Özel çocuklardan özel kutlama
24 Kasým
Öðretmenler
Günü’nün en anlamlý
ziyareti, Zübeyde
Haným Eðitim ve
Uygulama Okulu
öðrencilerinden
geldi. Vali Ahmet
Kara’nýn eþi Mesude
Kara ve Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü’nün eþi Hatice
Külcü’nün evlerini
ziyaret ederek,
Öðretmenler
Günü’nü kutlamasý,
görülmeye deðer
samimiyet ve sevgi
seline dönüþtü.
* HABERÝ 15’DE
Aday öðretmenler törenle yemin etti.
Öðretmenlerimize minnettarýz
* HABERÝ 10’DA
Uzmanýndan
PRB yöntemi
ÇORUM
25 KASIM 2014 SALI
Günlük Siyasi Gazete
Elitpark Hastanesi Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Zafer
Boyacýoðlu, insanlarýn kendi kanýyla
iyileþmesini saðlayan tedavi yöntemi
‘PRP’ hakkýnda bilgi verdi.
Fiyatý : 40 Kuruþ
Dr. Zafer Boyacýoðlu
* HABERÝ 2’DE
‘IÞID bölgede kalýcý’
Türk Ocaðý tarafýndan Eskiþehir'de
düzenlenen 'IÞID kurgu mu? gerçek
mi?' konulu panelde
konuþan Hitit
Üniversitesi Ýlahiyat
Fakültesi öðretim
üyesi Prof.Dr. Hilmi
Demir de, IÞÝD'in
Ortadoðu'da uzun
süre yaþanan
geliþmelerin
sonucunda ortaya
çýktýðýný söyledi.
Prof. Dr. Hilmi Demir
* HABERÝ 7’DE
Ayfer Ceylan
5 altýnýný arýyordu
15 altýný oldu
Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Teþkilatý, bazý eksikleri olduðu için üretimi durdurulan Çelikler AÞ tarafýndan iþletilen Dodurga Linyit iþçilerini ziyaret
CHP madencileri dinledi
Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Teþkilatý, bazý eksikleri olduðu için üretimi
durdurulan Çelikler AÞ tarafýndan iþletilen Dodurga Linyit iþçilerini ziyaret
etti.
* HABERÝ 5’DE
Çorum Belediyesi personelinin öðle yemeði hizmeti ihale edil-
Belediye, personel
yemek ihalesi yaptý
AK
Parti'nin
Çorum'daki
6'ncý
ilçe
kongresi
olan
Ýskilip
Ýlçe
kongresi
gerçekleþtirildi.
* HABERÝ 5’DE
AK Parti'nin Çorum'daki 6'ncý ilçe kongresi olan Ýskilip Ýlçe kongresi gerçekleþtirildi.
* HABERÝ
3’DE
Kadýna þiddet ve ayrýmýn
önlenmesi için öneriler
Kozmetikte Çorum markasý
Alescia Perfume, Ordu’da þube açtý
Çorum Küçük Sanayi
Sitesi’nde üretim yapan Sevil
Kozmetik, Alescia Perfume
markasýyla büyümeye devam
ediyor. Alescia Perfume Ordu
Þubesi geçtiðimiz Cumartesi
günü düzenlenen törenle
açýldý.
* HABERÝ 14’DE
* HABERÝ 5’DE
Ceylan Ýskilip’te helallik istedi
Çorum Belediyesi personelinin
öðle yemeði hizmeti ihale edildi.
Sevil Kozmetik Genel Müdürü Ali Ýlker Tosun
Çorum'un Bayat Ýlçesi'ne baðlý
Çukuröz Köyü'nde 10 gün önce
çýkan yangýnda 5 çeyrek, 1 de
yarým altýnýný kaybeden 24
yaþýndaki Ayfer Ceylan'a,
kaymakamlýðýn giriþimleri
sonucu hayýrseverlerden
toplanan 15 altýn hediye edildi.
Çorum Barosu
Kadýn ve Çocuk
Hukuku
Komisyonu
Baþkanlarý Av.
Yusuf Ahlatcý ile
Av. Sevinç
Demirtaþ Þahin,
25 Kasým
kadýnlara yönelik
þiddete karþý
uluslararasý
mücadele ve
dayanýyma günü
nedeniyle dün bir
basýn açýklamasý
yaptý.
* HABERÝ 2’DE
Osmancýk Kavþaðý Üst Geçidi'nde köprü
kaldýrýmýna kaygan özelliði yüksek fayans taþý
döþendiði, ayrýca elektrik kablolarýnýn yer üstünde
bulunduðu belirtildi.
‘Üst geçitte acilen
tedbir alýnmalý'
Osmancýk Kavþaðý Üst
Geçidi'nde köprü kaldýrýmýna
kaygan özelliði yüksek fayans
taþý döþendiði, ayrýca elektrik
kablolarýnýn yer üstünde
bulunduðu belirtilerek, can ve
mal güvenliði açýsýndan acilen
tedbir alýnmasý istendi.
* HABERÝ 2’DE
Alperen Ocaðý’na saldýrý
Çorum Barosu Kadýn ve Çocuk Hukuku Komisyonu Baþkanlarý Av. Yusuf Ahlatcý ile Av. Sevinç Demirtaþ Þahin, açýklama
Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný
Fatih Yücel, Alperen Ocaklarý
Bayat Ýlçe Baþkanlýðý binasýna
kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler
tarafýndan saldýrý düzenlendiðini
açýkladý.
* HABERÝ 3’DE
2
www.corumhakimiyet.net
SALI 25 KASIM 2014
Uzmanýndan PRB yöntemi
E
litpark Hastanesi Fizik Tedavi
ve Rehabilitasyon Uzmaný
Dr. Zafer Boyacýoðlu, insanlarýn
kendi kanýyla iyileþmesini saðlayan tedavi yöntemi ‘PRP’ hakkýnda bilgi verdi.
Dr. Boyacýoðlu’nun verdiði
bilgiye göre, PRP metodu ile vücudumuzda hasarlý dokularýn onarýmý ve doðal hallerine dönmeleri
Dr. Zafer Boyacýoðlu
saðlanýyor.
Uyuyan kök hücreleri uyarýlýyor.
Yeni bir doku üretmek üzere biyolojik
uyarýlma baþlýyor. Bað eklem yaralanmalarý ve hastalýklarý, tüm eklem
tedavileri, romatizmalý hastalýklarda
bu yöntem kullanýlýyor.
Kas ve iskelet sisteminin tamamýna uygulanan PRB sisteminin hiç
bir yan etkisi bulunmuyor. PRP hastalarýn yüzde 85’inde tam tatmin saðlý-
Kadýna þiddet ve ayrýmýn
önlenmesi için öneriler
Osmancýk Kavþaðý Üst Geçidi'nde köprü kaldýrýmýna kaygan özelliði yüksek
fayans taþý döþendiði, ayrýca elektrik kablolarýnýn yer üstünde bulunduðu belirtildi.
YÜKSEL BASAR
rilmesi, çocuk ve yaþlýlar için kreþ ve bakýmevi gibi yerlerin sayýsýnýn artýrýlmasý konusunda ciddi hiçbir çalýþorum Barosu Kadýn ve Çocuk Hukuku Komisyonu
ma yapýlmamaktadýr.
Baþkanlarý Av. Yusuf Ahlatcý ile Av. Sevinç Demirtaþ Þahin, 25 Kasým kadýnlara yönelik þiddete karþý
Þiddet maðduru kadýnlarýn korunmasý ve rehabilite
uluslararasý mücadele ve dayanýyma günü nedeniyle
edilmesi için hayati olan sýðýnmaevlerinin sayýsýnýn nüdün bir basýn açýklamasý yaptý. Baro Hizmet Binasý'nda
fusla karþýlaþtýrýldýðýnda çok yetersiz olduðu görülmekgerçekleþtirilen toplantýya Baro Baþkaný Av. Altan Akpýtedir.
nar da katýldý.
Medyada namus, töre cinayetleri, koca-baba daBirleþmiþ Milletler Genel Kurulu'nun 1999 yýlýnda,
yaklarý, iþkence magazinleþtirilerek verilmektedir. Þid25 Kasým'ý 'Kadýna Yönelik Þiddetin Ortadan Kaldýrýldete uðrayan kadýnýn ne yaptýðý, ne söylediði ya da namasý Ýçin Uluslararasý Mücadele Günü' ilan ettiðini, bu
sýl giyindiði sorgulanýyor. Fiziksel, sözel ve cinsel þidçerçevede, her 25 Kasým'da tüm ülkelerde çeþitli etkindete uðrayan kadýnlarýn bunu hakedip haketmediði tartýlikler düzenlenerek kadýna yönelik þiddet konusunun
þýlýyor; kurbanlar suçlanýyor, suçlular "maðdur" ilan edigündeme gelmesi, tartýþýlmasý ve farkýndalýk yaratýlmaliyor. Þiddet, dinsel-geleneksel önyargýlarla, cinsiyet aysýnýn saðlanmaya çalýþýldýðýný belirten Ahlatcý ve Þahin,
rýmcý politikalarla ve yasalar eliyle meþrulaþtýrýlýyor.
kadýna yönelik þiddet ve ayrýmcýlýðýn sona ermesi için
Kadýn haklarý savunucularý olarak bizler, kadýnýn
yapýlmasý gerekenleri de sýraladýlar.
cinsel, fiziksel, psikolojik bütünlüðünün dokunulmaz
Ahlatcý ve Þahin, yaptýklarý açýklamada þu görüþleolduðunu; kadýnýn insan haklarýnýn temel insan hakký olre yer verdiler;
duðunu bir kez daha hatýrlatýyor; kadýna yönelik her türlü þiddet sonlanýncaya kadar mücadelemizi sürdüreceði"Dünya Saðlýk Örgütü Kadýna Yönelik Þiddeti;
mizi yüksek sesle ifade ediyoruz.
'Cinsiyete dayanan, kadýný inciten, ona zarar veren, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarlarla sonuçlanma olasýlýðý buKadýna yönelik þiddet ve ayrýmcýlýðýn sona erdirillunan, toplum içerisinde ya da özel yaþamýnda ona basmesi için ;
ký uygulanmasý ve özgürlüklerinin keyfi olarak kýsýtlan-Devletin kadýnlara yönelik her türlü þiddet eylemasýna neden olan her türlü
davranýþ' þeklinde tanýmýþtýr. Bu tanýma daha sonra
ekonomik ihtiyaçlardan
yoksun býrakarak uygulanan ekonomik þiddette dahil edilmiþtir.
BM Kadýnlara Yönelik Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi
Komitesi'ne göre, kadýnlara
yönelik toplumsal cinsiyete
dayalý þiddet, "bir kadýna
sýrf kadýn olduðu için yöneltilen ya da oransýz bir þekilde kadýnlarý etkileyen "
Çorum Barosu Kadýn ve Çocuk Hukuku Komisyonu Baþkanlarý
þiddettir. Birleþmiþ MilletAv. Yusuf Ahlatcý ile Av. Sevinç Demirtaþ Þahin, açýklama yaptý.
ler Kadýnlara Yönelik Þiddetin Önlenmesi Bildirgesi, önsözünde kadýnlara yönelik
mini açýk bir þekilde kýnamasýný,
þiddeti, "erkekler ve kadýnlar arasýndaki eþitlikçi olma-Þiddete uðrayan kadýnlar için baþvuru ve sýðýnma
yan güç iliþkilerinin tarihsel bir göstergesi" ve "erkeklerevlerinin sayýsýnýn artýrýlmasýný, ücretsiz danýþmanlýk,
le karþýlaþtýrýldýðýnda kadýnlarý zorla baðýmlý bir konupsikolojik ve týbbi destek ve yasal yardým yapýlmasýný,
ma sokmanýn çok önemli toplumsal mekanizmalarýndan
-Cinsiyet ayrýmcý politikalar, yasalar ve uygulamabiri" olarak tanýmlar.
larýn kaldýrýlmasýný, eylem ve eðitim projelerinin kadýn
1985 yýlýnda Birleþmiþ Milletler Kadýnlara Karþý
örgütleriyle birlikte yaþama geçirilmesini,
Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi Sözleþmesini (CE-Aile içi þiddeti ve genel olarak kadýn ve çocuklaDAW) imzaladý. Türkiye tarafýndan da imzalanan bu
ra yönelik þiddeti önlemek için kampanyalar, ana-baba
sözleþme; taraf ülkelere, kadýna yönelik þiddet ve ayrýmeðitim programlarý baþlatýlmasýný,
cýlýða karþý, gerekli yasal düzenlemeleri yapma ve þid-Kadýnlarýn ekonomik özgürlüðü için çalýþmasýnýn
deti ortadan kaldýracak uzun ve kýsa vadeli çözümler geönündeki engellerin kaldýrýlmasýný, sosyal güvenlik, patirme sorumluluðu getirmektedir.
rasýz eðitim ve parasýz saðlýk haklarýndan yararlanýlmaCEDAW'a taraf bir ülke olan Türkiye, kadýna yösýnýn saðlanmasýný,
nelik þiddet ve ayrýmcýlýk konusunda Dünyanýn en geri
-Medyanýn, kadýn ve çocuklara yönelik þiddeti teþülkelerinin arasýnda yer almakta ve hatta geçen yýllarla
vik edici yayýnlar üzerinde kendi oto-denetim mekanizbirlikte þiddet ve ayrýmcýlýðýn boyutlarý artmaktadýr.
masýný kurarak kadýn ve çocuklara yönelik þiddeti bir
Yasal mevzuatta getirilen geliþmelere karþýn, þidmalzeme olarak kullanmaktan vazgeçmesini,
detin engellenmesine yönelik uygulamada uzun ve ký-Evde, sokakta, iþyerinde yaþanan kadýna yönelik
sa vadeli çalýþmalar yapýlmamakta, zihniyetin deðiþmeþiddetin sorumlularýnýn yargýlanmasýný ve caydýrýcý yasi için devletin bir programýnýn olmadýðýný görmektesal tedbirler alýnmasýný istiyoruz."
yiz. Kadýnlarýn çalýþma yaþamýna katýlýmý için kota geti-
'Üst geçitte acilen tedbir alýnmalý'
Ç
www.akaosgb.com.tr
MUSTAFA DEMÝRER
O
Obeziteye meydan okudular
‘T
ürkiye Saðlýklý
Beslenme ve Hareketli Hayat Programý’
kapsamýnda her hafta
Yunus Emre Parkýnda
düzenlenen etkinliðin
bu haftaki katýlýmcýlarý
saðlýk personeliydi.
Halk Saðlýðý Müdürlüðü Obezite Birimi'nin koordinasyonunda gerçekleþen etkinliðe; Halk Saðlýðý
Laboratuvarý yetkilileri
ve personeli, Toplum
Saðlýðý Merkezi Sorumlu Hekimi ve çalýþanlarý, Halk Saðlýðý
Müdürlüðü þube müdürleri ve personeli,
Memur-Sen Baþkaný ile
aileleri katýldý.
Balkanlar'dan ülkeye giriþ yapan soðuk hava son
bir kaç gündür Türkiye geneli olduðu gibi Çorum'da da
etkili oluyor.
Meteoroloji Müdürlüðü'nden edindiðimiz bilgiye
göre, doðu bölgesini esir alan kar yaðýþý yarýn da
Çorum'a geliyor. Tahminlere göre çarþamba ve
perþembe günü Çorum'da kar yaðýþý bekleniyor.
Sýcaklýk ise gece sýfýrýn altýnda 1, gündüz ise 4
derece tahmin ediliyor. (Haber Merkezi)
(Ç.HAK:2502)
* ACÝL DURUM PLANLARI
* RÝSK DEÐERLENDÝRMESÝ
* ÝÞE GÝRÝÞ MUAYENELERÝ
* ÝÞ YERÝ HEKÝMLÝÐÝ
* ÝÞ GÜVENLÝÐÝ
UZMAN HÝZMETLERÝ
* ÝÞ SAÐLIÐI VE
GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMLERÝ
(Ç.HAK:3295)
Yunus Emre Parkýnda düzenlenen etkinliðin bu haftaki katýlýmcýlarý saðlýk personeliydi
Yaðmura raðmen
bir araya gelen saðlýk
personeli, taþýdýklarý
Çarþamba günü
kar geliyor
ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ HÝZMETLERÝ
Tel: 0 364 213 99 66 Faks: 0 364 213 99 77 Cep Tel: 0 532 366 46 85
Yavruturna Mah. Kavukçu Sokak 27/3 ÇORUM - e-mail: [email protected]
beraber bir bakalým ne var ne yok. Sayýn
Belediye Baþkanýmýz köyünün yolu üzeri
olmasý sebebi ile Osmancýk Yolu üst
geçidinden mutlaka geçmiþtir. Muhtemelen
arabayla geçmiþ...! Yoksa kaldýrým kýsýmlarýný
görmüþ olsa mutlaka müdahale ederdi, bir de
acaba mevzuat der mi acaba; 'köprü kaldýrýmýna
kalebodur döþemek yasaktýr' diye... Bu
kýsýmlarý ilgili baþkan yardýmcýsý daha iyi bilir
ama... Tek kelime ile lütfen af buyurun ama reza- let , elektrik kablolarý da dýþarýda olunca, bu
sefer yürüyüþ konforunu bir kenara itiyorum,
insanlarýn can güvenliði tehlikede ve acil
müdahale edilmesi gerekiyor. Ýlgilenmek
isteyenlere duyurulur.
Sayýn Valim, Çorum'a hoþ geldiniz, her
þeye raðmen Çorum yine de güzeldir. Ama
kurumlarýmýz ve halk olarak biraz daha gayretli
olmamýz gerekiyor anlaþýlan. Çalýþmalarýnýzda
baþarýlar diliyorum."
smancýk Kavþaðý Üst Geçidi'nde köprü
kaldýrýmýna kaygan özelliði yüksek fayans
taþý döþendiði, ayrýca elektrik kablolarýnýn yer
üstünde bulunduðu belirtilerek, can ve mal
güvenliði açýsýndan acilen tedbir alýnmasý
istendi.
Üst geçitten muzdarip olan bir okurumuz,
gönderdiði sitemli mesajda Çorum Belediyesi
yönetiminin dikkatini köprüde yaþanýlan
probleme çekti.
Ýþte o mesaj:
"Bir þarký var, muhtemelen çoðunluk bilir.
'Kimler geldi kimler geçti' diye baþlayan o
þarkýyý, sanýrým siz de hatýrlamýþsýnýzdýr. O
þarkýdaki gibi; bizim bu Osmancýk Yolu'nda
muhteþem eserimiz olan köprüden de kimler
geldi, kimler geçti. Ama geçerken hiç saðýna
soluna bakmadýlar demek ki, eeee hadi hep
pankart ve afiþlerle
saðlýklý yaþam ile obeziteye dikkat çekmeye
çalýþtý.
(Haber Merkezi)
Demiroðullarý 26 yýllýk
Çorum halý ve mobilya
maðazasýný kapatýyor
Tüm ürünlerde büyük indirimler
Gelip görmeniz menfatinize olacaktýr.
(Ç.HAK:3287)
HÜRÞÝT BOZKURT
Demiroðullarý Halý ve
Mobilya Maðazasý
Kubbeli Cad. No: 56
Tel: 224 55 98
SALI 25 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
3
Ceylan Ýskilip’te helallik istedi
A
K Parti'nin Çorum'daalýp Ýskilip'e gelmiþtik. O
ki 6'ncý ilçe kongresi
yýl Çankýrý yolu ile ilgili
olan Ýskilip Ýlçe kongresi
karar alýnmasýna raðmen
gerçekleþtirildi.
iþgüzar bürokratlar sayesinde yol ihale aþamasýna
Azmýmilli Ýlkokulu
gelemedi" dedi.
Konferans Salonu'nda saat
11.00'de baþlayan kongreÝSKÝLÝP-ÇANKIRI
ye TBMM Ýdare Amiri ÇoYOLU ÝKÝ PARÇA HArum Milletvekili Salim UsLÝNDE ÝKÝ AYRI MÜTElu, AK Parti Ýl Baþkaný AhAHHÝTE VERÝLECEK
met Sami Ceylan, Merkez
Uslu, Çankýrý yolunun
Ýlçe Baþkan Adayý Av. Ya86 kilometrelik kýsmýnýn
þar Anaç, Ýl Baþkan Yarbu hafta 47 kilometrelik didýmcýlarý Rumi Bekiroðlu
ðer kýsmýnýn ise önümüzve Yakup Alar, il yöneticideki hafta ihale edileceðini
leri ve delegeler katýldý.
söyledi. Yolun iki parçasýKongreye ayrýca Uðurlunýn iki ayrý müteahhide veAK
Parti'nin
Çorum'daki
6'ncý
ilçe
kongresi
olan
Ýskilip
Ýlçe
kongresi
gerçekleþtirildi.
dað, Sungurlu ve Oðuzlar
rileceðini açýklayan Uslu,
Ýlçe Baþkanlarý ile Ýl Genel
"Bu sayede kontrollerimizi
Meclisi üyeleri de katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþlayan
daha iyi yapabileceðiz ve yol çalýþmalarýmýz daha hýzlý bitecek. Böykongrede Ýlçe Baþkan adayý Ali Koçkaya, Belediye Baþkaný Recep
lece yolun yarým kalma olasýlýðý da ortadan kalkacak" diye konuþtu.
Çatma, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve TBMM Ýdare Amiri Salim
‘BELEDÝYE BAÞKANININ TEÞEKKÜR ETTÝÐÝ BÜROKUslu birer konuþma yaptýlar.
RATLAR YOL HÝZMETÝNÝ GECÝKTÝRDÝ’
Yapýlan konuþmalarýn ardýndan gelir gider ve faaliyet raporlarý
Salim Uslu, yol çalýþmalarýyla ilgili bürokratlara sitem ederken
okundu. daha sonra baþlayan oy kullanma süreci saat 17.00’ye kadar
Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya da göndermede bulundu.
sürdü.
Çatma'nýn geçtiðimiz günlerde yaptýðý açýklamaya atýfta bulunan
421 DELEGEDEN 190'ý OY KULLANDI
Uslu, "Sayýn Belediye Baþkanýnýn teþekkür ettiði o bürokratlar yol
Kongrede 421 delegeden 190'ý oy kullanýrken bunlardan 185'i
hizmetlerinin gecikmesine sebep oldu. Onlara teþekkür etmeyin sayýn
geçerli sayýldý. 4 oy boþ, bir oy ise geçersiz sayýldý. Ali Koçkaya Baþbaþkan! Onlar kendi önceliklerine göre hareket edip hizmetlerimizi
kanlýðý'nda oluþturulan yeni yönetimde þu isimler yer aldý: Mürsel
aksattýlar. Bürokratlar engelliyor vebalini biz çekiyoruz. Hesabýný biz
Koç, Abdullah Þair, Veysel Çördük, Yunus Kýrkýcý, Rýza Baskýn,
veriyoruz." þeklinde konuþtu.
Mehmet Öztürk, Ertan Kýlýç, Ömer Menþur, Ramazan Gündüz, AhATIF HOCA DEVLET HASTANESÝ 15 ARALIK'TA YENÝmet Göktaþ, Mehmet Demirci, Emine Demirci, Ulfet Çelik, Ýbrahim
DEN ÝHALE EDÝLECEK
Umutlu, Ayþegül Köstek, Satýlmýþ Kozan, Ömer Þair, Süleyman SaðMilletvekili Uslu, müteahhitin kaçmasýyla inþaatý duran Ýskilip
lam ve Ýsmail Demirci.
Atýf Hoca Devlet Hastanesi için 15 Aralýk'ta yeniden ihale yapýlacaðý
‘ÝSKÝLÝP’TE BÝRLÝK BERABERLÝÐÝ YAÞIYORUZ’
müjdesini verdi. Hastane inþaatýnýn müteahhitin sorumsuzluðu sebeAk Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýskilip ilçe kongresinbiyle durduðunu ifade eden Uslu, hastanenin yeniden ihale ile tamamde konuþtu. "Ýskilip seninle gurur duyuyor" sloganlarý ile konuþma
lanacaðýný açýkladý.
kürsüsüne gelen Ceylan, Ýskilip'te birlik ve beraberin yaþanmasýndan
USLU'DAN NUMAN SEZER'E ÖVGÜ
duyduðu memnuniyeti dile getirdi.
Ýlçelere doðalgaz kazandýrýlmasý sürecinde eski Belediye BaþkaKongre sürecinden söz eden Ceylan, yeni dönemde bütün ilçený Numan Sezer'in çözüm önerileriyle ilçelerin doðalgaz sahibi oldulerde beraberliðin saðlandýðýný ve gerçekleþtirilen bütün kongrelerin
ðunu açýklayan Salim Uslu, "eski Belediye Baþkanýmýz Numan Sezer,
herhangi bir sýkýntý yaþanmadan gerçekleþmiþ olmasýnýn sevindirici
doðalgaz için þart koþulan elektrik abonelerinin yüzde 60'ý kuralýný
olduðunu ifade etti.
yerine getirmeyen ilçeler için belediyelerin borçlanmasý ve yüzde 60'ý
Ýskilip'in Ak Parti'ye her zaman sahip çýktýðýný vurgulayan Ahtamamlamasý önerisiyle bu gün ilçelerimiz doðalgaz sahibi odlular.
met Sami Ceylan, AK Parti'nin de yapýlacak yatýrým ve getirilecek
Bu Ak Partili yöneticilerin çözüm becerilerinin bir göstergesidir" dehizmetler her zaman Ýskilip'in yanýnda olacaðýný söyledi.
di.
HELALLÝK ÝSTEDÝ
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, kongrede yaptýðý konuþmasýný partililerden helallik isteyerek bitirdi. yaklaþýk 8 yýldýr AK
Parti kadrolarýnda Merkez Ýlçe Baþkanlýðý ve Ýl Baþkanlýðý yaptýðýný
hatýrlatan Ceylan, "Bütün partililerimizden helallik istiyorum" dedi.
‘ÝSKÝLÝP-ÇANKIRI YOLU BU HAFTA ÝHALE EDÝLECEK’
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýskilip ilçe kongresinde yol
müjdesi verdi. Günlerdir gündemden düþmeyen Ýskilip Çankýrý yolu
nihayet ihale ediliyor. Uslu, yol ihalesinin bu hafta içerisinde gerçekleþtirileceðini söyledi.
Kongrede konuþan Salim Uslu, Ýskilip Çankýrý yolunun 2011 yýlýndan beridir ihale aþamasýna gelmesini beklediklerini söyleyerek,
konu ile ilgili bürokratlarýn iþi sürekli yavaþlattýðýný vurguladý. Uslu,
"Ýlk milletvekilliði adaylýðýmýzda seçim kampanyamýzý Ýskilip'ten
baþlatmýþtýk. O dönem yanýmýza Karayollarý Genel Müdürümüzü de
aadet Partisi Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz,
“Mübarek Peygamberimize terörist diyerek bizlere bakýþ açýsýný
gösteren Papa’yý ülkemizde istemiyoruz.” dedi.
“Papa’nýn yaptýðý bu edep dýþý saldýrý, Ýslam’a ve Müslümanlar'a karþý ilk haçlý seferinden beri beslenen kin ve nefretin bir uzantýsýdýr. Bu bir insanlýk ayýbýdýr.” diyen Sakýnmaz, papalýða seçildikten sonra yapacaðý altýncý dýþ ziyaret olan
Türkiye gezisinde Papa Franciscus’la görüþecek AK
Parti hükümetini de kýnadý.
Sakýnmaz, açýklamasýnda þunlarý söyledi; “Barýþ,
sevgi, þefkat, nezaket ve merhamet elçisi Hazreti Muhammed’e ‘terörist’ diyebilecek kadar cahil ve müfteri
olan Papa'ya, o mübarek elçinin ümmeti olmanýn gereði olarak ‘seni burada görmek istemiyoruz’ diyoruz,
onu misafir edecek þaþkýn AKP yöneticilerini uyarýyoruz: Altý asýr boyunca Ýslam'ýn bayraktarlýðýný yapmýþ
olan þerefli bir milletin çocuklarý olarak, önce Müslümanlardan özür dileyin diyoruz. Biz Elhamdülillah
Müslümanýz Selçuklular’ýn, Fatihler’in torunlarýyýz.
Asýrlar boyu hep haksýzlýðý önleyip hep hakký hakim
kýldýk. Bugün de millet olarak tarihi görevimizi yapmak üzere Papa'ya gelme demek için tepkimizi ortaya
koyuyoruz.
Bu tepkinin önemli sebepleri var. Papa milletimizi
hiçe sayarak Patriði ziyaret etmeye ve onun ekümenikliðini perçinleyerek Bizans’ý hortlatmaya geliyor. Büyük Ortadoðu Projesi’nin mimarlarýnýn dini temsilcisi
olarak buraya geliyor. AKP yöneticilerini takdis etmek
için geliyor. Bizler Papa’yý adam yerine koyup muhatap almamak için gelme demiyoruz, bilakis AKP’lilere
Papa gelmesin Papa’yý getirmeyin diyoruz. Ýslam coðrafyasýný baþtan aþaðý bugün
kana bulayan Vatikan ve baþýndaki papadýr. Yaptýklarý
19 haçlý saldýrýsý kendi periþanlýklarý ile noktalandýðý
için bu günkü saldýrýlarýnda
Haçlý ismini kullanmýyorlar,
eðer kullansalar bu sefer de
Ýslam ülkelerindeki iþbirlikçileri rahat kullanamayacaklarýný biliyorlar. Ne yaparlarsa yapsýnlar, ister isimlerini
deðiþtirsinler, ister perdeler
Orhan Sakýnmaz
arkasýna saklansýnlar eninde
Baðcý Lahey’de
konuþtu
AK
Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Nato Parlementerler Asamblesi toplantýsýna katýlmak
üzere Hollanda'nýn Lahey kentine gitti.
NATO Parlamenterler Asamblesi
Genel Kurulu'na katýlmak için Hollanda'nýn Lahey Kentinde bulunan Çorum
Milletvekili TBMM Nato-Pa Üyesi Baðcý,'Güvenliðin Sivil Boyutu' isimli komitede Türkiye'yi temsil etti.
Komite toplantýsýnýn ilk günkü görüþmelerinde iki kez söz alan Baðcý; "Terörün beslendiði kaynaklarýnýn iyi analiz
edilmesi gerektiðini; aþýrý sað ve aþýrý sol
ile radikal ve marjinal ideolojilerin nasýl
terör ürettiðini batýnýn çok iyi bildiðini ve
günümüzdeki terör hadiselerine bakýþýmýzýn konjonktürel olmamasý gerektiðini
vurguladý.
Baðcý, ayrýca NATO'nun güney sýnýrý olan Türkiye'nin sýnýr ülkelerindeki iç
sorunlar nedeniyle; baþta güvenlik ve
mülteci olmak üzere çok çeþitli sorunlarla karþý karþýya olduðunu ve bu sorunlarý
sadece Türkiye'nin sorunu gibi görmenin
yanlýþ olacaðýný belirterek; "Bugün mülteci sorunu ile baþ baþa kalan Türkiye,
Ürdün ve Lübnan'dýr. Ama yakýn gelecekte bu sorunun Batýnýn da sorunu olmayacaðýnýn garantisi yoktur." dedi.
Türkiye'nin uzun zamandýr gündeme getirdiði ve savunduðu 'Güneyde
uçuþa yasak bölge ve güvenli bölge' oluþturulmasýnýn önemine deðinen Baðcý, daha sonra Türk heyetinin bu konuda verdiði önergesinin gerekçesini de savundu.
Önergenin kabul edilerek raporda yer almasý oy çokluðu ile benimsendi.
Çorumlular ile buluþtu
Yoðun programý arasýnda Holanda'da yaþayan Çorumlular ile buluþarak
Türkiye ve dünyada yaþanan geliþmeler
üzerine sohbet etti.
20 yýldýr Hollanda'da yaþayan esnaf
bir Çorumlu'nun evinde bir araya gelen
Baðcý ve Çorumlular yurt dýþýndaki Türklerin sorunlarý, Hollanda'da geçen 50. yýl,
Türkiye'nin son 12 yýlda kat ettiði yol,
çözüm süreci ve Suriye'yi konuþtu. (Haber Merkezi)
‘ÝSKÝLÝP’E VERDÝÐÝMÝZ ARKASINDAYIZ’
AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, "Ýskilip'e verdiðimiz
sözlerin arkasýndayýz" dedi.
Ýskilip'te birlik ve beraberliðin saðlandýðýný ifade eden Koçkaya,
"2014 yerel seçimlerinde Ýskilip'te güçlü olan MHP karþýsýnda bizleri
desteklediniz ve belediyeyi kazandýk. Bizler de sizlere verdiðimiz
sözlerin arkasýndayýz. Milletvekillerimizin, il teþkilatýmýzýn ve belediyemizin destekleriyle sizlere daha iyi hizmetler getirmek için çalýþacaðýz. Ne söz verdiysek hepsini yerine getireceðiz. Bunu da hep birlikte baþaracaðýz. Ýskilip Belediyesi'ni Ak belediyecilikle tanýþtýran
Orhan Öztürk'e ondan sonra gelen Numan Sezer'e ve þimdi Recep
Çatma'ya, bütün teþkilatýmýza yaptýklarý ve yapacaklarý çalýþmalardan
dolayý teþekkür ediyoruz." þeklinde konuþtu. (Haber Merkezi)
SP’den Papa tepkisi
S
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Cahit Baðcý, Nato Parlementerler Asamblesi toplantýsýna katýlmak üzere
Hollanda'nýn Lahey kentine gitti.
sonunda yenileceklerdir. Dünyayý getirdikleri nokta ortadadýr.
AKP’yi uyarýyoruz; bu kirli oyunda ikili oynamanýz sadece vebalinizi artýrýr, israf abidesi ‘Aksaray’a þeref misafiri olarak Papa
yakýþabilir ama eninde sonunda bu millet özüne dönecek, yapýlan
tarihi ihanetin hesabýný aðýr þekilde soracaktýr.” (Haber Merkezi)
Saldýrýyla ilgili Bayat Ýlçe Emniyet Müdürlüðü tarafýndan soruþturma baþlatýldý.
Alperen Ocaðý’na saldýrý
A
lperen Ocaklarý Ýl Baþkaný
Fatih Yücel, Alperen Ocaklarý Bayat Ýlçe Baþkanlýðý binasýna
kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler
tarafýndan saldýrý düzenlendiðini
açýkladý.
