk
Toplu Konut Ýdaresi
Baþkanlýðý tarafýndan
Dodurga Ýlçesine 58 adet
2+1, 40 Adet 3+1 olmak
üzere 98 konut yapýlacak.
Konu ile ilgili açýklamalarda bulunan Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, "Ýlçelerimizin talepleri doðrultusunda TOKÝ konut planlamalarýmýz devam ediyor.Bu kapsamda Dodurga Ýlçemizin de
TOKÝ konut müracaatlarý 9 Þubat'ta baþlýyor.3 Blok 2+1, 2 Blok 3+1 olmak üzere 5
Blok üzerine; 58 adet 2+1 alt gelir grubu
kapsamýnda, 40 adedi de 3+1 olmak üzere
toplam 98 konut yapýlmasý Toplu Konut
Ýdaresi
Baþkanlýðýmýzca
uygun
görülmüþtür. Baþvurular 9 Þubat - 31 Mart
2015 tarihleri arasýnda yapýlacak olup, alt
gelir gurubu için 4 bin TL, diðer konutlar
için ise 6 bin TL baþvuru bedeli alýnacaktýr.
Projelerimize destek ve katkýlarýndan dolayý
TOKÝ Baþkanýmýz Ergün Turan ve
hemþehrimiz Finansman Daire Baþkaný
Ayhan Karaca'ya teþekkür ederiz. Ýlçemize
hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Haber Servisi
Dodurga'ya
TOKÝ'den 98 konut
TEK
YILDIZ
Beni Gördün mü?
Soyguncunun biri bir
bankaya girmiþ. Çekmiþ silahýný
havaya ateþ etmiþ. Herkesin
yere yatmasýný istemiþ.
Kasalardaki paralarý toplamýþ ve
kapýya doðru yönelmiþ. Tam
çýkacakken orada korkudan
titreyen bir adama sormuþ:-Beni
gördün mü? Adam þaþkýnlýkla:
-Evet gördüm, demiþ.
2
05 ÞUBAT 2015
PERÞEMBE
Sen misin gördüm diyen,
çekmiþ tabancayý alnýndan vurmuþ. Tam tekrar kapýya hamle
etmiþ ki; kapýnýn yanýnda bir
karý koca duruyor. Adama da
sormuþ:-Beni gördün mü?
Adam gayet soðukkanlý bir
þekilde cevaplamýþ.
-Valla ben hiçbirþey
görmedim ama benim haným
gördü galiba.
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
YAÞAM
8
Saat ve yüzüðünüz aþýrý
Sýkmaya baþladýysa dikkat!
Kol ve bacaklarda oluþan
dolgunluk hissi, giysi, bilezik, saat ve yüzük gibi eþyalarýn dar gelmeye baþlamasý,
halk arasýnda “Fil hastalýðý”
olarak bilinen “Lenfödem”in
ilk belirtileri olabiliyor.
Doðuþtan, kanser cerrahisi sonrasý ya da sebepsiz
olarak ortaya çýkabilen lenfödem, geçmiþ yýllarda tedavisi mümkün olmayan bir
hastalýk olarak tanýmlanýrken, günümüzde fizik tedavi
merkezlerinde baþarý ile tedavi edilebiliyor.
Memorial Hizmet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Uz.
Dr. Demet Demircioðlu,
“Lenfödem hastalýðý ve tedavi yollarý” hakkýnda bilgi
verdi.
Ýnsan vücudunda bulunan tüm hücreler, lenf sývýsý denen sývý bir
ortamda bulunmaktadýr. Lenf sývýsýnýn vücuttaki dolaþýmý, günlük hareketler sayesinde lenf kanallarý yoluyla saðlamaktadýr.
Vücutta biriken lenf sývýsý miktarý, lenfatik
sistemin taþýyabileceðinden fazla olursa,
halk arasýnda "Fil hastalýðý" olarak bilinen
"Lenfödem" oluþmaktadýr.Kanser tedavisinden sonra gözükebilir Doðuþtan lenf kanallarýnýn geliþmemesi sonucu ortaya çýkabilen Lenfödem, cerrahi müdahaleler, radyoterapi, enfeksiyon, travma ve tümörler
gibi sebeplerden dolayý da oluþabilmektedir. Genellikle onkolojik tedavinin bir
komplikasyonu olarak ortaya çýkan Lenfödem, doðuþtan oluþanlardan daha fazla
görülmektedir. Damarsal sorunlar sebep
olabiliyor Toplardamarlarýn kaný yeteri kadar kalbe taþýyamamasý “Venöz yetmezlik”
olarak tanýmlanmaktadýr. Diz altý bölgesinin kalbe en uzak bölgesi olmasý nedeniyle, venöz yetmezlik en çok bu bölgede görülmektedir. Venöz sistemin yeteri kadar
çalýþmamasý durumunda, lenf sistemi kaný
kalbe gönderebilmek için yardým etmektedir. Lenf sistemine aþýrý yüklenilmesi de
Lenfödem rahatsýzlýðýnýn oluþmasýna neden olabilmektedir.
Bacak yaðlanmalarýna dikkat!
Genellikle kadýnlarda görülen ve aþýrý
yaðlanma sendromu olarak bilinen lipödem, adet dönemi ya da hamilelikten sonra ortaya çýkabilmektedir. Her iki bacakta
da simetrik olarak aþýrý yað artýþý oluþmasýyla birlikte, lenf sisteminin taþýmakla yükümlü olduðu su ve protein miktarýnda da
artýþ görülmektedir. Buna baðlý olarak zamanla, lenf sisteminin aþýrý çalýþmasý sonucu lenfödem ortaya çýkabilmektedir. Fizik
tedaviyle iyileþme saðlanýyor Erken teþhis
ve uygun tedavi ile kontrol altýna alýnabilen
lenfödem, tedavisi mümkün olmayan bir
hastalýkken, modern yöntemlerle artýk tedavi edilebilmektedir. Lenfödem tedavisinde uygulanacak yöntemler, kompleks boþaltýcý fizyoterapi yöntemi olarak adlandýrýlmaktadýr. Lenf sisteminin eller ile manipüle edilerek, bloke olmuþ sývýnýn serbest
akýþýnýn saðlanmasýný saðlayan “Manuel
Lenf Drenajý” tedavide etkin bir yöntemdir.
Ödemli bölgeden lenf sývýsýnýn alýnýp vücu-
19:55
Yerli Dizi
Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli
bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler
önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz
insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak
amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk...
Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp
yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah
önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak
sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk
defa bu dizide görecek.
dun çalýþan bölgelerindeki lenf nodüllerine
transferi amaçlanmaktadýr. Manuel lenf
drenajý, derinin tam altýndaki yüzeysel lenf
damarlarýna hafif basýnç uygulamasý ile yapýlmaktadýr. Dolaþýma etkisi olmayan diðer
masaj teknikleriyle karýþtýrýlmamalýdýr. Diðer masaj teknikleri, lenfödem için faydalý
olmadýðý gibi zararlý da olabilmektedir.
Kompresyon bandajý ve çorabý tedavide
etkin olarak kullanýlýyor
Manuel lenf drenajýndan sonra harekete geçen lenf sisteminin etkinliðini koruma
amaçlý yapýlan kompresyon bandajý, tedavide önemli bir adýmdýr. Yapýlan bandajlamada basýncýn en uçtan itibaren çok dengeli þekilde ayarlanmasý gerekmektedir.
Basýnç ayarlanmasý için yün sargýlar kullanýlýr. Bu bandajlarýn görevi; kas aktivasyonu sýrasýnda yüksek basýnç, istirahat halinde ise düþük basýnç uygulamasý nedeniyle
lenf sývýsýnýn etkilenmiþ uzuvda tekrar birikmesini önlemektir. Diðer bandaj þekillerinin lenfödem için oldukça zararlý olduðu
bilindiðinden kullanýlmasý önerilmemektedir. Kompresyon çoraplarýnýn da tedavi bitiminde takip süresince giyilmesi gerekmektedir. Her kiþiye göre ölçü alýnarak,
özel örüm tekniðiyle yapýlmaktadýr. Basýnç
ayarlamasýnýn çok önemli olmasý nedeniyle ölçü alýmýnýn çok iyi yapýlmasý gerekmektedir.
Mantar oluþumu takip edilmeli
Lenfödem bulunan deride cildin kurumasýndan dolayý Ph deðeri 5.5 olan nemlendiricilerin kullanýlmasý gerekmektedir.
Ödemli bölgede oluþan vücut katlantýlarýnda mantar oluþup oluþmadýðýný sýk sýk kontrol edilmesi gerekmektedir.
Egzersizler aðýr olmamalý
Lenf sývýsýnýn akýþ hýzý, iskelet kaslarý
tarafýndan saðlanan aralýklý dýþ basýnca
baðlýdýr. Bu nedenle sývý drenajýna yardým
etmek için kas aktivitesi gerekmektedir.
Egzersizler bandaj veya çorap kullanýmý eþliðinde yapýlmalý, dirençli egzersizlerden ve
aðýrlýk çalýþmalarýndan kaçýnýlmalýdýr. Egzersiz programýnýn, hastaya özel olarak tedavi yürüten fizyoterapist tarafýndan hazýrlanmasý gerekmektedir. Lenfödem hastalarýnda ýsýnma, solunum ve hafif germe egzersizleri yapýlmalýdýr.
MANTAR KURABÝYE
Müþfik Kenter
Diplomat Ahmet Naci Kenter ve
Olga Cynthia'nýn oðlu olarak 1932
yýlýnda Ýstanbul'da dünyaya geldi.
1947'de Ankara Devlet Tiyatrosu
Çocuk bölümünde tiyatroya baþladý.
Ankara Devlet Konservatuvarý
Tiyatro Bölümü'nde eðitim gördü;
okulu 1955 yýlýnda yüksek derece ile
bitirdi ve devlet tiyatrosuna girdi.
Sanat yaþamý, devlet tiyatrosunda
oynadýðý Oðuz Ata oyunu ile
baþladý.Müþfik Kenter, 1959 yýlýnda
Devlet Tiyatrosu'ndan ayrýldý ve
Ýstanbul'a giderek kardeþi Yýldýz
Kenter ile beraber Muhsin Ertuðrul
ile çalýþtý. Birlikte Küçük Sahne'de
oyunlar sergilediler. Þükran Güngör
ve Kamuran Yüce ile bu dönemde
bir araya geldiler ve dörtlü olarak
birlikte uzun yýllar tiyatro yaptýlar.
1960-1961 yýllarý arasýnda Site
Tiyatrosu'nu kurdular. 1962'de
adýný Kent Oyuncularý olarak
deðiþtirdiler. Ýki kardeþ ve Þükran
Güngör, 1968'de Ýstanbul'da Kenter
Tiyatrosu'nun binasýnýn inþaatýný
tamamladýlar. Tiyatroyu yapmalarý
için tüm paralarýný ortaya koymalarý, büyük bir turne ile
Anadolu'yu gezmeleri ve bir koltuk
satma kampanyasý ile destek toplamalarý gerekmiþti. Seyircilerin pek
anlamayacaðý düþünülen oyunlarý
sahnelemekten çekinmediler.Ýngiliz
Kültür Heyeti ve Rockefeller'den
burslar alarak Amerika Birleþik
Devletleri ve Birleþik Krallýk'ta tiyatro
araþtýrmalarý
yapan
ve
incelemelerde bulunan Kenter,
Birleþik Krallýk, Amerika Birleþik
Devletleri,
Fransa,
Almanya,
Yugoslavya, Kýbrýs gibi birçok
ülkede oyunlar sergiledi.Murathan
Mungan'ýn Orhan Veli þiirlerinden
düzenlediði Bir Garip Orhan Veli
isimli tiyatro oyunu 25 seneden
fazla süredir sergilemektedir. Bu
oyun ayný oyuncuyla Türkiye'de en
uzun süreli sergilenen eserlerden
biridir.
Malzemeler
2 Paket Buðday Niþastasý
1 Su Bardaðý Un
2 Adet Yumurta
1 Paket Margarin
1 Çay Kaþýðý
Kabartma Tozu
1 Paket Pudra Þekeri
Üzerine: 1 Tatlý
Kaþýðý Kakao
Yemeðin Tarifi
Geniþ bir hamur yoðurma kabýnda buðday niþastasýný,1 su bardaðý unu,2
adet yumurtayý,1 paket oda
sýcaklýðýnda margarini,1 çay
kaþýðý kabartma tozunu ve 1
paket pudra þekerini
karýþtýrýn.Ele yapýþmayacak
kývamda bir hamur elde
edene dek yoðurun.Fýrýn
tepsisinin boyutlarýnda yaðlý
Ya olduðun gibi görün,
Ya da göründüðün gibi ol.
Hz.Mevlana
Seksenler
kaðýt serin.Tepsinin içine
yerleþtirin.Hamurdan ceviz
iriliðinde parçalar koparýn.
Elinizde yuvarlayarak þekil
verin.Küçük hamur toplarýný
tepsiye dizin.Yuvarlak
küçük bir þiþe kapaðýný
kakaoya batýrýn.Sonra
küçük hamur topunun
üzerine bastýrýn.Önceden
ýsýtýlmýþ orta ýsýlý fýrýnda
kurabiyelerin üzeri çok hafif
pembeleþene dek piþirin.
07:00 Afacan Beþli
08:45 2. Sayfa
10:40 Dudaktan Kalbe
12:30 Öðle Haberleri
12:50 Derya’nýn Dünyasý
15:00 Dudaktan Kalbe
16:40 Dolu Dolu Anadolu
17:40 Gagguk
18:15 Ana Haber
19:30 Spor Bülteni
19:45 Ip Man 2
21:50 Dünyadan Sonra
23:40 Milletin Abisi
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
18:50 Elif
Yerli Dizi
20:00 Avanak Abdi
21:50 Haber Saati
22:50 Son Vuruþ
2 0: 0 0
Komedi
Güldür Güldür
Günlük hayatta yaþanan olaylara farklý bir
bakýþ açýsý ile yaklaþan Güldür Güldür
Show'da, her hafta önemli bir konu mizahi
bir dille ele alýnýyor. Oyuncular aileden
aþka, þöhretten teknolojiye, futboldan
arkadaþlýða, birçok konuyu kendi mizah
anlayýþlarý, farklý yaklaþýmlarý ve çözümleriyle sergiliyor.Oyuncular : Ali Sunal,
Alper Kul, Doða Rutkay, Onur Atilla,
Çaðlar Çorumlu
Yönetmen : Meltem Bozoflu
21:50
Sinema
Dünyadan Sonra
Dünya yok olmanýn eþiðine gelmiþtir. Tüm
çabalara raðmen korkulan olmuþ ve yaþlý gezegen kýyametten kaçamamýþtýr. Dünyanýn gittikçe azalmýþ olan nüfusundan hayatta kalmayý
baþaranlar kendilerini baþka bir gezegene atarlar. Burada kurtulduklarýný ve ikinci bir þansa
sahip olduklarýný düþünürlerken aslýnda hiç de
misafirperver bir ortamda bulunmadýklarýnýn
farkýna varýrlar.Oyuncular : Adrian Paul,
Richard Grieco, Bali Rodriguez, Gray Hawks
Yönetmen : Thunder Levin
04:30 Dila Haným
Yerli Dizi
07:00 Pis Yedili
08:00 Ayý Kardeþler
08:30 Pepee
09:00 Show Dünyasý
10:00 Her Þey Dahil
12:00 Nursel’in Mutfaðý
13:00 Bu Tarz Benim
16:00 Evleneceksen Gel
19:00 Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
23:30 Bu Tarz Benim
04:45 Denize Hançer Düþtü
06.00 Geniþ Aile
Yerli Dizi
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
15.00 Evim Þahane
17.15 Arka Sokaklar
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
20:00 Kurtlar Vadisi Pusu
23:15 5N 1K
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:55 Seksenler
Yerli Dizi
23:00 Duman Olmadan
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:00 Ýki Dünya Arasýnda
Yerli Dizi
21:00 Küçük Gelin
23:00 Fareler
TEK
YILDIZ
2
05 ÞUBAT 2015
PERÞEMBE
HABER
9
Ceylan'dan Ýlçelere
teþekkür ziyareti
AK Parti Çorum eski Ýl Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan, 25 Ocak'ta yapýlan 5. Olaðan Ýl Kongresi'nde Av. Rumi Bekiroðlu'nun
baþkanlýða seçilip görevi devretmesi nedeniyle
ilçelere veda ve teþekkür ziyaretleri baþlattý.5
yýldýr AK Parti Ýl Baþkanlýðý'ný sürdüren ve milletvekili aday adayý olmayý düþünmesi nedeniyle yeniden aday olmayan Ceylan, çalýþmalarý sýrasýnda kendisine yardýmcý olan ilçe teþkilatlarý-
na ziyaretler düzenliyor.Ceylan,
ilk olarak Laçin, Dodurga ve
Oðuzlar Ýlçelerini ziyaret etti.
