‘Her kütüphane bir hapishane kapatýr’
VALÝ Ahmet Kara, gençlere kütüphaneleri boþ býrakmamalarý konusunda uyarýda bulunarak, "Her kütüphane
bir hapishane kapatýr" dedi. 51. Kütüphane Haftasý nedeni ile Ýl Halk Kütüphanesi Müdürlüðü'nde düzenlenen etkinlikte kitap kurtlarý ödüllendirildi.
4
Çorum Küçükayvaz
ve ekibini aðýrladý 12
ÇORUM’UN GüR SESi
www.corumgazetesi.com.tr
31 MART 2015 SALI
SÝYASÝ BAÐIMSIZ GAZETE
Fiyatý:
40 Kr
Baþkentçi Çorum'u karýþtýrdý
7 Nisan'da
açýklanmasý beklenen sýralama
için Baþkentçi rumuzlu kullanýcý
kesin olmamakla
birlikte garanti
olarak gördüðü
adaylarý açýkladý.
AK Parti kaynaklarýndan
elde
ederek AK Parti
adaylarýný açýklayan Baþkentçi rumuzlu
kullanýcý, Çorum'da da ilginç bir tespitte
bulundu. Hatýrlanacaðý üzere Çorum'da
ilk 8 ismin Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun kararýna sunulmuþtu. Bu isimler
arasýnda mevcut Milletvekili Salim Uslu,
Prof. Dr. Arif Ersoy, Cahit Baðcý, Recep
Kaymakcan, Ahmet Sami Ceylan, Faruk
Özkader, Erol Olçak ve Nurettin Kulalý
bulunuyordu. Fakat Baþkentçi rumuzlu
kullanýcý aday sýralamasýnda ilk dörtte
Cahit Baðcý'ya yer vermedi. Baþkentçi
Çorum'da aday listesinde yer alabilecek
isimler arasýnda birinci sýra olarak Salim
Uslu'yu gösterirken, 2. sýrada Faruk Özkader, 3. sýrada Arif Ersoy ve 4. sýrada
Ahmet Sami Ceylan'ýn yer aldýðýný açýkladý.
2
7 Haziran Genel Seçimlerine sayýlý günler kala AK Partililerin
merakla beklediði aday sýralamasýný Twiter fenomeni Baþkentçi rumuzlu kullanýcýnýn açýklamasý Çorum'u karýþtýrdý.
Berberlerde 'yaz
saati' uygulamasý
ÇORUM Berber ve Kuaförler
Odasý Baþkaný Mustafa Köse, berber ve kuaför esnafýnýn yaz saati uygulamasýna geçtiðini bildirdi.
3
Zabýta vatandaþlarý uyardý:
‘Dilencilere asla para vermeyin’
ÇORUM Belediyesi Zabýta Müdürlüðüne baðlý ekipler, duygu sömürüsü yaparak haksýz kazanç elde eden
dilencilere karþý mücadele baþlattý.
Dilencilerin vatandaþlarýn duygularýný
sömürdüðünü ve buna Çorum'da as-
la müsaade etmeyeceklerini belirten
Zabýta Müdürü Mustafa Kanat, "Paylaþmayý kendisine þiar edinen vatandaþlarýmýzýn bu iyi niyetlerini suiistimal etmek isteyenlere müsaade etmeyeceðiz.”
3
Ýnaltekin: Kaçak acenteler
Türkiye'ye zarar veriyor
TÜRSAB Erciyes Bölgesel Yürütme Kurulu Üyesi ve Çavuþoðlu
Turizm Çorum Þube Müdürü Halit
Ýnaltekin kaçak acentelerden dolayý
dert yandý.
5
Alacalý hayýrseverlerden eðitime destek
ALACALI hayýrseverler Selahattin, Secaattin ve Mehmet
Coþkun kardeþler, Alaca ilçesinde Ýmam Hatip Lisesi yapýlmak üzere Milli
Eðitim Bakanlýðýna 13 bin
metrekare arsa
baðýþladýlar. Vali Ahmet Kara,
arsa baðýþýnda
yapmýþ olduðu
konuþmasýnda
Alacalý hayýrseverlere teþekkür etti.
2
Ýþitme engelliye
Yaðmaksan sahip çýktý
ORGANÝZE Sanayi Bölgesinde
(OSB) faaliyet gösteren Çorum'un
köklü sanayi kuruluþlarýndan Yaðlýlar Makine (YAÐMAKSAN) iþitme
engelli bir vatandaþa sahip çýkarak
iþ olanaðý sundu.
3
Ankara'nýn
çýkýþýnda
Çorum 243 Km
yazýsý
neden yok!
2
Þafak KARAMAN
Dalkavuk
muhbir!!!
YAZISI SPOR 10’DA
Ahmet KAYA
YAVUZ ÝNCEDAL'A
AÇIK MEKTUP!
YAZISI 11’DE
Kemal BOLAT
Kürekçi
aranýyor?...
YAZISI 11’DE
Download

CHP`liler sandığa gidiyor