Park Eþarp
açýldý
Dar gelirli aile çocuklarýnýn umudu
hayýrseverlerin açtýðý okuma salonu oldu
Dersanelerin kapatýlmasýnýn gündemde olduðu þu günlerde Mimar Sinan
Mahallesindeki Gökkuþaðý Mimar Sinan
Okuma
Salonu
isim
deðiþtirerek
Gökkuþaðý Recep Topçu Okuma Salonu
adýný aldý. Fevzi Çakmak Caddesindeki
okuma salonu dar gelirli ailelerin çocuklarýna eðitim vermeye devam edecek.
Amaçlarýnýn maddi durumu yeterli
17 KASIM 2014
olmayan gençleri eðitmek ve onlarý geleceðe donanýmlý bir þekilde hazýrlamak
olduðunu söyleyen Gökkuþaðý Derneði
Baþkaný Mustafa Daldal, "Okuma salonumuzu, maddi imkaný olmayan
ailelerin çocuklarý için açtýk. Fýrsat
eþitliði saðlama adýna vatan- SAYFA
’DA
daþlarýmýza özel bir okuma 10
salonu açtýk.
PAZARTESÝ
Betül Yýlmaz ile Semra Yýlmaz'ýn sahibi olduklarý Park Eþarp düzenlenen cumartesi günü açýldý.
Yüzlerce çeþit eþarbýn yer aldýðý Park Eþarp'ýn
açýlýþýna Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi
Hatice Külcü ile çok sayýda davetli katýldý.
SAYFA 9’DA
www.yildizhaber.com
40 KURUÞ
29 aile evsiz kaldý
"Maðduriyetler
Reçep Bolpaça’nýn
kýsa zamanda
kazandýðý Kargý,
giderilecek,
‘ süpriz geliþmelere gebe!’
yaralar sarýlacak"
AK Parti'de ilçe kongreleri geçtiðimiz hafta
sonu baþladý. Ýlk kongre ise Kargý'da yapýldý.
AK Parti Kargý ilçe Kongresinde Recep
Bolpaça, baþkan seçildi.AK Parti Kargý Ýlçe
Baþkanlýðýnýn 5. Olaðan Kongresi, Kargý
Kültür Sitesinde yapýldý.
338 delegenin oy kullandýðý kongrede Recep Bolpaça 182 oyla baþkan SAYFAA
9’D
seçilirken mevcut baþkan Mustafa
Akpýnar ise 150 oy aldý....
Ahýska Türklerinden
Rektör Alkan'a teþekkür
Çorum
Milletvekili
Dr. Cahit Baðcý
Çukuröz köyünde 29
evin kül olmasýna neden
olan yangýn sonrasýnda
köyde incelemelerde
bulundu.
Cumartesi sabahý erken
saatlere köye gelen
Milletvekili Baðcý, AFAD ve
Kýzýlay temsilcileriyle
görüþerek yangýnla ilgili
bilgi aldý ve oluþan hasarý
nasýl onarabileceklerini
ve halk için
yapýlabilecekleri
A
görüþtü.
SAYF
5’DE
Hitit Üniversitesi'nin ev sahipliðinde gerçekleþtirilen "Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska Türkleri
Uluslararasý Sempozyumu"na katýlmak üzere
kente gelen Dünya Ahýska Türkleri Birliði (DATÜB) Genel Baþkaný Ziyatdin Kassanov ve yönetim kurulu üyeleri Rektör Prof. Dr. Reha Metin
Alkan'ý makamýnda ziyaret ettiler.
Ziyarette DATÜB Koordinatörü ve Baþkan Yardýmcýsý Sadýr Eybov, DATÜB Baþkan
Yardýmcýsý ve Gürcistan Temsilcisi Ýsma- AYFA
S
il Molidze, Ýsmihan Kassanov ile Yusuf 9’DA
Basatov hazýr bulundular.
Bayat ilçesine baðlý Çukuröz köyünde
Cuma akþamý çýkan yangýnda çok
sayýda ev kül oldu.Çukuröz köyünde
çýkan yangýnda, 29 ev tamamen yandý.
Edinilen bilgiye göre, 130 haneli
Çukuröz köyünde, Mustafa Özgen'e ait
evde henüz belirlenemeyen nedenle
yangýn çýktý. Kýsa sürede büyüyen
yangýn, bitiþikteki diðer evlere de
sýçradý. Ýlk müdahaleyi köylülerin
yaptýðý yangýna, ihbar üzerine Bayat ve
Ýskilip Belediyesine ait itfaiye ekipleri
de müdahale etti. Ekiplerin yetersiz
kalmasý üzerine Çankýrý, Amasya,
Kastamonu ve Ankara'dan da itfaiye
ekipleri ile Orman Ýþletme
A
SAYF
Müdürlüklerinden arazözler ve iþ 5’DE
makineleri istendi.
"Hakkýmýzý almak için
çalýþmaya devam edeceðiz"
Bem Bir Sen Genel Baþkaný hemþehrimiz Mürsel Turbay,
memurlarýn emekli olduktan sonra aldýklarý maaþa çok
üzüldüklerini söyledi.
Bem Bir Sen Çorum Þubesi'nin Olaðan Genel Kurulunda
konuþan Mürsel Turbay,
A
SAYF
"Geçmiþte ki ideallerimizle bugünkü ideallerimiz
4’DE
arasýnda çok fark var.
CHP'li Milletvekilleri
köyde inceleme yaptý
SAYFA 7’DE
Burhan Þahin
güven tazeledi
Memur Sen'e baðlý
Bem Bir Sen'in 4. Olaðan Kongresi geçtiðimiz
hafta sonu yapýldý. Turgut
Özal Konferans Salonunda gerçekleþtirilen geAYFA
nel kurulda mevcut S4’DE
baþkan Burhan Þahin
tek liste ile seçime...
A
SAYF
5’DE
"Horoz Adam ve Korsan" çocuklarla buluþacak
Burhan Þahin
-Hizmetçinin DuasýSAYFA 2’DE
Gülsün Mert Köþe Yazýsý
TEK
YILDIZ
2
17 KASIM 2014
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile
Ehliyetli vasýfsýz
eleman aranýyor
HABER
PAZARTESÝ
Ýþ güvenliði için 3 ay süre
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel:
0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
Leventler Kuyumculuk
Eleman arýyor
Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz
bünyesinde yetiþtirilmek üzere
15-17 yaþ erkek eleman
aranmaktadýr.Müracaatlarýn
þahsen olarak Yeniyol mahallesi
sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý
gerekmektedir. Tel: 0364 213 80 41
ELEMAN
ARANIYOR
ÖM-SAN TREYLERDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI
KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN
YAPILMASI RÝCA OLUNUR.
ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM
TEL: 234 84 22
ELEMAN ARANIYOR
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
2
Yalçýn Kýlýç
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði
(ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, halen iþ güvenliði sözleþmesi yapmayan iþyerlerine 3 ay süre
tanýndýðýný söyledi. Kýlýç, 3 ay içerisinde sözleþme
yapýlmasý halinde geçmiþe dönük cezai
müeyyidelerin uygulanmayacaðýný kaydetti.
Ýþ yerlerinin, iþ saðlýðý ve güvenliði hizmeti alma
ve iþ güvenliði uzmaný bulundurma zorunluluðunun 1 Ocak 2014'ten itibaren yürürlüðe girdiðini
hatýrlatan Yalçýn Kýlýç, iþ yerlerinin, 'tehlikeli', 'çok
tehlikeli' ve 'az tehlikeli' olarak sýnýflandýrýldýðýný
ifade etti.
Türkiye'de tehlikeli ve çok tehlikeli iþ yeri
sayýsýnýn yaklaþýk 680 bin civarýnda olduðunu vurgulayan Kýlýç, "1 Ocak 2014'ten yani yasanýn tam
anlamýyla yürürlüðe girdiðinden bugüne yaklaþýk
205 bin iþyeri, iþ güvenliði veya iþ saðlýðý uzmanýndan hizmet alýmý konusunda sözleþme yaptý ama
470 bin iþ yerinde halen iþ güvenliði ve iþ saðlýðý
uzmanýndan hizmet alýnmasýyla ilgili sözleþme
yapýlmýþ deðil. Bu çok büyük ve çarpýcý bir rakam.
Bu iþ yerlerinin 1 Ocak 2014'ten itibaren 10 aylýk
birikmiþ borçlarý var. Eðer iþ güvenliði uzmaný ile iþ
saðlýðý uzmanýyla 3 ay içerisinde sözleþme yapýlýrsa
geçmiþe dönük cezai müeyyideler uygulanmayacak. Böylece farklýndalýk konusunun bizzat iþverenler tarafýndan yerine getirilmesi önem arz
ediyor" dedi.Haber Servisi
Baðcý'ya tebrik ziyareti
AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan
Yardýmcýlýðý görevine getirilen Dr. Cahit
Baðcý'ya kutlama ziyaretleri devam ediyor. Baðcý'yý, parti genel merkezinde ziyaret
eden Bolu Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi
öðretim üyesi hemþerimiz Yrd. Doç Dr.
Zübeyir Bulut yeni görevinin hayýrlý olmasýný
Þehit
yakýnlarý ve
gazilerin
taþýt kartlarý
yenilendi
Þehit yakýnlarý ve gazilerin serbest taþýt
kartlarý yenilendi.
Þehit yakýnlarý ve gazilerin belediye ve
belediyeler tarafýndan yetki verilen þirketlere ait
þehir içi toplu taþýma hizmetlerinden ücretsiz
olarak yararlanmasýný saðlayan kartlar yenilendi.
Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði
Baþkan Yardýmcýsý Zeki Dilmen, yeni çipli kartlarýn adreslere gelmeye baþladýðýný söyledi. Haber
Servisi
temenni etti. Bulut, Baðcý'nýn çalýþmalarýný
yakýndan taktirle takip ettiðini ifade ederek
"Sayýn vekilim memleketimiz için hayýrlý bir
performans gösteriyorsunuz sizi kutluyorum"
dedi. Baðcý'da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Bulut'a teþekkür etti.
Haber Servisi
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
YÝTÝK
Çorum Emniyet Müdürlüðünden
almýþ olduðum Ehliyetimi kaybettim.
Hükümsüzdür.
Ýhsanoðlu 1963 Doðumlu
Metin Yücel
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ
olduðum Nüfus cüzdanýmý kaybettim
Hükümsüzdür.
Ýhsanoðlu 1963 Doðumlu
Metin Yücel
Çorum Milli Eðitim Müdürlüðünden
almýþ olduðum Personel ve sicil kartýmý
kaybettim. Hükümsüzdür. Ýhsanoðlu
1963 Doðumlu Metin Yücel
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
04:53
06:23
11:32
14:05
16:30
17:52
17.11.2014
Sultan Vahîdeddin Hân'ýn yurt
dýþýna çýkarýlmasý (1922) - Þarköy
ve Mürefte'nin kurtuluþlarý (1922)
Müminin alâmeti güler yüzdür. Münafýðýn
alâmeti çatýk kaþlý olmaktýr. Hüseyin Hilmi bin
Sa'îd "Rahmetullahi aleyh"
Günün Þiiri
Aþka Sevdalanma
Can verme sakýn aþka aþk afeti candýr
Aþk afeti can olduðu meþhuru cihandýr
Sakýn isteme sevdayý gam aþkta her an
Kim istedi sevdayý gamlý aþk ziyandýr
Her ebrulu güzel elinde bir hançeri honriz
Her zülfü siyah yanýnda bir zehirli yýlandýr
Yahþi görünür yüzleri güzellerin emma
Yahþi nazar ettikte sevdalarý yamandýr
Aþk içre azap olduðu bilirem kim
Her kimseki aþýktýr iþi ahü figandýr
Yadetme güzel gözlülerin merdümi çeþmin
Merdüm deyip aldanma kim içtikleri kandýr
Gel derse Fuzuli ki güzellerde vefa var
Aldanmaki þair sözü elbette yalandýr.
Fuzuli
USD
EUR
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
:
:
:
:
:
:
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
Ýmtiyaz Sahibi
17 KASIM 2014 PAZARTESÝ
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
HAVA DURUMU
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Yýl: 10 Sayý: 2934
YILDIZ AJANDA
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
2,2429
2,7859
STERLiN 3,5064
JPY YENi 1,9224
2,2432
2,7864
3,5075
1,9228
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
DOÐA ECZANESÝ TEL:221 21 01
YEÞÝL FIRIN YANI
VEFA ECZANESÝ TEL: 224 83 26 GAZÝ CD. 53/B KÜLTÜR SÝTESÝ YANI
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
17 KASIM 2014
PAZARTESÝ
HABER
3
KKTC'nin 31. kuruluþ
yýldönümü
Öðrenci Festivali
hazýrlýklarý baþladý
Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü
2. Uluslararasý Öðrenci Festivali'nin
hazýrlýklarýna baþladý. Bu sene çeþitli
öðrenci deðiþim programlarý ile Hitit Üniversitesi'ne gelen yabancý uyruklu öðrencilerin ve
Aktif Yaþam Kulübü üyelerinin katýlýmýyla Veli
Paþa Konaðý Kadýn Kültür ve Sanat
Merkezi'nde ilk toplantý yapýldý. Toplantýya
katýlan çok sayýda yabancý uyruklu öðrenci ile
tanýþma ve kaynaþma ortamý saðlandý. Öðrencilere festival hakkýnda fikir sahibi olabilmeleri
için geçen sene ilki düzenlenen Uluslararasý
Öðrenci Festivali'nin videolarý izletildi.
1.Uluslararasý Öðrenci Festivali'nde de yer
alan Mushfig Abdullayev yaptýðý konuþmada,
"Geçen sene provalarda ve sahnede çok keyifli
dakikalar geçirdik, oldukça samimi bir ortamdý.
Güzel arkadaþlýklar kurduk ve dil, din, ýrk fark
etmeksizin tek yürek olduk. En güzel þekliyle
kültürümüzü sizlere tanýtmak için elimizden
geleni yaptýk. Festival'de katkýlarý olan Hitit
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
Alkan'a ve Aktif Yaþam Kulübü Danýþmaný
Doç. Dr. Cemil Hakyemez'e ve Aktif Yaþam
Kulübüne her þey için teþekkür ediyorum" dedi.
Daha sonra yabancý uyruklu öðrencilerin
sorularýný cevaplayan Aktif Yaþam Kulübü
Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Recep Ceylan,
"Amacýmýz kültürünüzü tanýtmanýzda size
yardýmcý olmak ve hayatýnýzda her daim hatýrlayacaðýnýz güzel bir Çorum anýsý býrakmaktýr.
Ayrýca bu programdan sonra ülkenize
döndüðünüzde "Çorum'da ne yaptýnýz?"
sorusuna gururla kendi kültürümüzü tanýttýk
diyebileceksiniz" þeklinde kaydetti. Haber
Servisi
Ülkü Ocaklarý Ülkü Evleri Mütevelli Heyeti
Baþkaný Bekir Özsaçmacý, Kuzey Kýbrýs Türk
Cumhuriyeti'nin 31. kuruluþ yýldönümü nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý.
Açýklamasýna, "Baðýmsýzlýk ve hürriyet tutkusu tarih boyunca milletimizin en belirgin özelliklerinin baþýnda gelmiþtir. Þanlý Türk tarihi milletimizin ne kadar
korkusuz, mücadeleci, hürriyetine düþkün ve gururlu
olduðunun bir kanýtýdýr. Kýbrýslý Türk kardeþlerimizin
yýllarca vermiþ olduðu baðýmsýzlýk mücadelesini 15
Kasým 1983 tarihinde kutlu bir zaferle neticelendirmesi de bu kutlu tabiatýn ve inancýn eseridir" diyerek baþlayan Bekir Özsaçmacý, "15 Kasým 1983 tarihi tüm
dünyaya Türk'ün þanlý duruþunu ve milletimizin hürriyet aþkýný bir kez daha göstermiþtir. Bu tarihte Kuzey
Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin sadece baðýmsýzlýðýný ilan
etmemiþ, milletimize birlik ve beraberliðinin gücünü
anýmsatmýþ, birliðimizde gözü olanlara korku salarken
Türk dünyasýna umut aþýlamýþtýr. Öz vatan topraðý
Kýbrýs'ta iki halkýn da kendi milli deðerlerini koruyarak
huzur ve güven içinde yaþamaya ve kendi kendilerini
yönetmeye haklarý vardýr. Ömrünü Kýbrýs'a adayan
Kuzey Kýbrýs Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ'ýn
"Bu topraklar senin için yeþerirken burada, Atalarýn
destanlarý inilderken sularda, Kim demiþ ki yabancýsýn
ey Türkoðlu bu yurtta. Bu toprakta emeðin yok, çekil
buradan kim demiþ?" dizelerinde de milletimizin bu
davada ne kadar haklý olduðunu bir kez daha görmek
mümkündür. Zira, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti bu
husustaki istikrarýný 15 Kasým 1983 tarihinden bu yana
hukuka baðlý ve baðýmsýzlýða dayalý dýþ politikasýyla ispat etmektedir. Bu bakýmdan, Türk dýþ politikasýnda
da düþ politikalarýna derhal son verilmek suretiyle
Kýbrýs'a gereken özenin gösterilmesi gerekmektedir.
Yavru vatan Kýbrýs'ýn, Türklüðünden ödün vermeyen
dik duruþu, Enosis'e karþý mücadelede þehit düþen
kardeþlerimizin bizlere mirasýdýr. KKTC'nin baðýmsýzlýðýnýn 31. yýldönümünde baþta KKTC Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ olmak üzere tüm þehitlerimize Allah'tan rahmet diler, baþta Kýbrýs Türkleri olmak üzere tüm milletimizi azminden dolayý bir kez daha kutlar, saygýlar sunarýz" þeklinde kaydetti. Haber
Servisi
Göktepe'den aidat borcu uyarýsý
Çorum Elektrik ve Su Tesisatçýlarý Odasý
Baþkaný Hikmet Göktepe, oda üyelerini aidat borcu
ile ilgili uyardý.6552 Sayýlý Torba Yasa ile oda aidat
borçlarýnýn yapýlandýrýldýðýný hatýrlatan Göktepe, "Esnaf
ve sanatkarlarýmýzýn gecikmiþ yýllýk aidat borçlarýnýn
yeniden yapýlandýrmasýna iliþkin olarak getirilen
hükümlerden yararlanmak isteyen üyelerimizin 30
Kasým 2014 tarihine kadar Oda Genel Sekreterliði'ne
baþvuruda bulunmalarý gerekmektedir" dedi.Aidat
borçlarýný peþin ödeyen üyelerden gecikme faizinin alýnmayacaðýný dile getiren Göktepe, "5362Sayýlý Esnaf ve
Sanatkarlar Meslek Kuruluþlarý Kanunu'nun 61.maddesine istinaden, süresi içinde ödenmeyen yýllýk aidat için
esnaf ve sanatkarlar ilam hükmünde olup icra daireler-
ince yerine getirilmesi kanun
gereði
mecburi
hale
gelmiþtir.Aidat
borçlarýný
peþin ödeyen üyelerden
gecikme faizi alýnmayacaktýr.
Ayrýca aidat borçlarýný kredi
kartý ile ödeyebilirsiniz.Yasa
gereði yýllýk aidatýný ödemeyen
üyelere,
ödeme
yapýlýncaya
kadar
Oda
tarafýndan
yapýlacak
hizmetler ile düzenlenecek
belgeler verilememektedir"
dedi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
17 KASIM 2014
PAZARTESÝ
HABER
4
Burhan Þahin güven tazeledi
Memur Sen'e baðlý Bem Bir Sen'in 4.
Olaðan Kongresi geçtiðimiz hafta sonu
yapýldý. Turgut Özal Konferans Salonunda
gerçekleþtirilen genel kurulda mevcut baþkan
Burhan Þahin tek liste ile seçime girdi. Kongrede ilk
olarak divan belirlendi. Divan Baþkanlýðýna Diyanet
Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz katip üyelikleri ise
Amasya Bem Bir Sen Baþkaný Sadi Güven ve
Amasya Bem Bir Sen Baþkan Yardýmcýsý Radi Solak
seçildi. Kongre saygý duruþunda bulunulmasý ve
Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Daha sonra
izleyicilere Bem Bir Sen'in faaliyetlerini slayt þeklinde izletildi. Slayt gösterisinin ardýndan açýlýþ
konuþmalarýna geçildi. Sýrasýyla ilk olarak Bem Bir
Sen Çorum Þube Baþkaný Burhan Þahin, Amasya
Bem Bir Sen Baþkaný Sadi Güven, Memur Sen Ýl
Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný
Ahmet Saatci ve Bem Bir Sen Genel Baþkaný Mürsel
Turbay konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan seçime
geçildi. Burhan Þahin baþkanlýðýnda oluþan yeni
"Hakkýmýzý almak
için çalýþmaya
devam edeceðiz"
"Yeni Anayasa vaadinin,
Hükümet programýnda yer
almasýný önemsiyoruz"
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk
Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatci Türkiye'nin demokratikleþme yolculuðuna yeni baþladýðýný ifade etti.
Bem Bir Sen Çorum Þubesi'nin Olaðan
Genel Kurulunda konuþan Ahmet Saatci,
"Çözüm sürecinin ilk kez Hükümet programýna girmiþ olmasý gibi yaklaþýmlar sevindirici. Barýþ sürecine sahip çýkýlmasý,
buna Hükümet programýnda
yer verilmesini önemli buluyoruz. Barýþa sahip çýkýlmalýdýr.
Ancak çözüm süreci tek taraflý
deðildir. Siz devlet olarak 10
adým gittiðiniz halde karþý taraf bir adým atmýyorsa, çözüm
sürecini çözümsüzlük sürecine
dönüþtürmek için her türlü
provakatif eylemlerle vatandaþlarýmýzýn can ve mal
güvenliðine zarar verenlere de en aðýr müeyyideler uygulanmalý, devlet olmanýn gereði olarak bu yollara heves edemeyecek hale getirilmelidir. Doðuda Kürt kardeþlerimizin tek temsilcisinin
HDP olarak kabul edilmesini doðru
bulmuyoruz. Sadece HDP'nin muhatap kabul edilmesi, halkýn ve sivil toplum örgütlerinin sürece dahil edilmemesi alýnmak istenen süreci yavaþlatmakta neredeyse içinden
çýkýlmaz hale getirmektedir. Bu nedenle bölgedeki sivil toplum örgütleri ve halk sürece
dahil edilmelidir. Yoksa sadece HDP ile istenilen çözüme ulaþýlamayacaðý görülmeli ve
bilinmelidir" dedi."Yeni Türkiye'de insana
dair her þeyin milletin iradesi doðrultusunda
yenilenmesini istiyoruz" diyen Saatci, "Yeni
Anayasa vaadinin ilk defa bu kadar net, Hükümet programýnda yer almasýný önemsiyoruz. Baðýmsýzlýk kadar tarafsýzlýðý da önemseyen yargý sistemi için ön þart, þüphesiz yeni anayasadýr. Taþeron uygulamasý,
Türkiye'nin en problemli alanlarýndan biri durumundadýr. 62. Hükümet, taþeron sistemini kaldýrmak ve kamu hizmetlerinin sunumunda asli unsurun kamu görevlisi, kadrolu statüsü olan güçlü bir kamu personel sistemini oluþturmak gibi hedeflere sa-
hip olmalýdýr. Örgütlenmenin
önü açýlmalýdýr. Sendikal ve
demokratik haklar konusunda
kamu görevlilerinin vesayet
dönemi artýðý yasak ve sýnýrlamalardan
kurtarýlmasý
yönünde
ivedi
adýmlar
atýlmalýdýr. Kamu görevlilerinin emekli maaþý konusundaki maðduriyetinin giderilmesi için ek ödemelerin
emekli maaþý hesabýnda
dikkate
alýnmasý
ve
emekli
maaþýnýn belirlenmesine esas aylýk baðlama oranlarýnýn yükseltilmesi gerekiyor. Bunun yanýnda, eþ ve
çocuk yardýmýnýn emeklilere de ödenmesi
gerekmektedir. Öte yandan emeklilerin, askerin polisin,
hakimin,
savcýnýn
örgütlenme
hakký
yok' Örgütlenmenin
önündeki engellerin kaldýrýlmasý lazým
akademik zam, Meclis gündeminde bulunan Torba Kanun kapsamýna
eklenerek,
akademik
eðitim
dönemi baþlangýcýndan
önce yürürlüðe konulmalýdýr. Þu
anda büyük beklenti içerisinde
olan 4/C'lilerin acilen kadroya geçirilmesi gerekiyor. 2005 yýlýndan
sonra göreve baþlayanlara, baþlayacaklara bir derece verilmelidir.
Emeklilik ikramiyesinin
ödenmesinde 30 yýllýk süre sýnýrlamasý
kaldýrýlsýn. Memur Sen olarak
üzerinde uzlaþtýðýmýz KPDK kararlarýný hayata geçirmesini istiyoruz. Disiplin cezalarýnýn affedilmesine yönelik düzenleme derhal
yapýlmalýdýr. Türkiye'de son 12 yýldan
beri demokrasi kültürü oturmaya baþlamýþtýr. Vatandaþlarýmýz ve çalýþanlarýmýz
çalýþanla, çalýþmayaný, çalýþacak olanla, çalýþmayacak olaný, iþ yapanlarla, sadece tribünlere oynayanlarý çok iyi analiz ediyor. Onun
için halkýmýzýn ve çalýþanlarýmýzýn her
zaman saðduyusuna güvendik, güvenmeye ve inanmaya devam ediyoruz. Türkiye'de bir zihniyet devrimi yaþanmaktadýr.
Önceden halka sadece seçimlerde deðer verenler seçimlerden sonra halký tanýmaz, halka hükmeder, sadece elit azýnlýk bir gruba
hizmet edilirdi. Bu devirler þükürler olsun 12.Cumhurbaþkanýmýzýn baþbakanlýðý döneminde deðiþtirilerek, sadece
seçilenler deðil, atananlarda halka hizmet
etmek düsturuyla görev yapmak, halkýmýza
hak ettiði deðeri göstermek, insana hizmet
merkezli çalýþmak temel düstur
haline
getirilmiþtir. Bu nedenle halkýmýz ve çalýþanlarýmýz artýk hakim olmak isteyenlere
deðil hadim olmak isteyenlere destek vermektedir" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL
yönetimde þu isimler yer aldý:
"Yönetim Kurulu: Burhan Þahin, Yakup Fýndýkçý,
Veli Singer, Mustafa Toydemir, Selami Özyýlmaz.
Disiplin Kurulu: Selim Karaca, Ömer Yýldýz, Paþa
Enver Baysa."Yasin YÜCEL
Bem Bir Sen Genel Baþkaný hemþehrimiz
Mürsel Turbay, memurlarýn emekli olduktan
sonra aldýklarý maaþa çok üzüldüklerini söyledi.
Bem Bir Sen Çorum Þubesi'nin Olaðan Genel
Kurulunda konuþan Mürsel Turbay,
"Geçmiþte ki ideallerimizle bugünkü ideallerimiz arasýnda çok fark var.
Kongreler kaynaþmanýzý
saðlamalýdýr. Nitekim de
gördüðüm üzere öylede
oluyor. Ülkemizde sýkýntýlar bazý siyasi partilerin
baþkanlarý
ortalýðý
karýþtýrmaya
çalýþýyor.
Çözüm süreci için hepimiz elimizi taþýn altýna koyacaðýz. Deðerlerimizden
uzaklaþmamýz lazým. Yoksa kardeþ kardeþi kýrar
olmuþtur" dedi.
"Bizi en çok yaralayan konu memurlarýn emekli
olduðunda aldýklarý maaþtýr" diyen Turbay,
"Hakkýmýzý almak için hep gayret ettik ve etmeye de
devam edeceðiz. Çalýþanýn hakkýný alýn terini vermek
zorundayýz. Peygamberimize birisi bir soru sormuþ
Efendim
ben
çukur
kazdýrdým kazana ne kadar
para
vermem
lazým.
Efendimiz cevap vermiþ o
çukurun içine gir iki saatte
sen çalýþ ona göre sen
kendine ne kadar vermen
lazýmsa o kazana da o kadar
ver demiþtir. Þu nizama
bakar mýsýnýz ama þimdi
öyle mi çalýþanýn hakkýný hiç
kimse vermez olmuþ. Ülkeye sahip çýkmak zorundayýz, deðerlerimize sahip çýkmak zorundayýz" þeklinde konuþtu. Yasin YÜCEL
D e n i z b a n k ' t a n B a þ ka n
Ýsbir'e teþekkür
Denizbank Çorum Þube Müdürü Ebru Gül
Çömüz ve Müdür Yardýmcýsý Gamze Öztürk,
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir'i ziyaret
ederek, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateþ'in tebrik
plaketini verdiler.Ebru Gül Çömüz ziyarette yaptýðý
konuþmada, "Uzun yýllar bankacýlýk görevinde bulunduðum için, Sayýn Baþkaným Taner Ýsbir'i tanýyoruz.
Göreve geldiðinde de hayýrlý olsun ziyaretinde bulun-
muþtuk. Ortaköy Baþkanýmýzýn baþarýlý çalýþmalarýný
Denizbank Müdürlüðüne ilettik. Genel müdürümüzle
belediye baþkanýmýzýn yöresine yapacaðý hizmetleri
karþýlýklý koordinasyon ve güçlü iþbirliði ile saðlayacaðýz" dedi.Belediye Baþkaný Taner Ýsbir ise Denizbank
Genel Müdürü Hakan Ateþ'e göstermiþ olduðu nezaketten dolayý teþekkür etti.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
17 KASIM 2014
HABER
PAZARTESÝ
5
29 aile evsiz kaldý
Mikroskop
Hizmetçinin
Duasý
Gülsün Mert
Bayat ilçesine baðlý Çukuröz köyünde Cuma akþamý çýkan yangýnda çok
sayýda ev kül oldu.Çukuröz köyünde çýkan yangýnda, 29 ev tamamen yandý.
Edinilen bilgiye göre, 130 haneli Çukuröz köyünde, Mustafa Özgen'e ait
evde henüz belirlenemeyen nedenle yangýn çýktý. Kýsa sürede büyüyen yangýn,
bitiþikteki diðer evlere de sýçradý. Ýlk müdahaleyi köylülerin yaptýðý yangýna, ihbar
üzerine Bayat ve Ýskilip Belediyesine ait itfaiye ekipleri de müdahale etti.
Ekiplerin yetersiz kalmasý üzerine Çankýrý, Amasya, Kastamonu ve Ankara'dan
da itfaiye ekipleri ile Orman Ýþletme Müdürlüklerinden arazözler ve iþ makineleri
istendi. Uzun uðraþlar sonucu kontrol altýna alýnan yangýnda, aralarýnda köy
konaðýnýn da bulunduðu 29 ev tamamen yandý. Can kaybýnýn yaþanmadýðý, 29
evin kullanýlamaz hale geldiði yangýnýn ardýndan hasar tespit çalýþmalarýna baþlandý. Yangýn sonrasýnda yetkililer köye gelerek incelemelerde bulundular.
Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD) ise köye 30 çadýr,
200 battaniye, 100 yatak ve gýda maddesi gönderdi. Haber Servisi
"Maðduriyetler kýsa zamanda
giderilecek, yaralar sarýlacak"
Çorum Milletvekili
Dr.
Cahit
Baðcý
Çukuröz köyünde 29
evin kül olmasýna neden olan
yangýn sonrasýnda köyde
incelemelerde bulundu.
Cumartesi sabahý erken
saatlere
köye
gelen
Milletvekili Baðcý, AFAD ve
Kýzýlay
temsilcileriyle
görüþerek yangýnla ilgili bilgi
aldý ve oluþan hasarý nasýl
onarabileceklerini ve halk için
yapýlabilecekleri görüþtü.
Baðcý'nýn incelemelerine
Bayat Kaymakamý Ýdris Akça,
Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Ýl Özel
Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan,
Çorum Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan
Kaya ve Kýzýlay Temsilcileri hazýr bulundu.
Baðcý, yangýnda evi küle dönen vatandaþlarla ilgilendi ve kurulan Kýzýlay çadýrlarýný yakýndan inceledi.
Baðcý yaptýðý açýklamada, "Baþta Bayat,
Ýskilip, Çorum, Amasya, Çankýrý ve Ankara
Belediyelerimiz ve Orman Bölgeden gelen
CHP'li Milletvekilleri
köyde inceleme yaptý
CHP Çorum Milletvekili Tufan
Köse ile Tunceli Milletvekili Kamer
Genç,
çýkan yangýn
sonucu 29 evin kül
olduðu Bayat ilçesine
baðlý Çukuröz
köyünde incelemelerde bulundular.
Milletvekilleri
Köse ve Genç Ýl Özel
Ýdaresi Genel
Sekreteri Ömer
Arslan ve Çorum Afet
ve Acil Durum
Müdürü Elvan
Kaya'dan yangýn
hakkýnda bilgi aldýlar.
Ýncelemeye Ýl Genel Meclisi Üyesi Yýldýz
Bek'te katýldý. Haber Servisi
itfaiye ve arazörler yangýnýn yayýlmasýný önlemek
çaba sarfettiler. Van'dan konteynýrlar yola çýktý.
Yaralarýn en kýsa sürede sarýlmasý için gerekli giriþimleri yapmak üzere konu hakkýnda salý günü
Sayýn Baþbakanýmýza bilgi vereceðiz. Acýlar
dindirilecek, maðduriyetler en kýsa zamanda giderilecek, yaralar sarýlacak. AFAD ve Türk Kýzýlayýmýz
büyük bir titizlik ve hýzla çadýrlarýný ve ünitelerini
kuruyor. Hemþerilerimizin acýsýný paylaþýyoruz.
Yalnýz deðilsiniz, yanýnýzdayýz, çok büyük geçmiþ
olsun" dedi. Haber Servisi
Cansu-yu
Ýçkici bir þahýs vardý. Dostlarýndan bir grubu
topladý. Hizmetçisine dört dirhem para verip
mecliste bulunan kimseler için biraz meyve satýn
almasýný emretti. Hizmetçi Ammâr'ýn oðlu Mansur'un meclisinin kapýsýndan geçti. Mansur da
bir fakir için cemaatten birþey istiyor ve diyordu:
- Kim bu fakire dört dirhem para verirse ona
dört dua yapacaðým!
Ravî der ki:
- Hizmetçi, yanýnda dört dirhem
parayý Mansur'a teslim etti. Mansur dedi ki:
- Sana ne hakkýnda dua etmemi istiyorsun?
Hizmetçi:
- Bir efendim vardýr. Ondan kurtulmak
istiyorum.
Bunun üzerine Mansur dua etti ve dedi:
- Ýkinci duayý ne hususta istiyorsun?
Hizmetçi:
- Ýstiyorum ki, Cenab-ý Hak, bu vermiþ
olduðum dört dirhem paranýn yerini
doldursun.
Mansur bu hususta dua etti ve dedi:
- Öbür duayý ne için istiyorsun?
Hizmetçi:
- Ýstiyorum ki, Allah benim efendime
tevbeyi nasip eylesin.
Mansur bunun için de dua etti ve sonra dedi:
- Dördüncü olarak neye dua etmekliðimi
istiyorsun?
Hizmetçi:
- Allah'ýn, beni efendimi, seni ve bu
cemaati affetmesini diliyorum.
Mansur dua etti. Bunun üzerine hizmetçi
gerisin geriye doðru gitti. Efendisi
hizmetçiden sordu:
- Neden böyle geciktin?
Hizmetçi olup biteni efendisine arzetti.
Bunun üzerine efendisi sordu:
- Mansur ne gibi bir dua yaptý?
Hizmetçi:
- Nefsim için azâd edilmeyi onun
vasýtasýyla diledim.
Efendisi: "Sen hürsün!" dedikten
sonra, "Ýkinci duasý ne idi?" sualini
hizmetçiye yöneltti. Hizmetçi:
- Cenab-ý Hakkýn vermiþ olduðum
paralarýn yerini doldurmasý idi.
Efendisi:
- Sana dört bin dirhem veriyorum! dedi.
- Mansur'un üçüncü duasý ne idi?
Hizmetçi:
- Senin tevbe etmekliðindi!
Efendisi:
- Allah'a tevbe ettim! deyip Mansur'un
dördüncü duasýný sordu. Hizmetçi:
- Dördüncü duasý da Allah'ýn beni, sizi,
kavmi ve Mansur'u da affetmekliði
hususunda idi!
Efendisi:
- Bu durum benim elimde olan bir durum
deðildir, dedi.
O gece yattýðý zaman rüyasýnda gördü ki,
sanki birisi kendisine þöyle diyordu: "Sana düþen vazifelerin hepsini yaptýn. Ben ise bana düþen vazifeyi yapmaz mýyým? Seni de, hizmetçiyi
de, Ammar'ýn oðlu Mansur'u da ve hazýr bulunan kavmi de affeyledim. Sen bu durumu görür
müsün?"
Baro
yönetimi
Yanan evlerin
yenisi yapýlacak inceleme yaptý
Bayat'ýn Çukurözü köyünde çýkan yangýn yerinde
incelemelerde bulunan Vali
Ahmet Kara çalýþmalar hakkýnda
ilçe kaymakamý Ýdris Akça ve Ýl
Afet Acil Durum Müdürü Elvan
Kaya'dan bilgi aldý.AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu'nun
da katýldýðý incelemelerde açýklama yapan Ahmet Kara, ilk olarak
evi yanan 29 ailenin bir yýl içerisinde evlerine tekrar kavuþacaðýný belirtti.Baþbakan Yardýmcýsý
Numan Kurtulmuþ'un Afet ve
Acil Durum Yönetim Baþkanlýðý'na talimat verdiðini belirten
Kara, ''Bu yangýnda tek aksaklýðýmýz gece helikopter kaldýramadýk. Böyle bir yangýn olma ihtimaline karþý Sayýn Baþbakan Yardýmcýmýz, 'bundan sonra ilk ya-
pacaðýmýz iþ talimat veriyorum'
dedi. Afet ve Acil Durum Yönetim Baþkanlýðý'na helikopterlerimize gece görüþü takacaðýz, bundan sonra olan yangýnlarda, bölgede veya baþka bir bölgede helikopterlerimiz gece de müdahale
edebilecek inþallah. Gece el attýk,
bir baktýk, helikopterlerimiz gece
uçamýyor'' dedi.
Yangýnzedeler için yapýlan çalýþmalar hakkýnda da bilgi veren
Vali Kara, þu anda ilk olarak çadýrlar kurulduðunu belirterek,
''Çadýrlarda barýndýracaðýz. 30
çadýr kuracaðýz. Konteynýr evler
kuracaðýz, onlarda yaþayacaklar.
Van depreminde ne olduysa burada da küçüðü olacak" þeklinde
kaydetti.
Haber Servisi
Çorum Barosu yönetimi çok sayýda evin
yandýðý Çukurözü köyünde incelemelerde
bulundu.
Baro Baþkaný Altan Akpýnar ile Adli Yardým
Komisyonu Baþkaný Av. Can Arslan Kayalar ve
Ýnsan Haklarý Komisyonu Baþkaný Av. Dinçer
Solmaz köyde inceleme yaparak yetkililerden
bilgi aldýlar. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
17 KASIM 2014
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
HABER
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
PAZARTESÝ
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Çaðýn sinsi hastalýðý KOAH
Çorum Özel Hastanesi Göðüs
Hastalýklarý Uzmaný Dr. Þengül Uysal ,
Türkiye'de bulunan 3-5 milyona yakýn
Kronik Obstrüktif Akciðer Hastalýðý (KOAH)
hastasýnýn sadece 300-500 bininin kendisinde
hastalýk olduðunu bildiðini belirterek,
"Toplumun KOAH konusunda yeterli bilgiye
sahip olmamasý, hastalýðýn erken tanýsýný ve
etkin tedavisini güçleþtirmektedir" dedi.
KOAH'la ilgili açýklama yapan Uysal, 20
Kasým Dünya KOAH Günü olmasý sebebiyle
tüm dünya çapýnda etkinlikler gerçekleþtirileceðini anýmsatarak, KOAH hastalýðýnýn,
dünyada 4. ölüm nedeni olmasýna karþýn,
kamuoyu ve hekimler tarafýndan yeterince
bilinmeyen , yeterince teþhis edilemeyen ve
genellikle yanlýþ tedavi edilen bir hastalýk
olduðunu belirtti.KOAH'ýn zararlý gaz ve partiküllere karþý havayolu ve akciðerin artmýþ
kronik inflamatuvar yanýtý ile iliþkili ve genellikle, ilerleyici özellikteki, kalýcý hava akýmý
kýsýtlanmasý
ile
karakterize,
yaygýn,
önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalýk
olduðunu dile getiren Dr. Þengül Uysal,
"KOAH oluþumunda en önemli risk faktörleri tütün kullanýmý, ev içi hava kirliliði
(özellikle evlerde kullanýlan odun, tezek,
kök benzeri yakýtlardan çýkan duman)
çeþitli gaz ve tozlara çevresel veya mesleki maruziyettir. Bu hastalýk çok önemli bir
saðlýk sorunu olmasýna raðmen ne yazýk
ki kamuoyu tarafýndan yeterince iyi
tanýnmamaktadýr" diye konuþtu.
Alevlenmelerin ve komorbiditelerin
þiddetine daha da katkýda bulunan
hastalýðýn en sýk görülen semptomlarý ise
nefes darlýðý, kronik öksürük ve balgam
çýkarma olarak bilindiðini anlatan Uysal,
þunlarý kaydetti:
"Dünya Saðlýk Örgütü verilerine göre,
KOAH tüm dünyada yaklaþýk 50 milyon insaný etkilemekte ve her yýl 3 milyon kiþi
bu hastalýk nedeniyle ölmektedir. Yine dünya saðlýk
örgütü 2030'da KOAH'ýn
tüm dünyada en önemli
ölüm nedenleri arasýnda
üçüncü sýrada olacaðýný
öngörmektedir. Ek olarak,
son çalýþmalar dünyada
KOAH'lý hastalarýn ancak
yüzde
25-50'sinin
taný
aldýðýný
göstermiþtir.
Türkiyeverilerine
göre,
ülkemizdeki en önemli ölüm
nedenleri arasýnda üçüncü
sýrada
olan
KOAH'ýn
görülme sýklýðý 40 yaþ üstü
yetiþkinlerde
yüzde
20
oranýndadýr."
Türkiye'de 40 yaþýný geçmiþ, her 5 kiþiden
birinde KOAH olduðunu belirten Uysal,
"Türkiye'de 10 KOAH hastasýnýn biri doktora
baþvurmuþ ve doðru taný alabilmiþ, bu demek
oluyor ki ülkemizde bulunan 3-5 milyona
yakýn KOAH'lý hastanýn sadece 300-500 bini
kendisinde hastalýk olduðunu bilmektedir.
Toplumun KOAH konusunda yeterli bilgiye
sahip olmamasý, hastalýðýn erken tanýsýný ve
etkin tedavisini güçleþtirmektedir. Oysa basit
ve aðrýsýz bir test olan 'nefes ölçüm testi' ile
kiþinin KOAH olup olmadýðý kolayca saptanabilmektedir" dedi.KOAH'ýn erken tanýsýnýn,
önemli olduðunu söyleyen, Uysal, "40 yaþ
üstü, sigara içmekte olan veya meslek icabý ya
da çevresel ortam gereði tozlu ortamlarda
bulunan kiþilerde seyirli öksürük, balgam ve
nefes darlýðý yakýnmalarýndan en az birinin
bulunmasý halinde, kiþinin bir göðüs hastalýklarý hekimi tarafýndan görülüp 'nefes ölçüm
testini' yaptýrmasý gerekir" þeklinde konuþtu.
Haber Servisi
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Eðitim Sen
Temsilciler
Meclisi
toplandý
Eðitim Sen Çorum Þubesinin kasým ayý
Temsilciler Meclisi toplantýsý cumartesi günü
Dalgýçlar Otel'de yapýldý.
Toplantý da konuþan Eðitim Sen Çorum Þube
Baþkaný Mehmet Öztürk, Dünya ve Türkiye'nin
önemli bir tarihsel dönemden daha geçtiðini söyledi.
Özellikle Ortadoðu'da Irak ve Suriye ekseninde
yaþanan savaþ, göç, etnik ve dini savaþlarýn
katlanarak büyüdüðünü kaydeden Öztürk,
"Petrol ve enerji kaynaklarýna sahip olma ve
egemenlik kurma adýna yapýlan bu
savaþlarda on binlerce insan katledildi.
Halklar
binlerce
yýldýr
yaþadýklarý
coðrafyalardan göç ettirildi. Kadýnlar,
çocuklalar
büyük
bedeller
ödedi.
Emperyalist politikalarýn ürettiði IÞID
zulmü artarak sürüyor. Etnik ve dini hegemonyanýn diþlileri arasýnda insanlarýn halklarýn gelecekleri karartýlýyor. Þiiler, Kürtler,
Türkmenler, Ezidiler katlediliyor. Ortadoðu
halklarý barbar istilasýna karþý direniyor.
Emperyalizme sadakatte sýnýr tanýmayan körfez monarþileri ve Batý emperyalizmi yeni
bir koalisyon kurarak IÞID ile gölge boksu oynuyor.
Türkiye'nin dýþ politikasý duvara toslamýþ durumda.
Türkiye Ortadoðuda'ki IÞID gibi barbar örgütlere
mesafe koyabilmiþ deðil.
Türkiye hükümeti
Suriye'nin iç iþlerine karýþmaktan vazgeçmelidir.
Suriye'nin geleceðine Suriye halký karar vermelidir.
Ortadoðu halklarý barýþa, kardeþliðe hasret kalmýþtýr.
Barýþ içinde bir Ortadoðu mümkündür" dedi.
AK Parti'nin iktidarda olduðu 13 yýl içinde
Türkiye'nin iddia edildiði gibi çok iyi bir duruma
gelmediðini iddia eden Öztürk, "The Ekonomist dergisine göre, Türkiye ekonomisi dünyanýn en kýrýlgan
ekonomilerinden birisidir. Tüketici kredisi borcu 13
yýlda 2 milyar TL'den 255 milyar TL'Ye
çýkmýþtýr. Kredi kartý borcu yaklaþýk 6,5
milyar TL'den 18 kat artarak 79 milyar
TL'yi aþmýþtýr. Dýþ borç 129,6 milyar
dolardan 377 milyar dolara dayanmýþtýr.
"Ýstikrar Sürsün Türkiye Büyüsün"
masalý iþte budur. Zengin ile yoksul
arasýndaki fark açýlmýþtýr. Enflasyon tahmini yüzde 5.3'ten yüzde 1o'a dayanmýþtýr. Halkýn enflasyonla, iþsizlikle,
yoksullukla mücadele etmektedir. Bir
avuç mutlu azýnlýk zenginliklerine
zenginlik katmaktadýr. Yolsuzluk, rüþvet artýk sýradan
vakalar haline getirilmiþtir" þeklinde kaydetti.
300 bin öðretmen atama beklerken 120 bin
öðretmene ihtiyaç varken gerekli atamalarýn yapýlmadýðýný kaydeden Öztürk, "60 bin ücretli öðretmen
kölelik koþullarýnda nerede ise asgari ücret düzeyinde
çalýþtýrýlmaktadýr. Siyasi iktidar özellikle son dönemde
oluþturduðu altyapý ile ciddi bir kadrolaþma
hareketi
baþlatmýþtýr.
Kendilerinden olmayan þube müdürleri, milli eðitim müdür yardýmcýlarý ve
daha sonra okul yöneticileri elenmiþ ve
sistem dýþýna itilmiþtir. Kasým ayý
içerisinde yapýlan yönetici sözlü deðerlendirme mülakatlarýnda büyük çoðunluðu Eðitim Bir Sen'li olan yönetici
adaylarýna yüksek puanlar verilmiþ
adeta
ödüllendirilmiþtir.
Önemli
baþarýlara imza atmýþ olan bir çok
eðitim yöneticisi saf dýþý býrakýlmýþtýr.
Öðretmenler, öðrenciler, veliler, büyük
bir tedirginlik içinde býrakýlmýþtýr.
Öðretmenlere istekleri dýþýnda sürgün anlamýna
gelen rotasyon için düðmeye basýlarak on binlerce
eðitimci ve öðrenci için olumsuz bir dönemece girilmiþtir. Rotasyonun altýnda yatan gerçek iþ
güvencesinin tartýþmaya açýlmasý ve çalýþma hayatýnýn
esnek ve güvencesiz hale getirilmesi yatmaktadýr.
TEOG ve üniversite sýnavlarý ile öðrenciler olumsuz
etkilenmeye devam etmektedir. Paran kadar eðitim
anlayýþý bütün toplumu kuþatan bir gerçeðe ve uygulamaya dönüþmüþtür. Özel okullara teþvikte sýnýr
tanýmayanlar devlet okullarýna zenci muamelesi yapmaya devam ederek ilk ve orta okullara tek bir kuruþ
para vermemektedir. Eðitime yeterli bütçe ayrýlmamaktadýr" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
17 KASIM 2014
PAZARTESÝ
HABER
7
‘‘Vesayetle mücadelede daha zor bir döneme giriyoruz’’
Baþbakan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ,
vesayetle mücadelede daha zor bir döneme
girdiklerine dikkat çekerek, "Türkiye'de belki
açýk bir askeri darbe olmayacak. Ama Türkiye'de
gizli kapaklý bir takým darbeler için, bir takým kumpaslar için nice unsurlarýn kenarda beklediðini sakýn
unutmayýn. Onlarla mücadele etmenin yolu ise milletin verdiði sorumluluða sahip çýkmak ve milletten
milletin dýþýnda kimseye boyun eðmemektir" dedi.
Baþbakan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ, Çorum
Belediyesi tarafýndan düzenlenen "Yeni Türkiye"
konulu konferansa konuþmacý olarak katýldý. Kurtulmuþ, konferansta AK Parti iktidarýnýn vesayetlerle
mücadelesine dikkat çekerek gizli darbe ihtimaline
vurgu yaptý. 17-25 Aralýk operasyonlarý hakkýnda da
açýklamada bulunan Kurtulmuþ, yeni Anayasa'nýn
gerekliliðine iþaret etti.
AK Parti iktidarýnda en önemli mücadelelerden
birisinin de vesayetle mücadele olduðunu dile getiren Kurtulmuþ, "Vesayet þu demek gücünün milletten almayan herhangi bir güç TBMM'den gücünü
almýyorsa bu bir vesayettir. Türkiye 12 yýlda görünür
vesayetlerle mücadele etti. Apoletli vesayetlerle mücadele etti. Þimdi önümüzde 2023'e kadar olan sürede daha zor daha tehlikeli bir vesayet türüyle mücadele ediyoruz o da görünmez vesayettir. Görünmez vesayetlerle mücadele ediyoruz. HSYK seçimleriyle birlikte bir kere daha ortaya çýktý ki Türkiye'de
devletin içerisine odaklanmýþ bir takým çevrelerin ne
kadar önemli güçler elde ettiðini hep beraber gördük. 17 Aralýk ve 25 Aralýk operasyonlarýnda Türkiye'nin nasýl bir türbülansa sokulmak istendiðine hep
beraber þahit olduk. Gezi olaylarýnda da benzer þekilde. Sanmayýn ki, vazgeçmiþ olduklarýný düþünmeyin. Birileri milletin kendisine vermediði gücü, yani
iktidar olmadan iktidara getirilmeden elde ettiði kamu gücünü kullanarak milletin seçtiklerine karþý bir
takým kumpaslar yapmaya çalýþtýlar. Ýþte bu anlamda örtülü vesayetlerle mücadele etmek inan ki daha
zor bir iþtir. Ama bundan asla vazgeçmeyeceðiz.
Çünkü milletten gücünü almayan hiçbir gücün karþýsýnda boyun eðmeyeceðiz kurduklarý kumpaslara
müsaade etmeyeceðiz ve
onlarýn emrinde olmayacaðýz. Vesayetle mücadele de
daha zor bir döneme giriyoruz. Türkiye'de belki açýk
bir askeri darbe olmayacak.
Ama Türkiye'de gizli kapaklý bir takým darbeler
için, bir takým kumpaslar
için nice unsurlarýn kenarda beklediðini sakýn unutmayýn. Onlarla mücadele
etmenin yolu ise milletin verdiði sorumluluða sahip
çýkmak ve milletten milletin dýþýnda kimseye boyun
eðmemektir" ifadelerini kullandý.
-"ARTIK YENÝ TÜRKÝYE'NÝN
HERKESÝN DÝLÝNDE
OLMASI FEVKALADE ÖNEMLÝDÝR"'Yeni Türkiye' lafýnýn bugün Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir resmi politikasý haline geldiðini, ete
kemiðe bürünmüþ ve Yeni Türkiye istikametinde bir
yolculuða çýktýðýný anlatan Kurtulmuþ, "Bu eski Türkiye yeni Türkiye lafý laf olsun diye söylenmiþ bir þey
deðildir. Yeni Türkiye özlemi, tabir olarak Yeni Türkiye uzun yýllar çekilen büyük sýkýntýlarýn, büyük ýzdýrablarýn, büyük çilelerin sonucu dile getirilen aslýnda bir temenniydi. Yýllardýr bu temenniyi çeþitli
alanlarda dile getirdik. Çok þükür, artýk yeni Türkiye'nin herkesin dilinde olmasý fevkalade önemlidir.
-"18 YAÞINDAKÝ KIZIN BAÞÖRTÜSÜNDEN
KORKAN BÝR DEVLET VARDI"Yeni Türkiye'yi anlamak için eski Türkiye'yi anlatmak lazým. Müsaade ederseniz, eski Türkiye'den
þöyle bahsetmek istiyorum. Eski Türkiye çok eskilere gidersek daha karanlýk. Eski Türkiye'den kastýmýz
þu, devletin baþka telden çaldýðý milletin baþka tel-
den çaldýðý bir Türkiye'ydi eski Türkiye. Artýk devletin de milletinde ayný istikamete baktýðý bir Türkiye'yi konuþuyoruz. Üstadýn dediði gibi 'hükümet
dediðin çatýk kaþlý bir zattan ibaretti' Devlet þehirlerde bulunanlar için aman ha içine girilmeyecek soðuk
bir kamu binasý, köylerde yaþayanlar için de devlet
jandarmadan ibaretti. Türkiye'de bunun doðal sonucu olarak da devlet milletine karþý yan gözle bakan milletine güvenmeyen bir zihniyete sahipti. Milletten sadece uzaklaþmak deðil milleti terbiye etmek, milleti gerektiði zaman adam etmek, bunun
içinde milleti cezalandýrmak gerekiyordu. Bundan
daha on sene evvel on beþ sene evvel 18 yaþýndaki
kýzýn baþörtüsünden korkan bir devlet vardý" dedi.
Bir devlette en zor þeyin devletin zihniyetinin deðiþmesi olduðunu anlatan Baþbakan Yardýmcýsý Kurtulmuþ, "Son 12 yýllýk AK
Parti iktidarýnýn sürecinde
yapmayý baþardýðý deðiþiklikler nedir derseniz.
Sizlere yollardan, köprülerden, savunma sanayiden bahsetmeyeceðim.
Çok þükrü bunlarda oldu.
Bir devlet için en zor þey
devletin zihniyetinin deðiþmesidir. Amiyane tabirle söylüyorum. Devletin zihniyet deðiþtirmek
deveye hendek atlatmaktan daha zordur. Türkiye'de
devletin zihniyeti deðiþti. Türkiye'de devlet, 'ceberrut devletten kerim devlete' doðru yol almaya baþladý. Bu önemli ve tarihi bir deðiþimdir. Türkiye'de
elitlerin egemenliðinden milletin egemenliðine geçiþ
oldu. Bunun en somut örneði Cumhurbaþkaný'nýn
2014 yýlýnda milletin adamý içimizden çýkanýn milletin oylarýyla cumhurbaþkaný seçilmesidir. Millet devlet uyuþmasýnýn bütünleþmesinin en somut göstergesi nereye gidersek gidelim her ilde vali orada, milletvekili orada, fýrýndan ekmek alan belediye baþkaný orada. Devletle millet bütünleþti. Bundan sonra
kim iktidara gelirse gelsin ne olursa olsun milletin
adýna iþ yapanlar milletin arasýnda olmaya mecbur
kaldýlar. Bu büyük bir mesafedir" diye konuþtu.
Türkiye'de artýk milletin dediðinden
baþka bir þeyin olmadýðýna vurgu yapan
Kurtulmuþ, "Eski Türkiye'de zoraki tepeden
inme bir modernleþme vardý. Baþörtüsü yasaðý bu milleti adam etmek için konulmuþtur. Sakal yasaðý bu milleti adam etmek için
konulmuþtur. TRT'nin radyosundan iki yýl
Türk Sanat Musikisi dinlenemedi. Avni Aný-
lar'ý Safiye Aylalarý dinlemek mümkün deðildi. Çünkü adam olmamýz için Beethoven'i dinlememiz gerekiyordu Bach'ý dinlememiz lazýmdý ve inanýn bunlar çalýndý bu ülkenin radyosunda. Halka tepeden
inme modernleþmeyi Batýlýlaþma diye zorla uygulamaya çalýþtýrlar. Býrakýn zoraki modernleþmeyi zaman zaman çýkýyor arabesk müzik çaðdýþý müziktir
diyor. Bir müzisyen kendisini böyle tanýmlýyor. Milletin müziðinde milletin dinlediklerine takýlanlar
milletin giydiklerine takýlanlar yine oluyor. Ama onlar artýk çok marjinal. Onlarýn borusu ötmüyor bu
memlekette. Bu memlekette artýk milletin dediðinden baþka hiçbir þey olmuyor. Olmayacaktýr. Milletin deðerlerine saygý. Ah gelin de konuþmayýn. Ýstanbul'da camileri nalbant yapan, camileri ahýr yapan, Anadolu'nun birçok yerinde samanlýk yapan
Cumhuriyet Halk Partisi'nden Allah'a çok þükür
kendi genel merkezinde mescit açmaya mecbur kalan bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldik. Ýþte yeni
Türkiye bu. Herkesin milletin istikametini takip etmek zorundadýr" þeklinde konuþtu.
Yeni Anayasa hakkýnda da açýklamada bulunan
Kurtulmuþ, "Bundan sonra da önümüzde dört tane
önemli mesafe kalýyor. Bunlardan bir tanesi yeni
Anayasa'dýr. Türkiye sivil katýlýmcý, demokratik yeniden sýfýrdan bir anayasa yazmadýðý yapmadýðý sürece sorunlarýný kalýcý olarak çözemeyecektir. 50 bin
kere bu anayasayý deðiþtirdik. Yamalý bohçaya dönmüþ bir anayasadan bahsediyoruz. Her iktidar anayasa deðiþtirme konusunda bir ölçüde kararlýlýk gösterdi. 2010'daki anayasa referandumu önemli bir
adýmdý. Ama yeterli bir adým deðildi. Þimdi daha ilerisini yeni bir anayasa baþkanlýk sistemi temelli Türkiye'nin bütün sorunlarýný çözmek üzere gerçekten
iyi çalýþýlmýþ ve üzerinde ittifak edilmiþ bir anayasayý yapmak siyasetin boynunun borcudur. AK Parti'nin boynunun borcudur demiyorum. Evet bizim
öncelikli hedefimizdir ama bütün siyasi partilerin
boynunun borcudur. Eðer siyaset yeni bir anayasa
yaparak Türkiye'nin yeni Türkiye istikametinde ilerlemesindeki engellerini son tortularýný kaldýramazsa
inanýn þimdiye kadar yapýlarýn tümü heba olabilir"
diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL
"Devletle millet ayný
istikamete yürüyor"
lar ülkesi haline gelmiþti. Evladý cezaevinde iken onu ziyaret etmek isteyen
ama Türkçe bilmediði için evladý ile
Kürtçe konuþan analarýn
tutuklandýðý
sorgulandýðý cezalandýrýldýðý bir Türkiye idi ülkemiz. Üniversitelerde saðcýlarýn saðcý diye solcularýn solcu diye disipline sevk edildiði
okuldan uzaklaþtýrýl-
"Horoz Adam ve Korsan" çocuklarla
buluþacak
Ankara Devlet Tiyatrosu'nun çocuk oyunu
"Horoz Adam ve Korsan" Çorum'da sahnelenecek.
Sevim Ak'ýn yazdýðý ve Servet
Aybar'ýn oyunlaþtýrdýðý tek perdelik oyun 21-22 Kasým günleri
11.00 ila 14.00 saatlerinde tiyatroseverlerle buluþacak. Oyunun konusu ise þöyle:
"Herkesten farklý, herkesinkine benzer bir öyküm
var. Benim öyküm, sessizlikten doðan gürül gürül bir
ses engeller içinden çýkan yalýn bir senfoni.
Biletler tiyatro giþesinden ve http://www.biletiva.com/devlet tiyatrosu/çorum adresinden satýþa sunuldu. Haber Servisi
Baro'dan eski yönetime teþekkür
Çorum Barosu yönetimi ve Birlik Delegeleri,
önceki yönetimine teþekkür yemeði verdi.
Yemeðe Çorum Barosu eski Baþkaný Ýbrahim
Özyýlmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile mevcut Baþkaný
Altan Akpýnar ile yönetim kurulu üyeleri katýldý.
Yemek sonunda Baro Baþkaný Altan Akpýnar, önceki
yönetim adýna Ýbrahim Özyýlmaz'a hizmetlerinden dolayý
teþekkür plaketi verdi. Haber Servisi
Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Türkiye'de 2000'li yýllarýn baþýnda sosyal barýþ olmadýðýný, yasaklar ülkesi olduðunu
belirterek, AK Parti hükümeti
ile Türkiye'de artýk yasaklarýn
kalktýðýný, devletin milletle
ayný noktaya baktýðýný söyledi.
Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen "Yeni
Türkiye" konulu konferansta
açýlýþ konuþmasý yapan Muzaffer Külcü, devletin ikna olduðu milletin de içinde olduðu hedeflerinin ve yol haritalarýnýn bulunduðunu kaydetti.
Milletin devletine inandýðýný, yöneticilerine güvendiðini huzur içinde bir yolculuðun devam ettirildiðini anlatan Külcü,
"Milletin huzur içinde olduðu heyecanla
yaþadýðý ve geleceðe heyecanla baktýðý bu
ülkeye biz yeni Türkiye diyoruz" ifadelerini kullandý.
Baþkan Külcü, konuþmasýna þöyle devam etti:
"Türkiye'de 2000'li yýllarýn baþýnda
sosyal barýþ yoktu. Çünkü bu ülke yasak-
dýðý bir ülkeydi.
Dindar olanýn dindarým diyemediði,
Kürt'ün Kürt'üm diyemediði Laz'ýn Lazým diyemediði bir Türkiye'de
yaþýyorduk. Baþörtülü kardeþlerimizin okul bahçelerine bile
alýnmadýðý kapýlarýnýn önünde
nizamiyelerin ikna odalarýnýn
kurulduðu bir Türkiye'de yaþýyorduk. Demokrasimiz, ekonomimiz sorunluydu. Çünkü
biz namerde muhtaç hale gelmiþtik. Faizimizi yeniden borçlanarak ödeyen bir ülke haline
gelmiþtik. Dýþ politikamýz sorunluydu. Türkiye'nin dýþ politikasý yoktu.
Çok þey deðiþti. Artýk devletle millet ayný
noktaya bakýyor. Devletle millet ayný istikamete yürüyor. Devletin ikna olduðu
milletin de içinde olduðu hedeflerimiz yol
haritalarýmýz var. Millet devletine inanýyor yöneticilerine güveniyor, huzur içinde
bir yolculuðu devam ettiriyoruz. Milletin
huzur içinde olduðu heyecanla yaþadýðý
ve geleceðe heyecanla baktýðý bu ülkeye
biz yeni Türkiye diyoruz."
TEK
YILDIZ
2
17 KASIM 2014
PAZARTESÝ
YAÞAM
8
Panik atak, kadýnlarda Erkeklerden
Ýki kat fazla görülüyor
Gerçekler
Ýki fakir muhabbet etmektedir.Fakir adam diðer fakir
arkadaþýna sorar:
- Arkadaþ mesela, senin iki
araban olsa birini bana verir
miydin?Arkadaþý;
Tabii ki verirdim.
Arkadaþý soruya devam
eder:Kardeþim, peki iki evin
olsaydý, birini bana verir miydin?Arkadaþý:
Ne demek tabii ki
verirdim.Arkadaþý mutlu þekilde
soruya devam eder:
Peki iki tavuðun olsaydý birini bana verir miydin?
Arkadaþý gayet ciddi:
Hayýr, veremem.
Soru soran arkadaþý merakla:Peki niye veremezsin?
Arkadaþý:
Ýki tavuðum var da onun
için…
19:55
Yerli Dizi
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
Uzmanlar 10 kiþiden birinin hayatýnýn
bir döneminde panik atak geçirdiðini
ifade ediyor. Panik bozukluðunun bir
parçasý olan panik ataðýn birçok durumda
yaþanabilir olduðunu anlatan Psikiyatrist
Dr. Evrim Ebru Yýlmazer, "Panik atak
durumu kadýnlarda erkeklerin iki katýndan fazla görülmektedir." dedi.
Doktor Yýlmazer, "Panik atak, kiþinin
bir anda içine çok yoðun bir korku gelip,
kalp atýþlarýnýn ve nefes alýp vermesinin
hýzlanmasý, titreme, terleme, ölüm
korkusu, çýldýrma hissi yaþamasý gibi birtakým belirtilerle karakterize bir durumdur. Bunlarýn hepsi her panik atakta
yaþanmaz. Kiþi ilk defa panik atak
yaþadýðý zaman, bunun psikolojik bir
durum olduðunu düþünmesi çok
mümkün olmuyor. Genellikle kiþi bir
hastalýk geçirdiðini (kalp krizi veya astým
krizi) düþünerek acil servise baþvurur. Ýlk
taný için bazý tetkikler yapýlýr. Tüm tetkikler normal çýkar ama kiþiyi buna inandýrmak bazen oldukça zor olur. Maalesef kiþi
psikolojik bir durum yaþadýðýný hemen
kabul etmek istemez." dedi.
"20'LÝ YAÞLARIN SONLARINA
DOÐRU ORTAYA ÇIKIYOR"
Panik ataðýn sebebinin tam olarak bilinmediðinin altýný çizen Dr. Yýlmazer,
"Bir þekilde beyindeki hormonlar, nörotransmitterler farklý salýnmaya baþlýyor
ama tetiði çeken her zaman bir olay
olmayabiliyor. Durup dururken de ortaya
çýkabiliyor. O zaman kiþi için ataklar daha
da korkutucu olabiliyor. Rahatsýzlýk
genellikle 20'li yaþlarýn sonlarýnda ortaya
çýkmaktadýr. Panik atak yaþayan kiþi
kendi düþüncesini durdurabilmeyi baþarmalýdýr. Bu kolay bir þey deðildir. Bu
konuda kiþinin yardým almasý gereklidir.
Kiþinin kendisine zaman ayýrmasý, iyi
davranmasý gerekmektedir." deðerlendirmesini yaptý."Panik atak durumu
kadýnlarda erkeklerin iki katýndan fazla
görülmektedir" diyen Doktor Yýlmazer,
genelde psikiyatrik hastalýklarýn çoðunun
kadýnlarda
daha
sýk
görülmekte
olduðunu vurguladý. Yýlmazer þunlarý
söyledi: "Kadýnlarda yaþamlarýný etkileyen çok fazla dýþ etken ve erkeklere
göre çok daha karýþýk bir hormonel sistem var. Bu yüzden kadýnlar daha fazla
panik atak hastalýðý yaþýyor olabilirler."
"ÝLAÇSIZ TEDAVÝ
PEK MÜMKÜN DEÐÝL"
Panik yaþayan insanlar birtakým
sakinleþtirici ilaçlar kullanarak kendi
kendilerini tedavi etmeye çalýþtýðýný anlatan Doktor Yýlmazer, hastalýðýn tedavi
edilmediði takdirde yaþam kalitesini bozabileceðini söyledi. Hastalýðýn psikiyatri
uzmanlarý tarafýndan kolaylýkla tedavi
edilebilecek bir rahatsýzlýk olduðunu
kaydeden
Yýlmazer,
"Hastalýðýn
tedavisinde ilaç tedavisi ve biliþseldavranýþçý terapi uygulanabilir. Her iki
yöntemi birlikte uygulamak daha etkin
olup, tekrarlarý da engelleyecektir. Ýlaç
almadan bu durumu atlatmak pek
mümkün deðil. Kiþinin geçirdiði ataðýn
sayýsýna ve derecesine göre ilaç dozunu
ayarlayabiliyoruz. Her hasta ayný
koþullarda ilaç kullanmýyor. 6-12 ay
aralýðýnda tedaviyi sürdürmek önemlidir.
Semptomlarýn kaybolmasýnýn hemen
ardýndan 'iyi oldum' düþüncesi ile
tedaviyi kesmek, hýzla semptomlarýn geri
gelmesine neden olabilir. Yaþanan ataklar
nedeni ile özellikle kiþinin sosyal ve çalýþma hayatý bozulmaya baþlamýþsa tedavi
þarttýr. Tedavi sürecinde kiþiye panik
ataðýn ne olduðu hakkýnda bilgi veriyoruz, onu tanýmasýný istiyoruz. Kiþinin
kaygýsýnýn ne olduðunu, kaygýsýný
tetikleyen nedenleri bulmak tedavinin en
önemli basamaðýdýr. Kaygý tekrarlayabilen bir durumdur. Asýl tedavi bu
kaygýnýn daha baþlangýcýnda fark edilip,
yaþanan semptomlarýn yanlýþ yorumlanmasýnýn önüne geçilmesi ile sonuca ulaþmaktadýr. Panik atak esnasýnda kiþinin
acil servise baþvurmayýp, evinde kendi
baþýna bu atakla baþ etmesini istiyoruz ve
bazý nefes egzersizleri öðretiyoruz. Kýsaca
tedavi yöntemlerimiz kiþilerin özelliklerine göre deðiþebiliyor."
"TEDAVÝ EDÝLMEZSE
DEPRESYON OLUÞABÝLÝR
Panik atak tedavi edilmezse, kiþi ya
kimseyle görüþememeye ya da özel
koþullar altýnda diðer insanlar ile birlikte
olmaya baþlar. Kiþinin iliþkileri ve
iþlevselliði bozulur. Ýþini ve arkadaþlarýný
kaybedebilir. Evinde kendine bir yaþam
alaný kurup, kýsýtlý bir hayat sürmeye
baþlayabilir. Kiþi hiçbir þeyden zevk almamaya, hayatýn anlamsýz olduðunu düþünmeye baþlayabilir. Böylelikle yaþanan
tabloya depresyon da eklenir. (CÝHAN)
Aþkýn Kanunu
Ýpek ve Çetin on beþ sene sonunda boþanma
kararý alýrlar. Mahkeme gelip çatar ancak yüreklerinin derinlerine bastýrmaya çalýþtýklarý o büyük
sevgi hakimin gözünden kaçmaz. Boþanmalarý
sekiz ay sonraya ertelenir. Üstelik bundan sonra
müdürlerinin oyunuyla ayný ekipte, yan yana, dip
dibe çalýþmaya baþlayacaklardýr. Tüm bunlarýn
üzerine çocuklarý Zeynep ile Onur’un oyunuyla
tekrar ayný evde yaþamak zorunda kalýrlar. Ve
böylece sevdasý bol, gürültüsü patýrtýsý bol bir
ayrýlýk oyunu baþlar...
20:00
Yerli Dizi
Ulan Ýstanbul
Kaybettikleri parayý ve daha fazlasýný kazanmak
için Karhan’ýn maç teklifini kabul eden çete, yeþil
sahaya kazanmak için çýkar. Ancak maçta da
þanslarý yaver gitmeyen çeteye hiç beklenmedik bir
isim yardým eder. Ceyhun’un Boncuklu Ailesi’nde
yaþanan soygunu araþtýrdýðý haberi ise ortamýn
daha da gerilmesine neden olur. Arkasýndan
çevrilen iþleri çözen Kandemir ise, yüzleþmek için
evde Ferdi’yi beklemektedir.Oyuncular : Uður
Polat, Þebnem Bozoklu, Salih Bademci, Sevtap
Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Kaan Yýldýrým,
Caner Özyurtlu Yönetmen : Murat Onbul
20:00
Yerli Dizi
Karadayý
Feride için ayrýlýk günü gelip çatmýþtýr. Ankara’ya
gitmek için biletler alýnmýþ anne ve babasý hazýrlýklar için önden Ankara’ya gitmiþtir. Feride acýyla
sevdasýna, yaþayýp büyüdüðü þehre kendince veda
etmektedir. Artýk farklý þehirlerde yaþayan iki
yabancý olacaklar ve aþklarý sonsuza kadar yarým
kalacaktýr. Feride’nin þehri terk edeceðini öðrenen
Mahir yýkýlýr. Yine sevdasý ve seçtiði yol arasýnda
kalmýþtýr. Üstelik son yaptýklarýyla Feride’de açtýðý
yaranýn ne kadar büyük olduðunu bilmektedir.
Mahir, Feride’nin arkasýndan gidip onu durdurmayý baþarabilecek midir?
FÝLE SARMA
Ferdi Özbeðen
Annesi Ankaralý Katolik bir
Ermeni aileden gelen Afet (Anita)
Özbeðen, babasý ise Girit göçmeni
Hasan Özbeðen'di. Ferdi Özbeðen
1941’de, ikisinin de ikinci evliliðinden 1941 yýlýnda Ýzmir'de
doðdu[1][2][3]. 11 yaþýndayken
ortaokulla birlikte özel müzik
öðrenimine baþladý. 1960 yýlýnda
Özel Ýzmir Koleji'ni bitirdikten
sonra
Ýstanbul'da
Ýktisat
Fakültesi'ni kazandý fakat 1963
yýlýnda babasýnýn vefat etmesi
üzerine eðitimini yarýda kesmek
zorunda kaldý. Bu andan itibaren
Ferdi Özbeðen, ilgi alaný olan
müziðe yöneldi. 1965 yýlýnda
düzenlenen Hürriyet Gazetesi
Altýn Mikrofon yarýþmasýna Ferdi
Özbeðen Orkestrasý olarak katýldý;
yarýþmada
"Kes
Kes"
ve
"Sandýðýmý Açamadým" þarkýlarýný
seslendirdi. Yarýþmadan sonra
orkestra 1967'de Okay Temiz'i,
1968'de
de
Esin
Engin'i
bünyesinde bulundurmuþtur. 1974
yýlýna kadar orkestrasý ile çeþitli
lokal ve eðlence merkezlerinde
konserler verdi ama en son
çalýþtýðý Çýnar Oteli'nin greve
gitmesiyle orkestrasý daðýldý,
Özbeðen'de Þefik Uyguner'in
orkestrasýnda
çalýþmaya
baþladý.1977 yýlýnda ilk uzunçalarý
olan Ferdi Özbeðen'le 45
Dakika'yý çýkardý. Acaba tutar mý
endiþesiyle yapýlan bu albüm kýsa
sürede büyük bir satýþ rakamýna
ulaþtý. 1978 yýlýnda Orhan
Gencebay'ýn plak þirketi Kervan
Plak'a geçerek Ferdi Özbeðen'le
Sohbet, 1979 yýlýnda Teþekkürler
ve 1980 yýlýnda da Mutluluklar
albümlerini hayranlarýna sundu.
Sohbet albümüyle Altýn Plak
kazanan Özbeðen, Mutluluklar
albümüyle de Platin Plak ve Altýn
Piyano kazandý.
Malzemeler
4 küçük bonfile
1 çorba kaþýðý tereyaðý
1 adet soðan
4 adet mantar
1 adet
domates
1 adet
sivri
biber
1 adet
küçük
pide
2 çorba
kaþýðý
domates sosu
Birkaç dal maydanoz
Yemeðin Tarifi
Bonfileleri et tokmaðýyla döverek inceltin. Soðan
ve mantarlarý kibrit çöpü
biçiminde doðrayýn.
Tereyaðýnýn yarýsýný eritin.
Soðan ve mantarlarý yaðda
sote edin. Soðumaya
býrakýn.
Daha sonra, bu harcý
bonfilenin içine
koyup sarýn. Þiþe
sýrasýyla et, dilimlenmiþ
domates ve
biberi dizin.
Fýrýn
ýzgarasýnda
piþirin. Artan
tere-yaðýný tavada
eritin. Pideyi alýp,
altýný ve üstünü
kýzartýn.Servis tabaðýna
yerleþtirin. Üzerine etleri
sýralayýn. En üste domates
sosu dökün. Maydanozla
süsleyip servis yapýn.
Ben kilitten seslenen bir kapý anahtarý gibiyim sanki.
Sanýr mýsýn ki benim sözüm sadece bir sözdür.
Hz.Mevlana
06.35 Benim Annem
Bir Melek
07.00 Selena
10.25 Yahþi Cazibe
13.10 Adanalý
15.00 Alemin Kýralý
16:00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
17.10 Alemin Kýralý
18.55 Ana Haber
20.00 Karadayý
23:40 Kim Milyoner
Olmak Ýster ?
06:30 Haber Saati
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
18.50 Elif
20:00 Ayý Yogi
21:50 Yakýþýklý
23:50 Haber Saati
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
Yerli Dizi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Dila Haným
16.30 Pis Yedili
19.00 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
Komedi
23:15 Hey Canlý
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel Hareketler
Bunlar
14.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
20.00 Ulan Ýstanbul
23:15 Takip
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:50 Hava Durumu
19:55 Aþkýn Kanunu
22:20 Duman Olmadan
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:20 Ýki Dünya Arasýnda
Yerli Dizi
21:00 Ötesiz Ýnsanlar
23:00 Yetim Gönüller
TEK
YILDIZ
2
17 KASIM 2014
PAZARTESÝ
HABER
9
Þair Halit Yýldýrým Atatürk Anadolu
Lisesi öðrencileriyle buluþtu
Park Eþarp açýldý
Betül Yýlmaz ile Semra Yýlmaz'ýn sahibi olduklarý
Park Eþarp düzenlenen cumartesi günü açýldý. Yüzlerce
çeþit eþarbýn yer aldýðý Park Eþarp'ýn açýlýþýna Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü ile çok sayýda
davetli katýldý.
Yapýlan duanýn ardýndan Park Eþarp'ýn açýlýþ kurdelesini
Hatice Külcü ile firma sahipleri ile birlikte kestiler. Açýlýþta
semazen gösterisi de yapýlýrken davetlilere aþure ikram edildi. Yýlmaz MERT
Alaca AK Parti Ümit
Tokgöz ile devam
AK Parti Alaca Ýlçe Teþkilatýnýn 5. Olaðan
Genel Kongresi dün yapýldý.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal
Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan kongrenin divan
baþkanlýðýný Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan, divan
üyeliðine Yaþar Anaç, Memduh Akbaþ,
Abdurrahman Karagöz ve Emre Çaðlar
getirildi.
Alaca Belediyesi Kültür Salonu'nda
gerçekleþtirilen ve mevcut ilçe baþkaný Ümit
Tokgöz'ün tek liste ile aday olduðu kongreye, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdari Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum
Milletvekili ve Ekonomi Ýþleri Bakan
Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý, Alaca Belediye
Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, AK Parti Ýl
Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, CHP Ýlçe Baþkaný Ýsmail
Çimen, MHP Ýlçe Baþkan Vekili Arap Kurt, Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, bazý ilçe baþkanlarý,
sivil toplum kuruluþlarý ile kurum kuruluþlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Haber Servisi
Destekleme ve yetiþtirme
kurslarýnda sorun var
Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, tüm illerde
olduðu gibi Çorum'da da, Millî Eðitim Bakanlýðýna baðlý
resmî örgün ve yaygýn eðitim kurumlarýnda
öðrenim gören istekli öðrenci ve kursiyerlere yönelik olarak verilecek olan destekleme
ve yetiþtirme kurslarýnýn baþlatýldýðýný belirtti.
Bu kurslarda görev almak isteyen öðretmenlerin dilekçelerini vererek derslere baþlatýldýklarýný fakat okullarda dersler baþvuru
yapan öðretmenler arasýnda eþit oranda
paylaþýlmadýðýný, okul müdürleri ders daðýtýmlarýnda adaletsiz uygulamalara imza attýklarýný öne süren Aydýn, "Bir an evvel okul
müdürleri ders daðýlýmlarýný öðretmenler
arasýnda ayrým yapmadan eþit bir þekilde
düzenlemeleri gerekmektedir.
Yayýnlanan yönergeye göre ücretsiz olan
kurslar, hafta içi saat 22.00`a kadar eðitim
verilebilecektir. Ayrýca hafta sonu, yarýyýl ve
yaz tatillerinde de devam edecek olan kurslarda dönemlik en az 36 saat, yýllýk ise 72 saat ders verilecektir. Hafta sonlarý yapýlan kurslar ise her gün en fazla 8 saat
olacak biçimde düzenlenmiþtir. Fakat kurslarýn düzenlendiði saatlerde görevlendirilen memur ve yardýmcý hizmetliler
göz ardý edilmiþtir. Kurs merkezlerinin
ýsýnma, temizlik, aydýnlatma, kýrtasiye
ve bu kapsamdaki giderleri Bakanlýkça,
merkezlerde çalýþtýrýlacak yardýmcý
personel sayýsýnýn yeterli olmamasý
durumunda ihtiyaç hizmet alýmý yoluyla karþýlanýr" denmesine raðmen
okullarýmýzda görevlendirilecek hizmetli ve memurlarýn ne kadar ücret almalarý gerektiði çözülmemiþtir. Yani
siz okulu açtýracaksýnýz, temizlik yaptýracaksýnýz bunun karþýlýðýnda hiçbir
ücret ödemeyeceksiniz. Bunun kabul
edilebilir bir tarafý yoktur. Aksi takdirde bu arkadaþlarý çalýþtýramazsýnýz.
Yetkililer derhal bu konuyu çözerek
maðduriyetleri gidermelidir. Kurslarda
görev alan yönetici, öðretmen, memur
ve hizmetli olmak üzere eðitim çalýþanlarýnýn maðduriyetleri giderilirse ancak olumlu sonuçlar
alýnabilir" dedi. Haber Servisi
Yazar þair Halit Yýldýrým,
Atatürk
Anadolu
Lisesi'nin
konuðu oldu.
Atatürk Anadolu Lisesi Kültür
Edebiyat Kulübü ve Yazarlar Grubunun
daveti üzerine okul tiyatro salonunda
öðrencilerle söyleþi yapan Halit Yýldýrým'a
ait bir þiir öðrenciler tarafýndan
seslendirildi.Daha sonra sahneye çýkan
Yýldýrým, þair yazar olmanýn püf noktalarýný anlatýrken özellikle okumanýn
gereði üzerende durdu. Yýldýrým, okumadan yazar veya þair olunamayacaðý
hatta iyi bir insan da olunamayacaðýný
dile getirdi. Sýra bestekarlýðýna gelince
udu ile kendi bestelediði bir eserini
seslendirdi. Okul Müdürü Halit Güneþ
tarafýndan tebrik edilen sanatçýya günün
hatýrasýna bir de plaket verildi. Haber
Servisi
Ahýska Türklerinden
Rektör Alkan'a teþekkür
Hitit Üniversitesi'nin ev sahipliðinde gerçekleþtirilen "Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska
Türkleri Uluslararasý
Sempozyumu"na katýlmak üzere kente gelen
Dünya Ahýska Türkleri
Birliði (DATÜB) Genel
Baþkaný Ziyatdin Kassanov ve yönetim kurulu üyeleri Rektör
Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda
ziyaret ettiler.
Ziyarette DATÜB Koordinatörü ve Baþkan Yardýmcýsý Sadýr Eybov, DATÜB Baþkan
Yardýmcýsý ve Gürcistan Temsilcisi Ýsmail
Molidze, Ýsmihan Kassanov ile Yusuf Basatov hazýr bulundular.
DATÜB'ün öncelikli hedefleri arasýnda
Ahýska Türklerinin milli kültürünü geliþtirmek ve kendi aralarýnda birlik ve beraberliklerini kuvvetlendirmek olduðunu belirterek
Ahýska Türklerinin yaþadýðý sürgünün uluslararasý düzeyde ele alýnmasýnýn önemine
dikkat çeken DATÜB Genel Baþkaný Ziyatdin Kassanov, bu anlamda Hitit Üniversitesinin göstermiþ olduðu duyarlýlýktan dolayý
da Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür etti.
Ahýska Türklerinin yaþadýklarýnýn çok
trajik olduðunu ve Hitit Üniversitesi ev sahipliðinde düzenlenen bu sempozyumda
konunun çok farklý boyutlarýnýn ele alýndýðýný belirten Rektör Alkan, artýk üniversitelerin toplumla her anlamda iç içe olmasý ve
bilgi birikimini insanlýðýn faydasýna sunmasý gerektiðini vurguladý.
Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitelerin
bulunduklarý þehir ve bölgede her anlamda
geliþimin öncüsü, lokomotifi olmalarý gerektiðini belirterek Hitit Üniversitesi'nin bu
ve benzeri etkinlikleri gerçekleþtirmeye hýzla devam edeceðini ifade etti ve deðerli katkýlarýndan dolayý DATÜB Genel Baþkaný Ziyatdin Kassanov'a teþekkür etti.
Haber Servisi
Reçep Bolpaça’nýn
kazandýðý Kargý,
‘ süpriz geliþmelere gebe’
AK Parti'de ilçe kongreleri
geçtiðimiz hafta sonu baþladý. Ýlk
kongre ise Kargý'da yapýldý. AK
Parti Kargý ilçe Kongresinde Recep
Bolpaça, baþkan seçildi.AK Parti Kargý
Ýlçe Baþkanlýðýnýn 5. Olaðan Kongresi,
Kargý Kültür Sitesinde yapýldý.
338 delegenin oy kullandýðý kon-
grede Recep Bolpaça 182 oyla baþkan
seçilirken mevcut baþkan Mustafa
Akpýnar ise 150 oy aldý.
Kongreye, AK Parti Çorum
Milletvekili Salim Uslu, AK Parti Ýl
Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Kargý
Belediye Baþkaný Zeki Þen ve çok sayýda partili katýldý. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
17 KASIM 2014
PAZARTESÝ
HABER
10
Dar gelirli aile çocuklarýnýn umudu
hayýrseverlerin açtýðý okuma salonu oldu
Dersanelerin kapatýlmasýnýn gündemde olduðu þu günlerde Mimar Sinan Mahallesindeki Gökkuþaðý Mimar Sinan
Okuma Salonu isim deðiþtirerek Gökkuþaðý Recep Topçu
Okuma Salonu adýný aldý. Fevzi Çakmak Caddesindeki
okuma salonu dar gelirli
ailelerin çocuklarýna eðitim vermeye
devam
edecek.
Amaçlarýnýn maddi durumu
yeterli olmayan gençleri eðitmek ve onlarý geleceðe
donanýmlý bir þekilde hazýrlamak
olduðunu
söyleyen
Gökkuþaðý Derneði Baþkaný
Mustafa Daldal, "Okuma salonumuzu, maddi imkaný olmayan
ailelerin çocuklarý için açtýk.
Fýrsat eþitliði saðlama adýna
vatandaþlarýmýza
özel
bir
okuma salonu açtýk. Amacýmýz,
çocuklarýmýzýn eðitimine katký
saðlayarak daha iyi yerleri
kazanmalarý. Biz de onlara faydalý olmak adýna burasýný
açtýk. 150'ye yakýn çocuðumuz burada eðitim alýyor. Yakýn
bir zamanda buradaki öðrenci sayýsýnýn 200'ü aþmasýný bekliyoruz. Bu çocuklarýmýza burada Türkçe, matematik, sosyal
bilgiler, fen bilgisi ve Ýngilizce derslerinden etütler veriyoruz.
Yine sosyal ve sportif faaliyetler düzenleyeceðiz. Çocuklarýmýzýn derslerinde eksik kalan yönlerini tespit ediyor ve
tamamlamalarýna yardýmcý olmaya çalýþýyoruz" dedi.
Çocuðuna bu imkanýn saðlamasýndan mutlu olduðunu
belirten ve yýllardýr çocuklarýnýn üniversite okumasýný arzu
ettiðini söyleyen öðrenci velisi Erdem Dalkýç
ise,
"Mahallemizde yýllardan beri bir eðitim sýkýntýsý vardý. Biz
bu sýkýntýdan kurtulmak için elimizden geleni yapýyorduk.
Gidilecek olan bütün mercilere gittik. Allah'a þükür, sonunda bize yardým edecek birilerini bulduk. Onlarýn sayesinde
mahallemize çok güzel bir eðitim salonu açýldý. Bu salonda
çocuklarýmýz inþallah eksik kaldýklarý eðitimi alacaklar.
Yüksekokullara, üniversitelere gidecekler. Yüksek makamlara kavuþacaklar. Bir gün doktor, hakim, belediye baþkaný
çýkacaklar" þeklinde konuþtu.
Okuma salonuna ismi verilen ve okuma salonun yerini
kira bedelsiz baðýþlayan hayýrsever iþadamý Þahin
Topçu'nun babasý Recep Topçu ise okuma salonunun açýlmasýndan memnun olduklarýný ve sahip çýkacaklarýný belirtti. Hayýrsever ve iþadamlarýnýn katýldýðý açýlýþ sonrasý misafirlere aþure ikram edildi. Yýlmaz MERT
Milli Eðitim, Osmancýk'ta
istiþare yaptý
milli eðitim müdürleri ve
þube müdürleri katýldý.
Her ilçenin aylýk faaliyet
raporlarý ile ilgili sunumlarýn yapýldýðý toplantýya
ev sahipliði yapan
Osmancýk Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Ýbrahim
Gökdere ve Þube
Müdürü Medet Sezgen
konuklarla yakýndan
ilgilendi. TEOG
sýnavlarýndaki kurallar ve
prensip kararlar ile birlikte hayat boyu öðrenme, hijyen eðitimi ile
ilgili tecrübe paylaþýmý ve
okullar hayat olsun projesi konusunda görüþ
alýþveriþinde bulunuldu.
Haber Servisi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin
(TOBB) öncülüðünde, Oda ve Borsalarýn
bünyesinde yapýlandýrýlan ve 81 ilde faaliyetlerini sürdüren TOBB Ýl Kadýn ve Genç
Giriþimciler Kurullarýnda yeni seçim dönemi baþladý.
TOBB Çorum Kadýn Giriþimciler Kurulu ve Genç Giriþimciler Kurulu icra komitelerini ve baþkanlarýný seçmek için 25
Aralýk 2014 Perþembe günü sandýk baþýna
gidecek. TOBB, güçlü bir temsil için her ile
oda ve borsalarýn meclis üyesi kadar kontenjan ayýrdý. Bu kapsamda Çorum'daki
Kadýn Giriþimciler ve Genç Giriþimciler
Kurulundaki üye sayýsýnýn da 55 olmasý
hedefleniyor. Ýl kuruluna üye olacak kadýn
giriþimcilerin ticaret siciline kayýtlý, gerçek
kiþi tacir veya tüzel kiþilerin ortaðý, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azasý, giriþimcilik konusunda çalýþmalar yürüten üniversite
öðrencileri, öðretim görevlileri veya öðretim üyeleri ile gerçek kiþiler olmasý gerekiyor. Ýl Kuruluna üye olacak genç giriþimcilerin ise, 18 yaþýndan gün almýþ, kýrk yaþýndan ise gün almamýþ olmasý, ticaret siciline kayýtlý, gerçek kiþi tacir veya tüzel
kiþilerin ortaðý, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas
azasý olmasý seçim kriterlerini oluþturuyor. Seçmen listesine girecek Kurul üye
kayýtlarýnýn gerçekleþebilmesi için, Ýl Kadýn Giriþimciler Kurul Üyesi adayýnýn
www.kadingirisimciler.org.tr adresinde ve
Ýl Genç Giriþimciler Kurul Üyesi adayýnýn
www.gencgirisimciler.org.tr adresinde
bulunan formu eksiksiz doldurmasý ve 24
Kasým 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamýza teslim etmesi gerekmekte. TOBB Çorum Kadýn Giriþimciler
Kurulu Ýcra Komitesi ve TOBB Çorum
Genç Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi'ne
aday olmak isteyenler bir dilekçe ve ekinde aday olabilme þartýný destekleyen adli
sicil belgesi ile birlikte en geç 22 Aralýk
2014 Pazartesi akþamý mesai bitimine kadar Odamýza baþvuruda bulunabilecekler.
Seçimler ise 25 Aralýk 2014 Perþembe günü saat 10.00 ile 16.00 arasýnda TSO Meclis Salonu'nda yapýlacak.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal,
komite seçimler öncesi KGK ve GGK
Üyeleri ile bir araya geldi. TSO Yönetim
Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Aykut
Kolaðasý ile Kadýn Giriþimciler Kurulu
Baþkaný Yasemin Kepçeli ve Genç Giriþimciler Kurulu Baþkaný Elvan Can Çabuk'un yaný sýra her iki kurulun da üyelerinin katýldýðý toplantýda seçimler için yapýlmasý gereken hazýrlýklar masaya yatýrýldý. TSO Baþkaný Baþaranhýncal, seçimlerin
Çorum'da ve ülkemizde genç giriþimciliðin ve kadýn giriþimciliðin daha fazla benimsenmesine vesile olmasý temennisinde bulundu.
Haber Servisi
Milli Eðitim Müdürü Büyük
yatýlý okullarý denetledi
Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Osmancýk'ta bulunan Ýl Milli
Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük yatýlý
okullarý ziyaret etti. Sabahýn erken saatlerinde
Osmancýk Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatýlý Bölge
Ortaokulunu ziyaret eden Büyük burada öðrencilerle sabah sohbetinde bulundu.
Öðrenci yatakhanelerini inceledi ve öðrencilerin baþarý durumlarýný sordu.
Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýlarý Kadir
Her ay bir ilçede
toplanarak Çorum'da
eðitim sorunlarý ve
tecrübe paylaþýmý için bir
araya gelen Çorum Milli
Eðitim Müdürlüðü
müdür, müdür yardýmcýlarý ve þube müdürleri
kasým ayý toplantýsýný
Osmancýk'ta gerçekleþtirdi. Ýl Milli Eðitim
Müdürü Seyit Ali Büyük
baþkanlýðýnda Osmancýk
Öðretmenevinde yapýlan
toplantýya Ýl Milli Eðitim
Müdür Yardýmcýlarý
Kadir Songüt, Yahya
Çoban ve Gazi
Yýldýrým'la birlikte maarif
müfettiþleri baþkan ve
baþkan yardýmcýsý, ilçe
Ýl Kadýn ve Genç Giriþimciler
Kurullarýnda seçim heyecaný
Songüt, Gazi Yýldýrým, Yahya Çoban ve
Osmancýk Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim
Gökdere'nin de eþlik ettiði ziyarette okul
yemekleri ile ilgili bilgi alan Büyük öðrencilerle
hatýra fotoðrafý çektirdi.
Ýncelemelerini Osmancýk Ömer Derindere
Fen Lisesi ziyareti ile tamamlayan Büyük yemek
saatinde yemekhane aþçýlarý ve nöbetçi öðretmenlerden bilgi alarak öðrencileri dinledi.
Haber Servisi
Osmancýk
çiçek açýyor
Osmancýk'ta
kaldýrýmlar sil baþtan
Osmancýk Belediyesi sýcak asfalt çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan kaldýrým
düzenlemelerine hýz verdi.
Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, ilçe
merkezindeki
yaya
yollarýnýn
tamamen
yenileneceðini söyledi.
Kaldýrýmlarýn yayalarýn daha rahat kullanabileceði standartlarda düzenleneceðini ifade
eden Karataþ "Ýlçemizde alt yapý çalýþmalarý ve
sýcak asfalt çalýþmalarýný tamamlamýþ bulunuyoruz. Sýcak asfaltýn ardýndan yoðunluðumuzu
çevre düzenlemelerine verdik. Bu kapsamda ilçe
merkezinde kaldýrýmlarý tamamen yenileyerek
yayalarýn daha rahat kullanabileceði standartlara
getiriyoruz. Böylelikle kaldýrýmlar hem daha kullanýþlý hale geliyor hem de þehrin dokusuna uyan
modern bir görünüme kavuþuyor. Tabi her
zamanki çalýþma düzenimiz olarak bu çalýþmayý
da yoðunluðun en yüksek olduðu ilçe merkezinden baþladýk. Çalýþmalarýmýz Adnan Menderes
Caddesinde devam ediyor. Kullaným önceliðine
göre çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz" dedi.
GÖRME ENGELLÝLER ÝÇÝN KABARTMA
ÞERÝT
Kaldýrým çalýþmalarý yapýlýrken engelliler için
hayatý kolaylaþtýracak standartlara da dikkat ettiklerini ifade eden Karataþ "Yaya yollarýnýn en
önemli standardý da herkesin kullanabileceði þekilde tasarlanmasýdýr. Bu nedenle engelli vatandaþlarýmýzý da düþünerek kaldýrým çalýþmalarýný
standartlara uygun þekilde yapýyoruz. Görme
engelli vatandaþlarýmýz için kabartma sarý þeritler
ve tekerlekli sandalye için kaldýrýma çýkýþ yollarýna özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandý. Haber
Servisi
Osmancýk Belediyesi tarafýndan bölünmüþ yollar ve kavþaklardaki refüjler mevsim çiçekleri ile süsleniyor.
Osmancýk Belediyesinin kýþ hazýrlýklarý
devam ediyor. Fen Ýþleri Müdürlüðü Park
ve Bahçeler Birimi kýþ
hazýrlýklarý kapsamýnda yeþillendirme çalýþ-
malarýna baþladý.
Ýlçedeki bölünmüþ
yollarýn refüjleri ile saat kulesi çevresi ve döner kavþaklara mevsim çiçekleri dikildi.
Farklý renklerde dikilen çiçekler ilçeye ayrý
bir güzellik katarken
yeþillendirme çalýþmalarýnýn devam edeceði
bildirildi. Haber
Servisi
TEK
YILDIZ
2
17 KASIM 2014
PAZARTESÝ
SPOR
11
Çorum Türkiye þampiyonasýna
ev sahipliði yapacak
Çorum Belediye baþkan yardýmcýsý ve belediyespor
kulüp baþkaný Zeki Gül, geçtiðimiz hafta Ankara da
yapýlan Güreþ federasyonu genel kurulu sonrasýn da
Güreþ Federasyon baþkaný Hamza Yerli kaya ile görüþerek
Çorum'a güreþ dalýnda Türkiye þampiyonasý organizasyon
sözünü aldýlar.
Genel kurul sonrasýnda yemekte bir araya
gelen Güreþ Federasyon
baþkaný hamza yeli kaya
belediyespor
kulüp
baþkaný ayný zamanda
güreþ
federasyonu
denetleme kurul üyesi
olan Zeki Gül, Gençlik
hizmetleri spor Ýl müdür
haþim Eðer ve H.Özer
Gökmen yemekte yaptýklarý
görüþmede,
Federasyon
baþkaný
Yerlikaya'dan Çorum'a
büyük bir güreþ organizyon
sözü
aldýlar.
Muhtemeden Çorum da yapýlmasý düþünülen organizyon
da Türkiye Güreþ þampiyonasýn da Yýldýz ve Gençler kategorilerinde bir güreþ yarýþmasý Çorum'a verileceði öðrenildi.(Spor servisi)
Tuncay'lý Milliler Hollanda
ile Berabere Kaldý
Türkiye Hollanda U 18 Milli maçý 1-1 bitti
U18 Milli Takýmýmýz, Antalya'da düzenlenen
Uluslararasý Dörtlü Turnuva'daki ikinci maçýnda
Hollanda ile 1-1 berabere kaldý. Çorumlu futbolcu
Tuncay' da ikinci yarýda görev aldý. 76. Dakikada
Muhammed'in yerine oyuna dakil olarak yaklaþýk uzatma dakikalarý ile birlikte 18 dakika sahada kaldý.
Tuncay bu sezon Göztepe'den belediyespopr'un
grubunda bulunan Batman Petrolspor'a kiralýk olarak
gönderilmiþti.
Emirhan Spor Kompleksi'nde oynanan maçta
golümüzü 16.dakikada Mustafa Erçetin atarken,
Hollanda'nýn golü 30.dakikada penaltýdan Kenneth
Paal'den geldi. Turnuvada oynanacak günün diðer
maçýnda Almanya ile Çek Cumhuriyeti saat
15.00'te karþý karþýya gelecek.Millilerimiz, üçüncü
ve son maçýný 17 Kasým Pazartesi günü saat
13.00'te Almanya ile oynayacak.
Stat: Emirhan Spor Kompleksi
Hakemler: Serdar Bahçivan, Ayhan Arýsoy,
Musa Yýlmaz, Önder Turgay Demirak
Türkiye:
23-Ubeyd
Adýyaman, 4-Fatih Aktay
(Dk.46
14-Gökhan
Göksu), 9-Ahmethan Köse
(k) (Dk.58 2-Sabit Hakan
Yýlmaz), 10- Muhammed
Samed Karakoç (Dk.76 15Tuncay Kýlýç), 13-Bahadýr
Çiloðlu
(Dk.76
6-Ali
Berkin Þenol), 3-Alican
Özfesli
(Dk.46
21Abdullah Balýkçý), 16-Mert
Þahin (Dk.46 11-Savaþ
Polat), 17-Hayrullah Alýcý
(Dk.84 5-Cengiz Ünder),
18-Mustafa Erçetin (Dk.58
7-Emirhan Aydoðan), 19Hasan Kuruçay (Dk.58 8Furkan Emre Ünver), 20-
Gökhan Kardeþ
Hollanda: 1-Rody Boer de, 13-Frank Sturing, 14Leon Bergsma, 15-Tim Brinkman, 12-Jair Oosterlen,
17-Adham El Idrissi, 18-Kenneth Paal, 19-Ruben
Jaager de, 20-Michel Vlap, 21-Ilias Alhaft, 22-Fabian
Korporaal
Goller: Dk.16 Mustafa Erçetin (Türkiye) ve Dk.30
Kenneth Paal (Pen.) (Hollanda) (Spor servisi)
15 forma
numaralý
Tuncay
Hollanda
karþýsýnda
maçýn 76.
dakikasýnda
oyuna dahil
oldu
Turhal ile Ulukavak
1-1'lerini üzmedi
Ýlimizi Bölgesele amatör küme liginde
temsil eden Ulukavakspor dün deplasmanda konuk olduðu Turhalspor karþsýnda
maðlup duruma düþmesine raðmen bulduðu tek gol ile sahadan beraberlikle
ayrýlarak rakibinden 1 puan koparttý.
Geçtiðimiz hafta sahasýnda grup lideri
yeni amasyaspor'a 1-3 maðlup olan temsilcimiz küme düþme hattýný ilgilendiren
karþýlaþmadan rakibi karþsýnda Bülentin
penaltýdan attýðý gol ile bir puan alarak
Çorum a döndü.
Karþýlaþmaya her iki takýmda kontröllü
baþladý. Saha ve seyirci avantajýný kullana
Turhal spor maçýn hemen baþlarýnda 16.
Dakikada Miraç ile 1-0 öne geçti. Golden
sonra daha organize ataklar ile rakip kalede
beraberlik golü arayan temsilcisimiz,
yakaladýðý 4 net gol pozisyonu deðerlendirmedi.Ýlk yarý bu skor ile bitmesi beklenirken temsilcimiz ev sahibi eki pkarþsýn
da penaltý atýþý kazandý. Atýþý Bülent kullandý ve skora denge geldi 1-1 ilk yarý bu
skor ile tamamlandý.
Ýkinci yarýya temsilcimiz daha atak
baþladý. Sað ve sol kanatlardan getirdið itoplar ile ev sahibi ekip ceza alanýo içinde
tehlikeli pozisyonlar buldu. Ancak
Ulukavakspor forvetleri son vuruþlarda
beceriksiz olunca galip geleceði karþýlaþmayý beraberlik ile noktalý. (Yasin Yücel)
SAHA: Turhal Ýlçe
HAKEMLER: Musa Onur Küçükhazar,
Özkan Gündüz, Zahit Yanýlmaz
TURHALSPOR:
Halil,
Uður,
Muhammed, Ahmet, Hüseyin, þahin,
Hamit, Yunus, Barýþ, Oktay, Miraç,
ULUKAVAKSPOR: Akýn ,Recep, Onur
(Ümit), Yusuf, Hüseyin (Arif), Fatih
(Tuncay), Sedat, Emre, sefa, M.Ali, Bülent
GOLLER: Dk 16 Miraç (Turhalspor) Dk
45 (P) Bülent (Ulukavakspor)
Bu taraftarlar alkýþlanýr
Çorum belediyespor- Tutap þekerspor
maçýný yaklaþýk 150 civarýnda kader mahkumuda izleyerek belediyespor'a tribün desteði
verdiler.Dün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadyumuda oynanan Belediyespor- Tutap þekerspor maçýný Cumhuriyet baþsavcýlýðýnýn izni
ile dün izlemeye gelen yarý açýk cezaevi
mahkumlarý maç öncesi pankart açarak
Çorum belediyespor'a baþarý dileklerinde
bulundular.
Maç sonunda ise, kulüp baþkaný Zeki Gül
ve futbolcular kendilerine destek veren kader
mahkumlarýna desteklerinden dolayý teþekkür
ettiler. Maç öncesinde de belediyesporlu futbolcular mahkumlarýn olduðu tribünlere
karanfil çiçekler attýlar. (Yasin Yücel)
Güreþ Federasyonu Mali Genel Kurulu yapýldý
Çorum delegeleri
Türkiye Güreþ Federasyonu 3. Olaðan Mali Genel Kurulu,
Ankara'da yapýldý.
Holiday Inn Otel'deki genel kurulda Federasyon Baþkaný Hamza
Yerlikaya'nýn yaný sýra yönetim kurulu üyeleri, delegeler, idareciler ve
antrenörler yer aldý. Çorum dan Belediyespor kulüp baþkaný Zeki Gül
ile birlikte Hüseyin Teke, Mustafa özbayram, H.Özer Gökmen ve
Mustafa Ercan katýldý. Zeki Gül denetleme kurul üyesi diðer isimlerde
delege olarak genel kurula katýldýlar. Gençlik hizmetleri Ýl müdürü
Haþim Eðer ve Erdoðan Þahinci de genel kurula katýlan isimler oldu
Federasyonun 2015 yýlý için tahmini bütçesinin 55 milyon, 2016 yýlý
için ise 65 milyon lira olarak belirlendiði genel kurula, 279 delegenin
154'ü katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþlayan genel kurulun
divan baþkanlýðýný Latif Çakmak yaptý. Genel kurulun kapanýþ konuþmasýný yapan Hamza Yerlikaya, görevde bulunduklarý 2 yýl içerisinde
büyük iþlerin altýna imza attýklarýný söyledi.
2016 Rio Olimpiyatlarý'na "damga vuracak" branþ olmak için azimle çalýþmalarýný sürdürdüklerini ifade eden Yerlikaya, "Hükümetimizin
ve bakanlýðýmýzýn destekleri doðrultusunda yaptýðýmýz yatýrýmlarýn
karþýlýðýný, uluslararasý platformlarda kazandýðýmýz madalyalar ile
aldýk. Bu devletin 1 kuruþunda bile yetim hakký olduðunu bilerek harcamalarýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Bundan sonra da ayný politika ile yola
devam edeceðiz çünkü biz, bugünü deðil geleceði kurtarýyoruz" diye
konuþtu. (Spor servisi)
Futbolculara 3 gün izin çýktý
17 KASIM 2014
PAZARTESÝ
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Çorum belediyespor bu haftayý maç yapmadan bay geçecek.
Bilindiði Üzere 1. Grupda sezon öncesi transfer yapamayan ve
borçlarýndan dolayý Federsyona para yatýramayan Bozüyükspor
2014-2015 futbo lsezonunda liglerden çekildiðini açýklamýþtý.
Bozüyükspor ile maçý olan takýmlar maç yapmadan 3 puan kazanyorlardý. 13. Hafta maçýnda Çorum belediyespor deplasmanda
Bozüyükspor ile yapacaðý maçtan oynamadan 3 puaný hanesine
yazdýracak.
Belediyespor bu hafta maç yapmadan dinlenerek geçirecek.
Teknik heyet de bu boþluktan yararlanarak futbolculara 3 gün izin
verdi. Belediyespor çalýþmalarýna Perþembe günü start verecek.
(Yasin Yücel)
Belediyespor galip geldi...! 2-0
Belediyespor katý savunmayý zor aþtý
Çorum Belediyespor dün sahasýn da konuk ettiði Tutap Þekerspor'u Burak Seres ve Çaðlar'ýn attýðý goller ile 2-0 maðlup ederek 3 puan kazanan taraf
oldu. Belediyespor bu galibiyet ile puan cetvelinde 6.
Basamakta yer alýrken 21 puanýn sahibi oldu.
Geçtiðimiz hafta istanbul deplasmanýn da Tuzla
karþsýnda tarihinin en farklý 5-1 lik maðlubiyetini
alan Belediyespor dün grubun zayýf ekiplerinden
Tutap þekerspor'u 2-0 maplup
ederek, üzerindeki kara bulutlarýda daðýttý. Karþýlaþmayý Çorum yarý açýk ceza ve tutkevinden yaklaþýk 150 civarýnda kader mahkumuda izleyerek, Belediyespor'un elde
ettiði galibiyette pay sahibi oldular. Þekerspor maçýn 71 dakikasýn
da Mehmet Eksik'in atýlmasý ile
sahada 10 kiþi mücadele etti.
Çorum belediyespor 2001-2015
senonda ilk defa sahasýnda 2-0 galip gelme baþarýsýný gösterdi. Belediyespor Adliye spor maçýndan
sonra ilk kez sahasýnda yine bir
Anakara takýmý olan Tutap Þekerspor'a 2 gol attý.
Maça her iki takýmda kontrollü
baþladý. Rakip þekerspor savunmasýn da kalabalýk futbolcular ile Çorum belediyespor ataklarýný karþýlarken, Çorum belediyespor, katý
savunma yapan Þekerspor savunmasýný aþmakda
güçlük çekti. Ýlk yarýda her iki takým da gol kaydýna
muhaffak olmadý.
Ýkinci yarýda Belediyespor teknik direktörü Ali
Kireþ'i oyuna alarak baþladý. Belediyespor sað ve sol
kanatlardan bazende orta alandan rakibin boþluklarýný deðerlendirmeye çalýþtý. Bu çaba maçýn 60 dakikasýnda gol getirdi. Ali Kireþ rakibin solundan ceza
alaný civarýna topla indi. Sol tarafýnda bulunan sefa'ya topu aktardý. Sefa penaltý noktasý üzerinde bulunan Burak seres'e topu çýkarttý. Burak ayak içi ile
gelen topa sert vurdu top aðlar ile kucaklaþtý.
Golden sonra rahatlayan belediyespor 2, inci gol
için rakibin hata yapmasýný bekledi. Çaðlar, sol taraftan Buðra'nýn ortasýna sert vurdu top yan direkten oyun alanýna geri geldi. 71. Dakikada þekerspor
dan Mehmet çift sarý karttan kýrmýz kart ile oyundan
ihraç edildi. Bu dakika 10 kiþikalan þekerspor oyundan koptu. 88. dakikada Çorum Belediyespor farký
2,ye çýkarttý. Çaðlar rakip savunmayý çalýmlar ile
geçti. Topu soluna çekti. Kalecinin koltuk altýndan
topu aðlara gönderdi.
Çorum belediyespor- Þekerspor maçý uzatma
dakikalarý ile birlikte toplam 101 dakika oynandý.
Burak Seres
ilk onbirde
baþladý ve ilk
golü atan isim
oldu
ayaklarýna geldi. Sefa boþ kaleye topu yuvarladý. Son
anda çizgi üzerinden Þekerspor savunmasý topu çýkarttý.
Dk 45+5: Þekerspor ceza alaný içinde oluþan karambolde 3 belediyepsorlu futbolcu topa vurmayýnca ilk yarý 0-0 sona erdi.
ÝKÝNCÝ YARI
Dk 47: Belediyespor faul atýþý kazandý. Topun baþýna Sefa geçti. Sefa Burak Seres'i
gördü. Burak seres topun geliþine
yavaþ dokunca top kaleci Ercan da
kaldý.
Dk 50: Burak seres korner atýþý
kullandý. Sefa topla buluþtu .Sefa
topa vurmakta gecikince savunma
tehlikeyi uzaklaþtýrdý
Dk 59: Eray sol kanattan ceza
alaný içine topu ortaladý. Kaleci ercan topu es geçti. Çaðlar bom boþ
durumda boþ kaleye topu göndermedi.
Dk 60: GOL: Bu dakikada belediyespor
tehlikeli geldi. Ali Kireþ
Belediyespor'un
sol kanattan bindirme yapan se2. golü
fa'nýn önüne topu yuvarladý. Sefa,
Çaðlar'dan geldi
ceza alaný içinde çapraz durumda
penaltý noktasýnda bekleyen Burak
seres'i
gördü.
Burak
seres ayak için ile Þekerspor
pu ortaladý. Þekerspor savunmasý kafa ile topu ceza
kalesine
topu
gönderdi
1-0
alaný dýlýnda gönderdi. Ceza yayý üzerinde OðuzDk 67: Þekerspor tehlikeli geldi. Soner topu korhan'ýn topla buluþtu. Oðuzhan yaklaþýk 30 metrenerden
ortaladý. Yakup, bom boþ durumda topa kaden sert vurdu. Kaleye yönelen topa Þekerspor kalecisi Ercan parmaklarýnýn ucu ile dokunarak topu fa ile dokundu. Belediyespor kalecisi fatih üzerine
gelen topu tokatladý. Top kale çizgisi üzerinde kaldý.
kornere çeldi.
Dk 34: Murathan sað kanattan Buðra'yý topla bu- Kaptan nedim topa hamle yaparak gol çizgisinden
luþturdu. Buðra, ceza alaný içine topu plaseledi. Çað- topu uzaklaþtýrdý.
Dk 86: Belediyespor serbest vuruþ kazandý. Atýþý
lar'dan önce þekerspor savunmasý araya girerek toOðuzhan
kullandý. Ceza alaný içine yaptýðý ortaya
pu kornere çeldi.
çaðlar
Þekerspor
savunmasýnýn müdahalesine raðDk 38: Þekerspor köþe atýþý kazandý. Kornerden
gelen topa Mehmet
rövaþata ile vurdu.
Yere çarpan top yükseklik kazanrak auta
gitti.
Dk 45+3: Belediyespor köþe atýþý kazandý. Burak seres
atýþý kullandý. Ceza
alaný içinde oluþan
karambolde topla buluþan çaðlar, kafa ile
Murathan
topu kaleye gönderdi.
etkisiz kaldý
Kaleci ercan topu tokatladý. Top sefa'nýn
Maç sonunda sahadan galipo ayrýlan taraf Belediyespor oldu.
MAÇTAN DAKÝKALAR
Dk 16: Þekerspor tehlikeli geldi. Bu dakikada ceza alaný içinde topu önünde bulanan yahya, topu
kontrol etti ve vurdu. Top az farkla yandan auta çýktý.
Dk 19: sað kanattan Buðra ceza alaný içersine to-
men dokundu. Top yan kale direðine çarparak oyun
alanýna geri döndü.
Dk 88 GOL: Bu dakika da belediyespor 2. Golüne kavuþtu. Furkan sol tarafdan bindirme yapan Burak seres'i topla buluþturdu. Burak altýpas üzerinde
bekleyen çaðla'a pasýný aktardý. Çaðlar, topu þekerspor savunmasýndan çalýmlar ile kurtardý. Kaleye hafif çaprazdan boþ kaleye topu filelere gönderdi.2-0
Maçta baþka gol olmayýnca Çorum belediyesporÞekerspor'u 2-0 maðlup ederek haftayý 3 puan ile
kapatan taraf oldu. (Yasin Yücel)
SAHA: Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu
HAKEMLER: Mehmet Güngör 7, Harun Daðdeviren, 7 Gökhan Coþar, 7
ÇORUM BLDSPOR: Fatih, 7 Eray, 7 Burak Seres
8, Çaðlar 7, Murathan 4,(Dk 46 Ali 6) Nedim 7, Furkan 7, Buðra 7, (Dk 83 Okan 4), Oðuzhan 7, Akýn 7,
(Dk 90 Osman 2), Sefa 7
TUTAP ÞEKERSPOR: Ercan 5, Mustafa 5, Eyüp
5, Mehmet 5, Orhan 5, Abdulkadir 5, Hasan 5, (Dk
83 Tarýk 2), Ýlhami (Dk 56 Talat 3), Yahya 6, Soner 5,
Hami 5
GOLLER: Dk 60 Burak seres, Dk 88 Çaðlar
(Çorum Bldspor)
SARIKARTLAR: Eray, Buðra, Akýn (Belediyespor) Mustafa, Mehmet (Þekerspor)
KIRMIZI KART: Dk 71 mehmet (Þekerspor)
TOPLU SONUÇLAR
Çorum Belediye-Þekerspor: 2-0
Gaziosmanpaþa-Bozöyükspor: 3-0 (Hük.)
Kýzýlcabölükspor-Çatalcaspor: 0-2
Batman Petrol-Darýca G.B.: 1-1
Tire 1922spor-Ýstanbulspor: 3-0
Zonguldakspor-Adliyespor: 1-0
Kýrkhanspor-Manavgatspor: 1-0
Bursa Nilüfer-Tuzlaspor: 1-1
Akçaabatspor-Niðde Bld.spor: (Bugün)
PUAN DURUMU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Zonguldakspor
Darýca G.B.
Tuzlaspor
Tire 1922 spor
Ýstanbulspor
Çorum Belediye
Manavgatspor
Bursa Nilüfer
Ankara Adliye
Kýrkhanspor
Niðde Bldspor
Çatalcaspor
Kýzýlcabölükspor
Batman Petrol
Trabzon Akç.
Tutap Þekespor
Gaziosmanpaþa
Bozöyükspor
O
G
12
12
12
12
12
12
12
12
11
12
11
12
12
11
11
12
12
12
7 5 0 16 6 26
6 6 0 14 3 24
6 5 1 22 10 23
7 2 3 21 11 23
5 4 3 14 9 19
4 6 2 13 13 18
5 2 5 17 10 17
2 10 0 12 7 16
4 4 3 18 14 16
4 4 4 13 12 16
4 3 4 13 11 15
4 3 5 13 13 15
4 3 5 11 14 15
3 4 4 13 15 13
2 4 5 9 15 10
2 3 7 10 23 9
1 4 7 8 15 7
0 0 12 0 36 0
B M A
Y
HAFTANIN MAÇLARI
Bozöyükspor-Çorum Belediye
Ýstanbulspor-Kýrýkhanspor
Batman Petrol-Gaziosmanpaþa
Niðde Bld.spor-Zonguldakspor
Darýca G.B.-Manavgatspor
Þekerspor-Bursa Nilüfer
Adliyespor-Tire 1922spor
Tuzlaspor-Kýzýlcabölük
Çatalcaspor-Akçaabatspor
P
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN