Hastaneler
kime emanet
edilecek,
bakalým
Cezalar kapýda
Hitit Ortak Saðlýk ve Güvenlik Birimi çalýþma hayatýnda yeni iþ güvenliði uygulamalarý hakkýnda iþletmeleri uyardý;
Hitit Ortak Saðlýk
ve Güvenlik
Birimi Sorumlu
Müdürü ve A
Sýnýfý Ýþ Saðlýðý
ve Güvenliði
Uzmaný
Cengizhan Lek,
eksik
uygulamalarýn
yüksek cezalarla
karþýlýk
bulacaðýný ifade
etti.
MUSTAFA DEMÝRER/HABER YORUM
Saðlýk Bakanlýðý'nca sözleþme
yapýlan Kamu Hastaneleri Birliði
Genel Sekreterleri'nin iki yýllýk
görev süreleri doluyor. Çorum
da kapsam dahilinde...
* SAYFA 4’DE
Hitit Ortak Saðlýk ve Güvenlik Birimi Sorumlu Müdürü ve A Sýnýfý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uzmaný Cengizhan Lek, yeni uygulamalarla ilgili bilgi
Mavi Otel, 1 Aralýk 2014 Pazartesi günü saat 13.30'da hizmete açýlacak.
Mavi Otel
gün sayýyor
* HABERÝ 10’DA
* HABERÝ 2’DE
ÇORUM
ÝSKENDER LAHMACUN
n
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Alo Paket
213 32 42
Gazi Cad. No: 13/B
ÇORUM
(Ç.HAK:514)
26 KASIM 2014 ÇARÞAMBA
ÇORUM rekabetçi
gücü ile þaþýrtýyor
Türkiye Genç Ýþadamlarý Derneði
(TÜGÝAD), yaptýðý araþtýrmayla 81
ilin üretim ve ihracat verilerini analiz
ederek il bazýnda rekabet gücünü
belirledi. Buna göre Çorum bazý
sektörlerde rekabet ve ihracatçý yönü
ile öne çýkýyor.
2014 yýlý ilk dokuz aylýk
dönemde yapý ruhsatý verilen
daire sayýsý Samsun'da 7.818,
Tokat'ta 4.819, ve Amasya'da
3.522, Çorum'da 3.136 oldu.
* HABERÝ 6’DA
Dodurga’da maden ocaðýný ziyaret eden CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve bir grup parti yöneticisi ile maden sahibi arasýnda gerginlik
Madende gerginlik
* HABERÝ 3’DE
* HABERÝ 2’DE
Mantar toplamaya
gitti, 6 gündür kayýp
Çorum'un Kargý ilçesinde
mantar toplamak için evinden
ayrýlan ve 6 gündür kendisinden
haber alýnamayan 83 yaþýndaki
kiþinin bulunmasý için kokuya
duyarlý iz sürme köpekleri ve
termal kameralarla arama
çalýþmasý yapýlýyor.
* HABERÝ 7’DE
Sanayi Sitesi, hýrsýzlýk
olaylarýndan þikâyetçi
‘Turan’a kadar yýlmayacaðýz’
Çorum Ülkü
Ocaðý üyesi
gençler, MHP'nin
merhum lideri
Baþbuð Alparslan
Türkeþ'in 97.
doðum yýlý
nedeniyle
yürüyüþ
düzenledi.
"Turan'a kadar
yýlmayacaðýz."
diyen gençler,
Baþbuð'u andý.
* HABERÝ 16’DA
8 yaþýndaki Ýlknur Okumuþ (sað baþta), hayalindeki evin resmini
Hayalini
resimle anlattý
Bayat ilçesine baðlý Çukuröz köyünde
çýkan yangýnda oturduklarý evleri
tamamen yanan 8 yaþýndaki Ýlknur
Okumuþ, hayalindeki evin resmini
çizdi.
* HABERÝ 7’DE
Ülkücüler sloganlar ve tekbirler eþliðinde Hürriyet Meydaný'na geldi.
Türkiye 300 Uygur için devrede
Tayland'da bir
ormanda sahte
pasaportlarla
yakalanan 300
Uygur Çin'e iade
edilirse ölüm
cezasý ile karþý
karþýya kalacak.
Dýþiþleri Bakanlýðý
ise Türkiye'ye
getirilmeleri için
harekete geçti.
* HABERÝ 11’DE
Sürücülerin
muayene çilesi
* HABERÝ 11’DE
Ýlçe belediyeleri
araçlarýný alýyor
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn
yerel yönetimlere 'Çevre
Destekleri' devam ediyor. Bu
kasamda; Laçin ve Ýskilip
Belediyesi'ne Yol Süpürme
Aracý, Osmancýk Belediyesi'ne
Atýk Su Artýma tesisi için 150
Bin TL, Bayat Belediyesi'ne de
Çöp Konteynýrlarý için 50 Bin TL
desteði saðlanacak.
* HABERÝ 5’DE
Çorum’un yapý
ruhsatý karnesi
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn yerel yönetimlere 'Çevre Destekleri' devam ediyor.
Dýþiþleri Bakanlýðý Uygur Türkleri için harekete geçti.
* HABERÝ 7’DE
Sadýk Efe
Özlem Zeren
Çorumlu öðretmenleri
Ankara’da temsil ettiler
* HABERÝ 10’DA
2
Cezalar kapýda
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 26 KASIM 2014
Hitit Ortak Saðlýk ve Güvenlik Birimi çalýþma hayatýnda yeni iþ güvenliði uygulamalarý hakkýnda iþletmeleri uyardý;
EROL TAÞKAN
zýrda bu hizmeti almayan
iþletmeler her bir ay için 11
on zamanlarda yaþabin TL ceza ödemekle karnan iþ kazalarýnýn
þý karþýya. 11. Ayda oldugündeme taþýdýðý Ýþ
ðumuz
da dikkate alýnýrsa
Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði koceza 11 x 11.000,00 TL=
nularýndaki uygulamalar
121 bin TL gibi astronohakkýnda bilgi veren Hitit
mik rakamlara ulaþmaktaOrtak Saðlýk ve Güvenlik
dýr.
Birimi Sorumlu Müdürü ve
A Sýnýfý Ýþ Saðlýðý ve GüÇalýþma ve Sosyal
venliði Uzmaný Cengizhan
Güvenlik Bakaný Sayýn
Lek, eksik uygulamalarýn
Faruk Çelik'in yaptýðý
yüksek cezalarla karþýlýk
açýklamaya göre iþletmelebulacaðýný ifade etti.
re ÝSG hizmetleri almasý
için son bir kez süre verileÇalýþma ve Sosyal Gücektir. Bu süre yaklaþýk
venlik Bakanlýðý’nýn çalýþolarak Aralýk ayý sonuna
ma hayatýnda yeni sayfalar
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði yaptýrýmlarý baþladý.
tekabül etmektedir. ÝSG taaçtýðýna deðinilen açýklamakip üzerinde sözleþmesi
da, cezalarýn da kapýda ololmayan veya sözleþme onayý bulunmayan iþletmeler
duðuna vurgu yapýlýrken, uygulamanýn detaylarý, iþletbu cezalarý geriye dönük olarak ödemek durumunda kamelerin bilgisine sunuldu.
lacaklardýr. Bu süre içerisinde anlaþma yapan ve ÝSG TaHitit Ortak Saðlýk ve Güvenlik Birimi tarafýndan
kip Sistemi üzerinde listelenen iþletmeler cezai yaptýyapýlan yazýlý açýklamada. konunun önemine dikkat çerýmdan etkilenmeyecekler. Fakat bu süre içerisinde, iþ
kilirken, A Sýnýfý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uzmaný Cenkazasý veya denetim geçiren iþletmeler için, bu süre söz
gizhan Lek, açýklamasýnda þu bilgileri paylaþtý; “Bilinkonusu olmayacaktýr. Ýþletme o tarih itibarý ile geriye
diði üzere, 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ve 6331 sayýlý Ýþ Saðdönük cezai müeyyideye maruz kalacaktýr.
lýðý ve Güvenliði (ÝSG) Kanunu iþverene çeþitli sorumSon dönemde artan ölümlü iþ kazalarýnýn ardýndan
luluklar yüklemektedir.
bu alanda ki denetimler sýklaþmýþtýr daha da sýklaþacakBu çerçevede iþletmeler tehlikeli sýnýflarýna göre
týr. Yukarýda yaklaþýk olarak verilen astronomik cezalaAz Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sýnýflara ayrýlrýn ödenmesi ile karþý karþýya kalýnacaktýr. Ülke çapýnda
mýþtýr. Genel olarak ifade edilecek olursa imalat (Makisadece kýsa süre için inþaatlarda yapýlan denetimlerde
ne, Mobilya, Çelik konstrüksiyon, Oto tamir bakým vb.)
yaklaþýk 1000 tane inþaat Þantiyesi ÝSG tedbirlerini alinþaat ve akaryakýt istasyonlarý gibi iþ kollarý tehlikeli ve
mamaktan veya eksik almaktan dolayý mühürlenmiþtir.
çok tehlikeli sýnýfta yer almaktadýr. Market, elektrikli ev
Çorum'da maalesef bundan payýný almýþ ve bir çok inþaaletleri satýþý gibi ticari faaliyetler az tehlikeli sýnýfta yer
at þantiyesi mühürlenmiþtir.
almaktadýr.
Hitit OSGB olarak bizler Ankara ve Çorum'da iki
Tehlikeli ve çok tehlikeli sýnýfta yer alan iþletmeler
þubesi olan bir iþletmeyiz. Adýmýzdan da anlaþýlacaðý
1 kiþi çalýþtýrýyor dahi olsalar kýsmi zamanlý olarak iþyeüzere Çorumluyuz. Ekibimiz, sektörde duayen kabul
ri hekimi ve iþ güvenliði uzmaný çalýþtýracaklar, ya da bu
edilen kiþilerden oluþmaktadýr. Çorum ve Ankara ile birhizmeti veren Ortak Saðlýk Güvenlik Birimlerinden hizlikte bu illere sýnýrý olan Sinop, Samsun, Amasya, Yozmet alacaklardýr. Bu iþletmelerden bir kýsmý ayný 6331
gat, Çankýrý, Kastamonu, Konya, Eskiþehir, Bolu, Kýrýksayýlý yasanýn 7. Maddesi gereði, aldýklarý hizmetle ilgikale, Kýrþehir ve Aksaray illeri ile bu illerin ilçelerinde
li ödedikleri bedellerin bir kýsmýný geri alabilmektedirfaaliyet göstermekteyiz. Hemen hemen her iþ kolunda
ler. Bunula ilgili olarak SGK il müdürlüklerine baþvuruhizmet vermemiz hasebiyle her alanda uzmanlaþmýþ duda bulunulmasý gerekmektedir.
rumdayýz.
Ülkemiz genelinde bu hizmeti almasý gereken iþBu bilgi ve uzmanlýðýmýzý Çorumlu hemþerilerimiletme sayýsý yaklaþýk 680 bin adet olmakla birlikte, Çaze de sunmaktayýz. Sadece cezai müeyyide için deðil
lýþma Bakanlýðý denetim sistem üzerinde kayýtlý olan ve
kazasýz ve huzurlu çalýþma ortamlarýnýn oluþturulmasý
ÝSG hizmeti alan iþletme sayýsý 200 binler civarýndadýr.
için varýz. Uzman personelimiz ÝSG takip sisteminde
Geriye kalana yaklaþýk 500 bin iþletme denetimlerin yobelirtilen çalýþma süreleri çerçevesinde iþyerlerimize ruðun olmamasý, bilgi eksikliði veya ulaþýlamamýþ olmasý
tin ziyaretler gerçekleþtirmektedirler. Kanunda belirtilnedenlerinden dolayý bu hizmeti almamýþtýr.
diði çerçevede bu en az ayda bir kez olmaktadýr. Ýþlet01.01.2014 tarihi itibarý ile bu zorunluluk tehlikeli
memizin ve firmamýzýn ihtiyaç tespit etmesi durumunda
ve çok tehlikeli iþletmeler açýsýndan baþlamýþtýr. Halihabu ziyaret periyodu daha da sýklaþtýrýlmaktadýr. Maalesef bu alanda da çeþitli suiistimaller görülmektedir. Periyodik ziyaretler ya hiç yapýlmamakta sadece fatura
gönderilmekte yada eksik personel ile yapýlmaktadýr.
Yani ya sadece iþ güvenliði uzmaný gitmekte, yada sadece iþyeri hekimi.
Sistem ile amaçlanan, iþyerlerinde "sýfýr" kaza ve
"sýfýr" meslek hastalýðý olmasý. Bunun için Ortak Saðlýk
Güvenlik firmasýnýn ve iþyerinin koordineli olarak çalýþma yapmasý þarttýr. Aksi takdirde "þekil þartýný" yerine
getirmek maksadý ile fatura ödenerek sorunlar çözüleGelip görmeniz menfatinize olacaktýr.
mez. ÝSG sözleþmelerinin yapýlmasýndan, sistem onaylarýndan iþveren sorumludur. E-devlet þifresi ile onaylanmayan sözleþmeler geçerli olmamaktadýr. Daha sonraki süreçte sistemden silinen sözleþmeler de geçerli deðildir. Ýþverenlerimizin bu konuda bilinçli olmasý ve zaman zaman ÝSG takip sistemi üzerinde kontrol yapmasý
gerekmektedir.”
S
(Ç.HAK:3287)
Demiroðullarý 26 yýllýk
Çorum halý ve mobilya
maðazasýný kapatýyor
Tüm ürünlerde büyük indirimler
Hitit Ortak Saðlýk ve Güvenlik Birimi Sorumlu Müdürü ve A Sýnýfý Ýþ Saðlýðý
ve Güvenliði Uzmaný Cengizhan Lek, yeni uygulamalarla ilgili bilgi verdi.
Çorum’un yapý ruhsatý karnesi
T
ürkiye'de yapý ruhsatý verilen yapýlarýn yüzölçümü
%39,2, yapý kullanma izin belgesi verilen yapýlarýn
yüzölçümü %17,3 arttý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre,
2014 yýlý ilk dokuz aylýk dönemde yapý ruhsatý verilen
daire sayýsý Samsun'da 7.818, Tokat'ta 4.819, ve Amasya'da 3.522, Çorum'da 3.136 oldu.
2014 yýlýnýn ilk dokuz ayýnda bir önceki yýla göre
belediyeler tarafýndan yapý ruhsatý verilen yapýlarýn bina
sayýsý %25,6, yüzölçümü %39,2, deðeri %54,4, daire sayýsý %33,3 oranýnda arttý.
Yapý ruhsatý verilen binalarýn 2014 yýlý Ocak-Eylül
aylarý toplamýnda; yapýlarýn toplam yüzölçümü 173,1
milyon m² iken; bunun 98,1 milyon m2'si (%56,6) konut, 46,4 milyon m2'si (%26,8) konut dýþý ve 28,6 milyon m2'si (%16,6) ise ortak kullaným alaný olarak gerçekleþti.
Kullanma amacýna göre 124,8 milyon m² (%72,1)
ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlý binalar sahip oldu. Bunu 9,6 milyon m² (%5,6) ile kamu eðlence, eðitim, hastane veya bakým kuruluþlarý binalarý izledi.
Yapý sahipliðine göre, özel sektör 151,6 milyon m²
(%87,6) ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 18,8 milyon
m² (%10,8) ile devlet sektörü ve 2,8 milyon m² (%1,6)
ile yapý kooperatifleri izledi. Daire sayýsýna göre ise, toplam 809 bin 597 dairenin 761 bin 525'i özel sektör, 37
bin 406'sý devlet sektörü ve 10 bin 666'sý yapý kooperatifleri tarafýndan alýndý.
Ýllere göre 29,6 milyon m2 (%17,1) ile Ýstanbul en
yüksek paya sahip oldu. Ýstanbul'u, 18,8 milyon m²
(%10,9) ile Ankara, 7,8 milyon m² (%4,5) ile Bursa illeri izledi. Yüzölçümü en düþük olan iller sýrasýyla Muþ,
Ardahan ve Tunceli oldu.
Daire sayýlarýna göre, Ýstanbul ili 165 bin 996 adet
(%20,5) ile en yüksek paya sahip oldu. Ýstanbul'u 77 bin
2014 yýlýnýn ilk dokuz ayýnda bir önceki yýla göre
belediyeler tarafýndan yapý kullanma izin belgesi verilen
yapýlarýn bina sayýsý %15,8, yüzölçümü %17,3, deðeri
%29,7, daire sayýsý %12,1 oranýnda arttý.
Yapý kullanma izin belgesi verilen binalarýn 2014
yýlý Ocak-Eylül aylarý toplamýnda; yapýlarýn toplam yüzölçümü 112,3 milyon m2 iken; bunun 67,5 milyon
m²'si (%60,1) konut, 28,5 milyon m2'si (%25,4) konut
dýþý ve 16,3 milyon m2'si (%14,5) ise ortak kullaným alaný olarak gerçekleþti.
Kullanma amacýna göre 79,7 milyon m² (%71,0)
ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlý binalar sahip oldu. Bunu 6,3 milyon m² (%5,6) ile toptan ve perakende ticaret binalarý izledi.
Yapý sahipliðine göre, özel sektör 98,2 milyon m²
(%87,5) ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 11,3 milyon
m² (%10,0) ile devlet sektörü ve 2,8 milyon m² (%2,5)
ile yapý kooperatifleri izledi. Daire sayýsýna göre ise, toplam 568 bin 570 dairenin 519 bin 597'si özel sektör, 36
bin 576'sý devlet sektörü ve 12 bin 397'si yapý kooperatifleri tarafýndan alýndý.
Ýllere göre 21,1 milyon m2 (%18,8) ile Ýstanbul en
yüksek paya sahip oldu. Ýstanbul'u 11,9 milyon m²
(%10,6) ile Ankara, 5,8 milyon m² (%5,2) ile Antalya izledi. Yüzölçümü en düþük olan iller sýrasýyla Bayburt,
Batman ve Ardahan oldu.
Daire sayýlarýna göre, Ýstanbul ili 110 bin 584 adet
(%19,4) ile en yüksek paya sahip oldu. Ýstanbul'u 54 bin
514 adet (%9,6) ile Ankara ve 33 bin 679 adet (%5,9) ile
Ýzmir illeri izledi. Daire sayýsý en az olan iller sýrasý ile
Batman, Bayburt ve Muþ oldu. (Haber Merkezi)
LASTÝK ve AKÜLER’DE
KIÞ KAMPANYASI
Kubbeli Cad. No: 56
Tel: 224 55 98
*Yeni Lastik Satýþý
*Akü Satýþý
*Lastik Oteli
*Rot Ön Düzen Ayarý
(Ç.HAK:3243)
www.akaosgb.com.tr
ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ HÝZMETLERÝ
(Ç.HAK:2502)
* ACÝL DURUM PLANLARI
* RÝSK DEÐERLENDÝRMESÝ
* ÝÞE GÝRÝÞ MUAYENELERÝ
* ÝÞ YERÝ HEKÝMLÝÐÝ
* ÝÞ GÜVENLÝÐÝ
UZMAN HÝZMETLERÝ
* ÝÞ SAÐLIÐI VE
GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMLERÝ
(Ç.HAK:3295)
Yapý kullanma izin belgesi verilen yapýlarýn yüzölçümü %17,3 arttý
ÞEN KARDEÞLER ROT BALANS
Demiroðullarý Halý ve
Mobilya Maðazasý
Tel: 0 364 213 99 66 Faks: 0 364 213 99 77 Cep Tel: 0 532 366 46 85
Yavruturna Mah. Kavukçu Sokak 27/3 ÇORUM - e-mail: [email protected]
375 adet (%9,6) ile Ankara ve 34 bin 731 adet (%4,3) ile
Ýzmir illeri izledi. Daire sayýsý en az olan iller sýrasý ile
Hakkari, Muþ ve Tunceli oldu.
*Balance Lastik Ayarý
*Jant Düzeltme
*Far Ayarý
* Nitrojen Gazý
Çepni Mahallesi Tarým Caddesi No: 55 (ÇESOB binasý karþýsý) ÇORUM
Tel: 0364 213 47 29 * [email protected]
Fatih Batit (0 532 560 09 43) Mehmet Yaðlý (0 533 733 45 86)
ÇARÞAMBA 26 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
3
CHP’yi madenden kovdu
Ç
orum’un Dodurga ilçesinde çalýþmalarý durdurulan
maden ocaðýný ziyaret eden CHP Ýl Baþkaný Cengiz
Atlas ve bir grup parti yöneticisi ile maden sahibi arasýnda gerginlik yaþandý.
Dodurga ilçesinde bulunan özel bir þirkete ait maden ocaðýnýn faaliyetleri Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlýðý Ýþ Teftiþ Kurulu'nun denetimleri sonucu, görülen eksiklikler nedeniyle durduruldu. Denetimler sonucu yeraltýndaki maden ocaðýndaki üretim durdurma
kararýnýn ardýndan iþveren ve iþçiler arasýnda anlaþmazlýk çýktý. Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve bir grup parti yöneticisi bugün sabah saatlerinde vardiya saati baþlangýcýnda madeni ziyaret ederek iþçilerle bir araya geldi. Atlas ve beraberindekiler iþçilerle görüþürken maden sahasýna gelen
Çelikler Madencilik sahibi Hüseyin Güler, CHP’lilerden ocaðý terk etmelerini istedi. Firma yetkilileri ve partililer arasýnda yapýlan görüþmede zaman zaman gerginlikler yaþandý. Hiçbir iþletmenin kapatýlmasýndan ve iþçilerin iþsiz kalmasýndan yana olmadýklarýný dile getiren
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Güler’e maden ocaðýnýn
den sizin biz gideriz” diyerek karþýlýk verdi.
Güler’in “Sizin milleti galeyana getirmeye hakkýmýz yok. Bu maden ocaðýnýn çalýþmasýný istemiyorsunuz” sözlerini ise Atlas, “yanýlýyorsunuz” þeklinde cevap verdi.
CHP heyetinin ilçeye dün de geldiðini belirten
Güler, “Siz dünde geldiniz milleti galeyana getirdiniz.
Ben denetimden korkmuyorum. 13 yýldýr iþçilerimiz çalýþýyor. Böyle bir þey olmaz. Siz iþverene böyle mi davranýyorsunuz? Burasý benim iþ yerim. Ýþçinin ekmeðiyle oynuyorsunuz. 13 yýldýr bir þey olmadý. Biz iþçiyi riske atmýyoruz” ifadelerini kullandý.
Atlas, son olarak “kibarca kovulduk” dedi.
Maden sahibinin il genel meclisi üyelerini suçlamalarý üzerine konuþan Ýl Genel Meclisi Burçin Polat
da, “Dodurga ile aðzýmýzdan bir kelime çýkmadý. Bu kadar ölü olduktan sonra giderilmeyecek bir eksiklik yok.
Tazminatýný yüksekten ödememek” diye konuþtu.
RUZ"
"YETKÝLÝLERÝ GÖREVE DAVET EDÝYO-
Daha sonra konuyla
ilgili bir açýklama yapan
Atlas, madende iþçilerin direk iþten çýkarýlmadýðýný
ancak iþten çýkartýlmaya
zorlandýðýný söyledi. Atlas,
“Burada devlet yanýltýlýyor.
Devlet yetkilileri yanýltýlýyor. Gerek Dodurga Kaymakamý gerek Çorum valimiz eksik bilgiyle donatýlmýþ. Valimizin eksik bilgisi
olmasa maden ocaðýnda iþten çýkartýlma söz konusu
deðil diye bir açýklamasý
var. Bunu yapmazdý. Ýþten
çýkarýlma söz konusu deðilse siz neden buradasýnýz?
Ýþten çýkartýlma söz konusu
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, madencilerin haklarýný savunduklarýný belirtti.
deðilse siz neden buradasýakýbetini sordu.
nýz? Madene sokulmuyorsanýz iþten çýkarýlmýþsýnýz. BuBunun üzerine maden ocaðýný “ben mi kapattým”
rada bir hak gaspý var. Çorum valisini göreve davet edidiyen Güler, “Sizin CHP’li meclis üyeleri Dodurga hakyoruz. Ýþ kaybý iþten çýkarýlma yoksa bu olaya el koymakýnda sürekli demeç verip Dodurga’yý ‘denetleyin, kasý lazým. Ýktidar partisi ve diðer muhalefet partilerinin
patýn, kapatýn’ diye siz kendiniz demediniz mi? Bütün
gelmesi lazým. Milletvekillerinin gelmesi lazým. Burada
iþçiler duysun. Bir de gelmiþsin iþçiye destek veriyorsiyaset üstü bir durum var. Biz buradan tüm yetkilileri
sun. Olmaz ki yazýk. Siz kendiniz kapattýrdýnýz bu ocagöreve davet ediyoruz” diye konuþtu.
ðý. Ben iþçiyi çýkarmýþ mýyým? Ben iþçiyi çýkarmamý"BU YASALAR ÜRETÝME KARÞI ÇIKAN
þým. Hala benim iþçimdir. Hepsi burada. Dün benim serYASALAR"
visim gitti buraya geldiler tekrar dönüp gittiler. Ben çýFirma
yetkilisi Kadir Güler ise, mevcut çýkan yakarmadým ki iþçiyi. Ýþçi benim halada çalýþýyor” þeklinsalar sonunda iþveren artý Çalýþma Bakanlýðýndan gelen
de konuþtu.
müfettiþlerin yeterli bilgiye sahip olmamasýndan dolayý
Denetimler sonucu müfettiþler tarafýndan kapatýyer altý ocaðýnýn kapatýldýðýný iddia ederek, “Ýþveren de
lan ocaða iþçi sokamayacaðýný insanlarý riske atamayaben bu baský altýnda çalýþmamam diyor. Olay bu. Eksik
caðýný dile getiren Güler, “Þu anda ocakta 60 kiþi çalýþýolan bir güvenlik tedbiri yok. 12 yýldýr bu ocak çalýþýyor. Hepsi de biliyor. Ocak kapanmasýn diye. Risk olyordu. Ancak Çalýþma Bakanlýðýndan gelen arkadaþlar
masýn diye. Ýleriye dönük. Bu insanlarý da aldým hiçbikapatmaya gelmiþler. 135 ocaðý kapattýk burasý 136.
risini çýkarmadým hepsini de deðerlendirmek istiyorum.
ocak dediler. Giderilmeyecek bir eksiklik yok. Ancak
Ýl Genel Meclis üyeleriniz her gün demeç veriyorlar.
müfettiþlerin niyeti kapatmak. Yeni yasaya göre 4 vardiDenetleyin diye. Ben buna saygý duyarým. Denetlediler.
ya olacak yýlbaþýndan sonra. Yeraltýnda yemek yenmeMüfettiþler kapattý. Türkiye’de bir dünya maden ocaðý
yecek. Bu tür geliþmeler var. Bizim ocaðýmýzda yemek
kapatýldý. Ýskilip’teki maden ocaklarý da kapatýldý. Bilgiiçin gidiþ geliþ 3 saat sürer. 6 saat olursa çalýþma süresi
niz var mý? Hiçbirinizin bilgisi var mý? Yok. Bende ekiþçi hiçbir iþ yapamaz. Çýkan yasalar bilinçsizce olduðu
siklik yok. 4 madde eksikliði var o da önemli deðil ama
için iþveren de bu þartlarda çalýþmam çok zor diyor.
kapattýlar. Yeryüzünde görevlendirme yaptýðým zaman
Olaylar yasayla önlenseydi Ermenek’teki olaylar oliþçiyi yerüstü yapmam lazým. Devletin kanunu var. Türmazdý. Yasayla önlenemeyecek olaylar. Bilinçsizce çýkkiye Kömür Ýþletmesine sorun yeraltýndan bir iþçi yer
tý bu yasalar. Madencinin önünü kapatmak için çýktý.
üstüne çýktýysa yerüstü þartlarý ve kanunlarý geçerlidir.
Kapatýldý da. Bu yasalar üretime karþý çýkan yasalar. 301
Orada bir iþ kazasý olsaydý ben onu nasýl göstereceðim.
kiþi ölmeseydi daha önceki yasalar devam edecekti. Ne
Siz benim iþçimsiniz ben sizin hiçbirinizi çýkarmamýoldu 301 kiþi hayatýný kaybetti. Allah rahmet eylesin
þým. Çalýþýyorsanýz devam edersiniz” dedi.
sonra yasa çýktý. Arkasýndan 18 kiþi hayatýný kaybetti.
Konuþmasýný bitirdikten sonra Güler, “Benim iþAyný zamanda Isparta’da 185 kiþi öldü. Niye çýkmayý
yerimi terk edin. Benim iþyerimize giremezsiniz” diye
yasaklamadýlar. Þu anda yeraltýna alýnmýyorlar. Ýþçilere
CHP’lilerden maden sahasýndan gitmelerini istedi. Buyer üstünde görevlendirme yaptýk. Bu arkadaþlar yerüsnun üzerine Atlas, “Sinirlenmeyin. Biz terk ederiz. Matünde çalýþmayýz diyorlar” dedi.(ÝHA)
Dodurga’da maden ocaðýný ziyaret eden CHP Ýl Baþkaný Cengiz
Atlas ve bir grup parti yöneticisi ile maden sahibi arasýnda gerginlik yaþandý.
Köse vatandaþla buluþtu
C
HP Çorum
Milletvekili Tufan
Köse, geçtiðimiz hafta
içi bir dizi ziyaretlerde
bulundu.
Çorum merkez ve
köylerine yaptýðý
ziyaretlerinde
vatandaþlarla buluþan
Köse, sorunlarý
dinleyip bilgi aldý.
Köse’ye ziyaretlerinde
Ýl Genel Meclis Üyeleri
Yýldýz Bek ve Burçin
Polat Solmaz eþlik etti.
(Haber Merkezi)
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, geçtiðimiz hafta içi bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Dodurga’da bulunan maden ocaklarýnda geçici süreyle iþ durdurma kararý alýnmýþtý.
8 mm Laminat
Parke iþçilik
dahil m2
Ýthal Duvar Kaðýdý m2
11,00¨
Yerli Duvar Kaðýdý m2
(Ç.HAK:3259)
*
*
*
*
*
*
*
NELER YAPIYORUZ?
Alçý
Alçýpan
Boya
Patlatma Doðal Taþ
Dekoratif Ýç Cephe
Dýþ Cephe Isý Yalýtýmý
TV Üniteleri
TV Ünitesi
Uygulamamýz
*
*
*
*
*
*
*
*
Gergi Tavan Sistemleri
Mobilya Ýç Dizayn
Asma Tavan
Bölme Duvar
Kýrým/Yýkým
Tamirat Tadilat
Duvar Kaðýdý
Cam Mozaik ve Çeþitleri
OÐUZ
26,00¨
Referanslarýmýz:
* Þenöz Demir Çelik, * Ýmza Conset,
* Mekan Cafe Bar, * Adalet Haným Sitesi
B.5, * O Ses Çið Köfte, * Cinonlar,
* Toyota Þamlýoðlu Plaza, * Karamel
Pastanesi, * Ýlke Gýda, * Doðu Mobilya,
* Uðural Pompa Bosch Servisi, * Songül
Taban, * Efe Elektrik, * Baðcývan Rot Balans.
DÝZAYN
ÝÇ MÝMARLIK
Karakeçili Mah.
Alaybey Sok. 85/A
777 04 08
0 543 285 26 29
Ankara Yolu 3. km ÇORUM Tel: (0364) 333 10 50 (pbx)
(Ç.HAK:3281)
8,00¨
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 26 KASIM 2014
Hastaneler kime emanet
edilecek,
bakalým
HABER
S
MUSTAFA DEMÝRER/HABER YORUM
aðlýk Bakanlýðý'nca sözleþme yapýlan Kamu Hastaneleri
Birliði Genel Sekreterleri'nin iki yýllýk görev süreleri doluyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde 81 þehirde hastane
genel sekreterleri, yardýmcýlarý, ilçe hastanelerinde görev
yapan yöneticiler ya deðiþecek ya da sözleþmeleri yenilenecek.
Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani de yaklaþýk iki yýldýr Çorum'da hizmet veriyor. Dr. Happani'nin Saðlýk Bakanlýðý'nca Ankara'ya çaðrýldýðý belirtiliyor.
Edinilen bilgilere göre, ülke genelinde 30-35 kentin
hastane genel sekreterleri ile sözleþme yapýldý. Çorum’un da
aralarýnda bulunduðu diðer illerle ilgili çalýþmalar sürüyor.
Bakanlýðýn yeni bir uygulama baþlatarak üniversite has-
YORUM
Mustafa Demirer
taneleri ile devlet hastanelerinin iþbirliði yaptýðý (afiliasyon)
Çorum gibi illerde genel sekreterliðe pratisyen deðil, uzman
hekim atayacaðý belirtiliyor. Ayrýca sözleþme süresi 2 yýldan
2.5 yýla çýkarýlýyor. Bu durumda pratisyen hekim olan Dr.
Turgay Happani ile ayný görevi arzu eden benzer statüdeki
isimlerin genel sekreterliðe atanmasý mevzuata takýlýyor.
Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði görevine atanacak ismin tespitinde siyasetin de çok etkin olduðu biliniyor. Buna Agâh Kafkas'ýn Saðlýk Bakan Yardýmcýsý
olmamasýnýn da payý büyük. Bu çerçevede Çorum Kamu
Hastaneleri Genel Sekreteri'nin AK Parti Çorum Milletvekilleri'nin onaylacaðý isim olmasý bekleniyor.
Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði görevini isteyen birden fazla ismin olduðu ifade ediliyor. Geliþmeler önümüzdeki günlerde belli olacak.
Öteki
4
Duran Durmuþ
Deli Ýbrahim'in torunu…
Parasý olan bedelli askerliði bekler oldu…
………….
At üzerinde doðup…
At üzerinde ölen…
At üzerinde yiyen…
At üzerinde içen…
At üzerinde savaþan…
…………..
Lakin askere gitme çaðý geldiðinde de
kaytarmak için elinden geleni ardýna
koymayan…
"Kýzlarý da alýn artýk askere…" diye
yanýk yanýk ýrlayan…
"Her Türk Asker Doðar" diyen bir
millerin çocuklarý…
Ne haldeler…"
Türk Eðitim Sen’den Anayasa
Mahkemesi’ne þikayet mektubu
Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn ve yönetimi, Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç’a 700 adet imzalý mektup gönderdi.
EROL TAÞKAN
T
ürk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn ve yönetimi, Anayasa Mahkemesi Baþkaný
Haþim Kýlýç’a 700 adet imzalý mektup gönderdi.
Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan uygulanan MEB
Yasasý’ný Haþim Kýlýç’a þikayet ettiklerini söyleyen
Aydýn, “Eðitim camiasýnýn huzurunu kaçýrdýlar.”
dedi.
PTT Merkez Þubesi önünde kýsa bir basýn
açýklamasý yaparak, mektuplar hakkýnda bilgi veren
Selim Aydýn, eðitim sisteminin kaosa sürüklendiðini, belli sendika üyelerine karþý pozitif ayrýmcýlýk
yapýldýðýný dile getirdi.
Açýklamanýn ardýndan PTT görevlilerine mektuplarý teslim eden Selim Aydýn, her biri üyeleri tarafýndan imzalanan mektuplarýn, yaþanan sorunlarý
tek tek aktardýðýný, Anayasa Mahkemesi’nin bu hukuksuzluða dur diyeceðine inandýklarýný ifade etti.
Eleþtirilere cevap verdi
Ö
zgür Eðitim-Sen Ýl
Basýn-Yayýn Sekreteri Oðuz Ayan, eðitim
sistemimize iliþkin öneri
ve çözüm önerilerine yönelik açýklamalarýna gösterilen eleþtirilere cevap
verdi.
Ýþte Ayan'ýn o açýklamasý; "En son yaptýðýmýz basýn açýklamasýnda
eðitim sistemimize iliþkin eleþtirilerimizi ve çözüm önerilerimizi kamuoyu ile paylaþmýþtýk.
Özetle hatýrlatmak gerekirse; eðitim sistemimizin ezbere dayalý, sýnav
odaklý olduðundan bahsetmiþ,bunun yerine deneyime (uygulamaya)
yönelik ve öðrenme merkezli bir eðitim modelinin benimsenmesi gerektiðini ifade etmiþtik. Ayrýca okullarda uygulanan
müfredatýn çok aðýr olduðunu belirterek hafifletilmesi gerektiðini vurgulamýþtýk.
Basýn açýklamamamýzýn ardýndan kamuoyundan
genellikle
olumlu tepkiler aldýk.
Konuya iliþkin yapýlan
eleþtirilerin bir kýsmýnda
ise eðitim sistemimize
iliþkin fikirlerimizin ütopik olduðu, verdiðimiz
örneklerin ülkemiz þartlarýnda uygulanmasýnýn
imkansýz olduðu ifade
edildi.
Söz konusu eleþtirilere cevap vermek ve kamuoyunu aydýnlatmak
amacýyla konuya iliþkin
ikinci bir açýklama yapýlmasý zorunluluðu ortaya
çýkmýþtýr. Özgür EðitimSen "eðitime iliþkin sorunlarý teknik ve bilimsel
boyutta ele alarak tespit
etmek, deðerlendirmek
ve çözüm üretilmesine
katký saðlamak" þeklinde
bir misyonu kendisine þiar edinerek mevcut ideolojik kutuplaþmanýn dýþýnda kalmayý baþarmýþ
ve sorumlu sendikacýlýðýn nasýl olmasý gerektiðini baþta kitlesel sendikalar olmak üzere tüm
kamuoyuna bir kez daha
göstermiþtir.
Eðitim sistemimizin niteliðinin ve verimliliðinin artýrýlmasýna
iliþkin önerilerimize yapýlan eleþtirilerde ülkemiz þartlarýnýn buna uygun olmadýðý söylenmektedir. Acaba bu gerçekten doðrumudur? Sözünü ettiðimiz daha az
ders saati, daha hafif
müfredat, deneyime dayalý ve öðrenme merkezli bir eðitim-öðretim sistemi gerçekten bir ütopyamýdýr?
Öncelikle müfredat
konusundan baþlayalým.
Halen ilk ve orta dereceli okullarda uygulanan
müfredat yatay olarak
çok geniþ olmasýna karþýn derinliði olmayan sýð
bir müfredattýr. Baþka bir
ifadeyle söylemek gerekirse müfredatta çok fazla konu olduðu için konular yüzeysel olarak iþlenmekte derinlemesine
öðrenme gerçekleþtirilememektedir. Öðretmenlerin üzerindeki müfredatý zamanýnda bitirme
baskýsý öðretmenlerin
konularý hýzlý geçmelerine, öðrencilerin ise konularý tam olarak öðrenememelerine neden olmaktadýr.
Ýlköðretimde Ýzlanda'dan sonra çocuklarýn
okulda en az vakit geçirdikleri ülke Türkiye. Peki günlük ders saati en
Oðuz Ayan
fazla olan ülkelerin baþýnda gelen Türkiye nasýl
oluyor da dünyada çocuklarýn okulda geçirdikleri süre açýsýndan son sýralarda yer alýyor? Çünkü okul günleri az. Bizde
yýlda 36 hafta okul var.
Dünya ortalamasý 39
hafta civarýnda. Bizde
yýlda 180 gün ders yapýlýrken eðitimde çok baþarýlý olan Güney Kore'de
220 gün,Japonya'da 243
gün ders var. ABD'de ise
okullar bizde olduðu gibi
genellikle 180 gün eðitim yapmakta ancak orada 240 gün eðitim yapan
çok baþarýlý okullar da
var. Ayrýca ABD'de bir
tek resmi ulusal müfredat yok. Eyaletler eðitimle ilgili genel bir müfredat çerçevesi oluþturuyorlar. Ancak müfredatýn
içeriði okul yöneticileri,öðretmenler,sendikalar,öðretim görevlileri ve
iþveren örgütleri vb. yerel unsurlar tarafýndan
doldurulmaktadýr. Bunun
sonucunda ihtiyaca göre
bir müfredat ortaya çýkmakta,öðrencilere bizde
olduðu gibi gereksiz ve
aþýrý bilgi yüklemesi yapýlmamaktadýr.
Gelelim sýnav konusuna. Acaba sýnavlar
konusunda ne tür düzenlemeler yapýlabilir? Çocuklarýna ve gençlerine
kaliteli eðitim hizmeti
sunan geliþmiþ ülkelerde
sýnavlara iliþkin uygulamalar ne þekilde? Bu ülkelerin ortak özelliði katý
bir sýnav sisteminin olmamasý. Yani o ülkelerdeki öðrenciler orta öðretime ve yüksek öðretime
giriþte bizdeki gibi ezbere dayalý bilgiyi ölçen
katý bir sýnav sistemine
göre deðerlendirilmiyorlar. Sýnavlar ülkeden ülkeye farklýlýk göstermekle birlikte söz konusu ülkelerin tamamýnda sýnavlar mantýk yürütebilen, problem çözebilen
öðrencileri seçmek amacýyla uygulanýyor. Örneðin ABD'de bizdeki üniversite sýnavýnýn muadili
bir sýnav var. Bu sýnavýn
adý SAT (Scholastic Aptitude Test). SAT'da
ABD tarihi ile ilgili bir
þey ya da bir yazarla ilgili soru sorulmuyor. Hepsi verilen parçadan çýkarýlýyor. Sýnavlarda amaç
öðrencilere tarih,isim ve
formül ezberletmek deðil.Verilen formülü yada
bilgiyi nasýl kullanacaksýn? Problemi nasýl çözeceksin? vb. kriterler geçerli. Amaç bilgiyi yorumlama ve kullanma
becerisini ölçmek. Ayrýca öðrenciler sadece bir
sýnava göre deðerlendirilmiyor. Öðrencilerin
deðerlendirilmesinde referans mektubu, katýldýðý
etkinlikler, mülakatlar
gibi birçok etken var. Yani çok yönlü bir sistem
uygulanmakta.
Sonuç: Eðitim sistemimiz kýrmýzý alarm veriyor. Ýçine düþtüðümüz
bu durumdan çýkabilmemiz için köklü bir zihniyet deðiþikliðinin benimsenmesi ve uygulanmasý
gerekmektedir. Uygulama aþamasýnda atýlmasý
gereken ilk ve en önemli
adým ise sýnav sistemini
deðiþtirmektir. Eðitim
sistemimiz
tamamen
mevcut sýnav sistemine
göre yapýlanmýþtýr ve bu
sürdürülebilir bir durum
deðildir. Çünkü mevcut
sistem çok büyük maddi
kaynaklarýn heba edilmesine yol açtýðý gibi,insan kaynaklarýmýz da yeterince deðerlendirilememektedir. Resime, müziðe, tiyatroya, dansa, edebiyata ilgisi ve yeteneði
olan binlerce çocuk ve
genç bu sistemde baþarýsýz damgasý yemekte ve
hak ettikleri yerlere gelememektedirler. Akademik baþarýsý yüksek öðrencilerin de duygusal,sosyal ve psikolojik
açýdan ne kadar baþarýlý
ve uyumlu olduklarý tartýþýlýr. Bütün bu ve benzeri olumsuzluklarý önlemek,saðlýklý,uyumlu,baþarýlý,verimli,üretken ve
mutlu insanlar yetiþtirmek için eðitim sistemini
sýnav odaklý olmaktan çýkarmalýyýz. Sýnav sistemini eleþtirel düþünmeyi
ve deneyime dayalý öðrenmeyi gerçekleþtirecek
þekilde dizayn etmeliyiz.
Aksi taktirde refah,özgürlük,demokrasi ve barýþ gibi kavramlarýn günlük hayatýmýzda bir karþýlýðý olmayacak ve ülkemiz sosyo-ekonomik açýdan kaotik bir sürece
doðru sürüklenecektir.
Son olarak þahsým
ve sendikam adýna tüm
öðretmen arkadaþlarýmýzýn 24 Kasým Öðretmenler Gününü kutlarken,özverili çalýþmalarýndan
dolayý kendilerine teþekkür ediyor,sevgi,saygý ve
minnet duygularýmýzý
iletmeyi bir borç biliyoruz."
(Haber Merkezi)
…………..
Eþek üzerinde dombalak aþýyorlar…
…………
Vatan sevgileri ceplerine göre?
…………
Sýrf hatýra fotoðraf çektirmek için asker
elbisesi giyer oldular…
…………
Hep Fatih'in, Alparslan'ýn, Yavuz'un,
Kanuni'nin torunlarý olmakla övünen ýrk
çamura yattý…
Vah ki ne vah…
…………
Askerlik agaya beleþ…
………….
Biz Malkoçoðlu ve Kara Murat Filmlerini
boþuna mý seyrettik…
………….
Ne diyeyim;
Ununuza sözüm yok…
Eleðinizi astýðýnýz duvar yýkýlsýn…
…………..
Herkes yukarýda saydýðým Türk
büyüklerinin torunlarý olduðuna göre…
Deli Ýbrahim'in torunlarý kimdir?
…………
Bana bakmayýn (!)
………….
Neyse Deli Ýbrahim'in Mührü bende
kalsýn…
………….
Kadere zar sallanmaz…
Not: Bedelli askerlik yapmak için
bankamatikte bedelli parasýný yatýran þahýs
bankamatiðin tuþlarýna basarken parmaðýný
incitse, gazi olur mu?
Gazilik maaþý baðlanýr mý?
Dip not: Fakirlere ateþ etmeyin… Kader
‘Alan deðiþikliði neden
yapýlmýyor?’
ktif Sen Çorum Ýl
Temsilcisi Adem
A
Yücel, sendika olarak,
Fizik, Kimya,
Biyoloji mezunlarýnýn Fen
Bilgisi, Edebiyat
mezunlarýnýn Türkçe,
öðretmenlerin alan
Tarih, Coðrafya
deðiþikliði iþlemlerinin
mezunlarýnýn da Sosyal
çok gecikmesi nedeniyle
Milli Eðitim
Bilgiler alanýna
Bakanlýðý'nýn en kýsa
geçebilmeleri
zamanda harekete
saðlanmalýdýr,
geçmesini ve açýklama
Sertifika eðitiminden
yapmasýný beklediklerini
baþarý ile geçen
bildirdi. Sendika olarak
öðretmenler, Teknoloji
öðretmenlerin
Tasarým ile Zihinsel
beklentilerini tespit
Engelliler alanýna geçiþ
Adem Yücel
ederek önerilerini sunan
yapabilmelidirler. Ayný
Yücel, açýklamasýnda þöyle
zamanda geçmiþ yýllarda bu alanlarda
dedi; "Halen yürürlükte bulunan Milli
atamalarý iptal edilerek maðdur olan
Eðitim Bakanlýðý Öðretmenlerinin
öðretmenler, "mahkeme kararýyla geri
Atama ve Yer Deðiþtirme
dönenler gibi" görevlerine geri
Yönetmeliðinin 44. maddesine göre,
dönebilmelidirler,
alan deðiþikliði iþlemlerinin haziran
Önceki yýllarda alan deðiþikliði
ayýnda Bakanlýkça belirlenecek
yapmýþ fakat atandýklarý alanda yeterli
takvim çerçevesinde yapýlmasý
olamadýklarýný düþündükleri için
gerekirken 2014 yýlýnýn sonlarýna
mutsuz ve verimsiz olarak çalýþmak
gelinmesine raðmen bu konuda henüz
zorunda kalan öðretmenlerimize de
bir çalýþma görülememiþtir.
tekrar eski alanlarýna dönme imkâný
Büyük umutlarla alan deðiþikliði
verilmelidir,
duyurusunu bekleyen
Yüksek lisans ve doktora
öðretmenlerimiz, oluþan bu
eðitimlerini tamamlayanlar alan
belirsizliklerden dolayý hayal
deðiþikliðinden yararlanmalýdýr.
kýrýklýðýyla beraber maðduriyet
Norm güncellemelerinin de
yaþamaktadýrlar.
yapýldýðý göz önünde bulundurularak,
Alan deðiþikliði kapsamýnda;
öðretmenlerimizin endiþeli bekleyiþini
Öðretmenin eðitimini aldýðý
gidermek için Bakanlýðýn bir an önce
alanda çalýþmasý esas alýnarak, ilde
alan deðiþikliði takvimini açýklamasý
boþ olan tüm kontenjanlar alan
ve kamuoyunu bilgilendirmesi
deðiþikliði iþlemlerinde açýk olarak
gerekmektedir." dedi.
gösterilmeli buralara baþvuru
(Haber Merkezi)
imkânýnýn önü kesilmemelidir,
ÇARÞAMBA 26 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
5
Çorum rekabetçi gücü ile þaþýrtýyor
T
ürkiye Genç Ýþadamlarý Derneði (TÜGÝAD), yaptýðý araþtýrmayla 81 ilin üretim ve
ihracat verilerini analiz ederek il bazýnda rekabet gücünü belirledi. Buna göre Çorum bazý
sektörlerde rekabet ve ihracatçý yönü ile öne
çýkýyor.
TÜGÝAD'dan yapýlan açýklamaya göre, 4
ilin ürettiði ürünleri ihraç eden firma bulunmuyor, 3 il ise en az rekabetçi sektöre ev sahipliði yapýyor.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý ile Ekonomi Bakanlýðý'nýn ihracat ve üretim verilerinin
deðerlendirildiði araþtýrmada her bir ilin dünya çapýnda "mukayeseli rekabet gücü" ölçülürken, 114 bin firmanýn verileri esas alýndý.
Bu analizler ilk defa her bir ilde "üretilip ihraç
edilen ürünler" yani "ihracata konu üretim"
bazýnda deðerlendirildi.
ÇORUM NEREDEN NEREYE
Araþtýrma sonuçlarýný deðerlendiren TÜGÝAD Baþkaný Ali Yücelen, verileri incelediklerinde Türkiye'nin nereden nereye geldiðini
gördüklerini belirtti.
Yücelen, "Eskiden leblebisinden baþka
bir þeyi bilmediðimiz Çorum diþçilik gereçlerinde; þeftalisi ve otomobil endüstrisi ile bilinen Bursa artýk metal iþleme makineleri ve takým tezgahlarýnda; balýkçýlýk merkezi Samsun
ise artýk müzik aletleri ile dünya çapýnda rekabet ediyor" ifadelerini kullandý.
Araþtýrma, Türkiye'deki deðiþimi ve hangi illerin uluslararasý düzeyde rekabet gücünün yüksek olduðunu; imalat ve ihracat alanlarýnda daha rekabetçi hale geldiðini sýnýflandýrdý. 86 ana sektörde faaliyet gösterilen Türkiye'de en çok sektörü barýndýran illerin de Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Tekirdað ve Adana olduðu ortaya çýktý.
En çok rekabetçi üretimin yapýldýðý sektörler
Türkiye'de 39 ilde çimento, kireç ve alçý
üretimi rekabetçi þekilde yapýlýyor; 27 il kum,
kil ve taþ ocakçýlýðý ikinci sýrada geliyor. Taþ
ve mermer iþlemeciliði 26 ilde, tahýl ürünleri
iþleme 26 ilde, madencilik ise 23 ilde yoðunlaþýyor. Askeri savaþ araçlarý 1 ilde, bilgisayar
ürünleri 1 ilde, tüketici elektroniði de bir ilde
üretilip rekabetçi þekilde ihraç ediliyor.
ÇORUM REKABETÇÝ
Gaziantep'te 12 sektörde rekabetçi üretim yapýlýyor ve ihracat gerçekleþtiriliyor.
Kentte rekabetçilik deðeri en yüksek sektör
bitkisel ve hayvansal sývý ve katý yað üretimi
alanýnda ortaya çýkýyor. Gaziantep'in bölgede
bu alandaki rakibi olarak Kilis öne çýkýyor.
Mardin'de hazýr hayvan yemi üretimi, Diyarbakýr'da taþ ve mermer iþçiliði rekabetçi üreti-
len alanlar arasýnda gösteriliyor.
Hakkari, Bayburt ve Karabük ise rekabetçi sektör sayýsýnýn en az olduðu iller oldu.
Bu illerde sadece birer sektör "üretimden ihracata" rekabetçi durumda bulunuyor. Muþ ise
mobilya sektöründe rekabetçi mal üretimiyle
ön plana çýkýyor.Kauçuk ürünleri imalatýnda
Kýrþehir; ayakkabý, terlik, bot imalatý ve ihracatýnda ise Çorum rekabetçi illerimiz arasýnda
kaydediliyor. Çorum, "týbbi diþçilik ile ilgili
araç"lar kaleminde ihracattan gelir saðlýyor.
Doðu Anadolu'da Van, Erzurum ve Þanlýurfa, "beton, çimento ve alçýdan yapýlmýþ eþya" ihracatýnda rekabet kabiliyetine sahip iller
arasýnda sayýlýyor. Trabzon, "metal döküm sanayi"; süt ürünleri imalat ve ihracatýnda ise
Balýkesir marka iller haline geldi.
YÝZ
MAKÝNE ÝHRACATINDA ÖNDE-
Ýstanbul, bilgisayar ve çevre birimlerini
üretip rekabetçi þekilde ihraç edebilen Türkiye'deki tek il konumunda bulunuyor. Bolu,
Manisa ve Tekirdað, ev aletleri üretiminde rekabetçi ve ihracat yapýyor.
Çorum, Konya ve Aksaray, özel amaçlý
makine ihracatýnda öne çýkarken, Ankara tarým ve ormancýlýk makinelerinin rekabetinde
en önde gözüküyor.(AA)
Kadýna þiddeti konuþtular
H
itit Üniversitesi KaPsikiyatrist Yrd. Doç.
dýn ve Aile SorunlaDr. Ece Yazla; þiddetin, karý Uygulama ve Araþtýrdýnlarýn beden ve ruh saðlýma Merkezi (HÜKAM)
ðýný tehdit eden önemli bir
tarafýndan 25 Kasým Kasaðlýk sorunu olduðunu, andýna Yönelik Þiddete
cak kadýna yönelik þiddetin
Karþý Uluslararasý Müen yaygýn ve gizli olanýnýn
cadele Günü kapsamýnaile içi þiddet olduðunu ve
da bir etkinlik düzenlenilk adýmýn farkýndalýðýn ardi.
týrýlmasý yönünde çalýþmalarla þiddet oranlarýnýn
Psikiyatrist Yrd.
azaltýlabileceðini belirtti
Doç. Dr. Ece Yazla ve
Uzman Psikolog Elif
Uzman Psikolog Elif
Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama
Demir’in
konuþmacý
Demir ise sunumunda; geve Araþtýrma Merkezi etkinlik düzenledi.
olarak katýldýðý etkinlik,
nel olarak tüm toplumun þidRektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, HÜKAM yönetim kurulu üyeledete yönelik tutumlarýnýn azaltýlmasýnýn saðlanmasý, toplumun deðer
ri, üniversitemiz öðretim elemanlarý, öðrencileri ve vatandaþlarýn kayargýlarýnda deðiþiklik oluþturulmasý, evlilik öncesi eðitim ve danýþtýlýmý ile gerçekleþtirildi.
manlýk hizmetlerinin artýrýlmasý, týbbi kayýtlarýn doðru tutulmasý ile
gerçekleþtirilebileceðinin üzerinde durdu.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýnýn
ardýndan Rektör Alkan açýlýþ konuþmasý yaptý, etkinlik sunumlar ile
HÜKAM Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Tuðba Gülen de, kadýna
devam etti.
yönelik þiddet ile ilgili rakamlara bakýldýðýnda Türkiye’nin kadýna þiddet önleme
Þiddetin toplumun her alanýnda engellenmesinin önemini vurgukonusunda kaybedecek vakti olmadýðýný,
layan Rektör Alkan, bu farkýndalýk faaliyetlerinin daha da yaygýnlaþbunun için sistematik olarak baþlattýklarý
týrýlarak devam etmesinin ve kadýna yönelik þiddeti engellemek için
bu farkýndalýk faaliyetlerini devam etmebirincil derecede eðitim ve ekonomi ile ilgili sorunlarýn çözülmesinin
yi amaçladýklarýný kaydetti.(Haber Mergerekliliðini dile getirdi.
kezi)
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
mezun olduðu Atatürk Ýlkokulu’nu ziyaret etti.
Duygu yüklü ziyaret
H
itit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reha Metin Alkan ile Milli
Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 24
Kasým Öðretmenler Günü kapsamýnda Atatürk Ýlkokulu öðretmenleri ile
bir araya geldi.
Alkan ve Büyük’ün 24 Kasým
Öðretmenler Günü vesilesi Atatürk
Ýlkokulu’nu ziyaret etmelerinden dolayý teþekkür eden Okul Müdürü
Rüþtü Çaðdaþ, “Rektör Prof. Dr. Alkan’ýn okulumuzdan mezun olmasý
bizleri ayrýca onurlandýrýyor” dedi.
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali
Büyük ise, eserlerinizin baþarýsý bizleri gururlandýrýyor. Mum gibi etrafýna ýþýk saçan öðretmenlerimizin, Öðretmenler Günü’nü kutlar nice saðlýklý yýllar dilerim” diye konuþtu.
Rektör Prof. Dr. Reha Metin
Alkan da, pek çok farklý trendin yaþandýðý 1980’li yýllarýn zorlu dönemlerinde, o günkü adýyla Atatürk Ortaokulu’nda aldýðý kaliteli eðitimin hayatýný þekillendirdiðini belirterek,
“Sizlere minnettarým. Bu güzel gününüzü kutlar, hayýrla daha güzel öðrencilerin yetiþmesine vesile olacak
deðerli çalýþmalar yapmanýzý dilerim.
Çocukluðumu yaþadýðým böylesi
özel bir yerde, böylesi bir ortamda
bulunduðum için teþekkür ederim.
Okul ana hatlarý ile hala ayný. Binadan ziyade içerisinde yapýlanlar
önemli.” dedi.
Öðretmenlerinin ve bulunduðu
çevrenin verdiði deðerli destekler
için teþekkür eden Rektör Alkan, eðitilmiþ insan ihtiyacýna dikkat çekerek
“Onun da ana kaynaðý siz deðerli öðretmenlerimizsiniz. Ýnþallah, dünyayý
þekillendiren, dünyada söz sahibi öðrencileri hep birlikte yetiþtiririz. Üniversitemiz iþbirliði konusunda her zaman hazýr.” dedi.
Program Atatürk Ýlkokulu öðretmeni Resul Çakýcý’nýn ‘Ben Öðretmenim’ isimli þiirini okumasýnýn ardýndan sohbetle devam etti.
(Haber Merkezi)
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Öðretmenler Günü’nü kutladý.
Rektör Öðrenci Konseyi’ni topladý
ulusal ve uluslararasý
pek çok baþarýya imza
attýðýna dikkat çekti. Alkan, öðrenci taleplerinin/sorunlarýnýn paylaþýlmasý ve doðrudan idareye ileterek en kýsa sürede çözüme kavuþturulmasý açýsýndan Öðrenci
Konseyi’ni çok önemsediklerini kaydetti.
Ýleriye dönük yapýlan çalýþmalarda, karar
mekanizmalarýnda öðrencilerin de yer almalarýnýn önemini vurgula-
yan Rektör Alkan, proje
bazlý adaylýk, þeffaf ve
profesyonel bir seçim
süreciyle Öðrenci Konseyi’nin güzel bir ortamda demokratik koþullarda oluþturulduðunu belirterek, sürece katký
saðlayan herkese teþekkür etti.
Bugüne kadar gerçekleþtirdikleri ve yapmayý planladýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi
paylaþýmýnda bulunan
Öðrenci Konseyi, ver-
Çorum Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ,
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý ziyaret etti.
Kronik hastalýklara dikkat çekti
Ç
orum Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet
Barýþ, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý ziyaret etti.
“Halk Saðlýðý olarak temel görevimiz
halkýn saðlýðýný korumak ve geliþtirmek, saðlýk için risk oluþturan faktörlerle mücadele etmektir” diyen Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Türkiye için geleceðin en büyük
saðlýk probleminin kronik hastalýklar olduðuna dikkat çekerek, obezitenin önlenmesi ve
kanser hastalýklarýnýn önüne geçilebilmesi
için saðlýklý yaþam konusunda çalýþmalar yapýldýðýný açýkladý. Barýþ,“Çorum’da üniversitenin varlýðý bu konuda bizim için büyük bir
fýrsat oluþturuyor. Bu konuda Rektörümüze
saðlýk alanýnda göstermiþ olduklarý duyarlýlýk
ve destekleri için teþekkür ediyorum” dedi.
Üniversitede yürütülen çalýþmalara iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak kýsa
sayýlacak bir sürede büyük geliþmeler kaydedildiðine dikkat çeken Rektör Alkan, Týp Fakültesi’nin her geçen gün güçlendiðini, nitel
ve nicel olarak her geçen gün büyüdüðünü ve
bu büyümenin devam edeceðini söyledi. Týp
Fakültesi ile beraber saðlýk sektöründe geliþmelerin daha büyük katkýlar saðlayacaðýný
anlatan Rektör, ortak iþler yapmaktan memnuniyet duyacaðýný sözlerine ekledi.
(Haber Merkezi)
miþ olduðu desteklerden
dolayý Rektör Prof. Dr.
Alkan’a teþekkür etti.(Haber Merkezi)
Citroen
Hayallerinizdeki
almanýn tam zamaný.
15.000
TL’ye
15 ay
0 faiz
’i
Deðerli
0,89
48 ay
vade
faiz oranýyla
müþterilerimizi
ÞAHÝN
OTOMOTÝV
’e
bekliyoruz.
(Ç.HAK:3318)
Hitit Üniversitesi Öðrenci Konseyi, Rektör Prof.
Dr. Reha Metin Alkan baþkanlýðýnda toplandý.
(Ç.HAK:3328)
H
itit Üniversitesi Öðrenci Konseyi, Rektör Prof. Dr. Reha Metin
Alkan baþkanlýðýnda
toplandý.
Toplantýda
Rektör Yardýmcýsý Prof.
Dr. Mustafa Býyýk, Genel Sekreter Erdal Kanýk, Öðrenci Ýþleri Daire
Baþkaný Ömer Çýrak ve
Saðlýk Kültür ve Spor
Daire Baþkaný Hüseyin
Özden de hazýr bulundu.
Eðitsel ve bilimsel
çalýþmalarýný tüm hýzýyla
sürdüren, hemen her
alanda tüm paydaþlarý
ile daha ileriye hýzlý ve
emin adýmlarla ilerleyen
üniversitenin, öðrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerine de büyük destekler verdiðini belirtern
Rektör, öðrencilerin bu
destekler
sonucunda
6
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 26 KASIM 2014
Ýlçe belediyeleri araçlarýný alýyor
Ç
evre ve Þehircilik Bakanlýyonumuzla araç ve yardýmlardan
ðý'nýn yerel yönetimlere
Çorum Belediyelerimiz fayda'Çevre Destekleri' devam edilanmaktadýr. Bu yýl içerisinde
yor. Bu kasamda; Laçin ve ÝsOrtaköy ve Uðurludað Belediyekilip Belediyesi'ne Yol Süpürlerimize çok amaçlý Yol Süpürme Aracý, Osmancýk Belediyeme aracý, Alaca Belediyemize de
si'ne Atýk Su Artýma tesisi için
Vidanjör Kamyonu temin etmiþ150 Bin TL, Bayat Belediyetik. Daha önceden onayýný aldýsi'ne de Çöp Konteynýrlarý için
ðýmýz Laçin Belediyemiz ile Ýs50 Bin TL desteði saðlanacak.
kilip Belediyemize Yol Süpürme
25 Kasým Salý günü Saat
Araçlarýný da yarýn Baþbakaný14:00'de Ankara'da Baþbakan
mýzýn katýlýmý ile teslim ediyoAhmet Davutoðlu'nun katýlaruz. Ayrýca ayný törende; Oscaðý 'Çevre Yatýrýmlarý Açýlýþ
mancýk Belediyemize Atýk Su
ve Çevre Temizlik Araçlarý DaArtýma tesisi için 150 Bin TL,
ðýtým Töreni'nde belediyeler
Bayat Belediyemize de Çöp
araçlarýný teslim alacak.
Konteynýrlarý için 50 Bin TL
Konuya iliþkin açýklamaÇevre Yatýrýmlarý kapsamýnda
Çevre
ve
Þehircilik
Bakanlýðý'nýn
yerel
yönetimlere
'Çevre
Destekleri'
devam
ediyor.
larda bulunan AK Parti Çorum
destek olarak saðlanacaktýr. SaMilletvekili ve TBMM Ýdare
yýn Baþbakanýmýz Ahmet Davutoðlu'na ve Çevre ve Þehircilik Bakanýmýz Ýdris
Amiri Salim Uslu, "Çevre kirliliðinin giderilmesi, çevrenin korunmasý, iyileþtiGüllüce'ye katký ve desteklerinden dolayý Çorum adýna çok teþekkür ediyoruz.
rilmesi ve temizlenmesi amacýyla Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýmýzýn yerel yöÝlçelerimize hayýrlý uðurlu olsun" dedi. (Haber Merkezi)
netimlerimize destekleri devam etmektedir. Ýhtiyaç ve taleplere göre koordinas-
Sahte MÝT’çilere Meclis yasaðý
AK
Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, ATV, Star Tv, Kanal D,
Kanal a, A haber, TV EM,
Milliyet Gazetesi, Star, Haber Türk, Hürriyet Gazetesi
temsilcilerinin, sahte MÝT
belgeleriyle Meclis'te dolaþýp vekilleri ziyaret eden biri
kadýn 5 kiþi ile ilgili yapýlan
iþlemler hakkýnda sorularý
yanýtladý.
Uslu,
kendilerini
MÝT'çi olarak tanýtýp Meclis'e gelen 5 kiþinin tutuksuz
yargýlanmak üzere serbest
býrakýldýðýný ve Meclis'e giriþ yasaðý konulacaðýný kay-
AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, MÝT belgeleriyle Meclis'te
dolaþýp vekilleri ziyaret eden biri kadýn 5 kiþi ile ilgili açýklama yaptý.
detti.
Uslu, þöyle dedi; "O
kiþilerle ilgili iþlem yapýldý.
Ýþlemi yapan biz deðiliz. Biz
sadece bu kiþilerin GBT soruþturmasýný
yapýyoruz.
GBT soruþturmasýnda þahýslarla ilgili bir kýsým geçmiþte
karýþtýklarý suç olaylarý vuku
bulmuþ, bunu tespit ettik ve
o kiþileri emniyete bildirdik.
Terörle Mücadele Þubesi, bu
kiþilerin MÝT mensubu gibi
kendilerini tanýttýklarýný,
sahte evrak kullandýklarýný
kanýtlamýþtýr. Çantalarýnda
bu tür bilgi ve belgelere
ulaþmýþtýr. O belgelerin nerede ve nasýl kullanýldýðýný
bilmiyoruz, bilmemiz de
mümkün deðil. Ama bildiðimiz bir þey var ki bu kiþiler;
bazý milletvekillerine gelmiþler, fotoðraf çektirmiþler.
Muhtemelen de bu fotoðraflarý dýþarýda baþka amaçla
kullanmak istemiþ olabilirler. Sevk edildikleri mahkeme bu kiþileri, sahte evrak
düzenlemekten, evrakta tahribat yapmaktan yargýlayacaktýr. Tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýlan
bu kiþilere Meclis'e giriþ yasaðý konuldu. Geçen hafta
düzenlediði sahte Meclis
araç giriþ kartý ile TBMM'ye
giriþ yapmak isteyen bir holding patronunu da savcýlýða
bildirdik. (Haber Merkezi)
Uslu yaygýn basýnda
AK
Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, 'Meclis kulislerine
konulan þarj cihazlarýndan dinleme yapýldýðý ve
þarj edilen telefondaki bilgilerin kopyalandýðýna'
iliþkin iddialarý AA, Kanal 7, Fox Tv, TRT Haber, Kanal D, Star Tv, ATV, A Haber, Kanal A,
Tv EM, muhabirine deðerlendirdi.
"Bunlarýn doðru olup ya da olmadýðýný kanýtlama zorunluluðum yok" diyen Uslu, bu iddiayý dile getiren kiþinin elinde bilgisi ve belgesi
varsa bunu ilgili kurumla paylaþmasý gerektiðini
söyledi.
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, bu þarj cihazlarýnýn alýnmasýna ve
kullanýlmasýna kendisinin vesile olduðunu belirterek, " Baþvurulacak yer bellidir. Meclis Baþkanlýðý'na, savcýlýða baþvuru yapar. Ama televizyonlarý çaðýrarak orada konuþma yapýyorsa. Belli ki var bir bildiði, o zaman o bildiði neyse onu
kamuoyu ile paylaþmalýdýr. Sadece varsayýmdan, vehimden ibaret ve sadece basýna yönelik
bir kýsým açýklamalarýn, bizim açýmýzdan çok
fazla bir geçerliliði yoktur. Ýstanbul'da Yeþilköy
civarýnda bir restoranda gördüm ve burada milletvekillerimizin kullanabileceðini düþündüm.
Milletvekillerinin Genel Kurul'da ya da kulislerde ciddi bir þarj aleti ihtiyacý olduðunu gördüm.
Bundan dolayý, böyle bir toplu þarj ünitesi alalým
Salim Uslu, A, Kanal 7, Fox Tv, TRT Haber,
Kanal D, Star Tv, ATV, A Haber, Kanal A, Tv
EM, muhabirlerine deðerlendirme yaptý.
istedik" dedi.
Birçok milletvekilinin þarj cihazlarý konusunda takdirlerini ve tebriklerini ilettiðini kaydeden Uslu, þöyle dedi; "Doðru yaptýðýmýz kanaatimdeyim. Bu konuda iddiasý, ithamý ya da þüphesi olan varsa ilgili kuruma baþvurur. Nitekim
Meclis'te odasýnda böcek ya da dinleyici olduðunu iddia eden milletvekili varsa, onlarýn odalarýný çeþitli cihazlar aracýlýðýyla kontrol ediyoruz.
Ýstiyorsa böyle bir yola da baþvurabilir. Ama bunun ötesinde elde bir veri, kanýt yokken bu tür
iddialarý, ithamlarý bizim ciddiye almamýz mümkün deðil. Ýddialara ne diyorsunuz?" sorusuna,
"Diyecek bir þey yok. Çünkü benim gündemimde böyle bir þey yok, Meclis'in gündeminde böyle bir þey yok. Durduk yerde bir gün 'MÝT partimizi karýþtýrýyor' diyecekseniz, ikinci gün 'MÝT
bizi dinliyor' diyecekseniz. Eðer bunlarý diyorsanýz; kanýtlayacaksýnýz, ortaya koyacaksýnýz.
Doðrusu çok fazla önemli bulmuyorum. Meclisi, Siyaseti, Devleti ve Devletin kurumlarýný zaaf içerisinde göstermenin kimseye yararý olmaz"
(Haber Merkezi)
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýskilipli Atýf
Hoca'nýn köyü olan Bayat ilçesine baðlý Toyhane'yi ziyaret etti.
Ýskilipli Atýf Hoca’nýn
köyünde sorun dinledi
AK
Parti Çorum Milletvekili
ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, Ýskilipli Atýf Hoca'nýn
köyü olan Bayat ilçesine baðlý
Toyhane'yi ziyaret etti.
Toyhane köyü sakinleri ile
Çorum'a yapýlan çalýþmalar ve 'Yeni
Türkiye' üzerine sohbetlerde
bulunan Uslu, Toyhane köyünün de
yararlanacaðý Ýskilip-Çankýrý
yolunun (86 km)15 gün içerisinde
ihalesinin yapýlacaðý müjdesini de
verdi.
Toyhane Köyü Muhtarý Efkari
Çolak, köyün sorunlarý hakkýnda
Uslu'ya bilgiler verdi.
(Haber Merkezi)
Salim Uslu, Ýskilip Ýl Genel Meclis üyesi
Yusuf Kaya'ya geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu.
Uslu’dan geçmiþ
olsun ziyareti
Parti Çorum
AK
Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu,
geçtiðimiz günlerde ani kalp
rahatsýzlýðý nedeniyle
operasyon geçiren Ýskilip Ýl
Genel Meclis üyesi Yusuf
Kaya'ya geçmiþ olsun
ziyaretinde bulundu.
Emekli öðretmen Kaya'nýn
Öðretmenler Günü'nü kutlayan
Uslu, "öðretmenlerimizin
emeklisi olmaz. Çünkü
öðretmenlerimiz yaþamlarý
boyunca hep bir þeyler
öðretmeyi, eðitmeyi amaç
edinmiþlerdir. Bu özel
gününüzü tebrik ediyorum"
dedi.
Ziyarette ayrýca ; AK Parti
Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan,
Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya, Ýl Genel Meclis
Üyeleri; Nurettin Karaca,
Üzeyir Esenkaya, AK Parti Ýl
Baþkan Yardýmcýlarý Eyüp
Arslan, Yakup Alar, Pankobirlik
Çorum Þube Baþkaný Ýsmail
Hakký Melendiz bulundu.
(Haber Merkezi)
ÇARÞAMBA 26 KASIM 2014
8 yaþýnda çocuðun tek isteði ‘EV’
www.corumhakimiyet.net
7
B
ayat ilçesine baðlý Çukumak. Evimiz olsun, yeniröz köyünde çýkan yanden ailemle o evimizde
gýnda oturduklarý evleri tayaþamak istiyorum. Buramamen yanan 8 yaþýndaki
da komþularýmýzýn yanýnÝlknur Okumuþ, hayalindeki
da kalýyoruz ama zor oluevin resmini çizdi.
yor. Evimiz olsun, baþka
bir þey istemiyorum."
Çukuröz köyünde 14
Kasým tarihinde çýkan ve 29
Hayalindeki evi kaevin tamamen yandýðý yanðýda aktaran Ýlknur Okugýnda, oturduklarý evleri yamuþ, resmettiði tek katlý,
narak kullanýlamaz hale gesamanlýðý ve köpek kulülen Ýlkokul 3. sýnýf öðrencisi
besi olan bahçeli evin gerÝlknur Okumuþ, hayalindeki
çek olmasýný dilediðini
evi tek katlý, samanlýðý ve
söyledi.
köpek kulübesi olan bahçeli
Baba Bayram Okubir yer olarak resmetti.
muþ da yangýnda evlerinin
Annesi, babasý ve 5
tamamen yandýðýný ve
kardeþiyle ayný evde yaþadýmaðdur olduklarýný söyleðýný belirten Okumuþ, AA
di.
muhabirine, "Yangýnda evi8 yaþýndaki Ýlknur Okumuþ (sað baþta), hayalindeki evin resmini çizdi.
Yangýnýn ilk gününmiz tamamen yandý. Önlükden itibaren devletin kenlerim, kitaplarým her þeyim alevler arasýnda kayboldu. Okulun ilk günü
dilerine büyük yardýmlarda bulunduðunu belirten Okumuþ, "Yangýndan
baþkalarýnýn verdiði önlükle okuluma gittim. Þimdi iki tane önlüðüm
sonra devletimiz bize el uzattý. Devletimiz, devletimizin büyükleri ololdu. Kitaplarým, defterlerim, kalemlerin her þeyim oldu" dedi.
masa durumumuz daha da kötü olurdu. Þimdi komþularýmýzýn evinde
Komþularýnýn yaþadýðý bir evdeki odada kardeþleri ve ailesiyle yatek odada yaþýyoruz. Yeni bir evimiz olana kadar burada ya da kurulan
þamaya baþlayan küçük Ýlknur, tek isteðinin yeni bir ev olduðunu ifade
konteyner kentte yaþayacaðýz. Devlet, çocuklarýmýn okul ihtiyaçlarýný,
ederek þunlarý kaydetti:
diðer ihtiyaçlarýmýzý karþýladý. Gerekli maddi yardýmlar da yapýldý. Tek
eksiðimiz evlerimiz. Ýnanýyorum ki kýsa sürede ona da kavuþacaðýz" diTEK ÝSTEÐÝ ‘EV’
ye konuþtu. (AA)
"Her þeyimiz tamam. Tek isteðim yeniden kendi evimizde otur-
Mantar toplamaya gitti, 6 gündür kayýp
Ç
orum'un Kargý ilçesinde mantar toplamak
için evinden ayrýlan ve 6 gündür kendisinden haber alýnamayan 83 yaþýndaki kiþinin
bulunmasý için kokuya duyarlý iz sürme köpekleri ve termal kameralarla arama çalýþmasý yapýlýyor.
Ýlçeye baðlý Demirören köyünde, zihinsel engelli iki çocuðuyla yaþayan Necmettin
Çiçek'in (83), geçen perþembe günü mantar
toplamak için gittiði daðlýk araziden dönmemesi üzerine yakýnlarýnca ayný günün akþam
saatlerinde bölgede arama yapýldý.
Aramalardan bir sonuç alamayan Çiçek'in yakýnlarý, durumu Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ile Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðüne (AFAD) bildirdi. Bunun üzerine köye
gelen 30 kiþilik uzman ekibin arama faaliyetlerine köy halkýnýn da destek verdiði öðrenil-
di.
Ýl AFAD Müdürü Elvan Kaya, yaptýðý
açýklamada, Çiçek'in bulunmasý için çalýþmalarýn devam ettiðini belirterek, henüz bir sonuca ulaþamadýklarýný söyledi.
Jandarma ekipleriyle koordineli þekilde
çalýþtýklarýný ifade eden Kaya, "Jandarma
ekipleri iz ve kokuya duyarlý köpeklerle, biz
de termal kamera yardýmýyla arama yapýyoruz. Bölgede yaklaþýk 30 kiþilik ekip var. Arama çalýþmalarýna vatandaþlar da destek veriyor" diye konuþtu.
Çiçek'in yeðeni Harun Çiçek de amcasýndan 6 gündür haber alamadýklarýný dile getirerek, arama çalýþmalarýndan gelecek mutlu
bir haber beklediklerini belirtti.
Amcasýnýn 83 yaþýnda olduðuna ve herhangi bir rahatsýzlýðý bulunmadýðýna dikkati
çeken Çiçek, "Amcam köyde yaþayan ve evdeki iki zihinsel engelli çocuðuna bakan, kendi halinde bir insan. Geçtiðimiz perþembe günü mantar toplamak için evinden ayrýlmýþ. Bir
daha geri dönmeyince önce biz aradýk, sonra
da ekiplere haber verdik" dedi.
Amcasýnýn nüfus cüzdanýnýn üzerinde
bulunmadýðýna vurgu yapan Çiçek, "Üzerinde
herhangi bir kimlik yok. Belki çevre köylerde
birisi evine almýþtýr. Bulan veya görenlerin bize haber vermesini bekliyoruz. Hastane ve
emniyet gibi yerlere de sorduk ama herhangi
bir sonuca ulaþamadýk. Mantar toplamak için
gittiði arazi daðlýk bir bölge. Hava da yaðýþlý.
Ekiplere yardýmcý olmak için köyümüzden ve
çevre köylerden de 25-30 kiþilik bir grup arama çalýþmalarýna destek veriyor ama bir sonuca ulaþamadýk" ifadelerini kullandý.(A.A.)
Çorum'da Çocuða Yönelik Þiddetin Önlenmesi Projesi
kapsamýnda; 20 rehber öðretmene formatörlük eðitimi verildi
Rehber öðretmenlere
formatörlük eðitimi
Ç
orum'da Çocuða Yönelik Þiddetin Önlenmesi Projesi kapsamýnda; 20 rehber öðretmene formatörlük
eðitimi verildi
Milli Eðitim Bakanlýðý Özel
Eðitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüðü'nce hazýrlanan 'Çocuða Yönelik Þiddetin Önlenmesi Projesi' kapsamýnda Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan Anitta Otel'de
'Danýþmanlýk Tedbiri Kararlarý Eðitici Eðitimleri' verildi.
Çocuklarýn esenliðinin, refahýnýn ve sosyal bütünlüðünün yüksek
düzeyde gözetilmesi amacýyla fiziksel, duygusal sözel ve psikolojik her
türlü þiddetten korunmasýna katkýda
bulunmak amacýyla hazýrlanan 'Çocuða Yönelik Þiddetin Önlenmesi
Projesi' kapsamýnda 10 pilot il arasýnda yer alan Çorum'da, danýþmanlýk
tedbiri uygulamalarýnýn standardilize
edilmesi ile ilgili 20 rehber öðretmene formatörlük eðitimi verildi. Bu öð-
Türkiye 300 Uygur için devrede
T
ayland'da bir ormanda
sahte pasaportlarla yakalanan 300 Uygur Çin'e iade edilirse ölüm cezasý ile
karþý karþýya kalacak... Dýþiþleri Bakanlýðý ise Türkiye'ye getirilmeleri için harekete geçti
Tayland'da yakalanan
300 Uygur'un, Türkiye tarafýndan kabul edilmediði
takdirde Çin tarafýndan öldürüleceði ya da insan kaçakçýlarýnýn veya organ
mafyasýnýn eline düþeceði
ifade ediliyor.
Topraklarý elinden alýnan, dini baskýlara maruz
kalan Uygurlar kurtuluþ
için çareyi Türkiye'de arýyor. Tayland'da geçtiðimiz
günlerde bir ormanda zor
þartlar altýnda yakalanan
300 Doðu Türkistanlýnýn
umuda yolculuðu Çin iþgali
altýndaki Doðu Türkistan'dan kaçýþla baþladý.
Grup, insan kaçakçýlarýnýn yardýmýyla Tayland'a geçti. Sýðýnmacýlarýn
çoðu kadýn ve çocuktu.
Ölümden kaçmaya çalýþan
Uygur Türkleri Malezya'ya
ulaþmaya çalýþýyordu. Oradan bir yolunu bulup Türkiye'ye geleceklerdi.
Tayland polisi onlarý 9
ay önce ormanda aç ve susuz halde buldu. Eðer Çin
vatandaþý olduklarý anlaþýlýrsa Tayland, 300 Türk'ü
Çin'e geri gönderecek. Bu
da öldürülmeleri veya organ mafyasýnýn ya da insan
kaçakçýlarýnýn eline düþmeleri demek.
Yakalanan Uygurlarýn
üzerinden sahte pasaport
çýktýðý belirtiliyor.
ve "Azerileri teslim edin"
cevabýný almýþtý. Bunun
üzerine komutan Azerileri
Rus askerlere teslim etmiþ
ve ardýndan 146 Azeri Boraltan Köprüsü'nde katledil-
DIÞÝÞLERÝ HAREKETE GEÇTÝ
Çorum'da uygulanan 0-18 Yaþ Aile Eðitim Programý
Eðitici Eðitimi kurslarý, sertifika töreni ile sona erdi.
Öðretmenlere aile
eðitici sertifikasý
M
Bu arada Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn da acil koduyla
harekete geçtiði belirtildi.
Bakanlýk nezdinde Tayland
hükümeti ile kurulan temasta Doðu Türkistanlýlar için
Türkiye'de yaþamalarýnýn
saðlanacaðý bu yüzden Türkiye'ye getirilmeleri istendi.
Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun da yakýndan takip ettiði bu meselenin çok
kýsa bir sürede çözüleceði
ifade edildi. Dýþiþleri yetkililerinden alýnan bilgiye göre, bürokraside bir aksilik
yaþanmamasý durumunda
300 Uygur yakýn zamanda
Türkiye'de olacak.
Eðer Türkiye'nin bu
giriþimi olmasa Uygur
Türkleri Çin devleti tarafýndan kurþuna dizilecek ve tarihte ikinci bir Boraltan faciasý daha yaþanacaktý.
1945 yýlýnda Stalin
zulmünden kaçan 146 Azeri Türkü Türkiye'ye sýðýnmýþtý. Boraltan komutaný
durumu Ankara'ya iletmiþ
Dýþiþleri Bakanlýðý Uygur Türkleri için harekete geçti
Yaþlý adama
çarptý
L
açin’de meydana gelen kazada yaþlý adam yaralandý.
Murat Ü. isimli sürücü Bahçelievler Mahallesi
Okullar Caddesi’nde seyrederken geri manevrada
Süleyman Gökgöz isimli yaþlý adama çarptý. Kazayý
ucuz atlatan yaþlý adam hastanede tedavi altýna alýndý.
Ýfadesi alýnan sürücü ise serbest býrakýldý.
(Haber Merkezi)
2 yaþýndaki
çocuk düþtü
(Ç.HAK:3329)
S
ungurlu’da düþen çocuk yaralandý. Akçay Mahallesi
Kanat Caddesi’nde meydana gelen olayda 2
yaþýndaki Berat Emir B. isimli çocuk düþtü. Ýlk tedavisi
ilçede yapýlan çocuk ileri tetkik ve tedavi için Hitit
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne sevk edildi.
(Haber Merkezi)
miþti.
(Dünya Bülteni)
retmenlerde ilimiz genelinde 70 Rehber öðretmene eðitim vererek aile içi
ve her türlü ortamdaki çocuða yönelik þiddetin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Formatörlük eðitimlerini alan
20 rehber öðretmene düzenlenen törenle sertifikalarý verildi. Sertifika törenine Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali
Büyük, Milli Eðitim Þube Müdürü
Ali Rýza Ekmekyapar ve kursiyer öðretmenler katýldý.
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali
Büyük, eðitimlerini alan rehber öðretmenlere hitaben bir konuþma yaparak; çocuða yönelik þiddetin önlenmesi ve azaltýlmasý yönünde farkýndalýðýn oluþturulmasý, þiddet öncesi
tedbirlerin alýnmasýnýn önemine vurgu yaparak, projenin uygulanabilir ve
sürdürülebilir olmasýnýn rehber öðretmenlerle saðlanabileceðini söyledi.
(Haber Merkezi)
illi Eðitim Bakanlýðý Hayat Boyu
Öðrenme Genel Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen ve Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü'nce Çorum'da uygulanan 018 Yaþ Aile Eðitim Programý Eðitici
Eðitimi kurslarý, sertifika töreni ile sona
erdi.
Sýnýf öðretmeni, Rehber Öðretmen, Özel Eðitim Öðretmeni, Anasýnýfý
ve Okul Öncesi Öðretmenlerinden oluþan eðitmenlere 0-18 yaþ aile eðitimi
eðitici eðitimi kursu Halk Eðitim Mer-
kezi Müdürlüðü çok amaçlý salonunda
düzenlendi. Kurs sonunda eðitimleri baþarý ile tamamlayan öðretmenlere sertifikalarý verildi.
Sertifika törenine Milli Eðitim
Müdürlüðü Þube Müdürü Ali Rýza Ekmekyapar, Merkez HEM Müdürü Tuncay Yýlmaz ve kursiyerler katýldý. Eðitimlerini tamamlayarak sertifikalarýný
alan öðretmenler 0-18 grubunda öðrencisi olan ailelere aile eðitimi kurslarý vererek bilgilendirecekler. (Haber Merkezi)
8
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 26 KASIM 2014
Hep saðlýk olsun
deriz ama...
Kýþ ile birlikte
hastalýklar bir bir sö- EÐÝTÝM KÜLTÜR
kün etmeye baþladý,
PENCERESÝ
baþlayacak.
Bulaþýcý olanlarý
var ki ellerden uzak
olsun.
Toplu olunan yerlerde; okul, camii, iþ
yerleri vs. dikkatsiz
insanlar yüzünden pek
çok insana bulaþmakH. Mustafa AKTAÞ
tadýr.
[email protected]
Özellikle öksürük [email protected]
ve aksýrmalarda sergilenen tutum ve davranýþlar bazen rahatsýz edici þekildedir. Pervasýzca yanýnýzdaki ya da
karþýnýzdakinin yüzüne karþý bir öksürük ya
da aksýrýk...
Hastalýk insan için vak’a-i adiyedendir
ve herkesin baþýna gelebilir. Yadýrganan dikkatsizlik..
**
Gayet tabidir ki hastalýðý hiç kimse sevmez, hiçbir canlý organizma hastalýk illetinden hoþlanmaz.
Aslolan saðlýktýr.
Saðlýklý bireyler üzerlerine düþeni yapar
ve kurulu düzenin çarký dönmeye devam
eder.
At, köpek, inek... saðlýklý olduðu zaman
görevlerini ifa edebilirler.
Çiçek, böcek(mesela arý), elma, armut,
portakal, limon... üzerinde hastalýk emaresi
yoksa beklenen/istenen ürünü verebilirler
Otomobil, tren, vapur, uçak... arýzalanmazsa yolcu taþýyabilir, nakil vasýtalýðý yapabilirler..
Tüm canlýlar, bütün alet ve edavat arzu
edilen oranda iþe yaramak için memur ve mamuldür.
N. F. Kýsakürek, “tomurcuk derdinde olmayan aðaç, odundur” der.
Tomurcuk derdinde olabilmekle saðlýðýn
doðrudan olmasa bile en azýndan dolaylý baðlantýsý vardýr.
Halk içinde mu’teber bir nesne yok,
devlet gibi,
Olmaya devlet cihanda, bir nefes sýhhat
gibi.. (Kanuni Sultan Süleyman)
Saðlam bir bünye, insan ruhu için bir misafir odasý, hasta bir bünye ise cezaevidir.
(Francis Bacon)
**
Þimdi de madalyonun arka yüzüne bakalým.
Hep saðlýklý kalmak, hastalanmamak
mümkün mü?
Neden olmasýn derseniz hayatýn gerçeklerini inkar etmiþ, en hafif tabirle realitenin
dýþýnda kalmýþ olursunuz.
Bütün yollar düz olsun,
Renkler tek olsun,
Sadece iyiler ve iyilik olsun,
Ya kadýn ya da erkek olsun,
Hep sýcak olsun
Vs..
Bunlar yaþadýðýmýz dünyada imkan dahilinde mi?
Deðil..
Hastalýk olacak..
Ýnsanlar, hayvanlar, böcekler, çiçekler,
aðaçlar hastalanacak,
Araçlar arýzalanacak..
**
Hastalýk, illet, arýza denilen þey ne derseniz?
Kýsaca, bir cümleyle söyleyelim:
Ýþleyen düzene bir mikrobun/virüsün çomak sokmasý.
Mikrobun ne kadar küçük bir canlý olduðunu söylemeye gerek yok herhalde..
Kana bir yerden karýþan bu hastalýk
mikroplarý kurulu düzeni yavaþ yavaþ çökertmektedir. Tedavide gecikilirse o küçücük
mikrop tüm vücudu ele geçirebilmektedir.
Küçük bir imhalýn ve emarelerine raðmen tedbir almamanýn faturasý bedenimizde
hastalýk, aracýmýzda arýza olarak karþýmýza
çýkmaktadýr.
Hem de olmadýk zamanlarda..
Beklenmedik anlarda..
Su uyur düþman uyumaz.
Evet, bünye için hastalýk istenmeyen bir
konuk. Hâza düþman..
Yalnýz saðlýðýn kýymetini anlamamýz
için sanki olmazsa olmaz gibidir.
Hep saðlýk olsun deriz ama insan hayatýnda hastalýk da var.
Baþta hastalýk olmak üzere, Mevla her
þeyin beterinden muhafaza eylesin.
Amin..
Bakan son sözü söyledi
U
laþtýrma, Denizcilik ve
Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan,
servislerin kaldýrýlmasý ile ilgili
"Resmi kurumlara ait servislerin
kaldýrýlmasý düþünülebilir ama özel
kesime ait servisler kaldýrýlacak gibi
bir þey söylemek mümkün deðil.
Hukuken de söz konusu deðil" diye
konuþtu.
TÜRKÝYE ATILIM DÖNEMÝ
YAÞAYACAK
Akþam gazetesinin haberine
göre, Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun
açýkladýðý dönüþüm programlarý kapsamýndaki tartýþmalarý deðerlendiren
Bakan Lütfi Elvan, þunlarý söyledi:
“Arkadaþlarýmýz özellikle enerji verimliliði konusunda çalýþma yaparken
bazý tedbirler ortaya koymuþlar.
Bunlardan bir tanesi de metronun,
özellikle raylý sistemlerin geçtiði bölgelerde insanlarýn, metro ve raylý sistemlere daha kolay ulaþabileceðini
düþünerek yapýlan bir çalýþma.”
LONDRA MODELÝ
DÜÞÜNÜLEBÝLÝR
Enerji verimliliðini arttýrýcý birtakým tedbirler alýnacaðýný dile getiren
Elvan, kent merkezlerine giriþlerin
paralý olmasýna yönelik belediyelerin
bir çalýþma yapacaklarýný söyledi ve
ekledi “Londra'da olduðu ‘Belirli
merkezlerin paralý yapýlmasý halinde
yýðýlma azalabilir mi?’ gibi birtakým
çalýþmalar olacak. Vatandaþlarýmýzý
rahatsýz edici, vatandaþlarýmýzýn beklentilerini ortadan kaldýrýcý bir karar
alýnmasý söz konusu olamaz.”
Polis alýmýnda yaþ sýnýrý düþüyor
K
amuoyunda "Ýç
Güvenlik Paketi"
olarak bilinen Polis
Vazife ve Salahiyet
Kanunu ile Bazý
Kanun ve KHK'larda
deðiþiklik yapan
tasarý, TBMM
Baþkanlýðý'na sunuldu.
YAÞ DÜÞÜYOR
Tasarýya göre,
polis alýmýnda yaþ
sýnýrý 28'den 26'ya
düþürülüyor.
Lisans
mezunlarýndan
KPSS'de bakanlýkça
belirlenecek taban
puaný almýþ olanlar
arasýndan sýnavýn
yapýldýðý yýlýn 31
Aralýk tarihi itibarýyla
26 yaþýndan gün
almayan erkek ve
kadýn adaylar
arasýndan
yönetmelikle
belirlenecek þartlarý
taþýyanlar ve sýnavda
baþarýlý olanlar, polis
meslek eðitim
merkezlerine
alýnacak.(Haber7)
Bu açýklamalar
ezber bozuyor
IMF’den enflasyon uyarýsý
U
luslararasý Para Fonu Türkiye ile ilgili
enflasyonun otoritelerin hedeflerinin "çok
üzerinde seyrettiði"ne dikkat çekti.IMF Ýcra
Direktörleri Kurulu’nun, Türkiye’ye iliþkin 4.
madde incelemesini tamamlamasýnýn ardýndan
açýkladýðý raporda, ekonomiye iliþkin bu
dengesizliklerin riskleri artýrarak, büyüme
potansiyelini sýnýrladýðýna dikkat çekildi.
Ekonomideki dengesizliklerin, öncelikle
tasarruflarýn artýrýlmasýyla giderilebileceðine
iþaret edilen IMF raporunda, ayrýca rekabet
gücünün ve üretimin artýrýlmasý gerektiðine iþaret
edildi ve "dikkatlice sýralanmýþ makroekonomik
politikalar ve yapýsal reformlar" yapýlmasý
gereðinin altý çizildi.
M
edikal Estetik Dr. Fevzi
Özgönül ezber bozan
açýklamalar yaptý. Özgönül,
kýzartma ve hamur iþlerinin kilo
aldýrmadýðýný iddaa etti.
Birçok diyetisyen ve beslenme
uzmanýný aksine "diyetlerin saçma
olduðunu ve aðýr sporun
zayýflamaya yol açmadýðýný dile
getiren Dr. Özgönül, ezber bozacak
açýklamalarda bulundu.
"Zayýflamanýn çaresi olarak
iþtah kapatmanýn deðil, iþtahý daha
da açmak olduðu "iddiasýnda
bulunan Özgönül, bunlarý söyledi:
- Diyetler insan vücuduna
yapýlan en büyük ihanettir.
- Bütün diyetler terk
edilmelidir.
- Zayýflamak için aðýr spor
vücuda büyük zarar verir.
- Bizi þiþmanlatan yemek
deðil, sindirememek.
- Ýþtahýnýzýn açýk olmasý iyi bir
þey, sakýn onu kapatmaya
çalýþmayýn.
- Ýþtah artýþý normaldir ve
þiþmanlarýn normal bedene dönme
arzusudur.
- Her þeyden doyana kadar
yiyin, ama sindirebildiklerinizi
yiyin.
- Zayýflama ilaçlarýndan uzak
durulmalý.
- Kilo almak isteyen de
vermek isteyen de ekmek yemesin.
- Kepek ekmek aldatmacadýr,
sindirimi çok zordur.
- Mide operasyonu çok riskli
ve sakýncalý.
- Kýzartma ve hamur iþleri
kilo aldýrmaz.
- Sakýn kalori hesabý
yapmayýn, tartýlarý yok edin.
- Tatlý da yiyin ama ölçülü.
- Ara öðün lafý aldatmacadýr.
Normali üç öðündür.
- Acýkmadan yemeyin, doyana
kadar yiyin
- Büyük tuvalete çok giden
sevinmesin, üzülsün. Çünkü
yediklerini sindirmeden dýþarý
atýyor.(ÝHA)
Bebeðiniz glokom hastasý olabilir
B
ebeðinizin gözü olduðundan daha büyük ve sürekli yaþarýyorsa
dikkat! Sebebi, körlüðe kadar uzananabilen 'glokom hastalýðý' olabilir!
Özellikle ileri yaþ hastalýðý olarak bilinen ve tedavi edilmediðinde
körlüðe kadar uzanan sonuçlarý olan
glokom hastalýðý bebeklerde de görülebiliyor. Akraba evliliði yapan ailelerde daha sýk görülen hastalýk ile
baþa çýkmanýn en önemli adýmý ise
erken teþhis.
Bebeðinizin gözü olduðundan
daha büyük ve sürekli yaþarýyorsa,
vakit kaybetmeden mutlaka bir doktor kontrolünden geçmesi gerekir diyen Göz Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr. Ümit Aykan bebeklerde görülen glokom hastalýðý ile ilgili
þu bilgileri verdi:
Glokom ya da halk arasýnda
tam olarak doðruyu yansýtmamakla
birlikte bilinen ismi ile "göz tansiyonu ya da karasu" hastalýðý, görme sinirinde sebebi tam olarak bilinmeyen bir nedenden dolayý sürekli bir
þekilde hasarlanmaya ve tedavi edil-
mediði takdirde de zaman içerisinde
görme alanýnda yaygýn kayýp sonucu
körlüðe neden olabilen birçok deðiþik tipte hastalýk için ortak olarak
kullanýlan bir terimdir. Glokom adý
altýnda toplanan tüm hastalýklarda
ortak bulgu görme alanýnda kayýp ve
körlük geliþimidir.
Genellikle 40 yaþ üzerinde daha sýklýkla görülen glokom hastalýðý,
yeni doðan ve 2 yaþ altý çocuk yaþ
grubunda da görülebiliyor. Bunlara
"konjenital glokom" adý verilir.
ENFLASYON HEDEFLERÝN ÇOK
ÜZERÝNDE
"Enflasyon oldukça yüksek ve otororitelerin
hedeflerinin çok üzerinde seyrediyor" denilen
IMF raporunda, bu çerçevede para politikasýnýn
yüksek enflasyona odaklanmasý gerektiði
vurgulandý.
ENFLASYONA KARÞI POZÝTÝF
REEL POLÝTÝKA FAÝZÝ
Enflasyonun ancak "pozitif reel politika
faizi"yle düþürülebileceðini ve döviz
rezervlerinin mümkün olduðunca
yükseltilmesinin ekonominin direncini artýracaðý
uyarýsý da yapýlan IMF raporunda, dýþ açýklara da
dikkat çekildi.
EKONOMÝ ÝÇÝN EN BÜYÜK RÝSK
Türkiye ekonomisi için en büyük riskin,
sermaye akýþýnda yaþanacak ani bir deðiþiklik
olacaðýna da iþaret edilen IMF raporunda, ulusal
tasarruflarýn artýrýlmasýnýn ve dýþ finansman
baðýmlýlýðýnýn azaltýlmasýnýn önemi
vurgulanarak, 10. Kalkýnma Planý’nda yer alan
reform gündeminin hýzlandýrýlmasý önerildi.
"BANKALAR DIÞ FONLAMAYA
BAÐIMLI"
Türk bankalarýnýn yabancý para
birimlerindeki dýþ fonlamaya baðýmlý olduðunu
belirten IMF, bu durumun, bankalarýn dolaylý
döviz kuru riskini artýrdýðý uyarýsýnda bulundu.
Avrupa’da yavaþlayan büyüme ve jeopolitik
sorunlar ise Türk ekonomisine dönük riskler
olarak nitelendirildi.(TRTTürk)
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 26 KASIM 2014
9
Çorum’da mezar taþý edebiyatý ya da mezardan sesler
Kuþe-i vahdette gamlý yatarýz
Ne kimseye deðer ne taþ atarýz
Âlemin kadrince matah satarýz
Biz de ham taþ da var, dürdane de var
Az yaþa, çok yaþa
Akýbet gelecek baþa
TOPLUNUN
GIYIÐINDAN
Mezar taþlarý, tarih bilimi baþta olmak
üzere deðiþik bilim dallarý açýsýndan önemli
olduðu ölçüde, edebiyat bilimi açýsýndan da
önemlidir. Mezar taþlarý üzerinde "Mezarlýk
Edebiyatý" olarak adlandýrýlabilecek bir edebi
birikim vardýr. Bu birikim, her þehir için üzerinde bir yüksek lisans ya da doktora çalýþmasý yapýlabilecek düzeydedir. Ýlçelerin, köylerin
mezarlýklarýný incelemek bu tür çalýþmalarýn boyutunu daha da geniþletebilir, içeriðini zenginleþtirebilir.
Ýlimizde bulunan mezarlýklar edebi açýdan
yeterince incelenmemiþtir. Çorum mezar taþlarý
üzerine bugüne deðin bildiðimiz kadarýyla iki çalýþma yapýlmýþtýr. Bunardan ilki, araþtýrmacý Tülay Aslýhak'ýn, "Çorum Merkezde Derlenen Mezar Taþlarý Yazýlarý" baþlýklý makalesidir. Aslýhak,
çoðunlukla Cumhuriyet dönemi mezar taþlarý
üzerinde bulunan yazýlarý içeriklerine göre sýnýflandýrmýþ, bunlara iliþkin örnekler sunmuþtur.
Ýkinci çalýþma, Çorum Belediyesi Kent Arþivi sorumlusu Ýrfan Yiðit ile Hitit Üniversitesi Tarih Bölümü yüksek lisans öðrencisi Ülkü Ünlüsoy'un ortak çalýþmalarýnýn ürünü olan bir kitaptýr. "Osmanlý Dönemi Çorum Mezar Taþlarý"
adýný taþýyan bu çalýþma, Hýdýrlýk Mezarlýðý ile
Ulumezarlýk'taki eski yazýlý mezar taþlarýný konu
almaktadýr. Yapýtta, mezar taþlarýndaki edebi birikime yönelik bir inceleme yoktur. Mezar taþlarýnýn görselleri kitap sayfalarýna yansýtýlmýþ, taþlar üzerlerindeki yazýlar yeni yazýya çevrilerek
önemli bir kaynak yapýt ortaya konulmuþtur. Þehir tarihi açýsýndan önemi tartýþýlmaz olan bu
kaynaðýn deðiþik yönlerden incelenmesi yeni yapýtlarýn ortaya çýkmasýný saðlayabilir.
Kitabýn giriþ bölümünde mezar taþlarýnýn
Göktürk balballarýndan günümüze kadarki tarihsel geliþimine iliþkin özet bilgiler verildikten
sonra, mezar taþlarýndaki yazýlarýn edebiyatla ilgisi þu þekilde açýklanmýþtýr:
"Mezar taþlarý yalýn olduðu gibi çok süslü de
olabilmektedir. Mezarda yatan kiþinin sosyal hayattaki konumu, ekonomik durumu mezar taþýna
yansýmaktadýr. Ölen kiþinin ekonomik ve sosyal
durumu iyi ise; mezar taþý kitabeleri devrin en
namlý þairlerine sipariþ edilir, yazýsý meþhur hattatlara yazdýrýlýp usta hakkâklere iþletilir ve ortaya çýkan mezar taþlarý da birer sanat eseri olurdu."
Mezar taþlarý üzerinde hem sanat tarihini
hem de halkbilimini ilgilendiren çok deðiþik þekiller, çizimler, motifler vardýr. Mezar taþlarýna
iþlenmiþ bu þekiller; çeþitli çiçek ya da hayat aðacý gibi bitki motifleri; takýlar, baþlýklar mezarda
Tükendi yaralý kalbimin gücü
Tarih seksen altý, ekimin üçü
Ahret yolcusu naþa döndüm ben
Þu yalan dünya aldattý beni
Tatlý yüz gösterdi yaldattý beni
Sonunda ateþe fýrlattý beni
Kurumu görenler söndürmesinler
Ýbrahim GÖSTERÝR
[email protected]
yatan kiþinin cinsiyetine, yaþýna, inançsal eðilimlerine yönelik bir yýðýn bilgi taþýrlar. Bunlarýn yaný sýra yazýlarda görülen kimi motifler, ölçülü
sözler, þiirler; lakaplara, mesleklere yönelik belirtkeler halkbilimi açýsýndan da önemlidir.
Mezar taþlarýna yazý yazýlmasý da týpký eski
dönemlerde mezara eþya konulmasý gibi öte dünya inancýyla ilgili olmalýdýr. Çünkü taþlarýn üzerindeki yazýlarýn kiminde öte dünyaya gidene
seslenilmektedir. Kimilerinde ise öte dünyadaki,
dünyada kalanlara seslenmekte, onlardan birtakým isteklerde bulunmaktadýr. Bu isteklerin baþýnda kendisi için dua edilmesi gelmektedir.
Mezar taþlarý üzerindeki yazýlar, þiirler çoðunlukla anonimdir. Bunlarýn edebi açýdan deðer
taþýmayanlarý çoðunluktadýr. Edebi deðere sahip
olanlar ise daha çok "aðýtlama" ya da "öðütleme"
aðýrlýklýdýr. Ölen kiþi için iyi dileklerde bulunulan yazýlarýn sayýsý da azýmsanamaz. Ölenin mezarýnda rahat uyumasý, nur içinde yatmasý, Tanrý'nýn onun mezarýný cennet bahçesine çevirmesi
bu dileklerin baþýnda gelir. Kadir Beyoðlu Ýsmail'in ((1883-1946) Ulumezarlýk'taki mezar taþýna
iþlenen dilek þöyledir:
Faniden bakiye eyledi rýhlet
Hak ide kabrini ravza-i cennet
Bu þiirlerde kimi sanatsal anlatýmlarýn yaný
sýra bab-ý cefa (cefa kapýsý), bahr-i behiþt (cennet
denizi), ecel peymanesi (ecel kadehi), ke's-ül
memat (ölüm kadehi), þükufe-i amal (emel çiçekleri) gibi alýþýlmadýk baðdaþtýrmalar yapýldýðý
da görülmektedir.
Yazý yazýlacak alanýn sýnýrlý olmasý nedeniyle taþlar üzerine yazýlan yazýlarýn kýsa olmasý, anlatýlmak isteneni özlü bir biçimde anlatmasý gerekir. Bu nedenle mezar taþý yazýlarý, çoðu zaman
çarpýcý bir beyitten ya da dörtlükten oluþmaktadýr.
Ziyaretten murat ancak duadýr
Bugün bana ise yarýn sanadýr
Öðütleme niteliði taþýyan sözlerde mezardakinin ölümünden ibret alýnmasý istenmekte, dünyanýn geçiciliði dile getirilmekte,
dünyadaki zamanýn iyi deðerlendirilmesi yönünde öðütler verilmektedir. Kazým Iþýk'ýn
(1931-1979) Alaca mezarlýðýnda bulunan mezar
taþýndaki þu söz bu konuda ne kadar uyarýcý bir
içerik taþýyor:
Gülmek için
Mutlu olmayý beklemeyin
Tebessüm bile edemeden
Hayatýnýz sona erebilir
Bir köy mezarlýðýnda yatan Tahsin Cerit
(1949-1986), dünyadaki yaþamýyla ahretteki arasýnda bir karþýlaþtýrma yapýyor, mezarýnýn yanýndan gelip geçenler için.
Ey yolcu altýmda biten çimler
Þimdi üstümde bitiyor
Çimler ancak günahlarýmdan
Baþka her þeyimi örtüyor
Kolaðasý Varnalý Hüseyin Sýdký Efen-di'nin
annesi Þerife Haným'ýn Hýdýrlýk Mezarlýðý'ndaki
mezar taþýnda ölümünden ibret alýnmasý, geçici
dünyaya aldanýlmamasý gerektiðini þöyle belirtiliyor:
Ey kabrimi eyleyen ziyaret
Kâfi sana gördüðün bu ibret
Aldanma cihana bi-bekâdýr
Âram ve safâsý bab-ý cefâdýr
Aðýt niteliði taþýyan mezar taþlarý, kiþinin
yaþarken çektiði acýlara tanýklýk eder. Birçoðu
gün görmemiþliðin, murat almamýþlýðýn belgesi
gibidir. Hangi yaþta ölürse ölsün, kiþinin ölümü
erken sayýlýr. Bu durum çoðunlukla ölenin, ara
sýra da yakýnlarýnýn aðzýndan dile getirilir. Elli
yaþýnda ölüp Alaca Mezarlýðý'na gömülen Türkan Sancak'ýn (1936-1986) mezar taþýnda ölümün zamansýzlýðý þöyle dile getiriliyor:
Ben arzu etmedim zamansýz göçü
Atalarýmýz,"Gelin girmeyen ev olur da,
ölüm girmeyen ev olmaz." demiþler. Gerçek
böyle olsa da hiç kimse ölümü yakýnlarýna yakýþtýramaz. Baþkalarýnýn ölümünü doðal saysa bile,
yakýnýnýn ölümü için Tanrý'ya sitem eder, o kadar
insan varken niye benimki diye.
Mezarým barýnaðým
Ayrýlýk þansým oldu
Bunca kulun içinde
Tanrý'm seni mi buldu?
Ýnsan elindekinin deðerini bilmez çoðu zaman. Bir gün onu yitireceðini de düþünmez. Ýþ iþten geçtikten sonra anlar ancak yitirdiði yakýnýnýn deðerini. Deðeri sonradan anlaþýlanlarsa en
çok annelerdir. Karadona köyünden Döndü Öztürk (Öl. 2008) ile Palabýyýk köyünden Semiha
Cerit'in (1930-1966) çocuklarý da annelerinin deðerini onlarýn ölümleriyle anlamýþ olmalýlar. Her
ikisi de annelerinin mezar taþýna yazýklanma içeren þu aðýtsal maniyi yazdýrmýþlardýr:
Ana baþa taç imiþ
Her derde ilaç imiþ
Bir evlat pir de olsa
Anneye muhtaç imiþ
Ana babanýn, eþin, yavrunun ölüm acýsý yürekten kolay çýkmadýðý gibi, kolay da unutulmaz.
Çocuklarý ara sýra ana babalarýný düþte görüp,
anam babam beni yanýna çaðýrýyor ya da benden
bir istekleri var diye düþünür. Gözünden ýrasa da
gönlünden ýramaz ana babasý. Fatma Gedikoðlu'nun (1894-1946) kýzý ya da oðlu için de durum
böyle olmalý ki, annelerinin mezar taþýna þöyle
yazdýrmýþlar:
Ey ruhum bu tümsek kutsidir
Huzurunda eðil
Annem ismini ebede yazmak isterim
Mezara deðil
Sonuç olarak; Çorum mezarlýklarýnda tarih,
edebiyat, halkbilimi gibi bilim dallarýnýn araþtýrma yöntemleriyle incelenecek önemli bir birikim
vardýr. Bu incelemeler kent kültürünü zenginleþtireceði gibi, mezar taþlarýndaki yazýlarýn kayýt
altýna alýnmasýný da saðlayacaktýr. Çorum'daki
dokuz mezarlýktan altýsýnýn baþýna gelenlerin gelecekte kalan üç mezarlýðýn baþýna da gelmeyeceðini kim söyleyebilir?
Tüketici için devrim
gibi düzenleme
Tüketici haklarýnda devrim
yaratan düzenleme 2 gün sonra
yürürlüðe giriyor.Yeni Tüketici
Kanunu'yla ticaret hayatý yeniden
dizayn edilecek.
Birçok yenilik arasýnda ayýplý
mal ve hizmetlerde hak arama
süresinin bir aydan 6 aya çýkarýlmasý
da var.
TUZAK SÖZLEÞMELERE
SON!
Tüketicilere AB standartlarýnda
hakkýný savunmanýn yolunu açan
kanunla alýþveriþlerde yaþanan
anlaþmazlýklar daha hýzlý çözülecek.
Vatandaþlar tuzak sözleþmelerle,
aldatýcý ya da yanýltýcý reklamlarla
kandýrýlamayacak.
KÝTAPÇIK BASILACAK
Bu mevsimde bu hastalýk kapýnýzda
areketin ve özellikle su tüketiminin azalH
dýðý, gecelerin ise iyice uzadýðý kýþ mevsiminde obezite sinsi tehlike olarak kapýmýzda...
Emsey Hospital’dan Beslenme ve Diyet
Uzmaný Dyt. Elif Bilgin konuyla ilgili uyardý:
Mevsim deðiþikliðine baðlý sýcaklýk düþüþleri aðýrlýk artýþýnýn baþlýca nedenleri arasýnda yer alýyor. Sýcaklýklar düþtüðü için vücut
bir savunma mekanizmasý oluþturuyor ve vücudu sýcak tutmak için yað dokusunu artýrma
eðilimine gidiyor. Fazladan alýnan karbonhidratlar ise vücutta yað olarak depolanýyor.
Özellikle þekerli besinler tüketildiðinde kan
þekeri hýzlý bir þekilde yükseldiðinden vücut
ýsýsý aniden artýyor. Bu nedenle sýcaklýklar
düþtüðünde insanlarýn þeker ve þekerli besinleri tüketiminin arttýðý ve buna baðlý olarak kilo artýþý görülüyor.
Baðýþýklýk sistemini korumak için yenen
yüksek kalorili besinlerin alýmý: Genellikle ký-
þýn hastalýklardan korunmak için pekmez ve
bal tüketimi artar. Bu besinler baðýþýklýk sistemini güçlendirmelerin yanýnda; yüksek kalori
içerirler. Fazla tüketildiklerinde günlük alýnan
enerji artacaðýndan, aðýrlýk artýþlarýna sebep
olurlar. Dikkatli ve ölçülü tüketilmelidirler.
Uyku düzensizlikleri ve geç saatlerde
uyumak: Uykusuz kalmak, geceleri geç saatlerde uyumak besin tüketimini artýrmaktadýr.
Özellikle uykusuzluk durumunda açlýk hor-
monu dediðimiz ghrelin, tokluk hormonu dediðimiz leptin hormonunun etkileri deðiþir.
Leptin hormonu uykusuz kalmýþ bir bedende
çok düþüktür. Ghrelin hormonu ise tam tersine uykusuz kalmýþ yorgun bir bedende çok
yüksektir. Uykumuzu alamadýðýmýz günlerde
sürekli yemek yeme ihtiyacýnda oluþumuzun
ve çok fazla karbonhidrat içeren besinlere
olan iþtahýmýzýn artmasýnýn sebebi budur. Uyku saatlerimizi düzene sokarak, 7 saatlik kaliteli bir uyku ile Leptin ve Ghrelin hormonlarýný dengeleyerek, özellikle geceleri fazla kalori alýmýnýn önüne geçilebilir.
Ev ziyaretleri, misafirlikler, evde fazla
vakit geçirmek: Kýþýn insanlarýn sosyal aktivi-
Türkiye Tüketicileri Koruma ve
Eðitim Vakfý Baþkaný Bayram
Kýsýklý, tüketicilere yeni kanunla ne
gibi haklara kavuþtuklarýný anlatan
kitapçýklar daðýtacaklarýný söyledi.
AB ÜLKELERÝ SEVÝYESÝNE
GELECEÐÝZ
Yeni bir döneme girildiðini
vurgulayan Kýsýklý þöyle konuþtu:
"Bu iþin daha önce çýraklýðýný,
kalfalýðýný yaptýk. Þimdi tüketicinin
hak aramasýyla ilgili yeni bir dönem
baþlýyor. Almanya'da, Fransa'da
tüketicinin hakký neyse Türkiye'de
de aynýsý oldu. Tüketicimiz henüz
bilinçli deðil. Tüketici kültürümüz
artýkça biz de Almanya ve Fransa
gibi AB ülkeleri seviyesine
geleceðiz."
AÝDATSIZ KREDÝ KARTI,
AYIPLI MALA ÝADE CUMA
BAÞLIYOR
Tüketici kredileri, ön ödemeli
konut satýþý, devre tatil gibi
sözleþmelerde 7 gün olan cayma
süresi 14 gün olacak. Taksitli satýþ
sözleþmesinden ise 7 gün içinde
cayýlabilecek
Bankalar yýllýk aidat almadýklarý
kredi kartý çýkaracak.
14 GÜN CAYMA HAKKI
Ýnternetten alýþveriþlerde cayma
hakký 7 deðil 14 gün olacak.
Ayýplý mallarda 3 bin liraya
kadar ürünlerde kaymakamlýklarda
bulunan tüketici hakem heyetlerine
baþvurulabilecek. Gerekli görülürse
15 günde iade yapýlacak, tüketiciye
parasý ödenecek. Hak arama süresi 6
aya çýkarýlacak.
Temerrüt dahil tüketici
iþlemlerinde bileþik faiz uygulamasý
yapýlamayacak.
MAKETTEN KONUTA
YASAK
Maketten konut satýlamayacak.
Elektrik, su, doðalgaz, internet,
telefon gibi hizmetlerin abonelik
sözleþmesi istenildiðinde tüketici
tarafýndan feshedebilecek.(Haber7)
10 ÇARÞAMBA
www.corumhakimiyet.net
26 KASIM 2014
Çorumlu öðretmenleri
Ankara’da temsil ettiler
RECEP MEBET
Milli Eðitim Bakanlýðý, 81 ilden 81 öðretmeni
Ankara’da aðýrladý.
24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle Baþkent’te düzenlenen kutlamalarda Çorum’u Bilim ve
Sanat Merkezi (BÝLSEM)
Müdürü Sadýk Efe ile Bahçelievler Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi (MTAL)
Müdür Baþyardýmcýsý Özlem Zeren temsil etti.
Sadýk Efe
Mesleki tutum, deðer
ve davranýþlarýndan eser ve projelerine, kýlýk ve kýyafetlerinden milli ve manevi davranýþlarýna kadar çok sayýda kriteri içeren deðerlendirmeler sonucunda aldýklarý
puanlarla seçilen 81 ilden 81 öðretmen Ankara'da buluþtu.
Çorum’un iki öðretmenle temsil edildiði programa
katýlan eðitimciler, Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý ile
bir araya gelerek Anýtkabir’i ziyaret etti.
TBMM Baþkanvekili Sadýk Yakut, Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn kabul ettiði öðretmenler, program dahilinde Ankara’nýn þirin ilçesi Beypazarý’ný da gezdi.
BAKAN AVCI ÖÐRETMENLERÝ AÐIRLADI
Millî Eðitim Bakaný Nabi Avcý, 24 Kasým Öðretmenler Günü dolayýsýyla 81 ilden gelen öðretmenlerin
katýlýmýyla Baþkent Öðretmenevi´nde düzenlenen kutlama törenine katýldý.
Törene, Bakan Avcý´nýn yaný sýra Bakan Yardýmcýsý Orhan Erdem, Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý Yusuf Tekin, bakanlýk bürokratlarý, bazý milletvekilleri de
katýldý.
Bakan Avcý, törendeki konuþmasýnda salonda bulunan öðretmenlere, "Öðretmenler gününüz kutlu olsun.
Nice nice seneler, saðlýk, afiyet ve huzur içinde bu güzel mesleði icra etmeyi nasip etsin" diye seslendi.
Uzun bir konuþma metni hazýrladýðýný, ancak törenin ardýndan TBMM´ye gidecekleri için çok uzun konuþmayacaðýný ifade eden Bakan Avcý, "Çok merak ediyorsanýz, ´ama mutlaka biz duymak istiyorduk´ diyorsa-
Özlem Zeren
li Eðitim Þurasý´nda Öðretmen
Strateji Belgesi´ni ilan edeceðiz.
Bu belgenin oluþumuna hepinizin
katkýda bulunmasý önemli. Sizlerin tecrübelerine dayanarak ilan
edeceðiz. Son olarak birçok öðretmen adayýmýzý mutlu edecek
bir haberi sizlerle paylaþmak istiyorum. Ýnþallah ocak ayýnda
emekli olacak öðretmenlerimizin
de durumlarýný göz önüne alarak,
15 bin yeni kadro ilan edeceðiz ve
15 bin öðretmen atamasýný ocak
ayýnda yapacaðýz" ifadelerini kullandý.
‘ÖÐRENCÝLERLE
TÜPHANEDE DERS YAPIN’
KÜ-
Baþbakan Davutoðlu, akademisyenliði döneminde
incelediði doktora tezlerinde yer alan bilgilerden sýradan ve mekanik olanlarýn bilgisayardan derlendiðini
fark ettiðine dikkati çekerek, "Eðer sofistike, daha derinlemesine ve kendisinden özgün katký yaptýðý bir þey
varsa bilin ki kitap okumuþ. Bunu bilgisayarý kötülemek
için söylemiyorum. Bu anlamda teknolojik yeniliklere
intibak edeceðiz ama ne olur çocuklarý alýn arada sýrada
kitapçýya götürün, kütüphaneye götürün o kokuyu hissetsinler. Emin olun sýnýfta üç saat ders yapmaktansa, o
kitap kokusuyla yapýlan yarým saat ders daha bereketli
olabilir. Ben bunu bir kampanya olarak baþlatalým diyorum. Öðrencileri alýp kütüphanede ders yapýn" diye konuþtu.
Baþbakan Davutoðlu, çocuklara kitabý sevdirmek
için zorla önüne kitap konulup oku denilmemesi tavsiyesinde de bulunarak, kitaplarý hayatýn bir parçasý kýlmak gerektiðini ifade etti.
Tabletleri kitaplarý unutturmak için daðýtmadýklarýna dikkati çeken Baþbakan Davutoðlu, "Tabletleri daðýtmamýz tamamlayýcý bir þey. Ýþin esasý, asli unsuru deðil. Kitap sevgisini unuturlarsa bir daha kimse onlara o
sevgiyi aþýlayamaz" dedi.
Baþbakan Davutoðlu, konuþmasýnýn ardýndan 81
ilden gelen öðretmenlere çeþitli armaðanlar verdi.
CUMHURBAÞKANLIÐI SARAYI’NDA RESEPSÝYON
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan eþi Emine
Erdoðan ile birlikte, 24 Kasým Öðretmenler Günü dolayýsýyla Cumhurbaþkanlýðý
Sarayý’nda resepsiyon verdi. Cumhurbaþkanlýðý Sarayý’nda ilk kez verilen resepsiyona bölgelerinde baþarýlý
olan 204 öðretmenin yaný
sýra Cumhurbaþkaný Erdoðan’ýn öðretmenleri de katýldý.
Cumhurbaþkaný Erdoðan, resepsiyonda yaptýðý
konuþmada,
programda
konser veren Mardin Diller
ve Dinler Korosu’na seslendirdikleri parçalardan dolayý teþekkürlerini iletti. Müzik öðretmenlerinin bir araErdoðan, 81 ilden gelen öðretmenleri Cumhurbaþkanlýðý Sarayý’nda aðýrladý.
ya gelmek suretiyle güzel
bir koro oluþturduklarýný ve
bunu daha güçlü hale getirmenin gayreti içerisinde
olacaklarýný ifade eden
Cumhurbaþkaný Erdoðan,
Milli Eðitim Bakaný Nabi
Avcý ile mutabakat halinde
olduklarýný ve Baþbakan
Ahmet Davutoðlu ile konuþarak bazý adýmlar atacaklarýný söyledi.
Öðretmenliðin tarihin
her döneminde zorlukla,
mücadeleyle, tahammülle
ve sabýrla anýlan bir meslek
olduðunu kaydeden Cumhurbaþkaný Erdoðan, “Öðretmen dediðimiz de aklýBaþbakan Ahmet Davutoðlu, öðretmenlerle hatýra fotoðrafý çektirdi.
mýza ilk önce aþk gelir, sevda gelir, fedakarlýk gelir.
nýz, arkadaþlarýmýz size çoðaltýp verecekler" diye koÖðretmenlerimiz doðudan batýya, güneyden kuzeye ülnuþtu.
kemizin her coðrafyasýnda, her iklimde cansiperane
MECLÝS’E KONUK OLDULAR
gayret sarfediyorlar. Bu memleketin çocuklarýný ilimle,
TBMM Baþkanvekili Sadýk Yakut, Millî Eðitim
bilgiyle buluþturuyorlar. Ýnanýn bu çaba sadece para için
Bakaný Nabi Avcý ve 24 Kasým Öðretmenler Günü doyapýlmaz, yapýlamaz. Onun için bir aþktýr. Onun için bir
layýsýyla 81 ilden gelen öðretmenlerle TBMM Tören
sevdadýr. Sadece maddi gerekçelerle bu açýklanamaz.
Salonu´nda bir araya geldi.
Ýçlerinde merhamet, vicdan, adalet duygusu olmayan
milletinden, devletinden, insanýndan aldýklarýný kat kat
TBMM Baþkanvekili Yakut, kabulde yaptýðý koyine bu ülkenin çocuklarýna aktýrma kaygýsý taþýmayannuþmada, her yýl bu törenlerle 24 Kasým´ýn, hem eðitim
lar öðretmen olamaz. Bu yüzden bu necip milletin, bu
yaþantýsýnýn içerisinde bulunduðu koþullarýn düzenli haköklü medeniyete sahip milletin yükselmesi hakký olan
le getirilmesi, hem öðretmenlerin niteliklerinin ve çalýþmümtaz yerlere gelebilmesi ancak okul sýralarýndan,
ma þartlarýnýn iyileþtirilmesi, hem de geleceðe dönük
öðretmenleri o þefkatli yüreklerinden geçer. Biz þevkaeðitimle ilgili fikirlerin, düþüncelerin, projelerin paylatin, merhametin medeniyetiyiz. Tarihin her döneminde
þýldýðý bir gün olarak deðerlendirildiðini kaydetti.
bu topraklarýn üzerinde yaþayan insanlar dini, dili, külBAÞBAKAN, ÖÐRETMENLERÝ KABUL ETTÝ
tür farklý olsa da bir ve beraber olmayý baþarabilmiþ ayBaþbakan Ahmet Davutoðlu, Millî Eðitim Bakaný
ný hedefe, ayný geleceðe yürümüþtür. Büyük Türkiye
Nabi Avcý ve 24 Kasým Öðretmenler Günü dolayýsýyla
eðitimle, öðretimle, topyekun kalkýnmayla büyük Tür81 ilden gelen 81 öðretmeni Baþbakanlýk Yeni Bina´da
kiye ideali ve aþkýyla inþa edilecek. Bu mesuliyet bugükabul etti.
ne kadar olduðu gibi bundan sonrada hakkýyla taþýyaca"Meslektaþlarým" diye hitap ettiði öðretmenlerin
ðýnýza yürekten inanýyorum. Geleceðin mimarlarýný yegününü kutlayan Baþbakan Davutoðlu, "Bütün hayat
tiþtirecek öðretmenlerimize milletim adýna ben bir kez
planlamasýný öðrencilerle beraber geçirmeye ve onlarýn
þükranlarýmý sunuyorum” diye konuþtu.
geleceðini planlamaya, onlarla birlikte bir hayat planlaÖðretmenler Günü nedeniyle Baþkent’te düzenlemaya adamýþ birisi olarak þimdi dahi ne zaman öðrencinen programlarda meslek hayatýnýn en mutlu ve gurur
lerimi görsem büyük bir heyecan, þeref, aþk duyarým"
dolu anlarýný yaþayan Sadýk Efe ve Özlem Zeren, kutladiye konuþtu.
malarda Çorum’u temsil etmenin kývancýný taþýdýlar.
OCAK’TA 15 BÝN ÖÐRETMEN ATANACAK
Renkli görüntülerin yaþandýðý programlara katýlan
Öðretmenlerin milli geliþim ve gelecek için önemEfe ve Zeren, devlet büyüklerine meþhur Çorum lebleli rolü olduðunu belirten Baþbakan Davutoðlu, "Öðretbisi ve çeþitli armaðanlar hediye ettiler.
menlerimizin milli geliþimimizdeki ve geleceðimizdeki
rollerini göz önüne alarak, inþallah 2 Aralýk´ta, 19. Mil-
Turizm sektöründe
yýldýzý parlayan Çorum,
yerli ve yabancý turistlerin
konaklama ihtiyaçlarýna
cevap verecek lüks bir
otele daha kavuþuyor.
Mavi Otel, 1 Aralýk 2014 Pazartesi günü saat 13.30'da hizmete açýlacak.
Mavi Otel gün sayýyor
Turizm sektöründe yýldýzý parlayan
Çorum, yerli ve yabancý turistlerin konaklama ihtiyaçlarýna
cevap verecek lüks bir
otele daha kavuþuyor.
Çorum konaklama sektörünün tanýnmýþ isimlerinden Cüneyt Cantaþ'ýn koordinatörlüðünde hizmet
verecek olan Mavi
Otel, 1 Aralýk 2014
Pazartesi günü saat
13.30'da açýlacak.
Gülabibey Mahallesi Cengiz Topel
Caddesi Çorum Müzesi karþýsý numara
130’da açýlýþý gerçekleþtirilecek olan Mavi
Otel, 30 oda ve 50 kiþi kapasiteli modern
binasýnda hizmet verecek.
150 kiþilik konferans ve toplantý salonu, teras restaurant ve
kahvaltý salonu, kapalý
otopark özenle düzenlenmiþ mekanlarýn yer
aldýðý Mavi Otel'i tanýtan Cüneyt Cantaþ,
“Odalarýmýzý misafirlerimizin tüm gereksinimlerini karþýlayacak
þekilde özel olarak dizayn ettik” dedi.
Kültür ve Turizm
Bakanlýðý nezdinde 3
yýldýzlý otel taleplerinin de mevcut olduðunu ifade eden Cantaþ,
ayrýca rezervasyon almaya baþladýklarýný
söyledi.
Cantaþ, “Konaklama hizmetlerimiz
hakkýnda detaylý bilgi
almak ve tesisimizi
yakýndan görmek isteyen herkesi Mavi
Otel’e davet ediyoruz” diye konuþtu.
(Haber Merkezi)
Mavi Otel, Cüneyt Cantaþ'ýn koordinatörlüðünde hizmet verecek.
30 oda ve 50 kiþi kapasiteli otel, modern dizaynýyla dikkat çekiyor.
Otel yöneticileri, misafirlerin konforu için tüm ayrýntýlarý düþündüklerini kaydettiler.
Mavi Otel, Gülabibey Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Çorum Müzesi karþýsýnda açýlacak.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 26 KASIM 2014
11
Sanayi Sitesi, hýrsýzlýk
olaylarýndan þikâyetçi
RECEP MEBET
ve gece arabalarýna yükleyip götürüyorlar.
Polis görevini yapýyor, bu kiþilerin
arabalarýna el koyuyorlar. Ama birkaç gün
sonra o kiþilere yenileri ekleniyor ve daha
da çoðalmýþ olarak geliyorlar.
Esnaf, ‘bayrama veya kýþýn iþ olmadýðýnda satar bir yarama merhem yaparým’ diye biriktirdiði malzemeler bu kendini bilmezler tarafýndan alýp götürülüyor.
Gündüz bile geliyorlar, ‘kâðýt alýyoruz, naylon alýyoruz’ diyorlar. Fakat bunlar kâðýt ve naylon gibi hurdalarýn yanýnda atölyelerin çevresinde bulunan iþyerine
Hýdýr Balaban
ait malzemeleri de esnaf ve iþçiler görmeden arabaya atýyorlar. Polisi de görünce hemen sanayide bulunan yarým yapýlmýþ, inþaatý tamam‘HIRSIZLIK OLAYLARINDAN BIKTIK’
lanmamýþ iþyerlerinin içine at arabalarýný saklýyorlar.
“Çorum Sanayi Sitesi’nde her gün bir hýrsýzlýk
Polis gidince de oradan çýkýp aynen iþlerine devam
olayý duymaktan artýk býktýk. Hýrsýzlýk hadiseleri, Saediyorlar.
nayi Sitemizin bitmez çilesi oldu. Malum kiþilerin at
‘ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝMÝZ VAR’
arabalarýyla cirit attýðý Sanayimizde, tonlarca hurda ve
Bu malum at arabalarýnýn bir zamanlar Çorum
deðerli parçalarýn malum þahýslar tarafýndan çalýndýðý
Belediyesi ile Emniyet iþbirliðinde yasaklandýðý gibi
bu tür hadiseler gün geçtikçe artýyor.
yine devlet kanalýyla önüne geçilmesini, hýrsýzlýk
Ýþyerlerinin küçük olmasý nedeniyle, imalat yaolaylarýnýn ve esnafýn kâbusunun ortadan kaldýrýlmapan firmalarýn hurdalarýný mecburen atölyesinin dýþýna
sýný istiyoruz. Bizler de Sanayi Sitesi yönetimi olarak
koymalarý gerekiyor.
eninizden ne geliyorsa yapmaya hazýrýz.
At arabasý ile hurda toplayan üç-beþ kiþi esnafýn
Biz sanayi sitesi yönetimi olarak diyoruz ki, esbaþýna bela oldu. Ýyi niyetli hurdacýlar hariç, sanki hýrnaf kardeþlerimiz gelin bu
konuda bizlere yardýmcý
olun, üzerimize düþen görevi
yapalým. Kendi güvenliðimizi kendimiz saðlayalým. Sitemizin etrafýna tel örgü çekelim. Özel güvenlik görevlisi
alalým. Kamera sistemi kuralým. Sitemizin parasý olmadýðýndan maddi desteðe ihtiyacýmýz var. Bir sefere mahsus
100 TL üyelerden alýrsak bu
sayýlan þeyleri rahatlýkla yaparýz.
Biz Sanayi Sitesi Yönetimi olarak bu iþleri yapacaðýmýza söz veriyoruz. Yeter
ki esnaf kardeþlerimiz de
bizlere yardýmcý olsunlar.
Çorum Sanayi Sitesi esnafý, yaþanan hýrsýzlýk olaylarýndan dertli.
Ayrýca Sanayi Sitemizsýzlýk þebekesi gibi hareket eden soyguncular, sanki
de grubu bulunan meslek odasý baþkanlarýmýzýn çýkesnaf kardeþlerimizle beraber kazanmýþlar gibi, onca
mýþ olduðumuz bu zorlu davada ciddiyetle bizlere yareziyeti beraber çekmiþler gibi milletin alýn terini, evidýmcý olmalarýný, caný gönülden yanýmýzda olmalarýný
nin ekmeðini, kardeþlerimizin helal kazancýný gündüz
bekliyoruz.”
Çorum Sanayi Sitesi esnafý, yaþanan
hýrsýzlýk olaylarýndan dertli.
Konuyla ilgili açýklama yapan Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Baþkaný Hýdýr
Balaban, iþyerleri ve çevresindeki deðerli
parçalardan oluþan hurdalarýn çalýndýðýný
dile getirdi.
Hýrsýzlýk olaylarý nedeniyle sanayi
esnafýnýn maðdur olduðunu vurgulayan
Hýdýr Balaban, yetkililerden ilgi ve destek
beklediklerini söyledi.
Yaptýðý yazýlý açýklamada çözüm
önerilerini de paylaþan Balaban, þu ifadelere yer verdi:
Demiroðullarý kapatýyor
RECEP MEBET
Demiroðullarý
Halý ve Mobilya
Maðazalarý Çorum
Þubesi kapanýyor.
Çorum’da 26 yýlý
geride býrakan
Demiroðullarý,
Kubbeli Caddesi
numara 56’daki halý ve
mobilya maðazasýný
kapatma kararý aldý.
“Sezonu deðil,
iþyerimizi
kapatýyoruz” diyen
Maðaza Müdürü Ali
Uðuz, kapanýþ
nedeniyle yüzde 90’a
varan indirimler
uyguladýklarýný
söyledi.
Merinos, Dinarsu,
Padiþah, Angora,
Bünyan, Gümüþsuyu
ve Þehzade halýnýn
yaný sýra Philips,
Arzum, Felix, Sinbo,
Karaca, Kütahya
Porselen, Eternety ve
Korkmaz ürünlerini
müþterilerinin
beðenisine
sunduklarýný hatýrlatan
Ali Uðuz, elektrikli el
aletleri ve züccaciye
grubunda ise yüzde 50
indirim yaptýklarýný
kaydetti.
Kredi kartlarýna
taksit imkaný da
sunduklarýný belirten
Uðuz, “Ürünlerimizin
devamý olmadýðýndan
sunduðumuz
avantajlar
stoklarýmýzla sýnýrlý.
Cazip fýrsatlarý
kaçýrmak istemeyen
herkesi Demiroðullarý
Halý ve Mobilya
Çorum Maðazasý’na
bekliyoruz” diye
konuþtu.
Kapanýþ nedeniyle maðazada yüzde 90’a varan indirimler uygulandýðý belirtildi.
Çorum Merkez Ýlçe Öðrenci Meclisi Baþkanlýk Divaný seçimi dün yapýldý.
Öðrenci Meclisi’nde
seçim heyecaný
DENÝZ URAL
Çorum Merkez Ýlçe Öðrenci Meclisi
Baþkanlýk Divaný seçimi dün yapýldý.
11 adayýn yarýþtýðý seçimde 5 öðrenci,
‘Merkez Ýlçe Öðrenci Meclisi Baþkanlýk Divaný’
üyeliðine seçildi.
Albayrak Ýlkokulu salonunda düzenlenen
seçimi Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir
Söngüt, bazý okul müdürleri ve öðretmenler ile
çok sayýda öðrenci takip etti.
Açýlýþ ve yoklama ile baþlayan seçimde saygý
duruþunda bulunularak Ýstiklâl Marþý okundu.
Geçici baþkanlýðýný Kadir Söngüt’ün yaptýðý
divan kurulunda Sýla
Gökkaya, Nilsu Þahin
ve Þuayip Okay görev
aldý.
Okul
öðrenci
meclis baþkanlarýnýn
yemin töreninin ardýndan Merkez Ýlçe Öðrenci Meclisi Baþkanlýðý
seçimi hakkýnda bilgiler verildi.
Açýþ konuþmasýný
Milli Eðitim Müdür
Yardýmcýsý Söngüt’ün
yaptýðý seçimde sýrasýyDöne Dilara Er
la kürsüye gelen adaylar da birer selamlama konuþmasý yaptý.
Talha Demiral
Taha Sinanoðlu
Ege Berk Çakmak
Nidanur Sayman
BAÞKANLIK DÝVANINA 5 ÜYE
SEÇÝLDÝ
64 öðrencinin oy kullandýðý seçim,
adaylar arasýnda rekabete sahne oldu.
Heyecanlý anlarýn yaþandýðý seçimde en
fazla oyu Atatürk Anadolu Lisesi öðrencisi
Talha Demiral aldý.
32 oy alan Talha Demiral’ýn Merkez
Ýlçe Öðrenci Meclisi Baþkaný olduðu
seçimde diðer adaylardan Taha Sinanoðlu
13, Döne Dilara Er 5, Ege Berk Çakmak 3,
Nidanur Sayman 2, Doða Uysal 1,
Gökdeniz Kan 1, Ege Kalkan 1, Sefer Can
Boz 1, Dilara Keçeci 1 oy alýrken 1 oy da
boþ çýktý.
Açýklanan sonuca göre Atatürk
Anadolu Lisesi öðrencisi Talha Demiral,
Fatih Anadolu Lisesi öðrencisi Taha
Sinanoðlu, Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu
Kullanýlan oylar sayýlarak netice açýklandý.
öðrencisi
Döne
Dilara Er, Yahya
Kemal
Beyatlý
Ýlkokulu öðrencisi
Ege Berk Çakmak
ve Çorum Yumurta
Ýlkokulu öðrencisi
Nidanur Sayman
Merkez
Ýlçe
Öðrenci Meclisi
Baþkanlýk Divaný
üyeliklerine seçildi.
Edinilen bilgilere göre Çorum
Ýl Öðrenci Meclisi
Baþkanlýk Divaný
seçiminin ise 16
Aralýk 2014 Salý
günü saat 10.00’da
Heyecanlý anlarýn yaþandýðý seçimi bazý idareci ve öðretmenler de takip etti.
Albayrak Ýlkokulu
Sürücülerin muayene çilesi
RECEP MEBET
Demiroðullarý Halý ve Mobilya Maðazalarý Çorum Þubesi kapanýyor.
Çorumlu araç sahipleri, TÜVTÜRK Muayene
Ýstasyonu’nda karþýlaþtýklarý sýkýntýlarý dile getirerek
yetkililerden çözüm istediler.
Haber Merkezimizi
arayarak þikâyetlerini dile
getiren bazý araç sahipleri,
TÜVTÜRK Çorum Muayene Ýstasyonu’ndaki iþlemlerin aðýr ilerlediðini,
bu yüzden uzun süre bekle- Çorumlu sürücüler, araç muayenesinde karþýlaþtýklarý bazý aksaklýklardan þikâyetçi.
tildiklerini kaydettiler.
Randevu sistemiyle çalýþýlmasýna raðmen karþýOluþan sýra kuyruklarý nedeniyle beklemek zolaþtýklarý aksaklýklar nedeniyle adeta çileden çýktýklarunda kaldýklarýný anlatan araç sahipleri, “Hizmet alrýný
vurgulayan
araç sahipleri, acilen çözüm bekledikmak için gelmiþ sürücülerin soðuk havada açýk alanda
lerini sözlerine eklediler.
bekletilmesi son derece yanlýþ” diye konuþtular.
12 ÇARÞAMBA 26 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
Savunma Sanayi’ye 71 personel
S
avunma Sanayi Müsteþarlýðý (SSM)
sözlü sýnavla 51 proje mühendisi, 10
proje asistaný ve 10 yönetici asistaný
alacak
Resmi Gazete'de yer alan duyuruya
göre SSM, özel bilgi ve ihtisas
gerektiren konularda çalýþtýrýlmak üzere
sözlü sýnavla (mülakat) kadro karþýlýksýz
sözleþmeli personel istihdam edecek.
Proje mühendisi için açýlacak
sözlü sýnava, en az lisans düzeyinde
veren yurt içindeki veya denkliði yetkili
makamlarca kabul edilen yurt dýþýndaki
yüksek öðretim kurumlarý mezunlarý
baþvurabilecek.
Bu kapsamda 51 proje mühendisi
sýnavýna baþvuracak adaylarda,
mühendislik fakültelerinin uçak, uzay
ve havacýlýk ile makina, bilgisayar,
elektrik-elektronik, endüstri, kimya,
fizik mühendisliði ve gemi inþa
mühendisliði bölümlerinden mezun
olma þartý aranýyor.
Proje asistaný pozisyonu için
alýnacak kiþilerin ise en az dört yýllýk
eðitim veren üniversitelerin, Bilgi ve
Belge Yönetimi, Biliþim Sistemleri ve
Teknolojileri, Kütüphanecilik,
Arþivcilik, Dökümantasyon ve
Enformasyon, Biyoloji, Fizik, Kimya,
Muhasebe ve Finansay Yönetim,
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
Uluslararasý Ýþletmecilik ve Ticaret,
Uluslararasý Ticaret, Yönetim Biliþim
Sistemleri bölümlerinden mezun
olmalarý gerekiyor. Yönetici asistaný
pozisyonu için baþvuranlardan en az 4
yýllýk eðitim veren üniversitelerin;
Halkla Ýliþkiler, Halkla Ýliþkiler
veTanýtým, Türk Dili ve Edebiyatý, Batý
Dilleri ve Edebiyatlarý, Türk Halk
Bilimi, Arap Dili ve Edebiyatý, Fars Dili
ve Edebiyatý, Çin Dili ve Edebiyatý,
Kore Dili ve Edebiyatý, Japon Dili ve
Edebiyatý, Alman Dili ve Edebiyatý,
Fransýz Dili ve Edebiyatý, Ýtalyan Dili ve
Edebiyatý bölümlerinden mezun
olmalarý koþulu aranýyor.
Proje mühendisi pozisyonu için
baþvuracak adaylarýn, 6-7 Temmuz
2013 ve 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde
yapýlan Kamu Personeli Seçme
Sýnavlarýndan (KPSS) birinden KPSS
P(1) puan türünden en az 70 puan almýþ
olmalarý gerekirken, proje asistanlýðý
için baþvuracak adaylarýn ayný tarihte
yapýlan sýnavlarda KPSS P(1) puan
türünden en az 65 puan almýþ olmalarý,
yönetici asistanlýðýnda ise KPSS P(3)
puan türünden en az 60 puan alýnmasý
gerekiyor.
Adaylar baþvurularýný, SSM'nin
"www.ssm.gov.tr" internet adresindeki
sýnav baþvuru ekranýnda tanýmlý olan
bilgileri eksiksiz doldurarak 15 Aralýk
2014 günü saat 18.00'e kadar sisteme
yükleyebilecekler.(AA)
Ani hava deðiþimine dikkat!
A
ni hava deðiþiklikleri hastalýklara davetiye çýkarýyor. Üst solunum yolu enfeksiyonlarýný etkiliyor, baðýþýklýk sistemini harap ediyor.Uzmanlar, ani
hava deðiþimleriyle meydana gelebilecek vücut hastalýklarýný anlattýlar.
ÝÇ HASTALIKLARI
Medicine Hospital Ýç Hastalýklarý Uzmaný Abdulhalim Þenyiðit ýsý deðiþikliklerinin vücudumuzun
savunmasýný ele geçirdiðini ve bu yolla bir çok hastalýklara yol açtýðýný belirttti. Abdülhalim Þenyiðit ani
hava deðiþikliklerinin özellikle grip salgýnýnýn yayýlmasýnda önemli bir faktör olacaðýný vurguladý. Þenyiðit ''Mevsim geçiþlerinde, üst solunum yolu enfeksiyonlarýnýn yaný sýra idrar yollarý enfeksiyonlarýna ve
baðýrsak rahatsýzlýklarýna da rastlanýyor. Soðuk algýnlýðýnda halsizlik, tüm vücutta yaygýn aðrý, üþüme, titreme, öksürük, burun akýntýsý, bunlarýn yanýnda çarpýntý þikayetleri sýklýkla görülebiliyor. Özellikle astým, kronik bronþit, hipertansiyon, diyabet ve kalp
yetmezliði gibi kronik hastalýklarý olan hastalarýn bu
dönemlerde dikkatli olmasý gerekir ” dedi.
GÖÐÜS HASTALIKLARI
Medicine Hospital Göðüs Hastalýklarý Uzmaný
Süleyman Güven, sýcak bir havada terleyen bir kiþinin ani çýkan soðuk bir rüzgara veya klimaya maruz
kalmasýyla aniden vücut ýsýsýnýn düþmesine baðlý olarak halsizlik, yorgunluk, kýrgýnlýk, eklem ve kas aðrýlarý olabileceðini belirtti. Uz. Dr Süleyman Güven
“Ani hava deðiþiminlerinde kronik astým gibi kronik
hastalýðý olanlarda ataklarýn baþlayabillir, allerjik astým hastalarýnda semptomlarýn daha þiddetli ve uzun
yaþanmasýna sebep olabilir” dedi. Ani basýnç nem ve
sýcaklýk deðiþimleri astým hastalarýný hýzlý etkileyebilir” diye vurguladý. Direnç düþmesine baðlý üst solunum yollarý enfeskiyonlarý, akut bronþit ve zatürre bu
deðiþim dönemlerinde sýklýkla görülebileceðini belirten Güven “Hava koþullarýna göre giyinir, uyku düzenine dikkat eder, vitamin ve mineral yönünden
zengin gýdalarla beslenmeye özen gösterip, düzenli
spor yaparak baðýþýklýk sistemini güçlendirebiliriz.
KOAH astým ve allerjik rinit gibi kronik solunum rahatsýzlýðý olup hava deðiþimlerinizden etkilenmiþseniz mutlaka hekimine baþvurmanýz gereklidir” dedi.
NÖROLOJÝ
Medicine Hospital Nöroloji Bölümün’den Uz.
Dr. Demet Aygün “Kýþ mevsiminin etkisini yavaþ yavaþ artýðý bugünlerde hava deðiþimleri baþta baþaðrýsý olmak üzre bir çok hastalýða yolaçabilir” diyor.
Hava basýnç deðiþiklikleri, rüzgar migreni ve diðer
baþ aðrýlarýný tetiklediðini belirten Aygün “Ayrýca
burun boþluklarý ve burun boþluðuna açýlan küçük
kanallarda, soðuk alðýnlýðý gibi bir nedenle týkanýklýk
varsa sinüs içindeki basýnç aðrý oluþturarak baþ aðrýsýný tetikleyecektir.. Çok kuru havalar, rüzgarlý havalarda burun boþluðundaki ýslak yüzeyi kurutabilir ve
baþaðrýsýna sebep olabilir” dedi. Baþ aðrýsýndan korunmak için yapmamýz gerekenlerin sýralayan Uz.
Dr. Demet Aygün “Uyku düzenine, saðlýklý beslenmeye, stresten alkol ve sigaradan uzak kalmaya dikkat edilmelidir. Ayrýca ýslak saç aðrý nedeni olursa
iyice kurutulmalýdýr. Hava þartlarýný edðiþtirmek
mümkün olmasada kapalý ortamýn ýsýsý ve nemi ayarlanabilir. Rüzgara maruz kalmamaya çalýþýlarak baþ
aðrýlarý önlenebilir” diye vurguladý.
KARDÝYOLOJÝ
Medicine Hospital Kardiyoloji Merkezi Doktarlarýndan Op. Dr. Zeki Doðan "Özellikle kalbin iþ
gücünü, yükünü artýracak ve beraberinde solunum
sistemini de etkileyecek birtakým mevsimsel deðiþiklikler kalp hastalýklarýný olumsuz yönde etkiliyor. Ýki
mevsim kýþ ve yaz mevsimleri çok önemli. Kýþýn soðuk havada kalp hastalýðý özellikle kalp damarlarýnda spazm denilen halk tabiriyle büzüþmeler oluyor.
Ve kalbin yeterince oksijenlenmesi bozuluyor. Ya da
sýcak havalarda aþýrý nemin de etkisiyle damar sisteminde geniþleme ortaya çýkarak, kalbin yükü artýyor.
Tabi solunum sistemi de nem ve sýcaktan etkilenince,
biliniyor ki kalp ve akciðerler birlikte çalýþan iki organ, kýþýn ve yazýn bu organlarýn fonksiyonlarý ciddi
anlamda etkilenebiliyor" diye konuþtu.
ÇOÇUK HASTALIKLARI
Medicine Hospital Çocuk doktorlarýndan Uz.
Dr. Sibel Kozaklý “Bahar mevsiminin gelmesiyle beraber çocuklarda üst solunum yolu hastalýklarý artýyor. Mevsim deðiþikliði sonrasýnda yaþanan hastalýklarýn zemininde ani ýsý deðiþikliðine uygum saðlamak için fazla enerji harcayan ve vücudun baðýþýklýk
sisteminin zayýflamasý neticesinde güçsüz düþmesi
yatar.” dedi.
Özellikle kreþ ve okul çaðý çocuklarýnda üst solunum yolu enfeksiyonlarýnýn sýk görüldüðünü ifade
eden Kozaklý “Hastalýk etkeni olan mikroorganizmalar kapalý ve kalabalýk ortamda daha da artarlar. Sýk
sýk soðuk algýnlýðý, grip, faranjit, bademcik iltihabý,
sinüzit, orta kulak iltihabý görülür. Bu hastalýklar sýklýkla burun akýntýsý, burun týkanýklýðý, boðaz aðrýsý, ve
kaþýntýsý, ateþ ile bulgu verirler.?Bir çoðuda ayakta
tedavi edilebilen hastalýklardýr.?Ayrýca mevsim geçiþi ile birlikte allerjik olan hastalýklarda allerjik reaksiyonlar daha da artýþ gözetlenir” dedi.(Haber7)
Valiler savcý gibi hareket edecek
M
olotofkokteyli atana polis silahla müdahale edebilecek.
Valiler suçlunun bulunmasý için emniyet güçlerine doðrudan emir verebilecek.
Jandarma ve emniyete yeni
yetkiler veren ‘Ýç Güvelik Reform
Paketi’ TBMM’ye sunuldu. Tasarýda, yer alan düzenlemeler þunlar:
VALÝDEN DOÐRUDAN
EMÝR: Mülki amirler (vali, kaymakam) kolluk amir ve memurlarýna
suçlunun bulunmasý için acele tedbirlerin alýnmasý konusunda doðrudan emirler verebilecek. Sokaða
çýkma yasaðý gibi toplumsal olaylarda alýnan tedbirlere aykýrý davrananlara, 3 aydan 1 yýla kadar hapis
cezasý verilecek.
GENÝÞ ARAMA YETKÝSÝ:
Þüphelenilen kiþinin aranmasý için
valilerin görevlendireceði kolluk
amirinin yazýlý ve sözlü emri yeterli
olacak.
MOLOTOFA SÝLAHLA
KARÞILIK: Polis, molotof, patlayýcý, yaralayýcý ve benzeri silahlarla
saldýraný ‘etkisiz kýlacak ölçüde’ silah kullanabilecek.
TOMALARDAN BOYALI
SU: Þüphelilerin tespiti için TOMA’larda boyalý su kullanýlabilecek.
ME:
YAZILI EMÝRLE DÝNLE-
Hâkim kararý veya gecikmesinde sakýnca bulunan hallerde Emniyet Genel Müdürü veya Ýstihbarat
Daire Baþkaný’nýn yazýlý emriyle
iletiþimin tespiti yapýlabilecek.
YÜZÜNÜ KAPATANA 4
YIL: Toplumsal olaylara molotof ve
sapanla, yüzlerini tamamen veya
kýsmen kapatarak katýlanlara 2.5
yýldan 4 yýla kadar hapis cezasý verilecek.
BONZAÝ DE YASADA:
Uyuþturucu madde bulunduranlara
verilecek ceza yarý oranýnda artýrýlacak.
JANDARMA ÝÇÝÞLERÝ’NE:
Jandarma Teþkilatý’nda, müþterek
kararnameyle atanan generaller hariç olmak üzere, daire baþkanlarý ile
il ve ilçe jandarma komutanlarýný
atama yetkisi Ýçiþleri Bakaný’na verilecek. Jandarma personelini Ýçiþleri Bakaný görevden uzaklaþtýrýlabilecek.
VALÝLER ASKERE CEZA
VERECEK: Valiler, general ve ami-
raller hariç olmak üzere, Jandarma
Genel Komutanlýðý ve Sahil Güvenlik Komutanlýðý personelinin askeri
görevleri haricindeki diðer görevlerini ilgilendiren disiplin suçlarý ortaya çýktýðýnda uyarma, kýnama, hizmete kýsmi süreli devam ve aylýktan
kesme cezalarý verebilecek.(Haber7)
Titizlik bakýn ne yapýyor
U
zmanlar; alýnganlýk, stres, karar
verememe gibi aþýrý zihni yüklenmelerin bel ve boyun aðrýlarýný
tetiklediðini belirtti.
Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon
Uzmaný Dr. Ali Þahabettinoðlu, öne
eðilme, aðýr kaldýrma, bel üzerinde
ani dönme hareketlerinin bel aðrýsýna sebebiyet verdiðini söyledi.
Zihni yüklenmelerin bel ve boyun aðrýlarýný tetikleyici rolünün olduðunu anlatan Þahabettinoðlu,
“Son zamanlarda bu konuda þikayetler arttý. Utangaç insanlar daha
çok boynunu büktüðü için daha fazla aðrý çekebiliyor. Baþkalarýný affedemeyen, içine atan, alýngan, hassas, titiz, aþýrý mükemmeliyetçi mizaçlarýnýz varsa dikkatli olun. Bu tür
mizaçlar kiþide boyun ve bel fýtýðý
gibi rahatsýzlýklarý tetikler” dedi.
Bel aðrýsýnýn dünyada doktora
gitme þikayetleri arasýnda ikinci sýrada geldiðini ifade eden Þahabettinoðlu, "Oldukça yaygýn bir þikayet.
50 yaþýna kadar gelen insanlarýn
yüzde 80’i hayatlarýnýn belli döneminde muhakkak bel aðrýsý çekebiliyor. Her bel aðrýsý da bel fýtýðý anlamýna gelmiyor. Bel aðrýsý olanlarýn yüzde 10’unda fýtýk çýkabilir.
Genelde oldukça yaygýn olarak görünen bir þikayet. Bel ve boyun aðrýlarýndan korunmak için özellikle
buna sebep olan psikolojik yüklenmelerden sakýnmak gerekir" diye
konuþtu.
"DÝZLERÝ BÜKEREK
YÜK KALDIRIN"
Aðýr yük kaldýrýlan iþlerde çalýþýlmamasý gerektiðini belirten Þahabettinoðlu, þöyle devam etti:
"Evde bir eþyayý kaldýrýrken
bile dikkatli olmak lazým. Belden
eðilmeden, dizleri bükerek, bacaklardan çökerek yükü kaldýrmak gerekir. Aþaðýya uzun süre bakmalý iþlerden sakýnmalýyýz. Bilgisayar kul-
lanmak en baþta geliyor. Ayrýca resim ve seramik yaparken vatandaþlar, aþaðýya uzun süre baktýðý için
boyna çok yük binebiliyor. Her yarým saatte bir birkaç dakika yaptýðýmýz iþe ara vermeliyiz. Yoksa bel ve
boyun aðrýlarýndan kurtulamayýz"
ifadelerini kullandý.
5 BÝN YILLIK TEDAVÝ
Elle tedavi olarak bilinen manipülasyon yönteminden de bahseden Þahabettinoðlu, Türkiye’de bu
iþi uygulayan uzman sayýsýnýn iki
elin parmaklarýný geçemediðini ifade etti. Þahabettinoðlu, manipülasyon tedavisinin 5 bin yýllýk bir tedavi olduðunu belirterek, "Türkiye, bu
tedavi yöntemi konusunda diðer batýlý ülkelerin çok gerisinde. Bizim
ülkemizde bu tedavi yöntemini uygulayan uzmanlarýn sayýsý parmakla
sayýlabilir ama Ýngiltere’de bu sayý
16 bin. ABD’de ise bu rakam daha
fazla ama bizde bu konuda fazla uygulama yok" dedi.(ÝHA)
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 26 KASIM 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:3 SAFER: 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:13 Teþrin-i Sâni 1430 Kasým:19
2014
26
KASIM
Kimse rýzkýný bitirmeden ölmez.
Fakat, rýzkýnýzý iyi yerlerde arayýn!
Hadîs-i þerîf
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.57
06.27
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
11.33 AKÞAM 16.27
14.03 YATSI
17.50
Kimse rýzkýný bitirmeden ölmez. Fakat,
rýzkýnýzý iyi yerlerde arayýn! Hadîs-i þerîf
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
HASTANELER
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
Ý
Ýz býrakan merhum öðretmenler
NÞAATIN PARASIYLA ALINAN PÝDEYÝ YEMEDÝ:
Çocuk inatlaþýp, tatile gitmek istemeyince, Kaymakam
Emekli olduktan sonra Faruk öðretmen, bir kaç arkadaþla beBey Faruk hocaya gelip ve 'Hocam, sen bunlara ne yaptýn? Taraber birlik beraberlik içerisinde birer daire sahibi olalým amatile götüremiyorum' deyince, Faruk hoca: 'Sayýn Kaymakacýyla, güvene dayalý olarak bir inþaata baþlarlar. O inþaatta Famým, ben çocuklara tatile gitmeyin demedim. Ancak gelecek
ruk hoca varsa bende girerim diye üye olanlarý mahcup etmesene sorumlu olacaklarý sureleri yazýn mahalle imamlarýndan
mek için var gücüyle çalýþmaktadýr. Bir gün sýcakta inþaatta iki
ezberlemelerini istedim. Ben çocuðu ikna ederim ancak bir
üç tane iþçi çalýþýrken onlara pide yaptýrýr ve soðuk içecekle beþartla. O da, gittiðiniz yerde gerekiyorsa parayla bir imam turaber yanlarýna býrakýr ama kendisi duvarýn arkasýnda baþka
tup istediðim sureleri ezberlemesini saðlayýn' der. Sonuç mu?
þeylerle meþgul olmaya çalýþýr. Ýþçilerden biri ''abi seni bekliyoTatil yöresinde Kaymakam Bey bir imam ayarlar ve çocuða
ruz niye gelmiyorsun baþka þeylerle uðraþýyorsun'' diye yanýna
Faruk hocanýn söylediði sureleri ezberletir. Böylece iki tarafta
gittiðinde, ''Abisinin lütfen siz devam edin bu yiyecek ve içemuradýna erer.
cekler tüm üyelerin parasýyla sizin için alýndý. Siz devam edin,
*
ben yiyemem'' der. (Çalýþan iþçi: ' Mahir abi, bu kadar inþaatMahir ODABAÞI
Faruk öðretmen, kendisine has kurallarý olan bu kurallarlarda çalýþtým, ilk defa böyle insanla karþýlaþtým. Helal olsun' diMilli Eðitim Müdürlüðü
dan asla taviz vermeyen ve her yönden kendini yetiþtirmeye
Sivil Savunma Uzmaný
ye anlatmýþtý.)
çalýþan kiþiliðe sahip birisi olup; emekli olduktan sonra bilgisini hayat tecrübesiyle yoðurarak genç nesillere faydalý olmak
KAYMAKAM BEYÝN ÇOCUÐU DEÐÝÞÝVERDÝ: Kayadýna eser yazmaya karar verir. Bu noktada; zamaný iyi deðermakam Bey'in çocuðu 4'düncü sýnýfa geçmiþtir. Ancak biraz hýrlendirmek adýna, çarþýdan, pazardan, kahvane köþelerinden feçýn, öfkeli, gönül kýrýcý yani haþindir. Derse de pek çalýþmaz. Tabi Kaymakam Bey bu duruma üzülür. Bir gün bir yerde Kaymakam Beye Faruk hoca- dakârlýk yapýlmak suretiyle gerekli çalýþmalar yapýlýr, müsveddeler hazýrlanýr
dan bahsederler. Bunu duyunca ilgisini çeker ve kalkar görüþmek için okula ancak; kaderin bir cilvesi olsa gerek, akýlda olmayan ve çaresi bulunmayan
gelir. Faruk hocaya çocuðuyla ilgili gerekli bilgileri uzun uzun anlatýr ve pe- hastalýkta davetsiz misafir misali, Faruk öðretmenin vücut kapýsýný çalar. ''
Yolda, handa, hamamda, / Pabuçlar giyilmedik kalmýþtýr,/ Baðcýklar baðlanþinden de kendisinde okutmak istediðini söyler. Rahmetli Faruk hoca: 'Sayýn madýk, / Düðmeler iliklenmedik. /Acayip bir yolculuk gelip çatmýþtýr / Hiç
Kaymakamým, ben çocuðunuzu gerektiðinde ilave dersler vererek okuturum bu kadar yakýn beklenmedik '' hesabý eser yazmak için harcanacak o kýymetama bir þartla. O da, çocuðunuz sýnýfta sizi arkasýnda hissetmeyecek, bir sý- li zaman artýk hastane köþelerinde geçirilmek zorundadýr. Faruk öðretmen bu
kýntý olursa ben size gelirim ama siz okula gelmeyeceksiniz. Gerisini bana bý- halinden hiç þikâyetçi olmaz.(Rahatsýzlýðýnda ziyaretine gittiðimde, ben de
rakýn…' der. Kaymakam Bey, bu teklifi kabul eder. Ve çocuk Faruk hocanýn þahit oldum) Ancak; çocuklarýna ve ziyaretine gelen gençlere de þu unutulsýnýfýna gelir. Faruk hoca önce çocuðu bir odaya çeker ve ' Yavrum ben hem mamasý gereken:'' Dün gitti, bugün bitti, yarýn meçhul, bu yüzden, geleceðe
çok iyi, hem de çok kötü bir öðretmenim. Bunun için iki þartým var. Ama bi- dair, planlarýnýzý yaparken acele ediniz. Bakarsýnýz benim gibi uygulama
rincisi benim için daha önemli o da sýnýfýn kurallarýna harfiyen uyman, BA- imkâný bulamadan müsvedde olarak býrakmak zorunda kalabilirsiniz …'' haBANIN KAYMAKAM OLDUÐUNU ARKADAÞLARINA HÝSSETTÝR- yat dersini vermeyi ihmal etmez.
''Ýnsanlarla öyle geçininiz ki ölümünüzden sonra düþmanlarýnýz bile aðMEMEN.( Çocuðun anlayacaðý dille hayatýn içinden bir iki örnek verir) Bunu yaparsan ikincisi kolayca hallolur. O da derslerine çalýþman. Kabul eder- lasýn'' diyor Hz Ali Efendimiz. Dostlar muhakkak aðlar ama düþmanlarý aðsen kazanan sen olursun, buyur sýnýfa geç. Kabul etmezsen kaybeden sen latmak pek herkese nasip olmaz. Öðretmen gününün kutlandýðý þu günlerde
olursun. Benim sýnýf dýþýnda hangi sýnýfa gidersen git' deyince çocuk: 'KA- Ekim 2007 ayýnda hakkýn rahmetine kavuþan Osmancýklý Ömer Faruk GEYBUL EDÝYORUM ÖÐRETMENÝM.' der. O hýrçýn, yaramaz çocuk günden LANÝ öðretmenimizi ve merhum tüm öðretmenlerimizi rahmetle anýyor,
güne deðiþir. Derslerindeki baþarý artar. Kaymakamýn çocuðu olduðunu arka- hasta yataklarýnda yatanlara acil þifalar, emekli ve halen görevlerinin baþýndaþlarý aylar sonra öðrenir. Çocuklarýndaki bu deðiþimi hisseden anne- baba da olan tüm öðretmenlerimize de saðlýk, sýhhat içerisinde afetlerden uzak afiyetler diliyorum.
mutlu olur.
Netice olarak, toplumda güzel örnekler paylaþýldýkça, güzellikler bir bir
Hani bazen rastlarsýnýz, 'KÝMÝN OÐLUSUN?' Diye sorarsýnýz, 'FALANIN YEÐENÝYÝM' deyiverir. Hâlbuki siz babasýný sormuþtunuz ama o dayý- çoðalýr… Kötü örnekler paylaþýldýkça gün gelir kötülükler normalleþir… Sýkýntýlar çoðalýr…
sýný iþaret eder… Neden mi? Bilmem (!)
*
KAYMAKAM BEY ÇOCUÐUNU TATÝLE GÖTÜREMEDÝ: Eðitim
- öðretim yýlý bitmiþ dolaysýyla yaz tatili baþlamýþtý. Kaymakam Beyde çocu''Bazýlarý büyük doðar, bazýlarý büyüklüðü kazanýr, bazýlarýna da büyükðundaki olumlu deðiþimle rahatlamýþtý. Yazýn Akdeniz sahillerinde aile boyu lük yakýþtýrýlýr'' (Shakspeare)
tatil yapmayý hak etmiþlerdi. Bunun için rezervasyon yaptýrýldý, hazýrlýklar
*
yapýldý. Ama hiç akýlda olmayan bir engel çýktý. O da çocuktu. Çocuk tatile
''Ýnsan ömrü öyle bir bestedir ki, ancak kendisinden sonra çalýnýrsa o ingitmek istemiyordu. Çünkü okul kapanýrken Faruk öðretmen: ' Çocuklar
müfredat gereði önümüzdeki sene din dersinden þu þu sureleri ezberlemeniz san gerçekten yaþamýþ sayýlýr'' (?)
*
gerekiyor. Bunun için yazýn vakit çokken mahallenizdeki imamlara gidin ezberleyin ve okul döneminde uðraþmayýn.' diye tembih edince, sýnýfça öðret''Hayat tomurcuklarýný, ümit yaðmurlarý ýslatýr / Ölümden sonra güzel
menlerine söz vermiþlerdi.
anýlarý, dostlar yaþatýr…''
2.7660
2.7664
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
223 03 00
2.2251
2.2259
Kadir Yüktaþýr
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
[email protected] com
Gram
SERKAN ÇALIÞKAN
BAHABEY CAD.
NO:120/C - YEÞÝL FIRIN
CÝVARI - A 101 YANI
224 13 51
VEFAT EDENLER
1-Buðdüz Köyü' nden gelme, Almanya' dan emekli; Abdullah KARA.
2-Ovakarapýnar Köyü' nden gelme, Taksici Esnafýndan
Kazým, Nurettin, Þeref ve Fatih YURDAKUL' un babasý; Dursun YURDAKUL.
3-Mecitözü Güngörmez Köyü' nden, Ýsmail DEÐÝRMENCÝ' nin eþi, Öðretmen Erdoðan DÝNÇ' in kayýnvalidesi; Senem DEÐÝRMENCÝ.
4-Kýzýlhamza Köyü' nden gelme, Yaþar, Duran, Köksal,
Ali Ekber, Muammer ve Serpil BOLAT' ýn babasý; Hasan BOLAT.
5-Eczacý Ýsmail ÇAÐLI' nýn babasý, Edebiyat Öðretmeni
Yýldýrým KAYA ve Bayýndýrlýk çalýþaný Nebil SUVACI' nýn kayýnpederi, Emekli Astsubay ; Ergün ÇAÐLI .
6-Elvançelebi Köyü' nden gelme, Hulusi, Ýsmail, Mustafa ve Elvan NERMÝN ile Neþa KARA' nýn annesi, Berber Esnafýndan Þerafettin KARA' nýn kayýnvalidesi; Nezihe NERMÝN.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
85,93
SATIÞ
85.99
Yýl:24 Sayý: 7054
26 KASIM 2014
ÇARÞAMBA
ELÝF ECZANESÝ
MÝNE
BAÞARANHINCAL
GAZÝ CAD. 11/B BELEDÝYE KARÞISI
224 57 42
METEOROLOJÝ
ALIÞ
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
NÖBETÇÝ ECZANELER
SERKAN
ECZANESÝ
13
Ý
Ýçkili Haller
çkili hallerin hayatýmýzda ne kadar acý so- Tefekkür kim imzalar?" diyerek bu belgeyi imzalamanuçlar getirdiðini asrý saadetteki hayatlarda
Dünyamýz mýþtýr.
gördük
Yýl 1958’dir.
Ayetle sabit olan içkinin haram oluþu
Ali Ýhsan Tola Bedüzzamanýn SenirkenMedine’de yaþandý.
t'i þereflendirmesini arzu eder.
Ve Müslümanlar bu adeti terk ettiler.
Said Nursi Hazretleri "Ýnþallah" dese de
Azýda -çoðu da haram edildi.
belli bir zaman vermez.Ve gitmeðe karar verir.
Fakat bazý iman sahipleri bu çirkin adeti
Ýþte bu yýl Ali Ýhsan aðabeye haber göndevam ettirdi.
derir.
Bazen gizli bazen açýk…
Bu haber üzerine sevinci sonsuz bir hazRaþit Yücel za döner.
Ve, Osmanlýnýn son demlerinde Ýngilizrasityücel@
lerin bol içki tüketimi ile, halký periþan edince
Ve, üstadýn nerede aðýrlanmak istediði
corumhakimiyet. net
"Hilal-i Ahmer" cemiyeti kuruldu.
sorulur.
Üsrad Hoþça halanýn evinde aðýrlanmayý arzu
Bediüzzaman da bu heyetin içinde yerini aldý.
eder.
Cumhuriyetin ilk yýllarý ile baþlayan bu sarhoþHoþçahala evi, Ali Ýhsan Tola'nýn dedelerinden
luk bizzat o yýllarýn devlet kademesinde görev yapanHacý Kibar'ýn Sultan Hamit zamanýnda saray katiplilarýn tabi halleri halini aldý.
ði yaptýðý sýrada, yazdýðý Kur'anlar karþýlýðýnda aldýðý
altýnlar ile satýn alýnmýþtýr.
Bediüzzamanýý bu yüzden vermiþlerdi EmirEv uzun zamandýr oturulmadýðý için temizlettiridað'a…
lir ve düzene konulur.
Ayyaþlarýn bol olduðu bir ilçe idi.
Üstadýn geleceðini duyan Senirken halký meydaSarhoþlar sokaklarý mesken tutmuþtu…
ný doldurur ve heyecan içinde beklemeðe baþlarlar.
Bir çoðunun bu hallerden kurtulmasýna BediüzTellal Kemal :
zaman vesile olmuþtu.
"Ey ahali ilçemize Bediüzzaman hazretleri teþrif
edeceklerdir, ilçe meydanýn toplanýla!" diye avav
Hatta "Bediüzzaman falan yerden raký aldýrdý"
avaz baðýrmýþtýr.Hem de davulunu gümleterek…
iftirasýný bir meyhane sevdalýsýna imzalatmak iste(Sürecek)
miþler, fakat ayyaþ adam "Tövbe eftaðfurullah, bu nu
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 ÇARÞAMBA
www.corumhakimiyet.net
26 KASIM 2014
Özel Hastane’den anlamlý kutlama
Ç
orum Özel Hastanesi, 24 Kasým Öðretmenler Günü münasebeti ile Hitit Üniversitesi
Saðlýk Meslek Yüksekokulu, Çorum 75.Yýl
Cumhuriyet Anadolu
Saðlýk Meslek Lisesi,
Özel Pýnar Koleji, Özel
Ted Koleji, Anadolu
Ýmam Hatip Lisesi, 23
Nisan Ortaokulu, Çorum
Anadolu Lisesi ,Fatih
Sultan Mehmet Ýlkokulu, Çorum Atatürk Lisesi
,Bahçelievler Ýlkokulu,
Eti Lisesi ve Gökkuþaðý
Kreþ eðitim kurumlarýný
Çorum Özel Hastanesi, 24 Kasým Öðretmenler Günü
münasebeti ile bir dizi ziyaretler yaptý.
ziyaret ederek çiçek takEðitimde en önemli
lirten Çorum Özel Hasunsurun hiç þüphesiz öðtanesi yetkilileri, tüm
dim etti.
retmenler olduðunu beöðretmenlerin 24 Kasým
Öðretmenler Günü'nü
kutladýklarýný ifade ederek, "Bütün çabalarýmýzýn geleceðimizin güvencesi olan çocuklarýmýzýn yarýnlara en iyi
koþullarda, hazýrlanmalarýna imkan tanýmak.
Hepimiz bunun için çalýþýyoruz. Eðitim ile saðlýkta kalite ve baþarý çýtasýnýn yükselmesi için
hep birlikte uyumlu bir
çalýþma içindeyiz. Eðitime kattýðýnýz deðerlerden ve geleceði þekillendiren siz kýymetli öðretmenlerimizin öðretmenler gününüzü kutluyoruz." diye konruþtular.
Genç öðretmenler yemin etti
Ý
skilip Belediye
Baþkaný Recep Çatma,
emekli öðretmen
Mustafa Cerit'i evinde
ziyaret ederek 24 Kasým
Öðretmenler Günü'nü
kutladý. Emekli öðretmen
Mustafa Cerit'le bir süre
sohbet eden Baþkan
Çatma "Üzerimde
emekleri olan tüm
öðretmenlerime minnet
ve þükranlarýmý
sunuyorum. Mustafa
Cerit hocama da
emeklilik hayatýnda
saðlýklý, mutlu, huzurlu,
hayýrlý nice seneler
diliyorum." dedi.
Ziyaretten son
derece mutlu olduðunu
dile getiren Mustafa
Cerit ise Belediye
Ýskilip Öðretmenevi’nde kutlama yapýldý.
Baþkaný Recep
Çatma'nýn çalýþmalarýný
takdirle takip ettiðini
belirterek, baþarýlý
çalýþmalarýnýn devamýný
diledi.
Emekli öðretmen
Mustafa Cerit'i
ziyaretinin ardýndan 24
Kasým Öðretmenler
Günü dolayýsýyla Ýskilip
Öðretmenevi Konferans
Salonu'nda düzenlenen
resmi programa katýlan
Baþkan Çatma, burada
öðretmen ve öðrencilerin
hazýrladýklarý programý
izledi. Salonda bulunan
öðretmenleri ile sohbet
eden Çatma, 24 Kasým
Öðretmenler Günü
nedeniyle düzenlenen
yarýþmalarda dereceye
giren öðrencilerin
ödüllerini takdim
ederken yemin ederek
mesleðe yeni baþlayan
öðretmenlere de baþarýlar
diledi. Baþkan Çatma,
program sonrasý kýsa
mesajla tüm
öðretmenlerin
öðretmenler gününü
tebrik etti. (Haber
Merkezi)
Sungurlu’da öðretmenler günü kutlamasý
Ç
orum’un Sungurlu
ilçesinde 24 Kasým
öðretmenler günü
Sungurlu da çeþitli
etkinliklerle kutlandý.
Atatürk Anýtýna
çelenk sunulmasýyla
baþlayan program daha
sonra Sungurlu Özel
Ýdare Konferans
Salonu´nda devam etti.
Konferans
Salonu'nda düzenlenen
kutlama programýna
Kaymakam Osman
Beyazyýldýz, Garnizon
Komutaný Jandarma
Yüzbaþý Necip Sirkeci,
Sungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir
Þahiner, Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü
Süleyman Atcýoðlu,
sivil toplum kuruþlarý,
siyasi parti temsilcileri,
okul müdürleri ve çok
sayýda öðretmen katýldý.
Programda bir
konuþma yapan Milli
Eðitim Müdürü
Süleyman Atcýoðlu,
“Yalnýzca mesleki
kimliðimiz deðil,
yaþam tarzýmýza
dönüþmüþ öðretmenlik
mesleðinin, Mustafa
Kemal Atatürk’ün
Baþöðretmenlik
unvanýný kabul ettiði bu
günün yýl dönümünde,
Öðretmenler Gününün
kutlanmasýna yönelik,
öðretmenlerin yoðun
bir þekilde
hatýrlanmasýnýn,
eðitimin, bilginin
gündeme geldiði bu
günde bizleri yalnýz
býrakmayan baþta
Kaymakamýmýz olmak
üzere, katýlým saðlayan
herkese þükranlarýmý
sunuyorum” dedi.
Konuþmalarýn
ardýndan mesleðe yeni
baþlayan 37 aday
öðretmen toplu halde
yemin ettiler. Yemin
töreninin ardýndan
emekli olan öðretmen
ve memurlara hizmet
þeref belgesi
verildi.(ÝHA)
emokrat
Eðitimciler
Sendikasý (DES)
Sungurlu Ýlçe Teþkilatý,
öðretmenler günü
münasebetiyle Ezgi
Pastanesi'nde bir
program düzenledi.
Programa DES Çorum
Ýl Baþkaný Nihat Örs,
Sungurlu Ýlçe Baþkaný
Ýbrahim Býçak, üyeler,
aileleri ve eðitimciler
katýldý.
Davetten duyduðu
memnuniyeti dile
getiren Nihat Örs,
katýlýmýndan dolayý
herkese teþekkür
ederek þöyle dedi:
"Sendikamýz eðitimin
meselelerine objektif
yaklaþýmlar
sergileyerek doðrunun
yanýnda yanlýþýn
karþýsýnda olan bir yol
izlemektedir. Eðitim
adýna yapýlanlarý
siyaseten deðil eðitim
kriterleri ölçüsünde
deðerlendirmektedir.
Biz samimiyetimizden
ve inancýmýzdan güç
alarak yolumuza
devam ediyoruz.
Sungurlu teþkilatýmýzýn
çalýþmalarý niteliðin
nicelikten daha önemli
olduðunun bir
göstergesidir. Burada
yapýlan çalýþmalar
eðitim camiasý ve
kamuoyu tarafýndan
ilgiyle takip
edilmektedir. Biz bu
güne kadar olduðu gibi
bundan sonra da
sizlerin ve tüm
eðitimcilerin
yanlarýnda olacaðýz ve
eðitim camiasýnýn
içinde bulunduðu
sýkýntýlarý her yerde
dile getireceðiz. Bize
verdiðiniz destekten
dolayý hepinize ayrý
ayrý teþekkür ediyor,
öðretmenler gününüzü
kutluyorum."
Tüm eðitimcilerin
öðretmenler gününü
kutlayan Ýlçe Baþkaný
Ýbrahim Býçak ise,
"Sungurlu'da
sendikacýlýðýn çýtasýný
yükselttik, güzel iþler
yapýyoruz. Gerek
üyelerinin özlük
haklarýnýn korunmasýný
gerekse eðitimin
sorunlarýnýn
çözümünde kamuoyu
oluþturarak bakanlýk ve
yerelde giriþimlerde
bulunuyoruz. Sendikal
muhalefetle siyasi
muhalefeti birbiriyle
karýþtýrmadan,
sendikalarýn sýk sýk
düþtüðü eleþtiri
tuzaðýna düþmeden,
siyasi ve ideolojik
sendikacýlýk deðil insan
merkezli hizmet
sendikacýlýðý yapýyoruz
ve yapmaya devam
edeceðiz."dedi.
Öðretmenlere
çiçek hediye edilmesi
ve öðretmenler günü
pastasýnýn kesilmesiyle
devam eden program
hoþ sohbetlerin ve
üyelerin görüþmelerini
bildirmesinin ardýndan
sona erdi.
(Haber Merkezi)
Çorum Kýz Teknik ve Meslek Lisesi, 24 Kasým
Öðretmenler Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.
KML öðretmenleri
günlerini kutladý
Ç
EMRE KUT
orum Kýz Teknik ve Meslek Lisesi, 24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.
Okul Konferans Salonu'nda gerçekleþen programa Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Müdiresi Halise Akay ve çok sayýda öðretmen katýldý.
Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý
Dr. Sadýk Ahmet Otaokulu Papatyalar Anasýnýfý minikleri,
öðretmenleri Leyla Külcü için Öðretmenler Günü kutlamasý düzenledi.
Papatyalar’dan
öðretmenlerine sürpriz
D
Çorum’un Sungurlu ilçesinde 24 Kasým öðretmenler
günü Sungurlu da çeþitli etkinliklerle kutlandý.
ile baþlayan programda Okul Müdiresi Halise Akay yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, öðretmenliðin kutsal bir görev olduðunu vurgulayarak, bir bahar
güneþine benzettiði öðretmenliðin,
topluma can verdiðini söyledi.
Konuþmanýn ardýndan etkinlikte
þiirler okunurken, Kýz Teknik ve
Meslek Lisesi Korosu tarafýndan seslendirilen þarkýlar, kutlamaya renk
kattý. Etkinliðin sonunda ise öðretmenlere çeþitli hediyeler verildi.
r. Sadýk Ahmet Otaokulu Papatyalar Anasýnýfý minikleri, öðretmenleri Leyla Külcü için Öðretmenler Günü kutlamasý düzenledi.
24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle okul konferans salonunda veliler ve öðrenciler tarafýndan hazýrlanan programda, minikler öðretmenleri Leyla Külcü'nün resminin basýlý olduðu t-shirtleri giyerek öðretmenlerinin konferans salonuna gelmesini
beklediler. Külcü, salona geldiðinde
‘Öðretmenim Caným Benim’ þarkýsýný
hep birlikte söyleyen minikler, öðret-
menlerine duygulu anlar yaþattý.
Ellerindeki karanfilleri öðretmenlerine veren minikler, öðretmenlerini öperek 24 Kasým Öðretmenler
Günü'nü kutladýlar. Programda, Külcü'nün resimlerinden oluþan slayt gösterisinin izlenmesinin ardýndan pasta
kesildi.
Hazýrlanan sürpriz karþýsýnda
duygularýný gizleyemeyen Külcü, hayatýnýn en güzel günlerinden birini yaþadýðýný dile getirdi. Külcü, kutlama
programý için öðrencileri ve velilerine
teþekkür etti. (Haber Merkezi)
DES
Öðretmenler
Günü’nü
kutladý
D
Çorum Ülkü Ocaklarý Üniversite Birimi 24 Kasým Öðretmenler Günü'nü kutladý
Öðretmenlere karanfil
Ç
orum Ülkü Ocaklarý Üniversite
Birimi 24 Kasým Öðretmenler
Günü'nü kutladý Hitit Üniversitesi'nin çeþitli birimleri ziyaret edile-
rek öðretmenlere karanfil hediye
edildi, günleri kutlandý.
(Haber Merkezi)
Uður Böcekleri’nde renkli kutlama
O
Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Sungurlu Ýlçe Teþkilatý, öðretmenler günü
münasebetiyle Ezgi Pastanesi'nde bir program düzenledi
kul öncesi eðitim ile ilk öðretmenlerini tanýyan minik öðrenciler, 24 Kasým Öðretmenler Günü'nü de
ilk kez kutlamanýn heyecanýný yaþadý.
Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu Uður Böcekleri sýnýfý
öðrencileri öðretmenleri Ayþe Seçer'e Öðretmenler Günü'nde sürpriz bir kutlama hazýrladý.
Veliler ve öðrenciler tarafýndan sýnýfta hazýrlanan
sürpriz kutlamada minik öðrenciler Ayþe Seçer'in Öðretmenler Günü'nü yeni öðrendikleri þiir ve þarkýlar ile
kutladý.
Kendilerine ilk eðitimi veren ve hayatlarý boyunca unutamayacaklarý ilk öðretmenleri olacak olan Ayþe
Seçer'i tüm öðrencileri sýnýfta pasta ile karþýladý. 'Öðretmenler Gününüz Kutlu Olsun' yazýlý pasta Ayþe Seçer ve öðrenciler tarafýndan birlikte kesildi.
Okul öncesi eðitim ile ilk öðretmenlerini tanýyan minik öðrenciler, 24 Kasým Öðretmenler Günü'nü de ilk kez kutlamanýn heyecanýný yaþadý.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 26 KASIM 2014
Emekli öðretmenin öðretme aþký
15
Ç
orum'un Osmancýk
için mücadele veriyoruz" ifailçesine baðlý Çamdelerini kullandý.
pýnar köyünde yaþayan
BU ÝÞÝ ZEVKLÝ YA91 yaþýndaki emekli fizik
PIYORUM
öðretmeni Salim Savcý,
Avcý, köyün çocuklarýnýn
kurduðu kütüphaneyle
kütüphaneye gelerek burada
köydeki öðrencilere öðderslerini yaptýðýný, öðrencileretmenlik yapmaya dere bir nevi gönüllü öðretmenlik
vam ediyor.
yaptýðýný dile getirdi.
Avcý, Türkiye'nin
Ayný zamanda yazarlýk da
bir çok yerinde uzun yýlyaptýðýný ve birçok yazýlý eserilar fizik öðretmeni olarak
nin
de
bulunduðunu anlatan
görev yaptýðýný belirtti.
Savcý, þunlarý kaydetti:"KendiEmekli olduktan
mi eðitime ve insanlara adasonra memleketi Çampýdým. Bunu öðrenciliðim döne91 yaþýndaki emekli fizik öðretmeni Salim Savcý, kurduðu
nar köyüne döndüðünü
minde kaldýðým devlet yurdunifade eden Avcý, çeþitli
kütüphaneyle köydeki öðrencilere öðretmenlik yapmaya devam ediyor
da bana gösterilen ilginin bir
iþler yaptýðýný ancak bir
yansýmasý olarak deðerlendiretürlü öðretmenlik mesleðinden kopamadýðýný söyledi.
biliriz. Devlete minnet borcumu ödemek adýna bu iþi zevkle yapýyorum.
Öðretme aþkýnýn hiç sönmediðini ve sürekli "öðrencilere nasýl
Genç öðretmenlerimiz ne yaparlarsa yapsýnlar deneyimli olanlarý
faydalý olabilirim" diye düþündüðünü anlatan Avcý, 1999 yýlýnda tek badinlesinler. Kendilerine göre hangi meslekte olursalar olsunlar o mesleþýna yaþadýðý iki katlý evinin üst katýný kütüphaneye çevirme kararý aldýðin en iyi prensiplerini ortaya koysunlar onu olmaya çalýþsýnlar."
ðýný aktardý.
Osmancýk Atatürk Ortaokulu 6. sýnýf öðrencisi Buse Eraslan ise
Avcý, yeðeniyle birlikte evinin üst katýný kütüphane olarak düzenkütüphanenin kendileri için önemli bir fýrsat olduðunu belirtti.
lediklerini vurgulayarak, "Kütüphanemizde þu an öðrencilerin faydalaBirçok
köyde kütüphane bulunmadýðýný anlatan Eraslan, "Kütüpnabileceði 6 bin kitap bulunuyor. Bu kitaplarýn çoðunu da kütüphaneye
haneye gelerek ödevlerimizi sessiz bir ortamda yapabiliyoruz. Ayný zakendim kazandýrdým. Çocuklarla birlikte olmaktan ve eðitime katkýda
manda kitap okuyarak vakit geçiriyoruz" dedi. (AA)
bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Köyümün insanýna, çocuklarýna
faydalý olmaktan dolayý çok mutluyum. Bu kütüphanenin yaþatýlmasý
Öðretmenler için kitap yazdý
F
izik-Kimya öðretmenliðinden emekli Salim Savcý’nýn
duðum Gül Yayýnevi'nde gerçekleþtirdim. Öðretmenim
öðretmenler ve Öðretmenler Günü için yazdýðý yeni kikitabý Milli Eðitim Bakanlýðý'nca okullara tavsiye edildi.
tabý ‘Öðretmenim ve Öðretmenler Günü’ basýldý.
Kitabýn 2. basýmýný 1985 yýlýnda yaptýrarak okumayý sevenlere sundum. Aradan yýllar geçti. Kitabýn mevcudu
En son kitabý ‘Çaðdaþ Olabilmenin Ýlkeleri. AKILkalmadý. 2007 yýlýnda doðduðum köye dönüp ÇampýnarBÝLÝM-MANTIK’ Þubat 2014 çýkan yazar Salim Savcý,
Prof. Bahri Savcý Kütüphanesi'nde öðrencilere ve halka
Kasým 2014’te de yeni kitabý ‘Öðretmenim ve Öðretmenrehberlik ve danýþmanlýk yaparken sürekli olarak adý geler Günü’ ile 24 Kasým Öðretmenler Günü’nden önce okuçen kitap benden istendi. Bu kez kitabýn üçüncü basýmýný
yucu karþýsýna yeniden çýktý.
rehberlik yaptýðým kütüphane adýna yapmaya karar verSavcý’nýn 21 Kasým 2014'de basýlarak daðýtýmýna
dim.
baþlanýlan ‘Öðretmenim ve Öðretmenler Günü’ adlý kitabýSon yýllarda Öðretmenler Günü’ne gösterilen ilgiden
nýn ilk sayfalarýnda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu
cesaret alarak bu kitabýn birinci kýsmýnda ‘Öðretmenim’
Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisi hakkýnda söylediði
kitabýna aynen yer verdim. Ýkinci kýsmýna da ‘Öðretmen“Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktýr. Faler Günü’nü ekledim. Böylece kitabýn adý da Öðretmenim
Salim Savcý
kat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktýr” adlý
ve Öðretmenler Günü oldu.
sözü ve Atatürk'ün gençliðe Hitabesi yer alýyor.
Bu kitabýn ikinci kýsmýnýn hazýrlanmasýnda bana yardýmlarýný esirYazarlýða ‘Öðretmenliðe Veda’ kitabýyla baþladýðýný belirten Salim
gemeyen Çorum Eðitim Kültür Vakfý (ÇEKVA) Sanat Dostlarýma teSavcý; “Yazarlýða ‘Öðretmenliðe Veda’ kitabýyla baþladým. Daha sonra
þekkürü bir borç bilirim. Sað olsunlar, var olsunlar.” dedi. (Haber Mer‘Öðretmenim’ kitabýný yazdým. Onunda birinci basýmýný sahibi bulunkezi)
Osmancýk'ta 24 Kasým Öðretmenler Günü kutlandý.
Osmancýk’ta 24 Kasým
O
smancýk'ta 24 Kasým Öðretmenler Günü kutlandý. Kutlama
programý Kaymakamlýk binasý önündeki Atatürk Anýtý'na çelenk sunulmasýyla baþladý.
Saygý duruþunda bulunulmasý
ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim
Gökdere Atatürk Anýtý'na çelenk sundu. Kutlamalar Osmancýk Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam etti.
Programa Kaymakam Sezgin
Üçüncü, Belediye Baþkaný Hamza
Karataþ, Garnizon Komutaný Jandarma Üsteðmen Ýrfan Kýymaz, Askerlik Þube Baþkaný Personel Üsteðmen
Serhan Tongüç, Emniyet Müdürü
Uður Çalýþkan, Belediye Meclis
Üyesi Besim Özüdoðru, Ziraat Bankasý Müdürü Sadi Özkaya, Okul Müdürleri, öðretmenler, öðrenciler, veliler ve vatandaþlar katýldý.
Osmancýk Ömer Derindere
Anadolu Fen Lisesi tarafýndan hazýrlanan programýn açýþ konuþmasýný
Göktenler Konak hizmete açýldý
O
smancýklý iþ adamý
yýllarýn verdiði tecrübe ile
Hakký Gökten’in oðlu
iddialý bir þekilde hizmet
iþ adamý Mustafa Gökten
vereceklerini söyledi.
tarafýndan iþletilen ‘GökGökten, yeni bir hiztenler Konak Dinlenme
met anlayýþý ile yola çýktýkTesisleri, düzenlenen tölarýný kaydederek, “Yolcu
renle Bolu’da hizmete açýlve müþterilerimizin her türdý. Açýlýþta kurbanlar kesillü ihtiyacýný karþýlayacak
di, Mevlid-i Þerif okundu.
biçimde gerek tesis, gerekEmekli Ýmam Hatip
se uzman personellerimizle
Hasan Akbaba tarafýndan
her türlü yiyecek, içecek,
dualarýn yapýldýðý açýlýþ töhediyelik eþyadan çevre
renine Bolu'nun tanýnmýþ
düzenine kadar uzman gösimalarýndan eski Boluspor
rüþleri eþliðinde gerçekleþBaþkaný iþ adamý Necip
tirdik. Karadeniz D-100
Çarýkçý, Bolu Bölge Trafik
karayolunda turistik deðeEkipler Amiri Tolga YýlGöktenler Konak Dinlenme Tesisleri, düzenlenen törenle Bolu’da hizmete açýldý. rin rahatlýkla görülebildiði
maz, yardýmcýsý Ali Yýlmaz,
alanda kurulu Çevre yolu ile Otoban'ýn birleþtiði kavþaða çok yakýn
Çorum Osmancýk Þoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasý Baþkaný Bilal
Göktenler Konak Tesisleri’nin Bolu turizmine önemli katkýlar saðlayaKaratað, Osmancýk Esnaf Kefalet Kooperatifi Baþkaný Recep Aker, Oscaðýna inanýyoruz.” dedi.
mancýk Taþýyýcýlar Kooperatifi Baþkaný Mehmet Özkan, Osmancýk
Tesisin müþterilerine 24 saat hizmet vereceðini de ifade eden GökDevlet Hastanesi Müdürü Atila Çaðlar, Osmancýk Ömer Derindere
ten, “Bundan sonraki hizmetlerimizde müþteri fikirleri bizleri yönlendiYüksekokul Sekreteri Mahmut Güngör, Mogaz Bayii Murat Gömeç,
recektir. Yolu düþen tüm vatandaþlarýmýzý bu nezih ortama ve mutfaðýYaman Giyim sahibi Ahmet Yaman, Pideci Nihat Kabakçý, emekli nakmýzýn leziz yemeklerini tatmaya davet ediyoruz. Farkýndalýk yaratacak
liyeci Fahri Aksan, Toprak Sanayici Kemal Durukan ile çok sayýda Ostecrübeli kadromuz ile tesisimize gelen ve yolu buralara düþerek uðramancýklý esnaf ve iþ adamlarý katýldý.
yan her vatandaþý memnun edeceðiz.” diye konuþtu.
Dinlenme tesislerinin hizmeti ve kalitesi ile fark atacaðýný ifade
Açýlýþa katýlan, tebrik eden, çiçek gönderen herkese çok teþekkür
eden tesis iþletmecisi Osmancýklý iþ adamý Mustafa Gökten, Ýstanbuleden Gökten, katýlýmcýlara yemek, ardýndan çay ve kahve ikramýnda
Bolu-Samsun-Trabzon ve Ýstanbul-Bolu-Ankara D-100 karayolunda
bulundu. (Haber Merkezi)
Osmancýk
AK Parti’de
aday belli oluyor
yapan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Gökdere, "Mesleðimizin temelini oluþturan eðitim ve öðretim konusu, doðrudan iyi insan ve iyi vatandaþ
yetiþtirmeyle ilgili olup, toplumun
þekillenmesinde birinci derecede rol
oynamaktadýr". dedi.
Genç öðretmenler adýna konuþan Habibe Bülbül ise, öðretmenliðin
kutsal bir meslek olduðunu vurgulayarak, "Öðretmenlik insanlýk tarihinin en önemli ve ölümsüz mesleðidir.
Öðretmen insanlarýn kendi ayaklarý
üzerinde durmasýný saðlayan, yaþamlarý boyunca yardýmcý olan ve topluma arkasýný dönmeden toplumun sürekli önünde giden bir gönül eridir. "
diye konuþtu.
Kutlama programý þiirlerin
okunmasý, stajyer öðretmenlerin yemin töreni, emekli öðretmenlere þeref belgesi verilmesi, Türk Halk Müziði dinletisi, ödül töreni, halk oyunlarý gösterisi ile sona erdi.
(Haber Merkezi)
Osmancýk'ta H-FÝT Fitness Clup Spor Salonu açýldý.
H-FÝT Spor Salonu açýldý
O
smancýk'ta H-FÝT Fitness Clup
Spor Salonu açýldý.
Ýþletmeciliðini Haluk Kýlýç'ýn
yaptýðý tam donanýmlý spor salonu
geçtiðimiz Salý günü Yeni Mahalle
Tekke Caddesi numara 8/17 adresindeki yerinde yapýlan tören ile Osmancýklý halkýn hizmetine sunuldu.
Modern bir konseptle hazýrlanan H-Fitness Clup'ün açýlýþ törenine
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza
Karataþ, eski Belediye Baþkanlarý
Bekir Yazýcý ve Avni Kýlýç, siyasi
parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri, sivil toplum
örgütleri, oda ve kooperatif baþkanlarý, sanayici iþadamlarý ile çok sayýda seçkin davetli topluluðu katýldý.
H-Fitness Clup'ýn açýlýþ kurdelesini hoca efendinin yaptýðý duanýn
ardýndan Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ile birlikte eski
Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve
Avni Kýlýç tarafýndan iþletme sahibi
Haluk Kýlýç'a ve Osmancýk halkýna
hayýrlý uðurlu olsun dilekleri ile alkýþlar eþliðinde kesildi.
Toplamda 260m²'lik bir alanda
modern bir konseptle hazýrlanan yeni
iþ yeri genç yaþlý herkesin spor yapabileceði H-Fitness Clup tam donanýmlý bir spor salonu olmasýyla gezen davetliler tarafýndan büyük beðeni topladý.
Osmancýk'ýn genç müteþebbislerinden Haluk Kýlýç'ýn iþletmeciliðini yaptýðý "H-FÝT" Fitness Clup'de;
Fitness, cardio, gymball, gymstcik,
aerobic, body bar, step plates, bölgesel zayýflama kilo alma ve verme
aletle jimnastik yapýlabilecek. Ýçerisinde soyunma odalarý, duþ, dinlenme alaný, birbirinden saðlýklý ve deðiþik içecek seçeneklerinin bulunacaðý Vitamin Bar gibi ünitelerin de
yer alacaðý kulüp, sporla ilgili aranan
her þeyi müþterilerine sunacak.
Kýlýç; H-Fitness Clup'te spor ile
ilgili her þeyin bulunduðunu son teknolojiye uygun hazýrlanmýþ cihazlarla spor yapmak isteyen herkesin gönül rahatlýðýyla gelebileceði bir mekan olduðunu belirtti.
Açýlýþ sonrasýnda maðazayý gezen davetlilere çeþitli ikramlarda bulunuldu. (Haber Merkezi)
O
Çorum'un Osmancýk Ýlçesi Konaca Köyü'nde
çýkan yangýnda 1 ev ile samanlýk yanarak kül oldu.
Konaca köyünde yangýn
orum'un Osmancýk Ýlçesi Konaca
Köyü'nde çýkan yangýnda 1 ev ile
Ç
samanlýk yanarak kül oldu.
Konaca Köyü'nde 81 yaþýndaki
Aslan Keskin'in evinde nedeni belirlenemeyen nedenle yangýn çýktý.
Osmancýk Belediyesi itfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle kýsa sürede
kontrol altýna alýnan ve can kaybýnýn
yaþanmadýðý yangýn, baþka evlere sýçramadan söndürülürken, ev ve samanlýk tamamen yanarak kullanýlamaz
hale geldi.
Muhtar Mustafa Çalýþkan, Aslan
Keskin'in ahþap olan evi ve içindeki
eþyalarý ile samanlýkta bulunan hayvanlarýn yiyecekleri arpa, ot ve samanlarýn tamamen yandýðýný kaydederken, zararýn çok büyük olduðunu
belirtti. Çalýþkan, tek tesellilerinin Bayat'týn Çukuröz köyü'nde olduðu gibi
yangýnýn baþka evlere sýçramamasý ve
can kaybýnýn yaþanmamasý olduðunu
dile getirdi. Konaca köyü'nde birkaç
yýl önce yine yangýn çýkmýþ ayný þekilde 1 ev ve 1 samanlýk tamamen
yanmýþtý. (Osmancýk)
smancýk’ta AK Parti ilçe baþkanlýðýna Necmettin
Tatar'ýn aday gösterileceði belirtildi.
Üç dönemdir bu görevi yürüten Ak Parti Osmancýk
Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya tartýþmalara son noktayý
koydu. AK Parti Genel Merkezi’nde alýnan karar gereði
seçime tek listeyle seçime gidileceði belirtilirken, baþkan adayý olarak belediye meclis üyesi
Necmettin Tatar üzerinde karar kýlýndýðý
kaydedildi.
Tatar, baþta Ýlçe
Baþkaný Oðuzhan
Kaya'ya, Ak Parti
teþkilatýna ve kendi
ismine verilen desteðe sonsuz teþekkür
ettiðini belirterek, nerede olursa olsun verilen görevi layýkýyla
yerine getireceðinden kimsenin þüphesi
olmamasý gerektiðini
belirterek, partisi için
canla baþla çalýþacaðýný kaydetti. (OsNecmettin Tatar
mancýk)
Ýnönüzaferi Ýlkokulu Okul Aile Birliði Genel Kurul Toplantýsý yapýldý.
Ýnönüzaferi’nde Okul Aile Birliði Genel Kurulu yapýldý
Ý
nönüzaferi Ýlkokulu Okul Aile Birliði Genel Kurul Toplantýsý yapýldý.
Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasý ile baþlayan kurulda,
divan oluþturuldu. Okul Müdürü Rafet Namalýr, açýþ konuþmasýnda Okul
Aile Birliði’nin önemini ve çalýþmalarýný anlattý.
Toplantýda Ýnönüzaferi Ýlkokulu
Okul Aile Birliði Baþkaný Hüseyin
Cebeci, Baþkan Yardýmcýsý Fatih Týký, Yönetim Kurulu Üyeleri Aslý Arslan ve A.H. Gülnihan Cankara'nýn
yoðun çalýþmalarý ile çeþitli kiþi ve
kuruluþlarýn desteði alýnarak öðrenci
sýnýf dolaplarý, askýlýklarý ve perdeleri ile okulun çeþitli bölümlerine ihti-
yaç olan donatým malzemelerinin
alýndýðý bildirildi.
Ýnönüzaferi Ýlkokulu'na destek
veren Kargý Kýzýlýrmak Enerji A.Þ.
adýna Ahmet Poyraz, Cebeci Kýrkambar adýna Þükrü Cebeci, Özgür Mimarlýk adýna Özgür Þahin, Cankara
Ticaret adýna Nihan Cankara, Ekip
Tekstil A.Þ. adýna Semih Þahin, Ýlhan
Kuyumculuk adýna Kübra Ýlhan ,Kanýtemizler A.Þ adýna Osman Kanýtemiz ,Kavasoðlu Ticaret, Hakký -Selime Gökgöz Avukat Oðuzhan Kaya,
Edip-Þükran Uysal'a ve Fatih Týký'ya
plaketleri Ýlçe Milli Eðitim Müdürü
Ýbrahim Gökdere ile Okul Müdürü
Rafet Namalýr tarafýndan verildi.
16 ÇARÞAMBA 26 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
Ülkücü gençler Baþbuð Türkeþ’i 97’inci doðum gününde anmak için yürüdü
‘Turan’a kadar yýlmayacaðýz’
EROL TAÞKAN
Ç
orum Ülkü Ocaðý
üyesi
gençler,
MHP'nin merhum lideri
Baþbuð Alparslan Türkeþ'in 97. doðum yýlý
nedeniyle yürüyüþ düzenledi. "Turan'a kadar
yýlmayacaðýz." diyen
gençler, Baþbuð'u andý.
Sloganlar ve tekbirler eþliðinde Hürriyet
Meydaný'na gelen Çorum Ülkü Ocaðý Baþkaný Ömer Faruk Karakaþ,
yönetim kurulu üyeleri
ve çok sayýda ülkücü
gençle birlikte Ýstiklal
Marþý okudu.
Açtýklarý dev Türk
Bayraðý'ný çevreleyen
gençler, Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan, hep bir aðýzdan
kominizm, siyonizm,
faþizm ve her türlü kapitalizmle mücadele
edeceklerinin ve Turan'a kadar yýlmayacaklarýnýn sözünü verdi.
Kadýna þiddete karþý mücadele
Ülkücüler sloganlar ve tekbirler eþliðinde Hürriyet Meydaný'na geldi.
S
aðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan YarKadýna þiddetin fiziksel þiddetle sýnýrlý olmadýðýný da
dýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, þiddetin tamamen yok edilvurgulayan Lafcý,"Araþtýrmaya katýlan katýlýmcýlarýn yüzmesi için bütün kesimlerin çalýþmalara katýlmasý gerektide 79,24'ünün cinsiyete dayalý ayrýmcýlýk yaþandýðýný,
ðini bildirdi.
yüzde 16,8'inin ise terfi, yükselme, mesleki geliþim gibi
konularda cinsiyetleri yüzünden bir ayrýmcýlýða maruz
Lafcý, 25 Kasým Kadýna Þiddetle Mücadele Günü sekaldýðýný belirtmesinin gözden kaçýrýlmamasý gereken bir
bebiyle açýklama yaptý. Saðlýk-Sen olarak Saðlýk Çalýþannoktadýr. Saðlýk-Sen'in araþtýrmalarýnda ortaya çýkan bazý
larý Þiddet Araþtýrmasý ve Saðlýkta Kadýn Çalýþan ve Sosonuçlar ise þu þekildedir:
runlarý Araþtýrmasý adýyla iki farklý araþtýrma sonuçlarý
hakkýnda bilgiler veren Lafcý, "Görevlerini yerine getirirKadýnlarýn yüzde 43,6'sý çalýþtýðý kurumda cinsiyete
ken þiddetle karþý karþýya gelme konusunda kadýn katýlýmdayalý ayrýmcýlýk yapýldýðýný düþünüyor.
cýlarýn erkek katýlýmcýlardan daha fazla endiþe yaþadýklarý
Kadýnlarýn yüzde 38.9'u çalýþtýðým kurumda ayný
ortaya çýkmýþtýr. Her iki cinsiyette de endiþe yaþama oraneðitimi almama raðmen erkek çalýþanlarla eþit fýrsatlara
larý yüksektir ancak; erkek katýlýmcýlarda yüzde 74,2 iken,
sahip olmadýðýný düþünüyor.
kadýnlarda bu oran yüzde 85,7'ye çýkmaktadýr. Yine mesHacý Nuri Lafcý
Kadýnlarýn yüzde 35,6'sý, çalýþtýðý kurumda iyi bir kalek hayatý boyunca hiç þiddete maruz kalmadýðýný belirten
riyeri olsa bile, kadýn olduðu için yetki ve sorumluluklarýkadýn saðlýk çalýþanlarýnýn oraný yüzde 9,5 iken bu oran erkek saðlýk çanýn kýsýtlandýðýný düþünüyor.
lýþanlarýnda yüzde 20,9'dur. Yine meslek hayatý boyunca 11 kez ve daKadýn çalýþanlarýn yüzde 38,9'u çalýþtýðý kurumda yöneticilerin
ha fazla þiddete maruz kaldýðýný belirten erkek çalýþanlarýn oraný yüzde
kendileri ve diðer kadýn çalýþanlarla iletiþime açýk olmadýðýný düþünü26,8 iken bu oran kadýnlarda yüzde 32,7'ye yükselmektedir. Bu verileryor.
den yola çýkarak, saðlýk sektöründe de kadýnlarýn þiddetin öncelikli hedefi olduklarýný söyleyebiliriz.
Kadýn çalýþanlarýn yüzde 32,2'si, çalýþtýklarý kurumda erkek iþ arkadaþlarýnýn kadýn personelle çalýþmaya istekli olmadýðýný düþünüyor.
Araþtýrmanýn yapýldýðý tarih itibarýyla, son bir yýl içinde en az bir
kere þiddete maruz kalanlara bakýldýðýnda yine kadýnlarýn erkeklerden
Kadýn çalýþanlarýn yüzde 59,2'si, kadýna olan önyargýnýn, fýrsatlarý
daha fazla þiddet maðduru olduðu belirlenmiþtir. Son bir yýl içinde hiç
deðerlendirmelerinde cesaretlerini kýrdýðýný düþünüyor.
þiddete maruz kalmadýðýný belirten kadýn saðlýk çalýþanlarýnýn oraný
Karþýlaþtýðý
cinsiyet ayrýmcýlýðýndan dolayý zaman zaman kendisiyüzde 17,5 iken, bu oran erkek saðlýk çalýþanlarýnda yüzde 20,4'dur. Yini çaresiz hisseden kadýn çalýþan oraný yüzde 42,8 iken, karþýlaþtýðý cinne son bir yýl içinde 11 kez ve daha fazla þiddete maruz kaldýðýný belirsiyet ayrýmcýlýðýnýn zaman zaman öfkelenmelerine sebep olduðunu
ten erkek çalýþanlarýn oraný yüzde 9,2 iken bu oran kadýnlarda yüzde
söyleyenlerin oraný da yüzde 50,6 olarak belirlendi." (Haber Merkezi)
13,5'e yükselmektedir."dedi.
Önce kutladý
sonra
sorunlarý
paylaþtý
Çorum ve Samsun’da hizmet veren Ygt Medya Travel
& Tatil.com, erken rezervasyonlarýna 24 Kasým itibariyle baþþladý.
Ygt Travel’da erken
rezervasyonlar baþladý
Ç
orum ve Samsun’da hizmet veren
Ygt Medya Travel & Tatil.com, erken
rezervasyonlarýna 24 Kasým itibariyle
baþþladý.
Yaklaþýk %50'ye varan indirimlerle,
misafirlerinin dilediði otelde, kontenjan
sýkýntýsý yaþamadan, koþulsuz iptal etme
hakkýna da sahip olduklarýný belirten Ygt
Medya Travel & Tatil.com Sehayat Danýþmaný Cihan Baldýran, bu sezon erken
rezervasyon tarihini 24 Kasým 2014 olarak belirlediklerini, geçtiðimiz sezon içerisinde erken rezervasyon için 250'den
fazla ön kayýt aldýklarýný, tatilcilerin gerek
telefonla gerek ofisimizi ziyaret ederek,
erken rezervasyonun hangi tesislerde baþladýðýný soruyor.
2015 yaz sezonunun, geçtiðimiz yý-
la oranla daha hareketli geçeceðini tahmin ettiklerini belirten Baldýran, "Okullarýn kapanýþ dönemi, genel seçimler ve ramazan ayý nedeniyle 15Temmuz - 12 Eylül tarihleri arasýnda bir yoðunluk yaþanacaðýný ön gördüklerini, bu tarih aralýðýnda
yer bulma telaþý yaþamadan, yüksek fiyatlar ile karþý karþýya kalmadan, keyifli ve
huzurlu bir tatil için erken rezervasyon
fýrsatlarýný deðerlendirebilineceðini, erken rezervasyon ile satýn alýnan tatilin,
planlanan tarihlerde tatilden vazgeçildiðinde; son 72 saate kadar iptal etme hakkýný garanti altýna alan erken rezervasyon
sigortasýnýn da bulunduðunu ve misafir
tatilini erkenden alabilir ve bu durumda
hem uygun fiyat hemde sigorta yaptýrarak
ödediði tutarý garanti altýna almaktadýr"
dedi. (Haber Merkezi)
T
ürk Saðlýk Sen Þube Baþkan Yardýmcýsý Ýlknur
Sazak Türk, tüm diþ hekimlerinin 22 Kasým Diþ
Hekimleri Günü ile ve Aðýz ve Diþ Saðlýðý
çalýþanlarýnýn 22-29 Kasým Aðýz ve Diþ Saðlýðý
Haftasý'ný kutladý.
Hafta çerçevesinde diþ hekimleri ve aðýz ve diþ
saðlýðý çalýþanlarýnýn sorunlarýna deðinen Sazak Türk,
þöyle dedi: "Bu haftada talebimiz zor koþullarda hizmet
veren diþ hekimlerimizin diþ protez teknikerlerimizin,
Diþ klinik yardýmcýlarýnýn, aðýz ve diþ saðlýðý
teknisyenlerinin, Diþ Hastanelerinde ve ADSM'lerde
görev yapan tüm çalýþanlarýn sorunlarýnýn çözülmesini
istiyoruz.
ADSM'lerde ve diþ hastanelerinde çalýþma
koþullarý nedeniyle çalýþanlar saðlýklarýný riske atarak
hizmet sunmaktadýrlar. Zararlý kimyasallar,
havalandýrmasý yetersiz ortamlar çeþitli saðlýk
sorunlarýna yol açmaktadýr.
Ýþ yükünün fazla olmasýna raðmen Diþ hekimi, Diþ
Protez Teknikerliði / teknisyenliði gibi aðýz ve diþ
saðlýðýnda hizmet veren kadrolarda yeterli istihdamýn
yapýlmamasý da büyük bir eksikliktir.
Sorunlarýn çözüme kavuþturacak, çalýþanlarýn
saðlýklý bir çalýþma ortamýnda hizmet vermesini
saðlayacak düzenlemelerin bir an önce hayata
geçirilmesi temennisiyle tüm Aðýz ve Diþ saðlýðý
çalýþanlarýnýn haftasýný bir kez daha kutluyoruz."
(Haber Merkezi)
Murat Gülmez yeniden baþkan
Ý
stanbul'da faaliyet gösteren Kargý Saraycýk
Köyü Sosyal Dayanýþma
ve Kültür Derneðinin 8.
Olaðan Genel Kurulu
gerçekleþtirildi.
Derneðin
Baðcýlar'daki merkezinde gerçekleþtirilen genel kurulda yönetim kurulunun ve
dernek baþkanýnýn belirlemmesi için seçim yapýldý. Tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut baþkan
Murat Gülmez yeniden
Yönetim Kurulu Baþkaný
seçildi.
Gülmez
yaptýðý
açýklamada dernek üyelerine teþekkür ederek yeni
dönemde hedeflerinin
üye sayýsý artýrarak daha
fazla hemþehriye ulaþmak
olduðunu belirtti.
Derneðin sosyal ve
kültürel faaliyetlerinin de
Çorum Dernekler Federasyonunun destekleriye
artarak devam edeceðini
kaydeden Gülmez, amaçlarýnýn Ýstanbul'da yaþayan Saraycýklý hemþehriler arasýnda kaynaþmayý,
yardýmlaþmayý, birlik ve
beraberliði saðlamak olduðunu ifade etti.
Kargý Saraycýk Köyü Sosyal Dayanýþma ve Kültür Derneðinin
8. Olaðan Genel Kurulu gerçekleþtirildi.
AK Parti Ýskilip Ýlçe kongresinin kesin sonuçlarý
Ýlçe Seçim Kurulu tarafýndan açýklandý.
Katýlým oraný en düþük kongre
AK
Parti Ýskilip Ýlçe kongresinin
kesin sonuçlarý Ýlçe Seçim
Kurulu tarafýndan açýklandý. Ortaya
ilginç sonuçlar çýktý.
Ýskilip'ten gani Aksan'ýn haberine göre, oylar sayýldýktan sonra seçime katýlan 190 delegenin büyük bir
kýsmýnýn yeni ilçe yönetimindeki bazý
isimleri çizdiði belirtildi. Tek listenin
katýldýðý kongre çarþaf liste yöntemiyle gerçekleþtirilmiþti.
Oy kullanmak için sandýk baþýna
gelen 190 delegenin neredeyse yüzde
40'ý yeni yönetimde ismi yer alan bir
çok kiþinin üstünü çizerek bu isimleri
yönetimde istemedi.
421 delegeden 191'i katýldý
AK Parti'nin Ýskilip Ýlçe kongresi, bugüne kadar Ýskilip'te yapýlan
kongreler arasýnda en düþük katýlýmýn
olduðu kongre olarak tarihe geçti.
Toplam 421 delegenin yazýldýðý kongreye sadece 190 delege katýldý. (Haber Merkezi)
Afyonkarahisar'da Büyükbaþ ve Küçükbaþ Besi
Hayvancýlýðý ve Teknolojileri Zirvesi düzenlendi.
Kasaplar Odasý besicilik zirvesinde
Ç
orum Ticaret Borsasý ve Çorum
Kasaplar ve Celepler Odasý yöneticileri 19-22 Kasým 2014 tarihleri arasýnda Afyonkarahisar'da düzenlenen
Büyükbaþ ve Küçükbaþ Besi Hayvancýlýðý ve Teknolojileri Zirvesi'ne katýldýlar.
Afyonkarahisar Anemon Hotel'de
3 gün gerçekleþtirilen zirveye Çorum
Ticaret Borsasý'ný temsilen Borsa Baþkan Vekili Turan Ünlü ve Çorum Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür katýldý.
Zirve hakkýnda görüþlerini aldýðýmýz Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür, Türk küçükbaþ ve büyükbaþ besi sektörünün geliþmesi, verimliliðinin artýrýlarak; sürdürülebilir
üretimi ve en önemlisi doðru þekilde
pazarlanmasý için, canlý hayvan borsa-
larýnýn teþvik edilip desteklenerek besi
hayvancýlýðý ve kýrýmýzý et üretimi ile
ilgili gerekli bilgi ve teknolojilerin üreticilerle birlikte, sektör profesyonelleriyle buluþmasýný saðlamak amacýyla
düzenlenen zirvenin oldukça verimli
geçtiðini kaydetti.
3 ayrý komite halinde gerçekleþtirilen zirvenin Besi Hayvanlarý Pazarlama Komitesi'nde Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ'ýn ve kendisinin
yer aldýðýný, Ali Bektaþ'ýn katýlamadýðý
zirvede Bektaþ'ý temsilen Borsa Baþkan Vekili Turan Ünlü'nün katýldýðýný
vurgulayan Recep Gür, zirvenin ardýndan Afyon Ticaret Borsasý Canlý Hayvan Pazarý Satýþ Salonu'nu gezme fýrsatý bulduklarýný sözlerine ekledi.
(Haber Merkezi)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnca her yýl
düzenlenen Çocuk Formu Ankara'da gerçekleþtirildi.
Çocuklar haklarý için TBMM’de
A
ile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnca her yýl düzenlenen Çocuk
Formu Ankara'da gerçekleþtirildi.
Forumda Çorum’u Yýldýrým Beyazýt
Ýmam Hatip Ortaokulu’ndan Dilara
Candan ve Mehmetçik Anadolu Lisesi’nden Furkan Ünlü temsil etti.
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüðü ve UNICEF'in teknik iþbirliðiyle bu yýl 15.’si düzenlenen Ulusal
Çocuk Haklarý Forumu Ankara'da
yaklaþýk 300 kiþilik bir organizeyle
gerçekleþtirildi.
20 Kasým Dünya Çocuk Haklarý Günü kapsamýnda düzenlenen forum öncelikli olarak 3 gün boyunca
çocuk ve yetiþkin temsilcilerle 300
kiþilik bir grupla, çalýþmalar yapýldý.
Çocuk Haklarý Daire Baþkaný Abdullah Özbay’ýn baþkanlýðýnda ve UNICEF yetkilileriyle, 81 ilden gelen il
çocuk haklarý komitesi üyesi bir kýz
bir erkek çocuk temsilci, kamp dýþýnda yaþayan Suriyeli ailelerin yoðun
olarak yaþadýðý bölgelerden gelen
Suriyeli çocuklar ile Hatay ve Manisa/Soma'da kurulan Ýlçe Çocuk Hak-
larý Komitesi üyesi çocuklar ve yetiþkin temsilciler katýldý.
‘Acil Durumlarda Çocuklarýn
Rolü ve Yaþama Hakký’
Forumda üç gün boyunca komite üyesi çocuklar tarafýndan belirlenen Acil Durumlarda Çocuklarýn
Rolü ve Yaþama Hakký temasý üzerinden konular görüþüldü. Yapýlan
çalýþma sonunda belirlenen tespit ve
öneriler çocuklar tarafýndan 20 Kasým Dünya Çocuk Haklarý Günü’nde
Meclis Baþkaný Cemil Çiçek himayesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ASP Bakaný Ayþenur Ýslam,
UNÝCEF Türkiye Temsilcisi, Milletvekilleri ve yetkililerle paylaþýldý.
Program çocuklara yemek verilmesi,
toplu resim çekimi ve meclisin gezilmesiyle tamamlandý.
Ýl Yetiþkin Temsilcisi Numan
Yakut ile birlikte çocuk temsilcileri 7.
sýnýf öðrencisi Dilara Candan ve 12.
sýnýf öðrencisi Furkan Ünlü, Çorum’daki çocuklarý temsilen Çorum’da yapýlan çalýþmalar ile arkadaþlarýnýn isteklerini yetkililere ilettiler. (Haber Merkezi)
www.corumhakimiyet.net
‘Kadýna þiddete HAYIR’
E
ðitim Ýþ Çorum Þubesi Mali
Sekreteri Özler Arýn, 25 Kasým
Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Uluslararasý Dayanýþma Günü’ nedeniyle açýklama yaparak, kadýna yönelik
þiddete ‘HAYIR’ dedi.
Arýn, açýklamasýnda; “Ülkemizde, kadýna yönelik þiddet, kadýn
emeði sömürüsü, kadýn bedeni sömürüsü, kadýn yoksulluðu, kadýn iþsizliði, çocuk gelinler ve okula gönderilmeyen kýz çocuklarý, tacizciyi,
tecavüzcüyü, saldýrganý koruyup
kollayan hukuk sistemi, kadýnýn özgürleþmesi önünde en büyük engeller olarak durmaktadýr. Kadýna yönelik þiddet ve kadýn cinayetleri her
geçen gün artarak yükselmektedir.
Kadýnlar ve kýz çocuklarý, aile
içinde sokakta, okulda ve iþ hayatýnda, fiziksel, ekonomik, psikolojik
ve cinsel þiddete maruz kalmakta,
yaþanan þiddetin kýz çocuklarýnýn
okuyamamasýndan, kadýnlarýn toplumsal hayata etkin katýlamamalarýna, istenmeyen evliliklere, sakatlýklardan ölümlere kadar çok kapsamlý
sonuçlarý olmaktadýr. Namus adýna
iþlenen cinayetler bu þiddet türünün
en ölümcül ve görünür biçimlerinden biridir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý "kiþinin dokunulmazlýðý, maddi
ve manevi varlýðýnýn tanýmlandýðý"
17. maddesi ile herkesin yaþam hakkýný garanti altýna almayý ve kimse-
nin "insan haysiyetiyle baðdaþmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamayacaðýný" taahhüt eder.
Kadýna yönelik þiddet bu anayasal
hakkýn ihlali anlamýna gelmekte ve
bu ihlalin önlenmesi için devlete
önemli sorumluluklar düþmektedir.
Kadýna yönelik þiddetle mücadele, Türkiye'nin imzalamýþ olduðu
uluslar arasý sözleþmeler ve Birleþmiþ Milletler kararlarýyla da devletin öncelikli sorumluluklarýndan birisi olarak tanýmlanmýþtýr.
Ancak kadýn cinayetleri katliam boyutuna ulaþmýþken, devlet çýkardýðý onca yasaya raðmen kadýnlarýn can güvenliðini saðlamada yetersiz kalmaktadýr. Türkiye'de,
2014'ün ilk 10 ayýnda 235 kadýn, erkekler tarafýndan öldürülmüþ; 88
kadýn ve kýz çocuðuna tecavüz edilmiþ, 499 kadýna þiddet uygulanmýþ;
75 kadýn ve kýz çocuðuna cinsel tacizde bulunulmuþtur. Kadýna yönelik þiddet böylesine korkunç boyutlara ulaþmýþken AKP hükümeti, cinsiyet ayrýmcý politikalar, yasalar ve
uygulamalarý hayata geçirmekte,
kadýnlarýn ekonomik özgürlüðünü
hiçe sayarak, "en az 3 çocuk" söylemiyle kadýnlarý eve hapsetmekte ve
erken yaþta evliliðe teþvik etmektedir. Bütün bunlar yetmezmiþ gibi
Cumhurbaþkaný Erdoðan, Kadýn ve
Adalet Zirvesi'nde yaptýðý konuþmada "Kadýn ile erkeði eþit konuma
getiremezsiniz, o fýtrata terstir" deme gafletinde bulunmuþtur. Bu yaklaþým kadýný yok sayan zihniyetin
dýþa vurumudur.
Yine kadýný yok sayan siyasi
iktidarýn, emek düþmaný politikalarý
sonucu, birçok kadýn ailesinin zorunlu ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla günübirlik tarým iþçisi ve temizlik iþçisi olarak güvencesiz çalýþmak zorunda kalmaktadýr. Bunun
yakýn ve açýk örneði Yalvaç'ta 25
TL günlükle çalýþan kadýn tarým iþçileri olmuþtur. 25 kiþilik bir araca
48 kiþi neden biner? Yetkililere sormak gerekir.
Ayrýca, son çýkardýðý yönetmelikle ortaokullarda türbaný serbest
býrakan siyasi iktidar, çocuk yaþtaki
kýzlarýmýzýn kimlik ve kiþilik geliþimini zedeleyerek geleceklerini karartmaktadýr. Kýsacasý kadýnlarýmýz
hem yasalarla hem de uygulamalarla ciddi baský altýndadýr.
Kadýnlarýn da erkekler gibi güven içinde, korkmadan, ürkmeden,
acý çekmeden, insanca yaþamaya
hakký vardýr. Acý çekmek, tacize uðramak, öldürülmek kadýnlarýn kaderi olmamalýdýr. Eðitim-Ýþ, kadýnlarýn karþýlaþtýklarý zorluklarý dile getirmeye, onlarýn sözcülüðünü yapmaya; birlikte yaþanýlýr ve daha eþit
bir dünya kuruluncaya dek devam
edecektir.” dedi. (Haber Merkezi)
Seçim Kurulu 2’ye çýktý
üksek Seçim Kurulu
Y(YSK),
21 Aðustos
2014 itibarýyla nüfusu
200 bini aþan bazý ilçele-
T.C. ÇORUM 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ
Sayý: 2014/1012 Esas
ÝLAN
Çorum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin Tarih Sayý :
2014/1012 Esas 2014/1042 sayýlý karan ile; Davanýn
KABULÜ ile, Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Büðet Köyü,
CiltNo:40, Hane No:37, BSNo:159'da nüfusa kayýtlý,
Celal ve Ýliman oðlu, 18/12/1981 doðumlu (T.C.KÝMLÝK NO:20668709626) Arap Ýsmail ismindeki "Arap"
isminin çýkarýlarak "ALÝ ÝSMAÝL" olarak tashihine, Nüfusa bu þekilde TESCÝLÝNE, karar verilmiþtir. Ýlan olunur. 01/10/2014
(Basýn: 1217) www.bik.gov.tr
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
rin seçim kurulu sayýsýný
artýrdý. YSK'nýn konuya
iliþkin kararý, Resmi Gazete'de yayýmlandý.
Kararda, Seçimlerin
Temel Hükümleri ve
Seçmen Kütükleri Hakkýndaki Kanun'un 10.
maddesinde, "Son nüfus
sayýmýna göre nüfusu
200 bini aþan ilçelerde,
köy ve mahalle sýnýrlarý
(seçim bölgeleri) esas
alýnarak ve mümkün olduðu nispette nüfus sayýsýnda eþitlik gözetilerek;
birden fazla ilçe seçim
kurulu teþkil edilir" hük-
münün yer aldýðý belirtildi.
21 Aðustos 2014 itibarýyla seçmen sayýlarýnýn temin edildiði, kesin
nüfus sayým sonuçlarýna
göre, bazý ilçe nüfuslarýnýn 200 bini aþtýðýnýn görüldüðü, bu nedenle, 298
sayýlý Kanun gereðince
ilçe seçim kurullarýnýn
sayýlarýnda deðiþiklik yapýlmasý gerektiði sonucuna varýldýðý kaydedilen
kararda, ilgili madde
hükmü gereðince birden
fazla ilçe seçim kurulu
oluþturulacak nüfusa ulaþýldýðýnýn belirlendiði
kaydedildi.
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
26 KASIM
Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü 2015-2016-2017
mali yýllarý 36 aylýk silahsýz özel
güvenlik hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü (Akkent Mah.
Akkent Cad. No: 110)
Saat: 10.00
***
27 KASIM
Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl
Müdürlüðü
Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl
Müdürlüðü malzemeli temizlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Valilik ek binasý 5. kat Ýl
Kriz Merkezi Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali
Ýþler Daire Baþkanlýðý
Malzemesiz genel temizlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve
Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý
Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme
Yurdu Müdürlüðü
Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme
Yurdu Müdürlüðü 2015-20162017 mali yýllarý 36 aylýk
silahsýz özel güvenlik hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü
(Mimar Sinan Mah. 8. Cad. No:
5 Çorum)
Saat: 10.00
***
28 KASIM
Hitit Üniversitesi Saðlýk, Kültür
ve Spor Dairesi Baþkanlýðý
Hafif ticari araç kiralama hizmet
alýmý iþi.
Yer: Kuzey Kampusu Çevre
Yolu Bulvarý Merkez Çorum
Saat: 10.00
***
Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
2015 Mali Yýlý 12 aylýk þoförlü
araç kiralama (yakýt hariç)
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
Saat: 09.30
***
1 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe, 3095 ada
no, Ulukavak Mahallesi
Mahalle/Mevkii, 14 baðýmsýz
bölümün satýþý iþi.
Muhammen bedel: 130.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme
Yurdu Müdürlüðü
Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme
Yurdu Müdürlüðü 2015 Mali
Yýlý 12 aylýk þoförlü araç
kiralama (yakýt hariç) hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
Çorum Sosyal Hizmet Merkezi
Müdürlüðü
2015 mali yýlýna ait 4+1 kiþilik 2
adet þoförlü araç kiralama
hizmet alýmý iþi.
Yer: Sosyal Hizmet Merkezi
Müdürlüðü/ Üçtutlar Mah.
Üçtutlar Cad. No: 57 Çorum
Saat: 10.00
***
2 ARALIK
Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumu
Elektronik Güvenlik Sistemleri
parça dahil bakým ve onarým iþi.
Yer: Akkent Mah. Org. San. Böl.
1. Cad. Çorum
Saat: 14.00
***
T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut
Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ)
Sivas, Düzce, Yozgat ve Çorum
illerinde yapýlacak olan konut ve
sosyal donatý yerleþim
alanlarýnýn uygulama projeleri
hazýrlanmasý 4, paket
danýþmanlýk hizmet alýmý iþi.
Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu
Konut Ýdaresi Baþkanlýðý
Küçükçekmece / Ýstanbul
Saat: 11.00
***
3 ARALIK
Çorum Orman Ýþletme
Müdürlüðü
Motorin ve benzin alýmý iþi.
Yer: Çepni Mah. Ýnönü
Cad.Orman Ýþletme Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
4 ARALIK
Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
2015-2016-2017 Mali Yýllarý 36
aylýk 5 kiþilik (1 Veri Ýþletim ve
Otomasyon, 1 Teknisyen
Yardýmcýsý, 1 Bahçývan, 2
Kalorifer Yakma) hizmet alýmý
iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü / Akkent Mah.
Akkent Cad. No: 110 Çorum
Saat: 10.00
***
5 ARALIK
Hitit Üniversitesi Saðlýk Kültür
ve Spor Daire Baþkanlýðý
Mamul yemek alýmý, daðýtýmý ve
servis hizmeti alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Rektörlüðü 3. kat Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
9 ARALIK
Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk
Bakanlýðý Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
Genel Sekreterlik ve baðlý saðlýk
tesisleri için hizmet aracý ve
hasta taþýma araçlarý kiralama
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý
Hastanesi Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl
Müdürlüðü
3 adet sürücülü araç kiralamasý
hizmet alýmý iþi.
Yer: Gülabibey Mahallesi
Cengiz Topel Caddesi
Saat: 10.00
***
10 ARALIK
YURTKUR Samsun Bölge
Müdürlüðü
Elektrik alýmý iþi.
Yer: YURTKUR Samsun Bölge
Müdürlüðü Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
11 ARALIK
Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl
Müdürlüðü
Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl
Müdürlüðü 2015 yýlý için araç
kiralama hizmet alýmý iþi (6
araç-þoförlü-yakýtsýz-12 ay
süreli)
Yer: Valilik Ek Binasý 5. Kat Ýl
Kriz Merkezi Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
15 ARALIK
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðýna baðlý 28 elektrik
abonesinin 2015 yýlý ihtiyacý için
elektrik enerjisi alýmý iþi.
Yer: Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðý Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez
ilçe, 199 parsel no, Çoraköz
Mevkii Tatar köyü merkez/
Çorum 7.800 m2
mahalle/mevkinde tarýma uygun
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 8.240,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
2. Taþýnmaz: Çorum il, merkez
ilçe, 369 parsel no, Avlandere
Mevkiinde tarýma elveriþli
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 27.900,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 15.20-15.30
***
16 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
167 adet demir satýþ iþi.
Muhammen bedel: 160.000
Yer: Kaynar Yediemin Deposu /
Çorum
Saat: 16.00-16.10
***
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe, 524 ada
no, 27 parsel no, Bahçelievler
Mahalle/Mevkii, 3 baðýmsýz
bölümün satýþý iþi.
Muhammen bedel: 140.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez
ilçe, 1708 ada no, 5 parsel no,
Ulukavak Mahallesi’nde 6
baðýmsýz bölümlü dairenin satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 70.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 10.10-10.15
***
2. Taþýnmaz: Çorum il, merkez
ilçe, 1505 ada no, 10 parsel no,
Çepni Mah. Mahalle/Mevkiinde
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 110.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 10.20-10.25
***
22 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy
ilçe, 90 ada No, 159 Parsel No,
Suyolu Mahallesi, Ölükçül
köyünde bahçe vasfýnda
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 22.171,05
2. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy
ilçe, 53 Ada No, 36 Parsel No,
Suyolu Mahalle/Mevkii, 1/2
hisseli arsa vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 15.00-15.30
***
25 ARALIK
Devlet Su Ýþleri 5. (Ankara)
Bölge Müdürlüðü
Çorum Osmancýk Ýçmesuyu
Ýsale Hattý, Depolar ve Arýtma
Tesisi Proje Yapýmý hizmet alýmý
iþi.
Yer: Mustafa Kemal Mahallesi
2151/1 A Blok No: 24 06520
Çankaya / Ankara
Saat: 15.00
***
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
19 AN 872 plakalý, 1997 model
Mercedes marka, mavi, mor, lila
renkli açýk kasa kamyonun satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 30.000
Yer: Kaynar Otopark ve
Yediemin Deposu
Saat: 14.00-14.10
***
5 OCAK 2015
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe, 2530 ada
no, 870 parsel no, Yavruturna
Mahallesi, Sülüklü Mavkii, cilt
no 74, sayfa no 7253, 1 nolu
baðýmsýz bölümün satýþý iþi.
Muhammen bedel: 65.000
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
ÇARÞAMBA 26 KASIM 2014
17
‘Müslüman Olma Sorumluluðumuz’
Ö
zgür-Der Çorum Þubesi, 2014-2015 seminer programlarý kapsamýnda bu dönem ‘Güncel Hayatta Kur'an-ý Kerim'in Yüklediði Sorumluluklar’ üst baþlýðýnda bu hafta
‘Müslüman Olma Sorumluluðumuz’ konusunu deðerlendirecek.
‘Kur'an’a göre ibadeti Allah’a has kýlmak nedir?, akaid-iman-salih amel tutarlýlýðýmýz, teblið ve þahitlik sorumluluðumuz ve siyasal ve sosyal geliþmelere karþý duyarlýlýðýmýzý nasýl artýrabiliriz?’ gibi alt konularýn iþleneceði programý
eðitimci Kerim Erkoç ile eðitimci Ömer Ýslam sunacak.
ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐINA BAÐLI 28 ELEKTRÝK ABONESÝNÝN
2015 YILI ÝHTÝYACI ÝÇÝN ELEKTRÝK ENERJÝSÝ ALIMI
ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI (ÇORUM)
ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI JANDARMA GENEL KOMUTANLIÐI
ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐINA BAÐLI 28 ELEKTRÝK ABONESÝNÝN 2015 YILI ÝHTÝYACI
ÝÇÝN ELEKTRÝK ENERJÝSÝ ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk
ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/152893
1-Ýdarenin
a)Adresi
: KARAKEÇÝLÝ MAH. SAMSUNYOLU CAD. CORUM MERKEZ/ÇORUM
b)Telefon ve faks numarasý : 3642231111 - 3642230924
c)Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn
görülebileceði internet adresi (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu malýn
a)Niteliði, türü ve miktarý : 28 ELEKTRÝK ABONESÝ ÝÇÝN ELEKTRÝK ENERJÝSÝ ALIMI Ayrýntýlý bilgiye
EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
b)Teslim yerleri
: ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐINA BAÐLI 28 ABONEYE AÝT
BÝLGÝLER ÝHALE DOKÜMANININ EKÝ OLAN EK-A ÇÝZELGEDE
BELÝRTÝLMÝÞTÝR.
c)Teslim tarihi
: YÜKLENÝCÝ SÖZLEÞMENÝN ÝMZALANMASINI VE SÖZLEÞME
KAPSAMINDA BULUNAN ABONELÝKLERE ENERJÝ NAKÜÝÇÝN MEVZUAT
GEREÐÝ YERÝNE GETÝRÝLMESÝ GEREKEN ÝÞLEMLERÝN
TAMAMLANMASINI MÜTEAKÝP, EK-A'DA ABONE NUMARALARI
VERÝLEN ABONELÝKLER ÝÇÝN ENERJÝ ALIMI, 01 OCAK 2015 TARÝHÝNDE
BAÞLAYACAK OLUP, 31 ARALIK 2015 TARÝHÝNDE SONA ERECEKTÝR.
YÜKLENÝCÝ MÜCBÝR SEBEPLER HARÝCÝNDE ENERJÝ AKIÞININ
DEVAMLILIÐINI 12 (ON ÝKÝ) AY BOYUNCA SAÐLAMAKLA
YÜKÜMLÜDÜR.
3-Ýhalenin
a)Yapýlacaðý yer
: ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI ÝHALE SALONU - KARAKEÇÝLÝ
MAH. FATÝH CAD. NO:51 HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA
HASTANESÝ KARÞISI 19100 MERKEZ/ÇORUM
b)Tarihi ve saati
: 19.12.2014 - 10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.3. Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
EPDK (ENERJÝ PÝYASASI DÜZENLEME KURUMU) TARAFINDAN YAYIMLANAN ENERJÝ PÝYASASI SERBEST TÜKETÝCÝ YÖNETMEÜÐÝNE GÖRE SERBEST TÜKETÝCÝ BELGESÝ SAHÝBÝ OLAN ÝDAREYE ELETRÝK ENERJÝSÝ SATMA YETKÝSÝ VEREN, EPDK TARAFINDAN DÜZENLENMÝÞ ÝLGÝLÝ
ÜSANS (ÜRETÝM LÝSANSI, ÝLETÝM LÝSANSI, OTOPRODÜKTÖR LÝSANSI, OTOPRODÜKTÖR GRUBU ÜSANSI TOPTAN SATIÞ USAN SI, DAÐITIM LÝSANSI VEYA PAREKENDE SATIÞ LÝSANSLARINDAN HERHANGÝ BÝRÝNÝ) ASLI VEYA ÝDARECE ONAYLI FOTOKOPÝLERÝ ÝHALE KOMÝSYONUNA
VERÝLECEKTÝR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. ÝhaLe yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý ÇORUM ÝL JANDARMA
KOMUTANLIÐI LOJÝSTÝK ÞUBE MÜDÜRÜLÜÐÜ adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI (ÝHALE KOMÝSYON
BAÞKANLIÐI) KARAKEÇÝLÝ MAH. FATÝH CAD. NO:51 HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ KARÞISI 19100 MERKEZ/ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 450 (DÖRTYÜZELÜ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 1176) www.bik.gov.tr
18 ÇARÞAMBA 26 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
Merve Dilekçi Antalya’da
Milli formayý giyecek
28-30 Kasým tarihlerinde Antalya’da
yapýlacak olan Türkish Open
Uluslararasý Tekvardo Turnuvasýnda
HE Kültürspor’dan Merve Dilekçi +73
Kg’da milli formayý giyecek.
HURÞÝT BOZKURT
M
Hitit, Süleyman Demirel
önünde tutunamadý: 40-72
Ünilig erkekler basketbolda Hitit Üniversitesi dün evinde oynadýðý Süleþman
Demirel Üniversitesi’ne ikinci ve üçüncü periyotlardaki kötü oyunu sonucunda
farklý maðlup olmaktan kurtulamadý.
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Nihat Çetin, Emircan Özkan
HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ: Mert, Mertcan,
Ýdris,
Güngör, Can, Onur, Oðuz, M.Mert, Mehmet, M.Esat,
Aydýn, Baturalp
SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ: Akýn,
Arda, Mustafa, Mert, Hasan, Bulut, Ramazan, Efe,
Mazlum, Avni
PERÝYOTLAR: 11-13, 10-21, 10-26, 9-12 (Süleyman Demirel Üniversitesi)
HARUN AKKAYA
nilig Basketbol’da Hitit Üniversitesi dün evinde oymaçta Isparta Süleyman Demirel ÜniversiteÜnadýðý
si’ne 72-40 gibi farklý skorla maðlup oldu.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçýn ilk periyotunda rakibi ile baþa baþ bir oyun ortaya koyan Hitit Üni-
versitesi 13-11’lik skorla ilk periyotu maðlup tamamladý.
Ýkinci periyotta maça aðýrlýðýný koyan Süleyman Demirel
Üniversitesi aradaki farký açmaya baþladý ve ilk yarýyý
34-21 önde tamamladý.
Üçüncü periyotta ta üstün bir oyun oynayan ve özellikle savunmada Hitit Üniversitesi’ne fazla þans tanýmayan konuk takým bu periyotu 26-10 önde tamamladý. Son
periyota 60-31’lik skorla önde giren konuk takým son periyotta kendini fazla sýkmadý ve bu periyotu 12-9 maçýda
72-40 galip tamamlayan Süleyman Demirel Ünversitesi
evine mutlu döndü. Hitit Üniversitesi ise dördüncü maçýnda üçüncü maðlubiyetini aldý.
erve Dilekçi tekvando branþýnda ilk millilik
heyecanýný Antalya’da yaþayacak. 28-30
Kasým tarinleri arasýnda Antalya’da yapýlacak
olan Türkish Open Uluslararasý Tekvando turnuvasýnda HE Kültürspor’dan Merve Dilekçi +73
Kg’da milli formayý giyecek.
Çorum adýna deðiþik kategorilerde girdiði
müsabakalarda madalyalar kazanan Merve Dilekçi tekvando branþýnda ilk millilik heyecanýný
bu turnuvada yaþayacak. 1995 doðumlu Merve
Dilekçi dokuz yaþýnda HE Kültürspor’da baþladýðý spor hayatýnda Tekvando, Muay Thai, Wusu
branþlarýnda bir çok þampiyonluklar ve madalyalar kazanan Merve Dilekçi ayrýca 2012 yýlýnda
Çorum yýldýzý seçilerek Cumhurbaþkanlýðýnda
ilimizi temsil etmiþti.
Sporculuðunun yaný sýra antrenör olarak
Gençler Wushu Dünya Þampiyonasý’nda milli takým antrenörü olarak görev yaptý. Budakaido ve
Wushu branþlarýnda antrenörlük belgeside alan
Merve Dilekçi halen ilimizde bir çok kulüpte antrenör olarak görev yapýyor.
Antalya’da milli takýmda
mücadele edecek olan Merve
Dilekçi antrenörü Bekir Bolat
ile birlimtke
‘Gidecekler kendini biliyor’
Batman Petrolspor baþkaný Aydýn Gülmez devre arasýnda takýma takviye
yapacaklarýný gideceklerin kendilerini bildiðini söyledi. Gülmez genel kaptan
Ýlhan Erken’e ise sahip çýktý ‘Herkes gider Ýlhan Erken kalýr’ dedi.
B
atman Petrolspor Kulüp Baþkaný Aydýn
Ünilig voleybol
bugün baþlýyor
Gülmez, takýmýnýn iyi olmadýðýný belirterek; “Geçen sene takýmýn iskeletini bozmakla hata yaptýk.
Kötü gidiþatý sona erdirmek için devre arasýný
Bugün saat 13.00’de Atatürk Spor
Salonu’nda Hitit Üniversitesi bayan takýmý
Antalya Akdeniz Üniversitesi ile
karþýlaþacak. Saat 15.00’de ise Hitit
Üniversitesi ile Sinop Üniversitesi erkek
takýmlarý ligdeki ilk maçlarýna çýkacaklar.
Ü
U 19’da gruplarda ikinci maçlar tamamlandý
Çorumspor farklý baþladý
U
19 liginde ikinci hafta maçlarý tamamlandý. Ýlk haftayý bay geçen
Çorumspor ilk maçýnda
Osmancýkspor önünde al-
dýðý 13-1’lik galibiyetle
bu kategorideki iddiasýný
ortaya koydu.
A grubunda haftanýn
ilk maçýnda Osmancýks-
U 19 Ligi haftanýn görünümü
A Grubu Haftanýn Sonuçlarý:
Çorumspor - Osmancýkspor
Alaca Belediyespor - Çimentospor
A Grubu PUAN DURUMU
TAKIMLAR
1. Çorumspor
2. Eti Lisesi
3. Çimentospor
4. Osmancýkspor
5. Alaca Belediye
O
1
1
2
2
2
G
1
1
1
1
0
B
0
0
0
0
0
M
0
0
1
1
2
A
13
1
1
3
0
: 13-1
: 0-1
Y
1
0
1
13
3
P
3
3
3
3
0
29 Kasým Cumartesi:
Çimentospor - Çorumspor.
Eti Lisesi Gençlik - Alaca Belediyespor.
B Grubu Haftanýn Sonuçlarý:
Ulukavakspor - Ýskilipgücüspor
Ýskilipspor - Ýl Özel Ýdarespor
B Grubu PUAN DURUMU
TAKIMLAR
1. Ýl Özel Ýdare
2. Ulukavakspor
3. Ýskilipspor
4. Ýskilipgücü
5. HE Kültürspor
O
2
1
2
2
1
G
1
1
0
0
0
B
1
0
2
1
0
M
0
0
0
1
1
29 Kasým Cumartesi:
A
5
5
3
3
1
Ýl Özel Ýdarespor- Ulukavakspor.
HE Kültürspor - Ýskilipspor
: 4-1
: 1-1
Y
2
1
3
6
4
P
4
3
2
1
0
por’u farklý yenen Çorumspor ilk galibiyetinin
ardýndan liderliðe yükseldi. Ýlk maçýný kaybeden
Çimentospor ise Alaca
Belediyespor deplasmanýndan tek golle üç puaný
alarak ayrýldý
Grupta üçüncü hafta
maçlarýnda cumartesi günü Çimentospor ile Çorumspor, Eti Lisesi Gençlikspor ile Alaca Belediyespor takýmlarý karþýlaþacaklar.
B grubunda ise Ýl
Özel Ýdarespor ikinci maçýndan beraberlikle ayrýlarak liderliðini sürdürdü.
Ýlk maçýný kazanan özel
Ýdarespor Ýskilipspor deplasmanýndan 1-1 beraberlikle ayrýlarak dört puanla
liderliðini sürdürdü. Ýskilipspor ise ikinci maçýndan da beraberlikle ayrýldý.
Grubun diðer maçýnda ise ilk haftayý bay
geçen Ulukavakspor, Ýskilipgücüspor önünde aldýðý 4-1’lik galibiyetle lige üç puanla baþladý. Bu
grupta hafta sonu ilk iki
sýrada yer alan Ýl Özel
Ýdarespor ve Ulukavakspor takýmlarý karþýlaþacak. HE Kültürs por ise
Ýskilipspor önünde puan
mücadelesi verecek.
Bu karþýlaþmayý ise
Mahmut Uysal ve Burak
Karaca hakem ikilisi
yönetecek. Maçýn
gözlemcisi Recep
Öztuna.
“GÝDECEKLER
KENDÝNÝ BÝLÝYOR”
Ligde kötü gidiþata
bir türlü ‘dur’ diyemeyen
Batman Petrolspor’da
Kulüp Baþkaný Aydýn
Gülmez, devre arasýný
beklediklerini söyledi.
Kötü gidiþatý deðerlendiren Baþkan Gülmez:
“Hiçbir futbolcunun bizde alacaðý yok ama beklediðimiz futbol ve skor
da yok. Sezon baþýnda
transferi hepimiz yaptýk.
Ýskeleti bozmamýz yanlýþtý, hataydý. Bize adam gibi futbolcular lazým. Devre arasýnda gidecek futbolcular kendini iyi biliyor. Ýyi bir takým deðiliz.
Bunu da inkar etmiyoruz” dedi.
“HERKES GÝDER,
ERKEN KALIR”
Sporseverlerin
transfer komitesindeki Ýlhan Erken’e yönelik protestolarýna da cevap veren Gülmez, þöyle devam
etti: “Herkesin Genel
Kaptan Ýlhan Erken’e
yüklenmesi
yanlýþtýr.
Herkes gider ama Ýlhan
Erken kalýr. Geçen sezon
bu takýmýn play-off döneminde o yönetimdeydi.
Bu takýmýn kötü gitmesinde en çok üzülen yöneticilerden biri de Ýlhan
Erken’dir. Baþarýsýzlýk
varsa hepimizin baþarýsýzlýðýdýr. Ýlhan Erken’i
göndermekle sorun çözülmez. Ocak ayýnda
nokta transferler yapacaðýz. O zaman da aþý tutmazsa ‘biz bu iþi yapamadýk, buyurun birileri
gelip yapsýn’ deriz.”
U 15’de þampiyon bugün belli olabilir
Özel Ýdare bir puana þampiyon
Ç
orum Amatör futbolunda ikinci þampiyon bugün belli olabilir.
U 15 liginde bugün oynanacak Ýl Özel Ýdarespor - Çimentospor maçý
þampiyonu büyük oranda belirleyecek. Ligin bitimine bir hafta kala özel
Ýdarespor en yakýn rakibinin üç puan önünde ve
bir maçý eksik. Özel Ýdarespor
bugün
saat
17.00’de Çimentospor
ile 2 nolu sentetik çim
sahada
karþýlaþacak.
Özel Ýdarespor bu maç-
Tek kýrmýzý kart U 19’da
Ç
orum amatör futbolunda geçtiðimiz hafta sonu oynanan maçlarda tek kýrmýzý kart çýktý.
U 15 ligi, U 19 Ligi ve 1. Amatör Küme’de geçtiðimiz hafta sonu oynanan maçlarda tek kýrmýzý kart U
19 liginde Ulukavakspor - Ýskilipgücüspor maçýnda çýktý. Rakip oyuncunun kafasýna yumruk attýðý gerekçesiyle kýrmýzý kart gören Ulukavakspor’dan Emre Gümüþ
tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.
ÝRTÝBAT
0 544
445 45 88
(Ç.HAK:959)
Ulukavakspor grubundaki ilk maçý kazanarak iyi baþlangýç yaptý
nilig Voleybol’da
Hitit Üniversitesi
bugün bayanlarda
Antalya Akdeniz
Üniversitesi erkeklerde
ise Sinop Üniversitesi’ni
konuk edecek.
Bugün oynanacak
maçlarla baþlayacak
Ünilig Voleybol’da Hitit
Üniversitesi bayan
takýmý grubundaki ilk
maçýnda bugün saat
13.00’de Atatürk Spor
Salonu’nda Antalya
Akdeniz Üniversitesi’ni
konuk edecek.
Karþýlaþmayý ilimiz
klasman hakemlerinden
Ayþegül Yýldýrým ile
Caner Yýldýrým hakem
ikilisi yönetecek. Maçýn
gözlemcisi ise yine
ilimizden Recep Öztuna.
Saat 15.00’de yine
Atatürk Spor
Salonu’nda baþlayacak
maçta ise Çorum Hitit
Üniversitesi ile Sinop
Üniversitesi erkek
takýmlarý Üniligde ilk
maçlarýný oynayacaklar.
bekliyoruz” dedi.
tan bir puanla bile ayrýlmasý halinde þampiyonluðu son maça býrakmayacak.
Bugün
saat
17.00’de oynanacak Çimentospor - Ýl Özel Ýdarespor maçýný Yüksel
Basar, Abdülselam Koçak ve Arslan Iðnak hakem üçlüsü yönetecek.
Son maçlar iki günde
oynanacak
U 15 Liginde hafta
sonu oynanacak son
maçlar cumartesi ve pazar günü oynanacak.
Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan kupa töreni ve
ayný gün Çorum Beledi-
yespor maçýnýn olmasý
nedeniyle son maçlardan
ikisini Cumartesi gününe ikisini ise pazar gününe aldý.
Buna göre 29 Kasým cumartesi günü
grupta iddialarý bulunmayan Osmancýkspor Çimentospor maçý saat
12.00’de Ýskilipgücüspor
- 1907 Gençlikspor maçý
ise saat 13.30’da 1 nolu
sahada oynanacak.
Gruqta ilk üç mücadelesi veren takýmlarýn
maçlarý ise pazar günü
oynanacak.
Saat
10.00’da Mimar Sinan
Gençlikspor - He Kültürspor saat 11.30’da ise
Ýl Özel Ýdarespor - Osmancýkgücüspor maçlarý
oynanacak. Bu maçlarýn
ardýndan kupa töreni düzenlenecek.
Sungurluspor ligde
son maçýna çýkmayacak.
Tertip Kuruluna dilekçe
veren
Sungurluspor
sporcularýnýn okullardaki sýnav yoðunluðu nedeniyle Gençlerbirliði ile
oynayacaklarý son maça
çýkamayacaklarýný bildirdi. Bu nedenyle
Gençlerbirliði son maçýnda 3-0 hükmen galip
sayýldý.
ÇARÞAMBA 26 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
SAHÝBÝNDEN KÝRALIK
ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
3 kat toplam 840 m2
Çepni Mah. Aynalý Sok. No: 7 (Eski Bað-Kur Karþýsý)
(Ç.HAK:3300)
ÝNÖNÜ CAD. ÜZERÝNDE
131 M2 TABANDA 4 KATLI
BÝNANIN TAMAMI
(Ç.HAK:3331)
YÝTÝK
Çorum ili 72552
ruhsat nolu II A grubu taþ
ocaðý teknik nezaretçi
defteri kaybolmuþtur.
Hükümsüzdür.
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakcý, Tornacý, Borvekci,
Azdýrmacý Ustalarý ve bayan muhasebe elemaný alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
ANM ANMAKSAN Makine Endüstriyel San. Tic.
Ltd. Þti.
Ankara Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: 235 01 21
SATILIK ÝÞYERÝ
Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m
mesafeli 4000 m2 1200 m2 kapalý
alaný, trafosu ve idare binasý olan
iþyeri satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 648 68 82
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
YÝTÝK
(Ç.HAK:3279)
Çorum
ili
200610584 ruhsat nolu II
A grubu taþ ocaðý teknik
nezaretçi defteri kaybolmuþtur. Hükümsüzdür.
Mür. Tel:
0 364
213 29 04
(Ç.HAK:3313)
(Ç.HAK:2702)
0 533 771 08 18
Buharaevler Mah. 5. caddede 4+1 lüks
yeni daireler satýlýktýr.
Orta Ilýcada bað ile takas olunur.
Mür. Tel: 0 532 286 36 15
(Ç.HAK:3253)
Elektrikçi ustasý ve kalfasý alýnacaktýr.
(Ç.HAK:3312)
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
3. Stad Sokak’ta 120 m2 yeni 2 adet
daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
Satýlýk
ELEMAN ARANIYOR
Lüx Daireler KAREL
ÖZBEK TELEFON
YETKÝLÝ SERVÝSÝ
Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak
No: 9/D (Afra Düðün Salonu Yaný)
0 535 502 13 27-224 04 04
SATILIK
KÝRALIK LOKANTA
DÜKKAN
Küçük Sanayi Sitesi 29. Sok. No: 1’de
bulunan 40 m2 iþyeri kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 532 244 11 87
(Ç.HAK:2645)
(Ç.HAK:3298)
Ak Þarküteri Gýda
Toptancýlar Sitesi 3. Blok No: 11
224 83 21-0 533 337 71 50
Ýþ Bankasý
yaný 680 m2
iþyeri
kiralýktýr.
(Ç.HAK:3327)
(Ç.HAK:3326)
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
KÝRALIK ÝÞYERÝ
Gülçin ÞAHÝN
Hüseyin kýzý 1995
Çorum Doðumlu
Selhas Mad. Kimya
San. ve Tic. A.Þ.
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere sýcak
satýþta deneyimli pazarlama
elemanlarý aranmaktadýr.
Tel: 0 535 401 27 95
Askere gideceðimden halen faal durumda
bulunan lokanta devren satýlýktýr.
Araba ile takas olunur.
(Ç.HAK:3325)
ELEMAN ARANIYOR
VÝLLA
0 541 422 58 69
ELEMAN ARANIYOR
Satýlýk
Kýymetli Mülk
Kapý mobilya imalatýnda çalýþtýrýlmak
üzere vasýflý-vasýfsýz eleman
alýnacaktýr.
Akbank aralýðýnda zemin katý 180 m2
2. katý 180 m2 müstakil 2 katlý 8 kata
imarlý iþyeri satýlýk veya kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 541 346 18 90
Bay-Bayan Çalýþma
Arkadaþlarý alýnacaktýr
Firmamýzýn ön muhasebe bölümünde
görevlendirilmek üzere LKS deneyimi olan
bay-bayan çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Adres: Karakeçili Mah. Mazlumoðlu Sokak
No: 4/3
Tel: 225 11 20
(Ç.HAK:3288)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý
kaybettim. Hükümsüzdür.
0 533 736 87 87
(Ç.HAK:3307)
* 2000 model Transporter 2.5
TDÝ City Wan 4+1 hususi.
* 2005 model Peugeot 307
X5 dizel.
Çorum Palet Orman Ürünleri Ýnþ.
Nak. San. Tic. A.Þ.
OSB 6. Cad. No: 12
Tel: 254 96 31
SATILIK VÝLLA
(Ç.HAK:3171)
(Ç.HAK:3333)
(Ç.HAK:3100)
Orta Ilýca’da 1000 m2, 3 katlý
tribleks, havuzu, kuyusu,
doðalgazý bulunan Villa
sahibinden satýlýktýr.
0 532 346 18 70
Satýlýk
KÝRALIK
Lüx Daire PANSÝYON
Adalet Haným Sitesinde 3+1, 5. kat site
manzaralý 140 m2 sahibinden satýlýktýr.
Fiyat: 210.000 TL (pazarlýksýz)
Mür. Tel: 0 539 292 43 43
Kulaksýz Sokak No: 4’de pansiyon ve öðrenci yurdu
olarak kullanýma elveriþli üç kat üzerine kurulu olan
ve toplam 500 m2 olan yerimiz kiraya verilecektir.
(Ç.HAK:3321)
Emine KIZIL
Ömer kýzý 1960
Çorum Doðumlu
TELEFONA MÜRACATLARI.
MUTLU PETROL-TÜRKÝYE PETROLLERÝ
Ankara Asfaltý 1.Km (Cýtroen Karþýsý)
0 364 254 00 50 - Çorum
Binevler Çavdar Sitesi’nde
(Ç.HAK:3296)
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý
kaybettim. Hükümsüzdür.
ALMAK ÝÇÝN(0 364 225 33 81)
SATILIK ARAÇLAR KÝRALIK SATILIK LÜKS
DAÝRELER
(Ç.HAK:3249)
YÝTÝK
olarak yemekteki fazla
þekeri gösteren ve
yapýlmasý gereken tek
þeyin þekerin
hayatýmýzdan
çýkarýlmasý olduðunu
belirten Dr. Gönül
Ateþsaçan,
''Pirinç pilavý
yerine bulgur pilavý (az
yaðlý), makarna yerine
kepekli makarna veya
tam integral makarna,
þeker yerine 2 kuru
kayýsý veya 1 adet
hurma, fýndýk yerine
leblebi, beyaz ekmek
yerine çavdar, yulaf
veya tam buðday
ekmeði, beyaz un
yerine tam buðday
unu, kýrmýzý elma
yerine yeþil elma tercih
etmeliyiz. Bir bardak
portakal suyunun
yerine ise bir adet
greyfurt içmenizi
öneririm'' diye
konuþtu.(Haber7)
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
KÝRAYA VERÝLECEKTÝR
ÝLGÝLENENLERÝN ÖNCELÝK
Þeker hastalarý
leblebi yesin
Diyabet
hastalarýna önerilerde
bulunan uzmanlar,
''Mutlaka kan
þekerinizi ölçtürün ve
iþlenmemiþ
karbonhidratlarý
tüketin'' dedi.
Yaðýn vücuttan
doðru bir þekilde
atýlmamasýnýn suçlusu
Akaryakýt istasyonumuzda
çalýþtýrýlmak üzere eleman alýnacaktýr.
(Ç.HAK:3172)
(Ç.HAK:3317)
Kýlýnç Makina
K.S.S. 40. Sk. No: 18
Tel: 0 535 596 45 19
BÜTÜN BANKALARIN TOPLANDIÐI
(Ç.HAK:3332)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
marangoz ve doðrama ustalarý
alýnacaktýr.
AKARYAKIT
KÝRALIK
SATIÞ
ÝÞYERÝ BÝNASI ELEMANI
ARANIYOR
(Ç.HAK:3276)
ELEMAN ARANIYOR
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
MERKEZÝ YERDE
(Ç.HAK:3330)
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
213 24 35
0 532 712 58 61
0 537 867 98 46
(Ç.HAK:3104)
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
(Ç.HAK:1740)
19
Mür. Tel: 0 532 237 50 33
Gençlikspor zirvede
Bayanlar Masa Tenisi 2. liginde Çorum Gençlikspor
bayan masa tenisi takýmý Yalova’da yapýlan ikinci
etap maçlarý sonunda 14 galibiyet bir maðlubiyetle
liderliðe oturdu.
MURAT KARASU
maðlubiyet alarak liderliðe oturdu.
Ýkinci etapta yaptýðý sekiz
maçtan yedisini kazanan Çorum
Gençlikspor tek maðlubiyetini Çalýk
Yeþilýrmak Edaþ Amasya takýmý
önünde 3-1’lik skorla aldý. 16 takýmýn mücadele ettiði 2. Lig bayanlarda Gençlikspor ile birlikte Anadolu
Çukurova Üniversitesi takýmýda 14
galibiyet ve bir maðlubiyetle ikinci
sýrada yer aldý. Amasya Çalýk Yeþilýrmak Edaþ takýmý ise 13 galibiyet
iki maðlubiyetle üçüncü sýrada yer
alýrken Bursaspor ise 11 galibiyet
dört maðlubiyetle dördüncü sýrada
yer alýyor.
M
asa Tenisi 2. liginde mücadele
eden Çorum Gençlikspor ikinci etap sonunda liderliðe oturdu.
Gençlikspor ikinci etapta oynadýðý
maçlardan bir maðlubiyet yedi galibiyet alarak liderlik koltuðuna oturdu.
Yalova’da yapýlan ikinci etap
müsabakalarýnda antrenör Mesut
Kuþgöz yönetiminde sporcular Aylin Özbek, Zeynep Aðaçlýyol, Öykü
Eryücel ve Müge Sayar Kýlýç’lý kadrosuyla mücadele eden Gençlikspor
ligde ikinci etap maçlarý sonunda
yaptýðý 15 maçtan 14 galibiyet ve bir
Harzadýn her yerde
HARUN AKKAYA
Ç
orum Belediyespor’da Psikotarapist
hemþehrimiz Timur Harzadýn bire
bir görüþme ve çalýþmalarýný sürdürüyor.
Yönetim tarafýndan futbolcularýn
moral ve motivasyonunu artýrmaya yönelik olarak gönülle olarak çalýþmaya
baþlayan Timur Harzadýn gerek lojmanda gerekse antrenman sýrasýnda futbolcularla bire bir görüþmeler yapýyor.
ÇARÞAMBA 26 KASIM 2014
Lojmanda toplu olarak futbolcularla görüþmeler yapan Harzadýn ayrýca
bire bir görüþmelerlede futbolcularýn sorunlarýnýn çözümüne katkýda bulunmaya çalýþýyor. Antrenmanlarýda takip eden
Harzadýn, burada saha içinde futbolculara yaptýklarý iyi bir hareketin ardýndan
övgü dolu sözler söylerken baþarýsýz vuruþlar veya hareketlerin ardýndan ise daha iyisini yapmasý için çaba göstermesi
gibi cümleler kullanarak motivasyonlarýný yukarý çýkarmaya çalýþýyor.
‘Mücadeleyi býrakmak yok’
Batman Petrolspor maçýnýn zor geçeceðini
futbolculara anlatan Teknik Direktör Yavuz
Ýncedal son dakikaya kadar mücadeleyi
býrakmamalarý konusunda uyardý. Ýncedal dün
yapýlan ve oldukça yüksek tempoda geçen
çalýþma futbolcularýn performansýndan hayli
memnun olduðu gözlendi.
HALÝL ÖZTÜRK
P
Bayraklý bilgilendirme
toplantýsýna katýlacak
Ulukavak
Cumartesi
için baþvurdu
Ç
B
YÜKSEL BASAR
orum Ulusal hakemi Celal Bayraklý bugün Ýstarbul’da yapýlacak olan Bilgilendirme toplantýsýna katýlacak.
Celal Bayraklý Merkez Hakem Kurulu
tarafýndan bugün saat 13.00’de Ýstanbul Hasan Doðan Milli Takýmlar Kamp ve Eðitim
Tesislerinde düzenlenecek Ulusal Hakemlere Yönelik Bilgilendirme Toplantýsýna katýlacak. Merkez Hakem Kurulu tarafýndan
liglerde görev alan tüm Ulusal Hakemler bu
toplantýya katýlacaklar. Toplantýda geçtiðimiz hafta içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafýndan açýklanan Futbol Disiplin
Talimatlarýndaki deðiþiklikler ve Hakemlere
verilen yetkilerin anlatýlacaðý öðrenildi.
Sebat’ta Ýsmail
Batur dönemi
Çorumspor’da futbolcu ve
teknik adam olarak görev
yapan Ýsmail Batur
Sebatspor’la anlaþtý.
S
ebat Proje Akçaabat Trabzon’da
Teknik Direktörlük görevine eski
Çorumspor’lu futbolcu ve teknik
adam olarak görev yapan Ýsmail Batur getirildi.
Sezona büyük umutlarla giren
Sebat Proje Ayhan Alemdaroðlu ile
baþladýðý sezonda alýnan sonuçlar nedeniyle yardýmcý antrenör Gökhan
Beklemiþ ile yola devam eden Sebat
Proje’de yönetim 1,5 yýllýðýna Teknik
Direktör olarak takýmý Ýsmail Batur’a
teslim etti.
Çorumspor’da futbolcu ve teknik adam olarak görev yapan Ýsmail
Batur Sebat Proji takýmýnýn baþýnda
ilk antrenmanýna çýktý.
ölgesel Amatör
Lig’de temsilcimiz Ulukavakspor
bu hafta sonu oynayacaðý Ünyespor
maçýnýn cumartesi
gününe alýnmasý için
Futbol Federasyonu’na baþvurdu.
Belediyespor’un maçýnýn iç
sahada olmasý ve pazar günü seyirci sayýsýnýn azalacaðý için
Ulukavakspor yönetimi Futbol Federasyonu’na baþvurarak
maçýn cumartesi günü oynanmasýný için
talepte bulundu. Futbol
Federasyonu’nun bugün maçýn
oynayacaðý günle ile
kesin kararýný vereceði örenildi. Federasyon tarafýndan
kabul edilmesi halinde Ulukavakspor bu
hafta sonu Ünyespor
ile oynayacaðý maçý
29 Kasým cumartesi
günü saat 13.30’da 1
nolu sentetik çim sahada oynayacak. Ýlk
yarýnýn kalan haftalarýnda Belediyespor’un iki maçýný iç
sahada oynayacak
olmasý nedeniyle çakýþma olmayacak ve
temsilcilerimizin biri
deplasmanda oynarken diðeri kendi sahasýnda oynayacak.
azar günü Batman Petrolspor’la karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor hazýrlýklarýný dün yaptýðý taktik ve
teknik çalýþma ile sürdürdü. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal
çalýþma boyunca futbolculara Batman oyun sistemi hakkýnda bilgiler verdi ve kesinlikle maçtan kopmamalarýný son
dakikaya kadar mücadele etmeleyi býrakmamalarýný istedi.
Oðuzhan Yalçýn’ýn takýmdan ayrý olarak düz koþu
yaptýðý Nedim’in gribal enfeksiyon nedeniyle katýlmadýðý
çalýþma toplu olarak yapýlan koþu ile baþladý. Daha sonra
orta sahada çember oluþturarak pas çalýþmasý yaptýran Ýncedal daha sonra yakýn mesafeden kaleye þut çalýþmasý yaptýlar.
Önce direk gol vuruþu çalýþmasý yaptýran Ýncedal daha sonra ise savunma oyuncularýný devreye sokarak rakipten kurtularak gol vuruþu yaptýrdý. Bu çalýþma sýrasýnda hücum oyuncularýna rakibi geçtiði anda kaleye þut atmalarýný
isteyen Ýncedal, savunma oyuncularýna ise kesinlikle ayakta kalmalarýný ve rakibe deðil topa hamle yapmalarýný kesinlikle takýmý eksik býrakacak hareketlerden kaçýnmalarýný
istedi.
Oldukça aðýr tempoda geçen bu çalýþmada futbolcularýn gösterdiði performanstan memnun olduðu gözlenen
Ýncedal futbolcularýna moral vermeye ve maça motive etmeye çalýþtýðý gözlendi. Kanat çalýþmasýnýn ardýndan yarý
sahada taktik çift kaleye geçen kýrmýzý siyahlý takýmda futbolcularýn neþeli halleri dikkat çekti.
Aðýr geçen antrenman sýrasýnda hayli zorlandýklarý
gözlenen kýrmýzý siyahlý futbolcularýn çalýþma sonunda ise
takým halindeki neþeli halleri ve birlik beraberlik mesajý
vermeleri dikkat çekti. Çorum Belediyespor, Batman Petrolspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik çalýþma ile sürdürecek.
Batman-Darýca PFDK’da
B
atman Petrolspor yedi futbolcusu sarý kart
gördüðü için futbol disiplin kuruluna sevk
edildi. Darýca Gençlerbirliði ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ceza kuruluna sevk edildi.
Gaziosmanpaþa takýmýndan Ýbrahim Eren
Akduman hakaret ettiði gerekçesiyle terbirli olarak
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Özbayram’dan
maça davet
Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram ligde hedefe
ulaþmak için evlerinde oynayacaklarý iki maçýn çok önemli
olduðunu belirterek bu maçlarda tüm taraftarlarýn desteðine
ihtiyaçlarý olduðunu söyledi.
HALÝL ÖZTÜRK
Ç
orum Belediyespor Finansal ve
Ýdari As Baþkan Basýn Sözcüsü
Mustafa Özbayram, ligde son iki
maçta alýnan altý puanla zirveye iyice
yaklaþtýklarýný belirterek üst üste sahayarýnda oynayacaklarý maçlarýn büyük önem kazandýðýný bu nedenle tüm
Çorumlularý pazar günü Batman maçýna davet etti.
Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram, hedefe ulaþmak için ilk yarýda
toplayacaklarý puanlarýn çok önemli
olduðunu bu nedenle kalan dört haftada alabilecekleri en fazla puaný alarak
zirveye yakýn yerde devre arasýna girmek istediklerini belirterek ‘Son iki
haftada aldýðýmýz altý puan ve rakiplerinde puan kaybý ile aradaki farký kapattýk.
Ligde üst üste sahamýzda oynayacaðýmýz Batman Petrolspor ve Gaziosmanpaþa maçlarý büyük önem taþýyor. Takýmýn ikinci yarý hedefini belirlemekte bu maçlardan alýnacak so-
nuçlar büyük önem taþýyor.,
Öncelikli olarak bu hafta
sonu sahamýzda oynayacaðýmýz ardýndan da diðer maçlarýmýza baþta
valimiz, belediye baþkanýmýz, TSO Baþkanýmýz ve yönetim
kurulu üyeleriyle
siyasi parti temsilcilerini, ilimiz bürokratlarýný ve tabiki kýrmýzý siyaha
gönül vermiþ tüm
Çorumlularý davet
ediyor ve stada bekliyoruz.
Þampiyonluða giden
yolda büyük önem taþýyan bu
maçlarda tribündeki taraftarlarýn verecekleri destekler çok
büyük anlam taþýmaktadýr. Onlarýn vereceði destekle sahamýzdaki iki maçý kazanarak ligde çýkýþýmýzý sürdüreceðimize
inanýyoruz’ dedi.
Download

(26 kas\375m.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi