1.Bölüm - Akýl Oyunlarý
20 Dakika
1.Sihirli Piramit
Piramidin tepesinden birbirlerine baðlý çemberler boyunca ilerleyerek tabana ulaþýn. Yol boyunca her sayý
(ya da harf) bir kez kullanýlmalýdýr.
(1-6)
Cevap Anahtarý: Yukarýdan aþaðýya doðru yolunuz üzerindeki rakamlarý
sýrayla yazýn. Örnek için cevap þöyle olurdu:
2.Farklý Komþular
1’den 4’e kadar sayýlarý diyagrama yerleþtirin. Ayný sayýlarýn içinde bulunduðu hücreler birbirine
çaprazdan da olsa deðmemelidir.
Cevap Anahtarý: Okla iþaretli satýr ya da sütunlarýn
içeriðini ok doðrultusunda yazýn. Örnek için cevap þöyle
olurdu:
3.Patika
Diyagramdaki beyaz hücrelerin tamamýndan yatay veya dikey ilerleyerek geçen ve kendisini kesmeyen kapalý
bir yol çizin. Yol, siyah hücrelerden geçemez.
Cevap Anahtarý: Yolun kaç köþesi olduðunu yazýn. Örnek
için cevap þöyle olurdu:
2.Bölüm - Kelime Avý
10 Dakika
Verilen kelimeleri soldan saða, yukarýdan aþaðýya, çapraz olarak veya tam tersi istikametlerde okuyarak tüm
kelimeleri bulun. Kelimeler bulunduðunda kullanýlmayan hücrelerdeki harfleri sol üsten baþlayarak satýr
satýr sað alta doðru yazdýðýnýzda anlamlý bir kelime oluþacaktýr. Cevap olarak bu kelimeyi yazýn.
YAT
EKO
TUR
AKIM
ARAZ
AYNA
DOÐA
KURA
MERT
OZAN
TAZI
K Ç R Z E V
K Ç R Z E V
Ý U A N Y A
Ý U A N Y A
T R R A N T
T R R A N T
A A Ð A R K
A A Ð A R K
Y O Z E K O
Y O Z E K O
D O M I K A
D O M I K A
ÇEVÝK
3.Bölüm - Sudoku Oyunlarý
10 Dakika
1.Klasik Sudoku
Her satýrda, her sütunda ve kalýn çizgilerle belirlenmiþ her 2x3'lük bölgede 1'den 6'ya tüm rakamlar tam
olarak bir kez yer alacak þekilde diyagramý doldurun.
1 6
5 2
3
4
1
2
5
6
5 2
2 6
4 1
5 2
6 4
1 5
1
5
3
6
2
4
6
2
4
5
1
3
4
1
5
3
6
2
5
6
2
4
3
1
2
3
6
1
4
5
Cevap Anahtarý: Okla iþaretli satýr ya da sütunlarýn içeriðini ok
doðrultusunda yazýn. Örnek için cevap þöyle olurdu:
2.Bölgesel Sudoku
Her satýr, her sütun ve kalýn çizgilerle sýnýrlarý belirlenmiþ her bölgede 1’den 6’ya tüm rakamlar tam birer
kez yer alacak þekilde diyagramý doldurun.
6
2
5
Cevap Anahtarý: Okla iþaretli satýrlarýn içeriðini ok
doðrultusunda yazýn. Örnek için cevap þöyle olurdu:
6
5
3
4
5
1
2
1
2
4.Bölüm - Matematik Oyunlarý
10 Dakika
1.Kendoku
Her satýrda ve her sütunda 1'den n'ye (örnek için 1’den 4’e) tüm rakamlar tam olarak bir kez yer alacak
þekilde diyagramý doldurun. Kalýn çizgiyle belirtilmiþ her bölgenin köþesindeki sayý, o bölgenin içindeki
rakamlarýn gösterilen matematiksel iþaretle hesaplanmýþ sonucunu vermektedir. Bir bölge içerisinde rakam
tekrarý olabilir.
1-4
Cevap Anahtarý: Okla iþaretli satýr ya da sütunlarýn içeriðini ok
doðrultusunda yazýn. Örnek için cevap þöyle olurdu:
1:
2:
2.Sayý Bulmaca
0’dan 9’a kadar olan rakamlardan, birbirinden farklý 3 rakam seçilerek 3 basamaklý bir sayý oluþturulmuþtur
(bu sayý 0 ile baþlayamaz). Her “-”, aranan sayýya ait doðru bir rakamýn yanlýþ bir yerde bulunduðunu, her
“+” ise aranan sayýya ait doðru bir rakamýn doðru yerde bulunduðunu gösteriyor.
Cevap Anahtarý: Sayýyý yazýn. Örnek için cevap þöyle olurdu:
5.Bölüm - Mekanik Oyunlar
15 Dakika
1.T Tangram
Verilen T Tangram parçalarýný kullanarak, her biri 4 parçadan oluþacak þekilleri elde edin.
2.Pentomino Paketleme
Verilen pentominolarýn tamamýný 4 þekle, her bir þekle üçer tane yerleþecek þekilde paylaþtýrýn. Bunu yaptýðýnýzda
her þekil 3 pentomino tarafýndan kaplanmýþ olacak. Pentominolar yerleþim esnasýnda üst üste binemezler.
Pentominolar döndürülebilir ve ters çevrilebilir.
Cevap Formatý: Çözümlerini cevap kâðýdýndaki þekillere, pentominolarý çizerek iþaretleyin.
2.Þekilli Tetromino
Verilen tetrominolarý diyagrama yerleþtirin. Tetrominolarýn her biri bir kare, bir yýldýz ve iki de boþ hücreyi
kaplamalýdýr. Tetrominolarý döndürebilir ve ters çevrilebilirsiniz.
Cevap Formatý: Çözümlerini cevap kâðýdýndaki þekillere, tetrominolarý çizerek iþaretleyin.
Download

Akıl Oyunları Yönergesi