Saldýrýnýn, geçtiðimiz Cumartesi günü yapýldýðýný belirten
Yücel, “Saldýrýda ocaðýmýzýn
camlarý kýrýlmýþ, maddi hasar ve-
rilmiþ, herhangi bir can kaybý yaþanmamýþtýr. Konuyla alakalý Bayat Ýlçe Emniyet Müdürlüðü tarafýndan soruþturma baþlatýlmýþtýr.
Bayat Alperen Ocaklarýna
yapýlan bu hain saldýrýyý þiddetle
kýnýyor, Bayat Ocak Teþkilatýma
geçmiþ olsun dileklerimi sunuyor
ve bu olayýn aydýnlatýlana kadar
takipçisi olacaðýmýzý beyan edi-
4
www.corumhakimiyet.net
SALI 25 KASIM 2014
Gazilerden iade-i ziyaret
Ç
orum Muharip Gaziler Derneði FenEdebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Mustafa Bakan ile
birlikte Rektör Prof.
Dr. Reha Metin Alkan’ý ziyaret etti.
Üniversiteye iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör,
“Sizlerin duasý, devletimizin gücü ve mensuplarýmýzýn gayretli
çalýþmalarý ile Üniversitemiz her geçen gün
daha da büyüyor. “Sizler bizim için çok
önemli miras ve rol
modellersiniz. Þu an
bir þeyler yapabiliyorsak sizlerin sayesinde.
Bu anlamda bizlere
düþen en büyük görev,
sizlerden kalan mirasý
daha da çok çalýþarak
yüceltmektir, sizlere
minnet borçluyuz” dedi.
Gazilerin yaþam
tecrübelerini
çok
önemsediklerini ifade
eden Alkan, ‘Çorum’da Tarihin Tanýklarý Kore ve Kýbrýs Gazileri’ isimli Kore ve
Kýbrýs gazilerini ilgilendiren projenin FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öðretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Mustafa Bakan koordinatörlüðünde hazýrlandýðýna dikkat çekti.
Rektör Prof. Dr. Alkan,
bu çalýþmayla birlikte
tarihe tanýklýk etmiþ,
milli gururumuz gazilerin bilgi ve tecrübelerinin paylaþýlacaðýný
belirtti.
Üniversitenin tüm
kurumlarla iþbirliði
içerisinde çalýþmalarý-
Çorum Muharip Gaziler Derneði Fen-Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Mustafa Bakan ile birlikte Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý ziyaret etti.
ný sürdürmeye gayret
ettiðini belirten Alkan,
gazilerin üniversiteye
yapmýþ olduklarý ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek
gazilere saðlýklý bir yaþam diledi.
Toplumun Gazi
mertebesini Ertuðrul
Gazi, Osman Gazi,
Gazi Mustafa Kemal
Atatürk gibi sevdiði,
saygý duyduðu kiþilere
verdiðine dikkat çeken
Yrd. Doç. Dr. Bakan
da, hazýrlanan projeden genç neslin yararlanmasýný, gençlerin
milli duygu ve düþüncelerini geliþtirmeyi
amaçladýklarýný belirterek, gazilerin tanýtýlmasýnýn milli bir görev
olduðunu ifade etti.
Çorum Muharip
Gaziler Derneði Baþkaný Muharrem Gül ve
dernek üyeleri ise, üniversitede yaþanan geliþmelerden çok memnun olduklarýný dile
getirerek, Rektör Alkan’a kendilerine göstermiþ olduðu ilgi ve
alakadan dolayý teþek-
Suriyeli çocuklar haklarýndan yoksun
Ý
HH Suriye Çalýþmalarý
Hatay Ofisi verilerine
göre, 20 Kasým Dünya Çocuk Haklarý Gününde Suriyeli 3 milyon çocuk haklarýndan yoksun. Savaþ ve
yoksulluðun hüküm sürdüðü Suriye'de çocuklar yaþam mücadelesi veriyor.
ÝHH’nýn, 4 yýldýr Suriye'de savaþ maðduru çocuklarý tehlikelerden korumak ve hayatta kalmalarýný
saðlamak amacýyla çalýþmalarýný sürdürdüðünü belirten Çorum Ýnsan Hak ve
Hürriyetleri Ýnsani Yardým
Derneði Baþkaný Selim
Özkabakçý, “ÝHH Suriye
Çalýþmalarý Ofisi Basýn Biriminin elde ettiði verilere
göre ülkedeki savaþ nedeniyle kimsesiz kalan çocuk
sayýsý 500 bini buldu. Yaklaþýk 3 milyon Suriyeli çocuk aileleriyle yaþadýklarý
topraklarý terk etti, kamplarda hayata tutunmaya çalýþýyor.” dedi.
Savaþ, onlarýn geleceðini çalýyor
Suriyeli 3 milyon çocuk haklarýndan yoksun.
Þam, Humus, Hama, Ýdlib
kentleri baþta olmak üzere
birçok bölgesinde saldýrýlar
devam ediyor. Saldýrýlara
maruz kalan çocuklarýn
psikolojileri de bozuluyor.
Eðitim, saðlýk, barýnma gibi haklardan yoksun býrakýlan çocuklardan bazýlarý,
anne ve babalarýný kaybetmenin üzüntüsünü de yaþý-
Suriye'de
devam
eden iç savaþ nedeniyle
tüm haklarýndan yoksun
býrakýlan çocuklarýn yaþama hakkýnýn bile ellerinden
alýndýðýný kaydeden Özkabakçý, “Suriye'deki saldýrýlar nedeniyle birçok çocuk
hayatýný kaybetti, bir kýsmý
yaralandý ve sakat kaldý.
Suriye'de
Halep,
yor. Savaþ, onlarýn geleceðini çalýyor. Ýç savaþta 15
bin çocuk yaþamýný yitirdi.
ÝHH Ýnsani Yardým
Vakfý Reyhanlý ve Kilis’teki lojistik merkezlerle Suriyeli çocuklara sahip çýkmaya çalýþýyor. Bu kapsamda Suriye’de eðitim
kamplarý ve psikolojik destek evleri oluþturuluyor.”
Arkeoloji Kulübü bilgi verdi
Hitit Üniversitesi Arkeoloji Kulübü öðrencileri, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý makamýnda ziyaret etti.
H
itit Üniversitesi Arkeoloji Kulübü öðrencileri,
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý
makamýnda ziyaret ederek, kurulduklarý tarihten
bugüne kadar gerçekleþtirdikleri çalýþmalarý ve
yapmayý planladýklarý çalýþmalarý paylaþtý. Rektör
Alkan, eðitsel ve bilimsel çalýþmalarýný tüm hýzýya
sürdüren, hemen her alanda tüm paydaþlarý ile daha
ileriye hýzlý ve emin adýmlarla ilerleyen Hitit
Üniversitesi’nin, sadece eðitsel alanlarda deðil,
öðrencilerin ilgi alanlarýna göre hemen hemen her
konuda mevcut olan 80’e yakýn aktif öðrenci
kulübü vasýtasýyla da sosyal, kültürel, sanatsal ve
HÝTOK’tan Rektör’e ziyaret
H
itit Otomobil ve
Motor Sporlarý
Kulübü (HÝTOK)
Yönetimi Hitit Üniversitesi
Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin
Alkan'ý makamýnda
ziyaret etti. Ziyarete
HÝTOK Onursal Baþkaný Hikmet Burhanoðlu , HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç ,
Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Ege Ertan
Eliaçýk ve Kulüp
Üyesi Kübra Müge
Daldal katýldý.
Burada konuþan
HÝTOK
Baþkaný
Özenç, geç kalýnmýþ
bir ziyaret olduðunu
belirtti. Kulüp ile
üniversitenin çok daha önceden bir araya
gelerek karþýlýklý fikir alýþ veriþinde bulunmasý ve Çorum
için ortak organizasyonlara imza atmasý
gerektiðini dile getiren Özenç ''HÝTOK
12 yýldýr aralýksýz ,
kazasýz belasýz motor
Hitit Otomobil ve Motor Sporlarý Kulübü yöneticileri Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti.
sporlarýnýn branþlarý
olan oto drag , slalom, Off Road , Motokross ve Foto Ralli
organizasyonlarýný
baþarý ile gerçekleþtiriyor . TOSFED'in
Türkiye genelinde
Oto Drag lisansý verdiði üç kulüpten biri
olan HÝTOK her yýl
federasyon tarafýndan baþarýlý organizasyonlarý için ödül-
Irak’taki mültecilere gýda yardýmý
HH Ýnsani Yardým Vakfý tarafýndan,
Ýdi'den
Irak’ta IÞÝD nedeniyle Fellüce RamaHanigin bölgesine sýðýnan bin beþ
yüz aileye acil gýda yardýmý yapýldý.
ÝHH ekipleri, Fellüce ve Ramadiden göç etmiþ Hanigin bölgesindeki
mülteci aileleri ziyaret ederek mültecilerin durumlarýný ve ihtiyaçlarýný tespit ettikten sonra bin beþ yüz mülteci aileye
ilk etapta acil gýda yardýmý ulaþtýrdý.
Bölgede 220 ailenin, çadýr kentte
temizlikten yoksun bir þekilde, diðer ailelerin de köylerde çok zor þartlar altýnda
hayatlarýný sürdürdüklerini belirten Çorum Ýnsan Hak ve Hürriyetleri Ýnsani
Yardým Derneði Baþkaný Selim Özkabakçý, “ABD iþgali ile baþlayan kaos büyüyor. Amerika’nýn Irak’ý iþgal etmesiyle Irak’ta istikrar saðlanmamýþ siyasi ve
ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý tarafýndan, Irak’ta IÞÝD nedeniyle Fellüce Ramadi'den
Hanigin bölgesine sýðýnan bin beþ yüz aileye acil gýda yardýmý yapýldý.
Baþsaðlýðý
Selamet Örgel'in eþi, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkan Yardýmcýsý Sadýk
Örgel ile cemiyetimiz üyesi Þahin Örgel'in halasýnýn kýzý
sportif faaliyetlerine büyük destekverdiðini, tüm
kulüplerin yaptýklarý yoðun çalýþmalardan da son
derece memnun olduklarýný ifade etti. 2010 yýlýnda
24 kulubün toplam 638 öðrencisi varken, bugün 79
kulupte 4 binden fazla sayýda öðrencinin kulüpler
görev aldýðýný ifade eden Alkan, her konuda ve
herkese verilen maddi ve manevi desteklerin
öðrenci kulüplerine de yapýldýðýný, son zamanlarda
sadece akademisyenlern deðil, öðrencilerin de bu
destekler sonucunda ulusal ve uluslararasý pek çok
baþarýya imza attýklarýný görmenin mutluluðunu
yaþadýklarýný belirtti. (Haber Merkezi)
ekonomik sistem dengesi kurulamamýþ,
siyasi boþluk yüzünden silahlý gruplar
çoðalmýþ toplum içinde silahlý çatýþmalar, bombalamalar devamlý surette süregelmiþ ve bu durumlar toplum içinde kaosa sebep olmuþ devlet bunun önüne geçememiþ günümüze kadar gelmiþ ve halen devam ediyor.
Meydana gelen bu olaylardan etkilenen halk göç etmek durumunda kalmýþ, Irak dýþýna ve Irak dahilinde güvenli bölgelere baþta Kuzey Irak (Erbil, Dahok, Süleymaniye) olmak üzere göç
edenler buralara yerleþmiþ.
Son yaþanan IÞÝD problemiyle tekrar göçmen durumuna düþen Irak halký,
güvenli bölgelerde kurulan kamplara
yerleþtirilmekteler.” dedi. (Haber Merkezi)
lendirilen bir kulüptür. Bu çerçevede HÝTOK ile HÝTÝT Üniversitesi ortak faaliyetler gerçekleþtirebilir. Gerek bölgede
gerekse Çorum'da
Hitit Ünüversitesi
öðrencilerinin de katýlým ve destekleri ile
ulusal çapta organizasyonlar yaparak
Çorum ilinin ismini
baþarýlý bir þekilde
ülkede duyulmasýný
saðlayabilir. Bu organizasyonlar ile ülke
genelinde ünüversite
tercihi yapacak öðrenciler Çorum'u ve
HÝTÝT Üniversitesini
tercih etmek için bir
nedene daha sahip
olabilirler. ''dedi.
HÝTOK Baþkaný
Özenç ; Rektör Alkan'a kulübün kuruluþu, faaliyetleri, bugüne kadar gerçekleþtirilen motor sporlarý faaliyetleri hakkýnda bilgi verirken
ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile ge-
tiren Rektör Alkan da
HÝTOK'u medyadan
takip ettiðini , baþarýlý organizasyonlarýný
izlediðini ve bu organizasyonlarý üniversite iþbirliði içerisinde gerekli mevzuata
uygun bir biçimde
yapabileceklerini ,
Çorum için kendilerine düþen her vazifeyi seve seve gerçekleþtireceklerini belirtti. 90'a yakýn bünyelerinde öðrenci kulüplerinin olduðunu
belirten Rektör Alkan, üniversite olarak
farkýndalýðý arttýrmak
adýna her türlü faaliyete yardýmcý olacaklarýný kaydetti.
HÝTOK Yönetimi ve Rektör Alkan
bu organizasyonlardan ilkini önümüzdeki ay içerisinde ''Ýleri
Sürüþ Teknikleri Semineri'' ile gerçekleþtirmek için bir çalýþma yapýlabileceðin
ifade etti. (Haber
Merkezi)
Baþsaðlýðý
Selamet Örgel'in eþi, Dost Haber Gazetesi Sahibi Sadýk ile Dost Radyo
Sahibi Þahin Örgel'in halasýnýn kýzý
Mehpare Örgel Mehpare Örgel
'in
vefatýndan dolayý üzüntümüz sonsuzdur. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesi
ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.
Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu
adýna Baþkan Þevket Erzen
'in
vefatýndan dolayý üzgünüz.
Merhumeye Allah'tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.
Hakimiyet Gazetesi
SALI 25 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
5
5 altýnýný arýyordu
15 altýný oldu
Ç
orum'un Bayat Ýlçesi'ne
baðlý Çukuröz Köyü'nde
10 gün önce çýkan yangýnda 5
çeyrek, 1 de yarým altýnýný kaybeden 24 yaþýndaki Ayfer Ceylan'a, kaymakamlýðýn giriþimleri sonucu hayýrseverlerden
toplanan 15 altýn hediye edildi.
Çorum'un Bayat Ýlçesi'ne
yaklaþýk 50 kilometre mesafede
bulunan Çukuröz Köyü'nde 10
gün önce çýkan yangýnda 29 ev
yanmýþtý. Yangýnzedelerden
Ayfer Ceylan isimli genç kýz da
yangýnda 5 çeyrek 1 de yarým
altýný enkaz altýnýný kaybetmiþti.
için biriktirdiði 5 çeyrek ve 1
yarým altýnýný arayan görüntüleri hafýzalarda yer etmiþti.
Genç kýzýn yardýmýna kaymakamlýk yetiþti. Zonguldaklý hayýrsever bir iþadamý, Bayat
Kaymakamý Ýdris Akça'yý telefonla arayýp Ayfer Ceylan'ýn
kül yýðýnlarýnýn arasýnda kalan
altýnlarýnýn yerine yenisini
göndermek istediðini söyledi.
Bayat Kaymakamlýðý'na ulaþtýrýlan 5 çeyrek bir de yarým altýn, bugün genç kýza Ýlçe Kaymakamý Ýdris Akça tarafýndan
verildi. Ayrýca Ceylan'a hayýrseverler tarafýndan da 9 çeyrek
altýn gönderildi. Kaybettiði alÝLK ALTINLAR ZONAyfer Ceylan
týnlarýna karþýlýk 15 altýný olan
GULDAKLI HAYIRSEAyfer Ceylan, yaþadýklarýný
VERDEN
karþýsýnda çok duygulandýðýný belirterek, "Allah herkesten razý olsun" dedi. Ayfer Ceylan'ýn annesi Emine CeyBir öðrenci yurdunda usta öðreticilik yapan Ayfer
lan da, Kaymakam Ýdris Akça'ya teþekkür etti. (DHA)
Ceylan''ýn yanan evlerinin enkazýnda elleriyle gelecek
Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Teþkilatý, bazý eksikleri olduðu için üretimi durdurulan
Çelikler AÞ tarafýndan iþletilen Dodurga Linyit iþçilerini ziyaret etti.
CHP madencileri ziyaret etti
DENÝZ URAL
C
umhuriyet Halk Partisi Ýl Teþkilatý, bazý eksikleri olduðu için üretimi durdurulan Çelikler AÞ tarafýndan iþletilen Dodurga Linyit iþçilerini ziyaret
etti.
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve beraberindeki
parti yöneticileri bugün Dodurga'ya giderek, Dodurga Linyit'te çalýþan maden iþçilerinin sorunlarýný
dinledi.
Ýþçiler toplam 220 iþçinin 59'unun þu anda madende ocaðý sökme iþleminde çalýþtýðýný, 161 iþçinin
ise maðdur olduðunu belirterek, "Yer altý ve yer üstünde haklarýmýz ihlal ediliyor. Biz de iþ güvenliðinin alýnmasýný istiyoruz. Ancak zaman zaman bazý
tehditler alýyoruz." diye konuþtular.
Belediye, personel yemek ihalesi yaptý
ÝÞÇÝLERÝN ÜCRETÝNÝN ÖDENMESÝ
GEREKÝYOR
Öte yandan Çorum Valiliði'nden önceki gün
yapýlan açýklamada, 6331 Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunun 25. Madde 6. Fýkrasý gereði, iþveren iþin durdurulmasý sebebi ile iþsiz kalan çalýþanlara, ücretleri ödemekle veya ücretlerinde bir düþüklük olmamak üzere meslek veya durumlarýna göre
baþka bir iþ vermekle yükümlü. Bu arada iþletmede
iþ güvenliði temini konusunda çalýþmalar sürecek.
CHP çocuklarý tiyatro ile buluþturdu
M. ALÝ. CEYLAN
orum Belediyesi
Ç
personelinin öðle
yemeði hizmeti ihale
edildi.
Bir yýl 45 bin
öðün öðle yemeði
hizmet alýmý ihalesi
Belediye Destek
Hizmetleri Müdürü
Leyla Sayýn
baþkanlýðýnda
komisyon huzurunda
yapýldý. Ýhalenin
yaklaþýk maliyeti 316
bin 125 TL olarak
açýklandý.
5 ayrý firmanýn
teklif verdiði ihalede
en düþük teklifi, 236
bin 250 TL ile Diva
Kurumsal Yemek
Servisi Hizmetleri
Gýda Ldt. Þti. verdi.
Komisyon
teklifleri
deðerlendirmeye aldý.
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ise maden iþçilerinin maðdur edilmemesi gerektiðini vurgularken
yarýn da tekrar gelerek, iþçilerle görüþmelerinin süreceðini söyledi.
C
HP Genel Merkezi
eðitimcileri Yýldýrým
Kaya ve Berkay Aydýn tarafýndan partinin Çorum il
örgütüne yönelik olarak
geçtiðimiz hafta düzenlenen “Parti Eðitmenleri
Kursu” sonrasýnda çocuklar tiyatro ile buluþturuldu.
Konuya iliþkin açýklama yapan CHP Gençlik
Kollarý Ýl Baþkaný Velican
Çalýkuþu, eðitim kursu çeçevesinde oluþturulan 3
sosyal proje grubundan 2.
gurubun hazýrladýðý “ Çocuklar Tiyatro ile Buluþuyor” isimli projenin hafta
sonu gerçekleþtirildiðini
bildirdi.
Çalýkuþu’nun verdiði bilgiye göre, Nazik Elmas danýþmanlýðýndaki
projede; Dursun Yalçýn,
Erkan Yýldýz, Mehmet Altunkeser, Nurten Yüztaþ,
Uður Demirer ve Velican
Çorum Belediyesi personelinin öðle yemeði hizmeti ihale edildi.
Çalýkuþu görev aldý.
Cumartesi
günü
Devlet Tiyatrosunda sergilenen ‘Horoz Adam ve
Korsan(C.O..)’ adlý oyun
25 çocuða izletilirken, giderleri partililerce karþýla-
nan oyunun bitiminde çocuklara süt ve çikolata ikram eildi.
Projenin güzel bir
deneyim olduðunu belirten grup sözcüsü ve CHP
Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný
“Parti Eðitmenleri Kursu” sonrasýnda çocuklar tiyatro ile buluþturuldu.
Komisyon teklifleri deðerlendirmeye aldý.
Ekim’de 624 konut satýldý
ürkiye'de 2014 Ekim ayýnda 95 bin 645 konut satýldý.
Türkiye genelinde konut satýþlarý 2014 Ekim ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %25,3 oranýnda artarak 95 645 oldu. Samsun'da Ekim ayýnda 1 636 konut,
Tokat'ta 355, Çorum'da 624, Amasya'da 352 konut satýldý.
Konut satýþlarýnda, Ýstanbul 17 240 konut satýþý ile
en yüksek paya (%18) sahip oldu. Satýþ sayýlarýna göre
Ýstanbul'u, 10 549 konut satýþý (%11) ile Ankara, 5 772
konut satýþý (%6) ile Ýzmir izledi. Konut satýþ sayýsýnýn
düþük olduðu iller sýrasýyla 15 konut ile Ardahan, 18 konut ile Hakkari ve 41 konut ile Bayburt oldu.
Ýpotekli konut satýþlarý 34 bin 451
ve %16,2 pay ile ilk sýraya yerleþti. Ýstanbul'daki toplam
konut satýþlarý içinde diðer satýþlarýn payý %57,4 oldu.
Ankara 6 336 diðer konut satýþý ile ikinci sýrada yer aldý.
Ankara'yý 3 521 konut satýþý ile Antalya izledi. Diðer konut satýþýnýn en az olduðu il, 12 konut ile Ardahan oldu.
44 bin 499 konut ilk defa satýldý
Türkiye genelinde ilk defa satýlan konut sayýsý bir
önceki yýlýn ayný ayýna göre %25,8 artarak 44 499 oldu.
Toplam konut satýþlarý içinde ilk satýþýn payý %46,5 oldu. Ýlk satýþlarda Ýstanbul 7 869 konut satýþý ile en yüksek paya (%17,7) sahip olurken, Ýstanbul'u 4 551 konut
satýþý ile Ankara ve 2 251 konut satýþý ile Antalya izledi.
tirdi
Ýkinci el konut satýþlarýnda 51 146 konut el deðiþ-
Türkiye genelinde ipotekli konut satýþlarý bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %30,8 oranýnda artýþ göstererek
34 451 oldu. Toplam konut satýþlarý içinde ipotekli satýþýn payý %36 oldu. Ýpotekli satýþlarda Ýstanbul 7 338 konut satýþý ve %21,3 pay ile ilk sýrayý aldý. Toplam konut
satýþlarý içerisinde ipotekli satýþ payýnýn en yüksek olduðu il %44,9 ile Amasya oldu.
Türkiye genelinde ikinci el konut satýþlarý bir
önceki yýlýn ayný ayýna göre %24,8 artýþ göstererek
51 146 oldu. Ýkinci el konut satýþlarýnda da Ýstanbul 9
371 konut satýþý ve %18,3 pay ile ilk sýraya yerleþti. Ýstanbul'daki toplam konut satýþlarý içinde ikinci el satýþlarýn payý %54,4 oldu. Ankara 5 998 konut satýþý ile ikinci sýrada yer aldý. Ankara'yý 3 568 konut satýþý ile Ýzmir
izledi.
Diðer konut satýþlarý Türkiye genelinde bir önceki
yýlýn ayný ayýna göre %22,4 oranýnda artarak 61 194 oldu. Diðer konut satýþlarýnda Ýstanbul 9 902 konut satýþý
Yabancýlara yapýlan konut satýþlarýnda, Ekim
2014'te ilk sýrayý 612 konut ile Antalya aldý. (Haber
Merkezi)
Diðer satýþ türleri sonucunda 61 bin 194 konut el
deðiþtirdi
Ziraat
Ziraat Bankasý Merkez Þubesi’nin yeri kýsa süreliðine deðiþti.
GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER
Z
Yabancýlara 1806 konut satýþý
Bankasý’nýn
iraat Bankasý Merkez Þubesi’nin yeri kýsa
süreliðine deðiþti.
Ulucami yanýndaki Ziraat Bankasý Merkez
Ankara Yolu 3. km ÇORUM Tel: (0364) 333 10 50 (pbx)
yeri
Þubesi bakým çalýþmasý nedeniyle bir kaç aylýðýna Azapahmet Sokak’ta Iþýn Göz Merkezi yanýna taþýndý. Ziraat Bankasý Þubesi geçtiðimiz hafta sonu Çorum Taþýma þirketi ile geçici süre hizmet vereceði mekâna yerleþti.
(Ç.HAK:3281)
T
Velican Çalýkuþu, projenin hedef kitlesi ve uygulama alanýnýn deðiþebileceðini ve tekrarlanabileceðini vurgulayarak, emeði
geçen herkese teþekkür etti. (Haber Merkezi)
6
www.corumhakimiyet.net
SALI 25 KASIM 2014
Malezya’dan ilk turist kafilesi geldi
M
alezya Turizm
Acenteleri Temsilcilerinin Ýskilip'e
düzenledikleri çalýþma gezisi sonrasýnda
43 kiþilik ilk turist kafilesi önceki gün Ýskilip'e geldi.
Olimpian Turizm
Acentesi aracýlýðýyla
Ýskilip'e gelen ekip, ilçe yetkilileri tarafýndan þehir giriþinde
karþýlandý. Misafirlere
geleneksel yemek Ýskilip Dolmasý ikram
edildi. Malezyalý turistler kral mezarlarý,
aras ve çarþýlar kale,
Malezya’dan 43 kiþilik ilk turist kafilesi önceki gün Ýskilip'e geldi.
Çatalkara Kültür ve
Sanatevi, Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim
Merkezi'ni ziyaret etti.
Halk Konuklar HEM
salonunda kendileri
için organize edilen
gösteriden oldukça etkilendiler. Son olarak
Greyder
Ayakkabý
Fabrikasý'ný gezen misafirler akþam Ýskilip'ten ayrýldýlar.
Turist kafilesinin
lideri Teh Kýan Seng
ve tercüman Kývanç
Koray, Ýskilip'ten önümüzdeki aylarda turlarýn devam edeceðini
belirterek, turist kafilesinin ilçeden memnun ayrýlmalarýnda
önemli katkýlarý olan
Kaymakam Þuayib
Gürsoy ve Belediye
Baþkaný Recep Çatma'ya teþekkür ettiler.
Hava kirliliðine dikkat çekti
B
ilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Dernegili þu kadar denetim gerçekleþtirilmiþ olup, þu kadar ceði (BÝKTUDER) Baþkaný Hayati Çam, Çorum’da, son
zai müeyyide uygulanmýþtýr …" gibisinden sürekli tekrar
zamanlarda görsel olarak da gözlemlenen çok ciddi hava
edilen ama sosyal olarak düzenleyici ve önleyici somut
kirliliði sorunu yaþandýðýna dikkat çekti.
bir ilerlemenin görülmediði açýklamalar vatandaþýn artýk
ilgisini çekmemekte ve bu tarzdan açýklamalar inandýrýcý
Çorum’un hava kirliliðinde birinci derece kirli iller
gelmemektedir.
listesinde yer aldýðýný hatýrlatan Çam, hava kirliliðini önlemek amacýyla bazý önerilerde bulundu;
Biz sorumlu ve aktif sivil toplum kuruluþu olarak bu
hava kirliliklerinin yaþanmasý önünde kalitesiz yakýtýn
“Hava kirliliði bilinçli olan her bireyin bildiði gibi, elkullanýlmasý, ilgili kurumlarca ilgili kuruluþlardan alýnan
bette ki sadece havadaki görüþ mesafesini kýsýtlamakla
yakýt numunelerinin yakýt numunesi alýnan kuruluþ ile akkalmamakta, özellikle alt ve üst solunum yollarýna iliþkin
redite analiz laboratuarlarý arasýnda "numune analiz bedeçok ciddi akut veya kronik etki meydana getirmektedir.
li" kýstasýnda özellikle Ýlimizde hava kirletici parametrelerinde yüksek oranda partikül madde ve yüksek oranda küAnayasamýzýn 56 ncý maddesi gereði "Herkes, saðlýkkürtlü bileþik yüzdesinin görülmesinin kömürlerde yýkalý ve dengeli bir çevrede yaþama hakkýna sahiptir" ve
manýn yeterli olmadýðý ve bunun yerinde ve yeterli denetHayati Çam
"Çevreyi geliþtirmek, çevre saðlýðýný korumak ve çevre
lenemediði izlenimi doðurmaktadýr. Buna en güzel örnek 13
kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaþlarýn ödevidir".
Kasým 2014 Perþembe gece hava kirliliði yoðun bir þekilde gözlenmiþBu kanun altýnda özellikle "Hava Kalitesi Deðerlendirme ve Yönetimi
tir. Hava kirliði üzerinde yeterli çalýþma yapýlmamasý durumunda kaYönetmeliði" ile "Isýnmadan Kaynaklanan Hava Kirliliðinin Kontrolü
muoyu oluþturmak ve farkýndalýk oluþturmak amacýyla derneðimizce
Yönetmeliði" kapsamýnda gerekli çalýþmalarýn titizlikle yapýlmasý bölmaske daðýtýmý yapýlacaktýr.
gede yaþayan öncelikle insan saðlýðýný ve yaþam kalitesini, sonrasýnda
Tüm bu olumsuzluklara karþýn sivil toplum kuruluþumuzca çözüm
diðer canlýlarýn yaþamý (hayvan hastalýklarý ve hava kirliliðine baðlý bitönerimiz, demokratik ve þeffaf yönetimin gereði olan eþitlik, tarafsýzlýk
ki stresi sendromu) üzerinde büyük bir öneme sahiptir. Tüm bunlar ekove açýklýk ilkelerine uygun olarak vatandaþlarýn bilgi edinme hakkýný
lojik döngü olarak birincil seviyede insan yaþam kalitesini ve saðlýðýný
kullanmalarýna iliþkin, halkýn sirkülasyonunun çok olduðu ve görünürolumsuz olarak etkilemektedir.
lüðü etkin olan bir yere günlük olarak dijital veri tabanlý bir hava kirliliði bilgi elektronik levhasýnýn koyulmasý, hem þeffaflýk açýsýndan hem
Vatandaþýn saðlýklý ve kaliteli bir yaþam sürdürme isteðine mütedemokratik olarak hem de farkýndalýk olarak somut ve sürekli bir etki
akip ilgili kurum ve kuruluþlara dile getirdikleri haklý serzeniþlerine karbýrakacaktýr.” (Haber Merkezi)
þýn sýklýkla duymaya alýþtýðýmýz "… þu dönem içerisinde þu konu ile il-
Ahmetoðlan’ýn sorunlarýný dinlediler
Ç
orum Ýl Genel
Meclisi, Merkez
Ahmetoðlan köyünü
ziyaret ederek
incelemelerde bulundu ve
köy halkýnýn sorunlarýný
dinledi. Ziyaret esnasýnda
bir çalýþma gezisi için
köye gelen Milletvekili
Av. Tufan Köse ile de
görüþüldü.
Ziyarette Ýl Genel
Meclis Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya, Ýl Özel
Ýdaresi Genel Sekreteri
Ömer Arslan, Ýl Özel
Ýdaresi Genel Sekreter
Yardýmcýsý Ünal
Demiray, Ýl Genel Meclis
Üyeleri, Ýl Özel Ýdaresi
Su ve Kanal Hizmetleri
Müdürü Osman Duman,
Ýl Özel Ýdaresi Yol ve
Ulaþým Hizmetleri
Müdürü Recep Çýplak
yer aldý.
Ziyarette Merkez
Ahmetoðlan Köyü
Muhtarý Mehmet Anbar
ve köy halký ile
görüþüldü. Köyün ve
köyde yaþayan
vatandaþlarýn sorunlarý
dinlenildi. Köyün içme
suyu ve kanalizasyon alt
yapýsý çalýþmalarýyla ilgili
olarak
deðerlendirmelerde
bulunuldu. (Haber
Merkezi)
Çorum Ýl Genel Meclisi, Merkez Ahmetoðlan köyünü ziyaret
ederek incelemelerde bulundu ve köy halkýnýn sorunlarýný dinledi.
Zorlu Samsun Oto Show Fuarý’na katýldý
O
DD Otomotiv
Distribütörleri
Derneði ve SOYS
Samsun Otomotiv
Yetkili Satýcýlarý
Derneði'nin
iþbirliðiyle, 18-23
Kasým tarihleri
arasýnda TÜYAP
Samsun Fuar ve
Kongre Merkezi'nde
düzenlenen Oto Show
Fuarý'na Zorlu Oto
Dizayn damga vurdu.
Sanayi Sitesi'nde
faaliyet gösteren ve
dizayn ettiði her
marka ve model
araçlarla sektörün
öncü firmalarý arasýna
giren Zorlu Oto
Dizayn, Çorum'un
göðsünü kabartmaya
devam ediyor. Baþta
Arap ülkeleri olmak
üzere dünyanýn dört
bir yanýnda getirilen
araçlara dizayn yapan
Zorlu, Samsun'da
düzenlenen Oto Show
Fuarý'na da damga
Ülkü Ocaklarý Vakfý, ülkücü Dursun Özkuzu'nun
þehit ediliþinin yýldönümü nedeniyle bir mesaj yayýnladý.
Ülkücüler Dursun
Özkuzu’yu andý
Ü
lkü Ocaklarý Vakfý, ülkücü Dursun Özkuzu'nun þehit ediliþinin
yýldönümü nedeniyle bir mesaj yayýnladý.
Ýþte o açýklama;
Dursun Önkuzu… Türkiye'mizin yaðmur bölgesi Karadeniz'in küçük ve þirin memleketi Tokat'ýn Zile
ilçesinde dünyaya gelmiþtir. Bir Türk
gibi yaþamýþ, bir Türk gibi dünyevi
hayatýný devam ettirmiþ ama insanlýktan bihaber insan adý verilen insan
müsvettelerinin uygun gördüðü þekilde þehadet þerbetini içmiþtir. Þerbet
evet þerbet ama kýzýlcýk þerbeti… 3
gün boyunca iþkence görür, ciðerlerine hava basýlýr, ölmeyince 4. kattan
aþaðý atýlýr.
Rahmetli Önkuzu daha ortaokul
sýralarýndayken ülkücü hareketin ön
saflarýnda yer aldý. Ýlk baþlarda Ülkü
Ocaklarý Derneði'ne gidiyordu. Küçücük bir gruptular ama zamanla bir çýð
gibi büyüdüler ve çoðaldýlar. Ailesinden özellikle babasýndan çok kez ikaz
almasýna raðmen O, ülkücü hareketi
hiçbir zaman býrakmamýþ, vatan ve
millet sevgisini yitirmemiþti. O, ülkücü çocuklarý yetiþtirmek, geliþtirmek,
milli ve manevi deðerlerimizi kaybetmemeleri için çalýþmalar yapmaya,
seminerler vermeye özen gösterirdi.
Mahcup, utangaç ve az konuþan kimliði ile tanýnýrdý. Okumayý çok severdi. Bir kütüphane yapmak, bunu ülkücü gençlerin hizmetine sunmak en büyük isteklerinden biriydi. Judo öðrenmiþti ve sýk sýk antrenman yapardý.
Dini hayatýna çok büyük önem verir,
namazlarýný düzenli olarak kýlmaya
özen gösterirdi. Dini açýdan en büyük
destekçisi Müftü Ali Efendi idi. Sýk
sýk bir araya gelerek dini konularda
konuþurlardý.
Üniversite hayatýna ise Ýstanbul
Yýldýz Teknik Üniversitesinde baþlamýþ, kayýt yaptýrmýþ ama komünistlerin yoðun baskýsý nedeniyle kaydýný
Ankara Erkek Teknik Yüksek Öðretmen Okuluna aldýrmýþtýr. Fakat kader
iþte, nereye gidersen git seni elbet bulacaktýr.
Ve tarih 22 Kasým 1970
Ülkücü Dursun Önkuzu 4. katta
sýkýþtýrýlmýþ, insanlýk dýþý davranýþlara
maruz kalmýþtýr. 3 gün boyunca aç,
susuz kalmýþ ve iþkence görmüþtür.
Ve en sonunda ciðerlerine hava basýlmýþ, ölmemiþ, bu kez de 4. Kattan
Akýncýlar Ýsrail’in
sitelerini çökertti
A
Dinçer Zorlu
vurdu.
TÜYAP Samsun
Fuar ve Kongre
Merkezi'nde 18-23
Kasým tarihleri
arasýnda düzenlenen
Oto Show Fuarý'na
katýlan Zorlu, fuarda
en çok ilgi gören
firmalardan biri oldu.
Otomotiv sektörünün
lider firmalarýndan
Mercedes, BMW,
Audi, Volkswagen
gibi devlerin yer aldýðý
fuarda boy gösteren
Zorlu, büyük ilgi
gören fuara
TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen
Oto Show Fuarý'na Zorlu Oto Dizayn damga vurdu.
Çorum'dan katýlan tek
firma olmasýnýn yaný
sýra oto dizayn
sektöründe katýlým
saðlayan tek firma
oldu. Zorlu'nun
standýný ziyaret
edenlerle Zorlu Oto
Dizayn Genel Müdürü
Dinçer Zorlu da
yakýndan ilgilendi.
Firma ve araç
dizaynlarýyla ilgili
ziyaretçilere bilgi
veren Zorlu, birebir
görüþmelerde de iþ
baðlantýlarý da yaptý.
Fuardaki ilginin
kendilerini mutlu
ettiðini belirten Zorlu,
"Dev otomobil
markalarýnýn arasýnda
yer almaktan öte
Zorlu Oto'ya
gösterilen ilgi bizleri
memnun etti.
Standýmýzý ziyaret
edenler dizayn
ettiðimiz araçlarý
yakýndan inceledi ve
detaylý bilgi aldýlar.
Fuarda yeni iþ
baðlantýlarý da yaptýk"
diye konuþtu.
Zorlu, 26 - 30
Kasým tarihleri
arasýnda Ýstanbul'da
düzenlenecek 15.
MÜSÝAD Uluslararasý
Fuarý ve 18.
Uluslararasý Ýþ
Forumu'na da
katýlacaklarýný
kaydetti. (Haber
Merkezi)
aþaðý atýlmýþtýr.
Selahattin Ulubaþ'ýn diliyle Dursun Önkuzu'nun þahadeti:
1970 yýlý ülkücü hareketin en zor
dönemlerindendi. Hareket günden güne geliþiyor bunu gören kýzýllar ise
saldýrýlarýný arttýrýyordu. Ýþte Dursun'da bu dönemlerde Ankara Teknik
Yüksek Öðretmen Okulunda okumaktadýr. Saldýrýlarýn artmasý sonucu
bir ara Zile'ye gelmiþ ama duramayarak ertesi gün Ankara'ya dönmüþtür.
23 Kasým günü Dursun'un þahadet haberinin ilçeye gelmesiyle yýkýldýk. Dursun, komünistlerin okulu iþgal etmesi üzerine 2 arkadaþýyla birlikte rehin alýnmýþ aç ve susuz kalmýþtýr. 3 gün boyunca gördüðü iþkence
sonunda ciðerlerine hava basýlmak suretiyle öldürülmek istenmiþ ama ölmemiþtir. Artýk öldürmenin çaresini 4.
kattan aþaðý atmakta bulan komünistler rahmetli Dursun Önkuzu'yu 4. kattan aþaðý atmýþlardýr. Þahadetin ardýndan cenazenin baþýnda nöbet tutan ülkücüler tutuklanýrken kýzýllara ses çýkarýlmamýþtýr. Ayrýca þahadet haberine basýn kuruluþlarý da önemli derecede ilgi göstermiþlerdir. Ülkücü kuruluþlar hem komünist devlet düþmanlarýnýn hem de polisin akýl almaz tutumunu bildiri ve protesto gösterileriyle
kýnamýþlardýr.
Olayýn acýsýný ve büyüklüðünü
rahmetli Dursun Önkuzu'nun babasý
Abdullah Önkuzu'nun o günlerde
devrin yöneticilerine çektiði telgraf
özetlemektedir.
"Oðlum Türk milliyetçisiydi,
ama bunun karþýlýðýnda ihanet gördü.
Polis, oðlumun cenazesini Gülveren
civarýnda kaçýrmýþ, üstelik bunu bomba kullanarak yapmýþtýr. Arkadaþlarý
onu son yolculuðuna taþýrken bu engellenmiþtir. Oðlumu son kez koklatmadýlar bana, oðlumun naþýný istiyor,
katillerinin de bir an önce bulunmasýný istiyorum"
Kelimelerin kifayetsiz kaldýðý
bir noktada söylenecek ne var bir
ayet, bir þiirden baþka;
"Ýnna Lillahi Ve Ýnna Ýleyhi Raci'un"
Kuzular koç olacak
Toy, düðün, göç olacak
Bu yýl ki kuzularýn (Haber Merkezi)
kýncýlar Hacker
Grubu, Ýsrail'in
Mescid-i Aksa'ya girerek tüm dünyada tepki
çekmesinin ardýndan
Ýsrail devletine ait birçok siteyi çökerttiði
bildirildi.
Geçtiðimiz haftalarda Ýsrail'in saldýrýlarýnda ileriye giderek
Mescid-i Aksa'ya baskýn yapmasý
görüntüleri sosyal medyayý ve tüm
Müslüman dünyasýný ayaða kaldýrmýþtý. Bu olaya Cyber-Warrior
Akýncýlar Hacker grubu sessiz kalmadý. Ýsrail askerlerinin 1967'den
bu yana ilk defa Aksa'nýn içine girerek ibadethaneyi tahrip etmesi ve
mihrabýný postallarýyla çiðneyip
Kuran-ý Kerim'lerin yerlere atýlmasý tüm Müslüman dünyasýnda þok
etkisi yaptý. Bu olaya farklý bir cepheden de protesto geldi.
Kendilerini 'Cyber-Warrior
Akýncýlar olarak tanýtan bir grup
Türk hacker, Ýsrail topraklarýnýn üçte birine tekabül eden Celile bölgesine ait devlet siteleri baþta olmak
üzere, TV, spor gazetesi, özel güvenlik, yazýlým ve 4G telekomünikasyon þirketinin aralarýnda bulunduðu yüzlerce siteyi çökertip bir de
sitelerin ana sayfasýna mesaj koy-
du.
Akýncýlar grubu
Ýngilizce ve Türkçe olarak sitelere yerleþtirdiði
mesajlarda; "Oluk oluk
kan aksa kurtulacak El
Aksa sýnýrýn arkasýndaki çocuklar, (onlarýn)
taþlarý roket gibidi.
Hayberi (hatýrla) Ey Siyonist!
Muhammed
(s.a.v.)in ordusu geri dönecek! Ýntifada ile.. Ýntifada ile! Biz Osmanlýyýz Biz Akýncýlarýz Biz Türkiyeyiz"
ifadelerine yer verdi.
Akýncýlar Grubu Twitter hesabýndan yaptýðý açýklamada ise, "Ýsrail Terör Örgütünün, Mescid-i Aksa'da Ezan-ý Þerife yaptýðý saygýsýzlýðý Akýncýlar olarak protesto ediyoruz. Ýsrail terör örgütüne ait devlet,
kuruluþ, þirket sitelerinde, ezan-ý
þerifi dinletmemizi nasip eden Allaha hamd olsun. Barbar devlet Ýsrail'in Filistinli Müslümanlarý katletmesi yetmemiþ gibi, bir de kutsal
deðerlerimize yaptýklarý saygýsýzlýk
cevapsýz kalmadý. Ýsrail'in bütün sitelerini hedefe koyduk. Barbar devlet Ýsrail istediði kadar güvenlik önlemlerini alsýn, biz Cyber Warrior
Akýncýlar olarak yine de saldýrýlarýmýza devam edeceðiz" denildi.
(Haber Merkezi)
SALI 25 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
7
‘Farklýlýðýmýzý demokrasiye borçluyuz’
A
nkara Üniversitesi Ýlahisýn þu anda devlet Türkiyat Fakültesi Ýslam Mezye'de resmen akýl düþmanlýhepleri Tarihi Ana Bilim Dalý
ðý, bilim düþmanlýðý yapýBaþkaný Çorum Ýlahiyat Fayor. Bu çok açýk, yani kimse
kültesi eski Dekaný Prof. Dr.
kusura bakmasýn. Hiç uzakHasan Onat, "Her gün burnulara gitmeyin açýn TRT'deki
muzun dibinde onlarca insan
dini programlarýna bakýn.
ölüyor. Eðer Türkiye diðer ÝsBaþka bir hiçbir þey söylelam ülkelerinden farklýysa,
miyorum size. Açýn bakýn.
biz bunu beðenmediðimiz, þu
ya da Ramazan'daki proganda hoþumuza gitmeyen
ramlardan hatýrlayýn. AdaCumhuriyete ve demokrasiye
mýn birisi çýkýyor diyor ki
borçluyuz. Kör topal da olsa
'Efendim kitap okuyup da ne
da laikliðe borçluyuz" dedi.
yapacaksýnýz? Gidin sohbet
dinleyin. Kitap sizin kafanýTürk Ocaðý tarafýndan
zý karýþtýrýr' diyor. Yani kuEskiþehir'de
düzenlenen
sura bakmayýn da olmayan
'IÞID kurgu mu? gerçek mi?'
kafa karýþmaz. "
Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyesi
konulu panel Yunus Emre
Kültür ve Sanat Merkezi'nde
GENÇ KIZLAR
Prof.Dr. Hilmi Demir, Eskiþehir’dezdüzenlenen panelde konuþtu.
yapýldý. Ankara Üniversitesi
SEKS KÖLESÝ OLMAÝlahiyat Fakültesi öðretim üyesi Prof. Dr. Recep Kýlýç'ýn yönettiði paneYA GÝDÝYOR
le konuþmacý olarak ayný fakültenin öðretim üyeleri Prof. Dr. Hasan
Prof. Dr. Prof. Dr. Hasan Onat, resmi rakamlara göre Türkiye'den
Onat, Prof. Dr. Cemal Tosun ile Çorum Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fa3 bin kiþinin IÞÝD saflarýnda savaþmaya gittiðini ve bunlarýn arasýnda
kültesi öðretim üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir katýldý.
genç kýzlarýn da olduðunu söyledi. Prof. Dr. Onat, "Türkiye'den kalkýp
'TÜRKÝYE'YÝ TARÝKAT CENNETÝNE DÖNÜÞTÜR- da IÞÝD'in saflarýna savaþmaya giden insanlarýn sayýsý bundan üç ay önDÜK'
cesi devletin resmi rakamlarýna göre 3 bin civarýndaydý. Bir de kalkýp
giden genç kýzlarýmýz da var. Bunlar cihat nikahý altýnda gidip, oradaki
Prof. Dr. Hasan Onat konuþmasýnda, Müslümanlarýn son 2 yüzyýlbir takým sefillere seks kölesi olmaya gidiyorlar. ve din adýna gidiliyor"
dýr þiddet sarmalýnýn içine düþtüðünü belirterek konuþmasýný þöyle sürdedi.
dürdü:
"Her gün burnumuzun dibinde onlarca insan ölüyor. Suriye öyle,
Irak öyle, Pakistan öyle, Afganistan öyle. Pakistan çok fazla dikkat çekmez ama, mezhep çatýþmasýnýn en çok en yoðun yaþandýðý yerdir. Eðer
Türkiye, bu benim samimi kanaatimdir. Eðer Türkiye diðer Ýslam ülkelerinden farklýysa, evet biz bunu beðenmediðimiz, þu anda hoþumuza
gitmeyen Cumhuriyete ve demokrasiye borçluyuz, kör topal da olsa laikliðe borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken din sosyal bir realite
olarak görüldü. Tekke ve zaviyelerin kapatýlmasý o zamanki koþullarla
bana göre çok ileri bir adýmdý. Ama ne oldu? O ileri adým orada kaldý.
Bugün Türkiye'yi tarikat cennetine dönüþtürdük. Kimse kusura bakma-
'IÞÝD KALICI OLACAK'
Çorum Onkoloji Hastalýklarý Yardýmlaþma ve Savaþ Derneði (ONKO-SAV),
kanser hastalarýna yardým amacýyla kermes düzenledi.
ONKO-SAV'dan
yardým kermesi
MURAT ÇETÝN
Ç
orum Onkoloji Hastalýklarý Yardýmlaþma ve Savaþ Derneði (ONKO-SAV), kanser hastalarýna yardým
amacýyla kermes düzenledi.
Bugün, Gazi Caddesi Vergi Dairesi yaný eski Cevher Pastanesi yerinde açýlan kermese Göðüs Hastalýklarý
Hastanesi Baþhekimi Uzm. Dr. Ayhaným Tümtürk, Dernek Baþkaný Olcay
Ünal, dernek üyeleri ile vatandaþlar
katýldý.
Dernek üyeleri ile gönüllülerin
görev aldýðý kermeste hamur iþi, kek,
pasta, kurabiye, gözleme gibi yiyecekler ile giyim malzemelerinin satýþý
yapýlýyor.
Kanser hastalarýna yardým amaçlý açýlan kermese tüm Çorumlular davet edildi.
Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyesi Prof.Dr. Hilmi
Demir de, IÞÝD'in Ortadoðu'da uzun süre yaþanan geliþmelerin sonucunda ortaya çýktýðýný söyledi. Prof. Dr. Demir þöyle konuþtu:
"IÞÝD bu haliyle geçici bir süreç deðil, benim öngörüm IÞÝD'in kalýcý olacaðý þeklinde. Nasýl Afganistan'da Taliban 1980'de bölgeye yerleþti, þu anda bir gerçek olarak duruyor ve büyük devletler Taliban ile
masaya oturuyorlar. Eðer Ortadoðu coðrafyasýndaki dini politik çekiþmeler ve buna iliþkin süreçler ciddi þekilde kontrol edilemezse, büyük
ihtimal IÞÝD ve IÞÝD'e baðlý örgütler de bölgede yerleþecekler ve uzun
süre bu coðrafyada istikrarsýzlýðýn ana kaynaðý olacaklar." (DHA)
Tuðlu referandum yapacak
Ç
ADLÝ VE SAÐLIK ÝÞLEMLER ÝÇÝN
ÇORUM'A GÝTMEK
ZORUNDA KALACAKLAR
Tuðlu köyünün
Sungurlu'dan ayrýlmasýnýn yanlýþ olduðunu ve
Tuðlu köyüne sahip çý-
Yaþlý adam evinde
ölü bulundu
Çorum’da yaþlý bir adam evinde ölü olarak bulundu.
Abdulkadir Þahiner
kýlmasý gerektiðini belirten Baþkan Þahiner,
“Tuðlu Köyü bütün resmi ve ticari iþlemlerini
ilçemizde yapmaktadýr.
Saðlýk ve adli iþlerini
Sungurlumuzda gören
Tuðlulu kardeþlerimiz,
eðer Uðurludað’a baðlanýrsa her bir iþlem için
Çorum’a gitmek durumunda kalacaktýr” diye
konuþtu.
TUÐLU'NUN
SUNGURLU'DAN
AYRILMASI YANLIÞ
Sungurlu’nun Tuðlu Köyü Uðurludað ilçesine
baðlanmak için 30 Kasým tarihinde referandum yapacak.
OLUR
Kaymakamlýk olarak, sivil toplum örgütleri ve belediye olarak
Tuðlu Köyü’nün Sungurlu'ya baðýnýn devam
etmesi için üzerimize
düþeni yapmamýz gerekmektedir diyen Baþkan Þahiner, “Tuðlu Köyü’nün tarýmsal ve ekonomik olarak ilçemize
olan girdilerinin korunmasý gerekmektedir. Zaten kan kaybeden ilçemizi ayakta tutmak hepimizin görevidir. Ýlçe
nüfusumuz sabit tutmak
ve artýrmak gayreti içinde olduðumuz bir zamanda, bir köyümüzün
ve yaklaþýk 500 kiþinin
ilçe nüfusumuzdan ayrýlmasý çok üzücüdür.
Kaymakamlýk, Belediye, iktidar, muhalefet,
diðer parti temsilcileri
ile sivil toplum örgütleri
olarak Tuðlu Köyü’nün
ilçemizden ayrýlmamasý
için elimizden geleni
yapmamýz gerekmektedir. Ýlçemizden deðil bir
köy bir çakýl taþýnýn ayrýlmasýna müsaade etmemeliyiz” ifadelerini
Aile hekimlerine geri ödemeler yapýldý
G
enel Saðlýk Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi’nden yapýlan açýklamada, sendikanýn giriþimleri ile aile hekimlerine geri ödemelerin yapýldýðý belirtildi.
Konuyla ilgili yapýlan açýklamada, “Toplu
sözleþme neticesinde
2014 yýlý itibariyle memur maaþlarýna ve tavan
ücrete uygulanan seyyanen zam, aile hekimlerinin Ocak ayý ödemelerine hatalý yansýtýlmýþtý.
Genel
Saðlýk-Ýþ
Sendikasý Çorum Ýl
Temsilcisi Dr. Selçuk
Önce tarafýndan 11 Þubat 2014 tarihinde tespit
edilmiþ olan hata, ülke
çapýnda Aile Hekimleri
Federasyonu vasýtasýyla
Çorum'da ise Çorum Tabip Odasý aracýlýðýyla
duyurulmuþtu. Ayrýca
temsilcimiz Dr. Selçuk
Önce, sosyal medya üzerinden dilekçe örnekleri
yayýnlanmýþ, tüm aile
hekimlerinin kurumlarýna dilekçeler vasýtasýyla
baþvurmalarýný istemiþti.
Nitekim Þubat ayý
sonrasý kurum tarafýndan
ödenen maaþlarda, Çorum ve diðer tüm illerde
çalýþan aile hekimlerinin
Dr. Selçuk Önce
maaþlarýndaki hata düzeltilmiþ fakat Ocak ayý
için eksik ve hatalý ödenen meblaðýn geriye
ödemesi gerçekleþtirilmemiþti.
Son kez Çorum Genel Saðlýk-Ýþ sendikasý
Çorum Ýl Temsilcisi olarak Dr. Selçuk Önce tarafýndan gerekli giriþimler yapýlmýþ, 24 Kasým
itibariyle Ocak ayýnda
yapýlan eksik ödemeler
ülke çapýnda aile hekimlerinin maaþ hesaplarýna
yatýrýlmasý saðlanmýþtýr.
Hata neydi? Ýlk
1000 puan için verilen
sabit ödemeye seyyanen
zam uygulanmýþ, 1000
puan sonrasýndaki her
bir puan için belirlenen
deðiþken katsayýya ise
artýþ uygulanmamýþtý.
Oysa, hem ilk 1000 puan
için hem de 1000 puan
sonrasýndaki her bir puan için belirlenen deðiþken katsayýya, tavan ücretinde yapýlan artýþ oranýnda zam verilmesi ücret yönetmeliðinde belirtilmiþtir.
30.12.2010 tarihinde yayýnlanan ‘Aile Hekimliði
Uygulamasý
Kapsamýnda Saðlýk Bakanlýðýnca Çalýþtýrýlan
Personele
Yapýlacak
Ödemeler Ýle Sözleþme
Usul Ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik’in 23.
Maddesinde ‘16 ncý
maddenin birinci fýkrasýnýn (a) bendinin ikinci
paragrafýnda ve 19 uncu
maddenin birinci fýkrasýnýn (a) bendinin ikinci
paragrafýnda yer alan
Türk Lirasý tutarlar ve
deðiþken katsayýlar ile
Ek (3)’te yer alan aile
hekimi ve aile saðlýðý
elemanýna ödenecek tutarlar tavan ücrette yapýlan artýþ oranýnda artýrýlýr” þeklinde hüküm altýna alýnmýþtýr.” denildi.
(Haber Merkezi)
Ç
orum’da yaþlý bir adam evinde
ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler
Mahallesi'nde
yaþayan
M.S.(85)'nin evde hareketsiz þekilde
yattýðýný gören yakýnlarý polis ve saðlýk ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen saðlýk ekiple-
Duvar üzerine yýkýldý
B
ahçelievler Mahallesi’nde üzerine bahçe duvarý yýkýlan kiþi yaralandý.
Citroen
Hayallerinizdeki
almanýn tam zamaný.
15.000
TL’ye
15 ay
0 faiz
ri yaptýklarý ilk incelemede M.S.’nin
hayatýný kaybettiði belirlendi. Cumhuriyet savcýsýnýn olay yerinde yaptýðý incelemenin ardýndan yaþlý adamýn
cenazesi Hitit Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi morguna kaldýrýldý.
Olayla ilgili soruþturma sürüyor.(ÝHA)
’i
Deðerli
Sinan T. isimli genç, evinin bahçe duvarýna yýkarken, duvar üzerine
geldi. Kazayý ucuz atlatan genç hastaneye kaldýrýldý. (Haber Merkezi)
0,89
48 ay
vade
faiz oranýyla
müþterilerimizi
ÞAHÝN
OTOMOTÝV
’e
bekliyoruz.
(Ç.HAK:3318)
orum’un Sungurlu
ilçesine baðlý Tuðlu
Köyü’nün Sungurlu’dan
ayrýlýp, Uðurludað ilçesine baðlanmak için 30
Kasým tarihinde referandum yapacaðý öðrenildi.
Bu konuda duyumlarý olduðunu ifad
eden Sungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir Þahiner, "Belde iken köye
dönüþtürülen Tuðlu Köyünün
Uðurludað’a
baðlanmasý için referandum yapacaðý bilgisine
ulaþtýk. Bu durumun ilçemiz açýsýndan olumsuz bir durum oluþturmaktadýr” dedi.
8
www.corumhakimiyet.net
SALI 25 KASIM 2014
Kýrmýzý Kitap’ta ‘cemaat’ olmayacak
S
Meclis’te sahte
MÝT belgeli 5 kiþi
yakalandý
T
BMM’de “casus” operasyonu...
Sahte MÝT belgeleriyle Meclis’te dolaþýp vekilleri ziyaret eden
biri kadýn 5 kiþi, gözaltýna alýndý.
Ýlk etapta “dolandýrýcýlýk” deðerlendirmesi yapan polis, daha
sonra soruþturmayý geniþletti. Yasadýþý örgütler ve yabancý istihbarat
örgütleriyle baðlantý olup olmadýðý
araþtýrýlýyor
Þýk giyimli biri kadýn 5 kiþi,
geçen hafta Meclis’e giderek aldýklarý ziyaretçi kartlarýyla içeri girdi.
Ancak bu kiþiler Meclis kampusuna
girerken býraktýklarý kimlikleri almadý, ziyaretçi kartýný da iade etmedi. 5 kimlik, 5 gün boyunca Meclis’te kaldý. Durumdan þüphelenen
Meclis Polisi, 5 gün sonra yeniden
Meclis’e gelen ve kimliklerini istemeden, daha önce aldýklarý ziyaretçi
kartlarýyla giriþ yapan 5 kiþiyi uzaktan takibe aldý. Kampus içindeki
tüm hareketleri izlenen þýk giyimli 5
kiþi milletvekilleriyle görüþünce polis, bu kiþilerin “dolandýrýcý” olduðundan þüphelendi, kimlik sordu.
Çantalarýndan birtakým MÝT
belgeleri çýkaran ve “MÝT elemanýyýz, Meclis’te görevliyiz” diyen 5
kiþi için MÝT ile temasa geçildi. Ancak belgelerin sahte olduðu ortaya
çýktý. MÝT, bu kiþilerin kendi elemanlarý olmadýðýný bildirdi. Bu aþamadan sonra Asayiþ Polisi ve savcýlýk devreye girdi. 5 kiþinin sorgusu
yapýldý. E.K., A.Ý., H.Ý. Ö.B ve C.D.
hakkýnda dolandýrýcýlýk ve sahte belge düzenlemek suçlarýndan soruþturma baþlatýldý.
Bu kiþilerin, “Milletvekilinin
adamýyýz, sizi iþe yerleþtireceðiz”
diyerek vatandaþlarý dolandýrdýklarý;
vekil ziyaretlerini de “dolandýrýcýlýk” kapsamýnda “kendilerini vekil
ile yakýnmýþ gibi göstermek” için
yaptýklarý belirlendi.
Soruþturma çerçevesinde çetenin, kimleri nasýl dolandýrdýðý gibi
sorulara yanýt aranýrken, 5 kiþinin
baþka bir amacý olup olmadýðý, yabancý istihbarat örgütleriyle iliþkide
olup olmadýklarý da araþtýrýlýyor.(HT
GAZETE)
karýldý, yeni tanýmlamalar getirildi. Bundan
geriye dönüþ asla olmayacaktýr. Ancak ‘paralel yapý’ tehdidinin de bir þekilde belgede yer
almasý gerekir.” 2010’da kitap, geçmiþteki gibi, “düþman” tanýmlamalarýndan çok bir “vizyon ve strateji” belgesi olarak yazýldý; kurumlara çeþitli görevler yüklenirken çerçeve çizilerek kurumlarýn kendi eylem planlarýný yazmalarýna olanak tanýndý.
on dönemin en çok merak edilen konularýnýn baþýnda paralel yapýyla mücadelenin
nasýl sürdürüleceði, MGSB'de ne þekilde yer
alacaðý geliyor.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan’ýn, “Bu can bu bedende oldukça mücadele devam edecek” dediði ‘paralel yapý’ konusunda beklendiði gibi Erdoðan’ýn baþkanlýk
ettiði ilk Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK)
karar alýndý ve çalýþmalar baþlatýldý. MGK’da
ele alýnan konu, bir ‘öngörüþme’ niteliðindeydi; bu karardan sonra çalýþmalar süratle baþlatýldý. Taslak çalýþma 1 ay içinde tamamlanacak.
Peki ilgili birimlerin üzerinde çalýþtýðý
düzenleme nasýl olacak, kaygýlar nasýl giderilecek? Ýþte detaylar:
‘PARALEL YAPI’NIN TARÝFÝ
YAPILACAK
MGSB’de ‘paralel yapý’ tehdidine iliþkin, “Kamu imkânlarýný kullanarak, kadrolaþarak, devletin içinde örgütlenen; dýþ baðlantýlarla, hukuk dýþý giriþimlerle, iletiþim sistemi
üzerinden casusluk faaliyetlerinde bulunarak
hükümeti yýkmaya, devlet mekanizmasýný ele
geçirmeye yönelik yapýlara karþý tüm kurumlar topyekûn mücadele eder...” gibi bir tanýmlama yapýlacak.
ASLINDA MAVÝ VE 23 SAYFA
Giriþ niteliðinde birkaç bilgi: “Devletin
milli güvenlik siyasetinin anayasasý olarak kabul edilen ve ‘Kýrmýzý Kitap’ olarak bilinen
Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB) aslýnda kýrmýzý deðil, mavi. 2010’da yapýlan deðiþiklikten sonra sayfa sayýsý 42’den 23’e düþtü. Genel ifadelerin ve tehdit tanýmlamalarýnýn
yer aldýðý kitap, ulusal güvenliðin ‘anayasasý’
olarak kabul edilirse; altýnda, kurumlara uygulamalarý için görevler veren yasa olarak nitelendirilebilecek 3 adet strateji belgesi yer
alýyor: “Ýç Güvenlik Strateji Belgesi, Dýþ Güvenlik Strateji Belgesi, Askeri Güvenlik Strateji Belgesi.”
‘GERÝYE DÖNÜÞ OLMAYACAK’
2010’daki deðiþiklikle MGSB’de çok
ciddi bir zihniyet dönüþümü yapýlmýþ, “irtica”
gibi soyut kavramlar, “tarikatlar”, “cemaatler”
tehdit olarak sayýlmamýþtý. Son kararla eskiye
dönüleceði ve yine “soyut tehdit tanýmlamalarýnýn yapýlacaðý” gibi kaygýlar oluþtu. Ancak
çalýþmalarda bu hassasiyetin korunduðu ifade
edildi.
2010’daki belgeyi hazýrlayanlar arasýnda
yer alan bir isim þunlarý söyledi: “Biz, son
MGSB’de bir zihniyet deðiþikliði yaptýk. Soyut kavramlar, tanýmlanmasý güç tehditler çý-
DETAYLAR STRATEJÝ BELGELERÝNDE
MGSB’de Türkiye’nin ulusal güvenliðini tehdit eden yapýlanmalar ve faaliyetler genel olarak yazýldýktan sonra yenilenecek Ýç
Güvenlik Strateji Belgesi, Dýþ Güvenlik Strateji Belgesi ve Askeri Güvenlik Strateji Belgesi’nde mücadelenin detaylarý yer alacak. Strateji belgelerinde, orduya sýzmalar, kumpas giriþimleri, çeþitli metotlarla itibarsýzlaþtýrma,
bazý kadrolarýn tasfiyesi gibi giriþimlere yönelik adýmlar bulunacak. Çeþitli gruplarýn kadrolaþma hareketlerine yönelik atýlacak adýmlar yer alacak.(Habertürk)
Yapýlandýrma fýrsatý için son 1 hafta
V
ergi ve trafik para cezasý borçlarýnda torba
yasa ile getirilen yapýlandýrma fýrsatýndan
yararlanmak için son haftaya girildi.Borçlarýný,
faiz yükünden kurtularak peþin ya da taksitle
ödemek isteyenlerin baþvuru süresini kaçýrmamasý gerekiyor. Motorlu Taþýtlar Vergisi, Emlak
Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ile trafik cezasý
borçlarýna yapýlandýrma için baþvuru süresi 1
Aralýk'ta doluyor. 1 Aralýk günü mesai bitimine
kadar baþvurmayanlar, fýrsatý kaçýracak.
baðlý bulunulan vergi dairesine þahsen ya da
posta yoluyla baþvurulabiliyor. Emlak Vergisi ve
Çevre Temizlik Vergisi borçlarý için ise baþvuru
adresi belediyeler... Yetkililer, borçlularýn yapýlandýrma fýrsatýndan yararlanmak isteyenlerin
baþvurularýný son güne býrakmamalarýný öneriyor. Vergi ve trafik para cezasý borcunu yapýlandýrmak için baþvuranlar, peþin, ya da 6, 9, 12, 18
eþit taksitte ödeme seçeneklerinden birini seçecek. Taksit ödemeleri 2 ayda bir yapýlacak.
Motorlu Taþýtlar Vergisi ve trafik para cezasý borçlarý için Gelir Ýdaresi'nin internet adresi
www.gib.gov.tr üzerinden internet aracýlýðýyla,
6 taksitte 12 ayda yapýlacak ödemelerde
1.05, 9 taksitte 18 ayda yapýlacak ödemelerde
1.07, 12 taksitte 24 ayda yapýlacak ödemelerde
NASIL BAÞVURULACAK?
36 AY VADE
1.10, 18 taksitte 36 ayda yapýlacak ödemelerde
ise 1.15 katsayýsý esas alýnacak. Peþin ödeme
için de taksitli ödemelerde ilk taksitin yatýrýlmasý için de son tarih 31 Aralýk.
294 BÝN KÝÞÝ YAPILANDIRDI
Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn 2015 yýlý
bütçe sunumunda, öðrenim katký kredileriyle ilgili rakamlara yer verildi. 11 yýlda tahsil edilen
öðrenim katký kredisi miktarý 6 milyar 148 milyon lirayý buldu. Takibe alýnmýþ öðrenim veya
katký kredisi borçlarý, ilgili kanunlar kapsamýnda
yeniden yapýlandýrýlýrken, bu haktan 294 bin 174
kiþi yararlandý.(Haber7)
TEOG Sýnavý Öncesi Son Uyarýlar...
Y
aklaþan TEOG Sýnavý öncesi siz deðerli velilerimize ve öðrencilerimize bazý þeyleri hatýrlatma ve bazý konularda uyarý da bulunma ihtiyacý hissettim.
Deðerli Veliler;
Büyük özverilerle yetiþtirdiðimiz çocuklarýmýzýn, kaliteli bir Liseye
(Anadolu veya Fen Lisesi) yerleþebilmesi için sene baþýndan beri hep birlikte mücadale veriyoruz.
Bu yýlda, biz Analiz Dergisi Dershaneleri olarak çocuklarýmýzý 2014
TEOG sýnavýna en iyi þekilde hazýrladýk. Konularýn iþlenmesi, öðrencilere yeterli sayýda ve uygun nitelikte soru çözdürülüp pratik yaptýrýlmasý,
anlamakta güçlük çektikleri konularýn tekrarý yanýnda tabii ki çocuklarýmýzýn sýnava psikolojik yönden hazýrlanmalarýna da büyük önem verdik.
Yaptýðýmýz, TEOG Deneme Sýnavlarý ile de tecrübelerini artýrdýk, bilgilerini doðru aktarmalarýný öðrettik.
Çocuklarýmýz ayrýca, ergenliði de yoðun biçimde yaþýyor ve bu durumun getirdiði bir takým sýkýntýlarla da mücadele ediyorlar. Vücutlarýnda
ve metabolizmalarýnda oldukça hýzlý deðiþimler oluyor. Ýlgi alanlarý deðiþiyor. Saçýnýn teline, giysisinin rengine ve hatta karþý cinse ilgileri artýyor.
Önümüzdeki bu süreçte, çocuðunuzu özellikle bu konuda da takip edip
onunla ilgileniniz.
Bunun yaný sýra çocuklarýmýzýn yorgunluklarý, stresleri ve panikleri
bu dönemde en yüksek düzeyde seyretmektedir. Sizlerden öncelikle istediðimiz, kendi gerginliðinizi, stresinizi ve paniðinizi çocuðunuza yansýtmayýnýz. Siz ne kadar sakin ve serinkanlý olursanýz çocuðunuz da o düzeyde iyi sonuçlar alacaktýr. Özellikle, varsa, aile içi çekiþmelerinizi ve problemlerinizi bu dönemde onlara kesinlikle hissettirmeyiniz. Ev ortamýnýn
mümkün olduðunca sakin olmasýna (akraba, misafir, vs görüþmelerinizi
erteleyiniz) ve çalýþma odasýnýn uygun olmasýna dikkat ediniz.
Çocuklarýmýzýn bir çoðunun bu günlerde her zamankinden daha hassas, daha alýngan ve daha kýrýlgan olduklarýnýn zaten pek çok velimiz farkýndadýrlar. Bu çok normaldir ve stres unsuru olan her durum, bireylerin
gündelik yaþamlarýnda daha hassas ve kýrýlgan olmalarýna neden olur. TEOG sýnavý ise çocuklarýmýz üzerinde tabii ki büyük bir stres unsurudur. Bu
yüzden çocuklarýnýzýn daha alýngan, toleranslarýnýn daha zayýf olmasýný
normal karþýlamalýsýnýz.
Bize ve size düþen görev, bu hassas süreçte çok dengeli olmak ve çocuklara gereðinden fazla hoþgörülü ve yumuþak davranmaktan kaçýnmaktýr. Bu davranýþ biçimi, onlarýn, "evet gerçekten çok kötü bir durumla karþý karþýyayým ki bana bu derece hoþgörülü davranýlýyor" diye düþünmesine neden oluyor. Olabildiðince normal, her zamanki davranýþlarýmýzý sürdürmeliyiz. Çünkü, çocuklarýmýzýn ihtiyacý olan þey, mümkün olduðunca
normal bir iþ yaptýklarýna inanmalarýdýr. Sýnavý gözünüzde büyütmeyin ki
onlarýn da büyütmesine engel olabilesiniz. Ayný biçimde sýnavý hiç önemsemiyormuþ gibi de davranmayýnýz. Onun her zaman yanýnda olduðunuzu, onunla ilgilendiðinizi ona hissettirmelisiniz. Onlara bu günlerde ev içi
artý sorumluluklar, artý görevler vermeyiniz. Þu günlerde onlarýn en büyük
sorumluluðu, derslerine yeterince zaman ayýrmalarýdýr.
Sýnav Takvimi :
Öðrencilerimiz;
* 26 Kasým Çarþamba 09.00'da Türkçe, 10.30'da Matematik,
12.00'da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sýnava girecekler.
* 27 Kasým Perþembe 09.00'da Fen ve Teknoloji, 10.30'da Ýnkýlap
Tarihi ve Atatürkçülük, 12.00'da da Ýngilizceden sýnava girecekler.
* Sýnavlarda 20 soru sorulacak ve 40 dakika süre verilecek. Sýnav
süresinin uzun olmasý ve ünitelerin de az olmasý, öðrenciler için büyük bir
avantajdýr.
* Bu sýnavlarda, yanlýþlar doðrularý götürmeyecek, bu nedenle öðrencilerin sorularý boþ býrakmasýna gerek kalmayacaktýr.
TEOG adaylarýna sýnavdan birkaç gün önce önerilerimiz:
* Sizi yaralayacak ve sakatlanmanýza neden olacak fiziksel aktivitelere ara verin. Sýnav haftasýna kadar yapmayýn. (futbol, basketbol…)
* Sýnav gününe kadar, ders çalýþmaya devam edin. Sýnav öncesi günün akþamý dinlenin, kendinizi bu günde fiziksel ve zihinsel olarak zorlamayýn. Akþam da her zaman hangi saatte yatýyorsanýz yine o saatte yatmaya dikkat edin.
* Kendinizi rahat hissedebileceðiniz, moralinizi yüksek tutacak ortamlarda bulunun.
* Doktorunuzun önermediði hiçbir ilaç kullanmayýnýz.
Sýnav Sabahý:
* Sýnav sabahý, en geç 07.30 gibi kalkýn ve sýnavda yanýnýzda götüreceklerinizi bir kez daha kontrol edin.
* Kahvaltýyý aþýrýya kaçmadan mutlaka yapýn.
* Sýnav sabahý kesinlikle yememeniz ve içmemeniz gerekenler ayran, yoðurt, kola, gazlý içecekler, sosis, sucuk, pastýrma ve yaðda kýzarmýþ
aðýr yiyeceklerdir.
* Alýþýk olmadýðýnýz besinleri tüketmeyin.
* En geç 08.30'da okulunuzda bulunun.
* Sýnavdan önce çok sývý tüketmeyin ki sýnav esnasýnda tuvalet ihtiyacýnýz olmasýn.
* Sýnýfýnýza geçmeden yani sýnava girmeden önce de tuvalet ihtiyacýnýzý mutlaka giderin.
Sýnav Aný:
* Cevap kaðýdýnýzýn size ait olup olmadýðýna bakýn. Optik formunuzdaki ad, soyad, fotoðraf, TC kimlik numarasý kýsýmlarýný kontrol edin.
Cevap kaðýdýnýzda bir yanlýþlýk var ise hemen sýnav görevlisine haber verin.
* Optik formunuzu imzalamayý unutmayýn ve kitapçýk türünüzü doðru iþaretlediðinizden emin olun.
* Soru kitapçýðýnýza adýnýzý - soyadýnýzý mutlaka yazýn.
* Sýnavda, daha önce deneme sýnavlarýnda, izlediðiniz yöntemin dýþýnda farklý bir tarz denemeyin.
* Sorulara ön yargýyla yaklaþmayýn. Sýnavda bilgi gerektirmeyen bir-
çok soru bulunduðunu göz önünde bulundurun. Çok çok kolay sorular da
olacaðýndan "Bu kadar kolay bir soruyu herhalde sormazlar." diye düþünmeyin. "Acaba benim göremediðim baþka bir þey mi var?" diyerek çok
kolay sorulara fazla zaman harcamayýn. Ayný dersin her sorusu ayný puaný
getirmektedir. Bu nedenle zor sorulara daha fazla zaman ayýrmayýn.
* Her sorunun bir tek cevabý olduðunu unutmayýn. Sorulara kendi
yorumunuzu katmayýn, sorularý esnetmeyin. Soruda sizden ne istendiðine
dikkat edin. Bir soruya takýlýp kalmayýn. Soruyla inatlaþmayýn ve bir soruya gereðinden fazla zaman harcamayýn.
* Soruyu dikkatli okuyun. Soru köklerindeki verilerin tümünü okuyun. Altý çizili, olumsuz ifadelere dikkat edin.
* Ýki seçeneðe indirgediðinizde mutlaka birini iþaretleyin. Sadece bir
seçenek elemiþseniz o soruyu boþ býrakýn. Ýlk okuduðunuzda doðru gelen
seçeneði iþaretleyin. Ýþaretlediðiniz sorulara geri döndüðünüzde, kesin bir
fikriniz yoksa cevabý deðiþtirmeyin. Seçeneklerin dengeli olduðunu unutmayýn. Ayný seçenekten arka arkaya üçten fazla iþaretlemiþseniz sorularý
ve cevaplarýnýzý bir kez daha kontrol edin.
* Cevaplarý, cevap kaðýdýna düzgün, doðru þekilde iþaretleyin. Toplu iþaretleme yapmayýn.
* Gözetmeninizin uyarýlarýný dikkatle dinleyin.
* Kendinize Güvenin
* Asla karamsar olmayýn.
* Sýnava baþlamadan önce aþýrý stres ve panik yapmayýn. Dönem boyunca düzenli çalýþtýðýnýzý, yeterli sayýda ve farklý soru tiplerinde soru çözdüðünüzü hatýrlayýn.
* Sýnav esnasýnda sorularý tam ve dikkatli þekilde okuyun.
* Doðru cevabý bulduðunuzu düþünseniz bile tüm þýklarý okuyun.
Sýnavda Kontrol ve Güç Senin Elinde :
* Sorularýn cevaplarýný soru kitapçýðýna da iþaretleyin ki bir kaydýrma yaptýðýnýzý fark ettiðinizde soru kitapçýðýna bakarak düzeltebilesiniz.
* özmeniz gereken ancak çözemediðiniz veya çözdüðünüz halde cevabýný bulamadýðýnýz sorular olduðunda, soruyu bir kez daha okuyup tekrar çözün. Sonucu yine bulamazsanýz daha fazla vakit kaybetmeden ''?''
koyup geçin. Vaktiniz kaldýðýnda bu sorulara bir kez daha bakarsýnýz.
* Deðerlendirmede yanlýþ cevap sayýsý, doðru cevap sayýsýný etkilemeyecektir. Bu nedenle, emin olmadýðýnýz ya da bilmediðiniz bir soruda
size en mantýklý gelen cevabý iþaretleyin.
* Cevaplarýnýzý ya teker teker ya da bir sayfa çözdükten sonra optik
kaðýdýnýza iþaretleyin. Ýþaretlemelerinizi kesinlikle sýnav sonuna býrakmayýn.
* Sýnav kitapçýðýnýzý ve optiðinizi sýnav görevlisine teslim ederken
yoklama listesine imza atmayý unutmayýn.
Moral ve Motivasyona Dikkat :
* Sýnav aralarýnda sýnav deðerlendirmesi yapmak adýna arkadaþlarýnýzla konuþmayýn. Unutmayýn ki diðer sýnavlar için moralinin ve motivasyonunun bozulmamasý gerekir. Molalarda bahçeye çýkýp temiz hava alýn.
* Çabaladýðýnýzý, yeterince emek verdiðinizi unutmayýn.
Son kez diyorum ki kendinize güvenin.
40 km'lik maraton yarýþýnda ipi göðüsleyenler son 100 metrede hâlâ
koþabilenlerdir. Sýnav sonuna kadar sýnav salonunda kalýn ve motivasyonunuzu kaybetmeden sýnav sonuna kadar mücadele edin. Unutmayýn, herkes harcadýðý emek doðrultusunda karþýlýðýný alacaktýr.
***
Tüm Öðretmenlerimizin Öðretmenler Gününü Kutluyorum.
Mustafa ÜZEL
Eðitimci
Analiz Dergisi Dershaneleri
Yönetim Kurulu Üyesi
www.corumhakimiyet.net
SALI 25 KASIM 2014
B
üyük Ýskender'in, hocasý Aristo'ya hitaben þu sözleri söylediði rivayet edilir:
"Babam beni gökten yere indirdi, hocam ise beni
yerden göðe çýkardý.".
Müthiþ bir cümledir bu! Eðitimin ve öðretmenin
insan ve toplum hayatýndaki önemini ifade eden müthiþ
bir söz! Ýnsan, biyolojik olarak varlýðýný önce Allah'a,
sonra da ailesine borçlu. Bu, somut olarak, bir dünyaya
iniþ, hayata gözlerini açma eylemidir. Ýþte öðretmen, bu
yeryüzüne indirilen somut varlýðý ele alarak, onu fizik
ve metafizik bilgilerle donatýp, tekrar ait olduðu "Varlýk"a, Allah'a yükselten kiþi… Yükselten, evet yükselten… Demek ki, eðitimin, topraða inen bu beþerî varlýðý, tekrar semaya, yüce olana 'yükseltme' gibi bir iþlevi
var, olmalý. Ama yükselmeyi sadece maddî ilerleme
olarak ele almamalý, yükselme ayný zamanda ruhî ve
ahlâkî geliþimi de içerir… O hâlde eðitimin iki iþlevi
var: Biri, insana nesnenin, yaþamanýn, barýnmanýn bilgisini öðretmek, ikincisi ruhu yüceltmek, iyiliði, ahlâký,
mutlu olmayý, sevmeyi, yaþamýn geçiciliðini; en önemlisi de "kendini öðretmek". O bakýmdan öðretmen, bir
ruh ustasý, bir þahsiyet heykeltýraþý, en sonunda da bilgi yükleyicisi... Ýþte bunlarla insanoðlunun ayaðý ve ruhu, topraktan yükseliyor… Bu yükseliþ medeniyettir,
teknolojidir, nesnelerin bilgisidir; ama ana hedef "Mutlak Hakikat"e ulaþmaktýr. Nitekim büyük þair ve düþünür Yunus Emre;
"Ýlim ilim bilmektir
Ýlim kendin bilmektir."
derken, bilimin, yani eðitimin ana amacýnýn "kendini bilmek" yani, "Rabbini bilmek" olduðuna iþaret
eder. Bizim eðitim felsefemizin temelinde de iþte bu
inanç vardý. Ancak yýllardan beri sürdürülen yanlýþ ve
taklitçi politikalar sonucu, eðitimin bu temel amacý
unutulmuþ görünüyor. Sadece unutulmuþ olsa iyi, materyalist bir eðitim anlayýþý ile yalnýzca nesnelerin bilgisi, nesnelere sahip olmak, daha kolay yaþamak, daha
çok kazanmak hedeflenir olmuþtur. Bu hedef sonucunda, kazanýrken hakka riayet etmemek, aþýrý rekabet
Türkiye’nin maarif davasý
duygusuyla, ihtirasla güçsüzü ezEdebli, sonra liyakatli, sonra
mek, kolay yoldan köþeyi dönmek
vicdanlý"
gibi bir zihniyete sahip, acýmasýz,
mýsralarýnda ideal öðretmende
kapitalist, fýrsatçý ve çýkarcý, mobulunmasý gereken asýl özellikleri
dern bireyler yetiþtirmiþ bulunuyosaymýþtý. Eðitime vurulacak en büruz.
yük darbenin, ehliyetsiz, liyakatsiz
Ýþte tam da bu noktada, 24 Kaöðretmenler yetiþtirmek olduðuna
sým Öðretmenler Günü dolayýsýyla
iþaret etti. Bu tehlikeyi;
Âkif'i ve Nurettin Topçu'yu hatýrla"Muallim ordusu derken, çedým. Sadece hatýrlamadým, hatýrlatkirge ordularý
mak, onlarýn düþüncelerine kýsaca
Çýkarsa ortaya, artýk hesâb
deðinmek istedim. "Ýstiklâl Marþý"
edin zararý"
þairimiz Âkif, Safahat'ta eðitim,
mýsralarýnda yýllar önce bildirokul ve öðretmen konularýna sýk sýk
di.
Evet, dedikleri bir bir çýktý. "Sýdeðinmiþti, Topçu da onun yolunu
kýntýsýz mütefennin, üzüntüsüz
izleyerek, Türkiye'nin Maarif Davaalim.", "Muhit-i ilme giren yok, disý adlý kitabýnda eðitimle ilgili soyar-ý fen kapalý" dediði üzere, artýk
runlarý ve çözüm önerilerini dile geProf. Dr. Alâattin Karaca
bilim adamlarý sýkýntýsýz, dertsiz ve
tirdi.
endiþesizdir, -yanlýþ anlaþýlmasýn
Muðla
Sýtký
Koçman
Ünv.
Tanzimat'tan beri bu milletin
maddî sýkýntýlarý var, ama baþka sýEdebiyat Fakültesi Muðla.
ve devletin ana sorunu, teknikçe,
kýntýlarý ne yazýk ki yok!!!- bilimsel
kültürce ve medeniyetçe geri kalma,
araþtýrmalarýyla öne çýkmýþ bir âlim
çökme ve sonra da ilerleme sorunuçýkmýyor, fen ülkesi de bize kapýladur. Kýsaca buna eskiler "inkiraz/buhran" ve "terakrýný kapatmýþ durumda. Siyaset kürsülerinde, Âkif'ten,
ki/ilerleme" sorunu diyorlar. Âkif merhum, ilerlemenin
Topçu'dan alýntý yaparak nutuk atanlarýn da, bu türden
askerî alanda yapýlacak yatýrýmlarla deðil, okul açarak
bir endiþeleri olmadýðýný, kültürel bir atýlým, bir medemümkün olacaðý inancýndaydý; dolayýsýyla asýl yatýrýniyet diriliþi yapamadýklarýný esefle izlemekteyiz. Topçu merhum demiþti ki; "Her milletin mektebi milli bir
mýn eðitime yapýlmasýný savunmuþtu. Bu düþüncesini
karakter taþýr. Bizim ise millî bir mektebimiz yoktur.",
de;
Milli mektep, "zihniyet ve örfleriyle, metodlarý ve müf"Demek ki atmalýyýz ilme doðru ilk adýmý
redatlarýyla, terbiye prensipleri ve psikolojik temelleMahalle mektebidir iþte en birinci adým"
riyle, hatta binasýnýn yapý tarzýyla kendini baþka milletmýsralarýnda dile getirdi. Çünkü medeniyetimizin
lerinkinden ayýran mekteb[dir]." Peki þimdi bize ait
milli bir eðitim felsefesi, milli bir müfredat, millî bir
çöküþünün ana sebeplerinden biri de; "Medresen var mý
eðitim yöntemi, millî bir okul mimarisi" var mý? Topçu
senin? Bence o çoktan yürüdü/ Hadi göster bakayým
demiþti ki; "Ýlim mâbedi olan mektep, bugün öðretmenþimdi de Ýbnü'r-Rüþd'ü" dediði üzere, eðitim sistemimiler için bir çile yeridir, gençler için ise bir isyan ve fezin, medreselerin bozulmasýydý. Bir þiirinde halkýndan,
sat yuvasý. Öyle zannediyorum ki insan ruhunun Almilletinin kültüründen, inancýndan, geleneklerinden
lah'a ulaþabildiði bu mâbedde yakýnda insanlýðýn iflâsý
kopuk muallimleri þiddetle eleþtirmiþ, sonra da;
ilân edilecektir."… Dedikleri çýktý mý?.. Topçu demiþ"Muallimim diyen olmak gerektir imanlý
ti ki; "Maarif ticarî hýrslara metâ olamayacak kadar
önemlidir.".. Özel okullarý, dershaneleri, hatta özel üniversiteleri, paralý formasyon dersleriyle eðitim, bir ticaret metâý haline getirilmiþ midir? Topçu diyordu ki;
Üniversiteler, "Garptan ölü fikirler almak için gümrük
binasý gibi çalýþmýþtýr." Hâlâ böyle deðil mi? Topçu demiþti ki; üniversite, "þatafatlý binalar, saray yavrusu yapýlar yapmak, deðildir."… Biz bugün de üniversiteyi
yalnýzca binalar yapmaktan, kampus açmaktan, kýsaca,
bir inþaat faaliyetinden ibaret görmüyor muyuz? Topçu
demiþti ki; "Üniversite millete belâ olacak bedenlerin
deðil, fikirlerin barýnacaðý yerdir."… Gerçekten üniversiteler, özgün fikirlerin özgürce tartýþýldýðý hakikat arayanlarýn mekâný mý?... Topçu demiþti ki; "Kendi felsefesine sahip olmayan üniversite hakikat aþkýný kaybeder." Allah aþkýna, hangi üniversitemizin "kendi felsefesi" var? Hangi üniversitede "hakikat aþký" var!!!
Aslýnda Nurettin Topçu'nun yýllar önce yazdýðý
aþaðýdaki þu satýrlar bugünkü durumu da özetlemiyor
mu?
"Bugün talebelik artýk ilim yolculuðu deðil diploma avcýlýðýdýr. Muallimlik ise ne bir
iman ve irþat yolu, ne de fikir ve kültürün otorite
merkezidir. Hatta bir meslek bile deðildir. Sadece küçük bir memuriyettir. Muallim, örnek adam deðil, boynu bükük bir memur, salahiyetsiz bir öðretici, müdürünün emrinde yaþayan bir baremdir. Mektebe gelince; o
artýk ne mabet, ne yuva, ne de ocaktýr. Sadece ders odalarýnýn bütününden ibaret bir devlet dairesidir. Biraz da
kulüp, sahne, yardým müessesesi, kahve ocaðý ve alýþveriþ yeridir."
Merhumun dediði ne yazýk ki doðrudur; "Millet
mektebi çökmüþ ve bir diploma daðýtma bürosu hâlini
almýþtýr."
Bir medeniyet tasavvuruna sahip olduklarýný iddia
eden zat-ý muhteremler, Türkiye'nin (Bir) Maarif Davasý olduðundan haberiniz var mý?..
"Ser-menzil-i merâma varýr durmayýp giden;
Yoktur necat ümidi bu çöller geçilmeden"
Konut satýþýnda artýþ
T
Ý
ki gün önce Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza
Karataþ ve AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý'nýn Osmancýk
halkýna verdiði müjdeyi basýnda çýkan haberler sayesinde öðrenirken bir Ýskilip´li olarak 2014 yýlýnýn
baþýndan bu zamana kadar Osmancýk´a kazandýrýlan bu kaçýncý devlet yatýrýmý Ýskilip´e ne zaman sýra gelecek diye düþündüm.
Deðerli Milletvekilimiz Osmancýk halkýna
verdiði müjde ise Organize Sanayi Bölgesi Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan onaylandýðý olurken Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasýnýn Osmancýk'ýn sanayi alanýnda geliþmesi ve
ekonomisinin büyümesi açýsýndan önemli çünki
þehrin geliþmesi ve büyümesi için ekonomisinin
büyümesi ve yeni istihdam alanlarýnýn açýlmasý
saðlanýrken Ayrýca ilçe´de faaliyet gösteren sanayicilerin de þehir içerisine sýkýþýp kalmakla beraber
Organize Sanayi Bölgesinin saðladýðý teþvik imkanlarýndan yararlanamýyorlar. Dolayýsý ile bu ayný
sektörde faaliyet gösteren baþka þehirlerdeki sanayicilerle ilçe sanayicileri arasýnda rekabet eþitsizliðine neden oluyor. Bu nedenle hem sanayicilerin
imkanlarýnýn iyileþtirilmesi hem de Osmancýk´a yeni yatýrýmlarýn yapýlmasýnýn teþvik edilebilmesi için
Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasý büyük
önem taþýyor."
Geçen sene Sadece bu ilçeye dört kalemde.
Hastane, alt yapý, sulama ve ýrmak ýslahý.yatýrým tutarý 103 milyon Türk Lirasýdýr. Bunun içerisinde
belediye, özel idare, kara yollarý yatýrýmlarý, orman
ve milli eðitim yatýrýmlarý ile gençlik ve spor bakanlýðý yatýrýmlarý yoktur.Bu sene ise Fen lisesinin
kazandýrýlmasý Osmancýk Kalesinin Restorasyon
Ýhalesinin yapýlýp çalýþmalara baþlanmasý ve en son
Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasý bu ilçeye
yapýlan yatýrýmlara gýbta ile bakmamýza neden oldu.
Biz bu ilçemize yapýlan yatýrýmlarýn neden yapýldýðýný sormuyoruz bu devlet yatýrýmlarýndan Ýskilip, Bayat, Uðurludað neden yararlanamýyor.Bu
yatýrýmlar Çorum ve ilçeleri arasýnda adaletli ve
hakça bir paylaþýmlamý yapýlmýþtýr. Öncelikle þunu
ifade edeyim Çorum Merkez ve ilçelerin tamamýna
yapýlan her türlü yatýrýmdan memnuniyet duyar sevinirim.Bundan hiç kimsenin þüphesi olmasýn.Benim anlatmak istediðim yapýlan devlet yatýrýmlarýnýn ve hizmetlerin Çorum Merkez ve ilçeler arasýnda adeletli paylaþtýrýlmadýðý,deðerli vekilimiz Baðcý Çorum´un genelinin Milletvekilidir.Devletimizin
Çorum´a yapacaðý yatýrýmlarý ilçe bölge ve belde
ayrýmcýlýðý yapmadan daðýtmasýdýr.
Kaç zamandýr Ýskilip´e gelmiyor kendi ilçesindende ayrýlmýyor burdaki seçmenler vekillerini
görmek istiyor.Bu vesileyle, sayýn Milletvekili Dr.
Cahit Baðcý, bizleri secim zamanýnda deðil suan
gündemdeyken ziyaret ediniz. Burda, sizleri aramýzda görmek istiyoruz. Partililerinizle, seçmenizle Ýskilip halkýyla kucaklaþmanýzý arzu ediyoruz
Mehmet KABA
Genel Sorumlu
Ýskilipliyiz.Com
ürkiye genelinde ekim ayýnda
95 bin 645 konut satýldý. Geçen
ay satýlan konut sayýsý 2013'ün ayný
ayýna göre yüzde 25,3 artýþ gösterdi.
Türkiye Ýstatistik Kurumu
(TÜÝK), ekim ayýna iliþkin konut
satýþ istatistiklerini açýkladý.
Buna göre, Türkiye genelinde
geçen ay 95 bin 645 konut satýþý
gerçekleþtirildi. Ýstanbul 17 bin 240
konut satýþý ile en yüksek paya (yüzde 18) sahip oldu. Ýstanbul'u, 10 bin
549 konut satýþý (yüzde 11) ile Ankara, 5 bin 772 konut satýþý (yüzde
6) ile Ýzmir izledi. Konut satýþ sayýsýnýn düþük olduðu iller sýrasýyla 15
konut ile Ardahan, 18 konut ile
Hakkari ve 41 konut ile Bayburt oldu.
ÝPOTEKLÝ SATIÞLAR
Ekimde Türkiye genelinde
ipotekli konut satýþlarý geçen yýlýn
ayný ayýna göre yüzde 30,8 artýþ
göstererek 34 bin 451 oldu. Toplam
konut satýþlarý içinde ipotekli satýþýn
payý yüzde 36 olurken, Ýstanbul 7
bin 338 ipotekli konut satýþý ve yüzde 21,3 payla ilk sýrayý aldý. Toplam
konut satýþlarý içerisinde ipotekli satýþ payý en yüksek il yüzde 44,9 ile
Amasya oldu.
Diðer konut satýþlarý geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 22,4 artarak 61 bin 194 olarak gerçekleþti.
Diðer konut satýþlarýnda Ýstanbul 9
bin 902 konut satýþý ve yüzde 16,2
pay ile ilk sýrada yer alýrken, Ýstanbul'daki toplam konut satýþlarý içinde diðer satýþlarýn payý yüzde 57,4
oldu. Diðer konut satýþlarýnda Ýstanbul'u, 6 bin 336 diðer konut satýþýyla Ankara ve 3 bin 521 konut satýþý
ile Antalya izledi. Diðer konut satýþýnýn en az olduðu il 12 konut ile Ardahan'da gerçekleþti.
44 BÝN 499 KONUT ÝLK
DEFA SATILDI
Ekimde Türkiye genelinde 44
bin 499 konut ilk defa satýldý. Ýlk defa satýlan konut sayýsý geçen yýlýn
ayný ayýna göre yüzde 25,8 artýþ
gösterdi. Toplam konut satýþlarý
içinde ilk satýþýn payý yüzde 46,5
olarak belirlenirken, ilk satýþlarda
Ýstanbul 7 bin 869 konut satýþý ile en
yüksek paya (yüzde 17,7) sahip oldu. Ýstanbul'u 4 bin 551 konut satýþý
ile Ankara ve 2 bin 251 konut satýþý
ile Antalya izledi.
Ýkinci el konut satýþlarý ise ge-
çen yýlýn ayný ayýna göre, yüzde
24,8 artýþ göstererek 51 bin 146 oldu. Ýkinci el konut satýþlarýnda da Ýstanbul 9 bin 371 konut satýþý ve yüzde 18,3 pay ile ilk sýrada yer aldý. Ýstanbul'daki toplam konut satýþlarý
içinde ikinci el satýþlarýn payý yüzde
54,4 olarak belirlendi.
Ankara 5 bin 998 konut satýþý
ile ikinci sýrayý alýrken, Ankara'yý 3
bin 568 konut satýþý ile Ýzmir takip
etti.
YABANCILARA SATIÞ
Yabancýlara ekim ayýnda bin
806 konut satýþý gerçekleþti. Yabancýlara yapýlan konut satýþlarýnda,
ekimde ilk sýrayý 612 konut ile Antalya aldý.
Antalya'yý sýrasýyla 556 konut
satýþý ile Ýstanbul, 121 konut satýþý
ile Aydýn, 103 konut satýþý ile Muðla, 84 konut satýþý ile Yalova ve 78
konut satýþý ile Bursa izledi.
Türkiye'de eylülde 115 bin
786, geçen yýlýn ekim ayýnda ise 76
bin 344 konut satýlmýþtý. Buna göre,
geçen ay satýlan konut sayýsý bir önceki aya göre yüzde 17,4 azalýþ, geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 25,3
artýþ göstermiþ oldu.(TRTHaber)
Grip olmamak için....
avalarýn soðumasýyla artan soðuk algýnlýðý ve
H
gribe karþý alýnmasý gereken önlemler açýklandý. Gribe yakalanmamak için ani ýsý deðiþimleriyle
vücudu yýpratmamak ve açýk havadayken yeterince
sýký giyinmek gerektiði bildirildi.
Yapýlan açýklamaya göre, hastalýkla mücadelede yapýlmasý gerekenler, gribe yakalanmadan önce
ve grip baþlangýcýnda olmak üzere 2 gruptan oluþuyor.
Gribe yakalanmamak için ani ýsý deðiþimleriyle
vücudu yýpratmamak ve açýk havadayken yeterince
iyi giyinmek gerekiyor. Ayrýca ellerin sýk sýk bol sabun ve suyla yýkanmasý, tek seferlik kaðýt mendil
kullanýp daha sonra çöpe atýlmasý, kolun içine öksürülmesi ve hapþýrýlmasý, öperek ve tokalaþarak
selamlaþýlmamasý, vitamin ve mineral bakýmýndan
zengin taze meyve ve sebzeler tüketilmesi ve yete-
rince sývý alýnmasý gripten korunmada etkili olabiliyor.
Grip baþlangýcýnda ise hastalýðýn yatak istirahati olmadan iyileþmeyeceði gerçeðinden hareket
ederek, mutlaka birkaç gün evden çýkmayýp sýcak
bir ortamda dinlenilmesi, yeterli süre uyunmasý ve
burnun týkalý olmamasý büyük önem taþýyor.
SOÐUK YÝYECEK VE ÝÇECEKTEN UZAK
DURUN
Ayrýca, ýlýk gýdalar tüketilmesi, soðuk yiyecek
ve içeceklerden uzak durulmasý, yeterince sývý alýnmasý, vitamin ve mineral bakýmýndan zengin bol taze meyve ve sebze tüketilmesi ve ellerin sýk sýk bol
sabun ve suyla yýkanmasý gribin daha da ilerlemesini önleyecek tedbirlerin baþýnda geliyor. Hastalýðýn
çevreye yayýlmamasý için de, öperek ve tokalaþarak
selamlaþmaktan uzak durmak gerekiyor.
9
Büfede,
sokakta
kaçak avý
baþlýyor
açak sigaranýn yýllýk vergi kaybýnýn
K
4 milyar TL'ye ulaþmasý hükümeti
harekete geçirdi. Büfelere ve tezgahlara
ani baskýnlar baþladý.
Kaçak sigara, tütün ve sigara
kaðýdýnýn sokaklarda alenen satýlýr hale
gelmesi üzerine denetim ekipleri
marketlere, büfelere ve sokaklardaki
tezgahlara ani baskýnlar düzenlemeye
baþladý .
Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý
denetim ekipleri kaçak sigara, tütün ve
sigara kaðýdýnýn sokaklarda alenen
satýlýr hale gelmesi üzerine market, büfe
ve sokaktaki tezgahlarý tek tek taramaya
baþladý. Türkiye'de ciddi anlamda sigara
kaçakçýlýðý olduðunu belirten Gümrük
ve Ticaret Bakaný Nurettin Canikli,
“Farklý rakamlar var ama yaklaþýk
olarak 3-4 milyar lira arasýnda vergi
kaybýna yol açacak þekilde bir sigara
kaçakçýlýðý olduðuna genel olarak
inanýlýyor. Bununla ilgili olarak, kaçak
sigaralarýn yoðun olarak tespit edildiði
14 ilde market, büfe, depo ve benzeri
yerler ile tezgâh altý, sokaklar ve diðer
açýk alanlarda bakanlýðýmýzýn taþra
birimlerince denetimlere baþlanmýþtýr.
Çok hýzlý bir þekilde sonuç alýcý bir
yöntem olarak görüyoruz” dedi.
Kaçak sigara satýþlarýnda verilecek
ceza oranlarýnýn da artýrýldýðýný
hatýrlatan Canikli, “Buradaki amaç,
verilen cezanýn ertelenmesini ya da
paraya çevrilmesini engellemekti.
Dolayýsýyla þimdi denetim ekiplerinin
baþlattýðý çalýþma bu deðiþiklikle
birlikte daha bir anlam kazanýyor.
Çünkü zincirin bütün halkalarýný saðlam
tutmadýðýnýz zaman tam olarak sonuç
alamýyorsunuz. Ceza Kanunu'nda
yapýlan bu deðiþiklikten sonra bu
mücadele hýz kazandý ve önümüzdeki
günlerde yakalamalar, ki baþladý þu
anda yakalamalar, hýzlý bir þekilde
baþladý” diye konuþtu.(Türkiye)
10 SALI
www.corumhakimiyet.net
25 KASIM 2014
24 Kasým Öðretmenler Günü DTS’de kutlandý
‘Öðrencileri býrakmak için deðil
sýnýfý baþarýyla geçmesi için çalýþýn’
yetiþtirdiðimiz gençlerin,
gençler de siz deðerli öðretmenlerimizin eseri olacaktýr." dedi.
Salonu tamamen dolduran öðretmen ve öðretmenlere hitabeden Vali Ahmet Kara, öðretmenliðin
kutsal bir meslek olduðunu,
Peygamberler'in topluma
öðretmenlik yaptýðýný anlatarak, Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in üstlendiði
öðretmenlik görevlerinden
Vali Ahmet Kara
örnekler verdi. Vali Ahmet
EROL TAÞKAN
Kara, "Öðretmenlerimiz geleceðimiz olan gençlerimizi
tatürk Anýtý'nda çelenk
Aday öðretmenler törenle yemin etti.
inþa eden, dolayýsýyla insansunumu ile baþlayýp,
lýða yön gösteren insanlardýr.
Devlet Tiyatro Salonu'nda
Her öðretmen eli öpülesi bir deðerdir. Ýnsaný geleceðe taþýyan bu yüce
devam eden 24 Kasým Öðretmenler Günü kutlamasýna katýlan Vali Ahmesleðin tüm mensuplarýnýn gününü kutluyorum." diye konuþtu.
met Kara, öðretmenlere seslendiði konuþmasýnda, "Öðrencilerimizi sýnýfta býrakmak çabasýndan öte, onlarý baþarýyla bir üst sýnýfa taþýmanýn
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öðrencilerinden oluþan korunun
gayretinde olmalýyýz." dedi.
seslendirdiði birbirinden güzel türkü ve þarkýlarla renklenen kutlama
programýnda, Ercan Yýldýrým, Bihter Yazýcý, Fatma Tuðçe Uçar, Haydar
Anýt'ta düzenlenen törenin ardýndan baþlayan kutlama programýna
Kartal, Berkan Meral, Seval Baðcý, Seda Gizem Aras, Alper Eker, Ali
Vali Ahmet Kara ve eþi Mesude Kara, Garnizon Komutaný J. Kd. Alb.
Yarýþ, Mehtap Kuyumcu, Zehra Karakaya, Gökhan Ersöz'den oluþan
Ahmet Çelik, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, protokol üyeleri,
genç öðretmenler yemin etti.
öðretmenler ve öðrenciler katýldý.
Emekliye ayrýlan Nihal Kýlýçarslan, Nafýz Buðdaylý, Hasan Ýpek,
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nce hazýrlanan kutlama programýnÝsmail Ertan, Hülya Özkara, Meliha Yanýkoðlu, Mustafa Dinç, Ayþen
da, yeni göreve baþlayan öðretmenler adýna Ayþegül Acar, emekli öðYýlmaz, Vural Sucu ve Ayhan Þahin'e hizmet þeref belgesini veren Varetmenler adýna ise Meliha Yanýkoðlu bir konuþma yaptý.
li Ahmet Kara, emektar öðretmenleri ayakta alkýþlarken, öðretmen ve
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük de konuþmasýnda, tüm öðöðrencilerin katýldýðý yarýþmalarda derece alan öðretmenler Celal Genretmenlerin günün kutlayarak, öðretmenlik mesleðinin önemine vurgu
giz, Mustafa Hekimve Halil Ýbrahim Özdemir'e, öðrenciler Nurinnisa
yaparak, "Gençlerimizi yerel, milli ve inanç deðerlerimizle geleceðe
Yücel, Esra Taþ ve Ýrem Sena Ölmez'e de protokol üyeleri tarafýndan
hazýrlamalýyýz. Giriþimci üretken, güvenli dünya gençlerine rekabet
ödülleri verildi.
edecek donanýmda yetiþmeleri yine sizlerle gerçekleþecektir. Gelecek,
A
Çorum Belediyesi 24 Kasým Öðretmenler Günü
nedeniyle Anitta Otel'de etkinlik düzenlendi.
Belediye öðretmenleri unutmadý
RECEP MEBET
Ç
orum Belediyesi 24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle Anitta
Otel'de etkinlik düzenlendi.
Etkinliðe Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül ile
Turhan Candan, Kadýn Kültür ve Sanat
Merkezi Aile Eðitim Merkezi Müdürü
Betül Özseçer ve çok sayýda öðretmen
katýldý.
Programda Çorum Belediyesi
Gençlik Merkezleri tarafýndan düzenlenen 'Öðretmen' konulu þiir okuma yarýþmasýnda birinci olan Ýlayda Býyýksýz
bir þiir okudu.
Daha sonra kürsüye gelen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, tüm öðretmenlerin gününü kutlayarak, öðrenmenin ve öðretmenin yaþý olmadýðýný söyledi.
Konuþmanýn ardýndan, Gençlik
Merkezi, Engelli Eðitim Merkezi, Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi öðretmen
ve öðrencilerine hediyeler verildi.
Çorum Ýl Genel Meclisi, öðretmenlerin öðretmeni olarak tanýnan emekli öðretmen
Mehmet Metin Aþkýn'ý 24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle evinde ziyaret etti.
‘24 Kasým darbecilerin ruhunu taþýyor’ Metin Hoca’yý duygulandýran ziyaret
E
ðtim Bir Sen Þube Baþkaný Tahir Eþkil, darbecilerin rurý da bünyesinde barýndýrmaktadýr.
hunu taþýyan 24 Kasým'ýn sorgulanmasý gerektiðini açýk12 Eylül darbesi sonrasý olduðu gibi 28 Þubat'ta da geladý.
niþ salonlara yoklama yapýlarak alýnan öðretmenlere antideEþkil, 24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle yaptýðý
mokratik diskur çekilmiþ, kutlanmaya baþladýðý günden bu
dikkat çekici mesajýnda, þöyle dedi; “12 Eylül darbesinden
yana içi doldurulamayan, yasak savmak kabilinden törenler
sonra ihdas edilen ve 1981'de kutlanmasýna karar verilen Öðve beylik konuþmalarla Öðretmenler Günü geçiþtirilmiþtir.
retmenler Günü; 12 Eylül 1983 tarihinde Öðretmenler Günü
Öðretmenlere pratikte herhangi bir katký sunamayan, çocuk
Kutlama Yönetmeliði'nin yayýnlanmasýndan sonra kýþla dümasumiyetinin suni teneffüsüyle bugüne kadar gelen 24 Kazeni anlayýþýyla her yýl kutlanmaya devam etmektedir.
sým, ideolojik devletin bir ritüeli olmaktan öteye geçemeyen
bir 'belirli' gündür.
Darbecilerin ruhunu yansýtan, izlerini taþýyan, törenleri
ve ritüelleriyle sorgulanmaksýzýn her yýl tekrarlanan ÖðretÖðretmenlerin günü kutlanacaksa, bu, militarist biçimde
öðretmeni belli saatte, belli yerde bulunmaya zorlayarak demenler Günü, millet iradesini hiçe sayanlarýn himmetiyle
ðil, öðretmeni bir makama götürüp 'günümü kutla' yaklaþýmý
"öðretmenlere de bir gün olsun" denilerek ihdas edildiði günyerine,
bütün devlet erkânýnýn da hocasý olan öðretmenlerin
den beri kabul sorunu yaþamaktadýr. Darbecilerin yeri millet
kendi mekânlarýnda ziyaret edildiði ve önemsendiði bir nezaTahir Eþkil
vicdanýnda nasýl meþrulaþmadýysa, 24 Kasým da ayný þekilde
ket çerçevesinde olmalýdýr. Eðitim yöneticilerini ve öðretmenlemeþrulaþamamýþtýr.
ri heyetler halinde protokolü oluþturan zevatýn ayaðýna götürerek; komedi
Öðretmenleri kendi mesleki geleneklerinden ve dünya öðretmen daprogramlarýndaki skeçlere seza uygulamalara imza atýlma dönemi kapanmalýdýr. Yýllardýr devam edegelen þablonlarýn yönetmeliklerle devam ettiyanýþmasýndan koparmayý hedefleyen 24 Kasým, ayný zamanda 100'ü aþkýn
rilmesi de, 24 Kasým'da sorgulanmalýdýr.
ülkenin ayný tarihte kutlamasýndan soyutlanmanýn da tarihidir. Milletin tercihlerine pranga vuran antidemokratik müdahalelerin zirve noktasý olan
Öðretmenlerin gönülden iþtirak edecekleri, kökü derinlerde bir Öðretdarbe sonrasý; suç iþleyenlerin yapmak istedikleri mühendisliðe öðretmenmenler Günü özlemiyle; tüm öðretmenlerimizin emeklerinin deðerinin anleri de ortak etmek için tahsis ettikleri bugün, ayný zamanda milletin bin yýllaþýldýðý, mesleðin itibarýnýn ön plana çýktýðý ve Öðretmenler Günü'nün silýk geçmiþini bir kalemde silip atmayý sevimli kýlmaya çalýþan yaklaþýmlavilleþtiði günlerde buluþmayý diliyoruz.” (Haber Merkezi)
Ç
orum Ýl Genel Meclisi, öðretmenlerin öðretmeni olarak tanýnan
emekli öðretmen Mehmet Metin Aþkýn'ý 24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle evinde ziyaret etti.
Ziyarette Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Özel Ýdaresi
Genel Sekreteri Ömer Arslan ve Ýl Genel Meclis Üyeleri yer aldý.
Eðitim camiasýnda uzun yýllar
baþarýlý hizmetlere imza atan emekli
öðretmen Mehmet Metin Aþkýn, Çorum Ýl Genel Meclisi'ne bu nazik ziyaretinden dolayý teþekkür etti ve çok
duygulandýðýný ifade etti.
Öðrencilerinin ve meslektaþlarýnýn hürmetle andýklarý bir kiþi olan
emekli öðretmen Mehmet Metin Aþ-
kýn, bu vesileyle tüm meslektaþlarýnýn
da 24 Kasým Öðretmenler Günü'nü
kutladý ve yüce Türk milletinin geleceðinin onlara emanet olduðunu belirtip
hepsine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
Ziyarette bir konuþma yapan Ýl
Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim
Kaya ise, öðretmenlik mesleðinin kutsallýðýna deðindi ve tüm öðretmenlerin
bu güzel gününü kutladý.
Meclis Baþkaný Kaya ve beraberindekiler, öðretmenlerin öðretmeni
emekli öðretmen Mehmet Metin Aþkýn'a güzel ve saðlýklý bir yaþam temennisinde bulunarak 24 Kasým Öðretmenler Günü'nü kutladýlar. (Haber
Merkezi)
Öðretmenler Günü’nü kutladýlar
24
Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle yapýlan kutlama mesajlarý þöyle;
Anadolu Öðrenci Birliði Ýl Baþkaný Savaþ Hoþtaþ;
“Öðretmenler, insaný ortak tarih ve ortak mekan bilinci çerçevesinde en ideal þekilde yetiþtirmek suretiyle
Yeni Türkiye'nin geleceðini, daha önemlisi ümmetin
geleceðini inþa etmek gibi son derece ulvi bir vazifeyi
icra etmektedirler.
Ülkemizin dününü unutmadan yarýnýný daha güçlü
ve saygýn hale getirmek için fedakarca yurdumuzun
dört bir yanýnda çalýþan hayat rehberlerimiz her türlü
övgüye ve takdire layýktýr. Zira bizler ilim ve irfan sahibi kimselere hürmeti, bize bir harf öðreten kimsenin köBekir Özsaçmacý
M. Fatih Gök
Burak Köse
ze
lesi olma bilinciyle kabullenmiþ bir gençliðiz. Bu duygu
ve düþüncelerimizle baþta Baþ Öðretmen Hz.Muhammed (s.a.s) olmak üzere tüm öðretmenlerimizin bu anlamlý gününü
rahat ve huzurlu bir þekilde hizmet üretebilecekleri ortamlar saðlantebrik ediyor, ülkemize ve ümmete faydalý talebeler yetiþtirmelerini
malýdýr. 24 Kasým Öðretmenler Günü’nün sadece göstermelik olaistirham ediyoruz.”
rak kutlama yapýlan bir gün olmasý yerine, öðretmenlerin sorunlarýÇorum Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Baþkaný Bu- nýn çözümü için somut adýmlarýn atýldýðý bir gün olmalýdýr.”
rak Köse;
“Öðretmenlerin insaný en ideal þekilde eðitmek suretiyle, geleceðin Türkiye'sini, dahasý geleceðin dünyasýný inþa etmek gibi son
derece kutsal bir vazifeyi icra etmektedirler.
Türkiye'nin bugün dünyanýn güçlü ve saygýn devletlerinden biri haline gelmesindeki en önemli paylardan biri hiç þüphesiz, fedakar, cefakar öðretmenlere aittir. Edirne'den Kars'a kadar yurdumuzun en ücra köþelerinde, her iklimde, her coðrafyada, en zor þartlarda dahi görevlerini özveriyle idame ettiren öðretmenlerimiz, her türlü övgüye ve takdire layýktýr. Milletçe öðretmenlerimize þükran ve
minnet borçluyuz.”
Kamu Sen Ýl Temsilcisi M. Fatih Gök;
“Tarih boyunca öðretmenler, bilginin, sevginin ve barýþýn öncüleri, toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olmuþlardýr.
Yaþadýklarý zorluklara raðmen çocuklarýmýzý topluma yararlý
birer insan haline getirmek amacýyla her türlü fedakarlýðý yaparak
gayret sarf eden öðretmenlerimize olan borcumuzu millet olarak
ödeyebilmemiz mümkün deðildir. Genç nüfusun büyük bir orana sahip olduðu ülkemizde bu gençliðe yön verecek olan öðretmenin meselesi, memleketin en önemli meselesidir. Ýnsan eðitmek gibi yüce
ve kutsal bir görevi ifa eden öðretmenlerimizin mali ve özlük haklarýnda yaþadýklarý sýkýntýlar bir an önce giderilmeli, öðretmenlerimi-
Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulu (YBO) idareci, öðretmen
ve personeli Öðretmenler Günü’nü kutladý.
Merkez YBO öðretmenleri kutladý
M
erkez Yatýlý Bölge Ortaokulu
(YBO) idareci, öðretmen ve personeli Öðretmenler Günü’nü kutladý.
Özbeyler’de verilen yemeðe
Okul Müdürü Rýdvan Çiçek, Müdür
Yardýmcýlarý Vahap Sönmez, Ali Ateþ
ve Þevket Ürün, öðretmenler ve perso-
nel katýldý.
Yemeðe, sene baþýnda tayini çýkan öðretmenler de davet edilerek,
Merkez YBO’da gösterdikleri baþarýlý
çalýþmalar için teþekkür edildi, hediyeleri verildi. (Haber Merkezi)
Ülkü Ocaklarý Ülkü Evleri Mütevelli Heyeti Baþkaný Bekir Özsaçmacý;
“Aziz millet fertlerinin bilgide, inançta, sosyal yaþamýn ilkelerini paylaþmada, takýndýklarý müþterek tavýrda ve benimsedikleri hedeflerde belirleyici ve yönlendirici olan öðretmenlerimizi sevgiyle,
hürmetle andýðýmýz anlamlý bir yýldönümün içindeyiz.
Bu kutsal mesleðin mensuplarýnýn biriken sorunlarý çözülemediði sürece gelecek kuþaklarýn iyi yetiþmeleri ve donanýmlý olmalarý saðlanamayacak, bu kapsamda ortaya çýkacak külfetler maalesef
telafi edilemeyecektir. Hangi gerekçelerle olursa olsun, öðretmenlerimizin mahrum býrakýldýðý hak ve imkânlar, bir zaman sonra karþýmýza aðýr maliyetler çýkaracak; ‘huzursuz öðretmen, eðitimsiz öðrenci ve gerileyen ülke’ kýsýr döngüsüne hapsolmaktan baþka bir seçeneðimiz kalmayacaktýr. Atanamayan öðretmenlerin dayanma sýnýrlarýný aþan feryatlarýna inatla kulak týkayan iktidar zihniyeti, baþkalarýna gelince milletimizin kaynaklarýný fütursuzca peþkeþ çekmektedir. Öðretmenlerimizin sosyo-ekonomik sorunlarýnýn da baþtan ayaða giderilerek, layýk olduklarý konuma gelmeleri bizim için
vazgeçilmez bir öncelik ve yapýlmasý gereken en acil giriþimdir. Çocuklarýmýza bir harf öðretebilmek için yurdumuzun her köþesinde
heyecanla görev yapan, fedakârlýðýn zirve isimleri olan saygýdeðer
öðretmenlerimizin 'Öðretmenler Günü'nü kutluyoruz.”
TED Koleji Haznedar’da kutladý
TED Çorum Koleji, 24 Kasým Öðretmenler Günü’nü kutladý.
T
ED Çorum Koleji, 24 Kasým
Öðretmenler Günü’nü kutladý.
Haznedar Sofrasý’nda verilen
kutlama yemeðine, TED Koleji
2/A sýnýfý öðrencileri, öðretmenler
ve veliler katýldý.
Katýlýmcýlar, enfes mönülerin
yaný sýra bir de pasta keserek, Öðretmenler Günü’nü coþkuyla kutladýlar. (Haber Merkezi)
www.corumhakimiyet.net
SALI 25 KASIM 2014
Cumhuriyet Anadolu emektar öðretmeni aðýrladý
GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER
24
Kasým Öðretmenler
Günü bu yýl Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde
farklý bir etkinlikle kutlandý.
Öðretmenler Günü nedeniyle okulda gerçekleþtirilen programa davet edilen
emekli öðretmen yazar
Þ.Naciye (Ýçelli) Hoþses’ýn
konuþmasýný, Milli Eðitim
Þube Müdürleri Ahmet Ýnan
ve Müslim Kýlýç, Okul Müdürü Þule Toksoy, okul yönetici ve öðretmenler izledi.
Naciye Hoþses, Cumhuriyet'in ilk öðretmenlerinden olma mücadelesini, Atatürk'le
karþýlaþmasýný ve öðretmenliðe dair anýlarýný izleyenlerle paylaþtý.
Naciye Hoþses, Cumhuriyet'in ilk öðretmenlerinden olma mücadelesini,
Atatürk'le karþýlaþmasýný ve
öðretmenliðe dair anýlarýný
izleyenlerle paylaþtý.Gerek
öðretmenlikte gerekse hayatta mutlu olmak için her
þeyde pozitife çevirecek bir
yön bulunduðunu unutmamak gerektiðini vurgulayan
Hoþses, anýlarý ile günümüz
öðretmenlerine yol gösterdi.
Program
sonunda
Okul Müdürü Þule Toksoy,
emektar öðretmene çiçek ve
hediye vererek, Öðretmenler Günü’nü kutladý.
‘Öðretmenlik ulvi meslek’
AK
Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, “Öðzorlu mücadele ortamýna hazýrlanmasýnda, öncelikli görev
retmenlik gibi ulvi bir mesleðin mensubu olarak
ve sorumluluk öðretmenlerimizindir. Teknoloji ne kadar
tüm öðretmenlerimizin 24 Kasým Öðretmenler Günü'nü
geliþirse geliþsin, eðitim- öðretim programlarý ne kadar müen içten duygularýmla kutluyorum.” dedi.
kemmel geliþtirilmiþ olursa olsun, onu uygulayacak olanlar
öðretmenlerdir. Öðretmenlerimizi sosyal ve ekonomik
Yýldýrým, 24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle
yönden güçlendirmeyi, onlara huzurlu ve güvenli bir çalýþyaptýðý açýklamada, “Dünyanýn en deðerli mesleðinin sama ortamý saðlamayý mutlaka yerine getirilmesi gerekli
hibi olan öðretmenlerimiz, dün ve bugün olduðu gibi, yamilli ve manevi bir görev, en büyük erdem sayýyoruz. Bu
rýn da geleceðin mimarý olmaya devam edeceklerdir. Daalanda attýðýmýz adýmlar da ortadadýr. Son olarak özellikle
ha güçlü ve mutlu bir Türkiye'yi inþa edecek nesilleri yeüniversitelerimizde görev yapan hocalarýmýzýn maaþlarýný
tiþtirecek olan öðretmenlerimizdir. Yeni Türkiye'nin arzu
önemli oranda iyileþtirdik. Son on yýl içerisinde 350 binden
ettiðimiz seviyelere ulaþabilmesinin en önemli temel taþý
fazla öðretmen atamasý ile eðitim ordumuz önemli dereceöðretmenlerimiz sayesinde yükselecek olan gençliðimizde güçlendirilmiþtir. AK Parti iktidarý ile bütçeden eðitime
dir.
ayrýlan pay silahlý kuvvetlere ayrýlan payýn önüne geçmiþ,
Çocuklarýmýzý ve gençlerimizi, çaðýmýzýn gerekleriMurat Yýldýrým
Bakanlýklar içerisinde birinci sýrada yer almýþtýr. Bu hizmetne ve ihtiyaçlarýna cevap verebilen, milli ve manevi deðerleri yaparken tek bir düþüncemiz vardýr; bir milletin kaderini
leri benimseyip özümsemiþ, demokratik kültürü kavramýþ insanlar olabelirleyen en önemli etken eðitimdir ve eðitimi oluþturan baþta öðretrak yetiþtirmek hepimiz için büyük bir sorumluluktur. Bununla birlikte,
menlerimiz olmak üzere tüm neferler için ne yapýlsa azdýr.
araþtýran, düþünen, sorgulayan bir eðitim ortamýna ulaþmamýz da þarttýr.
Bu duygu ve düþüncelerle, deðerli öðretmenlerimizin 24 Kasým
Arzulanan ve makul olan, bu iki temel hedefe ulaþýlmasýnda en büyük
Öðretmenler Günü'nü kutlar, ebediyete intikal etmiþ öðretmenlerimize
görev öðretmenlerimize düþmektedir.
Yüce Allah'tan rahmet diler, eðitim camiamýzýn her kademesinde görev
Bilindiði gibi, eðitim sistemimizin temel unsuru öðretmendir. Gealanlara baþarýlar temenni ederim.” þeklinde konuþtu. (Haber Merkezi)
leceðimizin güvencesi çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin, 21. yüzyýlýn
‘Öðretmenler geleceðin mimarý’
Ç
orum Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý
Baþkaný Tahsin Þahin,
'24 Kasým Öðretmenler
Günü'nü kutladý…
Türkiye'yi aydýnlýk
yarýnlara taþýyacak genç
nesilleri büyük bir sevgi
ve fedakârlýkla eðiten
öðretmenlerin özel ve
saygýn bir mesleði yerine
getirdiklerini ifade eden
Þoförler ve Nakliyeciler
Odasý Baþkaný Tahsin
Þahin, 24 Kasým
Öðretmenler Günü
nedeniyle kutlama mesajý
yayýnladý.
Cumhuriyetimizin
kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk'ün, Millet
Mektepleri
Baþöðretmenliðini kabul
ettiði 24 Kasým 1928
tarihinin, 1981 yýlýndan
bu yana "Öðretmenler
Günü" olarak
kutlandýðýný anýmsatan
Tahsin Þahin, kutlama
mesajýnda þu görüþlere
yer verdi. "Ýnsaný
iþleyerek eðitim ve
öðretim ýþýðýnda yol
gösterip ona çað atlatan
öðretmenler tarihler
boyunca her zaman
saygýn bir mesleðin
onurlu birer neferleri
olmuþlardýr. Bir insaný
yetiþtirmenin verdiði
mutluluðu her zaman en
büyük zenginlik olarak
gören ve bu uðurda hiç
bir fedakârlýktan
kaçýnmayan
öðretmenlerimiz
geleceðimizin baþ
mimarlarýdýr. 'Milletleri
kurtaranlar yalnýz ve
ancak öðretmenlerdir ve
öðretmenler yeni nesil
sizin eseriniz olacaktýr'
sözleriyle Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk
de öðretmenlerimize
verdiði deðeri ve önemi
ifade etmiþtir. Bizler
toplum olarak
öðretmenlerimizin bu
güvene layýk bir þekilde
yýlmadan; genç neslimizi
milli ve manevi
deðerlerine saygýlý, çaðýn
tüm gereksinimlere
uygun bilgi ve beceri
kapasitesiyle donatýp
yetiþtireceklerine
gönülden inanýyoruz. En
deðerli varlýklarýmýz olan
çocuklarýmýzý emanet
ettiðimiz
öðretmenlerimizin ve
eðitim camiasýnýn
Öðretmenler Günü'nü
kutluyor, baþta
Baþöðretmen Mustafa
Kemal Atatürk olmak
üzere ebediyete intikal
etmiþ tüm
M
diyen Saatcý, mesajýný
þöyle sürdürdü; “En
ulvi ve özverili
mesleði yapan
öðretmenlerimiz, sahip
olduðumuz genç ve
dinamik nüfusu
iþleyerek ülke
hizmetine sunmaktadýr.
Bu bakýmdan insanlarý
eðiten, yoðuran, onlara
istikamet veren
öðretmenlerimiz,
milletimizin aydýnlýk
geleceði bakýmýndan
hayati bir görevi yerine
getirmektedir. Bu
mukaddes vazifeyi
Ö
medeniyet bakýmýndan
kalkýnmýþ olmasý,
öðretmenlerimizin
üstün ve fedakâr
çalýþmalarýna baðlýdýr.”
diyen Akar, mesajýn
devamýnda;
“Öðretmenlik mesleðini
diðer mesleklerden
ayýran en önemli
özellik, malzemesinin
insan olmasýdýr. Ýnsanýn
insan olma vasfýný ön
plana çýkaran þey ise
eðitim ve kültürdür.
Dolayýsýyla öðretmenler
ömür boyu öðrenen ve
sürdüren bugünlerin ve
yarýnlarýn mimarý
öðretmenlere, büyük
sorumluluklar
düþmektedir. Eðitime
yapýlan her türlü
yatýrýmýn, ayný
zamanda Türkiye’nin
geleceðine yapýldýðýna
olan inançla, MemurSen olarak bu konuda
yaþanan kýsýr
tartýþmalarý gereksiz
buluyor, ülkemizin
kalkýnmasýnda ihtiyaç
duyulan nitelikli
insanlarý yetiþtirecek
öðretmenlerimizin
sosyal ve ekonomik
yaþam standartlarýnýn
iyileþtirilmesi
hususunda sendikal
mücadelemizi dün
öðreten olmak gibi bir
ayrýcalýða sahiptir.
Öðretmenlerimiz,
bu önemli ve deðerli
günlerinde milli,
manevi deðerlerimiz
etrafýnda bir araya
gelmelidir.
Çocuklarýmýza, bizim
geleceðimiz olarak
bakan
öðretmenlerimizin bu
günleri uzun yýllar
boyunca yaþamasýný
temenni ediyor, milli ve
manevi çýkarlarýmýz
çerçevesinde öðretim
hayatýna daha verimli
olarak devam
etmelerini temenni
ediyorum. Hz. Ali
(r.a)'nýn söylediði gibi,
“Bana bir harf
öðretenin kýrk yýl kölesi
olurum” sözünün deðeri
ve önemi bilinerek
öðretmenlerimizin
Öðretmenler Günü'nü
can-ý gönülden
kutluyorum."
ifadelerine yer verdi.
(Haber Merkezi)
Ahmet Saatcý
Merhum eðitimciler
kabri baþýnda anýldý
Ç
orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi
öðretmen ve öðrencileri, 24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle Hýdýrlýk ve Ulu Mezarlýk’ta kabir ziyaretleri yaptýlar.
Öðrenciler merhum öðretmenle-
rin ruhuna Kur’an-ý Kerim’den sureler
okuyup dua ettiler. Mezarlýk ziyaretinde ÝHL kurucu müdürlerinden Necmi
Þamlý, okul müdürlerinden Salim Altunay, öðretmenlerden Hacý Ömer Bolat ve diðer merhum öðretmenlerin kabirleri ziyaret edildi. (Haber Merkezi)
24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle
Eti Anadolu Lisesi'nde öðretmenlere yemek verildi.
Eti'de öðretmenlere yemek
EMRE KUT
24
Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle Eti Anadolu Lisesi'nde
öðretmenlere yemek verildi.
Okul Müdürü Mustafa Ünlü ve
çok sayýda öðretmenin katýldýðý ye-
T
Tahsin Þahin
öðretmenlerimizi de
rahmet, saygý ve þükranla
anýyoruz." (Haber
Merkezi)
olduðu gibi bugün ve
yarýnda kararlýlýk
içinde sürdürmeye
devam edeceðimizi bir
kez daha ifade
ediyoruz.
Bu duygu ve
düþüncelerle MemurSen olarak, tüm
öðretmenlerimizin,
ailelerinin,
öðrencilerimizin ve
bütün milletimizin
Öðretmenler Günü’nü
kutluyoruz.”
(Haber Merkezi)
AK Gençlik öðretmenleri kutladý
ðretmenler Günü
nedeniyle kutlama
mesajý yayýmlayan AK
Parti Gençlik Kollarý
Baþkaný Erhan Akar,
“Ülkemiz ve
milletimizin geleceði
çocuk ve gençlerimizi
hünerli elleriyle
yoðuran
öðretmenlerimizin
Öðretmenler Günü’nü
kutluyoruz.” dedi.
“Bir milletin milli,
ahlaki ve kültürel
yönden, güçlü ve
Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðretmen ve
öðrencileri, merhum öðretmenlere kabirlerinde ziyaret etti.
mek okul kantininde gerçekleþtirildi.
Okul Müdürü Mustafa Ünlü yaptýðý
konuþmasýnda öðretmenlerin gününü
kutlayarak, bu tür günlerin önemli olduðunu ve öðretmenleri bir araya gelmesini saðladýðýný söyledi.
Sefer Kahraman
öðretmenleri kutladý
‘Öðretmenlere deðer sözde kalmamalý’
emur-Sen Ýl
Temsilcisi ve
Saðlýk-Sen Çorum
Þube Baþkaný Ahmet
Saatcý, Öðretmenler
Günü nedeniyle
yayýmladýðý mesajýnda,
“Bugünlerin ve
yarýnlarýn mimarlarýnýn
hak ettiði deðer sözde
kalmamalýdýr.” dedi.
“Yarýnlarýmýzýn
güvencesi
çocuklarýmýzý
yetiþtirerek hayata
hazýrlayan
öðretmenlerimiz,
hepimizin baþ tacýdýr.”
11
Erhan Akar
ürk-Ýþ Çorum Ýl
Temsilcisi Sefer
Kahraman, tüm öðretmenlerin gününü kutladý.
24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle
kutlama mesajý yayýmlayan Kahraman, “Bilgiyle doldurulmuþ zihinlerin
yanýnda,
zekâyla duygularý birleþtirerek evlatlarýmýzýn
kendilerini tanýmalarýna ortam hazýrlayan,
beyin ve kalbin terkibinden filizlenmiþ bir
eðitim sürecini de hayata geçirmek için uðraþan deðerli öðretmenlerimizin gayretleri takdire þayandýr. 24 Kasým'ý kutladýðýmýz bu
anlamlý günde mutlu ve
huzurlu bireylerin yetiþmesinde geleceðimizi emanet ettiðimiz öðretmenlerimize saðladýðýmýz imkanlarýn artýrýlmasý son derece
önem taþýmaktadýr. Bu
doðrultuda, öðretmenlerimizin çalýþma þartlarýnýn iyileþtirilmesi,
mesleki saygýnlýklarýnýn korunmasý ülke olarak en önemli hedefler
arasýnda yer almalýdýr.
Doðruyu, güzeli,
iyiyi, her alanda yeniliði ve yenileþmeyi savunan gerçekleri anlatan,
milli birlik ve beraberliðimizin teminatý, geleceðin ýþýk saçan aydýnlýk nesillerini büyük bir
sabýr ve özveri ile yetiþtiren öðretmenlerimizin
Sefer Kahraman
24 Kasým Öðretmenler
Gününü kutlar, görevini ifa ederken þehit olan
tüm öðretmenlerimize
Allah'tan rahmet dileriz.” dedi. (Haber Merkezi)
Mücadeleye
devam mesajý
E
ðitim Sen Çorum
Þubesi Baþkaný
Mehmet Öztürk, uluslararasý anlamda 5
Ekim'in Öðretmenler
Günü olarak kutlanmasýna raðmen 12 Eylül
ihtilal cuntasý tarafýndan 24 Kasým'ýn postal
sesleri arasýnda Öðretmenler Günü olarak
hediye edildiðini belirterek, "24 Kasým Öðretmenler Günü", 12
Eylül zihniyetinin nasýl
bir öðretmen istediðinin simgeleþtiði bir
gündür. Eðitim Sen
için 24 Kasým'ý gerçek
anlamda öðretmenler
günü olarak kabul etmek demek; 12 Eylül
rejimini, uygulamalarýný ve düþüncesini be-
Mehmet Öztürk
nimsemek,
TÖBDER'in kapatýlmasýný
ve binlerce öðretmenin
maðdur
edilmesini
onaylamak, 12 Eylül
zihniyetinin yaratmak
istediði "itaatkâr" öðretmen profilini kabul
etmek anlamýna gelmektedir. 24 Kasým tarihinin Eðitim Sen için
tek anlamý 1928 yýlýnda Mustafa Kemal
Atatürk'ün
Millet
Mektepleri Baþöðretmenliði'ni kabul ettiði
gün olmasýdýr." dedi.
5 Ekim'i Öðretmenler günü olarak
kutlamaya devam edeceklerini belirten Öztürk, öðretmenlik mesleðinin her açýdan dengesizleþtirildiðini, buna raðmen öðretmenlerin fedakarca çalýþmaya devam ettiðini ifade
etti. Baþarýsýzlýðýn faturasýnýn öðretmenlere
yýkýlamayacaðýný vurgulayan Öztürk, sorunlar karþýsýnda mücadele etmeye devam edecekleri mesajýný verdi.
(Haber Merkezi)
12 SALI 25 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
Tanýmý
Ercan AYANCI
KÜÇÜK
ÝSKETE
Beslenme
Tohumlar, yabani
ot tohumlarý, huþ ve
kýzýlaðaç taneleri, di-
Ses-Ötüþü
Çaðrýsý cam kýrýklarýnýn ezilme sesini andýran
cývýldama notalarý ve ötüþü bunun daha uzun versiyonudur. Zir'r'r'r'rl
ken tohumlarý ve tomurcuklar baþlýca besin kaynaklarýdýr. Üreme döneminde sineklerle de beslenirler.
Biyolojisi
Yayýlýþý
Ülkemizde Toroslarýn yüksek yerlerinde, Marmara, Batý ve
Orta Karadeniz ile Orta Anadolu'nun kuzeyinde kuluçkaya yatarlar. Diðer bölgelerde gezici
bir
türdür.
*Küçük isketemiz Kuzey, Batý
ve Güneydeki tüm daðlýk yörelerde yerli bir
kuþumuzdur.*
Davranýþlarý
Üreme
mevsimi dýþýnda sürüler halinde ve bazen diðer ispinozlarla karýþýk halde gezerler.
Genellikle yerlerde serçeler
gibi dolaþýr veya otlarýn üzerinde gezinirler. Ýnsanlardan fazla ürkmezler. Ýspanya, Ýtalya ve Yunanistan gibi bazý güney Avrupa ülkelerinde kafes kuþu olarak beslenirler.
[email protected] com
Habitatý
Yarý açýk, alçak boylu vegetasyonlu alanlarýn böldüðü,gevþek aðaç ve çalý gruplarýnýn bulunduðu alanlarda ürer. Sakanýn
aksine insanlarýn oluþturduðu kültür arazilerine ihtiyacý vardýr.
Kültür takipçisi olarak, park ve bahçelerde, mezarlýklarda, istasyon ve endüstri alanlarýnda, meyve bahçelerinde ve üzüm baðlarýnda ve hatta villa bahçelerinde bulunurlar.
Davranýþlarý
Ayancý’nýn objektifinden
Çorum’da yaþayan kuþ türleri
Küçük Ýskete ufak, kýsa gagalý ve Avrupa'da
bulunan en küçük ispinozdur. Erkeðinin üstü ve
göðüs yanlarý çizgili altý beyazýmsýdýr. Baþý, kuyruk sokumu ve göðsü parlak sarýdýr. Kaþ çizgisi
belirgin ve sarý renktedir. Ense, yanaklar, sýrt ve
kanat tüyleri yeþil sarýdýr. Diþisi daha donuk renkli ve kahverengi tonlardadýr. Kuyruk çatalý derin,
gaga gri ve ayaklar açýk kahve ten rengindedir. Gençleri sarý
kahverengi tonlarda ve çok çizgilidir.
Alarm sesi tü-i
Fotoðraf: Hasan Zahir Civarýnda çekildi
Kaynak
www.trakus.org
Diþi yuvayý aðaçlara veya açýklýk bir yerde bulunan çalýlýklara, fundalýklara yapar. Kase þeklinde muntazam yuvasý saplar,
kökler ve yosunlardan yapýlýp içi tüy ve kýllarla döþenir. Kuluçkaya diþi kuþ yatar. Yumurtalar pürüzsüz, parlak uçuk mavi
renklerde ve üzeri mor beneklidir. Yumurtadan çýkan yavrular
her iki eþ tarafýndan beslenir.
Göçü
Güney Avrupa, Kuzey Batý Afrika ve Ülkemizin güneyi ve
batýsýnda yerleþik olarak bulunurlar. Bu türün göçmenleri yazlarý Avrupa ve ülkemizin kuzey bölgelerinde kuluçkaya yatarlar,
kýþý Kuzey Doðu Afrika ve Doðu Akdeniz kýyý þeridinde geçirirler.
Popülasyonu
Avrupa'da 17 ila 40 milyon birey yaþadýðý tahmin edilmektedir.
Öðretmenler Anýtkabir’i ziyaret etti
24
Müþterisinin bilgisini
satan bankaya aðýr ceza
B
DDK müþterilerinin korunmasýna
dönük eylem planý hazýrladý. Plan
devreye girerse müþteri bilgisini satan
bankalar aðýr cezalar alacak.
keticinin korunmasýna yönelik
yeni strateji planý uygulamaya geçiyor. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Finansal Tüketicinin Korunmasý Eylem Planý’ný
hazýrladý. Plan kapsamýnda finansal
tüketicinin korunmasý, eðitilmesi ve
finansal sisteme eriþimi artýrýlacak.
Eylem planý kapsamýnda öncelikli olarak finansal tüketicinin korunmasýna
iliþkin düzenlemeler gözden geçirilecek.
Finansal kuruluþlarýn tüketici
aleyhine davranýþlarýnýn önlenmesi
için caydýrýcý önlem politikalarýnýn
oluþturulmasý gerektiðine dikkat çekilen planda, “Bu noktada atýlacak en etkili adým, finansal tüketicinin korunmasý baðlamýnda önemli görülen bazý
kurallara aykýrýlýklarýn katý idari yaptýrýmlara baðlanmasý ve bunlarýn kararlý þekilde uygulanmasý olacaktýr” ifadeleri yer alýyor. Eylem planýnda yaptýrýmlarýn aðýrlaþtýrýlmasý gerektiðine
dikkat çekiliyor.
Ýdari yaptýrýmýn, en yaygýn uygulama þekli olan idari para cezasý uygulamasý dýþýnda meslekten men, verilen
izin veya ruhsatýn geri alýnmasý, hükmün ilaný (ifþa) ve uyarý gibi yaptýrýmlarý da içermesi gerektiði kaydediliyor.
E-ÞÝKAYET BAÞLIYOR
BDDK bünyesinde Finansal Tüketici Ýliþkileri Daire Baþkanlýðý oluþturulurken þikayetlerin daha hýzlý alýnmasý için yeni sistem devreye alýnýyor.
BDDK tarafýndan iþletilmesi öngörülen ve baþvuru sahiplerinin öneri, þikayet ve sorunlarýnýn hýzlý ve etkin bir
þekilde ele alýnmasýný amaçlayan e-þikayet sistemine iliþkin altyapý çalýþmasý bitirildi. Test sürecine geçilen eþikayet sistemi ile teknolojik imkanlardan faydalanýlarak þikayetlerin kýsa
sürede çözüme kavuþturulmasý, sürecin takibinin kolaylaþtýrýlmasý ve benzer nitelik taþýyan þikâyetlerde uygulama birliðinin temini hedefleniyor. Bir
baþka eylem planý ise ilan ve reklam
ilkelerine uyumun yakýndan takip
edilmesi. Eylem planýnda BDDK’ya
gelen þikayetler ve bankalarla yapýlan
yerinde denetimler çerçevesinde, bazý
ücret ve komisyonlarýn bankanýn hakim durumunu kullanarak müþteri
aleyhine dengesiz olarak belirlendiðinin görüldüðü ifade edildi.
MÜÞTERÝ BÝLGÝSÝ SATILAN
BANKALARA AÐIR YAPTIRIM
Finansal tüketicilere ait kiþisel
bilgilerin korunmasýna iliþkin kurallarýn güçlendirilmesine vurgu yapýlan
planda “Mevzuat kapsamýnda bilgi
paylaþýmý konusunda yetkili kuruluþlar istisna olmak üzere, bankalarýn
müþterilerine ait bilgileri müþterilerin
rýzasý olsa dahi herhangi bir þekil ve
surette satmalarýný engelleyici düzenlemeler yapýlmasýnda, konuya iliþkin
düzenlemelere aykýrý davranýþlar hakkýnda sorumlu kuruluþlar baþta olmak
üzere ilgili kurum ve kuruluþlar tarafýndan yaptýrým uygulanmasýnda yarar
görülmektedir” denildi. Tüketicinin
kendisine ait sýrrýn açýklanmasýna izin
vermesinin, bankaya yazýlý talimat
vermesine baðlanmasý gerektiðine
dikkat çekildi.
KREDÝ SÝCÝLÝ BÝLGÝLERÝNE
GÜNCELLEME GELÝYOR
Kredi sicilinde bulunan bilgilerin
güncellenmesine ve yanlýþlýklarýn düzeltilmesine iliþkin süreçlerin iyileþtirilmesi eylem planý ile kredi referans
kuruluþlarý bilgi paylaþýmý prosedürü
hakkýnda tüketicilerin bilgilendirilmesi gerektiði belirtildi. Eylem planýnda,
“Kredi kayýtlarý sýklýkla güncellenebilmeli, tüketicilerin kendilerine ait
kayýtlara kolay ve makul bir ücret karþýlýðýnda eriþimi saðlanmalýdýr. Tüketiciler somut delillerle ispat ettikleri
yanlýþlýklarý en kýsa süre içerisinde düzelttirebilmeli veya sildirebilmelidir”
ifadeleri yer aldý. Planda kredi sicilinde bulunan yanlýþlýklarýn düzeltilmesine ve bilgilerin güncellenmesine iliþkin süreçlerin açýklýða kavuþturulmasý
istendi.
MÜÞTERÝYÝ TANIYACAK
Finansal kuruluþlar, her bir müþterisinin finansal profilini anlamak
için gelir durumunu tevsik eden belgelerin güncelliðini saðlamak zorunda.
Ayrýca, Basel prensipleri ve kara para
aklama ve terörizmin finansmanýnýn
önlenmesine iliþkin uluslararasý standartlar kapsamýnda yer alan ‘müþterini taný’ uygulamalarý çerçevesinde finansal kuruluþlarca müþteri bilgilerinin alýnmasýna gereken hassasiyet
gösterilmesi gerekiyor. Sözleþmelerde
özellikle ileride taraflar arasýnda ihtilafa yol açabilecek hükümler farklý bir
yazý karakteri ve renk kullanmak suretiyle vurgulanacak. Bu arada sivil toplum kuruluþlarýnýn düzenleme çalýþmalarýnda dikkate alýnmak üzere görüþ ve önerilerini iletme mekanizmalarý iyileþtirilecek. Eylem planýna göre
tüketici haklarýnýn korunmasýna iliþkin faaliyetlerde bulunan sivil toplum
kuruluþlarýn da sürece dahil edilmesi
teþvik edilecek.(Star Gazetesi)
Kasým Öðretmenler
Günü dolayýsýyla
Milli Eðitim Bakaný Nabi
Avcý baþkanlýðýnda
Anýtkabir ziyaret edildi.
Bakan Avcý'ya 81 ilden
gelen öðretmenlerden
oluþan heyet eþlik etti.
Milli Eðitim Bakaný
Nabi Avcý baþkanlýðýndaki
bakanlýk bürokratlarý ile
öðretmenlerden oluþan
heyet, Aslanlý Yol'dan
yürüyerek Atatürk'ün
mozolesine geldi. Avcý'nýn
mozaleye çelenk
býrakmasýnýn ardýndan saygý
duruþunda bulunuldu.
Daha sonra Misak-ý
Milli Kulesi'nde Anýtkabir
Özel Defteri'ni imzalayan
Avcý, deftere þunlarý yazdý:
"Millet Mektepleri
Baþöðretmenliði'ni kabul
ediþinizin 86. yýl
dönümünde, yurdumuzun
her köþesinden gelen
öðretmenlerimizle
huzurunuzdayýz.
Sizin kahraman
arkadaþlarýnýzýn þehit ve
gazilerimizin emaneti olan
Türkiye Cumhuriyeti
Devleti, bugün gitgide
güçlenen bir ülke olarak
yoluna devam etmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti
öðretmenleri olarak, her
alanda olduðu gibi eðitimde
de dünyanýn önde gelen
ülkeleriyle yarýþýyor
olmanýn gururunu
duyuyoruz. Zamanýnýn
ruhunu doðru okuyan,
bilgili, özgüveni yüksek
öðrencilerimiz, en büyük
zenginliðimiz, teminatýmýz
ve iftihar vesilemizdir. Ýnsan
sevgisini, insanlýða hizmet
mefkuresini benimseyerek
memleketimizin her
köþesinde aþkla þevkle
görev yapmaya devam
edeceðiz. Milli Mücadele
kahramanlarýnýn,
þehitlerimizin ve
ecdadýmýzýn istikameti yol
iþaretlerimizdir. Sizi bu özel
günde bir kere daha saygýyla
yad ediyoruz."
Bakan Avcý, törenin
sonunda çiçekle karþýlayan
Mersin Erdemli Arpaçbahþiþ
Atatürk Ýlkokulu
öðrencilerinin Öðretmenler
Günü için ezberledikleri
þiirlerini dinledi. Avcý, daha
sonra kucaðýna aldýðý
okulun 3. sýnýf öðrencisi
Mehmetali Doðruöz'ün
okuduðu "Sakarya" þiirini
dinledi.(AA)
Ýþverenler bunlarý yapmak zorunda
T
BMM'de kabul edilen tasarýyla, inþaatta
kýyafetleri deðiþtirme, kurutma, dolaba
yerleþtirme, yýkanma gibi ihtiyaçlar için tesis
þartý geldi
Soma ve Ermenek'teki maden
facialarýnýn ardýndan iþçi güvenliði için önemli düzenlemeler içeren tasarý kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen
“167 Sayýlý Ýnþaat Ýþlerinde Güvenlik ve
Saðlýk Sözleþmesinin Onaylanmasýnýn Uygun
Bulunduðuna Dair Kanun Tasarýsý” þu düzenlemeleri getiriyor:
-Ulusal mevzuat; iþçilerin, iþ güvenliðine
katkýda bulunma ve çalýþma usulleri üzerinde
“güvenlik ve saðlýðý etkilediði ölçüde görüþlerini açýklama hak ve yükümlülüðüne sahip
olmalarýný” saðlayacak. Ýþçi bir tehlike
görürse, bundan sakýnacak ve amirine bildirecek.
-Ýþveren, iþçilerin güvenliðine yönelik
muhtemel tehlike halinde, faaliyeti durdurmak ve duruma göre iþçileri tahliye etmek için
derhal tedbir alacak. Ýþçilerin saðlýðýna zarar
verebilecek riskler ortadan kaldýrýlacak.
-Kazýda, kuyuda, hafriyatta, yer altý
iþlerinde ve tünelde su borusunun patlamasýndan kaynaklanan tehlikelere karþý iþçileri
korumak için gerekli tedbirler alýnacak. Sývý
dolaþýmý, gaz gibi muhtemel yer altý
tehlikelerinden kaynaklanan riskler belirlenecek. Yeterli havalandýrma saðlanacak.
-Çalýþmanýn su üstünde ya da çok
yakýnýnda yapýldýðý yerlerde; iþçilerin suya
düþmesini önlemek, boðulma tehlikesiyle
karþý karþýya olan iþçileri kurtarmak, güvenli
ulaþým vasýtalarýný saðlamak amacýyla yeterli
tedbirler alýnacak.
-Her inþaat alanýnda veya çevresinde
yeterli miktarda içme suyu bulundurulacak;
iþçiler için tuvalet ve yýkanma tesisleri,
kýyafetleri deðiþtirmek, kurutmak, dolaba yerleþtirmek için tesisler yapýlacak. Erkek ve
kadýn iþçilere ayrý tuvalet ve yýkanma tesisleri
saðlanacak.(Haber7)
www.corumhakimiyet.net
SALI 25 KASIM 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:2 SAFER: 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:12 Teþrin-i Sâni 1430 Kasým:18
2014
25
KASIM
Sultan Alparslan'ýn vefâtý (1072) Edirne'nin kurtuluþu (1922) - Orhun
Kitâbeleri'nin okunuþu (1893)
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.57
06.27
11.33 AKÞAM 16.27
14.03 YATSI
17.50
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
HATIRLATMA: KIBLE SAATÝ VAKTÝ:
Takvimimizde her þehir için gösterilen
Kýble Saati vaktinde, Güneþ'e doðru
dönen kimse, Kâbe yönüne dönmüþ ve o
yerin kýblesini bulmuþ olur.
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
HASTANELER
ðretmenlerimizin hayatýmýzda çok önemli bir yeri vardýr. Hepimizin öðretmenlerimizle veya çevredeki öðretmenlerle ilgili anýlarý vardýr. Örnek alýnacak birçok yönünü kendisinden veya onu tanýyanlardan dinlediðim ve birkaç yýl önce kaybettiðimiz Osmancýk Ýlçesinden merhum
Ömer Faruk GEYLANÝ öðretmenimizle ilgili birkaç olayý
paylaþmak istiyorum. ''Ettekrarür ahsen velevkane yüzeksen-tekrar güzeldir 180 defa olsa bile'' sýrrýnca, hem onu tekraren rahmetle yâd etmek, hem de þu günlerde yavrularýmýzý emanet ettiðimiz öðretmenlerimize ve öðretmen adaylarýna güzel örnek teþkil eder niyetiyle.
mi'' der, hayýr derler. Bir öðrenciye ''anlat bakalým o halde
nasýl gördün?'' dediðinde, ''öðretmenimiz bizi bahçeye
topladý ve bir keçi kesti. O keçiyi yüzdü ve ciðerini çýkartýp hepimize gösterdi, hatta elimi bile deðdim ''der. Peki,
öðretmeniniz keçinin etini ne yaptý diye sorunca, ''onu da
kavurma yaparak bizlere yedirdi'' cevabýný verir.
KOMÝSYON BAÞKANINA RAÐMEN YILIN ÖÐRETMENÝ SEÇÝLDÝ: Yanýlmýyorsam 20-25 yýl öncesinde
Hürriyet Gazetesinde yýlýn öðretmeni diye resmini görmüþtüm. Rahmetlinin kendinden dinlediðime göre Çorum'da seçilme aþamasý da biraz enteresandýr. Komisyon
Milli Eðitim Müdürlüðü
ÖÐRENCÝSÝYLE DIÞARIDA DA ÝLGÝLENÝRDÝ:
baþkaný Ömer Faruk öðretmene önce ismini sorar. PeþinSivil Savunma Uzmaný
''Öðretmen için gününü deðerli kýlan, öðrencilerine ayýrdýðý
den de ismiyle ilgili incitici bir soru gelir. Faruk öðretmen
zamandýr''( A.S.Exupery) misali iþini çok sever, hakkýyla
de alakasýz böyle bir soruya muhatap olunca hiç çekinmeyerine getirmeye çalýþýr ve okul çýkýþlarýnda eve giderken
den halk tabiri ile bir cümlelik oturaklý cevap verir ve beni
mutlaka bir öðrencisinin elinden tutar, yolda öyle yürürdü. Bu davraný- nasýl olsa seçmezler diyerek çýkýp terminale gider. Komisyon baþkanýnýn
þý ile sadece öðrencinin sýnýfta öðretmeni olarak kalmaz, ayný zamanda itiraz etmesine raðmen tüm üyelerin desteðiyle ( öðretmenin tavrý üyedýþarýda da onlarla ilgilenerek aile boyu gönüllerini fethederdi.
lerin hoþuna gider) Çorum'da yýlýn öðretmeni seçilir. Tam Osmancýk araHEDÝYE KABUL ETMEZDÝ: Hiçbir özel günde öðrencilerinden basýna bineceði zaman bir görevli ' Faruk Hoca kim?' diye sorar. 'Benim'
kesinlikle hediye kabul etmez ve öðrencilerine: ''Sizin bana vereceðiniz deyince, Hocam yýlýn öðretmeni seçilmiþsin. Seni acil çaðýrýyorlar, alen büyük hediye baþarýlý olmanýz ve gelecekte sorunlu deðil, sorumlulu- maya geldim' der ve resmi arabayla daireye götürür.
ðunun bilincinde olarak bu memlekete hizmet etmenizdir'' derdi. Faruk
ÖÐRENCÝLERÝ ÝÇÝN MERKEZDEN DAÐ KÖYÜNE GERÝ TAöðretmenin bu özelliðini onda okuyan çocuðu vasýtasýyla zamanýn Ýlçe YÝN ÝSTEDÝ: Faruk öðretmen yýllar önce Osmancýk Ýlçesinin uzak, biKaymakamý da öðrenmiþtir. Dolaysýyla Kaymakam bey de çocuðunun raz mahrumiyet sayýlan bir köyünde görev yaparken, tayin ister ve Ýstanöðretmenini sevmekte ve ona saygý duymaktadýr. Ahþap bir evde kalýr- bul yolu güzergâhýnda bulunan, merkeze yakýn bir köye tayin edilir. Yeken Faruk öðretmenin evinde yangýn çýkar ve bazý eþyalarý yanar. Du- ni görev yeri ulaþým açýsýndan, sosyal yönden iyidir, rahattýr fakat Faruk
rumdan Ýlçe Kaymakamý haberdar olur. Faruk öðretmenin sýkýntýda ol- öðretmen rahat deðildir. Çünkü býraktýðý köy uzak, mahrumiyet diye taduðu bu ortamda, vakýftan yardým ederek yardýmcý olabilmek için yaný- yin isteyen olmamýþ ve Faruk öðretmenin biricik öðrencileri öðretmenna çaðýrttýrýr. Kaymakamlýk olarak kendisine vakýftan bir miktar yardým siz kalmýþtýr. Düþünür taþýnýr ben buradan gitsem buraya hemen tayin isetmek istediðini söyler. Faruk öðretmen bu ilgi için Kaymakam beye te- teyen öðretmen olur. Boþ kalmaz. Fakat burada kalýrsam oradaki emek
þekkür ederek, ''EFENDÝM ÞÜKÜR CANIMIZ SAÐ VE MEMUR verdiðim öðrencilerim öðretmensiz kalýr, ben bunun vebalini çekemem''
OLDUÐUMUZ ÝÇÝN AZ ÇOK BÝR DE MAAÞIMIZ VAR. BANA der. Düþüncesini yenge hanýma anlatýr. Onun da kabul etmesiyle eski
VERECEÐÝNÝZÝ MUHTAÇ OLAN BÝR BAÞKASINA VERÝN'' diye- köyüne tekrar tayin ister ve öðrencilerine kavuþur. Bu durumu çevresinrek bu teklifi geri çevirir.
deki birçok insan yadýrgar. Baþkasý merkeze gelmek için can atarken,
AKCÝÐERÝ ANLATMAK ÝÇÝN ÖÐRENCÝLERÝNE KEÇÝ KES- sen tutup uzak köye gönüllü olarak gitmek için tayin istiyorsun… OlaTÝ: Bir gün Ýlköðretim Müfettiþi Sadýk DÝKMEN beyle sohbet ederken, cak þey mi bu diye…
yýllar önce Osmancýkta bir köy okuluna teftiþe gittiðinde unutamadýðý
*
bir anýsýný anlatmýþtý. Öðretmenin ismini hatýrlayamadýðýný ama çok hoTEBRÝK:
þuna gittiðini söyledi. Ben de muhtemelen bunlardan birisidir diye üç
Beraber çalýþmakla her zaman kendimi þanslý gördüðüm, eðitim cabeþ tane isim sayýnca tamam hatýrladým ''ismi Faruk GEYLANÝ idi'' de- miasýnýn vefakâr öðretmenlerinin '24 Kasým öðretmenler gününü' en
di. Müfettiþ arkadaþ Köy okulunda, sýnýfta fen bilgisi dersinde küçük ço- kalbi dileklerimle tebrik ediyor, ölenlere rahmet, emekli ve görevde
cuklara ''çocuklar hiç akciðer gördünüz mü ?'' diye sorduðunda sýnýfýn olanlara saðlýk sýhhat ve afetlerden uzak afiyetler diliyorum. (Tel: 536
hepsi birden parmak kaldýrarak evet derler.'' Maket olarak gördünüz de
5681141)
Mahir ODABAÞI
2.7621
223 03 00
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
2.2264
[email protected] com
Gram
LEBLEBÝCÝOÐLU ECZANESÝ
ENVER LEBLEBÝCÝ
GAZÝ CAD. 8.SOK.3/B ESKÝ
KÜLTÜR SÝTESÝ KARÞISI ÖZBEYLER LOKANTASI
CÝVARI
224 56 83
METEOROLOJÝ
VEFAT EDENLER
1-Marangoz Esnafýndan Ýlhan SOYLU' nun eþi;
Sýttýka SOYLU.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
ALIÞ
85,69
SATIÞ
85.73
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 7053
25 KASIM 2014
SALI
221-2182
224-4214
221-6047
221-7733
224-0550
NÖBETÇÝ ECZANELER
2.2273
Kadir Yüktaþýr
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
Özel Elitpark Hastanesi
FUNDA ECZANESÝ
FUNDA ÇETÝNTÜRK KARTAL
BAHABEY CAD. ÝPEK
TAKSÝ LOZAN KAVÞAÐI METROPOL KARÞISI
221 55 40
Merhum bir öðretmenin ardýndan 1
2.7629
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
BAHABEY
YAVRUTURNA
HAYAT
BAHABEY
ATA
Ö
13
Ýstikbal Endiþesi…
Geleceðimiz…
Çok arzu ve emellerin yükünü omzumuTefekkür
Hep yarýný düþünüyoruz..
Dünyamýz za alýrýz..
Oysa hayat kýsadýr..
Hayatý yaþýyoruz…
Bir rüzgar gibi uçar gider..
Gün be gün..
Bazen"
Allaha ýsmarladýk" demeden bir
Saat ve saat..
çok þey elimizden çýkar..
Dakika dakika,
Gençliðimiz ve malýmýz gibi..
Saniye saniye..
Emeller sýnýrsýzdýr..
Eski alimler :
Ama insanýn ömrü kýsadýr…
"bir aný seyyale" demiþ buna…
Raþit Yücel
Ýstikbal endiþelerimiz..
Yalnýz þu an,
rasityücel@
Oysa hayat yükü aðýrdýr..
Yalnýz bu gün…
corumhakimiyet. net
Ýhtiyaçlar fazladýr..
Hiç birimizin yýllara garantisi yok…
Bir kadiri Rahime itimat etmeyenlerin yollarý
Ölümü düþüdüðümüz zaman baþkasýna veririz.
çok çakýllý ve tozludur..
Ýnsandýr…
Hedefiniz ve gayeniz saðlam ise endiþeye gerek
Hayatý sever..
yoktur..
Hayata aþýktýr.
O zaman ne musibetler sizi yolunuzdan alýkoyar,
ne de Dünyanýn geçici fýrtýnalarý..
Ebedi kalmak ister..
Zira "aklý baþýn da olan ne dünya umurundan kaGelecek ile ilgili plan ve projelerimiz olmalý..
zandýðýna mahzun ne de kaybettiði þeye mahzun olElbette vardýr…
maz"
Ama nasýl?
Ölçü budur…
Ama niye?
Aklýmýz baþýmýzda ise mesele yok..
Ülkemizin durumu …
Aklýmýz hala baþýmýzda deðilse vay halimize..
Hatta Dünyanýn geleceði…
Ýþte istikbal endiþemiz…
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 SALI
www.corumhakimiyet.net
25 KASIM 2014
Kozmetikte
Çorum markasý
Alescia Perfume, Ordu’da þube açtý
RECEP MEBET
bazý daire müdürleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda davetli katýldý.
Franchising sistemiyle bayileri arasýna yenilerini eklediklerini belirten Ali Ýlker Tosun, yurt içi ve
yurt dýþýnda bine yakýn satýþ noktasýyla hizmet verdiklerini söyledi.
Parfüm, deodorant, kolonya, oda kokusu ve
bambu baþta olmak üzere 800’e yakýn ürün çeþidini
müþterilerinin beðenisine sunduklarýný vurgulayan
Tosun, açýklamalarýný þöyle sürdürdü:
“Sevil Kozmetik olarak faaliyetlerimize 2011
yýlýnda Ýstanbul’da baþladýk. Daha sonra Alescia markasýyla üretim tesisimizi 2013 yýlýnda memleketimiz
Çorum’a taþýdýk.
Parfüm baþta olmak üzere her çeþit kozmetik ve
kiþisel bakým ürünleri üreten firmamýz, yurt içinde
oluþturduðu bayii aðýnýn yaný sýra birçok ülkeye ihracat yapýyor.
Açýlýþýný gerçekleþtirdiðimiz Ordu þubemizin
yanýnda Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Antalya, Samsun,
Adana, Diyarbakýr, Aðrý, Van, Eskiþehir, Gümüþhane,
Mersin, Osmaniye, Hatay ve Çorum’da bayilerimiz
bulunuyor. Ayrýca Almanya, Romanya, Karadað ve
Bulgaristan gibi ülkelerde de þubelerimiz mevcut.
Çorum’da üretimini gerçekleþtirdiðimiz kozmetik ürünlerini þube ve satýþ noktalarýmýzla Türkiye’nin yaný sýra dünyanýn dört bir yanýna pazarlýyoruz.
Saðlýk Bakanlýðý’ndan onaylý olan ürünlerimiz,
Sevil Kozmetik Genel Müdürü Ali Ýlker Tosun
kalitesi ve uygun fiyatlarý nedeniyle büyük ilgi görüyor.
Kendi bünyemizde oluþturduðumuz Ar-Ge bölümümüzde
teknolojik donanýmla üretim
gerçekleþtiriyoruz. Tüketici
memnuniyeti ise kalite politikamýzýn temelini teþkil ediyor.
Alescia Parfümleri, geliþmiþ ülkelerin ve Avrupa
Birliði'nin
kompozisyon
uçanyaðý imalinde uyguladýklarý International Fragrance
Association (IFRA) adlý kuruluþun tavsiyelerine uygun
hammaddeler ve limitlerde
imal ediliyor. Kullandýðýmýz
tüm hammaddeler birinci sýnýf kalitede olup tamamen doðal çiçek ve baharat özlerinden yapýlýyor. Saðlýk Bakanlýðý’ndan onaylý ürünlerimizde
hiçbir þekilde sentetik hammaddeler kullanýlmýyor. Üretimin her aþamasýnda otomasyon hakim. Böylelikle Alescia Parfümleri el deðmeden
hazýrlanýyor. Her ürün kimyagerlerimizin kontrolü altýnda
üretiliyor ve laboratuvarlarýmýzda kalite testlerinden geçtikten sonra müþterilerimize
Alescia Perfume Ordu Þubesi geçtiðimiz Cumartesi günü açýldý.
sunuluyor.”
Ç
orum Küçük Sanayi Sitesi’nde üretim yapan Sevil Kozmetik, Alescia Perfume markasýyla büyümeye devam ediyor.
Alescia Perfume Ordu Þubesi geçtiðimiz Cumartesi günü düzenlenen törenle açýldý.
Sevil Kozmetik Genel Müdürü Ali Ýlker Tosun
ve Þube Ýþletmecisi Þeker Polat’ýn evsahipliðindeki
açýlýþa Ordu Valisi hemþehrimiz Ýrfan Balkanlýoðlu,
HÝ-RA Shoes Bag yeni sezonu açtý.
Yeni sezon ürünleri müþterilerin beðenisine sunuldu.
HÝ-RA’da yeni sezon
RECEP MEBET
H
sundu.
Ýlker Kýlýç’ýn sahibi olduðu HÝ-RA Shoes Bag,
Pierre Cardin ve US Polo markalarýný da ürün yelpazesine ekledi.
Hüseyin Fýþkýn’la birlikte yeni sezon ürünleri
hakkýnda bilgi veren maðaza yetkililerinden Selma
Kýlýç, Çorum halkýnýn ilgisinden memnun olduklarýný söyledi.
Hizmette bir ayý geride býrakan HÝ-RA Shoes
Bag’in zengin ürün yelpazesiyle iddialý olduðunu
vurgulayan Kýlýç, “Yeni
kreasyonumuzu yakýndan
görmek isteyen herkesi
Gazi Caddesi Vergi Dairesi
karþýsý numara 47/A’daki
maðazamýza bekliyoruz”
dedi.
HÝ-RA Shoes Bag yetkilileri, müþterilerin ilgisinden memnun.
Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediði oyunda, iþitme engelli bir çocuðun öyküsü anlatýldý.
Ýþitme engelli çocuðun
öyküsü sahneye taþýndý
RECEP MEBET
A
nkara Devlet Tiyatrosu’nun ‘Horoz Adam
ve Korsan’ isimli oyunu Çorum’da sahnelendi.
Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda geçtiðimiz Cuma ve Cumartesi günü dört ayrý seansta
sahnelenen oyunu çok sayýda çocuk izledi.
Dekor ve müzikleriyle de dikkat çeken tek
perdelik oyunda iþitme engelli bir çocuðun öyküsü anlatýldý.
menin de görüþlerine baþvurulduðu oyun, çocuk
edebiyatý dalýnda önemli eserler veren ve çocuklara yönelik pek çok projede yer alan Sevim
Ak’ýn 'Horoz Adam ve Korsan' adlý kitabýndan
uyarlanmýþ.
OYUN HAKKINDA
On yaþ ve üstü, çocuk ve yetiþkin her kesimden seyirciye hitap eden ‘Horoz Adam ve
Korsan’, Sevim Ak’ýn ayný adlý romanýndan Servet Aybar tarafýndan tiyatroya uyarlandý.
Proje ekibinde Servet Aybar, Ahmet Burak
Bacýnoðlu ve Burçak Iþýmer’in yer aldýðý oyunun
dekor tasarýmý Sinan Yardýmedici’ye, kostüm tasarýmý Esra Selah’a, ýþýk tasarýmý Kerem Çetinel’e, müzikleri Can Atilla’ya, koreografisi Burçak Iþýmer ile Aslý Sümer’e ait. Oyunda ayrýca
odyolog Merve Batuk, iþitme engelli eðitmeni
Galip Demiray, çalýþtýrýcý jonglörü Serkan Bilgin
de danýþman olarak görev aldý.
‘Horoz Adam ve Korsan’ Çorum’da sahnelendi.
“Herkesten farklý, herkesinkine benzer bir
öyküm var. Benim
öyküm, sessizlikten
doðan gürül gürül
bir ses, engeller
içinden çýkan yalýn
bir senfoni” dizeleriyle tanýtýlan oyunda Ýpek Gezener,
Funda Mete, Ergin
Özdemir,
Petek
Ocakçý, Kutay Sungar, Esat Tanrýverdi,
Nur Ceylan Ýlhan,
Betül Efe Tirben,
Güneþ Uydaþ, Ahmet Alper Eralp,
Sercan
Çantay,
Gökhan Kutum ve
Çaðrý Ayas rol aldý.
Festival oyunu
olarak tasarlanan
Çocuklar, tek perdelik oyunu ilgiyle izledi.
‘Horoz Adam ve
Korsan’ sözün neredeyse hiç olmadýðý,
müziðin, hareketin
ve dansýn hakim olduðu bir üsluba sahip. Ayrýca oyun
içeriði nedeniyle,
bir sosyal sorumluluk projesi olarak
da deðerlendiriliyor.
Zaman zaman iþaret
dilinin de kullanýldýðý oyun iþitme engelli bir çocuðun
öyküsünü anlatýyor.
Provalarý sýrasýnda
odyolog doktor ile
Çocuk oyunu dört ayrý seansta sahnelendi.
iþitme engelli eðit-
Ý-RA Shoes Bag, sonbahar-kýþ sezonu ayakkabý
ve çanta kreasyonunu müþterilerinin beðenisine
Sevim Ak’ýn 'Horoz Adam ve Korsan' adlý kitabýndan uyarlanan oyun beðeni topladý.
www.corumhakimiyet.net
SALI 25 KASIM 2014
15
Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu öðrencileri, 24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle her ikisi de öðretmen olan Vali
Ahmet Kara’nýn eþi Mesude Kara ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’nün eþi Hatice Külcü’ye sürpriz kutlama ziyareti yaptý.
Özel çocuklardan özel kutlama
EROL TAÞKAN
24
Kasým Öðretmenler Günü’nün en anlamlý ziyareti, Zübeyde Haným Eðitim ve Uygulama Okulu
öðrencilerinden geldi. Vali Ahmet Kara’nýn eþi Mesude
Kara ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’nün eþi Hatice Külcü’nün evlerini ziyaret ederek, Öðretmenler Günü’nü kutlamasý, görülmeye deðer samimiyet ve sevgi
seline dönüþtü.
Çorum Zihinsel ve Spastik Engelli Çocuklarý Koruma Derneði Baþkaný Dr. Neslihan Hüsülüoðullarý,
Zübeyde haným Okulu Müdürü Mehmet Ali Kurt, Rehber Öðretmen Hilal Özabacý ile birlikte ziyarete katýlan
öðrenciler Kübra Erdoðan, Batuhan Karlý, Fadime Avcu
ve Mehtap Koþa, habersiz ziyaretlerinde, kendilerine
anne þefkati ile kucak açan Mesude Kara ve Hatice Külcü tarafýndan ilgiyle karþýlandý.
Takdim ettikleri çiçekleri kendi gülücükleri ile taçlandýran çocuklar, Kara ve Külcü’ye kendi elleriyle yaptýklarý hediyeleri sundu.
Her fýrsatta kendileri ile ilgilenen Kara ve Külcü’ye gönüllerinden akýp gelen ve riyakarlýktan uzak
kutlama mesajlarýný ileten öðrenciler, kelimenin tam an-
lamýyla birinci sýnýf bir karþýlama ve sevgiyle karþýlýk
buldular.
Çorum’a yeni gelmiþ olmalarýna karþýn engelli öðrencilere ve engelliliðe bakýþ açýsý konusunda çok olumlu izler býrakan Mesude Kara ve neredeyse kendisini engelli öðrencilere adayan Hatice Külcü, özel misafirlerinin kendilerine hediye ettiði pastayý da onlarla birlikte
kesti.
Bir öðretmen olarak, bu zamana kadar aldýklarý en
anlamlý Öðretmenler Günü kutlamasýnýn bu çocuklardan geldiðine iþaret eden Mesude Kara ve Hatice Külcü, tek tek ilgilendikleri öðrencileri, aðýrladýklarý evlerinden hediyelerle uðurladý.
Çocuklarla ayrý ayrý sohbet ederek, onlarla iletiþim
kuran Mesude Kara ve Hatice Külcü’nün engellilik konusundaki engin bilgi ve tecrübeleri açýkça hissedilirken, onlarýn bu hassasiyetleri Çorum’daki engellileri ve
ailelerini geleceðe dair daha umutlu olmaya sevkediyor.
Sevgi seliyle baþlayýp, dev bir fýrtýnaya dönüþen bu
iki ziyaret, Çorum’da gerçekleþtirilen Öðretmenler Günü kutlamalarýnýn en özeli olmaya hak kazandý.
Kýrým Türkleri
öðretmenleri kutladý
ýrým Türkleri
K
Kültür ve
Yardýmlaþma
Derneði Sungurlu
Þubesi Baþkaný ve
yöneticileri, Ýlçe
Milli Eðitim
Müdürü Süleyman
Atcýoðlu'nu ziyaret
ederek, 24 Kasým
Öðretmenler
Günü'nü kutladý.
Eðitimin
vazgeçilmez bir
unsur olduðu
Kýrým Türkleri Kültür ve Yardýmlaþma Derneði Sungurlu Þubesi Baþkaný
ve yöneticileri, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu'nu ziyaret etti.
vurgusu yapan
Kýrým Türkleri
Kültür ve
Yardýmlaþma
Derneði Sungurlu
Þubesi Baþkaný Adil
Uzar, ziyarette Milli
Eðitim Müdürü
Atcýoðlu'na çeþitli
hediyeler verdi.
Ziyaretten
duyduðu
memnuniyeti dile
getiren Milli Eðitim
Müdürü Atcýoðlu'da
Kýrým Türkleri
Kültür ve
Yardýmlaþma
Derneði Baþkaný ve
yöneticilerine
teþekkür etti.(ÝHA)
Þahiner’den öðretmenlere çiçek
S
ungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir
Þahiner 24 Kasým
Öðretmenler Günü
münasebetiyle700
öðretmene çiçek hediye
etti.
Baþkan
Abdulkadir Þahiner,
"Öðretmenlik þüphesiz
bir gönül erliðidir. Sabýr,
sevgi, özveri, bilgi
olmadan bu mesleðin
yapýlmasý mümkün
deðildir. Geleceðe
güvenle baka bilmesi
için öðretmenlik
mesleðinin daha da
yüceltilmesi gerekir.
Bizlerin bugünlerini
saðlayan, çocuklarýmýzý
geleceðe hazýrlayan
öðretmenlerimize ne
kadar teþekkür etsek
azdýr. Atatürk,
'Öðretmenler yeni nesil
sizlerin eseri olacaktýr'
sözü ile hem
öðretmenlere verdiði
deðeri ortaya koymuþ,
hem de Türkiye
Cumhuriyetinin geleceði
için onlara ne kadar çok
güvendiðini
vurgulamýþtýr. Bizler de
öðretmenlerimize ayný
güveni duyuyoruz.
Türkiye'nin dünyanýn en
ileri ülkeleri arasýnda
yerini almasý çabasýnda
öðretmenlerimizin
büyük emeði vardýr.
Bizleri hayata
hazýrlamada anne ve
babamýzdan sonra
üzerimizde en fazla
emeði olan
öðretmenlerimizin bu
anlamlý gününü kutlar,
Baþta Baþöðretmenimiz
Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk olmak
üzere, ebediyete intikal
etmiþ tüm
öðretmenlerimize
Allah’tan rahmet,
hayatta olan
öðretmenlerimize ise
saðlýklý ve uzun ömürler
diliyorum" dedi.(ÝHA)
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner
24 Kasým Öðretmenler Günü münasebetiyle 700 öðretmene çiçek hediye etti.
Fedakâr öðretmenlerin mutlu günü
24
Kasým
Öðretmenler
Günü, Bayat’ýn
Çukuröz Köyü’nde
yaþanan yangýn
felaketinde canla baþla
görev yapan
öðretmenler için ayrý
anlam ifade ediyor.
Yaklaþýk iki hafta
önce yaþanan yangýn
felaketi sýrasýnda
itfaiyeyi arayan köy
okulu öðretmenleri,
yangýn büyüyünce
muhtemel can kaybý
veya yaralanmalardan
korumak için
öðrencilerini okula
topladýlar.
Öðrencilerinin canýný
emniyete alan
öðretmenler daha
sonra da psikolojik
destek vererek,
yangýnýn küçük
bedenlerdeki yýkýmýný
hafifletmeye çalýþtýlar.
ÇORBA
DAÐITIP,
ÝHTÝYAÇLARI
TESPÝT ETTÝLER
Fedakâr
öðretmenlerin çabasý
bununla bitmedi. 29
evin yandýðý yangýn
sonrasýnda afetzede
köylülere sýcak çorba
daðýtan öðretmenler,
vatandaþlarýn
ihtiyaçlarýnýn tespiti ve
yardýmlarýn
daðýtýmýnda da aktif
görev aldýlar.
Öðretmenler minikler
için gönderilen
kýrtasiye, okul kýyafeti
ve oyuncaklarýn
daðýtýmýný bilfiil
yaptýlar. Bütün bunlarý
yaparken eðitim
faaliyetlerini bir gün
dahi aksatmayan
öðretmenler dün de
öðrencileriyle birlikte
24 Kasým Öðretmenler
Günü’nü
kutladýlar.(Haber
Merkezi)
Çukuröz Köyü’nde yaþanan yangýn felaketinde
canla baþla görev yapan öðretmenler için ayrý anlam ifade ediyor.
16 SALI 25 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
ÇESOB Kargý’yý ziyaret etti
Ç
orum Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Birliði (ÇESOB) Baþkaný
Yalçýn Kýlýç ve Kargý Esnaf Odasý Baþkaný Bekir
Kýzýlkaya, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen’i
ziyaret etti.
Baþkan Þen’i makamýnda ziyaret eden
ÇESOB Baþkaný Yalçýn
Kýlýç’a, Kargý Esnaf
Odasý Baþkaný Bekir Kýzýlkaya’da eþlik etti. Esnafýn sorunlarýnýn konuþulduðu ziyarette, Çorum Ayakkabýcýlar Odasý
ÇESOB yöneticileri Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen’i ziyaret etti.
Baþkaný Hasan Coþkun ve
Kargý Esnaf Odasý Yönetim Kurulu üyeleri de hazýr bulundu.
þeklinde konuþtu.
ESNAF ÝLÇE EKONOMÝSÝNÝN CAN DAMARI
Esnafla belediye iliþkilerinin artmasý gerektiðini belirten Kargý
Esnaf Odasý Baþkaný Bekir Kýzýlkaya, “Esnafýn Kargý ekonomisinin
can damarýdýr. Belediye esnafýmýza yardýmcý olmak için elinden gelen
çabayý göstermeli, geçmiþ aylarda esnafýmýza çýkartýlan iþgaliye ücreti,
esnafýmýz tarafýndan büyük tepki gördü. Birkaç esnafýn hatasý tüm esnafa mal edilmemeliydi. Karar alýnmadan belediye yetkilileri bizimle
görüþmüþ olsalardý, biz kurallara uymayan esnaflarýmýzla görüþüp bu
sorunu çözebilirdik. Bu nedenle belediyemiz ile esnaf odamýz arasýndaki iliþkinin daha da geliþmesi gerekiyor. Bir birine bu kadar baðlantýlý
iki kurumun daha çok iþ birliði yapmasý ve belediyemizin esnaf odasýnýn daha çok fikrini almasý gerekir diye düþünüyoruz’ dedi.
Panayýr organizasyonunda da esnafýn fikrinin alýnmadýðýný belirten Kýzýlkaya, ‘Belediyemiz tarafýndan panayýr hazýrlýk komitesi kuruldu. Esnafý temsilen þahsýmýn da isminin yer aldýðý bu komite hiç toplanmadý ve panayýr bu þekilde yapýldý. Biz Kargý esnafý olarak bizleri ilgilendiren konularda fikrimiz alýnmasýný sizden rica ediyoruz. Bu þekilde her þeyin daha düzenli ve planlý olacaðýna inanýyoruz’ diye konuþtu.
BELEDÝYENÝN ÖNCELÝÐÝ ÝLÇE ESNAFI OLMALI
ÇESOB Baþkaný Yalçýn
Kýlýç ise panayýr gibi etkinliklerde öncelikle ilçede bulunan
yerel esnafýn menfaatlerinin
düþünülmesi gerektiðini belirtti. Kýlýç, "Bu tip organizasyonlarda öncelikle ilçe esnafýnýn
menfaati düþünülmeli sonra
dýþarýdan gelen satýcýlarýn durumlarý düþünülmeli. Bu nedenle esnaf odasý ile belediyemiz arasýndaki iliþkiler ve istiþare önemlidir. Ben Zeki Baþkanýmýzýn bu tip konulara
önem vereceðine inanýyorum.
Esnaf ilçenin bel kemiðidir’
KALDIRIM ÝÞGALÝYE ÜCRETÝNÝ DÜÞÜRDÜK
Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen ise, esnafla ilgili olan tüm konularda esnaf odasý ile irtibat kurulduðunu ancak bazý aksaklýklar yaþandýðýný belirtti.
Kaldýrým iþgalleri konusunda þikayetlerin oldukça arttýðý belirten
Þen, "Biz belediye olarak þikayet olduðunda bunu deðerlendirmek durumundayýz. Esnaflarýmýzdan rahatsýz olanlar olmuþ olabilir ancak halkýmýzdan da memnun olanlar var. Herkesi memnun etme þansýmýz yok
ancak biz bu iþgaliye ücretlerini ilk olarak metrekaresini günlük 1 lira
25 kuruþ olarak belirlemiþtik. Þuanda aldýðýmýz kararla bunu 50 kuruþa
kadar indirdik. Amacýmýz esnafýmýza zorluk çýkartmak deðil ancak herkes birbirinin hakkýna saygý göstermek zorunda. Sokakta yürüyen vatandaþýmýzýn da haklarý olduðunu unutmayalým’ ifadelerini kullandý.
Panayýrýn bu yýl kýsýtlý bir zamanda hazýrlandýðýný belirten Baþkan
Þen, hazýrlýklar için daha önceden bir hazýrlýk komitesi kurulmasýný istedik. Bu komitede esnafý temsilen oda baþkanýmýzýn da olmasýný istedik ancak panayýra kýsa bir süre kalmasý nedeniyle komitenin görüþlerini alma fýrsatýmýz olmadý. Eðer aksi bir düþüncemiz olsa komitede yer
vermezdik. Ýnþallah önümüzdeki panayýra daha güzel bir þekilde hazýrlanacaðýz’ dedi.(ÝHA)
Çorum Ayakkabýcýlar ve Kunduracýlar Odasý tarafýndan Çukurözlü 29 yangýnzede
aileye Türk Kýzýlay'ý aracýlýðýyla ayakkabý ve okul çantasý yardýmýnda bulunuldu.
Ayakkabýcýlar Odasý’ndan
Çukuröz’e yardým
Ç
orum Ayakkabýcýlar ve Kunduracýlar Odasý tarafýndan Çukurözlü
29 yangýnzede aileye Türk Kýzýlay'ý
aracýlýðýyla ayakkabý ve okul çantasý
yardýmýnda bulunuldu.
Duyarlý ve hayýrsever ayakkabýcý
esnafý tarafýndan 2 gün içerisinde
Ayakkabýcýlar ve Kunduracýlar Odasý
Baþkaný Hasan Coþgun önderliðinde
toplanan yardýmlar Türk Kýzýlay'ý Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat'a
teslim edildi. Teslim töreninde ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve Baþkan
Vekili Recep Gür de hazýr bulundu.
Türk Kýzýlay'ý Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat, ayakkabýlarýn
toplanmasýnda emeði geçen baþta
Ayakkabýcýlar ve Kunduracýlar Odasý
Baþkaný Hasan Coþgun olmak üzere
hayýrsever ayakkabýcý esnafýna teþek-
kür etti. Önceden ayakkabý numaralarý
alýnan yangýnzede ailelere ayakkabýlarýn daðýtýlacaðýný dile getiren Sedat
Canbolat, yangýnzede ailelerin bir evin
tüm ihtiyacý olan iðneden ipliðe her þeye ihtiyacý olduðunu belirterek, yardým etmek isteyenlerin kendilerine
0.533 384 76 88 nolu telefondan ulaþabileceklerini kaydetti.
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise,
Çukurözlü yangýnzede ailelere her türlü yardým etmek isteyen esnaf ve sanatkarlara çaðrýda bulunarak, yardýmlarý Kýzýlay aracýlýðýyla yapabileceklerini söyledi. ÇESOB olarak Kýzýlay'ýn
her zaman yanýnda olduklarýný ifade
eden Kýlýç, yardýmlarýn toplanmasýnda
emeði geçen Oda Baþkaný Hasan Coþgun'a ve yardým eden tüm esnafa ayrýca teþekkür etti. (Haber Merkezi)
‘Diþ hekimleri çözüm bekliyor’
S
aðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan
Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, 22-27 Kasým Aðýz ve Diþ
Saðlýðý Haftasý münasebetiyle yaptýðý basýn açýklamasýnda,
“Zor þartlar altýnda, yoðun tempo ile çalýþan, adaletsiz performans sistemi altýnda ezilen, iþin niteliðinin önemsenmeyip niceliðinin önemsendiði bir sistemde saðlýk hizmetleri
sunmaya çalýþan ve bu hizmeti sunarken kamudaki ilk birkaç
yýlýndan sonra meslek hastalýklarý ile mücadele eden, uzmanlýk diplomalarý tescillendiði, uzman olarak kuraya girdikleri
halde uzman kadrosu verilmeyen, saðlýkta dönüþümün en
büyük devrimi olan aðýz ve diþ saðlýðý hizmetinin mimarlarý
diþ hekimlerinin gününü kutluyoruz.” dedi.
Aðýz ve Diþ saðlýðý çalýþanlarýnýn vaat deðil problemlerinin
çözülmesini beklediklerini dile getiren Lafcý, “Diþ hekimleri bugünde
önemsenmek ve sorunlarýnýn çözülmesi için bir gayret beklemektedir.
Türkiye’de saðlýk hizmetleri arasýnda belki de en sorunsuz olarak devam
eden sürdürülebilirliðin saðlanmýþ aðýz diþ saðlýðý hizmetlerini sunan
hekimlerin bu kadar önemsenmemesi üzücüdür. 22-27 Kasým Aðýz ve
Diþ Saðlýðý Haftasý olmasý münasebetiyle diþ hekimleri ile
birlikte, diþ protez teknisyenleri, diþ klinik yardýmcýlarý,
aðýz ve diþ saðlýðý teknisyenleri, röntgen teknisyenleri diþ
hastanelerinde ve ADSM'lerde devlet hastanelerinin aðýz ve
diþ saðlýðý kliniklerinde görev yapan tüm çalýþanlarýmýzýn
da çözüme kavuþmasýný istiyoruz. Her platformda dile
getirdiðimiz gibi, çalýþma koþullarýnýn aðýrlýðý ve artan iþ
yoðunluðunun getirdiði fiziki ve psikolojik yýpranma, personel istihdamýný zorunlu hale getirmiþ olmasýna raðmen
Diþ Hekimi, Diþ Protez Teknikerliði Teknisyenliði gibi aðýz
ve diþ saðlýðýnda hizmet veren kadrolarda yeterli istihdamýn
yapýlmayarak çalýþma standartlarýnýn uygun olarak saðlanmamasý; sorunlarý görmemek adýna büyük bir düþüncesizliktir.
Saðlýk-Sen olarak, çalýþanlarýmýzýn sorunlarýnýn çözüme kavuþturulmasý ve çalýþanlarýn lehine olacak ilgili düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi temennisiyle tüm Aðýz ve Diþ Saðlýðý çalýþanlarýnýn haftasýný bir kez daha kutluyoruz.” diye konuþtu. (Haber Merkezi)
Diþ hekimlerine seminer
Ç
orum Anadolu Týbbiyeler Derneði (ANATIPDER) tarafýndan
diþ hekimlerine ‘Radyolojide Güncel Yaklaþýmlar’ semineri
düzenlendi.
Uzm. Dr. Orhan Gülen’in katýldýðý programda teknolojinin
getirdiði yenilikler ve yaþanan son vakýalarda göz önüne alýnarak
yapýlmasý gereken çalýþmalar konuþuldu. ANATIPDER Baþkaný
Erdoðan Karaman, dernek hakkýnda bilgi vererek, “2006 yýlýnda
kurulan derneðimiz ‘Anadolu'dan Dünyaya Þifa Eli’ sloganý ile
acil yardým, kalýcý saðlýk ve eðitim hizmetlerinde bulunmaktadýr.” dedi.
Derneðin TÝKA ile iþbirliði içerisinde 2008 ve 2011 yýllarýnda Afrika Gine Cumhuriyeti ve 2009 yýlýnda da Afrika'nýn Mali Cumhuriyetin'de uygulamalý saðlýk eðitim projelerini gönüllü
doktor ve saðlýk çalýþanlarý ile birlikte gerçekleþtirdiðini anlatan
Karaman, Türk halkýnýn yardýmseverliðini ve dostluk elini Afrika
Çorum Anadolu Týbbiyeler Derneði (ANATIPDER) tarafýndan
ülkelerine uzattýklarýný ifade etti.
diþ hekimlerine ‘Radyolojide Güncel Yaklaþýmlar’ semineri düzenlendi.
Türkiye'nin bir deprem bölgesi olmasý nedeni ile derneðin
bünyesinde ASYA (Acil Saðlýk Yardým) birimi oluþturulduðunu
Uzm. Dr. Orhan Gülen, diþ hekimliðinde Radyoloji'de çekilen filmlerin ne
ve gerekli eðitimler alýndýðýný ifade eden Karaman þöyle devam etti, “Þu anda
kadar ýþýn yaydýðýný ve vücudumuz üzerinde etkilerini anlattý.
derneðimizin de içinde bulunduðu 20 Ýldeki saðlýk dernekleri ile USAF (UlusYoðun bir þekilde kullanýlmaya baþlayan diþ tomografisinin özellikle ýmplararasý Anadolu Saðlýk Federasyonu) adýyla kurulan bir federasyonun üyesiyiz.
lan yapýlýrken baþta olmak üzere cerrahi çekimlerde kanal tedavisinde ve daha
Fedarasyonumuz ise VESKON (Vefa Saðlýk Konfederasyonu) üyesidir. Bununbirçok diþ tedavisinde üç boyutlu bir görüntü saðlayarak hekimin iþini kolaylaþla da insanlara ve insanlýða yapýlacak çalýþmalarda katký saðlamayý düþünüyotýrdýðý hastalarda daha kaliteli tedavi imkaný saðladýðýný ifade eden Gülen, “Son
ruz. Hepinizin malumu olduðu gibi bilgi çaðýnda yaþýyoruz. Bilgiye ulaþmak
bölümde çekilmiþ diþ tomografilerinde yorumlanmasý konusunda hekimler bilgünümüz de çok kolay. Aradýðýmýz þeyler parmaklarýmýzýn ucunda. Ama yine
gilendirilmektedir. Geliþen teknoloji ile diþ hastalýklarýnýn tedavisi ve teþhisi dade mesleðinde uzmanlaþmýþ meslektaþlarýmýzýn tecrübelerini dinlemek, o tecrüha da kolaylaþmaktadýr. Bu konuda diþ hekimlebeleri özümsemek açýsýndan yeri doldurulamayacak bir ayrýcalýk ve öðrenme
rimizin hastalar üzerinde eski sistemler dýþýnda
yöntemi.”
daha fazla düþünmeleri ve araþtýrmalarý da art-
Radyoloji’nin etkilerini anlattý
maktadýr.” dedi. (Haber Merkezi)
2 bin 700 aileye yardým
imse Yok Mu DerneK
ði'nin, havalarýn soðuduðu þu günlerde ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarýný karþýlamak için yardým faaliyetlerine hýz kesmeden devam ettiði bildirildi.
Yardýmlarýn daðýtýmý
sýrasýnda konuþan Kimse
Yok Mu Derneði Þube Müdürü Erkal Aykaç “Dernek
olarak toplumun yardým deðerlerini etkin hale getirerek
din,dil,ýrk ve cinsiyet ayrýmý
gözetmeksizin saygýnlýklarýný koruma hassasiyeti ile
yurt içinde ve yurt dýþýndaki
ihtiyaç sahiplerine acil ve
kalýcý çözümler oluþturup
yardýmda
bulunmaktayýz.Yoksulluðun uðradýðý
her yerde ve durumda görev
baþýndayýz.Yoksullukla mücadele ederek herkes için
müreffeh bir dünyanýn inþasýna hizmet etmeyi amaçlýyoruz.” dedi.
Dernek yardým faaliyetlerine hýz kesmeden devam ediyor.
Çorum'daki faaliyetlemanada veren el ile alan eli
ailelere gýda ve kýþlýk giysi
ri ile ilgili olarak da þuana
buluþturduklarýný belirten
yardýmýnda bulunuyoruz.”
kadar iki bin 700 aileye yarAykaç, “Havalarýn soðududiye konuþtu. (Haber Merdým elini uzattýklarýný, bu
ðu þu günlerde ihtiyaç sahibi
kezi)
Çorum Spor Lisesi'nde Okul Meclis Baþkanlýðý seçimi yapýldý.
Spor Lisesi baþkanýný seçti
Ç
orum Spor Lisesi'nde Okul Meclis
Baþkanlýðý seçimi yapýldý.
Seçim Kurulu Baþkanlýðýný Beden Eðitimi Öðretmeni Deniz Kýlýç ve
Sandýk Baþkanlýðýný Matematik Öðretmeni Çaðlar Aktürk’ün yaptýðý baþkanlýk seçiminde dostluk ve rekabet
hakimdi. 2 hafta önceden baþlayan
propaganda çalýþmalarý seçimden bir
gün önceye kadar devam etti.
Baþkan adaylarýnýn Emin Çaðlar
(9-B), Hakan Okçu (10-B), M. Atakan
Battar (11-A) olduðu seçimde kýyasýya rekabet yaþandý. Seçim sonucunda,
Emin Çaðlar 52 oyla baþkan olarak
belirlendi. (Haber Merkezi)
TSO’da iþ
güvenliði eðitimi
Ç
orum Ticaret ve Sanayi Odasý,
iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda üyelerini bilgilendirmek
amacýyla bir eðitim programý düzenleyecek.
ÝÞGÜSA Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi ile birlikte gerçekleþtirilecek eðitimde katýlýmcýlara;
6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu'nun kapsam ve hedefleri, yasanýn getirdiði sorumluluklar,
yeni iþ güvenliði paketinin iþletmelere ve çalýþanlara getirdiði yükümlülükler baþta olmak üzere iþ
saðlýðý ve güvenliði konusu bütün
detaylarý ile anlatýlacak.
5 Aralýk Cuma günü saat
14.00’de TSO Meclis Toplantý Salonunda gerçekleþtirilecek eðitime
bütün TSO üyeleri davet edildi.
(Haber Merkezi)
www.corumhakimiyet.net
SALI 25 KASIM 2014
17
Genç Kýzlar Voleybol’da ilk þampiyon Spor Lisesi
Þampiyon olan Spor Lisesi’nin kupasýný Gençlik
Hizmetleri Spor Þube Müdürü Satý Yücel verdi
SALON : Atatürk Spor Salonu.
HAKEMLER : Ayþegül Yýldýrým, Süleyman Atak.
FATÝH ANADOLU LÝSESÝ : Ayþegül, Büþra,
Dilara, Fatmanur, Selenay, Þerife, Zeliha, Ece.
SPOR LÝSESÝ : Ayþen, Ayþgül, Cansel, Cansu,
Þule, Zeliha.
SETLER : 1. Set: 17-25, 2.Set: 25-21, 3. Set: 2125, 4. Set: 16-21.
L
iseli Genç Bayanlar B grubu Voleybol il
birinciliðinde þampiyonluðu Spor Lisesi
kazandý. Bu yýl voleybol branþýnda A ve B
kategorisi olarak iki yaþ kategorisinde
müsabakalar oynanacak. Dün sona eren B
kategorisinde 1999-2000 doðumlu sporcular
mücadele ettiler. Önümüzdeki günlerde
baþlayacak olan A kategorisinde ise 1997-2000
aras doðumlu tüm sporcular oynayabilecekler.
Dört okulun mücadele ettiði il birinciliðinde
ilk iki maçýný kazanan Spor Lisesi, dün son
maçýnda Fatih Anadolu Lisesi ile karþýlaþtý.
Kazanmasý halinde þampiyonluðu kazanacaðý
maçta Spor Lisesi ilk seti 25-17 kazanarak 1-0 öne
geçti. Ýkinci seti Fatih Anadolu Lisesi 25-21
kazanarak skoru 1-1 yaptý. Üçüncü seti 25-21
dördüncü seti ise 21-16 kazanan Spor Lisesi maçý
3-1 kazanarak þampiyonluðu kazandý.
Son maçta ise Atatürk Anadolu Lisesi’nin
rakibi Ortaköy Çok Programlý Anadolu Lisesi
çýkmadýðý için hükmen galip gelen Atatürk
Anadolu Lisesi ikinci oldu. Bayanlarda son maçýn
ardýndan düzenlenen törenle þampiyon olan Spor
Lisesi ikinci Atatürk Anadolu Lisesi üçüncü Fatih
Anadolu Lisesi kýz takýmlarýna kupa ve
madalyalarý verildi.
Kýzlarda þampiyonluðu kazan Spor Lisesi bu
kategoride ilimisi temsil etmeye hak kazandý.
Tek maçlýk il birinciliði
Liseli Genç Erkekler Voleybol B
kategorisinde Spor Lisesi ile Osmancýk
Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek
Lisesi’nin tek maçlýr þampiyonluk
karþýlaþmasýný 3-0 kazanan Spor Lisesi
birinci olurken Osmancýk temsilcisi
ikincilik kupasýnýn sahibi oldu.
Çorum Koçhisar Barajý 2. Kýsým Ýsale Hattý Proje Yapýmý hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/157306
1-Ýdarenin
a) Adresi
: Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No:24 06520
ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarasý
: 3122197700 - 3122197800
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði
internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
3- Ýhalenin
iseli Gençler Voleybol B kategorise
L
Erkeklerde iki okulun mücadelesinde tek
maçlý il birinciliðini Spor Lisesi kazandý ve
þampiyon oldu.
Spor Lisesi ile birlikte Osmancýk Ýsmail
Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi’nin mücadele
ettiði B kategorisinde iki takým maçla
þampiyonu belirledi.
Rakibi önünde fazla zorlanmayan Spor
Lisesi erkek takýmý maçtan 25-21, 25-15 ve
25-14’lük setlerle 3-0 galip ayrýlarak
þampiyonluðu kazandý. Tek maçýn ardýndan
düzenlenen törenlhe iki takýma kupa ve
madalyalarý verildi.
PROJE HÝZMETÝ ALINACAKTIR
b) Yapýlacaðý yer
c) Süresi
Erkeklerde birinci olan Spor Lisesi’nin kupasýný Gençlik
Hizmetleri Spor Þube Müdürü Satý Yücel verdi
Erkeklerde ikinci olan Atatürk Anadolu Lisesi’nin
kupasýný Milli Eðitim Þube Müdürü Özcan Kuþcu verdi
Üçüncü olan Fatih Anadolu Lisesi’nin kupasýný Okul
Müdürü Eyüp Þükrü Kaplan verdi
DEVLET SU ÝÞLERÝ 5. (ANKARA)
BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ
2-Ýhale konusu hizmetin
Ýbrahim, Emrah, Berat, Mertcan, Burak .
Recep, Mücahit, Dursun, Demircan, Mertcan, Özgür
SETLER : 1. Set: 25-21, 2. Set: 25-15, 3. Set: 2514 (Spor Lisesi).
Ýkinci olan Atatürk Anadolu Lisesi’nin kupasýný Milli Eðitim
Þube Müdürü Özcan Kuþcu verdi
a) Niteliði, türü ve miktarý
SALON : Atatürk Spor Salonu.
HAKEMLER : Caner Yýldýrým, Ayþegül Yýldýrým.
SPOR LÝSESÝ : Niyazi, Abdullah, Muhsin,
OSMANCIK ÝSMAÝL KARATAÞ MESLEKÝ
TEKNÝK ANADOLU LÝSESÝ : Yusuf, Okan, Cihan,
Bu yýl ilk kez düzenlenen Liseli Gençler B kategorisi Voleybol il
birincliðinde dört okulun mücadelesinden üç maçýnýda kazanan Spor
Lisesi þampiyonluðu kazandý. Spor Lisesi son maçýnda Fatih Anadolu
Lisesi’ni 3-1 yenerek mutlu sona ulaþtý.
: Su getirme - Ýçmesuyu Temin Projesi Yapýmý. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta
yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
: Çorum ili
: Ýþe baþlama tarihinden itibaren 420(dörtyüzyirmi) gündür
a) Yapýlacaðý yer
: Mustafa Kemal Mahallesi 2151/1 A Blok No:24 06520 Çankaya /
ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 29.12.2014 - 11:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþin alt yüklenicilere yaptýrmayý düþündükleri iþlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine
dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu
gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgeler:
Yapýmla ilgili hizmet iþlerinde son onbeþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda teklif edilen bedelin
% 40 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.Bu ihalede içmesuyu isale hattý, içmesuyu þebeke, borulu sulama projesi, atýksu þebeke ve kollektör hattý,
kat'i veya uygulama projeleri yapmýþ olmak benzer iþ olarak deðerlendirilecektir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý DSÝ 5. (Ankara) Bölge
Müdürlüðü - Ýçmesuyu ve Atýksu Þube Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü - Ýçmesuyu ve Atýksu Þube Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, ihale üzerine býrakýlan istekliyle
toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diðer hususlar:
Teklifi sýnýr deðerin altýnda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açýklama istenecektir.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 1214) www.bik.gov.tr
18 SALI 25 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
BAL’daki temsilcimiz Ulukavakspor 10. hafta maçýnda
Kastamonuspor deplasmanýnda aldýðý farklý maðlubiyetle
büyük þok yaþadý. Siyah beyazlýlarýn farklýkaybettiði haftada
rakiplerinde kazanmasýyla sýralamada iki basamak gerileyerek
ateþ hattýna girdi. Grupta ligde kalma mücadelesinin oldukça
zorlu geçmesi bekleniyor.
B
ölgesel Amatör Lig
5. grupta temsilcimiz
Ulukavakspor grup lideri
Kastamonuspor karþýsýnda tarihinin en farklý
maðlubiyetini alarak büyük hayal kýrýklýðý yarattý. Ligde oynadýðý dokuz
maçta 13 gol yiyen temsilcimiz Ulukavakspor
Kastamonuspor deplasmanýnda dokuz gol birden yiyerek aðýr bir maðlubiyet aldý.
Kastamonuspor liderliðini devam ettirirken
Ulukavakspor þokta
Hitit Gençlikspor zirvede
1. Amatör Küme Büyükler Ligi
Haftanýn sonuçlarý:
HE Kültürspor- Ýl Özel Ýdarespor
Eti Lisesi Gençlik -Çorumspor
Osmancýkspor - Çimentospor
Ýskilipspor - Hitit Gençlikspor
PUAN DURUMU :
TAKIMLAR
1. Hitit Gençlik
2. Osmancýkspor
3. Ýskilipgücüspor
4. Çimentospor
5. Eti Lisesi
6. Ýl Özel Ýdare
7.Osmancýk Bel.
8. HE Kültürspor
9. Ýskilipspor
10. Çorumspor
O
4
4
3
3
4
4
4
4
4
3
G
3
2
2
2
2
2
2
2
0
0
B
1
2
1
1
0
0
0
0
1
0
M
0
0
0
0
2
2
2
2
3
3
A
8
10
8
5
7
12
10
8
6
0
Alaca Belediyespor ligden çekildi
30 Kasým Pazar :
: 1-4
: 3-0
: 1-1
: 1-2
Y
2
3
3
1
3
9
10
9
15
10
P
10
8
7
7
6
6
6
6
1
0
1. Amatör Küme’de dördüncü hafta sonunda Hitit
Gençlikspor liderliðe yükseldi. Ligde gerek
þampiyonluk gerekse ligde kalma mücadelesi oldukça
zorlu geçeceðe benziyor.
1.
Amatör Küme’de dördüncü
hafta maçlarý sonunda Hitit
Gençlikspor liderliðe yükseldi.
Ligde þampiyonluk mücadelesi veren takým sayýsýnýn fazla olmasý ve
iki takýmýn düþecek olmasý tüm
maçlarý oldukça zorlu hale getiriyor.
Haftaya lider giren Osmancýkspor ligin diðer þampiyonluk
adaylarýndan Çimentospor ile sahasýnda oynadýðý maçtan 1-1’lik beraberlikle ayrýlýnca üst üste ikinci
maçýndan bir puanla ayrýlýnca liderliði Hitit Gençlikspor’a devretti.
Ýskilipspor deplasmanýnda
çok aðýr saha þartlarýnda oynanan
maçta rakibini zorda olsa 2-1’lik
skorla geçen Hitit Gençlikspor dördüncü maçýnda üçüncü galibiyetini
alarak liderliðe oturdu.
Son iki maçýndan maðlubiyetle ayrýlarak zirveden uzaklaþan Eti
Lisesi Çorumspor karþýsýnda aldýðý
3-0’lýk galibiyetle moral buldu. Alt
sýralardan kurtulmak isteyen iki ta-
kým Ýl Özel Ýdarespor ile Kültürspor arasýndaki maçta ise Özel Ýdarespor ilk yirmi dakikadaki futbolu
ile rakibini 4-1 yenerek üç puanýn
sahibi oldu.
Ligde beþinci hafta maçlarý 30
Kasým’da oynanacak. Ligin beþinci
haftasýnda iki maç merkezde oynanýrken iki maç ise Osmancýk ilçe
sahasýnda oynanacak.
Hitit Gençlikspor- HE Kültürspor.
Çimentospor - Ýskilipspor.
Osmancýkspor- Çorumspor.
Osmancýk Belediyespor - Ýskilipgücüspor.
Çorum FB ‘Horoz adam
ve Korsan’ý izledi
takipcisi Yeni Amasyaspor, Ünyespor deplasmanýnda maðlup duruma
düþmesine raðmen rakibini 2-1 yenerek lideri takibini sürdürdü. Termespor ise sahasýnda konuk
ettiði Fatsa Belediyespor
önünde 2-0’lýk galibiyetle üç puaný alarak yarýþa
devam dedi. Güzel Orduspor ise sahasýnda Turhalspor karþýsýnda aldýðý
2-0’lýk galibiyetle üste
tutundu. Karabük Yenicespor ise sahasýnda Bafraspor ile berabere kalarak haftayý birer puanla
kapattýlar.
Sinopspor sahasýnda konuk ettiði Bartýnspor’la golsüz berabere
kalarak haftayý bir puanla
tamamladý. Ligde son
BAL 5. Grup Haftanýn Görünümü
Haftanýn Toplu Sonuçlarý:
Kastamonuspor - Ulukavakspor
Çarþambaspor - Ladik Belediyespor
Güzel Orduspor -Turhalspor
Karabük Yenice - 1930 Bafraspor
Sinopspor - Bartýnspor
Termespor - Fatsa Belediyespor
Ünyespor - Yeni Amasyaspor
: 9-0
: 0-1
: 2-0
: 1-1
: 0-0
: 2-0
: 1-2
Grupta Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P
1 Kastamonuspor
2 Yeni Amasya
3 Termespor
4 Güzel Orduspor
5 Karabük Yenice
6 Çarþambaspor
7 Bartýnspor
8 Ladik Belediye
9 Turhalspor
10 Ünyespor
11 1930 Bafraspor
12 Sinopspor
13 Ulukavakspor
14 Fatsa Belediye
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
6
7
6
3
3
2
4
1
3
2
2
2
0
2
3
0
1
5
4
7
1
7
1
4
3
3
3
1
1
3
3
2
3
1
5
2
6
4
5
5
7
29
20
17
15
14
16
12
15
10
13
10
6
9
6
Önümüzdeki hafta programý
6
10
13
11
17
11
9
14
12
17
18
9
22
23
23
21
21
19
14
13
13
13
10
10
10
9
9
3
30 Kasým Pazar
Ulukavakspor - Ünyespor .
Ç
orum Fenerbahçe Basketbol Okulu sosyal etkinlikler kapsamýnda Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenen Horoz Adam ve Korsan adlý oyunu izlediler.
22 Kasým cumatesi günü saat 11.00’de Ankara
Devlet Çocuk Tiyatrosu tarafýndan ilimizde sahnelenen
‘Horoz adam ve Korsan’ adlý oyunu Çorum Fenerbançe
Basketbol Okulu yaklaþýk yüze yakýn sporcusu ve antrenörler Abdurrahman Türker, Murat Çalýþkan ve Murat
Saat ile birlikte izlediler.
Sporcularýn oldukça keyif aldýklarý tiyatro sonunda
temsilci sporcular oyunda rol alan sanatçýlara Çorum
Hitit Medeniyetlerini anlatan bakýr tablo hediye ettiler.
haftalarda büyük düþüþ
yaþayan Ladik Belediyespor Çarþambaspor
deplasmanýnda tek golle
üç puaný alarak ayrýldý ve
kötü gidiþe son verdi.
Ligde 11. hafta
maçlarý hafta sonunda
oynanacak. Temsilcimiz
Ulukavakspor ligde kendisi gibi alt sýralardan
kurtulma mücadelesi veren Ünyespor’u konuk
edecek. Ligde tehlikeli
bölgeden uzaklaþmak
için siyah beyazlýlarýn kazanmakta baþka þansý bulunmuyor. Haftanýn diðer
zorlu maçýnda ise lig
ikincisi Yeni Amasyaspor
ile lig üçüncüsü Termespor takýmlarý arasýnda
oynanacak, Lider Kastamonuspor ise Turhalspor
deplasmanýnda puan mücadelesi verecek.
Hitit Gençlikspor bu sezon oluþturduðu kadro ile dördüncü hafta sonunda liderliðe yükselmeyi baþardý
Bartýnspor - Güzel Orduspor.
Fatsa Belediye - Çarþambaspor.
Ladik Belediye - Karabük Yenice.
Turhalspor - Kastamonuspor.
Yeni Amasyaspor - Termespor.
1930 Bafraspor - Sinopspor.
Liseli Gençler Futbol Ýl birinciliði dört maçla baþladý
Eti Anadolu:6-Hasan Paþa MTL: 0
SAHA: Osmancýk Ýlçe.
HAKEMLER : Ahmet Ecevit, So-
ner Derviþoðlu. Berkant Arman .
ETÝ ANADOLU LÝSESÝ : Ahmet,
Ali, Ali Mert, Berkay, Erdem, Eren, Furkan, Mehmet Ali, Mehmet, Muhammet,
Mevlüt, Oktay, Özkan, Ramazan, Recai,
Samet, Sefa, Sefa Önal, Serkan.
HASAN PAÞA SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ : Akýn, Ali, Anýl, Anýlcan,
Liseli Gençler Futbol il birinciliði merkez gruplarýnda
mücadele dün oynanan dört maçla baþyadý.
Batuhan, Hakan, Emre, Emrecan, Erkan,
Erdem, Fýrat, Fuat, Ýsmet, Metehan, Önder, Serhat, Þaban, Soner.
GOLLER : 15. ve 32. dakikalarda
Özkan, 18. dak. Berkay, 48. dak. Sefa,
53. dak. Samet, 58. dak. Recai
Ýmam Hatip: 11-Hitit MTL: 0
SAHA: 2 Nolu Sentetik .
HAKEMLER : Yüksel Basar, Abdulsalem Koçam, Emre Uðurcan.
Ünilig Basketbol’da Hitit’in
rakibi Süleyman Demirel
Hitit Üniversitesi erkek basketbol takýmý
bugün saat 14.00’de Isparta Süleyman
Demirel Üniversitesi ile Atatürk Spor
Salonu’nda karþýlaþacak.
ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ : Elvan, Ýsmail, Fatih, Furkan, Deniz,
Mücahit, Mustafa, Salih, Numan, Enes,
Muhammet, Ertuðrul, Mustafa, Onur,
Ethem, Eren, Emre..
HÝTÝT MESLEKÝ TEKNÝK ANA-
DOLU LÝSESÝ : Arda, Aþýr, Baki, Burak,
Candoðan, Doðukan, Embiya, Emre,
Enes, Furkan, Göktan, Hüseyin, Mahmut, Mehmet Ali, Melih, Sedat, Sergen,
Serkan, Uður.
GOLLER : 9. ve 25. dakikalarda
Muhammet, 13. ve 57. dakikalarda Naman, 15. 24. ve 55. dakikalarda Salih,
22. dak. Mücahit, 32. dak. Mustafa, 66.
ve 68. dakikalarda Emre (Ýmam Hatip ).
SAHA: 2 Nolu Sentetik .
HAKEMLER : Furkan Alagöz, Kadir Berkay Damar., Soner Derviþoðlu
CUMHURÝYET ANADOLU LÝSESÝ : Abdulkerim, Kürþat, Berkay, Burak Çamlýbel, Burak Tarþýk, Emre Gümüþ, Emre Özmen, Fahri, Ekrem, Ersin,
Mert, Musa, Mustafa, Muzaffer, Nurullah, Sefa, Turgay, Yasin
Ü
nilig Basketbol’da Hitit Üniversitesi’nin bugünki
rakibi Süleyman Demirel Üniversitesi.
D grubunda mücadele eden Hitit Üniversitesi grubundaki ilk üç maçýndan iki maðlubiyet bir galibiyet aldý. Ýlk maçýnda Trakya Üniversitesi’ne deplasmanda 7922 maðlup olan Hitit Üniversitesi ikinci maçýnda evinde
konuk ettiði Tunceli Üniversitesi’ni 60-43 yenmeyi baþarmýþtý.
Hitit Üniversitesi geçen hafta oynadýðý Canik Baþarý Üniversitesi’ne 81-52 yenilmekten kurtulamamýþtýb
Hitit Üniversitesi erkek basketbol takýmý grubundaki dördüncü maçýnda bugün saat 14.00’de Atatürk
Spor Salonu’nda Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ile karþý karþýya gelecek.
Cumhuriyet Anadolu Lisesi ilk maçýný kazanarak gruba galibiyetle baþladý
Cumhuriyet :9 - Samanyolu Koleji: 2
ÖZEL SAMANYOLU ANADO-
LU LÝSESÝ : Ahmet, Selim, Alperen, Berat, Bahattin, Davut, Hüseyin, Emre Kerim, Mert, Muhammet, Talha, Sefa,
Ömer, Mert Þenel, Þiar, Tuðrul.
GOLLER : 10. 15. ve 20. dakikalarda Mustafa, 17. dak. Turgay, 25. ve 35.
dakikalarda Emre Gümüþ, 28. ve 43.
dak. Burak Tarþýk, 47. dak. Yasin (Cumhuriyet Anadolu Lisesi). 31. dak. Alperen, 65. dak. Hüseyin (Samanyolu).
Spor Lisesi: 4 - Ýskilip ÝHL: 0
Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ilk maçýnda Hitit MTL’yi farklý yenmeyi baþardý
SAHA: 2 Nolu Sentetik .
HAKEMLER : Ömür Soytemiz,
Berkay Damar, Aslan Iðnak
SPOR LÝSESÝ : Abdulkadir, Ahmet
Ak, Onur. Alican, Batuhan, Burak, Muhammet, Cihat, Dursun, Emre, Eren,
Serkan, Ýbrahim, M. Atakan, N. Demir,
Oðuzhan, Onur Tekin, onur Yýldýrým,
Ramazan, U. Serkan, Zafer.
ÝSKÝLÝP ÝMAM HATÝP LÝSESÝ :
Emin, Soner, Turgut, Kazým, Mustafa,
Özkan, Muhammet, Hakan, Mehmet
Karabýyýk, Mehmet Karadað, Bilal, Murat, Fatih, Yusuf, Emre, Mustafa Uçok.
GOLLER : 40. ve 43. dakikalarda
Ahmet Ak, 50. dak. Onur, 69. dak. Oðuzhan (Spor Lisesi).
SALI 25 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
3 adet sürücülü araç kiralamasý
hizmet alýmý iþi.
Yer: Gülabibey Mahallesi
Cengiz Topel Caddesi
Saat: 10.00
***
10 ARALIK
YURTKUR Samsun Bölge
Müdürlüðü
Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme
Yurdu Müdürlüðü 2015 Mali
Yýlý 12 aylýk þoförlü araç
kiralama (yakýt hariç) hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
Elektrik alýmý iþi.
Yer: YURTKUR Samsun Bölge
Müdürlüðü Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
2015 mali yýlýna ait 4+1 kiþilik 2
adet þoförlü araç kiralama
hizmet alýmý iþi.
Yer: Sosyal Hizmet Merkezi
Müdürlüðü/ Üçtutlar Mah.
Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl
Müdürlüðü 2015 yýlý için araç
kiralama hizmet alýmý iþi (6
araç-þoförlü-yakýtsýz-12 ay
süreli)
Yer: Valilik Ek Binasý 5. Kat Ýl
Çorum Sosyal Hizmet Merkezi
Müdürlüðü
Kulaksýz Sokak No: 4’de pansiyon ve öðrenci yurdu
olarak kullanýma elveriþli üç kat üzerine kurulu olan
ve toplam 500 m2 olan yerimiz kiraya verilecektir.
(Ç.HAK:3321)
SATILIK ARAÇLAR KÝRALIK SATILIK LÜKS
DAÝRELER
Binevler Çavdar Sitesi’nde
* 2000 model Transporter 2.5
TDÝ City Wan 4+1 hususi.
* 2005 model Peugeot 307
X5 dizel.
Mür. Tel: 0 532 237 50 33
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere sýcak
satýþta deneyimli pazarlama
elemanlarý aranmaktadýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
ANM ANMAKSAN Makine Endüstriyel San. Tic.
Ltd. Þti.
Ankara Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: 235 01 21
SATILIK ÝÞYERÝ
Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m
mesafeli 4000 m2 1200 m2 kapalý
alaný, trafosu ve idare binasý olan
iþyeri satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 648 68 82
Ýþ Bankasý
yaný 680 m2
iþyeri
kiralýktýr.
(Ç.HAK:3322)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý
kaybettim. Hükümsüzdür.
Emel UZUN
Yýlmaz kýzý 1983
Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:3320)
(Ç.HAK:3279)
YÝTÝK
Ünsallar Ýnþ. San.
Ltd. Þti.
(Ç.HAK:3249)
(Ç.HAK:3317)
Muhammed Emin
GÖREL
Abdullah oðlu
2010 Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:3319)
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
KÝRALIK ÝÞYERÝ
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý
kaybettim. Hükümsüzdür.
Çorum ili 65575
ruhsat nolu II A grubu taþ
ocaðý teknik nezaretçi
defteri
kaybolmuþtur.
Hükümsüzdür.
Ak Þarküteri Gýda
Toptancýlar Sitesi 3. Blok No: 11
224 83 21-0 533 337 71 50
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakcý, Tornacý, Borvekci,
Azdýrmacý Ustalarý ve bayan muhasebe elemaný alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
marangoz ve doðrama ustalarý
alýnacaktýr.
Kýlýnç Makina
K.S.S. 40. Sk. No: 18
Tel: 0 535 596 45 19
0 533 736 87 87
ELEMAN ARANIYOR
11 ARALIK
Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl
Müdürlüðü
KÝRALIK
PANSÝYON
(Ç.HAK:3100)
Mür. Tel:
0 364
213 29 04
VÝLLA
Tel: 0 535 401 27 95
(Ç.HAK:2702)
Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl
Müdürlüðü
MUTLU PETROL-TÜRKÝYE PETROLLERÝ
Ankara Asfaltý 1.Km (Cýtroen Karþýsý)
0 364 254 00 50 - Çorum
3. Stad Sokak’ta 120 m2 yeni 2 adet
daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
0 533 771 08 18
Satýlýk
ELEMAN ARANIYOR
Lüx Daireler KAREL
ÖZBEK TELEFON
YETKÝLÝ SERVÝSÝ
Elektrikçi ustasý ve kalfasý alýnacaktýr.
Buharaevler Mah. 5. caddede 4+1 lüks
yeni daireler satýlýktýr.
Orta Ilýcada bað ile takas olunur.
Mür. Tel: 0 532 286 36 15
(Ç.HAK:3253)
Genel Sekreterlik ve baðlý saðlýk
tesisleri için hizmet aracý ve
hasta taþýma araçlarý kiralama
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý
Hastanesi Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak
No: 9/D (Afra Düðün Salonu Yaný)
0 535 502 13 27-224 04 04
SAHÝBÝNDEN SATILIK
SATILIK
LOKANTA
ÇORUM BELEDÝYESÝ KARÞISINDA
LEBLEBÝCÝOÐLU ÝÞ MERKEZÝNDE
SAHÝBÝNDEN SATILIK BÜROLAR
0-544-327 22 55
Askere gideceðimden halen faal durumda
bulunan lokanta devren satýlýktýr.
Araba ile takas olunur.
(Ç.HAK:3325)
9 ARALIK
Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk
Bakanlýðý Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
213 24 35
0 532 712 58 61
0 537 867 98 46
Akaryakýt istasyonumuzda
çalýþtýrýlmak üzere eleman alýnacaktýr.
0 541 422 58 69
ELEMAN ARANIYOR
Satýlýk
Kýymetli Mülk
Kapý mobilya imalatýnda çalýþtýrýlmak
üzere vasýflý-vasýfsýz eleman
alýnacaktýr.
Akbank aralýðýnda zemin katý 180 m2
2. katý 180 m2 müstakil 2 katlý 8 kata
imarlý iþyeri satýlýk veya kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 541 346 18 90
ELEMAN ARANIYOR
Asansör sektöründe çalýþtýrýlmak
üzere 18-35 yaþ arasý vasýflý-vasýfsýz
bay elemanlar alýnacaktýr.
Menekþe Asansör
Kubbeli Cad. Hilal Ýþhaný Kat: 1 No: 3
Tel: 213 23 44-224 04 91
(Ç.HAK:3288)
Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme
Yurdu Müdürlüðü
Mamul yemek alýmý, daðýtýmý ve
servis hizmeti alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Rektörlüðü 3. kat Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
3 kat toplam 840 m2
Çepni Mah. Aynalý Sok. No: 7 (Eski Bað-Kur Karþýsý)
Çorum Palet Orman Ürünleri Ýnþ.
Nak. San. Tic. A.Þ.
OSB 6. Cad. No: 12
Tel: 254 96 31
SATILIK VÝLLA
(Ç.HAK:3171)
Çorum il, merkez ilçe, 3095 ada
no, Ulukavak Mahallesi
Mahalle/Mevkii, 14 baðýmsýz
bölümün satýþý iþi.
Muhammen bedel: 130.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
5 ARALIK
Hitit Üniversitesi Saðlýk Kültür
ve Spor Daire Baþkanlýðý
AKARYAKIT
SATIÞ
ELEMANI
ARANIYOR
Orta Ilýca’da 1000 m2, 3 katlý
tribleks, havuzu, kuyusu,
doðalgazý bulunan Villa
sahibinden satýlýktýr.
0 532 346 18 70
Satýlýk Devren Satýlýk
Lüx Daire Halý Yýkama
Adalet Haným Sitesinde 3+1, 5. kat site
manzaralý 140 m2 sahibinden satýlýktýr.
Fiyat: 210.000 TL (pazarlýksýz)
Mür. Tel: 0 539 292 43 43
(Ç.HAK:3250)
1 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
2015-2016-2017 Mali Yýllarý 36
aylýk 5 kiþilik (1 Veri Ýþletim ve
Otomasyon, 1 Teknisyen
Yardýmcýsý, 1 Bahçývan, 2
Kalorifer Yakma) hizmet alýmý
iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü / Akkent Mah.
Akkent Cad. No: 110 Çorum
Saat: 10.00
***
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
(Ç.HAK:3313)
2015 Mali Yýlý 12 aylýk þoförlü
araç kiralama (yakýt hariç)
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
Saat: 09.30
***
ilçe, 1708 ada no, 5 parsel no,
(Ç.HAK:3307)
Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez
SAHÝBÝNDEN KÝRALIK
ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ
4 ARALIK
Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
(Ç.HAK:3312)
28 KASIM
Hitit Üniversitesi Saðlýk, Kültür
ve Spor Dairesi Baþkanlýðý
Hafif ticari araç kiralama hizmet
alýmý iþi.
Yer: Kuzey Kampusu Çevre
Yolu Bulvarý Merkez Çorum
Saat: 10.00
***
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe, 524 ada
no, 27 parsel no, Bahçelievler
Mahalle/Mevkii, 3 baðýmsýz
bölümün satýþý iþi.
Muhammen bedel: 140.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
(Ç.HAK:3252)
Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme
Yurdu Müdürlüðü 2015-20162017 mali yýllarý 36 aylýk
silahsýz özel güvenlik hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü
(Mimar Sinan Mah. 8. Cad. No:
5 Çorum)
Saat: 10.00
***
Motorin ve benzin alýmý iþi.
Yer: Çepni Mah. Ýnönü
Cad.Orman Ýþletme Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
167 adet demir satýþ iþi.
Muhammen bedel: 160.000
Yer: Kaynar Yediemin Deposu /
Çorum
Saat: 16.00-16.10
***
(Ç.HAK:3172)
Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme
Yurdu Müdürlüðü
3 ARALIK
Çorum Orman Ýþletme
Müdürlüðü
ilçe, 199 parsel no, Çoraköz
Mevkii Tatar köyü merkez/
Çorum 7.800 m2
mahalle/mevkinde tarýma uygun
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 8.240,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
2. Taþýnmaz: Çorum il, merkez
ilçe, 369 parsel no, Avlandere
Mevkiinde tarýma elveriþli
16 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
(Ç.HAK:3285)
Malzemesiz genel temizlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve
Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý
Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.00
***
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 27.900,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 15.20-15.30
***
(Ç.HAK:3276)
Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali
Ýþler Daire Baþkanlýðý
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðýna baðlý 28 elektrik
abonesinin 2015 yýlý ihtiyacý için
elektrik enerjisi alýmý iþi.
Yer: Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðý Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
(Ç.HAK:3300)
Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl
Müdürlüðü malzemeli temizlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Valilik ek binasý 5. kat Ýl
Kriz Merkezi Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut
Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ)
Sivas, Düzce, Yozgat ve Çorum
illerinde yapýlacak olan konut ve
sosyal donatý yerleþim
alanlarýnýn uygulama projeleri
hazýrlanmasý 4, paket
danýþmanlýk hizmet alýmý iþi.
Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu
Konut Ýdaresi Baþkanlýðý
Küçükçekmece / Ýstanbul
Saat: 11.00
***
15 ARALIK
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý
(Ç.HAK:3104)
27 KASIM
Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl
Müdürlüðü
2 ARALIK
Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumu
Elektronik Güvenlik Sistemleri
parça dahil bakým ve onarým iþi.
Yer: Akkent Mah. Org. San. Böl.
1. Cad. Çorum
Saat: 14.00
***
Kriz Merkezi Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
(Ç.HAK:3298)
Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü 2015-2016-2017
mali yýllarý 36 aylýk silahsýz özel
güvenlik hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü (Akkent Mah.
Akkent Cad. No: 110)
Saat: 10.00
***
Üçtutlar Cad. No: 57 Çorum
Saat: 10.00
***
(Ç.HAK:3296)
26 KASIM
Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
19
Küçük Sanayi Sitesinde halen faal
durumda bulunan halý yýkama tesisi
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 534 595 15 08
Ýncedal ‘HEDEF’ havasý veriyor
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, dünki antrenmanda
futbolcularý hedefe oynayan bir takým olduklarýný ve ligde
kalan dört haftanýn bu yolda çok önemli olduðunu belirterek
‘Hedefli bir takýmýn futbolcusu gibi oynayýp mücadele edin.
Bunu baþaracak güçteyiz’ dedi.
Ç
orum Belediyespor
Teknik Direktörü
Yavus Ýncedal, ligde üst
üste alýnan altý puan ve
rakiplerinde puan
kaybetmesi üzerine
futbolcularý ligin kalan
dört haftasýna motive
etme çabasý içine girdiði
gözlendi.
Kýrmýzý Siyahlý
takýmýn dün yaptýðý
çalýþma sýrasýnda
futbolculara gerek toplu
gerekse bire bir
görüþmeler yapan
Teknik Direktör ‘Grupta
hedefli bir takým
Yavuz Ýncedal
çalýþma sýrasýnda
futbolculara
uyarýlarýný bire
birde sürdürdü
olduðumuzu unutmayýn
ve ilk yarýnýn kalan dört
haftasýndaki sonuçlar
bizi bu hedefe iyice
yaklaþtýracaktýr.
Bu avantajlý
fikstürü lehimize
çevirmek için kaybetme
lüksümüz bulunmuyor.
Kimse forma vermemi
beklemesin herkes
almak için mücadele
etsin. Koþmayana forma
yok arkadaþlar, herkes
koþacak mücadele
edecek. Takým ruhunu
birlikteliðini
yakaladýðýmýz takdirde
ilk yarý sonundaki
hedefimize ulaþmamak
için hiç bir neden yok.
Biz kadro olarak bunu
baþarabilecek güçteyiz.
Yeterki takým ruhunu
hep birlikte yaþayalým’
dedi.
SALI 25 KASIM 2014
Batman hazýrlýðý
moralli baþladý
Ç
orum
Belediyespor’da Batman hazýrlýðý baþladý. Kýrmýzý Siyahlý takým bir günlük iznin ardýndan pazar günü
sahasýnda oynayacaðý
Batman Petrolspor maçý-
nýn hazýrlýklarýna dün
Teknik Direktör Yavuz
Ýncedal yönetiminde baþladý. Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenmana
adelelerinde aðrý olduðu
için Oðuzhan Yalçýn ka-
týlmadý.
Isýnma hareketleri
ile baþlayan antrenmanda
daha sonra dar alanda pas
çalýþmasý yaptýran Teknik
Direktör Yavuz Ýncedal,
daha sonra kanat çalýþmasý ve isabetli pas antrenmaný yaptýrdý. Çalýþmanýn son bölümünde ise
taktik çalýþma yaptýran
Ýncedal, bu çalýþma sýrasýnda sýk sýk uyarýlarda
bulundu.
Futbolculardan mücadele etmeyen koþmayan isimlerin forma giymesinin zor olduðunu belirterek motive etmeye
çalýþan Ýncedal, hedefe
oynayan bir takým olmak
için ilk yarýnýn kalan dört
haftasýnda alacaklarý puanlarýn çok önemli olduðunu belirtti. Ýncedal, kalan haftalardaki performansýn ikinci yarýya direk etki yapacaðýný belirterek futbolculardan kendilerini maçlara en iyi þekilde hazýrlamalarýný istedi.
Kýrmýzý Siyahlý takým Batman maçýnýn hazýrlýklarýný bugün saat
13.15’de Nazmi Avluca
sahasýnda yapacaðý antrenmanla sürdürecek.
Spor Lisesi çifte þampiyon
Dün oynanan Liseli Gençler Voleybol il birinciliði maçlarý ve
ardýndan düzenlenen kupa töreni haber ve fotolarý 17.sayfamýzda
L
iseli Gençler Voleybol B kategorisinde
dün oynanan maçlar sonunda Spor Liisesi kýz ve
erkeklerde çifte þampiyonluk kazandý. Erkeklerde iki okulun mücadele
ettiði il birinciliðinde Os-
mancýk Ýsmail Karataþ
Mesleki Teknik Lisesi’ni
yenen Spor Lisesi erkek
takýmý tek maçla þampiyonluðu kazandý.
Bayanlarda ise dört
okulun mücadelesinde rakiplerini yenen Spor Li-
sesi son maçýnda da Fatih
Anadolu Lisesi’ni 3-1 yenerek mutlu sona ulaþmayý baþardý. Fatih Anadolu
kýz ve erkeklerde bu kategoride gruplarda Çorum’u temsil etmeye hak
kazandý.
ÝBD’nin sultanlarý bu kez
final setinde sevindi: 3-2
Osmancýk Ýsmail Burak Derirdere bayan voleybol takýmý ilk galibiyetini aldýðý maçtan önce toplu halde görülüyor
Bayanlar 3. Voleybol Ligindeki temsilcimiz Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor üçüncü
maçýnda Gümüþhane Gençlerbirliði’ni final setinde 3-2 yenerek ilk galibiyetini aldý.
Temsilcimiz ilk iki maçýný final setinde kaybetmiþti. ÝBD’nin bu maçýnda spor salonu
tamamen dolduran taraftarlar galibiyetle büyük pay sahibi oldular.
SALON : Osmancýk Spor Salonu.
HAKEMLER : Gani Aslan, Tuncay Sevim.
OSMANCIK ÝSMAÝL BURAK DERÝNDERESPOR : Irmak, Tuba, Gülsüm, Beyza, Tuðçe, Merve, Esra, Sevgi, Sevdanur, Emel, Nurseda, Dilara.
GÜMÜÞHANE GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Buse, Dilahya, Saynur, Nurdan, Pýnar, Fatma, Bahar, Þeyma,
Tuðçe.
SETLER : 1. Set: 25-17, 2.Set: 21-25, 3. Set: 1725, 4. Set: 27-25, 5. Set: 15-12.
B
ayanlar 3. Voleybol Ligindeki temsilcimiz Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor üçüncü maçýnda ilk
galibiyetini Gümüþhane Gençlerbirliði karþýsýnda 32’lik skorla galip ayrýlarak bu kez þeytanýn bacaðýný kýrdý.
Ligde ilk maçýndan 3-2’lik maðlubiyetlerle ayrýlan
Osmancýk ÝBD bayan voleybol takýmý pazar günü Osmancýk Ýlçe Spor Salonu’nda Gümüþhane Gençlerbirliði takýmýný konuk etti. Salonu hýnca hýnç dolduran Os-
mancýklýlarýn verdiði destekle maça çok iyi bir baþlangýç yapan ÝBD’nin sultanlarý ilk seti 25-17 kazanmayý
baþardý.
Ýkinci sette konuk takým hücumda daha etkili bir
oyun ortaya koydu ve bu seti 25-21 kazanarak maçý 11’e getirdi. Üçüncü sette ise Gümüþhane Gençlerbirliði
savunmadaki baþarýsý ile temsilcimize fazla þans tanýmadý ve bu seti 25-17 alarak maçta 2-1 öne geçti. Nefeslerin kesildiði dördüncü sette ise maç gitti geri geldi.
Gümüþhane temsilcisi maçýn son bölümünde 2422 öne geçti ve iki kez maç sayýsý kullandý. Ýkisinde de
savunmasý ile rakibine bu þansý vermeyen Osmancýk
ÝBD seti önce 24-24’e götürdü ardýn da ikinci uzatmada
27-25 kazanarýk üçüncü maçýnýda ty breake taþýdý.
Final setinde iki takýmda kazanmak için çok zorlu
bir mücadele verdi. Taraftarýnýn desteðininide arkasýna
alan Osmancýk ÝBD’nin sultanlarý zorlu seti 15-12 maçýda 3-2 kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini aldý. Bu
galibiyetle Osmancýk ÝBD 4 puanla yükseldi.
‘Ýzahý yok’
Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir izahý
olmayan bir bir maðlubiyet aldýklarýný maç öncesi
söylediklerinin hep tersinin sahada yapýldýðýný söyledi.
Sonuçta ligin devam ettiðini ve hafta sonu kendileri
açýsýndan altý puanlýk bir maça çýkacaklarýný belirten
Aydemir, bugünden itibaren takýmý moral ve fizik olarak
toparlayarak Ünyespor maçýný kazanýp sevenlerini
affettirmek istediklerini söyledi.
U
Spor Lisesi kýz ve erkek voleybol takýmlarý kupa töreni sonrasýnda toplu halde görülüyor
Atletizm hakemleri toplanýyor
Ç
orum Atletizm hakemleri yarýn toplanacaklar. Atletizm Ýl Temsilcisi Vahap Sönmez yeni sezon yarýþmalarý öncesinde tüm
Atletizm hakemlerinin yarýn saat 18.00’de
Olimpik Yüzme Havuzu toplantý salonunda
bir araya geleceklerini söyledi. Sönmez, toplantýda yeni kurallar ve yeni baþlayacak sezonla ilgili bilgilendirme yapýlacaðýný belirterek tüm hakemleri toplantýya katýlmasýný istedi.
lukavakspor Teknik
Direktörü Yusuf Aydemir izahý ve açýklamasý olmayan bir maðlubiyet aldýklarýný ancak önlerinde çok daha önemli
bir maça çýkacaklarýný
belirterek toparlanmalarý
gerektiðini söyledi.
Rakibin gücünü bilerek maça çýktýklarýný
soyunma odasýnda futbolculara bu maçýn zor
olduðunu ancak asýl rakiplerinin sonraki hafta
evlerinde oynayacaklarý
Ünyespor maçý olduðunu anlattýklarýný belirten
Aydemir, maçata istekli
baþladýk.
Ancak ilk golden
sonra anlamsýz sertlikler
ve hareketler yaptýk. Taca giden iki topa rakibe
hamle yaparak penaltý ve
kýrmýzý kart gördük. Sahada istemediðimiz her
þeyi yaptýk. Böyle bir
maçý yaþamak kimse istemez. Gerçekten son
bölümde rakipte baský
yapmadý ve maç farklý
skorla bitti.
Bu skorun ve hepsinden önemlisi kötü futbolun nedenlerini araþtýracaðýz. Sonuçta lig devam ediyor ve hafta sonu bizim için altý puan
deðerinde bir maça çýkacaðýz. Bugünden itibaren bir yandan takýmý toparlalamaya diðer yandan Ünyespor maçýnýn
hazýrlýklarýna baþlayacaðýz. Bizi sevenleri üzdüðümüzü biliyoruz. An-
Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir
cak yapacak bir þey yok
bu hafta sonuna kadar
takýmý hazýrlayarak puan
sýralamasý açýsýndan çok
daha önemli Ünyespor
maçýný kaznarak kendimizi affettirmek istiyoruz’ dedi.
Download

(25 kas\375m.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi