Uçuþ saatlerine itiraz Uslu’da
Beyin Cerrahisi Kliniði doktorlarýndan
Op. Dr. Salim Þentürk tarafýndan
endoskopik diskektomi ameliyatý
gerçekleþtirildi.
HAKÝMÝYET GÜNDEME
GETÝRMÝÞTÝ
Türk Hava Yollarý’nýn ÝstanbulMerzifon / Merzifon-Ýstanbul
uçuþ sefer saatlerinde 1 Kasým
2014 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere deðiþiklik
yapacaðýný resmi web sayfasý
aracýlýðýyla ilan etmesine
yapýlan itiraz, Ticaret ve Sanayi
Odasý yönetimi tarafýndan AK
Parti Çorum Milletvekili TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu’ya
iletildi.
Beyin Cerrahi’de bir *ilk
daha
HABERÝ 2’DE
Týp Fakültesi’ne yabancý öðretim elemaný
* HABERÝ 2’DE
* HABERÝ 3’DE
TSO’dan yapýlan açýklamada, Ýstanbul-Merzifon hattýnda uçuþ saatlerinde yapýlan deðiþikliðe itirazlarýn Milletvekili Salim Uslu’ya iletildiði açýklandý.
‘Milli kimliðin
özü dildir’
ÇORUM
25 EYLÜL 2014 PERÞEMBE
Günlük Siyasi Gazete
Eðitimci-Yazar Abdülkadir Ozulu, Hitit
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü
öðrencilerinin konuðu oldu.
Fiyatý : 40 Kuruþ
Abdülkadir Ozulu
* HABERÝ 2’DE
Uslu ve Külcü, Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz’la görüþtü
Sosyal konutlarda ilk adým
Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü'nün, 30 Mart yerel seçimleri
öncesi yapacaðýný taahhüt ettiði
projelerden birisi olan Sosyal Konut
yapýmý için çalýþmalarýný hýz
kazandýrdýðý bildirildi.
Sungurlu ve Osmancýk
taþkýnlardan kurtulacak
‘Hukuk kazasýna
tazminat çýktý’
Memur-Sen Ýl
Temsilcisi ve
Saðlýk-Sen il
temsilcisi Ahmet
Saatcý, Aile ve
Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü’nde
çalýþan
üyelerinden bir
kýsmýnýn birkaç
ay önce
gözaltýna
alýnmalarý,
takipsizlik
Ahmet Saatcý
kararýyla serbest
býrakýlmalarý ve akabinde açýlan manevi
tazmin davasýnýn kazanýlmasýyla ilgili
açýklama yaptý.
* HABERÝ 16’DA
Cesedi kayalýklarda bulundu
TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti Milletvekili Salim Uslu ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Sosyal Konutlarýn
yapýlmasýnýn düþünüldüðü yer için Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz ile görüþtü.
Ýçmesuyumuz için
Koçhisar devrede
Orman ve Su Ýþleri
Bakanlýðý
Müsteþarlýðý'nda
Çorum heyeti ile
toplantý yapýldý.
Toplantýya; Çorum
Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu,
Müsteþar Lütfi Akca,
Çorum Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü, Alaca
Belediye Baþkaný
Muhammed Esat
Eyvaz, Baþkan
Yardýmcýsý Yusuf
Büküþ katýldý.
* HABERÝ 6’DA
* HABERÝ 14’DE
* HABERÝ 10’DA
Kadýn Kollarý Baþkaný Adalet Avcu ile Yönetim Kurulu üyeleri, dün
parti binasý önünde broþür daðýtarak, bonzai tehlikesine dikkat
MHP'li kadýnlar
‘Bonzai'yle savaþýyor
Milliyetçi Kadýn Kollarý yönetimi,
son zamanlarda çok sayýda
ölüme neden olan bonzaiye
karþý savaþ açtý.
* HABERÝ 15’DE
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarlýðý'nda Çorum heyeti ile toplantý yapýldý. Toplantýya;
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Müsteþar Lütfi Akca, Çorum Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü, Alaca Belediye Baþkaný Muhammed Esat Eyvaz, Baþkan Yardýmcýsý
Sendikalarýn eylem günü
Türk Eðitim
Sen, KESK ve
Eðitim-Ýþ
Sendikasý dün
hükümetin
eðitim
politikalarýný
protesto etti.
Hürriyet
Meydaný
sendikacýlarýn
ilginç protesto
gösterilerine
sahne oldu.
Antalya'nýn
Gazipaþa
Ýlçesi'nde
kayalýklarda erkek
cesedi bulundu.
Cesedin 35
yaþýndaki Gazi
Gök'e ait olduðu
belirlenirken, polis
olayýn cinayet mi
intihar mý
olduðunu
araþtýrýyor.
Gazi Gök
Turistler Akþemsettin
Camii’ne hayran kaldý
Gezi için Çorum’a gelen
Hollandalý turistler dün
Akþemsettin Camii Yaptýrma
ve Yaþatma Derneði’ni ziyaret
etti. Dernek Baþkaný Celal
Alegöz rehberliðinde inþaat
sahasýný gezen Hollandalý
turistler, Akþemsettin Camii’ne
hayran kaldýlar.
* HABERÝ 7’DE
AK Parti Çorum Milletvekili
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu,
Sungurlu Ýlçe Merkezi Sel ve
Taþkýn Kontrol çalýþmalarýnda
sona gelindiðini, Osmancýk
Kuzey Yamaç Sularý Taþkýn
Koruma iþi ihale edileceðini
açýkladý.
* HABERÝ 6’DA
Hollandalý turistler dün Akþemsettin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði’ni ziyaret
Türk Eðitim Sen eðitimde yaþanan sorunlara dikkat çekmek amacýyla dün bir günlük grev yaptý.
* HABERLERÝ 5’DE
Bölgenin en büyük Kilim Mobilya maðazasý Çorum’da açýldý.
Kilim Mobilya’dan
Çorum’a dev maðaza
Karadeniz Bölgesi’nin en büyük
Kilim Mobilya maðazasý Çorum’da
hizmete girdi. Kilim Çorum Fabrika
Satýþ Maðazasý, Çevre Yolu Bulvarý
numara 83’te hizmet vermeye
baþladý.
* HABERÝ 10’DA
2
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 25 EYLÜL 2014
Beyin Cerrahi’de bir ilk daha
H
itit Üniversitesi
Çorum Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi
Beyin Cerrahi Kliniði bir
ilke daha imza attý.
Yýllardýr devam
eden bel ve sol bacak
aðrýsý þikayeti ile
hastaneye baþvuran C.K.
isimli 53 yaþýndaki
hastaya Beyin Cerrahisi
Kliniði doktorlarýndan
Op. Dr. Salim Þentürk
tarafýndan endoskopik
diskektomi ameliyatý
Beyin Cerrahisi Kliniði doktorlarýndan Op. Dr. Salim
Þentürk tarafýndan endoskopik diskektomi ameliyatý gerçekleþtirildi.
gerçekleþtirildi.
Op. Dr. Salim
Þentürk, “Endoskopik
diskektomi ameliyatý
(kapalý bel fýtýðý
ameliyatý) bazý bel fýtýðý
hastalarýnda
uygulanabilen en
geliþmiþ ameliyat tekniði
olup ülkemizde sadece
birkaç hastanede
yapýlabilmektedir. Bu
yöntemde hastalar
ameliyat esnasýnda
uyutulmadan veya
sýnýrlý uyuþturma
yapýlmadan (belden
aþaðýsý uyuþturulmaz)
sadece giriþ yapýlan yer
uyuþturulur. 1 cm kesi
ile yandan girilerek
ameliyat yapýlýr.
Ameliyat süresi kýsa
olan bu teknikle hasta
ameliyat olduktan hemen
sonra yürüyebilir ve
ameliyat akþamý evine
gidebilir. 15 gün içinde
hasta normal hayatýna
dönebilir.” dedi.
(Haber Merkezi)
Týp Fakültesi’ne yabancý
öðretim elemaný
H
tit Üniversitesi’nde
yabancý uyruklu bir
öðretim elemaný daha
göreve baþladý.
Hitit
Üniversitesi’nden
yapýlan açýklamada,
“Eðitimin
uluslararasýlaþmasý
kapsamýnda yapýlan
çalýþmalar hýzla devam
ediyor. Yapýlan
çalýþmalar sonucunda
sadece uluslarasý
öðrenciler deðil, çok
sayýda yabancý uyruklu
Htit Üniversitesi’nde yabancý uyruklu bir öðretim elemaný daha göreve baþladý.
öðretim elemaný da
bulunmak ve Hitit Üniversitesi
etkin tanýtým faaliyetlerinin
üniversitemize gelmeye devam
bünyesinde çalýþmaktan çok
katkýlarý sonucunda yabancý
etmektedir.” denildi.
mutlu olduðunu, kendisinin
öðretim elemaný kadrosunu her
Yabancý öðretim elemaný
üniverstenin
eðitimin
geçen gün daha da artýran
Yrd. Doç.Dr. Djursun
uluslarasýlaþmasý kapamýnda
üniversiteye, dünyanýn dört bir
Karasartova Hitit Üniversitesi
yaptýðý
çalýþmalara
katký
yanýndan gelen taleplerin
Týp Fakültesi’nde çalýþmaya
saðlamak için elinden gelen her
giderek arttýðýný Rektör Alkan,
baþladý.
türlü gayreti göstereceðini
yabancý uyruklu öðretim
Rektör Prof.Dr. Reha
söyledi.
elemaný sayýsýnýn daha fazla
Metin Alkan’ý makamýnda
artýrýlmasý için de gayretlerin ve
Üniversitede yaþanan
ziyaret eden Yrd.Doç.Dr.
giriþimlerin devam ettiðini
olumlu geliþmeler ve
Djursun Karasartova, Çorum’da
kaydetti. Haber Merkezi
beraberinde gerçekleþtirilen
‘Milli kimliðin özü dildir’
‘Kültür Deðerlerimizle Söyleþiler’ adý altýnda eitkinlik düzenlendi.
E
ðitimci-Yazar
Abdülkadir
Ozulu, Hitit
Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi
Türk Dili ve
Edebiyatý Bölümü
öðrencilerinin
konuðu oldu.
Fen-Edebiyat’ýn
oryantasyon
etkinlikleri
kapsamýnda ‘Kültür
Deðerlerimizle
Söyleþiler’ adý altýnda
düzenlenen
programýn ilk
konuðu olan
Araþtýrmacý-Yazar
Abdülkadir Ozulu,
Fen-Edebiyat
Fakültesi Konferans
Salonu’nda
öðrenciler, öðretim
elemanlarý ve Çorum
halkýnýn yoðun
katýlýmýyla
‘Türkçeyi Sevmek’
konulu bir konferans
verdi.
Saygý duruþunda
bulunulmasý ve
Ýstiklal Marþý’nýnn
okunmasýnýn
ardýndan kürsüye
gelen Ozulu, bir
zamanlar Çorum’da
bir üniversitenin
hayali kurulurken,
bugün her geçen yýl
öðrenci sayýsý artan,
alanýnda
uzmanlaþmýþ, yetkin,
akademik öðretim
kadrosu güçlenen bir
üniversiteyle
karþýlaþtýklarýný,
bunun tüm
Çorumlular’ý
duygulandýrýp mutlu
ettiðini söyledi.
Abdülkadir
Ozulu, ‘Türkçemizi
Sevmek’ baþlýðý
altýnda topladýðý
konuþmasýnda Yunus
Emre’den Fuzuli’ye,
Kaþgarlý Mahmut’tan
Mercimek Ahmet’e
uzanan geniþ bir
çerçevede Türkçeye
hizmet eden þair ve
bilim adamlarýndan
örnekler verdi.
Tarihimizin
zenginliði ile
Türkçemizin
derinliðinin herkesin
malumu olduðunu
belirterek, dilin bir
millet için ne kadar
önemli olduðu
Ýstihdam garantili kurs
Ç
alýþma ve Ýþ Kurumu Ýl
Müdürlüðü, Çorum Halk
Eðitimi Merkezi ve Assistt
Rehberlik ve Müþteri Hizmetleri
A.Þ. iþbirliðinde ‘Çaðrý Merkezi
Görevlisi’ mesleðinde istihdam
garantili iþgücü yetiþtirme kursu
açýlacak. Kurs sonunda baþarýlý
olan kursiyerlerin en az yarýsý
ilgili firmada istihdam edilecek.
13 Ekim 2014-19 Ocak 2015
tarihleri arasýnda yapýlacak eðitim
Assistt Rehberlik ve Müþteri
Hizmetleri A.Þ. (Organize Sanayi
Bölgesi Çorum)’de verilecek.
Eðitimler haftada 6 gün 08.00 16.00 saatleri arasýnda
düzenlenecek.
Kursa katýlým þartlarý:
ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 1835 yaþ arasý bay-bayan olmak, en
az lise mezunu olmak, Açýk
öðretim veya ikinci öðretim hariç
öðrenci olmamak, ÝÞKUR'un
Kurs, TYP, Ýþbaþý Eðitimi ve
Giriþimcilik programlarýndan son
6 ay içerisinde faydalanmamýþ
olmak, emekli veya aktif sigortalý
* Yaprak Döner * Tavuk Döner * Lahmacun * Kiremitte Köfte * Kiremitte
Güveç * Kiremitte Kavurma * Kiremitte Et Söte * Çorba * Kahvaltý
Sabah 06.00 Gece 24.00’e kadar açýðýz.
Tüm ürünlerimiz kýrmýzý ve beyaz et iþletmemize aittir.
ÖZKAYA LAHMACUN
YAPRAK DÖNER
Hürriyet Meydaný No: 10 (Saat Kulesi Karþýsý) Tel: 210 12 00
olmamak.
Söz konusu kursa katýlmak
isteyen ve durumu þartlara uyan
müracaatçýlarýn, 2 Ekim 2014
tarihine kadra ÝÞKUR Ýl
Müdürlüðündeki Ýþ ve Meslek
Danýþmanlarý ile görüþmeleri
gerekecek.
Mülakatlar; 1-2-3 Ekim
2014 tarihlerinde yapýlacak.
Mülakat saati ve yeri hakkýnda
baþvuranlara firma tarafýndan
bilgi verilecek. (Haber Merkezi)
Fiyatlarýmýz:
Bütün Tavuk: 5.25 TL, Tavuk But: 6.00 TL, Tavuk Baget: 6.50 TL,
Tavuk Kanat: 9.50 TL Dana Kýyma: 21.50 TL,
Dana Köftelik Kýyma: 22.90 TL, Dana Lop Et: 30.00 TL,
Dana Týranç: 33.00 TL, Kuzu But: 24.90 TL, Kuzu Kol: 23.90 TL,
Kuzu Gerdan: 21.00 TL, Kuzu Pirzola: 25.00 TL,
Dana Ciðer: 15.00 TL, Dana Böbrek: 6.50 TL, Dana Yürek: 7.00 TL
ÖZKAYA ETCÝ
Hürriyet 4. Sok. No: 3 (Kadifeler Elektrik Karþýsý) Tel: 666 07 66
üzerinde durdu. “Her
milletin bir kimliði
vardýr. Millî kimliðin
özü ise dildir. Dil
milletin dünyasýnýn
aynasýdýr ve millî
kültür deðerlerinin
baþýnda gelir. Eðer
bir millet dilini
muhafaza ediyorsa
ebediyetin sýrrýna
ermiþ demektir.”
diyen Ozulu,
konuþmasýnýn son
bölümünde Mustafa
Kemal Atatürk’ün
‘Millî his ile millî dil
arasýnda güçlü bir
bað vardýr’ sözünü
hatýrlatarak
Cumhuriyet’in ilk
yýllarýnda yapýlan dil
çalýþmalarýna
deðindi.
Ozulu
konferansýný,
üniversite
öðrencilerine 97
yaþýndaki birinin
“hayatým boyunca ne
yemek yediysem
karným doydu, ama
kitap okumaya
doyamadým’
þeklindeki sözlerini
aktararak “inþallah
sizler de kitap
okumaya, ilim tahsil
etmeye, hiç ama hiç
doymazsýnýz”
temennisinde
bulundu.
Programýn
sonunda FenEdebiyat Fakültesi
Dekaný Prof. Dr.
Mehmet Demiryürek,
çok deðerli bilgi ve
tecrübeler içeren
konuþmasýndan
dolayý AraþtýrmacýYazar Abdülkadir
Ozulu’ya teþekkür
etti.
Abdülkadir Ozulu, Hitit Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi’nde söyleþiye katýldý.
Uçuþ saatlerine itiraz Uslu’da
PERÞEMBE 25 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
HAKÝMÝYET GÜNDEME
TAÞIMIÞTI
THY’nrin uçuþ saatlerinde deðiþiklik kararý ilk olarak Hakimiyet’in manþetinden ‘Uçuþ saatlerine
itiraz’ baþlýðýnda gündeme getirilmiþ, konuya iliþkin iþadamlarýnýn
itirazlarý dile getirilerek problemin
TSO’ya da aktarýldýðýný bilgisi verilmiþti.
TSO’DAN BÝR HAFTA
SONRA AÇIKLAMA GELDÝ
Aradan geçen bir yaklaþýk bir
haftalýk zaman zarfýndan sonra Ticaret ve Sanayi Odasý’ndan ilk açýklama geldi.
BAÞARANHINCAL PROBLEMÝ ZÝYARETTE ÖÐRENMÝÞ...!
Uçuþ saatlerindeki deðiþiklik
konusu, Çorum Ticaret ve Sanayi
Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ýn, 11. Meslek
Komitesi Baþkaný, Mitoden Turizm
Acentesi Sahibi Mithat Kaya'yý ziyaretinde gündeme geldi.
‘BU SAATLER BÝZE UYMUYOR’
Meslek Komite Baþkaný Mithat Kaya, THY'nin resmi internet
sitesinin bilet rezervasyonu bölümünde, 1 Ekim'den sonra gerçekleþtirilen uçuþlarýn; Ýstanbul-Merzifon seferinin her gün 16.10-17.40
saatleri arasýnda, Merzifon-Ýstanbul
uçuþlarýnýn da 18.30-19.55 saatleri
arasýnda gerçekleþtirileceðini duyurduðunu belirterek "Bu uçuþ saatleri, ilimiz iþ dünyasýna uymamaktadýr. Uçuþ saatleri, þu anda uygulanan saatlerde devam etmezse hem
Merzifon Havaalaný'nýn yolcu potansiyeli ciddi anlamda düþecek,
hem de iþ adamlarýmýz vakit kaybýna uðrayacaktýr" dedi.
ÝÞ ALAMENÝN ÝTÝRAZLARI USLU’YA ÝLETÝLDÝ
Çorum TSO Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal da, uçuþ saatlerinde
2012 yýlý Mart ayýnda da deðiþiklik
yapýlmasýnýn gündeme geldiðini hatýrlatarak "O dönemde konuyu AK
Parti Çorum Milletvekilimiz Sayýn
Salim Uslu'ya iletmiþtir. Sayýn Milletvekilimizin giriþimleri ve emeði
ile uçuþ saatleri iþ dünyasýnýn talepleri dahilinde uygulandý. 1 Kasým'dan itibaren uygulanmak istenen uçuþ saatleri, iþ dünyasý açýsýndan verimlilik arz etmemektedir.
Konuyu yeniden Sayýn Milletvekilimiz Salim Uslu'ya ilettik ve kendisi de bu konuda giriþimlerini baþlatmýþ bulunmaktadýr. Türk Hava Yollarý'nýn uçuþ saatlerinde neden eski
haline getirmeye çalýþtýðýný anlamakta zorlanýyoruz" dedi.
‘OLUMLU SONUÇ ALACAÐIMIZI UMUYORUZ’
Ýþ dünyasýnýn talepleri doðrultusunda Çorum Ticaret ve Sanayi
Odasý olarak uçuþ saatleri konusunda hassasiyet gösterdiklerini belirten Baþaranhýncal, "Konu hem bizlerin, hem de Sayýn Milletvekilimizin takibindedir. Kýsa süre içerisinde olumlu bir sonuç alacaðýmýza
inanýyorum" þeklinde konuþtu.
(Haber Merkezi)
Hemþehrimiz ödülünü
K
ültür ve Turizm Bakanlýðý'nca bu yýl
16.'cýsý düzenlenen Devlet Fotoðraf Yarýþmasý
Ödül Töreni ve Sergi
Açýlýþý gerçekleþtirildi.
Ýzmir Resim ve
Heykel Müzesi Kültür
Park Sanat Galerisi'ndeki
serginin açýlýþýnda bakanlýk ve valilik protokolü hazýr bulundu.
Ýzmir Devlet Senfoni Orkestrasý'nýn seslendirdiði müzik eþliðinde
önce kokteyl düzenlendi,
daha sonra sergi gezildi.
Anadolu'da Ýnsan ve
Yaþam, Anadolu'da Doðal Hayat, Anadolu'da
Tarihi Yapýlar, Deneysel
Çalýþmalar kategorilerinde eserlerin deðerlendirildiði yarýþmada, hemþehrimiz Hasan Güçlü
'Eve Dönüþ' isimli fotoðrafýyla üçüncülük ödülü
aldý.
'Anadolu'da Doðal
Hayat' kategorisinde yarýþarak ödüle layýk görülen Hasan Güçlü, Çorum
eski Valisi Ýzmir Valisi
Mustafa Toprak'ýn da katýlýmý ile gerçekleþen törende ödülünü Güzel Sanatlar Genel Müdürü Dr.
Murat Salim Tokaç'tan
aldý.
Ýzmir Valisi Mustafa
Toprak, görev yaptýðý
Çorum'dan ve Çorum
coðrafyasýndan bir eser
sergide görmekten mutluluk duyduðunu söyledi.
Üç ayrý fotoðrafa
üçer bin liralýk baþarý
ödülleri verildi. Toplam
36 bin liralýk ödül daðýtýlan yarýþmada sergilenmeye layýk görülen eserler 20 Ekim 2014 tarihine kadar görülebilecek.
(Haber Merkezi)
'Anadolu'da Doðal Hayat' kategorisinde yarýþarak
ödüle layýk görülen Hasan Güçlü ödülünü aldý.
Serginin açýlýþýna Ýzmir Valisi Mustafa Toprak katýldý.
Toplam 36 bin liralýk ödül daðýtýlan yarýþmada sergilenmeye
layýk görülen eserler 20 Ekim 2014 tarihine kadar görülebilecek.
TSO’dan yapýlan açýklamada, Ýstanbu-Merzifon hattýnda uçuþ saatlerinde
yapýlan deðiþikliðe itirazlarýn Milletvekili Salim Uslu’ya iletildiði açýklandý.
BiDergi’nin bu sayýsý çok farklý
Ç
orum'un en
kapsamlý aktüel,
magazin ve haber
dergisi Bidergi'nin 4.
Sayýsý çýktý. Bir Medya
tarafýndan çýkarýlan
derginin bu sayýsýnda
birbirinden çarpýcý
haberler yer aldý.
Genel Yayýn
Yönetmenliðini Fatih
Turbay, Yazý Ýþleri
Müdürlüðü'nü de
Ahmet Þahin'in yaptýðý
dergide Eðitimci Yazar
Ethem Erkoç'un
Namazgâh, TRT
Ýstanbul Haber
Müdürü Mehmet Akif
Ersoy'la Gazze
hakkýnda yapýlan
ropörtaj, Hüseyin
Teke'nin Çorum
güreþlerine ait
görüþleri, Mehmet
Okumuþ'un Çaðýmýzýn
yeni sorunu: Mobil
baðýmlýlýk, Mustafa
Demirer'in Milli
Piyango Ýhalesi ve
Ahmet Ahlatcý, Savaþ
Baykan'ýn Nikon
D810'a kýsa bir bakýþ,
Uzm. Dr. Zafer
Boyacýoðlu'nun
Gerçek Bir Hayat
Ýksiri: Gülümsemek,
Mehmet Sefa
Doðru'nun Ana Akým
Sinema'da Kadýn
Figürü, Gülesin
Aðbal'ýn Bayramlar
deðil, biz deðiþtik,
Mithat Mumdzic'in Bir
Cut gerçeði: Kurgu,
Servet Seyfettin
Mete'nin Çorum'da
köy þenlikleri, Hüseyin
Kýr'ýn Mona Roza,
Yasir Ahýskalý'nýn
Ýkibuçuk yýl evvel
üþüyen bir gecenin
hikâyesi, Av. Cavit
Tatlý'nýn 17 Aralýk'tan
22 Temmuz'a Hukuk
ve Hitit Üniversitesi'ne
yeni kayýt olan
öðrencilerin görüþleri
yer alýyor.
Bidergi Yazý Ýþleri
Müdürü Ahmet Þahin,
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
Derginin Yazý Ýþleri Müdürlüðü'nü de Ahmet Þahin.
dördüncü sayý ile
birlikte geriye doðru
baktýklarýnda dergicilik
alanýnda doðru yolda
olduklarýna
inandýklarýný söyledi.
Çorum'daki ve
Türkiye'deki güncel
olaylara Bidergi bakýþ
açýsýyla yer vermeye
çalýþtýklarýnýn altýný
çizen Ahmet Þahin,
"Dergimizin her
sayýsýný bir öncekinden
daha farklý ve içerik
olarak daha zengin
olarak
okuyucularýmýzla
buluþturmak istiyoruz.
Emeði geçen tüm
arkadaþlarýmý
kutluyorum." dedi.
(Haber Merkezi)
BAYRAMA
ÖZEL
SÝPARÝÞLERÝNÝZ
ALINIR
BAKLAVALAR
*
*
*
*
HAS BAKLAVA
GÜL BURMA
SIKMA
DÝLBER DUDAÐI
SU BÖREÐÝ
* KIYMALI
* PEYNÝRLÝ
EKMEK ARASI
VE SANDVÝÇ ARASI
* SUCUK
* KÖFTE
* TAVUK
* SOSÝS
* CÝGER
ALO PAKET : 224 45 97
YENÝ ADRESÝMÝZ VE YENÝ SHOWROOM’UMUZLA
TÜM ÇORUM HALKININ HÝZMETÝNDEYÝZ
(Ç.HAK:2705)
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Çorum'un en kapsamlý aktüel, magazin ve haber dergisi Bidergi'nin 4. Sayýsý çýktý.
(Ç.HAK:2726)
T
ürk Hava Yollarý’nýn ÝstanbulMerzifon / Merzifon-Ýstanbul
uçuþ sefer saatlerinde 1 Kasým 2014
tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere deðiþiklik yapacaðýný resmi
web sayfasý aracýlýðýyla ilan etmesine yapýlan itiraz, Ticaret ve Sanayi
Odasý yönetimi tarafýndan AK Parti
Çorum Milletvekili TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu’ya iletildi.
3
Çevre yolu Bulvarý üzeri No: 83 Çorum Tel: 777 09 07 - 777 09 08
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 25 EYLÜL 2014
Baþköy’den veda mesajý
27
Eylül Cumartesi günü Çorum’dan ayrýlacak
olan Vali Sabri Baþköy, bir mesaj yayýmlayarak
veda etti.
Son Valiler Kararnamesi ile merkeze alýnan Vali
Sabri Baþköy, Çorum’a ve Çorumlu’ya hizmet etmekten büyük onur duyduðunu belirttiði mesajýnda þöyle
dedi;
“Büyük Atatürk'ün “Millete efendilik yoktur.
Hizmet etmek vardýr. Bu millete hizmet eden, onun
efendisi olur” sözünün rehberliðinde görevimizi yaparken kanun ve hukuk çerçevesinde; zorlaþtýrmadan
kolaylaþtýrmaya, istenildiðinde her an ulaþýlabilir durumda olmaya, vatandaþýn yerine kendimizi koyarak
empati yapmaya, problemlerin çözümünde sonuç
odaklý davranýlmasýna ve çözüm için meþru bütün
yollarýn kullanýlmasýna, görevin ve iþin hakkýnýn verilmesine, karþýlýklý saygý, iþbirliði ve koordinasyon
içerisinde hizmet etmeye, makam ve gönül kapýmýzýn
toplumun her kesimine açýlmasýna ve her kesimle
köprü kurulmasýna azami gayret gösterilmiþtir. Bunun
þahitliði sizlerin ve Çorum'un vicdanýna emanet edilmiþtir.
Görev yaparken; saygýdeðer Çorumlular, milletvekillerimiz, vali yardýmcýlarýmýz, kaymakamlarýmýz,
kolluk birimleri amirlerimiz, üniversitemiz, belediye
baþkanlarýmýz ve meclis üyelerimiz, il özel idaresi ve
il genel meclisi üyelerimiz, siyasi parti temsilcilerimiz, muhtarlarýmýz, sivil toplum kuruluþlarýmýz, oda
ve meslek kuruluþlarýmýz, basýnýmýz ile kamu kurum
ve kuruluþlarýnda çalýþan mesai arkadaþlarýmýz maddi
ve manevi katký ve desteklerini, tecrübelerini, bilgilerini ve emeklerini esirgememiþlerdir.
Çorum'a hizmet eden ve emeklerini esirgemeyen
herkese teþekkür ediyorum. Benden sonra görevi devralacak deðerli meslektaþýma baþarýlar diliyorum.
Bu vesileyle, tüm Çorumlular’ýn ve çalýþma arkadaþlarýmýn yaklaþan Kurban Bayramý’ný þimdiden
tebrik ediyor, onlarý sevgi ile selamlýyorum. Allahaýsmarladýk.” (Haber Merkezi)
Duran Durmuþ
Sen neyin kafasýný
yaþýyorsun Aziz Önal(?)
Ticaret Borsasý’na veda ziyareti
Çorum Valisi Sabri Baþköy’ün veda ziyaretleri sürüyor.
Ç
orum Valisi Sabri
Baþköy’ün veda
ziyaretleri sürüyor.
Ýçiþleri Bakanlýðý
tarafýndan merkez
valisi olarak atanan
Vali Sabri Baþköy,
Ticaret Borsasý’ný
ziyaret etti. Ziyarette
Vali Baþköy, Ticaret
Borsasý Baþkaný Ali
Bektaþ ve yönetim
kurulu üyeleri ile
vedalaþtý.
Ticaret Borsasý
Baþkaný Ali Bektaþ,
Vali Baþköy’ün görev
süresi boyunca
yaptýðý çalýþmalarýn
takdire þayan
olduðunu söyledi.
Vali Baþköy’ün
toplumun tüm
kesimleri olduðu gibi
tüccar ve sanayicinin
de sorunlarýyla
yakýndan ilgilendiðini
ve kendilerini hiçbir
zaman yalnýz
býrakmadýðýný dile
getiren Bektaþ, Vali
Baþköy’e bundan
sonraki yaþamýnda
baþarýlar diledi.(ÝHA)
Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Vali Baþköy’ün görev süresi
boyunca yaptýðý çalýþmalarýn takdire þayan olduðunu söyledi
‘Saðlýðýnýzla oynamayýn, eczacýnýza danýþýn’
25
Eylül Dünya Eczacýlýk Günü nedeniyle eczacýlýk mesleði, ilaç kullanýmýnda dikkat edilmesi gerekenler ve
akýlcý ilaç kullanýmýnýn önemi ile ilgili açýklamalarda bulunan Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, “Eczacý hastanýn ilaç
tedavisine odaklanan saðlýk çalýþanýdýr. Her ilaç doðru kullanýlmadýðýnda zehirdir.” dedi.
Hastalýklarýn tedavisinde ilaçlarýn kullanýlmaya baþlandýðý tarihin ilk dönemlerinden bu yana, insan saðlýðýna hizmet veren en köklü mesleklerden biri olan eczacýlýk mesleðinin, saðlýk hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesinde
de önemli bir yere sahip olduðunu belirten Dr. Yücel, þu
açýklamalarda bulundu;
“Ýlaç, zorunlu bir tüketim maddesi olmasýnýn yaný sýra,
tüketicinin kendisinin seçemeyeceði bir uzmanlýk gerektirdiDr. Ýsmail Yücel
ðinden tüketicinin hakkýnda en az bilgi sahibi olduðu üründür.
Temelde her ilaç toksik bir madde, uygunsuz kullanýldýðýnda ölüme kadar varabilen ciddi hasarlar oluþturan bir ürün iken, diðer yandan da bilinçli ve uygun kullanýldýðýnda insan ve toplum saðlýðýnýn sürdürülebilmesi ve geliþtirilebilmesi için vazgeçilmezdir.
Akýlcý ilaç kullanýmý, bir hastalýðýn önlenmesi, kontrol altýna alýnmasý veya tedavi
edilmesi için bir ilacýn kullanýlmadan önce mutlaka 5 yönden doðru olduðundan emin olmaktýr: Doðru ilaç, doðru kiþi için, doðru miktarda, doðru zamanda ve doðru þekilde
(yutma, çiðneme gibi)
Ýlaç, hekim önerisi ve eczacýnýn uyarýsý doðrultusunda kullanýlmalý. Ýlaçlarýn nasýl
kullanýlacaðý ve saklanacaðý tam olarak öðrenilmeli ve eksiksiz olarak uygulanmalý. Hekim ve eczacý ile görüþüldüðünde, en son kullanýlan ilaçlar belirtilmeli. Bünyedeki alerjik durumlar saðlýk personeline bildirilmeli. Ýlacýn yan etkileri konusunda hekim ve eczacýdan bilgi alýnmalý.
Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, “Eczacý hastanýn ilaç tedavisine odaklanan saðlýk
çalýþanýdýr. Her ilaç doðru kullanýlmadýðýnda zehirdir.” dedi.
biçimde kullanýldýðýný garanti etmektir.
Ýlaç tedavinize iliþkin en doðru cevaplarý vermek, ilaç bileþimleri hazýrlamak, reçeteleri karþýlamak ve ilaç vermek, ilaç tedavinizden maksimum faydayý saðlamanýza yardýmcý olmak, olasý yan etkileri, ilaç-ilaç, ilaç -gýda etkileþimlerini en aza indirgemek,
ilaçlarýn güvenli ve doðru kullanýmýna ve reçetede verilen ilaç tedavisine uyumun önemi konusunda hastalara ve hasta bakýcýlara danýþmanlýk hizmeti vermek, saðlýk durumunuzu iyileþtirmek için gerekli yönlendirmeleri yapmak ve tavsiyelerde bulunmak, hafif
rahatsýzlýklarýnýzda veya ilaç dýþý saðlýk ürünlerinizde sizin için en doðru ürünü seçmenize yol göstermek için eczacýnýz yanýnýzdadýr.
Ýlaç kullanýmý yarýda kesilmemeli. Ýlaç kullanýrken alkollü içkiler tüketilmemeli.
Hamilelik süresince ve emzirme döneminde hekime danýþmadan hiçbir ilaç kullanýlmamalý. Ýlaçlar kilit altýnda ve çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde muhafaza edilmeli. Son
kullanma tarihi geçmiþ olan ilaçlar kesinlikle kullanýlmamalýdýr.
Eczacýnýz bir ilaç uzmanýdýr ve hastalýk sürecinizde size destek vermek, ilaçlarýnýz
ve diðer saðlýk ürünlerine iliþkin en doðru bilgiyi size ulaþtýrmak için en yakýn eczanede
sizi bekliyor!
AKILCI ÝLAÇ KULLANIMI ÝÇÝN DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKENLER
‘HER ÝLAÇ DOÐRU KULLANILMADIÐINDA ZEHÝRDÝR’
Bazý ilaçlar, diðer ilaçlarla, besin takviyeleri ile veya gýdalarla alýnmamalýdýr.
Tüm bu koþullara uyulduðu takdirde, akýlcý ilaç kullanýmý konusunda kiþinin sorumluluðu tamamen olmasa da azalmýþ olacaktýr.
RUN
Öteki
4
ÝLAÇ KULLANMAYA BAÞLAMADAN ÖNCE, HEKÝM VE ECZACIYA SO-
Bu ilacý niçin kullanmam gerekir? Ýlacý doðru biçimde kullanmazsam ne olur? Ýlacý nasýl hazýrlayacaðým? (sulandýrma, suya atma, çalkalama gibi) Ýlacý günün hangi saatlerinde kullanacaðým? Ýlaç tedavim kaç gün sürecek? Ýlacý kullanýrken kaçýnmam gereken yiyecek ve içecekler var mý? Tedavim sýrasýnda istenmeyen bir etkiyle karþýlaþýrsam
ne yapmalýyým?
Eczacýlarýn birincil rolü hastanýn ilaçlarýnýn en etkili olanlar olduðunu ve en doðru
lir.
Bazý ilaçlar sadece sizde alerjik reaksiyona veya istenmeyen etkilere neden olabi-
Bazý ilaçlar aç karnýna bazýlarý tok bazýlarý ise yemeklerle alýnmalýdýr.
Bazý ilaçlar buzdolabýnda saklanýr
Ýster besin takviyesi, ister bitkisel ürün ister vitamin adý altýnda geçsin kullandýðýnýz her ilaç doðru kullanýlmadýðýnda bir zehir niteliðindedir ve size yarardan çok zarar
getirir. Doðru bilgilenmek ve doðru yönlendirilebilmek için mutlaka eczacýnýza danýþýn.
Saðlýðýnýzla ve hayatýnýzla oynamayýn.” (Haber Merkezi)
Evin bireylerinden biri nüfus cüzdanýný
kaybetti…
Haliyle yenisini çýkarmak gerek…
18 yaþýndan küçük olduðu için Nüfus
Müdürlüðü'ne gittim durumu anlattým…
Muhtardan belge getirmemi söyledi
memur…
Ben de 'bu iþ için muhtara gerek yok,
sizin verme yetkiniz var' dedim…
Bana Müdürle görüþmemi önerdi…
Müdürle görüþtüm, o da muhtardan belge
getirmemi söyledi…
'Sizin verme yetkiniz yok mu?' dedim…
"Hayýr" diye cevap verdi…
…………..
Nüfus Müdürlüðü'ne gitmeden önce
birlikte çalýþtýðým bir arkadaþým da daha önce
kimliðini kaybetmiþti… Ona özellikle
sormuþtum, muhtardan belge almadýðýný bu
iþleri Nüfus Müdürlüklerinin yaptýðýný sadece
kendisinin form doldurduðunu söylemiþti…
Muhtara gitmeden nüfus cüzdanýný
yeniden almýþ…
Ben de bunu hatýrlattým…
Bozuldu…
"Vermiyorum kardeþim" dedi…
'Arkadaþý getireyim inanmýyorsan?'
dedikten sonra, tuhaf bir üslupla "ne demek
istiyorsun sen?" diyerek tersledi…
…………
Dýþarý çýktým yolda yürürken bir arkadaþa
denk geldim…
Moralim bozuk olduðunu anlamýþ olacak
ki, "bir þey mi oldu?" diye sordu…
Ben de anlattým…
O da eþinin kimliðini bir yýl kadar önce
kaybettiðini, ama iþi Nüfus Müdürlüðünde
hallettiðini söyledi…
Ardýndan "tipini beðenmemiþtir" dedi.
Ben de 'tipe göre olsa onun da o koltukta
oturmamasý gerekir' dedim…
…………
Hani kural herkese ayný olsa eyvallah…
Tahterevalli gibi…
…………
Bak Aziz;
Herhalde o koltukta çok oturmandan olsa
gerek ruhun daralmýþ…
Kalbin kararmýþ azizim…
Yaþ sadece sayýdýr, olgunluk senin
tercihin…
Olmamýþsýn…
…………
Maalesef ana dilin gibi iki yabancý dil
biliyorsun; Ýlgisizce ve Anlamazca…
………….
Bir de neden oturduðum mahalleyi sordun
onu anlamadým…
………….
Haa unutmadan bence o 'Aziz' olan ismini
deðiþtir…
Not: Bugüne kadar hiçbir þahsi sorunumu
yazmamýþtým…
Kiþiselleþmedim…
E sabýr taþý deðiliz ya…
Bazen taþ bile çatlýyor…
Verdiðim rahatsýzlýktan dolayý herkesten
özür dilerim… Aziz Önal hariç…
‘Erdoðan’ýn sözleri yaralayýcý’
Ö
zgür Der Genel Baþkaný Rýdvan Kaya, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ý kýnadý.
Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'ýn BM zirvesi için gittiði New York'ta basýn
mensuplarýyla söyleþisi esnasýnda sarf ettiði sözlerin dirayetli tutumdan çark edileceði izlenimini doðurduðunu iddia eden Kaya, "Türkiye, topyekün Suriye direniþini hedef alan Amerikan saldýrganlýðýna hiçbir yolla ve hiçbir biçimde destek vermemelidir, veremez! Suriye'de 4. yýlýna yaklaþan sistematik zulümlere, katliamlara göz yumanlarýn insanlýktan, barýþtan söz etmeye haklarýnýn olmadýðýnýn altýný çiziyoruz. Türkiye Ýslam ümmetini yaralayacak hiçbir operasyonda yer almamalý, bilakis bu tür saldýrýlara karþý mazlumdan yana tutumunu sürdürmelidir. Geçmiþte
defalarca görüldüðü üzere emperyalist güçlere yanaþarak elde edilebilecek tek þeyin iþbirlikçilik utancý ve zillet olacaðýný bir kere daha hatýrlatýyoruz." dedi.
Ýþte Özgür Der Genel Baþkaný Rýdvan Kaya'nýn o deðerlendirmeleri;
"Afganistan ve Irak'ýn iþgalcisi, Yemen'den Somali'ye kadar Ýslam coðrafyasýnda devam etmekte olan insanlýk suçlarýnýn faili, Siyonist vahþetin baþ destekçisi ABD Irak'tan sonra Suriye'de de katliam yapýyor. IÞÝD'in ilerleyiþini durdurma
gerekçesiyle iþbirlikçilerinin de katkýsýyla denizden ve havadan Suriye topraklarýna bomba yaðdýrýyor. ABD gerçekleþtirdiði saldýrýlarla daha önce Irak'ta taifecimezhepçi güçleri desteklediði gibi, þimdi de Beþþar Esed diktatörlüðünün ömrünü
uzatma çabasýnda.
Suriye'de direniþ güçlerini hedef alan Amerikan saldýrýlarý üç yýlý aþkýn bir süredir devam etmekte olan yalanlarý açýða çýkarmýþ, sahtekârlarýn maskelerini düþürmüþtür.
Tüm bu süre boyunca Suriye halkýnýn karþý karþýya kaldýðý vahþeti sona erdirmek için kýllarýný kýpýrdatmayanlar, býrakýn mazlumlara destek vermeyi, uygu-
ladýklarý silah ambargosu ile Suriye halkýný savunmasýz býrakanlar bugün açýkça
diktatörlük rejiminin arkasýnda olduklarýný göstermiþlerdir. Geçtiðimiz yýl Doðu
Guta'da gerçekleþtirdiði kimyasal katliamdan sonra "kýrmýzý çizgilerimiz aþýldý"
muhabbetiyle yalandan yere Esed rejimine tehditler savurarak günü kurtaran ABD,
direniþ güçlerine karþý sürdürdüðü çok yönlü baský stratejisini askeri saldýrýlarla bir
üst aþamaya taþýyarak safýný açýkça belli etmiþtir.
Ýþgalci-sömürgeci varlýðýyla ve Ýslami hareketlere karþý açýk düþman kimliðiyle ABD'nin bu coðrafyada Müslüman halklardan, mazlumlardan yana asla bir
tavýr geliþtirmesi söz konusu olamaz. ABD ve onunla birlikte hareket eden Batýlý
güçler ve bölgedeki iþbirlikçilerinin temel kaygýsý ve hedefi Irak'ta da Suriye'de de
statükoyu korumaktýr. Oysa bu zalim statüko Müslüman halklar için esareti, zulmü ve iþgali temsil etmektedir.
Erdoðan'ýn Amerikan Saldýrýsýna Ýliþkin Sözleri Kaygý Verici ve Yaralayýcý
Olmuþtur!
Bu süreçte Türkiye, emperyalistlerin IÞÝD saldýrganlýðýný önleme adý altýnda
sergiledikleri bu ahlaksýz ve adaletsiz kampanyaya mesafeli tutum alarak Müslüman halklarýn güvenini kazanmýþ, saygýdeðer bir konuma oturmuþtur. Her ne gerekçeyle olursa olsun küresel haramilerin politikalarýna alet olmama tutumunu sürdürmek zorundadýr. Müslüman halklarýn beklentileri bu olduðu gibi, onur ve adalet de bunu gerektirir.
Ne var ki, BM zirvesi için gittiði New York'ta Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'ýn basýn mensuplarýyla söyleþisi esnasýnda sarf ettiði bazý sözler bu dirayetli tutumdan çark edileceði izlenimini doðurmuþtur. Tayyip Erdoðan, ABD'nin Suriye'de gerçekleþtirdiði askeri operasyonlarý olumlu bulduðunu ve Türkiye'nin buna
hem siyasi, hem askeri destek verebileceðini söylemiþtir. Bu sözleri kaygýyla ve te-
Özgür Der Genel Baþkaný Rýdvan Kaya, Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan'ý kýnadý.
essüfle karþýlýyor, Erdoðan'ý kýnýyoruz.
Ve bu ifadelerin sadece ev sahiplerini memnun etmeye matuf, pratik karþýlýðý olmayan sözler olduðunu umuyor, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ý tavrýný gözden geçirmeye ve sözlerine açýklýk getirmeye çaðýrýyoruz.
Türkiye, topyekün Suriye direniþini hedef alan Amerikan saldýrganlýðýna hiçbir yolla ve hiçbir biçimde destek vermemelidir, veremez! Suriye'de 4. yýlýna yaklaþan sistematik zulümlere, katliamlara göz yumanlarýn insanlýktan, barýþtan söz
etmeye haklarýnýn olmadýðýnýn altýný çiziyoruz. Türkiye Ýslam ümmetini yaralayacak hiçbir operasyonda yer almamalý, bilakis bu tür saldýrýlara karþý mazlumdan
yana tutumunu sürdürmelidir. Geçmiþte defalarca görüldüðü üzere emperyalist
güçlere yanaþarak elde edilebilecek tek þeyin iþbirlikçilik utancý ve zillet olacaðýný
bir kere daha hatýrlatýyoruz." (Haber Merkezi)
PERÞEMBE 25 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
5
Türk Eðitim Sen koltukla alana çýktý
ödeneði kapsamýnda 75+75
TL zam yapýlmýþtýr ancak bu
miktar, 666 sayýlý KHK ile yapýlan iyileþtirme uygulamasý
sonucundaki kayýplarý karþýlamak için hiç yeterli olmamýþtýr. Çünkü hatýrlanacaðý üzere
666 sayýlý KHK ile yapýlan ve
öðretmenlerle akademisyenlerin kapsam dýþý býrakýldýðý düzenleme ile 430 TL ile 1400
TL arasýnda deðiþen miktarlarda iyileþtirmeler yapýlmýþtý.
2 milyon 600 bin kamu çalýþaný bu þekilde maðdur edilirSelim Aydýn
ken, Hükümet HSYK seçimleri öncesinde adeta rüþvet daGÜLESÝN DEMÝRER-EMðýtýr gibi hâkim ve savcýlara
RE KUT
1155 TL zam yapýlmýþtýr." deürk Eðitim Sen eðitimde
ðerlendirmesini yaptý.
yaþanan sorunlara dikkat Türk Eðitim Sen eðitimde yaþanan sorunlara dikkat çekmek amacýyla dün bir günlük grev yaptý.
Öte yandan 4/C statüçekmek amacýyla dün bir günsünde modern köleliðin yaylük grev yaptý.
gýnlaþtýrýldýðýný ifade eden
Atatürk Anýtý'nda bir
Aydýn, "Bu uygulama çalýþma
araya gelen Kamu Sen'e baðlý
hayatýnýn en rezil uygulamasýsendikalar da Türk Eðitim
Parti'nin sembolü olan ampullerin
ürk Eðitim Sen'in Hürriyet Parký
dýr. Özelleþtirme maðduru
Sen'in grevine ve basýn açýklabulunduðu koltukla anlatan Türk
önünde yaptýðý grev açýklamasý
olan çalýþanlarýn, iþten çýkarýlmasýna destek verdi. Sendika
malarýnýn ardýndan önlerine
Eðitim
Sen
üyeleri,
"Bu
koltukta
renkli
görüntülere
de
sahne
oldu.
üyeleri ellerinde Türk Bayrakseçenek, ya iþsizlik
yandaþ ve yalaka olmayanlara hayat konulan
larý, Türk Eðitim Sen flamasý Ýktidarýn yandaþlarýný makam
ya da karýn tokluðuna, güvenve pankartlarla Hürriyet Parký koltuðuna oturttuðu, kendisi gibi
yoktur' yazýlý kâðýdýn bulunduðu
cesiz bir þekilde çalýþtýrýlmak
önüne kadar yürüdüler.
olmuþtur. Ölümü görünce sýtkoltuðu, basýn açýklamasý sonunda
düþünmeyenlere yaþam hakký
Burada bir açýklama yamaya razý olan yani iþsiz kalyere devirdiler.
tanýmadýðý iddiasýný, üstünde AK
pan Türk Eðitim Sen Þube
maktansa, bu koþullarda çalýþBaþkaný Selim Aydýn, milli
mayý kabul edenler bugün söeðitimdeki haksýzlýklara, hukuk tanýmazlýða, adam kayýrmalara karþý isyanýn
mürülmektedir. 23 bin 4/C'li çalýþan vardýr. Bu insanlarý kadroya geçirmek atdoruða çýktýðýný belirterek, bütün bunlara dur demek için grev kararý aldýklala deve deðildir. Bazý kesimler her ne kadar 4/C'lileri kadroya geçirmeyi porýný bildirdi ve "Bugün, Hz. Ömer adaletini elinin tersiyle itenlere, milli eðipülist bir yaklaþým olarak görseler de, bu doðru deðildir. Bu insanlara daha
timde ayrýmcýlýk kokan uygulamalara, yýllarýn emeðiyle elde edilmiþ makamönceden verilmiþ kadro sözü vardýr.Toplu sözleþme sürecinde ve sonrasýndalarýn yandaþlara, torpillilere, sýrtý kalýn olanlara peþkeþ çekilmesine"dur" deki Kamu Personeli Danýþma Kurulu toplantýlarýnda 4/C'li çalýþanlarýn kadronildiði gündür." dedi.
ya geçirilmesine ve statülerinin iyileþtirilmesine yönelik çalýþmalarýn yapýlacaðý hüküm altýna alýnmýþtýr. Tüm bunlara raðmen hala bu insanlar yok sayýOkullarda yöneticilerin birer birer tasfiye edildiðini dile getiren Aydýn,
lýyorsa, bu anlayýþa yuh olsun! Taþeronlaþma almýþ baþýný gitmektedir. KamuMEB Yasasý ve akabinde çýkarýlan Yönetici Atama Yönetmeliði ile okullarýn
da taþeron çalýþan insanlarýn sayýsý 2002 yýlýnda 10 bin civarýnda iken, bugün
hallaç pamuðu gibi daðýtýldýðýný söyledi. Görev süresi uzatýlacak müdürlerin,
belediyelerde dahil edildiðinde 2 milyon 500 bine ulaþmýþtýr. Maliyetleri düideolojisi ve siyasi duruþu iktidara yakýn olanlardan seçildiðini savunan Ayþürmek, ucuz ve iþ güvencesiz insan çalýþtýrmak anlamýna gelen taþeronlaþma
dýn, 8 bin okul müdürünün adeta idam edildiðini dile getirdi." MEB'in bu öteçalýþma hayatýný tehdit etmektedir. AKP iktidarý döneminde tavan yapan taþekileþtiren anlayýþýný kökünden reddediyoruz." diyen Aydýn, konuþmasýný þöyronlaþma
insan sömürmenin diðer adýdýr. Ýktidar yaptýðý düzenlemelerle taþele sürdürdü: "Milli eðitimde yaþanan sorunlar sadece kadrolaþmayla ilgili deronlaþmayý meþrulaþtýrmakta, devlet memurluðu kavramýnýn yerine koymaya
ðildir. Eðitim çalýþanlarý angarya görevlerle maðdur edilmektedir. Þöyle ki;
çalýþmaktadýr." þeklinde konuþtu.
öðretmenlerin nöbet hizmeti bulunmaktadýr. Ancak asýl iþi eðitim hizmeti olan
öðretmenler, sorumluluðu çok geniþ olan nöbet hizmetinin karþýlýðý olarak ek
Aydýn hükûmetin eðitim sorunlarýný çözme anlayýþýndan uzak olduðunu
bir ücret alamamaktadýr. Bu durum hem iç hukuka ve uluslararasý mevzuata
savunurken, kendi tavýrlarýnýn siyasi mülahazalardan kaynaklanmadýðýný,
amaçlarýnýn eðitim çalýþanlarýnýn daha huzurlu ve eðitim hizmetinin verimli
hem de hakkaniyet anlayýþýna aykýrýdýr. Sendikamýzýn nöbet ücretleri ile ilgihale gelmesi olduðunu vurguladý. "Sendikamýzýn bu eylemi bir uyarý nitelili olarak uzun zamandýr ortaya koyduðu bir talebi vardý. Bu talep, öðretmenðindedir." diyen Aydýn, "Bu ülkeyi yönetenler aklýný baþýna almalýdýr. Aksi
lerimizin okulda yürüttükleri nöbet hizmetleri karþýlýðýnda 6 saat ek ders taletaktirde bu eylemlerimiz bir son olmayacak, sürekli eylemlilik süreci baþlatýbiydi. Hatta bununla ilgili dilekçeler hazýrladýk ve bu dilekçeler þubelerimiz
lacaktýr. En kýsa sürede taleplerimize cevap bekliyoruz, alacaðýmýz cevap eytarafýndan MEB'e gönderildi."
lemlerimizi de þekillendirecektir. Biz sözümüzü söyledik, duyan duymayan
Aydýn, açýklamada TÝS'e de deðinerek, "Öðretmenlere, eðitim-öðretim
kalmasýn!" sözleri ile açýklamayý tamamladý.
T
Ampullü koltuðu devirdiler
T
Eðitim-Ýþ tepki gösterdi
HURÞÝT BOZKURT
E
ðitim Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi, çalýþma hayatýnda yapýlan düzenlemelere tepki göstererek, AK
Parti'yi eleþtirdi.
Eðitim Ýþ Sendikasý
üyeleri bugün saat 10.00'da
Gazi Caddesi üzerinde bulunan sendika merkezi
önünde toplanarak Gazi
Caddesi üzerinde yürüyüþe
geçti. 'Yandaþ müdür isteÝlhan Yaþar
miyoruz, rotasyona boyun
eðmeyeceðiz, gerici deðil,
Eðitim Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi, çalýþma hayatýnda
laik eðitim, eðitimde özelleþtirmeye hayýr' þeklinde slogan atan sendikacýlar, PTT binasý önünde basýn açýklayapýlan düzenlemelere tepki göstererek, AK Parti'yi eleþtirdi.
masý yaptý.
seçmen devþirilecek bir mekanizmaya dönüþtürülmek istenmekte.
Eðitim Ýþ Þube Baþkaný Ýlhan Yaþar, siyasal iktidarýn cumhuriye'Cumhuriyet kazanýmlarý yok ediliyor'
tin eðitim sistemini yok etmek için olanca gücüyle çalýþtýðýný, piyasacý ve gerici eðitim modelini topluma zorla dayattýðý bir süreçten geCumhuriyetin kazanýmlarý gözlerimizin önünde yok edilirken,
çildiðini iddia ederek, þu görüþlere yer verdi; "AK Parti iktidarý, torEðitim-Ýþ'in buna sessiz kalmasý düþünülemez. Eðitim-Ýþ, dün olduðu
ba yasalarla devlet memurlarýnýn iþ güvencelerini ortadan kaldýrmagibi bugün de hem eðitimin gericileþmesine karþý çýkmakta ve hem
ya, kapitalizmin en acýmasýz emek sömürüsü olan taþeronluk sistemide kapitalist sistemin saldýrýlarýna karþý durmakta.
ni eðitime sokmaya çalýþmakta.
Bu saldýrýlarý yalnýzca sýnýfýn birlik, dayanýþma ve mücadele güMEB, yandaþlarýný idareci yapmak için iktidar taþeronluðu yacü durdurabilir. Ancak bizim birlik çaðrýmýz yanýt bulmamýþtýr. Eðipan Hükümet-Sen'in yönlendirmesi ile yýllardýr eðitim sistemine
timin gerçek sorunlarýný dile getirmek yerine, etnik temelli taleplerle
emek vermiþ idarecilik yapmýþ insanlarý görevden aldý. AKP'nin ve
emekçilerin ortak mücadele zemini yok edilmiþtir.
yandaþ sendikanýn bu kadrolaþma meraký, yalnýzca yöneticilerle sýBiz Eðitim-Ýþ olarak, gerici ve sömürücü sisteme karþý mücadenýrlý olmadý, yeni torba yasada ortaya çýkan yandaþ öðretmen planlalede var olduðumuzu her zaman ifade ettik. Emekten ve cumhuriyetrý ile anlaþýldý.
ten yana tavrýmýzda asla yalpalamadýk.
Bugün eðitimcilere rotasyon tahdidi dayatýlýyor. Yaþamlarýný zor
Eðitim emekçilerinin gerçek temsilcisi olan Eðitim-Ýþ; ulusal,
koþullara raðmen sürdürmekte olan öðretmenlerimizi yerlerinden ve
laik, bilimsel, demokratik ve nitelikli kamusal eðitim talebini seslenokullarýndan koparacak yeni bir düzenlemeye gitmek, iktidarýn kendirmek, yönetici kýyýmýna, TEOG kargaþasýna, rotasyon uygulamaladisi gibi düþünmeyenleri emekliliðe zorlamaktan baþka bir þey deðil.
rýna karþý çýkmak için alanlardaki yerini almýþtýr.
Kayýrma ve kýyýmlar sürerken, ortaöðretime geçiþ sistemi son 12
'Cumhuriyetin okullarý yakýlmakta'
yýlda 12 deðiþiklikle tam bir kaosa dönüþtürüldü.
Ayrýþtýrýcý bir talep olan anadilde eðitim için cumhuriyetin okul'Tercih yapma özgürlüðü kaldýrýldý'
larý yakýlmakta, bayraðýmýza, Atatürk anýtlarýna saldýrýlar yapýlýrken,
Öðrencilerimizi yetenek ve baþarý düzeyine göre yönlendirebine Baþbakanýn ve nede Milli Eðitim Bakanýnýn sesi çýkmaktadýr. Balen bir sisteme geçilememiþ, tersine TEOG sýnavlarýyla öðrencilerikanlýðýn bunlar yaþanýrken ortaöðretim kurumlarýnda kýz öðrencileri
miz bir kargaþanýn içine sokulmuþtur. Zoraki bir imam-hatipleþtirme,
derslere nasýl türbanlý týkacaðýnýn hesabým yaptýðý anlaþýlmýþtýr.
ortaöðretim sisteminin sonucu haline gelmiþtir. Tercih yapma özgürBugün eðitim emekçilerinin, velilerin ve öðrencilerin yaþadýðý
lüðü ortadan kaldýrýldýðý gibi ekonomik ve ulaþým olanaklarý hiçe sasorunlar çýð gibi büyümüþ, siyasi kadrolaþma en alt birimlere kadar
yýlarak öðrenci yerleþtirmesi yapýlmýþ, nakiller þansa býrakýlarak adeinmiþtir. Okullar, devletin halkýna hizmet birimleri olmaktan çýkmýþ,
ta bir "Nakil Toto" oynatýlmýþtýr.
AKP'nin eðitim bürolarý haline getirilmiþtir. AKP hükümeti yandaþ
'Eðitim paralý hale getirildi'
yönetici atamalarýyla baþlayýp, aday öðretmenlerin mülakatla atanmasýyla devam eden uygulamalarýyla Cumhuriyeti tehdit eden bir
Devlet kendi okullarýna yeterli ödenek ayýrmazken, özel okullakadrolaþma ataðýna giriþmiþtir.
ra devlet kasasýndan öðrenci baþýna 3 bin 500 TL'den 600 milyon
TL'lik kýyak çekilmekte. Anayasal ve evrensel bir hak olan eðitim,
Siyasal iktidarýn kendisi gibi düþünmeyen hiçbir emekçiyi devparayla satýlan bir meta konumuna indirgenmiþ, kamusal ve eþit dület kurumlarýnda istemediði açýktýr. Müdürler üzerinden baþlayan perzeyde sunulmasý gereken eðitim hizmeti paralý hale getirildi. Böyleformans ölçme sisteminin yakýn zamanda öðretmenlere ve diðer eðice devletin kendi okullarýný gözden çýkardýðý anlaþýlmaktadýr.
tim çalýþanlarýna da uygulanacaðý, bu performans kriterlerinin tüm
eðitim çalýþanlarýnýn ve diðer çalýþanlarýn iþ güvencelerinin ellerinden
AKP ile bir "inanç öðretisi" önce siyasallaþtý, þimdi ise eðitim
alýnacaðý bir süreç yaþanacaktýr.
sistemini etkisi altýna aldý. Ýnanç özgürlüðünün temeli olan laiklik, fiili durum oluþturularak ortadan kaldýrýlmaya çalýþýlmakta. Laik ve biBuradan iktidarý uyarýyoruz; eðitimden, geleceðimizden elini
limsel eðitim kaldýrýlarak, yerine "AKP öðretisi" konulmuþtur.
çek diyoruz.
Eðitim sistemi bir taraftan genelleþtirilmekte, bir taraftan da söBütün sendikalarý haklý taleplerle yapýlan eylemleri meþru olmamürünün merkezi haline getirilmektedir.
yan zeminlere çekmeden, mesleðimize, ülkemize, cumhuriyete karþý
tehlikeleri görerek, daha büyük ve etkin eylemleri örmeye davet ediEðitim sistemi aklýn, bilimin ve sanatýn ýþýðýnda deðil, dogma,
yoruz."
hurafe ve dayatmalar içinde yönetilmektedir. Eðitim sistemi, oy ve
KESK’e baðlý sendikalar sendikalar Türkiye genelinde
olduðu gibi dün bir günlük grev yaptý.
Halaylar çekerek grev yaptýlar
EMRE KUT
K
amu Emekçileri
Sendikalarý Konfederasyonu(KESK)'e
baðlý sendikalar Türkiye genelinde olduðu gibi dün bir günlük grev
yaptý.
Özdoðan kavþaðýnda bir araya gelen
sendika üyeleri Saat
Kulesi'ne kadar ellerinde pankartlarla yürüyerek Hürriyet Parký önüne geldiler. KESK'e
baðlý tüm sendikalarýn
destek verdiði grev nedeniyle bir basýn açýklamasý yapan KESK
Çorum Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü
Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet
Öztürk, "Türkiye'yi yönetenlerin iç ve dýþ politikadaki tutumlarýndan dolayý sorunlarýn
aðýrlaþtýðý,
Ortadoðu'nun IÞÝD gibi çetelerce gerçekleþtirilen
katliamlarla kan gölüne
çevrildiði ve özellikle
eðitim alanýnda çok
yönlü saldýrýlarýn, dayatmalarýn ve hak kayýplarýnýn arttýðý bir dönemde sesimizi duyurmak ve sorunlarýmýza
kalýcý çözümler üretilmesi için bir kez daha
alanlardayýz." dedi.
Öztürk, yýllardýr
eðitim sistemine yönelik olarak atýlan her
adým, yapýlan her yasal
düzenleme ve fiili uygulamanýn, okulöncesinden yükseköðretime
kadar eðitimin bütün
kademelerinde piyasalaþtýrma ve ticarileþtirme uygulamalarýný arttýrdýðýný savunarak, "
Kamu kaynaklarý özel
okullara aktarýlýrken,
devlet okullarý kendi
kaderine terk edilmiþtir. Çocuklarýmýzýn ve
bütün toplumun geleceðini ipotek altýna
alýnmaktadýr. Milli Eðitim Bakanlýðý eðitimde
yýllardýr acil çözüm
Mehmet Öztürk
bekleyen sorunlarý bir
tarafa býrakýp, eðitim
sistemi üzerinden toplum içinde yeni ayrýþmalar ve kutuplaþmalar
yaratacak uygulamalarý
hayata geçirmeyi sürdürmektedir. Özellikle
eðitimde 4+4+4 dayatmasý sonrasýnda, eðitime yönelik doðrudan
siyasi müdahaleler artmýþtýr. Eðitim müfredatýnýn içeriðine dini söylem ve ifadelerin yerleþtirilmiþ, okul dönüþümleri
sürecinde
imam hatiplere ayrýcalýk tanýnmýþ, dini içerikli dersler zorunlu
seçmeli olmuþtur." diye
konuþtu.
Açýklamada, okullara mescit açýlmasýný,
baþörtüsü serbestliðini
de eleþtiren Öztürk, iktidarýn bir sonraki hedefinin, karma eðitimi
tamamen ortadan kaldýrmak olduðunu, böylelikle Cumhuriyet'in
en temel kazanýmlarý
yok edilmeye çalýþýldýðýný iddia etti.
Öztürk, öðrencilerin özel liselere, meslek
liselerine, imam hatip
liselerine ve açýk liselere yönlendirilme sürecinin TEOG ile resmen
bir zorunluluða dönüþtüðünü
belirtirken,
okullarda siyasi iktidar
çizgisinde olmayan tek
bir yöneticinin bile görev almamasý için düðmeye basýldýðýný ileri
sürdü.
Türkiye çapýnda
görev yapan yüz binlerce öðretmenin kendi istekleri dýþýnda zorla rotasyona tabi tutulacaðýný, tarihin en büyük ve
en kitlesel sürgünü hayata geçirileceðini bildiren Öztürk, sendika
olarak taleplerini þöyle
sýraladý: "Kamusal, demokratik, bilimsel, laik
ve anadilinde eðitimin
önündeki bütün engeller kaldýrýlmalýdýr. Eðitimin bütün kademelerinde dini kurallara göre deðil, bilimsel kurallara göre eðitim yapýlmalý, din ve inanç istismarý anlamýna gelen
uygulamalardan derhal
vazgeçmelidir. Laik
eðitim gerçek anlamýyla yaþama geçirilmelidir. MEB, öðrencileri
özel okullara, meslek
lisesi, imam hatip ya da
açýk liseye yönlendirmekten vazgeçmeli,
TEOG yerleþtirmeleri
sürecinde yaþanan sorunlar en kýsa sürede
çözülmelidir. Eðitimde
siyasi kadrolaþmaya,
zorunlu rotasyon giriþimlerine, angarya çalýþma ve performans
uygulamalarýna derhal
son verilmelidir. Öðretmen ve yardýmcý
hizmeti açýklarý kapatýlmalýdýr. Okullarda ve
üniversitelerdeki eðitim emekçilerine yönelik soruþturma, sürgün
ve görevden almalara
son verilmelidir. Memur Sen'in imzaladýðý
ihanet sözleþmesi nedeniyle oluþan enflasyon kayýplarýmýz karþýlanmalý, maaþlarýmýza
2014 enflasyon farklarý
ödenmeli, ücretlerimiz
gerçek bir toplusözleþme ile belirlenmelidir.
Kamu kaynaklarý özel
okullara deðil, devlet
okullarýna aktarýlmalý,
eðitime yeterli bütçe,
okullarýmýza ihtiyacý
kadar ödenek ayrýlmalýdýr."
Basýn açýklamasýnýn ardýndan sendika
üyeleri davul zurna eþ-
6
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 25 EYLÜL 2014
Koçhisar’dan Çorum’a
içmesuyu gündemde
O
Salim Uslu baþkanlýðýndaki heyet Koçhisar Barajý’ndan
Çorum’a isale hattý yyapýlmasýný gündemine aldý.
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarlýðý'nda Çorum heyeti ile toplantý yapýldý.
Toplantýya; Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Müsteþar Lütfi
Akca, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Alaca Belediye Baþkaný Muhammed
Esat Eyvaz, Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Büküþ katýldý.
rman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarlýðý'nda Çorum heyeti ile
toplantý yapýldý. Toplantýya; Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Müsteþar Lütfi
Akca, Çorum Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü,
Alaca Belediye Baþkaný
Muhammed Esat Eyvaz,
Baþkan Yardýmcýsý Yusuf
Büküþ katýldý.
Orman ve Su Ýþleri
Bakanlýðý'nýn Çorum'da
yaptýðý çalýþmalarýn deðerlendirildiði toplantýda,
ayrýca 2020 yýlý sonrasý
Çorum'un içmesuyunu
karþýlamasý
planlanan
Koçhisar Barajý Ýshale
Hattý projelerinin yapýlmasý, Belediye ile koordine saðlanmasý konularý
görüþüldü. Ayrýca devam
etmekte olan Alaca Koçhisar Barajý Sulamasý projesi kapsamýnda arazi toplulaþtýrma çalýþmalarý nedeniyle yaþanan problemler deðerlendirildi. Yaþanan sorunlarýn çözümleri
ile ilgili Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Gýda Tarým
ve Hayvancýlýk Bakanlýðý
Tarým Reformu Genel
Müdürü Gürsel Küsek ile
görüþtü.
(Haber Merkezi)
Uslu resepsiyona katýldý
2
3 Eylül 1932 yýlýnda
Kral Abdulaziz Bin Abdurrahman Al Saud'un Suudi Arabistan Krallýðý'ný
kurmasý sebebiyle kutlanmaya baþlanan "Milli Gün"
þerefine Suudi Arabistan
Ankara Büyükelçiliði bir
resepsiyon verdi.
Düzenlenen resepsiyonda davetlileri, Suudi
Arabistan'ýn Ankara Büyükelçisi Bay Adel Siraj Merdad ve eþi karþýladý.
Resepsiyona Enerji
ve Tabi Kaynaklar Bakaný
Taner Yýldýz, Gýda Tarým
ve Hayvancýlýk Bakaný
Mehdi Eker, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, Türkiye-Suudi Arabistan Parla-
mentolararasý Dostluk Grubu Baþkaný, Þanlýurfa Milletvekili Halil Özcan, Ankara Milletvekili Emrullah
Ýþler, Niðde Milletvekili
Ömer Selvi, CHP Isparta
Milletvekili Ali Haydar
Öner, Ankara Büyükþehir
Belediye Baþkaný Melih
Gökçek, Diyanet Ýþleri
Baþkaný Mehmet Görmez
ve çok sayýda davetli katýldý.
Konuklara resepsiyon
salonunun giriþinde kahve
ve hurma ikram edildi. Resepsiyon Türk ve Suudi
Milli Marþlarý'nýn okunmasýyla baþladý. Marþlarýn
okunmasýnýn ardýndan geleneksel kýlýçlý halk oyunu
ve kýlýçlý pasta kesimi yapýldý. (Haber Merkezi)
Salim Uslu, Suudi Arabistan Ankara Büyükelçiliði’nin düzenlediði resepsiyona katýldý.
Eylemci iþçiler için devreye
T
oplum Yararýna Çalýþma
Programý
(TYÇP)
kapsamýnda
Van'da meydana gelen
depremden sonra istihdam edildikten üç yýl
sonra iþten çýkarýlan iþçiler Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakaný Faruk
Çelik'le görüþtü. Görüþmede sendikacý kökenli
milletvekillerinin yaný sýra AK Parti Çorum Milletvekili HAK-ÝÞ Onursal Baþkaný Salim Uslu
da yer aldý.
Konuya iliþkin yapýlan açýklamada, Van'da
ÝÞ-KUR tarafýndan deprem sonrasý istihdam açmak ve kent ekonomisine katký saðlamak amacýyla üç yýl süreli olarak
merkez ve ilçelerde çalýþtýrýlan iþçiler iþten çýkarýldý. Van'da baþlattýklarý eylemi Ankara'da devam ettiren iþçiler Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakaný Faruk Çelik ile
görüþtüler.
TYÇP kapsamýnda
Van'da meydana gelen
depremden sonra istih-
dam açmak ve kent ekonomisine katký saðlamak
amacýyla üç yýl süreli
olarak merkez ve ilçelerde ÝÞ-KUR tarafýndan
çalýþtýrýlan iþçiler Haziran 2014 tarihinde iþten
çýkarýldý. Ýþten çýkarýlmalarýnýn kendilerini maðdur ettiðini belirten çalýþanlar Van'da eyleme
baþladý.. Yaklaþýk 90 gün
Van'da devam eden eylemsellik, 12 gün önce
Ankara Abdi Ýpekçi Parký'na taþýndý. Abdi Ýpekçi
Parký'nd yaklaþýk 200 kiþinin sürdürdüðü eylemle
sesini duyurmaya çalýþan
iþçiler, üç yýldýr TYPÇ
kapsamýnda çalýþtýrýldýklarýný, buraya umut baðladýklarýný, bu nedenle
kendilerine sürekli ve daimi bir iþ imkâný saðlanmasýný istediler.
AK Parti Van Milletvekili Mustafa Bilici,
iþçi temsilcileri, Hak - Ýþ
Konfederasyonu Onursal
Genel Baþkaný Çorum
Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu,
CHP Ýstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve
CHP Ankara Milletvekili
Ýzzet Çetin'inde bulunduðu heyetin, Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakaný
Faruk Çelik ile görüþtüðünü söyledi. Bilici, yapýlan görüþmede iþçiler
adýna söz alan Ethem Altýn ve Ýsmail Tatlý, üç yýldýr süreli olarak TYPÇ
kapsamýnda çeþitli kurumlarda asgari ücret
karþýlýðýnda çalýþtýklarýný, her yýl haziran ayýnda
iþten çýkarýlarak maðdur
edildiklerini belirterek,
daha önce Marmara depreminde olduðu gibi kendilerine daimi bir statü
verilmesini istediklerini
ifade etti. Milletvekili
Mustafa Bilici, üç yýldýr
TYÇP kapsamýnda toplamda 7 bin 286 çalýþanýn olduðunu belirterek,
yaklaþan Kurban Bayramý öncesinde iþçilerin
maðdur edilmemesini,
bakanlýðýn bu konuda çalýþma yapmasýný talep etti.
Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðý Faruk Çelik, ÝÞ-KUR
TYÇP kapsamýnda bir iþ
Bakan Çelik ile görüþmeye AK Parti Çorum Milletvekili
HAK-ÝÞ Onursal Baþkaný Salim Uslu da katýldý.
ya da hizmetin geçici
olarak yürütüldüðü bir
istidam modeli olduðunu
hatýrlatarak, Toplum Yararýna Çalýþma Programý
kapsamýnda alýnan kiþilerin kendi istekleriyle
geçici olarak 'En Fazla 9
Ay' istihdam edildiðini
belirtti. Daha önce 6 ay
olan çalýþma süresinin
Van Milletvekilleri aracýlýðýyla 9 ay'a çýkarýldýðýný
hatýrlatan Bakan Çelik,
deprem nedeniyle Van'a
7 bin 286 kontenjan verildiðini, bunu sosyal bir
sorumluluk gereði yaptýklarýný ve çalýþanlarýn
hiçbir þekilde denetlenmediðini dile getirdi. Yapýlan toplantýda Bakan
Çelik, Toplum Yarýna
Çalýþma Programý kapsamýnda çalýþanlarla ilgili
sürekli veya daimi bir
statünün söz konusu olmayacaðýný söyledi.
Bakan Çelik, bugün
itibariyle Van ÝÞ-KUR
Müdürlüðü'nde kayýtlý 3
bin 260 açýk iþ talebinin
olduðunu belirterek, bunun yanýnda bu yýl için
Van'a bin 500 kontenjan
verildiðini ifade etti. Bin
500 kiþi için de ilana çýkarýldýðýný aktaran Bakan
Çelik, çalýþanlarýn da kurayla belirleneceðini vurguladý. Ancak Van'da çalýþan ÝÞ-KUR çalýþanlarýnýn maðduriyetlerinin
göz önünde bulundurularak Bakanlýðýn imkânlarýný maksimum düzeyde
kullanarak yeni bir çalýþma yapacaklarýný kaydetti. (Haber Merkezi)
Devlet Su Ýþleri Sungurlu yatýrýmlarý yapýlan toplantýda deðerlendirildi.
Sungurlu’nun
çehresi deðiþiyor
AK
Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, yaklaþýk 3 yýldýr devam
eden Sungurlu Ýlçe Merkezi Sel ve Taþkýn Kontrol
çalýþmalarýnda sona gelindiðini bildirdi.
Geçtiðimiz Haziran ayýnda aþýrý yaðýþlar
sonucu ilçede sel felaketlerinin meydana geldiðini,
bunun üzerine Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý
Müsteþar Akça ile görüþerek Budaközü, Diði ve
Akçay derelerinde teknik inceleme yaptýrdýðýný
hatýrlatan Uslu, Devlet Su Ýþleri Sungurlu
yatýrýmlarýnýn yapýlan toplantýda deðerlendirildiðini
kaydetti.
Orman ve Su Ýþler Bakanlýðý Müsteþarlýk
Makamýnda yapýlan toplantýya; Çorum Milletvekili
ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Müsteþar Lütfi
Akca, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
Aðaçlandýrma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürü
Hanifi Avcý, Alaca Belediye Baþkaný Muhammed
Esat Eyvaz, Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Büküþ,
Sungurlu eski Belediye Baþkaný Selahattin
Uzunkaya, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Ýlçe
Baþkan Yardýmcýsý Bekir Sami Ünsal, Yönetim
Kurulu Üyeleri Kadir Þeran, Bülent Kaleli, Ýl Genel
Meclis Üyesi Ünal Cevizci, Bakanlýk Müþaviri Zeki
Þaltu, DSÝ 5. Bölge Müdürü Murat Acu, bölge
müdür yardýmcýlarý ve þube müdürleri katýldý.
Müsteþar Akca, yaptýðý konuþmada, "Sungurlu
ilçe merkezinin taþkýndan korunmasý için 3 yýldýr
çalýþmalarýmýz sürüyor, Sungurlu Eski Belediye
Baþkaný Selahattin Uzunkaya'nýn gayretleriyle bu
seviyeye geldik. Yukarý havza tedbirleri ile
yukardan aðaçlandýrma gibi tedbirlerle selin taþkýn
olmasýný engellemeye çalýþacaðýz. Arazi incelemesi
planlama belli bir zaman alýyor. Yapýlan
çalýþmalarda sona geldik. Planlama ve proje yapým
iþi tamamlandýðýnda yapým ihalesini yapacaðýz"
dedi.
Sungurlu eski Belediye Baþkaný Selahattin
Uzunkaya da, proje bitirildiðinde Sungurlu'ya yeni
bir çehre kazandýrýlacaðýný söyledi.
AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, "16
ve 28 Haziran tarihlerinde aþýrý yaðýþlar nedeniyle
Sungurlu ilçemizde yaþanan sel felaketi bizleri son
derece üzmüþtür. Konuyla ilgili Orman ve Su Ýþleri
Müsteþarýmýz Lütfi Akça ile görüþmelerde
bulunarak Devlet Su Ýþleri yetkilileri ilçeye
gönderilmiþ ve gerekli çalýþma yapýlmýþtýr. Ýlçe
merkezi içerisinden geçen; Diði çayýnýn 850
metrelik kýsmýnda toplu makinalý çalýþma yapýlarak
yatak temizliði ve tanzimi (2011), Akçay Deresinin
200 metrelik kýsmýnda makinalý dere yataðý
tanzimi, 425 metrelik kýsmýnda ise çift taraflý Kargir
taþkýn koruma duvarý ile Panel Çit çalýþmalarý
yapýlmýþtý (2012). Sungurlu Ýlçe Merkezinin
taþkýnlardan korunmasý amacýyla süreç
hýzlandýrýlarak "Sungurlu Ýlçe Merkezi Dereleri
Islahý Planlama ve Proje Yapýmý" iþi 5 Aðustos
2014 tarihinde ihale edildi ve süreç halen devam
etmektedir. Ýlçemize hayýrlý uðurlu olsun. Bu
sayede taþkýn korumanýn yanýnda Sungurlu'ya
estetik bir çehre kazandýrýyoruz. Yapýlan çalýþma
kapsamýnda 17 adet köprü yýkýlarak kent estetiðine
uygun olarak yenilenmesi de planlanmaktadýr" diye
konuþtu.
Toplantýda ayrýca Devlet Su Ýþleri'nin
Sungurlu ilçesindeki çalýþmalarý hakkýnda bilgiler
verildi. Yapýlan açýklamada 11 kalem bitirilen iþ için
3.7 milyon TL yatýrým yapýldýðý ifade edildi.
1700 dekar araziyi sulayacak Ortakýþla Göleti
proje yapým çalýþmalarýnýn devam ettiði
tamamlanmasýyla da ihale edileceði, planlama
safhasýnda olan Sungurlu Barajý projesinde ise;
baraj rezervuarýnda tespit edilen höyük ile ilgili
Kültür Varlýklarý Koruma Kurulu tarafýndan
hazýrlanacak bilimsel rapora göre çalýþmalarýn
devam edeceði açýklandý.
Ýþte Sungurlu'ya yapýlan DSÝ yatýrýmlarý;
1. Sungurlu Beþkýz Köyü Taþkýn Koruma
(208.159TL) (BT: 2003)
2. Sungurlu Ortakýþla Köyü Taþkýn Koruma
(360.809 TL) (BT: 2005)
3. Sungurlu Ýnegazili Köyünün Köyiçi Deresi
Taþkýn Koruma (812.812TL) (BT: 2005)
4. Sungurlu Arifegazili Köyü Camýz Deresi
(815.636 TL) (BT: 2006)
5. Sungurlu Beþkýz Köyü Taþkýn Koruma 2
(107.523TL) (BT: 2006)
6. Sungurlu Çavuþ Köyü Köyiçi Suludere
Taþkýn Koruma (206.194 TL) (BT: 2011)
7. Sungurlu Yarýmsöðüt Köyü Çatalyolu
Deresi Taþkýn Koruma (205.765 TL) (BT: 2011)
8. Sungurlu Ýmirli Köyü Özün Deresi Taþkýn
Koruma (334.224 TL) (BT: 2011)
9. Sungurlu Tatlý Köyü Killik Deresi 2. Kýsým
Taþkýn Koruma (117.050TL) (BT: 2012)
10. Sungurlu Ýlçe Merkezi Akçay Deresi
Taþkýn Koruma (555.903 TL) (BT: 2012)
11. Sungurlu Eþme Köyü Eþme Deresi Taþkýn
Koruma (BT: 2014)
Ýnþaatý devam eden ve yatýrým programýnda
yer alan 2 kalem iþin 5.2 Milyon TL yatýrým
yapýlacaðý;
1. Sungurlu Çulhalý Köyü Delikli ve
Karamýnaltý Deresi Taþkýn Koruma
2. Sungurlu Aþaðýfýndýklý Göleti ve Sulamasý
(Haber Merkezi)
Osmancýk’a iyi haber
O
smancýk Kuzey Yamaç Sularý Taþkýn Koruma
iþi ihale ediliyor.
Osmancýk Ýlçe Merkezi Kuzey Yamaç Sularý
Taþkýn Koruma iþi 29 Eylül 2014 Pazartesi günü
DSÝ 5.Bölge Müdürlüðü'nce ihale edilecek.
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, konuya iliþkin þu bilgiler verdi;
"Yaþanan olaðanüstü yaðýþlar yerleþim yerlerinde
olumsuz yönde etkilemekte, maddi kayýplarýn yanýnda zaman zaman da can kaybýna da sebebiyet vermektedir. Osmancýk ilçemizde de geçtiðimiz Mayýs
ayýnda saðanak nedeniyle yaþanan sel baskýnýnda bir
belediye iþçimizi kaybettik. Devlet olarak mal ve
can kaybýna yol açabilecek taþkýnlarýn önlenmesi
için büyük yatýrýmlar yaparak önlemler almaya
çalýþýyoruz. Her ne kadar mülkiyet sorunlarý ve
bürokratik engeller çýksa da Çorum Milletvekilleri
olarak Orman ve Su Ýþleri Müsteþarýmýz hemþehrimiz Lütfi Akça'nýn da desteði ile çalýþmalarýmýzý hýzla
sürdürüyoruz. Bu kapsamda yapýlan çalýþmalar
sonucunda; yatýrým programýnda 7 Milyon TL. proje
keþif bedelli "Osmancýk Ýlçe Merkezi Kuzey Yamaç
Sularý Taþkýn Koruma" iþi 29 Eylül Pazartesi günü
ihale edilecektir. Çalýþma sonucunda Osmancýk
ilçemizin kuzey yamaçlarýndan gelen yan derelerin
sebep olduðu taþkýnlara çözüm bulunmuþ olacaktýr.
Ýlçemize hayýrlý uðurlu olsun.
TEKNÝK HEYET ÝNCELEME YAPACAK
Ayrýca gerek Valiliði gerek Karayollarý Genel
Müdürlüðü, Bölge Müdürlüðü ile Osmancýk
Belediye Baþkanýyla yaptýðýmýz görüþmeler
çerçevesinde Gerede - Merzifon otoyolunun
Osmancýk geçiþinde meydana gelen trafik
kazalarýnýn önlenmesi amacýyla bir dizi tedbirlerin
alýnmasý için ilçeye bir teknik heyet giderek yerinde
incelemelerde bulunacaktýr. Ýlgili kurumlarda ayrýca
bilgilendirilmiþtir" dedi. (Haber Merkezi)
Osmancýk Kuzey Yamaç Sularý Taþkýn Koruma iþi ihale ediliyor.
PERÞEMBE 25 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
7
Uslu ve Külcü, Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz’la görüþtü
Sosyal konutlarda ilk adým atýldý
B
elediye Baþkaný
Muzaffer Külcü'nün,
30 Mart yerel seçimleri
öncesi yapacaðýný
taahhüt ettiði projelerden
birisi olan Sosyal Konut
yapýmý için çalýþmalarýný
hýz kazandýrdýðý
bildirildi. Belediye Basýn
Birimi'nden verilen
bilgiye göre, TBMM
Ýdare Amiri ve AK Parti
Milletvekili Salim Uslu
ve Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, Sosyal
Konutlarýn yapýlmasýnýn
düþünüldüðü yer için
Milli Savunma Bakaný
Ýsmet Yýlmaz ile
görüþtü. Bakan Yýlmaz,
görüþme sonrasýnda
bürokratlarýna gerekli
çalýþmalarýn yapýlmasý
talimatý verdi.
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, Milli
Savunma Bakaný Ýsmet
Yýlmaz ile yaptýklarý
görüþmenin çok olumlu
geçtiðini söyledi. Külcü,
87 dönüm alanýn
üzerinde kurulu kýþlanýn
Çorum Belediyesi'ne
devredilmesiyle birlikte
Belediye'ye ait 150
dönümlük arsayla bu
alanýn birleþtirileceðini
ve 237 dönüm alan
üzerinde sosyal konutlar
inþa edeceklerini ifade
etti. Öncelikli olarak
sosyal konutlarla dar
gelirlileri ev sahibi
yapmak istediklerini
belirten Külcü, "Dar
gelirli vatandaþlarýmýzý,
kâr amacý gütmeksizin
sadece maliyetler
üzerinden ev sahibi
yapacaðýz. Bu
çalýþmamýzla birlikte alt
gelir seviyesine sahip
insanlarýmýz da inþallah
ev sahibi olacaklar."
dedi.
Kýþla yerinin
Çorum Belediyesi'ne
devredilmesiyle ilgili
çalýþmalarýn bir yýla
yakýn zamandýr devam
ettiðini ve Milli
Savunma Bakaný'ný bu
konu ile ilgili bir kez
daha ziyaret ettiklerini
hatýrlatan Baþkan Külcü,
"TBMM Ýdare Amiri
Milletvekilimiz Salim
Uslu ile birlikte
Bakanýmýz Ýsmet
Yýlmaz'la yaptýðýmýz
görüþmede 87 dönümlük
yerin Belediyeye devri
konusunda talepte
bulunduk. Sayýn
Bakanýmýz da kýþlanýn
yerinin TOKÝ'ye
devredildiðini, atýþ
alanýnýn da Belediyeye
verilebileceðine dair
görüþ bildirdiler. Daha
önce olumsuz görüþ
bildiren Garnizon
Komutanlýðý'nýn olumlu
görüþ bildirmesini
saðlamak için Çorum
Belediyesi, atýþ alaný
olarak tahsisli yerin
Belediye'ye devrini
saðlayabilmek için
Sýklýk Bölgesi'nde imar
düzenlemesi yaparak
233 dönüm alaný atýþ
alaný olarak iþaretlemiþti
." dedi.
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü,
çalýþmanýn
tamamlanmasý ile
birlikte hem sosyal
konut projesi hem
üniversitenin güney
kampüsü hem de daha
büyük ve þehir dýþýnda
bir atýþ alanýnýn
saðlanmýþ olacaðýnýn
altýný çizdi.
(Haber Merkezi)
Sosyal konutlar kýþlanýn atýþ poligonu kýsmýna yapýlacak.
TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti Milletvekili Salim Uslu ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Sosyal Konutlarýn
yapýlmasýnýn düþünüldüðü yer için Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz ile görüþtü.
Topoðlu’ndan Külcü’ye veda
V
ali Yardýmcýsý Sait
Topoðlu, Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü'ye
veda ziyaretinde bulundu.
Son yayýnlanan Vali
Yardýmcýlarý ve
Kaymakamlar Kararnamesi
ile Uþak Vali Yardýmcýsý
olan Sait Topoðlu, Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü'ye
veda ziyaretinde bulundu.
Baþkan Külcü,
Topoðlu'na yeni görevinde
baþarýlar dileyerek, iþlemeli
cam vazo hediye etti.
(Haber Merkezi)
Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü'ye veda ziyaretinde bulundu.
Boðaziçi Yönetim’den Ebeveynin okula etkisi
profesyonel hizmet Ç
T
.C. Baþbakanlýk
Toplu Konut idaresi
tarafýndan alt gelir
grubu olan vatandaþlar
için yaptýrýlan ve hak
sahiplerine teslim
edilen Celil Kýrý 2.
Kýsým Toplu
Konutlarýnýn Site
yönetim hizmetlerini
veren Boðaziçi
Yönetim A.Þ. Site
Yönetimi Müdürü Filiz
Altuntaþ, Boðaziçi
Yönetim’in yapýsal
dönüþümün yanýnda,
sosyal alanlarda da site
sakinlerine önemli
ölçüde destek verdiðini
söyledi.
Günümüz
Türkiyesinde
kentleþmenin hýzla
devam ettiði kentsel
dönüþüm çalýþmalarýnýn
yurt çapýnda sürdüðü
dikkate alýnacak olursa
yapýsal bir dönüþümün
yanýnda sosyal bir
dönüþüm de
kentleþmenin bir
parçasý olarak
görüldüðünü ifade eden
Altuntaþ, “Boðaziçi
Yönetim A.Þ.’nin
müþavirlik hizmeti ile
çalýþmalarýný
yönlendirdiði Celil Kýrý
2. Kýsým Toplu
Konutlarý Site
Yönetiminde bu
dönüþüm sürecine
özveri ile katkýda
bulunmaktadýr.
Profesyonel Site
Yönetim Hizmetleri
çerçevesinde bölgede
oturan sakinlerin,
güncel sorunlarý takip
ederek çözüme
kavuþturulmasý
noktasýnda kamu
kurum ve kuruluþlarý,
özel sektör, STK'larla
(Sivil Toplum
Kuruluþlarý) sürekli
irtibat halinde olmasý
gerektiðinin güzel bir
örneði
sergilenmektedir.” dedi.
Boðaziçi Yönetim A.Þ. Site Yönetimi Müdürü Filiz Altuntaþ,
yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi.
orum Belediyesi
Kadýn Kültür ve
Sanat Merkezleri'nde
"Anne-babanýn okul
üzerindeki etkisi"
konulu seminerler
verilmeye baþlandý.
Okullarýn
açýlmasýyla birlikte
harekete geçen KKSM,
öðrencilerin okul
hayatýndaki baþarýsýnda
anne babanýn etkileri
hakkýnda ebeveynleri
bilgilendiriyor. Sosyal
Hizmet Uzmaný Aysun
Tombul tarafýndan
verilen seminerlerin
ilki Bahçelievler
KKSM'de düzenlendi.
Velilerin katýldýðý
seminer, anneler
açýsýndan oldukça
verimli geçti. Sosyal
Hizmet Uzmaný
"Anne-babanýn okul üzerindeki etkisi" konulu seminerler verilmeye baþlandý.
Tombul, 'Aile ortamý
kendilerine bu hizmeti
KKSM'de, 1 Ekim'de
ve baþarý, baþarýsýzlýðýn
sunan belediye
ise TOKÝ KKSM'de
nedenleri, çocukla
yetkililerine teþekkür
verilecek olan
saðlýklý iletiþim, okul
etti.
seminerlere
aile iþbirliði ve çocuk
"Çocuðumun okul
Katýlýmcýlardan
üzerindeki tutumlar'
baþarýsýný nasýl
tam not alan seminer
konularýnda
arttýrabilirim" diyen
programýnýn ikinci
ebeveynleri
tüm anneler davet
duraðý Mimar-Sinan
bilgilendirdiði
edildi.
KKSM olacak. 30
seminerlerden memnun
Eylül'de Ýkbal
(Haber Merkezi)
kalan kadýnlar,
THM Korosu konser hazýrlýðýnda
Ç
Sosyal alanlarda site sakinlerine önemli ölçüde destek verildiði belirtildi.
Celilkýrý konutlarýnda hizmet kalitesi yükseldi.
Siteleri ile alakalý
olan yapýsal bir takým
sorunlarý Toplu Konut
Ýdare nezdinde
görüþmeler yaparak
çatýlarda, blok
çevrelerinde sonradan
meydana gelen
olumsuzluklarýn
yüklenici tarafýndan
giderilmesi için
çalýþmalar yaparak site
sakinlerini maddi
olarak büyük bir
külfetten kurtardýklarýný
da vurgulayan Altuntaþ,
“Sonuç itibariyle
profesyonel site
yönetim anlayýþýný
kamu ve özel sektörde
duyurmuþ olan, yurt
genelinde olduðu gibi
yurt dýþý projelerle de
desteklemeyi
hedefleyen Boðaziçi
Yönetim A.Þ. uzman
kadrosuyla Çorum
ilinde profesyonel
hizmet anlayýþýný üst
seviyelere taþýmayý
hedeflemektedir.”
þeklinde konuþtu.
(Haber Merkezi)
orum Belediyesi
Türk Halk Müziði
Korosu, Þef Kazým
Mercan yönetiminde
çalýþmalarýna baþlýyor.
30 Eylül Salý günü
Turgut Özal Ýþ
Merkezi Konferans
Salonu'nda baþlayacak
olan koro çalýþmalarý
her Salý 19.00-21.30
saatleri arasýnda
devam edecek.
THM Korosu
Mayýs 2015'e kadar
çalýþmalarýný
sürdürecek. Yoðun
geçen çalýþma
programýnýn ardýndan
koro üyeleri
muhteþem konserlerle
Çorumlular’ýn
karþýsýna çýkacak.
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Zeki Gül,
THM korosunun yeni
dönem çalýþmalarýna
Türk Halk Müziðine
ilgi duyan her yaþtan
müzikseverin
katýlabileceðini
kaydetti.
Gül, THM
Korosunun 8 yýldan
beri koro çalýþmalarýný
devam ettirdiðini ve
yaz döneminde
Çorum halkýna
yönelik muhteþem
konserler verdiðini
hatýrlatarak,
"Þehrimizde
yaþayanlarýn huzuru
ve mutluluðu için
sosyal ve kültürel
faaliyetler önemlidir.
Koromuza yeni
dönem çalýþmalarýnda
baþarýlar diliyorum."
dedi.
BAÐLAMA
KURSU DA
VERÝLECEK
Çorum
Belediyesi Türk Halk
Müziði koro þefi
Kazým Mercan, koro
üyelerine baðlama
kursu verecek. Her
Salý 17.00-19.00
saatleri arasýnda
Turgut Özal
Konferans Salonu'nda
baðlama kursu
verecek olan Kazým
Mercan, "Halk
müziðine ilgi duyan,
baðlama çalma
konusunda istekli her
yaþtan ve her
meslekten
hemþehrimizi baðlama
kursuna katýlmaya
davet ediyoruz." dedi.
(Haber Merkezi)
Çorum Belediyesi Türk Halk Müziði Korosu, Þef Kazým
Mercan yönetiminde çalýþmalarýna baþlýyor.
8
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 25 EYLÜL 2014
Çetelere karþý anne
timleri geliyor
B
aþbakan Ahmet Davutoðlu, uyuþturucu ile mücadele
kapsamýnda mahallelerde narkotimler ve gençlik timleri
oluþturulacaðýný belirterek, 'Sokaðýn hakimi bu çetelere sokaðý,
çocuklarý býrakmayacaðýz. Mahallelerimize giremeyecek,
okullarýmýzýn yanýna yaklaþamayacaklar. Nasýl bir terörist
yaklaþýnca ne muamele görüyorsa ayný muameleyi görecekler'
dedi. Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu ve ekibinden geniþ
kapsamlý brifing aldýktan sonra açýklamada bulunan Davutoðlu,
toplantýda uyuþturucuyla mücadele konusunun ele alýndýðýný
aktardý.
Okullar ve çevrelerinin kontrol altýna alýnacaðýný, zehir
tacirlerinin bu b ölgelere yaklaþtýrýlmayacaðýný kaydeden
Baþbakan, þunlarý söyledi:
CÝDDÝ BÝR MÜCADELE
'Birkaç ay içinde Uyuþturucuyla Mücadele Þurasý
toplayacaðýz. Sivil toplumun, ailenin ve her kesimin gireceði
gönüllülük esasýna dayalý bir çalýþma yürütülmesi lazým. Alana,
sokaða inmek lazým. Sokaða insani unsurla
inmek lazým. Daha sonraki aþamada,
kamudaki ve bakanlýklar arasý
koordinasyonu saðlamak üzere
Baþbakan Yardýmcýsý Bülent
Arýnç'ýn baþkanlýðýnda
'Uyuþturucuyla Mücadele
Yüksek Kurulu'
oluþturacaðýz. Çünkü biz
bunu terörle mücadele gibi
Bakan’dan baþörtüsü açýklamasý
M
illi Eðitim Bakaný Nabi Avcý, ortaöðretim
kurumlarýnda baþörtüsü serbestliðiyle ilgili konuþtu.
Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, ortaöðretim kurumlarýnda baþörtüsü serbestliði getiren
yönetmelik deðiþikliðine yönelik eleþtirilerle ilgili, "Yönetmelik henüz yayýnlanmadý. Bütün bu
eleþtirilerin ne kadar haklý ya da haksýz olduðu
yönetmelik yayýnlandýktan sonra görülecek" dedi.
Bakan Avcý, katýldýðý AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Baþkanlýðý Yerel Yönetimlerde Gençlik ve Eðitim Destek Politikalarý Çalýþtayý sonrasý basýn mensuplarýnýn baþörtüsü düzenlemesine muhalefetten gelen eleþtiriler hatýrlatarak ’Daha küçük yaþlarda da uygulanacak
mý?" þeklindeki sorusu üzerine þunlarý dedi:
HAKSIZ ELEÞTÝRÝLER
"Ýki gündür medyamýzýn eðitim sorunlarýna
ilgisi olaðanüstü, arkadaþlarýmýz dün düzenlenen Medya Okuryazarlýðý Çalýþtayý’na da yoðun
ilgi gösterdiler. Ancak bu ekranlara fazla yansý-
madý. Bu konuda dün gerekli açýklamalarý
ayrýntýlý bir biçimde yaptým. Yönetmelik henüz yayýnlanmadý. Bütün bu eleþtirilerin ne
kadar haklý ya da haksýz olduðu yönetmelik
yayýnlandýktan sonra görülecek. Yönetmelik
Resmi Gazete’de de yayýnlandýktan sonra pek
çoðu magazine varan eleþtirilerin ne kadar yersiz olduðu görülecek."
YÖNETMELÝK BÜTÜN EÐÝTÝM KURUMLARINI KAPSAR
"Ortaöðretim yönetmeliði
mi yoksa kýlýk kýyafet yönetmeliðinde mi bir deðiþiklik olacak?" sorusuna ise Avcý, "Yönetmelik bütün eðitim kurumlarýný kapsayan bir yönetmelik. Bu yönetmelik
Bakanlar Kurulu Yönetmeliðidir. Milli Eðitim bakanlýðý kurumlarýna iliþkin genel esaslarý belirler" karþýlýðýný verdi.(Haber7)
E
Nüfus Müdürlüðü
hafta sonu açýk
Ö
SYM, KPSS'nin yapýlacaðý
27 Eylül Cumartesi ile 28
Eylül Pazar günü nüfus
müdürlüklerinin açýk olacaðýný
bildirdi.
ÖSYM'nin internet sitesinde
yer alan duyuruya göre,
Adaylarýn ve Sýnav Görevlilerinin
Sýnav Binalarýna Giriþ
Koþullarýna Ýliþkin Yönetmelik
gereðince adaylarýn sýnavlara
alýnmalarýnda giriþ belgesiyle
birlikte nüfus cüzdaný veya süresi
geçerli pasaport bulundurulmasý
gerekiyor.
Bunlarýn dýþýnda bir özel
kimlik belgesi geçerli kabul
edilmiyor. Ancak bu durum,
sýnavdan bir gün önce nüfus
cüzdanýný kaybeden adaylar için
sorun oluþturuyor ve bu
durumdaki adaylar, hafta sonu
tatili olmasý nedeniyle yeniden
nüfus cüzdaný edinemedikleri için
sýnava giremiyor.
ÖSYM tarafýndan, KPSS
ortaöðretim ve ön lisansa
katýlacaklardan, nüfus cüzdaný
olmadýðý veya nüfus cüzdanýnda
T.C. kimlik numarasý, fotoðrafý
bulunmadýðý veya soðuk damgasý
belirsiz hale geldiði için sýnava
katýlamayacak durumda
olabilecek adaylarýn maðdur
olmamalarý için Ýçiþleri Bakanlýðý
Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel
Müdürlüðünden, sýnav
merkezlerinde 27-28 Eylül'de saat
07.00-09.45 arasýnda il ve ilçe
nüfus müdürlüklerinin, elinde
sýnava ait giriþ belgesi
bulunanlara nüfus cüzdaný
vermek için açýk tutulmasý talep
edildi.
Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri
Genel Müdürlüðü, bu talebe
olumlu görüþ bildirilerek, sýnavýn
yapýlacaðý sýnav merkezlerinde
bu tarihlerde il ve ilçe nüfus
müdürlüklerinin açýk tutulacaðýný
belirtti.(AA)
v iþlerini yaparken dikkatli olunmasý gerektiðini
belirten uzmanlar, bunlardan nasýl korunacaðýný
anlattý.
Kadýnlarda fýtýk sebebinin ev iþleri olduðunu
ifade eden fizik tedavi ve manipülasyon uzmaný Dr.
Ali Þahabettinoðlu, aðýr halýlarý silkelemenin, elektrik
süpürgesi ile beli yorucu hareketler yapmanýn, uzun
süre dinlenmeden ütü yapmanýn omurga üzerinde
birtakým deformasyonlara yol açtýðýný söyledi.
Ev hanýmlarýnýn mutfak tezgahýnda çalýþýrken bir
ellerini tezgaha dayayýp diðer elleriyle iþlerini
yapmalarý gerektiðini ifade eden Þahabettinoðlu,
"Uzun süreli ütü yapmak yerine birkaç gömlek
ütüledikten sonra oturarak ara vermeniz saðlýðýnýz
açýsýndan çok önemli.
Kadýnlarýn masada çalýþýrken mutlaka bir
dirseklerini masaya dayayarak iþ yapmalarý gerekiyor
çünkü kalçaya kadar uzanan omurgamýz, omur denen
kemikler ve bunlarý birbirine baðlayan disklerden
oluþmaktadýr. Burasý vücut aðýrlýðýný en fazla taþýyan
yerdir. Herhangi bir zorlanmayla ortasýnda çekirdek ve
bunu koruyan kapsülden oluþan disk yýrtýlýr. Çekirdek
doku arkaya, kanala doðru fýtýklaþýrsa sinirlere baský
yapar ve bel fýtýðý oluþur" diye konuþtu.
Baþta manipülasyon yani elle fizik tedavi olmak
üzere bel ve boyun fýtýklarýnda fizik tedavinin iyi
netice verdiðini söyleyen Uzm. Dr. Ali Þahabettinoðlu,
"Bel ve boyun fýtýklarýnýn yüzde 98’i ameliyatsýz elle
tedavi edilerek iyileþebilir. Bel aðrýlarý bacaða
vuruyorsa bel fýtýðý, boyun aðrýlarý kollarýnýzaellerinize vuruyorsa boyun fýtýðý olma ihtimali çok
yüksektir" dedi.
Manipülasyon tedavisinde hastalýklý bölge
üzerine birtakým bastýrma, döndürme, germe ve
esnetme gibi manevralarýn uygulandýðýný dile getiren
Uzm. Dr. Ali Þahabettinoðlu, herhangi bir yan etkisi
olmayan ve ilaca gerek duyulmadan uygulanan bu
yöntemin klasik batý týbbý tedavisi olduðunu sözlerine
ekledi.(ÝHA)
ANNE TÝMLERÝ OLUÞTURULACAK
'Mahalleye, semtlere kadar inilen süreçte narkotimler, gençlik
timleri, anne timleri oluþturularak bu çetelere sokaklarý
býrakmayacaðýz. Mahallelerimize giremeyecekler. Eðer bu konuda
herhangi bir tereddüt hasýl gösteren olursa, idari anlamda, o konuda
da gerekli idari tedbir alýnacak. Mahallelerimize giremeyecekler,
okullarýmýzýn yanýna yaklaþamayacaklar. Nasýl bir terörist
yaklaþýrsa ne muamele görüyorsa ayný muameleyi görecekler. Bu
çeteleri mahallelerimize sokmayacaðýz. Devlet bu kararlýlýðý
gösterirken ailelerimizin de çocuklarýna sahip çýkmasý lazým. Bir
çocuðu annesinden koparabilmek mümkün deðildir, annelerin
evlatlarýna böylesine sarýlmalarýný arzu ediyoruz. Öylesine
sarýlsýnlar ki baþka hiçbir þey oraya nüfuz edemesin.'
VÝRANELER TASFÝYE EDÝLECEK
'Ýlaçlar tekrar tasnif edilecek. Belli ilaçlara eriþim imkaný
kalmayacak. Eriþilmemiþ uyuþturucu maðduru veya tedavi altýna
alýnmamýþ maðdurun kalmamasý yönünde de çalýþmalarýmýzý
artýracaðýz. Viraneleri tümüyle tasfiye edeceðiz. Bu tür þeylerin
yapýldýðý, deprem döneminden kalmýþ, mahkeme kararýyla
yýkýlamamýþ binalar var. Ya da 'virane' dediðimiz, metruk alanlarýn
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýmýzla barýnak haline gelmesi, bu
çetelerin kullandýðý alanlar haline gelmesini
engelleyeceðiz.'(Haber7)
Organik
tarýmda dekar
baþýna 70 lira
O
Ev iþleri fýtýk
yapabilir
ciddiye aldýðýmýz bir mesele görüyoruz. Terörle mücadele nasýl
gençlerimiz için, toplumumuz için hayati ve stratejik bir meseleyse
uyuþturucuyla mücadeleyi de o þekilde ele alacaðýz. Daha az
önemli görmüyoruz.'
rganik tarým desteklemeleri
kapsamýnda meyve sebze
üretim alanlarý için dekar baþýna
70 lira ödeme yapýlacak.
ganik Tarým Destekleme
(OTD) Ödemesi Yapýlmasýna Dair Teblið (NO: 2014/45) Resmi
Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlanarak yürürlüðe girdi.
Buna göre, çevre, insan ve
hayvan saðlýðýna zarar vermeyen
bir tarýmsal üretimin yapýlmasý,
doðal kaynaklarýn korunmasý, tarýmda sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve gýda güvenliðinin saðlanmasýna yönelik organik tarým yapan çiftçilerin birim alan üzerinden desteklenmesine iliþkin usul
ve esaslar belirlendi.
OTD ödemesi, Organik Tarým Yönetmeliðine göre organik
tarým yapan, Organik Tarým Bilgi
Sisteminde (OTBÝS) ve Çiftçi
Kayýt Sisteminde (ÇKS) 2014 ile
2015 üretim yýlýnda kayýtlý olan
ve OTD uygulamalarýyla ilgili belirtilen usul ve esaslara göre baþvuru yapan çiftçilere yapýlacak.
OTBÝS ve ÇKS'de 2015 üretim
yýlýnda kayýtlý olma þartý, kesin icmallerin alýnýþ tarihi olan 15 Mayýs 2015 tarihinde kayýtlý çiftçileri kapsayacak.
OTD ödemesi, Organik
Tarým Yönetmeliði'ne göre organik ta-
rým yapýlan, söz konusu iki sistemde 2014 ile 2015 üretim yýlýnda kayýtlý ayný arazilere yapýlacak. Meyve sebze üretim alanlarý
için Geçiþ süreci-2, Geçiþ süreci3 ve organik statüde yer alan
ürünlere dekar baþýna 70 lira, tarla bitkileri üretim alanlarý için Geçiþ süreci-2, Geçiþ süreci-3 ve organik statüde yer alan ürünlere
dekar baþýna 10 lira destekleme
ödemesi yapýlacak.
Ödemeden faydalanmak isteyen çiftçiler, 12 Ocak-27 Mart
2015 tarihleri arasýnda mesai saati
bitimine kadar OTD baþvuru dilekçesiyle ÇKS'de kayýtlý olduklarý il/ilçe müdürlüklerine baþvuracak. Çiftçilerin OTBÝS ve
ÇKS'de 2014 ile 2015 üretim yýlýnda kaydý olmasý gerekecek.
Ýl/ilçe müdürlükleri tarafýndan en
geç 8 Nisan 2015 tarihine kadar
OTD ödeme icmalleri oluþturulacak.
OTBÝS ve ÇKS'de 2014 ile
2015 üretim yýllarýnda kayýtlý olmayan araziler, ÇKS'ye kaydý yapýlmayan araziler, kamu arazileri
üzerinde yapýlan doðadan toplama alanlarý, kadastro geçmemiþ
birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylý tapu zabýt kaydýna
sahip olmayan çayýr vasýflý araziler bu uygulama kapsamýna alýnmayacak.(AA)
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 25 EYLÜL 2014
9
Çorum’da mobil
tanýtým yapýlacak
B
ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý
tarafýndan baþlatýlan ve 19 ili kapsayan
"Mobil Tanýtým Aracý" Van'a geliyor.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl
Müdürlüðü tarafýndan yapýlan yazýlý
açýklamada, "Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlýðý, 16 Eylül-19 Ekim 2014 tarihleri
arasýnda, "Ürün Güvenliði Haftasý"
çerçevesinde "Led Ekraný Mobil TV"
aracýlýðýyla bilinçlendirme kampanyasý
baþlattý. Hazýrlanan görseller ve yapýlacak
olan etkinlikler mobil Tv aracýndan
vatandaþlarla buluþuyor" denildi.
ÝLLER ARASINDA ÇORUM DA
VAR
13-19 Ekim, "Ürün Güvenliði Haftasý"
dolayýsýyla 81 ilde etkinlik düzenleneceði
belirtilen açýklamada, "16 Eylül 2014 Salý
günü Kayseri'den yola çýkan mobil tanýtým
aracý, sýrasýyla Malatya Kahramanmaraþ,
Gaziantep, Þanlýurfa, Mardin, Diyarbakýr,
Van, Erzurum, Gümüþhane, Trabzon, Ordu,
Samsun, Çorum, Kýrýkkale, Ankara,
Kocaeli ve Bursa illerini ziyaret ettikten
sonra Manisa'da son bulacak.
Mobil aracýn 25 Eylül 2014 tarihinde
Van'da olacaðý belirtilen açýklamada,
"Ziyaretlerde þehir meydanlarýnda stantlarý
kurularak farkýndalýk oluþturma ve
bilinçlendirme faaliyeti yürütülüyor.
Ýnsanlarýn ürün güvenliði konusunda
bilinçlenmesi ile Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlýðý'nýn bu konuda gerekli
çalýþmalarýn anlatýldýðý etkinliklerle
bakanlýk uzman ve uzman yardýmcýlarý
görev alýyor. Tanýtýcý broþürlerle bazý
promosyonlarýn daðýtýldýðý etkinliklerde
gün boyu led ekranlarýndan tanýtýcý ve
öðretici yayýnlar yapýlýyor" ifadelerine yer
verildi.(AA)
Maliye vergi
borçlularýný
ilan edecek
M
aliye Bakanlýðý, 250 bin lira
ve daha fazla vergi borcu
olanlarý vergi dairelerinde 10-25
Aralýk tarihlerinde ilan edecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü
sayýsýnda yayýmlanan Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliði'ne göre,
ilgili mevzuatýn Maliye
Bakanlýðý'na verdiði yetkiye
istinaden, vergi borçlularý ilan
edilecek. 250 bin lira ve daha
fazla borcu olan mükellefler,
Türkiye genelindeki vergi
dairelerinde (vergi dairesinin ilan
koymaya mahsus yerlerinde
asýlmak suretiyle) 10-25 Aralýk,
Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnýn
internet sitesinde ise 25-31
tarihlerinde arasýnda ilan
edilecek.
Maliye Bakanlýðýnca
yapýlacak duyuruda, 31 Aralýk
2013 tarihi itibarýyla vadesi
geldiði halde 30 Kasým 2014
tarihi itibarýyla ödenmemiþ
bulunan ve nev'i itibarýyla 293
Sýra Numaralý Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliði ile açýklama
kapsamýna alýndýðý belirtilen vergi
ve cezalar ile 1 Haziran 2013-31
Mayýs 2014 tarihleri arasýnda
kesinleþen tarhiyatlar dikkate
alýnacak.(AA)
Doktorlara ek ücret müjdesi
B
aþbakan Ahmet Davutoðlu Saðlýk
Bakanlýðý'nda açýklama yaptý. Davutoðlu,
aile hekimlerine ek mesai müjdesi verdi.
Saðlýk Bakanlýðý binasýnda gerçekleþen
toplantýda, Baþbakan Davutoðlu'na,
Bakanlýðýn çalýþmalarýyla ilgili Saðlýk Bakaný
Mehmet Müezzinoðlu ve diðer ilgililer
tarafýndan bilgi sunuldu.
Basýna kapalý gerçekleþen toplantý, 5
saat sürdü.
Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Saðlýk
Bakanlýðý'nda Mehmet Müezzinoðlu'ndan
aldýðý brifing sonrasý konuþtu.
Davutoðlu'nun konuþmasýndan satýr
baþlarý;
13 Ekim'de Bakanlar Kurlu olarak
yürüyüþ kampanyasýna destek verip tüm
Türkiye'yi davet edeceðiz.
Uyuþturucu ile mücadele içi Bakanlar
Kurulu konuyu enine boyuna inceledi.
Uyuþturucu ile mücadele anlýk deðil bir
süreçtir.
Bütün metruk alanlar, viraneleri
yýkayacaðýz, çeteler bu alanlarý
kullanamayacak.
AÝLE HEKÝMLERÝNE EK MESAÝ
ÜCRETÝ
Aile hekimleri konusunda araya süzgeç
olmadýðý zaman basit bir rahatsýzlýk için
büyük hastanelere gidiliyor hem hastane hem
de hasta için zorluk meydana gelmekte.
Toplum saðlýk merkezleri ile aile hekimleri
vatandaþlara hizmet verecek. Ek mesai
ücretleri aile hekimlerine verilecek.
Biz ilk defa kurtarma operasyonu
yapmýyoruz, eðer bütün operasyon detayýný
açýklasaydýk bir sonraki kurtarma
operasyonun baþarýsýz olmasýna sebep
olabilirdik.
Bu konuda spekülatif haberler
konusunda özen gösterilmesi lazým, basýn
mensuplarýmýzdan rica ediyorum.
Tezkereler için silahlý kuvvetlerimizin
ihtiyaçlarýna yeni düzenlemeler yapýlacak.
Ümit ederim ki bu tezkereleri kullanma
ihtiyacý duymayýz. Ancak Türkiye'nin
güvenliðine karþý gerekli savunma ve
çalýþmalarý gözümüz kýrpmadan
yaparýz.(Haber7)
Bu açýklama diyetle ilgili ezberleri bozacak
D
iyetisyen Sahir Beyaz, özellikle fit
görünmek isteyen kadýnlarýn çokça
üzerinde durduklarý diyet konusunda ezber
bozar cinsten açýklamalar yaptý.
Diyetisyen Beyaz, çok yemek gibi
bazen yetersiz beslenmenin de kilo
aldýrabileceðini kaydetti.
Günümüzde diyet meselesinin, bilgi
kirliliði sebebiyle birçok doðru bildiðimiz
yanlýþlarý barýndýrdýðýný belirten Beyaz,
diyetisyenliðin bütüncül bakýþ açýsý
gerektiren bir faaliyet olduðuna þöyle dikkat
çekti:
“Derdimiz pantolonumuza uygun bir
kalça ebadý oluþturmak deðil. Diyetisyenlik
bazen ayný anda 2-3 doktorla iþbirliði
içerisinde yürütülen
multidisipliner bir faaliyettir.
Klasik diyet programlama
ötesinde hastayý saðlýðýna
kavuþturmak ve saðlýklý, enerji
dolu bir ömür geçirmesi için
uðraþmaktýr.”
“BESLENME TANIMI
EKSÝK”
Beyaz, hastalarýný ‘Çok
yediðimiz için mi kilo almaktayýz
yoksa yetersiz beslenip
vücudumuzun ihtiyaçlarýna cevap
vermediðimiz için mi?’ diye
sorguladýðýný, genellikle de
’Yetersiz beslenme’ karþýlýðýný
aldýðýný söyledi.
Diyetisyen Beyaz, þöyle
konuþtu:
“Dünya Saðlýk Örgütüne göre beslenme
‘Büyüme ve geliþmenin saðlanmasý, hayatýn
sürdürülmesi, saðlýðýn korunmasý için besin
unsurlarýnýn sindirim sistemi yoluyla vücuda
alýnmasýdýr.’ Bence bu taným
mikrobeslenmeyi içermediðinden eksik.
Vücudumuzda C vitamini eksikse bu her
zaman portakal yemediðimiz anlamýna
gelmeyebilir. C vitamini sentezleyen onca
iþlemin baþarýsý için baþka maddelere de
ihtiyaç vardýr. Yani vücutta bulunan her
hücrenin yaþamsal faaliyetlerini ve sorumlu
olduðu iþlevleri yerine getirebilmek için
ihtiyaç duyduðu her maddeye ’ama her
maddeye’ ulaþabilmesine ‘beslenme’
denilmeliydi.”
“SEN DOYSAN HÜCRELER
DOYMAYACAK”
Diyet konusuna bütüncül bakýlmasý
gerektiðini belirten Beyaz, “Örneðin dolaþým
(sirkülasyon) bozukluðu varsa ve bu
bozukluk kýlcal damar (mikrosirkülasyon)
boyutunda olduðundan kimsenin dikkatini
çekmediyse; yediðin öðünden alýnan vitamin
ve bileþikler bazý hücrelerini ziyaret
edemeden atýlacak. Adý beslendim olacak
ama beslenemeyeceksin, sen doysan hücreler
doymayacak” açýklamasýný yaptý.
Þeker hastalarýnda bu sirkülasyonun,
kýlcal damarlarýn vazomosyonunun
bozulmasý sonucu aksaklýða uðradýðýný, uzun
vadede uzuv veya organ kayýplarý ile
sonuçlandýðýný kaydeden
Beyaz, açýklamalarýný þu
örnekle pekiþtirdi:
“Diyelim ki; çok iyi
yediniz içtiniz gene
vücudunuzda bildiðiniz hiçbir
arýza olmamasýna karþýn hep
halsizsiniz. Sirkülasyon
sýkýntýnýz da yok, þekeriniz de.
Hiç aklýnýza solunum
probleminiz olduðu ve oksijen
yönünden beslenemediðiniz
geldi mi? Belki de burnunuzda
basit bir geniz etiniz var ve 30
dakikalýk bir cerrahi giriþimle
her hücreniz oksijene doyacak
ve yeniden doðmanýza
yarayacak.”(TRT Haber)
Ekonomi kayýt
altýna alýnýyor
K
ayýtdýþý ekonomiyle mücadeledeki
eylem planlarý karþýlýðýný vermeye
baþladý.
Türkiye'de 2002'de yüzde 32,2
olan kayýtdýþý ekonominin GSYH
içindeki payý, 2013'te yüzde 26,5'e
geriledi.
Edinilen bilgiye göre Türkiye'nin
2008-2010 ve 2011-2013 dönemlerini
kapsayan Kayýtdýþý Ekonomiyle
Mücadele Stratejisi Eylem planlarý
etkisini gösteriyor.
Bu kapsamda kayýtdýþý ekonominin
Gayri Safi Yurtiçi Hasýla (GSYH)
içindeki payý yýldan yýla düþüþ
gösteriyor. Bu doðrultuda 2002'de yüzde
32,2 olan sözkonusu pay, 2013'te yüzde
26,5'e geriledi.
Böylece kayýtdýþý ekonominin
GSYH içindeki yapý 2003-2013
döneminde yaklaþýk 6 puan azalmýþ
oldu.
KAYITDIÞI ÝSTÝHDAM
ERÝYOR
Kayýtdýþý
ekonomideki azalma ile
birlikte kayýtdýþý
istihdamda da ciddi bir
toparlanma görülüyor.
2002'de kayýtdýþý
istihdamýn toplam
istihdam içindeki payý
yüzde 52,1'iken, bu
rakam 2013 yýlýnda
yüzde 36,7'ye kadar
geriledi. Söz konusu
rakam bu yýlýn ocak
ayýnda yüzde 33,6
olarak gerçekleþti.
Kayýtdýþý ekonomi
ve istihdamýn, 2014-
2016 yýllarýn kapsayacak, Yeni Eylem
Planý döneminde daha da aþaðýlara
çekilmesi hedefleniyor.
KAYITDIÞI EKONOMÝ AB
ORTALAMASINDAN YÜKSEK
Türkiye, 2013'teki yüzde 26,5 'lik
kayýtdýþý ekonomi payý ile yüzde 18,4
olan AB ortalamasýnýn 6,1 puan
üzerinde yer alýyor.
Avrupa ülkeleri arasýnda kayýtdýþý
ekonominin GSYH içindeki payý en
yüksek ülke yüzde 31,2 ile Bulgaristan
olurken, bu ülkeyi sýrasýyla yüzde
28,4'lük payla Romanya ve Hýrvatistan,
yüzde 28'le de Litvanya izledi.
Avrupa'da kayýtdýþý ekonominin
GSYH içindeki payýnýn en düþük olduðu
ülke ise yüzde 7,5 ile Avusturya oldu.
Bu ülkeyi yüzde 8 ile Lüksemburg,
yüzde 9,1 ile Hollanda, yüzde 9,7 ile
Ýngiltere ve yüzde 9,9'la Fransa takip
etti.(Haber7)
10 PERÞEMBE
www.corumhakimiyet.net
25 EYLÜL 2014
Kilim Mobilya’dan
Çorum’a dev maðaza
RECEP MEBET
Maðaza Müdürü Þenol Yýlmaz, ürün ve hizmetleri hakkýnda bilgi verdi.
Açýlýþa özel indirim fýrsatlarýnýn devam ettiði vurgulandý.
7 katlý maðaza yaklaþýk 4 bin metrekare alanda hizmet veriyor.
Bölgenin en büyük Kilim Mobilya maðazasý Çorum’da açýldý.
Karadeniz
Bölgesi’nin en büyük
Kilim Mobilya
maðazasý Çorum’da
hizmete girdi.
Kilim Çorum
Fabrika Satýþ Maðazasý,
Çevre Yolu Bulvarý
numara 83’te hizmet
vermeye baþladý.
Buharaevler
Kavþaðý civarýnda
hizmete sunulan dev
maðaza, Kilim’in yeni
dýþ cephe konsepti ve
çaðdaþ iç dizaynýyla da
dikkat çekiyor.
Ürün ve hizmetleri
hakkýnda bilgi veren
Maðaza Müdürü Þenol
Yýlmaz, “Yaklaþýk 4
bin metrekare kullaným
alanýna sahip olan
Kilim Mobilya
Maðazamýzý Çorum’da
hizmete sunmanýn
mutluluðunu
yaþýyoruz” dedi.
Kilim Mobilya’nýn
seçkin satýþ noktalarý
arasýnda gösterilen
maðazanýn eþsiz
dekoruyla da beðeni
topladýðýný belirten
Þenol Yýlmaz, zengin
ürün çeþitliliðiyle
Çorum’un yaný sýra
bölge illerinin de
hizmetinde olduklarýný
söyledi.
Yýlmaz,
açýklamalarýný þöyle
sürdürdü:
“7 katlý yeni
maðazamýzda yatak
odasýndan yemek
odasýna, koltuk
takýmýndan oturma
grubuna kadar zengin
ürün çeþidimizi
müþterilerimizin
beðenisine sunuyoruz.
Outlet bölümünün
bulunduðu ve otopark
probleminin olmadýðý
maðazamýzla diðer
bölge illerine de hizmet
veriyoruz.
Açýlýþa özel
düzenlediðimiz
kampanyalarla,
birbirinden kaliteli
ürünlerimizi kaçýrýlmaz
fiyatlarla
müþterilerimize
sunuyoruz. Üstelik
kredi kartýyla ve peþin
satýþlarda benzersiz
indirimler uyguluyoruz.
Zengin ürün
çeþitlerimizi yakýndan
görmek ve detaylý bilgi
almak isteyen herkesi
Kilim Mobilya Çorum
Fabrika Satýþ
Maðazamýza
bekliyoruz.”
Hollandalý turistler dün Akþemsettin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði’ni ziyaret etti.
Turistler, Akþemsettin
Camii’ne hayran kaldý
RECEP MEBET
Gezi için
Çorum’a gelen
Hollandalý turistler
dün Akþemsettin
Camii Yaptýrma ve
Yaþatma
Derneði’ni ziyaret
etti.
Akþemsettin
Camii Derneði
Baþkaný Celal
Alegöz’ün ev
sahipliðindeki
ziyarete Piet ve
Elly Ruggenberg
ile arkadaþlarý
Klein Kievit çifti
katýldý.
Celal Alegöz
rehberliðinde
inþaat sahasýný
gezen Hollandalý
turistler,
Akþemsettin
Camii’ne hayran
kaldýlar.
Geziden sonra
turist kafilesine
çay ikram eden
Dernek Baþkaný
Alegöz, yabancý
misafirlerine cami
inþaatý hakkýnda
bilgiler verdi.
Caminin bölümlerini gezen turistler, hayranlýklarýný ifade ettiler.
ALEGÖZ’DEN
HAYIRSEVERLERE ÇAÐRI
Akþemsettin
Camii Yaptýrma ve
Yaþatma Derneði
Baþkaný Celal
Dernek Baþkaný Celal Alegöz, Hollandalý turistlere Akþemsettin Camii’ni tanýttý.
Alegöz, “Taþ
ödenmesi için hayýrseverlerin desteðini
iþçiliðinden kaynaklanan borcun ödenmesi için
bekliyoruz.
hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz” dedi.
Akþemsettin Camii inþaatýna baðýþta
‘Meydan Camii’ adýyla yapýmýna baþlanan
bulunmak isteyenler Farabi Caddesi’ndeki camii
ve ‘Akþemsettin Camii’ adýný alan mâbedin inþaa
inþaatý altýnda bulunan Dernek Büromuza
çalýþmalarýnýn Çorum Belediyesi tarafýndan
baþvurabilir, 224 98 06, 0537 471 50 47 ve 0542
sürdürüldüðünü hatýrlatan Celal Alegöz,
487 72 47 numaralý telefonlarýmýzdan detaylý
geçmiþten kalan borçlarýn kapatýlmasý hususunda
bilgi alabilirler.
desteðe ihtiyaç duyduklarýný kaydetti.
Nakdi yardým dýþýnda inþaat malzemesi
Cami içi ve dýþýndaki çalýþmalarýn hýzla
olarak ayni yardýmda bulunmak isteyenlerin
devam ettiðini anlatan Alegöz, açýklamalarýný
öncelikle Derneðimizle irtibata geçmelerini rica
þöyle sürdürdü:
ediyoruz.
“Çorumlu hayýrseverlerin desteði ile
Bugüne kadar Akþemsettin Camii inþaatýna
camimizin inþaasýnda önemli bir aþamaya geldik.
katkýda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen
Gövde, kubbe ve minarelerin inþaasýnýn ardýndan
hayýrseverlere teþekkür ediyoruz.”
iç dekorasyon çalýþmalarýna baþladýk. Geçmiþte
yapýlan taþ iþçiliðinden kaynaklanan borcun
Çorum’da mandalina yetiþtirdi
RECEP MEBET
Kilim Çorum Fabrika Satýþ Maðazasý, Çevre Yolu Bulvarý numara 83’te hizmet vermeye baþladý.
Türk Telekom Çorum Ýl Müdürlüðü’nde
görev yapan Ömer Ateþ,
çalýþtýðý ofiste mandalina yetiþtirdi.
Görenlerin ilgisini
çeken mandalina aðacýnýn 8 yaþýnda olduðunu
belirten Ömer Ateþ, olgunlaþan
meyvelerin
toplanma aþamasýna geldiðini söyledi.
Saksýda yetiþtirdiði
mandalina aðacýna büyük bir özveriyle bakan
Ateþ, “Çorum gibi karasal iklimin hakim olduðu
bir þehirde mandalina
yetiþtirdiðim için pek
çok kimse hayretle karþýlýyor. Ancak meyvelerini
de gördüklerinde tebrik
etmekten kendilerini alamýyorlar.” diye konuþtu.
Ömer Ateþ, çalýþtýðý ofiste mandalina yetiþtirdi.
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 25 EYLÜL 2014
11
Ebiloðlu Çorum'a veda etti
DENÝZ URAL
Uðurlama programýna Vali Yardýmcýsý Hamdi
Bolat, ayný kararname ile Uþak Vali Yardýmcýlýðý'na
atanan Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, bazý daire
müdürleri ve Valilik personeli katýldý.
Törende kýsa bir veda konuþmasý yapan Vali
Yardýmcýsý Ebiloðlu, "Tüm Çorumlular'a teþekkür
ederim. 5 yýllýk görev
süremde beni çok güzel
aðýrladýnýz. Adeta ben de
bir Çorumlu oldum. O
yüzden bu þehirden
ayrýlmak beni üzüyor.
Nerede olursam oluyum
kapým tüm
Çorumlular'a açýk,
her zaman beklerim.
Basýn mensubu
arkadaþlarýmýza da
gözümüz kulaðýmýz
olduklarý için çok teþekkür
ediyorum." dedi.
Uðurlamaya
katýlanlarla tek tek
vedalaþan Ebiloðlu,
konuþmasýnýn ardýndan
eþiyle birlikte Çorum'dan
ayrýldý.
Hacý Osman Ebiloðlu, mesai arkadaþlarý ve personeliyle vedalaþtý.
Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu için dün
Valilik binasý önünde uðurluma programý düzenlendi.
Ýçiþleri Bakanlýðý kararnamesiyle Hukuk
Müþavirliði görevine atanan Hacý Osman Ebiloðlu,
mesai arkadaþlarý ve personeliyle vedalaþtý.
Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu için dün Valilik binasý önünde uðurluma programý düzenlendi.
‘Çorum'un geleceðine
güvenle bakýyorum'
Ýçiþleri Bakanlýðý Hukuk Müþavirliði görevine
atanan Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, "Anadolu'nun kalkýnmasýnda diðer kentler için model oluþturan Çorum'un ayak seslerini þimdiden duyuyorum"
dedi.
Görev yaptýðý süre içerisinde þehrin geliþimine
þahitlik ettiðini ve güzel anýlara sahip olduðunu vurgulayan Hacý Osman Ebiloðlu, "Çorumun geleceðine
güvenle bakýyorum" diye konuþtu.
Uðurlama programýnda yaptýðý konuþmada duygu ve düþüncelerini dile getiren Vali Yardýmcýsý Ebiloðlu, yayýmladýðý veda mesajýnda ise þu ifadelere yer
verdi:
"Beþ yýla yakýn bir zamandan beri Çorum'da Vali yardýmcýsý olarak görev yaptým. Son çýkan Mülki
idare Amirleri atama kararnamesi ile kendi isteðim
doðrultusunda Ýçiþleri Bakanlýðý Hukuk Müþavirliði
görevine atanmýþ bulunmaktayým.
baþta Valilerimiz olmak üzere tüm mesai arkadaþlarýmýzla oldukça uyumlu ve huzurlu çalýþma içinde olduk. Bu nedenle baþta Valilerimiz olmak üzere tüm
mesai arkadaþlarýma teþekkür etmeyi insani bir borç
telakki ederim.
‘ÇORUM’UN GELECEÐÝNDEN ÜMÝTLÝYÝM’
Deðerli büyüðümüz Edebalinin 'Ýnsaný yaþat ki
Devlet yaþasýn' tavsiyelerini kendimiz için esas alarak
çalýþmalarýmda sürekli 'Ýnsan odaklý' bir tutum ve davranýþ sergileyerek Devletimize ve insanýmýza yararlý
olma gayreti içinde bulunduk.
30 yýlý aþan hizmet sürem içinde Devletin ve Milletin bize ne verdiðini hiç hesaba katmadan, ben Devlete ve Millete ne verebilirim hesabý içinde oldum. Benim için söz konusu ülke ise, söz konusu insan ise gerisi hep teferruatta kalmýþtýr.
Biz, insanýmýzý ve ülkemizi karþýlýksýz sevdik.
‘HAKKINIZI HELAL EDÝN’
Ýnsanýmýzý kelimelerin ötesinde bir sevgiyle sevdik.
'Ýnsanlarýn en ha' Her yolun bir yolcusu,
yýrlýsý
insanlar
her yolcunun da bir yolu var'
için hayýrlý olanýkuralý gereðince bugün Çodýr'
düsturunu
rum'dan ayrýlýyorum. Bu gökendimize rehber
revi yaptýðým süre içinde faredindik.
kýnda olmadan darýlttýðým,
kýrmýþ olduðum arkadaþlar
Çorum'da
olabilir. Bundan dolayý siz
görev yaptýðým
Çorumlu kardeþlerimden,
dönemde sizleri
Çorumlu hemþerilerimden
yakýndan tanýma
özür diliyorum. Sizden hakimkaný buldum.
kýnýzý helal etmenizi istiyoBu nedenle, Çorum.
rum’un geleceðine güvenle bakýÇorum'da görev yaptýyorum. Çorum'un
ðým süre içinde hiçbir olumgeleceðine yönesuz tutum ve davranýþla karþýlik çok büyük
laþmadýðýmý özellikle belirtHacý Osman Ebiloðlu, veda konuþmasý yaptý.
ümitler beslemekmek isterim. Bu konuda Çoteyim. Cumhurirumlu kardeþlerime ne kadar
yet'in ilanýnýn 100. yýlý olan 2023 yýlýnda kiþi baþýna
teþekkür etsem yine de az. Hepinize hakkýmý helal edimilli gelirin 25 bin dolara ulaþtýðý, yýllýk ihracatýn 1
yorum.
milyar dolarý aþtýðý, üniversitelerinde 70-80 bin öðren30 yýlý aþkýn idarecilik hayatýmda 'Eðer amir isen
cinin okuduðu, Anadolu'nun kalkýnmasýnda diðer
sakýn olma amir azabý, eðer memur isen sakýn aldatkentler için model oluþturan bir Çorum'un ayak seslemasýn amirin iltifatý' ilkelerine hep baðlý kaldým. Bu
rini þimdiden duyuyorum.
ilkelerim doðrultusunda hiç kimsenin kimliðine, kiþiAðýzlar, yüreklerden taþaný söyler. Bugün Çoliðine, þeref ve haysiyetine zarar vermeden, verilen
rum'dan çok olumlu duygularla ayrýlýyorum. Çorum'u
her görevi en iyi þekilde yerine getirmek için gayret
da Çorumlu'yu da çok sevdik. Çorum'un adý geçtiði
sarf ettim.
zaman hep büyük heyecan duyacaðým. Her ÇorumOsmanlýca'da 'þeref-ül mekân, bil mekin' diye gülu'ya gönlümüz de, kapýmýz da sürekli açýk olacak.
zel bir tabir var. Mesai arkadaþlarýmýn da þahit olduðu
Her þeyin yenisi dostun da eskisi makbuldür. Çogibi benim hiçbir zaman makamdan, koltuktan þeref
rumda edindiðim dostlarým bundan böyle eski ama asalmak diye bir derdim olmadý. Elimizden geldiðince
la eskimeyen dostlarým olarak kalacak.
makama, mevkiye þeref vermeye çalýþtýk. Bu konuda
Çorum kubbesinde, Çorum semalarýnda bir hoþ seda
Bu duygu ve düþünceler içinde Çorum'dan ayrýbýrakabildiðimiz ölçüde kendimi mutlu hissederim.
lýrken herkese Allah'a ýsmarladýk diyor, en derin sevgi
ve
saygýlarýmý
sunuyorum."
Görevde bulunduðum bu beþ yýllýk süre içinde
Karataþ Otomotiv tarafýndan Çorum’da satýþa sunulan Yeni Peugeot 301’in büyük ilgi gördüðü belirtildi.
Peugeot 301’e ilgi büyük
RECEP MEBET
stop lambalarýna kadar uzanýyor ve
bagaj kapaðýný þekillendirerek arka
Karataþ Otomotiv Satýþ Müdürü
tasarýmý tamamlýyor. Omuz çizgisinin
Ufuk Özdemir, Yeni Peugeot 301’in
yüksekliði güven hissi yaratýyor.
büyük ilgi gördüðünü söyledi.
Geniþletilmiþ ön ve arka iz açýkPeugeot 301’in Karataþ Plaza’da
lýklarý, otomobile yere saðlam basan
görücüye çýktýðýný hatýrlatan Ufuk
bir duruþ kazandýrýrken yol tutuþunu
Özdemir, “Farklý kullaným ve yol koarttýrýyor.
þullarýna uyum saðlayacak þekilde geliþtirilen Yeni Peugeot 301 otomotiv
Ýç mekandaki 2/3 - 1/3 parçalý
tutkunlarýnýn gözdesi oldu” dedi.
arka koltuk sýrtlýklarý, pratik ve kolaylýkla yatýrýlabiliyor. Ýki arka sýrtlýHem duygulara hitap eden hem
ðýn her birinin üst kýsmýnda yer alan
de dayanýklýlýk sergileyen güçlü kayatýrma kumandalarý sayesinde iþlemi
rakterli tasarýmý ve modern görünüþü
Ufuk Özdemir
baþarýyla gerçekleþtirmek için tek bir
ile en yeni tasarým kodlarýný üzerinde
hareket ve tek el yeterli oluyor. Optibarýndýran Peugeot 301’i cazip fiyat
mize kullaným için zaman kazancý.
ve ödeme koþullarýyla satýþa sunduklarýný hatýrlatan Ufuk Özdemir, “Eylül ayý sonuna kadar deArka park yardýmý sistemi, hem sesli ikaz
vam edecek kampanyamýzý kaçýrmayýn” çaðrýsýnhem de bilgi ekranýnda görsel bir sinyal ile sürüda bulundu.
cüyü uyarýr. Standart olarak sunulan elektrik stabilite programý (ESP), 5 fonksiyonu bir araya ge‘Yýllara da yollara da meydan okur’ slogatiriyor. Bunlar; Anti-blokaj sistemi (ABS), Eleknýyla tanýttýðý Peugeot 301’in özelliklerinden de
tronik fren daðýtýmý (EBD), Acil fren yardýmý
bahseden Özdemir, açýklamalarýný þöyle sürdürdü:
(BA), Patinaj önleme sistemi (ASR) ve Dinamik
“Yeni Peugeot 301, 1.6 VTi 115 hp Manuel,
denge kontrolü (DSC). Bu sayede, tüm sürüþ des1.6 VTi 115 hp Otomatik, 1.2 VTi 72 hp Manuel
tek sistemleri aracýn çizgisine geri dönmesini saðbenzinli ve 1.6 HDi 92 hp Manuel dizel motor ve
lamak için birlikte çalýþýyor.
Access, Active, Allure donaným seçenekleriyle saYeni 301’i yakýndan görmek, test etmek ve
týþa sunuluyor.
detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ankara Yolu 3.
Yeni 301, dýþ tasarýmý, geniþ iç mekaný ve
kilometrede hizmet veren Karataþ Peugeot Plageliþtirilmiþ güvenlik donanýmlarýyla dikkat çeza’ya bekliyoruz.”
kerken, Peugeot’nun 120 yýlý aþan otomobil deneyimini yansýtýyor.
Yeni Peugeot
301, güçlü ön yüzü
ve akýcý çizgileriyle
Peugeot markasýnýn
bütün tasarým kodlarýný üzerinde barýndýrýyor. Peugeot’nun
konsept otomobili
SR1’den esinlenen
bu ön tasarým kendinden emin bir þekilde arkada da devam ediyor. Arka görünüm, aracýn geniþ
bagajý
hakkýnda
ipuçlarý veriyor.
Kapý çizgileri
Yeni Peugeot 301 otomotiv tutkunlarýnýn gözdesi oldu.
Çorum Tabip Odasý ve Týp
Fakültesi’nden sempozyum
RECEP MEBET
Çorum Tabip Odasý ile Hitit
Üniversitesi Týp Fakültesi iþbirliðinde, ‘Hasta ve Ýletiþim’ ile ‘Aile Ýçi Ýletiþim’ konulu sempozyum düzenlenecek.
Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalý
Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ece Yazla
ile Psikoterapist ve Aile Danýþmaný Uzm. Dr. Timur Harzadýn’ýn konuþmacý olarak yer alacaðý program 28 Eylül 2014 Pazar günü gerçekleþecek.
Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Konferans Salonu’nda gerçekleþecek sempozyum saat
10.00’da baþlayacak.
Yrd. Doç. Dr. Ece Yazla
Uzm. Dr. Timur Harzadýn
Balkanlýoðlu’nun
programý yarýn
MURAT ÇETÝN
Ýstanbul emekli Vaizi
hemþehrimiz Abdulmetin
Balkanlýoðlu’nun konuþmacý olarak
katýlacaðý ‘Kutsal Yolculuk Hac’
konulu vaaz programý yarýn Çorum’da
gerçekleþecek.
Abdibey Camii’nde
gerçekleþecek olan vaaz programý
yatsý namazýnýn ardýndan baþlayacak.
Güncel dini meselelerin de ele
alýnacaðý programa tüm Çorum
halkýnýn davetli olduðu belirtilirken
bayanlar için de yer ayrýldýðý bildirildi.
Abdulmetin Balkanlýoðlu
12 PERÞEMBE 25 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
A. KANEVSKY, “Kaybettiklerimiz” baþlýklý yazýsýnda
noktalama iþaretlerinin insan üzerinden bir analizi yapar..
[email protected]
Bir gün insan "virgül"ü kaybetti, o zaman zor ve uzun cü[email protected]
lelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya baþladý. Cümleleri basitleþince, düþünceleri de basitleþti.
Bir baþka gün ise "ünlem" iþaretini kaybetti. Alçak bir sesle ve ses tonunu deðiþtirmeden konuþmaya baþladý.
Artýk ne bir þeye kýzýyor, ne de bir þeye seviniyordu. Hiçbir þey onda en ufak bir heyecan uyandýrmýyordu.
Bir süre sonra da "soru iþaretini" kaybetti ve artýk soru sormaz oldu. Hiçbir þey ama hiçbir þey onu ilgilendirmiyordu. Ne
kâinat, ne dünya ne kendisi umurundaydý.
Birkaç sene sonra "iki nokta üst üste" iþaretini kaybetti ve
davranýþ nedenlerini baþkalarýna açýklamaktan vazgeçti.
Ömrünün sonuna doðru elinde yalnýz “týrnak iþaretleri" kalmýþtý. Kendine has tek düþüncesi yoktu. Yalnýz baþkalarýnýn düþüncelerini tekrarlýyordu.
Sýra “nokta”ya geldiðinde düþünmeyi ve okumayý unutmuþ vaziyetteydi.
**
Kaybettiðimiz deðerler de var.
Dürüstlük, vefa, saygý, hürmet ve tevazu gibi..
Deðerler eðitimi bir ihtiyaç haline geldi.
Kanaatime göre en baþta yukardaki beþ deðer yer almaktadýr.
Saygý ile hürmeti ayný saymayýn lütfen.
“Hürmet” deðeri “saygý”yý aþan bir özeliðe sahip.
Saygýnýn yeri baþka hürmetin yeri bambaþka..
Dini yönde bizden altta, mevki ve ekonomik yönde bizden üstte olanlara bakar olduk.
Halbuki tavsiye edilen tersidir.
H. Mustafa AKTAÞ
Buradan yola çýkýlýnca beðenmediklerimiz ve hor-hakir
gördüklerimiz söz konusu oluyor. Oysa kalpte ve cepte olanlarýn keyfiyeti ölçülemez.
Erzurum’lu Ýbrahim Hakký iki kardeþten hafif meþrepönemsiz ve hakir görülen birisinin el üstünde tutulana “Kýrklar alemi” ne beklenmedik katýlmasýyla fark atýnca þöyle der:
Âlemi Hýzýr bil bâtýn u zâhir
Olayým der isen bu yolda mâhir
Harabât ehline hor bakma zâkir
Defîneye mâlik virâneler var.
Rivayete göre Erzurumlu Ýbrahim Hakký hz.lerinin Þakir
ve Zakir adýnda iki oðlu vardýr. Zakir adý gibi sürekli hakký zikirle meþgul salih bir evlattýr. Þakir ise meyhaneden çýkmayan,
EÐÝTÝM KÜLTÜR
PENCERESÝ
Ýnsan
kaybedince
ayýk dolaþmayan biridir.
Bir gün Ýbrahim Hakký k.s hz.leri Zakir’i alýr yanýna, birlikte bir yere gideceklerini söyler. Giderlerken meyhanenin önünde Zakir’e beklemesini söyler, içeri girer.
Oðlu Þakir masa baþýnda sýzmýþtýr. meyhaneciye, oðlunun ne kadar borcu olduðu sorar ve
tüm borcu kapatýr, Zakir’le beraber yola devam ederler. Babasýnýn çýkmasý ardýndan Þakir uyanýr, borcunu ödeyip kalkacaktýr. Meyhaneci “borcun yok, baban ödedi” dediðinde, müthiþ bir
haya duygusu kaplar benliðini ve peþlerine düþer.
Ýbrahim Hakký k.s hz.leri ve Zakir bir uçurumun kenarýndadýr ve babasý oðluna: “Kýrklar’dan biri vefat etti, atla, kýrklara karýþasýn” der. Havada da otuzdokuz tane kuþ dönmektedir.
Zakir o ilme raðmen bir an tereddüt eder. Tam o anda Þakir, hakkýný helal et baba, bismillah,
der ve atlar. Kýrklara karýþýr. Zakir’in þaþkýnlýðý arasýnda, Erzurumlu Ýbrahim Hakký k.s hz.leri
meþhur yukarda ki sözünü söyler, dörtlüðü okur.
TAZÝYE: Geçen hafta gazetemiz Çorum Hakimiyet’in çok deðerli muhabiri Erol TAÞKAN kardeþimizin annesini kaybettik; Dar-ý Beka’ya uðurladýk. Telefonla baþsaðlýðý diledim
ama bir kez de buradan taziyelerimizi sunar merhumeye rahmet, Erol TAÞKAN’a ve diðer geride kalanlara sabr-ý cemil niyaz ederim.
Ýlaç sisteminde devrim gibi deðiþiklik
bulunamayan, üretilmeyen ya da ithalatýnda sorun yaþanan ilaçlarý
Türkiye'de
yurtdýþýndan getirmek için kargo, posta uðraþýsý son bulacak.
Ýlacýný yurtdýþýndan getirmek zorunda kalan hastalarýn bugünden itibaren Türkiye genelindeki 25 bin eczaneden birine baþvurmasý yeterli olacak. Hastalar halen
Türk Eczacýlarý Birliði'nin 2 merkezine baþvuru yapabiliyor.
Türk Eczacýlarý Birliði (TEB), yurtdýþýndan ilaç getirtmek zorunda kalan hastalarýn iþlemlerini kolaylaþtýrmak üzere yeni bir uygulama baþlatýyor. Halen sadece
TEB'in Ankara ve Ýstanbul'daki iki merkezine yapýlabilen ilaç baþvurularý artýk Türkiye genelindeki 25 bin eczaneden birine yapýlabilecek. Böylece hastalar bu iki merkeze evrak göndermek için kargo, posta ücreti ödemek zorunda kalmayacaklarý gibi; reçete hatasý, evrak eksikliði nedeniyle uzayan süreç de kýsalmýþ olacak. Çünkü
ilaç baþvurusu yapýlan eczane, hastanýn reçetesini inceleyerek eksiklik ya da hata
durumunda anýnda uyarýda bulunacak. Böylece hasta reçeteyi yazdýrdýðý saðlýkkurumundan uzaklaþmadan düzeltme imkaný bulacak ve yurtdýþý ilaç baþvurusu en
doðru þekilde yapýlacaðýndan gecikmeler son bulacak.
"ÝLAÇ VE SAÐLIK TÝCARÝ BÝR MAL DEÐÝLDÝR"
Konuyla ilgili bir deðerlendirme yapan TEB yönetimi, yurtdýþýndan ilaç getirme iþleminin özel þirketlerce de yapýlmasýna izin verilmesi görüþüne karþý çýkarak,
"Bu hizmetin tamamen kar amacý güden özel þirketler aracýlýðýyla da yapýlmasýna
müsaade edilmesi halinde, hastalarýmýzýn ve kamu maliyesinin ciddi zarar göreceðini belirtmek isteriz. Bulunamayan ilaçlar ile ilgili yapýlmasý gereken, bu hizmeti olabildiðince çok özel firmaya vererek getirtmek deðil, yetkililerin kontrolü ile, ruhsatý olmayan ilaçlara ruhsat verilmesidir. Unutulmamalýdýr ki; ilaç ve saðlýk ticari bir
mal deðildir. Ýlaç rekabet kavramý ile karþý karþýya geldiðinde, insan saðlýðý hiçe sayýlacak ve artýk 'para' konuþacaktýr" uyarýsý yaptý. TEB'in kamu kurumu niteliðinde
bir meslek örgütü olduðu vurgulanarak, "TEB, hastanýn ve kamunun yararýný bir
arada saðlamaya devam edecek; hastalarýmýzýn ilaca zamanýnda ulaþmasýný ve
kamu açýsýndan bunun en az maliyetli þekilde yapýlmasýný saðlamayý sürdürecek"
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
5. KARÝKATÜR YARIÞMASI
KATKILARIYLA
KONU: Sosyal Medya
Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden
karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir.
Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya,
internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor.
Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir
insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý.
Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik.
Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
* Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere
açýktýr.
* Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý
olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý
gerekmektedir.
* Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3
(29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.
* Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve
uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici
kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir
karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve
benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.
* Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad,
adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle
genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler.
* Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler.
* Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir.
* Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn
e-postalarýna gönderilecektir.
* Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir
albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir.
* Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri
karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi
açýlýþýnda verilecektir.
* Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi
açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir.
* Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her
türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne
devreder.
* Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade
edilemez.
* Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep
ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr.
* Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül
alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için
seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr.
* Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar
yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz
ÖDÜLLER:
SEÇÝCÝ KURUL:
ALÝ ÞUR (Karikatürist)
ALTAN ÖZESKÝCÝ
(Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi)
ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist)
KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist)
KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi)
NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný)
SADIK ÖRGEL (Gazeteci)
YILMAZ BAÞ (Karikatürist)
Birincilik
Ýkincilik
Üçüncülük
1. Mansiyon
2. Mansiyon
3. Mansiyon
:
:
:
:
:
:
2.000 TL
1.500 TL
1.000 TL
500 TL
500 TL
500 TL
- Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere)
Plaket ve Karikatür Albüm Seti
Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti,
Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum
Temsilciliði tarafýndan verilecektir.
SON KATILIM TARÝHÝ: 26.09.2014
ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM
Ýletiþim: 0364 224 24 00 - Web: www.cgcd.org
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik.
Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
KATILIM ÞARTLARI:
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör
ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada
ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene
farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr.
Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük
ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm,
uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan
katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz
yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn
üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve
aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir.
Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Þükrü AÐBAL
: Fotoðraf Sanatçýsý
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Þener BAYKAN
: Fotoðrafçý
Emre BOSTANCIOÐLU
: Fotoðraf Sanatçýsý.
: Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler
Ýsmail EKER
Koordinatörü
Mustafa ERCAN
: Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürü
Hasan KAHRAMAN
: Fotoðraf Sanatçýsý
Latif KAVUKÇU
: Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek
görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum.
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
ÝLETÝÞÝM
: Yarýþma KoordinatörüBülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 25 EYLÜL 2014
Ahilik Haftasý ve Ahi Evran’ýn
yaptýðý güzel hizmetler
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:1 ZÝL-HÝCCE: 1435
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:12 Eylül 1430 Hýzýr:143
2014
25
EYLÜL
Sadaka sahibi, mahþer günü hesabý bitinceye kadar, sadakasýnýn gölgesi altýndadýr. Hadîs-i þerîf
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.57
06.23
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
12.39 AKÞAM 18.43
16.00 YATSI
20.02
Niðbolu Zaferi (1396) - Zeki Müren'in
vefâtý (1996) - Kemer Barajý'nýn açýlýþý
(1958)
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
BAHABEY
YAVRUTURNA
HAYAT
BAHABEY
ATA
GÜLABÝBEY
HAYAT
BAHABEY
KALE
MÝMARSÝNAN
BAÐCILAR
YAVRUTURNA
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
221-2182
224-4214
221-6047
221-7733
224-0550
213-6060 - 224-9757
221-6047
221-0171
225-0014
234-7979
234-9063
212-4455
Bu yýlda ahilik haftasý (22-28
fethederim." der. Ahiliðin özünde
Eylül 2014) Gümrük ve Ticaret
bu ahlak ve kardeþlik ilkesi yatVAHYÝN IÞIÐINDA
Bakanlýðý’nýn öncülüðünde, ticaret
maktadýr.
ve sanayi odalarýmýzýn gayretleriyAhiliðe göre; güzel ahlaki
le ülkemiz genelinde birbirinden
davranýþlarýn yaygýn olduðu topgüzel etkinliklerle kutlanýyor. Palumlarda sevgi, kardeþlik, sosyal
neller ve þiir yarýþmalarý düzenleyardýmlaþma ve dayanýþma, adalet
nerek ahiliðin ilkeleri ve güzellikve özgürlükler ön plandadýr. Bunleri zihinlerde canlý tutulmaya çalýdan dolayýdýr ki üyelerini ahlaki
þýlýyor. Ahilik ahlakýna uygun esterbiyeden geçirerek manevi olnaflara ödüller veriliyor. Geçmiþte
gunluða eriþmelerini saðlardý. Bir
yapýlan hayýrlý hizmetlerin unutulahi alçak gönüllü ve mütevazý olmayarak yaþatýlabilmesi için bu tür
malý,her þeyi vereninde alanýnda
Veysel Uysal
etkinliklerin yapýlmasý güzel bir
Allah olduðunu bilmeli, kötülüðe
veyseluysal-@ hotmail.com
hizmet.
iyilikle karþýlýk vermelidir.
"Ahi" kardeþ demektir. Ahilik
Ahilik teþkilatýna baðlý mesAnadolu'da 13. yüzyýlda kurulan
lek gruplarýnda çalýþan çýrak, kalfa
esnaf ile tüccar arasýndaki dayanýþma, birlik ve ve ustalar belirli bir disiplin içinde hareket edeberaberlik ruhunu geliþtirmeye çalýþan bir teþki- rek mesleðinde daha çok bilgi sahibi olmaya
lattýr. Ahi Evran 1205 yýlýnda Anadolu'ya gele- çalýþýrlardý. Genç kalfalar mesleklerinde uzmanrek Konya, Kayseri ve civar illerde esnaf ve laþýnca ustalýða yükselir ve ahi baba tarafýndan
tüccarlar arasýnda faaliyette bulunmuþtur.
kendisine þu nasihatler yapýlýrdý "Harama bakBir mesleði olmayanlarýn mutlu olamaya- ma, haram yeme, haram içme. Doðru, sabýrlý ve
caklarýný belirten Ahi Evran tasavvufi bir yol iz- dayanýklý ol. Yalan söyleme, büyüklerinden önlemekle birlikte, dünyevi ihtiyaçlarýn karþýlana- ce söze baþlama. Kimseyi kandýrma. Kanaatkâr
bilmesi için gerekli bilgi ve tecrübenin olmasý ol. Dünya malýna tamah etme. Yanlýþ ölçme, ekgerektiði üzerinde de durarak ticari iliþkilerde sik tartma. Kuvvetli ve üstün durumda iken afahlak boyutunu ön plana çýkarmaya çalýþmýþtýr. fetmesini, hiddetli iken yumuþak davranmasýný
Bundan dolayý da ahiliðin ahlak dýþý saydýðý bil ve kendin muhtaç iken bile baþkalarýna vereþeylerden birisini iþleyen ahilik içerisinde barýn- cek kadar cömert ol." (Metin Gürata, unutulan
dýrýlmazdý. Ýçki içmek, zina yapmak, fitne çýkar- adetlerimiz ve loncalar)
mak, iftira atmak kendisini büyük görüp kibirBir kiþinin ahi olmasý için baþka bir ahinin
lenmek, emanete ihanet etmek, insanlarýn ayýbý- onu önermesi gerekmektedir. Üye olmak istený yüzüne vurmak, cinayet iþlemek, cimrilik gi- yenlerin 7 kötü hareket ve davranýþlarý býrakmabi davranýþlar ahiliðe göre ahlak dýþý sayýlmýþtýr. sý ve 7 güzel hareket ve davranýþý edinmesi geAhi Evran çeþitli meslek guruplarýnda ça- rekir. Bunlar:
lýþan çýrak, kalfa ve ustalarýn dini eðitim ve öð1. Cimrilik kapýsýný baðlamak, lütuf kapýsýretimi ile ilgilenerek onlarýn anlayabilecekleri ný açmak
türden eserler kaleme almýþtýr. Kur'an ve sünne2. Kahýr ve zulüm kapýsýný baðlamak, hilim
ti referans alarak yazdýðý "Menahiç" isimli eseri
ve mülâyemet kapýsýný açmak
Anadolu'da telif edilen ilk ilmihal kitabý olma
3. Hýrs kapýsýný baðlamak, kanaat ve rýza
özelliðini taþýmaktadýr
kapýsýný açmak
Ahilik Anadolu'nun köylerine varýncaya
4. Tokluk ve lezzet kapýsýný baðlamak, riyakadar örgütlenerek birbirini seven, yoksullarý
gözeten, çalýþmayý ibadet sayan, dînî ve ahlâki zet kapýsýný açmak
5. Halktan yana kapýsýný baðlamak, Hak'tan
deðerlerine baðlý insanlar yetiþtirmeyi amaçlamýþtýr. Ahiliðin dört temel esasý ahlak, akýl, bi- yana kapýsýný açmak
lim ve çalýþma olmuþtur. Yeniçeri ocaðýnýn ku6. Herze ve hezeyan kapýsýný baðlamak,
rulup geliþmesinde önemli rolü olan ahiliðe Os- Marifet kapýsýný açmak
manlý padiþahlarýnýn birçoklarýnýn da baðlý ol7. Yalan kapýsýný baðlamak, doðruluk kaduklarý maddi ve manevi her türlü desteði ver- pýsýný açmaktýr.
dikleri bilinmektedir.
Peygamberimiz (a.s) "Ýnsanlarýn en hayýrlýFatih Sultan Mehmet Ýstanbul'u fethetmez- sý insanlara faydalý ve yararlý olanýdýr." buyurden önce tebdili kýyafet yaparak halkýn arasýna maktadýr. Bazý insanlar vardýr ki, yaptýðý hizgirer. Bir esnaftan bir kalem mal aldýktan sonra metler açtýðý çýðýrlarla tarihe damgalarýný vura2. sini istediðinde, esnaf ikincisini veremeyece- rak, geleceðe ýþýk tutacak izler býrakmýþlardýr.
ðini söyler. Nedenini sorduðunda "ben bir ka- Ahi Evran'da peygamberimizin hitabýna muhalem mal sattým, siftahýmý yaptým, 2.’de diðer tap, rýzai bari uðrunda, dinimizin emretmiþ olkomþumdan al" cevabýný alýr. Bir þeyler almak duðu güzellikleri yaygýn hale getirebilmek için
üzere hangi esnafa girdiyse ayný cevabý alýr. Fa- ömrünü tüketerek gök kubbede hoþ sedalar býratih bunun üzerine "Ben, bu millet bu ahlaka sa- kan bir deðerimiz. Kendisini rahmetle anýyoruz.
hip olduðu sürece, deðil Ýstanbul bütün dünyayý
az saati uygulamasý
sona eriyor. Saatler
26 Ekim Pazar günü saat
04.00’ten itibaren bir
saat geri alýnacak.
16 Þubat 2014 tarih
ve 28915 sayýlý Resmi
Gazete'de yayýmlanan
Bakanlar Kurulu
kararýnda uygulamanýn
amacý, 'gün ýþýðýndan
daha fazla yararlanmak'
olarak belirtiliyor.
G.BEY MH ESKÝ SSK
HAST-Y.GÖÐÜS
HASTANESÝ
POL.KARÞISI 213 22 02
EÐÝTÝM
FATÝH CAD. NO:48/A (
23 NÝSAN ÝLKOKULU
KARÞISI ) 226 79 64
VEFAT EDENLER
1-Çalyayla Köyü' den gelme, Mehmet Ali, Kamil, Cuma ve Hüseyin CEYHUNÝ' nin babasý; Satýlmýþ CEYHUNÝ.
2-Laçin' de ikamet eden, Turgut, Ahmet, Mehmet, Eyüp ve Arif KÖKLEN' in annesi; Hatice KÖKLEN.
3-Seydim Köyü' nde ikamet eden, Eski Seydim
Belediye Baþkaný Cemil KOÇAK ve Emekli Öðretmen Abdullah KOÇAK' ýn amcasý; Kazým KOÇAK.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Bir dershaneye yerleþtirdi aðabeyleri…
Vakýf olan Osman kardeþine:
Tefekkür
"Bak Osman abi! Bana düþen ne hizmet olursa yapmaða ha- Dünyamýz
zýrým, yirmi dört saat telefonum
açýktýr ona göre."
"Tamam kardeþim ,maþallah
çok teþekkür ederim, Allah razý olsun."
Ahmet her hizmete koþuyor,
dergileri Yeni Asya’yý dikkat ile
okuyor ve cemaat ile sevecen halRaþit Yücel
leri ile unutulmayan ve sevilen bir
nur talebesi vasfýný koruyor, arasý
rasityücel@
açýlan kardeþlerin arasýný buluyor, corumhakimiyet. net
okuldaki öðrenci ve öðretmenleri
tarafýndan da takdir ile yadediliyordu.
Aradan aylar geçmiþti memleket hasreti yüreðini yakýyordu, o arada kardeþi Ayþe den acýklý bir
mektup geldi
"Caným aðabeyciðim !
Bu zamanda sahabi mesleðini kendine rehber
eden benim kahraman kardeþim.!
Kulaklarýmýz senin telefonunda kaldý.
Çok özledik bir tanem artýk gel ne olur.
Bak babam içkiyi ve sigarayý býraktý, namaza
baþladý.
"Beni utandýrdýnýz,evde bir beynamaz ben
kaldým " demiþti"
Rüstem Amca’nýn oðlu da derslere gitmeðe
baþladý.
Yakýnda hanýmlarda kermes yapacaklar, son
sürat çalýþýyorlar.
Annem her gün dershanedeki iþlere yardýmcý
oluyor.
Haydi gel canýmýn içi seni çok özledik.
Selamlar muhabbetler"
(Sürecek)
METEOROLOJÝ
2.8671
2.8686
2.2357
2.2362
Gram
ALIÞ
87,67
SATIÞ
87.72
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 7004
25 EYLÜL 2014
PERÞEMBE
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
NÖBETÇÝ ECZANELER
DAMLA
Serdengeçti… 5
Saatler geri alýnacak
Y
13
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 PERÞEMBE
www.corumhakimiyet.net
25 EYLÜL 2014
ESDER’den Ahilik kutlamasý
E
snaf ve Sanatkarlar
Derneði her yýl
coþkuyla kutladýðý Ahilik
Haftasý'ný, bu yýl da yurt
genelindeki þubelerinde
yapacaðý etkinliklerle
idrak etmeye
hazýrlanýyor.
ESDER Çorum
Þube Baþkaný Mustafa
Bulut, konuya iliþkin
yaptýðý açýklamada þöyle
dedi; "Bu yýl 22-28 Eylül
tarihleri arasýnda Genel
Merkezimiz Ankara, yurt
genelinde þubelerimizde
ve ÇORUM da esnafýmýz
ve halkýmýzla beraber
kutlamaya hazýrýz.
Ahilik, zenginle
fakiri, üretici ile
tüketiciyi, emek ile
sermayeyi, halk ile devlet
arasýnda iyi ve saðlam
iliþkiler kurarak 'sosyal
adaleti gerçekleþtirmektir.
Bu amacýna, saðlam bir
teþkilatlanma modeli ve
köklü bir eðitim sistemi
aracýlýðýyla ulaþmaya
çalýþmýþtýr. Ayrýca
yerleþik hayata geçiþ
esnasýnda birbirleriyle
çatýþma içerisinde olan
gruplarý uzlaþtýrmak,
zayýflayan boy ve aþiret
baðlarýnýn yerine,
yerleþik hayat þekline
uygun koruyucu deðerler
koymak, toplumun
huzurunu temin etmek de
ESDER Çorum Þube Baþkaný Mustafa Bulut, çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi.
en büyük uðraþý idi.
Ahilik, toplumun bütün
varlýklarýna üç-beþ
kiþinin hakim olmasýna
müsaade eden bir
teþkilatlanmanýn adý
deðil, toplumun orta
kesiminin kalkýnmasýna
yardýmcý olan bir
örgütlenmenin adýdýr.
AHÝLÝÐÝN
TEMELÝ SEVGÝ,
KARDEÞLÝK VE
ÜRETÝMDÝR
Ahilik, sanatýn,
ticaretin ve mesleðin
olgun kiþilik, güzel ahlak
ve doðrulukla
yoðrulmasýný öngören,
kökleri çok eskilere
uzanan bir
geleneðimizdir. Hafta
boyunca
gerçekleþtirilecek
etkinliklerimizde de,
Ahilik felsefesinin ve Ahi
Evran kurallarýnýn
topluma tanýtýlmasý
hedeflenmektedir. Ahilik
Felsefesi, çalýþma
hayatýnda ve sosyal
yaþamda dürüstlüðü, iyi
ahlaký, bilimi ve eðitimi
esas alan öðretileri
içermektedir.
AHÝLÝK ESNAFIN
ÖNSÖZÜDÜR
Ahlaký, doðruluðu
temel alan Ahi kurallarý,
bugünkü pek çok
kurumun temelini de
oluþturuyor. Ahi felsefesi
ile bugünkü Sosyal
Güvenlik Kurumu,
kooperatifler, tüketici
mahkemeleri gibi pek
çok toplumsal kurum
ayný hedefleri
paylaþmaktadýr. Ahilik
kaliteli üretmek, doðru
tartmak, tüketiciye saygý
demektir. Ahilik,
dayanýþma, siftah
yaptýktan sonra
müþterisini komþusuna
yönlendirmek demektir.
Ahilik, yardýmlaþma, orta
sandýklarý marifetiyle
ihtiyaç sahiplerine destek
olmak demektir. Hülasa
Ahilik, içinde
bulunduðumuz çaðýn
þartlarýnda unuttuðumuz,
ama sýký sýkýya
sarýlmamýz gereken
deðerleri bize hatýrlatan
bir esnaf geleneðimizdir.
Esnaf ve Sanatkarlar
Derneði (ESDER) olarak
Esnafýmýzýn ve
halkýmýzýn Ahilik
Bayramlarýný tebrik eder,
Saðlýk sýhhat ve bereketli
kazançlar dileriz."
Öte yandan
ESDER'in 'Ahilik Haftasý
ve Esnaf Bayramý'
kutlamalarý 28 Eylül
2014 Pazar günü
yapýlacak.
Program
kapsamýnda saat
12.00'de vefat eden tüm
esnafýn ruhu için Ulu
Camii'nde mevlidi þerif
okunacak.
ESDER Çorum
Þube Baþkaný Mustafa
Bulut, ESDER Genel
Baþkaný Mahmut Çelikuþ
ile protokol konuþmalarý
yapýlacak. Plaket takdimi,
Uygulamalý Giriþimcilik
Eðitim Sertifikalarý
verilecek. Þed Kuþanma
Töreni (Kalfalýktan
Ustalýða geçiþ) yapýlacak.
Ahilik Pilavý ve Ahilik
Þekeri ikram edilecek.
Esnafýn ahiliði kutlanarak
ziyaretler yapýlacak.
(Haber Merkezi)
TÜMSÝAD Çorum Þubesi, 3. Bölge Eylül Ayý Toplantýsý’na katýldý.
Çorum TÜMSÝAD Bölge
Toplantýsýna katýldý
T
ÜMSÝAD Çorum Þubesi, 3.
Bölge Eylül Ayý
Toplantýsý’na katýldý.
Geçtiðimiz Cumartesi günü
Ankara Ticaret Oodasý binasýnda
Ankara Þube’nin ev sahipliðinde
gerçekleþtirilen toplantýda
Çorum’la birlikte Yozgat, Kayseri
ve Nevþehir þubeleri yer aldý.
TÜMSÝAD Genel Sekreter
Yardýmcýsý Ýsmail Kömürcü’nün
baþkanlýk yaptýðý toplantýda Ýl
Baþkanlarý, Genel Merkez
Komisyon Baþkaný Resul Yüce ve
Komisyon Baþkanlarý da hazýr
bulundu.
TÜMSÝAD Çorum
Þubesi’nin 13 kiþilik heyetle
katýldýðý toplantýda þubelerin
faaliyetleri ile ilgili konular
masaya yatýrýldý, raporlar tanzim
edildi. Çalýþmalarýn ardýndan
toplantý sonunda TÜMSÝAD
Genel Sekreter Yardýmcýsý Ýsmail
Kömürcü, katýlýmcý illere
katkýlarýndan ve katýlýmlarýndan
dolayý teþekkür etti.
(Haber Merkezi)
Hitit Akademi istiþare etti
H
itit Akademi
Derneði Ýstiþare
Kurulu düzenlediði
toplantýda yeni sezonda
yapýlmasý düþünülen
programlarý planlandý.
Geçen dönemlerde
olduðu gibi bu dönemde
yoðun bir faaliyet
programýna girecek olan
Hitit Akademi'de on beþ
günde bir düzenlenen
konu ve konuklarýyla
oldukça verimli
söyleþilere sahne olan
Hitit Akademi Derneði Ýstiþare Kurulu düzenlediði toplantýda
yeni sezonda yapýlmasý düþünülen programlarý planlandý.
seminerlere ekim
ayýndan itibaren devam
edilecek.
Ayný zamanda
gündemi meþgul eden
siyasal, toplumsal ve
kültürel meseleler ile
ilgili kamuya açýk bir
dizi panel ve konferans
yapýlamasý da karara
baðlandý. Hitit Akademi
Derneði Baþkaný
Zekeriya Iþýk, konu
hakkýnda verdiði bilgide
bu yýl bütün bu
çalýþmalarýn yanýsýra
derneðin baþta Ýnsani
Deðerler Platformu ve
Milli Ýrade Platformu
olmak üzere sivil
toplum dayanýþmasýný
yansýtan kurullara
üyeliðinin ve aktif
desteðinin devam
edeceðini belirtti.
Iþýk, ayrýca bu yýl
derneðin bir takým
sosyal sorumluluk
projeleri de
düzenleyeceðini dile
getirerek özellikle
gençlerin geliþimine
katký saðlayacak eðitsel
projeler üzerinde
durduklarýný, yeri ve
zamaný geldikçe bunlarý
kamuoyu ile
paylaþacaklarýný
kaydetti.
Toplantý Iþýk'ýn
katýlýmcý dernek
üyelerine teþekkür
etmesinin ardýndan sona
erdi.
Haber Merkezi
ÇODÝMDER’den hayýrlý olsun ziyareti
Ç
orum Diyanet
Mensuplarý Derneði
(ÇODÝMDER) Baþkaný
Adem Duru, Dernek
Sekreteri Yunus Ay ve
Dernek Yönetim Kurulu
Üyesi Naci Yiðit,
Çorum Müftülüðüne
Personel Kýsým Þefi
olarak atanan Rüþtü
Alptekin’e hayýrlý olsun
ziyaretinde bulundular.
Daha önceleri Ýl
Müftülüðü’nde Veri
Hazýrlama ve Kontrol
Ýþletmeni (VHKÝ) iken,
görevde yükselme
sýnavýný kazanarak
Alaca Ýlçe Müftülüðü’ne
Þef olarak atanan Rüþtü
Alptekin, Alaca’da altý
ay görev yaptýktan sonra
tekrar eski görev yeri
olan Çorum Ýl
Müftülüðü’ne
geçtiðimiz günlerde
Personel Kýsým Þefi
olarak atanýp göreve
baþladý.
Çorum Diyanet
Mensuplarý Dernek ve
yöneticileri Rüþtü
Alptekin'e hayýrlý olsun
ve hoþgeldin ziyaretinde
bulundular.
Dernek
yöneticilerini
makamýnda karþýlayan
Alptekin, misafirlerine
çay ikramýnda bulundu.
ÇODÝMDER Baþkaný
Adem Duru, “Rüþtü
Bey’in ilimize tekrar
Personel Kýsým Þefi
olarak gelmesinden
dolayý memnuniyet
duyuyoruz. Rüþtü
kardeþimiz gerçekten
iþinin erbabý ve çalýþkan
bir kardeþimizdir, O’nun
tekrar Müftülüðümüze
gelmesi bizleri oldukça
sevindirdi.” dedi.
Alptekin ise, eski
görev yerine Personel
Þefi olarak
atanmasýndan dolayý
mutlu olduðunu dile
getirerek, “Elimizden
geldiði kadar din
görevlisi
arkadaþlarýmýza
yardýmcý olmaya gayret
Çorum Diyanet Mensuplarý Derneði yöneticileri
Müftülük Personel Kýsým Þefi olarak atanan Rüþtü
Alptekin’e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular.
göstereceðiz.” diye
ziyaretlerinden dolayý
konuþtu. Diyanet
teþekkür etti.
Mensuplarý Derneði’ne
(Haber Merkezi)
Cesedi kayalýklarda bulundu
A
ntalya'nýn
Gazipaþa Ýlçesi'nde
kayalýklarda erkek
cesedi bulundu.
Cesedin 35 yaþýndaki
Gazi Gök'e ait olduðu
belirlenirken, polis
olayýn cinayet mi
intihar mý olduðunu
araþtýrýyor.
Gazipaþa'nýn Koru
Mahallesi Denizyüzü
Mevkii'nde dün Sabah
saatlerinde, bir
muzlukta iþçi olarak
çalýþan Mustafa
Gökkurt, yerde
gördüðü kan
lekelerinden
þüphelenerek durumu
Gazipaþa Ýlçe Emniyet
Müdürlüðü ekiplerine
bildirdi. Olay yerine
gelen polis, kan izlerini
takip ederek 200 metre
ilerde denize doðru
inen kayalýklarda erkek
cesedi olduðunu fark
etti. Ceset, olay yerinde
yapýlan savcýlýk
incelemesinin ardýndan
kimliði belirlenmek ve
otopsi yapýlmak üzere
Antalya Adli Týp
Kurumu'na gönderildi.
AÝLEDEN
CÝNAYET ÝDDÝASI
Gazi Gök
Olayla ilgili geniþ
çaplý soruþturma
baþlatan polis, cesedin
Çorum nüfusuna kayýtlý
Gazi Gök'e ait
olduðunu tespit etti.
Evli ve 2 çocuk babasý
olan Gazi Gök'ün
yaklaþýk 5 aydýr
Ankara'da bulunduðu
ve okullarýn
açýlmasýyla birlikte
ailesiyle yaþadýðý
Gazipaþa Pazarcý
Mahallesi'ndeki
evlerine döndüðü
belirlendi.
Denizyolu'ndaki bir
restoranda usta olarak
çalýþan Gök'ün
aðabeyleri ve eþinin
ifadesine baþvuran
polis, ailenin iddiasý
üzerine Gazi Gök'ün
öldürülmüþ olabileceði
ihtimali üzerine
yoðunlaþtý. (DHA)
TÜMSÝAD yönetimi katýlýmcý illere katkýlarýndan
ve katýlýmlarýndan dolayý teþekkür etti.
Kýrtasiye yardýmý
sevindirdi
K
imse Yok Mu
Derneði
Çorum'daki ihtiyaç
sahibi ailelerin
çocuklarýna giyim ve
kýrtasiye yardýmý
yapýyor.
Konuya iliþkin
yazýlý bir açýklama
yapan Kimse Yok Mu
Derneði Þube Müdürü
Erkal Aykaç, " Kimse
Yok Mu Dayanýþma ve
Yardýmlaþma Derneði
ülkemizde 12 yýldýr
faaliyet
göstermektedir. Yurt
içinde ve yurt dýþýnda
dayanýþma - paylaþma
örnekleri sergilemiþ
sayýsýz aileye destek
olurken, afetzedelere
gýda, ev eþyasý ve giysi
yardýmý yapmýþtýr.
Derneðimizin kuruluþ
amaçlarýndan biri de
ülkemizde eðitim öðretim çaðýndaki
gençlerimize ve
çocuklarýmýza maddi manevi destek olmak,
onlara sosyal
yardýmlaþma bilincini
anlatmak ve bu
Kimse Yok Mu Derneði Þube Müdürü Erkal Aykaç
konuda örnek
çalýþmalar içinde
bulunmaktýr. Sevgili
gençler; hayatýnýzda
karþýnýza çýkabilecek
bütün engelleri
aþabilmenin tek yolu,
güçlü, akýllý, iradesine
hakim ve baþarýlý bir
insan olabilmektir.
Bunun yolu da iyi bir
eðitim almaktan geçer.
Bizler, sizlerin
geleceði sýrtlayýp daha
ilerilere taþýyarak
aydýnlýk bir neslin
temsilcileri
olacaðýnýza, her zaman
ve her þartta
yüzümüzü
aðartacaðýnýzdan
eminiz.
Biz de, Kimse
Yok Mu Dayanýþma ve
Yardýmlaþma Derneði
olarak her zaman
yanýnýzda ve her
konuda destekçiniz
olacaðýz. Sizlere
derslerinizde baþarýlar
diliyoruz" dedi. (Haber
Merkezi)
Kimse Yok Mu Derneði Çorum'daki ihtiyaç sahibi ailelerin
çocuklarýna giyim ve kýrtasiye yardýmý yapýyor.
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 25 EYLÜL 2014
Karadeniz Çorum’da toplanýyor
15
Ý
mar, Kýyý, Yapý ve Çevre Uygulamalarý
kýyý, yapý ve çevre uygulamalarýnda yapýKaradeniz Bölgesel Semineri Çorum'da
lan yasal ve idari düzenlemeler hakkýnda
gerçekleþtirilecek.
bilgilendirilmeleri yoluyla mevzuatýn ülke
genelinde uygulanabilirliðinin ve uygulaÇevre ve Þehircilik Müdürü Seyit Ahma birliðinin saðlanmasý amacýyla bakanmet Sancak, son yýllarda mevzuatta yapýlýðýn yerel yönetimlere yönelik olarak selan deðiþikliklerle kentlerin ve kýrsal alanminerler düzenlediðini belirterek, "Bu çerlarýn planlý geliþmesi, fiziksel çevrenin, doçevede, 30 Eylül-02 Ekim 2014 tarihleri
ðal ve tarihi deðerlerin korunmasý ve topluarasýnda Anitta Dtel'de gerçekleþtirilecek
mun ihtiyaçlarýný karþýlayacak þekilde biolan "Ýmar, Kýyý, Yapý ve Çevre Uygulaçimlendirilmesi konusunda, yerel yönetimmalarý Karadeniz Bölge Semineri"ne Çolerin önemli görev ve yetkilerle donatýldýrum, Kastamonu, Çankýrý, Sinop, Samsun,
ðýný, bu görevlerin yerine getirilmesinde,
Tokat, Amasya, Ordu ve Giresun'dan il ve
parasal kaynaklar kadar yetiþmiþ iþ gücünü
ilçe belediyelerinden ve Özel Ýdaresi GeSeyit Ahmet Sancak
de gerekli kýldýðýný bildirdi.
nel Sekreterliði'nden konuyla ilgili persoSancak, bu kapsamda; mevzuatta yanel katýlacaktýr." dedi. (Haber Merkezi)
pýlan deðiþikliklerin uygulayýcýlara aktarýlmasý, imar,
Þapinuva’ya
destek
sözü
O
rtaköy Belediye
Baþkaný Taner Ýsbir, Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðý
Yönetim
Hizmeti Baþkaný Ýbrahim Öztürk ile bir araya
geldi.
Öztürk’e yaptýðý
ziyarette Þapinuva’nýn
çevre ve þehircilik adýna gerekli yardým ve
desteði alamadýðýný ifade eden Baþkan Ýsbir,
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý’na bu konularda projeler sunduklarýný ve destek beklediklerini söyledi.
Özellikle 2014 yýlý
Haziran ayýnda Bakanlýða sunduklarý ilçe içe-
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðý Yönetim Hizmeti Baþkaný Ýbrahim Öztürk ile bir araya geldi.
risi kilit taþý projesinin
öncellikle ve ivedilikle
takip edileceði sözünü
veren Öztürk ise, “An-
lattýðýnýz sorunlarda ilçenizdeki yapýlmasý ve
takip edilmesi gereken
iþlere vakýf oldum. Bu
sorunlarý hep beraber
çözeceðiz.” dedi. (Ha-
cesi psikoloji desteði eðitimi düzenledi.
29 Mayýs 2013
MTSK yönetmeliðinden
sonra yapýlan deðiþiklikle
direksiyon sýnavlarýnda
kursiyerlerin hatasýz araç
kullanmasý gerektiði belirtiliyor. Bu durum da
kursiyerlerin, özellikle de
bayan kursiyerlerin direksiyon eðitimlerini ta-
mamlamýþ olmalarýna
raðmen sýnav heyecaný
yaþamalarýna sebep oluyor.
Zirve Sürücü Kursu
Kurucusu ve Türkiye Sürücü Kurslarý ve Eðitimcileri Konfederasyonu
Genel Baþkan Yardýmcýsý
Nihat Polat, kursiyerlerin
bu durumunun uzmanýndan bir psikolojik eðitimle desteklenerek daha güzel bir sonuç alýnabileceðini düþenerek Uzman
Psikolog Elif Demir’den
bir deðerlendirme istediklerini söyledi.
Bu deðerlendirmeyle ilgili bir eðitim çalýþmasý yaptýklarýný da belirten Polat, sonuçlarýnýn takip edilmeye baþlandýðýný
kaydetti.
ber Merkezi)
Zirve’den sýnav öncesi
psikolojik destek
Z
irve Sürücü Kursu 29
Mayýs 2013 tarihinden itibaren zorlaþan direksiyon sýnavlarýnda sýnav heyecaný yaþayan
kursiyerler için sýnav ön-
Zirve Sürücü Kursu sýnav öncesi psikoloji desteði eðitimi düzenledi.
(Haber Merkezi)
Bakanlýktan Fiziksel Aktivite
Rehberi ve Ýnternet Sitesi
Saðlýk Bakanlýðý'nca "Fiziksel Aktivite Rehberi
ve Ýnternet Sitesi" hazýrlandý
Saðlýk Bakanlýðý, saðlýklý yaþamýn ön koþulu olarak gösterilen yeterli fiziksel aktivite yapýlmasýna yönelik toplumda farkýndalýðý artýrmak amacýyla "Fiziksel Aktivite Rehberi ve Ýnternet Sitesi" hazýrladý.
Saðlýk Bakanlýðý ile çeþitli üniversitelerden akademisyenlerin hazýrladýðý Fiziksel Aktivite Rehberi ve
Saðlýk Bakanlýðý, Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi ve
Saðlýklý Hayatý Teþvik ve Saðlýk Politikalarý Derneði
iþbirliði ile hazýrlanan Fiziksel Aktivite Ýnternet Sitesinin (fizikselaktivite.gov.tr) tanýtýmý, Sheraton Otelde
yapýldý.
Tanýtýmda, hareketsizliðin neden olduðu hastalýklarýn önlenmesinde fiziksel aktivitenin önemi vurgulandý.
Hekimlerin fiziksel aktivite konusunda hasta ve
hasta yakýnlarýna da tavsiye edebileceði bir doküman
niteliðinde olan Fiziksel Aktivite Rehberi ve Ýnternet
Sitesinde, çocuk ve gençler, yetiþkinler, yaþlýlar ile fiziksel ve zihinsel engellilerde fiziksel aktiviteler ayrý
bölümler halinde ele alýnýyor. Uzmanlarýn ortak bakýþ
açýlarýndan yararlanýlarak fiziksel aktivite konusunda
farkýndalýk yaratmaya çalýþýlan rehber ve internet sitesinde de toplumdaki her bireyin daha saðlýklý ve kaliteli bir yaþam sürmesi için hazýrlandýðý ifade ediliyor.
SAÐLIKLI TOPLUM ÝÇÝN DAHA ÇOK HAREKET
Saðlýk Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Hüseyin
Çelik, saðlýklý yaþamý yükselen deðere dönüþtürmek
gerektiðine iþaret ederek, yeni bir halk saðlýðý anlayýþý
doðduðunu belirtti. Ýnsanlarýn "göbekleriyle gurur duyma" zamanýnýn geçtiðini ifade eden Çelik, "Yeni bir
halk saðlýðý anlayýþý doðuyor. Saðlýklý yaþamý özendiren, bu anlamda bilinçlendirerek saðlýklý yaþam tarzý
sunmayý amaçlayan uygulamalarý görmeyi amaçlýyoruz. Özellikle anneanneler, babaanneler çocuklarýný,
torunlarýný hareketli olmasý için özendirmeli" dedi.
Beden kadar ruh ve zihin saðlýðýnýn da düþünülmesi gerektiðine iþaret eden Çelik, "Spora, harekete,
saðlýklý yaþama devam etmeliyiz. Topluma rahatlýk
kültürü yerine hareket kültürü aþýlamalýyýz" diye konuþtu.
"KRONÝK HASTALIKLAR ÖNLENEBÝLÝR"
Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalýklar Daire
Baþkaný Doç. Dr. Nazan Yardým ise düzenli bir fiziksel
aktivitenin, doðumdan itibaren yaþamýn vazgeçilmez
bir parçasý olduðuna ve saðlýklý büyüme, geliþim ve
saðlýðýn her yaþta korunmasý için gerekliliðine dikkat
çekti. Yardým, fiziksel aktivitenin önemine vurgu yaparken, dünyada ve Türkiye'de kronik hastalýklarýn
oranlarýna iliþkin bilgiler verdi. Yardým, þunlarý kaydetti:
"Dünya genelinde fiziksel hareketsizlik, kötü beslenme ile birlikte ortalama toplam saðlýk harcamalarýnýn yaklaþýk yüzde 2'si ile iliþkilendiriliyor. Türkiye'de
bireylerin yüzde 71.9'u düzenli fiziksel aktivite yapmýyor. 6-11 yaþ grubu çocuklarýn yüzde 58.4'ü düzenli
olarak egzersiz yapmýyor. Kronik hastalýklarýn önlenebilir hastalýklar olduðunun bilinmesi gerekiyor. Tütün
kullanýmý, saðlýksýz beslenme, fiziksel hareketsizlik ve
alkol kullanýmý gibi ortak risk faktörleri ortadan kaldýrýlarak kalp hastalýklarýnýn, inmelerin, tip 2 diyabetlerin
yüzde 80'i ve kanserlerin üçte birinden fazlasý önlenebilir.
YENÝ REHBER YOLDA
Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Baþkaný Seçil Özkan da hazýrlanan rehberin dýþýnda yeni hazýrlanan rehberin hasta kiþilere yönelik olduðunu söyledi. Özkan,
"Þeker, kalp hastalýklarý olan kiþiler var. Onlar için de
bir fiziksel aktivite rehberi var" dedi.
Eylem planlarýnýn baþarý ile yürütülmesinde sadece Saðlýk Bakanlýðýnýn yeterli olmayacaðýnýn da altýný
çizen Özkan, bunun için toplumun ve sivil toplum kuruluþlarýnýn iþbirliðine ihtiyaç duyulduðunu vurguladý.
MHP'li kadýnlar 'Bonzai'yle savaþýyor
YÜKSEL BASAR
M
illiyetçi Kadýn
Kollarý yönetimi,
son zamanlarda çok sayýda ölüme neden olan
bonzaiye karþý savaþ
açtý.
Kadýn Kollarý
Baþkaný Adalet Avcu
ile Yönetim Kurulu
üyeleri, dün parti binasý önünde broþür daðýtarak, bonzai tehlikesine dikkat çekti.
Bonzai ile mücadelede vatandaþlarý birlikte hareket etmeye
davet eden Kadýn Kollarý Baþkaný Avcu,
"Çorum gençliðini bir
afet haline gelen sentetik uyuþturucu bonzaiden kurtarýlmasý için
bu madde hakkýnda insanlarý bilgilendirmeyi
hedefliyor, bonzainin
yaygýnlaþmasýný engellemek üzere tedbirlerin
alýnmasý için yetkililere
çaðrýda bulunuyoruz.
MHP Kadýn Kollan
Baþkanlýðý olarak
gençlerin kurtarýlmasý
için mücadeleyi sürdüreceðiz." dedi.
Bonzainin
2011'de Türkiye'ye girdiðini ve ucuz olduðu
için hýzla yayýldýðýný
belirten Avcu, "Sentetik uyuþturucu kullanýmýndaki artýþ hýzý olayýn vahametini gözler
önüne seriyor. Bizlerde
Kadýn Kollarý Baþkaný Adalet Avcu ile Yönetim Kurulu üyeleri,
dün parti binasý önünde broþür daðýtarak, bonzai tehlikesine dikkat çekti.
Kadýn Kollarýmýzýn
min ediliyor!
fidanlar solmakta. Bu
baþlattýðý kampanya ile
da göstermektedir ki,
"Bonzainin bu kailimiz gençlerinin bizehir kapýmýza kadar
dar yaygýnlaþmasýnýn
linçlenmesi amacý ile
geldi.
sebebi ucuz ve daha
el broþürleri daðýtarak
kolay temin edilebilSon olarak, yetkihem geçlerimizin hem
mesidir. Bugün gözlelilerden ölüm saçan bu
de ailelerin bilinçlenrimizden sakýndýðýmýz
sentetik uyuþturucunun
mesi için çalýþmalar
çocuklarýmýzý, her sakolay bir þekilde temin
yürütmekteyiz." diye
bah býraktýðýmýz okuledilmesinin önünü keskonuþtu.
larýn çevresi bu zehrin
mesini ve geleceðimiz
Bonzai ile ilgili
ticarethane merkezi ololan gençlerimizi ise
geliþmeleri endiþe ile
muþ. Yine ilimizin ilgibu illetten hep birlikte
takip ettiklerini ifade
ye muhtaç bazý mahalkurtarma kararlýlýðý
eden Avcu, Çorum'da
leleri kötü niyetli kiþi
gösterilmesini temenni
bonzainin hýzlý artýþýve kiþiler tarafýndan
ediyoruz. Milliyetçi
nýn gerekçesinin sosyal
uyuþturucu merkezi
Hareket Partisi Ýl Baþdonatý alanlarýnýn hýzla
haline getirilmeye çalýkanlýðý olarak baþta
azalmasý ve bunun soþýlmaktadýr. Bu hususta
bonzai olmak üzere
nucu olarak artan beyetkililer tarafýndan
uyuþturucu maddeletonlaþma olduðuna
ivedilikle önlem alýnrinden gençlerimizi
dikkat çekti. Avcu komasý gerektiði kanauzak tutmak için her
nuþmasýna þu þekilde
atindeyiz. Bonzaiden
platformda çalýþmalara
devam etti;
kaynaklý ölümlere
devam edeceðiz."
semtimizde gencecik
Ucuz ve kolay te-
25 semt parký aydýnlatýlacak
GÜLESÝN
DEMÝRER
Ç
orum
Belediyesi 25
adet semt parkýnýn
aydýnlatma yapým
iþini ihale etti.
Destek
Hizmetleri
Müdürü Leyla
Sayýn'ýn
baþkanlýðýnda
ihale komisyonu
tarafýndan bugün
gerçekleþtirilen
ihalenin yaklaþýk
maliyeti 283 bin
817 TL olarak
açýklandý.
Ýhaleye Argül
Elektirik firmasý
teklif verdi.
Ýhalede
firmanýn teklifi
248 bin 240 TL
oldu.
Çorum Belediyesi 25 adet semt parkýnýn aydýnlatma yapým iþini ihale etti.
Ürün Güvenliði Haftasý
B
ilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlýðý tarafýndan
baþlatýlan ve 19 ili kapsayan
“Mobil Tanýtým Aracý” Van’a
geliyor.
Bilim Sanayi ve
Teknoloji Ýl Müdürlüðü
tarafýndan yapýlan yazýlý
açýklamada, “Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlýðý, 16 Eylül19 Ekim 2014 tarihleri
arasýnda, “Ürün Güvenliði
Haftasý” çerçevesinde “Led
Ekraný Mobil TV” aracýlýðýyla
bilinçlendirme kampanyasý
baþlattý. Hazýrlanan görseller
ve yapýlacak olan etkinlikler
mobil Tv aracýndan
vatandaþlarla buluþuyor”
denildi.
"ÜRÜN GÜVENLÝÐÝ
ÝÇÝN MOBÝL
PROPAGANDA 19 ÝLÝ
KAPSIYOR"
13-19 Ekim, “Ürün
Güvenliði Haftasý” dolayýsýyla
81 ilde etkinlik düzenleneceði
belirtilen açýklamada, “16
Eylül 2014 Salý günü
Kayseri’den yola çýkan mobil
tanýtým aracý, sýrasýyla Malatya
Kahramanmaraþ, Gaziantep,
Þanlýurfa, Mardin, Diyarbakýr,
Van, Erzurum, Gümüþhane,
Trabzon, Ordu, Samsun,
Çorum, Kýrýkkale, Ankara,
Kocaeli ve Bursa illerini
ziyaret ettikten sonra
Manisa’da son bulacak.
“MOBÝL TANITIM
ARACI 25 EYLÜL 2014
TARÝHÝNDE VAN’DA
OLACAK”
Mobil aracýn 25 Eylül
2014 tarihinde Van’da olacaðý
belirtilen açýklamada,
“Ziyaretlerde þehir
meydanlarýnda stantlarý
kurularak farkýndalýk
oluþturma ve bilinçlendirme
faaliyeti yürütülüyor.
Ýnsanlarýn ürün güvenliði
konusunda bilinçlenmesi ile
Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlýðý'nýn bu konuda
gerekli çalýþmalarýn anlatýldýðý
etkinliklerle bakanlýk uzman
ve uzman yardýmcýlarý görev
alýyor. Tanýtýcý broþürlerle bazý
promosyonlarýn daðýtýldýðý
etkinliklerde gün boyu led
ekranlarýndan tanýtýcý ve
öðretici yayýnlar yapýlýyor”
ifadelerine yer verildi.(ÝHA)
16 PERÞEMBE 25 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
‘Hukuk kazasýna tazminat çýktý’
M
emur-Sen Ýl
Temsilcisi ve
Saðlýk-Sen il temsilcisi
Ahmet Saatcý, Aile ve
Sosyal Politikalar Ýl
Müdürlüðü’nde çalýþan
üyelerinden bir
kýsmýnýn birkaç ay önce
gözaltýna alýnmalarý,
takipsizlik kararýyla
serbest býrakýlmalarý ve
akabinde açýlan manevi
tazmin davasýnýn
kazanýlmasýyla ilgili
açýklama yaptý.
Saatcý
açýklamasýnda;
“Öncelikle üyelerimizin
gözaltýna alýnýþ
þekillerini ve gözaltýnda
yapýlan uygulamalarý
asla kabul etmediðimizi,
arkadaþlarýmýzýn suçsuz
olduklarýna
inandýðýmýzý ifade
etmiþ, nihayetinde hak
yerini bulmuþ
arkadaþlarýmýz
takipsizlikle
salýverilmiþlerdi. Ancak
konunun takipçisi
olarak Çorum 2.Aðýr
Ceza Mahkemesine
manevi tazmin davasý
açýlmýþ, açýlan dava
Ahmet Saatcý
üyelerimizin lehlerine
sonuçlanarak mahkeme
maðdur olan
üyelerimizin suçsuz
olduklarýný, uðradýklarý
maðduriyetin manevi
tazminine hükmedilerek
arkadaþlarýmýzýn
kýsmen onore edilmeleri
saðlanmýþtýr. Gözaltýna
alýndýklarý gün de
ifademiz þuydu;
Gözaltýna alýnmak suç
iþlendiðinin asla tek bir
göstergesi olamaz.
Arkadaþlarýmýzýn
suçsuzluðuna bütün
kalbimizle inandýðýmýzý,
yanlýþtan en kýsa sürede
dönülmesi gerektiðini
ifade etmiþtik.
Sendikamýz bir hukuk
zaferine imza atarak
üyelerimizin
suçsuzluðunun
tescillenmesini
saðlamýþtýr. Bu nedenle
arkadaþlarýmýza
Memur-Sen olarak
tekrar geçmiþ olsun
diyor, bir daha bu tip
hukuk kazalarýnýn
olmamasýný,
üyelerimizin ve
vatandaþlarýmýzýn
maðduriyetine yol
açýlmamasýný diliyor ve
talep ediyoruz.”
(Haber Merkezi)
‘Rotasyon din görevlilerini bitirdi
T
ürk Diyanet Sen Þube
Baþkaný Mustafa
Ünlü, rotasyonun din
görevlilerinde gözyaþý ve
hüsrana neden olduðunu
bildirdi.
Ünlü, ratosyona ani
yakalanan din
görevlilerinin halen
þoktan çýkamadýðýný
belirterek, yaptýðý
açýklamada þu görüþlere
yer verdi; "Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý
mevzuatlarýnda
24.06.2014 tarihinde
yapýlan deðiþikler üzerine
getirilen zorunlu yer
deðiþikliði rotasyon
uygulamasýnýn yürürlüðe
girmesi sebebiyle bu
deðiþikliklerin Eylül
2014'te iþlemlerinin
tamamlanmasýnýn
istenmesi üzerine bu ani
sosyal ve çevre
deðiþikliðine hazýrlýksýz
yakalanan Diyanet
çalýþanlarý sayýlarý az
olmasýna raðmen büyük
bir þok yaþamýþ bir kýsmý
da bunalýma girmiþtir.
Diyanette Rotasyon
uygulamalarý ile yaþanan
sosyal çevre ve konum
deðiþikliklerinden oluþan
sýkýntýlar ve zorlaþtýrýlan
nakil iþlemleri ile Din
görevlilerinin hayat
þartlarýnýn bu ani
deðiþiklikleri Diyanet
çalýþanlarýnýn en önemli
gündemi ve karabasaný
olmuþtur. Böyle sýkýntýlý
bir gündemle bunalan din
görevlileri karþýlaþtýklarý
sonuçlarýn kendileri ve
ailelerince hazýr olmamasý
ölüm ve göz yaþý
getirmiþtir.
Mersin Mut ilçesi
Yukarý Köselerlimah.
Hacý Mehli camii ÝmamHatibi iken rotasyon
sebebiyle ayný ilçe Çortak
köyüne tayini çýkartýlan
Gülhan Boru; Yeni görev
yerinde ikamet edecek yer
olmamasý sebebiyle
ailesinin sosyal imkan ve
çevresinin bozulmasý ve
buna çare
bulamamasýndan dolayý
girdiði bunalým sonucu
hayatýna son vermiþtir.
Sorunlara ve
olaylara daha akýlcý ve
müþfik yaklaþacaðý
kanaati hâkim olan
Akademisyen Diyanet
yöneticileri, uygulamalarý
ile kendilerinden
beklentileri boþa
çýkarmýþtýr. Ben her þeyi
çok iyi bilirim tavýrlarý
diyalogdan ve istiþareden
kopuk uygulamalar
maalesef Diyanet
çalýþanlarýnýn þevkini ve
ümitlerini kýrmýþtýr.
Diyanette emeði hiçe
sayan yaþanan sevgisiz
çalýþma hayatýnýn da
sorumlularýdýr.
Soruyoruz sosyal
hayatta bu kadar hýzlý bir
deðiþikliði insanlar
kaldýrabilir mi? Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðýnýn
görevlilerinin hayatýný
olumsuz etkileyecek
rotasyon uygulamasýný bu
kadar acilen hayata
geçirmesinin hangi meþru
ve faydalý gerekçesi
olabilir!. Bu hocamýzýn
Mustafa Ünlü
canýnýn vebalini kim nasýl
ödeyecek, Geride
býraktýðý gözü yaþlý
ailesinin acýsýný kim
dindirecek ve ahýný kim
durduracak!
Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý rotasyon
uygulamasýný Ýl
Müftülüklerinden kýsa
zamanda gerçekleþtirmesi
talimatý ile yaþanan bu
ölüm hadisesi vicdanlarý
sýzlatmýþ ve görevlilerin
görev aþkýný ve
psikolojisini bozmuþtur.
Kutlu doðum haftasýndaki
kutlama temalarý olan
Merhamet, Paylaþým,
kardeþlik insanlýk onuru
ve samimiyet ifadeleri
sosyal dengeleri bozan bu
ani uygulamalar ile bu
güzel duygular anlamýný
kaybetmiþtir. Bir insanýn
ölümünü kâinatýn ölümü
gibi deðerlendiren bir
anlayýþýn temsilcisi
Diyanetin görevlilerine
karþý bu ani ve empatiden
uzak uygulamasý ile
karþýlaþýlan bu üzücü
hadiseyi nasýl izah
edecektir. Yaþanan bu
müessif olayý vicdanlarýna
nasýl anlatacaklar.
Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðýndan
yaþadýklarý sýkýntýlarýný
içine atarak bunalým
içinde hizmet sunan Din
görevlilerinin
problemlerini dikkate
almalarýný, buna dair
müþfik ve kolaylaþtýrýcý
uygulamalarý ile sevgi ve
ilgi göstermelerini
bekliyoruz. Bununda
takipçisi olacaðýz."
Ýskilipli bürokrat Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu (BTK) Yönetim Kurulu
Üyesi Ýhsan Kulalý'nýn babasý Hacý Mustafa Kulalý için mevlit okutuldu
Müsteþar Kulalý’nýn
mevlidine katýldý
Ý
skilipli bürokrat Bilgi Teknolojileri
ve Ýletiþim Kurumu (BTK) Yönetim
Kurulu Üyesi Ýhsan Kulalý'nýn babasý
Hacý Mustafa Kulalý için mevlit
okutuldu.
Merhum Hacý Mustafa Kulalý
için önceki gün okutulan mevlitte
Akþemseddin Erkek Öðrenci
Yurdu'nda yemek daveti verildi.
Davete Ulaþtýrma Denizcilik ve
Haberleþme Bakanlýðý Müsteþarý
Feridun Bilgin, Anayasa Mahkemesi
Üyesi hemþerimiz Hasan Tahsin
Gökcan, EÜAÞ Genel Müdürü
hemþerimiz Nurettin Kulalý da katýldý.
Mevlit programýndan sonra
Ýskilip’i gezen müsteþar Bilgin'e
Kaymakam Þuayib Gürsoy ve
Belediye Baþkaný Recep Çatma eþlik
etti. Atýf Hoca Anýt Mezar ve
Kulliyesi, Gülbaba Mezarlýðý,
restorasyonu devam eden Þeyh Yavsi
camini gezen müsteþar Feridun
Bilgin, Kaymakam Gürsoy ve Baþkan
Çatma ile görüþ alýþ veriþinde
bulundu. (Haber Merkezi)
Çorum'un Ýskilip ilçesinde yaklaþan Kurban Bayramý
nedeniyle hayvan pazarýnda hareketlilik yaþanmaya baþladý.
(Haber Merkezi)
Ýskilip Hayvan
Atamalarda çan eðrisi talebi Pazarý hareketli
E
ðitim-Bir-Sen Çorum
Þubesi Baþkan
Yardýmcýsý Tekin Çýnar,
13 Eylül 2014 tarihinde
yapýlan merkez ve taþra
teþkilatý þef ve memur
kadrolarýna atanabilmek
için görevde yükselme
sýnavýnýn
deðerlendirmesinde 'çan
eðrisi' yönteminin
kullanýlmasý talebiyle
sendika genel merkezi
olarak Milli Eðitim
Bakanlýðý'na baþvuruda
bulunduklarýný bildirdi.
231 merkez, 2650
taþra olmak üzere toplam
2881 kadroya þef; 70
merkez, 3000 taþra
olmak üzere toplam 3070
kadroya memur atamasý
yapýlacak olmasý göz
önünde
bulundurulduðunda
yeterince adayýn baþarýlý
sayýlabilmesi için sýnav
deðerlendirmesinde "çan
eðrisi" yönteminin
kullanýlmasýný talep
ettiklerini belirten Çýnar,
açýklamasýný þöyle
sürdürdü; “Merkez ve
Taþra Teþkilatý Þef ve
Tekin Çýnar
Memur Kadrolarý Ýçin
Görevde Yükselme
Sýnavý Baþvuru
Kýlavuzu'nun 'Sýnav
Deðerlendirmesi' baþlýklý
kýsmýnda yer alan
3.3/d'de, Deðerlendirme
100 puan üzerinden
yapýlarak, 70 ve üzerinde
puan alan adaylar baþarýlý
sayýlýr' ifadesine yer
verildi. Bu ifadeye göre
sýnava giren adaylardan
70 ve üzerinde puan
alanlar baþarýlý sayýlacak.
Sýnav sorularýnýn oldukça
zor olduðuna ve sýnava
katýlanlarýn sorularý
cevaplarken hayli
zorlandýðýna iliþkin
þikâyetler gelmektedir.
Bu durum, sýnava katýlan
memur ve þef adaylarýnýn
70 ve üzerinde puan
alarak baþarýlý
sayýlmalarýný
güçleþtirmekte ve yeteri
kadar adayýn baþarýlý
sayýlmasýný neredeyse
imkânsýz hale
getirmektedir. Yeterince
adayýn baþarýlý
sayýlabilmesi için sýnav
deðerlendirmesinde "çan
eðrisi" yönteminin
kullanýlmasýný
bakanlýktan talep ettik.”
Ç
orum'un Ýskilip ilçesinde yaklaþan
Kurban Bayramý nedeniyle hayvan pazarýnda hareketlilik yaþanmaya
baþladý.
Ýskilip Sanayi yolunda bulunan
canlý hayvan pazarýnda yaklaþan Kurban Bayramý öncesi kurbanlýklar hayvan pazarýna getirilmeye baþlanýrken,
hayvan pazarý da kurbanlýk arayan vatandaþlarla hareketlendi.
Sabahýn erken saatlerinde hayvanlarýný pazara getiren üreticiler, hayvanlarýný büyüklüklerine göre 3 bin
500 TL ile 8 Bin TL arasýnda satýþa su-
nuyor. Bu fiyat küçükbaþ hayvanlarda
500 ile 800 TL arasýnda oynuyor.
Kurbanlýk almak için gelen vatandaþlar geçen yýla oranla fiyatlarýn
yüksek olduðundan þikayet ederken
hayvan satýcýlarý ise hayvanlarýn yem,
saman ve nakliye giderlerinden dolayý
fazla kar edemediklerinden yakýnýyor.
Kurbanlýk pazarlýklarýnýn hareketlendiði Ýskilip hayvan pazarýnda, ilginç görüntülerde yaþanýyor. Alýcý ve
satýcýyý bir araya getirmeye çalýþan
simsarlarýn uzun çabalarý bazen boþa
çýkarken, bazen de gerçekleþmesine
aracý oluyor.(ÝHA)
(Haber Merkezi)
Borçlu esnafýn dikkatine!
G
ümrük ve Ticaret
Bakaný Nurettin
Canikli, "Þu andan
itibaren 31 Nisan 2014
itibariyle esnafýn kefalet
kooperatiflerine
ödenmemiþ 460 milyon
liralýk ana para borcunun,
müracaat tarihi olan 31
Ekim 2014 tarihine kadar
ödenmesi durumunda
faizinin tamamý
silinecek" dedi.
Canikli, kredi ve
kefalet kooperatifleri
ortaklarýnýn borçlarýnýn
yapýlandýrýlmasýna iliþkin
Bakanlýk konferans
salonunda basýn
toplantýsý düzenledi.
Esnaf ve sanatkarýn
kredi finansman
ihtiyacýnýn karþýlanmasý
noktasýnda özel bir
çalýþma yürüttüklerini
ifade eden Canikli, bu
çerçevede Halkbank
aracýlýðýyla esnaf ve
sanatkarlara uygun
imkanlarla kredi
saðlandýðýný kaydetti.
Türkiye'de þu anda
900'ün üzerinde esnaf
kefalet kredi kooperatifi
olduðuna iþaret eden
Canikli, finansman
açýsýndan bunlarýn ciddi
anlamda kaynak oluþumu
saðladýðýna dikkati çekti.
Torba Yasa ile kamu
alacaklarýnýn önemli
bölümünün
yapýlandýrýldýðýný
hatýrlatan Canikli, bu
kapsamda ödenemeyen
ciddi miktardaki kamu
alacaðý için yeniden
tahsil yolu aranmaya
çalýþýldýðýný ifade etti.
BORÇ KAMU
ALACAÐI DEÐÝL
Benzer bir durumun
kefalet kooperatiflerinde
de görüldüðüne dikkati
çeken Canikli, þöyle
konuþtu:
"Þu anda 91 bin
esnafýmýzýn borcunu
vadesinde Halkbank'a
ödeyememesi söz
Gümrük ve Ticaret Bakaný Nurettin Canikli.
konusu. Bu
kardeþlerimizin bu borcu
ödemesinde ciddi
sýkýntýlar yaþanýyor. 91
bin esnafýmýzýn kefalet
kooperatiflerine 461
milyon liralýk ana para
borcuna karþýlýk, 400
milyon liralýk bir
gecikme borcu
bulunmaktadýr. Sonuç
itibariyle, gecikme
faiziyle birlikte 860
milyon liralýk bir borçtan,
ilgili 221 bin kiþiden
bahsediyoruz.
Torba Yasa ile kamu
alacaklarýnda
yapýlandýrma gündeme
gelince, benzer bir
modelin bu borçlar için
de uygulanýp
uygulanamayacaðý
konusunda TESKOMB
yetkilileriyle
görüþmelerimiz oldu.
Sonuçta, 91 bin esnafý
ilgilendiren 860 milyon
liralýk bu borcun faizine
tekabul eden 400 milyon
liralýk kýsýmýnýn
tamamen silinmesi ve
geri kalan kýsýmýnýn
ödenmesi kararlaþtýrýldý.
Þu andan itibaren, 31
Nisan 2014 tarihi
itibariyle esnafýn kefalet
kooperatiflerine
ödenmemiþ 460 milyon
liralýk ana para borcunu,
müracaat tarihi olan 31
Ekim 2014 tarihine kadar
ödenmesi durumunda
faizin tamamý silinecek.
Tüm esnaf ve sanatkar
kardeþlerimize hayýrlý
olsun. Esnaf ve
sanatkarlarýmýz açýsýndan
bugünden itibaren yeni
bir sayfa açýlmýþ olacak."
Canikli, söz konusu
borcun kamu alacaðý
olmadýðýný ifade ederek,
"Bu, TESKOMB'un
doðrudan esnaf ve
sanatkardan alacaðýdýr"
dedi.
RAKAM
YILLARIN BÝRÝKÝMÝ
Türkiye Esnaf ve
Sanatkarlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifleri
Birlikleri Merkez Birliði
(TESKOMB) Genel
Baþkaný Abdulkadir
Akgül de ilk defa böyle
bir yapýlandýrma
olduðunu ifade ederek,
"Bu tamamen bir af
gibidir. Esnafý
rahatlatmak açýsýndan
önemli. Bu rakam
yýllarýn birikimi...
Yýllardýr ödenmeyen,
kronikleþmiþ durumda
olan borçlarý sýfýrlandýran
bir yapýdýr" diye
konuþtu.(AA)
Ýskilip Belediyesi Zabýta Müdürlüðü'ne baðlý ekipler dev marketler
zinciri A-101'in Ýskilip'te açýlan ikinci þubesini mühürledi.
Ýskilip’te A 101’e mühür
Ý
skilip Belediyesi Zabýta Müdürlüðü'ne baðlý ekipler dev marketler
zinciri A-101'in Ýskilip'te açýlan ikinci þubesini mühürledi.
Sabah saatlerinde harekete zabýtalar, Meydan Mahallesi Akþemseddin Caddesi'nde Yeni Maðazacýlýk adýna açýlan A-101 þubesini iþ yeri açma ve çalýþtýrma ruhsatý olmadýðý gerekçesiyle mühürledi. Söz konusu marketin ruhsat aldýktan sonra
hizmetine devam edeceði belirtildi.
Öte yandan mühürlenen maðazaya asýlan tutanakta, "Ýlçemiz Meydan Mahallesi Akþemsettin Caddesi
üzerinde Yeni Maðazacýlýk A.Þ adýna
(A-101) faaliyetine baþlamýþ olduðunuz iþ yerinizin, Ýþ Yeri Açma ve Çalýþtýrma Ruhsatý olmadýðý tespit edilmiþ olup, 2005/9207 karar sayýlý Ýþ
Yeri Açma ve Çalýþtýrma Ruhsatýna
Ýliþkin yönetmeliðin, (Madde-6)
"Yetkili idareden usulüne uygun olarak Ýþ Yeri Açma ve Çalýþtýrma Ruhsatý alýnmadan Ýþ Yeri Açýlmaz ve
Çalýþtýrýlamaz. Ýþ Yerlerine bu yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dýþýnda diðer kamu kurum ve kuruluþlarý il ilgili meslek kuruluþlarý tarafýndan özel mevzuatýna göre verilen
izinler tescil ve benzeri iþlemler bu
yönetmelik hükümlerine göre ruhsat
alma mükellefiyetini ortadan kaldýrmaz. Ýþ Yeri açma ve Çalýþma Ruhsatý alýnman açýlan iþ yerleri yetkili
idareler tarafýndan kapatýlýr. Hükmü
gereði iþ yeriniz iþ yeri açma ve çalýþma ruhsatý alan kadar mühürlenerek faaliyetten men edilmiþtir" ifadeleri yer aldý. (Haber Merkezi)
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 25 EYLÜL 2014
Basýn mensuplarýnýn
problemleri belirlenecek
T.C .ÇORUM 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU 2014/14 SATIÞ
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri:
2 NOLU TAÞINMAZIN
Özellikleri
Yüzölçümü
Kýymeti
KDV Oraný
1. Satýþ Günü
2. Satýþ Günü
Satýþ Yeri
3 NO'LU TAÞINMAZIN
: Çorum Merkez ilçe, Dereköy köyü , parsel 156 da kayýtlý tarla , killi, týnlý, organik
madde bakýmýndan iyi durumda , tarýma uygun bölgede olup, Ýnalözü köyü asfalt
kenarýndadýr.
: 9.100,00 m2
: 13.650,00TL
: %18
: 21/11/2014 günü 10:00 - 10:05 arasý
: 16/12/2014 günü 10:00 - 10:05 arasý
: Çorum merkez Fatih caddesi Adalet Sarayý Giriþ Kat ihale Salonu
: Çorum Merkez Ýlçe, Dereköy köyü , parsel 252 de kayýtlý tarla , killi, týnlý, organik
madde bakýmýndan iyi durumda mutlak tarým arazisidir. Düze yakýn eðime sahip,
Makineli tarýma uygundur. Yol baðlantýsý; tarla yoludur.
: 9.000 m2
: 31.500,00 TL
: %18
: 21/11/2014 günü 10:15 - 10:20 arasý
: 16/12/2014 günü 10:15 -10:20 arasý
: Çorum merkez Fatih Caddesi Adalet Sarayý Giriþ Kat ihale Salonu
Özellikleri
:Çorum Merkez Ýlçe, Dereköy köyü , parsel 69'da kayýtlý tarla, killi, týnlý, organik
madde bakýmýndan iyi durumda mutlak tarým arazisidir. Düze yakýn eðime sahip,
Makineli tarýma uygundur. Yol baðlantýsý; tarla yoludur.
Yüzölçümü
: 6.000 m2
Kýymeti
: 21.000,00TL
KDV Oraný
: %18
1. Satýþ Günü
: 21/11/2014 günü 10:30 - 10:35 arasý
2. Satýþ Günü
: 16/12/2014 günü 10:30 - 10:35 arasý
Satýþ Yeri
: Çorum merkez Fatih Caddesi Adalet Sarayý Giriþ Kat Ýhale Salonu
Satýþ þartlarý : l- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini
geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý
toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa
satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka
teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir.
3-ipotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere
dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý
tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4-Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi
gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep
olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve
ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet
kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen
alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak
isteyenlerin 2014/14 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.16/09/2014
(ÝÝKm.126)
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 939) www.bik.gov.tr
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
29 EYLÜL
Atýl Uzelgün Huzurevi
Müdürlüðü
2015 mali yýlý 12 aylýk
14+1 kiþilik þoförlü araç
kiralama hizmet alýmý iþi.
Yer: Atýl Uzelgün
Huzurevi Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü / Çorum
Saat: 10.00
***
Ýçiþleri Bakanlýðý
Jandarma Genel
Komutanlýðý
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðý Merkez
Þehit JÜçvþ Cemalettin
Erdoðmuþ Lojmaný bakým
ve onarým inþaatý yapým
iþi.
Yer: Çorum Jandarma
Komutanlýðý Ýhale
Komisyon Baþkanlýðý
Saat: 10.00
***
1 EKÝM
Hitit Üniversitesi
Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire
Baþkanlýðý
126 adet yabancý basýlý
yayýn (kitap) alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
11 DN 840 plakalý, 2005
model Ford marka,
TRANSÝT 300 SF Tipli
beyaz renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 19.000
Yer: Ýskilip Belediye
Otoparký
Saat: 14:00-14:05
***
2 EKÝM
Hitit Üniversitesi
Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire
Baþkanlýðý
161 adet Türkçe basýlý
yayýn (kitap) alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
4 EKÝM
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum merkez Ulukavak
Mahallesi Karaman
Çavuþ Cad. No: 30
adresinde bulunan tek
katlý taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 85.400
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
8 EKÝM
Atýl Uzelgün Huzurevi
Müdürlüðü
Bakým hizmeti alýmý iþi.
Yer: Atýl Uzelgün
Huzurevi Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü / Çorum
Saat: 14.00
***
9 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Bakým Rehabilitasyon ve
Aile Danýþma Maerkezi
Müdürlüðü / Çorum
Saat: 10.00
***
13 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesi, ada
3309, parsel 6, cilt 88,
sayfa 8615, 2. kat 4 nolu
baðýmsýz bölümde kayýtlý
olan 63/350 arsa paylý,
ana gayrimenkulü arsa
vasfýnda olan kömürlük
eklentili mesken
vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 90.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
14 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il merkez ilçe,
1683 ada no, 5 parsel, 19
nolu baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 68.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Çorum il, merkez ilçe,
3442 ada no, 5 parsel no,
Ulukavak Mahalle/Mevki
de bulunan taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 70.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
16 EKÝM
Çorum Sosyal Güvenlik Ýl
Müdürlüðü
Temizlik ve kalorifer
yakma hizmet alýmý iþi.
Yer: Engelsiz Yaþam
24 EKÝM
Hitit Üniversitesi Ýdari ve
Engelsiz Yaþam Bakým
Rehabilitasyon ve Aile
Danýþma Maerkezi
Müdürlüðü
Çorum Sosyal Güvenlik Ýl
Müdürlüðü silahsýz
01/01/2015 ile31/12/2017
tarihleri arasý (3 yýl) 36 ay
süreli 11 kiþi özel
güvenlik hizmet alýmý iþi.
Yer: Gülabibey Mah.
Cengiz Topel Cad. No:
120 Çorum
Saat: 10.00
***
B
aþbakan Yardýmcýsý
Akdoðan'ýn katýlýmýyla BYEGM tarafýndan düzenlenen Basýn Ýþ
Kanunu 1. Çalýþtayý'nda,
basýn mensuplarýnýn çalýþma hayatýndaki problemleri belirlenecek, çözüm yollarý aranacak.
Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan'ýn katýlýmýyla Baþbakanlýk Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðünce
(BYEGM) düzenlenen
Basýn Ýþ Kanunu 1. Çalýþtayý'nda basýn mensuplarýnýn çalýþma hayatýnda
ortaya çýkan problemlerin
belirlenmesi, çözüm yollarýnýn araþtýrýlmasý ve
muhtemel mevzuat deðiþikliði için alt yapýnýn
oluþturulmasý amaçlanýyor.
Bera Otel'de, 25 Eylül'de yapýlacak çalýþtaya
akademisyenler, kamu
kurumu
temsilcileri,
medya mensuplarýnca
kurulan sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri
ve gazeteciler katýlacak.
DT yerli eseri teþvik edecek
D
evlet Tiyatrolarý Genel Müdürlüðü
(DT), Türk kültür ve sanatýnýn geliþtirilmesi amacýyla repertuvarýna aldýðý ve ilk kez sahneleyeceði yerli eserlere teþvik uygulamasý baþlatýyor.
Geçen yýl sahneye taþýdýðý oyunlarla 1 milyon 843 bin seyirciye ulaþan
DT, yeni sezonda da çok sayýda yerli
esere ev sahipliði yapacak.
Yeni sezonda 100'den fazla yerli ve yabancý eserle
sanatseverlerin karþýsýna çýkacak Kurum, 1 Ekim'de perde açmaya hazýrlanýyor.
DT Genel Müdürü Mustafa Kurt yaptýðý açýklamada, Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile DT olarak yerli eser
yazarlarýnýn desteklenmesi yönünde önemli bir adým attýklarýný bildirdi.
Kurt, "Türk tiyatrosunun ancak kendi yazarýyla geliþebileceðine inanýyoruz. Bu nedenle de þu ana kadar
kurumumuzda hiçbir eseri oynanmamýþ, ilk kez repertuvara aldýðýmýz yerli oyunlarýn yazarlarýna, onlarý desteklemek için teþvikte bulunacaðýz. Eserin provalarýna baþlandýðýnda yazara para desteði verilecek" dedi.
ÇOCUK OYUNU VE DÝÐERLERÝNDE
Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý
Silahsýz özel güvenlik
hizmeti alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Ýdari ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý Kuzey
Kampüsü Mühendislik
Fak. yaný Rektörlük
Binasý 2. kat Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
27 EKÝM
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
19 TD 212 plakalý, 2012
model Volkswagen marka
Jetta 1.2 TSÝ 105PS
CMFRT MAN tipli,
beyaz renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 55.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
***
12 KASIM
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum il, merkez ilçe,
Gülabibey Mah. 2930
Ada No, l Parsel No,
714,99 m2, arsa
niteliðinde taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
318.816,00
Yer: Çorum Adliye Sarayý
Müzayede Salonu
Saat: 11.00-11.05
Basýn Ýþ Kanunu 1. Çalýþtayý'nda, basýn mensuplarýnýn çalýþma
hayatýndaki problemleri belirlenecek, çözüm yollarý aranacak.
Çalýþtayýn oturumlarýnda
lenecek.
izin, dinlenme süreleri
basýn mensuplarýnýn çasorunu?", "Gazetecinin
Çalýþtayda, "Gazetelýþma hayatýnda ortaya çýücreti ve kýdem tazminatý
ci kimdir? Gazeteci basýn
kan problemlerin belirsorunu. Basýn kartý kimdýþýnda baþka bir iþte çalýlenmesi, çözüm yollarýlere verilmelidir? Medya
þabilir mi?", "Gazeteciler
nýn araþtýrýlmasý ve muhsektöründe idarenin rolü
için ayrý bir Basýn Ýþ Katemel mevzuat deðiþikliði
ne olmalýdýr?" baþlýklý
nunu mu düzenlenmeli
için altyapýnýn oluþturuloturumlar yapýlacak.
yoksa gazetecilerle ilgili
masý hedefleniyor.
hükümler Ýþ Kanunu'na
Çalýþtay, Genel MüBasýn Yayýn ve Enmý eklenmeli?", "Stajyerdür Yardýmcýsý Erkan
formasyon Genel MüdüDurdu'nun moderatörlülik, deneme süresi, terfi
rü Murat Karakaya'nýn
ðündeki genel deðerlensistemi. Gazetecinin çaaçýlýþ konuþmasýyla baþdirme oturumuyla sona
lýþma süresinin saptanlayacak çalýþtayda, Akdoerecek. (AA)
masý ve fazla çalýþma,
ðan da katýlýmcýlara ses-
MÝKTAR FARKLI
Çocuk oyununa ayrý yetiþkinlerin izleyeceði eserlere ayrý destek
miktarlarý belirlediklerini de kaydeden Kurt, "Eserin uzunluðuna ve niteliðine göre de destek oraný deðiþecek"
ifadesini kullandý.
Bir yazarýn ayný sezonda birden
fazla eserinin de bu kapsamda deðerlendirilebileceðini, sýnýr koymadýklarýný vurgulayan Kurt, bu çerçevede Türkiye genelinde
yaklaþýk 20 eserin seyirciyle buluþacaðýný belirtti.
Mustafa Kurt, eseri ilk kez DT sahnelerinde perde
diyecek oyunlarýn hem ilk hem de ikinci yarýda izlenebileceðini dile getirdi.
Yeni sanat sezonuna hazýrlýklarýn ise çok hýzlý sürdüðünü ve sayýlý günler kaldýðýný anlatan Kurt, "Çalýkuþu", "Teneke" ile "Meraklýsý Ýçin Öyle Bir Hikaye" gibi
yerli eserlerin kapalý giþe oynadýðýný da hatýrlattý.
Sanatseverlerin yerli eserlere ilgisinin çok fazla olduðuna dikkat çeken Kurt, ayrýca Erdal Beþikçioðlu'nun
rol aldýðý "Bir Delinin Hatýra Defteri" ile ilgi gören yerli ve yabancý diðer eserlerin de sezonda sahnelenmeye
devam edeceðini bildirdi.(TRTTürk)
KÝRALIK Satýlýk Marangoz
Makinalarý
OTO YIKAMA
Müþteri potansiyeline sahip
Yunus Emre Çok Katlý
Otopark’ta Kiralýk Oto Yýkama
0 505 544 78 42
VÝNÇ OPERATÖRÜ
ARANIYOR
Çorum’da faaliyeti devam
eden iþyerimizde çalýþtýrýlmak
üzere ehliyeti olan Vinç
Operatörü alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 530 179 19 18
(Ç.HAK:2729)
yolu
Yüzölçümü
Kýymeti
KDV Oraný
1. Satýþ Günü
2. Satýþ Günü
Satýp Yeri
(Ç.HAK:2740)
Özellikleri
(Ç.HAK:2739)
1 NOLU TAÞINMAZIN
17
2 adet Fireze
1 adet 40’lýk Pilanya
1 adet 50’lik Kalýnlýk
1 adet Yatar Daire
Mür. Tel: 0 536 560 25 54
Daðýtým Personeli
Aranýyor
Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek
üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM
18 PERÞEMBE 25 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Rötarlý maç Ankara Metropol’ün: 15-33
Bayanlar Bölgesel Hentbol Ligi’nde dün saat
14.00’de baþlamasý gereken Çorum
Görkemspor ile Ankara Metropolspor takýmlarý
arasýndaki maça konuk takým saat 14.15’da
geldi maç saat 14.45’de anca baþladý.
Karþýlaþmayý fizik üstünlüðü ile Ankara
Metropolspor 33-15 kazandý.
SALON : Tevfik Kýþ
Spor Salonu.
HAKEMLER: Ömer
Tarun, Fatih Kurnaz.
GENÇLÝK
GÖRKEMSPOR :
Ecegül, Özgecan Uçar,
Feyza, Buse, Buket,
Seyhan, Özgecan, Funda,
Veda, Tülinay, Ceren,
Nimet, Sümeyye, Melda.
ANKARA
METROPOLSPOR :
Gül ve Eðer’e forma
Deniz, Ceren, Berfu,
Aysu, Ebru, Þeydanur,
Gülsüm, Öznur, Neþe,
Burcu.
ÝLK YARI : 11-6
(Ankara Metropolspor).
ençlik
G
Görkemspor
kulübünden
HARUN AKKAYA
HALÝL ÖZTÜRK
Belediyespor Baþkaný
Zeki Gül ile Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl
Müdürü Haþim
Eðer’e forma.
Görkemspor
Baþkaný Tuncay
Görkem ve Baþkan
Yardýmcýsý Korkmaz
Alben dün ilk olarak
Belediyespor Baþkaný
Zeki Gül’ü ardýndan
da Haþim Eðer’i
makamýnda ziyaret
ederek isimleri yazýlý
forma hediye ettiler.
Ziyaret sýrasýnda
Görkemspor Baþkaný
Tuncay Görkem,
Bölgesel Hentbol
Liginde
oynayacaklarý
maçlara Gül ve
Eðer’i davet etti.
Ziyaretler sýrasýnda
konuþan Zeki Gül ve
Haþim Eðer,
Görkemspor’a
oynayacaðý maçlarla
baþarýlar dilediler.
Gül ve Eðer öðleden
sonra oynanan maçta
tribünde olarak maçý
izlediler.
B
ayanlar Bölgesel
Hentbol Ligindeki
temsilcimiz Gençlik
Görkemspor ilk
maçýnda Ankara
Metropolspor’a 33-15
yenildi. Üç takýmýn
mücadele ettiði
Bayanlar Bölgesel Lig
A1 grubunda Gençlik
Görkemspor dün
Tevfik Kýþ Spor
Salonu’nda Ankara
Dün oynanan Görkemspor ile Ankara Metropolspor takýmlarý arasýndaki maçta bir kale önü mücadelesi
Metropolspor ile
karþýlaþtý.
Maçý Çorum
Belediyespor Baþkaný
Zeki Gül, Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl
Müdürü Haþim Eðer,
Þube Müdürü
Gençlikspor Baþkaný
Ýbrahim Baþbölük,
Görkemspor Baþkaný
Bekir Bolat’a bir
milli görev daha
Tuncay Görkem ile
Okul Sporlarý Ýl
Temsilcisi Baki Aygün
ile az sayýda taraftar
izledi.
Karþýlaþma konuk
takýmýn üstünlüðü
altýnda geçti. Fizik ve
yaþ olarak rakibi
önünde çok büyük
dezavantaja sahip olan
temsilcimiz
Görkemspor ilk
yarýsýný 11-6 geride
kapattýðý maçýn ikinci
yarýsýnda da rakibi
önünde fazla etkili
olamadý ve maçtan 3315 galip ayrýlarak
gruba galibiyetle
baþladý.
Bugünki rakip Arkana
Türközüspor
Bölgesel Hentbol
Bayarlar A 1
grubundaki ikinci
maçta bugün saat
14.00’de temsilcimiz
Görkemspor, Ankara
Türközüspor ile
karþýlaþacak. Grubun
son maçýnda ise yarýn
saat 12.00’de iki
Ankara temsilcisi
Ankara Türközüspor
ile Ankara
Petropolspor takýmlarý
karþýlaþacak.
MURAT KARASU
W
Belediyespor Baþkaný Zeki Gül’e ismi yazýlý forma verildi
Bekir Bolat milli takýmda görevli
ushu Ýl Temsilcisi ve antrenörü Bekir Bolat’a bir milli görev daha verildi. 29-30
Eylül tarihlerinde Batman’da yapýlacak olan
Uluslararasý Hasankeyf Wushu Þampiyonasý’nda Bekir Bolat milli takým antrenörü olarak
görev yapacak.
Bu yýl ikincisi düzenlenecek olan Hasankeyf Wushu Turnuvasýnda 30 ülkeden sporcularýn mücadele edeceði edeceðini belirten Bekir
Bolat, sporcu sayýsýnýnda hayli yüksek olmasýnýn beklendiðini söyledi.
Bekir Bolat ve Merve Dilekçi 5. Gençler
Dünya Þampiyonasý’nda milli takým antrenörü
olarak görev yapmýþtý. Bekir Bolat, görev yapacaðý Uluslararasý Turnuvada milli takým adýna
baþarýlý olmak için ellerinden gelen çabayý göstereceklerini belirtti.
Osman Gýdýk’dan gollere devam
HARUN AKKAYA
Ü
niversite için geldiði Çorum’da deðiþik kulüplerde
futbol oynayan ve son olarakda bu sezon Ladik Belediyespor’a transfer olan Osman Gýdýk yeni takýmýnda
ilk golünü geçen hafta attý.
Çorum’da Gençlerbirliði, Ýl Özel Ýdarespor gibi deðiþik takýmlarda amatör olarak forma giyen iki sezon Ýskilip Belediyespor ile BAL’da mücadele eden geçen sezonda Kadirlispor formasýný giyen Osman Gýdýk yeni
sezon için temsilcimiz Ulukavakspor’un grubunda mücadele eden Samsun Ladikspor ile anlaþtý.
Deplasmanda ilk maçtan maðlubiyetle dönen Samsun Ladik Belediyespor evinde oynadýðý sezonun ilk
maçýnda Bafraspor’u 3-1 yenen takýmýnýn bir golünü
imza atan Osman Gýdýk yeni takýmýnda da 19 numalarý
formayý giyme geleneðini sürdürdü.
Haþim Eðer yapýlan jeste teþekkür etti ve baþarýlar diledi
Üstünel, Oðuzhan’ý izledi
YÜKSEL BASAR
Çorum Belediyespor ile
Manisaspor arasýndaki
Türkiye Kupasý 2. tur
maçýný izleyenler
arasýnda Futbol
Federasyonu Samsun
Bölgesi Milli Takým
antrenörü Osman
Oðuzhan Palaz
Üstünel de bulunuyordu.
Milli Takýmlar
Teknik Heyeti tarafýndan
takip edilen 1997
doðumlu Oðuznan Palaz
maçta doksan dakika
forma giydi. Milli takým
TeknikHeyetleri genç
yaþta gösterdiði
performans nedeniyle
yakýn takibe aldýðý
Oðuzhan Palaz’ý izlemek
üzere Samsun Bölge
antrenörü Osman
Üstünel’e gönderdi.
Üstünel maç sonunda
genç futbolcuyla ilgili
olarak raporunu milli
takým heyetine gönderdi.
Osman Üstünel
HÝTOK’tan Emniyet Müdürü’ne davet
H
itit Otomobil ve
Motor Sporlarý
Kulübü (HÝTOK)
yönetimi pazar günü
yapýlacak Oto Drag
yarýþmasý öncesinde
Emniyet Müdürü
Salih Erkan
Tarancý’yý
makamýnda ziyaret
etti.
Ziyarete HÝTOK
Baþkaný Mehmet
Özenç, Baþkan
Yardýmcýsý Cihat
Bayar, Genel Sekreter
Ertan Eliaçýk,
Gözetmen Kurulu
Baþkaný Ahmet
Hançer ile yönetim
kurulu üyesi Mustafa
Kaan Türkmen
katýldýlar. Ziyaret
sýrasýnda pazar günü
yapýlacak olan
yarýþma hakkýnda
bilgi veren HÝTOK
Baþkaný Mehmet
Özenç, yarýþmalara
Emniyet Müdürü
Tarancý’yý davet etti.
Yarýþmalara
Çorum ve çevre
illerden 40’ýn
üzerinde pilotun
katýlacaðýný belirten
Baþkan Özenç,
aldýklarý tedbirler
oranizasyonla ilgili
detaylý bilgiler verdi.
Emniyet Müdürü
Tarancý’da yarýþlarý
seven birisi olarak
mutlaka izlemeye
geleceðini belirterek,
gerekli tedbirlerinde
alýnacaðýný söyledi.
Geliþim’de iki maç Mimar Sinan’da
G
eliþim Liginde Çorum Belediyespor bu hafta sonu
iki maçýný Mimar Sinan sahasýnda oynayacaklar. Pazar günü saat 12.00’de U 16 kategorsinde Belediyespor
ile ErzurumBüyükþehir Belediyespor karþýlaþacak. Ayný
saatte saat 14.00’de ise iki takýmýn U 17 kategorisi takýmlarý puan mücedelesi verecekler. Ýki takýmýn U 14 ve U
15 takýmlarý ise Cumartesi Erzurum’da karþýlaþacak.
Zonguldakspor’dan TFF’ye ziyaret
HURÞÝT BOZZURT
orum
Belediyespor’un
grubunda mücadele
eden Zonguldakspor
Baþkaný Süleyman
Caner, Futbol
Federasyonu’nu
ziyaret ederek hem
yaþadýklarý hakem
hatalarý hemde
ekonomik katký
konusunda destek
esti.
Zonguldakspor’u
n Kulüp Baþkaný
Süleyman Caner,
Türkiye Futbol
Federasyonu (TFF)
TFF 2. Baþkanvekili
Ç
Servet Yardýmcý ile
bir araya geldi.
TFF’nin Ýstanbul’da
bulunan merkez
binasýnda
Baþkanvekili Servet
Yardýmcý ile görüþen
Caner, takýmýn son
durumu hakkýnda
bilgiler verdi.
Yardýmcý’ya KýrmýzýLacivertli arkasýnda
ismi yazýlý 67
Numaralý
Zonguldakspor
formasý hediye eden
Caner, tesisleþme,
maddi yardýmlar
hakkýnda destek istedi
ve bilgi alýþveriþinde
bulundu. Caner ayrýca
Zonguldakspor Baþkaný Süleyman Caner, TFF Baþkanvekili
Servet Yardýmcý’ya ismi yazýlý forma hediye etti
hakem hatalarý ve
uðradýklarý
maðduriyetler
konusunda
görüntülerin yer aldýðý
CD’lerle birlikte
görüþlerini ileterek
konuya hassasiyet
gösterilmesi
gerektiðini ifade etti.
PERÞEMBE 25 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Mür. Tel: 0 506 926 70 17
(Ç.HAK:2730)
Adres: ÝÇGÖRÜ PSÝKOLOJÝK DANIÞMANLIK
MERKEZÝ
Gazi caddesi Aksoy apt no : 31/10
Tel: 0533 614 78 80
*
*
*
*
En az lise mezunu
Diksiyonu düzgün
Ýnsan iliþkileri kuvvetli
Deneyimli dinamik
*
*
*
*
Ekibe uyumlu disiplinli
Yemek idaresini iyi yapacak
Kýlýk kýyafetine özen gösteren
Aktif olan yoðun çalýþma temposuna ayak uyduracak
SATILIK DÜKKAN
ve ARSA
* Küçük Sanayi Sitesinde 246 m2 ve
461 m2 iki ayrý dükkan sahibinden
satýlýktýr.
* Ankara Yolu anayol cephesi bulunan
2460 m2 arsa satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 273 29 23
BAYAN ELEMAN
ALINACAKTIR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe
tercihen bilgisayar kullanabilen bayan
elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Anadolu Apart
Ýnönü Cad. (Teknosa üzeri) No: 24 Çorum
(Ç.HAK:2702)
3. Stad Sokak’ta 120 m2 yeni 2 adet
daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
0 533 771 08 18
Ortaköy Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý ehliyetimi kaybettim.
Hükümsüzdür.
Aydýn AKTEPE
Hacýoðlu 01/11/1984 Ortaköy Doðumlu
(Ç.HAK:2709)
(Ç.HAK:2707)
(Ç.HAK:2727)
(Ç.HAK:2733)
Devren Satýlýk
Lokanta
1993 model Kia Minibüs satýlýktýr.
MUTLU PETROL-TÜRKÝYE PETROLLERÝ
Ankara Asfaltý 1.Km (Cýtroen Karþýsý)
0 364 254 00 50 - Çorum
* CNC operatörleri,
* EML Mezunu teknik
elemanlar,
* Kaynakçýlar.
Gerekli þartlar;
Adres: Yazýçarþý mevkii
Çorum Sürücü Kursu -Anatolia
* Askerliðini yapmýþ olmak
* Sigara kullanmamak,
* En fazla 35 yaþýnda olmak.
Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese
þahsen müracaat etmeleri rica olunur.
ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ.
Adres: Ankara yolu 5. Km.
ÇORUM
Saðlýk sorunlarý sebebiyle halen
faal durumda bulunan lokanta
satýlýktýr.
0 545 289 02 72-0 535 606 97 87
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Mücaatlarýn þahsen ve cv ile
yapýlmasý rica olunur.
Nil Su Arýtma Sistemleri Pazarlama A.Þ.
WATERLÝFE : LÝBELLE
Ýrtibat Tel: 0364 213 77 25 0364 225 62 00
Ýrtibat Tel: 0 532 742 41 48
Akaryakýt istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere
Bay-Bayan eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 30
ÇORUM
Mür. Tel: 254 92 03
Satýþ ve Pazarlama konusunda deneyimli, Diksiyonu
düzgün, Ýkili ilþkilerde iletiþimi iyi olan, Ekip çalýþmasýna
uyumlu, Kariyer ve baþarý hedefleri olan ÇALIÞMA
ARKADAÞLARI ARIYORUZ.
Ayrýca BAYAN SEKRETER alýnacaktýr
Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur..
Adres: Çepni mh. Osmancýk cd. Ulu cami karþýsý
Karakuþ Leblebi üstü kat 2
* Yaydiðin 161 ada 3 parselde
* 40 dönüm
* 245 metre yol cepheli
* Cemilbey Caddesine 500 metre
* Ankara Yoluna 5 km
* Saat Kulesine 5 km mesafede
MARKET ELEMANI
ARANIYOR
BAY ve BAYAN EKÝP
ARKADAÞLARI ARIYORUZ
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.
Mustafa ÖZDEN
Zeki oðlu 13/9/1995 Çorum Büyükgülücek Köyü Doðumlu
Hançerliler Bakýr San. Tic. Ltd. Þti.
Cengiz Topel Cad. No: 125 (Bakýrcýlar Sitesi)
213 17 04
PARKOMAT GÖREVLÝSÝ
BAY-BAYAN
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
YÝTÝK
TARLA
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar
kullanmasýný bilen ön muhasebe deneyimi
olan bayan eleman alýnacaktýr.
’de çalýþtýrýlmak üzere,
(Ç.HAK:2728)
ÞAHÝN KASABI
Tel: 0 533 343 70 91 Seydim Köyü
Bayan Eleman
Aranýyor
elemanlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
YÝTÝK
YÝTÝK
Ücretsiz kesim-parçalama
* Tornacý, Borvekci, CNS Operatörü, Beden Ýþçisi
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
213 24 35
0 532 712 58 61
0 537 867 98 46
* Yaydiðin 153 ada 11 ve 12 parsel toplam
47 dönüm
* Yol cephesi 61 m
* Küçük Sanayi Sitesi sýnýrýnda ve imar sýnýrýnda
* Ankara Yoluna 1700 m
* Cemilbey Caddesine 1800 m
* Saat Kulesine 5 km. mesafede
SATILIK
KURBANLIKLAR
Çalýþma Arkadaþlarý
Arýyoruz
Çorum Teknik Çelik Döküm
(Ç.HAK:2727)
SAHÝBÝNDEN SATILIK
* 1200 m2 tam inþaat alanlý
* 4 kata ruhsatlý
* Saat Kulesine 400 m
* Belediye Kültür Evi (Velipaþa Konaðýna) 50 m
* Milönü Caddesine 29 m
* Arka yola 18 m cepheli
* 259 ada 5 parseldeki mülk 1500 m2 alýnabilecek
eski ev yerleri
(Ç.HAK:2738)
Müracaatlarýn resimli CV ile þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
BAÞVURU ÝÇÝN
Gazi cad. vergi dairesi yaný no:56 ÇORUM
NOT: Telefonla yapýlan baþvurular
deðerlendirilmeyecektir.
(Ç.HAK:2675)
" Zamaný iyi kullanabilen
" Ekip çalýþmalarýnda uyumlu
" Ýþini titizlikle ve ciddiyetle yapabilen
Pembe BÝLGÝN
Yaþar kýzý 1976 Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:2735)
3 kat toplam 840 m2
Çepni Mah. Aynalý Sok. No: 7 (Eski Bað-Kur Karþýsý)
GECE GÖREVLÝSÝ
YÝTÝK
BAÞVURULARAK YAPILACAKTIR.
NOT: TECRÜBELÝ OLMAK
ÞARTTIR.
TARLA
AÞÇI
Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum
B sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.
Oðuzhan TEKÝN
Kadir oðlu 1998 Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:2634)
(Ç.HAK:2643)
KIZ YURTLARI VE APARTLARI
(Ç.HAK:2589)
(Ç.HAK:2732)
Psikolojik Danýþmanlýk Merkezimizde
çalýþmak üzere lise/üniversite mezunu bayan
asistan aranmaktadýr. Baþvurularýn þahsen
yapýlmasý gerekmektedir.
SAHÝBÝNDEN KÝRALIK
ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ
Bünyesinde istihdam edilmek üzere aþaðýdaki
niteliklere sahip BAYAN personeller alýnacaktýr.
Vadi Et Lokantasýnda çalýþtýrýlmak
üzere Garson alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Bayan Asistan
Aranmaktadýr
Mür. Tel: 0 544 778 03 00
HALKLA ÝLÝÞKÝLER GÖREVLÝSÝ
GARSON ARANIYOR SATILIK LÜKS
DAÝRELER
Samsun Yolu 2. Km.
227 35 35
MAHALLESÝ MALÝYE 1. SOKAK
NO: 1/26 DAVUTOÐLU ÝÞ
MERKEZÝ ADRESÝNE BÝZZAT
(Ç.HAK:2655)
(Ç.HAK:2663)
* Nadýk’da 325 m2 bahçe içerisinde
müstakil ev,
* Ýskilip Yolu 2. km. Gürcü Köy’de 440 m2
içerisinde su, basmaný atýlmýþ, köþe baþý
müstakil yer.
ARAMAKTAYIZ.
GÖRÜÞMELER YAVRUTURNA
(Ç.HAK:2734)
Sahibinden Satýlýk
Müstakil Evler
no:12
(Emniyet Sarayý Yaný)
Tel : 0364 254 95 37 (Pbx)
(Ç.HAK:2625)
(Ç.HAK:2725)
Savaþ Oto Cam
Tel: 0 541 879 91 19
SMMM - BÜLENT GÝRGÝN
Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2
(Ç.HAK:2489)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay
eleman alýnacaktýr. (Bilgisayar
kullanmasýný bilen tercihimizdir)
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
MUHASEBE ÇALIÞANLARI
Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý
rica olunur.
(Ç.HAK:2683)
ELEMAN ARANIYOR
DANIÞMANLIÐINI YAPTIÐIMIZ
SÜREKLÝ BÜYÜYEN FÝRMAMIZ
ÝÇÝN DOLGUN ÜCRETLE
TECRÜBELÝ, BÝLGÝSAYAR
PROGRAMLARINA HAKÝM
Mobilya sektöründe çalýþtýrýlmak
üzere 18-35 yaþ arasý tecrübeli
bayan eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
rica olunur.
(Ç.HAK:2721)
Gazel Makina San. Tic.
Ltd. Þti.
Organize San. Bölgesi
8. Cad. No: 4
Tel: 254 96 30
Fabrikamýzýn ön muhasebe ve operasyon
departmanlarýnda çalýþtýrýlmak üzere,
* Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket
programýnda en az bir yýl tecrübeli,
* Bay eleman için Askerlikle iliþiði olmayan,
* Bay eleman için B sýnýfý ehliyeti olan,
* Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen,
* 30 yaþýný aþmamýþ,
Bay - Bayan elemanlar alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2731)
(Ç.HAK:2712)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak
üzere kaynakçýlar
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen
yapýlmasý gerekmektedir.
BAY- BAYAN
ÖN MUHASEBE ve OPERASYON
ELEMANLARI ALINACAKTIR
(Ç.HAK:2700)
KAYNAKÇILAR
ALINACAKTIR
YAKAMOZ TURÞULARI
KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ.
(Ç.HAK:2711)
* KAYNAKÇI
* BOYACI
* TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2311)
MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam
edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme
becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere
(Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK
eðitimi verilerek,
çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak
yetiþtirilecektir.
Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica
olunur.(Kýsa özgeçmiþ ile)
ADRES:
Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A
ÇORUM
TEL: 230 1202
CEP: 532 453 4296
Bayan Satýþ MUHASEBE
Danýþmanlarý ELEMANLARI
Alýnacaktýr
(Ç.HAK:2607)
ELEMANLAR ARIYOR
19
SATILIK ÝÞYERÝ
Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m
mesafeli 4000 m2 1200 m2 kapalý
alaný, trafosu ve idare binasý olan
iþyeri satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 648 68 82
‘Turu kaybettik, futbolcularý kazandýk’
HALÝL ÖZTÜRK
M
anisaspor karþýsýnda maçý penaltýlarda kaybettikleri için üzgün olduklarýný belirten
Çorum Belediyespor Teknik
Direktörü
Yavuz Ýn-
cedal, futbolcularýn kazandýklarý özgüvenin ise lig
için kendilerini son derece
mutlu olduklarýný söyledi.
PTT 1. ligde mücadele eden bir rakip önünde sayýsýz gol pozisyonu bulduklarýný belirten Belediyespor Tekrik Direktör Yavuz Ýncedal ‘Kupada bir üst
tura çýkarak hem maç eksiði olan arkadaþlarýma þans
vermek hemde kulübe ekonomik olarak katký saðlamak istiyorduk.
Maçýn genelinde oyunun kontrolünü elimizde
bulundurduk ve üstün bir
oyun ortaya koyduk. Böylesine güzel bir oyun sonunda kupaya veda ettiðimiz için tabiki üzgünüz.
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, Manisaspor karþýsýnda hem
futbol hemde mücadele olarak sahaya konulan performanstan son derece memnun
olduðunu söyledi. Ýncedal, turu kaybettiklerini ancak futbolcularýný kazandýklarýný
belirterek 120 dakika boyunca destek veren taraftarlara teþekkür etti ve bunun iç
saha maçlarýnda devam etmesini diledi.
yedi sekiz tane mutlak pozisyon bulduðunuz bir
maçtan beraberlikle ayrýlýrsanýz ve sonucunda penaltýlarda elenirseniz üzülmemek mümkün deðil.
Ancak birde diðer taraftan sahada ortaya konulan performansa ve futbolcularýmýn mücadelesine
bakýnca mutlu oluyorum.
Rabikizin bizim iki üst ligi-
mizde oynuyor ve ona karþý ezilmeden hatta üstün bir
futbol ortaya koyan, yüreklerini sahaya koyan tüm
futbolcularýmý kutluyorum.
Son haftalarýn en iyi
mücadelesini ortaya koydular. Bu mücadele bize
zorlu lig maçlarý öncesinde
büyük umut verdi moral oldu. Bugün itibariyle kupa
maçý bizim için artýk geri
kaldý. Bugünden itibariyle
kendimizi pazar günü sahamýzda oynayacaðýmýz Tirespor maçýna hazýrlayacaðýz. Bu maçtan alacaðýmýz
galibiyetle grupta zirve
mücadelesinde bizde varýz
diiyeceðiz.
Son olarakta hafta içi
olmasýna karþýn Kupa maçýnda 120 dakika boyunca
takýmlarýna destek veren
tüm taraftarlarýmýza çok teþekkür ediyorum. Onlarýn
bu desteði sürdüðü takdirde
bizim iç sahada maçlarýnda
itici gücümüz olacaktýr.
Kupa’da elenme hüznünü
yaþattýk ancak bu desteði
pazar günki Tire maçýnda
da versinler maç sonunda
galibiyet sevincini hep birlikte yaþayalým’ dedi.
PERÞEMBE 25 EYLÜL 2014
Görkemspor itiraz etti
Bayanlar Bölgesel Hentbol Ligi’nde dün temsilcimiz
Görkemspor’un rakibi 14’deki maça salona 14.15’de gelip
lisans ibraz edememesine raðmen Federasyon tarafýndan
HARUN AKKAYA
B
ayanlar Bölgesel Hentbol Ligi’nde
dün Tevfik Kýþ Spor Salonu’nda saat 14.00’de baþlamasý gereken Görkemspor ile Ankara Metropolspor taakýmlarý
arasýndaki maç için Görkemspor ve hakemler hazýr olmasýna karþýn Ankara takýmý maça gelmedi.
Telefonla arayan Ankara takýmý saat 14.15’de maçýn oynanacaðý Tevfik
Kýþ Spor Salonu’na geldi. Maç için gelen Ankara Metropolspor takýmýnýn lisanslarýnýn olmadýðý anlaþýldý. Bu geliþme üzerine maçýn Tokat bölgesi gözlemcisi karþýlaþmanýn oynanamayacaðýný
belirtti.
Bu geliþme üzerine Ankara temsilcisi Federasyon Genel Sekreterliði ile
yapýlan görüþmeler sonunda maçýn oynannmasýný istediði belirtildi. Lisansý olmayan nüfus cüzdanlarý ile sporcular
Sefa, Tahir hoca
ile hasret giderdi
ÖZGÜR ARZOÐLU
Ç
orum Belediyespor ile Manisaspor takýmlarý arasýnda oynanan Türkiye Kupasý 2. tur maçý öncesinde
Belediyespor formasýný giyen Sefa Akýn Baþýbüyük ile
Manisaspor Teknik Direktörü Tahir Karapýnar hasret giderdi.
Çorumspor’da forma giydiði dönemdeki performansý ile milli takýmlarýn deðiþik kategorilerinde milli
görev alan Sefa Akýn Baþýbüyük o dönemde milli takýmlarda görev yapan Tahir Karapýnar ile maç öncesi
bir araya gelerek hoþ geldiniz dedi ve baþarýlar diledi.
Tahir hocada milli sporcusunu görmekten dolayý mutlu
olduðunu belirterek kendisine baþarý dileklerine bulundu.
Tire hazýrlýðý baþladý
MURAT KARASU
Ç
orum Belediyespor pazar günü sahasýnda oynayacaðý Tirespor maçýnýn hazýrlýklarýna dün baþladý. Önceki
gün Türkiye Kupasý maçýnda Manisaspor karþýsýnda forma giyen futbolcularýn
çýkmadýðý antrenmanda diðer futbolcular çalýþtýlar.
maça çýktýlar ve karþýlaþma oynandý. Yaþanan bu geliþme nedeniyle Gençlik
Görkemspor Baþkaný Tuncay Görkem
gerekli itrazlarýný Federasyon nezdinde
yaptýklarýný sonucunu beklediklerini
söyledi.
Maçýn hakemleri ve gözlemcisi maçtaki
sorunlarý görüþürken (üstte) Federasyon
temsilcisi Turgay Görkem Ankara takýmý ile
görüþürken altta görülüyor
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetimindeki antrenman düz koþu ile baþladý ardýndan yarý sahada çift kale maçla
sona erdi. Pazar günü grup lideri Tirespor takýmýný sahasýnda konuk edecek
olan Çorum Belediyespor bu zorlu maçýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik
çalýþma ile sürdürecek.
Belediyespor’a piyango
Sefa Akýn Baþýbüyük milli takýmdan hocasý Tahir
Karapýnar ile birlikte maç öncesinde görülüyor
Eski yöneticilerin
destek yemeði bu akþam
Ç
orumspor’da görev
yapmýþ bazý eski
yöneticilerin Çorum Belediyespor’a
destek
amacýyla vereceði yemek bu akþam. Bu akþam saat 19.00’da Vadi
Restaurant’da düzenlenecek yemeðe Çorumspor’da en uzun süre baþkanlýk yapmýþ Baþkan
Enver Þen ile eski yöneticiler ile birlikte Çorum
Belediyespor Baþkaný
Zeki Gül ve yönetim kurulu üyeleriyle A takýmý
futbolcularý katýlacaklar.
Vali Sabri Baþköy
ile Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü’nün
programlarýnýn yetiþmesi halinde bu yemeðe
katýlacaklarý belirtildi..
Enver Þen
U 15 Geliþim Ligi’nde ilk maçta Çorum Belediyespor 21 maðlup olduðu Çaykur Rizespor cezalý oyuncu
oynattýðý için 3-0 hükmen galip sayýldý.
YÜKSEL BASAR
Ç
orum Belediyespor’a
piyango vurdu. Ligin
ilk haftasýnda U 15 kategorisinde Çaykur Rizespor ile karþýlaþan Çorum
Belediyespor rakibinin
cezalý oyuncu oynatmasý
nedeniyle 3-0 hükmen
galip sayýldý.
13 Eylül cumartesi
günü Mimar Siinan sahasýnda oynanan Çorum
Belediyespor - Çaykur
Rizespor U 15 maçýný
konuk takým 2-1 kazanmýþtý. Bu maçta Rizespor
takýmýnýn cezalý oyuncu
oynattýðý tesbit edilince
Futbol Federasyonu bu
maçta Çorum Belediyespor’u 3-0 hükmen galip
saydý.
Bu kararla Çorum
Belediyespor ikinci hafta
maçlarý sonunda 3 puanla
üçüncü sýrada yer aldý. U
15 takýmý bu hafta sonu
Erzurum Büyükþehir Belediyespor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek.
K
açan goller, kaçan penaltýlar, kaçan tur, kaçan paralar . Evet Belediyespor Manisaspor karþýsýnda hem turu hemde büyük bir hava
yakalama fýrsatýný kaçýrdý. Rakip PTT 1. lig takýmý ancak sahadaki futbolu görenler tam tersini düþündüler.
Maçýn genelinde oyunda kontrolü elinde
bulunduran pozisyonlar bulan Belediyespor.
Hele öyle pozisyonlar varki inanýn atmasý kaçýnmasýndan zor ancak bizimkiler zor olaný baþardýlar.
Manisaspor’un attýðý iki gole bakarsanýz
bireysel hatalarýn ne kadar önemli olduðunu
gösteriyor. Ýlk golde Turgay’ýn inanýlmaz hatasý
ikincisinde Sefa’nýn kafayla rakibe yaptýðý asist
sonunda kalemizde iki gol görüyoruz.
Belediyespor’un attýðý iki golün yanýnda
kaçanlarý saymakta zorlanýyoruz. Hemide ne
goller inanmasý gerçekten zor. Yavuz hoca kontenjandan dolayý Oðuzhan ve Buðra’yý bu maçta dinlendirdi. Forvette ilk kez Çaðlar’a onbirde
forma verdi. Tecrübeli futbolcu aðýr görüntüsüne raðmen performansý ile ilk kez izleyenlerden
olumlu not aldý. Bu takýmýn forveti benim dedi.
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, kontenjan
ayarlamasýný yaparken iþinin zor olduðunu söylüyorduk ancak forvetinde kontenjan olmasý iþini iyice zora soktu. Bu sorunu çözmek zor ancak yapacak bir þey yok.
120 dakikalýk mücadelede futbolcularýn
gösterdiði performans her türlü övgünün üzerinde. Bireysel olarak yapýlan hatalar olsada sonuçta futbol oynuyorsun bir hata oyunu. Ancak
.:: GÖZLEM ::.
Kaçanlar ve
düþündürdükleri
[email protected]
Halil ÖZTÜRK
kaçan gollere bir çözüm bulmak zorundayýz.
Böylesine net pozisyonlarý atamadýðýnýz zaman
faturasý ligde aðýr olur. Sonuçta kaybedilen kupata bir tur. Yönetim açýsýndan ise yaklaþýk 100
bin liralýk bir para. Tabiki önemli ancak maçta
kazanýlanlarý görmek çok daha önemli. Futbolcularýn öz güveni ve moralini maddi olarak ölçmek mümkün deðil.
Tabiki bu maçý unutup önümüze baktýðýmýz takdirde bu maçtan çok olumlu þeyler çýkartabiliriz. Þimdi önümüzde çok daha önemli
bir Tire maçý var. Kazanmak yarýþta varým demek ve rakiplere göz daðý vermek adýna çok
önemli.
Kupa maçýnda en çok kendi kendime sorduðum fakat cevabýný alamadýðým olay, 120 dakikalýk mücadelenin iki oyuncu deðiþikliði ile
bitirilmesi. Rakip oyuncu deðiþikliði hakkýný
77. dakikada bitirdi. Biz uzatmalarda sakatlýk
olur diye bekliyoruz diye yorumladýk. Birinci
uzatma bitti ikinci uzatma oynanýyor. Rakipte
sakatlýktan dolayý sahada on kiþi kalmýþ iþi bitirmek fýrsatý var ancak biz hala bekledik. Son daakikalarda ýsýnan üç futbolcu çaðrýldý birisi oyuna girecek diye bekledik. Hakem bitiþ düdüðünü çaldý biz hala bekliyoruz.
120 dakikalýk bir maçta hem hafta sonunu
düþünerek hem bir futbolcuna daha 10-15 dakika bir maç yapma fýrsatý vermek hem diri bir
adam alarak maçý çevirme hamlesi neden düþünülmedi. Hadi maçý çevirme düþünülmedi penaltý atacak diri bir isim oyuna alýnamazmýydý.
Yavuz hocamýn tecrübesi kariyeri noktasýnda en ufak sözüm yok, Ancak oyuncu deðiþikliði konusunda Kýzýlcabölük ve Sebatspor
maçlarýndan sonra yanlýþ gördüklerimi söylemiþti. Bu maçtada ayný hatalarý görünce endiþeye kapýldým. Hocam yardýmcýlarý ile bir süre
görüþtükten sonra deðiþiklik yapýyor. Ya verilen
bilgilerde bir hata var veya Yavuz hocamla görüþ farkýmýz. Ýnþallah benim görüþlerim yanlýþ
olur ancak Manisa maçýndaki deðiþiklik yapýlmamasýnýn anlamýný kimse bana izah edemez.
Kenardan izleyen Teknik Heyetin biraz daha
dikkatli olmasý gerekiyor. Çünki hamle gücü olmayan takýmýn kazanmasý çok zor. Hele böylesine kritik maçlarda.
Þimdi pazar günü yarýþta bende varým demek adýna çok kritik bir maça çýkacak olan Tirespor maçýný düþünüyoruz. Dilerim düþündüklerimiz sahaya yansýr ve istediðimizi alarak ayrýlýrýz.
Download

(25 eyl\374l.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi