357’inci kýsa dönem askerler için yemin töreni düzenlendi
Bölünmüþ yolda orta sýradayýz Askerlerin mutlu günü
Türkiye’de
en fazla ve
en az
bölünmüþ
yola sahip
iller
açýklandý.
Çorum, 305
kilometre
bölünmüþ
yolla orta
sýralarda
yer aldý.
* HABERÝ
2’DE
Türkiye’de en fazla ve en az bölünmüþ yola sahip iller açýklandý.
Çorum Jandarma
Komutanlýðý
emrinde askerlik
görevini yapan
357. kýsa dönem
193 asker yemin
etti. Ailelerinin
gurur dolu
bakýþlarý altýnda
Türk Bayraðý’na el
basarak yemin
eden askerler,
yemin töreni
sonrasýnda
ziyaretlerine gelen
aileleriyle hasret
giderdi.
* HABERÝ 5’DE
Çorum Jandarma Komutanlýðý emrinde askerlik görevini yapan 357. kýsa dönem 193 asker yemin etti.
BAÐ-KUR borçlularýna
kredi imkâný
ÇORUM
29 KASIM 2014 CUMARTESÝ
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Birol Özkan
‘Sanayi Müzesi’ çaðrýsý
Vali Ahmet Kara, Türkiye’de
‘Anadolu Kaplanlarý’ ile ekonomide
model olan Çorum’a ‘Sanayi
Müzesi’ kurulmasý için sanayici ve
iþadamlarýna çaðrýda bulundu.
Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý
(SGK) ile Halk Bankasý arasýnda iþbirliði
protokolü imzalandý. Ýmzalanan protokol
gereðince SGK'ya borcu olan
sigortalýlara 36 aya kadar vade
seçenekleri ile aylýk 0.97 faiz oraný ile
kredi imkâný saðlanacak. * HABERÝ 7’DE
CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Burhan Þenatalar dün Çorum'a
‘Türkiye’nin Çaðdaþ
yönetime ihtiyaç var’
CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý
Burhan Þenatalar dün Çorum'a
geldi. Þanatalar, Türkiye’nin
çaðdaþ bir yönetime ihtiyacý
olduðunu söyledi.
* HABERÝ 10’DA
* HABERÝ 3’DE
‘Çorum Müze Binasý’nýn 100. Yýl Kutlama Etkinlikleri’ ile ‘Çorum Kazý ve Araþtýrmalar Sempozyumu’ baþladý.
5. Kazý ve Araþtýrmalar Sempozyumu baþladý
Vali Ahmet Kara, Çorum’a ‘Sanayi Müzesi’ kurulmasý çaðrýsýnda bulundu.
Ýhracatýmýz %21,
ithalatýmýz %54 arttý
Çorum Müzesi
tarihe tanýklýk ediyor
* HABERÝ 10’DA
Seçim vaadini yerine getirdi
Çorum Ticaret
Teknik ve Meslek
Lisesi'nde acil
durumlarda
kullanýlmak üzere
revir kuruluyor.
Öðrenci Meclis
Baþkanlýðý
seçimlerinde Meclis
1. Baþkan
Yardýmcýsý seçilen
Bilgisayar Web
Tasarým bölümü
11/A sýnýfý öðrencisi
Ercan Kaplan'ýn
vaad ettiði proje
hayata geçiriliyor.
Türkiye'de ihracat %7,3 arttý,
ithalat %1,5 azaldý. TÜÝK Ekim
ayý dýþ ticaret istatistiklerini
açýkladý.
* HABERÝ 2’DE
Çorum hafta sonu iki
bakaný aðýrlayacak
Adalet Bakaný Bekir Bozdað ve
Tarým Bakaný Mehdi Eker
Çorum'a geliyor.
* HABERÝ 14’DE
Bekir Bozdað
Mehdi Eker
Çorum Ticaret Teknik ve Meslek Lisesi'nde acil durumlarda kullanýlmak üzere revir kuruluy-
* HABERÝ 3’DE
‘Farklýlýklara deðil ortak deðerlere vurgu yapalým’
Hitit Üniversitesi ve Hitit Akademi
Derneði tarafýndan ortaklaþa
düzenlenen 'Küresel Dünyada Din
ve Toplum Ýliþkileri ' konulu panelin
moderatörlüðünü yapan Sosyal
Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.
Mehmet Evkuran, farklýlýklarý
ortaya çakýrap ayrýþtýrmalarý
beslemek yerine, ortak deðerlerin
gün yüzüne çýkarýlýp, birlikteliklerin
kuvvetlendirilmesi gerektiðini
söyledi.
* HABERÝ 4’DE
Panelde Necmettin Erbakan Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Sýddýk
Korkmaz, Hitit Üniversitesi Öðretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Hiroki
Wakamatsu ve Yrd. Doç. Dr. Yakup Coþku panelist olarak sunum yaptý.
Alâeddin Özdenören’in Çorum Lisesi’nde Felsefe Öðretmeni olarak görev yaptýðý ortaya
‘Yedi Güzel Adam’dan biri
Çorum’da görev yapmýþ
‘Yedi Güzel Adam’ dizisine konu olan
edebiyatçýlardan Alâeddin
Özdenören’in Çorum’da öðretmenlik
yaptýðý ortaya çýktý. Felsefe
Öðretmeni olan Alâeddin
Özdenören’in 1971-76 yýllarý
arasýnda Çorum Lisesi’nde görev
yaptýðý öðrenildi.
* HABERÝ 11’DE
Bir grup Çorumlu haným Çukuröz sakinleri için kendi aralarýnda yardým topladý.
Ev hanýmlarý Çukuröz
için seferber oldu
Bayat’ýn Çukuröz Köyü’nde
yaþanan ve 29 evin yanmasýyla
neticelenen yangýn felaketi
sonrasýnda tüm Türkiye
yangýnzede vatandaþlara yardým
etmeye çalýþýyor. Çorum Valiliðinin
de yardým kampanyasý baþlatarak
yaralara derman olmaya çalýþtýðý
bugünlerde bir grup Çorumlu
haným Çukuröz sakinleri için kendi
aralarýnda yardým topladý.
* HABERÝ 6’DA
2
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 29 KASIM 2014
Bölünmüþ yolda orta sýradayýz
T
ürkiye’de en fazla bölünmüþ
yola sahip iller Konya, Sivas
ve Ankara olurken; en az
bölünmüþ yola sahip iller ise Kilis,
Artvin ve Tunceli oldu.
ÝHA muhabirinin Karayollarý
Genel Müdürlüðü'nden derlediði
verilere göre, 1 ocak 2014 tarihi
itibariyle Türkiye’de bölünmüþ yol
19 bin 835 kilometreye ulaþtý.
Bölünmüþ yola sahip illere
bakýldýðýnda, Konya 902 kilometre
ile ilk sýrada yer alýrken, Konya’yý
710 kilometre ile Sivas, 703
kilometre ile Ankara takip etti.
Kilis 34 kilometre ile en az
bölünmüþ yola sahip olan il
olurken, Kilis’i 39 kilometre ile
Artvin ve 41 kilometre ile Tunceli
izledi.
Diðer illerin bölünmüþ yol
uzunluðu kilometreye göre ise
þöyle:
Konya 902, Sivas 710,
Ankara 703, Erzurum 536,
Kayseri 496, Balýkesir 494,
Antalya 485, Afyonkarahisar 480,
Van 462, Ýzmir 426, Muðla 400,
Manisa 397, Diyarbakýr 377,
Yozgat 360, Þanlýurfa 352, Bursa
350, Hatay 337, Elazýð 330,
Denizli 318, Aðrý 312, Eskiþehir
306, Çorum 305, Ýstanbul 302,
Malatya 298, Aydýn 294, Erzincan,
286, Samsun 286, Mersin 282,
Çanakkale 280, Nevþehir 265,
Bitlis 264, Kastamonu 262,
Sakarya 253, Mardin 253, Amasya
252, Kahramanmaraþ 248,
Tekirdað 247, Tokat 242,
Kýrýkkale 228, Çankýrý 223, Adana
221, Aksaray 206, Kütahya 206,
Gaziantep 203,Burdur 200, Edirne
197, Niðde 178, Bolu 178, Kars
174, Adýyaman 172, Trabzon 170,
Iðdýr 167, Zonguldak 165, Þýrnak
164, Kýrþehir 157, Uþak 157,
Kocaeli 147, Bilecik 146, Isparta
144, Bingöl 139, Kýrklareli 137,
Rize 124, Batman 119, Düzce 115,
Giresun 115, Muþ 114, Karabük
114, Ordu 108, Sinop 104, Siirt
102, Karaman 92, Bayburt 68,
Hakkari 65, Osmaniye 63, Bartýn
58, Ardahan 47, Gümüþhane 45,
Yalova 42, Tunceli 41, Artvin 39,
Kilis 34.(ÝHA)
Türkiye’de en fazla ve en az bölünmüþ yola sahip iller açýklandý.
Ýzmir Fuarý için geri sayým
T
Ýhracatýmýz %21,
ithalatýmýz %54 arttý
T
ürkiye'de ihracat %7,3 arttý, ithalat %1,5
azaldý. TÜÝK Ekim ayý dýþ ticaret
istatistiklerini açýkladý.
Buna göre Samsun'da ihracat %6,0, ithalat
%36,1 arttý. Tokat'ta ihracat %2,0, ithalat %29,7
arttý. Çorum'da ihracat %20,9, ithalat %54,4 arttý.
Amasya'da ihracat %20,7 azaldý, ithalat %18,1
arttý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve
Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici
dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Ekim
ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna göre %7,3 artarak
12 milyar 933 milyon dolar, ithalat %1,5 azalarak
19 milyar 185 milyon dolar olarak gerçekleþti.
Dýþ ticaret açýðý %15,8 azaldý
Ekim ayýnda dýþ ticaret açýðý %15,8 azalarak
7 milyar 429 milyon dolardan 6 milyar 252
milyon dolara düþtü. Ýhracatýn ithalatý karþýlama
oraný 2013 Ekim ayýnda %61,9 iken, 2014 Ekim
ayýnda %67,4'e yükseldi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ
seriye göre ihracat %0,9 azaldý
Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ
seriye göre; 2014 Ekim ayýnda bir önceki aya
göre ihracat %0,9 azaldý, ithalat %0,8 arttý.
Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise;
2014 yýlý Ekim ayýnda önceki yýlýn ayný ayýna
göre ihracat %4 arttý, ithalat %9,3 azaldý.
Avrupa Birliði'ne ihracat %8,1 arttý
(Ç.HAK:2502)
Avrupa Birliði'nin (AB-28) ihracattaki payý
2013 Ekim ayýnda %43,8 iken, 2014 Ekim ayýnda
%44,2 oldu. AB'ye yapýlan ihracat, 2013 yýlýnýn
ayný ayýna göre %8,1 artarak 5 milyar 711 milyon
dolar olarak gerçekleþti.
En fazla ihracat yapýlan ülke Almanya oldu
Almanya'ya yapýlan ihracat 2014 yýlý Ekim
ayýnda 1 milyar 283 milyon dolar olurken, bu
ülkeyi sýrasýyla Ýngiltere (860 milyon dolar), Irak
(857 milyon dolar) ve Ýtalya (566 milyon dolar)
takip etti.
Ýthalatta ilk sýrayý Çin aldý
Çin'den yapýlan ithalat, 2014 yýlý Ekim
ayýnda 2 milyar 79 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi
sýrasýyla Almanya (1 milyar 798 milyon dolar),
Rusya (1 milyar 732 milyon dolar) ve Ýtalya (997
milyon dolar) izledi.
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi
ihracatý içindeki payý %3,7 oldu
Teknoloji yoðunluðuna göre dýþ ticaret
verileri, ISIC Rev.3 sýnýflamasý içinde yer alan
imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadýr. Ekim
ayýnda ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi
ürünlerinin toplam ihracattaki payý %92,6'dýr.
Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi
ürünleri ihracatý içindeki payý %3,7, orta yüksek
teknolojili ürünlerin payý ise %31,1'dir.
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi
ithalatý içindeki payý %14,4 oldu
Ýmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki
payý %77'dir. Yüksek teknolojili ürünlerin 2014
Ekim ayýnda imalat sanayi ürünleri ithalatý
içindeki payý %14,4, orta yüksek teknolojili
ürünlerin payý ise %43,3'tür. (Haber Merkezi)
Travel Turkey Ýzmir-Turizm Fuar & Konferansý, 4 Aralýk Perþembe günü açýlacak.
Fuar Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ev sahipliðinde düzenlenecek.
29 ÜLKEYLE REKOR KATILIM
Düzenlendiði ilk
yýl 2007’de, 185 firmanýn katýlýmýyla baþlayan
ve her yýl katýlýmcý sayýsýný katlayarak artýran
Travel Turkey Ýzmir Fuarý’na; 30’a yakýn ülkeden 900 üzerinde katýlýmcý bekleniyor. 29 ülke
katýlýmýnýn kesinleþtiði
Turizm Fuarý’nda; Almanya, Arjantin, Avusturya, Bulgaristan, Cibuti, Endonezya, Gambiya,
Gürcistan, Güney Afrika, Güney Kore, Güney
Sudan, Hindistan, Ýran,
Ýtalya, Kenya, Macaristan, Makedonya, Malezya, Moðolistan, Namibya, Nijerya, Portekiz,
Ruanda, Tanzanya, Tunus, Türkiye, Uganda,
Ürdün, Yunanistan yer
alacak.
Fuar etkinlikleri
kapsamýnda Yunanistan,
Gambiya ve Moðolistan’ýn özel sunumlarý
olacak. Partner ülke Ýtalya’nýn ise “Benim Adým
Ýtalya” özel sergisi fuar
süresince 2 no’lu holde
sergilenecek. Katýlýmcý
ve ziyaretçi çalýþmalarýnýn hýzla devam ettiði
Turizm Fuarý, Türkiye’nin birçok þehrine de
ev sahipliði yapacak.
Travel Turkey Ýzmir’de;
Adýyaman, Adana, Afyonkarahisar, Amasya,
Artvin, Aydýn, Batman,
Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakýr, Giresun,
Iðdýr, Ýzmir, Kahraman-
Fuara çok sayýda ülke katýlýyor.
maraþ, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Manisa,
Mardin, Mersin, Muðla,
Nevþehir, Ordu, Rize,
Þanlýurfa, Tokat, Trabzon, Van, Zonguldak ve
Bergama, Bodrum, Bornova, Didim, Edremit,
Eðirdir, Fethiye, Kapadokya, Karaburun, Kuþadasý, Marmaris, Menderes destinasyonlarý yer
alacak.
Dünyanýn farklý
destinasyonlarýný baþta
Ýzmir halký olmak üzere
çevre illerden turizm
meraklýlarýyla da buluþturacak olan Turizm Fuarý’nda, katýlýmcý firmalar tarafýndan düzenlenen etkinlikler, yemek
sunumlarý, çekiliþler ve
özel dans gösterileri bu
yýl da devam edecek.
Daimi Havayolu Sponsoru Türk Hava Yollarý iþ
birliði ile çeþitli ülkelerden satýn alma heyetleri
bu yýl da fuarda aðýrlanacak
Fuara, Güney Afri-
ka, Nijerya, Ýngiltere,
Azerbaycan, Hýrvatistan,
Slovenya, Karadað, Macaristan, Almanya, Arjantin, Ýspanya, Bosna
Hersek, Cibuti, Fransa,
Ýran, Ýtalya, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan,
Rusya, Kenya olmak
üzere 21 ülkeden satýn
alma heyetlerinin gelmesi kesinleþti. Hosted Buyer Programý çerçevesinde, 1/A holünde oluþ-
turulan workshop alaný
ile yabancý satýn alýcýlar
stant sahibi turizmcilerle
bir araya getirilerek yüz
yüze görüþmeleri saðlanacak. Uluslararasý satýn
almacýlar hafta sonu düzenlenecek Efes ve Meryem Ana turu kapsamýnda Ýzmir ve çevresindeki
tarihi bölgeleri ziyaret
etme olanaðý da bulacak.(ÝHA)
Demiroðullarý 26 yýllýk
Çorum halý ve mobilya
maðazasýný kapatýyor
Tüm ürünlerde büyük indirimler
Gelip görmeniz menfatinize olacaktýr.
(Ç.HAK:3287)
Çorum’un ihracatý çevre illere göre ciddi artýþ gösterdi.
ürkiye’nin turizm
alanýndaki en önemli
buluþmalarýndan biri
olan Travel Turkey Ýzmir-Turizm Fuar & Konferansý, 4 Aralýk Perþembe günü, Ýzmir Uluslararasý Fuar Alaný’nda düzenlenecek törenle kapýlarýný 8’nci kez açacak.
Fuara Çorum da katýlacak.
Ýzmir Büyükþehir
Belediyesi ev sahipliðinde Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat
Ýþleri Tic. A.Þ. (ÝZFAÞ),
Türkiye Seyahat Acentalarý Birliði (TÜRSAB)
ve Hannover Fairs Turkey Fuarcýlýk A.Þ. iþbirliðinde organize edilen
Travel Turkey Ýzmir- Turizm Fuar & Konferansý;
Kültür ve Turizm Bakanlýðý himayesinde düzenleniyor. Partner ülkenin Ýtalya, Partner ilin
Adýyaman olduðu Travel
Turkey Ýzmir, bu yýlda
çok sayýda katýlýmcýya
ev sahipliði yapacak.
2015 sezonuna iliþkin
baðlantýlarýn kurulacaðý
Turizm Fuarý, Ýzmir
Uluslararasý Fuar Alaný’nýn tüm hollerinde
birden gerçekleþecek.
Demiroðullarý Halý ve
Mobilya Maðazasý
Kubbeli Cad. No: 56
Tel: 224 55 98
CUMARTESÝ 29 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
3
Okula revir kurdu
M. ALÝ CEYLAN
Ç
Çorum Ticaret Teknik ve Meslek Lisesi'nde acil
durumlarda kullanýlmak üzere revir kuruluyor.
Ercan Kaplan'ýn vaad ettiði proje hayata geçiriliyor.
Okul Müdürü Galip Þahin, Öðrenci Meclisi yönetiminin
güzel çalýþmalara imza attýðýný ifade ederek, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
orum Ticaret Teknik ve Meslek Lisesi'nde acil durumlarda
kullanýlmak üzere revir
kuruluyor.
Öðrenci
Meclis Baþkanlýðý seçimlerinde Meclis 1.
Baþkan Yardýmcýsý seçilen Bilgisayar Web Tasarým bölümü 11/A sýnýfý öðrencisi Ercan Kaplan'ýn vaad ettiði proje
hayata geçiriliyor.
Revirin kurulabilmesi için Saðlýk Ýl Müdürlüðü ile irtibata geçtiklerini belirten proje
sahibi Baþkan Yardýmcýsý Kaplan, Saðlýk Müdürlüðü'nden revirin
kurulabilmesi için gereken donanýmlarýn saðlandýðýný söyledi. Kaplan, henüz kurulma aþamasýnda olan revirin,
önümüzdeki hafta hizmete gireceðini kaydetti.
Okul Müdürü Galip Þahin, Öðrenci Meclisi yönetiminin güzel
çalýþmalara imza attýðýný ifade ederek, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
Projenin hayata geçirilmesinde Ýngilizce
Öðretmeni
Öðrenci
Meclisi sorumlusu Þerafettin Þirin, Öðrenci
Meclisi Baþkaný Adalet
Bölümü 11/B sýnýfý öðrencisi Sefa Yýldýrým, 2.
Baþkan Yardýmcýsý Bilgisayar Muhasebe Bölümü 11/A sýnýfý öðrencisi Demet Dicle ile Kurul Katibi Adalet Bölümü 11/A sýnýfý öðrencisi
Furkan Arslan görev aldý.
Hutbede gýybet uyarýsý
D
iyanet Din Hizmetleri Genel
Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan ve camilerde bu hafta okunan
cuma hutbesinde günümüzde eðlence unsuru gibi gösterilen teknolojik araçlar da kullanýlarak yapýlan dedikodu faaliyetleri ile yalan
ve gýybet sektörünün oluþturulduðu belirtildi.
'Dilin esiri olmayalým' baþlýklý hutbede, Kuran-ý Kerim’de
güzel sözlerin Allah’a yükseldiði,
güzel sözü de salih amelin yükselttiði belirtilirken, Hz.Muhammed’in "Allah’a ve ahiret gününe
inanan ya hayýr söylesin ya da sussun" hadisini söylediði hatýrlatýldý.
Hutbede, canlýlar arasýnda dil
ile meramýný ifade etme, konuþma
yeteneðinin sadece insanlara bahþedildiði, bu emaneti sahibinin rýzasý doðrultusunda kullanma ve
korumak gerektiði belirtildi. Hutbede dilden ölçüsüzce çýkan kimi
söz ve konuþmalarýn ’lisanýn afetleri’ olarak nitelendirildiði Ýslam
dininin anlamsýz ve boþ konuþmadan, gýybetten, ’su-i zan’ ve iftira,
alay etmekten, yalan söylemek ve
yalan yere yemin etmekten uzak
durmayý emrettiði vurgulanýrken
þöyle devam edildi:
"Müslüman, kardeþinin mahremiyetine dil uzatarak, onun þerefini, onur ve haysiyetini zedeleyemez. Üzülerek belirtmek gerekir ki
günümüzde bir eðlence unsuruymuþ gibi gösterilen dedikodu faaliyetleri, asýlsýz söz ve ithamlar, iftira, yalan ve çirkin sözün her türlüsü özellikle iletiþim araçlarý ile merak ve ilgi uyandýracak tarzda sunulmaktadýr. Bu þekilde adeta bir
yalan ve gýybet sektörü meydana
getirilmektedir. Bu durumun ise
din ve ahlaki açýdan fert ve topluma çeþitli zararlarý vardýr. Özellikle sosyal paylaþým sitelerinde yayýnlanan bir haber, milyonlarý etkileyebilmekte, kitleleri tesir altýna
alabilmektedir.
DEDÝKODU, YALAN, ÝFTÝRA...
Kimileri bilgisayar baþýnda,
ilahi gözetim altýnda olduklarýný
unutarak kiþilerin haysiyetini, þerefini zedeleyecek sorumsuz tutumlar sergileyebilmektedirler.
Böylece, bir taraftan kul hakkýna,
diðer taraftan da toplumda infiale
neden olarak kamu hakkýna girmektedirler. Oysa sadece yanýn-
dayken deðil, yokluðunda da bir
insanýn hukukunu çiðnememek,
onurunu zedelememek müminin
iman ve ahlakýnýn bir gereði deðil
midir? Dedikodu, yalan, iftira, gýybet gibi kötü sözlerle dilini zehirli
bir ok haline getirenler, bunun bir
hesabýnýn olacaðýný düþünmezler
mi? Malumdur ki kap, içindekini
dýþa yansýtýr. Ýnsanýn dili de kalbinin aynasýdýr. Eðer kiþi berrak bir
zihne, tertemiz bir gönüle sahipse
dilinden de güzellikler dökülür.
Kötü düþüncelerin, çirkin iþlerin
esiri olmuþ bir kalp, dili de köreltir."
''ZANDAN UZAK DURUN''
Hutbenin son bölümünde
"Zandan uzak durun. Zira zan, sözün en yalanýdýr. Birbirinize kulak
misafiri olmaya çalýþmayýn, birbirinizin özel hallerini araþtýrmayýn,
birbirinizle üstünlük yarýþý içine
girmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize kin beslemeyin,
birbirinize sýrt çevirmeyin'' hadisi
hatýrlatýlýrken, "Allah’ým! Kulaðýmýn kötülüðünden, gözümün kötülüðünden, dilimin kötülüðünden,
kalbimin kötülüðünden sana sýðýnýrým" duasý yapýldý. (DHA)
CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Burhan Þenatalar dün Çorum'a geldi.
CHP, Genel Baþkan
Yardýmcýsýný aðýrladý
EMRE KUT
C
HP Genel Baþkan
Yardýmcýsý
Burhan Þenatalar dün
Çorum'a geldi.
CHP Ýl binasýnda
toplantý yapan
Þenatalar CHP'nin
yerel sorunlarý
yerinde inceleyerek
verimini yükseltmeye
çalýþtýðýný söyledi.
Toplantýya Bursa
CHP Milletvekili
Turhan Kaya, CHP
Çorum Milletvekili
Tufan Köse, CHP
Meclis Üyesi Zeynep
Altýok, CHP Çorum Ýl
Baþkaný Cengiz Atlas
ve parti yöneticileri
katýldý.
Toplantýda
konuþan CHP Çorum
Ýl Baþkaný Cengiz
Atlas da, ziyaretin
sebebinin 2015
seçimleriyle alakasý
olmadýðýný
belirtirken,
vatandaþlarýn baþta
ekonomik olmak
üzere sorunlarýný
dinlemek ve çözüm
geliþtirmeyi
amaçladýklarýný
söyledi.
olarak bizler barýþ,
kaynaþma ve
kardeþlikten yanayýz.
" dedi.
egemenliðini
kaldýrmaya onun
yerine egemenlerin
hukukunu kurmaya
çalýþýyorlar. CHP
Açýþ
konuþmalarýnýn
ardýndan toplantý
basýna kapalý bir
þekilde devam etti.
CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Burhan Þenatalar dün Çorum'a geldi.
TÜRKÝYE'NÝN
ÇAÐDAÞ
YÖNETÝME
ÝHTÝYACI VAR
CHP Genel
Baþkan Yardýmcýsý
Burhan Þenatalar da,
2015 seçimlerinin
Türkiye için büyük
önem taþýdýðýný
vurgulayarak,
"Türkiye'nin 21.
Yüzyýla yakýþýr,
çaðdaþ bir yönetime
ihtiyacý var. 2014
yýlýnda Türkiye'nin en
temel sorunlarý
gitgide artýyor. Ýktidar
paralel yapý dediði
oluþumu týrpanlamak
bahanesiyle amacýyla
hukuk ve emniyet
birimlerinde
kadrolaþmaya
çalýþýyor. Hukukun
Toplantýya parti yöneticileri katýldý.
Açýþ konuþmalarýnýn ardýndan toplantý basýna kapalý bir þekilde devam etti.
Borsada ürün fiyatlarý
Ç
orum Ticaret Borsasý'nda (ÇTB), 3. kalite Anadolu kýrmýzý sert ekmeklik buðdayýn kilogramý 0,821 ila
0,891 lira arasýnda iþlem gördü.
ÇTB'de iþlem gören hububatýn günlük en düþük ve en yüksek kilogram fiyatý (kilogram/TL) þöyle:
ÜRÜN CÝNSÝ
BUÐDAYLAR
0,821
0,723
0,891
0,762
Arpa yemlik
0,703
0,703(AA)
ARPALAR
Hutbede dedikodu faaliyetleri ile yalan ve gýybet sektörünün oluþturulduðu belirtildi.
EN DÜÞÜK (LÝRA) EN YÜKSEK(LÝRA)
Anadolu kýrmýzý sert 3. grup ekmeklik buðday
Tritikale
4
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 29 KASIM 2014
Hayrettin
Karaman
Ak Parti’nin ahlak
ile imtihaný
Alan deðiþikliði
talep ettiler
Ak Parti’nin hem üst yönetiminde hem de
tabanýnda üstüne toz konduramayacaðým
erdemli insanlarýn bulunduðunu yakýndan
biliyor ve bunlarýn hem çoðalmasýný hem de
duruma hakim olmalarýný diliyorum.
Sýra diðerlerine geldiðinde bazý
çekincelerim, þikayetlerim, endiþelerim ve
tavsiyelerim var.
“Diðerlerinden maksadým kimlerdir?
Bunlarý ikiye ayýrmak gerekiyor. Birinci
grup baþta iyi niyetli ve nispeten erdemli
olduklarý halde zaman içinde bozulanlardýr.
Bunlar hakkýnda dünkü yazýmda þunu
söylemiþtim:
“Bugün siyaset genellikle bir partiye
intisap etmek suretiyle yapýlmakta, partinin
menfaat, ilke ve kurallarý, partililer için
baðlayýcý olmaktadýr. Ýnsanlar yaþadýklarý gibi
düþünme eðiliminde olduklarýndan baþlangýçta
genel ilke ve deðerlerle çatýþan parti (partili)
talepleri, mensuplarýnýn vicdanlarýný rahatsýz
ederken giderek bu rahatsýzlýk da ortadan
kalkmakta, partililer tek tip haline
gelmektedirler.”
Ýkinci grup ise daha baþtan partiye intisap
ederken, partinin çeþitli kademelerine
sokulurken meþru olsun olmasýn þahsi çýkar
peþinde olanlardýr.
Ýþte benim þikayetlerim bunlarla alakalýdýr.
Bu gruba dahil olanlar ister bürokrat
olsunlar ister baþka bir yerde ve iþte olsunlar
kendileri gibi olanlarla iþbirliði yaparak partiye
ve ülkeye þu kötülükleri yapýyorlar:
Parti teþkilatýnda, belediyede, bürokraside
ve iþ aleminde ehil, layýk, faziletli kiþilerin
önünü bir þekilde týkayýp kendi takýmdaþlarýný
öne çýkarýyorlar.
Dindarlýklarý gevþek olanlar helale harama
bakmadan, dindarlýklarý az çok etkili olanlar ise
iþi bir þekilde kitabýna uydurarak ve partideki
konumlarýný kullanarak menfaat saðlýyorlar.
Bunlarýn yaptýklarý, partinin faziletli
mensuplarýnýn da hesabýna yazýlarak
yýpratýlmalarý için kullanýlýyor.
Peygamberimiz “Siz (iman, ahlak,
istikamet… bakýmýndan) nasýl iseniz öyle
yönetilirsiniz” buyuruyor.
Ben yýllardýr köylüsü, kentlisi, zengini
fakiri, okumuþu okumamýþý… ile bu toplumun
içinde yaþýyorum; ehliyete riayetsizlik, mal,
kadýn, menfaat imtihanýnda zayýflýk konularýnda
nice tecrübeler yaþadým. Bunlara dayanarak ve
üzülerek diyorum ki, toplumumuz sözde aidiyet
olarak Müslüman olmalarýna raðmen, özde,
uygulamada; iman, takva, amel ve ahlak
bakýmýndan büyük ve önemli zaaflar, eksiklikler
içindeler. Demokratik siyaset de yalnýzca
seçkinlerle deðil, halk ile yapýlýyor. Bu
yüzdendir ki, bir Fransýz Akademi üyesi
demokrasi için “ehliyetsizliðe tapýþ” demiþtir.
Demokratik siyasetin bu probleminden
dolayý faziletli yöneticilerin iþlerinin çok zor
olduðunu biliyor ve anlýyorum. Ama yine de bir
dileðim var:
Üzerine toz kondurmadýðým fazilet erbabý
bu þikayet ve tespitimi göz önüne alarak “ahlak,
ehliyet ve liyakat” konusunda bir ýslahat
seferberliði ilan etsinler veya ilan etmeden bu
kriteri hakim kýlmaya çalýþsýnlar ve Allah
onlarýn yardýmcýlarý olsun!
Bu yazýmý kullanmaya kalkýþacak
muhalefet partilerine sözüm þudur.
Konuþmadan önce boy aynasýna bakýn!
Tekin Çýnar
Facebook
sýkmaya
baþladý
Panelde Necmettin Erbakan Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Sýddýk Korkmaz, Hitit Üniversitesi Öðretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Hiroki Wakamatsu ve Yrd. Doç. Dr. Yakup Coþku panelist olarak sunum yaptý.
Hitit Akademi Derneði Küresel Dünyada Din ve Toplum Ýliþkileri konulu panel düzenledi
‘Farklýlýklara deðil ortak
deðerlere vurgu yapalým’
EROL TAÞKAN
itit Üniversitesi ve
Hitit Akademi
H
Derneði tarafýndan
ortaklaþa düzenlenen
'Küresel Dünyada Din ve
Toplum Ýliþkileri ' konulu
panelin moderatörlüðünü
yapan Sosyal Bilimler
Enstitüsü Müdürü Prof.
Dr. Mehmet Evkuran,
farklýlýklarý ortaya
çakýrap ayrýþtýrmalarý
beslemek yerine, ortak
deðerlerin gün yüzüne
çýkarýlýp, birlikteliklerin
kuvvetlendirilmesi
gerektiðini söyledi.
Turgut Özal Ýþ
Merkezi'nde düzenlenen
panelde Necmettin
Erbakan Üniversitesi
Öðretim Üyesi Prof. Dr.
Sýddýk Korkmaz, Hitit
Üniversitesi Öðretim
üyeleri Yrd. Doç. Dr.
Hiroki Wakamatsu ve
Yrd. Doç. Dr. Yakup
Coþku panelist olarak
sunum yaptý.
Milli Eðitim Müdür
Yardýmcýsý Kadir Songüt,
Hitit Akademi Derneði
Baþkaný Zekeriya Iþýk,
Ensar Vakfý Baþkaný
Halil Ýbrahim Aþgýn,
akademisyenler ve
öðrencilerin katýldýðý
panelin açýlýþ
konuþmasýný Hitit
Akademi Derneði
Baþkaný Zekeriya Iþýk
yaptý.
Panel öncesi
konuya iliþkin önemli
tespitlerde bulunan Prof.
Dr. Mehmet Evkuran,
batýnýn yýllarca kendisi
için ortak deðerler
üzerine bilimsel
çalýþmalar ürettirmek için
bilim adamlarýný
desteklediðini, ancak söz
konusu coðrafya
Ortadoðu olduðunda ise
farklýlýklar üzerine
yapýlan çalýþmalarý
desteklediðinin altýný
çizdi.
"Korkularý kimliðin
bir parçasý haline getiren
yaklaþýmlardan uzak
durulmalý." diyen
Evkuran, dinin kültürel
alanlara daðýlmasýyla
birlikte mezheplerin
doðduðunu, bugün
gelinen noktada
mezheplerin rahmetten
öte zahmet konumuna
dönüþtürüldüðünü
belirterek, "Sorun
mezhepler deðil,
mezhepçiliktir." diye
konuþtu.
Evkuran'ýn açýlýþ
konuþmasýnýn ardýndan,
panelistler konuya iliþkin
sunumlarýný davetlilerle
paylaþtý.
Saðlýk çalýþanýna lisans
tamamlama müjdesi
T
ürkiye Saðlýk
Enstitüleri
Baþkanlýðý kurulmasý
ile Bazý Kanun ve
Kanun Hükmünde
Kararnamelerde
Deðiþiklik Yapýlmasýna
Dair Kanun ile ön
lisans mezunu yaklaþýk
100 bin saðlýk
çalýþanýna lisans
tamamlama hakký
getirildi.
Ýlgini kanunun 32.
maddesinde
düzenleme “Saðlýk
alanýnda ön lisans
diplomasý alanlardan
ebelik ve hemþirelik
programlarýndan
mezun olanlara kendi
alanlarýnda, diðerlerine
ise Yükseköðretim
Kurulunun
belirleyeceði, ebelik ve
hemþirelik programlarý
dýþýndaki iliþkili
alanlarda lisans
tamamlama eðitimi
yaptýrýlýr” þeklinde yer
aldý. Söz konusu kanun
26 Kasým 2014
tarihinde Resmi
Gazetede yayýnlandý.
Konu ile ilgili
olarak açýklamalarda
bulunan Tüm Saðlýk-
'Küresel Dünyada Din ve Toplum Ýliþkileri ' konulu
panel dün Turgut Özal Ýþ Merkezi Salonu’nda gerçekleþtirildi.
Hitit Akademi Derneði Baþkaný Zekeriya Iþýk
Okay Erözgün
Sen Genel baþkaný
Okay Erözgün,
yýllardýr verdikleri
mücadelenin sonucunu
aldýklarýný belirterek,
“Adalet yerini
bulmuþtur.
Sendikamýzýn da ciddi
çalýþma ve talepleri
neticesinde lisans
tamamlama hakký
kazanýlmýþtýr” dedi.
FÝÝLEN
HAYATA GEÇMELÝ
Söz konusu
düzenlemenin yaklaþýk
100 bin saðlýk
çalýþanýný
sevindirdiðini
kaydeden Erözgün,
þunlarý söyledi; “Söz
konusu düzenlemeyle
lisans tamamlama
hakkýný isteyen ön
lisans mezunu yaklaþýk
100,000 saðlýk çalýþaný
sevindirildi. Ancak
kanunun çýkmasý
yeterli deðildir. Bir an
önce Saðlýk Bakanlýðý,
YÖK ve eðitimi
yaptýracak olan
üniversitelerle anlaþma
yaparak düzenlemeyi
fiilen hayata
geçirmelidir. Bu kanun
çýkana kadar saðlýk
çalýþanlarý yeterince
maðdur edilmiþ ve
zaman kaybý
yaþanýlmýþtýr.
Sendikamýz bu
konunun hayata
geçirilmesi ile ilgili
çalýþmalarýn yakýn
takipçisi olacaktýr.
Bu sevindirici
geliþmeden sonra
hedefimizde görevde
yükselme ve ünvan
deðiþikliði sýnavlarýnýn
yapýlmasý vardýr. Bu
sýnavlarýnda bir an
önce yapýlarak, yoðun
emeklerle diploma
sahibi olmuþ saðlýk
çalýþanlarýnýn hakký
olan, ünvan ve
görevlere getirilmesi
talep ediyoruz.”
(Haber Merkezi)
Panele çok sayýda dernek üyesi katýldý.
E
ðitim Bir Sen
Çorum Þubesi
Baþkan Yardýmcýsý
Tekin Çýnar, alan
deðiþikliðinin
yönetmelik hükümleri
doðrultusunda
yapýlmasý gerektiðini
bildirdi.
Çýnar, yaptýðý
açýklamada sendika
genel merkezinin
Milli Eðitim
Bakanlýðý'na yazýlý
baþvuruda bulunarak,
öðretmenlerin alan
deðiþikliði
yapabilmelerinin
saðlanmasýný
istediklerini söyledi.
Millî Eðitim
Bakanlýðý'nýn aylardýr
beklenen 'Alan
Deðiþikliði'
duyurusunu
yayýnladýðýný
hatýrlatan Çýnar, þöyle
dedi; "Söz konusu
duyuruya göre,
Öðretmen Yetiþtirme
ve Geliþtirme Genel
Müdürlüðü'nce açýlan
540 saatlik Zihin
Engelliler Sýnýf
öðretmenliði Eðitim
Programý'ný baþarýyla
tamamlayanlar "Özel
Eðitim" alanýna, 90
saatlik Teknoloji ve
Tasarým Öðretmenliði
Eðitim Programý'ný
baþarýyla
tamamlayanlar ise
"Teknoloji Tasarým"
alanýna alan
deðiþikliði
baþvurusunda
bulunabileceklerdir.
Ancak, alan
deðiþikliði duyurusu,
alan deðiþikliði
yapmak isteyen ve
alan deðiþikliði
yapamadýðý için
maðdur durumda
bulunan, sürekli
bekleyiþ içerisinde
olan çok sayýda
öðretmenin huzursuz
olmasýna sebep
olmuþtur.
Yönetmeliðin Alan
deðiþikliðine baðlý yer
deðiþtirmeler" baþlýklý
44. maddesi
gereðince, kendi
branþýnda tercih ettiði
okullara atanma
imkaný olmayan veya
bulunduðu okulda
norm fazlasý olan
öðretmenlerin
mezuniyetleri
itibarýyla
atanabilecekleri alana
veya maaþ karþýlýðý
okutabileceði alanlara,
ikinci bir üniversite
okuyan öðretmenlerin
istedikleri takdirde
okuduklarý
üniversiteye esas olan
alana, alan deðiþikliði
yapabilmeleri
gerekmektedir. Bu
nedenle, Milli Eðitim
Bakanlýðý
Öðretmenlerinin
Atama ve Yer
Deðiþtirmelerine
Ýliþkin Yönetmelik'in,
"Alan deðiþikliðine
baðlý yer
deðiþtirmeler" baþlýklý
44. maddesi
gereðince
öðretmenlerin
belirtilen alanlara bir
an evvel alan
deðiþikliði
yapabilmeleri
saðlanmalýdýr." (Haber
Merkezi)
S
osyal medyanýn en güçlü isimlerinden Facebook'un,
genç kullanýcýlar için sýkýcý hale gelmeye baþladýðý
ortaya çýktý.
Yapýlan detaylý bir araþtýrma sosyal medya devi
Facebook'un yavaþ yavaþ kan kaybetmeye devam
ettiðini gösteriyor. GWI Social'ýn paylaþtýðý verilere
göre Amerikan ve Ýngiliz gençliðinin çok büyük bir
kýsmý Facebook'u kullanmaktan sýkýlmýþ durumda.
GENÇLERÝN FACEBOOK ELEÞTÝRÝLERÝ
Paylaþýlan rapora göre araþtýrmaya dahil olan ABD
ve Ýngiltere'nin genç Facebook üyelerinin yüzde 45'i
sosyal mecraya olan ilgisini hýzla kaybediyor.
Kullanýcýlarýn yüzde 37'si Facebook'tan sýkýldýðýný dile
getirirken, yüzde 18'lik bir kesim ise markanýn artýk
eskisi kadar havalý olmadýðýný düþünüyor.
Veriler üyelerin güvenlik konusundaki endiþelerine
de dikkat çekiyor. On kiþiden üçü, Facebook'un kiþisel
gizliliðe yeterince önem vermediðini düþünüyor,
bilgilerinin ise baþka isimler ile paylaþýlmakta
olabileceðinden korkuyor.
Kýsacasý bundan 10 yýl önce bir parçasý olabilmek
için can atýlan Facebook, artýk tam tersi bir etki
yaratýyor ve yavaþ yavaþ gözden düþüyor.(Yaygýn
basýn)
CUMARTESÝ 29 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
357’inci kýsa dönem askerler için yemin töreni düzenlendi
5
Allah nazardan korusun
Ç
Yemin töreni Ailelerinin gurur dolu bakýþlarý altýnda gerçekleþti.
Tören Gür sesleriyle salonu çýnlatan askerler
ve davetlilerin okuduðu Ýstiklal Marþý ile baþladý.
Yemin töreni Atatürk Spor Salonu’nda düzenlendi.
Aileler evlatlarýyla hasret giderdi.
EROL TAÞKAN
orum Jandarma
Komutanlýðý
emrinde askerlik
görevini yapan 357. kýsa
dönem 193 asker yemin
etti. Ailelerinin gurur
dolu bakýþlarý altýnda
Türk Bayraðý’na el
basarak yemin eden
askerler, yemin töreni
sonrasýnda ziyaretlerine
gelen aileleriyle hasret
giderdi.
Vali Ahmet Kara,
Garnizon Komutaný J.
Kd. Alb. Hakan Çelik,
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, Ýl
Genel Meclisi Baþkaný
Halil Ýbrahim Kaya ve
çok sayýda protokol
üyesinin katýldýðý yemin
töreni, Atatürk Spor
Salonu’nda
gerçekleþtirildi.
Türkiye’nin dört bir
yanýndan evlatlarýnýn bu
onurlu gününde
yanlarýnda olmak isteyen
aileler, tören boyunca
duygusal anlar yaþadý.
Gür sesleriyle
salonu çýnlatan askerler
ve davetlilerin okuduðu
Ýstiklal Marþý ile
baþlayan törende, J. Er
Hüseyin Karadeveci’nin
‘Bir askerim ben’ isimli
þiirinden sonra kürsüye
gelen J. Er. Ahmet Þahan
da kýsa dönem erler
adýna bir konuþma yaptý.
Hep bir aðýzdan
okuduklarý yemin metni
ile kendilerini izleyen
ailelerinin gözlerini
yaþartan askerler, çaký
gibi duruþlarýyla da
gerçek birer Mehmetçik
olarak, aldýklarý eðitimin
hakkýný teslim etti.
Birliðe ilk katýlan er
olan J. Er Tuncay
Balseven’e ödülünü
veren Vali Ahmet Kara,
erlerin ve ailelerin yemin
törenlerini kutladý.
Garnizon Komutaný J.
Kd. Alb. Ahmet Çelik’in
konuþmasýndan ardýndan
tamamlanan yemin
töreninden sonra,
askerler kokteyl alanýnda
aileleriyle buluþarak
hasret giderdi.
Kapý önünde
evlatlarýnýn çýkýþýný dört
gözle bekleyen ailelerle
askerlerin buluþmasý
gurur ve sevinç
gözyaþlarýný harman etti.
Çorum Jandarma Komutanlýðý emrinde askerlik görevini yapan 357. kýsa dönem 193 asker yemin etti.
Öðretmenlere 400 lira zam
akviye
T
kurslarýnda
görev yapan 105 bin
öðretmenin, ders
baþý aldýklarý 10 lira
ücret 20 liraya
yükseliyor.
Okullarda ve
halk eðitim
merkezlerinde
açýlan ücretsiz
“takviye
kurslarý”nda görev
alan öðretmenlere
yeni zam
düzenlemesinin
ardýndan önemli bir
gelir kapýsý daha
aralanýyor.
Ders baþýna
aldýklarý 10 lira
ücretin
düþüklüðünden
yakýnan
öðretmenlerin
çaðrýsýna Milli
Eðitim Bakanlýðý
(MEB) kayýtsýz
kalmadý. Maliye
Bakanlýðý'na talepte
bulunan MEB, ek
ders ücretlerinin
artýrýlmasýný istedi.
Buna göre bu ek
ders ücretleri iki katý
oranýnda artýrýlacak
ve 10 lira civarýnda
olan ek ders ücreti
20 liraya
çýkarýlacak.Takviye
kurslarýnda görev
yapan 105 bin
öðretmenin, ders
baþý aldýklarý 10 lira
ücret 20 liraya
yükseliyor.
400 LÝRA
ZAM
Böylelikle
mevcut durumda
kurslarda ders
vermeye baþlayan
105 bin öðretmen
maaþýnýn yaný sýra
büyük gelir elde
etme fýrsatý
yakalayacak.
Kurslarda haftada
19, ayda ise 76 saat
ders verebilecek
olan 105 bin
öðretmen ortalama
bin 400 liraya kadar
ek gelir elde
edebilecek.
Ücretsiz
kurslarda görev
yapan öðretmenlere
verilecek olan ek
ders ücretlerinin
artýrýlacaðýnýn
müjdesini
öðretmenler
gününde Baþbakan
Ahmet Davutoðlu
vermiþti.(Memurlar)
Takviye kurslarýnda görev yapan 105 bin öðretmenin,
ders baþý aldýklarý 10 lira ücret 20 liraya yükseliyor.
6
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 29 KASIM 2014
Ev hanýmlarý Çukuröz
için seferber oldu
GÜLESÝN AÐBAL
DEMÝRER
B
ayat’ýn Çukuröz Köyü’nde yaþanan ve
29 evin yanmasýyla neticelenen yangýn felaketi
sonrasýnda tüm Türkiye
yangýnzede vatandaþlara
yardým etmeye çalýþýyor.
Çorum Valiliðinin de yardým kampanyasý baþlatarak yaralara derman olmaya çalýþtýðý bugünlerde
bir grup Çorumlu haným
Çukuröz sakinleri için
kendi aralarýnda yardým
topladý.
Nurhan Esenyel’in
baþýný çektiði yardýmsever hanýmlar ev eþyasý,
giysi, nakit ne buldularsa
toplamýþlar, yangýnzede
vatandaþlara ulaþtýrmaya
hazýrlar.
SALURLU HANIMLAR ÝÞ BAÞINDA
Merkez’e baðlý Salur Köyü’nden olan ha-
nýmlarýn gününde ortaya
çýkmýþ yardým fikri. “Bizler Salurlu hanýmlar olarak düzenli görüþebilmek
amacýyla aramýzda gün
yapýyorduk. Böyle bir
gün toplantýmýzda hanýmlar olarak Çukuruz Köyü’nde yangýn âfeti yaþayan kardeþlerimize yardým toplamaya karar verdik.” diye konuþan Nurhan Esenyel yardým toplama çalýþmasýnýn devamýný þöyle anlatýyor: “15
Bir grup Çorumlu haným Çukuröz sakinleri için kendi aralarýnda yardým topladý.
kiþilik grubumuz hemen
kollarý sývadý. Kimi daha
hiç kullanýlmamýþ, kimi
biraz kullanýlmýþ, yangýnzede vatandaþlarýmýza bu
kýþ günlerinde yarayacak
tüm eþyalarý, giysileri
toplamaya baþladýk. Yatak, yorgan, yastýk, halý,
mutfak araç gereçleri,
giysiler, 500 TL. nakit para, 1 çeyrek topladýk. Þu
anda bütün yardým eþyalarý benim evimin salonunda ambalajlanmýþ vaziyette. Ayarladýðýmýz bir
araçla Bayat Kaymakamlýðý’na teslim edeceðiz.
Ýlçe Kaymakamlýðý yangýnzedelerin ihtiyacýna
göre yardýmlarý daðýtacak. Elimizden geleni
yapmaya çalýþtýk. Umarým vataþlarýmýzýn yaralarýna bir merhem de biz
sürmüþ oluruz.”
Hanýmlarýn topladýðý bir kamyonet dolusu
yardým hafta sonunda
Çukuröz Köyü sakinlerine ulaþtýrýlacak.
Bayat’tan Baðcý’ya teþekkür
B
ayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Çorum Milletvekili TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu
Üyesi Cahit Baðcý’yý AK
Parti Genel Merkezindeki
makamýnda ziyaret ederek
yeni görevinin hayýrlý olmasýný diledi.
Öncelikle çýkan yangýn sonrasý 29 hanenin zarar gördüðü Çukuröz köyünün son durumu hakkýnda bilgi veren Ünlü,
Baðcý'ya yangýn sonrasýnda gösterdiði hassasiyet,
duyarlýlýk ve bizzat köye
gelerek yangýnzedelere
destek olmasý; AFAD,
Özel Ýdare ve TEDAÞ yetkilileri ile görüþerek yangýnzedelerin
kalacaðý
konteynerleri Van'dan getirtmesi ve Bayat Belediyesi'ne AFAD Baþkanlýðýndan saðlanan nakdi
yardýmdaki destekleri için
teþekkür etti. Ayrýca, Bayat Belediyesi’ne ait çeþitli Bakanlýk proje baþvurularý hakkýnda bilgi vererek
Baðcý'dan projelerine destek istedi.
Bayat projelerine
destek istedi
Baðcý, Bayat Belediyesi’nin çalýþmalarýný ya-
Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Milletvekili Cahit Baðcý’yý ziyaret etti.
kýndan takip ettiðini ve
dürü Çetin, keþif çalýþmaBayat Belediye Baþhem belediye hem de kalarýnýn devam ettiðini, her
kaný Ünlü’nün, Bayat’a
mu projelerinin hayata geiki projenin de 2015 yýlý
Gençlik Merkezi yapýlmaçirilmesi için çaba sarf
içinde yapýlacaðýný söylesý konusundaki talebini de
edildiðini belirtti. Baðcý,
di.
deðerlendiren Baðcý, BaKültür Bakanlýðý Yatýrým
yat Gençlik Merkezinin
Baðcý ayrýca Orman
ve Ýþletmeler Genel Mü2015 Yatýrým Programýna
ve Su Ýþleri Müsteþarý
dürü Adnan Aslan ile göalýnmasý için çaba sarf
Lütfü Akça ile de görüþerüþerek Bayat'ýn Bakanedeceðini söyledi. Baþkan
rek, Bayat Çayý Islahý ve
lýktaki projelerine destek
Ünlü'yü çalýþmalarýndan
Taþkýn Koruma ile yapýmý
istedi.
dolayý tebrik eden Baðcý,
planlanan köprü ile Plan
“El birliði içinde Bayat'ý
Baðcý daha sonra
ve Bütçe Komisyonunda
güzelleþtirecek ve yaþam
Karayollarý Bölge MüdüBütçe görüþmelerinde ifakalitesini artýracaðýz" dirü Metin Çetin ile görüþede edilen Kunduzlu Barajý
yerek ziyaretten duyduðu
rek Bayat giriþindeki köpÝçmesuyu Arýtma Tesisi
memnuniyeti ifade etti.
rünün ve þehir giriþ yokuve Ýsale hattý konusundaki
(Haber Merkezi)
nun yapýlmasý konusundaçalýþmalar hakkýnda bilgi
ki talebi iletti. Bölge Müaldý.
Baþkan Þahiner Tuðlu’da
Tuðlu Köyü’nün Sungurlu’dan ayrýlýp, Uðurludað ilçesine baðlanmak için Pazar günü referandum yapýlacak.
Ç
orum’un Sungurlu
ilçesine baðlý Tuðlu Köyü’nün Sungurlu’dan ayrýlýp, Uðurludað ilçesine baðlanmak
için Pazar günü referandum yapýlacak.
Dün Sungurlu
Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner Tuðlu
Köyü'ne giderek vatandaþlarý ikna etmeye çalýþtý. Sungurlu Belediyesi olarak her konuda
yanlarýnda olacaklarýný
söyleyen Baþkan Þahiner, Sungurlu'dan ayrýlmak istenmesinin doðru olmadýðýný savundu.
Babalarýnýz, dedeleriniz yýllarca Sungurlu ilçesine baðlý olarak
kalmýþlardýr diyen Baþkan Þahiner, Buradaki
vatandaþlarýmýzýn da
akrabalarýn büyük çoðunlu Sungurludadýr.
Sizlere vaat verenler
sizleri yüz üstü býrakabilirler. Bizler Sungurlu'nun küçülmesinden
yana deðiliz. Belediye
olarak kapýmýz sizlere
sonuna kadar açýk. Pazar günü yapacaðýnýz
referandumda vereceðiniz her karara saygýlýyýz"
diye
konuþtu.(ÝHA)
Sungurlu'dan ayrýlmak istenmesinin doðru olmadýðýný savundu.
Baþkan Þahiner, Tuðlu’yu ziyaret etti.
Öðrencilerin Harçlýklarý Kýzýlay’a
Ç
Çorum’un Sungurlu ilçesinde ilkokul öðrencileri
harçlýklarýndan biriktirdikleri paralarla Kýzýlay’a destek oldular.
Küçükevcilioðlu, öðrencilere teþekkür ederek,
Kýzýlay’ýn çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.
orum’un Sungurlu
ilçesinde ilkokul
öðrencileri
harçlýklarýndan
biriktirdikleri paralarla
Kýzýlay’a destek
oldular.
Harçlýklarýný
biriktirerek Kýzýlay’a
baðýþlamak isteyen
Yavuzselim Ýlkokulu
3/B sýnýfý öðrencileri
öðretmenleri Ali Fuat
Ünal ile birlikte,
Kýzýlay Sungurlu
Þubesini ziyaret etti.
Minik öðrenciler,
Kýzýlay Sungurlu Þube
Baþkaný Elvan
Küçükevilioðlu ve
yönetim kurulu
üyelerine
biriktirdikleri
harçlýklarýný teslim
ettiler.
Baðýþla mutlu
olduklarýný söyleyen
Küçükevcilioðlu,
öðrencilere teþekkür
ederek, Kýzýlay’ýn
çalýþmalarý hakkýnda
bilgi vererek, her bir
öðrencinin gönüllü
yardým elçisi olduðunu
söyledi.(ÝHA)
Sungurlu’da anlamlý yardým
Tuðlu sakinleri son kararý pazar günü sandýkta verecek.
ungurlu Belediye
S
Baþkanlýðý, üç
odalý evinde yalnýz
yaþayan 85
yaþýndaki Selvi
Þahindokuyucu'na
yardým eli uzattý.
Ýhtiyaç sahibi,
yaþlý ve engelli olan
Selvi
Þahindokuyucu'nun
yaþadýðý evi ziyaret
eden Sungurlu
Belediye Baþkaný
Abdulkadir
Þahiner'in eþi Vildan
Þahiner ve Milliyetçi
Hareket Partisi
Kadýn Kollarý
Yönetimi, evin
tadilat iþlerini
yaptýktan sonra tüm
eþyalarýný yeniledi.
Her 15 günde
bir bayanlar gelerek
Selvi teyzeye
yardýmcý
olacaklarýný
söyleyen Vildan
Þahiner, MHP ilçe
kadýn kollarý
tarafýndan da
teyzemize devamlý
destek verileceðini
söyledi.
Sungurlu
Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner
ise, yardýma muhtaç
ailelere ellerinden
geldiðince ulaþmaya
çalýþacaklarýný
belirterek, "Yardýma
muhtaç ailelerin
sevinç ve
üzüntülerine ortak
olacaðýz" dedi.(ÝHA)
Sungurlu Belediye Baþkanlýðý, üç odalý evinde yalnýz
yaþayan 85 yaþýndaki Selvi Þahindokuyucu'na yardým eli uzattý.
CUMARTESÝ 29 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
7
BAÐ-KUR borçlularýna
kredi imkâný
S
osyal Güvenlik
Kurumu Baþkanlýðý
(SGK) ile Halk Bankasý
arasýnda iþbirliði
protokolü imzalandý.
Ýmzalanan protokol
gereðince SGK'ya borcu
olan sigortalýlara 36 aya
kadar vade seçenekleri
ile aylýk 0.97 faiz oraný
ile kredi imkâný
saðlanacak.
Sosyal Güvenlik Ýl
Müdür V. B. Birol Özkan
tarafýndan yapýlan yazýlý
açýklamada, 6552 sayýlý
Kanun ile prim
alacaklarýnýn yeniden
yapýlandýrýldýðý, bu
süreçte 5510 sayýlý
Kanunun 4/b kapsamýnda
bulunan sigortalýlarýn
(Bað-Kur) prim
borçlarýný kolayca
ödeyebilmesi için SGK
ile Halk Bankasý arasýnda
26 Kasým 2014 tarihinde
kredi iþbirliði protokolü
imzalandýðý ve imzalanan
protokol gereðince
borçlulara 0.97 faiz ve 36
ay vade seçenekleriyle
kredi imkâný saðlandýðý
kaydedildi.
Özkan,
Sosyal Güvenlik Ýl Müdür V. B. Birol Özkan
açýklamasýnda þu
bilgilere yer verdi;
"Banka ile yapýlan
protokol ile 4/b
kapsamýnda olup, prim
borcundan dolayý emekli
olamayan kendi nam ve
hesabýna çalýþan esnaf,
sanatkâr ve çiftçilere
herhangi bir teminat
göstermeden kredi
kullanmak suretiyle
emekli olma ve saðlýk
imkânlarýndan
yararlanma imkâný
getirilmiþtir. Diðer
taraftan halen 5510 sayýlý
Kanunun 4'ncü
maddesinin birinci
fýkrasýnýn (a) bendi
kapsamýnda çalýþan
(SSK'lý) ve önceden 4(b)
bendi kapsamýnda borcu
olan ve borcunu 6552
sayýlý Kanun kapsamýnda
yapýlandýrarak ödeme
yapmasý halinde yaþlýlýk
aylýðýna hak kazanacak
sigortalýlar da bankadan
kredi kullanmak suretiyle
borçlarýný ödeme
imkânýna sahip olacaklar.
Bu imkândan
yararlanmak isteyen
sigortalýlarýmýz
baþvurularýný öncelikle
Sosyal Güvenlik Ýl veya
Merkez Müdürlüklerine
yapacaklar, kurumdan
alacaklarý 'PRÝM
BORCUNU ÖDEMESÝ
HALÝNDE EMEKLÝ
OLABÝLECEKLERÝNE
ÝLÝÞKÝN YAZI' ile
birlikte Halk Bankasý
þubelerine müracaat
edeceklerdir."
Ýl Merkezinde
oluþacak yoðunluk
dikkate alýnarak Çorum
Sosyal Güvenlik Ýl
Müdürlüðü binasýnda
Halk Bankasý personeline
çalýþma alaný
oluþturduklarýný belirten
Özkan, sigortalýlarýn
ayrýca bankaya gitmeden
tüm iþlemlerini SGK Ýl
Müdürlüðü binasýnda
sonuçlandýrabileceklerini
de belirtti. (Haber
Merkezi)
ÝHL öðrencilerine
felsefe bilgisi
Prof. Dr. Mevlüt Uyanýk
Ç
orum Anadolu
Ýmam Hatip
Lisesi Felsefe Grubu
öðrencileri tarafýndan
Dünya Felsefe Günü
etkinlikleri
çerçevesinde
program düzenledi.
Programa Hitit
Üniversitesi Ýlahiyat
Fakültesi Öðretim
Görevlisi Prof. Dr.
Mevlüt Uyanýk
konuþmacý olarak
katýldý. Uyanýk,
öðrencilere
felsefenin
yaþamýmýzdaki yeri
ve önemi hakkýnda
aydýnlatýcý bilgiler
verdi. Konuþmasýnda
felsefenin sorgulama
temeli üzerine
Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Felsefe Grubu öðrencileri etkinlik düzenledi.
3 araç birbirine girdi
HURÞÝT
BOZKURT
G
azi Caddesi'nde
meydana gelen
trafik kazasýnda üç
araç birbirine girdi.
Dün saat 11.00
sularýnda Taþ Bina
önünde 3 aracýn birbirine girdiði kazada
yaralanan olmazken,
maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre olay, bir minibüs yaya geçidinde
yayalara yol vermek
için durakladý. Arkadan gelen otomobil
minibüsün durakladýðýný fark edemeyerek
arkadan çarptý. Otomobilin arkasýndan
gelen kamyonet ise,
otomobile çarptý.
Kaza nedeniyle
caddede yol bir süre
trafiðe kapandý. Emniyet Müdürlüðü Trafik Þube ekiplerinin
yaptýðý çalýþma sonucunda yol tekrar trafiðe açýldý.
Taþ Bina önünde 3 aracýn birbirine girdiði kazada maddi hasar meydana geldi.
Kaza nedeniyle Gazi Caddesi'nde yol bir süre trafiðe kapandý.
YHKB’den Kara’ya ziyaret
eþilýrmak HavY
zasý Kalkýnma
Birliði Müdürü Yel-
Program Dünya Felsefe Günü etkinlikleri kapsamýnda gerçekleþtirildi.
kurulduðunu, insan
olarak bizlerin de
soru sormayý
öðrenmenin bir aracý
olarak görmemiz
gerektiðini ifade etti.
Öðrencilerin
sorularýný da
cevaplandýran
Uyanýk’a program
sonunda felsefe
grubu öðrencileri
tarafýndan çiçek
verildi. (Haber
Merkezi)
ABD polisi her hafta
iki siyahý öldürüyor
A
Gazi Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasýnda üç araç birbirine girdi.
BD’de polisin orantýsýz güç
ve gereksiz silah
kullanýmýna, özellikle siyahi
toplumun tepkisi giderek
büyüyor.
Ferguson’da silahsýz siyahi
genci öldüren polis Darren
Wilson’ýn kanunlara uygun
davrandýðý belirtilerek
yargýlanmasýna gerek
görülmemesi, ABD’de polisin
orantýsýz güç kullanýmý ve ýrk
temelli ayrýmcýlýk yapýldýðý
tartýþmalarýný tekrar
alevlendirdi. Protestolar
170'kente yayýlmýþ durumda.
ABD’de polislerin görev
sýrasýnda çeþitli nedenlerle silah
kullandýðý ve sonunda ölüme
sebebiyet veren olaylara iliþkin
saðlýklý bir istatistik tutulmuyor.
FBI, ilgili birimlerden polisin
“haklý görülebilecek sebeplerle”
zanlýlarý vurarak öldürdüðü
olaylara iliþkin istatistikleri
topluyor ancak bilgileri iletmek
zorunlu deðil ve bazý kentler hiç
bildirimde bulunmuyor.
“Haklý görülemeyecek
gerekçelerle” öldürmelerin
istatistikleri ise hiç tutulmuyor.
FBI’ýn rakamlarýna göre,
polisler yýlda ortalama 400
kiþiyi haklý görülebilecek
gerekçelerle öldürüyor. Geçen
yýl ise bu rakamýn 463'e
yükseldiði kaydediliyor.
Öldürülenlerin yaklaþýk
dörtte biri, ABD nüfusunun
yüzde 14'lük kýsmýný oluþturan
siyahi Amerikalýlar. Ayný
verilere göre, her hafta ortalama
iki siyahi Amerikalý, beyaz
polisler tarafýndan “haklý
görülebilecek gerekçelerle”
öldürülüyor.(AA)
gin Mesci, Bilgisayar Mühendisi Yasemin Çoban ve beraberinde birlik çalýþaný ile birlikte Vali
Ahmet Kara’yý makamýnda
ziyaret
ederek, hayýrlý olsun
dileklerinde bulundu.
Ziyarette Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði Müdürü Yelgin Mesci
birliðin bölgede gerçekleþtirdiði faaliyetler konusunda
bilgi sundu.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti
dile getiren Vali Ka-
ra, kendilerine teþekkür ederek, çalýþmalarýnda baþarý-
lar diledi. (Haber
Merkezi)
Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði yöneticileri Vali Kara’yý ziyaret etti.
Ermenistan istediðini aldý
U
NESCO, Ermenistan mutfaðýnýn ayrýlmaz bir
parçasý olduðunu belirttiði lavaþý “Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi”ne ekledi.
Birleþmiþ Milletler Eðitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 2014 yýlýnýn “Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi”ni açýkladý. Lavaþ “Ermeni mutafaðýnýn ayrýlmaz bir parçasýný oluþturan ince ekmek”
þeklinde tanýmlandý.
DI
GÖÇEBE TÜRK ÇADIRLARI DA VAR-
Lavaþýn yapým aþamasýnýn da anlatýldýðý açýklamada lavaþýn düðünlerde de bir ritüelin parçasý olduðu belirtilerek “Bereket ve refah getirmesi için yeni
evlilerin omuzlarýna yerleþtirilir” ifadelerine yer verildi. Açýklamada listedeki ürünler için “eþsiz” ve
“özgün” gibi kelimeler kullanmaktan kaçýnýldýðý
vurgulandý. Listede Bulgaristan’ýn Çiprovski kilimi
yapma geleneði, Kýrgýz ve Kazaklarýn “yurt” adý verilen göçebe Türk çadýrlarýnýn yapýmýndaki geleneksel bilgi ve becerileri, Kazaklarýn geleneksel Dombra Kuy sanatý gibi maddeler de yer aldý.
TÜRKÝYE VE AZERBAYCAN BAÞVURACAKTI
Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik, geçtiðimiz günlerde Azerbaycan’la birlikte çok önemli projeler yapacaklarýný belirterek “Lavaþ baþta olmak
üzere pek çok dosyayý UNESCO Somut Olmayan
Kültürel Miras Listesine ortak dosya olarak vereceðiz. Köroðlu konusunda da ortak dosya çalýþmamýz
var” demiþti.(Milliyet)
8
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 29 KASIM 2014
Kanserli ayakkabýlara dikkat!
Ç
in’den getirilen ve Ýstanbul Erenköy Gümrüðü'nde
yapýlan inceleme sonrasý zehirli kanserojen madde
içerdiði tespit edilen 33 bin ayakkabýnýn imha
edilmesine karar verildikten sonra Kocaeli’nde bir imha
tesisine götürülürken gizlice piyasaya sürülmesi
gündeme bomba gibi düþtü.
Kýþ sezonun baþlamasýyla beraber ayakkabý
ihtiyacýndaki artýþa paralel olarak zehirli ayakkabýlarýn
raflarda olmasý saðlýk açýsýndan büyük risk oluþturuyor.
Zehirli ayakkabýlardan uzak durmak için bu 5 altýn
kurala dikkat edin; Alýrken düþük fiyatlý ürünlerden
kaçýnýn, üretim yerini kontrol edin, içerik broþürlerine
mutlaka bakýn, özellikle deri ayakkabýlarda gözeneklere
dikkat edin ve mümkün oldukça yerli malý ayakkabýlarý
tercih edin.
BAKANLIK FOTOÐRAFLARINI
PAYLAÞTI
Piyasaya sürülen zehirli ayakkabýlarýn
fotoðraflarýný basýnla paylaþan Gümrük ve Ticaret
Bakanlýðý kanserojen madde içeren ayakkabýlarýn
tespiti için raflardan numune toplayarak testlere tabi
tutuyor. Konu ile ilgili açýklama yapan Gümrük ve
Ticaret Bakaný Bakaný Nurettin Canikli, “24 farklý
modelden 12 tanesinin izine ulaþtýk ama ne kadarý
satýldý, ne kadarý stoklandý þu anda bilmiyoruz.” dedi.
AYAKKABI ALIRKEN BUNLARA
MUTLAKA DÝKKAT EDÝN!
Piyasada 33 bin zehirli ayakkabýnýn bulunmasý
vatandaþta büyük korku yarattý. Ancak piyasada
dolaþan zehirli ayakkabýlara raðmen saðlýklý
ayakkabýlarý bu önerilerle seçmek mümkün.
Türkiye Ayakkabý Sanayicileri Derneði (TASD)
Baþkaný Hüseyin Çetin, Kanserojen maddesi bulunan
zehirli ayakkabýlarý sadece testlerle anlaþýlabileceðini
vatandaþlarýn anlamalarýnýn mümkün olmadýðýný
belirterek vatandaþlarýn saðlýklý ayakkabýlar için nelere
dikkat etmesi gerektiðini açýkladý.
FÝYAT BÜYÜK ÖNEM TAÞIYOR
Zehirli madde barýndýran ayakkabýlarý 20- 30
TL’ye satabilirler. Ancak saðlýklý bir ayakkabý için bu
fiyatlar mümkün deðildir. Bu yüzden bizlerde ön yargý
oluþmalý ve düþük fiyatlý ayakkabýlar için tehlike
boyutunu düþünebiliriz.
ÜRETÝM YERÝNÝ KONTROL EDÝN
Normal maðazalarda tüketici ayakkabýlarý alýrken
dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri
ayakkabýnýn nerede üretildiði kaðýttýr. Çin de
üretiliyorsa ‘Made in China’ gibi ibareler vardýr. Ancak
ithal ayakkabýlarda bu suiistimal ediliyor. Çoðu
ayakkabýlarda daha sonra bu ibareleri göremiyoruz.
BROÞÜRLERÝ MUTLAKA KONTROL
EDÝN
Ayakkabýnýn kalitesini anlamak için zaten
ayakkabýnýn üzerinde tanýtým broþürü olmasý gerekiyor.
Bu broþürün içinde ayakkabýnýn içinin, dýþýnýn ve
tabanýnýn hangi malzemeden yapýldýðý belirtiliyor.
Satýþý yapan maðazada da o ibareleri anlatan
bilgilendirme yazýsýnýn muhakkak asýlý olmasý
gerekiyor. Etikete bakarak karþýlaþtýrma yapýlýp
kontrolü saðlayabilirsiniz.
GÖZENEKLERE DÝKKAT
Deri ayakkabýlarda gözenek olmasý gerekir.
Gözenek bulunmayan ayakkabýlar saðlýklý nitelikler
taþýmýyor.
Uzak doðudan Türkiye’ye gelen ayakkabýnýn %85
i Çin, Vietnam ve Endonezya’dan geliyor. Türk ayak
yapýsýna uygunluðu ve bazý kontrolleri yapýldýktan
sonra ülkeye giriþi saðlanmalý. Türk halkýnýn kalitesiz
yerine daha saðlýklý ayakkabýlar giymesi saðlanmalý.
MÜMKÜN OLDUKÇA YERLÝ MALI
TERCÝH EDÝN
Türkiye’de üretilen ayakkabýlar Çin’in kat kat
üstünde biz Çin’i bu kategoride kendimize rakip bile
görmüyoruz. Çok ciddi deri sanayimiz var. Ýtalya’dan
sonra en güçlü deri sanayisine sahibiz. Ayakkabýnýn en
önemli yeri tabaný Türkiye’de üreten son teknolojiye
sahibiz. Dünya ile yarýþýyoruz. Türk ayak yapýsýna
uygun ve saðlýk açýsýnda çok güvenilirdir.(Haber7)
Zehirli
ayakkabýdan
sonra Çin balý
T
ürkiye’den ABD’ye bal ihracatý 3
yýlda 10 kat artýnca Amerikalý bal
üreticileri isyan etti.
ABD’li üreticiler, “Türkiye’den
ülkemize yarý fiyatýna bal geliyor. Bu
Türk balý deðil, Çin balý... Bu balý
almayýn, satmayýn” diye boykot çaðrýsý
yaptý.
Türkiye’deki ‘sahte bal’ tartýþmasýnýn
benzeri ABD’ye taþýndý. Türkiye’nin
ABD’ye bal ihracatý 3 yýlda 10 kat artýnca
ABD’li bal üreticileri isyan bayraðý açtý.
ABD’li üreticiler, “Türkiye Avrupa’ya
sattýðýnýn yarý fiyatýna ABD’ye bal satýyor.
Bu bal Türk balý olamaz çünkü Türk balý
kaliteli ve dolayýsýyla fiyatý yüksek.
ABD’ye Türkiye üzerinden gelen bal olsa
olsa Çin balýdýr” diye isyan ettiler.
“Türkiye’den gelen bala þüpheyle
yaklaþýn, hatta tüketmeyin” diyerek de
boykot çaðrýsý yaptýlar.
True Source Honey (Gerçek Kaynak
Bal) adlý sektör kuruluþu, son bir yýlda
ABD’nin Türkiye’den 2 milyon kilogram
(2 bin ton) bal aldýðýný açýkladý. Kuruluþ,
bu miktarýn 3 yýl önceki bal ithalatýndan
10 kat fazla olduðunu ifade etti. (Vatan)
Aylarca ilaç beklemeye son
Ý
laç Daðýtým Merkezi, kanser gibi
hastalýklarýn tedavisinde kullanýlan
yurtdýþý ilaçlarýný temin etmek için
bakanlýktan yetki belgesi aldý.
Ýlaç için aylarca bekleyen ya da
ruhsatsýz çalýþan depolar aracýlýðý ile ilaç
getirtmek zorunda kalan hastalarýn temin
problemine hýzlý çözümler getiren
Merkez, kurduðu ilaç takip ve izleme
sistemi ile ilaç sektöründeki kayýt
dýþýlýðýn da önüne geçmiþ olacak.
Bazý hastalýklar için doktorlar
tarafýndan yazýlan ilaçlarýn ülkemizde
bulunamýyor ya da çeþitli nedenlerle
üretimi ve ithalatý yapýlamýyor. Bu
ilaçlarýn temini için hasta ve hasta
yakýnlarý aylarca bekliyor veya yetkisiz
kiþiler/kurumlar aracýlýðý ile getirtilen
ilaçlara binlerce lira vermek zorunda
kalýyordu. Bu maðduriyetin önüne
geçmek için harekete geçen Saðlýk
Bakanlýðý “Þahsi Tedavi için
Yurtdýþýndan Ýlaç Temini” hususunda
mevzuat deðiþikliðine gitti.
BÝREYÝN SAÐLIÐI
HERÞEYÝN ÖNÜNDE
Yetkili Kurumlardan Ýlaç Daðýtým
Merkezi Baþkaný Ecz. Burhan Ýsen;
kanser, multiple skleroz, Wilson
hastalýðý, adrenal yetmezlik, doðuþtan
gelen metabolik ve enzim eksikliklerine
baðlý kronik hastalýklarýn tedavisinde
kullanýlan ilaçlarýn ülkemizde zor
bulunduðuna dikkat çekti.
Ýsen; “Hastalarýn bu sýkýntýlarýna
tanýklýk eden arkadaþlarýmýzla bu sorunu
ortadan kaldýrmak için global ilaç
þirketleri ile özel anlaþmalar yaptýk.
Hedefimiz hasta ile ilacýn buluþmasýný
mümkün olan en kýsa süreye indirmek.
Hatta bunun için ÝDM olarak risk alýyor
ve bazý ilaçlarý stok ediyoruz. Amacýmýz
saðlýklý bir yaþam... Bireyin saðlýðýný
herþeyin önünde tutuyoruz. Bu amaçla
dünyanýn dört bir tarafýndaki saðlýk
gruplarý ile sürekli temas halindeyiz."
dedi.
Þimdiye kadar ithal ilaçlarýn
yurtdýþýndan temini, TEB veya kayýt dýþý
yollardan yapýlýyordu. Mevcut yapý
üzerinden temin için hastalar aylarca ilaç
beklemek zorunda kalýyordu. Hayati
sebeplerle bekleyemeyen hastalar ise
fýrsatçýlarýn kucaðýna itiliyor ve fahiþ
fiyatlar ödemek zorunda kalýyorlardý.
Saðlýk Bakanlýðýnýn bu konuda yaptýðý
düzenlemeyle ÝDM yurtdýþý ilaçlarýnýn
temini için yetki alarak, hastalara
ilaçlarýný ulaþtýrmaya baþladý. Ýlk yetki
alan özel ecza deposu olarak Sosyal
Güvenlik Kurumu ile Protokol
imzalayarak hastalarýn maðduriyetini
ortadan kaldýrdý.
KAMU YARARI ÇAÐRISI
ÝDM Baþkaný Ecz. Burhan Ýsen;
“Biz eczacýlar hep hastanýn en büyük
saðlýk danýþmaný olduk. Söz konusu
ilaçlarýn temini ile ilgili yaþanan
sýkýntýlarý çözmek için iþbirliði yapalým.
Gelin kurduðumuz modern ve dünya
standartlarýndaki altyapý ile hem
hastalarýn sorunlarýna hýzlý çözüm
üretelim hem de devletin yükünü
azaltalým.” çaðrýsý yaptý.(Haber7)
Defne
sabunu saçý
kuvvetlendiriyor
D
efne aðacýnýn yapraðýndaki yaðlar ile üretilen
defne sabunu, saçý besleyip kuvvetlendirerek
saç dökülmesini önlüyor.
Mikrop öldürücü özelliðe sahip ‘defne sabunu’ mantar ve egzama rahatsýzlýklarýna yakalanma
riskini azaltarak vücudu hastalýklardan koruyor.
Ýlaç yapýmýnda ve cilt bakýmýnda da kullanýlan
defne sabunu, derideki gözenekleri açarak kuru
cilde parlaklýk ve yumuþaklýk veriyor. Defne sabunu içerisindeki ‘klorofil’ sayesinde kurudukça
rengi biraz daha açýlýyor.
Eðitimini bitkiler üzerinde araþtýrmalar ve
fermantasyonlar yaparak tamamlayan Herbalist
Ömer Faruk Büyükkonuk ise kendine ait mütevazý dükkanýnda þifalý bitkiler satarak insanlara faydalý olmaya çalýþýyor.
15 yýldan bu yana þifalý bitkiler sattýðýný belirten Büyükkonuk, “Defne sabunu en çok sattýðýmýz ürünler arasýnda yer alýyor. Defne sabunu
özellikle Hatay’da yetiþen defne aðacýnýn yapraklarýndan ve beraberinde zeytinyaðýnýn katýlýmýyla
üretilen bir sabundur. Halkýmýz genelde defne sabununu saç dökülmesini, yaðlanmasýný ve kaþýntýsýnýn önüne geçmek için kullanýyor”dedi.
Defne sabununun cilde faydalý olduðunu dile getiren Büyükkonuk, “Defne sabunu satýþlarýmýz güzel. Halkýmýz büyük ilgi gösteriyor. Defne
sabununun faydasýný gören insanlar baþka sabunu
tercih etmiyor. Defne sabunu saç dökülmesini engelliyor. Bitkisel ürünlerde kimyasal madde olmadýðý için saçta kepeklenme ve dökülme olmuyor”
diye konuþtu.(Haber7)
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 29 KASIM 2014
9
Hakim ve savcýlarýn
maaþlarýna artýþ geliyor
"Yargý Paketi"nin hakim ve
savcýlarýn maaþ artýþýný içeren maddesi
kabul edildi.
Kamuoyunda "yargý paketi" olarak
bilinen Hakimler ve Savcýlar Kanunu ile
Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna
Dair Kanun Teklifi'nin hakim ve
savcýlarýn maaþ artýþýný içeren 30.
maddesi kabul edildi.
Kabul edilen maddeye göre, Adalet
Müfettiþlerinin yaný sýra, HSYK
müfettiþlerine ve Adalet Bakanlýðý iç
denetçilerine de brüt aylýk tutarlarýnýn
yüzde 5'i oranýnda ek ödemede
bulunulacak.
Yargýtay Birinci Baþkaný, Danýþtay
Baþkaný, Yargýtay Cumhuriyet
Baþsavcýsý, Danýþtay Bavþsavcýsý,
Yargýtay Birinci Baþkanvekilleri,
Danýþtay Baþkanvekilleri, Yargýtay
Cumhuriyet Baþsavcývekili, Yargýtay ve
Danýþtay daire baþkanlarý, Adalet
Bakanlýðý Müsteþarý, Yargýtay ve
Danýþtay üyeleri, birinci sýnýf hakim ve
savcýlar, birinci sýnýfa ayrýlmýþ hakim ve
savcýlar ile diðer hakim ve savcýlara (15
bin) gösterge rakamýnýn memur
aylýklarýna uygulanan katsayý ile çarpýmý
sonucu bulunacak miktarda aylýk ek
tazminat ödenecek. Düzenlemeye göre
hakim ve savcý maaþlarýnda bin 154 lira
artýþ olacak.
Öte yandan görüþmeler sýrasýnda
TBMM Baþkanvekili Ayþe Nur
Bahçekapýlý, eski TBMM
Baþkanlarýndan, AK Parti Genel Baþkan
Yardýmcýsý Mehmet Ali Þahin'ýn eþinin
vefat ettiðini belirterek merhumeye
Allah'tan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý
diledi. Parti Grup Baþkanvekilleri de
yerlerinden söz alarak ayný dilekleri
ilettiler.(TRTHaber)
Yayýn yasaðý koyan
hakim konuþtu
4
bakanla ilgili yayýn yasaðý kararý veren Ankara 7. Sulh
Ceza Mahkemesi Hakimi Yavuz Kökten konuþtu.
Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Yavuz
Kökten, Hürriyet’e, “Kararýmýn arkasýndayým, ben
ifadelerin birebir yazýlmasý yönünde yasak koydum. Oysa
yorum, eleþtiri yapýlabilir; herkes kararý okumadan
konuþuyor” dedi.
Hâkim Kökten, özetle þunlarý söyledi: “Kararým
ortada ve açýk, neyi yasakladýðým neyi yasaklamadýðým
ortada. Bir kere yorum yasaðý yok, eleþtiri yasaðý
koymadým. Komisyonda alýnan ifade metinleri birebir
yazýlýyor þikâyeti yapýldý. Bunun yazýlmamasýyla ilgili
karar zaten TBMM Ýçtüzüðü’nde yer almaktadýr. Yani
birebir ifadelerin yazýlmasýna yasak var. Yorum ve eleþtiri
yapýlabilir. Onlara bir yasaðýmýz yok.
Verdiðim karardan eminim, sonuna kadar arkasýnda
dururum. Karar zaten açýk ama insanlar kararý
okumuyorlar. Vay þöyle olmuþ, vay böyle olmuþ yorumu
yapýyorlar. Önemli olan içerik. Ben yanlýþ bir þey
yapmadým. Baþvuruyu deðerlendirip, inceledim. Yaygara
koparýldýðý þeklinde deðil.”(Haber7)
Yargýtay’a 8
yeni daire
T
BMM Genel Kurulu'nda, Danýþtay ve
Yargýtay'da üye ve daire sayýsý artýþýný
öngören teklifin 1. bölümü kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda, hakim ve
savcý ücretlerinde artýþ, aramalarda kuvvetli
þüpheyi makul þüpheye dönüþtüren, Danýþtay
ve Yargýtay'da üye ve daire sayýsý artýþýný
öngören teklifin 1. bölümü kabul edildi.
Kamuoyunda "yargý paketi" olarak
bilinen Hakimler ve Savcýlar Kanunu ile Bazý
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi'nin
1. bölümde kabul edilen maddelerine göre,
boþalan, açýlan veya dördüncü sýnýftan üçüncü
sýnýfa geçirilen noterlikler Resmi Gazete'de
ilan olunacak. Mevcut düzenlemede, bu
noterlikler Resmi Gazete'nin yaný sýra
bulunduðu yerde, Ýstanbul'da, Ankara'da ve
Adalet Bakanlýðý'nca uygun görülecek diðer
yerlerde çýkan birer gazetede ilan ediliyor.
Noterlere Türkiye Noterler Birliði'nce
verilen kimlik kartý, tüm resmi ve özel
kuruluþlarca kabul edilecek resmi kimlik
hükmünde olacak.
Atama yapýlýrken, ayný sýnýftan noterlerin
meslekteki kýdemleri esas alýnacak. Kýdemde
eþitlik halinde Adalet Bakanlýðý'nca verilen
noterlik belge sýra numarasý önce olan tercih
edilecek.
Noterlerin hastalýklarý nedeniyle izinli
sayýlmalarýnda, cumhuriyet savcýlýðý kanalý ile
hükümet tabiplerinden veya devlet hastanesi
doktorlarýndan rapor alma þartý kaldýrýlýyor.
Noterlerin iþlemlerini elektronik ortamda
yapabilmeleri için uyum düzenlemesi
yapýlýyor. Buna göre iþlemler, elektronik
ortamda güvenli elektronik imza kullanýlarak
da yapýlabilecek. Ancak, düzenleme þeklinde
yapýlmasý zorunlu tutulan iþlemler ile irade
beyanlarýnýn alýnmasýna iliþkin iþlemlerde
güvenli elektronik imza kullanýlabilmesi için
ilgililerin noter huzurunda olmalarý gerekecek.
Noterlik iþlemlerine iliþkin tüm bilgi ve
belgeler, güvenli elektronik imzayla elektronik
ortamda iþlenebilecek, saklanabilecek ve
gerektiðinde kiþi ve kurumlara elektronik
ortamda gönderebilecek. Yapýlan tüm
iþlemlere dair bilgi ve belgeler, Türkiye
Noterler Birliði'nin biliþim sisteminde
kaydedilecek ve saklanacak.
Elektronik ortamda yapýlabilecek bir
noterlik iþleminin bir belgeye dayanmasý
halinde, belge sureti taraflar, vekilleri veya
temsilcileri tarafýndan güvenli elektronik imza
ile imzalanarak elektronik ortamda notere
gönderilebilecek.
Danýþtay ve Yargýtay üyesi seçilebilmek
için hakimlik ve savcýlýk mesleðinde 20 yýllýk
kýdem þartý, 17 yýla düþürülüyor.
GENEL SEKRETERLER DE
DANIÞTAY ÜYESÝ SEÇÝLEBÝLECEK
Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu
(HSYK) Genel Sekreterleri de Danýþtay üyesi
seçilebilecek.
Danýþtay Vergi Dava Daireleri Kurulu ile
Ýdari Dava Daireleri Kurulu, ayrýntýlý olarak
yeniden yapýlandýrýlýyor. Dava daireleri
arasýndaki iþ bölümü karar tasarýsý Baþkanlýk
Kurulu tarafýndan hazýrlanacak.
Danýþtay'da Ýdari Dava Daireleri Kurulu
için toplantý ve görüþme yeter sayýsý 25 olacak.
Danýþtay Ýdari Dava Daireleri
Kurulu'nun, düzenleme yürürlüðe girdikten
itibaren 3 yýl olarak belirlenen görevine devam
etme süresi 31 Aralýk 2016'ya çekiliyor.
Düzenleme yürürlüðe girdikten itibaren
15 gün içinde, 39 yeni Danýþtay üyeliði için
seçim yapýlacak. Seçimin ardýndan Danýþtay
daireleri arasýndaki iþ bölümüyle daire
baþkanlarý, üyeler ve tetkik hakimlerin hangi
dairede görev yapacaðýna iliþkin süreç
iþleyecek.
YARGITAY’A 8 YENÝ DAÝRE
Yargýtay'daki daire sayýsý 38'den 46'ya
çýkarýlýyor. Bu dairelerin 23'ü hukuk, 23'ü ceza
dairesi olacak. Her dairede bir baþkan ile yeteri
kadar üye bulunacak.
Yargýtay'da yeteri kadar tetkik hakimi
bulunacak. Tetkik hakimleri, meslekte en az 5
yýlýný fiilen dolduran adli yargý hakim ve
Cumhuriyet Savcýlarý arasýndan HSYK
tarafýndan atanacak.(AA)
Kýþ çaylarýnýn fiyatý
altýnla yarýþýyor
K
ýþ aylarýnda hastalýklara karþý vücudun direncini artýrmak için hazýrlanan kýþ çaylarý havalarýn soðumasýyla
büyük raðbet görmeye baþladý.
Ülke genelinde 30 Mart'taki don olayý nedeniyle kýþ
çayý olarak kullanýlan bitkilerin üretiminde yaþanan azalma, fiyatlarýn artmasýna neden oldu.
Geçen yýl kilogramý 80 liradan satýlan ýhlamur 100 liraya, 15 liradan alýcý bulan Dað Çayý'nýn fiyatý da 60 liraya
yükseldi.
Diyarbakýr'ýn Sur ilçesinde aktarlýk yapan Süleyman
Onur, mevsimsel hava deðiþimlerinden dolayý vücut direncinin düþtüðünü ve bu zamanlarda da baðýþýklýk sistemini
güçlendirici özelliði olduðu düþünülen bitkilerden demlenen çaylara raðbetin artýðýný söyledi.
Havalarýn soðumasýyla vatandaþlarýn bitki çaylarýna
yönelmesinden kaynaklý aktarlarda iþ yoðunluðunun artýðýný kaydeden Onur, bitki karýþýmlarýndan hazýrlanan kýþ çaylarýnýn grip, nezle ve öksürüðe iyi geldiðini anlattý.
Onur, "Ihlamurun birçok özelliði var. Baðýþýklýk sistemine faydasý olan ve kýþ çayý karýþýmý içinde olmazsa olmaz olan bir bitkidir" dedi.
STOKTA IHLAMUR VAR
Ihlamur fiyatýnda geçen yýla göre ciddi bir artýþ yaþandýðýný ve daha da artacaðý yönünde beklentilerinin olduðunu kaydeden Öner, þöyle konuþtu:
"Geçen yýl ýhlamurun kilogramýný 80 liradan satýyorduk. Þu anki fiyatý 100 lira ve daha da yükseleceði beklen-
tisi var. Bu beklentinin nedeni ise üreticilerin ellerindeki ýhlamuru stoklamasýndan kaynaklandýðýný düþünüyoruz.
Üreticiler kýþýn sert geçeceðini, ýhlamurun daha çok para
edeceðini düþünüyorlar. Kilogramýnýn 120-130 lira olacaðý
bekleniyor."
Fiyatlardaki artýþýn satýþlarý da etkilediðini dile getiren
Onur, þöyle dedi:
"Vatandaþlar 100 gram alacaðý yerde 50 gram alýyor.
Ýhtiyacýnýn altýnda almaya baþlýyor. Kýþ çaylarýnýn þu an
gerçekten lüks bir içecek haline geldiðine inanýyoruz. Bir
ýhlamur çok yüksek fiyatlardan satýldýðýndan lüks içecekler
arasýna girdi. Bitkisel çaylarýn fiyatý çok yükseldi. Bu çaylar, altýnla yarýþýr hale geldi" þeklinde konuþtu.
Onur, don nedeniyle Dað Çayý'nýn üretiminde de azalma yaþandýðýný, bu nedenle fiyatýnda artýþ olduðunu anlattý.
Dað Çayý'nýn üst solunum yollarýna, öksürüðe çok iyi
geldiðini ve balgam çýkartýcý özelliðinin olduðunu savunan
Onur, onun da ýhlamur gibi tek baþýna kaynatýlýp içildiðini,
baðýþýklýk sistemini güçlendirici etkisinin olduðunu dile
getirdi.
Dað Çayý'nda meydana gelen fiyat artýþýnýn iklim koþullarýndan kaynaklý olduðunu sözlerine ekleyen Onur, konuþmasýný þöyle tamamladý:
"Geçen yýl kalitesine göre kilogramý 15-20 lirayken þu
an kalitesine göre kilogramý 30 ile 60 lira arasýndadýr. Dað
Çayý'ný toplayanlar, bu fiyatlardan satmaya baþladý. Ama
tüketimi bir ýhlamur kadar deðildir."(TRTHaber)
10 CUMARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
29 KASIM 2014
MÜZE BÝNASI
100 YAÞINDA
5. Kazý ve Araþtýrmalar Sempozyumu baþladý
Çorum Müzesi tarihe tanýklýk ediyor
RECEP MEBET
‘Çorum Müze Binasý’nýn 100. Yýl Kutlama Etkinlikleri’ ile ‘Çorum Kazý ve Araþtýrmalar Sempozyumu’ dün baþladý.
Müze Salonu’nda gerçekleþen programa Ýmar ve
Ýskan eski Bakaný Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, Çorum
Valisi Ahmet Kara, Garnizon Komutaný J. Kd. Alb.
Ahmet Çelik, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Emniyet
Müdürü Salih Erkan Tarancý, bazý daire müdürleri, kazý baþkanlarý, akademisyenler, sanayici ve iþadamlarý,
Çorumlu yazarlar ve sanat dostlarý, üniversite öðrencileri ve çok sayýda davetli katýldý.
Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Çorum
Müzesi Müdürü Arkeolog Dr. Önder Ýpek’in de hazýr
bulunduðu program, ‘Fotoðraflarla Çorum Müze Binasý’nýn Yüz Yýlý’ sergisinin gezilmesiyle baþladý.
Hasan Tuluk
Tunç Sipahi
Sunuculuðunu Uður Çýnar’ýn üstlendiði programýn açýþ konuþmasýný Uluslararasý Metal Sanatçýsý
Hasan Tuluk yaptý.
MÜZE BÝNASI, ÇORUM TARÝHÝNÝN TANIÐI
‘Çorum Müze Binasý’nýn 100. Yýlý nedeniyle düzenlenen programda kürsüye gelen Hasan Tuluk,
“Müze binamýz, muhteþem mimarisi ve içerisinde barýndýrdýðý eserlerle kent tarihini taçlandýrýyor” dedi.
Çorum Müzesi’nin dünyanýn önde gelen müzeleri arasýnda yer almasýnýn gurur verici olduðunu belirten Tuluk, 1914 yýlýnda hastane olarak hizmete sunulan tarihi binanýn geçirdiði evreleri anlattý.
Öðrencilik yýllarýný geçirdiði tarihi binanýn bir
dönem kaderine terk edildiðini ve geçirdiði yangýn nedeniyle tahrip olduðunu anlatan Tuluk, restorasyon
sürecinin ardýndan tekrar ayaða kaldýrýlan eserin Çorum tarihine tanýklýk ettiðini kaydetti.
Çorum Müzesi binasýnýn kültür ve turizme kazandýrýlmasýnda emeði geçenlere teþekkür eden Tuluk,
“Ünlü bir bilim insanýna göre tarihine, kültürüne sahip
çýkan ve uygarlýk tarihine ýþýk tutan toplumlar ulusal
görevlerini de yapmýþlardýr. Sanat eserleri, sanatçýsýný
olduðu kadar onu teþvik eden, destekleyenleri de tarihe doðru olarak yansýtýrlar” diye konuþtu.
KAZILAR GEÇMÝÞE IÞIK TUTUYOR
Çorum Kazý ve Araþtýrmalar Sempozyumu’nda
bilim insanlarý adýna açýþ konuþmasýný Prof. Dr. Tunç
Sipahi yaptý.
Çorum’un tarih açýsýndan zengin bir kent olduðunu vurgulayan Tunç Sipahi, gerçekleþtirilen arkeolojik
kazýlarýn geçmiþe ýþýk tuttuðunu söyledi.
Çorum sýnýrlarý içerisinde devam eden arkeolojik
kazýlarla ilgili bilgiler veren Sipahi, iki gün sürecek
sempozyumda toplam 22 bildiri sunulacaðýný açýkladý.
Konuþmasýnda Çorum Müzesi’yle ilgili deðerlendirmelerde de bulunan Sipahi, “Restorasyon çalýþmalarýnýn ardýndan yeniden düzenlenen Çorum Müzesi, Avrupa standartlarýnda bir müze olmasýyla da dikkat çekiyor” dedi.
Çorum Müzesi’nin tarih ve kültürel mirasýn gelecek kuþaklara aktarýlmasýnda önemli bir rol üstlendiðine dikkat çeken Prof. Dr. Sipahi, sempozyumda bu
hususta da sunumlarýn yer alacaðýný kaydetti.
Arkeolojik kazýlarda
bu yýl önemli bilimsel sonuçlar elde edildiðini dile
getiren Sipahi, çalýþmalarýn gerçekleþtirildiði merkezler ve ortaya çýkan buluntularla ilgili bilgiler
verdi.
‘Söz uçar, yazý kalýr’
özdeyiþini hatýrlatan Sipahi, sempozyumda yapýlan
sunumlarýn geçmiþ yýllarda olduðu gibi kitaplaþtýrýlacaðýný ve bilim dünyasýAhmet Samsunlu
nýn istifadesine sunulacaðýný sözlerine ekledi.
NÝCE 100 YILLARA
Ýmar ve Ýskan eski Bakaný Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, ‘Çorum Makina Meslek Yüksek Okulu’nun
Kuruluþunda Müze Binasýnýn Önemi ve Yeri’ konulu
bir sunum yaptý.
‘Çorum Müze Binasý’nýn 100. Yýl Kutlama Etkinlikleri’ çerçevesinde düzenlenen programda kürsüye gelen Ahmet Samsunlu, tarihi bina ile ilgili hatýralarýný anlattý.
Çorum’da meslek yüksek okulu açma giriþimlerinden bahseden Samsunlu, 1976 yýlýnda tarihi binada
eðitime açýlan okul için harcanan çabayý detaylarýyla
paylaþtý.
Samsunlu, “Mutasarrýf Nurettin Bey zamanýnda
1908 yýlýnda yapýmýna baþlanan ve 1914 yýlýnda inþaatý biten bina bugüne kadar çok deðiþik alanlarda hizmet verdi. Tarihi bina sýrasýyla Hastane (1914-1924),
Ziraat Mektebi (1924-1933), Sýhhat Mektebi (19331940), Sanat Mektebi (1942-1967), Ticaret Lisesi
(1967-1975), Makine Meslek Yüksek Okulu (19751982), Atatürk Lisesi (1982-1984), Akþam Ortaokulu
(1982-1984), 2001 yýlýndan bu yana ise Çorum Müzesi olarak hizmet veriyor.” dedi.
Konuþmasýnýn ardýndan Prof. Dr. Samsunlu’ya
Vali Kara tarafýndan sempozyum anýsýna üzerinde Hitit figürlerinin yer aldýðý hediye takdim edildi.
Müze Salonu’nda gerçekleþen ve iki gün süreceði belirtilen sempozyumda toplam 22 bildiri sunulacak.
‘Çorum Müze Binasý’nýn 100. Yýl Kutlama Etkinlikleri’ ile ‘Çorum Kazý ve Araþtýrmalar Sempozyumu’ baþladý.
Vali’den ‘Sanayi
Müzesi’ çaðrýsý
Vali Ahmet Kara, Türkiye’de
‘Anadolu Kaplanlarý’ ile
ekonomide model olan Çorum’a
‘Sanayi Müzesi’ kurulmasý için
sanayici ve iþadamlarýna çaðrýda
bulundu.
Çorum Müzesi’nin 100.
kuruluþ yýldönümü etkinlikleri
kapsamýnda düzenlenen 5. Çorum
Kazý ve Araþtýrmalar
Sempozyumu’nda konuþan Vali
Ahmet Kara, turizmde tanýtýmdan
yola çýkacaklarýný söyledi.
Çorum’da turizmi ayaða
kaldýracaklarýný dile getiren Vali
Kara, “Çorum’da, turizm, sanayi
ve tarýmdan baþka ön plana çýkan
sektörümüz yok. Bu alanlarda
tanýtým yapmamýz lazým. Tarýmda
önemli yatýrýmlar yapýlýyor. Ama
turizmi de tanýtýmdan baþlayarak
ayaða kaldýrmak için gece-gündüz
demeden çalýþmalýyýz. Burada
Vali Ahmet Kara, Çorum’a ‘Sanayi Müzesi’ kurulmasý çaðrýsýnda bulundu.
sanayicilerimize sanayi müzesi
teklif ediyorum. Ben sanayi
‘UTANILACAK BÝR DURUM’
müzesini Sümerbank Genel Müdürü olduðum
Çorum Müzesi’ni bu yýlýn ilk 8 ayýnda ziyaret
dönemde planladým ancak hayata geçiremedim.
eden
turistlere iliþkin verileri de açýklayan Vali Kara,
Ýnþallah bunu Çorum’da gerçekleþtiririz. Bu sanayi
“Ben Çorum’a yeni geldim ve göreve baþladým.
müzesinin kuruluþuna Çorumlu sanayicilerimiz de
Çorum Müzesi’ne bu yýlýn ilk 8 ayýnda gelen sayýsý
destek verirse ben bu konuda elimi taþýn altýna
yabancý turist sayýsý 362. Bakýn sayýya 362 sadece.
koyacaðýmý ifade ediyorum” dedi.
Çok utanýlacak bir þey. Yerli turist biraz daha fazla.
Çorum’da Boðazkale, Alacahöyük, Resuloðlu,
362 turistle Çorum turizmini ayaða kaldýramayýz”
Þapinuva kazýlarý olmasa dahi kentin tanýtýmý için
ifadelerini kullandý.
tarihin ilk yazýlý anlaþmasý olarak Kadeþ anlaþmasýnýn
Sempozyuma katýlanlara 5225 sayýlý kültür
yeteceðini dile getiren Vali Kara, Kadeþ Anlaþmasýnýn
teþvik kanunu hakkýnda da bilgiler veren Vali Kara,
dahi Çorum’un tanýtýmý ve turizmde geliþmesi, bu
“Bu kanun tarihi kültür varlýðýný her türlü tanýtýmýna
sektörden gereken payý almasýnda yeterli olacaðýný
teþvik veriyor. Kültür varlýklarýnýn tanýtýmý,
belirtti.
yayýnlanmasý, müzeler, kütüphaneler, film stüdyosu,
Turizmden yeteri kadar pay alýnmamasýndan son
film platolarýnýn kuruluþu ve açýlýþýna kadar hepsine
derece üzüntü duyduðunu dile getiren Vali Kara,
teþvik veriyor. Sanayicilere verilen teþviklerden daha
“Dünyanýn en güzel müzelerinden birisine sahibiz.
fazla teþvik olduðu halde Çorum’da kültür
Bunlarýn yaný sýra Osmanlýk ve Selçuklu dönemine
teþviðinden yararlanan kimse yok. Ama devlet kültür
ait eserlerimiz var. Ancak sahip olduðumuz bu kadar
sitesi, merkezi yapan iþadamlarýna turizmde otel
tarihi eser, kültür varlýðý ve kazý çalýþmalarýna raðmen
arazisi verdiði gibi kültür arazisi tahsis ediyor.
turizmde yeterli payý alamýyoruz. Bu da beni üzüyor”
Sanayide düþükte olsa ücret alýyoruz” diye konuþtu.
diye konuþtu.
(ÝHA)
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 29 KASIM 2014
11
‘Yedi Güzel Adam’dan biri
Çorum’da görev yapmýþ
RECEP MEBET
‘Yedi Güzel Adam’ dizisine konu olan edebiyatçýlardan Alâeddin Özdenören’in Çorum’da öðretmenlik yaptýðý ortaya çýktý.
Felsefe Öðretmeni olan Alâeddin Özdenören’in
1971-76 yýllarý arasýnda Çorum Lisesi’nde görev yaptýðý öðrenildi.
Konuyla ilgili bilgi aldýðýmýz Eðitimci-Yazar
Zeynel Abidin Daver Kolaðasýoðlu, meslektaþý Özdenören’le bir süre birlikte görev yaptýklarýný söyledi.
Daha sonra Çorum’dan farklý bir þehre tayin olan
Özdenören’den bir daha haber alamadýðýný belirten
Daver Kolaðasýoðlu, 2003 yýlýnda yaþamýný yitiren
meslektaþýný rahmet dilekleriyle andý.
ALÂEDDÝN ÖZDENÖREN KÝMDÝR?
Rasim Özdenören'in ikiz kardeþi olarak 1940 yýlýnda Kahramanmaraþ'ta doðdu. Öðrenimine Kahramanmaraþ'ta baþlayan Alâeddin Özdenören, babasýnýn memuriyeti nedeniyle öðrenimini Malatya, Tunceli ve Ýstanbul gibi ayrý þehirlerde sürdürdü.
1966 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü bitirdikten sonra Çorum’un da aralarýnda yer
aldýðý bazý þehirlerde öðretmen olarak görev yaptýktan sonra atandýðý Kültür Bakanlýðý Müþavirliði’nden
1991 yýlýnda emekli oldu ve 1997 yýlýnda Balýkesir'e
yerleþti.
Lise yýllarýnda ikiz kardeþi Rasim Özdenören,
Cahit Zarifoðlu ve Erdem Bayazýt ile Maraþ'ta çýkardýklarý Hamle Dergisi ile mahalli gazeteler için hazýrAlâeddin Özdenören
ladýklarý edebiyat sayfalarýnda yazmaya baþlayan
Alâeddin Özdenören'in
edebiyat hayatý, Necip Fazýl’la Büyük Doðu’da, Sezai Karakoç’la Diriliþ’te,
Nuri Pakdil’le Edebiyat’ta, Erdem Bayazýt, Rasim Özdenören, Cahit Zarifoðlu ve Akif Ýnan’la,
kendisinin de kurucularý
arasýnda yer aldýðý Mavera’da devam etti. Son yazýlarýný ise Yedi Ýklim, Hece
ve Ay Vakti dergileri için
yazdý. Þair, kimi zaman
kendi adýyla, kimi zaman
da Bilal Davut müstearýyla
Yeni Devir, Milli Gazete,
Zaman, Tutanak ve Saðduyu gazetelerinde fikrî ve
kültürel yazýlar kaleme alTRT 1’de yayýnlanan dizide Alâeddin Özdenören de anlatýlýyor.
dý.
Özdenören'in þiirine
yalnýzlýk, ayrýlýk ve ölüm
temalarý hakimdir. Þair,
çeþitli röportajlarýnda þiirinin Ýkinci Yeni ile baþladýðýný ifade eder. 1996 yýlýnda çýkardýðý ‘Yalnýzlýk Gide Gide’ adlý þiir kitabýyla
Türkiye Yazarlar Birliði
ödülünü kazanan Özdenören, þiir kitaplarýnýn yaný
sýra ‘Unutulmuþluklar’ ve
‘Açýlý/yorum’ gibi farklý
türlerden eserlerle de
okurlarýna ulaþtý.
Dizide ünlü edebiyatçý ve fikir adamlarýnýn gençlik yýllarý ekrana taþýnýyor.
2003 yýlýnda Bursa
Uludað Týp Fakültesi Onkoloji Bölümünde tedavi
gördükten sonra Balýkesir'e dönen þair, 26 Haziran 2003'te hayata gözlerini kapadý. Þairin cenazesi
Balýkesir Baþçeþme Mezarlýðý'na defnedildi.
Alaaddin Özdenören'in hayatýndan kesitler
Yedi Güzel Adam dizisinde sahneye aktarýldý. TRT
1'de yayýnlanan dizide
gençlik döneminden alýntýlara yer verilen Özdenören’in Kahramanmaraþ Lisesi'nden arkadaþlarýyla
edebi çalýþmalara ilk baþladýklarý dönem ekrana geliyor.
Alaaddin Özdenören'i dizide Orhan Kanalp isimli oyuncu canlandýrýyor.
Alâeddin Özdenören’in Çorum Lisesi’nde Felsefe Öðretmeni olarak görev yaptýðý ortaya çýktý.
Çetinözler Alýþveriþ Merkezi (AVM) dün düzenlenen törende dualarla hizmete açýldý.
Çetinözler
AVM açýldý
RECEP MEBET
Hakan
Çetinöz’ün sahibi
olduðu Çetinözler
Alýþveriþ Merkezi
(AVM) dün düzenlenen törenle hizmete
açýldý.
Buharaevler
Mahallesi Mahmutevler 6. Sokak Kevser Camii civarý numara 20/13’te gerçekleþen açýlýþa bazý
daire müdürleri ve sivil toplum kuruluþu
temsilcileri ile çok
sayýda davetli ve mahelle sakinleri katýldý.
Kevser Camii
Ýmam Hatibi Halit
Aydoðmuþ’un yaptýðý duanýn ardýndan
kurban kesildi.
Çeþitli ikramlarýn yer aldýðý açýlýþa
katýlanlar, düzenlenen indirim kampanyasýndan faydalanarak bol bol alýþveriþ
yaptýlar.
Perakende
satýþýn yaný sýra
toptan pazarlama da
yaptýklarýný anlatan
Hakan Çetinöz, 300
metrekare alanda
hizmet veren
Çetinözler AVM’den
alýþveriþ yapan
herkese ekmek
hediye ettiklerini
söyledi.
Gýda, temizlik
ürünleri, þarküteri,
manav ve kuruyemiþ
ürünlerinin satýþa sunulduðu Çetinözler
AVM’de açýlýþa özel
indirimlerin süreceði
belirtildi.
Hakan Çetinöz’ün (ortada) sahibi olduðu Çetinözler AVM hizmete girdi.
Açýlýþta duayý Kevser Camii Ýmam Hatibi Halit Aydoðmuþ yaptý.
Açýlýþ nedeniyle düzenlenen indirim kampanyasýna müþteriler büyük ilgi gösterdi.
Belediye vezneleri
bugün ve yarýn açýk
Çorum Belediyesi, 6552
sayýlý kanun gereði borçlarýný
yapýlandýrmak isteyen vatandaþlar için hafta sonu da mesaisine devam edecek.
Özellikle son bir haftadan beri tek sicil ve borç yapýlandýrma servisinde büyük bir
yoðunluk yaþanýyordu. Borç
yapýlandýrma süresinin 30
Kasým'da bitecek olmasý nedeniyle Cumartesi ve Pazar
günleri de borç yapýlandýrma,
sicil birleþtirme ve veznelerdeki personelin mesaisine davam edeceðini vurgulayan
Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Ahmet Yabacýoðlu, "Borçlarýný yapýlandýrmamýþ hemþehri- Belediye vezneleri, bugün ve yarýn 09.00-16.00 saatleri arasýnda hizmet verecek.
lerimiz için hafta sonu da çaEmlak ve Çevre Temizlik Vergisinin 2'nci taksidilýþacaðýz. 09.00-16.00 saatleri arasýnda Cumartesi ve
nin son ödeme tarihinin 30 Kasým olduðu hatýrlatan AhPazar günleri hizmet vermeye devam edeceðiz." dedi.
met Yabacýoðlu, "Bina, arsa ve arazi gibi gayrimenkulEmlak ve çevre temizlik vergisinde son gün 30 Ka- lere sahip vatandaþlarýmýzýn emlak vergisini, iþ yeri olan
sým
vatandaþlarýmýzýn ise çevre temizlik vergilerinin ikinci
taksitini zamanýnda ödemeleri gerekmektedir. Bu neBelediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu,
denle, henüz emlak ve çevre temizlik vergilerinin 2. tak2014 yýlý emlak ve çevre temizlik vergisinin 2. taksidisidini ödemeyen hemþehrilerimiz hafta sonu da veznenin son ödeme tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nelerimize ödemelerini yapabilirler" dedi. (Haber Merkedeniyle veznelerin hafta sonu da iþlem yapacaðýný söyzi)
ledi.
12 CUMARTESÝ 29 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
‘Yapýlandýrma baþvuru
süresi 3 ay uzatýlmalý’
T
ESK Genel Baþkaný Palandöken, vergi borçlarýnýn
yapýlandýrýlmasýnda baþvuru süresinin 3 ay
uzatýlmalý diye konuþtu.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu
(TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, vergi
borçlarýnýn yapýlandýrýlmasýnda baþvurularýn 1 Aralýk'ta
biteceðini belirterek, baþvuru süresinin 3 ay daha
uzatýlmasýný istedi.
Palandöken, yazýlý açýklamasýnda, baþvurularýn
bitimine iki gün kala 20 milyar liraya yakýn borcun
yeniden yapýlandýrýldýðýný kaydederek, "Sürenin
uzatýlmasý halinde bu rakamýn çok daha yükselmesini
bekliyoruz. Sürenin uzatýlmasý ile hem devletimiz
alacaðýný tahsil edecek hem de esnaf ve sanatkarýmýz
rahatlayacaktýr" ifadelerini kullandý.
Esnaf ve sanatkar devlete olan borçlarýný ödemede
son derece hassas olduðunu belirten Palandöken,
þunlarý kaydetti:
"Bu yapýlandýrma esnafýmýz için de önemli bir
fýrsattýr. Bu vesile ile hem devletimiz kamu alacaklarýný
tahsil etmekte hem de esnafýmýz borçlarýný düþük faizle
ve 3 yýla varan taksitlerle ödeme imkanýna
kavuþmaktadýr. Dolayýsýyla yapýlandýrmadan en yüksek
verimin alýnabilmesi için sürenin 3 ay daha uzatýlmasý
gerekmektedir. Bunun içinde Bakanlar Kurulu
yetkilidir. Ýlk toplantýda süre mutlaka uzatýlmalýdýr.
Esnaf ve sanatkarýmýzýn ödeme gücü olsaydý, bu vergi
borçlarý birikmez ve bu hale gelmezdi. Ýmkansýzlýklar
sebebiyle yeniden yapýlandýrma talep etmeyen
mükelleflere biraz daha süre verilerek 3 ay daha
baþvurular uzatýlmalýdýr."(AA)
Türkiye’nin yarýsý internetsiz
T
ÜÝK verilerine göre; Türkiye yaþayan insanlarýn
yüzde 46'sý internet kullanmýyor.
Dünya genelinde 3 milyar kullanýcý sayýsýna
ulaþan internetin, tüm yönleriyle tartýþýlacaðý 19.
Türkiye'de Ýnternet Konferansý, Ýnternet Teknolojileri
Derneði (ÝNETD) ve Yaþar Üniversitesi iþbirliðiyle
Ýzmir'de baþladý. Konferansýn açýlýþýnda konuþan
ÝNETD Baþkaný Doç.Dr. Mustafa Akgül, ülkemizde
henüz internete eriþim olanaðýnýn istenilen noktada
olmadýðýný belirterek, "TÜÝK verilerine göre,
insanlarýmýzýn yüzde 46'sý internetten bihaber. Evden
internete eriþimi olmayanlarýn yüzde 42'si internete
ihtiyaç duymadýklarýný belirtiyor, yüzde 32'si de pahalý
olduðunu düþünüyor. Ortadoðu Anadolu Bölgesi illeri
Malatya, Elazýð, Bingöl, Tunceli, Van, Muþ, Bitlis ve
Hakkari'nin internetsizlik ortalamasý yüzde 62,4" dedi.
"ÝNTERNET DEVRÝMÝ SANAYÝ
DEVRÝMÝNDEN DAHA ETKÝLÝ"
Ýnternetin, dünya üzerinde 3 milyarý aþkýn insanýn
katýldýðý, 950 milyon webin, 250 milyon alan adýnýn, 1
milyar 28 milyon kayýtlý bilgisayarýn, 1 milyar 300
milyonu aþkýn üyeli sosyal aðlarýn olduðu, bir paylaþým,
öðrenme ve eðlence ortamý olduðunu hatýrlatan Akgül,
"Ýnternet, sanayi devriminden daha yýkýcý ve toplumu
yeniden yapýlandýrýcý bir etkiye sahip. Ýnternet devrimi
nedeniyle, ekonomiler ve meslekler deðiþiyor, yeni
meslekler ortaya çýkýyor. Sanayi devriminde kol
gücünün yerini makineler aldý, internet devriminde
beyin gücü var. Ýþ, öðrenme, iletiþim ve eðlence ortamý,
yaþamda ne varsa orada internet var. Artýk internet
yaþamýn kendisidir diyoruz" diye konuþtu.
"ÝNTERNETTEN KORKMAYIN,
KULLANIN"
Türkiye'nin rotasýnýn bilgi toplumuna döndüðünü
söylemenin çok mümkün olmadýðýný ifade eden
Doç.Dr. Akgül, sözlerine þöyle devam etti: "Finans,
mobil uygulamalar, e-devlet iþleri alanlarýnda iyi
noktadayýz. Ancak bütün olarak baktýðýmýzda, daðýnýk
bir yapý var, koordinasyon yok, yönetiþim yok. En
temelde tam rekabet koþullarý yok. Biliþim eðitimimiz
çok sorunlu, insan gücü planýmýz yok. Eðitimde önemli
olan Fatih Projesi, dört yýl önce gündeme geldi, büyük
beklentiler yaratýldý, ancak geldiðimiz noktada
yürümüyor, bir yýldýr ihale sonuçlanmadý. 8 milyar
dolarlýk bir proje, eðitime ve sektöre ciddi bir katký
saðlar ama sýkýntýlarý var. Kanayan yara yasaklar.
Ýnsanlarýmýzý ve özellikle de çocuklarý korumak birinci
hedef, herkesin kabul ettiði bir konu, ancak interneti
öldürmenin anlamý yok. Ýnternetten çok korkmayýn,
bireysel ve kurumsal geliþim, demokrasi ve saydamlýk
için interneti kullanýn." Akgül, internetin bir tercih
meselesi deðil, dünyayla rekabet etmek isteyen,
Türkiye için kaçýnýlmaz bir zorunluluk olduðunu
belirtti.
"ÝKÝ GÜNLÜK ÝNTERNET ÝÇERÝÐÝ BEÞ
BÝN YILDA ÜRETTÝÐÝMÝZ KÝTAPLARA
EÞÝT"
Yaþar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Murat Barkan
da "Bilgi, alýnabildiði, öðrenilebildiði, paylaþýldýðý
zaman çoðalýyor. Beþ bin yýlda geliþtirdiðimiz
kitaplardaki tüm bilgiler, internette artýk iki günde
yapýlýyor. Ýnternet, belki de sanayi devriminden de fazla
bir devrim yaptý. Ülkemizin internet devrimini
kaçýrmaya tahammülü yok. Dünyayla rekabet için bu
þart" diye konuþtu.(Haber7)
Sigara kýrýk iyileþmesini geciktiriyor
S
on yapýlan araþtýrmalar, sigara içen insanlarýn vücutlarýnda oluþan kýrýklarýn iyileþme sürecinin daha
uzun olacaðýný ortaya koydu.
Kýrýklarýn iyileþme süreci, yaþa, kýrýðýn durumuna
göre deðiþiklik gösteriyor. Son yapýlan araþtýrmalar bu
nedenlerin arasýna bir yenisini daha ekledi. Sigara içen
insanlarda kýrýklarýn geç iyileþtiðini ifade eden Prof. Dr.
Ýrfan Öztürk, “Sigara kýrýk iyileþmesini önlüyor. Sigara,
mikro damarlanma sistemini ve kemik yapan hücreleri
bozduðu için kýrýk uçlarýnda beslenme bozukluðuna ve
bu nedenle kaynamamaya sebep oluyor” dedi.
ri almak, riskleri hasta ile paylaþýrken kendi bilgi ve becerisini hastaya en efektif þekilde sunmak olmalýdýr” diye konuþtu.
KIRIK KEMÝK NASIL ÝYÝLEÞÝR?
Basit bir kýrýðýn ortalama 3 haftada iyileþebileceðini belirten Öztürk, “Uyluk ve kaval kemiði kýrýklarýnýn
iyileþmesi ise 2 ila 4 ay arasýnda deðiþiyor. Kemik dokusunun destek, koruma, hareket, yað ve kalsiyum depola-
KAYNAMAYI GECÝKTÝRÝYOR
Sigaranýn kýrýk uçlarýnda beslenme bozukluðuna
neden olduðu ifade eden Prof. Dr. Ýrfan Öztürk, bu durumun kaynamayý engellediði için cerrahlarýn bu ameliyatlardan kaçýndýðýný ifade etti. Prof. Dr. Öztürk, “Sigara kullanan hastalarda kaynama gecikmesi veya kaynamama süreci olabileceði için bazý cerrahlar bu hastalarý
ameliyat etmekten kaçýnmaktadýrlar. En basit kýrýktan
komplike kýrýklara kadar kýrýk iyileþmesi çok önem arz
etmektedir.
Kýrýk kaynamasýný etkileyen hastaya ve hekime
baðlý birçok faktör bulunmaktadýr. Hekimin görevi, hastaya baðlý faktörleri önceden tespit edip gerekli önlemle-
ma, kan hücresi oluþturma ve boy uzamasýna etkisi gibi
önemli görevleri vardýr. Oluþan kýrýklar sonucunda bu
görevlerde aksama meydana gelebilir.
Meydana gelen bir kýrýk, “Kallus” adý verilen yeni
kemik dokusunun oluþmasý ile iyileþir. Ancak bazý durumlarda yeterli kallus dokusunun oluþmamasý neticesinde kýrýkta kaynama süresi uzayabilir veya kýrýðýn hiç
kaynamama durumu ile karþýlaþýlabilir. Bununla beraber
kýrýk iyileþmesinde kemiðin yumuþak doku tutunumlarýnýn zarar görmesi, kýrýk tedavisi stabilitesinin yetersizliði, bazý anatomik bölgeler, kýrýða sebep olan enerji gücünün yüksekliði kemik kaybý oluþma miktarý gibi mekanik nedenler ve ileri hasta yaþý, hastalýklara baðlý düþkünlük, beslenme bozukluðu, hormon dengesizliði, sinir
fonksiyonlarýnýn azalmasý, kan dolaþýmýnýn azalmasý, sigara kullanýmý, enfeksiyon varlýðý, kýrýkta kemik kaybý
olmasý gibi biyolojik neden etkili olmaktadýr” ifadelerini kullandý.
Yaþlý insanlarda hormonlarýn, adale tonusunun ve
damarlanmanýn azalmasý nedeniyle kýrýk iyileþmesinin
zor olduðunu söyleyen Öztürk, “Diyabet, cushing, hipotiroid, periferik vaskülopatiler gibi hastalýklar ile radyoterapi ve kemoterapi uygulamalarý da kýrýk iyileþmesinin
sürecine zarar verir” dedi.(ÝHA)
Saðlýk çalýþanlarýna lisans tamamlama hakký
Ö
n lisans mezunu 130 bin saðlýk personeline lisans tamamlama fýrsatý
verildi.
Saðlýk Bakanlýðý, saðlýk bilimleri
alanýnda ön lisans mezunu 130 bin civarýndaki saðlýk personeline lisans tamamlama fýrsatýnýn verildiðini bildirdi.
Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, ''Türkiye Saðlýk Enstitüleri Baþkanlýðý
ve 6569 sayýlý Kanun'' kapsamýnda yer
alan düzenlemenin önceki gün Resmi
Gazete'de yayýmlandý.
Saðlýk Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Hüseyin Çelik, düzenlemeye iliþkin,
saðlýk çalýþanlarýna yönelik iyileþtirici
çalýþmalar yapmaya devam ettiklerini, lisans tamamlama hakkýnýn bu kapsamda
deðerlendirilmesi gerektiðini belirtti.
BAKANLIK VE YÖK ÝÞBÝRLÝÐÝ
Düzenlemenin, Saðlýk Bakanlýðý ve
Yükseköðretim Kurulunun iþbirliðiyle
hayata geçirildiðine iþaret eden Çelik,
ebelik ve hemþirelik programlarýndan
mezun olanlarýn kendi alanlarýnda, diðer
program mezunlarýnýn ise YÖK'ün belirleyeceði alanlarda lisans tamamlayacaklarýný belirtti.
YÖK'ün belirleyeceði alanlarda
uzaktan eðitim yönteminin de kullanýla-
bileceðine dikkati çeken Çelik, bu uygulamanýn saðlýk çalýþanlarýna büyük bir
avantaj saðlayacaðýný bildirdi.
DÖNER SERMAYE FARKLILIÐI AZALTILACAK
Çelik, 6569 sayýlý Kanun'la birlikte
birçok düzenlemenin yapýldýðýný belirterek, ayný Kamu Hastane Birliði bünyesinde branþlar arasýndaki döner sermaye
farkýnýn da azaltýldýðýný kaydetti.
Çelik, ''Buna göre, yüzde 50 döner
sermaye tavaný deðiþtirilmeden, hastanelerde uygulanan döner sermayeden daðýtýlacak üst limit yüzde 50'den yüzde 65'e
çýkarýldý. Böylece ayný branþ uzmanlarý
arasýndaki farklar azaltýldý'' deðerlendirmesinde bulundu.
DÝÞ HEKÝMLERÝ BÝRLÝÐÝ
ARTIK GENEL KURUL YAPABÝLECEK
Türk Diþ Hekimleri Birliðinin, Anayasa Mahkemesinin iptal kararýndan sonra genel kurul yapamadýðýný hatýrlatan
Çelik, son düzenlemeyle bu sorunun da
giderildiðini bildirdi. Çelik, düzenlemeye göre, Türk Diþ Hekimleri Birliði Genel Kurulunun, oda genel kurullarýnca iki
yýllýk bir dönem için seçilen delegeler ile
tabii delege olan oda baþkanlarýndan oluþacaðýný ifade etti.(Haber7)
Ebola aþýsý
40 gönüllüye
enjekte edildi
K
anada'da, Batý Afrika ülkelerinde binlerce insanýn ölümüne neden olan Ebola virüsüne karþý önemli bir aþama daha katedildi.
Bir kýsmý Kanada’da geliþtirilen Ebola aþýlarýnýn ilk partisi, Halifax’taki Kanada Vaksinoloji
Merkezi’nde 40 gönüllüye enjekte edildi. Çalýþmayý yürüten ekibin baþý Dr. Scott Halperin, önceden
yapýlan duyuruya 150’den fazla yetiþkinin gönüllü
olmasýnýn kendileri için sürpriz olduðunu söyledi.
Dr. Halperin, çalýþma boyunca aþýnýn deðiþik dozlardaki etkilerine bakacaklarýný, grip aþýlarý ile benzer olmasýný bekledikleri yan etkileri de izleyeceklerini kaydetti.
Aþýlarýn canlý Ebola virüsü içermediðine iþaret eden Dr. Scott Halperin, sýðýr, at ve domuz gibi
hayvanlardan elde edilen virüslerin genlerinin,
Ebola virüsünün geni ile deðiþtirildiðini ifade etti.
Çalýþma sonucunda, insan vücudunun aþýdaki Ebola virüsü proteinini vücuttan atmak için antikor
üretmesini hedeflediklerini anlatan Dr. Halperin,
''Umalým da bu gerçekleþsin'' dedi.
Çalýþmanýn sonuçlarýnýn 2015 yýlý baþlarýnda
alýnmasý hedefleniyor. (TRTTürk)
AP, internet
arama
motorlarýný uyardý
AP
, internet arama motorlarýna "arama" ve
"ticari faaliyetlerini" birbirinden ayýrma
çaðrýsý yapan karar tasarýsýný onayladý.
AP Genel Kuruluna sunulan "Dijital pazarda
tüketicilerin haklarýnýn korunmasý" baþlýklý karar
tasarýsý 174'e karþý 384 oyla kabul edildi. Oylamada 56 parlamenter çekimser kaldý. Tasarýda, AB
Komisyonuna ve AB ülkelerine "Geliþen Avrupa
dijital pazarýnýn geliþiminin önündeki engelleri
kaldýrma" çaðrýsý yapýldý.
Tasarýya iliþkin yapýlan tartýþmalarda ise AP
üyeleri, internet þirketlerinin piyasadaki baskýn
konumlarýný kötüye kullanmamalarýnýn engellenmesi gerektiðini vurguladý. Tartýþmalarda AB rekabet kurallarýnýn güçlendirilmesi ve internet arama motorlarýnýn diðer ticari faaliyetlerden ayrýlmasý gibi tedbirlere ihtiyaç duyulduðu belirtildi.
Parlamenterler, internet arama motorlarýnýn
sýralama, listeleme ve deðerlendirme faaliyetlerini
þeffaf þekilde gerçekleþtirmesi ve aramalarda çýkan sonuçlarda ayrýmcýlýk yapýlmamasý gerektiðinin altýný çizdi.(AA)
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 29 KASIM 2014
Takvim Yapraðý
17
Hicri Kamerî:6 SAFER: 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:16 Teþrin-i Sâni 1430 Kasým:22
2014
29
KASIM
Ülker Doðumu Fýrtýnasý - Filistin
Halký ile Dayanýþma günü
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
05.03
06.35
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
11.35 AKÞAM 16.24
14.00 YATSI
17.48
Geniþ ev, dürüst komþu ve rahat binek,
Müslüman kiþinin saadetindendir.
Hadîs-i þerîf
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
13
12 Kasým depremi anýlarý 6
Aðustos depreminde olduðu gibi 12 Kasým depreminde
Otele ulaþýyor ve tahsis edilen odalara valizleri atýp güde baþta sivil savunma olmak üzere farklý kurumlardan
nün verdiði yorgunluktan olsa gerek þöyle uzanýyoruz. Otel
görevlendirilen personel deprem bölgesinde görev yapmak
lüks ve zeminde güzel kaplýcasý var. Gecelik ücretini sorduðuüzere bölgeye geldi. Depremin hemen akabinde sýcaðý sýcaðýna
muzda normal þartlarda memur maaþýyla orada kalmamýz pek
bölgeye gelen personel bizlere göre biraz daha þanssýzdý. Çünmümkün görünmüyor. Biraz istirahat ettikten sonra arkadaþkü her taraf ana baba günü olduðundan kimsenin kimseye balarla beraber dinlenme salonuna geçip sohbet ediyoruz. Herkacak hali yoktu. Yeme içmeden ziyade akþamýn karanlýðýyla
kes halinden memnun iyi ki burayý bizlere tahsis etmiþler diberaber barýnma sorunu bir numarada yer alýyordu. Depremzeye konuþurken depremi yaþayan ve bu otelde kalmak istemede vatandaþlara en kýsa sürede geçici barýnma imkânlarý sunulyen bir arkadaþ kriþ / kolon birleþimindeki çatlaklarý iþaret
maya çalýþýlýrken görevli olarak gelen personele sýra gelmiyorediyor. 7,2'likdepremi gören kimse burada kalmak istemez didu. Bu görevin de fedakârlýk istediðini herkes biliyordu.
ye de ekliyor. Görmeyen bilmeyen cesaretli oluyor ancak gördükten, duyduktan sonra ister istemez bizi de bir korku sarýMahir ODABAÞI
Elektriklerin kesik olmasý baþlý baþýna problemdi. Bir taMilli Eðitim Müdürlüðü
yor. Çünkü bilen daha çok korkar.
raftan kurtarma çalýþmalarý diðer taraftan barýnma ortamý saðSivil Savunma Uzmaný
lama çabalarý… Depreme maruz kalmýþ vatandaþlarýn talepleDepremin akabinde küçülerek devam eden artçýlarý hisrine pratik çözüm bulma baþka bir ifade kýsa süre ile de olsa sasettikçe veya ranza hareket ettikçe gayri ihtiyari tedirginlik yakinleþtirme uðraþýlarý sorumlu olan amirler, memurlar için hiçþýyoruz. Oradaki çatlaklarý bizlere gösteren arkadaþa þaka yolte kolay deðildi.''Yaðmurlu hava da gülenle, aðlayan belli olmaz'' hesabý, her lu da olsa sitem ediyoruz. Ve bir arkadaþ; kardeþim: ''Her söylediðin doðru
depremde olduðu gibi maddi ve manevi hiçbir kayba uðramadýðý halde du- olsun ama her doðruyu söylemeye senin hakkýn yok. Unutma, her dediðin
rumdan vazife çýkarmaya çalýþan insanlarý ayýklamak baþlý baþýna bir sorun- doðru olmalý ancak her doðruyu her yerde söylemek doðru deðildir.'' Arkadu.
daþlar ne güzel mýþýl mýþýl uyuyacaklardý, bak þimdi biz bu gece ne kadar
Karacasu kaplýcasýnda bulunan özel idareye ait tesisler personele tahsis kâbus göreceðiz biliyor musun? diye takýlýyor… Tabi bir kaç gün sonra teedilmiþti. Çalýþma yerimiz belli olduktan sonra yatsýya doðru personele tah- dirginlik yavaþ yavaþ terk ediyor.
sis edilen minibüsle kalacaðýmýz otele gidiyoruz. Otel kriz merkezinden 10*
15 dakika kadar sürüyor. Þoför Bolulu, 12 Kasým depremini yaþamýþ samiDOÐRU SÖZ: ''Kimse Allah'a sitem etmesin. Marmara depremi ellemi, sevecen bir arkadaþ. Hem minibüsü kullanýyor hem de biz meraklý personele deprem ve yaþananlarý anlatmaya çalýþýyor. Geçtiðimiz yollardaki rimizle inþa ettiðimiz bir kaderdir. Çünkü yan yana dizilmiþ on binadan üçü
apartmanlar karanlýk çünkü herkes evini, barkýný terk etmek zorunda kalmýþ. yýkýlmýþsa insan kendisini sorgulama mý.''(Güngör Mengi-18 Agustos1999)
*
Zarar görmeyenlerde yaþadýklarý depremin þokunu üzerlerinden atýp evlerine girme cesareti gösteremiyorlar. Ya artçý bir deprem olursa diye bulabilir''Gerçek manada ders alýnmýþ AFET gelecekte AFÝYETE dönüþebilir''
lerse çadýrlarda bulamazlarsa kendi imkânlarýyla geceyi dýþarýlarda
geçirmeye çalýþýyorlar.
Ýnsanýn evini, barkýný sýcak
yuvasýný terk etmesi, baþka bir ifade ile boþ durup ta içine girememesi gerçekten çok zor bir durum.
Lüks apartmanlar boþ dururken,
barakalar veya yakýn köylerdeki
ahþap tek katlý evler raðbet görüyor. Bir deprem sonrasý barakalarýn ve yakýn köylerdeki evlerin kirasý lüks daire kirasýyla eþitleneceði kimin aklýna gelebilirdi. Hatta
kiralýk ev bulmak pekte mümkün
olmuyordu. Ýnsanoðlunun bu durumdan alabileceði galiba çok dersi var… Ama alabilirse…
NÖBETÇÝ ECZANELER
2.7589
CUMARTESÝ
SAÐLIK
ECZANESÝ
MERAL ÖZTÜRK
YAVRUTURNA MH. UÐUR
MUMCU CD. NO:147/B ASKERLÝK ÞUBESÝ ÜSTÜ
213 50 71
UÐUR ECZANESÝ
AHMET TERZÝ
BAHABEY CAD. 17/A AÐIZ VE DÝÞ HASTALIKLARI HASTANESÝ KARÞISI
221 76 09
ODABAÞ ECZANESÝ
SELÝM ODABAÞ
BUHARA EVLER
MH.DR.S.AHMET CD.
NO:66/A ÖZEL HASTANEDEN ÝKBALEVLERE GÝDEN
CADDE ÜZERÝ
777 00 59
KARAKAÞLI
ECZANESÝ
EMEL KARAKAÞLI
GAZÝ CAD. 81/C - PÝRÝ
BABA ÇAMLIÐI KARÞISI
224 76 91
PINAR ECZANESÝ
PINAR ÖZRÜZGAR
BAHÇELÝEVLER
MAH.M.A.ERSOY CAD. 8/D
- MELÝKGAZÝ CAMÝ YANI
221 22 12
BEZGÝNOÐLU
ECZANESÝ
SEDA KOÇAK
HÜRRÝYET CAD. NO:13 SAAT KULESÝ YANI
213 50 76
2.7594
2.2098
2.2100
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Gram
ALIÞ
83,84
PAZAR
METEOROLOJÝ
VEFAT EDENLER
1-Bekdaþoðlu Köyü' nden gelme, Merhum
Garip TÜFEKÇÝ' nin oðlu; Ali TÜFEKÇÝ.
2-Osmancýk, Baþpýnar Köyü' nden gelme,
Defterdarlýk çalýþaný Ýsmail ve Zümrüt AYDIN ile
Zerafet ÞANAL' ýn babasý; Ýbrahim AYDIN.
3-Büget Köyü' nden, Kurutemizleme Esnafýndan Savaþ ve Þenol KIZILVERAN' ýn babasý, Baðkur Kurumundan emekli; Satýlmýþ KIZILVERAN.
4-Kuþsaray Köyü' nden gelme, Almanya' da
ikamet eden Halil, Orhan ve Özlem MERÝÇ ile
Güler GÖKÞEN' in annesi; Þengül MERÝÇ .
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
SATIÞ
83.88
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 7057
29 KASIM 2014
CUMARTESÝ
Ayrý Dünyalar
Dünya aslýnda bir tane…
Ya insanlar?
Onlarýn sayý belli deðil.
Cenabý Hak her insanýn dünyasýný ayrý ayrý
tecelli ettirmiþ.
Kimi bu asýrda,
Kimi geçmiþ asýrda.
Her insanýn kendi bir dünyasý olmuþ.
Kimi zalim ,
Kimi kahraman,
Kimi bilmem ne…
Dünyalar hep ayrý yaþanmýþ.
Bir ailede bile ayrý dünyalar yaþanýyor.
Anne ayrý telden çalar,
Baba ayrý .
Ya evlatlar?
Kaç tane varsa hepsi bir birinden farklýdýr.
Kimileri anne ve babayý abad ederler.
Adeta baþ üstünde taþýrlar.
Ya bazýlarý?
Anne ve babaya dünyayý dar ederler.
Ne söz dinlerler,
Ne de kaide tanýrlar.
Tarih nice insanlarý üstünde taþýdý.
Dünyanýn çektiði kahrý kimse çekmedi.
Dünya hep sessiz kaldý bu hallere.
Giden gelmez,
Tefekkür
Dünyamýz
Gelen gider.
Ýki kapýlý bir hana benzedi Dünya.
Geleni baþ göz üstüne diyerek aðýrladý.
Hiç o Dünyanýn halini ve hatýrýný sormadý
bazýlarý.
Hem yediler,
Hem içtiler.
Sora ne mi oldu?
Ne olacaksa o oldu.
Her insan bir gün o Dünyaya selam bile verRaþit Yücel meden hayata veda etti.
Bu defa Dünya yine asaletini gösterip o
rasityücel@
corumhakimiyet. net hayýrsýz insaný baðrýna bastý.
Kabahatlerini yüzüne vurmadý.
Ve bir Dünyalý vardý.
Dahasý bir çoðu öyle yaþadý Dünyada.
Hem topraðý sevdiler,
Hem de gökyüzünü.
Onlarýn Dünyasý yerlerin ve göklerin Hakimi ile dolu
idi.
Hayatlarý yaratanlarýna þükür ve minnettarlýklarla
geçti.
Onlar hayata veda ettiklerinde gökyüzü aðladý.
Dünyasý berbat olanlar öldüðü zaman ise yeryüzü ve
gökyüzü sevindi.
Ayrý Dünyalar hep böyle yaþanýyor.
Biz hep beraber yaþýyoruz.
Dünyalarýmýz ayrý olsa da.
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 CUMARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
29 KASIM 2014
Çorum hafta sonu iki
bakaný aðýrlayacak
A
dalet Bakaný Bekir
Bozdað ve Tarým
Bakaný Mehdi Eker Çorum'a geliyor.
Adalet Bakaný Bekiz Bozdað, Küçük Sanayi Sitesi'nde bugün gerçekleþecek temel atma törenine katýlýrken, Tarým
Bakaný Mehdi Eker de,
yarýn Anitta Otel'de düzenlenecek AK Parti
Merkez Ýlçe Kongresi'ne
katýlacak.
Bugün saat 11,45'te
Þeker Fabrikasý önünde
konvoyla karþýlanacak
olan Adalet Bakaný Bekir
Bozdað, Küçük Sanayi
Bekir Bozdað
Sitesi'nde yaptýrýlacak
olan 440 iþyerinin temel
atma törenine katýlacak.
Bozdað, buradan sonra
14,45'te Valilik, 15,00'te
Mehdi Eker
Belediye ve 15,30'da da
AK Parti Ýl Baþkanlýðý'ný
ziyaret edecek.
Pazar günü Çorum'a
gelecek olan tarým Baka-
ný Mehdi Eker'in programý ise 11,00'de AK Parti
Merkez Ýlçe Kongresi ile
baþlýyor. Baka Eker daha
sonra, Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürlüðü
hizmet binasý ve Kýrsal
Kalkýnma Ajansý'nýn desteðiyle kurulan 25 iþletmenin toplu açýlýþ törenine katýlacak.
Bakan Mehdi Eker,
15,00-17,30 saatleri arasýnda düzenlenecek deðerlendirme toplantýsýndan sonra Valilik, Belediye ve AK Parti ziyaretinde
bulunacak.(Haber
Merkezi)
Hacý Ali’nin isale
hattý yenileniyor
B
ir süre önce baþlayan ve þifalý olduðuna inanýlan tarihi Hacý
Ali Suyunun ýslah ve
onarým çalýþmalarý kapsamýnda Ýskilip Doðangir köyü, Tülüce mevkiinde bulunan suyun kaynaðýnýn yenilenmesi iþi
tamamlandý.
Kaynaktan, Ýskilip'te bulunan 23 adet
Hacý Ali çeþmesini besleyen Sakarya Mahallesindeki ana depoya kadar olan 430 metre
uzunluðundaki isale hattý da deðiþtirilerek suyun
düzenli ve saðlýklý bir
þekilde çeþmelere ulaþmasý saðlandý.
Ýkinci etapta, yapýlan çalýþmalar sonrasý
rezervi çoðalan suyun
Sakarya mahallesinde
bulunan Hacý Ali suyunun toplandýðý ana deponun da büyütülerek potansiyelinin artýrýlmasý
planlanýyor.
(Haber Merkezi)
Pýnar Koleji baþarýyý
ödüllendirdi
Pýnar Koleji, TEOG sýnavýnda baþarýlý olan öðrencileri ödüllendirdi.
P
ýnar Koleji, TEOG
sýnavýnda baþarýlý
olan öðrencileri
ödüllendirdi. Sýnavda
bütün sorularý doðru
cevaplandýrarak
Türkiye birincisi olan
Selen Ünlü, Selin Zihar
ve Ufuk Doða Sana,
baþarýlarýnýn bir anýsý
olarak plaket ve altýnla
ödüllendirildi.
Pýnar Koleji
Genel Koordinatörü
Kazým Alpoðlu,
düzenlenen törende bir
konuþma yaparak,
Türkiye genelinde 2627 Kasým tarihinde
yapýlan TEOG sýnavýna
katýlan bütün
öðrencileri
gösterdikleri üstün
baþarýlarýndan dolayý
tebrik etti. Bu baþarýda
emeði geçen bütün
öðretmenlere ve bu
süreçte destek olan
bütün velilere teþekkür
ederek, baþarýlarýn
devamýný diledi.
Hiçbir baþarýnýn
tesadüf olmadýðýný dile
getiren Alpoðlu, Nisan
ayýnda yapýlacak olan
ikinci TEOG sýnavýnda
da ayný ciddiyet ve
tempoyla bu baþarýnýn
katlanarak devam
edeceðine inancýnýn
tam olduðunu söyledi.
(Haber Merkezi)
Kazým Alpoðlu, Türkiye birincisi olan Selen Ünlü,
Selin Zihar ve Ufuk Doða Sana’yý kutladý.
Alpoðlu, Nisan ayýnda yapýlacak olan ikinci
TEOG sýnavýnda da ayný ciddiyet ve tempoyla çalýþma yapýlacaðý mesajýný verdi.
Ýskilip Doðangir köyü, Tülüce mevkiinde bulunan
suyun kaynaðýnýn yenilenmesi iþi tamamlandý.
TEDV çocuklarý
için söyleyecekler
B
irbirinden ünlü sanatçýlar, Türk sinemasýnýn unutulmayan þarkýlarýný 10 Aralýk'ta, Zorlu Center'da
gerçekleþtirilecek çok özel bir gecede çocuklarýn eðitimi için yorumlayacak.
Geceden elde edilecek gelirle, Türkiye Eðitim
Gönüllüleri Vakfý'ndan (TEGV) burs alan 20 bin çocuðun bir yýllýk eðitimine destek saðlanmasý hedefleniyor.
GECEDE YOK YOK
Müzik Koordinatörlüðünü Sabri Tuluðu Týr-
pan'ýn yapacaðý ‘Þarkýlarla Filmler Konseri’nde sahneye Sezen Aksu, Gökçe Bahadýr, Belçim Bilgin,
Þebnem Bozoklu, Deniz Çakýr, Cem Davran, Melike
Demirað, Yetkin Dikinciler, Kenan Doðulu, Demet
Evgar, Barýþ Falay, Mert Fýrat, Buðra Gülsoy, Mete
Horozoðlu, Aras Bulut Ýynemli, Emre Karayel, Hülya
Koçyiðit, Erkan Kolçak Köstendil, Özgü Namal, Erkan Oður, Menderes Samancýlar, Emel Sayýn ve Gonca Vuslateri çýkacak.
Konserin biletleri Zorlu Center giþelerinde ve internet sitesinde satýþa sunuldu. (Haber Merkezi)
Okul idaresi TEOG sýnavýna katýlan bütün öðrencileri gösterdikleri üstün baþarýlarýndan dolayý tebrik etti.
Çorum ve Adana
arasýnda köprü
A
Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý'ndan (TEGV) burs alan 20 bin
çocuðun bir yýllýk eðitimine destek saðlanmasý hedefleniyor.
nadolu
Öðrenci
Birliði Çorum Ýl
Baþkaný Savaþ
Hoþtaþ,
Adana'da bir
takým
ziyaretlerde
bulundu.
Anadolu
Öðrenci Birliði
Adana Þubesi
ve Adana Ülfet
Derneði'ni
ziyaret eden
Hoþtaþ,
Çorum'daki
çalýþmalarla ilgili
Ülfet Derneði
Baþkaný Gazi
Kýlýçparlar'a bilgi
verdi. Ayný zamanda
Anadolu Öðrenci
Birliði þubeleri
Anadolu Öðrenci Birliði Çorum Ýl Baþkaný
Savaþ Hoþtaþ, Adana'da bir takým ziyaretlerde bulundu.
olarak karþýlýklý
görüþler paylaþýldý.
Ülfet Derneði
Baþkaný Gazi
Kýlýçparlar, ziyaret
nedeniyle teþekkür
ederek, Anadolu
Öðrenci Birliði
Çorum Þubesi’ne
çalýþmalarýnda
baþarýlar diledi.
Bir süre daha
Adana'da bulunacak
olan Hoþtaþ, çeþitli
ziyaretlere devam
edeceðini, AdanaÇorum iþbirliði için
çalýþacaklarýný ifade
etti.
(Haber Merkezi)
Bilgi Güvenliði eðitimi
www.corumhakimiyet.net
l Saðlýk Müdürlüðünde ‘Bilgi Güvenliði’
Ýkonulu
eðitim verildi.
Saðlýk Bakanlýðýnca bilgi güvenliði
konusuna büyük önem verilmekte olup ‘Bilgi
Güvenliði Politikalarý Kýlavuzu’ yayýnlanýp,
uygulamaya baþlandý. Ayný doðrultuda Çorum
Ýl Saðlýk Müdürlüðünde de ‘Bilgi Güvenliði’
konulu eðitim düzenlenip, tüm personele konu
ile ilgili önemli bilgiler verildi.
Ýl Saðlýk Müdürlüðü Bilgi Güvenliði
Yetkilisi Abdurrahman Müezzinoðlu
tarafýndan verilen eðitime; Ýl Saðlýk Müdür
CUMARTESÝ 29 KASIM 2014
Yardýmcýlarý Dr. Funda Karan ve Fatih
Mehmet Ünal, Þube Müdürleri ile 234
personel katýldý.
Eðitimde; Ýl Müdürlüðünce oluþturulan
Bilgi Güvenliði Politikalarý Kýlavuzunda yer
alan, bilgi güvenliði konusunda uyulmasý
gereken kurallarýn neler olduðu, nelere dikkat
edilmesi gerektiði, bireysel ve kurumsal
alýnmasý gereken önlemlerin neler olduðu ile
ilgili bilgiler verildi ve öðrenilenlerin
uygulanmasý konusunda hassasiyet
gösterilmesine dikkat çekildi. (Haber Merkezi)
Osmancýk Gazetesi 6 yaþýnda
O
smancýk'ta 26 Kasým
2009 tarihinde yayýnlanan ilk sayýsý okuyucuyla buluþan Osmancýk
Gazetesi 5 yýlý geride býrakarak 6. yýlýna girdi.
26 Kasým 2009 Perþembe günü haftalýk olarak ilk sayýsý Osmancýk
halký ve okurlarýyla buluþan Osmancýk Gazetesi 6.
yayýn yýlýna ulaþmanýn
mutluluðunu yaþýyor. Yayýn hayatýna baþladýðý
günden beri ilçede her
hafta gündemi belirleyen
özel haberleriyle tarafsýz
bir þekilde Basýn Meslek
Ýlkeleri ölçüsünde haber
yapmayý kendine ilke edinen Osmancýk Gazetesi
ayný çizgide yayýn hayatýna devam ediyor.
Kurulduðu günden
15 Nisan 2013 tarihine
kadar 165 sayý haftalýk
olarak yayýn yapan Osmancýk Gazetesi 166. sayýsýndan itibaren ilçe
gündeminin hýzla deðiþmesi ve haberlerin okuyucu ile en kýsa zamanda
buluþmasý amacý ile Çorum Valiliði Basýn Ýl Müdürlüðü'ne verdiði dilekçe ile günlük gazetelerin
prosedürlerini yerine getirerek iki günde bir haf-
Osmancýk'ta 26 Kasým 2009 tarihinde yayýnlanan ilk sayýsý
okuyucuyla buluþan Osmancýk Gazetesi 5 yýlý geride býrakarak 6. yýlýna girdi.
sahibi Özkan Özçelik,
tada üç gün çýkmasý kaza ayrýca kuruluþ yýldö“Ýlk sayýmýzdan itibaren
rarlaþtýrýldý.
nümümüz sebebiyle baþta
ayný özveri ile yayýn haÇorum Valisi Ahmet Ka15 Nisan 2013 tariyatýna devam eden gazera olmak üzere gazetemihinden sonra Basýn Ýl
temiz açýk yüreklilikle
ze çiçek gönderen, mail,
Müdürlüðü bünyesinde
yaptýðý tarafsýz ve özel
telefon veya diðer iletigünlük statüsünde olan
haberlerle gündem oluþþim yollarýyla kutlama
Osmancýk Gazetesi Osturdu. Osmancýk'ta her
mesajý gönderen herkese
mancýk'ta iki günde bir
zaman gündem oluþturan
sonsuz teþekkür ediyookuyucusu ile buluþuyor.
yazýlamayanlarý yazan ve
ruz" dedi.
“Yýllardýr Osmanbu süreçte kurduðumuz
Özçelik, ayný zacýk'ta özlem duyulan güngüçlü kadro ile ilçemizin
manda iki günde bir yalük gazete hasretine son
gerçek sorunlarýný irdeleyýnlanan
gazete bünyeveren gazetemiz, ilçe
yen, perde arkasýnda kagündeminde
yaþanan
sinde Osmancýk'ýn en bülanlarý gün yüzüne çýkaolaylardan okuyucunun
yük
Ofset
Tesisleri olan
ran bir gazete olduk.
en kýsa zamanda doðru ve
matbaalarýnda tüm matbu
Okuyucularýmýza sundutarafsýz olarak haberdar
evrak
iþlerinin
yaný sýra
ðumuz renkli içeriði ile
olmasý yönünde attýðý bu
davetiye, kaþe takvim ve
bundan sonra da ayný gaadýmla okurlardan diðer
promosyon ürünleri ile de
zetecilik anlayýþýyla yoluilçelerden ve Çorum basýna devam edecektir. 5 yýlhizmetine devam ettiðini
nýndan tam not aldý” didýr gazetemizi takip eden
belirtti. (Haber Merkezi)
yen Osmancýk Gazetesi
tüm abone ve okurlarýmý-
Karataþ’tan kutlama
O
smancýk Belediye
Baþkaný Hamza
Karataþ, 6. kuruluþ
yýldönümü nedeniyle
Osmancýk Gazetesi’ni
ziyaret etti.
Baþkan Karataþ, Ýl
Genel Meclis Üyesi
Mehmet Yücel ve AK
Parti Ýlçe Teþkilatýndan
Ercan Arslan ile birlikte
Osmancýk Gazetesi’ni
ziyaret ederek gazetenin
kuruluþ yýldönümünü
kutladý. Baþkan
Karataþ, gazete sahibi
Fatih Kýlýnç ve Özkan
Özçelik ile gazetenin
çalýþanlarýna baþarýlar
diledi.
Ziyarette
gazeteciliðin zor bir
meslek olduðuna vurgu
yapan Karataþ,
“Ýlçemizin yayýn
kuruluþlarýndan
Osmancýk Gazetesinin
yayýn hayatýnda 5 yýlý
geride býrakmasý
böylesine zor bir
meslek için büyük bir
baþarýdýr. Gazetecilik
gerçekten zor bir
meslek. Özveri isteyen,
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ,
6. kuruluþ yýldönümü nedeniyle Osmancýk Gazetesi’ni ziyaret etti.
Platin Saðlýk Koleji
çocuk haklarýný öðrendi
Platin Saðlýk Kolejinde eðitim-öðretim gören çocuklara eðitim semineri düzenlendi.
P
Ýl Saðlýk Müdürlüðünde ‘Bilgi Güvenliði’ konulu eðitim verildi.
15
latin Saðlýk
Kolejinde eðitimöðretim gören
çocuklara; Meslek
Dersi Öðretmeni
Gülben Çakýr
tarafýndan çocuk
haklarý, çocuk
istismarý, çocuða
yönelik þiddet
konularýnda görsel
ve sesli materyaller
eþliðinde eðitim
semineri düzenlendi.
Platin Saðlýk
Koleji Öðretmeni
Gülben Çakýr,
çocuklara;
Türkiye'nin de taraf
olduðu Birleþmiþ
Milletler Çocuk
Haklarý
Sözleþmesi'nde yer
alan haklarýný anlattý.
Çakýr, çocuklara
slaytlar eþliðinde
haklarýnýn neler
olduðu, nelerin hak
ihlali sayýlabileceðini
örneklerle
açýklarken, ihlal ve
kötü bir durumla
karþýlaþmalarý
halinde baþvuru
yapmalarý gereken
yerler hakkýnda da
açýklama yaptý.
‘5395 sayýlý
Çocuk Koruma
Kanunu’ ile ilgili
‘5395 sayýlý Çocuk Koruma Kanunu’ ile ilgili bilgi verildi.
Semineri Platin Saðlýk Koleji Öðretmeni Gülben Çakýr verdi.
bilgi veren Çakýr,
“Þiddete maruz
kalan, zorla
çalýþtýrýlan, istismara
uðrayan çocuklar her
tür güvenceyle
korunmaktadýr.
Böyle bir durumda
karþýlaþtýðýnýzda ya
da þahit olduðunuzda
gerekli mercilere
müracaat etmelisiniz.”
sözleriyle öðrencileri
uyardý. (Haber
Merkezi)
Çocuk haklarý, çocuk istismarý, çocuða yönelik þiddet konularýnda
görsel ve sesli materyaller eþliðinde eðitim semineri düzenlendi.
fedakarlýk isteyen, azim
isteyen bir meslek.
Gazetecilik zor bir
meslek olmakla birlikte
halkýn her konuda haber
almasý noktasýnda ise
önemli bir kamuoyu
görevi. Bu önemli
görevi ilçemizde baþarý
ile yerine getiren
Osmancýk Gazetesi
çalýþanlarýný kutluyor,
nice yýllar diliyorum"
þeklinde konuþtu.
Ziyaretten
duyduðu memnuniyeti
dile getiren Kýlýnç ise
Osmancýk Gazetesi’nin
tarafsýzlýk ilkesine
dayalý yayýn anlayýþý ile
halkýn haber alma
özgürlüðüne saygý
çerçevesinde ilçedeki
geliþmeleri kamuoyuna
aktarmaya özveriyle
devam edeceklerini
kaydetti.
(Haber Merkezi)
AP’de Filistin’in tanýnmasý tartýþýldý
A
vrupa Parlamentosunda
(AP), Filistin'in devlet
olarak tanýnmasý konusu
tartýþýldý.
AP Genel Kurulunda
tartýþmayý açan AB Dýþiþleri
Yüksek Temsilcisi Federica
Mogherini, Orta Doðudaki son
geliþmelerden sonra Filistin'e
iliþkin tartýþmanýn tam
zamanýnda yapýldýðýný söyledi.
Bölgede "tek siyasi aktör"ün AB
olabileceðini belirten Mogherini,
topluluðun Ýsrail'e en çok
yardýmý yaptýðýný hatýrlattý.
Mogherini, IÞÝD'in bölgede yeni
zorluklar meydana getirdiðini
ifade etti.
Avrupa Parlamentosu
Dýþiliþkiler Komitesi üyesi
Richard Howitt ise eskiden
Filistin meselesine iliþkin
konuþulan yol haritasýnýn
unutulduðunu vurguladý. Howitt,
Avrupa Parlamentosunun
Filistin'i devlet olarak tanýmasý
fikrini desteklediðini belirterek,
devlet olma durumunun bir
hediye deðil, kazanýlan bir hak
olduðunu savundu.
AP Muhafazakar ve
Reformcular Grubu'nun Ýngiliz
Üyesi Charles Tannock,
Hamas'ýn BM'nin terör örgütleri
listesinde yer almasý gibi
faktörler nedeniyle, mevcut
durumda Filistin'in devlet olarak
tanýnmasýnýn faydadan çok zarar
getireceðini belirtti. Tannock,
grup olarak bölgede þartlar
uygun olduðunda barýþ için iki
devletli çözümden yana
olduklarýný ifade etti.
AP'nin Ýsveçli sosyalist
üyesi Marita Ulvskog ise
Filistin'i devlet olarak
tanýmaktan gurur duyduklarýný
söyledi. Ulvskog, Filistin'in
devlet olarak tanýnmasýnýn Ýsrail
ve Filistin'in barýþ içinde
yaþamasýna katký saðlayacaðýný
ve bu adýmýn atýlmasýnýn AB
üyesi ülkelere baðlý olduðunu
vurguladý. Ýsveçli parlamenter
Ulvskog, Filistin'in tanýnmasý
halinde bu kararýn Ýsrail ve
Filistin'e gönderilmiþ bir mesaj
niteleliði taþýyacaðýný vurguladý.
Filistin'in devlet olarak
tanýnmasý yönündeki tasarý için
gündeme alýndýðý takdirde AP
Genel Kurulu Aralýk ayý
oturumlarýnda oylama yapýlacak.
Avrupa Parlamentosunun
Filistin'i tanýmasýný öngören
karar tasarýsý kabulü halinde,
tavsiye niteliðinde olacak. Karar
AB'ye üye ülkelerin
hükümetlerinin de konuyu kendi
gündemlerine taþýmasý açýsýndan
önem taþýyacak.(AA)
16 CUMARTESÝ 29 KASIM 2014
Trafo binalarý yenileniyor
Ç
orum’da bazý bölgelerde yer alan trafo binalarýnýn
yerinin deðiþtirilmesi veya boyanarak güzelleþtirilmesi yönünde müþterilerden gelen taleplere cevap veren
YEDAÞ, “Önceliðimiz can ve mal güvenliðidir.” dedi
Çorum merkezde yer alan Albayrak Ýlkokulu'nun
bahçesinde bulunan trafo binasýnýn bulunduðu yerden
taþýnmasý ya da boyanarak güzelleþtirilmesini isteyen
Albayrak Ýlkokulu Okul Aile Birliði'nin taleplerine yönelik YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü’nden yapýlan açýklama, trafo binasýnýn taþýnmasýnýn bölgede yer sýkýntýsý olmasýndan dolayý zor olduðu belirtirken, "Belediye ile
yapýlan görüþmeler çerçevesinde Çorum ilindeki dýþ görüntüsü bozulmuþ tüm trafo merkezlerini, Çorum Belediyesi ile müþtereken, göze hoþ gelecek resimlerle boyama çalýþmasý kararý alýnmýþ olup, birçoðu tamamlanmýþtýr. Albayrak Ýlkokulu için Çorum Belediyesi’ne talepte
bulunulmuþtur. Okul bahçesinde ve benzeri bölgelerde
yer alan trafo merkezlerini ise, daðýtým merkezlerini yenileme çalýþmalarý kapsamýnda telfens ile çevrilmesi
planlanmaktadýr" denildi.
Açýklamanýn devamýnda þunlar kaydedildi; “Þirketimize ait bazý trafo binalarý, Türkiye Elektrik Kurumu
(TEK) döneminde 1970'li yýllarda okul bahçesi ve benzeri bölgelere tesis edilmiþ, 2002 yýlýnda ise Türkiye
Elektrik Daðýtým A.Þ. (TEDAÞ) tarafýndan tadilattan
geçmiþtir. Ýlgili trafo binalarýnýn YEDAÞ'ýn sorumluluk
alanýna girmesiyle birlikte daðýtým þebekesi yenileme
yatýrýmlarý ve çalýþmalarý kapsamýnda yenilenmekte ve
Çorum Belediyesi'nce gösterilen uygun yerlere taþýnmaktadýr. Buna baðlý olarak taþýnmasý zor olan Albayrak
Ýlkokul bahçesinde yer alan trafo binasýnýn içi modüler
hücreye, bina giriþ ve çýkýþlarý ise yer altý kablolu olacak
þekle getirilmiþ olup; hali hazýrda tehlike oluþturulabilecek tüm unsurlar ortadan kaldýrýlmýþtýr. Trafo binasýnýn
bulunduðu bölge, çarþý içerisi olmasý ve Çorum Valiliði
de dahil olmak üzere büyük çaplý elektrik enerjisi daðýtýmýnýn merkezi olduðundan önem arz etmekte ve trafo
binasýnýn taþýnmasý yönünde müsait bir bölge olmamasý
nedeniyle sýkýntý çekilmektedir. Müþteri Memnuniyeti
Politikasý'nda önceliðini 'Can ve Mal Güvenliði' ilkesine
dayatan Þirketimiz, Çorum Belediyesi ile birlikte almýþ
karar doðrultusunda, taþýnmasýna uygun yer bulunmasý
halinde trafo merkezlerinin taþýnmasý, yer bulunamamasý halinde ise trafo binalarýnda göze hoþ gelen resimlerle boyama yapýlmasý kararý alýnmýþtýr. Ayrýca, Þirketimizce okul bahçesinde ve benzeri bölgelerde yer alan
trafo merkezlerini, daðýtým merkezlerini yenileme yatýrýmlarý ve çalýþmalarý kapsamýnda telfens ile çevrilmesi
planlanmaktadýr.”
(Haber Merkezi)
Þeker tüketimi azalýyor
U
luslararasý üreticiler
Londra’da þekerin
geleceðini masaya yatýrdý.
Dünya genelinde þeker kullanýmýnýn azalmasýna raðmen, obezitenin
hýzla arttýðý açýklandý.
Dünyada þeker tüketiminin son 30 yýllýk süreçte azaldýðý, buna karþýn obezitenin artýþ gösterdiði açýklandý. Londra’da gerçekleþtirilen iki
ayrý toplantýda 3 gün boyunca þeker sektörünün
geleceðinin masaya yatýrýldý. Uluslararasý Þeker
Örgütü (ISO) ile Dünya
Pancar ve Kamýþ Üreticileri Birliði (WABCG)
toplantýlarý 24-26 Kasým
tarihleri arasýnda Londra’da gerçekleþtirildi.
Þeker pancarý ve þeker
kamýþý üretici örgütlerinin yaný sýra þeker sanayicilerinin de yer aldýðý toplantýlarda Türkiye’yi Pancar Üreticileri Kooperatifleri Birliði (Pankobirlik) temsil etti. Pankobirlik Yönetim Kurulu Baþkaný Recep Konuk’un da
Ýcra Kurulu’nda yer aldýðý WABCG’nin yýllýk olaðan genel kurulu da Londra’da toplandý.
Uluslararasý Þeker
Örgütü’nün (ISO) düzenlediði toplantýnýn ilk gününe þeker ve obezite iliþkisini inceleyen istatistikler damgasýný vurdu. Ýngiltere’nin 150 yýllýk ista-
Uluslararasý üreticiler Londra’da þekerin geleceðini masaya yatýrdý.
geldiðini söyledi. Gel"Doðal olmayan tattistik kuruluþu Czarnilandýrýcýlarýn obeziteye
kowGroup’un
uzman
dart, 30 yýl öncesine göre
etkisi rakamlarla ortaya
analisti Stephan Geldart;
toplam þeker tüketiminin
konuldu. Ayrýca AB’nin
Ýngiltere, Avustralya ve
ABD’de yüzde 17 ora2017’de kotalarý kaldýrma
ABD’de, 1980’li yýllara
nýnda azalmasýna raðmen
kararýnýn gerekçeleri netgöre kiþi baþýna þeker tüobezitenin yüzde 42-62
leþti.
AB Komisyonu Taketiminin üçte iki oranýnoranýnda arttýðýný vurgurým Masasý Yöneticisi
da azalmasýna raðmen
ladý. Geldart, benzer þe2000
yýlýndan öncesi gibi
obezitede artýþ yaþandýðýkilde son 30 yýlda AvusAB’nin yeniden pancar
na dikkat çekti.
tralya’da þeker tüketimi
ihracatçýsý olmak
O B E Z Ý T E yüzde 20 azalýrken obezi- þekeri
dile getirdi.
1960’LARDAN ÝTÝ- tenin yüzde 30 arttýðýný, istediðini
Hem biz hem de toplantýÝngiltere’de de þeker tüBAREN ARTTI
ya katýlan herkes 2017
ketimi
üçte
iki
azalýrken
Niþasta Bazlý Þesonrasý için önünü daha
obezitenin yüzde 20 artýþ
ker’in (NBÞ) 1960’lý yýlnet görme imkânýna kagösterdiðini belirtti.
larda þekerli mamuller savuþtu. Bizim pancar þekeToplantýlarda Türkinayinde kullanýlmaya
ri sektörümüz büyük kayye’yi temsil eden Pankobaþlandýðýný vurgulayan
naklar harcayarak reform
birlik Yönetim Kurulu
gerçekleþtiren ve dünyaGeldart, ABD’de NBÞ
Baþkaný Recep Konuk,
ya meydan okumaya hakullanýmýndaki artýþla paTürk çiftçisinin ve Panzýrlanan AB þeker sektörü
ralel pancar ve kamýþ þekobirlik’in Türk insanýný
ile hem fiyatta hem de vekeri tüketiminin azaldýðýkimyasal þekere mahkûm
rimlilik de her þeye raðný, obezitenin de 60’lý yýletmeyeceðini belirterek,
men rekabet edebilecek
lardan baþlayarak artan
þu
deðerlendirmeyi
yaptý:
durumdadýr.”(ÝHA)
bir oranla sorun haline
27 bin 941 kiþi organ bekliyor
T
ürkiye'de 27 bin 941
kiþinin yaþama tutunmak için organ nakli bekliyor.
Ülkede 21 bin 814
böbrek, 535 kalp, 2 bin
135 karaciðer, 3 bin 420
kornea, 31 akciðer, 4 kalp
kapakçýðý ve 2 de ince baðýrsak nakli bekleyen
hastanýn bulunduðunu
aktaran Organ Nakli
Araþtýrma ve Uygulama
Merkezi Koordinatörü
Meltem Yavuz, "Türkiye'de organ baðýþý hala
çok yetersiz.
Organ nakillerinde
en büyük problem baðýþ
azlýðý. Hepimiz potansiyel hastalarýz. Bir gün bizim de organ ihtiyacýmýz
olabilir" dedi.
'DUYARLI
OLUNMALI'
Eðitim eksikliði, bilinçsizlik ve yanlýþ inanýþlar gibi nedenlerin organ baðýþýnýn yetersiz
Türkiye'de 27 bin 941 kiþinin yaþama tutunmak için organ nakli bekliyor.
kalmasýna yol açtýðýný
vurgulayan Meltem Yavuz, þunlarý kaydetti:
"Bir insanýn ölümü,
yaþamsal bir organýn iflas
etmesiyle gerçekleþir. Bu
durumda belki bir gün hepimizin organa ihtiyacý
olacak. Eðer nakil olamayacak kadar çok yaþlý deðilsek veya baþka bir en-
gel yoksa, bize de organ
nakli yapýlacaktýr. Eðer
donör varsa canlý insanlardan karaciðer, böbrek
nakli yapabilirsiniz. Ama
kalbe, akciðere ihtiyacýnýz varsa ne olacak? Bu
ancak beyin ölümü gerçekleþen kiþilerden saðlanabilir. Bu da baðýþ sayesinde olur. Ýnsanlar orga-
na ihtiyaçlarý olduðunda
ve bunu temin edemediði
zaman sýkýntýsýný çeker.
Baþýna gelmeden bu durumu anlamayabilir. Organ bekleyen biz de olabiliriz. Organ baðýþýnýn
hayat baðýþý olduðu unutulmamalý. Bu konuda
herkes duyarlý olmalý."(DHA)
Sýnavsýz giriþ kalktý
T
BMM'de görüþmeleri süren yargý paketinden Danýþtay üyelerine sýnavsýz hukuk fakültelerine girme imkaný saðlayan madde çýkartýldý.
Yeni Yargý Paketi'nin açýklanmasýnýn ardýndan
Meclis Genel Kurulu'nda görüþmeler baþladý. Sabah'ýn
haberine göre, yargý paketinde yapýlan deðiþiklikle Danýþtay üyelerine sýnavsýz hukuk fakültelerine girme im-
kaný veren madde metinden çýkartýldý.
SINAVSIZ GEÇEBÝLÝYORLARDI
AK Parti ve CHP'nin ortak önergesi ile tekliften çýkartýlan 7. madde, 5 yýl görev yapan hakim veya savcýlarla Cumhurbaþkanýnca seçilen Danýþtay üyelerinin hukuk fakültelerine sýnavsýz yerleþtirilmesinin yolunu açýyordu.(Haber7)
www.corumhakimiyet.net
Sudanlý sendikacýlarý aðýrladý
Sudan Ýþçi Sendikalarý Federasyonu Heyeti TBMM’yi ziyaret etti.
AK
Parti Çorum
Milletvekili,
TBMM Ýdare Amiri ve
Hak-Ýþ Onursal Genel
Baþkaný Salim Uslu,
Sudan Ýþçi Sendikalarý
Federasyonu (SWTUF)
Genel Baþkan Yardýmcýsý Ahmed Elkamýl ve
14 sendika baþkanýndan
oluþan
heyeti
TBMM’de aðýrladý.
Hak-Ýþ Konfederasyonunun davetlisi
olarak Türkiye’ye gelen
Sudan Ýþçi Sendikalarý
Federasyonu heyetini
kabul eden Uslu, konuklarýna Çorum hakkýnda bilgiler vererek
"Çorum, dünyanýn ilk
yazýlý antlaþmasý olan
Kadeþ Antlaþmasý’nýn
imzalandýðý ve Hitit
medeniyetinin de baþkentidir" dedi.
Sudanlý sendikacýlara, yeni bir sendika
anlayýþýnýn geliþtirilmesi ve sendikalarýn kurumsal yapýlarýnýn da
gözden geçirilmesi gerekliliðini vurgulayan
Uslu, "Sendikalarýn, iþçilerin ücretlerini, sosyal kazanýmlarýný arttýrmak ve durumlarýný iyileþtirmek gibi temel bir
görevi olsa bile asli görevleri; ülkelerimizin
ciddi ve önemli konularýnda sorgulayan, etkileyen ve karar mekanizmalarýnda yer alan meslek ve sivil toplum örgütleri, çözümün tarafý
olarak daima masada
olmaya mecburdur. Batýlý sendikalarýn geçmiþte slogan atarak ve
yumruk sýkarak sendikacýlýk yaptýðý dönemler geride kaldý. Onlardan alacaðýmýz bu konuda hiçbir þey yok. Biz
her zaman barýþý talep
etmek, barýþý korumak
ve barýþý sürdürmeliyiz.
Biz hem siyasal, hem
toplumsal, hem de sosyal barýþ anlamýnda barýþýn tarafý olmak zorundayýz. Çünkü Kuran-ý
Kerim bize böyle emrediyor. "Barýþýn bizim tarafýmýzdan tek ölçüsü
adalettir." Ýlim konusunda bize belirlenen ilkeler ve hedeflerde ortadadýr. Sürekli bu konularda kendimizi yenilemek, geliþtirmek ve
her türlü bilimsel çalýþmalara ve yenilenmeye
açýk olmak durumundayýz. Duraðan politikalar, fikirler bizleri deðiþimden ve dönüþümden
alýkoymamalýdýr. Dünyada siyasal iliþkiler,
beklentiler ve ihtiyaçlar
nasýl deðiþiyorsa bizde
sendikal anlayýþý, ilkelerini, kurumsal yapýmýzý ve kendimizi bu doðrultuda deðiþtirmek durumundayýz. " dedi
Sudan Ýþçi Sendikalarý Federasyonu Genel Baþkan Yardýmcýsý
ve Heyet Baþkaný Ahmed El Kamil ise gerçekleþtirdiði kýsa konuþmada kendilerini kabul ettiði için Uslu'ya
teþekkür etti.
Heyet
Baþkaný
Ahmed El Kamil, Sudan Ýþçi Sendikalarý Federasyonu ve sendikal
hareketi olarak sorumluluklarýnýn bilincinde
olduklarýný belirtirken
bu yönde geliþebilecek
her olumsuzluða karþý
direnmeye devam ettik-
Sudan heyetini AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak-Ýþ Onursal
Genel Baþkaný Salim Uslu, konuk etti.
Sudanlý sendikacýlar Uslu’yu makamýrda ziyaret etti.
Uslu, Sudanlý sendikacýlara, yeni bir sendika anlayýþýnýn
geliþtirilmesi gerektiðini vurguladý.
Sudanlýlar endilerini kabul ettiði için Uslu'ya teþekkür etti.
Uslu, ziyaret anýsýna TBMM amblemini içeren tabak hediye etti.
lerini söyledi.
Ýþ Genel Baþkaný olarak
hurbaþkaný Yardýmcýsý,
sizin kurduðunuz iliþkiSWTUF eski Genel
Sudanlý bir sendileri daha da geliþtirmek
Baþkaný Ýbrahim El
kacý ve yurt sevgisi olan
ve bu iliþkiden azami
Khandour'a ve Sudanlý
bir insan olarak yükümülkemize ve haklarýmýçalýþanlara selamlarýný
lülük ve sorumluluk saza çalýþanlara yarar saðgönderdi.
hibi insanlar olduklarýný
lamak için kararlýyýz"
belirten Heyet Baþkaný
Uslu, ziyaret anýsýdedi.
Ahmed El Kamil, "Uluna TBMM amblemini
sal sorumluluk ve senUslu ayrýca, Sudan
içeren tabak hediye
dikal sorumluluk çerçeÝþçi Sendikalarý Fedeederek, heyete Türkiye
vesinde yolumuza yürürasyonu (SWTUF) GeBüyük Millet Meclisini
mekteyiz. SWTUF Genel Baþkan Yardýmcýsý
gezdirdi. (Haber Mernel Baþkanýmýz Ýbrahim
Ahmed Elkamýl'den eskezi)
El Khandour'a ile Hakki dostu Sudan Cum-
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 29 KASIM 2014
17
‘Emek üzerindeki vergi
yükü kaldýrýlmalý’
A
nayasanýn ‘vergi
ödevi’ baþlýklý
73'üncü maddesinde
“Herkes, kamu
giderlerini karþýlamak
üzere, mali gücüne
göre, vergi ödemekle
yükümlüdür” ifadesinin
yer aldýðýný hatýrlatan
Eðitim-Ýþ Çorum Þube
Baþkaný Ýlhan Yaþar,
“Emek üzerindeki
vergi yükü
azaltýlmalýdýr.” dedi.
Vergi adaletinin
‘az kazanandan az, çok
kazanandan çok’ vergi
alýnarak saðlanacaðýný
ifade eden Yaþar, þu
açýklamalarda bulundu;
“Bu düzenlemeden
amaçlanan, herkesin
kamu harcamalarýný
finanse etmek üzere
vergi ödemek
yükümlülüðü olduðu
ve fakat bu ödemenin
mali güce göre olmasý
gerektiðidir.
Asgari ücretliler
baþta olmak üzere
ücretli çalýþanlarýn
üzerinde aðýr bir vergi
yükü bulunmaktadýr.
Türkiye'de gelir ve
kazanç üzerinden
alýnan verginin
yaklaþýk üçte iki
ücretliler tarafýndan
ödenmektedir.
Türkiye'de gelir vergisi
mükelleflerinin büyük
çoðunluðunu ücretliler
oluþturmaktadýr.
Ücretliler
üzerinde, doðrudan
Eðitim-Ýþ Çorum Þube Baþkaný Ýlhan Yaþar
gelir ve kazanç
üzerinden alýnan
vergiler ile birlikte
dolaylý olarak, mal ve
hizmet üzerinden
alýnan, yapýlan
harcamalardan
kaynaklanan vergiler
de söz konusudur. Bu
vergiler aðýrlýklý olarak
tüketicilerin ya da
gerçek anlamýyla
toplumun önemli bir
kesimini oluþturan
baþta ücretliler olmak
üzere dar ve sabit
gelirliler üzerindedir.
Bu tutar gelirden alýnan
verginin üç katýndan
fazladýr.
Dolaylý vergilerin
aðýrlýðýndan dolayý da
Türkiye'deki vergi
sistemi adaletsiz bir
yapýya sahiptir. Çünkü
dolaylý vergiler,
yükümlünün gelirini ve
kiþisel konumunu
dikkate almamakta ve
daha baþlangýçta gayri
adil özellikler
taþýmaktadýr. Toplam
vergi gelirleri içinde
yüzde 70'lere ulaþan
dolaylý vergiler
çalýþanlarýn vergi
yükünü daha da
artýrmaktadýr.
Gelir Vergisi
Kanununun 103 üncü
maddesinde yer alan
gelir vergisine tabi
gelirlerin
vergilendirilmesinde
esas alýnan tarife
ücretliler aleyhine
geliþmiþtir.
Kamu
çalýþanlarýna gerçek
enflasyonun çok
altýnda yapýlan yüzde
3'lük zamlar,
uygulanan vergi taban
limitleriyle ilgili
düzenlemelerin
çalýþanlarýn aleyhine
olmasý nedeniyle vergi
oranlarýnýn özellikle
yüzde 15'ten yüzde
20'ye yükselmesi
aþamasýnda yapýlan
artýþtan fazla vergi
kesintisi söz konusu
olmakta, bu da kamu
çalýþanlarýnýn alým
gücünü her geçen gün
biraz daha
düþürmektedir. Yani
"kaþýkla verip kepçeyle
geri alýnmaktadýr"
Türkiye'de vergi
alanýnda gerçek
anlamda yapýlacak bir
reform, ancak ücretliler
aleyhine var olan bu
çarpýk yapýnýn
deðiþtirilmesiyle
mümkün olacaktýr.
Eðitim-Ýþ olarak
emek üzerindeki vergi
yükünün azaltýlmasý
için asgari ücretten
vergi alýnmamasýný, 1.
Vergi dilimi olan yüzde
15'lik vergiye tabi
limitin 11.000 TL'den,
22.000 TL'ye
yükseltilmesini
istiyoruz.” (Haber
Merkezi)
Engin Noyan konferans verecek
A
laca Ýlim Yayma
Cemiyeti, 'Ýslam
Kardeþliði' konulu
konferans düzenliyor.
Belediye Kültür
Salonu'nda düzenlenecek
olan konferansa
konuþmacý olarak Münib
Engin Noyan katýlacak.
Engin Noyan, yarýn
saat 19.00'da
düzenlenecek olan
konferansta Alaca halkýna
'Ýslam Kardeþliði' ile ilgili
bilgiler verecek.
Haber Merkezi)
Engin Noyan, yarýn saat 19.00'da düzenlenecek olan
konferansta Alaca halkýna 'Ýslam Kardeþliði' ile ilgili bilgiler verecek.
Alevi Dedesi YusufUlusoy vefat etti
A
laca’nýn Küçük Keþlik
köyünden gelme Alevi
Dedesi Yusuf Ulusoy Hakk’a
yürüdü.
Abbas ve Zeynal Ulusoy
ve Gönül Samut’un babalarý,
Aþçýlar Derneði Ýl Temsilcisi
Hakan Samut’un kayýnbabasý
Yusuf Ulusoy yaþamýný
yitirdi.
Ulusoy’un cenazesi,
bugün Alaca Küçük Keþlik
köyünde topraða verilecek.
HAKÝMÝYET, merhuma
Allah’tan rahmet, sevenleri
ve yakýnlarýna baþsaðlýðý
diler. (Haber Merkezi)
Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Kadýn Kollarý Baþkaný Gülhan Demiral
ve eþi Alpaslan Demiral ile birlikte Çorum Milletvekili Cahit Baðcý'yý ziyaret etti.
Kargý’nýn talepleri Baðcý’da
K
argý Belediye Baþkaný Zeki
Þen, Kadýn Kollarý Baþkaný
Gülhan Demiral ve eþi Alpaslan
Demiral ile birlikte Çorum
Milletvekili Cahit Baðcý'ya AK
Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan
Yardýmcýsý olmasý sebebiyle
hayýrlý olsun ziyaretinde
bulunup, baþarýlý çalýþmalara
vesile olmasýný dilediler.
Ziyarette, Belediye
çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren
Baþkan Þen, Beygircioðlu
Kavþaðý-Kargý arasý yolun
yapýmýndaki emeðinden dolayý
Baðcý'ya teþekkür etti. Ayrýca
çeþitli Bakanlýk projelerine
destek talep etti. Kargý’nýn
projelerine her zaman destek
olmak için gayret sarf ettiðini
söyleyen Baðcý, Çevre Yönetimi
Genel Müdürünü arayarak Kargý
Belediyesi’nin taleplerini iletti
ve önümüzdeki aylarda daðýtýmý
planlanacak araçlardan
Sýkýþtýrmalý bir Çöp Aracýnýn ve
Çöp Kontenjanlarýnýn Kargý'ya
tahsis edilmesini talep etti.
Baðcý, "5000 nüfuslu ve
bütün sokaklarý asfalt ve
betonlanmýþ olan ilçemizin daha
temiz olmasý için Belediyemizin
çalýþmalarýna destek vereceðiz,
çöp aracý ve konteynerlerin
takipçisi olacaðým" dedi.
Ç
verilen bilgiye göre, 3 Aralýk
2014 tarihlerinde 11. 00-14. 00
saatleri arasýnda Çorum merkez
þehir þebekede bakým onarým
çalýþmalarý yapýlacaðýndan
Ayrýca Baþkan Þen ve
Demiral, 150 konutluk talep
edilen TOKÝ konutlarýndaki son
durum ve TOKÝ'yle yapýlan
görüþmeler hakkýnda bilgi verdi.
Baðcý, TOKÝ Finansman Daire
Baþkaný hemþerimiz Ayhan
Karaca'yý arayarak sürecin
hýzlandýrýlmasýný konusunda
desteðini istedi.
Kargý Belediye Baþkaný'nýn
ziyaretinden duyduðu
memnuniyeti ifade eden Baðcý,
"birlikte Kargýmýzýn geliþmesi,
ilçe halkýmýzýn yaþam kalitesinin
ve refah seviyesinin artmasý için
çalýþacaðýz" dedi. (Haber
Merkezi)
Merkezde enerji kesintisi
alýk YEDAÞ Ýl
Koordinatörlüðü, þehir
merkezinde enerji kesintisi
yapýlacaðýný bildirdi.
Ýl Koordinatörlüðü’nden
Üçtutlar Mahallesinin Binevler
Cadde ve Sokaklarýna programlý
olarak elektrik verilemeyecek.
(Haber Merkezi)
Molotof atan yandý
Ý
çiþleri Bakanlýðý’nca hazýrlanan ve Bakanlar Kurulu’nda imzaya açýlan ‘Ýç Güvenlik Reformu Paketi’ne ulaþýldý.
Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan Ýç Güvenlik Reformu Paketi taslaðýna göre molotof, silah
olarak kabul edilecek ve bu durumda polis silah kullanabilecek. Vatandaþýn canýna, konutuna, iþyerine,
molotof ve benzeri maddelerle saldýrýlmasý halinde
kolluk gücü silah kullanabilecek. Gösterilere; silah,
taþ, sopa, sapan, demir bilye ile havai fiþek, yakýcý
ve yaralayýcý maddelerle katýlanlara 2.5 yýldan 4 yýla kadar hapis cezasý verilecek. Valiye ve kaymakama, adli kolluk amir ve memurlarýna suçlularý arama ve suçun aydýnlatýlmasýyla sýnýrlý ‘emir verme’
yetkisi veriliyor. Jandarmada, daire baþkaný ile il ve
ilçe jandarma komutanlarýný atama yetkisi, Ýçiþleri
Bakanlýðý’na veriliyor. Bakanlar Kurulu’nda imzaya açýlan taslakta öngörülen düzenlemeler þöyle:
AMÝR ÝZNÝYLE ARAMA: Polis; suç iþlemenin önlenmesi, kaçan failin yakalanmasý, yurttaþlarýn hayatlarýna, mal varlýðýna veya topluma yönelik tehlikenin önlenmesi amacýyla amirin emriyle
kiþilerin üstünü, eþyasýný ve aracýný arayabilecek.
UZAKLAÞTIRMA: Polis, toplumsal olaylarý önlemek için kiþileri o anda bulunduklarý yerden geçici olarak uzaklaþtýrabilecek veya bir yere
girmelerini engelleyebilecek.
MOLOTOFA KARÞI SÝLAH: Molotof, silah olarak kabul edilecek. Vatandaþýn canýna, konutuna, iþyerine, aracýna, halkýn tek tek veya toplu halde bulunduðu açýk ve kapalý alanlara molotof ve
benzeri maddelerle saldýrýlmasý hallerinde kolluk
güçleri silah kullanabilecek.
POLÝSE EK GÖZALTI: Polise, 48 saate kadar gözaltý hakký verilen düzenleme, sadece suçüstü
hallerini kapsayacak. Cinsel saldýrý, çocuklarýn cinsel istismarý, uyuþturucu imali, fuhuþ, cebir ve þiddet içeren suçlar, sokaða çýkma yasaðýný ihlal etme,
bulaþýcý hastalýklara iliþkin önlemlere aykýrý davranma, kolluk kuvvetlerine direnme ve mukavemet, sokaða çýkma yasaðýnýn ihlali durumunda bu yetki
kullanýlacak.
DEMÝR BÝLYE, TAÞ VE SAPANA HAPÝS: Gösterilere; silah, taþ, sopa, sapan, demir bilye
ile havai fiþek, yakýcý, yaralayýcý maddelerle katýlanlara 2.5 yýldan 4 yýla kadar hapis cezasý verile-
cek.
MASKEYE 4 YIL: Gösterilerde yüzlerini
bez ve benzeri unsurlarla tanýnmayacak biçimde kapatanlara, 2.5 yýldan 4 yýla kadar hapis verilecek.
Terör örgütünün propagandasý þekline dönüþtürülen
toplantý ve gösterilerde yüzünü kapatýp þiddete baþvuranlara verilecek cezalarýn alt sýnýrý 1 yýldan 2.5
yýla çýkarýlacak.
UYUÞTURUCU CEZALARINA ARTIÞ: Uyuþturucu kullanan ve satanlarýn cezalarý; bu
suçun okul, yurt, hastane ve ibadethane gibi yerlerde iþlenmesi halinde yarý yarýya artýrýlacak.
VALÝ VE KAYMAKAMA YETKÝ: Valiye ve kaymakama, adli kolluk amir ve memurlarýna
suçlularý arama ve suçun aydýnlatýlmasýyla sýnýrlý
‘emir verme’ yetkisi veriliyor. Vali ve kaymakamlar,
asayiþi saðlamak amacýyla kamu kurum ve kuruluþlarýnýn araç, gereç ve personelinden yararlanabilecek. Buna uymayanlar, oluþan zararlardan sorumlu
tutulacak.
‘SOKAÐA ÇIKMA’YA HAPÝS: Toplumsal olaylar sýrasýnda alýnan tedbirlere uymayanlara,
3 aydan 1 yýla kadar hapis cezasý verilecek.
JANDARMAYA YETKÝ: Belediye sýnýrlarý içinde olmakla birlikte, hizmet gerekleri bakýmýndan uygun görülen yerler jandarmanýn görev alaný
olarak tespit edilecek.
JANDARMAYI ÝÇÝÞLERÝ ATAYACAK: Jandarma teþkilatýnda daire baþkaný ile il ve
ilçe jandarma komutanlarýný atama yetkisi, Ýçiþleri
Bakanlýðý’na verilecek. General düzeyindeki subay
atamalarý, müþterek kararname ile yapýlacak. Sahil
Güvenlik komutanlarýný, Ýçiþleri Bakaný atayacak.
JANDARMAYA KAYMAKAM DENETÝMÝ: Ýl ve ilçelerde jandarmanýn disiplin amiri vali ve kaymakamlar olacak. Kaymakamlar, askeri görevler dýþýnda jandarmayý denetleyecek. Bu madde
için Genelkurmay’dan görüþ alýnacak.
SUÇ ÝÞLEYEN JANDARMAYI, BAKAN UZAKLAÞTIRACAK: Ýçiþleri Bakaný,
Jandarma Genel Komutaný hariç, jandarma teþkilatý
personelini, askeri nitelikte olmayan görevleri nedeniyle iþledikleri suçlardan dolayý görevden uzaklaþtýrabilecek. Askeri suçlarla ilgili kararý, Jandarma ve
Sahil Güvenlik Komutanlýðý, kendi bünyesinde alacak.(Habertürk)
Google’dan reklamsýz internet
G
örünüþe göre Google, yakýn zaman
içinde kullanýcýlara reklamsýz internet
sunmak için çalýþmalara baþladý.
Teknoloji devi Google'ýn da, diðer internet aðýnýn içerisinde bulunan birçok þirketin olduðu gibi gelirlerinin büyük bir kýsmýný reklamlaroluþturuyor. Ancak bazen
reklamlar gerçekten kullanýcýlar için biriþkenceye dönüþebiliyor ya da oldukça sinir
bozabiliyor. Google'ýn yeni projesi böyle
durumlarla karþýlaþmak istemeyenlerin ilgisini çekebilir.
Geçtiðimiz gün Google'ýn, Google
Contributer ismindeki hizmeti ortaya çýktý.
Bu hizmet kullanýcýlara reklamsýz internetkullanýmý vadediyor. Ancak bu hizmeti kullanmak isteyenlerin bir miktar para ödemeleri gerekiyor. Þu an test aþamasýnda olan
bu hizmet için kullanýcýlarýn ödemesi gereken miktarlar ise 1$, 2$ veya 3$ gibi oldukça uygun rakamlar.
Belirtilene göre Google Contributer
çerçevesinde ödenen paralar ise Google da
dahil olmak üzere ziyaret edilen sitelere daðýtýlacak. Bu þekilde reklam olmadan bir internet deneyimi yaþamak mümkün olacak.(Haber7)
18 CUMARTESÝ 29 KASIM 2014
Ulukavakspor Ünyespor maçý
BUGÜN saat
13.30’da 1 nolu
sentetik sahada
www.corumhakimiyet.net
Ulukavakspor hem moral hem üç puan arýyor
BAL temsilcimiz Ulukavakspor bugün saat 13.30’da 1 nolu sahada Ünyespor
önünde hem moral hem galibiyet arayacak. Geçen hafta aldýðý farklý maðlubiyetle
moralleri bozan Ulukavakspor bugünki maçý kazanarak düþme hattýndan
uzaklaþmak istiyor. Teknik Direktör Yusuf Aydemir kazanmak istedikleri bu
maçta taraftarlarýn desteðini beklediklerini söyledi.
B
HARUN AKKAYA
ölgesel Amatör Lig’de temsilcimiz Ulukavakspor bugün saat 13.30’da 1 nolu sentetik çim sahada Ünyespor
ile karþýlaþacak. Geçtiðimiz hafta sonu grup lideri Kasta-
Hakem Adana’dan
Ulukavakspor-Ünyespor maçýný
Adana’dan Tarýl Güldal yönetecek.
U
lukavakspor ile Ünyespor arasýnda bugün oynanacak maçý
Adana’dan Tarýk Güldal
yönetecek.
Merkez Hakem Kurulundan yapýlan açýklamaya göre Ulukavakspor
ile Ünyespor arasýndaki
maçýn hakemi Adana’dan
Tarýk Güldal, Maçta yardýmcý hakemler ise Karaman’dan Ali Tez ve Ferit
Pekþen. Maçýn dördüncü
hakemi ise Adana’dan
Altan Tarsak.
monuspor deplasmanýnda aldýðý farklý maðlubiyet ile büyük bir hayal kýrýklýðý yaþayan Ulukavakspor, kendisi gibi
ateþ hattýndan uzaklaþmak isteyen Ünyespor önünde hem
moral bulmak hemde galip gelmek amacýnda.
BAL 5. grupta onuncu hafta maçlarý sonunda Ünyespor 10 puanla onuncu sýrada yer alýrken temsilcimiz Ulukavakspor ise 9 puanla 13. sýrada yer alýyor. Ligde son iki
sýradan kurtulmak için sahasýndaki maçý kazanmak isteyen
Ulukavakspor’da tüm hesaplar üç puan üzerine yapýlýyor.
Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir, geçen haftanýn moral bozukluðunu hafta boyunca yaptýklarý
çalýþma ve toplantýlarla üzerlerinden atmaya çalýþtýklarýný
ve belli bir noktaya geldiklerini söyledi. Ligde kalmak için
kendileri kadar rakip açýsýndan da önemli bir maça çýkacaklarýný belirten Aydemir ‘Maçýn çok zor geçeceðini biliyoruz.
Ýki takýmda kazanmak zorundalar. Biz geçen haftanýn
moral bozukluðunu üzerimizden atmak için evimizdeki
maçý kazanmaktan baþka düþüncemiz yok, Rakibimizin
iþide çok zor çünki onlar diðer Ordu temsilcisi karþýsýnda
oldukca dezavantajlý durumdalar. Biz ilk yarý sonunda düþme hattýnýn üzerinde ligi tamamlamak için evimizdeki maçý kazanmak istiyoruz. Ýnanýyorumki taraftarlarýmýzda bizi
bu maçta yalnýz býrakmayacak sahadan istediðimizi alarak
ayrýlacaðýz’ dedi.
Geliþim’de 4 kategoride
ikinci yarý baþlýyor
Geliþim Liginde dört kategoride ikinci yarý bugün baþlýyor. Çorum Belediyespor U
14 ve U 15 takýmlarý bugün Rizespor deplasmanýna çýkarken yarýn ise iki takým U 16
ve U 17 takýmlarý Çorum’da Mimar Sinan sahasýnda karþýlaþacak. U 19’un rakibi ise
Pazarspor maç Nazmi Avluca sahasýnda saat 13.00’de
MURAT KARASU
G
eliþim Liginde dört
kategoride ikinci yarý bugün baþlýyor. Çorum
Belediyespor bugün Çaykur Rizespor deplasmanda U 14 ve U 15 kategorilerinde karþýlaþýrken yarýn ise sahasýnda U 16 ve
U 17 kategorilerinde mücadele edecek.
Bugün saat 12.00’de
Rize Güneysu Ýlçe sahasýnda oynanacak günün
ilk maçýnda Çaykur Rizespor ile Çorum Belediyespor takýmlarý karþýlaþacak. Grupta ilk yarýyý
Rizespor 10 puanla dördüncü tamamlarken Ço-
1. Küme’de beþinci hafta heyecaný
ÖZGÜR ARZOÐLU
1.
Amatör Küme’de
beþinci hafta heyecaný yarýn merkez ve Osmancýk’ta oynanacak
dört maçla devam edecek.
Dört hafta sonunda
liderliðe oturan Hitit
Gençlikspor yarýn saat
11.00’de 1 nolu sentetik
Tarýk Güldal
çim sahada HE Kültürspor ile karþýlaþacak. Ligde dört maçta üç galibiyet ve bir beraberlikle 10
puan toplayan Hitit
Gençlikspor bu maçýda
kazanarak liderliðini devam ettirmek istiyor. He
Kültürspor ise dört maçta topladýðý 6 puanla alt
sýralardan kurtulma mü-
Ulukavakspor’da Kastamonuspor maçýnda kýrmýzý
kart gören kaleci Akýn dýþýnda eksik futbolcu bulunmuyor.
cadelesi veriyor.
Bu maçýn ardýndan
ayný
sahada
saat
13.00’de Çimentospor
ile Ýskilipspor puan mücadelesi verecek. Ligde
üç maçta iki galibiyet ve
bir beraberlikle 7 puan
toplayan Çimentospor
çýkýþýný bu maçtada devam ettirerek zirveye
Hakemler açýklandý
Çimentospor ligin dördüncü hafta maçýnda yarýn 1 nolu sahada Ýskilipspor ile karþýlaþacak
Ç
orum amatör futbolunda bugün ve
yarýn oynanacak maçlarý yönetecek
hakemler açýklandý. Ýl Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre haftanýn
maçlarý ve yardýmcýlarý þöyle:
U 15 LÝGÝ: Osmancýkspor - Çimentospor: Yalçýn Kara, Hacire Aykut, Müjde Arça. Ýskilipgücüspor - 1907 Gençlikspor: Arslan Iðnak, Okan Baykara,
Emre Uðurcan. Mimar Sinan Gençlikspor -HE Kültürspor: Abdulselam Koçak,
Ýbrahim Çaðýl, Vuslat Ay. Ýl Özel Ýdarespor - Osmancýkgücüspor: Erdoðan Yandým, Onur Kindar, Harun Tecimer.
U 19 LÝGÝ: Çimentospor - Çorumspor: Özcan Genel, Onur Alagöz, Barýþ
Karakuþ. Eti Lisesi Gençlispor- Alaca
Belediyespor: Gökhan Yumlu, Abdullah
Akkoyun, Fatih Derviþoðlu,. HE Kültürspor - Ýskilipspor: Mehmet Zeki Sevim, Ömür Soytemiz, Berkay Damar. Ýl
Özel Ýdarespor- Ulukavakspor: Celal
Bayraklý, Mehmet Tuðluk, Yunus Dursun.
1. AMATÖR KÜME BÜYÜKLER: Hitit Gençlikspor - HE Kültürspor:
Ahmet Ecevit, Mehmet Zeki Sevim, Ercan Davarcýoðlu. Çimentospor - Ýskilipspor: Serhat Sarkandý. Ömür Soytemiz,
Abdulselam Koçak. Osmancýkspor - Çorumspor: Mahmut Selçok, Hakan Kaya,
Arslan Iðnak. Osmancýk Belediyespor Ýskilipgücüspor: Özkan Kaya, Hakan
Kaya, Arslan Iðnak.
yaklaþmak istiyor. Ýskilipspor ise dört maçta aldýðý bir beraberlikle bulunduðu yerden çýkmak
ve ligde kalma umutlarýný artýrmak amacýnda.
Osmancýk ilçe sahasýnda saat 11.00’de
baþlayacak ilk maçta ise
sezona þampiyonluk hedefi ile baþlayan ancak
son iki maçtan beraberlikle ayrýlarak zirveden
inen Osmancýkspor ile
Çorumspor karþýlaþacak.
Grupta puaný bulunmayan Çorumspor güçlü rakibi önünde ilk puanlarýný almmak için mücadele edecek.
Saat 13.00’de baþlayacak ikinci maçta ise
Osmancýk Belediyespor
ve Ýskilipgücüspor karþýlaþacak. Osmancýk Belediyespor iki galibiyet iki
maðlubiyetle yedinci sýrada yer alýyor. Kýrmýzý
Beyazlýlar sahalarýndaki
maçý kazanarak alt sýralardan uzaklaþmak amacýnda. Ýskilipgücüspor
ise zirvedeki iddiasýný
devam ettirmek için Osmancýk’tan üç puanla
dönmenin
yapýyor.
hesaplarýný
Çorum Belediyespor U 17 takýmý yarýn sahasýnda Çaþkur Rizespor ile karþýlaþacak
rum Belediyesbpor ise 7
puanla beþinci sýrada bulunuyor. Karþýlaþmayý
Ömer Kasap, Rýdvan
Dündar ve Rýdvan Ýnal
hükem üçlüsü yönetecek.
Günün ikinci maçýnda ise ayný sahada saat
14.00’de Rizespor ve Ço-
rum Belediyespor U 16
takýmlarý karþýlaþacak.
Bu kategoride Çorum
Belediyespor ilk yarýyý
15 puanla üçüncü sýrada
tamamladý. Çaykur Rizespor ise 13 puanla dördüncü sýrada bulunuyor.
Maçý Cem Köroðlu,
Ömer Kösoðlu ve Faruk
U 15’de kupa günü
Þampiyonluðu hafta içinde garantileyen Ýl Özel idarespor kupasýný pazar günü alacak
Ýl Özel Ýdarespor’un þampiyonluðunun ardýndan son
maçlarda ikinci ve üçüncü belli olacak.
YÜKSEL BASAR
U
15 liginde maçlar yarýn sona eriyor. Ýl
Özel Ýdarespor’un þampiyonluðu ligde yarýn oynanacak iki maç sonunda
ikinci ve üçüncüde belli
olacak.
Yarýn saat 10.00’da
oynanacak ilk maçta Mimar Sinan ile HE Kültürspor karþýlaþacak. Mi-
Mehmet Ali Cýrýl BulancakKaradere maçýný yönetecek
Çorum Bölgesel hakemlerinden Mehmet
Ali Cýrýl’a 2. grupta görev. Yarýn saat 12.30’da
Bulancak Ýlçe Stadý’nda 1926 Bulancakspor ile
Karaderespor takýmlarý arasýndaki maçý Mehmet
Ali Cýrýl yönetecek. Maçýn yardýmcý hakemleride Çorum’dan Burak Þahinkara ve Emre
Alagöz. Maçýn dördüncü hakemi ise Furkan
Alagöz.
Bulancakspor grupta 8 puanla 11. sýrada
yer alýrken Karaderespor ise 19 puanla beþinci
sýrada bulunuyor.
mar Sinan bu maçý kazanmasý halinde ligi ikinci olarak tamamlayacak.
Bu maçta puan kaybetmesi halinde ise ikincilik
veya üçüncülük kupasýnýn hangisini alacaðýna
son maçta Ýl Özel Ýdarespor ile Osmancýkgücüspor maçý belirleyecek.
Þampiyonluðu garantleyen Ýl Özel Ýdarespor son maçýnda Osmancýkgücüspor ile karþýlaþacak. Osmancýkgücüspor
bu maçý kazanmasý halinde ligi kupayla tamamlayacak. Kaybetmesi halinde ise Alaca Belediyespor
takýmý üçüncü olacak.
Yarýn oynanacak
maçlar sonunda düzenlenecek törenle dereceye
giren ilk üç takýma kupalarý verilecek.
Sonay hakem üçlüsü yönetecek.
Ýki takým yarýn ise
Mimar Sinan sahasýnda
U 16 ve U U 17 kategorilerinde karþýlaþacaklar.
Saat 12.00’de oynanacak
ilk maçta iki takým U 16
kategorilerinde karþýlaþacaklar. Çaykur Rizespor
bu kategoride 12 puanla
ikinci sýrada yer alýrken
Çorum Belediyespor 11
puanla beþinci sýrada bulunuyor.. Karþýlaþmayý Ýl
hakemleri Mehmet Tuðluk, Soner Derviþoðlu ve
Berkant Arman hakem
üçlüsü yönetecek.
Çorum Belediyespor ve Çaykur Rizespor
haftanýn son maçýnda ise
saat 14.00’de Mimar Sinan sahasýnda U 17 kategorisinde karþýlaþacaklar.
Bu kategoride Çaykur Rizespor 14 puanla üçüncü
sýrada yer alýrken Çorum
Belediyespor 10 puanla
beþinci sýrada bulunuyor.
Bu maçta ise Yunus Dursun, Soner Derviþoðlu,
Berkant Arman hakem
üçlüsü görev yapacak,
Dördüncü hakem Abdullah Akkoyun, gözlemci
ise Ýbrahim Altýnel.
U 19’da rakip
Pazarspor
Geliþim Liginde yedinci hafta maçýnda Çorum Belediyespor yarýn
Pazarspor’u konuk edecek. Mimar Sinan sahasýnda saat 13.00’de baþlayacak olan maçta Çorum
Belediyespor ligde son
sýradan kurtulmayý amaçlýyor. Pazarspor 10 puanla üçüncü sýrada yer alýrken Çorum Belediyespor
6 puanla son sýrada bulunuyor.
Bu maçta ise Yüksel
Basar düdük çalarken Fatih Derviþoðlu ve Barýþ
Karakuþ ise yardýmcý hakemler. Maçýn dördüncü
hakemi Onur Alagöz,
gözlemcisi ise Remzi Ge-
CUMARTESÝ 29 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
5 ARALIK
Hitit Üniversitesi Saðlýk Kültür ve
Spor Daire Baþkanlýðý
Mamul yemek alýmý, daðýtýmý ve
servis hizmeti alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü 3.
kat Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
9 ARALIK
Çorum Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakfý
Akaryakýt satýn alýmý iþi.
Yer: Çepni Mah. Hýdýrlýk Cad. No:
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýna
baðlý 28 elektrik abonesinin 2015 yýlý
ihtiyacý için elektrik enerjisi alýmý iþi.
Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe,
199 parsel no, Çoraköz Mevkii Tatar
köyü merkez/ Çorum 7.800 m2
mahalle/mevkinde tarýma uygun
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 8.240,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
2. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe,
369 parsel no, Avlandere Mevkiinde
tarýma elveriþli taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 27.900,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 15.20-15.30
***
TOPLANTIYA ÇAÐRI
Çorum Eðitim Sevenler Derneðinin olaðan genel kurul
toplantýsý 20/12/2014 tarihinde saat 19.00’da Dernek Merkez
Binasýnda yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde bir
hafta sonra ayný yer ve saatte yapýlacaktýr.
Yönetim Kurulu
GÜNDEM:
1- Açýlýþ ve yoklama
2- Divan teþekkülü
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunup ibrasý
4- Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunup ibrasý
5- Tahmini bütçenin görüþülmesi
6- Yeni yönetim ve denetim kurullarýnýn seçimi
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanýþ
(Ç.HAK:3345)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B-A2 ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.
Yasin SABAN
Mustafa oðlu 1991 Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:3348)
YÝTÝK
ÇORUM VERGÝ DAÝRESÝNÝN 5490018271
VERGÝ SÝCÝL NUMARASINDA KAYITLI VERGÝ
MÜKELLEFÝYÝM.
SERÝ A SIRA 4051-4100 VE
SERÝ A SIRA 4201-4250 2 CÝLT TAÞIMA ÝRSALÝYEMÝ KAYBETTÝM HÜKÜMSÜZDÜR.
HÜSEYÝN KILCI
HASAN OÐLU 01/07/1931 ÇORUM DOÐUMLU
TC-26566514140
(Ç.HAK:3346)
Arif TEMUR
Osman oðlu 1990
Çorum Doðumlu
Öðrenci No:
2009015223004
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýna
baðlý 28 elektrik abonesinin 2015 yýlý
ihtiyacý için elektrik enerjisi alýmý iþi.
Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
22 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy ilçe,
90 ada No, 159 Parsel No, Suyolu
Mahallesi, Ölükçül köyünde bahçe
vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 22.171,05
2. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy ilçe,
53 Ada No, 36 Parsel No, Suyolu
Mahalle/Mevkii, 1/2 hisseli arsa
vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 15.00-15.30
12 ÞUBAT
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1833 Ada No,
l Parsel No, Karakeçili Mah.
Tavukluk Mevkii, 29 baðýmsýz
bölümün satýþý iþi.
Muhammen bedel: 240.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 14:00 - 14:10
***
YÝTÝK
(Ç.HAK:3279)
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý
kaybettim. Hükümsüzdür.
BÝNANIN TAMAMI
KÝRAYA VERÝLECEKTÝR
ÝLGÝLENENLERÝN ÖNCELÝK
ALMAK ÝÇÝN(0 364 225 33 81)
TELEFONA MÜRACATLARI.
25 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe, 206 Ada No,
88 Parsel No, 2 baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 150.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
KÝRALIK
VÝLLA
Binevler Çavdar Sitesi’nde
Tel: 0 535 401 27 95
(Ç.HAK:3100)
SATILIK LÜKS
DAÝRELER
3. Stad Sokak’ta 120 m2 yeni 2 adet
daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
0 533 771 08 18
BAYAN BAKICI SATILIK ARAÇLAR ELEMAN ARANIYOR
ARANIYOR
ÖZBEK TELEFON
KAREL YETKÝLÝ SERVÝSÝ
Felçli bayan hastaya 08.00-20.00
saatleri arasýnda bakabilecek bayan
bakýcý aranýyor.
Mür. Tel: 0 535 361 20 57
Devren Satýlýk
Kasap Dükkan
Sigorta Hastanesi civarýnda halen faal
durumda bulunan iþyeri devren
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 530 405 20 30
* 2000 model Transporter 2.5
TDÝ City Wan 4+1 hususi.
* 2005 model Peugeot 307
X5 dizel.
0 533 736 87 87
SATILIK ÝÞYERÝ
Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m
mesafeli 4000 m2 1200 m2 kapalý
alaný, trafosu ve idare binasý olan
iþyeri satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 648 68 82
Elektrikçi ustasý ve kalfasý alýnacaktýr.
Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak
No: 9/D (Afra Düðün Salonu Yaný)
0 535 502 13 27-224 04 04
Satýlýk
Daire
Karakeçili Mahallesi Üçüncü Bayýndýr
Sokak Semih Apt. üçüncü kat daire.
0 542 663 66 71
Satýlýk
Kiralýk Daire Kýymetli
Mülk SATILIK ÖZEL
HALK OTOBÜSÜ
Bahçelievler’de bodrum
kat 2+1 kaloriferli, içi
yapýlý daire kiralýktýr.
Ýþ Bankasý
yaný 680 m2
iþyeri
kiralýktýr.
(Ç.HAK:3343)
(Ç.HAK:3344)
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý
ÝNÖNÜ CAD. ÜZERÝNDE
131 M2 TABANDA 4 KATLI
23 OCAK
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe, 1009 Ada No,
26 Parsel No, Bahçelievler
Mahalle/Mevkii, 25 baðýmsýz
bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 75.000
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
0 538 934 06 07
KÝRALIK ÝÞYERÝ
YÝTÝK
Bartýn Üniversitesi
Ýþletme Bölümünden almýþ olduðum öðrenci
kimliðimi kaybettim.
Hükümsüzdür.
Mehmet ÇATAR
10/6/1979 Çorum
Abdalata Köyü
Doðumlu
19 ARALIK
Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü
Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü ve
baðlý birimlerine 2015 yýlý elektrik
enerjisi alýmý iþi.
Yer: Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü
Hizmet binasý 3. Kat Lojistik Þube
Müdürlüðü Satýnalma Büro Amirliði
Saat: 14.00
***
BÜTÜN BANKALARIN TOPLANDIÐI
(Ç.HAK:2702)
2015-2016-2017 Mali Yýllarý 36
aylýk 5 kiþilik (1 Veri Ýþletim ve
Otomasyon, 1 Teknisyen Yardýmcýsý,
1 Bahçývan, 2 Kalorifer Yakma)
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü / Akkent Mah. Akkent
Cad. No: 110 Çorum
Saat: 10.00
***
15 ARALIK
Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý
15 OCAK
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe, 541 ada no, 7
parsel no, Bahçelievler
Mahalle/Mevkii, 12 baðýmsýz
bölümlü daire 6 katlý binanýn 3.
katýnýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 150.000
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
(Ç.HAK:3253)
4 ARALIK
Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý
ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü
Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl
Müdürlüðü 2015 yýlý için araç
kiralama hizmet alýmý iþi (6 araçþoförlü-yakýtsýz-12 ay süreli)
Yer: Valilik Ek Binasý 5. Kat Ýl Kriz
Merkezi Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
18 ARALIK
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
19 LE 922 plakalý, 1992 model
Tofaþ-Fiat marka, Þahin tipli, siyah
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 6.000
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
KÝRALIK
ÝÞYERÝ BÝNASI
(Ç.HAK:3337)
Motorin ve benzin alýmý iþi.
Yer: Çepni Mah. Ýnönü Cad.Orman
Ýþletme Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
11 ARALIK
Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl
Müdürlüðü
MERKEZÝ YERDE
Mür. Tel:
0 364
213 29 04
Akbank aralýðýnda zemin katý 180 m2
2. katý 180 m2 müstakil 2 katlý 8 kata
imarlý iþyeri satýlýk veya kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 541 346 18 90
Bayan Çalýþma
Arkadaþlarý alýnacaktýr
Firmamýzýn ön muhasebe bölümünde
görevlendirilmek üzere LKS deneyimi olan
bayan çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
ALTANLAR ELEKTRONÝK
Adres: Karakeçili Mah. Mazlumoðlu Sokak No: 4/3
Tel: 225 11 20
(Ç.HAK:3334)
3 ARALIK
Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü
Elektrik alýmý iþi.
Yer: YURTKUR Samsun Bölge
Müdürlüðü Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum ili, merkez ilçe, 2530 ada no,
870 parsel no, Yavruturna Mahallesi,
Sülüklü Mavkii, cilt no 74, sayfa no
7253, 1 nolu baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 65.000
Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede
Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
0 533 515 64 51
SATILIK VÝLLA
(Ç.HAK:3171)
T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut
Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ)
Sivas, Düzce, Yozgat ve Çorum
illerinde yapýlacak olan konut ve
sosyal donatý yerleþim alanlarýnýn
uygulama projeleri hazýrlanmasý 4,
paket danýþmanlýk hizmet alýmý iþi.
Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut
Ýdaresi Baþkanlýðý Küçükçekmece /
Ýstanbul
Saat: 11.00
***
5 OCAK 2015
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
Mür. Tel:
Orta Ilýca’da 1000 m2, 3 katlý
tribleks, havuzu, kuyusu,
doðalgazý bulunan Villa
sahibinden satýlýktýr.
0 532 346 18 70
Satýlýk
KÝRALIK
Lüx Daire PANSÝYON
Adalet Haným Sitesinde 3+1, 5. kat site
manzaralý 140 m2 sahibinden satýlýktýr.
Fiyat: 210.000 TL (pazarlýksýz)
Mür. Tel: 0 539 292 43 43
Kulaksýz Sokak No: 4’de pansiyon ve öðrenci yurdu
olarak kullanýma elveriþli üç kat üzerine kurulu olan
ve toplam 500 m2 olan yerimiz kiraya verilecektir.
(Ç.HAK:3321)
10 ARALIK
YURTKUR Samsun Bölge
Müdürlüðü
19 AN 872 plakalý, 1997 model
Mercedes marka, mavi, mor, lila
renkli açýk kasa kamyonun satýþý iþi.
Muhammen bedel: 30.000
Yer: Kaynar Otopark ve Yediemin
Deposu
Saat: 14.00-14.10
***
(Ç.HAK:3330)
3 adet sürücülü araç kiralamasý
hizmet alýmý iþi.
Yer: Gülabibey Mahallesi Cengiz
Topel Caddesi
Saat: 10.00
***
1708 ada no, 5 parsel no, Ulukavak
Mahallesi’nde 6 baðýmsýz bölümlü
dairenin satýþý iþi.
Muhammen bedel: 70.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 10.10-10.15
***
2. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe,
1505 ada no, 10 parsel no, Çepni
Mah. Mahalle/Mevkiinde taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 110.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 10.20-10.25
***
(Ç.HAK:3307)
Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl
Müdürlüðü
2 ARALIK
Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumu
Elektronik Güvenlik Sistemleri parça
dahil bakým ve onarým iþi.
Yer: Akkent Mah. Org. San. Böl. 1.
Cad. Çorum
Saat: 14.00
***
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe,
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
(Ç.HAK:3104)
Genel Sekreterlik ve baðlý saðlýk
tesisleri için hizmet aracý ve hasta
taþýma araçlarý kiralama hizmet alýmý
iþi.
Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý
Hastanesi Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe, 524 ada no, 27
parsel no, Bahçelievler
Mahalle/Mevkii, 3 baðýmsýz
bölümün satýþý iþi.
Muhammen bedel: 140.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
(Ç.HAK:3249)
Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk
Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumu
25 ARALIK
Devlet Su Ýþleri 5. (Ankara) Bölge
Müdürlüðü
Çorum Osmancýk Ýçmesuyu Ýsale
Hattý, Depolar ve Arýtma Tesisi Proje
Yapýmý hizmet alýmý iþi.
Yer: Mustafa Kemal Mahallesi
2151/1 A Blok No: 24 06520
Çankaya / Ankara
Saat: 15.00
***
(Ç.HAK:3172)
2015 yýlý Aþevi gýda ve temizlik
malzemeleri satýn alýmý iþi.
Yer: Çepni Mah. Hýdýrlýk Cad. No:
63/1 Çorum
Saat: 09.30
***
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
167 adet demir satýþ iþi.
Muhammen bedel: 160.000
Yer: Kaynar Yediemin Deposu /
Çorum
Saat: 16.00-16.10
***
24 ARALIK
KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi
Müdürlüðü
KOSGEB Çorum ve Samsun Hizmet
Merkezi Müdürlüklerine Özel
Güvenlik hizmet alýmý iþi.
Yer: Organize Sanayi Bölgesi Sosyal
Tesisler No: 8 Çorum
Saat: 10.00
***
(Ç.HAK:3332)
Çorum Sosyal Hizmet Merkezi
Müdürlüðü
2015 mali yýlýna ait 4+1 kiþilik 2 adet
þoförlü araç kiralama hizmet alýmý
iþi.
Yer: Sosyal Hizmet Merkezi
Müdürlüðü/ Üçtutlar Mah. Üçtutlar
Cad. No: 57 Çorum
Saat: 10.00
***
Çorum Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakfý
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
***
(Ç.HAK:3276)
Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü 2015 Mali Yýlý 12 aylýk
þoförlü araç kiralama (yakýt hariç)
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme
Yurdu Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
2015 yýlý Aþevi ekmek satýn alýmý iþi.
Yer: Çepni Mah. Hýdýrlýk Cad. No:
63/1 Çorum
Saat: 11.00
***
Katyonik Polielektrolit alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi Hizmet
Binasý 5. Kat Ýhale Odasý
Saat: 11.00
***
(Ç.HAK:3350)
Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme
Yurdu Müdürlüðü
Çorum Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakfý
16 ARALIK
Çorum Belediye Baþkanlýðý
(Ç.HAK:3349)
Çorum il, merkez ilçe, 3095 ada no,
Ulukavak Mahallesi Mahalle/Mevkii,
14 baðýmsýz bölümün satýþý iþi.
Muhammen bedel: 130.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
63/1 Çorum
Saat: 14.00
***
(Ç.HAK:3347)
1 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
19
Mür. Tel: 0 532 237 50 33
Belediyespor, hedef için seri peþinde
Çorum Belediyespor yarýn saat 13.30’da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda Batman
Petrolspor’u konuk edecek. Ligde son iki maçýndan galibiyetle ayrýlarak çýkýya
geçen Belediyespor yarýn sahasýndaki maçýda kazanarak bu sezon ilk kez üç maç
üst üste kazanmak yükseliþini sürdürmek amacýnda.
O G B M A Y P
6 . Çorum Bele. 13 5 6 2 16 13 21
14 . Batman Petrol 12 3 5 4 14 16 14
Ç
HALÝL ÖZTÜRK
orum Belediyespor
ligin 14. hafta maçýnda yarýn sahasýnda
Batman Petrolspor ile
karþýlaþacak. Ligde son
iki maçýndan galibiyetle
ayrýlarak üst sýralarda
kendine yer bulan Çorum Belediyespor bu çýkýþýný Batman Petrolspor
maçýnýda
kazanarak
yükseliþini devam ettirmek amacýnda.
Ligde istikrarlý so-
nuçlar alamayan ve zirveden uzaklaþan Çorum
Belediyespor iki hafta
önce sahasýnda Tutap
Þekerspor’u 2-0 yenen
ardýndan da Bozöyükspor maçýndan hükmen
aldýðý üç puanla sýralamada çýkýþa geçmek ve
altýncý sýraya kadar yükselmiþti.
Grupta zirvedeki
takýmlarýnda puan kaybetmesiyle aradaki puan
farkýný kapatan Çorum
Belediyespor ilk yarýnýn
Çorum Belediyespor muhtemel onbiri
Eray
Fatih
Nedim Ýmam
Sefa
Oðuzhan Akýn Burak
A. Buðra Çaðlar Ali
3. Lig 1. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri
Bugün
Sebat Projespor - Tuzlaspor: Caner Ak (Adana).
Yarýn:
Çorum Belediye-Batman P. : Doðun Altun (Balýkesir)
Kýzýlcabölük-Tutap Þeker: Bilal Emektar (Zonguldak)
Manavgat - Ýstanbulspor: Atilla Karaoðlan (Sakarya)
Kýrýkhanspor-Adliyespor: Erkoç Doðan (Ýstanbul)
Gaziosmanpaþa-Darýca: Ulaþ Ayduran (Manisa).
Tire -Niðde Bele: Tugay Kaan Numanoðlu (Yalova)
Zonguldak -Çatalcaspor: Ömer Murat Ülger (Kayseri)
kalan dört haftasýnda üç
maçý evinde oynayacak
olmanýn avantajýný iyi
kullanmak istiyor. Sakat
ve cezalý futbolcusu bulunmayan Çorum Belediyespor yarýn oynayacaðý Batman Petrolspor
maçýný kazanarak bu sezon ilk kez üç maç üst
üste kazanmak amacýnda.
Çorum Belediyespor bu maçýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý taktik
çalýþma ile sürdürdü. eknik Direktör Ýncedal
Batman taktiði üzerinde
durdu. Kýrmýzý siyahlýlar
bugün yapacaklarý ter
idmaný ile Satman hazýrlýðýný tamamlayacak ve
açýklanacak maç kadrosu lojmanda kampa girerek maç saatini bekleyecek.
Konuk Batman Petrolspor da sezona büyük
hedeflerle baþladý. Ancak bir türlü istikrarý yakalayamayan Batman
Petrolspor ilk devre içinde iki teknik adam deðiþikliði yaptý. Ýkinci yarý
için þimdiden yeni bir
kadro kurma hesaplarý
yapan ve bunu açýklayan
Batman Petrolspor’da
savunmada Zafer ve orta
sahada Gökhan cezalý
olduklarý için yarýnki
maçta forma giyemeyecekler.
Belediyespor Hüseyin
Akbaþ turnuvasýnda
Ç
orum Belediyespor güreþ takýmý bugün Tokat’ta baþlayacak Uluslararasý
Hüseyin Akbaþ güreþ turnuvasýnda mücadele edecek. Bu yýl 5. si düzenlenecek
Uluslararasý Hüseyin Akbaþ Güreþ Turnuvasýnda mücadele edecek Çorum Belediyespor güreþ takýmý dün akþam saatlerinde Tokat’a gitti.
Belediyespor güreþ kafilesinde Ýl
Temsilcisi Hüseyin Teke ve antrenör Ruþen Çetin ile birlikte güreþçiler 57 Kg Emrah Sarýtaþ, 61 Kg Ömer Akbýyýk, 65 Kg
Sefa Öztürk, 70 Kg Hamza Çaylan, 74 Kg
Ýlyas Güneþ, 86 Kg Ramazan Tanrýkol, 97
Kg Burak Ünal, 125 Kg Bekir Eryücel.
Bugün yapýlacak olan güreþlerle baþlayacak olan turnuva yarý yapýlacak final
müsabakalarý ile sona erecek.
Yarýn saat 13.30’da
baþlayacak maçý Balýkesir’den Doðan Altun yönetecek. yardýmcýlýklarýný ise Burdur’dan Hüseyin Kocadaðlý ve Ömer
Aslantekin yapacak .
Dördüncü hakem ise Erhan Altaþ, Maçýn gözlemcisi Mehmet Batur
Fakir temsilcisi ise ümit
Bitirik.
CUMARTESÝ 29 KASIM 2014
‘Taraftarýmýzla kazanacaðýz’
Ligde üst sýralardaki yerlerini saðlama almak için iç
sahada puan kaybý yaþamak istemediklerini belirten
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal kazanmaktan baþka
bir düþüncelerinin olmadýðýný söyledi. Ýncedal, bu
maçta sahada 18 aslanýn mücadele edeceðini
tribündeki taraftarlarýnda vereceði destekle sahadan
üç puanla ayrýlacaklarýný inandýðýný belirterek tüm
Çorumlularý maça davet etti.
Ç
HARUN AKKAYA
orum Belediyespor Teknik Direktörü
Yavuz Ýncedal, Batman maçýný saha ve
seyirci avantajýný kullanarak çýkýþlarýný devam ettirmek istediklerini söyledi.
Ligde iki maçta aldýklarý galibiyetlerle
kendilerine üst sýralarda yer bulduklarýný
Batman maçýný kazanarak üst sýralardaki
yerlerini saðlama almak istediklerini belirten
Ýncedalm ‘Takým olarak geçen hafta sonunu
bay geçtiðimiz için oldukça yoðun bir çalýþma ile geçirdik,
Sakat ve cezalý futbolcumuz bulunmuyor, Batman maçýna tam kadro çýkacaðýz.
Bu maçta en büyük güvencemiz yine taraftarýmýz olacaktýr. Son alýnan galibiyetlerle onlarýn yüzünü biraz olsun güldürdük. Batman
maçýnda da onlarýn yanýmýzda olacaðýna inanýyoruz. Onlarýn maç sonuna kadar sahada
mücadele edecek 18 aslana vereceði destek-
‘Yöneticiler size iyi bakacak sizde
onlara þampiyonluk yaþatacaksýnýz’
le maç sonunda galibiyet sevincini yine hep
beraber yaþamak istiyoruz.
Futbolcularým sahada taraftarlarým tribünde üzerlerine düþeni yaptýðý takdirde sahadan galibiyetle ayrýlacaðýmýza inanýyorum. Ýlk yarýnýn son dört haftasýndaki fikstür
avantajýný iyi kullanarak ikinci yarýya zirveye yakýn noktada baþlamak istiyoruz. Bunun
içinde iç saha maçlarýnda puan kaybý yaþamak istemiyoruz’ dedi.
Çorum Belediyespor lojmanýný ziyaret ederek yönetim, teknik heyet ve futbolcularla
sohbet eden yemek yiyen Vali Ahmet Kara futbolculara nasihatlarda bulundu. Sezonun
uzun bir maraton olduðunu belirten Vali Kara, baþarýnýn önemli olduðunu ancak asýl
önemli olanýn istikrarlý baþarý olduðunu belirterek sezon sonunda mutlu sona ulaþmanýn
en önemlisi olduðunu söyledi.
V
HALÝL ÖZTÜRK
ali Ahmet Kara’dan
Çorum Belediyespor’a ziyaret. Vali Kara
önceki akþam beraberin-
de Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ile birlikte Çorum Belediyes-
por tesislerini ziyaret etti,
futbolcularla birlikte yemek yedi ve ardýndan da
onlarla sohbet ederek
tavsiyelerde bulundu.
Ziyaret sýrasýnda Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ve futbolcular tam kadro katýldýlar
Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve
Yönetim Kurulu üyelerinin bir bölümününde hazýr bulunduðu ziyarette
Vali Ahmet Kara ve beraberindekiler lojmaný
gezdiler ve bilgi aldýktan
sonra salonda teknik heyet ve futbolcularla bir
toplantý yaptýlar. Bu toplantý sýrasýnda ilk olarak
konuþan Belediyespor
Baþkaný Zeki Gül, ziyaretten duyduðu memmuniyeti dile getirerek Vali
Ahmet Kara’nýn Belediyespor’a maddi ve manevi desteklerini beklediklerini pazar günü sahalarýnda oynayacaklarý
Batman Petrolspor maçý-
Vali Ahmet Kara’nýn ziyaretinde yönetim teknik heyet ve futbolcularla sohbet ettiler ve mesajlar verdiler
Vali Ahmet Kara ve beraberindekiler ziyarette futbolcularla tanýþtýlar ve onlarla sohbet ettiler
na beklediklerini söyledi.
Daha sonra konuþan Vali Ahmet Kara ise
gençliðinde futbol oynamak istediðini ancak ailesinin karþý çýkmasý nedeniyle oynayamadýðýný
spor olarak sadece yüzme yaptýðýný söyledi.
Spor yerine okuduklarýný
belirten Vali Ahmet Kara
futbolculara nasihatlarda
bulundu. Futbolcunun
sahada rakibine deðil topa kafa atmasýný, rakiple
kavga ve küfür etmek
yerine fair play içerisinde mücadele etmesini isteyen Kara ‘Spor özveri
isteyen bir meslektir. Sürekli çalýþmak ve formda
kalmak için haftanýn her
günü çalýþmak zorunda-
sýz. Ýlerde sizlerden üst
liglere giden olduðu zaman bizde o zaman sizleri tanýdýðýmýzý söyleyerek gururlanacaðýz.
Þunu hiç bir zaman
unutmayýn sizlere izlemeye gelen çocuklarýn
sizler idollerisiniz. Onun
içinde gerek saha içinde
gerekse saha dýþýndaki
hareketlerinize çok dikkat etmelisiniz. O size
idol olarak gören çocuklara kesinlikle kötü örnek
olmamalýsýnýz. Sizlere
kapýmýz her zaman açýktýr. Her hangi bir sorununuz olduðu zaman çekinmeden gelebilirsiniz.
Sizlerle zaman zaman bir araya gelerek
sohbet etmek görüþmeler
yapacaðýz. Þunu hiç bir
zaman unutmayýn, her
zaman maddi manevi yanýnýzdayýz. Kulüp yöneticileri sizlere iyi bakacak, sizlerde onlara þampiyonluk hediye edeceksiniz. Ýnsanýn doðduðu
deðil doyduðu yer memleketidir. Ben Erzincan
doðumluyum ancak þu
anda Çorum’dan ekmek
yiyorum ve Çorumluyum.
Tekrar belirtmek istiyorumki sizlerden sahada centilmenlik bekliyorum. Kesinlikle saha
içinde rakiple hakemle
uðraþmayacayýn kavga
etmeyin, Maçlara gelmeye çalýþacaðým ancak
bunda hava þartlarýnýnda
etken olacaðýný söyleyim. Pazar günü oynayacaðýnýz Batman maçýnda
sizlere baþarýlar diliyorum. Futbol uzun soluklu
bir iþtir önemli olan sonuçta hedefe ulaþmaktýr.
Biz sizden baþarý ancak
istikrarlý baþarýlý bekliyoruz’ dedi.
Konuþmalarýn ardýndan Vali Kara ve beraberindekiler futbolcularla birlikti hazýrlanan
menüyü yediler. Yemeðin ardýndan ise lojmanda yaklaþýk bir saat daha
kalan Vali Ahmet Kara
ve beraberindekiler sohbet ederek Çorum sporu
ve diðer konularda görüþ
alýþ veriþinde bulundular.
Download

(29 kas\375m.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi