Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
.LP\D0KHQGLVOL÷L%|OP
Dönemi Ders Bilgi Formu
2014 2015 Güz
'HUV.RGX$GÕ :
NÖ-02
KM 377 SAYISAL ANALøZ YÖNTEMLERø
Doç.Dr.
Muzaffer BALBAùI
Oda: 512
e-posta:
mbalbasi @gazi.edu.tr
Asistan :
Araú.Gör.
Filiz ORMAN
Oda: 521
e-posta:
filizorman @gazi.edu.tr
Ders saatleri :
Pazartesi
: 09:30 -11:30
SalÕ
:
Perúembe
: 12:30
Pazartesi
:
Pazartesi
: 10:30 -11:30
g÷UHWLPh\HVL :
*|UúPH6DDWL :
Notlar :
Yönetmelik gere÷i derslere %70 devam zorunludur. Bilgisayar uygulamalrÕ Perúembe günleri Laboratuvar/SÕnÕfta yapÕlacaktÕr. Uygulamalarda ve
ödevlerde Matlab (R) yazÕlÕmÕ kullanÕlmaktadÕr. Ö÷renci vize sÕnavlarÕnda bilgisayar uygulamalarÕndan sorumlu de÷ildir.
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu/Seçmeli
Zorunlu
gQúDUWODU
Yok
'HUVøoHUL÷L
'HUVLQ$PDFÕ
g÷UHQPHdÕNWÕODUÕYH
Yeterlilikler
1. Chapra, S.C., Canale, R. D., Numerical Methods for Engineers and Scientist, 3rd ed., Mc Graw Hill, N.Y., 2011.
2. Fausett, L.V., Applied Numerical Analysis Using MATLAB, Prentice Hall, 1999.
3. Mathews, H.J., Fink, D.K., Numerical Methods Using MATLAB, 4th Edition, Prentice Hall, 2004.
4. Constantinides, Alkis, Navid Mostoufi, Numerical Methods for Chemical Engineers with MATLAB Applications, Prentice Hall,
1999.
'HUV.LWDEÕYHYH\D
Kaynaklar
Kod
Yüzde (%)
6D\Õ[
A
2
20
40
Ödev(ler)
B
1
10
10
Laboratuvar
C
Proje(ler)
D
Uygulama(lar)
E
$UD6ÕQDYODU
'H÷HUOHQGLUPH<|QWHPOHUL
ve Geçme Kriteri
6D\Õ
0
0
1
10
10
.ÕVD6ÕQDY(lar)
F
0
Dönem Ödevi
G
0
'L÷HU
H
0
<ÕOLoL VÕQDYODUÕQEDúDUÕ\DRUDQÕ
60
Final VÕQDYÕQÕQEDúDUÕ\DRUDQÕ
40
100
+DIWDOÕN'HUV3ODQÕ
Zaman (Hafta)
$QD%DúOÕNODU
1
Do÷rusal olmayan eúitliklerin kökleri
2
Do÷rusal olmayan eúitliklerin kökleri
3
Do÷rusal cebirsel eúitlikler be matrisler
4
SayÕsal türev
5
SayÕsal integrasyon
6
SayÕsal interpolasyon
7
Ara SÕnav I
8
Optimizasyon
9
Do÷rusal Regresyon ve Çoklu do÷rusal regresyon
10
Do÷rusal olmayan regresyon ve regresyonda do÷rusal transformasyonlar
11
BaúlangÕç de÷er problemleri, Euler metodlarÕ
12
BaúlangÕç de÷er problemleri, Runge-Kutta metodlarÕ
13
Ara SÕnav II
14
SÕnÕr de÷eri problemleri (Shooting ve Sonlu farklar metodlarÕ)
Not: DHUVSODQÕ KDIWD]HULQGHQ\DSÕOPDOÕGÕU
Download

course outlınes - Gazi Üniversitesi