Muhteþem
Karadeniz
gezisi
Cemiyet üyeleri Karadeniz’i gezdi
AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Uslu, Cumhurbaþkanlýðý Yemin
Töreni için alýnan tedbirleler ilgili bilgi verdi.
TBMM yemin törenine hazýr
* HABERÝ 7’DE
Çorum
Gazeteciler
Cemiyeti
tarafýndan
düzenlenen
‘Karadeniz
Gezisi’ 21-24
Aðustos 2014
tarihlerinde
gerçekleþti.
Karadeniz
Bölgesi’nin tarihi, kültürel ve doðal
güzelliklerini içine alan gezi büyük
beðeni topladý.
* HABERÝ 10-11’DE
Çorum Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, aileleriyle birlikte Karadeniz’i gezdi.
27 AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
(Ç.HAK:2326)
ÇORUM
‘Kalite artarsa ilgi artar’
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu
(TOFED) yönetiminin ziyaretinde
konuþan Ticaret Sanayi Odasý
(TSO) Baþkaný Çetin Baþaranhýncal,
karayolu taþýmacýlýðýnda kalitenin
önemine dikkat çekerek, "Hýzlý tren
bir tarafta, uçak bir tarafta, rekabet
her zaman iyidir. Kalite artarsa
insanlar karayolu taþýmacýlýðýný daha
çok tercih ederler." dedi.
6 ayda 2 bin 248
yapý ruhsatý verildi
Türkiye Ýstatistik Kurumu
verilerine göre, 2014 yýlý ilk altý
aylýk dönemde yapý ruhsatý
verilen daire sayýsý Samsun'da 5
bin 245, Tokat'ta 4 bin 290,
Çorum'da 2 bin 248 ve
Amasya'da 2 bin 439 olarak
gerçekleþti.
* HABERÝ 2’DE
* HABERÝ 6’DA
Jip takla atýp
ters döndü
Çorum'da Ýsmail
Mustafaoðlu'nun(64) direksiyon
hakimiyetini kaybettiði jip takla
atarak ters döndü. Araçta
sýkýþan sürücü ve yanýndaki eþi
Ayten Mustafaoðlu(60) ekipler
tarafýndan çýkarýlarak hastanede
tedaviye alýndý. * HABERÝ 9’DA
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) yönetimi TSO’yu ziyaret etti.
Önce denetleme sonra ikram
Bölge Trafik
Denetleme Þube
Müdürlüðü
ekipleri ÇorumSamsun
karayolunda
kontrol yaptý.
Kontrol sýrasýnda
þehirlerarasý
yolculuk yapan
sürücüleri
durduran ekipler,
güvenli
yolculukla ilgili
ikazlarda
bulundu.
Alkollü ATV
sürücüsü kaza yaptý
Çorum'da ATV'nin devrilmesi
sonucu sürücü hayatýný
* HABERÝ 9’DA
kaybetti.
Trafik kontrolü sonrasýnda sürücülere Çorum leblebisi, broþür ve soðuk su ikram edil-
* HABERÝ 8’DE
Emniyet Kavþaðý’na
yeni düzenleme
Emniyet Müdürlüðü Þehiriçi Trafik Þubesi ekipleri
bazý noktalarda denetim yapýyor.
Direksiyon baþýnda
telefona dikkat!
Direksiyon baþýnda telefonla
konuþmanýn cezasý 80 TL. Artýrýlan
trafik denetim çalýþmalarý
kapsamýnda, cep telefonu uygulamasý
yapan trafik polisleri, direksiyon
baþýnda telefonla konuþan sürücüleri
affetmiyor.
* HABERÝ 15’DE
2014 yýlý ilk altý aylýk dönemde Çorum’da yapý
ruhsatý verilen daire sayýsý Çorum'da 2 in 248
Emniyet
Müdürlüðü,
Halk
Bankasý
ve
Garanti
Bankasý
arasýndaki
kavþakta
yeni
uygulama
çalýþmasý
baþlatýldý.
* HABERÝ
15’DE
Pýnar Saðlýk Koleji Ankara Yolu Oto Galericiler
Sitesi önündeki yeni binasýnda devam edecek.
Pýnar Saðlýk Koleji
modern binasýnda
* HABERÝ 3’DE
Bayram Finansbank
Þube Müdürü oldu
Bankacýlýk
sektöründe 17
yýlýný geride
býrakan Serap
Bayram,
Finansbank
Çorum
Þubesi’nde
Þube Müdürü
olarak göreve
baþladý.
* HABERÝ
7’DE
Serap Bayram
Çorum 4 milyar
kredi kullandý
Garanti Bankasý arasýndaki kavþakta yeni düzenleme yapýlýyor.
* HABERÝ 2’DE
2
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS 2014
6 ayda 2 bin 248
yapý ruhsatý verildi
Çorum 4 milyar
kredi kullandý
Çorum’da 4 milyar lira kredi kulanýldý.
T
ürkiye’de Haziran ayý verilerine
göre 1 trilyon 253 milyar 472
milyon 892 bin lira nakdi kredi
kullanýldý. Kredi kullanýmýnda özel
bankalar, kamu bankalarýný üçe
katladý.
Türkiye Bankalar Birliði Risk
Merkezi Haziran ayý verilerine göre,
Türkiye’de 294 milyar 356 milyon
411 bin lirasý kamu bankalarý, 959
milyar 116 milyon 481 bin lirasý özel
bankalar olmak üzere toplam 1
trilyon 253 milyar 472 milyon 892
bin lira nakdi kredi kullanýldý.
ASLAN PAYI ÝSTANBUL'UN
Nakdi kredilerin aslan payý
Ýstanbul’un oldu. Nakdi kredilerin
illere göre daðýlýmýnda Ýstanbul 600
milyar 154 milyon 68 bin lira ile ilk
sýrada yer alýrken, Ýstanbul’u 146
milyar 823 milyon 605 bin lira ile
Ankara, 65 milyar 485 milyon 466
bin lira ile Ýzmir takip etti. En az
kredi ise 288 milyon 763 bin lir ile
Bayburt, 459 milyon 356 bin lira ile
Hakkari ve 469 milyon 450 bin lira
ile Tunceli illerinde kullandýrýldý.
Diðer iller ise þöyle:
"Antalya 37 milyar 701 milyon
639 bin, Bursa 35 milyar 729 milyon
908 bin, Gaziantep 27 milyar 155
milyon 80 bin, Kocaeli 24 milyar 151
milyon 875 bin, Adana 23 milyar 51
milyon 981 bin, Konya 19 milyar
467 milyon 660 bin TL, Ýçel 15
milyar 121 milyon 915 bin, Denizli
14 milyar 434 milyon 843 bin,
Kayseri 13 milyar 362 milyon 189
bin, Hatay 13 milyar 219 milyon
393, Manisa 10 milyar 756 milyon
403 bin, Muðla 10 milyar 262 milyon
555 bin, Samsun 9 milyar 820
milyon 534 bin, Balýkesir 9 milyar
270 milyon 544, Tekirdað 9 milyar
102 milyon 817 bin, Eskiþehir 8
milyar 536 milyon 572, Aydýn 8
milyar 518 milyon 380 bin,
Kahramanmaraþ 7 milyar 128 milyon
410 bin, Sakarya 6 milyar 916
milyon 303 bin, Diyarbakýr 6 milyar
867 milyon 432 bin, Þ.Urfa 6 milyar
287 milyon 307 bin, Trabzon 6
milyar 98 milyon 575 bin, Afyon 4
milyar 360 milyon 636 bin, Malatya
4 milyar 343 milyon 784 bin,
Erzurum 4 milyar 212 milyon 388
bin, Ordu 4 milyar 133 milyon 250
bin, Çorum 4 milyar 46 milyon 398
bin, Zonguldak 4 milyar 40 milyon
92 bin, Çanakkale 3 milyar 912
milyon 699 bin, Edirne 3 milyar 862
milyon 860 bin, Sivas 3 milyar 803
milyon 801 bin, Tokat 3 milyar 331
milyon 376 bin, Kütahya 3 milyar
291 milyon 141 bin, Van 3 milyar 85
milyon 757 bin, Kýrklareli 3 milyar
84 milyon 231 bin, Elazýð 2 milyar
954 milyon 210 bin, Mardin 2 milyar
928 milyon 952 bin, Uþak 2 milyar
827 milyon 798 bin, Isparta 2 milyar
744 milyon 217 bin, Düzce 2 milyar
572 milyon 6 bin, Amasya 2 milyar
457 milyon 4 bin, Rize 2 milyar 431
milyon 369 bin, Osmaniye 2 milyar
384 milyon 86 bin, Kastamonu 2
milyar 368 milyon 600 bin, Giresun
2 milyar 336 milyon 350 bin, Bolu 2
milyar 289 milyon 545 bin,
Adýyaman 2 milyar 222 milyon 620
bin, Yozgat 2 milyar 206 milyon 402
bin, Karabük 2 milyar 117 milyon
924 bin, Nevþehir 2 milyar 115
milyon 367 bin, Aksaray bir milyar
943 milyon 361 bin, Niðde bir milyar
925 milyon 917 bin, Yalova bir
milyar 834 milyon 323 bin, Batman
bir milyar 771 milyon 669 bin,
Burdur bir milyar 751 milyon 214
bin, Kýrýkkale bir milyar 696 milyon
14 bin, Bilecik bir milyar 588 milyon
172 bin, Kýrþehir bir milyar 581
milyon 552 bin, Karaman bir milyar
508 milyon 118 bin, Kars bir milyar
310 milyon 237 bin, Sinop bir milyar
234 milyon 710 bin, Artvin bir
milyar 184 milyon 176 bin, Bartýn bir
milyar 168 milyon 31 bin, Erzincan
bir milyar 125 milyon 286 bin,
Çankýrý bir milyar 115 milyon 228
bin, Bitlis bir milyar 106 milyon 812
bin, Aðrý bir milyar 31 milyon 518
bin, Þýrnak 965 milyon 719 bin, Iðdýr
777 milyon 526 bin, Siirt 771 milyon
866 bin, Muþ 746 milyon 193 bin,
Bingöl 640 milyon 940 bin,
Gümüþhane 595 milyon, Ardahan
505 milyon 620, Kilis 485 milyon 6
bin lira."(ÝHA)
T
Mustafa Demirer
ürkiye Ýstatistik
Kurumu (TÜÝK) Yapý
Ýzin Ýstatistikleri OcakHaziran 2014
istatistiklerini açýkladý.
Türkiye'de Yapý
Ruhsatý verilen yapýlarýn
yüzölçümü %35,8, Yapý
Kullanma Ýzin Belgesi
verilen yapýlarýn
yüzölçümü %39,9 arttý.
2014 yýlý ilk altý
aylýk dönemde yapý
ruhsatý verilen daire
sayýsý Samsun'da 5 245,
Tokat'ta 4 290, Çorum'da
2 248 ve Amasya'da 2
439.
Yapý Ruhsatý verilen
yapýlarýn yüzölçümü
%35,8 arttý
2014 yýlýnýn ilk altý
ayýnda bir önceki yýla
göre belediyeler
tarafýndan Yapý Ruhsatý
verilen yapýlarýn bina
sayýsý %24,6, yüzölçümü
%35,8, deðeri %50,4,
daire sayýsý %27,4
oranýnda arttý.
Yapý Ruhsatý verilen
binalarýn 2014 yýlý OcakHaziran aylarý
toplamýnda; yapýlarýn
toplam yüzölçümü
112,6 milyon m² iken;
bunun 63,8 milyon
m2'si (%56,7) konut,
29,9 milyon m2'si
(%26,5) konut dýþý ve
18,9 milyon m2'si
(%16,8) ise ortak
kullaným alaný olarak
gerçekleþti.
Kullanma amacýna
göre 81,1 milyon m²
(%72,0) ile en yüksek
paya iki ve daha fazla
daireli ikamet amaçlý
binalar sahip oldu. Bunu
6,0 milyon m² (%5,3) ile
kamu eðlence, eðitim,
hastane veya bakým
kuruluþlarý binalarý izledi.
E
CE Holding tarafýndan
geçen sene satýn alýnan
vitrifiye seramik ve banyo
ürünlerinin lider
markalarýndan ISVEA,
dünyanýn en prestijli
tasarým yarýþmalarýndan
A'Design Award’ta 6 ödüle
birden layýk görüldü.
Tüm dünyada en iyi
tasarým ve tasarýmcýlarý
öne çýkarmak için
düzenlenen A'Design
Award yarýþmasýnda geçen
yýl 5 ödül alan Ýtalyan asýllý
ISVEA, bul yýl ise ödül
sayýsýný artýrarak tam 6
ödüle birden layýk görüldü.
Biri Türk olmak üzere 4
kiþilik tasarým ekibiyle
yarýþmaya katýlan marka,
tasarýma getirdiði inovatif
yaklaþýmý ile uluslararasý
jüriden büyük ilgi gördü.
52 yýllýk Ýtalyan
markasý ISVEA’nýn genç
Türk tasarýmcýsý Sevil
Acar; tasarladýðý
‘Sott'Aqua Marino’,
‘Eleganza’ ve ‘Valente’
banyo dolaplarý ile 3 ödül
birden alýrken; markanýn
Ýtalyan tasarýmcý Ettore
Giordano’nun tasarýmý
Bplus seramik serisi,
Nativita Design House
tasarýmý ‘Sentimenti’ ve
Genesis Design Studio
tasarýmý ‘Soluzione’ da
ödül alan diðer tasarýmlar
arasýnda yer aldý.
Türk tüketicisinden
de tam not
(Ç.HAK:2381)
Tel:(364) 224 01 44
Yapý sahipliðine
göre, özel sektör 99,5
milyon m² (%88,3) ile
en büyük paya sahip
oldu. Bunu 11,3 milyon
m² (%10,0) ile devlet
sektörü ve 1,9 milyon m²
(%1,7) ile yapý
kooperatifleri izledi.
Daire sayýsýna göre ise,
toplam 525 bin 520
dairenin 496 bin 431'i
özel sektör, 21 bin 344'ü
devlet sektörü ve 7 bin
745'i yapý kooperatifleri
tarafýndan alýndý.
Ýllere göre 17,1
milyon m2 (%15,2) ile
Ýstanbul en yüksek paya
sahip oldu. Ýstanbul'u,
11,0 milyon m² (%9,8) ile
Ankara, 5,3 milyon m²
(%4,7) ile Kayseri illeri
izledi. Yüzölçümü en
düþük olan iller sýrasýyla
Muþ, Tunceli ve Ardahan
oldu.
Daire sayýlarýna
göre, Ýstanbul ili 97 bin
848 adet (%18,6) ile en
yüksek paya sahip oldu.
Ýstanbul'u 41 bin 900 adet
(%8,0) ile Ankara ve 25
bin 876 adet (%4,9) ile
Kayseri illeri izledi. Daire
sayýsý en az olan iller
sýrasý ile Tunceli, Muþ ve
Hakkari oldu.
Yapý Kullanma Ýzin
Belgesi verilen yapýlarýn
yüzölçümü %39,9 arttý
2014 yýlýnýn ilk altý
ayýnda bir önceki yýla
göre belediyeler
tarafýndan Yapý Kullanma
Ýzin Belgesi verilen
yapýlarýn bina sayýsý
%34,5, yüzölçümü
%39,9, deðeri %56,3,
daire sayýsý %32,4
oranýnda arttý.
Yapý Kullanma Ýzin
Belgesi verilen binalarýn
2014 yýlý Ocak-Haziran
aylarý toplamýnda;
yapýlarýn toplam
yüzölçümü 82,9 milyon
m2 iken; bunun 49,4
milyon m²'si (%59,6)
konut, 21,1 milyon m2'si
(%25,5) konut dýþý ve
12,4 milyon m2'si
(%14,9) ise ortak
kullaným alaný olarak
gerçekleþti.
Kullanma amacýna
göre 58,4 milyon m²
(%70,5) ile en yüksek
paya iki ve daha fazla
daireli ikamet amaçlý
binalar sahip oldu. Bunu
4,9 milyon m² (%5,9) ile
toptan ve perakende
ticaret binalarý izledi.
Yapý sahipliðine
göre, özel sektör 72,7
milyon m² (%87,7) ile
en büyük paya sahip
oldu. Bunu 8,1 milyon m²
(%9,7) ile devlet sektörü
ve 2,1 milyon m² (%2,5)
ile yapý kooperatifleri
izledi. Daire sayýsýna
göre ise, toplam 414 bin
632 dairenin 378 bin
421'i özel sektör, 26 bin
685'i devlet sektörü ve 9
bin 526'sý yapý
kooperatifleri tarafýndan
alýndý.
Ýllere göre 16,9
milyon m2 (%20,4) ile
Ýstanbul en yüksek paya
sahip oldu. Ýstanbul'u 8,8
milyon m² (%10,6) ile
Ankara, 4,4 milyon m²
(%5,3) ile Antalya izledi.
Yüzölçümü en düþük
olan iller sýrasýyla
Batman, Bayburt ve Muþ
oldu.
Daire sayýlarýna
göre, Ýstanbul ili 85 bin
877 adet (%20,7) ile en
yüksek paya sahip oldu.
Ýstanbul'u 40 bin 547 adet
(%9,8) ile Ankara ve 23
bin 42 adet (%5,6) ile
Ýzmir illeri izledi. Daire
sayýsý en az olan iller
sýrasý ile Batman,
Bayburt ve Muþ oldu.
Isvea ödüle doymuyor
En çok ödül Türk
tasarýmcýya
KARAKAÞLAR
OTOMOTÝV
Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM
2014 yýlý ilk altý aylýk dönemde Çorum’da yapý ruhsatý verilen daire sayýsý Çorum'da 2 in 248 oldu.
ISVEA adýna ödülleri
ISVEA Genel Müdür
Yardýmcýsý Yakup FIRAT
ve ünlü Ýtalyan tasarýmcý
Ettore Giordano birlikte
aldýlar.
Dünyanýn en prestijli
tasarým yarýþmalarýndan
olan A’Design Award’ta,
geçen sene 3 ayrý
tasarýmcýyla 5 ödül
kazandýklarýný belirten
Yakup Fýrat; “2014’te ödül
sayýmýzý arttýrarak 4 ayrý
tasarýmcýmýzla 6 ödüle
layýk görüldük. Tasarým
kültürünü, ürün kalitesi ve
farklý fonksiyonellik
anlayýþýný Türk tüketicileri
ile tanýþtýran ISVEA ile
önümüzdeki sene bu sayýyý
daha da artýracaðýz. ArGe’ye yaptýðýmýz yatýrým,
tasarýma ve tasarýmcýya
verdiðimiz deðer bize
baþarýlý sonuçlar getiriyor.
ISVEA; tasarým, kalite ve
farklý fonksiyonel
yaklaþýmlarýnýn yaný sýra;
saðlýk ve çevre dostu
üretim bilinciyle de dikkat
çeken bir marka olarak
Türk tüketicisinden de tam
not alýyor" dedi.
Ünlü Ýtalyan
ISVEA A'Design Award’ta 6 ödüle birden layýk görüldü.
tasarýmcý Ettore Giordano
ise; Bplus serisini
tasarlarken Ece Holding
Ar-Ge merkezinin
geliþtirdiði cleaRim
teknolojisini tasarýmýna
adapte ettiðini, tasarým ve
teknolojinin mükemmel
senteziyle bu baþarýyý
yakaladýklarýný iletti.
Ettore Giordano; “ISVEA
ile birlikte 2015’te de
fonksiyonel, farklý alanlar
için farklý çözümler sunan,
yenilikçi ve çevre dostu
tasarýmlar sunacak ve daha
çok ödülle döneceðiz”
dedi.
(Haber Merkezi)
ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
Öðrencilere devlet
desteði hatýrlatmasý
Mustafa Demirer
M
Özel Pýnar Eðitim Kurumlarý Koordinatörü Kazým Alpoðlu
illi Eðitim
Bakanlýðý'nýn 20142015 eðitim-öðretim
yýlýnda baþlayacak olan
devlet desteðinden Pýnar
Koleji’ne kayýt olacak
öðrenciler
yararlanabilecek.
Özel Pýnar Eðitim
Kurumlarý Koordinatörü
Kazým Alpoðlu, devlet
okullarýnda öðrenim
görüp gelecek yýl özel
okullara nakil olacak her
kademedeki öðrencilere,
bakanlýðýn 3 bin 500
liraya kadar devlet
Devlet desteðinden Pýnar Koleji’ne kayýt olacak öðrenciler yararlanabilecek.
desteði vereceðini ve bu
destekten yararlanmak
isteyen öðrenci
velilerinin 29 Aðustos
2014 tarihine kadar
çocuklarýnýn kayýtlý
olduklarý devlet okulu
müdürlüklerine
baþvuruda bulunmasý
gerektiðini söyledi.
Baþvuru esnasýnda,
velilerin gelir belgelerini,
varsa üniversitede
okuyan kardeþlerinin
öðrenci belgelerini ve
öðrenciye ait il geneli,
ulusal ya da uluslararasý
yarýþmalardaki baþarý
belgelerini yanlarýnda
bulundurmalarýnýn yararlý
olacaðý ifade edildi.
Çorum için,
Anasýnýfýnda 78
öðrenciye 2500TL,
Ýlkokulda 194 öðrenciye
3000TL, Ortaokulda 314
öðrenciye 3500TL,
Liselerde 585 öðrenciye
3500TL, devlet
desteðinin verileceðini
bildiren Alpoðlu,
okullarýna kayýt olacak
öðrencilerin bu destekten
yararlanabileceklerini
kaydetti.
Örs, ‘Deðerlendirme yanlýþ’
D
emokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl
Baþkaný Nihat Örs, Milli Eðitim Bakanlýðý’na baðlý okullarda yapýlan yönetici görevlendirmelerinin neticesinde ortaya çýkan
tablonun hezeyanla ile sonuçlandýðýný söyledi Örs, 'Milli eðitimde bir delik daha açmayý
baþardýnýz." dedi.
anlayýþý sergiler ve çalýþanlarýn moralini yükseltir.
‘Öðretmene rotasyon hangi eðitim amacýna
hizmet edecek?’
Torba yasada çýkmasý muhtemel olan öðretmenlere il içi ve iller arasý rotasyon uygulamasýnýn eðitimin hangi problemine çare olacaðýnýn
merak ettiklerini kaydeden DES Ýl Baþkaný Nihat
‘Huzuru olmayan bir eðitim baþarý geÖrs " Öðretmenler zaten kendi içinde belli bir tatirmez’
yin programý ile yer deðiþtiriyorlar. Bu gün ayný
okulda yýllarca görev yapan öðretmen yüzdesi yer
MEB’in her geçen gün çalýþma ortamýdeðiþtirenlere göre oldukça düþüktür. Öðretmen
nýn huzurunun bozulduðu bir kurum haline
yer deðiþtirecekse bile yönetmelik yayýnlandýktan
geldiðini ifade eden Örs, "Ýdarecisinde, öðbelli bir yýl sonrasý için tarih belirlenmeli herkes
retmeninde, memurunda, hizmetlisinde hune zaman nereye gideceðini, evini, çocuðunun
zur olmayan, gelecekte ne olacaðýný kestireokulunu düþünerek plan yapmalýdýr. Akþam yatýp
meyen bir kadro ile milli eðitimde baþarý saðNihat Örs
sabah kalkarak zorunlu göç uygulamasý yapmak
lanamaz. Okul müdürlerinin puanlamasý soneðitimde en çok lazým olan huzur ortamýný, motivasyonu borasýnda konuþulan konunun okul müdürlerinin baþarý ya da
zar. Ýnsanlara geleceklerin planlama fýrsatý ve imkâný verilbaþarýsýzlýklarý deðil, hangi sendikaya üye olduklarýnýn ya da
melidir."
yakýn durduklarýnýn olmasý yapýlan iþin eðitim adýna olmadý‘Bu kadar çok deðiþen bir sistemi milli eðitim kaldýraðýnýn ve huzura katký saðlamadýðýnýn bir iþaretidir. Okul mümaz’
dürlerine yapýlan bu kýyým adaletin de kýyýmýdýr. Bir sendikaDemokrat Eðitimciler Sendikasý Ýl Baþkaný Nihat Örs
nýn üyelerinin kayrýlmasý üzerine kurulmuþ bir düzen adaleaçýklamasýný þu cümlelerle sonlandýrdý; "Maalesef milli eðitin terazisinin bozulduðu bir düzendir. Ve adalet bir gün hertim ülke politikalarýnda en az deðiþikliðe uðramasý gereken
kese lazým olacaktýr. Kurumlar adaletle deðil konjonktüre göbir anlayýþa sahip olmasý gerekirken bir evdeki aile bireylere yönetilirse ortada milletin devleti anlayýþý kalmaz.” diye
rinde en az üç dört faklý sistemle ilkokul, lise ve üniversite
konuþtu.
okumuþ hatta faklý sistemlerle çalýþma hayatýna atýlmýþ insan‘Eðitim maðdurlar ve mutsuzlar ordusu olmamalý’
lar mevcut. Çalýþma hayatýnýn da bundan sonra daha da deMilli Eðitimin her zaman yeniliðe ve geliþmeye açýk olðiþken olacaðý sinyalleri var. Milli Eðitimde yapýlan ve insanlarý huzursuz eden bu tarz uygulamalar eðer vicdanlarý kanamasýný savunduklarýný bu anlamda yapýlan eski tabularýn yýtýyor, akýllarda soru iþaretleri oluþturuyor, adaleti rafa kaldýrýkýldýðý uygulamalarý destekleyici bir tavýr içinde de olduklayorsa geleceðimiz tehlikeye girmiþ demektir."
rýný ancak yenilik yapacaðým, eðitimi yeniden dizayn edeceðim diyerek yapýlan uygulamalarýn vicdanlarda, akýllarda so(Haber Merkezi)
ru iþaretleri oluþturmamasý gerektiðini, maðdurlar
ve umutsuzlar ordusu ortaya çýkarmamasý için ince eleyip sýk dokunmasýnýn þart olduðunu kaydeden DES Ýl Baþkaný Nihat Örs, “Þimdi soruyoruz:
Okul müdürlerine puan verenlerin vicdanlarý rahat
mýdýr? Puan verdikleri okul müdürlerinin kaçýný
tanýyorlar? Okullarýný hiç ziyaret etmiþler midir?
Çalýþmalarýný gözlemlemiþler midir? Yoksa önlerine konan bilgilerle mi hareket etmiþlerdir? Baþlarýný yastýða koyduklarýnda 'Kul hakkýna girdim
mi?' diye soruyorlar mýdýr? Bir insanýn hakkýný bilerek vermedilerse bunun mahþerdeki hesabýný düþünüyorlar mýdýr? Milli eðitime yönlendirmeler ile
þekil vererek insanlarý ötekileþtirdiklerini, diðerlerine yaþama hakký vermeyerek geleceðe nasýl bir
miras býraktýklarýnýn farkýnda mýdýrlar? Adalet
kavramýný nasýl izah ediyorlar? "
Pýnar Saðlýk Koleji
Pýnar Saðlýk Koleji Ankara Yolu Oto Galericiler Sitesi önündeki yeni binasýnda devam edecek.
modern binasýnda
Gülesin Aðbal
Demirer
P
ýnar Saðlýk Koleji
1992 yýlýndan bu
yana gelen derin
tecrübesi ve
deneyimli eðitim
kadrosu ile 20142015 eðitim öðretim
yýlýna, Ankara Yolu
Oto Galericiler Sitesi
önündeki yeni
binasýnda devam
edecek.
Pýnar Koleji
Genel Koordinatörü
Kazým Alpoðlu, yeni
binada hazýrlýklarýn
sonlandýrýldýðýný ve
407 kontenjan ile
eðitim öðretime hazýr
olduklarýný, eðitimin
tecrübeli ve deneyimli
bir eðitim kadrosu ile
gerçekleþtirilmesi
gerektiðini söyledi.
Alpoðlu,
Çorum'un en
deneyimli ve baþarýlý
eðitim kurumu olan
Pýnar Koleji olarak,
Hemþire Yardýmcýlýðý
alaný okumak isteyen
ve bu alana ilgi duyan
tüm öðrencileri Saðlýk
Kolejlerine
beklediklerini ifade
etti.
Mevcut okul
Yeni binada hazýrlýklar tamamlandý.
Okul 407 kontenjan ile eðitim öðretime hazýr.
binasýnýn yer aldýðý
Binevler
Kampüsü'nde ise
Anasýnýfý, Ýlkokul,
Ortaokul ve Anadolu
Lisesi olarak devam
edileceði belirten
Alpoðlu, gerek
öðrenci sayýsýnýn
gerekse öðretmen
kadrosunun giderek
arttýðýný ve Pýnar
Koleji'nin
büyümesine devam
ettiðini kaydetti.
‘Deðerlendirme yöntemi ve içeriði yanlýþ’
Ankara Yolu 3. km ÇORUM Tel: (0364) 333 10 50 (pbx)
(Ç.HAK:3185)
Yönetici görevlendirme yönetmeliðinin içeriði açýsýndan da objektiflikten uzak olduðunun altýný çizen DES Ýl Baþkaný Nihat Örs , okul müdürlerine verilen puanlarýn %40'ýnýn okul öðretmenleri, okul aile birliði baþkaný, öðrenci meclisi baþkaný tarafýndan verilip %60 ýnýn milli eðitim tarafýndan verilmesinin son noktayý kimin koyacaðýnýn
bir göstergesi olduðunu belirtti. Nihat Örs þöyle
dedi: 'Okul müdürlerini deðerlendirme kriterlerinin belgelenmesi veya somut bilgilerin elde edilmesi gereken konular ya da sübjektif konulardýr.
Acaba milli eðitim müdürlükleri tarafýndan deðerlendirilen atmýþ maddeden seçtiðimiz bazý baþlýklar hangi müdürle birebir irtibat kurularak, belgeler toplanarak karar verilmiþtir? 1-Davranýþlarýnýn
kurumu nasýl etkileyeceðinin farkýndadýr ve ifadeleriyle kararlarý uyumludur.2-Muhatabýný dikkatle
dinler, eleþtiriye açýk katýlýmcý bir yönetim dili
kullanýr.3- Kurumda ast üst iliþkisinin saygýnlýðýný
korur.4-Milli ve dini bayramlarýn anlam ve önemine yönelik etkinliklerin yapýlmasýný saðlar.5-Gereksiz ve yersiz tartýþmalardan uzak durarak dikkatini korur.6-Süreli süresiz yayýnlarý takip eder,
personelin hizmetine sunar.7-Personel deðerlendirme konularýnda objektif, tutarlý ve adildir.8-Kurumun fiziki imkanlarýnýn etkin ve amacýna uygun
kullanýmýný saðlar.9-Mevzuatýn yerinde ve doðru
bir þekilde dengeli bir tarzda uygulanmasýný saðlar. 10-Problem çözmede inisiyatif kullanarak acil
kararlar alabilir.11-Demokratik bir toplumda kabul edilmiþ etik standartlarla eðitim gerektirdiði
rolü yerine getirir.12-Kurumda adil bir yönetim
3
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS 2014
‘Rusya’dan Nasýl Ýþ Yapýlýr’
forumuna Çorum’dan katýlým
T
ürk Rus Ýþadamlarý
Birliði (TRÝB),
Müstakil Sanayici ve
Ýþadamlarý Derneði
(MÜSÝAD) Samsun
Þubesi ve Haberexen
Yayýn Grubu tarafýndan
“Rusya’da Nasýl Ýþ
Yapýlýr” forumuna
Çorum’dan katýlým oldu.
Anemon Otel’de
düzenlenen foruma
Samsun Valisi Hüseyin
Aksoy, TOBB Yönetim
Kurulu Üyesi ve Ticaret
ve Sanayi Odasý
Yönetim Kurulu Baþkaný
Salih Zeki Murzioðlu,
Ticaret Borsasý Baþkaný
Sinan Çakýr, emekli
Rusya Büyükelçisi
Vladimir Solotsonskiy,
Rus Türk Ýþadamlarý
Birliði Yönetim Kurulu
Baþkaný Naki Karaaslan,
Öteki
4
Duran Durmuþ
Vatanseverdir(!) Yersen…
“Rusya’da Nasýl Ýþ Yapýlýr” forumuna Çorum’dan katýlým oldu.
MÜSÝAD Çorum Þubesi
Yönetim Kurulu üyesi
Osman Tokatlý, firma
sahipleri ve iþ adamlarý
katýldý.
Rus Türk
ticaretindeki hedeflerinin
100 milyar dolar
olduðunun altýný çizen
Rus Türk Ýþadamlarý
Birliði (RTÝB) Yönetim
Kurulu Baþkaný Naki
Karaaslan, þunlarý
kaydetti: “100 milyar
dolarlýk hedef þuanda
son 14 yýl içersinde 5
milyardan 35 milyar
dolara çýktý. Ama son 3
yýldýr bir duraðanlýk
yaþanýyor. Türkiye artýk
stratejisini belirlemek
zorunda, Türkiye yol
haritasý çizmek zorunda.
Türkiye otomotiv ve
otomotiv yan
sanayisinde dünyada ve
Avrupa’da çok ciddi
anlamda söz sahibidir.
Hatta Avrupa pazarýnýn
yüzde 16’sý bizdedir.
Ama Rusya pazarýnda
binde 5’iz. Biz aslýnda
olmayaný keþfetmeliyiz”
dedi.(ÝHA)
Televizyonu uzun süredir fazla
izlemiyorum…
Yakýn bir zamanda açtým ne âlemde
diye. Kumanda ile aranýrken gözüme
kanalýn birinde Doðu Perinçek iliþti…
Moralim bozuktu, Perinçek çýkýnca da
hep beni bir gülme alýr… E bu fýrsatý
kaçýrmamam gerekiyordu…
………………
Gülmek dedim de; yerel seçimlerden
önce birkaç günlüðüne Ýstanbul'da bir
derginin toplantýsýna katýlmýþ, arkadaþlarla
Levent Kýrca'nýn ÝP'ten Ýstanbul büyük þehir
belediye baþkanlýðý adaylýðý konuþuyorduk.
Bana; "ne dersin bu hususta Anadolu
insaný?" diye soruldu… Ben de "Levent
Kýrca'ya çocukluðumdan beri gülerim, sað
olsun beni hâlâ güldürüyor" demiþtim de
anýnda oradakileri de gülme almýþtý…
Tekrardan 'bak sizi de güldürdü'
dedikten sonra kahkaha daha da
yükselmiþti…
…………………
Neyse gelelim Perinçek'e…
Oportünist Kiþilik…
Gündem neyse kendisini ve partisini
ona göre þekillendiriyor. Zamanýnda sol
kesimden destek bulamadýðý için þimdi de
saða kaydý.
Çorum’dan bir
patent baþvurusu
Yakýnda ortadaki kuyuya düþüþünü de
görürüz.
Küçükken düðmelerle pek de hoþ
olmayan anýlarý olsa gerek ki, televizyona
her çýkýþýnda lafýndan biri Amerika, Avrupa,
dýþ mihraklar düðmeye bastý, basýyor,
basacak þeklindedir.
………………
T
ürkiye’de Temmuz ayýnda 274 patent baþvurusu, 94 patentin ise tescil iþlemi yapýldý. En
fazla baþvuru ve tescil Ýstanbul’dan yapýldý.
Türk Patent Enstitüsü (TPE) verilerine göre,
Türkiye’de Temmuz ayýnda yapýlan patent baþvurularýnýn yüzde 46,4’ü Ýstanbul’dan gerçekleþti.
Türkiye’de Temmuz ayýnda 274 patent baþvurusu
yapýldý. Ýstanbul 127 baþvuru ile ilk sýrada yer
alýrken, Bursa 32 ile ikinci, Ankara 24 ile üçüncü
sýrada yer aldý. Temmuz ayýnda 31 ilden baþvuru
yapýlýrken, 50 ilden ise baþvuru yapýlmadý. Bu yýlýn Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’de 2 bin
513 patent tescil baþvurusu yapýlýrken, 697 pantetin ise tescil iþlemi gerçekleþti.
Temmuz ayýnda patent baþvurusu yapan diðer iller ise þöyle:
"Ýstanbul 127, Bursa 32, Ankara 24, Konya
17, Ýzmir 11, Kocaeli 9, Sakarya 7, Tekirdað 5,
Antalya 4, Eskiþehir, Gaziantep, Kayseri, Trabzon 3, Aydýn, Balýkesir, Çorum, Isparta, Malatya,
Manisa, Samsun, Karabük 2, Adana, Adýyaman,
Denizli, Hatay, Mersin, Kahramanmaraþ, Sivas,
Tokat, Uþak, Yozgat birer baþvuru."
Temmuz ayýnda 94 patentin tescil iþlemi yapýldý. Ýstanbul 53 patent tesciliyle ilk sýrada, Ankara 9 tescil ile ikinci sýrada, Manisa 7 tescil ile
üçüncü sýrada yer aldý. Tescil yapýlan patentlerin
illere göre daðýlýmý ise þöyle:
"Ýstanbul 53, Ankara 9, Manisa 7, Bursa,
Kocaeli 5, Ýzmir 4, Konya 3, Adana, Antalya, Aydýn, Denizli, Eskiþehir, Kahramanmaraþ, Muðla,
Niðde birer tescil."(ÝHA)
S
Bebekler kýsa
mesajla takip
edilecek
aðlýk Bakanlýðý, yeni doðum yapan annelere bebek
geliþimiyle ilgili bilgileri kýsa mesajla iletecek.
Kýsa mesajlarla ulaþýlacak annelere aþý takvimi,
iþitme, yürüme ve anne sütü gibi konularda önemli hatýrlatmalar yapýlacak.
Saðlýk Bakanlýðý Saðlýðýn Geliþtirilmesi Genel Müdürü Ömer Tontuþ'tan alýnan bilgiye göre, saðlýklý nesiller yetiþtirilmesi için gözlerini dünyaya yeni açan bebekleri takibe alan Bakanlýk, aileleri kýsa mesajlarla bilgilendirecek.
Tontuþ, yeni bebek sahibi olan annelere cep telefonundan kýsa mesajlarla ulaþarak önemli hatýrlatmalar
yapmayý planladýklarýný bildirdi.
Bu mesajlarla anne sütünden aþý takvimine kadar
bir çok konuda kimi zaman bilgilendirme kimi zaman da
uyarý yapacaklarýný ifade eden Tontuþ, þu bilgileri verdi:
"Doðum yapýlan hastaneden telefon numarasý alýnan anneye bebeðinin geliþimiyle ilgili dikkat etmesi gerekenleri kýsa mesaj atarak bildireceðiz. Örneðin birinci
ayda yapýlmasý gereken aþý varsa hatýrlatacaðýz, görme,
iþitme, duyma ile ilgili sorun olup olmadýðý konusunda
dikkatini çekeceðiz. Mesela, 'Bu ay sizinle göz temasý
kurmasý gerekir, bunun farkýnda mýsýnýz' diye soracaðýz."
Tontuþ, bunun için özel bir SMS hizmeti satýn alýndýðýný, gerekli eðitimlerin de verildiðini belirtti.(AA)
Tv'de halka seslenirken gözlerinin içine
baka baka ''barajý geçtik geliyoruz!'' diye
yalan söylemesini izlediðim Ýþçi Partisi
lideri.
Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum Þube Müdürü Fahri Kesepara, Ticaret Borsasý’ný ziyaret etti.
TMO’dan Borsa ziyareti
T
oprak Mahsulleri Ofisi Çorum Þube Müdürü Fahri
Kesepara, Ticaret Borsasý’ný ziyaret etti.
Ziyarette Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ve
yönetim kurulu üyeleriyle karþýlýklý görüþ alýþveriþinde
bulunan TMO Þube Müdürü Kesepara, ofis çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.
Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, borsa olarak
Çorum adýna atýlacak her adýmda toplumun tüm kesimleriyle ortak hareket etmeye ve iþbirliði yapmaya
hazýr olduklarýný söyledi. Yaþanan kuraklýða da deðinen Bektaþ, ülke genelinde yaþanan kuraklýk nedeniyle hububat ürünlerinde rekolte düþüklüðü yaþandýðýna
dikkat çekti.
Borsa yönetimi olarak üyeler ve borsanýn ayrýlmaz bir parçasý olan üreticilerle el ele vererek birlik beraberlik içerisinde proje odaklý, Çorum halkýna layýkýyla hizmet etmek için var güçleriyle çalýþtýklarýný dile getiren Bektaþ, "Ticaret Borsasý olarak hedefimiz
üyelerimize kaliteli hizmet vererek, hizmet kalitesinin
çýtasýný daha da yükseðe taþýmaktýr. Bunun içinde gayret gösteriyoruz” dedi.
Bektaþ, Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum Þube
Müdürlüðü’ne atanan Kesepara’ya yeni görevinde baþarýlar diledi.(ÝHA)
Yaðmur Damlasý’ndan sünnet þöleni
…………………
Yine yýllar önce Televizyon kanalýnýn
birinde seçim kaybettikten sonra program
yapýmcýsýnýn
"% 20 alacaðýz diyordunuz; fakat bir
hezimet yaþandý. Bunu nasýl
açýklayacaksýnýz?" þeklinde sorduðu soruya
þu cevabý vermiþti;
"Seçimlerden bir gün önce süper nato
devreye girdi ve bize gelecek olan oylar
Genç Parti'ye gitti…"
………………
Bildiðiniz Karadeniz fýkralarý
Kahramaný Doðu Perinçek'i bugün birileri
kahraman diye yutturmaya çalýþýyor…
Aslýnda nereye üflenirse oraya gidendir…
……………
Bu zata göre, kendine karþý çýkan
herkes ajandýr…
Yani Türkiye'nin %99,7'si ajan…
………………
Bir dönem dergisinde solcu gençlerin
adlarýný ve açýk adreslerini yayýmlar, polise
yol gösterirdi…
Yýllar boyu "Kemalizm Türkiye'de
bitmiþtir" diye yazýlar yazdý, daha sonra
bilmem kaç derece çark edip Kemalist
oldu… Orduyu göreve çaðýrýp militarist
olup darbeci oldu… Ardýndan kendini hiçbir
zaman sol ve sosyalist çizgiden sapmamýþ
gördü…
…………………
Bu adam eðer ikiyüzlü deðil ise
ikiyüzlülük, insan hayatý için en büyük
onurdur…
……………..
Devamlý emperyalizm emperyalizm
der ama onlarla ayný çorabýn içinden
çýkmaz…
…………..
Eðer ki, yeminini bozar ve bütün
geçmiþini tüm açýklýðýyla anlatýrsa
Türkiye'de çok taþ yerine oturur
muhtemelen… Ama onu yapar mý, orasý
müphem…
Ahmet Sözüdoðru
Y
Enise Aðbal
aðmur Damlasý
Ya r d ý m l a þ m a
Derneði Çorum temsilciliði tarafýndan,
dernek hayýr çarþýsýndan destek alan ailelerin çocuklarýna yönelik sünnet þöleni düzenlenecek.
Yaðmur Damlasý
Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Ýl
Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru'nun verdiði
bilgiye göre, 30 Aðustos 2014 Cumartesi
Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma Derneði Çorum temsilciliði sünnet þöleni düzenleyecek
günü saat 18.30'dadüzenlenecek çocuk gezdirme ve kýna programýnýn ardýndan çocuklar erkekliðe adým atacaklar. Sünnet kýyafetleri ve ikramlar dernek
gönüllüleri tarafýndan
karþýlanacak. Þölende
sünnet iþlemi Türk
Saðlýk-Sen Çorum Þubesi'nin katkýlarýyla
uzman ekipler tarafýndan yaptýrýacak.
Program Çöplü
Mahallesi 2. Çöplü
Sokak'ta bulunan dernek hayýr çarþýsýnda
ailelerin ve çevre halkýnýn katýlýmý ile yapý-
lacak kýna gecesi, çeþitli ikramlar ile müzik ve animasyonlardan oluþan programla
devam edecek.
Yaðmur Damlasý
Yardýmlaþma Derneði'ne gönül ve destek
veren
Çorumlular
programa davet edildi.
Perinçek'in ÝP'i ile kuyuya inilmez…
'ÝP'ini kýrmýþtýr artýk…
………….
Evet bu adam vatanseverdir(!)
Yersen…
Not: Çorum Belediyespor'un
Tokatspor'la oynadýðý hazýrlýk maçýnýn bir
bölümünü seyrettim… Gördüðüm; Bu stat
bu Çorum'a hiç yakýþmýyor…
Kepçelemek lazým…
ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
5
TEÞEKKÜR
BAHÇELÝEVLER ÖÐRETMEN SALÝM AKAYDIN ORTAOKULU
2013 - 2014 EÐÝTÝM ÖÐRETÝM YILI’NDA ALTIN ÇAÐINI YAÞADI.
Eðitim öðretimde ilklere imza atan okulumuz kýsa sürede tüm Çorumlu’nun
takdirini topladý.
ÖÐRETÝM FAALÝYETLERÝ:
TEOG sýnavlarýna 260 öðrenci katýldý. Bu sýnavlarýn sonucunda; 1 öðrenci
Ýstanbul Galatasaray Lisesi'ne, 1 öðrenci Ankara Fen Lisesi'ne, 1 öðrenci Ýzmir
Sosyal Bilimler Lisesi'ne, 19 öðrenci Çorum Fen Lisesi'ne, 1 öðrenci Tokat Fen
Lisesi'ne yerleþti. 50 öðrenci Çorum Anadolu Lisesi ile Baþöðretmen Anadolu
Lisesine, kalan öðrencilerimizin tamamý diðer Anadolu Liseleri ile Mesleki ve
Teknik Anadolu Liselerine yerleþme baþarýsýný gösterdi.
TÜBÝTAK tarafýndan düzenlenen Matematik Olimpiyatlarý'na 10 öðrenci ile
katýlým saðlayan okulumuz, Karadeniz Bölge Üçüncüsü oldu.
5. sýnýflarda 90 öðrenciye Yabancý Dil Sýnýfý oluþturulurken haftada 13 saat
Ýngilizce dersi verildi ve lise düzeyinde yabancý dil öðretimi saðlandý.
Özkaya Lahmacun Döner ve Pide Restoran, Saat Kulesi karþýsý Arasta giriþinde hizmete açýldý.
ÖÐRENCÝLERÝMÝZÝN BAÞARISI:
Çorum’un yeni lezzet
duraðý ÖZKAYA açýldý
Recep Mebet
Paþa Kaya’nýn
sahibi olduðu Özkaya
Lahmacun Döner ve
Pide Restoran, Saat
Kulesi karþýsý Arasta
giriþinde hizmete açýldý.
Geçtiðimiz Cuma
günü gerçekleþen açýlýþa
bazý daire müdürleri,
siyasi parti ve sivil
toplum kuruluþu
temsilcileri ile çok
sayýda davetli katýldý.
Çorum halkýnýn
büyük ilgi gösterdiði
açýlýþýn ardýndan
Özkaya’yý ziyaret eden
sanatçý Yunus Bülbül de
Paþa Kaya’yý tebrik etti.
Televizyon
programý için Özkaya
Restoran’da Cuma günü
çekim yapacaklarýný
anlatan Yunus Bülbül,
düzenlenecek
organizasyonda
Çorumlu sevenleriyle
buluþacaðýný söyledi.
Sanatçý Yunus Bülbül, Özkaya Lahmacun Döner ve Pide Restoran’a konuk oldu.
KAZANDIÐI OKUL
1. Doða Y. YILMAZ
2. Ozan ERKOÇAK
3. Duru BENLÝ
4. Asene Açelya UÇAR
5. Buday TURAN
6. Ýrem AKIÞ
7. Gürçay AYGÜN
8. Mehmet E. AYDOÐDU
9. Türkü Ekin AKYILDIZ
10. Hazal UYSAL
11. Emir TÜRKMEN
12. Zeynep Sýla EGÜL
13. Ayþe Vildan ÖLÇEK
14. Berfin ÖZGÖREN
15. Melih Cem GÜLERYÜZ
16. Belen ÞAHÝN
17. Petek L. ÇAÐLAYAN
18. Buse SARPKAYA
19. Senem TURAL
20. Gizem Nur UZEL
21. Cemil Alp ÞAÞMAZ
22. Doða EKER
23. Özgür Boran ÖZDEL
Ýstanbul Galatasaray Lisesi
Ankara Fen Lisesi
Ýzmir Sosyal Bilimler Lisesi
Tokat Fen Lisesi
Çorum Fen Lisesi
Çorum Fen Lisesi
Çorum Fen Lisesi
Çorum Fen Lisesi
Çorum Fen Lisesi
Çorum Fen Lisesi
Çorum Fen Lisesi
Çorum Fen Lisesi
Çorum Fen Lisesi
Çorum Fen Lisesi
Çorum Fen Lisesi
Çorum Fen Lisesi
Çorum Fen Lisesi
Çorum Fen Lisesi
Çorum Fen Lisesi
Çorum Fen Lisesi
Çorum Fen Lisesi
Çorum Fen Lisesi
Çorum Fen Lisesi
SOSYAL KÜLTÜREL FAALÝYETLER:
Yüzme Branþý
: Kýzlarda Ýl Birincisi
Voleybol
: Erkekler Ýl Birincisi,
‘LEZZETTE
ÝDDÝALIYIZ’
Basketbol
Satranç
Þiir Yarýþmasý
Kompozisyon
Paþa Kaya’nýn sahibi olduðu Özkaya Restoran’ýn açýlýþýna çok sayýda davetli katýldý.
Bölge Birincisi,
Yarý final Üçüncüsü
: Kýzlar Ýl Birincisi,
Erkekler Ýl Ýkincisi
: Kýzlar ve Erkekler Ýl Birincisi
: Ýl Birincisi
: Çevre ile ilgili kompozisyonda Türkiye Ýkincisi
Yukarýda saydýðýmýz tüm bu baþarýlarda emeði geçen baþta okul müdürümüz
Ýþletme sahibi Paþa Kaya, kalite ve lezzette iddialý olduklarýný söyledi.
Selçuk KÖSE
olmak üzere okulumuza eðitim ve öðretimde altýn yýlýný yaþatan tüm yönetici,
öðretmen ve hizmetli personelimize teþekkür ediyorum.
Çorum halkýnýn büyük ilgi gösterdiði açýlýþta birbirinden lezzetli ürünler müþterilerin beðenisine sunuldu.
(Ç.HAK:2485)
Özkaya Lahmacun
Döner ve Pide sahibi
Paþa Kaya, kalite ve
lezzette iddialý
olduklarýný söyledi.
Hizmetleri
hakkýnda bilgiler veren
Paþa Kaya, kýymasýz
yaprak dönerin yaný sýra
lahmacun, benzersiz et
dürüm, tavuk döner,
iskender, ýzgara köfte,
kiremitte köfte gibi eþsiz
lezzetleri de
müþterilerinin
beðenisine sunduklarýný
kaydetti.
Et ürünleri
sektöründeki 25 yýlý
aþan tecrübeye sahip
olduklarýnýn altýný çizen
Kaya, mönülerini Küçük
Sanayi Sitesi’nde
faaliyet gösteren
iþletmelerinden gelen
ürünlerle hazýrladýklarýný
vurguladý.
Özkaya’da görev
yapan isimlerin alanýnda
tecrübeli ustalar
olduðuna iþaret eden
Kaya, “Haftanýn her
günü 06.00-24.00
saatleri arasýnda hizmet
veriyoruz. Sabahlarý
kahvaltý ve çorba
mönümüzle de
müþterilerimizin
hizmetindeyiz. Üstelik
ev ve iþyerlerine paket
servisi hizmeti de
sunuyoruz” dedi.
Kaya, “Çorum’un
yeni lezzet duraðýný
yakýndan tanýmak ve
eþsiz mönümüzdeki
ürünlerin tadýna varmak
isteyen herkesi
Özkaya’ya bekliyoruz”
diye konuþtu.
ÖÐRENCÝNÝN ADI
Mehmet TAHTASIZ
Okul Aile Birliði Baþkaný
6
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS 2014
‘Kalite artarsa ilgi artar’
T
Mustafa Demirer
ürkiye Otobüsçüler
Federasyonu
(TOFED) yönetiminin
ziyaretinde konuþan
Ticaret Sanayi Odasý
(TSO) Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal, karayolu
taþýmacýlýðýnda kalitenin
önemine dikkat çekerek,
"Hýzlý tren bir tarafta,
uçak bir tarafta, rekabet
her zaman iyidir. Kalite
artarsa insanlar karayolu
taþýmacýlýðýný daha çok
tercih ederler." Dedi.
TOFED ziyaretine
Yönetim Kurulu
Baþkaný Mehmet
Erdoðan, Baþkan
Yardýmcýsý Mustafa
Özcan, Genel Sekreter
Mevlit Ýlgi, Ankara
Otobüsçüler Kooperatifi
Baþkaný Aytekin Aydýn,
Çorum Otobüsçüler ve
Acenteleri Derneði
Baþkaný, TSO Meclis
Üyesi Murat
Köylüoðullarý katýldý.
TOFED Genel
Baþkaný Mehmet
Erdoðan, Türkiye'nin
dünya genelinde
karayolu taþýmacýlýðý
olarak en kaliteli
hizmeti verdiðini
söyledi. B1 belgeli
þehirlerarasý 340 otobüs
þirketinde 8 bin 500
adet otobüs
bulunduðunu, ayrýca
turizm ve grup taþýyan
sekmentlerin olduðunu
belirten Erdoðan,
"Þehirlerarasý bir grupla
yolculuk edilecekse B2
belgeli bir otobüsün
kiralanmalý. Aksi
takdirde korsan
taþýmacýlýk olur.
Türkiye'de bakanlýktan
B2 belgeli bin 650
þirket var. 37 bin adet
otobüs var. Türkiye bir
turizm ülkesi.
Dolayýsýyla bu
sekmentte sayý oldukça
yüksek." dedi.
Þehirlerarasý
zaman tarifesi ile
yapýlan taþýmanýn çok
zor olduðuna dikkat
çeken Erdoðan,
"Herhangi bir firma bir
þehirden baþka bir þehre
sefer açmýþ ise, o firma
iki kiþiyle de olsa zarar
ettiðini gözetmeksizin o
seferi yapmasý
gerekiyor. O sefer iptal
edilirse Ulaþtýrma
Bakanlýðý ceza yazýyor.
Bu nedenle bizim iþimiz
zor. Devletin bizi
desteklemesi gerekiyor.
Son zamanlarda bize on
numara yað, kaçak
mazot gibi atýlan
suçlamalar var. Bunlarý
kabul etmiyoruz." diye
konuþtu.
'Sektörde Türkiye
söz sahibi'
TOFED hakkýnda
kýsa bilgiler veren
Erdoðan, 76 ilde otobüs
derneklerinin üye
yaklaþýk 100 öðrenciye
katký saðladýklarýný
ifade etti. Türkiye'nin en
iyi otobüslerin üretildiði
ülkelerden birisi
olduðunu anlatan
Erdoðan, "Bütün
güvenli markalarýn
Türkiye'de fabrikalarý
var. Oto yollarýmýz
güzel, yol tesislerimiz
güzel, en iyi otobüs
iþletmeciliðini biz
yapýyoruz. Dünyada bu
iþin liderliðini Türkler
yapmalý dedik.
Uluslararasý Karayolu
Taþýmacýlarý Birliði adý
altýnda birlik kuruyoruz.
Þuana kadar 16 ülke
oldu." Diye konuþtu.
'Rekabet kaliteyi
olduðunu, bir nevi
Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn
taþeronluðunu
yaptýklarýný söyledi.
Rekabetin kaliteyi
artýrdýðýna dikkat çeken
Baþaranhýncal, "Hýzlý
tren bir tarafta, uçak bir
tarafta, rekabet her
zaman iyidir. Kaliteyi
artýrýr. Eski taþýmacýlýk
ile bugün arasýnda
daðlar kadar fark var.
Bu kalite arttýðý sürece,
yolcu kapasitesi de
artacaktýr. Karayolu
taþýmacýlýðýnda özellikle
dinlenme tesisleri,
sosyal paylaþým alanlarý,
insanlarýn kaynaþtýðý
yerler. Buralarýn kalitesi
artarsa insanlar karayolu
TOFED ziyaretine Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Erdoðan,
derneðin çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) yönetimi TSO’yu ziyaret etti.
olduklarý bir sivil
toplum kuruluþu
olduklarýný söyledi.
Türkiye Otobüsçüler
Sosyal Dayanýþma
Vakfý'ný (TOSEV) yeni
kurduklarýný, meslekte
maðdur olmuþ
kaptanlarýn çocuklarýna
burs verdiklerini,
artýrýr'
TSO Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal ise,
ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile
getirerek, taþýmacýlýk
belgelerini TSO'nun
düzenlediðini, ancak
yetkinin Ulaþtýrma
Bakanlýðý'na ait
taþýmacýlýðýný daha çok
tercih ederler." diye
konuþtu.
Türkiye
Otobüsçüler
Federasyonu yönetimi
daha sonra Çorum
Belediyesi ve Emniyet
Müdürlüðü'nü ziyaret
etti.
Terminal projesine övgü
Ç
orum Otobüsçüler ve
Acenteciler
Derneði’nin daveti
üzerine Çorum'a gelen
Türkiye Otobüsçüler
Federasyonu Genel
Baþkaný Mehmet
Erdoðan, Belediye
Baþkan Yardýmcýsý
Turhan Candan'ý ziyaret
etti.
Ziyarete Türkiye
Otobüsçüler Federasyonu
Genel Baþkan Yardýmcýsý
Mustafa Özcan, Türkiye
Otobüsçüler Federasyonu
Genel Sekreteri Mevlüt
Ýlgin, S.S.Ankara Otogar
Ýþletmeleri Otogar
Ýþletmeciliði ve Servis
Hizmetleri Taþýma ve
Ýþletme Yönetim Kurulu
Baþkaný Aytekin Aydýn
ve Çorum Otobüsçüler
ve Acenteciler Derneði
Baþkaný Murat
Köylüoðullarý katýldý.
Türkiye
Otobüsçüler Federasyonu
Genel Baþkaný Mehmet
Erdoðan ziyarette yaptýðý
konuþmada, "Çorum
Belediyesi'nin yapmýþ
olduðu yeni otobüs
terminali inþaatýnda
incelemelerde bulunduk,
çok özel ve görkemli bir
proje. Hem þehirlerarasý
hem de ilçeler otogarý
için büyük emek
verilmiþ. Sivil araç
otoparklarý ve
otobüslerin kalkacaðý
alanlar çok güzel bir
þekilde düzenlenmiþ.
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü'yü ve
ekibini tebrik ediyorum"
dedi.
Erdoðan," Emniyet
ile yaptýðýmýz istatistiki
araþtýrmalara göre
karayolunda yapýlan
yolculuklarda en güvenli
yolculuk toplu taþýma ile
yapýlan yolculuktur.
Vatandaþlarýmýza þehir
içerisinden kalkan korsan
vasýtalar yerine
terminallerden kalkan
otobüs þirketleri ile
seyahat etmelerini
tavsiye ediyoruz" diye
söyledi.
‘Çorum ulaþýmda
ciddi deðiþim yaþadý’
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Turhan
Candan ziyaretten
duyduðu memnuniyeti
ifade ederek, "ulaþým
baþlýðý Çorum Belediyesi
için son yýllarda çok
önemli bir baþlýk.
Çorum'da ciddi deðiþim
yaþadýðýmýz konulardan
bir tanesidir. Ulaþým
Hizmetleri adý altýnda bir
müdürlüðü bu dönem
kurduk. Þehir içi ve
þehirlerarasý ulaþýmda bir
çok deðiþim yaþadýk.
Þehir içerisinde akýllý
kavþaklar, trafik kontrol
merkezi, yeni yapýlan
yollardaki standarttý
yükselttik" dedi.
Þehirlerarasý
ulaþýmda ise baþlý baþýna
bir deðiþiklik yaptýklarýný
söyleyen Candan,
"Önümüzdeki günlerde
inþaatý tamamlanacak
olan yeni terminalimize
yakýn zamanda
taþýnacaðýz. Otobüsle
ulaþým Türkiye ve
Çorum için otobüs
taþýmacýlýðý çok önemli.
Bu anlamda Avrupa'dan
çok daha farlý bir
noktadayýz. Henüz hýzlý
trenimiz yok. Þehrimizde
havaalaný yok. Bu
anlamda otobüs
taþýmacýlýðý þehrimiz için
önemini artýrarak devam
ettiriyor. Çorum,
sanayinin, ticaretin hýzla
geliþtiði, üniversitesi ve
ticareti ile sürekli insan
akýmýnýn olduðu bir
þehir. Bundan sonraki
dönemde de otobüsle
ulaþýmýn cazibesini
artýrarak devam
ettireceðini
düþünüyoruz" dedi.
(Haber Merkezi)
Çorum Otobüsçüler ve Acenteciler Derneði Baþkan Yardýmcýsý
Turhan Candan’ý ziyaret etti.
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu yönetimi Anitta Otel’de basýn toplantýsý düzenledi.
‘Karayollarýnda en güvenli
ulaþým aracý otobüslerdir’
T
Erol Taþkan
ürkiye
Otobüsçüler
Federasyonu Genel
Baþkaný (TOFED)
Mehmet Erdoðan,
Anitta Otel'de
federasyon üyesi
firma temsilcileri ile
yaptýðý toplantýda,
karayollarýnýn en
güvenli ulaþýmýnýn
otobüs firmalarý
olduðunu ifade etti.
TOFED Baþkan
Yardýmcýsý Mustafa
Özcan, Genel
Sekreter Mevlit Ýlgi,
Ankara Otobüsçüler
Kooperatifi Baþkaný
Aytekin Aydýn,
Çorum Otobüsçüler
ve Acenteleri
Derneði Baþkaný
Murat
Köylüoðullarý'nýn
katýldýðý toplantýda,
sektörün sorun ve
çözümlerine yönelik
tespitler yapan
Mehmet Erdoðan,
karayollarýnda
yaþanan her türlü
trafik kazasýnýn
otobüslere mâl
edildiðini, bunun
sebebinin ise 9
koltuk üzerinde
yolcu taþýyabilen tüm
araçlarýn otobüs
olarak
sýnýflandýrýlmasý
olduðuna vurgu
yaptý.
Yaptýklarý
çalýþmalar
neticesinde 2013
yýlýnda trafik kaza
raporlarýnda açýlan
yeni bir raporlama
sistemi sayesinde,
firma otobüsleriyle
diðer otobüslerin ayrý
deðerlendirildiðini
belirterek, "2013 yýlý
öncesinde raporlarda
6 bin trafik kazasý ve
300 ölü gözükürken,
2013'te yapýlan yeni
düzenleme ile otobüs
kazasý sayýsý 200,
vefat eden
vatandaþlarýmýzýn
sayýsý ise 25 olarak
kayýtlara geçmiþtir.
Buna göre
karayollarýnda en
güvenli ulaþýmýn
yolcu otobüsü
Federasyon üyesi firma temsilcileri ile görüþüldü.
Sektörün sorun ve çözümlerine yönelik tespitler yapýldý.
Toplantýda, karayollarýnýn en güvenli ulaþýmýnýn otobüs firmalarý olduðu ifade edildi.
olduðunu ortaya
çýkmaktadýr." dedi.
Bundan sonra
yolcularýna sahip
çýkarak, korsan
taþýmacýlýkla
mücadele
edeceklerini aktaran
Erdoðan, tankerin,
TIR'ýn, mevsimlik
iþçiyi taþýyan
minibüsün ve
þehirlerarasý yolcu
taþýyan belediye
otobüslerinin taþýdýðý
her bir yolcunun
otobüs firmalarýnýn
yolcusu olduðunu
belirterek, korsanla
mücadelede kararlý
olduklarýný dile
getirdi.
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
H
Sempozyum
hazýrlýðý sürüyor
itit Üniversitesi tarafýndan Kasým ayýnda
gerçekleþtirilmesi planlanan ‘Sürgünün 70.
Yýlýnda Ahýska Türkleri’ isimli uluslararasý
sempozyumu ile ilgili hazýrlýklar devam ediyor.
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu'nun makamýnda bir araya gelen Türk
Parlamenterler Birliði Baþkaný ve Kahramanmaraþ
Milletvekili Nevzat Pakdil, YÖK Denetleme Kurulu
Baþkaný Prof. Dr. Ýlyas Doðan, Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ahimed-
7
Ahýskalý Öðrenciler Mezunlar Ve Mensuplarý
Derneði Genel Koordinatörü Rüstem Alioðlu,
sempozyum ile ilgili görüþ alýþveriþinde bulundular.
14-15 Kasým tarihlerinde yapýlacak olan
sempozyumda teblið sunulacaklar, resim sergisi ve
dinleti ile ilgili ana hatlar þekillenirken, davetliler
listesi, sürgünün canlý tanýklarýna iliþkin iletiþim ve
davet gönderilmeye baþladý. Sempozyumdan
TRT'nin de canlý yayýn yapmasý bekleniyor.
(Haber Merkezi)
AK
Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare
Amiri Uslu, Cumhurbaþkanlýðý Yemin Töreni için
alýnan tedbirleler ilgili bilgi verdi.
TBMM yemin törenine hazýr
Parti Çorum
Milletvekili
TBMM Ýdare Amiri Uslu,
Cumhurbaþkanlýðý Yemin
Töreni için alýnan
tedbirleler ilgili bilgi verdi.
28 Aðustos 2014
Perþembe Günü yapýlacak
olan Cumhurbaþkanlýðý
yemin töreni için Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde
çalýþmalar hýzla devam
ediyor. Güvenlik tedbirleri
ile ilgili TGRT Haber Gün
Ortasý programýndan Belgin
Aydýn'ýn sorularýný
yanýtlayan Çorum
Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu,
Torba Kanunu’nun
çýkarýlmasý için de Meclis
Genel Kurulu çalýþmalarýna
devam edeceðini söyledi.
28 Aðustos Perþembe
günü Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne davetliler
dýþýnda ziyaretçi
alýnmayacaðýný belirten
Uslu, bu uygulamanýn
bütün Cumhurbaþkanlarýnýn
yemin törenlerinde
yapýldýðýný kaydetti. Uslu,
"Cumhurbaþkanýmýz
Türkiye Büyük Millet
Meclisinde Meclis
Baþkanvekili Ayþenur
Bahçekapýlý karþýlayýp
uðurlayacak. 12.
Cumhurbaþkanýmýz Sayýn
Recep Tayyip Erdoðan saat
14:00 Türkiye Büyük Millet
Meclisinde yemin edecek
ve Köþke geçerek Devir
teslim töreni ardýndan
resepsiyon gerçekleþecek."
Dedi.
Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde
Cumhurbaþkanlarý için
devletin geçmiþte ne
uyguluyorsa bu defa da ilk
kez halkýn seçtiði
Cumhurbaþkaný için de ayný
seremoniyi uygulayacaðýný
anlatan Uslu, þöyle devam
etti; “"Köþk ilk defa halka bu
kadar açýk olacak. Halkýn
seçtiði Cumhurbaþkaný zaten
halkýn içerisinde yer alacak.
Yemin merasimi için TBMM
dinleyici localarý sýnýrlý.
Gönül isterdi ki halkýmýzdan
her isteyen burada olsun ama
onun için stadyumlar bile
yetmez. Cumhurbaþkanýmýz
yemin töreninde çok sayýda
üst düzeyde yabancý konuk
olacak ve bulunduklarý yerde
güvenlik önlemlerinin de
alýnmasý gerekiyor.
Halkýmýzdan katýlým bu
nedenle özel davetlere göre
yapýlacak.
Milletvekillerimizin yakýnlarý
dahi yemin töreninde yok.
Törene; Güvenlik yargý ve
idari bürokrasinin yan ýsýra
yabancý misyon temsilcileri
ve çeþitli meslek örgütlerinin
temsilcileri katýlacaklar. Bir
anlamda halkýn katýlýmý
demektir. Temsili
demokrasilerde çok daha
geçerli ve önemlidir.
Gerçekçi bir yöntemdir onu
saðlamaya çalýþacaðýz.
Geçmiþ dönemlere göre bu
yemin törende daha fazla
yabancý devlet adamýnýn
geldiðini göreceðiz. Buda
Türkiye'nin ne denli dýþarýda
itibarýnýn, saygýnlýðýnýn,
etkinliðinin arttýðýný
göstermektedir. Türkiye
Dünyada ilgi odaðý haline
gelmiþtir. En son
STANDARD & POOR'S
yaptýðý açýklamada
"Türkiye'nin göz kamaþtýrýcý
büyümesini gözden
kaçýrdýklarýný" ifade etmek
durumunda kalmýþtýr. (Bir
itiraf gibiydi. )Türkiye
þuanda; bütün dünyanýn
dikkatle izlediði, Türkiye'nin
yol haritasýný, kamuoyunun
Sayýn Recep Tayyip
Erdoðan'a verdiði desteði
ilgiyle ve yakýndan
izlemektedir ve yemin
merasiminde bulunmak
suretiyle de hem tarihi güne
tanýklýk etmek hem de
Türkiye ile dostluklarýný
geliþtirmek istemektedirler.
Buda ülkemiz geleceði
açýsýndan önemli bir
kazanýmdýr"
Muhalefet
mazbatanýn üzerinde
‘Türkiye Cumhurbaþkaný’
yazdýðý için yemin töreni
sonrasýnda genel kurulda
söz almak istiyor. Böyle bir
usul olmaz. Türkiye
Cumhurbaþkaný ifadesi
daha önceki dönemlerde de
kullanýlmýþtýr. O günlerde
itiraz etmeyenlerin bugün
çýkýp itiraz etmek istemesi
sadece bir kargaþa
çýkartmaktan ibarettir.
Devletin etkinliðini ve
saygýnlýðýný tartýþmaya
açmak devlet teamüllerine
de sorumluluðuna da uygun
deðildir. Devlet adamý
sorumluluðuna sahip
herkesin devletin geleneksel
teamüllerini dikkatle takip
etmesi gerekir. Ogün Sayýn
TBMM Baþkaný ve Sayýn
Cumhurbaþkaný dýþýnda
kimsenin söz hakký yoktur.
Halkýn seçtiði
Cumhurbaþkanýna gereken
saygý ve ihtimamýn
gösterilmesi yerine orada
bir kýsým yorumlarla yapay
krizler çýkartmaya çalýþmak
eski alýþkanlýk olarak
bilinmektedir ki, "herhalde
halkçýlýktan anlaþýlan bu
olsa gerektir" deyip gülüp
geçmek gerekir.
12. Cumhurbaþkaný
seçilen Recep Tayyip
Erdoðan, yemin töreni
sonrasý Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin çalýþmasý
için önerge
hazýrhazýrlanýyor. 62.
Hükümetinin kurulmasý ve
güven oylamasýnýn
yapýlmasý, yarým kalan;
maden iþçilerine yönelik
iyileþtirmeler, kamu
alacaklarýnýn
yapýlandýrýlmasý ve 30 bin
öðretmen atamasý gibi
düzenlemelerini içeren
milyonlarýn beklediði
"torba kanun"
görüþmelerine devam
edilecek. Savaþ ortamýnda
bile çalýþan bir
parlamentonun sýcaklarý,
tatili bahane ederek
çalýþmamasý söz konusu
olamaz. Torba Yasa
çýktýktan sonra 15-20 gün
Meclis yasama tatiline girer
diye düþünüyoruz.”
CHP'nin 18. kez
Olaðanüstü Genel Kurulu
Salim Uslu,TGRT Haber’e deðerlendirmelerde bulundu.
TBMM Cumhurbaþkanlýðý yemin törenine hazýrlandý.
yapacak olmasýný
deðerlendiren Uslu, "Genel
Kurulkolik" olma hali
olarak deðerlendirdi. Uslu,
"Parti içi disiplinle, parti içi
demokrasi sanýlan ama
gerçekte laçkalaþmýþ iki uç
arasýnda bir denge kurmak
gerekiyor. Çok sayýda
Olaðanüstü Genel Kurul
yapmak doðru sonuçlara
ulaþmak anlamýna gelmiyor.
Nitekim halkýn seçtiði
Cumhurbaþkanýna gereken
ihtimamý saygýyý
göstermeyenlerin halkçýlýk
adýna sýk sýk Genel
Kurulunu yapýyor
olmalarýný demokrasi adýna
çok da anlamlý
bulmuyorum. Aslolan bir
özeleþtiri yapýlmalý, sürekli
olarak niçin kaybettiklerini
sorgulamalýlar.
Cumhuriyet Halk
Partisinin temel sorunu
kimin Genel Baþkan
olacaðýndan çok nasýl bir
Cumhuriyet Halk Partisi?
Nasýl bir Genel Baþkan?
sorusudur. bu sorulara
cevap ararlarsa kendi
ilkeleri ile barýþýk,
"dýþarýdan ithal adaylarla
yola devam etmenin
zorluðunu zaten görmüþ
olmalýlar. Hatta anlamýþ
olmalýlar" diye düþünürken
bugün yeniden bir kýsým
saðcý bilinen zevata
davetiyeler çýkartýldýðýný
görmekteyiz. Zaten bizim
söylememiz gereken þeyleri
"ince ince" söyleniyor.
CHP'de yýllar yýlý hiçbir
þeyin deðiþmediðini
görüyoruz. Her yapýlan
olumlu çalýþmaya sonucuna
bakmaksýzýn kitlelerin
bundan ne kadar yararlanýp
yararlanmayacaðýna
bilmeden tepki gösteren
istemezükçü bir anlayýþ var
Biz AK Parti 1.
Olaðanüstü Genel Kurulunu
yaparak Genel Baþkanýmýzý
seçip yolumuza devam
edeceðiz Bizim için kaptan
köþkünde kimin
oturduðunun önemi yok.
Yol haritamýz bellidir ve bu
bir nesil hareketidir. Bugün
26 Aðustos 1971 Malazgirt
savaþýnýn 943. Yýldönümü
AK Parti misyonunu ve
sorumluluðunu Sultan
Alpaslan'ýn tarihi medeniyet
yürüyüþünden almýþtýr. Bu
nedenle biz "Fani
Þahsiyetler Deðil Baki
Hakikatler" davasýyýz.
Bizden önce baþlayan ve
birçok aðýr bedeller ödemiþ
Türkiye'yi
demokratikleþtirmek,
deðiþtirmek, dönüþtürmek,
muasýr medeniyete
ulaþtýrmak, halkýn kendi
deðerleri ile yaþamasýný
saðlamak konusunda
önemli bir çýðýr açýlmýþtýr.
Bu köklerini tarihten
almaktýr. Dava ne kadar
büyükse bu davayý
omuzlayan insanlarda o
kadar büyük insanlardýr ve
büyük davalarýn insaný
olduklarýný da bundan
önceki süreçlerde de þimdi
de özverileriyle
kanýtlamýþlardýr. Parti
içerisinde bir sert rekabet ya
da bölünme yarýþý yerine
tam tersine birlikteliðe,
ortak akla, coþkuya önem
veren öne çýkartan bir
sorunlu yaklaþýmla hareket
edilmiþtir. AK Partinin
istikrarý, bütünlüðü
Türkiye'nin geliþmesiyle,
büyümesiyle,
dönüþmesiyle, reformlarýyla
eþanlamlýdýr diye düþünmek
lazým" dedi.
Haber Merkezi
Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska Türkleri’ isimli uluslararasý sempozyumu ile ilgili hazýrlýklar devam ediyor.
Kafkas’ý ziyaret etti
Hurþit Bozkurt
M
Moritanya Büyükelçiliði Müsteþarý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ý ziyaret etti.
oritanya
Büyükelçiliði
Müsteþarý Saðlýk
Bakan Yardýmcýsý
Agah Kafkas'ý
ziyaret etti.
Ziyarette iki
ülke arasýndaki
saðlýk çalýþmalarý
deðerlendirildi.
Bayram Finansbank Þube Müdürü oldu
B
Enise Aðbal
getirdi.
ankacýlýk sektöründe 17 yýlýný
geride býrakan Serap Bayram,
Finansbank Çorum Þubesi’nde Þube
Müdürü olarak göreve baþladý.
2012 Eylül ayýnda Finansbank
Çorum Þubesi’nde Exclusive (Özel
Bankacýlýk) segmentinde çalýþmaya
baþlayan Bayram, 21 Aðustoz 2014
tarihi itibariyle Çorum Çarþý Þube
Müdürlüðü görevine atandý.
Sektörde 17 yýlý geride býrakan
Bayram, Çorumlular’a hizmet
vermekten gurur duyacaðýný dile
(Ç.HAK:2381)
AK
Serap Bayram kimdir?
Serap Bayram
Bankacýlýk sektörüne 1998 yýlýnda
Yapý ve Kredi Bankasý’nda adým atan
Bayram Kentbank, Anadolubank,G
aranti Bankasý ve TEB’de Bireysel
Bankacýlýk alanlarýnda görev yaptý.
2012 Eylül ayýnda Finansbank A.Þ.
Çorum Þubesi’nde Exclusive (Özel
Bankacýlýk) segmentinde çalýþmaya
baþladý. 21 Aðustos 2014 tarihi
itibariyle de Çorum Çarþý Þube
Müdürlüðü görevine atandý. Bayram,
evli ve 2 çocuk annesi.
KARAKAÞLAR OTOMOTÝV
Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44
8
Ý
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS 2014
‘Ýþçiler hizmetin en
önemli odaðýdýr’
l Genel Meclis
Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya; Çorum
Ýl Özel Ýdaresi'nde
görev yapan iþçilerle
bir araya gelerek, iþçi
personelin sorunlarýný
dinledi.
Ýl Özel Ýdaresi
Konuk Evi'nde
düzenlenen toplantýya
Ýl Özel Ýdaresi Genel
Sekreteri Ömer Arslan;
Ýl Genel Meclisi
Merkez Üyeleri Erhan
Akar, Yýldýz Bek ve
Yurdanur Özzehinli,
Türkiye Yol-Ýnþaat
Ýþçileri Sendikasý
Samsun 2 Nolu Þube
Baþkanlýðý Çorum Ýl
Özel Ýdaresi Ýþyeri Baþ
Temsilcisi Dursun
Yücel katýldý.
Toplantýda bir
konuþma yapan Ýl
Genel Meclis Baþkaný
Halil Ýbrahim Kaya,
kendisinin de daha
önce kamuda görev
yaptýðýný belirterek, Ýl
Özel Ýdaresi iþçi
personelinin yanýnda
olduðunu söyledi.
Kaya; Ýl Özel
Ýdaresi ile birlikte bir
aile gibi hizmet
vermeye devam
ettiklerini
kaydederken, ayný
zamanda Ýl Genel
Meclisi hakkýnda da
Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Özel Ýdare iþçilerine hitap etti.
Ýþçilerin hizmetin en önemli temsilcisi olduklarý vurgulandý.
Program Özel Ýdare Müdürlüðü tesislerinde düzenlendi.
açýklamalarda bulundu.
Ýl Özel Ýdaresi iþçi
personeliyle ayný çatý
altýnda çalýþmaktan
gurur duyduklarýný
belirten Kaya, "Sizler
bizim için her þeyden
önemlisiniz. Özveriyle
çalýþtýðýnýzý görüyor ve
izliyoruz. Ýl Özel
Ýdaremiz yatýrýmlarýnýn
önemli bir bölümü
sizin ellerinizle
hizmete dönüþüyor."
dedi.
Seçilmiþler olarak
kendilerinin tüm
vatandaþlara karþý
sorumlu olduklarýný,
iþçi personelin ise
kendi vicdanlarýna
karþý sorumlu
olduðunu söyleyen Ýl
Genel Meclis Baþkaný
Kaya, "Sizler
hizmetlerin en önemli
odaðýsýnýz. Hep birlikte
daha güzel çalýþmalara
imza atýyoruz ve
atacaðýz da. Ülkemizin
insanýna hizmet verme
noktasýnda sizlere her
türlü desteði vermeye
hazýrýz."diye konuþtu.
Toplantýda söz
alan Ýl Özel Ýdaresi
Genel Sekreteri Ömer
Arslan ise, iþçi
personelin sorularýný
sözlü veya yazýlý bir
þekilde her zaman
kendilerine ilettiklerini
ve karþýlýklý anlayýþ
içerisinde çalýþtýklarýný
söyledi.
Yine toplantýda
söz alan Türkiye YolÝnþaat Ýþçileri
Sendikasý Samsun 2
Nolu Þube Baþkanlýðý
Çorum Ýl Özel Ýdaresi
Ýþyeri Baþ Temsilcisi
Dursun Yücel de, Ýl
Özel Ýdaresi iþçi
personelinin
sorunlarýnýn kurum
yöneticileri ve sendika
yetkililerinin uyumlu
çalýþmasý ile çözüme
kavuþturulduðunu
aktardý ve bugüne
kadar oluþan sorunlarýn
çözümünde emeði
geçenlere teþekkür etti.
(Haber Merkezi)
Turgut köyüne tebrik
Ý
l Genel Meclis
Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya, köy
ziyaretlerini
sürdürüyor. Kaya son
olarak Turgut,
Güvençli, Boðabaðý
ve Kadýkýrý köylerini
ziyaret ederek
buradaki sorunlarý
dinledi.
Ziyaretlerde
Turgut Köyü Muhtarý
Müslüm Taþ,
Güvençli Köyü
Muhtarý Adnan Aðca,
Boðabaðý Köyü
Muhtarý Mehmet
Tüfekçi, Kadýkýrý
Köyü Muhtarý
Mehmet Görür ve
köy halký ile görüþen
Kaya, bazý
incelemelerde de
bulundu.
Turgut Köyü
Muhtarlýðýnýn kendi
imkanlarýyla içme
suyu amaçlý makineli
drenaj çalýþmalarýný
inceleyen Ýl Genel
Meclis Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya, Turgut
Köyü Muhtarý
Müslüm Taþ ve köy
halkýný
çalýþmalarýndan
dolayý kutladý.
(Haber Merkezi)
Bölge Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekipleri
Çorum-Samsun karayolunda hem denetim yaptý hem de leblebi ikram etti.
Önce denetleme sonra ikram
B
Emre Kut
ölge Trafik
Denetleme Þube
Müdürlüðü ekipleri
Çorum-Samsun
karayolunda kontrol
yaptý. Kontrol sýrasýnda
þehirlerarasý yolculuk
yapan sürücüleri
durduran ekipler,
güvenli yolculukla ilgili
ikazlarda bulundu.
Bölge Trafik
Denetleme Þube
Müdürlüðü ekipleri
Çorum-Samsun
karayolu üzerinde
durduðu araç
sürücülerini öncelikle
hýz yapmamalarý ve
yorgun-uykusuz araç
kullanmamalarý
konusunda uyardý.
Trafik kontrolü
sonrasýnda sürücülere
Çorum leblebisi, broþür
ve soðuk su ikram eden
ekiplerin bu jesti, sürücü
ve yolcular tarafýndan
memnuniyetle
karþýlandý.
Trafik kontrolü sonrasýnda sürücülere Çorum leblebisi, broþür ve soðuk su ikram edildi.
Polisin jesti sürücü ve yolcular tarafýndan memnuniyetle karþýlandý.
Alaca Müftüsü programa katýldý
G
eçtiðimiz hafta Bünyan’da Bük deresinde meydana gelen sel taþkýnýnda, Bünyan Belediyesi tarafýndan yapýlan
erken müdahaleler sonucunda can kaybýnýn yaþanmadýðý için kurban
kesildi.
Bünyan Belediyesi
depo saha amirliðinde,
Bünyan Belediye Baþkaný Þinasi Gülcüoðlu,
Bünyan Belediyesi birim
amirleri ve belediye çalýþanlarýnýn katýldýðý törende Çorum Alaca Müftüsü
Ýhsan Caner ve Bünyan
Derviþ Aða cami imamý
Mehmet Koçer tarafýndan okunan dualarla birlikte kurban kesildi.
Bünyan Belediye
Baþkaný Þinasi Gülcüoð-
lu “Geçtiðimiz hafta
memleketimizde bir tufan yaþandý. Bünyan Belediyesi tarafýndan yapýlan ilk müdahalelerde arkadaþlarýmýzýn öz verili
çalýþmalarý sonucu çok
þükür can kaybý olmadan
atlatýldý. Ancak halen devam eden Bük deresindeki sel temizleme çalýþma-
larýnda bir çöp aracýmýz
ve bir kepçemiz sele kapýlarak kullanýlamaz hale
geldi. Memleketimize
böyle bir afatý bir daha
göstermemesi temennisi
ile Allah’a olan þükrümüzü kurban keserek vurgulamak istedik. Gece gündüz devam eden çalýþmalarda özverili çalýþmala-
rýndan dolayý Kaski,
Devlet Su Ýþleri Böl ge
Müdürlüðü Afat ekibi ve
Bünyan Belediyesi çalýþanlarýmýza teþekkür ediyorum Allah bir daha
böyle bir tufaný memleketimize göstermesin”
Bünyan halkýna da geçmiþ olsun diyorum" þeklinde konuþtu.(ÝHA)
Alaca Müftüsü Ýhsan Caner, düzenlenen programda dua etti.
BAÞSAÐLIÐI
Eski Belediye Meclis Üyesi
Mehmet Uyar’ýn babasý
Mehmet Uyar
’ýn
vefatýndan dolayý üzüntüm büyüktür. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve
yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim.
Kaya, son olarak Turgut, Güvençli, Boðabaðý ve Kadýkýrý
köylerini ziyaret ederek buradaki sorunlarý dinledi.
Kadir Sol
Ýlkadým Basýmevi
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS 2014
9
Doðuda çalýþan
öðretmene 2 kat maaþ
oðuda çalýþan öðretmenlerin ek ders ücretleri 2
Dkatýna
çýkarýlacak.
40 bin öðretmen atamasýna hazýrlanan Milli
Eðitim Bakanlýðý, öðretmenlerin doðudan batýya
tayin isteðini çözecek teþvik programýný da
hazýrladý.
Müsteþar Yusuf Tekin, doðuda görev yapan
öðretmene teþvik verileceðini söyledi. Türkiye'de
zor þartlarda görev yapýlan yerlerin tespit edilip o
yerlerde görev yapan öðretmenlerin maaþlarýnýn
daha fazla olacaðýný anlatan Tekin, teþvik
sisteminin ek ders üzerinden verileceðini belirtti.
Tekin ayrýca, 8 yýl böyle yerlerde görev yapan
öðretmene de istediði yere tayin hakký getirileceðini
söyledi. Tekin, "Doðuda çalýþan öðretmenin maaþý
daha fazla olacak" dedi. Ek ders ücretlerinin bir
öðretmenin maaþýný 750 TL'ye kadar artýracaðý
öðrenildi. (Takvim)
Alkollü ATV
sürücüsü kaza yaptý
orum'da ATV'nin
Ç
devrilmesi sonucu
sürücü hayatýný kaybetti.
Olay, Mecitözü'ne
baðlý Sarkoðlan Köyü
yakýnlarýnda meydana
geldi. Rýza Yüksel(74),
alkol aldýktan sonra ATV'ye
binerek evine gitmek istedi.
Ancak motorun kontrolünü
kaybedince yoldan çýkýp
devrildi. Baþýný yere çarpan
Yüksel, çevrede
bulunanlarýn haber vermesi
üzerine ambulansla Hitit
Üniversitesi Çorum Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi'ne
kaldýrýldý. Yapýlan tüm
müdahalelere raðmen
kurtarýlamayan Yüksel'in
alkollü olduðu tespit edildi.
Olayla ilgili soruþturma
baþlatýldý.(DHA)
Jip takla atýp ters döndü
Ç
orum'da Ýsmail Mustafaoðlu'nun(64) direksiyon hakimiyetini
kaybettiði jip takla atarak ters döndü. Araçta sýkýþan sürücü ve
yanýndaki eþi Ayten Mustafaoðlu(60) ekipler tarafýndan çýkarýlarak
hastanede tedaviye alýndý.
Çorum-Samsun karayolunun 25'inci kilometresinde meydana
gelen kazada, Ýsmail Mustafaoðlu'nun kullandýðý 06 ZYT 39 plakalý
jip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan
çýkarak takla attý ve karþý þeride geçti. Ters dönen jipin içinde
sýkýþan sürücü ile yanýnda bulunan eþi Ayten Mustafaoðlu, itfaiye ve
112 Acil Servis ekiplerince kurtarýldý. Sürücü olay yerinde ayakta
tedavi edilirken, eþi ise ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesinde tedavi altýna alýndý. (DHA)
Yeni nesil yazar kasalar geliyor
M
aliye Bakaný Þimþek, yeni nesil sabit
yazar kasalarýn TÜBÝTAK ve TSE'de
baþlatýlan test süreçleri de tamamlanmak
üzere olduðunu bildirdi.
Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, seyyar EFT-POS cihazý kullanan iþ yerlerinden, yeni nesil ödeme kaydedici cihaza geçiþ yapan mükelleflerin sayýsýnýn 200 bini
aþtýðýný belirterek, "Þimdi sýra sabit yazar
kasalarda. Yeni nesil sabit yazar kasalarýn
TÜBÝTAK ve TSE'de baþlatýlan test süreçleri de tamamlanmak üzere. Mükellefler,
yakýn zaman içinde dönüþüm için çalýþmalarýný baþlatabilir" dedi.
Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan
Þimþek, geçen yýl yeni nesil ödeme kaydedici cihaz uygulamasýný baþlattýklarýný, bu
sayede mali bilgileri merkezden anýnda takip ettiklerini belirterek, böylece kayýt dýþý
ile mücadelede ivme kazandýklarýný bildirdi.
Bu uygulama ile Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'na düzenli veri aktarýlmasý ve toplanacak verilerin analizi yoluyla uzaktan denetim sisteminin yaygýnlaþtýrýlmasýný hedeflediklerini anlatan Þimþek, sistemin daha da
geliþtirilmesi için çalýþmalarýn devam ettiðini ifade etti.
Bakan Þimþek, EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarý kullanma mecburiyetinin 1 Ekim 2013'te baþladýðýný anýmsatarak, bugün itibarýyla 8 firmaya EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme
kaydedici cihaz onayý verildiðini söyledi.
‘POS'larIn mülkiyeti mükelleflere
geçti"
Bu sayede daha önce bankalara ait
olan POS'larýn mülkiyetinin de mükelleflere geçtiðine iþaret eden Þimþek, þunlarý
kaydetti:
"Mükelleflerin bu cihazlar için bankalara olan baðýmlýlýklarýný azalttýk. Mükellefler daha önce ödeme kaydedici cihazlar
için bir çok banka
POS'unu ayrý ayrý
kullanýrken,
EFTPOS özellikli yeni
nesil
cihazlarýn
kullanýlmaya
baþlanmasýyla
banka
POS'larý
ile söz
konusu
cihazlar
birleþtirildi ve
mükellef
tarafýndan
kullanýlan cihaz sayýsý teke
düþtü. Bu sayede tüm kartlý satýþlar tek bir
EFT-POS özellikli cihazda gerçekleþtirilmeye baþladý. Böylece iþletmelerdeki banka POS'u kalabalýðý ortadan kalktý, mükelleflerin her bir POS için bankalarla ayrý ayrý görüþme zorunluluðu da bitti ve banka
yazýlýmlarýnýn yüklenmesini ödeme kaydedici cihaz firmalarý saðlar hale geldi.
Öte yandan, ödeme kaydedici cihaz
fiþleri ile banka fiþleri birleþtirildi ve mükelleflerin bir satýþ için müþterilerine cihazdan tek bir fiþ verme uygulamasý 1 Aðustos
2014 itibariyle yürürlüðe girdi. Bu sayede
vatandaþlara hem satýþ, hem de banka fiþinin bir arada olduðu tek fiþi muhafaza etme
imkaný saðlandý ve çok sayýda fiþ saklama
külfeti ortadan kalktý. Bu kolaylýktan yararlanan mükellef sayýsý da 200 bini aþtý."
Sýra sabit yazar kasalara geldi
Halk arasýnda sabit yazar kasa olarak
bilinen mevzuatta ise basit ve bilgisayar
baðlantýlý yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar olarak tanýmlanan cihazlara 1 Ocak
2016'ya kadar geçilmesi gerektiðini vurgulayan Þimþek, þöyle devam etti:
"Þimdi sýra bu yazar kasalara geldi.
Yeni nesil sabit yazar kasalarýn TÜBÝTAK
ve TSE'de baþlatýlan test süreçleri de tamamlanmak üzere. Mükellefler, yakýn bir
zaman içinde dönüþüm için çalýþmalarýný
baþlatabilir. Maliye Bakanlýðý olarak da cihazlarýn test ve onay süreçlerinin kýsa sürede tamamlanmasý ve birden çok firmaya
onaylarýn verilmesi hususunda gerekli tedbirleri alýyoruz. Mükelleflere, kanuni yükümlülükleri süresinde ve diledikleri firmalardan cihaz almak suretiyle yerine getirmeleri hususunda gerekli imkanlar saðlanacak."(AA)
WHO’dan elektronik
sigara uyarýsý
D
ünya Saðlýk Örgütü,
elektronik sigaralarýn satýþýna
yeni düzenlemeler getirilmesini
istedi.
Elektronik sigaralarýn
satýþlarýnýn artmasý üzerine Dünya
Saðlýk Örgütü (WHO) harekete
geçti. Elektronik sigaralarýn
meyve, þeker veya alkol aromalý
olmamasý gerektiðini belirtti.
Bunlarýn sigara býrakmak için de
bir seçenek olarak
gösterilemeyeceðini vurguladý.
Bilimsel olarak kanýtlandýðý
ve saðlýklý olduðu gerekçesiyle
piyasaya sürülen elekronik
sigaralarýn reklamýnýn
yapýlmasýnýn da yasaklanmasýný
istedi.
Ayrýca e-sigara otomatlarýnýn
da kaldýrýlmasý gündemde.
Elektronik sigaralarýn
satýþlarýnýn artmasýyla tütün
satýþýnda azalmalar olmuþ, bu da
milyar dolarlýk uluslararasý tütün
þirketlerini
endiþelendirmiþti.(Haber Merkezi)
10 ÇARÞAMBA
www.corumhakimiyet.net
27 AÐUSTOS 2014
Muhteþem Karadeniz gezisi
Gazeteciler Cemiyeti üyeleri Karadeniz’i gezdi
Recep Mebet
Çorumlu gazeteciler, aileleriyle birlikte Karadeniz’in yaylarýný gezdi.
Çorum Gazeteciler
Cemiyeti tarafýndan düzenlenen ‘Karadeniz Gezisi’
21-24 Aðustos 2014 tarihlerinde gerçekleþti.
Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný Þevket Erzen’in
öncülüðünde gerçekleþen
geziye Baþkan Yardýmcýlarý
Bülent Özkaleli ve Sadýk
Örgel, Cemiyet üyeleri ve
ailelerinden oluþan kalabaÇorum Gazeteciler Cemiyeti’nin ‘Karadeniz Gezisi’ 21-24 Aðustos 2014 tarihlerinde gerçekleþti.
lýk bir kafile katýldý.
Karadeniz Bölgesi’nin
tarihi, kültürel ve doðal güzelliklerini içine alan geziye
muhabir arkadaþýmýz Muhammed Muttalip Yalçýn’ýn babasý, Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn ile Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Mehmet Çelik de
eþlik etti.
ÝLK DURAK BATUM
Geziye katýlanlar, programýn ikinci gününde Ayder Yaylasý’na çýktý.
Cemiyet Baþkan Yardýmcýsý Bülent Özkaleli tarafýndan koordine edilen gezinin ilk gününde Artvin’in Hopa
ilçesinde konaklayan kafile, Gürcistan’ýn liman kenti Batum’u gezdi.
Acara Özerk Cumhuriyeti’nin yönetim merkezi olan
Batum’da þehir turuna çýkan kafileye, Alan Kýlavuzu
Maria Culakitze rehberlik etti.
Batum Botanik Bahçesi’nin yaný sýra þehrin turistik
yerlerini gezen kafile, Osmanlý yadigârý Orta Camii ile
pek çok tarihi yapýyý yakýndan görme imkaný buldu.
Akþam saatlerinde ise rengarenk aydýnlatmalarýn
süslediði Batum Caddeleri’ni gezen kafile, sahilde müzik
eþliðindeki ýþýk ve su gösterisini izledi.
Sarp Sýnýr Kapýsý’ndan yurda dönen kafile, Hopa’da
Cihan Otel’de konakladý.
Fýrtýna Vadisi’nde mola veren kafile, Karadeniz ezgileri eþliðinde horon tepti.
AYDER’E HAYRAN KALDILAR
Karadeniz’in muhteþem doðal güzellikleri, katýlýmcýlarý hayran býraktý.
Çorum Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve ailelerinden
oluþan kafile, Karadeniz gezisinin ikinci gününde Rize’nin Çamlýhemþin ilçesindeki Ayder Yaylasý’na çýktý.
Yol üstündeki Timisvat Osmanlý Taþ Kemer Köprüsü kenarýnda mola veren gazeteciler, Karadeniz ezgileri
eþliðinde horon tepti.
Fýrtýna deresindeki rafting sporcularýný izleyen gazeteciler ve yakýnlarý, ‘Zipline’ adlý teleferik hattýndan kayarak heyecan dolu anlar yaþadý.
Ayder’in eþsiz güzelliðine tanýk olan kafilenin bir
sonraki duraðý ‘Sevdaluk’ adlý televizyon dizisiyle ismini
duyuran Þenyuva Köyü oldu.
UZUNGÖL ÞAÞIRTTI
Gürcistan’ýn Batum kentini gezen kafile, komþu ülkenin tarihi ve kültürel yapýsýný tanýdý.
Ýkizdere ilçesindeki Ridos Termal Otel’de konaklayan kafile, programýn 3. gününde Rize 53 Gazeteciler
Derneði Baþkaný Mustafa Bayrak’ýn evsahipliðinde þehir
turu yaptý.
Çaykur tarafýndan kurulan Atatürk Çay ve Bahçe
Kültürleri Araþtýrma Enstitüsü ve Botanik Parký’ný gezen
kafile, Rize Kalesi’nden þehri izledi.
Doða harikasý manzarasýyla ünlü Uzungöl’e geçen
Çorumlu gazeteciler, bölgedeki yapýlaþmaya baðlý yaþanan deformasyon karþýsýnda hayli þaþýrdý.
Kartpostallardaki masalsý güzelliðiyle akýllarda yer
eden Uzungöl’de yaþanan olumsuz deðiþime dikkat çeken
gazeteciler, düþüncelerini yöre insanýyla da paylaþarak
bölgenin bir an önce koruma altýna alýnmasý gerektiðine
iþaret ettiler.
Batum Botanik Bahçesi’ni gezen Çorum ekibi, hatýra fotoðrafý çektirdi.
TRABZON’DA ÞEHÝR TURU
Geziye katýlanlar, Karadeniz’in yöresel lezzetlerinin de tanýda vardý.
Çorum Gazeteciler Cemiyeti ‘Karadeniz Gezisi’nin
son duraðý Trabzon oldu.
Yapý Kredi Bankasý Trabzon Þube Müdürü hemþehrimiz Murat Efe’nin rehberliðinde þehri gezen Çorumlu
gazeteciler ve yakýnlarý, Atatürk Köþkü baþta olmak üzere pek çok tarihi ve kültürel mekaný görme imkaný buldu.
Müzik eþliðindeki su ve ýþýk gösterisi, Batum gecesine renk kattý.
Karadeniz Sahil Yolu’ndaki Ordu ve Samsun gibi illerden de geçen kafile, Karadeniz mutfaðýnýn eþþiz lezzetBüyük beðeni toplayan geziye katýlan kafile önceki gün sabah salerinin tadýna varýp kültürel zenginliðin yansýmasý olan yöresel deðeratlerinde Çorum’a döndü.
leri yakýndan tanýma fýrsatý yakaladý.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS 2014
11
KARADENÝZ NOTLARI
Karadeniz Gezisi’nin son derece verimli geçtiðini belirten Erzen, organizasyona katký saðlayanlarý unutmadý.
Organizasyona katký
saðlayanlar unutulmadý
Karadeniz
Gezisi’nin son derece
verimli geçtiðini belirten
Çorum Gazeteciler
Cemiyeti Baþkaný
Þevket Erzen,
katýlýmcýlara hitaben
yaptýðý konuþmada
organizasyona katký
saðlayanlara teþekkür
etti.
Ulaþým için otobüs
tahsis eden Çorum
Belediyesi baþta olmak
üzere gezi
organizasyonuna destek
verenlere þükranlarýný
ifade eden Þevket Erzen,
“Üyelerimiz ve aileleri
için, Karadeniz
Bölgesi’nin tarihi ve
turistik güzelliklerini
içine alan bir etkinlik
gerçekleþtirmenin
mutluluðunu
yaþýyorum” dedi.
Gezi programýný
koordine eden Cemiyet
Baþkan Yardýmcýsý
Bülent Özkaleli,
Ulaþtýrma Sorumlusu
Þahin Þahin’e de
teþekkür eden Erzen,
yöresel bilgilendirme ve
rehberliðinden dolayý
arkadaþýmýz Recep
Mebet ile Mustafa
Erzen’i de tebrik etti.
Rize þehir turu
sýrasýnda kafileye
evsahipliði yapan 53
Gazeteciler Derneði
Baþkaný Mustafa Bayrak
ile gezi boyunca
Çorumlu gazetecileri
yalnýz býrakmayan Yapý
Kredi Bankasý Trabzon
Þube Müdürü
hemþehrimiz Murat Efe
ve ailesine de teþekkür
eden Erzen, “Cemiyet
üyelerine yönelik sosyal
ve kültürel
etkinliklerimiz hýz
kesmeden devam
edecek” diye konuþtu.
Geziye katýlan
basýn mensuplarý ve
aileleri ise düzenlenen
organizasyon nedeniyle
Cemiyet Baþkaný Erzen
baþta olmak üzere tüm
emeði geçenlere
teþekkür ettiler. (Haber
Merkezi)
Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen, organizasyona katký saðlayanlara teþekkür etti.
Çorum Gazeteciler
Cemiyeti üyeleri ve ailelerinden
oluþan kafilemizle birlikte
geçtiðimiz Perþembe akþamý
Karadeniz Gezisi için yola
çýktýk.
Meslek mensuplarýnýn yaný
sýra ailelerinin de büyük ilgi
gösterdiði gezide kafilemizin
geneli bayanlardan oluþtu.
Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný Þevket Erzen’in
öncülüðündeki gezinin koordinasyonunu Cemiyet
Baþkan Yardýmcýsý Bülent Özkaleli üstlendi.
Çorum Belediyesi Otobüs Amirliði personeli
Þahin Þahin’in ulaþtýrma sorumlusu olarak görev aldýðý
gezi boyunca Karadeniz’in güzelliklerini yakýndan
görme imkaný bulduk.
Turizm Rehberliði mezunu bir basýn mensubu
olarak dilim döndüðünce kafilemize gezdiðimiz yöre
ile ilgili bilgiler vermeye çalýþtým.
BATUM GÖRÜLMEYE DEÐER
Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sabaha kadar süren
yolculuðumuzun sonunda Artvin’in Hopa ilçesine
ulaþtýk. Cihan Otel’deki kahvaltýnýn ardýndan Batum’a
doðru hareket ettik. Sarp Sýnýr Kapýsý’ndaki iþlemlerin
ardýndan Batum turumuz baþladý.
Cemiyet Baþkanýmýz Þevket Erzen, kafileye
yörenin meþhur lezzetlerinden armut suyu ikramýnda
bulundu.
Rize 53 Gazeteciler Derneði Baþkaný Mustafa
Bayrak’ýn tavsiyesi üzerine tanýþtýðýmýz 08 Turizm
Filosu’nda görev yapan Ýhsan Þimþek ve Alan
Kýlavuzu Maria Culakitze Batum turunda kafilemize
eþlik etti.
1866 yýlýnda ibadete sunulan Osmanlý
eserlerinden Batum Orta Camii’nde kýldýðýmýz Cuma
namazý sonrasý Sofra Restoran’da öðle yemeði yedik.
Yemek sonrasý Türkler ve Ruslar’ýn ortak
giriþimleriyle oluþturulan ve 1000’i aþkýn bitki çeþidini
bünyesinde toplayan Batum Botanik Bahçesi’ni
gezdik. Dünyanýn çeþitli coðrafyalarýndan getirilen
eþsiz güzellikteki bitkilerin ahengine þahit olan
kafilemiz, yöresel hediyelik ürünler satan büfelerden
alýþveriþ yaptý.
Batum’daki serbest zaman dahilinde kentin
merkezindeki pek çok tarihi ve turistik mekaný
yakýndan görme ve tanýma imkaný bulduk. Kent’te çok
sayýda Türk ve onlarýn sahibi olduðu iþletme var.
Üstelik Türkiye’den gelen yoðun turist akýný nedeniyle
kentte Gürcü para birimi Lari’nin yaný sýra Türk Lirasý
da kullanýlýyor. Ancak þunu belirtmek gerekir ki
Lari’nin kur deðeri Lira’dan daha yüksek, yani 1 Lari
1.26 TL’ye tekabül ediyor.
Balýkçý Kerim Kafe’deki çay molasýnýn ardýndan
gezimiz devam ederken kafilemizin ilgisini çeken en
önemli anlar þüphesiz Batum Bulvarý’nda izlediðimiz
müzik eþliðindeki su ve ýþýk gösterisi oldu. Sahili
dolduran kalabalýðýn ilgiyle izlediði gösteride, müziðe
uyumlu bir þekilde göðe yükselen su ve ýþýk dansý
doyumsuz bir seyir keyfi sundu. Sabaha kadar
sürdüðünü öðrendiðimiz gösteriyi yarýda býrakarak
Hopa’ya dönüþ için tekrar yola koyulduk. Yol
üzerindeki kýsa süreli molada hem yakýt ikmali
yaparken tiryakiler de bol bol sigara ikmali yaptý.
MUHTEÞEM AYDER MANZARASI
Murat Efe, Trabzon gezisinde ailesiyle birlikte Çorum kafilesine rehberlik etti.
53 Gazeteciler Derneði Baþkaný Mustafa Bayrak, kafileye Rize’yi gezdirdi.
Karadenizli merhum sanatçý Kazým Koyuncu’nun
memleketinde konaklýdýðýmýz Cihan Otel’deki
kahvaltýnýn ardýndan gezimizin ikinci günü baþladý.
Rize’ye doðru yola çýkan kafilemiz, Yapý Kredi
Bankasý Trabzon Þube Müdürü hemþehrimiz Murat
Efe’yle buluþtuktan sonra Fýrtýna Vadisi’nden Ayder
Yaylasý istikametine yöneldi.
Vadideki yolculuðumuza Osmanlý Tesisleri’nde
mola verdik. Çay ikramýnýn ardýndan Timisvat Taþ
Kemer Köprüsü’nü gezen Cemiyet üyeleri ve aileleri,
Zipline adlý teleferik hattýndan kayarak heyecan dolu
anlar yaþarken bazýlarý da tulum eþliðinde horon tepti.
Fýrtýna Deresi’ndeki rafting sporcularý ve eþsiz
manzara eþliðinde yoluna devam ederek öðle
saatlerinde Ayder Yaylasý’na ulaþtýk. Kalegon
Restoran’da öðle yemeðine katýlan kafilemize
muhlama, fasulye turþusu, alabalýk ve köfte ikram
edildi.
Öðle yemeðinin ardýndan Ayder’i gezmeye çýkan
Çorum ekibi, Gelintülü Þelalesi ve Çamlýhemþin Evleri
önünde bol bol fotoðraf çektirdiler. Arap turistlerin
aðýrlýkta olduðu yörede piknik yapanlar ve geleneksel
kýyafetleriyle çalýþan yöre halký dikkatimizi çeken
karelerdi. Kýsa süreli yaðmur yaðýþý gezimize zorunlu
bir mola verdirirken bu sürede hediyelik eþya
dükkanlarý sýðýnaðýmýz oldu. Bu esnada tanýþtýðýmýz
mýsýr satýcýsý Baki Yýldýz ve arkadaþý Münir
Okumuþoðlu ile koyu bir çay sohbetine tutuþtuk. Çayýn
üretiminden demlenmesine kadar pek çok konuda
bilgiler veren ikili, Karadeniz’den Ankara’ya giderken
geçtikleri Çorum’un yeterince yeþil olmadýðý görüþünü
Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin Karadeniz Gezisi’ne katýlan basýn mensuplarý ve
aileleri, Rize’nin Ýkizdere ilçesindeki 5 yýldýzlý Ridos Termal Otel’de konakladý.
paylaþtýlar. Biz de onlara
Çorum’un Kargý, Osmancýk ve
Ýskilip gibi yeþil ilçelerinden
örnekler vererek durumu
kurtarmaya çalýþtýk.
Þiddetini artýran yaðmur
nedeniyle bir otobüs duraðýnda
toplanan kafilemiz, aracýn
gelmesiyle birlikte gezisine
devam etti.
Ayder Yaylasý’ndaki bir
diðer uðrak noktamýz Þenyuva
Köyü oldu. ‘Sevdaluk’ adlý televizyon dizisiyle ismini
duyuran köyde Çinçiva Kahvesi’nde eþsiz manzaraya
karþý çay içtik. Buradan Zil Kalesi’ne çýkmayý
planlýyorduk ancak yol güzergahýnýn bizi taþýyan
otobüs için uygun olmayýþý nedeniyle geri dönmek
zorunda kaldýk.
Günün sonunda Rize’nin Ýkizdere ilçesinde
konaklayacaðýmýz Ridos Termal Otel’e doðru yola
çýktýk. Gerek bölgedeki yol yapým çalýþmalarý gerekse
uzayan mesafe bizi biraz endiþelendirse de yolculuðun
sonunda ulaþtýðýmýz 5 yýldýzlý otel tüm
yorgunluðumuzu atmamýza vesile oldu.
Zengin mineral içeriðiyle ve tesis altyapýsýyla
Türkiye ve dünyanýn gözde termal kaplýcalarý arasýnda
gösterilen Ridos Termal Otel’de Avea Genel Müdürü
hemþehrimiz Erkan Akdemir’le karþýlaþmamýz sürpriz
oldu. Rahatsýz edilmemek düþüncesiyle kendisi
kimliðini gizlemeye çalýþsa da kýsa bir araþtýrmanýn
ardýndan sonra muhatabýmýn Erkan Akdemir olduðunu
öðrenmeyi baþardým.
ÇAYIN ANAVATANI RÝZE
Gezinin son gününde sabah saatlerinde Rize’ye
doðru yola koyulduk. Þehir merkezinde kafilemizi
karþýlayan 53 Gazeteciler Derneði Baþkaný Mustafa
Bayrak’la Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araþtýrma
Enstitüsü ve Botanik Parký’ný gezdik. Dünyanýn
deðiþik coðrafyalarýndan getirilerek Türkiye’de
yetiþtirilen çay türlerinin yer aldýðý bahçeyi gezdiren
Mustafa Bayrak, paketlenmiþ çayýn üretim serüvenini
de anlattý. Bayrak, parktaki sohbetimiz sýrasýnda
Çaykur’un piyasaya sunmaya hazýrlandýðý ve sadece
çay filizlerinden hazýrlanacak özel ürünün de yakýnda
raflarda yerini alacaðý müjdesini verdi.
Hediyelik çay alýþveriþinin ardýndan Rize
Kalesi’nde þehri izleyen kafilemiz, Mustafa Bayrak’la
vedalaþtýktan sonra gezinin bir diðer duraðý olan
Trabzon’a hareket etti.
Yol üzerinde Trabzon gezisi sýrasýnda ekibimize
rehberlik edecek Yapý Kredi Bankasý Þube Müdürü
hemþehrimiz Murat Efe ve ailesiyle buluþtuk.
Hep birlikte eþsiz doðasýyla ünlü Uzungöl’e geçen
kafilemiz, hayal kýrýklýðýna neden olan bir manzara ile
karþýlaþtý. Düzensiz tesisleþmenin kurbaný olan
Uzungöl’deki kirlilik ve plansýz yapýlaþma bizleri hayli
þaþýrttý.
Þeflerin Yeri adlý restorandaki öðle yemeði
sonrasý Uzungöl çevresinde tura çýkan kafilemiz,
serbest zamaný fotoðraf çekimi ve alýþveriþle geçirdi.
Otobüsümüzün güçlükle park yeri bulduðu ve
dönebildiði Uzungöl’den ‘bu güzel belde inþaallah
istiladan kurtulur’ temennisiyle ayrýldýk.
TRABZON’DA ÞEHÝR TURU
Karadeniz Gezisi’nin en önemli anlarýndan biri
þüphesiz taraftarý olmaktan gurur duyduðum
Trabzonspor’un anavataný Trabzon þehrini yakýndan
görmek oldu.
Otobüsle yaptýðýmýz þehir turuna, özel aracýyla
eskortluk yapan Murat Efe, canlý telefon baðlantýsý
sayesinde Trabzon’un tarihi ve turistik mekanlarý
hakkýnda bilgiler verdi.
Akþam saatlerinde ulaþtýðýmýz Atatürk Köþkü’nde
ziyaret saatinin sona ermesi kafilemizde yer alanlarý
üzse de þehrin pek çok mekanýný görmüþ olmak bize
yetti.
Trabzon gezimize mihmandarlýk eden Murat Efe,
eþi Hacer Haným ve oðullarý Yaðýz’la vedalaþtýktan
sonra Çorum’a doðru yola çýktýk.
Dönüþ yolunda Ýslamoðlu Fýrýný’nda Cemal
Topal’dan Trabzon Ekmeði ve tulum peyniri alan
Cemiyet üyeleri, gece ise Fatsa Bolaman’da Yalýköylü
Köfteci Burhan’ýn Yeri’nde yemek molasý verdi.
Sabah ezaný okunurken Çorum’a ulaþan
kafilemiz, Cemiyet Baþkanýmýz Þevket Erzen’in
yaptýðý teþekkür konuþmasý sonrasý yolculuðunu
tamamladý.
Karadeniz’in tarihi, turistik ve doðal güzelliklerini
yakýndan görme imkaný tanýyan gezi, katýlýmcýlarýn
beðenisini kazanýrken organizasyonda emeði geçenleri
yürekten tebrik ve takdir etmek gerektiðini
düþünüyorum.
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket
Erzen’e katýlýmcýlar adýna teþekkür ediyor, yerel basýn
çalýþanlarý ve ailelerini motive eden bu tür sosyal ve
kültürel etkinliklerin devamýný diliyorum.
12 ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
C
umhuriyetin ilk yýllarýndan bugüne kadar binlerce dergide yayýnlanan yüzbinlerce makale ve çok sayýda materyal artýk
bir týk ötede.
Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik,
yaptýðý açýklamada, Bakanlýk olarak, Milli
Kütüphane kayýtlarýndaki önemli entellektüel birikimi teknolojiyle bütünleþtirerek
hizmete sunduklarýný bildirdi.
Milli hafýzada, sistem analizi ile teknolojik altyapýnýn yeniden kurgulanmasýnda
önemli deðiþiklikler gerçekleþtirdiklerini
belirten Çelik, "Cehalete ve karanlýða karþý
aralýksýz çalýþan araþtýrmacý ile akademisyenlerin önünü açmak için akýlcý ve saðlam
adýmlarla ilerliyoruz" dedi.
Çelik, Milli Kütüphane arþivlerindeki
yüzbinlerce makale ve materyali dijital kanallar üzerinden "tek týk"la ulaþýlabilir hale
getirdiklerini ifade ederek,kulanýcýlarýn yeni
uygulamayla kesintisiz ve sýnýrsýz bilgiye
ulaþabileceðini söyledi.
Milletin hafýzasý koruma altýnda
Milli Kütüphane'de, geçen yýl baþlatýlan modernizasyon çalýþmalarý kapsamýnda,
sistem analizi ile teknolojik altyapýnýn yeniden kurgulanmasýnýn saðlandýðýný anlatan
Çelik, þunlarý kaydetti:
Millî Kütüphane
artýk sanal âlemde
"Dünya standartlarýna uygun olarak
yeniden tasarlanan Milli Kütüphane'nin
web sayfasýndaki elektronik veri tabanlarý
zenginleþtirilerek, online üyelik sistemleri
yenilendi. Etkin ve verimli makale taramasý
için hayati önem taþýyan bibliyografyalar,
araþtýrmacýlarýn ana kaynaða ulaþmasýnda
rehberlik yapan dizinlerdir. Bibliyografyalar
konusunda kapsamlý ve ayrýntýlý bir çalýþma
yapýldý. Bibliyografyalarýn taranmasýyla ve-
ri giriþ sistemin de
önemli
deðiþiklikler
gerçekleþtirildi.
Bakanlýðýmýn korumak ve geliþtirmek
zorunda olduðu alanlardan biri de milletin
hafýzasý olarak nitelediðim Milli Kütüphane. Bu hafýzayý öyle kullanýlýr bir hale getirmek zorundasýnýz ki bu hafýzayý geleceðe
taþýyacak, ulusunuzun, hatta dünyanýn
önünde yeni kapýlar açacak beyinler zaman
kaybetmeden, kolayca, akýcý ve kesintisiz
bir þekilde bilgiye ulaþsýn. Ýnsanlar yetileri
doðrultusunda dünün ýþýðýný, bugünden ya-
Sýcaklýk
artacak
rýna tutmak için yaþamýný yok sayýp çalýþýyor. Onlarýn önünü öyle bir açmalýsýnýz ki
ýþýk süzülmemeli, tüm gücüyle akmalý. Biz
onu yapmaya çabalýyoruz."
Ömer Çelik, milli hafýzada atýl kalmýþ
önemli eserlerin artýk araþtýrmacýlarýn, akademisyen, öðrenciler ve vatandaþlarýn, hatta
tüm dünyanýn tek tuþ ötesinde olacaðýný, bilgiye ulaþýmdaki kolaylýðýn sýnýr ve zaman
kavramlarýný da deðiþtireceðini ifade etti.
"Binlerce makaleye tek tuþla ulaþýlacak"
Etkin ve verimli makale taramasý ya-
Facebook para
daðýtacak
acebook, Oculus Rift cihazý üzerinde
F
herhangi bir hatayý bulana 500 dolar
daðýtacak.
T
ürkiye'nin iç kesimlerinde cuma gününe kadar hava
sýcaklýklarýnýn mevsim normallerinin üzerinde
gerçekleþeceði bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüðünün internet
sitesinden yapýlan açýklamada, bu hafta 29 Aðustos
Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýnýn Ýç Ege, Ýç
Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doðu
Anadolu Bölgesi'nin batýsýnda hissedilir derecede
artacaðý belirtildi. Hava sýcaklýðýnýn mevsim
normallerinin 5-8 derece üzerinde ve en yüksek 36 ila
39 santigrat dereceler arasýnda gerçekleþeceði
kaydedildi. Çorum’da yarýn sýcaklýk 35 dereceyi
bulacak.
Güney kesimlerinde normallerinin 2-4 derece
üzerinde, kuzeyinde ise normalleri civarýnda
seyredeceði tahmin edildiði ifade edildi.
Hava sýcaklýklarýnýn cuma günü ve hafta sonunda
yurdun iç kesimlerinde 4 ila 8 derece azalacaðý ve
mevsim normalleri civarýna düþeceði öngörüldü.
Açýklamada, iç ve güney bölgelerinde tahmin
edilen yüksek sýcaklýklara karþý vatandaþlarýn dikkatli
ve tedbirli olmalarý tavsiye edildi.(Haber Merkezi)
Gök bilimcileri
heyecanlandýran keþif
D
ünya’dan sadece 7,3 ýþýk yýlý uzaklýkta, su ve
buz yüklü bulutlarla çevrili olduðu
düþünülen dev bir gök cismi gözlemlendi.
Suya dair veriler kesinleþirse, ilk kez Güneþ
Sistemi’nin ötesinde Dünya’dakine benzer
bulutlarýn varlýðý kanýtlanmýþ olacak.
ABD’deki Pennsylvania Eyalet
Üniversitesi’nden astronom Kevin Luhman’ýn
araþtýrmasýna göre, su ve buz yüklü bulutlar,
Jüpiter büyüklüðündeki (Dünya’dan 318 kat daha
büyük) ‘Wise J0855-0714’ adlý bir kahverengi
cücenin etrafýný sarýyor.
Ýlk kez 1995’te keþfedilen kahverengi
cüceler, ne yýldýz ne de gezegen kategorisine
konulabiliyor. Gaz bulutlarýnýn çökmesiyle
oluþsalar da gökcismini yýldýz yapacak nükleer
tepkimelerin baþlamayacaðý kadar hafif olduklarý
için 80 Jüpiter kütlelik sýnýra ulaþamýyor ve yeteri
kadar ýsýnamayýp sönüyorlar.
NASA’nýn Wise Kýzýlötesi Uzay
ÖSYM'den
DGS
uyarýsý
Ö
SYM, Dikey Geçiþ Sýnavý
(DGS) baþvuru süresinin
uzatýlmayacaðýný bildirdi.
ÖSYM'den yapýlan
açýklamaya göre, 21 Aðustosta
baþlayan DGS tercih iþlemleri
bugün saat 23.59'da sona
erecek. Adaylar tercihlerini
ÖSYM'nin
https://ais.osym.gov.tr internet
adresinden T.C. kimlik
numaralarý ve þifrelerini
kullanarak bireysel olarak
internet aracýlýðýyla yapacak.
Tercih süresi kesinlikle
uzatýlmayacak.
(Yaygýn basýn)
pabilme olanaðý saðlayan "Türkiye Makaleler Bibliyografyasý" ve "Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyasý" üzerinde ayrýntýlý bir çalýþma yapan Bakanlýk, bilgileri
tek bir arayüzden taranabilir hale getirdi.
"1923'ten Günümüze Makaleler" sloganýyla
araþtýrmacýlara hizmet veren bibliyografya,
5 bin dergideki 1 milyona yakýn bilimsel
makale ile Türkiye'de yayýnlanan en önemli
ve en kapsamlý elektronik kaynaklardan biri
olma özelliðini taþýyor.
Bakanlýðýn geçen yýl sonu itibarýyla
teknolojik geliþmelere uyarladýðý ve veri giriþ altyapýsýný yeniden kurguladýðý sisteme
yazar isimleri, yayýn isimleri otorite dizinleri de eklendi. Yeni kullanýcý arayüzüyle yazar, makale, konu, dergi adý gibi filtrelemeler çok etkin ve verimli þekilde kullanýcýlarýn hizmetine sunuldu.
Bibliyografyalar, Türkiye'de ilk olarak
1952 yýlýnda basýlý olarak yayýnlanmaya
baþlandý. "Türkiye Makaleler Bibliyografyasý" olarak yayýnlanan makaleler, 1995 yýlýndan itibaren internet ortamýna taþýndý.
Geçen yýl sonu itibariyla baþlatýlan çalýþmalarda analiz, tasarým ve yazýlým süreci tamamlanan "Türkiye Makaleler Bibliyografyasý"na,"makaleler.mkutup.gov.tr" adresin-
Facebook 'un Oculus Rift'i satýn almasýndan
sonra peþ peþe patlattýðý bombalara bir yenisi
daha eklendi. Öyle görünüyor ki Facebook,
üreteceði Oculus Rift'ler üzerinde bug (yazýlým
açýðý) bulan her kullanýcýya para ödeyecek.
Eðer kullandýðýnýz Oculus Rift üzerinde
herhangi bir sorun bulursanýz, Facebook size
para ödemeye hazýr. Ýnternet sitesinden gelen
bilgilere göre, bulunan en ufak bug için
Facebook 500 dolar ödeyecek. Ýþi daha da
heyecanlý hale getiren, bulunan bug'ýn
büyüklüðüne doðru orantýlý þekilde artan ödül
parasý.
Oculus Rift sahipleri sistem üzerindeki
bug'larý ürünün kendi internet sitesinde, yazýlým
geliþtirme seti içerisinde ve direk olarak cihazýn
kodlarý üzerinde araþtýrmak suretiyle bahsi
geçen bug'lara ulaþabilirler. Þimdilik ürünün
donanýmý konusunda hiçbir endiþesi olmayan
Facebook, varýný yoðunu yazýlýma adamýþ
durumda.(Yaygýn basýn)
Teleskopu'ndan gelen verileri inceleyen Kevin
Luhman, keþfedilen kahverengi cücenin yüzey
sýcaklýðýnýn, suyun donma noktasýndan biraz
aþaðýda olduðunu, Dünya’dan soðuk, Jüpiter’den
ise sýcak olduðunu belirtiyor.
Araþtýrma sonuçlarýný deðerlendiren
California Üniversitesi’nden Jonathan Fortney
ise, “Cisim, akýl almaz derecede ilginç. Güneþ
Sistemi dýþýnda ilk kez su yüklü bulutlarýn
olduðuna dair belirtiler içeriyor. Güneþ
Sistemi’nde sadece Dünya’da ve Mars’ta var.
Jüpiter ve Satürn gibi dev gezegenler, amonyak
bulutlarý su yüklü bulutlarýný kaplayacak kadar
soðuktur. Bu soðuk gök cismi ise bilinen
sýnýflandýrmalarýn dýþýna çýkýyor” diye konuþtu.
Kahverengi cücedeki su varlýðýnýn, 2018’te
uzaya fýrlatýlacak James Webb Uzay Teleskopu
ile yapýlacak gözlemlerden sonra
kesinleþebileceði belirtiliyor. Araþtýrma sonuçlarý
The Astrophysical Journal Letters’ta
yayýnlandý.(CÝHAN)
Sosyal medya asosyalleþtiriyor
Yýldýz Teknik Üniversitesi Basýn Danýþmaný Ümit Sanlav, ‘Sosyal Medya Savaþlarý’ isimli kitabýnda ele aldýðý
‘Sosyal Medya’ konusunu bilgileri doðrultusunda ve araþtýrmalar üzerinden kitleler üzerindeki etkisini ele aldý.
Yapýlan araþtýrmalarýn göre sosyal aðlarýn insanlarý giderek asosyalleþtirdiðini ifade eden Sanlav, sosyal medyanýn
kiþide utanma duygusunu yok ettiðini ve insanlarda narsisizm gibi birçok farklý psikolojik etki ortaya çýkardýðýný belirtti. Facebook’u “sosyal bir ayna”, Twitter’ý “sosyal bir
megafon” olarak nitelendiren Sanlav, sosyal aðlarýn bireyin
yaþam kalitesi etkilediðini savunuyor.
leri destekler nitelikte. Ayrýca geçen sene gerçekleþen boþanmalarýnýn üçte birinde Facebook’un bir sebep olarak yer almasý da çok ilginç bir ayrýntý” þeklinde konuþtu.
“DÝÐER KULLANICILAR KÜÇÜMSENMEMELÝ”
“Facebook’a benzer olarak Twitter kullaným sýklýðý ile
de kiþilerde narsist özelliklerin ortaya çýkmasý arasýnda doðru orantý var” diyen Sanlav, “Narsist kiþilik özellikleri barýndýran kiþilerin daha fazla tweet atma eðilimine sahip olduðunu tespit eden araþtýrmacýlar, genç Twitter kullanýcýlarýnýn
sosyal çevrelerini geniþletmek ve düþüncelerini kitlelere duyurma sebebiyle sosyal aðda aktif olduklarýný söylüyor. Bu
kullaným alýþkanlýðý da bu bahsi geçen kiþilerin diðer kullanýcýlarýn düþüncelerini küçümsemelerine ve dikkate almamalarýna neden oluyor” dedi.
“SOSYAL MEDYA, KULLANICILARINI
NARSÝST MÝ YAPIYOR?”
Sosyal medya kullanýcýlarýnýn dikkat etmesi gerektiðini söyleyen Sanlav, “Sadece sosyal paylaþým ve dijital iletiþimden ibaret olmadýðý net bir þekilde anlaþýlan sosyal medya; uygulamalarý, kiþilerin ruhsal durumlarýna ve karakter
tiplerine de etki ediyor. Sosyal medya, kullanýcýlarýn bastýrdýklarý bazý mizaci özelliklerinin daha çok ortaya çýkmasýna
yol açtýðý gibi, toplumlarýn DNA’sýný da zamanla deðiþtiriyor” diye konuþtu.
“AMAÇ KENDÝNÝ ÜSTÜN GÖSTERMEK OLMAMALI”
Araþtýrmalar üzerinden sosyal medyayý ele alan Ümit
Sanlav, Best ComputerScienceSchools‘un son araþtýrmasý,
sosyal medyanýn karakterimize etkisini baþka bir açýdan ele
alýyor ve sosyal aðlarýn bizi narsist varlýklara dönüþtürdüðü-
nü iddia ediyor ve sosyal medyanýn kiþileri sadece kendini
düþünen, baþkalarýnýn onun hakkýnda ne düþündüðüne takýntýlý insanlar haline getirdiði tezini savunuyor” dedi.
Araþtýrmada Facebook kullaným sýklýðý ile narsisizm
kiþilik özelliklerinin ortaya çýkmasýnda doðru orantýlý olduðunu söyleyen Sanlav, “Araþtýrmada en yoðun narsist özellikler taþýyan kullanýcýlarýn daha sýk durum güncellemesi
yaptýðýný, daha çok kendilerinin baþrolde olduðu fotoðraflar
paylaþtýðýný ve kendilerini üstün göstermek için özlü söz ve
mottolar paylaþmaya daha yatkýn olduðunu belirtiyor. “Selfie”lerin son dönemde bu kadar popüler olmasý da bu örnek-
“TEKNOLOJÝDEKÝ SANALLIÐIN SOSYALLEÞMESÝ, OLUMLU BÝR GELÝÞME”
Sosyal paylaþým sitelerini genel olarak deðerlendiren
Sosyal Medya Savaþlarý” Kitabý Yazarý Ümit Sanlav, “Tüm
bu olumsuz tabloya raðmen sosyal medyanýn, kullanýcýlarýnýn hayatlarý üzerinde büyük etkisi olduðu hemen hemen
tüm akademik çalýþmalarýn içeriðinde yer alýyor. Sosyal
medya üzerinden yaratýlan baðlarýn internet üzerinde saðlanan platformun sanallýðýný sosyalliðe doðru dönüþtürdüðü
söylenmekte. Böylelikle güçlü deðilmiþ gibi gözüken baðlarýn farklý alanlarda kuvvetli olabileceklerine de deðinilmekte” dedi.(ÝHA)
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:1 ZÝL-KA’DE: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:14 Aðustos 1430 Hýzýr:114
27
AÐUSTOS
Kur’ân-ý kerîm okuyunuz! Çünkü
Kur’ân-ý kerîm, Kýyâmet günü
okuyanlarýna þefaat edecektir.
Hadîs-i þerîf
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.21
05.54
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
12.49 AKÞAM 19.32
16.31 YATSI
20.57
Alüminyum Kaplar: Alüminyum kaplarýn zamanla kararmasý, insanýn
mutfakta çalýþma zevkini kaçýrýr. Halbuki bunu kolayca önlemek
mümkündür. Alüminyum kaplarýnýzý su ve bolca sirke koyarak kaynatýn. Hepsi pýrýl pýrýl olacaktýr. Bakýr tencerelerinizi ve bu malzemeden yapýlan diðer tüm eþyalarýnýzý da, kaya Tuzu ve sirke ile silerek
ilk günkü ýþýltýsýna kavuþturabilirsiniz.
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Bir Yangýnýn Külleri 4
GÜNLÜK
Abdulkadir OZULU
Melikþah’a sunulan bir siyaset kitabý
Siyasetname’den seçmeler 8
2014
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
METEOROLOJÝ
NÖBETÇÝ ECZANELER
BAÞAK
AKMAN
ÝNÖNÜ CAD. NO:
6/C ( ÝÞ BANKASI
YANI ) 213 15 58
BAHABEY CAD.
NO:103 / A ( YEÞÝL
FIRIN YANI ) 221 21 11
VEFAT EDENLER
1-Alaca, Klavuz Köyü' nden gelme, Merhum
Benzinci Aziz CELEP' in eþi, Emekli Avukat Muharrem CELEP, Albay Elvan CELEP ve Öðretmen Hatice ALINCA' nýn annesi, Çorum Belediyesi çalýþaný
Bülent ALINCA' nýn kayýnvalidesi; Elmas CELEP.
2-Eymir Köyü' nden gelme, Seydi MERMER
ve Kazým AVÞAR' ýn kayýnpederi, Gazi MERMER'
in dedesi, Mustafa, Ali ve Sedat YERGEZEN' in babasý, Buðday Pazarý emektarlarýndan ve Yurt Dýþýnda ikamet eden; Durmuþ YERGEZEN.
3-Nurettin KALTAKÇI' nýn oðlu, Nejla, Leyla
ve Hayrettin KALTAKÇI' nýn kardeþi, Uður ve Onur
KALTAKÇI' nýn babasý, Naime KALTAKÇI' nýn eþi,
Bakýrcý Esnafýndan; Nurettin KALTAKÇI.
4-Galerici Esnafýndan Ejder, Sanayi Esnafýndan Ahmet ve Faytoncu Esnafýndan Murat OSMANCIKLI' nýn babasý, Ticaret Bankasý' ndan
emekli Mehmet ÇINAR' ýn eniþtesi; Mustafa OSMANCIKLI.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
13
- Önce kendisini mahkemeye
sevk eden melikin hikâyesiAmmar b. Hamza, Halife Mansur’un meclisinde
oturmuþtu. Bir kimse gelerek Halifeye Hamza’yý
þikâyetle “O benim tarlamý gasbetmiþtir” dedi. Mansur, Hamza’ya“ kalk hasmýnýn karþýsýna otur ve hasma cevap ver” dedi.
Hamza “ Ben onun hasmý deðilim. Eðer o tarla
benim ise ona baðýþladým. Halifenin beni bu iþle aziz
ve muhterem kýldýðý bu yerden kalkmam. Kendi makam ve rütbemi bir tarla ile deðiþmem” dedi. O’nun
bu alicenaplýðý bütün büyüklerin hoþuna gitti.
*
Mihrican günü ve Nevruz günleri padiþahýn halk
için toplantý yapmasý acem meliklerinin âdeti idi. Padiþah o günlerde mutlaka herkesin davasýna bakardý.
O günlerin öncesinde padiþah tellallar vasýtasýyla halka þu ilanatta bulunurdu.
“Eðer bir kimse baþka bir kimseyi bugün davasýný arz etmekten alýkoyarsa, melik onun (alýkoyanýn)
kanýný akýtmakta mazurdur”
O gün gelince melik, bütün dava dilekçelerini
alýr, birer birer okurdu. Baþkadý da hazýr olurdu.
Melik, Baþkadý’nýn önünde diz çöker ve “ bütün
davalardan önce, hemen benden zulüm gören kimse
için adaleti yerine getir. Bu hususta bir tarafa müsamaha ve meyletme” derdi.
Sonra halka þöyle seslenilirdi:
“ Her kimin melik ile husumeti varsa, hep bir tarafa otursun, ta ki, önce sizin iþinizi görelim” denilirdi.
Sonra Melik Baþkadý’ya: ”Huda’nýn nezdinde
hiçbir günah padiþahlarýn günahýndan daha büyük deðildir. Zira Huda padiþaha verdiði nimeti baþka hiçbir
kuluna vermemiþtir. Halka hüküm ve fermaný kendisine vermiþtir. Sonra padiþah adalet üzere olmalý ve
zalimlerin elini imdat isteyenler üzerinden çektirmelidir. Eðer melik zulüm yaparsa, cümle yüksek makam
sahipleri de halka karþý zalim olurlar. Zulüm ve günahýn uðursuzluðu sebebiyle, padiþahlar kýsa ömürlü
olurlar öldürülürler.
Önceden televizyon
haberlerini kaçýrmaz ve
Mahir ODABAÞI
baþtan sona birkaç kanalda
Milli Eðitim Müdürlüðü
izlemeye çalýþýrdým. Þükür
Sivil Savunma Uzmaný
bir yýldýr bu alýþkanlýðýmdan vazgeçtim… Çünkü insanýn psikolojisi bozuluyor.
Eften - püften diye tabir
edilen çok basit ilgisizlik,
bilgisizlik, tedbirsizlik nedeniyle onlarca insanýn sakat kaldýklarýný, hayatlarýný
kaybettiklerini veya maddi
manevi zarara uðradýklarýný, neticede gözü yaþlý anneler, babalar, evlatlar býraktýklarýný izliyoruz. Ama bir
türlü fert veya toplum olarak gerekli dersi alýp güvenlik
önlemlerine, tedbirlerine riayet edemiyoruz. 'Tedbir gibi
akýllýlýk yoktur' diyen büyüklerin sözü bir kulaðýmýzdan
girip diðerinden çýkýyor ve boþ ver bir þey olmaz deyip
geçiþtiriyoruz. Ama bakýyoruz ' Ayaðýn sýcak, baþýn serin. Boþ ver her þeyi düþünme derin ' demenin faturasý
aðýr oluyor. Çünkü her gün Can'lar gidiyor, Canan'lar
gidiyor… Vesselam boþverler üst üste toplanýnca yekun
teþkil ediyor…
Geçenlerde bir televizyon kanalýnda haberleri izlerken, spikerin heyecanla ' Sayýn seyirciler, dünya da
birinciyiz' dediðini yarým yamalak duyunca dikkatimi
çekti. Herhalde bir spor dalýnda baþarý kazandýk diye düþünüp haberin ayrýntýlarýný takip etmeye baþladým. Gördüm ki alt yazýda ''boðulmada dünyada birinciyiz'' yazýyor. Bir anda tüm dünya devletleri gözümün önüne geldi. Yok caným bu kadar da olmayýz herhalde diye düþündüm. Doðrusu pek inanmak istemedim.
Gazete, televizyon haberlerinden sivil savunma
açýsýndan önemli gördüðüm olaylarý not aldýðým ajandama baktýðýmda, her yýl yaz aylarýnda farklý yerlerde fakat ayný sebeple boðulma olaylarýný not aldýðýmý görünce, herhalde spikerin dediði gibi birinciyiz diye düþünmeye baþladým. Çünkü havalarýn ýsýnmaya baþlamasýyla
beraber televizyon, Internet, gazetelerde; serinlemek
için bilinçsizce su kanalýna, gölete, ýrmaða, denize girip
çýkamayýnca, orada bulunan diðer kiþilerinde can havliyle onlarý kurtarabilmek adýna ayný yere girip çýkamadýklarý, boðulduklarý haberlerini üzülerek izliyoruz veya okuyoruz. Biz millet olarak afetlerde, kazalarda, boðulmalarda yardýma muhtaç olan, imdat çýðlýðý atan kiþiler için gözümüzü kýrpmadan, bende ayný akýbete düþer miyim diye düþünmeden yardýma koþarýz. Kurtarma
tekniði açýsýndan yanlýþta olsa, canýmýz pahasýna bundan çekinmeyiz. Bu fedakârlýk dünya da her millete nasip olmaz.
Mülk ve hanedan baþkasýna geçer. Þimdi, ey kadý, Allah’a bak ve gör ki, beni kendine tercih etmeyesin. Yüce Allah’ýn yarýn benden her sorduðunu ben de
senden sorarým ve senin boynuna yüklerim.” derdi.
Sonra Baþkadý davaya bakardý. Þikâyetçi haklý
ise hakkýný teslim ederdi. Eðer melik haklý ise, haksýza gereken küstahlýk cezasý verilirdi.
Bu cezanýn sebebini Tellal þöyle ilan ederdi: “
Bu, melikte ve memlekette kusur arayanýn ve küstahlýk edenin cezasýdýr” diye ilan ederdi.
Melik’in davasý görüldükten sonra, melik tacýný
baþýna koyar tahtýna otururdu. Sonra da yüzünü makam ve mevki verdiklerine döner “Ben sizlerin zulüm
yapmaktan vazgeçmeniz için önce kendi davalarýmýn
görülmesini istedim ve cevabýný verdim. Þimdi sizlerden her birinizin bir hasmý vardýr, her biriniz onun
memnuniyetini saðlayýnýz” derdi.
Padiþah insaflý ve adil olunca, halkýn iþi hep
sükûn bulur.
*
Eðer bir nahiyede (ilçeden küçük yerleþim yeri)
haraplýk-köhneleþme baþlar ve daðýlma-göç alametleri görülürse, bunlara sebep garez sahipleri (zorbalar)
bulunduðu þüphesi uyanýrsa; padiþah kendi has adamlarýndan birini ansýzýn oraya göndermelidir. Öyle ki,
hiç kimse bu adamýn ne iþ için geldiðini bilmemelidir.
O kimse, o þehirde bir ay dolaþmalý; mamurluk ve viranlýk bakýmýndan vilayet ve þehrin durumunu öðrenmeli, yöneticilerin ahvalini halktan sorup sual etmeli,
memurlar ve diðer görevlilerin duruma ne mazeret
gösterdikleri hususunda padiþaha doðru haber getirmelidir.
Cihanýn mamur kalmasý halkýn da fakir düþmemesi ve yurdundan olmamasý, padiþaha farz olan bir
iþtir.
(sürecek)
Kaynak: Siyaset-name. Yazan Nizamü’l-Mülk,
Çev. Prof. Dr. M. Altay Köymen.
Kültür Bakanlýðý Yayýnlarý. !000 temel eser dizisi. 1990.
Sivil Savunma Arama
Kurtarma Birliði Uzmaný
olan öðretmenimiz: 'Hollanda Kurtarma ekibi ile ortaklaþa yapýlan bir tatbikata katýldýk. Senaryo gereði yanmakta olan bir yolcu otobüsünde bulunan çocuklar kurtarýlacaktý. Biz Türkler içerdeki çocuklarý zaman kaybetmeden kurtarabilmek
için hemen otobüse daldýk.
Ama onlar önce her türlü
güvenlik önlemini aldýktan
sonra, otobüse daldýlar. Sonra tatbikat sonuç deðerlendirilmesi yapýlýrken, sizin yaptýðýnýz yanlýþ çünkü kendi güvenlinizi düþünmeden içeri daldýnýz dediler. Bizlerde yanlýþ olduðunu bizde biliyoruz ama BÝZ TÜRKLER karþýdaki caný bir an önce
kurtarabilmek için, kendimizin görebileceði zararý asla
düþünmeyiz' dedik diye anlatmýþtý.
ÖZETÝN ÖZETÝ : 'Ýnsanlarý felakete sürükleyen
bilmedikleri deðil, bildiðini sandýðý þeylerdir.' der bir düþünür. Bu baðlamda; çocuklarýn, gençlerin ve özellikle
üniversite öðrencilerinin nasýl olsa yüzmeyi biliyorum
düþüncesiyle tedbirsiz olarak ýrmaða, denize girip çýkamadýklarýný, yanlarýnda bulunan arkadaþ ve yakýnlarýnda
can havliyle suya atlayýp KURTARAYIM DERKEN,
KENDÝLERÝNÝ DE KURTULAMADIKLARINI ve
dolaysýyla acýnýn birken üçe, beþe çýktýðýný görüyoruz.
Sadece þehirlerin deðiþip ayný acýlarýn devam etmemesi,
çocuklarýn, gençlerin hayatlarýnýn baharýnda gitmemeleri için, ailelere, eðitimcilere, din adamlarýna, yöneticilere… Ve dolaysýyla toplumun her kesimine büyük görev
düþüyor. Toplumun topyekûn olarak bilinçlenmesi ilgi,
bilgi, tedbir ile desteklenmesi ve bu tür ihtiyaçlar için
güvenli alanlarýn sunulmasý önem arz etmektedir…
Ve son bir not ekleyeyim. Ben bu makalemi kaleme alýrken televizyon haber kanallarý Siirt'te, Amasya'da, Adana'da, Ýstanbul'da, Urfa'da, Tekirdað'ýnda, Çanakkale'de boðulma haberlerini vermeye devam ediyor… Siirt'te baraj kapaklarýnýn açýlmasý öncesinde
alarmlar çaldýydý çalmadýydý, duyulduydu duyulmadýðý
yorumlarý yapýlýyor. Hele siz boþ verin haberleri benim
yazýyý okuyun. Olmadý bir daha bir daha okuyun ama
gerekli dersi almak þartýyla. Çünkü biz uyarý levhalarýnýn üzerine elbiselerimizi asýp gölete, baraja, denize girecek kadar CESUR bir milletiz. Lütfen baþka örnek
beklemeyin yoksa sayfalar tutar.
Rabbim kimseye sevdiklerinin acýsýný göstermesin…
(yazara eleþtiri-öneri: 536 5681141)
Fatma haným canlandý,ne hastalýðý kaldý ne de tembelliði..
Tefekkür
Velhasýl tadýmýz kalma- Dünyamýz
dý.."
Bu hale arkadaþlarý üzüldüler ve Ahmet Efendiyi teselli ettiler.
Bu defa sabah namazlarýna vaktinde ve ezan okunduktan sonra gelen Ahmet
Aða daha ezan okunmadan Raþit Yücel
rasityücel@
önce cami avlusuna gelip
corumhakimiyet. net
oturur.
Cami imamýnýn dikkatini çeker ve sorar:
"Ahmet Efendi neden erkenden gelmeðe baþladýn. Bu kýþ ve zemherir de üþürsün
ezandan sonra gelsen iyi olur, avluda üþürsün"
Ahmet Aða derinden bir iç ahhhh çeker
ve:
"Ah hoca efendi bu zemherir ne ki?
Sen bizim hanýmlar arasýndaki zeherir
bunun yanýn da hiç kalýr" der.
Ýþte Ahmet aganýn eçmiþte yaþadýðý haller..
Dünya hayatý böyledir.
Bir üzüm yedirir bin elem çektirir.
Bir yangýnýn külleri böyle meydana gelir..
Ýster zengin olursunuz ister fakir…
Bu haller yaþanýlan hayat safhalarýmýzdýr.
Hayatýn lezzetleri salih bir iman ve
onun tezahürleri olan hayat levhalarýmýzdýr.
Yoksa imandan noksan hayatlar da binlerce elem izleri vardýr.
Zehirli bala bezeyen lezzetler hem
Dünya hemde ahiretimizin mahfýna sebebiyet verir.
Dünya ise bütün debdebesine raðmen
cennet hayatýna nisbeten bir zindan hük(Son)
mündedir.
2.8605
Suda boðulmada
dünyada
kaçýncýyýz?
2.8621
2.1677
2.1679
Gram
ALIÞ
89,78
SATIÞ
89.82
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 6979
27 AÐUSTOS 2014
ÇARÞAMBA
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 ÇARÞAMBA
www.corumhakimiyet.net
27 AÐUSTOS 2014
‘Tarihin en büyük
tasfiye operasyonu’
T
Emniyet Müdürlüðü üniversiteye yeni kayýt yaptýracak öðrenciler ve aileleri için bilgilendirme standý kuracak.
Hitit öðrencilerini
polis bilgilendirecek
Ý
Enise Aðbal
l Emniyet Müdürlüðü,
81 ilin Emniyet
Müdürlüðü
Bilgilendirme ve
Önleme Faaliyetleri
Bürosu tarafýndan
yürütülecek olan proje
kapsamýnda üniversiteye
yeni kayýt yaptýracak
öðrenciler ve aileleri için
bilgilendirme standý
kuracak.
‘Ýlk Adýmda Dost
Eli’ adlý proje
kapsamýnda 1-5 Eylül
2014 tarihleri arasýnda
Hitit Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
bahçesi, Saat Kulesi
Hürriyet Parký Polis
Ýrtibat Noktasý ve Çorum
Þehirlerarasý Otobüs
Terminali Polis Ýrtibat
noktalarýnda, TEM Þube
Müdürlüðü tarafýndan
saðlanan koordinasyon
ile KOM Þube
Müdürlüðü, Güvenlik
Þube Müdürlüðü, Asayiþ
Þube Müdürlüðü ve TDP
Þube Müdürlüklerinde
görevli personel ile
birlikte 3 ayrý noktada
‘Öðrenci Standý’
açýlacak.
Projenin uygulama
safhasýnda öncelikle
kayýt için Çorum’a gelen
öðrenci, anne, baba ve
yakýnlarýna kayýt
merkezi önünde kayýt
sýrasýnda ve sonrasýnda
stant ve çevresindeki
alan içerisinde Emniyet
Teþkilatý mensubuna
yakýþýr þekilde,
konusunda uzman
görevli personeller
tarafýndan iletiþim
kurmaya yönelik
yaklaþýmlar içinde
bulunularak öncelikli
‘Ýlk Adýmda Dost Eli’ adlý projesi uygulanacak.
Enise Aðbal
ürkiye Öðrenci Meclisi 10. Dönem Genel Sekreteri Okan Baykara, baþarýlý okul müdürlerinin görevden alýnmasýna tepki gösterdi.
Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn uygulamasýný eðitime
darbe olarak deðerlendiren Baykara, konuyla ilgili
açýklamasýnda þunlarý söyledi;
“Milli Eðitim Bakanlýðý, tamamen üst düzey eðitim yöneticilerinin deðerlendirmelerine dayanan, eðitim kurumlarý yönetici deðerlendirme sonuçlarýný geçen gün açýklamýþtýr. Açýklanan sonuçlara baktýðýmýzda
sözde üst düzey yöneticilerin yapmýþ olduðu deðerlendirmelerin ne kadar haksýz olduðu görülmüþtür.
Eðitim yöneticileri deðerlendirme formuna göre,
ilçe milli eðitim müdürü ile þube müdürleri 100 üzerinden toplamda en az 60 puan vererek tek belirleyen olmuþtur. Öðrenci meclisi bulunmayan veya bulunmakla
birlikte öðrenci meclisi baþkaný deðerlendirme yapabilme ehliyetine sahip olmayan öðrencilerin eðitim gördüðü eðitim kurumu (anaokulu, ilkokul ve zihin engelliler
özel eðitim kurumu) müdürlerinin deðerlendirmesinde
ilçe milli eðitim müdürü ile þube müdürleri 100 üzerinden toplamda 65 puan; okul aile birliði ile öðrenci meclisi bulunmayan eðitim kurumu müdürlerinin deðerlendirmesinde, ilçe milli eðitim müdürü ile þube müdürleri 100 üzerinden toplamda 70 puan; öðretmeni, okul aile birliði ve öðrencisi bulunmayan eðitim kurumu müdürlerinin deðerlendirmesinde, ilçe milli eðitim müdürü ile þube müdürleri 100 üzerinden toplamda 100 puan verecektir. Bu durum ilçe milli eðitim ve þube müdürlerinin okul müdürlerini tek belirleyen haline getirmiþtir.
Söz konusu deðerlendirme puanlarý, eðitim kurumu müdürleri ile neredeyse tek bir gün çalýþmamýþ, eðitim kurumu müdürünü hiç tanýmayan, büyük bölümü
geçtiðimiz eðitim öðretim yýlý sonunda “siyaseten”
atanmýþ ilçe milli eðitim müdürü ile þube müdürleri tarafýndan da verilebilmiþtir. Yönetmelikte, en kýdemli ve
en kýdemsiz öðretmenin okul müdürü ile en az altý ay
çalýþmýþ olmasý gerektiðine iliþkin baðlayýcý bir kural
olmasýna raðmen ilçe milli eðitim müdürü ile þube müdürleri için böyle bir süre koþulu konulmamýþ olmasý, eðitim yöneticileri deðerlendirme formunun
göstermelik olarak uygulandýðýnýn kanýtýdýr.
ile karþý karþýya olduðumuz açýktýr. X sendika üyesi olmayan okul müdürlerinin çok büyük bir bölümü görevden alýnmýþ, beklenildiði gibi X sendikanýn üyelerine
alan açýlmýþtýr.
30-35 yýllýk okul müdürlerinin bilgisi, becerisi, kýdemi hiçe sayýlmýþ ve bu yöneticilerin görevine son verilmiþtir. Okul yöneticiliði koltuðunda artýk hak eden
deðil; torpili olan, kiþisel iliþkilerini kullanan, siyasi ve
ideolojik davrananlar oturacaktýr. Okul müdürlerinin
puanýný veren hücresinde kendi adamlarýný görmek isteyen, kilit noktalara yandaþlarýný getirmeyi hedefleyen
bu kiþiler benden olmayaný yok edeceðim düþüncesiyle hareket edenler, farklý düþünmeyenlere yaþama hakký tanýmamaya ant içmiþtir. Bu durum eðitimde büyük
infiale, kutuplaþtýrmalara, çatýþmalara yol açacaktýr.
Þimdi kendimizi bir okul müdürünün yerine koyalým;
Sýnava hazýrlan müdürlük sýnavýný kazan. Gittiðin
okul için kendi imkanlarýnla maddi kaynak bul okulu
restore et. Okulun bulunduðu bölgede ihmal edilmiþ ve
dezavantajlý vatandaþlarýmýzýn çocuklarýný eðit.. Velilere ve çocuklara; üniversitelerle iþbirliði yaparak yoðun
bir eðitim programý hazýrlayarak hem veli hemde çocuklarý yetiþtirmeye çalýþ. Okul için sürekli arayýþta bulun. Yine okulun binlerce eksilerinden sadece bir eksiðini kapatabilmek için eksiði nereden nasýl kapatabilirim diye geceni gündüzüne kat. Okulun baþarý çýtasýný
yükseltmek için elinden gelen her
þeyi yap. Bunca yaptýðýn
þeylerden sonra Milli
Eðitim Bakanlýðýnca
baþarýsýz sayýl ve görevden alýn.
Tüm bu olan
þeylerden sonra ben
bu görevden almalarý doðru bulmuyorum, eleþtiriyorum
ve eðitime bir darbe
olduðunu düþünüyorum. Yorumu da yüce
milletimizin vicdanýna býrakýyorum.
‘Tarihin en büyük tasfiye operasyonu’
Eðitim yöneticileri deðerlendirme sonuçlarý sonucunda görevden alýnan, görev süresi
uzatýlan ve yeni atanan okul müdürlerine
baktýðýmýzda, bugüne kadar görülmemiþ
yaygýnlýkta, tarihin en büyük tasfiye operasyonu ve siyasal kadrolaþma giriþimi
3 ayrý noktada ‘Öðrenci Standý’ açýlacak.
olarak öðrencilerle, aile
ve yakýnlarý ile
bilgilendirme faaliyetleri
kapsamýnda görüþmeler
yapýlacak. Görüþmelerde
ayrýca bilgilendirme
amaçlý hazýrlanan,
broþürler ile birlikte özel
olarak hazýrlanan
kutularda leblebi ikramý
yapýlacak.
Emniyet
Müdürlüðü’nden yapýlan
açýklamada, “2013-2014
yýlýnda gerçekleþtirilen
benzer proje sonucunda
alýnan geri bildirimlerde;
misafirlerimizin; yapýlan
ikramlarý beðendiði,
polis tarafýndan
yürütülen bu
çalýþmalarýn
memnuniyet verici
olduðunu ve bu tür
projelerin devam etmesi
temenni ettiklerini ifade
etmiþlerdir. Hitit
Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin
Alkan ise standýmýzý
ziyaret ederek yapmýþ
olduðumuz çalýþmalarýn
takdire þayan ve
memnuniyet verici
olduðunu, talep edilmesi
halinde her türlü ihtiyaç
ve taleplerimizi
karþýlayabileceklerini
ifade etmiþtir. Uygulanan
proje sonunda; 2460
öðrenci ve 1500'e yakýn
aile ile temas kurulmak
suretiyle proje hedefi
üzerinde bir çalýþma ile
yaklaþýk olarak 5100
kiþiye ulaþýlarak projede
istenilen sonuçlara
ulaþýlmýþtýr.” denildi.
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
5. KARÝKATÜR YARIÞMASI
KATKILARIYLA
KONU: Sosyal Medya
Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden
karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir.
Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya,
internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor.
Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir
insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý.
Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik.
Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
Yaþlýlar Sinop turu yaptý
Atýl Uzelgün Huzurevi Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaþayan yaþlýlar, Sinop’u gezdi.
A
Enise Aðbal
týl Uzelgün Huzurevi
Bakým ve
Rehabilitasyon
Merkezi’nde yaþayan
yaþlýlar, Samsun gezisinin
ardýndan Sinop’u da
gezdi.
Bu tür
organizasyonlarýn
huzurevinde kalan
yaþlýlar için moral ve
motivasyon kaynaðý
olduðunu ifade eden
Huzurevi Müdürü
Aldulhaluk Longa,
bundan sonraki süreçte de
bu tür gezilerin yapýlmasý
için gerekli gayreti
göstereceklerini söyledi.
* Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere
açýktýr.
* Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý
olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý
gerekmektedir.
* Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3
(29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.
* Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve
uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici
kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir
karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve
benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.
* Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad,
adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle
genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler.
* Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler.
* Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir.
* Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn
e-postalarýna gönderilecektir.
* Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir
albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir.
* Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri
karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi
açýlýþýnda verilecektir.
* Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi
açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir.
* Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her
türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne
devreder.
* Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade
edilemez.
* Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep
ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr.
* Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül
alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için
seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr.
* Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar
yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz
ÖDÜLLER:
SEÇÝCÝ KURUL:
ALÝ ÞUR (Karikatürist)
ALTAN ÖZESKÝCÝ
(Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi)
ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist)
KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist)
KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi)
NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný)
SADIK ÖRGEL (Gazeteci)
YILMAZ BAÞ (Karikatürist)
Birincilik
Ýkincilik
Üçüncülük
1. Mansiyon
2. Mansiyon
3. Mansiyon
:
:
:
:
:
:
2.000 TL
1.500 TL
1.000 TL
500 TL
500 TL
500 TL
- Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere)
Plaket ve Karikatür Albüm Seti
Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti,
Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum
Temsilciliði tarafýndan verilecektir.
SON KATILIM TARÝHÝ: 26.09.2014
ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM
Ýletiþim: 0364 224 24 00 - Web: www.cgcd.org
Bu tür organizasyonlar huzurevinde kalan yaþlýlar için
moral ve motivasyon kaynaðý oluyor.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS 2014
15
Emniyet Kavþaðý’na
yeni düzenleme
E
Erol Taþkan
mniyet Müdürlüðü,
Halk Bankasý ve
Garanti Bankasý arasýndaki kavþakta yeni uygulama çalýþmasý baþlatýldý.
Çakýr Camii’nden
gelen Hýdýrlýk Caddesi’nin Ýnönü Caddesi’ne
baðlantýsýný iki yöne
ayýran yeni uygulamada, Gazi Caddesi’ne dönüþ ve Ýnönü Caddesi’ne geçiþlere yol verilirken, Nurettin Bey
Caddesi
(Sobacýlar
Arastasý)’ne geçiþ kapatýldý.
Garanti Bankasý arasýndaki kavþakta yeni düzenleme yapýlýyor.
Emniyet Müdürlüðü Þehiriçi Trafik Þubesi ekipleri bazý noktalarda denetim yapýyor.
Direksiyon baþýnda
telefona dikkat!
D
Erol Taþkan
ireksiyon baþýnda
telefonla konuþmanýn cezasý 80 TL. Artýrýlan trafik denetim çalýþmalarý kapsamýnda, cep
telefonu uygulamasý yapan trafik polisleri, direksiyon baþýnda telefonla konuþan sürücüleri affetmiyor.
Ülkemizde terörden daha çok can alan
trafik terörünün, basit
dikkatsizlikler sonucunda yaþandýðýna dikkat
çeken trafik uzmanlarý,
cep telefonlarýnýn dikkat
daðýttýðýný ve ciddi kazalara meydan verdiðini
hatýrlatarak, sürücüleri
Cep telefonu uygulamasý yapan trafik polisleri, direksiyon
baþýnda telefonla konuþan sürücüleri affetmiyor.
Nurettin Bey Caddesi (Sobacýlar Arastasý)’ne geçiþ kapatýldý.
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
“VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de
deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
KATILIM ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde
çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý
deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20
cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý
geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý
olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr.
(Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu
zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek
ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
ÝLETÝÞÝM :
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda
imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi
bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda
fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip
olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul
edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Naci AYGÜN
: Gazeteci
Ercan AYANCI
: Fotoðraf Sanatçýsý
Mustafa DEMÝRER
: Gazeteci
Ýsmail DÖLARSLAN
: Grafik Tasarýmcý
Salih KARSLIOÐLU
: Ýletiþimci
Mehtap ÖKMEN
: Öðretmen - Ýletiþimci
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
KATILIM ÞARTLARI:
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör
ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada
ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene
farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr.
Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük
ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm,
uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan
katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz
yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn
üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve
aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir.
Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Þükrü AÐBAL
: Fotoðraf Sanatçýsý
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Þener BAYKAN
: Fotoðrafçý
Emre BOSTANCIOÐLU
: Fotoðraf Sanatçýsý.
: Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler
Ýsmail EKER
Koordinatörü
Mustafa ERCAN
: Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürü
Hasan KAHRAMAN
: Fotoðraf Sanatçýsý
Latif KAVUKÇU
: Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek
görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum.
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
ÝLETÝÞÝM
: Yarýþma KoordinatörüBülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
16 ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
GÜLDER yaz
kursu tamam
Gülesin Aðbal Demirer
G
ül Gençlik, Eðitim,
Kültür ve Dayanýþma
Derneði'nin koordinatörlüðünü yaptýðý, 2 ay süren
'Yýldýrým Beyazýt Deðerler Eðitimi' Yaz Kur'an
Kursu 22 Aðustos Cuma
günü yaptýðý kapanýþ töreniyle tamamlandý.
Çorum
Gül-Der,
Çaðrý Eðitim Vakfý, Ensar
Vakfý, Anadolu Gençlik
Derneði, Ýlim Yayma Cemiyeti, Eka-Der, ÇodimDer) ile Milli Eðitim Müdürlüðü, Çorum Müftülüðü, Gençlik ve Spor Ýl
Müdürlüðü ve Çorum Belediyesi arasýnda yapýlan
protokol gereði yaz
Kur'an Kurslarýnýn yapýldýðý okullardan Yýldýrým
Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu Yaz Kur'an Kursu
koordinatörlüðünü GülDer üstlendi.
Gül-Der'den yapýlan
açýklamada þu bilgiler yer
aldý; "Ýki ay süren kurslarda Kur'an öðretimi, ilmihal bilgileri, Ýslami bilgiler, deðerler eðitimi verilerek; çocuklarýmýzý ahlaklý, dinini bilen, peygamberini tanýyýp rehber
edinen ve kendi öz deðerlerine sahip gençler olarak yetiþtirilmek amaçlanmýþtýr. Gül-Der olarak bu
amacý gerçekleþtirmek
için dört bayan ve bir erkek eðitici ile samimi, fedakârca ve caný gönülden
çalýþmalar yapýlmýþtýr.
Ýki erkek ve üç bayan sýnýfý olarak 140 öðrenci ile eðitime baþlayan
kursumuz, yaz tatili olmasý ve sýcaklara raðmen
fazla kayýp vermeden 95
öðrenci ile bitirmiþtir.
Kursta öðrencilere
müfredatýn yaný sýra sosyal etkinlikler düzenlenmiþtir. Bu sosyal etkinlikler çerçevesinde üç kez
Necip Fazýl Kýsakürek
Gençlik Merkezinde sine-
ma günleri düzenlenmiþtir. Öðrencilerimiz Çorum Belediyesinin düzenlediði iftar programýna
katýlmýþlardýr. Yine öðrencilerle Çorum Ýtfaiye
Müdürlüðü ziyaret edilerek, itfaiyenin çalýþmalarý
hakkýnda bilgi, yangýndan
Yýldýrým Beyazýt
Deðerler Eðitimi Yaz
Kur'an Kursu kapanýþ
programýnda, açýlýþ konuþmasýný Gül-Der adýna
Yakut Bozdoðan yaptý.
Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan kurslarýn genel koordinatörü ve NFK genç-
týlým saðlayan veliler alkýþlarý ile öðrencilerini
destekleyip teþvik ettiler.
Program sonunda
Yýldýrým Beyazýt Ortaokulu idaresine, kurs öðretmenlerine plaket takdim edildi. Öðrencilere
Çorum ili Ýskilip ilçesi
Çukurköy köyünde bulunan 5
adet tarla vasfýndaki taþýnmazýn
muhtelif yer ve deðerlerde
satýþý iþi.
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
29 AÐUSTOS
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
34 DU 0591 plakalý 2013
model Renault marka Fluence
tipli siyah renkli aracýn satýþý
iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
3 EYLÜL
Çorum Belediye Baþkanlýðý
4 adet park yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi Hizmet
Binasý Kat 5 Ýhale Odasý
Saat: 15.00
***
4 EYLÜL
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
19 TH 148 plakalý, 2008 model
mavi renkli TT 50 tip New
Gül Gençlik, Eðitim, Kültür ve Dayanýþma Derneði'nin Yaz Kur’an Kursu tamamlandý.
Program sonunda Yýldýrým Beyazýt Ortaokulu
idaresine, kurs öðretmenlerine plaket takdim edildi.
korunma ve yangýn esnasýnda neler yapýlmasý ile
ilgili bilgiler alýnmýþtýr.
Sonrasýnda Ýtfaiye müdürü Ýsmail Öðütverici bey
ziyaret edilerek kendilerine bizlere zaman ayýrdýklarý için teþekkür edilmiþ
ve iþlerinde baþarýlar dilenmiþtir.
Ýtfaiye ziyaretinden
sonra Kültür parkta piknik yapýlmýþ, öðrenciler
gönüllerince eðlenmiþlerdir.
lik Merkezi müdürü Sayýn Mahmut YABACI konuþtu. Her öðretmenin sýnýfýndan
öðrenciler
Kur'an okudu, okunan
Kur'an'ýn mealini verdiler.
Ezberledikleri hadisleri
sundular. Ýslam'ýn þartý ve
Ýman'ýn þartý çocuk þarkýlarýný ve kýrk yaþýndasýn
þiirini sundular. Küçük bir
skeç sunan öðrenciler
amatörde olsa bir þeyler
yapmanýn, paylaþmanýn
heyecanýný yaþadýlar. Ka-
Holland marka zirai traktör
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 23.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
19 KY 874 plakalý, 1999 model
Fiat marka, Doðan 1.6 tipli
aracýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30*14.40
***
Çorum ili merkez ilçe 3757 ada
no, 167 parsel no, Ulukavak
Mahallesi Mahalle/Mevkii tek
katlý taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 85.400
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
Çorum merkez Gülabibey
Mah. Tüpcüler sitesinde
bulunan 3 adet taþýnmazýn
muhtelif deðerlerde satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
5 EYLÜL
T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Çorum merkez Hankozlusu
köyü ada 106, parsel 24’de
kayýtlý tarla niteliðindeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 9.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Fatih
Caddesi Adalet Sarayý Giriþ
Kat Ýhale Salonu
Saat: 10.30-10.35
***
9 EYLÜL
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
10 EYLÜL
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
11 EYLÜL
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
19 TC 448 plakalý 2006 model
Renault marka master van tipli
aracýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
12 EYLÜL
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
19 ES 421 plakalý 2011 model
Peugeot marka Auto tipli
aracýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
4 EKÝM
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
Çorum merkez Ulukavak
Mahallesi Karaman Çavuþ
Cad. No: 30 adresinde bulunan
tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 85.400
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
katýlým belgelerinin yanýnda derneðimiz tarafýndan küçük hediyeler verildi.
Yaz Kur'an kursunu
düzenleyen STK'lara, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna,
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne, Gençlik ve Spor Ýl
Müdürlüðüne ve Çorum
Belediyesine teþekkür
eder, STK'larla olan bu
gibi çalýþmalarýn her türlü
alanlarda yapýlmasýný temenni ederiz."
9 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe, 3442
ada no, 5 parsel no, Ulukavak
Mahalle/Mevki de bulunan
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 70.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
13 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesi, ada 3309,
parsel 6, cilt 88, sayfa 8615, 2.
kat 4 nolu baðýmsýz bölümde
kayýtlý olan 63/350 arsa paylý,
ana gayrimenkulü arsa
vasfýnda olan kömürlük
eklentili mesken vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 90.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
14 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum il merkez ilçe, 1683 ada
no, 5 parsel, 19 nolu baðýmsýz
bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 68.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3 ayrý
taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla
satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale
Salonu
Saat: 10.00-10.35
ELEMAN ARANIYOR
(Ç.HAK:2445)
Kömürcüler Grup bünyesinde PVC
kapý pencere imalat ve montaj
ustalarý alýnacaktýr.
Mür.: Karakeçili Mah. 4. Karakeçili
Sk. No: 7 ÇORUM
(Ç.HAK:1740)
Yüksel Basar
W
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
28 AÐUSTOS
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Eralp Arýtma Fiat’la büyüyor
Waterfresh Reverse Osmosis Arýtma Sistemleri araç iflisonu yeniledi.
0 364 226 68 64-0 532 703 10 11
aterfresh Reverse
Osmosis
Arýtma
Sistemleri
(Eralp Arýtma Sistemleri), müþterilerine
daha iyi hizmet verebilmek adýna araç filosunu Fiat’la yenilemeyi tercih etti.
Çorum’da
ve
Türkiye çapýnda maðazacýlýk sistemi ile
ürünlerinin satýþýný
gerçekleþtirmek adýna
geniþlemeyi hedefleyan Waterfresh olarak
tüm su arýtma cihazlarýnýn filtre, bakým, tamir ve yedek parça ile
hizmetleri
sunan
Eralp Arýtma Sistemleri sahibi Alparslan
Þahin, tercihini Fiat’tan yana kullandý.
Karakaþlar Otomotiv’de gerçekleþen
teslimat
töreninde
araçlarýný Satýþ Müdürü Asým Avcý’dan
teslim alan Alparslan
Þahin, 1.3 Multijet 75
hp Euro5 motor özelliðine sahip, Fiat Fiorino Panorama araçlarýn minimum yakýt
Karakaþlar Otomotiv’de teslimat yapýldý.
Eralp Arýtma Sistemleri sahibi Alparslan Þahin, tercihini Fiat’tan yana kullandý.
sarfiyatý ve hususi
kullanýmýn saðladýðý
avantajlardan duyduðu memnuniyeti dile
getirdi. Þahin ayrýca,
Fiat’ýn satýþ ve satýþ
sonrasý müþteri hizmetlerinden dolayý
firma yetkililerine ve
çalýþanlarýna teþekkür
etti.
ELEMAN ALIM ÝLANI
Çorum Ýli Damýzlýk Koyun Keçi yetiþtiricileri Birliði ile Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan ortak
yürütülen Halk Elinde Akkaraman Irký Islahý projesi kapsamýnda aþaðýda belirtilen özelliklere sahip teknik
Eleman alýmý yapýlacaktýr.
Proje Teknik Elemaný olarak istihdam edileceklerde aþaðýdaki þartlar aranýr.
a)T.C. vatandaþý olmasý,
b)Türkiye'de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliði kabul edilen yurtdýþýnda kurulu üniversitelerin ziraat
fakültesi zootekni bölümü, veteriner fakülteleri, ziraat fakültelerine baðlý meslek yüksekokullarýnýn hayvancýlýk
bölümleri ile veteriner saðlýk teknikerliði, veteriner saðlýk/ziraat teknisyeni (Hayvan Saðlýðý Alaný) mezunlarý
olmasý,
c)Askerlikle iliþkisinin bulunmamasý,
d)Arazi çalýþmalarýný yürütmeye engel halinin bulunmamasý,
e)Kamu hizmetlerinden yasaklanmamýþ olmasý,
f) En az B sýnýfý sürücü belgesine sahip olmasý ve arazi þartlarýnda pratik sürüþ deneyiminin olmasý,
g)Ýstihdam edilecek alan dýþýnda hiçbir iþte çalýþmýyor olmasý,
h) Çorum ili veya ilçelerinde ikamet etmesi, ( Proje materyalinin yoðun bulunduðu yerleþim yerinde ikamet
etmesi tercih sebebidir).
Müracaatlar Çorum Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Hayvan Saðlýðý ve Su Ürünleri Yetiþtiriciliði
Þube Müdürlüðü müracaat kabul bürosuna yapýlacak olup müracaat sýrasýnda aþaðýdaki belgeler istenir.
a)Müracaat dilekçesi,
b)Diploma / Çýkýþ belgesinin tasdikli sureti,
c)Nüfus Cüzdan Sureti (Onaylý-Fotoðraflý),
d)Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge,
e)Ýkametgâh belgesi
f) Sürücü Belgesi,
g)Özgeçmiþ, varsa yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesi.
h)Sabýka kaydý.
Müracaat tarihleri: 26.08.2014 - 03.09.2014 tarihleri arasýnda Çorum Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü
Hayvan Saðlýðý ve Su Ürünleri Yetiþtiriciliði Þube Müdürlüðü
Sözlü Sýnav Tarihi, Saati ve Yeri : 04.09.2014' de saat 10:00' da Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Çorum Ýl
Müdürlüðü
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 857) www.bik.gov.tr
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS 2014
Altý aylýk çalýþmayla
gümüþ madalya kazandý
17
Boksla tanýþtýðý 6 ay içerisinde yaptýðý çalýþmalarla Alt Minikler Boks Þampiyonasýna katýlan ve ilk kez
bir þampiyonada ringe çýkan 11 yaþýndaki Ýsmet Çalýþ, Türkiye ikincisi olarak gümüþ madalyayý
boynuna takmayý baþardý Çalýþ: "Hayalim milli bir sporcu olarak olimpiyatlara katýlarak ülkeme
olimpiyat þampiyonu olarak dönmek"
B
oksla tanýþtýðý 6 ay
içerisinde yaptýðý çalýþmalarla Alt Minikler
Boks Þampiyonasýna katýlan ve ilk kez bir þampiyonada ringe çýkan 11 yaþýndaki Ýsmet Çalýþ, Türkiye ikincisi olarak gümüþ madalyayý boynuna
takmayý baþardý.
Ýlköðretim öðrencisi
Çalýþ, boks sporuyla otobüs þoförlüðü yapan babasýnýn isteðiyle tanýþtýktan sonra antrenmanlara
katýlmaya baþladý.
Ýl Özel Ýdaresi
Gençlik ve Spor Kulübünün sporcusu olarak çalýþmalara baþlayan Çalýþ,
boksla tanýþtýktan 6 ay
sonra Türkiye Boks Federasyonu
tarafýndan
Adapazarý'nda düzenlenen Alt Minikler Boks
Þampiyonasýna katýldý.
Burada rakiplerini yenerek finale kalan Çalýþ, final müsabakasýnda ise rakibine yenilerek Türkiye
ikincisi oldu. Çalýþ, katýldýðý ilk þampiyonada ve
ilk kez tanýþtýðý boks
ringlerinde gümüþ madalya almaya hak kazandý.
Çalýþ, boksla tanýþmasýný ve ilk þampiyonasýnda yaþadýðý baþarýnýn
sýrrýný anlattý.
Spora ilk olarak basketbolla baþladýðýný ifade
eden Çalýþ, yaþadýðý lisans sorunu nedeniyle
basketbolu býraktýðýný ve
babasýnýn isteðiyle boksla
tanýþtýðýný belirtti.
Boksla tanýþtýktan
sonra sadece 6 ay antrenman yapma fýrsatý bulduðunu ifade eden Çalýþ,
þöyle konuþtu:
"Boksa baþladýktan
6 ay sonra Türkiye þampiyonasýna katýlacaðýmý
öðrendim. Bu 6 aylýk sürede antrenman yapabildim. Ýlk antrenmanlarýmda sadece ip atlýyordum.
Sonra okulumda derslerimin öðleden sonra olmasý
nedeniyle hocam, sabahlarý antrenman hazýrladý.
Hocamla tek baþýmýza çalýþýyorduk. Özel taktikler
öðretmeye baþladý. Her
gün düzenli olarak koþtum, yumruk çalýþmasý
yaptým. Her gün 100 kez
ip atladým. Mekik, þýnav
gibi hareketlerle vücudumun daha da saðlamlaþmasýný saðladým. Yaptýðým bu çalýþmalar sonrasýnda Adapazarý'nda yapýlan Alt Minikler Boks
Þampiyonasýna
dým."
katýl-
Rakiplerinin hocalarýna havlu attýrdý
Ýlk kez katýldýðý
þampiyonada ringlerle tanýþtýðýný vurgulayan Çalýþ, þampiyonada yaþadýklarýný þu sözlerle anlattý:
"Ýlk kez bir þampiyonaya katýlýyordum. Aslýnda ilk baþlarda heyecaným yoktu. Kendime güveniyordum. Ýlk olarak
Erzurum'dan gelen bir
sporcu ile mücadele ettim
ve kendisini yendim. Daha sonra Muþ ve Þýrnak'tan gelen sporcularla
maçlara çýktým. Her iki
sporcunun hocasý da maçýn yarýsýnda havlu atmak
zorunda kaldý. Her iki
maçý da süre tamamlan-
madan kazanmýþ oldum."
"Final maçýnda rakibimden
korktuðum için yenildim"
Final maçýnda ise
heyecanlandýðýný
ve
korktuðunu kaydeden
Çalýþ, "Final maçýnda heyecanlandýðýmý hissettim.
Çünkü rakibim benden
vücut olarak daha yapýlýydý. Açýkçasý rakibimden korkmuþtum. Final
maçýmda
rakibimden
korktuðum için yenildim.
Eðer korkmasaydým, o
maçý da alarak þampiyon
olabilirdim ama bu bana
bir ders oldu. Artýk hiçbir
rakibimden korkmuyorum" dedi.
Hayali olimpiyat
þampiyonluðu
Ýlk hedefinin bundan sonra katýlacaðý þampiyonalarda altýn madalya olduðunu söyleyen
Çalýþ, "Ýlk geldiðimde ip
atlýyordum. Hiçbir hayal
Altý aylýk çalýþmayla Türkiye ikinci
olan Ýsmet Çalýþ, Çorum Belediyespor
Boks Antrenörü Ziyaettin Türkoðlu ile
birlikte
kuramýyordum ama þampiyonaya katýldýktan sonra hayallerim daha da büyüdü. Hayalim milli bir
sporcu olarak olimpiyatlara katýlarak ülkeme
olimpiyat þampiyonu olarak dönmek" diye konuþtu.
Öðrencisinin 6 aylýk
disiplinli çalýþmayla gümüþ madalya kazandýðýný
ifade eden antrenör Ziyaeddin Türkoðlu ise þunlarý kaydetti:
"Biz Ýsmet'in fizik
yapýsýndan istifade etmek
istiyoruz. Gelecek sene
de alt minikler kategorisinde ringlere çýkacak.
Hedefimiz
olimpiyat
þampiyonluðu. Bu da 5-6
senelik bir süreç. Disiplinli çalýþarak Ýsmet'in
olimpiyat þampiyonluðuna uzanmasýný istiyoruz.
Hazýrlýk dönemlerimiz
var, özel müsabakalar
yapmamýz gerekiyor. Ek-
sikliklerimizi öðrenmemiz için özel ikili müsabakalar lazým. Bunlarý
yapmadan baþarý mümkün deðil. Fenerbahçe,
Trabzon gibi kulüpler
yurt dýþýndaki sporcularla
ikili özel maçlar yapýyor.
Biz bunlarý yapmadan baþarýlara imza atýyorsak,
diðer kulüplerin imkanlarýna ulaþýrsak daha büyük
baþarýlara sahip oluruz."
(A.A.)
Gönüllü Antrenörlük
semineri tamamlandý
Futbol Federasyonu tarafýndan bu yýl uygulamaya konulan Gönüllü Antrenörlük
semineri sona erdi. Türkiye genelinde TÜFAD þubesi bulunan illerde belirlenen
antrenörlerin katýldýðý seminer, Çorum TÜFAD’ýn bilgisi dýþýnda BESYO Öðretim
Görevlisi Hayrettin Gümüþdað bu seminere katýldý.
T
Kýzýlcabölük’den iki takviye daha
Ç
orum Belediyespor’un sezonun
ilk maçýnda deplasmanda karþýlaþacaðý Kýzýlcabölükspor kadrosunu
güçlendirmeyi sürdürüyor. Kýzýlcabölükspor, Denizlispor A 2 takýmýndaki
performansý ile dikkat çeken Burak Yýlmaz’ý sezon sonuna kadar kiraladý. Genç futbolcu ge-
A
çen sezonu 25 maçta yedi golle tamamladý.
Kýzýlcabölükspor aynýca Ankaraspor A 2 takýmýndan 18 yaþýndaki
Önder Sezen’e ise iki yýllýk sözleþme
imzalattý. Kýzýlcabölükspor Baþkaný
Osman Duran 3. lige renk katacatlarýný ve kadroyu güçlendirmeye devam
ettiklerini söyledi.
ürkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in
önderliðinde "Gönüllerin
ve Gönüllülerin Milli Takýmlarýný" oluþturmak
amacýyla, Türkiye Futbol
Antrenörleri Derneði iþbirliðiyle gerçekleþtirilen
Gönüllü Antrenörlük
projesi kapsamýnda 58 ilden belirlenen toplam 77
gönüllü antrenörün katýldýðý Oyuncu ve Maç Ýzleme Antrenörlüðü Sertifika Programý Ýstanbul'da
yapýldý.
Futbol Geliþim Direktörlüðü'nden Rasim
Alaca Belediyespor Futbol
Okulu’na malzemeleri daðýtýldý
laca Belediyespor
yaz futbol
okullarýna katýlan
çocuklarýn malzemeleri
kapanýþýna yakýn olsada
daðýtýldý. Okullarýn tatil
olmasýnýn ardýndan
Alaca Belediyespor
bünyesiunde baþlatýlan
yaz spor okullarýnda
deðiþik kategorilerde
çok sayýda minik sporcu
çalýþmalara katýldý.
Malzeme
tesliminde yaþanan
sorun nedeniyle daðýtým
töreni kapanýþa yakýn
tarihte yapýldý. Malzeme
daðýtým törenine katýlan
Alaca Belediye Baþkaný
Muhammet Eyvaz,
açtýklarý yaz spor
okuluna olan yüksek
ilginin kendilerini son
derece memnun ettiðini
belirterek ‘Her zaman
sportif faaliyetlere
büyük önem verdik ve
bundan sonrada
vermeye devam
edeceðiz. Bu
çalýþmalardan yetiþecek
sporcularýn ülke
sporunda önemli isimler
olabileceðini asýl önemli
olan ise bu
çocuklarýmýzý spor
alanlarýna çekerek kötü
alýþkanlýklardan uzak
tutuyoruz’ dedi.
Alaca Belediye
Baþkan Yardýmcýsý ve
Belediyespor Baþkaný
Yusuf Büküþ’de
geçtiðimiz yýllarda
olduðu gibi bu yýlda yaz
futbol okuluna ilginin
çok yüksek olduðunu
bununda kendilerini son
derece mutlu etitðini
söyledi. Büküþ, yaz
futbol okulunda
çocuklarýn aldýklarý
eðitimin içinde sadeve
iyi futbolcu olmalarý
deðil iyi insan olarakta
yetiþmelerinin
amaçlandýðýný belirterek
bu yöndeki
çalýþmalarýnýn devam
edeceðini söyledi.
Konuþmalarýn
ardýndan Yaz Futbol
Okulu çalýþmalarýna
katýlan sporculara
malzemeleri daðýtýldý.
Kara, programýn açýlýþ
konuþmasýnda, 1990 yýlýnda Fatih Terim'in Milli Takým'da görev aldýðý
dönemde gerçekleþtirilen
Türkiye
taramasýnda
kendisinin de TFF Bölge
Antrenörü ve Milli Takým Antrenörü olarak
görev yaptýðýný ve bu taramada keþfedilen oyuncularýn yýllarca Milli Takýmýn baþarýlarýnda rol
oynadýðýný hatýrlatarak,
gönüllü antrenörlerin vereceði bilgilerin Türk
Futbolu'nun geleceðinde
kilit bir rol oynayacaðýna
dikkat çekti.
Futbol Geliþim Direktörlüðü'nden Tamer
Güney ise geçmiþten günümüze yapýlan oyuncu
taramalarý çalýþmalarý
hakkýnda bilgi verdi. Güney, yetenekleri erken
yaþta keþfetmenin önemini vurgularken, günümüz teknolojisinden fay-
dalanarak etkin ve hýzlý
tespitler yapmanýn mümkün olduðunu ve bu tespitlerin yarýnlarýn Milli
Takýmýný oluþturacaðýný
söyledi. Tamer Güney,
TFF ile TÜFAD arasýnda
bu alanda gerçekleþtirilen iþbirliðinin büyük bir
sinerji yaratacaðýný, bu
ortak çalýþmayla futbolumuzun önemli kazanýmlar elde edeceðini bildirdi.
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneði Genel
Sekreteri Alaaddin Naganlu ise TÜFAD'a üye
her antrenörün karþýlýk
beklemeden her an bu
göreve hazýr olduðunu
belirterek, eðitime katýlan 77 antrenöre teþekkür
etti ve TÜFAD'ýn Türk
Futbolu'nun geleceðinde
böyle bir rol oynamasýnýn gurur verici olduðunu söyledi.
Programa açýlýþ ko-
nuþmalarý sonrasýnda
Rasim Kara tarafýndan
yapýlan 2014-2015 Coca-Cola Geliþim Ligleri
sunumu ile devam edildi.
Ardýndan Futbol Geliþim
Direktörlüðü'nden Sertan
Kýraðasý, "6-12 Yaþ Çocuk Futbolu Grassroots"
konulu sunumu ve FGD
Antrenör Kurslarý Sorumlusu Yücel Uyar, "
Ýzleyici Antrenörlük ve
Yetenek Tespiti", konulu
sunumu yaptý. Eðitimin
ilk gününde; Tamer Güney'in " Araþtýrma Kriterleri ve Beklentilerimiz" ve Necla Güngör'ün
" Kadýn Futbolu" konulu
sunumlarý da yer aldý.
Eðitimin ikinci gününde A Milli Takým
Analiz Departmaný Sorumlusu Metin Çakýroðlu tarafýndan Scouting
eðitimi verildi ve yapýlan
Workshoplar sonrasýnda
sertifika programý sona
18 ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
Milli takým seçmesi
Futbolda milli takým kategorilerine yeni isimler kazandýrmak amacýyla yapýlan
seçmelerde üç ayrý kategoride ikiþer takým maç yaptý. Federasyon Samsun Bölge
Müdürü Ýbrahim Güven ile Milli Takým izleme komitesi antrenörlerinden Adnan
T
Ji Jutsu Türkiye Þampiyonasý’nda
dört sporcudan üçü kürsüye çýktý
Üç yaþ kategorisindeki sporcular milli takým havuzunda yer bulmak için kýyasýya mücadele ettiler
Kayseri’de yapýlan Ji Jutsu Türkiye Þampiyonasý’nda Çorum’dan dört
K
ayseri’de yapýlan Ji
Jutsu Türkiye Þampiyonasý’nde Çorum adýna katýlan dört sporcudan
üçü kürsüye çýkmayý baþardý. 22-24 Aðustos tarihleri arasýnda Kayse-
ri’de Erciyes Üniversitesi
Süleyman Demirel Spor
Salonu’nda yapýlan Türkiye Þampiyonasý’na Çorum’dan Baharspor kulübü antrenör Hasan Çalýþkan yönetiminde katýldý-
lar ve üç bronz madalya
kazandýlar. 36 ilden 500
civarýnda sporcunun mücadele ettiði Türkiye
Þampiyonasý’nda bidinci
olan sporcular Balkan
Þampiyonasý’nda milli
+100 Kg’daa üçüncü olarak bronz madalya kazanan Erol Teke ödül töreninde kürsüde
takýmda mücadele edecekler.
Çalýþkan,
+100
Kg’da Nevaza branþýnda
mücadele eden Erol Teke’nin yarý final maçýnda
milli sporcu Ýbrahim
Ýnan’a yenilerek yarý finalde elendi ve üçüncü
olarak bronz madalyanýn
sahibi oldu. 62 Kg’da
Fay branþýnda mücadele
eden Levent Asa yarý final maçýndaa Uþaklý
sporcuya yenilince oda
üçüncü olarak bronz madalyanýn sahibi oldu.
Yýldýzlar kategorisinde mücadele eden
Arap Can üçüntü turda
yarý finalde müadele etti
oda ev sahibi ilden sporcuya yenilince üçüncü
olarak bronz madalya kazanan üçüncü sporcumuz
oldu. Þampiyonada mücadele eden Ozan Kayabaýþý ilk iki tur maçýný kazandý çeyrek final maçýnda Hatay’lý rakibine yenilerek kürsüye çýkma þansýný kaçýrdý.
Hasan
Çalýþkan,
Balkan Ji Jutsu Þampiyonasý’nda mücadele edecek milli takýmda antrenör olarak görev yapacaðýný belirterek amaçlarýnýn milli takýmla baþarýlý
olarak ülkeye dönmek olduðunu söyledi.
ürkiye Futbol
Federasyonu ile
TÜFAD iþbirliðiyle
gerçekleþtirilen yaþ
gruplarý milli takýmlarýna
yeni isimler kazandýrmak
amacýyla dün Çorum’da
üç yaþ kategorisinde
maçlar yapýldý.
Futbol Federasyonu
Bölge Müdürü Ýbrahim
Güven ile birlikte Milli
Takýmlar Ýzleme
Komitesi üyesi ve milli
takým rakiplerini izleme
sorumlularýndan Adnan
Örnek 1 nolu sentetik
çim sahada 1999-2000
ve 2001 doðumlular
arasýndaki maçlarý
izlediler.
Ýzlemeye Futbol Ýl
Temsilcisi Engin Ayan,
TÜFAD Baþkaný Remzi
Karahan ile Kent
Antrenörü Alpay
Ardýk’da izlediler. Her
yaþ kategorisinde
oluþturulan iki takým
25’er dakikalýk iki devre
halinde maç yaptýlar.
Milli takým izleme komitesinden Adnan Örnek minikleri izledi ve onlarla ilgili not tuttu
sonraki dönemlerde
Komitesinden Adnan
Kent Antrenörü Alpay
yeniden izlemeye tabi
Örnek’in notlar aldýðýný
Ardýk yapýlan üç maçý
tutulacaðýný belirtti.
belirlenen isimlerin
izleyen Ýzleme
Erzurum, Darýca’ya kancayý attý
3.
lig temsilcisi Erzurumspor, Darýca Gençlerbirliði formasý giyen
Aykut’u transfer etmek için giriþimlere baþladý.
Geçen sezon yaþadýðý çapraz bað
sakatlýðý sebebiyle sezonu kapatan ve
1 yýldýr formasýndan uzak kalan Aykut, Darýca Gençlerbirliði kampýnda
beðeni toplayan isimlerin baþýnda geldi. Aykut’un bu dikkat çekici performansýný izleyen Erzurumsporlu yöneticilerin, Aykut’u transfer etmek için
harekete geçtikleri öðrenildi.
Karate’de ilk madalya
E
rzurum'da yapýlan 11.
Uluslararasý Palandöken Karate Turnuvasýnda
milli formayý giyen Çorumlu sporcu Yasemin
Tümüklü genç bayanlar
takým kumite maçlarý sonunda üçüncü olarak
bronz madalyanýn sahibi
oldu.
15-17 Aðustos tarihleri arasýnda Erzurum'da
yapýlan ve 25 ülke, 45 il
ve 141 Karate kulübünden 1500 sporcunun mücadele ettiði turnuvada
Çorum'un bu branþtaki
ilk milli sporcusu Yasemin Tümüklü genç bayanlar milli takým Kumite maçlarý sonunda takým
halinde üçüncü olarak
bronz madalya aldý ve
Çorum adýna ilk madalya
alan sporcuda oldu.
Turnuvada mücadele eden diðer milli sporcu
Leyla Sude Tümüklü ise
yýldýz bayanlar 42 Kg'da
dördüncü tur maçýný kaybederek kürsüye çýkmayý
baþarmadý.
Karate Ýl Temsilcisi
ve ayný zamanda turnuvada mücadele eden spor-
cularýn babasý Tayfun Tümüklü, baþlattýklarý çalýþmalarýn ardýndan katýldýklarý ilk turnuvada gösterdikleri performansýn
memnuniyet verici olduðunu bu tecrübe ile sporcularýnýn gelecek turnuva
ve müsabakalarda daha
baþarýlý olacaklarýna inan-
dýðýný söyledi. Tümüklü
ayrca kendilerine antrenman için salonlarýný açan
Atýlým Spor Kulübü yetkililerinede teþekkür etti.
Karate Ýl Temsilcisi Tayfun Tümüklü üçüncü olan kýzý ve sporcusu Yasemin Tümüklü kürsüde
Sorgun’da Çorum aðýrlýðý
Sorgun’da yapýlan Moto Cros yarýþlarýnda Çorum’dan Selahattin Yýldýrým
kategorisinde birinci oldu. Ayrýca yarýþlara HÝTOK Baþkan ve yönetimi hem
H
ÝTOK geçtiðimiz
hafta sonu Sorgun’da yapýlan Motocros
yarýþmalarýna katýldý ve
Çorumlu pilot Selanattin
Yýldýrým sýnýfýndan birin-
ciliði kazandý. Bu yýl
ikincisi düzenlenen Sorgun Motocros yarýþmalarýna Çorum’un yaný sýra
Yozgat, Erzincan, Sivas,
Adana, Amasya, Ankara,
Kýrýkkale,
Nevþehir,
Konya ve Kýrþehir illerinden elliye yakýn sporcu
yarýþtý.
HÝTOK
Baþkaný
Mehmet Özenç’in verdi-
HÝTOK hakemleri Sorgun Motocros yarýþlarýnda startta görev alarak organizeye katký verdi
ði bilgiye göre hafta sonu
Sorgun’da yapýlan Motocros yarýþmalarýna yönetim kadrosu olarak tam
kadro katýldýklarýný hem
teknik destek verdikleri
ve Sorgun Motosiklet
Kulübü’nnün yanýnda olduklarý söyledi.
Sorgun’da organizeye verdikleri desteðin yanýnda yarýþmalara katýlan
sporcularýndan Selahattin
Yýldýrým’ýn kategorisinde
birinci olarak Çorum’a
kupayla döndüðünü belirten Özenç, kendisini bu
baþarýsýndan dolayý kutladý. Özenç, Sorgun Motosiklet Kulübü’nün aylardýr süren çalýþmalarýnýn
karþýlýðýný bu organizasyonda aldýðýný belirterek
‘Çok büyük emek verilmiþ pistleri ve gerek ya-
rýþma öncesi gerekse yarýþma sonrasýnda gösterdikleri performansla misafirperverlikli her türlü
övgüyü
hakediyorlar
kendilerine teþekkür ediyoruz’ dedi.
Sorgun’da yapýlan
yarýþxmalarda Çorum’a
birincilik kupasýný getiren
Selahattin Yýldýrým’da bu
organizeye katýlmalarýnda kendisine destek ve
sponsor olan Hayri Þamlý, Hikmet Burhanoðlu ve
Mehmet Özenç ile yarýþma sýrasýnda kendisini
yalnýz býrakmayan tüm
dostlarýna teþekkür etti.
Sorgun’da yapýlan Moto Cros yarýþmalarýnda kategorisinde birinci olan Selahattin Yýldýrým kupasýný hemþehrisi
Sorgun Kaymakamý Levent Kýlýç’tan aldý
Deneyimli Kaynakçýlar,
Makina Ressamý,
Deneyimli Makine Boyacýsý
LKS programý kullanabilen Muhasebe elemaný
Diksiyonu düzgün Sekreter alýnacaktýr.
Baþvurularýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ
ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13
ÇORUM
TEL : 0 364 666 16 66 ( PBX )
FAX 0 364 666 16 69
CEP TEL : 0 533 926 7757
ELEMAN ARANIYOR
FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE
KAYNAKÇI – MONTAJCI ELEMANLAR
ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI
RÝCA OLUNUR.
(Ç.HAK:2470)
Adres: Gýda Toptancýlar
Sitesi 2. Blok No: 18-20
Tel: 225 02 82
(Ç.HAK:2471)
Gýda sevkiyatýnda çalýþtýrýlmak üzere E sýnýfý
ehliyete ve SRC belgesine sahip 25-35 yaþlarý
arasýnda tecrübeli þoför alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
IRGAT METAL
K.S.S. 17. CAD. NO: 86 TURKEY/ÇORUM
TEL: +90 364 234 00 00 - 234 60 55
Adres: Organize Sanayi 7. Cad.
No: 5/1 (Ece Seramik Altý)
Mür. Tel: 0 532 662 49 91
Satýlýk Villa Arsasý
19
SAHÝBÝNDEN KÝRALIK
ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ
Organize Sanayi Bölgesinde
faaliyet gösteren mobilya imalat
fabrikasýnda çalýþtýrýlmak üzere
mobilya ustasý ve çýraklarý ayrýca
askerliðini yapmýþ vasýfsýz
elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
rica olunur.
(Ç.HAK:2477)
ÞOFÖR ARANIYOR
Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere
(Ç.HAK:2427)
(Ç.HAK:2311)
* KAYNAKÇI
* BOYACI
* TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr.
Usta ve
Çýraklar
Alýnacaktýr
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
(Ç.HAK:2447)
ELEMANLAR ARIYOR
MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam
edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme
becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere
(Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK
eðitimi verilerek,
çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak
yetiþtirilecektir.
Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica
olunur.(Kýsa özgeçmiþ ile)
ADRES:
Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A
ÇORUM
TEL: 230 1202
CEP: 532 453 4296
ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS 2014
3 kat toplam 840 m2
Çepni Mah. Aynalý Sok. No: 7 (Eski Bað-Kur Karþýsý)
(Ç.HAK:2475)
www.corumhakimiyet.net
213 24 35
0 532 712 58 61
0 537 867 98 46
Çavdar Sitesi karþýsýnda villa arsasý
Ada: 3036,
Parsel: 16,
856 m2
Fiyatý: 280.000 TL
0 543 564 37 50
Müracaat: Küçük Sanayi Sitesi
25. Cadde No: 97
Tel: 234 66 00-234 66 03
Doðanlar Av Malzemeleri ve
Tarým Aletleri San. Tic. Ltd.Þti.
Çepni Mah. Taþhan Cad. No: 34/A-B-C ÇORUM
0 364 224 74 52
(Ç.HAK:2480)
ELEMAN ARANIYOR
Boyahanede çalýþtýrýlmak üzere
zýmpara, astar atabilen ve 25 yaþýný
geçmemiþ vasýfsýz eleman alýnacaktýr.
Lise mezunu, tercihen 30-40 yaþlarý
arasýnda bayan büro elemaný alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Adres: K.S.S. 48. Sok. No: 23 Tel: 234 89 10-0 537 675 41 53
Bayan Eleman
Aranýyor
Çaðdaþ Ýnþaat
Adres: Osmancýk Cad. No: 14/2 (Ulucami
Karþýsý)
Tel: 0 537 864 24 45
(Ç.HAK:2474)
(Ç.HAK:2482)
Nakliyat ambarýnda çalýþtýrýlmak
üzere ehliyeti olan SRC belgeli
bay eleman alýnacaktýr.
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli
satýþ elemanlarý alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2291)
ELEMAN ARANIYOR
ELEMAN ARANIYOR
SATILIK
LOKANTA
0 537 97 99 809-0 536 848 91 58
(Ç.HAK:2451)
(Ç.HAK:2464)
Küçük Sanayi Sitesinde 246 m2
ve 461 m2 iki ayrý dükkan
sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 273 29 23
0 532 245 89 62
(Ç.HAK:2455)
SATILIK
DÜKKAN
Ýskilip Yolu üzeri 10. Km.’de bulunan
13.150 m2 bakýmlý faal mantar çiftliði,
Üçtutlar Mahallesi 6. Sk. No: 3/32
Azizenver Apt’da güney doðu cepheli
229 m2’lik daire satýlýktýr.
(Ç.HAK:2458)
(Ç.HAK:2469)
Tesisimizde görevlendirilmek üzere
Fitness ve Plates konusunda
tecrübeli spor hocasý ve kesemasaj yapabilen bayan elemanlar
alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 549 619 01 19
(Ç.HAK:2472)
SAHÝBÝNDEN SATILIK
BAYAN ELEMANLAR
Halen faal durumda
MANTAR ÇÝFTLÝÐÝ ve DAÝRE DEVREN
ALINACAKTIR
SAHÝBÝNDEN KOMPLE
KÝRALIK BÝNA
(Ç.HAK:2481)
ÇUKUROVA (ÖZKAN) KARGO
K.S.S. 21. Cad. No: 28 ÇORUM
0 544 397 99 47
Osman Tuðrul ÞEN
Bahçelievler Mah. 2. Cad. No: 7/3 ÇORUM
T.C.No:12361985612
(Ç.HAK:2484)
YÝTÝK
Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum
C sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.
Hakan ERKAN
Recep oðlu 1975 Çorum Doðumlu
ELEMAN ARANIYOR
Baþar Ambarýnda çalýþtýrýlmak üzere
daðýtým ve yükleme yapacak ehliyetli
eleman aranýyor.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl
Müd. Lojmanlarý Karþýsý) ÇORUM
DÝREKSÝYON
ÖÐRETMENÝ ARANIYOR
DOLGUN ÜCRETLE KURSUMUZDA
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE DENEYÝMLÝ BAY BAYAN DÝREKSÝYON ÖÐRETMENÝ ARANIYOR.
MÜRACAATLAR ÞAHSEN ÇORUM SÜRÜCÜ
KURSUNA YAPILACAKTIR.
TEL:0364 226 73 93
YAZIÇARÞI CÝVARI HAMOÐLU ÝÞ MERKEZÝ
NO:4/18 ÇORUM
YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU)’NA 600 METRE CEPHELÝ
NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI)
(Ç.HAK:2374)
DEVREN SATILIK
BAYAN GÝYÝM
MAÐAZASI
(Ç.HAK:2409)
YÝTÝK
(Ç.HAK:2449)
Bay-Bayan
Gazi Caddesine yakýn halen faal
durumda bulunan iþyeri devren satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 377 13 27
Çorum Vergi Dairesinde 8030187196 nolu vergi
mükellefiyim. Kullanmakta olduðum 11301-11350 (1
cilt sevk irsaliyesi), 578851-578950 (2 cilt faturamý)
kaybettim. Hükümsüzdür.
(Ç.HAK:2483)
Kargo þirketinde çalýþtýrýlmak
Buharaevler Dr. Sadýk Ahmet
Caddesi’nde
Tel: 0 535 490 81 65
(Ç.HAK:2478)
Mür. Tel:
0 533 330
65 55
Sahibinden satýlýk sýfýr ayarýnda
çok temiz ruhsatlý CZ-75 (Çek 16)
tabanca satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 601 04 98
üzere
kargo
pazarlama deneyimi bulunan
çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2459)
(Ç.HAK:1863)
Osmancýk Caddesi No: 173 adresinde
(Selimiye Cami Yaný’nda) yurt, pansiyon,
dersane, özel okul, kreþ yapýmýna müsait
2000 m2
bahçesi
olan 325 m2
3 adet
dükkaný
bulunan 8
daire
merkezi
ýsýtma
sistemi
mevcut bina
sahibinden
kiralýktýr.
Alaybey Sokak No: 14
0 533 484 02 84
(Ç.HAK:2448)
Bilgisayar kullanmasýný bilen
bayan eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
(Ç.HAK:2479)
Yeni Adliye arkasýnda 100 m2,
20 metre yola cepheli, içinde
kiracýsý bulunan dükkan
satýlýktýr.
Not: Takas olunur.
Mür. Tel: 0 532 465 66 76
(Ç.HAK:2453)
(Ç.HAK:1933)
SATILIK DÜKKAN ELEMAN ARANIYOR SATILIK RUHSATLI DEVREN SATILIK
CÝROSU YÜKSEK
TABANCA
ÝNTERNET KAFE
SIRIMSI ÇANTA-KIRTASÝYE
‘Hepimizin amacý Çorum
futboluna hizmet etmekse..’
Çorum Belediyespor Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli, güçlü grupta oynayacaklarýný Çorum futbolunu en iyi þekilde temsil etmek
için yetenekli isimleri kadrolarýna katma mücadelesi verdiklerini söyledi. Bir çok kulüpten gereken desteði gördüklerini belirten
Özdilli, ‘Bazý kulüpler geçmiþte yaþanan sorunlarý gerekçe göstererek transfere sýcak bakmýyorlar. Tüm kulüp yöneticilerinin amacý
Çorum’a ve Türk futboluna yeni isimler kazandýrmak. O zaman bunun en iyi vitrini Akademi Ligi olduðuna göre verin yetenekli
sporcularýmýzý profesyonel olmalarý halinde hakettiðiniz ücretini siz alýn diyoruz’ dedi.
Ç
orum Belediyespor Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli, bundan önce Çorumspor Alt Yapý Sorumlularýnýn yaþadýðý sorunla karþý karþýya. Özdilli, Akademi Geliþim liglerinde oynayacak kadrolarý oluþturmak
için yaptýðý görüþmelerden olumsuz sonuç alýyor. Özdilli, Çorum futboluna yeni yetenekler kazandýrmak
ve onlarý geleceðe hazýrlamak adýna büyük önem taþýyan Akademi Ligi’ne güçlü bir kadro ile girmek istediklerini bunun içinde belirlenen isimlerin kulüpleri
ile temasa geçtiklerinde belirterek ‘Bu görüþmelerde
bazý kulüplerden yakýn ilgi ve destek görürken bazý
kulüpler ise çok isteksizler.
Yaptýðýmýz görüþmelerde bir çok kulüp idareci
ve antrenörleri geçmiþte Belediyespor ile yaþadýklarý
sorunlarý gerekçe göstererek futbolcu vermek istemiyorlar. Örneðinh Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak
ile yaptýðýmýz görüþmelerden sonuç alamadýk. Ýstediðimiz futbolcularla ilgili olarak olumsuz yanýt verdi.
Bizim amacýmýz Çorum futbolu içinde geliþme göstermeye aday, gelecek vadeden futbolcularý Akademi Ligi tecrübesiyle yetiþtirmek.
Bu doðrultuda yaptýðýmýz görüþmelerde küçük
futbolcularýn ilerde profesyonel olmasý halinde yetiþxtirme bedeli ve diðer gelirlerinden yararlanmalarýna
imkan veriyoruz. Ancak bizim bu tekliflerimize raðmen çok astronomik rakamlar isteniyor. Ýki yýldýr Çorum’un Akademi Ligi’nde mücadele etmemesinin za-
rarlarýný tüm Çorum spor kamuoyu yakýndan biliyor.
Futbol Federasyonu Geliþim Direktörleri oyuncu
izleme ve seçme yaparken oyuncularýn Akademi Liglerinde oynamalarýný göz önünde bulunduruyor. Milli
takým kapýlarý sporcular açýsýndan en kýsa yoldan Akademi Ligleri. Gerek kulüp temsilcileri gerek, sporcu
velileri gereksede sporcularýmýz bu konuda daha duyarlý olmalýlar.
Çorum futbolunda Akademi liginden yetiþip milli takýmýn deðiþik kategorilerinde forma giydikten
sonra profesyonel liglere yükselen futbolcular buna en
güzel örnek olarak görülmesi
gerekiyor. Çorum futbolunun geliþimi için Akademi ligleri büyük öneme sahip, Çorum’daki
kulüplerimizinde amacý
Çorum ve Türk futboluna yeni yetenekler kazandýrmak olduðuna göre kulüp yöneticilerimizden bu konuda bir kez
daha düþünmelerini istiyoruz.
Çorum Belediyespor olarak futbolcularýn
transferinde üzerimize
düþeni yapmaya, görev ve fedakarlýklarý yerine getirme çabasýndayýz. Bize destek veren
kulüplere bizde bir nebzede olsa rahatlatmak istiyorum. Burdan futbol camiasýda bir kez daha seslenmek istiyorum ‘Çorum futbolunun ve futbolcularýn geleceði için býrakýn çocuklarýnýz vitrine çýksýn ve burada
kendilerini göstersinler. Kazanan
yine Çorum kulüpleri ve futbolu
olacaktýr’ dedi.
ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS 2014
Belediye kaldýðý yerden
Ç
orum Belediyespor bir günlük
iznin ardýndan yeni sezon hazýrlýklarýný dün yaptýðý tek çalýþma ile
sürdürdü. Geçen pazar günü sezon
açýlýyý ve ardýndan Tokatspor ile oynanan hazýrlýk maçýndan sonra futbolculara bir gün izin verilmiþti. Kýrmýzý Siyahlý takým dün saat 17.30 sýralarýnda lojmanda toplandýlar.
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal
yönetiminde akþam saat 18.00’de
Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda yapýlan çalýþmaya gribal enfeksiyon
Bayanlar 3. Voleybol Liginde gruplar ve fikstür belirlendi
Osmancýk ÝBD 5. grupta
V
Ýsmail Burak
Derinderespor voleybol
antrenörü Ümit
Gökgöz’de katýldý.
Kura çekimi
sonunda Osmancýk
Ýsmail Burak
Derinderespor 5. grupta
Gümüþhane
Gençlerbirliði, Ordu
Telekom Ýhtitas, Samsun
19 Mayýs Üniversitesi,
Samsun Gazi Lisesi,
Samsun Gülizar Hasan
Yýlmaz Lisesi ve Tokat
Turhal Cumhuriyet
Lisesi ile ayrý grupta yer
aldý. Temsilcimiz ilk
maçýnda sahasýnda
Samsun Gülizar Hasan
Yýlmaz Lisesi ile
karþýlaþacak.
Bayanlar 3. liginde
müsab.akalar Kasým,
Aralýk aylarýnda ikinci
devre müsabakalarý ise
Ocak Þubat aylarýnda
oynanacak. Yedi grupta
oynanacak maçlar
sonunda gruplarýnda ilk
iki sýrayý alan 14 takým
ile birlikte yedi grupta en
iyi iki üçüncü takýmýn
katýlýmý ile 16 takým
dörderli dört grupta
tarafsýz sahalarda yarý
final grup maçlarýný
yapacaklar.
Mart ayý içinde
yapýlacak olan yarý final
grup maçlarý sonunda
grup merkezlerinde ilk
bu hafta yapacaklarý antrenman hakkýnda bilgiler verdi.
Daha sonra toplu olarak yapýlan koþu ile baþlayan antrenman daha sonra gruplar halinde yapýlan
tempolu koþular ve son olarakta huniler arasýnda yapýlan çabuk kuvvet
hareketleri ile sona erdi. Kýrmýzý Siyahlýlar cumartesi günü sahasýnda
oynayacaðý yeni sezonun son hazýrlýk maçýnda Kayseri Þekerspor ile
oynayacaðý karþýlaþmasýnýn hazýrlýklarýný bugün sürdürecek.
Golcü transferinde karar bugün!...
Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor 5. grupta Gümüþhane Gençlerbirliði, Ordu
Telekom Ýhtitas, Samsun 19 Mayýs Üniversitesi, Samsun Gazi Lisesi, Samsun
Gülizar Hasan Yýlmaz Lisesi ve Tokat Turhal Cumhuriyet Lisesi ile ayrý grupta yer
aldý. Ligde mücadele Kasým ayý içinde baþlayacak. Temsilcimiz ilk maçýnda
evinde Samsun Hasan Yýlmaz Lisesi ile karþýlaþacak.
oleybol 3. liginde
gruplar belirlendi.
Bayanlarda Çorum
temsilcisi Osmancýk
Ýsmail Burak
Derinderespor takýmý 5.
grupta mücadele edecek.
Ankara’da Volley
Hoel’in toplantý
salonunda yapýlan kura
çekimine Türkiye
Voleybol Federasyonu
(TVF) Baþkan Vekili M.
Akif Üstündað, Yönetim
Kurulu Üyesi Ahmet
Göksu, Lig Ýþleri
Danýþmaný Recep
Nurtanýþ ve 3. Voleybol
Ligleri kulüplerinin
temsilcilerinin katýlýmý
ile gerçekleþtirildi. Kura
çekimine Osmancýk
geçiren kaleci Fatih ile izinli olan
Emre dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar.
Geçen hafta sakatlýklarý nedeniyle dinlendirilen Eray ve Sefa
Akýn Baþýbüyük dün takýmdan ayrý
olarak masör Ali Köseer’in verdiði
program doðrultusunda özel bir çalýþma yaptýlar.
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal
çalýþma öncesinde futbolcularla bir
toplantý yaparak Tokatspor maçýnýn
genel bir deðerlendirmesini yaptý ve
iki sýrayý alan sekiz
takým dörderli iki gruba
ayrýlarak final grubunda
mücadele edecekler.
Grup maçlarý sonunda
ilk iki sýrayý alan dört
takým Voleybol 2. ligine
yükselecekler. Osmancýk
Ýsmail Burak
Derinderespor’un
mücadele edeceði 5.
grup yedi takýmlý olduðu
için bu grupta son sýrayý
alan bir takým bölgesel
lige düþecek.
Yaklaþýk bir aydýr forvet mevkii için arayýþlarýný
sürdüren Çorum Belediyespor’da son kararýn bugüne
kaldýðý açýklandý. Gençlerbirliði defterini önceki gün
kapatan Belediyespor Gaziantepspor’dan Serhan
Yýlmaz’dan da olumsuz cevap alýnca diðer iki
alternatifden birinde bugün karar vererek Çorum’a
davet edeceði öðrenildi
Ç
orum Belediyespor’un golcü
transferi bilmecesinde karar
bugüne býrakýldý. Yaklaþýk bir aydýr forvet arayýþýndaki Belediyespor Yönetimi Gençlerbirliði’nden
beklediði kararýn çýkmamasý üzerine yeni arayýþlara girdi.
Kýrmýzý Siyahlý takýmýn
Gençlerbirliði’nden Berat Tosun’un kulübünde kalacaðýnýn
açýklanmasýnýn ardýndan yeni arayýþlar doðrultusunda Gaziantepspor’dan Serhan Yýlmaz için temasa geçildi. Geçen sezon Refahiyespor’da sekiz golle kapatan Yýlmaz
için yapýlan görüþme sonunda
Teknik Direktör Okan Buruk’un
olumsuz yanýt vermesi üzerine bu
transferde gerçekleþmedi.
Genel Kaptan Hamit Iþýk,
forvet konusunda arayýþlarýnýn
sürdüðünü bugün belirledikleri iki
isimden birisiyle bugün anlaþacaklarýný söyledi. Konuyla ilgili olarak Belediyespor Baþkaný Zeki
Gül ve transfer komitsi üyeleri dün
lojmanda bir araya gelerek golcü
transferini görüþtüler.
Öte yandan kadrodan býrakýlmasý düþünülen isimlerinde yönetim kurulu tarafýndan bugün açýklanacaðý belirtildi.
Geliþim Lig’lerinde gruplar açýklandý Çorum Belediyespor yine Karadeniz grubunda
Federasyon yine bildiðini yaptý...
Çorum Belediyespor GeliþimLiginde Ýç Anadolu grubunda mücadele etmek isteðine karþýn
Federasyon yine Karadeniz grubuna verdi. Belediyespor U 19 kategorisinde ikiþer kez Erzurum,
Pazar ve Sebat’a gitmek zorunda. Liglerde mücadele 13-14 Eylül’de baþlayacak.
F
utbol Federasyonu Geliþim Liglerinde
gruplarý açýkladý. Çorum Belediyespor’un
Ýç Anadolu grubunda mücadele etmek isteði
geçtðimiz yýllarda Çorumspor’da da olduðu
gibi yine kabul görmedi ve kýrmýzý siyahlý takým Karadeniz grubuna verildi. Çorum Belediyespor oldukça uzak deplasmanda mücadele etmek zorunda kalacak.
Futbol Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre U 14, U 15, U 16 ve U 17 kategorilerinde Çorum Belediyespor ile birlikte
Çaykur Rizespor, Büyükþehir Belediye Erzurumspor, Pazarspor, Samsunspor, Sebat Proje
Trabzon Akçaabat, Sivasspor, Tokatspor ve
Trabzonspor takýmlarý müücadele edecek. Bu
kategorilerde müsabakalar üçer devreli oynanacak. Ýlk iki maç karþýlýklý oynandýktan sonra üçüncü maçýn oynanacaðý saha ilk iki maçta alýnan sonuçlara göre avantajlý takýmýn sahasý olarak açýklandý. Geliþim liglerinde U 14
ve U 15 kategorilerinde müsabakalar cumartesi günü U 16 ve U 17 kategorilerinde ise pazar günü oynanacak.
U 19’da sadece beþ takým
Geliþim Ligleri U 19 kategorisinde sadece beþ takým yer aldý. Karadeniz grubunda
Çorum Belediyespor ile birlikte Büyükþehir
Belediye Erzurumspor, Pazarspor, Sebat Proje Trabzon Akçaabat ve Tokatspor takýmlarý
bulunuyor. Bu kategoride müsabakalar dört
devreli olarak oynanacak. Takýmlar bir sezonda rakipleri ile dörder kez karþýlaþacak. Bu
kategorideki maçlar Federasyon tarafýndan
haftalýk olarak belirlenecek ve cumartesi pazar günleri profesyonel takýmýn maç programýna göre belirlenecek.
Bölgesel Geliþim Liglerinde beþ kategoride de mücadele 13-14 Eylül tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile baþlayacak.
Download

(27 a\360ustos.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi