Memur-Sen Ýl Temsilcisi Saðlýk Sen Çorum Þube
Baþkaný Ahmet Saatcý, hizmet kollarý þube
baþkanlarý ve il temsilcilerinin katýlýmýyla
Saðduyu çaðrýsý
Memur-Sen Ýl Temsilcisi Ahmet
Saatcý, Kobani gerekçesiyle
ortaya çýkan terör eylemlerine
dikkat çekerek,“ Milletimizin
feraseti kirli tezgahlarý bozacak"
dedi.
‘Parayý deðil
Ülkücülerden
üretmeyi hedefleyin’ çarpýcý açýklama
Hitit Üniversitesi ile
KOSGEB Müdürlüðü
tarafýndan 29 Eylül - 4
Ekim Avrupa KOBÝ
Haftasý etkinlikleri kapsamýnda 'DeneyimlerBaþarý Hikayeleri' baþlýklý bir toplantý düzenlendi.
Cazgýr AÞ. Yönetim
Kurulu Baþkaný Orhan
Cazgýr, ‘para kazanmayý
deðil üretmeyi hedefleyin’ dedi.
* HABERÝ 2’DE
* HABERÝ 4’DE
Ülkü
Ocaklarý
Eðitim ve
Kültür Vakfý
Çorum Ýl
Baþkaný
Ahmet
Hattab Ýmal,
son günlerde
Türkiye'de
yaþanan
hadiselerle
ilgili açýklama
yaptý.
Baþarýlý isimler gençlere altýn tavsiyelerde bulundu.
ÇORUM
9 EKÝM 2014 PERÞEMBE
Günlük Siyasi Gazete
Asansör kazasýnda hukuk zaferi
Çorum'da çalýþtýðý hastanedeki asansörün düþmesi
sonucu sakat kalan ve Saðlýk Bakanlýðý ile asansör
firmalarý hakkýnda dava açan kadýna, 8 yýl süren
hukuk mücadelesinin ardýndan 128 bin 528 lira maddi
ve manevi tazminat ödenmesine karar verildi.
* HABERÝ 17’DE
Fiyatý : 40 Kuruþ
Belediye’nin 5 yýllýk yol haritasý hazýr
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 5
yýllýk yol haritasý olarak adlandýrdýðý
Stratejik Plan
Raporu'nu
açýklarken,
belediyenin güçlü
olduðu ve zayýf
kaldýðý yönlerini tek
tek ele alarak,
eksikleri tespitten
hiç bir zaman
kaçýnmadýklarýný
vurguladý.
* HABERÝ 7’DE
Muzaffer Külcü
Belediye’de 5 yeni
müdürlük kuruldu
Belediye bünyesinde 5 ayrý yeni
müdürlük oluþturulmasý
kararlaþtýrýldý. * HABERÝ 7’DE
Kýlýç, Eskiekin yolundaki
tarlalara bað imarý istedi
CHP
Belediye
Meclis Üyesi
Özgür Kýlýç,
Eskiekin yolu
ve
çevresinde
bulunan
tarlalarla ilgili
imar
düzenlemesi
yapýlarak,
bað imarý
verilmesini istedi.
TÜÇÝAD Çorum’a
temsilcilik açacak
Hemþehrimiz
Kemal
Koçak’ýn
genel
baþkaný
olduðu
Türkiye-Çin
Halk
Cumhuriyeti
Ýþadamlarý
Dostluk ve
Dayanýþma
Kemal Koçak
Derneði
(TÜÇÝAD)
Çorum’da temsilcilik açmaya
hazýrlanýyor. * HABERÝ 11’DE
Derinçay’ýn
kirliliðinin
önlenmesi için
2005 yýlýnda
hazýrlanan 1
milyon 704 bin
TL’lik proje,
imalat eksikliði
ve fazla
ödemeler
nedeniyle
mahkemeye
düþtü. Valilik
tarafýndan
Yurdanur Özzehinli
baþlatýlan
soruþturmayla ortaya çýkan
usulsüzlükler, projenin tam anlamýyla
amacýna ulaþmasýný önlerken, davalar
devam ediyor.
* HABERÝ 7’DE
Cemiyet’ten Vali Kara’ya ‘hayýrlý olsun’ ziyareti
‘Hepimiz bohçanýn
bir ucundan tutacaðýz’
* HABERÝ 10’DA
* HABERÝ 7’DE
Derinçay projesi
köylüye yar olmadý
Çorum Gazeteciler Cemiyeti yönetimi dün Vali Ahmet Kara’yý makamýnda ziyaret etti.
Çorum Gazeteciler Cemiyeti yönetimi dün Vali Ahmet
Kara’yý makamýnda ziyaret etti. Gazetecilerin önemli bir
kamu hizmetini yerine getirdiðini belirten Ahmet Kara,
“Hepimiz hizmet bohçasýnýn bir köþesinden tutacaðýz.” dedi.
Özgür Kýlýç
Ahmet Hattab Ýmal
* HABERÝ 10’DA
Beyaz perdede bir
ödül daha bekliyoruz
GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER
21.Uluslararasý Altýn Koza Film
Festivali’nden ödülle dönen
hemþehrimiz Nesimi Yetik’in
ardýndan sanat hayatýný Ýstanbul’da
sürdüren hemþehrimiz Nail Demir’in
yapým yardýmcýlýðýný üstlendiði film
de Antalya Altýn Portakal
Festivali’nde ödül için aday
gösterilen 12 film arasýnda yer aldý.
Yarýþmasý’nda ödül için yarýþacak
12 film arasýnda yer aldý.
Eleþtirmenlerin ‘bu yýl oldukça
çekiþmeli geçecek’ diye tahminde
bulunduðu yarýþma ve ‘Ýyi Biri’
isimli filmle ilgili biz sorduk, Nail
Demir cevapladý. Sorulara
geçmeden belirtelim ki, Alin
Taþçýyan, Atalay Taþdiken, Serkan
Çakarer ve Sevin Okyay’dan oluþan
ön jürinin 57 filmden seçtiði 12 film
arasýnda; Venedik'ten jüri özel
ödülüyle dönen Kaan Müjdeci imzalý
Yaratýcý Drama eðitimi aldýktan
Nail Demir
'Sivas'tan, Onur Ünlü'ye Ýstanbul
sonra yýllarca Çorum’da tiyatro
Film Festivali'nde en iyi yönetmen
çalýþmalarýný sürdüren daha sonra
ödülü kazandýran 'Ýtirazým Var'a, Kutluð
Ýstanbul’a yerleþen hemþehrimiz Nail
Ataman'a Berlinale'den ödülle dönen filmi
Demir, Kurban Bayramý nedeniyle
'Kuzu'dan usta yönetmen Derviþ Zaim'in yeni
Çorum’da bulunuyor. Bu vesileyle
filmi 'Balýk'a ve boþrolünde Erdal
görüþtüðümüz Demir’den aldýðýmýz
Beþikçioðlu'nun yer aldýðý Çiðdem Vitrinel filmi
haberler ise oldukça heyecan verici.
'Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku'ya hepsi
Demir’in yapým yardýmcýlýðýný üstlendiði ‘Ýyi
de birbirinden iddialý yapýmlar. Haydi hayýrlýsý
Biri’ isimli film, 51. Uluslararasý Antalya
bakalým.
BAYRAM ÝÇÝN MEMLEKETÝNE
GELDÝ
Altýn Portakal Ulusal Uzun Metraj Film
SÖYLEÞÝ YARIN HAKÝMÝYET’TE
Operasyonda 1 adet kadýn figürü ve deðiþik
dönemlere ait 24 adet sikke ele geçirildi.
Tarihi eser operasyonu
Çorum Ýl Jandarma Alay
Komutanlýðý ekiplerince
düzenlenen tarihi eser
operasyonunda 1 adet kadýn
figürü ve deðiþik dönemlere ait
24 adet sikke ele geçirildi.
* HABERÝ 5’DE
Müftü Mehmet Aþýk, beraberindeki heyetle birlikte tamamlanan bölümleri
Akþemsettin Camii
göz kamaþtýrýyor
Çorum Belediyesi tarafýndan
yaptýrýlan Akþemsettin Camii
abdesthaneleri tamamlandý.
Habiloðlu Yapý Proje Sanayi ve
Ticaret Limited Þirketi’nce
gerçekleþtirilen abdesthane
inþaatý çalýþmalarýný inceleyen
Müftü Mehmet Aþýk,
beraberindeki heyetle birlikte
tamamlanan bölümleri gezdi.
* HABERÝ 11’DE
2
Baþarýlý isimlerden gençlere tavsiyeler
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 9 EKÝM 2014
H
Baþarýlý isimler gençlere altýn tavsiyelerde bulundu.
Programý Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði bölümü öðrencileri izledi
Cazgýr AÞ. Yönetim Kurulu Baþkaný Orhan Cazgýr’a teþekkür plaketi verildi.
itit Üniversitesi ile
KOSGEB Müdürlüðü
tarafýndan 29 Eylül - 4 Ekim
Avrupa KOBÝ Haftasý etkinlikleri kapsamýnda 'Deneyimler-Baþarý Hikayeleri'
baþlýklý bir toplantý düzenlendi. Cazgýr A.Þ. Yönetim
Kurulu Baþkaný Makine
Mühendisi Orhan Cazgýr'ýn
bilgi ve tecrübelerini paylaþmak üzere katýldýðý toplantýyý, Hitit Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði bölümü
öðrencileri izledi.
Hitit Üniversitesi Rektörlüðü konferans salonunHitit Üniversitesi’nde 'Deneyimler-Baþarý Hikayeleri' baþlýklý bir toplantý düzenlendi.
da gerçekleþtirilen toplantýÞANSLISINIZ’
yý ayrýca Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, KOSGEB Müdürü
Ahmet Dursunoðlu ve Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil
Çorum'un bir sanayi þehri olduðunu hatýrlatan Orhan Cazgýr, dolaAykul da takip etti.
yýsýyla burada makine mühendisliði eðitimi alan öðrencilerin þanslý olduðunu söyledi. Orhan Cazgýr, "Bir ilde sanayi kültürü 250 yýlda oluþur.
‘GENÇLERÝ KENDÝ ÝÞÝNÝ KURMAYA ÖZENDÝRÝYORUZ’
Çorum bu konuda hýzlý yol almýþ. Ben de bir Samsunlu olarak yatýrýmýToplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan KOSGEB Müdürü Ahmet
mý Çorum'a yaptým, çünkü burada sanayi kültürü var. Sizler de ÇoDursunoðlu, Avrupa KOBÝ Haftasý etkinlikleri çerçevesinde düzenlerum'da makine mühendisliði eðitimi alýyorsunuz. Bunun kýymetini bidikleri "Deneyimler-Baþarý Hikâyeleri" baþlýklý toplantýnýn, öðrencilerilin. Sanayi kuruluþlarýna gidin, iþ isteyin. Ýþi, öðrenmek için isteyin. Bu
mizin giriþimciliðe özendirilmesi açýsýndan önemli olduðunu söyledi.
hem mezun olduðunuzda CV'nize ekleyeceðiniz bir baþlýk, hem de praKOSGEB Müdürü Dursunoðlu, "KOSGEB'in Ulusal Koordinatörü oltik eðitim alma imkaný saðlayacaktýr. Ayrýca iþinize karþý özgüveninizi
duðu Avrupa KOBÝ Haftasýnda Türkiye 2009 yýlýndan itibaren diðer 37
geliþtirecektir. Dünyayý etkili yüzde 1 yönetmektedir. Üniversite eðitikatýlýmcý ülke ile birlikte yer almaktadýr. Bu çerçevede, ülkemizin aktif
mi alan insanlar olarak sizler de bu yüzde 1'in içinde olmak durumunolarak katýlým saðladýðý ilk yýl olan 2010 yýlýnda etkinlik sayýsý açýsýndasýnýz." þeklinde konuþtu.
dan ülkemiz üçüncü sýrada yer alýrken, 2011 ve 2012 yýllarýnda açýkla‘MÜHENDÝS DE OLSANIZ, BAÞLANGIÇTA ACEMÝSÝNÝZ’
nan istatistiklere göre ise 37 ülke arasýnda ilk sýraya yükselmiþtir. 2013
yýlýnda da benzer bir durum gerçekleþmiþ, ülkemiz yapýlan etkinlik saÖðrencilere, staj dönemlerini iyi deðerlendirmelerini tavsiye eden
yýsý açýsýndan yine birinci sýraya yerleþmiþtir. Bu çerçevede Avrupa KoOrhan Cazgýr, "Eðitim döneminizde gerek staj, gerekse staj dýþý çalýþma
misyonu ilk defa ilgili web sitesinde Türkçe yayýn yapmaya baþlamýþiçin bir sanayiciye gittiðinizde 'bana ne kadar ödeyeceksiniz?' deðil, 'batýr." dedi.
na ne öðreteceksiniz?' diye sorun. Þunu da unutmayýn ki; ister staj olsun, isterse okuldan sonra atýlacaðýnýz iþ hayatý olsun, siz mühendis de
Ayrýca giriþimcilik faktörünün önemine deðinen Dursunoðlu, Avolsanýz, iþe yeni baþladýðýnýzda acemisiniz. Dolayýsýyla iþe yeni baþlarupa'da ve batýlý ülkelerde eðitimini tamamladýktan sonra kendi iþini
dýðýnýzda kendinize 'ben mühendisim' demeyin, 'ben acemiyim' deyin
kurmak isteyen gençlerin oraný yüzde 20, Türkiye'de ise yüzde 4 sevive o iþletmedeki herkesten bir þeyler öðrenmeye çalýþýn" dedi.
yelerinde olduðunu söyledi. Kendi iþini kurmak isteyen gençlerin oranýný Avrupa seviyesine yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Ahmet
‘SERMAYEM YOK, KENDÝ ÝÞÝMÝ NASIL KURACAÐIM?’
Dursunoðlu, "Avrupa KOBÝ Haftasý ile KOBÝ'lerin desteklenmesi için
KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoðlu, bir öðrencinin 'Gençlere
AB'nin, ulusal otoritelerin ve diðer ilgili kuruluþlarýnýn faaliyetlerini
kendi iþlerini kurmaya özendirmeye çalýþtýðýnýzý söylüyorsunuz. Benim
desteklemek ve yaygýnlaþtýrmak, giriþimciliði desteklemek ve gençleri
sermayem yok, kendi iþimi nasýl kurabilirim?' þeklindeki sorusunu
giriþimciliðe özendirmek amaçlanmaktadýr. Bu kapsamda ülkeler her
'KOSGEB olarak giriþimcilere 100 bin TL'ye kadar sermaye desteði veyýl KOBÝ Haftasý'nda belli bir tema dahilinde etkinlikler düzenlemekteriyoruz. Az para ile çok iþin yapýlabileceði sektörler var. Örneðin, bilidir. Ülkemiz son yýllarda, bu tür etkinliklerin en çok düzenlendiði ülke
þim sektörü. Ancak bunun için bir fikrinizin ya da projenizin olmasý geolma özelliðine sahip olmuþtur" dedi.
rekmektedir. Ayrýca TEKNOKENT'ler de bu amaca hizmet eden kuruTürkiye'de Avrupa KOBÝ Haftasý etkinliklerinin KOSGEB tarafýnluþlardýr" diye cevapladý.
dan aðýrlýklý olarak öðrencilere ve giriþimcilere yönelik gerçekleþtirildi‘ÝÞSÝZLÝK DEÐÝL MESLEKSÝZLÝK VAR’
ðini ifade eden Dursunoðlu, KOSGEB olarak hafta boyunca çeþitli topÇorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da öðrencilere, kendilelantýlar ve seminerler düzenlediklerini sözlerine ekledi.
rini eðitim dönemlerinde çok iyi geliþtirmelerini tavsiye etti. Çorum'da
‘PARA KAZANMAYI DEÐÝL ÜRETMEYÝ HEDEFLEYÝN’
iþsizlik deðil, mesleksizlik olduðunu belirten Baþaranhýncal, "Buradan
Yaklaþýk 40 yýllýk tecrübesini öðrencilerle paylaþmak üzere etkinmezun olduðunuzda sizinle birlikte yüzlerce, binlerce öðrenci mezun
liðe katýlan Cazgýr AÞ. Yönetim Kurulu Baþkaný Orhan Cazgýr da, öðolacak. Ýþ hayatýnýza atýldýðýnýzda sizi diðerlerinden ayýran özelliklerinirencilere 'Ýþ hayatýna atýldýðýnýzda önceliðiniz para kazanmak olmasýn.
zin olmasý gerekir. Bu özellikler, eðitim ile birlikte bir iþ yerinde çalýþaPara kazanmayý deðil üretmeyi hedefleyin. Üretmenin, üretebilmiþ olrak edindiðiniz mesleki tecrübe, sektör tecrübesi, inovasyon fikirleriniz
manýn hazzýný aldýðýnýzda önünüzdeki bütün kapýlar açýlacaktýr. Ülkeve bunlara baðlý olarak belirlediðiniz hedefleriniz olabilir. Artýk belli bir
mizin üretmeye, üreten insanlara ihtiyacý var. Zahmetsiz gelen rahmeti
alanda uzmanlaþmak çaðýn gereði haline geldi. Hedefleriniz ya da haalmayýn, o; sizi dejenere edecektir. En iyi iþ zorluklardan çýkar. Zorlukyalleriniz doðrultusunda bir alanda uzmanlaþýn ve bu yolda yürüyün."
larý yenerseniz baþarýlýsýnýz' demiþtir. Mühendislik eðitimini tamamlaþeklinde konuþtu.
dýktan sonra alacaklarý diplomalarýn kendileri açýsýndan bir farklýlýk
Yaklaþýk 2 saat süren toplantý, KOSGEB Müdürü Ahmet Dursuoluþturmayacaðýný belirten Orhan Cazgýr, "Bu nedenle eðitim döneminoðlu ve TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ýn, Orhan Cazgýr'a katký ve
nizi iyi deðerlendirin. Okul bittiðinde insanlarýn önüne diplomanýzý dekatýlýmlarýndan dolayý teþekkür plaketi vermesi ile sona erdi.
ðil, CV'nizi koyun. Ben gündüzleri çalýþýyor, geceleri okuyordum" de(Haber Merkezi)
di.
‘SANAYÝ ÞEHRÝ ÇORUM'DA EÐÝTÝM ALDIÐINIZ ÝÇÝN
Ürün Güvenliði Mobil Aracý Çorum’da
Öðrenciler söyleþiyi dikkatle dinledi.
Dýþ Ticaret semineri
T
ürkiye Ekonomi Birliði Koordinatörlüðü'nde, Orta Anadolu Ýhracatçýlar
Birliði (OAÝB), Türkiye Ýhracatçýlar
Meclisi (TÝM) ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) iþbirliðiyle ‘Dýþ Ticaret Bilgilendirme Semineri’ düzenlenecek.
14 Ekim Salý günü 09.30-12.30 saatleri arasýnda Çorum TSO Meclis Salonu'nda gerçekleþtirilecek olan seminerde;
Türkiye’nin 2023 yýlýnda ulaþmayý hedeflediði 500 Milyar Dolarlýk ihracat hedefine giden yolda, ihracatta sürdürülebilir küresel rekabet gücü artýþýnýn saðlanmasý gibi temel hedefler hakkýnda bilgiler verilecek.
Seminerle, Çorum’un ihracat seviyesinin yükseltilmesi, bölge ülkeleri ile
yapýlan ticaret ve ihracatýn artmasý, dýþ ticaretle ilgili öðrencilerin, firma ve kuruluþlarda çalýþan elemanlarýn bu konudaki
bilgi ve becerilerinin geliþtirilmesine ve
nitelikli eleman yetiþtirilmesine katkýda
bulunulmasý amaçlanýyor.
TSO’dan yapýlan açýklamada, ücretsiz olan seminere katýlmak isteyen firma temsilcilerinin, bugün mesai bitimine
kadar Orta Anadolu Ýhracatçýlar Birliði
Genel Sekreterliði eðitim portalý
http://egitim.oaib.org.tr adresine kayýt
yaptýrmalarý gerektiði kaydedildi. (Haber
Merkezi)
B
ilim Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlýðý'nca her yýl
13-19 Ekim tarihleri
arasýnda Ürün
Güvenliði Haftasý
kutlanmasý ve bu hafta
kapsamýnda
kamuoyunda
farkýndalýk yaratýlmasý,
ürün güvenliði bilinci
oluþturulmasý amacýyla
çeþitli etkinlikler
düzenleniyor.
Bilim Sanayi ve
Teknoloji Müdürü
Murat Ocak'ýn verdiði
bilgiye göre, bu
faaliyetler
çerçevesinde Led
Ekranlý Ürün
Güvenliði Mobil Aracý
bugün Çorum'u ziyaret
edecek. Türkiye
genelinde 19 ili
dolaþacak olan mobil
araca eþlik edecek
bakanlýk ve il
müdürlüðü uzman
personelince
vatandaþlarýn sorularý
cevaplandýrýlacak ve
promosyon
malzemeleri
daðýtýlacak.
Led Ekranlý Ürün
Güvenliði Mobil Aracý
09:00'da Hürriyet
Meydaný önüne park
ederek stant açacak.
Saat 11:30'da Sanayi
Ürünleri Güvenliði ve
Denetimi Genel
Müdürü Sayýn Muhsin
Dere tarafýndan yazýlý
ve görsel basýna
açýklama ve
bilgilendirme
yapýlacak. Ayný gün
öðrencilerin
bilgilendirilmeleri ve
bilinçlendirilmeleri
amacýyla Ürün
Güvenliði aracý saat
14:00'den sonra
Bahçelievler Salim
Akaydýn
Ortaokulunda, saat
15:30'den sonra 23
Nisan Ortaokulunda
stant açacak.
Sanayi Ürünleri
Güvenliði ve Denetimi
Genel Müdürlüðü'nün
denetiminden sorumlu
olduðu asansörler,
teleferikler, elektrikli
ekipmanlar, gaz yakan
cihazlar, kazanlar,
makinalar, sivil
kullaným amaçlý
patlayýcýlar, atex
ürünleri, aerosol
kaplar, basýnçlý
ekipmanlar, taþýnabilir
basýnçlý ekipmanlar,
otomotiv
yönetmelikleri
kapsamýnda yaklaþýk
1500 farklý ürün
hakkýnda tüketiciler,
satýcý ve saðlayýcýlar
ile üreticilerin varsa
sorunlarýnýn çözümüne
ve
bilgilendirilmelerine
yönelik her türlü katký
saðlanacak.
(Haber Merkezi)
Led Ekranlý Ürün Güvenliði Mobil Aracý bugün stant açacak.
PERÞEMBE 9 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
Sayýn Valim, Türkiye sanayisinin
merkezlerinden biri olan ilimize
hoþgeldiniz, sefalar getirdiniz.
Çorum, Hitit Üniversitesi ve
Çorum sanayicilerinin birlikte
oluþturduklarý þehir çöpünden
elektrik elde edeceðimiz basit projemize
deðerli ve kýymetli yardýmlarýnýzý
esirgemeyeceðinizi biliyoruz.
Aksu Makina Yön. Krl. Bþk.
(Ç.HAK:2963)
Kim. Yük. Müh.
Teyfik Akpýnar
3
4
www.corumhakimiyet.net
Memur Sen’den saðduyu çaðrýsý
M
emur-Sen Ýl Temsilcisi Saðlýk Sen
Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, hizmet kollarý þube baþkanlarý ve il
temsilcilerinin katýlýmýyla Kobani gerekçesiyle Doðu'da bazý illerde baþlatýlan
þiddet eylemlerini deðerlendirerek, "Kobani ile dayanýþma bahanesiyle ülkemizde 1990'lý yýllarý aratmayan kapsamlý þiddet eylemlerinin baþlatýlmasýna yönelik
çabalarý teessürle izliyor, milletimizin bir
daha bu oyuna gelmeyeceðine inanýyoruz. Milletimizin feraseti kirli tezgahlarý
bozacak"
Halkýn malýna ve canýna kast ederek Kobani'ye destek olunamayacaðýný,
IÞÝD'in ürettiði vahþeti sona erdiremeyeceðini belirten Saatcý, açýklamasýnda
þöyle dedi; "Kinin, nefretin, acýmasýzlýðýn kol gezdiði bir ortam oluþturmak hedefiyle sokak eylemlerine tevessül edilmesi, Kobani'de bitirilmesi gereken IÞÝD
zulmünü daha da artýrmak dýþýnda bir sonuç doðurmaz. Hayata geçirilmek istenen þiddet ortamý, puslu havadan rant
devþirmekte mahir terör örgütlerinin ve
emperyalist ülkelerin iþine yarar. Böyle
bir ortam Türkiye düþmanlarýný sevindirirken Türkiye'den destek bekleyen, Türkiye'nin yardým elini görmek isteyenlerin
umutlarýný azaltýr. Buna millet olarak
bölgenin güçlü ülkesi Türkiye olarak izin
vermeyiz, veremeyiz. Bölgenin neredeyse tek barýþ ve istikrar adasý olma özelliðini taþýyan ülkemizin önünü kesmek ve
bölgede kalýcý barýþýn tesisisini engellemek için sahnelenen bu oyunu görmeliyiz. Kim olursa olsun bu oyunu görmezden gelen, figüran olarak katký sunan,
milletin basiretine ve devletin huzuru
saðlamaya yönelik kudretine destek olmayan herkes bu kalleþçe saldýrý planýnýn
ortaðý olma sorumluluðu taþýyacaðýný
unutmamalýdýr. Milletimiz, Türk'ü,
Kürt'ü, Laz'ý, Çerkez'i, Alevi ve Sünni'siyle, genciyle, yaþlýsýyla sadece Türkiye'ye deðil bütün bölgeye pozitif katký
saðlayacak çözüm sürecine destek olurken, sürecin zeminine mayýn döþemek
mahiyetindeki bütün söylem ve eylemler
kardeþlik hukukunu sabote etme giriþimi
olarak deðerlendirilecektir.
Memur-Sen Ýl Temsilcisi Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý,
hizmet kollarý þube baþkanlarý ve il temsilcilerinin katýlýmýyla açýklamayaptý.
Ýnanýyoruz ki son günlerde yaþanan
olumsuz tavýrlara ve devam eden þiddet
ortamý çabalarýna raðmen bu coðrafyayý
huzur içinde ve ortak yaþam merkezi haline getiren birliðimiz, beraberliðimiz,
kardeþliðimiz galip gelecek, ülkemizin
ve milletimizin geleceði için sabýr ve
saðduyu hakim olacak. Türk'ü Kürt'ten,
Laz'ý Çerkez'den, Alevi'yi Sünni'den ayýrarak milletimizi bir birine düþürmek isteyenlerin oyunlarýný bozacaðýz. Tek ses
ve tek yürek olarak heveslerini kursaklarýnda býrakacaðýz.
Bu kapsamda milletimize düþen
saðduyulu olmak, terör örgütlerinin ve
onlarý kurgulayan oyun kurucularýn tuzaðýna düþmemektir. Devletimize düþen ise
þiddet ortamý çabalarýný bertaraf etmek,
milletin buna dair kaygýlarýný gidermek,
bütün toplumu kucaklayan, ülkenin huzur ve barýþ ortamýný devam ettirecek dili hakim kýlarak, gereken tedbirleri gecikmeksizin almaktýr. Bireysel söylem ve
tavýrlarýn, fevri davranýþlarýn her fýrsatý
deðerlendirmek için pusuda bekleyenlerin ekmeðine yað süreceði unutulmamalý, ülkeye ve millete dönük bu kirli operasyona ortak bir dille cevap verilmelidir.
Bu noktada özellikle siyasi aktörlere ve
medya kuruluþlarýna büyük bir sorumluluk düþüyor. Mevcut gerilim ortamýna
dair açýklama ve haberlerde ajitasyona
kapalý, þiddeti körükleyecek kavramlardan uzak, saðduyuyu öne çýkaran bir dil
ve anlayýþ siyasete ve medyaya hakim
olmalýdýr. Bu anlamda ýrkçý, provokatif,
dýþlayýcý, ötekileþtirici dil terkedilmeli,
öfkeyi ve sertliði týrmandýran görsellerden ve söylemlerden titizlikle uzak durulmalýdýr. Türkiye, þiddeti körükleyen,
çatýþmayý hedef alan giriþimleri bertaraf
etmede tarihinde kayýt altýna aldýðý tecrübelere fazlasýyla sahiptir. Bu doðrultuda
uzun uðraþlar sonucu tesis ettiðimiz demokratik ortam ve hukuk devleti ilkelerinden vazgeçmeksizin; özgürlükleri
esas alarak ve özgürlükleri koruyucu etkin önlemleri hayata geçirerek demokratik, özgür ve sivil siyasetin hakim olduðu
mevcut durumu devam ettirmek devletin
en büyük sorumluluðudur. Diðer taraftan
demokratik toplumlar için vazgeçilmez
konumda bulunan güvenlik-özgürlük
dengesi mutlaka korunmalý, þiddet olaylarýna yönelik müdahaleleler demokratik
devlet ilkeleri doðrultusunda, hukuk devletinin varlýðýna halel getirilmeyecek þekilde gerçekleþtirilmelidir. Vatandaþlarýn
can ve mal güvenliðine yönelik tehditler
öngörülmeli, ivedilikle bertaraf edilmesi
için devletin bütün kurumlarý yüksek iþbirliði içerisinde faailiyet göstermelidir.
Bu noktada gözden kaçýrýlmamasý ve
doðru deðerlendirilmesi gereken bir hususta sýnýrlarýmýzýn hemen yaný baþýnda
komþu ülkelerde devam eden savaþ ve iç
çatýþma ortamýdýr. Yaþananlar Ortadoðu
ve Ortadoðu halklarýnýn yüzyýl aradan
sonra yeniden emperyalist devletlerin çýkar ve egemenlik mücadelelerinin alaný
durumuna geldiðini gösteriyor. ABD'nin
soðuk savaþ sonrasý küresel hakimiyet
arzusu ve Ýngiltere ile birlikte buna karþý
çýkan ya da iþbirliðine yanaþmayan rejimleri zayýflatmak, deðiþtirmek suretiyle Ortadoðu'yu yeniden þekillendirme çabalarý bugün Ortadoðu'ya hakim olan
kaosun arkasýnda hangi güçlerin olduðunu anlamayý kolaylaþtýrýyor. Diðer taraftan Ýsrail'in bölgedeki konumunu güçlendirme ve hayallerini de bu tabloya eklendiðimizde ülkemize, milletimize yönelik
bu oyunun arkasýnda kimlerin olduðu daha net bir þekilde gözler önüne serilmektedir.
Devleti ve milletiyle Ortadoðu'nun
mazlumlarýna yardým eli uzatmaktan yorulmayan ve bunu varlýk sebebi sayan
Türkiye, yaný baþýndaki IÞÝD terörünün
maðdur ettiði Kobani halký dahil herkese
insani yardýmlarýný artýrarak devam ettirirken tezgahlanmak istenen bu oyunun
nihai hedefinin bizim birlik, beraberliðimiz ve kardeþliðimiz olduðu tartýþmasýzdýr. Bu sebeple bölgenin en güçlü ülkesi
ve küresel aktörü konumundaki Türkiye'nin gücünü kýrmaya, mazlumlara olan
ilgisini daðýtmaya yönelik bu oyunu da
birlik, beraberlik ve kardeþliðimizle bozacaðýmýzdan zerre þüphe duymuyoruz.
Ferasetine her zaman güvendiðimiz milletimiz ve varlýðýyla düþmanlarý için tehdit, mazlumlar için güven merkezi devletimiz Kobanili mazlumlar üzerinden yürütülen provokasyonlarý elbirliðiyle bertaraf edecek, saðduyusuyla da týrmandýrýlmak istenen þiddet ateþini söndürecektir.
Büyük Memur-Sen ailesi olarak bir
kez daha milletimizi saðduyuya davet
ediyor, Kobani'de IÞID'in, Suriye'de
Esed'in zulmünün son bulmasý ve mazlumlara destek olunmasý çabalarýný destekliyoruz. Benzer þekilde milletimizin
ülkemizde terör ve þiddetin hâkim kýlýnmasýna dönük planlarý da bertaraf edeceðine yürekten inanýyoruz."
(Haber Merkezi)
Eðitim Sen 2 gün iþ býrakýyor
EMRE KUT
E
ðitim Sen Çorum Þubesi, IÞÝD terör
örgütünün saldýrýlarý altýnda bulunan
Kobani'ye destek vermek için iki günlük
grev kararý aldý.
Dün Eðitim-Sen Çorum þubesinin
bulunduðu bina önünde toplanan grup
pankart, döviz ve sloganlar eþliðinde
Hürriyet Parký'na doðru yürüyerek burada bir basýn açýklamasý yaptý. Sendika
üyeleri basýn açýklamasýnýn ardýndan 15
dakikalýk oturma eylemi gerçekleþtirdi.
Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný
Mehmet Öztürk, AK Partisi'nin içe ve
dýþa karþý sürdürdüðü savaþ politikalarýnýn "savaþ tezkeresi" ile birlikte
tehlikeli bir týrmanýþa geçtiðini savundu.
Öztürk, bu politikalarýn her geçen gün
geriye dönülemez tahribatlar oluþturmaya baþladýðýný savunarak, "Bu politikalarýn, emekçilere, insanlýða ve halklarýmýza
hiçbir
yararý
yoktur
Ortadoðu'da yýllardýr emperyalistler
tarafýndan desteklenen ve Ortaçað
karanlýðýnýn 21. yüzyýldaki en acýmasýz
temsilcisi olan eli kanlý IÞÝD çetelerinin
Kobanê'ye ve tüm Ortadoðu'ya yönelik
saldýrýlarý yoðunlaþmýþ, binlerce insan
yeni bir katliam tehlikesi ile karþý karþýya
býrakýlmýþtýr. Türkmenler, Ezidiler,
Araplar, Süryaniler, Kürtler bu acýmasýz
barbarlýðýn kurbanlarý olmuþlardýr.
Yüzyýllardýr bir arada kardeþçe
yaþayan farklý kimlik, inanç ve mezhepten halklarý karþý karþýya getirme politikalarýnýn somut bir ürünü olarak ortaya
çýkan IÞÝD, bugüne kadar yüzlerce
insaný canice öldürmüþ, mazlum halklarý
kýyýmdan geçirmiþ, kendisine biat
etmeyen herkesi katletmiþtir." dedi.
AKP hükûmetinin IÞÝD çetelerinin
katliamlarýna ülke içinde izlediði þiddet
politikalarýna göz yumduðunu ileri süren
Öztürk, þöyle devam etti: "Türkiye'de
1990'lý yýllardan bu yana ilk kez 4 ilde ve
onlarca ilçede sokaða çýkma yasaðý ilan
edilerek, yeni bir Olaðanüstü Hal
(OHAL) uygulamasýna gidilmiþtir.
Gezi'den Lice'ye Lice'den Kobani'ye
halka reva görülen yine þiddet, zor ve
baský olmuþtur. Demokratik tepkilere
yönelik en yetkili aðýzlardan çýkan "misliyle karþýlýk verilecektir" ifadeleri,
siyasi iktidarýn kendi halkýna karþý resmen savaþ ilan etmesi anlamýna gelmektedir. Hükümetin, emniyet güçlerinin ve
destekçileri olan basýnýnýn el birliði ile
demokratik eylemlere karþý uygulanan
sistematik devlet þiddetini gizleme
gayretleri ise dikkat çekicidir.
Hükümetin Kobani'yle dayanýþma
eylemlerini kendisi için bir "iç tehdit"
olarak görmesi ve sokaða çýkan, sesini
duyurmak isteyen yurttaþlara saldýrmasýnýn hiçbir haklý gerekçesi olamaz."
Öztürk,
Kürt
sorununun
demokratik ve barýþçý yöntemlerle
çözümündeki umutlarýn, Türkiye'nin
Kobani politikasý ile tamamen bitirilmek
istendiðini vurgulayarak, "Bunun anlamý
Türkiye'nin siyasi iktidar eliyle yeni bir
kaos ortamýna sürüklenmek istenmesidir. Bu kaostan en çok zarar görecek
olanlar Türkiye'deki emekçiler, halklar
ve tüm ezilenler olacaktýr. Eðitim ve
bilim emekçileri olarak Kobani'de
yaþanan insanlýk dramý karþýsýnda sessiz
ve tepkisiz kalmamýz mümkün deðildir.
Sadece Kobani'yi deðil, insanlýðýn en
temel deðerlerini savunduðumuzu
göstermek için, bir kez daha savaþ politikalarýnýn aðýr bedelini ödememek için
8-9 Ekim tarihlerinde iki gün tüm
Türkiye çapýnda iþ býrakýyoruz." açýklamasýný yaptý.
Eðitim Sen Çorum Þubesi, IÞÝD terör örgütünün saldýrýlarý
altýnda bulunan Kobani'ye destek vermek için iki günlük grev kararý aldý.
Öteki
PERÞEMBE 9 EKÝM 2014
Duran Durmuþ
IÞÝD caniymiþ…
Vallaha mý?
IÞID Kobani'ye saldýrdý…
PKK yanlýlarý zýpladý…
………….
Dengelerini kaybettiler…
Öyle bir haldeler ki kiliseye gidip
selamün aleyküm bile diyebilirler…
…………
Yaþadýklarý ülkeye ihanet eden, ellerinde
molotofla canlý canlý insan yakan, okul
yakan, kendilerini cahillikten kurtaracak
öðretmenleri öldüren, Kürt kardeþlerini yakan
PKK cani deðildi…
Bunlara dokunan IÞÝD cani oldu…
Evet IÞÝD cani…
Peki siz neydiniz?
………….
Caniliðinizi bilip görmezsek IÞÝD'le
kandýracaksýnýz bizi…
………….
Kundaktaki kendi Kürt çocuklarýný
kurþuna dizenler…
Türk askeri öldürüldüðünde seyredenler
birden Hümanist kesildiler…
…………
Döktükleri kan kanla yýkanýyor…
…………..
Þimdi kendilerini aklamaya
çalýþýyorlar…
…………
Bence hiç denemeyin…
Sizi hiçbir su temizleyemez…
…………
Türkiye'de yýrtýnacaðýnýza gidin
Kobani'yi savunun…
Hiç vakit kaybetmeyin…
Yoksa IÞÝD ýþýnlayacak hepinizi…
………….
Ne o yemedi mi?
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný
Ahmet Saatcý, Vali Ahmet Kara'yý ziyaret etti.
Memur Sen'den Vali Kara'ya ziyaret
M. Ali CEYLAN
emur Sen Ýl Temsilcisi ve
M
Saðlýk Sen Çorum Þube
Baþkaný Ahmet Saatcý, Vali Ahmet
Kara'yý ziyaret etti.
Dün saat 15.30'da Valilik
makamýnda gerçekleþtirilen
ziyarete Saatcý ile birlikte Memur
Sen'e baðlý bazý sendika temsilcileri
katýldý.
Þube Baþkaný Ahmet Saatcý,
Vali Ahmet Kara'ya yeni görevinin
hayýrlý olmasý temennisinde
bulunarak, sendika ile ilgili bilgiler
verdi.
Vali Kara ise, ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile
…………..
Stratejik yamulma içerisindesiniz ve
yamuldunuz…
……………..
Sahi, PKK yanlýlarý ve onun uzantýlarý,
siz ne kadar insansýnýz lan?
…………
Neyse ben sigara içmeye gidiyorum, bir
fýrt da sizin için çekerim…
Not: Bazen insanlar gerçeði duymak
istemezlermiþ, çünkü sanrýlarý yýkýlýrmýþ…
Kobani'ye destek için oturdular
EMRE KUT
Ç
orum Emek ve Demokrasi Platformu
üyeleri, Kobani halkýna
sahip çýkmak ve IÞÝD'i
protesto etmek için önceki akþam eylem yaptý.
Özdoðanlar Kavþaðý'nda toplanan platform
üyeleri Pir Baba Çamlýðý'na kadar yürüyerek
oturma eylemi yaptýlar.
Platform adýna basýn açýklamasýnda bulunan KESK Dönem Sözcüsü Saðlýk ve Sosyal
Hizmet Emekçileri Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek,
katliam çetesi olarak nitelendirdiði IÞÝD'in Rojava'nýn bir parçasý olan
Kobani Kantonu'nu iþgal
etmek, orada yaþayan ve
direnen Kürt halkýna yönelik aðýr bir katliamý
gerçekleþtirmek için 23
gündür kuþatmasýný sürdürdüðünü söyledi. Kocatüfek, Kobani'nin bü-
Çorum Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri oturma eylemi yaptý.
ve yayýlmasýnýn önüne
güçlü biçimde barýndýrtün insanlýk adýna direngeçilmesi açýsýndan da
dýðýna bir kez daha iþaret
diðini belirterek,"Kobani
büyük bir önem taþýyor.
ediyoruz. IÞÝD çetesi, kahalký topraklarýný, evleriBugün Kobani'ye yönedýnlara tecavüz ederek,
ni, canlarýný korumak
lik saldýrýlar da Rojava
pazarlarda köle olarak
için tarihsel bir direniþi
Devrimi'ni boðma hevesatarak ve kadýnlarý hiçbütün imkânsýzlýklara
sinden baþka bir þey deraðmen onurla ve kararlýleþtirerek Rojava ve tüm
ðildir.Bizler emek ve
lýkla sürdürüyor. Kobani
Ortadoðu'da kadýnlarýn
meslek örgütleri olarak,
direniþi ayný zamanda
uyanýþýný ve devrimci geIÞÝD vahþetinin Suriye
IÞÝD'in Kobani'yi iþgal
liþimini boðmaya çalýþýve Irak topraklarý baþta
etmesinin önü alýnamaz
yor. IÞÝD'in, Ýslamiyet'i
olmak üzere Ortadoðu ve
bir kýrýlma ve felakete
maske yaparak, Allah'ýn
Türkiye'yi etkilemesinin
sürüklenme ihtimalini
ismini katliamlarýný ört-
mek için kullanarak yaptýklarýna sessiz kalmayalým. Ýþlenen cinayetlerin
farklý inanç ve mezhepleri tehdit ettiðini ve
IÞÝD'in elinde on binlerce Müslümanýn kaný olduðunu unutmayalým."
dedi.
Türkiye'deki barýþ
sürecinin Rojava'dan ayrý
düþünülemeyeceðini savunan Kocatüfek, AK
Parti iktidarýný mezhepçi
ve tekçi anlayýþa dayalý
politikalar izlemekle suçladý. Kocatüfek, IÞÝD'in
Türkiye'de de örgütlenmeye çalýþtýðýný ileri sürerek, "Hükûmete bir kez
daha çaðrý yapýyoruz:
Kobani'ye destek vermemek, destek vermek isteyenleri de engellemekle
çözüm sürecini tehlikeye
itiyorsunuz
Bugün
IÞÝD'in yenilgiye uðratýlmasý, baþta Suriye olmak
üzere Ortadoðu'nun ve
Türkiye'nin demokratikleþmesinin önünü açacaktýr." diye konuþtu.
PERÞEMBE 9 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
Tarihi eser operasyonu
Ç
Baðcý’dan ünlü
fotoðrafçýya davet
AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, ünlü doða fotoðrafçýsý Ahmet Kirazoðlu’nu Çorum’a davet etti.
AK
Parti Çorum Milletvekili
Cahit Baðcý, ünlü doða fotoðrafçýsý Ahmet Kirazoðlu’nu Çorum’a davet etti.
Çorum’da turizmin geliþmesi
için yerel projeleri desteklemesinin
yaný sýra özellikle Çorum Kýzýlýrmak deltasýndaki doðal yaþamýn fotoðraf sanatý desteði ile doða turizmine açýlmasý için çalýþmalarýný
sürdüren Baðcý, son olarak doða fotoðrafçýsý Ahmet Kirazoðlu ile bir
görüþme yaparak kendisini Çorum’a davet etti. Baðcý, Kirazoðlu’na Osmancýk Gölbel, Kýrkdilim
ve Gölünyazý fotoðraflarýný gönderdi.
‘ÇORUM’UN GÜZELLÝKLERÝNÝ DÜNYAYA GÖSTEREN
GÖZ OLUN’
Anadolu’yu karýþ karýþ gezerek özellikle kuþlarýn fotoðraflarýný
çeken doða dostu fotoðraf sanatçýsý
Ahmet Kirazoðlu’nu kaya kartalý,
beyaz akbaba ve atmacalarý fotoðraflamak için Kýrkdilim’e, leylekleri görüntülemek için Dutludere’ye,
göçmen kuþlarý fotoðraflamak için
Sungurlu-Bayat ve Uðurludað
uzantýsý Kýzýlýrmak Deltasýna, Gölünyazý ve Osmancýk Gölbel Sulak
Alanýna, Kaya kuþlarýný fotoðraflamak için Ýncesu Kanyonu’na ve
Kargý yaylalarýnýn muhteþem manzaralarýný görüntülemek için ise
Kargý’ya davet ederek, “Çorum’un
görülemeyen güzelliklerini dünyanýn görmesi için bir göz olun” dedi.
Baðcý, ünlü doða fotoðrafçýsýný Çorum’a daveti ile ilgili bilgilerle birlikte Kirazoðlu'nun objektifinden doða ve kuþ fotoðraflarýný da
sosyal paylaþým adresinden takipçileri ile paylaþtý. (Haber Merkezi)
En fazla üretim linyit
E
n fazla üretim ve teslimat linyitte
gerçekleþti
Katý yakýtlarýn 2014 yýlý Haziran
ayý toplam satýlabilir üretim miktarlarýna bakýldýðýnda; taþkömürünün 162 bin
198 ton, linyitin 6 milyon 228 bin 620
ton ve taþkömürü kokunun 374 bin 726
ton, teslimat(1) miktarlarýna bakýldýðýnda ise; taþkömürünün 2 milyon 226 bin
471 ton, linyitin 5 milyon 334 bin 856
ton ve taþkömürü kokunun 456 bin 418
ton olarak gerçekleþtiði görüldü. Üretimin teslimatlarý karþýlama oraný en düþük taþkömüründe gerçekleþti Üretilen
katý yakýtlarýn teslimatlarý karþýlama
oraný(2) %7,3 ile en düþük taþkömüründe gerçekleþti. Bu oran linyitte %116,8
iken taþkömürü kokunda %82,1 olarak
hesaplandý. Taþkömürü ve linyit teslimatý en fazla termik santrallere yapýldý
Katý yakýtlarýn teslimat yerlerine
göre daðýlýmý incelendiðinde; taþkömürü teslimatýnýn %46,6’sý termik santrallere, %22,3’ü kok tesislerine, %7,7’si
demir-çelik haricindeki sanayiye, linyit
teslimatýnýn %92,6’sý termik santrallere,
%4,6’sý demir-çelik haricindeki sanayiye yapýldý. Taþkömürü kokunun ise
%98,7’si demir-çelik sanayine sevk
edildi. Haber Merkezi
orum Ýl Jandarma
Alay Komutanlýðý
ekiplerince düzenlenen
tarihi eser operasyonunda 1 adet kadýn figürü
ve deðiþik dönemlere
ait 24 adet sikke ele geçirildi.
Edinilen bilgilere
göre, bir istihbaratý deðerlendiren Ýl Jandarma
Alay Komutanlýðý ekipleri bir kiþinin il dýþýndan getirdiði tarihi eserleri satmaya hazýrlandýðý bilgisine ulaþtý. Bunun üzerine harekete
geçen jandarma ekipleri
Mecitözü ilçesinde bir
aracý takibe aldý. Otomobili bir süre takip
eden jandarma ekipleri
daha sonra operasyon
için düðmeye bastý.
Mecitözü ilçesinde
durdurulan araçta yapýlan aramada 1 adet ka-
Ç
dýn figürü ve deðiþik
dönemlere ait 24 adet
sikke ele geçirildi. Ele
geçirilen tarihi eserler
jandarma ekiplerince el
konulurken, Y.T. isimli
5
þahýs gözaltýna alýndý.
Olayla ilgili soruþturma sürüyor.(ÝHA)
Operasyonda 1 adet kadýn figürü ve deðiþik dönemlere ait 24 adet sikke ele geçirildi.
Otomobil takla attý, 5 yaralý
orum’un Kargý ilçelikte otomobilde bulunan
lansla Ahmet Hamdi Akpýekiplerinin yaptýðý çalýþma
sinde sürücüsünün diAynur Kiraz (17), Sinem
nar Devlet Hastanesine
sonucunda kýsa sürede yareksiyon
hakimiyetini
Kiraz (2 aylýk), Erhan Kikaldýrýlarak tedavi altýna
kalanarak gözaltýna alýndý.
kaybetmesi sonucu konraz (2), Nuray Kiraz (22)
alýndý.
Kazayla ilgili baþlatrolden çýkan otomobilin
yaralandý. Yaralýlar olay
Kazanýn ardýndan
týlan soruþturma sürüþarampole uçmasý sonucu
yerinde yapýlan ilk müdaolay yerinden kaçan trakyor.(ÝHA)
3’ü çocuk 5 kiþi yaralandý.
halenin ardýndan ambutör sürücüsü ise jandarma
Kaza, Kargý ilçesine baðlý Halý köyü
mevkiinde meydana
geldi. Edinilen bilgilere
göre, Ýstanbul'dan Sinop istikametine gitmekte olan Hasan Kiraz yönetimindeki 57
DN 329 plakalý otomobil, Halý köyü mevkiine
geldiði sýrada aniden
karþýsýna çýkan traktöre
çarpmamak için direksiyonu kýrdý. Kontrolden çýkan otomobil þarampole uçtu. Kazanýn
ardýndan traktör sürücüsü olay yerinden kaçtý.
Kazada sürücü
Hasan Kiraz (23) ile bir- Kontrolden çýkan otomobilin þarampole uçmasý sonucu 3’ü çocuk 5 kiþi yaralandý.
6
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 9 EKÝM 2014
Her yönüylü Ýskilip sempozyumu
Hayrettin
Karaman
‘H
er Yönüyle
Ýskilip: Dünü,
Bugünü, Yarýný’
konulu sempozyum
düzenlenecek.
Hitit Üniversitesi,
Ýskilip Kaymakamlýðý
ve Ýskilip Belediye
Baþkanlýðý iþbirliðiyle
9-11 Ekim 2014
tarihleri arasýnda
Ýskilip’te
gerçekleþtirilecek “Her
Yönüyle Ýskilip: Dünü,
Bugünü, Yarýný”
konulu sempozyumun
açýlýþý bugün Ýskilip
MYO Salonu’nda
baþlayacak.
Bu arada
gazetemiz
yaazarlarýndan Ethem
Erkoç, yarýn (cuma
günü) yapýlacak
sekizinci oturumda
saat 10.30-11.45
arasýnda ‘Ýskilipli Atýf
Babacan'ýn isyanýna
katýlýyorum
Ö
Ethem Erkoç
Hoca’nýn Ýthamý ve
Ýdamý’ konulu sunum
yapacak. Burada Atýf
Hoca’ya yapýlan
suçlamalarý tek tek
sýralayýp idamýna
gerekçe
oluþturulmasýný
veÝstiklal Mahkemesi
tarafýndan nasýl
idamýna karar
verildiðini anlatacak.
Haber Merkezi
‘Her Yönüyle Ýskilip: Dünü, Bugünü, Yarýný’ konulu sempozyum düzenlenecek.
‘Okullar yetersizken ikili eðitim olmamalý’
Ö
zgür Eðitim Sen Ýl Baþkaný Serdal Efe, okullarda fiziki yetersizlitrolden çýkanlar öðretmenlerine yönelik þiddet hareketlerine baþvurðe raðmen ikili eðitim yapýlmasýnýn anlamsýz olduðunu savundu.
maktadýrlar. Bu þartlar içerisinde öðrenciden akademik baþarýsýný artýrmasýný
beklemek hayal görmek gibidir.
Efe, yaptýðý açýklamada, okullarýn fiziki yetersizliðinin ortada olduðu bu dönemde ikili eðitim uygulamasýný anlamanýn mümkün olBu yaþ grubundaki öðrenciler haftada neden 35 saat ders görür?
madýðýný belirterek, "Ýkili eðitim yapýlan okullarda dersler sabahçý
Bu 35 saat dersin üzerine bu çocuklardan ne beklenebilir ki?
grup için hava aydýnlanmadan baþlamakta, öðlenci grup için ise tabir
Özellikle ikili eðitim yapan okullarda idarecilerin çilesi hiç bityerindeyse gece yarýsýnda sona ermektedir. Sabahçýlar; 07:30/13:10,
mez, çoðu günlerde okul idarecileri sabah 7, akþam 8 mesai yapmak
Öðlenciler; 13:30/19:10 saatleri arasýnda okulda ders yapmaktalar.
zorunda kalmaktadýrlar.
5.6.7.8. sýnýf öðrencilerinin içinde bulunduklarý yaþ gruplarý itibarýyla
Ýkili eðitim yapmak zorunda olan okullarda bir sýnýfta günde 14
günde 7 saat kapalý bir sýnýf ortamýnda ders yapmalarý doðalarýna aysaat ders yapýlmaktadýr. Bu süre içerisinde teneffüslerin çok kýsa olkýrýdýr."dedi.
masý ve öðrenci sayýlarýndaki aþýrý yoðunluk nedeniyle öðrenciler dinGünde 7 saat ayný sýnýfta bulunmak zorunda olan öðrencilerin
lenmeye ve ihtiyaçlarýný karþýlamaya fýrsat bulamadan yeni derse girmüfredatýn dayatmasý nedeniyle enerjilerini atacak, deþarj olacak
mek zorunda kalmaktadýrlar.
Serdal Efe
imkâna sahip olmadýklarýný belirten Efe, açýklamasýnda þu görüþlere yer
Sabahçý öðrencilerin dersi biter bitmez sýnýflarýn hemen boþaltýlmasý ve temizverdi; "Okullarda ikili eðitim nedeniyle boþ derslik bulunmadýðý için derslerinin dýlenmesi gerekmektedir ki öðlenci öðrenciler derse girebilsin. Sabahçý ve öðlenci
þýnda kalan zamanlarda öðrencilerin okullardan yararlanmalarý mümkün deðildir.
öðrencilerin yer deðiþtirdiði süre o kadar kýsadýr ki, býrakýn sýnýflarda temizlik yapÖzellikle ortaokul olarak düzenlenen okullarda en azýndan spor salonu bulunmasý
mayý, sýnýflarý havalandýrmak bile mümkün olmamakta, öðrenciler saðlýksýz orgerekmektedir. Aksi takdirde yaðýþlý ve soðuk havalarda Beden Eðitimi derslerinin
tamlarda ders yapmak zorunda kalmaktadýrlar. Aþýrý ders yükü nedeniyle öðrencisýnýflarda yapýlmasý zorunlu hale gelmektedir.
ler 5. Dersten sonra zihinsel olarak daðýlmakta, dersler verimsiz ve anlamsýz geçOkullarda çocuklarýn sosyalleþmesi, kültürel ve sportif yönden kendilerini gemektedir.
liþtirmesi mümkün olmadýðý için bir süre sonra öðrencilerde agresif tavýrlar, okulTüm bunlarýn üstüne öðretmenlerin ve idarecilerin sahipsiz kalmasý, öðrenci
dan kaçma, okula gelmek istememe gibi davranýþlar ortaya çýkmaktadýr. Enerjisini
ve veli karþýsýnda çaresiz býrakýlmasý okullarda eðitimin önündeki en büyük engelatamayan öðrenciler bir süre sonra okulun eþyalarýna zarar vermeye baþlamakta,
dir. Çünkü bu þartlar altýnda her fýrsatta þikayet edilen öðretmenler ve idareciler
hýzýný alamayanlar arkadaþlarý üzerinde kuvvet gösterisi yapmakta, daha da konüzerlerinde yoðun bir psikolojik baský hissetmekte ve sorumluluk almak isteme-
Brokoli kansere karþý savaþýyor
U
zmanlar, meme kanserinin tedavi edilebilir bir
hastalýk olduðuna belirtilerde mutlaka hekim kontrolüne gidilmesi gerektiðine dikkat çekti.Dr. Sinan
Akkurt, Ekim ayýnýn Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayý
olmasý nedeniyle yaptýðý konuþmada, günlük hayatýmýzda alabileceðimiz basit ama çok faydalý önlemleri sýraladý.
Brokolinin kanseri önleyici özelliði dýþýnda
içerdiði flavonoidler bakýmýndan baðýþýklýk sistemini
güçlendirdiði, kalp hastalýklarýna yakalanmada, kalp
krizi riskini azaltmada rol oynadýðý ve vücudun hormon
dengesini saðladýðý bilgilerini veren Akkurt, radyasyona
karþý da ev ve iþyerlerinde kaktüs yetiþtirilmesini önerdi.
Meme kanseri riskine karþý haftada 1 ya da 2 kez
brokoli yenilmesini öneren Akkurt, A, C, E ve karotin
bakýmýndan zengin bir yapýya sahip olan brokolinin
antioksidan bakýmýndan da zengin olmasýnýn hücreleri
serbest radikallere karþý koruduðunu, "sülforafan"
zengini olan brokoli filizinin tam bir panzehir görevi
üstlendiðini belirtti.
Akkurt'un verdiði bilgilere göre, brokolinin tohumundan yeni çýkmýþ olan brokoli filizleri, eriþkin bir
sebzeye göre 50 kat daha fazla sülforafan taþýyor.
Sülforafan maddesi kanserli hücrelerin büyümesini
engellemekle birlikte onlarý öldürebiliyor.
Yapýlan klinik araþtýrmalarýnda meme kanseri olan
kadýnlara brokoli, kývýrcýk lahana, beyaz lahana ve karnabahar gibi besinler verilerek, meme kanseri riskinin
yüzde 50 azaltýldýðý, kimilerinde ise tamamen iyileþme
belirtisi gösterdiði görülmüþ durumda. Ayrýca brokoli
içerisinde bol miktarda göðüs kanseri riskini azaltan
'indole" adlý bir madde içeriyor. Bu besin göðüs kanserine neden olan östrojen bozukluklarýný engelliyor.
Brokoliyi iyice yýkadýktan sonra, çay, çorba, yemek
ve çið þeklinde salata olarak tüketebileceðimizi hatýrlatan Akkurt, Omega 3 doymamýþ yað asitlerine sahip
olan balýkyaðý ve arýlarýn kovanlarýný izole ettikleri
propolis maddesinin de kanserle savaþta destek olabileceðinin araþtýrmalarda görüldüðünü açýkladý.
Dr. Akkurt, hastalýkla ilgili alternatif tedavi metotlarýnýn da geliþtiðine deðinerek, yardýmcý tedavi metodu
olarak biorezonanstan yararlanýlabildiðini açýkladý.
Cep telefonu, televizyon, bilgisayar, floradan
lamba, yüksek enerjili ýsýtýcýlar v.b. gibi radyasyon
yayan cihazlardan uzak durmanýn ve ölçülü kullanmanýn gerektiðini söyleyen Akkurt, "Ne yazýk ki,
toplum olarak cep telefonu baðýmlýsýyýz. Ancak kanser
açýsýndan bu telefonlar çok büyük risk faktörü. Cep telefonu ilk çaldýðý an kesinlikle açmamalý, yolculukta telefonu kapatmalý, yatarken de telefonu yatak odanýzdan
uzakta þarj etmelisiniz" dedi.
larý, mesleki bir tehlike olan ve radyasyonla harekete
geçen kromozom hasarýndan korur. ACE katkýlarý ayrýca, astronotlarý yüksek radyasyon seviyelerinden korumak için 'uzay besinleri' olarak da önerilmektedir.
A vitamini, radyasyon etkilerini iyileþtiriyor ve
kanser hücrelerini öldürüyor. C vitamini, glutatyon gibi
doðal antioksidan sistemleriyle birlikte, DNA'nýn ve
kromozomlarýn, oksidatif hasardan korunmalarýna
yardýmcý olur. C vitamini ayný zamanda insan kan
hücrelerinin radyasyon yüzünden ölümünü de önler. C
ve E vitamini, serbest radikalleri etkisiz hale getiriyor. E
vitamini de serbest radikalleri oluþur oluþmaz stabilize
eder ve toksisitelerini azaltýr."
nce büyük þehirlerde baþladý, sonra
Anadolu'ya da yayýldý; Batý'da olduðu gibi
yalnýz þehir merkezinde ve belli sayýda
gökdelen deðil, þehirlerin her bir yanýnda
helavetsiz, düzensiz, estetiksiz, insaný bunaltan,
þehrin görüntüsünü çirkinleþtiren gökdelenler
türedi. Bunlar hiçbir zarurete ve ikamesiz
ihtiyaca dayanmýyor, saiki hýrs, doyumsuzluk,
kýsa zamanda büyük servet elde etme arzusu,
üstelik bunu da meþru olmayan yollardan rant
elde ederek gerçekleþtirmek.
Bu yaranýn acýsýný çeken ve bu haksýzlýða
isyan eden çok kimse vardý, ama sonuç alýcý
olmasý bakýmýndan sevgili bakanýmýz Ali
Babacan'ýn bir manada isyaný mübarek bir isyan
oldu. Bir tv programýnda þöyle demiþti:
'Kýsa vadeli küçük kalem oynatmalarla
oluþan ölçüsüz rantlar var. Bu ölçüsüz rantlarýn
oluþmasýyla ilgili bizim eleþtirilerimiz var. Bu
ölçüsüz rantlarýn daha kontrollü, fýrsat eþitliðine
dayanan ve þeffaf bir þekilde yönetilmesi
gerekiyor... Aksi halde çok kolay; bir gecede bir
kalem deðiþikliðiyle, mevzuat deðiþikliðiyle
saðlanan rantlarýn söz konusu olduðu bir alan
varken, ister istemez sanayi gibi uzun vadeli
gerçekten çok emek isteyen, ciddi fedakarlýk
isteyen bir sektöre ister istemez ilgi düþebiliyor.
Bunu yeniden bir dengelememiz gerekiyor.'
Öte yandan Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðý'nýn gündeminde de inþaat sektörü
olduðunu öðreniyoruz. Bakanlýk, müteahhitlik
yasasý çýkararak inþaat sektörünü disiplin altýna
almayý hedefliyor. Bunun ilk sinyalini sosyal
medya üzerinden veren Çevre ve Þehircilik
Bakanýmýz Ýdris Güllüce, 'Müteahhitlik yasasý
için çalýþmalarýmýz var. Tamamladýktan sonra
Meclis'e sevk edeceðiz' diyerek verdi. Bakanlýk
yetkilileri ise, yasayla, Türkiye'deki yaklaþýk
300 bin müteahhittin yüzde 30'unun meslekten
men edilmesi ve aðýr mesleki kusur iþleyen,
tüketiciyi dolandýran müteahhitlerin sektör
dýþýna itilmesinin planlandýðýný söyledi.
Bu arada þehirlerin bozgunculardan
korunmasý için baþkaca tedbirlerin de alýnacaðý
müjdesini almýþ bulunuyoruz.
Bir ay kadar önce bana þöyle bir soru
gelmiþti:
Bir arazinin imara açýlacaðýný ilgililerden
özel olarak öðrenen bir þahýs, sahibine bilgi
vermeden gidip bir araziyi ucuza kapatsa bu
caiz olur mu?
Ýmara açýlmamýþ veya emsali düþük olan
bir yeri ucuza satýn alan bir þahýs, ilgili devlet
kurumlarýndaki nüfuzunu kullanarak buralarý
imara açtýrsa veya emsal arttýrmayý saðlasa elde
ettiði rant helal olur mu?
Ben bu sorunun iki þýkkýna da 'Hayýr, bu
bir hiledir, aldatmadýr, haksýz iktisaptýr,
muhtemelen rüþvet vardýr, yalan vardýr, bu rant
haramdýr, bu iþlemler caiz deðildir' cevabýný
verdim.
Dert bundan ibaret de deðil. Þehirler,
insanlarýn yaþadýðý mekanlar hem sahiplerine
hem de idarecilere emanettir. Asýl sahip
Allah'týr. O'nun rýzasý, kamu yararý için özel
yararýn feda edilmesi yönündedir. Yöneticiler
her tasarruflarýnda önce kamu menfaatini, tarihi
mirasý, emanetin korunmasýný, havanýn, suyun,
yeþilliðin, manzaranýn zayi edilmemesini
düþünmek durumundadýrlar. Aksi halde büyük
vebal altýna girerler, kendilerine bir gün gelir
kurdun kuþun hesabý sorulur ve o zamanda
onlarý 'kul hakkýna tecavüz suçu' sebebiyle
hiçbir kimse kurtaramaz.
KANSEROJEN MADDELERDEN UZAK
DURUN
Bu cihazlarýn radyasyon da yaydýklarýný ve bu
iyonlarýn havada asýlý kaldýðýný söyleyerek þu önerilerde
bulundu: "Çözücüler, boyalar, mürekkepler, böcek
ilaçlarý v.b. gibi kimyasallardan kaçýnmak gerekiyor.
Ayrýca kaðýt ve mürekkep kartuþlarýnýn geri dönüþümlü
olmasýna dikkat etmelisiniz. Evde kullanýlan deterjanlar,
oda spreyleri kanserojen maddeler içerdiði için kanser
riskini artýrýyor.
Ev temizliðini sirke, limon suyu, kabartma tozu,
çamaþýr sodasý ve zeytinyaðý ile yapmanýzda fayda var.
Oda kokusu olarak taze doðal çiçekler veya organik
çiçeklerden elde edilen saf uçucu yaðlar en idealidir.
Leke, su tutmayan yatak örtüleri, mobilyalar, el çantalarý
kanserojen maddelerdir. Hammaddesi pamuk, keten,
yün ve kenevir olan elbiseleri tercih etmelisiniz.
Dolaplarýnýzda naftalin yerine ceviz yapraðý kullanmalýsýnýz."
Saðlýklý beslenmenin son derece önemli olduðunu
vurgulayan Akkurt, koruyucu ve yapay katký maddesi
ihtiva eden fabrikasyon gýdalardan, beyaz, esmer, her
türlü þeker, beyaz un, rafine tuz, kýzartma v.b. gibi yiyeceklerden kesinlikle kaçýnýlmasý, özellikle gebelikte
tuzlama türü gýdalardan uzak durulmasý gerektiðini
belirtti.
UZAY BESÝNLERÝ ÝLE BESLENME
Astronotlarýn kullandýðý uzay besinleri ile
radyasyondan korunmamýzý öneren Akkurt, þu bilgileri
verdi: "Vitaminler, radyasyona karþý savaþta önemli bir
yer tutar. A, C ve E vitaminlerinin moleküler yapýlarý
sayesinde antioksidan koruma saðladýðý kanýtlanmýþtýr.
Bu vitaminlerin ve diðer antioksidanlarýn yüksek
miktarda alýnmasý, pilotlar gibi yüksek irtifada çalýþan-
Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi yönetim kurulu ile dernek üyeleri bayramlaþtý.
Emekliler de bayramlaþtý
ürkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi
T
yönetim kurulu ile dernek üyeleri
bayramlaþtý.
Dernek binasýnda düzenlenen
bayramlaþma merasimine Baþkan Hýdýr
Kýnýklý ile üyeler katýldý. Baþkan Kýnýklý,
emekliler ile Çorumlular 'ýn bayramýný
kutladý. (Haber Merkezi)
PERÞEMBE 9 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
Stratejik Plan muhalefetten de tam not aldý
7
Külcü baþarýlarýný sýralarken
eksiklerini de unutmadý
EROL TAÞKAN
B
elediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, 5
yýllýk yol haritasý olarak
adlandýrdýðý Stratejik
Plan Raporu'nu
açýklarken, belediyenin
güçlü olduðu ve zayýf
kaldýðý yönlerini tek tek
ele alarak, eksikleri
tespitten hiç bir zaman
kaçýnmadýklarýný
vurguladý.
CHP Grup Baþkaný
Ayhan Þamlý'nýn da,
"Büyük bir özveriyle
hazýrlanmýþ, emeði
geçenleri kutluyorum."
dediði Stratejik Plan
Raporu hakkýnda bilgi
aktaran Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, dört ana
baþlýk halinde özetlediði
raporun alt baþlýklarýný
ve belediyenin güçlü ve
zayýf yönlerini tek tek ele
aldý.
Toplumun tüm
sosyal kesimleri, STK'lar
ve kamu kurumlarýyla
istiþareler edilerek
raporun hazýrlandýðýný
söyleyen Baþkan Külcü,
hedeflerinin rasyonel
olmasýna ve netice
verebilmesine
odaklandýklarýný açýkladý.
Stratejik Plan'ýný,
belediyenin kurumsal
geliþimi, kentsel geliþim,
çevre saðlýðý ve güvenlik
geliþimi ve toplumsal
geliþim baþlýklarýnda
ifade eden Baþkan
Külcü, þunlarý söyledi;
"Belediyenin kurumsal
geliþimi ile ilgili güçlü
yanlarýmýzýn baþýnda
vadesi gelmiþ borç
stoðumuzun olmamasý
gelmektedir. Ebelediyecilik, araç ve
ekipman sayýsý, taþ ocaðý
ve asfalt üretimine sahip
oluþumuz, halkla
iliþkiler, teknik personel
ve dijital arþiv
çalýþmalarýmýz güçlü
yönlerimiz olarak öne
çýkýyor.
Zayýf ya da güçsüz
olarak tanýmlayabileceðimiz konular ise
hizmet binamýzýn
yetersizliði, 15 yýl
öncesinden daha geriye
doðru alt yapýmýzýn kayýt
altýnda olmayýþý, AB ve
ajans desteklerinden
yeterince
yararlanamamak ve iç
mevzuat konusunda
yenileme yapamamak
olarak öne çýkýyor.
Kentsel geliþim
konusunda güçlü
yönlerimiz; yeþil alan
miktarýmýz, konut
alanlarýnýn planlanmýþ
olmasý, parklarýn
homojen bir yapýyla
daðýlýmý, alt yapý
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, stratejik planý açýkladý.
çalýþmalarý, alt yapý
sayýsallaþtýrýlmasý ve
alternatif su
kaynaklarýmýzýn
bulunmasýdýr.
Bu baþlýk altýndaki
zayýf yönlerimiz ise
Çorum'un Gazi ve Ýnönü
Caddesi ile tek merkezli
bir halde bulunmasý, kent
meydanlarýnýn olmamasý,
toplu ulaþým
kullanýmýnýn azlýðý,
ulaþým master planýnýn
olmamasý, su kayýp
kaçak oraný ve
kanalizasyon alt
yapýmýzýn eski olmasýdýr.
Çevre saðlýðý ve
güvenlik konusunda
güçlü yönlerimiz, temiz
þehir, arýtma
tesislerimizin varlýðý, katý
atýk projesi, itfaiye
ekipmaný ve insan gücü
iken, katý atýklarýmýzýn
henüz vahþi depolama
sistemi ile yapýlarak
ayrýþtýrýlamýyor
olmasýdýr.
Son olarak ifade
ettiðimiz toplumsal
geliþim baþlýðýnda ise
kadýn, gençlik, aile ve
engelli eðitim
merkezlerimiz, evde
bakým hizmetleri, gýda
yardýmý, kent arþivi, gýda
bankasý, sportif
faaliyetler, korolarýmýz
güçlü yönlerimizi, AVM,
oratoryum merkezi ve
sosyal konularda
eðitimci eksiðimiz de
güçsüz yönlerimizi ifade
ediyor."
Belediye’de 5 yeni
müdürlük kuruldu
Derinçay projesi
köylüye yar olmadý
Çevre ve Saðlýk Komisyonu, Derinçay’ýn geldiði noktayý bir kez daha gözler önüne serdi.
EROL TAÞKAN
Deliler, Köprüalan, Beydili, Kazýklýkaya, Palabýyýk köylerine foseptik tesisi
erinçay’ýn kirliliðinin önlenmesi
ve Bayat, Pýnarcýk. Paþaköy, Ahilyas,
için 2005 yýlýnda hazýrlanan 1
Boðabaðý,
Uðrak, Kadýkýrý, Kýnýk,
milyon 704 bin TL’lik proje, imalat
Ömerbey. Altýnbaþ, Karapürçek, Celileksikliði ve fazla ödemeler nedeniyle
kýrý, Büðdüz, Eskiekin, Mislerovacýðý,
mahkemeye düþtü. Valilik tarafýndan
Kalehisar, Ovasaray, Hamamlýçay,
baþlatýlan soruþturmayla ortaya çýkan
Türkler, Abdalata, Güveçli, Üyük, Ceusulsüzlükler, projenin tam anlamýyla
milbey, Þekerbey, Yoðunpelit, Tolaamacýna ulaþmasýný önlerken, davalar
mehmet, Karacaköy. Çeþmeören. Yaydevam ediyor.
diðin, Deliler, Köprüalan, Beydili, KaKonuya iliþkin verilen araþtýrma
zýklýkaya. Palabýyýk köylerine de doðal
önergesi üzerine inceleme yapan Çevarýtma tesisi yapýlmasý projelendirilre ve Saðlýk Komisyonu, konunun
miþti.
Yurdanur Özzehinli
geldiðini noktayý bir kez daha gözler
Hamamlýçay, Beydili, Deliler,
önüne serdi.
Çeþmeören. Abdalata. Þekerbey. Pýnarcýk. TolaKomisyon Baþkaný Yurdanur Özzehinli, açýkmehmet. Yoðunpelit ve Cemilbey köylerine kanaliladýðý raporda AB tarafýndan desteklenen projede,
zasyon tesisi yapýlmýþ olup, Ahilyas (idarece 2005
34 köyün 19'unda fosseptik, 12'sinde kanalizasyon
yýlýnda yapýlmýþ) ve Kazýklýkaya köylerine kanalive tamamýnda doðal arýtma tesis edilmesinin planzasyon tesisleri yapýlmamýþtýr.
landýðýný, ancak projenin uygulanmasý sýrasýnda
Denetimler yýlda birleþik toplu denetim olaÇorum Valiliði tarafýndan yaptýrýlan inceleme ile
rak yýlda bir defa yapýlýyor. Diðer denetimlerde deprojenin fen ve sanat kurallarýna uygun yapýlmadýtaylý çevre incelemesi olarak yapýlýyor.
ðý ve fazla ödemelerin olduðu tespit edilerek, konunun mahkemeye intikal ettirildiðini ve davanýn da
21 tesise 312 bin TL ceza kesildi
devam ettiðini kaydetti.
Organize sanayinin atýk sularý Çorum arýtmaÖzzehinli raporunda þu bilgilere yer verdi;
sýna geliyor. Ayrýca sürekli izleme istasyonundan
“Proje kapsamýnda Hamamlýçay, Beydili, Deliler,
internetten sürekli takip ediliyor. Çorum Belediyesi
Çeþmeören, Abdalata. Þekerbey. Pýnarcýk, Tolagünde 60 bin ton arýtma yapýyor. 2014 yýlýnda 21
mehmet, Yoðunpelit, Kazýklýkaya, Cemilbey ve
tesise ceza uygulanmýþtýr. 216 iþletmeye denetim
Ahilyas köylerine kanalizasyon tesisi yapýlmasý,
yapýlmýþtýr. 312.153,00 TL ceza kesilmiþtir. Alo
Bayat, Pýnarcýk, Hamamlýçayköy, Türkler, Abdala181 hattý ile vatandaþlarýmýza ilgili þikayetlerini bilta, Güveçli, Üyük, Cemilbey, Þekerbey, Yoðunpedirebilirler.”
lit, Tolamehmet, Karacaköy, Çeþmeören, Yaydiðin,
D
B
elediye bünyesinde 5
ayrý yeni müdürlük
oluþturulmasý
kararlaþtýrýldý.
Belediye
Meclisi’nin oy birliði ile
onayladýðý karar
gereðince, Etüd Proje
Müdürlüðü, Yapý Kontrol
Müdürlüðü, Strateji
Geliþtirme Müdürlüðü,
Tesisler Müdürlüðü ve
Spor Ýþleri Müdürlüðü
oluþturuldu.
Meclis üyelerine
bilgi veren Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü,
görülen lüzum ve ihtiyaç
üzerine kanunun
kendilerine tanýdýðý
müdürlük ihdas
haklarýndan yararlanarak,
Ý
Belediye Meclisi oy birliði ile yeni müdürlük kurulmasýna karar verdi.
büyüyen þehrin
ihtiyaçlarýna daha iyi
cevap verebilmek için 5
yeni müdürlük
oluþturduklarýný açýkladý.
Yeni müdürlüklerin
görev alanlarý hakkýnda
meclis üyelerini
bilgilendiren Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü,
taleplerini meclisin
onayýna sundu. Meclis
üyeleri yeni müdürlük ve
kadro ihdaslarýný oy
birliði ile kabul etti.
Kýlýç, Eskiekin yolundaki
tarlalara bað imarý istedi
C
HP Belediye Meclis
Üyesi Özgür Kýlýç,
Eskiekin yolu ve çevresinde
bulunan tarlalarla ilgili imar
düzenlemesi yapýlarak, bað
imarý verilmesini istedi.
Söz konusu alanda rant
çatýþmasý yaþandýðýný,
tarlalarýn parsellenerek
satýldýðýný ifade eden Kýlýç, en
azýndan bað imarý verilerek
yaþanan olumsuzluklarýn ve
haksýz rantlarýn önüne
geçilmesi gerektiðine
inandýðýný aktardý.
Belediye baþkaný
Muzaffer Külcü’nün de
konunun incelenmesi ve
gündeme getirilmesi talimatýný
verdiði toplantýda, Kýlýç
taleplerini sýralarken, Nadýk’ta
imar düzenlemesi ve
Tavukluk’u Çevre Yolu’na
birleþtiren 20 metrelik yolun
açýlmasýný da sözlerine ekledi.
elediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, Eskiekin yolu
üzerinde mezarlýk alaný olarak
iþaretlenen yerle ilgili þehir
efsaneleri türetildiðini, topraðýn
ceset kabul etmediði ve
çürütmediði yönündeki sözlerin
gerçek olmadýðýný bildirdi.
CHP Meclis üyesi Özgür
Kýlýç'ýn mezarlýðýn yerinin
baþka amaçlarla ilgili
deðerlendirilmesi yönündeki
teklifi üzerine konuya açýklýk
l Genel Meclisi Tarým ve Hayvancýlýk
Komisyonu, özellikle
küçük hayvanlarda görülen mavi dil hastalýnýðýnýn Çorum’da bulunmadýðýný tesbit etti.
Komisyon Baþkaný Mustafa Çatar, meclisin bilgisine sunduðu
raporda, mavi dil hastalýðý hakkýnda bilgi verirken, mavi dil hastalýðýna yakalanan hayvanlarýn 2 ila 8 gün arasýnda öldüðünü bildirdi.
Çevre illerde görünmesine karþýn Çorum ve Amasya’da henüz hastalýða rastlanýlmadýðýna da vurgu yapan Çatar, sokucu sinekler aracýlýðý ile bulaþan söz konusu hastalýkla birinci mücadele-
Ýl Genel Meclisi Ýmar Komisyonu Baþkaný
Erhan Akar, imar çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.
nin sineklerin yok edilmesi ve karantina olduðunu söyledi.
Mustafa Çatar,
hayvan ölümlerinden
baþka et ve yapaðýda da
ciddi kalite bozukluklarýna meydan veren hastalýðýn
hayvanlarýn
aðýzlarýnda ve ardýndan
da týrnaklarýnda baþla-
yan yaralarla kendisini
gösterdiðini, ilerleyen
evrelerde havyanýn ölümüne neden olduðunu
aktardý.
Meclis üyeleri bayramlaþtý
Ý
Özgür Kýlýç
‘Eskiekin mezarlýðý ile
ilgili efsane üretiliyor’
B
Çorum’da mavi
dil hastalýðý yok
getiren Baþkan Külcü,
Çorum'un 15 yýllýk süre
içerisinde yeni bir mezar
alanýna ihtiyaç duymadýðýný
ancak yeni bir rezervinde elde
hazýr tutulmasý gerektiðini
söyledi.
l Genel Meclis Üyeleri,
bayram sonrasý
yaptýklarý ilk
toplantýda bayramlaþtý.
Ýl Genel
Meclis baþkaný
Halil Ýbrahim
Kaya ve gurup
baþkanlarý tüm
meclis üyelerini
kapýda karþýladý. Birbirleriyle
tek tek bayramlaþan
meclis
üyeleri, bayram
tatili nedeniyle
yarým
kalan
toplantýlarýna
devam etti.
Ýl Genel Meclis Üyeleri, bayram sonrasý yaptýklarý ilk toplantýda bayramlaþtý.
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 9 EKÝM 2014
8
Kayýp kaçak faturasýna
mahkemeden onay
Elektrik faturasýný düzenli olarak
ödediði halde faturasýna kayýp-kaçak
bedeli yansýtýldýðý için yargýya
müracaat eden tüketiciler, Adana 2.
Tüketici Mahkemesi’nin verdiði kararla
davayý kaybetti.
D
anýþtay’ýn elektrik faturalarýna yansýyan kayýpkaçak tutarýyla ilgili kararý vatandaþý þoke etti.
Danýþtay’ýn kayýp-kaçak bedellerinin vatandaþtan
tahsil edilmesinin kanuna aykýrý olmadýðý yönündeki
kararýnýn ardýndan, tüketici mahkemeleri bakmakta
olduðu davalarda tüketici aleyhine karar vermeye
baþladý.
Elektrik faturasýný düzenli olarak ödediði halde
faturasýna kayýp-kaçak bedeli yansýtýldýðý için yargýya
müracaat eden tüketiciler, Adana 2. Tüketici
Mahkemesi’nin verdiði kararla davayý kaybetti.
Mahkeme, Danýþtay’ýn, 4628 sayýlý Enerji
Piyasasý Kanunu 4. Maddesinin 1. Fýkrasýnda, Enerji
Piyasasý Düzenleme Kurulu’na tüketicilere yapýlacak
elektrik satýþlarýnda uygulanacak fiyatlandýrmaya esas
unsurlarý tespit etme görevi verdiði ve bu nedenle
kayýp kaçak bedelinin vatandaþtan tahsil edilmesinin
kanuna aykýrý olmadýðý yönündeki kararý sonrasý
tüketicilerin aleyhine karar verdi.
Tüketici ayrýca, kayýp-kaçak bedeli kesen kuruma
karþý açtýðý mahkemenin masraflarýný karþýlamakla da
sorumlu tutuldu.
Adana Barosu Tüketici Haklarý Komisyonu Üyesi
Onur Küçükyetim, Danýþtay’ýn aldýðý kararýn hukuk
devleti ve adalet ilkelerine ters olduðunu söyleyerek
Enerji Piyasasý Kanunu’nun Enerji Piyasasý
Düzenleme Kurulu’na kayýp ve kaçak tüketim bedeli
konusunda yetki vermediðini belirtti.
Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulu’na tüketicilere
yapýlacak elektrik satýþlarýnda uygulanacak
fiyatlandýrmaya esas unsurlarý tespit etme görevi
verildiðini belirten Avukat Küçükyetim, “Bu maddede
de anlatýlmak istenilen hususun 1 kw elektrik
enerjisinin tüketicilere ulaþýncaya kadarki maliyet ve
kar payý olup, yoksa Enerji Piyasasý Düzenleme
Kurumu’na sýnýrsýz bir fiyatlandýrma unsuru belirleme
yetkisi ve görevi vermediði açýktýr. Elektrik enerjisinin
nakli esnasýnda oluþan kayýplar ve yine elektrik
enerjisinin baþkalarý tarafýndan hýrsýzlanmak suretiyle
oluþan kaçak bedelinin faturalarýný düzenli olarak
ödeyen tüketicilere yansýtýlmasý, hukuk devleti ve
adalet düþünceleriyle baðdaþmamaktadýr. Enerji
kaybýný önlemek, hýrsýzlýklarý engellemek veya hýrsýzý
takip edip bedeli ondan tahsil etme görevi de enerji
þirketlerine aittir, vatandaþýn böyle bir sorumluluðu
bulunmamaktadýr.” dedi.
KARARA TEPKÝ
Rýza Öztürk, kararý normal karþýlamadýðýný
belirtirken, Mehmet Karaca ise baþkasýnýn hakkýnýn
mazlum vatandaþlarýn sýrtýna vurulduðunu ifade etti.
Enerji daðýtým þirketlerinin çok çalýþýp kaçaðý
bulmalarýný isteyen Ahmet Yýlmaz ise, “Baþkasýnýn
suçunu ben niye üstleneyim?” diye sordu.(CÝHAN)
Petrol fiyatlarý düþebilir
F
itch Ratings, brent petrol fiyatlarý hakkýnda
tahminini yayýnladý.Uluslararasý kredi
derecelendirme kuruluþu Fitch Ratings, "Brent petrolün
varil fiyatý, kaya gazý arzýnýn yeni kuyu yatýrýmlarýný
engellemesiyle 80 dolara kadar düþebilir" öngörüsünde
bulundu.
Fitch Ratings, internet sitesinden yaptýðý
açýklamada, "Brent petrolün varil fiyatý, kaya gazý
arzýnýn yeni kuyu yatýrýmlarýný engellemesiyle 80
dolara kadar düþebilir. Kaya gazý üretiminden
kaynaklanan brent petrol fiyatlarýndaki sert düþüþ,
þirketlerin üretimlerini sürdürebilmeleri için daha fazla
kuyu açmalarýný gerektirecektir. ABD arama ve üretim
ortalamasýnýn yaklaþýk 70 dolara düþtüðünü tahmin
ediyoruz" ifadelerini kullandý.
Fitch, brent petrol fiyatlarýnýn 90 dolar civarýnda
seyretmeye devam edeceðini, fakat 75-80 dolara kadar
da düþüþ gösterebileceðinin altýný çizdi.
Kuruluþ, kýsa vadede OPEC ülkelerinde üretimin
yeniden artmasýyla fiyatlarda yeniden yükseliþin
yaþanabileceðine iþaret etti.(TRTHaber)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik.
Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
KATILIM ÞARTLARI:
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör
ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada
ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene
farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr.
Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük
ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm,
uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan
katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz
yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn
üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve
aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir.
Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Þükrü AÐBAL
: Fotoðraf Sanatçýsý
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Þener BAYKAN
: Fotoðrafçý
Emre BOSTANCIOÐLU
: Fotoðraf Sanatçýsý.
: Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler
Ýsmail EKER
Koordinatörü
Mustafa ERCAN
: Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürü
Hasan KAHRAMAN
: Fotoðraf Sanatçýsý
Latif KAVUKÇU
: Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek
görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum.
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
ÝLETÝÞÝM
: Yarýþma KoordinatörüBülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
e-YDS baþvurularý baþladý
2
014 e-YDS'ye baþvurular dün baþladý. ÖSYM'nin
internet sitesinden yapýlan duyuruya göre, eYDS'nin ilk uygulamasý 20 Eylül'de gerçekleþtirildi.
Yabancý Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve
Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik kapsamýnda yapýlacak eYDS, merkez tarafýndan gerçekleþtirilecek Yabancý Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (YDS) ile eþdeðer kabul
edilecek. e-YDS'ye giren adaylarýn kazandýklarý haklar,
YDS'ye girenlerin kazandýklarýyla ayný olacak.
e-YDS'nin 2014 yýlý için diðer uygulamalarý
Ýngilizce alanýnda 19 Ekim, 15 Kasým ve 20 Aralýk
tarihlerinde yapýlacak. 19 Ekim'deki sýnava baþvurular,
8-10 Ekim tarihlerinde gerçekleþtirilecek. Sýnavlar, saat
14.00'te baþlayacak ve 2,5 saat (150 dakika) sürecek.
Sýnava katýlmak isteyen adaylar, ücreti, kýlavuzda
belirtilen tarihlerde ÖSYM'nin internet sayfasýnda yer
alan "Ödemeler" alanýndan kredi/banka kartýyla
yatýracak. Ücret ödeme iþlemi,
sýnava baþvuru tarihinde saat
14.00'te baþlayacak, kontenjan
dolduðunda sona erecek.
Kontenjan dolmadýðý takdirde
sýnava baþvuru tarihlerinin son
gününde saat 17.00'de bitecek.
Sýnava katýlmak için ücret ödeyen
adaylar bilgi güncelleme
iþlemlerini, kýlavuzda belirtilen
tarihlerde ÖSYM sýnav koordinatörlüklerinden resmi iþ günü ve
saatlerinde yapacak. ÖSYM sýnav
koordinatörlüklerinden bu
iþlemleri yaptýrmayan adaylara
Sýnava Giriþ Belgesi
düzenlenmeyecek.
KONTENJAN DOLUNCA ÖDEME
KABUL EDÝLMEYECEK
e-YDS'lerde sýnava alýnacak aday sayýsý ÖSYM
tarafýndan belirlenen kontenjanla sýnýrlý kalacaðýndan
sýnav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil
edilecek. Kontenjan dolduðu takdirde adaylarýn sýnav
ücretini yatýrmasý sistem tarafýndan engellenecek ve
ödeme kabul edilmeyecek. Ýlgili e-YDS için sýnav
ücreti ödeme süresi sonlandýrýlacak.
Adaylar, 2014 e-YDS Kýlavuzuna ÖSYM'nin
internet sitesinden eriþilebilecek. Kýlavuzda, sýnav
ücretinin ödenmesi, baþvuru, sýnav, deðerlendirme,
sýnav sonuçlarýnýn kurumlarca kullanýmýyla ilgili
ayrýntýlý bilgiler yer alacak. Sýnava baþvuracak
adaylarýn, kýlavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
(TRTHaber)
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 9 EKÝM 2014
9
Atanmayan
öðretmenlere
mühendislik yolu
M
illi Eðitim Bakanlýðý (MEB),
atanmayý bekleyen öðretmen
adaylarýný farklý sektörlere yönlendirmek
için çalýþma baþlattý
Bakanlýk, ilgili mevzuatta
deðiþiklik yaparak öðretmen adaylarýna
mühendislik ve diðer alanlarda istihdam
yolunu açmayý hedefliyor.
MEB, son 10 yýlda 457 bin 996
öðretmenin atamasýný gerçekleþtirdi.
Eðitim fakültesinden mezun olan ve
KPSS alan testinden yeterli puaný alarak
atanmayý bekleyen öðretmen adayý
sayýsý ise 240 bin dolayýnda.
YÖNETMELÝK DEÐÝÞÝYOR
Fen-edebiyat fakültesinde okuyan
öðrencilerin farklý sektörde çalýþmasýna
izin veriliyor.
Eðitim fakültesinden mezun olan
öðrenciler ise ilgili mevzuat gereðince
yalnýzca “öðretmenlik” yapabiliyor. Fenedebiyat fakültesinde eðitim alan kimya
bölümü öðrencisi, kimyager olarak özel
sektörde veya kamuda iþ imkâný
bulurken; ayný fýrsat eðitim
fakültesinden kimya öðretmenliði
mezunu olan kiþilere verilmiyor. Bunu
düzeltmek isteyen bakanlýk,
yönetmelikte bazý deðiþiklikler yapmak
için kollarý sývadý. Yönetmelikte
yapýlacak birinci deðiþiklikle öncelikle
eðitim fakültelerinin müfredatýna,
öðretmenlikte okutulmayan 2 veya 3
ders eklenecek.
MÜHENDÝSLÝK YOLU
AÇILIYOR
Bu sayede öðretmenlik ve ilgili
bölümleri (fizik, kimya gibi) okuyan
öðrencilerin eðitimi eþitlenecek.
Yönetmelikte, bir baþka deðiþiklik daha
gerçekleþtirilecek. Eðitim fakültesi
mezunlarýnýn (öðretmenlerin), diðer
alanlarda çalýþmalarýnýn önü açýlacak.
Eðitim fakültesi ve fen-edebiyat
fakültesi okuyan öðrenciler, ayný haklara
sahip olarak farklý sektörlerde iþ imkâný
bulacak. Deðiþiklik en çok fizik, kimya,
biyoloji gibi atamasý olmayan
alanlardaki öðrencilere yarayacak. Bu
öðrenciler için mühendislik yolu
açýlacak. (Habertürk)
Elde kalan kurbanlýklarý alacak
E
lde kalan
kurbanlýklarý
alacakElde kalan
kurbanlýklarýn Et ve Süt
Kurumu tarafýndan
alýnacaðý açýklandý.
Yetiþtiricilerin
ellerinde kalan
kurbanlýklarý Et ve Süt
Kurumunun (ESK) satýn
alacaðý bildirildi.
Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk
canlý kurbanlýk alým
metodu ile kombina
müdürlükleri tarafýndan 8
Ekim 2014 tarihinden
itibaren, hayvanlarýn
fiziksel ve hayvan
hastalýklarý yönünden
muayeneleri yapýlarak
kombina müdürlüðünün
bulunduðu illerde
(Adana, Aðrý, Bingöl,
Diyarbakýr, Denizli,
Erzurum, Sakarya,
Sincan, Van ve Yozgat)
iþletmelerimiz
bünyesinde gerçekleþtirilecektir."
Açýklamada, canlý
kasaplýk sýðýrlardan
asgari 400 kilogram ve
üzeri canlý aðýrlýktaki
besi kondisyonu yüksek
erkek canlý kasaplýk
sýðýrýn canlý kantar
tartýmlarýndan yüzde 8
tokluk firesi düþülmesi
sonucu elde edilen
aðýrlýðýna 10,50 TL/ canlý
Bakanlýðýndan yapýlan
yazýlý açýklamada, baþta
batý bölgelerindeki iller
olmak üzere Türkiye
genelinde kurban
pazarlarýna getirilen
ancak yetiþtiricilerin
ellerinde kalan
hayvanlarýn, deðerlerinin
altýnda satýlmasýný, geri
dönüþ sürecindeki mali
giderler konusunda
sýkýntý yaþanmasýný
engellemek amacý ile Et
ve Süt Kurumu
tarafýndan satýn alýnacaðý
belirtildi.
Canlý hayvan
alýmýnýn kesim
zorunluluðu olmadan
yapýlacaðý ifade edilen
açýklamada, þunlar
kaydedildi:
"2013 yýlý
içeresinde pilot
uygulamasý yapýlan ve
yetiþtiricilerimiz
tarafýndan ilgi gören
kilogram üzerinden
yüzde 50'si peþin,
kalanýnýn 30 gün vade ile
alýmlarýnýn yapýlacaðý
ifade edildi. 320-399
kilogram canlý aðýrlýktaki
besi kondisyonu yüksek
erkek canlý kasaplýk
sýðýrýn, canlý kantar
tartýmlarýndan yüzde 8
tokluk firesi düþülmesi
sonucu elde edilen
aðýrlýðýnýn 10,00
TL/canlý kilogram
üzerinden yüzde 50'si
peþin, kalanýnýn 30 gün
vade ile alýmlarýn
gerçekleþtirileceði
belirtilen açýklamada, 2
ve 3. kalite diþi
hayvanlarýn canlý alým
kriterleri ile deðil,
kurumun diðer alým
kriterlerine uygun þekilde
alýmlarýn yapýlacaðý
duyuruldu.(TRTHaber)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
Elmayý zamlý yiyeceðiz
S
oðuktan etkilenen elmada düþen rekolte, üreticinin yüzünü güldürürken, tüketiciye zam olarak
yansýdý.
Türkiye'nin her bölgesinde yetiþen elma tüketicinin cebini yakarken, üreticinin yüzünü güldürüyor. Geçen yýl bu mevsimde Ýzmir'deki market ve
manavlarda 1-1.5 lira olan elma, bu yýl 3.5-4 liradan satýlýyor. Ayný dönemde soðuk havada depolarýndan kilogramý 60-80 kuruþtan çýkan elma, bu yýl
bahçede 1.3 ile 1.5 lira arasýnda alýcý buluyor.
Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre,
mart ayý sonunda meydana gelen don felaketi elma
üretimini olumsuz etkiledi. Türkiye 3.1 milyon ton
elma üretimiyle Çin ve ABD'den sonra dünyada 3.
sýrada bulunuyor. Türkiye'nin her bölgesinde yetiþebilen elmada bu yýlki rekoltenin 2.5 milyon ton
civarýnda olacaðý tahmin ediliyor.
Ülke rekoltesinin 5'te 1'e yakýn düþük olacaðýnýn öngörülmesi ve son yýllarda artan ihracat, iç piyasada elma fiyatlarýný artýrdý. Türkiye'nin üretim
merkezlerinden olan Isparta bölgesinde geçen yýl
soðuk hava depolarýndan 60-80 kuruþa çýkan "bodur" elma, bu yýl 1.3-1.5 liradan tarlada alýcý buluyor. Üretim merkezi olarak bilinen Amasya'da ise
üretim mart ayý sonunda yaþanan don olayýndan etkilendi.
Isparta Ziraat Odasý Baþkaný Bayram Kutlu,
Türkiye'nin rekoltenin yüzde 22'sini karþýladýklarýný, kendi bölgelerinin soðuktan etkilenmediðini ve
verimin iyi olduðunu söyledi. Amasya baþta olmak
üzere üretimde söz sahibi olan bazý bölgelerin 30
Mart akþamý yaþanan don olayýnýn ülke rekoltesini
düþürdüðünü belirten Kutlu, "Geçen yýl 60 kuruþtan
soðuk hava depolarýnda satýlan elma þu anda bahçede 1.3 liranýn üzerinde satýlýyor" dedi.
Geçen yýl Türkiye genelinde rekoltenin yüksek olmasý sebebiyle hasat döneminde fiyatlarýn düþük olduðunu kaydeden Kutlu, ihracat artýþýyla daha sonra fiyatlarýn toparlandýðýna iþaret etti. Isparta'nýn yýllýk 610 bin tonun üzerindeki üretimiyle
Türkiye rekoltesinin yüzde 22'sini karþýladýðýný anlatan Kutlu, kendi bölgelerinde verimde bir sýkýntýnýn olmadýðýný, ürünün kaliteli olduðunu vurguladý.
Bu yýlki fiyatlarýn üreticinin yüzünü güldürdüðünü
dile getiren Bayram Kutlu, þunlarý söyledi:
"Elmaya talep bu yýl çok iyi. Alýcýlar bahçede
satýn alýyor. Aðaçtaki ürün 1.3 liradan satýlýyor. Talep böyle devam ederse fiyat artýþý devam eder. Bazý ilçelerde fiyat 1.3 lirayý geçti. Geçen yýl 60 kuruþtu. Üretici bu yýl para kazanacak. Elma para ediyor
ama tüketiciye bu fiyatlar aðýr geliyor."
TÜCCAR DEPOLUYOR
Bahçeden alým yapanlarýn büyük bölümünün
tüccar olduðunu ifade eden Kutlu, tüccarýn alým
yaptýðý ürünün büyük bölümünü fiyat artar beklentisiyle depolara kaldýrdýðýný söyledi. Üreticinin de
hemen satma yerine depoya almayý tercih ettiðini
kaydeden Kutlu, ihracatýn geçen yýl gibi yüksek olmasý durumunda fiyatlarýn daha da yükseleceðine
iþaret etti. Kutlu, geçen yýl Eðridir ilçesinden ihracata ürün taþýmak için kamyonlarýn sýra beklediðini
dile getirdi.
Eðridir Ziraat Odasý Baþkaný Süleyman Kýlýnç
ise geçen yýl 60-80 kuruþ olan borun cinsi elmanýn
bu yýl kalitesine göre bahçede 1,3-1.5 liradan alýcý
bulduðunu söyledi. Bu yýl tüccarýn çok yüksek miktarda alým yaptýðýný kaydeden Kýlýnç, "Geçen yýl
Eðridir'den 20 bin ton ihracat yapýldý. Gürcistan,
Rusya, Irak, Suriye, Azerbaycan ve az miktarda
Mýsýr'a ihraç edildi. Isparta'nýn elma üretiminin
yüzde 10'unu karþýlayan Eðirdir'de bu yýl verim de
kalite de iyi. Ýhracat daha baþlamadý, alým yapanlar
ürünü soðuk hava deposuna konuyor. Tüccar büyük
oranda alým yaptýðý için fiyatlar yükseldi" diye konuþtu.
REKOLTE DÜÞTÜ
Elma üretiminde önemli merkezlerden biri
olan Amasya'da ise üretim olumsuz hava koþullarýndan etkilendi. Amasya Tarým Ýl Müdürlüðü yetkililerinden alýnan bilgilere göre, 30-35 bin ton olan
il genelindeki üretim miktarý bu yýl 10-12 bin ton
civarýnda olacaðý öngörülüyor.
Amasya Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Baþ,
30 Mart'ta meydana gelen don olayýnýn bazý bölgelerde yüzde 100, bazý yerlerde ise yüzde 90 oranýnda ürün kaybýna yol açtýðýný söyledi. Baþ, mayýs
ayýnda meydana gelen dolu yaðýþýnýn da meyvenin
olduðu bahçelerde ürünün kalitesini olumsuz etkilediðini ifade etti.
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik.
Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
KATILIM ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý
deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20
cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý
geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý
olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr.
(Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu
zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek
ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
ÝLETÝÞÝM :
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda
imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi
bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda
fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip
olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul
edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Naci AYGÜN
: Gazeteci
Ercan AYANCI
: Fotoðraf Sanatçýsý
Mustafa DEMÝRER
: Gazeteci
Ýsmail DÖLARSLAN
: Grafik Tasarýmcý
Salih KARSLIOÐLU
: Ýletiþimci
Mehtap ÖKMEN
: Öðretmen - Ýletiþimci
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
10 PERÞEMBE
www.corumhakimiyet.net
9 EKÝM 2014
Cemiyet’ten Vali Kara’ya ‘hayýrlý olsun’ ziyareti
‘Gayemiz Çorum’u daha ileri taþýmak’
RECEP MEBET
Ç
orum Gazeteciler Cemiyeti yönetimi
dün Vali Ahmet Kara’yý makamýnda
ziyaret etti.
Ziyarete Cemiyet Baþkaný Þevket
Erzen, Baþkan Yardýmcýlarý Bülent
Özkaleli ve Sadýk Örgel, Yönetim Kurulu
Üyeleri Mustafa Demirer, Murat Özülke
ve Servet Seyfettin Mete katýldý.
Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler
Müdürü Mehmet Çelik, Çorum Gazetesi
Ýmtiyaz Sahibi Selahattin Ezer,
Habercim19 Ýnternet Haber Sitesi sahibi
Þeyda Önen, BiDergi Genel Yayýn
Yönetmeni Atakan Akman, Ýskilip Gazetesi sahibi
Ömer Doðan ve HititTV.com Genel Yayýn Yönetmeni
Elvan Þimþek’in de hazýr bulunduðu ziyarette
konuþan Þevket Erzen, Çorum Valiliði görevine
atanan Ahmet Kara’yý kutladý.
Çorumlu basýn mensuplarýyla ayda
bir kahvaltýda buluþmayý ve yapýlan
çalýþmalarý paylaþmayý planladýðýný
anlatan Ahmet Kara, “Hepimiz hizmet
bohçasýnýn bir köþesinden tutacaðýz”
diye konuþtu.
Geçmiþte Kültür ve Turizm
Bakanlýðý’nda Müsteþar Yardýmcýlýðý
görevinde bulunduðunu belirten Kara,
Çorum’un tarihi açýdan çok zengin bir
memleket olduðunu vurgulayarak,
“Turizmle ilgileneceðiz. Turist sayýsýnýn
artýrýlmasý hususunda çalýþacaðýz”
þeklinde konuþtu.
Arkeolojik kazýlarýn hýzlandýrýlmasý gerektiðini
dile getiren Vali Kara, esprili üslubuyla samimi
açýklamalarda bulundu.
‘GAZETECÝLÝK ÖNEMLÝ BÝR MESLEK’
Ziyarette hazýr bulunan basýn mensuplarýnýn
sorularýný da cevaplayan Vali Kara, Trabzonspor
taraftarý olduðunu bilgisini paylaþtý. Kara, þöyle
Yerel basýn hakkýnda Vali Kara’ya bilgiler veren
konuþtu:
Cemiyet Baþkaný Erzen, “Ortak paydamýz Çorum”
“Gazetecilik önemli
bir meslek. Sadece kamu
hizmeti yapmýyorsunuz, bu
memleket için ciddi bir
emek ortaya
koyuyorsunuz. O nedenle
belki de en güzel kamu
hizmetini gazeteciler
yapýyor. Bu mesleði
yürütenler, ‘Çorum’u nasýl
daha ileri götürebiliriz’
derdinde olmalý.
Gazetecilik bu açýdan
uzmanlýk gerektiren bir iþ.
Eleþtirmek de elbette
gazetecilerin hakký, zira
bazan uyarmak hatýrlatmak
gerekir. Kars’ta görev
yaparken gazetecilerle
ayda bir kahvaltýda
buluþuyorduk. Böylece
yaptýðýmýz çalýþmalarý
doðrudan paylaþma imkaný
buluyorduk. Basýnla
Vali Ahmet Kara, “Hepimiz hizmet bohçasýnýn bir köþesinden tutacaðýz” dedi.
iletiþim açýsýndan faydalý
olacaðýný düþündüðüm bu
dedi.
uygulamayý Çorum’da da sürdüreceðiz. Hepimiz
hizmet bohçasýnýn bir köþesinden tutacaðýz.
Çorum’un sahip olduðu deðerlerin muhafaza
edilmesi ve geleceðe taþýnmasý misyonunu
Çorum daha önceden bildiðim ve tanýdýðým bir
benimsediklerini anlatan Þevket Erzen, yerel basýn
þehir olmasý yanýnda sanayi açýsýndan
kuruluþlarý ve mensuplarý arasýnda bu hususta iyi bir
kalkýnmýþlýðýyla dikkat çekiyor. Bu açýdan Çorum,
diyalog olduðunu kaydetti.
Türkiye’nin 81 ili arasýnda ilk 20’ye girer
tahminimce.
“En büyük markamýz Hititler ancak yeterince
pazarlayamýyoruz” diyen Erzen, Çorum’un sanayi
Görev alacaðýmý duyduðumda Türkiye’nin
açýsýndan da Anadolu kaplanlarý arasýnda yer aldýðýný
doðusunda bir þehir olacaðýný sanýyordum, Çorum
hatýrlattý.
sürpriz oldu. Beðendiðim bir il olan Çorum, benim
memleketim olan Erzincan’a benziyor. Hatta
Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediði yarýþmalar,
Erzincan, Çorum’un daha küçük bir benzeri desem
seminerler, konferans ve söyleþiler baþta olmak üzere
yeridir. Öðrendiðime göre bayram geleneklerimiz
sosyal ve kültürel faaliyetlerden bahseden Erzen, Vali
dahi ayný. Çorum bu açýdan yabancýlýk çekilecek bir
Kara’ya yeni görevinde baþarýlar diledi.
il deðil.
KARA: ‘GAYEMÝZ ÇORUM’U ÝLERÝ
Daha önceki mesajlarýmda da dile getirdiðim
TAÞIMAK’
üzere bu görevde yanlýþýmýz ve eksiðimiz olabilir
Gazetecilerin önemli bir kamu hizmetini yerine
ama ihmalimiz asla olmayacak. Ben iþkolik biriyim,
getirdiðini belirten Vali Ahmet Kara, “Bu mesleði
koþuþturmayý severim. Ziyaret trafiðinin sona
yürütenler, ‘Çorum’u nasýl daha ileri götürebiliriz’
ermesinin ardýndan hep sokakta, halkýn içinde
derdinde olmalý” dedi.
olacaðým. Yapamazsak gideriz zaten.”
ERZEN: ‘ORTAK PAYDAMIZ ÇORUM’
Çorum Valisi Ahmet Kara, ziyarette hazýr bulunan basýn mensuplarýnýn sorularýný da cevapladý.
Çorum Gazeteciler Cemiyeti yönetimi dün Vali Ahmet Kara’yý makamýnda ziyaret etti.
Ülkücülerden çarpýcý açýklama
Ü
lkü Ocaklarý Eðitim ve
Kültür Vakfý Çorum Ýl
Baþkaný Ahmet Hattab
Ýmal, son günlerde Türkiye'de yaþanan hadiselerle
ilgili açýklama yaptý.
Suriye'nin Aynel Arap
kasabasýnda, bir süredir eli
kanlý iki terör örgütünün
çatýþtýðýný, maalesef en büyük zararý yine coðrafyanýn
sivil halkýnýn gördüðünü
belirten Ýmal, Aynel Arap'ta
yaþayan sivillere karþý TürAhmet Hattab Ýmal
kiye Cumhuriyeti'nin kucaðýný açarak insaniyetini bir
kez daha gösterdiðini, buna raðmen terör örgütü PKK
militanlarý ve destekçilerinin Aynel Arap'daki iç savaþ
ortamýný ve yaþanan IÞÝD-PKK/YPG çatýþmalarýný gerekçe göstererek yurt genelinde bir ayaklanma giriþiminde bulunduklarýný hatýrlattý.
PKK militanlarý ve destekçilerinin ayaklanma giriþimi sonucunda, an itibariyle 14 vatandaþýn hayatýný
kaybettiðini, onlarca vatandaþýn ise yaralandýðýný belirten Ýmal, sokaklar alev topuna dönerken, kamu mallarý
ve araçlarýn edildiðini, iþyerlerinin yaðmalandýðýný, þehirlerde huzur kalmadýðýný, asayiþsizliðinhad safhaya
çýktýðýný kaydetti.
Hükümetin açýlým politikasýný eleþtiren Ýmal, açýklamasýnda þöyle dedi; "Mevcut siyasal iktidarýn açýlým
ihaneti adýyla baþlattýðý bizim ise ihanet süreci olarak
baþýndan bugüne ýsrarlar vurguladýðýmýz eli kanlý terör
örgütüyle yapýlan müzakereler ülkemizi maalesef bu
noktaya getirmiþtir. Siyasi iktidarýn yüz vermesiyle iyice þýmaran bölücü örgüt, IÞÝD'e karþý gösteremediði cesareti Türkiye Cumhuriyeti'ne karþý göstermekten imtina etmemektedir. Bölücü örgütün uzantýlarý tarafýndan
özellikle çocuklar kullanýlarak Türk Milleti'nin huzurunu bozmak, Türk Devleti'ni çaresiz göstermek adýna
ayaklanma baþlatýlmýþ ve siyasi iktidarýn yaþanan geliþmeler karþýsýnda adeta üç maymunu oynayarak olanlarý
görmezden gelmesi sonucu da hedeflerine ulaþacaklarýna inanýr hâle gelmiþlerdir.
Bu süreçte Türk Bayraðý alenen hedef alýnmýþ,
yüzlerini dahi saklama ihtiyacý hissetmeyen insan müsveddeleri bayraðýmýzý indirmeye çalýþmýþ, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Atatürk'ün heykelleri yakýlmýþtýr. Kamu binalarýna saldýrýlmýþ, adliye ve
emniyet binalarý dahi kuþatýlmýþtýr. Ortaya çýkan bu tabloda siyasi iktidarýn pasif ve vurdumduymaz duruþu sonucu, güvenlik güçleri yetersiz kalmýþ, tabiri caizse
meydan bu baþýboþ sokak serserilerine býrakýlmýþtýr.
Türk Devleti ve Milleti namýna mukaddes saydýðýmýz
tüm deðerleri hedef alan hainler sürüsü, milli duruþun
kalesi konumundaki Ülkücü Hareketi de hedef alan
provokatif eylemler gerçekleþtirmiþlerdir. Ocak ve par-
ti teþkilatlarýmýzýn binalarýna yönelik mütecaviz eylemlerde bulunularak Ülküdaþlarýmýz
kavganýn içine çekilmeye çalýþýlmýþtýr.
Ülkücü Hareket
olarak
önceliðimiz
Türk Milleti'nin menfaatleri ve Türk Devleti'nin bekasýdýr. Türk
Milletini hedef alanlar,
bunun akýbetini ve sonuçlarýný iyi deðerlendirmelidir. Milletimize
karþý gerçekleþtirmiþ
olduklarý bu alçakça giriþimin, tarihte olduðu gibi Türk
Milletinin defalarca def etmiþ olduðu, basit ve aþaðýlýk
bir denemeden öteye varamayacaðýný anlamalýdýrlar.
Kamuoyuna açýkça ilan ediyoruz:
" Ülkücü Hareket olarak yaþanan saldýrýlarý durdurmak ve kaos ortamýnýn önüne geçmek adýna devletimizin yetkililerini ve kolluk kuvvetlerini göreve çaðýrýyoruz. Türk Devlet aklýnýn, vatanýmýzýn bölünmez bütünlüðünün korunmasý, milletimizin kavga ve kargaþa
ortamý olmadan huzur içinde yaþamasýný saðlamak adýna gerekli tüm adýmlarý atacaðýna inanmak istiyor, artýk
bu 'Milli Refleksi' görmek istiyoruz.
" Ülkücü Hareketin Türk Dünyasý'nýn dört bir
yanýnda bulunan teþkilatlarýna ve fedakarca hiçbir þahsi menfaat gözetmeksizin devlet-millet uðruna çalýþan
Ülküdaþlarýmýza yönelecek her türlü saldýrýya karþý sonuna kadar soðukkanlýlýðýmýzý muhafaza edeceðimizi
belirtmek istiyoruz. Ülkemizde "Arap Baharý" "Halkýn
Uyanýþý" gibi menþei malum odaklar tarafýndan servis
edilen ýsmarlama senaryolarýn tezgahlanmasýna fýrsat
vermeyeceðimizi, iç çatýþmaya ve ayrýlýk çýkarmaya
yönelik provokatif eylemlerin tarafý olmayacaðýmýzý
ilan ediyoruz.
" Türk Gençliðini sokaklara çekip, eðitimlerinden alýkoyarak potansiyel gücümüzü yok etmek isteyenlere karþý dikkatli olacaðýmýzý belirtiyor, ailelerimizden de çocuklarýna bu yönde telkinlerde bulunmalarýný
istiyoruz. Sokaklarýn karanlýðýndan süzülerek gelen bir
hareket olduðumuzu, bunun kimseye bir fayda getirmeyeceðini belirtmek istiyoruz.
" Türk Milleti'ni içinde bulunduðumuz sürece
yönelik olarak yaptýðýmýz uyarýlara kulak vermeye; Ülkücü Hareketin kutlu çatýsý altýnda tek yumruk olmuþ
bir þekilde devletimiz için mücadele etmeye çaðýrýyoruz.
Ayrýca bütün saðduyulu yaklaþýmýmýza karþýlýk
saldýrýlarýn devam etmesi durumunda nefsi müdafaa
hakkýmýzý saklý tuttuðumuza da dikkat çekmek istiyoruz."
Akþemsettin Camii göz kamaþtýrýyor
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 9 EKÝM 2014
11
RECEP MEBET
Ç
Akþemsettin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Celal Alegöz, Türkiye Diyanet Vakfý ve hayýrseverlerin katkýlarý ile yapýmýna baþlanan caminin
Çorum Belediyesi tarafýndan tamamlanacaðýný hatýrlattý.
Alegöz, “Taþ iþçiliðinden kaynaklanan borcun
ödenmesi için hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz”
dedi.
‘Meydan Camii’ adýyla yapýmýna baþlanan ve
‘Akþemsettin Camii’ adýný alan mâbedin inþaa çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren Celal Alegöz, cenaze
namazý alaný düzenlemesi ile abdesthane ve tuvaletlerin yapýmýnýn ardýndan tezyinat çalýþmalarýna geçildiðini söyledi.
Cami içi ve dýþýndaki çalýþmalarýn hýzla devam
HAYIRSEVERLERE YARDIM ÇAÐRISI
ettiðini anlatan Alegöz,
açýklamalarýný þöyle sürdürdü:
“Çorumlu hayýrseverlerin desteði ile camimizin inþaasýnda önemli
bir aþamaya geldik. Gövde, kubbe ve minarelerin
inþaasýnýn ardýndan iç dekorasyon çalýþmalarýna
baþladýk. Geçmiþte yapýlan taþ iþçiliðinden kaynaklanan borcun ödenmesi için hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz.
Akþemsettin Camii
inþaatýna baðýþta bulunmak isteyenler Farabi
Dernek Baþkaný Celal Alegöz, abdesthaneler hakkýnda bilgi verdi.
Caddesi’ndeki camii inþaatý altýnda bulunan Dernek
Büromuza baþvurabilir,
orum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Akþemsettin Camii abdesthaneleri tamamlandý.
Habiloðlu Yapý Proje Sanayi ve Ticaret Limited
Þirketi’nce gerçekleþtirilen abdesthane inþaatý çalýþmalarýný inceleyen Müftü Mehmet Aþýk, beraberindeki heyetle birlikte tamamlanan bölümleri gezdi.
Ýnþaasýna 2013 yýlý Eylül ayýnda baþlanan abdesthanelerin geçtiðimiz günlerde tamamlandýðýný belirten yüklenici firma yetkilileri, harim katý mermer
döþemesi ve korkuluklarý, cenaze aracý rampasý, cenaze asansörü ve yürüyen merdiven, bay ve bayan lavabo ve tuvaletleri ile havalandýrma ve ýsýtma sistemlerinin kurulumunu gerçekleþtirdiklerini belirttiler.
224 98 06, 0537 471 50 47
ve 0542 487 72 47 numa-
Tamamlanan abdesthaneler, göz kamaþtýrýyor.
ralý telefonlarýmýzdan detaylý bilgi alabilirler.
Nakdi yardým dýþýnda
inþaat malzemesi olarak
ayni yardýmda bulunmak
isteyenlerin öncelikle Derneðimizle irtibata geçmelerini rica ediyoruz.
Bugüne kadar Akþemsettin Camii inþaatýna
katkýda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen hayýrseverlere teþekkür ediyor, baðýþlarýnýn devamýný
bekliyoruz.”
Müftü Mehmet Aþýk, beraberindeki heyetle birlikte tamamlanan bölümleri gezdi.
TÜÇÝAD Çorum’a
temsilcilik açacak
RECEP MEBET
H
emþehrimiz Kemal Koçak’ýn
genel baþkaný olduðu Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Ýþadamlarý Dostluk ve Dayanýþma Derneði (TÜÇÝAD) Çorum’da temsilcilik açmaya hazýrlanýyor.
Türkiye ile Çin arasýndaki
stratejik ortaklýða katký saðlamak
amacýyla kurulan TÜÇÝAD, yurt
çapýnda þubeleþme ataðý baþlattý.
Geçtiðimiz günlerde Çorum’a gelerek bazý temaslarda bulunan TÜÇÝAD Genel Baþkaný
Kemal Koçak, “Memleketim olan
Çorum’da da ilk planda bir temsilcilik açmayý ve kýsa sürede þubeye
dönüþtürmeyi planlýyoruz” dedi.
Ölçü Eðitim Danýþmanlýk kurucusu Eðitim Danýþmaný Yusuf
Kemal Koçak (saðda), Kerem Köfteoðlu’na açýklamalarda bulundu.
Çakkal’la birlikte Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
raðmen geniþ çaplý þubeleri ve temsilcilikleri olan tek
Alkan ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný
dernek biziz. Türkiye'de ve Çin'in çeþitli bölgelerinde
Çetin Baþaranhýncal’ý ziyaret eden Kemal Koçak,
temsilcilikler, þubeler açarak büyüyoruz" diye ekliTÜÇÝAD’ýn faaliyetleri hakkýnda bilgiler vererek fiyor.
kir alýþveriþinde bulundu.
Ýki ülke arasýnda ekonomik, sosyal, diplomatik,
TÜÇÝAD Temsilciliði ile Çorum’la Çin arasýnkurumsal ve kültürel faaliyetleri artýrmayý hedefledaki ticari iliþkileri geliþtirmeyi hedeflediklerini anladiklerine dikkat çeken Koçak, þimdiye kadar gerçektan Koçak, kardeþ þehirler, üniversiteler arasý iþbirliði
leþtirdikleri faaliyetlerden bazýlarýný þöyle özetledi:
ve Ticaret Odalarý arasýnda protokolleri hayata geçir"3S (Sevgi, Saygý, Sorumluluk) formülü çerçemeyi amaçladýklarýný vurguladý.
vesinde iki ülke halklarýna kültürel, ekonomik ve sosKoçak, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde fayal katký saðlamayý amaçlýyoruz. Ülkemizde 450 kaaliyet gösteren Çorumlu giriþimcileri Çin üzerinden
dar Çinli þirket faaliyet gösteriyor. En önemli faalidünya pazarýnda söz sahibi hale getirmeyi istedikleriyetlerimizden birini Çinli iþ adamlarýný Antalya'ya
ni de dile getirdi.
getirip buraya yatýrým yapmalarýný saðlamak oluþtu-
KOÇAK, CHÝNA TODAY’E KONUÞTU
TÜÇÝAD Genel Baþkaný hemþehrimiz Kemal
Koçak, Çin’le ilgili tüm kurum ve kuruluþlara, federasyon çatýsý altýnda birleþme çaðrýsýnda bulundu.
China Today Dergisi Editörü Kerem Köfteoðlu’na konuþan Kemal Koçak, TÜÇÝAD’ýn amacýnýn
Türkiye ile Çin arasýndaki stratejik ortaklýða katký
saðlamak olduðunu söyledi.
‘TÜÇÝAD’dan ilgili kuruluþlara federasyon çaðrýsý’ baþlýðýyla yayýmlanan makalede Koçak’ýn þu görüþlerine yer verildi:
Lavabo ve tuvaletlerin hizmete hazýr olduðu belirtildi.
Akþemsettin Camii, hayýrseverlerin desteðini bekliyor.
Gaziler, Osman
Özsoy’u unutmadý
Kýbrýs gazilerinden ‘geçmiþ olsun’ ziyareti
RECEP MEBET
T
ürkiye Muharip Gaziler
Derneði Çorum Þubesi
Onursal Baþkaný ve Kore
Gazisi Osman Özsoy’un
geçirdiði kaza sonrasý ayaðý
kýrýldý.
Muharip Gaziler Derneði Baþkan Yardýmcýsý
Mithat Gamsýz, Yönetim
Kurulu Üyeleri Ahmet Yaðlý ve Veysel Koçak, Kurban
Bayramý’ný hasta yataðýnda
geçiren Osman Özsoy’u
evinde ziyaret ettiler.
Tedavisi devam eden
Özsoy’a Kýbrýs gazileri adýna geçmiþ olsun dileklerini
ileten Dernek yöneticileri,
Onursal Baþkanlarý’na saðlýk ve uzun ömür temennisinde bulundular.
‘BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐAR’
Dünya ekonomik ve siyasi hayatýnda her geçen
gün daha önemli bir role sahip olan Çin ve Türkiye
arasýnda büyüyen ticaret hacmi, iki ülke arasýnda çeþitli dernek ve vakýflarýn kurulmasýný da beraberinde
getiriyor. Ýki ülke arasýnda giderek büyüyen iþ ve ticaret hacmine paralel olarak iþadamlarý dernekleri ile
dostluk derneklerinin sayýsý da arttý.
Bu derneklerden biri olan TÜÇÝAD 10 yýl önce
Ankara'da kuruldu; günümüzde ise Antalya merkezli
bir kurum olarak faaliyet gösteriyor. TÜÇÝAD Baþkaný Kemal Koçak, Çin'le ilgili tüm kurum ve kuruluþlara bir çaðrý yaparak hepsini bir federasyon çatýsý altýnda toplanmaya davet etti.
Antalya'da ziyaret ettiðimiz Koçak, söz konusu
birleþme çaðrýsýnýn gerekçelerinden derneklerinin faaliyetlerine kadar birçok konuda bilgi verdi. Türkiye
ile Çin arasýnda her alanda ikili iletiþim ve iliþkiyi geliþtirmeyi amaçladýklarýný belirten Koçak, þunlarý
söyledi:
"Her iki ülke halkýnýn kültüründe 'Birlikten kuvvet doðar' deyimi önemli bir yer tutuyor. Biz de bu
deyimin gereðini yerine getirmek için, Çin'le ilgili
kurulup faaliyet gösteren her türlü dernek, birlik ve
vakfa federasyon çatýsý altýnda birleþme çaðrýsý yaptýk. Çaðrýmýza kurumlardan olumlu geri dönüþler alýyoruz. Tüm kurum ve kuruluþlarla görüþmelere baþladýk. Oluþum için ‘Türk-Çin Ýþbirliði Federasyonu'
adýný öneriyoruz. Ancak bu konuda son kararý diðer
paydaþlarla birlikte vereceðiz."
TEMSÝLCÝLÝK AÐINI GENÝÞLETÝYOR
Koçak, 30 Mart 2013 tarihinde gerçekleþen genel kurulda TÜÇÝAD genel merkezini Antalya'ya taþýma kararý aldýklarýný belirterek, "Türkiye'de ayný
amaçla kurulmuþ birkaç dernek ve vakýf olmasýna
Muharip Gaziler Derneði yönetimi, Osman Özsoy’u evinde ziyaret etti.
ruyor. Eski Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný
Prof. Dr. Mustafa Akaydýn'la resmi davetli olarak
Çin'in Kunming ve Haikou þehirlerine gittik ve belediye baþkanlarýyla kardeþ þehirlerin ön protokolünü
imzaladýk. 'Çin'in Antalya'sý' olarak bilinen turistik
Haikou'da 'Antalya Kardeþ Þehir Parký' açtýk. Antalya
Ýhracatçýlar Birliði ve Batý Akdeniz Kalkýnma Ajansý(BAKA) iþbirliðiyle, Antalya Valimiz Ahmet Altýparmak baþkanlýðýnda 25 kiþilik heyetle Shandong
Eyaletine baþarýlý bir inceleme gezisi yaptýk. 95 milyon nüfuslu ve Çin'in en büyük tarým üreticisi olan
eyalette, Shandong Eyaleti Ticaret ve Sanayi Odasý
Baþkaný ile BAKA-TUÇÝAD olarak ortak iþbirliði
protokolü imzaladýk. Ziyaret ettiðimiz Weifang Tarým
Fuarý'ndan bir domates aðacýndan nasýl üç ton domatesin elde edildiðini, benzer þekilde patlýcan, beyaz
patlýcan, kabak ve benzerlerinin üretildiði konularýnda önemli bilgi ve deneyimlerle döndük."
ÇOK SAYIDA GÝRÝÞÝMÝ VAR
"Çin'den Kardeþ Þehir yaptýðýmýz Kunming'in
de yer aldýðý Uluslararasý Antalya Kaleiçi 'Kültür
Evi'ni muhteþem bir törenle kurdele keserek açmanýn
mutluluðunu yaþadýk" diyen Koçak, TÜÇÝAD'ýn diðer faaliyetlerini þöyle sýraladý:
"Çin Büyükelçiliði Müsteþarý ve Çin Kardeþ Þehirler Direktörlerini Antalya'da aðýrladýk. Akdeniz
Üniversitesi'nde Çin'in büyüyen ekonomisi hakkýnda
seminer düzenledik. Adonis Hotel'de Çin'le iþ yapan
üyelerimize bilgilendirme toplantýsý yaptýk. Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi Sinoloji
(Çin Dili ve Edebiyatý) öðretim elemanlarý ve öðrencilerine seminer verdik. Antalya Milli Eðitim Müdürlüðü ile iþbirliði protokolü yaparak Azize Kahraman
Halk Eðitim Merkezi'nde Çince kurslarýný baþlattýk.
Ankara'da Baþbakanlýk Dýþ Ticaret Müsteþarlýðýnda
Çin-Uygur heyetiyle görüþmelerde bulunduk. Çin
Büyükelçimizin desteðiyle Çin'de 29 kiþinin katýldýðý
12 günlük inceleme ve çeþitli temaslarda bulunmak
amaçlý son derece güzel bir gezi düzenledik. TürkÇin Dostluk Vakfý ile Ankara'da iþbirliði anlaþmasýna
vardýk. Ankara'da, Stratejik Araþtýrma Merkezi ve
Çin Büyükelçiliðimizin organizasyonunda Türkiye Çin iliþkilerinin masaya yatýrýldýðý önemli bir toplantýya katýldýk. Son olarak Çin'le ilgili gönüllü sivil toplum kuruluþlarýný, dernek, vakýf gibi tüm kurum ve
kuruluþlarý bir üst çatýda, bir federasyon altýnda birleþtirmeyi amaçlýyoruz. Bu çabalarýmýzýn meyvelerini de almaya baþladýk."
12 PERÞEMBE 9 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
Türkiye'nin 2014 Ýlerleme Raporu onaylandý
T
ürkiye'nin 2014 Ýlerleme Raporu
onaylandýAvrupa Birliði,
Türkiye'nin 2014 Ýlerleme Raporu'nu
onayladý.
Avrupa Birliði, Türkiye'nin 2014
Ýlerleme Raporu'nu onayladý. AB
Komisyonu'nun yayýmladýðý raporda
çözüm sürecine vurgu yapýldý.
Ýlerleme Raporu'nda Türkiye, çözüm
sürecinde atýlan adýmlar nedeniyle
övüldü.
AB Komisyonu'nun yayýmladýðý
raporda, "Kürt meselesinin çözümünü
hedefleyen süreç devam etti. Çözüm
için seçenekler geniþçe ve özgürce
tartýþýldý. Martta yapýlan deðiþiklikler
ile mahalli ve genel seçimlerde Türkçe
dýþýndaki dillerde siyasi propaganda
yapýlabilmesini mümkün hale getirdi.
Yüzde 3 barajýný aþan partilere kamu
yardýmý saðlandý. Anadilde özel
eðitime müsade edildi. Kürtçe harfler
X, Q, W’nun kullanýmýna iliþkin cezai
yaptýrýmlar kaldýrýldý" ifadesi
kullanýldý.
Raporda, Kürt meselesinde
"Nevruz dahil genel itibarýyla olumlu
bir havanýn hakim olduðu" ve terörün
bitirilmesi ve sosyal entegrasyonu
kuvvetlendirmeye yönelik TBMM'nin
haziranda kabul ettiði yasanýn, çözüm
süreci müzakereleri için kuvvetli bir
hukuki zemin saðlanmasýný
hedeflediði belirtildi.
Çözüm sürecinde atýlan adýmlarýn
ayrýntýlý iþlendiði raporda genel
deðerlendirme olarak, "Çözüm süreci
güneydoðudaki münferit tansiyonlara
raðmen devam etti. Terörün
bitirilmesine ve sosyal entegrasyonun
kuvvetlendirilmesine yönelik kanun,
çözüm müzakerelerinin yasal zeminini
oluþturdu" tespiti yapýldý.
Raporda, faili meçhullerle ilgili
zaman aþýmýný ortadan kaldýracak ve
hesap verilebilirliði güçlendirecek yeni
yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduðu
belirtildi.
Ýlerleme Raporu'nda sivil-asker
iliþkileri baðlamýnda "Genelkurmay,
çözüm sürecine iliþkin tek istisna
dýþýnda yetkisini aþarak siyasi
konularda yorum yapmaktan imtina
etti" deðerlendirmesi yer aldý.
AB Komisyonu'nun hazýrladýðý
raporda, "Genel olarak ordu üzerinde
sivil denetim sabit kaldý, istihbarat
servisinin sivil denetiminde ilerleme
kaydedilmedi. Ýstihbarata yargý
denetimi bir hayli daraltýldý ve
sektörün mali þeffaflýðý daha da
sýnýrlandýrýldý. Ordunun, polisin,
jandarmanýn ve istihbarat servislerinin
sivil denetimini iyileþtirecek
reformlara ihtiyaç vardýr" ifadesi yer
El temizliði hastalýktan koruyor
Ý
Hafýza için bunlarý tüketin
G
üçlü bir hafýzaya sahip olmak için
Uzman Diyetisyen Þebnem
Kandýralý, þu besinlerin tüketilmesi
önerisinde bulundu:
Ispanak: B grubu vitaminler ve
folat içerir , E vitamininden zengindir
. Beyin hücrelerini zararlý serbest
radikallere karþý korur.
E vitamini zengini diðer besinler:
badem , brokoli , kivi , mango ,
ayçiçek tohumu , domates
Balýk ( Omega 3 ): Omega 3
beyin fonksiyonlarýnda önemli bir rola
sahiptir . Davranýþ ve biliþsel
olaylarda etkilidir . En iyi kaynaklarý :
somon , uskumru , hamsi , sardalye ,
ringa balýðý . Ceviz ve keten
tohumuda iyi kaynaklarýndandýr .
Eksikliðinde depresyon , disleksi (
öðrenme bozukluðu ) , dikkat
eksikliði vb. görülür.
Bitter çikolata: Beyin
reseptörlerini aktive etmek için
endorfin salýnýmýný arttýr .Yüksek
kakao içeriðine sahip birkaç bitter
karesi güçlü antioksidanlar içerir,
doðal uyarýcýlarý sayesinde odaklanma
ve konsantrasyonu artýrýr.
Yaban mersini, çilek, böðürtlen:
Beyini serbest radikal hasarýndan
korumada etkilidirler . Bellek arttýrýcý
fitokimyasal olan antosiyaninden
zengindirler .
Kýrmýzý üzüm, kivi, portakal ve
elma da beyin gücünün artýþý için
diðer mükemmel besinlerdir.
Süt, yoðurt, peynir: Mükemmel
birer protein kaynaðýdýrlar . Vücuda
yavaþ ve sabit bir enerji kaynaðý
saðlayýp, gün içinde hafýzamýzýn
ayakta kalmasýna destek olurlar .
Protein içeren besinler ayný zamanda
vücudu uyaran kimyasallar olan
epinefrin ve dopamin seviyelerini de
arttýrýrlar.
Yumurta: Beyindeki hafýza
bölümü için gerekli olan vitaminleri (
A , D , B12 , B grubu ) barýndýrýr .
Beyinden sinyal alýp , gönderme için
gerekli önemli bir aminoasit olan
tirozini içerir , vücudun uyanýk
kalmasýný saðlar.
Tam tahýllar: Esmer pirinç ,
esmer ekmek , yulaf , darý vb. B6 ,
B12 ve folik asit içerirler. Hafýzayý
korumak , konsantrasyon ve beyine
kan akýþýný saðlamak için gereklidirler
.
Kuruyemiþ ve tohumlar: Ruh
halini pozitif yonde etkilerler .
Kabak ve ayçekirdeði kognitif
fonksiyonlarý arttýrýrlar. Uykusuzluk
ve hafif depresyon durumlarýnda
rahatlamaya yardýmcý olur .
Kýrmýzý lahana: Beyin hücre
hasarýný azaltmak ve uzun süreli
hafýzayý canlandýrmak için gerekli
polifenolleri ( fisetin ) içerir , bu
Alzheimer hastalýðýnýn önlenmesi ve
tedavisinde yararlýdýr. Kýrmýzý
soðanda iyi bir seçimdir .
Brokoli ve kuþkonmaz: K
vitamininin zengin kaynaklarýdýr .
Biliþsel fonksiyonlarý ve beyin gücünü
arttýrmada etkilidirler.
Fýstýk ezmesi : Beyinin
odaklanmasý ve dikkat için gerekli
olan B6 vitamininden zengindir .
Kýzarmýþ bir dilim ekmek üstüne 1
yemek kaþýðý kadar fýstýk ezmesi ve
üzerine eklenmiþ muz dilimleri ile B6
vitamininden zengin bir ara öðün
yapabilirsiniz .
Su: Dehidratasyon (
susuzluk ) beynin kortizol
denen bir hormon
salgýlamasýna neden olur .
Bu hormondaki artýþ
beynin bilgi depolama
kýsmýnýn küçülmesine ve
hafýza gücünün
azalmasýna neden olur .
Kortizol adrenalin
üretimini de artttýrýr , bu
artýþ beyin fonksiyonunu
etkiler ve hafýzayý
bozar.”(Haber7)
zmir Ekonomi Üniversitesi Saðlýk Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ýlgi Þemin grip, nezle gibi
hastalýklardan korunmanýn en etkili yolunun el yýkama olduðunu
söyledi.
Mikroplarla mücadele ve bulaþýcý hastalýklarýn tedavisi için
insanoðlunun kaynaklarýnýn büyük çoðunluðunu harcadýðýný
belirten Prof. Dr. Ýlgi Þemin "Gözle göremediðimiz mikroplardan
korunmak, onlarla savaþmaktan daha düþük maliyetlidir.
Kaynaklarý verimli kullanmak için özellikle çocuklarýmýza bu
alýþkanlýklarýn kazandýrýlmasý bir taraftan saðlýk harcamalarýnda
azalma ile ülke ekonomisine katký saðlanmalýdýr. Diðer taraftan
bireylerin saðlýðýnýn korunmasý toplumun saðlýðýný geliþtirir" dedi.
Grip, nezle gibi hastalýklardan korunmanýn en etkili yolunun
el yýkamak olduðunu anlatan Prof. Dr. Þemin, hasta bireylerin
salgýlarýnýn bulaþtýðý yerlere temas edildiðinde ele deðen
mikroplarýn, su ve sabun ile yapýlacak el yýkama sayesinde
kolaylýkla uzaklaþtýrýldýðýný, hastalýklarýn önlendiðini ifade etti.
atmalýdýr. Mendil yok ise hapþýrýr veya öksürürken ellere deðil
elbisesinin koluna hapþýrmalýdýr. Yakýnda hasta bir kiþi var ise, ona
çok yakýn durulmamalýdýr. Okulda öðretmenlerin de desteði ile bu
alýþkanlýklar oluþturulmalýdýr. Hasta çocuklarýn okula
gönderilmemesi hastalýðýn yayýlmasýný engellemek ve diðer
çocuklarý korumak açýsýndan çok önemlidir" dedi.(DHA)
EVE GÝRÝNCE ELLER YIKANACAK
Prof. Dr. Þemin, özellikle ailelerin çocuklarýna, sýk sýk ellerini
su ve sabunla yýkamayý öðretmesi gerektiðini belirtti.
Prof. Dr. Þemin "Çocuklarýmýz, eve girer girmez el yýkama
alýþkanlýðý kazandýrýlmalý. Eller ile gözler ovuþturmamalý,
hapþýrma veya öksürürken kâðýt mendil kullanýlýp hemen çöpe
Horlama kilo vermeyi zorlaþtýrýyor
K
andaki oksijenin azalmasýna yol açarak
yað metabolizmasýnýn çalýþmasýný bozan
ve daha çok kilolu kiþilerde görülen
horlamanýn, tedavi edilmemesi durumunda
kronik kalp ve akciðer hastalýklarýna yol
açabildiði bildirildi.
Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Týp
Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boðaz
(KBB) Hastalýklarý Anabilim Dalý Baþkaný
Doç. Dr. Emine Elif Altuntaþ yaptýðý
açýklamada, horlamanýn toplumda tahmin
edilenden daha fazla görüldüðünü söyledi.
Horlamaya erkeklerde kadýnlardan,
þiþmanlarda zayýflardan daha fazla
rastlandýðýný belirten Altuntaþ, horlamanýn
kiþinin eþi veya ev arkadaþlarý tarafýndan fark
edildiðini ifade etti.
Altuntaþ, horlamanýn çok fazla sebebi
olduðunu, yüz kemik yapýlarýndaki
bozukluðun, solunum yolunun çatýsýný
daraltan, kaslarýn gerilim gücünü azaltan her
þeyin horlamaya yol açtýðýný dile getirerek,
"Küçük dilin uzun olmasý, yumuþak damaðýn
fazla hareketli olmasý, kýsa boyunlu olmak,
çene yüz anomalileri, burunda týkanýklýk,
kemik eðriliði, geniz eti horlamaya neden
olur. Kiþide bunlardan sadece birinin olmasý
horlamaya yol açar" dedi.
Horlayan insanlarda özellikle uykuda
nefesi kesilenlerin yani apnesi olanlarýn
beynine yeterince oksijen gitmediðini ve kana
oksijen geçmediðini söyleyen Altuntaþ, "Bu
hastalarda horlamadan daha çok, kalp ve
akciðer hastalýklarýnýn geliþmesinden
korkuyoruz. Özelikle uykuda nefesi kesilen
kiþilerde, horlama kronik kalp ve akciðer
rahatsýzlýklarýna zemin hazýrlýyor" diye
konuþtu.
Altuntaþ, yeterince oksijen alýnamadýðý
için horlayan kiþilerin gece yeterince
dinlenemediðini, yorgun yatýp yorgun
kalktýðýný, depresyona eðilimlerinin arttýðýný,
sinirli olduklarýný, kilo alýmýnýn hýzlandýðýný,
kilo vermenin yavaþladýðýný aktardý.
Bütün bu durumlarýn rahatsýzlýklara
zemin hazýrladýðýný ifade eden Altuntaþ,
horlayan kiþinin mutlaka uzman hekime
baþvurmasý gerektiðini vurguladý.
Horlama kilo vermeyi zorlaþtýrýyor
Kilo verebilmek veya kilo almamak için
yað metabolizmasýnýn düzgün çalýþmasý
gerektiðine dikkati çeken Altuntaþ, þunlarý
kaydetti:
"Horlama nedeniyle yeterince oksijen
alýnamayýnca yað metabolizmasý bozuluyor
ve hep depolamaya yönelik çalýþýyor. Bu
yüzden horlayan kilolu insanlar daha zor kilo
veriyor ve kolay kilo alýyor. Horlama
alýþkanlýðý olanlarda apne de geliþirse normal
insanlara göre daha hýzlý kilo almaya
baþlýyorlar. Yað metabolizmasý bozulduðu
için kilo vermekte de zorluk çekiliyor. Diyet
yapýyor ama o metabolizmayý kýramadýðý için
kilo veremiyor."
Horlama problemi olanlarýn uyku
laboratuvarlarýnda bir gece geçirdikten sonra
tedavilerine baþlandýðýný aktaran Altuntaþ,
solunum bozukluðuna yol açabilecek,
horlamayý tetikleyecek veya cerrahi olarak
düzeltilecek bir þey varsa bunlarý
düzelttiklerini belirtti.
Altuntaþ, hastanýn durumuna göre
cerrahi olarak ya da farklý tedavi
yöntemleriyle rahatsýzlýðýn ortadan
kaldýrýldýðýný sözlerine ekledi.(AA)
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 9 EKÝM 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:15 ZÝL-HÝCCE: 1435
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:26 Eylül 1430 Hýzýr:157
2014
9
EKÝM
Yanya Kalesi'nin fethi (1431) - Dünya
Posta Günü - Uganda'nýn baðýmsýzlýðýna kavuþmasý (1962)
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
05.12
06.37
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
12.35 AKÞAM 18.20
15.44 YATSI
19.38
Yoldan insanlara sýkýntý veren þeyleri
gider! Çünkü bu senin için sadakadýr.
Hadîs-i þerîf
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
153
Acil Yardým (Ambulans)
112
Yangýn
110
Polis Ýmdat
155
Jandarma Ýmdat
156
Elektrik Arýza
186
Su Arýza
185
Telefon Arýza
121
ÇorumGaz Arýza
187
Tüketici Hattý
175
Bilinmeyen Numaralar
11811
Alo Orman
177
Alo Çevre
181
Cenaze Ýþlemleri
213 83 51
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri 224 24 44
Alo Fetva (Müftülük)
190-2230720
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
METEOROLOJÝ
Burasý Türkiye derken 2
Onu yetmiþli yaþlarýnda Ankara’da
tanýmýþtým Paþalýðlu 2
* Bir yerde olabilecek tehlikeyi önceden
kadar bi þey olmadý, burasý Türkiye diyor.
görüyor ve dilekçe veriyorsunuz ama dört ay
* Ýhtiyaç halinde kesinlikle özürlülerin,
cevap alamýyorsunuz sonra orada uyardýðýnýz
yaþlýlarýn, çocuklarýn kullanamayacaðý yangýn
olay çocuðunuzun baþýna geliyor (yýllar önce
tahliye merdivenini görünce, bunun mutlaka
tehlike görüp dilekçe verdiðim yerde çocuðuma
kullanýlabilir duruma getirilmesi gerektiðini anaraba çarpmýþtý) ve bir dilekçe daha veriyorsulatmaya çalýþýyorsunuz, önce o apartmanda kanuz hemen gereken yapýlýyor. Bunu paylaþtýðýlan vatandaþ burasý Türkiye diyor.
nýz insanlar haklýsýnýz ama burasý Türkiye di* Ana cadde üzerine rast gele park eden
yor.
araçlar nedeniyle, arkada korna çalarak bekle* Yolda araçta yangýn çýkýyor,50 tane
yen otobüsleri, ambulanslarý görüyorsunuz ve
araçtan bir tanesinde yangýn söndürme cihazý
oradaki kalabalýk burasý Türkiye diyor.
çýkýyor ama oda boþ ve haber spikeri haberi bu* Cadde de yürürken cep telefonuyla yükrasý Türkiye diye tamamlýyor.
Mahir ODABAÞI
sek sesle küfürlü konuþan insanlarý görüyor ve
Milli Eðitim Müdürlüðü
* Dýþarýda vedalaþýp, araca bindikten sonrahatsýz oluyorsunuz, yanýnýzdaki, gülerek buSivil Savunma Uzmaný
ra tekrar kornaya basýlýyor ve bunun çok yanlýþ
rasý Türkiye diyor.
olduðunu söylediðinizde, yanýnýzda Almanya
* Bir afet sonrasý daðýtýlan yardýmlardaki
da çalýþmýþ bir iþçi, Almanya da olsa yasak ama
kargaþalýðý, izdihamý görüyorsunuz ve üzülüyorsunuz ama
burasý Türkiye diyor.
yardýmý daðýtan görevlide burasý Türkiye diyor.
* Düðünlerde müzik sesi son ayar açýlýyor, siz eviniz* Acil numaralarýn çok fazla bir þekilde gereksiz yere
de rahatsýz oluyorsunuz. Gece yasak saati baþladýðýnda,
meþgul edildiðini öðreniyor ve çevrenizdekileri uyarmaya
uyardýðýnýzda özür dileyeceði yerde burasý Türkiye o kadarçalýþýyorsunuz ama onlarda burasý Türkiye diyor.
cýk katlanýn diyor.
* Ýnþaatýn çevre korumasý baþlangýçta vardýr ama zamanla kaldýrýlýr. Sonra yarýsý yola gelecek þekilde birkaç ton
demir rast gele býrakýlýr ve oradan geçen özürlü bir vatandaþ
zarar görür siz kýzar ve eleþtirirsiniz ama çevrenizdekiler hemen burasý Türkiye der.
* Araçta yolculuk yaparken yediðimiz bir meyvenin
artýðýný yola ataný görünce kýzarýz ama yanýmýzdaki hemen
burasý Türkiye der.
* Fýrýna ekmek almaya gittiðinizde, ustanýn hem hamurla meþgul olduðunu hem de sýðara içtiðini görünce tepki gösterirsiniz ama patronunda elinde sigara vardýr ve burasý Türkiye der.
* Aldýðýnýz ekmeði gazete kâðýdýna saran bakkalý, saðlýk açýsýndan tehlikelidir diye ikaz ettiðinizde, bu zamana
* Kamyonun damperi açýk kalýp üst geçiti yýkýyor. Bir
iki kiþi ölüyor. Haberlerde spiker 'Allah'tan büyük facia yaþanmadý' burasý Türkiye diyor.
* Yangýn tatbikatýnda gazetelerden oluþan küçük ateþi
söndürmeye çalýþýyorsunuz, bazen yangýn söndürme cihazý
tetiðe bastýðýnýzda - fýss… diyor ve çalýþmýyor. Öðrenciler
baðýrýyor. Hocam burasý Türkiye diye.
Temennimiz yukarýda bir kýsmýný saymaya çalýþtýðýmýz olumsuzluklarýn tersine, gördüðümüz her olumlu ve güzel iþlerde '' Burasý Türkiye - elbette en güzeli bizde olur ''
diyebilmek. Ne dersiniz, önce eðitimciler olarak hep beraber bunu söylemeye gayret edip, ona göre tüm iþlerimizde
daha çok hassasiyet göstermeye çalýþalým mý?
Ýslâm ve ilim 1
Ýlim, insanlarýn duyu organlarý ile orvam ederek ilme, okumaya ve bilgiye bütaya koyduðu veya Allah tarafýndan ilahi
VAHYÝN IÞIÐINDA yük önem verdiðini göstermiþtir.
vahiy yolu ile bildirilen, içinde zan ihtimaDinimiz insanýn yaratýlýþ fýtratýna
li bulunmayan yakîni bilgidir.
uygun olduðu için bütün Müslümanlara
Vahye dayalý bilgi dünya ve ahiret
ilmi farz kýlmýþtýr. Her Müslüman'ýn dini
yolunu (dosdoðru yolu) gösteren bir kýlagörevlerini yerine getirebilecek, haramvuzdur. Ýlim ayný zamanda bir þeyi idrak
lardan kendisini koruyabilecek, hak ile
etmek, düþünmek, bulmak ve fehmetmekbatýlý birbirinden ayýrt edebilecek kadar
tir. Marifet ise vasýtasýz bilgidir, seziþtir,
ilim öðrenmesi üzerine farzdýr. Peygamkalbî bilgidir. Vasýtasýz ilim ise yaratýlýþla,
berimizin de ilme teþvik eden ve ilme ne
yaratýcý tarafýndan programlanarak yüklekadar önem verdiðini gösteren çok sayýda
nilen bilgidir (Ýlimdir). Çocuðun acýktýðý,
hadis ve uygulamalarý vardýr. "Ýlim öðrensusadýðý, hastalandýðý veya altýný ýslattýðý
mek kadýn, erkek her Müslümana farzdýr."
zaman aðlamasý, sevildiðini hissettiði za"Ya öðrenen, ya öðreten, ya dinleyen ya
man ise neþelenmesi gibi duygulara sahip
da onlarý seven olunuz, 5.si olursanýz heVeysel Uysal
olmasý. Yine yeni doðan bir hayvanýn yavlak olursunuz." "Dünyalýk isteyen ilme saveyseluysal-@ hotmail.com
rusunun annesini emmeye çalýþmasý. Yavru
rýlsýn, ahiretlik isteyen ilme sarýlsýn her
kuþlarýn uçmaya, balýklarýn yüzmeye çalýþikisini de isteyen yine ilme sarýlsýn." "Ýlim
masý. Örümceklerin ayný aðý örmeleri dünÇin'de bile olsa gidip alýnýz." "Ýlim ve hikyanýn her tarafýnda ki arýlarýn peteklerini altýgen olarak
met müminin yitik malýdýr. Nerede bulursa alýr." Gibi daiþlemeleri ve ayný özellikte bal yapmalarý vasýtasýz olarak
ha çok sayýda hadis vardýr.
vahyedilen bilgilerdir.
Kur'an-ý Kerim'de ilim kelimesi 105 ayrý yerde geÝnsan 2. aþamadaki bilgiyi ise zamanla aklî muhaçer ilim kökünden gelen ve diðer kelimelerle birlikte gekeme ve hisleri aracýlýðý ile öðrenir. Vasýtalý ilimler fizik
çen ayetlerin sayýsý ise 900 e yakýndýr. Dinimiz bir tarafötesi dediðimiz gayb aleminden fikir, zihin yoluyla öðretan ilim öðrenmeyi herkese farz kýlarken, ilim Çin'de binilir. Ýslam akidesine göre ilim elde etmenin yollarý 3'tür.
le olsa gidip alýn,emriylede müspet ilimler konusunda, il1. Saðlam duyu organlarý ile elde edilen bilgidir. 2. Hamin dini, ýrki olmadýðýný ve insanlýðýn ortak evrensel bir
beri sadýk (Doðru haber). Bu da Allah tarafýndan göndekazanýmý olduðu vurgusunu yapmýþtýr. Her türlü kötülük
rilen hak peygamberlerin vermiþ olduðu haber ve söyleve cahilliðin baþý bilgisizliktir. "Kullarým içerisinde benmiþ olduklarý bilgilerdir. 3. Ýse akli muhakeme ile elde
den en çok korkanlar ancak âlimlerdir." (bilgi sahibi
edilen ilimdir. Ýslam dini akla büyük önem vermiþtir. Diolanlar) (Fatýr 28) yine Kur'an-ý Kerim'de "Hiç bilenlerle
nimiz aklý ilim elde etme yollarýndan biri olarak kabul etbilmeyenler bir olur mu?" (Zümer 9) buyrulurken, Mümiþtir.
cadele sur. 15'te kýyamet günü ilim sahiplerinin derecelerini arttýracaðýz." Buyrularak insanlar ilme teþvik edilKur'an-ý Kerim'de bir çok yerde siz hiç düþünmez
miþlerdir.
misiniz? Çevrenize dikkatle bakmaz mýsýnýz? Ýdrak etmez misiniz? Akýl etmez misiniz? Araþtýrmaz mýsýnýz?
Kur'an da, düþünenler, olaylar üzerinde akýl yürütDiyerek düþünüp araþtýrmamýz istenir. Sebebi ise düþümek suretiyle ders çýkararak ibret alanlar övülürken, könen ve araþtýran bir kimse hiçbir þeyin tesadüfi olmadýðýrü körüne kör bir taassup içerisinde hareket edenlerden
ný fark eder. "Biz her þeyi bir hesaba göre yarattýk" (Kade "Onlara gelin Allah'ýn indirdiði kitaba ve peygambemer 49) yüce yaratanýmýzýn varlýðýný, birliðini, azametirine uyun denildiðinde onlar derler ki biz atalarýmýzý üzeni, kudretini, yoktan var etmesini ve sonsuz ilmini idrak
rinde bulduðumuz yola uyarýz derler. Ya atalarý bir þey
eder. Bu da o kimsenin imanýný güçlendirir. Ýman güçlebilmeyen ve doðru yolda olmayan kimseler idi iseler de
nince ibadetleri beraberinde getirir. Ýmanla salih ameller
mi?"(Bakara 170) Akýllarýný kullanmalarý istenmiþtir.
birleþtiði zaman da güzel ahlaki davranýþlar ortaya çýkar.
Müslüman'lar Kur'an ve sünneti referans alarak onO zaman insan yaratýlýþ amacýný ve gayesini kavramýþ
larýn ýþýðýnda bir ilim medeniyeti kurmuþlardýr. Yine
ona göre kavramýþ olur ki iþte o zaman insan dünya ve
Kur'an da "Rabbim ilmimi arttýr" (Taha 114) diye de Alahiret mutluluðunu yakalamýþ olur.
lah'a sýðýnarak yardým talep etmemiz istenmiþtir. Kur'an
Ýslamýn ilerlemeye mani olduðunu dillendirenler
a göre müslüman demek hayatýnýn her karesinde düþüneskiden daha çoktu. Ýnsan bilmediði þeyin cahili ve düþcesi ve bilgisiyle hareket eden örnek insan demektir.
manýdýr. Bizde onlara kardeþim sen veya siz neyi bulduPeygamberimiz "Ýlim tahsil etmek amacý ile yola
nuz, icat ettiniz de Ýslam engel oldu diyorduk.Bu tür sözçýkan kimseye Allah cennet yollarýný açar. Melekler ilim
leri sarf edenler birazcýk Kur'an,hadis okuyup, Ýslam-i
tahsil edene karþý, memnuniyetleri ve tevazularý sebebiybilgilerin ana kaynaklarýný araþtýranlar insafsýzlýk ettiklele kanatlarýný yere sererler. Göklerde ve yerde olan her
rini fark edeceklerdir. Yüce yaratanýmýz yüce kitabýmýzýn
þey hatta su içinde ki balýklar, âlim için Allahtan rahmet
ilk emrinde ilme, okumaya ve bilgiye ne kadar önem verdiler." Âlimler peygamberlerin varisleridirler. Peygamdiðini göstererek "Yaratan Rabbinin adýyla oku, o seni
berler ne altýn nede gümüþ býrakmýþlardýr, onlar miras
bir kan pýhtýsýndan yarattý, Rabbin nihayetsiz kerem saolarak sadece ilim býrakmýþlardýr. Kim ilmi almýþsa en
hibidir. Ýnsana kalemle yazmayý ve bilmediðini öðretenbüyük deðere sahip olmuþ demektir." (Ebu Davut Ýlim 1)
dir. Rabbin sonsuz kudret sahibidir." (Alak 1-5) diye de-
dý…
BAHABEY CAD. NO:8/E ( KIZ
MESLEK LÝSESÝ KARÞISI )
224 79 08
(Sürecek)
2.8972
2.8986
2.2861
2.2865
Gram
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
89,56
SATIÞ
89.60
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 7013
9 EKÝM 2014
PERÞEMBE
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
ÝNÖNÜ CAD. NO: 26/E (
EMNÝYET SARAYI YANI )
213 72 74
1-Hacý Musa köyünden gelme, Erol, Erdal ve
Altekinler pide salonunda çalýþan Atilla YÜKSEL"in babalarý, Kemal YÜKSEL.
2-Mecitözü Fakýahmet köyünden gelme, aslen Cemilbey köyünden, Naime BEK.
3-Soðuksu köyünden gelme ,D.S.Ý"den emekli Oðuzhan KÖSE"nin babasý, Murat KÖSE.
4-Karagöz köyünden gelme, Veli, Raif, Mehmet ve Hüseyin ÖNCÜ ile Zeynep KORKMAZ,
Hatice ÖNCÜ ve Saadet TÝVRÝZ"in anneleri, Emine ÖNCÜ.
ALIÞ
Enise AÐBAL
ERAY
VEFAT EDENLER
Þevk ve heyecanýndan hiç eksilme olma-
Son zamanlarýna kadar ders ve dershaneleri
býrakmadý..
Tefekkür
Bursa da bulunan çarþý
dershanemizin daimi müdavim- Dünyamýz
lerinden idi…
Çorumda Ýbrahim Kaya
aðabeyin dünürü olduðu için
ayrý bir baðýmýz vardý..
Manevi evladým Said Kaya
kardeþim damadý idi…
Arada bana takýlýrdý:
Raþit Yücel
"Kizi verdik Çorum’a, O
rasityücel@
gidiyir zoruma " derdi…
corumhakimiyet. net
Bursa ya ilk geldiðim ve ev
arama iþlerime yardýmcý olmuþ,
ýsrarý üzerine o gece evinde misafir etmiþlerdi..
Kýzlarýmýz ve oðlu Muhammed Said ve
yenge haným ile tam bir nur ailesi idiler…
Günlük çarþý dershanemizin þevk kaynaðý
idi…
Yakalandýðý hastalýða aldýrmadan ,adeta onu
umursamýyordu bile..
Ah Ýhsan abi…
Mekanýn Cennet olsun inþallah…
Yeni Asya çizgisini hiç bozmadý…
Gazatesi nin hayraný ve yýlmaz müdafii …
Günlük olarak onu okumadan rahat edemezdi…
Kafileler oluþturur ve muhtelif illere geziler
yapardý…
O gezilere katýlanlar þevk içinde coþardý…
Bediüzzaman mevlidlerini kaçýrmaz…
Çevresindeki insanlarý gazeteden ve nurlardan haberdar etmeyi vecibe bilirdi…
Evine teklifsiz tekellüfsüz gidilirdi…
Yenge haným da ehli hizmet ablamýzdýr…
Fakat hayat böyledir…
Takdir edilmiþ bir ömür vardýr…
Ne geri
Ne de ileri bir adým atýlamaz…
Vakit geldiði zaman gidilecek yegane mekan orasýdýr…
Genç ve ihtiyar fark etmez…
Sosyal yönü çok güçlü idi…
NÖBETÇÝ ECZANELER
KUBATLAR
13
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 PERÞEMBE
Eski baþkandan
bayram ziyareti
www.corumhakimiyet.net
9 EKÝM 2014
E
ski Çorum Belediye
Baþkaný Prof. Dr. Arif
Ersoy, Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü'yü ziyaret
ederek Kurban Bayramý’ný
kutladý.
Baþkan Yardýmcýlarý
Zeki Gül, Ahmet Yabacýoðlu, Alper Zahir ve Tur-
han Candan'ýn da hazýr bulunduðu ziyarete Ensar
Vakfý Çorum Þube Baþkaný
Halil Ýbrahim Aþgýn, EKADER Baþkaný Ahmet Aktaþ, Kereb-i Gazi Derneði
Baþkaný Burhan Pekcan,
ESNAFDER
Baþkaný
Mustafa Bulut, ÇORÝM-
DER Baþkaný Ayhan Poyraz, ÇEKADER Baþkaný
Seyfettin Zengin, Anadolu
Gençlik Derneði Temsilcisi Yaþar Eker de katýldý.
Baþkan Külcü'nün
bayramýný kutlayan Arif
Ersoy, ziyarette yaptýðý konuþmada "Çorum'a yaptý-
ðýnýz hizmetlerden dolayý
teþekkür ediyoruz. Bize
düþen bir þey olursa hazýrýz. Biz devlet yönetimini
topluma hizmet makamý
olarak kabul ediyoruz." dedi.
Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn önemine dikkat
çeken Ersoy, "Yöneticinin
en büyük desteði STK'lardýr. Paylaþýmcý demokrasi
diyoruz buna. Ara sýra sizi
eleþtirirsek buna üzülmeyin. Bu bir ikazdýr. Salt
eleþtiri, eleþtiri deðildir. Alternatifi göstererek eleþtiri
yapýlmalý." diye konuþtu.
‘1994 YILI ÇORUM
ÝÇÝN MÝLATTIR’
Eski Çorum Belediye Baþkaný Prof. Dr. Arif Ersoy, Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret ederek Kurban Bayramý’ný kutladý.
Ziyarette aþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Ahmet Yabacýoðlu,
Alper Zahir ve Turhan Candan da hazýr bulundu.
Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti ifade eden
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Prof. Dr. Arif
Ersoy'un Çorum için emek
vermeye devam ettiðini
vurguladý.
Baþkan Külcü, "Bu
þehirde ne kadar emeðiniz
olduðunu yanýnýzda deðil
gýyabýnýzda da söylüyoruz.
Çorum için siyasetin zor
olduðu bir dönemde siyasetin kurucu bir unsuru oldunuz. Çorum siyasetinde
1994 yýlý bir milat oldu. Sizin hem þehrin fiziki olarak
deðiþim ve dönüþümünde
hem de sosyolojik anlamdaki deðiþimde çok katkýlarýnýz oldu. Bu bir iltifat
deðil, hakkýn teslimidir.
Hala inþa çalýþmasýna devam ediyor olmanýz takdir
edilmesi gereken bir husus.” þeklinde konuþtu.
(Haber Merkezi)
Atlas, bayramda vatandaþla buluþtu
C
umhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Kurban Bayramý nedeniyle ilçe,kasaba
ve köy ziyaretlerini sürdürdü.
Gittiði yerlerde vatandaþlarýn bayramýný
kutlayan CHP Ýl Baþkaný
Atlas,Türkiye’de yaþanan sýcak geliþmeleri de
deðerlendirdi. Ortadoðu’da sýnýrlar ve güç
dengelerini deðiþtirmek
için uluslararasý güçlerce
savaþ eþiðine gelindiðini,
kendi yarattýklarý canavar IÞÝD’in güney sýnýrlarýmýza dayandýðýný hatýrlatan Atlas, bu gerekçe
ile bayramýn son gününde bir çok ilde bölücü
güçlerce kargaþa ve kaos
ortamý yaratýlmaya çalýþýldýðýný vurguladý.
Atlas, millet olarak
bayramýn bayram tadýn-
da kutlanacaðý günlerin
yakýn olduðuna inandýðýný vurgularken, bayram
boyunca 13 ilçe, belde
ve bir çok köyde vatan-
daþla buluþtuklarýný, bu
yolla 3 bin 200 kilometre
yol katettiklerini sözlerine ekledi.
(Haber Merkezi)
Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Kurban
Bayramý nedeniyle ilçe,kasaba ve köy ziyaretlerini sürdürdü.
Bayramda çalýþan
meslektaþlara ziyaret
Ç
orum Tabip Odasý
Baþkaný Dr. Mustafa
Azak, Yönetim Kurulu
üyelerinden Dr. Ýzzet
Ezer’le birlikte bayram
ziyaretlerinde bulundu.
Azak ve Ezer, bayram ziyaretleri kapsamýnda Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma
Hastanesi Büyük Acil Polikliniði ile Çocuk Acil
Polikliniði, Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Acil Polikliniði, Özel
Elitpark Hastanesi ve Çorum Özel Hastanesi’ni ziyaret etti.
Azak, ziyaretlerde
yaptýðý konuþmada; bayram, tatil demeden, büyük
bir özveri ile fedakârca
çalýþmalarýna devam eden
saðlýk çalýþanlarýnýn bayramýný kutlayýp, özverili
çalýþmalarý için teþekkür
etti.
Hekimler ve saðlýk
çalýþanlarý da, nöbet tutan
arkadaþlarýný unutmayan
Tabip Odasý Yönetimine
teþekkür edip, ziyaretten
duyduklarý memnuniyetlerini dile getirdiler.
(Haber Merkezi)
Þoförler ve Nakliyeciler Odasý’nda bayramlaþma töreni Kamyon Garajý’nda düzenlendi.
Þoförler Odasý’nda
bayramlaþma
Ç
orum Þoförler ve
Nakliyeciler
Odasý’nda
bayramlaþma töreni
Kamyon Garajý’nda
düzenlendi.
Bayramlaþma
törenine ÇESOB
Baþkaný Yalçýn Kýlýç,
Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý
Baþkaný Tahsin Þahin,
Oda Yönetim Kurulu
üyeleri Arap Ali
Altýnkeser, Yakup
Torun, Satýlmýþ Aðar,
Hamit Kaya, Halil
Mumcu ile çok sayýda
oda üyesi kamyoncu ve
nakliyeci esnafý katýldý.
Ev sahibi Þoförler
ve Nakliyeciler Odasý
Baþkaný Tahsin Þahin,
bayramlaþma töreninde
kýsa bir konuþma
yaparak, Oda üyeleri
ve tüm Çorum halkýnýn
bayramýný kutladý.
Azak ve Ezer, bayram ziyaretleri kapsamýnda acil servisleri ziyaret etti.
var. Onu korumak
kollamak
durumundayýz. Eðer
birlik ve
beraberliðimizi
bozarsak bu güveni, bu
barýþý elde etmemiz
mümkün deðildir”
dedi.
Yoðun ilginin
olduðu bayramlaþma
töreninde misafirlere
çeþitli ikramlarda da
bulunuldu.
(Haber Merkezi)
Karakollara sürpriz ziyaret
Ç
orum Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý
Baþkaný Tahsin Þahin,
bayramlarda bile
görevi baþýnda olan
emniyet ve jandarma
mensuplarýný ziyaret
ederek, bayramlarýný
kutladý.
Tahsin Þahin,
beraberinde Oda
Yönetim Kurulu
üyeleri Halil Mumcu,
Arap Ali Altunkeser,
Satýlmýþ Aðar, Metin
Odun ve Recep
Gökgüney ile birlikte
ilk olarak Çarþý Polis
Karakolu, daha sonra
Emniyet Müdürlüðü
Trafik Tescil,
Bahçelievler Polis
Karakolu ve Jandarma
Trafiði ziyaret ederek,
burada görev yapan
emniyet ve jandarma
personelleri ile
bayramlaþtý.
Çorumlu
Tahsin Þahin, bayramlarda bile görevi baþýnda olan emniyet
ve jandarma mensuplarýný ziyaret ederek, bayramlarýný kutladý.
vatandaþlarýn
bayramlarýný huzurlu
bir ortamda
geçirmeleri için görevi
baþýnda olan emniyet
ve jandarma
mensuplarýnýn her
türlü övgüyü hak
ettiklerini kaydeden
Þahin, “Çorumlu
hemþerilerimizin
huzurlu bir bayram
yaþamasý için
olaðanüstü tedbirler
alýp, halkýn yoðun
olduðu bölgelerde kuþ
uçurtmayan emniyet
ve jandarma
mensuplarýmýza
minnettarýz” dedi.
Bölge Trafik
Denetleme Þube
Müdürü Abdurrahim
Esmek ile Çarþý Polis
Karakolu Amir Vekili
Komiser Dursun
Çördük de Tahsin
Þahin ve Yönetim
Kurulu Üyelerine
ziyaretlerinden dolayý
teþekkür etti.
(Haber Merkezi)
Eski oda baþkaný unutulmadý
Þ
Çorum Tabip Odasý yönetimi meslektaþlarýný ziyaret etti.
Bayramlaþma törenine ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç da katýldý.
Þahin, yaptýðý
konuþmasýnda birlik ve
beraberliðin önemine
dikkat çekerek, “Biz
diyoruz ki Çorum’da
her zamankinden daha
fazla birlik ve
beraberliðe ihtiyacýmýz
oförler ve
Nakliyeciler
Odasý Baþkaný
Tahsin Þahin ile
yönetim kurulu
üyeleri, Çorum
Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý
eski baþkanlarýndan
Hasan Güleryüz’ü
Kurban Bayramý’nda
da unutmadý.
Oda Yönetim
Kurulu üyeleri Halil
Mumcu, Arap Ali
Altunkeser, Satýlmýþ
Aðar, Metin Odun ve
Recep Gökgüney ile
birlikte odanýn eski
baþkaný Hasan
Güleryüz’ü ziyaret
eden Tahsin Þahin,
odaya büyük emeði
geçen Güleryüz’ün
bayramýný kutladý.
Samimi ve
anýlarýn tazelendiði
ziyarette konuþan
eski Baþkan Hasan
Güleryüz, çok sayýda
üyesi bulunan Çorum
Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý
Baþkanlýðý yapmanýn
büyük bir onur ve
sorumluluk taþýyan
görev olduðunu
belirterek, Tahsin
Þahin ve ekibine
anlamlý
ziyaretlerinden
dolayý teþekkür etti.
(Haber Merkezi)
Þoförler ve Nakliyeciler Odasý yönetimi Hasan
Güleryüz’ü Kurban Bayramý’nda unutmadý.
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 9 EKÝM 2014
15
Atlamaz göreve baþladý
A
nkara Vali Yardýmcýsý
na, Samsun insanýna ne
iken son kararname ile
kadar hizmet edersem, ne
Ýlkadým Ýlçe Kaymakamlýðý
kadar onlarýn derdini dergörevine atanan Turan Atladim bilirsem, problemlerimaz, "Samsun ve Ýlkadým
ne çözüm bulursam kendihalkýna hizmet etmek benim
mi mutlu hissederim. Aliçin bir þereftir" dedi.
lah'ým bizleri utandýrmaÝlkadým Ýlçe Kaymakasýn" þeklinde konuþtu.
mý Turan Atlamaz yaptýðý
Ýlkadým ilçesinin geraçýklamada,
"Öncelikle
çekten huzurlu, sakin ve
Samsun'da olmaktan çok
ciddi bir problemi olmamutluyum. Aslen Çorumlu
yan bir ilçe olduðunu ifade
olmam dolayýsýyla adeta
eden Kaymakam Turan
kendi topraklarýmdayým.
Atlamaz, "Ýlkadým halký
Samsunlu neye aðlar ise,
ekmeðinin peþinde güzel
Çorumlu ona aðlar. Samsuninsanlardan oluþuyor. Alt
yapýsý itibarýyla, kentleþme
lu neye güler ise, Çorumlu
Turan Atlamaz
itibarýyla sorunsuz ileri
da ona güler. Onun için ben
modern bir kent. Samsunumuz istikbalde çok potansikendi topraklarýmda, kendi insanlarýma hizmet vermeyele sahip yerleþim birimi. Samsun'un ve Ýlkadým'ýn
nin onuru yaþayacaðým. Ankara Vali Yardýmcýlýðý gögeleceðini çok parlak görüyorum. Bizim güzel insanýrevinden geldim. Ankara Vali Yardýmcýlýðý'nda Aile ve
mýz, Ýlkadým ve Samsun insaný devletine milletine
Sosyal Politikalar, Þehit ve Gaziler, Sosyal Yardýmlaþbaðlý helal lokmasý peþinde koþuyor. O insanlara da
ma Vakfý gibi sosyal kurumlara bakýyordum. Orada bir
hizmet vermek benim için þeref olacak" ifadelerini
kýsým projelerimiz dikkat çekti. Yaþlýlarýmýz için 7 gün
kullandý.
24 saat evinde hizmet veriyorduk. Yaþam destek proTURAN ATLAMAZ KÝMDÝR?
jemiz vardý. Þimdi bu hizmetler 81 vilayette kanunlaþ"20 Haziran 1960 tarihinde Çorum ili Mecitözü
týrýlýyor. 4 yýldýr Ankara'da binlerce insana hizmet verilçesi Elvan Çelebi köyün de doðdu. Ýlkokulu doðdudik. Kimsesizlerin kimsesi projemiz vardý. Sokakta
ðu köyde okuduktan sonra, devlet parasýz yatýlý okulu
yaþayan insanlar için 5 katlý otelimiz vardý. Bunlarýn
sýnavlarýný kazanarak Hasanoðlan Atatürk
rehabilite merkezine yerleþtirip topluma kazandýrmayý
Ýlköðretmen Okulu matematik bölümünden mesaðladýk. Yine Van depreminde gelenleri misafir ettik"
zun oldu. Üniversite öðrenimine Gazi Üniversitesi Badiye konuþtu.
sýn-Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Yüksek Okulu gece bölümünde baþladý. 1979 yýlýnda iþçi olarak çalýþma hayaMülki idare hizmetlerinin gerçekten insanýmýz
týna atýldý. Ýstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakülnezdinde çok itibarlý bir meslek olduðuna inandýðýný
tesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. 5 yýllýk Basýnbelirten Kaymakam Atlamaz, "Bir valilik, bir kaymaYayýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliði görevi sýrasýnda
kamlýk mesleði hakikaten Allah'ýn kullarýn ihtiyacýný,
çeþitli mesleki gazete ve dergilerde, yazý iþleri müdürlüðü ve genel yayýn yönetmenliði görevlerinde buluntoplumun ihtiyacýný bizleri merci kýlarak çözmesi bidu. Çalýþma hayatýyla ilgili birçok araþtýrma ve makazim için bir lütuftur. Allah'ýn lütfudur. Hakkýn, adaletin
leleri yayýmlandý. Bitlis-Adilcevaz, Kütahya-Domatecelli adýna biz ne kadar hassas olursak toplumumuz
niç, Denizli-Çameli ve Muþ-Varto Kaymakamlýklarýnda o kadar mutlu olacaktýr. Bu þerefli bayraðýmýzýn bida bulunduktan sonra Erzincan’da Vali Yardýmcýsý olazim adil hizmetlerimizle çok daha yüceleceðini aziz
rak görev yaptý. 2003-2009 yýllarý arasýnda Çorum Belediye Baþkanlýðý, 2009-2014 yýllarý arasýnda Ankara
milletimiz ile devletimiz arasýndaki kaynaþmanýn çok
Vali Yardýmcýlýðý görevlerinde bulundu. Evli ve 3 çodaha iyi noktalarda yarýnlara daha umutlu ulaþacaðýna
cuk babasý." (ÝHA)
inanýyorum. Onun için ben Ýlkadým'da Ýlkadým insaný-
Bilan, Alman
Ulusal Günü’nde
orum Vakfý
Ankara Þubesi
Ç
Baþkaný Alper Bilan,
eþi ile birlikte Alman
Ulusal Günü
toplantýsýna katýldý.
Bilan, Büyükelçi
Eberhard Pohl ve
eþine el sanatý
hediyeler ve vakýf
faaliyetlerini anlatan
dökümanlar hediye
etti.
Vakfýn Ankara
Þubesi tarafýndan
düzenlenen Hititler
Elçiliklerde
etkinliðinin etkilerini
görmeye
baþladýklarýný belirten
Bilan, aldýklarý davet
üzerine Alman Ulusal
Günü toplantýsýna
katýldýklarýný söyledi.
Bilan,
büyükelçiler, sanayi
ve biliþim bakanlarý,
milletvekilleri,
akademisyenler ve bir
çok konuðun katýldýðý
programda ayrýca
ortak projeler ve
özellikle de
Hattuþa’nýn kardeþ
þehir yapýlmasý
üzerine sohbet
ettiklerini kaydetti.
(Haber Merkezi)
Çorum Vakfý Ankara Þubesi Baþkaný Alper Bilan,
eþi ile birlikte Alman Ulusal Günü toplantýsýna katýldý.
‘Kobane halký insanlýk
adýna direniyor’
H
alklarýn Demokratik Partisi (HDP) Ýl Eþbaþkaný Abdulkadir Yýldýz, AK Parti hükümeti ve Irak Þam Ýslam Devleti (IÞÝD)’nin, Ortadoðu’yu kan gölüne çevirdiðini söyledi.
Kobane halkýnýn 23 gündür insanlýk adýna direndiðini ve Kobane için kritik saatler yaþandýðýný belirten
Yýldýz, “Bugünden itibaren ya direniþ kazanacak ya da
hepimizin baþýný öne düþürecek büyük bir katliam daha
yaþanacak. Buna izin vermeyeceðiz.” dedi.
Yýldýz, konuya iliþkin açýklamasýnda, “AKP hükümeti, askeri ve maddi olarak desteklediði, sýnýrlarýný açtýðý IÞÝD çetesinin zulmüne karþý sessizliðini koruyor.
ABD’nin baþýný çektiði uluslar arasý koalisyon ise sýnýrlý oranda hava operasyonu düzenleyerek, IÞÝD kuþatmasýna verdiði gizli desteði devam ettiriyor. Çünkü onlar
Rojava’da halkýn kendi kendini yönetmesini istemiyor.
AKP hükümeti, tampon bölge adý altýnda, Rojava halklarýnýn oluþturduðu özerk yönetimin ortadan kaldýrýlmasýný amaçlýyor. AKP'nin derdi IÞÝD ile deðil Beþar Esad
rejimi ve Suriye hükümeti ile. Biz ise Suriye'nin geleceðine sadece ve sadece Suriye halklarý karar vermeli diyoruz.
Aðýtýn Türkçesi, Kürtçesi, Arapçasý, Ermenicesi
yoktur. Aðýtýn, acýnýn, gözyaþýnýn, ölümün dili yoktur.
Kardeþ halklarýn elinden ya þimdi tutacaðýz, onlara bu
zor günlerinde yardým edeceðiz ya da onlarý IÞÝD zul-
müne, ölüme, soykýrýma
terk edeceðiz.
‘ÞÝMDÝ KOBANE
DÝRENÝÞÝNÝ HER YERE
YAYMA ZAMANI’
Ýstanbul'dan Hopa'ya,
Abdulkadir Yýldýz
Ýzmir'den Lice'ye yüzbinlerce kiþi “Kobanê herkesindir” diyor. Kobanê, insanlýk için direniyor. Kobanê,
hepimizi olduðumuz her yerde eyleme geçmeye çaðýrýyor. Herkesin bu direniþte yapabileceði çok þey var.
Çünkü Kobane insanlýða aittir!
Þimdi Türkiye’nin her köþesinden emekçiler, kendi
onur ve özgürlükleri için Kobanê direniþine omuz vermelidir. Bugün AKP-IÞÝD cephesi, halklarýmýzýn özgürlüðüne düþmanlýðýn odaðý, Kobanê direniþi ise özgürlüðün sembolüdür. Halklarýmýz AKP-IÞÝD cephesine karþý direniþle yanýt vermelidir.
Gezi ayaklanmasý süresince sokak sokak direnen
halkýmýz, þimdi IÞÝD-AKP ortaklýðýna karþý sokaklara
çýkmalý, bu zulme isyan etmelidir. Gün Kobanê direniþine destek olma, barýþtan, eþitlikten ve özgürlükten yana
olan bu direniþi büyütme günüdür. Gün IÞÝD çetesinden
ve ona destek veren AKP hükümetinden hesap sorma
günüdür. Kahrolsun AKP-IÞÝD ortaklýðý! Yaþasýn Kobane direniþi!” diye konuþtu. (Haber Merkezi)
Sungurlu ilçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz'ýn köy ziyaretleri sürüyor.
Köy ziyaretlerine devam
Ç
orum'un Sungurlu
ilçe Kaymakamý
Osman Beyazyýldýz'ýn
köy ziyaretleri
sürüyor.
Kaymakam
Osman Beyazyýldýz,
ilçeye baðlý Akçalý,
Sarýkaya, Baðcýlý ve
Küçük Polatlý
köylerini ziyaret etti.
Kaymakam
Beyazyýldýz,
ziyaretlerde köyler
hakkýnda
muhtarlardan bilgi
aldý.
Akçalý köyüne
yapýlan ziyarette yeni
yapýlan köy camisini
inceleyen Kaymakam
Beyazyýldýz, burada
muhtardan bilgi aldý.
Küçük Polatlý köyü
ilköðretim okulunu da
ziyaret eden
Kaymakam Osman Beyazyýldýz, vatandaþlarýn sorunlarýný dinliyor.
Kaymakam
Beyazyýldýz,
öðrencilerin eðitim
durumu hakkýnda
okul müdüründen
bilgi aldý.
Ayrýca Sarýkaya
köyü ve Baðcýlý
köylerine yapýlan
ziyarette köylünün
sorunlarýný ve
isteklerini
Hastalara evinde ziyaret
Ç
orum'un Sungurlu
ilçe Kaymakamý
Osman Beyazyýldýz
ve Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner
Sungurlu'nun sevilen
simalarýndan ekin
pazarý esnaflarýndan,
Haydar Kürbüz'ü
evinde ziyaret etti.
Hasta ve hasta
yakýnlarýyla bir süre
sohbet eden
Kaymakam
Beyazyýldýz ve
Baþkan Þahiner,
rahatsýzlýklarý
nedeniyle gününü
evde geçiren hastalarý
ve hasta yakýnlarýný
ziyaret ederek onlara
yalnýz olmadýklarýný
hissettirmek olduðunu
söyledi.
Baþkan
Abdulkadir Þahiner,
"Saðlýk insanýn en
büyük hazinesi. Bazen
beklenmedik kazalar,
hastalýklar, insan
hayatýný önemli
ölçüde etkiliyor. Ama
hayata küsmeden, en
olumsuz þartlarda bile
hep yapýlabilecek
güzel þeylerin
olduðunu düþünerek
hareket etmek
gerekir” dedi.
Hastalarý ziyaret
etmenin önemine
deðinen Baþkan
Ç
taktýrdýktan sonra
servislerin hareket
etmesine izin verdi.
Öðrencilere
emniyet kemerinin
faydalarýný anlatan Atlý,
bundan sonra araca
biner binmez
kemerlerini takacaklarý
ve evlerine ulaþýncaya
kadar çýkartmayacaklarý
konusunda her bir
Þahiner, “Biz
annemizden
babamýzdan hasta
olaný, yaþlýlarý ziyaret
etmeyi gördük.
Hastalara ve yaþlýlara
yaptýðýmýz ziyaretler
bizim kültürümüzün
en güzel
göreneklerinden biri.
Bizi bir yapýyor,
birbirimize
yaklaþtýrýyor" diye
konuþtu.
Evlerine gelerek
kendisini ziyaret eden
nazik davranýþlarý için
memnuniyetini dile
getiren, Haydar
Kürbüz Ýlçe
Kaymakamý Osman
Beyazyýldýz ve
Baþkan Abdulkadir
Þahiner'e teþekkür
etti.(ÝHA)
Sungurlu ilçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz ve Belediye
Baþkaný Abdulkadir Þahiner, hastalarý evinde ziyaret etti.
Okul servisleri denetlendi
orum'un Sungurlu
Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüðü tarafýndan
çeþitli güzergahlarda
taþýmalý eðitim okul
servis araçlarýný
denetledi.
Yapýlan
denetimde, servis
araçlarýnýn Milli Eðitim
Bakanlýðý Taþýmalý
Ýlköðretim Yönetmeliði
ve Okul Servis Araçlarý
Yönetmeliðine uyup
uymadýðýna bakýldý.
Servisler teker teker
durdurulurken,
durdurulan hiçbir araçta
trafikte can güvenliði
açýsýndan oldukça
öneme sahip olan,
emniyet kemerinin
sürücü ve öðrenciler
tarafýndan takmadýðý
tespit edildi.
Ýlçe Milli Eðitim
Þube Müdürü Þaban
Atlý, denetlenen her
araçta teker teker
sürücü ve öðrencilere
emniyet kemerlerini
öðrenciden söz aldý.
Denetimde ayrýca
servislerin yangýn
söndürme tüplerine
dikkat edildi. Araçlarýn
çoðunluðunda yangýn
tüplerinin ulaþýlmasý en
zor yer olan bagajda ve
sabitlenmiþ þekilde
olduðunu gören
komisyon yangýn
söndürme tüplerini
aracýn içinde kolay
eriþilebilecek bir yere
konulmasý ve öðrenci
servislerine yolcu
alýnmamasý konusunda
þoförler uyarýldý.
Komisyon
tarafýndan toplam 30
araç denetlenirken,
denetim sonucunda
mevzuata uymayan
þoförler uyarýldý.(ÝHA)
Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan çeþitli
güzergahlarda taþýmalý eðitim okul servis araçlarýný denetledi.
16 PERÞEMBE 9 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
‘Köy Merkezli Çalýþma hukuka aykýrýdýr’
T
ürk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati
gidecek bu personel, zor þartlarda bu göGül, TAR-GEL Projesi kapsamýnda görevleri yapmak zorunda býrakýlmaktadýr.
rev yapan personelin 10 yýldýr yaþadýðý maðKayýt altýna alýnamamýþ tarým arazileduriyetlere çözüm beklediðini söyledi.
rinin, hayvan sayýlarýnýn ve makine-ekipTARGEL personelinin köy merkezli
man varlýðýnýn kayýt altýna alýnmasý amaççalýþtýrýlmasýnýn hukuka aykýrý olduðunu ve
lý, TÜKAS çalýþmasýnýn sadece TAR-GEL
sendika olarak yeni düzenlemeye itiraz etProjesi kapsamýnda görev yapan personele
tiklerini belirten Gül, “Yapýlan itirazýmýza
yüklenmesi, ilgililerin çiftçi kayýt sistemi
karþýlýk, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakankonusunda bilgi ve tecrübe eksiliði nedeni
lýðýnca, olumlu bir düzenleme yapýlmadýðý
ile problem çýkarmakta, saðlýklý bir veri tuiçin, Bakanlýk Tebliðinin Yürürlüðünün durtumu gerçekleþememektedir.
durulmasý ve iptali ile ilgili Danýþtay'da da2014 yýlý Temmuz ayý sonlarýnda
va açýlmýþtýr. Dava süreci devam etmekte
TAR-GEL Projesi kapsamýnda görev yaolup, Sendikamýz hukuk bürosu tarafýndan
pan 10.000 personele birer tablet verilmiþ,
Necati Gül
takip edilmektedir.” dedi.
önce 30 Aðustos a kadar, sonra 1 Ekime ,
Gül, konuyla ilgili açýklamasýnda þundaha sonra 30 Ekime kadar uzatýlan sürelarý söyledi:
de milyonlarca parselin, hayvan ve makine varlýðýnýn, 3
ay gibi kýsa sürede kaydýnýn girilmesi emir edilmiþtir. Bu
“Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnda; 2004
kadar kýsa bir sürede bu iþlemin bitmesinin beklenmesi
yýlýnda KÖY-MER Projesi adý altýnda baþlatýlan ve 2007
hayal ötesi bir istektir. TÜKAS'ýn tam manasýyla ve doðyýlý baþýndan itibaren de TAR-GEL Projesi olarak devam
ru bilgilerle tamamlanmasý, objektif bir bakýþla personeeden Proje çerçevesinde, 657 Sayýlý Devlet Memurlarý
le tanýnan mevcut çalýþma imkânlarý ile belki birkaç sene
Kanununa tabi 4B statüsünde sözleþmeli olarak teknik ve
gibi bir süreyi kapsayabilir. Ayrýca proje baþlangýcýnda,
saðlýk personeli istihdam edilmiþtir. Bahse konu sözleþtarýmsal iþ yoðunluðunun fazla olmasý (hasat vb) nedeni
meli personelden 4 Haziran tarihine kadar kamuda istihile proje yürütücüsü personel tarafýndan muhatap çiftçi
dam edilenlerin büyük bölümü, 2011 yýlýnda 632 Sayýlý
bulunmasýnda problem yaþanmýþtýr.
Kanun Hükmünde kararname ile ve diðer bölümü ise
2013 yýlýnda kadroya geçirilmiþtir.
TÜKAS ile ilgili sorunlarý gidermek amacýyla tahsis edilen, 444 59 18 telefon numarasý ile komuta merkeTARGEL Projesinin Amaç Bölümünde; 'Bu usul ve
zine ulaþýmda yaþanan problem nedeni ile problemlerin
esaslarýn amacý; Bakanlýðýn ihtiyaç duyduðu yerlerde çaçözümü aksamaktadýr.
lýþtýrýlmak üzere, yöredeki üretim kapasitesi, arazi büyüklüðü gibi kriterlere göre Bakanlýðýn görev alanýna giTÜKAS çalýþmalarýnda köy daðýtýmýnda verilen
ren konularda ziraat, su ürünleri ve gýda mühendisleri ile
köy sayýsýnýn fazlalýðýndan dolayý yeterli verimlilik saðveteriner hekimlerin sözleþmeli olarak çalýþtýrýlmasýna
lanamamaktadýr.
iliþkin usul ve esaslarý belirlemektir.' ifadesi yer almaktaTAR-GEL Projesi kapsamýnda çalýþtýrýlmak üzere
dýr.
iþe alýnan, Veteriner Hekim ve Mühendislere,2007 yýlýnGerekçeden de anlaþýlacaðý üzere projenin amacý,
dan baþlayarak Tarýmsal yayým görevi verilmiþti. Oysa 3
Bakanlýðýn ihtiyaç duyulan yerlere personel istihdamý
yýl önceki (TÝKAS) ve þimdiki (TÜKAS) Çalýþmalarý ile
olarak belirlenmiþ bulunmaktadýr.
her personel birer veri giriþ personeli, birer istatistik memuru pozisyonuna sokulmuþ, kendi asli görevini yapaKadro iþlemi gerçekleþtikten sonra bahse konu bu
maz hale gelmiþtir.
personel için sözleþmedeki þartlar son bulmuþ ve Bakanlýk bünyesindeki diðer kadrolu meslektaþlarý gibi onlarýn
Bakanlýk resmi sitesinde hala mevcut olan (TÜda, asli ve sürekli görevlerde, il ve ilçe merkezlerinde çaKAS) Sunumundan da izleneceði gibi, personele verilen
lýþtýrýlmasý zorunlu hale gelmiþtir.
tablet bilgisayarlara yüklenen GPS sistemi ile adeta bu
personelin uydu üzerinden izlenmesi çalýþanlarý kiþilik
Bu deðiþikliðe raðmen Bakanlýk, ilgili personelin
haklarýna ve özel hayatýn gizliliði ilkeleri ile çatýþmaktaçalýþtýðý taþra kuruluþlarýna bir teblið yayýnlayarak, bahdýr.
se konu personelin, yeni kadroya atanmasýna raðmen yine "sözleþmeli olduklarý statülerde var olduklarýný varsaTablet bilgisayarlara 2 aylýk bir sürede 20'ye yakýn
yarak, eski köy merkezli çalýþmalara devam edileceðini"
yeni sürümler yüklenmiþ, sistemsel sorunlardan dolayý
taþra kuruluþlarýna tamim etmiþtir.
bazý haftalar personel saha çalýþmasý bile yapamamýþtýr,
Sendikamýzca yapýlan düzenlemeye anýnda itiraz
Ýl ve Ýlçe Merkezlerinde bulunan ve tarým alaný dýedilmiþ olup, kadroya alýnmýþ bahse konu personel için
þýnda kalan (ev ve arsalarýn), TÜKAS kapsamý içerisinde
tarif edilen "Köy Merkezli Çalýþma" hukuka aykýrýdýr.
kayýt altýna alýnmaya çalýþýlmasý, bu proje kapsamýnda
Þöyle ki; bahse konu bakanlýðýn 03.06.2011 tarihinde çýanlaþýlýr deðildir.
kan 639 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamede köy teþTÜKAS Projesinde yer alan pek çok veteriner hekilatý yer almamaktadýr. Buna ilaveten 3046 sayýlý "Bakim personelin ayný zamanda küpeleme iþlerinde de gökanlýklarýn Kuruluþ ve Görev Esaslarý Hakkýnda Karevlendirilmiþ olmasý ve hayvan küpeleme süresinin 3 ay
nun"da yer alan"çalýþma þartlarýna esas kullanýlabilecek
gibi bir süreçte tamamlanmasýna yönelik bakanlýk emri
fiziki mekânýn, söz konusu personelin görevlendirildiði
de dikkate alýndýðýnda, bahse konu personelin iþ yükünü
pek çok köyde bulunmamasý" ve 2946 sayýlý Kamu Kokaldýrabilmesi mümkün gözükmemektedir.
nutlarý Kanunu ve buna dayalý çýkartýlan Kamu KonutlaSonuç olarak; TAR-GEL Projesi kapsamýnda görev
rý Yönetmenliðinde belirtilen" zorunlu konut þartlarýn yeyapan bu personellerimiz 10 yýldýr yaþadýklarý bu maðdurine getirilmemiþ olmasý" da hukuki anlamda tarif edilen
riyetlerin çözülmesini istemektedirler.
çalýþmanýn hukuka aykýrý olduðunu açýkça göstermekteBu personel görevde yükselmek istemektedir. Sadir.
dece köyde deðil, diðer kadrolu meslektaþlarý gibi; BaYapýlan itirazýmýza karþýlýk, Gýda, Tarým ve Haykanlýk Teþkilat kanununda yer alan Ýl -Ýlçe, Enstitü, Lavancýlýk Bakanlýðýnca, olumlu bir düzenleme yapýlmadýboratuvar ve Bakanlýðýn diðer birimlerine tayin hakký isðý için, Bakanlýk Tebliðinin Yürürlüðünün durdurulmasý
temektedirler.
ve iptali ile ilgili Danýþtay'da dava açýlmýþtýr. Dava süreBahse konu personel, izin, harcýrah, lojman vb hakci devam etmekte olup, Sendikamýz hukuk bürosu taralardan, yine diðer kadrolu meslektaþlarý gibi faydalanfýndan takip edilmektedir.
mak istemektedirler.
Önceleri sözleþmeli olup, daha sonra kadro altýna
Eski Sözleþmeli, halihazýrda kadrolu bahse konu
alýnan bahse konu personelin mevcut çalýþma þartlarýnda
personel, görevleri olmayan, mesleklerinin gereði olmauðramýþ olduðu köy merkezli çalýþma dayatmasý yanýnda
yan, TÜKAS ve benzeri angarya görevleri yapmak istemevcut; görevde yükselme, tayin ve nakil, harcýrah vb
memektedirler.
özlük haklarý maðduriyetlerine bu günlerde yeni bir maðBu nedenle, 24 saat esasý ile, cansiperane, her türlü
duriyet daha eklenmiþtir. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
olumsuz koþul ve imkanlarla görev yaptýklarý Gýda Tarým
Bakanlýðý (GTHB) ve Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)
ve Hayvancýlýk Bakanlýðý yetkililerinin bir an önce bu
arasýnda 2013 yýlýnda imzalanan bir protokolle, önceleri
maðduriyetlerini gidermelerini beklemektedirler.
TÜÝK tarafýndan yürütülen Tarýmsal Üretim Kayýt SisteBizler Türk Tarým Orman-Sen Olarak, bu çalýþanlami'nin (TÜKAS) tüm çalýþmalarýný da bir emrivaki ile bu
rýmýzýn hep yanýnda olduk ve yanýnda olmaya devam
çalýþanlara yüklenmiþtir.
edeceðiz. Her türlü mücadeleyi birlikte yürüteceðiz. Ve
Bu arkadaþlarýmýz kamu mesleklerinin gereði olan
mutlaka kazanacaðýz.
kamu hizmetlerinden asla kaçmamakta, görevlerini en
Bazý sarý ve sözde sendikalar ise yine yalan vaatlerzor þartlarda, cansiperane yerine getirmeye gayret etmektedir. Ancak;
le kafalarý karýþtýrmaktadýr. Ancak pek çok Deðerli TARGEL çalýþaný bu güne kadar, bu sarý sendikalar tarafýndan
Tarýmsal veri ve istatistiklerin tutulmasý konusu, dikandýrýldýðýnýn, satýldýðýnýn farkýnda ve idrakindedir. Anðer istatistik verilerinin de tutulup, deðerlendirildiði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun görevi olup, TÜKAS
cak bu sendikadan ayrýlmak noktasýnda, eski sözleþmelikonusu da tarým istatistikleri anlamýnda bahse konu kulik durumlarýnda baþlarýnda dolanan Demokles'in kýlýcý
rumun ana görevi olup, TÜÝK'de gerekli ve yeterli pergibi; siyasi ve bürokratik baskýlardan çekinmektedir.
sonel altyapýsý mevcut olmasýna raðmen bu konunun
Ancak bu arkadaþlarýmýz bilmelidir ki; onlar artýk
GTHB'na devredilmesi bilimsel anlamda kurumlarýn gökadrolu personeldir ve baþlarýna gelebilecek her olumrev tanýmý ile uyuþmamaktadýr.
suzlukta arkalarýnda güçlü, onurlu ve onlarýn hak mücaTAR-GEL Projesi kapsamýnda görev yapan persodelesinin gerçek merkezi Sendikamýz; Türk Tarým Ornele görevde olduklarý müddetçe çoðunlukla araç tahsis
man-Sen var. (Haber Merkezi)
edilmediði için TÜKAS çalýþmalarý için araziye-köylere
Muhtarlardan
teþekkür plaketi
Osmancýk Muhtarlar Derneði tarafýndan bir program düzenlendi.
O
smancýk
Muhtarlar
Derneði tarafýndan
düzenlenen programda
Dernek Baþkaný Faruk
Delibaþ, AK Parti Ýlçe
Baþkaný Oðuzhan
Kaya'ya muhtarlar
adýna plaket verdi.
Mahalle
muhtarlarý ve köy
muhtarlarý Osmancýk
Muhtarlar Derneði
tarafýndan düzenlenen
programda bir araya
geldi.
Belediye Baþkaný
Hamza Karataþ ile AK
Parti Ýlçe Baþkaný
Oðuzhan Kaya, Ýl
Genel Meclis Üyeleri
ve Belediye Meclis
Üyelerinin de katýldýðý
programda Dernek
Baþkaný Faruk
Delibaþ, AK Parti Ýlçe
Baþkaný Oðuzhan
Kaya'ya muhtarlar
adýna plaket verdi.
Kaya'nýn üç
dönemdir AK Parti
Ýlçe Baþkanlýðý
yaptýðýný belirten
Dernek Baþkaný Faruk Delibaþ, AK Parti Ýlçe Baþkaný
Oðuzhan Kaya'ya muhtarlar adýna plaket verdi.
Delibaþ, bu süre
içerisinde mahalle ve
köy muhtarlarýnýn
talep ettiði yatýrýmlarýn
gerçekleþtirilmesi için
hassasiyetle mücadele
ettiðini söyledi.
Siyasi bir destekçi
olarak Kaya'yý her
zaman yanlarýnda
görmekten güven
duyduklarýný ifade
eden Delibaþ "AK
Parti Ýlçe Baþkanýmýz
Avukat Oðuzhan
Kaya, gerek siyasi
kimliði ile gerekse
bireysel çabalarý ile
her zaman
muhtarlarýmýza destek
olmuþtur. Özellikle
köylerimizin yatýrým
taleplerini hassasiyetle
gerekli mercilere
taþýmýþ ve gereken
desteði her zaman
saðlamýþtýr.
Muhtarlarýn her zaman
yanýnda olan bir
siyasetçi olarak
kendisine teþekkür
ediyoruz" dedi.
AK Parti Ýlçe
Baþkaný Kaya ise
gösterdikleri ilgiden
dolayý muhtarlara
teþekkür ederek hizmet
noktasýnda hiçbir
muhtarý siyasi
görüþünden dolayý
ayýrt etmediklerini
ifade etti.
(Haber Merkezi)
T.C. ÝSKÝLÝP
ÝCRA DAÝRESÝ 2013/341 TLMT.
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri : Çorum Ýli, Ýskilip Ýlçesi, Hacýpiri Mahallesi Boþcakavak Mevkii 175 Ada, 392 Parsel, 15 Nolu
Baðýmsýz Bölüm. Taþýnmaz üzerinde; l Bodrum +1 Zemin + 4 normal kattan oluþan 6 katlý Betonarme karkas
bina inþa edilmiþtir. Binanýn duvar dolgusu yýðma tuðla ile yapýlmýþtýr. Binanýn iç ve dýþ cephesi sývalý ve boyalýdýr, halihazýrda mesken olarak kullanýlmakta, Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadýr. Çatýsý ahþap
malzeme ile yapýlmýþ oturtma çatýdýr. Çatý örtüsü Marsilya tipi kiremitle kaplanmýþtýr. Elektriði ve suyu mevcuttur. Binada yaklaþýk %20 oranýnda yýpranma mevcuttur. Bina kaloriferli ve asansörlüdür. Þehir merkezine
yakýn ve þehir stadyumunun karþýsýndadýr. Bina 3 (B) sýnýðý yapý tarzýnda yapýlmýþtýr. Satýþa konu Daire:
Binanýn 3. kat Güney-Doðu cephesinde bulunmaktadýr. Meskende l Salon, 3 oda, l mutfak,
2 balkon, l kiler, antre, hol, banyo ve WC bulunmaktadýr. Kapý pencere doðramalarý ahþap
malzemeden yapýlmýþ ve boyalýdýr. Camlarý takýlý, mutfak tezgah ve tezgah üstü dolaplarý ahþaptýr.
Döþeme kaplamalarý ahþap ve ýslak zeminler seramik kaplamadýr.
Adresi
: Hacýpiri Mh. Ülkü Sk. N:6/15 Ýskilip / ÇORUM
Yüzölçümü
: BÝNANIN ALANI: 1.134,68 m2, DAÝRENÝN ALANI:147,00 m2
Arsa Payý
: 1/20
Ýmar Durumu
: Ýmar planýnda toplu konut alanýna rastlamaktadýr, ayrýk nizam 5 kat yapý yapmaya müsadelidir, inþaat ruhsatý ve yapý kullanma izni vardýr (Ayrýntýlý bilgi dosyamýzda mevcuttur)
Kýymeti
: 80.850,00 TL
KDV Oraný
: %1
Kaydýndaki Þerhler
1. Satýþ Günü
: 13/11/2014 günü 14:20- 14:25 arasý
2. Satýþ Günü
: 09/12/2014 günü 14:20 - 14:25 arasý
Satýþ Yeri
: ÝSKÝLÝP BELEDÝYESÝ MÜZAYEDE SALONU (ENCÜMEN TOPLANTI SALONU)
Satýþ þartlarý :
1-Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý
ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki
beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ
giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2-Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka
teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir.
3-ipotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere
dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý
tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4-Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133üncü maddesi
gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep
olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve
ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet
kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen
alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak
isteyenlerin 2013/341 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý,
7-Ýþ bu arttýrma ilaný tebligat yapýlamayan borçlu ve diðer tüm ilgililere ÝÝK 127 madde uyarýnca teblið yerine
kaim olmak üzere ilan olunur.29/09/2014
(ÝÝKm.126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 993) www.bik.gov.tr
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 9 EKÝM 2014
Asansör maðduru kadýn hukuk
mücadelesini kazandý
Ç
Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu
üyeleri, Toprak Mahsulleri Ofisi’ni ziyaret etti.
‘Üreticiyi korumak
vazifemiz’
Ç
orum Ticaret Borsasý
Yönetim Kurulu üyeleri,
Toprak Mahsulleri Ofisi’ni
ziyaret etti.
Ticaret Borsasý Baþkaný
Ali Bektaþ ziyarette borsa
çalýþmalarý hakkýnda TMO
Çorum Þube Müdürü Fahri
Kesepara’ya bilgi verdi.
Rekabetin kaliteyi
artýrdýðýný dile getiren Bektaþ,
satýþ salonu ile birlikte kaliteli
ve kalitesiz ürün arasýndaki
farký ortaya çýkardýklarýný
söyledi. Bektaþ, borsa olarak
Çorumlu sanayici, üreticilere
her zaman en iyi ve en hýzlý
hizmeti vermeyi amaç
edindiklerini belirtti.
TMO Çorum Þube
Müdürü Fahri Kesepara ise,
borsalarý hem koruyucu hem
kurtarýcý olarak gördüklerini
belirterek, borsa yöneticilerine
ziyaretten dolayý teþekkür etti.
Ziyarette baþkan
yardýmcýlarý Turan Ünlü,
Hasan Kýlýçarslan ile meclis
üyesi Mustafa Þükrü Abraþ
hazýr bulundu.
24 trafik kazasýnda
1 ölü, 47 yaralý
Ç
orum’da 2-8 Ekim tarihleri
arasýnda 24 ayrý trafik
kazasý yaþanýrken, 1 kiþi öldü
47 kiþi de yaralandý.
Çorum merkezde yaþanan
18 kazada 32 yaralanýrken, 1
kiþi hayatýný kaybetti. Ýlçelerde
yaþanan 6 trafik kazasýnda ise
yaralý bilançosu 15 kiþi oldu.
Bir ölümlü kaza olarak
kayýtlara geçen trafik kazasý,
Bahçelievler Mahallesi’nde
bayramýn son günü yaþandý.
55 AF 833 plakalý araçla
seyreden araç sürücüsü Y.M.
(41), yaya olarak yürüyen N.B.
isimli 64 yaþýndaki kadýna
çarptý. Olay yerinde aðýr
yaralanan N.B. kaldýrýldýðý
Hitit Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi’nde tüm
müdahalelere raðmen
kurtarýlamadý.
Haber Merkezi
orum'da çalýþtýðý hastanedeki asansörün
düþmesi sonucu sakat kalan ve Saðlýk Bakanlýðý ile asansör firmalarý hakkýnda dava
açan kadýna, 8 yýl süren hukuk mücadelesinin
ardýndan 128 bin 528 lira maddi ve manevi
tazminat ödenmesine karar verildi.
Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý bir kamu hastanesinde çalýþan Aynur Koçak (42), 2005 yýlýnda hastanede bindiði asansörün düþmesi sonucu sakat kaldý.
Koçak hakkýnda ilgili kurumlarca yüzde
79 oranýnda sakat raporu verildi.
Belden aþaðýsýnda sakatlýk oluþan ve yürüme güçlüðü yaþayan Koçak, avukatý Mehmet Solmaz aracýlýðýyla Saðlýk Bakanlýðý ve
asansör firmalarý hakkýnda Çorum 3. Asliye
Ceza Mahkemesi'nde dava açtý. Asansör firmalarýnýn yetkilileri R.Ç. ve S.Ç'nin 2 ay 15'er
gün hapis cezasýna çarptýrýlmasýna karar veren
mahkeme, daha sonra hapis cezasýný paraya
çevirerek, sanýklarýn bin 275'er lira ödemelerine hükmetti.
Avukat Solmaz, Çorum 1. Ýþ Mahkemesi'ne, Saðlýk Bakanlýðý ve asansör firmalarýnýn
aleyhine maddi ve manevi tazminat davasý açtý.
Mahkemedeki duruþmalarda ifade veren
Aynur Koçak, hastanede yataklý tedavi gören
hastalarý servislerine götürmek, kendisine verilen tahlilleri de laboratuvara ulaþtýrmak için
asansörleri kullandýðýný belirtti.
Olay günü bir hastayý 3'üncü kattaki ser-
visine götürdükten sonra tekrar bindiði asansörün düþtüðünü ifade eden Koçak, asansörün
sürekli olarak arýzalandýðýný ve bu durumun
da hastane yönetimi tarafýndan bilindiðini iddia etti.
BÝLÝRKÝÞÝ RAPORUNA ÝTÝRAZ
Mahkemeye 16 Haziran 2006'da sunulan
bilirkiþi raporunda iki ayrý asansör firmasýnýn
yüzde 50'þer oranýnda kusurlu olduðu belirtildi.
Koçak'ýn avukatý Solmaz da Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý kamu hastanesinin de denetimleri gerçekleþtirmemesi nedeniyle kusurlu
olduðunu belirterek, rapora itiraz etti.
Bunun üzerine 7 Aralýk 2009 tarihinde
ikinci kez hazýrlanan bilirkiþi raporunda, Koçak'ýn kazada kusuru bulunmadýðý, iki ayrý
asansör firmasýndan birinin yüzde 50, diðerinin de yüzde 25 oranýnda kusurlu olduðu vurgulandý.
Ayrýca asansörün bakým ve onarýmlarýnýn bu iþlerin fenni, teknik ve kanuni sorumluluðunu taþýyabilecek nitelikte ve ehliyetteki
þahýslara yaptýrýlmamasý, asansörün mevzuata
uygun olarak yýllýk kontrollerinin yaptýrýlmamasý sebebiyle Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý kamu hastanesinin yüzde 25 oranýnda kusurlu
bulunduðu da raporda yer aldý.
YARGITAY TAZMÝNATI AZ
BULDU
1. Ýþ Mahkemesi 2011 yýlý Þubat ayýnda
davayla ilgili olarak Koçak'a Saðlýk Bakanlýðý
Çorum Kargý ilçesi Cumhuriyet
Yatýlý Bölge Ortaokulu onarým
inþaatý yapým iþi.
Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans
Salonu
Saat: 10.00
***
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe, 3442 ada
no, 5 parsel no, Ulukavak
Mahalle/Mevki de bulunan
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 70.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Engelsiz Yaþam Bakým
Rehabilitasyon ve Aile Danýþma
Maerkezi Müdürlüðü
Temizlik ve kalorifer yakma
hizmet alýmý iþi.
Yer: Engelsiz Yaþam Bakým
Rehabilitasyon ve Aile Danýþma
Maerkezi Müdürlüðü / Çorum
Saat: 10.00
***
13 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesi, ada 3309,
parsel 6, cilt 88, sayfa 8615, 2.
kat 4 nolu baðýmsýz bölümde
kayýtlý olan 63/350 arsa paylý,
ana gayrimenkulü arsa vasfýnda
olan kömürlük eklentili mesken
vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 90.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
14 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum il merkez ilçe, 1683 ada
no, 5 parsel, 19 nolu baðýmsýz
bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 68.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Çorum Belediye Baþkanlýðý
Su malzemesi alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi Hizmet
Binasý 5. kat Ýhale Odasý
Saat: 11.00
***
Elektrik Üretim A.Þ Genel
Müdürlüðü (EÜAÞ) Altýnkaya
HES Ýþletme Müdürlüðü
2 adet prefabrik bina alýmý iþi.
Yer: EÜAÞ Altýnkaya HES
Ýþletme Müdürlüðü KolayBafra/Samsun
Saat: 14.00
***
15 EKÝM
Çorum Belediye Baþkanlýðý
Çöp konteyneri alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi Hizmet
Binasý Ýhale Odasý
Saat: 11.00
***
16 EKÝM
Çorum Sosyal Güvenlik Ýl
Müdürlüðü
Çorum Sosyal Güvenlik Ýl
Müdürlüðü silahsýz 01/01/2015
ile31/12/2017 tarihleri arasý (3
yýl) 36 ay süreli 11 kiþi özel
güvenlik hizmet alýmý iþi.
Yer: Gülabibey Mah. Cengiz
Topel Cad. No: 120 Çorum
Saat: 10.00
***
17 EKÝM
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl
Müdürlüðü
Temizlik ve Teknisyen
Yardýmcýsý hizmet alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl
Müdürlüðü baðlý kuruluþu
(Konukevi) Valilik ek binasý 8.
kat
Saat: 14.00
***
Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme
Yurdu Müdürlüðü
Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme
Yurdu Müdürlüðü bakým hizmet
alýmý iþi.
Yer: Mimar Sinan Mah. 8.
Cadde Çorum
Saat: 10.00
***
21 EKÝM
Çorum Belediye Baþkanlýðý
Arýtma Tesislerine personel
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi Hizmet
Binasý 5. kat Ýhale Odasý
Saat: 11.00
***
Çorum Gýda Kontrol
Laboratuvar Müdürlüðü
ICP-MS laboratuvar cihazý alýmý
iþi.
Yer: Çorum Gýda Kontrol
Laboratuvar Müdürlüðü
(Hýdýrlýk Caddesi No: 171)
Saat: 10.00
***
22 EKÝM
Çorum Kamile-Hacý Ahmet
Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Çorum Kamile-Hacý Ahmet
Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü mutfaðýnda yemek
piþirme yoluyla mamul yemek
alýmý, daðýtýmý ve servis
hizmetleri alýmý iþi.
Yer: Çorum Kamile-Hacý Ahmet
Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
Çorum Belediye Baþkanlýðý
Bilgi Ýþlem personeli hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi Hizmet
Binasý 5. kat Ýhale Odasý
Saat: 15.00
***
24 EKÝM
Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü
Çorum Sosyal Güvenlik Ýl
Müdürlüðü ile baðlý Sosyal
Güvenlik Merkezleri
hizmetlerinin yürütülmesinde
kullanýlmak üzere 02/01/2015
ile 31/12/2015 tarihleri arasýnda
254 gün 2 adet sürücülü binek
(sedan) araç temini hizmet alýmý
iþi.
Yer: Gülabibey Mah. Cengiz
Topel Cad. No: 120
Saat: 10.00
***
Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali
Ýþler Daire Baþkanlýðý
Silahsýz özel güvenlik hizmeti
alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve
Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý
Kuzey Kampüsü Mühendislik
Fak. yaný Rektörlük Binasý 2. kat
Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
27 EKÝM
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
19 TD 212 plakalý, 2012 model
Volkswagen marka Jetta 1.2 TSÝ
105PS CMFRT MAN tipli,
beyaz renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 55.000
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
30 EKÝM
Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali
Ýþler Daire Baþkanlýðý
Yazýlým ve Lisans alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve
ve iki ayrý asansör firmasýnýn 88 bin 528 lira
maddi, 10 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti. Bu karardaki manevi tazminat
oranýný az bulan Koçak'ýn avukatý Solmaz, kararý temyiz hakkýný kullanarak Yargýtay'a taþýdý.
Yargýtay 21. Hukuk Dairesi, mahkemenin verdiði karardaki maddi tazminat oranýný
aynen kabul ederken, manevi tazminat olan
10 bin liranýn az olduðu gerekçesiyle kararý
kýsmen bozup, mahkemeye tekrar gönderdi.
Yargýtay'ýn kýsmen bozarak yeniden gönderdiði kararla ilgili görüþ bildiren mahkeme,
Koçak'a 88 bin 528 lira maddi, 40 bin lira ise
manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Mahkeme, tazminatlarýn Saðlýk Bakanlýðý ile iki
ayrý asansör firmasý tarafýndan ödenmesi kararýný da verdi.
Mahkemenin 19 Aralýk 2013 tarihinde
verdiði bu karar, Yargýtay tarafýndan da onandý.
Koçak'ýn avukatý Solmaz, yaptýðý açýklamada, yaklaþýk 8 yýl süren hukuk mücadelesi
sonrasýnda kazandýklarý tazminatýn müvekkiline ödendiðini belirtti.
Asansörün düþmesi sonucu meydana gelen kazada müvekkilinin sakat kaldýðýný ifade
eden Solmaz, "Belden aþaðýsý sakat kalan ve
yürüme güçlüðü çeken müvekkilimin haklarý.
verilen bu kararla kendisine iade edilmiþtir.
Özellikle Yargýtay'ýn mahkemenin ilk kararýnda belirttiði manevi tazminat oranýný az bulmasý da önemlidir" diye konuþtu. (AA)
Çorum mezunu hemþirenin azmi
Ç
ukurova Üniversitesi (ÇÜ) Hemþirelik Yüksekokulu Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Evþen Nazik, 30 yaþýndan önce hemþireyken akademik kariyerini tamamlayarak, en genç hemþire doçent olma unvanýna kavuþtu.
Çukurova Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu yönetim kadrosunda yer alan Evþen Nazik hemþire ve yönetici olmanýn yaný sýra birde akademik kariyer yaparak Türkiye’nin en genç hemþire doçenti unvanýna sahip oldu.
1981 Trabzon doðumlu olan Nazik, ilkokul, ortaokul ve liseyi
Trabzon’da tamamladýktan sonra Gazi Üniversitesi Çorum Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Bölümü’nden 2001 yýlýnda mezun oldu. 2005 yýlýnda Atatürk Üniversitesi Doðum, Kadýn Saðlýðý ve Hastalýklarý Hemþireliði Anabilim Dalýnda yüksek lisans, 2009 yýlýnda ayný anabilim dalýnda doktora eðitimimi tamamlayan Türkiye’nin en genç hemþire doçenti unvanýna sahip akademisyeni Evþen Nazik, Atatürk Üniversitesi
Erzurum Saðlýk Yüksekokulu ve Çukurova Üniversitesi Adana Saðlýk
Yüksekokulu’nda araþtýrma görevlisi olarak görev yaptý. Nazik, 2011
yýlýnda ise Türkiye’nin en genç hemþire doçenti oldu.
“KADIN OLMANIN ÖNEMÝNÝ KAVRADIM”
Akademik kariyeriyle ilgili bilgi veren Nazik, hemþirelik bölümünde okurken, kadýn olmanýn önemini daha iyi anlayarak ikinci sýnýfta bu alanda akademisyen olmaya karar verdiðini söyledi. Nazik þunlarý kaydetti:
“Üniversitede hemþirelik bölümü 2. sýnýfta iken akademisyen olmaya karar vermiþtim. Doðum, kadýn saðlýðý ve hastalýklarý hemþireliði dersini alýrken kadýn olmanýn önemini,
deðerini daha iyi kavradým. Bu derste kendimi mutlu hissediyor ve ders çalýþýrken
keyif alýyordum. Yurtta arkadaþlarýmla, evde annemle, kardeþlerimle, akrabalarýmla
bilgilerimi paylaþtýkça faydalý olduðumu
Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý
(Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale
hissediyordum. Mezun olmadan bu dalda
Salonu
uzmanlaþmak istediðimi fark ettim. Daha
Saat: 14.00
sonra lisansüstü eðitim için Atatürk Üni***
31 EKÝM
versitesi’ne baþvurdum. Nedenini bilmiT.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk
yordum ama hep 35 yaþýndan önce doçent
Mah.) Satýþ Memurluðu
olmak istiyordum. Sanýrým hedefi olunca,
Çorum merkez Çepni
ona ulaþmak için elinden geleni yapabiliMahallesi’nde bulunan 3 ayrý
taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla
yor insan.”
satýþý iþi.
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
9 EKÝM
Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje
Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü
17
Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale
Salonu
Saat: 10.00-10.35
***
3 KASIM
T.C Ýskilip Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip
ilçesi, Karlýk köyü, Çayýr
mevkii, 130 ada no, 22 parsel
nolu taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 282.376,12
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
2. Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip
ilçesi, Karlýk köyü, Çayýr
mevkii, 130 ada no, 20 parsel
nolu taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 112.512,96
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.10-14.15
***
Çorum Kamile-Hacý Ahmet
Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Çorum Kamile-Hacý Ahmet
Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü þoförlü araç
kiralama iþi.
Yer: Çorum Kamile-Hacý Ahmet
Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
12 KASIM
T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Çorum il, merkez ilçe,
Gülabibey Mah. 2930 Ada No, l
Parsel No, 714,99 m2, arsa
niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 318.816,00
Yer: Çorum Adliye Sarayý
Müzayede Salonu
Saat: 11.00-11.05
"KADIN KANSERLERÝNÝ ARAÞTIRACAÐIM"
Hemþirelik Yüksekokulu Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Evþen Nazik, 30
yaþýndan önce hemþireyken akademik kariyerini tamamladý.
Doðum, Kadýn Saðlýðý ve Hastalýklarý Hemþireliði Anabilim Dalýnda yüksek lisans ve doktorasýný tamamlayan Yrd. Doç. Dr. Nazik,
yüksek lisans tezinde gebelerin gebelik süresince yaþadýklarý yakýnmalarla baþ etme yöntemlerini araþtýrdýðýný, doktora tezinde ise hemþirelikte bakým modellerinden biri olan, Orem’in öz bakým modelini kullanarak doðum sonu bakýmý verdiðini söyledi. Ýlk doðumunu yapan 63 kadýný 7 hafta boyunca evlerinde takip ettiðini anlatan Nazik, lisansüstü
eðitiminde gebelik ve doðum gibi konularla ilgilendiðini, þu anda ise jinekolojik kanserlerin ilgisini çektiðini ve bu alanda daha fazla bilimsel
çalýþmalar yapacaðýný ifade etti.
ERKEKLERÝN MESLEÐÝN GELÝÞÝMÝNE ETKÝSÝ
Günümüzde profesyonellik yolunda ilerleyen hemþirelik mesleðinin geçmiþte sadece kadýnlar tarafýndan yapýlmýþ olmasýnýn zorluklarýnýn yaþandýðýný söyleyen Nazik, 2007’de yapýlan düzenlemelerle erkeklerin yasal olarak hemþirelik mesleðinin bir üyesi olduðunu söyledi. Nazik, þöyle konuþtu:
“Dünyada ve ülkemizde hemþirelik, yalnýzca kadýnlara özgü bir
meslek olmaktan çýktý ve bu duruma paralel olarak karma bir meslek olmasý konusunda istek ve eðilimler de giderek yaygýnlaþtý. Erkek hemþirelerin toplumdaki hemþirelik imgesini deðiþtirerek, mesleðin geliþimini olumlu yönde etkilediðini düþünüyorum.”(ÝHA)
Bileti
Üzerine pazar
þemsiyesi
erteletmek
devrildi
isteyince
ortalýk karýþtý
Terminalde bir otobüs firmasýna ait yazýhanede,
müþteri ve firma çalýþanlarý arasýnda tartýþma kavgaya
dönüþtü.
Aldýðý bileti erteletmek isteyen müþteri ile firma
çalýþanlarý arasýnda baþlayan sözlü tartýþma kýsa sürede
kavgaya dönüþürken, taraflar birbirlerinden þikayetçi olduklarýný ifade etti.Haber Merkezi
Ýþyerinde
elektrik çarptý
Sungurlu’da Örnek Mahallesi’nde bulunan iþyeri
çalýþanýný elektrik çarptý.
Çalýþtýðý sýrada elektrik akýmýna kapýlan S.K. (23)
tedavi edilmek üzere Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldýrýldý. Bilinci yerinde olmayan S.K.’nýn ifadesinin henüz alýnamadýðý ve tedavisinin sürdüðü kaydedildi.
Haber Merkezi
Buharaevler Mahallesi’nde kurulan Perþembe Pazarý’nda, pazar þemsiyesi 7 yaþýndaki Ý.U.E.’nin üzerine
devrildi.
O.P’ye ait tezgahta bulunan pazar þemsiyesi, rüzgarýn etkisiyle 7 yaþýndaki çocuðun üzerine düþerek hafif yaralanmasýna neden oldu. Babasý H.E. ile birlikte
pazarda alýþveriþ yaparken yaralanan küçük çocuk hastaneye kaldýrýlarak tedavi edildi. Alýnan doktor raporunda hayati tehlikesi bulunmadýðý belirtilen küçük çocuðun ailesi tezgah sahibinden davacý olduðunu belirtti.Haber Merkezi
Hayvan pazarýnda
kavga-2 aðýr yaralý
Sungurlu Hayvan Pazarý’nda önceden aralarýnda husumet bulunduðu iddia edilen iki gurup birbirleriyle kavga etti. Yaþanan kavgada N.Y. (47) ve K.Y. (37) aðýr yaralandý.
Hayati tehlike kaydý ile Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne kaldýrýlan yaralýlarýn ifadesi alýnamazken,
kavgaya karýþtýðý belirtilen R.Y., E.Y, A.K. ve M.K. polis tarafýndan tutuklanarak adliyeye çýkarýldý. Savcýlýk soruþturma
sonunda zanlýlarý serbest býraktý. Haber Merkezi
18 PERÞEMBE 9 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
Belediyespor bayramlaþtý
HALÝL ÖZTÜRK
Ç
orum
Belediyespor’da Yönetim, Tek-
nik Heyet ve futbolcular
önceki akþam lojmanda
bir araya gelerek bayramlaþtýlar. Belediyespor te-
sislerinde yapýlan bayram
ziyaretine orum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül,
Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürü Haþim
Eðer, Amatör Branþlardan
Sorumlu As Baþkan Mustafa Ercan, Finansal ve
Çorum Belediyespor’da Yönetim ve futbolcular lojmanda düzenlenen bayramlaþmada bir araya geldiler
Zonguldak’ta Sebat
hazýrlýðý start aldý
HURÞÝT BOZKURT
S
por Toto üçüncü lig
birinci grupta mücadele eden Zonguldakspor 2 Ekim Perþembe
günü oynadýðý maçta Kýzýlcabölükspor’u 2-0 yenerek Kurban Bayramý’na mutlu bir þekilde
girdi. Puanýný 11’e çýkartan Kýrmýzý-Lacivertli
futbolcular, 3 günlük
Bayram tatilinin ardýndan dün çalýþmalara tekrar baþladýlar.
Geride kalan 5
maçta 11 puan toplayarak
iyi bir grafik çizdiklerini
belirten Zonguldakspor
Teknik Direktörü Cahit
Terzi, yaptýðý deðerlendirmede çarpýcý mesajlar
verdi.
Öncelikle Kýzýlcabölük maçýný deðerlendiren Terzi þu ifadelerde
yer verdi;
Þu ana kadar 5 lig 2
kupa maçý olmak üzere
toplam 7 maç oynadýk.
Þu ana kadar yaptýðýmýz
maçlardaki rakiplerimiz
arasýndaki en iyi rakibimiz Kýzýlcabölük’tü diyebiliriz. Gerçekten çok
genç , çok iyi pas yapan
bir ekip kurmuþlar. Onlarý tebrik ediyorum. Kýzýlcabölük maçý akþamý þok
bir ceza geldi ve o maçý
seyircisiz oynamak durumunda kaldýk. Bu sizi
moral ve motivasyon olarak baya bir etkiledi.
Ama oyuncularýmýz üç
puan almasýný ildi. Ýyi oynamadýk. Kötü oynadýk
ama iyi mücadele ettik.
Bir penaltýmýz kaçtý, iki
gol bulduk. Sonuçta 2-0
kazanmanýn mutluluðu
var.5 maçta 11 puan yaptýk. Gerçekten güzel bir
yoldayýz. Ýnþallah bu güzel gidiþatýmýz devam
edecek. “
Galibiyete sevindikleri kadar Okan’ýn kýrmýzý kart görmesine çok
üzüldüklerini belirten
Terzi;” Okan’ýn kýrmýzý
kart görmesine çok üzüldük. Onun olmayýþý bizi
baya bir sýkýntýya sokacak. Ancak ona göre tedbirini alýp sahaya çýkacaðýz.” Diye konuþtu
Taraftarýn neden olduðu sebeplerden dolayý
aldýklarý cezadan dolayý
takýmýn sýkýntý içine girdiðini bertin Terzi, tartara
þu mesajý verdi:” Taraftarlarýmýzdan ricamýz var.
Bu bizim aldýðýmýz son
ceza olsun. Ceza olmak
hem maddi, hem de manevi takýmýmýzý sýkýntýya
sokuyor. Bundan sonra
daha dikkatli ve centilmen olmalarýný bekliyoruz.”
Hafta sonu oynayacaklarý Trabzon Sebat
maçýndan kesinlikle puanla dönmek istediklerini
anlatan Terzi; Hafta sonunda Trabzon deplasmanýnda Sebat ile karþýlaþacaðýz. Bu maçada çok
büyük önem veriyoruz.
Hazýrlýklara dün baþladýk. Bu karþýlaþmadan en
iyi sonucu alarak yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi
Ýdari Ýþlerden Sorumlu As
Baþkan Fatih Özcan,
Sponsorluktan Sorumlu
As Baþkan Ýsmail hakký
Melendiz, Tesisler Sorumlusu Kerep Kahramantekin, Taraftardan Sorumlu As Baþkan Mustafa
Mertek ve Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli
teknik heyet ve futbolcular ile kulüp çalýþanlarýnýn
tamamý hazýr bulundu.
Baþkan Zeki Gül’ün
konuþmasýnýn ardýndan
sohbet havasýnda geçen
ziyaret sýrasýnda yönetil
tarafýndan getirilen baklava futbolculara ve diðer
tüm misafirlere ikram
edildi. Bayramlaþma töreninde en önemli gündem
maddesi Kýrýkhan galibiyeti ve hafta sonu oynanacak Manavgatspor maçýnýn deðerlendirilmesi oldu..
Oto Drag pazar günü
HÝTOK tarafýndan düzenlenen ve 25 Eylül’de yaðþý nedeniyle ertelenen Oto Drag
yarýþlarý 12 Ekim pazar günü Akkent Toki yolu üzerinde yapýlacak.
YÜKSEL BASAR
H
ÝTOK tarafýndan organize edilen ve 28
Eylül’de yaðýþ nedeniyle
ertelenen Oto Drag yarýþmasý 12 Ekim pazar
günü yapýlacak. HÝTOK
Baþkaný Mehmet Özenç
Akkent Toki yolu üzerinde yapýlacak olan Oto
Drag yarýþlarýna tüm
motor spor tutkunlarýný
davet etti.
Yarýþmalara Çorum ile birlikte
Amasya, Samsun, Ankara ve Yozgat illerinden katýlým olduðunu belirten Baþkan
Özenç yarýþmalarýn bu yýl yedi kategoride yapýlacaðýný söyledi.
Baþkan Özenç yarýþmalara kayýtla-
rýn devam ettiðini ve pazar günü 12.30’da sona ereceðini
söyledi. Pazar günü 12.45’de
verilecek brifingin ardýndan
yarýþmalarýn saat 14.00’de verilecek start ile baþlayacaðýný
belirten Baþkan Özenç yarýþma kategorilerini ise þöyle
açýkladý. 1. Sýnýf 0-1400cc, 2.
Sýnýf 1401-1600 cc, 3. Sýnýf
Süper 1600cc (gti, gsi, vts, vti,
rc, si), 4. Sýnýf 1601- 2001 cc;
5. Sýnýf 2001-2700cc, 5. Sýnýf
2001-2700 cc ve üzeri, 6. Sýnýf
2701 Cc ve üzeri araçlar. 7. Sýnýf ise 4x4 ve 4 çeker araçlar.
Baþkan Mehmet Özenç, heyecan
dolu dakikalarýn yaþanacaðý Hitit Oto
Drag yarýþlarýna tüm Çorumlu yarýþ severleri davet etti.
Görkemspor’un fikstürü belli oldu
Görkemspor 22-25 Ekim tarihlerinde Bartýn’da yapýlacak ikinci etap müsabakalarýna hazýrlýklarýný sürdürüyor
Bartýn’da yapýlacak olan Bayanlar Bölgesel Hentbol Ligi 2. etap maçlarýnda
Görkemspor 22 Ekim’de Kocaeli Gençlikspor ile baþlayacak grupta son maçýnda
25 Ekim cumartesi günü Amasra Belediyespor ile mücadele edecek.
ÖZGÜR ARZOÐLU
ençlik Görkemspor’un Bartýn’da oynayacaðý ikinci
G
etap maç programý açýklandý. 22-25 Ekim tarihleri
arasýnda Bartýn’da yapýlacak Bölgesel Bayanlar Hentbol
Liginde müadele edecek Gençlik Görkemspor A 2 grubunda mücadele eden ve ilk etap maçlarýnda karþýlaþmadýðý dört takýmla maç yapacak.
Bartýn’daki ilk maçýnda 22 Ekim Çarþamba günü
saat 17.00’de Kocaeli Gençlikspor ile karþýlaþacak olan
Görkemspor ikinci maçýnda 23 Ekim perþembe günü saat 15.00’de Urla Belediyespor ile karþýlaþacak. 24 Ekim
cuma günü saat 17.00’de Lüleburgaz Gençlikspor ile
mücadele edecek olan Gençlik Görkemspor son maçýnda ise 25 Ekim cumartesi günü saat 17.00’de Amasra
Belediyespor ile karþýlaþacak.
Yedi takýmýn mücadele edeceði A grubunda ilk dört
sýrayý alan takýmlar 2. lige yükselmeye hak kazanacaklar. Ýlk etap maçlarý sonunda Urla Belediyespor üç maçýnýda kazanarak lider durumda bulunurken Kocaeli
Gençlikspor 4 puanla ikinci ayný puanla Metropolspor
ikinci sýrada yer alýrken Amasra Belediyespor ise 2 puanla dördüncü sýrada bulunuyor. Türközü Belediyespor
ayný puanla beþinci Gençlik görkemspor ile Lüleburgaz
Gençlikspor ise puansýz olarak son iki sýrada yer alýyorlar.
Estetik Eðitim’de cimnastik çalýþmasý
HARUN AKKAYA
E
stetik Eðitim Merkezi bünyesinde cimnastik çalýþmasý baþlatýl-
dý, Çorum’da 2006 yýlýnda Esra ve Levent Estetik’in üstlendiði Estetik
Eðitim
Merkezi’nde
cimnastik dersleri veril-
meye baþlandý. Artistik
Cimnastik uzmaný Gözde Çiftçi tarafýndan verilen derslere miniklerin
ilgisi halye yüksek oldu.
Cimnastik sporunun özellikle çocuklarýn
vücut geliþimine büyük
katký saðladýðýný belirten
antrenör Gözde Çiftçi 312 yaþ aralýðýnda oluþturulan derslerde temel hareketlerin öðretildiðini
söyledi. Küçük yaþta bu
sporu yapan miniklerin
beden hakimiyetine sahip, esnek el ayak koordinasyonu geliþmiþ, kas
kemik yapýsý güçlenmiþ
ve denge sahibi olmuþ
bir çocuk olarak yetiþeceðini belirten Gözde
Çiftçi velilerden çocuklarýný cimnastik sporu ile
saðlýklý bireyler olarak
yetiþtireceklerini belirterek çalýþmalara katýlmaya davet etti.
Estetik Eðitim Merkezinde eðitim gören miniklere Cimnastik dersi uygulamasý baþladý
PERÞEMBE 9 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
SAHÝBÝNDEN SATILIK
19
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
* 1200 m2 tam inþaat alanlý
* 4 kata ruhsatlý
* Saat Kulesine 400 m
* Belediye Kültür Evi (Velipaþa Konaðýna) 50 m
* Milönü Caddesine 29 m
* Arka yola 18 m cepheli
* 259 ada 5 parseldeki mülk 1500 m2 alýnabilecek
eski ev yerleri
TARLA
* Yaydiðin 153 ada 11 ve 12 parsel toplam
47 dönüm
* Yol cephesi 61 m
* Küçük Sanayi Sitesi sýnýrýnda ve imar sýnýrýnda
* Ankara Yoluna 1700 m
* Cemilbey Caddesine 1800 m
* Saat Kulesine 5 km. mesafede
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
* Yaydiðin 161 ada 3 parselde
* 40 dönüm
* 245 metre yol cepheli
* Cemilbey Caddesine 500 metre
* Ankara Yoluna 5 km
* Saat Kulesine 5 km mesafede
Ýrtibat Tel: 0 532 742 41 48
(Ç.HAK:2607)
TARLA
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
Çimento Fabrikasý karþýsýnda açýlacak olan et restoranýmýz için ;
* Yiyecek içecek sektöründe benzer pozisyonda en az 1 yýl deneyimli
* Ekip çalýþmasýný ön planda tutabilen
* Güleryüzlü ve diksiyonu düzgün
* Ýletiþimi kuvvetli
* Müþteri memnuniyeti odaklý
* Esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilecek
* 30 yaþýný geçmemiþ
* Askerlik hizmetini tamamlamýþ (Erkekler için)
ELEMANLAR ARIYOR
HAT P-11b adý verilen gezegenin atmosferinde su buharýna rast-
Dünya'nýn dört katý büyüklüðündeki bir gezegende su bulundu.
Bilim adamlarý, uzayýn derinliklerinde Neptün büyüklüðündeki bir
gezegende su olduðunu keþfetti.
"Nature" dergisinde yayýmlanan araþtýrmaya göre, Dünya'dan 124
ýþýk yýlý (yaklaþýk 1 katrilyon kilometre) uzaklýktaki Kuðu Takýmyýldýzý'nda yer alan bir yýldýzýn yörüngesinde bulunan ve HAT P-11b adý verilen gezegenin atmosferinde su buharýna rastlandý.
ABD'nin Maryland Üniversitesi'nden araþtýrmacýlar, Amerikan
Havacýlýk ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait Hubble Spitzer ve Kepler teleskoplarýný kullanarak atmosferini inceledikleri gezegenin, Dünya'dan dört
kat büyük olduðunu belirtti.
Bilim adamlarý, yörüngesinde bulunduðu yýldýzýn önüne geçtiðinde gezegenin emdiði ýþýðýn renklerini ölçerek atmosferinde su olduðunu
ortaya çýkardý. Ölçümler sýrasýnda gezegenin atmosferinde bulut olmamasý, bilim adamlarýna yardýmcý oldu.
Ölçümler, HAT P-11b gezegeninin atmosferinin, yüzde 90 oranýnda hidrojenden ve önemli ölçüde su buharýndan oluþtuðunu gözler önüne
serdi.
Daha önce bu tekniðin sadece Jüpiter gibi büyük gök cisimlerinde
kullanýlabileceði sanýlýyordu.
HAT P-11b gezegeninin, yýldýzýna çok yakýn olduðu için yaþam
barýndýramayacak kadar sýcak olduðu belirtildi.(TRT Haber)
YÝTÝK
DEVREN SATILIK
LOKANTA
Otel Pithana karþýsýnda faal
durumda, hazýr müþterisi olan,
saðlýk sorunlarý nedeniyle satýlýk
kelepir lokanta.
Mür. Tel: 0 536 848 91 58
ÇÝÐDEM
MODA GELÝNLÝK EVÝ
* Gelinlik * Niþanlýk
* Kýna Kaftanlarý ve
aksesuar çeþitlerinde
% 50 indirim
Gazi Üniversitesi Çorum MYO Endüstriyel Elektronik Bölümünden almýþ olduðum diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür.
Tel: 0 364 225 50 74
Yeniyol Mah. Eskisaray Sk.
Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D
Gazel Makina San. Tic.
Ltd. Þti.
Organize San. Bölgesi
8. Cad. No: 4
Tel: 254 96 30
SATILIK LÜKS
DAÝRELER
3. Stad Sokak’ta 120 m2 yeni 2 adet
daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
0 533 771 08 18
Yoðun Bakým
Hemþiresi
alýnacaktýr
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Mür. Tel: 0 535 897 30 00
ARKADAÞLARI
ARIYORUZ
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
* Diksiyonu düzgün
* Ekip çalýþmasýna uyumlu
* Bilgisayar kullanabilen
* En az lise mezunu bayan çalýþma
arkadaþlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:2956)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak
üzere kaynakçýlar
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen
yapýlmasý gerekmektedir.
Adres: Kulaksýz Sk. No: 8/A
Tel: 225 61 77
BAYAN ELEMAN
ALINACAKTIR
Marketimizde çalýþtýrýlmak
üzere deneyimli bayan kasiyer
aranmaktadýr.
Mür. Tel: 0 533 922 90 21
(Ç.HAK:2957)
Bu gezegende su bulundu
landý.
KAYNAKÇILAR ÝDEAL HOME
ALINACAKTIR BAYAN ÇALIÞMA
MARKET ELEMANI
ARANIYOR
Akaryakýt istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere
Bay-Bayan eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:2683)
Gazi Caddesi 5. Sokak 4/6 (Layýk
Apt.) 110 m2 Gazi Caddesini gören
daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 717 30 93
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
(Ç.HAK:2967)
SATILIK
DAÝRE
(Ç.HAK:1589)
(Ç.HAK:2966)
(Ç.HAK:2958)
Özyýldýz Isý Mühendislik
Adres: Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No: 119/22
0 532 498 76 48-0 537 285 76 26
GSM: 0 543 457 2707
(Ç.HAK:2968)
(Ç.HAK:2712)
Doðalgaz su tesisatýnda çalýþacak Usta ve Çýraklar
alýnacaktýr.
Maaþ+SSK+Yemek
HAZNEDAR
SOFRASI
Gazi Caddesi No:121/A Çimento Fabrikasý Karþýsý ÇORUM
Müracaatlarýn þahsen ve cv ile yapýlmasýný rica ederiz.
(Ç.HAK:2702)
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
Bay ve Bayan Garson alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2745)
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
* KAYNAKÇI
* BOYACI
* TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2311)
(Ç.HAK:2734)
MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam
edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme
becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere
(Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK
eðitimi verilerek,
çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak
yetiþtirilecektir.
Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica
olunur.(Kýsa özgeçmiþ ile)
ADRES:
Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A
ÇORUM
TEL: 230 1202
CEP: 532 453 4296
MUTLU PETROL-TÜRKÝYE PETROLLERÝ
Ankara Asfaltý 1.Km (Cýtroen Karþýsý)
0 364 254 00 50 - Çorum
Canbolat HAYIR
Salih oðlu 1986 Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:2963)
BAY-BAYAN ELEMAN
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý, Merzifon Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum C sýnýfý ehliyetimi ve Çorum Emniyet
Müdürlüðünden almýþ olduðum 19 DZ 452 plakalý
kamyonetimin ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür.
Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere;
Erkekler için askerliðini yapmýþ,
35 yaþýný aþmamýþ,
Adnan DOÐAN
Cuma oðlu 1965 Çorum Doðumlu
VASIFSIZ BAY-BAYAN
Elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:2962)
- YAKAMOZ TURÞU KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ.
YÝTÝK
(Ç.HAK:2940)
Osman KOLDAÞ
Þükrü oðlu 1/1/1949 Çorum Üyük Köyü Doðumlu
(Ç.HAK:2960)
(Ç.HAK:2884)
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Tel : 0364 254 95 37
Adres : Ankara yolu 16.km Çorum
‘Tarih yazmak sizin elinizde’
Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, bir kulüplerinin tarih olduðunu diðerini 2. lige taþýyarak tarihe geçme
þansýnýn futbolcularýn elinde olduðunu belirterek onlara olan inançlarýnýn tam olduðunu söyledi. Bir þehri
sevindirmek ve üzmenin futbolcularýn elinde olduðunu belirten Baþkan Zeki Gül, Kýrýkhan galibiyetiyle iki
bayramý bir arada yaþadýklarýný söyledi. Gül, Belediyespor tesislerinin yapýmý için yazýþmalarýn sürdüðünü
belirterek en kýsa sürede inþaatýna baþlayacaklarýný açýkladý.
Ç
orum Belediyespor
Baþkaný Zeki Gül, Kýrýkhanspor deplasmanýnda
alýnan galibiyetle iki bayramý birden kutladýklarýný
belirterek bu baþarýdan dolayý tüm futbolcularý tebrik
etti. Kýrmýzý Siyahlý takýmda önceki akþam lojmanda
düzenlenen bayramlaþma
töreninde yaptýðý konuþmada hem sevincini hemde beklentileri konusunda
görüþlerini belirten Baþkan
Gül zaman zamanda espriler yaptý.
Ýnançlarýnda uðurun
olmadýðýný ancak kendisinin gittiði maçlarda takýmýn kazanamadýðýný belirten Baþkan Gül ‘Yeterki
siz galip gelin biz deplasman maçlarýna gitmeyelim. Bu galibiyet tüm þehre
büyük moral oldu, ilaç gibi
geldi. Biz geçtiðimiz gün-
lerde oynadýðýmýz maçta
gösterdikki 1. lig takýmýna
karþý bile mücadelesini verecebilecek güçte. Kendi
performanslarýný gösterdikleri zaman futbolcularýmýzýn yenemeyeceði takým
yok.
Bayramda hepiniz
memleketlerinizde ailelirinizle geçirdiniz. Bizde sizin ailenizin bir parçasý
olarak sizi ziyarete geldik
ve bayramýný tebrik ediyorum. Allah hepimizi saðlýk
ve afiyet içerisinde böyle
mübarek günlere ve gecelere ulaþmayý nasip etsin’
dedi.
Baþkan Gül konuþmasýnda daha sonra futbolculara nasihatlarda bulundu. Futbolcularýndan kendi
kabiliyetlerini kýymetini
bilmelerini ve ona göre oynamalarýný isteyen Gül
‘Hesap verebilir konumda
olmak çok zor. Birde sizler benim konumuma kendinizi koyun ve ona göre
sahada mücadele eden. Benim gibi tüm yönetici arkadaþýmda olaya ayný ciddiyet içinde yaklaþýyor.
Bu þehri hem sevindirmek hemde üzmek sizin
elinizde. Her geçen gün
daha tecrübeli hale
geliyoruz. Hem imkanlarýmýz artýyor
hem tecrübemiz. Ýlk
seneden
bizimle
olan arkadaþlar iyi
bilirler yaþadýðýmýz
sorunlarý ve sýkýntýlarý. Kaldýðýmýz yer
sorunda ekonomik
olarak çok kötü durumdaydýk.
Ancak þimdiye
baktýðýmýzda þükürler olsun çok daha
iyi þartlardayýz. Maddi düzeyde çok üst düzey olmasada verdiðimiz bedelleri
karþýlayacak kadar maddi
imkanlara sahibiz. Biz olaya sadece maddi olarak
bakmýyoruz hepinize karþý
manevi bir sevgimizde bulunuyor. Ben hepinize yaklaþýrken kendi evladýma
davranýyormuþ gibi yaklaþýyorm. Çorum futbolunu
yukarýlara taþýmak tarih
yazmak sizlerin elinde. Bir
kulübümüz tarih oldu. Bu
kulübü üst liglere taþýyarak
tarihe geçmek için çalýþma
yapýyoruz.
Bu noktada yerini be-
lirledik gerekli yazýþmalarda sona gelindi Çorum Belediyespor tesislerinin yapýmýna en kýsa sürede baþlayacaðýz. Sizlerden de isteðim Belediyespor’a bir
ilki yaþatýn ve 2. lige çýkartýn. Yeni tesislere 2. lig takýmý olarak gidelim’ dedi.
Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül
PERÞEMBE 9 EKÝM 2014
Ýncedal’dan sert uyarýlar
T
eknik Direktör Yavuz
Ýncedal, dünki taktik
çalýþma sýrasýnda sert
uyarýlarda bulundu. Saha
kenarýndaki futbolcularla
duvar pasý yaparak gol çalýþmasý yaptýran Ýncedal,
futbolcularýn rahat tavýrlarý ve istedikleri dýþýndaki hareketleri üzerine çalýþmayý durdurdu ve sert
uyarýlarda bulundu. Lakayýt hakaretlerin çalýþmada
olmamasý isteyen Ýncedal,
‘Herkes iþini yapacak zorlu bir maça hazýrlanýyoruz
kimse ciddiyetten uzaklaþmasýn, Herkes konulan
kurallara uyacak’ dedi. Bu
ikazýn ardýndan taktik çalýþma kaldýðý yerden devam etti.
Belediyespor, Manavgat’a bileniyor
P
Çorum Belediyespor’un dün yaptýðý taktik çalýþmada futbolcular hayli hýrslý görüldü
Yasin Pamay Avrupa
Þampiyonasý kampýnda
Avrupa Kick Boks
Þampiyonasý’nda Çorum
Gençlikspor sporcusu
Yasin Pamay milli
formayla ringe çýkacak.
Yasin Pamay milli formayý giyecek
rýnda kurulan istasyon aletlerinde çabuk
kuvvet hareketleri yaptýrdý. Bu çalýþma
sýrasýnda özellikle son bölümde yapýlan
deparda futbolculardan tempo isteyen Ýncedal daha sonra yarý sahada taktik çalýþma yaptýrdý.
Takýmý üçe ayýran Ýncedal bir takýmý saha arkasý ve kenarlarýnda pas yapmak için duvar olmalarýný istedi. Diðer
iki takým ise kendi arasýnda ve saha kenarýndaki duvar paslarý ile gol çalýþmasý
yaptýrdý. Bu çalýþma sýrasýnda yapýlan hatalara tepki gösteren Ýncedal sert uyarýlarda bulundu.
Çalýþmanýn son bölümünde yarý sahayý biraz büyüterek taktik çift kale maç
yaptýran Ýncerdal bu çalýþmasý ise kenardan izlemekle yetindi. Çorum Belediyespor Manavgatspor maçýnýn hazýrlýklarýný
bugün saat 11.30’da Dr. Kýlýçcýoðlu Stadý’nda yapacaðý antrenmanla sürdürecek.
Mustafa Þaþmaz Vadili Türkspor’da
K
Ç
orum Gençlikspor’dan Yasin Pamay
Avrupa Full Contack Büyükler Avrupa
Þampiyonasý’nda milli forma ile ringe çýkaak.
20-24 Ekim tarihleri arasýnda Ýspanya’da yapýlacak olan Avrupa Full Contack
Kick Boks Þampiyonasý’nda mücadele edecek milli takým Niðde’de kampa girdi. Milli
takým kampý 18 Ekim’e kadar sürecek ve
milli takým daha sonra þampiyona için Ýspanya’ya gidecek,
Bu yýl Ordu’da yapýlan Türkiye Þampiyonasý’nda altýn madalya kazanan Yasin
Pamay bu baþarýsý ile milli takýma girmeye
hak kazanmýþtý. Geçtiðimiz yýllarda bir çok
Türkiye Þamiyonluklarý bulunan Çorum
Gençlikspor sporcusu Yasin Pamay hedefinin Avrupa Þampiyonasý’nda kürsüye çýkmak olduðunu söyledi.
azar günü grup lideri Manavgatspor
ile sahasýnda karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor hazýrlýklarýný dün yaptýðý çalýþma ile sürdürdü. Teknik Direktör
Yavuz Ýncedal yönetiminde Nazmi Avluca sahasýnda saat 11.30’da yapýlan antrenmana sakatlýklarý bulunan Utku ve
Sefa Akýn katýlmazken kaleci Osman takýmdan ayrý olarak güçlendirme çalýþmalarýný sürdürdü.
Çalýþma öncesinde futbolcularla geleneksel toplantýsýný yapan Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ligde baþarýlý olmak
için agresif olmak zorunda olduklarý bu
nedenle futbolculardan topa ve rakibe
karþý agresif olmalarýný istedi.
Topla olarak yapýlan koþunun ardýndan Ýncedal, futbolculara kýsa süreli tempolu koþular yaptýrdý ve son bölümde
yüzde yüz tempo yapýlan koþu ile sona
eren bu çalýþmarýn ardýndan saha kena-
Çorum Belediespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal taktik
çalýþma sýrasýnda istedikleri yapmayan futbolculara sert uyarýlarda bulundu
ýbrýs’da yaþayan
Çorumlu Mustafa
Þaþmaz 2. lig takýmlarýndan Vadili Türkspor
ile anlaþtý.
Çorum’da Gençlerbirliði’nde baþladýðý futbol hayatýný daha sonra
Çorum Belediyespor’da
sürdüren Mustafa Þaþmaz yeni sezon için 2.
ligde mücadele eden Vadili Türkspor’la anlaþtý.
Akhisar Belediyespor’da forma giyen Kenan Özer’in yetiþtiði kulüp olan Vadili Türkspor
takýmý geçen sezon 2.
ligde play-off final maçýný kaybederek 1. lige
yükselme þansýný kay-
betti.
Transferin son gününde Vadili Türkspor
ile anlaþan Mustafa Þaþ-
maz önümüzdeki günlerde baþlayacak yeni
sezonda takýmýný üst lige taþýmak için mücadele edecek.
Sefa Akýn’dan
kötü haber...
Ç
orum
Belediyespor’da Manavgatspor
maçý öncesinde Sefa
Akýn’dan kötü haber geldi. Sefa bu hafta kesin
yok önümüzdeki hafta Ýstanbul maçýnda belli deðil.
Kýrýkhanspor maçýnýn ardýndan sað arka
adelesinde aðrý oluþan
Sefa Akýn Baþýbüyük’ün
arka adalesinde kýsmi yýrtýk tesbit edilidðini belirten masör Ali Köseer, bu
futbolcunun tedavisine
hemen baþladýklarýný söyledi.
Sefa Akýn’ýn bu hafta sonu oynanacak Manavgatspor maçýnda forma giyemeyeceðini, önümüzdeki hafta sonu oynayacaklarý Ýstanbulspor
maçýnda ise forma giyip
giymeyeceðinin belli olmadýðýný belirten Köseer,
yetiþtirmeye çalýþacaklarýný açýkladý.
Sefa Akýn Baþýbüyük
Utku’da korkulan olmadý
Ç
Mustafa Þaþmaz imza töreninde görülüyor
orum Belediyespor’da dün yapýlan çalýþmaya belindeki rahatsýzlýðý nedeniyle katýlmayan Utku’da
korkulan olmadý. Dün öðleden sonra MR’ý çekilen Utku’nun sakatlýðýnýn ciddi olmadýðý ve bugünki çalýþmaya katýlacaðý öðrenildi.
Kaleci Utku dün yapýlan çalýþmaya aðrýlarý nedeniyle katýlmamýþ ve tedbir amaçlý olarak dinlendirilmiþti. Öðleden sonra çekiler MR’ýnda sorun çýkmadýðý
açýklandý.
Download

9 ekim.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi