53
laboratuar sarf malzemeleri
kristalizasyon kutularý - “cam”
Isýya ve hemen hemen her çeþit kimyasala karþý dayanýklý borosilikat
3.3 camdan, DIN 12338 standartlarýna uygun olarak üretilirler.
Düz tabanlý bu kutular, kristalizasyon iþlemi için ve petri ve beherler
arasýnda bir kap yüksekliði gerektiren uygulamalar için kullanýlabilirler.
katalog
no
049.05.060
049.05.100
049.05.150
049.05.300
049.05.900
dýþ
çap
60 mm
70 mm
80 mm
95 mm
140 mm
yükseklik
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
75 mm
hacim
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
900 ml
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
kaseroller - “porselen”
Aðýz kýsmý dýþýnda, içi ve dýþý sýrlý porselenden, DIN 12907 standartlarýna
uygun olarak üretilirler.
Kenar ve tutacaðýn üst kýsmý hariç, içi ve dýþý sýrlýdýr. Kýrýlmadan,
patlamadan veya þekil deðiþtirmeden 1050°C sýcaklýða kadar dayaným
gösterirler.
katalog
no
038.10.080
038.10.100
dýþ
çap
80 mm
100 mm
yükseklik
45 mm
65 mm
hacim
140 ml
200 ml
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
buharlaþtýrma kaplarý - “porselen” - “düz taban”
DIN 12907 standartlarýna uygun olarak üretilirler. Aðzý dýþýnda, dýþý ve
içi sýrlý porselenden üretilirler. Isýtma ve sývý buharlaþtýrma için uygundurlar.
Beklenmedik kýrýlmalarý önlemek adýna, direkt olarak ateþe maruz
býrakýlmalarý tavsiye edilmez.
katalog
no
038.11.060
038.11.080
038.11.100
dýþ
çap
60 mm
80 mm
100 mm
yükseklik
13 mm
16 mm
20 mm
hacim
20 ml
60 ml
125 ml
ambalaj
adedi
6 adet
6 adet
6 adet
buharlaþtýrma kaplarý - “porselen” - “yuvarlak taban”
DIN 12907 standartlarýna uygun olarak üretilirler. Aðzý dýþýnda, dýþý ve
içi sýrlý porselenden üretilirler. Isýtma ve sývý buharlaþtýrma için uygundurlar.
Beklenmedik kýrýlmalarý önlemek adýna, direkt olarak ateþe maruz býrakýlmalarý
tavsiye edilmez. Diðer teknik özellikleri düz tabanlý kaplar ile benzerdir.
katalog
no
038.12.060
038.12.080
038.12.100
038.12.125
038.12.150
dýþ
çap
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
yükseklik
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
65 mm
hacim
30 ml
80 ml
175 ml
450 ml
750 ml
ambalaj
adedi
6 adet
6 adet
6 adet
6 adet
6 adet
Download

Ürün detayları için tıklayınız