AK Parti teþkilat
baþkanlarý toplantýsýna
Çorum'dan katýlým
Adalet ve Kalkýnma Partisi, kadýn ve genlik kollarý teþkilat
baþkanlarý genel merkezde bir araya geldiler. Yapýlan toplantýya Çorum'dan AK Parti Teþkilat Baþkaný Av.Yakup Alar, Gençlik Kollarý Teþkilat Baþkaný Akif Berk ile Kadýn Kollarý Teþkilat BaþA
kaný Meliha Özeþme katýldýlar. Baþbakan Recep Tayyip Erdo- SAY’TFE
3
ðan'ýn da katýldýðý grup toplantýsýna da katýlan teþkilat baþkanlarý
öðleden sonra AK Pati Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým'ýnda katýldýðý genel bir toplantý yaptýlar.
Davulu onlar çalýyor
bahþiþleri korsanlar
topluyor
Çorum'da Ramazan davulcularý, sahte davulculardan oldukça dertli. Ramazan ayýnýn
gelmesi ile birlikte sahura kalkacak vatandaþlarý davulla uyandýran davulcular, bugünlerde bahþiþ toplayan sahte davulculardan oldukça dertli.
Davul çaldýklarý bölgede bahþiþ toplamaya giden
davulcular, sahte davulcu þoku yaþýyor.
Toplantýya Çorum'dan AK Parti Teþkilat Baþkaný Av.Yakup Alar, Gençlik Kollarý Teþkilat
Baþkaný Akif Berk ile Kadýn Kollarý Teþkilat Baþkaný Meliha Özeþme katýldýlar.
A
SAYF
5’TE
18 TEMMUZ 2014 CUMA
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
40 KURUÞ
Karayolu yatýrýmlarý
Uslu'nun takibinde
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu,Çorum karayollarý yatýrýmlarýnýn
son durumunu deðerlendirmek üzere Karayollarý
Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette, Genel Müdür Turhan'a
Çorum Karayolu çalýþmalarý ile ilgili talepleri içeren
bir dosya da sunan Uslu, yakýn takibinde olan Çorum - Ýskilip Yolu, Çorum - Kýrkdilim Yolu, Ýskilip
- Çankýrý Yolu, Cemilbey - Ortaköy Yolu, Merzifon
Havaalaný Baðlantý Yolu, Zile - Alaca - Sungurlu
Yolu, Alaca Çevre Yolu Köprülü Kavþak Yapýmý,
Amasya - Mecitözü - Çorum Yolu, Çorum
- Alaca - Yozgat Yolu Beton Satýh KapAYFA
lama Ýþi ve Bayat Þehir Giriþi sýcak asfalt S3’TE
ve kalan istinat duvarýnýn yapýlmasý konularýný detaylý bir þekilde deðerlendirdiklerini belirtti.
"CHP'nin Cumhurbaþkanlýðý
seçimini kazanma iddiasýný
temelsiz buluyorum"
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, A Haber'den Erdinç
Özyýlmaz'ýn Cumhurbaþkanlýðý seçimleri
ile ilgi sorularýný yanýtladý. Salim Uslu CHP'nin
Cumhurbaþkanlýðý seçimini kazanma iddiasýný
çok temelsiz bulduðunu ifade ederek, "Cumhurbaþkanlýðý adaylarýný, inandýrýcýlýðý olmayan ve geçmiþteki söyleyenlerle de
A
SAYF
çok ters bir görüntü, ayaküzeri söylen- 5’TE
miþ bir isim olarak düþünüyorum.
Trafik
kazalarýnda
40 kiþi öldü
Ýlçeler kültür ve turizm
taleplerini bakanlýða ilettiler
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, Ortaköy, Boðazkale, Osmancýk, Ýskilip ve Dodurga Belediye Baþkanlarý ile Ýlçe Baþkanlarýný Kültür ve Turizm Bakan Yardýmcýsý Abdurrahman
A
SAYF
Arýcý ile buluþturdu.
5’TE
Çorum'da bir ilk
gerçekleþecek
"Türkiye
Kur'an-ý Kerimi Güzel Okuma Yarýþmasý"
finali hafta sonu Çorum'da yapýlacak.
11'nci Türkiye Kur'an-ý Kerimi Güzel Okuma final yarýþmasý Ulu Camiinde yapýlacak 20 Temmuz
Pazar günü saat
AYFA
13.30'da ger- S5’TE
çekleþtirilecek.
Gýda Güvenliði
Merkezine atama
Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem Ýstanbullu, Gýda Güvenliði, Tarýmsal Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü
görevine atandý.
SAYFA 4’TE
Bin dekar buðday
kül oldu
Veysel Karani Camiinde
Enderun Teravihi coþkusu
Yeþilyurt köyünde buðday ekili arazide çýkan yangýn
büyük maddi hasar meydana geldi.
Olaydan hemen sonra yangýn alanýna giden Alaca
Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz konu hakkýnda yaptýðý
açýklamada, "Yeþilyurt köyünde buðday ekili arazide dün
meydana gelen yangýnda, yaklaþýk olarak 1000 dekar civarýnda henüz biçilmemiþ buðday tarlarýnýn tamamý kül olmuþtur.
SAYFA 7’DE
SAYFA 10’DA
Türk Eðitim
Sen'de devir
teslim
Türk Eðitim Sen Çorum Þube
Baþkanlýðý'na seçilen Selim Aydýn eski Þube Baþkaný Mahmut
Alparslan'dan görevi devraldý.
SAYFA 10’DA
Belediye 1571
yetimi sevindirdi
Çorum Belediyesi tarafýndan
geçen yýl hayata geçirilen '1571
Yetim Giydiriyoruz' projesinin
ikincisinin startý verildi. Proje
kapsamýnda belediye daha önce
belirlenen 1571 yetimin bayram
giyeceklerini karþýlýyor.
SAYFA 3’TE
Türkiye'nin karayolu
aðýnda 2013 yýlýnda toplam
1 milyon 207 bin 354 adet trafik
kazasý meydana geldi. Bu kazalarýn 1 milyon 046 bin 048
adedi maddi hasarlý
A
SAYF
161 bin 306 adedi ise 3’TE
ölümlü yaralanmalý trafik kazasý oldu.
TEK
YILDIZ
2
HABER
18 TEMMUZ 2014 CUMA
2
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
03:25
05:17
12:53
16:48
20:17
22:00
18.07.2014
7. Ay, 31 Gün,
28. Hafta
Kalbinde zerre kadar îmâný olan,
Cehennemde sonsuz olarak kalmayacak
çýkarýlacaktýr. Hadîs-i þerîf
Sultan Ana'dan iftar daveti
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak
üzere gazaltý kaynakçýsý alýnacaktýr.
Sultan Ana Kültür ve Yardýmlaþma Derneði
Baþkaný Sultan Ana'nýn (Sultan Kümbet) daveti
üzerine, Bahçelievler Mahallesinde bulunan evinde oruç açýldý.
Yemeðe, Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Hitit Üniversitesi Hacý Bektaþ Araþtýrma ve
Uygulama Merkezi (HÜHAM) Müdürü Prof. Dr.
Osman Eðri, Çorum Belediyesi Eðitim Kültür
Müdürü Mustafa Ercan, Çorum Belediyesi Sosyal
Yardým Ýþleri Müdürü Cengiz Özkader, Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný Necmettin Uzun,
Nefes Alevi Bektaþi Derneði Baþkan Vekili Nihat
Keser, Arif Dede (Arif Demiral), Din Görevlileri
ve eþleri ile diðer davetliler katýldý.
Bu güzel ortamda olmaktan mutluluk duyduðunu ifade eden Vali Baþköy, davetinden, açtýrdýðý oruçtan ve ikram ettiði lokmadan dolayý Sultan
Ana'ya teþekkür etti. Okunan ezan ve yapýlan
duanýn ardýndan oruçlar açýldý. Arif Demiral Dede tarafýndan "Nefes" , "Mersiye" ve "Duaz
Ýmam" okunmasý ile iftar programý sona erdi.
Haber Servisi
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Tel: 0364 234 84 22
Adres: K.S.S. 17. Cd. No:17
Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda'
4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx
Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr.
5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar
ile satýlýktýr.
Müracaat: 0532 371 56 09
"Gýda Mühendisliði Tezli Yüksek
Lisans Programý"na YÖK onayý
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
HAVA DURUMU
2012
2012
2011
2010
2010
2008
2006
2005
2003
2005
2002
2000
Marka
Km.
Citroen c5
wosvagen passat 1.4TSÝ
Ford Focus
Ford Focus Dizel
Wosvagen Caddy Dizel
Chevrolet aveo 1.2. 16 V
Renault Clio III 1.2.1
Megan II Dinamic Dizel
Toyoto Corella (Otomatic) Terra
Toyoto Hliux Pikap
Toyoto Corella Terra
Renault Clio HB ( LPG li)
100.000
20.000
69.000 ( LPG li Orijinal )
142.000 ( 2 parça boyalý )
185.000
132.000
127.000
200.000
Fiat
56.500
67.000
36.500
33.750
30.500
18.750
20.500
24.500
24.000
18.500
18.500
15.500
286.000
200.000
175.000
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,1218
2,868
STERLiN 3,640
JPY YENi 0,209
2,120
2,870
3,6421
0,210
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
UYSAL ECZANESÝ
TEL: 213 21 79
GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD.NO:35
HÝTÝT ECZANESÝ
TEL: 270 10 58
ULUKAVAK MAH. MAVRAL SOK. NO:107
Hamdi Ünal
-Önemli Telefonlar-
Tel: 0364 224 20 61 Fax: 0364 224 20 62 Gsm: 0532 641 57 13
Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum
Ýmtiyaz Sahibi
Yýl: 10 Sayý: 2838 18 TEMMUZ 2014 CUMA
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
YUNUS EMRE
Ünal Otomotiv’den
Satýlýk araçlar
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Yunus Emre'm hey biçare
Yârdan ayrýldýn âvare
Yârdan ayrýlmayýnca dost
Yâr kadrini bilmez imiþ
Hitit Üniversitesi'nin Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde "Gýda
Mühendisliði Tezli Yüksek Lisans Programý" açýlmasý konusundaki teklifi
YÖK tarafýndan kabul edildi. Bu çerçevede 2010 yýlýnda Fen Bilimleri
Enstitüsünde toplamda 4 program mevcutken yeni açýlan "Gýda
Mühendisliði Tezli Yüksek Lisans Programý" ile birlikte Fen Bilimleri
Enstitüsünde ki program sayýsý %100'lük bir atýþla 8'e ulaþtý.
Bahadýr YÜCEL
Model
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Bülbül hevestir ötmeðe
Güle sarmaþýp yatmaða
Baðban kasdeyler satmaða
Gül kadrini bilmez imiþ
Âþýk olamýyan âdem
Benzerimiþ bir aðaca
Aðaç yemiþ vermeyince
Budaðý eðilmez imiþ
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Müracaat: 0505 234 66 89
Evvel bahar olmayýnca
Kýzýl gül açýlmaz imiþ
Kýzýl gül açýlmayýnca
Bülbül zârý kýlmaz imiþ
Yýlda bir kez hayvanlara
Aþ yeli eser bunlara
Kimi âdem hayvan olur
Hayvan âþýk olmaz imiþ
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
EVVEL BAHAR OLMAYINCA
Bre baðban satma gülü
Haramdýr akçesi pulu
Ýnletme âþýk bülbülü
Gözün yaþý dinmez imiþ
ÖMSAN TIREYLER
Uygun Fiyatlarda
Satýlýk Lüx Daireler
Günün Þiiri
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Fatih AKBAÞ
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Spor Yönetmeni
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Adnan YALÇIN
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
18 TEMMUZ 2014 CUMA
Trafik kazalarýnda
40 kiþi öldü
Türkiye'nin karayolu aðýnda 2013 yýlýnda toplam 1 milyon 207 bin 354 adet trafik
kazasý meydana geldi. Bu kazalarýn 1 milyon 046 bin 048 adedi maddi hasarlý 161 bin
306 adedi ise ölümlü yaralanmalý trafik kazasý oldu. Çorum'da ise 1556 adet ölümlü
yaralanmalý trafik kazasý meydana geldi.
Ülke genelinde yýl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalý trafik kazalarýnýn
%74,5'i yerleþim yeri içinde %25,5'i ise yerleþim yeri dýþýnda oldu.
2013 yýlýnda Çorum'da meydana gelen toplam 1556 kazada 40 kiþi vefat ederken 3
bin 211 kiþi ise yaralandý. Bu kazalarýn 884'ü yerleþim yerinde meydana gelirken 6 kiþi öldü ve 1451 kiþi de yaralandý. Yerleþim yeri dýþýnda gerçekleþen 672 trafik kazasýnda 34 kiþi vefat ederken 1760 kiþi ise yaralandý. Fatih AKBAÞ
HABER
3
AK Parti
teþkilat
baþkanlarý
toplantýsýna
Çorum'dan
katýlým
Adalet ve Kalkýnma Partisi, kadýn ve genlik kollarý teþkilat
baþkanlarý genel merkezde bir araya geldiler. Yapýlan toplantýya Çorum'dan AK Parti Teþkilat Baþkaný Av.Yakup Alar,
Gençlik Kollarý Teþkilat Baþkaný Akif Berk ile Kadýn Kollarý
Teþkilat Baþkaný Meliha Özeþme katýldýlar.
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn da katýldýðý grup toplantýsýna da katýlan teþkilat baþkanlarý öðleden sonra AK Pati Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat
Yýldýrým'ýnda katýldýðý genel bir toplantý yaptýlar.
Toplantýya AK Parti Grup Baþkanvekili Mahir Ünal, Seçim Ýþleri Baþkaný Prof. Dr Mustafa Þentop, Teþkilat Baþkan
Yardýmcýlarý Alev Dedegil, Mehmet Emin Ekmen ve Mahmut
Göksu ile Kadýn ve Gençlik Kollarý Genel Baþkanlarý katýldý.
AK Parti Grup Baþkan Vekili Mahir Ünal yaptýðý konuþmada cumhurbaþkanlýðý seçimlerine deðinerek seçim 150 yýl-
lýk bir sürecin özeti olduðunu belirtti.Seçim Ýþleri Baþkaný
Prof Dr Mustafa Þentop ise anayasal tarihsel süreçten bahsederek "Ýlk defa halkýn seçimiyle bir cumhurbaþkaný seçilecektir"dedi.Genel toplantýnýn ardýndan teþkilat baþkan yardýmcýlarý ile birlikte bölgesel toplantýlara geçildi. Çorum Ýl teþkilatý 3. Bölgede olmasý sebebiyle teþkilat baþkan yardýmcýsý ve
Ýstanbul Milletvekili Alev Dedegil baþkanlýðýna bölgesel toplantý gerçekleþtirildi. Toplantýda teþkilatlarla ilgili konular ve
10 Aðustos'ta yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçimine yönelik
olarak görüþ alýþveriþinde bulunuldu.
Programýn sonunda ise AK Parti Teþkilattan Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu genel bir deðerlendirme yaparak Cumhurbaþkanlýðý seçiminin önemini anlattý.
Programdan sonra tüm teþkilat baþkanlarý Estergon kalesinde toplu iftar programýna katýldýlar. Bahadýr YÜCEL
Karayolu yatýrýmlarý
Uslu'nun takibinde
Belediye 1571
yetimi sevindirdi
Çorum Belediyesi tarafýndan geçen yýl hayata geçirilen '1571
Yetim Giydiriyoruz' projesinin ikincisinin startý verildi. Proje
kapsamýnda belediye daha önce belirlenen 1571 yetimin bayram
giyeceklerini karþýlýyor. Veli Paþa Konaðýnda dün gerçekleþtirilen
hediye daðýtým töreninde konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, sözlerine yaklaþan Ramazan bayramýný tebrik ederek baþladý. '1571 Yetim Giydiriyoruz' projesinin eþi Hatice Külcü'nün
fikri olduðunu ve ilkinin geçen yýl düzenlediklerini kaydeden
Muzaffer Külcü, "Þimdi ise projenin ikincisinin startýný verdik.
Ýlk baþta 571 çocuk demiþtik. Bu rakamý da kendisi de bir yetim
olan Hz. Peygamberimizin doðum yýlý olduðu için tercih etmiþtik. Ancak sayý az gelince 1571'e
çýkarttýk. Geçen yýl proje için çocuk bulmakta sorun yaþamýþtýk.
Ama bu yýl bu rakamý da geçtik.
Þimdi Ramazan bayramý için 1571
yetimimizi giydireceðiz. Geri kalan 1571 yetimi ise Kurban Bayramýnda giydireceðiz" dedi.
Konuþmasýnda Çorum Belediyesinin sosyal belediyecilik çalýþmalarý hakkýnda da açýklamalarda
bulunan Baþkan Külcü, sosyal
belediyecilik faaliyetlerine yenilerini de ekleyerek devam edeceklerini söyledi.
Belediyenin organize ettiði ancak giderleri hayýrseverler tarafýndan karþýlanan iftar
çadýrýnda hergün Bin kiþiye iftar verildiðini
kaydeden Baþkan Külcü, "Bizde belediye
olarak mahalle iftarlarý veriyoruz. Bu yýl beþ
mahallede iftar vererek halkýmýzla bir araya
geleceðiz. Ramazan bittiðinde ise bir kez engellilere bir kez de çocuklara olmak üzere
toplam yedi iftar etkinliði düzenlemiþ olacaðýz. Bu iftarlarda da 20 bin kiþiyle buluþmuþ
olacaðýz" diye belirtti.
Belediye olarak ihtiyaç sahiplerine gýda
yardýmlarýna da devam ettiklerini dile getiren Baþkan Külcü, "Biz 2009 yýlýnda ilk defa
göre geldiðimizde belediyemiz yýlda 2 bin
paket gýda yardýmý yapýyordu. Þimdi ise biz bu rakamý yýllýk 29
bin pakete çýkarttýk.
Aradan geçen sürede gýda yardýmlarýmýzda yüzde 14.5'lik bir
artýþ oldu. Biz kimsesizleri kimi oluyoruz. Halkýmýz bizi bunun
için göreve getirdi" þeklinde kaydetti.
Belediye olarak yaþlýlara yönelik hizmetlerinin de devam ettiðini hatýrlatan Baþkan Külcü, "Büyüklerimizin evlerinde daha
saðlýklý ve hijyenik olarak yaþamalarýný istiyoruz ve bu yönde çalýþmalarýmýz da devam ediyor. Evlerinde temizlik hizmeti verdiðimiz yaþlý sayýmýz bu yýl 317'ye yükseldi. Bazýlarýnýn evlatlarýnýn yapamadýklarý hizmetleri
belediye olarak yapýyoruz"
dedi.
Baþkan Külcü, belediye
olarak yeni bir þey bulduklarýnda Türkiye'nin neresinde
olursa olsun Çorum halkýnýn
hizmetine sunacaklarýný ifade
ederek sözlerini tamamladý.
Konuþmanýn ardýndan
Baþkan Muzaffer Külcü ve eþi
Hatice Külcü çocuklara ayakkabýlarýný giydirdiler.
Fatih AKBAÞ
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu,Çorum karayollarý
yatýrýmlarýnýn son durumunu deðerlendirmek üzere Karayollarý Genel
Müdürü Mehmet Cahit Turhan'ý makamýnda ziyaret etti.
Ziyarette, Genel Müdür Turhan'a
Çorum Karayolu çalýþmalarý ile ilgili
talepleri içeren bir dosya da sunan Uslu, yakýn takibinde olan Çorum - Ýskilip Yolu, Çorum - Kýrkdilim Yolu, Ýskilip - Çankýrý Yolu, Cemilbey - Ortaköy
Yolu, Merzifon Havaalaný Baðlantý
Yolu, Zile - Alaca - Sungurlu Yolu,
Alaca Çevre Yolu Köprülü Kavþak Yapýmý, Amasya - Mecitözü - Çorum Yolu, Çorum - Alaca - Yozgat Yolu Beton
Satýh Kaplama Ýþi ve Bayat Þehir Giriþi sýcak asfalt ve kalan istinat duvarýnýn yapýlmasý konularýný detaylý bir þekilde deðerlendirdiklerini belirtti.
Uslu, ziyareti sonrasý yaptýðý açýklamada, "Türkiye'de ilk defa gerçek
ihtiyaçlar doðrultusunda planlý programlý çalýþmalar yapýlmakta. Bu doðrultuda yapýlan çalýþmalar sonucunda,
her alanda olduðu gibi karayollarýnda
da bir devrimi Çorum olarak hep birlikte yaþadýk. 2002 öncesinde 58 km
bölünmüþ yolumuz varken, 2014 yýl
baþý itibariyle 308 km bölünmüþ yola
ulaþmýþ durumdayýz. 2003 - 2013 yýl-
larýnda 11 yýlda toplam 1 milyar 675
milyon TL'lik karayolu yatýrýmý yaptýk.
Devam eden ve planlanan projelerin
tamamlanmasýyla bu rakamýn 2 milyar
TL'ye ulaþmasýný bekliyoruz. Eski parayla deðerlendirirsek 2 katrilyon TL.
Kimsenin görmezden gelmeyeceði bir
boyuttadýr. Hangi yolun önceliði, bölünmüþ ya da tek yol olarak planlanmasý, standardýnýn nasýl olacaðý siyasi
veya idari karardan çok teknik bir konudur.
Nitekim dönemimizde Karayollarý
Genel Müdürlüðü sayým cihazlarý kullanarak yolun her saat, gün, ay olarak
yapýlan ölçümlere göre deðerlendirerek talepleri dikkate almaktadýr. Bizler
bu süreçte vatandaþlarýmýzdan gelen
talepleri ve ihtiyaçlarý hassasiyetle dikkate alarak ilgililer nezdinde yaptýðýmýz görüþmelerle Çorum'a hizmete
devam ediyoruz. Karayolu çalýþmalarýmýz kimi yerde planlama, harita, jeolojik etüt, proje, ihale sürecinde, kimi
yerde ise yapým aþamasýndadýr. Bu süreçleri arazinin, bölgenin fiziki yapýsý,
mevsim þartlarý, etkilediði gibi bir takým yasal ve bürokratik engellerle de
karþýlaþýlmaktadýr. Bunlara raðmen
Çorum'un aldýðý yatýrým hizmet ortadadýr" dedi.
Haber Servisi
Çorum'da bir ilk
gerçekleþecek
"Türkiye
Kur'an-ý
Kerimi Güzel Okuma Yarýþmasý" finali hafta sonu
Çorum'da yapýlacak.
11'nci Türkiye Kur'an-ý Kerimi Güzel Okuma
final yarýþmasý Ulu
Camiinde yapýlacak
20 Temmuz Pazar gü-
nü saat 13.30'da gerçekleþtirilecek. Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðý taþra teþkilatýnda görevli Kur'an Kursu
Öðreticisi,
Ýmam-Hatip ve
Müezzin-Kayyým
unvanlarýnda görev yapan 10 din
görevlisi yarýþmaya
katýlacak.
TEK
YILDIZ
2
HABER
18 TEMMUZ 2014 CUMA
Memur ilk defa temmuzda zam almadý
Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati
Gül, memurlarýn ilk defa temmuz ayýnda maaþlarýna bir kuruþ bile zam almadýklarýný belirtti.
Konu hakkýnda yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda, "Sadece maaþýnýzda deðil sabit ek
ödemenizde, aile yardýmý gibi sosyal ödemelerde de bir kuruþ bile zam alamadýk.
Çünkü kendisini memur sendikasý sananlar, toplu sözleþmede hükümetin teklifinden
bile daha düþük bir teklife evet dediler. Enflasyon farkýnýn istemediler" diyen Necati Gül,
"Yýlýn ilk altý ayýnda enflasyon oraný yüzde
5.7 çýktý. Hiç pazarlýk yapmayýp hükümetin
açýkladýðý yüzde 3+3 zamma razý olsalardý. Bugün yüzde enflasyon farký olarak yüzde 2.7 daha maaþýnýza zam yapýlmýþ olacaktý. Fakat istemediler. Kirli bir oyun oynadýlar. Masaya yüzde 6+6, taban aylýðý 100 TL zam ve 234 TL aile
yardýmý talebi ile oturdular. Sadece 123 TL
zamma imza attýlar. Kýsacasý memura ikiyüzlü
davrandýlar. Bugün enflasyon karþýsýnda memurun maaþ zammý çoktan buharlaþtý. Memur
enflasyon karþýsýnda kaybetti. 2014 yýlýný size
Memur-Sen zehir etti. Temmuz ayý itibarýyla
Mühendis 182 TL, Avukat 162 TL, Memurlar 46
TL, Þoför 40 TL ve Hizmetliler de aylýk 28 TL
zarardalar. Aile yardýmý Temmuz 2013'te 163
TL'idi. Temmuz 2014'te de 163'TL olarak kaldý.
Hâlbuki sadece yüzde 3+3 ve enflasyon farkýna
bile evet denilseydi bugün aile yardýmý 178
TL'idi. Ama tüm bunlarý Memur-Sen istemedi.
Memurlarý düþünmedi. Onlar hesabýný sadece
kendi siyasi ikballeri üstüne yaptý. Ona göre
zam isteyip, imzayý attý. Hesabýnda, kitabýnda,
aklýnda ve imzasýnda memurlar olmayan Malum-Sen'in yol açtýðý bu felaketi hiçbir kamu
çalýþaný unutmamalý, aklýndan çýkarmamalýdýr.
Sadece unutmamak yetmez, malum sendikanýn 2014 yýlýnda ellerindeki imza yetkisini kö-
tüye kullanarak yapýlan bu zulmün hesabýný
kamu çalýþanlarý sormalýdýr. Kendilerine ikiyüzlü davranan, hükümetin teklifinden daha
düþük bir zamma imza atanlarýn yanlarýna bunu kar býrakmamalýdýr" dedi.
Gül açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý:
"Memuru bu duruma düþürenlerden, memurlar gerekli dersi vermeli, bunlara daha fazla tahammül etmemelidirler. Malum sendikaya her ne þekilde olursa olsun üye olan veya
yapýlanlar, bir imza atarak kendilerine 2014'ü
zehir eden, ceplerine kocaman bir delik açan,
enflasyon canavarýna memuru teslim eden
malum sendikadan bir imza ile yollarýný ayýrmalýdýrlar. Gelecekleri ile daha fazla oynamalarýna, evlerine girecek aþa kepçe daldýrýp alýp
gitmelerine mani olmalýdýrlar. Tepkilerini ortaya koymalýdýrlar. Zulme rýza göstermemelidirler. Aksi takdirde kötülerin kendilerine tahammül edildikçe, daha çok azacaðýna þahit olacaklardýr. Memurlarýn hakký olaný gasp etmek, kul
hakký yemektir. Bu mübarek günlerde kul hakký yiyenlerden Allah bunun hesabýný soracaktýr.
Her fýrsatta tarihi sözleþme imzaladýðýný iddia
edenlerin aslýnda tarihi bir hezimete imza attýklarý ortaya çýkmýþtýr. Memurlarýn zararýný da
aylardýr yalanlarla, gerçekleri gizlemeye çalýþanlar karþýlamalýdýr."
Kubilay Kaan YÜCEL
Gýda Güvenliði
Merkezine atama
Eren Er'den dikkati
güçlendirme programý
Eren Er Dershanesi 3.,4.,5.,6.,7. ve 8.
sýnýf öðrencilerine yönelik yaz tatilini fýrsata dönüþtürecek bir program düzenleniyor.
"Görsel dikkatini odaklama, eþleþtirme, görsel hafýza, planlama, el göz koordinasyonu, benzerlikleri fark etme, genel
bilgilerin artýrýlmasý", gibi konularda öðrencilere eðitim hayatlarý boyunca büyük
destek olacak, baþarý seviyelerini yükselterek, özgüven sahibi baþarýlý bireyler olmalarýna yardýmcý olmak amacýyla düzenlenecek program 4 Aðustos 2014 Pazartesi günü baþlayacak.
Eren Er Dersanesi Proje Koordinatörü
Ali Belli konu hakkýnda yaptýðý açýklamada,
"Dersane olarak eðitim yýlý boyunca
Kaliteli ve Kontrollü Kolej Tabanlý Eðitim
modeliyle öðrencilerimize derslerinde
yardýmcý olduk. Sýnavlara hazýrlanmala-
rýnda eksiklerini giderdik çeþitli faaliyetlerle öðrencilerimize destek olduk. Öðrencilerimiz de TEOG ve Bursluluk sýnavlarýnda üstün baþarý göstererek emeklerinin karþýlýðýný aldýlar. Þuan tatilde olan
öðrencilerimizin zamanlarýný deðerlendirmek ve önümüzdeki yýla donanýmlarýný artýrmak için düzenleyeceðimiz bu
programa bütün öðrencilerimizi bekliyoruz" dedi.
Toplamda üç hafta sürecek olan kursta öðrenciler kaliteli doküman ve testlerle
günde 3 saat dikkat geliþtirme programýndan ders alacak. Program sonrasýnda
üç gün hýzlý kitap okuma kursu ve 2 günde Bilim Teknik- Bilim Çocuk günleriyle
tatil programýný geçirmiþ olacaklar. Kontenjanlarýn sýnýrlý olduðunu kaydeden
Belli, programlara katýlmak isteyenlerin
en kýsa sürede baþvurmalarý gerektiðini
söyledi. Yasin YÜCEL
Ýskilip Belediyesi
'Proje Ofisi' kuruyor
Ýskilip Belediyesi Ýskilip'e hibe projeler kazandýrmak için belediye bünyesinde
Proje Ofisi kuruyor. AB fonlarý baþta olmak üzere uluslararasý hibe programlar
için proje hazýrlama ve yürütme konusunda kendini geliþtirmek isteyen ve bu
alanda kariyer yapmayý hedefleyen 15
genç Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim
Merkezi'nde eðitim alacak. Bu kursiyerlerden baþarýlý sayýlan 2 kiþi daha sonra
Ýskilip Belediyesi Proje Ofisi'nde istihdam
edilecek.
Kursa en az MYO veya 4 yýllýk üniversite mezunu olanlar ve 18-35 yaþ arasý
vatandaþlar baþvurabilecek. Erkek adaylar için askerliðini tamamlamýþ veya en az
1 yýl askerlikle iliþiði olmamak þartý aranýyor. Kursa baþvuran vatandaþlarýn iþsiz
olmasý, orta düzeyde Ýngilizce bilgisine
sahip olmasý, fiziksel ya da ruhsal olarak
seyahat etmeye engeli bulunmamasý da
aranan þartlar arasýnda.
Kursa baþvurmak isteyen kiþiler evraklarýný 16-21 Temmuz tarihleri arasýnda
belediye Yazý Ýþleri Müdürlüðüne elden
teslim edebilecek. Baþvurusu alýnan kiþiler 23 Temmuz'da mülakata alýnacak.
Konu hakkýnda açýklama yapan Belediye Baþkaný Recep Çatma, kuracaklarý
proje ofisinde Ýskilip için yararlý projeler
üretme iþini burada sürekli hale getirmeyi planladýklarýný söyledi. Haber Servisi
Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gýda
Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Özlem Ýstanbullu, Gýda
Güvenliði, Tarýmsal Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü görevine
atandý.
Üniversitenden yapýlan açýklamada Gýda Güvenliði, Tarýmsal Uygulama ve Araþtýrma Merkezi'nin amacý þu þekilde ifa-
de edildi:
"Merkez
yapýlacak
olan araþtýrma ve geliþtirme faaliyetleri ile gýda tarýmsal araþtýrma ve üretimde teknolojiyi takip etmek, uygulamaya aktarmak, bölgesel problemler
için çözüm üretmek, tarýmsal üretimde strateji
üretmek ve piyasayý yönlendirmeye yönelik araþtýrma ve eðitim çalýþmalarý
yapmak, tarýmsal üretimde kullanýlan materyallerde kalite ve standardizasyon denetimleri yapabilecek alt yapýyý oluþturmak,
kurumsal ve bireysel taleplere cevap vermek, çiftlik ölçeðinden bölgesel ölçeklere kadar etüt, planlama ve danýþmanlýk hizmetleri yapmayý amaçlamaktadýr."
Kubilay Kaan YÜCEL
4
Mahir ODABAÞI
BABA SÖZLER Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
" Ey oðul;
Göreve baþladýðýnda gelenleri sayma. Lakin giderken
gelenleri say.
" Ey oðul;
Mesai arkadaþlarýnla öyle geçinmeye çalýþ ki, giderken
hakkýný helal et demeye bile ihtiyaç kalmasýn.
" Ey oðul;
Bazý insanlar kuru kýzýlcýk çubuðu gibi bazýlarý ise ince
söðüt dalý gibidir. Kýzýlcýk çubuðu türü olanlarý sakýn kýrma,
çünkü telafisi kolay kolay mümkün olmaz.
" Ey oðul;
Yabancý mesai arkadaþlarýnla iyi geçin ama yerli mesai
arkadaþlarýnla daha iyi geçin. Çünkü birincisi tayin olup giderse unutulur ama ikincisiyle mezarlýða kadar yüz yüze
bakýlýr. Kýrgýnlýk varsa her gördüðünde aklýna gelir rahatsýz
olursun.
" Ey oðul;
Sanal âlem reklamdýr, kötü kimseyi göremezsin sen yanýndakilerin kadri kýymetini bilmelisin.
" Ey oðul;
Bilirsin seni çok severim ama senin sevdiklerini sevmek,
yerdiklerini de yermek zorunda deðilim. Býrak o kadar özgürlüðüm olsun.
" Ey oðul;
Ramazan ayýnda gündüzleri çay ocaklarýnda, kahvanelerde herkes herkesin yanýna rahatça oturabilir. Çünkü
kimse çay parasý ödeyeceðim veya ödeteceðim diye korkmaz.
" Ey oðul;
Ýmamlar en çok hangi soruya kýzarlar bilir misin? Baþka
camide görüldüklerinde 'hoca izinli misin?' diye soru soranlara.
" Ey oðul;
En iyi memur o dur ki; art niyetli olmadan konuþacaðýný amirinin yüzüne konuþur. Tayin olup gittiðinde veya
emekli olduðunda arkasýndan konuþmaz herkesten çok vefalý olur. Buna mukabil en tehlikeli memur da o dur ki;
amiri iken hep el pençe durur lakin amirliði bitince pervasýzca belden aþaðý vurur. Sen bu iki farklý tipi görevdeyken
ayýrt etmesini bilmelisin ki sonra teh tüh deyip üzülmeyesin.
" Ey oðul;
Tüm öðretmenlerini sev ama matematik öðretmenlerini
daha çok sev. Çünkü onlar hep problemleri çözmeye çalýþýrlar.
" Ey oðul;
Memlekette her iyilik gören vefalý olabilseydi kimse iyiliðin GÖZÜ KÖR olsun diyemezdi.
" Ey oðul;
Annenin mayaladýðý hamurdan ders al. Çünkü iyi çörekler mayasý iyi gelmiþ hamurdan olur. Bu nedenle tez elden yükselmeye heveslenme. Unutma ki toz duman tez
yükselir lakin çýkacak ilk fýrtýnada yine toz duman olur.
" Ey oðul;
Arkadaþlarla iliþkilerini ince dostluklar üzerine baðla.
Baðlayamýyorsan zorda kalýnca oturup aðlamaya hazýr ol.
*
KÖYÜMÜN ÝMAMINA VEFA -8: Köyümüzün ilk kadrolu imamý, öðrenci dostu merhum Ahmet Sekili hocamýzý
rahmetle yâd ediyoruz. Ruhu þad ola…
(Yazara öneri: 536 5681141)
63 bin 550 kiþiye evlilik öncesi eðitim verildi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam, 2013
yýlý sonu itibariyle 63 bin 550 kiþiye evlilik öncesi eðitim verildiðini bildirdi.
CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu'nun
soru önergesini yanýtlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný, bakanlýðýna baðlý kuruluþlarda kalmakta iken, þiddete
maruz kalan ya da þiddet nedeniyle yaþamýný yitiren kadýn
bulunmadýðýný söyledi.Türkiye'de kadýn erkek eþitliðinin
saðlanmasý ve kadýna yönelik þiddetin
ortadan kaldýrýlmasýnýn bir devlet politikasý haline geldiðini belirten Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný, kanun kapsamýnda
açýlmasý öngörülen "Þiddet Önleme ve
Ýzleme Merkezleri"nin 14 ilde faaliyete
baþladýðýný söyledi.
Kadýna yönelik þiddetle mücadelenin
önemli bir ayaðýný kamu personelinin konuya iliþkin duyarlýlýðýnýn ve bilgi birikiminin artýrýlmasýnýn oluþturduðuna iþaret
eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný,
Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü ile ilgili bakanlýklar arasýnda (Ýçiþleri Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Adalet Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý) "eðitim protokolleri" imzalandýðýna iþaret etti.
Ýmzalanan protokoller kapsamýnda bugüne kadar 71
bin polis, 65 bin saðlýk görevlisi, 21 bin din görevlisinin
eðitimlerinin tamamlandýðýný kaydeden Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný, 336 aile mahkemesi hakimi ve Cumhuriyet
savcýsýna yönelik seminerlerin gerçekleþtirildiðini açýkladý.
Jandarma Genel Komutanlýðý ile 2012 yýlýnda imzalanan protokol kapsamýnda eðitici eðitimleri ve eðitim materyallerinin hazýrlanmasý çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný
belirten Bakan Ýslam, jandarma personeline yönelik eðitimlerin 2014 yýlýnda baþlamasýnýn planlandýðýný ifade etti.
-TOPLUMSAL CÝNSÝYET EÞÝTLÝÐÝ
SEMÝNERLERÝNÝN 450 BÝN ERBAÞ VE
ERE UYGULANMASI PLANLANIYORBakan Ýslam, Milli Savunma Bakanlýðý ile 2013 yýlýnda
imzalanan protokol kapsamýnda, eðitici eðitimlerinin tamamlanmasý ve toplumsal cinsiyet eþitliði seminerlerinin
2014 yýlýnda Milli Savunma Bakanlýðý personeli ile her yýl
silah altýna alýnan yaklaþýk 450 bin erbaþ ve ere uygulanmasýnýn planlandýðýný söyledi.
Bakan Ýslam, 2007 yýlýnda yürütülmeye baþlanan "Kadýn Erkek Eþitliði ve Toplumsal Cinsiyet Eðitimleri"ne bugüne dek, üst düzey kamu yöneticileri, belediye baþkanlarý, kamu çalýþanlarý, politika uzmanlarý,
sendika, üniversite ve sivil toplum kuruluþu temsilcilerinden oluþan yaklaþýk 3
bin 300 kamu görevlisinin katýlým saðladýðýný söyledi.
-EVLÝLÝK ÖNCESÝ EÐÝTÝM2012 yýlýndan bu yana evliliðin baþlangýcýnda aday çiftlere yönelik olmak
üzere evlilik öncesi eðitime iliþkin çalýþmalar baþlatýldýðýný belirten Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný, þöyle dedi:
"Bu kapsamda, Evlilik Öncesi Eðitim
Programýmýn üç kitaptan oluþan eðitim
seti müfredat ve materyalleri oluþturulmuþtur. Bu eðitimle
evlenmeye aday çiftlere; bilinçli evliliðe "iyi bir baþlangýç
yapabilme' fýrsatý verilmesi, çiftlerin birbirlerini iyi tanýmasý ve evlilikle ilgili farkýndalýk oluþturulmasý amaçlanmaktadýr. Evlilik Öncesi Eðitim Programýmýn içeriðinde evlilikte çatýþmaya neden olan sebepler ve bunlarýn çözüm yollarýna; eþlerin birbirleri üzerindeki hukuki haklarýna; üreme
saðlýðý ve saðlýklý annelik konularý ile birlikte aile içi þiddetin neden olduðu akut ve kronik saðlýk sorunlarýna kadar
uzanan geniþ bir yelpazede konular ele alýnmaktadýr. Evlilikte oluþabilecek muhtemel sorun alanlarýna iliþkin öfke
kontrolü seminerlerinin amacý þiddetin önlenmesi ve ortadan kaldýrýlmasýna yönelik bir hedef taþýmaktadýr. Evlilik
Öncesi Eðitim Programýnýn, ülke genelinde yaygýnlaþtýrýlmasýný saðlamak için 81 ilde toplam 2 bin 940 eðiticinin
eðitimi gerçekleþtirilmiþtir. 2013 yýlý sonu itibariyle 63 bin
550 kiþiye evlilik öncesi eðitim verilmiþtir."
TEK
YILDIZ
2
18 TEMMUZ 2014 CUMA
HABER
"CHP'nin Cumhurbaþkanlýðý
seçimini kazanma iddiasýný
temelsiz buluyorum"
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu, A Haber'den Erdinç Özyýlmaz'ýn Cumhurbaþkanlýðý seçimleri ile ilgi sorularýný yanýtladý.
Salim Uslu CHP'nin Cumhurbaþkanlýðý seçimini
kazanma iddiasýný çok temelsiz bulduðunu ifade ederek, "Cumhurbaþkanlýðý adaylarýný, inandýrýcýlýðý olmayan ve geçmiþteki söyleyenlerle de çok ters bir görüntü, ayaküzeri söylenmiþ bir isim olarak düþünüyorum. Sahici kabul etmemiz, ciddiye almamýz mümkün deðil. CHP halkýn deðerleri ile barýþmalý. Gerçek
bir sosyal demokrat parti olmanýn yollarýný aramalý.
Hem solcu hem ulusalcý hem Kemalist hem ilerici
hem de halkçý olunmuyor. Halkýn deðerlerine uzak
olmayan sosyal demokrat, sahici bir partiye Türkiye'nin toplumun daha fazla ihtiyacý var. Çarklarýyla,
polemikleriyle, hatta komiklikleri ile gündeme gelen
CHP'nin bir inandýrýcýlýðý yok" dedi.
-"CHP CUMHURBAÞKANLIÐI
SEÇÝMLERÝNÝ KAYBEDECEÐÝNÝ BÝLÝYOR"Uslu, "Laiklik konusunda bu kadar hassasiyet
gösteren, Cumhuriyet mitingleri düzenleyen "Türkiye Elden gidiyor, Ordu Göreve" diye baðýrýp pankart
açanlarýn bugün hiçbir þey olmamýþçasýna sadece sýrf
Genel Baþkanýmýz Tayyip Erdoðan'ý Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde birinci turdan çýkartmamak aþaðýya
çekmek gibi bir çabayla hayatýnýn hiçbir döneminde
Sosyal Demokrat olmamýþ, sosyal demokratlarla fikir
iliþkisi olamamýþ bir kiþiyi aday gösteriyor olmasý
CHP'nin kendi içerisinde tartýþmasý gereken çok ciddi bir paradokstur. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde aday olmaya layýk, kiþiler olmasýna raðmen bunlarý aday göstermek yerine Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nun
aday gösterilmesi hem topluma bizim din ile sorunumuz yok mesajý verilmektedir. Hem de Cumhuriyet
Halk Partisinin iç sorununun yansýmasýdýr. CHP
Cumhurbaþkanlýðý seçimlerini kaybedeceðini biliyor.
"Ne yapalým biz kaybetmedik beþ partinin adayý kaybetti" diyerek üzerlerine alýnamayacaklar. Böylece liderlik tartýþýlmayacak diye bir beklentileri var. Ayný
zamanda CHP içerisinde
liderlik potansiyeli olanlar
varsa bunlarda bir þekilde
devre dýþý býrakýlmýþ olacak. Bir anlamda ön bahçe
arka bahçe temizliði yapýlmýþ olacak. Bundan da
karlý çýkacaklarýna inanýyorlar" þeklinde kaydetti.
Uslu,
Özyýlmaz'ýn
Cumhurbaþkaný adayý EkmeleddinÝhsanoðlu'nun,
"Filistin konusunda Türkiye tarafsýz olmalý" þeklindeki ifadesini, "Ben hiçbir
zaman Türkiye'nin Filistin
konusunda tarafsýz olmasýný söylemedim" diyerek
çevirdiði ile ilgili sözlerini
nasýl deðerlendirdiði sorusuna ise, "Dün söylediðine
mi? Bugün söylediðine
mi? Ýnanacaðýmýzý daha þimdiden þaþýrdýðýmýz tutarsýz bir insanýn Cumhurbaþkanlýðýna aday olmasý kadar yanlýþ bir þey olamaz. Toplumun deðerleri ile karþý karþýya geldiði toplumun hassasiyetlerini bilmediðini bir kez daha ortaya koymuþtur. Toplum siyasetçiyi tutarlýlýk ilkesine tabi tutar. Dünkü söyledikleri ile
bugün söyledikleri ile yaptýklarý arasýnda bir çeliþki
varsa toplum asla ona itibar etmez, güvenilir bulmaz.
Nitekim CHP'nin bugüne kadar söyledikleri, programlarýyla, yaptýklarýnýn birbiriyle çeliþkili olmasý hatta parti içerisindeki bir kýsým guruplarýn ortaya çýkýp
farklý görüntüler veriyor olmasý CHP'nin ve Liderinin
inandýrýcýlýðýný ortadan kaldýrmýþtýr. Bir taraftan dini
kimliði ile bilenen bir kiþiyi aday yapacaksýnýz. Diðer
taratan bir milletvekiliniz ramazan günü iftar programýnda 'þerefe' diyerek kadeh kaldýracak ve bunu da
sosyal medyada paylaþacak böyle bir tutarsýzlýðý, ilkesizliði, saygýsýzlýðý topluma anlatamazsýnýz" ifadelerini kullandý.
"10 Aðustos'ta Genel Baþkanýmýz ve Baþbakanýmýzýn tek turda Cumhurbaþkaný seçileceðine kuvvetle inanýyorum" diyen Uslu, "Ciddi bir oy farký oluþacaktýr. Çünkü Türkiye toplumu þunu çok iyi görüyor
ki aslýnda 10 Aðustostaki seçim 12. Cumhurbaþkanýný seçmekle sýnýrlý bir olay deðildir. Eski Türkiye'nin
statükosundan, vesayetinden, kaosundan, krizinden
nemalananlarla Yeni Türkiye'nin müreffeh toplumuna, öncü, demokratik Türkiye'sine ulaþmak isteyenler
ile statükoya ve vesayete karþý olanlar arasýnda bir yarýþ vardýr. Dolayýsýyla bu yarýþý göðüsleyecek kiþide
Liderimiz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'dýr. Çünkü
Yeni Türkiye de Türkiye'nin gücü, etkinliði, saygýnlýðý, toplumun refahý ve ayný zamanda Türkiye'nin de
eksiksiz, ayýpsýz, defosuz bir demokrasi hedefi vardýr.
Oyun kurucu olarak Türkiye'nin gücüne güç katacak
bir süreci Türk toplumu zaten kabullenmiþtir. Beklemektedir. Onun heyecanýný duymaktadýr. Yeni dönemde inanýyorum ki hiçbir þey eskisi gibi olmayacak" þeklinde kaydetti. Haber Servisi
Ýlçeler kültür ve turizm
taleplerini bakanlýða ilettiler
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, Ortaköy,
Boðazkale, Osmancýk, Ýskilip ve Dodurga Belediye
Baþkanlarý ile Ýlçe Baþkanlarýný Kültür ve Turizm
Bakan Yardýmcýsý Abdurrahman Arýcý ile buluþturdu. Bayat Belediye Baþkanýnýn Umre ziyaretinde olmasý sebebiyle katýlamadýðý toplantýya Osmancýk
Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Ýskilip Belediye
Baþkaný Recep Çatma, Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Ortaköy Beleidye Baþkaný Taner Ýsbir, Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Boðazkale Ýlçe Baþkaný Sadýk Aþýk, Dodurga Belediye
Baþkaný Mustafa Aydýn ve Dodurga Ýlçe Baþkaný
Abdullah Uysal katýldýlar.
Toplantýda Belediye Baþkanlarý tek tek Kültür
Bakanlýðýna sunulan projeleri hakkýnda Bakan Yar-
dýmcýsý Arýcý'ya bilgi
verdiler. Bu çerçevede
Osmancýk Kale Restorasyonu Projesi, Ýskilip
Kale Restorasyonu ve
Sokak Saðlýklaþtýrma
ve Arasta Restorasyonu
2. Etap Projesi, Ortaköy Park Bahçe Düzenlemesi, Sokak Saðlýklaþtýrma,
Þapinuva
Ören Yeri ve Müze Yapýmý Projeleri ve Dodurga Sokak Saðlýklaþtýrma
Projeleri görüþüldü. Toplantýda Ýncesu Kanyonunun doða turizminde hak ettiði yere gelmesi için
destek verilmesi gerektiðini söyleyen Ortaköy Belediye Baþkaný Ýsbir, "Bu dönem Ortaköy Ýlçemizde
Hükümetimiz ve Bakanlarýmýzýn destekleri ile fark
yaratacaðýz ve tarih, kültür ve medeniyet Baþkenti
Çorum'da Ortaköy olarak turizmde iddialý noktaya
gelmek istiyoruz" dedi.
Ýsbir, Bakan Yardýmcýsý Arýcý'dan Bakanlýða sunulan çok sayýda proje için ödenek talep etti.
Boðazkale Belediye Baþkaný Tangazoðlu ise,
Hattuþa Ören Yeri ve Açýk Hava Müzesinin bakýmýnýn belediye tarafýndan yapýldýðýný ve bu nedenle müze gelirlerinden payýn artýrýlmasýný talep etti.
5
ÝLAN
OÐUZLAR BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN
Oðuzlar Belediyesince Satýþý yapýlacak olan 2 adet Þteyr Traktör 1 Adet Massey Ferguson Traktör
üzerine Mont olanmýþ Kepçe 50 NM 24 tipi Otobüs 1 adet Sal kasa Kamyon ve 1 adet Greyder 2886
sayýlý kanunun 45 nci maddesi gereðince Açýk teklif usulü ile satýþa çýkarýlmýþtýr.
1- Satýþa çýkartýlan
1986ve 1990 Model Traktörler 1995 Massey Ferguson Kepçe, 1988 model
50 NM 24 Otobüs , 19 EP 924 plakalý Sal kasa kamyon ve Greyder Çalýþýr durumda olup faal ve Trafikte kayýtlýdýr.
2- Þartname ve Ekleri Belediyemiz Hesap iþleri Müdürlüðünde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve
Ücretsiz olarak temin edebilir.
3- Ýhale 08.08.2014 tarihinde Belediyemiz Meclis Salonunda Saat 14 de Belediye Encümen huzurunda 2886 sayýlý kanunun 45 nci maddesi gereðince açýk artýrma usulü ile yapýlacaktýr.
4- Satýþa çýkartýlan
a)-1986 Model Þtair Traktör'ün Muhammen Bedeli KDV dahil 10.000,00 TL olup geçici Teminatý
300,00 TL dir.
b) 1990 Model Þtair Traktör'ün Muhammen Bedeli KDV dahil 12.000,00 TL olup geçici teminatý
360.00 TL dir.
c) 1995 Model Massey Ferguson Kepçe Muhammen bedeli KDV dahil 13.000,00 TL olup geçici teminatý 420.00 TL dir.
d) 1988 Model 50NM 24 Otobüs Muhammen bedeli KDV dahil 15.000,00 TL geçici teminatý 450.00
TL dir.
e) Sal kasa Kamyon 1990 Model Muhammen bedeli KDV dahil 17.000,00 TL olup geçici teminatý
510,00 TL dir.
f) 1985 Model Greyder Belediyemize Tescilli Muhammen bedeli 35.000,00 TL olup geçici teminatý
1.050,00 TL dir.
5- Satýþa çýkartýlan araçlar Belediyemize ait Kum deposundadýr.
6- Ýhaleye Ýþtirak etmek isteyenler Geçici teminatlarýný yatýrdýktan sonra Bir dilekçe ile Belediyemize
Ýhale tarih ve Saatinden önce Müracaat etmeleri gerekmektedir. Ýlanen duyurulur.
Basýn: 756 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Davulu onlar çalýyor bahþiþleri
korsanlar topluyor
Çorum'da Ramazan davulcularý, sahte davulculardan oldukça dertli. Ramazan ayýnýn gelmesi
ile birlikte sahura kalkacak vatandaþlarý davulla
uyandýran davulcular, bugünlerde bahþiþ toplayan sahte davulculardan oldukça dertli. Davul
çaldýklarý bölgede bahþiþ toplamaya giden davulcular, sahte davulcu þoku yaþýyor. Zira, bahþiþ için
mahalle sakinlerinin kapýsýný çalan davulculara,
mahalle sakinleri bahþiþ verdiklerini, ikinci kez
bahþiþ vermeyeceklerini söylüyor.
Sahte davulcularýn artmasý ve bu konuda kendilerine çok sayýda þikâyetin gelmesi üzerine bir
açýklama yapan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, korsan davulculuk yapan ve yardým
toplayanlara vatandaþlarýn fýrsat vermemesi istedi. Bu konuda Çorum Belediyesi olarak
çalýþma yaptýklarý, görevlendirdikleri davulculara kimlik kartý verdiklerini, bu
kimlik ve yaka kartlarý ile davulcularýn
bahþiþlerini toplayabileceklerini dile getiren Candan, "Getirdiðimiz düzenleme
ile Çorum'da davulculara ahenk geldi.
Sadece, Belediyemizin belirlediði ritimleri çalýyorlar. Ramazan davulcularý Belediyemizden herhangi bir ücret almýyor.
Hemþehrilerimizin verdiði bahþiþlerle bu
iþi yapýyorlar. Ancak son günlerde ortaya çýkan sahte davulcular, bu arkadaþlarýn emeklerini çalýþýyor. Hem vatandaþlarýmýzý hem de davulcularý zor durumda
býrakýyorlar. Hemþehrilerimiz bahþiþ
Daha sonra sit alaný sorunu Bakan Yardýmcýsý
Arýcý'ya aktarýldý. Ayrýca Budaközü ve Gökyokuþ
Deresinin yürüyüþ yollarý projesinin desteklenmesi
ile turizm yöresinin güzelleþeceðini söyledi.
Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn ise
aðustos ayýnda düzenlenecek olan güreþ ve þenlikler için destekle birlikte, yeni sunulan Sokak Saðlýklaþtýrma Projesi hakkýnda bilgi verdi ve Turizm
Yöreleri Destekleri kapsamýnda destek istedi.
Ýskilip Belediye Baþkaný Çatma da, 5 yýldýr Ýskilip'te yürütülen Restorasyon çalýþmalarý kapsamýnda 1 Etnografya Müzesi, 7 konaðýn turizme kazandýrýldýðýný, Arasta Sokak Saðlýklaþtýrma projelerinin
sürdürülebilmesi için projenin 2. etabýna destek verilmesini istediklerini söyledi.
vermek istedikleri davulcunun kimliðini muhakkak sormalýlar. Kimlik gösteremeyen davulculara
bahþiþ vermesinler" dedi.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan,
davulcularýn kendileri adýna bahþiþ toplayan sahte davulculardan þikâyetçi olarak suç duyurusunda bulunduklarýný söyledi.
Davulcularýn kendilerine gelerek bu durumu
bildirdiðini, binalarýn güvenlik kameralarýndan
bu sahte davulcularý tespit ettiklerini ve suç duyurusunda bulunduklarýný kendilerine ilettiklerini
dile getiren Turhan Candan, bu tür hadiselere tevessül edenlerin cezasýz kalmamasý gerektiðine
inandýðýný sözlerine ekledi.
Haber Servisi
Ayrýca Ýskilip Kalesi'nin Rölöve Çizimleri, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin onaylandýðýný
ve Ýskilip Kale Surlarý Restorasyonu ve Iþýklandýrma
Uygulamasý iþinin 2015 yýlý yatýrým programýna
alýnmasý için teklif edildiðini söyledi.
Baðcý toplantýda yaptýðý deðerlendirmede, turizm yörelerine destek kapsamýnda ilçelerin projelerinin desteklenmesini, özellikle Ýskilip ve Osmancýk Kalelerinin 2015 yýlý yatýrým programýna alýnmasýný, Hattuþa ve Þapinuva Ören Yerleri ve Açýk
Hava Müzelerine daha fazla destek verilmesini istedi. Kültür ve Turizm Bakan Yardýmcýsý Abdurrahman Arýcý görüþmede tek tek not alarak projelerin
incelenerek destek sunulacaðýný söyledi.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
18 TEMMUZ 2014 CUMA
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
AÞIRI SICAKLARA DÝKKAT!
Sungurlu AK Parti 'Gençlik
Kollarý' için toplandý
Sungurlu AK Parti Ýlçe Teþkilatý önceki
gün istiþare toplantýsý yaptý. Yapýlan toplantýda yeni gençlik kollarý kadrosunun taslaðý
oluþturuldu.
Toplantýya katýlan AK Parti Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, seçilen bu
kadronun Ýl Teþkilatý tarafýndan
onaylandýðý
takdirde yeni gençlik
kollarýnýn ana kademe ile
birlikte, koordineli olarak
uyum içerisinde çalýþacaðýna olan inancýný belirtti.
Özkan, ayrýca istiþare
toplantýsýnda yanlýþ anlaþýlmalarýn olduðunu
belirterek, yakýn zamanda AK Parti Gençlik
Kollarý Baþkanýnýn ve ekibinin belirleneceði
ifade etti.
Haber Servisi
Uslu, Cemil Çiçek'in
iftarýna katýldý
TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, TBMM'de
milletvekillerine iftar verdi. Ýftarýn ardýndan
konuþan Cemil Çiçek, Ramazan ayýnýn, Ýslam
dünyasýnda, insan iliþkilerinde, millet hayatýnda, devlet hayatýnda çok önemli ve anlamlý bir yerinin olduðunu ifade etti.
"Ramazan ayý kendi mesajýný kendisi veren bir ay" diyen Çiçek, ramazan ayýnýn, dostluðun, kardeþliðin, yardýmlaþmanýn, insan olmanýn ve insanlýða karþý daha fazla sorumluluk duyulmasý gerektiðinin en çok hatýrlandýðý bir ay olduðunu söyledi.
Ramazan iftarlarýnýn bu çatý altýnda uzun
zamandan beri önemli bir gelenek olduðunu
ve bu geleneði sürdürdüklerini belirten Çiçek,
þunlarý kaydetti:
"Ramazan'da barýþýn, kardeþliðin, sulhun,
huzurun esas olmasý gerekir. Bu ay duymak,
görmek, bilmek isteyenlere, gereðini yapmak
isteyenlere çok önemli hatýrlatmalar yapar
ama içinden geçtiðimiz sürece baktýðýmýzda
maalesef sanki ramazanýn mesajlarý, Ýslam
dünyasýna hiç ulaþmamýþ hiç bu mesajlar duyulmamýþ gibi bir görüntüyü yaþýyoruz ve hepimizin yüreði yanýyor.
Ýslam dünyasý belki de Ýslam tarihinin
uzunca dönem içerisinde en kaotik en karmaþýk dönemini yaþýyor. Çevremizde olup bitenlere batýðýmýzda, dünyada Ýslam âleminde
olup bitenlere baktýðýmýzda, Arap Baharý diye
baþladý baharý görmeden kara kýþýn en þiddetlisi yaþanýyor. Pakistan'dan Afganistan'a, Ortadoðu'dan Kuzey Afrika'ya varýncaya kadar hemen hemen hiçbir Ýslam toplumu
yok ki þu mübarek günde kan
dökülmesin, kin
kusulmasýn, insanlar birbirini öldürmesin. Ölen
tekbir getiriyor,
öldüren tekbir getiriyor, Ýslam bunun neresinde anlamakta zorluk çekiyoruz. Her gün
bombalar yaðýyor, çoluk çocuk, kadýn erkek,
genç yaþlý demeden insanlar hayatýný kaybediyor. Suriye'de, Irak'ta, baþka ülkelerde benzer görüntüler var. Dolayýsýyla bu hal Ýslam
dünyasý için iyi bir hal deðil, iyi bir görüntü
deðil. Belki bu ayda en azýndan bu duygularý,
düþünceleri biraz daha yoðun yaþamak, birbirimizin inançlarýna daha fazla saygý göstermemiz gerekirken Ýslam'ýn farklý yorumlarýný
benimsemiþ olanlar birbirlerini öldürmekle
kalmýyor, camiler bombalanýyor, kutsal saydýklarý mekanlar tahrip ediliyor. Kan dökülmeye devam ediliyor. Bizim ülkemizde de Ýstanbul'da Caferi vatandaþlarýmýzýn gittiði bir
cami bombalanýyor. Böylesine lanetli iþler,
böylesi mübarek bir aya denk getiriliyor. Bunlar hepimizi üzen hususlardýr."
Çiçek, milletvekillerinin bayramýný da kutladý.
Ýftara, Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan,
Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Gençlik ve Spor
Bakaný Çaðatay Kýlýç, TBMM eski Baþkanlarýndan Mehmet Ali Þahin, Ferruh Bozbeyli,
TBMM Baþkan Vekilleri Sadýk Yakut, Ayþe
Nur Bahçekapýlý, Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Malatya Milletvekili ve Ýdare Amiri Ömer Faruk Öz, parti
gruplarýnýn temsilcileri ve milletvekilleri katýldý. Haber Servisi
Ýl Saðlýk Müdürü Dr.Ýsmail Yücel aþýrý sýcaklar nedeni ile malýdýr. Yemekleri piþirirken kýzartma ve kavurma yerine haþbir açýklamada bulundu:
lama, ýzgara, kendi suyunda veya az suda piþirme gibi saðlýklý
"Ramazan Ayýný geçirdiðimiz ve yazýn en sýcak günlerini piþirme yöntemleri uygulanmalýdýr.
yaþadýðýmýz bu günlerde, yaz sýcaklarýnýn zararlarýndan ko- Vücut direncini artýrmak ve vücudun yeterli miktarda virunmamýz, saðlýðýmýzý olumsuz etkileyecek davranýþlarda bu- tamin ve mineral almasýný saðlamak için bol miktarda sebze ve
lunmamamýz ve almamýz gereken önlemler hakkýnda bilinçli meyve tüketilmelidir.
olmamýz gerekmektedir. Özellikle kronik hastalýðý bulunan 65
-Eðer doktor tarafýndan sývý alýmý kýsýtlanmýþ veya idrar
yaþ üstü kiþiler ve çocuklar en çok risk taþýyan gruptur. Bu ki- söktürücü ilaç kullanýlmasý söz konusu ise ilgilinin Aile Hekimi
þilerin ve yakýnlarýnýn daha dikkatli davranmalarý gerekmekte- veya diðer hekimlerin görüþüne baþvurmasý gereklidir.
dir."dedi
- Mide kramplarýna neden olabileceði için çok soðuk ve
AÞIRI SICAKLARDA ALINMASI
buzlu içecekler tercih edilmemelidir.
GEREKEN ÖNLEMLER
- Dýþarýda ve açýkta satýlan yiyeceklerin, tüketiminden kaAþýrý sýcaklar çeþitli saðlýk problemlerini de beraberinde ge- çýnýlmalý, çabuk bozulma riski olan besinler (et, yumurta, süt,
tirmektedir. Sýcaklýk ve nem artýþýna baðlý olarak vücut ýsýsý art- balýk vb.) açýkta bekletilmemeli, besinlerin hazýrlanmasý ve pimakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum
þirilmesi aþamalarýnda hijyen kurallarýna özen gössaðlamaya çalýþmaktadýr. Normalde terleme
terilmelidir.
AÞIRI SICAKLARIN SAÐLIK
ile vücut ýsýsý dengede tutulmaya çalýþýlýr. AnÜZERÝNE ETKÝLERÝ
cak aþýrý sýcaklarda sadece terleyerek vücut
ýsýsý dengede tutulamaz. Yaþlýlar, bebekler ve
a) Güneþ veya Sýcak Çarpmasý: Aþýrý sýcaða makronik hastalýðý olanlarda terleme mekanizruz kalma sonucu beden ýsýsýný ayarlayan terleme
masý ile vücut ýsýsýnýn dengede tutulmasý her
mekanizmasýnýn bozulmasýna baðlý olarak vücut
zaman mümkün olmayabilir. Yine ortamdaki
ýsýsýnýn düþürülememesi ile karakterize bir tablodur.
nem oraný yüksekse terleme suretiyle vücut
Vücut ýsýsý 10-15 dakika içerisinde 40-41°C üstüne
ýsýsý yeterli düzeyde düþmeyebilir. Ayrýca þiþçýkabilir. Güneþ veya sýcak çarpmasý acil olarak temanlýk, herhangi bir hastalýða baðlý yüksek
davi edilmezse kalýcý hasara veya ölüme neden olaateþ, aþýrý sývý kaybý (dehidratasyon), kalp hasbilir. Bilinç kaybýndan önce tedaviye baþlanmasý
talýðý, ruh ve sinir hastalýðý, alkol ve uyuþturudurumunda iyileþme þansý oldukça yüksektir. Kiþicu madde kullanýmý ile tedavi amaçlý bazý
nin ateþi 39°C' nin üzerindedir, deri kuru, kýrmýzý
ilaçlarýn (tansiyon düþürücüler, idrar söktürüve sýcaktýr, terleme yoktur, bulantý kusma, baþ aðrýDr.Ýsmail YÜCEL
cüler vb.) kullanýmý da sýcak havalarda terlesý, baþ dönmesi, göz çukurlarýnýn belirginleþmesi ve
Ýl Saðlýk Müdürü
meyi etkileyen diðer faktörlerdendir.
görme netliðinin bozulmasý ile komaya kadar gideBu gibi durumlarda yükselen vücut ýsýsý beyin ve diðer ha- bilen þuur bulanýklýðý veya kaybý vardýr. Ýlk yardýmda; kiþi heyati organlarda hasara yol açabilir.
men serin ve hava akýmý olan bir yere alýnmalý, sýký giysileri
Aþýrý sýcaklardan en çok etkilenen gruplar:
gevþetilmeli, soðuk su veya soðutucularla (vantilatör, klima
- Dört yaþýndan küçük çocuklar,
vb.) soðutulmaya çalýþýlmalý, kesinlikle içmesi için sývý verilme- 65 yaþ ve üzerindeki yaþlýlar,
meli ve en yakýn saðlýk kuruluþuna götürülmeli yada 112 ara- Öz bakýmýný kendisi yerine getiremeyenler,
narak yardým istenmelidir.
- Hamileler,
b) Sýcak Bitkinliði: Uzun süre aþýrý sýcaða maruz kalma ve
- Aþýrý kilolular,
yeterli miktarda sývý almamaya baðlý su ve mineral kaybýyla
- Açýk alanda çalýþanlar,
meydana gelir. Daha sýklýkla yaþlýlarda, yüksek tansiyonu olan- Kronik hastalýðý (þeker hastalýðý, kalp-damar hastalýklarý, larda ve güneþ altýnda çalýþanlarda görülür. Aþýrý terleme, yorbeyin-damar hastalýklarý, psikolojik hastalýklar, kronik solu- gunluk, halsizlik, bayýlma hissi, nabýz hýzlanmasý, ateþ yükselnum sistemi hastalýklarý, karaciðer hastalýklarý, böbrek hasta- mesi belirtileriyle kendini gösterir. Deri soðuk ve nemlidir, nalýklarý, kanser hastalýklarý vb.) olanlar,
býz hýzlý ve zayýftýr, solunum hýzlý ve yüzeysel, þuur açýktýr. Güo Sokak çocuklarý ve evsizler,
neþ çarpmasýnýn daha hafif þekli olup hayati tehlike yoktur. ÝlkÖzellikle kronik hastalýðý bulunan yaþlýlar ve çocuklar en yardým; uygun ve zamanýnda yapýlýrsa genel durum hýzla düçok risk taþýyan gruptur.
zelir. Serin bir yerde istirahata alýnan hastanýn giysileri gevþeAÞIRI SICAKLARDAN
tilip, sýrt üstü yatýrýlarak bacaklarý yükseltilir. Islak havlu veya
KORUNMA TEDBÝRLERÝ:
bezle serinletilmeye çalýþýlýr. Bol miktarda sývý verilir; özellikle
A. Genel Korunma
de tuzlu ayran (tansiyon ve tuz konusunda kýsýtlamalarý buluo Günün en sýcak saatlerinde (10.00-16.00) mecbur kalýn- nan rahatsýzlýðý olanlar hariç) içirilir. Kiþinin genel durumunun
madýkça dýþarý çýkýlmamalýdýr.
düzelmemesi halinde mutlaka bir saðlýk kuruluþuna baþvurulo Dýþarýda bulunulduðunda açýk renkli, hafif, bol ve sýký do- malý ya da 112 aranarak yardým istenmelidir.
kunmuþ teri kolay emen pamuk vb. kumaþlardan yapýlan giyc) Sýcak kramplarý: Aþýrý aktivite sonucunda terlemeye baðsiler tercih edilmeli, geniþ kenarlý ve hava delikleri olan þapka lý olarak vücutta hýzlý bir su ve tuz kaybý meydana gelir. Düþük
giyilmeli ve güneþin zararlý ýþýnlarýndan koruyan güneþ gözlü- tuz seviyeleri kaslarda sýcak kramplarýna neden olabilir. Sýcak
ðü kullanýlmalýdýr.
kramplarý ayný zamanda sýcak bitkinliðinin belirtilerinden birio Dýþarýda çalýþmasý gerekenler mümkün oldukça güneþ al- sidir. Genellikle karýn, bacak ve kol kaslarýnýn fiziksel aktivite
týnda korunmasýz kalmamaya, aþýrý hareketlerden kaçýnmaya, sýrasýnda aðrýlý spazmlarýyla meydana gelir. Sýcak kramplarý
sýk sýk tuz içeren (tansiyon vb. rahatsýzlýðý olanlar ile aþýrý tuz- için týbbi tedaviye gerek yoktur, kiþinin yaptýðý aktivite durdudan etkilenebilecek rahatsýzlýðý olanlar hariç) sulu gýdalar al- rulmalý sakin ve serin bir yerde oturtulmalýdýr, meyve suyu vemaya dikkat etmelidirler.
ya mineralli içecekler içirilmelidir. Kramp meydana geldikten
o Güneþ ýþýnlarýnýn dik geldiði saatlerde (10.00-16.00) de- sonra en az birkaç saat fiziksel aktivitede bulunulmamalý, kiþinize girilmemeli ve güneþlenilmemelidir. Bu saatlerin dýþýnda nin genel durumunun düzelmemesi halinde mutlaka bir saðlýk
denize girmek isteyenler güneþten koruyucu krem (en az 15 kuruluþuna baþvurulmalý ya da 112 aranarak yardým istenmelikoruma faktörlü), þapka ve gözlük kullanmalý, uzun süre ke- dir.
sintisiz güneþlenmemelidir.
d) Güneþ Yanýklarý: Deriye hasar vereceði için güneþ yanýk- Spor yapmak için sabah ve akþam saatleri tercih edilmeli, larýndan kaçýnýlmalýdýr. Uzun süreli güneþ ýþýðýna maruz kalher bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sývý alýnmalýdýr. Aðýr makla meydana gelir. Deri kýzarýk, aðrýlý ve aþýrý derecede sýfizik aktivitelerden kaçýnýlmalýdýr.
caktýr. Eðer etkilenen kiþide ateþ, bül (su toplanmasý) ve þiddet- Risk altýndaki yetiþkinler ve yaþlýlar, günde en az iki kez li aðrý varsa veya 1 yaþýndan küçükse en yakýn saðlýk kuruluþugüneþ veya sýcak çarpmasý yönünden izlenmelidir. Bebekler ise na baþvurulmalýdýr. Güneþ yanýðýndan korunmak için güneþ
bu açýdan daha sýk izlenmelidir.
ýþýðýna maruz kalmaktan kaçýnýlmalý, güneþ yanýðý olan yerler
- Bebek, çocuk, engelliler ve hayvanlar kapalý ve park etmiþ soðuk su ile silinmeli, etkilenmiþ bölgelere nemlendirici týbbi
araçlarda kesinlikle býrakýlmamalýdýr. Araçlarýn iç ýsýlarý, klima losyon sürülmelidir. Yað, salça, yoðurt ve diþ macunu vb. madolsa dahi park edildikten çok kýsa süre sonra yükselmektedir. deler kesinlikle sürülmemeli, büller patlatýlmamalýdýr. Kiþinin
Araç terk edilirken herkesin dýþarý çýktýðýndan emin olunmalý- genel durumunun düzelmemesi halinde mutlaka bir saðlýk kudýr.
ruluþuna baþvurulmalý ya da 112 aranarak yardým istenmelidir.
- Kapalý alanlar iyi havalandýrýlmalýdýr.
e) Sýcak Döküntüsü (Ýsilik): Sýcak ve nemli havalarda aþýrý
- Güneþ gören pencereler perde vb. güneþliklerle gölgelen- terlemeye baðlý olarak derinin tahriþidir. Her yaþta görülmekle
dirilmelidir.
birlikte sýklýkla bebeklerde görülür. Küçük kýzarýklýklar þeklin- Vücut ýsýsýnýn yükselmemesi için sýk sýk duþ alýnmalý; bu- dedir. Sýklýkla boyun, göðüs, dirsek iç yüzü gibi kývrým yerlerinnun mümkün olmadýðý durumlarda ayaklar, eller, yüz ve ense de görülür. Kýzarýk bölgeler kuru tutulmalý, daha serin ve daha
soðuk suyla ýslatýlmalý veya silinmelidir.
az nemli ortam saðlanmalýdýr. Kiþinin genel durumunun dü- Beklenmeyen bir durum ile karþýlaþýldýðýnda saðlýk kuru- zelmemesi halinde mutlaka bir saðlýk kuruluþuna baþvurulmaluþlarýna baþvurulmalýdýr.
lýdýr.
B. Beslenme ve Sývý Alýmý
f) Güneþin Geç Dönem Etkileri: Güneþ ýþýnlarýnýn saðlýk
-Susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 2-2.5 litre (12-14 üzerine oldukça önemli olumlu etkileri mevcuttur. Uzun süre
su bardaðý) sývý tüketilmelidir.
maruz kalýndýðýnda olumsuz etkiler de ortaya çýkabilir. Ciltte
- Kahvaltýda az yaðlý peynirler, zeytin ve taze sebzeler bu- erken yaþlanma, gözde katarakt geliþimi, deri kanseri ve güneþ
lunmalý, kafein içeren içecekleryerine de süt, ayran, meyve su- lekelerinin ortaya çýkmasý bu olumsuz etkilerindendir. Kiþinin
yu, bitki çaylarý tercih edilmelidir.
genel durumunun düzelmemesi halinde mutlaka bir saðlýk ku- Yaðlý besinlerin ve yaðda kýzartmalarýn tüketiminden ka- ruluþuna baþvurulmalýdýr.
çýnýlmalý; yemeklerde zeytinyaðý ve bitkisel sývý yaðlar kullanýl-
TEK
YILDIZ
2
18 TEMMUZ 2014 CUMA
Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum
Gsm: 0533 381 08 85 - 0505 359 18 31 - 0544 686 66 60
Tel: 0364 224 20 00
HABER
7
Gülabibey'de iftar coþkusu
Çorum Belediyesi tarafýndan gerçekleþtirilen mahalle iftarlarýnýn üçüncüsü
Gülabibey'de yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Rüstem Eren Parký'ndaki mahalle iftarýnda 5 binden fazla Gülabibeyli ayný
sofrayý paylaþtý.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Belediye
Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Alper Zahir,
Belediye Meclis üyeleri Ýsmail Akgöz, Gadanfer Öztürk, Þükrü Gayý, Gülabibey Mahallesi
Muhtarý Hikmet Durgun, AK Parti Merkez Ýlçe yöneticileri ve mahalle teþkilatýnýn katýldýðý
iftar yemeði oldukça coþkulu geçti.
Gülabibey'deki mahalle iftarýnda Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Merkez Ýlçe
Baþkaný Mustafa Köse ve Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun birer konuþma
yaptý. Ýftar programý çocuklara yönelik düzenlenen animasyon gösterisinin ardýndan sona
erdi.
Ýftar programýnda Grup Çaðrý da iftar yemeðine katýlanlara ilahi ziyafeti sundu.
-"10 AÐUSTOS'TA ÇANKAYA
'MÝLLETÝN ÇANKAYASI' OLACAK"Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle
iftarýnda yaptýðý konuþmada Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine deðindi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu zamana kadar 11 kez Cumhurbaþka-
Kimse Yok Mu Derneði'nin Ramazan
Kampanyasýna Destek Vermek Ýçin ;
1- Bankasya Çorum þubesindeki 3720757 - 1
no’lu hesap numaramýza baðýþ yapabilirsiniz.
2- Mimar Sinan Mahallesi Cemil Bey Caddesi 86/A adresindeki
þubemize gelerek baðýþýnýzý makbuz karþýlýðý elden
teslim edebilirsiniz.
3- Tüm GSM operatörlerinden (Turkcell , Avea , Vodafone )
ramazan yazýp 5777' ye SMS atarak ihtiyaç sahiplerine 5 TL
baðýþlayabilirsiniz.
ný seçtiðini ancak bu zamana kadar hiç kimsenin Cumhurbaþkanýnýn kim olacaðý ile ilgili
hiçbir þey sormadýðýný söyleyen Külcü, "Birileri bu zamana kadar karanlýk odalarda adaylarýný belirlediler. Seçtirebilirdilerse TBMM'ye
seçtirdiler. Seçtiremedilerse asker geldi
TBMM'nin etrafýný sardý. Bizim istediðimiz
adayý seçmezseniz o koltuða gelir biz otururuz
dediler. Geldiler ve oturdular. Yýllarca maalesef Türkiye böyle yönetildi. Artýk 10 Aðustos'ta bu duruma dur denenin zamaný geldi"
dedi.
Türk halkýnýn ilk kez bir Cumhurbaþkanýný
doðrudan kendisinin seçeceðini dile getiren
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 10 Aðustos'ta Çankaya'nýn "Milletin Çankayasý" olacaðýný ifade etti. Türk halkýnýn 8 kez kendisini
yönetme emanetini Baþbakan Recep Tayyip
Erdoðan'a verdiðini, 10 Aðustos'ta da bu milletin adayýna yani Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a emaneti teslim edeceðini vurgulayan
Külcü, "10 Aðustos'ta Cumhurbaþkanlýðý ile
vatandaþýmýz arasýndaki bütün o bürokratik
ve siyasi kademeler, prosedürler kalkacak ve
Çankaya Köþkü artýk milletin nabzýnýn attýðý
bir mekan olacak. Böylesine önemli, tarihi bir
yarýþta öne çýkan ve bugüne kadar girdiði bütün seçimleri kazanan bir demokrasi þövalyesi
olan Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan,
milletin sesi olarak inþallah bir ilki gerçekleþtirecektir. Milletin oyunu bugüne kadar hiç
heba etmeyen Baþbakanýmýz, daha güçlü bir
destekle, tarihi bir farkla devletin baþýna geçecek ve Çankaya'yý deðiþimin odak noktasý haline dönüþtürecektir.
Baþbakanýmýz Recep Tayyip
Erdoðan, sizlerin güçlü desteðiyle, milletin seçtiði ilk
cumhurbaþkaný olarak Türk
tarihindeki yerini alacaktýr"
ifadelerini kullandý. Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle sofralarýnda hep birlikte
iftar etmenin, oruç açmanýn
bahtiyarlýðýný yaþadýklarýný ve
bunun için de Allah'a hamd
ettiklerini söyledi. Mahalle iftarlarýnda gördükleri sevinci,
yüzlere, kalplere yansýyan Ramazanýn, orucun sevincini Gülabibey olarak, Çorum olarak
paylaþtýklarýný kaydetti. "Bu yýl üçüncüsünü
düzenlediðimiz mahalle iftarlarýmýzýn, Çorum'a indirdiði bereketi hizmet olarak sizlere
yansýtmanýn derdiyle bu yýl da sofranýza misafir olduk. Soframýza misafir oldunuz. Ýftar
çadýrýmýzda, mahalle iftarlarýmýzda, kardeþlik
iftarýmýzda bu yýl 20 binden fazla kardeþimizle birlikte Peygamberimizin buyurduðu o iftarý açarken ki mutluðu yaþýyoruz, yaþamaya
devam edeceðiz. Gelecek yýl Allah nasip ederse yine ayný þekilde bu sofradan Çorum'umuza yayýlan rahmete þahit oluruz" diyen Külcü,
Ramazan ayýnýn, orucun insanlarýn üstüne sinen merhametini, þefkatini ve bereketini bütün aylara yaymanýn gayreti içerisinde olduklarýný söyledi.Baþkan Külcü, Gülabibey Mahallesinin ihtiyacý olan temel sorunlarý çözdüklerini, altyapý, üst yapý ve yeþil alan gibi
temel ihtiyaçlarýn giderilmesinden sonra insanlarýmýzýn sosyal hayatýnda gereksinim
duyduðu hizmetleri karþýladýklarýný söyledi.
Gülabibey Mahallesi'nin her seçimde AK
Parti'ye en yüksek oy oraný ile destek verdiði-
ni, 29 Mart'ta yapýlan yerel seçimlerde de %
75'ten fazla oy oraný ile kendilerine destek olduðunu ifade eden Baþkan Külcü, "Her mahallemizde yapacaðýmýz kreþ, mahalle mescitleri, spor merkezleri ile mahallemiz daha da
geliþecek. Gülabibey Mahallesi sakinlerimize
hem hizmetlerimizin takdirinde gösterdiði kadirþinaslýktan dolayý hem de bizlere vermiþ olduklarý güçlü desteklerden dolayý çok teþekkür ediyorum" dedi.
-"YENÝ TÜRKÝYE'NÝN KAPILARI
10 AÐUSTOS'TA SONUNA
KADAR AÇILACAK"AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, iftarda yaptýðý konuþmada Ramazan ayýnda dayanýþmanýn en güzel örneðini mahalle
sofralarýnda gördüklerini söyledi.
Türkiye'nin dünyada sayýlý ülkeler arasýnda yer aldýðýný, bölgesinde sözü geçen bir ülke
haline geldiðini, bunun da Türk milletinin birliði, beraberliði ve kardeþliði sayesinde olduðunu dile getiren Mustafa Köse, "Milletin
adamý Recep Tayyip Erdoðan'a 12 yýldýr destek veriyorsunuz. Liderimiz, halkýn adamý,
halkýn adayý sizden aldýðý emanete sahip çýkarak Türkiye'yi bu güçlü konumuna getirmiþtir.
Yeniden büyük Türkiye sevdasýný yaþayan sizlerle yeni Türkiye'nin kapýlarý inþallah 10
Aðustos'ta sonuna kadar açýlacak. 10 Aðustos'a Gülabibey'den Recep Tayyip Erdoðan'a
güçlü bir destek istiyoruz. Sizler 12 yýl süresince Tayyip Erdoðan'ý hiç yalnýz býrakmadýnýz.
Ýnþallah bundan sonraki süreçte de býrakmayacaksýnýz" þeklinde kaydetti. Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun ise 2009 yýlýndan beri belediye tarafýndan Gülabibey Mahallesi'ne çok önemli hizmetler yapýldýðýný belirterek "Mahallemize yapýlan çalýþmalar için
Belediye Baþkanýmýza çok teþekkür ediyorum.
Kendisine müteþekkiriz" diye konuþtu. Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen mahalle iftarlarýnda çocuklar da unutulmuyor. Ýftar
öncesi ve sonrasý çocuklar için çeþitli eðlenceler düzenleniyor. Gülabibey Mahallesi iftar
yemeðine katýlan çocuklar da gönüllerince eðlendi. Özellikle Kavuklu ile Piþekar gösterisini
dikkatle izleyen çocuklar, tiplemeleri canlandýran animatörlerle fotoðraf çektirmeyi de ihmal etmediler.
GÜLABÝBEY YARDIMLAÞMA
DERNEÐÝ'NDEN BAÞKAN
KÜLCÜ'YE PLAKET
Gülabibey Yardýmlaþma Derneði üyeleri
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye, Gülabibey Mahallesi'ne yaptýðý katkýlar nedeniyle teþekkür plaketi takdim etti.
Haber Servisi
Bin dekar buðday kül oldu
Yeþilyurt köyünde buðday ekili arazide
çýkan yangýn büyük maddi hasar meydana geldi.
Olaydan hemen sonra yangýn alanýna giden Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz
konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Yeþilyurt
köyünde buðday ekili arazide dün meydana
gelen yangýnda, yaklaþýk olarak 1000 dekar civarýnda henüz biçilmemiþ buðday tarlarýnýn tamamý kül olmuþtur. Yangýnýn çýkýþ nedeni tam
olarak bilinmemekle birlikte, elektrik tellerine
yuva tapan kuþlarýn çýkarmýþ olduðu kývýlcýmlardan kaynaklandýðý sanýlmaktadýr. Yangýnda
zarar gören çiftçilerimizin ürün sigortasý yaptýrmýþ olanlarýn zararlarý, eksperin kontrolünden
sonra TARSÝM sigortasý tarafýndan ödenecektir. Ancak zarar gören ve sigorta yaptýrmayan
çiftçilerimiz de bir dilekçe ile Ýlçe tarým müdürlüðüne baþvurduklarý takdirde bir sonuç alabileceklerdir. Burada tarým sigortalarýnýn önemi
bir kez daha karþýmýza çýkmaktadýr. Bütün çift-
çilerimiz ürünlerini sigorta yaptýrmasý büyük
bir zorunluluktur" dedi.
Yýlmaz, "Zarar gören bütün çiftçilerimize
geçmiþ olsun dileklerimi sunuyorum. Çiftçilerimiz için elimizden ne geliyorsa yapacaðýz, yanlarýnda olacaðýz" diyerek sözlerini tamamladý.
Uður ÇINAR
TEK
YILDIZ
2
YAÞAM
18 TEMMUZ 2014 CUMA
8
Sahte güneþ gözlüðü kullanmaktansa
Hiç kullanmamak daha saðlýklý
Sinirli Tabirci
Adamýn biri bir rüya görmüþ sonra rüya tabircisine
gitmiþ baþlamýþ anlatmaya;
-Ya hocam ben bi rüya
gördüm sorma gitsin.
Önce bi aðaç gördüm
aðaç mý desem, çýnar mý
desem, meþe mi desem...
Bi yeþillik gördüm yeþillik
mi desem, çayýr mý desem ,
çimen mi desem...
Sonra bi su gördüm
ýrmak mý desem, nehir mi
desem, okyanus mu
desem...
Adamýn herþeyi 3 defa
tekrarlayarak anlatmasýna
sinirlenen tabirci bi hýþýmla;
-Allah senin belaný verecek bugün mü desem, yarýn
mý desem, öbür gün mü
desem demiþ
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Güneþli
ortamlarda
savunma
mekanizmasý olarak gözlerin kýsýldýðýný
söyleyen Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi
Hastanesi Göz Hastalýklarý Uzmaný Dr.
Gürkan Tatar, "Gözbebeðimiz küçülür ve
gözbebeðimizden içeri daha az oranda
güneþ ýþýný girer. Fakat sahte güneþ
gözlükleri (UV blokajý olmayan) kullandýðýmýzda bu savunma mekanizmalarý
çalýþmayacaðý için geniþleyen gözbebeðinden daha fazla güneþ ýþýný girerek
daha fazla zarar verebilmektedir. Bundan
dolayý UV blokajý olmayan sahte gözlük
kullanmaktansa hiç kullanmamak daha
saðlýklýdýr." dedi.Güneþin zararlý ýþýnlarýnýn kar, su, kum gibi yansýtýcý ortamlarda daha fazla etkilediðini söyleyen
Tatar, "UV ýþýnlarýnýn etkileri özellikle
renkli gözlü ve beyaz tenli kiþilerde artmaktadýr. Ayrýca kronik allerjik konjonktivit, kuru göz, albinizm gibi göz hastalýklarý olanlar güneþ ýþýnlarýndan daha fazla
etkilenmektedirler." diye konuþtu. Güneþ
ýþýnlarýna uzun süre maruz kalmanýn kýsa
(akut) dönemde gözlerde kanlanma,
kaþýntý, yanma, batma ve korneada kuruluk gibi þikayetlere neden olduðunu
belirten Tatar, "Bu dönemde suni
gözyaþlarý ve antiinflamatuar göz
damlalarý ile hastalar tedavi edilir. Uzun
(kronik) dönemde konjonktivada hiperplazi, halk arasýnda kaz kanadý denen
piterjiyuma, konjonktivada pingekula
oluþumuna neden olabilir ve bu hastalar
cerrahi ile tedavi edilebilir. Daha uzun
periyodlarda ise UV ýþýnlarý göz lensindeki proteinleri etkileyerek katarakta, retina
hücrelerini etkileyerek maküla dejenerasyonuna (sarý nokta hastalýðý) neden
olabilir." uyarýsýnda bulundu.Güneþ
gözlüðü kullanma yaþýnýn çocuklarýn
mental ve ruhsal yapýsýna göre deðiþtiðini
vurgulayan Tatar, güneþ gözlüðü takamayan çocuklarýn geniþ ön siperli þapka
takmasýný ve güneþ ýþýnlarýnýn en yoðun
olduðu saatlerde güneþte çok kalmamalarýný belirterek, þu tavsiyelerde bulundu:"Güneþ
gözlüðünü
seçerken
ergonomik olarak gözümüzü yanlardan
ve yukarýdan en iyi þekilde kapatan
gözlük seçilmelidir. Güneþ gözlüðü
çerçevesi kiþinin yüz yapýsýna uygun
olmalý ve göz çevresini çepeçevre sarmalayarak, gözlere yakýn durmalýdýr.
Güneþ gözlüklerinin yüzde 99 ve üzerinde
UV blokajý olmalýdýr. Güneþ gözlüðünün
renginin ve koyuluðunun UV ýþýnlarýnýn
zararlý etkilerine karþý bir koruyuculuðu
yoktur. Fakat mavi camlar karda daha iyi
görmeyi saðlarken, kýrmýzý ve pembe renkler bilgisayarda en iyi görmeyi saðlar.
Yeþil ve gri renk camlar renk kontrastýný
bozmazken, kahverengi camlar derinlik
hissini arttýrýr. Polarize camlarýn da UV
blokaj etkileri yoktur fakat yüzeylerden
yansýyan
ýþýklarý
önemli
oranda
engelledikleri için araç kullananlara,
kayak yapanlara ve deniz yolculuðu
yapanlara tavsiye etmekteyiz. Güneþ
gözlüðü alýrken sertifikasý ve garantisi
olup olmadýðý soruþturulmalý ve Saðlýk
Bakanlýðý'ndan ruhsatý, firma garantisi
olmayan gözlükler alýnmamalýdýr."
(CÝHAN)
Aþýrý nem mutsuz ediyor
Memorial
Hizmet
Hastanesi
Psikoloji Bölümü'nden Uzman Psikolog
Sevda Sevimli Yurtseven, yüksek sýcaklarýn öfke nöbetlerine neden olduðunu
söyledi. Yurtseven, "Özellikle nem arttýkça mutluluk, sevecenlik ve dinç
olmak gibi kendimizi iyi hissetmemize
neden
olan
duygular
azalýyor."
dedi.Psikolog Sevda Sevimli Yurtseven,
sýcaklarýn psikolojik etkilerini ve bununla baþa çýkabilmek için yapýlmasý
gerekenler hakkýnda bilgi verdi. Yüksek
sýcak öfke nöbetlerine neden olduðunu
söyleyen Yurtseven, "Aþýrý sýcak havalar
canlýlar üzerinde strese neden olabilir.
Sýcak havadan dolayý kalp atýmýnýn
hýzlanmasý, sýk sýk nefes alma gibi
bedende oluþan deðiþimler panik
bozukluðu yaþayan hastalar tarafýndan
yanlýþ deðerlendirilip, panik ataklarý
tetikleyebilmekte, depresyonu olan
hastalarda ise stresi ikiye katlayarak
keyifsizlik ve mutsuzluk durumlarý oluþturabilmektedir. Sýcaklarda uyku problemleri çok görüldüðünden yetersiz
uyku; bitkinlik, yorgunluk ve sinirlilik
durumlarýný da beraberinde getirmektedir. Amerika'da sýcak havalarda daha
fazla korna çalýndýðýna dair çalýþmalar
mevcuttur. Özellikle tahammülsüzlük
ve öfke durumlarý sýcaklarla beraber art-
maktadýr." diye konuþtu.Özellikle nem
arttýkça mutluluk, sevecenlik ve dinç
olmak gibi kendimizi iyi hissetmemize
neden olan duygularýn azaldýðýný kaydeden Yurtseven, þöyle devam etti:
"Araþtýrmalara göre; yüksek sýcaklýðýn
risk almayý artýrdýðý bilinmektedir. Bu
durumda kiþiler düþünmeden hareket
edip saðlýksýz kararlar verebilmektedir.
Sýcak havalarýn gelmesiyle birlikte kiþiler kendilerini daha coþkulu hissederler.
Sýcak havalarda coþkulu hissetme ve
risk almada artýþ gereksiz alýþveriþ yapýlmasýna sebep olabilmektedir. Bu bilgiye
dikkat ederek ihtiyaç listesi hazýrlamak
gereksiz yere fazla para harcanmasýný
önleyerek ikinci bir stres yaþanmasýný da
engelleyebilir."Yeterince sývý tüketimi
olmadýðýnda vücut dengesi bozularak;
halsizlik, yorgunluk, isteksizlik, sinirlilik
gibi etkiler görülebileceðini belirten
Yurtseven, "Özellikle su, ayran gibi þekersiz ve asitsiz içecekler, vücudun mineral dengesini korumaktadýr. Sýcak
havalarda tercih edilen kýyafetler de
büyük önem taþýmaktadýr. Pamuk oraný
yüksek ve vücuda yapýþmayan açýk renkli kýyafetler giymek, vücudu daha rahat
hissettirdiði için stresi azaltabilmektedir." ifadelerini kullandý.
(CÝHAN)
21:20
Seksenler
Yerli Dizi
Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan
eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki
deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl
etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi
bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere
tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ
eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli
makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý,
anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý,
sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý,
misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek.
21:50
Sinema
Yenilmez 3
Maksimum seviyede korunan bir hapishanede
gizli dövüþler düzenlenmektedir. Dünyanýn dört
bir tarafýndan gelen sekiz özel mahkum, ölümcül
dövüþlerde mücadele etmektedir. Kazanan, ödül
olarak özgürlüðüne kavuþacaktýr. Rus tutuklu
Boyka da bu dövüþlere hazýrlanmaktadýr. Genç
adam, dizinden sakatlandýðý için iþi hiç kolay
deðildir ama hayatta kalmak için dövüþmekten
baþka çaresi yoktur.Oyuncular : Scott Adkins,
Mykel Shannon Jenkins, Mark Ivanir, Hristo
Shopov, Marko Zaror
Yönetmen : Isaac Florentine
21:00
Sinema
Abimm
Çetin ve Arif öz kardeþ olmalarýna raðmen yýllar boyunca birbirlerini hiç görmemiþ ve tanýmamýþlardýr. Çetin para ve güce önem veren,
maneviyatý olmayan bir yapýya sahiptir. Abisi
Arif ise zeka özürlü, kendi halinde bir
insandýr. Çetin yýllar sonra abisi Arif'i bulur ve
hayatý bir anda deðiþir. Zeka özürlü de olsa
abisini baðrýna basar ve aile deðerlerini
yeniden keþfetmeye baþlar.
ÇARK
BÖREÐÝ
Ahmet Kaya
Ahmet Kaya 1957 yýlýnda
Malatya'ya göç etmiþ olan bir
ailenin beþinci çocuðu olarak
doðdu.[2] Babasý Sümerbank mensucat fabrikasýnda çalýþan bir iþçiydi. Ýlkokulu Malatya'da okudu.
Müzikle altý yaþýnda babasýnýn
hediye ettiði baðlama ile tanýþtý.
Okuldan geri kalan zamanlarýnda
plak ve kaset satan bir dükkânda
çalýþmaya baþladý. Ailesinin geçim
sýkýntýsý çekmesi nedeniyle 1972'de
Ýstanbul Kocamustafapaþa'ya göç
ettiler ve okulu býrakmak zorunda
kaldý. Ýþportacýlýk ve çeþitli iþyerlerinde çýraklýk yaptý. Bu dönemde
küçük bir yerleþim yerinden büyük
bir þehre taþýnmanýn ve alýþmanýn
sýkýntýlarýný yaþadý. Bu sýkýntýlarýný
bir belgeselde þöyle dile getirdi:«
Onlarla konuþmuyordum; çünkü
onlarla
konuþamýyordum.
Giyimleri baþkaydý, konuþmalarý
baþkaydý. Onlar gibi konuþmaya
çalýþýyordum. Mesela terziye gidip
onlar gibi pantolon diktirmeye filan
baþlamýþtým. Terzinin yaptýrdýðý
pantolonlarýn üzerime uymadýðýný
görüyordum. Onlara yakýþýyordu
bana yakýþmýyordu. Bir kýz vardý
bizim okulda; herkesin bir aþký
vardýr, çocukluk aþký. Bir gün gittim
dedim ki: 'Biraz seninle konuþak
beþ dakika, kaçýyorsun hep...' Bana
dedi ki: 'Rica ederim.' Öyle bir aðrýma gitti ki: 'Ben de sana rica ederim,' dedim.. Ben o zaman anlamýný
bilmiyordum, yani onu bir küfür
zannettim.On altý yaþýnda yasadýþý
afiþ basmaktan hapse atýldý.[2]
Daha sonra birkaç arkadaþýyla birlikte Halk Birimleri Derneði'nin
çalýþmalarýna katýldý. Bu çalýþmalarý
sýrasýnda çeþitli etkinliklerde baðlama çalmaya devam etti. Boðaziçi
Üniversitesi'nde yapýlan bir etkinlikte Ruhi Su ile tanýþma fýrsatý
buldu ve Mahsus Mahal isimli Ruhi
Su türküsünü söyledi. 1978 yýlýnda
Gelibolu'da askerlik yaptý, bu arada
askeri orkestrada müzik çalýþmalarýna devam etti.
Malzemeler
4 Adet Haþlanmýþ Patates
1 Kahve Fincaný Sývý Yað
1 Adet Soðan
4 Dilim Hindi Salamý
1 Demet Maydanoz
5 Adet Milföy Hamuru
2 Adet Yumurtanýn Sarýsý
Tuz, Karabiber,
Kýrmýzý Pulbiber
Yemeðin Tarifi
Ön hazýrlýk olarak haþlanmýþ patatesleri soyalým. Tavla
zarý iriliðinde doðrayalým. Sývý
yaðý tavaya alalým. Kýzdýrdýktan
sonra küçük doðradýðýmýz
soðaný ekleyelim. Soðan pembeleþmeye baþladýðýnda küçük
parçalar halinde kesilmiþ hindi
salamýný ekleyelim. Tuz, karabiber, kýrmýzý pulbiberi ve ince
kýyýlmýþ maydanozu ekleyelim.
Karýþýmý iyice harmanlayalým.
Geniþ ve uzun bir
alüminyum folyonun üzerine
milföy hamurlarýný yanyana
dizelim. Kenarlarýný
yapýþtýralým. Milföy
hamurlarýnýn ortasýna uzunlamasýna patatesli harcý düzgün
bir þekilde yayalým. Hamuru
düzgün bir rulo oluþturacak
þekilde yuvarlayalým. Karþýlýklý
iki kenarýný kapatalým. Þeklini
bozmadan alüminyum folyoya
saralým. Hamuru, dýþ kýsmý
sertleþene dek buzlukta bekletelim.
Buzluktan aldýðýmýz rulonun üzerinden folyoyu çýkaralým. Ruloyu 5 cm aralýklarla,
hamur eklerden ayrýlmayacak
þekilde keselim. Yuvarlak bir
form vererek hafifçe yaðlanmýþ
tepsiye yerleþtirelim. Üzerine
yumurta sarýsý sürelim. Önceden ýsýtýlmýþ fýrýnda iyice
kýzarana dek piþirelim.
Dünyada görmek istediðiniz deðiþikliðin kendisi siz olun.
(Mahatma Gandhi)
07:00 Doksanlar
08:40 Adanalý
10.15 Karadayý
13.00 Kýzlar ve Annleri
15.00 Alemin Kralý
16.40 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
19.00 Ana Haber
19:45 Nihat Hatipoðlu
ile Ýftar
21:15 Diðer Yarým
23:40 Þoray Uzun’la
7’de 7
06:30 Haber
08:00 Yasemince
09:45 Dr. Feridun
Kunak Show
12:00 Zor Sevda
14:00 Uður Arslan’la
Umut Var
15:50 Kalbin Dili
17:50 Ýftar Saati
20:45 Ana Haber
21:50 Yenilmez 3
23:30 Kara Murat
Ölüm Emri
08:30 Yeni Bir Gün
10:00 Her Þey Dahil
12:00 Gülben
14:00 Lezzet Haritasý
15:00 Misafir Ol Bana
17:45 Pepee
18:15 Kukla Tipler
19:00 Ana Haber
19:45 Mustafa Karataþ
Ýle Ýftar
21:00 Abimm
23:15 Beþ Milyoncuk Borç
Verir misin ?
08:00 Akasya Duraðý
09.00 Doktorum
Yerli Dizi
11.00 Magazin D
12.15 Gün Arasý
12.30 Kaynana Gelin
Seda'ya Gelin
14:00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16:45 Arka Sokaklar
18:50 Koca Kafalar
19:00 Ana Haber
19:45 Çarkýfelek
07.00 Sabah Haber
08.10 Kapýlar
10.00 TRT 1 Stüdyosu:
Saðlýk Sýhat
11.15 Ýyi Þeyler
11.30 Ýyi Fikir
13.00 Haber
14.55 Aileler Yarýþýyor
17:00 Yedi Güzel Adam
19:10 Ranazan Sevinci
20:55 Ana Haber
21:20 Seksenler
23:35 Hayat Yokuþu
05:00 Belgesel
06.00 Merhaba Yenigün
07.35 Tv Filmi
08.30 Saðlýcakla
10.10 Tv Filmi
13.00 Tv Filmi
14.20 Yeþil Elma
16.45 Tv Filmi
18.00 Ana Haber Bülteni
18:50 Küçük Kýyamet
19:40 Ýftar Zamaný
20:45 Þefkat Tepe
23:00 Küçük Kýyamet
E
H
Þ
R
A
Ý
Y
R
A
N
Ý
M
D
A
L
Z
E
A
G
N
Þ
O
H
Günün Ayeti
ON BÝR
AYIN
SULTANI
Ýþimi bana kolaylaþtýr.
Tâ hâ, 20/26
Günün Hadisi
"Allah'ým! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklýktan,
borç yükünden ve insanlarýn kahrýndan
sana sýðýnýrým." (Ebu Dâvûd, "Sâlat", 367)
Ramazan Damlalarý
RAMAZAN'IN RÛHÂNÎ ÝKLÝMÝNDEN ÝSTÝFADE
Ýmam Rabbanî Hazretleri: "Mübarek Ramazan ayý, bütün hayýrlarý ve bereketleri câmîdir. Kim Ramazan ayýný çok iyi deðerlendirip hayýr ve bereketinden
nasipdâr olursa, bütün senesini o câmiiyet içinde geçirmeye muvaffak olur." buyuruyor. Bu tespitin bir tahlilini lütfedip, mübarek Ramazan ayýný en rantabl þekilde deðerlendirme adýna neler tavsiye edersiniz?
Bilindiði gibi bazý mübarek ay, gün ve gecelere ait bir kýsým faziletlerden bahsedilmiþtir. Meselâ
Kur'ân'ýn ifadesiyle, Kadir Gecesini ihyâ eden bir insan, bin ayý ihyâ etmiþ gibi sevap alýr. Yine Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) ifadesiyle, vataný korumak gayesiyle bir saat nöbet tutan insan,
bir sene ibadet yapmýþ gibi sevap kazanýr; keza bir saat tefekkür eden insan, bir sene ibadet yapmýþ
gibi olur.. demek bu türlü az ve dar bir zaman dilimi içinde, yine hayatî önem taþýyan bir mekânda
bir insanýn yapacaðý bazý hususî, cüz'î, zýllî þeyler, cüz'iyetten çýkýp külliyet kesbediyor, zýlliyetten çýkýp asliyete inkýlâp ediyor ve Cenâb-ý Hakk'ýn katýnda aslý eda edilmiþ gibi kabul ediliyor.
Ýmam Rabbanî Hazretlerinin Ramazan'la ilgili deðerlendirmesine gelince; en baþta meselenin
teþvik yaný söz konusu. Yani bir insan, Ramazan-ý þerifi, gecelerini kýyamla, gündüzlerini de oruçla
geçirirse, Kadir Gecesi'nde vaad edilen ilâhî lütuflar onun için bahis mezvuu olabilir. Dolayýsýyla bütün bir seneyi câmî bir mü'min olarak geçirmiþ olur ve böyle bir insanýn sakatatý da olmaz. Bu da, o
insan için bir salih (doðurgan) dairenin teþekkül etmesi demektir ki, böyle bir durumda her hayýr,
baþka bir hayrý doðurur ve derken o insan için bir hayýrlar dairesi teþekkül eder.
Evet, bir insan gecesiyle gündüzüyle bir Ramazan-ý þerifi ihyâ etmekle, bütün sene hayýrlara açýk
olabilir ve hep hayýr yollarýnda dolaþabilir. Tabiî böyle potansiyel bir lütf-i ilâhî herkes için söz konusudur. Ramazan-ý þerifi tastamam ihyâ eden bir insan için Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem):
"Ýnanarak ve ayný zamanda sevabýný da Allah'tan bekleyerek tutarsa, iþlediði bütün günahlarý
Allah (celle celâluhu) affeder." buyurur. Demek bu türlü mübarek ibadetlerde insanýn niyeti, hulûsu, yakîn mülâhazasý çok önemli ki, bunlarýn derinliðine göre Allah (celle celâluhu) bazen bire on,
bazen yüz ve bazen de milyon veriyor. Tabiî böyle bir sevap katlamasý, o insanýn ömrünün senelerini aþar.
Bunu küçük bir misalle anlatmak gerekirse, diyelim ki Ramazan-ý þerifte Kadir Gecesi'ni yakaladýnýz. Bu, bin ay hesabýna göre seksen sene yapar. Buna göre, o insan sanki seksen sene yaþamýþ
gibi sevap kazanýr; baþka bir ifadeyle, bin ay namaz kýlmýþ, bin ay oruç tutmuþ gibi olur. Bu ise, bir
insanýn ömrünü aþkýn bir þeydir; zira ümmet-i Muhammed'in en uzun yaþayanlarý bile seksen yaþý-
ný biraz aþkýn yaþamýþlardýr/yaþýyorlar. Yine bu öyle bin ay ve öyle seksen sene ki, içinde riya yok,
süm'a yok.. meselâ siz namaz kýlar, rükua gidersiniz ama içinizden, "Çevredeki insanlar da gördü ki
iyi bir rüku çýkardým." diye geçirseniz; yine secdeye gider, Cenâb-ý Hakk'ýn Efendimiz'in secdesini
tarif ederken "Secde edenler arasýnda kývrým kývrým halini Allah görüyor.."[1> ifadesinde olduðu gibi, kývrým kývrým bir secde eda edersiniz ama aklýnýzýn köþesinden, "Nasýl secde edilirmiþ insanlar
bir görsün." diye geçirseniz, sizin bu düþünceniz o secdeyi de, rükuu da ve onlarýn önündeki þeyleri de alýr götürür. Sadece yatýp kalkmanýz ve bir de yorgunluðunuz yanýnýza kâr kalýr. Ama Kadir
Gecesi'nde kazandýðýnýz þey, öyle bir netice verir ki, gecenin bir ânýnda ve kimsenin olmadýðý bir ortamda yaptýðýnýz ibadet ü taati riya, süm'a fýrtýnalarý alýp götürmez. Yine onun içinde baþka günahlar da yoktur; meselâ harama bakmamýþ, yalan söylememiþ, din-i mübin-i Ýslâm'ýn esaslarýna aykýrý hareket etmemiþsinizdir.
Bir ehl-i tahkikten bu geceyle ilgili þöyle bir deðerlendirme duymuþtum; bu zat derdi ki, meselâ
birinin malýný yemiþsiniz, birine sövmüþsünüz ya da birinin gýybetini etmiþ, çekiþtirmiþsiniz. Bütün
bunlarýn karþýlýðýný ötede sizin sevabýnýzdan alýr, ona verirler. Ancak bu verilecek þeyler, sizin yaptýðýnýz þeylerden verilir; fazlî olan, yani Allah'ýn (celle celâluhu) size fazlýndan verdiði þeylerden verilmez. O hâlde, eðer Cenâb-ý Hak bir gecede size seksen senelik bir ecir vermiþse, seksen bin adama borcunuz da olsa, eðer sizin sadece o geceniz varsa, o geceniz alýnýp onlara taksim edilir ama Allah'ýn fazlî surette size verdiði þey, seksen seneye muâdil olarak bitevî size kalýr...
Ýþte Ramazan ayý, böylesine hayýrlara, hasenata açýk ve ayný zamanda önemli hayýrlar doðuran
bir aydýr. Ancak hususiyle Kur'ân hizmetkârlarýnýn Ramazan'ý da, baþka zamanlarý da ayrý bir önem
arz etmektedir. Çünkü günümüzde hiç kimsenin yapamayacaðý her mevsime ait iþleri, Allah (celle
celâluhu) bu hizmet insanlarýna yaptýrýyor. Böylece onlar sadece Ramazan ayýný deðil, âdeta bütün
ömürlerini mücahede ruhu ile bir dantelâ gibi örüyorlar. Ýþte bu durum, Ýmam Rabbanî Hazretleri'nin dediði, münhasýran bir Ramazan'ý ihyâ etmeyi, onu deðerlendirmeyi ve Ramazan'ýn
deðerlendirilmesiyle çok engin, çok geniþ hayýrlara açýlma iþini çok çok aþar. Çünkü bu insanlar, göz doldurucu ve çok çalýmlý iþler yapýyor ve belki þu anda gerçek deðeriyle deðerlendiremeyeceðimiz þekilde bir tarih yazýyorlar. Bu açýdan da eðer bir Ramazan ayý ihlâslý bir insana seksen senelik ömür kazandýrýyorsa, her hâlde onlarýnkini hesap etmek
mümkün olmayacaktýr.
1- Þuarâ sûresi, 26/19
RAMAZAN YAZILARI
DUA
"Bizi nimetleriyle yediren ve
içiren ve bizi Ýslam üzere bulunduran Allah'a hamd olsun"Amin
MANÝ
Evveli rahmettir kula
Girelim sýdk ile yola
Hulûs ile eyleyelim
Ta ki dua makbul ola
TEMEL HAK VE HÜRRÝYETLER BAÐLAMINDA ÝNSAN ONURU
"Hak" ve "Hürriyet" kavramlarý geçmiþte olduðu gibi günümüzde de çeþitli vesilelerle sýkça gündeme
gelen ve farklý boyutlarý ile tartýþmalara konu olan iki
terimdir. Bu iki terimin insanla ilgili oluþu, tartýþmalara ayrý bir boyut ve anlam kazandýrmaktadýr. Aslýnda söz konusu kavramlarýn kapsamýnda yer alan
haklar ve bu haklarýn gereðinin yerine getirilebilmesi
imkâný, insanýn onurlu bir yaþam sürmesinin vazgeçilmez unsurudur.
Hak, "Hukukun koruduðu menfaat"; insan haklarý
da, "Ýnsana insan olduðu için, diline, dinine, ýrkýna,
cinsiyetine, milliyetine, sosyal statüsüne ve rengine
bakýlmaksýzýn tanýnan haklar" þeklinde tanýmlanabilir. Ayrýca insan haklarýný, "insanýn sahip olduðu özgürlüklerin belirgin ve kullanýlabilir hâle gelmesi"
þeklinde tanýmlamak da mümkündür. Ayet ve hadislerde hak kavramý, "doðru, gerçek, görev, sorumluluk, borç" gibi anlamlarý yanýnda "korunmasý, gözetilmesi ya da sahibine ödenmesi gerekli olan maddi
ve manevi imkân, deðer, pay, eþya ve menfaatler"
için de kullanýlmýþtýr. (bkz. Zariyat, 51/19; Mearic,
70/24; Ýsra, 17/26; Rum, 30/38.)
Ýnsan hak ve özgürlüklerinin temeli olarak insan
onuru, her durum ve koþulda mutlak olarak korunmasý ve saygý gösterilmesi gereken temel bir deðerdir. "Onur" kelimesi, "insanýn kendine karþý duyduðu saygý, þeref, özsaygý, haysiyet, izzetinefis" ve diðer
bir tanýmlama ile de "baþkalarýnýn gösterdiði saygýnýn dayandýðý kiþisel deðer, þeref, itibar" olarak anlamlandýrýlmýþtýr. (T.D.K, Büyük Türkçe Sözlük)
Onur; bir yönüyle insanýn kendisine duyduðu öz saygý, izzetinefis anlamýna gelirken diðer yönüyle de bir
insana baþkalarýnýn gösterdiði saygýnýn dayandýðý kiþisel deðere, gurura ve þerefe vurgu yapar. Aslýnda
her iki anlamda da onur, insanýn duyan, düþünen ve
özgür bir varlýk olarak taþýdýðý deðeri, þeref, haysiyet
ve itibarý ifade etmektedir. (Musa Bilgiz, Kur'an'da
Ýnsan Onuru, s. 11.) Onur, Yüce Kudretin mükerrem
bir varlýk olarak yarattýðý insana özgü bir deðerdir. Ýnsanlýða gönderilen bütün ilahî mesajlarda insanýn
manevi þahsiyetinin en önemli unsurlarýndan biri
olan onura özel bir vurgu yapýlmýþtýr. Vahiy geleneðinin son halkasý olan dinimiz Ýslam, insan için vazgeçilmez nitelikte olan onur kavramý üzerinde hassasiyetle durmuþ, insan haysiyetini zedeleyen ya da ihlal
eden hiçbir tutum ve davranýþa müsamaha göstermemiþtir. Alay, tahkir, gýybet ve koðuculuk ile ayýp ve
FÝTRE
MÝKTARI
Ýmsakiye
ÇORUM
Ýmsak
Ýftar
Yatsý
3:25
20:17
22:00
10.00 TL
NÝSAP MÝKTARI
80.18 Gr. ALTIN
561.2 Gr. GÜMÜÞ
kusurlarýn ifþa edilmesinin yasaklanmasý, insan onurunun korunmasýna yönelik uygulamalardan sadece
birkaçýdýr. Aslýnda dinin ibadet, ahlak ve muamelat
þeklinde tasnif edilen hükümlerinin hemen her biri
insanýn onurunu korumaya bir baþka ifadeyle onun
onurlu bir hayat sürmesine yönelik düzenlemelerdir.
Ýbadetin sadece Yüce Allah'a özgü kýlýnýþý, ahlakýn bireyi deruni ve dýþsal olumsuzluklara/günahlara karþý
çevreleyen bir zýrh oluþu, muamelatýn insaný toplumsal hayatta meþruiyet zemininde kalmaya sevk ediþi,
insanýn onurunu korumaya yönelik düzenlemeler
olarak okunabilir hatta okunmalýdýr. Peygamber
Efendimiz de sözleriyle insan onur ve haysiyetinin ne
derece deðerli olduðunu açýklamakla kalmamýþ, insan onurunu yücelten ve koruyan uygulamalarýyla
insanlýða yol göstermiþ ve rehber olmuþtur. Onun
(s.a.s.), insanlarýn ayýp ve kusurlarýnýn af ve setrine
yönelik çaðrýlarý, suçu sabit olan insanlara dahi sergilemiþ olduðu merhamet ve þefkati muhtevi adaleti,
onlarýn izzet ve þereflerini muhafazada gösterdiði titizlik, öteden beri mümin ve munsýf gönüllerde iz býrakmýþtýr, býrakmaya da devam edecektir. Bütün bu
uygulamalar, "mükerrem", "halife" bir varlýk olan insanýn onurunun zedelenmemesi, incitilmemesi,
onun ilahî kudret tarafýndan biçilen saygýn konumunun örselenmemesine yönelik gayretlerdir. Deyim
yerindeyse "Ýnsanlýk o nurla onurlandý." Rahmet Elçisinin vahyi teblið ettiði ortam ve toplumu dikkate
aldýðýmýzda bu söylem hiç de haksýz deðildir. Söz konusu ortamý merhum Mehmet Akif "Bir Gece" isimli þiirinde:
"Sýrtlanlarý geçmiþti beþer yýrtýcýlýkta;
Diþsiz mi bir insan, onu kardeþleri yerdi!"
Dizeleriyle ne kadar da güzel resmetmektedir. Ayný
þiirin devamýnda yer alan:
"Dünya neye sâhipse, onun vergisidir hep;
Medyûn ona cem'iyyeti, medyûn ona ferdi.
Medyûndur o ma'sûma bütün bir beþeriyyet...
Yâ Rab, bizi mahþerde bu ikrâr ile haþret."
dizeleri de Rahmet Elçisinin insanlýða kazandýrdýklarý baðlamýnda hislerimize yeteri kadar tercümandýr.
Kutlu Nebi (s.a.s.), kuma gömülen kýz evladýna, haysiyeti ayaklar altýnda tarumar edilen kadýna, hak,
adalet, ahlak tanýmaz zihniyete onurlu ve haysiyetli
bir iklim sunmuþtur.
DEVAM EDECEK...
DR. YAÞAR YÝÐÝT
NOT:
1. Sabah ezanlarý imsakla beraber okunacaktýr. ezanla birlikte oruç
baþlayacak, ezandan sonra sabah namazý da kýlýnabilecektir.
2. Fitre Miktarý Türkiye genelinde geçerli olmak üzere Diyanet iþleri
Baþkanlýðý Din iþleri yüksek kurulu tarafýndan tespit edilmiþtir.
3. Bu imsakiye Çorum Müftülüðünce hazýrlanmýþtýr.
Ramazan Yemeði
Kadayýflý
Kup Yapýmý
Öncelikle niþastayý açýn.
Daha sonra unu ekleyip
pürüzsüz olana kadar
karýþtýr. Sonra sütünü
ekleyip karýþtýrýn. Þekeri de
ekleyip göz göz olup
koyulaþana kadar kaynatýn. Dikkat edin býrakmadan karýþtýrýn ki niþasta
topak topak olmasýn.
Vanilyayý da ekleyin.
Sonra mikserle çýrpýn
birazcýk soðusun. Krem
þantýyi de çýrptýktan sonra
kremanýn içine ekleyin.
Ama kaþýkla karýþtýrýn.
Sonra kuplarýn altýna
kadayýf ekleyin. Sonra
yeterli miktarda krema
ekleyin. Sonra üstüne
tekrar kadayýf ekleyip
servis edin.
Malzemeler
5 su bardaðý süt
Yarým su bardaðý un + 1
yemek kaþýðý kadar un
1 yemek kaþýðý niþasta
1 su bardaðý þeker
1 paket vanilya
1 paket krem þanti
Kavrulmuþ tel kadayýf
BAYRAM NAMAZI:
06: 17
TEK
YILDIZ
2
HABER
18 TEMMUZ 2014 CUMA
10
Veysel Karani Camiinde
Enderun Teravihi coþkusu
Türk Eðitim Sen'de
devir teslim
Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkanlýðý'na seçilen Selim Aydýn eski Þube Baþkaný
Mahmut Alparslan'dan görevi devraldý. Dün
Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkanlýðý'nda
düzenlenen devir teslim törenine Türk Eðitim
Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn, eski
Þube Baþkaný Mahmut Alparslan ve yönetim
kurulu üyeleri katýldý.
Devir teslim töreninde konuþan Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn,
"Hep ayný fotoðrafý görüyoruz. Birlik beraberlik görüntülerini sergiledik. Her zaman da
böyle olacak" dedi.
Eski Þube Baþkaný Mahmut Alparslan ise
"Öncelikle bizim her zaman yanýmýzda olan
basýn mensuplarýný çok teþekkür ediyorum.
Yüzümün aký ve onurumuzla görevimi teslim
ettiðime inanýyorum. Türk Eðitim Sen'i daha
iyi temsil edeceðinizi biliyoruz. Sizlere yeni
görevinizde baþarýlar diliyorum" þeklinde konuþtu.
Konuþmalarýn ardýndan Mahmut Alparslan, Selim Aydýn'a Türk Bayraðý, Kur'an-ý Kerim ve plaket takdim etti. Selim Aydýn ise Alpaslan'a teþekkür plaketi verdi.
Yasin YÜCEL
Çorum Müftülüðü tarafýndan
hayata geçirilen Enderun Teravihi
ve Cumhur Müezzinliði uygulamasýnýn beþincisi Veysel Karani Camiinde yapýldý.
Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk namaz
öncesinde cemaate vaaz verdi. Vaazýn ardýndan Müezzin Kayyýmlar
tarafýndan çift ezan okundu.
Çorum Müftülüðü tarafýndan üç
yýldýr uygulanan Enderun Usulü teravih namazý Veysel Karani Camiinde üç yýldýr kýlýnýyor ve cemaat
büyük ilgi gösteriyor.
Yasin YÜCEL
Eczacýlardan, Baþkan Külcü'ye ziyaret
Çorum Eczacýlar Odasý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye nezaket ziyaretinde bulundu.
Çorum Eczacýlar Odasý Baþkaný
Süleyman Koca baþkanlýðýnda yönetim kurulu üyeleri Ýsmail Çaðla,
Gökhan Ünaldý, Funda Çetintürk
Kartal'ýn katýldýðý ziyarette eczacýlarýn sorunlarý dile getirildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getirdi.
Haber Servisi
Berber ve kuaförlerde
bayram mesaisi
Çorum'da faaliyet gösteren berber ve kuaför esnafýnýn mesai saatleri önümüzdeki Ramazan Bayramý dolayýsýyla 21 Temmuz Pazartesi gününden itibaren serbest býrakýlýyor.
Konuya iliþkin açýklamada bulunan Berberler ve Kuaförler
Odasý Baþkaný Mustafa Köse, yaklaþan Ramazan Bayramý dolayýsýyla berber ve kuaför esnafýnýn çalýþma saatlerinin 21 Temmuz Pazartesi gününden itibaren serbest býrakýlacaðýný bildirdi.
Ayrýca tüm berber ve kuaför esnafýnýn Ramazan Bayramý'ný
da þimdiden kutlayan Mustafa Köse, iþlerinde de bol kazanç diledi. Haber Servisi
Traktörlerin yüzde 2.26'sý Çorum'da
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB)
Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Mayýs ayý
itibarýyla Türkiye'de 1 milyon 586 bin 340
adet traktör bulunduðunu, traktör sayýsýnda Manisa'nýn baþta geldiðini, bu ili Konya'nýn izlediðini bildirdi.
Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Mayýs ayýnda
traktör sayýsýnda iller arasýnda birinciliði Manisa'nýn 76 bin 690 adetle aldýðýný, bu ili 74 bin 752
traktör sayýsýyla Konya'nýn takip ettiðini belirtti.
Türkiye'deki traktörlerin yüzde 10'a yakýnýnýn
Manisa ve Konya'da bulunduðunu vurgulayan
Bayraktar, þunlarý kaydetti:
"Mayýs ayý itibarýyla traktör sayýsýnda, Manisa
ve Konya'yý 55 bin 949adetle Balýkesir, 55 bin 134
adetle Ýzmir, 55 bin 91 adetle Bursa, 47 bin 48
adetle Ankara, 46 bin 536 adetle Samsun, 46 bin
85 adetle Adana, 42 bin 527 adetle Denizli, 41 bin
437 adetle Antalya izledi.
Aydýn'da 38 bin 319, Tokat'ta 37 bin 310, Ayfonkarahisar'da 36 bin 561, Çorum'da 35 bin 871,
Þanlýurfa'da 32 bin 99, Sakarya'da 31 bin 858,
Mersin'de 30 bin 56 traktör var.Kütahya'da 29 bin
848, Edirne'de 29 bin 43, Çanakkale'de 28 bin
874, Yozgat'ta 28 bin 313, Tekirdað'da 27 bin 304,
Sivas'ta 27 bin 220, Muðla'da 26 bin 677, Gaziantep'te 25 bin 961 ve Kastamonu'da 25 bin 566
traktör var. Traktör sayýsý, Kayseri'de 24 bin 533,
Ýstanbul'da 21 bin 654, Diyarbakýr'da 20 bin 746
ve Eskiþehir'de 20 bin 136 traktör bulunuyor.
Malatya, Hatay, Burdur, Isparta, Bolu, Nevþehir, Kýrklareli, Amasya, Kahramanmaraþ, Kars,
Uþak, Aksaray, Erzurum'da 15 bin ile 20 bin arasýnda, Kocaeli, Niðde, Osmaniye, Adýyaman,
Çankýrý'da 10 bin ile 15 bin arasýnda, Karaman,
Kýrþehir, Bilecik, Muþ, Düzce, Mardin, Zonguldak, Elazýð, Kýrýkkale, Ardahan, Sinop, Van, Aðrý, Erzincan, Karabük ve Batman'da 5 bin ile 10
bin arasýnda, Kilis, Iðdýr, Gümüþhane, Bitlis, Giresun, Bayburt, Yalova, Siirt, Ordu, Þýrnak, Tunceli ve Artvin'de 1000 ile 5 bin arasýnda traktöre
sahip…
Traktör sayýsý, Bingöl'de 967'ye, Hakkari'de
755'e, Trabzon'da 185'e, Rize'de ise 41'e kadar
iniyor."
-ÝLLERÝN PAYITürkiye'deki traktörlerin yüzde 4,83'ünün
Manisa'da, yüzde 4,71'inin Konya'da bulunduðunu bildiren Bayraktar, þu bilgileri verdi:
"Manisa ve Konya'yý yüzde 3,53 payla Balýkesir, yüzde 3,48 payla Ýzmir, yüzde 3,47 payla Bursa izliyor. Ankara'nýn yüzde 2,97, Samsun'un
yüzde 2,93, Adana'nýn yüzde 2,91, Denizli'nin
yüzde 2,68, Antalya'nýn yüzde 2,61, Aydýn'ýn
yüzde 2,42, Tokat'ýn yüzde 2,35, Afyonkarahisar'ýn yüzde 2,30, Çorum'un yüzde 2,26, Þanlýurfa'nýn yüzde 2,02, Sakarya'nýn yüzde 2,01 payý
var. 27 ilin payý yüzde 1 ile yüzde 2 arasýnda deðiþiyor. 39 ilin payý ise yüzde 1'in altýnda. Bu oran
Tunceli'de yüzde 0,08, Artvin'de yüzde 0,07, Bingöl'de yüzde 0,06, Hakkari'de yüzde 0,05, Trabzon'da yüzde 0,01'e kadar iniyor. Rize'nin payý
ise yok denecek kadar az."
Haber Servisi
KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON
SANTRALLERÝ
Grup Gülistan'dan ilahi ziyafeti
Alaca Belediyesi Ramazan Sokaðý etkinlikleri devam ediyor. Ýlki
geçtiðimiz yýl yapýlan Ramazan Sokaðý etkinlikleri Ýmam Hatip Lisesi Bahçesinde bu yýlda Alaca halkýnýn yoðun ilgisi ile sürüyor. Ramazan Sokaðýnýn bu haftaki konuklarý Çorum'dan gelen Grup Gülistan
oldu. Ramazan Sokaðýnda kýlýnan teravih namazýnýn ardýndan sahne alan Grup Gülistan birbirinden güzel ilahileri ile izleyenleri mest
ederken, ilahi grubuna eþlik eden semazen ise Ramazan Sokaðýný
dolduranlar tarafýndan büyük bir ilgi ile izlendi. Programýn son bölümlerinde izleyici isteklerine yer veren ilahi grubunun konseri beðeni topladý. Grup Gülistan'ýn konserini baþtan sonra takip eden
Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, programýn sonunda sahneye çýkarak Grup Gülistan üyelerine Ramazan Sokaðý Sakinleri ve
Alaca adýna teþekkür etti. Geçen yýlda grup Gülistan'ý Alaca'da aðýrladýklarýný hatýrlatan Baþkan Eyvaz, gelecek yýl Ramazan ayýnda yine kendilerini aðýrlamak istediklerini belirtti. Programýn kapanýþýnda Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz tarafýndan Grup Gülistan
solisti Muammer Özcan'a birde plaket verildi. Ramazan Sokaðýndaki ilahi programý Hacý Þahmerdan Bolat Camii Müezzini Birkan
Göktaþ'ýn güzel sesiyle okuduðu Kur'an-ý Kerim tilaveti ile sona erdi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
18 TEMMUZ 2014 CUMA
SPOR
11
BAL'da teknik adam, futbolcu
ve saha uygunluklarý belirlendi
Þampiyon takýmdan futbolcu yok!
Yeni sezon hazýrlýklarýnda bugün üçüncü
güne girecek olan Çorum Belediyespor'un ilk
etap çalýþmalarýna Çorum Amatör Küme U19
þampiyonu Eti Lisesi'nden tek bir futbolcunun olmamasý dikkat çekti.
Çorum Belediyespor U19 takýmýndan 3, Ulukavaspor takýmýndan 2 futbolcunun ilk etap çalýþmalarýna alýnmasý olumlu karþýlanýrken Çorum
Amatör Küme takýmlarýndan Eti
Lisesi'nden tüm futbolseverlerin
beðenisini kazanan Ýsmail Savaþ ve
Osmancýk Belediyespor takýmýndan
Sefer Kanýtemiz, Çorumspor'dan Ümit
Daþcý
Çorum
Belediyespor'un
Çorum'da yaptýðý ilk etap çalýþmalarýna davet edilmemesi futbolseverlerin
dikkatinden kaçmadý.
ADNAN YALÇIN
Kansere karþý az tuz,
çok potasyum!
2014-2015 Sezonu Bölgesel Amatör Lig'de (BAL)
teknik adam, futbolcu ve saha uygunluklarý belirlendi.
Buna göre;
1-) 2014-2015 Sezonunda Bölgesel Amatör
Lig'de görev yapacak teknik adamlar güncel UEFA
A veya UEFA B lisansýna sahip olmak zorundadýr.
2-) 2014-2015 Sezonunda amatör kaleci
antrenörü bulunduran BAL kulüplerine saha içi giriþ
izni verilecektir. Lisanslý amatör kaleci antrenörü
bulundurmayan kulüpler
en az TFF C lisanslý bir
yardýmcý antrenör bulundurabilir.
3-)Teknik Adamlarýn
Statüsü ve Çalýþma Esaslarý
Talimatý'nýn 6.maddesinin
7.fýkrasýnda belirtildiði gibi
" Takýmlarýný bir üst lige
çýkartan teknik adamlarýn
lisanslarý bir üst ligde
takýmlarýný
çalýþtýrmaya
elveriþli deðil ise; ayný
takýmda geçici çalýþma izni
almak þartýyla teknik adam
sözleþmesi
yapabilirler.
Herhangi bir nedenle
sözleþmesinin sona ermesi halinde bu haklarýný
kaybederler." hükmü gereðince 2013-2014
Sezonunda yerel ligden BAL'a yükselen takýmlarýn
TFF C lisansýna sahip antrenörleri BAL liginde
antrenörlüðe devam edebilir."
4-) 2014-2015 Sezonunda BAL'a katýlacak kulüpler illerinde yerel ligi düzenlenen en az 3 alt yapý
kategorisine katýlmak zorundadýr. Katýlmadýklarý
takdirde Amatör Futbol Disiplin Kuruluna sevk
edilirler ve alt yapý antrenörleri için verilen maddi
yardýmdan yararlanamazlar. BAL Kulüplerinin alt
yapýdan sorumlu teknik adamalarý en az C lisanslý
antrenör olmak zorundadýr.
5-) 2014-2015 Sezonunda Bölgesel Amatör
Lig'de 1987 ve daha küçük doðumlu futbolcular
oynayacaktýr. Bu takýmlarýmýz 1986 ve daha büyük
doðumlu diledikleri kadar amatör futbolcuya lisans
çýkartabilirler. Ancak,
18 kiþilik müsabaka
isim listesinde 1986 ve
daha büyük doðumlu
en fazla 5 (beþ) futbolcu yer alabilecektir.
BAL takýmlarýnýn 18
kiþilik müsabaka isim
listesinde 1996 ve
daha küçük doðumlu
en az 2 (iki) futbolcu
yer alabilecektir.
6-) BAL'a katýlan
kulüplerin antrenman
ve
müsabakalarda
fiilen
kullanýlan,
mülkiyeti kulübe ya
da kulübün baðlý olduðu kuruma ait olan veya bu
kulüplere tahsis edilmiþ olan, soyunma odlarý ve
hakem odasýna sahip, tribünleri bulunan, nizami
boyutlarda, doðal çim veya uygunluðu TFF tarafýndan onaylanmýþ suni çim zeminli, BAL kriterlerine
uygun bir sahayý temin etmeleri zorunludur.
SPOR SERVÝSÝ
Batman Petrol kalecisini buldu
Yeni sezona þampiyonluk parolasýyla hazýrlanan Batman Petrolspor, kalecisini buldu. Süper Lig
temsilcisi Akhisar Belediyespor'dan kaleci Bekir Öztürk'le iki
yýllýk sözleþme imzaladý. Öztürk,
geçen sezon 2. Lig temsilcisi Tokatspor'a kiralanmýþtý. Hedefi olan
bir takýma geldiðini belirten Bekir
Öztürk: "Aydýn Gülmez baþkanlýðýndaki Batman Petrolspor geçen
sezon yaptýðý çýkýþla hepimizin
dikkatini çekmiþti. Bu sezon direkt
þampiyon olarak Batman'ý mutlu
etmek istiyoruz" dedi.Kaynak: Batman Çaðdaþ
Yeni sezonda U12 Ligi düzenlenecek
Yüksek sodyum ve düþük potasyum içeren bir
beslenme diyeti; hem yüksek tansiyon riski taþýyor, hem de kolon kanseri baþta olmak üzere
birçok kanser türünü tetikleyebiliyor. Þekerli
gýdalar ise kanserin nüksetme riskini artýrýyor
Potasyum, sodyum, klorür ve magnezyum;
suda çözündüklerinde elektrik iletebilen mineral
tuzlardýr. Kanser riskinin olmadýðý, saðlýklý bir
yaþam için; bu minerallerin dengeli bir þekilde
tüketilmesi gerekir. Tuzun yani sodyumun fazla
miktarda alýnmasý ise bu dengeyi bozabilir.
PEK BÝLÝNMÝYOR!
Yüksek sodyum ve düþük potasyum içeren
beslenme diyetlerinin, yüksek tansiyona yol açabileceði biliniyor fakat böyle bir diyetin kolon
kanseri riskini artýrabileceði üzerinde ise durulmuyor. Öte yandan bizim toplumumuzda;
sodyum alýmýnýn sadece yüzde 5'i yiyeceklerdeki
doðal içerikten geliyor. Sodyum tüketiminin
yüzde 45'ini hazýr yiyecekler oluþturuyor, yüzde
45'i piþirme sýrasýnda ekleniyor. Yüzde 5'i de sonradan yemeðe ilave edilerek alýnýyor.
TUZ YERÝNE BAHARAT VE LÝMON
Sodyum alýmýnýn azaltýlmasý için dikkat
edilmesi gerekenler ise þöyle:
Yemek masasýnda kesinlikle tuzluk bulundurmayýn.
Yemeði hazýrlarken tuz kullanmayýn.
Tuz tadýna ihtiyacýnýz varsa, sodyum içeriði
azaltýlmýþ tuzlarý deneyin. Bu ürünler potasyum
klorür ile yapýlýr ve tadý sodyum klorüre çok benzer.
Tuzlanmamýþ yiyeceklerin tadýna varmaya
çalýþýn.
Yiyecekleri tuz yerine baharat ve limon suyu
ile tatlandýrmayý deneyin.
Sodyum içeriðini öðrenmek için gýdalarýn
etiketlerini dikkatlice okuyun. Tuz, soya sosu,
salamura, monosodyum glutamat ve kabartma
tozu, sodyum içermektedir.
Herhangi bir restorana gittiðinizde mönüleri
de dikkatli inceleyin. Yemeklerin içindeki et suyu,
soya sosu, kokteyl sosu, domates salçasý, parmesan ve hardal sosu varsa, bu yemekler yüksek
oranda sodyum içermektedir.
Konserve sebze veya çorba tüketmeyin; bunlarýn da sodyum içeriði çok fazladýr.
MUZ VE PORTAKAL POTASYUM DEPOSU
Tuz tüketiminin azaltýlmasý kadar potasyum
tüketiminin artýrýlmasý da çok önemli.
Araþtýrmalar, Amerikalýlar'ýn, potasyumun iki
katý kadar sodyum yani tuz tüketiklerini gösteriyor. Oysa potasyumun, alýnan tuz miktarýnýn beþ
katý kadar olmasý gerekiyor. Meyve ve sebze aðýrlýklý beslenlerek daha yüksek oranlarda potasyum
ve daha düþük oranlarda tuz tüketimi
mümkündür. Bu oran elmada 90/1, muzda 440/1,
portakalda 260/1, patateste 110/1 þeklindedir.
Sodyumsuz tuzlar ise potasyum klorürdür ve
potasyum düzeyini artýrmak için tercih edilebilir.
YÜKSEK ÝNSÜLÝN SEVÝYESÝ ÖLÜM
RÝSKÝNÝ 8 KAT ARTIRIR
Kanserle mücadelede; hazýr yemeklerden,
þekerlemelerden, yüksek kalorili ve besin deðeri
düþük yiyeceklerden de uzak durulmasý gerekiyor. Þeker içeriði yüksek diyetler; kanser riskini
önemli ölçüde artýrýyor. Rafine þekerler, kana hýzlý
karýþýyor ve kan þekerinde ani bir yükselmeye
neden oluyor. Buna yanýt olarak vücut, pankreastan insülin salýnýmýný artýrýyor. Fazla miktarda
insülin ise meme, mide, kolon, endometrium,
over, akciðer ve prostat kanseri dahil birçok
kanser türünü tetikleyebiliyor. Ayný zamanda
yüksek insülin seviyesi, meme kanseri olan ama
tedaviyle iyileþenlerde, hastalýðýn nüksetmesine
sebep olabiliyor. Yüksek insülin düzeyleri ölüm
riskini en az sekiz katýna çýkarýyor. Basitçe ifade
etmek gerekirse; saðlýklý bir yaþam için abur
cuburdan uzak kalmak kesinlikle þart!
'BOÞ KALORÝLER'
15 bin Amerikalý'nýn beslenme alýþkanlýklarýný
araþtýran 3. Ulusal Saðlýk ve Beslenme Ýncelemesi
Anketi'nin sonuçlarýna göre; Amerika'daki
beslenmenin üçte birini saðlýksýz yiyecekler
(patates cipsi, krakerler, tuzlu atýþtýrmalýklar, þekerlemeler, kýzartýlmýþ hazýr yiyecekler ve sodalý
içecekler) oluþturuyor. Bu maddeler çok az miktarda protein, vitamin ve mineral içeriyor. Ýçeriklerinde bulunan yüksek miktardaki þeker veya
yað, 'boþ kalori' anlamýna geliyor.
ARA ÖÐÜN EN AZ 2 GRAM LÝF ÝÇERMELÝ
Daha saðlýklý bir beslenme için dikkat edilmesi gerekenler þunlar:
Besinlerin etiketlerini okuyun. Listelenen ilk
üç içerikten biri þeker, yað veya tuz ise muhtemelen iyi bir seçenek deðildir.
Etiketteki sükroz, glukoz, maltoz, laktoz,
früktoz, mýsýr þurubu veya beyaz üzüm suyu konsantresi gibi kelimeler, gýdalarýn içine þeker
eklenmiþ olduðunu gösterir.
Yalnýzca yaðdan alýnan kalori yüzdesine
deðil, gram cinsinden yað içeriðine de dikkat
edin. Bir porsiyondaki her 5 gram yað, bir çay
kaþýðý yað yediðiniz anlamýna gelir.
Bir ara öðün en az 2 gram lif içermiyorsa, iyi
bir seçenek deðildir.
Futbol Federasyonu alt yapýlarda oynanacak kategorilere U 12'yi ekledi ve kategori sayýsý sekize yükseldi.
Federasyon tarafýndan yayýnlanan 2014-15 Sezonu Amatör
Futbol
Ligleri
Uygulama
Kitabýndan verilen bilgiye göre U
12 minikler þenliði U 11'lerle ayný
kurallarda oynanacak.
Bu kategoride 2003 ve daha
küçük
doðumlu
futbolcular
oynayabilecek. Federasyon, Ýl
Temsilciliði ve ASKF'ler tarafýndan
ortaklaþa düzenlenecek bu kategoride amatör profesyonel tüm kulüplerin alt yapýlarý
katýlabilecek. U 12 minikler þenliðinde oyuncu sayýsý
8, yedek oyuncu sayýsý 6 olarak belirlendi. Oyuncu
deðiþikliðinde ise yeni bir uygulamaya gidilerek ikinci
yarý baþladýktan sonra en fazla üç
oyuncu deðiþikliði yapýlabilecek.
Yani antrenörler ilk yarý bitiminde
üç oyuncu deðiþikliðini yapmak
zorundalar.
Müsabakalar
2x25
dakika
oynanacak ayrýca U 12 kategorisinde ofsayt uygulamasý yapýlacak. Hepsinden önemlisi ise bu kategoride de antrenörler saha
kenarýndan sporcuya talimat vermesine izin verilmeyecek. U 11'de
olduðu gibi bu kategoride de Türkiye Þampiyonasý
yapýlmayacak.SPOR SERVÝSÝ
DARICA G.B YENÝ SEZONA ''MERHABA''DÝYOR
3.ligde mücadele eden
Darýca Gençlerbirliði, 2014-2015
sezonunu bugün kendi tesislerinde açýyor. Transfer edilen 10
yeni futbolcunun da takýma
katýlarak top baþý yapacaðý ilk
antrenman saat 18:00'da baþlayacak.
Hedefi þampiyonluk olarak
gösteren ve iddialý transferler
yaparak 3.ligin en büyük favorilerinden birisi olan Darýca
Gençlerbirliði, 2014-2015 futbol
sezonuna bugün start verecek.
Geçen sezonki kadrodan bir çok
isimle yollarýn ayrýlmasý ve yeni
transfer edilen 10 futbolcunun
ardýndan Darýca Gençlerbirliði
yeni bir kimlik kazandý. Adeta
sýfýrdan baþlayacak olan sarý
yeþilliler, bugün kendi tesislerinde sezonun ilk antrenmanýný yaparak yeni sezon
hazýrlýklarýna baþlayacak.
Geçtiðimiz
günlerde
gerçekleþtirilen
kongrede
yeniden Darýca
Gençlerbirliði
Spor Kulübü
Baþkaný seçilen
Halil
Akbaþoðlu, yönetim kurulu listesine yeni isimleri dahil ederek,
sadece takýmda deðil yönetim
kadrosunda da önemli transferler yaptý. Yýllardýr hedeflenen
þampiyonluðun uzaðýnda kalan
ve bu yýl iþi sýký tutmaya hazýrlanan Darýca Gençlerbirliði
yönetimi, bugün baþlayacak yeni
sezon hazýrlýklarý öncesinde kurban keserek yeni
sezon duasý
yapacak.
Transfer edilen
10 futbolcunun
takým arkadaþlarýyla tanýþacaðý ilk
antrenman Darýca
Gençlerbirliði
Tesisleri'nde saat 18:00'da
baþlayacak. Sarý yeþilliler bugün
baþlayacak yeni sezon hazýrlýklarýna Ramazan Bayramý'na
kadar devam edecek.
Sebat umut dolu
Yeni sezon hazýrlýklarýný kendi tesislerinde kamp
yaparak sürdüren Akçaabat'ta baþkan Zeki Öztürk,
takýmýn yeni sezon hazýrlýklarýný sorunsuz bir þekilde
sürdürdüðünü söyledi. Oyuncularýn iyi bir uyum
içerisinde yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürdüðünü
belirten Öztürk, "Umarým takýmýmýz lig baþladýðýnda
farkýný en iyi þekilde ortaya koyarak. Bu sezondan
çok umutluyuz. Ligi zirvede tamamlamayý hedefliy-
oruz" ifadelerini kullandý.Kaynak: Günebakýþ
Belediyespor golcüsünü buldu
18 TEMMUZ 2014 CUMA
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Dýþ transferde iki futbolcu ile sözleþme imzalayan
Belediyespor'un Bergama
Beldiyespor'dan forvet Turgay An ile görüþtüðü ve futbolcuyu Çorum'a davet ettiði
öðrenildi.
Bugünlerde Çorum'a gelmesi
beklenen 1987 doðumlu Turgay An
Turgutluspor'da profesyonelliðe adým
atarken sýrasýyla Adýyamanspor, An-
kara Þekerspor, Menemen
Belediyespor'da oynadý. Geçtiðimiz sezon Bergama Belediyespor'un baþarýsý için ter
döken golcü futbolcu sezonu
15 golle tamamladý. Çorum
Belediyespor yönetiminin
deneyimli golcüyü bugünlerde Çorum'a davet edeceði ve futbolcuyla
sözleþme imzalamak istediði öðrenildi. ADNAN YALÇIN
Batuhan ve Emre
denenmeye alýndý
Hazýrlýklar ikinci gününde
Çorum Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýna dün yaptýðý çift antrenmanla devam etti. Sabah çalýþmasýnda aðýrlýk koþu çalýþmalarýnda olurken koþu aralarýnda yer
hareketleri ve topla teknik çalýþmalar yapýldý.
Dün günün ilk antrenmaný Ulukavak Sahasý'nda saat
8.30'da yapýlýrken anlaþmaya varýlan
fakat bonservis sorununu çözmeye
çalýþtýðý açýklanan Sefa Akýn Baþýbüyük
sabah çalýþmasýnda yer almadý. Önceki
gün akþam antrenmanýna katýlan
Ulukavaksporlu Batuhan Yýldýrým ile
Samsun Telekom takýmýnda Emre
Þahin ise denenmek üzere çalýþmalarda yer aldý.
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ve
teknik ekibi tarafýndan yapýlan sabah
çalýþmasýnda koþu aðýrlýklý çalýþmalara
aðýrlýk verilirken koþu aralarýnda yer
hareketleri ve topla teknik çalýþmalar
yapýldý. Antrenman temposunun
yavaþ yavaþ artýrýlmaya baþladýðý çalýþmalarda gençlerin teknik adamýn
gözüne girmek için oldukça gayretli
olduklarý dikkatlerden kaçmadý.
Çorum Belediyespor günün ikinci
antrenmanýný öðleden sonra yine Ulukavak Sahasý'nda
yaptý. Ýlk etap çalýþmalarýnýn günde çift bazen üç antrenman programýnda çalýþýlacaðý öðrenilirken ilk etap hazýrlýklarý sonunda Nevþehir kamp kadrosu þekillenecek.
ADNAN YALÇIN
Spor Toto 3. Lig Müsabakalarý Statüsü açýklandý
Play off maçlarýnda deðiþikliklere gidildi
Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto 3. Lig Müsabakalarý Statüsünü maddeler altýnda konu baþlýklarýyla açýkladý. Statüde futbolcu uygunlarýnýn yaný sýra lig sonunda
gruplarýnda 2., 3., 4. Ve 5. Sýrada takýmlarýn katýldýðý play
off maçlarýnýn statüsünde önemli deðiþikliðe gidildi.
FUTBOLCU UYGUNLUÐU
2014-2015 Futbol Sezonunda 3. Lig kulüpleri, 1990 doðumlu ve daha sonra doðmuþ futbolcular ile sözleþme imzalayabilirler ve müsabakalarda bu futbolcularý oynatabilir.
Spor Toto 3. Lig kulüpleri ayrýca 31.12.1989 (dahil) ve
daha önceki tarihlerde doðmuþ en fazla
6 futbolcu ile sözleþme imzalayabilirler. Geçmiþ sezonlardan sözleþmesi devam eden
31.12.1989 (dahil) ve daha önceki tarihlerde doðmuþ
olan futbolcular bu kontenjan dâhilinde
kabul edilir. Kulüpler, Spor Toto 3. Lig müsabakalarýnda, kontenjan dahilindeki 6 futbolcunun tamamýnýn 18 kiþilik müsabaka isim listesine yazabilirler. Ancak ayný anda
bu
futbolculardan en fazla 4 tanesinin oynatýlabilirler. Spor
Toto 3. Liginde yabancý uyruklu futbolcu oynayamaz.
LÝGLERDE OYNANACAK MÜSABAKA SÝSTEMÝN DE DEÐÝÞÝKLER DÝKKAT ÇEKTÝ
2014-2015 Futbol Sezonunda Spor Toto 3. Lig'e yükselecek 2 takýmýn belirleneceði play off grup müsabakalarýnda oynanacak karþýlaþmalar çift maç eleme usulüne göre
oynanacak. Karþýlaþmalarýn statüsü þu þekilde oldu.
Yeni sezonda Spor Toto 3. Lig 18'er takýmlý üç grupta
çift devreli lig usulüne göre oynanacak.Spor Toto 3. Lig'de
çift devreli lig müsabakalarý sonunda gruplarda 16.,
17. ve 18. sýralarý alan 3 takým olmak üzere toplam
9 takým Bölgesel Amatör Lig'e düþecek.
Spor Toto 3. Lig çift devreli lig müsabakalarý sonunda gruplarda 1. sýrayý alan takýmlar Spor
Toto 2. Lig'e yükselecek. Bu müsabakalar sonunda gruplarda 2., 3., 4. ve 5. sýrayý alan takýmlar,
Spor Toto 2. Lig'e yükselecek son 3 takýmýn belirleneceði Play-Off müsabakalarýna
katýlacak takýmlarý oluþtururlar.
PLAY OFF MAÇLARI ÇÝFT MAÇ ÜZERÝNDEN
ELEMELÝ OLACAK
Play-Off'larda, her grupta grubunu 2. sýrada bitiren takým 5. sýrada bitiren takýmla, 3. sýrada
bitiren takým ise 4. sýrada bitiren takým ile çift
maç eleme usulüne göre eþleþecek. Ýlk
müsabakalar 4. ve 5. Takýmlarýn sahasýnda oynanacak.
Eleme müsabakalarýný kazanan takýmlar tek
maç eleme usulüne göre final müsabakasý oynayacaklar.
Her grupta ayrý ayrý oynanan play-off müsabakalarý sonunda finalde kazanan takýmlar (toplam 3 takým) Spor Toto 2. Ligine yükselecekler.
PLAY OFF MÜSABAKALARINDA
EÞÝTLÝKLER OLURSA
Play Off Müsabakalarýnda, galibiyet sayýlarýnýn eþit olmasý halinde ikili averaj göz önüne
alýnacak ve rakip takýmýn sahasýnda daha fazla gol atan
takým tur atlayacak. Bu durumda da tur atlayan takým belirlenemiyorsa (iki takýmýn da evinde ve rakip takým sahasýnda attýðý gol sayýsý eþit
ise), ikinci müsabakada on beþer dakikalýk iki uzatma
devresi oynanacak. Uzatma devrelerinde
gol atýlamazsa, kazanan takým penaltý noktasýndan yapýlacak vuruþlar sonucunda belirlenecek.
Uzatma süresi içerisinde eðer takýmlar eþit sayýda gol
atarlarsa, rakip sahada atýlan gol adedi
fazla olan takým, yani misafir takým tur atlar ve penaltý
atýþlarý yapýlmayacak.
Final müsabakasýnýn normal süresi berabere sonuçlandýðý takdirde, on beþer dakikalýk iki
uzatma devresi oynanacak. Uzatma devresinde gol atýlamazsa, kazanan takým penaltý noktasýndan
yapýlacak vuruþlar sonucunda belirlenecek.
2014-2015 Sezonu Bölgesel Amatör Lig müsabakalarý
sonunda 9 takým profesyonellik
kriterlerini karþýlamalarý þartýyla Spor Toto 3.Lig'e yükselecek.SPOR SERVÝSÝ
Yeni sezon hazýrlýklarýný Ulukavak Sahasý'nda günde çift antrenmanla devam ettiren Çorum Belediyespor'un önceki gün öðleden sonraki çalýþmasýna Çorum þampiyonu
Ulukavakspor'un baþarýlý kanat
oyuncusu Batuhan Yýldýrým ve Samsun Telekom takýmýndan 1995 doðumlu Emre Þahin'de katýldý. Ýki futbolcunun katýlýmý ile kýrmýzý siyahlýlarýn ilk etap çalýþmalarýnda 6 genç
futbolcu teknik adamýn gözüne girmek için mücadele edecek.
Genç futbolcular çalýþmalarda
gösterecekleri performansa göre
ikinci etap çalýþmalarý için Nevþehir
kampýna götürülecekler.
ADNAN YALÇIN
Belediyespor'un
A takým masörü
Ali Köseer
oldu
Çorum Belediyespor'un masörü Ali
Akýnalp altyapý masörlüðü görevine geçerken A takým masörü Ali Köseer oldu.Kýrmýzý Siyahlý takýmda iki sezondur
görev yapan Ali Akýnalp'in Belediyespor masörlüðü yaný sýra Gençlikspor'da
Badminton antrenörü olmasý ve çalýþmalara katýlmasý nedeniyle A takým
masörlüðü yerine antrenörlük görevini
tercih ettiði öðrenildi.
Belediyespor yönetimi Ali Akýnalp'ten boþalan A takým masörlüðüne
ise Çorumspor'un eski masörü Ali Köseer'i getirdi. Ali Köseer dün akþam yapýlan antrenmanda iki yýldýr ara verdiði
görevine yeniden döndü.
Ali Akýnalp ise Çorum Belediyespor
alt yapýsýnda Akademi Liginde görev
yapmaya devam edecek.
ADNAN YALÇIN
Ýskilip bu yýlda Bölgesel Amatör Lig'de
Çorum'dan Ulukavaspor'u kimse
almak istemezken, Ýskilip
Belediyespor takým sorumlusu Nihat
Armutçu yaptýðý giriþimlerle
Ulukavakspor yönetimini devraldý
Ýskilipliyim.com haber sitesinde yayýnlanan habere göre Ýskilip
Belediyespor
takým
sorumlusu
Nihat
Armutçu, Ulukavakspor
yönetimini
devraldý.
Nihat
Armutçu'nun
yönetimi devir almasýyla
birlikte
Ulukavakspor
gelecek
sezon
BAL
Ligi'nde Ýskilip'i temsil
edecek.
Önümüzdeki
günlerde Armutçu'nun, yeni
yönetim
oluþturarak
yapacaðý genel kurulda
Ulukavakspor'un isminde
ve kulübün renklerinde
deðiþikliðe gideceði öðrenildi.
Konu hakkýnda sitede yayýnlanan haberde þu ifadeler yer aldý. "Nihat hocanýn
çaba ve giriþimleri sonuç verdi. Ýskilip
önümüzdeki sezon tekrar Bölgesel Amatör
Lig (BAL)'da mücadele edecek.
Ulukavakspor'un lige katýlýp katýlmama
kararsýzlýðý üzerine devreye giren Nihat
Armutçu uzun uðraþlar sonucu hem
Ulukavakspor kanadýna hem de teminat
mektubu iþine çözüm buldu. Þimdi
Ulukavakspor yönetimi devir alýnarak, isim
deðiþikliðine gidilecek ve isim Ýskilip olacak.
Konu ile ilgili açýklama
yapan Armutçu, "Çok
mutlu ve gururluyum.
Allah'ýn izni ile Ýskilip'imizi
tekrar BAL'da temsil edeceðiz. Takýmý bize devrederek Çorum'un temsil
edilmesini
saðlayan
Ulukavakspor'un gerçek
emektarý sayýn Yusuf
Aydemir'e
yorum
ve
destekleri ile eþ, dost, sevenlerimize, Belediye Melis
Üyeleri Mehmet Derici ve
Nejat Keserci'ye, teminat
mektubu yükünü bundan 2
yýl önce olduðu gibi bu yýlda üstlenen
Sözerler Müteahhitlik Mürsel Sözer'e her
zaman yanýmda olacaðýný söyleyen sevgili
eþime þükranlarýmý sunuyorum. Allah
utandýrmasýn yar ve yardýmcýmýz olsun"
dedi.
ADNAN YALÇIN
Download

Bin dekar buğday kül oldu