Ahmet Sami Ceylan'a ilçe ziyaretleri sýrasýnda; Ýl Baþkan Vekili Eyüp Arslan, Ýl Yönetim Kurulu
Üyeleri; Adnan Armaðan, Ünal
Nalçacý, Mümtaz Yýlmaz, Mehmet
Yetim, Memduh Akbaþ, Levent
Batman, eski Ýl Yönetim Kurulu
Üyeleri; Metin Ulcay, Mehmet
Bektaþ, Uður Urhan, Gençlik Kollarý Üyeleri; Mustafa Sucu, Mustafa Kayacý, Güner Tümer, eski
Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyesi Çelebi Demirci, Mahalle Baþkaný Ahmet Öz ile çok sayýda
partili eþlik etti. Ýlçelerde Ceylan, parti teþkilatlarýný ve partili belediyeleri ziyaret ederek bugüne kadar verdikleri destekten dolayý teþekkür
etti. AK Parti Çorum eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn ilçe ziyaretlerini sürdüreceði öðrenildi.
Haber Servisi
"Vicdanýmýn elvermediði
hiçbir yere imza atmadým"
AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, Oðuzlar Ýlçe Teþkilatýna teþekkür
ziyaretinde bulundu.
Ýl Baþkanlýðý görevini býrakmasý nedeniyle
teþekkür ziyaretleri kapsamýnda Oðuzlar Ýlçesi'ni ziyaret eden Ceylan, AK Parti Oðuzlar Ýlçe
Baþkanlýðý'nda partililer ile bir araya geldi.
Ceylan'a Oðuzlar ziyareti sýrasýnda; Ýl
Baþkan Vekili Eyüp Arslan, Dodurga Belediye
Baþkaný Mustafa Aydýn, Dodurga Ýlçe Baþkaný
Abdullah Uysal, Laçin Ýlçe Baþkaný Mustafa
Otluseki, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik
Kollarý Üyeleri ve bazý partililer de eþlik etti.
Parti binasýnda Ýlçe Baþkaný Alaattin
Coþkun, yönetim kurulu üyeleri ve partililerle
sohbet eden Ceylan, 5 yýldýr Ýl Baþkanlýðý görevi
boyunca kendisine yol arkadaþlýðý yapan tüm
partililere teþekkür ederek, helallik istedi.
Ceylan, AK Parti'de 2006 yýlýndan beri aktif
siyaset yaptýðýný, 5 yýl boyunca da il baþkanlýðý
görevinde bulunduðunu hatýrlatarak, görevini
coþkulu bir kongre ile tamamlamanýn mutluluðu içerisinde olduðunu söyledi.
30 Mart yerel seçimlerinde Oðuzlar'da bir
yol kazasýna uðradýklarýný ve belediye seçimlerini kaybettiklerini hatýrlatan Ceylan, "Seçimlerin
ardýndan teþkilatýmýz daðýlmadý, tam tersine
birlikteliðini güçlendirdi, daha fazla kenetlendi.
Birlik ve beraberliðimizi
bozmadýðýmýz
sürece
kayýplarý tekrar telafi
edeceðimizden ve gelecek seçimleri tekrar
kazanacaðýmýzdan hiçbir
kuþku
duymuyorum.
Önümüzde
Haziran
ayýnda yapýlacak milletvekilliði genel seçimleri var. Bu seçimlerin
ülkemiz için önemi son
derece büyük. Millete
olan
hizmetlerimizin
devamý için, hayatýn her
alanýnda
reformlarýn
devam etmesi için, milletin yönettiði devlet sisteminin oturmasý ve
devam etmesi için yeni bir Anayasa düzenlemesine ihtiyaç var. Bunun için de en az 330 milletvekiline sahip olmamýz gerekiyor. Hep birlikte çok çalýþacaðýz, hepimiz elimizden geleni
yapacaðýz ve AK Parti'nin oy oranlarýný zirveye
ulaþtýrarak Baþbakanýmýz Ahmet Davutoðlu'na
Çorum'dan güçlü bir destek vereceðiz" þeklinde
konuþtu.
Ceylan, "Vicdanýmýn elvermediði hiçbir yere
imza atmadým. Kimsenin yüzünü yere eðdirtecek, yüzünü kýzartacak iþ yapmadým, yapmak
isteyenlere de fýrsat vermedim. Görevde bulunduðum süre içerisinde 7 seçim atlattýk, 4 seçime
de bizzat baþkanlýk etti. Girdiðimiz tüm seçimlerden oylarýmýzý artýrarak çýktýk. Baþým dik,
alným açýk bir þekilde görevimi Rumi
Bekiroðlu'na devrettim. Çorum'da çok güzel bir
teþkilat yapýsý oluþtu. Bu teþkilatla uyum
içerisinde çalýþarak büyük baþarýlara imza atacaðýnýza inanýyorum. Hizmetler kaldýðý yerden
devam edecektir. Bu noktada bana verilecek
görevi yine en iyi þekilde yerine getirmenin, bu
davaya hizmet etmenin çabasýnda olacaðým.
Hepinize destekleriniz için teþekkür ederim"
ifadesini kullandý. Partililer, "sizleri çok daha iyi
yerlerde görmek istiyoruz. Bunun için
desteðimiz arkanýzda. En büyük destekçiniz biz
olacaðýz" dediler.
"Alnýmýz açýk, baþýmýz dik"
AK Parti eski Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan, 5 yýl
süren Ýl Baþkanlýðý görevi
boyunca hiçbir partilinin
baþýný yere eðdirecek iþ yapmadýðýný, alný açýk, baþý dik
bir þekilde görevini yeni
ekibe teslim ettiðini söyledi.
Ýl Baþkanlýðý görevini
býrakmasý
nedeniyle
teþekkür ziyaretleri kapsamýnda Dodurga Ýlçesi'ni
ziyaret
eden
Ceylan,
Dodurga Belediyesi'nde aðýrlandý.
Ceylan, beraberinde Ýl Baþkan Vekili Eyüp Arslan, Ýl
Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kollarý Üyeleri ve bazý
partililerle birlikte Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa
Aydýn'ý makamýnda ziyaret etti.
25 Ocak'ta yapýlan güzel bir ortamda, düðün
havasýnda yapýlan Ýl Kongresi ile birlikte görevini noktaladýðýný hatýrlatan Ceylan, alný açýk, baþý dik bir þekilde
görevini Av. Rumi Bekiroðlu'na devretmenin gururunu
yaþadýðýný, görevi boyunca hiçbir partilinin baþýný yere
eðdirecek iþ yapmadýðýný, yanlýþ iþlere de müsaade
etmediðini, davayý en iyi þekilde temsil ederek, millete
hizmet etmenin çabasýnda olduklarýný kaydetti.
Ceylan, "9 yýldýr birlikte görev yaptýk. Bizlere her
konuda destek oldunuz, bu davayý birlik ve beraberlik
içinde hizmet ettik. Bundan sonra da hep birlikte yola
devam edeceðiz. Makamlar gelip geçicidir. Bizler koltuk
sevdasý peþinde deðiliz, partililerimiz, halkýmýz ne görev
verirse orada oluruz. Yola bu dava ile baþladýk, bu dava
ile devam edeceðiz. Bundan sonra da yanýnýzda olmak,
sizlere destek olmak boynumuzun borcu" dedi.
-"SÝZ BÝR AÐABEY, BÝR DOST GÝBÝ GÖRDÜK"Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn ise Ceylan
ile uzun yýllardýr birlikte çalýþtýklarýný, kendisini bir
aðabey, bir dost gibi gördüklerini anlatarak, "Her daim
yanýmýzda oldunuz. Belediye baþkanlýðý dönemimde
tüm taleplerimizde, tüm sorunlarýmýzda sizi yanýmýzda
gördük. Milletvekillerimizin de desteði ile hep birlikte
Dodurga'ya büyük hizmetler getirdik. Hizmetlerin
aralýksýz devam edeceðine inanýyorum. Dodurga'da ve
Çorum'da güzel bir ahenk yakaladýk, bunu sürdüreceðiz. Birlik ve beraberlik içerisinde güzel iþler
yapacaðýz" þeklinde konuþtu. Baþkan Aydýn, Ceylan'a
hizmetlerinden dolayý teþekkür ederek, bundan sonraki
siyasi hayatýnda da teþekkür etti. Ceylan ve
beraberindekiler daha sonra belediye binasý önünde
hatýra fotoðrafý çektirdi. Haber Servisi
"Birlik ve beraberliðimizi bozmadan
bu yolda yürüyüþümüzü sürdüreceðiz"
AK Parti Dodurga Ýlçe Baþkaný Abdullah Uysal,
teþkilat olarak bugüne kadar Ahmet Sami Ceylan'ýn
arkasýnda olduklarýný, bundan sonra da yanýnda ve
destekçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi.
AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, ilçe
ziyaretleri kapsamýnda Dodurga AK Parti Ýlçe
Baþkanlýðý'na uðradý.
Beraberinde Ýl Baþkan Vekili Eyüp Arslan, Dodurga
Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Ýl Yönetim Kurulu
Üyeleri, Gençlik Kollarý Üyeleri ve bazý partililerle birlikte AK Parti Ýlçe Baþkanlýðý'ný ziyaret eden Ceylan,
çalýþmalarýnda bugüne kadar destek olan partililere
teþekkür etti.
Ziyaret sýrasýnda konuþan Ýlçe Baþkaný Abdullah
Uysal, "Dodurga teþkilatý olarak bugüne kadar
arkanýzda dimdik durduk. Burasý sizin evinizdir. Her
zaman yanýnýzda olmaya devam edeceðiz. Dodurga'ya
büyük hizmetleriniz oldu, büyük emek verdiniz. Tüm
Dodurgalýlar bunun bilincinde. Sizi bir aðabey, bir
kardeþ olarak tanýdýk.
Bundan sonra da her
zaman destekçiniz olacaðýz" dedi.
AK Parti eski Ýl
Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan ise konuþmasýnda
2006 yýlýndan beri devam
ettiði aktif siyaseti 25
Ocak'taki Ýl Kongresi ile
birlikte
tamamladýðýný
belirterek, alný açýk, baþý
dik bir þekilde, teþkilat
mensuplarýnýn ve partililerin baþýný yere eðdirecek hiçbir iþe imza
atmadan süreci son-
landýrmanýn gururu içerisinde olduðunu söyledi.
"Hep birlikte Dodurga için bir þeyler yapmaya
çalýþtýk. Bu yolda sizlerle birlikte yürüdük, bizlere yol
arkadaþlýðý yaptýnýz. Bu dava için hep birlikte hizmet
ettik. Eðer hakkým varsa benden yana helal olsun, siz
de haklarýnýzý helal edin" diyen Ceylan, bu davaya
hizmet etmeye devam edeceðini vurguladý.
AK Parti'nin kurucu lideri, eski Genel Baþkan ve
Baþbakan, þu anda da Cumhurbaþkaný olan Recep
Tayyip Erdoðan'ýn bu ülkeye çok güzel hizmetlerinin
olduðunu açýklayan Ceylan, Erdoðan'ýn yolundan
yürümeye devam edeceklerini kaydetti.
Ceylan,
"Bizim
koltuk
sevdamýz
yok.
Teþkilatlarýmýz, partimiz bize ne görev verirse o görevi
yerine getiririz. Bu davanýn neresinde olursak olalým
bir nefer olarak çalýþmaya, millete hizmet etmeye
devam edeceðiz. Birlik ve beraberliðimizi bozmadan
bu yolda yürüyüþümüzü sürdüreceðiz" diye konuþtu.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
05 ÞUBAT 2015
PERÞEMBE
Ceylan'dan Laçin teþkilatýna
kongre teþekkürü
AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, partililerin ve Çorum halkýnýn kendisine hangi görevi verirse, o görevi en iyi þekilde yerine getirmeye çalýþacaðýný, bu davaya
ve millete hizmet etmeye devam edeceðini
söyledi.
Ahmet Sami Ceylan, teþekkür ziyaretleri
kapsamýnda, Laçin Ýlçesi'ni ziyaret ederek AK
Parti Ýlçe Baþkanlýðý'nda partililerle görüþtü.
Ceylan'a Ýl Baþkan Vekili Eyüp Arslan, Ýl
Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kollarý
Üyeleri ile çok sayýda partili eþlik etti.
Parti binasý önünde Ýlçe Baþkaný Mustafa
Otkuseki ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafýndan karþýlanan Ceylan, teþkilat mensuplarý ile
bir süre sohbet etti.
2006 yýlýndan beri AK Parti'de aktif siyaset
yaptýðýný, tüm ilçelerde olduðu gibi Laçin'de
de baþarýlý iþler yaptýklarýný anlatan Ceylan,
Laçin'de çalýþkan, iþi bilen, aktif bir teþkilata
sahip olduklarýný söyledi.
Laçin'de 30 Mart seçimlerinde bir yol
kazasýna uðradýklarýný ve belediye baþkanlýðý
seçimlerini kaybettiklerini dile
getiren Ceylan, gelecek seçimlerde yeniden AK Partili
belediye ile hizmete devam
edeceklerine inandýðýný vurguladý.
"Beþ yýl boyunca bana ve
ekibime yol arkadaþlýðý yaptýnýz. Birlik ve beraberlik
içerisinde çok güzel hizmetler
ortaya koyduk. Görevim 25
Ocak'ta yapýlan il kongresi ile
birlikte sona erdi. Görevimi Av.
Rumi Bekiroðlu arkadaþýma
devrettim. Yeni ekiple birlikte de uyum içinde
çalýþacaðýnýzdan ve güzel hizmetleri devam
ettireceðinizden hiçbir kuþkum yok" þeklinde
konuþan Ceylan, Ýl Kongresinin de birlik ve
beraberlik içerisinde, düðün havasýnda
gerçekleþtiðini, Laçin teþkilatýndan da kongreye yoðun bir katýlým olduðunu, desteklerinden dolayý tüm teþkilat üyelerine
teþekkür ettiðini kaydetti.
Ceylan, "Hakkým varsa benden yana helal
olsun. Sizler de hakkýnýzý helal edin. Her
zaman yanýmda oldunuz, bu davaya hizmet
ettiniz. Hepinize yürekten teþekkür ediyorum" dedi.
Laçin Ýlçe Baþkaný Mustafa Otluseki ise
Ceylan'a hizmetlerinden dolayý teþekkür
ederek, birlik ve beraberlik içerisinde AK
Parti'nin çýtasýný yükseltmeye devam edeceklerini ifade etti.
Otluseki, Ceylan'ý daha güzel yerlerde
görmek istediklerini dile getirdi.
Ceylan, daha sonra hayýr dualarý eþliðinde
partililer tarafýndan ilçeden uðurlandý.
"Ceylan'ý Çorum'a Ankara'dan
hizmet etsin diye uðurladýk"
AK Parti Çorum Ýl Baþkanvekili Eyüp
Arslan, Ýl Baþkanlýðýndan ayrýlan Ahmet Sami
Ceylan'ý çok daha iyi yerlerde
görmek
ve
Çorum'a
Ankara'dan hizmet etmesini
saðlamak amacýyla uðurladýklarýný söyledi.
Ceylan'ýn ilçe ziyaretleri
kapsamýnda Oðuzlar AK Parti
Teþkilatý'ný ziyareti sýrasýnda bir
konuþma yapan Ýl Baþkanvekili
Eyüp Arslan, 25 Ocak'ta yapýlan
5. Olaðan Ýl Kongresi'nin büyük bir coþku
içerisinde, demokrasi havasýnda geçtiðini,
kongreye büyük bir katýlým olduðunu
anlatarak, "Ahmet Sami Ceylan ile birlikte
2009 yýlýndan beri birlikte çalýþtýk.
Birlikte koþturduk, birlikte güzel
hizmetlere
imza
attýk.
Kendisinden Allah razý olsun.
Allah yolunu açýk etsin. Kendisi il
baþkanlýðýný býraktý ancak biz
O'nu çok daha iyi yerlerde
görmek ve Çorum'a Ankara'dan
hizmet
etmesini
saðlamak
amacýyla uðurladýk. Ceylan'a
desteðimiz devam edecek" dedi. Haber
Servisi
Meclis'te Atýf Hoca tartýþmasý
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, Çankýrý Milletvekili Ýdris Þahin,
Ardahan Milletvekili Prof.Dr.Orhan Atalay ve
Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten Ýskilipli Atýf
Hocanýn vefatýnýn 89. yýlýnda Türkiye Büyük Millet
Meclisinde söz alarak rahmetle andýlar.
Uslu konuþmasýnda þunlarý söyledi:
"Hemþehrim,düþünce ve eylem adamý Ýskilipli
Atýf Hoca ve Babaeski Müftüsü Ali Rýza Efendi 89
yýl önce bugün Ankara'da idam edilerek,
Kimsesizler Mezarlýðýna defnedilmiþlerdi. Allahtan
rahmet diliyorum. Savunmasý, itirazý, temyizi, kabil
olmayan oluþumu tartýþmalý ve sadece 5 celsede
verilen kararla bir hukuk cinayeti iþlenmiþtir.
Sözde Yargýcýn; Sarýk, Þapka, Fes ve Bez benzetmesine karþýn merhum hocanýn; Türk ve Ýngiliz
bayraklarýný karþýlaþtýrarak adet-alamet açýklamasý
hayli düþündürücüdür. Ýstiklal Mahkemeleri kayýtlarý ve karartýlmýþ gerçeklerin aydýnlýða çýkartýlmasýný sabýrsýzlýkla bekliyoruz. Atýf Hocanýn
Milli Mücadele ve Kuva-i Milliyeyi
destekleyen ayrýca; iþgale karþý çýkan açýklamalarý onun ne kadar yurt sever olduðunu
göstermektedir. Türkiye geçmiþteki acýlar ve
ayýplarla yüzleþerek toplumsal barýþa ivme
kazandýrmalý, Atýf Hoca, Said Nursi, Þeyh
Said, Seyit Rýza gibi nice haksýzlýða ve
cinayete kurban edilen þahsiyetlere iade-i
itibar yapýlmalýdýr. Cumhuriyetimizin 100.
Yýlýnda "Yeni Türkiye'ye"iade-i itibar bir
atýfetolarak çok yaraþacaktýr."
Uslu'nun konuþmasýndan sonra CHP
Grup Baþkan Vekili Levent Gök, AK Parti
Grup Baþkan Vekili Mahir Ünal söz alarak
konu hakkýnda konuþtular.
CHP Grup Baþkan Vekili Levent Gök
yaptýðý konuþmada, "Sayýn Baþkaným,
Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuþ olduðu
cumhuriyete ve onun kurmuþ olduðu bu
Mecliste Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret
eden kiþilerin savunulmasýný ve bunun milletvekili sýfatýyla yapmalarýný dehþetle ve
üzüntüyle
karþýladým.
Eðer
bu
arkadaþlarýmýz tarihten gelen bilgisizlikle
bunlarý konuþmuþlarsa o ayrý bir sorundur
ama parti yöneticileri buradayken, Ýskilipli Atýf
Hoca'nýn Teali Ýslam Cemiyeti Baþkaný sýfatýyla
Mustafa Kemal ve arkadaþlarý için "Mustafa Kemal
ve Kuva-i milliye maskaralarý Yunan askerlerinin
önünden kaçýyor; Mustafa Kemal gibi 5-10
eþkýyanýn vücudunu ortadan kaldýrmak için
halkýmýz gereken fedakârlýðý yapmýyor." diyen bir
zatýn bu kürsülerden konuþulmasýný þiddetle kýnýyorum. Partinin sözcülerinin bu arkadaþlarýn sözlerini tavzih etmelerini istiyorum. Böylesine,
Mustafa Kemal gibi bir þahsiyete "hain", "eþkýya"
demiþ bir þahsiyetin bu milletvekilleri tarafýndan
burada konuþulmasý ayýptýr, rezalettir, skandaldýr!
Bunun gereði derhâl yerine getirilmelidir. Böyle bir
terbiyesizliðe burada müsaade edemeyiz" dedi.
Bunun üzere AK Partili milletvekilleri Gök'e
sözlerinin gerçekleri yansýtmadýðýný ifade ederek
gösterdiler. Haber Servisi
HABER
10
Meclisten okul
için arazi tahsisi
Ýl Genel Meclisi, eðitime verdiði desteði sürdürüyor.
Ýl Genel Meclisi, son olarak merkez Çöplü Mahallesine
yapýlacak ortaokul binasý için Milli Eðitim
Müdürlüðüne arsa tahsisinde bulundu.
Dün yapýlan Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda
mülkiyeti Çorum Ýl Özel Ýdaresine ait bulunan Çöplü
Mahallesi 6 ada ve 13 parselde kayýtlý toplam 4 bin 940
metrekare büyüklüðündeki taþýnmaz ortaokul binasý
yapýlmak üzere Milli Eðitim Müdürlüðüne tahsis etti.
Yasin YÜCEL
Özel Ýdareye 5 yýllýðýna 15 milyon
lira borçlanma yetkisi
Ýl Genel Meclisi, özellikle kýrsal bölgelerdeki kanalizasyon, içme suyu, yol ve kilit parke taþý sorununa kýsa sürede çözüm bulabilmek amacýyla borçlanarak yatýrým yapma
kararý aldý. Bu kapsamda Çorum Ýl
Özel Ýdaresine tamamý altyapý yatýrýmlarýnda kullanýlmak üzere 15 milyon
TL borçlanma yetkisi verildi. Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda dün yapýlan
Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda Çorum
merkez ve köylerin altyapý giderlerinde
kullanýlmak üzere Ýller Bankasý yada
devlet bankalarýndan 5 yýl süreyle 15
milyon TL kredi kullanýlmasýna iliþkin
talep yazýsý görüþülerek oy birliðiyle
kabul edildi. Konuyla ilgili olarak bilgi
veren Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya, þu anda köylerde kanalizasyon baþta olmak üzere içme suyu
ve köy içi kilit parke taþý sorununun
en önemli sorun
olarak karþýlarýnda
durduðunu belirterek, kýrsalda yaþanan bu sorunlara
kýsa sürede kalýcý
bir çözüm bulmak
amacýyla böyle bir
çözüm yolu bulduklarýný ifade etti.
Yapýlan görüþmenin ardýndan Çorum Ýl Özel Ýdaresine 15 milyon TL kredi kullanmasýna oy
birliðiyle karar verildi. Yasin YÜCEL
Meclis su rezervlerini araþtýracak
Ýl Genel Meclisi de Çorum halkýna suyun tasarruflu
kullanýlmasý konusunda çaðrýda bulundu. Halil Ýbrahim
Kaya baþkanlýðýnda dün yapýlan meclis
toplantýsýnda Çorum'daki mevcut içme
suyu
kaynaklarýnýn
durumunun
araþtýrýlmasýyla ilgili olarak yazýlý bir
önerge teklifi verildi. AK Parti Merkez Ýl
Genel Meclisi Üyesi Mustafa Alagöz,
Sungurlu Ýl Genel Meclisi Üyesi
Ramazan Kelepircioðlu, Oðuzlar Ýl
Genel Meclisi Üyesi Alaaddin Coþkun ve
Osmancýk Ýl Genel Meclisi Üyesi
Celalettin Aksan tarafýndan verilen ortak
önerge teklifinde özellikle son yýllarda
etkili olan aþýrý kuraklýðýn Çorum'daki
içme suyu kaynaklarýný da ciddi biçimde
etkilediði belirterek, Çorum merkez ve ilçelerdeki mevcut
içme suyu rezervlerinin araþtýrýlmasý istendi. Önerge teklifinde Çorum genelinde içme suyu konusunda herhangi
bir sýkýntýnýn bulunup bulunmadýðýnýn da araþtýrýlmasý
istenirken, olasý içme suyu sýkýntýsýna karþý Çorum halkýn-
dan içme suyunu tasarruflu kullanmalarý istendi. Önerge
sahipleri adýna açýklamada bulunan AK Parti Merkez Ýl
Genel Meclisi Üyesi Mustafa Alagöz, suyun
çok yakýn bir gelecekte ülkemizin ve tüm
dünyanýn en önemli sorunlarýndan birisi
haline geleceðini belirterek, "yakýn bir gelecekte dünyada su savaþlarý çýkabilir"
uyarýsýnda bulundu. Dünyadaki mevcut su
kaynaklarýnýn %97,5'nin tuzlu sulardan
oluþtuðunu, bu nedenle ancak %2,5'lik
suyun insan ve hayvanlar tarafýndan kullanýldýðýna dikkat çeken Alagöz, böyle bir
ortamda Türkiye'de ve Çorum'da suyu tasarruflu kullanmaktan baþka çarenin bulunmadýðýný belirterek, tüm Çorum halkýný içme
suyu konusunda daha tasarruflu davranmaya çaðýrdý. Yapýlan görüþmenin ardýndan söz konusu
önerge teklifi üzerinde gerekli deðerlendirme ve
incelemede bulunulmak üzere oy birliðiyle Çevre ve Saðlýk
Komisyonuna havale edildi. Yasin YÜCEL
Pehlivan'dan, Merkez Köy Muhtarlarý Derneði'ne ziyaret
Çorum Ziraat Odasý Baþkan adayý Ahmet
Pehlivan, Merkez Köy Muhtarlarý Derneði'ni
ziyaret etti.7 Þubatta yapýlacak olan Ziraat
Odasý Baþkanlýk Seçimi'ne hazýrlanan Ahmet
Pehlivan, seçim çalýþmalarýna devam ediyor.
Pehlivan ve beraberindekiler, Merkez Köy
Muhtarlarý Derneði Baþkaný Hacý Koca'ya
ziyarette bulundular. Ziyarette açýklamalarda
bulunan Ahmet Pehlivan, Ziraat Odasý'ný
daha üst seviyeye çýkarmak için ellerinden
geleni yapacaklarýný ifade etti. Ýþlerinin
çiftçiye hizmet olduðunu, seçildikleri takdirde
sorumluluðu üstlenecek görüþe ve vizyona
sahip olduklarýný belirten Pehlivan, Çorum'daki çiftçiler için daha iyi þartlarda ticaret yapabilmelerini
görev edindiklerini vurguladý. Köy Muhtarlarý Derneði
Baþkaný Hacý Koca'dan destek isteyen Pehlivan, "Bizler
çiftçilerimiz için varýz. Þayet ki seçilirsek görevimizin bilincindeyiz. Çiftçilerimizin daha iyi þartlarda çalýþmalarýný
görev edindik. Ziraat Odasý'ný daha üst seviyelere çýkaracaðýmýzdan þüpheniz olmasýn. Bu anlamda çiftçilerimizin
çoðunluðu köylerde yaþýyor. Onlarýn sorunlarýný biliyoruz
ve gerekli analizleri yaptýk. Çözüm noktasýnda elimizden
geleni yapacaðýz. Burada sizlerin huzurunda bunlarý
gerçekleþtirmek için Muhtarlarý Derneði Baþkanýmýzdan
destek bekliyorum" dedi. Ziyaretlerinden dolayý Ziraat
Odasý Baþkan Adayý Ahmet Pehlivan'a ve beraberindekilere teþekkür eden Merkez Köy Muhtarlarý Derneði
Baþkaný Hacý Koca, seçimlerin demokratik bir ortamda
geçeceðinden þüphelerinin olmadýðýný söyleyerek, seçimlerin Ziraat Odasý için hayýrlara vesile olmasýný diledi.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2 AÐUS-
05 ÞUBAT 2015
PERÞEMBE
Sungurlu'ya yeni stadyum
Gençlik ve Spor Çorum Ýl Müdürü Haþim
Eðer, Çorum'un en büyük ilçesi olan
Sungurlu'ya en son teknolojiyle modern bir
stadyum kazandýracaklarýný söyledi. Eðer, yaptýðý açýklamada, Sungurlu'ya sentetik çim saha,
seyirci tribünü ve soyunma odalarý için 1
Milyon TL ödeneðin Spor Toto Baþkanlýðý
kanalýyla onaylandýðýný hatýrlattý.
Ýlçede
Bahçelievler Mahallesinde bulunan Hayat Yolu
parkýnýn bulunduðu yaklaþýk 25
dönümlük arazi ile mevcut toprak
sahanýn Belediye ve Gençlik ve Spor
Bakanlýðý arasýnda takas edileceðini
belirten Eðer, Belediyenin takas için
evraklarý tamamlayarak Bakanlýða
sunduðunu ifade etti.
Arazinin deðer tespiti yapýlmasý
için önümüzdeki günlerde özel bir
firmanýn ilçeye gelerek rapor hazýrlayacaðýný anlatan Eðer, yaklaþýk 1
ay sürecek bu çalýþmanýn ardýndan
belirlenen deðerler sonucu takasýn
gerçekleþerek
ihale
sürecinin
baþlayacaðýný kaydetti. Haþim Eðer,
Sungurlu'ya yapýlacak stadyumun en son
teknoloji ile üretilen sentetik çimle
kaplanacaðýný gece aydýnlatmalarýnýn yaný sýra
seyirci tribünü ve soyunma odalarýnda olacaðýný
bildirdi. Çorum'un en büyük ilçesi olan
Sungurlu'nun stadyum sorununun en kýsa
sürede çözüleceðini belirten Eðer, Gençlik ve
Spor Ýl Müdürlüðü olarak projenin yakýndan
takipçisi olduklarýný söyledi. (Spor servisi)
ASGD 'den kýnama
Anadolu Spor Gazetecileri Derneði Genel
Baþkaný Ýbrahim Erdoðan, gazeteci Mehmet Ali
Yýlmaz'a yapýlan çirkin saldýrýyý kýnadý.
Gazetecilerin bu tür saldýrýrlarla korkutulup
sindirilemeyeceðini belirten ASGD Genel
Baþkaný Erdoðan'ýn açýklamasý þöyle:
"Gazete BURSA köþe yazarý meslektaþýmýz
Mehmet Ali Yýlmaz, gazete binasýna giriþi
sýrasýnda saldýrýya uðramýþ, demir çubuklarla
dövülerek baþýndan ciddi þekilde
yaralanmýþtýr. Gazetecilik faaliyeti
nedeniyle yapýldýðý anlaþýlan saldýrýyý
Anadolu Spor Gazetecileri Derneði
adýna þiddetle kýnýyoruz.
Bu saldýrý gazetecilerin can
güvenliklerinin de olmadýðý bir
ortamda çalýþmak zorunda kaldýklarýný ortaya koyan bu saldýrý aslýnda
basýn özgürlüðüne yapýlmýþ bir
saldýrýdýr. Nedeni ne olursa olsun
gazeteciye yapýlan saldýrý asla kabul
edilemez ve bu tür saldýrýlarýn
gücünü kaleminden alan meslektaþlarýmýzý asla yýldýramaz. Tüm
meslektaþlarýmýzý korkutmak ve sindirmek
amaçlý yapýlmýþ olduðu anlaþýlan saldýrýnýn failleri mutlaka yakalanmalý, adalet önüne çýkarýlmalýdýr.
Baþýna aldýðý darbelerle yaralanan meslektaþýmýz Mehmet Ali Yýlmaz'a ASGD camiasý
olarak geçmiþ olsun dileklerimizi iletiyoruz ve
yetkilileri olayýn aydýnlatýlmasý için göreve
çaðýrýyoruz." (Spor servisi)
Ýskilip Kaymakamlýðý'ndan
örnek proje
Ýskilip Kaymakamlýðý tarafýndan gerçekleþtirilen "Çýnarlarýmýzý Unutmadýk" projesinin
açýlýþ toplantýsý gerçekleþtirildi. Toplantýya
Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Belediye
Baþkaný Recep Çatma, Belediye Meclis Üyesi
Murat Önder, Vakýf Müdürü Ýsmail Týðlý ile
daire amirleri ve Ýskilip Ýbni Sina Saðlýk Meslek
Lisesi bünyesinde gerçekleþtirilen Engelli ve
Yaþlý Bakým Hizmetleri Kursiyerleri katýldý.
Ýskilip Kaymakamlýðý tarafýndan Sosyal
Yardýmlaþma
ve
Dayanýþma
Genel
Müdürlüðüne sunulan projenin açýlýþ toplantýsý
gerçekleþtirildi.
Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný Kaymakam
Þuayib Gürsoy yaptý.
Þuayib Gürsoy konuþmasýnda, "Ýskilip'te ilk
olarak uygulanacaðýmýz proje bize heyecan vermektedir. Ýlçe Merkezinde yalnýz yaþayan 141
yalnýz yaþayan evde bakým hizmeti almayan 65
yaþ üstü vatandaþlarýmýzýn evlerini ziyaret
ederek ihtiyaçlarýný görme, problemlerini dinlemeye yönelik proje geliþtirmeye karar verdik. Bu
projeyi geliþtirirken Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþma vakfý ve Saðlýk Meslek Lisesinin de
devam eden Engelli ve Yaþlý Bakým Hizmetleri
Kursiyerleri yani bu iþin eðitimini alan eðitimli
personelle
gerçekleþtireceðiz.
Sosyal
Yardýmlaþma
ve
Dayanýþma
Genel
Müdürlüðüne projemizi sunduk. Proje burada
bulunan 14 kursiyerimize belirli periyotlarla
yaþlý vatandaþlarýmýzý ziyaret etmeleri, ziyaret
esnasýnda yaþlýlarýmýzýn tansiyonlarýndan
evlerinin temizliðine, saðlýk durumlarýnýn kontrolüne yemeklerinin yapýlmasýna
kadar
tüm
ihtiyaçlarýný gözden geçireceklerdir. Proje kapsamýnda
iki arkadaþýmýza yaklaþýk 20
vatandaþýmýza bir hafta ile on
gün aralýkla kontrollerini
saðlayacaklardýr. Bu vatandaþlarýmýz yaþlý olduklarý için
gerekli ihtiyaçlarý, sosyal
Yardýmlaþma
Vakfý
ile
diyaloglarýný arkadaþlarýmýz
saðlayacaktýr. 141 yaþlýmýzýn her halükarda
kapýlarý çalýnacak, ihtiyaçlarý giderilecek hatýrlarý
sorulan daha mutlu bireylere onlarý unutmadýðýmýzý , dertleri ile dertlendiðimizi onlara
hissettirmiþ olacaðýz. Ayrýca 14 kursiyerimize de
proje süresince sigortalarý yatmýþ, aldýklarý kursunda faydasýný göreceklerdir. Bu kapsamda bir
yýl sürecek bu projemizin ülkemize,
yaþlýlarýmýza kursiyerlerimize hayýrlý olmasýný
diliyorum. Emeði geçenlere teþekkür ediyorum"
dedi.Kaymakam Gürsoy'un konuþmasýndan
sonra Sait Çakýr tarafýndan projenin detaylarý ile
ilgili sunum gerçekleþtirildi.
Belediye Baþkaný Recep Çatma ise konuþmasýnda "Bu iþin birde dua tarafý var. Manevi
tarafýný unutmayýn. Þuanda öyle yaþlý annelerimiz var ki çoluðu çocuðu dýþarýda olan, bir
ekmek yada aspirin almaya muhtaç büyüklerimiz var. Onlarýn hayýr duasýný almak her þeyden daha önemlidir. Bunlarý yaparken yaþlýlýðýn
vermiþ olduðu bazý sýkýntýlarý da bilmek gerekir.
Bugün geldin yarýn gelmedin gibi konularda
beklentilerine cevap verilmelidir. Hoþgörü ile
karþýlamak, anlayýþ içerisinde olmak sizlere
düþmektedir. Belediye olarak Ýskilip'e yol yapmamýz çöpü almamýz belediyenin asli görevidir
ama Belediyenin asýl önemli olan görevi ise
sosyal hizmetlerdir. Sosyal Hizmetlerin baþýnda
sizlerin yaptýðý bu iþler gelmektedir. Bizimde bu
konudaki projemizle birlikte asýl belediyeciliði o
zaman yapacaðýz. Bu kutsal görevinizde sizlere
baþarýlar diliyorum" ifadelerini kullandý. Haber
Servisi
SPOR
11
Terzi: Çorum Belediye
maçý çok önemli
Zonguldakspor'un yeni transferi Emre Taþkoparan
antrenmanlara baþladý.Bir haftadýr takýmla birlikte olan
Kaan ve yeni transfer Emre'yi yanýna alarak basýn mensuplarýna poz veren teknik Direktör Cahit Terzi, " Lig
uzun bir maraton. Bu maratonda tüm oyuncularýmýzdan yararlanacaðýz. Kaan ve Emre'nin katýlýmý ile biraz
daha güçlüyüz" diye konuþtu
Zonguldakspor'un baþarýlý futbolcularý Burak,
Rýdvan ve Kadir talihsiz bir kaza geçirdiler.Kaza geçiren
futbolcularý hakkýnda konuþan Zonguldakspor Teknik
Direktörü Cahit Terzi," Burak, Rýdvan ve Kadir'in genel
durumlarý iyi. Oyuncularýmýzý bize Allah baðýþladý. Ben
futbolcularýmýza ve camiamýza geçmiþ olsun dileklerimi
sunuyorum" Spor- Toto üçüncü lig birinci grupta
mücadele eden Zonguldakspor, hafta sonunda Çorum
deplasmanýnda oynayacaðý Corum Belediyespor maçý
hazýrlýklarýna baþladý. Dün Fener sentetik sahada þiddetli yaðmur altýnda yaklaþýk bir buçuk saat süren
antrenmanda futbolcularýn neþeli olduklarý gözlendi.
Dün yapýlan çalýþmaya kaza geçiren Burak, Rýdvan
ve kadir katýlmadý. Yeni transfer Emre ise takýmla birlikte çalýþmalara baþladý.Takýmýn son durumu hakkýnda
bir açýklama yapan Zonguldakspor'un tecrübeli teknik
adamý Cahit Terzi, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi;
ÇORUM MAÇI ÇOK ÖNEMLÝ
"10 kiþi kalmamýza raðmen kazandýðýmýz
Gaziosmanpaþa maçý bizim için çok iyi oldu. 5 hafta
sonra galip gelen oyuncularýmýzýn öz güvenlerini
yeniden kazandýlar. Ben futbolcularýmýz bir kez daha
kutluyorum. Artýk o maç geride kaldý. Hafta sonunda
oynayacaðýmýz çok önemli bir Çorum maçý var.Çorum
deplasmanýndan da güzel bir sonuçla dönersek bizim
açýmýzdan çok iyi olacak.
TAKIMA KATKI SAÐLAYACAKLARDIN
Transferin son gününde lisanslarý çýkartýlan iki futbolcunun takýma katký vereceðine inandýðýný söyleyen
Terzi," Önümüzde çok zorlu maçlar var. Bu zorlu haftalarda kart cezalýlarý olacak, sakatlýklar olacak.onun için
kadromuzda bulunan her oyuncumuza ihtiyacýmýz var.
Son olarak Emre ile Kaan'ý transfer ettik. Ýkisi de iyi futbolcu, inþallah bize katký saðlanacaklardýr."
ALLAH BÝZE BAÐIÞLADI
Kaza geçiren futbolcularýn durumu hakkýnda da
bilgi veren Terzi;" Maç sonu 1 gün izin vermiþtik. Ýstanbul'dan dönen Burak, Rýdvan ve Kadir, talihsiz bir trafik
kazasý geçirmiþler. Oyuncularýmýzý Allah baðýþladý.
Geren durumlarý iyi Rýdvan'ýn dudaðýnda küçük bir
açýlma olmuþ. Genel saðlýk kontrolleri yapýldý. Genel
durumlarý iyi. Futbolcularýmýza ve camiamýza geçmiþ
olsun dileklerimi sunuyorum. Oyuncularýmýz bugün
ardamýzda olacak" diye konuþtu.
(Spor servisi)
Kýzýlcabölük, Darýca
mesaisini sürdürüyor
Spor Toto 3.Lig 1.Grup' ta, ikinci yarýnýn ilk iki
maçýndan beraberlikle ayrýlan Kýzýlcabölükspor, 2 günlük iznin ardýndan bu hafta Denizli Atatürk Stadý' nda
aðýrlayacaðý lig lideri Darýca Gençlerbirliði maçý hazýrlýklarýna baþladý.
Teknik Direktör Hasan Þermet ve kurmaylarý
nezaretinde Þirinköy Stadý' nda gerçekleþen antrenman 1,5 saat sürdü. Yaðmur altýnda gerçekleþen
antrenmana futbolcular düz koþu yaparak baþladý. Düz
koþu ve ýsýnma hareketleriyle baþlayan antrenman, 5'e
2 ' nin ardýndan çift kale maçta tamamlandý. Çift kale
maçta futbolcularýn istekli ve hýrslý görüntüsü teknik
heyeti memnun etti. (Spor servisi)
Lider K.Bölük
mesaisini
sürdürüyor
Ligin
20'nci
haftasýnda
deplasmanda
Kýzýlcabölükspor'la karþýlaþacak olan lider Darýca G.B,
bu karþýlaþmanýn hazýrlýklarýna start verdi.
Dün Teknik Direktör Özgür Vurur yönetiminde
saat 15.00'da baþlayan antrenman 1 saat 20 dakika
sürdü. Düz koþu ve ýsýnma hareketleriyle baþlayan
antrenman, açma germe hareketlerinin ardýndan yarý
sahada yapýlan çift kale maçla devam etti. Haftanýn ilk
antrenmanýný, sarý yeþilli futbolcularýn bireysel çalýþmalarýyla noktalandý. Temsilcimizin dün yapýlan
antrenmanýnda teknik heyet ve futbolcularýn neþeli
olmalarý dikkatlerden kaçmazken, futbolcularýn hýrslý
çalýþma temposu göz doldurdu. (Spor servisi)
Karakaþlar Þirketler
Grubu'ndan Uslu'ya ziyaret
Karakaþlar Þirketler Grubu Genel Müdür'ü
Yýldýrým Orkun Bayýndýr ve Genel Müdür
Yardýmcýsý Hüseyin Karakaþ, Çorum
Milletvekili ve Ýdare Amiri Salim
Uslu'yu meclisteki makamýnda ziyaret
ettiler.
Genel Müdür Yýldýrým Orkun Bayýndýr,
Çorum'un geliþmesindeki katkýlarýndan
ötürü Salim Uslu'ya teþekkür ederek bundan sonraki süreçte de Karakaþlar
Þirketler Grubu olarak Çorum'un
geliþmesinde üzerlerine düþen görevi yapmaya devam edeceklerini söyledi. Haber
Servisi
Petrol'ün son
transferi Vedat Gün
05 ÞUBAT 2015
PERÞEMBE
Batman Petrolspor A.Þ. transferin
son gününde Pendikspor'dan Vedat
Gün'ü kadrosuna kattý. 21 yaþýndaki sol bek
Vedat Gün'le transferi kapattýklarýný belirten
Petrolspor Sportif Direktörü Mehmet
Gönülaçar: "Ýyi transferler yaptýðýmýza
inanýyoruz. Her mevkiden iki futbolcumuz
oldu. Yeni transferlerle güçlendik. Sezonu istediðimiz yerde
kapatmak için çaba sarf edeceðiz" dedi. (Spor servisi)
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Belediyespor galibiyet
için plan hazýrlýyor
Ali
Utkus
4 futbolcu alt
yapýya gönderildi
M. Akif
Belediyespor da zorlu Zonguldak Kömür
maçý öncesi disiplinsiz davranýþlar
sergileyen 4 futbolcuya teknik heyet ve
yönetimin karar ý ile 5 bin (Beþ Bin Lira)
para cezasý ve alt yapý takýmý ile
antrenmanlara çýkma kararý verildi.
Önce toplantý
Sefa
Kulüp basýn bürosundan yapýlan açýklamada þu bilgiler verildi; Sefa Akýn Baþýbüyük , M.Akif Tatlý , Utku
Bektaþ ve Ali Kireþ hocanýn raporu ve yönetimin kararýyla
disiplinsiz davranýþlarýndan dolayý 5.000 TL( Beþ BinTürk
Lirasý) para cezasý verildi. Ayrýca ceza verilen 4 futbolcu
ikinci bir karara kadar alt yapý takýmýnda idmanlara çýkacaklardýr; açýklamasý yapýldý. (Spor servisi)
Çorum belediyespor dün Dr. Turhan
Kýlýçcýoðlu stadýnda yaptýðý taktik çalýþmasý ile Pazar günü sahasýnda konuk
edeceði Zonguldak Kömürspor maçýnýn
hazýrlýklarýný sürdürdü. Kadro dýþý kalan
Mehmet Akif, Sefa, Utku ve Ali, nin katýlmadýðý çalýþmaya grip olan kaleci Osman Kaç
katýlmadý. Tuzlaspor'dan kiralanan Recep ise,
antrenman açýðýný kapatmak için teknik
heyetin raporu doðrultusunda sabah ve
akþam olmak üzere takýmdan ayrý olarak düz
koþular yaparak açýk kapatýyor.
Dün Teknik direktör yavuz Ýncedal yönetiminde yapýlan taktik çalýþmasý öncesi
Ýncedal saha içinde 10 dakika futbolcular ile
toplantý yaparak zorlu maçýn önemini futbolcularýna anlattý. Konuþmanýn ardýndan futbolcular ikiþerli gruplar halinde pas çalýþmasý
yaptý. Pas çalýþmalarýnýn ardýndan 3, grupa
ayrýlan kýrmýzý siyahlýlar 5,e 2 top çalýþmasý
yaptý.
Antrenmanýn son bölümünde yaklaþýk 1
saat yarý alanda taktik çift kale çalýþmasý
yapan kýrmýzý siyahlýlar çalýþmayý noktaladýlar. Bugün yapýlacak olan antrenman ile
Zonguldak Kömür hazýrlýklarýna devam
edilecek.
(Spor servisi)
Spor toto 3. Lig 1.
Grupta orta sýralarda
yen alan ve hedefini
üst sýralar olarak belirleyen
Çatalcaspor, transfer döneminde kadrosunu yeni
isimlerle güçlendirdi. Yedi
oyuncuyu
Profesyonel
liglerden, üç oyuncuyu da
Amatör liglerden kadrolarýna dahil eden sarý-kýrmýzýlýlar, eksik bölgelerini
yeni transferleriyle doldurmuþ oldu. Sarý-kýrmýzýlýlar
transferin son gününde
kadrolarýný þu isimlerle
güçlendirdi.
68
Aksarayspor'dan
Özgür
Çelik,
Erzin
Belediyespor'dan Göktuð
Uzunoðlu,
Balçova
Yaþamspor'dan Mehmet
Topçu.
Menemen
Belediyespor'dan Hakan
Sayýn, Darýca Gençlerbirliði'nden Halil
Ýbrahim Yüksel, Beþiktaþ U-21 Takýmýndan
Engin Yýldýz ve Sandýklýspor'dan kaleci
Mertcan Dadan. Bu transferlerin yaný sýra
Amatör Ligde baþarýlý bir sezon geçiren Öz
Nakkaþspor'dan Burhan Türk, Çiftlikköyspor'dan Yunus Beyaz ve Küçükköyspor'dan
Barýþ Can Karadeniz'i de profesyonel yaparak
kadrolarýný güçlendirdiler. (Spor servisi)
Haydi taraftar
Pazar günü maça Çatalca’dan
7 transfer
Çorum belediyespor kulüp müdürlüðü tarafýndan yapýlan yazýlý basýn açýklamasýnda Pazar günü
oynanacak olan Çorum belediyespor- Zonguldak
Kömürspor maçýna Çorumlu bütün futbol severleri zorlu
90 dakikaya davet edilerek taraftar desteði istendi. Kulüp
müdürlüðü tarafýndan yapýlan yapýlan yazýlý açýklamada
þu görüþlere yer verildi;Dr. Turhan Kýlýççýoðlu stadyumunda ikinci yarýnýn 3. Haftasýnda oynayacaðýmýz zorlu
Zonguldak spor maçý final havasýnda geçecektir. Ligin
ileriye dönük önemini ve gidiþatýný belirleyecek
Zonguldak spor maçý onemini bir kat daha artýrmaktadýr .
Zonguldak spor taraftar derneði kulübümüzü arayarak
200 kiþilik seyirci yeri tahsil edilmesi konusunda rica da
bulunmuþtur. Kulübümüz , Zonguldak spor takýmýný ve
seyircisini en iyi þekilde aðýrlayacak ve maçtan sonra da
en güzel þekilde uðurlayacaktýr. Ayrýca Zonguldak spor
takýmýnda 3 futbolcu kardeþimiz kaza yapmýþ olup Çorum
Belediyespor kulübü olarak Zonguldak spor kulübüne ve
bu 3 futbolcu kardeþimize geçmiþ olsun dileklerimizi
sunuyoruz .
Her maçda olduðu gibi bu zorlu Zonguldak spor
maçýnda da 12. gücümüz olan seyircilerimizi takýmýza 90
dakika boyunca hiç susmadan desteklemelerini ve
takýmýmýzý ateþlemelerini bekliyoruz . Çorum
Belediyespor kulübümüz her þeyi ile örnek olan bir kulüptür. Kulübümüzün kurallarýndan asla taviz verilmedi bundan sonra da verilmeyeceðini belirtmek istiyoruz.
Kurallar dahilinde gerekli olan neyse o yapýlacaktýr. Bu
hafta oynayacaðýmýz zorlu Zonguldak spor maçýna baþta
Çorum valimizi, bütün protokol mensuplarýmýzý ve
Çorum Belediyespora gönül vermiþ spor severlerimizi
Pazar günü maça bekliyoruz (Spor servisi)
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN