Seranit Gruba "TSE
Çift Yýldýz" belgesi
90 projeye, 4 milyon
575 bin lira destek
Yönetim Kurulu Baþkanlýðýný hemþehrimiz
Avni Çelik'in yaptýðý Sinpaþ-Seranit Gruba "TSE
Çift Yýldýz" belgesi verildi. Türk Standartlarý
Enstitüsü (TSE) tarafýndan Türkiye'de sanayinin
kalitesini artýrmak amacýyla baþlatýlan "TSE
Çift Yýldýz" uygulamasý çerçevesinde
seramik ve porselen kategorisinde sek- SAYFA
töründe ilk kazanan kuruluþu Seranit 9’DA
Grup oldu.
Hitit Üniversitesinde eðitim birimlerinin bilimsel araþtýrma, laboratuvar ve eðitim
altyapýlarýný güçlendirmek, altyapý eksiklerini hýzla gidermek ve özellikle eðitim
amaçlý kullanýlacak laboratuvarlarý teknolojik açýdan yenilemek, eksiklerini
gidermek amacýyla 2013 yýlýnda uygulamaya konulan Bilimsel Araþtýrma SAYFeA
5’D
Projeleri (BAP) Altyapý Proje Destekleri verilmeye devam ediyor.
www.yildizhaber.com
03 ARALIK 2014 ÇARÞAMBA
40 KURUÞ
Aralýk'ta çiftçiye
1,9 milyon lira destek verilecek
Alkol þiþede durduðu
gibi durmadý
"Bal üreticileri,
ÝPARD
desteklerinden
yararlanmalý"
Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir
binada arkadaþlarýyla alkol alan G.C (63)
arkadaþý tarafýndan bacaklarýndan 5 kez
býçaklandý. Arkadaþý tarafýndan kafasýna þiþe
vurularak komaya sokulan G.C'yi ihbar üzerine olay gelen polis ekipleri baygýn bir þekilde
buldular.G.C olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan saðlýk görevlileri
tarafýndan Hitit Üniversitesi Eðitim ve
A
SAYF
Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlarak 4’DE
tedavi altýna alýndý.
"Rehabilitasyon merkezlerinde
1162 çocuk eðitim görüyor"
Çorum
Bal Üreticileri
Birliði Baþkaný
Erdal Odabaþ, ÝPARD
projesindeki "önce
harca sonra yarýsýný geri"
al kuralý her ne kadar
arýcýlarýn büyük yatýrýmlara
girmesine müsaade
etmediyse de arýcýlarýn bu
hibe paketinden mutlaka
yararlanmasý gerektiðini
belirtti."Bir þey
büsbütün elde
edilemese... SAYDFEA
7’
Vali Ahmet Kara
Vali Ahmet Kara "3 Aralýk Dünya
Engelliler Günü" nedeniyle mesaj yayýmladý. 3 Aralýk Dünya Engelliler Gününde
toplumun engelliler konusunda dikkatini çekebilmek ve daha duyarlý olmalarýný saðlamak
için her yerde çeþitli etkinlikler düzenlendiðini belirterek mesajýna baþlayan SAYDFEA
5’
Vali Kara, "Anayasanýn 10. Maddesin de
pozitif ayrýmcýlýk gereði...
Aralýk ayý içerisinde 5 bin 398 çiftçiye 4 kalem için
toplamda 1 milyon 900 bin TL tarýmsal destek saðlana cak.Konuya iliþkin açýklamada bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Geçtiðimiz hafta sonu Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanýmýz Sayýn Mehdi
Eker'in katýlýmýyla Ýl Müdürlüðü hizmet binamýz ve 25 pro jenin açýlýþýný yaptýk.
A
SAYF
7’DE
Salim Uslu
Evde eðitim gören
minik Ceren'e jest
Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve Vali Ahmet Kara'nýn eþi
Mesude Kara, evde eðitim gören Ceren Duman'ý ziyaret
ettiler.Celil ve Murzat Duman çiftinin evine gerçekleþtirilen ziyarete,
Özel Eðitimden Sorumlu Þube Müdürü Ali Rýza Ekmekyapar,
Atatürk Ýlkokulu Müdürü Rüþtü Çaðdaþ ve Çorum Spastik
A
SAYF
Zihinsel Engelliler Derneði Baþkaný Dr. Neslihan
3’DE
Hüsülüoðullarý ve Özel Eðitim Öðretmeni Iþýn Kaynak da
katýldý.
Engelliler için sesli sinyalizasyon dönemi
A
SAYF
4’DE
"Engellilere pozitif ayrýmcýlýk yapýlmalý"
SAYFA 2’DE
Özejder Sosyal Bilimler
Lisesi'ne sürpriz misafir
Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'ne yurtdýþýndan sürpriz bir misafir
geldi.
2014-2015 eðitim öðretim yýlý baþýnda hizmete açýlan ve bu yýl hazýrlýk sýnýfýnda 90 öðrencinin yabancý dil
aðýrlýklý olarak öðrenim gördüðü Özejder Sosyal Bilimler Lisesi, farklýlýðýný
gösterebilmek adýna
eðitimde bazý deði- SAYFA
þik uygulamalara da 9’DE
imza atmayý amaçlýyor.
Engelli öðrencilerden Büyük'e ziyaret
SAYFA 2’DE
TEK
YILDIZ
2
HABER
03 ARALIK 2014 ÇARÞAMBA
2
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile
Ehliyetli vasýfsýz
eleman aranýyor
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel:
0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Engelli öðrencilerden
Büyük'e ziyaret
Leventler Kuyumculuk
Eleman arýyor
Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz
bünyesinde yetiþtirilmek üzere
15-17 yaþ erkek eleman
aranmaktadýr.Müracaatlarýn
þahsen olarak Yeniyol mahallesi
sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý
gerekmektedir. Tel: 0364 213 80 41
ELEMAN
ARANIYOR
ÖM-SAN TREYLERDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI
KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN
YAPILMASI RÝCA OLUNUR.
ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM
TEL: 234 84 22
ELEMAN ARANIYOR
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Çorum Özel Eðitim Uygulama Merkezi
Müdürlüðü ve Çorum Belediyesi Engelli Eðitim
Merkezi öðrencileri 3 Aralýk Dünya Engelliler
Günü nedeniyle Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali
Büyük'ü makamýnda ziyaret ettiler.
Ziyaretler konuþan Seyit Ali Büyük, 3 Aralýk
Dünya Engeliler günü münasebetiyle Milli Eðitim Müdürlüðü
olarak ilde farkýndalýk oluþturmak,
engellilerin 1 gün deðil 365 gün
hatýrlanmasý amacýyla bu yýl daha
fazla etkinlik düzenlendiðini,
Devletin her türlü hizmeti sunmak
durumunda olduðunu ancak engelli
noktasýnda
devletten
önce
toplumunda bir þeyler yapmasý
gerektiðine dikkat çekti.
"Zorluklarý yaþayarak düzeltmek
deðil, bir baþkasýnýn zorluðu benimde onu düzeltme zorunluluðum
var, bunun farkýnda olmam gerekiyor" diyen Büyük, "Toplum olarak
hepimize görev düþüyor. Hepimize sorumluluk
düþüyor. Ýþte bunun farkýna varýrsak daha
huzurlu, toplumla barýþýk, herkes hayatýnda daha
mutlu yaþam sürmüþ oluruz" dedi ve öðrenci, veli
ve öðretmenlere teþekkür etti. Haber Servisi
"Engellilere pozitif
ayrýmcýlýk yapýlmalý"
Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim
Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý 3 Aralýk Dünya
Engelliler Günü'yle ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Bugün 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü.
Sahip olduklarý doðal engellerle mücadele etmeyi baþarmýþ engelliler, halen siyasal,
ekonomik ve sosyal hayatýn
eþit bireyleri olma mücadelesi için diðerlerinden daha
fazla mücadele etmek zorunda kalmaktadýrlar. Engellilerin nüfus içindeki iþsizlik oraný Türkiye genelindeki iþsizlik
oranýnýn çok üzerindedir.
Sosyal imkanlara eriþim onlar
için daha yorucudur" dedi.
"Bu günün amacýna uygun olarak yapýlan toplantýlar, paneller engellilerimizin
yaþadýklarý sorunlarý topluma
ve bizi yönetenlere daha iyi
anlatabilmek onlarý bilinçlendirebilmek ve çözüm önerileri sunmak olmalýdýr" diyen
Lafcý, "Halen ülkemizde yaþayan engelli vatandaþlarýmýzýn eðitimden saðlýða istihdamdan çalýþma hayatýndaki sýkýntýlara kadar pek çok sorunlarý bulunmaktadýr. Yapýlan araþtýrmalar engelli nüfusun,
halkýn engelliye bakýþýndan, medyada engellilerin
muhtaç insanlar olarak yansýtýlmasýndan rahatsýz
olduklarýný, engellilere karþý toplumsal ilginin samimiyetine güven duymadýklarýný ortaya koymaktadýr. Bunun yaný sýra engelli bireylerin ve ailelerinin toplumla bütünleþme sürecini; yoksulluk, eðitimsizlik, fiziksel þartlarýn olumsuzluðu, özel hayata iliþkin sorunlar, iþsizlik gibi nedenler geciktirmektedir. Özellikle toplumsal hayata katýlýmýn en
önemli göstergesi ve temel bir insan hakký olan
çalýþma hakký, engelli vatandaþlarýmýz açýsýndan
halen temel bir sorun olarak varlýðýný sürdürmek-
te, hatta diðer sorunlara da temel teþkil etmektedir" þeklinde kaydetti.
Engellilerin sosyal hayata katýlýmý için devletin
üzerine önemli sorumluklar düþtüðünü belirten
Lafcý, "Toplumsal duyarlýlýðý geliþtirmenin yasalarla mümkün olmadýðý bilinmelidir. Devletin yasa çýkartmanýn ötesine de geçerek, engellilerin sosyal hayata
katýlýmýný en kolay biçimde saðlayacak
tedbirleri almasý ve denetim altýnda tutmasý gerekmektedir. Hükümet tarafýndan 2005-2010 yýllarý arasýnda uygulamaya konulan "Özürlülerin Ýstihdamý
Eylem Planý" sonuçlarýna göre engellilerin çalýþma hayatýna katýlýmý istenilen
düzeye ulaþmamýþtýr. Bu durumun ortaya çýkmasýnda bazý faktörler sebep olmaktadýr. Ýþyeri çalýþma ortamýnda engelliler için fiziki þartlarýn uygun olmamasý, iþverenin ya da kurum amirinin
engelli çalýþandan verim alamayacaðýný
düþünmesi, çalýþma ortamýnda diðer çalýþanlarýn engelli çalýþanlarý kabul etmemesi gibi faktörler engelli çalýþanlarýmýzýn çalýþma hayatýnda yer almalarýnýn
önüne geçebilmektedir. Bu düþüncelerle
Saðlýk Sen olarak engelli vatandaþlarýmýzýn, toplumsal hayatýn üretken ve katýlýmcý bireyleri olarak yaþamlarýný sürdürmelerinin en büyük
dileðimiz olduðunu bir kez daha vurguluyoruz.
Yaþanan sorunlarýn çözümü ve toplumsal duyarlýlýðýn artýrýlmasý noktasýnda devletin daha etkin bir
rol üstlenmesi gerektiðini bir kez daha ifade ediyoruz. Engelsiz bir yaþamýn olduðu bir dünya dileðiyle" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
Çorum Nüfus Müdürlüðünden
almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Þükrü oðlu 1963
doðumlu Þaban Þahin
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Ýmtiyaz Sahibi
Yýl: 10 Sayý: 2947 03 ARALIK 2014 ÇARÞAMBA
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
05:07
06:39
11:37
13:59
16:23
17:47
03.12.2014
Dünya Engelliler Günü Kýyafet Kanûnu'nun yürürlüðe
girmesi (1934)
Hikmet (fen ve san’at) müminin kaybettiði
malýdýr. Nerede bulursa alsýn! Hadîs-i þerîf
Günün Þiiri
O Eski Hücreye Benzer Ki
Ziya-yý þemse kapanmýþ bütün deriçeleri
Bir öyle hücreye benzer ki ömrümün kederi.
Gubar-ý ye's ü fena sinmiþ orda elvana
Emel, heves býrakýlmýþ sükut u nisyana.
Bütün hadayýk-ý histen o toplanan ezhar
Uyur mekaabir-i minada bi-ümid-i bahar.
Bu penbe gül, bu gül aðýr aðýr erimiþ
Üzerlerinde deðiþtikçe her mükedder kýþ.
Ocak harab ü tehi, lamba kimsesiz, a'ma
Bu samt-ý haste eder hüzn ü uzleti ima.
Soluk cidara asýlmýþ, durur garik-i melal
O çehreler ki uyur gözlerinde eski hayal...
O eski hücreye benzer ki ömrümün kederi
Çekilmiþ ufk-ý teselliye karþý perdeleri...
Ahmet Haþim
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,2158
2,7665
STERLiN 3,4886
JPY YENi 1,8737
2,2161
2,7678
3,4901
1,8741
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
SEVDA ECZANESÝ TEL:221 86 36 ÖZDOÐANLAR
SÝNEMASI YANI
BÝLGÝN ECZANESÝ TEL: 777 05 81 DR.SADIK
AHMET CAD. ÝKBAL SAÐLIK OCAÐI YANI
YÝTÝK
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
:
:
:
:
:
:
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
03 ARALIK 2014 ÇARÞAMBA
"Engellilerin yaþam kalitelerini
yükseltmek için çalýþýyoruz"
Çorum Belediyesi Kent Konseyi
Engelli Meclisi "3 Aralýk Dünya
Engelliler Günü" nedeniyle bir dizi etkinlik
yapacak. Etkinliklerle engelsiz bireylerin
engelliler ile ilgili fakýndalýklarýnýn artýrýlmasý
hedefleniyor.
Veli Paþa Konaðýnda
düzenlenen
basýn
toplantýsýnda "Dünya
Engelliler Günü" kapsamýnda gerçekleþtirilen
olan etkinlikler hakkýnda bilgiler verildi.
Basýn toplantýsýna
Belediye
Baþkan
Yardýmcýsý ve Kent
Konseyi
Yürütme
Kurulu Baþkaný Turhan Candan, Kent
Konseyi Engelli Meclisi Baþkaný Mustafa
Hekim ile meclis üyeleri katýldý.
Dünya ve Türkiye nüfusunun büyük bir
bölümünü engellilerin oluþturduðunu dile
getiren Turhan Candan, "Türkiye nüfusunun
yüzde 12'si engellidir. Günümüzde engelliler
ile ilgili toplumsal algýlar, devletin ve yerel
yönetimlerin yaklaþýmlarý geçmiþe göre çok
daha iyi durumdadýr.
Hükümetimizde bir
çok alanda engelliler
ile ilgili ciddi adýmlar
attý. Hükümetimiz
sosyal devlet olmanýn
gereði ne ise onu yerine getirdi. Emeði
geçenlere teþekkür
ediyorum" dedi.
Çorum'da son
verilere göre 16 bin
203 engelli vatandaþýn olduðunu kaydeden ve
belediye olarak engellilerin eðitim noktasýnda
çok sayýda çalýþma yaptýklarýný dile getiren
Candan, "Belediye olarak Türkiye'de örneði
az olan bir Engelli Eðitim
Merkezi yaptýk ve burada
engelli kardeþlerimiz eðitim
alýyorlar. Yakýnda ise Buhara
Kültür Merkezi içinde Engelli
Rehabilitasyon
Merkezimiz
hizmete girecek. Belediye
olarak engelli bireylerin yaþam
kalitelerini yükseltmek için
çalýþýyoruz" ifadelerini kullandý.
Engelliler ile ilgili en büyük
sorunun eðitim olduðunu dile getiren
Candan, "Engellilerin okur yazar olma durumu yüzde 36'dýr. Belediye olarak iþitme
engellilerle daha rahata iletiþim kurabilmek
için iþaret dili kursu açtýk. Kurusu þimdiye
kadar 500'ün üstünde kiþi tamamladý. Kurslar
devam ediyor. Bunun önemli bir hizmet
olduðunu düþünüyoruz" þeklinde kaydetti.
Fatih AKBAÞ
Evde eðitim gören
minik Ceren'e jest
HABER
3
Engelsizlerin dikkatini çekecekler
Kent Konseyi Engelli
Meclisi Baþkaný Mustafa
Hekim "3 Aralýk Dünya
Engelliler Günü" nedeniyle bir dizi
etkinlik yapacaklarýný açýkladý.
Veli Paþa Konaðýnda gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda
organize edecekleri etkinlikler
hakkýnda bilgi veren Mustafa
Hekim, asýl sorunun engelliler
önüne
çýkartýlan
engeller
olduðunu dile getirerek, yapacaklarý programlarda engellilere yönelik farkýndalýðý artýrmayý ve engelsizleri eðitmeyi hedeflediklerini söyledi.
"Dünya Engelliler Günü" kapsamýnda "Engelsiz
Sinema Günleri" düzenlediklerini kaydeden Hekim,
"Ýl merkezinde bulunan sinema
iþletmeleriyle görüþülerek, hafta
boyunca vizyonda bulunan filmler
için engellilere yönelik kontenjan
ayrýlmasý saðlanacak, bilet ücretleri
ve ihtiyaç duyan engelliler için
ulaþým
hizmetleri
Çorum
Belediyesi'nce karþýlanacak" dedi.
Türkiye Beyazay Derneði Çorum
Þubesi ile birlikte yürütecekleri
"Farkýndayým" isimli etkinlikte ise
saðlýklý bireylerde engeliler ve
engellilik hususunda farkýndalýk
oluþturmayý hedeflediklerini kaydeden Hekim, "01-07
Aralýk tarihleri arasýnda
Baþta Gazi ve Ýnönü Caddeleri olmak üzere, diðer
tüm merkezi noktalarda bulunan
bilboardlarda engellilikle ilgili farkýndalýk oluþturacak sloganlarý içeren görseller asýlacak. Ayný sloganlarý
içeren magnetler daðýtýlacak. Tanýtým etkinliði olarak,
Gazi Caddesi boyunca engellilerle birlikte yürünecek ve
çeþitli noktalarda daðýtým yapýlacak.
Gazi ve Ýnönü Caddesi kaldýrýmlarýnda yer alan
görme engelli yürüme parkuruna
hafta boyunca her 50 metrede bir "Farkýndayým bu
parkur görme engellilere aittir"
mesajý
içeren
çýkartmalar
yapýþtýrýlacak" diye kaydetti.
Diðer bir etkinliðin ise Altý
Nokta Körler Derneði ile EKADER
iþbirliðinde
yürütülecek
olan
"Kuran Özgürlüktür" projesi olacaðýný ifade eden Hekim, projenin
hedefinin istekli görme engellilere
Kur'an-ý Kerim öðretmek olduðunu
söyledi.
Proje kapsamýnda gönüllü
engellilerin oluþturduðu gruplara
haftada iki gün uzman din görevlisi
gözetiminde yüzme Kur'an-ý Kerim dersi verileceðini
ifade eden Hekim,
"Ýstekli engellilerin tespiti Altý Nokta Körler Derneði
tarafýndan yapýlacak, yer tahsisi, görme engellilere özel
mushaflarýn temini ve uzman din görevlisi tahsisi
EKADER tarafýndan, ulaþým, tanýtým ve sekreterya
hizmetleri Kent Konseyi'nce yürütülecektir" diyerek
sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ
Zübeyde Haným'dan Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý'na ziyaret
Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali
Büyük ve Vali Ahmet Kara'nýn eþi
Mesude Kara, evde eðitim gören Ceren
Duman'ý ziyaret ettiler.
Celil ve Murzat Duman çiftinin evine
gerçekleþtirilen ziyarete, Özel Eðitimden
Sorumlu Þube Müdürü Ali Rýza
Ekmekyapar, Atatürk
Ýlkokulu Müdürü Rüþtü
Çaðdaþ ve Çorum
Spastik Zihinsel
Engelliler Derneði
Baþkaný Dr. Neslihan
Hüsülüoðullarý ve Özel
Eðitim Öðretmeni Iþýn
Kaynak da katýldý.
2. sýnýf öðrencisi
olan ve bedensel engeli
nedeniyle okula gidemeyen 8 yaþýndaki
Ceren Duman'ýn öðretmeni Iþýn Kaynak, haftanýn beþ günü Duman
Ailesinin evinde
Ceren'e eðitim veriyor.
Milli Eðitim'in müfredatý üzerinden
eðitim alan Ceren, büyüdüðünde doktor
olmak istiyor.
Öðrencilerin eðitim ve öðretimden
uzak kalmamasý gerektiðini ifade eden Ýl
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük,
"Eðitim bütün engelleri aþar" dedi.
Çorum'da 11 çocuðun evde eðitim
aldýðýný belirten Büyük, "Öðrencilerin
saðlýk durumlarý okula gelmesine müsait
olmamasýndan dolayý evde eðitim alýyorlar. Bu þekilde eðitim alarak üniversiteyi
kazanan, bursluluk sýnavýný kazanan
öðrencilerimiz var" diye konuþtu.
Büyük, evde eðitim alma imkanýný
bilmeyen veliler olabileceðini dile getirerek, gerek
il merkezinde gerekse
ilçede oturan öðrenciler
için öðretmen
görevlendirdiklerini kaydetti.
Özel Eðitim Öðretmeni
Iþýn Kaynak ise Ceren'in
okulda eðitim gören
öðrencilerden hiçbir
farkýnýn olmadýðýný vurguladý.
Vali Ahmet Kara'nýn eþi
Mesude Kara, Valilik ve
Milli Eðitim olarak
ellerinden gelen tüm çalýþmalarý yapacaklarýný söyledi.
Ceren Duman ise misafirlerinin
ziyaretinden dolayý çok mutlu olduðunu
dile getirerek, misafirlerine "Kelebek" adlý
þiiri ezbere okudu. Vali Ahmet Kara'nýn
eþi Mesude Kara, 2. sýnýf öðrencisi olan
Ceren Duman'a tablet pc hediye etti.
Bahadýr YÜCEL
3 Aralýk Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamýnda Zübeyde Haným Özel Eðitim Ýþ Uygulama
Merkezi öðrenci ve öðretmenleri, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü
adýna Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Ozan Kaya'yý makamýnda
ziyaret ettiler.
Baþsavcý Vekili Ozan Kaya, toplumun her kesiminde farkýndalýk yaratmanýn gerekliliðini vurguladý ve kendisini ziyarete
gelen öðrencileri hafta sonu oynanacak Çorum Belediyespor
maçýna davet etti. Baþsavcý Vekili Ozan Kaya, kendisine çiçek
ve tablo hediye eden öðrenci ve öðretmenlere çeþitli ikramlarda bulunarak hediyelerle uðurladý. Haber Servisi
MÜSÝAD'da e-defter eðitimi
MÜSÝAD Çorum Þubesinde e- defter eðitim
verildi.
MÜSÝAD konferans salonunda gerçekleþtirilen
Bilgisayarlý e-defter muhasebe eðitimine eðitimci
olarak Bilgisayar Yüksek Mühendisi Mustafa Gökgöz
katýldý.
Gökgöz, yeni uygulamanýn 2015 yýlý yýlbaþýndan
itibaren faaliyete geçeceðini dile getirerek katýlýmcýlara detaylý bilgi verdi.
MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu
ise verdiði eðitimden dolayý Gökgöz'e teþekkür etti.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
03 ARALIK 2014 ÇARÞAMBA
HABER
Rektör Alkan Mühendislik Fakültesi
öðretim üyeleriyle bir araya geldi
Akademik birim ziyaretlerini devam ettiren Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Mühendislik Fakültesi
öðretim elemanlarýyla bir araya geldi.
Gerçekleþtirilen toplantý öncesinde Mühendislik Fakültesi Dekaný
Prof. Dr. Halil Aykul, fakültedeki öðretim elemanlarýnýn baþarýlý çalýþmalara imza attýklarýný, Rektör Alkan'ýn destekleri ile bundan sonrasýnda da bu çalýþmalarýn daha da artarak devam edeceðini ifade etti.
Mühendislik Fakültesi öðretim elemanlarýyla genel durum deðerlendirmesi yapmak üzere bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Alkan,
bu tür toplantýlarý çok önemsediðini dile getirerek, üniversitede
gerçekleþtirilen projeler ile yapýlan çalýþmalar hakkýnda genel bilgi
paylaþýmýnda bulundu.
Tüm mensuplarýna daha iyi imkanlar sunmanýn çabasý ve
gayreti içerisinde olduklarýný açýklayarak en son teknoloji ile
donatýlarak modern tasarýma sahip prestijli binalarýn en kýsa
sürede baþarýyla tamamlanarak hizmete gireceðini belirten Rektör
Prof. Dr. Alkan, MYO, Kuzey Kampüsü I. Etap altyapý ve üst yapý
çalýþmalarý, HÜBTUAM, TEKNOKENT hakkýnda açýklamalarda
bulundu.
Üniversitenin sadece merkezde deðil, ilçelerdeki
Meslek Yüksekokullarýnda da baþlatýlan çalýþmalar
sonucunda önemli geliþmeler kaydedilmeye ve
sonuçlar alýnmaya baþlandýðýný vurgulayan Rektör
Prof. Dr. Alkan, Alaca Meslek Yüksekokulu ve
Sungurlu Meslek Yüksekokulu inþaatlarýn büyük bir
hýzla devam ettiðini belirtti.
Üniversitenin eðitim birimlerinin bilimsel araþtýrma, laboratuvar ve eðitim altyapýlarýný güçlendirmek,
altyapý eksiklerini hýzla gidermek amacýyla verilen
Bilimsel Araþtýrma Projeleri (BAP) desteklerinin
artarak devam ettiðini vurgulayan Rektör Prof. Dr.
Alkan, yurt dýþý bilimsel etkinlikleri destekleme programlarýna verilen
desteklere de dikkat çekerek yurt dýþý imkânýndan yararlanarak eðitim
almayý, ders vermeyi ve yayýn yapmayý çok önemsediklerini belirtti.
Üniversitenin hemen her alanda büyük geliþmeler kat ettiðini, tüm
bunlarýn üniversitede oluþturulan sinerjinin ve hep birlikte sarf edilen
yoðun gayretlerin sonucunda meydana geldiðini belirten Alkan, tüm
öðretim elemanlarýna gayretli ve baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý
teþekkür ederek sözlerini tamamladý. Haber Servisi
"Engelli otoparký
birçok kurumda yok"
Kýþ lastiði denetimleri baþladý
Osmancýk ilçesi Ýstanbul-Samsun
D-100 karayolunda kýþ lastiði denetimleri baþladý.
Türkiye genelinde denetimlere baþlayan
trafik polisleri Çorum'da da kýþ lastiði
denetimlerine baþladý. Osmancýk Bölge
Trafik Denetleme ve Ýstasyon Amirliðinde
görevli ekipler 1 Aralýk itibariyle trafikte kýþ
lastiklerinin zorunluluðu uygulanmaya
baþlamasýnýn ardýndan denetimlerine
baþlayarak araçlarýna kýþ lastikleri takýlý
olmayan ticari araç sürücülerine 519 TL
para cezasý kesti.Yapýlan uygulamayý
yerinde inceleyen Osmancýk Bölge Trafik
Denetleme ve Ýstasyon Amiri Mehmet Akif
Koç, birçok araç sürücülerinin çoðunlukla
kýþ lastiði kullanma alýþkanlýðý edindiðini
belirterek, denetimlerde kýþ lastiði takmayan sürücüler uyarýlarak 519 TL cezai
uyguladýklarýný bu denetimlerin ise aralýklarla devam edeceðini söyledi.Kýþ lastikleri
7 derecenin altýndaki sýcaklýklarda, ýslak,
karlý ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine
oranla daha iyi yol tutuþ ve yüksek güvenliði saðladýðýna deðinen Koç, zorunlu
olmamasýna karþýn, ticari olmayan özel
araçlara da kýþ lastiði takýlmasýnýn önemini
belirtti. Haber Servisi
"Atatürk ve Gençlik" karikatür
yarýþmasý sonuçlandý
Ýsmail Kakaç Ortaokulu Tebeþir
Karikatür Grubu'nun düzenlediði
"Atatürk ve Gençlik" konulu karikatür yarýþmasý sonuçlandý. Seçici kurul üyeliðini okul müdür yardýmcýsý Sezgin Kundukan, öðretmenlerden, Esra Haner, Alpay
Ardýk, Sadýk Umaysýz ve Karikatürcüler
Derneði Çorum Temsilcisi - Tebeþir Karikatür Grubu rehber öðretmeni Altan Özeskici
yaptý. 67 karikatürün katýldýðý yarýþmada finale kalan 12 karikatür puanlama ve deðerlendirmeye alýndý.Yapýlan deðerlendirme
sonucunda 7-A sýnýfýndan Büþra Esen birinci, 7-A sýnýfýndan Yaren Balaban ve 7-C
sýnýfýndan Bengü Yiðitoðlu üçüncü oldular.
Okul içerisinde yapýlan törende öðrencilere
ödülleri verildi. Haber Servisi
K a m u
Sen Ýl Temsilcisi Fatih
Gök, "3 Aralýk
Dünya Engelliler
Gününü" nedeniyle yaptýðý açýklamada ne yazýk ki
engelli vatandaþlarýn ve engelli kamu
çalýþanlarýnýn birçok sorunla karþý
karþýya kaldýklarýný
belirtti. Engelli vatandaþlarý toplumsal hayatýn içinde yer almalarýný kolaylaþtýracak istihdamda ne yazýk ki devletin öncü olamadýðýný iddia eden Gök, "Devlet Personel
Baþkanlýðý verilerine göre bugün kamuda
engelli kadrolarýnýn hala yüzde 42'si boþtur.
Kamuda toplam engelli memur kontenjaný
55 bin 334 olmasýna raðmen kamuda istihdam edilen engelli sayýsý 34 bin 88 olarak
kalmýþtýr. Bize göre bu ayýp herkese yeterdir.
Engelli vatandaþlarýmýz iþ beklerken, çalýþma hayatýnda var olmak isterken hala engelli kadrolarýnýn yüzde 42'sinin boþ olmasý
kamuya yakýþmamaktadýr. Engelli KPSS'si
gibi bir ölçme sýnavý yapýlmasýna raðmen
hala bu kadrolarýn doldurulmamasýný anlamak mümkün deðildir. Burada bir art niyet
yoksa bile ihmal olduðu kesindir. Devlet bu
ayýba son vermelidir. Devleti yönetenler engelli istihdamý ve engellilerin topluma katýlmasý, yaþantýlarýn önündeki engelleri kaldýracak düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmelidir. Herþeyde olduðu gibi bu konuda
da yasal düzenleme yapmak yetmemekte
fiilen uygulamaya geçirmek gerekmektedir.
Kamuda yeterli engelli istihdamý yapmayan idareler ne yazýk ki kamuda görev yapan
engellilerinde temel ihtiyaçlarýný karþýlamaktan uzak, sorunlarýna duyarsýz kalmaktadýrlar" dedi.
"Bugün engelli otoparký birçok kurumda
yoktur" diyen Gök, "Var olanlarda kurum
giriþine çok uzaktadýr. Engeliler için asansör,
rampa ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ne yazýk ki kurumlarda tam anlamýyla karþýlanmamaktadýr. Devlet çýkardýðý mevzuatlarý ilk
önce kendi kurum ve kuruluþlarýnda uygulayarak özel sektörü örnek olmalýdýr.
Kamuda görev yapan engelli çalýþma arkadaþlarýmýzýn hem rahat görev yapmasý
hem de rahat hizmet almasý için gerekli düzenlemeler yapýlmalýdýr. Engelli arkadaþlarýmýzýn beklentisi budur. Yoksa 3 Aralýk
Dünya Engelliler Gününde 1 gün idari izin
vererek onlarý mutlu etmiþ olmazsýnýz. Kalan 364 günleri için neler yapabilirizin derdinde olursanýz onlarý gerçek anlamda mutlu etmiþ olursunuz.
Türkiye Kamu -Sen olarak tüm bu beklentilerimizin gerçekleþmesi dileðiyle tüm
engelli vatandaþlarýmýzýn 3 Aralýk Dünya
Engelliler Gününü kutluyoruz" diyerek
açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi
4
Mahir ODABAÞI
12 KASIM DEPREMÝ
ANILARI - 7
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
1992 yýlýnda Birleþmiþ Milletler aldýðý bir kararla, 3 Aralýk gününü ''Uluslararasý Engelliler Günü ''ilan etti. O günden beri 3 Aralýk
''engelliler günü'' olarak bilinmektedir. Türkiye'de nüfusun % 12.29'u
yani 8,5 milyon kiþi engellidir. Erkeklerde bu oran % 11.10, kadýnlarda
ise 13.45' dir.Günlük hayatta özürlü, engelli, sakat kelimelerini sýk sýk
duyarýz. Bazen de kaba ve halk tabiriyle 'LOM SÖZLÜ' diye nitelendirilen insanlara þahit oluruz. Bu tür insanlar aðzýndan çýkardýklarý sözün
nereye gittiðini hesap etmez, daha doðrusu edemez diyelim. Yoksa bilinçli insan bu tür kelimeleri kullanýrken iki kere düþünür. Özürlü, engelli bir þahýstan bahsederken; kör, topal, çolak vs. türü kelimeler telaffuz ederek veya engelli vatandaþýn taklidini yaparak incitmeyi alýþkanlýk
haline getiriler. Ben çocukken bir yakýným için böyle bir kelime duyunca ve taklidi yapýlýnca çok üzülmüþtüm. Aradan 40 yýl geçmesine raðmen, o þahsiyeti her gördüðümde kullandýðý kelimeyi ve yaptýðý taklidini hatýrlýyorum ve… 'MEN DAKKA DUKKA' tabiri ile þu mýsralar 'Bacaðýmla alay etme, pek topal diye / Bir sorsana o topallýk nereden hediye?'(Kul Sadi) aklýma geliyor. Biliyoruz ki; incitici sözler ve alay zarfýndaki taklitler dinimizce de men edilmiþtir. Özellikle son yýllarda engelli
vatandaþlarýmýzýn en az engelle hayatlarýný idame ettirtebilmeleri için
maddi - manevi takdire þayan çalýþmalarýn yapýldýðýný görüyoruz. Bu
baðlamda emeði geçenlere teþekkür ediyoruz. Tabi yapýlanlar yeterli mi?
Elbette yetersiz. Fakat tüm engellerin bir çýrpýda bitirilmesi de düþünülemez ama o gayreti, hassasiyeti görmek bile engelli olan vatandaþlarýmýzý ve yakýn çevresini rahatlatýr. Belki de dualarýný almaya vesile olur.
Kim bilir, o dualar geri dönmez bir fiil kabul olurda, nice bela ve musibetleri bertaraf eder. Yýllar önce ilçe de bir engelli vatandaþ; belediyenin
yaptýðý çalýþmalar nedeniyle evinden iþe giderken çukura düþer. Ve iþyerine gidince telefona sarýlýr. Belediye baþkanýna 'Þuradaki çalýþmayý biran önce bitirseniz, hiç olmazsa kazdýðýnýz kanaldan karþýya geçmek için
geniþ tahtalar koysanýz da azýcýk rahat yürüyebilsek. 100 metrelik yolda
on defa düþüyorum.(Çalýþmalarda engelli vatandaþlarýn kaldýðý bina önlerinin bilinmesi ve mümkünse farklý önlem veya gönlünün alýnmasý
faydalý olur kanaatindeyim) Ailenizde özürlü varsa, beni ancak o zaman
anlarsýn…' Türü serzeniþte bulunur. Peki, Reis Bey ne yapar? Hemen
özürlü personelin amirini arar ve þikâyet eder. Akýbet MÜDÜR BEY,
ÖZÜRLÜ PERSONELÝNÝ ÇAÐIRIR. 'NÝYE TELEFON EDÝYORSUN?'
DÝYE BÝR FIRÇA DA O ATAR. Düþünüyorum da, nereden nereye doðru gelmiþiz.Bir öðretmenimiz, 'Çocuklar yetkili olmasanýz da; þimdiden
kafa yorun, çevrede gördüðünüz aksaklýklarý ve bir takým hayallerinizi,
önerilerinizi günlüðünüze yazýn, gün gelir farklýsý yapýlýrda en azýndan
sizde mutlu olursunuz' derdi. Bende etkisizde olsam; birçok konuda karalamalar yapýyorum.15-20 sene önce; belediye baþkaný olsam hastaneden saat kulesine, oradan diðer bölgelere doðru kaldýrýmlara tek hat
profil demir çekerim. Görme özürlüler, yaþlýlar onu takip eder, kendi
baþlarýna çarþýya pazara gider gelirler diye hayal ederdim. Yýllar sonra
belediyemizin özürlülere yönelik farklý bir parke taþýyla yol rehberi yaptýðýný görünce çok sevindim. Bu noktada önceden hayal ettiklerimizi,
farklý kurumlarda, (okullarda, camilerde, kütüphanelerde vb.) farklý þekillerde uygulandýðýný görünce insaný gerçekten mutlu ediyor. Geçenlerde yolda yürürken, ayný istikamete giden görme engelli genç bir delikanlýnýn koluna girdim. Yürürken biraz sohbet ettik. Çarþý pazarda karþýlaþtýðý zorluklarý sordum. 'Abi; bugün çarþýda yürürken bilmeden birine çarptým. Adam az gitsin beni dövecekti. 'Kör müsün' dedi, bende körüm deyince çekip gitti.' Dedi. Bende peki sonradan özür diledi mi? diye sorunca, 'Ne gezer…' Diye cevap verdi. Netice olarak; 'Hepimiz
her an ENGELLÝ OLMAYA ADAYIZ - ÖZÜRLÜLERÝ ANLAMALIYIZ'
O halde, özellikle depremler, yangýnlar, seller, ikaz- alarmlar için yapýlan planlarda engelli vatandaþlarýn özel olarak düþünülmesi lazým. (belki de vardýr ama ben pek uygulamada görmedim) Mesela doðal afetlerde engelli tahliyesi, akabinde özürlüler için özel tasarlanmýþ çadýr alaný,
farklý güvenlik tedbirleri ve bu planlamalarýn tatbikatlarla kamuoyuna
duyurulmasý olabilir. Maalesef baþýna gelmeyen pek düþünmüyor… Siz
hiç gözlerinizi baðlayýp annenizi görmeyi denediniz mi? Siz hiç kollarýnýzý baðlayýp birinin size yemek yedirmesini beklediniz mi? Siz hiç engelli bir çocuðu kucaðýnýza alýp, apartmanýn 4'ncü katýna çýkarmaya çalýþtýnýz mý?Siz hiç apartmanda yangýn çýkarsa fiziksel engellinin nasýl
tahliye olacaðýný düþündünüz mü? 'Ayakkabým yok derken, ayaksýz bir
adam gördüm' sýrrýnca engelli ve ailelerinin Allah yar ve yardýmcýlarý olsun. Engelliler - Engelsiz olsun… ( iletiþim: 536 5681141)
ÇOK AÐLADIM ANNE!
Karþýdan karþýya geçecektim,
Üst geçidin dibine kadar geldim,
Yukarý çýkamayýp aþaðýda kaldým,
Kahýrlandým da, çok aðladým anne!
Gözüm görmüyor, elim ermiyor,
Baþýna gelmeyenler derdimi bilmiyor,
Bu yüzden mi insanlar tedbir almýyor?
Kahýrlandým da, çok aðladým anne!
Resmi daireden çaðýrmýþlarda acele geldik,
Bina da asansör yokmuþ merdivende kaldýk,
Ancak babamýn sýrtýnda 3'ncü kata vardýk
Kahýrlandým da, çok aðladým anne!
Eve gelmek için dolmuþ bekliyorum,
Ýki kiþinin yardýmýyla, zor biniyorum,
Düzenleme yapýlamaz mý bilmiyorum,
Kahýrlandým da, çok aðladým anne!
Apartmanlara yangýn merdiveni yapýlýyor,
Burada özürlü de yaþar diye hesaba katýlmýyor
Uzman demiþ: 'yangýnda asansöre çýkýlmýyor',
Kahýrlandým da, çok aðladým anne!
Merak ettim de, bu cuma namaza camiye gittim,
Sorsana ana, yavrum yaðmurda, yaðýþta ne ettin?
Ýçeriye giremedim, zoraki dýþarýda eda ettim,
Kahýrlandým da, çok aðladým anne!
Cami avlusunda, biri elime para verdi,
Dilenci deðilim desem de dinlemedi,
Niyeti iyiydi ama onurumu zedeledi,
Kahýrlandým da, çok aðladým anne!
Babam askerlik muayenesi için þubeye götürdü,
Dosyayý elime verdi, kendi bir kenarda oturdu,
Önümdeki arkadaþ dedi bu askerliði þimdiden bitirdi,
Kahýrlandým da, çok aðladým anne!
Çok sýkýldým da, kaldýrýmda yavaþ yavaþ yürüyordum,
Esnaf kapaðý açýk býrakmýþ, kendimi bodrumda buldum,
Yaralandým ama çok þükür ölümden kýl payý döndüm,
Kahýrlandým da, çok aðladým anne!
ODABAÞI der yalaný yok, doðrudur sözüm,
Yazdýklarýmý ya yaþadým, ya da bir bir gördüm,
Hepimiz engelli olmaya adayýz, o halde acil çözüm
Kahýrlanýp ta aðlamasýnlar, özürlüde, özürsüzde BÝZÝM!
(Mahir Odabaþý-2003 )
TEK
YILDIZ
2
03 ARALIK 2014 ÇARÞAMBA
HABER
5
Aralýk'ta çiftçiye 1,9 milyon
lira destek verilecek
Aralýk ayý içerisinde 5 bin 398 çiftçiye 4 kalem için
toplamda 1 milyon 900 bin TL tarýmsal destek saðlanacak.Konuya iliþkin açýklamada bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Geçtiðimiz hafta sonu Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanýmýz Sayýn Mehdi
Eker'in katýlýmýyla Ýl Müdürlüðü hizmet binamýz ve 25 projenin açýlýþýný yaptýk. Sadece temsili olarak açýlýþýný gerçekleþtirdiðimiz 25 projenin maliyeti 42,5 milyon TL, bunun da
24,5 milyon TL'sinin hibe. Çorum'da Tarým ve Kýrsal Kalkýnma Kurumu 84 milyon yatýrým bedelli 331 tane proje için
sözleþme imzalamýþ durumda. Bu projelerin % 58'i hibe (48
milyon TL) olarak saðlanmaktadýr. 12 yýlda Çorum'da 42 bin
çiftçimize, 845 milyon TL nakit tarýmsal, 110 milyon TL hayvancýlýk desteði olmak üzere toplamda 955 milyon TL destek saðlanmýþtýr. Bunun yansýmasý olarak da 2002'de 638
milyon TL (Bitkisel 394 milyon TL, Hayvansal 244 milyon
TL) olan tarýmsal üretim deðeri 2013'de % 198 artarak 1,9
milyar TL'ye (Bitkisel 982 milyon TL, Hayvansal 965 milyon
TL) yükselmiþtir. Tarýmsal ihracatýmýz ise 2002'de 4,7 milyon Dolar olarak gerçekleþirken 2013'de % 680 artarak 36,6
milyon Dolar'a ulaþmýþtýr.AK Parti iktidarýyla hýzla büyümeye devam eden Yeni Türkiye'de her alanda olduðu gibi
tarým ve hayvancýlýk sektöründe de büyüme devam etmektedir. Artýk geleneksel yöntemler ve ürünler yerine daha verimli, bilinçli ve ürün çeþitliliðine önem veren çiftçilerimiz
var. Desteklemelerimiz artarak devam etmekte. Aralýk ayý
içerisinde 5 bin 398 çiftçiye 4 kalem için toplamda 1 milyon
900 bin TL tarýmsal destek saðlanacak. Bu kapsamda aralýk
ayýnda, çið süt desteklemesi, besi sýðýrý desteklemesi, hayvan hastalýk ve tazminat ödemeleri ile arýcýlýk desteði saðlanacaktýr" dedi. Haber Servisi
"Rehabilitasyon merkezlerinde
1162 çocuk eðitim görüyor"
Vali Ahmet Kara "3 Aralýk Dünya Engelliler
Günü" nedeniyle mesaj yayýmladý.
3 Aralýk Dünya Engelliler Gününde toplumun engelliler
konusunda dikkatini çekebilmek ve daha duyarlý olmalarýný
saðlamak için her yerde çeþitli etkinlikler düzenlendiðini
belirterek mesajýna baþlayan Vali Kara, "Anayasanýn 10.
Maddesin de pozitif ayrýmcýlýk gereði ''engelliler hakkýnda
alýnacak tedbirlerin eþitlik ilkesine aykýrý olamayacaðý''
ifadesi yer alýrken yine 5378 Sayýlý Engelliler Yasasýnýn
15.maddesinde;'' Hiçbir gerekçeyle engellilerin eðitim
almasý engellenemez. Engelli çocuklara, gençlere ve
yetiþkinlere, özel durumlarý ve farklýlýklarý dikkate alýnarak,
bütünleþtirilmiþ ortamlarda ve engelli olmayanlarla eþit
eðitim imkâný saðlanýr'' denilmektedir.
Ýlimizde Milli
Eðitim Bakanlýðýna baðlý olarak faaliyet gösteren 9 adet özel
eðitim rehabilitasyon merkezi vardýr. Bu kuramlarda 1162
eðitim çaðýndaki engelli çocuðumuz eðitim almaktadýr. Bu
hizmetin karþýlýðý olarak da her ay yaklaþýk 510 bin TL bu
özel eðitim rehabilitasyon merkezlerine devletimiz tarafýndan ödeme yapýlmaktadýr. Türkiye genelinde sayýlý illerde
açýlan otistik çocuklarýn eðitim gördüðü kurumlardan birisi
de ilimizdedir. Akkent Mahallesinde Çorum Özel Eðitim
Uygulama Merkezi olarak otistik çocuklarýmýza eðitim verilmektedir. Rahatsýzlýðý nedeniyle okulda eðitim göremeyen
Çorum merkezde 10 öðrencimize evde eðitim hizmeti
sunulmaktadýr. Yani okula gelemeyecek kadar engeli olan
yavrumuzun evine öðretmen giderek eðitim almasý saðlanmaktadýr. Ayrýca ilimizde 5 tane merkezde 2 tane de ilçelerimizde olmak üzere toplam 7 özel eðitim okulumuz mevcuttur. Bu özel eðitim okullarýnda 806 çocuðumuz eðitim
almaktadýr. Bu çocuklarýn okullara ulaþýmlarý
ücretsiz olarak saðlanmaktadýr. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlýðýmýz dezavantajlý kesimler
baþta olmak üzere, aileyi, kadýný, erkeði, genci,
yaþlýyý, çocuðu ve engelliyi içine alan geniþ bir
alanda sosyal devlet anlayýþýyla hizmet sunmaktadýr" dedi.
Ýl genelinde 4 bin 378 aðýr ve bakýma muhtaç
engelliye evde bakým hizmeti sunulduðunu dile
getiren Vali Kara, "Her bir engelli vatandaþýmýzýn
bakýmýný yapan kiþiye her ay asgari ücret tutarýnda
ödeme yapýlmaktadýr. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl
Müdürlüðü aracýlýðýyla ekim ayý sonu itibari ile on
aylýk sürede 34 milyon 252 bin 588 lira bu engelli
ve yaþlý vatandaþlarýmýzýn bakýmý için ödenme
yapýlmýþtýr.
Ýlimizde Laçin ve Sungurlu ilçelerimizde olmak
üzere 2 tane özel bakým merkezinde (140+32) 172
engelli kiþiye yatýlý bakým hizmeti verilmektedir.
Verilen bu hizmetin karþýlýðý olarak ekim ayý sonu itibari ile
on aylýk sürede toplam 2 milyon 648 bin 044 TL ödeme
yapýlmaktadýr. Çorum Merkez Engelsiz Yaþam Bakým
Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Merkezi Müdürlüðünde 712 yaþ tan 1 bayan, 13-18 yaþtan 4 bayan, 13 erkek 18 yaþ
üzeri 49 bayan 1 erkek olmak üzere toplam 68 Zihinsel
engelli vatandaþýmýza yatýlý olarak hizmet verilmektedir.
Ayrýca Çorum Merkez Engelsiz Yaþam Bakým
Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Merkezi Müdürlüðüne
baðlý olarak çalýþan umut evimizde de 5 bayan engelli
çocuðumuza bakýlmaktadýr. Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý
Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðünde 60 yaþ
üzeri 24 bayan ve 46 erkek olmak üzere 70 vatandaþýmýza
yatýlý hizmet verilmektedir.
Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü 60 yaþ üzeri 23 bayan
ve 39 erkek olmak üzere 62 vatandaþýmýza yatýlý hizmet verilmektedir. Kuruluþlarýmýzda toplamda 372 engelli vatandaþýmýzýn her türlü bakýmý yapýlarak yatýlý hizmet verilmektedir. Ýl genelinde toplam 1320 vatandaþýmýza da engelli
kimlik kartý verilmiþtir. Verilen tüm bu hizmetler anayasa
da yer alan devletimizin sosyal bir hukuk devleti olmasýnýn
gereðidir. Bir ülkenin kalkýnmýþlýk düzeyi artýk sosyal
desteðe ihtiyaç duyan vatandaþlarýna verdiði hizmetin
niteliði ile ölçülmektedir. Bizlerin engelli vatandaþlarýmýza
acýyarak yaklaþmak yerine onlarý anlayarak, bir gün bizlerin
de engelli olma ihtimalini göz önüne alarak, engellilerin
günlük hayattaki yaþantýlarýný kolaylaþtýracak gayret ve
çabanýn içerisinde yer almalýyýz" diyerek mesajýný tamamladý. Haber Servisi
Atýk Pil Eðitimi verilecek
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nca yetkilendirilmiþ
tek kuruluþ olan Taþýnabilir Pil Üreticileri ve Ýthalatçýlarý Derneði (TAP) Çorum Belediye Baþkanlýðý
Eðitici Eðitimi'ni, 3 Aralýk Çarþamba günü saat 15.00'da
Turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleþtirecek.Atýk
pilleri, çevreyi kirletmeyecek þekilde toplamak ve bertaraf
etmekle yükümlü tek kuruluþ olan TAP Derneði,
Turgut Özal Konferans Salonunda yapýlacak
toplantýyla eðitimcileri Atýk Piller konusunda
bilgilendirecek.TAP Derneði Teknik ve
Eðitim Sorumlusu Gani Özkýlýç, þimdiye
kadar yapýlmýþ olan çalýþmalar ve edinilen
tecrübeler ile atýk pil toplama hususunda en
çok verimin okullardan alýndýðýný belirtti.
Atýk pillerin toplanmasýnda sürekliliðin saðlanmasý için ilk önce eðiticilerin eðitilmesi gerektiðini
kaydeden Özkýlýç, sözlerini þöyle tamamladý:"Atýk pillerin
toplama miktarlarýnýn arttýrýlmasý ve toplama iþlemlerinin
verimli bir þekilde sürdürülmesini saðlamak üzere özellikle belediyeler ile çalýþmalarýmýzý titizlikle sürdürmekteyiz.
Þu ana kadar Türkiye çapýnda 16'sý Büyükþehir olmak
üzere toplam 527 belediye ile iþbirliði halindeyiz. Bu sayý
her gün artýyor. Belediyelerin yaný sýra teknomarketler ve
zincir marketlerle de toplama çalýþmalarýmýz devam
etmektedir. Ancak bugüne kadar yaptýðýmýz çalýþmalarda,
okullardan aldýðýmýz desteðin oldukça büyük olduðunu
gördük. Bu kapsamda eðiticilere eðitim vererek, daha
büyük kitlelere ulaþmayý hedefliyoruz. Düzenlediðimiz
toplantýlarda atýk pillerin çöplere karýþtýrýlmamasý ayrý toplanmasý gerektiðinin önemini anlatarak, bertaraf ve geri dönüþüm
konusunda bilgiler veriyoruz. Yapmýþ
olduðumuz bu çalýþmalar sayesinde
öðrencilerden aldýðýmýz desteðin
zaman içerisinde artacaðýna inancýndayýz."Pilin doðaya býrakýlmasý halinde
çevreye ve yer altý sularýný kirletebileceðini belirten TAP Derneði Teknik ve Eðitim
Sorumlusu Gani Özkýlýç Türkiye'de atýk pillerin ayrý
toplanmasý konusundaki bilincin her yýl artan bir ivme ile
devam ettiðini, toplanan tek kullanýmlýk pillerin bertaraf
edilmek üzere uygun þartlarda depolandýðýný, þarj edilebilir
pillerin ise geri dönüþüme yollandýðýný sözlerine ekledi.
Haber Servisi
90 projeye, 4 milyon
575 bin lira destek
Hitit Üniversitesinde eðitim birimlerinin bilimsel araþtýrma, laboratuvar
ve
eðitim
altyapýlarýný
güçlendirmek, altyapý eksiklerini hýzla
gidermek ve özellikle eðitim amaçlý kullanýlacak laboratuvarlarý teknolojik açýdan yenilemek, eksiklerini gidermek
amacýyla 2013 yýlýnda uygulamaya
konulan Bilimsel Araþtýrma Projeleri
(BAP) Altyapý Proje Destekleri verilmeye devam ediyor.Bu kapsamda kýsa bir
süre önce gerçekleþtirilen BAP toplantýsýnda yedi birime daha yaklaþýk 1 milyon 800 bin TL'lik destek verilmesi onaylandý.Ýlk kez uygulamaya baþlanýlan bu
destekler kapsamýnda geçtiðimiz yýl,
Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu,
Metalurji ve Malzeme Mühendisliði
Bölümü,
Bilgisayar
Mühendisliði
Bölümü, Makina Mühendisliði Bölümü,
Kimya Mühendisliði Bölümü, Gýda
Mühendisliði Bölümü, Fizik Bölümü ve
Biyoloji Bölümü olmak üzere birimlere
yaklaþýk 2 milyon 400 bin TL'lik destek
verilmiþti. Söz konusu desteklerle, yeni
kurulan üniversitenin fiziki altyapýsý
hýzla güçlenmekte ve böylelikle
akademisyenler ve öðrenciler daha
donanýmlý
laboratuvarlarda
araþtýrma/ders yapma imkâný saðlanmýþ
olmakta. BAP Biriminde 2010 yýlýnda
yaklaþýk 47 bin TL'lik bütçesiyle 14 projeye destek verilirken (proje baþýna verilen ortalama destek miktarý 3 bin 350
TL), üniversitede bugün tek bir projeye
verilen destek miktarý neredeyse 2010
yýlý toplam BAP bütçesine ulaþtý. Öðretim elemanlarýna 2014 yýlýnýn ilk 11 aylýk
döneminde 7 farklý BAP proje türünde
90 projeye, 4 milyon 575 bin 922 TL
tutarýnda destek verildi.
Haber Servisi
Rektör Alkan
meclisi bilgilendirdi
ladýðýný anlatan Rektör Alkan, ancak
Hitit Üniversitesi'nin resmi kuruluþunun bundan tam 30 yýl sonra 2006 yýlýnda ancak gerçekleþebildiðini hatýrlattý. Hitit Üniversitesi Rektörü olarak
aradan geçen bunca yýlý telafi etmek
adýna görev yaptýðý 3,5 yýllýk süre içerisinde yoðun bir çaba içerisinde olduklarýný ve bunda da önemli ölçüde baþaHitit Üniversitesi Rektörü Prof. rýlý olduklarýný anlatan Rektör Alkan, Hitit
Dr. Reha Metin Alkan, 1976 yýlýnda Üniversitesinin bugün 7 fakültesi, 15 bine
Meslek Yüksekokulu ile temelleri atýlan ve yakýn öðrencisi ve 210'a yakýn akademik
2006 yýlýnda resmen kurulan Hitit Üniversi- personeliyle önüne koyduðu 'dünya ünivertesi'nin bugün 15 bine yakýn öðrencisi ve sitesi' hedefine emin adýmlarla ilerlediðini
210 akademik personeliyle birlikte bir 'dün- kaydetti. Önümüzdeki dönemlerde Veteriya üniversitesi' olma hedefine emin adým- nerlik Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Eczacýlarla ilerlediðini söyledi.
lýk Fakülteleri gibi yeni bölümler kurarak,
Dün yapýlan Ýl Genel
büyümelerini sürdüreceklerini
Meclisi Toplantýsý'nda Hitit
ve þu anda da tüm önceliði Týp
Üniversitesi Rektörü Prof.
Fakültesine verdiklerini ifade
Dr. Reha Metin Alkan Hitit
eden Rektör Alkan, göreve gelÜniversitesiyle ilgili bilgidiklerinde 70 olan bölüm sayýlendirmede bulunuldu.
sýný 3,5 yýllýk sürede 160'a çýkarRektör Alkan'ýn sunumu
dýklarýný açýkladý. Rektör Alkan,
öncesinde kýsa bir açýklamaaçtýklarý tüm bölümlerin istihda bulunan Ýl Genel Meclisi
dam odaklý bölümler olduðuna
Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya,
vurgu yaptý.
üniversitelerin þehirlerin loRektör Alkan, Hitit ÜniverProf.Dr.R.Metin Alkan
komotifi olduðunu belirtesitesi Týp Fakültesi bünyesinde
rek, Hitit Üniversite'nin de
faaliyet gösteren Hitit Üniversitesi Eðitim ve
Çorum'un lokomotifi olma konusunda çok Araþtýrma Hastanesi'nde bugüne kadar 270
önemli bir misyonu yerine getirdiðini söyle- açýk kalp ameliyatý, 4500 anjiyo ve 1500
di.
stent uygulamasýnýn yapýldýðýný, bunun yaHitit Üniversitesi'nin Çorum'un her nýnda 120 kanser ameliyatý ve 100'e yakýn
alanda geliþip kalkýnmasýna çok önemli kat- üroloji ameliyatý gibi çok ciddi ve önemli
kýlar saðladýðýný ifade eden Kaya, bu anlam- ameliyatlara da imza atýldýðýný kaydetti.Koda Çorum'un en büyük þansýnýn Prof. Dr. nuþmasýnda üniversite kampusu konusunReha Metin Alkan gibi çok çalýþkan ve baþa- da yapýlan çalýþmalar ve gelinen son durum
rýlý bir rektöre sahip olmasý olduðunu ifade hakkýnda da Ýl Genel Meclisi Üyelerine
ederek, Hitit Üniversitesi'nin Rektör Alkan kapsamlý bilgiler veren Hitit Üniversitesi
yönetiminde Çorum'a çok büyük güç ve Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "Hitit
katký saðladýðýný belirtti ve verdiði katkýlar- Üniversitesi olarak 'dünya üniversitesi' oldan dolayý Rektör Alkan ve tüm üniversite ma yolunda baþlattýðýmýz çalýþmalara büyük
personeline teþekkür etti.
bir kararlýlýkla ve emin adýmlarla ilerliyoruz.
Toplantýda Ýl Genel Meclisi üyelerine Baþladýðýmýz bu yolculukta bizlere destek
sunu eþliðinde Hitit Üniversitesi hakkýnda veren tüm kurum ve kuruluþlar ile Çorum
kapsamlý bilgiler veren Hitit Üniversitesi halkýna bir kez daha þükran ve teþekkürleriRektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise gö- mi iletiyorum" dedi. Yasin YÜCEL
revde bulunduðu yaklaþýk 3,5 yýllýk
sürenin genel bir deðerlendirmesini
yaparak, bu kýsa sürede Hitit Üniversitesinin geliþmesinde çok ciddi mesafeler aldýklarýný ifade etti. Çorum'da
üniversite macerasýnýn 1976 yýlýnda
Türkiye'de 13 meslek yüksekokuldan
birisi olarak kurulan Çorum Meslek
Yüksekokulu'nun kurulmasýyla baþ-
TEK
YILDIZ
2
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
03 ARALIK 2014 ÇARÞAMBA
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Türk Eðitim Sen'den okullarda
miting bilgilendirmesi
Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný
Selim Aydýn, 6 Aralýk'ta yapacaklarý miting için okullarda bilgilendirme çalýþmalarýna devam ettiklerini belirtti.
Konu hakkýnda açýklama yapan ve Türkiye
Kamu-Sen olarak 6 Aralýk 2014 Cumartesi
günü Ankara'da yürüyüþ ve miting gerçekleþtireceklerini dile getiren Selim Aydýn, "Türk
Eðitim-Sen olarak konu ile ilgili okullarýmýzda
gerekli bilgilendirme çalýþmalarýný yapýyoruz.
Yetkili olan sendikanýn son yapýlan toplu
sözleþmede
kamu
çalýþanlarýný
nasýl
pazarladýðýný, kamu çalýþanlarýnýn ilk defa
Temmuz ayýnda enflasyon farkýndan yararlandýrýlmadýðýný anlatýyoruz. Birilerinin yandaþ
olma sevdasýna sattýðý memurlara biz sahip çýktýðýmýzý,Yetkili konfederasyonun, geçtiðimiz yýl
gerçekleþtirilen toplu sözleþme görüþmelerinde
123 TL'ye imza atmayýp, enflasyon farkýný
unutmasaydý ve hükümetin teklifi olan yüzde
3+3'e bile razý olsaydý, þu anda memurlarýn çok
daha fazla zam alacaðýný anlatýyoruz. Toplu
sözleþme görüþmelerinde gerçek anlamda
pazarlýk yapýlsaydý bu oranýn 4+4 ya da 5+5 de
olabileceðini, "Toplu sözleþme görüþmelerinde
yapýlan bu stratejik hatanýn, memurlarýn bütün
meslek yaþamý boyunca ve emekliliklerinde de
daha düþük maaþ almasýna neden olduðunu ,
tüm bunlarýn müsebbibinin ise yetkili sendika
olan Memnun -Sen olduðunu eðitim
çalýþanlarýna anlatmaya devam ediyoruz. Birileri yönetici atamada % 100
baþarý saðladýk diye beyanatlar
verirken Türkiye Kamu-Sen kamu
çalýþanlarýnýn kayýplarý için mücadele
ediyor. Hem de tüm sendikalarý ve
üyeleri ile birlikte bu mücadelesini
sürdürüyor. Allah'ýn izniyle 6 Aralýk'ta
ek zam talebinde bulunacaðýz.
Kamuda ayrýmcýlýk yapýlmasýna itirazýmýz var diyeceðiz. Memurlarý
ötekileþtirerek, devletin memurlarý
arasýnda "Kan Davasý" sokmayýn
diyeceðiz. Çalýþma barýþýný dinamitlemeyin.
Ateþle oynamayýn diyeceðiz. Biz görevimizi
yapýyoruz, biz bu ülkeyi ve insanlarý sevdiðimiz
için uyarýyoruz. Kamu çalýþanlarýný, tüm bu
konularý en üst perdeden seslendireceðimiz 6
Aralýk günü eylemimize vakit ayýrarak katýlmalarý için davetimizi kendilerine iletmek üzere
okul ziyaretlerimize devam ediyoruz. Haydi
arkadaþým rahatsýzlýk duyduðumuz tüm hususlarý gelin hep birlikte haykýralým. Çünkü biz
Türkiye Kamu-Sen'iz, memurun haklý ve yiðit
sesi, milletimizin sarsýlmayan vicdanýyýz. 6
Aralýk'ta hep birlikte Ankara'dayýz. Türkiye
Kamu Sen ve Türk Eðitim Sen olarak, 'ek zam'
talebiyle haftalardýr meydanlardayýz. "Sesimizi
Ankara'ya daha gür duyurmak için 6 Aralýk'ta
bir eylem düzenliyoruz. Toplu sözleþmeden
kaynaklý zararlar telafi edilmediði müddetçe
memurun geleceði tehdit altýnda olmaya
devam edecektir. Biz de tarihi rezalet olan bu
toplu sözleþmeye imza atanlara, bizleri sefalete
mahkum edenlere, kendileri 1,4 milyar liralýk
saraylarda yaþarken dar ve sabit gelirli vatandaþlarýný unutanlara hesap sormak, meydanýn
boþ olmadýðýný göstermek için geliyoruz. Hak
adýna hakkýmýzý almak için, sesimizi duyurana
dek meydanlar bizim. Haksýzlýk karþýsýnda
susan dilsiz þeytan olmayacaðýz" ifadelerini
kullandý. Haber Servisi
Medya Ýletiþim Topluluðu'ndan Vali Kara'ya ziyaret
Medya Ýletiþim Topluluðu, Çorum Valisi
Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti. Protokol
ziyaretlerini sürdüren Medya Ýletiþim Topluluðu,
dün de Çorum Valisi Ahmet Kara'yý makamýnda
ziyaret ederek hayýrlý görevler diledi. Çorum Valisi
Ahmet Kara, öðrencilerin bir araya gelerek kurumlarý ziyaret etmelerinin birlikte hareket etmelerinin
önemli olduðunu söyledi. Birlikte hareket eden tüm
gruplarýn hayatta baþarýlý olacaðýna inandýðýný kaydeden Vali Kara, "Bizi ziyaret eden ilk öðrenciler
sizlersiniz. Kurumlarý ziyaret etmek destek istemek
önemli, sizleri kutluyorum. Hayata geçireceðiniz
projelerde bizde destek olmak isteriz. Toplumlarda
önemli olan iletiþimi doðru kurabilmek. Ýletiþim
doðru ise bir çok sorun halloluyor. Bir olursanýz tek
baþýnýza hareket etmezsiniz mutlaka kazanýrsýnýz.
Birlikte hareket etmeyenler, tek baþlarýna hareket
edenler hayatta baþarýlý olamazlar" þeklinde konuþtu. Vali Ahmet Kara'ya çalýþmalarý ve hayata geçirecekleri projelerle ilgili bilgi veren Medya Ýletiþim
Topluluðu üyesi Buket Uður, çalýþmalarýn son sürat
devam ettiðini belirterek kýsa bir süre sonra her hafta
üniversite bünyesinde bir etkinlik yapacaklarýný
söyledi. Protokol ziyaretlerinin ardýndan internet
üzerinden yayýn yapacak radyonun da faaliyetlerine
baþlayacaðýný kaydeden MED üyesi Buket Uður,
Çorum'a yön veren kurumlarý ziyaret ederek projelerine destek istediklerini söyledi.
Tüm kulüplerle beraber çalýþmalar yapacaklarýný
ve her kulübü böylece harekete geçirerek öðrencilerin daha sosyal, daha paylaþýmcý, daha duyarlý
olmasýný saðlayacaklarýný belirten Buket Uður,
"Sosyal projelerle var olacaðýz" dedi.
Uður, "Sayýn Valim Çorum'da göreve yeni
baþladýnýz. Hem ziyaret ederek hayýrlý olsun demek
istedik hem de yapacaðýmýz projelerle ilgili bilgi
verelim istedik. Çalýþmalarýmýz daha çok sosyal projeler olacak. Öðrencilerin iletiþim kanallarýný kullanmasýný önemsiyoruz ve kulüp bünyesindeki tüm
arkadaþlara bu konuda telkinlerde bulunuyoruz.
Kýsa bir süre önce ziyaret ettiðim Osmancýk'a baðlý
Avlaðý Köyü'ne bu kez de mont ve ayakkabý
yardýmýnda bulunacaðýz. Geleceðimiz olan minik
kardeþlerimizle bir araya gelerek onlarý okumalarý
noktasýnda teþvik edeceðiz. Ýnanýyoruz ki bizler bir
gün Hitit Üniversitesi'nden mezun olarak memleketlerimize gideceðiz. Amacýmýz burada hayata
geçirdiðimiz projelerle hem Hitit Üniversitesi'nde
okuyan arkadaþlarýmýzla sosyal projeler hayata
geçirelim hem de yardýma muhtaç tüm bireylere
elimizden geldiðince yardýmcý olalým" ifadelerini
kullandý. Ziyarette Medya Ýletiþim Topluluðu
Baþkaný Miyeser Kýlýnç, kulüp üyeleri Buket Uður,
Tansu Yýlmaz, Berkay Doðan, Tuba Çolak, Eray
Durkaya ve Ali Köseler de hazýr bulundu. Haber
Servisi
ÝÞKUR 'Sayacý' kursu açacak
ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, Ýskilip Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüðü ve Fatih Karabudak (Ufuk Ayakkabý) iþbirliðinde UMEM Protokolü çerçevesinde "Ayakkabý
Ýmalatçýsý (Sayacý)" mesleðinde 20 kiþilik istihdam
garantili iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak.
Kurs sonunda baþarýlý olan kursiyerlerin en az yarýsý
Ufuk Ayakkabý firmasýnda istihdam edilecek.
11.12.2014 - 11.03.2015 tarihleri arasýndan Ufuk
Ayakkabý'da yapýlacak olan kursa katýlým þartlarý ise
þöyle:"ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 16-60 yaþ arasý bay-
bayan olmak, okuryazar olmak, açýk öðretim hariç
öðrenci olmamak, ÝÞKUR'un Kurs, TYP, Ýþbaþý Eðitimi
ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak."
Kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyanlarýn ÝÞKUR Çorum Ýl Müdürlüðündeki Ýþ ve Meslek
Danýþmanlarý ile mülakat tarihinden önce görüþmeleri
gerekiyor. Mülakat ise Ufuk Ayakkabý'da 09.12.2014
Salý günü saat 10.00'da yapýlacak. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
03 ARALIK 2014 ÇARÞAMBA
HABER
Engelliler için sesli sinyalizasyon dönemi
Çorum Belediyesi, þehir içi trafiðinde kullanýlan
trafik ikaz lambalarýna sesli ikaz sistemi monte etti.
Sosyal Belediyecilik alanýnda yaptýðý çalýþmalara her
geçen gün bir yenisini ekleyen Çorum Belediyesi, yapýlan
bu çalýþmayla da yaya ve araç trafiðinden engellilerin de
rahatlýkla faydalanabilmelerine imkân saðlýyor. Akustik
Ses Sistemli Yaya Geçiþ Ýkaz Cihazý adýný taþýyan sistem,
hangi trafik lambasýnýn yandýðýný herkesin duyabileceði
bir yükseklikte ses çýkaran sistemde özellikle engelli
vatandaþlar yaya yollarýndan daha güvenli bir þekilde
7
geçecek.Yapýlan çalýþma hakkýnda açýklamalarda bulunan
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, akýllý kavþak
sisteminin uygulandýðý kavþaklara ve þehir içinde yoðun
olarak kullanýlan yaya geçitlerine bu sistemin monte
edildiðini kaydetti. Ýlk etapta 50 adet "Akustik Ses
Sistemli yaya Geçiþ Ýkaz Cihazý"nýn yerleþtirildiðini belirtti.Sistemin, Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Sinyalizasyon
Birimi tarafýndan montajýnýn yapýldýðýný dile getiren
Candan, "Bu hizmetle birlikte emniyetli bir þekilde yaya
geçiþi saðlanacak" dedi.
2 bin 98 kiþi "Aile Eðitim
Programý"na katýldý
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðý, Aile ve Toplum
Hizmetleri Genel Müdürlüðü
tarafýndan toplumun temel yapý taþý
olan aileleri bilinçlendirmek ve yaþam
kalitelerini arttýrmak ve 'saðlýklý,
mutlu, müreffeh ve güçlü aileler'
oluþturulmasý amacýyla hazýrlanan
"Aile Eðitim Programý" kapsamýnda
seminer programlarý devam ediyor.
Bu kapsamda çeþitli kurumlarla iþ
birliði içerisinde Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü ile Formatör
Koordinesinde yürütülen seminerlerle 2014 yýlýnda þimdiye kadar toplam
2 bin 98 kiþiye eðitim verildiði bildirildi. Haber Servisi
"Engelli Eðitim Merkezi örnek bir projedir"
Alkol þiþede durduðu
gibi durmadý
Çorum Belediyesi Engelli Eðitim
Merkezi'nde eðitim gören bir grup
öðrenci, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü
nedeniyle TSO'yu ziyaret ettiler.
Kurum Müdürü Zehra Betül Özseçer'in
de katýlýmýyla gerçekleþtirilen ziyarette,
Engelli Eðitim Merkezi'nin çalýþmalarý
hakkýnda bilgiler verildi.
Engelli Eðitim Merkezi'nde step-aeorobik, nakýþ, bilgisayar, aþçýlýk, seramik, çini,
müzik ve özel eðitim gerektiren bireylere aile desteði ve
masa tenisi branþlarýnda kurslar düzenlediklerini
belirten Zehra Betül Özseçer, 14 yaþ ve üzeri engelli
bireylerin bu kurslara katýlabileceklerini aktardý.
Özseçer ayrýca, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü
nedeniyle 4 Aralýk Perþembe günü gerçekleþtirecekleri
bir dizi etkinliðe TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal'ý davet etti. TSO Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal da, Çorum Belediyesi'nin Engelli Eðitim
Merkezi kurarak örnek bir projeye imza attýðýný söyle-
di.3 Aralýk Dünya Engelliler Günü'nün, engelli bireylerin günlük hayatta yaþadýklarý sýkýntýlarý daha gür bir
sesle dile getirebildikleri önemli bir gün olduðunu ifade
eden Baþaranhýncal, "Engelliler Günü'nün, engelli
bireylerimizin sýkýntýlarýnýn giderilmesine vesile
olmasýný temenni ediyorum" dedi.Baþaranhýncal, en
kýsa zamanda Engelli Eðitim Merkezi'ni ziyaret edeceklerini belirterek, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü'nü
kutladý. Ziyarette Özseçer, engelli öðrencilerin kursta
yaptýklarý bir adet seramik çalýþmayý Baþaranhýncal'a
hediye etti. Haber Servisi
"Bal üreticileri, ÝPARD desteklerinden yararlanmalý"
Gazi Caddesi üzerinde
bulunan
bir
binada
arkadaþlarýyla alkol alan G.C
(63) arkadaþý tarafýndan bacaklarýndan 5 kez býçaklandý. Arkadaþý
tarafýndan kafasýna þiþe vurularak
komaya sokulan G.C'yi ihbar üzerine olay gelen polis ekipleri baygýn
bir þekilde buldular.G.C olay yerinde
yapýlan ilk müdahalenin ardýndan
saðlýk görevlileri tarafýndan Hitit
Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.G.C'nýn hayati tehlikesinin
hala devam ettiði öðrenildi.
Yasin YÜCEL
Çorum Bal Üreticileri Birliði Baþkaný Erdal
Odabaþ, ÝPARD projesindeki "önce harca sonra
yarýsýný geri" al kuralý her ne kadar arýcýlarýn büyük
yatýrýmlara girmesine müsaade etmediyse de arýcýlarýn bu
hibe paketinden mutlaka yararlanmasý
gerektiðini belirtti."Bir þey büsbütün elde
edilemese de tamamen terk edilemez. Her
ne kadar 300- 500 binlik komple tesisler
kurmamamýza uygun deðilse de bu paket
küçük iþletmelerinde faydalanarak iþletmelerine artý deðer ve ekipman katmalarý
mümkün" diyen Odabaþ, "Önceki çaðrý
dönemlerindeki en az 10 bin Avro harcama
þartý, mevcut çaðrýda 5 bin Avrodur.
Arýcýmýz en az 15 bin TL'lik bir harcama
yaparak iþletmesinde ki ekipmanlarýný
yenileyebilmesi mümkündür. Destekleme
paketi arýcý için gerekli olan tüm ekipmaný kapsayacak
þekilde düzenlenmiþtir. Bedeli 5 bin Avrodan az olmamak
üzere kovandan ana arý ýzgarasýna kadar küçük iþletmelerinde rahatlýkla alabileceði ekipmanlar mevcut.
Çorum Bal Üreticileri Birliði olarak bu arýcýlarýmýz için
gerekli evrak temini ve proje oluþturulmasýna giden
süreçte arýcýlarýmýza ücretsiz bilgi desteði vermekteyiz.
Avrupa Birliðinden ülkemize gelen bu hibe desteðinden
arýcýlarýmýzýn da faydalanmasý için Çorum Bal Üreticileri
Birliði olarak proje aþamasýndan ürün teslimi ücret geri
alýnma sürecinin her noktasýnda yanlarýnda olacak adým
adým destekleyeceðiz. Alanýnda uzman
uluslar arasý projelerde rol almýþ ve iþ teslim
etmiþ profesyonel bir danýþmanlýk firmasý
birliðimiz üzerinden kendilerine gelen her
arýcýya sýnýrsýz bilgi desteði sunacaktýr.
Paket, bal süzme makineleri, dinlendirme
ýsýtma tanklarý, ana arý ýzgarasýndan kovana
kadar arýcý için gerekli ekipmanýn tamamýný
desteklemektedir.Süreç önce harca sonra
yarýsýný geri al mantýðý ile iþliyor.Bu bizlerin
büyük yatýrýmlar yapmasýna engel olsa da
küçük çaplý ihtiyaçlarýmýzýn giderilmesi için
uygundur. Arýcýlarýmýz mutlaka bu hibe
programlarýndan faydalanmaya iþletmelerini geliþtirmeye
çaðýrýyoruz. Mevcut hibe programýný bizlere istediðimiz
gibi yardýmcý olmadýðý konusunda eleþtirsek de her þeye
raðmen faydalanma imkaný mevcuttur. Arýcýlarýmýz mutlaka birliðimizle irtibat kursunlar kendilerine her konuda
olduðu gibi bu konuda da yardýmcý olunacaktýr" diyerek
açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
03 ARALIK 2014 ÇARÞAMBA
YAÞAM
8
Kanserde kemoterapinin yerini
Kök hücre tedavisi alacak
Ýki Akýllý
Yargýcýn biri, ölüm
döþeðinde iken yardýmcý hâkimi çaðýrýp der ki:
- Ben artýk ölüyorum;
yargýçlýðý sana býrakýyorum.
- Ben nasýl yapabilirim
efendim?
- Hiç merak etme! Eðer bir
akýllý ile bir deli arasýnda dava
olursa, akýllýyý dinler ve kararýný
ona göre verirsin. Ýki deli
gelirse zaten mübaþir haberin
olmadan onlarýn iþini hâlleder.
- Peki efendim. Ya iki akýllý
gelirse ne yapayým?
- Olacak þey mi? Ben kýrk
yýllýk yargýcým, daha hiç iki
akýllýnýn birden geldiðini
görmedim.
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
20:00
Yerli Dizi
Kök Hücre ve Rejeneratif Týp Derneði Baþkaný Prof. Dr. Osman Ýlhan, kanseri kök hücresi ile vurabileceklerini
söyledi. Ýlhan, "Kanser kök hücresinin
özelliðini belirleyerek yapýlan hedefe
yönelik tedaviler, monoklonal antikorlarla tedavi, hücresel tedaviler, artýk
kanser tedavisinde kemoterapi ve radyoterapinin önüne geçmiþtir. Gelecekte, kemoterapi ve radyoterapinin yerini
kök hücre tedavisi alacaktýr." dedi.Erciyes Üniversitesi Genetik ve Kök Hücre
Araþtýrmalarý Merkezinde (GEN-KÖK )
kanser ve genetik alan ile ilgili toplantý
yapýldý. Hematogenetik Kursu olarak
gerçekleþtirilen toplantýya Türkiye genelinde hematoloji, kanser, moleküler
biyoloji ve genetik alanýnda önde gelen
bilim insanlarý kanseri ve kanserin genetiðini tartýþtý. Deneysel Hematoloji
Derneði Baþkaný ve Hematogenetik
Kursu Düzenleme Kurulu Baþkaný Prof.
Dr. Ali Ünal, þu bilgileri verdi: "Amacýmýz kanser alanýnda çalýþan ve araþtýrma yapan farklý disiplinlerden bilim insanlarýný bir araya getirmekti. Toplantýlar düzenleyerek ülkemizde disiplinler
arasý iþbirliðini artýrmak, bilgi paylaþýmýnda bulunmak ve bu alanda eðitim
alan genç bilim insanlarý için kurslar
düzenlemekti. Bu toplantý ile ilk adýmý
attýk."Erciyes Üniversitesi Hematoloji,
Kemik Ýliði Nakli ve Kök Hücre Tedavileri Merkezi Öðretim Üyesi olan Prof.
Dr. Ali Ünal ise "Bugün artýk kanserin
genetiðini daha iyi biliyoruz. Hangi
kromozom bozukluklarýnýn ve genetik
deðiþimlerin hangi kansere neden olduðunu bilmekteyiz. Tüm kanser hücrelerindeki farklý genetik bozukluklarýn,
kanser hücrelerinin davranýþýný deðiþtirebildiðini ve hastalýðýn seyrini nasýl etkileyeceðini öngörebilmekteyiz. Kanserin iyi yada kötü gidiþini veya seyrini
önceden belirleyebileceðiz. Ona göre
tedavi metodunu deðiþtirebileceðiz.
Kanserdeki genetik deðiþikliði ve kanser hücresi içerisindeki bozukluðun ortaya çýkardýðý kontrolsüz hücre çoðalmasýný hedef alarak, kanser hücresini
öldürebiliyoruz." diye konuþtu.Ankara
Üniversitesi Hematoloji ve Kemik Ýliði
Nakli Merkezinden Prof. Dr. Osman Ýlhan da artýk kanserin kök hücresini tespit edebildiklerini belirtti. Prof. Dr. Ýlhan, vücutta dolaþan kanser hücrelerini
öldürmekle kanserin tamamen tedavi
edilemediðini, kanser kök hücresinin
halen yaþayabildiðini ve vücutta çeþitli
dokularda saklanabildiðini ifade etti.
"Þu anda yapýlan kemoterapi, radyoterapi ile kanser hücrelerini öldürebiliyor
ve ortadan kaldýrabiliyoruz" diyen Prof.
Dr. Ýlhan, þu bilgileri verdi: "Ancak
kanser kök hücresini öldüremiyoruz.
Kanser kök hücresi, kemoterapi ilaçlarýndan etkilenmemekte ve radyoterapi
ile öldürülememektedir. Þu anda kanser kök hücresini tespit edebiliyoruz.
Kanser kök hücresinin genetik yapýsýný
belirleyebiliyoruz. Bu farklý yapýyý hedef
alarak kanser kök hücresini ortadan
kaldýrabilirsek vücuttaki tüm kanseri tamamen yok edebiliriz."
Ayný zamanda Kök Hücre ve Rejeneratif Týp Derneði Baþkaný olan Prof.
Dr. Osman Ýlhan, kanseri kök hücresi
ile vurabileceklerini söyledi. Ýlhan,
"Kanser kök hücresinin özelliðini belirleyerek yapýlan hedefe yönelik tedaviler, monoklonal antikorlarla tedavi,
hücresel tedaviler, artýk kanser tedavisinde kemoterapi ve radyoterapinin
önüne geçmiþtir. Gelecekte, kemoterapi ve radyoterapinin yerini kök hücre
tedavisi alacaktýr. Kanser Kök hücresini
hedef alan Dendritik hücre tedavisi,
kanser aþýsý, geleceðin kanser tedavisi
olacaktýr. Tümör aþýsý, kanser aþýsý, kanser tedavisinde çýðýr açan bir tedavi
yöntemi olacak ve yakýn gelecekte tüm
kanserleri kök hücresini tespit ederek
ve ona karþý tümör aþýsý yaparak tamamen yok edebilmemiz mümkün olacaktýr." deðerlendirmesinde bulundu.
Hematogenetik Kursu Düzenleyicisi
Prof. Dr. Yusuf Baran, kanseri tümü ile
yok edilebilir bir hastalýða dönüþtürmenin temel yolu bu hastalýða neden olan
genetik bozukluklarý bilmekten geçtiðini söyledi. Prof. Dr. Baran, "Kanserin
erken dönemlerinde taný konmasýný
saðlayacak belirteçlerin ve etkin tedavisini saðlayacak hedef moleküllerin tespiti, ancak kanserli hücrelerdeki genetik
deðiþimleri belirlemek ile mümkün olacaktýr. Kanser gibi kompleks bir hastalýðý yenmenin yolu, farklý disiplinlerden
bilim insanlarýnýn bir araya gelerek tecrübe ve bilgilerini paylaþmasýdýr. Bu
baðlamda, ülkemizde ilk defa düzenlenen Hematogenetik kursunda farklý
üniversitelerden hematoloji, onkoloji,
moleküler biyoloji, týbbi biyoloji, týbbi
genetik bilim alanlarýndan 130'un üzerinde bilim insaný oluþturduklarý beyin
fýrtýnalarý ile kanserle mücadelede ortak
bir vizyon oluþturmuþlardýr" þeklinde
konuþtu. (CÝHAN)
Hayat Yolunda
Tüm yaþamýný karþýlýk beklemeden hayat kurtarmaya
adamýþ Prof. Dr. Veysel Hoca’nýn sahip olduðu özel
hastane, maddi sýkýntýlar sebebiyle iflasýn eþiðine
gelmiþtir. Üstelik hastanesinin doktorlarý da birer
birer istifa etmektedir. Yeni bir düzene adým atmak
isteyen Veysel Hoca, Türkiye’nin çeþitli illerinde
görev yapmakta olan, kendi yetiþtirdiði baþarýlý cerrahlara iþ teklif eder. Aldýðý ret cevaplarýyla sarsýlan
Veysel Hoca’nýn saðlýðý tehlikeye girer. Oyuncular :
Ediz Hun, Engin Öztürk, Nur Fettahoðlu, Burak
Yamantürk, Ýpek Karapýnar, Ýlker Ýnanoðlu, Sinem
Öztürk Yönetmen : Feride Kaytan
20:00
Yerli Dizi
Yýlanlarýn Öcü
Birlikte kaçacakken Ömer’den kötü haber alan
Bayram ve Fatma’nýn mutluluk hayalleri suya mý
düþecek, yoksa aþklarýnýn peþinden gidip, her
þeyi arkalarýnda mý býrakacaklar? Geçmiþten
gelen sýrrýn ortaya çýkmamasý için uðraþan Hüsnü
de Ömer’in baþýna geldiðinde ne ile karþýlaþacak?
Ömer yaþayacak mý? Fatma ile Bayram arasýndaki
aþktan iyice emin olan Haceli de Fatma’yý
Bayram’a yar etmemeye karar verirken, Kamuran
ise var olan koþullarý, Fatma’yý elde etmek için
kendi lehine kullanmayý baþarýp, herkesin planlarýný alt üst edebilecek midir?
21:20
Yerli Dizi
Kara Para Aþk
Elif, imzaladýðý itirafname ile nezarette çaresizlik
içindedir. Tayyar bütün gücünü kullanarak Elif’i
yýldýrmaya çalýþmaktadýr. Elif’in nezarette tehdit
altýnda olduðunu anlayan Ömer, onu kurtarabilmek
için çabalarken zamanýn giderek daraldýðýnýn
farkýndadýr. Ömer sevdiði kadýný bu büyük
kumpasýn içinden çekip çýkabilecek midir?
Nezarette zor anlar yaþayan Elif, baskýlara dayanamayýp imzaladýðý itirafnameyi savcýya verecek
midir? Ömer’in saðlýk sorunlarý devam etmektedir.
Hüseyin acilen ameliyat isteyen doktora hayýr diyen
Ömer’i ikna etmeye çalýþýr. Ömer’in ise kaybedecek
vakti yoktur, ne olursa olsun Elif’i kurtaracaktýr.
MERCÝMEKLÝ PATE
Yusuf Güney
5 Haziran 1984 yýlýnda
Trabzon'da dünyaya gelen þarkýcý,
aslen Gümüþhane Kelkit'lidir. 14
yaþýna kadar Trabzon'da yaþadýktan
sonra ailesiyle birlikte Londra'ya
taþýnmýþ, ilk albümünü piyasaya
sürmeden önce Londra'da yaþamaktaydý. Londra'da çalýþtýðý bir
þirkette baþarýlý olmasý sebebiyle
genç yaþta pazarlama müdürlüðü
yapan Güney, 2006 yýlýnýn Haziran
ayýnda Türk pop müzik sanatçýsý
Rafet El Roman'ýn Londra'da
verdiði bir konserinde sanatçýyla
tanýþmasýyla müzik dünyasýna ilk
adýmlarýný attý.O günden beri beste
çalýþmalarýný hýzlandýrdý ve 2008
yýlýnda ilk bestesi "Aþk-ý Virane"
Rafet El Roman'ýn 2008 tarihli
albümü Bir Roman Gibi'de kendine
yer buldu. Rafet El Roman ile bu
þarkýda bir düete imza atan þarkýcý,
bu parçaya çekilen video klipte de
sanatçýya eþlik etti. Þarký oldukça
baþarýlý oldu ve Billboard Türkçe
Top 20 Listesi'nde tam 17 hafta bir
numarada kaldý. 2009 yýlýnda
düzenlenen geleneksel Kral TV
Video Müzik Ödülleri'nde de bu
þarký, "Yýlýn Þarkýsý" seçildi.[1]
Þarkýcý, bu baþarýlarýn neticesinde Bir Sevda Masalý isimli ilk
albümünü Rafet El Roman'ýn
prodüktörlüðünde 12 Þubat 2009
tarihinde Hüseyin Emre'nin sahibi
olduðu Emre Plak'tan çýkardý.[2]
Albümün ilk video klibi, sözü ve
müziði Rafet El Roman imzasý
taþýyan "Heder Oldum Aþkýna"ya
çekildi. Bu þarký Billboard Türkçe
Top 20 Listesi'nde en yüksek olarak
2 numaraya kadar yükselirken,
Avrupa Radyo Listesi'nde 99
numarada yer aldý. Mayýs ayýnda ise
albümün ikinci video klibi olarak,
sözü ve müziði þarkýcýnýn kendisine
ait olan "Aþkým Aþklarýndan
Bulasýn" seçildi ve bu þarký da en
yüksek olarak 6 numaraya yükseldi.
Þarkýcýnýn 10 parçadan oluþan 2.
albümü Aþka Ýnat, 3 Mayýs 2010'da
yine Emre Plak'la çýkarýldý.
Malzemeler
1.5 Su Bardaðý
Kýrmýzý Mercimek
2 Su Bardaðý Kaynar Su
1 Soðan
2 Diþ Sarýmsak
1 Çorba Kaþýðý Sývýyað
2 Dilim Ekmek
1 Su Bardaðý
Rendelenmiþ Kaþar Peyniri
4-5 Dal Maydanoz
Bir Tutam Nane
1 Yumurta
4-5 Ceviz
Tuz, Karabiber
Yemeðin Tarifi
Mercimeði kaynar suda 30
dakika piþirin. Piþmesine yakýn
karýþtýrmaya baþlayýn.
Mercimekler suyunu çekip iyice
daðýlýncaya kadar sürekli
karýþtýrarak piþirin. Soðan ve
maydanozu ince ince kýyýn,
sarýmsaklarý ezin, ekmeklerin
içini çýkarýp ufalayýn.
Sývýyaðý tavada kýzdýrýp
soðan ve sarýmsaðý pembeleþtirin. Derin bir kaba alýp
mercimek, ekmek içi, kaþar
peyniri, maydanoz, nane, tuz
ve karabiberi ekleyerek iyice
karýþtýrýn.
Karýþýmý yaðlanmýþ dikdörtgen bir fýrýn kalýbýna alýp üzerini alüminyum folyo ile kapatýn.
Önceden ýsýtýlmýþ 180 dereceye
ayarlý fýrýnda 1 saat piþirin.
Ceviz ve kýyýlmýþ maydanozla
süsleyip sýcak servis yapýn.
Kapýna geldim ve ben olmaktan vazgeçtim.
Sen 'kim o' de yeter ki:
Çünkü, kim olmamý istiyorsan o olmaya geldim...
Victor Hugo...
06.35 Benim Annem
Bir Melek
07.00 Selena
10.25 Yahþi Cazibe
13.10 Adanalý
15.00 Alemin Kýralý
16:00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
17.10 Alemin Kýralý
18.45 Ana Haber
19:30 GalatasarayEskiþehirspor
21:20 Kara Para Aþk
06:30 Haber Saati
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
18.50 Elif
20:00 57 Numaralý Yolcu
21:50 Gurbetçi Þaban
23:50 Haber Saati
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
Yerli Dizi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Dila Haným
16.30 Pis Yedili
19.00 Show Ana Haber
20:00 Yýlanlarýn Öcü
Yerli Dizi
23:15 Fatih Harbiye
04:45 Denize Hançer Düþtü
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
15.00 Evim Þahane
17.15 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
20.00 Hayat Yolunda
23:15 Þeref Meselesi
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:50 Hava Durumu
19:55 Zengin Kýz Fakir Oðlan
23:00 Þimdi Onlar Düþünsün
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:20 Ýki Dünya Arasýnda
Yerli Dizi
21:00 Yetim Gönüller
23:00 Tv Filmi
TEK
YILDIZ
2
03 ARALIK 2014 ÇARÞAMBA
HABER
9
Sosyal Bilimler Lisesi'ne idareci atamasý
Seranit Gruba "TSE
Çift Yýldýz" belgesi
Yönetim
Kurulu
Baþkanlýðýný
hemþehrimiz Avni Çelik'in yaptýðý
Sinpaþ-Seranit Gruba "TSE Çift Yýldýz"
belgesi verildi. Türk Standartlarý Enstitüsü
(TSE) tarafýndan Türkiye'de sanayinin
kalitesini artýrmak amacýyla baþlatýlan "TSE
Çift Yýldýz" uygulamasý çerçevesinde seramik
ve porselen kategorisinde sektöründe ilk
kazanan kuruluþu Seranit Grup oldu.
TSE Çift Yýldýz Kalite Belgesi teslim töreni
Eskiþehir-Ýnönü ilçesinde Seranit
Grup üretim tesislerinde gerçekleþti.
Törene, Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK
Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve
Ýstanbul
Milletvekili
Nurettin
Nebati, Bilecik Valisi Ahmet Hamdi
Nayir, Sinpaþ Yapý Genel Müdürü
Ahmet Çelik, TSE Genel Sekreter
Yardýmcýsý Doðan Yazar, Ýnönü
Kaymakamý Selman Erdoðan,
Bozüyük
Kaymakamý
Köksal
Þakalar, Ýnönü Belediye Baþkaný
Kadir Bozkurt, Bozüyük Belediye Baþkaný
Fatih Bakýcý katýldý.
Törende baþarýlý çalýþmalarý hakkýnda
bilgiler veren Sinpaþ Yapý Genel Müdürü
Ahmet Çelik, "Fabrikamýzýn 2006'da
açýlýþýnda ve bugün de aramýzda bulunan
Çorum Milletvekilimiz ve TBMM Ýdare
Amirimiz Salim Uslu'ya teþekkür ederiz"
diyerek katýlýmlarýndan dolayý plaket
takdim etti.
Uslu ise, "Yapý sektörünün köklü ve
yenilikçi þirketlerinden "TSE Çift Yýldýz"
belgesine layýk görülen Seranit Grup'u ve
hemþehrimiz Avni Çelik'i tebrik ediyorum"
dedi.
Sranit Grup Baþkaný Hamdi Altunalan
TSE Çift Yýldýz belgesi teslim töreninin ardýndan birbirinden güzel Seranit seramik tasarým
ve ürünlerini; Bilecik Valisi Ahmet Hamdi
Nayir, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, Sinpaþ Yapý Genel Müdürü
Ahmet Çelik' gezdirdi. Haber Servisi
Çorum'da bu yýl eðitim öðretime baþlayan Özejder Sosyal
Bilimler Lisesi'ne idareci kadrosu
atamasý yapýldý.
Çorumlu hayýrsever iþadamý Atilla
Özejder tarafýndan yaptýrýlan ve 20142015 eðitim öðretim yýlýnda 90 öðrenciyle hizmete açýlan Özejder Sosyal
Bilimler Lisesi'nde eksik olan idareci ve
eðitimci
kadrosu
tamamlanýyor.
Okulun idareci kadrosuna 1 müdür
baþyardýmcýsý ve bir de müdür yardýmcýsý atamasý gerçekleþtirildi. Özejder
Sosyal Bilimler Lisesi'ne Müdür
Baþyardýmcýsý olarak Fen Lisesi Müdür Yardýmcýsý
Necmettin Ünal, Müdür Yardýmcýsý olarak da Mukadder
Akaydýn Anadolu Lisesi Müdür Yardýmcýsý Þuayip
Yýldýz atandý.
Okul Müdürü Gazi Yýldýrým'ýn Milli Eðitim Müdür
Yardýmcýlýðý'na görevlendirilmesinin ardýndan boþalan
Okul Müdür Vekilliði görevini de Müdür Baþyardýmcýsý
Necmettin Ünal üstlendi.Okuldaki görevine baþlayan
Okul Müdür Baþyardýmcýsý ve Müdür Vekili Necmettin
Ünal, Çorum'da ilk olan Sosyal Bilimler Lisesi'nde
Necmettin Ünal
Þuayip Yýldýz
müdürlük görevini üstlenmesinin kendisi açýsýndan son
derece onur ve gurur verici olduðunu ifade etti. Bu görevi kendisine layýk görenlere teþekkür eden Necmettin
Ünal, ayrýca Özejder Sosyal Bilimler Lisesi gibi bir okulu
eðitim camiasýna kazandýran iþadamý Atilla Özejder'e
de bir eðitimci olarak þükranlarýný sunduðunu dile getirdi. Necmettin Ünal, amaçlarýnýn idareci, öðretmen ve
velilerle iyi bir diyalog ortamý saðlayarak vatanýna, milletine sahip çýkan, devletine hizmet edebilecek bireyleri
yetiþtirmek olacaðýný da sözlerine ekledi. Haber Servisi
Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'ne sürpriz misafir
Özejder Sosyal Bilimler
Lisesi'ne yurtdýþýndan sürpriz bir
misafir geldi.
2014-2015 eðitim öðretim yýlý baþýnda hizmete açýlan ve bu yýl hazýrlýk
sýnýfýnda 90 öðrencinin yabancý dil aðýrlýklý olarak öðrenim gördüðü Özejder
Sosyal Bilimler Lisesi, farklýlýðýný
gösterebilmek adýna eðitimde bazý
deðiþik uygulamalara da imza atmayý
amaçlýyor.
Bu doðrultuda da Okul Ýngilizce Zümresi Express
Publishing için çalýþan öðretmen Eðitmeni Lisa
Karakuþ okula geldi. Öðrencilerle tanýþan Lisa Karakuþ,
hem sohbet etti, hem de yabancý dil eðitimi ve önemiyle ilgili söyleþide bulundu.
Öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði söyleþi sonunda
Okul Müdürü Necmettin Ünal, Lisa Karakuþ'a
teþekkür ederek bunun gibi eðitsel ve sosyal faaliyetlerin artarak devam edeceðini belirtti. Haber Servisi
YEDAÞ'ýn yönetim anlayýþýna tebrik
Marketing Türkiye Genel Yayýn Yönetmeni
Günseli Özen Ocakoðlu, YEDAÞ'ýn yönetim modeline hayran kaldý. Genel Müdür Türkoðlu, "Kalite
kültürünü özümseyen þirketimiz, enerjisinin farkýnda
ve hedeflediðimiz gibi dev þirketlerin olduðu Kalite Ligi'ndeyiz" dedi.Kiþisel geliþim, giriþimcilik, nitelikli yönetim ve kariyer üzerine odaklanan kitaplarýný okuyucularýyla buluþturan Rota Yayýncýlýk Yönetim Kurulu
Baþkaný ve Marketing Türkiye Genel Yayýn Yönetmeni
Günseli Özen Ocakoðlu, Samsun'a geldiði gibi YEDAÞ
Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu'nu ziyaret etti. Ulusal
yazýlý ve görsel medyadan YEDAÞ'ýn baþarýlarla dolu
hikayelerini okuduðunu belirten Ocakoðlu, "Malatyalý
hemþehrisi olarak, YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin
Türkoðlu ile gurur duyuyorum" dedi. Türkoðlu ise, YEDAÞ olarak Samsun'un 100. yýlýnda yani 2019 yýlýnda
kurumsal ve operasyonel mükemmellik alanýnda Avrupa'nýn ilk 10 þirketi arasýnda olmayý vizyon edindiklerini söyledi.Ýþ dünyasýnýn önde gelen isimleriyle yaptýðý
röportajlarý yorumlayan ve "Yönetimde Mükemmelliði
Arayanlara, Baþarý Tesadüf Deðildir, Baþarý Hala Tesadüf Deðil ve Baþarý Hala Tesadüf Deðil 2" adlý kitaplarýyla okuyucularýyla buluþan Marketing Türkiye Genel
Yayýn Yönetmeni Günseli Özen Ocakoðlu, "YEDAÞ
mükemmel iþlere imza atýyor. Kalite, liderlik, sürdürülebilirlik anlayýþýný kapsayan Toplam Kalite Yönetim
Sistemi modelini þirket bünyesindeki çalýþanlarýyla birlikte oluþturduðu sinerji ile tüm iþ süreçlerine entegre
etmiþ ve dýþarýdan þirketinizi izleyen paydaþlarýnýza yaþatýyorsunuz. Kýsa sürede almýþ olduðunuz ödülleri ve
mükemmelliðe giden eþsiz baþarý hikayelerinizi takdirle karþýlýyorum" diye konuþtu. Baþarý Tesadüf Deðildir
adlý kitabýnda belirttiðim gibi, "Ülkemizde gerçek anlamda rol model yöneticiler mevcut ancak yabancý hayranlýðý ülkemizdeki baþarýlý liderleri ön plana çýkarmýyor" diyen Ocakoðlu, "Unutmayalým ki, hedefinize
ulaþtýðýnýzda müþterilerinize vaat ettiðiniz dünyayý eksiksiz sunmalýsýnýz. Müþterileriniz, baþarýnýzda katkýsý
olduðunu düþünmeli" dedi.
YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu ise, Marketing Türkiye Genel Yayýn Yönetmeni Günseli Özen
Ocakoðlu'nun ziyaretinden dolayý duyduðu memnuniyetini dile getirerek, "Liderlik, kariyer belirleme ve
baþarýnýn ana temasýný yazdýðýnýz kitaplarýnýzýn gençlere esin olmasý gerektiðini düþünüyorum. Ýþ Dünyasýna Yön Verenler röportajlarýnýzýn da yakýndan takip
edilmesi ve kitaplarýnýzýn genç giriþimcilerce 'rol model' olacaðý inancýný taþýmaktayým" diye konuþtu. Türkoðlu, "4 yaþýndaki YEDAÞ'ýn iþ süreçlerinde vazgeçilmezleri arasýnda yer alan "Kalite, Liderlik ve Sürdürülebilirlik" anlayýþý þirketimizin bugün büyük dünya þirketleri arasýnda Avrupa'nýn En Ýyi Þirketi seçilmesine
vesile olmuþtur. Dünya üzerindeki enerji devleri ile ayný 'Kalite Ligi'nde yer almanýn gururunu yaþýyoruz. YEDAÞ, 2019 yýlýnda kurumsal ve operasyonel mükemmellik alanýnda Avrupa'nýn ilk 10 þirketi olma hedefi
doðrultusunda baþlattýðý 'Mükemmellik' sürecindeki
ödülleri ve baþarý hikayeleri, Avrupa'daki ve Türkiye'deki elektrik daðýtýmý sektöründe farkýndalýk yaratmýþtýr. Biz enerjimizin farkýndayýz ve hedeflediðimiz gibi dev þirketlerin olduðu ligdeyiz" dedi.
"DOÐRU YÖNETÝM MODELÝMÝZLE
ENERJÝMÝZÝ BAÞARIYLA TAÇLANDIK"KalDer Üyesi ilk ve tek elektrik daðýtýmý þirketi olan
YEDAÞ'ýn, 3 yýldýzlý Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi'ne sahip olduðunu belirten Türkoðlu, "Hedefimizi
elektrik daðýtýmý sektöründe 'Liderlik' olarak belirlediðimiz ilk zamanda, paydaþlarýmýzla birlikte öncelikle
yönetim modelimizi doðru seçtik. Dünyanýn en büyük
500 þirketinin kullandýðý 'Toplam Kalite Yönetim' modeli dediðimiz EFQM modelini ve Balance Score Card
yönetim modelini ile birlikte yönetilen bir þirketiz. Daha sonra sürdürülebilir baþarýlarýmýz, þirketimizin ufkunu daha geniþletti ve elektrik daðýtýmý sektöründen de
öteye gitmesini saðlayarak hedeflerimizi büyütmemize
neden oldu. Þu anda hedefimiz açýk ve net. Avrupa
Mükemmellik Ödülü. Bu doðrultuda þirketimiz Toplam
Kalite Yönetim anlayýþýný rehber edinmiþ, iþ süreçlerinin her alanýnda kaliteyi özümsemiþtir" diye konuþtu.
Genel Müdür Türkoðlu, YEDAÞ'ýn dünyanýn ve Avrupa'nýn dikkatini çektiðini belirterek, "BID tarafýndan
kalite kültürünü özümseyen ve destek veren þirketler
arasýnda Kalite Platin Tacý Ödülü'nü, Türkiye Halkla
Ýliþkiler Derneði (TÜHÝD) tarafýndan da Avrupa'nýn Ýletiþim Oscarý olarak lanse edilen UNDP Özel Ödülü'nü
aldýk. Bu ödüller, enerjimizin baþarýya dönüþtüðünün
göstergesidir" þeklinde konuþtu.Haber Servisi
Hitit Üniversitesi akademik
kadrosu güçlendi
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan tarafýndan Üniversiteye atamasý yapýlan akademik personele cübbesi giydirildi.
Ýlahiyat Fakültesi Ýslam Tarihi ve Sanatlarý
bölümü Türk Ýslam Sanatlarý Ana Bilim Dalý
Profesörlük kadrosuna atamasý yapýlan öðretim üyesi Prof. Dr. Canan Nemlioðlu'na,
Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliði
bölümüne atamasý yapýlan öðretim üyesi
Prof. Dr. Uður Adnan Sevil'e, Týp Fakültesi
Dahili Týp Bilimleri bölümü Kardiyoloji Ana
Bilim Dalý Doç. Dr. Yusuf Karavelioðlu ve
Ýlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri
bölümü Ýslam Felsefesi Ana Bilim Dalý Doç.
Dr. Aygün Akyol'a cübbesi Rektör Prof. Dr.
Alkan tarafýndan giydirildi.
2011 yýlý itibarýyla Üniversitede görevli 16
profesör, 20 doçent ve 79 yardýmcý doçent
olmak üzere toplam 115 öðretim üyesi mevcut iken bugün itibarýyla 43 profesör, 33
doçent ve 121 yardýmcý doçent olmak üzere
toplam 197 öðretim üyesi bulunmakta. Haber
Servisi
Rektör Alkan'dan "Dünya
Engelliler Günü" mesajý
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan "3 Aralýk Dünya
Engelliler
Günü"
nedeniyle mesaj yayýnladý.
"3 Aralýk Dünya Engelliler
Günü" vesilesiyle engellilerin
yaþadýðý sorunlarýn ve bunlara
yönelik çözüm önerilerinin
ortaya konmasýnýn istendiðini
dile getiren Rektör Alkan,
"Birleþmiþ Milletler, bu nedenle
3 Aralýk'ýn, her yýl deðiþik
temalar aracýlýðý ile kamuoyunda
gündeme gelmesini saðlamaktadýr. 2014 temasý da "Engelliler için
Teknoloji Desteði" olarak belirlenmiþtir. Bu
tema, teknolojinin, engellilerin eðitim, çalýþma ve sosyal yaþamlarýnda kullanabilecekleri
donaným ve yazýlýmlarýn üretilmesindeki ve
bunlarýn kullanýmlarýnýn artmasýndaki rolüne
vurgu yapmaktadýr. Beklenen etki ise kamu
sektörünün ve özel sektörün
teknoloji desteði ile engelleri
kaldýran çalýþmalar yaparak bütünleþmiþ bir topluma varmakta yolumuzu açmasýdýr. Bu çerçevede, bilgi
üretiminin kaynaðý olan Üniversitemizin, iþbirliði yaptýðý bu sektörlere bu konuda da araþtýrma
geliþtirme desteði vermesinin önceliklerimiz arasýnda olduðunun bilinmesi arzusundayýz. Bu duygu ve
düþüncelerle 3 Aralýk gününün,
engellilerimiz için önceki yýllardan bugüne
deðiþtirdiklerimiz ve deðiþtiremediklerimiz
üzerinden deðerlendirmeler yaptýðýmýz ve
çözümler ürettiðimiz bir gün olarak idrak
edilmesini dilerim" dedi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
03 ARALIK 2014 ÇARÞAMBA
HABER
10
"Özel eðitim merkezi öðrencileri
için yardýma hazýrýz"
Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit
Ali Büyük, Anadolu Özel Eðitim
Merkezi Müdürü Selami Bolat, öðretmenleri ve öðrencileri Rektör Prof. Dr.
Reha Metin Alkan'ý makamýnda
ziyaret ettiler.
Ziyarette, Hitit Üniversitesi ve
Anadolu Özel Eðitim Merkezi öðrencilerinin üniversite ile kaynaþmasý
konusunda farklý fikirler paylaþýlýp
proje önerilerinde bulunuldu.
Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali
Büyük, Üniversite ve Milli Eðitim
Bakanlýðý arasýnda zaten iþ birliði
olduðunu ve bunun daha da artarak
devam edeceðini söyleyerek bu tür
çalýþmalarýn ilk olarak insani bir görev
olduðunu ve bu gençlerin eðitime
kazandýrýlmasýnýn büyük bir baþarý ve
onur olduðunu kaydetti.
Rektör Prof. Dr. Alkan da her
zaman karþýlýklý iþ birliklerine hazýr
olduklarýný ve farklý fikirler ile projelere
açýk olduklarýný dile getirerek eðitim
odaklý bir Üniversite olarak bu gençleri
eðitime dahil etmenin bir insanlýk
görevi olduðunu ve bu konuda üzerine
düþen görevin fazlasýyla yapýlacaðýnýn
altýný çizerek ziyaretten duyduðu
memnuniyeti ifade etti.
Anadolu Özel Eðitim Merkezi
Müdürü Selami Bolat ise özel eðitim
merkezi öðrencileri ile ilgili görüþ
alýþveriþinin bulunulduðu toplantýda,
öðrencilere Üniversitede örnek bir ders
verilerek üniversitede öðrenci olmanýn
ne demek olduðunun anlaþýlmasý,
üniversitede ders deneyimi kazanmalarý, Üniversite laboratuvarlarýna,
üretim merkezlerine ve atölyelerine
geziler düzenlenmesiyle öðrencilerin
motive olmalarý ve moral kazanmalarý
için fikir ve projelerde bulunup bilgi
paylaþýmýnda
bulunuldu.
Ayrýca Bolat, yýl
içine yayýlan aylýk
etkinliklerle Ýskilip
MYO'da bu öðrencilere ebru çalýþmalarý yapmalarý
önerisinde
bulunarak Beden Eðitimi
ve
Meslek
Yüksekokulunda da Besyo öðrencileri
ile özel eðitim merkezi öðrencilerini bir
müsabakada bir araya getirmek gibi
fikirler sundu.Rektör Prof. Dr. Alkan,
Üniversitenin çeþitli ortamlarýnda
öðrencilere bu tür çalýþmalarýn saðlanabileceðini, geleceðin teminatý olan
gençlere sahip çýkmanýn insani büyük
bir fazilet olduðunu ve Üniversitenin
imkanlarý ölçüsünde destek olabileceklerini belirterek özel eðitim merkezi
öðrencileri için ellerinden geleni yapmanýn büyük bir onur olduðunu
söyleyerek ziyaretten büyük bir mutluluk
duyduðunu
sözlerine
ekledi.Ziyaret sonrasýnda Ýl Milli
Eðitim Müdürü, Anadolu Özel Eðitim
Merkezi Müdürü, öðretmen ve öðrencilerini Rektör Yardýmcýsý Doç. Dr.
Mustafa Býyýk'da makamýnda aðýrladý.
Haber Servisi
Çanakkale Zaferi'nin 100. yýlý
anýsýna Þehitler Albümü
Türk milleti için
dönüm noktalarýndan birisi olan ve
dünyanýn en kanlý
savaþlarýndan birisi
olarak kabul edilen
Çanakkale Savaþlarý'nýn
100. yýlýnda Çorum
Belediyesi, þehitler
albümü çýkardý.
Daha önce iki kez
baskýlý yapýlan Çorumlu
Þehitler ve Þehitlik
albümünün üçüncü
baskýsý da hazýrlandý.
Çanakkale, Balkan, 1.
Dünya, Ýstiklal, Kore ve Kýbrýs harekâtýnda
þehit olan Çorumlu þehitlerin isimleri ile
birlikte güneydoðuda þehit olan Çorumlu
þehit asker, polis ve öðretmenlerin de yer
aldýðý þehitlik albümünde 224 þehit asker,
25 þehit polis ve 1 þehit öðretmenin kaydý
bulunuyor.
Haber Servisi
Hitit Üniversitesi,
Ýzmir'de tanýtýldý
Hitit Üniversitesi, bu kez de
tanýtým etkinliklerine Ýzmir'le
devam etti.
"Yükseköðretim Günleri" tanýtým
etkinlikleri kapsamýnda yapýlan fuarda,
Üniversiteyi temsilen Güzel Sanatlar,
Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi Dekan
Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Ömer Can
Satýr, Uluslararasý Ýliþkiler Birimi
Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Gökçe Merey,
Mühendislik Fakültesinden Yrd. Doç.
Dr. Seçil Türksoy, Fen Edebiyat
Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Ýlknur
Tosun Satýr ve Basýn ve Halkla Ýliþkiler
Birimi Koordinatörü Ýsmail Eker görev
aldý. "Marka Þehir Dünya Üniversitesi"
Vali Kara'dan
iade-i ziyaretler
Vali Ahmet Kara iade-i
ziyaretlere devam ediyor.
Vali Kara, Çorum Valiliði
görevine baþlamasý vesilesiyle
kendisini ziyarete gelen, Asker
Alma Bölge Baþkaný Personel
Albay Þenduran Ýnan, Ýdare
Mahkemesi Baþkaný Volkan
Aydýn ve Þeker Fabrikasý Müdürü
Öner Öztürk'e iade-i ziyarette
bulunarak görevinde baþarýlar
diledi. Haber Servisi
sloganýyla çýktýðý yolda hýzla büyüyerek
geliþen Üniversitenin öðrencilere ve
rehber öðretmenlere yönelik düzenlenen materyalleri büyük ilgi ve yanký
uyandýrdý.
Öðrenci, rehber öðretmen ve
velilerin yoðun ilgisi olan fuarda,
Üniversitenin istihdam odaklý bölümleri, programlarý, öðrencilerine sunduðu
imkanlar, kulüp faaliyetleri, yurt dýþý
öðrenci hareketliliði hakkýnda tanýtýcý
bilgiler verildi.
Üniversitenin hýz kesmeden devam
eden eðitim yolculuðu, Þanlýurfa'da
yapýlacak olan eðitim fuarýyla devam
edecek. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
HABER
03 ARALIK 2014 ÇARÞAMBA
T.C.
ÇORUM
3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ
Dosya No : 2012/4520 ESAS
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði,
kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
:Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1345
Ada No, 2 Parsel No, GÜLALÝBEY
MAHALLESÝ YAYDÝGÝN KIRI Mevkii ; Satýþa
konu taþýnmaz Mimar Sinan Mahallesi, Küçük
Sanayi Sitesi, 23. Cadde, No: 11 Çorum imar
adresindedir.Taþýnmaz üzerinde tek katlý (kýsmi
asma
katlý), betorörme karkas ,tavaný betorörme, ahþap
çatýlý, üzeri M.T.Kremitle örtülü bina mevcuttur.
Hale hazýrda PVC pencere ve kapý imalat atölyesi
olarak kullanýlmaktadýr. Doðu ve güney cepheli(
diðer iki cehhesi bitiþik) dýþ ciphesi sývalý, akrilik
boyalý ve demir doðramalý, iç duvarlan ve tavaný
üzeri sývalý ve badanalý (tavan badanasýz), taban
döþemeleri kýsmen beton, kýsmen seramik
kaplamalý olarak inþa edilmiþtir. Ýçerisinde tuvaleti
olan asma katlý iþyerinin inþaat oturum alaný
105 m2 dir. Elektrik, telefon, su, ve kanalizasyon
gibi altyapýsý mevcut ve soba ile ýsýtýlmaktadýr.
Yapý Yaklaþýk Birim Maliyetlerine göre 3. Sýnýf ve A
gurubu yapý sýnýfýna dahildir.
Adresi
:Mimar Sinan Mahallesi,
Küçük Sanayi Sitesi, 23. Cadde
No: 11 ÇORUM
Yüzölçümü
:111 m2
Arsa Payý
:TAM
imar Durumu
:Küçük Sanayi Sitesi
parselidir.
Kýymeti
:111.000,00 TL
KDV Oraný
:%18
Kaydýndaki Þerhler :Dosyasýnda Mevcuttur.
1. Satýþ Günü
:28/01/2015 günü
14:00- 14:10 arasý
2. Satýþ Günü
04/03/2015 günü
14:00 - 14:10 arasý
Satýþ Yeri
: ÇORUM ADALET SARAYI
ADLÝYE MÜZAYEDE SALONU
2 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1631
Ada No, 19 Parsel No, Ayank Mahallesi, 1
Baðýmsýz Bölüm; Satýþa konu mesken; Buharaevler
Mahallesi, Buharaevler 5. Sokak, Gültepe
Apartmaný, No:2 /1 Çorum imar adresindedir.
Bodrum Kat + Zemin Kat + 5 Normal Kat olmak
üzere , her katýnda 4 dairesi olan toplam 7 kattan
oluþan, Ayrýk nizam ve karkas olarak 1998 yýlýnda
inþa edilmiþ, asansörlü ve kaloriferli ( Doðalgaz kombi) binada bulunmaktadýr. Ana binanýn; giriþ
kapýsý aleminyum doðrama , dýþ cephesi akrilik
boyah,ahþap çatýlý, üzeri M.T.Kremit örtülü
binanýn giriþ zemini, merdiven sahanlýklan ve
basamaklan mermer döþeme kaplama, demir
doðramadan yapýlmýþ merdiven korkuluðunun
üzeri yaðlý boya ile boyalý, merdiven hattý yan
duvarlan üzeri sývalý ve plastik badana ile boyalýdýr. Elektrik, telefon, su, ve kanalizasyon gibi
altyapýsý mevcut ve soba ile ýsýtýlmaktadýr. Yapý
Yaklaþýk Birim Maliyetlerine göre 3. Sýnýf ve B
gurubu yapý sýnýfýna dahildir.
1 NOLU BAÐIMSIZ BÖLÜM: Halihazýrda
mesken olarak kullanýlmakta olup, Zemin
Kattadýr. Takriben 142 m2 alanýnda, 3 oda, salýn,
mutfak, kiler, banyo, tuvalet, lavabo, hol, antre ve
toplam
2 adet balkon gibi mahallerden oluþmaktadýr.
Isýnmasý kalorifer ile yapýlmakta olan daire; güney
ve batý olmak üzere 2 yöne cephelidir. Salon ve
odalann tabaný vernik boyalý ahþap döþeme kaplama, tavan ve duvarlann yüzeyi kireç, çimento ve
kum kanþýmý sýva üzeri plastik badana ile boyalýdýr. Antre, hol mutfak, kiler ve balkonlarýn zemini seramik döþeme kaplama, tavan ve duvarlann
11
TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI
yüzeyi kireç, çimento ve kum kanþýmý sýva üzeri
plastik badana ile boyalýdýr. Doðalgaz sistemi çekili olan mutfaðýnda mermer tabiiydi tezgah, altýnda ve üstünde suntalemden yapýlý dolaplar mevcuttur. Banyo zemini seramik kaplý, tavan yüzeyi
kireç, çimento ve kum karýþýmý sýva üzeri beyaz
plastik badanalý, duvarlann yüzeyi tavana kadar
seramiktir. Tuvalet zemini seramik, tavanlann
yüzeyi kireç, çimento ve kum karýþýmý sýva üzeri
beyaz plastik badanalý, duvarlarýn yüzeyleri tavana
kadar seramiktir. Kapý ve pencereleri ahþap doðrama, üzeri vernik boyalýdýr.
Adresi
:Buharaevler Mahallesi,
Buharaevler 5. Sokak, Gültepe
Apartmaný, No:2 /1 ÇORUM
Yüzölçümü
:142 m2
Arsa Payý
:1/26
imar Durumu : Ayrýk nizam 6 Kat konut
alanýnda kalmaktadýr.
Kýymeti
: 95.000,00 TL
KDV Oraný
: %1
Kaydýndaki
: Dosyasýnda Mevcuttur.
Þerhler
1. Satýþ Günü : 28/01/2015 günü
14:20 - 14:30 arasý
2. Satýþ Günü
:04/03/2015 günü
14:20 - 14:30 arasý
Satýþ Yeri
:ÇORUM ADALET SARAYI
ADLÝYE MÜZAYEDE SALONU
3 NO'LÜ TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 2425
Ada No, 249 Parsel No, GÜLALÝBEY
MAHALLESÝ, FÝTNE MEVKÝÝ
,1 Baðýmsýz
Bölüm; Satýþa konu taþýnmaz; Mimar Sinan
Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi
, Özsaray
Apartmaný No:24/A Çorum Ýmar adresindedir.
Bodrum Kat + Zemin Kat + 4 Normal Kat olmak
üzere toplam 6 katlý binada bulunan satýþa konu
baðýmsýz bölüm; ana gayrimenkulu "Arsa" vasfýnda olan taþýnmaz üzerine, ayrýk nizam, betorörme
karkas inþaat tarzýnda, 1988 yýlýnda inþa edilmiþ
bina üzerinde bulunmaktadýr. Ana binanýn; Giriþ
kapýsý demir doðrama, dýþ cepheleri akrilik boyalý,
ahþap çatýlý, üzeri M.T.Kremit örtülü binanýn
elektrik, su, doðlgaz, telefon ve kanalizasyon gibi
altyapýsýnýn mevcut olduðu tespit edilen bina
Yapý Yaklaþýk Birim Maliyetlerine göre 3. Sýnýf ve A
Gurubu yapý sýnýfýna dahildir.
1 NOLU BAÐIMSIZ BÖLÜM: Satýþa konu
dükkan; Zemin katta, Fevzi Çakmak Caddesine
cepheli (doðu), takriben 80 m2 anýnda, içerisinde
tuvaletide mevcut olan, ýsýnmasý soba ile yapýlan
gayrimenkul halihazýrda depo olarak kullanýlmaktadýr. Cephesi demir doðrama camekan, tabaný
suni mermer plak kaplama, tavan ve duvarlarýnýn
kýsmen taþ yünü asma tavan, kireç, çimento, ve
kum karýþýmý sývalý üzerleri plastik badana ile boyalýdýr.
Adresi
:Mimar Sinan Mahallesi, Fevzi
Çakmak Caddesi, Özsaray
Apartmaný No:24/A Çorum
Yüzölçümü
:80 m2
Arsa Payý
:5/62
Ýmar Durumu
:Ayrýk nizam 6 Kat konut
alanýnda kalmaktadýr.
Kýymeti
:120.000,00 TL
KDV Oraný
:%18
Kaydýndaki Þerhler :Dosyasýnda mevcuttur.
1. Satýþ Günü
:28/01/2015 günü
14:40 - 14:50 arasý
2. Satýþ Günü
:04/0372015 günü
14:40-14:50 arasý
Satýþ Yeri
:ÇORUM ADALET SARAYI
ADLÝYE MÜZAYEDE SALONU
4 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 110
Ada No, 48 Parsel No, NACAK Mevkii,
KÖPRÜALAN Köyü, Satýþa konu taþýnmazýn;
Tamamý üzerinde Mehmet ER adýna tapu kaydý
bulunan, 449,43m2 alanýndaki "arsa" vasfýndaki
taþýnmaz; Fiilen kuzeyindeki 47 numaralý parselle
birleþtirilerek etrafý beton direkli telörgü ile
çevrilmiþ, düz bir konumdaki taþýnmazýn
içerisinde çeþitli meyveli ve meyvesiz aðaçlar ve
tamamý 25 m2 oturum alanýnda , tek katlý, yan
yýðma kargir yapý tarzda inþa edilmiþ yapý mevcuttur. Yapýnýn çatýsý ahþap, üzeri M.T.Kremitle örtülü
olup, duvarlarý sývasýzdýr. Kýsmen tespite konu
taþýnmaz üzerinde kaldýðý Fen Bilirkiþisi tarafýndan
beyan edilmiþtir. Taþýnmazýn tapu kaydýnda ( 47
nolu parsel üzerindeki Kargir Ahýrýn C harfi ile
gösterilen (8,16 m2.) lik kýsmý iþ bu parsele tecavüzlüdür.) 05/10/2011 tarih ve 24305 yevmiye
numaralý Beyan kaydý bulunmaktadýr.
Adresi
:Köprüalan Köy, Nacak
Mevkii, ÇORUM
Yüzölçümü
:449,43 m2
Arsa Payý
:TAM
Ýmar Durumu
:Ýmar plan
dýþýnda kalmaktadýr.
Kýymeti
: 9.000,00 TL
KDV Oraný
%18
Kaydýndaki Þerhler
:Dosyasýnda Mevcuttur.
1. Satýþ Günü
: 28/01/2015 günü
15:30 - 15:40 arasý
2. Satýþ Günü
:04/03/2015 günü
15:30 - 15:40 arasý
Satýþ Yeri
:ÇORUM
ADALET
SARAYI ADLÝYE MÜZAYEDE SALONU
5 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1631
Ada No, 19 Parsel No, Ayank Mahallesi, 24
Baðýmsýz Bölüm; Satýþa çýkarýlan Mesken; Tapu
kaydýnda 2 hisse olarak kayýtlý olmakla Mehmet
ER1 e ait olan 1/2 hissesi satýþa konu edilmiþtir.
Buharaevler Mahallesi, Buharaevler 5. Sokak,
Gültepe Apartmaný, No:2 / 24 Çorum imar
adresindedir. Bodrum Kat + Zemin Kat + 5
Normal Kat olmak üzere, her katýnda 4 dairesi
olan toplam 7 katlý, 1998 yýlýnda inþa edilmiþ asansörlü , kaloriferli (doðalgaz - kombi) binada
bulunmaktadýr.Ana
binanýn
giriþ
kapýsý
aleminyum doðrama, dýþ cepheleri akrilirik boyalý,
ahþap çatýlý, üzeri M.T.Kremit örtülü binanýn giriþ
zemini, merdiven sahanlýklan ve basamaklan mermer döþeme kaplama, korkuluklan demir doðrama ve üzeri yaðlý boya ile boyalý, merdiven hattý
yan duvarlarý üzeri sývalý ve plastik badana ile boyalýdýr.Altyapýsý (elektrik, su, telefon, kanalizasyon,
doðalgaz ) mevcut olan bina Yapý Yaklaþýk Birim
Maliyetlerine göre 3. Sýnýf ve B Gurubu yapý sýnýfýna dahildir.
24 NUMARALI BAÐIMSIZ BÖLÜM: Halihazýrda
Mesken olarak kullanýlmakta olan daire, 5. Katta ,
takriben 142 m2 alanýnda, 3 oda, salon, mutfak,
kiler, banyo, tuvalet, lavabo, hol, antre ve toplam 2
adet balkon gibi mahallerden oluþmaktadýr.
Isýnmasý kalorifer ile yapýlan daire; güney ve doðu
olmak üzere iki yöne cephelidir. Salon ve odalann
tabaný vernik boyalý ahþap döþeme kaplama, tavan
ve duvarlannýz yüzeyi kireç, çimento ve kum
kanþýmý sýva üzeri plastik badana ile boyalýdýr.
Antre, hol, kiler ve balkonlann zemini seramik
döþeme kaplama (Mutfak zemini ahþap laminant
parke kaplama), tavan ve duvarlarýn yüzeyi kireç,
çimento ve kum karýþýmý sýva üzeri plastik badana
ile boyalýdýr.Doðalgaz tesisatý çekili olan mutfaðýnda mermer tabliyeli tezgah, altýnda ve
üstünde
suntalemden
yepýlý
dolaplar
mevcuttur.Banyo zemin seramik kaplý, tavanlann
yüzeyi kireç, çimento ve kum kanþýmý sýva üzeri
beyaz plastik badanalý, duvarlarýn yüzeyleri tavana
kadar seramiktir. Tuvalet zemini seramik tavannn
yüzeyi kireç, çimento ve kum karýþýmý sýva üzeri
beyaz plastik badanalý, duvarlarýn yüzeyi tavana
kadar seramiktir. Kapý ve pencereleri ahþap doðrama, üzeri vernik boyalýdýr.
Adresi
:Buharaevler Mahallesi,
Buharaevler 5. Sokak, Gültepe
Apartmaný, No:2 /24 ÇORUM
Yüzölçümü
:142 m2
Arsa Payý
:1/26
Ýmar Durumu
:Ayrýk nizam 6 Kat konut
alanýnda kalmaktadýr.
Kýymeti
:50.000,00 TL
KDV Oraný
:%1
Kaydýndaki Þerhler :Dosyasýnda Mevcuttur
1. Satýþ Günü
:28/01/2015 günü
15:50 -16:00 arasý
2. Satýþ Günü
:04/03/2015 günü
15:50- 16:00 arasý
Satýþ Yeri
:ÇORUM ADALET SARAYI
ADLÝYE MÜZAYEDE SALONU
Satýþ þartlarý:
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci
artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden
önceki
gün
sonuna
kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen
deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý
ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da
malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý
alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný
ve satýþ
giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale
olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ
talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen
deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri
lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10)
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý
alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan
doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir.
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu
gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile
(15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr;
aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça
paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde
ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp
daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri
teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki
farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt
faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr, ihale
farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa
öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin
görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði
takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve
münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca
bilgi almak isteyenlerin 2012/4520 Esas sayýlý
dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý
ilan olunur.
Basýn No:1239
www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Buðra Disiplin
kuruluna sevk edildi
ÇORUM BELEDÝYESPOR Kulübü futbolcusu AHMET BUÐRA ERDOÐAN'ýn,
30.11.2014 tarihinde oynanan ÇORUM
BELEDÝYESPOR-BATMAN PETROLSPOR A.Þ.
Spor Toto 3.Lig 1. Grup müsabakasýndaki
"hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn
41. maddesi uyarýnca 01.12.2014 tarihinden
itibaren tedbirli olarak KIRIKHANSPOR
Kulübü'nün, 30.11.2014 tarihinde oynanan
KIRIKHANSPOR-ADLÝYESPOR Spor Toto
3.Lig 1. Grup müsabakasýndaki "7 futbolcusunun sarý kart görmesi suretiyle takým halinde
sportmenliðe aykýrý hareketi" nedeniyle Futbol
Disiplin Talimatýnýn 40. maddesi
GAZÝOSMANPAÞA Kulübü'nün, 30.11.2014
tarihinde oynanan GAZÝOSMANPAÞA-DARICA G.BÝRLÝÐÝ Spor Toto 3.Lig 1. Grup müsabakasýndaki "saha olaylarý"nedeniyle Futbol
Disiplin Talimatýnýn 52. maddesi uyarýnca,
"çirkin ve kötü tezahüratý" nedeniyle Futbol
Disiplin Talimatýnýn 53. maddesi DARICA
G.BÝRLÝÐÝ Kulübü'nün, 30.11.2014 tarihinde
oynanan
GAZÝOSMANPAÞA-DARICA
G.BÝRLÝÐÝ Spor Toto 3.Lig 1. Grup müsabakasýndaki"çirkin ve kötü tezahüratý"
nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 53. maddesi ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü'nün,
30.11.2014 tarihinde oynanan ZONGULDAK
KÖMÜRSPOR-ÇATALCASPOR Spor Toto 3.Lig
1. Grup müsabakasýndaki"saha olaylarý"
nedeniyle Futbol Disiplin Talimatýnýn 52. maddesi uyarýnca, "çirkin ve kötü tezahüratý" nedeniyle
Futbol Disiplin Talimatýnýn 53. maddesi uyarýnca
PFDK'ya sevklerine karar verilmiþtir. (Spor
servisi)
Cahit Terzi:
Beraberliðin
mazereti yok
Cahit Terzi, Çatalca
önünde býrakýlan 2 puan
üzerine, "Ýç sahada ne olursa olsun bu tip beraberlikler almamalýyýz. Skorun açýklamasý ve
kabul edilebilir bir yaný yok" dedi.
Zonguldak Kömürspor'un teknik
direktörü Cahit Terzi, kendi sahalarýnda alýnan 1-1'lik beraberliðin
kabul edilebilir bir yanýnýn olmadýðýný, en kýsa sürede toparlanýp
yeniden düzlüðe çýkacaklarýný
söyledi.
Çatalcaspor karþýsýnda ilk 45
dakika çok iyi futbol oynadýklarýný, daha maçýn 5'inci dakikasýnda
golü de bulduklarýný kaydeden
Terzi, "Bu beraberliðin kabul edilebilir bir yaný yok. Herkes gibi
ben de skordan memnun deðilim.
Eðer þampiyonluða oynayacaksak
kendi sahamýzda asla puan kay-
betmemeliyiz. Ýç sahadaki bu tip
skorun açýklamasý olmaz. Ne
olursa olsun bu tip puanlar kaybetmememiz gerekiyor. Kýsa sürede toparlanýp yeniden ayaða
kalkacaðýz" dedi.
"Zafere ulaþacaðýz"
Baþkan Caner, ligin uzun bir
maraton olduðunu ve daha da
önemlisi ortada karamsarlýða kapýlacak bir tablonun olmadýðýný
belirterek, "Maden þehrinin sesini
Türkiye'ye duyuran güzel yürekli
futbolcular. Pes etmek bizim kitabýmýzda yok. Bize ait olan liderliði
ileriki haftalarda yine hep birlikte
geri alacaðýz. Kimse karamsarlýða
kapýlmasýn. Ele ele, kol kola zafere ulaþacaðýz. Moral bozmak yok.
Zafer sabredenlerindir." açýklamasýnda bulundu.
(Spor servisi)
Hasan Þermet: Galibiyete ihtiyacýmýz vardý
03 ARALIK 2014 ÇARÞAMBA
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Kýzýlcabölükspor teknik direktörü Hasan Þermet 4-0'lýk Tutap
Þekerspor maçý sonrasý açýklamalarda bulundu. Takým olarak,camia
olarak Tutap Þekerspor galibiyetine çok ihtiyacý olduklarýný ve bunu
baþardýklarýný belirten Hasan Þermet,' Takým olarak bu maça kilitlenmiþtik.Kazanmaktan baþka bir düþüncemiz yoktu.Ýç sahada kazanamama sýkýntýmýz vardý.Tavas Stadý'ndaki þanssýzlýðýmý sonunda
kýrdýk.Güzel futbol ve farklý skordan memnunum.
Biraz daha þans yanýmýzda olsaydý daha farklý bir skor da olabilirdi.
Artýk ileriye daha umutla bakýyoruz.Önümüzdeki hafta ligden çekilen
Bozüyükspor'dan üç puan alacaðýz.Sezonun ilk yarýsýný iyi bir yerde
tamamlamak istiyoruz.Oyuncularýmý tebrik ediyorum.' dedi.
(Spor servisi)
Çorum'a iki büyük dev organizasyon
Sportmence
[email protected]
BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, Çorum olarak 2016 Dünya
Güreþ Þampiyonasý'nýn ardýndan 2017 Avrupa Futsal Þampiyonasý'na ev
sahipliði yapacak olmanýn heyecanýný yaþadýklarýný belirterek tüm Çorumlularýn
bu organizelere destek vermesini istedi. Yamaner, Organizelerin Çorum'a
kazandýrýlmasýndaki katkýlarýndan dolayý da Üniversiteler Spor Federasyonu
Baþkaný Kemal Tamer ile Rektör Reha Metin Alkan'a teþekkür etti.
Yamaner dün öðretim görevlileri ile birlikte BESYO Toplantý Salonu'nda
düzenlediði basýn toplantýsýnda yapýmý devam eden spor salonu ve ev sahipliði
yapacaðý organize hazýrlýklarýný hakkýnda açýklamalarda bulundu. Spor Salonu
inþaatýnýn devam ettiðini belirterek 'Salon sabit tribünle 480 seyirci kapasiteli,
raylý sistemde kurulacak tribünlerle bu sayý iki bine kadar çýkabilecek.
Salonun iki bölümünde 20x40 ebatýnda dört ayrý salon bulunacak. Ortadaki büyük salon ise 30x50 ebadýnda tam olimpik spor
salonu olacak. Salonun üst katýnda 26 öðretim görevlisi odasý ve
idari bölüm bulunacak. En üst kat ise þu anda boþ bulunuyor.
Çorum manzaralý bu bölümleri kafeterya ve oturma bölümleri
yapýlarak tüm Çorumlularýn bu alandan faydalanmasýný amaçlýyoruz.
Yapýmý devam eden Spor Salonunun önünde 2800 metre
mesafeli bir koþu parkuru yapýlacak. Yürüyüþ alaný ve bisiklet yollarýnýn olacaðý bu parkur Çorumlulara hizmet verecek. Bu alanda
ayrýca iki tane nizami ölçülerde sentetik futbol sahasý ve dört tane
tenis kortu yapýlacak. Kýsacasý bu çalýþmalar tamamlandýðýnda
Hitit Üniversitesi ve Çorum mükemmel bir spor kompleksine
kavuþacak,
Üniversite olarak hedefimiz 'Dünya Üniversitesi olmaktý.
Rektörümüzün koyduðu bu hedef doðrultusunda bilimsel alandaki çalýþmalara
bizlerde sportif alanda katkýda bulunmak istiyoruz. Üniversiteler Dünya Güreþ
Þampiyonasý'na ev sahipliði yapma hakkýný aldýktan sonra bütçemize 12 trilyon
ilave oldu. Üniversitemize ayrýlan bütçenin içinde spor için ayrýlan ödenek 800
bin lira idi. Biz Dünya Güreþ Þampiyonasý'nýn ev sahipliðini aldýktan sonra spora
ayrýlan ödenek 12 trilyon artýrýldý. Bu ödenekle tesislerin yapýmýna baþladýk.
Bu organizenin ardýndan 2017 Avrupa Futsal Þampiyonasý'ný alarak
Türkiye'de bir ilki baþardýk. Bugüne kadar Türkiye'de Federasyon faaliyeti de
dahil Futsal branþýnda böyle bir organize yapýlmadý. Ýki yýl arayla önce Dünya
Þampiyonasý ardýndan Avrupa Þampiyonasý'na ev sahipliði yapacak tek Üniver-
site Hitit, tek þehir ise Çorum oldu.
Çorum böylesine iki büyük organizeyi almaya hak kazandýysa teþekkürlerin
en büyüðünü iki insan hak ediyor. Birincisi Türkiye Üniversite Sporlarý
Federasyonu (TÜSF) Baþkaný Prof. Dr. Kemal Tamer ikincisi ise Rektörümüz
Prof Dr. Reha Metin Alkan. Mülki yöneticilerimizin Çorum'a bu organizelerin
kazandýrýlmasýndaki katkýlarýndan dolayý Kemal Tamer'e fahri hemþehrilik
beratýnýn verilmesini düþünmelerini isterim,
Üniversiteler Avrupa Futsal Þampiyonasý'na yaklaþýk 750 civarýnda misafirin
gelmesi bekleniyor. Bu organizeler için Üniversite olarak gerekli hazýrlýklarýmýzý
sürdürüyoruz. Bu noktada antrenman salonu eksiðimiz var. Valimiz Ahmet
Kara'yý Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürümüz ile ziyaret ederek mevcut
salonlarýn bu tarihe kadar modernizesi
konusunda fikir birliðine vardýk.
Bu
organizelerdeki
performansýmýz
önümüzdeki yýllarda daha büyük organizelere
ev sahipliði yapmamýz için çok iyi bir referans
olacaktýr. O yüzden sorunsuz bir organize yapmak için tüm Çorumlularýn üzerine düþeni
yapmasý gerekiyor. Türkiye'de devlet destekli
Üniversitesi oyunlarý dýþýnda tamamen yerel
imkanlarla böyle bir þampiyonaya ev sahipliði
yapacak Çorum olacaktýr.
Üniversite olarak belirlediðimiz slogan
'Hitit Güneþinde gelin hep beraber ýsýnalým'ýn
Faruk Yamaner altýna tüm Çorumlularý bekliyoruz.
Organizelerin kesin tarihleri önümüzdeki yýlda
belli olacak. Mayýs ayýnda Futsal Þampiyonasýnýn bilgilendirme toplantýsýna
gideceðiz. Polonya'ya Dünya Güreþ Þampiyonasý bilgilendirme toplantýsýna
katýlarak organizeler için gerekli detaylarý belirleyeceðiz. Bu organizeler
Çorum'un tanýtýmý ve geliþimi açýsýndan son derece önemli. Tüm Çorumlularýn
bu organizelere sahip çýkmasý gelecek yýllardaki daha büyük organizeler için
anahtar olacaktýr. Ben tüm BESYO öðretim görevlisi arkadaþlarým adýna bu organizelerin Çorum'a kazandýrýlmasýndaki ve tesislerin yapýlmasýndaki katkýlarýndan dolayý milletvekillerimize, Belediye Baþkanýmýza çok teþekkür ediyorum ve
onlarla birlikte Çorum'u çok daha iyi yerlere hep birlikte getireceðimize inanýyorum' dedi. (Spor servisi)
Gazi hazýrlýklarý baþladý
Hitit farklý
maðlup oldu
Hitit Üniviversitesi: 27 Edirne
Trakya Üniversitesi: 84
Ligde son üç maçýnda dokuz
puan alarak zirveye yaklaþen Çorum
Belediyespor bir günlük iznin ardýndan
Gaziosmanpaþa ile oynayacaðý maçýn
hazýrlýklarýna dün tam kadro olarak
baþladý. Kýrmýzý Siyahlýlar haftanýn ilk
antrenmaný ný Nazmi Avluca sahasýnda
yaptý.
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal antrenman öncesinde futbolcularla yaptýðý
toplantýda ligde yakaladýklarý çýkýþý son üç
maçtada sürdürmek zorunda olduklarýný
belirterek rehavete kapýlmadan Batman
maçýný unutarak Gaziosmanpaþa maçýna
hazýrlanmalarýný ve kesinlikle rakibi küçük
görmemeleri uyarýsýnda bulundu.
Kýsa süren toplantýnýn ardýndan
serbest koþu yapan kýrmýzý siyahlý takýmda
Teknik Direktör Ýncedal daha serbest çift
kale maç yaptýrdý. Futbolcularýn oldukça
neþeli olduklarý gözlenen çift kalede yaðýþ
nedeniyle kaygan olan zeminde zaman
zaman ilginç görüntüler ortaya çýktý.
Ýncedal çalýþmanýn bir bölümünde futbolcularýn fazla konuþmasýna tepki göstererek antrenman ciddiyetini bozmamalarýný istedi. Bu uyarýnýn ardýndan çift
kale neþe içinde tamamlandý. Çorum
Belediyespor Orhangazispor maçýnýn
hazýrlýklarýný bugün yapacaðý antrenmanla sürdürecek. 5 Futbolcu bedeli askerlikten yararlanacak Çorum belediyespor da 5
futbolcu bedelli askerlikten yararlanmak
için müracaat da bulancaklar. Yeni çýkacak
bedeli askerlik yasasýndan Kaptan Nedim
,Buðra, Akif,Oðuzhanve Turgay yeni çýkacak olan bedelli askerlik için müracaatda
bulunacak isimler oldular.
SALON: Atatürk
üniversitesi
takýmý
ayný
HAKEMLER: Yusuf zamanda basketbol 3. Ligde
Cangedik- Cihan Ceylan mücadele ederken sahada
ÇORUM HÝTÝT ÜNV: tecrübe farklý galibiyeti getirdi.
Mert, Mercan, Ýdris, Güngör, Çorum Hitit üniversitesi basVeysel, Onur, Mert Kapucu, ketbo ltakým oyuncusu Mert,
Mert Gürsoy, Mehmet, Erkan, 3. Periyot'un son dakikalarý
Aydýn, Baturalp
içinde ribaunt mücadelesi
EDÝRNE TRAKYA ÜNV: sýrasýnda rakibi ile çarpýþarak
Arslan, Muhammed, Berkin, bir anda saha içinde kaldý.
Ozan, Çaðkan, Uður, Hakan, Salonda
bulunan
saðlýk
Sedat, Fatih, Ersin, Oðuz, görevlisinin ilk müdahalesinin
Serhan
ardýndan salona'a çaðrýlan
PERÝYOTLAR: 1. Periyot: Ambulans ile hastaneya
(28-5) 2. Periyot (18-5), 3. götürüldü. Mert, saha içinde
Periyot: (13-13), 4. Periyot: sedyae üzerinde yaklaþýk 10
(25-4)
dakika ambulansýn salona
Basketbol
federasyonu gelmesini bekledi.
tarafýndan
düzenlenen
Üniversiteler arasý deplasmaný Üni lig D grubunda
mücadele eden Çorum
hitit üniversitesi dün
Atatük kapalý spor salonunda konuk ettiði Edirne
Trakya Üniversitesine 8427 maðlup olarak sahadan Mert sedye üzerinde 10 dakika
yenik
ayrýldý.Trakya
ambulans bekledi
22 kiþi ile
baþladý,
20 kiþi ile
bitti..!
Çorum belediyespor son haftalardaki çýkýþýný
geçtiðimiz Pazar günü sahasýnda konuk ettiði
Baatman petrolspor'u 2-0 maðlup ederek sürdürdü.
Maç öncesi yaðan yaðmur saha zeminini olumsuz
etkilerken futbolcular zaman zaman birbirleri ile
mücade edemek yerine zeminle mücadele etmek
zorunda kaldýlar. Belediyespor, ligin ilk 11 haftasýnda istediði seri galibiyetleri alamazken, Tutap
þekerspor ile baþlayan galibiyetler serisi batman
Petrolspor maçý ile devam ederek puan cetvelinde
5. Sýrada 24 puanýn sahibi olarak yer alan
Beelediyespor lider ile arasýndaki puan farkýný da 6
puana indirdi. Ligin ilk yarýsýnýn bitimine 3 hafta
kalýrken belediyespor ilk beþ takým içinde yer aldý.
Arra transferde yapýlacak bir kaç takviye ile
belediyespor bu grupta güzel iþlere imza atabile cek bir kadro yapýsýna sahip. Karþýlaþmaya iyi
baþlayan taraf belediyespor
maçýn 12.
Dakikasýnda Çaðlar ile 1-0 öne geçti. Bu gol
belediyespor'u rahatlatýrken, Batman Petrolspor'u
endiþelendirdi. Belediyespor karþsýnda 1-0 maðlup
duruma düþen konuk ekip maçýn 32. Dakikasýnda
sahada 10 kiþi kalýnca Batman petrolspor için
yenilgi kaçýnýlmaz oldu. Maçýn 52. Dakikasýnda
Belediyespro Buðra ile 2 golü rakip kalede buldu.
Tam fark gelecek diye dünüþünülürken Buðra
golden sonra rakip kaleciye yaptýðý sözlü ifade
nedeni ile maçýn hakemi tarafýndan kýrmýz kartla
oyundan ihraç edildi. Ve her iki takýmda kalan
süreyi 10,ar kiþi olarak tamamladý. Her iki takýmda
maça 11 kiþi baþladý, 10,ar kiþi maçý bitirdiler
14. hafta, son haftalarda izeldiðim en iyi
Belediyespor kadrosu ve maçý oldu. Savunmada
görev alan kanat oyuncularý rakip üzerine
bindirmeler yaparak ceza alaný içine yapýlan ortalarda Çaðlar, Oðuzhan, Burak, Furkan, rakipden
dönen toplarý iyi deðerlendirdiler. Ve rakibe kendi
alanýnda zaman zaman baský kurarak oyun kurma
planlarýný bozdular. Buda belediyespora galibiyet
getiren etkenler oldu. Hafta içinde yapýlan antrenmanlarda uygulanan oyun planýda bu maçta
gerçek yüzünü gösterdi. Demekki çalýþýnca ve
isteyince oluyormuþ..! Seri galibiyetler güzel.
Hafta içinde yönetim tarafýndan yapýlan açýklamalarda belediyespor'a taraftar desteðinin çoðalmasý ve ilin tek takýmý olduðu yönünde açýklamalar geldi. Þunu unutmayalým. Evet belediyespor
kadar Çorum'a Ulukavakspor da lazým.
Ulukavakspor da zor þartlar altýnda Bölgesele
amatör ligde mücade ederek Çorum ilini temsil
ediyor ve tanýtýyor.
Ulukavaksporspor yönetimi Belediyespor
antrenmanýný ziyaret etti ve beraberinde getirdikleri baklavayý belediyesporlu futbolculara ikram
ettiler. Güzel bir yaklaþýmdý. Ancak belediyespor
yönetimi bu jeste karþýlýk vermedi. Bir tepsi bakla va ile Ulukavakspor antrenmanýný ziyaret etmedi.
Çorum da futbolun kalkýnmasý iþte bu noktadadýr.
Belediyespor
yönetimi
devre
arasýnda
Ulukavakspor'a manevi destek vermelidir. Mesela
kadrosunda forma þansý bulunmayan bir iki oyuncusunu Ulukavakspor'a takýmýna kiralýk verebilir.
Hem oyuncular maç tecrübesi kazanýr, hem
Çorum futbolu kazanýr. Bunlarý yapmak çok zor
deðildir. Ulukavakspor'da Çorum'un takýmý...!
Bu hafta sonu Belediyespor yine Çorum da
Ýstanbul temsilcisi Gazi Osmanpaþaspor'u konuk
edecek ve ilk beþ takým içindeki yerini galibiyetle
kapattýðý takdirde büyük oranda belirleyecektir.
Batman Petrolspor maçýnda Cezaevi kader
mahkumlarýnýn verdiði destek gerçekten manevi
olarak takdir edilecek bir destektir. Bu projede
emeði olan herkese buradan teþekür ediyorum. Bu
tribün
desteði
geleneksel
hale
gelsin.
Batmansporlu yedek oyuncu kale arkasýnda ýsýnma hareketleri yaparken, kale arkasýnda görev
yapan basýn mensuplarýna sözlü hakaretlerde
bulunarak, bir anda maçý elektirklendirdi. Yedek
oyuncu ne bakýyorsunuz gibi sözler ile basýn mensuplarýný tahrik etmeye çalýþsada sað duyulu
davranan basýn emekçileri futbolcuyu dikkate
almadýlar. Herkes kendi kiþiliðine yakýþan gibi
davranýr...!
Geçtiðimiz sezon Batmanda oynanan Batman
petrolspor - Çorum belediyespor maçýnda sahada
görevli basýn mensubu yada mensuplarý tarafýndan belediyesporlu futbolculara saldýrý yapýlmýþtý.
Gaalibiyet, mutluluk ve stressiz bir hafta yaþamak
güzel Esenkalýn...!
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN