Devlet Üniversiteleri
arasýnda 74. sýradayýz
2009 yýlýnda Orta Doðu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP (University Ranking by Academic Performance) Araþtýrma
Laboratuvarý, Üniversitelerin 2014-2015
Dönemi Genel Sýralamasý sonuçlarýný açýkladý.Buna göre aralarýnda Hitit Üniversitesinin de bulunduðu, 2000 yýlýndan sonra
18 KASIM 2014
Sevdiði kýza süpriz
evlenme teklifi
Sevdiði kýza süpriz evlenme teklifleri arasýna
bir yenisi daha eklendi. Detay mobilya sahiplerinden Ahmet Arslan özel bir þirkette çalýþan
Ayþe isimli kýz arkadaþýna süpriz bir evlenme teklifinde bulundu. Damat adayý Ahmet Arslan,
Zübeyir Cihan ve diðer yakýn arkadaþlarý ile birlikte önce Kýz arkadaþýnýn iþ yeri kapý önüne gelerek
süpriz evlenme için hazýrlýk yaptýlar. Süpriz evlenme teklifinde bulunacaðý Ayþe'nin 5 dk önce servis
aracý ile iþ yerinden ayrýldýðýný öðrenen Ahmet
Arslan ve arkadaþlarý Toki kavþaðýnda servis
aracýný durdurarak havai fiþek, açýlan pankart ve
meþalaler eþliðinde evlenme teklifinde bulundu.
kurulan üniversiteler genel sýralamasýnda
Hitit Üniversitesi 2011 yýlýna göre 15 sýra
yükselerek 26. sýraya yerleþti.
Tüm Devlet Üniversiteleri arasýnda yapýlan sýralamada ise, 2011
yýlýnda 88. sýrada olan Hitit Üni- SAYFA
’DE
versitesi, 14 basamak yükselerek 5
74. sýraya ulaþtý.
www.yildizhaber.com
SALI
40 KURUÞ
Seçimi Recep Bolpaça kazandý
Mazbatayý Mustafa Akpýnar aldý
Vali Ahmet Kara
Tarýmsal sulamada
eðitimde ve turizmde
geride kalmýþýz
Çorum Valisi Ahmet Kara düzenlediði basýn toplantýsýnda, deðerlendirmelerde bulundu.Öðretmenevinde yapýlan toplantýya Ýl Garnizon Komutaný Jn. Albay Ahmet Çelik, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ile daire müdürleri katýldý.Çorum'a geldiðinde beklediðinin üzerin de bir þehirle karþýlaþtýðýný kaydeden Vali Ahmet Kara, sanayi- SAYFAA
3’D
si geliþmesine raðmen kalifiye eleman
sýkýntýsý yaþandýðýný söyledi....
TSO üyelerine
yeniden
yapýlandýrma uyarýsý!
Ahýska
Türkleri
Sempozyumu
sona erdi
Hitit
Üniversitesinin ev sahipliðinde Dýþiþleri Bakanlýðý, Baþbakanlýk
Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý, TÝKA, TRT, Çorum
Valiliði, Çorum Belediyesi,
ÇTSO Baþkanlýðý ve Dünya
Ahýska Türkleri Birliði iþbirliði ile gerçekleþtirilen
"Sürgünün 70. Yýlýnda
Ahýska Türkleri Uluslararasý Sempozyumu" ulusal ve uluslararasý
düzeyde katýlýmla
tamamlandý. SAYFA
Seçimi kazandý
mazbatayý
alamadý
Mustafa Akpýnar seçimi kaybetti mazbatayý aldý
AK Parti Çorum Kongre süreci olmaz böyle
þey dedirecek ve film senaryolarýna konu
olabilecek Kargý kongresi ile baþladý. AK
Parti genel merkezinin tüm Türkiye genelinde kavga ve çekiþme yaþanmamasý adýna tek
liste ile kongrelere gidilsin arzusu bir çok
yerde delinmeye devam ediyor. Çorum Kongre sürecinin ilk adýmý da geçtiðimiz hafta
sonu Kargý da yaþandý. Kargý da mevcut AK
Parti ilçe baþkaný Lokanta Ýþletmecisi Musta-
fa Akpýnar, Genel merkezin adayý olarak lanse edilmesine raðmen, Mali Müþavir Recep
Bolpaça da aday olduðunu açýklayarak seçime girdi. Kendisi lehine verilen ve mühürsüz
olduðu için iptal edilen 6 oy'a raðmen 32
farkla seçimi kazandý. Recep Bolpaça muhalifleri ise, ' seçilen Recep Bolpaça
partimiz üyesi deðildir' itiraz diA
SAYF
DE
’
5
lekçesini seçim kurulu baþkanlýðýna verdi.
3’DE
Hastane inþaatýnda yurt dýþýndan
deprem izolatörleri bekleniyor
Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe
giren yeni Torba Yasa ile birlikte, TSO üyeleri
yasa kapsamýnda saðlanan ödeme kolaylýklarýndan faydalanabilecekler.
Vergi ve kamu alacaklarýnýn yeniden
yapýlandýrýlmasýyla ödeme kolaylýðý
getiren Torba Yasa kapsamýnda, gecik- SAYDFEA
5’
miþ aidat borcu bulunan üyelere ödeme
kolaylýðý saðlanacak.
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yaptýrýlan Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesinin inþasý devam ediyor.Vali Ahmet Kara'nýn düzenlediði basýn toplantýsýnda gazetecilerin konu hakkýnda ki
sorularýný yanýtlayan Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, hastanenin 23 Mart 2016 tarihinde bitirileceðini söyledi.
A
SAYF
Þu an inþaatta yavaþlama olduðunu dile getiren Yücel, 3’DE
"Hastanemizde deprem izolatörleri kullanýlacak.
OKA'dan desteklenen
projeler inceleme
Çorum'a yaptýrýlacak
olan
Polis
Okulu'nun temelinin 2015
yýlýnda atýlacaðý bildirildi.
Vali Ahmet Kara'nýn
düzenlediði
basýn
A
SAYF
toplantýsýnda gazete- 3’DE
cilerin sorularýný yanýtlayan Ýl Özel...
A
SAYF
9’DA
Þark aklýný yitirdi, Garb ruhunu kaybetti
SAYFA 2’DE
Polis Okulunda
Güvenli Sürüþ
Pisti'de bulunacak
Otizm artýyor
SAYFA 2’DE
TEK
YILDIZ
2
18 KASIM 2014
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile
Ehliyetli vasýfsýz
eleman aranýyor
HABER
SALI
Otizm artýyor
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
2
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz
bünyesinde yetiþtirilmek üzere
15-17 yaþ erkek eleman
aranmaktadýr.Müracaatlarýn
þahsen olarak Yeniyol mahallesi
sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý
gerekmektedir. Tel: 0364 213 80 41
ELEMAN
ARANIYOR
ÖM-SAN TREYLERDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI
KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN
YAPILMASI RÝCA OLUNUR.
ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM
TEL: 234 84 22
ELEMAN ARANIYOR
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
ÝSTANBUL
Günümüzde sýklýðý her geçen gün artan
'Otizm' hastalýðý konusunda dünyada yapýlan özel eðitim, tedavi ve terapi yöntemlerini deðerlendirmek üzere 18 ülkeden 300'den
farklý katýlýmcý Anadolu Üniversitesi Özel Eðitim
Bölümü öncülüðünde 14-16 Kasým tarihleri arasýnda Antalya'da bir araya geldi. Amerika, Avrupa, Uzak Doðu, Asya, Güney Afrika ve Ortadoðu'dan gelen alanýnda uzman profesyoneller 3
gün süre ile 10 konferans çalýþtayý,18 eðitim semineri gerçekleþtirdi.
Konferansa Çorum'dan katýlan Özel Eðitim
Uzmaný Ýbrahim Eren çalýþtay hakkýnda açýklamalarda bulundu.
Otizmin 1980'li yýllarda 1500 çocukta 1 gözükürken günümüzde 88
çocukta 1 görülme gibi
yüksek bir orana ulaþtýðýný dile getiren Eren,
"Otizme neyin yol açtýðýna dair bilim adamlarý
arasýnda halen ortak bir
görüþ bulunamamakla
birlikte, genetik etkileri olan nörobiyolojik ve çevresel koþullarýn yol açtýðýna dair olan görüþ halen
en tutarlý görüþ olarak dile getirilmektedir. Çevresel nedenler arasýnda yanlýþ beslenme, erken, geç
veya güç doðum, sezaryen doðum vd. etkiler belli oranda yer almaktadýr" dedi.
Konferansa Amerika'dan konuþmacý olarak
katýlan Prof.Dr.Linda A. Leblanc "Otizm spektrum bozukluðu olan çocuklara dil becerilerinin
öðretiminde bilimsel dayanýklý doðal öðretim
yöntemleri" konulu çalýþtay toplantýsýnda, erken
yaþta eðitime baþlamanýn ve yoðun uyaran ile bireysel özel eðitim almanýn etkililiðine deðindi.
Otizmli çocuklarda baþlýca belirti olan gözlemlenen sosyal etkileþim baþlatamama ve dil becerilerindeki bozukluðu düzeltme amaçlý gerçekleþtirilen "Ayrýk Deneme Yoluyla Pekiþtirme" öðretim
yöntemi yerine "Bilimsel Dayanýklý Doðal Öðre-
tim" yöntemlerinin kazanýlan becerilerin genellenmesi konusunda yapýlan etkililiðini gösteren
çalýþmasýný katýlýmcýlarla paylaþtý.
Türkiye'den katýlan Prof.Dr.Nahit Motavalli
Mukaddes ise "Otizm Spektrum Bozukluklarý"
konulu sunusunda, otizmi sýnýflandýrma ve erken
tanýlama için dikkat edileceklere deðinerek 6-9
aylýk bebeklerde otistik özellikleri erken tanýlamak için "babýldamanýn olmayýþý ve nadir oluþu,
ses çeþidinin babýldarken az olmasý, konuþanýn
yüzüne bakýlmamasý, bakým verenin sesine sesli
yanýt vermemesi ve anormal yüksek tonda cýyaklama" belirtilerinin dikkatli incelenmesi gerekliliðine ve geliþimsel risk tarama anketi doldurarak düzenli takip edilmesinin
önemini ifade etti. Prof.Dr.Nahit Motavalli Mukaddes, ilaç
kullanýmý ve etkileþimleri konusunda ailenin yapacaðý doðru
gözlemlerin mutlaka dile getirilmesinin önemine ve ilaç tedavisinin eðitsel terapi faaliyetlerinin destekleyicisi bir unsur olduðunu unutmamak gerektiðini
sözlerine ekledi.
Küresel Otizm Entegrasyonu Genel Sekreteri
Prof.Dr. Andy Shih konuþmasýnda "Otizmin artýþ
oranýndaki büyük yükselmeye dikkat çekerek küresel ölçekte yapýlan organizasyonlarýn etkisi ve
kamu alanýnda yapýlan giriþimlerinin iþleyiþ þemasýný özetledi. Prof. Shih konuþmasýnda özellikle ailelerin içinde yer almasýnýn gerekliliði ve devlet yöneticilerini harekete geçirecek farkýndalýk
çalýþmalarýna dönük olarak diðer ülkelerde gerçekleþtirilen faaliyetleri örnekleyerek Türkiye'de
de ortak çalýþmalar yürütmeyi amaçladýklarýný ve
bu konferansýn bunun adýmý olacaðýný ümit ettiðini dile getirdi. Konferans sonunda katýlýmcýlara
uzmanlarla tanýþma oturumlarý, poster bildirimleri, tanýtým kitapçýklarý ve "Uluslararasý Otizm
Konferansý Katýlým Sertifikasý" teslim edilerek
son buldu. Haber Servisi
Þark aklýný yitirdi,
Garb ruhunu kaybetti
Çorum Çaðrý Eðitim
Vakfý tarafýndan Turgut
Özal Konferans Salonunda "Ýslam Medeniyetinin Temel Dinamikleri" konulu konferans
düzenlendi.
Programa konuþmacý olarak, Tokat Gazi Osman Paþa
Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Dekaný Prof. Dr. Kadir Öz- renin bu medeniyet olduðunu
köse katýldý.
ifade etti.
Konuþmasýnýn baþýnda,
Yahya Kemal'in "En büyük
Þark ve Garbýn mukayese- öksüzlük, köksüzlüktür." sözüsini yapan Özköse, Þark'ýn nü örnek veren Özköse, konuþaklýný yitirdiðini, Garb'ýn ise masýnýn son bölümünde de Ýsruhunu kaybettiðini belirtti. lam Medeniyetinin yeniden inDaha sonra Ýslam me- kiþafý için yapýlmasý gerekenleri
deniyetini diðer medeniyet- sýraladý. Haber Servisi
lerden
ayýran
noktalarý açýklayan
Özköse,
bunlarýn
Çorum Vergi Dairesine baðlý þirkebaþýnda da, Ýslam
timize kayýtlý Beko 100 TR MF AK
medeniyetinin bir
gönül medeniyeti
W1X 000 71102753 sicil numaralý
olmasýnýn geldiðini yazar kasamýzýn ruhsatýný kaybettim.
söyleyerek, bugün Hükümsüzdür. Ertanlar Ekmek Gýda
insanlýk için tek çaSan. Tic. Ltd. Þti.
YÝTÝK
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Ýmtiyaz Sahibi
Yýl: 10 Sayý: 2935
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
Bakü-Ceyhan Boru Hattý Antlaþmasý
(1999) - Kanije Müdâfaasý (1601) Deniz Harp Okulu'nun açýlýþý (1773)
Günün Þiiri
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
18.11.2014
Can gargaraya gelmedikçe, Allahü teâlâ,
kulun tevbesini kabûl eder. Hadîs-i þerîf
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel:
0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
Leventler Kuyumculuk
Eleman arýyor
04:53
06:23
11:32
14:05
16:30
17:52
18 KASIM 2014 SALI
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Kamyonlar kavun taþýr ve ben
Boyuna onu düþünürdüm,
Kamyonlar kavun taþýr ve ben
Boyuna onu düþünürdüm,
Niksar'da evimizdeyken
Küçük bir serçe kadar hürdüm.
Sonra âlem deðiþiverdi
Ayrý su, ayrý hava, ayrý toprak.
Sonra âlem deðiþiverdi
Ayrý su, ayrý hava, ayrý toprak.
Mevsimler ne çabuk geçiverdi
Unutmak, unutmak, unutmak.
Anladým bu þehir baþkadýr
Herkes beni aldattý gitti,
Anladým bu þehir baþkadýr
Herkes beni aldattý gitti,
Yine kamyonlar kavun taþýr
Fakat içimde þarký bitti.
Cahit KÜLEBÝ
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,2287
2,7858
STERLiN 3,4863
JPY YENi 1,9170
2,2295
2,7872
3,4876
1,9178
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
ÖMÜR ECZANESÝ TEL:212 35 07 YEÞÝL
FIRIN YANI
DAMLA ECZANESÝ TEL: 213 22 02 VERGÝ DAÝRESÝ
YANI - VALÝLÝK KARÞISI
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
18 KASIM 2014
SALI
HABER
3
Tarýmsal sulamada eðitimde ve turizmde geride kalmýþýz
Vali Ahmet Kara
Çorum Valisi Ahmet Kara düzenlediði basýn toplantýsýnda, deðerlendirmelerde bulundu.Öðretmenevinde yapýlan toplantýya Ýl Garnizon
Komutaný Jn. Albay Ahmet Çelik, Emniyet Müdürü
Salih Erkan Tarancý ile daire müdürleri katýldý.
Çorum'a geldiðinde beklediðinin üzerin de bir
þehirle karþýlaþtýðýný kaydeden Vali Ahmet Kara, sanayisi geliþmesine raðmen kalifiye eleman sýkýntýsý
yaþandýðýný söyledi.
Kalifiye eleman sorununun çözümü için TOBB
tarafýndan OSB'ye Endüstri Meslek Lisesi yapýldýðýný ifade eden Vali Kara, yine inþasý devam eden Teknokent'in de il için öneminin büyük olduðunu kaydetti.Eðitim seviyesi ve okullaþma oranýnýn Çorum'un sanayi de bulunduðu yerin altýnda olduðunu altýný çizen Vali Kara, "Hem okullaþma oranýnda
hemde eðitim seviyesinde çevre illerden bazýlarýnýn
dahi altýnda yer alýyoruz. Ýlk ve ortaöðretimde istenilen düzeyde deðiliz. Anaokullarýnda ise yüzde
yüzde ulaþmak zorundayýz. Milli Eðitimde öðretmen açýðýmýz bulunmuyor" dedi.
-""TARIMSAL SULAMADA GERÝDE KALMIÞIZ"Tarýmsal sulama da Çorum'un çok geride kaldýðýný vurgulayan Vali Kara, "Sulama kanallarýnýn yapýmý geç kalmýþ. Erzincan'da sulama kanallarý
1960'lý yýllarda bitirildi. Ama þu an devam eden sulama projeleri bittikten sonra Çorum'da tarým yeniden birinci sektör olacak ve bunun sanayi ile turizm
takip edecek" ifadelerini kullandý.
-"KÜLTÜREL DEÐERLERÝMÝZÝ ÝYÝ TANITMA LIYIZ"Çorum'un kültürel varlýklarýnýn da yeterince deðerlendirilmediðini ifade eden Vali Kara, "Müzemiz
örneði az olan bir müzedir. Tanýtýmýný iyi yapmamýz
lazým. Tarihi varlýklarýmýn propagandasýný yapmamýz lazým. Bende tanýtýmda yoðunlaþacaðým" diye
belirtti.
-"SIKLIK TABÝAT PARKI BEÞ KAT BÜYÜDÜ"-
Emniyet Müdürlüðü
binasýna 2015'te taþýnacak
S.Erkan Tarancý
Ýl Emniyet Müdürü Salih
Erkan Tarancý, yeni hizmet
binalarýnýn 2015 yýlý içinde hizmete
gireceðini
açýkladý.Vali
Ahmet
Kara'nýn düzenlediði basýn toplantýsýnda gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Tarancý, emniyet kemeri uygulamalarý ile birlikte abartý egzoz denetimleri de yaptýklarýný ifade ederek,
abartý ekzoz kullanýmýný yüzde 90
oranýnda
azalttýklarýný
söyledi.
Tarancý Çorum'da önemli asayiþ
problemleri olmadýðýný da kaydetti.
Ömer Arslan
Bayat ilçesine baðlý Çukuröz köyünde çýkan
yangýnda evsiz kalan ailelere devlet yardým elini
uzatýyor. Maðdur aileler için konteynýr evler yapýlýrken
kalýcý konutlarýn inþasý için de çalýþmalar baþlatýldý.
Vali Ahmet Kara Öðretmenevinde düzenlediði basýn
toplantýsýnda konu hakkýnda açýklamalarda bulundu.
Köyde çýkan yangýnýn sebebinin henüz bilinmediðini
ancak elektrik kontaðýndan çýktýðýnýn tahmin edildiðini
kaydeden Vali Kara, "Yangýnda 27 ev yandý ve burada 27
hane ikamet ediyor. Yangýn için çevre il ve ilçelerden çok
Polis Okulunda
Güvenli Sürüþ
Pisti'de
bulunacak
Çorum'a yaptýrýlacak olan Polis Okulu'nun
temelinin 2015 yýlýnda atýlacaðý bildirildi.
Vali Ahmet Kara'nýn düzenlediði basýn toplantýsýnda
gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Ýl Özel Ýdaresi Genel
Sekreteri Ömer Arslan, Polis Okuluna iliþkin açýklamalarda bulundu.
Polis Okulunun iki proje halinde planlandýðýný bunlar-
Yangýnzedelerin
evini devlet yapacak
sayýda itfaiye ve arasöz gelmesine raðmen evlerin bitiþik
olmasý ve tüplerin patlamasý nedeniyle kýsa sürede
büyüdü. Hem yangýnýn söndürülmesi sýrasýnda hemde
daha sonra ki çalýþmalar 120 personel görev yaptý.
Kaymakamlýkta maðdur olan vatandaþlar için yardým
kampanyasý baþlattý. Burada devlet bir afeti nasýl deðerlendiriyor ise bizde öyle deðerlendireceðiz. Bu yangýn
'genel hayata etkili afet' kapsamýna alýnacak ve yanan
evler yeniden yapýlacak. Ödenek konusunda bir sýkýntýmýz yok" dedi. Fatih AKBAÞ
Konuþmasýnda Sýklýk Tabiat Parký hakkýnda da
açýklama yapan Vali Kara, parkýn yaza kadar beþ kat
daha büyütüleceði müjdesini verdi.
Sýklýk Tabiat Parkýnýn þu an 640 hektarlýk bir alaný kapsadýðýný ifade eden Vali Kara,
"Ancak yapýlan görüþmeler sonrasýnda parkýn
alaný 3180 hektara çýkartýldý. Çomar Barajýna kadar
geniþletildi. Yeni yollar yapýldý. Ancak 2 km daha yol
yapacaðýz. 2015 yýlýnýn yaz aylarýnda yeni açýlan yerlerde hizmete girecek" dedi.
-"KENTTE 3 BÝN GÖÇMEN VAR"Gazetecilerin kentte yaþayan yabancýlar ile ilgili
sorularýna cevap veren Vali Kara, "Çorum'da þu an
3 bin göçmen yaþýyor. Bunlardan sadece 270'i Suriyeli'dir. Göçmenler olay çýkarmýyorlar. Sadece bazen kendi aralarýnda kavga ediyorlar. Sýnýrdýþý edilmekten korkuyorlar" ifadelerini kullandý. Fatih AKBAÞ
dan birisinin okul bölümü diðerinin ise Güvenli Sürüþ
Pisti olduðunu dile getiren Ömer Arslan, "Polis Okulunun
temeli 2015 yýlýnda atýlacak. Güvenli Sürüþ Pisti ise
Türkiye'nin bu alanda ki ikinci pisti olacak. Pistin olduðu
alanda bir höyük bulunmuþtu þimdi buranýn tescil iþlemleri devam ediyor. 4 dönümlük alan tescil edilecek.
Sorunu çözmüþ olacaðýz" dedi.
Hastane inþaatýnda
yurt dýþýndan
deprem izolatörleri
bekleniyor
Saðlýk
Bakanlýðý
tarafýndan
yaptýrýlan
Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesinin inþasý devam
ediyor.Vali Ahmet Kara'nýn
düzenlediði basýn toplantýsýnda gazetecilerin konu hakkýnda ki sorularýný yanýtlayan Ýl
Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel,
hastanenin 23 Mart 2016 tarihinde bitirileceðini söyledi.
Þu an inþaatta yavaþlama olduðunu dile
getiren Yücel, "Hastanemizde deprem izolatörleri kullanýlacak. Bunlarý ise dünya da
sadece iki firma yapýyor. Firma yetkilileri
Çorum'a gelerek yerinde ölçüleri aldýlar ve
buna göre imalat yapýyorlar. Ýzolatörler
aralýk sonuna kadar yerleþtirilip inþaat
hýzlanacak. Ýhaleyi alan firmalar çok güçlü
firmalar. Yýlbaþýndan sonra çalýþmalar
hýzlanacaktýr" dedi. Fatih AKBAÞ
TEK
YILDIZ
2
18 KASIM 2014
SALI
HABER
Vali Kara kaymakamlarla
istiþare yaptý
4
Çorum Valisi Ahmet
Kara
kaymakamlar
ile
deðerlendirme
toplantýsý
yaptý.Valilik toplantý salonunda
gerçekleþtirilen
toplantýda ilçelerde ki projeler ile kaymakamlarýn
çalýþmalarý masaya yatýrýldý.
Bahadýr YÜCEL
Türk Eðitim Sen'den
görevlendirme tepkisi!
Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, 4 yýlýný tamamladýðý için 8 bin okul müdürünün hiçbir kriter olmaksýzýn görevlerinden alýnmasýyla baþlayan sürecin, mülakat sýnavýyla
devam ettiðini ve res'en görevlerinden alýnan bu
müdürlerin yerine yandaþ sendikanýn elemanlarýný
atamak için icat edilen mülakattaki komisyon üyelerinin yandaþ sendikanýn üyelerinden oluþtuðunu
hep birlikte gördüklerini söyledi.
Düzenlediði basýn toplantýsýnda Milli Eðitime
seslenen Aydýn, "Okullarýn %98 i sizlerin arzu ettiði þekilde kadrolaþtý. Ýstediðiniz kiþileri çok rahat o
okullara görevlendiriyorsunuz. Bu noktada bir örnek vermek istiyorum. Mustafa Kemal Ortaokul
Müdürü mevcut müdür yardýmcýlarýnýn yerine, 3
EBS üyesini, 1 tane de mevcut müdür yardýmcýlarýndan D.N hocamýz olmak üzere toplam 4 kiþiyi
yazýp Milli Eðitim Müdürlüðüne gönderiyor. Fakat
Milli Eðitim Müdürlüðümüz 3
kiþi ( EBS üyesi ) hariç bu ismi
çiziyor ve evraklarý geri gönderiyor. Milli Eðitim Müdürlüðü yetkililerine sormak istiyorum; D. N'ye olan düþmanlýðýnýzýn nedeni nedir? Siz sadece
belli bir zümreye hizmet etmek için mi orada oturuyorsunuz? Hiç mi Allah korkusu
yok sizde?
Baþka bir okul müdürüne
"Haritadan yer beðen" diyerek yazmýþ olduðu ismi deðiþtirmek için tehdit etmenizin,
Bu kadar hazýmsýzlýðýn, kinin
umarým gerekçeleri vardýr?
Böyle birkaç isme dahi tahammül edemeyecek kadar gözünüzü kin bürümesinin nedeni nedir? Örnek verecek olursak Atatürk Lisesinden H. Ö, O. T, M. Ç. bu
arkadaþlarýn da görevlendirilmemesinin nedeni nedir? Okuldaki herkes bu durumdan ciddi manada
rahatsýz. Ya adam bir bakar mevcut müdür yardýmcýlarý için bir þikayet, soruþturma bir huzursuzluk var mý ? Siz de biliyorsunuz ki yok. Madem yok.
Neden böyle bir zulme çanak tutuyorsunuz. Eðitim
çalýþanlarýný birbirlerine düþman ediyorsunuz? Bu
yaptýðýnýz uygulamalar Çorum'da eðitim kalitesini
düþürecektir.Okullarýn huzur iklimini bozuyorsunuz farkýnda deðilsiniz. Bu yanlýþýnýzdan derhal
vazgeçin. %98 müdür yerleþtirdiniz daha da mý
doymadýnýz? Allah Kur'an-ý Kerim'de namaz kýlan
bazý kimseler için " Veylinlil musalline" namaz kýlan o kiþiler ki yazýklar olsun.( veyl olsun) .Burada
dindar görünüp iþleri ahlaki olmayan insanlara hitap ediliyor.
Sayýn Valim; Bu durumlarý size birkaç kez izah
ettik. Artýk býçak kemiðe dayandý. Zulüm, haksýzlýk,
ahlaksýzlýk had safhaya ulaþtý.Allah için önünüze
gelecek olan müdür yardýmcýlýðý görevlendirme
onaylarýný bir inceleyin. O okulda mevcut müdür
yardýmcýsý varken neden yenisine ihtiyaç duyulmuþ
? Bunu bir sorgulayýn. Þayet bunlara siz de göz yumarsanýz Sizin devlet adamlýðý vasfýnýzda zarar görecektir. Yeniden görevlendirilmeyen müdür yardýmcýlarýnýn okullarýný bir denetleyin, öðretmenleri
bir dinleyin. Yoksa bu haksýzlýðýn bir parçasý olmak
durumunda kalacaksýnýz. Bu haliyle Mili Eðitim
Müdürlüðü Eðitim Bir-Sen'e hizmet eden bir hücre
evi haline gelmiþtir. Milli Eðitim Müdürlüðü yetkililerin asli görevi eðitim öðretimi geliþtirmek ve
okullarýmýzdaki kaliteyi artýrmak olmasý gerekirken
yöneticilerimiz kendi elleri ile bu iklimi bozmaya
çalýþýyorlar. Sizden yana da bir endiþeleri yok ki bu
kadar rahat at koþturuyorlar. Okullarýnda bugüne
kadar özveriyle çalýþan, hiçbir kusuru olmayan, bütün mesaisini eðitim-öðretime katký sunmaya harcayan, birikimi olan bu deðerli yöneticileri sýrf Türk
Eðitim-Sen üyesi diye mi yukarýya izah edemiyorsunuz?Bu , izah edemediðiniz þahýs ve kurumlar
kim ? Yukarýdakilerin Allah korkusu yok mu? Okul
müdürüne " Haritada kendine yer beðen" ne anlama geliyor? Kim haksýzlýk yapýyorsa, ona zemin hazýrlýyorsa, yapýlan haksýzlýða göz yumuyorsa , Rabbim tez zamanda hak etiklerini kendilerine yaþatsýn.
Yüreðiniz varsa kapalý kapýlar ardýnda
insanlara baský yapmak yerine bu arkadaþ
uygun deðildir, bu
Türk Eðitim-Sen üyesidir" diye yazýp gönderin. Bu tavýrlarýnýz
çalýþma ortamlarýný
huzursuz etmiþ, ektiðiniz bu nifak tohumlarý iç barýþý zedelemiþtir. Sabrýmýzý daha
fazla zorlamayýn. Biz
sizin
anlayacaðýnýz
dilden de konuþmasýný biliriz. Bizim amacýSelim Aydýn
mýz barýþ ve huzuru
korumaktýr. Ama siz
sürekli kaþýyorsunuz. Bizi tahrik etmeyin. Biraz vicdanlý olun. Bu arada dua edin bu yaptýklarýnýz, haksýz uygulamalarýnýz, kul hakkýna riayet etmeyiþiniz
çocuklarýnýzdan çýkmasýn.
Tabi yapýlan bu acýmasýz ve adaletsiz kýyým, ilçelerimizdeki tetikçiler vasýtasýyla da oralarda uygulanýyor. Yarýn yüz yüze bakacaðýnýz arkadaþlara bu
vicdansýzlýðý yapmak sizi abad etmez. Ancak baþýnýzý yere eðdirir. Bu yaptýðýnýz vicdan yoksunu uygulamalarýnýzla bindiðiniz dalý kesiyorsunuz. Bugüne
kadar süregelen anlayýþý, kardeþliði, iþ barýþýný yok
ediyorsunuz. Bugün bu adaletsizliði yaptýðýnýz insanlarýn yüzüne yarýn nasýl bakacaksýnýz? Bu yaptýðýnýz adaletsizliði eðer varsa vicdanýnýza nasýl anlatacaksýnýz? Her þeyin ötesinde bu yaptýðýnýz adaletsizliðin hesabýný mutlak ve kadir olan yüce Allah'a
nasýl vereceksiniz? Okul müdürleri için davalarda
haklýlýðýmýz sübut bulmuþ, yürütmeyi durdurma
kararlarý çýkmaya baþlamýþtýr. Türk Eðitim Sen hiçbir zaman yanlýþa doðru demeyecek, doðru bildiðini söylemeye, her koþulda devam edecektir. Türk
Eðitim Sen üyeleri kula kulluk etmeyecek kadar ihlaslý, Yaradan Mevla'dan baþkasýna kulluk etmeyecek kadar imanlýdýr. Maðdur ettiðiniz ayrýmcýlýk
yaptýðýnýz, insanlarýn ailelerinin ve kendilerinin ahý
sizlere yetecektir. Ýltimas deðil, adalet bekleyen eðitim çalýþanlarýnýn vebali boynunuzdadýr. Bu kara lekenin hesabýný nasýl vereceksiniz?" diyerek açýklamasýný tamamladý.
Bahadýr YÜCEL
Zeka ve Akýl
Oyunlarý Eðitmenliði
kursu açýlacak
Birincisi 27-28 Eylül tarihleri arasýnda açýlan Zeka ve Akýl Oyunlarý
Eðitmenliði kursunun ikincisi ise 29-30
Kasým 2014 tarihleri arasýnda Süleyman
Demirel Üniversitesi Liderlik Kariyer Eðitim
Araþtýrma Merkezi ve Altýn Hamle Gençlik
ve Spor Kulübü iþbirliði ile gerçekleþtirilecek.
Zeka ve Akýl Oyunlarý Eðitmenliði Eðitim
Sertifikasý programý Milli Eðitim Bakanlýðý
Talim ve Terbiye Kurulu tarafýndan okullarda
seçme ders olarak okutulmasý sonucunda
eðitmen bulma sýkýntýsýný gidermek amacýyla
29-30 Kasým 2014 tarihleri arasýnda Üniversite Onaylý Zeka ve Akýl oyunlarý Eðitmenliði
Eðitimi Sertifikasý programý gerçekleþtirilecek.
Çorum'da açýlacak Zeka ve Akýl Oyunlarý
Eðitmenliði Eðitimi Sertifikasý programýndan
Anaokulu, Ýlkokul, Ortaokul ve Lise öðretmenleri yararlanabilecek. Eðitim süresi 40
saat olup, eðitim sonunda sertifikayý almaya
hak kazanlara yapacaklarý eðitimlerde kullanmak üzere Zeka ve Akýl oyunlarýna iliþkin
materyallerde daðýtýlacak.
Zeka ve Akýl Oyunlarýna iliþkin ayrýntýlý
bilgi almak isteyenler 05383803820 telefon
numarasýný arayarak bilgi alabilirler. Haber
Servisi
"Çukuröz'de ki yangýn
hepimizin yarasýdýr"
Çorum
Dernekler
Federasyonu
(ÇORDEF)
Baþkaný Süleyman Gökçe,
Bayat ilçesine baðlý Çukuröz
Köyü'nde 27 evin kül olduðu
yangýnla ilgili yazýlý bir basýn açýklamasý yaptý.
Gökçe, büyük maddi kayýplara
neden olan afetlerde ateþin sadece
düþtüðü yeri yakmadýðýný ve bütün
kamuoyunda derin izler býraktýðýný
belirterek Bayat halkýna sabýr
temennisinde
bulundu.Çorum
halkýnýn yangýnda zarar gören
ailelerin her zaman yanýnda olacaðýndan emin olduðunu belirten
Gökçe açýklamasýnda þu ifadelere
yer verdi:
"Güzel
ilçemiz
Bayat'ýn
Çukuröz Köyü'nde 27 evin yanmasý ile sonuçlanan yangýn hepimizi derinden etkilemiþtir. Doðal
afetlerde ateþ sadece düþtüðü yeri
yakmaz. Çukuröz köyümüzdeki
yangýn da hepimizin yarasasýdýr. Baþta
yangýnda zarar gören ailelerimiz olmak
üzere Bayat halkýna ve bütün Çorum'a
geçmiþ olsun temennisiyle sabýr diliyorum.
Yangýn anýnda bütün imkanlarýn seferber edilmesi, devletimizin yardým elinin
anýnda köyümüze ulaþmasý, Kýzýlay ve
AFAD'ýn çalýþmalarý köylülerimiz için
teselli olduðu kadar yaralarýn kýsa sürede
sarýlmasý konusunda üzüntümüze bir
Süleyman Gökçe
nebze de olsa umut olmuþtur.
Çorum Dernekler Federasyonu olarak
yangýna müdahale aþamasýnda, yangýndan
sonra ailelerimize destek konusunda ve
yaralarýn sarýlmasý için yapýlan çalýþmalar
noktasýnda bütün yetkililere teþekkür
ediyor, hemþehrilerimize bir kez daha
sabýr diliyorum. Yangýn hepimizin
yarasadýr, bu yarýyý Çorum halký olarak
birlikte saracaðýmýza inanýyorum." Haber
Servisi
TEK
YILDIZ
2
18 KASIM 2014
SALI
HABER
5
Seçimi Recep Bolpaça kazandý Mazbatayý Mustafa Akpýnar aldý
AK Parti Çorum Kongre süreci olmaz böyle þey dedirecek
ve film senaryolarýna konu olabilecek Kargý kongresi ile
baþladý. AK Parti genel merkezinin tüm Türkiye genelinde
kavga ve çekiþme yaþanmamasý adýna tek liste ile kongrelere gidilsin
arzusu bir çok yerde delinmeye devam ediyor. Çorum Kongre
sürecinin ilk adýmý da geçtiðimiz hafta sonu Kargý da yaþandý. Kargý
da mevcut AK Parti ilçe baþkaný Lokanta Ýþletmecisi Mustafa
Akpýnar, Genel merkezin adayý olarak lanse edilmesine raðmen,
Mali Müþavir Recep Bolpaça da aday olduðunu açýklayarak seçime
girdi. Kendisi lehine verilen ve mühürsüz olduðu için iptal edilen 6
oy'a raðmen 32 farkla seçimi kazandý. Recep Bolpaça muhalifleri ise,
' seçilen Recep Bolpaça partimiz üyesi deðildir' itiraz dilekçesini
seçim kurulu baþkanlýðýna verdi. Recep Bolpaça ile birlikte içlerinde
eski belediye baþkaný, il genel meclis üyeleri, kurucu meclis üyeleri,
kadýn kollarý baþkanýnýn annesi v.b. olmak üzere toplam 43 kiþinin
kendi bilgilerinin dýþýnda üyeliklerinin silindiði itiraz edilen seçim
sonucu ile birlikte ortaya çýkmýþ oldu. Seçimi kazanan ancak üyeliði
silindiði gerekçesi ile seçim sonucu iptal edilerek mazbatasýný ala-
mayan Recep Bolpaça'nýn ve arkadaþlarýnýn Konuyu Yüksek seçim
Kuruluna taþýyacaklarýný belirterek yaþananlarýn siyasi etik açýsýndan
þýk olmadýðýný tekrar yenilecek bir seçimde daha farklý kazanacaklarýný iddia ettiler.
Devlet Üniversiteleri
arasýnda 74. sýradayýz
2009 yýlýnda Orta Doðu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü
bünyesinde kurulan URAP (University
Ranking by Academic Performance) Araþtýrma
Laboratuvarý, Üniversitelerin 2014-2015 Dönemi Genel Sýralamasý sonuçlarýný açýkladý.Buna
göre aralarýnda Hitit Üniversitesinin de bulunduðu, 2000 yýlýndan sonra kurulan üniversiteler
genel sýralamasýnda Hitit Üniversitesi 2011 yýlý-
na göre 15 sýra yükselerek 26.
sýraya yerleþti.
Tüm Devlet Üniversiteleri
arasýnda yapýlan sýralamada ise,
2011 yýlýnda 88. sýrada olan Hitit Üniversitesi, 14 basamak
yükselerek 74. sýraya ulaþtý.
Elde edilen veriler ile üniversitelerin kendi akademik
performanslarýný diðer üniversitelerle karþýlaþtýrabilmesine ve
belirlenen kriterlere göre geliþmeye açýk yanlarýný farketmelerine yardýmcý olmak amacýyla
yapýlan bu sýralamalar, üniversitelerin makale sayýsý, öðretim
üyesi baþýna düþen makale sayýsý, atýf sayýsý,
öðretim üyesi baþýna düþen atýf sayýsý, toplam
bilimsel doküman sayýsý, öðretim üyesi baþýna
düþen toplam bilimsel doküman sayýsý, doktora öðrenci sayýsý, doktora öðrenci oraný ve öðretim üyesi baþýna düþen öðrenci sayýsý olmak
üzere 9 ana kriter esas alýnarak yapýlýyor. Haber
Servisi
Hitit
Üniversitesinde
basýlý ve
elektronik yayýn
sayýsý artýyor
Hitit Üniversitesinde, basýlý ve elektronik
yayýn koleksiyonlarý her geçen yýl daha da
zenginleþiyor. Bu kapsamda 2010 yýlýnda, 20 bin
897 olan basýlý kaynak sayýsý % 107 artýþ kaydederek
43 bin 312'ye, elektronik kitap sayýsý da %218 gibi
büyük bir artýþla, 143 bin 535'e ulaþtý. Elektronik
dergi sayýsý ise 2010 yýlýna göre 2,5 kat artarak
38,055'e yükseldi. Üniversitenin son dönemlerde
yaptýðý biliþim alanýndaki geliþmelere paralel olarak,
bilimsel bilgiye eriþimde basýlý kitap ve dergi gibi
geleneksel materyallerin dýþýnda, kullanýmý tüm
dünyada oldukça yaygýnlaþan, internet üzerinden
pek çok veri tabanýna üyelik saðlanarak da güncel bilgiye hýzlý eriþim saðlanmakta. Ýçerisinde milyonlarca
dergi, tez, makale ve akademik çalýþmalarýn yer aldýðý
sayýsý 48'e ulaþan veri tabanlarýna sadece Merkez
Kütüphaneden deðil, internet bulunan her yerden
rahatlýkla eriþim saðlanabilmekte.
Bunlarýn yaný sýra 972 adet süreli yayýn, 997 adet
görsel-iþitsel materyal (CD, DVD vs), 1,4 milyon
elektronik tez ve 880 bin adet konferans bildirisi ile
de çaðýn gereklerine uygun en güncel bilgilere kolayca ulaþýlabilmekteÜniversite kütüphanelerinde yer
alan elektronik ve diðer tüm kaynaklara kütüphanenin web sayfasýndan (www.kutuphane.hitit.edu.tr)
eriþilebilmekte.Dijital kütüphane aðýrlýklý yönelim ile
7/24 ulaþýlabilir kütüphane sayesinde okuyucularýn
akademik araþtýrma ve çalýþmalarýna büyük katký
saðlanmakta. YORDAM otomasyon sistemine þu an
11 bin 685 üye kayýtlý olup, 2010 yýlýnda 1,264 olan
aktif üye sayýsý yaklaþýk %440'lýk bir artýþla bugün
itibariyle 5 bin 562'ye yükseldi. Haber Servisi
TSO üyelerine yeniden
yapýlandýrma uyarýsý! Þeker sektörünün sorunlarý
TBMM'ye taþýnýyor
Resmi Gazetede yayýmlanarak
yürürlüðe giren yeni Torba Yasa ile birlikte, TSO üyeleri yasa kapsamýnda
saðlanan ödeme kolaylýklarýndan faydalanabilecekler.
Vergi ve kamu alacaklarýnýn yeniden
yapýlandýrýlmasýyla ödeme
kolaylýðý getiren Torba
Yasa kapsamýnda, gecikmiþ
aidat
borcu
bulunan
üyelere ödeme kolaylýðý
saðlanacak. Üyeler, yýllýk ve
munzam aidatlarý, navlun
hâsýlatýndan alýnacak oda
paylarý, borsa tescil ücretleri ile oda ve borsalarýn
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliði'ne
olan
aidat
borçlarýnda taksitlendirme
ve indirim imkânlarýndan
yararlanabilecekler.
Gecikmiþ borcu bulunan
üyelerin,
taksitlendirme ve indirim
imkânlarýndan faydalanabilmesi, vergi mükellefiyetleri sona eren ve vefat
eden üye yakýnlarýnýn yasadan yararlanabilmesi için 01 Aralýk 2014 tarihine kadar
TSO'ya dilekçe müracaat etmeleri gerekiyor. Kanun gereði 01 Aralýk 2014 tarihinden
sonra yapýlacak baþvurular dikkate alýnmayacak. Haber Servisi
Türk Ýþ Çorum Ýl Temsilcisi ve Þeker Ýþ Þube Baþkaný Sefer Kahraman, þeker sektörünün sorunlarýný
TBMM'ye taþýmak amacýyla AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ile görüþtü.Sefer Kahraman, AK Parti
Çorum Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Üyesi Dr. Cahit Baðcý'yý makamýnda ziyaret ederek, hem
AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýlýðý görevine
getirilmesinden dolayý tebrik etti, hem de sektörün ve
çalýþanlarýn sorunlarýný iletti.Kahraman, Milletvekili Cahit Baðcý ile þeker sanayinin baþlýca sorunlarý hakkýnda
10 Kasým Pazartesi günü Çorum'da bir görüþme yapmýþtý. Bu görüþmenin devamý olarak 14 Kasým Cuma
günü AK Parti Genel Merkezi'ndeki makamýnda Baðcý'yý ziyaret eden Kahraman, þeker sanayinin ve Çorum
Þeker Fabrikasý'nýn sorunlarýný da içeren, baþta özelleþ-
tirme konusu, geçici mevsimlik olarak çalýþan iþçilerin
kadro sorunu, fabrikalardaki eleman yetersizliði gibi ana
baþlýklar olmak üzere Þeker-Ýþ Genel Merkezi'nce hazýrlanmýþ kapsamlý bir dosyayý kendilerine takdim etti.Milletvekili Baðcý ise dosyayý Ekonomiden Sorumlu Genel
Baþkan Mehmet Muþ ile diðer genel baþkan yardýmcýlarýna ileteceðini, ekonomi birimi olarak önümüzdeki
günlerde Baþbakan Ahmet Davutoðlu ile bir toplantý yapacaklarýný, bu toplantýda da þeker sektörünün sorunlarýný görüþmek üzere gündeme aldýrmak için çaba göstereceðini bildirdi.Sefer Kahraman'a ziyareti nedeniyle teþekkür eden Baðcý, þeker sektörünün ve çalýþanlarýn sorunlarýnýn takipçisi olduklarýný kaydetti.Kahraman ise
tüm þeker sektörü ve çalýþanlar adýna Milletvekili Cahit
Baðcý'ya teþekkür etti. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
18 KASIM 2014
SALI
HABER
Ortaköy Belediyesinden
spor malzemesi yardýmý
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir kýz
voleybol takýmýna spor malzemesi yardýmý
yaptý.
Bu yýl Ortaköy Ýlçesini voleybol maçlarýnda
temsil edecek olan Ortaköy Çok Programlý
Lisesi kýz öðrencilerine Belediye Baþkaný Taner
Ýsbir, spor malzemesi yardýmýnda bulundu.
Göreve geldiðinden beri özellikle eðitime
destek noktasýnda büyük hizmetler yaptýðýný
dile getiren Ýsbir, "Daha önce makamýma gelerek bizden destek bekleyen okul bayan voleybol takýmýna bu günde takým formalarý ile
destek veriyoruz" dedi.
Öðrencilerde verdiði destekten dolayý Taner
Ýsbir'e teþekkür ettiler. Haber Servisi
6
Köse ile Genç'ten köy
ve ilçe ziyaretleri
TBMM'nin hafta sonu tatile girmesiyle birlikte
Çorum'a gelen CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve
Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, haftasonu bir çok
köy ve ilçe ziyaretinde bulundu.
Milletvekili Tufan Köse ile il merkezi, Sungurlu ve
Kargý Ýlçelerini ziyaret eden Tunceli Milletvekili Kamer
Genç, köy ziyaretinde bulundular.
Yeni parti programlarý hakkýnda bilgi veren
Milletvekili Köse, aile sigortasý, çiftçi desteklemesi,
emekli maaþlarýnýn iyileþtirilmesi, emeklilere bayram
ikramiyesi gibi, esnaf iþveren SSK desteði ve teþvikleri,
taþeron, memur ve sendikal haklarý konusunda da çok
geniþ ve kapsamlý çalýþmalarýn yapýldýðýný söyledi.
Kamer Genç ise mecliste yaptýðý çalýþmalardan
dolayý Tufan Köse'ye teþekkür etti.
Milletvekili Köse ise görevini layýkýyla yerine getirmeye çalýþtýðýný, Çorum halkýnýn ve partililerinin
hizmetkârý olduðunu, herkesin iyi günde ve kötü günde
yanýnda olmaya çalýþtýðýný söyledi.
Bir çok deneyim ve tecrübe kazandýðýný belirten
Milletvekili Av.Tufan Köse, "Bu kazanýmlarýmý partimize gönül veren, ezilen, horlanan, yoksul, masum
vatandaþlarýmýza kullanmak istiyorum" dedi. Haber
Servisi
Tatlýsu'dan Manisa'da þiir þöleni
Önceki hafta Diyarbakýr Dicle
Üniversitesi öðrencilerine hitap eden
Emekli Öðretim Görevlisi Mehmet Tatlýsu bu
kez 25 yýl görev yaptýðý Manisa Celal Bayar
Üniversitesi Eðitim Fakültesinde meslektaþlarý ve öðrencilerle buluþtu.
Fakülte Dekaný Prof. Dr. Mustafa Bakaç'ýn
daveti ile Celal Bayar Üniversitesi'ne giden
Tatlýsu, Basri Koçyiðit Kültür Merkezinde
"Yunus Emre'den Sezai Karakoç'a Örneklerle Türk Þiiri"ni anlattý.
Yunus Emre'yi yeryüzünde yaþayan
bütün insanlýðýn ortak deðer ve duygularýný dile getiren bir "Dünya Ozaný"
olarak niteleyen Tatlýsu, büyük þairin
ülkemizde çok geç keþfedildiðinden yakýnarak, henüz layýk olduðu ölçüde önem
ve kýymetinin bilinmediðini söyledi.
Tatlýsu, lise ve üniversitelerde baðýmsýz "Yunus Emre Dersleri" konulmasýný
önerdi.
Ýngiltere'de doðan her çocuðun
kulaðýna Þekspir adýnýn fýsýldandýðýndan
söz etli.
Yirminci yüzyýl Türk Halk Þirinin en
önemli dört ozanýnýn Aþýk Veysel, Aþýk
Mahzuni Þerif, Neþet Ertaþ ve
Abdurrahim Karakoç olduðunu vurgulayan Tatlýsu "Dadaloðlu'nun günümüzdeki
sentezi ve bileþimidir" diyerek "Mihriban
Þairi'ne olan vefa, sevgi ve saygýsýný ifade etti.
Tatlýsu sözlerini "Bayrak Þairimiz Arif
Nihat Asya'nýn Dua þiiriyle noktaladý.
Program Tatlýsu'ya plaket ve çiçek takdimleriyle sona erdi. Haber Servisi
Ahýska Türkleri
Sempozyumu sona erdi
Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde
Dýþiþleri Bakanlýðý, Baþbakanlýk Yurtdýþý Türkler
ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý, TÝKA, TRT,
Çorum Valiliði, Çorum Belediyesi, ÇTSO Baþkanlýðý
ve Dünya Ahýska Türkleri Birliði iþbirliði ile gerçekleþtirilen "Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska Türkleri
Uluslararasý Sempozyumu" ulusal
ve uluslararasý düzeyde katýlýmla
tamamlandý.
Sempozyumun açýlýþ ve oturum
bölümlerinde II. Dünya Savaþý
sýrasýnda, 1944 yýlýnda sürgüne
gönderilen Ahýska Türkleri hakkýnda farkýndalýk yaratarak Ahýska
Türklerinin millî ve kültürel benliklerinin muhafazasýna kültürel alanda destek olmayý amaçlayan ve bu
baðlamda sunulan bildiriler ve
ortaya konulan görüþlerle Ahýska
Türkleri ilgili konularýn geçmiþ,
bugün ve gelecek çerçevesinde bilimsel olarak deðerlendirildi.
Ahýska Türklerinin hukuksal,
siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel varlýklarýnýn çok
farklý boyutlarýnýn ele alýnarak altý farklý oturum ve
sonrasýnda yapýlan deðerlendirme toplantýsý ile ulusal
ve uluslararasý düzeyde büyük bir katýlýmla gerçekleþtirilen etkinlik, Boðazkale, Alacahöyük gezisi ile
tamamlandý. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
18 KASIM 2014
SALI
HABER
7
Anadolu Platformu
Çorum'da toplandý
"Ýlk Çizik"in
önsözü Uslu'dan
Anadolu Platformu 8. Bölge Hizmetiçi Eðitimi ve
Ýstiþare Toplantýsý Çorum'da yapýldý.
Anadolu Eðitim ve Davet Gönüllüleri Platformu
Çorum merkezinde Çorum Gül-Der' in ev sahipliðinde
yapýlan toplantýya Kastamonu, Sinop,
Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu'dan
oluþan Orta Karadeniz Bölgesi (8. Bölge)
temsilcileri katýldý.
Seminer Yörükevler Camii müezzini
Ýdris Satýlmýþ'ýn Kur' an-ý Kerim tilaveti,
Necat Yazýcý'nýn mealinin okunmasý ile
baþladý.
Teþkilat Baþkaný 8. Bölge sorumlusu
Necati Karataþ açýlýþ ve selamlama
konuþmasý yaptý. Katýlýmcý dernek
baþkanlarýnýn konuþmasý sonrasýnda 1.
seminere geçildi.
Atölye çalýþmalarýnýn ardýndan program sona erdi.
Haber Servisi
Genç Karikatürist Furkan Þimþek'in "Ýlk
Çizik" kitabý yayýnlandý. Alaca Belediyesi Kültür
yayýnlarýndan çýkan karikatür kitabýnýn
önsözünü Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu yazdý.
Uslu, "Alaca ilçemizden zeki ve yetenekli bir
gencimizin çalýþmalarýna destek vermek, katkýda
bulunmak için deðerli dostum, Karikatürist Yalçýn
Turgut Balaban ile buluþmasýna vesile olduk. Ýlk
eserinde de Sayýn Balaban gibi bir çizerin önsözünü
yazmasý ufkunu açacaktýr. Umarým Furkan'ýn ileriki
yaþamýnda daha da baþarýlý çalýþmalara imza atmasýna katkýmýz olmuþtur. Kendisini çalýþmalarýndan
dolayý tebrik ediyorum" dedi.
Haber Servisi
Ýnsan Kaynaklarýna
12,4 milyon TL bütçe
Ýl Özel Ýdaresi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü'nün 2015
yýlý mali bütçesi 12 milyon 474 bin 803 TL
olarak açýklandý.
Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda Ýnsan
Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü'nün 2015
yýlý mali bütçesi görüþüldü.
Toplantýda Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim
Müdürü Veli Singer tarafýndan müdürlüðünün 2015 mali yýlý bütçesi hakkýnda
meclis üyelerine bilgi verildi.
Ýnsan
Kaynaklarý
ve
Eðitim
Müdürlüðü'nün 2015 yýlý mali bütçesini 12
milyon 474 bin 803 TL olarak açýklayan Veli
Singer, bu bütçenin 1 milyon 850 bin TL'sinin temel maaþ
ödemelerinde, 4 milyon 080 bin TL'sinin zamlar ve tazminatlara,
554 bin 580 TL'sinin sürekli iþçi ücretlerine,
902 bin 532 TL'sinin sürekli iþçilerin ihbar
ve kýdem tazminatlarýnda, 400 bin TL'sinin
sürekli iþçilerin fazla mesai ücretlerinde,
460 bin TL'sinin memurlarýn sosyal güvenlik primi ödemelerinde, 300 bin TL'sinin
memurlarýn saðlýk prim ödemelerinde, 244
bin TL'sinin sosyal güvenlik prim
ödemelerinde, 410 bin TL'sinin seyyar
görev tazminatlarýnda, 2 milyon 235 bin
TL'sinin ise geçici personel hizmet alýmlarýnda kullanýlacaðýný bildirdi. Yasin
YÜCEL
Beþir Derneði'nden
yangýnzedelere yardým
Bayat Çukurözü Köyü'nde yaþanan yangýn felaketinde,
yangýnzede aileleri yalnýz býrakmayan Beþir Derneði Çorum
Þubesi, yangýnda herþeyini kaybeden ailelerin acýlarýna ortak
olarak, onlarýn yanan kalplerine su serpti. Ailelere yalnýz olmadýklarýný
ve tüm güçleriyle yanlarýnda olduklarý ifade eden Beþir Derneði Çorum
Þube Baþkaný Murat Beþikcioðlu, "Evleri yanan ve ateþi gönüllere
düþen bu afette, bu yangýnýn gönüllere
sýçrayan kýsmýný söndürmek üzere yola
çýktýk" dedi.
Yanlarýnda taþýdýklarý gýda paketleri
ile ilk etapta ailelerle irtibat kurarak
geçmiþ olsun dileklerini aktaran Beþir
Derneði Çorum Þubesi gönüllüleri, ilk iþ
olarak tüm aileler gýda paketlerini hediye
etti. Dernek Baþkaný Murat Beþikcioðlu,
"Yürek burkan bu acý olayý duyar duymaz, elimiz boþ gitmemek adýna hemen
çam sakýzý çoban armaðaný kabilinden
gýda paketlerimizi hazýrlayýp yola çýktýk.
Maddi destek saðlamanýn yanýsýra, gönül yaralarýna da bir nebze olsun
su serpmek istediðimiz kardeþlerimizle tek tek görüþerek, hane ve kiþi
sayýlarýný, yaþ sýnýflarýný ve ihtiyaçlarýný tespit ettik. Devletimizin tüm
unsurlarýný, Kýzýlay ve AFAD'ý orada görmek bize gurur verirken,
toplumun tüm derdini kendi derdimiz kabul eden anlayýþla, bizim de
kardeþlerimizin yanýnda olmamýz gerektiði inancýyla, onlarýn yanýndaki yerimizi aldýk" diye konuþtu.Ailelerin iðneden ipliðe her türlü
malzemeye ihtiyaçlarý olduðunun da altýný çizen Beþir Derneði Çorum
Þube Baþkaný Murat Beþikcioðlu, tespit
ettikleri talepleri karþýlamak üzere ciddi bir
çalýþma baþlattýklarýný, imkanlar ölçüsünde
yaralarýn sarýlmasý için üzerlerine düþeni
yerine getirme kararlýlýðýnda olduklarýný
bildirdi.Pek çok insanýn bu konuda ne
yapýlabilir sorusunu kendilerine sorarak,
yardým taleplerini aktardýklarýný da sözlerine ekleyen Beþikcioðlu, "Biz bu konuda
gönüllüyüz ve her türlü hizmete hazýrýz.
Kendi imkanlarýmýzýn haricinde, buradaki
mazlum kardeþlerimize yardým ulaþtýrmak
isteyen hemþehrilerimizi bizimle irtibat kurmaya davet ediyoruz. Bunun yanýsýra, Çorum kamuoyuna da çaðrýda
bulunarak, yaþanan dramýn çok büyük olduðunu hatýrlatýp, yardým
konusunda daha duyarlý ve hýzlý olmaya çaðýrýyorum. 777 15 25 nolu
telefonumuzdan her türlü irtibat saðlanabilir." diyerek, kamuoyuna
yardým çaðrýsýnda bulundu. Haber Servisi
Çorum'da
6 bin 544 anasýnýfý
öðrencisi var
Çorum'da 396 þubede toplam 6 bin 544
anaokulu öðrencisinin
eðitim-öðretim
gördüðü belirtildi.
Ýl Genel Meclisi
Toplantýsýnda Çorum'daki anaokullarýyla ilgili
olarak Eðitim Kültür ve
Sosyal Ýþler Komisyonu
tarafýndan hazýrlanan
rapor Meclisin bilgisine
sunuldu.
Hazýrlanan komisyon raporunu okuyan
Eðitim Kültür ve Sosyal
Ýþler
Komisyonu
Baþkaný
Süleyman
Þener, il genelindeki
396 þubede 3,4 ve 5 yaþ
grubunda toplam 6 bin
544 öðrencinin eðitim
öðretim
gördüðünü
açýkladý.
Çorum'da 3'ü özel, 9'u
merkezde ve 10'u da ilçelerde
olmak üzere toplam 22 anaokulunun bulunduðunu ifade eden
Süleyman Þener, bu okullarda
395 okul önceki öðretmeninin
görev yaptýðýný ve anaokulunda
bir öðretmene 17, anasýnýflarýnda
ise ortalama 20 öðrencinin
düþtüðünü kaydetti.
Okul öncesi okullaþmada
ülke genelindeki hedefin %70
olduðunu özellikle dile getiren
Þener, "2013-2014 istatistiklerine göre Çorum 3-5 yaþta
Türkiye'de 40.ncý, 5 yaþta ise
30.cu sýradadýr. 2014-2015 yýlý
kesin olmayan istatistiki sayýlara
göre 5 yaþta okullaþma oraný
%79'dur" dedi. Yasin YÜCEL
TEK
2
YILDIZ
18 KASIM 2014
YAÞAM
SALI
8
Vücudumuzu kýþ dönemine
Nasýl hazýrlamalýyýz?
Plan Bozuldu
Akýl hastanesinde deliler
bir araya gelip kaçýþ planý
yaparlar. elebaþlarý planý
anlatýr : -Büyük bir kütük
bulup ilk önce 1. kapýyý, 2.
kapýyý ve daha sonra 3.
kapýyý kýracaðýz ve herkes
baþýnýn çaresine bakýp
kaçacak. sabah olunca bir
kütük bulurlar doðruca 1.
kapýyý kýrarlar, 2. kapýya
koþup onu da kýrdýktan
sonra 3. kapýya yönelirler.
3. kapýnýn açýk olduðunu
gören elebaþlarý der ki : Arkadaþlar plan bozuldu
geri dönün.
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
19:55
Yerli Dizi
Kýþa girerken dikkat edilmesi gereken en
önemli konu, havadaki ýsý deðiþikliðine uyum
saðlayabilmek için metabolizmada meydana
gelen azalmadýr. Azalan metabolizma hýzýna
yaðýþlý ve soðuk hava, yoðun iþ temposu ve
kýsalan günler sebebiyle azalan fiziksel aktivite
de eklenince kilo almak kaçýnýlmaz hale
gelebilir. Bu sebeple yapýlmasý gereken ilk iþ
yoðun kalori içeren besinlerin günlük hayattaki miktarlarýný azaltarak ve daha dengeli bir
beslenme düzenine geçmektir.Sýk sýk ve az az
beslenmek, ara öðünlerde kan þekerini
destekleyici besinlere yer vermek ara öðünü
takip eden ana öðünde hem yavaþ hem de az
yenilmesine yardýmcý olacaktýr. Öðlen
yemeðinin kuvvetli yenmesi durumunda
akþam öðününü yaðý ayarlanarak piþirilmiþ
sebzeler ve salata eþliðinde hafif geçirmek yine
önem taþýmaktadýr.Yaz mevsiminin bitmesiyle
birlikte su içiminde ciddi bir azalma meydana
gelir. Sýcak içecekler daha fazla içildikçe suya
olan ilgi de azalýr. Unutulmamasý gereken en
önemli nokta suyun yerini meyve sularý da
dahil olmak üzere hiçbir içeceðin tutmayacaðýdýr. Özellikle kafein içeren içecekler su
atýmýný hýzlandýrarak vücudun suya olan ihtiyacýnýn artmasýna sebep olurlar.
Vücudumuzu kýþ dönemine
hazýrlamak için nasýl beslenmeliyiz?
Kahvaltý: Saðlýklý yiyeceklerden oluþan
dengeli bir kahvaltý ile güne baþlamak çok
önemlidir. Böylelikle hem kan þekerinin normalin altýna düþmesi engellenmiþ hem de
metabolizmanýn çalýþmaya baþlamasý saðlanmýþ olur. Kahvaltýda ve aralarda çay ve kahve
yerine C vitamini yönünden zengin olan
meyve sularý veya kuþburnu çayý tercih
edilebilir.Omega-3: Aralarda omega-3 içeriði
zengin ceviz, badem gibi yaðlý tohumlar kilo
alýmýna sebep olmayacak ölçülerde yenebilir.
Bunlarýn yanýnda çok az kahve konulmuþ süt,
hem kan þekerinin toparlanmasýna hem de
kalsiyum ihtiyacýný karþýlamaya yardýmcý olacaktýr.Salata: Yemeklerde tüketilecek olan
salatalar hem kilo kontrolü saðlayacak hem de
zengin vitamin içerikleriyle gün boyunca
düþen enerjiyi yenilenmesine yardýmcý olacaklardýr. Salata, meyve ve meyve sularýnda vitamin kaybýnýn en aza indirilmesi için hazýrlandýktan hemen sonra tüketmeye dikkat
edilmelidir. Özellikle C vitamini çok süratli
kayba uðramaktadýr. Yemeklerde hayvansal
veya bitkisel protein kaynaklarýna gereken yer
verildiðinde yorgunluk belirtilerinin hýzla
azaldýðý görülecektir. Kolesterol sorunu olanlar kýrmýzý et yerine balýk ve kuru baklagilleri
tercih
edebilirler.Mevsim
geçiþlerinde
hastalýklar da artar ve baðýþýklýk sistemini
güçlendirmek gerekir.Yaz boyunca dengesiz
beslenen ve yoðun tempodan dolayý bitkin
düþen vücudumuz sonbahar mevsiminin
sýcaklýk dalgalanmalarýndan oldukça olumsuz
etkilenir. Bu mevsimde özellikle soðuk algýn-
lýðý ve baðlantýlý hastalýklarýn görülme sýklýðý
artar. Hastalýklara yakalanmamanýn ya da
yakalandýysak da en azýndan hastalýðý daha
hafif atlatmanýn ilk þartý baðýþýklýk sistemini
güçlendirmektir.Yaz biter bitmez baðýþýklýk
sistemini güçlendirdiði bilinen vitamin ve
mineralleri içeren besinlere aðýrlýk veren bir
beslenme programýna geçildiði takdirde sonbahar sorunsuz atlatýlacaktýr. Vitaminlerden
A, C ve E, minerallerden ise selenyum, çinko,
magnezyum ve demir baðýþýklýk sistemini
güçlendirirler. Bu vitamin ve mineraller ayný
zamanda yüksek antioksidan özellik taþýrlar.
Antioksidanlar serbest radikal denen kansere
sebep olma potansiyeli taþýyan ajanlarýn
hücreleri oksitlemesini önlerler. Doktorlar ilaç
önermedikçe vitamin ve minerallerin doðal
yollarla yani besinlerle alýnmasýna gayret
edilmelidir.Sigara içenlerde C vitamini baþta
olmak üzere birçok vitaminin ve mineralin
emilimi olumsuz etkilenmektedir. Bu sebeple
sigara içenlerin içmeyenlere oranla vitamin ve
mineral ihtiyaçlarý daha fazladýr. Bunun için
aðýrlýk verilmesi gereken besinler þunlardýr: A
vitamini: Karaciðer, havuç, kayýsý, kavun,
yumurta, ýspanak, kabak, domates, karaciðer,
brokoli, marul C vitamini: Limon, portakal,
greyfurt, kivi, roka, maydanoz, yeþil sivri biber,
kuþburnu, domates E vitamini: Tüm bitkisel
yaðlar ve yaðlý tohumlar Selenyum: Deniz
ürünleri, böbrek, yürek, etler Çinko: Bulgur,
badem içi, ceviz, balýk, et, karaciðer süt,
yumurta, kuru baklagiller Magnezyum: Yaðlý
tohumlar, kuru baklagiller, yeþil yapraklý
sebzeler, muz, tahýllar.Probiyotikler: Baðýþýklýk
sistemini güçlendirmede diðer bir önemli grup
probiyotik besinlerdir. Probiyotikler baðýrsaklarýmýzdaki faydalý bakterilere benzerler.
Kansere karþý da koruyucu etkileri vardýr.
Prebiyotik ise besinlerdeki sindirilemeyen
gýda partikülleridir. Kalýn baðýrsaktaki faydalý
bakterilerin üremesine yardýmcý olurlar.
Örneðin yoðurt ve kefir hem probiyotik hem
de prebiyotik bir besindir. Kefirin faydalý bakteri oraný yoðurttan çok daha fazladýr. Günlük
beslenme düzeni içinde mutlaka yoðurt ve
kefire yer vermek hastalýklardan korunma da
destek saðlayacaktýr.Protein: Güçlü bir
baðýþýklýk sistemi için vücudun ihtiyacý olan
proteinin alýnmasý þarttýr. Özellikle hayvansal
kaynaklý protein kaliteli protein olarak kabul
edilir. Ancak bu grupla birlikte hayvansal yað
alýmý da olacaðýndan kan yaðlarýyla ilgili
sorunu olan kiþilerin sonbahar ve kýþ dönemimde protein ihtiyaçlarýný karþýlamak için
kurubaklagilleri
kullanabilirler.
Kurubaklagiller neredeyse hayvansal besinlere yakýn oranda protein içerirken hiç kolesterol ve yað içermediklerinden kan yaðlarýný
yükseltici etki de göstermezler. Ýyi bir protein
kaynaðý olan balýk ayný zamanda kalp saðlýðý
için çok faydalý olan omega-3 yað asitlerinden
de zengindir.
YUFKALI YAZ SEPETÝ
I. Selim
II. Bayezid'ýn 8 oðlu olmuþtu;
oðullarý yaþ sýrasý ile Abdullah,
Þehenþah, Alemþah, Ahmed,
Korkud,
Selim,
Mehmed,
Mahmud'dur. Ahmed, Korkud
ve Selim dýþýndakiler babalarýnýn
saðlýðýnda ölmüþlerdi. Selim
Trabzon, Korkud Saruhan,
Ahmed Amasya illerinde vali
olarak görev yapýyordu. Selim'in
oðlu Süleyman Kefe; Ahmed'in
oðlu Bolu sancakbeyi olarak
görev yapýyordu. Karaman valisi
Þehzade Þehenþah'ýn ölümü
üzerine, Beyþehri'nde bulunan
oðlu Mehmed Konya'ya tayin
edildi; Þehzade Alemþah'ýn oðlu
Osman ise Çankýrý sancak beyi
olarak görevdeydi. Þehzade
Mahmud'un
oðlu
Orhan
babasýnýn Manisa'ya nakli ile
Kastamonu beyliðine atanmýþ,
Mahmud'un diðer oðlu Musa ise
Sinop Beyi olmuþtu. Þehzade
Mahmud'un en küçük oðlu
Emirhan ise, çok küçük
olduðundan henüz atamasý
yapýlmamýþtý.Þehzade Selim,
Trabzon
valiliði
sýrasýnda
Türkmenlerin
ve
askeri
baþarýlarý münasebetiyle de
yeniçerilerin desteðini arkasýna
almýþtý.
Ancak
Osmanlý
bürokrasisi, Þehzade Ahmet'in
tahta çýkmasýný desteklemekte
idi.[9] Manisa sancaðýndaki
Þehzade
Korkut'un
erkek
çocuðu olmadýðýndan tahta
çýkma þansý az olarak görülmekteydi. Konya'daki Þehzade
Þehenþah 2 Temmuz 1511'de babasýndan 6 ay evvel- vefat
ettiðinden taht kavgasýna dahil
olamamýþtý.Þehzade
Selim,
uzun zamandýr kötü giden
devlet iþlerinden ötürü artýk
saltanatý terk edeceðini haber
almýþtý.
Malzemeler
2 Hazýr Yufka
2 Çorba Kaþýðý Susam
2 Salatalýk
3 Domates
2 Sivribiber
2 Dal Taze
Soðan
4 Çorba
Kaþýðý
Mayonez
1 Çorba
Kaþýðý
Süzme Yoðurt
5 Çorba Kaþýðý
Zeytinyaðý
5 Dal Taze Fesleðen, Tuz
Yemeðin Tarifi
Yufkanýn birini düz zemine yayýp üzerine zeytinyaðý
sürün. Diðer yufkayý üzerine
kapatýn ve yaðlanmýþ kalýba
yayýn. Kenarlarýný içe doðru
kývýrýn, üzerini yaðlayýp
susam serpin.
Yufkayý önceden ýsýtýlmýþ
180 dereceye ayarlý fýrýnda 15
dakika piþirin. Mayonez ve
yoðurdu geniþ bir kasede
karýþtýrýn. Taze soðan
ve 4 dal fesleðeni
kýyýp karýþýma
ekleyin.Börek
soðuyunca içine
yoðurtlu karýþýmý
sürün. Salatalýklarý
soyun ve ortadan
ikiye kesip uzunlamasýna ince ince dilimleyin.
Domates ve sivribiberleri
ince ince doðrayýn.Salatalýk
ve domates dilimlerini hafif
üstüste gelecek þekilde
yoðurtlu karýþýmýn üzerine
dizin. Yað sürüp tuz serpin.
Sivribiber dilimleri ve kalan
fesleðen yapraklarýyla süsleyip servis yapýn.
Güzel söyle de halk, yüzyýllar boyunca okusun.
Tanrý'nýn dokuduðu kumaþ ne yýpranýr, ne eskir.
Hz.Mevlana
06.35 Benim Annem
Bir Melek
07.00 Selena
10.25 Yahþi Cazibe
13.10 Adanalý
15.00 Alemin Kýralý
16:00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
17.10 Alemin Kýralý
18.55 Ana Haber
20.00 Kaçak
Yerli Dizi
23:30 Kertenkele
06:30 Haber Saati
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
18.50 Elif
20:00 Tokatçý
21:50 Geçmiþin Ýntikamý
23:50 Haber Saati
Seksenler
Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan
eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki
deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl
etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi
bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere
tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ
eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli
makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý,
anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý,
sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý,
misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek
20:00
Sinema
Sürgün Ýnek
Yýl 1997... Düþüncelerinden ötürü insanlarýn
sürüldüðü günlerde, sýra Gomalak köyündeki bir
ineðin özgürlüðüne gelmiþtir. Þevket ve Cemile
kendi halinde yaþayan, birbirlerini ve inekleri
Sarýkýz'ý çok seven bir çifttir. Bu çiftin hayatlarý
ineklerinin Atatürk büstünü kýrmasýyla birden bire
içinden çýkýlmaz bir hal alýr. Bu olayýn çýð gibi
büyüdüðüne, hadisenin köy sýnýrlarýný aþtýðýna,
þaþkýnlýk ve korkuyla þahit olurlar. Muhtarýndan
ihtiyar heyetine, bürokratýndan askerine herkes bir
ineðin peþine düþer. Olaylar giderek bir komedi
þölenine dönüþür.
20:00
Yerli Dizi
Kaçak
Eski bir polis olan Serhat Hakeri, Topçuoðlu ailesiyle yaþadýðý bir olay yüzünden izini kaybettirmiþ
ve Divriði’de kendisine yeni bir hayat kurmuþtur.
Herkes onu “Ahmet” olarak tanýmaktadýr.
Kasabalý Nurgül ile yedi yýldýr evli olan Serhat
Hakeri, geçmiþini tamamen geride býrakmýþtýr.
Ancak kasabada karýþtýðý bir olay nedeniyle kasabalýnýn gözünde kahraman olurken, Topçuoðlu
ailesi de yýllardýr izini bulamadýklarý Serhat
Hakeri’nin peþine düþer. Topçuoðlu ailesinin
damadý Ertan’ý karþýsýnda gören Ahmet’in hayatý,
yaþadýðý unutulmaz acý ile bir günde deðiþir.
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
Yerli Dizi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Dila Haným
16.30 Pis Yedili
19.00 Show Ana Haber
20:00 Sürgün Ýnek
Sinema
22:30 Kolpaçino
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel Hareketler
Bunlar
14.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
20.00 Küçük Aða
23:15 Þansa Davet
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:50 Hava Durumu
19:55 Seksenler
23:00 Hayat Aðacý
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:20 Ýki Dünya Arasýnda
21:00 Nizama Adanmýþ
Ruhlar Yerli Dizi
23:00 Küçük Gelin
TEK
YILDIZ
2
18 KASIM 2014
SALI
HABER
9
TKDK, Vakýfbank
Yöneticilerini bilgilendirdi
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme
Kurumu Ýl Koordinatörlüðü Vakýfbank' ýn
Çorum' da bulunan Merkez, Milönü, Sungurlu
ve Ýskilip þube yöneticilerine, IPARD programý,
yeni ilan edilen 13. Baþvuru Çaðrý Ýlaný ile Tarým
ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu
hakkýnda bilgilendirme toplantýsý düzenlendi.
Vakýfbank Genel Müdürlüðünün talebi
üzerine
gerçekleþen
eðitim TKDK Çorum Ýl
Koordinatörlüðü toplantý
salonunda gerçekleþti.
Toplantý da proje finansmaný
konusunda
müteþebbislerin yaþadýðý
sorunlar da dile getirildi.
Toplantýnýn açýlýþýnda
kýsa bir deðerlendirmede
bulunan Ýl Koordinatörü
Hakan Körpýnar, talep gelmesi halinde
imkanlar dahilinde tüm kurum ve kuruluþlara
bilgilendirmede bulunduklarýný söyledi.
Körpýnar, "13.Baþvuru çaðrý ilanýna çýkmýþ
olduðumuz þu günlerde sektördeki önemli
paydaþlarýmýzdan birisi olan bankacýlarýmýzla
bir araya gelmek bizleri ziyadesi ile memnun
etti. Ýlimize AB fonlarýnýn çekilmesi noktasýnda mümkün olduðunca fazla ve nitelikli proje
üretilmesinin önemi malumdur. Projelerin
finansmaný konusunda bankacýlarýmýzýn
istekli tutumlarý da sürece olumlu katký yapmaktadýr. Kurumuz bu konuda pek çok banka
ile protokoller imzalamýþ ve bu protokoller
çerçevesinde finansman desteði saðlanmaktadýr. Tüm bankacý arkadaþlarýmýza konuya
yaklaþýrken gösterdikleri hassasiyet ve istekli
tutumlarý için teþekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladý.
Haber Servisi
OKA'dan desteklenen projeler inceleme
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Çorum Yatýrým
Destek Ofisi Ýl Koordinatörü Özden Özgür Yalçýn
OKA'nýn destek saðladýðý bazý projeleri yerinde inceledi.Ýncelemelere, OKA Ýzleme ve Deðerlendirme Birim Baþkaný Hakan Eroðlu, Samsun Yatýrým Destek
Ofisi Ýl Koordinatörü Yavuz Demir, Uzmanlar Emre
Arslanbay, Mesut Kýlýç ve Mesut Hayýrlý katýldý.Ýncelemeler hakkýnda açýklama yapan Yalçýn, "Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý olarak kurulduðumuz yýl
olan 2009' da, ilk mali destek programý, KOBÝ'lere
yönelik olarak hazýrlandý. Ajansdan mali destek almaya kazanan iþletmelerin durumu ile ilgili yerinde
incelemelerde bulunmak, firmalarýn görüþ ve önerilerini almak, daha verimli hizmet verebilmek amacýyla, Dura Makine firmasýnda incelemelerde bulunduk.
Çorum OSB' de faaliyet gösteren Dura Makine firmasý yetkililerinden Macit Çubuk, firma hakkýnda
açýklamalarda bulundu, gelinen seviyeyi anlattý.
Ajans desteði ile alýnan makine ve ekipmanlar sayesinde iþlerinin ivme kazandýðýný, pazar paylarýnýn geniþlediðini söyleyen Çubuk, gerek iþ kapasitesi, gerek
çalýþanlarýn memnuniyeti gibi birçok açýdan deðerlendirildiðinde gurur verici bir tablonun ortaya çýktýðýný söyledi. Devletin sanayinin belkemiði olan KOBÝ' lere desteðinin çok önemli olduðunu söyleyen
Çubuk, kalkýnma ajanslarý aracýlýðý ile saðlanan devlet desteklerinin önemine deðindi. Dünyada her geçen gün artan rekabet þartlarýna karþý, KOBÝ' lerin
kalkýnma ajanslarý aracýlýðý desteklenmesinin kendilerine güç kattýðýný ifade etti, makine-ekipman ve
personel eðitimi desteklerine devam edilmesini istedi. Macit Çubuk ziyarette, firmanýn, OKA desteði yaný sýra halen Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý himayesinde, Ekonomi Bakanlýðý destekli yürütülen gýda iþleme makineleri kümelenme çalýþmasýna da katýldýklarýný belirterek, "yalýn üretim" konusunda deðindi.
Kümelenme kapsamýnda firmalarýna kazandýrýlan
yalýn üretim sisteminin kendilerine çok þey kattýðýný,
iþ yapýþ þekillerinin tamamen deðiþtiðini, hammadde
temini, stok ve imalat konularýnda alýþýlmýþýn dýþýnda
bambaþka bir sistemle çalýþtýklarýný ifade etti. Yalýn
üretim sayesinde maliyetlerin düþerek, verimliliðin
arttýðýný, bunun da karlýlýða doðrudan yansýdýðýný
sözlerine ekledi. Dura Makine firmasý yetkililerinden
Macit Çubuk' a iþlerinde baþarýlar dileyerek firmadan
ayrýldýktan sonra halen inþaatý devam Çorum Teknokent alanýna gidildi. Çorum Teknokent kamuoyunun bildiði üzere, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý
tarafýndan % 75 oranýnda saðlanan Güdümlü Proje
Desteði ile yapýlmaktadýr. Hitit Üniversitemizin sahipliðinde yürüyen inþaat çalýþmalarýnda gelinen
aþamayý görmek bizleri heyecanlandýrdý, gururlandýrdý. Çorum' un, 2023 hedeflerine katký saðlamak ve
üzerine düþeni yerine getirmek adýna Teknokent'e
sahip olmasý ve iþletmesi büyük önem arz etmektedir" dedi. Haber Servisi
"El ele verirsek þehrimize
bir þeyler katabiliriz"
Osmancýk saðlýk çalýþanlarý yemekte buluþtu
Ticaret ve Sanayi
Odasý kasým ayý meclis
toplantýsý dün yapýldý.
Dün
gerçekleþtirilen
toplantýya Vali Ahmet
Kara'da katýldý.
Vali Ahmet Kara
meclis üyelerine hitaben
yaptýðý
konuþmada,
Çorum'un bu kadar iyi bir
sanayi
kapasitesi
olduðunu bilmediðini dile
getirerek,
"Sizlerin
dedeleri
yýllar
önce
Çorum'a çýlgýn yatýrýmlar
yapmýþlar. Biz Vali olarak
bu ile ne katabiliriz.
Sizlerden yararlanacaðým
hep beraber ilimizi ileri
taþýyacaðýz. Bundan sonra
sýk sýk görüþeceðiz el ele
verirsek þehrimize bir
þeyler katabiliriz. Ben
tekrar çalýþmalarýnýzdan
baþarýlar
diliyorum
saygýlarýmlar"
þeklinde
konuþtu.
Yasin YÜCEL
Bioksit Kiremit, Çorum'u ilgi odaðý yaptý
Çorum'da üretilen Bioksit Kiremit ile sektörde bir ilk gerçekleþtirilirken, ulusal basýnýn da yoðun ilgisi Çorum'a yöneldi. Hürriyet Gazetesi
baþta olmak üzere Sabah, Dünya, Türkiye, Bugün, Takvim ve Zaman gibi ulusal basýnýn önemli yayýnlarýnda yer alan Bioksit Kiremit, sahip olduðu özelliklerle kiremit sektöründe Çorum'a
büyük bir rekabet gücü
kazandýrýyor.
Çorumlu mühendislerin uzun süreli uðraþlarý sonucunda özel
hammaddeler kullanýlarak elde edilen Bioksit Kiremit, sektörden
olduðu kadar ulusal
basýndan da yoðun ilgi gördü. Geleneksel kiremitlere oranla katma deðeri ve rekabet gücü daha yüksek olan ve faydalý tarýmsal arazilerin kullanýlmasýný önleyen ekolojik özellikleri sayesinde
Çorum kiremit sektörüne çað atlatacak bir yenilik
olarak görülen Bioksit Kiremit, Hürriyet Gazetesi
baþta olmak üzere Türkiye, Bugün, Zaman, Dünya, Takvim ve Sabah Gazetesi gibi ulusal basýn
temsilcilerinin sayfalarýnda yer aldý. Medyada çýkan Bioksit Kiremit haberleri sayesinde Çorum,
ulusal basýnýn odaðýnda yer aldý.
-ÇORUM EKONOMÝSÝNE KATMA DEÐER
SAÐLAYACAKGeleneksel kiremitlere göre %30 daha fazla
katma deðer yaratacaðý öngörülen Bioksit Kiremit inovasyonuyla zayýflamakta olan Çorum kiremit sektörünün tekrar güç kazanmasý gündemde. Bioksit Kiremit ile geleneksel bir ürün olan ki-
remidin ihracat þansý artacak, bu sayede kiremit
sektörüne dolayýsýyla Çorum ekonomisine artý
deðer kazandýrýlacak.
-ÇORUM KÝREMÝDÝ ANLAYIÞI
DEÐÝÞECEKBioksit Kiremit, yüksek donma dayanýmýna,
daha iyi su, ýsý ve ses yalýtýmýna sahip. Fiziksel ve
doðal þartlara karþý daha dayanýklý dolayýsýyla daha uzun
ömürlü olan Bioksit Kiremit,
renginden dolayý daha estetik
bir ürün. Daha yüksek sinterleme sýcaklýðýnda üretilen Bioksit
Kiremit; su emmesinin daha düþük, basýnç dayanýmý ve termal
þok direnci gibi özelliklerinin
daha yüksek olmasýnýn yaný sýra yüzey sertliðinin
de daha fazla olmasý özellikleriyle geleneksel
hammaddelerle hazýrlanmýþ kiremitlere oranla
farklýlýk gösteriyor. Tarým arazisi olmayan hammaddelerle üretilmesi sebebiyle de ekolojik ürün
özelliklerine sahip olan Bioksit Kiremit, piyasada
"ucuz kiremit" olarak kabul edilen Çorum kiremidinin hakkettiði seviyeye geri dönmesi için
önemli bir katký saðlayacak.
-EKOLOJÝK HAMMADDELERLE
ÜRETÝLÝYORBioksit Kiremit tarýma elveriþli olmayan kayaç
arazilerden ruhsatlý olarak elde edilen hammaddelerle üretildiði için ekolojik deðeri ile de piyasada öne çýkacak bir ürün. Bu açýdan da Çorum,
diðer kiremit üreten þehirlerden bir adým önde
yer alma fýrsatý yakalamýþ oldu.
Haber Servisi
Osmancýk
Devlet
Hastanesi personeli ve eczacýlar yaptýklarý organizasyonda saðlýk çalýþanlarýna "Ýskilip
Dolmasý" ikramýnda bulundular.
Eski Devlet Hastanesi
bahçesinde gerçekleþtirilen
programa Osmancýk Devlet
Hastanesi Baþhekimi Yüksel
Yücel, Kamu Sen ve Türk
Saðlýk Sen Çorum Þubesi
Baþkaný
Fatih
Gök,
Osmancýk
Baþsavcýsý
Ercan
Ermiþ,
CHP
Osmancýk ilçe Baþkaný
Yunus Özbek, MHP
Osmancýk Ýlçe Baþkaný
Musa Kar ve diðer saðlýk
personelleri, eþ ve çocuklarý ile katýldýlar. Haber
Servisi
Saðlýklý yaþam için spor yaptýlar
"Türkiye Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Hayat
Programý" kapsamýnda, her hafta Yunus Emre Parkýnda
düzenlenen yürüyüþler devam ediyor.
Halk Saðlýðý Müdürlüðü Obezite Birimi'nin koordi-
nasyonunda, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü personeli ve
aileleri ile birlikte gerçekleþen yürüyüþe, Vali Yardýmcýsý
Fikret Zaman, Halk Saðlýðý Müdürü Ahmet Barýþ, Halk
Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar,
Programlar ve Kanser Þube Müdürü Dr. Sevil Dirlik
Zaman, saðlýk personeli ve aileleri ile Gençlik ve Spor Ýl
Müdürlüðü Þube Müdürü Satý Yücel, antrenörler,
çalýþanlarý ve aileleri katýldý.
Jimnastik Antrenörü Kader Üzümcü tarafýndan
yürüyüþ sonrasý, parkta davetlilere hafif ýsýnma hareketleri yaptýrýlarak farkýndalýk arttýrýlmaya çalýþýldý. Çocuklarla birlikte egzersiz yapýlýrken keyifli anlar yaþandý.
Haber Servisi
Aktif Sen'den kan baðýþý kampanyasý
Aktif Sen
Çorum Temsilciliði
Kan Baðýþý
Kampanyasý
gerçekleþtirildi.
Sendika üyeleri
Kýzýlay'ýn Kan Baðýþ
Merkezine giderek
kan baðýþladýlar.
Aktif Sen Ýl
Temsilcisi Adem
Yücel konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Kan acil
deðil sürekli bir
ihtiyaçtýr. Her yýl
binlerce insan, kazalar ya da hastalýklar neticesinde
kan bulamadýðý için hayatýný kaybetmektedir. Buna
karþýlýk yapýlan araþtýrmalarýn da gösterdiði gibi,
geliþmiþ ülkelerde gönüllü baðýþçý oraný nüfus'un
%5'ine ulaþýrken bu oran Türkiye'de %1,5 civarýndadýr ve ne yazýk ki çok düþüktür. Oysaki kan baðýþý,
kan bekleyen binlerce insanýn hayatýný kurtarmanýn
yaný sýra, baðýþ yapan kiþinin saðlýðýný da olumlu
yönde etkilemektedir. Ülkemizde her yýl 2 milyona
yakýn kan ihtiyacý vardýr. Bu ihtiyaç çoðunlukla
hastalarýn yakýnlarýndan ve acil durumda saðlanabilmektedir. Uzmanlar "Toplumumuzda kan
baðýþýnýn önündeki en büyük iki engel, yanlýþ bilgilenme ve toplumsal duyarsýzlýktýr. Ülkemizde,
genel olarak kan baðýþlama alýþkanlýðýnýn yerleþmemiþ olmasý ve baðýþçýlarýn saðlýk sorunlarý ile
karþýlaþacaðý kaygýsý, kan ve kan ürünleri açýsýndan
bir kaynak darlýðý doðurmaktadýr" derler. Bizde
Aktif Eðitimciler olarak, böyle hayati bir konuda
toplumsal bilinç oluþturmak için üzerimize düþen
görevi yerine getirmek sorumluluðu ile kan baðýþý
yaptýk. Amacýmýz topluma her konuda örnek olmasý
gereken eðitimciler olarak, baþta tüm eðitim çalýþanlarý ve tüm halkýmýza, özelliklede gençlerimize model
olarak, kan baðýþý yaþam için yapýlan bir armaðandýr
ve kan baðýþý yaparak bir hayat kurtaralým bilinci
oluþturmaktýr. Kan baðýþý kampanyamýza destek
veren tüm üyelerimize teþekkür eder ve saðlýklý
yaþamlar dilerim" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
18 KASIM 2014
SALI
HABER
Tarým kadýnlarda iþsizliði
rekor seviyede düþürdü
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel
Baþkaný Þemsi Bayraktar, Aðustos ayýnda 3 milyon 54
bin erkek, 2 milyon 761 bin kadýnýn tarýmda istihdam
edildiðini, "Tarým, kadýnlarda iþsizliði 5,5 puanla rekor
bir seviyede düþürdü ve yüzde 18,2'den yüzde
12,7'yeindirdi. Aðustos'ta tarým genel iþsizliði 2,2 puan
gerileterek yüzde 12,3'den yüzde 10,1'e" dedi.
Bayraktar, yaptýðý açýklamada, tarýmýn iþsizliði
erkeklerde 1,3 puan düþürerek yüzde 10,2'den yüzde
8,9 indirdiðini belirtti. TZOB Genel Baþkaný, Mart
ayýnda 1,9, Nisan'da1,8, Mayýs'ta 1,9, Haziran'da2,
Temmuz'da ise 2,2 puan azalttýðýný hatýrlattý.
Þemsi Bayraktar, Aðustos ayýnda tarýmda çalýþan
sayýsýnýn, Temmuz ayýna göre 99
bin kiþi azalarak 5 milyon 914
bin kiþiden 5 milyon 815 bin
kiþiye indiðini belirtti.
TZOB Genel Baþkaný, Mart
ayýnýn ikinci yarýsýndan sonra
tarýmda istihdamýn yoðunlaþtýðýný hasadýn ardýndan azalmaya baþladýðýný, Ocak-Þubat
aylarýnda en düþük düzeye
indiðini vurguladý.
Bayraktar, yaptýðý açýklamada, 26 milyon 313 bin olan istihdam edilenlerin 13
milyon 277 bininin hizmetler, 5 milyon 257 bininin
sanayi, 1 milyon 964 bininin inþaat, 5 milyon 815
bininin ise tarýmda çalýþtýðýný vurguladý.
TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, Mart ayýnda
tarýmýn istihdamda yüzde 20,8 olan payýnýn, Nisan
ayýnda yüzde 21,3'e, Mayýs'ta yüzde 21,9'a,Haziran'da
yüzde 22,3, Temmuz'da yüzde 22,4'e çýktýðýný, Aðustos
ayýnda yüzde 22,1'e indiðini bildirdi.
Aðustos ayýnda sanayinin toplam istihdamdaki
payýnýn yüzde 20, inþaatýn yüzde 7,5, hizmetlerin
yüzde 50,5 olduðunu belirten Bayraktar, þunlarý kaydetti:
"Sýkýntýlara raðmen tarým 5 milyon 815 bin kiþiye
istihdam saðlarken, bu rakam sanayide 5 milyon 257
binde kalýyor. Tarýmda, sanayiden 558 bin kiþilik daha
fazla istihdam var. Teknolojik geliþmeyle birlikte tarýmdaki istihdam önümüzdeki yýllarda azalacak. Bu nüfus,
kýrsalda korunmalý. Kýrla kent arasýndaki ekonomik,
sosyal geliþmiþlik farklarý giderilmeli. Kýrsal kalkýnma
saðlanmalý. Yeni iþ sahalarý açýlmalý. Kýrsaldaki insanlar meslek sahibi yapýlmalý. 4-5 milyon insanýn
kentlere göç etmesi þehirlerde büyük sorunlara neden
olur. Bu kadar insana kentlerde kýsa zamanda, iþ, aþ,
hizmet saðlamak,onlara altyapý hizmeti, okul, hastane
götürmek mümkün deðil. Kentlerde iþ bulamayan,
tarýmda çalýþma imkaný olmayan bu insanlar, kentlerde
inþaatlarda, kýrsalda madenlerde vasýfsýz eleman
olarak,
çok
düþük
ücretlerle
çalýþmak
zorunda kalýyor. Bunun
sýkýntýlarýný da tüm ülke
çekiyor."
-"TARIM, KADINLARDA ÝÞSÝZLÝÐÝ 5,5
PUAN DÜÞÜRDÜ"Tarýmýn
ülke
ekonomisine ihracatta,
üretimde,
istihdamda
büyük katký saðladýðýný
bildiren Bayraktar, "Aðustos ayýnda tarým, toplamda
iþsizliði 2,2 puan azaltarak yüzde 10,1'e çekti. Tarým
erkeklerde iþsizliði yüzde 10,2'den yüzde 8,9'e, kadýnlarda ise yüzde 18,2'dan 12,7'ye çekti. Tarým, erkeklerde iþsizliði 1,3, kadýnlarda 5,5 puan düþürdü" dedi.
Bayraktar, Aðustos ayýnda tarýmýn 3 milyon 54 bin
erkek, 2 milyon 761 bin kadýna iþ ve aþ yarattýðýný,
çalýþan erkeklerin yüzde 16,5'inin, çalýþan kadýnlarýn
yüzde 35,4'ünün, üçte birden fazlasýnýn tarýmda
çalýþtýðýný vurguladý.
Þemsi Bayraktar, 5 milyon 815 bin istihdamýn 46
bininin iþveren, 649 bininin ücretli ve yevmiyeli, 2
milyon 201 bininin kendi hesabýna çalýþan, 2 milyon
920 bininin ise ücretsiz aile iþçisi konumunda bulunduðunu bildirdi. Haber Servisi
Daire amirleri istiþare
toplantýsý yapýldý
Vali Ahmet Kara, daire amirleriyle deðerlendirme toplantýsý yaptý. Vali Kara baþkanlýðýnda Ýl
Genel Meclisi Salonunda dün gerçekleþtirilen
toplantý da kurum ve kuruluþlarýn yatýrýmlarý masaya
yatýrýlýrken diðer çalýþmalarý da deðerlendirildi.
Yasin YÜCEL
10
2015 MALÝ YILI 12 AYLIK ÞOFÖRLÜ ARAÇ KÝRALAMA(YAKIT HARÝÇ)
YETÝÞTÝRME YURDU-KIZ -ÇORUM AÝLE VE SOSYAL
POLÝTÝKALAR BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK
2015 MALÝ YILI 12 AYLIK ÞOFÖRLÜ ARAÇ KÝRALAMA(YAKIT HARÝÇ) hizmet alýmý 4734 sayýlý
Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin
ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
:2014/152610
1-Ýdarenin
a) Adresi
:TOKÝ Akkent Mah.3 cad.No:112 19100 ÇORUM
MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
:3642211218 - 3642211258
c) Elektronik Posta Adresi
:[email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-Ýhale konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý
:2015 MALÝ YILI 12 AYLIK 1 ADET ÞOFÖRLÜ
ARAÇ KÝRALAMA(YAKIT HARÝÇ) HÝZMET ALIM ÝÞÝ
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde
bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
:ÇORUM SEVGÝ EVLERÝ ÇOCUK YUVASI VE KIZ
YETÝÞTÝRME YURDU MÜDÜRLÜÐÜ/ AKKENT MAH. AKKENT CAD. NO:110 ÇORUM/MERKEZ
c) Süresi
:Ýþe baþlama tarihi 01.01.2015, iþin bitiþ tarihi 31.12.2015
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:ÇORUM SEVGÝ EVLERÝ ÇOCUK YUVASI VE KIZ
YETÝÞTÝRME YURDU MÜDÜRLÜÐÜ/ AKKENT MAH.
AKKENT CAD. NO:110 ÇORUM/MERKEZ
b) Tarihi ve saati
:28.11.2014 - 09:30
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek
odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi
odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý
olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile
tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir
tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr
kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgeler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.Kamuda veya özel sektörde yapýlan araç kiralama iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý ÇORUM SEVGÝ
EVLERÝ ÇOCUK YUVASI VE KIZ YETÝÞTÝRME YURDU MÜDÜRLÜÐÜ/ AKKENT MAHALLESÝ
AKKENT CADDESÝ NO:110 19100 ÇORUM/MERKEZ adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM SEVGÝ EVLERÝ ÇOCUK YUVASI VE KIZ
YETÝÞTÝRME YURDU MÜDÜRLÜÐÜ/ AKKENT MAH. AKKENT CAD. NO:110 ÇORUM/MERKEZ
adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan
istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diðer hususlar:
Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir.
Basýn No:1180
www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Su'ya gönül verenler yemekte buluþtu
Ýlimizde geleneksel hale gelen su sporlarý gönüllüleri yemeði
Türkiye Sualtý Sporlar Ýl Temsilciliði ve sualtý Sporlarýnda faaliyet
gösteren Çorum Mavi Ay Gençlik ve Spor kulübü Koordinesinde
16.11. 2014 Tarihinde Hanoðlu Konakta yapýldý. 4. sü düzenlenen su
sporlarý gönüllüleri yemeðine bu yýl su sporlarýnda faaliyet gösteren
kulüp ve antrenörlerde davet edildi.
Katýlýmýn yüksek olduðu yemekte
Türkiye Sualtý Sporlar Ýl
Temsilcisi Sedat Mesci Amaçlarýnýn su sporlarýný herkese sevdirmek
olduðunu, milli takým düzeyinde hatta dünya çapýnda sporcular
yetiþtirebilmek için bireysel kulüp faaliyetleri ile baþarýya ulaþmanýn
çok zor olduðunu; su sporlarýnda faaliyet gösteren
bütün kulüplerin el birliði ile ilimizde baþarýlý
sporcular yetiþtirilebilineceðini vurguladý. Ýlimizde
yetenekli olan çocuklarýn çok küçük yaþlarda tespit
edilebilmesinin önemini vurgulayan Mesci ; öncelikli hedeflerinin su sporlarýný ailelere sevdirmek ve
bilinçlendirmek olduðunu ifade etti. Olimpik
yüzme havuzunun Ýlimizde bulunmasýnýn su
sporlarýnda baþarý hedeflenmesindeki önemini
vurgulayan Mesci su sporlarýnýn yakýn zamanda
ilimizin en önemli ve baþarýlý spor faaliyeti haline geleceðine inandýklarýný ifade etti.Ýlimizde su sporlarýnda faaliyet göteren bütün antrenör
ve eðitmenlerin þu anda çok büyük özveriler ile sporcu yetiþtirme
gayreti içerisinde çok saðlam temeller oluþturduklarýný ifade eden
Mesci;özel kulüplerinsponsor desteði bulmalarý halinde baþarýnýn çok
daha kýsa zamanda elde edilebileceðini ifade etti. Mesci amaçlarýnýn
sadece sporcu yetiþtirmek deðil; baþarýlý sporcular yetiþtirebilmek için
yetenekli, baþarýlý, tecrübeli ve kaliteli spor adamlarý yetiþtirmek gayesi
içerisinde olduklarýný ifade etti. Mesci 4 Yýllýk çalýþmalarý neticesinde þu
ana kadar ilimizde 92 kiþiye dalýþ eðitimleri verdiklerini, 52 sporcunun
deniz dalýþlarýný tamamlayarak belge almaya hak kazandýðýný, bunlardan 2 kiþi 3 yýldýz asistan dalýcý belgesi, 14 kiþi 2 yýldýz dalýcý belgesi,
36 kiþi 1 yýldýz dalýcý belgesi almaya hak kazandýðýný 7 kiþinin bronz ve
gümüþ Cankurtaran belgesi almaya hak kazandýðýný,Ýfade etti.Bu tarz
sporlarýn ülkemiz için çok önemli meslek dallarý olduðunu ifade eden
Mesci ilimizde bu sporlara gönül veren
gençlerin çok önemli tecrübe ve vasýflar
elde ederek çeþitli iþ alanlarýný hedefleyebileceklerini Örneðin Türk Silahlý
Kuvvetleri, Emniyet güçleri, Afet
Müdürlükleri, Ýtfaiye müdürlükleri gibi
kurumlarýnBalýk adam kadrolarýnda
görev almayý hedefleyebileceklerini veya
Ülkemizde hýzla yaygýnlaþan yüzme
havuzlarýnda cankurtaran, antrenör
veya eðitmen olarak çalýþabileceklerini ifade etti. Ayrýca bölgemizde
oluþabilecek sel baskýný, deprem gibi afet durumlarýnda böylesine
tecrübe kazanmýþ sporcu ve spor adamlarýnýn ilimizde sayýlarýnýn çok
olmasýnýn kurtarýlabilecek canlarýnda sayýlarýnýn fazla olmasýna vesile
olunabileceðini vurguladý.Mesci son olarak ilimizde bu sporlara gönül
veren, destek olan herkese; özellikle olimpik yüzme havuzunda su
sporlarýnýn yaygýnlaþmasýna destek olan Gençlik ve spor Ýl
Müdürümüz sayýn Haþim EÐER' e desteklerinden ötürü teþekkür
ettiklerini ifade etti. (Spor servisi)
TEK
YILDIZ
2
18 KASIM 2014
SPOR
SALI
11
Elif ve Ali'nin mutlu günleri
Belediyespor yönetimi
düðüne tam kadro katýldý
Elif&Ali
Evlilik tapusu Elif'e
Gençlik hizmetleri Ýl müdürü ve personeli de düðüne katýldý
Ýpek ve Akýnalp aileleri
Çorumspor ve Belediyespor da masörlük görevleri yapan Ali
Akýnalp, geçtiðimiz Pazar günü As düðün salonunda yapýlan
merasim ileZeynep ve Eyüp'ün kýzlarý Elif Ýpek (Akýnalp) ile hayatýný
birleþtirdi.
Kalabalýk davetli topluluðunun katýldýðý düðünde, genç çiftlerin
nikah þahitliðini Belediye baþkan yardýmcýsý ve belediyespor kulü
pbaþkaný Zeki Gül yaptý. Zeki Gül, nikah merasimi sonrasýn da yaptýðý
kýsa konuþmada genç çiftlere bir ömür boyu mutluluk dilerken, imza
töreninde bir birlerinin ayaklarýna basmaya çalýþan çiftlere de" Ýnþallah ömrünüz sonuna kadar birbirlerinizin damarýna basmazsýnýz"
dedi. Genç çiftlerin nikahýný kýyan evlendirme memumru Erdem
Sakýnmaz genç çiftlerin evlilik cüzdanlarýný baþkan Zeki Gül'e
teslim etti. Zeki Gül de evlilik cüzdanýný gelin Elif Akýnalp'e teslim etti.
Düðüne spor camisasýndan da çok sayýda davetli katýldý.
Belediyespor kulüp baþkaný Zeki Gül, genel kaptan Hamit Iþýk,
Belediye eðitim kültür müdürü Mustafa Ercan, Gençlik hizmetleri Ýl
müdürü Haþim Eðer ve personeli, Futbol il temsilcisi Engin Ayan,
Teknik direktör Halit Kýlýç, Çorumspor kulüp baþkaný Rumi Ispanak,
Radyo gün sahiplerinden Güngör Atak, belediyespor alt yapý
antrenörleri , Ýpek ve Akýnalp'in yakýnlarý katýldý. Davetliler genç
çiflerin mutlu gününde yalnýz býrakmadýlar. Düðünde doyasýya
eðlendiler. (Spor servisi)
Spor camiasýndan
düðüne yüksek
katýlým oldu
Yusuf Aydemir: Bazen þans
faktörüde yanýnda olacak
Çorum Fenerbahçe basketbol
okulu'nun tiyatro keyfi
Ahmet Refik Paþa'nýn Moliere'in Hastalýk
Hastasý'ndan uyarladýðý MERAKÝ adlý oyun 14
Kasým 2014 günü Erzurum Devlet Tiyatrosu
sanatçýlarý tarafýndan Çorum da sahnelendi.
Yönetmenliðini Levent ARAS'ýn yaptýðý
müzikal komediyi antrenörler Yaþar YILMAZ,
Ömer MUMCU, veliler ve 30 sporcu keyifle
izledi.
Oyunun sonunda sporcular tarafýndan
baþrol oyuncusu Hayfa karakterini canlandýran
Nazlý POLATTAÞ'a baþarýlý oyunlarýndan dolayý
günün anýsýna Çorum tarihini anlatan bakýr
tablo hediye edildi.
Kuliste sporcularla sohbet eden Nazlý
POLATTAÞ tiyatro izlemeye gelen sporculara
sanata gösterdikleri ilgiden dolayý duyduklarý
memnuniyeti dile getirerek ayrýca sporcularýn
hediye ettikleri Çorum tarihini anlatan bakýr
tablonun Erzurum da tiyatromuzun güzide
köþesinde yer alacaðýný belirterek nazik
davranýþlarýndan dolayý sporculara teþekkür etti
.(Spor servisi)
UEFA (A) ve (B) ikinci aþama
kurslarý Antalya'da yapýldý
Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Geliþim Direktörlüðü tarafýndan düzenlenen
UEFA A Lisans 2. Aþama Kursu 03-15 Kasým
2014 tarihlerinde Antalya The Sense Delux
Otel'de yapýldý.
Atilla Yüce ve
Osman Öngen'in
eðitmen olarak
yer aldýðý kursa
24 kursiyer katýldý. 3 Kasým- 14
Kasým 2014 tarihleri arasýnda ayný
otelde düzenlenen UEFA B Lisans Kursu'nun
ikinci aþamasýna
da 24 kursiyer katýldý. Kursta Nur Mustafa Gülen
ve Mahmut Nedim Karadeniz eðitmen olarak
görev yaptý. Çorum dan Alpay Ardýk da kursa katýlan isim oldu. (Spor servisi)
Ulukavakspor teknik direktörü Yusuf aydemir geçtiðimiz
Pazar
günü
depalsmanda
oynadýklarý Turhalspor maçý ile ligili
olarak yaptýðý açýklamada" deplasmanda alýnan bir puan sevindirici
ancak galibiyet ve 3 puan ýkaçýran
taraf olarak üzgünüz" dedi.
Aydemir maç ile ilgili olrak þu
deðerlendirmelerde
bulundu"
geçtiðimiz
hafta
sahamýzda
yenildiðimiz Amasyaspor maçý sonrasýnda Turhal maçý için galibyet
planalrý yaptýk. Bizim için 6 puanlýk
bir maçtý. Ancak rakip ceza alaný
içinde yakaladýðýmýz 4-5 net gol
posizyonlarýný
deðerlendirmedik.
Rakip bir kez atak yaptý oda kalemizde gol oldu. Biz golden sonra
beraberlik ve üstünlük golünü bulmak
için bütün hatlarýmýz ile ev sahibi
ekibin yarý alanýna oyunu yýktýk.
Ancak futbol da bazende þans faktörü
yanýnýzda olacak.Rakip ceza alaný
içinde ve civarýnda 4-5 gol posizyonu
bulduk þansýz ve beceriksiz bir þekilde
bunlarý deðerlendirmedik. Ýlk yarýnýn
son dakikasýn da penaltý kazandýk.
Penaltý golü ile beraberliði saðladýk.
Ýkinci yarýda daha atak ve golü
düþünene
taraf
bizdik.
Ama
yakaladýðýmýz posizyonlarý deðerlendiremedik. Bizim için deplasmandan alýnan 1 puan iyi sonuç ancak
gerçekten yene bileceðimiz bir takým
ile berabere kaldýðýmýz için üzgünüm.
Rakip bizden oyun olarak üstün deðildi.Artýk Turhal maçý geride kaldý.
Hafta sonu deplasmanda oynayacaðýmýz kastamonuspor maçýnýn
hazýrlýkalrýna bugün baþlayacaðýz.
Kastamonu geçtiðimiz Pazar günü
deplasman da Yeni Amasyaspor'u
maðlup etti. Kastamonuspor maçý
bizim için zorlu bir maç olacak. Bizde
kolay teslim olmayacaðýz. Sahaya
çýkýp Çorum'u en iyi þekilde temsil
edeceðiz. Bazý sakat oyuncularýmýz
var. Onlarýda maç gününe kadar
yetiþtirmek için saðlýk ekibi yoðun
çaba içindeler" dedi. (Yasin Yücel)
Tire 1922 uygun adým
18 KASIM 2014
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
SALI
3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve yarýþýndaki rakiplerinden Ýstanbulspor'u sahasýnda 3-0 maðlup ederek þampiyonluk yolunda kritik
bir virajý daha kayýpsýz geçen Tire 1922, hedefine emin adýmlarla
yürüyor. Teknik direktör Ýskender Eroðlu, sezon sonunda þampiyon
olarak direkt 2'nci Lig'e çýkmayý amaçladýklarýný belirterek, "Þu an
her þey istediðimiz gibi gidiyor.
Lider Zonguldak Kömürspor'la aramýzda 3 puan var. Ýlk
devrenin bitmesine 5 maç kala umutlarýmýz daha da arttý. Sezon
sonunda mutlu sona ulaþacaðýmýza inanýyorum" dedi. Ýstanbulspor
karþýlaþmasýnda sarý kart gören stoper Taha, bu hafta deplasmanda
oynanacak Adliyespor maçý öncesi cezalý duruma düþtü. (Spor
servisi)
Yavuz Ýncedal: Kanatlar
ile sonuca gittik
Çorum Belediyespor teknik direktörü
Yavuz Ýncedal maç sonrasýn da yaptýðý açýklamada "Kapanan bir takýmla karþý karþýya
geleceðimizi biliyorduk hafta içinde antrenmanlarda kanat çalýþmalarýmýzda bu doðrultuda
oldu ve maçý kazanmasýný bildik" dedi.
Ýncedal daha sonra maç ile ilgili olarak þöyle
konuþtu" Oyun ve kazanmak adýna mutluluk
verici ve iyi oynadýk. Özellikle ilk
yarýda katý savunma anlayýþý
içinde olan bir þekerspor takýmý
sahada vardý. Bizde yaptýðýmýz
araþtýrmalarda
bunun
için
önlemlerimizi aldýk. Genellikle
oyun taktiðimizi kanatlar üzerine
kurduk. Bundada büyük oranda
baþarý saðladýk. Katý bir savunma
anlayýþýnda mücadele eden þekerspor2u ikinci yarýda attýðýmýz goller ile 2-0
maðlup ettik.
Geçtiðimiz hafta alýnan farklý maðlubiyet
sonrasýn da böyle bir maçý lehimize çevirmek bizi
gelecek haftalar içinde umutlandýrdý. Bizim
hedefimiz asla deðiþmedi sezon baþýn da hedefimiz ilk 5 olarak belirledik ve bu hedefimizden
asla sapma yok. Bu hafta takým maç yapmadan
Ercan maç içinde
azaman zaman
Çaðlar ile sözlü
sataþmaya girdi
Þekerspor
kalecisi
Ercan,
çaðlar'ý Ýncedal2a þikayet etti.
Maçýn ilk yarýsýnda sakatlanan ve
tedavisi yaklaþýk 5 dakika süren Ercan'a
çaðlar neden vakit çalýyorsun diyerek
kýzgýnlýðýný ifade ettti. Ercan daha sonra
biz basýn mensuplarýna dönerek "bir futbolcu , bir futbolcuya ana avrat küfür
etmez. Biz bu iþten ekmek yiyoruz ve
çoluðumuz çoçuðumuz var. Bu Çorum
geçirecek bu nedenle takýma Perþembe gününe
kadar izin verdik. Bu hafta maç yapmadan 3
puanýda cebimize koyduk.
Bizleri desteklemek için cezaevinden gelerek
destek veren kader mahkumlarýna ve yetkililere
teþekkür ediyorum. Onlar bu sezon ilk defa
maçýmýz izlemek için stadyuma geldiler. Bizde
belediyespor olarak Þekerspor karþsýnda
aldýðýmýz galibiyeti kader mahkumlarýna
armaðan ediyoruz. Umarým bu bir gelenek haline
gelir ve maçlarýmýzda tribünlerde sürekli görmek
isteriz.
Tarfatarlarýmýz içinde ayrýca parantez açmak
gerekir ise ,maçýn baþlamasýndan bitimine kadar
bizlere büyük destek verdiler. Onlarýn bu itici
güçleri sayesinde bizde maç kazanma arzusu
daha fazla oluyor. Kendilerine bir kez daha
teþekkür ediyorum" dedi. (Yasin Yücel)
Kaleci'nin
küfür isyaný
belediyespor formasý giyen arkadaþa bu
sözler yakýþmadý" dedi. Maçýn da ikinci
yarýsýnda kalesini terk ederek Yavuz
Ýncadal'a Çaðlar'ý þikayet etti. Ýncedal da
maç sonunda "cezasýný ben vereceðim
diyerek kaleci Ercan'ý sakinleþtirdi. Ercan
daha sonra kale arkasýnda kendisine
küfür eden taraftarlarýn yanýna giderek
onlar ile maç sonunda kýsa bir görüþme
yaptý. (Spor servisi)
Þekerspor kalecisi Ercan, Ýncedal'ýn yanýna
giderek Çaðlar'ý þikayet etti
Burak, Þekerspor
karþýsýnda
ilk'leri yaþadý
Tarfatar gruplarý
alýnan galibiyette
büyük rol oynadý
Taraftarlýk görevini yaptýlar
7 forma numaralý
Burak seres 60
dakika da attýðý gol
sonrasýnda yedek
kulübesine koþtu
Bu sezon ilk kez ilk
onbirde forma þansý bulan
Burak seres 60. Dakikada attýðý
gol ile hem alýnan 3 puanda
büyük rol oynadý hem de rakibin
katý savunmasýný bozan isim
olurken þekerspor maçýnda ilk'leri yaþadý.Maçýn 60 dakikasýnda
Sefa'nýn ceza alaný içine yaptýðý
orta da rakiplerin arkasýnda saklanan ve plase vuruþla topu
aðlara gönderen Burak maçýn
yýldýz
futbolcusu
oldu.
Belediyespor yedek kulübesinden bir futbolcu da kazanmýþ
oldu. (Yasin Yücel)
Kýrmýzý-Lacivertli futbolcular Adliye'yi tek
golle devirerek 1 hafta sonra yeniden liderliðe
oturdular Zonguldak ile Adliye, iki yýl önce BAL
liginde karþýlaþmýþ, müsabakayý 2-1 kazanan Adliye
üçüncü lige çýkmýþtý.Zonguldakspor ise üçüncü lige bir
sezon gecikmeli yükselmiþti. Ýki ekip bu kez üçüncü
ligde kozlarýný paylaþtýlar. Rakibini 1-0 yenen Zonguldakspor, grupta yeniden liderliðe yükseldi. Futbolcular
bu galibiyeti dün doðum günü olan Baþkan Süleyman
Caner'e hediye ettiler. 'En güzel doðum günü hediyesini aldým' diyen Baþkan Süleyman Caner, maç sonu
yine mutluluk gözyaþlarýna boðuldu. Futbolcularý ve
Çorum Belediyespor tarfatrlarý maçýn baþlama düdüðü ile
birlikte , son bitiþ düdüðüne
kadar sahada mücadele eden futbolculara büyük destek verdiler. Maç
boyunca hiç susmayan taraftarlar ilk
yarýda maçýn 19. Dakikasýnda (Çorum
plakasý) tribünlerden konfeti görseli
yaptýlar. Maç sonunda ise, teknik
direktör Yavuz Ýncadal ve futbolcularý
birlikte tribünlere davet ederek üçlü
çektirdiler. (Spor servisi)
Zonguldak liderlik koltuðunu geri
aldý
teknik heyeti bu
galibiyetten dolayý kutladý.Zorlu müsabakaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Merkez, Ýlçe, belde ve köylerden gelen yaklaþýk 10 bin taraftar 90 dakika boyuncu
Zonguldakspor'lu futbolculara büyük bir destek verdiler. Yaptýklarý görsel þovlarla büyük beðeni kazanan
taraftarlar maç bolunca hiçbir kötü tezahürat ve taþkýnlýkta bulunmadýlar. Baþkan Caner kendilerine 90 dakika destek olan taraftarlara teþekkür ederek onlarý sevindirdikleri için mutlu olduklarýný söyledi.Spor Toto
üçüncü lig birinci grupta mücadele eden Zonguldakspor, kendi sahasýnda Adliyespor'u 1-0 yenerek bir haf-
ta aradan
sonra yeniden liderliðe yükseldi. Karaelmas Kemal
Köksal Stadyumunda oynanan müsabakaya ilgi büyüktü.Zonguldak Belediye Baþkaný Muharrem Akdemir, Ýl Emniyet Müdürü Osman Ak,Zonguldak TSO
Baþkaný M. Salih Demir, Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum örgünü temsilcileri ile yaklaþýk 10 bin
taraftar izledi. Kýrmýzý-Lacivertli taraftarlar 90 dakika
boyunca takýmý çentilence desteklerken takýma zarar
verecek en ufak bir taþkýnlýk ve kötü tezahürattýn çakýndýlar. (Spor servisi)
Ne verdin'de ne
istiyorsun...!
Çorum belediyespor geçtiðimiz Pazar
günü sahasýn da konuk ettiði Tutap Þekerspor'u Burak Seres
ve Çaðlar'ýn attýðý goller ile 2-0 maðlup
[email protected]
ederek geride kalan
12 hafta da sahasýnda
ikinci galibiyetini elde etti.Çorum Belediyespor,
Þekerspor hazýrlýk çalýþmalarýnda sürekli gol
çalýþmasý ile birlikte katý savunma yapacaðýný
beklediði rakibi içinde bazý önemler aldý. Ancak
maç 60 dakikalýk bölümünde rakibin istediði
gibi gidiyordu. Ýkinci yarýda oyuna giren Ali Kireþ, Sefa verkaçýnda Sefa penaltý noktasýnda
boþ bekleyen Burak'a pasýný aktardý Burak plase bir vuruþla rakibin direncini kýran golü rakip
filelere gönderdi. Maç öncesinde arkadaþlar ile
yaptýðýmýz tahminde ise, %60 beraberlik %40
belediyespor'un galip geleceði tahmini yapmýþtým. Ancak tahmimin %60 gibi maçýn 60
dakikasýnda tutmadý.
Belediyespor katý savunma yapan takýmlarý
açmak için çok zorlanýyor, zaten belediyespor
da bir de gol kýsýrlýðý olunca maçýn skorunu
tahmin etmekte hiç zor olmuyor. Neyseki yanýlan biz olalým ve alýnan 3 puan belediyespor'u
gelecek için umtlandýrsýn. Bu hafta maç yapmadan 3 puaný cebine koyacak olan Belediyespor, iki hafta üst üstte çorum da maç yapacak
bu maçlardan da mutlaka 3,er puan ile ayrýlmasý lazým ve ilk yarýnýn sonunda bu maçlar belediyespor'un ligdeki konumunu belirleyecektir.
Maç içinde Çaðlar ile þekerspor kalecisi arasýnda sözlü sataþmalar oldu. Þekerspor kalecisi
bir ara kalesini terk ederek belediyespor yedek
kulübesine giderek, çaðlar'ýn kendisine küfür
ettiðini Yavuz Ýncedal'a þikayet etti. Ýncedal da
kaleci Ercan'a "Ben onun cezasýný vereceðim"
diyerek sakinleþtirmeye çalýþtý.
Maçta kadro da yer almayan ve yedek kulübesinde olan Turgay, Belediyespor 3 oyuncu
deðiþikliðini yaptýðýnda sýrtýndaki yeleði çýkartýp yere atarak soyunma odasýna gitti. Turgay
efendi, sen 10 haftadýr bu takýmda forma giydin
kaç maç aldýn. Ben sana hatýrlatayým. Sebat
proje takýmýna attýðýn penaltý golü var. Baþka
golün var mý? Hangi maçý aldýn. Transfer de
kazandýðýn parayý ne kadar helal ettire bildin.
Öðle yeleði çýkarttýp yere atman senin kareketerini göstermiþtir. Unutma sen bir futbol takýmýnda ücretini alarak oynayan bir futbolcusun.
Hiç kimse ekmek yediði yere ihanet etmez. Bunu hatýrlatmak isterim.
Tokatspor ile Çorum da yapýlan hazýrlýk
maçýnda senin için yaptýðým yorum ise, Çorum
belediyespor gerçekten iyi bir transfer yapmýþ
futbolu hem ayak hem zekasý ile oynayan bir
futbolcu olarak tanýmýþtým. Ama gel görki seni
10 haftadýr sahada görmek, futbol olarak mümküm olmadý. Belkide transferde belediyespor'un en çok kazanan futbolcusu da sensin.
Aldýðýn para da pulda gözümüz yok ancak karþýlýðýn da vermek senin boynunun borcu. Öðle
yeleði çýkartýp yere atmak gibi bir lüksünde
yok.
Çorum belediyespor ligin ikinci devresinde
takýmda köklü deðiþiklikler yapmasý kaçýnýlmaz. Artýk yedek kulübesinde oturan futbolcularda biz bu takýmda oynarýz demeli. Mesela
Burak Seres gibi forma þansý bulduðunuzda
bunu en iyi þekilde deðerlendirmelisin. En iyi
transfer yedek kulübesinde oturan futbolcularýn bulduklarý þansý iyi deðerlendirmeleri belediyespor için ayrý bir avantaj olacaktýr. Ýkinci
yarý transfer döneminde þayet belediyespor ilk
5 takým içinde hedef belirlediyse ara transfer
döneminde 4 futbolcuyu kadrosuna katmalýdýr.
Tabi bu arada 3-4 futbolcuda takýmdan gönderilmelidir. Geride kalan 12 haftada siz futbolcular kendi aranýzda bir toplantý yapýn ve 12 haftanýn maç analinizi yapýn. Sizce 12 hafta da
oynadýðýnýz oyun nasýldý?
Þekerspor maçý geride kaldý. Þimdi bu hafta
belediyespor maç yapmadan 3 puan kazancak.
Rakiplerin maçlarýný bekleyecek. Belki belediyespor puan cetvelinde bir basamak yukarý týrmanýr belkide 6 basamakta kalýr. Bu hafta sonun oynanacak olan maç sonuçlarý göstercektir.Sonra iki hafta Çorum belediyespor sahasýnda batman petrolspor ve gaziosmanpaþa takýmlarýný konuk edecek, ardýndan darýca deplasmanýna çýkacak olan belediyespor, ilk yarýnýn son maçýnda sahasýnda Bursa Nilüferspor'u
konuk edecek. Bu fikstür avantajýný en iyi þekilde deðerlendirilmesi gerekiyor.
Saldým çayýra Mevlam kayýra
Sportmence
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN