HAFTALIK SÝYASÝ YEREL HABER GAZETESÝ
Kömür yakma yasaðýna devam
n Muðla Mahalli Çevre Kurulu geçtiðimiz günlerde
yaptýðý toplantýnýn kararlarýný açýkladý.
FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ.
YIL: 23 SAYI: 3488 15 OCAK 2016 CUMA
Minibüsçülerden
büyükþehir
otobüslerine tepki
Ortaca’da 23 No’lu Minibüs Kooperatifi üyeleri, Muðla Büyükþehir Belediyesi’nin ilçeden baþlattýðý toplu taþýma servisleri ve kooperatifin de toplu
taþýmaya dönüþtürülmeye çalýþýlmasýna tepki
gösterdi.
Ortaca Otogarýnda toplanan kooperatif üyeleri
yaptýklarý basýn açýklamasýyla tepki göstererek
alkýþlý protesto ettiler.
Ortaca’da 23 No’lu Minibüs Kooperatifi baþkaný Ali Çeler, yýllardýr Ortaca'nýn mahallelerine,
Muðla'ya ve farklý ilçelere taþýmacýlýk hizmeti verdiklerini söyledi.
Canla, baþla, alýn teriyle çalýþarak bugünlere
geldiklerini, dürüstlükten þaþmadan yýllarca çabaladýklarýný ve ulaþým hizmeti verdiklerini anlatan
Çeler, "Bugün ise haksýz yere ekmeðimizle oynandýðýný görmekteyiz. Hayatýmýzý adadýðýmýz mesleðimize yapýlan saldýrýda kendimizi savundukça suçlu
ilan edildiðimizi görmekteyiz. Muðla Büyükþehir
Belediyesi'nin aldýðý meclis kararýyla ilimizde toplu
taþýmacýlýk yapan tüm araçlar belediye aracýna
dönüþtürülmek isteniyor" dedi.
Çeler, yaklaþýk bir yýldýr yürütülen ve Özel Toplu Taþýma Aracýna Dönüþüm projesiyle araçlarýn
belediye aracýna, kendilerinin de belediye çalýþanýna
dönüþtürülmek istendiðini iddia etti.
Muðla'da emeðine ve ekmeðine sahip çýkan
birçok kooperatif gibi bu dönüþümü kabul
etmediklerini ifade eden Çeler, "Belediyenin hatalý
uygulamalardan dönerek bizlere sahip çýkmasýný
temenni ediyoruz. Ýlçemizde ve ilimizde baský,
tehdit altýnda kalmadan esnaflýk faaliyetimizi
sürdürmek istiyoruz" diye konuþtu.
Muðla Büyükþehir Belediyesi'nin Muðla'ya
koyduðu otobüslere tepki gösteren Ortaca
Kooperatifi eski üyesi Remzi Akkuþ, Muðla'ya
giden büyükþehir arabalarýnýn 2 kiþiyle gittiðini ileri
sürdü.
Büyükþehir arabalarýnýn zarar ettiðini savunan
Akkuþ, "Bu arabalar bizim vergilerimizle alýndý.
Yarýn deðiþecek yine biz deðiþtireceðiz. Burada
terör estirilmek isteniyor. Buradaki sýkýntýnýn bir
an önce düzeltilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandý.
-ÖMER KUNDAKÇI
Muðla Mahalli Çevre Kurulu
geçtiðimiz günlerde yaptýðý toplantýnýn
kararlarýný açýkladý.
Muðla Mahalli Çevre Kurulu, Vali
Yardýmcýsý Ahmet Ertürk baþkanlýðýnda,
týbbi atýk bertaraf taþýma ücreti, temiz
hava eylem planý, Bodrum
Kaymakamlýðýnýn Bodrum Merkez ve
Turgutreis mahallesi dýþýnda kalan
yerleþim birimlerinde katý yakýt kömür
kullanma yasaðýnýn kaldýrýlmasý, Muðla
Büyükþehir Belediyesi'nin doðalgaz
hattýnýn geldiði bölgelerde doðalgaz
kullanýmýnýn 2016-2017 yýlýndan itibaren
uygulamaya konulmasý ve Yataðan
Kaymakamlýðýnýn ilçe mahallelerinde
kullanýlacak kömür özelliklerinin
belirlenmesi gündemiyle toplandý.
Gündem maddeleri arasýnda yer alan
Bodrum Kaymakamlýðý'nýn Bodrum
Merkez ve Turgutreis mahallesi
dýþýndaki yerleþim birimlerinde katý yakýt
kömür kullaným talebi reddedildi.
Ayrýca, Bodrum, Datça (merkez),
Fethiye, (Karaçulha, Ölüdeniz, Göcek),
Köyceðiz (Merkez) Marmaris
(Armutalan, Ýçmeler, Beldibi) Ortaca
(Dalyan) Ula (Akyaka)'da daha önce
alýnan kömür kullaným yasaðýnýn devam
etmesini istedi.
SEFALET
TABLOSU
Ortaca’nýn
Dikmekavak
mahallesinde bir tarým
arazisinin içinde kendi
imkanlarý ile
kurduklarý naylon
çadýrlarda yaþayan
Suriyeli sýðýnmacýlar
zorlu hava þartlarýna
karþý mücadele veriyor.
Çadýrlarýný su basan Suriyeli sýðýnmacýlar yardým bekliyor
Ortaca’nýn Dikmekavak
mahallesinde bir tarým arazisinin
içinde kendi imkanlarý ile kurduklarý
naylon çadýrlarda yaþayan Suriyeli
sýðýnmacýlar zorlu hava þartlarýna
karþý mücadele veriyor.
Þiddetli yaðýþlar, derme çatma 17
çadýrlarda kalan çoðunluðu çocuk 75
kiþilik Suriyeli sýðýnmacýlarý da
olumsuz etkiledi. Suriyeli ailelerin
çadýrlardaki yataklarý sular altýnda
kaldý.
Yaðmurda ýslanan ve çamur içinde
kalan eþyalarýný kurutmaya çalýþan
sýðýnmacýlar, yetkililerden yardým
bekliyor.
Ýsa Huneydi, 7 aydýr burada
yaþadýklarýný ve geçimlerini günübirlik
tarým iþlerinde çalýþarak saðladýklarýný
söyledi.
Aralarýnda yaþlý ve hasta kiþilerin
de bulunduðunu kaydeden Huneydi,
“yaðmur çamur içerisindeyiz, yardým
bekliyoruz. 17 aile, 17 çadýrda, 75
kiþiyiz. Çadýrlarýmýza giremiyoruz,
yardým bekliyoruz”
Cuma Dikeç ise, “gece yaðan
yaðmurlardan sonra çoluk çocuk 75
kiþi burada suyun çamurun içinde
kaldýlar. Þu anda burada yaþayan
Suriyelilere acilen yardým gerekiyor.
Kaymakamlýktan, devletimizden
yardým bekliyoruz. Buraya yerleþmek
zorunda kaldýlar, bunlarýn kampa
gitme imkaný yok.”
-ÖMER KUNDAKÇI
2
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
15 OCAK 2016 CUMA
Belediyeler EMITT
Fuarý’na Hazýr
n Muðla Büyükþehir Belediyesi,
“Hedefimiz Bir Muðla Bir” sloganý
doðrultusunda Ýlçe Belediyeleriyle
birlikte katýlacaðý EMITT fuarý için
hazýrlýklarýný tamamladý.
23 bin 881 Caretta
Caretta Denizle
Buluþtu
28 – 31 Ocak 2016 tarihleri arasýnda
Ýstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde
düzenlenecek Doðu Akdeniz Uluslararasý
Turizm ve Seyahat Fuarý olan “EMITT”e
katýlacak Muðla Büyükþehir Belediyesi
hazýrlýklarýný tamamladý. Bu yýl 20’nci kez
kapýlarýný ziyaretçilerine açacak fuarda,
Büyükþehir Belediyesi tüm ilçelerin temsil
edileceði “Muðla Standý” ile yer alacak. EMITT
fuarýnýn planlamasý ve deðerlendirilmesinin
yapýldýðý toplantý, ilçe belediyelerinin
temsilcilerinin katýlýmý ile Menteþe Ýlçesi
Düðerek Sosyal Tesislerinde gerçekleþtirildi.
Toplantýda temsilcilere, yeni yapýlan “Muðla
Standýnýn” tanýtýmý yapýldý.
Muðla Büyükþehir Belediyesi Turizm
Gençlik ve Spor Dairesi Baþkan V. Ali Ýnan
konu ile ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi;
“Dünyanýn en büyük ilk beþ turizm fuarý
arasýnda yer alan fuarda; yeni standýmýzla
Türkiye’nin turizm merkezlerinden biri olan
Muðla ilimizi ‘Hedefimiz bir Muðla Bir’
sloganýyla yerli ve yabancý katýlýmcýlara
tanýtacaðýz. Baþarýlý geçen Travel Turkey
Fuarý’ndan sonra EMITT Fuarý’nýn da ilimizin
tanýtýmýna katký saðlayacaðýna inanýyorum.”
yaparak yumurta býraktýðýný tespit
ettiklerini söyledi.
Ýztuzu kumsalýndan 23 bin 881
yavrunun denizle buluþtuðunu bildiren
Kaska, þunlarý kaydetti:
"Yavru çýkýþ baþarýsý yüzde 76.
DEKAMER'de geçen yýl bakým ve tedavisi
n Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Tabiat Varlýklarýný Koruma
Genel Müdürlüðü ile Pamukkale Üniversitesi iþbirliðince
yürütülen proje kapsamýnda Dalyan Ýztuzu kumsalýndan,
2015'te 23 bin 881 yavru caretta carettanýn denizle buluþtuðu
bildirildi.
Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber
Gazetesi
YIL: 23 SAYI: 3488 15 OCAK 2016
CUMA
Yayýn sahibi:
kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik
Muhabir: Ömer Kundakçý
Sayfa editörü: Mehmet Bozkýr
Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk.
No:14/1
Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye
iþhaný B:203 ORTACA
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.ortacahaber.com
HaberMerkezi Tel/fax : 282 86450530.923 8381
Baský: Ayýþýðý Form Matbaa-Mehtap Özdemir
Adres: Mehmet Abay sk. No:11/A
Ortaca/Muðla
Tel:0252.282 4035 gsm: 0544.322 7531
- Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar.
- Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar
yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez.
- Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir.
- Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993
ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ
- Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür
vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr.
- RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 9,63 TL
- Fiyatlara KDV Dahil Deðildir.
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Tabiat
Varlýklarýný Koruma Genel Müdürlüðü ile
Pamukkale Üniversitesi iþbirliðince
yürütülen proje kapsamýnda Dalyan Ýztuzu
kumsalýndan, 2015'te 23 bin 881 yavru
caretta carettanýn denizle buluþtuðu
bildirildi.
2015'te uydu takip cihazý takýlarak
yapýlan 28 deniz kaplumbaðasýndan 12'sini
denize býraktýk. Tedavi edilen
kaplumbaðalarýn 13'ü maalesef öldü.
Merkezde þu anda yaralý olan
kaplumbaðalarýn tedavisi devam ediyor."
-Sevgi Tunus'ta, Özlem ise Gazze'de
2015'te Sevgi ve Özlem ismi verilen iki
kaplumbaðaya uydu takip cihazý takýldýðýný
hatýrlatan Kaska, "Cihazlarla
kaplumbaðalarýn göç yollarýný takip ediyor
ve kayýt altýna alýyor. Kýþlama alanlarý
belirleniyor. Sevgi þu anda Tunus'ta,
Özlem ise Gazze'de görünüyor.
Kaplumbaðalar iki yýl sonra yumurtlamak
için tekrar Ýztuzu kumsalýna gelecekler"
diye konuþtu.
-ÖMER KUNDAKÇI
denize býrakýlan Sevgi Tunus'ta, Özlem ise
Gazze’de dolaþýyor.
Deniz Kaplumbaðalarý Araþtýrma
Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi
(DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup
Kaska, yaptýðý açýklamada, geçen yýl
Ýztuzu sahiline bin 231 caretta carettanýn
çýkýþ yaptýðýný, bunlardan 432'sinin yuva
Kaçak Sýðla aðacý
kesen kiþi yakalandý
n Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý 4. Bölge Müdürlüðü ekipleri
tarafýndan Köyceðiz-Dalyan Özel Koruma bölgesinin tamamýnda
denetimlerini sürdürüyor.
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý 4. Bölge
Müdürlüðü ekipleri tarafýndan Köyceðiz-Dalyan
Özel Koruma bölgesinin tamamýnda denetimlerini
sürdürüyor.
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý 4. Bölge
Müdürlüðü ve Muðla Þube Müdürlüðü ekiplerince
yapýlan denetimler sýrasýnda ormanlýk alanda sýðla
aðaçlarýný kaçak kesen bir kiþi tespit edildi.
Yakalanan kiþi hakkýnda Köyceðiz Orman Ýþletme
Þefliði Ekiplerine bilgi
verilerek gerekli
iþlemlerin yapýlmasý
saðlandý.
Diðer taraftan, Av
Koruma Ekipleri
Köyceðiz-Dalyan Özel
Koruma Alanýnda hafta
sonunda yaptýklarý av
denetimlerinde 35 avcý
denetledi. Yapýlan
denetimlerde yasadýþý
avcýlýk yapan 1 kiþiye,
vurduðu 1 çamurcun ördeði (Anas crecca) için
Para cezasý uyguladý. Avcýnýn kullandýðý silaha yasal
iþlemler yapýlmak üzere el konuldu.
4. Bölge Müdürlüðü ve Muðla Þube Müdürlüðü
personelleri tarafýndan, koruma programý
doðrultusunda Köyceðiz-Dalyan Özel Koruma
bölgesinin tamamýnda av koruma ve kontrolü
çalýþmalarýnýn devam edeceði bildirildi.
3
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
15 OCAK 2016 CUMA
CANSU KAYA DAVASINA
TARAF OLARAK GÝDÝYORLAR
n 14 Haziran’da Dalyan’da cinsel tacize uðrayarak ve
boðularak öldürüldüðü iddia edilen Cansu Kaya’nýn
Fethiye’deki duruþmasýna “taraf” olmak üzere kadýnlar
15 Ocak Cuma Günü saat 06.00’da, Bodrum Belediyesi
tarafýndan temin edilen araçla gidiyorlar.
14 Haziran’da Dalyan’da cinsel
tacize uðrayarak ve boðularak
öldürüldüðü iddia edilen Cansu
Kaya’nýn Fethiye’deki duruþmasýna
“taraf” olmak üzere kadýnlar 15
Ocak Cuma Günü saat 06.00’da,
Bodrum Belediyesi tarafýndan temin
edilen araçla gidiyorlar.
Bodrum Kadýn Dayanýþma
Derneði tarafýndan konu ile ilgili
yapýlan açýklama þöyle:
BÝZ KADINLAR
TARAFIZ!
Son günlerde acý üzerine acýlar
katlanýyor maalesef. Hepimiz
üzgünüz, öfkeliyiz ve yastayýz! Her
þeye raðmen bu sistem, haklý kadýn
taraflý mücadelemizi sürdürmeye
engel olamayacaktýr! “Erkek egemen
sisteme karþý güçlerimizi
birleþtirmek, davanýn sonuna kadar
takipçisi olmak ve katillerin en aðýr
þekilde cezalandýrýlmasýný saðlamak
için dayanýþmaya çaðrýmýzdýr!”
Geçen 14 Haziran’da, çalýþtýðý
Dalyan Mahallesi’ndeki restorandan
mesai bitimi ayrýlan ve kayýplara
karýþan Cansu Kaya’nýn üç gün
sonra Dalyan kanalýnýn Çandýr Geçiþi
Mevkii’nde su üzerinde cesedi
bulundu. Üzerinde sadece iç
çamaþýrý olan Cansu Kaya’ya yapýlan
ilk otopside, cinsel istismar
bulgularýna rastlanýrken,
boðulduktan sonra cansýz bedeninin
suya atýldýðý ortaya çýktý.
Cansu Kaya’nýn failleri
Dalyan’daki restoranda garson
olarak çalýþan N.D. ve lise öðrencisi
M.P.Ç. Her iki sanýk hakkýnda
Cumhuriyet Savcýsý tarafýndan
hazýrlanan iddianamede
aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasý
istendi. Ýlk celse duruþmasýnda,
bilindik erk argümanlar ile Cansu
Kaya’nýn özel hayatý sorgulanmaya
teþebbüs edildi. Maðduru suçlu
çýkartma psikolojisi ile sanýklar
aklanmaya çalýþýldý. Bu utanç verici
üsluba seyirci kalmayacaðýz, Cansu
Kaya ve ailesinin hak arayýþýnda
dayanýþma içerisinde olacaðýz! Bir
daha ERKEK ADALET deðil
GERÇEK ADALET TALEBÝMÝZÝ
TEKRAR EDECEÐÝZ!
Duruþmaya kadýnlarýn geniþ
katýlýmý ile Cansu Kaya ve ailesi ile
dayanýþtýðýmýzý ve kadýnlara karþý
iþlenen cinsel saldýrý ve cinayet
suçlarýna iliþkin TARAF olduðumuzu
ifade etmek istiyoruz. Faillerin en
aðýr þekilde cezalandýrýlmasýný, öne
sürülecek olan indirim ya da af
bahaneleri ile cezasýz kurtulmamalarý
için BODRUM KADIN DAYANIÞMA DERNEÐÝ bu duruþmanýn
takipçisi olmaya devam edecek.
Bir ve bin bir ömre karþýlýk bir
gününüzü ayýrýn, kadýnlar ile
Fethiye’de dayanýþmaya katýlýn!
Duruþma 15 OCAK, Cuma
günü, saat 09.30’da
Fethiye Aðýr Ceza
Mahkemesi’nde yapýlacaktýr.
[Bodrum Belediyesi tarafýndan
duruþmaya katýlabilmemiz için araç
temin edilmiþtir. Bodrum
Otogarýndan 15.01.2015 tarihinde,
saat 6.00’da araç hareket edecektir.]
Bodrum Kadýn Dayanýþma
Derneði
4
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
15 OCAK 2016 CUMA
ÝBRAHÝM AYDINLI DALYAN CARETTA KOÞU PARKURUNA
“BERAAT” ETTÝ
n Dalaman Narenciye Birliði
ÝLK ÇÝVÝ ÇAKILDI
(TURNAR) eski Baþkaný
Ýbrahim Aydýnlý, birlikle
ilgili hakkýnda açýlan
davalardan beraat ettiðini
açýkladý.
Dalaman Narenciye Birliði
(TURNAR) eski Baþkaný Ýbrahim
Aydýnlý, birlikle ilgili hakkýnda açýlan
davalardan beraat ettiðini açýkladý.
Dalaman Narenciye Birliði
(TURNAR) yönetimindeki
deðiþikliðin ardýndan yeni yönetim
eski Baþkan Ýbrahim Aydýnlý
hakkýnda suç duyurusunda
bulunmuþ ve yapýlan idari
soruþturmalarýn ardýndan konu
mahkemeye intikal etmiþti. Yaklaþýk
3 yýl süren mahkeme sonucunda,
hakkýnda 26 iddiadan suç duyurusu
ve dava açýlan Ýbrahim Aydýnlý isnat
edilen tüm suçlamalardan beraat etti.
2013 yýlýnda Güney Ege Kalkýnma
Ajansýndan (GEKA) 402 bin lira
devlet desteði alarak Dalaman’a
soðuk hava deposu yapmayý
hedefleyen Ýbrahim Aydýnlý, birlik
içindeki muhalif üyelerin destek
vermemesi sonucu birlik
baþkanlýðýndan düþürülmüþtü.
Hakkýnda açýlan davalarýn
hepsinden elindeki belge ve
kanýtlarla suçsuzluðunu kanýtladýðýný
söyleyen Ýbrahim Aydýnlý, ”bundan
sonra hukuki hakkýmý kullanacaðým”
dedi.
Ýbrahim Aydýnlý beraat
kararýndan sonra yaptýðý açýklamada,
”Dalaman’a hizmet etmek için
narenciye birliðini kurmuþtum.
Büyük fedakârlýklarla devletten
destek aldýk. Ancak Birliðin
ilerlemesini istemeyen kiþiler
tarafýndan, bazý üyeler kandýrýldý ve
komplo kurarak Baþkanlýktan
devirdiler. Ýlk iþ olarak kamu yararý
olan soðuk hava deposu projesini
iptal ettirdiler. Orada çiftçinin ürünü
deðerlenecek ve iþsizlere iþ
çýkacaktý. Soðuk hava deposu
projesini sigorta yaptýrmýþtým.
Hakkýmda dedikodulara ve
duyumlara göre soruþturma açtýlar,
mahkemeye verdiler, yaklaþýk 3 yýl
mahkemelerde süründürdüler. Allah
doðrunun yanýndadýr. Hiçbir
suçlama gerçek çýkmadý. Baþýmý
denize soktular ýslanmadan çýktým.
Allah’ýn izniyle adalet tecelli etti ve
aklandým. Þimdi sýra bende soðuk
hava deposu projesi sigortalý olduðu
için bunu iptal ettirenler düþünsün.
Bana iftira edenler hakkýnda
tazminat ve ceza davasý açacaðým.
Onlar incir çekirdeðini
doldurmayacak iddialarla
mahkemeye gittiler ama bende
pamuk çuvalýný dolduracak belge ve
bilgi var” dedi.
-Güneyege Gazetesi
-ZAYÝMuðla Sýtký Koçman Üniversitesi’nden almýþ olduðum Öðrenci Kimlik
Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Mehmet Ali Kargýn
T.C. No.: 308 362 102 50
n Ortaca’da düzenlenecek olan “Dalyan Caretta
Koþusu” start noktasýna parkur tescili için ilk çiviler
çakýldý.
Ortaca’da düzenlenecek olan
“Dalyan Caretta Koþusu” start
noktasýna parkur tescili için ilk
çiviler çakýldý.
Dalyan Mahallesinde
düzenlenecek ‘’Dalyan Carette
Koþusu’’ parkurunun uluslararasý
standartlara uygun ölçümleri
yapýldý. Dalyan Caretta
Koþusu’nun, 2016 Kasým ayýnýn
ilk haftasýnda, 14 km, 21 km
(yarý maraton), halk koþusu ve
minikler koþusu olmak üzere 4
kategoride yapýlmasý planlanýyor.
Koþunun organizasyonu ise
Happy Co tarafýndan
gerçekleþtirilecek.
Dalyan Meydaný'nda
baþlayacak koþunun baþlangýç
noktasýný belirleyen çiviler, Ortaca
Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik
ve Dalaman ATM Genel Müdürü
Hamdi Güvenç tarafýndan çakýldý.
Ortaca Belediye Baþkaný
Hasan Karaçelik, spor turizminin
önemine dikkat çekerek;
’’Bölgemizin tanýtýmýna büyük
katkýsýnýn olacaðýna inandýðým
Dalyan Caretta Koþusu
parkurunun ilk çivisini çakmaktan
mutluyum. Bölgemizde spor
turizminin geliþtirilmesi ve daha
büyük organizasyonlarýn
yapýlabilmesi açýsýndan Dalyan
Caretta koþusu önemli bir
adýmdýr. Hayýrlý olsun’’ dedi.
Ölçümü yapýlan parkurda, 14
km ve 21 km koþucularý Dalyan
Meydaný'ndan, I·ztuzu yoluna
dogˆru harekete geçecek,
Sulungur Gölü geçildikten sonra
7. km'de dönüþ¸
gerçekleþtirilecek. 14 km
koþucularý, Dalyan Meydaný'nda
yarýþý sonlandýracaklar, 21 km
koþucularý ise Gülpýnar Caddesi
ve Çevreyolu Caddesi üzerinden
Günlüklü Restaurant'a kadar
koþmaya devam edecekler, bu
noktadan dönüþ sonrasýnda
Dalyan Meydaný'ndaki baþlangýç
noktasýnda yarýþý
sonlandýracaklar.
Büyükþehir’in Ortaca-Fethiye Seferleri Baþladý
n Muðla Büyükþehir Belediyesi, vatandaþlardan gelen
talep ve istekler doðrultusunda Ortaca-Fethiye ilçeleri
arasýndan karþýlýklý toplu taþýma hizmeti baþlattý.
Muðla Büyükþehir Belediyesi,
vatandaþlardan gelen talep ve
istekler doðrultusunda OrtacaFethiye ilçeleri arasýndan karþýlýklý
toplu taþýma hizmeti baþlattý.
Muðla Büyükþehir Belediyesi
Ulaþým Dairesi Baþkanlýðý, vatandaþlarýn toplu taþýma hizmetinden
yararlanmasý, artan yolcu sayýsý
ve gelen talepler doðrultusunda
toplu taþýma hizmeti kapsamýnda
yeni hatlar açmaya devam ediyor.
Büyükþehir Belediyesi modern,
çevreci ve engelli rampalý
araçlarla, Fethiye-Kargý-ÇiftlikYanýklar-Ýnlice-Göcek-DalamanOrtaca güzergâhýnda sabah
07.00’den akþam 18.00’a kadar
vatandaþlara toplu taþýma hizmeti
sunacak.
“Güvenilir, Konforlu ve
Kaliteli Ulaþým Hizmeti Ýçin
Çalýþýyoruz”
Büyükþehir Belediyesi Ulaþým
Dairesi Baþkaný Alper Kolukýsa,
çaðdaþ yönetim ve görev anlayýþý
ile Muðla Ýlindeki ulaþým hizmetlerini insan odaklý ve çevreye
duyarlý olarak yerine getirme
gayreti içerisinde olduklarýný ve
Muðla Ýlinin mekânsal, sosyal ve
ekonomik özelliklerine göre
ulaþým ihtiyaç ve talepleri ile
sürdürülebilir geliþmeyi dikkate
alarak; þehir ve yakýn çevresinin
ulaþým sistemini, ulaþým aðýný,
standart ve kapasiteleri ile
deðerlendirip, kamu kurum ve
kuruluþlarý, vatandaþlar ile
öðrencilerin taleplerini de göz
önünde bulundurularak ulaþýmýn,
konforlu, kaliteli, örnek ve
güvenilir olmasýnýn saðlanmasý
amacýyla yeni hatlar açýldýðýný
söyledi. Kolukýsa; “Kamusal
hizmet alanýnýn geniþletilmesi
amacýyla çalýþmalarýmýz devam
ediyor. Tüm kamunun
yararlanacaðý, konforlu, güvenli,
eriþilebilir, kamera kayýt, kent kart
ve araç takip sistemli araçlarýmýzla
toplu taþýma hizmetimiz il
geneline yayýlmaya devam
edecek.” dedi.
-Tuncay Karaçelik
5
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
15 OCAK 2016 CUMA
CHP’LÝLER BÜYÜKÞEHÝR’DE
CHP Köyceðiz ve Ortaca Ýlçe Baþkanlarý ve yönetim kurullarý Muðla Büyükþehir
Belediye Baþkaný Dr.Osman Gürün’ü ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi
Köyceðiz Ýlçe Baþkaný Nazmi
Ünoðlu, Ortaca Ýlçe Baþkaný
Mehmet Sertkaya ve yönetim
kurulu üyeleri Muðla Büyükþehir
Belediye Baþkaný Dr. Osman
Gürün’ü ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilçe,
il, gençlik, kadýn kollarý seçimlerinin
ardýndan yenilenen kadrolarý ile
Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný
Dr. Osman Gürün’ü ziyaret eden
Köyceðiz ve Ortaca ilçe örgütleri,
Muðla genelinde Cumhuriyet Halk
Partisi’nin baþarýlý olduðunu,
yenilenen kadrolarý ile daha çok
çalýþarak partinin baþarýsýný
arttýracaklarýný söylediler. Ayrýca
ilçelerinde Muðla Büyükþehir
Belediyesi’nin evde bakým
hizmetlerinden, ulaþýma, haþere
ilaçlamasýndan içme suyuna kadar
birçok alanda yaptýklarý
hizmetlerden vatandaþýn memnun
olduðunu söylediler ve baþta Muðla
Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr.
Osman Gürün olmak üzere bütün
belediye personeline teþekkür ettiler.
“Partimizin Muðla’daki
Baþarýsýnda Yaþanýlan
Demokrasi Ortamýnýn,
Karþýlýklý Anlayýþýn, Birlik
Baþkan Þaþmaz, “Çalýþan
Gazeteciler Günü”nü kutladý
Dalaman Belediye baþkaný
Muhammet Þaþmaz, Ortaca, Dalaman
ve Köyceðiz’de görev yapan
gazetecilerin gününü kutladý.
Þehit Mehmetçik Parký'nda
düzenlenen kahvaltýda bir araya gelen
gazetecilere Dalaman Belediyesi, birim
müdürleri ve bazý belediye meclis
üyeleri de eþlik etti.
Dalaman Belediye baþkaný
Muhammet Þaþmaz, ”Gece, gündüz,
yaðmur, çamur demeden halký doðru
bilgilendirmek adýna görev yapan
bölgemiz basýn mensuplarýnýn ve zor
þartlar altýnda görevlerini yapmaya
çalýþan tüm gazetecilerin “Çalýþan
Gazeteciler Günü'nü” kutluyorum”
dedi. -Tuncay Karaçelik
ve Beraberliðin Büyük
Payý Var”
Muðla Büyükþehir Belediye
Baþkaný Dr. Osman Gürün,
Cumhuriyet Halk Partisi’nin
Muðla’daki baþarýsýnda birlik,
beraberlik içerisinde olmalarýnýn ve
karþýlýklý anlayýþýn büyük etkisi
olduðunu, bu birlikteliðe, anlayýþa
bütün ülkenin de ihtiyacý olduðunu
söyledi. Muðla Büyükþehir Belediye
Baþkaný Dr. Osman Gürün;
“Muðla’da Cumhuriyet Halk Partisi
yerel ve genel seçimlerde aldýðý
baþarýlý sonuçlardan sonra ilçe, il,
kadýn ve gençlik kollarý seçimlerini
de demokratik bir ortamda geçirdi.
Partimizin Muðla’daki baþarýsýnda
yaþanýlan demokrasi ortamýnýn,
karþýlýklý anlayýþýn, birlik ve
beraberliðin büyük payý var. Yeni
seçilen bütün arkadaþlarýmýza
baþarýlar diliyor, partimizin
baþarýsýnda emeði olan herkese
teþekkür ediyorum. Belediye
hizmetlerimizden vatandaþlarýmýzýn
memnuniyeti bizleri de mutlu
ediyor. Muðla Büyükþehir Belediyesi
olarak 2016 yýlýnda da hizmetlerimiz
artacak devam edecek.” dedi.
Boksta Türkiye ikincisi Dalaman’dan
Dalaman Anadolu Lisesi öðrencisi
Beyza Çelik Ýzmir’in Çeþme ilçesinde
yapýlan Türkiye Ferdi Boks
þampiyonasýnda Türkiye 2’ncisi oldu.
Çelik bu baþarýsýnýn ardýndan 60 kg. da
Milli Takým aday kadrosuna çaðrýldý.
Türkiye Boks Federasyonu’nun 5-10
Ocak 2016 tarihleri arasýnda, Çeþme’de
düzenlediði “Celal Sandal Bayanlar
Türkiye Ferdi Boks Þampiyonasý”nda,
Dalaman Anadolu Lisesi öðrencisi Beyza
Çelik, Yýldýz bayanlar kategorisinde
Türkiye ikincisi oldu.
Sporcu Beyza Çelik, Dalaman
Kaymakamý Yýlmaz Þimþek’i, Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdür Vekili
Saniye Uyar Kýrýk ve antrenörleri ile
birlikte ziyaret etti. Kaymakam Þimþek,
Çelik’e hediye vererek baþarýlarýnýn
devamýný diledi.
Kazandýðý Türkiye ikinciliði ile Milli
Takým aday kadrosuna giren Çelik, daha
çok çalýþarak Milli Takýmda devamlý yer
almak istediðini dile getirdi.
6
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
15 OCAK 2016 CUMA
Yozgatlýlar’dan
“Arabaþý” gecesi
Ortaca, Dalaman ve Köyceðiz’de yaþayan
Yozgatlý aileler Ortaca’da düzenledikleri
“Arabaþý” etkinliðinde bir araya geldi.
Ortaca Bahçelievler Mahallesi düðün
salonunda yapýlan etkinliðe Ortaca AK Parti
Ýlçe Baþkaný Yavuz Kýrmýzý, Dalaman AK Parti
Ýlçe Baþkaný Mehmet Orhan, Ortaca CHP Ýlçe
Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Gökmen, Ortaca
Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný
Hüsamettin Karaþahin ile birlikte Yozgatlý aileler
katýldý.
Etkinlik uzun süredir yörede yaþan Naim
Gönülateþ, Niyazi Yiðit ve Tahsin Kaplan
önderliðinde Yozgatlý ailelerce düzenlendi.
Misafirlere, soðuk hamur ile birlikte yenilen
Yozgat’ýn yöresel yemeði ‘’Arabaþý’’ ikram
edildi.
Yaklaþýk 30 yýldýr Ortaca’da yaþayan
öðretmen Naim Gönülateþ; ‘’Bölgede yaþayan
Yozgatlýlar olarak gelenek ve göreneklerimizin
devamýný saðlamak, birlik ve beraberliðimizi
pekiþtirmek, Yozgatlýlar olarak kaynaþmamýzý
saðlamak amacý ile iki senedir bu etkinliði
yapýyoruz. Geçen yýl Dalaman’ da yapmýþtýk.
Bu sene Ortaca’ da gerçekleþtirdik’’ diye
konuþtu.
Bu yýl ikincisini gerçekleþtirdikleri
etkinliklerini geleneksel hale getirmek
istediklerini dile getiren Gönülateþ, geceye
katýlan misafirlere Yozgat’ýn yöresel yemeði
olan ‘’Arabaþý’’ ikram ettiklerini ifade etti.
Yozgat yöresine has ‘’Arabaþý’’ ikramýnýn
ardýndan, misafirler canlý müzik eþliðinde
gecenin ilerleyen saatlerine kadar eðlendi.
-Cihat Cura
METEM’LÝ ÖÐRENCÝLERDEN
“DUYGULANDIRAN PROJE”
n Ortaca Ahmet Ateþ Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi
öðrencileri, sosyal proje kapsamýnda çevrelerinde
belirledikleri kimsesiz yaþlýlara yardýmcý oluyor.
n Proje kapsamýnda ilk yardým eli, 80 yaþýndaki Güllü
Þimþek’e uzatýldý.
Ortaca Ahmet Ateþ Mesleki ve
Teknik Eðitim Merkezi öðrencileri,
sosyal proje kapsamýnda çevrelerinde
belirledikleri kimsesiz yaþlýlara
yardýmcý oluyor. Proje kapsamýnda ilk
yardým eli, 80 yaþýndaki Güllü
Þimþek’e uzatýldý.
Polonya, Sýrbistan ve Türkiye’den
çeþitli okullarýn ortak olarak katký
saðladýklarý ‘’Avrupa'da Ýkinci Bahar’’
projesine Ortaca’da katýldý.
Avrupa’daki okullar için oluþturulmuþ
bir topluluk olan E-Twinning portalý
üzerinden yürütülen ortak proje ile
Ortaca Ahmet Ateþ Mesleki ve Teknik
T.C. ORTACA ÝCRA DAÝRESÝ
2015/351 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup:
Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli
bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu
kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna
rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma
giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci
artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak
üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun
satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra
dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði;
fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 06/01/
2016
Hasan Aykut - Ýcra Müdür Yardýmcýsý - 174817
1. Ýhale Tarihi : 10/02/2016 günü, saat 10:40 - 10:45 arasý.
2. Ýhale Tarihi : 29/02/2016 günü, saat 10:40 - 10:45 arasý.
Ýhale Yeri : Muðla Ýli, Ortaca Ýlçesi, Fethiye Karayolu Üzeri, Ortaca Adalet Sarayý, Ortaca Adliyesi Bina
Giriþi – null null / null
No
Takdir Edilen
Deðeri TL.
Adedi
1
35.000.00
1
KDV
%18
Cinsi
(Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
48 GV 885 Plakalý, 2011 Model, MITSUBISHI Marka, HT Tipli,
4D56UCCC5660 Motor No'lu, MMCJNKA40BD000328 Þasi
No'lu, Yakýt Tipi Dizel, 48 GV 885 plakalý, Mitsubishi Marka,
2011 Model, Kamyonet¬-Çift Kabinli CinsIi, HT Tipli, Gri (Yýldýz)
Renkli araç, 4D56UCCC5660 Motor Nolu,
MMCJNKA40BD000328 Þasi Nolu, dizel yakýtlý araç. Aracýn
ruhsatý yok, anahtar var, aracýn lastikleri yýpranmýþ sol arka
lastik patlak, sað kýsým tampon kýrýk, sað arka çamurluk ezik,
sað tarafta çok fazla çizikler olmakla beraber aracýn genelinde
ezik ve çizikler var, aracýn ön plakasý aracýn üzerinde yok, aracýn
anahtarý üzerinde olmasýna raðmen akü bitmiþ olduðundan km
tespit edilemedi.
(ÝÝK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir.
UYAP Biliþim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden unFHURq fc6Sqxz - auDPaWA - j4ORKQ= kodu ile eriþebilirsiniz.
RESMÝ ÝLANLAR www.ilan.gov.tr.’de
Basýn No: 221098
Eðitim Merkezi (METEM) bölgede
maddi ve manevi ilgiye ihtiyaç duyan
yaþlýlara yardýmda bulunuyor.
METEM’de kurulan E- Twinnig
kulübüne gönüllü olarak katýlan
öðrenciler, yakýn çevrelerinde yaþayan
ilgi ve bakýma ihtiyaç duyan yaþlýlarý
belirleyerek, çeþitli yardýmlarda
bulunuyor. METEM’in koordinatörü
olduðu projede Müdür Yardýmcýsý
Ayþe Suna Sözgen proje sorumlusu
olarak görev yaparken, öðretmen
Yüksel Türk’te öðrenci sorumlusu
olarak projeye destek veriyor.
Yakýn çevrelerinde yaþayan, maddi
ve manevi ilgiye ihtiyaç duyan yaþlýlarý
mutlu etmeyi amaçladýklarýný ifade
eden proje sorumlusu ve METEM
Müdür Yardýmcýsý Ayþe Suna Sözgen,
mutluluðun bu þekilde çoðalacaðýna
inandýðýný belirtti.
Sözgen; ‘’Toplumumuzda sosyal
yardýmlaþma ve dayanýþmayý
arttýrmak, gençlerimize manevi
deðerlerimizi ve yardýmlaþma bilincini
aþýlamak için yola çýktýk. E-twinning
projemizin ilk etkinliðinde
öðrencilerimiz, tek baþýna yaþayan
Güllü Þimþek’in pazar ve market
alýþveriþini yaptý. Evini ve bahçesini
temizlediler. Odunlarýný kýrýp,
taþýdýlar’’ diye konuþtu.
Öðrencilerin, Güllü teyzelerini
yalnýz býrakmayacaklarýný ifade eden
Sözgen, taþýmalý öðrenciler için gelen
yemekten her gün Güllü teyzeye
götürüleceðini ve herhangi bir konuda
ihtiyacý olup olmadýðýnýn kontrol
edileceðini söyledi.
Evinde buzdolabý olmayan Güllü
teyzeye, yardýmseverlerin desteði ile
bir buzdolabý hediye edebildiklerini
sözlerine ekleyen Ayþe Suna Sözgen;
‘’Sýrada baþka ihtiyaç sahipleri de var.
Küçük yardýmlarýmýzýn, büyük
gülümsemeler ile bize döneceðine
inanýyorum. Yardýmseverlerin
okulumuz kanalý ile bize ulaþarak
kullanmadýklarý ev eþyalarý, beyaz
eþyalar ya da gýda konusunda bize
destek vermeye devam edeceklerini
düþünüyorum’’ dedi.
Ahmet Ateþ Metem facebook
hesabýndan,
[email protected] e-mail
adresinden ya da 0 252 282 29 91
numaralý telefondan bilgi alýnabilecek.
-Cihat Cura
7
Bodrum Belediye Baþkaný Kocadon’dan
Büyükþehir’e Yeþil Iþýk
15 OCAK 2016 CUMA
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
ORTACA’DA BETON
MÝKSERÝ DEVRÝLDÝ
Yerel ve ulusal basýnda Muðla’da görev yapan basýn emekçileri,
“10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü” dolayýsýyla Bodrum’da bir
araya geldi.
Yerel ve ulusal basýnda Muðla’da
görev yapan basýn emekçileri, “10
Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü”
dolayýsýyla Bodrum’da bir araya
geldi.
Seydikemer’den Bodrum’a
kadar tüm ilçelerdeki gazeteciler,
Bodrum Belediyesi Basýn Yayýn ve
Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü’nün
organizasyonuyla düzenlenen
etkinliðe Bodrum Belediye Baþkaný
Mehmet Kocadon’un konuðu olarak
katýldýlar. Gazeteciler gece geç
saatlere kadar eðlenerek yýlýn
yorgunluðunu attýlar.
Gazetecilerin isteðini kýrmayan
Kocadon, zeybek oynadý, Muðla
Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
Süleyman Akbulut ise, Kocadon’un
çok sevdiði “Doktor” þarkýsýný
söyledi. Günün anýsýna Baþkan
Kocadon’a plaket verildi.
Bodrum Belediye Baþkaný
Mehmet Kocadon, zor þartlar
altýnda görevlerini yapmaya çalýþan
gazeteci arkadaþlarýmýzý Bodrum’da
aðýrlamaktan mutluluk duyuyorum”
dedi.
2019’da yapýlacak olan yerel
seçimlerde Muðla Büyükþehir
belediye baþkanlýðýna adaylýðý
konuþulan deneyimli baþkan
Mehmet Kocadon, þimdilik “ne
hayýr, ne de evet” dedi.
Bodrum aþkýnýn büyüyerek
Muðla aþkýna dönüþtüðünü ifade
eden Kocadon, “Bodrum’u Bodrum
yapan deðerlere baktýðýmýzda
hoþgörüsünün ve paylaþýmcý
ruhunun çok yüksek olduðu
bölgedir. Ben de o insanlardan bir
tanesiyim. Onun için Bodrum
aþkýyla hep bu güne kadar geldim
ama Muðla aþký daha aðýr basmaya
baþladý. Bunun altýnda yatanda
hoþgörümüzün ve paylaþýmcý
ruhumuzun çok fazla olmasýndandýr.
Daha 2019’a çok uzun bir süreç
var. Önemli olan her sabah güneþin
doðuþunu yeniden görebilmektir.
2019 gelince tekrar bakarýz,
görüþürüz, deðerlendiririz. Yapýlmasý
gereken bir fiilat, bir eylem varsa
onu da yaparýz” diye konuþtu.
-Ömer Kundakçý
DAL-BEL’den
yenilikler
Ortaca Belediyesi’nin
iþletmesi olan Dal-Bel Marmarlý
Günlüklü restaurant ve Ortaca
Kültür park’ta yenilikler yaptý.
Daha önceden mevcut olan
35-40 kiþilik 50 metrekare alaný
büyüterek 110 kiþilik 130
metrekare geniþ ve ferah bir
alana çevirdi.
Her iki iþletmenin
menülerinde de yenilikler
yapýlarak, yeni lezzetleri
müþterilerine sunmaya baþladý.
Günlüklü Restaurant’ta kiþi
baþý serpme kahvaltý 15, Kültür
Park’ta ise 10 liraya verilmeye
baþladý.
n Ortaca'da özel bir þirkete ait beton mikserinin
devrilmesi sonucu bir kiþi yaralandý.
Ortaca'da özel bir þirkete ait
beton mikserinin devrilmesi
sonucu bir kiþi yaralandý.
Muðla-Fethiye karayolu Çaylý
mevkisinde Halit Orhan
idaresindeki 48 D 8795 plakalý
beton mikseri sürücünün
direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucu þarampole
devrildi. Þarampolde de yaklaþýk
50 metre ilerleyen mikser yol
kenarýndaki bir çukura girerek
durabildi.
Kazada yaralanan Orhan, olay
yerine çaðrýlan 112 Acil Servis
ekiplerince Ortaca Devlet
Hastanesine kaldýrýldý.
Orhan'ýn saðlýk durumunun iyi
olduðu öðrenildi. Kazayla ilgili
soruþturma baþlatýldý.
-Ömer Kundakçý
S.S. ORTACA ESNAF VE SANATKARLAR KREDÝ VE
KEFALET KOOPERATÝFÝ
KONGRE ÝLANI
Cengiz Topel Caddesi 160. Sokak No:21 ORTACA/MUÐLA-48600
Tel: (0525) 282 5131 Fax: (0252) 282 6607
Yönetim Kurulumuzun 04.01.2016 tarih ve 01 sayýlý kararý gereðince ;
Kooperatifimizin 2015 Yýlýnýn Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 24.02.2016 çarþamba günü saat 11:00
de Ortaca yerbelen mahallesi Acarlar A.Þ nin tesislerinde, gündemdeki maddeleri görüþmek üzere
toplanýlacaktýr.
Ekseriyet temin edilemediði takdirde 03.03.2016 Perþembe günü ayný yer ve saatte toplantý yapýlacaktýr.
Saygýlarýmýzla.
YÖNETÝM KURULU ADINA
Bþk vekili
Bþk
Ramazan BARLAK
Hüsamettin KARAÞAHÝN
GÜNDEM
1- Yoklama ve Açýlýþ
2- Genel Kurul Baþkanlýk divanýnýn seçilmesi.
3- Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý.
4- Yönetim Kurulu yýllýk çalýþma Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun okunmasý .
5- Bilanço, Gelir-Gider tablolarýnýn okunmasý
6- Okunan raporlarýn ve hesaplarýn müzakere edilerek kabul ve reddi hakkýnda karar alýnmasý.
7- Yönetim ve Denetim Kurullarýnýn ayrý ayrý ibrasý.
8- 2016 Yýlý Tahmini bütçesinin görüþülerek karara baðlanmasý
9 – Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin aylýk ücret huzur haklarý, yurt içi ve yurt dýþý
harcýrahlarýnýn tespiti.
10- Dört yýllýk beþ asil, beþ yedek Yönetim Kurulu, - Üç yýllýk iki asil, iki yedek Denetim kurulu,- Dört
yýllýk üç asil, üç yedek Bölge Birliði üyeleri'nin seçimleri
11- Dilek ve temenniler
12- Kapanýþ.
RESMÝ ÝLANLAR www.ilan.gov.tr.’de
Basýn No: 224989
bayinizde & internette
EGE
HABER ortacahaber.com
8
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
15 OCAK 2016 CUMA
ORTACA’NIN BAÞARISI “Gelecek Sizin
ULUSAL BASINDA
Elinizde”
Ortaca Belediyesi, 29 Mart 2009 30 Mart 2014 döneminde sergilemiþ
olduðu baþarýlarla sýk sýk adýný ulusal
basýnda duyurmuþtu. Büyükþehir
yasasýnýn uygulamaya konulmadýðý o
dönemde Ortaca Belediyesi, kendi öz
kaynaklarý ile baþta altyapý
kanalizasyon çalýþmalarý olmak üzere
spor kompleksleri, Dalyan-Ortaca
karayolu yanýsýra, kanalizasyon
çalýþmalarý nedeniyle bozulan tüm
þehir içi ve mahalle yollarýnýn yeniden
asfaltlamasýný gerçekleþtirmiþti.
Ortaca Belediye Baþkaný Hasan
Karaçelik, baþarýlý çalýþmalarýndan
dolayý Muðla’da 40 yýldýr yayýn yapan
Hamle Gazetesi’nin düzenlediði ve 75
bin kiþinin oylamaya katýldýðý “Yýlýn
Enleri” oylamasýnda “2013 Yýlýnýn En
Baþarýlý Belediye Baþkaný” seçilmiþti.
Bilindiði üzere 61.TC Hükümeti
Döneminde 6360 sayýlý yasanýn
çýkartýlmasýyla “Büyükþehir Yasasý”
kanunlaþtýrýldý ve 30 Mart 2014 yerel
seçimler sonrasýnda bu uygulamaya
geçildi. Muðla ilinde belde belediyeleri
kapatýlýp bu yerler birer mahalleye
dönüþtürüldü. Devletin Büyükþehir
yasasýný uygulamaya sokmasýyla bir
çok ilçede olduðu gibi Ortaca
Belediyesi’nin de su, kanalizasyon,
hal, otogar, mezbaha, iþyeri ve
dükkan kira gelirleri elinden alýnarak
Muðla Büyükþehir Belediyesi’ne
devredildi. Þu anda diðer ilçe
belediyeler gibi Ortaca Belediyesi’nin
emlak, ilan – reklam ve elinde kalan
birkaç dükkandan baþka geliri
kalmadý. Tüm bunlara raðmen Ortaca
Belediyesi, giderlerini minimum
seviyeye çekerek Ortaca, Dalyan,
Sarýgerme ile birlikte bugün mahalle
statüsüne dönüþtürülen 14 köye
hizmet vermeye çabalýyor.
Ege Bölgesi’nin en büyük tirajlý
gazetesi olan Yeniasýr Gazetesi, Muðla
ilçelerinde yapmýþ olduðu araþtýrmalardan sonra 31 Aralýk 2015 tarihli
sayýsýnda “Muðla’nýn Örnek
Belediyesi Ortaca” olarak baþlýk attý.
Gazetede ifadeler yer alýyor:
“Muðla’nýn Örnek
Belediyesi Ortaca”
(31 Aralýk 2015 tarihli Yeniasýr
Gazetesi)
“Muðla’da her belediye kendi
imkanlarý ile yöre halký ve kente
hizmet verme yarýþýnda. Ortaca’yý
diðer belediyelerden farklý kýlan özellik
ise, hizmet aðýný kendi sýnýrlarý dýþýna
taþýyýp, diðer belediyelerinde
çalýþmalarýna yardýmda bulunmasý.
Ortaca Belediye bünyesinde ÝÞKUR
ve Sosyal Market gibi hizmet
bölümlerinin oluþturulmasýyla birlikte,
kendi öz kaynaklarýyla iþleyiþini
sürdürüyor. Ortaca Belediyesi,
çalýþma saatlerinden arta kalan bazý
zamanlarda, Milas Ören, Köyceðiz,
Dalaman ve Datça gibi komþu
ilçelerimizin çalýþmalarýna destek
oluyor. Haziran ayýndan itibaren
Ortaca köy ve mahallelerinde 42 km
asfaltlama çalýþmasý yapan Ortaca
Belediyesi, Muðla’nýn örnek
belediyeleri arasýnda yer alýyor.
n Muðla Milli Eðitim Müdürlüðü ile Yardým
Gönüllüsü Vatandaþlarýn iþ birliðinde gerçekleþtirilecek
olan ‘Gelecek Sizin Elinizde Projesi’’nin tanýtýmý Gazi
Mustafa Kemal Kültür Merkezinde yapýldý.
Vali Çiçek, bugüne kadar
Muðla’da eðitime olan katkýlardan
gurur duyduðunu ifade ederek
teþekkür etti.
Konuþmalarýn ardýndan
eðitime destek verenlere protokol
tarafýndan plaket verildi.
-Ömer Kundakçý
“Birlikten Kuvvet Doðar”
Komþu ilçe belediye baþkanlarý ile
dostluk ve paylaþýmcý bir anlayýþ
içerisinde iliþkilerini sürdüren Ortaca
Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik,
sadece Ortaca’nýn deðil, Ortaca ile
birlikte Dalaman ve Köyceðiz
ilçelerimizin de kalkýnmasýný ve
geliþmesini istediðini söyledi.
Dalaman, Köyceðiz, Dalyan,
Beyobasý, Toparlar ve Ortaca halký
olarak bir aðacýn gövdesi, dallarý ve
meyveleri gibi olduklarýný söyleyen
Karaçelik, þöyle devam etti:
“Bir birimizden kýz alýp verip
akrabalarýmýzýn olduðu ve dostluklarýn
yaþatýldýðý bir bölgede ayný havayý
teneffüs ediyoruz. Bu nedenle
belediye baþkanlarý ve muhtarlarýmýzla
birlikte elimizde bulunan her þeyi
imkanlarýmýz ölçüsünde paylaþmaktan
mutluluk duyarýz. Bu baðlamda
yörenin kalkýnmasý için birlikten
kuvvet doðar felsefesiyle gerek
ticarette, gerek turizmde birbirimize
destek olmalýyýz. Bu vesile ile tüm
halkýmýzýn yeni yýlýný kutluyor,
esenlikler diliyorum.”
Muðla Milli Eðitim Müdürlüðü
ile Yardým Gönüllüsü
Vatandaþlarýn iþ birliðinde
gerçekleþtirilecek olan ‘Gelecek
Sizin Elinizde Projesi’’nin tanýtýmý
Gazi Mustafa Kemal Kültür
Merkezinde yapýldý.
Toplantýya Vali Amir Çiçek,
Garnizon Komutaný Albay Yavuz
Özfidan, Muðla Büyükþehir
Belediye Baþkan Vekili Cumhur
Çoban, Muðla Milli Eðitim
Müdürü Celalettin Ekinci, Ýlçe
Kaymakamlarý, belediye
baþkanlarý, Ýlçe Milli Eðitim
Müdürleri, Muðla’nýn protokol
üyeleri ve Muðla’nýn yardým
gönüllüsü vatandaþlarý katýldý.
Milli Eðitim Müdürü Celalettin
Ekinci, “bir toplumsal miras
olarak gördüðümüz hayýrseverliði
yaþatabilmeyi görev olarak
benimseyerek hayýrseverlerin
ellerine umutlarýmýzý,
çocuklarýmýzý emanet ediyor ve
onlara “Gelecek Sizin Elinizde”
diyoruz” dedi.
Muðla Valisi Amir Çiçek
konuyla ilgili kendi hayatýndan da
örnekler vererek salondakileri
etkileyen bir konuþma yaptý.
“Gelecek Sizin Elinizde”
projesine destek isteyen Çiçek,
“Bu projenin daha geniþ bir
açýlýmý var. Okul binasý
yapamazsan yapabileceðin ne
varsa onu yap. Bir onarým, bir
öðrenciye burs verme gibi. Bu da
eðitime bir katkýdýr” diye
konuþtu.
Plaket alanlar arasýnda Ortacalý
iþadamý Hasan Þahin’de vardý.
Þahin’e Ortaca Milli Eðitim
Müdürü Abdülkadir Þahin’de
yaptýðý hizmetlerden dolayý
teþekkür etti.
-ZAYÝSahibi bulunduðumuz, OLÝVETTÝ
OL-2004 MT (TP-2 PRÝNT) marka
ve BAF 10020240 seri nolu
yazar kasaya ait “Ödeme
Kaydedici Cihazlara Ait Levha”yý
kaybettim. Hükümsüzdür.
Tezcan Akaryakýt
Tur. ve Tic. Ltd. Þti.
Ortaca V.D. 842 000 0323
Aydýnlar Ortaokulu Muðla Finalinde
Muðla Gençlik Spor Ýl Müdürlüðünce düzenlenen Ortaokullar
arasý Futsal turnuvasýnda Aydýnlar Ortaokulu futsal takýmý Muðla
finallerine kaldý.
n
Muðla Gençlik Spor Ýl Müdürlüðünce
düzenlenen Ortaokullar arasý Futsal
turnuvasýnda Aydýnlar
Ortaokulu futsal takýmý
Muðla finallerine kaldý.
Ortaca Aydýnlar
Ortaokulu futsal yýldýz erkek
takýmý oynadýðý
karþýlaþmalarda aldýðý baþarýlý
sonuçlarla öncelikle Ortaca
Ýlçe birincisi oldu.
Ardýndan ilçeler arasýnda
oynanan futsal
karþýlaþmalarýnda Marmaris
ilçe birincisi futsal takýmýný
da yenerek Muðlada
oynanacak olan çeyrek final
müsabakalarýna katýlma
hakkýný elde etti.
Aydýnlar Ortaokulu Müdürü Necdet Þener
‘’Genlik Spor Ýl Müdürlüðü okul sporlarý
futsal yýldýzlar erkek turnuvasýnda Aydýnlar
Ortaokulu Ortaca ilçe birincisi olmuþtur.
Köyceðiz’de 11 Aralýk Pazartesi günü
Marmaris ilçe birinsini de yenerek Muðla’da
yapýlacak olan çeyrek final müsabakalarýna
katýlmaya hak kazanmýþtýr. Okulumuz takýmý
öðrencilerini ve beden eðitimi
öðrenmenimiz Oðuz Karayaðýz’ý
tebrik ediyoruz baþarýlarýný
devamýný diliyoruz. Aydýnlar
ortaokulu bir çok alanda baþarýya
adaydýr’’ dedi.
Aydýnlar Ortaokulu yýldýz
erkekler futsal takýmý Baha Göçer,
Kenan Aydýn, Muhammed Demir,
Emin B. Yiðit, Melih Ay, Ömer
Öztýrak, Hakan M. Apçin,
Demirhan Ýrgin, Ýlyas Göçer,
Ramazan Ülker, Görkem Güzel,
Ahmet Uysal adlý öðrencilerden
oluþuyor.
-Tuncay Karaçelik
Download

Kömür yakma yasağına devam