Dizin 2001
Konu
Acil Yaklaþým/ÝlkYardým
Yumuþak Doku Bakteriyel
Enfeksiyonlar
El Ayasý Yaralanmalarý
Çocuklarda Dolaþýmýn
Sürdürülmesi
Çocuk Acil Servisi
Pediyatrik Travma-1
Pediyatrik Travma-2
Acil Servislerde Adli Hekimlik
M.S. Bengidal, B. Keskinkýlýç,
L. Kuvan, O. Odabaþý, S. Bengidal
Anaflaksi
Erol Armaðan, Þule Akköse,
Zülfü Engindeniz
Acil Servislerde Hekimin
Adli Sorumluluðu
M.S. Bengidal, B. Keskinkýlýç,
L. Kuvan, O. Odabaþý, S. Bengidal
Hipoglisemi
Erol Armaðan, Þule Akköse,
Zülfü Engindeniz
Hýzlý ve Seri Entübasyon
Oktay Eray
Akut Astým Ataðý
Safiye Giran, Þule Akköse,
Zülfi Engindeniz
Adli Týp
Vandalizm
Bora Boz, Fatma Y. Beyaztaþ
Kimyasal Silahlar: Etkileri,
Korunma Yollarý
Çaðlar Özdemir, Arif Bozbýyýk,
Ý. Hamit Hancý
Otoerotik Asfiksi
Filiz Erdemir, Ý. Hamit Hancý,
Çaðlar Özdemir
Yapay Bozukluk: Munchausen
Sendromu
Burcu Eþiyok, Ý. Hamit Hancý
Biyolojik Silahlar: Etkileri,
Korunma Yöntemleri
Ý. Hamit Hancý, Çaðlar Özdemir,
Arif Bozbýyýk, Ayþim Tuð
Ýnsanlarda Kimlik Tespiti
Yýldýray Zeyfeoðlu, Ý. Hamit Hancý
Sayý
Sayfa
1
2
37
76
3
4
5
6
7
117
156
196
236
264
7
276
8
301
8
308
9
340
9
345
3
97
8
298
8
309
9
9
326
330
10 375
Konu
Sayý
Nükleer Silahlar:
Üretimi ve Etkileri
10
Arif Bozbýyýk, Ý. Hamit Hancý,
Çaðlar Özdemir, Özgür Demirkan
Kimyasal-Biyolojik Silahlarla
Yaralanmalar ve Saðlýk Çalýþanlarý
11
Ý. Hamit Hancý, Çaðlar Özdemir
Kommosyo Kordise Baðlý Ölümler
11
Ç. Özdemir, A. Balseven, Y. Bilge
Adli Diþ Hekimliði
12
Füsun Yaþar, Ý. Hamit Hancý, Hüseyin Afþin
Ana Çocuk Saðlýðý
Annelerde D Vitamini
Yetersizliði ve Korunma
Þükrü Hatun, Ýsmail Pehlivan
Anne Sütü ve Emzirme
Galip Ekuklu, Muzaffer Eskiocak
Türkiye’de Ana Saðlýðý
ve Aile Planlamasý
Ýbrahim Açýkalýn
Serebral Paralizi ve
Koruyucu Hekimlik
E. Handan Tüzün, Levent Eker
Anne ve Yenidoðan Haklarý
Barselona Deklarasyonu
Begüm Atasay, Saadet Arslan
Üreme Saðlýðý ve Birinci Basamak
Üzeyir Kýrca
Beslenme
Kafein ve Saðlýk Üzerine Etkileri
Þeniz Ilgaz
Diabette Beslenmenin
Temel Hedefleri
Þeniz Ilgaz
Tatlandýrýcýlar
Þeniz Ilgaz
Ýyi Beslenme Hakký
Þeniz Ilgaz
Dondurma
Þeniz Ilgaz
Anne Sütünün Saðýlmasý
Þeniz Ilgaz
Saðlýklý Beslenmede 12 Adým
Þeniz Ilgaz
Sayfa
386
419
427
450
1
15
4
139
5
176
8
294
12 457
12 463
1
33
2
74
3
114
4
155
7
278
11 434
12 472
sted 2001 • cilt 10 • sayý 12 • 465
Konu
Bilgisayar
Bilgisayar Kullanýmý ile Ýlgili
Saðlýk Sorunlarý
Tacettin Ýnandý, Ýlknur Akyol
Birinci Basamakta Bilgisayar
Kullanýmý
Murat Sincan
20 Yýl Sonra Týp Mesleði
ve Týbbi Biliþim
Murat Sincan
Bilgisayar Virüsleri
Murat Sincan
Týbbi Bilgi Sistemlerinde
Veri Güvenliði, Gizliliði ve
Mahremiyeti
Murat Sincan
Veri Güvenliði
Murat Sincan
Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý
Çocuk Esirgeme Kurumu
Çocuklarýnda Deri Bulgularý
P. Öztaþ, M. Önder, Ç. Atahan,
M. O. Öztaþ
Çocuklarda Eklem Aðrýlarýnýn
Ayýrýcý Tanýsý
Rana Olguntürk
Mikrosefali
Özge Yýlmaz, Songül Yalçýn
Topuktan Alýnan Bir Damla Kan
Þükrü Hatun
Saðlýklý Çocuk Ýzleminde
Týrnak Muayenesi
Aslý F. Kaptanoðlu, Ayten Egemen
Erken Puberte
Aysun Bideci
Çocukluk Çaðýnda Otitis Media
C. Aytekin, G. Tanýr, A.Uçkun
Çocuk Ýstismarý ve Ýhmalin
Önlenmesinde Hekimin Rolü
Figen Þahin
Pubertal Jinekomasti
Þükrü Hatun, Kadir Babaoðlu
Akut Felaketlerde Çocuk
Saðlýðýnýn Korunmasý
Emin Ünüvar, Fatih Aydýn
Diaper Dermatit
Sadýk Akþit
Çocuklarda Alt Solunum
Yolu Enfeksiyonlarý
Gönül Tanýr, Caner Aytekin
Yine Çocuk Saðlýðý Üzerine
Nusret Fiþek
Çocuklarda Alt Solunum
Yolu Enfeksiyonlarý
Sayý
Sayfa
3
92
4
144
7
257
7
274
8
316
9
355
1
6
4
128
4
136
5
166
5
168
5
173
6
216
7
246
8
288
8
290
9
328
10 382
11 406
11 415
Konu
Sayý
Gönül Tanýr, Caner Aytekin
Kilo Alamayan Çocuða Yaklaþým
Sadýk Akþit
Depo D Vitamini Tedavisi
Ne Kadar Masum?
Bülent Kara, Þükrü Hatun
Enfeksiyon Hastalýklarý
Prion ve Yaptýðý Hastalýklar
Nedim Sultan
Potansiyel Tehlike: Þarbon
Özlem Ýnan Elçin
HIV/AIDS Epidemiyolojisi ve
Korunma
Aygen Tümer, Serhat Ünal
Sayfa
12 454
12 460
7
253
10 366
12 446
Farmakoloji
Nonsteroid Antiinflamatuvar Ýlaçlar 1 25
Zafer Hasçelik
Penisilin Yaþam Kurtarýr
1 28
Ý. H. Hancý, A. Kokuludað, Ý. Günay
Depo D Vitamini Tedavisi
Ne Kadar Masum?
12 460
Bülent Kara, Þükrü Hatun
Genel Pratisyenlik Enstitüsü
GPE Eðitici Eðitimi
Hakan Þen
Genel Pratisyenlik Eðiticileri
Avrupa Akademisi (EURACT)
Özen Aþut
Saðlýk Yönetimi Kursu ve Ütopya
Hakan Þen
UEMO-Avrupa Genel
Pratisyenler Birliði
Hakan Þen
6
224
7
251
7
252
11 428
Genel Týp
Uyku ve Trafik Kazalarý
3
Ý. Hamit Hancý, Burcu Eþiyok
Etkin ve Doðru Kan Alýmý
4
Mahir Güleç, Taner Özgürtaþ
Saðlýk Ortamýnýn Geldiði
Noktada Týp Eðitiminden Beklentiler 9
Melih Elçin
Görkem Büyüyor
Öðrenme Güçlüðü
Þebnem Soysal
Çocuklukta Göðüs Aðrýsý
Serdar Kula
Otizm
A. Þebnem Soysal, Serdar Kula
Bronþiolit, Astým
Özlem Yýlmaz
Yüzme
Serdar Kula
86
133
338
1
34
2
65
3
113
4
142
5
188
sted 2001 • cilt 10 • sayý 12• 466
Konu
Sayý
Sayfa
Doðumsal Kalp Hastalýðýnda Aþýlama 6
Serdar Kula
Ayakkabý Seçimi
7
Serdar Kula
Bilgisayar Oyunlarý ve Siteler
8
Þebnem Soysal
Okula Baþlama
9
Selahattin Þenol
Davraným Bozukluðu
10
Selahattin Þenol
Ýlk Aþk
11
Selahattin Þenol
Televizyon
12
Selahattin Þenol, Serdar Kula
Günlüðümden
Durmuþ Evcüman
Göksel Altýnýþýk Kýter
Füsun Sayek
Nadir Paksoy
Meltem Demir
Melih Elçin
Nursima Yenice
Nadir Paksoy
Murat Hacýoðlu
Göksel Altýnýþýk Kýter
Nursima Yenice
Halk Saðlýðý
Kazalar ve Toplum Saðlýðý
Yönünden Önemi
Sibel Kýran, Semih Þemin, Alp Ergör
Afetlerle Ýlgili Efsaneler
Üretmeye Son Verin
Nazmi Bilir, Dilek Aslan
Akraba Evlilikleri
Ersin Uskun
Þap Hastalýðý, Hayvansal
Gýdalar ve Halk Saðlýðý
Aylin Kasýmoðlu
Birinci Basamakta Çevre
Saðlýðý Hizmetleri
Necati Dedeoðlu
Sigara Alýþkanlýðý ve
Býrakma Önerileri
Özen Aþut
Saðlýk Eðitimi Açýsýndan
Temel Ýlkeler
F. Zuhal Ulusoy Gökkoca
Saðlýk Eðitimi Açýsýndan
Yetiþkin Eðitimi
Zuhal Ulusoy Gökkoca
231
277
307
350
394
430
473
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
22
69
145
192
229
268
318
356
396
436
469
2
50
2
52
2
54
4
126
6
206
6
213
10 371
11 412
Ýç Hastalýklarý
Diz Osteoartrozu Tedavisinde Güncel
Yaklaþýmlar
1
9
Konu
Sayý
N. Samancý, M. Arman
Diyabetes Mellitusta Hasta
Eðitimi ve Ýzlemi
Füsun Ersoy, Murat Yýlmaz,
Tamer Edirne
Akut Miyokard Ýnfarktüsü ve
Anstabil Angina Pektoris
Bahar Boydak
Organofosfat Entoksikasyonu
S. Giran, E. Armaðan, Z. Engindeniz
Olgu Sunumu
Travmada Kemik
Sintigrafisinin Yeri
Ý. Hamit Hancý, Figen Gövsa,
Kemal Aktuðlu, Fatoþ Uluç
Atipik Sunumlu Komplike
Bir Ýdrar Yolu Enfeksiyonu
M. Orhun Çamurdan, Zeynep Þýklar,
Elif Ergun, Yýldýz Dallar
Sýtma ve Brusella Koenfeksiyonu
N. Taþdelen Z. Þýklar, Ü. Týraþ,
Ö. Erdeve, R. Ünsal, Y. Dallar
On Soru On Yanýt
Yenidoðan Döneminde Annelerin
En Sýk Sorduðu Sorular-1
H. Özkan, S. Sarýoðlu, A. Kumral
Yenidoðan Döneminde
Annelerin En Sýk Sorduðu Sorular-2
H. Özkan, S. Sarýoðlu, A. Kumral
Saðlýk Hizmetlerini Sosyalleþtirilmesi
Hakkýnda Kanun
Yenidoðan Döneminde Annelerin
En Sýk Sorduðu Sorular-3
H. Özkan, S. Sarýoðlu, A. Kumral
Doðumsal Kalp Hastalýklarý
Birgül Varan, Kürþad Tokel,
Arda Saygýlý
Bilirkiþilik
Ý. Hamit Hancý
Adli Hekimlik Uygulamalarý
Ý. Hamit Hancý
Çocuk Cinsel Ýstismarý
Çaðlar Özdemir, Ý. Hamit Hancý
ÜSY Enfeksiyonlarýna Yaklaþým
Figen Þahin
Psikiyatri
Birinci Basamakta Somatizasyon
Bozukluðuna Yaklaþým
E. M. Þahin, C. Özer, N. Daðdeviren,
Ö. Þahin, Z. Aktürk
Tükenmiþlik (Staff Burnout)
Sendromu
Sayfa
3
88
10 378
10 395
3
95
6
210
12 452
1
23
2
61
3
100
4
154
7
261
8
314
9
354
10 389
11 424
1
12
2
46
sted 2001 • cilt 10 • sayý 12 • 467
Konu
Füsun Ersoy, R. Cenap Yýldýrým,
Tamer Edirne
Yaþlýlarda Görülen
Depresif Bozukluklar
Füsun Ersoy, Cumhur Boratav,
Tamer Edirne
Birinci Basamakta Depresyon
ve Tedavisi
Atilla Soykan
Doðum Sonrasý Depresyon
Bülent Kara, Pýnar Çakmaklý,
Emel Nacak, Filiz Türeci
Çocuk ve Ergenlerde
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Pýnar Öner, Ayla Aysev
Radyoloji
Gebeliði Bilinmeyen Olgularda
Radyolojik Ýnceleme
Orhan Oyar, Kemal Aktuðlu,
Ý. Hamit Hancý
Doðumsal Kalça Çýkýðý Tanýsýnda
Ultrasonografi
Pýnar Bilaloðlu, Dilek G. Ünlübay,
Iþýl Tunçbilek, Uður Koþar
Akut Apendisite Radyolojik
Yaklaþým
Pýnar Bilaloðlu, Elif Ergun,
Dilek Ünlübay
Çocuk Ýstismarýnýn Radyolojik
Taný Göstergeleri
Dilek Ünlübay, Pýnar Bilaloðlu,
Selma Uysal
Pnömotoraks ve Radyolojik Tanýsý
Ahmet Tuncay Turgut, Uður Koþar,
Pýnar Bilaloðlu
Saðlýk Ocaklarýmýzdan
Merkez 17 Nolu Dt. Selahattin
Topçu Saðlýk Ocaðý, Antalya
4 Nolu Saðlýk Ocaðý, Trabzon
3 Nolu Merkez Saðlýk
Ocaðý, Nevþehir
Ergazi Saðlýk Ocaðý, Ankara
Karaaðaç Saðlýk Ocaðý, Isparta
Pýnarbaþý Saðlýk Ocaðý, Ýzmir
7 Nolu AÇS-AP Merkezi Ýzmir
Doðançay Saðlýk Ocaðý, Ýzmir
6 Nolu Saðlýk Ocaðý, Van
Bulanýk Merkez 2 Nolu Saðlýk
Ocaðý, Muþ
Kaynaþlý Saðlýk Ocaðý, Bolu
Mihalgazi Saðlýk Ocaðý
Sayý
Sayfa
5
180
6
221
9
333
11 409
2
57
5
183
7
259
8
286
9
335
1
2
20
72
3
4
5
6
7
8
9
109
152
189
233
272
312
352
10 392
11 432
12 476
Konu
Sayý
Sayfa
Tanýnýz Nedir?
Metafizer KondrodisplaziSchmid Alt Tipi
1
A. Aktürk, F. Þahin, A. Bideci, Ö. Konuþ
Epidural Hematom
2
Ferhat Yavuz Akbay, Uður Bostancý
Noonan Sendromu
4
Aysun Bideci, Peyami Cinaz,
Ayþegül Bükülmez, Figen Þahin
Herediter Sferositoz
5
Yusuf Ziya Aral, Alpaslan Türk,
Nilüfer Eldeþ
Sistemik Lupus Eritematozus
6
Hakan Yaman
Hipokalemi-Digitalis Toksisitesi
7
Erol Armaðan, Þule Akköse,
Zülfü Engindeniz
Sýrtta Polip
8
Orhan Oyar, Ahmet Yeþildað,
Ufuk Kemal Gülsoy
Anterior Ýnferior
Subendokardial MI
9
Safiye Giran, Mehtap Bulut
Ventriküler Taþikardi
11
Safiye Giran, Þule Akköse,
Zülfi Engindeniz
Tolosa Huns Sendromu
12
Sebahattin Saip, Mehmet Yaman
Okuduklarýmýzdan
Yüksek Öðrenim Eðiticileri ve Yetiþkin
Döneminde Öðrenen-Öðreten Herkes
Eðitici Cep Kitabý
Emine Demirel Yýlmaz
Hayatta Kalan On Ýki
Robert Myers, Anne Çocuk Eðitim Vakfý
Fizeksel Týp ve Rehabilitasyon
Mehmet Beyazova, Yeþim Gökçe Kutsal
Rasyonel Tedavi Yönünden
Týbbi Farmakoloji
S. Oðuz Kayaalp
Saðlýkta Araþtýrma Teknikleri
ve Analiz Yöntemleri
Gazanfer Aksakoðlu
Çocuklarda Adolesanlarda ve Genç
Eriþkinlerde Tip 1 Diyabet
Þükrü Hatun, Yenal Dündar
Prof. Dr. Nusret Fiþek’in
Kitaplaþmýþ Yazýlarý 2
Týbbiyenin Kuruluþuna Kadar
Ünlü Türk Çocuk Hekimleri
Murat Yurdakök
Eleþtirel Okuma
Emin Özdemir
17
59
132
167
212
250
300
327
425
464
Ýçin
2
48
3 112
4 158
6 232
9 358
10 398
11 408
12 478
12 478
sted 2001 • cilt 10 • sayý 12• 468
Download

Dizin 2001 - Türk Tabipleri Birliği