FÝYAT LÝSTESÝ
2015 - 1
Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr...
www.epsa.com.tr
Not: Ürün Kataloðu üzerinde belirtilmiþ bütün öneri ve talimatlar genel olarak kendi deney ve
tecrübelerimizin sonuçlarýdýr. Ürün Kataloðu üzerinde belirtilmeyen özel yüzeyler üzerine yapýlacak
uygulamalar için Teknik Servisimiz’e danýþýlmalýdýr. Firmamýz, katalogta belirtilen ürünler ve uygulama
tavsiyeleri üzerinde teknik zorunluluklardan dolayý yapacaðý deðiþiklikleri önceden haber vermeksizin
deðiþtirme hakkýný saklý tutmaktadýr. Bu katalogtaki föyler hiçbir þekilde garanti mektubu
yerine kullanýlamaz. Dizgi hatalarýndan kaynaklanan yanlýþ deðerlerden firmamýz sorumlu deðildir.
Bu yeni katalog eski baskýlarý geçersiz kýlar.
EPSA Yalýtým & Yapý Kimyasallarý baþta Marmara Bölgesi olmak üzere oluþturduðu
bölge yöneticiliklerine gelen ihtiyaçlara cevap verebilen, 60 çalýþaný, toplam
14.000 m²’lik 2 üretim tesisi ile faaliyet gösteren bir þirkettir.
Gerçekleþtirdiði Ar-Ge çalýþmalarý ile bulunduklarý sektörlere sürekli farklýlýk ve
katma deðer yaratarak, dünya standartlarýnda üretim yapan EPSA Yalýtým,
Ambalaj, Yapý Kimyasallarý uzmanlaþan kadrosu ile her bir müþterisinin ihtiyacýna
uygun çözümler üretmektedir.
1999 - 2007
Ýlk adýmlarýný 1999 yýlýnda yalýtým sektöründe Ýzonur Ýzolasyon ile attýðýmýz EPSA
Yalýtým & Ambalaj & Yapý Kimyasallarý olarak, inþaat sektörüne yönelik yalýtým
malzemesi ve otomotiv sektörüne yönelik EPS mamül üretiminin ardýndan ambalaj
sektörüne yönelerek, sektörünün lider üretici firmalarý arasýndaki yerimizi aldýk.
Ýþ hacmimizin her geçen gün artmasý sonucu, 2007 yýlýnda üretim yaparak
büyümeye karar verdiðimizden bugüne, üretim kapasitesi olarak 5 kat büyüme
gösterdik. Kestel Barakfaki Sanayi Bölgesi’nde EPSA Yalýtým ve Ambalaj Ürünleri
San. ve Tic. Ltd. Þti.’ ticari ünvanýmýzla inþaatta BURPOR, NEOPLUS, NURPOR,
ATABOARD, ambalajda ECEPACK markamýzla ürünlerimizi müþterilerimize
sunmaya baþladýk. Büyüyen ve geliþen yapýmýzla, baþta her türlü yalýtým malzemesi
olmak üzere otomotiv, mobilya, gýda gibi birçok farklý sektörlere yönelik üretim
yelpazemizi sürekli geliþtiriyoruz.
2012
Yeni yatýrýmýmýzý yine yalýtým alanýna yaparak 2012 itibariyle, Ankara Yolu 25.Km’de
2. üretim tesisimizi faaliyete geçirerek ‘Yapý Kimyasallarý’ sektöründe hizmet
vermeye baþladýk. Bugün, sadece malzeme ile bitmeyen yalýtým iþinin yapýþtýrýcýsý,
sývasý, dübeli, filesi gibi her türlü gereksinimini içinde bulunduran mantolama
paketimiz, ýsý yalýtým sistemleri markamýz ‘MANTOYAP’ ile doðru yalýtým için
pazardayýz.
2013
Ýnþaat sektörünün vazgeçilmezi olan ýsý yalýtým malzemelerinin yanýnda
portföyümüzde bulunan seramik yapýþtýrýcýlarý, derz dolgularý, teknik yapýþtýrýcýlar,
su izolasyon ürünleri, ýsý izolasyon ürünleri, astarlar, yüzey temizleyiciler ve
koruyucular, tamir harçlarý vb. ürünler ile inþaat sektörünün temel ihtiyaçlarýný
‘EPSA’ markasý çatýsý altýnda sunmaya baþladýk.
Yerelde lider üretici olmanýn gururunu yaþayan EPSA Yalýtým & Yapý Kimyasallarý’nýn;
EPS üretimi yýllýk 5.000 Ton, yapý kimyasallarý üretim kapasitesi ise yýllýk 120 Bin
Ton’dur.
% 100 yerli sermaye ile faaliyetlerine devam eden EPSA olarak, ISO, TSEK, TSE
ve CE belgeleri ile kalite sistemleri çalýþmalarýný yürütüyoruz. Þu an 150 ürün
çeþidine sahibiz. Genç ve dinamik bir ekiple çalýþýyor olmanýn avantajýný taþýmamýz,
geniþ ürün yelpazemiz ve talepler doðrultusunda esnek üretim þansýna sahip
olmamýz bizi sektörde güçlü kýlýyor.
EPSA; ihtiyaç ve beklentileri yakýndan takip eden duyarlý yapýsýyla, müþterilerine
kullanacaklarý EPS ürünleri konusunda proje desteði saðlayarak, özellikle EPS
ambalaj ürününün tasarýmý, maliyet analizi, seçimi konularýnda ar-ge desteði de
veriyor.
Sanayici bir kuruluþ olmanýn dýþýnda sektörün geliþimi ve bilinçlendirilmesine
yönelik aktif faaliyet gösteren EPSA Yalýtým & Yapý Kimyasallarý, baþarýsý ile bir
çok ödüle layýk görülmenin haklý gururunu yaþarken, sektörel kurumsallaþma ve
yapýlanma dahilinde ÝZODER, EPSDER gibi önemli derneklerin üyesidir.
Üretimini gerçekleþtirdiði EPS ürünü, EPSA firmasý için sadece bir iþ deðil
yaþamýn çok deðerli bir parçasý…
Bu anlayýþ nedeniyledir ki kaliteli üretimin yaný sýra kendisini rakiplerinden ayýran
kusursuz hizmet anlayýþýyla EPSA hep bir adým önde…
YAPI KÝMYASALLARI
SERAMÝK YAPIÞTIRICILARI
ÜRÜN ADI
ÜRÜN KODU
RENK
AMBALAJ
BÝRÝM FÝYAT
AMBALAJ FÝYATI
( KDV HARÝÇ )
5153
GRÝ
25 kg
0,470 TL.
11,75 TL.
5153
GRÝ
25 kg
0,532 TL.
13,30 TL.
5153
BEYAZ
25 kg
0,688 TL.
17,20 TL.
5167
GRÝ
25 kg
0,776 TL.
19,40 TL.
5168
BEYAZ
25 kg
1,080 TL.
27,00 TL.
5169
GRÝ
25 kg
1,020 TL.
25,50 TL.
5170
BEYAZ
25 kg
1,240 TL.
31,00 TL.
5637
GRÝ ( A )
25 kg
1,032 TL.
25,80 TL.
5339
BEYAZ ( B )
6 kg
11,083 TL.
66,50 TL.
5900
(A+B)
SET TAKIM 25+6 kg
2,977 TL.
92,30 TL.
EPSA BUDA100
SERAMÝK YAPIÞTIRICISI
TANIMI: Kayma özelliði azaltýlmýþ, polimer katkýlý, seramik, karo
yapýþtýrýlmasýnda sadece su ile belirli oranlarda karýþtýrýlarak kullanýlan
hazýr yapýþtýrma harcýdýr.
SARFÝYAT: 3-5 KG/m² ortalama deðer.
160
1
TS E N
20 0 8
AN
04 HA ZÝ R
20
EPSA BUDAPLUS
SERAMÝK YAPIÞTIRICISI
TANIMI: Kayma özelliði azaltýlmýþ, açýk bekleme süresi uzatýlmýþ, polimer
katkýlý, yüksek yapýþma kabiliyetine sahip, seramik, karo yapýþtýrýlmasýnda
sadece su ile belirli oranlarda karýþtýrýlarak kullanýlan hazýr yapýþtýrma
harcýdýr.
SARFÝYAT: 3-5 KG/m² ortalama deðer.
EPSA BUDAGRANÝTECH
GRÝ GRANÝT YAPIÞTIRICISI
TANIMI: Kayma özelliði azaltýlmýþ, polimer katkýlý, esnek, yüksek yapýþma
kabiliyetine sahip, seramik, karo, cotto, klinker, granit, doðal granit, gibi
taþlarýn yapýþtýrýlmasýnda sadece su ile belirli oranlarda karýþtýrýlarak
kullanýlan hazýr yapýþtýrma harcýdýr.
SARFÝYAT: 3-5 KG/m² ortalama deðer.
EPSA BUDAGRANÝTECH
BEYAZ GRANÝT YAPIÞTIRICISI
TANIMI: Kayma özelliði azaltýlmýþ, polimer katkýlý, esnek, yüksek yapýþma
kabiliyetine sahip, seramik, karo, cotto, klinker, granit, doðal granit, gibi
taþlarýn yapýþtýrýlmasýnda sadece su ile belirli oranlarda karýþtýrýlarak
kullanýlan hazýr yapýþtýrma harcýdýr.
SARFÝYAT: 3-5 KG/m² ortalama deðer.
410
EPSA BUDAFLEX
FLEX YAPIÞTIRICISI
TANIMI: Kayma özelliði azaltýlmýþ, açýk bekleme süresi uzatýlmýþ, polimer
katkýlý, esnek, yüksek yapýþma kabiliyetine sahip, seramik, karo, mermer,
cotto, klinker, granit, doðal granit, gibi taþlarýn yapýþtýrýlmasýnda sadece su
ile belirli oranlarda karýþtýrýlarak kullanýlan hazýr yapýþtýrma harcýdýr.
SARFÝYAT: 3-5 KG/m² ortalama deðer.
450
EPSA BUDAFLEX-TECHNO ( A+B)
ÇÝFT BÝLEÞENLÝ FLEX YAPIÞTIRICI
TANIMI: Kayma özelliði azaltýlmýþ, açýk bekleme süresi uzatýlmýþ,
polimer katkýlý, esnek, yüksek yapýþma kabiliyetine sahip, seramik,
karo, mermer, cotto, klinker, granit, doðal granit, gibi taþlarýn
yapýþtýrýlmasýnda sadece su ile belirli oranlarda karýþtýrýlarak
kullanýlan hazýr yapýþtýrma harcýdýr. A bileþen: yüksek modifiyeli
çimento esaslý toz bileþen B bileþen: dispersiyon esaslý sývý bileþen
SARFÝYAT: 3-5 KG/m² ortalama deðer.
410
0 08
N2
A
T S EN 1
0 4 HA Z ÝR
20
C2TE
S2
EPSA BUDAPASTAFÝX
KULLANIMA HAZIR PASTA TÝPÝ YAPIÞTIRICI
5340
BEYAZ
5 kg
4,440 TL.
22,20 TL.
TANIMI: Dispersiyon polimer esaslý, kullanýma hazýr, solventsiz, iç mekânlarda
her türlü düþey zemine uygulanabilen, fayans-seramik ve de ýsý izolasyon paneli
yapýþtýrýcýsýdýr.
5610
BEYAZ
15 kg
3,700 TL.
55,50 TL.
SARFÝYAT: TARAK GENÝÞLÝÐÝNE BAÐLI OLARAK ORTALAMA 3,5 KG/m² - 5 KG/m²
5611
BEYAZ
30 kg
3,133 TL.
94,00 TL.
5332
PEMBE
3,5 kg
12,686 TL.
44,40 TL.
1000
1800
TS EN 12004
EPSA BUDAPRÝME 30 - PLUS
SERAMÝK ÜZERÝ SERAMÝK UYGULAMA ASTARI
TANIMI: TANIMI: Akrilik kopolimer esaslý, pembe renkli, kullanýma hazýr,
tek bileþenli, solventsiz, seramik üzeri seramik uygulamalarda mukavemeti
destekleten dolgulu teknik astardýr.
SARFÝYAT: 0,150 Kg/m² - 0,250 Kg/m²
600
3
LÝSTE FÝYATLARIMIZ KDV HARÝÇ FABRÝKA TESLÝMDÝR.
DERZ DOLGU ÜRÜNLERÝ
ÜRÜN ADI
EPSA BUDAFUGA
DERZ DOLGU MALZEMESÝ ( 1 - 6 mm. )
TANIMI: Çimento esaslý, polimer modifiyeli, aþýnmaya dirençli, yer ve duvar
seramikleri, mermer, doðal taþ gibi kaplama malzemelerinin 1-6 mm derz
aralýklarýnda kullanýlan tek bileþenli derz dolgu malzemesidir.
SARFÝYAT: Kullanýlacak olan derz dolgu miktarý seramiklerin boyutuna ve
de býrakýlan derz geniþliðine baðlý olarak deðiþecektir.
( Ort. bir torba 50 m² yer uygular. )
200
EPSA BUDAFUGA-SÝL
SÝLÝKONLU DERZ DOLGU MALZEMESÝ
( 1 - 6 mm. )
TANIMI: Çimento esaslý, polimer modifiyeli, yüksek aþýnma direnci, yer ve
duvar seramikleri, mermer, doðal taþ gibi kaplama malzemelerinin 1-6 mm
derz aralýklarýnda kullanýlan tek bileþenli derz dolgu malzemesidir.
SARFÝYAT: Kullanýlacak olan derz dolgu miktarý seramiklerin boyutuna ve
de býrakýlan derz geniþliðine baðlý olarak deðiþecektir.
( Ort. bir torba 50 m² yer uygular. )
250
ÜRÜN KODU
RENK
AMBALAJ
BÝRÝM FÝYAT
AMBALAJ FÝYATI
( KDV HARÝÇ )
5171
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
BEYAZ
FÝL DÝÞÝ
BAHAMA BEJ
PEMBE
KREM
GRÝ
KOYU GRÝ
MAVÝ
KAHVE
YEÞÝL
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
0,905 TL.
1,110 TL.
1,110 TL.
1,110 TL.
1,110 TL.
1,110 TL.
1,165 TL.
1,180 TL.
1,750 TL.
1,165 TL.
18,10 TL.
22,20 TL.
22,20 TL.
22,20 TL.
22,20 TL.
22,20 TL.
23,30 TL.
23,60 TL.
35,00 TL.
23,30 TL.
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
BEYAZ
FÝL DÝÞÝ
BAHAMA BEJ
PEMBE
KREM
GRÝ
KOYU GRÝ
MAVÝ
KAHVE
YEÞÝL
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
1,105 TL.
1,290 TL.
1,238 TL.
1,238 TL.
1,238 TL.
1,238 TL.
1,345 TL.
1,360 TL.
1,830 TL.
1,360 TL.
22,10 TL.
25,80 TL.
24,75 TL.
24,75 TL.
24,75 TL.
24,75 TL.
26,90 TL.
27,20 TL.
36,60 TL.
27,20 TL.
5225
GRÝ
20 kg
1,330 TL.
26,60 TL.
5341
ÞEFFAF
500 gr
33,00 TL.
16,50 TL.
EPSA BUDAFUGA-COTTO
DERZ DOLGU MALZEMESÝ ( 5 - 20 mm. )
TANIMI: Çimento esaslý, polimer modifiyeli, yüksek dayanýmlý, aþýnmaya
dirençli, cam tuðla, mermer, doðal taþ gibi kaplama malzemelerinin 5-20
mm derz aralýklarýnda, sadece su ile belirli oranlarda karýþtýrýlarak kullanýlan,
tek bileþenli derz dolgu malzemesidir.
SARFÝYAT: 3-5 KG/m² ortalama deðer. ( Ort. bir torba 50 m² yer uygular. )
415
EPSA BUDACLEAN
DERZ VE YÜZEY TEMÝZLEYÝCÝSÝ
TANIMI: Zamanla seramik döþemeler üzerinde veya seramik döþemelerin
derzlerinde oluþan kir, deterjan artýklarý; kahve, yað gibi zorlu lekelerin
temizlenmesinde kullanýlan temizleyici sývýdýr.
SARFÝYAT: 70 gram/m² -100 gram/m²
( SARFÝYAT YÜZEYDEKÝ KÝR YOÐUNLUÐUNA GÖRE DEÐÝÞECEKTÝR. )
DERZ DOLGU RENKLER
MAVÝ
KOYU
GRÝ
AÇIK
GRÝ
KAHVE
KREM
PEMBE
BEJ
FÝLDÝÞÝ
BEYAZ
YEÞÝL
DERZ DOLGU TÜKETÝM TABLOSU
LÝSTE FÝYATLARIMIZ KDV HARÝÇ FABRÝKA TESLÝMDÝR.
4
ISI YALITIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ
ÜRÜN ADI
ÜRÜN KODU
RENK
AMBALAJ
BÝRÝM FÝYAT
AMBALAJ FÝYATI
( KDV HARÝÇ )
5044
GRÝ
25 kg
0,500 TL.
12,50 TL.
5156
GRÝ
25 kg
0,500 TL.
12,50 TL.
5157
GRÝ
25 kg
0,706 TL.
17,65 TL.
5158
GRÝ
25 kg
0,706 TL.
17,65 TL.
5160
GRÝ
25 kg
0,536 TL.
13,40 TL.
5329
BEYAZ
25 kg
3,660 TL.
91,50 TL.
EPSA BUDA200
ISI YALITIM LEVHA YAPIÞTIRICISI
TANIMI: Çimento esaslý, yüksek yapýþma mukavemetine sahip, suya ve dona
dirençli, termal deðiþimlere dayanýklý ýsý izolasyonu amacý ile kullanýlan plakalarýn
iç ve dýþ mekânlarda duvara sabitlenmesinde kullanýlan yapýþtýrma harcýdýr.
SARFÝYAT: 4-5 KG/m² ortalama deðer.
elyaflý
175
TS 13566
EPSA BUDA300
ISI YALITIM LEVHA SIVASI
TANIMI: TANIMI: Çimento esaslý, yüksek yapýþma mukavemetine sahip,
suya ve dona dirençli, termal deðiþimlere dayanýklý, 2-7mm uygulama
kalýnlýðýna uygun, son kat yüzey düzeltme ýsý izolasyon sývasýdýr.
SARFÝYAT: 4-5 KG/m² ortalama deðer.
elyaflý
175
EPSA BUDA400
DEKORATÝF TANE DOKULU SIVA
TANIMI: TANIMI: Çimento esaslý, iç ve dýþ cepheler için özel olarak
geliþtirilmiþ, uygulama hatalarýný kapatan ve de dekoratif bir görünüm
saðlayan, boyanabilen, yüksek aderansa sahip ve de nefes alabilen mineral
kaplama sývasýdýr.
SARFÝYAT: 2,5-3 KG/m² ortalama deðer.
elyaflý
300
175
EPSA BUDA500
DEKORATÝF ÇÝZGÝ DOKULU SIVA
TANIMI: TANIMI: Çimento esaslý, iç ve dýþ cepheler için özel olarak
geliþtirilmiþ, uygulama hatalarýný kapatan ve de dekoratif bir görünüm
saðlayan, boyanabilen, yüksek aderansa sahip ve de nefes alabilen mineral
kaplama sývasýdýr.
SARFÝYAT: 2,5-3 KG/m² ortalama deðer.
elyaflý
300
EPSA BUDA1+1
LEVHA YAPIÞTIRICI VE SIVA
TANIMI: Çimento esaslý, yüksek yapýþma mukavemetine sahip, suya ve
dona dirençli, termal deðiþimlere dayanýklý ýsý izolasyonu amacý ile kullanýlan
plakalarýn iç ve dýþ mekânlarda duvara sabitlenmesinde yapýþtýrýcý olarak
ve de 2-7mm uygulama kalýnlýðýna uygun, son kat yüzey düzeltme ýsý
izolasyon sývasý kapsamýnda da kullanýlan hem sýva hem de yapýþtýrýcý özelliði
bünyesinde barýndýran üründür.
SARFÝYAT: 4-5 KG/m² ortalama deðer.
elyaflý
TS EN 998-1
TS 13566
185
EPSA BUDAMANTO
DEKORATÝF SIVA ASTARI
TANIMI: Akrilik kopolimer esaslý, beyaz renkli, kullanýma hazýr, dýþ cephe
astarýdýr. EPSA BUDAMANTO DEKORATÝF SIVA ASTAR ‘ý mantolama sistemlerinde
sýva ve dekoratif kaplama arasýnda astar olarak kullanýlmaktadýr.
SARFÝYAT: 0,100 Kg/m² - 0,200 Kg/m²
5
LÝSTE FÝYATLARIMIZ KDV HARÝÇ FABRÝKA TESLÝMDÝR.
ISI YALITIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ
ÜRÜN ADI
ÜRÜN KODU
RENK
AMBALAJ
BÝRÝM FÝYAT
AMBALAJ FÝYATI
( KDV HARÝÇ )
5058
GRÝ
25 kg
0,590 TL.
14,75 TL.
5162
GRÝ
25 kg
0,590 TL.
14,75 TL.
5163
BEYAZ
25 kg
0,876 TL.
21,90 TL.
5164
BEYAZ
25 kg
0,876 TL.
21,90 TL.
5528
BEYAZ
25 kg
3,996 TL.
99,90 TL.
EPSA MANTOYAP
ISI YALITIM LEVHA YAPIÞTIRICISI
TANIMI: Çimento esaslý, yüksek yapýþma mukavemetine sahip, suya ve
dona dirençli, termal deðiþimlere dayanýklý ýsý izolasyonu amacý ile kullanýlan
plakalarýn iç ve dýþ mekânlarda duvara sabitlenmesinde kullanýlan yapýþtýrma
harcýdýr.
SARFÝYAT: 4-5 KG/m² ortalama deðer.
elyaflý
TS 13566
EPSA MANTOYAP
ISI YALITIM LEVHA SIVASI
TANIMI: Çimento esaslý, yüksek yapýþma mukavemetine sahip, suya ve
dona dirençli, termal deðiþimlere dayanýklý, 2-7mm uygulama kalýnlýðýna
uygun, son kat yüzey düzeltme ýsý izolasyon sývasýdýr.
SARFÝYAT: 4-5 KG/m² ortalama deðer.
elyaflý
TS EN 998-1
EPSA MANTOYAP
DEKORATÝF SIVA - TANE DOKULU
TANIMI: Çimento esaslý, iç ve dýþ cepheler için özel olarak geliþtirilmiþ,
uygulama hatalarýný kapatan ve de dekoratif bir görünüm saðlayan,
boyanabilen, yüksek aderansa sahip ve de nefes alabilen mineral kaplama
sývasýdýr.
SARFÝYAT: 2,5-3 KG/m² ortalama deðer.
elyaflý
TS 7847
EPSA MANTOYAP
DEKORATÝF SIVA - ÇÝZGÝ DOKULU
TANIMI: Çimento esaslý, iç ve dýþ cepheler için özel olarak geliþtirilmiþ,
uygulama hatalarýný kapatan ve de dekoratif bir görünüm saðlayan,
boyanabilen, yüksek aderansa sahip ve de nefes alabilen mineral kaplama
sývasýdýr.
SARFÝYAT: 2,5-3 KG/m² ortalama deðer.
elyaflý
TS 7847
EPSA MANTOYAP
DEKORATÝF SIVA ASTARI
TANIMI: Akrilik kopolimer esaslý, beyaz renkli, kullanýma hazýr, dýþ cephe
astarýdýr. EPSA MANTOYAP DEKORATÝF SIVA ASTAR ‘ý mantolama sistemlerinde
sýva ve dekoratif kaplama arasýnda astar olarak kullanýlmaktadýr.
SARFÝYAT: 0,100 Kg/m² - 0,200 Kg/m²
LÝSTE FÝYATLARIMIZ KDV HARÝÇ FABRÝKA TESLÝMDÝR.
6
BETON KATKILARI UYGULAMA ÜRÜNLERÝ
ÜRÜN KODU
RENK
AMBALAJ
BÝRÝM FÝYAT
AMBALAJ FÝYATI
( KDV HARÝÇ )
5199
GRÝ
25 kg
1,552 TL.
38,80 TL.
SÝLÝS TAKVÝYELÝ BETON YÜZEY SERTLEÞTÝRÝCÝ
5194
GRÝ
25 kg
0,612 TL.
15,30 TL.
TANIMI: Doða ile dost kimyasal katkýlar içeren silis takviyeli kendiliðinden
renkli, trafiðe açýk alanlarda taþýyýcý beton ve þaplarýn güçlendirilmesinde
önlenmesinde kullanýlýr.
5195
KIRMIZI
25 kg
0,754 TL.
18,85 TL.
5196
YEÞÝL
25 kg
0,796 TL.
19,90 TL.
ÜRÜN ADI
TESVÝFE ÞAPI
EPSA BUDAMASTER-ÞAP
KENDÝLÝÐÝNDEN YAYILAN TESVÝYE ÞAPI
TANIMI: Çimento esaslý, kýsa zamanda yüksek aderans gösteren, kolay
yerleþebilen, hýzlý ve de konforlu kullaným saðlayan, hiper akýþkanlaþtýrýcýlar
ile zenginleþtirilmiþ, iklim þartlarýna uyumlu, rötre çatlaðý yapmayan,
yüzeyde gözeneklilik barýndýrmayan, tesviye þapý malzemesidir.
SARFÝYAT: 1 mm kalýnlýk için 1,3kg /m² ortalama deðer.
TS EN 13813
EPSA BUDASURFACE-ART
BETON YÜZEY SERTLEÞTÝRÝCÝLERÝ
SARFÝYAT: 4-6 Kg /m² ortalama deðer.
TS EN 1504-2
EPSA BUDASURFACE-ART
BAZALT TAKVÝYELÝ BETON YÜZEY SERTLEÞTÝRÝCÝ
5194
GRÝ
25 kg
0,656 TL.
16,40 TL.
TANIMI: Doða ile dost kimyasal katkýlar içeren silis takviyeli kendiliðinden
renkli, trafiðe açýk alanlarda taþýyýcý beton ve þaplarýn güçlendirilmesinde
önlenmesinde kullanýlýr.
5195
KIRMIZI
25 kg
0,796 TL.
19,90 TL.
SARFÝYAT: 4-6 Kg /m² ortalama deðer.
5196
YEÞÝL
25 kg
0,840 TL.
21,00 TL.
KUVARS TAKVÝYELÝ BETON YÜZEY SERTLEÞTÝRÝCÝ
5194
GRÝ
25 kg
0,704 TL.
17,60 TL.
TANIMI: Doða ile dost kimyasal katkýlar içeren silis takviyeli kendiliðinden
renkli, trafiðe açýk alanlarda taþýyýcý beton ve þaplarýn güçlendirilmesinde
önlenmesinde kullanýlýr.
5195
KIRMIZI
25 kg
0,840 TL.
21,00 TL.
5196
YEÞÝL
25 kg
0,864 TL.
21,60 TL.
KORUND TAKVÝYELÝ BETON YÜZEY SERTLEÞTÝRÝCÝ
5194
GRÝ
25 kg
0,840 TL.
21,00 TL.
TANIMI: Doða ile dost kimyasal katkýlar içeren silis takviyeli kendiliðinden
renkli, trafiðe açýk alanlarda taþýyýcý beton ve þaplarýn güçlendirilmesinde
önlenmesinde kullanýlýr.
5195
KIRMIZI
25 kg
0,932 TL.
23,30 TL.
5196
YEÞÝL
25 kg
1,034 TL.
25,85 TL.
5333
BEYAZ
30 kg
11,100 TL.
333,00 TL.
5616
BEYAZ
150 kg
10,000 TL. 1.500,00 TL.
5334
BEYAZ
30 kg
8,867 TL.
266,00 TL.
5615
BEYAZ
150 kg
8,000 TL.
1.200,00 TL.
5335
BEYAZ
30 kg
29,330 TL.
880,00 TL.
5614
BEYAZ
150 kg
23,330 TL. 3.500,00 TL.
5336
BEYAZ
20 kg
40,000 TL.
5617
BEYAZ
150 kg
34,660 TL. 5.200,00 TL.
TS EN 1504-2
EPSA BUDASURFACE-ART
SARFÝYAT: 4-6 Kg /m² ortalama deðer.
TS EN 1504-2
EPSA BUDASURFACE-ART
SARFÝYAT: 4-6 Kg /m² ortalama deðer.
TS EN 1504-2
EPSA BUDAKÜR 50-P
PARAFÝN ESASLI BETON KÜR MALZEMESÝ
TANIMI: Betondaki hýzlý su kaybýný önleyerek rötre çatlaklarýný minimalize
eden, parafin esaslý, beyaz renkli, su bazlý, penatrasyon derecesi yüksek olan,
yüzey tozumasýný engelleyen, yüzeyde yarý-mat film tabakasý oluþturan,
uygulanan yüzeyde mekanik direnci arttýran, kullanýma hazýr sývý beton kür
malzemesidir.
SARFÝYAT: 0,150 KG/m² - 0,250 KG/m²
30000
BETON YÜZEY KÜRLERÝ
EPSA BUDAKÜR 60-A
AKRÝLÝK ESASLI BETON KÜR MALZEMESÝ
TANIMI: Betondaki hýzlý su kaybýný önleyerek rötre çatlaklarýný minimalize
eden, akrilik esaslý, beyaz renkli, su bazlý, penatrasyon derecesi yüksek olan,
yüzey tozumasýný engelleyen, yüzeyde mat film tabakasý oluþturarak yüzeye
su geçirimsiz özellik kazandýran, uygulanan yüzeyde mekanik direnci arttýran,
kullanýma hazýr sývý beton kür malzemesidir.
SARFÝYAT: 0,2 KG/m² - 0,3 KG/m²
23000
EPSA BUDAKÜR 70-S
SOLVENT ESASLI BETON KÜR MALZEMESÝ
TANIMI: Betondaki hýzlý su kaybýný önleyerek rötre çatlaklarýný minimalize
eden, solvent esaslý, sarýmtýrak renkte, solvent bazlý, penatrasyon derecesi
yüksek olan, yüzey tozumasýný engelleyen, yüzeyde yarý parlak film tabakasý
oluþturan, uygulanan yüzeyde mekanik direnci arttýran, kullanýma hazýr sývý
beton kür malzemesidir.
SARFÝYAT: 0,150 KG/m² - 0,180 KG/m²
75000
EPSA BUDAKÜR 80-SK
SOLVENT ESASLI BETON KÜR MALZEMESÝ
TANIMI: Betondaki hýzlý su kaybýný önleyerek rötre çatlaklarýný minimalize
eden, solvent esaslý, sarýmtýrak renkte, solvent bazlý, penatrasyon derecesi
yüksek olan, yüzey tozumasýný engelleyen, yüzeyde parlak film tabakasý
oluþturan, uygulanan yüzeyde mekanik direnci arttýran, kullanýma hazýr sývý
beton kür malzemesidir.
800,00 TL.
SARFÝYAT: 0,170 KG/m² - 0,200 KG/m²
96000
7
LÝSTE FÝYATLARIMIZ KDV HARÝÇ FABRÝKA TESLÝMDÝR.
BAKIM ONARIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ
ÜRÜN ADI
ÜRÜN KODU
RENK
AMBALAJ
BÝRÝM FÝYAT
AMBALAJ FÝYATI
( KDV HARÝÇ )
5327
GRÝ
25 kg
0,470 TL.
11,75 TL.
5328
GRÝ
25 kg
0,470 TL.
11,75 TL.
5192
GRÝ
25 kg
0,640 TL.
16,00 TL.
5193
GRÝ
25 kg
0,640 TL.
16,00 TL.
5193
GRÝ
25 kg
0,710 TL.
17,75 TL.
5193
GRÝ
25 kg
0,710 TL.
17,75 TL.
5193
GRÝ
25 kg
1,400 TL.
35,00 TL.
5197
GRÝ
25 kg
0,488 TL.
12,20 TL.
EPSA BUDA ÝÇ SIVA
MAKÝNA VE EL SIVASI
TANIMI: Çimento esaslý, yüksek yapýþma mukavemetine sahip, iþlenebilirliði
kolay, hem makine hem de el ile kullanýlabilen, iç mekânlar için özel olarak
tasarlanmýþ tuðla, astar uygulanmýþ brüt beton, bims, briket duvar ve de tavana
tatbik edilebilen ince granülometrideki sývama harcýdýr.
SARFÝYAT: 1 mm kalýnlýk için 1,6kg /m² ortalama deðer.
TS EN 998-1
150
EPSA BUDA DIÞ SIVA
MAKÝNA VE EL SIVASI
TANIMI: Çimento esaslý, yüksek yapýþma mukavemetine sahip, iþlenebilirliði
kolay, hem makine hem de el ile kullanýlabilen, dýþ mekânlar için özel olarak
tasarlanmýþ tuðla, astar uygulanmýþ brüt beton, bims, briket duvar ve de tavana
tatbik edilebilen uygun granülometrideki sývama harcýdýr.
SARFÝYAT: 1 mm kalýnlýk için 1,6kg /m² ortalama deðer.
210
TS EN 998-1
EPSA BUDATAMÝR-ART ( 20 )
TAMÝR HARCI - ÝNCE
TANIMI: Çimento esaslý, performansý arttýrýlmýþ, ani termal deðiþimlere dirençli,
suya ve dona dayanýklý, aderansý ve mukavemeti yüksek, yüzey düzeltme
harcýdýr.
SARFÝYAT: 1 mm kalýnlýk için 1,1 kg /m² ortalama deðer.
EPSA BUDATAMÝR-ART ( 30 )
TAMÝR HARCI - KALIN
TANIMI: Çimento esaslý, performansý arttýrýlmýþ, ani termal deðiþimlere dirençli,
suya ve dona dayanýklý, aderansý ve mukavemeti yüksek, yüzey düzeltme
harcýdýr.
SARFÝYAT: 1 mm kalýnlýk için 1,3 kg /m² ortalama deðer.
YENÝ
EPSA BUDATAMÝR-ART ( 20 )
TAMÝR HARCI ÝNCE - RAPÝD
TANIMI: Çimento esaslý, performansý arttýrýlmýþ, hýzlý priz alan, ani termal
deðiþimlere dirençli, suya ve dona dayanýklý, aderansý ve mukavemeti yüksek,
yüzey düzeltme harcýdýr.
SARFÝYAT: 1 mm kalýnlýk için 1,1 kg /m² ortalama deðer.
YENÝ
EPSA BUDATAMÝR-ART ( 30 )
TAMÝR HARCI KALIN - RAPÝD / ( HIZLI PRÝZ ALAN )
TANIMI: Çimento esaslý, performansý arttýrýlmýþ, ani termal deðiþimlere dirençli,
suya ve dona dayanýklý, aderansý ve mukavemeti yüksek, yüzey düzeltme
harcýdýr.
SARFÝYAT: 1 mm kalýnlýk için 1,3 kg /m² ortalama deðer.
YENÝ
EPSA BUDAGROUT-ART
GROUT HARCI RAPÝD / ( HIZLI PRÝZ ALAN )
TANIMI: Çimento esaslý, hýzlý priz alabilen, kýsa zamanda yüksek aderans
gösteren, kolay yerleþebilen, hýzlý ve de konforlu kullaným saðlayan, yüksek
akýþkanlýkta olan, iklim þartlarýna uyumlu, su geçirimsiz özellik de barýndýran
grout harcýdýr.
SARFÝYAT: 1 mm kalýnlýk için 1,5 kg /m² ortalama deðer.
400
EPSA BUDABLOCK
GAZ BETON YAPIÞTIRICISI
TANIMI: Performansý arttýrýlmýþ, polimer katkýlý, gaz beton yapýþtýrýlmasýnda
sadece su ile belirli oranlarda karýþtýrýlarak kullanýlan, ince yapýlý, çalýþma süresi
uzun, yapýþtýrma harcýdýr.
SARFÝYAT: Blok boyutuna göre deðiþir.(TABLO 1.1 KLAVUZ OLARAK
KULLANILABÝLÝR)
TS EN 998-2
LÝSTE FÝYATLARIMIZ KDV HARÝÇ FABRÝKA TESLÝMDÝR.
143
8
SU YALITIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ
ÜRÜN ADI
ÜRÜN KODU
RENK
AMBALAJ
BÝRÝM FÝYAT
AMBALAJ FÝYATI
( KDV HARÝÇ )
5198
GRÝ
25 kg
2,200 TL.
55,00 TL.
5342
GRÝ ( A )
20 kg
0,638 TL.
12,75 TL.
5609
BEYAZ ( B )
6 kg
9,575 TL.
57,45 TL.
5901
(A+B)
SET TAKIM 20+6 kg
2,700 TL.
70,20 TL.
KRÝSTALÝZE
EPSA BUDAWATER-STOP
KRÝSTALÝZE SU YALITIM MALZEMESÝ
TANIMI: Çimento esaslý, belirli oranda sadece su ile karýþtýrýlarak tatbik edilen,
eski ve yeni yapýlarda yüzey sularýna karþý beton donatýda negatif ve pozitif
yönlü kullanýlabilen, yüzeyin kapiler boþluklarýna transfer olup orada genleþerek
su geçirimsiz tabaka oluþturan kristalize su izolasyon malzemesidir, baþka bir
ifade ile toz mebrandýr.
SARFÝYAT: 1.KAT: 1,5 Kg/m² - 2. KAT: 1,5 Kg/m² - 3. KAT: 1,0 Kg/m²
TS EN 1504-2
EPSA BUDALASTIC-X7 ( A + B )
YARI ELASTÝK SU YALITIM MALZEMESÝ
TANIMI: Akrilik dispersiyon ile su geçirimsiz kimyasal katkýlar
içeren çimento esaslý, geliþtirilmiþ, hafif yaya trafiðine dayanýklý
çift komponentli, yarý elastik su yalýtým harcýdýr.
A bileþen: yüksek modifiyeli çimento esaslý toz bileþen B bileþen:
dispersiyon esaslý sývý bileþen
SARFÝYAT: 1.KAT: 1,5 Kg/m² - 2. KAT: 1,5 Kg/m² - 3. KAT: 1,0 Kg/m²
215
SU YALITIM MALZEMELERÝ
EPSA BUDALASTIC-X8 ( A + B )
TAM ELASTÝK SU YALITIM MALZEMESÝ
TANIMI: Akrilik dispersiyon ile su geçirimsiz kimyasal katkýlar
içeren çimento esaslý, geliþtirilmiþ, hafif yaya trafiðine dayanýklý
çift komponentli, yarý elastik su yalýtým harcýdýr.
A bileþen: yüksek modifiyeli çimento esaslý toz bileþen
B bileþen: dispersiyon esaslý sývý bileþen
SARFÝYAT: 1.KAT: 1,5 Kg/m² - 2. KAT: 1,5 Kg/m² - 3. KAT: 1,0 Kg/m²
5343
GRÝ ( A )
20 kg
0,800 TL.
16,00 TL.
5608
BEYAZ ( B )
10 kg
9,990 TL.
99,90 TL.
5901
(A+B)
SET TAKIM 20+10 kg 3,863 TL.
115,90 TL.
5344
BEYAZ ( A )
20 kg
1,165 TL.
23,30 TL.
5607
BEYAZ ( B )
8 kg
13,875 TL.
111,00 TL.
5902
(A+B)
SET TAKIM 20+8 kg
4,796 TL.
134,30 TL.
225
EPSA BUDALASTIC-X15 ( A + B )
TAM ELASTÝK UV DAYANIMLI SU YALITIM MALZEMESÝ
TANIMI: Akrilik dispersiyon ile su geçirimsiz kimyasal katkýlar içeren
çimento esaslý, geliþtirilmiþ UV dayanýmlý, hafif yaya trafiðine dayanýklý
çift komponentli, elastik su yalýtým harcýdýr.
A bileþen: yüksek modifiyeli çimento esaslý toz bileþen
B bileþen: dispersiyon esaslý sývý bileþen
SARFÝYAT: 1.KAT: 1,50 Kg/m² - 2. KAT: 1,5 Kg/m² - 3. KAT: 1,0 Kg/m²
400
EPSA BUDALASTÝC-X20
ELASTOMERÝK UV DAYANIMLI LÝKÝT MEMBRAN
TANIMI: Elastomerik reçine esaslý, akrilik bazlý, tek bileþenli, kullanýma hazýr,
UV dayanýmlý, elastomerik su izolasyon malzemesidir.
SARFÝYAT: 1.KAT: 1,40 Kg/m² (1mm film kalýnlýðý için)
2. KAT: 3-4 Kg/m² (teras ve çatýlarda) - 3. KAT: 2-4 Kg/m² (derelerde)
1800
5345
BEYAZ
5 kg
12,200 TL.
61,00 TL.
5605
BEYAZ
10 kg
11,600 TL.
116,00 TL.
5606
BEYAZ
20 kg
9,750 TL.
195,00 TL.
5202
KAHVERENGÝ
SÝYAH
30 kg
8,133 TL.
244,00 TL.
5204
KAHVERENGÝ
SÝYAH
10 kg
9,050 TL.
90,50 TL.
5205
KAHVERENGÝ
SÝYAH
20 kg
9,350 TL.
187,00 TL.
5206
SÝYAH
32 kg
7,969 TL.
255,00 TL.
5208
KAHVERENGÝ
SÝYAH
32 kg
8,313 TL.
266,00 TL.
3400
EPSA BUDABÝTÜM-300 ( 1 KB ) PLUS
TEK BÝLEÞEN SU YALITIM LÝKÝT MEMBRAN
BÝTÜM ESASLI LÝKÝT MEMBRANLAR
TANIMI: Bitüm esaslý, su bazlý, solvent içermeyen, tek bileþenli, polimer
modifiyeli, esnek özellikte, çatlak örtücü özelliði olan pozitif su basýncýna karþý
dayanýklý (suyun geldiði yönden uygulama yapýlan), su izolasyon malzemesidir.
SARFÝYAT: 1,5 KG/m² - 1mm KALINLIÐI ÝÇÝN, YÜZEYÝN EMÝCÝLÝÐÝNE, HAVA
KOÞULLARINA GÖRE DEÐÝÞMEKTEDÝR.
879
EPSA BUDABÝTÜM-400 ( 1 KB ) SÜPER PLUS
TEK BÝLEÞEN SU YALITIM LÝKÝT MEMBRAN
TANIMI: Bitüm esaslý, su bazlý, solvent içermeyen, tek bileþenli, polimer
modifiyeli, esnek özellikte, çatlak örtücü özelliði olan pozitif su basýncýna karþý
dayanýklý (suyun geldiði yönden uygulama yapýlan), su izolasyon malzemesidir.
SARFÝYAT: 1,5 KG/m² - 1mm KALINLIÐI ÝÇÝN, YÜZEYÝN EMÝCÝLÝÐÝNE, HAVA
KOÞULLARINA GÖRE DEÐÝÞMEKTEDÝR.
395
791
EPSA BUDABÝTÜM-500 ( 2 KB ) PLUS
ÝKÝ BÝLEÞEN SU YALITIM LÝKÝT MEMBRAN
TANIMI: Bitüm esaslý, su bazlý, iki bileþenli, polimer modifiyeli, elastik özellikte,
çatlak örtücü özelliði olan pozitif su basýncýna karþý dayanýklý (suyun geldiði
yönden uygulama yapýlan), belirli PH daki asit ve alkaliye dayanýmlý, geçici ve
sürekli su basýncýna karþý kullanýlan su izolasyon malzemesidir.
SARFÝYAT: 4,5 KG/m² – 3 mm KALINLIÐI ÝÇÝN,
YÜZEYÝN EMÝCÝLÝÐÝNE, HAVA KOÞULLARINA GÖRE DEÐÝÞMEKTEDÝR.
872
EPSA BUDABÝTÜM-600 ( 2 KB ) PLUS
ÝKÝ BÝLEÞEN SU YALITIM LÝKÝT MEMBRAN
TANIMI: Bitüm esaslý, su bazlý, iki bileþenli, polimer modifiyeli, elastik özellikte,
çatlak örtücü özelliði olan pozitif su basýncýna karþý dayanýklý (suyun geldiði
yönden uygulama yapýlan), belirli PH daki asit ve alkaliye dayanýmlý, geçici ve
sürekli su basýncýna karþý kullanýlan su izolasyon malzemesidir.
SARFÝYAT: 3,0 KG/m² – 3 mm KALINLIÐI ÝÇÝN, YÜZEYÝN EMÝCÝLÝÐÝNE, HAVA
KOÞULLARINA GÖRE DEÐÝÞMEKTEDÝR.
916
9
LÝSTE FÝYATLARIMIZ KDV HARÝÇ FABRÝKA TESLÝMDÝR.
LÝKÝT UYGULAMA ÜRÜNLERÝ
ÜRÜN ADI
ÜRÜN KODU
RENK
AMBALAJ
BÝRÝM FÝYAT
AMBALAJ FÝYATI
( KDV HARÝÇ )
5329
BEYAZ
25 kg
3,660 TL.
91,50 TL.
5528
BEYAZ
25 kg
3,996 TL.
99,90 TL.
5330
MAVÝ
5 kg
8,880 TL.
44,40 TL.
5612
MAVÝ
10 kg
7,770 TL.
77,70 TL.
5331
PEMBE
15 kg
3,700 TL.
55,50 TL.
EPSA BUDAMANTO
DEKORATÝF SIVA ASTARI
TANIMI: Akrilik kopolimer esaslý, beyaz renkli, kullanýma hazýr, dýþ cephe
astarýdýr. EPSA BUDAMANTO DEKORATÝF SIVA ASTAR ‘ý mantolama sistemlerinde
sýva ve dekoratif kaplama arasýnda astar olarak kullanýlmaktadýr.
SARFÝYAT: 0,100 Kg/m² - 0,200 Kg/m²
EPSA MANTOYAP
DEKORATÝF SIVA ASTARI
TANIMI: Akrilik kopolimer esaslý, beyaz renkli, kullanýma hazýr, dýþ cephe
astarýdýr. EPSA MANTOYAP DEKORATÝF SIVA ASTAR ‘ý mantolama sistemlerinde
sýva ve dekoratif kaplama arasýnda astar olarak kullanýlmaktadýr.
SARFÝYAT: 0,100 Kg/m² - 0,200 Kg/m²
EPSA BUDAPRÝME 10
GENEL AMAÇLI YÜZEY HAZIRLAMA ASTARI
TANIMI: Emülsiyon esasýna dayanan, tozuyan ve yüksek oranda su emiciliðe
sahip olan yüzeylerin su emiciliðinin ve tozumasýnýn sabitlenmesinde kullanýlan,
sabunlaþmayan, alkaliye dayanýklý, baðlayýcý özelliði yüksek olan ve ayný zamanda
aderansý arttýrmada kullanýlan dolgusuz astardýr.
SARFÝYAT: 0,100 Kg/m² - 0,150 Kg/m²
1400
EPSA BUDACONTACT 20
BRÜT BETON ASTARI
TANIMI: Akrilik kopolimer esaslý, pembe renkli, kullanýma hazýr, bürüt beton
duvar ve tavanlar için, çimento ve alçý esaslý sývalarýn tutunmasýný ve
iþlenebilirliðini arttýrýcý yüzey astarýdýr.
SARFÝYAT: 0,150 Kg/m2 - 0,250 Kg/m²
1040
EPSA BUDALATEX-PLUS
ESNEKLEÞTÝRÝCÝ VE ADERANS ARTTIRICI HARÇ KATKISI
TANIMI: Dispersiyon esasýna dayanan, çimento esaslý harç, sýva ve de
yapýþtýrýcýlarda su geçirimsizlik özelliði kazandýran ayný zamanda yapýya esneklik
saðlayan, yapýda aderans artýrýcý olarak görev yapan, çimento ile mükemmel
kompozisyon oluþturan harç katkýsýdýr.
5338
BEYAZ
5 kg
12,200 TL.
61,00 TL.
5603
BEYAZ
10 kg
11,000 TL.
110,00 TL.
SARFÝYAT: KULLANIM YERÝNE GÖRE 1/1 - 1/4 ORANLARI ARASINDA TARÝF
EDÝLEN MÝKTARLARCA DEÐÝÞÝR.
5604
BEYAZ
25 kg
10,600 TL.
265,00 TL.
5337
BEYAZ
30 kg
9,800 TL.
294,00 TL.
5618
BEYAZ
150 kg
7,320 TL.
1.098,00 TL.
5787
BEYAZ
30 kg
14,800 TL.
444,00 TL.
5788
BEYAZ
150 kg
17,000 TL. 2.550,00 TL.
1800
4600
EPSA BUDACAST 10
PARAFÝN ESASLI AHÞAP KALIP AYIRICI
TANIMI: Ahþap kalýplarýn üzerine uygulanan, kalýbýn betondan kolay ayrýlmasýný
ve pürüzsüz-lekesiz yüzey elde edilmesini saðlayan, su bazlý, modifiye mineral
yað esaslý, sývý, kullanýma hazýr kalýp yüzey koruyucu-ayýrýcýdýr.
SARFÝYAT: FIRÇA VE RULO ÝLE; 1L/25 m² - PÜSKÜRTME ÝLE; 1L/40 m²
22000
YENÝ
EPSA BUDACAST 11
MÝNERAL YAÐ ESASLI KALIP AYIRICI
TANIMI: Beton kalýplarýnýn üzerine uygulanan, kalýbýn betondan kolay ayrýlmasýný
ve pürüzsüz-lekesiz yüzey elde edilmesini saðlayan, sývý, kullanýma hazýr kalýp
yüzey koruyucu-ayýrýcýdýr. Sentetik bileþenleri sayesinde üstün kaydýrýcýlýk özelliði
taþýr.
SARFÝYAT: FIRÇA VE RULO ÝLE; 1L/20 m² - PÜSKÜRTME ÝLE; 1L/45 m²
8000
50000
LÝSTE FÝYATLARIMIZ KDV HARÝÇ FABRÝKA TESLÝMDÝR.
10
ISI YALITIM ÜRÜNLERÝ
BEYAZ EPS ISI YALITIM LEVHASI
13
LÝSTE FÝYATLARIMIZ KDV HARÝÇ FABRÝKA TESLÝMDÝR.
MAVÝ EPS ISI YALITIM LEVHASI
BUDAPOR KARBONLU EPS ISI YALITIM LEVHASI
KARBONLU EPS ISI YALITIM LEVHASI
LÝSTE FÝYATLARIMIZ KDV HARÝÇ FABRÝKA TESLÝMDÝR.
14
YERDEN ISITMA LEVHASI
EPS ASMOLEN
EPS BONCUK
15
LÝSTE FÝYATLARIMIZ KDV HARÝÇ FABRÝKA TESLÝMDÝR.
ISI YALITIM PAKET SÝSTEM BÝLGÝ TABLOSU
ISI YALITIM M² SÝSTEM BÝLGÝ TABLOSU
LÝSTE FÝYATLARIMIZ KDV HARÝÇ FABRÝKA TESLÝMDÝR.
16
BEYAZ SÝSTEM 16 DNS
BEYAZ SÝSTEM 18 DNS
17
LÝSTE FÝYATLARIMIZ KDV HARÝÇ FABRÝKA TESLÝMDÝR.
BEYAZ SÝSTEM 20 DNS
BEYAZ SÝSTEM 22 DNS
LÝSTE FÝYATLARIMIZ KDV HARÝÇ FABRÝKA TESLÝMDÝR.
18
BEYAZ SÝSTEM 16 DNS
BEYAZ SÝSTEM 18 DNS
19
LÝSTE FÝYATLARIMIZ KDV HARÝÇ FABRÝKA TESLÝMDÝR.
BEYAZ SÝSTEM 20 DNS
BEYAZ SÝSTEM 22 DNS
19,582 TL
19,981 TL
LÝSTE FÝYATLARIMIZ KDV HARÝÇ FABRÝKA TESLÝMDÝR.
20
KARBONLU SÝSTEM 16 DNS
KARBONLU SÝSTEM 20 DNS
21
LÝSTE FÝYATLARIMIZ KDV HARÝÇ FABRÝKA TESLÝMDÝR.
KARBONLU SÝSTEM 16 DNS
KARBONLU SÝSTEM 20 DNS
LÝSTE FÝYATLARIMIZ KDV HARÝÇ FABRÝKA TESLÝMDÝR.
22
TAÞYÜNÜ LEVHA FÝYATLARI
79,154 TL
79,175 TL
65,990 TL
79,196 TL
69,302 TL
79,175 TL
98,288 TL
78,710 TL
23
13,742 TL
18,328 TL
22,913 TL
27,499 TL
32,084 TL
36,655 TL
45,503 TL
54,660 TL
LÝSTE FÝYATLARIMIZ KDV HARÝÇ FABRÝKA TESLÝMDÝR.
TAÞYÜNÜ SÝSTEM 120 YOÐUNLUK
36,798 TL
TAÞYÜNÜ SÝSTEM 130 YOÐUNLUK
LÝSTE FÝYATLARIMIZ KDV HARÝÇ FABRÝKA TESLÝMDÝR.
24
TAÞYÜNÜ SÝSTEM 150 YOÐUNLUK
ISI YALITIM M² SÝSTEM BÝLGÝ TABLOSU
25
LÝSTE FÝYATLARIMIZ KDV HARÝÇ FABRÝKA TESLÝMDÝR.
TAÞYÜNÜ PAKET SÝSTEM DETAYI
5- Mantoyap fileli köþe profili
1- Duvar
7- Mantoyap ýsý yalýtým
levha sývasý
2- Mantoyap ýsý yalýtým
levha yapýþtýrýcýsý
6- Mantoyap sýva filesi
3- Mantoyap Taþyünü
ýsý yalýtým levhasý
8- Mantoyap Dekoratif
Sýva Astarý
4- Mantoyap dübel
9- Mantoyap Dekoratif Sýva
LÝSTE FÝYATLARIMIZ KDV HARÝÇ FABRÝKA TESLÝMDÝR.
26
ISI YALITIM SÝSTEM ( DÜBEL ÇEÞÝTLERÝ )
ISI YALITIM SÝSTEM ( KÖÞE PROFÝLLERÝ )
ISI YALITIM SÝSTEM ( DONATI FÝLESÝ )
YARDIMCI ÜRÜNLER ( DÝLATASYON & PAH BANTLARI )
27
LÝSTE FÝYATLARIMIZ KDV HARÝÇ FABRÝKA TESLÝMDÝR.
EPSA KALÝTE BELGELERÝ
TS EN ISO 9001:2008
EPS CE BELGESÝ
EPS BEYAZ / KARBONLU
TSE BELGESÝ
TAMÝR HARCI TSE BELGESÝ
LEVHA YAPIÞTIRICISI TSE BELGESÝ
LEVHA SIVASI TSE BELGESÝ
GAZ BETON YAPIÞTIRICISI
TSE BELGESÝ
DEKORATÝF TANE / ÇÝZGÝ DOKULU
TSE BELGESÝ
SERAMÝK YAPIÞTIRICISI
TSE BELGESÝ
BÖLGELER VE ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ
1.
MARMARA BÖLGESÝ
2.
ÝÇ ANADOLU BÖLGESÝ
3.
EGE BÖLGESÝ
0.532 402 75 84
0.532 130 88 12 - 0.532 295 42 07- 0.532 660 80 62
4.
BATI & KARADENÝZ BÖLGESÝ
0.532 130 88 12
5.
DOÐU ANADOLU BÖLGESÝ
0.532 295 42 07
0.532 402 75 84
MERKEZ OFÝS:
YALITIM AMBALAJ ÜRETÝM TESÝSÝ
Barakfakih Sanayi Bölgesi 22. Cadde
No:10 Kestel / BURSA
NÝSAN / 2015
Barakfakih Sanayi Bölgesi 22. Cadde No:10 Kestel / BURSA
Tel.: 0.224 384 10 20 (pbx) Faks: 0.224 384 15 00
YAPI KÝMYASALLARI ÜRETÝM TESÝSÝ
Ankara Yolu 25. Km.
Kestel / BURSA
[email protected] • www.epsa.com.tr
www.kosgeb.gov.tr
0 850 224
facebook.com / epsayalitimambalaj
twitter.com / epsayalitimambalaj
Download

FİYAT LİSTESİ kataloğumuzuindirerek inceleyebilirsiniz