Kargý'ya TOKÝ'den
275 konut, cami ve
ticaret merkezi
Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn
89. yýlýnda anýldý
Ýskilipli Atýf Hoca için
ölümünün 89. yýl dönümünde
Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der
tarafýndan anma programý düzenlendi.
Programa Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Çorum Milletvekili Salim
Uslu, TBMM Ýnsan Haklarý Ýnceleme
Komisyonu Baþkaný Ayhan Sefer
Üstün, AK Parti Muþ Milletvekili Faruk
Iþýk, AK Parti Bursa Milletvekili Ýsmet
Su, AK Parti Ankara Milletvekili Tülay
Selamoðlu, Çankýrý Milletvekili Ýdris
Þahin, Dr. Mehmet Sýlay, Ýskilip
Kaymakamý Þuayib Gürsoy, AK SAYFA
A
Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi 9’D
Bekiroðlu...
Salim Uslu
Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý
tarafýndan Kargý Ýlçesine 195 adet 2+1, 80 adet
3+1 olmak üzere 275 konut ile cami ve 1 adet
ticaret merkezi yapýlacaðý ifade edildi.
Konu ile ilgili açýklamalarda bulunan
A
SAYF
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
3’DE
Amiri Salim Uslu, "Ýlçelerimizin talepleri
doðrultusunda TOKÝ konut...
04 ÞUBAT 2015
www.yildizhaber.com
ÇARÞAMBA
Doðalgaz
abone sayýsý
81 bin 336'ya
yükseldi
Çorum'da hava kirliliðinin coðrafik ve
meteorolojik þartlar nedeniyle daha fazla
hissedildiði belirtildi. Dün yapýlan Ýl Genel
Meclisi Toplantýsýnda Çorum'da hava
kirliliðine karþý alýnan önemler ve
hava kirliliðinin insan saðlýðýna SAYFEA
7’D
etkileriyle ilgili olarak Çevre ve
Saðlýk Komisyonu tarafýndan...
Evci Barajý'nýn
yüzde 99'u
tamamlandý
40 KURUÞ
KOBÝ'lere 100 milyon lira destek
Çorum ÝHH ve
Müftülük
yetimler için
iþbirliði yapacak
Çorum
Ýnsani Yardým
Derneði (Çorum
ÝHH) Baþkaný Selim Özkabakçý ÝHH ile Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý arasýnda imzalanan
yetim projesi protokolü
çerçevesinde Çorum'da yapýlabilecek çalýþmalar hakkýnda Çorum
Müftüsü Mehmet Aþýk ile
makamýnda bir istiþare toplantýsý
yaptý.
Toplantýda Kur'an Kurslarýndan
Sorumlu Þube Müdürü Abdullah
Salman ve Türkiye Diyanet Vakfý
Çorum Þube Temsilcisi Mustafa
Ersoy hazýr bulundu.
ÝHH yetim sponsorluk sistemi
ile Türkiye'de ve dünyada yaklaþýk 60 bin yetime sponsorluk
yaparak onlarý hayatýn
birçok tehlikesine
YFA
karþý muhafaza S3A’DE
ediyor.
Boðazkale Evci Köyü Muhtarý Hasan
Sarýmeþinli, Evci Köyü Dernek Baþkaný
Hasan Savrunoðlu,Yönetim Kurulu Üyeleri;
Bekir Birsel, Bekir Tekkol Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ettiler.
Boðazkale Evci Köyü Muhtarý Hasan
Sarýmeþinli, köyde yapýlan çalýþmalar
hakkýnda bilgiler vererek, Evci
AYFA
Barajýnýn bitme aþamasýna gelmesin- S7’DE
den dolayý teþekkür ederek...
Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB), 2015 yýlý KOBÝ
Proje Destek Programý'ný açýkladý. KOBÝ'lere 150 bin
TL'ye kadar destek saðlanan hibe programý ile iþletmelerin kurumsallaþmasý ve markalaþmasýnýn desteklenmesi
amaçlanýyor. KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürü
Ahmet Dursunoðlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ederek 29 Ocak 2015 Perþembe günü Baþbakan Ahmet Davutoðlu tarafýndan açýklanan ve
AYFA
toplam bütçesi 100 milyon TL'ye çýkarýlan KO- S5’DE
BÝ Proje Destek Programý Proje Teklif Çaðrýsý
hakkýnda bilgiler verdi.
Esnaftan Halk Eðitimin
cirosuna tepki
Ýskilip Ýlçesinde faaliyet gösteren Halk Eðitim Merkezi'nin 2014 yýlýnda 10
milyon TL ciro yaptýðýný açýklamasý, haksýz rekabet oluþturduðu gerekçesiyle
esnaf kesiminden tepki çekti.
Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Erdallar Büro Mobilya sahibi Murat
Erdal, Ýskilip Halk Eðitim Merkezi'nin 2014 yýlýnda 10 milyon TL ciro
yapmasýna tepki gösterdi. Geleceðin sanatkârlarýný yetiþtirmek SAYFAA
6’D
amacýyla kurulan Halk Eðitim Merkezlerinin öncelikli temel amacýnýn
usta yetiþtirmek olduðunu belirten Murat Erdal...
Tanrývermiþ'te deprem!
Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü Ulusal Deprem Ýzleme Merkezi'den edinilen bilgiye göre merkezi
Mecitözü'ne baðlý Tanrývermiþ köyü
olan bir deprem meydana geldi.
Deprem dün saat 14.08'de yerin
AYFA
5.0 km derinliðinde 3.5 þiddetin- S5’DE
de meydana geldi.
Murat Erdal
AK Parti Sungurlu Teþkilatý'ndan Rektör Alkan'a teþekkür
SAYFA 2’DE
Sadýk Eral
Sadýk Eral'dan
CHP'ye 7 Haziran
eleþtirisi
Avukat Sadýk Eral, yaptýðý açýklamada, "2015 yýlý 7
Haziran genel seçimlerine
sayýlý günler kaldý. Bu
seçimlerde hepimiz sadece
milletvekillerini seçmeyeceðiz.
Milletvekillerini
seçmekten de öte hepimiz
geleceðimize
oy
kullanacaðýz. Açýkçasý bu
seçimlerde hepimiz sadece
geleceðimizi deðil
geleceðimizle
AYFA
birlikte kaderim- S7’DE
ize de oy kullanacaðýz...
Ortaköy Ziraat Odasý'nýn kapatýlma nedeni siyasi deðil ekonomiktir
SAYFA 2’DE
TEK
YILDIZ
2
04 ÞUBAT 2015
HABER
ÇARÞAMBA
2
AK Parti Sungurlu Teþkilatý'ndan
Rektör Alkan'a teþekkür
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
05:13
06:41
12:01
14:42
17:09
18:30
04.02.2015
Ýskilipli Âtýf Hocanýn idâmý (1926)
- Dünya Kanser Günü - Prof. Dr.
Mahmut Esat Coþan'ýn vefâtý
(2001)
Nice küçük amel, niyet ile büyür; nice
büyük amel ise, niyetle küçülür.
Ýmâm-ý Rabbânî "Rahmetullahi aleyh"
Günün Þiiri
Türkiyem, Anayurdum, Sebebim, Çarem!
AYAZ AÐA
OTO YIKAMA ve
OTO KUAFÖR’e
Oto Yýkama
Ustasý Aranýyor
Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta
Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda
ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM
TEL: 234 84 22
ELEMAN
A R A N I YO R
ÖM-SAN TREYLERDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI
KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN
YAPILMASI RÝCA OLUNUR.
ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM
TEL: 234 84 22
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan,
Yönetim Kurulu üyeleri Bekir Sami Ünsal, Kadir
Þeran ve Sungurlu eski Belediye Baþkanlarýndan
Ahmet Karacif ile birlikte Rektör Prof. Dr. Reha
Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti.
Ziyarette Sungurlu Meslek Yüksekokulu
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif'de hazýr
bulundu.
AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan,
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn göreve
baþlamasýyla birlikte gerek Sungurlu Meslek
Yüksekokulu'nda gerekse üniversitenin diðer birimlerinde çok önemli geliþmelerin olduðunu vurguladý.2002 yýlýnda kurulan Sungurlu Meslek
Yüksekokulu'nun yýllardýr çözülemeyen kampüs
probleminin Rektör Alkan'ýn gayretli çalýþmalarý
ile çözüme kavuþturulduðunu ve kampüs inþaat
çalýþmalarýnýn hýzla devam ettiðini ifade eden
Özkan, Sungurlu Meslek Yüksekokulu'nda yeni
bölümler
açýlmasý,
akademik
kadronun
güçlendirilmesi konularýnda da çok önemli
geliþmelerin gerçekleþtirildiðini belirterek AK
Parti Ýlçe Teþkilatý ve Sungurlu halký adýna Rektör
Prof. Dr. Alkan'a teþekkürlerini iletti.
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'da ilçeler
içerisinde yaklaþýk 900 öðrenci ile en fazla öðrenci
sayýsýna
sahip
olan
Sungurlu
Meslek
Yüksekokulu'nda toplam program sayýsýnýn 12'ye
ulaþtýðýný belirterek 3 yýl öncesine kadar Milli
Eðitim Müdürlüðü kadrosundaki öðretmenlerin
destekleri ile eðitim faaliyetleri yürütülürken,
bugün Sungurlu MYO kadrosunda 19
akademisyenin görev yaptýðýný söyledi.
Mevcut binanýn yetersizliði nedeniyle
Sungurlu'nun önemli bir ihtiyacý olan Kampüs
konusunda çalýþmalar yapýldýðýný ifade eden
Rektör Prof. Dr. Alkan, Sungurlu Kaymakamlýðý,
Sungurlu Belediye Baþkanlýðý ve tüm Sungurlu
halký ile baþlatýlan çalýþmalar sonucunda öncelikle
arazi tahsis iþlemlerinin gerçekleþtirilerek
Sungurlu Meslek Yüksekokulu'na kampüs alaný
kazandýrýldýðýný belirterek bunlarý müteakiben
yapýlan çalýþmalarla kampüs master planýnýn
hazýrlandýðýný ve Sungurlu Meslek Yüksekokulu
Kampüsü 1. Etap inþaatýna baþlandýðýný söyledi.
Yaklaþýk 7 ay önce inþaatýna baþlanýlan 1. Etap
inþaatýnýn kýsa süre içerisinde hýzla ilerlemesinin
memnuniyet verici olduðunu ve 2015 yýlý sonuna
kadar
da
çalýþmalarýn
tamamlanacaðýný
öngördüklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Alkan,
ayrýca Yükseköðrenim Öðrenci Yurdu için de
kampüs alaný içerisinde Kredi ve Yurtlar
Kurumuna yer tahsis iþlemlerinin gerçekleþtirildiðini ifade ederek KYK tarafýndan kampüs alaný
içine yapýlacak 300 kiþilik öðrenci yurdu projesinin
son aþamasýnda gelindiðini ve yakýnda yurt
inþaatýna baþlanýlacaðýný da sözlerine ekledi.
Haber Servisi
Akþam karanlýðýyla baþlardý kurbaðalar
Susar gökyüzü kadar, dinlerdim biteviye.
Gecemi besteleyen cýrcýr böceklerinle.
Kurbaða seslerinle sevdim seni Türkiye!
Bir Peygamber sofrasýydý soframýz:
Biraz tandýr ekmeði, biraz çökelik...
Yoksulluðunla da baðlandým kaldým sana
Mecnunlar gibi üstelik.
Yaðmurlar baþlayýnca, odalarýmýz damlardý
Dizlerini döve döve aðlardý anam.
Þimdi kýrkikindiler boyunca sýrýlsýklam
Küçük kerpiç evlerin çýkmaz aklýmdan!
Türkiye'm! Hasretim! Kýnalý türküm! ..
Ýçiçe güzellik, uç uca kahýr
Yüreðimi bin parçaya bölseler
Her parçasý yine seni çaðrýþýr.
Ortaköy Ziraat Odasý'nýn kapatýlma
nedeni siyasi deðil ekonomiktir
atýlmýþtýr. Bunun faturasý siyasilere deðil Ortaköy
Ziraat Odasýnýn o dönem ki yönetimine kesilmesi gerekmektedir. Bu konunun milletvekillerimizle veya TZOB Genel Baþkanýyla bir ilgisi yoktur.
Ortaköy Ziraat Odasý yönetiminin o dönemki
hesaplarýnda yapýlmýþ olan yanlýþlýklardan dolayý
böyle bir durum gerçekleþmiþtir. Ortaköy Ziraat
Odasýnýn, Alaca Ziraat Odasýna baðlanmasýnýn
sebebi budur" dedi.
Yýlmaz, "Sayýn AK Parti Ortaköy Ýl Genel
Meclis üyesi Mustafa Çelik'in basýna yapmýþ
olduðu açýklama nedeniyle böyle bir açýklama
yapma gereði duyduk. Ortaköy Ziraat Odasýnýn
ileriye dönük olarak ne olacaðý konusunda TZOB
karar verecektir. Bu konuyla ilgili kimseyi suçlamaya ve siyasi olarak açýklama yapmaya gerek
yoktur. Alaca Ziraat Odasý olarak bizler Ortaköy
çiftçimizi hiç bir þekilde maðdur etmeden görev
neyse onu yerine getireceðiz.
Alaca ve
Ortaköy'deki çiftçilerimize saygýlarýmýzý sunar
ürünü bol bereketli bir sezon geçirmelerini dileriz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi
Ýlhan Yýlmaz
Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz
Ortaköy Ziraat Odasý'nýn Alaca Ziraat Odasýna
baðlanmasý ile ilgili açýklamalarda bulundu.
AK Parti Ortaköy Ýl Genel Meclis üyesi
Mustafa Çelik'in basýna yansýyan açýklamalarýna
cevap veren Ýlhan Yýlmaz, "Ortaköy Ziraat Odasý
Baþkanlýðý'nýn Alaca Ziraat Odasý Baþkanlýðý'na
baðlanmasýnýn siyasetle uzaktan yakýndan hiçbir
ilgisi bulunmamaktadýr. Sayýn AK Parti Ortaköy Ýl
Genel Meclis üyesi Mustafa Çelik'in bu konuyu
siyasete baðlamasýný doðru bulmuyoruz. Sayýn
Çelik'in bu açýklamasýnýn bilgisizlikten kaynaklandýðýný düþünüyoruz. Bu açýklama yapýlÇorum Vergi dairesine 24376584896 TC.
madan önce en azýndan Alaca Ziraat Odasý
Kimlik no ile adýma kayýtlý bulunan 118351 Baþkanlýðý ile irtibata geçerek olayýn neden bu
118400 ve 118201-118250 seri nolarý kapþekilde geliþtiði konusunda bilgi alýnabilir, bu
sayan 2 cilt fatura koçanýmý ve 1201-1250
þekilde yanlýþ bir benzetme yapýlmayabilirdi.
nolu 1 koçan gider pusalýmý kaybettim.
Ortaköy Ziraat Odasý yaklaþýk 7-8 ay önce iki
Hükümsüzdür . Elvan oðlu 1983 Çorum
müfettiþ tarafýndan teftiþ edilmiþtir. Bu teftiþ
Doðumlu Mustafa Selim Taþkaldýran
sonucu Ortaköy Ziraat Odasý Baþkanlýðý kap-
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,4190
2,7379
STERLiN 3,6354
JPY YENi 2,0566
2,4196
2,7383
3,6377
2,0573
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
YÝTÝK
Ýmtiyaz Sahibi
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur.
Tel: 0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
O tezek topladýðým kýrlar, yaylalar...
Baþýna oturduðum, yemek yediðim atandýr.
Türkiye'm, anayurdum, sebebim, çarem...
Taþýna topraðýna vurgunluðum bundandýr...
Yavuz Bülent Bakiler
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile Ehliyetli
vasýfsýz eleman aranýyor
Ben, kaðnýlarla yaylýlarla büyüdüm geldim
Çocuk yüreðimi yakan türküler dinleye dinleye.
Mahzun kaðnýlarla, nazlý yaylýlarýnla
Ve tozlu yollarýnla sevdim seni Türkiye!
Yýl: 10 Sayý: 2999 04 ÞUBAT ÇARÞAMBA 2015
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
04 ÞUBAT 2015
ÇARÞAMBA
HABER
3
Çorum ÝHH ve Müftülük
yetimler için iþbirliði yapacak
Çorum Ýnsani Yardým Derneði (Çorum ÝHH)
Baþkaný Selim Özkabakçý ÝHH ile Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý arasýnda imzalanan yetim projesi protokolü çerçevesinde Çorum'da yapýlabilecek çalýþmalar
hakkýnda Çorum Müftüsü Mehmet Aþýk ile makamýnda
bir istiþare toplantýsý yaptý.
Toplantýda Kur'an Kurslarýndan Sorumlu Þube
Müdürü Abdullah Salman ve Türkiye Diyanet Vakfý
Çorum Þube Temsilcisi Mustafa Ersoy hazýr bulundu.
ÝHH yetim sponsorluk sistemi ile Türkiye'de ve dünyada yaklaþýk 60 bin yetime sponsorluk yaparak onlarý hayatýn birçok tehlikesine karþý muhafaza ediyor. Bu
çerçevede Milli Eðitim Bakanlýðý ve Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý ile protokoller imzalayarak birlikte çalýþma
zemini oluþturuldu. Okullarda baþlatýlan her sýnýfýn bir
yetimi var kampanyasý hem camilerde hem de Kur'an
Kurslarýmýzda hayata geçiriliyor.
Müftü Mehmet Aþýk kendisi, eþi ve kýzý adýna üç
yetime de sponsor olarak bunun yaygýnlaþmasý gerektiðinin altýný çizdi ve ÝHH' nýn yapmýþ olduðu çalýþmalardan duyduðu memnuniyeti dile getirdi.
Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý þunlarý söyledi:
"Dünyada 200 milyon kayýtlý 200 milyonda kayýtsýz
toplam 400 milyon yetim var. Bu yetimlerin tamamýna
yakýný Ýslam coðrafyalarýndadýr ve bizim yavrularýmýzdýr.
Yetimlere biz sahip çýkmazsak organ mafyalarý kimsesiz
yetimleri kaçýrýp organlarýný söküp satmaktalar. Fuhuþ
mafyasý kaçýrarak fuhuþ sektörüne pazarlamakta, misyonerler alýp kendi yetimhanelerinde yetiþtirmekte kendi
ülkelerine kaçýrýp nüfuslarýný genç tutmaya çalýþmaktalar.
Sadece bir misyoner vakfýn ulaþtýðý yetim sayýsý 2 milyonu
geçiyor bir baþkasý 1 milyon yetime ulaþmýþ durumda,
bizim ulaþtýðýmýz sayý 60 bine yeni ulaþýyor. Ýstiyoruz ki
Allah'ýn bizlere emanet ettiði yetim yavrularýmýzýn
tamamýna sahip çýkalým.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile yapmýþ olduðumuz protokol gereði camilerimizde ve kuran kurslarýmýzda
rahatlýkla ÝHH'nýn yetim çalýþmalarý yapýlabilecektir.
Görevli hocalarýmýzýn sayesinde her caminin ya da her
kuran kursunun bir ya da birden fazla yetimi olabilecek.
Daðýtýlan kumbaralar ile ayda 90 TL toplanarak bankaya
yatýrýlýp bir yetime sponsor olunacaktýr. Görevli
hocalarýmýzýn kendileri de bir yetime sahip çýkabilirler.
Bizler hem Çorum'da hem Türkiye'de hem de dünyadaki
yetimleri kendi sponsorluk havuzumuza alýyoruz. Ayda 90
lira ödeyerek yetim sponsoru olanlar bu yavrularýmýza
destek oluyor. Aylýk ödeme yapýlan 90 TL'den hiçbir
kesinti yapýlmadan çocuklarýmýza ulaþmaktadýr. Afrika'da
bir öðretmen maaþýnýn 38 dolar olduðu düþünülürse doksan liranýn nasýl bir iþlevi olduðu anlaþýlýr.
ÝHH dünyanýn birçok bölgesinde yetimhaneler
kurarak tamamen kimsesiz açýkta kalan yavrularýmýza
ayaklarý üzerinde durana kadar sahip çýkmaktadýr. Çorum
ÝHH olarak bizde eski bir Ýslam þehir devleti olan
Patani'de maliyeti 125 bin dolarlýk bir kýz yetimhanesi
projesi üstlendik. Yetimhanemize de bu topraklarýn
yetiþtirdiði Alim Ýskilipli Þehit Atýf Hoca Yetimhanesi
adýný verdik. Ýnþallah halkýmýzýn desteði ile bu projeyi
kýsa zamanda hayata geçireceðiz. Atýf Hoca Yetimhanesi
yazýp
3072'ye
gönderdiðinizde yetimhanemize
5 TL baðýþlamýþ oluyorsunuz.
Bir baþka konu ise þu anda
Suriye'de yaþanan insanlýk
dramýdýr. Ben sýk sýk insani
yardým çalýþmalarý yapmak
üzere Suriye'de bulunuyorum
gördüðümüz manzara tüyler
ürpertiyor. Suriye'de açlýk,
soðuk ve ölüm var. Çocuklar
açlýktan donarak ölüyor.
Kadýnlarýn ve yaþlýlarýn gidecek hiç bir yerleri yok. Türkiye
sýnýrýna yakýn bölgelerdeki
kamplarda yaþam mücadelesi veriyorlar. Türkiye'ye girebilenler kendi çevrelerinde azda olsa yiyecek bulabiliyorlar ancak Suriye'nin içinde bombalamalarda evini kaybetmiþ ve sýnýra kadar gelmiþ çadýr kamplarda olanlarýn
durumu çok acil. Çünkü hepsi aç ve üþüyor, biran önce
Suriye'ye yapýlan insani yardým çalýþmalarýna acilen
destek olunmasý gerekmektedir. Suriye'de en acil ihtiyaç
un ve kuru gýda.
Çorum ÝHH olarak þu ana kadar savaþ bölgesine 18 týr
insani yardým malzemesi ulaþtýrdýk. ÝHH savaþýn baþýndan
beri Suriye'de insani yardým çalýþmalarýna ara vermeden
tüm hýzýyla devam ediyor. Sýnýrda ve Suriye iç bölgelerinde kurduðumuz deðirmen ve ekmek fabrikalarý
tüm hýzýyla çalýþýyor. Bir taraftan buðday veya un giriyor
diðer taraftan ekmek çýkýyor 24 saat çalýþan fýrýnlarýmýzýn
bir tanesinde günde 180 bin ekmek çýkýyor. Bu ekmekler
Suriye tarafýndaki kardeþlerimize daðýtýlýyor.
Suriye bizim sýnavýmýz, bu sýnavý hakkýyla verelim
inþallah. Çorumlu hayýrseverler þu ana kadar her konuda
olduðu gibi Suriye yardýmlarýnda gerekli desteði saðladý
inþallah inanýyorum ki bundan sonrada Çorum halký
Suriye'yi yalnýz býrakmayacaktýr.
Çorum Müftülüðü olarak vermiþ olduðunuz destekten
dolayý teþekkür ediyorum."
Yapýlan hiçbir iyiliðin boþa gitmeyeceðini kaydeden
Müftü Aþýk ise, "Biz hayra talibiz yapýlan her hayýrlý iþte
emeðimiz olsun istiyoruz. Diyanet camiasý olarak birçok
hayra vesile oluyoruz ancak yapýlacak çok iþ olduðu için
her kesin iþin bir tarafýndan tutmasý gerekir. ÝHH'yý yakýndan takip ediyorum Türkiye'de ve dünyada birçok güzel
çalýþmanýn altýna imza atýyor. Özellikle yetim sponsorluk
sistemi kesinlikle desteklenmesi gereken bir projedir.
Tüm diyanet camiasýna örnek olur inþallah ben, eþim ve
kýzým adýna üç yetim yavrumuza sponsor olmak istiyorum. Yetimlerimiz bizlere Allah'ýn emanetleridir. Ayrýca
ÝHH'yý çalýþmalarýný kurumsal olarak yaptýðý için kutluyorum ve örnek gösteriyorum. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýz
ile yapmýþ olduðu protokol çerçevesinde yapacaðýmýz
ortak çalýþmalar tamamen yasal çerçevede vuku bulacaktýr. Cami hocalarýmýzýn ve Kur'an Kursu hocalarýmýzýn
toplantýlarýna sizi davet ediyorum bu güzel projenizi
anlatýn. Camilerimizin ve Kuran Kurslarýmýzýn inþallah
ÝHH'nýn bu yetim sponsorluðu projesine gerekli desteði
vereceðine inanýyorum. Çorum Müftülüðü olarak
ÝHH'nýn yetim projesinde en çok yetimi olan iller arasýna
girmek isteriz. Suriye'ye yardým konusunda biz her zaman
destek olduk ve olmaya devam edeceðiz. Bünyemizde
görevli personelimiz bu konulara duyarlý, Çorum'da bulunan sýðýnmacýlara destek olmaya devam ediyorlar. Suriye
için yapýlacak kampanyalara her zaman destek olmak
isteriz. Toplantýmýzdan ve yapmýþ olduðunuz ziyaretten
dolayý çok memnun oldum. Çorum ÝHH'yý yeni yerinde
ziyarete gelerek Çorumdaki çalýþmalarýnýz hakkýnda da
yakýndan bilgi almak isterim.
ÝHH'ya, Çorum ÝHH'ya ve sizlere yaptýðýnýz çalýþmalardan dolayý teþekkür ederim, ziyaretinizden ziyadesiyle memnun olduðumuzu belirtmek isterim" ifadelerini
kullandý.
Haber Servisi
Rumi Bekiroðlu
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi
Bekiroðlu, Ýskilipli Mehmet Atýf
Hoca'nýn vefatýnýn 89.yýldönümü
nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý.
1876 yýlýnda Ýskilip Tophane köyünde
doðan Ýskilipli Mehmet Atýf Hoca'nýn
Osmanlýnýn Cumhuriyete armaðan ettiði,
yaþadýðý zamana sýðmayan, sýra dýþý hayatý,
örnek mücadelesi içinde yaþadýðý toplumdan
sorumlu bir münevver olduðunu kaydeden
Rumi Bekiroðlu, "O bir düþünce ve bilim
adamýydý. Atýf Hoca din, vatan ve millet adýna
Ýskilipli Atýf
Hoca yaþadýðý
toplumdan
sorumlu bir
münevverdi
mücadele etmiþtir. Ýskilipli Atýf Hoca yazdýðý
bir kitap yüzünden avukatsýz, temyizsiz, itirazsýz ve savunma yapmaya gerek görmeyen
Ankara Ýstiklal Mahkemesinde yargýlanarak 4
Þubat 1926 yýlýnda idam edilmiþtir.
Þehrimizin yetiþtirdiði bir alim din bilgini
sehbada ödediði bedelle yalnýz Çorumlularýn
deðil bütün milletin ortak kahramaný olmuþtur. Bu duygu ve düþüncelerle tekrar rahmet,
þükran ve minnetle anýyoruz" diyerek açýklamasýný tamamladý.
Haber Servisi
Unvan deðiþikliði ve
görevde yükselme
sýnavlarýnda çan eðrisi
yöntemi talebi
Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi
Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Bulanýk,
sendika genel merkezi aracýlýðýyla
Milli Eðitim Bakanlýðý'na baþvurarak,
28.02.2015 tarihinde yapýlacak unvan
deðiþikliði sýnavý ile 12.09.2015 tarihinde yapýlacak görevde yükselme
sýnav sonuçlarýnýn baðýl deðerlendirme
veya çan eðrisi yöntemine göre deðerlendirilmesini talep ettiklerini açýkladý.
Bulanýk konu hakkýnda yaptýðý
açýklamada, "Bakanlýk, Personelinin
Görevde Yükselme, Unvan Deðiþikliði
ve Yer Deðiþtirme Suretiyle Atanmasý
Hakkýnda Yönetmelik hükümleri
doðrultusunda unvan deðiþikliði
sýnavýnýn 28.02.2015 tarihinde, þef ve
memur görevde yükselme sýnavýnýn
12.09.2015 tarihinde yapýlmasýnýn planlandýðýný duyurmuþ; bunlardan unvan
deðiþikliði sýnavýna iliþkin kýlavuzu bakanlýk web sayfasýnda yayýmlayarak, baþvuru
ve sýnav takvimini ilan etmiþtir. Söz
konusu yönetmelik ve kýlavuz hükümlerine göre, sýnavlara iliþkin deðerlendirme
100 puan üzerinden yapýlarak, sýnava
giren adaylardan 70 ve üzerinde puan
alanlar baþarýlý sayýlacaðý belirtilmiþtir.
Ancak, geçmiþ tarihlerde Bakanlýkça
gerçekleþtirilen benzer sýnavlar ile son
olarak 2014 yýlý merkez ve taþra teþkilatý
þef ve memur kadrolarý için 13.09.2014
tarihinde yapýlan görevde yükselme sýnavý
ve sonuçlarý deðerlendirildiðinde, sýnav
sorularýnýn oldukça zor olduðuna ve sýna-
Yusuf Bulanýk
va katýlanlarýn sorularý cevaplarken hayli
zorlandýðýna iliþkin yaygýn þikâyetler
sendikamýza iletilmiþ, bunlar kamuoyuyla
paylaþýlmýþtýr. Bu durumun 2015 yýlýnda
öngörülen mezkûr sýnavlarda da oluþmasý
durumunda, sýnavlara katýlan adaylarýn 70
ve üzerinde puan alarak baþarýlý sayýlmalarý güçleþecek ve yeteri kadar adayýn
baþarýlý sayýlmasý neredeyse imkânsýz hale
gelecek, bunun sonucunda söz konusu
kadrolarýn önemli bir kýsmý boþ kalacak.
Böyle bir durumun tekrar yaþanmamasý
için, merkez ve taþra teþkilatý görevde
yükselme ve unvan deðiþikliði sýnav
sonuçlarýnýn baðýl deðerlendirme veya çan
eðrisi yöntemine göre deðerlendirilmesini
istedik" dedi.
Haber Servisi
Kargý'ya TOKÝ'den 275 konut,
cami ve ticaret merkezi
Müftülük görme engelliler
Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan Kargý Ýlçesine 195 adet 2+1, 80 adet 3+1 olmak
üzere 275 konut ile cami ve 1 adet ticaret merkezi yapýlacaðý ifade edildi.
Konu ile ilgili açýklamalarda bulunan Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Ýlçelerimizin talepleri doðrultusunda TOKÝ konut planlamalarýmýz
devam ediyor. Alaca 2. Etap için ihale aþamasýna gelindi.
Osmancýk 2. Etap, Ýskilip, Boðazkale, Dodurga,
Uðurludað ve Bayat ilçelerimizle ilgili de çalýþmalarýmýz
sürüyor. Kargý
ilçemiz
Bahçelievler
Mahallesi Kýr
mevkiinde yer alan
24.500 m2
yüzölçümlü araziye
14 Blok olarak, 195
adeti 2+1 alt gelir
grubu kapsamýnda,
Salim Uslu
80 adeti de 3+1
olmak üzere
toplam 275 konut ile cami ve bir adet ticaret merkezi
yapýlmasý Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðýmýzca uygun
görülmüþtür. Baþvurular 9 Þubat - 31 Mart 2015 tarihleri
arasýnda yapýlacak olup, alt gelir gurubu için 4 bin TL,
diðer konutlar için ise 6 bin TL baþvuru bedeli alýnacaktýr. Projelerimize destek ve katkýlarýndan dolayý TOKÝ
Baþkanýmýz Ergün Turan ve hemþehrimiz Finansman
Daire Baþkaný Ayhan Karaca'ya teþekkür ederiz. Ýlçemize
hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Haber Servisi
için Kur'an Kursu açýyor
Ýl Müftülüðü
görme engellilere
yönelik (erkekler
için) Kur'an Kursu açacak.Ýl Müftülüðünden
konu hakkýnda yapýlan
açýklamada erkek görme
engelliler için Kulaksýz
Camii Kur'an Kursunda
09.02.2015
Pazartesi
gününden itibaren hafta
içi Pazartesi, Çarþamba
ve Cuma günleri saat
13.30 - 15.30 arasýnda Kur'an-ý Kerim Öðretimi Kursu açýlacaðýn ifade edilerek, açýlacak
olan bu kursa katýlmak isteyen görme
engellilerin Ýl Müftülüðüne baþvurup kayýtlarýný yaptýrmalarý gerektiði dile getirildi.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
04 ÞUBAT 2015
ÇARÞAMBA
HABER
Sadýk Eral'dan CHP'ye
7 Haziran eleþtirisi
Avukat Sadýk Eral, yaptýðý açýklamada, "2015 yýlý
7 Haziran genel seçimlerine sayýlý günler kaldý. Bu
seçimlerde hepimiz sadece milletvekillerini
seçmeyeceðiz. Milletvekillerini seçmekten de öte hepimiz
geleceðimize oy kullanacaðýz. Açýkçasý bu seçimlerde hepimiz sadece geleceðimizi deðil
geleceðimizle birlikte kaderimize
de oy kullanacaðýz, yedi kuþak
kaderimizi belirleyeceðiz" dedi.
Bu seçimlerin her siyasi partiden önce özellikle CHP için çok
daha önemli ve hayati olduðunu
belirten Sadýk Eral, "Çünkü CHP
her platformda devleti kuran parti
olduðunu, Atatürk`ün partisi
olduðunu haklý olarak savunmuþtur, söyleye gelmiþtir.
Çünkü bu seçimler tarihi bir
seçimdir. Bu seçimlerde AK Parti Sadýk Eral
iktidarý Cumhuriyetin, ülkenin,
halkýn geleceðini oylamaktadýr. Üzülerek görmekteyiz ki,
CHP kadrolarý yaklaþmakta olan tehlikenin farkýnda
deðildir. CHP kadrolarý ve CHP de siyaset yapanlar
nedense Cumhuriyetin, laikliðin, demokrasinin, özgürlüklerin tehlikede olduðunun farkýnda deðildir. CHP'de
siyaset yapanlar nedense ülkenin nasýl bir uçurumun
kenarýnda olduðunun farkýnda deðildir. CHP'de siyaset
yapanlar nedense bütün günlerini, bütün bilgi ve enerjisini ön seçime kendi geleceklerini endekslemiþtir.
Bu gidiþat iyiye deðildir. Arkadaþlarýmýzýn aday
olmalarý elbette en doðal haklarýdýr. Elbette ki kendileri
her göreve layýktýrlar. Ancak herkes öncelikle ülkeye,
halka, cumhuriyete, demokrasiye, sahip çýkmak zorundadýr. "Keçi can derdinde, kasap yað derdine" siyaseti
yapmak kimseye fayda saðlamaz. 2014 yerel seçimlerinde
CHP aðýr bir yenilgi almýþtýr. Aradan bir yýl geçmesine
raðmen bu seçimlerin genel bir deðerlendirilmesi bile hala
yapýlmamýþtýr. 2014 yerel seçimlerinde ve bu genel seçimlerde adaylýk için örgütlerde istifalar olmuþ, örgütler
boþalmýþtýr. AK Parti ve MHP kongrelerini yaparak örgütlerini yenilemiþ, takviye etmiþ olmalarýna raðmen, CHP
bunu yapamamýþtýr. Bu genel seçimlere
örgütler eksik kadrolarla girmektedirler.
Ve nedense genel seçimlere 120 gün
kalmýþ olmasýna raðmen örgütler sanki
yaklaþan seçimden haberleri yokmuþ
gibi sessiz ve sakinler. Bütün CHP'lileri,
demokrat ve yurtseverleri naçizane
uyarmak istiyorum. Yarýn daha geç
olmadan CHP de siyaset yapanlar
adayýndan üyesine, baþkanýndan delegesine hep beraber uyanýp ayaða kalkmasý gerekir. Herkesin üzerindeki ölü
topraðýný atmasý gerekir. Kiþisel
hesaplarý, koltuk hýrsýný bir yana býrakýp
ülkenin ve halkýn geleceði için seçin
çalýþmalarýna, gerekli hazýrlýklara yarýndan geçi yok
hemen baþlanmasý gerekir.
En kýsa zamanda þehirdeki mahalleden en uzak dað
baþýndaki kulübeye kadar çalýþma planlarýnýn yapýlýp
geceyi gündüze katarak çalýþmak üzere topyekun bir
seçim seferberliðinin ilan edilmesi gerekir. Aksi takdirde
içinde bulunduðumuz tembellikle AK Parti`nin iþini
kolaylaþtýrmýþ, Cumhuriyete en büyük zararý kendi ellerimizle kendimiz vermiþ oluruz. Unutmayalým, bu seçimlerde sadece milletvekili seçmeyeceðiz, daha da önemlisi
kaderimizi oylayacaðýz. Ya çalýþacaðýz, ya da çalýþacaðýz.
Yoksa tarih bizim bu ihanetimizi affetmeyecektir. Kiþisel
hesaplara kendimizi kaptýrýp, Cumhuriyeti, halký,
demokrasiyi unutmak devrime ve þehitlerimize karþý
delalet ve ihanet olur" dedi.
Haber Servisi
CHP Milletvekili aday adayý
Atlas'tan, seçim çalýþmasý
CHP Çorum Milletvekili aday adayý Cengiz
Atlas, ilçe ve köy ziyaretlerini sürdürüyor.
Cengiz Atlas, bu kapsamda Alaca ilçesiyle birlikte
Alacahöyük, Sarýmbey ve Sapaköy'ü ziyaret ederek, mart
ayý içerisinde yapýlmasý planlanan önseçimde kendisine, 7
Haziran'da yapýlacak genel
seçimlerde ise CHP'ye destek
istedi.
Gittiði yerlerde partililer ve
vatandaþlarýn yakýn ilgisiyle
karþýlaþan
CHP
Çorum
Milletvekili aday adayý Cengiz
Atlas, AK Parti iktidarýyla
Türkiye'nin iyi yönetilmediðini
iddia ederek, ülkenin tek kurtuluþunun CHP iktidarýnda
olduðunu kaydetti.
Ziyaretlerinde parti politikalarýnýn yanýnda milletvekili
aday
adaylýðý
gerekçeleri
hakkýnda da açýklamalarda
bulunan Atlas, CHP'den mil-
letvekili aday adayý olurken tek
hedefinin Çorum'a hizmet
olduðunu bildirdi.
12 yýldýr iktidarda bulunan
AK Parti'nin tam anlamýyla bir
yoksulluk ve rüþvet bataklýðýna
saplandýðýný, uygulanan yanlýþ
politikalarýn içeride ve dýþarýda
Türkiye'yi tam bir çýkmazýn
içerisine sürüklediðini öne
süren Atlas, "Türkiye'de artýk
AK Parti'nin Lale Devri bitmiþtir. AK Parti açýsýndan þapka
düþmüþ ve kel gözükmüþtür.
Ülkedeki bu kötü gidiþe dur
demek için mutlaka halkýn iktidarý
iþbaþýna
gelmelidir.7
Haziran seçimlerinde halkýn
iktidarýný kurmak için tüm Çorum halkýndan güç ve
destek istiyoruz. Türk halkýndan ülkedeki rüþvet ve yolsuzluklarýn farkýna vararak, sandýkta gereðini yapmasýný
bekliyoruz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber
Servisi
4
Acaba nerede
hata yapýyoruz?
ÇINAR AÐACI
''Ecdat
cami,
medrese yaparken külliye
þeklinde yaparmýþ. Bina ve
eklentilerini
yaparken
cemaatin ve öðrencilerin
rahatça
nefes
alacak
olmasýna hassasiyet gösMilli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
terirlermiþ. Diðer taraftan
[email protected]
caminin altýndaki suyu ve
yýldýrýmý çekmesi için
''17 Aðustos depreminden sonra deprem avluya çýnar aðacý dikerlermiþ. Çýnar aðaçlarý
bilgisi yerine deprem korkusu verdik'' (Prof. cami avlusunda paratoner vazifesi yaparmýþ.
Bu nedenle cami avlularýndaki yaþlý çýnarlar
Þener Üþümezsoy)
Aslýnda deprem bilgisinde eskiye oranla zaman zaman yýldýrýma maruz kaldýðý için içi
müthiþ bir ilerleme olduðu aþikâr. Ama gerek boþtur.'' ( 21.3.2011- tv)
Diðer taraftan bazý tarihi camilerin
etkililerin gerekse etkisizlerin gereken ilgi ve
alaka göstermesinde sýkýntýlar var. En basiti (Amasya Yýldýrým Beyazýt Cami gibi) giriþinde
okulda vereceðin deprem ve korunma konu- depremlere yönelik olarak binanýn terazisi
lu konferansa resen istenmediðinde kaç tane konumunda olan döner taþ vardýr. Bu taþ
yönetici, öðretmen gönüllü olarak katýlýr? dönmediði zaman binanýn oturduðu anlamý
Veya kurumda yapýlacak yangýn - deprem taþýmaktadýr.
Biraz tefekkür edersek, ecdadýn bu
tatbikatýnda kaç tane kurum yetkilisi en ön
noktada ne kadar hassas olduðunu alenen
safta yer alýr?
gözlemleriz. Sahi þimdi, her türlü teknolojik
Acaba nerede hata yapýyoruz?
imkâna sahip olmamýza raðmen haleti ruhiye
*ENSTÜRMAN
''Japonya'da her ailede çocuk enstrüman ile ne kadar hassasiyet gösterebiliyoruz?
çalmayý öðrenir. Eve misafir geldiðinde kýsa Býrakýn depremi bazen inþaat halindeki
bir gösteri yapar. Misafir geç gelirse çocuk binalarýn çöktüðüne þahit oluyoruz.
Acaba nerede hata yapýyoruz?
uyumuþ olsa bile gösteri yapmasý için mutla*
ka kaldýrýlýr. Gösterisini yapar öyle yatar.''
ÜZECEK HABER YASAK
(eski vali N. Çakýr )
''Tunus'ta haberlerde halký üzecek,
Ya bizde, üniversiteyi bitirenlerde
psikolojisini bozacak türden haberler vermek
bile maalesef ikinci bir meziyet yoktur.
Acaba nerede hata yapýyoruz? yasaktýr. Bu nedenle haberlerde, yangýn, sel,
cinayet, terör, trafik kazasý vs. duyamazsýnýz.
*ÝZOLASYON
''Berlin'de 3-4 m'den su çýkýyor. Bu Eh durum böyle olunca mecburen asayiþ
nedenle resmi kurumlar dâhil zeminden en berkemal demektir.'' (5.8.2010 -tv)
Halkýn haberlerden haberdar olmasý
az 30 - 40 metre izolasyonunu tam olarak
yapýyorlar. Dolaysýyla bina hizmete girdikten elbette güzeldir. Lakin bu güzelliði icra
sonra hiçbir sýkýntý yaþanmýyor.'' (eski vali N. ederken haberlerin özelliði de çok önem arz
etmektedir. Bazý haberler vardýr ki, sansürsüz
Çakýr)
Ya bizde, gerek resmi gerekse özel verile verile âdete reklamý yapýlýyor.
binalarýn ekseriya zemininde sýkýntýlar Bilmeyeninde aklýna getiriliyor desem heryaþanýyor. Ya kanalizasyon sistemi çekmiyor. halde yanýlmýþ olmam diye düþünüyorum.
Sahi siz ne deriniz?
Ya rutubetten sývalar, boyalar altý ay geçme(yazar: 536 5681141)
den dökülmeye baþlýyor…
Mahir ODABAÞI
NOTLARIMDAN -1
Güzellik salonu ve bayan kuaförlerine
cilt bakýmý ve makyaj eðitimi
Berberler ve Kuaförler Odasý
tarafýndan güzellik salonu ve bayan
kuaförleri iþletmecilerine uygulamalý
cilt bakýmý ile makyaj eðitimi verildi.
CESA Kozmetik ve Medikal
Teknolojileri firmasý tarafýndan verilen eðitime Berberler ve Kuaförler
Odasý Baþkaný Mustafa Köse, CESA
Kozmetik ve Medikal Teknolojileri
sahibi Sabri Özdemir, Karadeniz
Bölge
Sorumlusu
Bediha
Vediyememiþ, CESA Kozmetik ve
Medikal Teknolojileri Medikal
Estetik
Cihazlar
Sorumlusu
Muttalip Aydoðdu, Cilt Bakým
Uzmaný Canan Sývýç, Makyaj
Uzmaný Gül Hatip ve güzellik
salonu ve bayan kuaförleri iþletmecileri katýldý.
CESA Kozmetik ve Medikal
Teknolojileri
Medikal
Estetik
Cihazlar
Sorumlusu
Muttalip
Aydoðdu'nun firma hakkýnda
verdiði bilgilerin ardýndan, Cilt
Bakým Uzmaný Canan Sývýç ve
Makyaj Uzmaný Gül Hatip uygulamalý bir
þekilde cilt bakýmý ve makyaj hakkýnda bilgiler aktardý. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
04 ÞUBAT 2015
ÇARÞAMBA
HABER
5
KOBÝ'lere 100 milyon lira destek
Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve
Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB), 2015 yýlý
KOBÝ Proje Destek Programý'ný açýkladý. KOBÝ'lere 150
bin TL'ye kadar destek saðlanan hibe programý ile iþletmelerin kurumsallaþmasý ve markalaþmasýnýn desteklenmesi amaçlanýyor.
KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet
Dursunoðlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret
ederek 29 Ocak 2015 Perþembe günü Baþbakan Ahmet
Davutoðlu tarafýndan açýklanan ve toplam bütçesi 100
milyon TL'ye çýkarýlan KOBÝ Proje Destek Programý Proje
Teklif Çaðrýsý hakkýnda bilgiler verdi.
KOBÝ'lerin saðlýklý bir biçimde büyüyebilmesi, daha
uzun ömürlü olabilmesi ve ekonomideki etkinliklerinin
attýrýlabilmesi için özellikle yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliþtirilmesi büyük önem arz ettiðini belirten Dursunoðlu, Türkiye'de iþletmelerin
%99'unu oluþturan KOBÝ'lerin yapýsýnýn büyük çoðunlukla aile þirketi olduðunu, bunun da bir takým dezavantajlar
doðurduðunu vurguladý.
Aile þirketlerinin, kurucu ve çevresindeki az sayýda çalýþaný ile hýzlý ilerleyen iþletmeler olduðunu ve belirli bir
büyüklüðe ulaþtýklarýnda çeþitli sorunlarla karþýlaþtýklarýný
ifade eden Dursunoðlu, bu sorunlar nedeniyle iþletmelerin rekabette dezavantajlý hale geldiklerini aktardý. Ýþletmelerin dünya genelinde pazar paylarýný arttýrabilmek ve
rekabet edebilmek için yenilikçilik, teknoloji ve markalaþmayý önceliklendirmekte ve hem ar-ge faaliyetlerine, hem
de markalaþmaya ciddi yatýrým yapmakta olduklarýnýn altýný çizen Dursunoðlu, "KOSGEB olarak bu tespitlerden
yola çýkarak ve kurumsal yükümlülüklerimizde dikkate
alýndýðýnda, KOBÝ Proje
Destek Programý kapsamýnda 'KOBÝ'lerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal Yetkinliklerini Geliþtirmek' ve 'KOBÝ'lerin
Markaya Yönlendirilmesi'
konularýnda çaðrýya çýkýlmasý ve KOBÝ'lerin projelerinin desteklenmesi yönünde çalýþmalarýný tamamlanmýþ bulunmaktadýr. Bu çerçevede KOBÝ'lerimizin hazýrlayacaðý projelere KOSGEB tarafýndan
150.000 TL'ye kadar hibe destek saðlanacaktýr" dedi.
Dursunoðlu, hibe programýndan yararlanmak isteyen
KOBÝ'lerin 20 Mart 2015 günü saat 23.50'ye kadar
www.kosgeb.gov.tr proje baþvuru formunu doldurmasý
gerektiðini sözlerine eklemiþtir.
-"MARKALAÞMA VE KURUMSALLAÞMADAN KAÇIÞ YOK"TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, kurumsallaþma ve
markalaþmanýn önemine vurgu yaparak, "Artýk bu iki olgudan kaçýþ yok. Ýþletmelerimiz büyümek, geliþmek istiyorsa kurumsallaþma ve markalaþma çalýþmalarýna bir an
evvel baþlamalýlar" ifadelerini kullandý.
Çorum'da, giriþimcilikleriyle, ürettikleri ürünlerle ve
üretim kaliteleriyle dünya genelinde sýralamaya girebilmelerine raðmen Türkiye'nin ilk 1000 ya da ilk 500 listesi
arasýna Çorum'dan hiçbir firmanýn giremediðine dikkat
çeken Baþaranhýncal, "Buradan da anlaþýlmaktadýr ki profesyonel bir yönetim tarzýný benimseyemeyen KOBÝ'lerimiz, belli bir noktaya kadar geldikten sonra geliþimlerini
sürdürememektedirler" diye konuþtu.
Teþvikte Çorum'un 4, OSB'nin ise 5. bölgede yer aldýðýný dile getiren Baþaranhýncal, dolayýsýyla iþletmelerin
KOSGEB desteklerinden yüzde 60 oranýnda yararlanabileceðini hatýrlatarak, "Yüzde 60'ý 150 bin TL bütçeli proje
hazýrlayarak bu desteklerden yararlanýlabilinir. Bu süreçte
üyelerimize her türlü desteði vermeye hazýrýz. Çorum'daki KOBÝ'lerimizin; KOSGEB'in saðladýðý bu fýrsatý en iyi
þekilde deðerlendirmesini umuyorum" þeklinde konuþmuþtu.
Haber Servisi
Þeker Pancarý çiftçisine
28 milyon lira ödenecek
Öner Öztürk
Çorum Þeker Fabrikasý
2014 yýlý pancar bedelleri
ödemelerine 6 Þubat 2015
tarihinde baþlayacak.
Þeker Fabrikasý Müdürü Öner
Öztürk, konu hakkýnda yaptýðý
açýklamada 2014 yýlý kampanya
döneminde üreticilerden satýn alýnan 370 bin 566 ton pancar karþýlýðýnda 54 milyon 286 bin TL bedel tahakkuk ettiðini dile getirerek
bu bedelin 26 milyon 052 bin
TL'sinin yýl içerisinde üreticilere
avans olarak ödendiðini 28 milyon
234 bin TL tutarýndaki pancar bedel ödemelerine ise 6 Þubat 2015
tarihinde baþlanacaðýný açýkladý.
Pancar bedelleri üreticilerin T.C.
Ziraat Bankasýndaki cari hesaplarýna yatýrýlacak. Haber Servisi
Uslu'dan, Tanrývermiþ köyüne
geçmiþ olsun mesajý
Mecitözü Ýlçesine baðlý Tanrývermiþ köyünde
dün meydana gelen deprem sonrasýnda Çorum
Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu,
Tanrývermiþ
Köyü
Muhtarý Bahri Yaþar'ý
arayarak
deprem
hakkýnda bilgi aldý ve
tüm köy halkýna geçmiþ
olsun dileklerini iletti.
Uslu,
"Boðaziçi
Üniversitesi
Kandilli
Rasathanesi ve Deprem
Araþtýrma Enstitüsü verilerine göre merkez üssü
Mecitözü Ýlçemize baðlý
Tanrývermiþ Köyümüzde
3.5
büyüklüðünde
deprem meydana geldi.
Çorum
merkez
ve
ilçelerimizde
de
hissedilen depremde can
ve mal kaybý yaþanmamasý en büyük tesellimiz tüm halkýmýza geçmiþ olsun
diliyorum" dedi. Haber Servisi
Kent Konseyi'nden
AK Parti ve CHP'ye ziyaret
Kent Konseyi Baþkaný ve Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ile
Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri AK
Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez
Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve CHP Ýl Baþkaný
Gürsel Yýldýrým'a hayýrlý olsun ziyaretinde
bulundu.
Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri
Ayhan Boyraz, Halil Ýbrahim Aþgýn,
Osman Yüztgenç, Mustafa Hekim, Kent
Konseyi Gençlik Meclisi Baþkaný Burak
Köse, Kadýn Meclisi Baþkaný Þaheste Uçar
ve Nuran Hakyemez'in de katýldýðý ekip ilk
olarak AK Parti'yi ziyaret etti. Ziyarette
konuþan Kent Konseyi Baþkaný Turhan
Candan, konseyin çalýþmalarý hakkýnda
bilgiler verdi. Çorum'daki bütün STK'larý
kapsayan bir yapý olduklarýný vurgulayan
Candan, "Siyasi partiler bizim doðal
üyemiz. AK Parti 13 yýldýr bu ülkeyi
yöneten bir parti. Bu yüzden yükünüzün
daha aðýr olduðunu, bunun sorumluluðunun aðýr olduðunu biliyoruz ve yapýlan
çalýþmalarý takdir ediyoruz. Kent Konseyi
olarak þehrin bütün siyasi partileri ve
STK'larý ile iletiþim içinde olmaya özen
gösteriyoruz. Yapacaðýmýz çalýþmalarla
ilgili desteklerinizi bekliyoruz. Toplumun
bütün kesimlerine yönelik çalýþmalar
yapýyoruz. Hemþehricilik duygusunu
geliþtiren çalýþmalarla ilimizdeki sosyal
hayatý daha da canlý kýlmak istiyoruz"
dedi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getiren AK Parti Ýl Baþkaný Rumi
Bekiroðlu, yoðun bir tempoyla Çorum için
daha fazla hizmet etmek þuuruyla çalýþtýklarýný söyledi. Kent Konseyinin yaptýðý
faaliyetlerin Çorum'daki birlik ve beraberliðe katký saðladýðýnýn altýný çizen
Bekiroðlu, "Bu tür kuruluþlarýmýzda
yapýlan etkinlikler þehrimize renk katýyor.
Biz AK Parti olarak Kent Konseyimizin
faaliyetlerine, elimizden gelen desteði vermeye hazýrýz. Özellikle gençlerimizin kötü
alýþkanlýklar edinmemesi için yapýlan çalýþmalar hem þehrimize hem de gençlerimize
güzel hizmetler saðlayacaktýr" þeklinde
kaydetti.
AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar
Anaç da yaptýðý konuþmada Kent
Konseyi'nin yaptýðý çalýþmalarý yakýndan
takip ettiklerini ve çalýþmalardan son
derece memnun olduklarýný ifade etti.
Kent Konseyi yöneticileri daha sonra
CHP Ýl Baþkanlýðýný ziyaret ederek burada
Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Ýl Baþkan
Yardýmcýsý Dudu Sýr ve yönetim kurulu
üyesi Ýsmail Arýk ile görüþtü.
CHP'nin Kent Konseyinin doðal üyesi
olduðunu hatýrlatan Kent Konseyi Baþkaný
Turhan Candan, Ýl Baþkanlýðý görevine
yeni atanan Gürsel Yýldýrým'a da yeni
görevinde baþarýlar diledi. Candan,
"Toplumsal barýþý önemsiyoruz. CHP'nin
bu konuda katkýlarýný her zaman bekliyoruz. Farklýlýklar üzerinden ve ayrýlýklar
üzerinden deðil ortak noktalarýmýz
üzerinden hareket etmeliyiz. Deðerli
görüþlerinizi bizimle paylaþmanýzý bekliyoruz" ifadelerini kullandý.
CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým'da yaptýðý konuþmada kent konseyinin yapmýþ
olduðu faaliyetleri önemsediklerini belirtti.
"Hemþehrilerimizi mutlu edecek çalýþmalara elimizden gelen desteði vermeye
hazýrýz. Þehrimizin geliþmesi ve hemþehrilik bilincinin oluþmasý bunlar çok güzel
þeyler" diyen Gürsel Yýldýrým, "Ýyi ki
varsýnýz. Bu topraklarda paylaþamayacaðýmýz hiçbir þey yok. Bu amaca hizmet
eden çalýþmalara her zaman destek vermek
isteriz" diye konuþtu.
Haber Servisi
Tanrývermiþ'te
deprem!
Boðaziçi Üniversitesi
Kandilli
Rasathanesi
ve
Deprem
Araþtýrma
Enstitüsü Ulusal Deprem
Ýzleme
Merkezi'den
edinilen bilgiye göre
merkezi
Mecitözü'ne
baðlý Tanrývermiþ köyü
olan bir deprem meydana
geldi. Deprem dün saat
14.08'de yerin 5.0 km
derinliðinde 3.5 þiddetinde meydana geldi.
Depremde herhangi
bir can kaybý ve maddi
hasar meydana gelmedi.
Yýlmaz MERT
TEK
YILDIZ
2
04 ÞUBAT 2015
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
HABER
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
ÇARÞAMBA
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
6
Mevlid Kandiliniz Kutlu olsun.
Ücretsiz
Keþif
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Esnaftan Halk Eðitimin
cirosuna tepki
Murat Erdal
Ýskilip Ýlçesinde faaliyet gösteren Halk Eðitim
Merkezi'nin 2014 yýlýnda 10 milyon TL ciro yaptýðýný açýklamasý, haksýz rekabet oluþturduðu gerekçesiyle esnaf
kesiminden tepki çekti.
Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Erdallar Büro
Mobilya sahibi Murat Erdal, Ýskilip Halk Eðitim
Merkezi'nin 2014 yýlýnda 10 milyon TL ciro yapmasýna
tepki gösterdi. Geleceðin sanatkârlarýný yetiþtirmek
amacýyla kurulan Halk Eðitim Merkezlerinin öncelikli
temel amacýnýn usta yetiþtirmek olduðunu belirten Murat
Erdal, Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi ve Akþam
Sanat Okulu Müdür Vekili Abdullah Ök'ün "2014 yýlýnda
10 milyon TL ciro yaptýk" þeklinde basýna yansýyan açýklamasýnýn talihsiz bir demeç olduðunu söyledi. Birçok
konudan muaf olan halk eðitim merkezinin devletin tüm
imkânlarýný kullanarak 10 milyon TL ciro yapmasýnýn bir
marifet olmadýðýný kaydeden Murat Erdal, aksine bu
durumun kira, SSK, nakliye, personel ücreti, elektrik ve su
gibi mecburi masraflarý olan esnafa karþý "haksýz rekabet"
oluþturduðuna dikkat çekti.
"Hayat boyu eðitim" adý altýnda çalýþmalarýný sürdüren
halk eðitim merkezlerinin ayný zamanda eðitim verilen
kursiyerlerinde en büyük rakibi konumunda olduðunu
hatýrlatan Erdal, esnafýn ve sanayicinin ayakta durabilmesi için resmi kurum ve kuruluþlarýn demirbaþ ihtiyaçlarýný
bulunduklarý yörenin esnafýndan ve sanayicisinden
karþýlamasý gerektiðini dile getirdi.
Merkezi yönetim tarafýndan Türkiye genelinde bütün
illere çeþitli ödenekler gönderildiðini, bu ödeneklerinde
kamu kurum ve kuruluþlarýnýn ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda kullanýldýðýný aktaran Erdallar Büro Mobilya
sahibi Murat Erdal, bu yolla da piyasaya canlýlýk getirilmesinin amaçlandýðýný vurguladý. Yine bu ödeneklerin
þehrin geliþmesinde ve istihdamýn artmasýnda önemli bir
rol oynadýðýný ifade eden Erdal, "Ýskilip Halk Eðitim
Merkezinin yaptýðý ciro Çorum ve Ýskilip'te yaþayan
esnaflarýmýza, vatandaþlarýmýza ne kadar katký
saðlamýþtýr. Yetkililer bunu da açýklasýn" dedi.
Erdal, ayrýca, ekonomik sýkýntýlar nedeniyle birçok
esnafýn zor günler geçirdiðini hatýrlatarak, bazý
ihtiyaçlarýn halk eðitim yerine iç piyasadan karþýlanmasýnýn esnaf ve sanayici açýsýndan daha yararlý olacaðýný
bildirdi.
Haber Servisi
Gençlik Merkezi'nden
öðrencilere ' Yarýyýl
Kýþ Þenliði''
Al-Ka, ortaokul inþaatýný
3 ay önce teslim etti
Ýl Özel Ýdare tarafýndan Gülabibey Mahallesi
Kafkasevleri'ne yaptýrýlan ortaokul
inþaatý yüklenici firma Al-Ka Ýnþaat
tarafýndan 10 ay gibi kýsa sürede tamamlanarak teslim edildi.
Çorum'da baþta Buhara Kültür Merkezi
olmak üzere Küçük Sanayi Sitesi 162 iþyeri,
Traktörcüler Sitesi ve Tarým Ýl Müdürlüðü
binasýnýn yapým iþlerini üstlenen Al-Ka
Ýnþaat, Kafkasevleri'nde ki ortaokul
inþaatýný da tamamlayarak, eserlerine yenilerini ekledi. Al-Ka Ýnþaat tarafýndan 2
Nisan 2014 tarihinde inþaasý baþlayan ve 7
Mayýs 2015'de teslim edilmesi gereken
ortaokul inþaatý, teslim tarihinden 3 ay önce bitirilerek,
Özel Ýdare'ye teslim edildi. Al-Ka Ýnþaat Yetkilisi Emre
Yaþar, tüm projelerinde yapým standartlarýna uygun, plan-
4 ÞUBAT DÜNYA
KANSER GÜNÜ
Kanser hem dünyada hem de ülkemizde
sebebi bilinen ölümler sýralamasýnda kalp ve damar
hastalýklarýndan sonra ikinci ölüm sebebi olmasý
açýsýndan önemli bir halk saðlýðý sorunudur. Özellikle
ortaya çýkýþýnýn önlenebildiði, taramalarla ölümün yok
edilebildiði ve erken tedavinin yaþam kalitesine çok
þey katabildiði kanser türlerini göz önüne alýrsak
korunmanýn önemi artmaktadýr. Kanserli olgularýn
yaklaþýk üçte ikisi erkeklerde görülmekte olup, önemli bir kýsmý sigara ve obezite ile iliþkilidir.
Doðru korunma stratejileri ile kanserlerin
üçte biri önlenebilir. Çevresel etkenler kanser oluþu-
lý ve kaynaklarýný etkin kullanan yerli bir þirket olduklarýnýn altýný çizdi. Þirket olarak
ilkelerinin
ve
çalýþma
anlayýþlarýnýn
kendilerini
Çorum'da önemli projeleri
yürüten, güvenilen bir þirket
konumuna getirdiðine dikkat
çeken
Emre
Yaþar,
"Bu
baþarýmýzýn arkasýnda; verilen
taahhütlerimize sýký sýkýya baðlý
kalmak, iþi aldýktan sonra iþveren dahil tüm muhataplara
karþý dürüst, açýk ve þeffaf bir
tutumla iliþkileri yürütmek, her
ne pahasýna olursa olsun kaliteli iþ teslim etmek, kurulan
iliþkileri güven ve dürüstlüðe dayalý olarak yürütmektir"
dedi. Haber Servisi
munun %90-95'inden sorumludur. Kötü beslenme,
sedanter yaþam, tütün kullanýmý, alkol kullanýmý,
güneþ ýþýðýnýn zararlý etkilerine maruz kalma gibi
kanser oluþumunda etkisi olan çevresel etkenlerin
kontrol altýna alýnmasý ile kanser görülme sýklýðý azalýr. Dolayýsýyla salgýlý yaþam davranýþlarý ile kansere
karþý korunabilir, tarama programlarýna katýlarak
erken teþhis ile yaþam süresi uzatýlabilir.
Bakanlýðýmýzýn da üyesi olduðu Uluslar arasý
Kanser Kontrol Örgütü (UICC) nün baþlattýðý 4 Þubat
Dünya Kanser Günü vesilesiyle halkýn kanser
konusuna dikkatinin çekilmesi, konunun uzmaný olan
kiþiler aracýlý ile halkýn bilgi düzeyinin yükseltilmesine
yönelik aktivitelere, her özel gün ve haftalarda olduðu
gibi bu günde de yer verilmesi, etkinlikler düzenlenerek halkýn bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi
hedeflenmektedir.
Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü
Çorum Ahmet Kaplan Gençlik
Merkezi tarafýndan ''Yarýyýl Kýþ
Þenliði''
düzenlendi.
Merkez
bünyesinde düzenlenen þenlik, kent
genelinde bulunan tüm lise öðrencilerine
yönelik düzenlendi. Þenlik kapsamýnda
Play station, satranç, masa tenisi, airhockey ve halý saha turnuvalarý düzenlendiði
belirtildi. Gençlik Merkezi Müdürü Þerif
Týraþ, þenliðin yarý yýl tatilinde öðrencilerin yorgunluðunu atmasý ve tatili deðerlendirmesi için düzenlendiðini belirtti.
''Öðrencilerin sosyal geliþimlerine
yönelik yarýþmalar düzenledik'' diyen
Þerif Týraþ, turnuvalar dýþýnda yemekli
programlar düzenlediklerini kaydetti.
Merkezilerinin çok yönlü çalýþmalar
yürüttüðünü ifade eden Þerif Týraþ
''Önümüzdeki dönemde geziler, piknikler
ve farklý sosyal etkinlikler düzenlemeyi
planlýyoruz. Bu kapsamda çalýþmalarýmýz
devam ediyor. Gençlik Merkezi'mizin
düzenlediði etkinliklere Çorum'daki tüm
öðrencilerimiz katýlabilir'' dedi.
Þerif Týraþ ayrýca, yapýlan çalýþmalar
neticesinde ilk dönemin yorgunluk ve
stresini üzerinden atan öðrencilerin derslerine daha iyi adapte olacaklarýný dile
getirerek ''Turnuvalar neticesinde dereceye giren öðrencilerimize kupa, madalya,
kazanan öðrencilerin tuttuklarý takým formasý ile birçok hediye verildi. Yeni
dönemde de çalýþmalarýmýz hýz kesmeden
devam edecektir" þeklinde kaydetti.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
04 ÞUBAT 2015
ÇARÞAMBA
HABER
7
Doðalgaz abone sayýsý
81 bin 336'ya yükseldi
gerilediðini hatýrlattý.
"MERKEZDE 81 BÝN 336 DOÐALGAZ
ABONESÝ VAR"
Konuþmasýnda Çorum ve Sungurlu'daki
doðalgaz kullanan abone sayýlarý hakkýnda da
bilgiler veren Yurdanur Özzehinli, "Çorum
merkezde doðalgaz kullanan abone sayýsý 81
bin 336'dýr. Sungurlu ilçesindeki doðalgaz
abonesi sayýsý ise 7 bin 998'e ulaþmýþtýr. Çorum
merkezde mutfakta doðalgaz kullanan abone
sayýsý 70 bin 591, merkezde ýsýnmada doðalgaz
kullanan abone sayýsý ise 9 bin 178'dir.
Sungurlu ilçesinde mutfakta doðalgaz kullanan
abone sayýsý 6 bin 802, ýsýnmada doðalgaz kulÇorum'da hava kirliliðinin coðrafik ve meteorolojik
lanan abone sayýsý ise 171'dir" dedi.
þartlar nedeniyle daha fazla hissedildiði belirtildi.
Çorum'da katý yakýtlarýn yaný sýra araç sayýsýndaki
Dün yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda Çorum'da
artýþýnda
hava kirliliðine neden olduðunu anlatan
hava kirliliðine karþý alýnan önemler ve hava kirliliðinin
Yurdanur Özzehinli, bu kapsaminsan saðlýðýna etkileriyle ilgili
da 2014 yýlýnda havayý kirleten
olarak Çevre ve Saðlýk Komisyonu
araçlara toplam 963 TL ceza
tarafýndan hazýrlanan rapor meclis
kesildiðini kaydetti. Özzehinli
üyelerinin
bilgisine
sunuldu.
"Hava kirliliðinin en önemli
Hazýrlanan komisyon raporunu
nedenlerinden olan fosil yakýtlar
okuyan Çevre ve Saðlýk Komisyonu
olabildiðince az kullanýlmalýdýr.
Baþkaný
Yurdanur
Özzehinli,
Bunun yerine doðalgaz, güneþ
Çorum'da hava kirliliðine karþý son
enerjisi, jeotermal enerji gibi
derece
etkin
bir
çalýþma
enerji kaynaklarýnýn kullanýmý
yürütüldüðünü ancak, Çorum'un
yaygýnlaþtýrýlmalýdýr. Karayolu
coðrafik ve meteorolojik yapýsýnýn
taþýmacýlýðý yerine demiryolu
bu konuda zaman zaman bazý sýkýntaþýmacýlýðýna aðýrlýk verilmetýlara neden olduðunu söyledi.
Yurdanur Özzehinli
lidir. Sanayi kuruluþlarýnýn atýkÇorum'da hava kirliliðinin en
larýný havaya vermeleri engellenbüyük nedenleri arasýnda PM yani tozun bulunduðunu
melidir.
Yeþil
alanlar
artýrýlmalý,
orman yangýnlarý önlenifade eden Özzehinli, tozun daðýlýmýný saðlayacak rüzmelidir.
Ozon
tabakasýna
zarar
veren
maddeler kullanýlgarýn olmamasýnýn hava kirliliðinde en önemli etkenlermamalýdýr"
diye
konuþtu.
Yasin
YÜCEL
den birisi olduðunu kaydetti. Özzehinli, Çorum'da hava
kirliliði sorununun en aza indirilmesi
konusunda henüz doðalgaz kullanmayan
vatandaþlarýn doðalgaza geçmesinin çok
önemli bir etken olacaðýný da bildirdi.
Doðalgazla birlikte Çorum'daki kömür kullanýmýnýn ciddi biçimde azaldýðýný anlatan
Özzehinli, doðalgaz öncesinde yýllýk 250 bin
ton kömür giriþinin olduðu Çorum'da bu
oranýn doðalgazla birlikte 50 bin tona kadar
Çorum'da çýkartýlýp baþka müzelerde
sergilenen tarihi eserler nasýl geri getirilecek?
Ýl Genel Meclisi, Çorum'da çýkartýlýp da baþka müzelerde sergilenen tarihi eserlerin Çorum'a geri getirilmesi
konusunda bir çalýþma yapacak. Dün yapýlan Ýl Genel
Meclisi Toplantýsýnda konuyla ilgili olarak sözlü önerge
teklifi veren AK Parti Boðazkale Ýl Genel Meclisi Üyesi ve
Turizm Komisyonu Baþkaný Abdullah Meteoðlu, Çorum'da çýkartýlýp da baþka müzelerde sergilenen tarihi eserlerin
Çorum'a geri getirilmesi konusunda geçtiðimiz yýllarda
Kültür ve Turizm Bakanlýðý nezdinde bazý çalýþmalar
yapýldýðýný belirterek, yapýlan çalýþmalardan bu güne
kadar olumlu bir sonuç alýnamamasýndan duyduðu rahatsýzlýðý dile getirdi. Abdullah Meteoðlu, Çorum'dan
çýkartýlýp da baþka müzelerde sergilenen tarihi eserlerin
Ekrem Yýldýrým
Uðurludað Ýlçesi'ne baðlý bazý
köylerde yaþanan toplu hayvan ölümleri
Ýl Genel Meclisi'nin gündemine taþýndý.
Dün yapýlan Ýl Genel Meclisi
Toplantýsýnda gündem dýþý ortak yazýlý
önerge teklifi veren AK Parti Uðurludað Ýl
Genel Meclisi Üyeleri Ekrem Yýldýrým ve
Ýsmail Vural, Uðurludað Ýlçesi'ne baðlý
bazý köylerde yaþanan toplu büyükbaþ
hayvan ölümleriyle ilgili olarak bir
komisyon araþtýrmasý yapýlmasýný istediler. önerge sahipleri
adýna açýklamada bulunan AK
Parti Uðurludað Ýl Genel Meclisi
Üyesi Ekrem Yýldýrým, ilçeye
baðlý Düztepe ve Üçdam köylerinde toplu büyükbaþ hayvan
ölümleri yaþandýðýný belirterek,
bu durumun ilçedeki hayvan
üreticilerini ciddi anlamda tedirgin ettiðini belirtti. Toplu hayvan ölümlerinin ilçede büyük
zarara neden olduðunu ifade
eden Yýldýrým, toplu hayvan ölümlerinin
yapýlan yanlýþ aþýlamadan kaynaklandýðý
yönünde bir takým söylentilerin bulunduðunu belirterek, konunun araþtýrýlmasýný istedi. Yapýlan görüþmenin ardýndan söz konusu yazýlý önerge teklifi
üzerinde gerekli araþtýrma ve deðerlendirmede bulunulmak üzere Tarým ve
Hayvancýlýk Komisyonuna havale edildi.
Yasin YÜCEL
Evci Barajý'nýn yüzde
99'u tamamlandý
neden Çoruma getirilemediði ve bu konuda bu güne
kadar ne tür çalýþmalar yapýldýðýyla ilgili olarak bir
komisyon araþtýrmasý yapýlmasýný istedi. Abdullah
Meteoðlu'nun sözlü önerge teklifine destek veren AK
Parti Ýl Genel Meclisi Grup Baþkaný Nurettin Karaca ise
verilen teklifin Çorum turizmi açýsýndan son derece
önemli ve yerinde bir önerge olduðunu belirterek, Kültür
ve Turizm Bakanlýðýnýn çýkartýlan tarihi eserlerin
çýkartýldýklarý yerlerde sergilenmesi konusunda bir
iradesinin bulunduðunu hatýrlattý. Yapýlan görüþmenin
ardýndan söz konusu önerge teklifi, üzerinde gerekli
araþtýrma ve incelemede bulunulmak üzere oy birliðiyle
Turizm Komisyonuna havale edildi. Yasin YÜCEL
Çorum Aðzý Sözlüðü'nün 3. baskýsý yapýldý
Çorum Belediyesi Ýlimiz kültür hayatýna bir eser daha kazandýrdý. Ýbrahim Gösterir tarafýndan hazýrlanan
"Örnekli-Tanýklý Çorum Aðzý Sözlüðü" eseri Çorum
Belediyesi tarafýndan üçüncü baskýsý yayýnlandý.Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, Çorum Belediyesi'nin kentimizin kültür ve sanat hayatýna olan katkýlarýnýn her geçen gün artarak devam ettiðine dikkat
çekerek kentimizin yazýlý, görsel belleði
niteliðinde olan Kent Arþivimiz ve bu
eserlerin gelecek nesillere kültürel birikimin aktarýlmasý için önemli olduðunu
belirtti. Belediye Baþkan Vekili Zeki
Gül, millet olmanýn ölçüsü olan Türk
dilini korumanýn ve geliþtirmenin belediyelerin öncelikli görevlerinden birisi
olmasý gerektiðini söyledi. Türkçe'nin
yöresel aðýz ve þivelerle daha da zengin bir dil konumuna geldiðinin altýný çizen Baþkan Vekili Gül, "Çorum
Belediyesi olarak bu öneme binaen Ýbrahim Gösterir'in
büyük emekler sarf ederek hazýrlamýþ olduðu Örnekli
Tanýklý Çorum Aðzý Sözlüðü kitabýnýn bastýrýlmasýnýn
Kent Arþivimiz'e ve þehrimiz hakkýnda araþtýrma yapan
Meclis toplu hayvan
ölümlerini araþtýracak
araþtýrmacý, akademisyen ve öðrencilerimize faydalý
olacaðýný düþündük. ilki 2009 yayýnlanan Çorum Aðzsý
Sözlüðü kitabý yoðun ilgi gördüðü için ikinci baskýsý ve
üçüncü baskýsý yapýldý.Bu eserin hazýrlanmasýnda emeði geçen Sayýn Ýbrahim Gösterir'e teþekkür ediyorum"
dedi.Kitabýn yazarý eðitimci Ýbrahim Gösterir ise, "Bir
derlemede bulunacak yanlýþlýklarla eksikliklerin yaný sýra halkýn her geçen gün yeni
sözler oluþturmasý göz önüne alýnýrsa bu
derleme çalýþmasýna da tamamlanmýþ gözüyle bakmak doðru olmaz. Çalýþmamý Çorum'a, Çorumluya karþý gecikmiþ bir görevin yerine getirilmesi olarak görüyorum.
Daha iyisinin yazýlmasýný dileyerek araþtýrmacýlarýn, dilseverlerin ilgisine sunuyorum.
Bu eserin üçüncü baskýsýnýn da yapýlarak
kentimiz kültür hayatýna kazandýrýlmasýnda destek veren Sayýn Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'ye ve emeði geçenlere teþekkür ediyorum" diye konuþtu.Esere ulaþmak isteyenler Turgut Özal Ýþ Merkezi 4. Katta yer alan
Kent Arþivinden temin edebilirler.
Haber Servisi
Boðazkale Evci Köyü Muhtarý Hasan
Sarýmeþinli, Evci Köyü Dernek Baþkaný
Hasan Savrunoðlu,Yönetim Kurulu
Üyeleri; Bekir Birsel, Bekir Tekkol Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu'yu ziyaret ettiler.
Boðazkale Evci Köyü Muhtarý Hasan
Sarýmeþinli, köyde yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, Evci Barajýnýn bitme aþamasýna gelmesinden dolayý teþekkür ederek
köyün taleplerini iletti. Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, ilave taleplerle 13 bin dönüm araziyi suyla buluþturacak
olan Evci Barajýnýn kabul aþamasýna geldiðini
söyledi. Evci Barajýn %99'nun oranýnda
tamamlandýðýný belirten Uslu, "Kasým ayýnda
baraj su tutmaya baþladý. Sulama hattý ile ilgili
ilave talepler deðerlendirilerek, projelendirilecek. Barajýn kabul talebi yapýldý.
Sulama hattý test aþamasýna geldi. Tarým
arazilerinin sulamaya ihtiyaç duyduðu
dönemlerde (Nisan-Mayýs)sulama yapýlmaya
baþlanacaktýr. Bölgemize hayýrlý uðurlu
olsun" dedi. Uslu ayrýca, Evci Köyü'nün taleplerini Ýl Genel Meclis Baþkanýna ileteceðini
söyledi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
3.Dünya Savaþý
Hitler ve Stalin bir barda
oturmaktadýrlar. Bir adam içeri
girer ve barmene bunlar Hitler
ve Stalin deðil mi diye sorar.
Barmen "Evet, onlar" der.
Sonra adam onlara doðru
yürür ve sorar: "Selam, ne
yapýyorsunuz?" Hitler cevaplar: "3. Dünya savasini planlýy-
2
04 ÞUBAT 2015
ÇARÞAMBA
oruz." Adam sorar. "Gerçekten
mi? Neler olacak?" Hitler :"Bu
sefer 14 milyon Yahudiyi ve bir
bisiklet tamircisini öldüreceðiz" der. Adam sorar:"Bir
bisiklet tamircisi mi?"Hitler
Stalin'e döner ve der ki:
"Gördün mü, sana kimsenin
14 milyon Yahudiyi takmayacaðýný söylemiþtim!"
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
YAÞAM
8
'Hayýr' diyememek
Depresyon belirtisi!
Dýþlanma korkusuyla, en
olmayacak taleplere bile
‘Hayýr’ diyemeyen kiþilerin,
kiþilik sorunu yaþayan bireyler
olduðuna
dikkat
çeken
uzmanlar, hayýr diyememenin
bir depresyon belirtisi de olabileceðini
söylüyorlar.
Uzmanlara göre "hayýr"
demeyi 5 adýmda baþarabilirsiniz…
Üsküdar Üniversitesi Etiler
Polikliniði Psikiyatristi Yrd.
Doç. Dr. Alper Evrensel, bazý
kiþilerin, çevrelerinden gelecek bütün talepleri olumlu karþýlamak için büyük çaba
sarf ettiðini, hatta kendisini büyük sýkýntýya
soktuðunu söyleyerek, bu kiþilerin “hayýr”
diyemediðini belirtti. Kiþinin ‘hayýr’ diyememesinin, ‘yapýsal bir sorun’ olduðunu
da vurgulayan Evrensel, “Hayýr” demenin
baðýmlý yapýdaki kiþiler için çok zor bir
süreç olduðunu ve bu konuda büyük bir
endiþe taþýdýklarýný da söyledi. Evrensel
þöyle dedi:
“Çevremizdeki insanlar bizden zor bir
talepte bulunduðunda bu talebi karþýlayýp
karþýlamamak arasýnda kararsýz kalabiliriz.
Hayýr demek güçlü bir irade gerektirir. Eðer
talebin karþýlanamayacaðýný belirtirsek
iliþkinin yara alacaðý endiþesi duyarýz.
Çevremizi kuþatan insanlarýn sadece taleplerini karþýladýðýmýzda bizimle iletiþimlerini
sürdüreceklerini, eðer talebi karþýlamaz ve
hayýr dersek iliþkinin bitebileceðini
düþünebiliriz.”"Hayýr" diyemeyen hep
ödün veriyor!
Ýnsanlarla kurulan baðýn zayýflamasý
endiþesi, özellikle baðýmlý yapýdaki kiþiler
için büyük bir endiþe kaynaðý olduðunu da
dile getiren Evrensel, bu kiþilerin baðýn
sürmesi adýna hep evet diyerek sürekli
ödün vermek zorunda kaldýklarýný
belirterek þunlarý söyledi:“Bu kiþiler 'evet'
dedikleri 'hayýr' diyemedikleri için sonrasýnda yaþadýklarý maðduriyet nedeniyle
çok üzülürler ama bu döngüden de bir
türlü kurtulamazlar. Bu güçlü irade sahibi
olmakla ilgilidir. Güçlü bir iradenin temelleri çocuklukta atýlýr. Çocuðun özerklik
duygusu kendiliðinden geliþme gösterir.
Bu süreçte ana-babasýnýn tutumlarý bu
özerklik eðilimini engelleyecek tarzda olursa çocuk baðýmlýlaþýr. Zira baðýmsýzlaþtýðýnda yani anne babasýnýn beklentileri tersine hareket ettiðinde anne babasýný
kaybedeceðinden korkar.Eðer anne babasý
da çocuklarý kendi istediði gibi
davrandýðýnda onu ödüllendirir, davranmadýðýnda da cezalandýrýrsa bu eðilim
pekiþir. Çocuk büyüdüðünde anne ve
babasý ile kurduðu iliþkinin benzerlerini
diðer insanlarla da kurmaya baþlar. Onlarý
hoþnut etmek için kendisi hoþnutsuz
olmayý tercih eder. Sýrf o insanlar iliþkiyi
koparmasýn, surat asmasýn, küsmesin diye
sürekli kendisinden maddi-manevi ödün
verir. Borç istendiðinde geri çeviremez.
Yardým talep edildiðinde karþý koyamaz.”
"Hayýr" diyememek yapýsal bir sorun!
“Hayýr” diyememenin yapýsal bir sorun
olduðunu da dile getiren, Evrensel, baðýmlý yapýdaki kiþilerde ortaya çýkan bir sorun
olduðuna dikkat çekti Evrensel þöyle dedi:
“Bu durum, depresyonun belirtileri
19:55
Yerli Dizi
arasýnda da yer alabilir. Depresyondaki
insanlarda inisiyatif kaybý olur. Kolaylýkla
yönlendirilebilirler.
Cep
telefonu
dolandýrýcýlarý
baðýmlý
yapýda
ve
depresyondaki kiþileri kolayca aðýna
düþürebilmektedirler. Kiþide bazý tehditlerle korkular uyandýrýlarak sanki hipnotize
edilmiþ gibi komutlara uymasý saðlanabilir.
“Hayýr” veya “evet” deme kararý irademizle ilgilidir. Ýrade her zaman baský altýndadýr. Dürtülerin ve aklýn yönlendirmeleri
karþýsýnda gerçekliði de gözeterek bir karar
vermek durumundadýr. Bu karar içinde
bulunulan þartlara göre netleþecektir. Karar
verirken içsel ve dýþsal bütün dengeler
mümkün olduðunca gözetilmelidir. Karar
neticesinde de mümkün olduðunca az
çatýþma yaþanmalýdýr. Bazen içsel-dürtüsel
talep çok güçlü olabilir. Normalde çok
iradeli, makam mevki sahibi bir insanýn
kendi nefsinin taleplerine hayýr diyemediði
de olur. Otokontrol duygusu geliþmiþ,
özerk, baðýmlý olmayan bir yapý ancak
çocukluktan itibaren bilinçli anne babanýn
yardýmý ile geliþebilir. Eðer eriþkin yaþamda
bu sorunlar saptanýrsa tedavi ile güçlü bir
irade geliþtirilebilir.”
"Hayýr" diyemediði için
depresyona girenler var
Hayýr diyememe problemin depresyondan kaynaklandýðý durumlarda tedavi ile
de ortadan kalkabileceðini, yapýsal sorunlardan kaynaklanan durumlarda ise terapi
ile yok edilebildiðini vurgulayan Doç.Dr
Evrensel, Yýllar boyu "hayýr" diyemediði
için depresyona giren kiþiler bulunduðuna
dikkat çekti. Evrensel, “Bu kiþilerde hem
ilaç tedavisi hem de terapi birlikte uygulanmalýdýr. Eðer ilaçla depresyonu tedavi eder
ve suni bir iyilik hali yakalanýr, zemindeki
kiþilik yapýsýna müdahale edilmez ise
tedavinin ardýndan yine ayný tablo
karþýmýza çýkacaktýr. “
"Hayýr" demenin 5 adýmý…
1- Duygularýnýzýn ne dediðine kulak
verin. Kalbinizin sesini dinleyin.
2- Mantýðýnýzý ve vicdanýnýzýn sesini
dinleyin.3- Dýþ dünyanýn yani çevrenizdekilerin neler söyleyebileceðinizi
düþünün ve onlarýn ne dediðine kulak
verin.4- Bütün bu sesleri duyduktan sonra,
“evet” ya da “hayýr” hangisi doðru ise en
doðru kararý verin.
5- Güçlü iradenizle verdiðiniz en doðru
kararý uygulayýn. Sonuna kadar da
vazgeçmeyin.Tüm
bu
deðerlendirmelerinize raðmen, “hayýr” denilmesi gereken talebe yine de “hayýr” diyemiyorsanýz, ya da içinizde büyük bir sýkýntý
hissediyorsanýz, hemen bir psikiyatristten
yardým talep edin.
Diriliþ Ertuðrul
Moðollarýn baskýlarýyla bunalan Kayýlar, yurt bulamadýklarý için Selçuklulara ait yayladan göç edememiþlerdir. Kýþ ve kýtlýk obayý esir almýþtýr. Süleyman
Þah’ýn büyük oðlu Gündoðdu, toyda Halep’e gitmeyi
önerir. Bu teklif kabul görür. Herkes Süleyman Þah’ýn
kararýný beklemektedir: Halep’e gidecek elçi kim olacaktýr? Alpleri ile ava giden Ertuðrul, Müslüman bir
aileyi Haçlýlarýn elinden kurtarýp obaya getirir.
Kurtardýðý ailenin kýzý Halime, Ertuðrul’un kalbine
bambaþka bir ateþ düþürürken obanýn bu yeni misafirleri ateþten bir çember içinde hayat mücadelesi veren
Kayýlarý daha büyük bir tehdidin kucaðýna atacaktýr.
2 0: 0 0
Yerli Dizi
Yýlanlarýn Öcü
Bayram ve Fatma’nýn nereye kaçtýðýný öðrenmek
için çabalayan Kamuran, eziyet edip sorguladýðý
Irazca’nýn yanýnda köylüleri görünce savaþýný
baþlatýr. Bunun hesabýný kendi yöntemleriyle soracaktýr. Fatma’ya yaptýklarýnýn vicdani hesaplaþmasýný yaþayan Hüsnü Kahya, kýzý Þerife ile ilgili
gerçekleri öðrenebilecek midir? Kamuran,
Þerife’nin karnýndaki çocuktan kurtulmak için
haince planlar kurmaya baþlar. Delicesine aradýðý
Fatma’nýn yerini ise hiç ummadýðý birinin
yardýmýyla öðrenir. Þimdi köyde ve konakta herkes
merak etmektedir. Bayram ve Fatma mutluluðuna
Kamuran engel olabilecek midir?
21:30
Sinema
Ýstila
Washington'da insan davranýþlarýný deðiþtiren
gizemli bir salgýn hastalýk ortaya çýkar. Þehirde
oðluyla birlikte yaþayan psikiyatrist Carol, kýsa
bir süre sonra bu salgýnýn dünya dýþý yaratýklardan kaynaklandýðýný keþfeder. Bir taraftan
oðlunu salgýndan korumaya çalýþan Carol,
diðer taraftan salgýný durdurmak için çözümün
kendi oðlu olduðunu anlayacaktýr.
Oyuncular : Nicole Kidman, Daniel Craig,
Jeremy Northam
Yönetmen : Oliver Hirschbiegel
ÇÝKOLATALI KURABÝYE
Marilyn Monroe
Marilyn Monroe[2] (1 Haziran
1926 - 5 Aðustos 1962; asýl adý
Norma Jeane Mortenson)[3],
ABD'li sinema oyuncusu, þarkýcý ve
model. 20. yüzyýlýn en ünlü sinema
yýldýzlarýndan, seks sembollerinden
ve pop ikonlarýndan biriydi.Yýllarca
küçük rollerde kendini gösterdikten
sonra Gentlemen Prefer Blondes,
How to Marry a Millionaire, Some
Like It Hot ve The Seven Year Itch
gibi filmlerde gösterdiði komedi
yeteneði, seksi cazibesi ve ekrandaki görünüþü 1950'lerde ve 1960'lý
yýllarýn baþýnda en popüler film
yýldýzlarýndan biri olmasýný saðladý.
Kariyerinin
sonlarýna
doðru
baþarýsýnýn ölçüsüyle Bus Stop ve
The Misfits gibi filmlerde dramatik
rollerde de oyunculuðunu gösterdi
ve eþi görülmemiþ popüler bir ilgi
nesnesi haline gelip, kazandýðý bu
þöhret ile zamanýnýn diðer yýldý-
zlarýný geride býraktý. Oysa ki,
halkýn gözündeki mutlu imajýnýn
aksine, özel hayatýnda yaþadýðý
hayal kýrýklýklarý ve güvensizlikleri
zaten var olan problemlerini daha
da derinleþtirdi. Özellikle 1950'li
yýllarýn sonuyla 1960'lý yýllarýn
baþýndan itibaren yaþadýðý çeþitli
saðlýk sorunlarý ve kiþisel problemleri kariyerine de yansýmýþ ve
Monroe'nun çalýþmasý zor ve dengesiz biri olarak kötü ün yapmasýna
sebep
olmuþtur.
Yine
de
ölümününden itibaren ünü gitgide
artarak tüm zamanlarýn en önemli
kültürel figürü ve ikonlarýndan biri
olmuþ, sýk sýk diðer ünlüler tarafýndan taklit edilmiþtir. Ölümü resmi
olarak aþýrý dozda uyku hapýndan
kaynaklanan muhtemel intihar
olarak geçse de ölüm sebebi üzerine
pek çok spekülasyon yapýlmýþ,
komplo teorileri oluþturulmuþtur.
Malzemeler
200 gr.Un
100 gr.Fecola
20 gr. Kakao
80 gr.Margarin
120 gr. Þeker
1 Yumurta
1 Paket Vanilya
2 Tatlý Kaþýðý Kuru Maya
Süt
Tuz
Yemeðin Tarifi
Un,niþasta,kakao,þeker
ve mayayý karýþtýrýn.Ortasýný
havuz gibi açýn.Yumurtayý,
80 gr.küp küp kesilip,
yumuþatýlmýþ margarini,
vanilyayý ve 5 çorba kaþýðý
soðuk sütü koyun.
Mýncýklayarak yumuþak bir
hamur haline getirin.Þeffaf
folyoya sararak buzdolabýnda yarým saat dinlendirin.
Buzdolabýndan çýkarttýðýnýz
hamuru 5 mm kalýnlýðýnda
açýn.Bisküvi kesecikleriyle
dilediðiniz þekillerde
kesin.Bir fýrýn tepsisine
alüminyum folyo
serin,yaðlayýn. Üzerine
kurabiyeleri dizin.180 dereceye ayarlanmýþ fýrýnda 1520 dk.piþirin.
Ayna Türk’e nazaran güzel bir renktedir.
Zenciye nazaran o da zencidir.
Hz.Mevlana
07:00 Afacan Beþli
08:45 2. Sayfa
10:40 Dudaktan Kalbe
12:30 Öðle Haberleri
12:50 Derya’nýn Dünyasý
15:00 Dudaktan Kalbe
16:40 Dolu Dolu Anadolu
17:40 Gagguk
18:15 Ana Haber
19:30 Spor Bülteni
19:45 Son Darbe
21:30 Ýstila
23:30 Bunu Konuþalým
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
18:50 Elif
Yerli Dizi
20:00 Polizei
21:50 Haber Saati
22:50 Scooby Doo 2
04:30 Dila Haným
Yerli Dizi
07:00 Pis Yedili
08:00 Ayý Kardeþler
08:30 Pepee
09:00 Show Dünyasý
10:00 Her Þey Dahil
12:00 Nursel’in Mutfaðý
13:00 Bu Tarz Benim
16:00 Evleneceksen Gel
19:00 Ana Haber
20:00 Yýlanlarýn Öcü
23:30 Bu Tarz Benim
04:45 Denize Hançer Düþtü
06.00 Geniþ Aile
Yerli Dizi
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
15.00 Evim Þahane
17.15 Arka Sokaklar
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
20:00 Poyraz Karayel
23:15 Sað Salim 2
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:55 Diriliþ Ertuðrul
23:00 Pelin Çift Ýle
Gündem Ötesi
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:00 Ýki Dünya Arasýnda
21:00 Sungurlar
Yerli Dizi
23:00 Ötesiz Ýnsanlar
TEK
YILDIZ
2
04 ÞUBAT 2015
ÇARÞAMBA
HABER
9
Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý
Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip
Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi.
Programa Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Çorum
Milletvekili Salim Uslu, TBMM Ýnsan Haklarý Ýnceleme
Komisyonu Baþkaný Ayhan Sefer Üstün, AK Parti Muþ
Milletvekili Faruk Iþýk, AK Parti Bursa Milletvekili Ýsmet Su,
AK Parti Ankara Milletvekili Tülay Selamoðlu, Çankýrý Milletvekili
Ýdris Þahin, Dr. Mehmet Sýlay, Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy,
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný
Yaþar Anaç, Belediye Baþkaný Recep Çatma, HÜMOD Baþkaný
Ahmet Ölçer, ÇORÝMDER Baþkaný Ayhan Boyraz, AK Parti Ýskilip
Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Atýf-Der Baþkaný Mustafa Lek, Atýf
Hoca'nýn torunlarýndan Ahmet Faruk Ýmal, Atýf Hoca Anýt Mezar
ve Külliyesinin Mimarý Mehmet Osmanlýoðlu, Belediye Meclis
Üyeleri, STK Baþkanlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý.
Sabah saatlerinde Ýskilip'e gelen misafirler Belediye Baþkaný
Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret ettikten sonra Ýskilip Ulu
Camide okutulan Mevlid-i Þerif programýna katýldýlar. Öðle
namazý çýkýþý vatandaþlara Ulu Cami önünde helva ikramýnda
bulunuldu.
Daha sonra Ýskilipli Atýf Hocanýn Anýt
Mezar ve Külliyesi ziyaret edilerek burada
Kuran-ý Kerim okundu dua edildi.
Davetliler Atýf Hocanýn Anýt Mezar
ziyaretinden sonra Ýskilip Halk Eðitim
Merkezi Konferans salonuna geçerek Atýf
Hoca Anýsýna düzenlenen panele katýldýlar.
Panelin açýlýþ konuþmasýný Ýskilip AtýfDer Baþkaný Mustafa Lek yaptý.
Lek konuþmasýnda, "Atýf Hocamýzýn
ismini hiç çekinmeden, her meydanda
zikreden Atýf Hocamýzýn adýný resmi
kurumlar ve benzeri yerlere vererek
yaþatan, Atýf Hoca'mýz gibi dik duruþu ile
gönülleri fetheden Cumhurbaþkanýmýz
Recep Tayyip Erdoðan ve Ak kadrolara
buradan selam ve dualarýmýzý göndermek
istiyorum" dedi.
-"ÝSKÝLÝPLÝ ATIF HOCAMIZA VEFA
BORCUMUZU
YERÝNE GETÝREBÝLMENÝN ÇABASI
ÝÇÝNDEYÝZ"Daha sonra kürsüye çýkarak söz alan
Belediye Baþkaný Recep Çatma programa
katýlan davetlilere teþekkür ederek,
"Vefatýnýn 89. yýl dönümünde Ýskilip'imizin
övünç kaynaðý Ýskilipli Atýf Hocamýzý Anma
Etkinliklerimize hoþ geldiniz. Yaþadýðý
döneme damgasýný vurmuþ, Ýskilip'imizin
adýný Türkiye'ye, Ýslam Âlemine ve tüm
dünyaya duyurmuþ ve maalesef hukuksuzluk sonucu idama mahkûm edilmiþ Ýslam
âlimi hocamýza vefa borcumuzu yerine
getirebilmenin çaba ve gayreti içindeyiz.
Din ve siyaset adamý yaþadýðý döneme
damgasýný vurmuþ Ebussuud Efendi, þu an
türbesinde ve camisinde restorasyonu
devam eden Þeyh Yavsi hazretleri,
Astronomi bilgini Ali Kuþçu, türbesi
Evlik'te bulunan Þeyhülislam Nurullah
Efendi, Osmanlý Ýmparatorluðuna bir çok
hafýz yetiþtirmiþ Çakmakdede olarak bilinen Þeyh Muslihiddin Attar, Hacý Karani,
Gülbaba gibi manevi þahsiyetlerimiz gurur
kaynaðýmýz olmakla birlikte Ýskilip'imizin
manevi atmosferini her zaman canlý tutmaktadýrlar" þeklinde kaydetti.Konuþmasýnýn devamýnda Ýskilip'in tarihi günlerinden birisini yaþadýðýnýn altýný çizen Baþkan Çatma, düzenlenen toplantýnýn
son derece önemli olduðunu söyledi. Çatma, "Ýskilip bugün tarihi
günlerinden birini daha yaþamaktadýr. Bu toplantý tarihi geleceðimizi doðru inþa etmek için son derece önemlidir. Atýf hoca yýllarca bize dayatýlanýn aksine iþgale karþý ilk karþý çýkan ve kýnayan
Ýslam âlimidir. Ülkemiz hýzla normalleþme sürecine girmiþtir. Bu
gün artýk hocamýzý Ýstanbul'da, Ankara'da, Çorum'da ve torunlarý olarak yaþadýðýmýz Ýskilip'imizde anabilmekte, hatýrasý canlý
tutulabilmektedir. Hocamýzýn mezar yeri dahi bilinmezken Sayýn
Mehmet Sýlay bey uzun araþtýrmalarýn sonucunda Þafaktepe
parkýnda mezarýný bulmuþ, kemiklerinin Ýskilip'e getirerek,
þimdiki külliyenin bulunduðu alanda dualarla topraða verilmiþtir.
Daha sonra Anýt Mezar ve Külliyesi inþa edilmiþtir. Ziyaretçisi
yaz kýþ her zaman devam etmekte, Ýskilip Belediyesi olarak bizde
elimizden gelenin en iyisini yapmak, hocamýzýn aziz hatýrasýna
sahip çýkma gayretindeyiz. Zamanýnýzý fazla almamak için Atýf
Hocamýzýn torunlarý olarak sözlerimi tamamlarken büyük zahmetlerle hocamýzýn mezarýný bularak Ýskilip'e getiren ve
hocamýzýn ülke genelinde tekrar gündeme gelmesine vesile olan
Hatay eski milletvekili Sayýn Mehmet Sýlay beye, süreci
aksamadan devam ettiren TBMM Ýdare Amiri Çorum
Milletvekilimiz Sayýn Salim Uslu'ya, TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu Üyesi Çorum Milletvekilimiz Sayýn Dr. Cahit
Baðcý'ya, Çorum Milletvekilimiz Sayýn Murat Yýldýrým'a, eski
Belediye Baþkanlarýmýz Sayýn Orhan Öztürk'e, Sayýn Numan
Sezer'e, Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesinin yapýmýnda baþýndan sonuna kadar takipçisi olan Mimar Sayýn Mehmet
Osmanlýoðlu'na, panelimizin tertiplenmesinde ve diðer etkinliklerde bizlerle beraber çalýþan Atýf-Der yöneticilerine, bu
anlamlý günde bizlerle birlikte olan hemþerilerime teþekkür
ediyor, þükranlarýmý sunuyorum. Anma etkinliklerimizin
amacýna ulaþmasýný Cenabý Allah'tan niyaz ediyor, hepinize
saygýlar sunuyorum" ifadelerini kullandý.
-"AYNI ACILAR TÜRKÝYE'NÝN
BÝR ÇOK COÐRAFYASINDA MAALESEF YAÞANDI"-
Daha sonra konuþan Muþ
Milletvekili Faruk Iþýk da,
Türkiye'nin
birçok
coðrafyasýn da Ýskilipli Atýf
Hoca'ya yaþatýlan acýlarýn
benzerinin yaþandýðýný kaydetti.
Tarihin
acýlarla,
idamlarla,
yoksullarla,
sürgünlerle dolu olduðunu
dile getiren Iþýk, "Hukuktan
yoksun mahkemelerin inim inim inlettiði bir coðrafyanýn evladýyla, yine ayný mahkemelerin inim inim inlettiði ve acýlar yaþattýðý
diðer coðrafyanýn evlatlarýna Allah'ýn selamý, rahmeti, bereketi
üzerine olsun diyorum. Ayný acýlar, ayný hissiyatlar Türkiye'nin
birçok coðrafyasýnda maalesef yaþandý. Tarihimiz acýlarla,
idamlarla, yoksullarla, sürgünlerle dolu. Din vatan ve millet adýna
mücadele edipte, idam sehpasýna giden Ýskilipli Atýf Hoca bunlardan birisi" þeklinde kaydetti.
- "ATIF HOCANIN DAVASINI SAVUNMAYA
DEVAM EDECEÐÝZ"TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise yaptýðý konuþmada her
alanda her zaman Atýf Hoca'nýn davasýný savunmaya ve onun gibi
isimsiz þehitlere, kahramanlara sahip çýkmaya devam edeceklerini ifade etti. Uslu konuþmasýnda, "Geçtiðimiz hafta hem Belediye
Baþkanýmý hem de Atýf-Der Baþkanýmýzý aradým. Böyle bir toplantýnýn yapýlmasý konusunda düþüncelerimi paylaþtým. Bu toplantýyý
Belediye ve Atýf-Der'in birlikte yapmasý önerimi paylaþtým. Bu
gün hepimizi bir araya getirdikleri için huzurlarýnýzda teþekkür
ediyorum. Ýnþallah bundan böyle her yýl
þubat ayýnýn ilk haftasý, Atýf Hoca'yý
anmak üzere bir haftalýk etkinliklerle
sürdürülen bir gelenek haline gelir. Her
alanda her zaman Atýf Hoca'nýn davasýný
savunmaya ve onun gibi isimsiz þehitlere,
kahramanlara sahip çýkmaya devam edeceðiz. Daha önce görev yapan Belediye
Baþkanlarýmýz elbette ciddi katkýlar verdiler. Buradan onlarýn hepsini þükranla anýyoruz. Recep Çatma Baþkanlýðýndaki
Belediyemiz Atýf Hoca Anýt Mezar ve
Külliyesinin her türlü bakýmýný yaparak
ziyarete açýk tutuyor" þeklinde konuþtu.
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun
konuþmasýnýn ardýndan söz alan TBMM
Ýnsan Haklarý Ýnceleme Komisyonu
Baþkaný Ayhan Sefer Üstün, Ýskilipli Atýf
Hoca'nýn hikâyesini ilk dinlediðinde
muhafazakâr bir ailenin çocuðu olarak
dinlediðini söyledi. Hukuk Fakültesini
bitirdikten sonra hukukçuluðundan
utandýðýný anlatan Üstün, "Bu programý
hazýrlayan Ýskilip Belediye Baþkaný Recep
Çatma ve Atýf-Der Baþkaný Mustafa Lek
ile dernek üyelerine teþekkürlerimi sunuyorum. Rahmetli Þehit Ýskilipli Atýf Hoca ile
benim ilk tanýþmam "Son Devrin Din
Âlimleri" isimli kitapta hem Atýf
Hocamýzýn hikayesini hem de bunun gibi
yaþanmýþ olan hikayeler anlatýlmýþtý. O
zaman Atýf Hocamýzýn hikayesini
muhafazakar bir ailenin çocuðu olarak
dinledim. Ama sonra Hukuk Fakültesi'ne
gittim. Bir Hukukçu oldum. Hukukçu
olduktan sonra, bir kez daha bu hikâyeyi
dinledikten sonra hukukçuluðumdan
utandým. Nasýl bir hukukçuyum, bir
mahkemeyim diye ortaya çýkýp ta memleketimizde nasýl böyle kararlar verilmiþ
diye buna hayret ederek hukukçuluðumuzdan utandým" ifadelerini kullandý.
Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan Ýskilipli
Atýf Hoca paneli yapýldý. Panelde Atýf
Hocanýn torunlarýndan Ahmet Faruk Ýmal,
Atýf-Der adýna Hasan Çalýk, Atýf Hoca'nýn
Kabrinin Mimarý Mehmet Osmanlýoðlu ve Hatay eski Milletvekili
Dr. Mehmet Sýlay konuþmacý olarak yer aldý. Programýn sonunda
Hatay eski Milletvekili Dr. Mehmet Sýlay ve Atýf Hoca Anýt Mezar
ve Külliyesinin Mimarý Mehmet Osmanlýoðlu'na Ýskilip Belediyesi
tarafýndan Fahri Hemþerilik Beratý verildi. Hemþerilik Beratý'ný
Salim Uslu takdim etti. Haber Servisi
Belediye'den emeklilere
özel konser
Çorum Belediyesi, emekliler
için Türk Halk Müziði konseri
düzenleyecek. 4 Þubat Çarþamba günü Devlet Tiyatro Salonu'nda
düzenlenecek olan konser saat
19.30'da
baþlayacak.
Çorum
Belediyesi Türk Halk Müziði korosu
tarafýndan verilecek olan konserin
Türkiye Emekliler Derneði Çorum
Þubesi ile birlikte gerçekleþtirileceðini
söyleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Zeki Gül, koro þefi Kazým Mercan
yönetimindeki konsere tüm Çorum
halkýný davet etti. Haber Servisi
Okul müdürlerine
"Yöneticilik Formasyonu
Kazandýrma" eðitimi
Milli Eðitim Bakanlýðý
Ýnsan Kaynaklarý Genel
Müdürlüðü'nün
yeni
görevlendirilen ve halen
okul müdürlüðü görevini
sürdüren yöneticilerin
yürüttükleri görevlerde
baþarýlý olmalarý, vizyoner bir bakýþ geliþtirebilmeleri, deðiþim ve
geliþmeleri takip edebilmeleri, kiþisel ve mesleki geliþimlerini
sürdürebilmeleri
için
"Yöneticilik Formasyonu Kazandýrma
Kurslarý" adý altýnda düzenlediði her
biri 30 saatten oluþan üç kademeli
kurs geçtiðimiz
pazartesi günü
baþladý.
Hitit Üniversitesi ile Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü iþbirliði çerçevesinde
gerçekleþtirilen kurs merkez ilçe,
Sungurlu, Osmancýk, Alaca ve Ýskilip
olmak üzere 5 merkezde eþ zamanlý
olarak baþladý.
Merkez ilçe kursuna merkezden
83, Dodurga, Laçin, Mecitözü,
Oðuzlar, Ortaköy ve Uðurludað
ilçelerinden 33 olmak üzere toplam
116 okul müdürü katýlýyor. Diðer
merkezlerde ise Sungurlu'da 34,
Osmancýk'ta 35, Alaca'da 23,
Ýskilip'te 26 okul müdürü ayný anda
"Yöneticilik Formasyonu Kazandýrma
Kursu"na baþladý.
"Yöneticilik
Formasyonu
Kazandýrma
Kursu"nun
I.
Kademesinde öðretim liderliði, vizyon ve strateji geliþtirme, yönetsel ve
mesleki etik, okul kültürü ve örgütsel
davranýþ, proje yönetimi, eðitimde
kalite yönetimi gibi konular öðretim
üyeleri ile alanýnda uzman Ýl Milli
Eðitim Müdürlüðü personeli tarafýndan iþlenecek.
Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali
Büyük "Yöneticilik Formasyonu
Kazandýrma Kurslarý" hakkýnda yaptýðý açýklamada, günümüzde geliþmiþ
ülkelerin kurum personelinin deðiþim
ve geliþimine yönelik çalýþmalara
büyük kaynaklar ayrýldýðýný, Milli
Eðitim Bakanlýðý'nýn bünyesinde de
düzenlenen bu ve benzeri eðitimlerin
önemli bir yeri olduðunu vurguladý.
Eðitimde anahtar konumunda
olan okul yöneticilerinin baþarýlý
olmasý, kendilerini geliþtirmesi ve her
bakýmdan yetkin olmasý gerektiðini
vurgulayan Ýl Milli Eðitim Müdürü
Büyük, "Bir okul yöneticisi, okulu
sosyal çevresine yararlý kýlmaya çalýþmalý, geliþen ve hýzla deðiþmekte olan
dünyanýn yeniliklerini etkin bir þek-
ilde takip ederek, bunu kurumda
görevli
personele,
öðrencilere,
velilere yansýtmalý ve böylece okulu
bir marka haline getirmelidir" dedi.
Tüm kurumlarýn bir aile ortamý
içerisinde, ekip ruhuyla çalýþarak
ilimizde eðitimin kalitesini yükselteceðine ve baþarý seviyesinin arttýrýlmasý için gerekli hassasiyeti göstereceðine inancýnýn tam olduðunu ifade
eden Büyük, Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan'a ve kursta görev alan
akademisyenler ile eðitimcilere
verdikleri destekten dolayý teþekkürlerini ileterek tüm kursiyerlere
baþarýlar diledi.
Rektör Prof. Dr. Reha Metin
Alkan da kamunun, özel sektörün ve
STK'larýn ortak hareketinin önemine
dikkat çekerek üniversitenin tüm
paydaþlarý ile uyum içerisinde ortak
çalýþmalar yaptýðýný ve "Yöneticilik
Formasyonu
Kazandýrma
Kurslarý"nýn da bunun somut
göstergelerinden bir tanesi olduðunu
açýkladý.
"Üniversite olarak iyi bir iletiþimle, tüm kurumlarýmýzla etkileþim
saðlanabilmesi için üzerimize düþeni
yapma gayretindeyiz" diyen Rektör
Prof. Dr. Alkan, çözüm odaklý bir
anlayýþla çalýþmalarýný sürdüren
üniversitenin tüm kurumlarla her
türlü ortak proje ile desteðe açýk
olduðunu ifade etti.
"Ne kadar donanýmlý ve ne kadar
bilgi birikimimizi artýrýrsak o kadar
baþarýlý oluruz" diyerek "Yöneticilik
Formasyonu
Kazandýrma
Kurslarý"nýn katýlýmcýlarýn bilgi,
beceri ve yeterliliklerinin daha da
geliþtirilmesinde büyük fayda saðlayacaðýna inandýðýný belirten Rektör
Prof. Dr. Alkan, bulunduðu yöreye,
topluma her anlamda katký saðlama
misyonu ile çalýþmalarýný özverili bir
þekilde yürüterek her geçen gün yeni
bir baþarýya imza atan üniversitenin,
bu önemli çalýþmada yer almasýndan
duyduðu memnuniyeti sözlerine
ekleyerek katýlýmcýlara baþarýlar diledi. Haber Servisi s
TEK
YILDIZ
2
04 ÞUBAT 2015
ÇARÞAMBA
HABER
10
TBMM'de yeni güvenlik kameralarý
ve giriþ kartlarý deðerlendirildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
güvenliði ve yapýlan yeni düzenlemeler ile ilgili TBMM Ýdare Amirleri ve
Ýdari Yöneticiler bir araya gelerek bilgilendirme ve deðerlendirme toplantýsý yaptýlar. Toplantýya TBMM Ýdare
Amirleri; Çorum Milletvekili Salim
Uslu, Sivas Milletvekili Malik Ejder
Özdemir, TBMM Genel Sekreter
Yardýmcýsý Haydar Çiftçi, Koruma
Daire Baþkaný Mehmet Ali Keskin
Kýlýç, Destek Hizmetleri Baþkaný
Fahrettin Böke, Basýn Yayýn ve Halkla
Ýliþkiler Baþkaný Ali Özer ve Bilgi Ýþlem
Baþkan Yardýmcýsý Banu Ýlktan katýldý.
TBMM giriþ kartlarý ile ilgili son
durumun deðerlendirildiði toplantýda
Güvenlik Yönetmeliðinin yeni düzenlemelere göre son þeklinin verilerek
baþkanlýk divanýna arz edilmesi kararlaþtýrýldý. Yeni Halkla Ýliþkiler binasýnýn
hizmet girmesiyle yeni düzenlemem
yapýlan kamera sistemleri ile ilgili Bilgi
Ýþlem Baþkan Yardýmcýsý Banu Ýlktan
çalýþmalarla ilgili Ýdare Amirlerini bilgilendirdi. Daha sonra heyet Yeni
Halkla Ýliþkiler Binasýnda kamera noktalarýnda incelemelerde bulunarak, yer
tespitleri yapýldý.Haber Servisi
Sungurlu Ticaret Borsasý
'Akredite' olma yolunda ilerliyor
Sungurlu Ticaret Borsasý üyelerine Akredite
Borsa hakkýnda bilgi verildi.
TOBB Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesinden Doç.
Dr. Ekin Tokat, Sungurlu Ticaret Borsasý üyelerini
Akredite Borsa olma yolunda alýnacak destek
hakkýnda bilgilendirdi.
Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil,
"Sungurlu Ticaret Borsasý olarak, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliði çatýsý altýnda siz
deðerli üyelerimizden aldýðýmýz güçle Akredite
Borsa olma yolunda ilerlediðimizi, yani üyelerimize daha iyi hizmet vermek, 5 yýldýzlý hizmet
vermek olarak ta adlandýrýlan bu oluþuma adým
attýðýmýzý öncelikle belirtmek isterim" dedi.
Akredite Borsa olmanýn önemine deðinen
Karaçil, "Akredite Borsa olmak demek, üyelerimizin istek ve ihtiyaçlarýna cevap vermek, üye
memnuniyeti odaklý olarak çalýþmak, yönetim
biçimimizi iyileþtirmektir. Sürekli araþtýrma ve
geliþtirme içerisinde olmak, üyelerimizin iþlerini
geliþtirmelerine yön vermek ve personeli uzmanlaþtýrmak demektir" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
Zabýta, iþgallere
geçit vermeyecek
Çorum
Belediyesi
Zabýta Müdürü Mustafa
Kanat, personeli ile ilk
toplantýsýný
gerçekleþtirdi.
Belediye Konferans Salonu'nda
yapýlan toplantýda zabýta personeli tam kadro hazýr bulundu.
Zabýta personeline iþ ve
iþlemleriyle ilgili hatýrlatmalarda bulunan Kanat, "Zabýta,
belde halkýnýn saðlýðý, esenliði,
refahý ve huzurun için 7 gün 24
saat kesintisiz hizmet veren bir
teþkilattýr. Belediyemizin azý
diþidir. Sayýn Belediye Baþkanýmýzýn
tabiriyle Belediyemizin gören gözü, iþiten
kulaðý ve yürüyen ayaðýdýr" dedi.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün
her zaman zabýtanýn yanýnda yer aldýðýný
hatýrlatan Mustafa Kanat, kendisinin 20 yýldan beri zabýta teþkilatýnýn içerisinde bulunduðunu hatýrlatarak "Tüm arkadaþlarýmýz
zabýtalýðýn gerektirdiði þekilde kýlýk kýyafetine dikkat edecek. Ýþgaller ve seyyar
satýcýlar konusunda, geliþigüzel asýlan el
ilaný ve afiþler konusunda kararlý duruþumuzu devam ettireceðiz. Ýþgallere kesinlikle
izin vermeyeceðiz. Ýþ disiplininden kesinlikle taviz vermeyeceðiz" diye konuþtu.
Zabýta Müdürü Mustafa Kanat, zabýtanýn yaptýðý her hareketin doðrudan
Çorum Belediyesi'ni ve Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü'yü ilgilendirdiðini hatýrlatarak daha dikkatli davranmalarý gerektiðini ifade etti.
Haber Servisi
"Bir Þubat Evi" sahnelendi
Belediyeden KANDER'e ziyaret
Belediye Meclis üyeleri Þaheste Uçar ve Süreyya
Daþçý Çosgunsu, Kent Konseyi Kadýn Meclisi Üyesi
Nuran Akça ve Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü personelinden oluþan bir grup kadýn Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Derneði'ni (KANDER) ziyaret etti.
KANDER Baþkaný Hülya Karabýyýk, ziyaretten duyduðu
memnuniyeti ifade ederek misafirlerine teþekkür etti.
Derneðin faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Karabýyýk, "Kanser
hastalýðý ve tedavisi zor bir süreç. Hem hasta için hem de
evdeki diðer aile bireyleri için. Bu
süreçte biz elimizden geldiði kadar
kanser hastalarýna maddi ve
manevi destek veriyoruz. Onlarý
yalnýz býrakmýyoruz" dedi.
Dernekte pek çok gönüllü
hanýmýn el iþi yaparak kermes
hazýrlýðý yaptýðýný, Halk Eðitim
Müdürlüðü'nün görevlendirdiði
öðreticilerin de hanýmlara yardýmcý
olduðunu anlatan Karabýyýk, "Ben
de burada dikiþ makinesini kullanýyorum. Kermesten elde edilecek gelir, hastalara aktarýlacak.
Birinin hayatýna dokunmak çok
güzel. Belediyemiz de pek çok
kanser hastasýna yardýmlarýyla destek oluyor. Belediye
Baþkanýmýz Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü'ye katkýlarý
için teþekkür ediyorum" þeklinde kaydetti.
Çorum Belediyesi tarafýndan yürütülen sosyal
faaliyetlerle ilgili bilgiler veren Belediye personeli de Çorum
Belediyesi'nin her zaman Belediye personeli de Belediyenin
Sosyal Hizmetleri hakkýnda bilgi vererek her zaman kanser
hastalarýnýn yanýnda olduðunun altýný çizdi.
Haber Servisi
Çorum Belediyesi, 28 Þubat
sürecinin insan ve toplum hayatýnda
ortaya çýkardýðý sorunlarý anlatan "Bir
Þubat Evi" konulu tiyatroyu Çorumlularla
buluþturdu.Kara mizah tarzýndaki tiyatro
oyunu 2 Þubat Pazartesi günü saat 19.30'da
Devlet Tiyatro Salonu'nda sahnelendi.
Oyunu AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan, Çorum Ýmam Hatip Okullarý
Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði
(ÇORÝMDER) Baþkaný Ayhan Boyraz,
Çorum Belediyesi Zabýta Müdürü Mustafa
Kanat, Çorum Belediyesi Eðitim Kültür
Müdürü Mustafa Ercan, KYK Ýl Müdürü
Erol Kavuncu ve davetliler izledi. Oyun
sonrasýnda ise Çorum Belediyesi Eðitim
Kültür Müdürü Mustafa Ercan oyunculara
çiçek takdim etti. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2 AÐUS-
04 ÞUBAT 2015
ÇARÞAMBA
SPOR
Çorum Fenerbahçe
basketbol okulunda yarý
yýl turnuvasý baþladý
U 19 play of maçlarý
7 Þubat'da baþlýyor
Gruplarýnda ilk ikiye giren toplam dört Takým
arasýnda lig ve puan usulüne göre oynanacak olan 19
Play-Off Müsabakalarý 7 Þubat 2015 tarihinde
baþlayýp, 28 Þubat 2015 tarihinde oynanacak müsabakalarla sona erecektir. Hatýrlanacaðý üzere U19
Yükselme ligi müsabakalarý 31 Ocak Cumartesi günü
sona ermiþ ve A grubunda Eti Lisesi Gençlikspor oynadýðý
8 karþýlaþmanýn 8 inide kazanarak 24 puan toplayarak A
grubunun 1.cisi olarak Play-Off Müsabakalarýna katýlmaya hak kazanmýþtýr. A grubunun ikinci Çorumspor ise
oynadýðý 8 karþýlaþmanýn 6 kazanmýþ, 2 sini kaybederek
18 puan toplamýþtý. B Gurubunun Birincisi Ýl Özel Ýdare
Gençlikspor Ýse oynadýðý 8 karþýlaþmada 6 galibiyet 2
Beraberlik alarak 20 puanla grup birincisi olmuþ, B Grubu
ikincisi ise oynadýðý 8 karþýlaþma sonunda 5 Galibiyet, 1
Beraberlik ve 2 maðlubiyet alarak 16 puanla Ligi ikinci
tamamlayarak Paly-Off Oynamaya hak kazanan takýmlar
olmuþtu.7 Þubat Cumartesi günü baþlayacak olan play of
maçlarýnýn ilk hafta program ýþu þekilde oluþtu: Saat 11:00
Eti Lisesi gençlikspor- Ulukavakspor, saat 13:00 Çorumspor- Ýl özel idaresi takýmlarý karþý karþýya geleceklerdir.
(Spor servisi)
YEDAÞ'tan elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýl Koordinatörlüðü
bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle Bayat ilçesine baðlý
köylerde elektrik kesintisi yapacak.
YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre
07.02.2015 tarihinde 09.00-14.00 saatleri arasýnda yapýlacak olan kesintiden etkilenecek yerler þunlar:
"Bayat ilçesine baðlý Belören, Beydili, Derekutuðun,
Tepekutuðun, Kuruçay, Çamlýgüney, Bayan, Baðözü,
Köpüklü, Ýshaklý, Eskialibey köyleri ile Samanderesi,
Asma ve Boyalýk Mahallelerine ve Seval Ýnþaat ve
Deðirmencilik."
Haber Servisi
Sungurlu Ticaret Borsasý 'Akredite
' olma yolunda ilerliyor
Sungurlu Ticaret Borsasý üyelerine Akredite Borsa
hakkýnda bilgi verildi. TOBB Teknoloji ve Ekonomi
Üniversitesinden Doç. Dr. Ekin Tokat, Sungurlu Ticaret
11
Borsasý üyelerini Akredite Borsa olma yolunda alýnacak
destek hakkýnda bilgilendirdi.
Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil, "Sungurlu
Ticaret Borsasý olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði
çatýsý altýnda siz deðerli üyelerimizden aldýðýmýz güçle
Akredite Borsa olma yolunda ilerlediðimizi, yani üyelerimize daha iyi hizmet vermek, 5 yýldýzlý hizmet vermek
olarak ta adlandýrýlan bu oluþuma adým attýðýmýzý öncelikle belirtmek isterim" dedi.Akredite Borsa olmanýn
önemine deðinen Karaçil, "Akredite Borsa olmak
demek, üyelerimizin istek ve ihtiyaçlarýna cevap vermek,
üye memnuniyeti odaklý olarak çalýþmak, yönetim
biçimimizi iyileþtirmektir. Sürekli araþtýrma ve
geliþtirme içerisinde olmak, üyelerimizin iþlerini
geliþtirmelerine yön vermek ve personeli uzmanlaþtýrmak
demektir" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
Çorum Fenerbahçe basketbol okulu çalýþmalarýna katýlan sporcularýn teknik geliþimlerini gözlemlemek oyun kural bilgilerini
geliþtirmek maç tecrübelerini artýrmak
velilerin çocuklarýný maç içersinde izlemelerini saðlamak ayrýca veliler arasý maçlar düzenlenerek anne ve babalarýnda spor yapmalarýný saðlamak amacýyla düzenlenen yarý
yýl turnuvasý maçlarý 2 þubat pazartesi günü
baþladý. Minik küçük yýldýz ve gençler olmak
üzere 4 kategoride 3 er takýmýn mücadele
ettiði turnuvada ilk gün sonuçlarý þu þekilde
oldu; YILDIZ A-28- YILDIZ C 22, MÝNÝK A10- MÝNÝK C 17, KÜÇÜK A 35-KÜÇÜK C 32
normal süre 28-28 ilk uzatma 32-32, GENÇ
A50-GENÇ C 61 (Spor servisi)
Çatalca 90'da yýkýldý
Çatalcaspor, galibiyet için
gittiði Ankara deplasmanýnda
Adliyespor'a 90. dakikada
yediði tek golle yýkýldý 1-0
Baðlum Belediye stadýnda
oynanan karþýlaþmanýn ilk
yarýsý 0-0 sona erdi. Ýkinci
yarýda Adliyespor'un bulduðu
gol, Çatalcaspor'un yýkýlmasýna neden oldu. Ýlk yarýda etkili bir oyun ortaya koyan fakat
gol yollarýndaki etkisini skora
yansýtamayan Çatalcaspor,
devreyi beraberlikle kapadý. Ýkinci yarýda da
baþa baþ mücadele örneði sergileyen Çatalcaspor, galibiyeti kaçýran taraf oldu. Saðlý
sollu ataklarla rakip kalede gol arayan Çatalcaspor, bir türlü istediðini yapamadý. 90.
dakikada Ziya'nýn golüne mani olamayan
Çatalcaspor, üç puan için gittiði Ankara
deplasmanýnda umduðunu bulamadý ve rakibine 1-0 kaybederek büyük bir üzüntü
yaþadý. (Spor servisi)
Ýstanbulspor aðýr yara aldý
Spor Toto 3. Lig 1. Grupta
geçtiðimiz hafta Çatalcaspor'a 1-0
kaybeden Ýstanbulspor, kendi
sahasýnda konuk ettiði Tuzlaspor'a
da 1-0 kaybederek zirve yarýþýnda
büyük yara aldý.
Yenibosna stadýnda oynanan
karþýlaþmada etkili olan taraf
konuk takým Tuzlaspor oldu. Sert
esen rüzgara raðmen izleyenlere
büyük keyif veren iki takýmýn mücadelesinden Kupa Kralý Tuzlaspor karlý çýktý. 16.
dakikada Yakup Alkan'ýn attýðý tek golle
sahayý boynu bükük terk eden Ýstanbulspor,
ikinci devrede henüz puanla tanýþamadý.
Erken gelen golle oyun konsantrasyonunu
kaybeden Ýstanbulspor, haftayý puansýz
kapayarak kendilerine güvenenleri hayal
kýrýklýðýna uðrattý.
Kaptan gemiyi kurtardý
Sebatspor disiplin kuruluna sevk edildi
SEBAT PROJE TRABZON AKÇAABATSPOR
Kulübü'nün 01.02.2015 tarihinde oynanan SEBET PROJE
TRABZON
AKÇAABATSPOR
ÇORUM
BELEDÝYESPOR Spor Toto 3.Lig 1.Grup
müsabakasýndaki "müsabakanýn ilan olunan saatinde sahaya gelmemesi"
nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatýnýn
24/1-a maddesi uyarýnca, BATMAN
PETROL SPOR A.Þ. Kulübü teknik
sorumlusu
MEHMET
ERDAL
ALPASLAN'ýn 01.02.2015 tarihinde
oynanan TÝRE 1922 SPOR - BATMAN
PETROL SPOR A.Þ. Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasýndaki "sportmenliðe aykýrý hareketi" nedeniyle
Futbol Disiplin Talimatýnýn 36. maddesi uyarýnca
02.02.2015 tarihinden itibaren, BATMAN PETROL SPOR
A.Þ. Kulübü kaleci antrenörü ADEM BEÞLÝ'nin ayný müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin
Talimatýnýn 41. maddesi uyarýnca 02.02.2015 tarihinden
itibaren
tedbirli
ÇATALCA Kulübü
kaleci
antrenörü
Þ Ý H H A M Ý T
SAYICI'ýn 01.02.2015
tarihinde oynanan
ADLÝYESPORÇATALCASPOR
Spor Toto 3.Lig
1.Grup müsabakasýndaki "saldýrýsý" nedeniyle Futbol
Disiplin Talimatýnýn 44. maddesi uyarýnca 02.02.2015 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar
verilmiþtir. (Spor servisi)
3.lig 1.grup lideri Darýca G.B, dün
ölüp ölüp dirildiði maçta sahasýnda
konuk ettiði Niðde Belediyespor'u
Kaptan Yusuf'un tek golüyle 1-0
devirerek zirvedeki yerini korudu.
Ýkinci yarýnýn ilk maçýnda geçen
hafta
deplasmanda
Burs
Nilüferspor'u yenerek kritik bir galibiyet alan Darýca G.B, dün sahasýnda
konuk ettiði Niðde Belediyespor'u 10 yenerek 2'de 2 yaptý. Maç içinde
zaman zaman sýkýntýlý dakikalar
yaþayan sarý yeþilli temsilcimiz, harika bir mücadele örneði göstererek rakibini eli
boþ gönderdi. Mücadelenin ilk yarýsýnda
baskýlý bir futbol oynamasýna raðmen aradýðý
gole bir türlü ulaþamayan Darýca G.B'nin
imdadýna Kaptan Yusuf Atay yetiþti.
Karþýlaþmanýn 52'nci dakikasýnda güzel bir
golle topu filelere gönderen Yusuf, takýmýna
adeta
hayat
verdi.
Tuzlaspor
ve
Z.Kömürspor'un da kazandýðý haftada çok
deðerli bir 3 puaný hanesine yazdýran Darýca
Gençlerbirliði, þampiyonluk yürüyüþüne dolu
dizgin devam ediyor.
MAÇIN ARDINDAN ÞAMPÝYON GÝBÝ
SEVÝNDÝLER
Bu sezon gösterdiði müthiþ performansla
harikalar yaratan lider Darýca Gençlerbirliði,
zorluk derecesi bir hayli yüksek olan Niðde
Belediyespor karþýlaþmasýndan zaferle ayrýlmanýn mutluluðunu yaþadý. Maçýn ardýndan
tribünleri dolduran coþkulu sarý yeþilli
taraftarlarla bütünleþen Darýca G.B futbolcularý adeta þampiyon gibi sevindi. Futbolcularý
baðýrlarýna basan Çýnaraltý Taraftar Grubu
rakiplerine de ''Þampiyon Darýca G.B''mesajý
vermeyi ihmal etmediler. Bu kritik galibiyetin
ardýndan puanýný 40'a çýkaran Darýca G.B,
þampiyonluk yolunda kritik bir 3 puaný daha
cebine koymayý baþardý. Sarý yeþilli temsilcimiz,
ligin
20'nci
haftasýnda
Kýzýlcabölükspor'a konuk olacak.
Nereden nereye
04 ÞUBAT 2015
Bir zamanlar Trabzonspor, Fenerbahçe ve Çorumspor takýmlarýnda forma giyen Murat
Bölükbaþý amatör kümeye döndü. Bölükbaþý, Trabzon 1. amatör
küme takýmlarýndan Deðirmenderespor'la anlaþtý. 1980 Yýlýnda
Trabzon'un Çaykara ilçesinde doðan Bölükbaþý futbola Fenerbahçe altyapýsýnda baþladý. Daha sonra A Takým'a yükselen Murat Bölükbaþý, buradan Trabzonspor'a transfer oldu. 2009-2002 yýllarý arasýnda 17 maçta
Bordo Mavili formayý giyen Murat 3 kez rakip fileleri havalandýrdý. 20012002 sezonunda Akçaabat Sebatspor'a kiralanan futbolcu daha sonra çok
sayýda takýmda görev aldý. Akçaabat Sebatspor dýþýnda Adanaspor, Sakaryaspor, Elazýðspor, Boluspor, Altay, Ofspor, Karabükspor, Ýskenderun
Demirçelikspor, Çorumspor'da oynayan Murat Bölükbaþý, toplam 251 lig
maçýnda 83 kez fileleri havalandýrdý. (Spor servisi)
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
ÇARÞAMBA
Belediyespor istemedi
1461 Trabzon'a gitti
Çorum amatör
takýmlardan
H.E.Kültürspor da
futbola baþlayan Recep
Uður öztürk, bir zamanlar çorum belediyespor
transfer komitesinin ve
teknik heyetenin beðenmediði futbolcu Trabzonspor alt yapýsýnda forma giydi Trabzonspor
teknik direktörü Ersun
Yanal'ýn isteði doðrultusunda 1461 Trabzonspor
takýmýna 3 yýllýk imza
atarak futbolculuk kariyerini transfer olduðu takýmda sürdürecek. 1994
Ýskilip doðumlu olan Recep Uður Öztürk, 2005'te
H.E. Kültürspor'da futbola baþlarken, 2012'de
Samet sezon
sonuna kadar
Belediyespor'da
Trabzonspor'a transfer olmuþtu. Genç
savunma oyuncusunun Çorum Belediyespor'a transferi gündeme gelmiþ ancak Belediyespor'un sýcak bakmamasý
nedeniyle transfer gerçekleþmemiþti.
Trabzonspor U21 Takýmýnýn savunmasýnýn gözdelerinden olan Recep
Uður Öztürk 1461 Trabzonspor formasýný giyerek, gelecekte hedefinin Trabzonspor A takýmýnda forma giymek olduðunu açýkladý.
Recep geçirdiði bir operasyon sonucu yaklaþýk yeþil sahalardan 3 hafta
uzak kalacak.
Bilindiði üzere Trabzonspor- Fenerbahçe U 21 takýmý arasýnda oynanan karþýlþamada recep Uður öztürk
rakibi ile kafa kafaya çarpýþmýþ ve dili
boðazýna kaçmýþ rakip takým Fenerbahçe masörünün müdahalesi ile Recep'in hayatýný kurtarmýþtý.
(Spor servisi)
Çorum belediyespor ara transferin son gününde Pazarspor'dan
gelen eski Çorumsporlu Samet
Bayrak ile sezon sonuna kadar anlaþma
imzaladý. Ligin ikinci yarýsýnýn Antalya
hazýrlýk kampýna da katýulan Samet
bayrak, teknik heyetin raporu doðrultusunda sezon sonuna kadar Çorum
belediyespor ile anlaþma imzaladý.
Transferin son gününde takýma
kazandýrýlan eski Çorumsporlu þimdiki
belediyesporlu Samet Bayrak, Çorumspor'un 3. Ligden düþtüðü kadrosunda
yer alan ve attýðý kritik goller ile spor
kamuoyunun dikkatlerini üzerine çekmiþti. Samet 2. Lig ekiplerinden Pazar
spor da forma giymiþti. (Spor servisi)
Zonguldak Kömür
hazýrlýklarý baþladý
Rýdvan Okuþ
sað baþta
3 futbolcu
ka z a g e ç i r d i
Çorum belediyespor Pazar günü oynayacaðý zorlu
Zonguldak Kömürspor maçýnýn hazýrlýklarýna dün
Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý tek antrenman ile baþladý.
Sol dizinde aðrý olan Mehmet Akif ve grip olan Sefa Akýn
Baþýbüyük ve kaleci Osman Kaç antrenana katýlmadýlar.
Teknik direktör Yavuz Ýncedal antrenman öncesi futbolcular ile saha içinde kýsa bir toplantý yaparak, hafta sonu
Pazar günü konukl edecekleri Zonguldak Kömürspor
maçýnýn çok önemli bir karþýlaþma olduðunu hafta içinde
yapýlacak olan çalýþmalarda tüm futbolcularýn maça konstre
olmalarýný istedi.
Daha sonra kýsa bir ýsýnma koþu yapan kýrmýzý
siyahlýlarantrenmanýn ilk bölümünde 3 gruba ayrýlarak kaleye þut çalýþmasý yaptý. Daha sonra yarý alanda taktik çift
kale maç yapan kýrmýzý siyahlýlar haftanýn ilk çalýþmasýný
noktaladý. Bugün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda yapýlacak
olan çalýþma ile Zonguldak Kömür maçýnýn hazýrlýklarý
devam edecek. (Spor servisi)
Zonguldak Kömürsporlu 3 futbolcu Ýzmit Sapanca yakýnlarýnda
özel otolarý ile trafik kazasý geçirdiler. Zonguldak Kömürspor da forma
giyen Burak Can Et, Rýdvan Okuþ ve
Kadir Demir Ýzmit Sapanca yakýnlarýnda
geçirdikleri trafik kazasý sonrasýnda hastenede tedavi altýna alýndýlar.
TEM Otoyolu'nda meydana gelen
trafik kazasýnda lastiði patlayan TIR,
içerisinde Zonguldak Kömürsporlu üç
futbolcunun bulunduðu otomobili biçti.
Kazada iki futbolcu yaralandý.
Kaza, TEM Otoyolu Sapanca ilçesi
giþeleri mevkiinde meydana geldi. Ýstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte
olan Selahattin S. idaresindeki 54 D 6684
plakalý TIR'ýn ön lastiðinin patlamasý
sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini
kaybederek, ayný istikamette gitmekte
olan Burak Et idaresindeki 34 AL 3885
plakalý otomobile çarptý. Çarpma sonucu
bariyerlerle yapýþarak kullanýlmaz hale
gelen otomobilde bulunan Süper Toto
3.Lig'de mücadele eden Zonguldak
Kömürsporlu futbolcular Kadir Demir ve
Rýdvan Okuþ yaralandý. Otomobilin
Rýdvan Okuþ
sað baþta
sürücüsü ve ayný zamanda futbolcu olan
Burak Et ise kazayý yara almadan atlattý.
Kazada yaralanan futbolcular Toyotasa
Acil Ýlkyardým Hastanesi'nde tedavi altýna
alýndý. Polis kazayla ilgili soruþturma
baþlattý. (Spor servisi)
Fýkra gibi
Bir süre önce ligden çekildiðini açýklayan Sebat Proje Trabzon Akçaabat
Futbol Kulübü'nün TFF nezdinde halen
ligde devam ettiði orta açýktý. Olay, Pazar günü
Akçaabat Fatih Stadyumu'nda fikstür gereði
oynanmasý gereken Sebat Proje Trabzon
Akçaabat ile Çorum Belediyespor maçý ile
ortaya çýktý. TFF tarafýndan hakem ve gözlem-
cisi atanan maç için Pazar günü saat 13:00 da
rakip takým Çorum Belediyespor Akçaabat
Fatih Stadyumu'na gelerek maç saatini beklemeye baþladý. Bir süre sahada gezen hakem ve
sporcular daha sonra tutanak tutarak stadyumdan ayrýldýlar.
TFF'ye Karar Bildirilmemiþ
Olayýn bu þekilde geliþmesinin nedeni ise
ligden çekilme kararý alan kulüplerin TFF'ye
yönetim kurulu kararýnýn verilme þartýnýn yerine getirilmemiþ olmasý oldu. Sebat Proje
Trabzon Akçaabat Futbol Kulübü TFF'ye yönetim kurulu kararý yerine resmi yazý yazarak ligden çekildiðini bildirmiþ. Yönetim kurulu
kararý bildirilmediði için Sebatspor'un halen
liglerde devam ettiði görülüyor. (Spor servisi)
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN