Genç öðretmen soba kurbaný
Trabzon'da,
öðretmen
olabilmek için
aldýðý
formasyon
eðitiminin
bitmesine 10
gün kalan genç
sobadan sýzan
gazdan
zehirlenerek
hayatýný
kaybetti.
* HABERÝ 6’DA
Ýbrahim Baþ
Çorum’a geldi, evi soyuldu
Yozgat’ta evindeki eþyalarý çalýnan
vatandaþ yardým bekliyor.
* HABERÝ 6’DA
Servis aracý devrildi, 14 yaralý
Çorum'un
Oðuzlar
ilçesinde
görevli doktor,
hemþire,
öðretmenler ve
halk eðitim
merkezi
yöneticilerini
taþýyan servis
aracýnýn
devrilmesi
sonucu 14 kiþi
yaralandý.
Avcýlar 8 yaban
domuzu avladý
Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde
karda aç kalýnca yerleþim
yerlerine inen domuzlardan 8'i
Avcýlar tarafýndan vuruldu.
* HABERÝ 6’DA
Hayvanlar 4 saat
mahsur kaldý
* HABERÝ 6’DA
Osmancýk ilçesinde kar yaðýþý
nedeniyle çatýsý çöken ahýrda
mahsur kalan hayvanlar, ekiplerin
4 saatlik çalýþmasýnýn ardýndan
* HABERÝ 6’DA
kurtarýldý.
Servis aracýnýn devrilmesi sonucu 14 kiþi yaralandý.
ÇORUM
ÝSKENDER LAHMACUN
n
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Alo Paket
213 32 42
Sýðýnmacýlarýn dramý
Çorum'a sýðýnan Iraklý aile yardým
bekliyor. Ulukavak Mahallesi
Karamançavuþ 4. Sokak numara
21'de harabe evde yaþam
mücadelesi veren 9 kiþilik Iraklý aile
büyük bir dram yaþýyor.
Gazi Cad. No: 13/B
ÇORUM
(Ç.HAK:514)
14 OCAK 2015 ÇARÞAMBA
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, Çorum Blok Tuðla A.Þ. Yönetim Kurulu
Baþkaný Mustafa Amasyalý’yý ziyaret etti.
Toprak sanayi için
proje ürettiler
* HABERÝ 10’DA
Üniversite-Sanayi iþbirliði
kapsamýnda yeni bir proje
hayata geçiriliyor. Projede tuðla
ve kiremit var.
* HABERÝ 2’DE
Ülkesindeki çatýþmalardan kaçarak Çorum’a sýðýnan Iraklý aile, hayýrseverlerden yardým bekliyor.
Hz. Ebubekir Camii inþaatýnýn tamamlanmasý için hayýrseverlerden destek isteniyor.
Hayýrseverlere çaðrý
Hz. Ebubekir Camii
inþaatý gün sayýyor
Çorumlular Amerika’da ‘Paralel
Devlet Ýstemiyoruz’ mitinginde
Amerika
Çorumlular
Derneði, Türk
Amerikan
dernekleri ile
birlikte New
York’ta
düzenlenen
‘Paralel Devlet
Ýstemiyoruz’ (No
Shadow
Government in
Turkey
Platform)
mitingine katýldý.
Kapaklý Baðlarý mevkiinde
yapýmýna baþlanan ve yakýnda
inþaasý tamamlanacak olan
Hz. Ebubekir Camii,
hayýrseverlerin desteðini
bekliyor.
* HABERÝ 11’DE
Amerika Çorumlular Derneði, Türk Amerikan dernekleri ile birlikte New York’ta düzenlenen ‘Paralel Devlet Ýstemiyoruz’ minitngine
Olimpik yüzme
havuzuna engelli
asansörü sözü
Gençlik ve Spor Ýl Müdürü
Haþim Eðer, engelli öðrencilere
yönelik hassasiyetini, yemekte
verdiði bir müjde ile perçinledi.
* HABERÝ 7’DE
* HABERÝ 6’DA
Tarihin tanýklarý belgesel oluyor
Hitit Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi tarafýndan,
'Deðerler Eðitimi' konulu konferans düzenlendi.
Deðerler eðitiminin
özünde 'ahlâk' var
Hitit Meslekî ve Teknik Anadolu
Lisesi tarafýndan, 'Deðerler
Eðitimi' konulu konferans
düzenlendi.
* HABERÝ 14’DE
Çorum Hitit
Üniversitesi,
tarihe
tanýklýk
eden
Çorumlu
gazileri
gelecek
nesillere
tanýtmak
amacýyla örnek
bir çalýþmaya
imza attý.
* HABERÝ
2’DE
Özþen Otomotiv, Landirenzo Otogaz Dönüþüm
Sistemleri bölge bayii olarak faaliyet gösteriyor.
‘Landirenzo’
Özþen’de
Landirenzo Otogaz Dönüþüm
Sistemleri bölge bayii Özþen
Otomotiv dün düzenlediði
basýn toplantýsýyla hizmetlerini
tanýttý.
Belgeseli Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan koordine ediyor.
* HABERÝ 11’DE
2
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 14 OCAK 2015
Toprak sanayi için proje ürettiler
Ü
niversite-Sanayi iþbirliði kapsamýnda
yeni bir proje hayata geçiriliyor.
Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, Mühendislik Fakültesi Makine
Mühendisliði Bölümü
Öðretim Üyesi Doç. Dr.
Ýrfan Kurtbaþ ile birlikte
Çorum Blok Tuðla A.Þ.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Blok Tuðla A.Þ.
Yönetim Kurulu BaþkaYönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Amasyalý’yý ziyaret etti.
ný Mustafa Amasyalý’yý
Blok Tuðla A.Þ. ile ortak bir projeye imza attý. Çaziyaret etti.
lýþmanýn amacý, çoðunlukla doðal yöntemlerle kuÇorum Blok Tuðla A.Þ. ile üniversite arasýnda
rutulan tuðla ve kiremitler için kurutma kinetiðini
geliþtirilen ortak proje,, çoðunlukla doðal yöntembelirlemek ve uygun bir kurutucu tasarýmý yapmaklerle kurutulan tuðla ve kiremitler için kurutma kitýr. Genellikle tuðla ve kiremit kurutmada kullanýlan
netiðini belirlemek ve uygun bir kurutucu tasarýmý
tünel tip kurutucu için optimum kurutma parametyapýyor. Genellikle tuðla ve kiremit kurutmada kulrelerinin belirleneceði bu çalýþmada, bu parametrelanýlan tünel tip kurutucu için optimum kurutma palerin kurutma iþlemi ve ürün kalitesi üzerine etkisi
rametrelerinin belirleneceði bu çalýþmada, bu parade incelenecektir.
metrelerin kurutma iþlemi ve ürün kalitesi üzerine
Üniversitemizin sahip olduðu bilginin, ürün ve
etkisi inceleniyor.
hizmete dönüþümünü somut çýktýlarla görebileceðiKonuya iliþkin Hitit Üniversitesi’nden yapýlan
miz
bu
projenin ortaðý Çorum Blok Tuðla A.Þ. Yöaçýklamada, þu bilgiler verildi: “Uluslararasý platnetim Kurulu Baþkaný Mustafa Amasyalý’yý ziyaret
formda öne çýkan üniversitelerin önemli yönlerineden
Rektörümüz
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, tüm
den birisi hiç þüphesiz gerçekleþtirdikleri Ar-Ge fadünyada büyük pazar paylarýna sahip ileri teknoloji
aliyetleridir. Özellikle sanayinin ihtiyaç duyduðu ve
üreten
artýk
ulusarasýlaþmýþ
firmalarýn ortak özellirekabet gücünü artýracak araþtýrmalar, yerli kaynakðinin çok güçlü Ar-Ge’lere sahip olmalarý olduðularýn katma deðere dönüþtürülmesini amaçlayan Arnu, ülkemizde 2002 yýlýnda özel sektörün Ar-Ge
Ge faaliyetleri ulusal/uluslararasý ölçekte yürütülen
harcamalarýndaki payýnýn %30’larda iken, bugün
pek çok proje ile gerçekleþtirilebilmektedir. Bu sayede üniversitelerdeki bilgi ve tecrübenin paylaþýmý
%50’lere yaklaþtýðýný ve bu oranýn ABD’deki gibi,
da mümkün olabilmektedir.
yani %60-65’lere çýkmasý gerektiðini ifade ederek
sanayicilerimizle bu doðrultuda hep birlikte çalýþma
Proje konusunda büyük bir potansiyele sahip
yapmamýz gerektiðini sözlerine ekledi. Üniversiteolan Üniversitemizde, hem nitelik hem nicelik açýlerdeki akademisyenlerin bilimsel altyapýlarý ile sasýndan daha fazla sayýda proje üretilebilmesi için
önemli adýmlar atýlmaktadýr. Proje kültürünün yaynayicilerin pratik alandaki tecrübelerinden faydalagýnlaþtýrýlmasý ve proje üretimini güçlendirmeyi henarak güçlü bir üniversite-sanayi iþbirliðinin oluþtudefleyen pek çok çalýþma yürütülmektedir. Özellikrulmasý ve bu iþbirliðinin sürdürülebilir þekilde dele 5 bine yakýn iþletmenin bulunduðu bir sanayi þehvam ettirilmesinin önemine dikkat çeken Rektör
ri olan ilimizde, sanayicilerin Ar-Ge'ye dayalý ihtiProf. Dr. Alkan, bu noktada dünyadaki en baþarýlý
yaçlarýnýn üniversite bilimselliði kapsamýnda çözümodelin teknokentler olduðunu da vurguladý. Yakýn
me kavuþturulabilmesi için uygun altyapý oluþturulbir zamanda Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde
maya çalýþýlmaktadýr. Bu kapsamda Üniversitemiz
faaliyete geçecek olan Teknokentimizin bilginin
BAP Birimi tarafýndan desteklenen 7 farklý proje tüürün ve hizmete, ekonomik bir deðere dönüþümüründen biri olan ve üniversitenin sanayi, endüstri,
nün en somut merkezlerinden biri olacaðýný ve katkamu kurum/kuruluþlar ve her türlü toplumsal payma deðeri yüksek, nitelikli Ar-Ge faaliyetlerine ev
daþlar ile Ar-Ge veya uygulamaya dönük çalýþmalasahipliði yapýlabileceðini ifade eden Rektör Prof.
rý yerine getirmek üzere baþlatýlan 19005-ÜniversiDr. Alkan, bu iþbirliklerinin artarak devam edeceðite Sektör Ýþbirliði Projesi büyük bir öneme sahiptir.
ne olan inancýnýn tam olduðunu vurguladý.
Üniversite dýþýndaki kurum/kuruluþlar, sanayiÜniversitemiz ile yapýlan iþbirliðinden dolayý
ciler ile Üniversitemiz akademisyenlerinin ortakladuyduðu memnuniyeti dile getiren Çorum Blok
þa hazýrladýðý, bütçesinin bir bölümünün de üniverTuðla A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa
site dýþýndaki proje ortaðýnca karþýlanan, Ar-Ge veAmasyalý, yakalanan sinerji sonucunda çok daha
ya uygulamaya dönük olarak yürürlüðe konulan bu
baþarýlý çalýþmalarýn ortaya çýkacaðýný ifade ederek,
proje kapsamýnda Üniversitemiz Mühendislik Fayapýlan iþbirliðinin hayýrlý olmasýný diledi.”(Haber
kültesi Makine Mühendisliði Bölümü Öðretim
Merkezi)
Üyesi Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ, ilimizdeki Çorum
Belgeseli Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan koordine ediyor.
Tarihin tanýklarý belgesel oluyor
Ç
Dokümanlar önümüzdeki yýllarda, bu alanda ulusal ve uluslararasý araþtýrma yapmak
isteyen bilim adamlarýna ve araþtýrmacýlara kaynak oluþturacak.
‘Aðlayan Þehir Hattauþa’
Hitit Üniversitesi Tiyatro Kulübü tarafýndan ‘Aðlayan Þehir Hattuþa’ adlý tiyatro gösterisi yapýlacak.
H
itit Üniversitesi Tiyatro Kulübü tarafýndan
‘Aðlayan Þehir Hattuþa’ adlý tiyatro gösterisi
yapýlacak.
(Ç.HAK:2502)
orum Hitit Üniversitesi,
vam etmekte. Hayatta olan
tarihe tanýklýk eden ÇoKore Gazileri de 85 yaþ üzerumlu gazileri gelecek nesilrindedir. Bu gazilerimizin halere tanýtmak amacýyla öryatta iken anýlarýný video ornek bir çalýþmaya imza attý.
tamýnda kayýt altýna almak ve
gelecek nesillere aktarmak
Fen Edebiyat Fakültesi
hem milli tarihimiz, hem de
Tarih Bölümü Öðretim
tarihe ýþýk tutma açýsýndan
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustason derecede önemli. Bu safa Bakan'ýn koordinatörlüyede gazilerimize bir nebze
ðünde hazýrlanarak hayata
de olsa þükran borcumuzu
geçirilen “Çorum’da Tarihin
ödeyeceðiz” dedi.
Tanýklarý: Kore ve Kýbrýs
Gazileri” adlý projeyle, Tür1974 yýlýnda yapýlan
kiye Cumhuriyeti tarihinde
Kýbrýs Türk Barýþ Harekaönemli yer tutan Kore Savatý’nýn, adada bulunan her iki
þý ve Kýbrýs Türk Barýþ Hatoplumun da güvenliði ve barekatý'na katýlan gazilerin “Çorum’da Tarihin Tanýklarý: Kore ve Kýbrýs Gazileri” rýþý için yapýldýðýný anlatan
cephedeki anýlarý belgesel
Mustafa Bakan, “Ayný zaadlý proje hayata geçirilecek.
haline getiriliyor. Geçtiðimanda Türkiye’nin Kýbrýs
miz günlerde çekimlerine baþlanan proje kapsamýnda,
üzerinde 'Garantör Devlet' olma sorumluluðu ve yetkisiÇorum’da yaþayan ve Türkiye Muharip Gaziler Derneni kullanarak adanýn baþka bir devlete ilhaký gibi giriþimði’ne üye olan 110 kadar Kýbrýs ve Kore Savaþý gazisiyle
leri önleyerek, orada yaþayan Türklerin güvenliðini saðgörüþülecek. Projenin tamamlanmasýyla elde edilen verilamýþtýr. Kýbrýs Türk Barýþ Harekatý'ný gerçekleþtiren
ler arþivlenerek, doküman haline getirilecek. Kýbrýs ve
Türk ordusu, yine Kýbrýs’ta da disiplin ve üstün baþarý ile
Kore gazileri hem günümüz gençlerine tanýtýlacak, hem
kahramanlýk örnekleri göstermiþtir” diye konuþtu.
de gelecek nesillere aktarýlarak, bilgiler arþivlenecek. DoProjeye Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
kümanlar önümüzdeki yýllarda, bu alanda ulusal ve ulusMetin Alkan’ýn da ayrý bir önem vererek, desteklediðini
lararasý araþtýrma yapmak isteyen bilim adamlarýna ve
anlatan Bakan, “Projeyi rektörümüze anlattýðýmýzda hearaþtýrmacýlara kaynak oluþturacak.
yecanlandý. Destek olacaðýný belirterek, hemen hayata
Üniversitelerin bilim yuvasý olmasýnýn yanýnda, bugeçirmemizi istedi. Biz de bunun üzerine çalýþmalara
lunduðu þehirle de bütünleþmesi gerektiðini savunan Yrd.
baþladýk. Eylül ayýnda projemizi baþlattýk. 8 ay içerisinde
Doç. Dr. Mustafa Bakan, “Üniversitemiz bu bilinç ve sobitirmeyi düþünüyoruz. Türkiye Muharip Gaziler Dernerumluluk içerisinde, Çorumlu gazilerimizle ilgili bu proði Çorum Temsilciliði Baþkaný Sayýn Gazi Muharrem
jeyi hayata geçirmektedir. Amacýmýz, bu bilgileri milli taGül ile görüþtük. Derneðe kayýtlý olan 110 kadar gazimiz
var. Bunlardan 20’si Kore
Gazisi. Derneðimiz vasýtasýyla gazilerimize ulaþtýk.
Ayrýca Çorum Gaziler Derneði'mizi Sayýn Rektörümüz
Prof. Dr. Reha Metin Alkan
ile birlikte ziyaret ettik. Onlarý en çok memnun eden
þey, hatýrlanmak ve kendileriyle ilgilenildiðini görmek.
Gazilerimizin istediði de bu.
Üniversitemizin ilgisi ve
rektörümüzün ziyareti gazilerimizi duygulandýrdý. Ayrýca rektörümüz, gazilerimizi
üniversitemize de davet ederek, onlara tekrar saygý ve
sevgilerini sunarak, üniversitemiz ile ilgili bilgiler de
verdi” diye konuþtu.
Gazilerle yapýlan çekimler sýrasýnda duygusal
anlarýn da yaþandýðýný anlatan Yrd. Doç. Dr. Mustafa
Kore Savaþý ve Kýbrýs Türk Barýþ Harekatý'na katýlan
Bakan, “Gazilerimizi dinlergazilerin cephedeki anýlarý belgesel haline getiriliyor.
ken bazen gözlerimiz yaþarýyor. Çünkü o anda savaþý yarih anlayýþý açýsýndan deðerlendirerek, özellikle gençlerin
þýyorlar. Bir gazimiz anlattý. Beþparmak Daðlarý'nda içetarih bilinci, ülke sevgisi gibi konularda bilinçlenmelericek su yok. Komutanlar 'Her bulduðunuz suyu içmeyin.
ne ve geliþmelerine katký saðlamak” dedi.
Zehir atýlmýþ olabilir' demiþler. Matarasýnda su bitmiþ.
Yrd. Doç. Dr. Bakan, Kore Savaþý ve Kýbrýs Türk
Kendi köyünden bir arkadaþýyla karþýlaþýyor. Onun da
Barýþ Harekatý’nýn Türkiye’nin yakýn tarihinde önemli
matarasýnda az bir suyu var ama ekmeði yok, kucaklaþýbir yeri olduðuna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dýþ politiyorlar, birbirlerine ekmek ve su veriyorlar. Bir gazi de
kasý açýsýndan mühim sonuçlar doðurduðuna dikkat çekterhis olduktan sonra yaþadýklarýný anlattý. Evine geliyor
ti. Balkan, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin Güney Kore’ye
ve ailesinden yatak istemiyor. Arkadaþlarý cephede iken
Birleþmiþ Milletler çerçevesinde askeri yardým göndersýcak yatakta yatamayacaðýný söylüyor. Yine gazilerimiz,
mesinin dünya barýþýna önemli katký saðladýðýnýn altýný
bazen uyandýklarýnda hala kendilerini savaþta zannediçizdi. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan, Kore’deki Türk Siyorlarmýþ. Gazilerimiz bugün savaþ olsa yine severek ve
lahlý Kuvvetleri'nin üstün baþarýsý ve kahramanlýðýnýn
koþarak cepheye gideriz diyorlar. Bu yaþta cephede ne
dünyaya bir daha tanýtýldýðýný ve bunun ayný zamanda,
yapacaksýnýz diye sorduðumuzda ise ‘Mehmetçiðe su taTürkiye Cumhuriyeti’nin NATO ülkeleri arasýna girmesiþýrýz, Mehmetçiðe yemek götürürüz’ diyorlar. Hiçbir þey
ne de önemli katký saðladýðýna iþaret etti.
yapamazsak da yanlarýnda oluruz diyorlar. Ayrýca gaziler
gençlerden vatanlarýný sevmelerini, sigara içmemelerini
Günümüzde Türkiye ve Güney Kore arasýnda yave saðlýklý bireyler olmalarýný istiyorlar. Gençlerimizin
kýn iliþkiler ve büyük bir dostluðun bulunduðunu anlatan
gazileri dinlemesinde yarar var. Hepsi gençleri çok seviBakan, “Güney Kore halký Türklere ve Türkiye’ye son
yor. En büyük gazimiz Mustafa Kemal. Bu yýl Hitit Üniderece dostluk ve minnet duygusu beslemektedir. Güney
versitesi
olarak gazilerimizle birlikte geniþ kapsamlý bir
Kore’de ‘Türk Þehitliði’ ve ‘Türk Zafer Anýtý’ bulunmaketkinlik yapmayý düþünüyoruz. Ay yýldýzlý al bayraðýmýz
tadýr. Geçtiðimiz günlerde, Türkiye’de Güney Kore Büaltýnda bu ülkede yaþayan tüm insanlarýmýzýn, bu ülkenin
yük Elçiliði'nde görevli Güney Koreli Savunma Ataþesibayraðýný, deðerlerini, vatanýnýn anlamýný çok iyi bilerek
nin Türkiye Muharip Gaziler Derneði Genel Baþkaný ile
kaynaþmasý gerekiyor. Bu tür etkinlikler bu tür duyguyu
birlikte Çorum’a gelerek, hayatta olan Kore gazilerini zidaha çok artýrýyor” ifadelerini kullandý.(ÝHA)
yaret ettiðini biliyoruz. Ýkili dostluk iliþkileri halen de-
Erdal Þahin tarafýndan yazýlan oyun, bugün
saat 20.00’de Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek. (Haber Merkezi)
ÇARÞAMBA 14 OCAK 2015
www.corumhakimiyet.net
3
TEÞEKKÜR
Þehir içi içme suyu isale hattýnýn yenilenmesi,
Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi'nin tamamlanmasý,
Ýskilip-Çankýrý yolunun yapým ihalelerinin gerçekleþtirilmesi ve
Ýskilip’imizin ihtiyacý olan bütün devlet yatýrýmlarýnda vermiþ olduðu destek ve son derece
önemli katkýlarýndan dolayý;
Çorum Milletvekilimiz TBMM Ýdare Amiri Sayýn
Salim Uslu
'ya
þahsým ve Ýskilip halký adýna þükranlarýmý sunarým.
ÝSKÝLÝP BELEDÝYE BAÞKANI
RECEP ÇATMA
4
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 14 OCAK 2015
Dutludere’de sol
sahil proje ihalesi
‘O
bruk Dutludere Sol Sahil Osmancýk Pompaj
Sulamasý Proje Yapýmý’ iþi 17 Þubat 2015 Salý
günü saat 15.00'de ihale ediliyor.
Konuya iliþkin açýklama yapan AK Parti Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Obruk Dutludere Sulama Projesi yapým çalýþmalarýmýz
hýzla devam ediyor. Öngörülen planlama çerçevesinde fiziki gerçekleme yüzde 39 seviyesine ulaþtý. Bugüne kadar 8.700 metre boru imalatý, 41 adet sanat
yapýsýndan 24'ü, 10.705 metre platform kazýsý, klasik
kanala ait 6.730 metre sað, 6.780 metre sol beton kanal duvarý, 4.030 metre taban betonu, 20 adet ASG ve
ana boru test iþlemleri tamamlandý. Projenin tamamlanmasý ile toplam 58.890
dekar araziyi su ile buluþturacaðýz.
Þimdi ise; Obruk Dutludere Sol Sahilinde Osmancýk ilçemiz arazilerinden 500 m kotu altýnda bulunan brüt 4.820 dekar tarým
arazisinin sulanmasý amacýyla uygulama projeleri yapým iþi 17 Þubat'ta ihale ediliyor. Uygulama projesinin
tamamlanmasýyla yapým çalýþmalarý da baþlayacaktýr.
‘Obruk Dutludere Sol Sahil Osmancýk Pompaj Sulamasý
Hayýrlý uðurlu olsun" dedi.
Proje Yapýmý’ iþi 17 Þubat 2015 Salý günü ihale edilecek.
(Haber Merkezi)
Bayat Taþkýn Koruma ihalesi 19 Þubat’ta
B
ayat Ýlçe Merkezi Taþkýn Korumasý 19 Þubat'ta ihale edilecek.
‘Bayat Ýlçe Merkezi Yerleþim Yeri ve Arazilerinin
Taþkýndan Korunmasý' iþi 19 Þubat Pazartesi günü saat
10.00'da DSÝ 5.Bölge Müdürlüðü'nce ihale ediliyor.
Konuya iliþkin açýklama yapan AK Parti Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Bayat
ilçe Merkezimiz yaþanan yoðun saðanak yaðýþlar hayatý
zaman zaman olumsuz etkilemektedir. Ýlçe Merkezinden
geçen Bayat Çayý yataðýnda yaþanabilecek taþkýnlara
önlenmesine yönelik yapýlan hazýrlýk çalýþmalarý sona
erdi. Ýlçe Merkezi Yerleþim Yeri ve Arazilerinin Taþkýndan Korunmasý Ýnþaatý iþi 19 Þubat'ta yapýlýyor. 2008 yýlýnda Bayat Belediyesi'nce yapýmýna baþlanan teknik hatadan dolayý yarým kalan köprünün yapýlmasýnýn da saðlanacaðý iþ kapsamýnda, köprü ile hayvan pazarý arasýnda 880 m. çift taraflý Betonarme Taþkýn Koruma Duvarý
yapýlacaktýr. Hayýrlý uðurlu olsun" dedi.
Ýþin yer tesliminden sonra 600 gün içerisinde tamamlanmasý planlanýyor. (Haber Merkezi)
Büyükelçi’den Uslu’ya teþekkür
A
frika ülkesi Asmara
- Eritre Büyükelçisi
Fýrat Sunel, AK Parti
Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu TBMM'de
ziyaret etti.
Büyükelçi Sunel,
"Giriþimlerinizle TRT
tarafýndan çekimleri yapýlan ‘Salkým Söðütlerin
Gölgesinde’ isimli romanýmdan uyarlanan dizi filmin çalýþmalarýnýn
bitirildiðini öðrendim. Asmara - Eritre Büyükelçisi Fýrat Sunel, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu'yu TBMM'de ziyaret etti.
Ahýska Türklerinin yaþadýðý dramlarý belgelebýnýzda ayrýntýlarýyla ele almýþ olmanýz beni son
mek bakýmýndan son derece önemli. Onur duyderece duygulandýrdý. O dönemin TRT ekranladuðum bir çalýþma, destek ve katkýlarýnýzdan dorýnda yayýnlanmasý için zamanýn TRT Genel Mülayý teþekkür ediyorum" dedi.
dürü Ýbrahim Þahin ile görüþme yapmýþtýk. GeZiyaretten duyduðu memnuniyeti dile getinel Müdür Þahin projeye sýcak bakmýþ ve belgeren Uslu ise "70 yýl önce Ahýska Türklerinin, busel çekimlerine baþlanmýþtý. TRT Genel Müdürülunduklarý topraklardan sökülerek sürgün edilmüz Þenol Göka'nýn da destekleriyle çekimler tamesi, coðrafyamýzda yaþanmýþ en büyük haksýzmamlandý. Tarihteki yaþanmýþ dramlarý belgelelýklardan, zulümlerden birisi olmuþtur. Masum
mek ve gelecek nesillere taþýmak adýna önemli
bir halk, tarif edilmez acýlara gark edilmiþ, yerinbir belgeseldir. Emeðinizden dolayý size ve TRT
den yurdundan sökülüp alýnmýþ, bin bir zulümle
ailesine teþekkür ediyorum" diye konuþtu. (Hasürgüne gönderilmiþtir. Yaþanan bu zulümü kitaber Merkezi)
Çorum’da yaðýþ bekleniyor
Y
apýlan son deðerlendirmelere göre, Ege, Batý
Akdeniz, Ýç Anadolu'nun kuzeybatýsý, Orta
Karadeniz kýyýlarý ile Giresun, Trabzon, Rize, Çorum ve Amasya çevrelerinin yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. Yaðýþlarýn; Antalya, Muðla ve Burdur
çevrelerinde kuvvetli, Muðla'nýn doðu ilçeleri ile
Antalya'nýn batý ilçelerinde yer yer aþýrý (100 mm
üzeri) olmak üzere kýyý kesimlerinde yaðmur ve
saðanak, iç kesimlerde karla karýþýk yaðmur ve kar
þeklinde olmasý bekleniyor. Ýç ve doðu bölgelerde
buzlanma ve don olayý ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nden alýnan
tahminlere göre, hava sýcaklýðýnýn Marmara'da 4
ila 7 derece, doðu bölgelerde 3 ila 5 derece artacaðý tahmin ediliyor, diðer yerlerde önemli bir deðiþiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, kuzeybatý kesimler ile Kýyý Ege'de kuzey
yönlerden hafif ara sýra orta kuvvette; Marmara,
Kýyý Ege, Batý Akdeniz ile Batý Karadeniz kýyýlarýnda kuvvetli (40-60 km/s) olarak esmesi bekleni-
Ç
yor. Bazý illerde beklenen hava durumuyla günün
en yüksek sýcaklýklarý ise þöyle:
Ankara: Parçalý çok bulutlu, öðle saatlerine
kadar kar yaðýþlý 4
Ýstanbul: Parçalý bulutlu 8
Ýzmir: Parçalý çok bulutlu ve saðanak yaðýþlý 9
Adana: Parçalý ve çok bulutlu 12
Antalya: Çok bulutlu ve aralýklý saðanak yaðýþlý (Yaðýþlarýn il genelinde kuvvetli, batý ilçelerinde yer yer çok kuvvetli, batý kýyýlarýnda aþýrý
(100 mm üzeri) olmasý bekleniyor) 12
Samsun: Parçalý ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yaðmurlu 9
Trabzon: Parçalý ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yaðmurlu 12
Erzurum: Parçalý bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli -1
Diyarbakýr: Parçalý ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 6(ÝHA)
Borsa ürün fiyatlarý
orum Ticaret Borsasýnda (ÇTB) tritikalenin kilogramý 0,760 liradan iþlem gördü.
ÇTB'de iþlem gören hububatýn günlük en düþük ve
en yüksek fiyatý (kilogram/TL) þöyle:
BUÐDAYLAR
Tritikale
0,760 0,760
Murat Yýldýrým, Mahmut
Abbas’la yemeðe katýldý
Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým, Filistin Devlet Baþkaný Mahmut Abbas ile görüþtü.
C
umhurbaþkaný
Recep Tayyip
Erdoðan'ýn, Türkiye'yi ziyaret eden Filistin Devlet Baþkaný
Mahmut Abbas'ýn
onuruna verdiði akþam yemeðine Türkiye Filistin Dostluk
Grubu Baþkaný AK
Parti Teþkilat Baþkan
Yardýmcýsý ve Çorum
Milletvekili Murat
Yýldýrým da iþtirak etti.
Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda önceki
akþam gerçekleþtirilen yemekte, Filistin
Devlet Baþkaný Mahmut Abbas ile de görüþen Dostluk Grubu
Filistin Devlet Baþkaný Mahmut Abbas'ýn onuruna verilen
yemeðe Milletvekili Murat Yýldýrým da katýldý.
Baþkaný Murat Yýldýrým, konuk Devlet
Baþkaný'na dostluk
grubu olarak yaptýðý
çalýþmalara iliþkin
bilgiler verdi.
Yemekte Suriye'den ülkemize gelen göçmenler arasýnda bulunan ve vatan-
daþlýk verilen Piyanist Tambi Asaad Cimuk da bir konser
verdi.
(Haber Merkezi)
Genel Müdür timleri kutladý
T
ürkiye'yi etkisi altýna alan Sibirya soðuklarýna
raðmen YEDAÞ’ýn kar timleri durmak bilmiyor. Samsun’da bir günde bin 386 noktada arýza ile
karþýlaþan timler, 72 saat aralýksýz çalýþýp 5 ilde adeta 60 yýlýn yükünü test etti. Genel Müdür Türkoðlu,
“Arkadaþlarýmýzý kutluyorum. Canlarýný ortaya
koydular” dedi.
Türkiye'yi etkisi altýna alan ve son 40 yýlýn en
düþük sýcaklýklarýnýn yaþandýðý Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde hayatý adeta felç
eden kar yaðýþý, kýrsaldaki 1,5 metreyi geçen kar
yüksekliði, buzlanma nedeniyle adeta can pazarýna
döndü. YEDAÞ ekipleri ilk kar yaðýþýnýn ardýndan
kriz masasý oluþturarak, tüm bölgeye müdahale etmeye baþladý ve 72 saat içinde, arýzalarýn yüzde
doksanlýk kýsmýný giderdi.
YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu,
kar timini kutladý. Samsun Meteoroloji Müdürlüðü'nce yapýlan açýklamayla birlikte 5 ilde birden ön
çalýþmalarýný baþlatan YEDAÞ Genel Müdürlüðü,
kar yaðýþýyla birlikte harekete geçti. Sibirya'dan gelen soðuk hava dalgasýnýn tüm illeri ve özellikle kýrYEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu
sal alanlarý etkisi altýna almasýyla direkler devrildi,
enerji hatlarý buz tuttu, ilk gün bin 386 noktada arýðýþýnýn kent merkezlerine ve kýrsala düþmesiyle birza meydana geldi. Açýlan köy yollarýna anýnda mülikte 5 bölgede toplamda bin 386 mahalle ve köye
dahale edip, enerji veren arýza timleri, açýk olmayan
enerji verilemedi. Yollarý açýlan noktalara anýnda
yollara da kendi araç ve gereçleriyle girmek için
girdik. Muhtarlarýn ihbarlarý üzerine öncelik veremücadele baþlattý. Bazý noktalara yaya olarak çýkan
rek, kar arýza timlerini yönlendirdik. Arýzanýn þekliYEDAÞ kar arýza timi, zaman zaman 120 santimi
ni belirtmeleri bizlerin iþini kolaylaþtýrdý. Direk yýbulan karý aþtý, kýrsaldaki köylüyü enerjisine kavuþkýlan yerlere anýnda direk ulaþtýrdýk. Tüm muhtarlaturdu. Adeta 60 yýllýk bakýmsýz enerji hatlarýný test
ra da bu konuda gösterdikleri yardýmlar nedeniyle
eden ve yenileyen YEDAÞ ekibi, gece ayazýnda
teþekkür ediyorum” diye konuþtu.
hem çalýþtý hem de ateþ yakarak ýsýndý.
"ARKADAÞLARIMIZ ADETA CANLARISon bir haftadýr tüm toplantýlarýný iptal ederek,
NI ORTAYA KOYDU"
Samsun'da kalan ve sorumluluk alanýndaki 5 ilde de
Sorumluluk alaný 5 ilde kar fýrtýnasý ve çýð
'Kriz Masasý' oluþturan YEDAÞ Genel Müdürü Nudüþmelerinin devam ettiðini de ifade eden Genel
rettin Türkoðlu ise ekiplerini sürekli kontrol ederek
Müdür Türkoðlu, “60 yýldýr bölgede görülmemiþ
krizi kendi kontrol etti. Kar Arýza Timleri'nin çalýþkar ve buzla mücadele ederek, görev yapan YEmalarýný ve bir yandan da can güvenliðini saðlamak
DAÞ Kar Arýza Timleri'ni kutluyorum. Tüm bölgeiçin hiç aralýksýz irtibat masasýnda bulunan Türkoðde 585 kiþiden oluþan 195 Arýza Timi ile sahadaylu, takviye ekiplerle 72 saat aralýksýz çalýþma yapýlmasýný saðladý. Son 24 saatte 5 ilde kalan 119 köye
dýk. Bir hafta içinde enerjisiz köy býrakmamak için
de kar üzerinde yaya olarak ekipler girmek için çaçözüm ortaklarýmýz ve çalýþma arkadaþlarýmýzla
lýþmasýný sürdürüyor.
birlikte yoðun tempo içinde çalýþmalarýmýzý devam
Yapýlan çalýþmalar konusunda bilgi veren YEettireceðiz. Canlarýný ortaya koyarak çalýþan arkaDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Bazý illedaþlarýmýz, büyük bir baþarýya imza atmýþlardýr.
rimizde 60 yýla yakýn, bazý illerde de 25 ila 30 yýla
Bölgemizde yolu açýk olup da elektrik olmayan tek
yakýn zamandýr böylesine düþük hava sýcaklýðý denokta býrakmadýk. Diðerleriyle ilgili çalýþmalarýmýz
recesi ölçülmediði bildirildi. Orta Karadeniz’de son
da aralýksýz sürüyor” ifadelerini kullandý.(ÝHA)
yýllarýn en soðuk
geceleri yaþandý.
Bu ülke genelini
etkisi altýna alan
olumsuz hava koþullarýna 'doðal
afet' diyebiliriz. Ýl
Valilikleri koordinasyonundaki Karayollarý Ýl Müdürlükleri, Ýl Özel Ýdare, AFAD Müdürlükleri ve Belediyelerle ortak çalýþma yaptýk. Zaman
zaman da YEDAÞ
olarak kar üstünde
Türkiye'yi etkisi altýna alan Sibirya soðuklarýna
yaya ekipler oluþturduk. Ýlk kar yaraðmen YEDAÞ’ýn kar timleri durmak bilmiyor.
ÇARÞAMBA 14 OCAK 2015
www.corumhakimiyet.net
5
Sýðýnmacýlarýn zorlu hayatý
I
Mülteciler zor þartlar altýnda mücadele veriyor.
Aileler Ulukavak Mahallesi'nde 4 odalý tek katlý bir ev kiraladýlar.
4 ailenin kaldýðý evlerde 18'i çocuk bulunuyor.
rak'taki iç savaþ ve
IÞÝD'in kontrolünü
ele geçirdiði
bölgelerden kaçarak
Çorum'a yerleþen 18'i
çocuk 30 kiþilik dört
aile, bir kömür sobasý
bulunan 4 odalý evde
zorluklar içinde
yaþam mücadelesi
veriyor.
Irak'taki iç savaþ
ve IÞÝD'in Musul'un
kontrolünü ele
geçirmesinin ardýndan
can güvenliði
gerekçesiyle evlerini
terk eden Iraklý 4 aile,
Türkiye tarafýna
geçerek Çorum'daki
akrabalarýnýn yanýna
geldi.
Ulukavak
Mahallesi'nde 4 odalý
tek katlý bir ev
kiralayan aileler, bir
kömür sobasý bulunan
evde belediye ve
komþularýnýn
saðladýðý yardýmlarla
yaþama tutunma
savaþý veriyor.
Beþ çocuk annesi
Hana Muhammed
Cemil, yaptýðý
açýklamada, oldukça
zor þartlar altýnda
yaþadýklarý Çorum'da
yeni bir hayat
kurmaya çalýþtýklarýný
söyledi.
Dört odalý evde
18'i çocuk 30 kiþi
yaþadýklarýný ifade
eden Cemil, "Aylýk
200 lira kira
vermemiz gerekiyor.
Sýðýnmacý olduðumuz
için kimse
çalýþamýyor. Hiçbir
gelirimiz yok.
Komþularýmýzýn ve
hayýrseverlerin
Çorum'a yerleþen 18'i çocuk 30 kiþilik dört aile, bir kömür sobasý bulunan 4 odalý evde zorluklar içinde yaþýyor.
yardýmýyla kiramýzý
ödüyoruz. Belediye de
aylýk gýda ve yakacak
yardýmý yapýyor. Bu
yardýmlarla ayakta
kalmaya çalýþýyoruz"
diye konuþtu.
YATAK
OLMADIÐI ÝÇÝN
YERDE
YATIYORLAR
Evde bir kömür
sobasý bir de elektrikli
ýsýtýcý bulunduðunu
belirten Cemil, þöyle
devam etti:
"Evde
yaþayanlarýn en
küçüðü 2 aylýk bir
Bebek, en büyüðümüz
de 70 yaþýnda.
Geceleri çok soðuk
oluyor. Diðer
odalarýmýzý ýsýtmak
için iki sobaya daha
ihtiyacýmýz var. Ayrýca
evde sadece bir
kanepemiz var. Yatak
ve kanepe olmadýðý
için çoluk çocuk
hepimiz yerde
yatýyoruz. Mutfak
eþyamýz da çok az.
Hepimiz ayný anda
sofraya oturamýyoruz.
Evi temizlemek için
elektrikli süpürge ile
elbiselerimizi dikmek
için dikiþ makinesine
ihtiyacýmýz var. Tüm
olumsuzluklara
raðmen ayakta
kalmaya çalýþýyoruz.
Türkiye bize
kapýlarýný açtý, sahip
çýktý. Devlet ve
insanlar yardým
yapýyor. Allah
onlardan razý olsun."
GEÇÝCÝ KÝMLÝK
ÝÇÝN 6 AY
BEKLEME
Ömer Hazim
Muhammed ise terör
nedeniyle Musul'daki
evlerini terk etmek
zorunda kaldýklarýný,
Türkiye'ye gelirken
yanlarýna bir eþya bile
alamadýklarýný
söyledi.
Kendilerine
geçici kimlik
verilmesini
beklediklerini
vurgulayan
Muhammed, "Geçici
Metin Aþkýn hocadan zarif not
E
mekli Öðretmen Mehmet Metin Aþkýn Hocamýz gönderdiði
zarif notla Hakimiyet çalýþanlarýnýn
10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutladý.
Hakimiyet’te de mezun ettiði
bir çok öðrencisi bulunan Metin
Aþkýn Hocamýz güzel el yazýsýyla
yazdýðý notta, “Çorum Hakimiyet
Gazetesi’nin bütün çalýþanlarýna
saðlýk, afiyet ve üstün baþarýlar dilerim. Nice daha böyle baþarýlý yýllara.
Hepinizi Yüce Allah’a emanet ederim. Gözlerinizden öperim. Ayrýca
bütün çalýþan gazetecilerin gününü
kutlar, Hepsine candan saðlýk, afiyet
ve baþarýlar dilerim.” dedi.
Metin Aþkýn
Çýtak ve Kayý kutladý
O
Ovasaray Köyü Derneði Baþkaný Veysel Çýtak
ile Emekli Öðretmen Mustafa Kayý, gazetemizi ziyaret etti.
vasaray Köyü
Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Derneði
Baþkaný Orhan Çýtak
ile Dernek Yönetim
Kurulu Üyesi Emekli
Öðretmen Mustafa
Kayý, 10 Ocak
Çalýþan Gazeteciler
Günü’nü kutladý.
Çýtak ve Kayý,
Hakimiyet’i
ziyaretlerdinde Yazý
Ýþleri Müdürümüz
Mustafa Demirer’in
þahsýnda gazete
yönetici ve
çayýþanlarýna baþarý
dileklerini iletti.
KUTLAYANLAR
Çalýþan Gazeteciler Günü nedeniyle Haber Merkezimize ulaþan tebrik mesajlarý þu þekilde
NURDER Baþkaný Murat Kayacý:
AK Parti Kadýn Kollarý eski Baþkaný Arife Betül Gülgün:
- “Gününüz kutlu, kaleminiz ve kameranýz hep kuvvetli, adaletli; güzel haberleri iletecek saðlýðýnýz olsun. Nice
yýllara...”
(Ç.HAK:200)
- “Çalýþan Gazeteciler Gününüzü tebrik eder; saðlýk, afiyet ve güzel günlerin sizinle olmasýný Cenab-ý Allah’dan
dilerim.”
HONDA PLAZA MEROTO
ANKARA YOLU 3. KM. ÇORUM
TEL : 0 364 333 10 51
kimlik almak için
baþvuru yaptýk ancak
Türkiye'de en az 6 ay
kalmamýz
gerekiyormuþ.
Çocuklar okula
gidemiyor. Saðlýk
hizmetlerinden
yararlanmak için de
ücret istiyorlar. Çok
zor þartlar altýnda
yaþýyoruz" diye
konuþtu.
Iraklý ailelere
yardým yapan mahalle
sakinlerinden Yakup
Dilekçi de elinden
geldiði kadar
yardýmlarýnýn devam
edeceðini belirterek,
maðdur durumdaki
aileler için hayýrsever
vatandaþlara çaðrý
Genç öðretmen
soba kurbaný
6
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 14 OCAK 2015
T
rabzon'da, öðretmen
olabilmek için aldýðý
formasyon eðitiminin bitmesine 10 gün kalan
genç sobadan sýzan gazdan zehirlenerek hayatýný
kaybetti.
Alýnan bilgilere göre, Çorum nüfusuna kayýtlý, Karadeniz Teknik
Üniversitesi Matematik
Bölümü mezunu Ýbrahim
Baþ (25) tek baþýna kaldýðý evde sobadan sýzan
gazdan zehirlendi. Bostancý Mahallesi Güzeltepe Sokak'ta tek katlý evde
tek baþýna yaþayan Baþ'ýn
aldýðý formasyon eðitimini 10 gün sonra tamamlayacaðý öðrenildi. Baþ'ýn
cesedi savcýlýk incelemesinin ardýndan Trabzon
Adli Týp morguna kaldýrýlacak.(ÝHA)
Çorum nüfusuna kayýtlý üniversite öðrencisi evinde ölü bulundu.
Genç öðretmenin obadan sýzan gazdan zehirlendiði tespit edildi.
Ýbrahim Baþ
Avcýlar 8 yaban domuzu avladý
Ç
orum'un Osmancýk
Ýlçesi'nde karda aç
kalýnca yerleþim yerlerine inen domuzlardan
8'i Avcýlar tarafýndan
vuruldu.
Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde etkili
olan kar yaðýþý ve soðuk hava yaban hayatýný da olumsuz etkiledi.
Aç kalan yaban domuzlarý yiyecek bulmak için ilçe merkezine yakýn yerleþim yerlerine indi. Bunu üzerine sürek avý baþlatan
Avcýlar, ilçeye 500
metre mesafede 8 yaban domuzunu vurdu.
(DHA)
Y
Karda aç kalýnca yerleþim yerlerine inen domuzlardan 8'i Avcýlar tarafýndan vuruldu.
vatandaþ hýrsýzlarýn
yakalanamadýðýný
söyledi. Ýþi olmayan ve
hurdacýlýkla geçimini
saðlayan Özbek,
“Topladýðým hurdalarý 1
Aralýkta Çorum’a
götürmüþtüm. Üç gün
sonra geldiðimde
evimin soyulduðunu
gördüm. Camlar
kýrýlmýþ, evimdeki
kanepeler, halýlar ve
600 lira param çalýnmýþ.
Durumu emniyete
bildirdim, polisler gelip
1 Aralýk’ta Çorum’a gelen hurdacýnýn evi soyuldu.
tutanak tuttu. Ancak
hýrsýzlar yakalanamadý”
dedi.
Ýþsiz olduðunu ve
tekrar eþya alamadýðýný,
kýrýlan camlarý dahi
yaptýramadýðýný ifade
eden Özbek,
“Yetkililerden yardým
istedim. Belediyeye ve
Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakfýna
defalarca gittim. Ancak
bana yardým etmediler.
Eðer ben Suriyeli yada
Iraklý olsaydým bana
çoktan yardým
ederlerdi. Türk
vatandaþý olduðumuz
için kimse yüzümüze
bakmýyor. Hayýrsever
vatandaþlarýmýzdan ve
yetkililerden yardým
bekliyorum” diye
konuþtu.(ÝHA)
Hayvanlar 4 saat mahsur kaldý
O
Ç
orum'un Oðuzlar
ilçesinde görevli
doktor, hemþire, öðretmenler ve halk
eðitim merkezi yöneticilerini taþýyan servis aracýnýn devrilmesi sonucu 14 kiþi
yaralandý.
Çorum'dan yola
çýkan, Oðuzlar ilçesinde görevli kamu
personelini taþýyan
Faruk Akpýnar (25)
yönetimindeki 19 M
4161 plakalý servis
minibüsü, ÇorumOsmancýk karayolunun Sarmaþa mevkisinde kontrolden çýkarak þarampole devrildi.
Kazada, sürücü
ile Oðuzlar Devlet
Hastanesinde görevli
olduklarý öðrenilen
doktor Korhan Kanat
(36) ve hemþire Bur-
smancýk ilçesinde kar yaðýþý
nedeniyle çatýsý çöken ahýrda
mahsur kalan hayvanlar, ekiplerin
4 saatlik çalýþmasýnýn ardýndan
kurtarýldý.
Alýnan bilgiye göre, Baltacý
Mehmet Paþa köyünün Yanankýþla
mahallesinde, Ýsmail Koç'a ait
ahýrýn çatýsý etkili olan yaðýþýn
ardýndan biriken karýn aðýrlýðýný
taþýyamayarak çöktü. Ahýrda
mahsur kalan 10 büyükbaþ
hayvanýný kurtarmaya çalýþan Koç
ve yakýnlarý, baþarýlý olamayýnca
durumu Ýlçe Jandarma
Komutanlýðý'na bildirdi.
Osmancýk Belediyesinden de
iþ makinesi talebinde
bulunulurken, kýsa sürede
mahalleye ulaþan ekipler, 4 saatlik
çalýþma sonucu enkaz kaldýrarak
10 büyükbaþ hayvaný dýþarý
çýkardý.
Yaralanan bazý hayvanlara
veteriner hekim tarafýndan
müdahale edildi.(A.A.)
Yaralýlar hastanede tedavi altýna alýndý.
çin Umar (27), Oðuzlar Halk Eðitim Merkezi (HEM) Müdürü
Mustafa Çýnar (45),
HEM müdür yardýmcýsý Hüseyin Soner
Eryaþ (50) ile ilçedeki okullarda görevli
öðretmenler Gökhan
Turgut (24), Elif Ekþi
(24), Nizamettin Murat Bu (30), Sefa Ka-
kis (31), Tuðba Bal
(24), Neslihan Gökþen (45), Sedat Soba
(30), Habibe Biber
(32) ve Elif Oruç (29)
yaralandý.
Yaralýlar, çevredeki sürücülerin kazayý ihbarý sonrasýnda olay yerine sevk
edilen 112 Acil servis
ekiplerince Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesine kaldýrýldý.
Hastane yetkilileri, tedavisi devam
eden yaralýlarýn saðlýk durumlarýnýn iyi
olduðunu
belitti.
(AA)
Çorumlular Amerika’da ‘Paralel
Devlet Ýstemiyoruz’ mitinginde
A
Çorum’a geldi, evi soyuldu
ozgat’ta evindeki
eþyalarý çalýnan
vatandaþ yardým
bekliyor.
Yozgat’ta yaklaþýk
1,5 ay önce evindeki
eþyalarý çalýnan Ýhsan
Nafýz Özbek (48) isimli
Servis aracý devrildi, 14 yaralý
Servis aracýnýn devrilmesi sonucu 14 kiþi yaralandý.
merika Çorumlular Derneði, Türk
Amerikan dernekleri
ile birlikte New
York’ta düzenlenen
‘Paralel Devlet Ýstemiyoruz’ (No Shadow
Government in Turkey
Platform) mitingine
katýldý.
Dayton Ahýska
Türk Amerikan Toplum
Merkezi
(ATACC), Azerbaycan
Amerikan Kadýn Cemiyeti, Herþey Türkiye için Platformu, Turkish American Youth
and Education Foundation (TAYEF) ve vatandaþlarýn yoðun desteði ile düzenlenen miting, New York Manhattan 47. Sokak 2.
Cadde üzerindeki Dag
Hammarskjold Plaza
önündeki alanda Türk
Amerikan toplumunun
yaný sýra Azeri, Ahýska, Boþnak ve Mýsýrlý
ve Arap gruplarýn da
katýlýmý ile gerçekleþti.
Mitinge, Amerika Çorumlular Dernek Baþkaný Adil Bayat ve Giresunlular
Dernek
Baþkaný Savaþ Þahin
de destek verdi.
Düzenlenen mitingle ilgili açýklama
yapan Amerika Çorumlular Derneði Baþkaný Adil Bayat, “Vatanýmýzý ve devletimizi yabancý ülkelere ve
kurumlara
þikayet
eden paralel yapý ve
yandaþlarýnýn Türklüðünden ve vatan sevgisinden þüphe ediyorum. Bu tür vatanýmýzý
ve devletimizi karalayanlar ancak vatan hainidir. Bunlara karþý
burda böyle mitingler
düzenleyerek biz bu
oyunu bozarýz diyoruz. Türkiyemin gerçek sahipleri olan ve
yýllardýr
uyutulan
Ali’ler, Mehmet’ler,
Ayþe’ler, Fatma’lar
uyandý Allah’a þükürler olsun vatandaþlarýna sahip çýkýyor. Ey
Paralel Yapý ve yandaþlarý, vatan hainle-
ri... Yýllardýr bu ülkede
kontratsýz kiracý olarak, millet uyutarak,
kanýný emerek yaþadýnýz. Kira kontratýnýz
bitti, uyuttuðunuz milletim uyandý artýk vatanýna sahip çýkýyor.”
diye konuþtu. (Haber
Merkezi)
Amerika Çorumlular Derneði, Türk Amerikan dernekleri ile birlikte
New York’ta düzenlenen ‘Paralel Devlet Ýstemiyoruz’ minitngine katýldý.
No Shadow Government in Turkey Platformu New York’ta miting düzenledi.
Amerika Çorumlular Derneði Baþkaný Adil Bayat, açýklama yaptý.
ÇARÞAMBA 14 OCAK 2015
www.corumhakimiyet.net
Yaþlý kadýna 9 yaþýndaki
torunu bakýyor
Ýkinci Bahar þampiyon
yüzücüleri aðýrladý
EROL TAÞKAN
Ý
kinci Bahar Lokantasý Ýþletme Müdürü
Emre Çýtak, Mersin'de
düzenlenen Bedensel
Engelli Yüzme Þampiyonasý'nda madalya
alarak þampiyon olan
sporculara yemek ikram etti.
Çorum Yýldýzlar
Spor Kulübü Sporcusu
Samet Taþçý, 4 dalda
Türkiye Þampiyonu
olurken, Görkemspor
Kulübü Sporcularý Arda Alper ve Nagehan
Göçmen de bir Türkiye Þampiyonluðu, üç
ayrý ikincilik kazandý.
Gençlik ve Spor Ýl
Müdürü Haþim Eðer,
Þube Müdürü Satý Yücel, Kulüp baþkanlarý
Rýfat Ceylan ve Tuncay Görkem, Tüfad eski Baþkaný Mehmet
S
Hacýismailoðlu, sporcular, antrenörler ve
ailelerinin katýldýðý yemekte, sporculara hediyeler verildi.
Tüm engellerine
raðmen, yýlmadan hayata tutunan gençlerin
baþarýsý gurur verirken, kulüp yöneticileri
ve sporcularý, þampiyonalara katýlmak için
sponsor aradýklarýný ve
destek beklediklerini
ifade etti.
Haþim Eðer, yemekte yaptýðý konuþmasýnda, sporcularý,
kulüp yöneticilerini,
antrenör ve aileleri
tebrik ederek, devletin
imkanlarýndan her çocuðun
yararlanma
hakký bulunduðunu
hatýrlatarak, "Hiç kimse engelli çocuðunu
kabiliyetsiz görmesin
ve eve hapsetmesin.
Onlarý hayata tutunmak için bizlerle buluþtursunlar." dedi.
Haþim Eðer ayrýca Ýkinci Bahar Lokantasý Ýþletme Müdürü Emre Çýtak'a þampiyonaya verdiði destek ve þampiyona dönüþü ikram ettiði yemek için teþekkür etti.
Haþim Eðer olimpik havuz
için engelli asansörü sözü
G
ençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, engelli öðrencilere yönelik hassasiyetini, yemekte verdiði bir
müjde ile perçinledi.
Ýkinci Bahar Lokantasý Ýþletme Müdürü Emre Çýtak’ýn konuyu aktarmasý üzerine, henüz daha masada
otururken, telefon görüþmeleri yaparak konuyu araþtýran
Eðer, müjdeyi verdi.
Olimpik Yüzme Havuzu’na engelli iniþ asansörü
yaptýrmak için adým atan Haþim Eðer, “Kardeþlerimizin
hayatýný kolaylaþtýrýp, tesislerimizi onlarýn ihtiyaçlarýna
göre dizayn etmek boynumuzun borcudur. Bu konuda
atýlmasý gereken hiç bir adýmdan geri durmayýp, azimleri ile bizlere de örnek olan kardeþlerimizin yanýnda olmaya devam edeceðiz.” dedi.
Eðer Mersin’de düzenlenen þampiyona da dereceye giren sporcularý tebrik ederek, hediye verdi.
EROL TAÞKAN
eyhan G. isimli 73
yaþýndaki yaþlý kadýn, bir
yýl önce eþini kaybettikten
sonra tamamen yalnýzlýðýn
mahkumu oldu. 9 yaþýndaki
torununun baktýðý yaþlý kadýn,
üç gün boyunca küçük
Enes'in boþ suda kaynattýðý
makarnayý yemek zorunda
kaldý.
Buharaevler mahallesi
Mahmut Evler mevkiindeki
yaþayan yaþlý kadýn, ibretlik
hayat hikayesi ve sözleriyle
dikkat çekiyor.
'Hep baþýma
gelmesinden korktum'
Ömrü boyunca yaþlý
insanlara karþý içerisinde hep
merhamet beslediðini anlatan
Seyhan G. "Ben 12 yýl gözleri
görmeyen kayýnvalideme
baktým. Sonra babam
yaþlanýnca yanýma alýp ona
baktým. Ancak bizler de
yaþlanýp düþkün hale gelince
bakamaz oldum. Kardeþlerim
babama bakmayý istemedi ve
onu Çankýrý Huzurevi'ne
yerleþtirdiler. Babam
üzüntüden aklýný yitirdi."
dedi.
Bütün yük 9 yaþýndaki
çocuðun omuzlarýna
terkedilmiþ
Kendi yaþlýlýðýnda
kimsesiz kalacaðýndan endiþe
etse de evlatlarýnýn varlýðý
onun için umut olmuþ. Fakat
hayat Seyhan nineye hiç te
sürpriz yapmayýp, en
korktuðu þey olan yalnýzlýk ile
yüz yüze býrakmýþ.
Oðullarýndan birisinin ilk
evliliðinden olan torunu
Enes'in 9 yýldýr kendi yanýnda
olduðunu, Enes'e bakýp
büyüttüðünü anlatan yaþlý
kadýn, bugün henüz 9
yaþýndaki küçücük Enes'in
Görme engelli yüzücüye
takdir madalyasý
12
yaþýndaki görme
engelli Mahmut
Behram Sarb, azminden
ve baþarýsýndan dolayý
Gençlik ve Spor Müdürü Haþim Eðer tarafýndan takdir madalyasý ile
ödüllendirildi.
Eylül ayýndan bu
yana yüzme kurslarýna
devam eden Ýnkýlap Ortaokulu öðrencisi Behram, okulunda aldýðý
takdir belgesine, sporculuk alanýnda aldýðý
takdir madalyasýný da
ekledi.
Haþim Eðer'in kutladýðý Behram, Eðer'e
madalya sözü vererek,
Çorum'un adýný yüzme
alanýnda duyuracaðýný
söyledi.
bakýmýna muhtaç hale gelmiþ.
Kaderleri ayný
Henüz kendisine bile
bakmaya imkaný olmayan
küçük Enes, babaannesine elayak olup, onun yalnýzlýðýnýn
garip yoldaþý olmuþ. Doðduðu
günden beri bir þekilde
yalnýzlýða itilen Enes, kendisi
ile ayný kaderi paylaþan
babaannesine can yoldaþý
olmaya çalýþýyor.
'Eþim ölünce tümden
yýkýldým'
"Eþim vefat ettikten
sonra evimin direði yýkýldý
sanki. O varken iyi kötü
hayata tutunmaya
çalýyordum. Eþimin
vefatýndan sonra iyiden iyiye
düþkün hale geldim. Koltuk
deðneði olmadan
yürüyemiyorum." diyen yaþlý
kadýn, içten içe kendisini bu
ahir ömründe yalnýz býrakan
evlatlarýna sitem ediyor.
'Ana babaya bakan Allah
yanýnda da, kul yanýnda da
yer bulur'
Anne ve babanýn
kýymetini anlatmak ve onlara
bakmanýn deðerini ifade
etmek için, "Ana babaya
bakan, Allah katýnda da, kul
yanýnda da yer bulur" sözüyle
altýn deðerinde bir nasihat
ediyor.
Hiç bir kimsenin anne ve
babayla kýyas
edilemeyeceðini de dile
getiren yaþlý kadýn, ana
babanýn evlada dünyada
olduðu gibi ahirette de
yardýmcý olacaðýný
hatýrlatýyor.
Komþularýnýn kendisi
için seferber olduðunu, Sosyal
Yardýmlaþma Vakfý, Sosyal
Hizmetler Müdürlüðü ve
Belediye ile kendisi adýna
görüþmeler yaptýðýný ve tüm
kurumlarýn kendi haline ilgi
gösterdiðini de minnet ve
teþekkürle aktaran yaþlý kadýn,
"Hayat insaný kaptan kaba
koyar. El bebek gül bebek
büyütüp iþ güç sahibi
yaptýðýnýz çocuklarýnýz,
bugün elinden merhamet
dilendiðiniz ve elinizin boþ
býrakan kiþiler haline
gelebilir. Benim gençlere
nasihatim, anne ve babalarýný
yaþlýlýklarýnda terk etmesinler,
onlarýn en büyük ihtiyacý
yaþlýlýklarýndaki bakýmdýr. "
diye sözlerini tamamladý.
7
8
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 14 OCAK 2015
70'lerden
hatýrýmda kalan
1
970'li yýllarýn
Çorumunda, sokak oyunlarý bizim
herþeyimizdi. Aslýnda hepimiz sokak
çocuðu sayýlabilirdik. Þimdilerde aþaðýlayýcý bir tanýmlama olsa da o zamanlar,
herkes
mecburen sokak çocuðuydu. Televizyon, sayýlý evlerde
bulunsa da bunun
Hakan ÖNSÖZ
eksikliðini hiç yaþamadýk. Binbir türlü
eðlenceli oyun dýþarýda bizi bekliyordu. Ve bu oyunlara her gün bir
yenisini eklemek müthiþ keyifti. Toplu saklambaç, limon, dalya, kovboyculuk, aþýk, bilye, okkel, bildirbir, uzuneþek, coz bunlardan hatýrlayabildiklerim. Bir de düðünler... Kýrsaldaki, davullu
zurnalý köy düðünlerinin yanýnda, bize þehirde olduðumuzu hissettiren ve bir bakýma þehir kültürünü içimize sindirmemizi saðlayan salon düðünleri vardý. Bunlar benim için kaçýrýlmayacak bir þölen havasýndaydý. Eve gelen davetiyede "balo"
yazardý. Ve bu balo yazýlý olanlar çok alengirli
olurdu. Özel bir orkestra, özel çalgýlardan oluþurdu. Bas gitar, gitar, bateri, klavye gibi enstrümanlarý, sihirli bir dünyadan gelmiþ gibi, gözümüzü
kýrpmadan izler, dinlerdik. Bu özel þölene herkes,
özel giysiler ve özel bir alaka ile katýlýrdý. Çok
özel müzik türleri icra edilirdi. Tangolar, valsler,
rumbalar ve ilerleyen saatlerde oyun havalarý...Dans müziklerine iþtirak edenleri, biraz daha
batýlý gibi, medeniyeti ucundan yakalamýþ görürdüm. Bana öyle gelirdi. Oyun havalarýnda herkesin piste dökülmesi çok normaldi. Bilen bilmeyen, oynayan oynayamayan...Herkes pistte! Çünkü oyun havasý oynayamamak sorun deðildi.
Kimse oynayamýyor ama bu cesareti rahatlýkla
gösterebiliyordu. Ne zaman dans müziðine dönülse, o çok cesur medeni çiftler, koca pistte yalnýz
kalýyorlar ve sanki cesaretlerini test ediyorlardý.
Ben enstrümanlarýn yanýna gitmeye çalýþýr,
her defasýnda birisi beni uyarýr, "þþþt oðlum, onlar
çok pahalý, yaklaþma" ikazlarýyla hevesim kursaðýmda kalýrdý. Grup Buluþum orkestrasý en meþhuruydu. Okulun kalorifer peteklerinde, klavyecide gördüðüm hareketleri yapardým. Görenler, bu
kafayý yemiþ derdi benim için.
Evde ne zaman bir zarf görsem "balo" davetiyesi hissi uyanýr içimde hala...
Kasým ayý cari
açýk rakamlarý
açýklandý
T
ürkiye'nin cari açýðý 2014 yýlý kasým ayýnda 5 milyar 636 milyon dolar, yýllýklandýrýlmýþ bazda ise 47
milyar 86 milyon dolar oldu.Türkiye'nin cari iþlemler
açýðý kasým ayýnda 5 milyar 636 milyon dolar, yýllýklandýrýlmýþ bazda ise 47 milyar 86 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý (TCMB)
tarafýndan açýklanan cari iþlemler açýðý, ocak - kasým
döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 17
milyar 949 milyon dolar azalarak 38 milyar 716 milyon dolara geriledi.
Türkiye'nin cari iþlemler açýðý kasým ayýnda 5
milyar 636 milyon dolar, yýllýklandýrýlmýþ bazda ise 47
milyar 86 milyon dolar oldu.
Bu gerilemede, ödemeler dengesi tablosundaki
dýþ ticaret açýðýnýn 15 milyar 171 milyon dolar azalarak 56 milyar 673 milyon dolara düþmesi, net hizmet
gelirlerinin 2 milyar 397 milyon dolar artarak 24 milyar 851 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir açýðýnýn 576 milyon dolar azalarak 7 milyar 923 milyon
dolara gerilemesi etkili oldu.
Seyahat gelirleri bir önceki yýlýn ayný dönemine
göre 1 milyar 765 milyon dolar tutarýnda artarak 28
milyar 431 milyon dolara, seyahat giderleri de 184
milyon dolar tutarýnda artarak 4 milyar 589 milyon dolara ulaþtý.
Birincil gelir dengesi altýnda yer alan yatýrým gelirinden kaynaklanan net çýkýþlar bir önceki yýlýn ayný
dönemine göre 672 milyon dolar azalarak 7 milyar 569
milyon dolar iken, ikincil gelir dengesinden kaynaklanan net giriþler 195 milyon dolar azalarak 1 milyar 29
milyon dolar olarak gerçekleþti.(AA)
Diyanet’ten ‘helal
kupon’ fetvasý
D
iyanet, alýþveriþ yapanlara verilen
çekiliþ kuponundan çýkan hediyeler
için “Helal” dedi. Diyanet fetvasýna göre
erkekte küpe de ‘mekruh’.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, kuruma
vatandaþlarca sorulan sorularý yanýtladý.
Yayýnlanan fetvalarda þu ayrýntýlar var:
- Market ve maðazalarda alýþveriþ
karþýlýðý verilen çekiliþ kuponuna çýkan
hediye helal midir?
“Taraflardan birinin kazanýp diðerinin kaybettiði bütün þans oyunlarý kumardýr. Sadece kazananýn kârlý çýktýðý,
kaybedenin ise zarara uðramadýðý uygulamalar ise kumar niteliðinde deðildir.
Buna göre, marketlerde ve maðazalarda
iþyeri sahiplerinin alýþveriþ yapan müþterilerine verdikleri çekiliþ kuponuna hediye çýkmasý durumunda, müþterilerin çýkan hediyeleri almalarýnda bir sakýnca
yoktur. Çünkü müþterilerden birinin kazanmasý halinde diðerleri bir þey kaybetmemektedir. Ancak, çekiliþe katýlmak
için ayrýca bir ücret ödenmesi halinde yatýrýlan para üzerinden þans yolu ile kazanç elde etme durumu söz konusu olacaðýndan yapýlan çekiliþ iþlemi kumar
olur.”
MUSKADAN MEDET UMMA
dir?
“Muska, hastalýk, göz deðmesi,
afetten korunmak için yazýlan ve insanlarýn üzerlerine astýklarý bir materyaldir.
Korkudan, nazardan korunmak, bazý hastalýklardan þifa bulmak için dua etmek
Kuran-ý Kerim’den ayetler okumak, caizdir. Muskadan medet umma, onu koruyucu olarak algýlama, Allah’tan beklenilecek þeylerin muskadan bekleme gibi
olumsuzluklara sebep olacaksa muska
kullanýlmasý doðru deðildir.”
Erkekler küpe takarsa ‘mekruh’
- Erkeðin küpe takmasý caiz mi?
“Peygamberimiz döneminden itibaren bugüne dek kadýnlar süslenmek amacýyla küpe kullanmýþlardýr. Müslüman erkeklerin ise kadýnlara has süs eþyalarýný
kullanmaktan uzak durmalarý gerekir. Ýslam alimleri, erkeklerin küpe vb. kadýnlara özgü takýlarý takmalarýný harama yakýn
yani mekruh saymýþlardýr.”
Ýslam fýkýhýnda haram gibi kesin ve
baðlayýcý olmamakla birlikte- yapýlmamasý istenen þeylere ‘mekruh’ deniliyor.
Sözcük olarak ‘hoþ görülmeyen, beðenilmeyen’ anlamýna geliyor.(Haber7)
- Muska kullanmak dinen caiz mi-
HES’lerin elektriði
üçte bir azaldý
T
ürkiye'de 2014 yýlýnda
hidroelektrik santrallerinin
(HES) ürettiði elektrik miktarý bir
önceki yýla göre üçte bir azaldý.
Türkiye'de 2014 yýlýnda
hidroelektrik santrallerinin (HES)
ürettiði elektrik miktarý bir önceki
yýla göre üçte bir azalarak 40,4
milyar kilovatsaat oldu.
Türkiye'de geçen yýl yaþanan
kuraklýk, HES'lerden üretilen
elektrik miktarýnýn azalmasýna yol
açtý.
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlýðý verilerinden derlenen
bilgilere göre, Türkiye'de 2014
yýlýnda toplam 250 milyar 381
milyon kilovatsaat elektrik
üretildi. Geçen yýl elektrik
üretiminde doðalgaz yüzde
46,7'lik pay ile ilk sýrada yer
alýrken, onu yüzde 15,7'lik oranla
hidroelektrik santralleri izledi.
Üretilen elektriðin kalan yüzde
14,1'i linyit, yüzde 13,4'ü ithal
kömür, yüzde 3,2'si rüzgar ve
yüzde 0,9'u da jeotermal
kaynaklardan saðlandý.
Türkiye'de 2013 yýlýnda
üretilen toplam elektriðin yüzde
25'i, bir baþka ifadeyle 59 milyar
kilovatsaatlik kýsmý HES'lerden
karþýlandý. Bu oran 2014 yýlýnda
yüzde 15,7'ye gerileyerek 40,4
milyar kilovatsaat olarak
hesaplandý.
Toplam kurulu güç
bakýmýndan 2013 yýlýnda
iþletmeye giren HES yatýrýmlarý 2
bin 613 megavat olurken, 2014
yýlýnda bu rakam bin 270
megavata geriledi.
Geçen yýl HES'lerden üretilen
elektriðin üçte ikisinden fazlasý
barajlý HES yatýrýmlarýndan geldi.
Toplam HES üretiminin yüzde
11'ine karþýlýk gelen 28 milyar
551 milyon kilovatsaatlik kýsým
barajlý HES'lerden saðlandý, kalan
11 milyar 849 milyon
kilovatsaatlik kýsým ise akarsu
HES'lerinden karþýlandý.(AA)
kne, ergenlik döneminde iyileþtikten sonra yerlerinde býraktýklarý izlerin, psikolojik problemlere yol açabileceði bildirildi.
Baþkent Üniversitesi Adana Uygulama
ve Araþtýrma Merkezi Dermatoloji Anabilim
Dalý Uzmaný Prof. Dr. Mete Baba, akne izlerinin etkisinin, gençlerin baþta okul baþarýlarý
olmak üzere sosyal yaþamlarýný da zorlaþtýrdýðýný söyledi.
Aktif akne lezyonlarýnýn bir an önce tedavi edilmesinin, aknenin oluþturacaðý izleri
en aza indireceðine deðinen Prof. Dr. Mete
Baba, “Günümüzde akne izlerinin tedavisinde
temel strateji gerektir. Ýzlerinin tedavisine
baþlanabilmesi için, izlerden önce yüz ve sýrttaki sivilceler tedavi edilmelidir” dedi.
MA
K
ýþ aylarýnda, nezle ve grip gibi
hastalýklara yakalanmalarýnýn
önünü geçilebilmesi için bebeklerin
''uzaktan'' sevilmesi gerektiði söylendi
Trakya Üniversitesi (TÜ) Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý
Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof.
Dr. Ülfet Özbek Vatansever, özellikle
yeni doðan bebekler için ilk üç ayýn
çok riskli olduðunu ifade etti.
Bu dönemde kalabalýk ortamda
bulunan, hasta kiþilerin dokunduðu ve
sevdiði bebeklerin daha çabuk hastalýk
kapabileceðini belirten Vatansever,
"Bebekler, nezle ve gribe yakalanmýþ
insanlarla karþýlaþtýklarýnda bu enfeksiyonu kolaylýkla alabiliyor. Büyükler,
7 gün içerisinde bunu atlatýrken, bebekler iyileþemeyebiliyor" dedi.
Vatansever, bebeklerin burunlarýndan aldýklarý enfeksiyonun ses tellerine daha sonra akciðerlere geçebildiðini, bunun da bebeðin zor nefes almasýna, kusmaya, akciðer enfeksiyonuna
sebebiyet verdiðini ifade etti.
Hasta olan anneye, bebeði emzirirken maske takmasýný öneren Vatansever, annelere þu tavsiyelerde bulundu:
"Yeni doðan bebeklerin annelerine özelikle her zaman þunu söylüyorum, eve gidip gelenleri kýsýtlayalým.
Hatta, 'Doktorum izin vermiyor' deyin.
Bu þekilde çocuklarýnýzý hastalýklar-
dan koruyabilirsiniz. Bir hocamýzýn
tavsiyesi vardý, bebeklerin önüne 'Beni öpme' yazdýralým ve büyükleri uyaralým. Aslýnda mantýklý bir davranýþ.
'Beni öpme ki enfeksiyon geçirmeyeyim'. Biraz kýrýklýðýmýz olabilir. Hatta
hasta olduðumuzun farkýnda bile olmadan bunu bebeklere geçirebiliriz.
Bu nedenle bu mevsimde bebeklerden
uzak duralým. Onlarý, saðlýðý için
uzaktan sevelim."
UZUN SÜREN ÖKSÜRÜK
TEHLÝKELÝ
Vatansever, bebeklerin büyüklerden kaptýðý bir diðer enfeksiyonun ise
boðmaca olduðunu söyledi.
Büyüklerin boðmacayý çok rahatlýkla geçirebildiðini aktaran Vatansever, "Bebeklere geçtiðinde boðmaca
arka arkaya gelen öksürükler nefessiz
býrakabiliyor. Bebeklerde ölümcül olabiliyor. 14 günden fazla süren öksürükle ilgili mutlaka doktora baþvurulmalý" dedi.
Vatansever, yeni doðan bebeði
görmeye çýkarmak ve mevlit gibi geleneklerin de çocuk biraz büyüdükten
sonra yapýlmasýný önerdi.
Kalabalýk ailelerde bebeði korumanýn daha zor olduðnu dile getiren
Vatansever, bu durumda da mutlaka
bebeðin hastalýk kapmasýný önleyici
tedbirler almak gerektiðini kaydetti.(AA)
170 milyon yýllýk deniz
sürüngeni keþfedildi
Akneler psikolojinizi bozabilir
A
Kýþýn bebekleri
uzaktan sevin
HER ÝZ ÝÇÝN FARKLI UYGULA-
Akne izlerinin iki gruba ayrýldýðýna ve
farklý tedavi yöntemleri olduðunu ifade eden
Prof. Dr. Mete Baba, “Akne izleri, deriden kabarýk olanlar ve deride çukurluk oluþturanlar
þeklinde iki gruba ayrýlýr. Bundan dolayý her
izin tedavisi farklý yöntemlerin kullanýlmasýný
gerektirir. Hastalar tedavinin baþýnda iz tedavisinin zaman alýcý olduðu konusunda bilgilendirilmelidir” diye konuþtu.
TEDAVÝ YÖNTEMLERÝ
Akne izlerinin tedavisinde kullanýlan
baþlýca yöntemleri anlatan Prof. Dr. Mete Baba, bu yöntemler hakkýnda “Dýþarýdan sürülen
kremler, kabarýklýklarýn içine kortizon enjeksiyonu, peeling (deriyi soyma), subsizyon
(deride çöküklüðe yol aþan deri altý baðlarýn
iðneyle koparýlmasý), punch eksizyon (çukur
bölgelerin cerrahi iþlemle alýnmasý), PRP
(hastanýn beyaz kanýnýn deriye uygulanmasý),
iðneleme (deriye farklý uzunluklarda iðnelerin
batýrýlarak kollajen sentezinin uyarýlmasý ve
bununla çukurlarýn dolmasý), dolgu enjeksiyonu ve lazerlerdir” diye bilgi verdi.
Ý
skoçya'da bilim adamlarý dün Skye
Adasý'nda tarih öncesi döneme ait deniz
canlýsýnýn fosilini buldu.
170 milyon yýllýk olan 4.3 metre
uzunluðundaki canlýnýn bir tür deniz
sürüngeni olabileceði düþünülüyor.
Fosili bulunan canlýnýn kafa
yapýsýnýn, Ýskoçya'da 6'ncý yüzyýlda
yaþadýðý tahmin edilen Loch Ness
canavarýna benzemesi ise bugüne kadar
bir efsane olarak bilinen bu hayvanýn
gerçekte olabileceði tartýþmalarýný
yeniden gündeme getirdi. Eski dönemlere
ait fosil kalýplarýnýn çok sýk bulunduðu
Skye Adasý'nda geçen sene dinozor fosillerine de rastlanmýþtý.(Haber7)
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 14 OCAK 2015
9
Gurbetçi annelere
Baþbakan’dan hediye
B
aþbakan Ahmet Davutoðlu, Avrupalý Türk Demokratlar Birliði tarafýndan Almanya Tempodrom Kongre Merkezi'ndeki ‘Berlin Buluþmasý’ etkinliðine katýldý.
“DÜNYADAKÝ DOÐUM YAPAN HER
TÜRK ANNEYE ALTIN VERÝLECEK”
Baþbakan olarak Berlin'e ilk ziyaretinde hediye ile
geldiðini anlatan Davutoðlu þunlarý söyledi, "Türkiye'de
aileye destek programý ilan ettik. Özellikle anneler, çalýþan annelere bir takým müjdeler verdik. Tabi Türkiye'nin
Sosyal güvenlik Kurumu sistemine baðlý olarak çalýþanlara yaptýðýmýz bu ikramý, sizden esirgeyemezdik. 2 hediye ile geldik. Bir, bundan sonra sadece Türkiye'de deðil yurt dýþýnda nerede olursa olsun, doðum yapan her
anneye ilk altýn devletten olacak. Annelerimizi bu anlamda desteklemek için ilk çocuða, 300 TL ya da yarým
Google gerçek
zamanlý çeviri
yapacak
altýn, 2. çocuða 400 TL, 3. çocuða ise 600 TL yani tam
bir altýn, hediye devletimizden dünyanýn her yerindeki
vatandaþlarýmýza. Doðuma ibraz edilen, baþkonsolosluðumuzda doðum tescil edildiðinde inþallah bu hediyeyi
de anneler alacak, babalar da teþekkür edecek, hem anneye hem de Türkiye Cumhuriyeti'ne. Yine bir çok gurbetçimiz için vaktinde sýkýntý olan ve evlatlarýný evlendirmek istediðinde bir þekilde sýkýntýya karþýlaþan bir durumdan onlarý kurtarmak için inþallah 18 yaþýna kadar
kendi çocuklarýnýn çeyiz hesabý olarak, o çocuklarýn evliliðine yardým ve hazýrlýk anlamýnda tasarruf yapýldýðý
zaman, bu tasarruf ne kadarsa onun yüzde 15'ini de devlet çeyiz hesabý olarak vatandaþlarýmýza verecek. Ýþte artýk kendi vatandaþlarýnýn yeni doðan bebeðine bile altýn
takabilen güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var" (Haber7)
Yaþlýlýktaki aðrýlarýn
nedenleri tespit edilmeli
P
iyasadaki en geliþmiþ çeviri
hizmetlerinden biri olan Google Translate
gerçek zamanlý çeviri yapabilecek.
Hatýrlarsanýz geçtiðimiz aylarda
Microsoft, Skype üzerinden yapýlan
görüþmelere gerçek zamanlý çeviri özelliði
getirmiþti. Ancak bu hizmetin en büyük eksisi
çok fazla dile destek verilmemesiydi. Yalnýzca
Ýspanyolca ve Ýngilize arasýnda gerçek
zamanlý çeviri yapabilen sistem, 40 farklý dil
arasýnda ise yalnýzca yazýlý çeviri gerçekleþtirebiliyordu.
Google’ýn üzerinde çalýþtýðý yeni
güncelleme ise Google Translate‘e çok daha
fazla özellik katmaya geliyor. Þu anda birçok
popüler dili sesle algýlayabilen ve yazýya
çevirebilen sistem,80’den fazla dili de yazýdan
yazýya çevirebiliyor. Yakýn zamanda Android
uygulamasýna gelecek güncelleme ile gerçek
zamanlý sesli çevirilerin hizmete açýlacaðý ve
günden güne yeni dillere gerçek zamanlý
çeviri desteði verileceði belirtiliyor.
The New York Times’a göre Google’ýn
yakýn zamanda hizmete sunacaðý tek özellik
bu deðil. Görüntü üzerinden çeviri yapmayý
saðlayan geliþmiþ bir çeviri sistemi olan
World Lens üzerinde çalýþmalarýný sürdüren
Google, sokaktaki yazýlarý anýnda çevirerek
ekran üzerinde gösterebilen sistemi daha da
geliþtirmeyi hedefliyor. Ancak bu
güncellemelerin ne zaman hayata geçirileceði
hakkýnda henüz bilgi bulunmuyor.(Haber7)
Apple Nikon'u
geçmeyi baþardý
F
A
ðrýlarýnýn nedenleri tespit edilmeyip ‘yaþlýlýktan’
diyerek geçiþtirilen ve tedavi edilmeyen yaþlýlarýn
baþkalarýna baðýmlý hale geliyor.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniðinden Uzm.
Dr. Birsel Korkmaz(Ýþeri) “yaþlýlýk ve aðrýlar” hakkýnda
bilgi verdi.
Uzm. Dr. Birsel Korkmaz, “Dünya ve ülke
nüfusumuz giderek yaþlanmakta ve ortalama yaþam
süreleri giderek uzamaktadýr. Bu nedenle yaþlý kiþilerin
aðrýlý durumlarýnýn teþhis ve tedavisi önem kazanmaktadýr. Hiçbir aðrý yaþlanmanýn bir bulgusu olarak deðerlendirilmemelidir.
Osteoartrit: Halk arasýnda ‘kireçlenme’ olarak tabir
edilir. Kýrk yaþýn üzerinde her bir kiþide belli seviyelerde
vardýr. Osteoartritin düzeyini kiþinin genetik özellikleri,
eklemlerine binen yük miktarý, aþýrý hareketsizlik veya
aþýrý kötü kullaným belirler. Osteoporoz yani kemik
erimesine baðlý kýrýk aðrýlarý yaþlýlardaki aðrýnýn diðer
nedenidir. Lomberstenoz dediðimiz omurilik kanalý
daralmasý sýk rastlanan baþka bir nedendir” dedi.
ÝLAÇ KULLANIMI
Her hastanýn aðrýsýna göre farklý tedavi yöntemleri
uyguladýklarýný söyleyen Dr. Korkmaz, “Aðrýlarýnýn
nedenleri tespit edilmeyip yaþlýlýktan diyerek geçiþtirilen
Oyuncak hasta edebilir
B
u günlerde özellikle üst solunum yollarý hastalýklarýna dikkat edilmesi gerektiðini ifade edildi.
Mezitli Toplum Saðlýðý Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Filiz Erhan, "Havalarýn soðumasý ve çocuklarýn üþümesi ile hastalýðýn ilgisi yoktur. Hasta olan bir
kiþi hapþýrýk ya da öksürük ile hastalýða yol açan virüsü havadan damlacýk yolu ile bir kiþiden diðerine yayabileceði gibi direkt temas yolu ile ya da oyuncak gibi ortak kullanýlan objeler ile de hastalýk bulaþabilir"
dedi.
Dr. Filiz Erhan, Sonbahar ve Kýþ aylarýnda, özellikle çocuklarda oluþan grip, nezle ve soðuk algýnlýðý
gibi üst solunum yolu hastalýklarýyla ilgili açýklamalarda bulundu. Bu günlerde herkesin dikkat etmesi gerektiðini vurgulayan Erhan, "Düþünülenin aksine havalarýn soðumasý ve çocuklarýn üþümesi ile hastalýðýn
ilgisi yoktur. Ani ýsý deðiþiklikleri ile vücudun savunma sisteminin zayýflamasý, kapalý ortamlarda toplu
olarak yaþamak zorunda kalýnmasý, çocuklarýn okula
gitmeleri ve virüsler ile karþýlaþmalarýnýn artmasý, hava kirliliðinin artmasý gibi nedenlerden dolayý üst solunum yolu ile ilgili enfeksiyonlar sýk görülür.
Hasta olan bir kiþi hapþýrýk ya da öksürük ile hastalýða yol açan virüsü havadan damlacýk yolu ile bir
kiþiden diðerine yayabileceði gibi direkt temas yolu
ile ya da oyuncak gibi ortak kullanýlan objeler ile de
hastalýk bulaþabilir. Çocuklarýn birçoðu yýlda 5-8 kez
üst solunum yolu enfeksiyonu geçirirler. Yuvaya giden çocuklarda bu sayý artabilir. 6 yaþýndan büyük çocuklarda üst solunum yollarý enfeksiyonlarý sýklýðý
azalýr. Adolesan yaþ grubu yýlda 2-4 kez üst solunu
yollarý enfeksiyonlarý olabilmektedir" diye konuþtu.
HASTALIÐIN BELÝRTÝLERÝ
Üst solunum yollarýnýn belirtileri konusunda da
açýklamalarda bulunan Erhan, "Soðuk algýnlýðýnda
gribe nazaran daha hafif burunda akýntý ve hapþýrýk,
yanma hissi ve öksürük görülürken, gripte bu belirtilere ilave olarak yüksek ateþ, baþ aðrýsý, vücut aðrýlarý
gibi hastalarýn genel durumunu biraz daha kötüleþtirecek semptomlar görülür. Semptomlar çocuk virüsü aldýktan 1-3 gün sonra baþlar ve genellikle 1 hafta sürer.
Bu süre çocuktan çocuða deðiþkenlik gösterir. Bebeklerde, huzursuzluk, hafif ateþ, burun týkanýklýðý, uyku
sorunlarý, bazen kusma, ishal olabilir. Daha büyük çocuklarda burun akýntýsý, burun týkanýklýðý, boðazda
kaþýntý, boðaz aðrýsý, halsizlik, hapþýrýk, geniz akýntýsýnýn yol açtýðý hafif öksürük vardýr" ifadelerini kullandý.
TEDAVÝ SÜRECÝ
Tedavi sürecinden de bahseden Erhan, "Ýlaçlar
hastalýðýn daha kýsa sürede iyileþmesini saðlamaz. Soðuk algýnlýðý da grip de virüslerle oluþan hastalýklar
olduðundan bu hastalýklarýn tedavisinde virüslere etkisi olmadýðýný bildiðimiz antibiyotikler kullanýlmamalýdýr. Þikayetlere göre ateþ ve semptomlarý azaltýcý
tedavi hekim kontrolünde uygulanýr. Aspirin kullanýlmamalýdýr. Vücut direncini arttýrmak, baðýþýklýk sistemini güçlendirmek için dengeli ve düzenli beslenmeye, yeterli oranda uyumaya, düzenli egzersiz yapmaya ve sigara ve sigara dumanýndan uzak durmaya dikkat edilmelidir. Hasta kiþilerden uzak durmak, ellerin
sýk sýk sabunla yýkamak ve ellerin yüz bölgesine temasýnýn engellenmesi, iþ yerlerinin ve odalarýn sýk sýk
havalandýrýlmasý, özellikle birçok çocuðun bir arada
bulunduðu ortamlarda oyun alanlarýnýn ve oyuncaklarýn ve ellerin temas ettiði yüzeylerin ara sýra dezenfektanlarla silinerek uygun þekilde temizlenmesi gerekmektedir" þeklinde konuþtu.(ÝHA)
ve tedavi edilmeyen yaþlýlarýmýz baþkalarýna baðýmlý
hale gelmektedir, bu durum hem yaþlý için hem ailesi
için yaþam kalitesini bozan bir durumdur.
Tespit edilen yaþlýlýk hastalýklarýnda tam þifa
saðlanmasa da aðrýlarýn tahammül edilebilir hale gelmesi baðýmlýlýk sürecini geciktirecektir. Her hastanýn aðrýsý
farklý tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyar. Yaþlýlýkta çoðu
zaman birkaç hastalýk bir arada bulunur. Çoklu ilaç kullanýmlarý, ilaç etkileþimlerine ve yan etkilere sebep olur”
diye konuþtu.
Uzm. Dr. Birsel Korkmaz þu bilgileri verdi: “Þeker
hastalýðý, böbrek hastalýklarý, kalp-damar hastalýklarý
yaþlýlar da görülen nöropatik aðrý nedenidir. Nöropatik
aðrý; hoþ olmayan duyularla kendini gösterir. En çok
uyuþukluk üzerinde durulur. Yanma, batma, sýcaklýk,
soðukluk ve þiþlik gibi hissetme; diðer tarif þekilleridir.
Hastalar etkilenen bölgeyi kaskatý veya ölü gibi hissettiklerini ifade ederler. Dýþ görünüþ normal olmasýna raðmen hastalar o bölgenin þeklinin bozulduðunu deforme
olduðunu söylerler. Yaþlýlardaki aðrý nedeni tespit
edildikten sonra baðýmlýlýk düzeylerinin minimuma
indirilmesi, yaþam kalitelerinin artýrýlmasý, ilaç kullanýmýnýn azaltýlmasý için tedavilerine fizik tedavi ve
rehabilitasyon terapileri eklenmelidir. Aðrýsýz, baðýmsýz
bir yaþlýlýk süreci herkesin hakkýdýr.”(ÝHA)
licker 2014 verilerine göre en popüler fotoðraf
makinalarý sýralamasýnda Apple, Nikon'u geçti.
2015 yýlýna girilmesiyle birlikte web siteleri
de yýllýk istatisik verilerini açýklamaya devam
ediyor.
10 MÝLYARIN ÜZERÝNDE FOTOÐRAF
Popüler fotoðraf paylaþým sitesi Flicker da,
2014 yýlý rakamlarýný açýkladý. 100 milyon
kullanýcýnýn 10 milyarýn üzerinde fotoðraf
paylaþtýðý ettiði sitede "en popüler fotoðraf
makinasý markalarý" ve "en popüler fotoðraf
makinalarý" listeleri yine ilginç sonuçlar ortaya
koydu.
CANON YÝNE BÝRÝNCÝ
Flicker'da geçen yýlýn en popüler fotoðraf
makinasý markasý 2013 yýlýnda da olduðu gibi
Canon oldu. Canon'un payý binde 4'lük bir artýþ
gösterdi ve yüzde 13.4'e yüksedi.
APPLE NÝKON'U GEÇTÝ
Payýný binde 5 oranýnda artýran Nikon ise bu
artýþa raðmen 2. lik koltuðunu Apple'a kaptýrdý.
iPhone modelleri ile listede giderek yukarýlara
týrmanan Apple, iPod Touch ve iPad modellerinin
de etkisiyle en popüler ikinci kamera markasý
listesinde 2. sýraya yerleþti.(Haber7)
10 ÇARÞAMBA
www.corumhakimiyet.net
14 OCAK 2015
Þampiyonlar Demer’den
RECEP MEBET
Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ (TEOG) so-
nuçlarýna göre Demer Dersanesi 8. sýnýf öðrencilerinden
Ceyda Güngör ve Selin Yirci, sýnavda yöneltilen tüm sorulara doðru cevap vererek
Türkiye 1.’si oldular.
Demer Dersanesi tarafýndan düzenlenen TEOG
deðerlendirme toplantýsý ve
ödül töreni dün gerçekleþti.
Dersane salonunda
düzenlenen toplantýya Demer Dersanesi Müdürü
Muharrem Özkan, bazý öðretmenler ve velilerle TEOG’da dereceye giren öðrenciler katýldý.
TÜRKÝYE 1.’LERÝNE ALTIN
Toplantýda konuþan
Muharrem Özkan, TEOG’da Türkiye birincisi çýkarmanýn mutluluðunu yaDersane Müdürü Muharrem Özkan, þampiyon öðrencileri kutladý.
þadýklarýný söyledi.
Sýnavda yer alan 6
dersten toplam 120 sorunun
tamamýný doðru cevaplayan
Ceyda Güngör ve Selin Yirci ile gurur duyduðunu anlatan Özkan, “Ýlkokul 4. sýnýftan beri dersanemiz öðrencisi olan þampiyonlarýmýz baþarýyý fazlasýyla hak
ediyor. Düzenli ve disiplinli
çalýþmanýn mükâfatýný alan
öðrencilerimiz, elde ettikleri dereceyle Çorum’u ülke
çapýnda baþarýyla temsil ettiler” dedi.
“Baþarýlarýyla bizleri
gururlandýran öðrencileriDersane salonunda düzenlenen programda TEOG sonuçlarý ile ilgili açýklamalar yapýldý. mizi tebrik ediyor, devamýný diliyorum” diyen Özkan,
dereceye giren öðrencilere
altýn ve plaket hediye etti.
TEOG þampiyonu öðrencilerin ailelerini tebrik
eden Özkan, baþarýda emeði
geçen Demer Dersanesi
eðitim kadrosu ile diðer öðretmenlere de teþekkür etti.
Düzenlenen toplantýda
söz alan öðrenci velileri de
çocuklarýnýn baþarýsýnda
emeði geçen eðitimcilere
teþekkür ederek duygularýný
paylaþtýlar.
Ödül töreni, günün
anýsýna fotoðraf çektirilmesiyle sona erdi.
Demer Dersanesi Müdürü Özkan, Türkiye 1.’si öðrencilerin ailelerini de tebrik etti.
Iraklý aile yardým bekliyor
DENÝZ URAL
Çorum'a sýðýnan
Iraklý aile yardým bekliyor.
Ulukavak Mahallesi
Karamançavuþ 4. Sokak
numara 21'de harabe evde
yaþam mücadelesi veren 9
kiþilik Iraklý aile büyük bir
dram yaþýyor.
Geçtiðimiz günlerde
Çorum'a gelen Esmail
Khalil Abdo (50), 5'i
çocuk 4'ü yetiþkin
bireyden oluþan ailesiyle
sýðýndýðý metruk evde
açlýk ve soðuða karþý
hayatta kalma mücadelesi
veriyor.
Esmail Khalil Abdo, 9 kiþilik ailesiyle metruk bir evde yaþam mücadelesi veriyor.
HAYIRSEVERLERE ÇAÐRI
Iraklý aileyi ziyaret eden Ulukavak Mahallesi
Muhtarý Hanefi Özdemir, ailenin yaþadýðý
maðduriyete dikkat çekerek hayýrseverlere yardým
çaðrýsýnda bulundu.
Sobasýz bir evde yiyecek, giyecek ve ev eþyasý
olmadan çaresizce bekleyen ailenin soðuk ve yaðýþlý
havadan olumsuz etkilendiðini belirten Hanefi
Özdemir yetkililerden de duyarlýlýk beklediklerini
ifade etti.
Özdemir, maðdur aileye eþya ve gýda
yardýmýnda bulunmak isteyen hayýrseverlerin
Ulukavak Mahallesi Muhtarlýðýna baþvurabilecek-
Bil Dersanesi, TEOG sonuçlarýna göre baþarý elde eden öðrencilerini törenle ödüllendirdi.
Bil’den baþarýya ödül
Baþarýya ‘Bil Koleji’yle devam
RECEP MEBET
Çorum
Bil
Dersanesi, Temel
Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ (TEOG) sonuçlarýna
göre örnek bir baþarý elde eden öðrencilerini dün düzenlenen törenle ödüllendirdi.
Dersane binasýnda düzenlenen
törene Bil Dersanesi Genel Müdürü
Mustafa Þimþek,
Dersane Müdürü
Baþarýlý öðrencilere plaket ve çeþitli hediyeler verildi.
Volkan Çaðrý Þimþek, Mecitözü Þube
Müdürü
Sevim
Emekli, bazý öðretmenler ile öðrenci
velileri de katýldý.
Törende konuþan Mustafa Þimþek, TEOG’da birikisi hariç tüm sorularý doðru cevaplayan Muhammed
Mustafa Demirtaþ,
Gökay Ekercan ve
Beyza Arslan’ý tebrik etti.
Bil Dersanesi’nin yeni sezonda Bil Koleji adýyla eðitim-öðretime devam edeceði açýklandý.
Sýnava katýlan
tim sistemi ile bire bir ilgi ve sýcak aile ortamýnda
diðer öðrencilerinin de aldýklarý puanlarla baþarýlarýöðrencilerimizi yeni baþarýlara taþýyoruz. TEOG soný kanýtladýklarýný anlatan Þimþek, “Bil Dersanesi
nuçlarýna göre elde ettiðimiz netice bunun en güzel
olarak Çorum ve Türkiye genelindeki baþarý geleneörneklerinden. Zira öðrencilerimiz sýnavdaki nereðimizi sürdürdük” dedi.
deyse tüm sorularý doðru cevaplayarak büyük bir
Plaket ve çeþitli hediyelerle ödüllendirilen öðbaþarýya imza attýlar. Hepsini takdir ve tebrik ediyorencilerin ailelerini ve öðretmenlerini de kutlayan
ruz.
Þimþek, “Çocuklarýmýzýn daha büyük baþarýlara imBil Dersaneleri 1994'ten beri ayný binada, ayný
za atacaklarýna inancým tam” diye konuþtu.
kurucu ve çok deðerli öðretmenleriyle hizmet veriDüzenlenen programda söz alan öðrenci velileyor. Çýktýðýmýz bu yolda binlerce öðrenciyi hayata
ri de çocuklarýnýn baþarýsýnda emeði geçen eðitimcihazýrladýk, Anadolu-Fen Liseli ve ardýndan üniversilere ve dersane yöneticilerine teþekkür ettiler.
teli yaptýk.
BÝL DERSANESÝ, ‘BÝL KOLEJÝ’ OLUYOR
Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn dersaneleri dönüEðitim-öðretimde 20 yýlý geride býrakan Bil
þüm kapsamýna almasýndan dolayý bütün dershaneDersanesi, 2015-2016 Eðitim Öðretim Yýlý’ndan itiler 15 Haziran’da kapanacak. Bil Dersanesi olarak
baren Bil Koleji adýný alýyor.
2015-2016 Eðitim-Öðretim yýlýnda Çorum'da ‘Bil
Kolejleri’ adýyla, hem lise hem ortaokul olarak eðiKonuyla ilgili açýklama yapan Kurum Müdürü
tim vereceðiz. Ayrý binalarda bu hizmeti verirken
Volkan Çaðrý Þimþek, “Eðitim alanýndaki tecrübeöðrencilerimiz bir yandan okul eðitimi alacak, bir
mizi Bil Koleji çatýsý altýnda öðrencilerimizin hizyandan da hafta sonlarý yine dersane gibi sýnavlarýmetine sunmaya devam edeceðiz” dedi.
na hazýrlanacak. Bire bir ilgi ve sýcak aile ortamýnda
Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn aldýðý dönüþüm kaöðrencilerimiz eðitimlerine devam edecekler.
rarý nedeniyle dersanelerin 15 Haziran 2015 tarihinBu eðitimle birlikte öðrencinin eðitim-öðretim
de kapanacaðýný hatýrlatan Þimþek, Bil Koleji’nin
alanýnda hiçbir eksiði kalmayacak. Haftanýn 7 günü
hem ortaokul hem de lise olarak Çorum’da eðitim
eðitime devam edecek. Bu doðrultuda inþallah öðvereceðini söyledi.
rencilerimizi en güzel okullara yerleþtirmeye devam
Þimþek, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi:
edecek, gelecekte ülkemize hayýrlý insanlar olmala“20 yýlý aþkýn bilgi ve deneyime sahip iddialý
rýna katký saðlayacaðýz.”
öðretim ve yönetim kadrosu, öðrenci merkezli öðre-
Dodurga Belediyesi’nden
esnaf eleþtirilerine cevap
RECEP MEBET
Ülkesindeki çatýþmalardan kaçarak Çorum’a sýðýnan Iraklý aile, hayýrseverlerden yardým bekliyor.
Dodurga Belediyesi, ilçede
faaliyet gösteren Köroðlu Kýraathanesi
sahibi Servet Sarý’nýn kamuoyuna
yansýyan eleþtirileriyle ilgili basýn
açýklamasý yaptý.
Belediyeden yapýlan yazýlý
açýklamada Servet Sarý’nýn iþyerinin
boþaltýlmasý ve ruhsat talebi ile ilgili
ifadeleri yalanlandý.
Gazetemizin dünki sayýsýnda
yayýmlanan ‘Dodurgalý esnafýn
þikâyeti’ baþlýklý habere iliþkin bilgiler
veren yetkililer, yaptýklarý açýklamada
özetle þu ifadelere yer verdiler:
“Ýlçemizde yaþayan Servet Sarý isimli
vatandaþýmýzýn mülkiyeti ve demirbaþlarý
Belediyemize ait olan iþyerini
kullanmasýna imkan tanýyan anlaþma 31
Aralýk 2014 tarihi itibariyle sona erdi.
Söz konusu iþyeri için yapýlan
ihaleyi kazanamayan Servet Sarý, iyi
niyetle yapýlan tüm uyarýlara raðmen
iþyerini belirlenen sürede boþaltmaya ve
demirbaþlarý teslim etmeye yanaþmadý.
Üstelik bu kimse Belediyemiz’den yasal
izin almadan ve herhangi bir baþvuru
yapmadan baþka bir adreste kahvehane
açtý. Açýlan bu iþyeri yasal izinleri
olmadýðý için zabýta personelimizce
mühürlendi.
Asýlsýz iddialarýyla Belediyemizi ve Baþkanýmýzý
yýpratmaya yönelik giriþimlerde bulunan þahýsla ilgili
hukuki yollara baþvuracaðýmýzý kaumoyuna saygýyla
duyururuz.”
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 14 OCAK 2015
11
Hz. Ebubekir Camii hayýrseverleri bekliyor
RECEP MEBET
Kapaklý Baðlarý mevkiinde yapýmýna baþlanan ve
yakýnda inþaasý tamamlanacak olan Hz. Ebubekir Camii, hayýrseverlerin desteðini bekliyor.
Devam eden çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Hz.
Ebubekir Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Aslan Yýldýrým, “Dýþ cephe kaplamasý, halý ve avizeler ile ayakkabýlýk ve mermer döþeme için hayýrseverlerin desteðine ihtiyacýmýz var” dedi.
Yönetim Kurulu Üyesi Hýdýr Arýcý ile birlikte
açýklamalarda bulunan Aslan Yýldýrým, iki minare inþaatýnýn ardýndan tezyinat
çalýþmalarýnýn da tamamlandýðýný söyledi.
Fotoðraflar: Deniz Ural
PEK
YAKINDA
ÝBADETE HAZIR
Hz. Ebubekir Camii inþaatýnýn tamamlanmasý için hayýrseverlerden destek isteniyor.
Gülabibey Mahallesi’ne yeni bir cami kazandýrmayý hedeflediklerini
belirten Aslan Yýldýrým,
“Yaklaþýk 2 yýl önce yapýmýna baþlanan cami inþaatýnda hayýrseverlerin desteði ile önemli mesafe aldýk” dedi.
Maddi imkansýzlýklar
nedeniyle inþaa çalýþmalarýnýn yavaþ ilerlediðini belirten Yýldýrým, hayýrsever
Çorum halkýndan destek
beklediklerini hatýrlattý.
Hýzlý yapýlaþmanýn
yaþandýðý bölgede bulunan
ve halk arasýnda ‘Yeþil Camii’ olarak bilinen Kapaklý
Camii’nin imar düzenlemesinden dolayý yola gittiðini hatýrlatan Yýldýrým,
mahallede yeni bir camiye
ihtiyaç doðduðunu vurguladý.
Hz. Ebubekir Camii’nin Kapaklý Baðlarý
bölgesindeki ibadethane
ihtiyacýna cevap vereceðini anlatan Yýldýrým, 1.500
kiþi kapasiteli camiyi yakýnda ibadete açmayý planladýklarýný açýkladý.
Belediye
Baþkaný
Muzaffer Külcü ve Müftü
Mehmet Aþýk’ýn destekleriyle projesi hazýrlanan caminin 500 metrekare alan
üzerine inþaa edildiðini belirten Yýldýrým, “Osmanlý
ve Arap mimarisini buluþturacak olan camimizin
minareleri Mescid-i Nebevi’ye benzeyecek” dedi.
‘DESTEK BEKLÝYORUZ’
“Ýki katlý cami inþaatý
için ayni ve nakdi yardým
bekliyoruz” diyen Yýldýrým, hayýrsever Çorum halkýný ve mahalle sakinlerini
cami için elbirliði yapmaya davet etti. Yýldýrým,
þöyle konuþtu:
“Küme Evler Kapaklý
Camii’nin yola gitmesi nedeniyle mahallelinin gayretleri doðrultusunda kolDernek Baþkaný Aslan Yýldýrým (solda), Hýdýr Arýcý ile birlikte çalýþmalarý anlattý. larý sývadýk. Derneðimizi
kurduktan sonra projemizi
hazýrlayýp el birliðiyle Hz.
Ebubekir Camii inþaasýna
baþladýk.
Hz. Ebubekir Camii’nin ismi hürmetine baðýþta bulunmak isteyenler
Derneðimize baþvurabilir,
0537 774 14 33 ve 0535
852 31 67 numaralý telefonlarýmýzdan detaylý bilgi
alabilirler.
Nakdi yardým dýþýnda
inþaat malzemesi olarak
ayni yardýmda bulunmak
isteyenlerin öncelikle Derneðimizle irtibata geçmelerini rica ediyoruz.
Camimizin yapýmýna
katkýda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen tüm
hayýrseverlere þimdiden
teþekkür ediyor, destekleriCaminin yakýnda ibadete sunulabilmesi için bir takým ihtiyaçlarýn karþýlanmasý gerekiy- nin devamýný diliyoruz.”
Özþen Otomotiv, Landirenzo Otogaz Dönüþüm Sistemleri bölge bayii olarak faaliyet gösteriyor.
Landirenzo Otogaz
Sistemleri Özþen’de
RECEP MEBET
Landirenzo
Otogaz Dönüþüm
Sistemleri bölge
bayii Özþen Otomotiv dün düzenlediði basýn toplantýsýyla hizmetlerini
tanýttý.
Ankara Yolu
1. kilometrede faaliyet gösteren Özþen Otomotiv’de
düzenlenen toplantýya Servis Müdürü
Murat Hasdemir ve
firma çalýþanlarý
katýldý.
Homer Auto
Servisi olarak da
hizmet veren ÖzServis Müdürü Murat Hasdemir, sunduklarý hizmetler hakkýnda bilgiler verdi.
þen Otomotiv’in
leri, Türkiye’de 258 montaj ve teknik destek nokotogaz dönüþüm sistemleri alanýndaki faaliyetletasý ile kullanýcýlarýna konforlu bir kullaným ve
rinden bahseden Murat Hasdemir, alanýnda uzman
servis desteði sunuyor.
bir kadro ile çalýþtýklarýný söyledi.
Dünyanýn önde gelen otomobil markalarý
Kalite ve müþteri memnuniyetinin yaný sýra
olan Mercedes, BMW, Volkswagen, Skoda, Seat,
son teknoloji ürünü ekipman kullanýmý ve hizmet
Opel, Chrysler, Fiat, Renault, Dacia, Chevrolet,
içi eðitime büyük önem verdiklerinin altýný çizen
Toyota, Citroen, Peugeot ve Nissan gibi firmalar
Hasdemir, Landirenzo marka otogaz dönüþüm sisda fabrikasyon otogaz montajlarýnda Landi Rentemleriyle sektörde iddialý olduklarýný vurguladý.
zo’yu tercih ediyor.
1999 yýlýndan bu yana otogaz dönüþümü yapHomer Auto Servisi olarak otogaz dönüþüm
týklarýný ve 2005’ten beri de Landirenzo yetkili basistemlerini yaný sýra mekanik, elektrik ve elektroyisi olarak faaliyet gösterdiklerini dile getiren
nik alanlarýnda da müþterilerimize teknik servis
Hasdemir, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi:
hizmeti sunuyoruz. Alanýnda uzman kadromuz ve
“Landi Renzo SpA LPG ve CNG alternatif
diagnoztik yöntemler ile arýzalarý kýsa sürede tesotomotiv yakýt sistemleri ve bileþenleri konusunda
pit ederek, gerekli bakým ve onarým çalýþmalarýný
yüzde 43’lük pazar payýyla sektörde dünya lideri
itina ile gerçekleþtiriyoruz.
konumunda yer alýyor.
Hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak
1954 yýlýnda kurulan ve günümüze kadar sekisteyen herkesi Ankara Yolu 1. kilometrede faalitörün en büyük, dünyada en yaygýn daðýtým ve seryet gösteren Özþen Otomotiv’e davet ediyoruz.”
vis aðýna sahip olan Landi Renzo Otogaz Sistem-
Hasdemir, Landirenzo marka otogaz dönüþüm sistemleriyle sektörde iddialý olduklarýný vurguladý.
12 ÇARÞAMBA 14 OCAK 2015
www.corumhakimiyet.net
Cumhurbaþkaný’nýn baþkanlýk
edeceði toplantýnýn ayrýntýlarý
B
aþlangýçta farklý tarihler ortaya
atýldý ancak Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan, “19 Ocak’ta
baþkanlýk edeceðim” diyerek noktayý
koydu. Beþtepe’deki
Cumhurbaþkanlýðý Sarayý’nda
Cumhurbaþkaný Erdoðan’ýn baþkanlýk
edeceði ilk Bakanlar Kurulu’na iliþkin
ayrýntýlar netleþiyor.
Yeni dönemin ilkleri arasýnda yer
alan toplantýnýn gündemi,
sekretaryasýný kimin yürüteceði,
toplantý sonrasý açýklamayý kimin
yapacaðý, toplantýya bakanlar dýþýnda
katýlým olup olmayacaðý ve Erdoðan’ýn
hangi sýklýkta bu toplantýlarý
yapacaðýna iliþkin ayrýntýlar merak
ediliyordu. Ýþte o ayrýntýlarý:
YATIRIMLAR: Ýlk toplantýnýn
A
KÝMLER KATILACAK:
Toplantýya; bakanlar, Baþbakanlýk
Müsteþarý ve Bakanlar Kurulu
Sekreteri’nin dýþýnda katýlým yok.
Gerek görülmesi durumunda ilgili
bürokratlar, konularýyla ilgili bölüme
sunuþ yapmak için katýlabilecek.
SÖZCÜ ARINÇ: Bakanlar Kurulu
toplantýsýnýn ardýndan gündeme iliþkin
açýklamayý yurtdýþý seyahat ya da
baþka bir mazereti olmamasý
durumunda, bugüne kadar olduðu gibi
Hükümet Sözcüsü Bülent Arýnç
yapacak.
HANGÝ SIKLIKTA: Bakanlar
Kurulu toplantýlarýnýn bundan böyle
Cumhurbaþkaný Erdoðan
baþkanlýðýnda hangi sýklýkta
toplanacaðýna da bu toplantýdan sonra
karar verileceði belirtiliyor.
YENÝ YAPILANMA:
Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreterliði
altýnda oluþturulacak yatýrýmlarý
izleme, dýþ iliþkiler, güvenlik
baþkanlýklarý için yürütülen
hazýrlýklarýn da toplantýda konuþulmasý
bekleniyor.
KISA GÖRÜNTÜ:
Cumhurbaþkanlýðý Sarayý’ndaki
toplantý ilk olacaðý için toplantýnýn
baþýnda TRT ve Anadolu Ajansý
kamerasýna kýsa bir görüntü verilecek.
Bu görüntü ve fotoðraflar basýna
daðýtýlacak.(Habertürk)
Türkiye AB’nin
hayallerini gerçekleþtirdi
vrupa Birliði (AB) dönem
baþkaný Letonya’nýn Ankara
Büyükelçisi Atis Sjanits, AB’nin
enerji kaynaklarýný çeþitlendirme
hayalini, Türkiye’nin üye
olmadan gerçekleþtirdiðini
söyledi.
AB dönem baþkanlýðýný 1
Ocak 2015’te Ýtalya’dan
devralan Letonya’nýn ayný
zamanda Irak ve Ýran
büyükelçiliðini de yapan Sjanits, AB’nin
yýllardýr doðalgaz kaynaklarýný
çeþitlendirmek için uðraþtýðýný belirtti.
Sjanits, AB'nin bu hayalini, Türkiye’nin
üye olmadan gerçekleþtirdiðini belirtti.
letonya’nýn Türkiye’nin AB’ye
entegre olmasýný destekleyen ülkeler
arasýnda bulunduðunu anýmsatan Sjanits,
"Üç ülkede büyükelçilik görevini
sürdürüyorum ve bu coðrafyada enerjiyi
yakýndan takip edebiliyorum. Þüphe yok
ki Türkiye günden güne doðalgaz için bir
merkez haline geliyor. Rusya, Azerbaycan
ve Ýran’dan gaz alýyorsunuz. Bu sizin
çeþitli kaynaklara sahip olduðunuzu
gösteriyor.AB ile Ýran arasýnda da bir
anlaþma olursa Türkiye bu transferi
Y
gündemi yatýrýmlar ve devam eden
projeler. Erdoðan, bu baþlýk dýþýnda
tespit ve deðerlendirmelerini kurul
üyeleriyle paylaþacak.
saðlayacak ülke olacak. Bunun yaný sýra
Türkiye’ye çok yakýn olan Irak da gaz
talebini karþýlamak için istekli diyebilirim.
Bunlar, Türkiye’nin iyi bir kaynak ve
güzel bir ücret þansýna sahip olduðunu
gösteriyor" dedi.
Büyükelçi Sjanits, Letonya ile
Türkiye’nin ikili iliþkilerinin her anlamda
iyi olduðuna ve son iki yýlda Türkiye’den
üç resmi ziyaretçiyi aðýrladýklarýna
deðindi.
TÜRKÝYE’NÝN ÜYELÝÐÝ
AB’YÝ DEÐÝÞTÝRECEK
Komþuluk Politikasý ve Geniþleme
Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri
Johannes Hahn'ýn Ankara'da aralýkta
yaptýðý açýklamada
"gelecek dönemde Türkiye
için yeni fasýllar açýlmasýný
beklediðini" söylemesinden
duyduðu memnuniyeti dile
getiren Sjanits, "AB
komiserineTürkiye
hakkýnda düþüncelerimizi
en iyi þekilde ifade
ettiðimizi düþünüyorum.
Enerji, Türkiye’nin AB
üyeliði için ana belirleyici sebep deðil,
ülkenin politik gücünü ve büyüklüðünü de
unutmamak lazým. Normalde AB’ye
katýlan ülkeler deðiþir ancak Türkiye üye
olursa AB’yi deðiþtirecektir" ifadelerini
kullandý.
Sjanits, 2015'te ayný zamanda
Türkiye ile Letonya arasýndaki demokratik
iliþkilerin 90. yýlýnýn kutlanacaðýný ve iki
ülke arasýndaki iliþkilerin iki yýldýr çok
yoðun bir þekilde sürdüðünü belirterek,
"Türkiye’ninAB üyeliði yolunda yeni
fasýllarýn açýlmasý için elimizden geleni
yapacaðýz ancak bunun AB üyesi diðer 27
ülkeye de baðlý olduðu unutmamalý"
þeklinde konuþtu.(TRTHaber)
Ýnternet fiyatlarý düþüyor
U
laþtýrma, Denizcilik ve
Haberleþme Bakaný Lütfi
Elvan, Türkiye'de internetin
önümüzdeki dönemlerde
ucuzlayacaðýný açýkladý.
Katýldýðý bir televizyon
programýnda gündeme iliþkin
sorularý yanýtlayan Bakan Elvan,
4G ihalesinin seçimden önce
Duruþ bozukluðu
ve stres aðrý yapýyor
oðun iþ temposu, duruþ bozukluklarý ve stres gibi faktörler bel, boyun ve sýrt aðrýlarýnýn en önemli nedenleri arasýnda yer alýyor.
Yaþamý durdurma noktasýna getiren bu aðrýlardan ilaç ya da fizik
tedavi ile kurtulmak her zaman mümkün olmuyor. Enjeksiyon yöntemi
ise aðrýlarýn dindirilmesinde etkili yollardan biri olarak sunuluyor.
Memorial Hizmet Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi
Bölümü’nden Op. Dr. Emre Durdað, aðrýlardan kurtulmak için kullanýlan giriþimsel tedaviler hakkýnda bilgi verdi.
AMELÝYAT GEREKTÝRMEYEN AÐRILAR ÝÇÝN
Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi, giriþimsel aðrý tedavisini genellikle omurgaya yapýlan enjeksiyon müdahaleleriyle uygular. Özellikle bel ve boyun bölgesinde kronik hale gelen aðrýlardan kurtulmak için ameliyattan önce son çare olarak görülmektedir. Polikliniklere
baþvuran aðrýlý hastalarýn bir kýsmý
için ameliyat gerekmektedir. Hastalardan bir bölümü ise uygun fizik tedavi ve ilaçlara raðmen aðrýlarý ile
baþa çýkamamaktadýr.
SEÇÝLECEK YÖNTEM
ÖNEMLÝ
Giriþimsel aðrý tedavisinden önce,
hastalarýn iyi deðerlendirilmesi gerekmektedir. Uygun tetkikler ile aðrý
kaynaðý olabilecek bölgeler tespit edildikten sonra uygulanacak giriþimsel yöntem belirlenmektedir. Aðrýlarý geçirmek için omurga veya
aðrýyan bölgeye deðiþik ilaç rejimleri içeren enjeksiyonlar uygulanmaktadýr. Bu enjeksiyonlar aðrýnýn kesin kaynaðýnýn belirlenmesi ve tedavisinde büyük önem göstermektedir. Bunun yaný sýra, radyo frekans
veya plazma yöntemiyle, aðrý yaratan bölgenin sinirlerinin yakýlmasý
esasýna dayanan giriþimsel yöntemler de kullanýlmaktadýr. Daha önce
ameliyat olmuþ, takiben sinir üzerindeki yapýþýklýklara baðlý olarak aðrýlarý tekrar eden hastalarda uygulanan epiduroskopi yöntemi de ileri
aðrý giriþimleri içerisinde sayýlabilir. Bütün bu yöntemler hasta ile konuþulup belirli bir düzen ve sýra içerisinde uygulanmaktadýr.
Aðrý tedavisinin uygulanabilmesi için, aðrý sebebinin ameliyat gerektirmeyecek bir durum olmasý gerekmektedir. Belirtiler sonucunda
yapýlan tetkikler ameliyatý iþaret ediyorsa giriþimsel yöntemler yetersiz
kalmaktadýr. Bunun dýþýnda kronik aðrý çeken her hastaya, giriþimsel aðrý tedavisi uygulanabilmektedir. Kronik bel, boyun, sýrt aðrýlarýnda, ilaca dirençli baþ aðrýsýnda, siyatik sinir sýkýþýklýklarýnda vetükenmiþlik sendromu olarak bilinen fibromyaljide giriþimsel aðrý tedavisi olumlu sonuçlar vermektedir.
KÝÞÝYE GÖRE DEÐÝÞEN SÜREÇ
Tedavi süresi ise aðrýya neden olacak durumlarýn, her kiþide farklýlýk göstermesi nedeniyle deðiþebilmektedir. Hastalarýn tedaviye verdiði
tepki de tedavi süresi açýsýndan önemlidir. Giriþimsel tedavi uygulanan hastanýn, sürekli ve yakýndan takibi tedavi sürecinde etken bir rol oynamaktadýr. Sürekli takip sayesinde, tedaviyi sürdüren uzman, aðrýyý kontrol altýna alamadýðý durumlarda farklý yöntemler uygulayabilmektedir.
3 SAATTE TABURCU OLMAK
MÜMKÜN
Giriþimsel aðrý tedavisi hijyen açýsýndan
ameliyathane ortamýnda yapýlmaktadýr. Lokal
anestezi ile gerçekleþtirilen enjeksiyonlar sýrasýnda uygulanan tedavilerin hastaya anlatýmý
çok önemlidir. Ýþlemin bitmesinin ardýndan yapýlan muayene sonrasý hasta 2-3 saat içinde taburcu edilmektedir.(Haber7)
yapýlacaðýný ifade ederek,
"Fiyatlarda çok ciddi düþüþler söz
konusu oldu ama politika olarak
internet fiyatlarýnýn daha da
aþaðýya indirilmesi yönünde
çalýþmalarýmýz devam ediyor.
Önümüzdeki dönemde bu fiyatlar
daha da aþaðýya inecek, onun
müjdesini verelim" diye
konuþtu.(Haber7)
Sigaranýn etkileri aðýz
içinden belli oluyor
S
igara dumanýnda tespit edilen 40’dan fazla
kanserojen madde olduðu belirtildi.
Ýstanbul Aydýn Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Aðýz, Diþ ve Çene Cerrahisi Ana
Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül
Kömerik, Türkiye’de sigaraya karþý yapýlan
pek çok çalýþma olduðunu ve Ýstanbul Aydýn
Üniversitesi Mütevelli Heyet Baþkaný Dr.
Mustafa Aydýn’ýn baþkanlýðýnda yürütülen
Türkiye Sigarayla Savaþ Derneði’nin bu çalýþmalarý destekleyen derneklerin baþýnda geldiðini belirtti.
Prof. Dr. Nurgül Kömerik, “Sigara ile
savaþta yapýlan kampanyalar, sigara içenlerin
sayýsýný bir hayli düþürmüþ olsa da ülkemizde
sigara baðýmlýlýðý önemli bir halk saðlýðý sorunu olarak önemini korumaktadýr. Sigara dumanýnda 40’dan fazla karsinojen madde tespit
edilmiþtir. Diðer zararlarýnýn yanýnda sigara
kullanýmý akciðer kanseri geliþiminde de baþlýca risk faktörü olarak karþýmýza çýkmaktadýr.
Öyle ki, yapýlan araþtýrmalar sonucunda akciðer kanserlerinin yüzde 90’ýnýn nedeni sigara
olarak belirtilmiþtir. Sigara, akciðer kanserinin
yaný sýra aðýz ve gýrtlak kanserlerinde de
önemli bir faktördür” ifadelerini kullandý.
Tüm kanser çeþitlerinde olduðu gibi akciðer kanserlerinin akýbetinde de, erken teþhisinin çok önemli olduðunu belirten Prof. Dr.
Kömerik, akciðer kanserinin kesin teþhisinin
þüphelenilen bölgeden alýnan örneðin laboratuvarda incelenmesi ile yapýldýðýný, ancak bu
iþlemin kansere yatkýn kiþilerin teþhisinde bir
tarama yöntemi olarak kullanýlamayacaðýný
söyledi. Bundan dolayý akciðer kanserinin erken teþhisinde kullanýlacak giriþimsel olmayan tarama tekniklerine ihtiyaç duyulduðunu
da belirten Kömerik, “Nefesle aðýzdan çekilen
sigara dumaný aðýzdan baþlamak üzere yol aldýðý tüm solunum yolu dokularýný etkileyerek
hücrelerde benzer karsinojenik deðiþimlere
yol açabilir. Aðýz dokusu sigaranýn neden olduðu kanserojenik etkilerin incelenebilmesi
için en ulaþýlabilir bölgedir. Aðýzdan doku örneði toplamak son derece kolay ve acýsýz bir
iþlemdir. Yürütücülüðünü yaptýðým bir araþtýrmada, akciðer kanseri olan ve olmayan kiþilerden topladýðýmýz aðzýn içini döþeyen deri
döküntülerinde genetik mutasyon ve bozukluklarý karþýlaþtýrdýk.
Aðýz derisindeki genetik deðiþimlerin,
sigara tiryakisi olan akciðer kanserli hastalarda, kanser olmayan kiþilere göre çok daha fazla olduðunu gördük. Ancak aðýz derisindeki
deðiþimleri saptamak için kullandýðýmýz moleküler teknikler, akciðer kanseri açýsýndan
risk teþkil eden kiþileri tam bir kesinlikle yakalamaktan uzaktýr. Biz pilot kabul edilecek
araþtýrmamýzla bir baþlangýç yaptýk, bu konuda ileride yapýlacak detaylý bilimsel çalýþmalar, akciðer kanseri teþhisinde aðýz derisinin
incelenmesini yüksek güvenirlikte bir tarama
yöntemi olarak günlük kullanýma sokacak genetik teknikleri gün yüzüne çýkaracaktýr” diye
konuþtu.(ÝHA)
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 14 OCAK 2015
Okul kazalarý ve çaresi 4
Takvim Yapraðý
ÇOCUÐUN BAÞINA MERMER DÜÞTÜ
Hicri Kamerî:23 REBÝ-UL-EVVEL: 1436
''Isparta'daki bir ilköðretim okulunun bahçesinde ders çalýþan 8
yaþýndaki çocuðun baþýna, okulun birinci katýnda pencere kenarýnda bulunan, yaklaþýk 60 santimlik mermer parçasý düþtü. Küçük çocuðun hayati tehlikesinin olduðu bildirildi.
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:1 Kânun-i Sâni 1430 Kasým:68
2015
14
Öðrencinin annesi olayda ihmal söz konusu olduðunu belirterek, ''Mermer düþerken baþka yere çarparak, oðlumun baþýna isabet
etmiþ. Bir de direkt gelseydi herhalde baþýný ikiye ayýracaktý. Okul
idarecilerinin bu tür konulara daha hassas olmalarý gerekiyor'' dedi.
(11.1.2011- sabah.com.tr)
OCAK
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
05.24
06.56
11.56 AKÞAM 16.43
14.20 YATSI
18.08
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
Ýyi veya kötü, aðýzdan çýkan her sözün
hesâbý vardýr.
Evzâî "Rahmetullahi aleyh"
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
BAHABEY
YAVRUTURNA
HAYAT
BAHABEY
ATA
GÜLABÝBEY
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
*
KAZAN PATLADI
Sevdiðim söz: Âlimlere 'niçin öðretmediniz?' sorusu sorulmadan cahillere 'niçin öðrenmediniz?' sorusu sorulmayacaktýr. (Hz
Ali)
Geçmiþ yýllarda bir ilimizde okulun kalorifer
kazaný patlamýþ ve iki öðrenci hayatýný kaybetmiþti. Soruþturma sonucunda, okul müdürünün
p
METEOROLOJÝ
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
2.6868
2.6880
2.2800
2.2804
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
221-2182
224-4214
221-6047
221-7733
224-0550
213-6060 - 224-9757
NÖBETÇÝ ECZANELER
VOLKAN ECZANESÝ
VOLKAN TOKATLI
HÜRRÝYET MEYDANI NO:6
- SAAT KULESÝ YANI
224 77 88
patlamadan önce kalorifer kazanýyla ilgili taleplerini ilçeye, ilçenin
de Ýl'e yazdýðý ancak il 'de herhangi bir iþlem görmediði belirlendi.
Ölüm olayý olmasý nedeniyle zamanýn yetkilileri çok sýkýntý çekti.
En az 20 defa beni aradýlar. Sivil savunma tedbirlerinin ne kadar
önemli olduðu bir kez daha ortaya çýktý. (Mehmet Polat - E. Sav.
Sekreteri-2009)
Alýnacak ders: Kazan daireleri okullarýn, tüm kurumlarýn ve
apartmanlarýn en önemli riskli mekânlarýndandýr. En ufak ihmal telafisi
mümkün olmayan kazalara sebep olabilmektedir. Bu nedenMahir ODABAÞI
le öncelikle buralardan sorumlu olan personelin ehil olmasý (ateþçi
Milli Eðitim Müdürlüðü
Sivil Savunma Uzmaný
belgesinin bulunmasý), periyodik kontrol ve bakýmlarýnýn aksatýlAlýnacak ders:
madan yapýlmasý ve eksiklik varsa hiç vakit geçirmeden telafi edilOkullarýn pencereleri çok dikkat edilmesi gereken yerlerden biridir.
mesi (yada gerekiyorsa yakýlmamasý ) gerekmektedir.
Özellikle anaokullarýnda, ilkokullarda, ortaokullarda daha çok önem arz eder.
Ýnterneti týkladýðýnýzda kalorifer kazanlarýnýn patlamasý olaylarýnýn
Bazen pencere kaydýnýn düzenli olarak sabitlenmemesi nedeniyle toptan düþazýmsanmayacak kadar çok olduðunu görümesi, bazen cam patlamasý, bazen de yýpranan
yoruz. Siz hiç Japonya'da kalorifer kazaný
mermerlerin düþmeleri yaþanmaktadýr. Þakalaþýrpatladý, elektrik kontaðýndan yangýn çýktý, þu
ken öðrencilerin düþmesi ise iþin ekstradýr. Çünkü
kadar kiþi öldü türü haber duydunuz mu? Ben
öðrenci öðrenciliðini yapacaktýr.
duymadým.
Bunun için öncelikle inþaat aþamasýnda gere*
ken hassasiyet gösterilmeli ve sonrasýnda da zaAKILLI TÜRK: II. Dünya savaþý sonraman zaman bina koruma ve güvenlik amiri ve
sý Almanya'da toplu tasarruf baþlar. Herkese
yardýmcýlarý tarafýndan görsel kontroller yapýlmamarketten bir ekmek verilir. Ancak bizim
lý varsa eksiklik gereði gecikmeden yapýlmalýdýr.
akýllý Türk (!) 5 ekmek almýþtýr. Bunu nasýl
Bununla beraber öðrencilerin anlayacaklarý dilbecerdiðini soran Alman'a : 'Gayet kolay. 5
den, hayatýn içinden örneklerle periyodik olarak
markete uðrayýnca oldu' deyince güngörmüþ
bilinçlendirilmeleri gerekmektedir.
Alman: Demek onun için siz burada iþçi, biz
Ama maalesef ülkemizde yaþanan kazalar
patron olduk der… Ne dersiniz? Alman haklý
ekseriya ayný kalýrken sadece mekanlar deðiþiyor.
mý ne? ( yazar: 536 5681141)
Bu da duyarlý insanlarý derinden üzüyor…
*
Mehmet Emin Yurdakul'un vefâtý
(1944) - Osmanlý Devleti'nin Süveyþ
Kanalý Seferi (1915)
ÝMSAK
GÜNEÞ
13
FUNDA ECZANESÝ
FUNDA ÇETÝNTÜRK KARTAL
BAHABEY CAD. ÝPEK TAKSÝ
LOZAN KAVÞAÐI - METROPOL
KARÞISI
221 55 40
VEFAT EDENLER
1-Deniz Köyü' nden gelme, Mustafa, Muharrem,
Ali ve Yunus HASÝPEK' in babasý; Seydi HASÝPEK .
2-Adliye çalýþaný Hakan KIDIÞ' ýn kýzý, Devlet
Hastanesi çalýþaný Hasan KIDIÞ' ýn torunu, Harun
KIDIÞ' ýn yeðeni; Miray KIDIÞ .
3-Türkler Köyü' nden gelme, Ali UZUN' un eþi,
Mehmet ve Kadir UZUN' un yengesi; Leyla
UZUN.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Gram
2
Tefekkür
Dünyamýz
90,76
SATIÞ
90,83
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Bir hicranýn hikayesi
004’lü yýllar. Haziran ayýnýn son günleri. Tatlý
ederler. Ereðli yollarý büyük bir hicrana dönüþbir telaþýn hazýrlýðý var. Okuma proðramýna hamüþtür. Haykýrýþlar ve hýçkýrýklar.
zýrlýk. Farklý bir mekanda yapýlan okumalarýn daNihayet Ereðli’ye ulaþýr anne ve babalar ve
ha tesirli olduðunu bilen aðabeyler, gençleri Kagerçek tablo o zaman anlaþýlýr. Mehmet Akif ve
radeniz Ereðli'sine gönderecekler. Temaslar kuEmre’yi Karadeniz içine almýþtýr.
ruldu ve hazýrlýklar tamamlandý. Mehmet Akif
Aramalar devam etmektedir. Bursa gençleri
gitmeðe kararlý. Ancak arkadaþlarý onu caydýrmaanne ve babayý teselli ederken kendileri de hýçkýnýn yollarýný aramaktalar. Fakat nafile, Mehmet
rýklarýný gizleyemezler. Herkes üzgün, herkes keAkif gidecektir. Anne ve babasý ile ve kýz kardeþi
derlidir. Kara haberi Ereðli halký duymuþ,Türkiye
ile bu son görüþmeleridir. Tatlý bir hüzündür bu.
haberlerinde yerini almýþtý. Çarþamba günü EmVedalaþýlýr ve kucaklaþýlýr. Gasyp aleminin
re'nin cesedine ulaþýldý, Cumartesi günü Mehmet
habercileri bunu bilmektedir. Son veda, son uðurAkif'in cesedine. Gençliðinin baharýnda iki nur
Raþit Yücel talebesi ebedi aleme uðurlanýyordu. Bursa Yeni
lama. Mehmet Akif üniversite imtihanlarýna girrasityücel@
miþ, neticeyi ümit ile bekliyor. Bazý arkadaþlarý da
Asya okuyucularý ve çevredeki Nur talebeleri.
öyle. Bursa semalarý onlarý uðurladý o gün. Kader corumhakimiyet. net
Büyük bir hüzün hakim olmuþtu. Anneler
bu, takdir bu. Ýyi ki gelecek þeylerin nasýl geleceperiþan,
babalar mahzun. Cenazeler Bursa'ya getiðini bilmiyoruz.
rilir.
Ya bilsek? O zaman ne olurdu? Bu da bizim için bir
O
haftanýn
pazarýnda yapýlacak olan "Mezunlar pikRahmet.
niði" iptal edilir. Büyük bir hicranýn serüveni baþlar.
Yani: "baþa gelecek þeyleri setretmek"
Akrabalar, kardeþler, bacýlar, dedeler ve nineler. BüÇok uzun olmayan bir yolculuktan sonra okuma
tün bir cemaat. Minareden selalar verilir. Ama takdir buprogramýnýn yapýlacaðý mekana ulaþýr kafile. Yolculuk nedur, sebepler bahane. Mehmet Akif'in evde takip ettiði
þe içinde ve huzurlu geçmiþtir. Eþyalar ve erzaklar indirimektubat eserinin þirazesi, yirminci mektub'un"yuhyi ve
lir. O gece öyle geçer. Müdebbirler bir günün proðramýný
yümit" te kamýþtýr. Tesadüf yok, büyük bir kalabalýk ile ceyaparlar. Tempo baþlamýþ,hususi okumalar ve müzakereli
nazeler defnedilir. Büyük bir kor düþmüþtür sinelere. Tedersler yapýlmaktadýr. Emre Otman, Ýsmail Yýlmaz, Cünesellimiz de kuvvetlidir.
yit, Saim, Mustafa, Emre ve daha niceleri ile beraber ge"Mevt idam deðil, tesadüf deðil, bir terhistir"
çen günler. Serbest saatte Karadeniz'e inilir. Kýsa bir hazýrÞuçlamalar ve feryatlar yoktur. Akýn haným, Gönül
lýktan sonra yavaþ yavaþ denize girer Emre ve Mehmet
hanýmý
tesellide oldukça zorlanýr. Kolay bir þey deðildir.
Akif. Ýþte her þey o zaman olmuþtu. Karadeniz, Kara deMehmet Akif kendi el yazýsý ile yazdýðý duada þöyle niyazniz. Bilinmeyen bir el bu iki fidaný baðrýna basmýþtý. O anda bulunur:
dan sonra Mehmet Akif’ten ve Emre’den ses gelmiyordu.
Sahildeki arkadaþlarý telaþ içinde idiler.
" Ey hayatý veren,dilediði gibi tasarruf eden ve hayatý alan!
"Mehmet Akiiiiiif"
Bana merhamet et,arkadaþlarýma merhamet et,ehli
"Emreeeeee"
iman ve Kur'ana merhamet et! ve benim hayatýmdaki meSes yoktur.
sut ve huzurlu anlarý alýp; daha mesut ve huzurlu haliyle,
Arkadaþlarýnýn içine bir ateþ düþmüþtür. Hemen
dostlarýmýn ve sevdiðimin ve anne ve babamýn ve ehli
Ereðlide’ki aðabeylere haber verilir. Herkes bir anda oraiman ve Kur'anýn hayatlarýna ve ruhlarýna dahil et! Bu dudadýr. Yetkililere haber verilir. Dalgýçlar denizi taramaya
amý ve dualarýmýzý kabul buyur, amin!" Bu acý hicranýn sebaþlarlar. Fakat nafile, iþin en acý tarafý bundan sonra baþrancamý böyle idi.
lar. Bursa'ya bu haber nasýl ulaþacak? Bu haberi kimin dili tutulmadan söyleyecek? Nasýl anlatýlacak? Ve kara haDava ve hizmet aþký ile yanan bir kalbin Cenabý Hak
ber ulaþýr, babasý Musa Kocalan'a. "Kayboldu" denilir.
katýnda ne kadar deðerli olduðu açýktý. Mekanlarý cennet
olsun. Ebedi alemin gülleri ve güneþleri oldular. Biz ondan
Anne Akýn Haným, Musa ve Ermenin annesi Gönül
gelene razýyýz, yeter ki o bizden razý olsun..
haným, babasý Orhan Sevinç bey hemen Ereðli’ye haraket
ALIÞ
Yýl:25 Sayý: 7097
14 OCAK 2015
ÇARÞAMBA
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 ÇARÞAMBA 14 OCAK 2015
www.corumhakimiyet.net
‘2014 memurun kayýp yýlý’
T
ürk Tarým Orman Sen Þube Baþkaný
haddi %10,9, Açlýk sýnýrý ise %9,8 yükNecati Gül, Türkiye Kamus Sen'in
seldi.
TÜÝK verilerinden yola çýkarak hazýrladýYýllýk veriler incelendiðinde 2014
ðý çalýþmayý aktardý.
yýlý enflasyonunun %8,17 olarak açýklanBuna göre; çalýþan tek kiþinin yokmasýna raðmen memurlarýn cebine yansýsulluk sýnýrý 2.027,61TL olarak hesaplayan enflasyonun çift haneli rakamlarý
nýrken, dört kiþilik bir ailenin asgari gebulduðu görüldü.
çim haddi ise 4.105,56Lira olarak belirGül, yaptýðý açýklamada, "Yýlýn son
lendi.
ayýnda ortaya çýkan bu rakamlar, kamu
Dört kiþilik bir ailenin asgari geçim
çalýþanlarýnýn 2014 yýlýný nasýl kaybettikhaddinin bir önceki aya göre %0,11 oralerini bir kez daha göstermiþtir Ar-Ge
nýnda azalýdðý görülürken, çalýþan tek kiMerkezimizin yaptýðý Asgari Geçim Enþinin açlýk sýnýrý ise bir önceki aya göre
deksi Aralýk ayý sonuçlarý ekonomik gerNecati Gül
%0,16 oranýnda azalmýþ ve 1.566,60 Lira
çekleri çarpýcý bir þekilde ortaya koymuþolarak hesaplandý.
tur.
Türkiye'de 4 kiþilik bir ailenin ortalama gýda ve
2014 yýlýnda dört kiþilik bir ailenin zorunlu harbarýnma harcamalarý toplamý ise 2014 yýlý Aralýk
camalarýnýn 403,25 TL arttýðý, yoksulluk sýnýrýnýn
ayýnda 1.566,55 Lira olarak tahmin edildi.
174,45 TL yükseldiði ve açlýk sýnýrýnýn ise 139,95 TL
artýþ gösterdiði resmi verilerle desteklenen araþtýrmaYapýlan araþtýrmada, 4 kiþilik bir ailenin saðlýk
mýz sonucunda belirlenmiþtir.
kuruluþlarýnýn belirlediði gibi saðlýklý bir biçimde
beslenebilmesi için gerekli harcamanýn Aralýk 2014
Kamu çalýþanlarýna 2014 yýlý için yapýlan ve adýverilerine göre günlük 31,54 TL olduðu belirlenirken,
na tarihi baþarý denilen toplu sözleþmede imzalanan
ailenin aylýk gýda harcamasý toplamý ise 946,20 TL ol123 TL dikkate alýndýðýnda, yaþanan bu atýþlar karþýdu.
sýnda memur maaþlarýnýn gerçek anlamdaki erimesi
daha net olarak anlaþýlacaktýr.
Aralýk 2014 itibarý ile ortalama 2.230,91 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptýðý gýda harcamaDört kiþilik bir aileyi geçindiren kamu görevlisisý, maaþýnýn %42,4'ünü oluþturdu. Türkiye Ýstatistik
nin 2014 yýlý için zam adý altýnda aldýðý 123 liraya
Kurumu verilerinde bulunan konut gideri ise Aralýk
raðmen yaptýðý harcamalardaki 403 liralýk artýþ, me2014 ortalama maaþýnýn %27,81'ine denk geldi.
murlarýn 2014 yýlýný ortalama 280 TL zararla kapattýðýný ortaya koymaktadýr. Yaþanan bu erime ortalama
Buna göre bir memur, geçtiðimiz yýlýn Aralýk
olarak maaþlarda %12,56'ya denk gelmektedir. Türkiayýnda ortalama maaþýnýn %70,21'ini yalnýzca gýda ve
ye Kamu-Sen'in Aralýk ayý içerisinde yaptýðý ek zam
barýnma harcamalarýna ayýrmak zorunda kalýrken, dieyleminde talep ettiði %12 zam oranýnýn ne kadar
ðer ihtiyaçlarýný ise maaþýndan artan % 29,79'luk kýshaklý ve bilimsel verilerle hesaplandýðý bir kez daha
mýna denk gelen 664,59 TL ile karþýlamaya çalýþtý.
kanýtlanmýþtýr.
Asgari geçim rakamlarý yýllýk bazda deðerlendi2014 yýlý enflasyonunun %8,17 olarak açýklanrildiðinde, 2014 yýlý içinde, ailenin zorunlu harcama
masýna raðmen gerçek enflasyonun çift hanelerde
kalemlerinden haberleþme giderlerinin %39,6, ulaþým
gezdiði
su götürmez bir gerçek olarak karþýmýzda duharcamalarýnýn %18, giyim harcamalarýnýn %11,9,
rurken, yetkililerin hala 'Memurlarýmýzý enflasyona
çevre ve su giderlerinin %10,9 ve gýda harcamalarýnýn
ezdirmedik' açýklamalarý akýllara zarardýr. Kamu çalýise %10,7 arttýðý görüldü.
þanlarýnýn, 2014 yýlýný büyük kayýplarla eksi hanelerHarcama kalemlerinde yaþanan bu artýþa paralel
de tamamladýðý, bu kayýpta yetkili konfederasyonun (
olarak geçtiðimiz yýl; çalýþan tek kiþinin yoksulluk sýMaðlup-Sen ) payýnýn çok büyük olduðu ve Hükümenýrý %9,4, Dört kiþilik ailenin insanca yaþayabileceði
tin de memurlarýn çilesini görmezden geldiði açýkça
en düþük harcama tutarýný ifade eden asgari geçim
bellidir." ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)
SMMM'dan kutlama ziyareti
HURÞÝT BOZKURT
S
erbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler
Odasý
(SMMMO) Yönetim
Kurulu, Iðdýr'dan Çorum Vergi Dairesi Müdürlüðü'ne atanan Cüneyt Solak'ý ziyaret etti.
Dün saat 11.00'de
Vergi Dairesi'nde gerçekleþtirilen ziyarete
SMMMO
Baþkaný
Muzaffer Yýldýrým ile
oda yönetimi katýldý.
SMMMO olarak
her türlü desteðe hazýr
olduklarýný belirten
Yýldýrým, "Biz üzerimize düþeni her zaman
yaparýz. Hepimiz ayný
amaca hizmet ediyoruz. Bize bir adým gele-
M
illi Eðitim Bakanlýðý tarafýndan 2013 yýlýnda Eskiþehir, Bursa ve Kocaeli'de, 2014'te ise 8
ayrý ilde düzenlenen
Öðrenme Þenlikleri'nin 2015'te Çorum'da düzenlenip
düzenlenmemesine
karar vermek için komisyon oluþturuldu.
Vali yardýmcýsý
Adem Saçan baþkanlýðýnda, Valilik Toplantý Salonu'nda düzenlenen toplantýya
Milli Eðitim yetkilileri, kamu kurum ve
STK temsilcileri katýldý.
Þenlik ve eðlence aðýrlýklý olarak
dikkatlerin eðitim
alanýna verilmesini
öngören etkinliklerin,
kaynak ve planlarýnýn
görüþülmesi
için
ikinci bir toplantý kararýnýn alýnýrken, yapýlacak son toplantýyla Çorum'un Öðrenme Þenlikleri'ni düzenleyip düzenlemeyeceðine karar verilecek.
EMRE KUT
SMMMO yönetimi Vergi Dairesi Müdürlüðü'ne atanan Cüneyt Solak'ý ziyaret etti.
ne beþ adým gideriz.
Müdürümüze hoþ geldin diyorum. Hayýrlara
vesile olmasýný diliyorum." dedi.
Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak ise,
ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getirerek, her iki tarafýn
üzerine düþen görevi
yerine getirdiði zaman
saðlýklý bir çalýþmanýn
ortaya
çýkacaðýný,
SMMMO olarak saðlanacak desteðin kendileri için önemli oldu-
M. ALÝ. CEYLAN
ðurludað Çok Programlý Anadolu Lisesi
(ÇPAL) 'Aðlayan Þehir
Hattuþa' adlý tiyatro oyununu izledi.
Hitit Üniversitesi
Tiyatro Kulübü ile Arkeoloji Kulübü'nün ortaklaþa düzenlediði'Aðlayan
Þehir Hattuþa' adlý tiyatro
sahneledi. Dün saat
14.00'de Devlet Tiyatro
Salonu'ndan sahnelenen
oyunu ÇPAL Müdürü Ali
Ünal, Kültür Edebiyat
Kulübü Gezi Rehber Öðretmeni Ramazan Doðru
Budak, Rehber Öðretmeni Mesut Önen ile yaklaþýk 50 öðrenci izledi.
Okul Müdürü Ali
Ünal, derslerinde ve okul
içerisinde gösterdikleri
tutum, davranýþlarý ile örnek olan baþarýlý öðrencileri ödüllendirmek için
böyle bir organizasyon
düzenlediklerini belirterek, "Öðrencilerimizin
arasýnda daha önce hiç sinemaya veya tiyatroya
gitmemiþ olanlar var. Bu
tür organizasyonlarýn sürekli olarak yapýlmasýný
istiyoruz. Kültür Edebiyat Kulübü Öðretmenimiz Ramazan Doðru Budak'a emeklerinden dolayý teþekkür ediyorum."
dedi.
EROL
TAÞKAN
Deðerler eðitiminin
özünde 'ahlâk' var
'Aðlayan Þehir Hattuþa'yý izlediler
U
Öðrenme Þenlikleri için
komisyon oluþturuldu
Uðurludað Çok Programlý Anadolu Lisesi (ÇPAL)
'Aðlayan Þehir Hattuþa' adlý tiyatro oyununu izledi.
H
itit Meslekî ve Teknik
Anadolu Lisesi tarafýndan, 'Deðerler Eðitimi'
konulu konferans düzenlendi.
Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda gerçekleþen konferansa Sosyal
Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Felsefe ve
Din Bilimleri Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr.
Adem Korukcu, Hitit
Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Öðretmeni Selim Keiyinci, öðrenciler ve öðretmenler katýldý.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.
Mehmet Evkuran, dünyayý
çok küçük bir köye benzeterek, Çin'de olan bir kelebek olayýnýn Türkiye'yi de
etkilediðine dikkat çekti.
Deðerler eðitiminin özünün ahlak olduðunu dile
getiren Evkuran, "Ahlak,
Batýda patlama yapan bir
alandýr. Farklýlýklarý ortaya
çýkarýp ayrýþtýrmalarý beslemek yerine, ortak deðerlerin gün yüzüne çýkarýlýp,
birlikteliklerin kuvvetlendirilmesi gerekmektedir."
dedi.
Hitit Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi tarafýndan,
'Deðerler Eðitimi' konulu konferans düzenlendi.
Konferans Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi.
Ýþ kazalarýnda iki
iþçi yaralandý
Ö
Aðlayan Þehir Hattuþa' adlý tiyatro oyunu sahneledi.
EROL TAÞKAN
nceki gün iki ayrý iþ yerinde meydana gelen iþ kazalarýnda iki iþçi yaralandý. Ýþ kazalarýnýn þans eseri hafif þekilde
atlatýldýðý ilk kaza Ankara Yolu'nda üretim yapan bir un fabrikasýnda meydana geldi.
46 yaþýndaki D.B. isimli
fabrika iþçisi, yükleme yaptýðý
sýrada kamyon kapaðýnýn açýlarak baþýna çarpmasý sonucu yaralanýrken, ikinci kaza haberi
de Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðü'nden geldi.
48 yaþýndaki D. B. temizlik yaparken çamaþýr suyunun
yüzüne sýçramasý sonucu yaralandý.
Her iki yaralý da kaldýrýldýklarý Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 14 OCAK 2015
‘Fransa’ya deðil
Ýslam’a saldýrdýlar’
15
M
emur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýkatýldý. Port-la-Nouvelle kentinde bir mesSen Çorum Þube Baþkaný Ahmet
cide ateþ açýldý. Charlie Hebdo'ya yapýlan
Saatcý, Fransa’da yapýlan saldýrýyla ilgili
saldýrýnýn arkasýnda Avrupa'daki cami ve
yaptýðý açýklamada, “Batý'da Ýslam'ý terör
mescitlere yapýlan saldýrýlarý haklý gösterdini gibi gösterme gayretleri ve çalýþmame niyeti var. Fransa Cumhurbaþkaný
larý vardýr. Bu nedenle Fransa'da yapýlan
Hollande'ýn, Suriye konusunda "Türkiye
saldýrý aslýnda Fransa'ya deðil Ýslam dinidoðru yerde duruyordu biz yanlýþ yaptýk.
ne yapýlan bir saldýrýdýr. Adeta bir haçlý
Esed bu kadar þýmartýlmamalýydý" açýklasaldýrýsýdýr." dedi.
malarýný yaptýðý dönemde saldýrýnýn Fransa'da gerçekleþmiþtir. Görünen o ki HolFransa'da mizah dergisi Charlie
lande'ý geçmiþ hatalarý nedeniyle yaþadýðý
Hebdo'ya yapýlan saldýrýnýn kabul edilepiþmanlýða birileri piþman etmek istiyor.
bilir bir tarafýnýn olmadýðýný, saldýrýyý en
Bu durum da bu iþin arkasýnda bir Batý üst
aðýr þekilde kýnadýklarýný belirten Saatcý,
aklýnýn olduðunu bize iþaret ediyor.” diye
“Ýslam medeniyetinin bir insanýn ölümüAhmet Saatcý
konuþtu.
nü, kainatýn ölümü görenlerin medeniyetidir. Saldýrýyla Ýslam dinini iliþkilendirmeye çalýþmak
‘Batý'nýn hedefi terör ile Ýslam'ý eþit göstermek’
vicdansýzlýktýr. Saldýrýnýn gerçekleþme þekli ve zamaný
Avrupa'da belli kesimlerin kendi teröristlerini Ýsbirçok soruyu akýllara getirmektedir. Saldýrýnýn Avrulam adýna sahaya sürerek, Ýslamafobiyi beslemeye çapa'da özellikle de Almanya'nýn Dresden kentinde Ýslam
lýþtýðýný ifade eden Saatcý, “Batý dünyasýný Suriye,
karþýtý gösterilerin yoðunlaþtýðý bir dönemde yaþanmaGazze, Doðu Türkistan, Arakan konusunda özeleþtiri
sý manidardýr.
yapmaya davet ederek, "Batýnýn önünde iki þey duruÝslami deðerlere saldýrýyý gelenek haline getirmiþ
yor; Ya Hollande'ýn dediði gibi dünyanýn neresinde
ve bu nedenle polis tarafýndan korunan bir dergiye salolursa olsun darbecilere, katillere, katliamcýlara, diktadýrganlarýn rahatça girmesi bilinçli güvenlik açýðý þüptörlere karþý olacaklar ve kendi ellerinde olduðunu idhesi uyandýrýyor. Ýslam dinini terör dini gibi gösterme
diasýnda bulunduklarý insan haklarýyla ilgili deðerlere
gayreti var. Fransa'da yapýlan saldýrý aslýnda Fransa'ya
sahip çýkacaklar ya da Esed'in öldürdüðü çocuklarýn ve
deðil Ýslam dinine yapýlan bir saldýrýdýr. Adeta bir haçterörist devlet Ýsrail'in Gazze'de katlettiði çocuklarýn
lý saldýrýsýdýr. Bu saldýrý, geçmiþte haçlý ordularýnýn Ýskaný ellerine bulaþmýþ olarak çökmeye, batmaya, yok
lam ordularýna yönelik fiili saldýrýlarýnýn, bugün haçlý
olmaya mahkum olacaklar. Haçlý zihniyeti yerin altýnzihniyetiyle kurgulanan provokasyonlarla yapýlmasýda provokasyonlarla Ýslam'a saldýrýyor. Batý'nýn hedefi
dýr. Dün Haçlý Ordularý saldýrýlarýný savaþ meydanlaterör ile Ýslam'ý eþit göstermek. Bu oyuna gelmememiz
rýnda yaparken, bugün Haçlý zihniyeti yerin altýnda
gerekiyor. Tüm vicdan sahipleri emperyalizme karþý
provokasyonlarla Ýslam'a saldýrýyor. Hedefleri terör ile
ayaða kalkmalý. Kapitalizm ve emperyalizme karþý
Ýslam'ý eþit göstermek. Bu oyuna gelmememiz lazým.
onur sahibi herkes ittifak yapmalýdýr.” dedi. (Haber
Fransa'da yapýlan saldýrýnýn hedefi Ýslam'dýr.
Merkezi)
Dergiye saldýrýlmasýnýn ardýndan Fransa'nýn batýsýndaki Le Mans bölgesindeki bir camiye el bombasý
‘112’ler taþeronlaþamaz’
T
ürk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný
nüþen bu facialar gerek bilim adamlarý, geM. Fatih Gök, “Saðlýk Bakanlýðý 112
rekse sendikalar tarafýndan TaþeronlaþmaAcil saðlýk hizmetlerinde hizmet alýmý
nýn geldiði noktalara iþaret edilmiþtir.
yöntemiyle þoför istihdamý yapacaðýný ve
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasa112 Acil saðlýk hizmetlerindeki çalýþma
sýnýn 2.maddesinde tarifini bulan sosyal bir
þeklini yeniden düzenleyeceði ile ilgili bir
hukuk devletidir. Anayasanýn 128. Maddesi
yazý Ýl Saðlýk Müdürlüklerine gönderilde kamu hizmetlerinin kamu çalýþaný vasýtamiþtir. Bahse konu yazýdaki düzenlemelesýyla yürütülmesini öngörmektedir. En azýnrin hayata geçmesi ile 112 acil saðlýk hizdan biz öyle biliyoruz. Þimdi bu hüküm
metlerinde taþeronlaþma bir istihdam moAnayasa'da dururken, 112'lerin taþeron çadeli olarak benimsenecek, bu çaðdaþ kölelýþma þekline geçmesi Anayasamýza aykýrýlik sistemi ile çalýþma huzuru ve barýþý zadýr. Eðer bu ülke hukuk devleti ise en üst hurar görecektir.” dedi.
kuk normu olan Anayasa'nýn ihlali, ülkenin
“112’lerde taþeron istihdamýný çöhiçbir derdine çare olamaz.
M. Fatih Gök
züm olarak düþünenler, ya 112 hizmetlerini
112 Acil Saðlýk Hizmetlerinde, personel
devletin asli ve sürekli görevleri arasýnda kabul etmeihtiyacý için yapýlacak iþ, KPSS sonuçlarýna göre 657
mekte ya da Anayasayý ihlal ettiklerini bilmemektedirsayýlý Devlet Memurluðu güvencesine sahip bir þekilde
ler.” diyen Gök, açýklamasýnýn devamýnda þunlarý kaypersonel istihdam etmektir.
detti;
Çaðdaþ bir yönetim anlayýþýnda, idare edenler, ida“Ambulanslarda görevlendirmek üzere hizmet alýre ettikleri iþyerinde bir tasarruf uygulayacaklarý zaman
mý yöntemiyle 4 Bin þoför taþeron çalýþan olarak istihonlarýn da fikir ve düþüncelerini almalarý gerekmektedir.
dam edilmek istenmesi kabul edilemezdir. 112'lerde
kadrolu þoför sayýsý toplam 1200'dür. Bu sayýnýn 3.3
Ben böyle istiyorum, böyle olacak demenin yakatýna yakýn bir sayýda çalýþanýn taþeron olarak sistemin
nýnda yönetiþim anlayýþýný benimseyen bir yönetim þekli daha makul olacaktýr. Yaklaþýk yirmi senedir süre geiçine dahil etmenin anlamý belli bir süre içinde özele
len çalýþma þekline göre, sosyal hayatýný ayarlayan; evidevredilen kamu kuruluþlarý gibi 112'leri de özelleþtirni, çocuðunun okulunu çalýþma þekline göre düzenleyen
mektir. Dün ambulanslar için ihale çýkarýlmýþtý. Bugün
112 çalýþanlarýnýn, kurmuþ olduklarý hayat düzenini alt
þoförler taþeron oluyor. Yarýn bir sonraki adým tümüyüst edecek bir çalýþma sistemi üzerinde ýsrar etmek kimle özelleþtirme ve kamu çalýþanlarýnýn görevlerine son
seye bir þey kazandýrmayacaktýr.
verme olacaðý da açýktýr.
Çalýþma þekli üzerinde yapýlacak olan deðiþiklikHiç þüphesiz ki 112 Acil saðlýk hizmetlerinde perler, personelin de görüþü alýnarak ve gerekçeleri de ansonel eksikliði vardýr. Fakat bu eksikliðinin giderilmesi
latýlarak ortak bir akýlla, çözüm bulunmasý hem daha
için getirilecek çözümün; adýnýn Çalýþma Bakanýnýn taakýllýca olacak hem de çalýþanlarýn moral ve motivasyobiri ile Çaðdaþ Kölelik diye tarif edilen taþeron çalýþtýrnunu olumlu yönde etkileyecektir.
ma olmasý kabul edilemezdir.
Türk Saðlýk-Sen olarak kamuda taþeronlaþmaya,
Ülkemizde, meydana gelen iþ facialarý yüzlerce indevletin yürütmesi gereken asli iþlerin taþeron çalýþanlasanýmýzýn canýna mâl olmuþ, ocaklar sönmüþtür. Özelra gördürülmesine her zaman karþý çýktýk ve karþý çýklikle 2014 yýlýnda Soma ve Ermenek'te meydana gelen
maya devam edeceðiz. 112'lerde yapýlmak istenen bu
maden ocaðý facialarý, inþaatlardaki asansör kazalarý iþ
düzenleme ile ilgili de hukuki giriþimlerde bulunacaðýz.
güvenliðini tekrar ülke gündeminin birinci sýrasýna yer112'lerin taþeronlaþmasýnýn önüne geçeceðiz.” (Haber
leþtirmiþti. Kazadan öte bir ihmal sonucu cinayete döMerkezi)
Suni tohumlama ve veteriner
hizmetleri protokolü imzalandý
Ç
orum'da hayvan yetiþtiriciliði konusunda ortaya koyduðu özverili çalýþmalarýyla kýrsaldaki büyükbaþ hayvan
yetiþtiriciliðinde üreticinin üretim ve rekabet gücünü artýran Damýzlýk
Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði, Türkiye'de ilk ve tek
olma özelliði taþýyan suni tohumlama hizmetinde 2015 protokolünü hayata taþýdý.
Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði ve Veterinerler Odasý arasýnda,
2015 yýlý suni tohumlama ve veteriner hizmetleri protokolü imzalandý.
Veterinerler Odasý
ile yapýlan yeni sözleþmenin hayýrlý olmasýný
dileyen Damýzlýk Sýðýr
Yetiþtiricileri
Birliði
Baþkaný Hüseyin Cinbek, özverili yaklaþým ve
hizmet kalitesi nedeniyle
Veteriner Hekimler Odasý'na teþekkür etti.
Veteriner Hekimler
Odasý Baþkaný Necati
Yüce ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya
gelen Birlik Baþkaný
Cinbek, damýzlýk hayvan
yetiþtiriciliðinde temeli
kabul edilen suni tohumlama iþleminin ýslah çalýþmalarý için vazgeçilmez olduðunu, titiz bir
takip sistemi gerektiren
bu konunun dört dörtlük
bir çalýþmayla hayata taþýndýðýný söyledi.
Çorum'un hayvan
Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði, Türkiye'de ilk ve tek olma
özelliði taþýyan suni tohumlama hizmetinde 2015 protokolünü
hayata taþýdý.
ýslahý konusunda baþarýlý
adýmlar attýðýnýn altýný
çizen Cinbek, 2010'dan
bu tarafa uygulanan protokolün 2015 yýlýnda da
yenilenerek devam etti-
ðini sözlerine ekledi. Yapýlan bu çalýþmalarýn
Çorum ve ülkemiz hayvancýlýðýna hayýrlý olmasýný diledi. (Haber Merkezi)
Candan, Özejder
SBL’nin konuðu oldu
Özejder Sosyal Bilimler Lisesi’nde etkinlik düzenlendi.
B
elediye
Baþkan
Yardýmcýsý ve Türkiye Dil ve Edebiyat
Derneði (TDED) Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan, Özejder
Sosyal Bilimler Lisesi'nin ilk konuðu oldu.
Candan, öðrencilere
TDED ve Çorum Belediyesi çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verip, geleceðe dair tavsiyelerde
bulundu.
Okul
Müdürü
Necmettin Ünal, konferansýn açýlýþýnda yaptýðý
konuþmada Sosyal BiÖðrencilerin konuðu Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan oldu.
limler Lisesi olarak henüz yeni bir okul olduklarýný, öðrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklerle daha donanýmlý hale gelebilmeleri için çeþitli etkinlikler düzenlemeye
baþladýklarýný
söyledi. Kariyer Günleri'nin ilk konuðunun
Turhan Candan olduðunu ifade eden Ünal,
"Turhan Candan bey
bizlere, okulumuza, öðrencilerimize önemli
katkýlar saðladý. Kütüphanemize kitap hediye
etti. Kendisine müteþekkiriz" diye konuþtu.
Okul idarecileri Candan’a teþekkür etti.
'Bir Hikâyem Olada bahseden Turhan Candan, "Ýstediðiniz þair ve yacak' konu baþlýðý ile yaptýðý sunumda geleceðin soszarlarý sizlerle buluþturabiliriz. Yeter ki sizler okuyun,
yal bilimcilerine yönelik konuþan Belediye Baþkan
yazarlarla tanýþmak isteyin. Sizler geleceðimizin teYardýmcýsý ve TDED Þube Baþkaný Turhan Candan,
minatý olan gençlerimizsiniz. Sizlerin iyi yetiþmesi
öðrencilerden geleceðin edebiyatçýlarý, gazetecileri,
için bizim üzerimize düþen her neyse yapmaya hazýköþe yazarlarý, siyaset bilimcileri ve hukukçularý olarýz." dedi.
rak bahsetti. Sosyal Bilimler Lisesi'nin öneminden
Öðrencilerin sorularýný da içtenlikle cevaplayan
bahseden Candan, "Arkadaþlar, geleceðe þimdiden
Turhan Candan, öðrencilere ezberinde bulunan Erhazýrlanmalýsýnýz. Kendinize bir yol çizin. Edebiyatçý
dem Bayazýt'tan Sana, Bana, Vatanýma ve Ülkemin
olmak istiyorsanýz kendinize bir edebiyatçýyý, gazeteÝnsanlarýna Dair adlý þiiri okudu.
ci olmak istiyorsanýz iþin çok iyi yapan bir gazeteciyi,
bir roman yazarý olmak istiyorsanýz çok sevdiðiniz bir
Okul Müdürü Nurettin Ünal ve Okul Aile Birliromancýyý örnek alýn ve bu yönde çalýþmalar yürüði Baþkaný Eralp Armakan günün anýsýna Turhan
tün." dedi.
Candan'a çiçek takdim etti. Candan da öðrencilere
Mehtap Altan'ýn Ýmgenar Sokaðý adlý kitabý hediye etTDED Çorum Þubesi'nin kurs çalýþmalarýndan
ti. (Haber Merkezi)
Platin Saðlýk’ta
‘Veremle Savaþ’
P
latin Saðlýk Koleji’nde, Verem Savaþ
Dispanseri Doðrudan
Gözetimle Tedavi Sorumlusu Saðlýk Memuru Riza Þahin tarafýndan seminer verildi. Seminerde verem hastalýðýnýn ne olduðu, veremden korunmanýn
yollarý, verem hastalýðýn belirtileri, veremin
vücudu nasýl etkilediði
ve verem aþýsýn ne zaman yapýlmasý gerektiði gibi konularda bilgi
verildi.
Þahin, verem hastalýðýnýn bulaþma yollarýný ve belirtilerini, hastalýktan korunma yollarýný þöyle anlattý; “Hastalýk taþýyanlardan uzak
durulmasý, onlarýn eþyalarýnýn kullanýlmamasý, dengeli ve saðlýklý beslenilmesi, sigara
içilmemesi ve içilen ortamlarda bulunulmamasý, yaþadýðýmýz yerlerin temiz tutulmasý ve
sürekli havalandýrýlmasý, ortamýn güneþsiz býrakýlmamasýdýr.
Verem günümüzde korkulacak bir hastalýk olmaktan çýkmýþ
yapýlan týbbi müdahalelerle iyileþme anlamýnda yüzde yüz tedavi
edilebilen bir hastalýk
haline gelmiþtir. Erken
teþhis son derece önem
arz etmektedir. Düzen-
lediðimiz bu etkinlikle
farkýndalýk oluþturmak
anlamýnda çocuklarýmýza bu hastalýðý tanýtmaya çalýþtýk. Unutulmamalý ki, toplumumuzun geleceðini oluþtu-
racak olan gençlerimizin bu konularda bilgi
sahibi olmalarý, geleceðimiz açýsýndan hayati
önem arz etmektedir.”
(Haber Merkezi)
Platin Saðlýk Koleji sosyal etkinliklerini sürdürüyor.
Verem hastalýðýnýn bulaþma yollarý ve belirtileri ile hastalýktan korunma yollarý anlatýldý.
16 ÇARÞAMBA 14 OCAK 2015
www.corumhakimiyet.net
FSM minikleri
doðaya yem býraktý
F
atih Sultan Mehmet
Ýlkokulu 3/C sýnýfý
minikleri, kýþ aylarýnda
aç kalan hayvanlar için
doðaya yem býraktý.
Sýnýf öðretmeni
Þeref Þensoy rehberliðinde, öðrencilerin doðal yaþama ve canlý hayata karþý duyarlýlýklarýnýn geliþtirilmesi ve
merhamet duygularýnýn
geliþtirilmesi amacýyla
ormana bir gezi düzenlendi. Yapýlan gezide
kýþ koþullarýnýn aðýr
geçmesi nedeniyle yiyecek bulmada zorlanan
kuþlar ve diðer hayvanlar için öðrencilerle birlikte doðaya 100 kg
yem býrakýldý. Öðrenciler doðal hayata karþý
yaptýklarý iyilik hareketinin bilincinde olarak
hareket ettiler ve gezide
kar topu da oynayarak
bolca eðlendiler.
Okul Müdürü Haydar Deveci, 3/C sýnýfýnca yapýlan bu önemli faaliyet için öðrencilere
ve okuldaki görevine
yeni baþlayan Þeref
Þensoy'a teþekkür ederek bu iyilik hareketinin
diðer sýnýflara ve okullara da örnek teþkil etmesini diledi. (Haber
Merkezi)
Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu 3/C sýnýfý minikleri doðaya yem býraktý.
Atatürk Anadolu’da kan baðýþý
Okul Müdürü Haydar Deveci, etkinlikle ilgili bilgi verdi.
Ý
l Öðrenci Meclis
Baþkaný Talha
Demiral, kan baðýþý
projesi kapsamýnda
Kýzýlay'ý Atatürk
Anadolu Lisesi'ne
davet etti.
Kýzýlay Kan
Merkezi tarafýndan
öðrencilere kan baðýþý
hakkýnda
bilgilendirme
semineri yapýldý.
Daha sonra öðrenciler
ve öðretmenlerin
katýlýmýyla Atatürk
Anadolu Lisesi
Kantini'nde kan baðýþý
gerçekleþtirildi.
'Kan acil deðil
sürekli ihtiyaçtýr'
sloganýyla baþlatýlan
kan baðýþý projesi
kapsamýnda, Ýl
Öðrenci Meclis
Baþkaný Talha
Demiral öncülüðünde
merkezde bulunun
okullarda kan baðýþý
alýnacak. (Haber
Merkezi)
S
ungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir
Þahiner, MHP Belediye
meclis üyeleri ve baþkan yardýmcýlarýyla birlikte, yeni seçilen Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Sungurlu Ýlçe
Baþkaný Adnan Barak
ve yönetim kurulu üyelerine hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Kongrelerin amacýnýn teþkilatlara yeni
bir heyecan katmak olduðunu söyleyen Baþkan Þahiner, "4 Ocak'ta
ilçe teþkilatýmýz yenilenmiþ oldu. Yeni bir
heyecan ve yeni bir
þevkle çalýþmaya baþlamalýsýnýz. Önümüzde
milletvekili seçimleri
var. Sungurlumuza da
bir milletvekili çok yakýþýr" dedi.
Bugün MHP belediye meclis üyeleri ve
baþkan yardýmcýlarýmýz
ile beraber Adnan Barak ve siz deðerli yönetim kurulu üyelerini
tebrik ve baþarý dileklerimizde bulunmak üze-
Þahiner, MHP Ýlçe Baþkaný Adnan Barak ve yönetim kurulu
üyelerine hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
re buraya geldik diyen
Baþkan Þahiner, "Bizler bundan sonraki çalýþmalarýnýz da baþarýlar diliyoruz. Yeni yönetimi
kutluyorum.
Sizden önce görev yapan Ýlçe Baþkanýmýz
Musa Çoksezgin ve yönetim kurulundaki arkadaþlara da þimdiye
kadar yapmýþ olduklarý
çalýþmalardan dolayý da
çok teþekkür ediyorum.
Birlikte, Belediye Baþkanlýðý seçimini kazandýk. Yeni seçilen Adnan
Baþkanýmýza da tekrardan hayýrlý olsun diyo-
rum” þeklinde konuþtu.
MHP Sungurlu
Ýlçe Baþkaný Adnan
Barak ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getirerek, "Kongreler
teþkilatlarýn kendilerini
yenilemeleri
için
önemli bir fýrsattýr. Biz
de bu fýrsatý en iyi þekilde deðerlendirmeye
çalýþtýk. Þükürler olsun
kongremizi sonuçlandýrdýk. Bugün her daim
gücünü, kuvvetini ve
desteðini yanýmýzda
hissettiðimiz, Sungurlu
Belediye baþkanýmýz,
belediye baþkan yar-
dýmcýlarýmýz ve meclis
üyelerimiz bizleri ziyaret ettiler. Ziyaretleri ile
bizleri onurlandýrdýlar.
Ýnþallah bundan sonraki süreçte de parti olarak Belediye baþkanýmýzýn bizlere vereceði
görevler hususunda
üzerimize düþeni ziyadesi ile yerine getirerek, Sungurlu ilçemiz
için en güzel hizmeti
halkýmýza sunmanýn
gayreti ve çabasý içerisinde olacaðýz. Bir olacaðýz, beraber olacaðýz,
iri ve diri olacaðýz” ifadelerini kullandý.(ÝHA)
Personelin maaþý
Vakýfbank’tan
Ç
Öðrenciler kan baðýþýnda bulundu.
Ýl Öðrenci Meclis Baþkaný Talha Demiral, kan baðýþý
projesi kapsamýnda Kýzýlay'ý Atatürk Anadolu Lisesi'ne davet etti.
Kamu görevlilerine geçmiþ olsun mesajý
Ç
orum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Çorum-Osmancýk karayolu
Sarmaþa mevkiinde yaþanan talihsiz
kaza sonrasý kazada yaralanan kamu
personellerine geçmiþ olsun dileklerini
iletti.
14 kamu görevlisinin yaralandýðý
kazanýn büyük bir facia yaþanmadan
ucuz atlatýlmasýnýn kendilerini sevindirdiðini ifade eden Kýlýç, Çorum'da
Yalçýn Kýlýç
bu yýl kýþ þartlarýnýn çetin geçtiðini belirterek, sürücülerin daha
dikkatli olmasý gerektiðini kaydetti.
Bu tür kazalarýn bir daha yaþanmamasý temennisinde bulunan Yalçýn Kýlýç, kazada yaralanan doktor, hemþire, öðretmen ve
halk eðitim merkezi yöneticilerine geçmiþ olsun dileklerini ileterek, yaralýlara da acil þifalar diledi. (Haber Merkezi)
Eðitim Sen’den geçmiþ olsun dileði
E
Þahiner’den
kutlama ziyareti
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, MHP Ýlçe Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti.
ðitim Sen Çorum Þubesi, Çorum-Osmancýk karayolu Sarmaþa mevkiinde yaþanan talihsiz kaza sonrasý
kazada yaralananlara geçmiþ olsun dileklerini iletti.
Þube Baþkanlýðý’ndan yapýlan açýklamada, “Eðitim
Sen Çorum Þubesi olarak kazada yaralanan Oðuzlar
Halk Eðitim Merkezi Müdürü Mustafa Çýnar, Halk Eðitim Merkezi Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Soner Eryaþ, il-
çedeki okullarda görevli öðretmenler Gökhan Turgut,
Elif Eski, Nizamettin Murat Bu, Sefa Kakis, Tuðba Bal,
Neslihan Gökþen, Sedat Soba, Habibe Biber, Elif Oruç,
Oðuzlar Devlet Hastanesi’nde görevli olduklarý öðrenilen doktor Korhan Kanat ile hemþire Burçin Umar ve
sürücü Faruk Akpýnar'a acil þifalar diliyoruz.” denildi.
(Haber Merkezi
orum'un Sungurlu
Belediye çalýþanlarý
2015 yýlýnýn Ocak ayýndan itibaren maaþlarýný 3
yýl süre ile tekrar Vakýflar
Bankasý Sungurlu Þubesi'nden alacaklar.
Sungurlu Belediye
hizmet binasýnda gerçekleþen ihaleye daha öncesinden Ziraat Bankasý ve
Vakýfbank teklifte bulundu. Açýk arttýrma usulü
yaklaþýk 2 saat süren pazarlýklar sonunda Vakýflar Bankasý, personel baþýna 702 TL ücret ödemeyi kabul etti. Belediye
personeli 2015 yýlý Ocak
ayý itibariyle 3 yýl maaþlarýný Vakýfbank’tan almaya baþlayacak. Sözleþme, Sungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir Þahiner ve Vakýflar Bankasý
Þube Müdürü Aþkýn Þentürk arasýnda imzalandý.
Vakýflar Bankasý
Þube Müdürü Aþkýn Þentürk, “Promosyonlarda
elimizden geleni yaptýk.
10 gündür ciddi bir çalýþ-
Ç
Sungurlu Belediye çalýþanlarý 2015 yýlýnýn Ocak
ayýndan itibaren maaþlarýný Vakýfbank’tan almaya devam edecek.
ma içindeyiz. Belediyemizle yapýlan çalýþmalardan memnunuz. Ýnþallah
daha güzel çalýþmalara
imza atarýz. Hayýrlý uðurlu olsun” dedi.
Baþkan Þahiner
ise, "Þeffaf bir ihale süre-
ci geçirdik ve alýnan bu
promosyonun tamamýnýn
çalýþanlara
ödenmesi
noktasýnda herhangi bir
kesintiye uðramadan direkt hesaplarýna tek seferde yatýrýlmasý olmak
üzere gerçekleþti. Güle
güle harcasýnlar. Kýþa gi-
rerken ciddi bir destek olmuþ oldu. Bundan dolayý
bütün çalýþanlarýmýz adýna, iyilikler, güzellikler
getirmesini, belediyemize ve ilçemize hayýrlý olmasýný temenni ediyorum” ifadelerini kullandý.(ÝHA)
Baþkan, Fatma
Nur’u sevindirdi
orum'un Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner hastanede karaciðer ve böbrek nakli beklerken sýkýlan Fatma Nur Yazgý'ya (13) tablet
bilgisayar hediye etti.
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'i makamýnda ziyaret eden Ýlköðretim 7. sýnýf
öðrencisi Fatma Nur Yazgý, kendisinin karaciðer ve
böbrek nakli için Ankara’ya sýksýk gelip gittiðini
belirterek hastanede beklerken ve seyahat esnasýnda çok sýkýldýðýný, tablete ihtiyacý olduðunu, tablet
alma konusunda yardýmcý olup olamayacaðýný sordu.
Fatma Nur Yazgýyý kucaklayan Baþkan Þahiner, duygulu anlar yaþadý. Fatma Nur'un isteðini
memnuniyetle karþýlanacaðýný belirten Baþkan Þahiner, tabletin alýnmasý için talimat verdi. Tabletine
kýsa süre içinde kavuþan Fatma Nur Yazgý çok mutlu olduðunu belirterek, Baþkan Þahiner'e teþekkür
etti.(ÝHA)
Þahiner, Fatma Nur Yazgý'ya
(13) tablet bilgisayar hediye etti.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 14 OCAK 2015
Asým’ýn Nesli Akif
Dede’sini tanýyacak
ünya Çocuk ve Gençlik
D
Derneði (DÜÇGED) Çorum Þubesi tarafýndan hazýrla-
nan ‘Asým’ýn Nesli Akif Dede’sini Tanýyor’ projesi baþlýyor.
Çorum Belediyesi, Ýl Özel
Ýdaresi, Milli Eðitim Müdürlü-
ðü, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü’nün paydaþ olarak katký sunacaðý proje, Vehbi Vakkasoðlu’nun Akif Dede isimli kitabýnýn Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 6, 7 ve 8. sýnýf öðrencilerine daðýtýmýyla baþlayacak.
Bugün saat 09.00’da Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim Okulu’nda yapýlacak kitap daðýtýmýna Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Zeki Gül ve Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük katýlacak.
(Haber Merkezi)
Çorumlu ressam sergi açtý
S
amsun Piazza AVYM
Sanat Galerisi’nde
açýlan Nurten Güngör’e
ait yaðlý boya resim sergisi yoðun ilgi gördü.
Kültürel ve sanatsal
etkinliklere özel önem
veren ve her hafta yeni
bir sergiye yer veren
Samsun
Piazza
AVYM’de Nurten Güngör tarafýndan yapýlan
yaðlý boya eserler izleyenlerin beðenisine sunuldu. Samsun Öðretmen
Okulu’nun resim bölümünden mezun olan
Güngör, Çorum Eti Lisesi’nden emekli olduktan
sonra resim çalýþmalarýna
aðýrlýk verdi. Eserlerinde
yaðlý boya kullanan ve
soyut çalýþmalarý tercih
Nurten Güngör’e ait yaðlý boya resim sergisi yoðun ilgi gördü.
eden ressam; kuþlar, atlar
ve insanlarý resmetmeyi
seviyor. Ýlham kaynaðýnýn aslýnda doða olduðunu belirten Nurten Gün-
M
illi Eðitim Bakanlýðý (MEB), özel
okul ve dershaneleri, "hem okul
hem dershane", "üniversite sýnavlarýna
hazýrlýk koleji" ve benzeri ifadeleri kullanarak reklam yapmamalarý konusunda
uyardý.
MEB Özel Öðretim Kurumlarý
Genel Müdürlüðünce illere gönderilen
yazýda, Milli Eðitim Temel Kanunu,
Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna
Dair Kanun ve Özel Öðretim Kurumlarý Kanunu kapsamýnda, özel dershanelerle gerekli dönüþümü tamamlamayan
özel öðrenci etüt eðitim merkezlerinin
eðitim ve öðretim faaliyetlerinin 1 Eylül
2015'te sona ereceði hatýrlatýldý.
Yazýda, MEB'e, bazý özel okullarýn "hem okul hem dershane", "üniversite sýnavlarýna hazýrlýk koleji" ve ben-
gör, objeleri soyut düzenlemeler ile tuvallerin üzerine yansýttýðýný ifade etti.
Nurten Güngör’ün
50 eserinin ziyaretçilerin
beðenisine sunulduðu
sergi, Piazza Sanat Galerisi’nde 18 Ocak 2015 tarihine kadar açýk kalacak.(ÝHA)
zeri ifadeleri kullanarak reklam ve ilan
yaptýklarý; bazý dershanelerin dershane
olarak faaliyetlerini sürdürmelerine raðmen Bakanlýktan kurum açma izni olmadan 2015-2016 eðitim ve öðretim yýlýnda üniversite sýnavlarýna hazýrlýk lisesi ve temel lise gibi adlar altýnda seviye
tespit sýnavlarý yaparak reklam ve ilan
verdikleri ayrýca Bakanlýktan kurum açma izni ile iþyeri açma ve çalýþma ruhsatý almadan dershane faaliyetinde bulunduklarý yönünde bilgiler ulaþtýðý belirtildi.
Özel okullarýn, Özel Öðretim Kurumlarý Kanunu'nda, "Özel eðitim, okul
öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöðretim
ile Bakanlýkça dönüþüm programýna
alýnan kurumlardan 2018-2019 eðitimöðretim yýlýnýn sonuna kadar faaliyetleri devam eden ortaöðretim özel okulla-
rý" þeklinde tanýmlandýðý anýmsatýlan
yazýda, kurumlarýn, bu okul türleri dýþýnda "hem okul hem dershane", "üniversite sýnavlarýna hazýrlýk koleji" ve
benzeri adlarla faaliyet gösterilmesinin
mümkün olmadýðý vurgulandý.
Bu kapsamda, kurum açma izni
ile iþyeri açma ve çalýþma ruhsatý almadan faaliyette bulunanlarýn, Özel Öðretim Kurumlarý Yönetmeliði kapsamýnda, gerçek ve tüzel kiþiler tarafýndan kanun kapsamýndaki faaliyetlerin, yetkili
makamlardan kurum açma izni alýnmadan veya her ne ad altýnda olursa olsun
eðitim ve öðretim sunmak amacýyla yürütülen faaliyetlerin izinsiz yapýldýðýnýn
tespiti halinde söz konusu yerlerin, Ýl
Ýdaresi Kanunu hükümleri uyarýnca valiliklerçe kapatýlacaðý hükmüne yer verildi.
Üniversitelere yatay
geçiþ hakký müjdesi
niversitelerde, 2014-2015
eðitim ve öðretim yýlý bahar
döneminde öðrencilere yatay
geçiþ hakký verileceði duyuruldu.
YÖK'ten yapýlan yazýlý
açýklamada, 2014-2015 eðitim
öðretim yýlý bahar döneminde
öðrencilere yatay geçiþ hakký
verilmesi konusunun Genel
Kurul'da görüþüldüðü ve bu
hakkýn verilmesi yönünde karar
alýndýðý belirtildi.
Ara dönemde
olunduðundan, geçmiþte
yaþanýlan aksaklýklarýn tekrar
yaþanmamasý ve yükseköðretim
kurumlarýnýn planlamalarýnda bir
zafiyet meydana gelmemesi için
bu konudaki kararýn
yükseköðretim kurumlarýnýn
yetkili kurullarýna býrakýldýðý
ifade edilen açýklamada, þunlar
kaydedildi:
"Türkiye'deki
yükseköðretim kurumlarý,
diledikleri takdirde,sadece yurt
içindeki yükseköðretim
programlarýna kayýtlý öðrencilerin
baþvuru yapabilmesi için 2014
kontenjanýnýn yüzde yirmisine
kadar yatay geçiþ kontenjaný
ayýrabileceklerdir.
Bundan sonra bu konuda
eðitim-öðretim dönemi
baþlamadan YÖK olarak karar
almayý, yýl ortasýnda ise bu kararý
yükseköðretim kurumlarýnýn
kendilerine býrakmayý teamül
haline getirmek istiyoruz.
Yükseköðretim
kurumlarýmýzýn bu gibi konularda
tasarrufta bulunabilmelerinin
yolunu tedrici olarak açmanýn
doðru olduðunu
düþünmekteyiz."(AA)
Palto ve kabanlarda
fýrsat haftasý
S
oðuðun
hissedildiði bu
günlerde, JFC Store
palto ve kabanlarýda
bir hafta boyunca
özel kampanya
uygulayacak.
JFC Store'un
kaliteli, þýk, 2015
Kýþ model ve
kalýplarý ile raflarda
yerini aldý. Dar ve
düz kesimli palto ve
kabanlar, farklý renk
Yazar Cenk Enes Özer, Özel Çorum Samanyolu Liseleri’nin konuðu oldu.
Yazar Cenk Enes Özer
öðrencilerle buluþtu
Ö
MEB’den özel okul
ve dershanelere uyarý
Ü
17
seçenekleri ile göz
dolduruyor. Sadece 7
gün geçerli olan
fýrsat haftasýnda, tüm
palto ve kabanlar
JFC Store'un
Ýstanbul, Samsun,
Kýrýkkale, Kýrklareli,
Karaman, Denizli,
Çorum, Sinop,
Çanakkale ve
Konya'da bulunan
tüm þubelerinde çok
özel fiyatlarla
sunulacak.(ÝHA)
Soðuðun hissedildiði bu günlerde, JFC Store palto ve
kabanlarýda bir hafta boyunca özel kampanya uygulayacak.
zel Çorum Samanyolu Liseleri’nin davetlisi olarak
Çorum’a gelen yazar
Cenk Enes Özer, kendine özgü tarzý ve bilim kurgu eksenli romanlardan baþlayýp
hayatýn manasýna doðru süzülen bir söyleþi
ile öðrencilerin farklý
bakýþ açýlarý kazanmasýna katkýda bulundu.
Samanyolu Liseleri Edebiyat Zümresi
koordinesi ile gerçekleþtirilen söyleþi, öðrenciler tarafýndan ilgiyle karþýlandý. Yazar
Özer; Hizmetkâr Kim,
Kara Kutu Operasyonu, Pindaros'un Kitabý,
Kýlýcýn Bekçileri, Þeytan Severse, Sinova,
Adelia ve Süleyman
adlý kitaplardan oluþan
fantastik roman serisiyle öðrencilerin karþýsýna çýktý.
Yazarýn kitaplarýný daha önceden oku-
Samanyolu Liseleri Edebiyat Zümresi koordinesi ile gerçekleþtirildi.
yan öðrenciler soru cevaplý bölümde birbirinden güzel sorular
sorarak zevkli bir söyleþinin olmasýný saðladý. Yazarý dikkatle dinleyen öðrenciler, hizmetkâr kim, niçin hizmetkar romaný yazýldý,
niçin inanma bir ihtiyaçtýr, altýncý duyu vb.
konular hakkýnda kitaptan hareketle akýlla-
rýna takýlan sorularý
sorma imkâný da elde
etmiþ oldular.
Söyleþininn ardýndan kitap imzalarken öðrencilerle sohbet eden Cenk Enes
Özer, öðrencilerin ilgisini ve beðenisini topladý.
Programýn akþamki bölümünde ya-
zar, okul velilerine
‘Karakutu operasyonu’ kitabýndan hareketle televizyonun öðrenciler ve aile üzerindeki
olumsuz etkileri üzerine faydalý bir söyleþi
gerçekleþtirdi. Söyleþi
sonrasýnda Cenk Enes
Özer veliler için de kitaplarýný
imzaladý.
(Haber Merkezi)
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
15 OCAK
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe, 541
ada no, 7 parsel no,
Bahçelievler
Mahalle/Mevkii, 12
baðýmsýz bölümlü daire 6
katlý binanýn 3. katýnýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 150.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
23 OCAK
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe, 1009
Ada No, 26 Parsel No,
Bahçelievler
Mahalle/Mevkii, 25
baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 75.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
26 OCAK
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
34 FY 4578 plakalý, 2009
model, Ford marka Mondeo
Trend 2.0 4K TDCI Auto
tipli, kasa tipi Sedan gri
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 42.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
12 ÞUBAT
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
Çorum Ýl, Merkez Ýlçe,
1833 Ada No, l Parsel No,
Karakeçili Mah. Tavukluk
Mevkii, 29 baðýmsýz
bölümün satýþý iþi.
Muhammen bedel:
240.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14:00 - 14:10
***
20 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Çorum merkez Gülabibey
Mahallesi, 2937 ada, 10
parsel de kayýtlý 848,93 m2
arasa niteliðinde taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
250.000,00
Yer: Adliye Sarayý Ýhale
Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
25 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe, 206
Ada No, 88 Parsel No, 2
baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 150.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
27 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
Yeniyol Mahallesi 421 Ada
No, 40 Parsel No, A zemin
2 baðýmsýz bölümlü
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
120.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
6 MART
T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Çorum merkez Gülabibey
Mahallesi 2934 ada, 7
parsel de kayýtlý 1.025,29
m2 miktarlý arsa niteliðinde
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
350.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Ýhale
Salonu
Saat: 10.00-10.05
‘Gençliðimiz ve Geleceðimiz’
ikinci konferansý yapýldý
18 ÇARÞAMBA 14 OCAK 2015
www.corumhakimiyet.net
Ýç Anadolu Gençlikspor Federasyonu tarafýndan düzenlenen
‘Gençliðimiz ve Geleceðimiz’ konulu konferanslarýn ikincisi
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda yapýldý.
HALÝL ÖZTÜRK
Ý
Grubunda iki maçýnýda kazanarak ikinci tura yükselen Cumhuriyet Ortaokulu
Yýldýz erkekler Futsal’da
grup maçlarý tamamlandý
ç Anadolu Gençlik
Spor Kulüpleri Federasyonu tarafýndan düzenlenen ‘Gençliðimiz
ve Geleceðimiz’ konulu
konferansýn
ikincisi
Mehmet Akif Ersoy
Okulu konferans salonunda yapýldý.
Ýç Anadolu Gençlik
ve Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetimi Dürya
Çocuk ve Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Osman Yüzgeç, Ana-
dolu Gençlik Derneði
Þube Baþkaný Bekir
Uyanýk, Amatör Spor
Kulüpleri Genel Sekreteri Recep Yücel, DiyanetSen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Okul Müdürü Hacý Ömer Atýlgan,
Okul Aile Birliliði Baþkaný Yunus Erdal ile kulüp baþkanlarý, veliler ve
öðrenciler katýldýlar.
Ýstiklal Marþý ile
baþlayan program daha
sonra Gençlik Çepnispor
kulübü sporcusu Metin
Özdemir’in Kuran tilaveti ile devam etti. Açýlýþ
konuþmasýný Ýç Anadolu
Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyonu Genel
Sekreteri Bekir Bolat
yaptý. Faaliyetlerini açýklayan Bolat’ýn ardýndan
Bekir Uyanýk ve Osman
Yüzgeç’in selamlama
konuþmasýnýn ardýndan
Tekvando Wushu branþlarýnda gösteri yapýldý.
Toplantý daha sonra
Diyanet-Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz
Ýkinci turda gruplar ise þu þekilde oluþtu: E Grubu: Merkez
YBO, Mehmet Akif, Dr. Sadýk Ahmet ve Ýnkilap, F Grubu:
Cumhuriyet, Özel Pýnar, Mustafa Kemal Ortaokulu, Ortaköy
Cumhuriyet Ortaokulu.
SALON : Tevfik Kýþ.
HAKEMLER : Ömür
Emre Alagöz.
Soytemiz,
CUMHURÝYET ORTAOKULU :
Rahman, Nurican, Sefa, Ömer Satýlmýþ,
Doðukan, Kürþat, Emre .
YUNUS EMRE ORTAOKULU :
Doðukan, Mehmet Can, Soner, Mehmet,
Nesimi, Eren, Berkay, Volkan, Orçun.
GOLLER: Emre (5), Kürþat (5),
Doðukan (3), Sefa (4), Ömer Satýlmýþ.
Ortaköy : 7 - Ýskilip Azmi Milli: 2
SALON : Tevfik Kýþ.
HAKEMLER : Ömür Soytemiz, Emre
Mustafa Karaman, Mustafa Köse, Oktay,
Serkan, Metehan, Osman, Ömür, Ýsa, Umut.
ÝSKÝLÝP AZMÝ MÝLLÝ ORTAOKU-
ORTAKÖY CUMHURÝYET ORTAOKULU : Sadýk, Mehmet Fatih, Burak, Mu-
Mehmet Burak, Ali Furkan, Abbas,
rat, Ömer Faruk, Abdulbaki, Ýbrahim Mert,
Ýbrahim, Yýldýray Anýl, Biat Mert.
ulüplü Yýldýz Erkekler futsal il birinciliðinde grup maçlarý sona erdi.
Dün oynanan maçlar sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan sekiz okul ikinci tur
gruplarýna yükselmeyi baþardý.
Dün oynanan maçlar sonunda A
grubundan Merkez YBO ve Mehmet
Akif Ersoy, B grubundan Dr. Sadýk Ahmet ve Ýnkilap, C grubundan Cumhuriyet ve Özel Pýnar, D grubundan ise Mustafa Kemal ile Ortaköy Cumhuriyet Ortaokullarý ilk iki sýrayý alarak ikinci tur-
da mücadele etmeye hak kazandýlar.
Ýkinci turda gruplar ise þu þekilde
oluþtu: E Grubu: Merkez YBO, Mehmet
Akif, Dr. Sadýk Ahmet ve Ýnkilap Ortaokulu, F Grubu: Cumhuriyet Ortaokulu,
Özel Pýnar Ortaokulu, Mustafa Kemal
Ortaokulu, Ortaköy Cumhuriyet Ortaokulu.
Ýkinci tur gruplarda ilk maçlar bugün oynanacak. Üçer maç sonunda
gruplarda ilk iki sýrayý alan okullar 20
Ocak’ta yarý finalde kazananlar ise 21
Ocak’ta finalde karþýlaþacaklar.
Alagöz.
LU :
K
Kulaksýzoðlu’ndan selam var
1
980’li yýllarda Çorumspor kalesini koruyan ve halen Bursaspor’da kaleci antrenörü
olarak görev yapan
Mehmet Necip Kulaksýzoðlu’ndan selam var.
Devre arasý kampýný
Antalya’da sürdüren
Çorum Belediyespor ile
ayný otelde kamp yapan
Bursaspor kaleci antrenörü Mehmet Necip
Kulaksýzoðlu önceki
gün Belediyespor Genel
Kaptaný Hamit Iþýk ve
Teknik Direktör Yavuz
Ýncedal ile otel lobisinde
bir araya gelerek sohbet
ettiler.
Samimi içten v doðan konuþmasý ve tavýrlarý ile dikkat çeken
Mehmet Necip Kulaksýzoðlu, Çorumspor’da
yaþadýðý anýlarý anlattýðý
bölümde dinleyenleri
resmen
kahkahalara
boðdu. Çorumspor’un
her zaman ayrý bir yeri
olduðunu belirten Kulaksýoðlu tüm Çorumlulara selamlarýný iletirken
Çorum Belediyespor’a
ise ligin ikinci yarýsýnda
baþarýlar diledi.
Konferansa katkýda bulunanlara plaket verildi
gençlere zararlý alýþkanma yaparak öðrenci ve
lýklarla alakalý bir konuþvelilere dikkat etmeleri
gereken konular hakkýnda uyarýlarda bulundub
Konuþmanýn ardýndan konuþmacý Ali Yýldýz’a, katkýlarýndan dolayý Okul Müdürü Hacý
Ömer Atýlgan’a ASKF
Genel Sekreteri Recep
Yecel, AGD Çorum Þube Baþkaný Bekir Uyanýk’a Okul Aile Birliði
Baþkaný Yunus Erdal tarafýndan plaketler verildi.
Gençlik ve Geleceðimiz konulu konferanslarýn ikincisine katýlan davetliler ve öðrenciler toplu halde görülüyor
Osmancýk ÝHL’nin hedefi þampiyonluk
Gençler
Hentbol’da
üç maç var
L
Okul Müdürü Ýdnis Makineci güreþ takýmý sporcularýný okul bahçesinde düzenlenen törenle kutladý
O
smancýk Anadolu
Ýmam Hatip Lisesi
Güreþ’de kazandýðý il
ikinciliðinin ardýndan gözünü þampiyonluða dikti.
Geçtiðimiz hafta sonu yapýlan Liseli Genç erkekler güreþ il birinciliði serbest stilde Osmancýk
Anadolu Ýmam Hatip Lisesi takým sýralamasýnda
ikincilik kupasýnýn sanibi
oldu.
Okul Müdürü Ýdris
Makineci bizzat izlediði
müsabakalar sonunda kazanýlan baþarýdan son derece memnun olduðunu
belirterek güreþçilerini
kutladý. Okul bahçesinde
düzenlenen törende konuþan Müdür Makineci,
ata sporu güreþi çok
önemsediklerini belirterek ‘Bizler her zaman baþarýyý destekledik ve bundan sonrada destekleme-
ye devam edeceðiz. Bu
yýl kazanýlan ikinciliðin
ardýndan önümüzdeki yýl
þampiyonluða adayýz. Bu
baþarýda emeði geçen
sporcularýmýzý ve öðretmenlerimizi kutluyorum’
dedi.
Batman Hasan
Ahmet’i bekliyor
iseli Gençler
erkekler hentbol il birinciliðine
bugün oynanacak
üç maçla devam
edilecek. Tevfik
Kýþ Spor Salonu’nda oynanacak
bugünki maçlarýn
programý þöyle:
Saat
14.00
Ýmam Hatih Lisesi
- Spor Lisesi. Saat
15.00
Anadolu
Ýmam Hatip Lisesi
- Çorum Mesleki
ve Teknik Anadolu
Lisesi. Saat 16.00
Bilge Kaðan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi - Karþýyaka Ortaokulu.
B
atman Petrolspor Kulüp Baþkaný Ayýn Gülmez,
golcü Hasan Ahmet Sarý’nýn transferiyle yakýndan
ilgilendiklerini söyledi. Gülmez: “Hasan Ahmet Sarý,
Batman’a gelmeyi çok istiyor. Trabzon 1461 teknik heyetinin raporu transferi belirleyecek” dedi.
“HAFTA ÝÇÝ NETLEÞECEK”
Futbolseverlerin merakla beklediði Hasan Ahmet
Sarý transferi, hafta içi netlik kazanacak. Batman Petrolspor A.Þ. Kulüp Baþkaný Ayýn Gülmez, Sarý’nýn
transferiyle ilgili açýklamada bulundu. Görüþmelerin iyi
Yýldýz erkekler basketbolda heyecan sürüyor
Basketbol Ýhtisas B: 69-Basketbol Ýhtisas A: 46
SALON : Atatürk .
HAKEMLER : Hakan Kaya, Fur-
kan Alagöz .
BASKETBOL ÝHTÝSAS B : Hamza, Furkan, Cihan, Oðuzhan, Anýl, Yiðit,
Gökberk, Alper, Yusuf, Ali.
BASKETBOL ÝHTÝSAS A : Gökhan, Eren, Yusuf, Gökay, Barýþ, Alperen,
Emirhan, Ýhsan, Özgür.
PERÝYOTLAR :
1. Periyot: 18-10, 2. Periyot: 19-4.
3. Periyot: 13-18, 4. Periyot: 19-14
Batman Petrolspor golcü Hasan Ahmet’i bekliyor
gittiðini belirten Baþkan Gülmez: “Hasan Ahmet Sarý’yý biz de istiyoruz. Hasan’ýn ailesi de transfere sýcak
bakýyor. Hafta içinde bu transfer netlik kazanacak.
Trabzon 1461’in teknik heyetini de ikna etmeye çalýþýyoruz. Gol yollarýndaki eksikliðimizi Hasan’la çözmek
istiyoruz. Transfer olmazsa da alternatifler üzerinde duracaðýz. Yeni transferler bize güç katacak. Antalya’da
takýmýn çalýþmalarýný izledim. Ýlk yarýnýn son iki maçýnda alýnan altý puanla takým kendine geldi. Yeni transferlerle daha da güçlendik. Ýkinci yarýda Batman Petrolspor’u iyi günler bekliyor” dedi.
PETROL’DE KENDÝNÝ BULDU
Genç Ülker Basketbol:60-HE Kültürspor:48
SALON : Atatürk .
HAKEMLER : Ýbrahim
Hakan Kaya .
Coþkun,
GENÇ ÜLKER BASKETBOL :
Mehmet, Kubilay, Emre Can, Ali Yiðit,
Furkan, Mehmet, Samet, Onurcan, Batuhan, Osman .
HE KÜLTÜRSPOR: Mehmet, Doðuhan, Özbey, Harun, Emre, Oðuzhan,
Nurettin, Onur, Ahmet, Suat, Hüsrev, Yavuz.
PERÝYOTLAR :
1. Periyot:22-19, 2. Periyot: 11-7
3. Periyot: 13-9, 4. Periyot:14-13
Geçen sezon Batman Petrolspor’da kiralýk olarak
oynayan Hasan Ahmet Sarý, attýðý 26 golle grubun gol
kralý olmuþtu. Trabzonspor’un futbolcusu olan, ancak
Süper Lig kulübünde þans bulamayan Sarý, Trabzon
1461’in ardýndan Petrolspor formasý giymiþti. Birbirinden attýðý güzel goller ve mücadelesiyle Batmanlý futbolseverlerin gönlünde taht kuran Sarý’yý, kulübü sezon
baþýnda yeniden Trabzon 1461’e kiraladý. Sarý, Trabzon
1461 formasýyla çýktýðý 16 maçta fileleri 5 kez havalandýrabildi. Kulübünde daha çok karþýlaþmalarýn ikinci
yarýlarýnda þans bulan Hasan, Petrolspor’a gelmek için
teknik heyetin raporunu bekliyor.
ÇARÞAMBA 14 OCAK 2015
www.corumhakimiyet.net
19
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
Mimbar
Týrnak Paça
Kelle Paça
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak
üzere
* MAKÝNA MÜHENDÝSÝ
* MAKÝNA TEKNÝKERÝ
* CNC OPERATÖRÜ
* TORNACI-KAYNAKCI
* SEKRETER
ÇORUM ÞAHÝN MAKÝNA
SAN. ÝML. TÝC. LTD. ÞTÝ.
Ankara Yolu 7. Km. (Tam Yem
arkasý)
Tel: 235 01 26
(Ç.HAK:178)
(Ç.HAK:3507)
Satýlýk Arsa
Bayat Gediðinde 406 m2,
3 kat, 6 daire olmaya
müsait arsa satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 236 76 86
ELEMAN ARANIYOR
(Ç.HAK:217)
Ýþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
ASMALI OCAKBAÞI
Adres: Karakeçili Mah. Kültür Sokak No: 4/D
(Ýstikbal Mobilya Karþýsý)
Tel: 225 20 20
ÇALIÞMA ARKADAÞLARI
ARIYORUZ
(Ç.HAK:216)
1- Üretim Sorumlusu
Ýþ Tanýmý
ELEMANLAR ALINACAKTIR
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum
Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Ömer YALMAN
Muzaffer oðlu 1986 Çorum Alaca Doðumlu
Mehmet GÜCCAN
Ýlyas oðlu 1959 Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:220)
Hasan Zahir Et Lokantasý
Samsun Yolu 5. Km. ÇORUM
SATILIK LÜKS
DAÝRE
(Ç.HAK:2702)
YÝTÝK
Çorum Vergi Dairesinin 35644211208 TC kimlik
numaralý mükellefiyim. Aþaðýda numaralarý yazýlan perakende satýþ fiþlerimi kaybetmiþ bulunmaktayým. Hükümsüzdür.
09901-09950
10051-10150
10300-10450
10500-10600
10651-10700
(Ç.HAK:204)
(Ç.HAK:218)
Hizmet sektöründe çalýþabilecek, esnek
çalýþma saatlerine uygun, genç, dinamik,
askerliðini yapmýþ BAY AÞCI Yardýmcýsý ve
KOMÝ alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
3. Stad Sokak’ta 120 m2, 3. kat
yeni daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
0 533 771 08 18
Çorum Organize Sanayi Bölgesinde bulunan
fabrikamýzda istihdam edilmek üzere Unlu Mamuller
üretimi, personel yönetimi konularýnda en az 2 yýl
tecrübeli Gýda Mühendisi veya Kimya Mühendisi
çalýþma arkadaþlarý arýyoruz.
• Üretimin istenilen zaman, miktar, kalite ve ilk
seferinde doðru olarak gerçekleþtirilmesini saðlamak
• Üretim'in diðer bölümler ile iliþkilerini düzenlemek,
üretim personelini yönetmek
Aranan Nitelikler
• Üniversite mezunu (tercihen Gýda Mühendisliði, ya
da Kimya Mühendisliði bölümlerinden mezun),
• Unlu Mamuller üretim sektöründe tercihen en az 2 yýl
deneyimi olan,
• HACCP, ISO22000 sistemleri hakkýnda bilgi sahibi,
• Gýda Güvenliði ve Gýda Mevzuatýna hakim,
• MS Office uygulamalarýna hakim,
• Vardiyalý çalýþabilen, esnek çalýþma saatlerine uyum
saðlayabilen,
• Askerlik görevini tamamlamýþ olan,
• En az B sýnýfý sürücü ehliyetine sahip,
• Çorum’da ikamet eden / edebilecek olan Bay Üretim
Sorumlusu arýyoruz.
2- Kalite Sorumlusu
Ýþ Tanýmý
Çorum Organize Sanayi Bölgesinde bulunan
fabrikamýzda istihdam edilmek üzere Unlu Mamuller
üretimi konusunda en az 2 yýl tecrübeli Gýda
Mühendisi çalýþma arkadaþlarý arýyoruz.
·
Araþtýrma, Geliþtirme
·
Laboratuvar
·
Arþiv-Dokümantasyon
·
Kalite Kontrol-Güvence
Aranan Nitelikler
• Üniversitelerin Gýda Mühendisliði bölümlerinden
mezun,
• HACCP, ISO 22000 sistemleri hakkýnda bilgi sahibi,
• Gýda Güvenliði ve Gýda Mevzuatýna hakim,
• Yerinde üretim deneyimine sahip,
• Ýyi seviyede Ýngilizce bilen,
• Ms Office programlarýný bilen,
• Sunum becerisine sahip,
• Ekip yönlendirme ve liderlik özellikleri geliþmiþ,
• Takým çalýþmasýna yatkýn,
• Askerliðini tamamlamýþ (Erkek adaylar için),
• Çorum’da ikamet eden/edebilecek olan çalýþma
arkadaþlarý arýyoruz.
Ýletiþim: A.Aksular Gýda Tic. ve San. A.Þ.
Adres: Organize Sanayi Bölgesi 16. Cad. No: 6 Çorum
Tel:0 364 254 97 97
(Ç.HAK:209)
(Ç.HAK:1740)
ÇALIÞMA ARKADAÞLARI
ARIYORUZ
MAKÝNA MÜHENDÝSÝ
• Üniversitelerin Mühendislik bölümlerinden mezun,
• Ýyi derecede Autocad ve Solidworks çizim
bilgisine sahip
• Ms Office programlarýný etkin biçimde
kullanabilen
• Ekip çalýþmasýna inanan, analitik düþünebilen,
planlama ve organizasyon konusunda yetenekli,
• Sürücü ehliyetine sahip, aktif araç kullanabilen,
• Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamýþ.
• Makina bakým onarým ve üretim konusunda en az
deneyimli olmasý
MAKÝNA RESAMI
• Üniversitelerin Makine Ressamlýðý, bölümünden
mezun
• Autocad Solidworks proðramlarýný iyi derecede
kullanabilen, 3D çizim yapabilen.
• Takým çalýþmasýna yatkýn, sorumluluk sahibi,
dikkatli,titiz çalýþabilen,
• Sürekli geliþme anlayýþýna ve tasarým becerisine
sahip,
• Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamýþ,
• Özgün makine tasarýmý yapabilecek.
• Tasarýmý yapýlan makine'nin talaþlý imalat
aþamasýndaki takip ve kordinasyonunu
üstlenebilecek.
CNC OPERATÖRLERÝ
• Meslek Yüksek Okulu ve/veya Meslek Lisesi
mezunu, (Mesleki eðitim almýþ)
• Tercihen makine, torna tesviye mezunu,
• Teknik resim okumasýný ve yorumlamasýný bilen,
• Ölçüm aletlerini kullanabilen,
• Askerlik hizmetini tamamlamýþ,
• Gerektiðinde mesaili çalýþabilecek
KAYNAKCI
• Gazaltý kaynaðý ,tið kaynaðý, oksijen kaynaðýnda
deneyimli olan
• Esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilecek
• Ekip çalýþmasýna uyumlu
BOYACI
• Makina boyama (akrilik vs. uygulamalar)
konusunda tecrübeli
• Askerlik görevini yapmýþ
• Esnek çalýþma saatlerine ve yoðun iþ temposuna
uyum saðlayabilecek
• Boya ön hazýrlýk uygulamalarýnda deneyimli
• Ekip çalýþmasýna uyumlu.
SEKRETER
• En az lise mezunu Üniversitelerin Ýþletme, Büro
Yönetimi ve Sekreterlik bölümü mezunu,
• Seyehat,ulaþým,konaklamayý organize etme
becerisine sahip,
• Sözlü ve yazýlý iletiþim yeteneði güçlü ve halkla
iliþkiler becerileri geliþmiþ,
• Orta düzey Ýngilizce bilen(Yabancý misafirleri
karþýlayabilecek,telefonlara ingilizce cevap
verebilecek)
• Ms Office programlarýný,santral,faks,fotokopiyi
hýzlý ve etkin kullanabilen,
• Dýþ görünümüne ve giyimine önem gösteren
diksiyonu düzgün,güler yüzlü
• Bayan çalýþma arkadaþlarý aramaktayýz.
Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
(Ç.HAK:219)
(Ç.HAK:203)
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
ARAR MAKÝNA SAN. VE TÝC. A.Þ.
Organize Sanayi Bölgesi 16.Cad. No.13
ÇORUM / TÜRKÝYE
Tel : +90 364 666 16 66 Pbx.
‘Kamp verimli geçti’
Genel Kaptan Hamit Iþýk kampýn son derece güzel geçtiðini ve takým olarak iyi bir noktaya geldiklerini söyledi. Bir iki isimle
görüþtüklerini ve onlarýda takýma katarak ikinci yarýya hazýr hale geleceklerini belirten Iþýk, ‘ikinci yarýnýn ilk maçýnda
karþýlaþacaðýmýz Kýzýlcabölükspor kadrosuna PTT 1. ligden isimler katký ve güçlendi. Biz hem ikinci yarýya iyi baþlamak
hemde rakipten rövanþý olmak için taraftarýmýzýn vereceði destekle kazanacaðýmýza inanýyorum’ dedi.
Ç
HALÝL ÖZTÜRK
orum Belediyespor
Genel Kaptaný Hamit
Iþýk kampýn son derece
verimli geçtiðini ve iyi duruma geldiklerini belirterek transferde görüþtükleri
bir iki futbolcuyuda kadrolarýna katarak lige eksik-
siz girmeyi amaçladýklarýný söyledi.
3 Ocak’tan buyana
takýmla birlikte kampta
bulunan Genel Kaptan
Hamit Iþýk, çok güzel bir
çalýþma ortamýnda ikinci
yarý hazýrlýklarýný sürdürdüklerini belirterek ‘Hava
Maraþ maçýna
fýrtýna engeli
Ç
orum Belediyespor’un devre arasý kampýnda oynayacaðý üçüncü maç olan Kahramanmaraþ Belediyespor karþýlaþmasý fýrtýna ve yoðun yaðmur nedeniyle
iptal edildi. Dün Antalya ve civarýnda etkili olan saðanak yaðmur ve kuvvetli fýrtýna nedeniyle bölgede çalýþan tüm takýmlarýn hazýrlýk maçlarý iptal oldu. Kýrmýzý
Siyahlý takým Kahramanmaraþ Belediyespor maçýnýn
iptal olmasýyla kampý iki karþýlaþmayla tamamlandý.
ve saha þartlarý dün hariç
oldukça güzel geçti. Gerek oynadýðýmýz hazýrlýk
maçlarý gerekse antrenmanlarda fiziksel ve taktiksel olarak iyi bir noktada olduðumuzu görmek
mümkün.
Yeni transferlerimiz
Emrah ve Muhammet Fatih’in kýsa süredeki
uyumlarýda oldukça
iyi ve katký vereceklerini gösterdiler. Ligin
ilk haftasýnda kendi
sahamýzda oynayacaðýmýz Kýzýlcabölükspor devre arasýnda en
fazla transfer yapan
takýmý görünümünde.
Yedi futbolcuyla anlaþtý ve PTT 1. ligden
takviye yaptýlar.
Sezonun ilk ma-
çýnda kötü bir maðlubiyet
aldýðýmýz rakibimiz önünde kendi saha ve seyircimiz önünde galip gelerek
hem rakibimizden rövanþý almak hemde ikinci yarýya galibiyetle baþlamak
istiyoruz. Tabiki ilk yarýda
olduðu gibi ikinci yarýda
da en büyük güvencemiz
bize destek veren taraftarlarýmýz olacaktýr. Onlarýn
vereceði destekle sahamýzda puan kaybý yaþamak istemiyoruz. Ýkinci
yarýda her maç final havasýnda ve zorlu geçecek. Bu
zorluðu aþmak içinde Çorum olarak birlik ve beraberliðimiz çok önemli’ de-
di.
Transfer konusunda
da 1-2 futbolcu ile görüþmelerin sürdüðünü belirten Hamit Iþýk bu hafta
içinde görüþmeleri sonuçlandýrarak lig kadrosunu
þekillendirmeyi amaçladýklarýný söyledi.
ÇARÞAMBA 14 OCAK 2015
Kamp bugün bitiyor
HARUN AKKAYA
Ç
orum Belediyespor
devre arasý kampýnda
son antrenmaný bu sabah
yapacak ve ardýndan iki
günlük izne çýkacak.
3 Ocak’tan bu yana
ikinci yarý hazýrlýklarýný
Side’de sürdüren Çorum
Çorum Belediyespor bu sabah 07.30’da yapacaðý antrenmanla devre arasý
kampýtý tamamlayacak ve ardýndan iki günlük izne ayrýlacak.
Belediyespor 12 gün süren çalýþmalarýný bu sabah saat 07.30’da yapacaðý antrenmanla tamamlayacak.
Sabah yapýlacak antrenmanýn ardýndan kah-
valtý yapacak olan Çorum
Belediyespor kafilesi saat
11’de otelden ayrýlacak.
Kýrmýzý Siyahlý futbolculara Teknik Direktör Yavuz Ýncedal tarafýndan iki
gün izin verildi. Beledi-
yespor 17 Ocak cumartesi günü Çorum’da toplanacak ve ikinci yarýnýn ilk
haftasýnda Kýzýlcabölükspor ile oynayacaðý maçýn
hazýrlýklarýný kendi tesislerinde sürdürecek.
Direktörü Þenol Güneþ
Çorum Belediyespor Teknik Heyetini ziyaret ederek
sohbet etti.
Ayný otelde kampa
baþlayan Bursaspor Teknik Direktörü otel lobisin-
de Çorum Belediyespor
Genel Kaptaný Hamit Iþýk,
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ve diðer teknik
adamlarla bir araya gelerek onlarda ligde bulunduklarý konum ve türk fut-
boluyla ilgili görüþlerini
paylaþtý.
Güneþ, Çorum Belediyespor’a ligin ikinci yarýsýnda baþarý dileklerini
iletirken, Iþýk ve Ýncedal
ziyaretten
duyduklarý
mennuniyeti dile getirerek
yeþil beyazlý takýma baþarýlar dilediler.
Þenol Güneþ’ten ziyaret
HARUN AKKAYA
M
illi takýmýn tarihi baþarýlarýnda görev yapan gerek açýklamalarý gerekse duruþu ile spor camiasýnýn her zaman beðendiði isim Bursaspor Teknik
Yýldýzlar Judo
21 Ocak’ta
O
‘Çorum güreþleri üçüncü
büyük organizasyonu’
Þenol Güneþ Çorum Belediyespor Teknik Heyetini ziyaretinde toplu halde görülüyor
Federasyon Yaðlý Güreþ Komite Baþkaný Nizamettin Akbaþ,
Çorum Belediye güreþlerinin Kýrkpýnar ve Elmalý’dan sonra
üçüncü büyük güreþler olduðunu söyledi.
MURAT KARASU
Ç
orum Yaðlý Güreþ
hakemlerinden Abdullah Küçükgöz, Federasyon Yaðlý Güreþ Ko-
mite Baþkaný Nizamettin
Akbaþ’ý Çorum’a davet
etti. Güreþ Federasyonu
tarafýndan geçtiðimiz
hafta Antalya Kemer’de
düzenlenen seminere ka-
Abdullah Küçükgöz Nizamettin Akbaþ ile birlikte
týlan Abdullah Küçükgöz bu sýrada Federasyon Baþkaný Hamza Yerlikaya ve Federasyon
Yaðlý Güreþ Komitesi
Baþkaný Nizamettin Akbaþ ile görüþtü.
Küçükgöz bu görüþme sýrasýnda Nizamettin Akbaþ’ý Çorum
yaðlý güreþlerine davet
etti. Çorum Yaðlý güreþlerinin ülkemizde önemli bir yeri olduðunu belirten Nizamettin Akbaþ
kendisininde Çorum baþ
pehlivanlýðý olduðunu
söyledi. Çorum anýlarýnýn güreþ hayatýnda
önemli bir yer tuttuðunu
belirten Akbaþ Çorum
güreþlerinin boy çýkma
açýsýndan uygun bir il olduðunu ve Türkiye’de
önemli bir yeri olduðunu
beliterek ‘Çorum Kýrkpýnar ve Elmalý güreþlerinden sonra üçüncü büyük güreþ organizasyonudur’ dedi.
kul Sporlarý Yýldýzlar
Judo Ýl birinciliði 21
Ocak çarþamba günü yapýlacak.
Okul Sporlarý Ýl
Temsilciliðinden yapýlan
açýklamaya göre 21 Ocak
çarþamba günü saat
10.00’da Mahmut Atalay
Gençlik Merkezi Judo
Salonu’nda yapýlacak yýldýz kýz-erkek il birinciliðine il merkezi ile ilçelerden sporcularýn katýlmasý
bekleniyor. Ýl birinciliði
sonunda birinci olan sporcular gruplarda Çorum’u
temsil etmeye hak kazanacaklar.
Ç
Fýrtýnadan kaçtýlar
salonda çalýþtýlar
orum Belediyespor dün öðleden sonra salonda yaptýðý antrenmanla günü tamamladý. Kýrmýzý Siyahlýlar dün yapmayý planladýklarý Kahramanmaraþ Belediyespor maçýnýn kötü hava þartlarý nedeniyle ertelenmesi üzerine öðleden sonra sayonda yaptýðý antren-
manla hazýrlýklarýný sürdürdü.
Kýrmýzý Siyahlýlar otelin spor
merkezinde yaptýklarý antrenmana
tüm futbolcular katýldýlar. Isýnma
hareketleri ile baþlayan antrenman
daha sonra merkezde bulunan aletlerde kuvvet, dayanýklýlýk ve ça-
Kariyer iyi fiyat yüksek
Balýkesirspor’dan Sinan Uzun ile temasa
geçen Belediyespor yüksek fiyatý nedeniyle
sýkýntýlý. Son iki sezonda toplam 29 gol atan
Uzun’un fiyatý düþündürüyor.
Ç
HALÝL ÖZTÜRK
orum Beledyespor’un forvet arayýþýnda görüþtüðü
isimler arasýna Balýkesirspor’dan Sinan Uzun’da
katýldý. Golcü futbolcunun transferinde en büyük sorun
ise istediði yüksek rakam.
1990 Sinop doðumlu Sinan Uzun üç yýl Sinop Felekspor’da forma giydikten sona Balýkesirspor alt yapýsýna geçti ve 2008 yýlýnda ilk profesyonel imzayý attý.
Üç yýl kýrmýzý beyazlý takýmda forma giyen Sinan Uzun
Eray formayý kaptý
HARUN AKKAYA
Ç
orum
Belediyespor’un devre arasý
kampýnda en çok öne çýkan isim Eray oldu. Tecrübeli futbolcu çalýþmalar
ve hazýrlýk maçlarýndaki
bukluk hareketleri ile devam etti.
Kampýn son günü olmasý nedeniyle
futbolcularýn hayli yoruklarý gözlenen çalýþma yaklaþýk 1,5 saat sürdü.
Çorum Belediyespor Antalya
kampýný bu sabah yapacaðý antren-
performansý ile ikinci yarý
öncesinde formayý kapan
isimlerin baþýnda geliyor.
Ligin ilk yarýsýnda
savunmanýn saðýnda ve
solunda Osman Bodur ve
Sefa Akýn’ýn sýk sýk sa-
katlanmalarý nedeniyle
forma giyme fýrsatý bulan
Eray, bu performansý ile
beðeni toplamýþtý.
Antalya kampýndaki
çalýþmalarý ile Teknik Heyetin beðenisini kazanan
Eray, performansý ile
ikinci yarýda takýmýn deðiþmez ismi olacaðýnýn
sinyallerini verdi. Ýki
maçtada atýla gollere asist
yaparak savunma kadar
hücumda da etkili bir futbol ortaya koyan Eray
ikinci yarýda kýrmýzý siyahlý takýmýn en önemli
kozu olacak gibi görünüyor.
Savunma kanatlarýnda forma giyen Osman
Bodur ve Sefa Akýn’ýn sakatlýklarý nedeniyle bu
mevkilerin alternatifi olarak baþlanan sezonda
Eray bu formuyla ilk onbirin deðiþmez ismi olacaðýnýn sinyallerini verdi.
2012-2013 sezonunda kiralýk olarak gittiði Aydýnspor
1923 kulübünde 16 gol atmýþ. Geçen sezon ise Bergama
Belediyespor’a kiralýk olarak giden Sinan Uzun bu sezonuda 13 golle tamamladý.
Balýkesirspor’un kiralýk olarak vereceði Sinan
Uzun ile görüþen Çorum Belediyespor yönetimi futbolcunun yüksek rakamý nedeniyle transferde kararsýz.
Bonservis sorununu azaltýp istediði rakamda indirim
bekleyen Belediyespor yönetimi istediði rakamlara inilmesi halinde golcü futbolcuyu kadrosuna katmak amacýnda.
Berat bugün
netleþiyor
Ç
orum Belediyespor’un görüþtüðü
Berat Ali kararýný bugün verecek. Tavþanlýspor’dan Berat Ali ile
görüþen belli oranda
anlaþan Belediyespor
yönetimi futbolcunun
kararýný
bekliyor.
Memleketinin takýmý
Sakaryaspor ilede görüþen Berat Ali’nin bugün Çorum Belediyespor’a son kararýný vermesi bekleniyor.
Berat Ali
Download

14 ocak.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi