Engin Þenel'e "en iyi
araþtýrma" ödülü
HGYD, aþure
daðýtacak
Türk Dermatoloji Derneði'nin 21-25 Ekim 2014 tarihlerinde Antalya'da
düzenlediði 25. Ulusal Dermatoloji Kongresi'nde Hitit Üniversitesi Týp
Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalýklar Anabilim Dalý öðretim üyesi Yrd.
Doç. Dr. Engin Þenel en iyi araþtýrma ödülünü kazandý.
A
SAYF
Binin üzerinde deri ve zührevi hastalýklar uzmanýnýn katýldýðý ve
3’DE
toplam 583 bildirinin sunulduðu kongrede "Dünya ülkelerinin teletýp
ve teledermatoloji yayýnlarý üretkenlikleri...
Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar
Derneði (HGYD) tarafýndan Muharrem ayý
nedeniyle aþure daðýtýmý yapýlacak.
HGYD Baþkaný Birkan Demirci, yönetim kurulu üyeleri ve diðer dernek
üyeleri, 8 Kasým Cumartesi günü saat SAYFA
DE
13.00'de Kuyumcular Arastasý'nda 2’
aþure daðýtacak.
Birkan Demirci
05 KASIM 2014 ÇARÞAMBA
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
40 KURUÞ
Kiremit sektörüne
çað atlatan yenilik
Ece Holding'in kiremit
sektöründe faaliyet
gösteren firmasý Ece Kiremit,
ürettiði Bioksit Kiremit ile
sektörde bir ilki
gerçekleþtirdi. Ece Holding
Ar-Ge merkezinde geliþtirilen
Bioksit Kiremit; daha koyu
rengi, daha iyi ses, su ve ýsý
yalýtýmý sunan çevreci
özellikleriyle birlikte modern
ve geleneksel tüm mimari
tarzlarýna hitap ederek,
A
yapý sektörüne
SAYF
7’DE
alternatifi olmayan bir
ürün olarak giriþ yaptý.
Çorum AK Parti'den
Ankara'ya çýkarma
Adalet ve Kalkýnma Partisi'nin dün gerçekleþtirilen haftalýk olaðan kurul toplantýsýný Çorum damgasý vuruldu.
Çorum'dan Muhtarlar Derneði ve AK Parti
Çorum Milletvekilleri Murat Yýldýrým ve Cahit
Baðcý'nýn organizesi ile AK Parti Grubu'na 100
muhtar ve AK Parti Gençlik Kollarý'ndan 50
gençlik kollarý üyesi katýldý.
Çorum'dan AK Parti Grubu'na katýlan
Gençlik Kollarý Üyeleri'nin Baþbakan ve
A
Genel Baþkan Prof. Dr. Ahmet DavuSAYF
’DE
7
toðlu'nun grup konuþmasý esnasýnda attýðý tezahüratlar ile AK Parti grubuna...
Kimse Yok Mu'dan
CHP'ye ziyaret
Salim Uslu
Gençlik ve spor
yatýrýmlarýna
95 milyon TL
Gençlik
ve Spor
Bakanlýðýnýn
yatýrýmlarýný
deðerlendiren Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, Çorum'un
gençlik ve sporuna 95
milyon TL'nin
A
SAYF
üzerinde yatýrým 5’DE
yapýldýðýný
belirtti.
"Kamu çalýþanlarýnýn
kayýplarýnýn telafisi
için ek zam istiyoruz"
Kimse Yok Mu Derneði Þube Müdürü Erkal Aykaç,
Kimse Yok Mu Derneði'nin Çorum merkez, ilçeler ve
köylerine bakýldýðýnda 2 bin 700 civarýnda ailesinin bulun- SAYFA
E
duðunu belirterek, Çorum'da belli aralýklarla 9 bin civarýn- 7’D
da insana yardýmlar götürdüklerini söyledi.
2015 yýlý bütçesine
Meclisten onay
Pestisit Analiz
Laboratuvarý kurulmalý
Çorum Belediyesinin 2015 yýlý bütçesi
dün yapýlan meclis toplantýsýnda
oylanarak kabul edildi.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü
baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda konuþan
CHP'li Meclis üyesi Necdet Biçer, bütçeyi
ellerine geç geldiði için yeteri kadar
inceleyemediklerini ifade ederek, SAYFA
bütçe oylamasýnýn ileriki bir tarihe 5’DE
ertelenmesini istedi.
SAYFA 2’DE
Meraki tiyatroseverlerle
buluþacak
Sürücülere kýþ
uyarýsý
Erzurum Devlet
Tiyatrosu'nun Meraki isimli
oyunu Çorum'da tiyatroseverlerle buluþacak.Peguelin
Moliere'in yazdýðý Ahmet Vefik
Paþa'nýn oyunlaþtýrdýðý
Çorum Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý Baþkaný
Tahsin Þahin, sürücülerin kýþ
mevsiminde araç kullanýrken
daha yavaþ ve dikkatli
olmalarý, özellikle...
SAYFA 7’de
SAYFA 7’de
Sami Çam
Türk Büro Sen Çorum
Þube Baþkaný Sami Çam,
TÜÝK verilerine göre 2014
Tüketici Fiyat Endeksinin aylýk
%1,90 arttýðýný ifade ederek,
"Yani yýlýn ilk 10 ayýnda %8,45
artýþ gerçekleþti. Enflasyonun bu
þekilde artýþ göstermeye devam
etmesi halinde, yýlsonu itibariyle
memurlarýn ücret kayýplarý 240
TL'ye
kadar
çýkacaktýr.
Ekonomiden sorumlu Devlet
Bakaný
Ali
Babacan
geçtiðimiz günlerde, 2014
A
yýlý ekonomik verilerini SAYDFE
4’
revize eden açýklamalarda bulunmuþtu.
Mahir ODABAÞI
SUNGURLU
ÝLÇEMÝZ
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Tahsin Þahin
SAYFA 4’de
TEK
YILDIZ
2
HABER
05 KASIM 2014 ÇARÞAMBA
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile
Ehliyetli vasýfsýz
eleman aranýyor
Pestisit Analiz Laboratuvarý kurulmalý
toplanmasý ve tarým arazilerinin sulanmasý konularýný içeren proje taslaðýný
Vali Kara'ya takdim eden Gül, projenin hayata geçirilmesi için de destek
istedi.
Ülkemizde sanayi ve turizm kadar
tarým yatýrýmlarýnýn da çok önemli
olduðunu ifade eden Vali Ahmet Kara
ise, tarým arazilerinin sulanmasý
konusunda devlet yatýrýmlarýnýn
olduðunu, tarýma ve hayvancýlýða da
çeþitli teþviklerin verildiðini söyledi.
Çorum için proje hazýrlayan herkese
kapýlarýnýn açýk olduðunu belirten Vali Ahmet
Kara, ziyaretlerinden dolayý Ziraat Mühendisleri
Odasý yönetim kurulu üyelerine teþekkür ederek
çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Yasin YÜCEL
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel:
0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
Leventler Kuyumculuk
Eleman arýyor
Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz
bünyesinde yetiþtirilmek üzere
erkek eleman aranmaktadýr.
Müracaatlarýn þahsen olarak
Yeniyol mahallesi sel sokak. No 8
de bulunan Leventler Kuyumcuk
adresine yapmalarý gerekmektedir.
Tel: 0364 213 80 41
ELEMAN
ARANIYOR
ÖM-SAN TREYLERDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI
KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN
YAPILMASI RÝCA OLUNUR.
ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM
TEL: 234 84 22
ELEMAN ARANIYOR
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
2
Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi
Necati Gül ve yönetim kurulu üyeleri ile
birlikte Vali Ahmet Kara'ya nezaket ziyaretinde
bulundular.Yönetim kurulu üyelerinden Cavit
Temiz, Emin Keklik,
Ünal Iþýk ve Selim
Sayan'ýn da hazýr
bulunduðu ziyarette
Gül, tarým arazilerinde yapýlmasý
gereken çalýþmalar
hakkýnda da Vali
Kara'ya bilgi verdi.
Çorum'da
Pestisit Analiz
Laboratuvarý'nýn
kurulmasý, ilaç
ambalajlarýnýn
söylemlerimde hep, kökenimiz ne olursa olsun,
birlik-beraberliðimizi asla yitirmememiz gerektiðini savundum. Çünkü yürekten inandýðým bir
gerçek var. Ýnancýmýz, mezhebimiz, etnik
kökenimiz ne olursa olsun,
nereden gelmiþ olursak
olalým,
Ýster
Ortadoðu'dan,
ister
Kafkas'tan,
ister
Balkanlardan… Ýster Alevi
olalým, ister Sünni; Ýster
Kürt
kökenli,
ister
Boþnak… Ýster Gürcü, ister
Çerkez… Hepimiz eþitiz,
hepimiz kardeþiz, hepimiz
Birkan Demirci Türkiye'yiz.
'Siz-biz"
ayrýmý olmadan, hepimiz
bu ülkede ev sahibiyiz, kardeþiz. Ve üzerimizde
oynanmakta olan oyunlara karþý, Cumhuriyet
adýna, güçlü Türkiye adýna, bu birlikteliðimizi
korumak zorundayýz. Bizler dernek olarak da
kendi içimizde birlik ve beraberliðimizi göstermek adýna böylesi programlarý vesile kýlýyoruz.
Muharrem ayýnýn da tüm Ýslam alemine hayýrlar getirmesini yüce Mevla'dan niyaz ediyorum.
Gelin birlik olalým; barýþ içinde olalým; bir
olalým" diye konuþtu. Haber Servisi
Çorum Belediyesi, Muharrem ayý
nedeniyle 6 Kasým Perþembe günü 15.000
paket aþure daðýtacak.
Muharrem ayý nedeniyle yaptýrýlacak olan 15
bin paket aþureyi sekiz farklý bölgede oluþturulan
daðýtým yerlerinde vatandaþlara ikram edecek olan Çorum Belediyesi, Muharrem
ayýnýn 12. gününde oruç tutan vatandaþlarýn da olduðunu göz önünde bulundurarak, Muharrem ayýnýn 13. gününe
rastlayan 6 Kasým 2014 Perþembe günü
daðýtýyor.
6 Kasým Perþembe günü saat 12.00'da
baþlayacak olan aþure daðýtýmý Belediye
yaný (Küçük Park), Hürriyet Parký, Milönü
(Eti Lisesi Yaný), Pir-i Baba Çamlýðý karþýsý,
Özdoðanlar Sinemasý yaný, Huzur Cami yaný
(Göðüs Hastalýklarý Hastanesi karþýsý) ve
Yazýçarþý Kavþaðý, Çarþamba Pazarý giriþi olmak
üzere 8 farklý noktada gerçekleþtirilecek. Haber
Servisi
Yýl: 10 Sayý: 2924 05 KASIM 2014 ÇARÞAMBA
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
05.11.2014
Bülent Ecevit'in vefâtý (2006) - Ýsmet
Ýnönü'nün CHP'den istifasý (1972)
Âlimler, Peygamberlerin vârisleridir.
Hadîs-i þerîf
Günün Þiiri
BÝR BAÞKADIR SUNGURLU
Kelimelerle anlatamam seni
Merak eden gelip gezmeli
Ankara yolu üzeridir yeri
Bir baþkadýr Sungurlu
ODABAÞI doðrularý yazar
Sungurlu'yu her yýl gezer
Eðitime de emeði geçer
Bir baþkadýr Sungurlu
( Odabaþý- 536 5681141)
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,1979
2,8019
STERLiN 3,5448
JPY YENi 2,0325
2,1987
2,8026
3,5464
2,0334
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
ECZANESÝ TEL:223 00 99 ÖZEL ELÝT
HÝTÝT ECZANESÝ TEL: 270 10 58 ÝLÝM YAYMA
CEMÝYETÝ KARÞISI
-Önemli TelefonlarTEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Yatýrýmcýlara sahasý boldur
81 Ýl'de hemþerileri doludur
Memleket unutulmaz sorulur
Bir baþkadýr Sungurlu
PARK HASTANESÝ KARÞISI
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Mahir Odabaþý
Fark atar diðer ilçelere
Sahiptir lüks tesislere
Gidilir 24 saat her yere
Bir baþkadýr Sungurlu
BULUT
Ýmtiyaz Sahibi
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
04:39
06:06
11:31
14:15
16:43
18:04
Vatanýný milletini sever
Misafire verir ayrý bir deðer
0kumuþlarý yüksek mertebedeler
Bir baþkadýr Sungurlu
Belediye,15 bin kiþilik
aþure daðýtacak
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
:
:
:
:
:
:
Çok tatlýdýr kavunlarý
Büyükler düþünür yarýnlarý
Gurbete gider torunlarý
Bir baþkadýr Sungurlu
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Ankara - Çorum arasý
Memleketim deðil orasý
Lakin gönül ister varasý
Bir baþkadýr Sungurlu
HGYD, aþure daðýtacak
Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar
Derneði (HGYD) tarafýndan Muharrem ayý
nedeniyle aþure daðýtýmý yapýlacak.
HGYD Baþkaný Birkan Demirci, yönetim
kurulu üyeleri ve diðer
dernek üyeleri, 8 Kasým
Cumartesi günü saat
13.00'de
Kuyumcular
Arastasý'nda aþure daðýtacak.
Konuyla ilgili bir
açýklama yapan Dernek
Baþkaný Birkan Demirci,
HGYD yönetim kurulu
olarak kutsal aylardan
biri olan Muharrem ayýný
anlamýna uygun bir þekilde idrak edilmesini saðlamak adýna aþure
daðýtýmý yapacaklarýný kaydetti.
Baþkan Demirci, Kerbela'da yaþanan acýlarýn
bir daha yaþanmamasý için mutlaka
Muharrem'in doðru okunup doðru anlanmasý
gerektiðinin altýný çizdi.
Demirci, "Kardeþlik, beraberlik, dayanýþma,
hak ve adalet kavramlarýnýn yerli yerine oturtulmasý ve belki de en önemlisi, parçalanýp ayrýlýða
düþülmemesi gerekiyor. Bugüne kadarki
YILDIZ AJANDA
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
05 KASIM 2014 ÇARÞAMBA
HABER
3
Türk Saðlýk Sen'den
TTB'ye tepki!
Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök,
Türk Tabipler Birliði'nin (TTB) olaðanüstü genel
kurul toplantýsýnda, bölücü hainlerin çaðrýsýna olumlu bir cevap niteliði þeklinde 1 Kasým Dünya Kobani günü
ilan edilmesinin, bu birliðin bir meslek örgütü olmanýn
ötesinde, Türkiye Cumhuriyeti devletinin düþmanlarý ile
ayný safta yer alan bir siyasi örgüte dönüþtüðünün göstergesi olduðunu belirtti.
Anadilde eðitim, imralý canisinin cezaevi þartlarýnýn
düzeltilmesi, devletin eli kanlý terör örgütü ile daðdaki
mücadelesinin sona erdirilmesi
gibi eylem ve etkinliklerde
bulunan,
Türk
Tabipler
Birliði'nin olaðanüstü kongresinde, bölücü mihraklarýn
talebi olan 1 Kasým Dünya
Kobani günü ilan kararý ile kendisi için malumun ilamý anlamýna
gelen
bir
davranýþ
sergilediðini kaydeden Gök,
"Gaziantep'te hasta yakaný
tarafýndan katledilen þehidimiz
Dr. Ersin Arslan'ý Anma Günü
ilan edemeyenlerin Bölücü
terör örgütünün siyasi uzantýsýnýn çaðrýsýndan ilham alýp 1
Kasým'ý Kobani günü olarak
ilan etmesi de kime hizmet ettiklerini de net bir biçimde
ifade etmektedir.
Olaðanüstü Genel Kurulu Türkiye Týp Ortamý, Saðlýk
Politikalarý ve Özlük Haklarý gündemli toplantýya çaðýrýp,
Baþka yerlerden aldýðý talimatý uygulayarak Kobani þovuna dönüþtüren bu zihniyetin kendi delegelerini bile
kandýrmasý nasýl bir acziyet içine düþtüklerini göstermektedir. Doktorlarýmýza hizmet, onlarýn sorunlarýna çare
üretmek yerine, bölücü odaklarýn yan kuruluþu gibi
hareket eden bu TTB ( Bunlara Türk Tabipler Birliði demek
bize göre zulümdür) neresinden tutulsa elde kalmayacak
bir hal almýþtýr. TTB hangi mesleðe ve hangi meslek mensuplarýna
hizmet
etmektedir.
Bu
anlaþýlmaz
davranýþlarýnýn altýnda yatan duygu ve düþünce nedir?
TTB bu haliyle asla iflah olmayacaktýr. Türkiye'de görev
yapan 130 bin doktorun asla temsil etmediðine
inandýðýmýz bu birliðin ismine uygun bir yapýya
dönüþmesinde doktorlarýmýza önemli görev düþmektedir.
TTB'nin bu davranýþýný kýnýyor, kendini Türk ve Türkiye
Cumhuriyeti vatandaþý olarak
bilen; vatan, millet, bayrak
gibi milletimizin milli ve
manevi deðerlerini taþýyan ve
bu deðerlerle bir sýkýntýsý
olmayan, Doktorlar için
mücadele veren, ve Türk milletinin ve devletinin birliðini
ve bütünlüðünün daima ön
planda tutan ismine yakýþan
gerçek anlamda bir Türk
Tabipler Birliði'nin olmasýnýn
doktorlarýmýzýn büyük bir
özlemi olduðuna inanýyor,
TTB üyesi olan ve üye olmak
zorunda býrakýlan tüm hekimleri, durum hakkýnda taraf
olmaya ve tepki koymaya çaðýrýyoruz" ifadelerini kullandý.
Fatih Gök, TTB'nin bu tutumunu bir açýklama yaparak
tepki koyan; Kahramanmaraþ, Kayseri, Samsun,
Osmaniye, Amasya, Afyon, Denizli,Yozgat, Çorum,
Aksaray, Balýkesir Tabip Odalarý ile Ýzmir Tabip Odasý
Delegelerine teþekkür etti ve ayný hassasiyeti diðer il
odalarýndan da beklediklerini ifade etti. Haber Servisi
Engin Þenel'e "en iyi
araþtýrma" ödülü
Türk Dermatoloji Derneði'nin 21-25 Ekim
2014 tarihlerinde Antalya'da düzenlediði 25.
Ulusal
Dermatoloji
Kongresi'nde Hitit Üniversitesi
Týp Fakültesi, Deri ve Zührevi
Hastalýklar Anabilim Dalý öðretim
üyesi Yrd. Doç. Dr. Engin Þenel en
iyi araþtýrma ödülünü kazandý.
Binin üzerinde deri ve zührevi
hastalýklar uzmanýnýn katýldýðý ve
toplam 583 bildirinin sunulduðu
kongrede "Dünya ülkelerinin
teletýp ve teledermatoloji yayýnlarý
üretkenlikleri: 1980-2013 yýllarýný
kapsayan bibliyometrik bir çalýþma" isimli araþtýrmasý ile en iyi araþtýrma ödülünü
kazanan Yrd. Doç. Dr. Þenel, "Telemikroskopi: Deri
tümörlerinin teledermatolojik deðerlendirilmesinde
yeni bir teknik" adlý çalýþmasý ile kongreye burslu olarak
katýlým hakký da kazanmýþtý.
Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi, Deri ve Zührevi
Hastalýklar Anabilim Dalý
öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr.
Engin
Þenel'in
telemikroskopi çalýþmasý
deri tümörlerinin uzakdeðerlendirilmesinde
ve
tanýsýnda dünyada ilk kez
kullanýlan bir teknik üzerine
ve yakýn zamanda Journal
of
Telemedicine
and
Telecare'de yayýnlandý ve
diðer
çalýþma
ise
Dermatologica Sinica dergisinde yayýna kabul edildi. Her iki çalýþmada da
Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu,
Teknik Programlar Bölümü öðretim görevlisi Emre
Demir araþtýrmacý olarak yer aldý. Haber Servisi
Rektör Alkan "Beyaz
Mikrofon"a konuk olacak
Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr.Reha Metin Alkan
Umut
Radyoda
Meltem
Danýþman Çýnar'ýn hazýrlayýp sunduðu "Beyaz Mikrofon" programýna
konuk olacak.
Özgür-Der çocuk
etkinlikleri baþladý
Özgür-Der Çorum Þubesi 20142015 yýlý etkinlikleri çerçevesinde
çocuk faaliyetlerine baþladý. Her yýl
eðitim döneminin baþlamasý ile birlikte
çocuk etkinliklerine devam eden ÖzgürDer, ilköðretim 1.,2.,3.,4.,5. sýnýflara yönelik Kur'an-ý Kerim, Hz.Peygamber'in
Hayatý ve karakter geliþimini hedefleyen
Deðerler Eðitimi derslerini iþlemekte.
Geleceðin teminatý olan çocuklarýn
ahlaklý ve erdemli yetiþmesine katkýda
bulunmak amacýyla hazýrlanan yardýmlaþma, iyilik, dürüst olmak, temel ilmihal
konularý, sure ve dua öðrenilmesi vb. konu
baþlýklarý, dernek bünyesindeki sýnýflarda
etkinliklerle iþlenmekte.
Eðitim programý eðitim yýlýnýn sonunda
velilerin de katýldýðý yýl sonu gösterimi ile
tamamlanacak ve çocuklara öðretmenleri
tarafýndan karne ve çeþitli hediyeler verilecek.
Eðitimin ücretsiz verildiði çocuk programlarýna kayýt yaptýrmak ve bilgi almak
için Özgür-Der yönetim kurulu üyesi
eðitimci Mustafa Üngör ile irtibata
geçilebilir. Ayrýca lise seviyesi kýz ve erkek
öðrenciler için devam eden dersler için
müracaatlar devam ediyor. Haber Servisi
Sürücülere kýþ uyarýsý
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler
Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, sürücülerin kýþ mevsiminde araç kullanýrken
daha yavaþ ve dikkatli olmalarý, özellikle
gizli buzlanmaya dikkat etmeleri gerektiðini bildirdi.
Þahin, yaptýðý yazýlý açýklamada,
havalarýn aniden soðumasý ve bazý bölgelerde kar yaðýþýnýn baþlamasý nedeniyle
sürücüleri uyardý. Araçlarýn kýþ bakýmýnýn
ihmal edilmemesi
gerektiðini ifade
eden Çorum Þoförler
ve Nakliyeciler Odasý
Baþkaný Tahsin
Þahin, eksiklerin bir
an önce tamamlanmasý gerektiðini, kýþa
hazýrlýksýz yakalanan
sürücülerin zor
durumda kalabileceðini belirtti.
Þahin,
''Araçlarýnýzý kýþ þartlarýnda kullanýrken
mutlaka yavaþ ve dikkatli olun. Özellikle
gizli buzlanmalara karþý tedbirli olun''
uyarýsýnda bulundu.
Mevsime uygun araç bakýmý yapýlmasý
ve kar tipi lastiklerin kullanýlmasýnýn yasal
bir zorunluluk olduðunu da hatýrlatan
Tahsin Þahin, þöyle devam etti:
''Uzun ve yorucu bir kýþ bizi bekliyor.
Kazalarýn yaþanmamasý için araçlarýmýzý
yavaþ ve dikkatli kullanalým. Kýþýn yaþanan
kazalara; buzlanma, aracýn yolun durumu-
na göre kullanýlmamasý ve kýþa hazýrlanmamasý neden olmaktadýr. Bunun için araç
lastiði, fren, direksiyon, þanzýman, diferansiyeli ile motorun yað bakýmý yapýlmalýdýr.
Ayrýca akülere asit, radyatörlere ise antifriz
bir an önce konulmalýdýr. Araçtaki bütün
mekanizmalar gözden geçirilerek kýþa hazýr
hale getirilmelidir.''
Þahin, ayrýca, 1 Aralýk'ta baþlayacak
zorunlu kýþ lastiði uygulamasýnýn þimdilik
sadece ticari araçlarý
kapsadýðýný ancak
güvenli sürüþ ve kýþ
koþullarýnda akýcý ve
güvenli trafik için
binek araç sürücülerinin de kýþ lastiði
kullanýmý konusunda
hassasiyet göstermeleri
gerektiðini belirtti. Kýþ
þartlarýnda araç kullanmanýn zor
olduðunu da kaydeden
Þahin, özellikle yeni araç kullanmayý öðrenen ve þehirlerarasý yolculuk yapmaya
alýþýk olmayan sürücülerin zorunlu
olmadýkça hususi araçlarý ile yola çýkmamasý gerektiðini dile getirdi. Araçlar ne
kadar donanýmlý ve kýþ þartlarýna hazýr
olursa olsun yapýlacak en küçük hatanýn
büyük sorunlara yol açabileceðine de
dikkat çeken Þahin, "Hem kendimizin
hem de baþkalarýnýn can ve mal güvenliðini tehlikeye atmamalýyýz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
5 Kasým Çarþamba günü saat
16.30'da canlý olarak yayýnlanacak
olan programý dinleyiciler, Çorum ve
çevresinde 90.3 FM bandý üzerinden
ve umutradyo.com internet adresinden takip edebilecek. Haber Servisi
Kadýn gazeteciler çalýþtaya hazýrlanýyor
Kadýn gazetecilerin örgütlenmesi ve sorunlarýnýn çözümü için
kurulan TGF Kadýn Gazeteciler Komitesi, 2015 yýlýnda yapmayý
planladýðý 1. Kadýn Gazeteciler Çalýþtayý'nýn hazýrlýklarýna baþladý.
Medya çalýþanlarýnýn üçte birini oluþturan kadýn gazetecilerin
örgütlenmesi ve sorunlarýnýn çözümü için düðmeye basan Türkiye
Gazeteciler Federasyonu'nun (TGF) bünyesinde kurulan Kadýn
Gazeteciler Komitesi, 2015 yýlýnda yapmayý planladýðý "Kadýn
Gazeteciler Çalýþtayý"nýn hazýrlýklarýna start verdi.
Bu kapsamda; Ýzmir Gazeteciler Cemiyeti (ÝGC) ev sahipliðinde bir
ön hazýrlýk toplantýsý gerçekleþtirildi. Toplantýya; Kadýn Gazeteciler
Komitesi Baþkaný Semra Aman Akyürek, Baþkan Yardýmcýsý Gülgün
Pala Keçeci ve Genel Sektere Hediye Eroðlu ile ÝGC Baþkan Yardýmcýsý
Misket Dikmen ve ÝGC Yönetim Kurulu Üyesi Gaye Karadað katýldý.
Sorunlar ve taleplerin yüksek sesle dillendirilmesini saðlayacak
çalýþtayýn ön hazýrlýklarý ile ilgili beyin fýrtýnasý yapan heyet, daha sonra
TGF Genel Baþkaný Atilla Sertel ile de bir araya gelerek, konuyla ilgili
bilgilendirdi.
TGF Kadýn Gazeteciler Komitesi Baþkaný Akyürek, TGF
bünyesinde; 20-22 Haziran 2014 tarihleri arasýnda Elazýð'da yapýlan
45. Baþkanlar Konseyi Toplantýsý'nda kuruluþu onaylanan komitenin
çalýþmalarýný aralýksýz olarak sürdürdüðünü vurguladý. Bu kapsamda
Ýzmir'de yapýlan toplantýnýn çok verimli geçtiðini belirten Akyürek,
Ýzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin tecrübe, bilgi ve birikimlerinden yararlanmak adýna bir araya geldikleri Cemiyet Baþkan Yardýmcýsý Misket
Dikmen'e yakýn ilgi ve alakasýnda dolayý da teþekkür etti.
Türkiye'de görev yapan gazetecilerin çatý kuruluþu olan TGF'nin
gücüne güç katacaðýný vurgulayan Semra Aman Akyürek, komitenin;
erkeklerden oluþan tüm cemiyet ve dernek baþkanlarýnýn oy birliði ile
kurulmasýnýn çok anlamlý ve deðerli olduðunun da altýný çizdi.
"Medya çalýþanlarýnýn üçte birini oluþturan kadýn çalýþanlar; ayrým-
cýlýktan mobinge, eþdeðer iþe eþit ücret verilmeyiþinden cinsel tacize
kadar, erkek egemen sistemin tüm olumsuz uygulamalarýna maruz
kalmakta" diyen Akyürek, tüm bu sorunlarýn çözümü ve örgütlü
mücadele için faaliyet gösteren komitenin, 2015 yýlýnda hayata
geçirmeyi planladýðý "1. Kadýn Gazeteciler Çalýþtayý" ile ilk kez kadýn
gazetecilerin bir araya gelerek, seslerini yükselteceklerini dile getirdi.
Anadolu'nun buluþacaðý çalýþtayýn yüksek düzeyde bir katýlýmla
gerçekleþtirilmesini hedeflediklerini bildiren Baþkan Akyürek,
"Kadýnlarýn ucuz iþ gücü olarak görülmesi, pasif-geri görevlerde
çalýþtýrýlmasý, kadýnlarýn annelik haklarýnýn yerine getirmesinin engellenmesi, kadýnlarýn mobbign ve tacize maruz kalmasý, kýdem haklarý
engellenerek kariyer planlamalarýnýn sekteye uðratýlmasýný önlemek
için çýktýðýmýz bu yolda sorunlarýmýzýn; uzlaþý kültürü ve ortak akýl
oluþturma anlayýþý ile çözüme kavuþturmak için çalýþacaðýz" dedi.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
05 KASIM 2014 ÇARÞAMBA
HABER
4
"Kamu çalýþanlarýnýn kayýplarýnýn
telafisi için ek zam istiyoruz"
Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, TÜÝK verilerine
göre 2014 Tüketici Fiyat Endeksinin aylýk %1,90 arttýðýný ifade ederek,
"Yani yýlýn ilk 10 ayýnda %8,45 artýþ gerçekleþti. Enflasyonun bu þekilde artýþ göstermeye devam etmesi halinde, yýlsonu itibariyle
memurlarýn ücret kayýplarý 240 TL'ye kadar çýkacaktýr. Ekonomiden
sorumlu Devlet Bakaný Ali Babacan geçtiðimiz
günlerde, 2014 yýlý ekonomik verilerini revize
eden açýklamalarda bulunmuþtu. Bu açýklamalara göre, 2014 yýlý için ön görülen %5.3'lük
enflasyon tahmini revize edilmiþ, %9,4 olarak
gerçekleþeceði ve yine büyüme hedefinin tutmayacaðý ifade edilmiþtir" dedi.
Hükümetle 2014 ve 2015 yýlý memurlarýn
ekonomik ve sosyal haklarýný geliþtirmek için
pazarlýk masasýna oturan Memur-Sen'in, 2014
yýlý için 123 TL seyyanen zamma razý olduðunu
ve 2015 yýlý için ise 3+3 yüzdelik artýþýn altýna
imza atýldýðýný kaydeden Çam, "2014 yýlý için
enflasyon farký da talep etmeyen ve mutabakat
metnine böyle bir ifade koydurtmayan malum
Konfederasyon, uzun yýllardan bu yana ilk defa
memurlarýn enflasyon farký almasýný da
engellemiþ oldu. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek,
"Memurlara enflasyon farký ya da ek bir ücret
verilip verilmeyeceði" sorusuna verdiði cevapta;
"Biz yetkili Konfederasyon Memur-Sen'le bir
mutabakat yaptýk. Söz konusu mutabakatý da
bütçe vasýtasýyla yasallaþtýrdýk. Bu nedenle ek bir zam veremeyiz"
demiþtir. Bilindiði üzere 2014yýlýnda yapýlan Toplu Sözleþme mutabakatý nedeniyle tüm memurlara 123 TL seyyanen artýþ yapýlmýþtý.
Ancak, Hakim ve Savcýlar 123 TL seyyanen artýþý almasýna raðmen,
HSYK seçimleri öncesi Hakim ve Savcýlara ek olarak 1155 TL zam
yapýlmýþtý. Bakan iþine geldiði zaman mutabakat metnini öne sürüyor
ve memurlara ek zam yapýlmayacaðýný söylüyor. Fakat, Hakim ve
Savcýlara verilen 1155 TL zammý nasýl açýklayacak? Hakim ve Savcýlar
da devlet memuru deðil mi? Türkiye Kamu-Sen'in Temmuz ayýndan
bu yana gerçekleþen enflasyonu iþaret ederek, ek zam talep etmesi bu
hususta eylemlilik süreci baþlatmasý karþýsýnda, memurlarýn emeðini,
alýn terini masada býrakýp, iktidara peþkeþ çeken Malum Sen sessizliði-
ni sürdürüyor. Hükümetin Memur-Sen'le yaptýðý mutabakat sonucu
2014 yýlý için 123 TL seyyanen zammýn ortalama memur maaþlarýna
yansýmasý %5,2 olmuþtur. Ülkemizde 2014 yýlý Haziran ayý ilk altý
aylýk enflasyon %5,7 olarak gerçekleþmiþ böylece Temmuz ayýndan
itibaren memurlar enflasyon altýnda ücrete mahkum edilmiþlerdir.
Hükümetin revize ettiði ve %9,4 olarak
öngördüðü 2014 yýlý enflasyonu yýl sonunda
bu þekilde gerçekleþirse, memurlarýn enflasyon karþýsýndaki kayýplarý aylýk %4,2'ye yükselecektir.Yaþanan ekonomik geliþmeler üzerine enflasyon farký ödenmesi yolundaki tüm
giriþimlerimiz "Toplu sözleþme hükümlerinin
dýþýna çýkamayýz" gerekçesiyle geri çevrildi.
Doðalgaza, elektriðe, suya %9 zam yapýldý.
Gýda fiyatlarý son 9 ayda %11 artarken, et ve
ekmek %11, ulaþým %20, meyve %38 zamlandý. Ailenin zorunlu harcamalarý 9 ay içinde
tam 363 lira yükseldi. Memur-Senin
hükümetle imzaladýðý toplu sözleþme neticesinde; 2,6 milyon memur ile 1,9 milyon
memur emeklisi ciddi manada ekonomik
kayba uðramýþtýr. Toplu sözleþmenin dýþýna
çýkamayýz diyenler, toplu sözleþme dýþýnda
hâkim ve savcýlarýn maaþlarýna 1155 TL,
akademik personele de 725 ile 835 lira arasýnda zam yapýlmasýna karar verdiler. 2013
Sami Çam
Aðustos ayýndan beri ek zam talebimizi dile
getiriyoruz. Bir kez daha ifade ediyoruz, kamu çalýþanlarýnýn kayýplarýnýn telafisi için % 12 ek zan istiyoruz. Hükümetin memur ve
memur emeklilerinin bu kaybýný göz ardý ederek, Memur-Sen'le yapmýþ olduðu Toplu Sözleþme metnine sarýlmasý , yýllardýr söyledikleri
"Biz memurumuzu enflasyona ezdirmeyiz" sözünün de altýnda
kalmasýna sebep olmuþtur. Hükümet memura ve memur emeklilerine
enflasyon farký ve ya ek ödeme vermem diyor. O zaman geriye Toplu
Sözleþme metnine imza atan malum Konfederasyon kalýyor.
Toplam sayýlarý 4.5 milyona ulaþan memur ve memur emeklilerinin
kayýplarýný Memur-Sen telafi etmelidir. Bütün memur ve emeklilerini,
malum Konfederasyondan haklarýnýn iadesini talep etmeye davet
ediyoruz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
"Eðitimin sorunlarýna
ka l ý c ý ç ö z ü m l e r ü r e t i l m e l i "
Eðitim Sen Genel Örgütlenme ve Yükseköðretim Sekreteri
Ýsmail Saðdýç, eðitim sisteminde bugüne kadar sorunlarý
çözmek iddiasý ile çok sayýda düzenleme yapýldýðýný ancak çözmek
bir yana, mevcut sorunlara yenilerinin eklendiðini söyledi.
Eðitim Sen Ýl Baþkanlýðýnda basýn toplantýsý
yapan Ýsmail Saðdýç, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn,
bugüne kadar uyguladýðý eðitim politikalarýndaki baþarýsýzlýðýný sorgulamak yerine, ülkenin
dört bir yanýnda fedakârca çalýþan öðretmenleri
hedef alan adýmlar atmayý sürdürdüðünü ve
sadece öðretmenlerin deðil, bütün eðitim ve
bilim emekçilerinin çalýþma ve yaþam koþullarýný
zorlaþtýrdýðýný belirterek, "MEB'de þube müdürlüklerinden baþlayarak okul müdürleri ve müdür
yardýmcýlarýna kadar bütün eðitim yöneticilerine
performansa dayalý çalýþmaya baðlý olarak rotasyona uygulamasý baþlamýþtýr. Yeni atanan okul
müdürlerinin çok büyük bir bölümünün yandaþ
sendika üyeleri arasýndan belirlenmiþ, baþta
Eðitim Sen üyeleri olmak üzere, Eðitim Bir Sen
üyesi olmayan eðitim yöneticilerinin birer birer
görevden alýnmýþtýr. Bu durum eðitimde tarihin en büyük siyasal
kadrolaþmasý ile karþý karþýya olduðumuzu göstermiþtir. Son olarak
müdürlük sözlü sýnavýnda yaþanan haksýzlýk ve hukuksuzluklarýn
Çorum þubemizde olduðu gibi, Eðitim Sen þubeleri tarafýndan
yargýya taþýnmýþ olmasý, yargý tarafýndan sözlü sýnavýn objektif
olmadýðýna dair peþ peþe alýnan kararlar, yaþanan adaletsizliðin ne
kadar büyük olduðunu göstermektedir. Torba yasada yapýlan
Ortaköy'de vatani görevini yerine getirecek
gençler yola çýkmaya baþladýlar. Ortaköy Belediye
Baþkaný Taner Ýsbir askere gidecek olan gençleri
makamýnda aðýrladý ve askerliðin bir vatandaþlýk borcu
olduðu ve ne kadar mukaddes bir görev olduðundan
bahsetti.Türkiye'nin farklý farklý yerlerine yola çýkacak
olan gençler için Ortaköy merkez camisinde dua ve
deðiþikliðin ardýndan yayýnlanan Öðretmen Atama ve Yer
Deðiþtirme Yönetmeliði Taslaðýnda öðretmene rotasyonun nasýl
hayata geçirilmek istendiðinin ilk iþaretleri verilmiþtir. Taslaðýn 35.
Maddesine göre, ayný iþyerinde 8 yýl görev yapan öðretmenlerin
isteðe baðlý ya da istekleri dýþýnda il içinde baþka okullarda
görevlendirilmesi planlanmaktadýr. Taslaðýn 42. Maddesinde ise "Ýl
içinde alanlarýnda ihtiyaç bulunmayanlarýn atamalarý, bulunduklarý
ilde çalýþýlmasý gereken süre þartý aranmaksýzýn tercihleri doðrultusunda yer deðiþtirme döneminde il dýþýna yapýlabilir" denilmekte,
böylece il dýþý zorunlu rotasyonun da önü açýlmaktadýr. MEB, on
binlerce öðretmen açýsýndan yeni bir dayatma anlamýna gelen,
ekonomik ve sosyal olarak ciddi sorunlara yol açacak olan "öðretmenlere rotasyon" uygulamasýný yeni bir tasfiye mantýðý ile ele
almaktadýr. MEB'in zorlamasýyla on binlerce eðitim emekçisinin
rotasyona tabi tutulmak istenmesi, her
konuda olduðu gibi bu konuda da siyasal
referanslarýn, yandaþ sendikanýn isteklerinin belirleyici olacaðý açýktýr. Bugüne
kadar þube müdürleri ve okul müdürlerinin belirlenmesi sürecinde yaþananlar
bu görüþümüzü doðrulamaktadýr.
Eðitim Sen olarak, eðitimin bütün
sorunlarýnda olduðu gibi, eðitim emekçilerine yönelik rotasyon dayatmasý
konusunda da eðitim emekçilerin hak ve
çýkarlarý doðrultusunda taraf olduðumuzun bilinmesini istiyoruz. MEB, öðretmenleri il içi ya da il dýþý rotasyona tabi
tutmak yerine, gönüllülük ve teþvik
esasýna dayalý çözümler geliþtirmeli, hiç
kimse kendi isteði dýþýnda çalýþtýðý okuldan, çalýþma arkadaþlarýndan ve öðrencilerinden zorla koparýlmamalýdýr. Eðitim Sen olarak, ülkede ve
eðitimde yaþanan bütün olumsuzluklara raðmen gelecekten
umudumuzu yitirmediðimizi belirtmek istiyoruz. Eðitim ve bilim
emekçilerinin birleþik mücadelesi ile en zorlu sorunlarýn üzerinden
geleceðimize inanýyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Bahadýr
YÜCEL
Mahir ODABAÞI
SUNGURLU
ÝLÇEMÝZ
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Ülkemiz illeriyle, ilçeleriyle, köyleriyle her millete nasip
olmayacak þekilde güzel. Her yörenin kendine has nimetleri
var. Bakýyorsunuz bir tarafta deniz, diðer tarafta yemyeþil yaylalar, o bir tarafta kayak merkezleri, bir diðer tarafta farklý farklý nimetler… Ve dört mevsimin bir arada yaþandýðý harika bir
iklim… Yýllar önce bir arkadaþým nisan ayýnda hacca gitmiþti.
Hac dönüþü Esenboða Hava Limaný'na inip, otobüsle Çorum'a
gelirken daha þehir içindeyken yol güzergâhýndaki yeþilliði
görünce, bir ay Arabistan çöllerinde kalmanýn etkisiyle ''CENNET CENNET'' diye mýrýldanmaya baþlar. Aradan yýllar
geçmesine raðmen o anýný hep hatýrlar.
Çocukluðumdan hatýrlýyorum, bizim köyde (Osmancýkseki köyü) birine kýzýnca darbý mesel haline gelmiþ ''ÇEK GÝT
SUNGURLUYA KADAR YOLUN VAR'' cümlesi meþhurdu.
(Eskiden yürüyerek Ankara'ya gidenler Sungurlu'da mola
verirlermiþ. Herhalde bizim köyden Sungurlu ilçesi uzak
düþünülerek bu cümle meþhur olmuþ.) Bu nedenle bende
çocukluðumdan beri Sungurluyu hep merak etmiþimdir.
Sungurlu ilçesi toplam da 61.201 nüfusuyla Çorum'un en
büyük ilçesi olup, Ankara yolu üzerinde olmasý hasebiyle her
Çorumlunun mutlaka gördüðü þanslý bir ilçedir. Benim de en
çok ziyaret ettiðim ilçelerin baþýnda gelir. Geçmiþ yýllarda ''
deprem ve korunma'' konularýnda ilçe özel idare salonunda
konferans vermek nasip oldu. Doðrusu en çok zevk aldýðým
konferanslarda bu ilçede oldu. Zira ''marifet iltifata tabidir''
sýrrýnca konferansa ilçe kaymakamý, dönemin milletvekili,
belediye baþkaný, diðer protokol ve eðitim camiasý toptan
katýldý. Kaymakam Bey þükran belgesi takdim etti. Bu vesile ile
eski Kaymakamlar Gürsoy Osman Bilgin, Hulusi Þahin, eski
milletvekili Ahmet Aydoðmuþ, eski belediye baþkaný Ahmet
Karaacif, eski ilçe milli eðitim müdürü Mansur Toprak,
Hürrem Dursun, eski þube müdürü Abdulkadir Þahin, Yaþar
Kýyýklýk, Erdal Aksoy beyleri saygýyla yâd ediyorum.
Sungurlu Ýlçesinin tarihine baktýðýmýzda (kaymakamlýk web sayfasý) iki yerleþim merkezi olduðunu görmekteyiz.
1. Eski Sungurlu: Bugünkü Sungurlu'nun batýsýndadýr.
Þimdiki Kuzuluk (Akçay ve Tuðcu arasýnda) denilen yerde
kurulmuþtur. Eski Sungurlu "Küçük Kýyamet" adý verilen 1509
tarihinde 40 gün süren meþhur Ýstanbul depremiyle yýkýlmýþ ve
þehir bugünkü yerine inþa edilmiþtir. Eski Sungurlu'nun çok
geniþ yer kapladýðý, 80.000 nüfusa ve 20.000 haneye sahip
olduðu tahmin edilmektedir.
2.
Yeni Sungurlu: Eski Sungurlu'nun depremle yok
olmasýndan sonra þehir biraz doðuya en doðru Sarýtepe eteklerinde yeniden kurulmuþtur. Yeni Sungurlu kurulduðu günden beri 4 isim deðiþtirmiþtir.
a) Kalýnsaz: Yavuz Sultan Selim 1515 tarihinde doðu seferine giderken, þimdiki baðlarýn içinden geçen göç yolundan
Sungurlu'ya geldiði ve Manastýr Tepesinin ön tarafýndaki
boþlukta konaklamýþtýr. Yavuz Sultan Selim'in "amma da
sazlýk" demesinden dolayý Kalýnsaz adýný almýþtýr.
b) Budaközü: Þehrin ortasýndan geçen Budaközü Çayýna
ithafen söylenmiþtir.
c) Sungurlu: Maraþ Bey'in zulmünden kaçýp gelen Sungur
Bey'e ithafen denmiþtir.
Sungurlu, Osmanlý Ýmparatorluðu Döneminde 1866 yýlýnda ilçe ve belediye olmuþtur. Ýlk belediye baþkanlýðý görevine
de Ermeni asýllý Gregoryan Efendi atanmýþtýr.
Eczacý Odasý'ndan
Vali Kara'ya ziyaret
Çorum Eczacý Odasý Baþkaný
Süleyman Koca ve yönetim kurulu
üyeleri Vali Ahmet Kara'ya hayýrlý
olsun ziyaretinde bulundu.Süleyman Koca ziyarette Çorum'da ki
eczacýlýk faaliyetleri hakkýnda bilgi
verdikten sonra Vali Ahmet Kara'yý tebrik ederek görevinde baþarýlar diledi.Ziyarette Eczacý Odasý
Yönetim Kurulu üyeleri Sönmez
Çalýþkan ve Gökhan Ünaldý'da hazýr bulundu. Haber Servisi
Ortaköylü askerler uðurlandý
uðurlama
programý düzenlendi.
Hüznün ve sevincin
bir arada yaþandýðý programda askerler ve aileleri
zaman
zaman
gözyaþlarýný tutamadýlar.
Haber Servisi
YÝTÝK
Çorum Kýz Meslek Lisesi Çocuk
Geliþim ve Eðitimi bölümünden
almýþ olduðum diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. 1989 doðumlu
Kadir Kýzý Elif Yücel
TEK
YILDIZ
2
HABER
05 KASIM 2014 ÇARÞAMBA
Gençlik ve spor yatýrýmlarýna
95 milyon TL
Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn yatýrýmlarýný deðerlendiren Çorum Milletvekili
ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu,
Çorum'un gençlik ve sporuna 95 milyon
TL'nin üzerinde yatýrým yapýldýðýný belirtti.
Çorum'da 2014 yýlý içerisinde yapýlan ve
devam eden yatýrýmlar hakkýnda açýklamalarda bulunan Uslu, "61. Hükümetin kurulmasýyla birlikte Gençlik ve Sporun ayrý bir
bakanlýk olarak yapýlandýrýlmasý, geleceðimiz
olan gençlerimize hükümetimizin vermiþ
olduðu önemin bir göstergesidir. Bakanlýk
bünyesinde oluþturulan Genel Müdürlük ve
ilgili birimler ile gençlik çalýþmalarý daha ön
plana çýkartýlmýþtýr. Bu kapsamda ilimizde de
gençlerimizin eðitimi, sosyal aktivitelere
katýlýmý, birlik beraberlik ve milli duygulara
uygun yetiþmelerini saðlayan Gençlik
Merkezlerine yenilerini kazandýrýyoruz. Bu
kapsamda, Çorum'a ikinci Gençlik Merkezini
yapýyoruz. Ýhalesi yapýlarak sözleþmesi
imzalandý. Önümüzdeki günlerde ise
yapýmýna baþlanacak. Osmancýk ve
Sungurlu ilçelerimizde yapýmý devam eden
Gençlik Merkezlerimiz büyük oranda bitirildi. Alaca Gençlik Merkezi için yer tahsis
iþlemleri tamamlandý. Yatýrým programýna
alýnmasý için çalýþmalarýmýz devam ediyor.
Spor alanýnda yapýlan tesis çalýþmalarýnda ise, Osmancýk Güreþ Eðitim
Merkezi, Kargý Antrenman Spor Salonu,
Bayat, Oðuzlar ve Kargý Sentetik Çim Yüzeyli
Futbol Sahalarýnýn yapýmý tamamlandý.
Merkeze yapacaðýmýz Olimpik standartlarda
Atletizm pisti ihalesi yapýldý. Süreç devam
ediyor. Osmancýk Sentetik Çim Yüzeyli
Futbol Sahasýve Oðuzlar Sentetik Çim Yüzeyli
Futbol Sahasýna ikili soyunma odasý projeleri
ve yaklaþýk maliyet çalýþmalarý, Ortaköy ve
Uðurludað ilçelerinin Sentetik Çim Yüzeyli
Futbol sahalarý içinde hazýrlýk çalýþmalarý
devam etmektedir" dedi.
Tamamlanan ve ihale edilen gençlik ve
spor
yatýrýmlarý
(YURTKUR
Genel
Müdürlüðü ve proje aþamasýndaki yatýrýmlar
hariç) toplam bedelin 95 milyon TL'nin
üzerinde olduðunu kaydeden Uslu, gençlik ve
spor yatýrýmlarýnýn hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Haber Servisi
5
BAÞSAÐLIÐI
Odamýz Üyesi Serbest
Muhasebeci Mali Müþavir
Canan BIYIK
’ýn
Babasý Mehmet SARIÇAM’ýn vefatýndan
dolayý üzüntümüzü belirtir,Merhuma
Allah’tan rahmet kederli ailesi ve yakýnlarýna
baþsaðlýðý dileriz.Mekaný Cennet Olsun.
ÇORUM SMMO
Yönetim Kurulu Adýna
BAÞKAN
Muzaffer YILDIRIM
Basýn No:1112
www.bik.gov.tr
Emniyet Müdürü Tarancý'dan
Akpýnar'a tebrik
2015 yýlý bütçesine
Meclisten onay
Necdet Biçer
Çorum Belediyesinin 2015 yýlý bütçesi dün
yapýlan meclis toplantýsýnda oylanarak kabul edildi.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü baþkanlýðýnda
yapýlan toplantýda konuþan CHP'li Meclis üyesi Necdet
Biçer, bütçeyi ellerine geç geldiði için yeteri kadar
inceleyemediklerini ifade ederek, bütçe oylamasýnýn
ileriki bir tarihe ertelenmesini istedi.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise konuþmasýnda,
Necdet Biçer'in yaptýðý eleþtirinin ilk kez yapýlmadýðýný
bu tür eleþtirilerin hep yapýldýðýný ifade ederek,
"Bütçe ile ilgili yapýlan toplantýlarýn 3-4 tanesine ben
baþkanlýk ettim. Bütün bu çalýþmalardan sonra ortaya bir
bütçe çýktý. Tabiki tenkit edilebilecek yönleri de vardýr.
Biz en reelini yapmaya çalýþýyoruz. Bu iþin yönetimi
böyle. Meclis gündeminin ise yasada en geç 3 önce gönderilmesi gerektiði belirtiliyor. Bizde yasaya uyuyoruz"
diyerek sözlerini tamamladý. CHP'nin çekimser kaldýðý
oylama da Belediyenin 288 milyon 216 bin liralýk 2015
yýlý tahmini bütçesi kabul edildi. Fatih AKBAÞ
Ýl
Emniyet
Müdürü
Salih
Erkan
Tarancý,
Baro Baþkaný Av. Altan
Akpýnar'a hayýrlý olsun
ziyaretinde bulundu.
Baro binasýnda gerçekleþtirilen
ziyarete
Tarancý'nýn yaný sýra
bazý þube müdürleri
katýldý.Baro
Baþkan
Yardýmcýsý Av. Ercan
Daþdan ile bazý yönetim kurulu üyelerinin
de hazýr bulunduðu ziyarette Emniyet
Müdürü Tarancý, göreve yeni baþlayan Baro
Baþkaný Av. Akpýnar'ý kutlayarak baþladýðý
konuþmasýnda, yaklaþýk 240 bin nüfuslu
Çorum Merkez'de hukuksal bazý sýkýntýlar
olduðunu belirterek, Baro ile birlikte baðlý
olduklarý bakanlýklarý zorlamalarýnýn gerektiðini söyledi. Av tüfeðine verilen cezanýn
kurusýkýya verilen cezadan daha az olduðu-
na dikkat çeken Tarancý, bu cezalarýn caydýrýcý olmadýðýný ifade ederek, av tüfeðine
verilen cezanýn da en az kurusýkýya verilen
ceza kadar olmasý gerektiðini ifade etti.
Ziyaretten dolayý memnuniyetini dile
getiren Baro Baþkaný Av. Akpýnar da,
Emniyet Müdürü'nü 6 aydýr takip ettiklerini
belirterek, trafikte yaþanan sýkýntýlarýn büyük
oranda çözüldüðünü, asayiþ olaylarýnda ise
gözle görülür düzelmelerin olduðunu söyledi. Bahadýr YÜCEL
Meraki tiyatroseverlerle buluþacak
YEDAÞ'tan
elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým
A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak.
YEDAÞ'tan yapýlan açýklamaya
göre 07-08-09-10.11.2014 tarihlerinde 08.00-17.00 saatleri arasýnda dolayý Dut Köy ve Çaltýcak köylerinde elektrik kesintisi gerçekleþtirecek.
Haber Servisi
Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun
Meraki isimli oyunu Çorum'da tiyatroseverlerle buluþacak.
Peguelin Moliere'in yazdýðý Ahmet
Vefik Paþa'nýn oyunlaþtýrdýðý ve Ömer
Naci Topcu'nun yönettiði tek perdelik
doyun 14 Kasým Cuma günü saat
20.00'da cumartesi günü ise 14.00 ila
20.00 saatlerinde Çorum Devlet
Tiyatrosu sahnesinde sanatseverlerle
buluþacak.
Oyunun konusu ise þöyle:
Ahmet Vefik Paþa'nýn Moliere'in
Hastalýk Hastasýndan uyarladýðý Meraki,
hastalýk ve ölüm korkusu nedeni ile
çevresindekilere ve kendisine hayatý zindan eden bir insaný, çevresine karþý
düþtüðü gülünç durumu ele alan sýcak ve
içten bir komedidir.
Oyunun biletleri tiyatro salonu
giþesinden
ve
http://www.biletiva.com/devlet tiyatrosu/ Çorum adresinden satýþa sunuldu.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
05 KASIM 2014 ÇARÞAMBA
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Türk Tarým Orman
Sen'den aþure ikramý
"Ýþçi ölümlerine karþý
tüm önlemler alýnmalý"
Saadet
Partisi
Ýl
Baþkan
Yardýmcýsý
Ýbrahim Zorlu, "Mesai
arkadaþlarýnýn
parçalanmýþ
bedenlerine basarak çýkýþ yolunu tutan iþçiler yeniden
madene girmeye zorlanýyor.
Denetimini, sigortasýný ve de
elbette yaþam hakkýna göz
dikenler, her faciadan sonra
''bizim için þehittir'' diyor. Ýki
kýtayý birbirine kavuþturan
köprüler, alýn terini kömür
karasýna bulayan baba ile bir
günlük bebeðini kavuþturamýyor. Yol yapanlar yoldaki can
güveliðini saðlayamaz hale
geldiler" dedi.
Ýþçi kazalarýný 'gider' kaleminde inceleyen þirketlerin
hýrslarýnýn,
onlarca
iþçiyi
þarampole yuvarladýðýný kaydeden Zorlu, "Kaza ve kadere
elbette iman ederiz. Lakin bu
imanýmýzý, yüzlerce koruma ile
tank gibi arabalar ile onlarca
tedbir ile gezip, her iþ kazasýndan sonra iþçilerin kanlarý ile
dönen deðirmeni yavaþlatmamak için kullananlar ile bir tutmuyoruz. Bir hafta önce
Karaman'da
ruhsatý
verilmemesi gereken madende 18
iþçimiz mahsur kaldý, umutlar
azalýyor. Midibüs þarampole
yuvarlandý: 15 ölü 30 yaralý var.
Ceylan derisi makam koltuklarý
artýk iþçi ölümüne karþý tüm
önlemleri alsýn. Soruþturmalar
baþlasýn. Bu suça ortak olanlar
cezalandýrýlsýn. Bir iþçinin dahi
burnu kanamamasý için yapýlacaklar yapýlsýn.Artýk oturan
ayaða kalksýn, ayakta olan
yürüsün, yürüyen koþsun: ölen
15 iþçimiz ölen son iþçilerimiz
olsun. Ýktidar sahipleri þunu iyi
bilsinler ki bizler Saadet
Partililer olarak bugüne kadar
olduðu gibi ülkemizin ve milletimizin refah ve saadeti için
bu konularýn takipçisi olmaya,
halkýn gür sesi olmaya devam
edeceðiz. Gördüðümüz yanlýþlarda kardeþlik görevimiz
gereði uyarmaya devam edeceðiz. Son sözümüzde görevini
yapmayan muhalefetçiklere;
millet size o görevi oradan
maaþ alýp keyfinize bakýn diye
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Ýbrahim Zorlu
vermedi. Sizler orada millet
adýna bu meselelerle ilgilenmeniz ve gerektiðinde halký bilgilendirmeniz
gerekirken,
maalesef baþka þeylerle meþgul
olup iþ takibi yaparak, yada
sadece partiniz adýna çalýþarak
gün geçiriyorsunuz. Bakýn
buradan ilan ediyor ve diyorum
ki, Allahýn izniyle Saadet Partisi
meclise geliyor ve sizin bu
düzenlerinizin tamamýný sonlandýracak. Ve o makamýn
gereklerini yerine getirmeyenlere o makamlarý dar edeceðiz
inþallah" ifadelerini kullandý.
Haber Servisi
CHP'den "sigara yasaðýna tepkiye" tepki!
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan'ýn
halký küçümsediðini ve hor gördüðünü iddia etti.
"Sigaraya 4. Murat tepkisi veren Sayýn
Cumhurbaþkaný Osmanlý döneminde yaþadýðýný
sanýyor" ifadelerini kullanan Cengiz Atlas,
"Geçtiðimiz gün Ýstanbul Esenler'e açýlýþa gitti.
Esnafý ziyarete çýktý. Yürürken bir kafede sigara
içen gençleri gördü. O sýrada kafedekiler de onun
fotoðrafýný çekiyordu. Erdoðan açtý aðzýný yumdu
gözünü. Yanýndakilere dönüp "Kapalý yerde
sigara içiyorlar cezasý var. Hemen zabýta gönderin" dedi. Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ
ortamý yumuþatmak amacýyla, "Muharrem ayý,
efendim affedin" dediyse de Erdoðan dinlemedi.
Bir gence "Cumhurbaþkaný söylüyor, hâla içmeye
devam ediyor. Terbiyesiz herif" diye hakaret etti.
Zabýtalar hemen kafeye 6 bin lira ceza kesti.
Soma'da, Ermenek'te maden facialarý yaþanýr:
Askerlerimiz, polislerimiz þehit olurken, ülke
sýnýrlarý delik deþikken reisi cumhurumuz sigara
ile sigara içenlerle uðraþýyor.
Üzerinden 3 ay geçmeden ettiði yemini unutup parti genel baþkaný, baþbakan gibi davranýyor.
Dünyada hiçbir Cumhurbaþkaný vatandaþýna
"Terbiyesiz herif" demez, diyemez. Lafa gelince
edep yahu diyenler, kiþilerin tercihlerini terbiyesiz olarak nitelendirebiliyor.
Çiftçiye: "Lan artistlik yapma!" "Ananý da al git!" Þehit yakýnlarý-
na "Askerlik yan gelip yatma yeri deðildir!" Parasýzlýktan "Satýlýk
böbrek" pankartý açan vatandaþa "Burasý sakatatçý dükkaný deðil!"
Þehitlere: "Kelle!" Son olarak: "Terbiyesiz herif!"
Sayýn Recep Tayyip Erdoðan nasýl bir
ruh hali içinde? Kendisini padiþah
zannediyor olmalý. Onun bir rüyadan
uyanmasý lazým. Ne bu ülke Osmanlý ne
de kendisi padiþah, Türkiye Cumhuriyeti
ile birlikte bu ulusun bireyleri eþit yurttaþlar olduðunu öðrendi. Tebaa yönetmiyorsunuz, yurttaþlarla muhatapsýnýz
sayýn Cumhurbaþkaný.
Ýþinizi yapýn. Kimsenin sizden terbiye öðrenecek hali yok, tarih sizi bir de
vatandaþýna, "Terbiyesiz herif" dedi diye
yazacak. Demokrasi ve cumhuriyet
sayesinde ulaþtýðýnýz makamýn gereðine
uygun davranmalý, bulunduðunuz
makamýn saygýnlýðýna zarar vermemelisiniz. Her Cumhuriyet yurttaþý
anayasa gereði kanunlar karþýsýnda eþit
olduðunu bilir. Çaðdaþ toplumlarda iþ
bölümü sosyal yaþamýn sürdürülebilirliði
açýsýndan bir zorunluluktur. Yani zabýta
Cengiz Atlas zabýtalýðýný, kaymakam kaymakamlýðýný
yapar. Hiç kimse kendisini her þeyin ve
herkesin üstünde göremez
Vatandaþa yapýlan saygýsýzlýðý kýnýyor, geliþmeleri kamuoyunun
takdirine býrakýyorum" dedi. Haber Servisi
Türk Tarým Orman Sen Ýl
Baþkaný Necati Gül, Muharrem ayý nedeniyle yaptýðý
açýklamada, "Muharrem ayý, Ýslâm
kültür tarihinde önemli yeri olan
bir zaman dilimini temsil etmektedir. Bu ayýn önemi, içinde meydana
gelmiþ olan önemli olaylardan kaynaklanmaktadýr. Rivayete göre, Hz.
Nuh'un gemisi Tufandan kurtulup,
Cûdî daðýna Aþûre günü oturmuþtur. Hz. Ademin tövbesinin kabul
edilmesi, Hz. Ýbrahim'in, Nemrut'un ateþinden kurtulmasý, Hz.
Yakub'un oðlu Yusuf'a kavuþmasý,
Hz. Musa ve Ýsrail oðullarýnýn
Firavunun zulmünden kurtulmalarý. Ýslâm tarihinin en üzücü olaylarýndan biri olan Kerbela olayý da bu
ayda gerçekleþmiþtir. Bütün Müslümanlarý üzen bu tarihi olay, tarihin
hakemliðine býrakýlmalý, müminler
arasýnda soðukluðun ve kýrgýnlýðýn
sebebi kýlýnmamalýdýr. Bütün Müslümanlara düþen görev, tarihin gü-
zelliklerini, yaþadýðýmýz dönemin
þartlarý içinde yeniden yaþamaya
gayret göstermek, yanlýþ ve üzücü
örneklerden ibret alarak, onlarýn
tekrar yaþanmamasý için ne gerekiyorsa onu yapmaktýr.
Hz. Hüseyin'e reva görülen bu
muamele, ne kadar haksýz ve ne
kadar üzücü olursa olsun, Müslümanlar arasýnda ayrýlýk ve husumet
sebebi olmamalýdýr. Tarihin belli
döneminde gerçekleþen bu üzücü
olayý, gene tarihin hakemliðine
emanet etmek ve duygulardan çok
aklý hâkim kýlmak gerekir. Zira günümüzde Müslümanlarýn, her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliðe ihtiyacý olduðu inkâr edilemez. Bu vesile ile Türk Tarým Orman Sendikasý olarak üye olup olmamasýna bakýlmaksýzýn iþ kolumuzda olan tüm personele aþure
daðýmý yapmýþ bulunmaktayýz" dedi.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
05 KASIM 2014 ÇARÞAMBA
Kiremit sektörüne
çað atlatan yenilik
Ece Holding'in kiremit sektöründe
faaliyet gösteren firmasý Ece Kiremit,
ürettiði Bioksit Kiremit ile sektörde bir ilki
gerçekleþtirdi. Ece Holding Ar-Ge merkezinde
geliþtirilen Bioksit Kiremit; daha koyu rengi,
daha iyi ses, su ve ýsý yalýtýmý sunan çevreci
özellikleriyle birlikte modern ve geleneksel tüm
mimari tarzlarýna hitap ederek, yapý sektörüne
alternatifi olmayan bir ürün olarak giriþ yaptý.
-TÜRKÝYE'DE BÝR ÝLKTürkiye'de bir ilki gerçekleþtirdiklerini ve bu
alandaki yatýrýmlarýna devam
edeceklerini vurgulayan Ece
Kiremit Yönetim Kurulu
Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail
Çenesiz, bu inovasyon
ile birlikte Ar-Ge'nin
geleneksel sektörlerde dahi ne
kadar önemli
olduðunun
ortaya konduðunu;
Ýnovasyonu sadece
ileri teknoloji ürünlere
dair bir kavram gibi görmenin doðru olmadýðýný, geleneksel bir çok
sektörde de inovasyon ile daha kaliteli ve dünya
pazarlarýnda rekabet edecek ürünlere ulaþýlabileceðini söyledi.Ece Kiremit, Bioksit Kiremit
inovasyonuyla geleneksel bir ürün olan
kiremidin ihracat þansýný artýrarak Çorum
ekonomisine de artý deðer katmayý hedefliyor.
Çorum kiremidinin Türkiye'de satýlan en ucuz
kiremit haline geldiðini ve bunun ana
nedeninin ürün kalitesi ve renginin olduðunu
vurgulayan Ýsmail Çenesiz, Ar-Ge çalýþmalarý
sonucu özel bir hammadde ve formülle ürettikleri Bioksit Kiremit ile Çorum kiremidinin hak
ettiði fiyat seviyesine çýkacaðýna inandýðýný
belirtti.
ÇORUMLU MÜHENDÝSLERÝN
BAÞARISI
Ece Holding Ar-Ge merkezinde
görev yapan Çorumlu mühendislerin
uzun süreli uðraþlarý sonucunda özel
hammaddeler kullanýlarak elde
edilen Bioksit Kiremit formülü ile
geleneksel kiremitlere oranla daha
yüksek donma dayanýmý olan, daha
iyi su, ýsý ve ses yalýtýmýna sahip
kiremitler üretilebiliyor. Bioksit
Kiremit'in önemi; fiziksel ve doðal
þartlara karþý daha dayanýklý
dolayýsýyla daha uzun ömürlü, tasarruf saðlayan buna baðlý olarak daha çevreci ve
renginden dolayý daha estetik bir ürün olmasýndan kaynaklanýyor.
NE KADAR KOYU RENK, O KADAR
DEÐERLÝ KÝREMÝT
Daha yüksek sinterleme sýcaklýðýnda
üretilen Bioksit Kiremit; su emmesinin daha
düþük, basýnç dayanýmý ve termal þok direnci
gibi özelliklerinin daha yüksek olmasýnýn yaný
sýra yüzey sertliðinin de daha fazla olmasý özellikleriyle geleneksel hammaddelerle hazýrlanmýþ kiremitlere
oranla
farlýlýk
gösteriyor. Rengi
ile kalite ve fiyat
bakýmýndan
sýnýflandýrýlan
kiremitte,
koyu
renk hem pahalý
hem de en çok talep
gören ürün Bioksit
Kiremit, açýk renkli
olduðu için arzu edilen
ekonomik deðeri yakalayamayan Çorum kiremidinin deðerini de
yükseltmiþ ve dolayýsýyla ihracat þansýný da
artýrmýþ oluyor. Bioksit Kiremit, formülünde
tamamen tarým arazisi dýþýndaki kayaç alanlardan temin edilen hammaddeler kullanýldýðý için
ekolojik özellikler de taþýyor. Bu nedenle Bioksit
Kiremit, kýymetli tarým arazilerinin hammadde
olarak kullanýlmasýnýn da önüne geçecek
önemli bir inovasyon ayrýcalýðý da taþýyor.
"Kapýmýz tüm meslektaþlarýmýza açýk" diyen
Çenesiz, Çorum'un kiremit sektörünün tekrar
güçlenmesi, hem yurt içinde hem de yurt dýþýnda rekabet avantajý saðlayabilmesi adýna Bioksit
Kiremit üretimi konusunda talep eden Çorumlu Kiremit üreticilerine know-how desteði vereceklerini ifade etti. Haber Servisi
HABER
7
Ç o r u m A K Pa r t i ' d e n
A n ka r a ' y a ç ý ka r m a
Adalet ve Kalkýnma Partisi'nin dün gerçekleþtirilen haftalýk olaðan kurul toplantýsýný Çorum damgasý vuruldu.
Çorum'dan Muhtarlar Derneði ve AK Parti Çorum Milletvekilleri Murat Yýldýrým ve Cahit Baðcý'nýn organizesi
ile AK Parti Grubu'na 100 muhtar
ve AK Parti
Gençlik Kollarý'ndan 50 gençlik kollarý üyesi
katýldý.
Çorum'dan
AK Parti Grubu'na katýlan
Gençlik Kollarý
Üyeleri'nin Baþbakan ve Genel Baþkan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nun grup konuþmasý esnasýnda attýðý tezahüratlar
ile AK Parti grubuna damgasýný vururken, 150 kiþiyi
aþkýn Çorum heyetinin bugüne kadar AK Parti Grubu'na bir ilden ayný anda katýlan en kalabalýk gruplardan biri olduðu belirtildi.
MUHTARLAR'DAN BAÞBAKAN DAVUTOÐLU'NA DOSYA
Çorum Muhtarlar Derneði Baþkaný Hacý Koca ve
beraberindeki 100 muhtar Baþbakan Ahmet Davutoðlu ile de bir araya gelerek sorunlarýna iliþkin bir
dosya sundular.
AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum
Milletvekili Murat
Yýldýrým, AK Parti
Ekonomi Ýþler Baþkan Yardýmcýsý ve
Çorum Milletvekili,
TBMM Plan Bütçe
Komisyonu Üyesi
Cahit Baðcý, Ýl Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, Gençlik
Kollarý Baþkaný ve Ýl
Genel Meclis Üyesi
Erhan Akar'ýn da
bulunduðu heyet
Baþbakan ve AK
Parti Genel Baþkaný
Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'na köylerin sorunlarýna
iliþkin bilgilendirme dosyasý takdim ettiler.
DAVUTOÐLU ÝLE HATIRA FOTOÐRAFI
Ankara'ya adeta çýkartma yapan 100 köy muhtarý
ve 50 AK Parti gençlik kollarý üyesi genç, Baþbakan
ve AK Parti Genel Baþkaný Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi tören alanýnda
ayrý ayrý hatýra fotoðraflarý çekindiler.
Haber Servisi
TÜMSÝAD'dan Vali
Kara'ya hayýrlý olsun
Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý
Derneði (TÜMSÝAD) Çorum Þube
Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ve yönetim
kurulu üyeleri Vali Ahmet Kara'yý ziyaret
ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler.
TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný
Abdurrahman Kýlýç, Çorum'un ve ülkemizin
ortak çýkarlarý noktasýnda iþ dünyasýyla
toplumun her kesimleriyle birlikte hareket
ettiklerini ve bundan sonrada hizmet etmeye hazýr olduklarýný söyledi.
TÜMSÝAD Çorum Þubesi olarak üyelerin
sektörel, toplumsal geliþimi yönünde iþ
adamlarýna, esnafa destek ve çözüm üretme
adýna yardýmcý olmak çeþitli faaliyetlerde
bulunmaya çaba gösterdiklerini ifade eden
Kýlýç, Türk ekonomisine katma deðer saðlamak için çalýþtýklarýný belirtti.
Kýlýç, Çorum'da göre yeni baþlayan Vali
Kara'ya baþarýlar diledi.
Ýþ dünyasýna kapýlarýnýn her zaman açýk
olduðunu dile getiren Vali Ahmet Kara ise,
üzerlerine düþen her görevi imkanlar
ölçüsünde yapmaya hazýr olduklarýný
belirterek, TÜMSÝAD yönetimine teþekkür
etti. Haber Servisi
Özer'den Uslu'ya kongre daveti
AK Parti Mamak Ýlçe Baþkaný hemþehrimiz
Muhammed Abdullah Özer Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret
etti.Özer ziyaretinde 9 Kasým Pazar günü Mamak Kapalý
Spor Salonunda yapýlacak olan 5. Olaðan Genel
Kurullarýna davet ederek, "Birlik ve beraberlik içinde yol
almak, durMamak" sloganýyla çýktýðýmýz bu hayýrlý
yolda deðerli büyüðümüz olarak sizleri aramýzda
görmek istiyoruz. Katýlýmlarýnýz bizleri mutlu edecektir.
Kongremize Baþbakanýmýz Sayýn Ahmet Davutoðluda
katýlacaktýr" dedi.
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu
"5. Olaðan Genel Kurulunuz þimdiden hayýrlý olsun.
Türkiye'yi büyütmek için hep beraber hizmet üretmeye
devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte il ve ilçe teþkilatlarýmýzýn kongrelerini birlikte gerçekleþtireceðiz.
Kongrelerimiz birlik beraberliðimizi bir kat daha artýracak Selçukludan baþlayan kutlu davamýzý dimdik ayakta
tutmaya devam edecektir" ifadelerini kullandý. Haber
Servisi
Kimse Yok Mu'dan CHP'ye ziyaret
Kimse Yok Mu Derneði Þube Müdürü Erkal Aykaç, Kimse Yok
Mu Derneði'nin Çorum merkez, ilçeler ve köylerine bakýldýðýnda 2
bin 700 civarýnda ailesinin bulunduðunu belirterek, Çorum'da belli aralýklarla 9 bin civarýnda insana yardýmlar götürdüklerini söyledi.
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'ý ziyaret eden Kimse Yok Mu Derneði
Þube Müdürü Erkal Aykaç ve yönetim kurulu üyeleri Atlas ve partililerle
bir süre görüþtü.Ziyarette konuþan Kimse Yok Mu Derneði Þube Müdürü Erkal Aykaç, Türkiye'nin bir süreçten geçtiðini ve Kimse Yok Mu Derneði'nin de bu süreçten nasibini aldýðýný söyledi.
Aykaç, "Ýzinsiz yardým toplama yetkisi kaldýrýldý ve bununla birlikte
kampanyalar sonlandýrýldý. Yakýn tarih itibari ile iki bankadaki hesaplara
el konuldu. Bu manada hem rahatsýz oluyoruz hem de üzülüyoruz. Biz
bir dayanýþma ve yardým derneðiayiz" dedi.
Aykaç, yurt içi ve yurt dýþýnda derneðin yaptýðý yardýmlardan da bahsederek, konuþmasýnda þunlarý söyledi:"Malum olduðu üzere dernek
2002 yýlýnda kurulmuþ resmi statü kazanmýþ bir dernektir. Din, dil, ýrk
ayrýmýna bakmadan insana sadece insan olduðu için yardým eden bir
dernektir. Ýnsanlarýn anlayýþýna siyasi görüþüne bakmadan sadece ihtiyaç
sahiplerini baz alarak insanlara yardým ediyoruz. Kampanya süreci ile ilgili durdurmalar bizim Afrika merkezli yapýlan faaliyetlerimizi ciddi manada etkiledi. Þu ana kadar Kimse Yok Mu Derneði, Afrika'da 60 bin tane yetime sahip çýktý, 27 bin civarýnda katarakt ameliyatý yaptýk, 1800 civarýnda su kuyusu açtýk. Yine Gazze'de 10 milyondan fazla bir yardým
yaptýk. Çorum merkeze, ilçeler ve köylere baktýðýmýzda 2 bin 700 civarýnda bizim ailemiz var. Toplam 9 bin civarýnda insana farklý aralýklarla
yardým ediyoruz. Bu zulmün ve bu durumun durdurulmasý için kendimizi ifade etmek istiyoruz." Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
05 KASIM 2014 ÇARÞAMBA
YAÞAM
8
Genç erkekler bu
Hastalýða dikkat!
Kurdun Keyfini Bozma
Hoca, bir kýþ günü ormanda
odun kesiyormuþ. Odun kesmeye iyice dalmýþ gitmiþ. Bir aç
kurt sessizce saldýrýp,
Nasreddin Hoca'nýn yokuþun
altýnda býraktýðý eþeðini yemiþ,
yokuþ yukarý kaçmaya
baþlamýþ.
Birisi uzaktan durumu
görüp seslenmiþ:
- "Hoca yetiþ! Kurt eþeðini
yedi, kaçýyor!"
Hoca bir eþeðin kemikleri
çýkmýþ ölüsüne, bir de yokuþ
yukarý kaçmakta olan kurda
baktýktan sonra:
- "Boþuna yorulma efendi"
demiþ. "Olan oldu! Hiç
olmazsa tok karnýna yokuþ
yukarý kaçmaya çalýþan kurdun
keyfini bozma."
20:00
Yerli Dizi
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Behçet hastalýðýnýn görülme sýklýðýnýn en yüksek olduðu bölgenin
Türkiye olduðu ve her bin kiþiden 14'ünde Behçet hastalýðý olduðunun
saptandýðý belirtildi. Hastalýk genç
erkeklerde daha aðýr seyrediyor.
Hacettepe
Üniversitesi
Týp
Fakültesi Romatoloji Bilim Dalý
Öðretim
Üyesi ve Türk Ýç
Hastalýklarý Uzmanlýk Derneði
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Ýhsan Ertenli, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Behçet hastalýðýnýn
1937 yýlýnda Hulusi Behçet tarafýndan tanýmlanmýþ olan, nedeni bilinmeyen iltihaplý bir
hastalýk
olduðunu belirtti.
Hastalýðýn belirgin özelliklerinin
aðýz içi ve genital bölgede tekrarlayan ülserler, ciltte kýrmýzý, aðrýlý
þiþlikler, sivilceler ve gözde kýzarýklýk ve bulanýk görmeye yol açan
ataklarý olduðunu ifade eden
Ertenli, hastalýðýn diðer organ sistemlerini de tutabileceðini, bunlar
arasýnda eklem, toplardamar ve
atardamarlar, beyin ve baðýrsak
tutulumunun yer aldýðýný kaydetti.
Behçet hastalýðýnýn dünyada her
yerde ayný sýklýkta görülmediðine
dikkati çeken Ertenli, þöyle devam
etti:''Hastalýðýn görülme sýklýðýnýn
en yüksek olduðu bölge ülkemizdir
ve her bin kiþiden 1-4'ünde Behçet
hastalýðý
olduðu
saptanmýþtýr.
Akdeniz'in doðusunda yer alan
ülkelerde, Ortadoðu'da sýk görülür.
Bu bölgeden baþlayarak, Kore, Çin
ve Japonya'ya kadar uzanan hat
boyunca da Behçet hastalýðýnýn sýk
görüldüðü bilinmektedir.
Bu coðrafi daðýlým, tarihi Ýpek
Yolu üzerine denk geldiði için,
Behçet hastalýðýný Ýpek Yolu
hastalýðý
olarak
isimlendiren
araþtýrmacýlar da vardýr.
Hastalýðýn daðýlýmýndaki bu
özelliðin iklim ya da bir baþka
coðrafi nedenden daha çok, bu
bölgede yaþayan insanlarda belirli
doku grubu antijenlerinin görülme
sýklýðý
ile
iliþkili
olduðu
düþünülmektedir''
Genç erkeklerde daha
aðýr seyrediyor
Hastalýðýn erkek ve kadýnlarý
benzer sýklýkta etkilediðini ancak
hastalýðýn seyrinin erkeklerde belirgin olarak daha aðýr olduðunu ifade
eden Ertenli, ''Genç yaþta, genellikle 20 ila 30 yaþlarý arasýnda baþlar.
Tekrarlayan aðýz yaralarý en sýk
baþlangýç bulgusudur. Hastalýk bulgularý yaþlanma ile sönme eðilimindedir''dedi. Behçet hastalýðýnýn
özellikle hastalýðý genç yaþta
baþlayan erkeklerde ciddi seyretme
potansiyeline sahip olduðuna iþaret
eden Ertenli, kadýnlarda genellikle
kalýcý hasar oluþturmayan, tekrarlayýcý deri ve eklem bulgularý ile
seyrederken genç erkeklerde göz ve
damar tutulumu geliþme riskinin
yüksek olduðunu kaydetti.
Göz tutulumu meydana getiriyor
Hastalarýn yaklaþýk yarýsýnda
oluþan göz tutulumunun en önemli
özürlülük nedeni olduðuna ve baþta
erkek hastalar olmak üzere yüzde
25 oranýnda ciddi görme kaybý ile
sonlanacaðýna dikkati çeken Ertenli,
þöyle devam etti:
''Göz
tutulumu
Behçet
hastalýðýnýn en önemli organ tutulumlarýndan biridir. Hastalýðýn seyri
boyunca hastalarýn yüzde
3070'inde ortaya çýkar. Göz tutulumu
genellikle hastalýðýn ilk yýllarýnda
görülür ve erkeklerde kadýnlara
göre daha sýktýr.
Behçet Hastalýðýnda göz tutulumu deðiþik þekillerde karþýmýza
çýkar. Anterior ve posterior üveit,
hipopiyonlu
iridosiklit,
retinal
vaskülit temel göz tutulum þekilleridir. Uzun dönemde tekrarlayan
ataklar sonucu þineþiler, sekonder
glokom
ve
katarakt
geliþimi
görülebilir. Kalýcý görme kayýplarý ve
körlük geliþebilir.''
Atak tedavisinde, topikal tedavi
olarak steroidli damlalar ve midriatikler, gerekirse intraoküler steroid
enjeksiyonlarýyla birlikte ataðýn
aðýrlýðýna göre sistemik tedavi verilebileceðini belirten Ertenli, erken
taný ve tedavinin hastalýðýn istenmeyen sonuçlarýný önlemede çok
önemli olduðunu vurguladý.
BÝFTEK RULOSU
Enver Paþa
1881’de Ýstanbul’da dünyaya
geldi. Babasý Hacý Ahmet Paþa,
annesi Ayþe Haným’dýr. Ailenin
6 çocuðundan en büyüðüdür[1].
Önce
Nafia
Nezareti
(Bayýndýrlýk Bakanlýðý)’nda fen
memurluðu yapan daha soran
surre emini olarak sivil paþalýk
rütbesine yükselen Hacý Ahmet
Paþa’nýn görevi nedeniyle
çocukluðu farklý þehirlerde geçti.
Ýlkokulu Ýstanbul'da okuduktan
sonra 1894’te Manastýr Askeri
Rüþtiyesi’ni, 1897’de Ýstanbul’daki Soðuk çeþme Askeri Ýdadisi’ni tamamladý. Harp okulunu 1899'da piyade teðmeni
olarak bitirdikten sonra, 1902'te
kurmay yüzbaþý olarak Harp
Akademisinden derec e alarak
mezun
oldu.
Selânik'teki
Üçüncü Ordu'nun emrine girdi.
Manastýr ve Üsküp’te çeþitli
askeri görevlerde bulunduktan
sonra 1904’te kolaðasý, 1905’te
kurmay, 1906’da binbaþý oldu.
Ekim 1907'de Manastýr civarýnda
eþkiya
takibi
ile
görevlendirildi. 1908 yýlýna
kadar devam ettiði bu görev
sýrasýnda Bulgar çetelerine karþý
verdiði mücadeleler, onda milliyetçilik fikrinin geliþmesinde
rol oynadý. Amcasý Yüzbaþý Halil
Bey ile konuþarak[2] merkezi
Paris’te bulunan Jön Türk
Hareketi’nin Selanik’teki bir
kolu olan Osmanlý Hürriyet
Cemiyeti’ne (sonraki adýyla Ýttihat ve Terakki Cemiyeti) katýlmayý kabul etti. Bursalý Mehmet
Tahir Bey'in rehberliði[2] ile
cemiyete, on ikinci üye olarak
kabul
edildi.
Kendisine
Cemiyetin Manastýr þubesini
kurma görevi verildi[1].
Malzemeler
1 Adet Soðan
1 Adet Havuç
1 Çay Kaþýðý Karabiber
1 Çay Kaþýðý Kimyon
Tuz
250 gr. Kýyma
6 Adet Biftek
1 Çay Kaþýðý
Bezelye
1 Çorba
Kaþýðý
Salça
1 Su Bardaðý
Su
1 Çorba Kaþýðý
Margarin
Yemeðin Tarifi
1 adet soðaný ve havucu rendeleyin. 1 çay
kaþýðý karabiber, kimyon,
tuz ve kýymayý derin bir
kabýn içinde yoðurun. 1
çay bardaðý bezelyeyi
ekleyin.6 adet bifteðin
içine, hazýrladýðýnýz harcý
doldurun. Biftekleri rulo
biçiminde sarýn. Bifteðin
kenarlarýný kürdanla tutturun. Ýçlerini
doldurduðunuz
biftekleri, margarinle hafifçe
yaðladýðýnýz
tepsiye dizin.
1 çorba
kaþýðý salçayý, 1
su bardaðý suya
karýþtýrýn.
Bifteklerin üzerine dökün.
Önceden ýsýtýlmýþ 180
derecelþk fýrýnda 20-25
dakika piþirin. Fýrýndan
çýkardýktan sonra kürdanlarý bifteklerden çýkarýp
servis yapýn.
Gönlünde Allah sevgisi arttý mý,
Þüphe yokki Allah seni seviyor.
Hz.Mevlana
06.35 Benim Annem
Bir Melek
07.00 Selena
10.25 Yahþi Cazibe
13.10 Adanalý
15.00 Alemin Kýralý
16:00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
17.10 Alemin Kýralý
18.55 Ana Haber
20.00 Kara Para Aþk
23:40 Kim Milyoner
Olmak Ýster?
06:30 Haber Saati
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.55 Sen Üzülme
14.50 Hz. Meryem
16.00 Elif
17.50 Ana Haber
18.50 Elif
20:00 Baykuþ Krallýðý
Efsanesi
21:50 Yüz Numaralý
Adam
Hayat Yolunda
Baþhekimlik görevine ýsýnan Melis, hastane içindeki gücünü ispatlamak ve yerini saðlamlaþtýrmak için harekete geçer. Ancak Veysel Hoca’nýn
sempatisini kazanmak hiç de kolay deðildir.
Tayfun, Seza’nýn daha fazla üzülmemesi için
Selim ile konuþur. Selim her ne kadar takmýyormuþ gibi görünse de, Seza bir þekilde aklýný
karýþtýrmýþtýr. Cem ile Þafak’ýn beraber çalýþmasýný bir türlü kabullenemeyen Alp, kýskançlýktan deliye döner. Melis’ten Cem’i hastaneden
göndermesini ister.
20:00
Yerli Dizi
Yýlanlarýn Öcü
Þerife, Kamuran’ýn Fatma’ya olan ilgisinin farkýna varmýþtýr. Bunun hesabýný Kamuran’dan sormaya kalksa da baþýna yeni iþler açýlýr. Üstüne
üstlük Kamuran, onu Nesrin’in hizmetinden
alýp, Fatma’yý bu iþle görevlendirince Þerife,
Fatma’dan kurtulmak için plan kurmaya baþlar.
Bayram’ýn ve Fatma’nýn arasýndakileri öðrenen
Haceli, Bayram ile yüzleþir. Bayram, Fatma ile
birbirlerini sevdiklerini söylese de Haceli’nin
Fatma’dan vazgeçmeye niyeti yoktur.
20:00
Yerli Dizi
Kara Para Aþk
Ömer sonunda Metin’i ele geçirmeyi baþarmýþtýr.
Gözaltý süresi dolmadan Metin’i konuþturmak ve
her þeyi itiraf etmesini saðlamak zorundadýr. Metin
ise Tayyar’ý ele vermenin karþýlýðýnda Ömer’den
Nilüfer’i ister. Nilüfer’le son kez konuþacaktýr. Elif
buna izin vermek istemez ama Nilüfer bunu ablasýna borçlu olduðunu düþünerek görüþmeyi kabul
eder. Nilüfer’le hesaplaþan Metin’i bu kez baþka bir
þok beklemektedir. Konuþmak için Ömer’e yeni bir
þart koþar. Ömer gözaltý süresi bitmeden Metin’in
isteðini gerçekleþtirip, Tayyar’ý ele vermesini
saðlayabilecek midir?
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
Yerli Dizi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Dila Haným
16.30 Pis Yedili
19.00 Show Ana Haber
20:00 Yýlanlarýn Öcü
Yerli Dizi
23:15 Büyük Risk
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel Hareketler
Bunlar
14.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
20.00 Hayat Yolunda
23:00 Yalan Dünya
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:50 Hava Durumu
19:55 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:20 Ýki Dünya Arasýnda
19:45 Ýki Dünya Arasýnda
21:00 Yetim Gönüller
23:00 Ötesiz Ýnsanlar
TEK
YILDIZ
2
05 KASIM 2014 ÇARÞAMBA
Meclis öðrenci
yurtlarýný araþtýracak
HABER
9
Hukuk Müþavirliði'nin
2015 yýlý bütçesi
206 bin TL
Ýl Özel Ýdaresi Hukuk Müþavirliði'nin 2015 mali
yýlý bütçesi 206 bin TL olarak açýklandý.
Dün yapýlan Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda Hukuk
Müþavirliði Müdiresi Av. Alev Aydýn tarafýndan
Hukuk Müþavirliði'nin 2015 bütçesi meclis üyelerinin
bilgisine sunuldu.Özel Ýdaresi Hukuk Müþavirliði'nin
2015 bütçesinin 206 TL olduðunu açýklayan Av.Alev
Aydýn, bu bütçenin önemli bir kýsmýnýn mahkeme
harç ve giderleri için ayrýldýðýný söyledi. Toplantýda Ýl
Özel Ýdaresi'ne ait dava sayýlarý hakkýnda da bilgiler
Ýl Genel Meclisi, merkez ve ilçelerde bulunan öðrenci yurtlarýnýn iki ayrý komisyon
tarafýndan araþtýrýlmasý konusunda karar aldý.
Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya
baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl Genel Meclisi
toplantýsýnda ortak yazýlý önerge teklifi veren
AK Parti Sungurlu Ýl Genel Meclisi üyesi Aziz
Sarüce ve AK Parti Ýskilip Ýl Genel Meclisi üyesi
Üzeyir Esenkaya, Çorum merkez ve ilçelerde
bulunan öðrenci yurtlarýnýn genel durumu ile
burada öðrencilere verilen yemeklerin düzenli
ve proteinli olarak çýkýp çýkmadýðýnýn araþtýrýlmasýný istediler. Yapýlan görüþmenin ardýndan
söz konusu önerge teklifi AK Parti Ýl Genel
Meclisi Grup Baþkaný Nurettin Karaca'nýn
önerisi üzerine oy birliðiyle Eðitim Kültür ve
Sosyal Ýþler Komisyonu ile Çevre ve Saðlýk
Komisyonuna havale edildi. Yasin YÜCEL
Meclis 7 ayda
220 karar aldý
veren Alev Aydýn, Ýl Özel Ýdaresine ait 396 dosya
bulunduðunu ifade ederek, bu dosyalardan 238
tanesinin adli, 158 davanýn ise idari yargýda olduðunu
söyledi.
Ýl Özel Ýdaresi'ne ait toplam 145 icra dosyasý
bulunduðunu da açýklayan Aydýn, 2014 yýlý içerisindeki toplam tahsilatlarýnýn 458 bin TL, idari para
cezasý tahsilatlarý toplamýnýn ise 196 bin TL olduðunu
dile getirdi. Daha sonra Aydýn, meclis üyelerinin
müdürlükle ilgili sorunlarýný cevapladý. Yasin YÜCEL
Encümen bütçesinde
aslan payý Meclisin
Ýl Özel Ýdaresi Encümen Müdürlüðü'nün 2015
yýlý mali bütçesi 1 milyon 067bin TL olarak
öngörülürken, bu bütçede aslan payý 1 milyon
012 bin TL ile Ýl Genel Meclisi üyelerine yapýlacak
ödemeler için ayrýlacak.
Dün yapýlan Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda Ýl
Özel Ýdaresi Encümen Müdürlüðü'nün 2015 yýlý
Mali Teklif bütçesi görüþüldü. Müdürlüðüne ait
teklif bütçe hakkýnda meclis üyelerine bilgi veren
Ýl Özel Ýdaresi Encümen Müdürü Sefa Kýr, 1 milyon 067 TL olarak öngördükleri 2015 yýlý teklif
bütçesinde il genel meclisi üyelerine yapýlacak
ödemeler için 1 milyon 012 bin TL ayrýldýðýný
söyledi.
Kýr, Ýl Genel Meclisi üyeleri için ayrýlan bu
ödeneðin 507 bin TL'sinin ihtisas komisyonu
toplantýlarý ve Encümen Üyeliði ücretleri için, 505
bin TL'sinin ise Ýl Genel Meclisi üyelerinin oturum ücretlerinin ödenmesinde kullanýlacaðýný
bildirdi. Sefa Kýr'ýn verdiði bilgiye göre Encümen
Müdürlüðü'nün 2015 yýlý teklif bütçesinde Encümen
Üyelerinin SGK prim ödemeleri için 10 bin TL, yurt-
dýþý ve yurt dýþý geçici görev yolluklarý için 20 bin TL,
kurslara katýlma ve eðitim giderleri için ise 10 bin TL
ödenek ayrýldý. Yasin YÜCEL
Sungurlu'nun sorunlarý çözülecek
30 Mart 2014 tarihinde yapýlan Mahalli
Ýdareler Genel Seçimlerinde göreve gelen Ýl
Genel Meclisi, görevde bulunduðu yaklaþýk
7 aylýk süre içerisinde toplam 220 karara
imza attý.
Ýl
Özel
Ýdaresi
Encümen
Müdürlüðü'nün 2015 yýlý Mali Teklif bütçesi görüþüldüðü dünkü toplantýda Ýl Genel
Meclisi'nin görevde bulunduðu 7 aylýk
süredeki çalýþma performansý hakkýnda
bilgi veren Encümen Müdürü Sefa Kýr, Ýl
Genel Meclisi üyeleri tarafýndan 7 aylýk
süre içerisinde 12'si yazýlý ve 24'ü sözlü
olmak üzere toplam 36 önerge teklifi verildiðini açýkladý. Ayný dönem içerisinde 62
adet Valilik teklifinin Meclis gündemine
geldiðini ve bu süre içerisinde toplam 87
konunun karara baðlandýðýný dile getiren
Kýr, yeni meclisin 7 aylýk çalýþma dönemi
içerisinde diðer konularla birlikte deðiþik
konularda toplam 220 karara imza attýðýný
ifade etti. Yasin YÜCEL
Memura enflasyon
farký yok
Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, bütçe
komisyonunda milletvekillerinin sorularýný
yanýtladý.
Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, TBMM Plan
ve Bütçe Komisyonu'nda, milletvekillerinin
2015 yýlý bütçesinin geneli üzerindeki
soru ve eleþtirilerine cevap verdi.
Þimþek, memur maaþlarýna 2015
yýlýnda enflasyon farkýnýn verilip verilmeyeceðiyle ilgili soruyu þöyle yanýtladý:
"Bu seneye iliþkin bir fark
öngörülmüyor. Neden? Çünkü toplu
sözleþme
yapýyorsunuz.
Toplu
sözleþmede, sadece 175 liralýk brüte
bakarsanýz o çok kýsmi olur. Öðretmenlerimize
ayrýca 75+75 lira seyyanen artýþ saðlandý.
Sadece bunun etkisi yanlýþ hatýrlamýyorsam 1
milyarýn üzerindeydi. Bu hususu hiç dikkate
almýyorsunuz.
4C'ye iliþkin, geçici personel ücretlerinde
brüt ilave 350 lira artýþ, artý bir de aile yardýmý
getirildi. Bunlarýn hepsini dikkate aldýðýnýz
zaman, olay göründüðü gibi deðil. 2014 yýlýnda
en düþük memur maaþý bu
haliyle yüzde 8,3 artmýþ olacak,
ortalama memur maaþý artýþý
yüzde 8,5. Yeni göreve baþlayan
öðretmen maaþý ise yüzde 14,4
artacak. En düþük memur
emekli aylýðý yüzde 12,8. 5'inci
dereceden emekli olan bir
memurun ikramiyesi yüzde
12,4 oranýnda artmýþ olacak.
2014 yýlý için 10 aylýk TÜFE yüzde 8,45. Yýlýn
tamamý için de yüzde 9,4 olarak öngörülüyor.
Burada bir toplu sözleþme söz konusu."
ntvmsnbc
Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, ilçede
Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýndan hak eden
kiþilere yardým yapýldýðýný söyledi.
Kaymakam Beyazyýldýz, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýnýn ilçede 329 aileye düzenli olarak para
yardýmý ve 2 bin 750 aileye de kömür yardýmýnda bulunduðunu söyledi.
Sungurlu'nun Vakýftan yaralanma oranýnda Türkiye
ortalamasýnýn üstünde olduðunu anlatan Kaymakam
Beyazyýldýz, ilçede maddi desteðe ihtiyacý olan vatandaþlara desteðin her alanda saðlandýðýný vurguladý.
Çalýþacak durumda olanlara kömür ve eðitim yardýmý dýþýnda baþka her
hangi bir yardýmda bulunulmadýðýný kaydeden Kaymakam Beyazyýldýz, Vakfýn þuanda en
aktif çalýþtýðýný, hiç bir
vatandaþýn
maðdur
edilmediðini söyledi.
Kaymakam Beyazyýldýz, yardýmlarýn yerine ulaþýp ulaþmadýðýný
bizzat kendisinin kontrol ettiðini ve bu kapsamda 30 aileyi evlerinde ziyaret ettiðini bildirdi.
-"OSB'NÝN SU SORUNUNU KALICI OLARAK
ÇÖZECEÐÝZ"Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Organize
Sanayi Bölgesi'nin (OSB) su sorununu kalýcý olarak çözeceklerini söyledi.
Kaymakam Beyazyýldýz, OSB'de bulunan fabrikalara
þuan Akpýnar köyünün þebekesinden su verildiðini belirterek, Kemallý köyü yakýnlarýndan su bulup bölgenin
su sorununu kalýcý olarak çözeceklerini vurguladý.
Ýlçenin kalkýnmasý için OSB'ye yatýrýmlarýn artmasý
gerektiðini ifade eden Kaymakam Beyazyýldýz, bunun
içinde gerekli giriþimlerde bulunduklarýný kaydetti.
-"SUNGURLU'YA GÜREÞ EÐÝTÝM MERKEZÝ KA ZANDIRACAÐIZ"Kaymakam Beyazyýldýz, ilçeye Güreþ Eðitim Merkezi kazandýracaklarýný da söyledi.
Beyazyýldýz, Sungurlu'dan çok sayýda þampiyon güreþçi çýktýðýný belirterek, ilçenin acilen bir Güreþ Eðitim
Merkezine ihtiyacý olduðunu vurguladý.
Sungurlu'nun en önemli deðerlerinden birinin de
güreþ olduðunun altýný çizen Kaymakam Beyazyýldýz,
güreþ sporunun geliþmesi ve ilçeden daha çok þampiyon
güreþçinin yetiþmesi için Güreþ Eðitim Merkezine ihtiyaç duyulduðunu kaydetti.
Gerekli giriþimlerde bulunduklarýný ifade eden Kaymakam Beyazyýldýz, ilçeye yakýn zamanda bir Güreþ
Eðitim Merkezi kazandýracaklarýný bildirdi.
-"SOKAK ÇOCUKLARININ MESLEK
EDÝNMELERÝ
ÝÇÝN PROJE HAZIRLIYORUZ"Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, ilçedeki
sokak çocuklarýnýn meslek edinmeleri için proje
hazýrladýklarýný bildirdi.
Kaymakam Beyazyýldýz, ilçedeki sokak çocuklarýnýn topluma kazandýrýlmasý için belediye ile ortaklaþa bir proje hazýrlýðý
içinde olduklarýný kaydetti.
Ýstanbul'da çorap sektöründe faaliyet gösteren
Sungurlulu iþadamlarý ile
irtibata geçip, ilçeye getirilecek makinelerle sokak
çocuklarýnýn meslek edinmelerini saðlayacaklarýný anlatan Kaymakam Beyazyýldýz, böylelikle sokak çocuklarýnýn topluma kazandýrýlmasýnýn hedeflendiðini kaydetti.
-"ÇÝM SAHA SORUNU YILBAÞINA KADAR ÇÖ ZÜLECEK"Beyazyýldýz, ilçenin ihtiyacý olan sentetik çim saha
sorununun yýl sonuna kadar çözüleceðini söyledi.
Kaymakam Beyazyýldýz, ilçedeki bulunan toprak sahanýn spor faaliyetlerinin yapýlmasý açýsýndan yeterli olmadýðýný belirterek, ilçenin sentetik çim sahaya ihtiyacý
olduðunu kaydetti.
Belediyenin Bahçelievler Mahallesinde bulunan Hayat Yolu parkýnýn bulunduðu araziyi yeni bir stadyum
yapýlmasý için vererek, þuanki stadyumun þehir parkýna
dahil edilmesi projesinin bulunduðunu ifade eden Kaymakam Beyazyýldýz, eðer ki belediye bu projesini yýl baþýna kadar hayata geçiremezse mevcut Atatürk Stadyumunun sentetik çim saha yapýlacaðýný vurguladý. Haber
Servisi
TEK
YILDIZ
2
05 KASIM 2014 ÇARÞAMBA
HABER
Uzay çöpleri lazer
ýþýnlarýyla temizlenecek
Dünya'nýn yörüngesi, büyük bir hýzla ilerleyen yüz
binlerce nesneyle dolu. Çarpýþma yaþanmasý halinde
bu nesnelerin çoðu, felakete neden olabilecek bir
kazayý ateþleyebilir ve Dünya'nýn telekomünikasyon
aðlarýndaki yörünge uzay çöplüðüne dönüþebilir.
Avustralya'da uzay araþtýrmalarýnda öncü þirket
Electro Optic Systems (EOS), yaklaþýk 38 bin km yükseklikteki bu potansiyel ölümcül enkazlarý tespit
etmek için yürütülen çabalarýn baþýný çekiyor.
EOS Yönetim Kurulu Baþkaný Ben Greene, uzay
ajanslarýnýn, ufak metal bir cývatanýn bir uyduya çarpmasýndan ve diðer uydulara zarar verebilecek þekilde
uzayda, küçük çöp füzelerine dönüþmesinden endiþe
ediyor.
Greene, uzayda yaklaþýk 20 bin adet 'futbol topundan daha büyük' nesnenin bulunduðunu ve 'bir fýndýk
kadar veya fýndýktan biraz daha büyük' nesnelerin
sayýsýnýn da yüz binlerce olduðunu tahmin ediyor.
Greene'e göre bu nesneler, 20 yýl içinde birikecek
ve büyük bir uzay yýðýnýna dönüþecek.
Uydularýn maliyeti 30 milyon Avustralya dolarý ila
3 milyar Avustralya dolarý arasýnda deðiþiyor ve
yörüngeye girmeleri ise yýllar alýyor. Dolayýsýyla uydularýn korunamamasýnýn cezasý da büyük oluyor.
Greene, "Yaklaþýk 1 trilyon Avustralya dolarýnýn
(870 milyar ABD dolarýnýn) yalnýzca
birkaç hafta içinde heba olmasýndan
bahsediyoruz. Bir kere baþladý mý,
durdurulamaz. Bu yüzde 100 bir ihtimal, kesin olmayan tek þey ise ne
zaman olacaðý" diyor.
EOS firmasý, yörüngedeki nesnelerin tespit edilmesi için yere baðlý
lazerler kullanacak, fakat Greene
bunun 'yalnýzca zaman kazanma
amaçlý' olduðunu söylüyor.
Araþtýrmacýlar daha sonra týpký
'Yýldýz Savaþlarý' filminde olduðu
gibi, tehdit olarak gördükleri nesneleri lazer ýþýnlarýyla, daha güvenli
bir yerde parçalara ayrýlmalarý için
atmosfer içinde yönlendiriyor.
Greene, uydulara yönelik tehdidin yüzde 90'ýný
oluþturduðunu söylediði, boyutlarý 5 cm ile 10 cm
arasýnda deðiþen nesnelerin de ýþýnlarla yönlendirilebildiðini belirtiyor.
Avustralyalý EOS firmasý araþtýrma için, ABD'li
Lockheed Martin ve Avustralya hükümetiyle ortak
çalýþma yürütüyor.
Þirket, 10 ila 20 yýl içinde lazerlerle bu nesneleri
yönlendirebileceklerini söylüyor fakat en büyük zorluk ise bu çözümü sanayileþtirmek ve dünya
genelinde merkez istasyonlar oluþturmak.
Avustralya Ulusal Astronomi Araþtýrma Üniversitesi'nde teknik program müdürü Roger Franzen,
'sonsuz bir evrende bu tip küçük nesneleri tespit
etmek için arka plandaki yýldýzlarýn parlaklýðýný azaltmak gerektiðini' ifade ediyor.
Franzen, "Enkazý görüntüleyebileceðiniz, açýk bir
yörünge tüneli ile hedefteki nesneleri de yönlendirebileceksiniz" diyor ve "Enkazýn manevralarýný kontrol
altýna aldýðýnýzdan emin olduðunuzda, bu iþ için daha
saðlam bir zemine kavuþmuþ oluyorsunuz" diye
ekliyor.
BBC TÜRKÇE
Baþ öðretmen ve
Atatürk And lisesi galip
10
ÝHALE ÝLANI
ÇORUM L TÝPÝ KAPALI VE AÇIK CEZA ÝNFAZ KURUMU
8 Adet 27 kiþilik küçük otobüs ile personel taþýma iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer
almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý
:2014/142279
1-Ýdarenin
a) Adresi
:Akkent MahOrganize San.Böl.l.Cad.No:l/E ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
:0 364 254 97 80 Faks:0 364 254 97 92
c) Elektronik posta adresi
:[email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði
:https://EKAP.kik.gov.tr./EKAP/
internet adresi (varsa)
2-Ýhale Konusu Hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý
:8 adet 27 kiþilik araç ile personel taþýma iþi
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dökümaný içinde
bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý Yer
:L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu
c) Süresi
:Ýþe baþlama tarihi 01.01.2015,iþin bitiþ tarihi 31.12.2015
3-Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
: Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
Akkent Mah.Org.San.Böl.l.Cad.No:l/E ÇORUM
b) Tarihi ve saati
:04/12/2014 09:30
4 - Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1 .Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi odasý Ya da ilgili esnaf ve sanatkarlar
odasý belgesi
4.1.1.1.Gerçek Kiþi olmasý halinde,kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan ya da ilgili
meslek odasýndan,ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ.odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge.
4.1.1.2.Tüzel kiþi olmasý halinde.ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve /veya sanayi
odasýndan ilk ilan veya ihale tarihini
içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ,tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge
4.1.1.3.Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için
özel olarak düzenlenen
sicil,izin,ruhsat vb.belgeler
D2 Yetki Belgesi ve ISO 2001-ISO 2008 Yetki Belgeleri
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:
4.1.2.1.Gerçek Kiþi olmasý halinde,noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kiþi olmasý halinde.ilgisine göre.tüzel kiþiliðin ortaklarý,üyeleri veya kurucularý ile tüzel
kiþiliðin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi.bu bilgilerin tamamýnýn bir ticaret sicil
gazetesinde bulunmamasý halinde
bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli
imza sirküleri,
4.1.3.Þekli ve içeriði idari þartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4.Þekli ve içeriði idari þartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5.Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6.Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin,tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip
ortaðýna ait olmasý halinde,TÜrkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest
muhasebeci mali
müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye
doðru son bir yýldýr
kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren standart forma uygun belge.
4.2.Ekonomik ve Mali Yeterliliðe Ýliþkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taþýmasý Gereken Kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3.Mesleki ve teknik yeterliliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler,
4.3.1.Ýþ deneyim belgeleri:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif
edilen bedelin %40 oranýndan az
olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1 .Özel veya kamu sektöründe yapýlan þehir içi veya þehirler arasý yolcu taþýmacýlýðý hizmetleri
benzer iþ olarak kabul edilecektir.
5 - Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6-Ýhaleye sadece
yerli istekliler katýlabilecektir.
7- Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1.Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 [Yüz] Türk Lirasý karþýlýðý Çorum L Tipi
Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Ambar
Memurluðundan satýn alýnabilir.1
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur. 8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum L Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu Ambar Memurluðu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli
taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9-Ýstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan
istekliyle her bir iþ kaleminin miktarý ile bu
kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.Bu ihalede iþin tamamý
için teklif verilecektir. 10-Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basýn No:1115
www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Caner: Bu forma'da 5 bin
maden þehitin kaný var
Cumhuriyet kupasý erkekler maçlarýnda heyecan tüm hýzý ile devam ediyor. Önceki gün yapýlan
karþýlaþmalarda Baþ Öðretmen And lisesi, Mukadder Akaydýn lisesini 69-38 farklý maðlup etti.
Günün ikinci maçýn da Atatürk and lisesi, anadolu lisesini 57-44 maðlup etme baþarýsýn gösterdi. Baþ
öðretmen And lisesi: 69 Mukadder Akaydýn And lisesi: 38
Hakemler-Ýbrahim Coþkun-Hakan Kaya
Baþöðretmen And lis-Volkan-Kürþat-Orhan-Arif-Yaðýz-Kerem-Yakup-Taha-Efe-Berkay-ÞahinBurak
Mukadder Akay. And.Lis-Hamza-Anýl-Yiðit-Utku-Oðuzcan-Elvan-Oðuzhan-Metehan-MustafaBatuhan
Periyodlar-29-7 18-7 10-11 12-13
AtatürkAnd lisesi: 57 Anadolu Lisesi: 44
Hakemler-Dursun Uðral-Furkan Alagöz
Atatürk AndLis-Anýl-Gökhan-Doðan Alp-Emrehan-Taha Berk-AtaberkKortak-Ayberk-OytunSami-Ýsmail-Ataberk Orbay
Anadolu Lisesi-Özgür-Deniz-Ziya-Sercan-Alperen Karataþ-Barýþ-Alperen Leblebici-Gökay-OlçanAnýl-Ahmet-Talha
Periyodlar-10-11 14-7 11-7 22-9 (Spor servisi)
Zonguldakspor
Kulüp
Baþkaný
Süleyman Caner üzerinde þehit madencilerin kaný olan Kýrmýzý-Lacivertli ekibin formasýnýn bir asaleti olduðunu
söyledi.
Üçüncü lig birinci grupta lider
durumda bulunan Zonguldakspor'da
yüzler gülüyor. Hafta sonunda oynadýðý
maçta güçlü rakibi Manavga'ý tek golle
devirerek kýrmýzý-lacivertliler zirve yolunda bir engeli daha aþtýlar.
Kendilerini 90 dakika destekleyen
taraftarlarýný ve sahada aslanlar gibi
mücadele eden futbolcularýný kutlayan
Caner, Zonguldakspor formasýnýn
sýradan bir forma olmadýðýný ifade
ederek þunlarý söyledi; Maça kazanmak
için çýktýk. Soyunda odasýnda oyuncularýma
söyledim. Bizim formamýzýn öyle sýradan bir
forma olmadýðýný söyledim. Her takýmýn formasýna saygýmýz var. Ama bizim formamýzda
kömürün üretilmeye baþladýðý ilk günden bu
yana maden kazalarýnda hayatýný kaybeden 5 bin
maden þehidinin kaný olduðunu söyledim.
Oyuncularýmýz da o sorumlulukla sahaya çýktýlar. Büyük bir özveri ile mücadele ederek
gereðini yaptýlar. Teknik ekibimizi ve oyuncularýmýzý caný yürekten kutluyorum. Allah hepsinden razý olsun. Hakem hatalý kararlar vermiþ
olabilir. Ama sonuçta maçý kazandýk. Bize
büyük destek veren taraftarlarýmýzý da kutluyorum. Maç boyuncu bizi desteklediler.Bize destek
olan herkese teþekkür ediyorum. Ýnþallah sezon
sonuna kadar bu þekilde mücadelemizi sürdürerek hedefimize ulaþacaðýz" dedi. (Spor servisi)
TEK
YILDIZ
2
05 KASIM 2014 ÇARÞAMBA
HABER
11
Belediyespor'da motivasyon ve terapi seanslarý baþladý
Kulübümüz profesyonel futbol takýmýna moti vasyon ve terapi seanslarýna baþlayan ünlü Psikoterapist ve Aile Danýþmaný Dr. Timur Harzadýn, bugün Kulüp Baþkaný Zeki Gül'ü makamýnda ziyaret
ederek yapýlacak çalýþmalar ve konu hakkýn da bilgi
verdi.
Dr. Timur Harzadýn ; "Bugün bütçeleriyle dünyanýn önde gelen kulüpleriyle yarýþan, her türlü modern tesis ve imkânlara sahip olan spor kulüplerimiz
bulunmaktadýr. Buna raðmen hala gerek oyuncu kalitesinde gerekse uluslar arasý arenada ulaþýlmak istenen hedeflere uzak olmamýz bize eksikliðimizi
baþka bir noktada aramaya itmektedir. Bu noktada
futbolun bütününü oluþturan parçalara, dar anlamýyla oyunculara ve teknik heyete maddi desteðin
ötesinde zihinsel ve duygusal desteðin de saðlanmasý, bu eksikliðimizi giderme yolunda bize önemli
mesafeler aldýracaktýr.
Futbolun hak ettiði yere gelmesi için odaklanmamýz gereken sadece kondisyon ve taktiksel uyum
deðildir. Ayný zamanda oyuncularýn içsel ve dýþsal
çatýþmalarýndan arýnmasý, takým içi saðlýklý sözel ve
sezgisel iletiþimin saðlamlaþmasý gerekmektedir. Bu
psikolojik hazýrlýk hem takým hem de birey için özelleþtirilmeli, çalýþýlan grubun iç ve dýþ dinamiklerine
uygun olmalýdýr. Bu projenin ismi Futbolda Duygu
Koçluðu projesidir. Temel amaç oyuncularýn ruhsal
farkýndalýðýný artýrmak, futbolu negatif yönde etkileyen olumsuz duygulardan zihni temizlemektir.
Yöntemlerimiz bilgilendirme toplantýlarýný, grup
görüþmelerini, bireysel görüþmeleri, zihinsel ve duygusal bazda yapýlacak bazý egzersizlerdir. Ýhtiyaç duyulduðu takdirde antrenmanlarda da bu çalýþmalar
devam etmektedir. Tabi ki temel hedef takýmýn ligde þampiyon olmasýdýr. Bu motivasyon ve ruhsal
destek çalýþmalarýnda hem Çorum Belediyespor
Baþkaný sayýn Zeki Gül hem de baþta Yavuz Ýncedal
olmak üzere teknik heyet bu çalýþmalara son derece
ilgi göstermiþ ve her türlü desteði özveri ile vermiþtir. Çalýþtýrdýðý birçok takýmý defalarca þampiyon
yapmýþ hocamýzýn futbol deneyimi zaten bilinen bir
gerçektir. Takýmýn oyuncu kalitesi üst düzeyde olup
bir üst ligde bile þampiyon olabilecek kapasitedir.
Ýlk toplantý teknik heyetle iki hafta önce yapýlýp
bir durum deðerlendirilmesi yapýlmýþ ve çalýþmalar
bu toplantýya göre planlanmýþtýr. Asýl yoðun çalýþma
ise bu hafta baþlamýþtýr. Bu tür çalýþmalarýn meyveleri belirli bir zaman periyodunda ortaya çýkmaktadýr. Bu yüzden baþlangýçta motivasyon ve psikolojik
destek çalýþmalarý yoðun þekilde devam edecektir.
Çünkü þans genel olarak çalýþandan yanadýr. Ýlerleyen zamanda ise ihtiyaca göre bu çalýþmalarýn dozu
teknik heyetin de onayý alýnarak azaltýlacaktýr.
Bir takýmýn bir sezonda oynanan bütün maçlarýn
kazanýlmasý her takým için neredeyse imkânsýzdýr.
Sonuç olarak, puan kayýplarýnda ya da yeterince iyi
performans sergileyemedikleri maçlarda futbolcularýn mükemmeliyetçilik duygusu kolayca hüsran ve
hayal kýrýklýðý gibi duygulara sebep olabilir. Bu duygular bir sonraki haftada performanslarýný etkileyebilecek istenmeyen duygulara dönüþmekte oyuncuya ve takýma daha fazla zarar vermektedir. Bu noktada ya hep ya hiç þeklinde eleþtirel düþünce tarzýný
ne kadar yoðun kullandýðý oyuncuya
fark ettirilir. Kendisi
ya da bir baþkasý tarafýndan mükemmel olmayan bir
þeyler yapýldýðýnda,
yapýlanlarýn olumsuz ve olumlu yönlerini ayný anda görebilme egzersizleri
yapýlýr. Mükemmeliyetçilik azaldýkça
baþarý artar.
Özellikle maçýn
kaderinin son vuruþlar, önemli kurtarýþlar, kritik
asistler gibi kendi tek hareketine baðlý olabileceði
durumlarda, oyuncularda baþarýsýz olma kaygýsýna
çok sýk rastlanmaktadýr. Bu gibi durumlarda coþkulu
bir sevinç yaþamakla derin bir üzüntü ve piþmanlýk
arasýndaki çizgi çok incedir. Bu kaygý problemini
çözmede en önemli nokta baþarýsýzlýðý kimliðinin bir
parçasý yapmamaktýr. Aslýnda o hamlede baþarýsýz
birisi bir sonraki hamlede baþarýlý olabilir. Baþarýsýzlýk kaygýsý olan oyuncular kaybetmeye veya kazanmaya karþý aþýrý duygusal reaksiyon gösterir. Bu konuda bireysel ve grup farkýndalýðý çalýþmalarý yapmaktayýz.
Mühim olan bir oyuncunun kaç kez yýkýldýðý deðil, kaç kez yeniden ayaða kalktýðýdýr. Bir hata yaptýktan sonra kendini hýzla toparlayabilmek bir oyuncu için hiç de kolay deðildir. Eðer oyuncu kendi hatasýný hýzlý bir þekilde affetmezse bu onu ilerleyen
dakikalarda bir baþka hataya itecektir. Oyun ise üst
üste yapýlan hatalarý affetmeyecek, sonuçta istenilen
puan alýnamayacaktýr. Burada oyuncunun yýkýldýðý
zamana deðil, ayaða kalkmasý gereken zamana nasýl
odaklanacaðý ile ilgili eðitim çalýþmalarý yapýlmaktadýr.
Oyunda sadece fiziksel gücün olmasý yeterli deðildir. Yaratýcý düþüncenin varlýðý, uygun durumlarda risk ve sorumluluk alabilme, aldýðý riskin sonuçlarýný da analiz edebilme önemlidir. Özgüvenli bir
oyuncunun hýzlý analiz ve hýzlý karar verme yönü de
giderek geliþecektir. Hem fizik gücün hem de yaratýcý düþüncenin birlikte kullanýmý baþarýya ulaþma
olasýlýðý çok fazla artýracaktýr. Özellikle iyi pas veren
yaratýcý oyunculara sahip kontrollü takýmlar oyunlarda daha etkili olabilmektedir. Burada oyuncularýn
oyunu bir bütün olarak görebilmesi ve sezgisel hýzlý
düþünme egzersizleri yapýlmaktadýr.
Maç sýrasýnda skor sýk sýk deðiþebilir. Takým galip ve maðlup duruma düþebilir. Gol atabilir veya gol
yiyebilir. Özgüveni yüksek ve fiziksel dayanýklý
sporculardan oluþan bir takýmýn oyuncularý, daha
azimle oynamaya
devam eder. Skor
tabelasýna odaklanmaz. Bunun yerine
hocanýn verdiði taktiðe odaklanýr ve bu
taktiði maç bitene
kadar devam etkili
bir þekilde devam
ettirir.
Spor psikolojisinde akran baskýsý
önemli bir yere sahiptir. Takýmý bir
oyuncunun elinden
geleni yapmasýný beklemektedir. Ancak rakip yýldýrýcý bir oyun sergilediðinde veya aþýrý bir seyirci baskýsý olduðunda oyuna zihinsel olarak hazýr olmayan
bir oyuncu oyundan tamamen düþecektir. Bazen hakemin yanlýþ kararlarý ve gereksiz gösterdiði kartlar
da bu baskýyý artýrmaktadýr. Bunun olmamasý için
öncelikle rekabet duygusunun oyuncunun iç dünyasýnda ne anlama geldiði bulunur. Bazý kiþiler rekabete karþý yoðun öfke ve kaygý hisseder. Ancak birçoðu bu yoðun duyguyu çok da farkýnda olmadan yaþar.
Bazý oyuncular çok yüksek baþarý elde ettiðinde
ise yoðun suçluluk, kaygý ve zihinsel karýþýklýk hisseder. Ayrýca baþarýyý sürdürebilmek için devamlý bir
motivasyon gerekir. Bunu baþarmak her zaman için
mümkün olmayabilir. Giderek ünlü olmak özel hayatý örseleyebilir. Bu yüzden baþarýdan çekinen
oyuncu, farkýnda olmadan içgüdüsel duygularla
kendi kendini sabote edebilir. Böyle bir oyuncu çocukluðunda hak etmeme veya deðersizlik inancý ile
büyütülmüþ olabilir. Bu süreçte alýnan danýþmanlýk
desteði ile kýsa bir zamanda bu sýnýrlayýcý ve baðlayýcý inançlar sona erebilir. Korkularýndan kurtulan
kiþi baþarýlý olmanýn hazzýný doyasýya yaþar ve içsel
olarak özgürleþir." dedi.
TEMEL AMAÇLAR
Açýklamalarý ile üzerinde duracaðý çalýþma konularýný özetleyen Dr. Timur Harzadýn proje temel
amaçlarýný ise;Oyunculardan hem fiziksel hem de
zihinsel olarak maksimum verim alýnmasýOyuncularýn kendi aralarýnda ve teknik ekiple saðlýklý iletiþim kurmasý
Takým içi sözel ve sözel olmayan iletiþimin geliþtirilmesiTakým ruhunun saðlamlaþmasý
Yeni transferlerin takýma kýsa sürede uyum saðlamasý Yedekte kalan ya da takýma giremeyen oyuncularýn motivasyonlarýnýn düþmemesi
Formu düþen oyuncularýn kýsa sürede tekrar forma girmesi Oyuncularýn gereksiz kart görmemesi
Takým içerisindeki oyuncularýn ruh ve beden bütünlüðünün saðlanarak sakatlanmalarýn en aza indirgenmesi ve sakatlanan oyuncularýn kýsa sürede saðlýðýna kavuþmasý
Hem oyuncularýn öfke kontrolünün saðlanmasý
Oyuncularýn içsel huzurlarýnýn saðlanmasý ve kiþisel problemlerinin takým performansýný etkilememesi
Oyuncularýn Teknik Direktör'ün verdiði taktikleri doksan dakika boyunca sahaya yansýtmasý
Altyapýdan gelen oyuncularýn takýma çabuk
uyum saðlamasý
Aþýrý motivasyon ve reel baþarý sonrasý takýmdaki rehavetin engellenmesi
Oyuncularýn fairplay bir þekilde oyun oynamasý
Oyuncularýn rakip takým oyuncularý, teknik
ekipleri ve taraftarlarý ile saðlýklý iletiþim kurmasý
Oyuncularýn saha içinde ve dýþýnda olumlu/olumsuz duygularýný fark edip yönetebilmesini
saðlamak olarak belirlediklerini ifade etti. Zeki Gül,
Dr. Timur Harzadýn' a yapmýþ olduðu ziyaret ve bilgilendirmelerden dolayý teþekkür etti. (Spor servisi)
'Sunulan imkanlarý baþarýlarla doldurmalýyýz'
Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, dün Atletizm Ýl Temsilcisi
Vahap Sönmez ile birlikte Çorum Anitta
Otel'de kamp yapan Atletizm Milli Takýmýný ziyaret
ederek sporcularla sohbet etti. Sporcu ve antrenörleri yakýndan tanýmak ve onlarla kampý deðerlendirmek açýsýndan ziyaret yapan Eðer, burada yaptýðý
konuþmada sporcu ve antrenörlerle sohbet ederken kamp süresi boyunca herhangi bir eksik
olup olmadýðýný sordu. Eðer, ileri ki zamanlarda da kamplarýn
Çorum'da yapýlmasýný arzu ettiklerini belirtirken varsa þimdi
eksiklikleri bilmek istediklerini
bu eksiklikleri bir daha ki organizasyonlarda yapmayacaklarýný
idareci, antrenör ve sporculara
iletti.
Haþim Eðer'in öncesinde
Basketbol Ýl Temsilcisi Vahap Sönmez kýsa bir konuþma yaparken Sönmez, Çorum'u tercih ettikleri
için Atletizm Federasyonu'na teþekkür etti ve kamp
yapan Atletizm Milli Takýmý antrenör ve sporcularýna teþekkür ederek baþarýlar diledi. Kamp Müdürü
Çorumlu Atletizm Antrenörü Ertan Yýlmaz'dan bilgiler aldýktan sonra bir konuþma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ise aslýnda
Balkan Þampiyonasý'ný Çorum'a aldýrmak istediklerini, bunu da yakýn dostluðu olan federasyon baþkanýna ilettiklerini ancak baþka bir ile verildiðini belirtirken, federasyon baþkanýnýn da söz verdiði üzere
Çorum'da atletizm milli takýmýnýn kamp yaptýðýný
söyledi. Eðer, yaptýðý konuþmada þunlarý söyledi:
"Ertan hoca ve il temsilciliðimizin gayretleriyle Ýl
Özel Ýdare Gençlik ve Spor Kulübü illere giderek
müsabakalara katýldý. Daha sonra pist yaptýk. Atletizm antrenmanlarý da orada yapýlýyor. Lise yýllarýnda atletizm yapmýþ ve 12 yýlda futbol hakemliði yapmýþ biri olarak sporun içinden gelen biriyim. Dolayýsýyla ilimizde atletizmde de Ýl
Özel Ýdaresi'nin
çok güzel çalýþmalarýyla birlikte
güzel iþler yapýlýyor. Kamp için
burada bulunan
ve Çorum'a gelen
antrenör ve sporcularýmýzýn önümüzdeki Balkan
Þampiyonasý'nda
ülkemizi baþarýlarla temsil edeceðinden þüphem
yok. 1989'dan bu yana bu camianýn içerisindeyim.
Geriye dönüp baktýðýmýz zaman þimdi çok büyük
imkanlar sunuluyor. Devletin bize verdiði imkanlarý
layýkýyla yerine getirip baþarýlarla doldurmamýz gerekiyor. Eksik ve aksaklýklarýmýz olduysa özür dileriz. Eksikliklerimizi bize iletin ki bir daha ki sefere bu
aksaklýklar olmasýn. Halter Milli Takýmýmýz da 6 yýldýr burada kamp yapýyor. Ýlk kez ilimizde atletizm
branþýnda kam yapýlýyor, devamýnýn da olmasýný arzu ederiz. Ben siz antrenör ve sporcularýmýzýn herhangi bir sorun yaþamadan müsabakalara katýlmanýz dileðinde bulunuyorum. Yaratandan sizlere ba-
þarýlar diliyorum. Atletizm Milli Takýmýmýzla kamp
süresi boyunca yakýndan ilgilenen Ertan hocamýza,
Atletizm Ýl Temsilcimiz Vahap Sönmez'e ve ilgi ve
alakalarýndan dolayý otel iþletmecilerine teþekkür
ediyorum."
'Önyargýyla geldik ama öyle deðilmiþ'
Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer
ile Atletizm Ýl Temsilcisi
Vahap Sönmez'in
Çorum'da kamp yapan Atletizm Milli Takýmýnýn ziyareti konuþmalarýn ardýndan
sohbet havasýnda geçti. Ýlk
olarak antrenörler kendilerini tanýtýrken daha sonrada sporcular hem kendilerini tanýttýlar hem de atletizmde ki baþarýlarý hakkýnda bilgiler verdi.
Haþim Eðer, antrenör ve sporculardan özellikle
kampta eksiklik ve aksaklýlarý dile getirmelerini isterken bir antrenör, tartan pistin olmamasýnýn bir
eksiklik olduðunu belirtti. Bunun üzerine Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer de yapýmý
2015'te bitecek uluslararasý düzeyde bir tesisin Çorum'a kazandýrýlacaðýný belirterek bunun içerisinde
atletizm pistinin de olacaðýný söyledi.
Antrenör ve sporculara Çorum'u nasýl bulduklarý
yönünde bir soru soran Eðer'in sorusuna cevap veren bir antrenör ise gelmeden önce badminton þampiyonasý için Çorum'da bulunan bazý arkadaþlarýnýn
Çorum'u hiç iyi anlatmadýklarýný belirtirken geldi-
ðinde ise Çorum'un anlattýklarý gibi olmadýðýný söyledi. Bunun üzerine baþka bir antrenör ise 'Açýk söyleyelim gelmeden önce önyargýlýydýk. Ancak geldiðimizde gördük ki durum hiç de öyle deðil' diye konuþtu.
Kamp yarýn bitiyor
8 Ekim'den bu yana ilimizde kamp yapan Atletizm Milli Takýmý'nda
Gençler, 23 Yaþ Altý ve Büyükler olmak üzere bay-bayan toplam 6 kategoride
sporcular yer alýyor. Kampýn yarýn sona ereceði öðrenilirken, sporcular KocaeliDarýca'da 8 Kasým'da yapýlacak Balkan Kros Þampiyonasý öncesi Çorum'da
hazýrlýklarýný tamamlayacaklar. Kamp listesinde þu isimler yer alýyor; Kamp
Müdürü: Ertan Yýlmaz, Antrenörler: Mehmet Kiper,
Zehra Bolat, Fatih Akyüz, Sinan Vural, Senem Eser,
Cengiz Gökçe, Furkan Boyan, Osman Yýldýz ve Hülya Bakýr. Masöz: Sema Yýldýrým. Sporcular: Sümeyye
Erol, Gülþen Karataþ, Pýnar Demirtaþ, Hafize Ünaler,Ümran Sedef Kantekin, Burcu Subatan, Süleyman Bekmezci, Ramazan Karagöz, Ömer Oti, Ferhat
Bozkurt, Ömer Tuncer, Ersin Tekal, Esma Aydemir,
Sevilay Eytemiþ, Þahsenem Sarý, Betül Arslan, Sebahattin Yýldýrýmcý, Sönmez Dað, Veysel Yýldýrým, Hasan Turgut, Fatma Hacýköylü, Þeyma Yýldýz, Cihat
Ulus, Vedat Günen, Sedat Günen ve Alper Demir.
(Spor servisi)
Uðral'a 2 görev
05 KASIM 2014 ÇARÞAMBA
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Ýlimiz C Klasman hakemlerimizden Dursun UÐRAL bu hafta iki göreve
daha çýkýyor.Geçtiðimiz hafta Çankýrý ' da Çankýrý Karatekin ÜniversitesiÇanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Kastamonu'da Ýl Özel Ýdare KHS.Samsun Basketbol Akademi Maçlarýný yöneten UÐRAL,bu hafta da iki
görev daha verildi. Salý günü Kýrýkkale'de Kýrýkkale Üniversitesi-Kocaeli
Üniversitesi maçýný Ankara Bölgesinden Okan GÜNGÖR ile yönetecek
olan Uðral'ýn Teknik Komiserliðini ise Ankara Bölgesinden Tayfun
TOPATEÞ yapacak. Cumartesi günü ise Samsun'a gidecek olan genç
hakemimiz burada Samsun Basketbol Akademi-Çankýrý Demirspor
Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi(EBBL) maçýný Nevþehir Bölgesinden Leyla
YÜCEL ile yönetecek.Bu maçýn Teknik Komiserliðini ise Ordu Bölgesinden
Mustafa ÞENTÜRK yapacak. (Spor servisi)
Akif, Osman, Sefa,
forma þansý bekliyor
Tuzla mesaisi baþladý
Çorum belediyespor Pazar
günü Ýstanbul deplasmanýn da
karþýlacaðý Tuzlaspor maçýnýn
hazýrlýklarýný dün yaptýðý tek antrenman ile sürdürdü.
Teknik direktör Yavuz Ýncedal,
nezaretinde yapýlan çalýþmaya izinli
olan Turgay ve kasýklarýnda aðrý
olan Oðuzhan yalçýn katýlmadý.
Ýncedal antrenman öncesi futbolcular ile saha içinde kýsa bir toplantý
yaptý. Toplantý sonrasýn da iki grup
oluþturan futbolcular ýsýnma koþu
Uzm Dr Timur
yaptý. Isýnma koþusunun ardýndan
Harzadýn
3, grup olan futbolcular 5, e 2 top
Psikoterapist aile
çalma çalýþmasý yaptý. Anrenmanýn
danýþmaný
son bölümünde yarý alanda taktik
çalýþmalara baþladý
çalýþmasý yapan futbolcular çalýþmayý tamamladýlar.Antrenmanýn bir
bölümünü Kulüp baþkaný Zeki Gül
ve mali as baþkan fatih Özcan ve
genel kaptan Hamit Iþýk birlikte
izlediler.
Antrenman
da
Psikoterapist Aile danýþmaný Timur
harzadýn da takýmla birlikte antrenmanlara çýkarak futbolcularý yakýn
takibe alarak futbolcularý gözlemledi.Harzadýn, tesislerde futbolcular
ile bire bir ve takým geneli olarak
görüþmeler yaparak futbolcularý
dinledi. (Yasin Yücel)
Kulüp baþkaný Zeki Gül Tuzlaspor hazýrlýklarýný izledi
Darýca'ya fatura aðýr oldu
Darýca Gençlerbirliði, Tire 1922 Spor karþýlaþmasýnýn ardýndan PFDK'nýn hýþmýna uðradý. Sarý
yeþilliler iki bin TL para cezasý alýrken, Yusuf Atay 3 maçtan
men edildi. Darýca Gençler Birliði Bozüyükspor'a karþý
oynamadan kazanýrken zirve ortaklýðýnýn eþiðinden döndü,
ikinci sýrayla yetindi. Öte yandan Darýca Gençlerbirliði, Tire
1922 Spor karþýlaþmasýnýn ardýndan PFDK'nýn hýþmýna uðradý. Sarý
yeþilliler iki bin TL para cezasý
alýrken, Yusuf Atay 3 maçtan men
edildi.
Darýca Gençlerbirliði, 9. Hafta
maçýn da sahasýnda Tire 1922 Spor
ile zorlu bir karþýlaþma oynamýþtý.
Sarý yeþilliler sahadan 1-0 galip
ayrýlarak üç puaný hanesine yazdýrmýþtý. Hakem ve gözlemci raporlarýný deðerlendiren PFDK, Darýca
Gençlerbirliði'ne yapýlan kötü tezahürat nedeniyle 2 bin TL para cezasý verdi. Ayrýca sarý yeþillilerin
oyuncusu Yusuf Atay'a, rakip takým
sporcusuna
yönelik
þiddetli
hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve bin 500 TL para
cezasý verdi.Darýca tahkim kuruluna müraacat edecek.Tire 1922 Spor
karþýlaþmasýnda rakibine yönelik
fiili hareketi sebebiyle kýrmýzý kart
gören ve PFDK tarafýndan 3 maç ceza alan Yusuf Atay için
Tahkim Kurulu'na müracaat edecek. 3 maçlýk cezayý aðýr
bulduklarýný söyleyen Darýca Gençlerbirliði yöneticileri,
sözlü savunma talep ederek cezanýn 2 maça indirilmesini
için itirazda bulunacaklarýýn açýkladýlar. (Spor servisi)
Çorum belediyespor da sakatlýklarý sebebi ile takýmdan ayrý çalýþan Mehmet
Akif ve sefa takýmla birlikte çalýþmalara baþladý. Osman Bodur ise, takýmdan
ayrý olarak düz koþu yaptý.Dün Ulukavak Nazmi
Avluca sahasýnda Tuzla
hazýrlýklarýna baþlayan
Belediyespor da Oðuzhan
kasýklarýn daki aðrý nedeni
ile çalýþmata katýlmadý.
Turgay ise, kayýn biraderini askere yolcu ettiðinden
dün izinli olarak çalýþmaya katýlmadý. Mehmet
Akif, Osman ve sefa Pazar
günü Tuzla karþsýnda teknik direktör Yavuz Ýncedal'dan forma þansý bekleyecekler. Çaðlar ise, dün
yapýlan antrenmaný diz
kapaðýndaki ödem oluþmasýndan dolayý saha kenarýnda takým çalýþmasýný
izledi.
s(Yasin Yücel)
Akif takýmla birlikte
çalýþmalara baþladý
Çaðlar
çalýþmaya
katýlmadý
5 takým PFKD'ya
sevk edildi
Ý S T A N BULSPOR A.Þ.
Kulübü antrenörü BEHÇET LUK U M C Ý ' n i n
02.11.2014 tarihinde
oynanan
SEBAT
PROJE
TRABZON
AKÇAABAT-ÝSTANBULSPOR A.Þ. Spor
Toto 3.Lig 1.Grup
müsabakasýnda Futbol Disiplin Talimatýnýn 36. maddesi gereði"sportmenliðe aykýrý hareketi" nedeniyle 03.11.2014 tarihinden itibaren tedbirli olarak
BATMAN PETROLSPOR A.Þ. Kulübü'nün 02.11.2014 tarihinde oynanan
BATMAN PETROLSPOR A.Þ.-TUTAP
ÞEKERSPOR Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasýnda Futbol Disiplin Talimatýnýn
53. maddesi gereði "çirkin ve kötü tezahüratý" ve 52. maddesi gereði "saha olaylarý"
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü teknik sorumlusu CAHÝT TERZÝ'nin
02.11.2014 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR-MANAVGATSPOR
Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasýnda
Futbol Disiplin Talimatýnýn 41. maddesi
gereði"hakareti" nedeniyle
BURSA NÝLÜFERSPOR A.Þ. Kulü-
bü'nün 02.11.2014 tarihinde oynanan
BURSA NÝLÜFERSPOR A.Þ.-NÝÐDE BELEDÝYESPOR Spor Toto 3.Lig 1.Grup
müsabakasýnda Futbol Disiplin Talimatýnýn 40. maddesi gereði "6 futbolcusunun
sarý kart görmesi suretiyle takým halinde
sportmenliðe aykýrý hareketi
GAZÝOSMANPAÞA
Kulübü'nün
02.11.2014 tarihinde oynanan GAZÝOSMANPAÞA-TUZLASPOR Spor Toto
3.Lig 1.Grup müsabakasýnda Futbol Disiplin Talimatýnýn 52. maddesi gereði "saha olaylarý" Ayný müsabakada GAZÝOSMANPAÞA Kulübü idarecisi SALÝH YILMAZ'ýn Futbol Disiplin Talimatýnýn 50.
maddesi gereði "cezaya uyulmamasý" nedeniyle 29.09.2014 tarihinden itibaren
tedbirli olarak PFDK'ya sevklerine karar
verildi. (Spor servisi)
Hakem Terzi'yi tribüne
gönderdi
Cahit Terzi, 68'inci dakikada
Okan'a yapýlan hareket sonrasý rakip
futbolcuyla girdiði ikili diyalog
nedeniyle maçýn hakemi Hüseyin Altýntaþ
tarafýndan saha dýþýna gönderildi.
Zonguldak Kömürspor baþkaný
Süleyman Caner, 1-0 kazanýlan karþýlaþma
sonrasý çok büyük mutluluk yaþadý.
Karþýlaþma öncesi taraftarýn "Sultan
Sülayman" tezahüratlarýyla tribünlere
çaðýrýp sevgi gösterisinde bulunduðu
Süleyman Caner, 90 dakika boyunca büyük
heyecan yaþadý. Baþlama düdüðü öncesi
protokol tribünde uzun süre dualar eden
Baþkan, Okan'ýn 56'ncý dakikada attýðý kafa
golü sýrasýnda coþkulu bir sevinç yaþadý.
Baþkan Caner, 68'inci dakikada teknik
direktör Cahit Terzi'yi tribüne gönderen
hakem Hüseyin Altýntaþ'ý ayakta alkýþlayarak protesto etti. Ayný Caner, 90
dakikanýn 1-0 kazanýlmasý üzerine
alkýþlarýný bu kez futbolcularý kutlamak için
sürdürdü. (Spor servisi)
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN