Tuðlu kýlpayý
Sungurlu'da kaldý
Yunus Emre
sanatseverlerle buluþacak
Sivas Devlet Tiyatrosu'nun Yunus Emre
isimli oyunu Çorum'da tiyatroseverlerle buluþacak. Recep Bilginer'in yazýðý ve Nurullah
Tuncer'in yönettiði tek perdelik oyun, 5
Aralýk Cuma günü saat 20.00'da 6 Aralýk
Cumartesi günü ise 14.00 ila 20.00 sa- SAYFA
DE
atlerinde Çorum Devlet Tiyatrosunda 5’
sanatseverlerle buluþacak.
Sungurlu'ya baðlý Tuðlu köyünde, Uðurludað ilçesine baðlanmak
için yapýlan referandumda halk oyunu Sungurlu'dan yana
FA
kullandý.Köy ilkokulunda yapýlan referandumda 252 seçmenden 175 S2A’YDE
kiþi oy kullandý. Sandýktan 88 hayýr, 86 evet ve 1 geçersiz oy çýktý.
Bu sonuçlara göre Tuðlu Sungurlu'da kaldý.
02 ARALIK 2014 SALI
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
40 KURUÞ
Konaklý'da F-16 düþtü
Genelkurmay Baþkanlýðý,
Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs
Komutanlýðýndan kalkýþ yapan
F-16 uçaðýnýn henüz bilinmeyen bir
nedenle Merzifon'un 36 kilometre
güneybatýsýndaki Konaklý mevkisinde
düþtüðünü ve uçaktan paraþütle
atlayan pilotun sað
kurtulduðunu bildirdi.
Genelkurmay'dan konu hakkýnda
yapýlan açýklama þöyle:
"5'inci Ana Jet Üs Komutanlýðý /
Merzifon'dan, 01 Aralýk 2014 günü
saat 10.49'da, planlý eðitim uçuþu için
kalkýþ yapan 152'nci Filoya ait bir
adet F-16C uçaðý saat 12.05'te
Merzifon'un 36 km güneybatýsýndaki
Mecitözü / Konaklý mevkiinde henüz
bilinmeyen bir nedenle
düþmüþ; olayda uçaðýn pilotu
FA
uçaktan paraþütle atlamýþ ve S9A’YDA
sað olarak kurtulmuþtur.
"Þeker'de üretim
artarak devam edecektir"
Geçtiðimiz günlerde Þeker-Ýþ Sendikasý
Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman AK
Parti Genel Merkezinde Çorum Milletvekili ve
AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý,
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr.
Cahit Baðcý'ya bir ziyaret gerçekleþtirmiþti.
Ziyarette Çorum Þeker Fabrikasýnýn durumu
ve þeker sektöründeki sorunlarý içeren bir
dosya sunmuþ ve Baðcý ile görüþ alýþveriþinde bulunarak Baðcý'yý üretimin SAYFA
devam ettiði bugünlerde fabrikaya davet 5’DE
etmiþti.
"Bakan Bozdað'ýn
karþýlanacaðý bana
haber verilmedi"
SMYO kampus
inþaatý hýzlý ilerliyor
Çorum tarýmýnýn
sorunlarý belirlendi
þimdi sýrada
çözümde
Gýda,
Tarým ve
Hayvancýlýk
Bakanlýðý üst düzey
yetkililerinin katýlýmý ile
Anitta Otelde yapýlan
"Çorum Ýli Tarým
Sektörü Ortak SAYFA
Akýl Toplantýsý" 7’DE
sona erdi.
Hitit Üniversitesi'nde sadece il merkezinde
deðil, ilçelerdeki Meslek Yüksekokullarýnda
da baþlatýlan çalýþmalar sonucunda önemli
geliþmeler kaydedilmeye ve sonuçlar alýnmaya
baþlandý.
A
SAYF
3’DE
Müsteþar Akca'dan
Baðcý'ya tebrik
SAYFA 2’DE
Kapatýlan beldelerin 5 aracý
daha devredilecek
Evinin altýnda ürettiði
kemerleri dünyaya satýyor
Ýl Genel Meclisi'nin aralýk
ayý toplantýlarý baþladý. Dün
yapýlan aralýk ayýnýn ilk Ýl Genel
Meclisi toplantýsýnda kapatýlan
22 belde belediyesinden...
Çorumlu Kemer Ustasý
Orhan Giray, Binevler'deki
evinin zemin katýna kurduðu
atölyede ürettiði kemerleri,
dünyanýn dört bir yanýna
pazarlamayý baþardý.
SAYFA 5’DE
SAYFA 3’DE
Tarým Fuarýný
80 bin kiþi gezdi
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl
Koordinatörlüðü Çorum 3. Tarým Fuarýna oldukça
geniþ bir stand alanýyla katýldý. Tarým sektörünün
Çorum'da ki en kapsamlý buluþma etkinliði olan Tarým
Fuarýna 4 gün süre ile Çorum ve çevre Ýllerden gelen
katýlýmcýlar yoðun ilgi gösterdi. Fuar organizasyonunu
gerçekleþtiren firmadan alýnan bilgiye göre yaklaþýk 80 bin
kiþinin ziyaret ettiði fuarda TKDK Ýl
Koordinatörlüðü gerek stand dizayný ve gerek
AYFA
standda görevli uzman personel tarafýndan S9’DA
misafirlere gösterilen yakýn ilgi neticesinde
yoðun ilgi gördü.
Sungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir
Þahiner, cumartesi günü
Adalet Bakaný Bekir
Bozdað'ýn Sungurlu'da
karþýlanacaðýna dair
bilgi verilmediði için
karþýlamaya
katýlamadýðýný
belirterek, "Adalet
Bakanýmýzý
karþýlamaktan
A
SAYF
4’DE
bizlerde mutlu
olurduk" dedi.
Mahir ODABAÞI
12 KASIM DEPREMÝ
ANILARI - 7
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
SAYFA 4’de
TEK
YILDIZ
2
HABER
02 ARALIK 2014 SALI
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile
Ehliyetli vasýfsýz
eleman aranýyor
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
2
ÝÞKUR'dan METEM öðrencilerine
"Ýþ Arama Becerileri" eðitimi
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz
bünyesinde yetiþtirilmek üzere
15-17 yaþ erkek eleman
aranmaktadýr.Müracaatlarýn
þahsen olarak Yeniyol mahallesi
sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý
gerekmektedir. Tel: 0364 213 80 41
ELEMAN
ARANIYOR
ÖM-SAN TREYLERDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI
KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN
YAPILMASI RÝCA OLUNUR.
ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM
TEL: 234 84 22
ELEMAN ARANIYOR
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
02.12.2014
Karadeniz Teknik Üniversitesinin
açýlýþý (1962) - Namýk Kemâl'in
vefâtý (1888)
Kötü ahlâk, Allahü teâlâya karþý isyan
ve muhalefet etmektir.
Hazret-i Ali Radýyallahü anh
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel:
0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
Leventler Kuyumculuk
Eleman arýyor
05:06
06:38
11:36
14:00
16:23
17:47
Günün Þiiri
Divan-ý Hikmet
larda öðrencilere bilgi verildi.
Etkinliklerin devamýnda bütün 12.sýnýf öðrencilerinin, bireysel danýþmanlýk hizmeti kapsamýnda ÝÞKUR kayýtlarý alýnarak ÝÞKUR' un iþ bulma
ve giriþimcilik konusunda verdiði destekler
konusunda bilgilendirme yapýldý.
Çamlýca METEM Giyim Üretim Teknolojileri
Alan Þefi Alev Saydam ÝÞKUR' un yaptýðý danýþmanlýk hizmetlerinin öðrencilere iþ bulma, iþ
kurma ve geleceðe yönelik planlamalarýna büyük
katký saðladýðýný belirtti.
Haber Servisi
Çamlýca METEM'de mesleki eðitimin
temel hedefleri arasýnda bulunan istihdama
yönelik nitelikli iþ gücü yetiþtirme amaçlý ÝÞKUR
ile birlikte bir dizi etkinlik gerçekleþtirildi.
Bu etkinlikler kapsamýnda ÝÞKUR meslek
danýþmanlarý tarafýndan öðrencilere "Ýþ Arama
Becerileri" adý altýnda grup danýþmalýðý yapýldý.
Bu danýþmanlýk hizmetinde, "Ýþ nedir?"
"Meslek nedir?" "Ýþ ve meslekten beklentiler, iþverenlerin beklentileri, iþ arama kanallarý, etkili bir
özgeçmiþte bulunmasý gerekenler ve iþ
görüþmelerinde yapýlmasý gerekenler" gibi konu-
Müsteþar Akca'dan
Baðcý'ya tebrik
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý
hemþerimiz Prof. Dr. Lütfü Akca Çorum
Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'ya AK Parti
Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý olmasý sebebiyle hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak,
baþarýlarýnýn devamýný diledi.
Müsteþar
Akca'yý
AK
Parti
Genel
Merkezindeki makamýnda aðýrlayan Baðcý
ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek
teþekkür etti.
Ziyarette ayrýca Baðcý ve Akça Çorum ile ilgili
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý çalýþmalarý ve planlanan yatýrýmlar hakkýnda karþýlýklý görüþ alýþver-
Otuz yedi yaþa girdim, uyanmadým
Ýnsaf kýlýp Allah’a doðru yola koyulmadým
Seher vakti aðlayarak inlemedim
Tevbe ettim, Rabbim kabul eyledi dostlar
Otuz sekiz yaþa girdim, ömrüm geçti
Aðlamayým mý, öleceðim vaktim yakýnlaþtý
Ecel gelip kadehini bana tuttu
Bilmeden kaldým, ömrüm sonu oldu dostlar
Otuz dokuz yaþa girdim, kýldým hasret
Vah ne yazýk, geçti ömrüm, hani ibadet
Ýbadet edenler Hakk karþýsýnda hoþ mutlulukta
Kýzýl yüzüm ibadet eylemeyip soldu dostlar
Saç sakalým hep aðardý, gönlüm kara
Mahþer günü rahmet etmesen, halim periþan
Sana açýktýr, amelsizim, çoktur günah
Bütün melekler günahlarýmý bildi dostlar
Ahmet Yesevi
iþinde bulundu.
Haber Servisi
Tuðlu kýlpayý
Sungurlu'da kaldý
Sungurlu'ya baðlý Tuðlu
köyünde, Uðurludað ilçesine baðlanmak için yapýlan
referandumda
halk
oyunu
Sungurlu'dan yana kullandý.
Köy ilkokulunda yapýlan
referandumda 252 seçmenden
175 kiþi oy kullandý. Sandýktan
88 hayýr, 86 evet ve 1 geçersiz oy
çýktý. Bu sonuçlara göre Tuðlu
Sungurlu'da kaldý.
Tuðlu'nun belediyelikten köy
statüsüne dönüþmesi üzerine her
yönden zor duruma düþtüklerini ileri süren
145 kiþi imza toplayarak Uðurludað ilçesine
baðlanmak için dilekçe vermiþ Valiliðin onayý
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,2158
2,7665
STERLiN 3,4886
JPY YENi 1,8737
2,2161
2,7678
3,4901
1,8741
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
ile bugün referandum yapýlmýþtý. Köyde 73
hanede yaklaþýk 500 kiþinin yaþýyor.Haber
Servisi
GÖKGÖZ ECZANESÝ TEL:234 66 13 CUMA PAZARI
KARÞISI - METROPOL YANI
GÜNEÞ ECZANESÝ TEL: 224 10 84 GAZÝ CAD. 77/D
YÝTÝK
Çorum Nüfus müdürlüðünden almýþ aldýðým
Nüfus cüzdanýmý ve Çorum Ticaret Meslek
Lisesinden aldýðým öðrenci kimliðimi kaybettim
hükümsüzdür.Erdal Oðlu 1998 doðumlu Barýþ Tüzün
YÝTÝK
Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ
olduðum B sýnýfý ehliyet belgemi
kaybettim. Hükümsüzdür. Ragýp Uður
oðlu 1989 Çorum doðumlu Ali Çaðrý Uçar
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Ýmtiyaz Sahibi
Yýl: 10 Sayý: 2946 02 ARALIK 2014 SALI
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
- PÝRÝ BABA ÇAMLIÐI KARÞISI
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
02 ARALIK 2014 SALI
HABER
3
"Þeker'de üretim artarak
devam edecektir"
Geçtiðimiz günlerde Þeker-Ýþ Sendikasý Çorum
Þube Baþkaný Sefer Kahraman AK Parti Genel
Merkezinde Çorum Milletvekili ve AK Parti
Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu Üyesi Dr. Cahit
Baðcý'ya bir ziyaret gerçekleþtirmiþti.
Ziyarette Çorum Þeker
Fabrikasýnýn durumu ve
þeker sektöründeki sorunlarý içeren bir dosya sunmuþ
ve Baðcý ile görüþ alýþveriþinde bulunarak Baðcý'yý
üretimin devam ettiði
bugünlerde fabrikaya davet
etmiþti.
Hafta sonu Merkez Ýlçe
Kongresi için Çorum'a gelen
Baðcý programýný ayarlayarak Þeker Fabrikasýna da
bir ziyarette bulundu. Þeker
Fabrikasý Müdürü Öner
Öztürk ve Þeker-Ýþ Þube
Baþkaný Sefer Kahraman
tarafýndan
karþýlanan
Baðcý'ya Çorum Þeker
Fabrikasý'nýn 2014 yýlý
faaliyetleri hakkýnda bilgi
verildi.
2014 yýlý için pancar
üreticilerine yaklaþýk 54 milyon TL bedel ödemesi yapýlacaðýný ifade eden Fabrika Müdürü Öztürk, 7. Bölge
Þefliðine baðlý 157 köyde 3 bin 300 çiftçi tarafýndan 75 bin
710 dekarlýk alanda pancar ekimi yapýldýðýný ve 368 bin
ton ürün beklendiðini söyledi.
Ayrýca Ankara, Kýrþehir, Yozgat ve Çarþamba Þeker
Fabrikalarýndan 263 bin ton pancar alýnacaðýný da belirtti.
26 Eylül'de baþlayan pancar iþleme kampanyasýnýn 10
Aralýk'ta sona ereceðini, kampanya süresince
günlük ortalama 7 bin 500 ton pancarýn
iþlenerek 1000 ton kristal þekerin üretildiðini,
toplamda 580 bin ton pancarýn iþlenerek 74
bin ton kristal þeker üretiminin gerçekleþtirileceðini ve bunun yanýnda yan ürün olarak
da 24 bin ton melasla 150 bin ton yaþ
küspenin üretileceðini söyledi.
Daha sonra Fabrika Müdürü ve Sendika
Baþkaný ile birlikte üretimin baþladýðý pancarýn yýkanmasý, doðranmasý, sýkýlmasý,
çökeltilmesi, kireçlenmesi, kaynatýlmasý ve
þeker haline getirilerek torbalanmasý süreçlerini tek tek gezen Baðcý çalýþan usta, teknik
personel ve iþçilerle görüþerek kolaylýklar ve
kazasýz bir üretim diledi. Buhardan kendi
elektriðini de kendisi üreten Þeker Fabrikasýnýn elektrik
üretim süreci hakkýnda da bilgi alan Baðcý, ziyaret ettiði
birimlerde kýsa açýklamalarda bulundu. Ziyaret sonrasý
iþçilere bir deðerlendirme açýklamasý yapan Baðcý, þunlarý
söyledi: "Þeker ülkemizin
stratejik sektörlerinden birisidir. Türkiye þeker pancarýndan þeker üreten ülkelerden birisidir. Niþasta Bazlý
Þeker, Yüksek Yoðunluklu
Tatlandýrýcýlar (Aspartam,
Sakarin, Neotam gibi) ve
Ýzoglikoz üretimi Pancar
Þekerini tehdit etmektedir.
Ülke olarak bunun tedbirlerini
alýyoruz.
Ancak
dünyada þekerin % 70'i
kamýþtan üretildiði için fiyatý pancar þekerine göre
daha düþüktür. Bu da
piyasalarýmýzý
tehdit
etmektedir. Diðer taraftan
özelleþtirme
süreci
nedeniyle þu an bir belirsizlik var gibi görünmektedir.
Ancak
konu
Sayýn
Baþbakanýmýz Prof. Dr.
Ahmet
Davutoðlu'nun
gündemindedir. Hem þeker
üretimini güvence altýna
alacak, hem de çalýþanlarý maðdur etmeyecek bir çözüm
modeli üreteceðiz. Müsterih olun. Çorum Þeker'de üretim
artarak devam edecektir" dedi.
Þeker-Ýþ Çorum Þube Baþkaný Kahraman ve Þeker
Fabrikasý Müdürü Öztürk, yoðun programýnýn arasýnda
Þeker Fabrikasýný unutmayarak ziyaret eden, iþçilerle
görüþen Baðcý'ya desteði ve ziyaretinden dolayý teþekkür
ettiler. Haber Servisi
Evinin altýnda ürettiði
kemerleri dünyaya satýyor
Çorumlu Kemer Ustasý Orhan
Giray, Binevler'deki evinin zemin
katýna kurduðu atölyede ürettiði kemerleri, dünyanýn dört bir yanýna pazarlamayý
baþardý. Uluslararasý birçok firmaya
lisanslý ürün üreten Orhan Giray, kemer
üretiminin yaný sýra bu üretimde kullanýlan makineleri de kendi imkanlarýyla
üretmiþ.
TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal,
Çorum'un giriþimcilik ruhunu en iyi þekilde yansýtan Orhan Giray'ý atölyesinde
ziyaret ederek çalýþmalarý hakkýnda bilgiler aldý.
Orhan Giray, ailesi ile birlikte
çalýþtýrdýðý kemer atölyesinde ürettiði
kemerleri, ülkemizde ve dünyada kalitesini ispat etmiþ birkaç markaya sattýðýný
söyledi.
El emeði ile iþledikleri deri kemerlerin
piyasada yoðun ilgi gördüðünü ifade eden
Giray, üretim safhasýndaki teknoloji kullanýmýný daha da artýrmayý planladýðýný
söyledi.Kemerlere uyguladýklarý el iþçiliði-
ni makineler aracýlýðýyla yapmayý tasarladýðýný ifade eden Orhan Giray, bununla
ilgili kafasýnda birkaç proje olduðunu,
ancak finansal desteðe ihtiyaç duyduðunu
söyledi.
TSO Baþkaný Baþaranhýncal da, önemli
olanýn proje ve fikir üretmek olduðunu,
finansal
sorunlarýn
çözümü
için
KOSGEB'in çeþitli desteklerinin olduðunu
söyledi. Kendisinin de KOSGEB Ar-Ge
Deðerlendirme Karar Kurulu'nda görev
aldýðýný belirten Baþaranhýncal, "Kemer
üretiminde kullanýlacak yeni bir makine
geliþtirirseniz, ya da ülkemizin bu konuda
dýþa baðýmlýlýðýný giderecek bir makine
projesi gerçekleþtirecek olursanýz KOSGEB bunlara finansal destek saðlamaktadýr" dedi.
Baþaranhýncal,
fikrin
projeye
dönüþmesi aþamasýnda Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasý'nýn da destek vereceðini
belirterek, Giray'a baþarýlý çalýþmalarýnýn
devam etmesi temennisinde bulundu.
Haber Servisi
SMYO kampus
inþaatý hýzlý ilerliyor
Hitit Üniversitesi'nde sadece il merkezinde deðil, ilçelerdeki
Meslek Yüksekokullarýnda da baþlatýlan çalýþmalar sonucunda
önemli geliþmeler kaydedilmeye ve sonuçlar alýnmaya baþlandý.
Ýlçelerde yer alan meslek yüksekokullarýndan en çok öðrenciye
sahip olan Sungurlu Meslek Yüksekokulu'nda (SMYO) kampüs inþaatý
kapsamýnda yapýlan çalýþmalar büyük bir hýzla devam ediyor. Haziran2014'de temeli atýlan SMYO kampüs inþaatýný ziyaret eden Rektör
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitenin sadece il merkezinde ki birimlerinde deðil, ilçelerdeki MYO'larda da hýzlý ve büyük bir geliþme
gösterdiðini, hemen tüm birimlerinde yaþanan geliþmelerin ve büyümenin ilçelerdeki
MYO'larda
da
yaþandýðýný
belirterek 6'sý normal, 2'si ikinci
öðretim
olmak
üzere toplam 8
programda 900'a
yakýn öðrencinin
eðitim gördüðü SMYO'da, 2011 yýlýnda baþlanan kampüs çalýþmalarýnýn bugün geldiði durumun çok sevindirici olduðunu ifade
etti.2011 yýlýnda Sungurlu Kaymakamlýðý, Sungurlu Belediye
Baþkanlýðaý ve tüm Sungurlu halký ile baþlatýlan çalýþmalar sonucunda
öncelikle 48,510 m2 büyüklüðündeki arazinin tahsis iþlemlerinin
gerçekleþtirilerek SMYO'ya kampüs alaný kazandýrýldýðýný belirten
Rektör Prof.Dr. Alkan, bunu müteakiben yapýlan çalýþmalarla kampüs
master planýnýn hazýrlandýðýný ve SMYO 1. Etap inþaatýna baþlandýðýný
söyledi. Rektör Prof. Dr. Alkan, yaklaþýk 5 ay önce inþaatýna baþlanýlan
1. Etabýn bu kadar kýsa sürede %20'ye yakýnýnýn tamamlanmýþ
olduðunu ve 2015 yýlý sonuna kadar da çalýþmalarýn tamamlanacaðýný
öngördüklerini söyledi. Rektör Prof. Dr. Alkan, ayrýca KYK tarafýndan
kampüs alaný içine 300 kiþilik öðrenci yurdu yapýlacaðýný ve bu projenin son aþamasýnda gelindiðini ve
yakýnda inþaatýna baþlanýlacaðýný sözlerine ekledi.
Yapýlan çalýþmalar sonrasýnda 2. Etap inþaatýna
baþlanýlacaðýný ve tüm bu süreçlerin Sungurlulu
hayýrsever iþadamlarýnýn verdikleri destek sözü kapsamýnda daha hýzlý bir þekilde tamamlanacaðýný ifade
eden Rektör Prof.Dr. Alkan, kaliteli yaþam alanlarýnýn
insanlarýn çalýþmalarýný da çok yakýndan etkilediðine
inandýðýný ifade etti. Üniversitenin Çorum'da örnek
bir yapýlanma içerisinde olduðunu
vurgulayan Rektör Prof.Dr. Alkan,
tüm çalýþmalar bittiðinde kampüslerin ve binalarýn uluslararasý standartlarda, çevre dostu, enerji
tasarrufu odaklý, özetle her konuda örnek gösterilebilecek bir
yapýlaþmaya sahip olacaðýný
söyledi. Bu çalýþmalarda katkýsý
olan herkese teþekkür eden Rektör Prof.Dr. Alkan,
SMYO'nun geliþimindeki katkýlarýndn dolayý MYO
Müdürü Yrd.Doç. Dr. Kubilay Karacif'e, SMYO öðretim elemanlarýna teþekkür etti. Sungurlu MYO 1.
Etap kampüs inþaatý tamamlandýðýnda mevcut
binanýn yaklaþýk 6 kat büyüklüðünde kapalý alana
ulaþýlacak ve bu kýsýmda idari ofisler, derslikler, laboratuvarlar, kapalý otopark ile bay ve bayan mescit
yer alacak. 2. Etap inþaat kapsamýnda yapýlacak idari
bina, 475 kiþilik konferans salonu, kapalý spor salonu
ve kreþ ile birlikte büyük bir kampüs Sungurlu
MYO'ya kazandýrýlmýþ olacak. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
02 ARALIK 2014 SALI
HABER
"Bakan Bozdað'ýn karþýlanacaðý bana haber verilmedi"
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, cumartesi
günü Adalet Bakaný Bekir Bozdað'ýn Sungurlu'da karþýlanacaðýna
dair bilgi verilmediði için karþýlamaya katýlamadýðýný belirterek,
"Adalet Bakanýmýzý karþýlamaktan bizlerde mutlu
olurduk" dedi.
Þahiner, yaptýðý açýklamada, þu ifadelere yer
verdi:
"Ýnternetten tamamen kasýtlý yayýn yapan
kendi resimlerini çekip web sayfasýnda 'MHP'li
Baþkan karþýlamaya gelmedi' diyerek baþlýk atýp
haber yapýlmasýný kýnýyorum. Sayýn Bakanýmýzýn
Sungurlu'da karþýlanmasý ile ilgili ne resmi nede
gayri resmi hiç bir bilgi verilmedi. Sungurlu
Belediye Baþkaný olarak Ýlçemize gelen veya
yoldan geçen tüm Bakanlarýmýzý Sungurlu'da
aðýrlamak isteriz Sungurlu'muzun menfaati her
þeyden önce gelir. Ýlçemizin menfaatleri konusunda birlikte olmak mecburiyetindeyiz. Bu tür konularda hissi davranarak haber verilmemesi bence
yanlýþ inþallah bundan sonra ayný hatalar tekrarlanmaz. Sungurlu halkýmýz misafirperverdir partili
partisiz ayrým yapmadan siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum, kuruluþlarý ile birlikte Adalet Bakanýmýzý karþýlamaktan bizlerde mutlu
olurduk." Haber Servisi
Çatalkara'da "Ýskilip ve Köylerinde
El Sanatlarý" fotoðraf sergisi
4
Mahir ODABAÞI
12 KASIM DEPREMÝ
ANILARI - 7
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Günlerden cuma. ''Sevincin yanýnda keder, hazinenin
yanýnda yýlan vardýr' hesabý hüzünle mutluluk bir arada. Cuma
namazýný deprem bölgesinde kýlacaðýz. Daha önce gelen ve
çevreyi tanýyan arkadaþlara soruyoruz. Yakýnda cami var mý?
Diye. Kriz merkezinin hemen yanýnda bir cami tarif ediyorlar.
Saat 12.00 'ye doðru hazýrlanýyoruz ve arkadaþlarla tutuyoruz
caminin yolunu. Benim gözlerim hep kenarlarda hüzünlü
hüzünlü bizlere bakan vatandaþlarda. Lisani halleriyle önceden
gerekli hassasiyet gösterilseydi, bugünlerin yaþanabileceði tahmin edilseydi ve gerekli tedbirler tavizsiz alýnsaydý þimdi sizlerin
buralarda olmasýna gerek yoktu der gibi…
Camiye ulaþýyoruz. Caminin minaresi hasarlý olduðu
için güvenlik gerekçesiyle yýkýlmýþ. Caminin avlusu taþ yýðýný.
Ezan okunuyor. Ýmam efendi giyim kuþamýyla göz dolduran
genç bir görevli. Minbere çýkýyor ve yanýk sesiyle etkili bir hutbe
okumaya baþlýyor. Hutbe de özetle; ''Fitre, zekât ve sadakadan
bahisle, bu bölgede þiddetle buna ihtiyaç olduðunu, görünen
tablonun yanýnda bir de ön plana çýkamayan, muhtaç olduðu
halde utancýndan isteyemeyen onlarca insanýn bulunduðunu
belirtiyor. Özellikle hali, vakti yerinde olan zenginlerimizin biraz
daha hassas olmasýný, gerekirse kendilerinin, çocuklarýnýn lüks
harcamalarýndan tasarruf yaparak, kýþýn etkisini göstermeye
baþladýðý þu günlerde aç açýk kalan depremzede yurttaþlarýmýza
sahip çýkmalarýnýn hem dini hem de duyarlý yurttaþlýk açýsýndan
son derece önem arz ettiðini izah ederek, zaman yangýnlara kâr
kimsesizlere y?r, muhtaçlara var olma zamanýdýr. Biz millet
olarak, zor günlerde iki ekmekten bir tanesini deðil, gerektiðinde ikisini de verebilen bir neslin torunlarýyýz. Bu özellik
dünya da her millete nasip olmaz. Bunun için ne kadar þükretsek azdýr…'' diye tamamlýyor.
Bende dersine çalýþmýþ, bölge þartlarýna uygun örnekleri uyum içinde toplamýþ baþka bir ifade ile 'elzemle lazýmý' ayýrt
etmiþ, hazýrlýklý olarak hutbe okuyan bu genç hoca efendiyi
gýyaben tebrik ediyorum.
"Ýskilip ve Köylerinde El Sanatlarý" fotoðraf sergisi Ankara
Fotoðraf Sanatçýlarý Derneði (AFSAD) tarafýndan Ýskilip
Çatalkara Kültür ve Sanat Evinde 29 Kasým Cumartesi günü
açýldý. Serginin açýlýþ törenine Belediye Baþkaný Recep Çatma, EÜAÞ
Genel Müdür Yardýmcýsý Nurettin Kulalý, AK Parti Ýskilip Ýlçe
Baþkaný Ali Koçkaya, Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü
Mustafa Selvi, Ýskilip ve
köylerinin el sanatý ustalarý,
sanatseverler,
fotoðrafçýlar ve çok sayýda
davetli katýldý.
Sergiyi izlemeye gelen
sanatseverler ise konu
hakkýndaki düþüncelerini;
el sanatlarýnýn teknolojiden olumsuz etkilendiðini, sanatkâr ustalarýn
arkalarýndan
çýrak
yetiþtiremediði için bu
mesleklerin kaybolmaya yüz tutmasýnýn üzücü olduðunu ifade
ederek bu konuda Kaymakamlýk ve Belediye tarafýndan gösterilen
yerel gayretleri önemsediklerini ifade ettiler. Sergide fotoðraflarý
yer alan fotoðraf sanatçýlarý Ýskilip'i tanýmaktan memnun olduklarýný ifade ederek kendilerine fotoðraf çekme olanaðý saðlayan el
sanatlarý ustalarýna teþekkür ettiler. Sanatçýlar ayrýca Ýskilip Dolmasý
ve Ýskilip Tepsisi yemeklerinin tatlarýnýn damaklarýnda kaldýðýný
söyleyerek bütün herkesin mutlaka Ýskilip'i görmesi gerektiðinin de
altýný çizdiler.
Sergide kendi fotoðraflarýný gören ustalar bunun gururunu
yaþarken bugüne kadar çekilen fotoðraflarýndan oluþan serginin ilk
kez kendilerine sunulduðunu ve bundan mutluluk duyduklarýný
ifade ettiler. Sergi ustalar ve sanatseverler tarafýndan büyük beðeni
kazanýrken ustalara, sergideki fotoðraflarý ve özel hazýrlanan resim
katalogu hediye edildi.
AFSAD Ýskilip'in el sanatlarý ustalarýndan ve resimlerden oluþan
birde katalog çýkardý. Hazýrlanan bu resim katalogunun satýþýndan
elde edilen gelirle bin 800 adet kitap ile ana sýnýfý öðrencileri için
eðitici oyuncaklar alýndý. Kitaplar ve oyuncaklar Asarcýk, Aþaðý
Örenseki, Beyoðlan, Çatkara, Çomu, Çukurköy, Karaburun,
Kurusaray, Kuzuluk, Kuzköy, Sorgun, Þeyhköy, Yavu, Yerli Köy ve
Yukarý Örenseki'ye daðýtýldý.
Ayrýca 15 okula ise Amadeus Türkiye firmasý tarafýndan bilgisayar hediye edildi.
Ankara Fotoðraf Sanatçýlarý Derneði
(AFSAD) Belgesel Fotoðraf Atölyesi tarafýndan
hazýrlanan sergide atölye eðitmeni Doðanay
Sevindik, asistanlar; Aysel Altun, Þengül
Bekmez, Erdal Karaarslan ve Ahmet Nurettin
Kutlay, atölye üyeleri; Tuðçe Alpay, Ali Rýza
Aslan, Uður Atay, Serdar Bozkurt, Gökçe Çakýr,
Aysu Niksarlý, Murat Subaþýoðlu, Ýsmail Þekerci,
Deniz Yýldýrým ile misafir fotoðrafçýlar; Ýskilip
eski Kaymakamý Mehmet Yýlmaz, Sabri Çiçekci,
Kutay Çiçekci, Ömer Erdoðan, Kadir Tahtacý ve
Arap Çataroðlu'na ait 40 el sanatý fotoðrafý yer
aldý.
Sergi, 31 Aralýk 2014 tarihine kadar Ýskilip
Çatalkara Kültür ve Sanat Evinde açýk kalacak. Belediye Baþkaný
Recep Çatma Ankara Fotoðraf sanatçýlarý derneði Afsad Atölye eðitmeni Doðanay Sevindik'e ve þahsýnda fotoðraf sanatçýlarý ile Ýskilipli el sanatlarý ustalarýna teþekkür etti. Haber Servisi
' Sevimli Yarýþmacýlar'' sahnelenecek
EDES Engelliler Destek Programý çerçevesinde Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlýðý Hitit Üniversitesi ve Çorum Valiliði
katkýlarýyla "Hititli Gençler Empati ile Engelleri Kaldýrýyor" projesinin
kapanýþ programý ve Þahin Örgel'in yazýp yönettiði Sevimli
Yarýþmacýlar adlý müzikli çocuk oyunu ile son bulacak.
Kapanýþ programý baþlama saati 14.00 olarak belirlenen etkinlikte
yer alan çocuk oyunu Sevimli Yarýþmacýlar bu proje için yazar ve tiyatro oyuncusu Þahin Örgel tarafýndan kaleme alýndý. Yine Þahin
Örgel'in yönettiði oyunda; Merve Tuðçe Civan, Ýlhan Tunç, Dise
Atalan, Melis Yaþar, Atakan Yýldýrým. Zeliþ Aydoðdu rol alýyorlar.
Haber Servisi
Namaz sonrasý dýþarý çýkýyoruz. Cami avlusunda bir
kaç kiþi yardým istiyor. Dilenmeyi alýþkanlýk haline getirenler
elbette hariç ama gerçekten ihtiyaç sahibi olan insanlarý
görmekten gelmemek lazým. Zaten bu tür insanlar az çok belli
oluyor. Mesela Kýrým'da ihtiyaçtan ötürü dilenmek zorunda
kalan insanlar 'LÜTFEN, BÝR EKMEK PARASI' der. Siz de
çýkarýp bir ekmek parasý verdiðiniz zaman evlerinin yolunu
tutarlarmýþ. Çevrenizde her gün, köþe deðiþse de kiþilerin
deðiþmediðini ve 'Allah rýzasý için bir ekmek parasý' diyen ve
muhtemel ki bunu adet haline getiren insanlarý gördüðünüzde
sizlerde benim gibi, Kýrým'daki dilenciler için böyle dilenciler baþ
üstene diyenlerden siniz demi? Tabi haksýzda deðilsiniz. 'Akýl
tecrübeye muhtaçtýr' demiþler. Bu noktada çoðumuz tecrübe
sahibi olmuþuzdur. Ekmek parasý diyene ekmek teklif
etmiþinizdir ama kabul görmemiþtir. Þöyle ki;
Bir gün çarþýda yürürken, birisi yaklaþtý 'Affedersiniz,
falanca þehirden gelmiþtim param bitti. Sabahtan beri açým bir
yemek parasý yardým yapabilir misiniz' dedi. Bende hay hay
dedim. Yalnýz para veremem ama bak karþýda dönerci var.
Oradan ekmek arasý döner yaptýrayým afiyetçe ye deyince, iki
arkadaþ daha var dedi. Bende, tamam onlara da yaptýrayým
dedim. Sonuç mu? Nakit para vermediðim için çekip gitti.
Boþuna dememiþler;
' Zaman o kadar deðiþti ki, gülenle aðlayan belli olmuyor'
*
SEVDÝÐÝM SÖZ:''Geliriniz ne kadar az olursa olsun
ama bir köþede mutlaka birikiminiz bulunsun''
Sultan Ana'dan
Köse'ye ziyaret
Çorum Sultan
Ana Kültür ve
Yardýmlaþma
Derneði Baþkaný Sultan
Ana
CHP
Çorum
Milletvekili
Tufan
Köse'yi ziyaret etti.
Tufan Köse ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek
Sultan Ana'ya teþekkür
etti. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
02 ARALIK 2014 SALI
HABER
5
"Siyasal kazanýmlar sosyal ve
kültürel deðiþime dönüþmedi"
Özgür-Der Çorum Þubesi 2014-2015 seminer programlarý
kapsamýnda "Güncel Hayatta Kur'an-ý Kerim'in Yüklediði
Sorumluluklar" üst baþlýðýnda "Müslüman Olma Sorumluluðumuz"
konusu deðerlendirildi.
"Kur'an'a göre ibadeti Allah'a has kýlmak
nedir? Akaid-iman-salih amel tutarlýlýðýmýz,
teblið ve þahitlik sorumluluðumuz ve siyasal
ve sosyal geliþmelere karþý duyarlýlýðýmýzý
nasýl arttýrabiliriz?" gibi alt konularýn
iþlendiði programa konuþmacý olarak
eðitimci Kerim Erkoç ile eðitimci Ömer
Ýslam katýldýlar.
AK Parti iktidarý ile Ýslami düþünceye
sahip ve aidiyet hisseden çevrelerin siyasi
iktidar olarak kazanýmlarýna deðinerek sözlerine baþlayan Ömer Ýslam, resmi ideoloji
dayatmasýnýn tezahürü olan milli güvenlik dersleri, resmi törenlerin ve
andýn kaldýrýlmasý gibi düzenlemelerin yaný sýra, baþörtüsü yasaðýnýn
büyük oranda kaldýrýldýðýný söyledi.
Ancak, siyasal kazaným ve deðiþimlerin, toplumda sosyal ve
kültürel olarak bir deðiþime dönüþmediðini vurgulayan Ýslam, alt
yapýsýz ve toplumda alttan yukarý doðru bir dönüþümün olmamasýnýn
kaygýlandýrdýðýný ifade etti.
Toplumda dünyevileþme, tüketim kültürü, ahlak ve aile baðlarý
noktasýnda yaþanan sýkýntýlara da deðinen Ýslam, herkesin
dönüp kendisine bakmasýnýn ve çeki düzen vermesinin önemine deðindi. Ýslam, teorik bilgilerin çokça dolaþtýðý günümüzde
pratikte sorunlarýn varlýðýna iþaret etti.
Ýbadet kavramý üzerinde durarak sözlerine baþlayan Kerim
Erkoç ise, kulluk, kölelik, teslimiyet ve tapýnma anlamlarýný ifade
eden kavramýn ayetlerden örnekler vererek içeriðine dönük
deðinilerde bulundu.
Mekke müþrik sistemi ve Allah inancý hakkýnda da bilgiler
vererek, tagutun Allah'a ibadeti engelleyen her türlü olgu olarak
tanýmladý.
Teblið ve þahitlik kavramlarýnýn önemine deðinen Erkoç,
þahitlik ve þehitliki iliþki noktasýnda sunumuna devam etti.
Allah yolunda mücadele etmenin ve bu uðurda ölmenin
þehitlik olarak tanýmlayarak, hayatýn her anýnda teblið sorumluðuna dikkat çeken Erkoç, "Bu anlamda þahitlik hayatý bir
bütün olarak görmek ve mücadele etmektir" dedi ve Hz.
Muhammed (as) hayatýna atýf da bulunarak hayattayken vahyin þahitleri olmamýz gerektiðini vurguladý. Erkoç, maalesef son dönem de
Kuran'ýn sadece bir bilgi ve kültür kitabý
olarak algýlandýðýna deðinerek, oysa vahyin
hayata yön vermesi gerektiðini belirtti.
Ýman ve inanç kavramlarýnýn birbirine
karýþtýrýldýðýný belirten Ömer Ýslam ise
inancýn bilgi, imanýn ise teslimiyet olduðunu
belirtti. Kuran'da sürekli iman-salih amel
birlikte zikredildiðini hatýrlatarak, heva ve
hevese endeksli bir hayat deðil Allah'ý razý
edecek bir hayat tarzýnýn benimsenmesi
gerektiðini ve bunun için mücadele edilmesi gerektiðini ifade etti.
Kur'an müslümanlara hayatý okumasý ve
ona göre çevresinde yaþadýðý olaylara karþý tavýr almasý gerektiðini
hatýrlatan Ýslam, Rum suresinden örnekler vererek stratejik düþünmenin gerekliliðine vurgu yaptý. Sosyal sorumluluk sahibi bireyler
olmanýn gerektiðine deðinen Ýslam, ÝHH gibi yardým kuruluþlarýna
aktif destek olmanýn gerektiðini, bananeci bir tavrýn müslüman bir
tavýr olamayacaðýný belirterek, Mýsýr, Suriye ve Filistin'den örnekler
vererek zulme ve zalimlere karþý sürekli mücadele etmenin ve gündemleþtirmenin önemine deðindi. Program soru cevap ve karþýlýklý
görüþ alýþ veriþlerinin ardýndan sonra erdi.Haber Servisi
Yunus Emre, sanatseverlerle buluþacak
Sivas Devlet Tiyatrosu'nun Yunus Emre
isimli oyunu Çorum'da tiyatroseverlerle buluþacak.
Recep Bilginer'in yazýðý ve
Nurullah Tuncer'in yönettiði
tek perdelik oyun, 5 Aralýk
Cuma günü saat 20.00'da 6
Aralýk Cumartesi günü ise
14.00 ila 20.00 saatlerinde
Çorum Devlet Tiyatrosunda
sanatseverlerle buluþacak.
Oyunu konusu ise þöyle:
Moðol istilasýnýn Anadolu'yu kavurduðu, Anadolu
Selçuklu Devleti'nde iç kargaþanýn, taht kavgasýnýn yaþandýðý bir dönemde Yunus, köyündeki kýtlýk sebebi ile buðday istemek için Hacý Bektaþ-ý
Veli dergâhýna gelir. Hacý Bektaþ-ý Veli, dergâhýna gelen bu
köylüye buðday yerine nefes
teklif eder. Hacý Bektaþ-ý Veli'nin nefes ile neyi kastettiðini
anlayamayan Yunus, buðdayý
alýp köyüne doðru yola çýkar.
Yolda nefesin manevi bir öðreti olduðunu anlayan Yunus,
geri dönüp, piþman olduðunu
ve nefesi istediðini dile getirir.
Ancak Hacý Bektaþ-ý Veli, artýk
onun nasibinin Taptuk Emre
dergâhýnda olduðunu, oraya
gitmesini söyler. Taptuk Emre
dergâhýnamürid olarak giren
Yunus, bir süre çektiði zahmetler ve Taptuk Emre'den aldýðý dersler neticesinde derviþlik mertebesine ulaþýr ve Taptuk Emre'nin kýzý Balým Kýz ile
evlenir. Fakat Yunus dergâhtan ayrýlýp, kendini arama yolculuðuna çýkar. Yýllar sonra
dergâha geri döndüðünde Balým kýz hala Yunus'u beklemektedir.
Oyunun biletleri tiyatro giþesinden ve www.biletiva.
com/tiyatro /devlet tiyatrosu/
çorum adresinden satýþa sunuldu. Haber Servisi
"Yeni ek ödeme yönetmeliði
beklentileri karþýlamadý"
Hatice Külcü'den, kadýnlara
Ýngilizce ve Fen Bilgisi dersi
Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve
Sanat Merkezi tarafýndan açýk öðretimde okuyan kadýnlara yönelik verilen
kurslarý ziyaret eden Hatice Külcü, kadýnlara Ýngilizce ve Fen Bilgisi dersi verdi.
Dýþarýdan açýk öðretim okuyan kadýnlarýn öðretmenler eþliðinde daha verimli bir
ortamda eðitim almalarýný hedeflediklerini,
eðitimine çeþitli nedenlerle ara vermiþ
kadýnlarýn eðitim hayatlarýna devam
etmelerine destek olmaya çalýþtýklarýný
söyleyen Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü'nün eþi Hatice Külcü, 270 kadýnýn
açýk öðretim destek derslerinden faydalandýðýný vurguladý.
NFK Gençlik Merkezi dersliklerinde eðitim gören kadýnlarla sohbet eden Hatice Külcü,
"Belediyemiz tarafýndan düzenlenen açýk öðretim destek derslerine her yaþtan haným
kardeþimiz katýlýyor. Okumanýn
hayatýmýza kattýðý faydalar
önemli.
Okumak,
insanýn
ufkunu ve dünyasýný deðiþtiriyor" dedi.
Hayatýn her alanýnda kadýnlarýn aktif olmalarý gerektiðini
ifade eden Hatice Külcü,
"Belediyemiz, her alanda daha
da büyüyüp ve geliþiyor. Sosyal belediyecilik adýna büyük adýmlar attýk. Artýk,
Belediyemiz bünyesinde çalýþan öðretmenlerimiz mevcut. 100'den fazla eðitimci
merkezlerimizde görev yapýyor. Talep
geldiði takdirde diðer merkezlerimizde de
açýk öðretim destek dersleri açabiliriz" þeklinde kaydetti. Külcü, Buhara Kültür
Merkezi'nin açýlacaðý müjdesini de hanýmlara verdi.
Açýk öðretim destek derslerine katýlan
kadýnlar kendilerine gösterilen ilgi
nedeniyle Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü
ve eþi Hatice Külcü'ye teþekkür ettiler.
Haber Servisi
Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve iletiþim
Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Saðlýk
Bakanlýðýna baðlý Ýl Saðlýk Müdürlükleri ve baðlý
birimleri ile Halk Saðlýðý Müdürlükleri ve baðlý birimlerini kapsayan Döner Sermaye
Yönetmeliði ile yaptýðý deðerlendirmede, yönetmeliðin beklentileri karþýlamadýðýný söyledi.
Saðlýk Bakanlýðýna baðlý Ýl
Saðlýk Müdürlükleri ve baðlý
birimleri ile Halk Saðlýðý
Müdürlükleri ve baðlý birimlerini kapsayan Döner Sermaye
Yönetmeliði 28.11.2014 tarih ve
29189 sayýlý Resmi Gazetede
yayýmlandýðýný kaydeden Lafcý,
Saðlýk-Sen olarak yönetmeliði
incelediklerini dile getirerek
bununla ilgili görüþlerini þöyle
sýraladý:
"Önceki uygulamalarda Ýl
Saðlýk Müdürlüklerine baðlý
112 istasyonlarýnda çalýþanlara
% 40 ek puan veriliyorken, Halk Saðlýðý Müdürlüklerine
baðlý B tipi 112 istasyonlarýnda çalýþanlar için bu ek puan
verilmemekte idi. 2014-2015 yýllarýný kapsayan II.
Dönem Toplu Sözleþmesi'nde B Tipi 112'lerin de % 40
ek puan almasýný saðladýk. Yeni yönetmelikte bu konuyla ilgili bir düzenleme yapýlarak sorunu kökten çözmek
mümkün iken, bu yapýlmamýþtýr. B Tipi 112'ler, % 40 ek
puanlarýný toplu sözleþme
kazanýmý olarak almaya
devam edecek. Yönetmelikte
il ve ilçelerde müdürlüklere
baðlý birimlerde görev yapanlarla, komisyonlarda görev
alanlara ek ödeme verilmesi
hükmü bulunuyor. Ancak, il
ve ilçelerde baðlý birimde
görevli iken, komisyonda
görev alanlarýn ek puanlardan
birisini alabileceði kýsýtlamasýna gidilmiþ. Daha önceki
yönetmeliðe yönelik eleþtirimizde de bu konuya dikkat
çekmiþ ve düzeltilmesini talep
etmiþtik. Yeni yönetmelikte
ayný hatanýn yapýlmasý, iki
farklý görevi ayný anda üstlenen saðlýk çalýþanlarýný ek
ödemede mahrum býrakmaktadýr. Bu konuda acilen yeni
bir düzenleme yapýlarak, maðduriyet giderilmelidir."
Haber Servisi
Kapatýlan beldelerin 5 aracý daha devredilecek
Ýl Genel Meclisi'nin aralýk
ayý toplantýlarý baþladý. Dün
yapýlan aralýk ayýnýn ilk Ýl
Genel Meclisi toplantýsýnda kapatýlan 22 belde belediyesinden Ýl
Özel Ýdaresi'ne devredilen ve
ihtiyaç fazlasý durumda bulunan
araçlardan 5 tanesinin Ortaköy
Merkez ve Köyleri Hizmet
Götürme Birliði, Sungurlu Ýlçe Milli
Eðitim Müdürlüðü, Bayat Ýlçe Milli
Eðitim Müdürlüðü, Dodurga Ýlçe
Milli Eðitim Müdürlüðü ve Ortaköy
Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðüne
devrine iliþkin Çorum Valiliði
havaleli talep yazýsý görüþülerek,
komisyon raporuna baðlanmak
üzere oy birliðiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Toplantýda ayrýca Alaca ilçesine baðlý Yatankavak ve
Seyitnizam Köyleri ile Boðazkale ilçesine baðlý Emirler ve
Yazýr köylerine ait yerleþik alan ve civar tespitiyle ilgili olarak
Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan raporlar da görüþülerek oy birliðiyle kabul edildi. Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
02 ARALIK 2014 SALI
HABER
6
Sungurlu Ýlçe
Teþkilatýyla istiþare
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, AK Parti Sungurlu Ýlçe Teþkilatý ile
bir araya gelerek ilçeye yapýlan çalýþmalar ve
teþkilat çalýþmalarýný deðerlendirdiler.AK Parti
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan ve Yönetim Kurulu
üyeleri Uslu'ya ilçede yapýlan çalýþmalar
hakkýnda bilgiler vererek destek ve katkýlarýndan dolayý teþekkür ettiler .Haber Servisi
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Kýlýç'tan firmalara
OSGB hizmeti için
teklif çaðrýsý
Çok tehlikeli ve tehlikeli iþlerde
faaliyet gösteren iþyerlerinin 1 Ocak
2014 tarihinden itibaren Ortak Saðlýk
ve Güvenlik Birimi (OSGB) hizmeti alacaklarýný ifade eden Çorum Esnaf ve Sanatkarlar
Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç,
iþyerlerine alýnacak doktor, uzman ve hemþire
konularýnda teklif vermek isteyen firmalara
çaðrýda bulundu.
Tekliflerin en geç 4
Aralýk Perþembe günü
mesai bitimine kadar
verilmesi gerektiðini dile
getiren Baþkan Kýlýç, firmalarýn tekliflerini
ÇESOB Genel
Sekreterliði'ne verebileceklerini kaydetti.
SÝCÝL KAYDI
UYARISI!
ÇESOB Baþkaný
Yalçýn Kýlýç ayrýca Birliðe
üye imalat yapan iþletmeleri Sanayi Sicil
Belgesi konusunda
uyardý. Kýlýç, "Bilindiði
üzere 6948 sayýlý Sanayi
Sicil Kanunu'nun 1.
maddesine göre, bir
maddenin vasýf, þekil, hassa veya terkibini,
makine, cihaz, tezgah, alet veya diðer vasýta
veya kuvvetlerin yardýmý ile veya el emeði ile
kýsmen veya tamamen deðiþtirerek imalat
yapan iþletmeler Sanayi Sicil Kanunu'nun 2.
maddesine göre Sanayi Sicil Belgesi almak
zorundadýr" diyerek, Sanayi Sicil Belgesi
almayanlar hakkýnda ayný kanunun 9. maddesi gereðince 750 TL idari para cezasý uygulanacaðýný kaydetti. ÇESOB Baþkaný Kýlýç,
iþletmelerin sanayi siciline kayýtlý olabilmeleri için 2 Aðustos 2013 tarih ve 28726
sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan 6495
sayýlý Kanun'un 2. maddesi ile 'Faaliyette
olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn, sanayi iþletmelerinden sanayi siciline kayýt olmayanlardan 31 Aralýk 2014 tarihine kadar kayýt
iþlemlerini tamamlayanlar hakkýnda bu
kanunun 9'uncu maddesi gereði iþletmesini
sanayi siciline tescil ettirmeyenler için
öngörülen idari para cezasý uygulanmaz'
hükmünün getirildiðini dile getirdi. Yine 25
Ekim 2014 tarih ve 29156 sayýlý Resmi
Gazete'de yayýmlanan Sanayi Sicil
Tebliði (SGM
2014/11) ile sanayi
sicili kaydý için iþyerinde 10 kiþiden az
iþçi çalýþtýran iþletmelerden (mikro
iþletme) kapasite
raporu isteme
zorunluluðunun
kalktýðýný ifade eden
Yalçýn Kýlýç, "Bu tür
iþletmelerden kapasite raporu istenmeyecek, firma
beyaný esas ve yeterli
olacaktýr. Ýmalat
yapmakta olup,
Sanayi Sicil Belgesi
almasý gereken
mikro, küçük, orta
ve büyük iþletmelerin maðdur
duruma
düþmemeleri ve idari para cezasýna muhatap
olmamalarý için, 31 Aralýk 2014 tarihinde
sona erecek olan 1 aylýk süre içerisinde
sanayi sicil kaydýný yaptýrmalarý önem arz
etmektedir" dedi.
SÝCÝLKAYDI NASIL YAPILIR?
Sanayi sicil kaydý 'Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlýðý web sayfasýnda bulunan
E-Hizmetler bölümünde yer alan "Sanayi
Sicil Bilgi Sistemi" veya
"https://www.sanayisicil.sanayi.gov.tr"
adresinden yeni sisteme ait kullanýcý adýþifre oluþturarak giriþ yapýlýp, giriþ ekranýnda
yer alan kullaným kýlavuzlarýný dikkate alýnarak açýlan sayfada yer alan 'Ýlk Kayýt
Ýþlemleri' menüsü týklanarak yapýlabilir.
Haber Servisi
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
‘‘MEB'in takvim
kurbaný öðretmenlerin
sorunu çözülmeli’’
Eðitim Sen Hukuk ve TÝS Sekreteri Sezgin
Kundukan norm fazlalýklarý yüzünden Milli
Eðitim Bakanlýðý'nýn maðdur ettiði öðretmenlerin
maðduriyetini çözmek adýna mahkemenin vermiþ
olduðu karar doðrultusunda öðretmenleri kurslara
aldýðýný ifade ederek, "Ancak katýlýmcý sayýsýnýn yüksek
olmasýna baðlý olarak gruplar halinde düzenlenen
kurslarýn bir bölümü tamamlanmýþtýr. Ancak kurs gruplarý yayýnlanan takvim doðrultusunda geç baþlayan
öðretmenler kurslarýný tamamlayamamýþtýr. Öðretmenlerin ikinci defa maðdur edilmesi de bu noktada baþlamaktadýr. Milli Eðitim Bakanlýðý Ýnsan Kaynaklarý
Genel Müdürlüðü yayýnladýðý genelge ile 1-5 Aralýk
tarihleri arasýnda bu þekilde maðdur ettiði öðretmenlerden anýlan kurslarý tamamlayanlar için tekrar alan
deðiþikliði baþvurularýný alacaðýný duyurmuþtur. Bu
koþullarda akla gelen ilk soru bu kurslara halen devam
etmekte olup Milli Eðitim Bakanlýðýnýn takvim kurbaný
olan ve kurslarý tamamlayamayan öðretmenlerin durumu ne olacaktýr? Milli Eðitim Bakanlýðý özellikle son
yýllarda oluþan sorunlarý görüp akýlcý politikalarla
Sosyal Yardýmlaþma
ve Dayanýþma Vakfý
personel alacak
Ýl Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý
Baþkanlýðýna 2 adet Sosyal Yardým ve Ýnceleme
Görevlisi ve 2 adet Büro Görevlisi sözleþmeli
personel alýnacak. Ayrýntýlý bilgi Çorum Valiliðinin
http://www.corum.gov.tr/ web sitesinden alýnabilir.
Haber Servisi
çözme giriþiminden ziyade oluþan sorunlarý baþka
sorunlar yaratarak derinleþtirme yolunda uygulamalar
yapmaktadýr. Bu durum eðitimin var olan sorunlarýn
çözemediði gibi olan sorunlarý da kangren haline
getirmektedir. Milli Eðitim Bakanlýðý bilimsellikten uzaklaþmýþ ve siyasi iktidarýn günlük politikalarýna yönelik
eylem oluþturan bir yapýya dönüþmüþtür. Milli Eðitim
Bakanlýðýnýn mevcut durumu sadece öðretmenleri
maðdur etmemekte, velilerin çocuklarýna dair hayallerini bitirmekte en önemlisi çocuklarýmýzýn geleceðini
karartmaktadýr" dedi.
Milli Eðitim Bakanlýðý kendi yarattýðý sorunlardan
ders çýkarmasý ve bu hatalardaki sorumluluðunu öðretmen ve öðrencilerin üzerine yýkmaktan vazgeçmesi
gerektiðini kaydeden Kundukan, "Bakanlýk yapmýþ
olduðu alan deðiþikliði hakkýný kurslarý tamamlayamamýþ olup halen açýlan kurslara devam eden öðretmenlerin maðduriyetini ortadan kaldýracak ve mezun
olduðu alan itibarýyla baþka alanlara geçebilecek öðretmenleri de kapsayacak þekilde geniþletmelidir"
ifadelerini kullandý. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
02 ARALIK 2014 SALI
HABER
7
Devlet arýcýlara
özel destekleme
paketi hazýrlamalý
Çorum Bal Üreticileri Birliði
Yönetim Kurulu Baþkaný Erdal
Odabaþ, TKDK- ÝPARD projelerinden
arýcýlarýn yeterince istifade edemediklerini belirtti.
Ýl genelinde 2007'den bu tarafa
ÝPARD projelerinden faydalanan arýcý
sayýsýnýn yalnýzca 7 kiþi olduðunu dile
getiren Odabaþ, "Ýlimiz genelinde AKS
ye (Arýcýlýk Kayýt Sistemi) kayýtlý 500'ün
üzerinde arýcý bulunmasýna raðmen 7
kiþilik faydalanma yok denecek kadar
azdýr. Traktör verilmese idi o 7 kiþide
olmayacaktý, durumu yakinen bilmekteyiz. Öte yandan arýcýlýðýn bir istihdam
kaynaðý olmasý, , insanýmýzýn doðduðu
yerde doymasýnda arýcýlýðýn geliþtirilmesine ihtiyaç vardýr. Ýlimiz flora
yapýsý arýcýlýk için uygun olup özellikle
Ordu ilimizden gelerek Çorum ili sýnýr-
larý içinde arýcýlýk yapan yüzlerce
arýcýnýn olmasý ilimizin arýcýlýða
müsait bir yapýda olduðunun delilidir.
TKDK - ÝPARD projelerinin þartlarý
Avrupa Birliði tarafýndan belirlendiðinden ilimizde küçük iþletme
sahibi
arýcýlarýmýza
uygun
düþmemektedir. Bu nedenle de
küçük iþletme sahipleri profesyonel
bir üretici konumuna geçememektedirler. Bu durumda ÝPARD hibe
desteðinin arýcýlara hitap etmediði
ortadadýr.Yeni yerli kaynaklardan, þartlarýný devletimizin belirlediði
özel
destekleme
paketi oluþturularak
arýcýlýðýn teþvik edilip desteklenmesi
gerekmemektedir.Konu ile ilgili bir
çalýþtay yapýlmasý, yatýrýmcýyý teþvik
eden, istismara açýk olmayan, profesyonelliðe geçinceye kadar yapýlan
teþviklerin heba olmamasý için yatýrýmcýyý kollayan, gözetleyen ve çalýþmalarýný sýký sýkýya takip eden, oluþturulan hibe desteðinin maksadýna ulaþmasý sürecini sürekli kontrol altýnda
tutan bir hibe paketinin gerekliliðine
inanmaktayýz. TKDK- IPARD projelerindeki önce harca sonra yarýsýný
geri al þartý kendi içinde haklý olsa da
uygulamada arýcýya hitap etmediði net
olarak görülmüþtür" dedi. Haber
Servisi
KYK'da görevde
yükselme ve
unvan deðiþikliði
sýnavlarý yapýlmalý
Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi
Baþkan Yardýmcýsý Þevket Anar,
sendika genel merkezi aracýlýðýyla
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel
Müdürlüðü'ne baþvurarak, görevde
yükselme ve unvan deðiþikliði yönetmeliðinin yayýmlanmasý üzerine Kurum
Ýdari Kurulu çalýþma raporlarýnda karar
altýna alýnan görevde yükselme ve
unvan deðiþikliði sýnavlarýnýn bir an
önce gerçekleþtirilmesini talep ettiklerini söyledi.Yüksek Öðrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Deðiþikliði Yönetmeliðinin 29.11.2014
tarihli ve 29190 sayýlý Resmî Gazete'de
yayýmlanarak yürürlüðe girdiðini
belirten Anar, "Ekim 2013, Nisan 2014
ve Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleþtirilen Kurum Ýdari Kurulu toplantýlarýna
iliþkin taleplerimiz arasýnda yer alan,
"31.08.2013 tarihli ve 28751 sayýlý Resmî
Gazetede yayýmlanan deðiþiklik yönetmeliðiyle
Kamu
Kurum
ve
Kuruluþlarýnda Görevde Yükselme ve
Unvan Deðiþikliði Esaslarýna Dair
Genel Yönetmelikte gerçekleþtirilen
deðiþiklikler dikkate alýnarak Yüksek
Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Genel Müdürlüðü Personeli Görevde
Yükselme ve Unvan Deðiþikliði
Yönetmeliðinde gerekli deðiþiklikler
gerçekleþtirilmeli" konusu bu suretle
gerçekleþmiþ bulunmaktadýr" dedi.
Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan
Anar, "Yine Ekim 2013, Nisan 2014 ve
Ekim 2014 tarihlerinde yapýlan Kurum
Ýdari Kurulu toplantýlarýna iliþkin taleplerimiz arasýnda, "Yüksek Öðrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel
Müdürlüðü
Personeli
Görevde
Yükselme ve Unvan Deðiþikliði
Yönetmeliðinde gerekli deðiþiklikleri
müteakiben zaman kaybetmeksizin,
asaleten atama yapýlmamýþ bütün
görevde yükselmeye tabi kadrolar için
görevde yükselme sýnavý açýlmasý
saðlanmalý" konusu da bulunmakta ve
her iki talep de çalýþma raporlarýnda yer
almaktadýr. Söz konusu yönetmeliðin
yürürlüðe girmesinde yaþanan gecikme
nedeniyle KYK'da çok uzun süredir
görevde yükselme ve unvan deðiþikliði
sýnavlarýnýn gerçekleþtirilmediði, bu
suretle pek çok kadroya kurum içinden
atama yapýlamadýðý ya da kurum dýþýndan personelin atanmasý suretiyle
kadrolarýn doldurulduðu görülmektedir" ifadelerini kullandý.
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel
Müdürlüðü'ne yaptýklarý yazýlý baþvuruda , kurum içinde asaleten atama yapýlmamýþ bütün görevde yükselmeye tabi
kadrolar için görevde yükselme sýnavý
ile unvan deðiþikliði sýnavlarýnýn ivedilikle yapýlmasýný istediklerini belirten
Anar, "Söz konusu yönetmelikte Þube
Müdürü, Yurt Müdürü ve Kuruluþ
Müdürü, Sivil Savunma Uzmaný, Eðitim
Uzmaný ve Uzman, Yurt Müdür
Yardýmcýsý, Þef ve Koruma, Güvenlik
Þefi, Çözümleyici ve Muhasebeci kadrolarý yönünden "Yardýmcý hizmetler sýnýfý
dýþýndaki kadrolarda çalýþmýþ olmak"
þartý öngörülmüþ olup, bu hükmün
yardýmcý hizmetler sýnýfý yönünden
ayrýmcýlýk teþkil ettiði, görevde yükselme imkânlarýný ellerinden aldýðý,
liyakat ve kariyer ilkelerini ihlal ettiði
açýktýr. Bu yanlýþlýðýn bir an önce
düzeltilmesi elzemdir" þeklinde kaydetti. Haber Servisi
Çorum tarýmýnýn
sorunlarý belirlendi
þimdi sýrada çözümde
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý üst düzey
yetkililerinin katýlýmý ile Anitta Otelde yapýlan "Çorum
Ýli Tarým Sektörü Ortak Akýl Toplantýsý" sona erdi.
Ýki gün süren toplantýnýn son gününe Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Ýsmail Kemaloðlu
baþkanlýk yaptý. Toplantýda ayrýca Tarým Reformu Genel
Müdürü Dr. Gürsel Küsek, Tarým Reformu Genel Müdür
Yardýmcýsý Mehmet Özgün, Bitkisel Üretim Genel Müdür
Yardýmcýsý Ümit Bayram
Kutlu, Gýda ve Kontrol
Genel Müdür Yardýmcýsý Dr.
Nevzat Biriþik, Hayvancýlýk
Genel Müdürlüðü Daire
Baþkaný
Salih
Çelik,
Tarýmsal Araþtýrmalar ve
Politikalar
Genel
Müdürlüðü Daire Baþkaný
Dr. Bekir Ankaralý, Strateji
Geliþtirme Baþkanlýðý Daire
Baþkaný Dr. A. Abdullah
Antalyalý, Strateji Geliþtirme
Baþkanlýðý GTH Uzmaný Korhan Kayal, Strateji Geliþtirme
Baþkanlýðý Mühendisi Ýbrahim Temizkan, Tarým ve Kýrsal
Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Baþkan Vekili Ali Recep
Nazlý, Tarla Bitkileri Merkezi Araþtýrma Enstitüsü Müdürü Dr.
Mevlüt Þahin, Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Mühendisi
Vahdettin Þanlý, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Çorum Ýl Müdürü
Erkan Elfaz Ermiþ, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdür
Yardýmcýsý Yusuf Þahinbaþ, þube müdürleri, ilçe müdürleri ile
tarým ve hayvancýlýk alanýnda faaliyet gösteren birliklerin,
kooperatiflerin temsilcileri, muhtarlar ve diðer ilgililer katýldý.
Toplantýya AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdari Amiri
Salim Uslu da katýldý.
Salim Uslu toplantýda yaptýðý konuþmada, sektör temsilcileri ve Bakanlýk yetkililerinin bir arada Çorum tarýmýnýn sorunlarýnýn masaya yatýrýldýðý böylesine önemli bir toplantýya ev
sahipliði yapmanýn gururunu yaþadýðýný söyledi.
Uslu, "Alýþýk olunmayan bir tarzda kamu ve sivil toplum kuruluþlarý,
tarýmýn diðer paydaþlarý artýk ayný
masa etrafýnda sorunlarýný tespit
ederek beraberce çözüm arýyorlar.
Bu ilimiz tarýmý adýna büyük bir
adýmdýr. Çorum tarým ve sanayisi ile
adýný ülke genelinde duyurmayý
baþaran önemli bir kenttir" dedi.
Toplantýnýn
ilk
gününde
yöneltilen sorunlarýn bir bir deðerlendirildiði toplantýda Sivil Toplum
Kuruluþlarýnýn ve sektör temsilcileri
tarafýndan yöneltilen 130 soru, görüþ ve öneriler hakkýnda
gerekli bilgiler verildi. Sorunlar hakkýnda bakanlýk yetkilileri
de açýklamalar yaparak sektör temsilcilerini bilgilendirdiler.
Müsteþar Yardýmcýsý Ýsmail Kemaloðlu, tespit edilen sorunlarla ilgili olarak eksiklik ve aksaklýklarý giderme konusunda
bakanlýk olarak gerekli çalýþmalarýn yapýlacaðýný ve en kýsa
zamanda sonuçlarýn kamuoyuyla paylaþýlacaðýný söyledi.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
02 ARALIK 2014 SALI
YAÞAM
8
Yýlda bin 500 çocuk dudak-damak
Yarýklý doðuyor, erken tedavi önemli
5 Litre Yeter
Amerika'da adamýn biri
iþine giderken birden anormal
bir trafiðin içine düþer, ama
trafik bir santim bile kýpýrdamamaktadýr.
Bir süre sonra aracýnýn yan
camýna birisinin týkladýðýný
farkeder ve camý açar.
- Ne var acaba?
- Teröristler Bush'u
yakaladýlar. Eðer 1 milyar dolar
verilmezse, üstüne benzin
döküp yakacaklarmýþ.
- Haa þimdi anladým bu
trafiði...
- Ya iþte onun için,
herkesten biraz yardým topluyoruz.
- Ýnsanlar ne kadar veriyor
ortalama olarak?
- Valla yaklaþýk 5'er litre.
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
19:55
Yerli Dizi
Dudak Damak Yarýklarý Derneði Eþ
Baþkaný Prof. Dr. Figen Özgür, dünyaya gelen
700 bebekten birinin dudak damak yarýklý
olduðunu, Türkiye'de yýlda bin 500 çocuðun
dudak-damak yarýklý doðduðunu açýkladý.
Dudak-damak yarýklarýnýn, baþ-boyun bölgesinin en çok görülen doðumsal anomalisi
olduðunu kaydeden Özgür, "Doðumsal þekil
bozukluklarýnýn yüzde 90'ýný dudak damak
yarýklarý oluþturuyor. Zamanýnda tedavi
edilmeyen dudak damak yarýklarý, çocuklarda
psikolojik ve sosyal sorunlarýn yaný sýra okul
baþarýsýzlýklarýna da zemin hazýrlýyor." dedi.
Uzmanlan, cerrahi tedavinin erken yapýlmasýnýn, bebeklerdeki beslenme ve konuþma
bozukluklarýný aza indirgediðini dile getiriyor.
Dudak Damak Yarýklarý Derneði Eþ
Baþkanlarý Hacettepe Üniversitesi Plastik
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalý
Öðretim Üyesi Prof. Dr. Figen Özgür ve Ege
Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Ortodonti
Anabilim Dalý Prof. Dr. Servet Doðan 'Dudak
Damak Yarýklarý' ile ilgili deðerlendirmelerde
bulundu.
Anne karnýnda organlarýn ve yüzün oluþumu sýrasýnda bütün bebeklerin yarýk dudaklý
olduðunu belirten Figen Özgür, "Bebek yüzü
anne karnýnda üç ana parçanýn birleþmesi ile
oluþur; orta parça ve iki yandaki parçalarýn birleþmesi ile önce sýrasýyla alt ve üst dudaklar,
daha sonra damak þekillenir. Bazen bu birleþme tam olmaz ve çeþitli þekillerde yarýklar
oluþur. Eðer parçalar aðýz çevresinde hiç birleþmemiþse tam dudak–damak yarýðý, bir
yanda ve kýsmen birleþmemiþse kýsmi yani tek
taraflý dudak yarýðý veya sadece damak yarýðý
oluþur." diye konuþtu.
Damak yarýðýnýn, kýzlarda sýk olmasýna
raðmen iki veya tek taraflý dudak yarýðýnýn,
erkek bebeklerde daha sýk görüldüðünü kaydeden Özgür, "Genellikle böyle bir sorunla
karþýlaþýlan bebeklerin ailelerinde de dudakdamak yarýklý bireyler olabilir yani bu oluþum
hatasýnýn genetik (kalýtýmsal) özelliði de vardýr
ve bazen baþka hatalarla birlikte görülebilir.
Genetik nedenlerin yaný sýra gebeliðin ilk 3
ayýnda annenin maruz kaldýðý radyasyondan,
geçirdiði psikolojik travmaya, ilaç kullanýmý,
vitamin eksikliði ve fazlalýðýna kadar çok sayýda etken bu soruna buna neden olabilir." diye
ifade etti.
Dudak-damak yarýklarýnýn baþ-boyun bölgesinin en çok görülen doðumsal anomalisi
olduðunu ifade eden Özgür, "Doðumsal þekil
bozukluklarýnýn yüzde 90'ýný dudak damak
yarýklarý oluþturmaktadýr. Dünyaya gelen 7001000 bebekten biri dudak damak yarýklýdýr.
Türkiye Ýstatistik Kurumu verilerine göre, 2013
yýlýnda Türkiye'de bir milyon 283 bin 62 canlý
doðum olmuþtur. Bir yýlda bir milyon 283 bin
62 doðum oluyorsa yaklaþýk bin 500 bebek
dudak-damak yarýklý doðuyor demektir." þeklinde konuþtu.
TEDAVÝDEN BEKLENEN, BESLENME
VE KONUÞMA
SORUNLARININ GÝDERÝLMESÝ
Dudak-damak yarýklý hastalarda cerrahi
tedavinin erken yapýlmasýnýn, bebeklerdeki
beslenme ve konuþma bozukluklarýný daha
aza indirgediðini anlatan Ege Üniversitesi Diþ
Hekimliði Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalý
Prof. Dr. Servet Doðan ise þunlarý söyledi:
"Ameliyatýn asýl amacý beslenme deðil, konuþmanýn iyi olmasýný saðlayabilmektir. Aileler,
bebeðin aðzýna uygulanan aperey ile bazen
daha rahat beslemekte ve böylece bebeklerin
beslenmesi sýrasýnda mamanýn akciðere kaçýþý
önlenebilmektedir ama bazen de bu apereyi
rahat kullanamamakta veya hiçbir aperey kullanmadan bebeklerini besleyebilmektedirler.
Damak onarýmýnýn asýl amacý, olmasý gereken
anatomi saðlandýðý için normal fizyolojinin de
saðlanmasý ve sesin normal çýkarak konuþmanýn iyi olmasýnýn saðlanmasýdýr. Dudak
onarýmýndaki temel amaç yarýðýn tek bir
ameliyatla kapatýlmasýdýr. Burada da yanlýþ
yapýþan kaslarý ayýrarak fonksiyonel anatomiyi
saðlamak çok önemlidir. Ancak çocuk
büyüdükçe tekrar cerrahiler gerekli olabilmektedir. Damak yarýðý onarýmýndaki temel amaç
ise damaktaki açýklýðýn kapatýlarak çocuðun
beslenmesini ve düzgün konuþmasýný saðlamaktýr. Ancak daha sonra oluþacak çeþitli
iyileþme problemleri ve konuþma bozukluklarý
nedeniyle tekrarlayan cerrahiler gerekebilmektedir."
ÇOCUKLARDA PSÝKOLOJÝK
VE SOSYAL SORUNLARIN YANI
SIRA OKUL BAÞARISIZLIÐINA
DA YOL AÇIYOR
Çocuklarýn okula baþlamadan varsa yüz
görünümlerindeki bozukluklarý ve konuþmaiþitmelerini çok iyi hale getirmenin iyi olacaðýna deðinen Doðan, þöyle devam etti: "Okul
çaðýndaki çocuklarýn acýmasýz olduðunu unutmayarak cerrahi olarak yapýlabilecekler varsa
yapýlmalýdýr. Dudak damak yarýklarý çocuklarda psikolojik ve sosyal sorunlarýn yaný sýra
okul baþarýsýzlýðýna da yol açýyor. Diðer
taraftan, ortodontik tedavi devam etmektedir
ve bu süreçte köpek diþi sürerken kemik eksiði
olan alana kemik koymak uygun olacaktýr.
Sonrasýnda gene ortodontik tedaviler devam
edecek, üst çenenin durumuna göre birtakým
müdahalelerin yapýlmasý gerekebilecektir.
Eriþkin yaþa ulaþýp kemik geliþimi tamamlandýktan sonra, üst çene kemiðinin öne alýnmasý veya burun ameliyatlarý gibi ameliyatlar
da yapýldýktan sonra bu çocuklarýn takipleri
azaltýlabilir. Ancak estetik açýdan veya
ortodontik açýdan tedaviler hastanýn ihtiyacý
olduðu sürece devam edecektir." (CÝHAN)
Seksenler
Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan
eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri
nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler
dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni
nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe
yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar;
sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah
önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak
sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý
ilk defa bu dizide görecek.
20:00
Sinema
Düðün Dernek
Sivas'ýn Esenyurt köyünde yaþayan Ýsmail'in oðlu
Tarýk, bir gün yurt dýþýndan çýkagelir. Önce her
zamanki gibi memleket hasreti gibi görünse de
bu ziyaretin altýndaki esas neden çabuk ortaya
çýkar: Tarýk görevli olarak çalýþtýðý Letonya'da
Monica adlý bir kýzla beraberdir ve ayný ülkede
çalýþmak için tek yol evlenmeleridir. Kendisinin
olurunu almaya gelen oðlunu düðünsüz
evlendirmemeye kararlý olan Ýsmail, alelacele bir
düðün telaþýna girer. Ama çok hazýrlýksýz
yakalanmýþtýr. Yine de 'Ben oðluna düðün yapamadý dedirtmem.!
22:30
Sinema
Kutsal Damacana
Gemilerde tayfalýk yapan Fikret, Ýstanbul’a demirleyip yerleþik bir yaþamý seçer. Hayatý kendisinden
öðrenen ve bir dediðini iki etmeyen arkadaþý
Asým’la, bir gün karþýlarýna çýkacak olan o büyük
fýrsatý umut ederek yuvarlanýp giderler. Yaþadýðý
semtteki kilisesinin papazý Artin’in Vatikan’a
gitmesini fýrsat bilen ve kilisenin nimetlerini kendi
tezgahýna uydurup geçinmeye devam eden Fikret
ve can yoldaþý Asým’ýn karþýsýna bir gün gerçekten
hiç beklenmedik bir iþ çýkar. Oyuncular : Yýldýrým
Memiþoðlu, Settar Tanrýöðen, Þafak Sezer, Ersin
Korkut, Eyþan Özhim
Yönetmen : Kamil Aydýn, Ahmet Yýlmaz
BALIK BÖREÐÝ
Kâzým Koyuncu
Artvin'in Hopa ilçesine baðlý
Yeþilköy (Pançol)'de, 7 Kasým 1971
tarihinde doðmuþsa da nüfusa geç
kaydedildiðinden dolayý resmi
doðum tarihi 10 Mayýs 1972'dir.[1]
Müziðe ortaokul birinci sýnýfta
mandolin çalarak baþlamýþ, çocukluðu,
"üstadým"
dediði,
"Kemençeci Yaþar" lakabý ile tanýnan Yaþar Turna'nýn yanýnda türkü
dinleyerek geçmiþtir [2]. Ýstanbul'a
üniversite eðitimi için geldikten
sonra müzikle yoðun olarak uðraþmaya baþlamýþsa da Ýstanbul
Üniversitesi
Siyasal
Bilgiler
Fakültesi'nden siyasi nedenlerle
ayrýlmýþtýr. 1992 yýlýnda profesyonel
müzik hayatýna atýlmýþtýr. 2004'ün
sonlarýnda
sanatçýya
akciðer
kanseri [3] teþhisi konulmuþ ve
kanser
tedavisi
görmeye
baþlamýþtýr. 25 Haziran 2005'de, 33
yaþýnda, tedavi gördüðü hastanede
yaþamýný
yitirmiþtir."Ben
bir
müzisyenim, ondan sonra biraz
Karadenizliyim, ama hepsinin
ötesinde ben bir devrimciyim. Ve
gerçekten doðru bildiðim bir þeyi en
azýndan çok zorlanýrsam ortaya
koymaktan çekinmem" diyordu bir
röportajýnda
Kazým
Koyuncu.1992'de henüz 20 yaþýnda
iken Ali Elver ile "Dinmeyen" adlý
özgün müzik grubunu kurmuþ ve
profesyonel
müzik
hayatý
baþlamýþtýr. Zamanla Lazca müzik
yapmak için bu gruptan ayrýlmýþsa
da rock'tan kopamamýþ ve geleneksel Laz halk müziðini rock tabanlý
yorumlamaya baþlamýþtýr.
1993’te Mehmedali Barýþ Beþli
ile birlikte Zuðaþi Berepe (Denizin
Çocuklarý) adlý rock müzik grubunu
kurmuþtur. Lazca rock yapma iddiasý ile yola çýkan ve 1995'te Va
Miþkunan (Bilmiyoruz), 1998'de de
Ýgzas (Gidiyor) adlý albümleri
yaparak bu iddialarýný da gerçekleþtiren grup, sýnýrlý sayýda (yalnýzca
130 adet) basýlmýþ bir konser
albümü (Bruxel Live)çýkardýktan
sonra 1999 yýlýnda daðýlmýþtýr.
Malzemeler
Yarým kg kefal
1 çorba kaþýðý tereyaðý
1 adet soðan
Yarým domates
5-6 adet mantar
1 çay kaþýðý kuþüzümü
1 çay kaþýðý dolmalýk fýstýk
1 çay kaþýðý karabiber
1 çay bardaðý domates suyu
Tuz
1 su bardaðý kaþar
peyniri rendesi
2 adet yufka
Yemeðin Tarifi
Öncelikle temizlenmiþ ve
bol suyla yýkanmýþ kefal
balýðýný haþlayýn. Tavaya 1
çorba kaþýðý tereyaðý alýn.
Küçük küçük kestiðiniz soðaný
tavaya aktarýn. Pembeleþene
dek kavurun.Kabuðunu soyduðunuz yarým domatesi küçük
küçük doðrayýn. Mantarlarý da
ince dilimler halinde kesin.
Sonra mantarlarý, domatesi, 1
çay kaþýðý kuþüzümünü, fýstýðý,
karabiberi ve 1 çay bardaðý
domates suyunu ilave edin.
Yaklaþýk 10 dakika sonra
suyunu çeken karýþýmýn üzerine
küçük parçalar þeklinde
kestiðiniz kefal balýðýný
ekleyin.10 dakika kavurduktan
sonra hazýrladýðýnýz içi
yufkalara sarýn, önceden
ýsýtýlmýþ orta dereceli fýrýnda
yufkalarýn üzeri kýzarana dek
piþirin. Dilimleyerek, servis
yapýn.
Ey özden habersiz gafil!
Sen hala kabukla öðünüyorsun!
Hz.Mevlana
06.35 Benim Annem
Bir Melek
07.00 Selena
10.25 Yahþi Cazibe
13.10 Adanalý
15.00 Alemin Kýralý
16:00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
17.10 Alemin Kýralý
18.55 Ana Haber
20.00 Maç Önü
20:30 Fenerbahçe Eskiþehirspor
06:30 Haber Saati
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
18.50 Elif
20:00 Doktor Civaným
21:50 Poseidon’dan Kaçýþ
23:45 Haber Saati
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
Yerli Dizi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Dila Haným
16.30 Pis Yedili
19.00 Show Ana Haber
20:00 Düðün Dernek
Yerli Sinema
22:30 Kutsal Damacana
04:45 Denize Hançer Düþtü
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
15.00 Evim Þahane
17.15 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
20.00 Küçük Aða
23:15 Þansa Davet
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:50 Hava Durumu
19:55 Seksenler
23:00 Hayat Aðacý
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:20 Ýki Dünya Arasýnda
21:00 Nizama Adanmýþ
Ruhlar Yerli Dizi
23:00 Mutfak Keyfi
TEK
YILDIZ
2
02 ARALIK 2014 SALI
Konaklý'da F-16 düþtü
Genelkurmay
Baþkanlýðý,
Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs
Komutanlýðýndan kalkýþ yapan F-16
uçaðýnýn henüz bilinmeyen bir nedenle
Merzifon'un 36 kilometre güneybatýsýndaki
Konaklý mevkisinde düþtüðünü ve uçaktan
paraþütle atlayan pilotun sað kurtulduðunu
bildirdi.
Genelkurmay'dan konu hakkýnda yapýlan
açýklama þöyle:
"5'inci Ana Jet Üs Komutanlýðý /
Merzifon'dan, 01 Aralýk 2014 günü saat
10.49'da, planlý eðitim uçuþu için kalkýþ yapan
152'nci Filoya ait bir adet F-16C uçaðý saat
12.05'te Merzifon'un 36 km güneybatýsýndaki
Mecitözü / Konaklý mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle düþmüþ; olayda uçaðýn pilo-
tu uçaktan paraþütle atlamýþ ve sað olarak
kurtulmuþtur. Pilotun hayati tehlikesi
bulunmamaktadýr. Gerekli idari ve adli
iþlem baþlatýlmýþtýr."
Konaklý köyü yakýnlarýnda düþen
uçaðýnýn enkazýný, jandarma ekipleriyle birlikte ormanlýk alanda arama yapan köylüler
buldu.Uçaðýn düþmesinin ardýndan il
merkezi ve Merzifon'dan çok sayýda arama
-kurtarma timi ve komando bölgeye sevk
edildi. Aþýrý sis ve yaðmurun da etkisiyle
arama çalýþmalarý güçlükle sürdürüldü.
Köylülerin de destek verdiði ekipler, görgü
þahitlerinin de söyledikleri doðrultusunda aramalarýný köyün 10 kilometre uzaðýndaki
Armutludere mevkiinde yoðunlaþtýrdý. Köylüler
ve jandarma ekipleri, burada yaptýklarý çalýþmada uçaðýn 500 metrelik bir alana daðýlmýþ
enkazýna ulaþtý. Paraþütle atlayan pilotun da
enkaz bölgesine düþtüðü, kazanýn hemen
ardýndan bölgeye gelen askeri bir helikopter
tarafýndan hastaneye götürüldüðü belirtildi.
Jandarma ekipleri enkaza ulaþýlmasýnýn
ardýndan çevrede geniþ güvenlik önlemleri aldý.
Enkazýn yayýldýðý alan güvenlik þeridi ile kapatýlýrken, ekipler, bölgeye köylüler ve gazetecilerin giriþine izin verilmedi. Uzman ekibin
incelemesinin ardýndan uçaðýn enkazýnýn
kaldýrýlacaðý öðrenildi. Haber Servisi
Tar-Gel personelinin
sorunlarý çözüm beliyor
Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný
Necati Gül, Tar-Gel Projesi kapsamýnda
ilk olarak sözleþmeli olarak alýnan daha
sonra kadroya geçirilen personelin, geçmiþ
sözleþme hükümleri kapsamýnda; Bakanlýk
Teþkilat Kanununa, Merkezi Teþkilatlarýn Kuruluþ Kanunu, Harcýrah Kanunu, Merkezi Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmenliði gibi pek
çok mevzuata aykýrý olarak düzenlenen Bakanlýk tebliði ile köylerde çalýþtýrýlmaya zorlandýklarýný kaydetti.
Bu teblið ile ilgili olarak Sendika olarak
yaptýklarýn itirazýn, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðýnca dikkate alýnmadýðý ve hukuka
uygun bir düzenleme yapýlmadýðý için, Bakanlýk Tebliðinin Yürürlüðünün durdurulmasý ve
iptali ile ilgili Danýþtay'da (8. Daire-Dava No:
2011/8081) dava açýldýðýný kaydeden Gül,
"Dava süreci Sendikamýzca takip edilmekte
olup, bu gün itibarý ile 3. sýrada görüþülecek
dava seviyesine gelmiþtir. Bu geliþmeler olur
iken, Bahse konu Bakanlýða baðlý Eðitim Yayým ve Yayýnlar Dairesi Baþkanlýðý, Tar-Gel
Eðitimi adý altýnda Antalya'da iki, Çorum'da
bir olmak üzere üç toplantý
tertip etmiþtir. Bu toplantýlara, Ýl ve Ýlçe Müdürlüklerinden, Tar-Gel Kökenli kamu
çalýþanlarýný temsilen 1'er katýlýmcýnýn katýlmasýný yazýlý
olarak talep edilmiþtir. Toplantýlardan ilki 26-28.11.2014
tarihinde Antalya'da gerçekleþmiþ olup, toplantýnýn gündüz bölümüne Bakanlýða
baðlý merkez teþkilatlardan
görevlendirilen uzmanlar katýlarak eðitimler yürütülmüþ,
27.11.2014 tarihi akþamýnda TOÇBÝRSEN adlý
bir sendikaya, tüm personelin zorunlu katýlýmýnýn saðlandýðý ve Bakanlýk imkânlarýnýn
kullanýldýðý bir toplantý düzenletilmiþtir. Toplantýnýn akþam bölümünde konuþan sözde
yetkili sendikanýn genel baþkaný, toplantýlarýn
bakanlýkça kendilerinin ortak düzenledikleri
bir etkinlik olduðunu itiraf ederken, bu toplantýlara diðer sendikalarýn da davet edildiðini ancak diðer sendikalarýn bu davete icabet etmedikleri yönünde gerçek dýþý bir beyanatta bulunmuþtur. Bakanlýk yetkililerince tamamen
taraflý, bir sendikaya lojistik destek saðlamaya
yönelik, Türk Ceza Kanunu'nun 117 ve 118.
Maddelerine aykýrý olarak yapýlan bu program
ile ilgili olarak, bahse konu bakanlýk yetkililerine yönelik Sendikamýzca gerekli hukuki süreç baþlatýlacaktýr. Burada dikkat çeken durum
þudur ; 2011 yýlýna kadar Anayasamýzýn 128.
Maddesine aykýrý olarak istihdam edilen ve bu
anlamda; imza yetkisi, atama ve nakil, görevde
yükselme, mazeret izinleri, iþ güvencesi, baðlý
olduðu idari mekanizma, çalýþtýðý yerde bina
ve iletiþim araçlarý eksikliði gibi pek çok problem yaþayan eski Tar-Gel Personeli için, kadro
iþlemi gerçekleþtikten sonra bazý konularda
düzenleme yapýlmýþ olmasýna raðmen, imza
yetkinliði, tayin, görevde yükselme, disiplin
amirliði ve köyde çalýþma imkânlarýnýn eksikliði vb problemler deðiþmemiþ, hatta TÜKAS
çalýþmalarýnýn da üzerine eklendiði ilave maðduriyetler oluþmuþtur. Bahse konu Eski TarGel Personeli, kendileri ile ayný kanuni düzenlemeler sonucunda, ayný dönemde kadroya
geçirilmiþ diðer 12 kamu kurumundaki kamu
çalýþanlarýndan ayrýþtýrýlarak, adeta devlet memurluðu içerisinde "üvey evlat" muamelesine
tabi tutulmuþlardýr.Yine bu güne kadar siyasetin payandalýðýný yapmak ve tüm kamu çalýþanlarýnýn bu güne kadar kazanýlmýþ haklarý
kaybettirmek dýþýnda hiç bir iþlevi olmayan
sözde yetkili sendika, bahse konu Tar-Gel konusunda da çalýþanlarýn haklarýný savunmak
bir yana, onlarý idarenin keyfi uygulamalarý ile
çalýþmaya zorlamak ve idareci baskýsý ile onlarý üye olarak tutmak amacý ile çalýþanlarýn baþlarýnda Demokles'in kýlýcý olma görevi üstlenmiþtir.Bu toplantýlarda maksat gerçekten eðitim ise; program içeriðinde verilecek eðitim
programýnýn açýkça belirtilmesi gerekmektedir.
Bu toplantýda maksat, Tar-Gel çalýþanlarýný
idari anlamda tehdit etmek ve sindirmek ise,
bu konuda sendikamýz bu tür zorbalýklara asla
müsaade etmeyecektir.
Bu toplantýda maksat bahse konu çalýþanlarýn umutlarýný kýrarak onlarý memuriyet esasý ile baðdaþmayan çalýþma koþullarýna
mahkûm eden, problemlerinin çözümü konusunda adým atmak bir
yana, her türlü olumlu giriþimlerimizi engellemeye çalýþan ve bu nedenle Tar-Gel Kökenli Meslektaþlarýmýz baþta olmak üzere, hizmet
kolumuz çalýþanlarýna verdiði hiçbir taahhüdü yerine getirmediði
için üyelikten yoðun istifa problemi yaþayan bir sendikaya lojistik
destek saðlamak ise, bu davranýþ
ahlaki olmayýp tamamen Türk Ceza Kanununa göre suç fiili teþkil etmektedir.Anlaþýldýðý üzere bu toplantýdaki asýl maksat; bahse konu yetkili sendika ile Bakanlýk yetkilileri, Tar-Gel Personelinin
problemlerini ortadan kaldýrmaya ve Bakanlýk
tebliðinin iptaline yönelik Sendikamýzca açýlmýþ ve sonuçlanmak üzere olan ve Danýþtay'da açýlmýþ davamýzý düþürmeye yönelik etik
olmayan bir birlikteliðe imza atma ve ilgili personelin sözde yetkili sendikada üye olarak kalmasý için idari baský mekanizmasý oluþturma
çabasýdýr.Sözde yetkili sendika ve bakanlýk
yetkilileri, doðru olmayan bu davranýþlarýna
Tar-Gel kökenli bazý meslektaþlarýmýzý bu toplantýlara dahil ederek, yaptýklarý hukuksuzluða
kýlýf hazýrlamaya çalýþmaktadýrlar. Bahse konu
Tar-Gel kökenli kamu çalýþaný meslektaþlarýmýzýn çözümüne yönelik, imza yetkinliði, tayin
ve atama, harcýrah, disiplin amirliði, atama ve
nakil hakký vb problemleri çözülmeden, "Tamamen Ýl-Ýlçede ikamet edip, Köy çalýþmalarýný buradan koordine etme" yada "3 gün ilçede,
iki gün köyde çalýþma sistemi" gibi hukuki dayanaktan yoksun çalýþma sistemlerini asla kabul etmiyoruz.Çözüm bellidir; Tar-Gel kökenli kamu çalýþanlarý, Anayasamýzýn eþitlik ilkesi
ve Bakanlýk Teþkilat Kanunu baþta olmak üzere pek çok kanun ve mevzuata aykýrý olarak,
köylerde çalýþmaya ve ikamete zorlayan Bakanlýk Tebliðinin bir an önce iptal edilmesi ve
bahse konu personelin de diðer kadrolu meslektaþlarý gibi bakanlýðýn tüm hizmetlerinde
görev alabilmeleri saðlanmalýdýr. Bunun dýþýnda aranan her çözüm, çözümsüzlüðe yönelik
yeni bir tuzak olacaktýr" þeklinde belirtti. Haber Servisi
HABER
9
Tarým Fuarýný
80 bin kiþi gezdi
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme
Kurumu Ýl Koordinatörlüðü Çorum 3. Tarým
Fuarýna oldukça geniþ bir stand alanýyla katýldý.
Tarým sektörünün Çorum'da ki en kapsamlý buluþma etkinliði olan Tarým Fuarýna 4 gün süre ile Çorum
ve çevre Ýllerden gelen katýlýmcýlar yoðun ilgi gösterdi.
Fuar organizasyonunu gerçekleþtiren firmadan alýnan
bilgiye göre yaklaþýk 80 bin kiþinin ziyaret ettiði fuarda TKDK Ýl Koordinatörlüðü gerek stand dizayný ve
gerek standda görevli uzman personel tarafýndan misafirlere gösterilen yakýn ilgi neticesinde yoðun ilgi
gördü.
Promosyon ürünleri de oldukça beðenilirken, misafirlere 13. Çaðrý dönemi, þimdiye kadar yapýlan
desteklemeler ve TKDK Çorum Ýl Koordinatörlüðü
hakkýnda detaylý bilgiler verildi.
Fuarla ilgili görüþlerini aktaran TKDK Çorum Ýl
Koordinatörü Hakan Körpýnar, fuarda istedikleri
sonuçlara ulaþtýklarýný, bu tanýtým çalýþmalarýnýn 13.
Baþvuru Çaðrý Döneminde gelecek proje sayýlarýna
olumlu katký yapacaðýný umduðunu belirtti. Körpýnar,
"Yaklaþýk olarak 80 bin kiþinin katýldýðý önemli bir fuar
olan 3. Çorum Tarým Fuarýnýn Ýlimiz tarýmýna olumlu
bir etki göstereceði malumdur. Ýlimizden gelecek
proje sayýsýný arttýrabilmek için tanýtým yapmak
amacýyla kurduðumuz standýmýza gösterilen ilgiden
dolayý çok memnun olduk. Gördük ki Ýlimiz proje
potansiyeli giderek artmakta. Biz de bu duruma paralel çalýþmalarýmýza devam etmekteyiz. Fuarýmýzý
ziyaret ederek uzmanlarýmýzdan bilgi alan çok deðerli
misafirlerimiz, milletvekillerimiz ve bürokratlarýmýzýn
ziyaretleri bizleri memnun etti, moral verdi. Tüm misafirlerimize ilgilerinden dolayý teþekkür ediyorum"
dedi. Haber Servisi
Amasya'da buluþtular
Ýlkadým Kaymakamý ve Çorum eski Belediye
Baþkaný Turan Atlamaz ve eþi Behiye Atlamaz,
Amasya Belediyesi'nin daveti üzerine Amasya'da
düzenlenen hafta sonu etkinliðine konuk oldular.
Ayrýca Belediye Baþkanlarý Birliði Yönetim Kurulu
Baþkaný, Devlet eski Bakaný ve Amasya Belediye eski
Baþkaný Ýsmet Özaraslan ile Yönetim Kurulu Üyeleri
olan eski belediye baþkanlarý, Hüseyin Erer, Halim
Çakýr, Süleyman Kaldýrým, Nasýr Haþlak, Alaettin
Süer ve Ýbrahim Demir'de ziyarette yer aldýlar.
Amasya'ya gelen konuk heyet yetkilileri için
Pirler Sosyal Tesislerinde akþam yemeði veren
Amasya Belediye Baþkaný Cafer Özdemir Ýlkadým
Kaymakamý Turan Atlamaz ve Belediye Baþkanlarý
Birliði üyelerini aðýrlamaktan mutluluk duyduðunu
ifade etti. Misafirler ise, Amasya'nýn çok güzel bir þehir
olduðunu, tarih ve medeniyetin iç içe olduðu bu
þehirde bulunmaktan keyif aldýklarýný ifade ettiler.
Kaymakamý Atlamaz ve Belediyeler Birliði Yönetim
Kurulu üyeleri Valilik ziyareti, Bimarhane Sabuncuoðlu
Þerefeddin Týp ve Cerrahi Müzesi, Hatuniye Mahallesi,
Sultan Bayezid Camii ve Külliyesi, Minyatür Amasya
Müzesi ve Ferhat ile Þirin Aþýklar Müzesi'ni gezerek
incelemelerde bulundular. Haber Servisi
Yeni Mesaj'dan "Ehli Beyt" konferansý
Yeni Mesaj Gazetesi tarafýndan düzenlenen
"Ýslam Dünyasýný Kuþatan Fitneler ve Tevhidin
Merkezi Ehli Beyt" konulu konferans Afra Düðün
Salonunda yapýldý.
Yeni Mesaj Gazetesi yazarý ve Baðýmsýz Türkiye
Partisi Genel Bþk Yardýmcýsý Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi,
Gazeteci Yazar Dr. Ýbrahim Mumcuoðlu, Hukukçu
Yazar Av. Yücel Parlak ve Hukukçu Yazar Mustafa
Pak'ýn konuþmacý olarak katýldýðý programda, panelin
sunuculuðunu Emekli Albay Ahmet Kurt yaptý.
Panelde ilk konuþmayý yapan Araþtýrmacý yazar Dr.
Ýbrahim Mumcuoðlu konuþmasýnda, "Ehl-i Beyt'e
Karþý Türetilen Bid'at Akýmlar ve Nakþibendîlik"
sunumu ile panele katýlan vatandaþlarý, tarih boyunca
Ehl-i Beyt sevdalýlarýna yapýlan haksýzlýklar, iþkenceler,
zulümler ve dine sokulan fitneler hakkýnda bilgilendirdi. Mumcuoðlu konuþmasýnda Gazi Mustafa Kemal'in
günümüz insanlarýna çok yanlýþ tanýtýldýðýný ve
Atatürk'ün þeceresinin Osmanlý arþiv belgeleriyle ispatlý
olarak anne ve babasýnýn seyit soyundan
olduðunun belgelerini gösterdi.
Hukukçu Yazar Av. Mustafa Pak ise
konuþmasýnda, birlik ve kardeþlik konusunu
anlattý. Türk milletinin ehli-i beyt imamlarý
kanalýyla Ýslamla buluþtuðunu ifade eden pak,
Anadolu coðrafyasýnýn Hacý Bektaþ Veli ve
kadrosu
tarafýndan
islamlaþtýrýldýðýný,
Anadolu'da Türklerle birlikte onlarca etnik
yapýnýn
Ýslamlaþarak
Türkleþtiðini,
Anadolu'daki halkýn Müslüman Türk kimliði
altýnda tek millet yapýldýðýný ifade etti.
Mustafa Kemal Atatürk'ün de kurtuluþ
savaþýnda bu anlayýþla farklý etnik unsurlarý bir ve
beraber yaptýðýný, Türk, Kürt, Laz,Çerkez, Alevi,Sünni
topyekün vatanýn iþgalden kurtarýldýðýný ifade etti.
Hukukçu Yazar Av.Yücel Parlak Ehl-i Beyt'i anlattýðý
konuþmasýnda, Veda Haccý ve Gadir-i hum da Allah'ýn
emriyle imametin Hz Ali ye veriliþini ve burada 120 bin
Müslümanýn ona biat ettiðini söyledi.
Panelin son konuþmasýný yapan Yeni Mesaj Gazetesi
yazarlarýndan, ayný zamanda Baðýmsýz Türkiye Partisi
Genel Baþkan Yardýmcýsý Dr.Ahmet Hamdi Kepekçi de
konuþmasýnda, Büyük Ortadoðu Projesi ve
Medeniyetler ittifakýnýn Ýslam dünyasýna karþý geliþtirilen birer proje olduðunu söyledi.
AK Parti'nin "Allah katýnda yegâne din Ýslam'dýr"
ayetini bir tarafa koyduðunu iddia eden Kepekçi, Ýslam
dininden Hz. Muhammed ve Ehl-i Beyt'inin ayrý tutulmamasý gerektiðini ifade etti.
Okul sýralarýnda çocuklara dini konularda Ýncil ve
Tevrat'tan öðütler anlatýlmasýnýn da yanlýþ olduðunu
savunan Kepekçi, çocuklarýn dini eðitiminde Kur'an'ýn,
Ehl-i Beyt'in öðretilmesinin yeteceðini de sözlerine
ekledi ve dinlerin harmanlanmasýnýn yanlýþ olduðunu
söyledi. Dr. Hamdi Kepekçi ayrýca Prof.Dr.Haydar
Baþ'ýn Milli Ekonomi Modeline de deðindi. Rusya'nýn
bu modelle yeniden süper güç olduðuna deðinen
Kepekçi, 150'ye yakýn ülkede MEM'in uygulanmaya
baþladýðýný, Türkiye'de de çok acil Milli Ekonomi
Modelinin uygulanmaya baþlanmasý gerektiðini kaydetti. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
02 ARALIK 2014 SALI
HABER
Þekerbank Çorum Þubesi'nde
"Tasarrufun Altýn Günü"
Þekerbank'ýn 0.01 gram altýnýn bile
deðerlendirildiði küçük tasarrufa yönelik
"Tasarrufun Altýn Günü" uygulamasý 0405 Aralýk tarihlerinde Þekerbank Çorum
Þubesi'nde gerçekleþtirilecek. Uygulama kapsamýnda, hangi ayarda olursa olsun bilezik,
yüzük, kolye, çeyrek altýn, küpe gibi her türlü
ziynet altýnýný Þekerbank Çorum Þubesi'ne
getirenler, bu ziynetlerini 24 ayar deðerinde
altýn olarak Vadesiz Altýn Hesaplarý'nda biriktirebilecekler. Ayrýca Þekerbank müþterileri
Vadesiz Altýn Hesaplarýndaki tutar ile Vadeli
Altýn Hesabý açarak tasarruflarýný altýn olarak
deðerlendirirken altýnýn deðer artýþýndan
baðýmsýz olarak avantajlý faiz oranlarý ile faiz
getirisinden yararlanabilecekler.
Tasarruf sahipleri, 04-05 Aralýk tarihlerinde
Þekerbank Çorum Þubesi'ne ziynet altýnlarýný
getirerek, iki gün sürecek "Tasarrufun Altýn
Günü" uygulamasýna katýlabilecekler. Ýstanbul
Altýn Rafinerisi eksperleri, ziynet sahibinin her
türlü altýnýnýn 24 ayar 995/1000 saflýkta gram
karþýlýklarýný belirleyecek ve bu altýnlar, tasarruf
sahibinin banka nezdinde açýlan Vadesiz Altýn
Hesabý'na yatýrýlacak.
Tasarruf sahipleri, saklama ve çalýnma riski
olmadan istedikleri zaman Vadesiz Altýn
Hesaplarý'na ekleme yapabilecek ve altýna dayalý iþlemlerini bu hesap üzerinden
gerçekleþtirebilecekler. Söz
konusu hesaba yapýlacak
ekleme 0.01 gram ve katlarý
þeklinde olabilecek. Hesap
sahipleri diledikleri zaman
yine ayný þekilde ihtiyaçlarý
olduðunda ihtiyaçlarýný bu
hesaptan 0,01 gram ve katlarý bazýnda altýn
karþýlýðý TL olarak karþýlayabilecekler.
Tasarrufun Altýn Günü uygulamasýyla küçük
yatýrýmlarý teþvik ederek yastýk altý birikimleri
ekonomiye kazandýrma amaçlarýný vurgulayan
Þekerbank Çorum Þube Müdürü Özlem
Kavakçý Taç, "Altýný getirisiyle alakalý olduðu
kadar geleneksel olarak da bir birikim tercihi
olarak gören tabana yaygýn müþteri profilimizi,
þimdi de bu yeni ürün ve hizmetimizle desteklemeye devam ediyoruz" dedi.
Taç, sözlerine þöyle devam etti:
"Müþterilerimiz ya da müþterimiz olmak
isteyen herkes, bin bir emekle tasarruf ettikleri
ziynet altýnlarýný, þimdi çalýnma, kaybolma riski
olmadan bankamýz güvencesinde biriktirebilecekler. 'Anadolu Bankacýlýðý' misyonumuz ve
71 il ile 101 merkez dýþý ilçedeki yaygýn þube
aðýndan gelen gücümüzle tabana yaygýn tasarrufu teþvik etmeyi hedefliyoruz."
Þekerbank'ýn Altýn Bankacýlýðý ürün gamýnda halen; Vadesiz Altýn Hesap, Vadeli Altýn
Hesap, Düzenli Altýn Birikim Talimatý ve B Tipi
Altýn Fonu bulunuyor. Banka, müþterilerine
ayrýca internet bankacýlýðý ile 24 saat altýn alým
satým iþlemi yapmasý imkaný saðlýyor.Haber
Servisi
Çorum Tarým fuarý
baþarýlý geçti
Bu sene üçüncüsü gerçekleþen ve her yýl
daha da büyüyen Çorum Tarým Fuarýný,
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu ve Çorum
Milletvekili Dr. Cahit Baðcý
ile birlikte ziyaret ettiler.
Uslu, "Çorum da yapýlan
fuarýmýzýn amacý, Tarým ve
Hayvancýlýðýn daha da ilerlemesi,yaygýnlaþtýrýlmasý ve
tarýmla uðraþan çiftçilerimizin geliþmelerine katký
sunan makine ve teçhizatlarý
yakýndan takip
etmeleridir.Çorum'un
Tarýmsal Kalkýnmanýn
merkezi haline gelmesi için de önemli bir
adýmdýr.Fuarýmýz
geçen yýllara oranla
daha baþarýlý bir organizasyonla
yapýlýyor.Bu sene 250
firmanýn katýlýmý ile
80 bin kiþinin ziyaret
ettiði bir popüler fuar
haline geldi. Ýlimize
hayýrlý olsun" dedi.
Uslu ve Baðcý fuarda stantlarý tek tek ziyaret ettiler. Haber
Servisi
10
Platin Saðlýk
Koleji'nde
"aðýz ve diþ
saðlýðý" eðitimi
Ýl Saðlýk Müdürlüðü Araþtýrma, Bilgi Sistemleri,
Saðlýðýn Geliþtirilmesi ve Halk Saðlýðý Þube Müdürü
Diþ Hekimi Hatice Terlemez Platin Saðlýk Koleji'nde
"Aðýz ve Diþ Saðlýðý" konulu eðitim verdi.
Eðitimde, Terlemez, diþin yapýsý, aðýz ve diþ
saðlýðý için doðru beslenme þekli, aðýz ve diþlerin
bakýmý ve kullanýlmasý gereken malzemeler, diþ
macunu, diþ fýrçasý ve diþ ipi kullanýmý ile ilgili
önemli bilgiler verdi ve maket üzerinde uygulamalý
olarak doðru diþ fýrçalama tekniklerini gösterdi.
Vücut saðlýðýnýn aðýz ve diþ saðlýðý ile baþladýðýný
belirten Diþ Hekimi Hatice Terlemez, öðrencilere,
aðýz ve diþ saðlýðýný korumak için öðrenilen bilgilerin
uygulamasýnýn ayrýca ailelerine, çevrelerine ve
halkýmýza öðretmelerinin büyük önem taþýdýðýný vurguladý. Eðitim sonunda, farkýndalýk yaratmak
amacýyla hazýrlanan el broþürü ve diþ macunlarý
daðýtýldý. Haber Servisi
Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin
sorunlarýný masaya yatýrdýlar
Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Þule
Toksoy ve Müdür Yardýmcýsý Muzaffer Þimþek,
Ulukavak Mahallesi Muhtarý ve Cumhuriyet
Anadolu Lisesi Okul Aile Birliði Baþkaný Hanefi
Özdemir'i ziyaret ederek, okulun sorunlarýný masaya
yatýrdýlar.Hanefi Özdemir, "Öncelik olarak acil sorunlarý çözeceðiz. Ayrýca okulumuz spor faaliyetleri
konusunda gerekli teknik ve donanýmdan mahrumdur.
Sporla ilgilenen öðrencilerimizin spor faaliyetlerinde
kullanabilecekleri gerekli teknik ekipmanýn nitelik ve
nicelik bakýmdan zayýf olmasý ve bir spor salonun yokluðu öðretmenlerimizi ve öðrencilerimizi zor durumda
býrakmaktadýr. Bu sorunlarýn çözümü hususunda ivedi
olarak çalýþma yapýlmasý zaruret haline gelmiþtir. Ayrýca
okul müdürümüzün muhtarlýðýmýza yapmýþ olduðu
örnek ziyareti bizleri onure etmiþtir kendilerine
teþekkür ederiz" dedi. Haber Servisi
Hak Ýþ'e birlik ve beraberliði koruyun tavsiyesi
Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare
Amiri ve Hak-Ýþ Onursal Genel
Baþkaný Salim Uslu, Hak-Ýþ Çorum Ýl
Temsilcisi Mustafa Köroðlu'nu ziyaret etti.
Uslu ziyaretinde Köroðlu'dan Çorum'da
yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler alarak,
"Birlik ve beraberliðinizi her zaman
koruyun. Uzlaþmacý olun. Sorunun parçasý
deðil, çözümün tarafý olun Verimli, diyalogdan yana, ideolojinin yerine ülkenin ve
toplumun çýkarlarýný koruyabilen sorumlu
sendikacýlýk anlayýþý ile yola çýkýn"
dedi.Haber Servisi
Sultan Ana'dan Uslu'ya ziyaret
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Sultan
Ana Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Sultan
Kümbet'i aðýrladý.
Sultan Ana Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný
Sultan Kümbet ziyaretinde dernek çalýþmalarý hakkýnda bilgiler
verdi.
Uslu, toplumsal barýþa katký vermek konusunda herkesin
ortak bir duyarlýlýk göstermesi ve çaba içerisinde olmasý gerektiðini belirterek, "Bir olmak, diri olmak, iri olmak" sözünü hayata geçirmenin tamda zamanýdýr" dedi. Haber Servisi
Baþkan Külcü'ye ÝHL
Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði
Kampüsü teþekkürü halk otobüsü sorununu aktardý
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, Çorum Milletvekili, TBMM Plan
ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý ve
Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yeni
Ýmam Hatip Lisesi Kampüsünde çeþitli
incelemelerde bulundular.
Çorum Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, Uslu ve
Baðcý'ya çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi.
Çorum
Belediyesi
tarafýndan yapýlan yeni
Ýmam
Hatip
Lisesi
Kampüsü, 100 derslikli
okul, 4 minareli ve 1.500
kiþi kapasiteli uygulama
camisi ve 300 öðrenci kapasiteli yurt ve spor salonundan
oluþuyor.
ÝHL
Kampüsü, Türkiye'ye örnek
bir okul projesi olarak
dikkat çekiyor. Çorum Milletvekilleri Uslu ve
Baðcý Çorum'a kazandýrýlan eðitim kampüsü
için Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü
tebrik ederek, hayýrlý olsun dediler.
Haber Servisi
Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkaný
Cafer Eker ve Baþkan Yardýmcýsý Zeki Dilmen, Aile ve
Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer'e ziyaret gerçekleþtirerek, halk otobüslerinden yararlanamadýklarýndan yakýndý.Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer'e yapýlan
ziyarete Þehit Aileleri Dernek Baþkaný
Cafer Eker, Baþkan Yardýmcýsý Zeki Dilmen,
Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri Sadýk Demirkut,
Mevlüt Özçiftçi, Müslüm Erdoðmuþ, Medet
Erdemir ve Nurettin Kaya katýldý.
Baþkan Eker, Dinçer'e Çorumlu þehitlerin yer aldýðý bir dergi hediye etti. Ziyarette Alaca Þehit
Aileleri Dernek Baþkaný Cafer Eker, Dinçer'e halk otobüslerinde yaþadýklarý sýkýntýlarý dile getirdi. Kendilerine
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan verilen
þehit yakýný kartlarýyla halk otobüslerini ve toplu taþýma
araçlarýný ücretsiz kullanabilmeleri için seyahat kartý
verildiðini, her þehit yakýnýna artýk yeni tip kimlik kartý
tahsis edildiðini ancak Çorum'daki halk otobüslerinde
bu kimlik kartýný kabul etmediklerini dile getirdi.
Kendilerine bakanlýk tarafýndan verilen ücretsiz seyahat
kartlarýnýn Türkiye'nin her yerinde geçerli olmasýna raðmen Çorum Halk Otobüslerini kullanmak için Belediyenin þehit
ailelerinden
yeniden
Çorum
Belediyesi tarafýndan verilmiþ otobüs
kartý çýkarma zorunluluðu istediðini
söyleyen Eker, Çorumlu þehit aileleri
olarak, kendilerinin bunu çýkarabileceðini ancak þehir dýþýndan gelen bir
þehit yakýnýnýn halk otobüslerinden
bu uygulama ile yararlanamayacaðýný kaydederek bu
sorunun acilen çözüme kavuþturulmasý gerektiðini
belirterek Dinçer'den yardým istedi.
Ali Dinçer'de kendisine yapýlan ziyaretten dolayý
memnuniyetini dile getirerek þehit ailelerini ilgilendiren
her sorunu kendi sorunlarý olarak gördüklerini ve
konuyla yakýndan ilgileneceklerini dile getirdi. Haber
Servisi
TEK
YILDIZ
2
T.C.
ÇORUM
3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ
Dosya No : 2012/4520 ESAS
02 ARALIK 2014 SALI
HABER
11
TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
:Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1345 Ada No, 2 Parsel No, GÜLALÝBEY
MAHALLESÝ YAYDÝGÝN KIRI Mevkii ; Satýþa konu taþýnmaz Mimar Sinan Mahallesi, Küçük
Sanayi Sitesi, 23. Cadde, No: 11 Çorum imar adresindedir.Taþýnmaz üzerinde tek katlý (kýsmi asma
katlý), betorörme karkas ,tavaný betorörme, ahþap çatýlý, üzeri M.T.Kremitle örtülü bina mevcuttur.
Hale hazýrda PVC pencere ve kapý imalat atölyesi olarak kullanýlmaktadýr. Doðu ve güney cepheli(
diðer iki cehhesi bitiþik) dýþ ciphesi sývalý, akrilik boyalý ve demir doðramalý, iç duvarlan ve tavaný
üzeri sývalý ve badanalý (tavan badanasýz), taban döþemeleri kýsmen beton, kýsmen seramik
kaplamalý olarak inþa edilmiþtir. Ýçerisinde tuvaleti olan asma katlý iþyerinin inþaat oturum alaný
105 m2 dir. Elektrik, telefon, su, ve kanalizasyon gibi altyapýsý mevcut ve soba ile ýsýtýlmaktadýr.
Yapý Yaklaþýk Birim Maliyetlerine göre 3. Sýnýf ve A gurubu yapý sýnýfýna dahildir.
Adresi
:Mimar Sinan Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 23. Cadde No: 11 ÇORUM
Yüzölçümü
: 111 m2
Arsa Payý
: TAM
imar Durumu
: Küçük Sanayi Sitesi parselidir.
Kýymeti
:111.000,00 TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler : Dosyasýnda Mevcuttur.
1. Satýþ Günü
: 28/01/2015 günü 14:00- 14:10 arasý
2. Satýþ Günü
: 04/03/2015 günü 14:00 - 14:10 arasý
Satýþ Yeri
: ÇORUM ADALET SARAYI ADLÝYE MÜZAYEDE SALONU
2 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1631 Ada No, 19 Parsel No, Ayank Mahallesi, 1
Baðýmsýz Bölüm; Satýþa konu mesken; Buharaevler Mahallesi, Buharaevler 5. Sokak, Gültepe Apartmaný,
No:2 /1 Çorum imar adresindedir. Bodrum Kat + Zemin Kat + 5 Normal Kat olmak üzere , her katýnda 4
dairesi olan toplam 7 kattan oluþan, Ayrýk nizam ve karkas olarak 1998 yýlýnda inþa edilmiþ, asansörlü ve
kaloriferli ( Doðalgaz - kombi) binada bulunmaktadýr. Ana binanýn; giriþ kapýsý aleminyum doðrama , dýþ
cephesi akrilik boyah,ahþap çatýlý, üzeri M.T.Kremit örtülü binanýn giriþ zemini, merdiven sahanlýklan ve
basamaklan mermer döþeme kaplama, demir doðramadan yapýlmýþ merdiven korkuluðunun üzeri yaðlý
boya ile boyalý, merdiven hattý yan duvarlan üzeri sývalý ve plastik badana ile boyalýdýr. Elektrik, telefon,
su, ve kanalizasyon gibi altyapýsý mevcut ve soba ile ýsýtýlmaktadýr. Yapý Yaklaþýk Birim Maliyetlerine göre
3. Sýnýf ve B gurubu yapý sýnýfýna dahildir.
1 NOLU BAÐIMSIZ BÖLÜM: Halihazýrda mesken olarak kullanýlmakta olup, Zemin Kattadýr. Takriben
142 m2 alanýnda, 3 oda, salýn, mutfak, kiler, banyo, tuvalet, lavabo, hol, antre ve toplam
2 adet balkon gibi mahallerden oluþmaktadýr. Isýnmasý kalorifer ile yapýlmakta olan daire; güney ve batý
olmak üzere 2 yöne cephelidir. Salon ve odalann tabaný vernik boyalý ahþap döþeme kaplama, tavan ve
duvarlann yüzeyi kireç, çimento ve kum kanþýmý sýva üzeri plastik badana ile boyalýdýr. Antre, hol mutfak,
kiler ve balkonlarýn zemini seramik döþeme kaplama, tavan ve duvarlann yüzeyi kireç, çimento ve kum
kanþýmý sýva üzeri plastik badana ile boyalýdýr. Doðalgaz sistemi çekili olan mutfaðýnda mermer tabiiydi
tezgah, altýnda ve üstünde suntalemden yapýlý dolaplar mevcuttur. Banyo zemini seramik kaplý, tavan
yüzeyi kireç, çimento ve kum karýþýmý sýva üzeri beyaz plastik badanalý, duvarlann yüzeyi tavana kadar
seramiktir. Tuvalet zemini seramik, tavanlann yüzeyi kireç, çimento ve kum karýþýmý sýva üzeri beyaz
plastik badanalý, duvarlarýn yüzeyleri tavana kadar seramiktir. Kapý ve pencereleri ahþap doðrama, üzeri
vernik boyalýdýr.
Adresi
:Buharaevler Mahallesi, Buharaevler 5. Sokak, Gültepe Apartmaný, No:2 /1 ÇORUM
Yüzölçümü
: 142 m2
Arsa Payý
: 1/26
imar Durumu
: Ayrýk nizam 6 Kat konut alanýnda kalmaktadýr.
Kýymeti
: 95.000,00 TL
KDV Oraný
: %1
Kaydýndaki Þerhler : Dosyasýnda Mevcuttur.
1. Satýþ Günü
: 28/01/2015 günü 14:20 - 14:30 arasý
2. Satýþ Günü
: 04/03/2015 günü 14:20 - 14:30 arasý
Satýþ Yeri
: ÇORUM ADALET SARAYI ADLÝYE MÜZAYEDE SALONU
3 NO'LÜ TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 2425 Ada No, 249 Parsel No, GÜLALÝBEY
MAHALLESÝ, FÝTNE MEVKÝÝ ,1 Baðýmsýz Bölüm; Satýþa konu taþýnmaz; Mimar Sinan
Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi , Özsaray Apartmaný No:24/A Çorum Ýmar adresindedir.
Bodrum Kat + Zemin Kat + 4 Normal Kat olmak üzere toplam 6 katlý binada bulunan satýþa konu
baðýmsýz bölüm; ana gayrimenkulu "Arsa" vasfýnda olan taþýnmaz üzerine, ayrýk nizam, betorörme
karkas inþaat tarzýnda, 1988 yýlýnda inþa edilmiþ bina üzerinde bulunmaktadýr. Ana binanýn; Giriþ
kapýsý demir doðrama, dýþ cepheleri akrilik boyalý, ahþap çatýlý, üzeri M.T.Kremit örtülü binanýn
elektrik, su, doðlgaz, telefon ve kanalizasyon gibi altyapýsýnýn mevcut olduðu tespit edilen bina
Yapý Yaklaþýk Birim Maliyetlerine göre 3. Sýnýf ve A Gurubu yapý sýnýfýna dahildir.
1 NOLU BAÐIMSIZ BÖLÜM: Satýþa konu dükkan; Zemin katta, Fevzi Çakmak Caddesine
cepheli (doðu), takriben 80 m2 anýnda, içerisinde tuvaletide mevcut olan, ýsýnmasý soba ile yapýlan
gayrimenkul halihazýrda depo olarak kullanýlmaktadýr. Cephesi demir doðrama camekan, tabaný
suni mermer plak kaplama, tavan ve duvarlarýnýn kýsmen taþ yünü asma tavan, kireç, çimento, ve
kum karýþýmý sývalý üzerleri plastik badana ile boyalýdýr.
Adresi
:Mimar Sinan Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Özsaray Apartmaný No:24/A Çorum
Yüzölçümü
: 80 m2
Arsa Payý
: 5/62
Ýmar Durumu
: Ayrýk nizam 6 Kat konut alanýnda kalmaktadýr.
Kýymeti
:120.000,00 TL
KDV Oraný
:%18
Kaydýndaki Þerhler : Dosyasýnda mevcuttur.
1. Satýþ Günü
: 28/01/2015 günü 14:40 - 14:50 arasý
2. Satýþ Günü
: 04/0372015 günü 14:40-14:50 arasý
Satýþ Yeri
: ÇORUM ADALET SARAYI ADLÝYE MÜZAYEDE SALONU
4 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 110 Ada No, 48 Parsel No, NACAK Mevkii,
KÖPRÜALAN Köyü, Satýþa konu taþýnmazýn; Tamamý üzerinde Mehmet ER adýna tapu kaydý bulunan,
449,43m2 alanýndaki "arsa" vasfýndaki taþýnmaz; Fiilen kuzeyindeki 47 numaralý parselle birleþtirilerek
etrafý beton direkli telörgü ile çevrilmiþ, düz bir konumdaki taþýnmazýn içerisinde çeþitli meyveli ve meyvesiz aðaçlar ve tamamý 25 m2 oturum alanýnda , tek katlý, yan yýðma kargir yapý tarzda inþa edilmiþ yapý
mevcuttur. Yapýnýn çatýsý ahþap, üzeri M.T.Kremitle örtülü olup, duvarlarý sývasýzdýr. Kýsmen tespite konu
taþýnmaz üzerinde kaldýðý Fen Bilirkiþisi tarafýndan beyan edilmiþtir. Taþýnmazýn tapu kaydýnda ( 47 nolu
parsel üzerindeki Kargir Ahýrýn C harfi ile gösterilen (8,16 m2.) lik kýsmý iþ bu parsele tecavüzlüdür.)
05/10/2011 tarih ve 24305 yevmiye numaralý Beyan kaydý bulunmaktadýr.
yüzeyleri tavana kadar seramiktir. Kapý ve pencereleri ahþap doðrama, üzeri vernik boyalýdýr.
Adresi
:Buharaevler Mahallesi, Buharaevler 5. Sokak, Gültepe Apartmaný, No:2 /1 ÇORUM
Yüzölçümü
: 142 m2
Arsa Payý
: 1/26
imar Durumu
: Ayrýk nizam 6 Kat konut alanýnda kalmaktadýr.
Kýymeti
: 95.000,00 TL
KDV Oraný
: %1
Kaydýndaki Þerhler : Dosyasýnda Mevcuttur.
1. Satýþ Günü
: 28/01/2015 günü 14:20 - 14:30 arasý
2. Satýþ Günü
: 04/03/2015 günü 14:20 - 14:30 arasý
Satýþ Yeri
: ÇORUM ADALET SARAYI ADLÝYE MÜZAYEDE SALONU
3 NO'LÜ TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 2425 Ada No, 249 Parsel No, GÜLALÝBEY
MAHALLESÝ, FÝTNE MEVKÝÝ ,1 Baðýmsýz Bölüm; Satýþa konu taþýnmaz; Mimar Sinan
Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi , Özsaray Apartmaný No:24/A Çorum Ýmar adresindedir.
Bodrum Kat + Zemin Kat + 4 Normal Kat olmak üzere toplam 6 katlý binada bulunan satýþa konu
baðýmsýz bölüm; ana gayrimenkulu "Arsa" vasfýnda olan taþýnmaz üzerine, ayrýk nizam, betorörme
karkas inþaat tarzýnda, 1988 yýlýnda inþa edilmiþ bina üzerinde bulunmaktadýr. Ana binanýn; Giriþ
kapýsý demir doðrama, dýþ cepheleri akrilik boyalý, ahþap çatýlý, üzeri M.T.Kremit örtülü binanýn
elektrik, su, doðlgaz, telefon ve kanalizasyon gibi altyapýsýnýn mevcut olduðu tespit edilen bina
Yapý Yaklaþýk Birim Maliyetlerine göre 3. Sýnýf ve A Gurubu yapý sýnýfýna dahildir.
1 NOLU BAÐIMSIZ BÖLÜM: Satýþa konu dükkan; Zemin katta, Fevzi Çakmak Caddesine
cepheli (doðu), takriben 80 m2 anýnda, içerisinde tuvaletide mevcut olan, ýsýnmasý soba ile yapýlan
gayrimenkul halihazýrda depo olarak kullanýlmaktadýr. Cephesi demir doðrama camekan, tabaný
suni mermer plak kaplama, tavan ve duvarlarýnýn kýsmen taþ yünü asma tavan, kireç, çimento, ve
kum karýþýmý sývalý üzerleri plastik badana ile boyalýdýr.
Adresi
:Mimar Sinan Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Özsaray Apartmaný No:24/A Çorum
Yüzölçümü
: 80 m2
Arsa Payý
: 5/62
Ýmar Durumu
: Ayrýk nizam 6 Kat konut alanýnda kalmaktadýr.
Kýymeti
:120.000,00 TL
KDV Oraný
:%18
Kaydýndaki Þerhler : Dosyasýnda mevcuttur.
1. Satýþ Günü
: 28/01/2015 günü 14:40 - 14:50 arasý
2. Satýþ Günü
: 04/0372015 günü 14:40-14:50 arasý
Satýþ Yeri
: ÇORUM ADALET SARAYI ADLÝYE MÜZAYEDE SALONU
4 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 110 Ada No, 48 Parsel No, NACAK Mevkii,
KÖPRÜALAN Köyü, Satýþa konu taþýnmazýn; Tamamý üzerinde Mehmet ER adýna tapu kaydý bulunan,
449,43m2 alanýndaki "arsa" vasfýndaki taþýnmaz; Fiilen kuzeyindeki 47 numaralý parselle birleþtirilerek
etrafý beton direkli telörgü ile çevrilmiþ, düz bir konumdaki taþýnmazýn içerisinde çeþitli meyveli ve meyvesiz aðaçlar ve tamamý 25 m2 oturum alanýnda , tek katlý, yan yýðma kargir yapý tarzda inþa edilmiþ yapý
mevcuttur. Yapýnýn çatýsý ahþap, üzeri M.T.Kremitle örtülü olup, duvarlarý sývasýzdýr. Kýsmen tespite konu
taþýnmaz üzerinde kaldýðý Fen Bilirkiþisi tarafýndan beyan edilmiþtir. Taþýnmazýn tapu kaydýnda ( 47 nolu
parsel üzerindeki Kargir Ahýrýn C harfi ile gösterilen (8,16 m2.) lik kýsmý iþ bu parsele tecavüzlüdür.)
05/10/2011 tarih ve 24305 yevmiye numaralý Beyan kaydý bulunmaktadýr.
Adresi
:Köprüalan Köy, Nacak Mevkii, ÇORUM
Yüzölçümü
: 449,43 m2
Arsa Payý
:TAM
Ýmar Durumu
: Ýmar plan dýþýnda kalmaktadýr.
Kýymeti
: 9.000,00 TL
KDV Oraný
%18
Kaydýndaki Þerhler
:Dosyasýnda Mevcuttur.
1. Satýþ Günü
: 28/01/2015 günü 15:30 - 15:40 arasý
2. Satýþ Günü
:04/03/2015 günü 15:30 - 15:40 arasý
Satýþ Yeri
:ÇORUM ADALET SARAYI ADLÝYE MÜZAYEDE SALONU
5 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1631 Ada No, 19 Parsel No, Ayank Mahallesi, 24
Baðýmsýz Bölüm; Satýþa çýkarýlan Mesken; Tapu kaydýnda 2 hisse olarak kayýtlý olmakla Mehmet ER1 e ait
olan 1/2 hissesi satýþa konu edilmiþtir. Buharaevler Mahallesi, Buharaevler 5. Sokak, Gültepe Apartmaný,
No:2 / 24 Çorum imar adresindedir. Bodrum Kat + Zemin Kat + 5 Normal Kat olmak üzere, her katýnda
4 dairesi olan toplam 7 katlý, 1998 yýlýnda inþa edilmiþ asansörlü , kaloriferli (doðalgaz - kombi) binada
bulunmaktadýr.Ana binanýn giriþ kapýsý aleminyum doðrama, dýþ cepheleri akrilirik boyalý, ahþap çatýlý,
üzeri M.T.Kremit örtülü binanýn giriþ zemini, merdiven sahanlýklan ve basamaklan mermer döþeme
kaplama, korkuluklan demir doðrama ve üzeri yaðlý boya ile boyalý, merdiven hattý yan duvarlarý üzeri
sývalý ve plastik badana ile boyalýdýr.Altyapýsý (elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doðalgaz ) mevcut olan
bina Yapý Yaklaþýk Birim Maliyetlerine göre 3. Sýnýf ve B Gurubu yapý sýnýfýna dahildir.
24 NUMARALI BAÐIMSIZ BÖLÜM: Halihazýrda Mesken olarak kullanýlmakta olan daire, 5. Katta ,
takriben 142 m2 alanýnda, 3 oda, salon, mutfak, kiler, banyo, tuvalet, lavabo, hol, antre ve toplam 2 adet
balkon gibi mahallerden oluþmaktadýr. Isýnmasý kalorifer ile yapýlan daire; güney ve doðu olmak üzere iki
yöne cephelidir. Salon ve odalann tabaný vernik boyalý ahþap döþeme kaplama, tavan ve duvarlannýz
yüzeyi kireç, çimento ve kum kanþýmý sýva üzeri plastik badana ile boyalýdýr. Antre, hol, kiler ve balkonlann zemini seramik döþeme kaplama (Mutfak zemini ahþap laminant parke kaplama), tavan ve duvarlarýn yüzeyi kireç, çimento ve kum karýþýmý sýva üzeri plastik badana ile boyalýdýr.Doðalgaz tesisatý çekili
olan mutfaðýnda mermer tabliyeli tezgah, altýnda ve üstünde suntalemden yepýlý dolaplar
mevcuttur.Banyo zemin seramik kaplý, tavanlann yüzeyi kireç, çimento ve kum kanþýmý sýva üzeri beyaz
plastik badanalý, duvarlarýn yüzeyleri tavana kadar seramiktir. Tuvalet zemini seramik tavannn yüzeyi
kireç, çimento ve kum karýþýmý sýva üzeri beyaz plastik badanalý, duvarlarýn yüzeyi tavana kadar seramiktir. Kapý ve pencereleri ahþap doðrama, üzeri vernik boyalýdýr.
Adresi
: Buharaevler Mahallesi, Buharaevler 5. Sokak, Gültepe Apartmaný, No:2 /24 ÇORUM
Yüzölçümü
:142 m2
Arsa Payý
:1/26
Ýmar Durumu
:Ayrýk nizam 6 Kat konut alanýnda kalmaktadýr.
Kýymeti
:50.000,00 TL
KDV Oraný
:%1
Kaydýndaki Þerhler
:Dosyasýnda Mevcuttur
1. Satýþ Günü
:28/01/2015 günü 15:50 -16:00 arasý
2. Satýþ Günü
:04/03/2015 günü 15:50- 16:00 arasý
Satýþ Yeri
:ÇORUM ADALET SARAYI ADLÝYE MÜZAYEDE SALONU
Satýþ þartlarý:
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini
geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci
artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar
varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla
bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar
banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye
resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir.
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi
takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer
zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr, ihale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde
isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi
almak isteyenlerin 2012/4520 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.
Basýn No:1239
www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Taner Ýsbir kýzýný evlendirdi
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir'in kýzý Betül Talip-Selma Þakar'ýn oðlu Galip Þakar
ile birleþtirdi.Çiftin nikahýný Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü kýyarken þahitliklerini
ise Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Milletvekili, TBMM Plan ve
Bütçe Komisyon Üyesi Cahit Cahit Baðcý, Alaca Belediye Baþkaný Muhammed Esat Eyvaz,
Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn yaptý. Uslu, yaptýðý konuþmada,
"Cumhurbaþkanýmýzýn tavsiyesini biliyorsunuz. Bizlerde bu tavsiyeyi yineliyoruz" diyerek
genç çifti tebrik etti. Nikah defterini gelin Betül Þakar'a veren Çorum Milletvekili Cahit
Baðcý'da gençleri tebrik etti. Düðüne ayrýca Ortaköy AK Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Uysal,
Alaca Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Büküþ ve çok sayýda davetli katýldý. Haber Servisi
Sebat proje evinde galibiyete hasret
Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta
mücadele eden Sebat Proje
Trabzon Akçaabat, dün ligin 14.
Haftasýnda sahasýnda zirve
mücadelesi veren Tuzlaspor'u aðýrladý. Ýlk yarýsý golsüz eþitlikle
sonuçlanan maçýn ikinci yarýsýnda
Sebat gol için baskýyý artýrdý. 77.
Dakikada Samed Ali ile golü bulan
Kýrmýzý-Beyazlýlar 1-0 öne
geçerken, bu golden 4 dakika sonra
kalesinde golü gördü ve skor 1-1'e
geldi. Kalan dakikalarda skor
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
02 ARALIK 2014 SALI
deðiþmezken, Sebat güçlü rakibi
karþýsýnda öne geçmesine raðmen
sahadan 1 puanla ayrýldý ve evindeki 3 puan hasretine son veremedi. (Spor servisi)
Ýncedal: Çalýþýnca
karþýlýðýný alýyorsun
Çorum Belediyespor teknik direktörü
yavuz Ýncedal, geçtiðimiz Pazar günü 2-0
maðlup ettikleri batman Petrolspor maçý ile
ilgili olrak yaptýðý deðerlendirmede" Çalýþýnca
güzel þeyler oluyormuþ. Antrenmanalrda verilen taktikler saha içinde uygulandýðý zaman
belediyespor'un bileðini kimse bükemez" dedi.
Ýncedal maçla ilgili olrak daha sonra þunlarý
vurguladý" Güzel ve zevkli bir maç oynadýk.
Oyun disiplininden kopmadýk, futbolcularýmýz
ve taraftarlarýmýz maçý kazanmayý çok istedi ve
kazandýk. Demekki çalýþýnca kazanma isteði
fazla
olunca
ortaya
güzel
tablolar
çýkýyor.Geçtiðimiz hafta medya da maçýn önemi
ve tarfatrlarý maça davet etmeleri üzerine
haberler yapan tüm gazetelerimize ve maça
gelen taraftarlarýmýza kader mahkumlarýmýza,
Çorum sevdalýlarýna, bizlere verdikleri manevi
desteklerden dolayý teþekkür ediyorum.
Batman Petrol karþsýnda haftayý 3 puan ile
kapatmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Bu hafta
sonu sahamýzda konuk edeceðimiz Gazi
osmanpaþaspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün
baþlayacaðýz. Bu maçtanda tarfatr desteðimiz ile
galip ayrýlarak, ligdeki son haftalardaki yükseliþimizi
devam
ettirmek
istiyoruz.
Belediyespor olarak þuana kadar ilk yarý sonunda istediðimiz yerin biraz altýnda kaldýk. Ýlk
yarýnýn bitimine son 3 hafta kaldý. Bu maçlardan
da alacaðýmýz puan yada puanlar ilk beþ takým
içinde ilk yarý maçlarýný tamamlamak istiyoruz.
Devre arasýnda yapýlacak transfer çalýþmalarý ile
ikinci yarýda daha güçlü bir belediyespor ile
þampiyonluk mücadelesini sürdüreceðiz" dedi.
(Yasin Yücel)
Avrupa Üniversiteler Salon Futbol
Þampiyonasý Çorum'da yapýlacak
2017 yýlýnda onbirincisi gerçekleþtirilecek
olan Avrupa Üniversiteler Salon Futbol
Þampiyonasýnýn Hitit Üniversitesi tarafýndan
Çorum'da gerçekleþtirilmesi için yapýlan baþvuru
Avrupa Üniversite Sporlarý Birliði (EUSA)'nin 28
Kasým 2014 tarihinde yapýlan toplantýsýnda deðerlendirildi ve þampiyonanýn Çorum'da yapýlmasýna
karar verildi. Bilindiði üzere daha öncede Üniversiteler Dünya güreþ þampiyonasýna Çorum ev sahipliði
yapacakÝlki 2004 yýlýnda Ýtalya'da düzenlenen Avrupa
Üniversiteler Salon Futbol Þampiyonasý, 2011 yýlýna
kadar her yýl düzenlenmiþ olup, 2011 yýlý itibari ile de
her iki yýlda bir düzenlenmekte. Türkiye'de ilk defa
yapýlacak olan 11. Avrupa Üniversiteler Salon Futbol
Þampiyonasýna sporcu ve beraberindeki teknik heyet,
müsabakalarýn yönetiminde görev alacak hakem
heyeti, Avrupa Üniversite Sporlarý Birliði'nin (EUSA)
delegeleri ile birlikte 500'ün üzerinde spor insanýnýn
katýlýmý bekleniyor.Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.
Reha Metin Alkan, 11. Avrupa Üniversiteler Salon
Futbol Þampiyonasýnýn üniversite tarafýndan yapýlacak olmasýndan büyük bir mutluluk duyduklarýný,
dünyanýn pek çok ülkesinden ilimize çok sayýda spor
insanýnýn katýlacaðý bir uluslararasý etkinliðe daha ev
sahipliði yapýlacak olmasýnýn, üniversite ve il açýsýndan büyük bir önem taþýdýðýný ifade etti. Rektör Prof.
Dr. Alkan, etkinliðin alýnmasýnýn artýk bir dünya
üniversitesi
olmaya
baþladýðýnýn
somut
göstergelerinden birisi olduðunu ifade ederek, bu
süreci Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Faruk Yamaner ve ekibi ile birlikte en iyi þekilde koordine ettiklerini ve bu baþarýya ulaþtýklarýný
ifade etti. Rektör Prof.Dr. Alkan, 2016 yýlýnda gerçekleþtirilecek olan Dünya Güreþ Þampiyonasýnýn alýnmasýnýn önemli bir dönüm noktasý olduðunu, bundan
sonra Çorum'da, üniversite koordinasyonunda bu ve
benzer uluslararasý büyük etkinliklerin peþ peþe geleceðine inandýðýný, Futsal 2017'nin alýnmasýnýn da
bunun bir göstergesi olduðunu ifade etti.
Bu süreçte verdikleri destekten dolayý TC Gençlik
ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç'a, Spor Genel
Müdürü Mehmet Baykan'a, Üniversite Sporlarý
Federasyonu Baþkaný Prof. Dr. Kemal Tamer'e
teþekkür eden Rektör Prof.Dr. Alkan, bu ve benzeri
etkinliklerle üniversitenin ve son zamanlarda turizm
konusunda atak yapan kentin ulusal ve uluslararasý
arenada en iyi þekilde tanýtýmýnýn da yapýlamasýna
vesile olacaðýný söyledi. Spor Servisi
3.Lig 1. Grupta 2 takým
namaðlup ünvanlý
Kader mahkumlarý
2,de 2 yaptý
Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumu'nun açýk cezaevi bölümdeki tutuklu ve hükümlüler, yaptýklarý
faaliyetlerde uyumlu ve düzgün çalýþmalarýndan dolayý idari ve gözlem kurulu tarafýndan çeþitli etkinliklerle ödüllendiriliyor. Uygulama kapsamýnda yaklaþýk 60 mahkum
Çorum Belediyespor'un, Batman Petrolspor
ile oynadýðý maça getirildi. Daha öncede Tutap þekerspor maçýna gelen mahkumlar, ve
maçý kazanan belediyespor'a uður getirdiler.
Kapalý tribün de kendilerine yer ayrýlan mahkumlara, Çorum Belediyespor yönetimi tarafýndan kulüp atkýsý hediye edildi. Stattaki
yaklaþýk 1500 taraftarla beraber Çorum Belediyespor'u destekleyen tutuklu ve hükümlüler, kýrmýzý-siyahlý ekibin 2-0 galip geldiði
maç sonunda büyük sevinç yaþadý. Karþýlaþma sýrasýnda yaptýklarý davullu tezahüratlarla takýma destek veren tutuklu ve hükümlüler zaman zaman da "en büyük savcý, bizim
savcý" ve "en büyük baþkan, Zeki baþkan"
þeklinde tezahüratta bulundu. Tutuklu ve
hükümlülerle karþýlýklý tezahürat yapan stattaki diðer taraftarla da "Hepiniz Allah'a
emanet olun" þeklinde karþýlýk vererek tezahürat yaptýlar.
Çorum Belediyespor Kulübü Baþkaný Zeki Gül ve Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Ozan
Kaya da karþýlaþmanýn bir bölümünü tutuklu
ve hükümlülerle beraber izledi. Karþýlaþmanýn sonunda Çorum Belediyesporlu futbolcular da kapalý tribünün önüne gelerek,
mahkumlarla beraber tezahürat yapýp, galibiyeti kutladý.
Zeki Gül: Allah kurtarsýn
Çorum Belediyespor Kulübü Baþkaný Gül
de maçta 2-0 galip geldikleri için mutlu olduklarýný belirterek, "Bugün, futbolcularýmýzýn çok büyük gayretlerinin yaný sýra seyircimizin de 12'inci adam gibi takýma destek
vermesi bize artý deðer kattý. Maçta, cezaevindeki kardeþlerimizin de taraftarlarýmýzla
birlikte bize destek vermesi bizi memnun etti. Desteklerinden dolayý kendilerine ve buraya gelmelerini saðlayan baþsavcýlýðýmýz ile
cezaevi yönetimine teþekkür ediyorum. Kardeþlerimize 'Allah kurtarsýn' diyerek, desteklerinin devamýný bekliyoruz" ifadelerini kullandý. (Spor servisi)
Çatalca ile 1-1 berabere kalan Zonguldakspor, zirve yolunda altýn deðerinde iki puan býraktý. Üçüncü lig birinci grupta zirve mücadelesi veren Zonguldakspor, puan kaybetmeye devam ediyor.
Geçen hafta Niðde deplasmanýnda sezonun ilk yenilgisini alan Zonguldakspor'lu futbolcular, dün de alt sýralarda yer alan Çatalcaspor ile berabere kalarak lider Darýca'nýn üç puan gerisine düþtü.Son haftalarda kendilerinden beklenen performansý sergileyemeyen Zonguldakspor'lu futbolcularýn aldýðý kötü sonuçlar taraftarýný üzerken, zirve yarýþýndan kopmamalarý için biran önce toparlanmalarý gerekiyor. Spor-Toto üçüncü lig
birinci grupta zirve mücadelesi veren Zonguldakspor, kendi evinde
Darýca gençlerbirliði ve Bursa Nilüferspor 3. Lig
1 grupta namaðlup takým olarak ligin 15. Haftasýna
giren takýmlar oldular.
Ligin 14.haftasýnda deplasmanda konuk olduðu
G.Osmanpaþa ile zorlu bir maç oynayan Darýca
Gençlerbirliði, maçýn son
dakikalarýnda attýðý golle 3
puaný almayý baþardý.
Karþýlaþmada rakibine göre
çok daha üstün bir futbol
ortaya koyan sarý yeþilliler,
aradýðý gole 89.dakikada
ulaþtý. Ýlk yarýda Aykut'un
sakatlanmasýnýn ardýndan
oyuna dahil olan Gökhan
Öztürk, Tire maçýnda
olduðu gibi yine takýmýna
galibiyeti getiren golü kaydetti. Golün ardýndan
müthiþ bir sevinç yaþayan
Darýca
Gençlerbirliði
teknik heyeti ve futbolcular, adeta ''Þampiyonluk geliyor'' mesajýný verdiler.
Ligde oynadýðý son 7 maçta, 6.galibiyetini alan Darýca
Gençlerbirliði, bu sonucun ardýndan namaðlup liderliðini sürdürdü. Bu sezon 11. Kez kalesini gole kapatan
Darýca Gençlerbirliði'nde kaleci Ersin yine kalesinde
devleþti. Rakibin tehlikeli pozisyonlarýnda kalesinde
geçit vermeyen baþarýlý eldiven, galibiyetde önemli bir
pay sahibi oldu. Karþýlaþmanýn son bölümünde rakip
kalede müthiþ bir baský kuran Darýca Gençlerbirliði'nin,
yakaladýðý tehlikeli pozisyonlar adeta golün habercisi
oldu.
''ÖZGÜR VURUR GENÇLER''
Karþýlaþma sonrasýnda soyunma odasýnda müthiþ bir sevinç
yaþandý. Sarý yeþilli futbolcular
Teknik Direktör Özgür Vurur'a
sevgi gösterisinde bulunarak,
''Özgür Vurur gençler'' tezahüratýnda
bulundular.
Karþýlaþmanýn ardýndan bir açýklama yapan Teknik Direktör Özgür
Vurur, "Çok mutluyuz, önemli bir
galibiyet aldýk. Rakiplerimizin
puan kaybettiði haftada kazanmak
elbette güzel. Ama biz sadece
kendi maçlarýmýza konsantre
olmalýyýz. Bu maçýn sevincini sadece 24 saat yaþayýp,
Ýstanbulspor maçýna konsantre olmalýyýz. Ligin ilk
yarýsýný puan kaybetmeden, lider olarak tamamlamayý
hedefliyoruz. Bugün ellerinden gelen mücadeleyi sahada
gösteren tüm futbolcularýmý tebrik ediyorum" dedi.
(Spor servisi)
Kömür
sönüyor...!
grupta alt sýralarda yer alan Çatalcaspor ile 1-1 berabere kalarak altýn deðerinde iki puan kaybetti. Son iki haftada 5 puan kaybeden Zonguldakspor'lu futbolcular, kredilerini tüketirken, Çakalca maçý sonrasý bir anda
lider Darýca'nýn üç puan gerisine düþtüler. Çatalca maçýna mutlak üç puan parolasý ile çýkan kýrmýzý-lacivertli futbolcular, sahadan hiç beklemedikleri sonuçla ayrýlarak hayal kýrýklýðý yarattýlar. Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda yaðmur altýnda oynanan müsabakayý ZTSO Baþkaný
M. Salih Demir, Belediye Baþkaný Vekili Gökhan Demir, Kulüp Baþkaný
Süleyman Caner, yönetim kurulu üyeleri . siyasi parti ve bazý sivil toplum örgütü üyeleri ile yaklaþýk 4 bir taraftar izledi.Kayseri bölgesinden
Ömer murat Ülger'in yönettiði ve yaðmur altýnda oynanan maça iyi baþlayan Zonguldakspor, Okan Eken'in 6'ýncý dakikasýnda attýðý golle 1-0
öne geçti. Ýlk yarý bu skorla sonuçlandý. Ýkinci yarýda Zonguldakspor, rakibine göre biraz tutuk bir oyun sergiledi. Çatalcaspor geliþtirdiði ataklarla tehlike yarattý. 66'ýncý dakikada Çatalcaspor'lu Tayfun kornerden gelen
topu aðlara göndererek 1-1'lik eþitliði saðladý. Kalan dakikalarda baþka
gol olmayan Zirve mücadelesi veren Zonguldakspor, evinde altýn deðerinde 2 puan kaybetmiþ oldu.Bu sonuçtan sonra puanýný 27'ye yükselten
Zonguldakspor, lider darýca'nýn 3 puan gerisinde üçüncü sýrada yer aldý.Çatalcaspor ise 16 puan ile 13'üncü sýrada yer aldý. (Spor servisi)
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN