SPONSORLUK DOSYASI
DeÛerlii S
Sektör
kö P
Paydaàlarõ,
a
Türkiye Rüzgar Enerjisi BirliÛi (TÜREB), 1992 yõlõnda Bakanlar Kurulu kararõ ile T.C. Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlõáõ tarafõndan kurulmuß, rüzgar enerjisi konusunda Türkiye’deki en
güçlü sivil toplum kurulußudur ve amacõ Türkiye rüzgar enerjisi potansiyelini ülke ekonomisine
kazandõrmaktõr.
Ülkemizdeki stratejik planlar doárultusunda Türkiye’deki rüzgar enerjisi sektörünün gelißimine
katkõ saálayacaáõna inandõáõmõz Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ni 2012 ve 2013 yõllarõnda
baßarõyla gerçekleßtirdik. Siz deáerli sektör paydaßlarõmõzdan aldõáõmõz olumlu görüßler ve
2012 - 2013 etkinliklerimizden aldõáõmõz tecrübe ile daha etkin, daha verimli kongre
gerçekleßtirmek için çalõßõyoruz.
2013 yõlõnda Rüzgar Enerjisi Sektöründeki gelißmelerin ve problemlerin masaya yatõrõldõáõ
TÜREK 2013 kongremize yerli ve yabancõ konuklar ile üniversiteler yoáun ilgi gösterdi. Ýki gün
süren kongrede, 2200 kayõtlõ ziyaretçi oldu ve üç salonda 100’den fazla konußmacõnõn yer
aldõáõ toplam 18 oturum ve Özel Oturum gerçekleßtirildi.
Bu sene 5-6 Kasõm 2014 tarihinde Ýstanbul WOW Convention Center ’da gerçekleßtireceáimiz TÜREK 2014'e, Ülkemizden ve tüm dünyadan katõlõm bekliyoruz. Danimarka Ýklim,
Enerji ve Yapõ Bakanõ Sayõn Rasmus Helveg PETERSEN ve Danimarka Heyeti'nin de katõlacaáõ
TÜREK 2014'de Danimarka özel oturumlarõ da yer alacak.
TÜREK 2014'ün yeni sektör oyuncularõ ile tanõßmak, mevcut ilißkilerinizi güçlendirmek, sektörel
uygulamalar ve araßtõrmalar ile ilgili en güncel bilgileri edinmek ve kamu oyunu rüzgar
konusunda biraz daha bilgilendirebilmek amacõyla büyük bir fõrsat olußturacaáõna inanõyoruz.
Tüm bu çalõßmalar ve bilgiler õßõáõnda, ülkemiz ve sektörümüzün öncü etkinliklerinden birisi
olan Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi - TÜREK 2014 organizasyonumuza katkõlarõnõzõ
beklemekteyiz.
Saygõlarõmõzla,
Yönetim Kurulu adõna,
Mustafa Serdar ATASEVEN
Yönetim Kurulu Baàkanõ
Türkiye Rüzgar Enerjisi BirliÛi
rliÛi (TÜREB)
KONGRE MERKEZú - WOW Convention Center
WOW Convention Center 6500 kißi toplantõ kapasitesi ile Ýstanbul'un en büyük konaklamalõ
kongre merkezidir. Uluslararasõ ve ulusal kongrelere, toplantõ, fuar ve düáün gibi her türlü
organizasyona ev sahipliái yapabilen ve iki bloktan olußan WOW Convention Center’õn toplam
34 salonu bulunuyor.
WOW Convention Center A Blok’ta yer alan 3108 m2 büyüklüáündeki Safir Salonu Ýstanbul’un
en büyük salonudur. Aynõ blokta 20 kißiden 235 kißiye kadar hizmet veren 6 adet toplantõ odasõ
daha bulunuyor.
WOW Convention Center B Blok’ta yer alan Yakut Salonu’nun toplam alanõ ise 1200
metrekare’dir. Açõlõp kapanabilen teleskopik tribün sistemine sahip salon, 1000 kißiye hizmet
verebilecek kapasiteye sahiptir. B Blok’ta yer alan diáer salonlarõn büyüklükleri ise 70 ile 225
metrekare arasõnda deáißiyor. Blokta ayrõca dinlenme, çalõßma ve toplantõ odalarõnõn bulunduáu bir VIP salonu hizmet veriyor.
Teknik altyapõsõ, kißiye ve davete özel zengin mönü çeßitleri, ücretsiz internet baálantõsõ, WOW
Airport Hotel ve WOW Ýstanbul Hotel ile toplam 1250 yatak kapasitesi, havaalanõna yakõnlõáõ,
özenli hizmeti, profesyonel ve dinamik kadrosu WOW Convention Center Ýstanbul’da toplantõ
ve kongre turizminin kalbini attõáõ yerdir.
Adres
Telefon
Faks
Web
: Ýstanbul Dünya Ticaret Merkezi 34 149 Yeàilköy / Ýstanbul
: +90 212 468 50 00
: +90 212 465 06 55
: www.wowconventionistanbul.com
KONGRE DÝLÝ
Kongrenin resmi dili Türkçe’dir. Ýngilizce ve Türkçe simultane tercüme yapõlacaktõr.
YAKA KARTLARI
Tüm katõlõmcõlar bilimsel oturumlar, sergi ve sosyal programlar esnasõnda
na
n
a
yaka kartlarõnõ
takmalõdõrlar.
KONGRE SEKRETERYASI
TÜRKÝYE RÜZGAR ENERJÝSÝ BÝR
BÝRLÝÜÝ
RLÝÜ
Adres
Telefon
Fax
E-Posta
Web
: Green Office K
Kõzõlõrmak
zõlõrmak Mahallesi
es 1443 Cad. 22/16 06520
652
6
2 Çukurambar/Ankara
: +90 312 474 02 74
7
: +90 312 474
4 02
02 75
5
: [email protected]
c m r
: www.tureb.com.tr
b.co tr
EXECUTIVE DINNER SPONSORLUÜU
(Karàõlõklõ görüàülerek)
5-6 Kasõm 2014 tarihleri arasõnda WOW Convention Center’da düzenlenecek olan Türkiye Rüzgar
Enerjisi Kongresi (TÜREK 2014)’nin öncesinde 4 Kasõm 2014 akßamõ Ýstanbul’da, TC. Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanõ Sayõn Taner YILDIZ, Bakan Yardõmcõsõ Sayõn Doç. Dr. Murat MERCAN, Danimarka Ýklim, Enerji ve Yapõ Bakanõ Rasmus Helveg PETERSEN ve yetkililer, TBMM Enerji Komisyonu
Baßkanõ Sayõn Halil MAZICIOÜLU ve Enerji Piyasasõ Düzenleme Kurumu Baßkanõ Sayõn Mustafa
YILMAZ, EPDK Kurul Üyeleri, Baßbakanlõk Yatõrõm Destekleme ve Tanõtõm Ajansõ Baßkanõ Sayõn Ýlker
AYCI, Enerji Ýßleri Genel Müdürü Sayõn Dr. Zafer DEMÝRCAN, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü
Sayõn Yusuf YAZAR, TEÝAÞ Genel Müdürü Sayõn Kemal YILDIR ile Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliái
(EWEA) Baßkanõ ve CEO’su, EWEA Üyesi olan Birliklerin Baßkanlarõ, Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) Baßkanõ, Türbin Üreticileri ve Yatõrõmcõ firmalarõn üst düzey yetkililerinin de katõlacaáõ
özel bir akßam yemeái, “Executive Dinner”, düzenlenecektir.
Rüzgar Enerjisi Sektörü ile alakalõ tüm kamu otoriteleri, Türkiye ve Avrupa’dan Türbin Üreticileri ve
Yatõrõmcõlarõn üst düzey yetkililerinin katõlacaáõ, piyasalar ve düzenlemeye yönelik stratejik konularõn
ele alõnacaáõ bu özel yemeáe sponsorluk bedeli karßõlõklõ görüßülerek belirlenecektir. Sponsor
olacak firmanõn tanõtõm görselleri özel yemek salonunda yer alacaktõr.
ANA SPONSORLUK
50.000.-Euro
• Ana sponsor olacak firmanõn tanõtõmõ kongre boyunca tüm görsel malzemelerde ve panolarda
en üstte yer alacaktõr.
• 10 ücretsiz Gala Yemeái davetiyesi verilecektir.
• Kongre internet sitesinde Ana Sponsor olarak firma logosu ve web sitesinde link bulundurma
hakkõna sahip olacaktõr.
• Kongre Final Program Kitabõnda firma logosu ve firma hakkõnda 50 kelimelik tanõtõcõ yazõ
yayõnlama hakkõna sahip olacaktõr.
c
• Kongre çantasõnda firma tanõtõm broßürü bulundurma hakkõ saálanacaktõr.
kõ saálanacaktõr.
k
• Executive Dinner’a üst düzey firma temsilcisi için 1 kißilik katõlõm hakkõ
ALTIN SPONSORLUK
30.000.-Euro
30.000 -Euro
• Altõn Sponsor olacak firmanõn tanõtõmõ
mõ kon
kongre
gre b
boyunca
nca tüm görsel m
ma
malzemelerde
a
ve panolarda
anolard
yer alacaktõr.
• 8 ücretsiz Gala Yemeái davetiyesi
verilecektir.
yesi verile
r.
• Kongre internet sitesinde firma
ma lo
logosu,
gos ve web sitesinde link bulundurma
und
u
d
hakkõna sahip
olacaktõr.
• Kongre Final Program Kitabõnda
tabõnda ffirma logosu
go ve firma hakkõnda 50 kelimelik tanõtõcõ yazõ
yayõnlama hakkõna sahip
olacaktõr.
p ola
cakt
• Executive Dinner’a üst d
düzey
firma temsilcisi
için 1 kißilik katõlõm
z y fir
s
tõt lõm
l m hakkõ
ha
akk saálanacaktõr.
GÜMÜß SPONSORLUK
20.000.-Euro
• Gümüß Sponsor olacak firmanõn tanõtõmõ kongre boyunca tüm görsel malzemelerde ve panolarda
yer alacaktõr.
• 6 ücretsiz Gala Yemeái davetiyesi verilecektir.
• Kongre internet sitesinde firma logosu ve web sitesinde link bulundurma hakkõna sahip
olacaktõr.
• Kongre Final Program Kitabõnda firma logosu ve firma hakkõnda 50 kelimelik tanõtõcõ yazõ
yayõnlama hakkõna sahip olacaktõr.
• Executive Dinner’a üst düzey firma temsilcisi için 1 kißilik katõlõm hakkõ saálanacaktõr.
BRONZ SPONSORLUK
15.000.15.000.-Euro
Euro
• Bronz Sponsor olacak firmanõn tanõtõmõ
mõ ko
kongre
ngre boyunca
unca tüm görsel m
mal
malzemelerde
l
ve panolarda
anolarda
yer alacaktõr.
• 4 ücretsiz Gala Yemeái davetiyesi
esi vverilecektir.
erile
• Kongre internet sitesinde firma
logosu
hakkõna sahip
a lo
gosu ve web
eb ssitesinde link bulundurma
ndur
n
olacaktõr.
• Kongre Final Program Kitabõnda
firma logosu
abõn a fir
os ve firma hakkõnda 5
50
0 kelimelik tanõtõcõ yazõ
yayõnlama hakkõna sahip
po
olacaktõr.
a aktõr
• Executive Dinner’a üst dü
düzey
firma temsilcisi
için 1 kißilik katõlõm
hakkõ
ze firm
l
õlõm
m ha
hak
akkõ
a
kkkõ ssaálanacaktõr.
ALAN SPONSORLUÜU
200.-Euro/m2
• Stant alanlarõndan biri tahsis edilecektir.
• 2 ücretsiz Gala Yemeái davetiyesi verilecektir.
YAKA KARTI SPONSORLUÜU
12.000.-Euro
• Sergi ve Kongreye katõlan tüm ziyaretçilere, firma temsilcilerine, konußmacõlara ve basõn
mensuplarõna üzerinde sponsor firmanõn logosunun bulunduáu yaka kartlarõ daáõtõlacaktõr.
e alacaktõr.
• Sponsor firmanõn logosu kartõn ön yüzünde, talep edilen tasarõm ile yer
• 4 ücretsiz Gala Yemeái davetiyesi verilecektir.
ÇANTA SPONSORLUÜU
15.000.-Euro
15.0
• Sergi ve Kongreye katõlan tüm ziyaretçilere,, firma temsilcilerine,
temsilc
konußmacõlara
nuß
ra ve basõn
mensuplarõna içinde sponsor firmanõn logosunun
gosunun bulunduáu
áu çantalar
çantallarr daáõtõlacaktõr.
• Sponsor firmanõn logosu çantanõn içinde,
edilen tasarõm ile yer
nde, talep
tal p e
er alacaktõr.
a
• Kongre çantasõnda firma tanõtõm broßürü
oßürü bulundurma
bulu
rma hakkõ
hak saálanacaktõr.
nac
• 4 ücretsiz Gala Yemeái davetiyesi
si verilecektir.
ve ilece
ETKÝNLÝK KÝTABI BASIM
MS
SPONSORLUÜU
PON RL
8.000.-Euro
• Sponsor firmanõn tam sayfa
ayfa iilanõ,
nõ, kkitabõn ar
arka kapaáõnda, arka kap
kapak
ap
p içinde ve bir adet iç
kt .
sayfalarda yayõnlanacaktõr.
• Sponsora 30 adet Etkinlik
Kitabõ
nli K
abõ verilecektir.
ái davetiyesi
etiye verilecektir.
ecektir
ecektir.
• 4 ücretsiz Gala Yemeái
GALA YEMEÜÝ SPONSORLUÜU
20.000.-Euro
• Birinci günün sonunda düzenlenecek olan gala yemeáine katõlõmcõ firmalar ve üst düzey
sektör temsilcileri katõlacaktõr.
• Yemek Salonunda firma logosunun olduáu görsel çalõßmalar yer alacaktõr (masa bayraáõ,
flama, roll-up ve yönlendirmeler)
• Sponsor firma akßam yemeái esnasõnda katõlõmcõlara 10 dakikalõk sunum yapabilecektir.
• Akßam yemeái canlõ enstrümantal müzik eßliáinde yapõlacaktõr.
• Davetiye üzerinde logo yer alacaktõr.
• 10 ücretsiz Gala Yemeái davetiyesi verilecektir.
1.GÜN KAHVE MOLASI SPONSORLUÜU
8.500.-Euro
• Çay- kahve salonunda firma logosunun olduáu görsel
sel çalõßmalar yerr alacaktõr
a
(masa bayraáõ,
flama, roll-up ve yönlendirmeler).
• 4 ücretsiz Gala Yemeái davetiyesi verilecektir.
ektir.
2.GÜN KAHVE MOLASI SPONSORLUÜU
NSORLUÜ
7.000.-Euro
Euro
• Çay- kahve salonunda firma logosunun
gosunun olduáu
u görsel
gö
çalõßmalar yer alacaktõr (masa bayraáõ,
flama, roll-up ve yönlendirmeler).
er)
• 4 ücretsiz Gala Yemeái davetiyesi
ve
etiyesi verilecektir.
v
kti
SPONSORLUK ßARTLARI
• Lütfen sponsorluk taleplerinizi “Sponsorluk Onay Formu”nu doldurarak iletiniz.
• Doldurulup imzalanarak gönderilen onay formu haricinde gelen rezervasyonlar kabul
edilmeyecek olup, bu ßekilde yapõlan rezervasyonlar ilgili ödemenin alõnmasõna istinaden konfirme edilecektir.
• Tüm ödemeler Euro karßõlõáõ Türk Lirasõ (ödeme tarihindeki TCMB döviz efektif satõß kuru)
olarak yapõlmalõ ve tüm banka masraflarõ ödemeyi yapan tarafõndan karßõlanmalõdõr.
• Yalnõzca banka havalesi ödemeleri kabul edilmektedir.
• Tüm deáißiklik ve iptal talepleri yazõlõ olarak iletilmelidir.
• Lütfen stant alanõ taleplerinizi yazõlõ olarak iletiniz. Yazõlõ olarak gönderilen taleplerin haricinde
gelen rezervasyonlar kabul edilmeyecektir.
B ttarafõndan yapõlacak
• Rezervasyon talebinin onaylanmasõna istinaden stant alanlarõ TÜREB
ca
olup bunun neticesinde olußacak sergi planõ katõlõmcõlar ile paylaßõlacaktõr.
• Tüm stant tasarõmlarõ TÜREB tarafõndan onaylanmalõdõr.
arõn %50’si ceza be
ed
deli olarak kesilec
• 2 Ekim 2014’e kadar yapõlan iptallerde, toplam tutarõn
bedeli
kesilecektir.
enin tamamõ ce
eli olarak
k kesilecektir.
• 2 Ekim 2014 sonrasõ yapõlan iptallerde, ödemenin
ceza bedeli
SERGÝ ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER
Sergi Kurulum Saatleri
4 Kasõm 2014 - Salõ 08:00 - 24:00
Sergi Tarih ve Saatleri
5 Kasõm 2014 - Çarßamba 09:00
:00 - 18:00
8:00
9:00 - 18:0
6 Kasõm 2014 - Perßembe 09:00
18:00
Sergi Söküm Saatleri
e 19:00
19: 0 - 2
6 Kasõm 2014 – Perßembe
24:00
ÖDEME BÝLGÝLERÝÝ
Hesap Adõ
Banka Adõ
ßube Adõ
Hesap No (TL)
IBAN No (TL)
Hesap No (€)
IBAN No (€)
: TÜRKÝYE
ÜRKÝYE
ÝYE RÜZG
RÜZGAR
RÜZ
ENERJÝSÝ BÝRLÝÜÝ
: DENÝZ
EN
NÝZ BANK
ANK
: Balgat
alga Þubesi
besi
: 3900-6228634-351
00634-3
: TR23
0013 4000
0062 2863 4000 01
23 0
000 0
: 3900-6228634-352
00-62
4-352
: TR93
3 00
0013 4000 0062 2863 4000 02
(Not: TL ödemeleri ödeme tarihindeki
hindek T.C. Merkez
rkez Ba
Bankasõ efektif satõà k
kuru üz
üzerinden
z
hesaplanacaktõr.)
TÜRKÝYE RÜZGAR ENERJÝSÝ KONGRESÝ (TÜREK 2014)
5-6 Kasõm 2014, WOW Convention Center - ÝSTANBUL
Sponsorluk Onay Formu
Firma adõ
:
Adres
:
Telefon
:
Faks
:
E-posta
:
ßirketi Temsile Yetkili Kiài, Unvanõ
:
Koordinasyon KontaÛõ, Unvanõ
:
Sponsorluk Ödeme Tarihi
:
Tarih/ Kaàe /Ýmza
Lütfen seçtiÛiniz sponsorluÛa ait aàaÛõdaki bilgileri doldurunuz;
Sponsorluk
Sponsorluk
Bedeli
Ana Sponsorluk
50.000.-EURO
Altõn Sponsorluk
30.000.-EURO
GümüÝ Sponsorluk
20.000.-EURO
Bronz Sponsorluk
15.000.-EURO
Alan SponsorluÙu (200.-Euro/m2)
Seçilen Stant
No
Paket Stant
Firmanõzca Dizayn
Edilecek
Özel Stant
Sponsorluk
Sponsorluk Bedeli
Gala YemeÜi SponsorluÜu
20.000.-EURO
Yaka Kartõ SponsorluÜu
12.000.-EURO
1. Gün Kahve Molasõ SponsorluÜu
8.500.-EURO
2. Gün Kahve Molasõ SponsorluÜu
7.000.-EURO
Çanta SponsorluÜu
Seçiminiz
15.000.-EURO
Etkinlik Kitabõ Basõm SponsorluÜu
8.000.-EURO
Destek SponsorluÜu
5.000.- EURO
Sponsorluáunuz ile ilgili ödemeyi, aßaáõda belirtilen hesap numarasõna yatõrdõáõnõza ilißkin
banka dekontunu da ekleyerek, doldurulan formun TÜREB Sekretaryasõ’na iletilmesini ve
onayõnõn alõnmasõnõ önemle rica ederiz. Ödemenin ardõndan Dernek Makbuzu kesilerek
tarafõnõza posta yoluyla iletilecektir.
Hesap Adõ
Banka Adõ
ßube Adõ
Hesap No
IBAN No(TL)
IBAN No(€)
: TÜRKÝYE RÜZGAR ENERJÝSÝ BÝRLÝÜÝ
: DENÝZ BANK
: Balgat
: 3900-6228634-351
: TR23 0013 4000 0062 2863 4000 01
: TR93 0013 4000 0062 2863 4000 02
Bilgi ve baàvuru için
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliái (TÜREB)
Tel
: +90 (312) 474 02 74
Faks
: +90 (312) 474 02 75
E-posta
: [email protected]
BAßVURU KOßULLARI
Lütfen Sponsorluk baßvurunuzu bu formu doldurarak yapõnõz
Tüm baßvurular bu form kullanõlarak yapõlacaktõr
Ýmzalanmamõß formlar ve ödemesi yapõlmamõß baßvurular için rezervasyon yapõlmayacaktõr.
ÖDEME VE ÝPTALLER
Tüm ödemeler Euro karßõlõáõ Türk Lirasõ (ödeme tarihindeki TCMB döviz efektif satõß kuru
http://www.tcmb.gov.tr) olarak yapõlmalõ ve tüm banka masraflarõ ödemeyi yapan tarafõndan
karßõlanmalõdõr.
Sadece Banka havalesi ödemeleri kabul edilecektir.
Tüm deáißiklik ve iptal talepleri yazõlõ olarak iletilmelidir.
2 Ekim 2014’e kadar yapõlan iptallerde, toplam tutarõn %50’si ceza bedeli olarak kesilecektir.
2 Ekim 2014 sonrasõ yapõlan iptallerde, ödemenin tamamõ ceza bedeli olarak kesilecektir.
Download

sponsorluk dosyası - Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi